Вы находитесь на странице: 1из 152

��#ࡱ#�################>###�� #################+###########-

#######����####(###)###*###Z###����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������#Y#######�###############
%�####bjbj�W�W######################6>##�=##�=###-
######�#######################��##########��##########��##################]#####�##
#####�###�#######�#######�#######�#######�###############�#######�#######�#######�#
##8###�###$###�###|
###�###########*###�#######�###(###�#######�#######�#######�#######�#######�#######
�#######�#######�#######�###K###G#######Y#######k###$###:
##�###."##�###�###�###################�#######�#######################�#######�####
###�#######�#######�#######�#######�#######�#######�###############�#######�#######
�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�##################
#####�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�###�###�#####
##�##�###l###|
###�#######�###############################################################�#######
�#######l###,###����ē�#�#######�#######�#######�###################################
###################################################################################
############################(# # # #I#I#I#.# # # #(### ##### ##S#O#R#S# #�#S#
#K#A#R#M#A####*####D#�#l# #A#n#t#a#l###K#a#l#o# #J#e#n#Q###L#a#�#r# #A#n#d#r#�#s##
#M#�#l#l#e#r# #P#�#t#e#r###P#a#u#l#i#n#y#i# #T#a#m#�#s###S#z#e#p#e#s# #M#�#r#i#a##
#T#a#s#i# #I#s#t#v#�#n###*#### # # # ###E#M#B#E#D#
#W#o#r#d#.#P#i#c#t#u#r#e#.#8#######
##(# # # #K#�#K# #�#v#f#o#l#y#a#m# # #/# # #I#.# #s#z#e#m#e#s#z#t#e#r# # # #(##3#.#
#s#z#�#m###T#a#r#t#a#l#o#m#:###P#a#u#l#i#n#y#i# #T#a#m#�#s#:#�#�#�#A#
#d#e#t#h#l#e#f#s#e#n#i# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#s#�#g# #�#s# #a#
#r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�# #h#i#p#o#t#�#z#i#s#e#i## # # #a# #t#u#d#o#m#�#n#y#o#s#
#p#a#r#a#p#s#z#i#c#h#o#l#�#g#i#a# #t#�#n#y#e#i# #a#l#a#p#j#�#n# # # #
#2#.# #o#l#d#.###D#�#l# #A#n#t#a#l#:#�#�#�#A# #l#i#n#e#�#r#i#s# #�#s# #a#
#c#i#k#l#i#k#u#s# #i#d#Q# #H#a#m#v#a#s# #B#�#l#a#
#s#o#r#s#�#r#t#e#l#m#e#z#�#s#�#b#e#n# # # #6#.# #o#l#d#.###S#z#e#p#e#s#
#M#�#r#i#a#:#�#�#�#S#o#r#s# #�#s# #k#a#r#m#a# # # # # # #
# # # #9#.# #o#l#d#.###L#a#�#r# #A#n#d#r#�#s#:#�#�#�#S#z#a#b#a#d#
#a#k#a#r#a#t# #�#s# #d#e#t#e#r#m#i#n#�#c#i#�# # # # # #
#1#0#.# #o#l#d#.###M#�#l#l#e#r# #P#�#t#e#r#:#�#�#�#B#e#s#z#�#l#g#e#t#�#s# #a#
#s#o#r#s#r#�#l# # # # # # # #1#2#.# #o#l#d#.###K#a#l#o#
#J#e#n#Q#:#�#�#�#A# #k#a#r#m#a# #m#e#g#n#y#i#l#v#�#n#u#l#�#s#a#i# #a#z#
#a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#�#b#a#n# # # # #1#7#.# #o#l#d#.###T#a#s#i#
#I#s#t#v#�#n#:#�#�#�#S#o#r#s#,# #k#a#r#m#a# #�#s# #r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�# #a#
#h#i#n#d#u#i#z#m#u#s#b#a#n# # # # #1#8#.# #o#l#d#.######*###A#
#j#e#g#y#z#e#t#ben tal�lhat� *-gal jelzett r�vid�t�sek jelent�se:VF*:
vide�felv�tel eredeti terjedelm� �tirataESZ*: el�ad�i szinopszisETJ*:
el�ad�s t�m�r�tett, stiliz�lt jegyzeteETI*: el�ad�s tartalmi ismertet�je
SK*: sajt�ban vagy kiadott k�nyvben megjelent anyagSZINT�ZIS Szabadegyetem
( lev�lc�m: H�1142 Budapest, R�kospatak park 4.( tel./fax: (06-1) 220-57-38A
jegyzetek a SZINT�ZIS Szabadegyetem teljesk�r� hallgat�i r�sz�re k�sz�ltek,
m�sol�suk �s terjeszt�s�k csak a szabadegyetem el�zetes, �r�sbe#l#i#
#h#o#z#z#�#j#�#r#u#l#�#s#�#v#a#l# #e#n#g#e#d#�#l#y#e#z#e#t#t#!##
#P#a#u#l#i#n#y#i# #T#a#m#�#s#�#�#�#r#�#,# #p#a#r#a#p#s#z#i#c#h#o#l#�#g#i#a#i#
#k#u#t#a#t#�#:###A# #d#e#t#h#l#e#f#s#e#n#i# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#s#�#g# #�#s# #a#
#r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�# #h#i#p#o#t#�#z#i#s#e#i#,##a# #t#u#d#o#m#�#n#y#o#s#
#p#a#r#a#p#s#z#i#c#h#o#l#�#g#i#a# #t#�#n#y#e#i# #a#l#a#p#j#�#n#�#�#(#S#K#*#)###A#
#r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�# ## �#�#s# #s#o#k# #m#�#s# #v#a#l#l#�#s#�## #h#�#v#e#i#
#i#s# #�#g#y# #t#a#r#t#j#�#k#,# #h#o#g#y# #�#l#e#t#�#n#k# #m#e#g#h#a#t#�#r#o#z#�#
#�#l#m#�#n#y#e#i#,# #t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#a#i# #�#s# #t#�#r#t#�#n#�#s#e#i# #n#e#m#
#v#�#l#e#t#l#e#n#e#k#.# #V#a#n#,# #a#k#i# #a#z# #i#s#t#e#n#i#
#g#o#n#d#v#i#s#e#l#�#s#t#,# #v#a#n#,# #a#k#i# #a#z# #e#m#b#e#r#
#c#s#e#l#e#k#e#d#e#t#e#i#n#e#k# #�#n#m#a#g#�#r#a# #v#a#l#�#
#v#i#s#s#z#a#h#a#t#�#s#a#i#t# #l#�#t#j#a# #a# #s#o#r#s#b#a#n#
#m#e#g#n#y#i#l#v#�#n#u#l#n#i#.# #T#�#n#y#,# #h#o#g#y# #a# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#s#�#g#
#k#�#r#d#�#s#e# #�#g#y# #v#a#g#y# #�#g#y#,# #d#e# #minden kult�r�ban megjelenik, s
ha hinni lehet abban, hogy l�tezik egy titokzatos, de c�ltudatos k�ls� rendez�er�
az �let�nkben, akkor enn�l fontosabb k�rd�ssel nem is igen tal�lhatjuk szembe
magunkat.Bizonyos n�zetek szerint az �let esem�nyei, ak�r egy k�nyvben, el�re meg
vannak �rva, �s abban tulajdonk�ppen mi egy sz�nj�t�k szerepl�ik�nt �ntudatlanul
j�tsszuk kiszabott szerep�nket. Ha ez �gy van, akkor szabad akaratr�l, a
v�ltoztat�sok emberi felel�ss�g�r�l nincs sok �rtelme besz�lni, hiszen a j�v� eleve
elrendeltetett. A szabad akarat �s determinizmus dilemm�ja �vezredes filoz�fiai
k�rd�s. A j�v� megv�ltoztathat�s�g�r�l �s a tudat, tudatok sorsrendez� szerep�r�l
azonban ma m�r tudom�nyos ismereteink, hipot�ziseink vannak.Tal�n nincs is olyan
ember, akit a �sors keze� m�g ne �rintett volna meg. Ezek azok a pillanatok, amikor
�gy �rezz�k, hogy valami l�nyeges dolog valamilyen �rthetetlen okn�l fogva vagy nem
akar siker�lni, vagy t�ls�gosan is k�nnyen kanyarodnak al�nk az ahhoz sz�ks�ges
v�letlenek. Ugyanakk#o#r# #a# #s#o#r#s#s#z#e#r#q# #e#s#e#m#�#n#y#e#k#
#m#e#g#j#e#l#e#n#�#s#e# #�#l#e#t#�#n#k#b#e#n# ## �#f#�#l#e#g# #n#a#g#y#o#b#b#
#t#�#v#l#a#t#o#k#b#�#l# #s#z#e#m#l#�#l#v#e#�## #e#g#y#�#l#t#a#l#�#n# #n#e#m#
#t#q#n#i#k# #v#�#l#e#t#l#e#n#n#e#k#.##M#i#n#t#h#a# #a#k#k#o#r# #�#s# #o#t#t# #a#
#d#o#l#g#o#k#n#a#k# #�#p#p#e#n# #�#g#y# #k#e#l#l#e#t#t# #v#o#l#n#a#
#a#l#a#k#u#l#n#i#u#k# #a#h#h#o#z#,# #h#o#g#y# #�#l#e#t#�#n#k# #l#�#n#y#e#g#e#s#
#p#o#n#t#j#a#i#n# #t#o#v#�#b#b#j#u#s#s#u#n#k#.# #M#�#s# #e#s#e#t#b#e#n# #a#
#s#o#r#s#o#t# #h#i#b#�#z#t#a#t#j#u#k#,# #o#k#o#l#j#u#k#
#k#u#d#a#r#c#a#i#n#k#�#r#t#,# #s# #l#e#m#o#n#d#�#a#n# #s#z#�#t#t#�#r#j#u#k#
#k#e#z#e#i#n#k#e#t#,# #m#o#n#d#v#�#n#,# #n#e#m# #t#e#h#e#t#e#k# #r#�#l#a#,# #e#z#
#s#o#r#s#s#z#e#r#q#.# #D#e# #h#�#t# #e#g#y#�#l#t#a#l#�#n# #m#i#r#e#
#m#o#n#d#h#a#t#j#u#k# #a#z#t#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#?#
#K#u#t#a#t#�#l#a#b#o#r#a#t#�#r#i#u#m#u#n#k# #e#g#y#i#k# #k#�#s#�#r#l#e#t#�#b#e#n#
#r#e#n#d#s#z#e#r#e#s#e#n# #f#e#l#t#e#t#t#�#k# #a# #r#�#s#z#t#v#e#v#�#k#n#e#k azt a
k�rd�st, hogy mit tenn�nek egy gy�gy�thatatlan betegs�gben szenved� beteg�kkel, ha
az azt k�rn� t�l�k mint orvost�l, hogy f�jdalommentesen seg�tse �t jobbl�tre
szender�lni. A misztikusabb be�ll�totts�g�ak tal�n m�g nehezebb helyzetbe ker�ltek
ilyen##############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############k#o#r#,# #u#g#y#a#n#i#s# #�#k# #a# #b#e#t#e#g# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#
#s#z#e#n#v#e#d#�#s#�#t# #h#a#n#g#s#�#l#y#o#z#t#�#k#,# #a#m#e#l#y#b#e# #n#e#m#
#a#v#a#t#k#o#z#h#a#t#n#a#k# #b#e#l#e#.# #�#m# #l#�#t#n#i# #k#e#l#l#,# #h#o#g#y# #a#
#b#e#a#v#a#t#k#o#z#�#s#o#k# #i#s# #m#i#n#d#i#g# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#e#k#,#
#v#a#g#y#i#s# #a#z# #e#m#b#e#r#i# #d#�#n#t#�#s# #f#e#l#e#l#�#s#s#�#g#e# #a#l#�#l#
#s#e#m#m#i# #s#e#m# #o#l#d#o#z#h#a#t# #f#e#l# #m#i#n#k#e#t#.# #M#i#e#l#�#t#t#
#a#z#o#n#b#a#n# #e#l#m#e#r#�#l#n#�#n#k# #a# #s#o#rs erk�lcsi tanuls�gaiban, n�zz�k
meg, mit sz�l az alapk�rd�shez a term�szettudom�nyos gondolkod�s.Alapvet�en semmit.
Rosszabb esetben melegebb �gt�jakra k�ldi a k�rdez�t, kijelentv�n, hogy a sorsr�l
mint misztikus fogalomr�l besz�lni mer� babonas�g,
hisz###############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###########e#n# #t#u#d#o#m#�#n#y#o#s# #e#s#z#k#�#z#�#k#k#e#l#
#m#e#g#r#a#g#a#d#h#a#t#a#t#l#a#n#,# #l#e#g#f#e#l#j#e#b#b# #a# #l#e#l#k#i#
#p#r#o#b#l#�#m#�#k#a#t# #f#�#r#k#�#s#z#�# #p#s#z#i#c#h#o#l#�#g#i#a# #t#u#d#n#�#
#�#t#t#�#t#e#l#e#s#e#n# #m#e#g#k#�#z#e#l#�#t#e#n#i#.# #V#a#l#�#b#a#n# #�#g#y#
#v#a#n# #e#z#?# #A# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#e#n# #m#q#k#�#d#�# #t#i#t#o#k#z#a#t#o#s#
#e#r#�#k# #t#e#�#r#i#�#j#a# #v#a#l#�#b#a#n# #c#s#a#k# #m#i#s#z#t#i#k#u#s#
#f#o#g#a#l#o#m# #l#e#h#e#t#?# #P#r#�#b#�#l#j#u#k# #m#e#g# #m#o#s#t# #p#o#n#tosabban
defini�lni a sorser�k felt�telezett megnyilv�nul�sait, ugyanis a tudom�ny
perif�ri�inak jelen eredm�nyei m�r alkalmasnak l�tszanak egy magyar�z� v�lasz
megfogalmaz�s�hoz.A tudom�nyos parapszichol�gia az �l�l�nyek �s k�rnyezet�k k�z�tti
olyan k�lcs�nhat�sokat vizsg�lja, amelyeket nem ismert fizikai hordoz�k
k�zvet�tenek. Ilyen p�ld�ul a telep�tia �s a j�v��rz�kel�s, vagy az a t�ny, hogy
gondolataink, elv�r�saink befoly�solj�k k�rnyezet�nk v�letlen esem�nyeinek
kimenetel�t.Az els� csoportban ��amelybe a telep�tia is tartozik�� az ember olyan
inform�ci�k megszerz�s�re k�pes, amelyekhez �rz�kszervileg nem juthat hozz�. Ez az
a bizonyos ESP, vagyis az �rz�kszerveken t�li �szlel�s, m�g a m�sik csoportot azok
a pszichokinetikusnak (PK) nevezett jelens�gek alkotj�k, ahol tudatunk, elv�r�sunk
hat a t�rgyi k�rnyezetre. Teh�t az emberi tudatnak van egy olyan passz�v �s egy
olyan akt�v k�pess�ge, mellyel a t�le fizikailag elz�rt k�rnyezetet �szlelni tudja,
illetve arra hatni tud.Mindezen k�pess�gek r�ad�sul �l#t#a#l#�#n#o#s# #e#m#b#e#r#i#
#t#u#d#a#t#i# #k#�#p#e#s#s#�#g#e#k#.# #I#g#a#z#,# #h#o#g#y# #e#g#y#-#k#�#t#
#p#a#r#a#f#e#n#o#m#�#n# #c#s#o#d#�#i#t#�#l# #e#l#t#e#k#i#n#t#v#e# #e#z#e#k# #a#
#h#a#t#�#s#o#k# #�#l#t#a#l#�#b#a#n# #r#e#j#t#v#e# #m#a#r#a#d#n#a#k#
#e#l#�#t#t#�#n#k#,# #v#i#s#z#o#n#t# #h#a# #t#u#d#u#n#k# #r#�#l#u#k#,# #h#a#
#n#e#m#,# #f#o#l#y#a#m#a#t#o#s#a#n# #m#q#k#�#d#�#s#b#e#n# #v#a#n#n#a#k#.##�#g#y#
#g#o#n#d#o#l#h#a#t#n#�#n#k#,# #h#o#g#y#h#a# #v#a#l#a#k#i# #e#g#y#
#l#a#b#o#r#a#t#�#r#i#u#m#b#a#n# #hatni tud p�ld�ul a kockadob�sok eredm�nyeire, az
legfeljebb a kaszin�ban v�lhat jav�ra, �s ha meg�rez egy-egy gondolatot, azzal a
t�rsas�gi �let�ben v�lhat �rdekess�. Pedig enn�l sokkal t�bbet biztos�tanak nek�nk
ESP �s PK k�pess�geink. Mindennapi �let�nkben hat�konyan eg�sz�tik ki
�rz�kel�s�nket �s
tetteinket,########################################################################
###################################################################################
############################################ #v#a#l#�#s#z#�#n#q#l#e#g# #a#b#b#a#n#
#a# #f#o#r#m#�#b#a#n# #j#e#l#e#n#v#e# #m#e#g#,# #a#m#i#t# #m#i# #i#n#t#u#i#t#�#v#
#g#o#n#d#o#l#k#o#d#�#s#n#a#k#,# #i#l#l#e#t#v#e# #i#n#t#u#i#t#�#v#
#c#s#e#l#e#k#v#�#s#n#e#k# #n#e#v#e#z#�#n#k#.##D#e# #h#�#t# #m#i#b#e#n# #i#s#
#k#e#r#e#s#g#�#l#t#�#k# #m#�#g# #a#z# #i#m#�#n#t# #a# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#s#�#g#
#t#e#t#t#e#n# #�#r#h#e#t#�# #m#e#g#n#y#i#l#v#�#n#u#l#�#s#a#i#t#?# #�#p#p#e#n#
#a#z#o#k#b#a#n# #a# #f#u#r#c#s#a# #v#�#l#e#t#l#e#n#e#k#b#e#n#,# #a#h#o#l# #a#
#s#o#r#s# #l�tsz�lag ellen�nk, vagy �ppen mellett�nk dolgozik. Ha az ESP �s a PK
l�t�t figyelembe vessz�k, l�thatjuk, hogy ha �ntudatlanul is, de k�pesek vagyunk
megkoreograf�lni �s megteremteni a sikereinkhez vagy kudarcainkhoz sz�ks�ges
v�letleneket.Ilyen m�don az ember v�gyai �s gondolatai alapvet�en meghat�rozhatj�k
k�r�lm�nyeit. Itt mer�lhet fel az a k�rd�s, hogy akkor mi�rt nem siker�lhet ak�rmi
ezen a m�don egy j� fant�zi�j� ember �let�ben. Egyr�szt tal�n az�rt, mert nem
egyed�l �l�nk a F�ld�n, �s nem biztos, hogy mindenki ugyanazt akarja, m�sr�szr�l
pedig legt�bb�nkben, tisztelet a kiv�telnek, olyan pszich�s probl�m�k is
lappanganak, amelyeknek nem biztos, hogy meg k�ne val�sulniuk. Ez persze azt
sejteti, hogy a tudatos �n�nk �s mondjuk a tudatalattink (vagy tudattalanunk)
k�z�tt olyan k�l�nbs�g mutatkozik, mint az �vod�s gyermek �s b�lcs nevel�je k�z�tt.
Ez is lehets�ges, az viszont t�ny, hogy az ESP �s PK k�s�rletekben az �sszes
r�sztvev� elv�r�sa �sszead�dik, �s az eredm�ny nem rendelhet� egyetlen szem�lyhez.#
#A# #s#o#r#s#s#z#e#r#q#n#e#k# #�#t#�#l#t# #e#s#e#m#�#n#y#e#k# #k#�#z#�#t#t#
#f#o#n#t#o#s#n#a#k# #t#q#n#n#e#k# #k#�#l#�#n#b#�#z#�# #e#m#b#e#r#i#
#t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#o#k#.# #E#g#y#-#e#g#y# #j#e#l#e#n#t#�#s# #t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#
#s#z#e#r#e#p#e# #m#i#n#d#e#n# #r#�#s#z#t#v#e#v#�# #s#z#�#m#�#r#a# #j#e#l#e#n#t#�#s#
#l#e#h#e#t#,# #b#�#r# #a# #t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#h#o#z# #m#�#s#-#m#�#s#
#v#�#l#e#t#l#e#n#e#k#k#e#l# #t#e#l#i# #�#t# #v#e#z#e#t#e#t#t#.# #A#z# #e#m#b#e#r#i#
#s#o#r#s#o#k#a#t# #k#�#p#z#e#l#j#�#k# #m#o#s#t# #e#l# #e#g#y# #�#r#i#�#s#i#
#k#e#r#e#s#z#t#r#e#j#t#v#�#n#y# #s#z#a#v#a#i#k#�#n#t#,# #m#e#l#y#e#k#n#e#k#
#m#i#n#d#e#n# #b#e#t#q#j#e# #�#g#y# #k#e#r#�#l# #a# #h#e#l#y#�#r#e#,# #h#o#g#y# #a#
#m#�#s# #s#o#r#s#o#k#k#a#l# #v#a#l#�# #k#e#r#e#s#z#t#e#z#�#s# #p#o#n#t#j#�#n#
#l#�#v#�# #b#e#t#q#j#e# #a# #m#�#s#i#k# #s#o#r#s# #s#z#e#r#i#n#t# #i#s#
#�#r#t#e#l#m#e#s# #l#e#h#e#t#.## #E#b#b#e#n# #a# #g#o#n#d#o#l#a#t#b#a#n# #m#�#r#
#h#a#t#�#r#o#z#o#t#t#a#n# #l#�#t#s#z#i#k# #a#z# #a# #f#e#l#t#e#v#�#s#,# #a#m#i#
#s#z#e#rint egy magasabb tudati szinten a kollekt�v tudati tev�kenys�gek
�sszekapcsol�dnak, �s az egy�ni sorsot a kollekt�v szempontok szerinti ir�nyba
terelik. Ez az ig�ny olyan sorspedag�gi�t fejez ki, amit k�l�nb�z� m�s
megfigyel�sek is al�t�masztanak.A
hal�lk�zeli �lm�nyeket �t�lt emberek besz�mol�ib�l ��ezek vizsg�lata szint�n a
parapszichol�gia ter�let�hez tartozik�� az der�l ki,
hogy###############################################################################
############################################## #a# #k#l#i#n#i#k#a#i# #h#a#l#�#l#
#�#l#l#a#p#o#t#�#b#a#n# #a#z# #�#l#e#t#�#k#r#e# #v#i#s#s#z#a#t#e#k#i#n#t#v#e#
#e#g#y#�#n#t#e#t#q#e#n# #k#�#t# #l#�#n#y#e#g#e#s# #d#o#l#o#g#r#a#
#b#u#k#k#a#n#n#a#k#.# #A#z# #e#g#y#i#k# #a# #t#u#d#�#s#,# #a# #t#a#n#u#l#�#s#,# #a#
#m#�#s#i#k# #a# #s#z#e#r#e#t#e#t# #j#e#l#e#n#t#�#s#�#g#�#n#e#k#
#f#e#l#i#s#m#e#r#�#s#e#.# #M#i#n#d#k#�#t# #f#�# #c#�#l# #e#l#s#�#s#o#r#b#a#n# #a#
#k#o#l#l#e#k#t#�#v# #l#�#t#e#z#�#s# #f#�#n#y#�#b#e#n# #�#r#t#e#l#m#e#z#h#e#t#�#.#
#A#z# #a#z# #e#g#y#e#s�lt tudatmez�, amely minket �sszek�t, term�szet�b�l fakad�an
k�pes haszn�lni az ESP �s PK hat�sokat. K�rdezhetn�nk, hogy hol van akkor az egy�n
elv�r�s�nak �s d�nt�seinek a szerepe, nem lehet, hogy m�gis egy el�re meg�rt
t�rt�net tehetetlen szerepl�i vagyunk?A j�v��rz�kel�s ter�let�n v�gzett vizsg�latok
azt bizony�tj�k, hogy az emberi tudat ESP �szlel�seit nemcsak a t�r, de az id�
hat�rai sem k�tik. Ha viszont el�re l�thatjuk a j�v�t, akkor hogyan tudjuk azt
megv�ltoztatni? Ha pedig mi alak�tjuk a j�v�t, a#k#k#o#r# #m#i#t#
#�#s#z#l#e#l#t#�#n#k# #a#b#b#�#l# #m#e#g#e#l#�#z#�#e#n#?##A#
#p#a#r#a#p#s#z#i#c#h#o#l#�#g#i#a# #t#u#d#o#m#�#n#y#�#b#a#n# #e#n#n#e#k# #a#
#p#a#r#a#d#o#x#o#n#n#a#k# #i#s# #v#a#n# #f#e#l#o#l#d#�#s#a#.# #A# #j#�#v#�# #n#e#m#
#m#e#g#v#�#l#t#o#z#t#a#t#h#a#t#a#t#l#a#n#,# #b#�#r# #�#s#z#l#e#l#h#e#t#�#e#n#
#m#�#r# #a# #j#e#l#e#n#b#e#n# #i#s# #l#�#t#e#z#i#k#.# #E#z# #a# #l#�#t#e#z#�#s#
#a#z#o#n#b#a#n# #k#�#l#�#n#b#�#z#�# #k#i#m#e#n#e#t#e#l#q# #e#s#e#m#�#n#y#e#k#e#t#
#j#e#l#e#n#t#,# #t#e#h#�#t# #e#g#y#-#e#g#y# #t#�#r#t#�#n#�#s#n#e#k# #c#s#a#k#
#v#a#l#�#s#z#�#n#q#s#�#g#e# #v#a#n#.# #E#z#e#k#e#t# #a#z#t#�#n# #E#S#P# #�#t#j#�#n#
#�#s#z#l#e#l#h#e#t#j#�#k#,# #b#e#l#�#l#�#k# #v#�#l#a#s#z#t#h#a#t#u#n#k#,#
#i#l#l#e#t#v#e# #P#K# #h#a#t#�#s#o#k#k#a#l# #k#i#m#e#n#e#t#e#l#�#k#e#t#
#b#e#f#o#l#y#�#s#o#l#h#a#t#j#u#k#.##A#z# #e#g#y#�#n#i# #t#u#d#a#t#o#k#,# #b#�#r#
#k#o#l#l#e#k#t#�#v# #b#e#f#o#l#y#�#s# #a#l#a#t#t# #�#l#l#n#a#k#,# #a#n#n#a#k#
#v#�#g#e#r#e#d#m#�#n#y#b#e#n# #m#e#g#h#a#t#�#r#o#z#�# #a#l#k#o#t#�#e#l#e#m#ei is
lehetnek. Bizonyos sorsesem�nyek egy hossz� t�v� pedag�giai program aktu�lis
megnyilv�nul�sai lehetnek, melyekb�l szabadon v�lasztva tanulhatunk, vagy figyelmen
k�v�l hagyhatjuk. Az ut�bbi esetben v�rhat�an a sors �jra �s �jra olyan
probl�m�kkal szervez sz�munkra randev�t, ami a m�g megtanulatlan feladat
felismer�s�hez �s megold�s�hoz k�n�l sz�munkra alkalmat.
###################################################################################
############################################################E#z# #p#e#r#s#z#e#
#n#e#m# #t#q#n#i#k# #m#i#n#d#i#g# #b#o#l#d#o#g#�#t#�# #t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#n#a#k#,#
#h#i#s#z#e#n# #a# #h#i#b#�#k#a#t# #o#r#v#o#s#o#l#n#i#,# #a# #v#�#l#t#o#z#�#s#t#
#m#e#g#�#l#n#i# #c#s#a#k# #a# #k#o#r#�#b#b#i# #n#e#m# #m#e#g#f#e#l#e#l#�#
#v#i#s#e#l#k#e#d#�#s#f#o#r#m#a# #f#e#l#a#d#�#s#�#v#a#l# #l#e#h#e#t#.# #A#
#s#z#o#k#�#s#,# #a# #v#�#g#y#a#k#h#o#z# #r#a#g#a#s#z#k#o#d#�#s# #p#e#d#i#g#
#n#a#g#y# #�#r# #a#z# #�#l#e#t#�#n#k#b#e#n#.# #A#z# #e#l#�#r#h#e#t#�# #c#�#l#
#v#i#s#z#o#n#t# #e#g#y# #j#obb, teljesebb �let, megszabadul�s m�sok �s a magunk
�let�nek f�l�sleges keser�t�s�t�l, hiszen amint a visszat�rt klinikai halottak is
mondj�k, egy haj�ban evez�nk, ahol egym�sra �s a jelen minden pillanatban k�n�lkoz�
lehet�s�geire figyelve megsz�p�thetj�k f�ldi �tjainkat.A sors nevel� erej�nek
megval�sul�s�t, emberi hib�ink teljes felsz�mol�s�t azonban m�g egy �let p�r
�vtized�ben is neh�z elk�pzelni. A legt�bb vall�s tan�t�sa szerint ezek a
tapasztal�sok m�r kor�bban megkezd�dtek, �s hal�lunk ut�n egy �j �let t�rt�net�ben
folytat�dnak. Ez a felfog�s maga a l�lekv�ndorl�s, illetve a reinkarn�ci� eszm�j�re
�p�l, ugyanis m�g a mai tudom�nyos n�zetek nemigen tartj�k szalon- �s vitak�pesnek
a hal�l ut�ni l�t b�rmilyen form�j�t taglal� feltev�seket, az emberis�g d�nt�
h�nyada nemhogy a t�lvil�g, de egyenesen az �jj�sz�let�sek hit�ben �li �let�t.
Manaps�g ez a hit ��a reinkarn�ci� hite�� Eur�p�ban �s kis orsz�gunkban is egyre
t�bb ember saj�tj�v� v�lik. Szaporodnak az el�z� �leteinkbe val� kir�ndul�sokat
�g�r� hirdet�sek, �s testk�zelben bukkannak fel k�z�tt�nk bibliai szerepl�k,
kir�lyok �s istenek ��jj�sz�letett k�pvisel�i�. Van, aki hiszi, van, aki tagadja a
reinkarn�ci� lehet�s�g�t, �s term�szetesen vannak olyanok, akik �vatos, v�rakoz�
�ll�spontra helyezkednek a k�rd�s meg�t�l�s�ben.Amint a fentebbiekben m�r
eml�tettem, az emberis�g vall�saiban �s hitvil�g�ban a reinkarn�ci� tana jelent�s
helyen �ll. Ha a vall�st�rt�net ter�let�n m�lyebbre �sunk, nemcsak a nagy keleti
vall�sokban, de a kereszt�ny Biblia sz�veg�ben is r�bukkanhatunk az �jj�sz�let�s
eszm�j�re.B�r a hitb�li megk�zel�t�sekre m�g visszat�rek, �gy gondolom, a
reinkarn�ci� tudom�nyos hipot�zisei ink�bb ig�nylik a b�vebb kifejt�st. Gyakran
hallhatunk olyan bizony�t�kokr�l e t�m�ban, melyeket �rdemes alaposabban
megvizsg�lni, miel�tt kritik�tlanul elfogadn�nk, vagy ugyanolyan kritik�tlanul
elvetn�nk �ket.Mindenekel�tt azonban hat�rozzuk meg pontosan, ki mit is �rt
reinkarn�ci� alatt. A reinkarn�ci� visszasz�let�st, �jrasz�let�st jelent abban az
�rtelemben, amely szerint egy �let v�g�n, a test hal�la ut�n, lelk�nk csak
ideiglenesen hagyja el m�l� porh�vely�nket, majd bizonyos teend�i elv�gz�se ut�n
egy �jsz�l�ttben, tapasztalatainak gyarap�t�sa v�gett, ism�t testet �lt.Nos, tal�n
ez lehet a veleje a k�l�nb�z� megfogalmaz�soknak, melyek k�z�s alapt�tele
###################################################################################
###################################################################################
#####################################s#z#�#k#s#�#g#s#z#e#r#q#e#n# #a# #t#e#s#t#e#n#
#k#�#v#�#l#i# #l#�#t# #�#l#l#a#p#o#t#a#.# #V#a#l#a#m#i# #t#e#h#�#t#
#h#a#l#�#l#u#n#k#k#o#r# #t#�#v#o#z#i#k# #b#e#l#�#l#�#n#k#,# #e#z# #a# #v#a#l#a#m#i#
#v#a#l#a#m#e#d#d#i#g#,# #v#a#l#a#h#o#l# #v#a#n#,# #m#a#j#d#
#v#a#l#a#m#i#f#�#l#e#k#�#p#p#e#n# #�#j#r#a# #b#e#l#e#k#�#l#t#�#z#i#k# #e#g#y#
#t#e#s#t#b#e#.##�#l#l#j#o#n# #m#e#g# #a# #m#e#n#e#t#!#�## �#m#o#n#d#a#n#�# #m#�#r#
#m#o#s#t# #a# #s#z#i#g#o#r#�# #t#e#r#m#�#s#z#e#t#t#u#d#o#m#�#n#y#,# #h#i#s#z#e#n#
#t#u#d#a#t#i# #t#e#v#�#k#e#n#y#s#�#g#e#i#n#k# #a#z# #�#l#�# #a#g#y#
#m#q#k#�#d#�#s#�#h#e#z# #k#�#t#�#t#t#e#k#,# #m#i#f#�#l#e# #v#a#l#a#m#i#r#�#l#
#b#e#s#z#�#l#h#e#t#n#�#n#k# #a#k#k#o#r#,# #t#�#l# #a#z# #e#m#b#e#r#i#
#�#b#r#�#n#d#o#k#o#n#.# #P#e#d#i#g# #a# #k#�#r#d#�#s# #m#a# #m#�#r# #a#
#t#u#d#o#m#�#n#y# #n#y#e#l#v#�#n# #i#s# #m#e#g#v#�#l#a#s#z#o#l#h#a#t#�#,# #d#e#
#l#e#g#a#l#�#b#b#i#s# #v#�#l#a#s#z#u#l# #v#a#l#�#s#z#�#n#q#
#t#u#d#a#t#m#o#d#e#l#l#e#k# #�#l#l#n#a#k# #r#e#n#d#e#l#k#e#z#�#s#r#e#.##A#
#p#s#z#i#c#h#o#l#�gia �tt�r� ��a tudom�nyos parapszichol�gia�� ugyanis �ppen a
rendk�v�li tudati jelens�gekre nyitja r� a megismer�s kapuit.A sz�mtalan
ellen�rz�tt k�s�rlet eredm�nye imm�ron biztos t�nyk�nt fogadtatja el az
�rz�kszerveken t�li �szlel�s (ESP), illetve a
tu#################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#########d#a#t#i# #m#q#k#�#d#�#s#n#e#k# #a# #t#�#r#g#y#i# #k#�#r#n#y#e#z#e#t#r#e#,#
#f#o#l#y#a#m#a#t#o#k#r#a# #v#a#l#�# #k#�#z#v#e#t#l#e#n# #h#a#t#�#s#�#t# #(#P#K#)#.#
#E#z#e#k# #a#z# #�#s#z#l#e#l#�#s#e#k# #�#s# #h#a#t#�#s#o#k# #a# #j#e#l#e#k#
#s#z#e#r#i#n#t# #f#i#t#t#y#e#t# #h#�#n#y#n#a#k# #a#z# #i#s#m#e#r#t# #f#i#z#i#k#a#i#
#t#�#r#v#�#n#y#e#k#n#e#k#,# #n#e#m# #i#s#m#e#r#i#k# #a# #t#�#r# #�#s# #a#z# #i#d#�#
#k#o#r#l#�#t#a#i#t#,# #m#o#n#d#h#a#t#n#i# #m#i#s#z#t#i#k#u#s#a#n#
#t#i#t#o#k#z#a#t#o#s#a#k#,# #�#m# #m#�#r#h#e#t#�#e#n# #l#�#t#e#z#n#e#k#.##M#i#k#
#i#s# #e#z#e#k# #a# #j#e#l#e#n#s#�#g#e#k# #k#�#z#e#l#e#b#b#r#�#l#?# #A#
#t#e#l#e#p#�#t#i#�#t# #�#s# #a# #j#�#v#�#�#r#z#�#k#e#l#�#s#t# #m#i#n#t#
#f#o#g#a#l#m#a#t# #v#a#l#�#s#z#�#n#q#l#e#g# #n#e#m# #k#e#l#l#
#m#a#g#y#a#r#�#z#n#i#,# #a# #t#�#v#�#r#z#�#k#e#l#�#s#s#e#l# #k#i#e#g#�#s#z#�#t#v#e#
#m#i#n#d#h#�#r#o#m# #a#z# #�#r#z#�#k#s#z#e#r#v#e#k#e#n# #t#�#l#i#
#�#s#z#l#e#l#�#s#e#k# #c#s#o#p#o#r#t#j#�#b#a# #t#a#r#t#o#z#i#k#.# #I#t#t#
#t#e#h#�#t# #o#l#y#a#n# #d#o#l#g#o#k#r#�#l#, gondolatokr�l, esem�nyekr�l
szerezhet�nk tudom�st, amelyekt�l fizikailag gondosan el vagyunk z�rva.Gondolataink
k�rnyezet�nkre gyakorolt hat�s�r�l az emberek nemigen tudnak, noha ismeret�k
vil�gk�pform�l� hat�s� lehet. Att�l a ritka PK jelens�gt�l eltekintve, amikor
Newton alm�ja felfel� esik, l�tezik egy egyetemesebb emberi PK k�pess�g, a
v�letlenek tudati befoly�sol�sa.Mindk�t csoport (ESP �s PK) l�te azt mutatja, hogy
tudati tev�kenys�geink nem �rnek v�get test�nk fizikai hat�rain�l, s�t mintha
egyszerre lehetn�nek jelen �szlel�seink �s gondolati hat�saink a t�r, mi t�bb, az
id� hat�rtalanj�ban.L�tezik ezenk�v�l egy viszonylag �j kutat�si ter�let, a
hal�lk�zeli �lm�nyek�, amelynek tanuls�gai meger�s�tik a reinkarn�ci�s
hipot�ziseket. A hal�lk�zeli
�l#################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#########m#�#n#y# #l#e#g#t#�#b#b#s#z#�#r# #a# #k#l#i#n#i#k#a#i# #h#a#l#�#l#
#�#l#l#a#p#o#t#�#b#a#n# #a#l#a#k#u#l# #k#i#,# #t#e#h#�#t# #a#k#k#o#r#,#
#a#m#i#k#o#r# #e#g#y#�#b#k#�#n#t# #a#g#y#u#n#k# #b#i#o#l#�#g#i#a#i#l#a#g#
#s#e#m#m#i#l#y#e#n# #m#�#r#h#e#t#�# #m#q#k#�#d#�#s#t# #n#e#m# #m#u#t#a#t#.#
#E#l#g#o#n#d#o#l#k#o#d#t#a#t#�# #a#z# #i#s#,# #h#o#g#y# #a#z#
#a#l#�#b#b#i#a#k#b#a#n# #r#�#v#i#d#e#n# #r#�#s#z#l#e#t#e#z#e#t#t# #�#l#m#�#n#y#e#k#
#a#z# #�#t#�#l#�#k#n#�#l# #k#o#r#t#�#l#,# #n#e#m#t#�#l#,# #k#u#l#t#u#r#�#l#i#s#
#�#s# #v#a#l#l#�#s#i# #h#o#v#a#t#a#r#t#o#z#�#s#t#�#l# #f#�#g#g#e#t#l#e#n#�#l#
#s#z#i#n#t#e# #t#e#l#j#e#s#e#n# #e#g#y#b#e#v#�#g#�#a#k#.##A# #t#e#s#t#i#
#m#q#k#�#d#�#s#e#k# #l#e#�#l#l#�#s#a#k#o#r# #a#z# #�#s#z#l#e#l#�#s#
#�#r#t#h#e#t#e#t#l#e#n# #�#s# #s#o#h#a# #n#e#m# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#t# #m#�#d#o#n#
#k#i#t#�#g#u#l# #�#s# #k#i#�#l#e#s#e#d#i#k#,# #e#g#y# #k#�#l#s#�#
#s#z#e#m#s#z#�#g#b#�#l# #l#�#t#v#a# #a# #k#�#r#n#y#e#z#e#t#e#t#,#
#�#r#z#�#k#e#l#v#e# #a# #j#e#l#e#n#l#�#v#�#k# #g#o#n#d#o#l#a#t#a#i#t#,#
#�#t#h#a#t#o#l#v#a# #a# #f#a#l#a#k#o#n# #�#s# #a# #j#e#l#e#n#
#k#o#r#l#�#t#j#a#i#n#,# #�#t#t#e#k#i#n#t#v#e# #s#a#j#�#t#
#�#l#e#t#t#�#r#t#�#n#e#t#�#n#e#k# #m#i#n#d#e#n# #p#i#l#l#a#n#a#t#�#t#.#
#E#z#e#k#n#e#k# #a#z# #�#s#z#l#e#l#�#s#e#k#n#e#k# #a# #v#a#l#�#s#z#e#r#q#s#�#g#�#t#
#m#�#r# #t#�#b#b#s#z#�#r# #i#g#a#z#o#l#t#�#k#,# #h#i#s#z#e#n# #i#l#y#e#n#k#o#r# #a#
#k#l#i#n#i#k#a#i# #h#a#l#o#t#t#a#k# #a# #m#q#t#�#t#,# #�#j#r#a#�#l#e#s#z#t#�#s#
#a#l#a#t#t#i# #t#�#r#t#�#n#�#s#e#k#r#�#l# #u#t#�#l#a#g# #p#o#n#t#o#s#a#n# #k�pesek
besz�molni. A hal�lk�zeli �lm�nyek egy�bk�nt j�val t�bb, kifejezetten misztikus
elemet is tartalmaznak, azok azonban tudom�nyosan kev�sb� kezelhet�ek.Az el�z�
ismeretek bemutat�sa v�gs� soron egy, igen l�nyeges t�ny felt�r�s��rt t�rt�nt: a
tudat
t##################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########e#s#t#e#n# #k#�#v#�#l#i#,# #i#l#l#e#t#v#e# #t#e#s#t#t#�#l#
#f#�#g#g#e#t#l#e#n# #m#q#k#�#d#�#s#�#n#e#k# #b#e#m#u#t#a#t#�#s#a#
#c#�#l#j#�#b#�#l#.# #A# #t#u#d#a#t# #t#e#h#�#t# #a# #t#e#s#t#e#n# #k#�#v#�#l# #i#s#
#k#�#p#e#s# #l#�#t#e#z#n#i#,# #s#�#t# #k#o#m#o#l#y# #p#s#z#i#c#h#o#f#i#z#i#k#a#i#
#f#e#l#t#�#t#e#l#e#z#�#s#e#k# #s#z#e#r#i#n#t# #a#l#a#p#v#e#t#�#e#n# #t#e#s#t#t#�#l#
#f#�#g#g#e#t#l#e#n#�#l# #l#�#t#e#z#i#k#,# #s# #h#a# #i#t#t# #e#g#y#�#l#t#a#l#�#n#
#b#e#s#z#�#l#h#e#t#�#n#k# #t#�#r#b#e#l#i# #v#i#s#z#o#n#y#o#k#r#�#l#,# #a#k#k#o#r#
#�#g#y# #i#s# #f#o#g#a#l#m#a#z#h#a#t#u#n#k#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #a# #t#u#d#a#t#
#v#a#n# #a# #t#e#s#t# #t#e#r#�#b#e#n#,# #h#a#n#e#m# #a# #t#e#s#t#
#f#o#g#l#a#l#t#a#t#i#k# #a# #t#u#d#a#t# #t#e#r#�#b#e#n#.##S#o#k#a#n# #t#a#l#�#n#
#m#�#r# #m#o#s#t# #c#s#�#v#�#l#j#�#k# #a# #f#e#j#�#k#e#t# #a#m#i#a#t#t#,# #h#o#g#y#
#a# #h#a#l#h#a#t#a#t#l#a#n# #l#e#l#k#e#t# #�#s# #s#z#e#l#l#e#m#e#t#
#t#u#d#a#t#n#a#k# #n#e#v#e#z#e#m#.# #S#z#e#r#e#t#n#�#m# #�#k#e#t#
#m#e#g#n#y#u#g#t#a#t#n#i# #a#f#e#l#Q#l#,# #h#o#g#y# #a# #t#u#d#a#t# #�#s#
#s#t#r#u#k#t#�#r#�#i# #l#e#g#a#l#�#b#b# #a#n#n#y#i#r#a# #m#i#s#z#t#i#k#u#s#a#n#
#i#s#m#e#r#e#t#l#e#n# #t#a#r#t#o#m#�#n#y#t# #k#�#p#v#i#s#e#l#n#e#k#,# #m#i#n#t#
#t#�#n# #u#g#y#a#n#e#n#n#e#k# #a# #f#o#g#a#l#o#m#n#a#k# #a# #r#�#g#i#e#s#e#b#b#
#m#e#g#f#o#g#a#l#m#a#z#�#s#a#i#.##V#i#s#s#z#a#t#�#r#v#e# #a# #k#o#r#�#b#b#i#
#s#u#m#m#�#z#a#t#h#o#z#,# #a# #t#u#d#a#t#n#a#k#,# #�#g#y# #t#q#n#i#k#,#
#e#g#y#i#d#e#j#q#e#n# #k#�#l#�#n#b#�#z#�# #�#l#l#a#p#o#t#a#i#
#l#�#t#e#z#h#e#t#n#e#k#.# Nehez�ti ennek felfog�s�t az, hogy ezek k�z�tt az
�llapotok k�z�tt id�n k�v�liek is l�teznek, �s ennek megfogalmaz�s�hoz sem
mindennapos tapasztalataink, sem szavaink nincsenek. Mintha egyid�ben v�rakozn�nk
magunkra egy id�tlen �r�kk�val�s�gban, s egyid�ben �ln�nk ek�zben id�be vetett
�let�nket.M�rpedig a reinkarn�ci� c�lja a vall�sok tan�t�sa szerint �ppen annak a
tud�snak a gyarap�t�sa, amelyet a tudatnak a fizikai val�s�g metszet�ben szerzett
tapasztalatai biztos�tanak. A fizikai val�s�g fogalma persze megint v�r�s poszt�
lehet a term�szettud�sok szem�ben, hiszen felt�telez egy nem fizikai val�s�got. De
vajon fizikai val�s�gnak nevezhet�k-e p�ld�ul az �lmok, a hallucin�ci�k vagy a
l�tom�sok vil�gai?A testenk�v�lis�g, az ESP �szleletek �s a PK hat�sok
l##################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########�#t#h#a#t#�# #�#s#s#z#e#f#�#g#g#�#s#t# #m#u#t#a#t#n#a#k# #�#b#e#r#
#t#u#d#a#t#u#n#k# #v#a#l#�#s#�#g#�#v#a#l#.# #N#e#m# #l#e#h#e#t# #a#k#k#o#r#,#
#h#o#g#y# #a# #t#e#s#t# #m#e#g#s#z#q#n#�#s#�#t# #k#�#v#e#t#�#e#n# #e#g#y#
#�#j#a#b#b# #�#l#o#m#,# #e#g#y# #�#j#a#b#b# #t#u#d#a#t#�#l#l#a#p#o#t#
#v#a#l#�#s#�#g#�#b#a# #c#s#e#p#p#e#n#�#n#k#?# #N#e#m# #l#e#h#e#t#,# #h#o#g#y#
#a#g#y#u#n#k# #c#s#a#k# #a# #t#e#s#t#i# #l#�#t#,# #a# #t#e#s#t#i# #t#u#d#a#t#
#t#r#a#n#s#z#f#o#r#m#�#t#o#r#a#?# #S# #h#a# #�#g#y# #v#a#n#,# #a#k#k#o#r# #a#
#t#u#d#a#t# #s#z#e#m#�#l#y#e#s# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#�#s#o#k#a#t# #g#y#q#j#t#�#t#t#
#f#o#n#a#l#a# ## �#a# #f#o#l#y#t#a#t#�#s#h#o#z#�## #i#s#m#�#t# #t#e#s#t#b#e#
#�#l#t#h#e#t#�# #l#e#h#e#t#.##E#z#e#k#n#e#k# #a# #f#e#l#t#e#v#�#s#e#k#n#e#k# #a#
#j#e#l#e#n# #k#u#t#a#t#�#s#i# #e#r#e#d#m#�#n#y#e#k# #s#z#e#r#i#n#t# #m#�#r#
#k#o#m#o#l#y# #v#a#l#�#s#z#�#n#q#s#�#g#e# #v#a#n#,# #d#e# #a#
#l#e#h#e#t#�#s#�#g#�#k# #l#e#g#a#l#�#b#b#i#s# #m#�#r# #e#g#y#�#r#t#e#l#m#q#e#n#
#b#i#z#t#o#s#�#t#o#t#t#.# #A#z# #e#m#b#e#ri tudat k�pess�geinek tudom�nyos kutat�sa
m�g gyerekcip�ben j�r, mindenesetre szembe�tl�en hasonl� eredm�nyekre jut, mint
amit az emberis�g t�bb ezer �v alatt felhalmozott misztikus tud�sa hirdet. A
hal�lk�zeli �llapotnak megd�bbent�en pontos le�r�s�val tal�lkozhatunk p�ld�ul a
tibeti halottask�nyvben, de az egyiptomi szent iratokban is.A buddhizmus tan�t�sa
kifejezetten alapt�telk�nt tekinti a reinkarn�ci� t�ny�t. Sok m�s keleti vall�ssal
egyetemben �gy tartja, hogy az emberi tettek a cselekv�re sorsszerq#e#n#
#v#i#s#s#z#a#h#a#t#n#a#k#,# #s#�#t# #t#a#n#�#t#�#s#a#i# #s#z#e#r#i#n#t# #a# #l#�#t#
#e#g#y# #o#l#y#a#n# #r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�#s# #k#�#r#f#o#r#g#�#s#b#a#
#�#g#y#a#z#o#t#t# #i#l#l#�#z#i#�#,# #a#m#e#l#y#b#e#n#
#�#j#j#�#s#z#�#l#e#t#�#s#e#k#e#n# #k#e#r#e#s#z#t#�#l# #k#e#l#l#
#m#e#g#t#a#p#a#s#z#t#a#l#n#u#n#k# #t#e#t#t#e#i#n#k# #h#a#t#�#s#�#t# #a#l#a#n#y#i#
#s#z#i#n#t#e#n# #i#s# #m#i#n#d#a#d#d#i#g#,# #m#�#g#
#f#o#g#y#a#t#�#k#o#s#s#�#g#a#i#n#k#a#t# #n#e#m# #t#a#n#u#l#j#u#k# #m#e#g#
#f#e#l#s#z#�#m#o#l#n#i# sorsunk tanuls�gak�nt. Eszerint minden tett k�vetkezm�nyt
von maga ut�n. Ez a kijelent�s persze az akci�reakci� t�rv�ny alapj�n egy fizikai
vil�gk�pben is meg�lln� a hely�t, ebben a filoz�fi�ban azonban ez t�bbet jelent.
L�tni kell azt is, hogy ebben a felfog�sban nincs j� �s rossz cselekedet, ink�bb
egy megfelel�s vagy meg nem felel�s az, ami az Eg�sz, teh�t a l�tez�k �sszess�g�nek
kollekt�v szempontjai szerint min�s�thet�. Ha ehhez hozz�vessz�k a reinkarn�ci�
elm�let�t, akkor a sorsker�kbe val� �jabb �s �jabb al�sz�ll�s, belesz�let�s egy
v�gtelen�l t�relmes pedag�giai rendszer k�p�t t�rja el�nk.A reinkarn�ci� lehet�s�ge
teh�t a tanul�s, a tapasztal�s lehet�s�ge. Egy felt�telezett k�z�s tudatmez�
r�szekre, emberi sorsokra t�rt al�sz�ll�sa a v�gyak, a tapinthat�, kipr�b�lhat�
dolgok vil�g�ba, ahol tal�n a legnagyobb pr�ba az emberi tal�lkoz�sokban rejlik.
Bizonyos felt�telez�sek szerint ennek a tanul�snak a szerepl�i egym�s k�rnyezet�ben
sz�letnek �jra ��###################################################e#g#y#m#�#s#
#s#o#r#s#�#n#a#k# #h#q#s#�#g#e#s# #k#o#v#�#c#s#a#k#�#n#t# #i#s#�##
#m#i#n#d#a#d#d#i#g#,# #m#�#g# #e#g#y#m#�#s#t#�#l# #k#o#r#�#b#b#i# #k#�#z#�#s#
#p#r#o#b#l#�#m#�#i#k# #m#e#g#o#l#d#�#s#a#i#v#a#l# #t#a#n#u#l#n#i# #t#u#d#n#a#k#.#
#F#e#l#a#d#a#t#u#n#k# #a# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#�#s#b#a#n# #a#z# #e#r#e#d#e#t#h#e#z#
#v#a#l#�# #v#i#s#s#z#a#t#a#l#�#l#�#s# #l#e#h#e#t#,# #e#g#y#f#a#j#t#a#
#f#e#l#�#b#r#e#d#�#s#,# #a#z# #�#r#t#�#k#e#k# #t#i#s#z#t#�#n#l#�#t#�#s#a# #a#
#v#�#g#y#a#k#,# #a#z# #i#l#l#�#z#i#�#k#,# a lelk�nket fogva tart� t�ved�sek �s
labirintusok kavarg� vil�g�ban. Vess�k most el pr�bak�pp a reinkarn�ci� �s t�lvil�g
�sszes hit�t �s elm�let�t. Vajon ha csak egyszer, ha csak itt �s most �l�nk, nem
ugyanez lehet a legszebb harm�ni�t biztos�t� t�rekv�s, a legszebb feladat?
Szemben�zve a magukat isteni el�k�pekben csod�l�, k�tes reinkarn�ci�s
egzisztenci�jukat hirdet� emberekkel, azt gondolom, a megm�rettet�s most t�rt�nik,
mert ha a tudat id�tlen, sz�d�t� hat�rtalans�g�ban mi�nk lett a hely �s az id�,
a#k#k#o#r# #i#t#t# #r#e#j#l#i#k# #a# #v#�#l#t#o#z#�#s# #e#m#b#e#r#i#
#a#d#o#m#�#n#y#a#,# #�#s# #l#e#h#e#t#�#s#�#g#k#�#n#t# #i#t#t#,#
#t#e#s#t#k#�#z#e#l#b#e#n# #a# #k#�#z#f#o#g#�#s#o#k#�#.###*# #*# #*###D#�#l#
#A#n#t#a#l#�#�#t#e#o#l#�#g#u#s#:###A# #l#i#n#e#�#r#i#s# #�#s# #a# #c#i#k#l#i#k#u#s#
#i#d#Q# #H#a#m#v#a#s# #B#�#l#a# #s#o#r#s#�#r#t#e#l#m#e#z#�#s#�#b#e#n#�#�#(#E#S#Z#,#
#S#K#*#)#### N#i#n#c#s# #t#�#r#,# #a# #v#i#l#�#g# #e#g#y#e#t#l#e#n#
#l#�#t#v#�#n#y#.# #A#z# #i#d#Q# #k#�#p#r#�#z#a#t#.# #N#i#n#c#s# #m#�#l#t# #�#s#
#n#i#n#c#s# #j#�#v#Q#.# #A# #v#i#l#�#g# #�#s# #a# #t#�#l#v#i#l#�#g# #e#g#y## &
#(#K#a#r#n#e#v#�#l#)# ## �#E#z# #a# #s#o#r#s#r#�#l# #k#i#l#�#p#Q#k# #t#u#d#�#s#a#.#
#D#e# #a# #s#o#r#s#b#a# #�#s# #t#�#r#i#d#Q#b#e# #z#�#r#t# #e#m#b#e#r# #e#h#h#e#z#
#a# #h#�#r#a#k#l#e#i#t#o#s#z#i# ## m#i#n#d#e#n# #e#g#y## #t#u#d#a#t#s#z#i#n#t#i#g#
#h#o#s#s#z#�#,# #f#�#r#a#d#t#s#�#g#o#s#,# #f#�#j#d#a#l#m#a#s# #�#n#i#s#m#e#r#e#t#i#
#u#t#a#t# #j#�#r# #v#�#g#i#g#.# #U#t#u#n#k# #k#�#s#�#r#Q#i# #a# #m#e#s#t#e#r#e#k#.#
#H#a#m#v#a#s# #B#�#l#a# #K#a#r#n#e#v#�#l#j#a# #k#�#t# #i#l#y#e#n# #k#�#s#�#r#Q#t#
#m#u#t#a#t# #m#e#g#:# #e#g#y# #k#e#l#e#t#i# #(#t#i#b#e#t#i#)# #m#e#s#t#e#r#t#,#
#�#s# #e#g#y# #n#y#u#g#a#t#i#t#.# #M#i#n#d#k#�#t# #a#l#a#k# #�#t#v#�#z#i#
#m#a#g#�#b#a#n# #a# #f#e#l#�#b#r#e#d#e#t#t#e#k# #t#e#l#j#e#s# #t#u#d#�#s#�#t#,#
#d#e# #e#g#y#s#z#e#r#s#m#i#n#d# #f#�#l#d#r#�#s#z#e# #�#s# #k#u#l#t#�#r#�#j#a#
#f#o#n#�#k#s#�#g#a#i#t#,# #h#i#s#z#e#n# #a# #m#e#s#t#e#r#e#k# #�#p#p#o#l#y#a#n#
#e#s#e#n#d#Q# #e#m#b#e#r#e#k#,# #m#i#n#t# #m#i#,# #m#i#n#d#a#n#n#y#i#a#n#.# #A#z#
#e#g#y#i#k# #s#z#�#l#s#Q#s#�#g#e#s#e#n# #a#r#c#t#a#l#a#n#
#�#s# #s#z#e#m#�#l#y#t#e#l#e#n#,# #h#a#n#g#j#a# #h#o#l# #i#t#t# #s#z#�#l#,#
#h#o#l# #o#t#t#,# #s#z#a#m#�#d#h#i#b#a# #m#e#r#�#l#v#e# #�#s# #a#
#n#e#m#c#s#e#l#e#k#v#�#s# #i#d#Q#t#l#e#n#s#�#g#�#b#e#n# #d#e#r#e#n#g#.# #A#
#m#�#s#i#k# #h#a#r#s#�#n#y# #�#s# #�#n#t#�#t#e#l#e#z#Q# #e#u#r#�#p#a#i#,# #a#k#i#
#e#g#y#�#n#i#s#�#g#�#h#e#z# #�#s# #j#e#l#e#n#l#�#t#�#h#e#z# #s#z#i#n#t#e# #a#z#
#�#n#k#�#n#y#e#s#s#�#g# #t#�#l#h#a#j#t#o#t#t# #h#a#n#g#s#�#l#y#a#i#v#a#l#
#r#a#g#a#s#z#k#o#d#i#k#.# #A# #k#i#i#n#d#u#l#�#s# #m#�#s#,# #a# #t#u#d#�#s# #e#g#y#
#�#s# #u#g#y#a#n#a#z#.##*### H#a#t#o#d#i#k# #h#e#t#e#,# #h#o#g#y# #B#u#k#�#n#�#l#,#
#a#z# #�#r#e#g#a#s#s#z#o#n#y#n#�#l# #v#a#g#y#o#k#.# #C#s#�#f# #�#s# #r#o#s#s#z#
#s#z#a#g#�#.# #K#�#n#a#i# #a#r#a#n#y#a#t# #a#d#o#k# #n#e#k#i#,# #Q# #b#�#l#i#n#t#,#
#f#Q#z#,# #m#o#s#,# #g#o#n#d#o#m#a#t# #v#i#s#e#l#i#,# #e#s#t#e# #m#�#g# #b#e# #i#s#
#t#a#k#a#r#,# #�#s# #l#�#b#u#j#j#h#e#g#y#e#n j�r.��Yubainkanhoz akarsz menni? Sokan
vannak itt, zar�ndokok, mind arra v�rnak, hogy hozz� mehessenek. Van itt egy,
kilenc �ve v�r. ��A kolostorba mindennap f�lmegyek �s bez�rgetek, a szerzetes
kij�n, m�r ismer, �s azt mondja, Yubainkan ma senkivel se akar besz�lni.Hallgatok.
Yubainkan nagy mester, h�napokig szam�dhiban �l �s �l szob�j�ban, a szerzetesek
ben�znek, l�tj�k, hogy mozdulatlanul �l, mint m�r egy hete vagy k�t hete vagy hat
hete. Akkor fel�bred, tejet iszik m�zzel �s vajjal �s k�s�t, �s akko#r#
#m#e#g#i#n#t# #s#z#a#m#�#d#h#i#b#a#n# #v#a#n# #h#�#n#a#p#o#k#i#g#,# #n#e#m#
#z#a#v#a#r#j#�#k#,# #d#e# #Q# #m#i#n#d#e#n#k#i#r#Q#l# #t#u#d#j#a#,# #h#o#g#y# #k#i#
#a#z#,# #m#i#t# #a#k#a#r#,# #m#i#�#r#t# #j#�#t#t#.##A# #s#z#e#r#z#e#t#e#s#
#s#z#�#l#:# ## �#L#�#p#j# #b#e#.##Y#u#b#a#i#n#k#a#n# #f#�#l#i#g#
#e#l#f#�#g#g#�#n#y#z#�#t#t#,# #i#g#e#n# #n#a#g#y# #s#z#o#b#�#b#a#n#,#
#a#l#a#c#s#o#n#y# #a#s#z#t#a#l# #m#e#l#l#e#t#t# #�#l#t#.# #A# #v#i#l#�#g#o#s#s#�#g#
#j#o#b#b#r#�#l# #j#�#t#t#,# #s#�#t#�#t# #b#Q#r#q# #a#r#c#�#n#a#k# #e#g#y#i#k#
#f#e#l#�#t# #�#l#e#s#e#n# #m#e#g#v#i#l#�#g#�#t#o#t#t#a#.# #F#e#j#�#n#e#k#
#m#�#s#i#k# #o#l#d#a#l#a# #f#e#k#e#t#e# #m#a#r#a#d#t#.# #A# #t#e#r#e#m# #e#g#�#s#z#
#h#�#t#s#�# #f#a#l#a# #e#z#�#s#t#t#e#l# #�#s# #a#r#a#n#n#y#a#l# #�#s#
#�#v#e#g#g#e#l# #�#s# #k#�#p#e#k#k#e#l# #d#�#s#z#�#t#e#t#t# #o#l#t#�#r#.#
#F#a#g#g#y#�#s#z#a#g#.# #�#s# #v#a#l#a#m#i#l#y#e#n# #k#�#l#�#n#�#s#,# #n#e#h#�#z#,#
#�#l#l#o#t#t# #i#l#l#a#t#.# #E#g#�#s#z# #i#d#Q# #a#l#a#t#t# #m#e#g# #s#e#
#m#o#z#d#u#l#t#.# #S#z#e#m#e# #f#�#l#i#g# #b#e#h#u#n#y#v#a#.# #S#z#Q#n#y#e#g#e#k#.#
#H#a#n#g#j#a# #i#g#e#n# #h#a#l#k#,# #t#i#s#z#t#a# #�#s# #e#g#y#e#n#l#e#t#e#s#.#
#B#e#n#y#o#m#�#s#o#m# #a#z# #v#o#l#t#,# #h#o#g#y# #n#�#h#a# #a#z#
#o#l#t#r#�#r#r#�#l#,# #n#�#h#a# #a# #s#z#o#b#a# #t#�#l#s#�# #s#a#r#k#�#b#�#l#,# #a#
#h#�#t#a#m# #m#�#g#�#l# #v#a#g#y# #f#e#l#�#l#r#Q#l# #b#e#s#z#�#l#.# #A#
#h#a#n#g#n#a#k# #n#e#m# #v#o#l#t# #h#a#t#�#r#o#z#o#t#t# #f#o#r#r#�#s#a#.# #A#z#
#a#s#z#t#a#l#o#n# #e#l#Q#t#t#e# #d#�#s#z#e#s#,# #j#o#g#a#r#s#z#e#r#q# #b#o#t#,#
#v#�#g#�#n# #g#�#m#b#,# #l#�#n#c#o#n# #a#p#r#�# #f#i#g#u#r#�#k#.# #M#i#k#o#r#
#b#e#l#�#p#t#e#m#,# #s#o#k#�#i#g# #h#a#l#l#g#a#t#o#t#t#.# #A#z#t#�#n# #a#z#t#
#m#o#n#d#t#a#:# ## �#�#l#j# #l#e#.##A#z# #a#s#z#t#a#l# #e#l#Q#t#t# #l#e#v#Q#
#m#a#g#a#s# #p#�#r#n#�#r#a# #�#l#t#e#m#.### �#E#u#r#�#p#a#i# #v#a#g#y# ##
�#s#z#�#l#t#.##N#a#g#y#o#n# #h#o#s#s#z#�# #s#z#�#n#e#t#.# #A#z# #o#l#t#�#r#
#k#�#p#e#i#t# #n#�#z#t#e#m#,# #d#e# #a# #h#o#m#�#l#y#b#a#n# #c#s#a#k# #a#
#v#i#l#�#g#o#s# #s#z#�#n#e#k#e#t# #l#�#t#t#a#m#.# #A# #k#i#s# #s#z#o#r#o#n#g#�#s#,#
#a#m#e#l#l#y#e#l# #b#e#l#�#p#t#e#m#,# #e#l#m#�#l#t#.# #S#a#j#�#t#s#�#g#o#s#
#n#y#u#g#a#l#o#m#:# #e#z# #a#z#,# #a#m#i#r#e# #m#�#r# #n#�#g#y# #�#v#e#
#v#�#r#t#a#m#.# #D#e#r#e#n#g#Q# #v#i#l#�#g#o#s#s#�#g#.# #K#e#l#l#e#m#e#s#
#v#a#l#a#m#i#l#y#e#n# #i#t#a#l# #h#a#t#�#s#a#?# #R#�#g#t#�#n# #e#z#u#t#�#n#
#�#l#m#o#s#s#�#g# #f#o#g#o#t#t# #e#l#.### �#E#g#y#e#t#l#e#n# #t#i#b#e#t#i# #s#e#
#m#e#n#n#e# #E#u#r#�#p#�#b#a#.##I#n#k#�#b#b# #s#u#t#t#o#g#v#a# #m#o#n#d#t#a#,#
#v#a#l#a#h#o#n#n#a#n# #a#z# #o#l#t#�#r# #l#e#g#f#e#l#s#Q#b#b# #r#�#s#z#�#r#Q#l#,#
#�#g#y# #h#a#n#g#z#o#t#t#,# #m#i#n#t# #a# #z#e#n#e#.# #I#g#e#n# #v#a#s#t#a#g#,#
#b#a#r#n#a# #g#y#a#p#j#�#c#s#u#h#�#b#a#n# #�#l#t#,# #�#s# #m#�#g# #m#a#g#�#t# #b#e#
#i#s# #b#u#r#k#o#l#t#a#.# #M#e#l#l#�#n# #k#�#r# #a#l#a#k#�#,# #d#�#s#z#e#s#
#�#k#s#z#e#r#,# #d#r#�#g#a#k#�#v#e#k#k#e#l#.# ## �#E#g#y#e#t#l#e#n# #h#i#n#d#u#
#s#e#m#,# #e#g#y#e#t#l#e#n# #k#�#n#a#i# #s#e#m#.##A# #s#z#�# #h#�#t#a#m#
#m#�#g#�#l# #h#a#n#g#z#o#t#t#.# #A# #h#a#n#g#h#u#l#l#�#m#o#k# #t#a#r#k#�#m#a#t#
#�#r#i#n#t#e#t#t#�#k#.#�## �#V#a#n#n#a#k#,# #a#k#i#k###a#
#k#e#r#e#s#z#t#�#n#y#s#�#g#e#t# #n#e#m# #�#r#t#i#k#.# #V#a#n#n#a#k#,# #a#k#i#k#
#e#l#�#r#u#l#j#�#k#.# #V#a#n#n#a#k# #g#y#e#n#g#�#k#,# #o#s#t#o#b#�#k#,#
#v#a#n#n#a#k# #k#�#v#�#n#c#s#i#a#k#,# #v#a#n#n#a#k# #e#r#Q#t#l#e#n#e#k#.#
#M#o#n#d#d# #m#e#g# #n#e#k#e#m#,# #t#e# #m#i#�#r#t# #j#�#t#t#�#l# #i#d#e#?###
�#S#z#o#m#j#�#s#�#g#b#�#l#.### �#A# #k#e#r#e#s#z#t#�#n#y#s#�#g#
#f#o#r#r#�#s#�#n#a#k# #v#i#z#�#t# #b#e#s#z#e#n#n#y#e#z#t#�#k#.# ## �#N#e#m#
#f#e#l#e#l#e#k#.#�## �#A# #g#y#q#l#�#l#e#t#,# #a# #h#a#r#a#g#,###a#
#v#i#s#z#�#l#y#,# #a#z# #i#r#i#g#y#s#�#g#,# #a# #k#a#p#z#s#i#s#�#g#,# #a#
#h#a#t#a#l#o#m#�#h#s#�#g# #�#s# #a# #m#�#r#h#e#t#e#t#l#e#n# #s#z#e#l#l#e#m#i#
#s#�#t#�#t#s#�#g# #f#�#l#d#j#e# #l#e#t#t#,# #m#i#n#d#e#n# #e#u#r#�#p#a#i#,# #m#�#g#
#a# #l#e#g#j#o#b#b# #i#s#,# #f#e#r#t#Q#z#�#t#t#.### �#S#e#g#�#t#s# #r#a#j#t#a#m#.#
## �#N#e#m# #t#u#d#o#k#.##M#o#s#t# #k#�#z#v#e#t#l#e#n# #e#l#Q#t#t#e#m#
#s#z#�#l#t#,# #a#r#c#o#m#t#�#l# #a#l#i#g# #a#r#a#s#z#n#y#i#r#a#,#
#e#g#y#e#n#e#s#e#n# #s#z#�#m#b#a# #�#s# #s#z#e#m#e#m#b#e#.### �#E#z#t# #a#
#v#�#l#s#�#g#o#t# #k#i# #k#e#l#l# #b#�#r#n#i#.# #A#k#i# #k#i#b#�#r#j#a#,# #a#z#�#
#a# #d#i#c#s#Q#s#�#g#.# #A#k#i# #n#e#m#,# #a#z# #e#l#m#e#r#�#l#.### �#S#e#g#�#t#s#
#r#a#j#t#a#m#.### �#H#a# #t#u#d#n#�#k#,# #s#e# #l#e#n#n#e# #s#z#a#b#a#d#.#
#K#�#t#s#�#g#b#e#e#s#n#�#l#,# #m#e#r#t# #c#s#a#p#�#s#o#k# #�#r#t#e#k# #�#s#
#m#e#r#t# #s#z#e#n#v#e#d#s#z#.# #L#�#t#t#a#d# #a#z# #e#m#b#e#r#e#k#
#h#a#t#�#r#talan nyomor�s�g�t �s elvetem�lts�g�t. Seg�teni akarn�l.��Akarok.
��Senkit sem lehet kor�bban megv�ltani, mint ahogy arra meg�rett. Ha m�gis
megk�s�reln�m, igen magas eszk�z�ket adn�k kez�be, amelyekkel mag�t nem menten�
meg, hanem elpusz�tan� mag�t �s m�sokat. Eur�pa kez�be kapta a feltal�l�s
m##################################################################################
###################################################################################
##################################################a#g#a#s# #e#s#z#k#�#z#e#i#t#,#
#m#i#e#l#Q#t#t# #a#n#n#a#k# #h#a#s#z#n#�#l#a#t#�#r#a# #m#e#g#�#r#e#t#t#
#v#o#l#n#a#,# #�#s# #m#o#s#t# #a# #v#i#l#�#g#o#t# #k#i#�#r#t#j#a#
#a#h#e#l#y#e#t#t#,# #h#o#g#y# #a# #f#�#l#d#e#t# #p#a#r#a#d#i#c#s#o#m#m#�#
#t#e#n#n#�#.### �#P#r#�#d#i#k#�#l#s#z# #n#e#k#e#m#.##H#a#n#g#j#a#
#v#�#l#t#o#z#a#t#l#a#n#u#l# #t#o#v#�#b#b# #s#z#�#l#t# #a#z# #o#l#t#�#r#
#k#�#z#e#p#�#b#Q#l#,# #i#g#e#n# #h#a#l#k#a#n#,# #d#e# #n#a#g#y#o#n#
#�#r#t#h#e#t#Q#e#n# #�#s# #t#a#g#o#l#t#a#n#.### �#A#z#t# #h#i#s#z#e#d#,#
#v#a#l#a#k#i#t# #�#g#y# #m#e#g# #l#e#h#e#t# #m#e#n#t#e#n#i#,# #m#i#n#t# #a#
#v#�#z#b#Q#l# #k#i#h#�#z#n#i#.#�## �#C#s#e#n#d#.#�## �#E#z# #m#�#g#i#a#.# #�#n#
#m#i#n#d#e#n# #m#�#g#i#�#t# #i#s#m#e#r#e#k#.# #A#z#�#r#t# #t#a#n#u#l#t#a#m#
#m#e#g#,# #h#o#g#y# #n#e# #h#a#s#z#n#�#l#j#a#m#.# #�#n# #t#�#g#e#d# #o#l#y#a#n#
#�#l#l#a#p#o#t#b#a# #t#u#d#n#�#l#a#k# #h#o#z#n#i#,# #h#o#g#y# #b#o#l#d#o#g#
#l#e#n#n#�#l#,# #�#s# #�#l#e#t#e#d#e#t# #�#g#y# #�#l#n#�#d# #l#e#,# #m#i#n#t# #a#z#
#�#d#v#�#z#�#l#t#.# #L#e#l#ked m�gis a k�rhozat� lenne. Igazi l�nyed s�t�t maradna,
�s elveszn�l. Menthetetlen. A szenved�s pohar�t meg kell inni, a magad�t �s a
m�sok�t, min�l t�bb ember�t.��Megint pr�dik�lsz.Hirtelen hozz�m eg�szen k�zel
sz�lt, �gy, hogy l�legzet�t is �reztem.��Azt hiszed, hogy a vall�sok �s a tan�t�sok
�s a nagy �s szent k�nyvek �s a gondolat �s a szellem arra val�, hogy a vil�got
vele beolajozz�k, �s a g�pet hajts�k. Azt hiszed, van igaz olaj �s hamis, �s azt
hiszed, a kereszt�nys�g is olaj, �s Buddha tan�t�sa #i#s# #�#s# #a# #V#e#d#a#,#
#�#s# #m#i# #i#t#t# #o#l#a#j#j#a#l# #k#e#r#e#s#k#e#d#�#n#k#,# #�#s# #a#
#v#i#l#�#g#o#t# #o#l#a#j#o#z#z#u#k#,# #c#s#a#k# #h#o#g#y# #k#e#d#v#�#n#k#
#s#z#e#r#i#n#t# #f#o#r#o#g#j#o#n#.# #H#i#t#e#t#l#e#n# #�#s#
#s#z#e#n#t#s#�#g#t#�#r#Q#.# #M#i#n#d#e#n# #g#o#n#d#o#l#a#t# #�#s# #m#i#n#d#e#n#
#t#a#n#�#t#�#s# #s#z#e#n#t#,# #�#s# #j#a#j# #a#n#n#a#k#,# #a#k#i#
#h#a#t#a#l#o#m#r#a# #�#s# #k#a#p#z#s#i#s#�#g#r#a# #�#s# #h#i#�#s#�#g#r#a#
#h#a#s#z#n#�#l#j#a# #f#e#l#,# #m#i#n#t# #a#h#o#g#y# #j#a#j annak, aki a
tal�lm�nyokat hatalomra �s h�d�t�sra �s puszt�t�sra haszn�lja. Sok ember hisz a
l�lek v�ndorl�s�ban. Hisz abban, hogy sz�mtalan �leten �t kell v�ndorolnia, hogy
megtisztulhasson, �s akkor az �dv�ss�get el�ri, �s az �r�k boldogs�gban r�szes�l,
mit gondolsz, a nagy szentek �lvezni tudj�k �rdemeik jutalm�t, am�g a f�ld�n
egyetlen �regasszony k�nnyezik? Magad se hiszed el
magadr�############################################################################
###########################################l#,# #h#o#g#y# #j#�#
#l#e#l#k#i#i#s#m#e#r#e#t#t#e#l# #d#Q#z#s#�#l#h#e#t#s#z#,# #m#i#a#l#a#t#t# #a#
#m#�#s#i#k# #�#n#s#�#g#b#e#n# #v#a#n#.# #M#i#n#�#l# #n#a#g#y#o#b#b# #s#z#e#n#t#
#v#a#l#a#k#i#,# #a#n#n#�#l# #m#a#g#a#s#a#b#b#r#a# #j#u#t# #e#l#,# #�#s# #a#n#n#�#l#
#b#i#z#t#o#s#a#b#b#a#n# #v#i#s#s#z#a#t#�#r# #a# #f#�#l#d#r#e#,# #h#o#g#y# #a#
#s#z#e#n#v#e#d#�#s#e#k# #p#o#h#a#r#�#b#�#l# #m#�#g# #t#�#b#b#e#t# #i#g#y#�#k#.#
#D#e# #a# #s#z#e#n#v#e#d#�#s#t# # #m#i#n#d#e#n#k#i#n#e#k# #m#a#g#�#n#a#k# #k#e#l#l#
#m#e#g#i#n#n#i#a#.# #�#n# #e#g#y#e#t#l#e#n# #m#o#z#d#u#l#a#t#t#a#l# #b#e#l#Q#l#e#d#
#a# #s#z#e#n#v#e#d#�#s#e#k#e#t# #�#g#y# #k#i# #t#u#d#n#�#m# #v#o#n#n#i#,# #�#s#
#m#a#g#a#m#b#a# #t#u#d#n#�#m# #v#e#n#n#i#,# #h#o#g#y# #a#z#o#n#n#a#l# #t#i#s#z#t#a#
#�#s# #k#�#n#n#y#q# #l#e#n#n#�#l#,# #d#e#
#c#s#a#k# #a#z#t# #�#r#n#�#m# #e#l#,# #h#o#g#y# #a# #b#e#n#n#e#d# #l#e#v#Q#
#s#�#t#�#t#s#�#g# #h#a#t#a#l#m#�#t# #a# #m#�#l#y#s#�#g#b#e#n#
#m#�#r#h#e#t#e#t#l#e#n#n#�# #n#�#v#e#s#z#t#e#n#�#m#.# #S# #a#z# #e#g#y#
#p#i#l#l#a#n#a#t#b#a#n# #k#i#t#�#r#n#e#,# #�#s# #a# #m#�#l#y#s#�#g#b#e#
#t#a#s#z#�#t#a#n#a#.##
## �#S#e#m#m#i#t# #s#e#m# #t#u#d#s#z# #h#�#t# #m#o#n#d#a#n#i#?### �#A#z# #�#n#
#l#�#n#y#e#m# #n#e#k#e#d# #m#o#s#t# #m#�#g# #t#�#l# #e#r#Q#s#.# #M#e#g#�#g#s#z#.#
#B#e#n#n#e#m# #o#l#y#a#n# #e#r#Q#k# #v#a#n#n#a#k#,# #a#m#e#l#y#e#k# #a#z#
#e#m#b#e#r#e#k#r#e# #v#e#s#z#e#d#e#l#e#m#e#s#e#k#,# #h#a# #n#e#m# #t#u#d#n#a#k#
#e#l#l#e#n#e# #v#�#d#e#k#e#z#n#i#.# #E#z#�#r#t# #k#e#l#l# #n#e#k#e#m# #i#t#t#
#e#g#y#e#d#�#l# #�#s# #e#l#z#�#r#v#a# #�#l#n#e#m#.# #A#z# #e#r#Q#k#,# #a#m#i#k#
#f#�#l#�#t#t# #r#e#n#d#e#l#k#e#z#e#m#,# #a# #v#i#l#�#g# #l#e#h#a#t#a#l#m#a#s#a#b#b#
#e#r#Q#i#.# #T#a#l#�#n# #e#g#y#s#z#e#r# #t#a#l#�#l#k#o#z#o#l# #v#e#l#�#k#,#
#e#z#e#k# #a# #N#a#g#y# #K#o#r#o#n#a# #h#a#t#a#l#m#a#i#,# #a# #h#�#b#e#r#e#k#
#M#a#l#k#�#t#n#a#k# #h#�#v#j#�#k#.# #A#z#�#r#t# #m#o#n#d#o#m#,# #h#o#g#y#
#e#g#y#s#z#e#r# #m#a#j#d# #e#m#l#�#k#e#z#z# #r#�#.# #H#a# #�#n# #a#z#
#e#m#b#e#r#e#k# #k#�#z#�# #m#e#n#n#�#k#,# #l#e#h#e#t#n#e# #b#e#l#Q#l#e#m#
#c#s#�#s#z#�#r# #v#a#g#y# #k#i#r#�#l#y# #v#a#g#y# #g#y#Q#z#h#e#t#e#t#l#e#n#
#h#a#d#v#e#z#�#r#,# #m#�#r#h#e#t#e#t#l#e#n# #g#a#z#d#a#g# #e#m#b#e#r#,# #d#e# #a#z#
#�#n# #h#a#t#a#l#m#a#m# #a#n#n#y#i# #s#z#e#n#v#e#d#�#s#t# #i#d#�#z#n#e# #f#e#l#,#
#h#o#g#y# #s#o#k#-#s#o#k# #m#i#l#l#i#�# #e#m#b#e#r# #�#l#e#t#�#t#
#�#s#s#z#e#t#�#r#n#�#m#.# #A# #l#e#g#f#Q#b#b# #h#a#t#a#l#o#m# #b#i#r#t#o#k#�#b#a#n#
#v#a#g#y#o#k# #�#s# #e#g#y#e#t#l#e#n# #e#m#b#e#r#e#n# #s#e# #t#u#d#o#k#
#s#e#g#�#t#e#n#i#& ## �#M#o#n#d#j# #n#e#k#e#m# #v#a#l#a#m#i#t#,# #a#m#i#
#e#n#g#e#m# #m#e#g#e#r#Q#s#�#t# #�#s# #v#e#z#e#t#.#�## �#S#z#�#n#e#t#.#�##
�#M#o#n#d#j#.##N#a#g#y#o#n# #h#o#s#s#z#�# #s#z#�#n#e#t#.##V#�#g#r#e#
#m#e#g#s#z#�#l#a#l#.# #A# #t#e#t#Q#r#Q#l#,# #f#e#j#e#m# #f#�#l#�#t#t#
#h#a#n#g#z#i#k#.### �#A# #t#e# #a#n#g#y#a#l#o#d# #e#g#y# #n#Q#.# #A# #n#e#v#�#t#
#j#�#l# #j#e#g#y#e#z#d# #m#e#g#.# #A#n#t#e#n#n#i#s#z#.# #A#n#-#t#e#n#-#n#i#s#z#.#
#N#e# #f#e#l#e#j#s#d# #e#l#.# #N#a#g#y#o#n# #t#�#r#�#k#e#n#y# #l#�#n#y#.#
#S#z#�#n#e# #a#r#a#n#y#,# #v#i#l#�#g#o#s#k#�#k# #�#s# #r#�#z#s#a#s#z#�#n#.#
#T#i#s#z#t#a# #h#a#n#g#j#a# #v#a#n#,# #m#i#n#t# #a# #f#�#l#e#m#�#l#�#n#e#k#.#
#V#a#l#a#h#a# #n#a#g#y#o#n# #s#z#�#p# #v#o#l#t#.# #�#l#e#t#e#d#d#e#l#
#b#e#s#z#e#n#n#y#e#z#t#e#d#.# #S#o#k#a#t# #s#z#e#n#v#e#d#e#t#t# #t#Q#l#e#d#.#
#M#�#g# #n#e#m# #v#e#s#z#e#t#t# #e#l#.# #H#a# #v#i#g#y#�#z#o#l# #r#�#,#
#s#z#�#p#s#�#g#�#t# #v#i#s#s#z#a#n#y#e#r#i#.# #T#�#g#e#d# #n#a#g#y#o#n#
#s#z#e#r#e#t#.# #N#e# #m#o#c#s#k#o#l#d# #b#e# #Q#t# #r#o#s#s#z# #s#z#a#v#a#k#k#a#l#
#�#s# #g#o#n#d#o#l#a#t#o#k#k#a#l# #�#s# #t#e#t#t#e#k#k#e#l#.# #S#z#e#r#e#s#d#
#Q#t#.# #A#z# #e#g#y#e#t#l#e#n# #l#�#n#y# #a# #f#�#l#d#�#n#,# #a#k#i# #n#e#m#
#h#a#g#y# #e#l#.# #B#e#s#z#�#l#j# #h#o#z#z#�#,# #k#�#r#l#e#l#d#,# #h#o#g#y#
#s#e#g#�#t#s#e#n#,# #s#u#g#�#r#o#z#z#a# #r#�#d# #f#i#a#t#a#l#s#�#g#�#t#,#
#s#z#�#p#s#�#g#�#t# #�#s# #s#z#q#z#i#e#s#s#�#g#�#t#.# #H#a# #s#z#o#l#g#�#l#o#d#,#
#m#e#g# #f#o#g#j#a# #e#n#g#e#d#n#i#,# #h#o#g#y# #m#e#g#l#�#s#d#,# #a#k#�#r#
#�#l#m#o#d#b#a#n#,# #a#k#�#r# #�#b#r#e#n#.# #T#e# #r#e#�# #v#a#g#y# #b#�#z#v#a#
#�#s# #Q# #r#e#�#d#.# #M#�#g# #g#o#n#d#o#l#n#i# #s#e# #t#u#d#s#z# #s#e#m#m#i#t#,#
#a#m#i# #r#e#�# #n#e# #h#a#t#n#a# #v#i#s#s#z#a#.# #T#e#s#t#e#d#b#e#n# #l#�#g#y#
#t#i#s#z#t#a#.# #T#a#r#t#�#z#k#o#d#j# #d#u#r#v#a# #�#t#e#l#e#k#t#Q#l# #�#s#
#i#t#a#l#o#k#t#�#l#,# #n#e# #k#�#v#�#n#j# #t#i#l#o#s#a#t#.# #N#a#g#y#
#a#d#o#m#�#n#y#,# #h#a# #v#a#l#a#k#i#n#e#k# #i#l#y#e#n# #a#n#g#y#a#l#a# #v#a#n#,#
#m#i#n#d#e#n# #d#o#l#g#o#d#a#t# #m#o#n#d#d# #e#l# #n#e#k#i#,# #�#s# #k#�#r#d# #k#i#
#a# #t#a#n#�#c#s#�#t#.# #E#s#t#e#,# #h#a# #e#l#a#l#s#z#o#l#,# #�#l#e#l#d# #m#e#g#,#
#�#s# #�#j#s#z#a#k#a# #e#l#m#�#d#e#t# #a# #t#i#s#z#t#�#t#a#l#a#n#
#g#o#n#d#o#l#a#t#o#k#t#�#l# #m#e#g# #f#o#g#j#a# #t#i#s#z#t#�#t#a#n#i#.# #A#
#t#�#l#v#i#l#�#g#o#n# #Q# #f#o#g# #v#e#z#e#t#n#i# #a#b#b#a#n# #a#z#
#a#l#a#k#b#a#n#,# #a#m#i#v#�# #t#e# #Q#t# #t#e#t#t#e#d#.##E#l#h#a#l#l#g#a#t#.#
#H#a#n#g#t#a#l#a#n#u#l# #�#l#�#k#.# #E#g#y#s#z#e#r#r#e# #c#s#a#k#
#m#e#g#s#z#�#l#a#l#.### �#T#u#d#o#d#,# #m#i#�#t#a# #�#l#s#z# #�#g#y#?#�##
�#F#�#l#r#e#z#z#e#n#e#k#.#�## #N#�gy hete. A h�ly az�ta az �llatk�r�n v�gigment,
�s a Bika jel�be ism�t visszat�rt. Akarsz m�g valamit?�*���Hogyan t�rt�nt, mondom,
hogy �gy el tudtam veszni? A minap m�g az �ce�nj�r�n utaztam, a magabiztos Mike
Winemaster �s a m�ly, sz�v�s Michail.
Zanzib#############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###########a#r#?# #A# #t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#.# #A# #k#e#t#t#Q# #e#g#y#,# #�#s# #a#
#n#e#h#�#z#s#�#g# #d#u#p#l#�#j#�#r#a# #n#Q#t#t#.# #A#z#t#�#n# #a# #v#i#l#�#g#
#h#e#l#y#e#t#t# #i#t#t# #e#z# #a# #s#z#q#k# #�#s# #l#�#p#s#z#a#g#�# #k#u#c#k#�#.#
#O#t#t#h#o#n#?# #A#z# #Q#r#�#l#e#t# #g#o#n#d#o#l#a#t#�#v#a#l# #t#�#l# #s#o#k#a#t#
#j#�#t#s#z#o#t#t#a#m#.##M#�#r#k#u#s# #o#r#r#�#t# #p#i#s#z#k#�#l#j#a#,#
#s#z#�#r#a#k#o#z#o#t#t#a#n# #c#i#p#Q#j#�#t# #n#�#z#i#,# #a#z#t#�#n# #a#z#
#a#b#l#a#k#o#n# #k#i#b#�#m#u#l#.### �#L#a#p#o#s#�## �#s#z#�#l# #v#�#g#�#l# #�#s#
#f#e#l#�#l#l#.# ## �#R#o#s#s#z#.# #�#r#e#t#l#e#n#.# #A#j#�#n#l#o#m#,# #h#o#g#y#
#a#z#t# #a# #v#a#l#a#m#i#t#,# #h#o#g#y# #g#o#n#d#o#l#k#o#z#�#s#,# #h#a#g#y#j#a#
#a#b#b#a#.# #A# #f#i#l#o#z#�#f#u#s#o#k#n#a#k# #m#e#g#f#e#l#e#l#.# #�#g#y# #k#e#l#l#
#n#e#k#i#k#.# #A#z# #e#m#b#e#r# #m#i#n#�#l# #m#a#g#a#s#a#b#b# #r#e#n#d#q#,#
#p#r#o#b#l#�#m#�#i# #a#n#n#�#l# #n#e#h#e#z#e#b#b#e#k#,# #�#s# #a#n#n#�#l#
#t#�#b#b#e#t# #s#z#a#b#a#d# #n#e#k#i#.# #�#n#n#e#k# #m#�#g# #�#l#n#i# #i#s#
#s#z#a#b#a#d# #v#o#l#t#.# #A#z# #�#n#g#y#i#l#k#o#s#s#�#g# #a#z#o#n#b#a#n#
#t#i#l#o#s#.# #N#e#m# #g#o#n#d#o#l#k#o#z#n#i# #k#e#l#l#,# #h#a#n#e#m# #l#�#t#n#i#.#
#M#�#g# #n#e#m# #t#u#d# #k#�#v#e#t#n#i#.# #A#m#i#t# #m#o#n#d#o#k#,# #r#a#k#j#a#
#e#l# #j#�# #h#e#l#y#r#e#,# #h#o#g#y# #k#�#z#n#�#l# #l#e#g#y#e#n#.# #E#g#y# #i#d#Q#
#m#�#l#v#a# #e#l#Q#s#z#e#d#i#,# #�#s# #h#a#s#z#n#�#l#n#i# #f#o#g#j#a#.#
#M#�#d#s#z#e#r#e#m#r#e# #m#�#g# #n#e#m# #j#�#t#t# #r#�#.# #P#e#d#i#g#,# #a#m#i#t#
#�#n# #t#u#d#o#k#,# #a#z# #e#g#y#s#z#e#r#q#.### �Ne tan�tson, mondom.El akarok
fordulni.M�rkus odal�p, r�m n�z, �s szeme lobogni kezd. Azt�n fel�v�lt:#��De
tan�tom, h�lye vak �llat.����kl�vel mellbe v�g.���Barom, tan�tom.H�tral�p �s
vigyorog. M�rkus, az oroszl�n (hahot�zik).���n. �n vagyok M�rkus, az oroszl�n
(k�p), ilyen f�reg, mint �n. Kuss. Szem�t.Az ablakhoz megy, hirtelen visszaj�n �s
le�l.��Az �n feladata, hogyha �n besz�lek, hallgasson, amit mondok, tanulja �s
tartsa meg. �rti?���Sz�net.���Ez ################################################a#
#k#�#t#e#l#e#z#Q# #h#�#d#o#l#a#t# #a# #n#y#e#l#v#b#e#n# #e#r#Q#s#e#b#b#
#e#l#Q#t#t#.##S#z#�#n#e#t#.### �#M#o#s#t# #�#n# #v#a#g#y#o#k# #a#z#
#e#r#Q#s#e#b#b#�## �#m#o#n#d#j#a#.# #�#n# #n#e#k#e#m# #m#i#n#d#a#d#d#i#g#
#h#�#d#o#l#a#t#t#a#l# #t#a#r#t#o#z#i#k#,# #a#m#�#g# #e#r#Q#s#e#b#b# #v#a#g#y#o#k#.#
#A#b#b#a#n# #a#z# #�#r#�#b#a#n#,# #a#m#i#k#o#r# #n#y#e#l#v#b#e#n# #�#n# #l#e#s#z#
#a#z# #e#r#Q#s#e#b#b#,# #�#n# #f#o#g#o#k# #h#�#d#o#l#n#i# #�#n# #e#l#Q#t#t#.#
#M#e#g# #f#o#g#o#m# #t#e#n#n#i#.#.# #l#e#g#y#e#n# #n#y#u#g#o#d#t#.# #L#e#h#e#t#,#
#n#e#m#s#o#k#�#r#a#.##M#�#r#k#u#s# #f#e#l#�#l#l#,# #a#z#t#�#n#
#s#z#e#m#b#e#f#o#r#d#u#l#.##V#�#n# #t#e#l#j#e#s#e#n# #a# #k#�#l#s#Q# #I#s#t#e#n#
#k#�#r#�#b#e#n# #v#a#n#,# #�#s# #a# #v#a#l#�#s#�#g#o#t# #n#e#m#-#l#�#t#e#z#Q#n#e#k#
#t#a#r#t#j#a#.##N#e#m# #f#e#l#e#l#e#k#.### �#B#e#s#z#�#l#t#e#m# #�#n#n#e#k#
#U#g#o#r#l#u#k#r#�#l# #�#s# #U#l#e#x#e#r#r#Q#l#.### �#R#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�#k#�##
�#m#o#n#d#o#m#.### �#N#e#v#e#z#h#e#t#i# #Q#k#e#t# #a#z#o#k#n#a#k# #i#s#,# #d#e#
#f#�#l#�#s#l#e#g#e#s#.# #A# #r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�#t# #a# #k#e#l#e#t#i#e#k#
#a#z#�#r#t# #t#a#l#�#l#t#�#k# #k#i#,# #m#e#r#t# #a#z# #i#d#Q#t# #n#e#m#
#�#r#t#e#t#t#�#k#.# #M#�#r# #e#l#m#o#n#d#t#a#m#.# #A#z# #e#g#�#s#z# #v#i#l#�#g#o#t#
#e#g#y#�#t#t# #�#s# #e#g#y#s#z#e#r#r#e# #t#u#d#t#�#k# #l#�#t#n#i# #t#�#r#b#e#n#.#
#E#z# #a# #n#a#g#y# #v#i#l#�#g#l#�#t#v#�#n#y#.# #D#e# #a#z# #i#d#Q#v#e#l# #n#e#m#
#t#u#d#t#a#k# #m#i#t# #k#e#z#d#e#n#i#.# #E#z#�#r#t# #v#o#l#t#a#k#
#k#�#n#y#t#e#l#e#n#e#k# #a#z# #�#j#r#a#t#e#s#t#e#t#�#l#t#�#s# #g#o#n#d#o#l#a#t#�#t#
#k#i#e#s#z#e#l#n#i#.# #A# #r#e#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�# #r#o#s#s#z#,# #m#e#r#t#
#e#g#y#m#�#s# #u#t#�#n# #n#�#z#i# #a#z#t#,# #a#m#i# #t#u#l#a#j#d#o#n#k#�#p#p#e#n#
#e#g#y#s#z#e#r#r#e# #v#a#n#.# #A# #t#�#r# #t#e#l#j#e#s# #e#g#�#s#z#�#b#e#n#
#m#i#n#d#i#g# #j#e#l#e#n# #v#a#n#,# #d#e# #a#z# #i#d#Q# #i#s#.# #M#i#n#d#e#n# #�#s#
#m#i#n#d#i#g# #i#t#t# #v#a#n# #e#g#y#s#z#e#r#r#e#.# #A#z# #�#s#s#z#e#s#
#v#i#l#�#g#o#k# #�#s# #m#i#n#d#e#n# #�#l#e#t# #m#i#n#d#e#n# #k#o#r#s#z#a#k#�#v#a#l#
#�#s# #a#l#a#k#j#�#b#a#n# #�#s# #m#o#z#z#a#n#a#t#�#v#a#l#.##S#z#�#n#e#t#.##A#
#m#o#d#e#r#n# #f#i#z#i#k#a# #e#g#y#�#b#k#�#n#t# #m#�#r# #c#s#a#k#n#e#m#
#n#y#o#m#o#n# #v#a#n#.# #A#z# #i#d#Q#t# #t#�#r#k#�#p#l#e#t#e#k#b#e#n# #k#i#
#t#u#d#j#a# #f#e#j#e#z#n#i#,# #d#e# #n#e#m#s#o#k#�#r#a# #a# #t#e#r#e#t# #i#s# #k#i#
#f#o#g#j#�#k# #t#u#d#n#i# #f#e#j#e#z#n#i# #i#d#Q#k#�#p#l#e#t#b#e#n#.# #A#k#k#o#r#
#p#e#d#i#g# #�#s#z#r#e# #f#o#g#j#�#k# #v#e#n#n#i#,# #h#o#g#y# #a# #k#e#t#t#Q#
#e#g#y#m#�#s#s#a#l# #f#e#l#c#s#e#r#�#l#h#e#t#Q#.# #H#a# #a#z# #i#d#Q# #n#e#m#
#e#g#y#�#b#,# #m#i#n#t# #a# #t#�#r# #n#e#g#y#e#d#i#k# #m#�#r#e#t#e#,# #a#k#k#o#r#
#a# #t#�#r# #s#e#m# #e#g#y#�#b#,# #m#i#n#t# #a#z# #i#d#Q# #f#e#l#s#z#�#n#�#n#e#k#
#�#s# #m#�#l#y#s#�#g#�#n#e#k# #a#z# #a# #v#i#s#z#o#n#y#a#,# #a#m#i#t#
#j#e#l#e#n#n#e#k# #n#e#v#e#z#�#n#k#.# #E#z# #a#z# #e#l#m#�#l#h#a#t#a#t#l#a#n#
#p#i#l#l#a#n#a#t#.# #A# #k#e#t#t#Q# #e#g#y#.# #�#s# #h#a# #e#z#t#
#m#e#g#t#a#l#�#l#j#�#k#,# #a#k#k#o#r# #m#�#r# #c#s#a#k# #a#z# #i#m#a#g#i#n#�#c#i#�#
#t#e#v#�#k#e#n#y#s#�#g#�#t# #k#e#l#l# #k#�#p#l#e#t#b#e# #f#o#g#l#a#l#n#i#.#
#T#u#d#j#a#,# #m#i# #e#z#?# #A#m#i#t# #a#z# #U#p#a#n#i#s#h#a#d#o#k#
#t#a#n#�#t#o#t#t#a#k#.# #A# #m#�#j#�#.# #A# #k#�#p#r#�#z#a#t#o#t# #m#e#g#
#f#o#g#j#u#k# #t#u#d#n#i# #k#�#l#�#n#b#�#z#t#e#t#n#i#
#a# #v#a#l#�#s#�#g#t#�#l#.# #F#o#g#u#n#k# #t#u#d#n#i# #l#�#t#n#i#.## ##*# #*# #*##
#S#z#e#p#e#s# #M#�#r#i#a#�#�#�#r#�#n#Q#,# #a# #s#z#a#b#a#d#e#g#y#e#t#e#m#
#a#l#a#p#�#t#�# #f#Q#v#�#d#n#�#k#e#:###S#o#r#s# #�#s# #K#a#r#m#a#&
#(#V#i#d#e#�#�#z#e#n#e#t#)#�#�#(#V#F#*#)###S#o#r#s#r#�#l# #�#s# #k#a#r#m#�#r#�#l#,#
#a#z#t# #h#i#s#z#e#m#,# #a#z#�#r#t# #v#a#n# #s#o#k# #m#o#n#d#a#n#i#v#a#l#�#m#,#
#m#e#r#t# #f#i#z#i#k#a#i# #s#�#k#o#n# #n#a#g#y#o#n# #h#o#s#s#z#�# #a#z#
#�#l#e#t#e#m#,# #s# #a#n#n#y#i# #m#i#n#d#e#n#r#e# #m#e#g#t#a#n#�#t#o#t#t#,#
#a#n#n#y#i#r#a# #s#o#k#r#�#t#e#g#q# #v#o#l#t#,# #h#o#g#y#
#t#u#d#a#t#o#s#�#t#o#t#t#a#n# #r#�#j#�#t#t#e#m# #a#r#r#a#,# #v#a#l#�#j#�#b#a#n#
#a#z# #e#m#b#e#r#e#n# #�#t# #a# #s#o#r#s#�#n#a#k# #u#r#a#i#,# #n#a#g#y#s#z#e#r#q#
#d#r#a#m#a#t#u#r#g#o#k# #s#z#�#v#i#k# #a# #s#o#r#s#�#t#.# #V#a#n#n#a#k# #o#l#y#a#n#
#m#o#m#e#n#t#u#m#o#k#,# #a#m#i#k#o#r# #a#z# #e#m#b#e#r# #a#z#t# #h#i#s#z#i#,#
#h#o#g#y# #r#e#t#t#e#n#t#Q# #r#o#s#s#z# #t#�#r#t#�#n#t# #v#e#l#e#,# #h#o#l#o#t#t#
#a#z# #v#o#l#t# #a# #l#e#g#j#o#b#b#.##P#l#.# #�#n# #n#y#o#l#c#�#v#e#s# #k#o#r#o#m#
#�#t#a# #�#r#o#k#,# #�#s# #n#y#o#l#c#v#a#n#�#v#e#s# #v#o#l#t#a#m#,# #a#m#i#k#o#r#
#a#z# #�#l#e#t# #�#s# #I#r#o#d#a#l#o#m# ## �#a#m#i#k#o#r# #m#�#g# #a#n#n#a#k#
#r#a#n#g#j#a# #v#o#l#t#�## #e#l#i#s#m#e#r#t# #e#g#y# #n#a#g#y#s#z#e#r#q#
#k#r#i#t#i#k#�#v#a#l#,# #a# #M#i#n#d#e#n#n#a#p#i# #�#l#e#t# #m#�#g#i#�#j#�#v#a#l#,#
#h#o#g#y# #�#n# #e#g#y# #�#r#�# #v#a#g#y#o#k#.# #A#d#d#i#g# #e#g#y# #k#i#c#s#i#t#
#�#g#y# #b#�#n#t#o#t#t#,# #h#o#g#y# #�#n# #m#i#�#r#t# #n#e# #l#e#h#e#t#n#�#k#,#
#d#e# #n#e#m# #l#e#h#e#t#t#e#m# ## #a# #V#�#r#�#s# #O#r#o#s#z#l#�#n# #c#�#m#q#
#k#�#n#y#v#e#m#e#t# #e#l#�#g#e#t#t#�#k#,# #�#s# #n#a#g#y#o#n# #j#�#t# #t#e#t#t#
#n#e#k#i#,# #m#o#s#t# #j#�#n# #k#i# #k#i#l#e#n#c#e#d#s#z#e#r#�## ,# #m#e#r#t#
#n#e#m# #t#u#d#t#a#m# #v#o#l#n#a# #i#l#y#e#n# #n#a#g#y# #�#l#e#t#m#q#v#e#t#
#�#r#n#i#,# #m#�#s#r#�#s#z#t# #e#s#z#e#m# #�#g#�#b#a#n# #s#e#m# #l#e#t#t#
#v#o#l#n#a#,# #h#o#g#y# #t#a#n#�#t#a#n#o#m# #k#e#l#l# #e#b#b#e#n# #a#
#l#a#k#�#s#b#a#n#,# #c#s#i#n#�#l#n#o#m# #k#e#l#l#e#t#t# #a# #k#u#l#t#�#r#a#
#k#a#t#a#k#o#m#b#�#j#�#t# #�#s# #t#a#n#�#t#v#a# #t#a#n#u#l#n#i# ##
�#n#a#g#y#s#z#e#r#q# #e#l#m#�#k# #v#o#l#t#a#k# #i#t#t#�## ,# #�#s#
#r#�#j#�#t#t#e#m#,# #h#o#g#y# #e#n#g#e#m# #m#i#n#d#e#n#f#�#l#e# #m#q#f#a#j#o#n#
#�#t# #e#z#e#k# #a# #v#a#l#a#k#i#k# ## �#i#n#s#p#i#r#�#c#i#�#k#n#a#k#
#n#e#v#e#z#e#m#,# #v#a#g#y# #m#a#g#a#s# #r#a#n#g#�# #s#z#e#l#l#e#m#e#k#n#e#k#�##
#k#i#k#�#p#e#z#t#e#k# #a#z# #o#p#u#s#z# #l#e#�#r#�#s#�#r#a#,# #a#r#r#a# #a#z#
#�#z#e#n#e#t#r#e#,# #a#m#i#,# #�#g#y# #g#o#n#d#o#l#o#m#,# #h#o#g#y# #m#�#s#u#t#t#
#n#e#m#,# #m#i#n#t# #e#g#y#r#�#s#z#t# #i#t#t#,# #k#e#l#e#t# #�#s# #n#y#u#g#a#t#
#k#a#p#u#j#�#b#a#n#,# #M#a#g#y#a#r#o#r#s#z#�#g#o#n#,# #m#a#g#�#n#y#o#s# #k#i#s#
#n#y#e#l#v#e#n#,# #m#�#s#r#�#s#z#t# #v#a#l#�#j#�#b#a#n# #c#s#a#k# #e#k#k#o#r#a#
#t#i#l#a#l#o#m# #n#y#o#m#�#s#a# #e#l#l#e#n#�#r#e# #j#�#h#e#t#e#t#t# #l#�#t#r#e#.#
#H#i#s#z#e#n# #n#y#u#g#a#t#o#n# #s#z#a#b#a#d#o#k# #v#o#l#t#a#k#,# #o#t#t#
#v#o#l#t#a#k# #i#z#g#a#l#m#a#k#,# #b#o#t#r#�#n#y#o#k#,# #g#a#z#d#a#s#�#g#i#
#c#s#o#d#a#,# #Q#k# #m#�#s#s#a#l# #t#�#r#Q#d#t#e#k#,# #m#i# #b#e#f#e#l#�#
#t#e#r#j#e#s#z#k#e#d#t#�#n#k#,# #Q#k# #k#i#f#e#l#�#.# #S#v#�#j#c#b#�#l# #j#�#t#t#
#e#g#y# #r#e#d#a#k#t#Q#r#,# #a#k#i# #n#e#m# #t#u#d#o#t#t# #v#e#l#e#m# #m#i#t#
#k#e#z#d#e#n#i#,# #m#e#r#t# #n#e#m# #v#o#l#t#a#k# #k#�#l#s#Q#
#b#o#t#r#�#n#y#a#i#m#.# #N#a#g#y#o#n# #n#e#h#�#z# #v#o#l#t# #e#r#r#Q#l#
#b#e#s#z#�#l#n#i#,# #m#i#n#t#h#a# #a# #M#a#r#s#r#�#l# #j#�#t#t# #v#o#l#n#a#,#
#v#a#g#y# #�#n#.##I#t#t# #v#a#l#a#m#i# #t#�#r#t#�#n#i#k#,# #a#m#i#t#
#b#i#z#o#n#y#�#r#a# #t#i# #i#s# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#t#a#t#o#k# #�#s#
#t#a#p#a#s#z#t#a#l#t#o#k#,# #h#o#g#y# #r#a#j#t#a#t#o#k# #�#t# #k#i#t#q#n#Q#
#d#r#a#m#a#t#u#r#g#o#k# #s#z#�#v#i#k#,# #n#e#m# #v#�#l#e#t#l#e#n#s#z#e#r#q#e#n#,#
#h#a#n#e#m# #�#s#s#z#e#f#�#g#g#�#s#e#i#b#e#n# #a#z#t#,# #a#m#i#n#e#k#
#t#�#r#t#�#n#n#i#e# #k#e#l#l#.# #�#n# #p#l#.# #a# #V#�#r#�#s# #O#r#o#s#z#l#�#n#
#c#�#m#q# #k#�#n#y#v#e#m#r#Q#l# #�#s# #�#l#t#a#l#�#b#a#n# #a#r#r#�#l# #a#
#t#r#i#l#�#g#i#�#r#�#l# ## �#V#a#r#�#z#s#t#�#k#�#r#,# #R#a#q#u#e#l#
#t#a#n#�#t#v#�#n#y#a#�## #t#�#b#b#e#s# #s#z#�#m# #h#a#r#m#a#d#i#k#
#s#z#e#m#�#l#y#b#e#n# #b#e#s#z#�#l#e#k#,# #h#o#g#y# #Q#k#.# #M#e#r#t# #�#n#
#t#�#n#y#l#e#g# #�#r#�#n#a#k# #s#z#�#l#e#t#t#e#m#,# #a#m#i# #Q#r#�#l#e#t#e#s#
#e#r#Q#f#e#s#z#�#t#�#s# #n#�#l#k#�#l# #n#e#m# #b#o#n#t#a#k#o#z#i#k# #k#i#,#
#t#e#h#�#t# #a#l#k#a#l#m#a#s#s#�# #v#�#l#t#a#m# #k#�#l#�#n#f#�#l#e#
#m#q#f#a#j#o#k#o#n# #�#t#,# #h#o#g#y###r#a#j#t#a#m# #k#e#r#e#s#z#t#�#l#
#l#e#j#�#t#s#s#z#�#k#,# #a#d#j#�#k# #�#t# #e#z#t# #a#z# #�#z#e#n#e#t#e#t#.# #D#e#
#e#z#t# #Q#k# #c#s#i#n#�#l#t#�#k#,# #n#e#m# #�#n#.# #E#z#e#k#n#e#k###a#
#k#�#n#y#v#e#k#n#e#k#,# #m#i#n#t# #a#z# #e#m#b#e#r#e#k#n#e#k#,# #k#�#l#�#n#
#s#o#r#s#u#k# #v#a#n#.# #�#n#n#e#k#e#m# #s#e#m#m#i# #m#�#s#t# #n#e#m#
#k#e#l#l#e#t#t# #t#e#n#n#e#m#,# #h#a#n#e#m# #d#u#g#d#o#s#v#a# #a#z# #�#n#
#m#q#f#a#j#o#m#a#t#,# #a#m#e#l#y#r#Q#l# #a#z#t# #h#i#t#t#e#m#,# #h#o#g#y#
#s#o#h#a#s#e#m# #j#�#n# #k#i#,# #a#m#�#g# #�#l#e#k#,# #d#e# #n#e#m# #v#o#l#t#
#n#e#h#�#z# #l#e#m#o#n#d#a#n#i# #r#�#l#a#,# #m#e#r#t# #�#n# #i#m#�#d#t#a#m# #a#z#t#
#�#r#n#i# ## �#k#�#z#b#e#n# #p#u#b#l#i#k#�#l#t#a#m# #i#s# #m#e#s#�#k#e#t#,#
#a#z#o#k#a#t# #i#s# #s#z#e#r#e#t#t#e#m#,###m#e#g# #s#c#-#i#f#i#k#e#t#,#
#a#m#e#l#y#e#k# #n#e#m# #v#o#l#t#a#k# #a#z#o#k#,# #h#a#n#e#m#
#s#p#i#r#i#t#u#s#z#c#s#e#m#p#�#s#z#�#s#�## ,# #t#e#h#�#t# #�#n# #e#z#e#k#e#t# #a#
#k#�#n#y#v#e#k#e#t# #m#a#g#�#�#r#t# #a# #m#q#�#r#t# #�#r#t#a#m#
#g#y#�#n#y#�#r#q#s#�#g#g#e#l#,# #a# #l#e#g#n#a#g#y#o#b#b#
#g#y#�#n#y#�#r#q#s#�#g#g#e#l#.# #N#e#m# #a#z#�#r#t#,# #h#o#g#y# #k#i#j#�#j#j#�#n#,#
#a#z#�#r#t#,# #m#e#r#t# #m#e#g# #k#e#l#l#e#t#t# #l#e#n#n#i#e#.# #E#z# #o#l#y#a#n#
#l#�#n#g#o#l#�# #i#g#�#n#y# #v#o#l#t# #b#e#n#n#e#m#,# #�#n#m#a#g#�#�#r#t# #�#r#n#i#
#a# #m#q#v#e#t#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #t#u#d#t#a#m# #v#o#l#n#a# #n#e#m#
#c#s#i#n#�#l#n#i#.# #N#e#m# #i#s# #a#z# #v#o#l#t#,# #a#m#i#t# #�#n#
#e#l#h#a#t#�#r#o#z#t#a#m#.# #E#g#y#s#z#e#r#q#e#n# #e#g#y# #h#a#t#a#l#m#a#s# #e#r#Q#
#�#m#l#�#t#t# #b#e#l#�#m#,# #�#s# #t#e#n#n#e#m# #k#e#l#l#e#t#t#.#
#H#a#l#l#a#t#l#a#n# #p#a#s#s#z#i#�# #v#o#l#t# #e#z#t# #c#s#i#n#�#l#n#i#,# #�#s#
#m#i#n#d#e#g#y# #v#o#l#t#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #j#�#n# #k#i#.##M#i#u#t#�#n#
#e#d#d#i#g# #e#l#j#u#t#o#t#t#a#m#,# #f#�#l#r#o#b#b#a#n#t#,# #m#e#r#t# #e#l#j#�#t#t#
#a#z# #i#d#e#j#e#,# #i#t#t# #a# #V#�#z#�#n#t#Q#,# #i#t#t# #a#z# #U#r#�#n#u#s#z#,#
#r#o#b#b#a#n# #m#i#n#d#e#n#,# #s#z#�#t#e#s#i#k# #m#i#n#d#e#n#,# #m#i#n#d#e#n#
#s#�#r# #k#i#n#y#�#l#i#k#,# #m#i#n#d#e#n# #n#a#p#v#i#l#�#g#r#a# #j#�#n#,#
#m#i#n#d#e#n# #s#z#e#r#e#p#l#Q# #s#z#�#n#e#n# #v#a#n#.# #N#e#k#e#m# #a# #v#i#l#�#g#
#m#o#s#t# #e#g#y# #m#�#t#o#s#z#,# #e#g#y# #b#o#r#z#a#s#z#t#�# #n#a#g#y#
#v#i#l#�#g#s#z#�#n#h#�#z#,# #a#h#o#l# #a# #s#z#e#r#e#p#l#Q#k# #i#s# #�#s# #a#
#s#z#�#n#�#s#z#e#k# #i#s# #j#�#t#s#z#a#n#a#k#,# #�#s# #a# #k#�#z#�#n#s#�#g# #i#s#
#r#�#s#z#t# #v#e#s#z# #b#e#n#n#e#.# #E#g#y# #h#a#t#a#l#m#a#s# #m#i#t#i#k#u#s#
#m#i#s#z#t#�#r#i#u#m#j#�#t#�#k#.# #N#e#m# #t#u#d#o#m#,# #�#r#z#�#k#e#l#i#t#e#k#-#e#
#e#n#n#e#k# #a# #r#�#c#i#�# #f#e#l#e#t#t#i# #v#o#l#t#�#t#.# #M#e#r#e#d#e#k#e#n#
#v#�#l#t#o#z#�#s#o#k#a#t# #h#o#z#,# #�#s# #a# #V#�#z#�#n#t#Q# #k#o#r#�#b#a#n#
#r#o#b#b#a#n#t#a#n#a#k#,# #m#i#n#d#e#n# #s#z#�#t#e#s#e#t#t#,# #m#i#n#d#e#n#,#
#a#m#i# #i#g#a#z# #v#o#l#t#,# #n#e#m# #i#g#a#z#,# #m#i#n#d#e#n#,# #a#m#i#
#k#i#s#z#�#m#�#t#h#a#t#�#
#v���X@���@����������@��X@�����@�@������������@�����������A�����\@��������@�����@��
��@���X@������A��@�������\@��A�������������@���������@�@���������X@��X@����@�@�����
���A�����������������@����������A��@�����������X@���@���������\@�@�����@������@����
��X@����###########################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############### #k#�#t# #t#�#k#�#r# #k#�#z#�# #�#l#l#v#a# #e#g#y# #s#z#q#k#
#f#e#l#v#o#n#�#f#�#l#k#�#b#e#n# #e#g#y#s#z#e#r#r#e# #k#i#r#o#b#b#a#n# #a#z#
#e#g#y#e#t#l#e#n# #l#�#n#y#�#n#k#b#Q#l# #e#g#y# #v#�#g#t#e#l#e#n# #s#z#�#m#s#o#r#,#
#m#i#n#d#e#g#y#i#k# #m#i# #v#a#g#y#u#n#k#,# #d#e# #i#d#e#g#e#n#n#�# #v#�#l#i#k# #a#
#s#z#�#z#a#d#i#k#,# #a#z# #e#z#r#e#d#i#k#.# #B#i#z#o#n#y#o#s#,# #h#o#g#y# #a#m#i#t#
#v#a#g#y# #a#k#i#t# #�#n# #e#l#l#e#n#s#�#g#n#e#k# #l#�#t#o#k#,# #a#z# #i#s# #�#n#
#v#a#g#y#o#k#.# #T#e# #i#s# #�#n# #v#a#g#y#o#k#,# #t#e# #i#s# #i#s#t#e#n#
#v#a#g#y#.##E#z#,# #h#o#g#y# #�#n# #a# #m#�#s#i#k#b#a#n# #�#n#m#a#g#a#m#a#t#
#m#e#g#c#s#a#l#n#i#,# #m#e#g#l#o#p#n#i#,# #m#e#g#k#�#n#o#z#n#i#,# #m#e#g#�#l#n#i#
#m#�#r# #n#e#m# #f#o#g#o#m#,# #e#z# #e#g#y# #�#r#i#�#s#i# #l#�#p#�#s#.# #E#z#
#e#g#y# #o#l#y#a#n# #p#l#u#s#z#,# #m#i#n#t# #h#a# #t#u#d#o#m# #a#
#h#a#l#h#a#t#a#t#l#a#n#s#�#g#o#t#~# #a#z# #Q#s#i# #n#�#p#e#k# #t#u#d#t#�#k#,#
#m#e#r#t# #Q#k# #n#e#m# #f#�#l#t#e#k# #a# #h#a#l#�#l#t#�#l#,# #c#s#a#k# #a#
#f#e#l#v#i#l#�#g#o#s#odott, j�l�ti �llamokban f�lnek. Holott m�r a fizika
bebizony�totta, hogy az �let �r�k. Teh�t b�rmit teszek, j�t vagy rosszat, azt nekem
is �t kell �lnem. Azt magam ellen vagy magam�rt teszem a m�sikkal, nem vagyok
k�l�nb val�. Ez kider�l abb�l, amikor
egy################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########## #m#o#z#d#u#l#a#t#t#a#l# #k#i#l#�#p#e#k# #a#b#b#�#l# #a# #s#z#q#k#
#f#�#l#k#�#b#Q#l# #a# #k#�#t# #k#�#p#r#�#z#a#t#t#�#k#�#r# #k#�#z#�#t#t#,# #h#o#g#y#
#e#g#y# #v#a#g#y#o#k# #a# #M#i#n#d#e#n#n#e#l#,# #a#z# #e#g#y#e#t#e#m#e#s#s#e#l#.#
#E#z# #a#z# #e#g#y#e#t#e#m#e#s#s#�#g#t#u#d#a#t# #a# #n#e#m#-#�#n# #m#�#m#o#r#a#,#
#e#z# #c#s#o#d#�#l#a#t#o#s#.# #V#i#s#z#o#n#t# #t#u#d#n#o#m# #k#e#l#l#,# #h#o#g#y#
#o#s#t#o#b#a#s#�#g# #r#o#s#s#z#a#t#
#t#e#n#n#i#,# #�#s# #t#a#n#�#c#s#o#s#a#b#b# #v#o#l#n#a# #j#o#b#b#a#t#
#t#e#n#n#i#,# #m#e#r#t# #a#n#n#a#k# #i#s# #m#e#g#j#�#n# #a# #s#e#g#�#t#s#�#g#e#,#
#a# #k#�#v#e#t#k#e#z#m#�#n#y#e#.# #A# #d#r#a#m#a#t#u#r#g#o#k# #n#a#g#y#o#n#
#�#r#t#e#n#e#k# #h#o#z#z#�#.# #B#i#z#o#n#y#o#s#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #l#e#h#e#t#
#a#z# #a#l#j#a#s#,# #u#n#d#o#r#�#t#�# #e#m#b#e#r#e#k#e#t#,# #a#k#i#k# #h#�#l#y#�#k#
#�#s# #s#�#t#�#t#e#k# #�#s# #s#z#q#k#a#g#y#�#a#k#,# #n#e#m# #l#e#h#e#t#
#s#z#e#r#e#t#n#i# #m#i#n#d#e#n#k#i#t#,# #d#e# #s#a#j#n#�#l#n#i# #i#g#e#n#,#
#m#e#r#t# #n#a#g#y#o#n# #f#e#l#g#y#o#r#s#u#l#t# #a#z# #a#k#c#i#�## r#e#a#k#c#i#�#
#t#�#r#v#�#n#y#,# #�#s# #r#�#j#u#k# #s#z#a#k#a#d# #a# #t#e#t#t#e#i#k#
#k#�#v#e#t#k#e#z#m#�#n#y#e#,# #a# #t#�#r#v#�#n#y#,# #e#z# #a# #k#a#r#m#a#.#
#C#s#a#k# #j#�#t# #�#r#d#e#m#e#s# #t#e#n#n#i#,# #�#s# #s#a#j#n#�#l#n#i# #a#z#t#,#
#a#k#i# #e#z#t# #n#e#m# #t#u#d#j#a#,# #m#e#r#t# #�#r#e#t#l#e#n# #r#�#.# #E#r#r#Q#l#
#s#e#m# #t#e#h#e#t#,# #m#e#g# #k#e#l#l# #�#l#n#i#e# #a# #s#a#j#�#t# #t#e#t#t#e#i#
#k#�#v#e#t#k#e#z#m#�#n#y#e#i#t#,# #e#z# #a# #k#�#v#e#t#k#e#z#m#�#n#y#e#k#
#t#�#r#v#�#n#y#e#.# #A#m#i#t# #m#i# #p#r#�#b#�#l#u#n#k# #f#e#l#a#j#�#n#l#a#n#i#
#e#r#Q#s#z#a#k# #n#�#l#k#�#l#,# #a#z# #t#a#l#�#n# #a#z# #a# #m#�#d#s#z#e#r#,#
#m#e#l#l#y#e#l# #e#l# #l#e#h#e#t# #k#e#r#�#l#n#i#,# #h#o#g#y# #�#j#a#b#b#
#a#d#�#s#s#�#g#o#k#a#t# #c#s#i#n#�#l#j#u#n#k#~# #i#n#k#�#b#b# #f#i#z#e#s#s#�#n#k#.#
#I#n#k#�#b#b# #v#o#n#j#u#k# #k#i# #a#z# #e#r#Q#i#n#k#e#t# #a# #l#e#k#�#t#�#t#t#
#a#n#y#a#g#b#�#l#,# #a# #m#u#l#a#n#d#�#b#�#l#,# #c#s#a#k# #a#z# #�#g#h#e#t# #e#l#,#
#a#m#i# #�#g#h#e#t#Q#,# #c#s#a#k# #a#z# #m#�#l#i#k# #e#l#,# #a#m#i#
#m#u#l#a#n#d#�#,# #a#m#i# #�#r#�#k#,# #a#z#t# #�#t#v#i#h#e#t#j#�#k#,# #a#z#
#v#e#l#�#n#k# #m#a#r#a#d#,# #a#z# #a# #m#i#�#n#k#.# #E#r#r#e#
#t#�#r#e#k#e#d#j#�#n#k#,# #e#z# #a# #k#a#r#m#a# #t#�#r#v#�#n#y#e#.###*# #*# #*##
#L#a#�#r# #A#n#d#r#�#s#�#�#m#q#v#�#s#z#,# #b#u#d#d#h#i#s#t#a# #o#k#t#a#t#�#:##
#S#z#a#b#a#d# #a#k#a#r#a#t# #�#s# #d#e#t#e#r#m#i#n#�#c#i#�#�#�#(#E#T#J#*#)###M#a#
#a# #s#o#r#s#r#�#l# #f#o#g#o#k# #b#e#s#z#�#l#n#i#.# #S# #b#�#r# #e#g#y#
#k#i#c#s#i#t# #e#l#k#�#s#t#e#m#, �pp azon gondolkodtam, mikor j�ttem, hogy milyen
az, amikor valakinek Szaturnusz quadr�tja van, hisz az vagyok �n, aki az id�vel nem
tud racion�lisan b�nni, de m�gis a szabad akarat az, ami ezt �gyesen kezeli, teh�t
van amikor nem k�sek el.Az �n tudatomban az, hogy id�, nem l�tezik. A k�pletemben a
Nap Szaturnusz quadr�t azt jelzi, hogy az id� az �n fejemben m�shogy van be�p�tve.
Mindenkinek van hib�ja, nekem ez, de legal�bb ezt �szre veszem. Szellemi tett
sz�ks�ges ahhoz, hogy p�ld�ul valaki valahova id�ben oda�rjen.Mi�rt mer�l fel az a
k�rd�s, hogy determin�ci�, sz�ks�gszer�s�g, aminek meg kell felelni. �gy n�z ki,
mintha mindez k�v�lr�l lenne r�nk szabva. K�pzelj�nk el egy olyan teremt�st, ahol
ez nem �gy van. A hagyom�ny szerint volt egy teremt�s, az ur�nuszi teremt�s, amiben
az Ur�nusz, a teremt� istens�g �jra �s �jra n�szban egyes�lt Gay�val, a F�ld
any�val, aki egy v�zszer� l�ny, teh�t a tenger istenn�je. Erre az Ur�nusz, mint �g
r�sz�llt �jra �s �jra. Ami fogant ebb�l, azt Ur�nusz lenyelte �jra �s �jra. A
teremt� er� a teremt�s�t nem hagyta kibontakozni, nem engedte, hogy legyen, amit �
l�trehoz, teh�t visszavonta �jra �s �jra a teremt� er�it �s �jra teremtett �s �jra
visszavonta. Ilyen teremt�s is elk�pzelhet�.Ezt r�vet�tve az emberi tudatra azt
mondhatjuk, hogy a tudat k�peket hoz l�tre,
amir###############################################################################
###################################################################################
##############################################Q#l# #n#e#m# #g#o#n#d#o#l#j#a#,#
#h#o#g#y# #a#z# #a# #k#�#p# #l#�#t#e#z#h#e#t#,# #a#m#i#r#Q#l# #�#g#y#
#g#o#n#d#o#l#j#a#,# #h#o#g#y# #n#e# #l#e#g#y#e#n#.# #V#a#n# #i#s# #m#e#g#
#n#i#n#c#s# #i#s#.# #A# #l#�#t#e# #k#�#z#t#e#s#,# #m#e#g# #i#s# #j#e#l#e#n#i#k#,#
#d#e# #m#�#g#s#e#m# #v#o#n#a#t#k#o#z#i#k# #r#�#n#k#.##G#a#y#a# #v#i#s#z#o#n#t#
#e#g#y#s#z#e#r# #e#l#d#u#g#t#a# #a# #g#y#e#r#e#k#�#t# #U#r#�#n#u#s#z# #e#l#Q#l#,#
#a#k#i# #a#z#t# #n#e#m# #t#u#d#t#a# #f#e#l#f#a#l#n#i#.# #E#b#b#�#l# #l#e#t#t#
#k#�#s#�#b#b# Szaturnusz. Mikor Ur�nusz �jra r�sz�llt Gayara egy �jszaka, akkor
Szaturnusz sarl�j�val kasztr�lta Ur�nuszt, aki megs�rt�d�tten vonult vissza a
legmagasabb egekbe, de a leesett fallosb�l megsz�letett V�nusz.Mi ennek a
teremt�snek most m�r ut�na vagyunk,
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#######a#m#i#b#Q#l# #e#l#�#s#z#�#r# #a# #s#z#a#t#u#r#n#u#s#z#i#,# #k#�#s#�#b#b# #a#
#z#e#u#s#z#i#,# #m#a#j#d# #m#�#g# #k#�#s#Q#b#b# #a# #j#u#p#i#t#e#r#i# #v#i#l#�#g#
#k#e#l#e#t#k#e#z#e#t#t#.# #M#a# #e#g#y# #o#l#y#a#n# #k#o#r#s#z#a#k#b#a#n#
#�#l#�#n#k#,# #a#h#o#l# #a#z# #u#r#�#n#u#s#z#i#h#o#z# #k#�#p#e#s#t# #e#z# #m#�#r#
#a# #m#�#s#o#d#i#k#.# #M#o#s#t# #e#g#y# #o#l#y#a#n# #e#l#v# #i#g#a#z#,# #h#o#g#y#
#a#m#i# #v#a#n#,# #a#z# #v#a#n#.# #A#z# #u#r#�#n#u#s#z#i# #t#e#r#e#m#t#�#s#b#e#n#
#a#z# #v#o#l#t# #i#g#a#z#,# #h#o#gy ami van, az nincs.Amikor magunkban
fant�zi�lunk, akkor az hasonl� az ur�nuszi teremt�shez, vagyis fant�zi�lunk, de
tudjuk, hogy amit elk�pzel�nk, az val�j�ban nem l�tezik. Sajnos ebben nincs
teljesen igazunk, hiszen a fant�zi�l�sunk is a t�rv�ny al� esik, teh�t ami van, az
m�giscsak l�tezik. Nem mindegy az, hogy ki mit fant�zi�l. Amikor fant�zi�lunk,
akkor bizonyos k�peket szubtilis form�ban megtartunk, m�s k�peket kier�s�t�nk, de
amit gondolunk, abb�l mindenk�ppen sz�letik valami. Meg tudjuk csin�lni, h#o#g#y#
#a#z# #a# #n#�#g#y#f#�#l#e#,# #a#m#i#t# #g#o#n#d#o#l#u#n#k#,# #n#e# #l#e#g#y#e#n#
#m#i#n#d# #i#g#a#z#,# #c#s#a#k# #a#z# #�#t#�#d#i#k#,# #d#e# #s#a#j#n#o#s# #e#b#b#e#
#b#e#l#e#j#�#t#s#z#i#k# #a#z# #e#l#Q#z#Q# #n#�#g#y# #i#s#.# #A# #t#�#r#v#�#n#y#
#a#z#,# #h#o#g#y# #a#m#i# #v#a#n#,# #a#z# #v#a#n#.# #A#m#i#r#e# #m#i#
#g#o#n#d#o#l#t#u#n#k#,# #a#z#t# #n#e#m# #l#e#h#e#t# #v#i#s#s#z#a#c#s#i#n#�#l#n#i#.#
#E#z# #e#g#y# #l#�#t#e#z#�#s#i# #a#l#t#e#r#n#a#t#�#v#a#,# #v#a#g#y#i#s# #n#e#m# #
#a# #v#�#g#�#r#v#�#n#yes val�s�g. A teremt� tudat most �gy m�k�dik. L�nyeg�ben ez a
karma. A tett a finomabb �s durv�bb szf�r�kban egyszerre m�k�dik. Tett a gondolat
is, hiszen ha azt gondoljuk, hogy "jaj de h�lye az a m�sik", az a fejben ott
l�tezik, az nem t�nik el, az energi�ja ott l�tezik a fejben, s ha ezt m�g
energi�val is megtet�zem, hogy "de ut�lom, mert h�lye", akkor egy vastagabb valamit
csin�ltam. Ennek a k�vetkezm�nyeit le kell nyelni. Ha rosszat gondolunk a m�sikr�l,
�s ez a finomabb tudatszinteken megjelent, nem lehet nem megt�rt�ntt� tenni. Ahhoz
a m�sik emberhez �n m�r visszavonhatatlanul hozz�kapcsoltam azt a k�pet, hogy
h�lye. Mindegy, hogy � nem tud r�la, de az �n fejemben az � vele kapcsolatos k�pek
a h�lye fogalm�val szennyezettek. Gondolhatom nagyobb er�vel, hogy milyen j� fej,
de m�gis megt�rt�nt, hogy el�sz�r h�ly�nek n�ztem. Teh�t amit csin�lok, kigondolok,
az van.Az a probl�ma a karm�val, hogy meg tudjuk csin�lni, hogy az ember amit
megtesz, az meg van csin�lva, nem csak fizikai szinten, hanem �rzelmi, gondolati
szinten is. Ez mind tett. Nincs k�p�nk arr�l, hogy a dolgok val�j�ban milyenek,
mert nem �rulj�k el, hogy milyenek �s r�ad�sul folyamatosan v�ltoznak. Ha egy
bizonyos dolognak az �llapot�t t�k�letesen felt�rk�pezn�nk, akkor az a m�sik
pillanatban m�r nem lenne �rv�nyes, mert minden v�ltozik.Ezt �gy h�vjuk, hogy
szenved�steli sorsszer�s�g, a tetteink k�vetkezm�nye, valami nem j�.
Determin�ci�k�nt �lj�k meg. Addig am�g ki nem rakom a lak�sb�l, addig az ott van.
Ha negat�van �lj�k meg, az egy rossz sorsfordulat, ha pozit�van, akkor az egy j�
sorsfordulat. Maga a dolog nem mondja meg mag�r�l, hogy j�-e vagy rossz.Abban a
pillanatban j�, amikor az ember r�j�n arra, hogy a l�tben az van, ami van. Minden,
amivel tal�lkozik az �let�ben, az az�rt van ott, mert l�trej�tt, amit �ltal�ban
saj�t maga hozott l�tre, id�zett meg. Az a t�ved�s, hogy amit megid�z�nk, arr�l nem
tudjuk pontosan, hogy mi az, azzal szembes�l�nk, amit nem szeretn�nk. Ez�rt l�tezik
olyan dolog, hogy szenved�s.Determin�ci� az, hogy az ember azt �li meg, hogy
valamilyen sz�ks�gszer�s�gnek al�vetve l�tezik. R�szei vagyunk egy eg�sznek, ami
�gy m�k�dik. Nem mondhatjuk, hogy a nappal az j�,#az �jszaka rossz, mert att�l
f�gg, hogy kinek. Ezzel a determin�ci�val sincs semmi baj. Val�j�ban nincs
probl�ma, csak az�rt gondoljuk azt, hogy van, mert amikor valamit akarunk, hogy
legyen,#az megt�rt�nik, de �gy ahogy lennie kell, nem �gy, ahogy azt mi szeretn�nk.
Itt kezd�dik a baj. Ha az ember a dolgokkal szemben elfogulatlanul v�lekedik, akkor
mindegy, hogy az mennyiben determi�ci�k�nt, vagy szabads�gk�nt j�tt l�tre. Mert az
embernek szabad csin�lni azt amit akar, de amit megtesz, az m�r m�k�dik. Az
esem�nyeket �nmagunk teremtj�k. Az is a mi dolgunk, hogy ezt j��z�nek vagy
rossz�z�nek �rz�kelj�k. Saj�t �t�l�seinket mi magunk hat�rozhatjuk meg az�ltal,
hogy a tudatunkat a l�tez�sre r�ter�tj�k, vagyis nem m�st akarunk, hanem a l�tez�st
�gy fogadjuk el, amilyen. Akkor nem lesznek a vil�gban j� vagy rossz dolgok, hanem
olyann� v�lik, amilyennek mi n�zz�k.# #B#�#r#m#i#l#y#e#n#
#s#o#r#s#s#z#i#t#u#�#c#i#�#b#a#n# #r#�#�#b#r#e#d#h#e#t#�#n#k#,# #h#o#g#y#
#n#e#k#�#n#k# #a#z# #m#i#r#Q#l# #�#z#e#n#.# #A#z# #a# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#�#s#,#
#h#a# #t#u#d#j#u#k#,# #h#o#g#y# #m#i# #h#o#z#z#u#k# #l#�#t#r#e# #a#
#s#o#r#s#u#n#k#a#t#.# ##A#z# #e#m#b#e#r# #e#s#e#t#�#b#e#n# #s#e#m# #l#e#h#e#t#
#t#u#d#n#i#,# #h#o#g#y# #k#i# #�# #v#a#l#�#j#�#b#a#n#.# #N#e#m# #o#b#j#e#k#t#�#v#,#
#m#e#r#t# #e#g#y#s#z#e#r# #j#�#k#e#d#v#�#,# #e#g#y#s#z#e#r# #s#z#o#m#o#r#�#.# #A#z#
#e#m#b#e#r# #m#i#k#or azonos �nmag�val? H�rom �vesen, avagy husz�n�t �vesen? Mikor
�nmaga valaki? Az ember folyamatosan
v�ltozik, mindene v�ltozik, csak a neve nem, de ezt#r�ragasztj�k. H�ny darab
Kov�cs J�nos van a vil�gon? Mindegyik �, vagy ez nem meghat�roz�? Minden jelens�g
ah�ny oldalr�l l�that�, annyi f�le. Az emberben sokf�le l�ny lakozik, a gy�va, a
b�tor, az irigy, a j�sz�v�, de egyik sem mi vagyunk �s m�gis az �sszes is mi
vagyunk. Ebb�l a sokas�gb�l a legokosabbnak adjuk �t a p�lc�t. Ne a v�gyakoz�
�n�nknek adjuk a botot, mert az csak azzal egy konkr�t c�llal foglalkozik, vagyis
nem tud t�rgyilagosan d�nteni. A legokosabb benn�nk az, aki �tl�t mindent, teh�t
annak kell �tadni a korm�nyt, hiszen az az, aki folyamatosan �rk�dik azon, hogy ne
csin�ljunk olyat, ami k�s�bb kelepcek�nt r�nk csattan. Ebben az �llapotban l�p be a
szabads�g fogalma. Nincs olyan ok, ami miatt ne gondolkodhatn�nk szabadon. Mindenre
van hajlamunk, hiszen az, aki a k�nyelemre v�gyik benn�nk, az �lland�an �tterembe
menne, de ez is csak egy d�nt�s, hogy nem �ppen otthon gondolkodom, �gy a bennem
l�v� b�lcsess�gnek adtam a p�lc�t, ami eld�nti, hogy mikor �s milyen k�r�lm�nyek
k�z�tt �lem ki a sz�ks�gleteimet. Ett�l a pillanatt�l kezdve �n szabad vagyok.
Eld�nt�m, hogy �nmagam mely r�sz�t m�k�dtetem. Mindegy, hogy mit csin�ltam, mert ha
meg tudom azt tenni, hogy a r�gi tetteim k�vetkezm�nyek�nt konstat�lom a jelen
�llapotomat, akkor nincs is oka a szenved�snek. A vil�gt�rv�ny megl�t�s�t kapom meg
ez�ltal. Ebben van a szabads�gom. A jelens�geket megn�zni abban az �sszef�gg�sben,
ahogy l�trej�ttek, ez a szabads�g, a t�bbi a determin�ci�, mert ami van, az van.* *
*M�ller P�ter �r�, sz�nh�zi dramaturg:Besz�lget�s a sorsr�l���(ETJ*)A Sorsr�l
fogunk besz�lgetni. A sors ugyanis egy sokkal �ltal�nosabb valami, mint az Isten,
mert a sors azok sz�m�ra is k�rd�s, akik ateist�k. Azok is kutatj�k, -hogy mi�rt
�lek, mi�rt ilyen az �letem, mit tegyek az �letemmel, ki ir�ny�tja az �letem? Hol
az a hatalom, ami az �n �letemet ir�ny�tja bennem vagy rajtam k�v�l? A sors kiv�tel
n�lk�l minden egyes embernek a legszem�lyesebb k�rd�se. Annak is, aki ateista.
Mindenkinek meg van a maga sorselk�pzel�se. Mi�rt �llok most itt mikrofonnal a
kezemben? Mi�rt v�llaltam ezt az el�ad�st? Mit fogok most csin�lni, mit fogok most
mondani nektek, kire hallgatok magamban, amikor a szavak kij�nnek a sz�mon. Ki fog
itt besz�lni? Mennyire vagyok felel�s az�rt, amit mondok? Mit fogok el�id�zni
ezzel? Egy pillanat alatt ezernyi gondolat kereszt�z�ben �llok itt, k�rd�s az, hogy
mit fogok tenni? Ha azt teszem, mi�rt teszem azt? Ez most csak az �n szem�lyes
probl�m�m, pillanatnyi sorshelyzetem k�z�ttetek, mindenkinek megvan a maga egy�ni
probl�m�ja, az a sors probl�m�ja, hogy mi�rt �l�nk most mi itt. Az is egy
sorsk�rd�s, hogy vajon arra gondol-e saj�t mag�ban, hogy van-e �rtelme, hogy itt
�l�k �s hallgatom ezt az embert vagy nincs. Mond ez nekem valamit, sz�l ez hozz�m
vagy nem sz�l? �rdemes itt �lni? Ezt �n sem tudom, ti sem tudj�tok, ez att�l f�gg,
hogy mi t�rt�nik ebben a teremben. Mi t�rt�nik k�z�tt�nk, mi t�rt�nik �nbennem, mi
t�rt�nik tibennetek? Lehetetlen, hogy mindenki egyform�n ugyan�gy gondolkodjon. Ha
mindenki elmondhatn�, hogy mi az, hogy sors �s hogy hogy �li ezt meg, akkor
mindenki m�st mondana. Ernest Hemingway r�n�zett egy ny�zsg� hangyabolyra majd
le�nt�tte benzinnel �s meggy�jtotta az eg�szet. Ut�na azt gondolta, hogy nyilv�n
ezek a hangy�k nem tudhatt�k, hogy az �n undorom vagy az �n szesz�lyem v�gzett
vel�k. Ha volt k�z�tt�k egy �berebb hangya, az �gy gondolhatta, hogy valami isten
megb�ntette �ket. Ezzel szemben J�zus Krisztus azt mondta, hogy egy ver�bfi�ka sem
eshet le a gondvisel�s akarata n�lk�l. J�zus a keresztf�n halt meg a sz�nak a testi
�rtelm�ben, Hemingway pedig �ngyilkos lett vad�szfegyver�vel. K�t v�glet.
�r�kolleg�im 2000 �vre
visszamen##########################################################################
###################################################################################
#####################################################################Q#l#e#g# #a#
#g#�#r#�#g# #d#r#�#m#a#�#r#�#k#o#n# #k#e#r#e#s#z#t#�#l#,# #S#h#a#k#e#s#p#e#a#r#e#-
#e#n#,# #M#o#l#i#e#r#e#-#e#n# #�#s# #C#s#e#h#o#v#o#n# #�#t# #B#e#c#k#e#t#t#i#g#
#m#�#s#r#a# #s#e#m# #v#�#l#a#s#z#o#l#n#a#k#,# #c#s#a#k# #a#r#r#a#,# #h#o#g#y# #m#i#
#a# #s#o#r#s#.# #M#i#n#d#e#n# #�#r#�#n#a#k# #m#�#s# #a#z# #e#l#k#�#p#z#e#l#�#s#e#
#a#r#r#�#l#,# #h#o#g#y# #m#i# #a# #s#o#r#s#.# ##V#a#j#o#n# #m#i# #a#z#,# #a#m#i#
#a#z# #e#g#y#�#n# #s#o#r#s#�#t# #i#r#�#n#y#�#t#j#a#?# #A# #s#o#r#s# #a#z#
#e#m#b#e#r# #c#selekedeinek k�vetkezm�nye. Az ember a saj�t sors�nak a kov�csa. Az
ember pedig a kor�bbi sors�nak a k�vetkezm�nye. Mi vagyunk sorsunk szerepl�i �s
dr�ma�r�i. Az eg�sz �let tapasztalatszerz�s, a sors l�nyege ez. Soha nem t�rt�nik
az emberrel olyan, ami nem kellene, hogy t�rt�njen. A sors egy �letterv �s
mindenkinek saj�t �letterve van. A dolgok �rt�ktelenek, mindig csak a hozz��ll�s
hat�rozza meg azok �rt�k�t. A sors mindenki hitrendszer�nek a k�vetkezm�nye. Ez
determin�lja sors�t, ehhez van szabad akarat#a#,# #h#o#g#y# #e#z#e#n# #a#
#h#i#t#r#e#n#d#s#z#e#r#e#n# #v#�#l#t#o#z#t#a#s#s#o#n# #�#s# #a#k#k#o#r#
#v#�#l#t#o#z#i#k# #a# #s#o#r#s#a#.# ##A# #s#o#r#s#r#�#l# #a#z#�#r#t# #v#a#n#n#a#k#
#v#a#l#a#m#e#n#n#y#i#�#n#k#n#e#k# #a# #s#z#�#v#�#b#e#n# #k#�#l#�#n#f#�#l#e#
#e#l#k#�#p#z#e#l#�#s#e#k#,# #m#e#r#t# #b#e#s#z#q#k#�#l#t# #�#r#t#e#l#m#�#n#k#
#k#�#v#e#t#k#e#z#t#�#b#e#n# #e#z#t# #m#e#g#�#r#t#e#n#i# #s#o#h#a# #n#e#m#
#f#o#g#j#u#k#.# #V#a#n#n#a#k# #e#l#k#�#p#z#e#l#�#s#e#i#n#k#,# #d#e# #e#z# #n#e#m#
#f#e#d#i# #a# #val�s�got. Ez olyan, mintha egy ember csukott szemmel menne az
erd�ben f�t�l f�ig, �s minden fa �gy bukkanna f�l el�tte. Ha egy picit felemelkedne
a magasba, akkor l�tn�, hogy van egy �t, �s ez az �t tulajdonk�ppen hov� vezet. Ha
ezt filmen l�tn�, akkor r�j�nne, hogy amint megy, �gy addig meg�regszik, s hogy az
eltelt id� alatt mi minden t�rt�nik vele. Nem csak t�rben, hanem id�ben is m�sk�pp
l�tna.Ezt a sz�t, hogy sors, �t�rezni mindig csak a saj�t szint�nk�n tudjuk. Ki
milyen �ber, annyit tud meg r�la, hogy mennyire k�ba, �s mennyire kombin�l
k�l�nb�z� elk�pzel�seket. Az hogy ez a sz� mit jelent val�j�ban, akkor tudja meg,
ha fel�bred. Ehhez id�zhetj�k J�zus t�rt�net�t, aki a kritikus pillanatban azt
mondta, hogy a Te akaratod legyen meg Aty�m. Ez azt jelenti, hogy abban a
pillanatban k�t akarat volt jelen. Az �n akarata �s az atya akarata. Mit k�rt? Azt,
hogy a k�t akarat k�z�l ne az �v� legyen meg, hanem Isten�. V�lasztott a k�t
akarat k�z�l, azt v�lasztotta �s nem ezt. Ezt a d�nt� mozzanatot kell �t�lni
b�rkir�l legyen sz�, l�tez�s�nk b�rmely pillanat�ban. El kell d�nteni, hogy a TAO-
ban �l�nk vagy azon kiv�l. Az eg�m akarat�t k�nyszer�tem-e ki vagy hagyom hogy
kiteljesedjen Isten akarta. Ezt b�rmely nyelven is elmondhatom, h�tk�znapi nyelven
is.Tov�bb megyek. Van egy mondat az Evang�liumban. J�zus m�r ott �ll Pil�tus
el#################################################################################
###################################################################################
######################Q#t#t# #�#s# #a#z# #a#z#t# #m#o#n#d#j#a#:#"#t#e# #�#g#y#
#b#e#s#z#�#l#s#z# #v#e#l#e#m#,# #m#i#k#o#r# #n#e#k#e#m# #h#a#t#a#l#m#a#m# #v#a#n#
#t#�#g#e#d# #h#a#l#�#l#r#a# #�#t#�#l#n#i# #v#a#g#y# #e#l#e#n#g#e#d#n#i#?#"#
#V#a#g#y#i#s# #a#z#t# #m#o#n#d#j#a#,# #h#o#g#y# #a#z# #�#n# #k#e#z#e#m#b#e#n#
#v#a#n# #a# #t#e# #s#o#r#s#o#d#.# #J#�#z#u#s# #a#z#t# #f#e#l#e#l#i#:# #"#n#e#m#
#l#e#n#n#e# #h#a#t#a#l#m#a#d#,# #h#a# #f#�#n#t#r#�#l# #n#e#m# #k#a#p#t#�#l#
#v#o#l#n#a#"#.# #V#a#g#y#i#s# #a#z# #i#s#t#e#n#i# #�#l#e#t#t#e#rvbe, amit nem
tudunk �ttekinteni, nem csak az volt benne, hogy egy j�zusi szellemis�g v�llalja a
kereszthal�lt, hanem az is, hogy egy pil�tusi szem�lyis�g v�llalja a maga m�dj�n az
�t�let j�t�k�t. Ha Pil�tus azt mondja, hogy szimpatikus ez a fiatalember nekem, �s
�n elengedem, akkor ma nincs Kereszt�nys�g. Akkor azt sem tudjuk, hogy mir�l
besz�l�nk. Nincs dr�mai h�s, ha nincs ellenf�l a sz�npadon. Emberek egym�ssal
k�szk�dnek, minden dr�ma, aminek valamennyien r�szesei vagyunk. Valamennyi�nk
sorsfogalm�t szeretn�m kit�g�tani: amikor az �n sorsomr�l besz�lek, akkor
egyszerre mindazoknak a sors�r�l van sz�, akit az �n sorsom �rint, akivel az �n
sorsom �sszef�gg a legt�volabbi pontig. Nem egyed�l �lem az �letemet, hanem
lej�tszom a vil�gdr�m�t az ap�mmal, az any�mmal, a kuty�mmal, a szomsz�ddal, a
hangyabollyal. �lland�an �sszef�gg�nk, egym�s sors�t tudjuk �p�teni, akad�lyozni,
beteljesed�shez juttatni, megg�tolni. Vagyis az �bers�g egy bizonyos szintj�n,
amikor az emberr�l lehull az individualizmus, az eg� p�nc�lja, akkor r�j�het�nk,
hogy ez egy k�z�ss�gi fogalom. Ehhez egy kicsit ki kell l�pni a p�nc�lunkb�l,
abb�l, hogy csak �n vagyok a fontos, hogy �n int�zek mindent. Sokkal jobban �ssze
vagyunk keveredve, mint ahogy azt gondoljuk. Nehogy azt gondoljuk, hogyha a remete
elvonul a barlangba, akkor kiszak�totta mag�t a vil�gb�l, az csak#a rossz remete.
Az igazi az�rt vonul f�lre, hogy az eg�sszel egy legyen. Hogy a mindenkivel val�
testv�ris�get �t�rezze, a vil�g dr�m�j�ban val� szerep�t m�lt�k�ppen lej�tszhassa.
Ezt nagyon neh�z �t�lni, a k�zelharcban az ember azt �li meg, hogy -bele van sz�ve
ez az ember az �letembe, vele kell a harcokat megv�vni j�l-rosszul. Rendszerint a
saj�t �ll�spontomat fogadom el, az �v�t nem. M�r ott az �tk�zet. De a nagy eg�szr�l
megfeledkezt�nk, mert hi�nyzik bel�l�nk az egys�g�rzet, az �bers�g.
Miel###############################################################################
###################################################################################
#######################Q#t#t# #a# #s#z#e#l#l#e#m#i# #v#i#l#�#g#b#a#
#m#e#g#s#z#�#l#e#t#n#�#n#k#,# #a#z# #e#m#b#e#r# #�#t#�#l#i# #a#
#s#z#e#l#l#e#m#c#s#a#l#�#d#d#a#l# #v#a#l#�# #m#�#r#h#e#t#e#t#l#e#n#
#k#�#z#�#s#s#�#g#�#t#,# #t#u#d#j#a# #a#z#t#,# #h#o#g#y# #a#m#i#k#o#r# #a#
#F#�#l#d#r#e# #j#�#n#,#
#a#k#k#o#r# #e#z# #n#e#m# #e#g#y# #m#a#g#�#n#y#o#s#,# #h#a#n#e#m# #e#g#y#
#k#o#l#l#e#k#t#�#v# #v#�#l#l#a#l#k#o#z#�#s#.# #S#o#k#n#a#k# #k#e#l#l#
#�#s#s#z#e#b#e#s#z#�#l#n#i# #a#h#h#o#z#,# #h#o#g#y# #a# #f#�#l#d#i#
#v#i#l#�#g#t#�#r#t#�#n#e#t l�tre j�hessen. Nem el�g az �n akaratom. Tudunk
olyanr�l, amikor az �nz�, monom�ni�s l�lek, senkire nem hallgatva
mag�nv�llalkoz�k�nt zuhan bele az �letbe. Engem nem �rdekel, hogy ki lesz az ap�m,
any�m, �n folytatni k�v�nom azt, amit az el�z� �letemben sikerrel vagy sikertelen�l
otthagytam. Igenis csin�lom tov�bb a szellemcsal�d kollekt�v beleegyez�se, a magas
mesteri szintnek a r�l�t�sa n�lk�l �s v�lem�nye n�lk�l �nz� �s egoista m�don. Ezek
nagyon furcsa, neh�z �s megoldhatatlan sorsok. Senkit�l nem kapnak seg�ts�get,
nemcsak j�t, rosszat sem. Idegen�l sodr�dnak a vil�gban, nem tudj�k vil�gdr�m�jukat
lej�tszani, nem ritka az olyan eset, amikor �ngyilkoss�ggal v�gz�dik az ilyen �let.
Amilyen er�szakosan ide j�tt, kollekt�v beleegyez�s n�lk�l, olyan er�szakosan
menek�l is el innen, mert r�j�n, hogy nincs itt dolga. Nagyon �sszef�gg�nk m�sokkal
j� �s rossz �rtelemben. �sszef�gg�nk az ellens�geinkkel, akik t�kr�t tartanak
el�nk, pr�b�ra tesznek. Szorosabb vagy laz�bb k�tel�kkel valamennyien �sszef�gg�nk.
Felel�nk m�sok sors��rt. �n nem tudom egy p�rkapcsolatnak a nagy miszt�rium�t vagy
dr�m�j�t lej�tszani, ha a m�sik megbukik benne. De a m�sik sem tudja lej�tszani, ha
�n megbukok. A krisztusi t�rt�netnek sz�mos m�s szerepl�je volt, ez att�l lett
olyan amilyen mert nem csak J�zus form�lta meg, hanem mindenki, aki abban r�szt
vett. Ilyen a mi �let�nk is. Az els�, amit szeretn�k, hogy ha valamennyien �t�ln�nk
azt, hogy nem ott v�gz�dik az �let�nk, a lelk�nk, a dr�m�nk, ahol az �nz� �n�nkkel
�lj�k meg magunkat. Nem ott, ahol �lland� �nv�delemben vagyunk, ahol �lland�an azt
mondjuk, hogy az �n jogom, az �n �letem, az �n p�nzem, hanem ahol az ember k�pes
megszabadulni ebb�l az abroncsb�l, ki tud t�gulni, a m�sik emberi l�nyben is
felismerni k�pes a t�rsszerz�t. M�s k�rd�s, hogy �n a m�sik helyett nem tudom
megv�vni a t�rt�nelmet. Annak a p�rkapcsolatnak, aminek nem kellett volna a
vil�gdr�ma szerint cs�dbe menni, hanem meg lehetett volna oldani, �s m�gis cs�dbe
ker�lt. Akkor egy m�s k�rd�s az, hogy m##############q#k#�#d#i#k#-#e# #b#e#n#n#e#m#
#a#z# #a#z# #�#n#z#e#t#l#e#n# #�#n#e#l#s#z#�#m#o#l#�#s#,# #h#o#g#y# #m#e#g#
#t#u#d#j#a#m# #�#l#l#a#p#�#t#a#n#i#,# #h#o#g#y# #e#z# #m#i#a#t#t#a#m# #k#e#r#�#l#t#
#c#s#�#d#b#e# #�#s# #n#e#m# #m#i#a#t#t#a#.# #�#n# #n#e#m# #v#o#l#t#a#m# #a#z#,#
#�#n# #n#e#m# #j#�#t#s#z#o#t#t#a#m# #e#l# #j#�#l# #a# #s#z#e#r#e#p#e#t#,# #�#
#o#t#t# #m#a#r#a#d#t#,# #n#e#m# #k#a#p#o#t#t# #v#�#g#s#z#�#t#,# #h#o#g#y#
#p#�#l#d#�#u#l# #m#i#n#t# # #f#e#l#e#s#�#g# #m#e#g#f#e#l#e#l#j#e#n#.# #E#z#t# #s#e#
#t#u#d#j#u#k# #�#t#�#l#n#i#,# #m#e#r#t# #a#z# #e#g#o#i#z#m#u#s#u#n#k#,# #a#
#k#o#n#o#k# #b#e#s#z#q#k#�#l#t# #�#n#t#u#d#a#t#u#n#k# #m#i#a#t#t#
#�#l#l#a#n#d#�#a#n# #a# #m#�#s#i#k# #e#m#b#e#r#t# #v#�#d#o#l#j#u#k#.# #S#e#n#k#i#
#s#e#m# #j#u#t# #a#r#r#a# #a# #f#e#l#i#s#m#e#r#�#s#r#e#,# #v#a#g#y# #c#s#a#k#
#n#a#g#y#o#n# #r#i#t#k#�#n#,# #h#o#g#y# #�#n# #b#u#k#t#a#m# #m#e#g# #e#g#y#
#h#e#l#y#z#e#t#b#e#n#,# #a# #n#e#g#a#t#�#v# #d#o#l#g#o#k#
#p#r#�#b#a#t#�#t#e#l#e#k#,# #a# #s#z#e#m#b#e# #s#z#e#g#e#z#e#t#t# #k#a#r#d#o#k#t#�l
tudom meger�s�teni magamat �s a saj�t peng�met hegyesre �s f�lelem n�lk�liv�
t�zes�teni �s tenni. Ez�rt van az, hogy az igazi harcos tiszteli, becs�li �s
szereti az ellenfel�t, mert tudja, hogy sorsa van vele. Mert a vil�g ilyen. A vil�g
dr�m�iban a szerep�nk nem
sz#################################################################################
###################################################################################
###############################################################################q#n#
i#k# #m#e#g# #o#t#t#,# #h#o#g#y# #a#z# #�#n# #v#�#l#e#m#�#n#y#e#m#,# #a#z# #�#n#
#a#k#a#r#a#t#o#m#,# #a#z# #�#n# #v#a#g#y#o#k#.# ##F#i#n#o#m#a#b#b#
#g#o#n#d#o#l#a#t#o#k#k#a#l# #a#z#t# #i#s# #t#u#d#n#�#m# #m#o#n#d#a#n#i#,# #h#o#g#y#
#a# #t#e#s#t#�#n#k# #u#g#y#a#n# #k#�#l#�#n# #v#a#n# #a# #m#�#s#i#k#
#e#m#b#e#r#t#�#l#,# #a# #l#e#l#k#�#n#k#,# #a#m#i# #e#n#e#r#g#i#a#,# #a#z# #m#�#r#
#n#e#m# #a#n#n#y#i#r#a#,# #a# #s#z#e#l#l#e#m#�#n#k# #m#�#g# #a#n#n#y#i#r#a# #s#e#.#
#I#l#y#e#n#k#o#r#,# #a#m#i#k#o#r# #�#n# #megpend�tem a saj�t lelkemet, sug�rzok
fel�tek szavakat, gondolatokat. Azt hihetitek, hogy nekem mindegy, hogy ti nem
vagytok-e �n bennem. M�g mekegni sem tudn�k akkor, ha �n azt nem �rezn�m, hogy ti
is itt vagytok. �sszezavarodn�k, �s ilyenkor mond az ember megfontolatlans�gokat.
Sokkal n�pesebb, egys�gesebb az a k�rt�nc, amiben mi valamennyien vagyunk, ez a
vil�gdr�ma. Ebben meg van a mi szerep�nk, amire fokozottan kell figyeln�nk, hogy mi
az. Az els�, hogy amit tudatos�tanunk kell, hogy azok a sorsfogalmak, amiket mi
ak�r a buddhizmusb�l, v�d�kb�l vagy a k�l�nb�z� elvont dogmatikus kereszt�ny
elm�letekb�l �r�k�l�nk, azok egy olyan szeml�letb�l erednek, ahol ennek az ember
egykor tudat�ban volt, �t�lte. Ez�rt van az, hogy amit a mi �nz�, modern agyunkkal
elolvasunk
ezek###############################################################################
###################################################################################
###############################################################################b#Q#
l# #a# #k#�#n#y#v#e#k#b#Q#l#,# #a#r#r#�#l# #a#z#t# #h#i#s#s#z#�#k#,# #h#o#g#y#
#p#l#.# #a# #m#e#d#i#t#�#c#i#�#b#a#n# #e#l#s#�#s#o#r#b#a#n# #�#n#m#a#g#u#n#k#a#t#
#a#k#a#r#j#u#k# #m#e#g#v#�#l#t#a#n#i#,# #�#s# #e#z# #n#e#m# #a#z# #i#g#a#z#i#
#m#e#d#i#t#�#c#i#�#.# ##T#i#s#z#t#a# #m#e#d#i#t#a#t#�#v# #�#l#l#a#p#o#t#b#a#n#
#a#z# #e#m#b#e#r# #a#z# #e#g#�#s#z# #k#�#r#n#y#e#z#e#t#�#r#e# #�#l#d#�#s#t# #a#d#.#
#M#i#n#t# #a#h#o#g#y# #e#g#y# #m#e#g#t#i#s#z#t#u#l#t# #s#z#e#m#�#l#y#i#s#�#g#
#n#e#m# #�#n#m#a#g#�#n#a#k#, hanem mindenkinek az �ld�s�t k�ri, amivel
mindenkinek#egy kicsit az �lete jobb lesz. Ha �l k�z�tt�nk valaki, aki ilyen, az
azt jelenti, hogy az � ereje a mi er�nket megtiszt�tja, leporolja, �tl�tsz�bb�
teszi, boldogabb� teszi. Ez abszol�t k�lcs�n�s. Az egys�g�lm�ny azt jelenti, hogy
az egym�ssal val� egys�get �t�rezz�k, a k�z�s sorsunkat is �t�rezz�k. Ennek
megvannak a k�zeli-t�voli vonzatai. Az ember sokkal ink�bb j�tszik el egy dr�m�t
azokkal a szerepl�kkel,#akik �lland�an k�r�lveszik, legyen az �lett�rs#,#
#g#y#e#r#e#k# #v#a#g#y# #s#z#�#l#�#.# #V#a#n#n#a#k# #t#�#g#a#b#b# #k#�#r#�#k#.#
#D#e# #e#g#y# #b#i#z#o#n#y#o#s# #f#e#l#�#b#r#e#d#e#t#t#s#�#g#
#s#z#�#n#v#o#n#a#l#�#n# #t#�#l# #t#u#d#n#i# #k#e#l#l#,# #h#o#g#y# #e#z#t# #a#
#d#r#�#m#�#t# #e#g#y#�#t#t# #j#�#t#s#s#z#u#k#,# #�#s# #s#e#n#k#i#t# #s#e#m#
#t#e#h#e#t#�#n#k# #f#e#l#e#l#�#s#s#�# #a#z#�#r#t#,# #h#a# #�# #a#z# #�#
#v#�#g#s#z#a#v#�#t# #e#l#h#a#g#y#j#a#.# ##E#z# #h#o#g#y# #m#q#k#�#d#i#k#?# #H#a#
#v#a#n# #e#g#y# #k#a#r#m#i#k#u#s# #�#l#e#t#t#e#r#v#,# #a#z#t# #m#e#g# #k#e#l#l#
#v#a#l#�#s#�#t#a#n#i#,# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#a#t#o#t# #k#e#l#l# #g#y#q#j#t#e#n#i#.#
#M#i# #t#�#r#t#�#n#i#k# #a#k#k#o#r#,# #a#m#i#k#o#r# #a# #j#�#t#s#z#�#t#�#r#s#a#k#
#n#e#m# #e#l#�#g# #j#�#k#?# #H#a# #a#z# #e#m#b#e#r# #�#g#y# #�#r#z#i#,# #h#o#g#y#
#�#n# #m#o#s#t# #m#�#r# #t#u#d#n#�#m#,# #d#e# #a# #m#�#s#i#k#t#�#l# #n#e#m#
#k#a#p#o#k# #v#�#g#s#z#�#t#?# #H#o#g#y# #v#a#l#�#s#u#l# #m#e#g# #e#g#y#
#�#l#e#t#t#e#r#v#,# #h#a# #k#�#t# #e#m#b#e#r#n#e#k# #k#�#n#e# #v#i#n#n#i#,# #d#e#
#a# #m#�#s#i#k leteszi, akkor �n mit csin�ljak egyed�l vele. Ez megint egy
hallatlan bonyolult k�rd�s, ami az emberi eszm�l�s magasabb szintj�n ker�l el�.
Eljuthatunk-e addig a szent �llapotig, amikor elkezd�nk egy kicsit az isten fej�vel
gondolkodni. Mert abban a pillanatban mindenki probl�m�j�t meg�rtj�k, �tl�tjuk a
dolgoknak az
�sszm##############################################################################
###################################################################################
#########################q#k#�#d#�#s#�#t#.# #H#a# #i#n#s#p#i#r#�#l#t#a#k#
#v#a#g#y#u#n#k# #�#s# #o#d#a# #t#u#d#u#n#k# #e#m#e#l#k#e#d#n#i#,# #a#k#k#o#r#
#o#n#n#a#n# #m#a#g#u#n#k#a#t# #i#s# #l#�#t#j#u#k#,# #a#z# #e#g#�#s#z#e#t# #i#s#
#l#�#t#j#u#k# #�#s# #o#n#n#a#n# #k#e#z#d#v#e# #a# #f#�#n#y#b#e#n# #�#l#�#n#k# #�#s#
#a# #f#�#n#y#b#e#n# #t#u#d#u#n#k# #c#s#e#l#e#k#e#d#n#i#.# #I#l#y#e#n#k#o#r#
#m#i#n#d#e#n# #a#z# #�#l#e#t#t#e#r#v# #s#z#e#r#i#n#t# #t#�#r#t#�#n#i#k#.#
#M#i#e#l#�#t#t# #m#e#g#s#z#�#l#e#t#n#�#n#k#,# #h#o#z#u#n#k# #m#a#g#u#n#kkal egy
�lettervet, ez az �letterv bel�nk van k�dolva, l�tszik az arcunkon, olyan a kez�nk,
olyanok a szok�saink, olyan a szem�nk, olyan a k�ls�, bels� term�szet�nk, amilyen
�lettervet valamilyen titokzatos m�don hoztunk magunkban �s az �let nem egy�b, mint
ennek az �lettervnek a realiz�l�sa. Lehet, hogy valaki nem realiz�lja az
�letterv�t. Abszol�t lehet. Ahogy szinpadon meg lehet bukni a rossz sz�n�sznek, a
f�ldi �lettervet is �t tudja h�zni az egoista sz�m�t�s. Az az �letterv
realiz�latlan marad, helyett#e# #v#a#l#a#m#i# #m#�#s# #d#o#l#o#g# #j#�#n#
#l#�#t#r#e#.# #V#a#n# #o#l#y#a#n#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #a# #s#o#r#s#�#t# #�#l#i#
#v#a#l#a#k#i#,# #h#a#n#e#m# #a#z# #�#l#e#t#�#t#.# #A#z# #�#n#z#�#,#
#l#e#s#z#q#k#�#l#t# #�#l#e#t#�#t# #�#l#i# #a# #n#a#g#y# #s#o#r#s# #h#e#l#y#e#t#t#.#
##T#e#h#�#t# #m#i#t# #t#e#g#y#�#n#k#?# #A#z# #a# #s#z#�#,# #h#o#g#y# #k#a#r#m#a#,#
#a#z# #t#e#t#t#e#t# #j#e#l#e#n#t#.# #A#z# #�#s#i# #b#�#l#c#s#e#s#s#�#g# #n#e#m#
#c#s#a#k# #a# #f#i#z#i#k#a#i# #c#s#e#l#e#k#e#d#e#t#e#t#,# #h#a#n#e#m# a lelkit,
szellemit is ide sorolja. Amit gondolok, amit �rzek, az mind tett. Ez el�id�z
egyfajta k�ls� val�s�got, aminek meg vannak a maga k�vetkezm�nyei. Ha egy hegyre
felmegyek, arr�l le is kell j�nni. Ha valamit beleteszek a vil�gba, azt vissza is
kapom.
E##################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
####z#
#n#y#i#l#v#�#n#v#a#l#�#,# #d#e# #n#e#h#�#z# #�#t#�#l#n#i#.# #H#o#g#y#
#m#q#k#�#d#i#k# #a#z# #e#m#b#e#r#?# #V#a#n# #b#e#n#n#�#n#k# #v#a#l#a#m#i#,# #a#m#i#
#a#z# #i#s#t#e#n#i# #s#z#�#r#m#a#z#�#s# #e#m#l#�#k#�#t# #h#o#r#d#o#z#z#a#
#m#a#g#�#b#a#n#,# #a#z# #e#g#y#s#�#g#�#l#m#�#n#y#t#,# #a# #r#o#k#o#n#s#�#g#o#t#
#�#s# #n#e#m# #f#e#l#e#j#t#e#t#t#e# #e#l#.# #V#a#g#y#u#n#k# #m#i#,# #a#k#i#k#
#n#e#m# #t#u#d#j#u#k#,# #a#k#i#k# #b#e#l#e# #v#a#g#y#u#n#k# #s#z#o#r#�#t#v#a#
#k#i#s# #f#�#l#d#i# #�#l#e#t#�#n#k# #e#g#o#i#sta b�rt�n�be, kialak�tottunk egy
eg�t, egy �nz� �nt, aki egyeduralkod�nak v�li mag�t. Aki az isteni sz�rmaz�s
eml�k�r�l nem tud, vagy ha tud, informat�van tud, de �t�lni nem tudja. Kiv�tel
n�lk�l mindenki, J�zus is �gy volt. Amikor � azt mondta, hogy ne az �n akaratom
legyen meg, hanem a tied aty�m, akkor � nem volt egy az aty�val ebben a helyzetben.
Ez az ember egy volt az aty�val, de mikor ezt mondta, hogy ne az �n akaratom legyen
meg, hanem a tied, akkor nem egy akarat, hanem kett� akarat volt. K�rte, hogy az
egyik ne legyen meg. Melyik? Az eg� akarata ne legyen meg, hanem a fels�bb �n
akarata legyen meg. Ha valaki j�l medit�l, az nem m�sr�l sz�l, minthogy ha a saj�t
eg�j�r�l ha nem is megfeledkezik, de f�l� emelkedik. Kiemelkedik abb�l a z�rt, �nz�
h�jb�l, ami az �n, nekem, eny�m. Kiny�lik, �t�li, hogy �n t�bb vagyok, t�gabb
vagyok, az eg�sszel egy vagyok. �t�li azt, hogy egy nagy dr�m�ban ezt a szerepet
j�tszom, de nem azonosul a monom�ni�j�val, a g�rcseivel, a szorong�saival, hanem
azzal azonosul, aki benne a t�bb. Abban a pillanatban meghallja azt a hangot, amire
a t�volkeleti azt mondja, hogy b�lcs, hogy mester vagy a kereszt�nyek azt mondj�k,
hogy �rangyal. Ha az ember a jobbik �nj�re hallgat, abban a pillanatban azt a fajta
�zenetvonalat hallja, ami a magasb�l �rkezik �s ami �r�kk� sug�rzik �s ami
mindannyiunkban a
fels�bbrend########################################################################
###################################################################################
###################q# #�#n#�#n#k#�#n# #k#e#r#e#s#z#t#�#l# #�#z#e#n# #�#s#
#�#l#t#a#l#a# #l#e#s#z# #a# #m#i#�#n#k#.# #H#a# #e#g#y# #t#e#t#t#n#�#l# #a#z#
#e#g#�#n#k#r#a# #h#a#l#l#g#a#t#u#n#k#,# #a#k#k#o#r# #m#�#s#t# #t#e#s#z#�#n#k#,#
#m#i#n#t#h#a# #a# #b#e#l#s#�#,# #i#g#a#z#i#,# #v#a#l#�#d#i# #l#e#l#k#�#n#k#r#e#
#h#a#l#l#g#a#t#n#�#n#k#.# #M#�#s#t# #a#k#a#r# #a#z# #e#g#�# #�#s# #a#
#f#e#l#s#�#b#b#r#e#n#d#�# #�#n#�#n#k#.# #A# #k#e#t#t#�# #n#e#m#
#t#a#l#�#l#k#o#z#i#k#.# #E#z# #k#i#v#�#t#e#l# #n#�#l#k#�#l# #m#i#n#d#e#n#
#e#g#o#n#a#k# #�#s# #m#i#n#d#e#n# #e#g#o#i#s#t#a# #c#s#e#l#e#k#e#d#e#t#n#e#k# #a#
#t#e#r#m#�#s#z#e#t#r#a#j#z#a#,# #e#z# #a# #k#a#r#m#a#.# ##E#z#e#k# #�#v#e#l#n#e#k#
#�#t# #�#l#e#t#e#k#e#n# #�#t#,# #n#e#m# #c#s#a#k# #e#g#y# #�#l#e#t#e#n#
#b#e#l#�#l#.# #E#l#�#j#�#h#e#t# #e#g#y# #n#a#g#y#o#n# #k#�#s#�#i#
#i#n#k#a#r#n#�#c#i#�#b#a#n# #a#z#,# #a#m#i# #e#l#�#z#Q#l#e#g# #e#g#y#
#e#l#v#e#t#e#t#t# #m#a#g# #v#o#l#t#.# #K#a#r#m#a# #o#t#t# #k#e#l#e#t#k#e#z#i#k#,#
#a#h#o#l# #a#z# #e#m#b#e#r#i# #e#g#�# #l#�#t#r#e#j#�#n#,# #a# #k#a#r#m#�#t# #a#z#
#e#g#�# #h#o#z#z#a# #l#�#t#r#e#.# #A#m#i#t# #a# #f#e#l#s#�#b#b#r#e#n#d#q# #�#n#
#c#s#e#l#e#k#s#z#i#k# #a# #v#i#l#�#g#b#a#n#,# #a#n#n#a#k# #n#i#n#c#s#
#k#a#r#m#�#j#a#,# #�#g#y# #h#i#v#j#�#k# #"#a#k#a#r#m#a#"#.# #A#n#n#a#k# #a#
#n#e#g#a#t#�#v#u#m#a#.# #C#s#e#l#e#k#v#�#s# #a#z# #i#s#,# #d#e# #n#e#m#
#k#a#r#m#a#,# #a# #b#�#l#c#s# #�#g#y# #j#�#r# #a# #v#i#l#�#g#b#a#n#,# #h#o#g#y#
#n#e#m# #h#a#g#y# #n#y#o#m#o#t#.# ##D#e# #v#a#j#o#n# #s#z#a#b#a#d#-#e# #a#z# #a#z#
#e#m#b#e#r#,# #a#k#i# #a#z# #i#s#t#eni vil�grendbe belesimul? Szabad-e a Hold,
amely forog a F�ld k�r�l, szabad-e a F�ld, amely forog a Nap k�r�l? Az se szabad,
hiszen az is valamely csod�t teljes�t. Egyetlen pont, amibe nem sz�l bele semmi �s
senki, hogy milyen ir�nyban d�nt�k. Erre vagy arra menjek. Abban a picike kis
semleges nullpontban d�ntenem kell, hogy zuhanok vagy emelkedek, jobbra vagy balra
megyek? Azt�n m�r minden determin�l. Akkor is amikor az esem�nyeket v�letleneknek
l�tjuk, nem azok. Az embernek minden pillanat�ban m�dj�ban �l#l# #d#�#n#t#e#n#i#,#
#-#e#z#�#r#t# #a# #p#i#l#l#a#n#a#t# #m#i#n#d#i#g# #s#z#e#n#t#-#,# #h#o#g#y#
#k#i#n#e#k# #a# #h#a#n#g#j#�#r#a# #h#a#l#l#g#a#t#o#k# #m#a#g#a#m#b#a#n#.# #K#i#
#a#z# #a#k#i# #f#o#n#t#o#s# #b#e#n#n#e#m#?# #A# #d#�#n#t#�#s# #s#z#e#n#t#.# #
#N#i#n#c#s# #i#d#e#j#e#,# #j#e#l#e#n# #p#i#l#l#a#n#a#t#b#a#n# #z#a#j#l#i#k#,#
#u#t#�#n#a# #m#i#n#d#e#n# #d#e#t#e#r#m#i#n#�#l#.# #J#�#l# #l#e#h#e#t# #e#g#y#
#f#o#l#y#a#m#a#t#b#a#n# #i#s# #�#l#l#a#n#d#�#a#n# #o#t#t# #v#a#n#n#a#k#
#e#l#Q#t#e#m# #a# #s#z#i#k#r�csk�k, a v�lasz�t, mindig d�nteni kell. Igaz�b�l
ritk�n van olyan elt�k�lts�g, ahol a d�nt�s szabads�ga ne lenne meg. A vil�gon a
fent maradt �rott irodalomban k�t olyan k�nyv maradt fent, ami azzal foglalkozik,
hogy hogyan �lj�nk. Ez a sorsbeavat�s. Beavatja az embert abba, hogy hogyan �lj�nk.
Az egyik a Patandzsali j�ga sz�tr�i, ami ugyan medit�ci�s technik�t k�n�l, de
m�sodik r�szben hosszan besz�l a karm�r�l �s elmondja ugyanazt, csak az
�r�kk�val�s�g szavaival, amit �n elmondtam nektek, hogy a medit�ci� �llapot�ban tud
az ember -nem a ker�k k�lsej�n p�r�gni le-f�l-le-f�l, hanem belemegy a ker�k
centrum�ba, ahol nincs mozg�s, eljut abba az �llapotba, ahol az igazi �nje lakik,
�s att�l kezdve � a karm�b�l kil�p. Onnant�l kezdve nem a szenved�lyei, nem a
hi�s�ga, nem a k�jv�gya, nem a szorong�sa, hanem a tiszta szeretettel teli l�t�sa
az, ami a l�pteit ir�ny�tja. Ez a medit�ci� c�lja. A m�sik csod�latos k�nyv, a
"V�ltoz�sok k�nyve, a Ji csing" ami azt mondja, hogy igen, ki�radtunk a
vil�gtengerb�l, a TAO-b�l, most j�rjuk az egoit�s utj�t, a polarit�st, az �let�nk
forog, tapasztalunk, bonyolult rajzolatokat �r le �let�nk, h�ny emberrel
tal�lkoztunk, ami a s�rn�l �ssze�ll, mint �lett�rt�net, de minden pillanatban
v�ltozunk. V�ltoz�said minden pillanat�ban
m##################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#######�#d#o#d# #v#a#n# #d#�#n#t#e#n#i#,# #h#o#g#y# #m#i#t# #c#s#e#l#e#k#s#z#e#l#.#
#D#�#n#t#h#e#t# #b#e#n#n#e#d# #a# #n#e#m#e#s# #l#e#l#k#q# #�#s# #a#z# #e#g#�#
#i#s#.# #M#i#n#d#e#g#y#i#k#n#e#k# #m#e#g# #v#a#n# #a# #m#a#g#a#
#k#�#v#e#t#k#e#z#m#�#n#y#e#,# #t#a#n#�#c#s#o#t# #a#d#.# #E#b#b#e#n# #a#z#
#�#r#�#k#�#s# #v#�#l#t#o#z#�#s#b#a#n# #m#i#n#d#e#n# #p#i#l#l#a#n#a#t#b#a#n# #e#g#y#
#b#i#z#o#n#y#o#s# #s#z#i#t#u#�#c#i#�#b#a#n# #v#a#g#y#u#n#k#,# #k#�#r#�#l# #i#s#
#v#e#s#z# #m#i#n#k#e#t# #e#g#y# #t#�#r#t#�#n#e#t#,# #a#h#o#l#
#v#i#s#e#l#k#e#d#h#e#t#e#k# #�#g#y#,# #m#i#n#t# #e#g#y# #s#z#a#m#u#r#�#j#,# #d#e#
#�#g#y# #i#s#,# #m#i#n#t# #e#g#y# #m#e#g#f#�#l#e#m#l#�#l#t# #e#m#b#e#r#.#
#F#e#l#o#d#h#a#t#o#k# #e#g#y# #g#�#r#c#s#�#t# #v#a#g#y# #m#�#g#
#f#e#s#z#e#s#e#b#b#r#e# #h#�#z#h#a#t#o#m# #a# #c#s#o#m#�#t#.# ##A# #J#i#
#c#s#i#n#g# #b#e#l#e#v#i#s#z# #a#z# #i#g#a#z#i# #�#l#e#t#m#q#v#�#s#z#e#t#b#e#,#
#a#m#i# #e#l#m#o#n#d#j#a#,# #h#o#g#y# #m#i# #a#z#,# #a#m#i# #a# #t#e#r#e#m#t#�#
#s#z#e#m#p#o#n#t#j#�#b#�#l# #�#d#v#�#s#,# #�#s# #m#i az, ami nem. Hogy kell adott
�lethelyzetben meghallani egy bizonyos hangot vagy hogyan kell k�vetni? Mi t�rt�nik
akkor ha az eg�nkat k�vetj�k, mi a k�vetkezm�nye? Min�l b�lcsebb lesz valaki, min�l
lehiggadtabb, min�l ink�bb a saj�t val�s�g�nak megfelel�en �l, ann�l ink�bb �li a
sors�t. A sors �l�snek megvannak a maga bels� gy�ny�r�s�ge. Ha valaki az �let�t
�li, akkor eg� uralt, ami kiv�tel n�lk�l �s minden esetben rossz viszonyban van
�nmag�val. B�kess�ge, nyugalma, biztons�g�rzete, megseg�tetts�g�rzete, az hogy
szeretve van, azt csak akkor tudja az ember meg�lni, ha elfogadja a dolgokat �s
tudja azt, hogy egy n�l�n�l sokkal hatalmasabb isteni er� rendezi a t�rt�n�seket.
Nem mindegy, hogy az ember saj�t �let�t, m�sok �let�t a hallhatatlans�g oldal�r�l
n�zi vagy a hal�l oldal�r�l. Ha siker�l magunkat belehelyezni egy nagy, csod�latos,
v�gtelen t�vlatba
###################################################################################
########################################################################v#a#g#y#
#b#e#s#z#q#k#�#l#�#n#k# #v#a#g#y# #r#�#m#�#l#t# #s#z#o#r#o#n#g#�#s#
#m#o#t#i#v#�#l#j#a# #a#z# #�#l#e#t#�#n#k#e#t#.# #A# #s#o#r#s# #e#g#y#
#h#a#l#l#a#t#l#a#n# #b#o#n#y#o#l#u#l#t# #k#�#r#d#�#s#,# #a#
#d#e#t#e#r#m#i#n#�#c#i#�# #i#s# #a#z#,# #a# #l#�#n#y#e#g# #a#z#,# #h#o#g#y# #h#o#l#
#�#l#e#m# #m#e#g# #�#n#m#a#g#a#m#.# #A# #V#�#l#t#o#z#�#s#o#k# #K#�#n#y#v#e# #a#z#t#
#t#a#n#�#c#s#o#l#j#a#,# #h#o#g#y# #a#b#s#z#o#l#�#t# #t#�#v#o#l#o#d#j#u#n#k# #e#l#
#e#g#y# #k#o#n#f#l#i#k#t#u#s#t#�#l#.# #R#a#j#t#u#n#k# #m�lik, hogy egy konfliktus
helyzetbe milyen m�lys�gig vagyunk hajland�k belemenni. �ltal�ban azt szokta
tan�csolni a Ji csing, hogy az igaz�n nagy tal�lkoz�sok mindig f�l�ton t�rt�njenek.
Azt mondja, hogy hagyd, hogy a m�sik el�rkezzen a f�l�tra, v�rd
meg,###############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########### #n#e# #m#e#n#j# #e#l#�#.# #T#e# #t#u#d#d#,# #h#o#g#y# #h#o#l# #a#
#f#�#l# #�#t#,# #v#�#r#d# #m#e#g#,# #h#o#g#y# #j#�#j#j#�#n#.# #H#a# #n#e#m#
#j#�#n#,# #a#k#k#o#r# #n#e#m# #j#�#t#t# #l#�#t#r#e# #a# #t#a#l#�#l#k#o#z#�#s#,#
#d#e# #a# #t#e# #f#e#l#s#�#b#b#r#e#n#d#q# #�#n#e#d# #f#o#g#j#a# #t#u#d#n#i#,#
#h#o#g#y# #e#g#y# #e#z# #o#l#y#a#n# #d#o#l#o#g#,# #a#m#e#l#y#n#�#l# #a#z#t#
#m#o#n#d#j#a#,# #h#o#g#y# #n#e#m# #f#o#g#s#z# #m#e#g#s#z#�#g#y#e#n#�#l#n#i#.#
#N#a#g#y# #�#l#e#t#t#a#k#t#i#k#a#i# #t#a#n#�#c#s# #e#z#,# itt szoktunk rendszerint
t�vedni. Vagy nem megy�nk oda vagy lerohanjuk a m�sikat, nem engedj�k meg azt a
term�szetes helyzetet, hogy elj�jj�n � is a f�l�tig. Abban a pillanatban,
ha valaki ezt pontosan ki tudja m�rni, hogy hol van, abban a pillanatban a k�r
bez�rult, megsz�letett az igazi bar�ts�g, h�zass�g. Az eg� ezt a dolgot
�sszezavarja, nem ismeri, nem tudja a m�rt�k�t, �lland�an ide-oda l�peget. Vannak
olyan dolgok, amikor azt mondja, hogy engedd el ezt a dolgot. Elindul egy
�letm###################q#v#�#s#z#e#t#,# #m#i#n#d#i#g# #a#z# #a#d#o#t#t#
#p#i#l#l#a#n#a#t# #d#�#n#t#i# #e#l# #a#z#t#,# #h#o#g#y# #m#i# #a#
#k#�#v#e#t#k#e#z#�#k#b#e#n# #a#z# #�#d#v#�#s#.# #L#e#h#e#t#,# #h#o#g#y# #a#z# #a#
#t#a#n#�#c#s#,# #a#m#i# #a#z# #e#g#y#i#k# #e#m#b#e#r#n#e#k# #h#a#s#z#n#o#s# #�#s#
#�#d#v#�#s#,# #a# #m#�#s#i#k# #e#m#b#e#r#t# #t#�#n#k#r#e# #t#e#s#z#i#.#
#S#p#i#r#i#t#u#�#l#i#s# #i#g#a#z#s#�#g#o#k#r#�#l# #u#g#y#a#n#�#g#y# #n#e#m#
#l#e#h#e#t# #�#l#t#a#l#�#n#o#s#s#�#g#b#a#n# #b#e#s#z#�#l#n#i#,# #m#i#n#t#
#a#h#o#g#y# az ember#nem megy be egy gy�gyszert�rba �s kiskan�llal nem t�lti be
b�rki sz�j�ba b�rmelyik gy�gyszert. Van ott hatezer gy�gyszer, mindegyik m�sra
val�. Az egyik m�reg, a m�sik nem m�reg, az egyikb�l ennyi kell, a m�sikb�l annyi.
�gy vagyunk mi is az �letben, mert nincs veszedelmesebb dolog, mint az �ltal�nos
szab�ly. Egyetlen dolog van, amit vagy meg tudunk csin�lni vagy nem, az az, hogy
szeretetben kell �lni. A t�bbi vil�gcs�d, nemzeti cs�d, csal�di cs�d. Pszichol�giai
cs�d is, mert ha �n nem szeretem magamat �gy, ahogy egy j� sz�l� szereti a
gyermek�t, akkor nem tudok szeretni. Az lehetetlen, hogy �n �nmagammal rossz
viszonyba legyek, a m�sik emberrel nem. Magammal is ki kell egyeznem f�l�ton.
Tal�lkoznom kell magammal f�l�ton. Mint ahogy a teniszp�ly�n�l a h�l�n�l az
ellenfelek is kezet fognak. Ha ez megt�rt�nik, akkor �n j� lelki�llapotban vagyok
�s alkalmas vagyok arra, hogy szeretetet sug�rozzak. Ha �n a saj�t konfliktusaimmal
viaskodok, akkor nem tudok elfogadni szeretetet. Ezt a k�ts�gbees�st
megsz�n#t#e#t#n#i# #a#k#k#o#r# #s#i#k#e#r#�#l#h#e#t#,# #h#a# #l#e#g#a#l#�#b#b#
#i#s# #e#s#z#m#�#n#y#i# #c#�#l#u#l# #t#q#z#�#m# #k#i#,# #h#o#g#y# #i#g#e#n#i#s#
#m#e#g# #f#o#g#o#m# #s#z#e#r#e#t#n#i# #m#a#g#a#m#.# #N#e#m# #e#l#n#�#z#�#
#s#z#e#r#e#t#e#t#t#e#l#,# #h#a#n#e#m# #�#g#y#,# #m#i#n#t# #a#h#o#g#y# #e#g#y#
#a#n#y#a# #s#z#e#r#e#t#i# #a# #f#i#�#t#.# ###*# #*# #*###K#a#l#o#
#J#e#n#Q#�#�#a#s#z#t#r#o#l#�#g#u#s#:###A# #k#a#r#m#a#
#m#e#g#n#y#i#l#v#�#n#u#l#�#s#a#i# #a#z#
#a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#�#b#a#n#�#�#(#E#S#Z#*#)###M#a# #a# #k#a#r#m#a# #�#s# #a#z#
#a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#a# #k#a#p#c#s#o#l#a#t#�#r#�#l# #b#e#s#z#�#l#�#n#k#.# #A#
#h#a#g#y#o#m#�#n#y#o#k# #s#z#e#r#i#n#t# #a# #h#o#r#o#s#z#k#�#p# #a#n#n#a#k# #a#z#
#i#d#Q#m#i#n#Q#s#�#g#n#e#k# #a# #t#�#k#r#e#,# #a#m#e#l#y#b#e#n#
#m#e#g#s#z#�#l#e#t#�#n#k#.# #E#b#b#Q#l# #a# #s#z#e#m#p#o#n#t#b#�#l# #a#
#h#o#r#o#s#z#k#�#p# #t#e#l#j#e#s#s#�#g#�#b#e#n# #a#z# #a#d#o#t#t# #s#z#�#l#�#t#t#
#k#a#r#m#�#j#�#n#a#k# #v#e#t#�#l#e#t#e#.# #A# #k#a#r#m#a# #s#z#a#n#s#z#k#r#i#t#
#s#z#�#,# #t#etteink, cselekedeteink k�vetkezm�nyeit �rtj�k alatta. Semmi esetre
sem lehet negat�vumnak tekinteni, hiszen a j� cselekedeteinknek ugyan�gy megvannak
a k�vetkezm�nyei, mint az �gynevezett rossz cselekedeteinknek. Teh�t a karma se nem
j�, se nem rossz.
Egy################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########s#z#e#r#q#e#n# #c#s#a#k# #a# #k#�#v#e#t#k#e#z#m#�#n#y#.##A#
#c#s#e#l#e#k#v#�#s#i# #v#�#g#y#a#i#n#k#k#a#l# #a#k#c#i#�#k#a#t# #h#o#z#u#n#k#
#l#�#t#r#e#,# #m#e#l#y#r#e# #r#e#a#k#c#i#�# #k#�#v#e#t#k#e#z#i#k#.# #A# #v#�#g#y#
#s#a#r#k#a#l#l# #�#j#a#b#b# #c#s#e#l#e#k#v#�#s#r#e#,# #�#s# #a# #v#�#g#y# #a#z#
#�#l#e#t#v#�#g#y#b#�#l# #f#a#k#a#d#.# #E#b#b#Q#l# #a#z# #i#s#
#k#�#v#e#t#k#e#z#i#k#,# #h#o#g#y# #�#l#l#a#n#d#�#a#n# #�#j#a#b#b# #k#a#r#m#�#t#
#t#e#r#m#e#l#�#n#k#.# #H#a# #a# #l#�#l#e#k# #a# #f#e#j#l#Q#d#�#s#b#e#n#
#m#e#g#f#e#n#e#k#l#i#k#,# #m#e#g#h#a#l#.# #A# #k#�#v#e#t#k#e#z#Q#
#�#j#r#a#s#z#�#l#e#t#�#s#�#n#e#k# #o#t#t# #k#e#l#l# #f#o#l#y#t#a#t#�#d#n#i#a#,#
#a#h#o#l# #a#b#b#a#h#a#g#y#t#a#.# #A#z#z#a#l# #a# #h#a#s#o#n#l#a#t#t#a#l#
#�#l#n#�#k#,# #h#o#g#y# #h#a# #r#e#g#g#e#l# #h#�#t# #�#r#a#k#o#r# #f#e#l#
#a#k#a#r#u#n#k# #k#e#l#n#i#,# #m#e#r#t# #b#e# #k#e#l#l# #m#e#n#n#�#n#k# #a#
#m#u#n#k#a#h#e#l#y#�#n#k#r#e#,# #a#k#k#o#r# #f#e#l#h#�#z#z#u#k# #a#z# #�#r#�#t#,#
#�#s# #h#a# #a#z# #�#r#a# #c#s#�#r#�#g#,# #a#k#k#o#r# #f#e#l#k#e#l#�#n#k# #�#s#
#f#o#l#y#t#a#t#j#u#k#,# #a#h#o#l# #a#b#b#a#h#a#g#y#t#u#k#.## #H#a#s#o#n#l#�#a#n#
#m#q#k#�#d#�#n#k# #a# #h#a#l#�#l# #�#s# #a# #s#z#�#l#e#t#�#s#
#r#i#t#m#u#s#�#b#a#n#.# #H#a# #a#z# #�#g#i# #�#r#a#,# #a#z#a#z# #a# #b#o#l#y#g#�#k#
#k#o#z#m#i#k#u#s# #h#e#l#y#z#e#t#e# #a#b#b#a#n# #a# #k#o#n#s#t#e#l#l#�#c#i#�#b#a#n#
#f#o#g#a#l#m#a#z#�#d#i#k# #m#e#g#,# #h#o#g#y# #f#e#l#v#e#h#e#t#j#�#k# #a#
#f#e#l#a#d#a#t#o#t# #o#t#t#,# #a#h#o#l# #a#b#b#a#h#a#g#y#t#u#k#,# #a#k#k#o#r# #a#z#
#�#d#e#s#a#p#�#n#k# �s az �desany�nk seg�ts�g�vel testet �lt�nk, �s megpr�b�lunk
kim�szni a karmikus h�l�nkb�l. Sajnos, az esetek t�bbs�g�ben ink�bb
belegabalyodunk, mint kibogozzuk ezt a h�l�t.Mint m�r eml�tettem, a horoszk�p a
maga teljess�g�ben megmutatja, hogy ebben az �letben hol kell folytatnunk, �s
melyek a nehezebb, melyek a k�nnyebb feladatok, amelyekkel megsz�lett�nk.
Mostan�ban nagyon divatos, hogy az �gynevezett felsz�ll� �s lesz�ll�
holdcsom�pontra fel�p�tenek egy �gynevezett karmaasztrol�gi�t, mely �gy ebben a
f#o#r#m#�#j#�#b#a#n# ## �#l#e#g#a#l#�#b#b#i#s# #a#z#o#n# #m#q#v#e#k#
#a#l#a#p#j#�#n#,# #m#e#l#y#e#k# #h#o#z#z#�#m# #e#l#j#u#t#o#t#t#a#k#�##
#t#e#l#j#e#s#s#�#g#g#e#l# #t#�#v#e#s#.# #N#e#m# #a#z# #a# #d#o#l#g#o#m#,# #h#o#g#y#
#m#�#s# #s#z#e#r#z#Q#k# #m#q#v#e#i#t# #k#r#i#t#i#z#�#l#j#a#m#,# #�#g#y# #e#z#t#
#n#e#m# #i#s# #t#e#s#z#e#m#,# #i#n#k#�#b#b# #a#z#t# #s#z#e#r#e#t#n#�#m#
#e#l#m#o#n#d#a#n#i#,# #h#o#g#y# #a#z# #a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#a#i#
#h#a#g#y#o#m#�#n#y#o#k# #a#l#a#p#j#�#n# #m#e#l#y#e#k# #a#z#o#k# #a#
#s#z#e#m#p#o#n#t#o#k#,# #a#m#e#l#y#e#k# #j#o#b#b#a#n# #e#l#Q#t#�#r#b#e#
#k#e#r#�#l#n#e#k# #a# #k#a#r#m#i#k#u#s# #f#e#l#a#d#a#t#o#k#
#s#z#e#m#s#z#�#g#�#b#Q#l# #n#�#z#v#e#.# ## #M#i#e#l#Q#t#t#
#r#�#s#z#l#e#t#e#z#n#�#m# #e#z#e#k#e#t# #a# #s#z#e#m#p#o#n#t#o#k#a#t#,#
#h#a#n#g#s#�#l#y#o#z#n#i# #k#�#v#�#n#o#m#,# #h#o#g#y# #a#z# #e#g#�#s#z#
#h#o#r#o#s#z#k#�#p#,# #m#i#n#d#e#n# #e#g#y#e#s# #r#�#s#z#l#e#t#�#v#e#l#,# #m#a#g#a#
#a# #k#a#r#m#a#.# #I#t#t# #i#n#k#�#b#b# #a#r#r#�#l# #v#a#n# #s#z#�#,# #h#o#g#y#
#v#a#n#n#a#k# #n#e#h#e#z#e#b#b# #v#a#g#y# #s#�#l#y#o#s#a#b#b# #f#e#l#a#d#a#t#o#k#,#
#�#s# #v#a#n#n#a#k# #k#�#n#n#y#e#b#b#e#k#.# #A# #n#e#h#e#z#e#b#b#
#k#o#n#s#t#e#l#l#�#c#i#�#k# #a#z#o#k#a#t# #a# #f#e#l#a#d#a#t#o#k#a#t#
#�#b#r#�#z#o#l#j#�#k#,# #a#m#e#l#y#e#k#e#n# #k#e#r#e#s#z#t#�#l# #o#l#y#a#n#
#�#s#s#z#e#f#�#g#g#�#s#e#k#e#t# #k#e#l#l# #m#e#g#�#l#n#�#n#k#,# #m#e#l#y#e#k#e#t#
#a#z# #e#l#Q#z#Q# #�#l#e#t#e#i#n#k# #f#o#l#y#a#m#�#n# #t#�#v#e#s#e#n#
#�#t#�#l#t#�#n#k# #m#e#g#,# #i#l#l#e#t#v#e# #v#�#t#e#t#t#�#n#k# #a#z#
#�#l#t#a#l#�#n#o#s# #s#z#e#r#e#t#e#t# #t#�#r#v#�#n#y#�#v#e#l# #s#z#e#m#b#e#n#.# #
#C#s#a#k# #e#b#b#Q#l# #a# #s#z#e#m#p#o#n#t#b#�#l# #�#r#d#e#m#e#s#
#b#e#s#z#�#l#n#�#n#k# #e#z#e#k#r#Q#l# #a#z# #�#s#s#z#e#f#�#g#g#�#s#e#k#r#Q#l#.#
#S#o#r#r#e#n#d#b#e# #s#z#e#d#v#e#,# #a# #k#�#v#e#t#k#e#z#Q#k#e#t# #�#r#d#e#m#e#s#
#m#e#g#e#m#l#�#t#e#n#�#n#k#:##F#o#k#o#z#o#t#t# #f#e#l#a#d#a#t#k#�#n#t#
#f#o#g#h#a#t#j#u#k# #f#e#l# #a#z#t# #a# #b#o#l#y#g#�#t#,# #a#m#e#l#y#i#k#
#s#z#�#l#e#t#�#s#�#n#k#k#o#r#,# #a#z# #a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#a#i#
#h#a#g#y#o#m#�#n#y#o#k# #s#z#e#r#i#n#t#,# #s#z#�#m#q#z#e#t#�#s#b#e#n# #v#a#g#y#
#e#s#�#s#b#e#n# #�#l#l#.# #I#l#y#e#n# #e#s#e#t#e#k#b#e#n# #a# #b#o#l#y#g#�#
#k#o#z#m#i#k#u#s# #h#e#l#y#z#e#t#e###(#a#z# #�#n#.# #r#a#n#g#j#a#)# #n#e#m#
#m#e#g#f#e#l#e#l#Q#.# #E#z# #a#z#t# #j#e#l#e#n#t#i#,# #h#o#g#y# #a#
#j#e#l#e#n#l#e#g#i# #�#l#e#t#�#n#k#b#e#n# #a#z# #a#d#o#t#t# #b#o#l#y#g#�# #v#a#g#y#
#b#o#l#y#g#�#k# #a#n#a#l#�#g#i#�#i#v#a#l# #f#o#k#o#z#o#t#t#a#b#b#a#n# #k#e#l#l#
#f#o#g#l#a#l#k#o#z#n#u#n#k#,# #i#l#l#.# #�#l#l#a#n#d#�#a#n#
#s#z#e#m#b#e#s#�#l#n#�#n#k# #k#e#l#l# #a#z# #�#l#t#a#l#u#k#
#s#z#i#m#b#o#l#i#z#�#l#t# #n#e#h#�#z#s#�#g#e#k#k#e#l#.##A# #k#�#v#e#t#k#e#z#Q#
#a#z# #a#z# #e#s#e#t#,# #a#m#i#k#o#r# #e#g#y# #b#o#l#y#g#�# #a# #F#�#l#d#r#Q#l#
#n#�#z#v#e# #h#�#t#r#�#l#�# #m#o#z#g#�#s#t# #v#�#g#e#z#.# #E#z#t# #a#z#
#a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#�#b#a#n# #r#e#t#r#o#g#r#�#d# #m#o#z#g#�#s#n#a#k#
#n#e#v#e#z#z#�#k#,# #�#s# #a#z#t# #s#z#i#m#b#o#l#i#z#�#l#j#a#,# #h#o#g#y#
#�#j#b#�#l# #�#s# #�#j#b#�#l# #m#e#g#k#�#s#�#r#t# #m#i#n#k#e#t# #e#g#y#
#p#r#o#b#l#�#m#a#,# #h#o#g#y# #m#i#t# #�#s# #h#o#g#y#a#n# #v#�#l#a#s#z#t#u#n#k#.#
#(#E#z# #u#g#y#a#n#i#s# #a#b#s#z#o#l#�#t#e# #a# #s#z#a#b#a#d#
#a#k#a#r#a#t#u#n#k#t#�#l# #f#�#g#g#Q#.#)# #E#z#e#n# #k#a#r#m#i#k#u#s#
#s#z#e#m#p#o#n#t#o#k# #s#z#�#v#e#v#�#n#y#�#t# #f#o#k#o#z#z#a#,# #h#a# #a#z#
#a#d#o#t#t# #b#o#l#y#g#�#k# #�#n#.# #n#e#h#�#z# #f#�#n#y#s#z#�#g#e#k#b#e#n#
#v#a#g#y# #d#i#s#z#h#a#r#m#o#n#i#k#u#s# #f#�#n#y#s#z#�#g#e#k#b#e#n# #�#l#l#n#a#k#.#
#I#l#y#e#n#k#o#r# #k#�#t# #e#l#v# #e#g#y#m#�#s# #e#l#l#en fesz�l, s nek�nk az a
legnagyobb probl�m�nk, hogy v�lasztanunk kell, �s ha v�lasztunk, el�gedetlennek
�rezz�k magunkat azzal, amit v�lasztottunk. De ha a m�sikat v�lasztan�nk, akkor is
�gy lenne. Itt az egyetlen megold�s, hogy r�szt vesz�nk az �let
ezen###############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########### #k#i#h#�#v#�#s#a#i#b#a#n#,# #d#e# #n#e#m# #t#e#s#z#�#n#k#
#t#�#b#b#e#t#,# #m#i#n#t# #s#z#e#m#l#�#l#Q#d#�#n#k#.# #T#e#r#m#�#s#z#e#t#e#s#e#n#
#a# #h#o#l#d#c#s#o#m#�#p#o#n#t#o#k# #i#s# #b#e#i#l#l#e#s#z#t#h#e#t#Q#k# #a#z#
#e#l#Q#b#b#i# #s#o#r#r#e#n#d#b#e#,# #d#e# #c#s#a#k# #m#i#n#t# #k#o#n#t#�#r#o#k#
#j#�#n#n#e#k# #s#z#�#m#�#t#�#s#b#a#.##A# #b#o#l#y#g#�#k#
#k#�#z#�#l# #e#l#s#Q#d#l#e#g#e#s#e#n# #a# #S#z#a#t#u#r#n#u#s#z#,#
#m#�#s#o#d#l#a#g#o#s#a#n# #a# #M#a#r#s# #k#�#p#v#i#s#e#l#i# #a#
#l#e#g#n#e#h#e#z#e#b#b# #f#e#l#a#d#a#t#o#k#a#t#.# #�#g#y# #i#s#
#f#e#l#f#o#g#h#a#t#j#u#k# #Q#k#e#t# #e#g#y# #s#z#�#b#a#n# #m#e#g#j#e#l#�#l#v#e#,#
#h#o#g#y# #a# #S#z#a#t#u#r#n#u#s#z# #a# #k#o#r#l#�#t#,# #a# #M#a#r#s###a#z#
#a#k#a#r#a#t#,# #i#l#l#.# #v#�#g#y#.# #E#z#e#n# #p#r#o#b#l#�#m#�#k#
#m#e#g#�#l#�#s#e# #a#n#n#�#l# #n#e#h#e#z#e#b#b#,# #m#i#n#�#l# #r#o#s#s#z#a#b#b# #a#
#k#�#t# #b#o#l#y#g#�# #h#o#r#o#s#z#k#�#p#b#e#l#i# #e#l#h#e#l#y#e#z#k#e#d#�#s#e#.#
#A# #h#�#z#a#k# #k#�#z#�#l# #e#l#s#Q#s#o#r#b#a#n# #a# #h#a#t#o#d#i#k# #�#s# #a#
#t#i#z#e#n#k#e#t#t#e#d#i#k# #h#�#z# #e#m#e#l#h#e#t#Q# #k#i# #m#i#n#t# #a#
#s#z#o#l#g#�#l#a#t#,# #a# #k#a#r#m#a#,# #v#a#l#a#m#i#n#t# #a# #m#a#g#�#n#y# #�#s#
#a# #f#�#l#d#i# #n#e#h#�#z#s#�#g#e#k# #h#�#z#a#i#.# #A#z# #i#t#t#
#e#l#h#e#l#y#e#z#k#e#d#Q# #b#o#l#y#g#�#k# #v#a#g#y# #a#z# #e#z#e#n#
#h#�#z#a#k#k#a#l# #k#a#p#c#s#o#l#a#t#b#a#n# #l#�#v#Q# #b#o#l#y#g#�#k# #a#z#o#k#a#t#
#a# #p#r#o#b#l#�#m#�#k#a#t# #m#u#t#a#t#j#�#k# #m#e#g#,# #a#m#e#l#y#e#k#e#t#
#m#i#n#d#e#n#k#�#p#p#e#n# #m#e#g# #k#e#l#l#e#n#e# #o#l#d#a#n#u#n#k#,# #h#o#g#y# #a#
#f#e#j#l#Q#d#�#s#b#e#n# #t#o#v#�#b#b# #l#�#p#j#�#n#k#.##S#a#j#n#o#s#,# #e#
#h#e#l#y#t# #n#e#m# #�#l#l#t# #m#�#d#o#m#b#a#n#,# #h#o#g#y#
#r#�#s#z#l#e#t#e#s#e#b#b#e#n# #k#i#f#e#j#t#s#e#m# #a#z#
#�#s#s#z#e#f#�#g#g#�#s#e#k#e#t#,# #d#e# #i#t#t# #k#�#n#y#t#e#l#e#n# #v#a#g#y#o#k#
#a#r#r#a# #u#t#a#l#n#i#,# #h#o#g#y# #a#z# #a#s#z#t#r#o#l#�#g#i#�#t#
#m#e#g#t#a#n#u#l#n#i#,# #s#z#e#r#e#t#e#t#t# #m#e#s#t#e#r#e#m# #s#z#e#r#i#n#t#,#
#n#e#m# #l#e#h#e#t# #e#g#y# #�#l#e#t# #a#l#a#t#t#.# #�#n# #m#o#s#t# #m�gis arra
biztatok mindenkit, hogy t�rekedjen r�, mert ezzel lehet igaz�n kiteljes�teni azt a
feladatot, amit a delphoi j�sda �gy fogalmaz meg: �Ismerd meg �nmagad�.* * *Tasi
Istv�n��szerzetes, kult�rantropol�gus:Sors, karma �s reinkarn�ci� a
hinduizmusban��(ESZ*)Bevezet�sA karm�val, illetve reinkarn�ci�val foglalkoz�
###################################################################################
###################################################################################
###############e#l#s#Q#d#l#e#g#e#s# #f#o#r#r#�#s# #a# #v#�#d#i#k#u#s#
#i#r#o#d#a#l#o#m#,# #m#e#r#t#:# ## ## #a# #l#e#g#Q#s#i#b#b#;## ##
#r#�#s#z#l#e#t#e#s#;## ## #�#r#i#n#t#e#t#l#e#n#;## ## #l#o#g#i#k#u#s# #�#s#
#i#g#a#z#s#�#g#o#s#;## ## #I#s#t#e#n#i# #e#r#e#d#e#t#q#n#e#k# #t#a#r#t#j#�#k#
#(#a#p#a#u#r#u#s#e#j#a#)#.###I#.#�#�#A# #h#i#n#d#u#i#z#m#u#s# #f#i#l#o#z#�#f#i#a#i#
#a#l#a#p#j#a#i# #(#a#m#e#l#y#e#k# #m#i#n#d# #a# #h#a#t# #d#a#r#s#a#n#r#a#,# #
#�#�#�#m#i#n#d# #a# #m#a#i# #h#i#n#d#u#i#z#m#u#s# #k#�#r#�#b#e# #t#a#r#t#o#z#�#
#v#a#l#l#�#s#i# #i#r#�#n#y#z#a#t#o#k#r#a# #i#g#a#z#a#k#)###1#.#
#E#l#f#o#g#a#d#j#�#k# #a# #v#�#d#i#k#u#s# #�#r#�#s#o#k# #t#e#k#i#n#t#�#l#y#�#t#
#(#a#s#t#i#k#a# #f#i#l#o#z#�#f#i#�#k#)#.##2#.# #E#l#f#o#g#a#d#j#�#k# #a#z#
#�#n#v#a#l#�#t# #m#i#n#t# #�#r#�#k#k#�# #l#�#t#e#z#Q#,#
#t#r#a#n#s#z#c#e#n#d#e#n#t#�#l#i#s# #t#u#d#a#t#o#t# #(#�#t#m#a#n#)#.##3#.# #A#z#
#�#n#v#a#l#�# #a#z# #a#n#y#a#g#i# #v#i#l#�#g# #f#o#g#s#�#g#�#b#a#n# #v#a#n#.# #A#
#l#�#l#e#k# #v#�#n#d#o#r#o#l#,# #�#s#
#m#e#g#k#�#t#�#z#�#�#@#�#�#�#�#�#�#�#@#P#�#�#�#�#�#�#R###@#@#@#@#�#�#�#�#�#�#�#@#P#
�#�#�#�#�#�#�#�#�#X#@#�#�#�#�#�#R#\###h#\#@#�#�#@#�#�#�#�#�#�#@#�#�#�#�#�#�#�#@#�#�
#@#�#�#�#�#�#�#@#�#�#�#�#�#�#�#�#@#P#�#�#�#�#�#R#\###j#\#@#�#@#�#�#�#�#�#�#�#�#�#X#
@#�#�#�#\#@#�#@#�#�#�#�#�#�#�#�#@#@#�#�#�#�#@#�#�#�#�#�#@#�#@#�#�#�#�#�#�#�#�#�#@#�
#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#@#P#�#�#�#�#�#R#\###l#\#@#�#�#�#�#�#�#�#�#@#�#�#@#�#�#�#�#
�#�#�#�#�#�#@#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#@#�#�#�#�#�#@#�#�#�#�#�#�#@#�#@#�#�#�#�#�
#�#�#�#�#�#�#�#�#�#@#P#�#�#�#h#a#n#a#)#.###
#I#I#.#�#�#A# #s#z#a#m#s#z#�#r#a# #�#s# #a# #k#a#r#m#a# #(#a# #3#.# #p#o#n#t#)#
#r#�#s#z#l#e#t#e#s#e#b#b# #v#i#z#s#g#�#l#a#t#a#### #V#�#d#i#k#u#s#
#a#n#t#r#o#p#o#l#�#g#i#a#:# #n#e#m# #v#a#g#y#u#n#k# #a#z#o#n#o#s#a#k# #a#
#t#e#s#t#�#n#k#k#e#l#,# #h#a#n#e#m# #�#r#�#k# #l#e#l#k#i# #�#l#Q#l#�#n#y#e#k#
#v#a#g#y#u#n#k#,# #a#k#i#k# #c#s#a#k# #i#d#e#i#g#l#e#n#e#s#e#n#
#�#l#l#o#m#�#s#o#z#n#a#k# #e#g#y# #b#i#z#o#n#y#o#s# #t#e#s#t#b#e#n#.# #E#g#y#
#m#a#g#a#s#a#b#b# #r#e#n#d#q#,# #t#r#a#n#s#z#c#e#n#d#e#n#t#�#l#i#s#
#v#i#l#�#g#b#�#l# #k#e#r#�#l#t#�#n#k# #a#z# #a#n#y#a#g#i# #v#i#l#�#g#
#f#o#g#s#�#g#�#b#a#.#### #A# #l#�#l#e#k# #f#o#k#o#z#a#t#o#s# #�#t#o#n# #�#r#t#e#
#e#l# #a#z# #e#m#b#e#r#i# #s#z#i#n#t#e#t#.#.#.## #9#0#0# #0#0#0# #f#�#l#e#
#v#�#z#b#e#n# #�#l#Q# #t#e#s#t#.#.#.## #2# #0#0#0# #0#0#0# #f#a#j#t#a#
#n#�#v#�#n#y# #(#m#o#z#d#u#l#a#t#l#a#n# #�#l#Q#l#�#n#y#e#k#)## #1# #1#0#0#
#0#0#0# #f#a#j#t#a# #r#o#v#a#r#,# #p#u#h#a#t#e#s#t#q# #�#s# #h#�#l#l#Q## #1#
#0#0#0# #0#0#0# #f#�#l#e# #m#a#d#�#r## #3# #0#0#0# #0#0#0# #e#g#y#�#b#
#n#�#g#y#l#�#b#�# #�#l#l#a#t## #4#0#0# #0#0#0# #e#m#b#e#r#i# #t#�#p#u#s#�#
#t#e#s#t#### #M#i#n#d#e#n# #�#l#Q#l#�#n#y#b#e#n# #u#g#y#a#n#o#l#y#a#n#
#m#i#n#Q#s#�#g#q# #t#r#a#n#s#z#c#e#n#d#e#n#t#�#l#i#s# #l#�#l#e#k# #l#a#k#i#k#
#(#n#�#v#�#n#y#e#k#,# #�#l#l#a#t#o#k#,# #e#m#b#e#r#e#k#:# #B#g#.# #5#.#1#8#
#v#i#d#j#�# #v#i#n#a#j#a# #s#a#m#p#a#n#n#�#.#.#.#)#.#### #A# #t#e#s#t# #�#s# #a#
#l#�#l#e#k# #k#a#p#c#s#o#l#a#t#a#:# #a#z# #�#t# #l#�# #�#l#t#a#l# #h#�#z#o#t#t#
#s#z#e#k#�#r# #p#�#l#d#�#j#a#.# #T#e#s#t#-#�#r#z#�#k#e#k#-#e#l#m#e#-
#i#n#t#e#l#l#i#g#e#n#c#i#a#-#l#�#l#e#k#.### #A# #l#�#l#e#k# #e#b#b#e#n# #a#z#
#�#l#e#t#�#b#e#n# #i#s# #v#�#n#d#o#r#o#l#:# #g#y#e#r#m#e#k#k#o#r#t#�#l#
#s#e#r#d#�#l#Q#k#o#r#o#n# #�#t#.#.#.# #(#B#g#.# #2#.#1#3#)# #A# #t#e#s#t#t#e#l#
#v#a#l#�# #k#a#p#c#s#o#l#a#t# #a#z#o#n#b#a#n# #i#d#e#i#g#l#e#n#e#s#,# #e#g#y#
#n#a#p#o#n# ## �#a# #h#a#l#�#l#k#o#r#�## #a# #l#�#l#e#k# #e#l#h#a#g#y#j#a#
#l#a#k#h#e#l#y#�#t#,# #a#m#i# #c#s#a#k# #o#l#y#a#n# #s#z#�#m#�#r#a#,# #m#i#n#t#
#e#g#y# #�#l#t#�#z#e#t#.#### #A#z# #e#m#b#e#r#i# #s#z#i#n#t#r#Q#l# #v#a#l#�#
#t#o#v#�#b#b#l#�#p#�#s# #i#r#�#n#y#a# #a#t#t#�#l# #f#�#g#g#,# #h#o#g#y#a#n# #�#l#t#
#a#z# #i#l#l#e#t#Q#,# #m#i#l#y#e#n# #t#u#d#a#t#t#a#l# #h#a#g#y#t#a# #e#l# #a#
#t#e#s#t#�#t#.#### #M#i# #v#a#g#y# #k#i# #e#l#l#e#n#Q#r#z#i# #�#s#
#h#a#n#g#o#l#j#a# #�#s#s#z#e# #a# #s#o#k# #m#i#l#l#i#�#r#d# #�#l#Q#l#�#n#y#
#k#a#r#m#�#j#�#t#?# #A# #F#e#l#s#Q#l#�#l#e#k# #(#P#a#r#a#m#�#t#m#�#)#,#
#I#s#t#e#n#.#### #A# #l#�#l#e#k#v#�#n#d#o#r#l#�#s# #j#e#l#e#n#s#�#g#�#n#e#k#
#i#g#a#z#�#t# #s#e#j#t#e#t#Q# #t#a#p#a#s#z#t#a#l#a#t#o#k# #p#�#l#d#�#u#l#:## #*#
#H#a#l#�#l#k#�#z#e#l#i# #�#l#m#�#n#y#e#k## #*# #H#i#p#n#o#t#i#k#u#s#
#r#e#g#r#e#s#s#z#i#�## #*# #G#y#e#r#m#e#k#e#k# #s#p#o#n#t#�#n# #e#m#l#�#k#e#i#
#e#l#Q#z#Q# #�#l#e#t#e#k#b#Q#l#.###I#I#I#.#�#�#A# #k#a#r#m#a# #m#q#k#�#d#�#s#e####
#J#�# #�#s# #r#o#s#s#z# #t#e#t#t#e#i#n#k# #v#i#s#s#z#a#h#a#t#�#s#o#k#a#t#
#t#e#r#e#m#t#e#n#e#k#.# #S#z#e#n#v#e#d#�#s#e#k# #s#z#�#r#m#a#z#h#a#t#n#a#k# #a#
#t#e#s#t#b#Q#l#,# #a#z# #e#l#m#�#b#Q#l#,# #m#�#s# #�#l#Q#l#�#n#y#e#k#t#Q#l#,#
#t#e#r#m#�#s#z#e#t#i# #k#�#r#�#l#m#�#n#y#e#k#b#Q#l# #(#p#l#.# #i#d#Q#j#�#r#�#s#,#
#k#a#t#a#s#z#t#r#�#f#�#k#)#.#### #A# #h#e#l#y#t#e#l#e#n# #t#e#t#t#e#k# #f#Q#b#b#
#k#a#t#e#g#�#r#i#�#i# #(#v#i#k#a#r#m#a#)#:# #m#�#m#o#r#�#t#�#s#z#e#r#e#k#
#h#a#s#z#n#�#l#a#t#a#,# #s#z#e#r#e#n#c#s#e#j#�#t#�#k#,# #k#o#r#l#�#t#o#z#a#t#l#a#n#
#n#e#m#i# #�#l#e#t#,# #h#�#s#e#v#�#s#.#### #A# #k#a#r#m#a# #n#�#g#y#
#s#z#i#n#t#e#n# #n#y#i#l#v#�#n#u#l# #m#e#g#:##1#.# #m#a#g# #(#b#�#d#z#s#a#)##2#.#
#h#a#j#t#�#s# #(#r#�#d#h#a#)##3#.# #n#�#v#�#n#y# #(#a#p#r#a#r#�#b#d#h#a#)###4#.#
#p#r#a#r#�#b#d#h#a# #(#g#y#�#m#�#l#c#s#)### # #C#s#a#k# #a# #4#.# #s#z#i#n#t#
#n#y#i#l#v#�#n#u#l# #m#e#g# #a# #f#i#z#i#k#a#i# #v#a#l#�#s#�#g# #s#z#i#n#t#j#�#n#.#
### #A# #s#z#e#n#v#e#d#�#s#e#k# #�#s# #a#z# #a#z#t# #o#k#o#z#�# #b#q#n#�#s#
#t#e#t#t#e#k# #a#l#a#p#v#e#t#Q# #o#k#a# #a# #t#u#d#a#t#l#a#n#s#�#g#.# #E#n#n#e#k#
#�#t# #t#�#n#y#e#z#Q#j#e# #v#a#n#:##H#a#m#i#s# #t#u#d#�#s# #(#a#v#i#d#j#�#)# ##
#�#s#s#z#e#k#e#v#e#r#n#i# #a#z# #�#t#m#e#n#e#t#i#t# #a#z#
#�#r#�#k#k#�#v#a#l#�#v#a#l#,# #a# #s#z#e#n#v#e#d#�#s#t## # # #
#e#r#e#d#m#�#n#y#e#z#Q# #d#o#l#g#o#k#a#t# #a#z# #�#r#�#m#t#e#l#i#e#k#k#e#l#,# #a#z#
#�#n#v#a#l#�#t# #a# #t#e#s#t#t#e#l#.##2#.# #H#a#m#i#s# #�#n#f#e#l#f#o#g#�#s#
#(#a#s#m#i#t#a#)# ## #A#z# ## �#n## #�#s# #a#z# ## e#n#y#�#m##
#i#l#l#u#z#�#r#i#k#u#s# #f#e#l#f#o#g#�#s#a##3#.# #R#a#g#a#s#z#k#o#d#�#s#
#(#r#�#g#a#)# ## #V#�#g#y# #a#z# #a#n#y#a#g#i# #�#l#v#e#z#e#t#r#e#,#
#v#a#g#y#o#n#r#a#,# #h#�#r#n#�#v#r#e# #s#t#b#.##4#.# #G#y#q#l#�#l#e#t#
#(#d#v#�#s#a#)# ## #E#l#l#e#n#s#z#e#n#v# #m#i#n#d#e#n# #i#r#�#n#t#,# #a#m#i#
#s#z#e#n#v#e#d#�#s#t# #o#k#o#z#.##5#.# #H#a#l#�#l#f#�#l#e#l#e#m#
#(#a#b#h#i#n#i#v#e#s#a#)# ## #F#�#l#e#l#e#m# #a#z# #a#n#y#a#g#i# #t#e#s#t# #�#s#
#a#n#n#a#k# #�#l#v#e#z#e#t#e#i# #e#l#v#e#s#z#t#�#s#�#t#Q#l#.##
#I#V#.# #H#o#g#y# #l#e#h#e#t# #m#e#g#s#z#a#b#a#d#u#l#n#i# #a# #k#a#r#m#�#t#�#l#?##
#A# #t#e#t#t#e#k# #m#e#g#s#z#�#n#t#e#t#�#s#e# #t#�#v#�#t#,# #n#e#m# #o#l#d#j#a#
#m#e#g# #a# #p#r#o#b#l#�#m#�#t#.##K#�#z#�#n#s#�#g#e#s# #k#a#r#m#a#:# #h#a#t#�#s##
v#i#s#s#z#a#h#a#t#�#s#.##K#a#r#m#a#-#k#�#n#d#a#:# #k#a#r#m#i#k#u#s#
#�#r#d#e#m#s#z#e#r#z#�#s#,# #f#�#l#i#s#t#e#n#i#m#�#d#a#t#.##K#a#r#m#a#-#y#o#g#a#:#
#s#z#a#b#�#l#y#o#z#o#t#t# #c#s#e#l#e#k#e#d#e#t#e#k#,# #�#l#d#o#z#a#t#v#�#g#z#�#s#.#
#B#h#a#k#t#i#-#y#o#g#a#:# #�#n#z#e#t#l#e#n#,# #i#s#t#e#n#s#z#e#r#e#t#Q#
#t#e#t#t#e#k# ## #e#z# #a# #t#e#l#j#e#s# #k#a#r#m#a#n#�#l#k#�#l#i#s#�#g#
#s#z#i#n#t#j#e#.###A# #b#h#a#k#t#i#-#y#o#g#a# #g#y#a#k#o#r#l#a#t#a#:#
#m#e#d#i#t#�#c#i#�#+#c#s#e#l#e#k#v#�#s#+#l#e#m#o#n#d#�#s#+#t#u#d#�#s#.##
#K#�#r#d#�#s#:# #�#r#h#e#t#-#e# #m#e#g#p#r#�#b#�#l#t#a#t#�#s# #v#a#l#a#k#i#t#,#
#a#k#i# #a# #k#a#r#m#�#t#�#l# #v#a#l#�# #m#e#n#t#e#s#s#�#g# #s#z#i#n#t#j#�#n#
#�#l#l#?##V#�#l#a#s#z#:# #I#g#e#n# #,# #d#e# #e#z# #e#s#e#t#b#e#n# #e#z# #n#e#m#
#a# #t#e#t#t#e#i# #v#i#s#s#z#a#h#a#t#�#s#a#,# #h#a#n#e#m# #f#e#l#s#Q#b#b#
#e#l#r#e#n#d#e#z#�#s#,# #p#r#�#b#a#t#�#t#e#l# #v#a#g#y# #t#a#n#�#t#�#s# #a#z#
#i#l#l#e#t#Q# #s#z#�#m#�#r#a#.##P#�#l#d#a#:# #A# #k#i#r#�#l#y# #u#j#j#�#r#�#l#
#s#z#�#l#�# #v#�#d#i#k#u#s# #t#�#r#t#�#n#e#t#.####*# #*# #*# #*# #*#
#S#Z#I#N#T#�#Z#I#S# #S#Z#A#B#A#D#E#G#Y#E#T#E#M# # # # # # # # # # # # # # # #
#I#I#I#.# #S#o#r#s# #�#s# #K#a#r#m#a#####I#I#I#.# #S#o#r#s# #�#s# #K#a#r#m#a# # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # #S#Z#I#N#T#�#Z#I#S# #S#Z#A#B#A#D#E#G#Y#E#T#E#M###
####P#A#G#E# # ###2#0########P#A#G#E# # ###1######S#Z#I#N#T#�#Z#I#S#
#S#Z#A#B#A#D#E#G#Y#E#T#E#M# # #� NYOMTATOTT JEGYZETEK, K�K �V
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################################################################$###4###@###D###`#
##h###�###H
##L
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##D
##H
##L
##h
##l
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�###########<###D###H###�###�###�###�###�###�###�###�###�###h###�###�###�###|
###�###�###�###�###�###�###�###�###�###f###h###�###�###�###�###�������ɽ���}w�n#�w�w
gw�wgw�wgwgw�v#gw�wgw�wgw�wb#^#wWP#J#J#J##�� ###��####j##��,##j###l###l##��0#
#�##5�##��0##
#�##7�###�####j##�###,#Ք#�v###j##��0#�##�###
#�####j##��0#�####j##�#x#��@##j##�#\###�##5�@###j##��X##��H####�##7�@###j##��0##�##
##################
###$###&###*###,###.###0###4###P###R###T###X###Z###\###p###r###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�#######################$##########
#############
###$###&###*###,###.###0###4###P###R###T###X###Z###\###p###r###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�#######################X###�###�###�###�###�###d###�###�###�###�##
#�###�###Z###\###�###�###P ##R ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##� ##3
##4
##c
##d
##}
##~
##�
##�
##�
##�
###################### ###
#######
###$###U###s###t###�###H
##�
##�
#####�
#############������##############################�######��#########################
#######��######���############���##���##���##���##����#######Z�###�################
#######X###�###�###�###�###�###d###�###�###�###�###�###�###Z###\###�###�###P ##R
##� ##�

##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�####
########�######################��#####$##�q�#�r�####$##�q�#�r�####$###� ##�
##� ##� ##� ##� ##3
##4
##c
##d
##}
##~
##�
##�
##�
##�
###################### ###
#######
###$###U###�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�########
####�################################$#####$##�q�#�r�####$##�q�#�r�####$##�q�#�r�##
~
##�
##�
##�
##�
######
###$###%###&###U###V###W###s###J
##j
##�
##�
#####z##Uo##`t##�z##�z##�z##�z##�z##�z##t{##�{##h�##i�##D�##R�##p�##��##��##��##
�###�##��##��##��##��##��##��###�##B�##D�##F�##��##X###^###u"##�"##�"##�"##�"##�"##
�"##n�##��##��##��##�##��##��####ܾ##‫۾‬
�������� #�������� #� #��������������� #�������� #� #� ###� ###� ###�
‫����������������ؿ‬Խ#�#######
5#�6#�CJ####5#�#6#�CJ###5#�CJ###CJ
###CJ###
CJ##OJ##QJ####5#�CJ
##CJ####5#�CJ### j##(�@�B#CJ####@�B#CJ####
j##*�@�B#CJ####5#�@�B#CJ###CJ####CJ##GU###s###t###�###H
##�
##�
#####�##�##�###�###�###d###d###� ##�!##�###�
%##�(##�*###.##x1##�2##�5###7##�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�#############################$##��#�S######��#�S######�S#########$##�S#
####$##�q�#�r�####$###�##�##�###�###�###d###d###� ##�!##�###�
%###&##9'##�(##�*###.##x1##�2##�3##�5###7##N8##:;##q=###@###A##XC###E##4F##lG##�H##
5I##bK##�M##|N###O###R##
R##fT##zU##bV###W###Z##�Z##�^###_###b##�b##6e##*g##�h###i##�l##Uo###r##`t##�u##�v##
#y##�z##�z##�z##�z##�z##�z##�{##�{##��##��###�##��###�###�## ‫چ‬###�##ʌ###�##N�##|
�##Ə##��##��##��##|
�##��##��##d�###�##*�##9�##C�##)�##��########���####��####��#####��##���###���#���#
##��#����##��������������������������������##########���###���####################
���##���#[#7##N8##:;##q=###A##XC###E##4F##lG##�H##bK##�M##|N##
R##fT##zU##bV##�Z##�^##�b##6e##*g##�h##�l##Uo###r##`t##�v###y##�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############�############�
#####################��#�S#####$##��#�S####y##�z##�z##�z##�z##�z##�z##�{##�{##��##�
�###�##��###�###�##‫چ‬###�##ʌ###�##N�##|�##Ə##��##��##��##|
�##��##�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�######################$##�##########$##�S#########$#####$##�S#####$##��#�S###��##�
�##d�###�##*�##9�##C�###�##*�##�##��##��##��##L�##��##ԭ##d�##��##�##<�##��##h�##i�#
#k�##R�##�##��###�##*�##�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�################################$##�###
#####)�###�##*�##�##��##��##��###�###�##��###�##L�##��##ԭ##d�##��##�##<�##��##h�##i
�##k�###�##R�##�##��###�##*�##��##��##6�##d�##��##��##Z�##j�##8�##~�###�##2�##��##�
�##6�##F�##D�##F�##R�##T�##��##��###�###�###�##��##��###�###�###�##.�###�###�###�##
��##��##��##��##D�##F�##��##��##�######�###0###:###�########
###
##G###u###2###x###�#######)###m"##n"##t"##u"##�"##�"##�"##�"##�$##�����������������
������������������������#########��������###�����##��#���##################���##��
�##
#####
################^*�##��##��##6�##d�##��##Z�##j�##8�##~�###�##2�##��##��##6�##F�##D�
##F�##R�##T�##��##��###�###�###�##��##��##�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�#######################�S#####$##�S#####$#####$
##�S######�###########�S##�####��##.�##��##��##��##��##D�##F�##��##��##�######�###:
###�####
##G###u###2###x###�#######)###m"##n"##t"##u"##�"##�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�##########################
#$##�S#####$##�S#####$#####$##�S###�"##�"##�"##�"##�$##�(##�*##�-
##�0##�3##�6##�;##CA##�E##?G##bI##�R##HT##
Y##�]##1`###g##ln##�t##�w###{##y|
##�##$�##��##�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�####
########�############�############�############�###################$##�S###�$##�(##
�*###+##�-##�0##�3##�6##F7###:##�;##CA##GA###D##�E##?G##bI##�K###P##Q##�R##HT###W##
Y##�]##1`##Fa###d###f###g###h###i###l##ln##Rq###t##�t##�w###{##y|
##�###�###�##$�##��##e�###�###�###�##��##�###�###�##^�##`�##l�##n�##��##��###�###
�###�###�##:�##T�##��##��## ‫ܬ‬##L�##��###�###�##R�##��##N�##��##��##��##��## ‫۾‬##ܾ###�##
#�###�###�##K�##Z�##x�##��##��##��##:�##<�##��##L�##N�##��##n�##*�##j�##��####��###
���#���##����#��##�����������####���#���������#######���######���########�###��###
##################d��##��##^�##`�##l�##n�##��##��###�###�##:�##T�##��##��## ‫ܬ‬##L�##
��##R�##��##N�##��##��##��##��##‫۾‬##ܾ###�###�###�##�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�##############
#########�S#####$#####$##�S####~##9~##��##�##)�##e�##ɀ##u�##y�##��##��##��##��##݆##U
�##Ո##��##Պ###�##!�##%�##)�##
‫ݐ‬##�##��##=�##�##��###�##��##�############�############�############�############�
############�############�############�############�############�############�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�###############
###H###�##;#�###�###�##"�##
�##4�##8�##:�##<�##L�##N�##��##��##^�##h�##D�##d�##��##��##Z�##d�##��###�###�###�##
��##��##l�##n�##p�##x�##z�##R�##��##��##��##&�##(�###�###�##��##��##��##��##2�##4�#
#b�##d�##��##��###�###�##��##��###�##&�##@�##J�##d�##x�##|
�##~�##��##��##��##��##(�##*�###�###�##8�##D�##��##��##R�##\�##��##��##p�##r�##��##
��##��##��##��##��##x�##z�##������������������������������������������������������
����������������������������#����####CJ####CJ####5#�CJ###CJ###
5#�6#�CJ###
5#�6#�CJ####6#�CJ###CJ####CJ##W��##j�###�###�##��##��##n�##p�##��###�##~�##��###�##
@�##x�##z�##��##��##d�##&�##(�###�###�##��##��##t�##��##��##2�##4�##b�##d�##��##��#
#��##��##
�##*�##N�##|
�##~�##��##��##(�##*�##��##��###�##��##8�##��##p�##��##��##8�##��##��##V�##��##��##
x�##z�##"�##"�##��##��##��##��###�###�###�###�##��##��##��##��##��##��##��##��##��#
#��##��##��## �##!�##"�###�##$�##
%�###############################################�#########�###########������������
���������#########################################################

##Y@�##x�##z�##��##��##d�##&�##(�###�###�##��##��##t�##��##��##2�##4�##b�##d�##��##
��##��##��##
�##*�##N�##|
�##~�##��##�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�########
####�############�############�######################$##�M##�S#####$##�S###��##��##
(�##*�##��##��###�##��##8�##��##p�##��##��##8�##��##��##V�##��##��##x�##z�##"�##"�#
#��##��##��##��##�############�############�############�############�############�
############�############�############�############�############�############�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�####################################$#####$########
&##F#######�S#####$##�S###z�##��##��##��##��###�###�###�##8�##\�##��##��##��##��##�
�##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��## �##!�##$�##
%�##������#����#������#������#��#�#################################################
###################################################################################
###################################################################################
############################5#�@�##CJ###5#�@�##CJ###0J##mH####0J###
#j####0J##U###5#�@�##CJ###5#�@�(#CJ###5#�@�(#CJ###5#�@�##CJ###5#�CJ###CJ###��###�##
#�###�###�##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��## �##!�##"�###�##$�##
%�##�############�############�############�############�############�############�
############�############�############�############�############�############�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�################################################################################
##########################$#
###$##�U�#���&d#########�h##�h######&`#$##��#�##############$#&d######4# 0#
0##0##0#&P ##��. ��A!��#"��##��#$��#
%�###��##��########################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#######################################################D
%##D#d#####################�#�#�#�####################################�<###�#
�#########
##C##�#####A####�#####�#####�########�#######�2##�$####?
�V��D#OyŽ#�9��#�$######D#####�#`!#�$##?
�V��D#OyŽ#�9�.U##########�###�####�###7##V$###�x��XuxTG�?AJ�RZ, ‫{�ٽ‬W�#w!
͙@H�#w+#(##!Hi�#\B���PRZ�PZ,�#��X�x����5�������{�w��+gf��3G
͙ �#|#Ps�#P#V� �/�?
�ާ��$�Z��#I�}�B|b���I�F`���2�#�#֧�k,�8���Tf��k���#:)
%9�o2��7U&ԒIZ#��kxx@=۬c�}B���Z+#����^�#8�{��|`��YG��kx8D��հ�#JkԶ��
%#��i#�U+�c�m�}�}�sv-��#8g‫��׆‬#��jXk��*#W$�5�s�a�5�W��Uc�q�##ohӸ
����{S#z�##��O�#����a�M�###N�/��eu���#��#G�‫�&��ڈ‬Q�#ԬY#jժ#�k‫{��׆‬#�ԩ#�>|
��#��#�G#}##�1|��'P�n]���O�^�z��g�A������?�/��##4h##6�F�#A�ƍ�I�&��� ^^^�R�@�V#�
��(`##8�#A#@�$P##4M#�0�,p##<σ #��h@#E�j����@�‫`�׃‬#ooo0#�`2����#|}}���#���! ####!
((#���!$$#BCC!,,
���!""#"##!**
͛����iӦ####͚5
͛ #���
͛ #- 66#Z�l
C qqq��_B||<$$$�W_}#_�5�j�
Z�nm‫��ڴ‬m�B�v�}��СC#�‫ر‬#t�� :w�
]�t��]�B�n‫��{ݠ‬УG#�7‫�ݻ‬#���#���'‫���ٳ‬#���#�����À## 11#####�#�o��####
C�
���$#:t(
#6
���a���0b�#HII��#GBjj*�#5
F�#cƌ��c��w�}#�ƍ��#~��##?~<L�0#&N�#iii0i�$HOO�ɓ'Ô)S`�ԩ0m�4�>}:̘
1#fΜ �ff͂‫ٳ‬gÜ9s
###�Ν#���0o�<�?>,X�#~��GX�p!,Z�##/^
K�,��K�²e�`���b�
X�r%�Z�
V�^k֬��k�ºu�`���a�#‫ظ‬q#l‫ڴ‬6o�
[�l��[��O?�#۶ m���,���a�����/����
;v 쀝;w®]�`��‫ݰ‬g�#���`�޽�o�>����a�����#�� ###��##¡C�����p��#��Ά�G�±c�����p��
8y�$�:u
N�>gΜ��g�¹s�����p��#�믿��ŋp��%�|�2\�r#�^�
‫͛׮] ��ׯ‬Í#7��͛p��-�}�6ܹs#���o�{�.ܻw#�߿###<��##£G����ǐ��#O�<���#�>}
Ϟ=��ϟË#/��˗���#�^��‫_ׯ‬Û7o��۷���#���PPP#���PTT#���PRR#���PVV#f�#����b����olv?-Y��߿
9pIe��8�#�z#�u�����?\�]��˲@K�,M�"��yN�����#K�<�
#G�<MS,A1$Mq,ɐ(J##AR#�1(Nq$��#���*#�h�� #!)k���2?
Z��j��#��dQ4M2#I#$�1���pI�#�`�1��Z�#��^�ֈF�Q#h��4z^�8#-##�e)��R4�#�
T�Fc�,���#�!#/�#����P#ϰ��z���Y#�H��x��k#�G����#�#�$զz\3p*���9�%'�## ߱EL��#�;tM�!
#�o�#]:&|��%�sd\@HHl 税}#�^x�̌���
9 L�4�E��27�#�Q!�~T���:�����###�#�k2��Y#ce�#�
#��V)###�
㻇%DQ#�u��(Mc����M�#b�#�1��C��,����Wo��E�٥����������r:PV�A#��/�H�e�#n��eA�Tx�H
�J-#|Y:S��y1����+�1l�#�<�
�'���Ŏ���T�#ծ�"Ē�ί*����fNnBoR��F�����*�+��:�"u���#�#qY�Mb~#�ϩ:~�'A���rp�Ȝ ‫������>ژ‬
���&j##JU�%I�P�wq��\��*+0�#��e#R��Yj�H#(q�%Yr���f#{Y#�[��$ ‫ڇ‬:���G�#)̒� Z X��$����M�%'?
#��#�~�#TR��hG_YW��S*��S��Xmf#_7\�^��O��3D�Ԝ#F�:^,N���4B�{���i#�;��m>j#M*q#t�T�#�nT
ҭ#W0eXT��j_m(���#+�0��]��#O�CH���##e��#�H��~S#�d)nJ�s#2�7!
���Z\R#��k�sɁ,=�u[��_œ�O�D\��a�#��1U��* ߄�R��#�4k��U#���i#�Dd�yV\evY������#M�o��ȍ�z
�4��i
����#
��#-�����>���w�ϡ�#:��Sn�)���zq��##: 붊 gaXl��##RXU��0##�Q���#
�#F#��\u�s��\-OgZ1�J��[�3&�n��=�#n�R��F��#���R�V#���#�wYVt�#��J`C������"�a-�¾*�!
�##��.c##��!��J�U�F�{�@�i��W(Ჵ�#��-�>'##�ϳT�#��0#�  �N�H'�#Pt�#��#D|
T�ly(�B��y��#7���?)��wLdSw������p#6Ji#��b�c%F<)V�'�L�x��|�� �R
%\7}����ķ�L;#�M*U�P؇1>S���#�zE\6�&o�]�Y�##[���A##s͝s���#"��J��:y�J�uLMyoU�e�Z,j�#�YW#
��ΰ��bfW|�.E#���,R4>ΟD&�9^]֪ۛ�*#)�#4f‫���ڣ‬DN{��L#�V��#O#�Ye~����@z-#3�˧�#o�p,���#�-
1��⓺���#��<�6𹡸_�#��##eW�,�#W4M�#���  � Y �� H#��>���#���,##-
�N^7����C{vM��>u��#c�,Oe#��#w��m��M##lɺr�� ͻ#y����:�Ț�7/�;�ei���n�Y�*����#Ƥ� ‫�ޛ‬a�ϋw-
�9�h�#>�#��B#V��;�ʅ#��##�1��#'�EN@q��u�޼\J0�
0r�@s�@�r�#4A󌆦Q�&I�&���Z��}8J�(�#y�ш�Ƥ3b8)#�F�(j�Z��^g�#������} 8#�‫�'ە‬#�#�EQ��jt��
#O!#�Z���s209h��F$4$�EkE�V��Z��^�sh��0#i�P�Io0#YN�r#A�5#?�F#��#�
%9�'I���<��2#J���o���ʂXa���G7#��e�߾aIF��;�o# ����wM�y>s��K�-�r|
S�֞##�xFƬ�#'�_�yU����
��jBԘ>yɾ�S��#?lmjb��=�##5~4�Ѓ��K[�f����n?
3ak��] g҇cHg��
[ і�U�{&�5�:���ħX�#�k[J\X�H8�8U�U�8#�0L�#/�w���
P#/Z�RI�=#��Ve�+������>Ր�\�PY�Ł�HuzZe�#O#S�����U�n�#~J��##u�Z\fON���Y�#��D#([
�pW�uL���{���#�K ‫ݡ‬
/KN#a|#�\\[�##}��X�8Ԝ09G?���‫�ݐ‬F#�����wL\�
�#��R�0��*Џ�Q
gWV���# ���#���R�7��e#g����8-0|����!����w��i���ξ,g#���F�ij#%0"��#��
<�ȝ(Y�E�Vo_�<#�x|񕷨#�0�G9�%�X�[�fԻ�`�#MQ,��3o�!
������#&C^T�e٠�b��W��#vl��D�Q�o�<��z�n�#���6�B'cP#EUj�p�rT/;*�fV�#8�#Ô�#�J��+#����

/A�9i#q�#J‫�ܦ‬M���G;���`v#��CV[�dN��q#!b�T�pI$Bm#�R9k ‫���ܭ‬p#\�&��v��t#c�l�5�k�rdȮ�蕾
�HWh&ͱ���]Z֗�#Fi�ʯ�#���V‫\'ݕ‬�͕����
�<#s �Z\oE2�f.'M�c#�Y�#!,Cv##�S�r%\�4�w�#"LF
#0v�UDž� ���#b��Z�߉�b��,�#�޾^#l�u[,%a����E�|
xM�^I�K��K�p�e�################################# ###
#######
############################################################################## ###!
###"#######$###%###&###'###(###)###*###+###,###-
###.###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8###9###:###;###<###=###>###?
###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S###
T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g###h##
#i###j###k###l###m###n###o###p###q###r###s###t###u###v###w###x###y###z###{###|
###}###~######�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�#
##�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�#######################
###
#######################################
###"###$###&###(###*###,###.###0###2###4###6###8###:###<###>###���B###D###F###H###J
###L###N###�###���������X###�###����###`###b###d###f###h###j###l###n###p###r###t###
v###x###z###|
###~###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�###�###���####����###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�###�###�#######R#o#o#t# #E#n#t#r#y###KUMENTD�@#�##�####�O�
�:i#��##+00�###C:\######��������#####

######�######F####�z�ē�#����ē�#.###@###entiD#a#t#a###HD###1#####0*��##SaveMe#SAVEME
#$#1#####0*��##Dokumentu
###������������#####0*��##dokument#DOKUMENT###1#### ###D
%##skolW#o#r#d#D#o#c#u#m#e#n#t###
{�#
{�#
{�#
{x#
{(#
{########################��������################################�##�####6>##��@#O#
b#j#e#c#t#P#o#o#l#####################Q##�,#@#p�A#�:i#��##+00�########����#########
###############`��ē�#����ē�#D�@#�##�####_#1#0#0#2#6#3#9#8#1#8######################
#########################��������#####

######�######F####`��ē�#`��ē�###############O#l#e##################################
#######################
###������������##################################################P#I#C#############
############################################
###########����########################################L#######D#a#t#a#############
############################################
###������������####################################/###�S######����####����####����
����######## ###
#######
###
###����################################����####�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������#############################
###################################L###########P###�
##�###�###################�###�####################################################
#############################��#
##����# ######�######F####Microsoft Word k�p#
###MSWordDoc#####Word.Picture.8#�9�q###############################################
#########################################################��###
######################���Oh#��##+'��0###�###########�#######�#######�#######�######
#�###############
####### ### ###4###�S##D###f#�################�#�#}##########
######################### ###�)####�)##################
#�#�##### ###########���#########�)##C#
#�###�#�#####�#�#####(###�###�#####################################################
############## #

#####
########################################################################## #!!!
#"""#####$$$#%%%#&&&#'''#(((#)))#***#+++#,,,#---
#...#///#000#111#222#333#444#555#666#777#888#999#:::#;;;#<<<#===#>>>#???
#@@@#AAA#BBB#CCC#DDD#EEE#FFF#GGG#HHH#III#JJJ#KKK#LLL#MMM#NNN#OOO#PPP#QQQ#RRR#SSS#TT
T#UUU#VVV#WWW#XXX#YYY#ZZZ#[[[#\\\#]]]#^^^#___#```#aaa#bbb#ccc#ddd#eee#fff#ggg#hhh#i
ii#jjj#kkk#lll#mmm#nnn#ooo#ppp#qqq#rrr#sss#ttt#uuu#vvv#www#xxx#yyy#zzz#{{{#|||
#}}}#~~~##���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������###�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������###�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������###����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������###����������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������###����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������###����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������###����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������###����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���###����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������###������
����-#%'%$),"'/)(*%0%.'$/('%#)%'*((%%)%%$'"$&#%$('#&####"$"#$" &#!$(#' #" #$### $
%""!"###$#$" *##%0%%##!#"$ &$&(%'%%%#&$#%"## &A��������������###����������&#*2434)-
48-1/,1+,2+2,*%')$+/),((0%**+)''$%'-$%$!"#%%$#"$% (&$#'.&$#&&#####"',*,.+
$")&')*&#/&'$1'"# #'&$))(/-*(4+.+)1*(&*##$S��������������###����������!$Bd��|
ri�{MXHEWi_yW\u_,"!5g_[XNbi[iZAK8<<IZBXeN2#!?t����U`uYkHZ`}���s?
E###/x���kZUKMKZII@1?530?/'!
''*(:S=nGOQuj@iCM^>NB$"$P��������������###����������&&��������������������M,)z����
��������������C#'�����������������
%###L�����������������5'%���������������������#&&s��������������###���������u&0���
�����������������I)#��������������������T#-��������������������#!
##Z�������������������r#%���������������������"$
%^��������������###���������e*4���������������������Y%
%w������������������8")��������������������#""#^��������������������w#
%��������������������&$%m��������������###����������-
9�������������������f#*c�������������������F!-�������������������#"
#h�������������������F#'��������������������*$
+i��������������###���������f$3��������������������Q% ^�������������������=!
3�������������������!#$o�������������������\!&��������������������$'-
��������������###���������a),���������������������G("t��������������������@#5�����
����������3:�4###o��������������������^#(�������������������;
$0���������������###���������S$)��������������������>*
%��������������������<#6���������������#&�C###c��������������������D#/������������
��������<
*���������������###���������_+2�������������������9'%���������������������M#9�����
�����������!#q�##!z��������������������3#4��������������������8$
+���������������###���������I&7��������������������,'#������������������h#;�������
���������E cu#!#����������������������M#-��������������������-
$/���������������###���������V,6�������������������.*#��������������������S
:����������������> I�###n��������������������<#,��������������������)
%,���������������###��������K(4�������������������-)
%������������������V#K���������������r#A�!
##v��������������������K#)��������������������'',���������������###���������N'<���
����������������/'!���������������������Q#K�����������������
%E�&"#���������������������S#.��������������������Q!/���������������###���������H(
7��������������������3$!����������������������<!M�����������������
%N�*##���������������������E#,��������������������,#*���������������###���������7)
)��������������������))#����������������������3#D�����������������:;z( x���������
�����������T
,��������������������)#,���������������###���������3(,��������������������
*#����������������������5%V�����������������;&U.#
���������������������d&2��������������������
%&.���������������###���������31.��������������������"'
����������������������@#E�����������������5#g:"#���������������������Y#,����������
����������#$1���������������###���������,
+*��������������������###��������������������5%
[�����������������C!}7##���������������������R#;��������������������%
3���������������###���������,(-������������������#! ������������������-!
D���������������D!�[##g�������������������=!
6��������������������*'B�������������###���������C%
%`ng����z_oxw��]s��{Z##"J���m~��p`\u������z��w&#/~����������������)"X1##=â���ο���
����̟
���ɥ( &�˹����������ĵ���dzo# =�������������###���������^('.+)'-+0*$&0/1/((*/,
(*#!#%%.11),*,&)**&+.+%('*$#!"# "%"%)&+%%#(%##$%###!##!#!"!#$%##/,)$&+,(+3.2 !
#*97,2-,,---+6/.3-:4/%%%4��������������###���������h!(,58627,,+.+'+.$,'*++)$##"),-
0.%/(,&))%,,*+,"+###%-,+-+).--31/$))%+)# ####$,3/002'(,-(+*,%++6&%##!%(*!'#(*)##&)
+%)'.-&$#"<��������������###���������:'*��������
‫����������׮‬h#"%\�����ϒ����q��Ǩ��` @�����v�����ijeAbpd!!#$##
/r�����f�q�wi^R_gpx�y##%kä��������́
����̅
s
#G������������###���������,&8��������������������##!
�������������������(#Z�����������������@#
##2�������������������8#2�����������������nPH����������������###���������,Ri������
��������������,DI'������������������XH������������������L4L@886I)�����������������
�xDm��������������������hR����������������###���������4P[��������������������.JK#�
�����������������\L������������������
8F@<>6:������������������̄
De��������������������hP����������������###���������Dg���
�����M����������.@G9��������������������fP������������������8rlPB>@BO?
�����������������̐
<y�������������������jH����������������###���������~Le�������9?
����������#"(���������������������(#`����������#3/(&)*!j�#"#"
"B�����������������:!
=��������������������4"I��������������###���������)&:��������O1,-
��������#()���������������������/+x����������#%$$'###��!
####,}�����������������;#<��������������������/
I��������������###���������0(;��������A2.7��������#$.����������������������"-
r���������z#)#####0��/##!#
%&�����������������.#>��������������������)#D��������������###���������#(7��������
�#**E������#$,����������������������/%y���������##%###"T��u#!!
##"E���������������,"=�������������������+
(;��������������###���������3$5�����[z��50/0�����#&/����������������������
%&��������[J#$## $-�����*##$!#$o���������������.!G��������������������)
%E��������������###���������,#9�����37{��=0*>�����#$*����������������������
%'��������#0@32+)8{������V""" #"#2�������������A E��������������������)
%>��������������###���������#'<�����>3:j��4)+9����#()����������������������'*����
���#N������������9"#" "!";������������M$F��������������������*(-
��������������###���������V ?������+%F��1&(]��#!
$����������������������$)�������"*�������������x###!""#"&[�����������N#H����������
����������>,0��������������###���������`#4�������51{��w*(,X�#%
+����������������������
%'e�����c##S��������������w* !"###"#[���������<#L��������������������3*/����������
����###���������d!
>��������*2����S*&&?"#5������������ϖ�������#*a����-,8=$;���������������V##" #!!"-
���������F#U��������������������4(6��������������###���������i 8����������E5n���8+
! %�����������*+;��Н��##j����+mĒ/K���������������2'&###!
#$����������<#]��������������������8(B��������������###���������N#;�����������H,K�
��2$##%����������1(((:gP,3`J##g�o�v"�������������������c0
"#"#"���������6#_��������������������
%'B��������������###���������X#<������������#,<���;!!#=��������i##!"#""# $'##i�C##
% 0���������������������5$$!
#$���������.#f��������������������'(4��������������###���������s!
4������������4*$8���:##$#"B�����‫؁‬# " !#!$### ##Ay#!""##w���������������������*
#""���������-#R�������������������##6��������������###���������p#+20<E?7997FHFA0-$
$1@22 %#&#(9IRJXY7%("#"1$ "!"#$!* ## !!+�����������������������##### ##2SxmQW
#$UU]__ehWX\J_s�{dp~p�^"!-��������������###���������S"(--++8+,-/*.*0&&'&(.'$&!
$#&$##&&#'.)## !%(#"!### #####$##r���������������������# # !#&!"&!1%%###!'& '&&)
('#+)%&#()#%!##/��������������###���������W""+15546+70+00/*0,201%$## # ($##
%&2�E#$#*4)%!!##" &"!# # ##x��������������������b"%$$#"!" "1"!###(..2-4...,-
0+-.,1/++(!''��������������###���������R'1{����֬����җ}�©�q.&# #%"#&$&##*���##&Z�6
##$ *`5"" # #$!�������������������B"#%'! !#! -$#!"
����������x��szn�{�aC#',��������������###���������P$4�����������������r)!#&$
%!'(+))d��1%'���?%## "4��+&$!###S�����������������q)%#')%*)####6$!!
#C��������������������##7��������������###���������M(<�������������������!'.*!!&
#-i����2)����#"#!!M��_*#$#!#X������������������&'&.X�LD.C"#&/!
###!]�������������������!&.��������������###���������B*E��������������������!
8z�F+/15U�����yJ���#"" +���F##$&#Z����������������.)3�����D+#!3#!
###&�������������������#'#��������������###���������C+9��������������������';�����
�������������$" " �����&## ']����������������=]��������I)*1### #
%A�������������������#$3��������������###���������H+8��������������������#2?
�������������������)& !J���D# #"c����������������������������@7"#" # !
K���������������� %(��������������###��������E-
A�������������������##$�������������������="#""&`���#!%
$p������������������������������b0%" #####M���������������#+
(��������������###���������C(I��������������������#$$<�������������������#&"!
%���5 $!m�������������������������������5-&&
####0����������������+&D��������������###���������G)K��������������������#*'/�����
���������������F/"##$:���� ("����������������������������������>,$ #
###$a������������� %2��������������###���������3-R��������������������
'#(Q�������������������S(#"!$|���C'2�����������������������������������O)###"#
%#,h������������*(.��������������###���������9.W��������������������#%
%*/���������������������$)%%7���,?�������������������������������������L/"&%"
#(0������������"'*��������������###���������<'W��������������������#'.
{&����������������������}4*'d��K\�������������������������������������'!#####
&������������#'1��������������###���������<1d��������������������#*+�]a�����������
�����������9'@������������������������������������������'$"" !#(1�����������!
&4��������������###���������92i��������������������#(.�v+�������������������������
��������������������������������������������O&###"#%%6��������� '?
���������������###���������;/[��������������������
$.�{"������������������������������������������������������������������������n%#"%
$! #X�������#&D���������������###���������20L��������������������##-
�#�������������������������������������������������������������������������4#$"$")
*]������|#
%E���������������###���������02`��������������������#&7�`"������������������������
��������������������������������������������������,'%'&"%
+^�����##L���������������###���������00Q�������������������#'=�#������������������
���������������������������������������������������������1&"#'$'+������m&"F�������
��������###���������1-
@�����������������#)7�0�����������������������������������������������������������
������������������+'%%%')J����#)W���������������###���������-/2|��������ン�����ֺ�R#
)
�})Y���������������������������������`�����������������������������������������L+!
# $#'J����P#%J���������������###���������(1).327,//-:2-),/')
$*+#'""&,''0��������������������������������:@������������������������������������
�������E-) )($'),)+&%#I��������������###���������+*,<Q99=<9<7/5/:46/2733,#%
1800F����������������������������#��#)4����������������������������������������,%
%)$'(.)/*)# Q��������������###���������'1:�ϖ������YDAu�xWe��|J!
$1����P*4`�������������������������#BȘ!# )
8���������������������������������������R#&-')@p���G$
%\���������������###���������52{��������������������#'<����T'+.;Y�����������������
�����#&QC #!! ;���������������������������������������"-)B�����#
g���������������###���������",��������������������{##B����K.2Q��������������������
���#$""### 4^:4m������������������������������������g
%O������#'}���������������###���������-
+���������������������#*J���J<g�������������������������t#!
##'B$"L��0,3T���������������������������������5��������t#&k���������������###�����
����'/n��������������������#$O��t7���������������������������h#)$#E�##2��*$")48?
Px��������������������������@*3�������r
&l���������������###���������#&���������������������#*_��,h�����������������������
����G##(#3�# "t۠)"%`Q,&)&&'3h���������������궤�SU?O{��������!
%x���������������###���������#.����������������������#+X��*�����������������������
������#(*k"%�#"&'<>"!,�޴e9+.*/=DF_lbZNZl��LSSKS2@Jf
�͉ ������������m"(����������������
###���������(4z��������������������#&X��<����������������������������"#0�'/�#!
>=+"##-
���~CI������ۙUbk��H"%K{������������������k$.����������������###���������#/t��������
������������#%Y�fJ���������������������������y!"m�9.�#$q�+ ##�������������������!
$���������������������l!)����������������###���������$/���������������������#
%X�MD���������������������������6%*��q#K#1��W$##?
e������������������#)���������������������_#(����������������###���������
,���������������������#)_�;M���������������������������#*N�$$"c��G$")f]<-
5468�������������(+���������������������k$(����������������###���������#-
���������������������#&a��B��������������������������M&.���u#$"�����##-
�������������������� &���������������������g!,����������������###���������
.��������������������y!)r��G��������������������������4#]��j
%8����##'���������������������#,���������������������s(,����������������###�������
��#,��������������������K"#t��/��������������������������k#+����F''d����#$
+���������������������#&���������������������x+-
����������������###���������#*���������������������#)����#������������������������
��,,g���_ $a�����#!&��������������������y$)���������������������u#-
����������������###���������#*����������������������!
$}���#������������������������J!<���E#"4������#!
#��������������������l#(���������������������[#/����������������###���������#+����
�����������������s#$����"�����������������������'/���� *.��������#
.���������������������i#+���������������������G)-����������������###���������#-
��������������������[#!r���K�����������������������F$v���#-
���������&#0��������������������v$.��������������������G(,����������������###�����
����#.��������������������[#!k���A����������������������$@����#����������%$
+�������������������s%*���������������������="3���������������###���������#,O�����
泰��������dz�P!"]��#���������������������V$K����>&�������‫׽‬
%#'�������������������T"&�������������������0$,���������������###���������#-
*,3/363>056179357-:7=)$$4JN/+y���������������������.&(963*&#>A'556'0=+"#"&)")#(,$#!
#%(('/&2A83'#".618A74G;4E:M7@=NRP40%#7���������������###��������#+)(-/)/'7+-.'*3.,
(,+,*&!' %($#G���������������������0'&($*%$$($),) '#%&(# !#(.-*'*/),',&('))(3.%!
##'#+*&#)'%&&$,,(%()(!" */���������������###��������#+:A@9?<7740/446-0-.6=9" %);A9-
Q��������������������`-8)32::2-1-%-##"'&*( "-/0"+&.,+,0++/,/')9)2## 303/0526-
0=6<656?G8<;%#9���������������###��������u#3��������Ϫ����Į�����.
$'`���nM�������������������+}�����⳻Υh���d��h##5���������骥�
�Ǥ��®7#(����½��������������{-'9���������������###��������!
<���������������������J!,����D������������������:��������������������##K���������
�����������X$5��������������������7'*���������������###��������$>�����������������
���G"(�����8�����������������J|��������������������#
F��������������������W!;��������������������2%%���������������###�������o!
B��������������������F$1�����=�����������������#2���������������������'#W���������
������������K%G��������������������/
%#���������������###��������a$=��������������������-!.�����.]��������������D">����
�����������������(%\���������������������K!
B��������������������3$&����������������###��������
)C��������������������> .�����>_�������������>$$:��������������������#!
u���������������������C >��������������������6*-���������������###��������!?
��������������������>#0�����oK������������F&#
4��������������������#&m��������������������O$L��������������������5'.������������
���###��������r#?��������������������<
*������*�����������>l#$2��������������������##k��������������������A#G������������
��������0'#���������������###��������o#?
���������������������8+7�����=t���������\H��1$:��������������������#+�������������
���������J
%E��������������������4%#���������������###��������c"C��������������������B)>�����
Lw��������e8���#)=��������������������#$q��������������������H
%:��������������������0&%���������������###��������S*I��������������������<'?
�����-
�������>=����&'Y��������������������{!'����������������������G#C������������������
��3$ ���������������###��������g+H��������������������;,?������$������X3����%
%J��������������������#(����������������������:&L��������������������-#
%���������������###��������k&D��������������������3/;������9g����g7T�����!
%a��������������������z#$����������������������4%]��������������������4("���������
������###��������c*G��������������������3(4������_J��a/o������5#V�����������������
���x (����������������������-"Y��������������������2'%���������������###��������Y-
P��������������������)$:�������;GT;q��������+#a���������������������!
$���������������������)!?��������������������)-
&���������������###��������^0S��������������������3*:��������@DX���������'&g������
��������������r!
#}��������������������'"V��������������������()'���������������###��������Z,L�����
���������������&*0��������������������3#G��������������������g$#o�����������������
���*&j��������������������1',���������������###��������Q'@��������������������)
(2��������������������3&T��������������������l% ���������������������!
(I��������������������"&"���������������###��������C,@��������������������%
+3���������������������7*3��������������������[#$����������������������##m��������
������������#
%'���������������###��������E1=��������������������'+2�������������������!
#3�����������������D#!s������������������##U���������������������!
%)���������������###��������:8,Y`=>BX[liDbPOUO6RNMJ9')(3Q</7N7D6CGEVYR<R]^j\Y!
$&Sv�hv�~����|uu��t�q��.!#@�}hx]�yWnkco���un��}@!#!_M]|gVi|[bUc}��o}l��X$)
%���������������###��������C4-5181+52F,13,27(4+/221*,)..,-,2%+)+,+'***(*+
+**$)#)*)'&'+"(*##/+'*$)$#)"# ',#'#("%%(('!#"*+)#7($*%'%*)%,)&)&,+*(5-,1)-.
%&#$����������������###��������N81:27047404(--7**1.90)-;--01-.3-,,101-/,2.10.02//)
('(&...*+00*)&-&$,.)/.,&(*2.*$&3,('(3)%%%#'&9#&'''&&%$#$%
((&'*+)#.5231)11>����������������###����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������###����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������###����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������###
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������###������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������###������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������###������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������###������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������###������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������###################################################################M#E#T#A##
#####################################################
#######
###����####################################[###HU######1#T#a#b#l#e#################
########################################������������###############################
#####�#############C#o#m#p#O#b#j###################################################
##

#######����########################################d#########O#b#j#I#n#f#o#########
############################################������������###########################
#####################�###�###�###�###�###�����###�###�###�###�###�###�###�����###�#
##�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�����###�###�###�###�###�###�###�����###�###�###�###�###�###�###�����###�###�###�##
#�###�###�###�###�����###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�����###�###�###�###�#
##�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###������������������������
������������������������������������##P#��F##
###�*####�)########&#####����######Word##Microsoft Word##############
#�#�####�####################D####-
###############�#�######�########"HNewBrunswick##�####-#######

#########################################q#�#################�#�######�########"HNe
wBrunswick#�~####-
###############�#�#################t#�#################�#t#�#�#####
#t#�#########################
#�#�############### ###########���#########�)##C#
#�###�#�#####�#�#####(###�###�#####################################################
############## #

#####
########################################################################## #!!!
#"""#####$$$#%%%#&&&#'''#(((#)))#***#+++#,,,#---
#...#///#000#111#222#333#444#555#666#777#888#999#:::#;;;#<<<#===#>>>#???
#@@@#AAA#BBB#CCC#DDD#EEE#FFF#GGG#HHH#III#JJJ#KKK#LLL#MMM#NNN#OOO#PPP#QQQ#RRR#SSS#TT
T#UUU#VVV#WWW#XXX#YYY#ZZZ#[[[#\\\#]]]#^^^#___#```#aaa#bbb#ccc#ddd#eee#fff#ggg#hhh#i
ii#jjj#kkk#lll#mmm#nnn#ooo#ppp#qqq#rrr#sss#ttt#uuu#vvv#www#xxx#yyy#zzz#{{{#|||
#}}}#~~~##���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������###�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������###�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������###����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������###����������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������###����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������###����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������###����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������###����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���###����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������###������
���*ZFJNJHRXDN^RPTJ`J\NH^PNJ>R%'*((%%)%%$'"$&#%$('#&####"$"#$" &#!$(#' #" #$### $
%""!"###$#$" *##%0%%##!#"$ &$&(%'%%%#&$#%"## &A��������������###����������&#*2434)-
48-1/,1+,2+2,*%')$+/),((0%**+)''$%'-$%$!"#%%$#"$% (&$#'.&$#&&#####"',*,.+
$")&')*&#/&'$1'"# #'&$))(/-*(4+.+)1*(&*##$S��������������###����������!$Bd��|
ri�{MXHEWi_yW\u_,"!5g_[XNbi[iZAK8<<IZBXeN2#!?t����U`uYkHZ`}���s?
E###/x���kZUKMKZII@1?530?/'!
''*(:S=nGOQuj@iCM^>NB$"$P��������������###����������&&��������������������M,)z����
��������������C#'�����������������
%###L�����������������5'%���������������������#&&s��������������###���������u&0���
�����������������I)#��������������������T#-��������������������#!
##Z�������������������r#%���������������������"$
%^��������������###���������e*4���������������������Y%
%w������������������8")��������������������#""#^��������������������w#
%��������������������&$%m��������������###����������-
9�������������������f#*c�������������������F!-�������������������#"
#h�������������������F#'��������������������*$
+i��������������###���������f$3��������������������Q% ^�������������������=!
3�������������������!#$o�������������������\!&��������������������$'-
��������������###���������a),���������������������G("t��������������������@#5�����
����������3:�4###o��������������������^#(�������������������;
$0���������������###���������S$)��������������������>*
%��������������������<#6���������������#&�C###c��������������������D#/������������
��������<
*���������������###���������_+2�������������������9'%���������������������M#9�����
�����������!#q�##!z��������������������3#4��������������������8$
+���������������###���������I&7��������������������,'#������������������h#;�������
���������E cu#!#����������������������M#-��������������������-
$/���������������###���������V,6�������������������.*#��������������������S
:����������������> I�###n��������������������<#,��������������������)
%,���������������###��������K(4�������������������-)
%������������������V#K���������������r#A�!
##v��������������������K#)��������������������'',���������������###���������N'<���
����������������/'!���������������������Q#K�����������������
%E�&"#���������������������S#.��������������������Q!/���������������###���������H(
7��������������������3$!����������������������<!M�����������������
%N�*##���������������������E#,��������������������,#*���������������###���������7)
)��������������������))#����������������������3#D�����������������:;z( x���������
�����������T
,��������������������)#,���������������###���������3(,��������������������
*#����������������������5%V�����������������;&U.#
���������������������d&2��������������������
%&.���������������###���������31.��������������������"'
����������������������@#E�����������������5#g:"#���������������������Y#,����������
����������#$1���������������###���������,
+*��������������������###��������������������5%
[�����������������C!}7##���������������������R#;��������������������%
3���������������###���������,(-������������������#! ������������������-!
D���������������D!�[##g�������������������=!
6��������������������*'B�������������###���������C%
%`ng����z_oxw��]s��{Z##"J���m~��p`\u������z��w&#/~����������������)"X1##=â���ο���
����̟
���ɥ( &�˹����������ĵ���dzo# =�������������###���������^('.+)'-+0*$&0/1/((*/,
(*#!#%%.11),*,&)**&+.+%('*$#!"# "%"%)&+%%#(%##$%###!##!#!"!#$%##/,)$&+,(+3.2 !
#*97,2-,,---+6/.3-:4/%%%4��������������###���������h!(,58627,,+.+'+.$,'*++)$##"),-
0.%/(,&))%,,*+,"+###%-,+-+).--31/$))%+)# ####$,3/002'(,-(+*,%++6&%##!%(*!'#(*)##&)
+%)'.-&$#"<��������������###���������:'*��������
‫����������׮‬h#"%\�����ϒ����q��Ǩ��` @�����v�����ijeAbpd!!#$##
/r�����f�q�wi^R_gpx�y##%kä��������́
����̅
s
#G������������###���������,&8��������������������##!
�������������������(#Z�����������������@#
##2�������������������8#2������������������($H��������������###���������#)4�������
�������������#"$��������������������,$Y������������������#&
###$�������������������<"6��������������������4)B��������������###���������#(-
��������������������#%%���������������������.&]������������������##
####W������������������B"2��������������������4(C��������������###���������G"3����
���������������# #���������������������3(_����������������#96(!
# !'�������������������H#<��������������������5$C��������������###���������?
&2�������9?����������#"(���������������������(#`����������#3/(&)*!j�#"#"
"B�����������������:!
=��������������������4"I��������������###���������)&:��������O1,-
��������#()���������������������/+x����������#%$$'###��!
####,}�����������������;#<��������������������/
I��������������###���������0(;��������A2.7��������#$.����������������������"-
r���������z#)#####0��/##!#
%&�����������������.#>��������������������)#D��������������###���������#(7��������
�#**E������#$,����������������������/%y���������##%###"T��u#!!
##"E���������������,"=�������������������+
(;��������������###���������3$5�����[z��50/0�����#&/����������������������
%&��������[J#$## $-�����*##$!#$o���������������.!G��������������������)
%E��������������###���������,#9�����37{��=0*>�����#$*����������������������
%'��������#0@32+)8{������V""" #"#2�������������A E��������������������)
%>��������������###���������#'<�����>3:j��4)+9����#()����������������������'*����
���#N������������9"#" "!";������������M$F��������������������*(-
��������������###���������V ?������+%F��1&(]��#!
$����������������������$)�������"*�������������x###!""#"&[�����������N#H����������
����������>,0��������������###���������`#4�������51{��w*(,X�#%
+����������������������
%'e�����c##S��������������w* !"###"#[���������<#L��������������������3*/����������
����###���������d!
>��������*2����S*&&?"#5������������ϖ�������#*a����-,8=$;���������������V##" #!!"-
���������F#U��������������������4(6��������������###���������i 8����������E5n���8+
! %�����������*+;��Н��##j����+mĒ/K���������������2'&###!
#$����������<#]��������������������8(B��������������###���������N#;�����������H,K�
��2$##%����������1(((:gP,3`J##g�o�v"�������������������c0
"#"#"���������6#_��������������������
%'B��������������###���������X#<������������#,<���;!!#=��������i##!"#""# $'##i�C##
% 0���������������������5$$!
#$���������.#f��������������������'(4��������������###���������s!
4������������4*$8���:##$#"B�����‫؁‬# " !#!$### ##Ay#!""##w���������������������*
#""���������-#R�������������������##6��������������###���������p#+20<E?7997FHFA0-$
$1@22 %#&#(9IRJXY7%("#"1$ "!"#$!* ## !!+�����������������������##### ##2SxmQW
#$UU]__ehWX\J_s�{dp~p�^"!-��������������###���������S"(--++8+,-/*.*0&&'&(.'$&!
$#&$##&&#'.)## !%(#"!### #####$##r���������������������# # !#&!"&!1%%###!'& '&&)
('#+)%&#()#%!##/��������������###���������W""+15546+70+00/*0,201%$## # ($##
%&2�E#$#*4)%!!##" &"!# # ##x��������������������b"%$$#"!" "1"!###(..2-4...,-
0+-.,1/++(!''��������������###���������R'1{����֬����җ}�©�q.&# #%"#&$&##*���##&Z�6
##$ *`5"" # #$!�������������������B"#%'! !#! -$#!"
����������x��szn�{�aC#',��������������###���������P$4�����������������r)!#&$
%!'(+))d��1%'���?%## "4��+&$!###S�����������������q)%#')%*)####6$!!
#C��������������������##7��������������###���������M(<�������������������!'.*!!&
#-i����2)����#"#!!M��_*#$#!#X������������������&'&.X�LD.C"#&/!
###!]�������������������!&.��������������###���������B*E��������������������!
8z�F+/15U�����yJ���#"" +���F##$&#Z����������������.)3�����D+#!3#!
###&�������������������#'#��������������###���������C+9��������������������';�����
�������������$" " �����&## ']����������������=]��������I)*1### #
%A�������������������#$3��������������###���������H+8��������������������#2?
�������������������)&
!J���D# #"c����������������������������@7"#" # !K���������������� %
(��������������###��������E-A�������������������##$�������������������="#""&`���#!
%$p������������������������������b0%" #####M���������������#+
(��������������###���������C(I��������������������#$$<�������������������#&"!
%���5 $!m�������������������������������5-&&
####0����������������+&D��������������###���������G)K��������������������#*'/�����
���������������F/"##$:���� ("����������������������������������>,$ #
###$a������������� %2��������������###���������3-R��������������������
'#(Q�������������������S(#"!$|���C'2�����������������������������������O)###"#
%#,h������������*(.��������������###���������9.W��������������������#%
%*/���������������������$)%%7���,?�������������������������������������L/"&%"
#(0������������"'*��������������###���������<'W��������������������#'.
{&����������������������}4*'d��K\�������������������������������������&NB6>4><@M#�
���������jFNc��������������###���������xb���������������������$TW�����������������
��������4rN�����������������������������������������
NHDD@BFPc]��������nBLi��������������###���������rd��������������������#P]��W������
�����������������㑿������������������������������������������
�ĞL4F<DFJJm���������@N���������������###���������v^���������������������#H]��E���
����������������������������������������������������������������������JFDJHB@F����
����X5&D���������������###���������20L��������������������##-
�#�������������������������������������������������������������������������4#$"$")
*]������|#
%E���������������###���������02`��������������������#&7�`"������������������������
��������������������������������������������������,'%'&"%
+^�����##L���������������###���������00Q�������������������#'=�#������������������
���������������������������������������������������������1&"#'$'+������m&"F�������
��������###���������1-
@�����������������#)7�0�����������������������������������������������������������
������������������+'%%%')J����#)W���������������###���������-/2|��������ン�����ֺ�R#
)
�})Y���������������������������������`�����������������������������������������L+!
# $#'J����P#%J���������������###���������(1).327,//-:2-),/')
$*+#'""&,''0��������������������������������:@������������������������������������
�������E-) )($'),)+&%#I��������������###���������+*,<Q99=<9<7/5/:46/2733,#%
1800F����������������������������#��#)4����������������������������������������,%
%)$'(.)/*)# Q��������������###���������'1:�ϖ������YDAu�xWe��|J!
$1����P*4`�������������������������#BȘ!# )
8���������������������������������������R#&-')@p���G$
%\���������������###���������52{��������������������#'<����T'+.;Y�����������������
�����#&QC #!! ;���������������������������������������"-)B�����#
g���������������###���������",��������������������{##B����K.2Q��������������������
���#$""### 4^:4m������������������������������������g
%O������#'}���������������###���������-
+���������������������#*J���J<g�������������������������t#!
##'B$"L��0,3T���������������������������������5��������t#&k���������������###�����
����'/n��������������������#$O��t7���������������������������h#)$#E�##2��*$")48?
Px��������������������������@*3�������r
&l���������������###���������#&���������������������#*_��,h�����������������������
����G##(#3�# "t۠)"%`Q,&)&&'3h���������������궤�SU?O{��������!
%x���������������###���������#.����������������������#+X��*�����������������������
������#(*k"%�#"&'<>"!,�޴e9+.*/=DF_lbZNZl��LSSKS2@Jf
�͉ ������������m"(����������������
###���������(4z��������������������#&X��<����������������������������"#0�'/�#!
>=+"##-
���~CI������ۙUbk��H"%K{������������������k$.����������������###���������#/t��������
������������#%Y�fJ���������������������������y!"m�9.�#$q�+ ##�������������������!
$���������������������l!)����������������###���������$/���������������������#
%X�MD���������������������������6%*��q#K#1��W$##?
e������������������#)���������������������_#(����������������###���������
,���������������������#)_�;M���������������������������#*N�$$"c��G$")f]<-
5468�������������(+���������������������k$(����������������###���������#-
���������������������#&a��B��������������������������M&.���u#$"�����##-
�������������������� &���������������������g!,����������������###���������
.��������������������y!)r��G��������������������������4#]��j
%8����##'���������������������#,���������������������s(,����������������###�������
��#,��������������������K"#t��/��������������������������k#+����F''d����#$
+���������������������#&���������������������x+-
����������������###���������#*���������������������#)����#������������������������
��,,g���_ $a�����#!&��������������������y$)���������������������u#-
����������������###���������#*����������������������!
$}���#������������������������J!<���E#"4������#!
#��������������������l#(���������������������[#/����������������###���������#+����
�����������������s#$����"�����������������������'/���� *.��������#
.���������������������i#+���������������������G)-����������������###���������#-
��������������������[#!r���K�����������������������F$v���#-
���������&#0��������������������v$.��������������������G(,����������������###�����
����#.��������������������[#!k���A����������������������$@����#����������%$
+�������������������s%*���������������������="3���������������###���������#,O�����
泰��������dz�P!"]��#���������������������V$K����>&�������‫׽‬
%#'�������������������T"&�������������������0$,���������������###���������#-
*,3/363>056179357-:7=)$$4JN/+y���������������������.&(963*&#>A'556'0=+"#"&)")#(,$#!
#%(('/&2A83'#".618A74G;4E:M7@=NRP40%#7���������������###��������#+)(-/)/'7+-.'*3.,
(,+,*&!' %($#G���������������������0'&($*%$$($),) '#%&(# !#(.-*'*/),',&('))(3.%!
##'#+*&#)'%&&$,,(%()(!" */���������������###��������#+:A@9?<7740/446-0-.6=9" %);A9-
Q��������������������`-8)32::2-1-%-##"'&*( "-/0"+&.,+,0++/,/')9)2## 303/0526-
0=6<656?G8<;%#9���������������###��������u#3��������Ϫ����Į�����.
$'`���nM�������������������+}�����⳻Υh���d��h##5���������骥�
�Ǥ��®7#(����½��������������{-'9���������������###��������!
<���������������������J!,����D������������������:��������������������##K���������
�����������X$5��������������������7'*���������������###��������$>�����������������
���G"(�����8�����������������J|��������������������#
F��������������������W!;��������������������2%%���������������###�������o!
B��������������������F$1�����=�����������������#2���������������������'#W���������
������������K%G��������������������/
%#���������������###��������a$=��������������������-!.�����.]��������������D">����
�����������������(%\���������������������K!
B��������������������3$&����������������###��������)C��������������������>
.�����>_�������������>$$:��������������������#!u���������������������C
>��������������������6*-���������������###��������!?
��������������������>#0�����oK������������F&#
4��������������������#&m��������������������O$L��������������������5'.������������
���###��������r#?��������������������<
*������*�����������>l#$2��������������������##k��������������������A#G������������
��������0'#���������������###��������o#?
���������������������8+7�����=t���������\H��1$:��������������������#+�������������
���������J
%E��������������������4%#���������������###��������c"C��������������������B)>�����
Lw��������e8���#)=��������������������#$q��������������������H
%:��������������������0&%���������������###��������S*I��������������������<'?
�����-
�������>=����&'Y��������������������{!'����������������������G#C������������������
��3$ ���������������###��������g+H��������������������;,?������$������X3����%
%J��������������������#(����������������������:&L��������������������-#
%���������������###��������k&D��������������������3/;������9g����g7T�����!
%a��������������������z#$����������������������4%]��������������������4("���������
������###��������c*G��������������������3(4������_J��a/o������5#V�����������������
���x (����������������������-"Y��������������������2'%���������������###��������Y-
P��������������������)$:�������;GT;q��������+#a���������������������!
$���������������������)!?��������������������)-
&���������������###��������^0S��������������������3*:��������@DX���������'&g������
��������������r!
#}��������������������'"V��������������������()'���������������###��������Z,L�����
���������������&*0��������������������3#G��������������������g$#o�����������������
���*&j��������������������1',���������������###��������Q'@��������������������)
(2��������������������3&T��������������������l% ���������������������!
(I��������������������"&"���������������###��������C,@��������������������%
+3���������������������7*3��������������������[#$����������������������##m��������
������������#
%'���������������###��������E1=��������������������'+2�������������������!
#3�����������������D#!s������������������##U���������������������!
%)���������������###��������:8,Y`=>BX[liDbPOUO6RNMJ9')(3Q</7N7D6CGEVYR<R]^j\Y!
$&Sv�hv�~����|uu��t�q��.!#@�}hx]�yWnkco���un��}@!#!_M]|gVi|[bUc}��o}l��X$)
%���������������###��������C4-5181+52F,13,27(4+/221*,)..,-,2%+)+,+'***(*+
+**$)#)*)'&'+"(*##/+'*$)$#)"# ',#'#("%%(('!#"*+)#7($*%'%*)%,)&)&,+*(5-,1)-.
%&#$����������������###��������N81:27047404(--7**1.90)-;--01-.3-,,101-/,2.10.02//)
('(&...*+00*)&-&$,.)/.,&(*2.*$&3,('(3)%%%#'&9#&'''&&%$#$%
((&'*+)#.5231)11>����������������###����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������###����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������###����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������###
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������###������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������###������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������###������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������###������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������###������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������#######'#��####'#��####'#��####-###############'#��####-
#########�=�84<x#�84<7%[#####�=
###0###�###########################################################################
###################################################################################
#####################################
###[###########4##@�##4#####N#o#r#m#�#l#########CJ##OJ##QJ##kH�#mH
###################@#A@��#@#####B#e#k#e#z#d#�#s# #a#l#a#p#-
#b#e#t#q#t#�#p#u#s#a###################################����##################����##
########################��###############
####����#####
��###########################################################�8######�#############
###############@##�####��####�#���#�#######�
######�###############�######�(##### �######################
�###############�r#####
�#########
##�##�6###�#####�#####�#####�#####�#####�#####�#####�#####?
########�###########�##########�###########�B#####
�############S##�####�#####�#####�####### ###?
########�####################�#######�###�###j#####�@HP DeskJet 540
Printer#LPT1:#DESKJETC#HP DeskJet 540 Printer#HP DeskJet 540
Printer##############�#(###�###

###########,#####,#################################################################
##################A#`#�###|#####�#�#####�#�#####�#�#####
#HP DeskJet 540 Printer##############�#(###�###

###########,#####,#################################################################
##################A#`#�###|#####�#�#####�#�#####�#�#####
##�##########��#######################################@######G#�#############�#####
##########�#######T#i#m#e#s# #N#e#w#
#R#o#m#a#n###5#�################################�####S#y#m#b#o#l###3&�#############
�###############�#######A#r#i#a#l###O&�#####################################H#N#e#w
#B#r#u#n#s#w#i#c#k###A#r#i#a#l###"#####�###�###h#####�m##p�*�######################
####�###########################!
####�##############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
####################################################################�#�#�#�#�##0###
###################################################################################
r#��##################z#o#z#o###z#o#z#o############################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############################################################O#b#j#e#c#t#P#o#o#l####
#############################################
#######����####################`��ē�#`��ē�###############O#l#e#P#r#e#s#0#0#0#######
########################################������������###############################
#####�###XU######W#o#r#d#D#o#c#u#m#e#n#t###########################################
##
#######����####################################�#############S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#
r#m#a#t#i#o#n###########################(###����####����###########################
#########�###########����############����########O###�##0U####
###�*####�)########&#####����######Word##Microsoft Word##############
#�#�#####�##############�####Courier New#�#####-###############�#�######�######@#
Arial#######-####### #################�#############-### ###�#######���#"#####-
#########r#�#########�###���#######-### ###�###########"#####-
###############q#�#################�#�######�######@# Arial#######-
###############�#�#########&#####����##���������###u###########�)##C#
#�###�#�#####t#�#####(###�###�###########�N##�###�#################################
############## #

#####
########################################################################## #!!!
#"""#####$$$#%%%#&&&#'''#(((#)))#***#+++#,,,#---
#...#///#000#111#222#333#444#555#666#777#888#999#:::#;;;#<<<#===#>>>#???
#@@@#AAA#BBB#CCC#DDD#EEE#FFF#GGG#HHH#III#JJJ#KKK#LLL#MMM#NNN#OOO#PPP#QQQ#RRR#SSS#TT
T#UUU#VVV#WWW#XXX#YYY#ZZZ#[[[#\\\#]]]#^^^#___#```#aaa#bbb#ccc#ddd#eee#fff#ggg#hhh#i
ii#jjj#kkk#lll#mmm#nnn#ooo#ppp#qqq#rrr#sss#ttt#uuu#vvv#www#xxx#yyy#zzz#{{{#|||
#}}}#~~~##���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#�
��#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���#���
#���#���#���#���#���#���#���#���#�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������###�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������###�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������###����
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������###����������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������###����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������###����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������###����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������###����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���###����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������###������
����-#%'%$),"'/)(*%0%.'$/('%#)%'*((%%)%%$'"$&#%$('#&####"$"#$" &#!$(#' #" #$### $
%""!"###$#$" *##%0%%##!#"$ &$&(%'%%%#&$#%"## &A��������������###����������&#*2434)-
48-1/,1+,2+2,*%')$+/),((0%**+)''$%'-$%$!"#%%$#"$% (&$#'.&$#&&#####"',*,.+
$")&')*&#/&'$1'"# #'&$))(/-*(4+.+)1*(&*##$S��������������###����������!$Bd��|
ri�{MXHEWi_yW\u_,"!5g_[XNbi[iZAK8<<IZBXeN2#!?t����U`uYkHZ`}���s?
E###/x���kZUKMKZII@1?530?/'!
''*(:S=nGOQuj@iCM^>NB$"$P��������������###����������&&��������������������M,)z����
��������������C#'�����������������
%###L�����������������5'%���������������������#&&s��������������###���������u&0���
�����������������I)#��������������������T#-��������������������#!
##Z�������������������r#%���������������������"$
%^��������������###���������e*4���������������������Y%
%w������������������8")��������������������#""#^��������������������w#
%��������������������&$%m��������������###����������-
9�������������������f#*c�������������������F!-�������������������#"
#h�������������������F#'��������������������*$
+i��������������###���������f$3��������������������Q% ^�������������������=!
3�������������������!#$o�������������������\!&��������������������$'-
��������������###���������a),���������������������G("t��������������������@#5�����
����������3:�4###o��������������������^#(�������������������;
$0���������������###���������S$)��������������������>*
%��������������������<#6���������������#&�C###c��������������������D#/������������
��������<
*���������������###���������_+2�������������������9'%���������������������M#9�����
�����������!#q�##!z��������������������3#4��������������������8$
+���������������###���������I&7��������������������,'#������������������h#;�������
���������E cu#!#����������������������M#-��������������������-
$/���������������###���������V,6�������������������.*#��������������������S
:����������������> I�###n��������������������<#,��������������������)
%,���������������###��������K(4�������������������-)
%������������������V#K���������������r#A�!
##v��������������������K#)��������������������'',���������������###���������N'<���
����������������/'!���������������������Q#K�����������������
%E�&"#���������������������S#.��������������������Q!/���������������###���������H(
7��������������������3$!����������������������<!M�����������������
%N�*##���������������������E#,��������������������,#*���������������###���������7)
)��������������������))#����������������������3#D�����������������:;z( x���������
�����������T
,��������������������)#,���������������###���������3(,��������������������
*#����������������������5%V�����������������;&U.#
���������������������d&2��������������������
%&.���������������###���������31.��������������������"'
����������������������@#E�����������������5#g:"#���������������������Y#,����������
����������#$1���������������###���������,
+*��������������������###��������������������5%
[�����������������C!}7##���������������������R#;��������������������%
3���������������###���������,(-������������������#! ������������������-!
D���������������D!�[##g�������������������=!
6��������������������*'B�������������###���������C%
%`ng����z_oxw��]s��{Z##"J���m~��p`\u������z��w&#/~����������������)"X1##=â���ο���
����̟
���ɥ( &�˹����������ĵ���dzo# =�������������###���������^('.+)'-+0*$&0/1/((*/,
(*#!#%%.11),*,&)**&+.+%('*$#!"# "%"%)&+%%#(%##$%###!##!#!"!#$%##/,)$&+,(+3.2 !
#*97,2-,,---+6/.3-:4/%%%4��������������###���������h!(,58627,,+.+'+.$,'*++)$##"),-
0.%/(,&))%,,*+,"+###%-,+-+).--31/$))%+)# ####$,3/002'(,-(+*,%++6&%##!%(*!'#(*)##&)
+%)'.-&$#"<��������������###���������:'*��������
‫����������׮‬h#"%\�����ϒ����q��Ǩ��` @�����v�����ijeAbpd!!#$##
/r�����f�q�wi^R_gpx�y##%kä��������́
����̅
s
#G������������###���������,&8��������������������##!
�������������������(#Z�����������������@#
##2�������������������8#2������������������($H��������������###���������#)4�������
�������������#"$��������������������,$Y������������������#&
###$�������������������<"6��������������������4)B��������������###���������#(-
��������������������#%%���������������������.&]������������������##
####W������������������B"2��������������������4(C��������������###���������G"3����
���������������# #���������������������3(_����������������#96(!
# !'�������������������H#<��������������������5$C��������������###���������?
&2�������9?����������#"(���������������������(#`����������#3/(&)*!j�#"#"
"B�����������������:!
=��������������������4"I��������������###���������)&:��������O1,-
��������#()���������������������/+x����������#%$$'###��!
####,}�����������������;#<��������������������/
I��������������###���������0(;��������A2.7��������#$.����������������������"-
r���������z#)#####0��/##!#
%&�����������������.#>��������������������)#D��������������###���������#(7��������
�#**E������#$,����������������������/%y���������##%###"T��u#!!
##"E���������������,"=�������������������+
(;��������������###���������3$5�����[z��50/0�����#&/����������������������
%&��������[J#$## $-�����*##$!#$o���������������.!G��������������������)
%E��������������###���������,#9�����37{��=0*>�����#$*����������������������
%'��������#0@32+)8{������V""" #"#2�������������A E��������������������)
%>��������������###���������#'<�����>3:j��4)+9����#()����������������������'*����
���#N������������9"#" "!";������������M$F��������������������*(-
��������������###���������V ?������+%F��1&(]��#!
$����������������������$)�������"*�������������x###!""#"&[�����������N#H����������
����������>,0��������������###���������`#4�������51{��w*(,X�#%
+����������������������
%'e�����c##S��������������w* !"###"#[���������<#L��������������������3*/����������
����###���������d!
>��������*2����S*&&?"#5������������ϖ�������#*a����-,8=$;���������������V##" #!!"-
���������F#U��������������������4(6��������������###���������i 8����������E5n���8+
! %�����������*+;��Н��##j����+mĒ/K���������������2'&###!
#$����������<#]��������������������8(B��������������###���������N#;�����������H,K�
��2$##%����������1(((:gP,3`J##g�o�v"�������������������c0
"#"#"���������6#_��������������������
%'B��������������###���������X#<������������#,<���;!!#=��������i##!"#""# $'##i�C##
% 0���������������������5$$!
#$���������.#f��������������������'(4��������������###���������s!
4������������4*$8���:##$#"B�����‫؁‬# " !#!$### ##Ay#!""##w���������������������*
#""���������-#R�������������������##6��������������###���������p#+20<E?7997FHFA0-$
$1@22 %#&#(9IRJXY7%("#"1$ "!"#$!* ## !!+�����������������������##### ##2SxmQW
#$UU]__ehWX\J_s�{dp~p�^"!-��������������###���������S"(--++8+,-/*.*0&&'&(.'$&!
$#&$##&&#'.)## !%(#"!### #####$##r���������������������# # !#&!"&!1%%###!'& '&&)
('#+)%&#()#%!##/��������������###���������W""+15546+70+00/*0,201%$## # ($##
%&2�E#$#*4)%!!##" &"!# # ##x��������������������b"%$$#"!" "1"!###(..2-4...,-
0+-.,1/++(!''��������������###���������R'1{����֬����җ}�©�q.&# #%"#&$&##*���##&Z�6
##$ *`5"" # #$!�������������������B"#%'! !#! -$#!"
����������x��szn�{�aC#',��������������###���������P$4�����������������r)!#&$
%!'(+))d��1%'���?%## "4��+&$!###S�����������������q)%#')%*)####6$!!
#C��������������������##7��������������###���������M(<�������������������!'.*!!&
#-i����2)����#"#!!M��_*#$#!#X������������������&'&.X�LD.C"#&/!
###!]�������������������!&.��������������###���������B*E��������������������!
8z�F+/15U�����yJ���#"" +���F##$&#Z����������������.)3�����D+#!3#!
###&�������������������#'#��������������###���������C+9��������������������';�����
�������������$" " �����&## ']����������������=]��������I)*1### #
%A�������������������#$3��������������###���������H+8��������������������#2?
�������������������)&
!J���D# #"c����������������������������@7"#" # !K���������������� %
(��������������###��������E-A�������������������##$�������������������="#""&`���#!
%$p������������������������������b0%" #####M���������������#+
(��������������###���������C(I��������������������#$$<�������������������#&"!
%���5 $!m�������������������������������5-&&
####0����������������+&D��������������###���������G)K��������������������#*'/�����
���������������F/"##$:���� ("����������������������������������>,$ #
###$a������������� %2��������������###���������3-R��������������������
'#(Q�������������������S(#"!$|���C'2�����������������������������������O)###"#
%#,h������������*(.��������������###���������9.W��������������������#%
%*/���������������������$)%%7���,?�������������������������������������L/"&%"
#(0������������"'*��������������###���������<'W��������������������#'.
{&����������������������}4*'d��K\�������������������������������������'!#####
&������������#'1��������������###���������<1d��������������������#*+�]a�����������
�����������9'@������������������������������������������'$"" !#(1�����������!
&4��������������###���������92i��������������������#(.�v+�������������������������
��������������������������������������������O&###"#%%6��������� '?
���������������###���������;/[��������������������
$.�{"������������������������������������������������������������������������n%#"%
$! #X�������#&D���������������###���������20L��������������������##-
�#�������������������������������������������������������������������������4#$"$")
*]������|#
%E���������������###���������02`��������������������#&7�`"������������������������
��������������������������������������������������,'%'&"%
+^�����##L���������������###���������00Q�������������������#'=�#������������������
���������������������������������������������������������1&"#'$'+������m&"F�������
��������###���������1-
@�����������������#)7�0�����������������������������������������������������������
������������������+'%%%')J����#)W���������������###���������-/2|��������ン�����ֺ�R#
)
�})Y���������������������������������`�����������������������������������������L+!
# $#'J����P#%J���������������###���������(1).327,//-:2-),/')
$*+#'""&,''0��������������������������������:@������������������������������������
�������E-) )($'),)+&%#I��������������###���������+*,<Q99=<9<7/5/:46/2733,#%
1800F����������������������������#��#)4����������������������������������������,%
%)$'(.)/*)# Q��������������###���������'1:�ϖ������YDAu�xWe��|J!
$1����P*4`�������������������������#BȘ!# )
8���������������������������������������R#&-')@p���G$
%\���������������###���������52{��������������������#'<����T'+.;Y�����������������
�����#&QC #!! ;���������������������������������������"-)B�����#
g���������������###���������",��������������������{##B����K.2Q��������������������
���#$""### 4^:4m������������������������������������g
%O������#'}���������������###���������-
+���������������������#*J���J<g�������������������������t#!
##'B$"L��0,3T���������������������������������5��������t#&k���������������###�����
����'/n��������������������#$O��t7���������������������������h#)$#E�##2��*$")48?
Px��������������������������@*3�������r
&l���������������###���������#&���������������������#*_��,h�����������������������
����G##(#3�# "t۠)"%`Q,&)&&'3h���������������궤�SU?O{��������!
%x���������������###���������#.����������������������#+X��*�����������������������
������#(*k"%�#"&'<>"!,�޴e9+.*/=DF_lbZNZl��LSSKS2@Jf
�͉ ������������m"(����������������
###���������(4z��������������������#&X��<����������������������������"#0�'/�#!
>=+"##-
���~CI������ۙUbk��H"%K{������������������k$.����������������###���������#/t��������
������������#%Y�fJ���������������������������y!"m�9.�#$q�+ ##�������������������!
$���������������������l!)����������������###���������$/���������������������#
%X�MD���������������������������6%*��q#K#1��W$##?
e������������������#)���������������������_#(����������������###���������
,���������������������#)_�;M���������������������������#*N�$$"c��G$")f]<-
5468�������������(+���������������������k$(����������������###���������#-
���������������������#&a��B��������������������������M&.���u#$"�����##-
�������������������� &���������������������g!,����������������###���������
.��������������������y!)r��G��������������������������4#]��j
%8����##'���������������������#,���������������������s(,����������������###�������
��#,��������������������K"#t��/��������������������������k#+����F''d����#$
+���������������������#&���������������������x+-
����������������###���������#*���������������������#)����#������������������������
��,,g���_ $a�����#!&��������������������y$)���������������������u#-
����������������###���������#*����������������������!
$}���#������������������������J!<���E#"4������#!
#��������������������l#(���������������������[#/����������������###���������#+����
�����������������s#$����"�����������������������'/���� *.��������#
.���������������������i#+���������������������G)-����������������###���������#-
��������������������[#!r���K�����������������������F$v���#-
���������&#0��������������������v$.��������������������G(,����������������###�����
����#.��������������������[#!k���A����������������������$@����#����������%$
+�������������������s%*���������������������="3���������������###���������#,O�����
泰��������dz�P!"]��#���������������������V$K����>&�������‫׽‬
%#'�������������������T"&�������������������0$,���������������###���������#-
*,3/363>056179357-:7=)$$4JN/+y���������������������.&(963*&#>A'556'0=+"#"&)")#(,$#!
#%(('/&2A83'#".618A74G;4E:M7@=NRP40%#7���������������###��������#+)(-/)/'7+-.'*3.,
(,+,*&!' %($#G���������������������0'&($*%$$($),) '#%&(# !#(.-*'*/),',&('))(3.%!
##'#+*&#)'%&&$,,(%()(!" */���������������###��������#+:A@9?<7740/446-0-.6=9" %);A9-
Q��������������������`-8)32::2-1-%-##"'&*( "-/0"+&.,+,0++/,/')9)2## 303/0526-
0=6<656?G8<;%#9���������������###��������u#3��������Ϫ����Į�����.
$'`���nM�������������������+}�����⳻Υh���d��h##5���������骥�
�Ǥ��®7#(����½��������������{-'9���������������###��������!
<���������������������J!,����D������������������:��������������������##K���������
�����������X$5��������������������7'*���������������###��������$>�����������������
���G"(�����8�����������������J|��������������������#
F��������������������W!;��������������������2%%���������������###�������o!
B��������������������F$1�����=�����������������#2���������������������'#W���������
������������K%G��������������������/
%#���������������###��������a$=��������������������-!.�����.]��������������D">����
�����������������(%\���������������������K!
B��������������������3$&����������������###��������)C��������������������>
.�����>_�������������>$$:��������������������#!u���������������������C
>��������������������6*-���������������###��������!?
��������������������>#0�����oK������������F&#
4��������������������#&m��������������������O$L��������������������5'.������������
���###��������r#?��������������������<
*������*�����������>l#$2��������������������##k��������������������A#G������������
��������0'#���������������###��������o#?
���������������������8+7�����=t���������\H��1$:��������������������#+�������������
���������J
%E��������������������4%#���������������###��������c"C��������������������B)>�����
Lw��������e8���#)=��������������������#$q��������������������H
%:��������������������0&%���������������###��������S*I��������������������<'?
�����-
�������>=����&'Y��������������������{!'����������������������G#C������������������
��3$ ���������������###��������g+H��������������������;,?������$������X3����%
%J��������������������#(����������������������:&L��������������������-#
%���������������###��������k&D��������������������3/;������9g����g7T�����!
%a��������������������z#$����������������������4%]��������������������4("���������
������###��������c*G��������������������3(4������_J��a/o������5#V�����������������
���x (����������������������-"Y��������������������2'%���������������###��������Y-
P��������������������)$:�������;GT;q��������+#a���������������������!
$���������������������)!?��������������������)-
&���������������###��������^0S��������������������3*:��������@DX���������'&g������
��������������r!
#}��������������������'"V��������������������()'���������������###��������Z,L�����
���������������&*0��������������������3#G��������������������g$#o�����������������
���*&j��������������������1',���������������###��������Q'@��������������������)
(2��������������������3&T��������������������l% ���������������������!
(I��������������������"&"���������������###��������C,@��������������������%
+3���������������������7*3��������������������[#$����������������������##m��������
������������#
%'���������������###��������E1=��������������������'+2�������������������!
#3�����������������D#!s������������������##U���������������������!
%)���������������###��������:8,Y`=>BX[liDbPOUO6RNMJ9')(3Q</7N7D6CGEVYR<R]^j\Y!
$&Sv�hv�~����|uu��t�q��.!#@�}hx]�yWnkco���un��}@!#!_M]|gVi|[bUc}��o}l��X$)
%���������������###��������C4-5181+52F,13,27(4+/221*,)..,-,2%+)+,+'***(*+
+**$)#)*)'&'+"(*##/+'*$)$#)"# ',#'#("%%(('!#"*+)#7($*%'%*)%,)&)&,+*(5-,1)-.
%&#$����������������###��������N81:27047404(--7**1.90)-;--01-.3-,,101-/,2.10.02//)
('(&...*+00*)&-&$,.)/.,&(*2.*$&3,('(3)%%%#'&9#&'''&&%$#$%
((&'*+)#.5231)11>����������������###����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������###����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������###����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������###
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������###������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������###������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������###�������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������###�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������###�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������###############&#####����######'#��####-
###############'#��####-
###################################################################################
###################################################################################
#############��#I#######�#####################bjbj����######################"
##��##��##################################��##########��##########��###############
###]#####�#######�###�#######�#######�#######�#######�###############&#######&#####
##&#######&#######&###
###2###
###&#######�#######J#######J#######J#######J#######J#######�#######�#######�#######
�#######�#######�#######�###=#######�###�###�###x###$###�###�###�###:###�##########
#############�#######�#######################�###"###�#######�#######�#######�#####
##�#######�#######�#######J###############J###U###J#######�#######�#######�#######�
#######�###8###J#######�#######J#######�#######################
###############�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�###########
####�#######�#######�##############################################################
#�#######J#######>###
###�ik�##�#&#######&#######�#######�###############################################
###################################################################################
#############
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###########################�#�#####################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############################################################j####5#�CJ##U#####j####
CJ##OJ##QJ##U##mH############################�############�############�###########
#�############�####################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########################�
###################��##############################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##################### #&P ##��. ��A!��#"��##�##$�##
%�#################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################################################################################��
##########################���Oh#��##+'��0###d###########�#######�#######�#######�##
#####�#######�#######�### ###�#######�###
########### ###
###,###
###8#######D#######L#######T#######\#######�#############s###########s#########zozo
##f##########ozo########Normal##########zozo#l##########4#zo########Microsoft Word
8.0##@####0######@###########@####����#@####@��##�################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###########################################D#o#c#u#m#e#n#t#S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#
m#a#t#i#o#n###########8###������������####################################�########
###1#T#a#b#l#e#################################################################����
####################################�###�"########S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o
#n###########################(###########����######################################
##�#########D#o#c#u#m#e#n#t#S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n###########8###�����
�������########################################
#######��###########################��՜.##��##+,�D####��՜.##��##+,�4###�###
#######h#######p#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�###
###�###
###�#######�#######
###SZINT�ZIS#-
#############################�################################################
###############Title##########�########### #######6#######>###########
###_PID_GUID#####�###A###N###{#C#A#A#E#F#2#4#5#-#7#0#F#F#-#1#1#D#2#-#B#D#7#B#-
#4#4#4#5#5#3#5#4#0#0#0#0#}#########################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################�‫���\�~�ز‬.*�}��N##�|$q"x���r�fJ��C�n�������ޭd��n�X*���p
‫��ݮ‬#��(�����#�,�#N��X�Fy�#N���RA�M@[T#r�#&##V&��*��8�q�v_�9RQ��#�5�5J_Ӥ�4�
6�&��#~‫��ז‬JR#
'�^*#��.E�#���j@�q�#��#q��##;�x.�)#�R>���0�#��˔�?:x_k,�:�GZ1 �
��8�=)�$���ӵ<nF�{���#�w�Z\��X@�#1�C�Z#��p���
T�S�#/�.,�j:B#̗
Jni#gg�㬽.���eH#����N\�B�nJ��P##���\p=O �+�#ˉ#b
‫ܚ‬ri���$�Y��9�#��h�ْ$���O�2��Uf�o�RR#�-
ғ�#��"<���/^���=�R#[�D�Q#+�\p��H���d*'I�P1D>����
]�X��DR-gτ�@�AG�x!Z�Ҙ��##�uy�2_����l������
�#�7�?��|��p�}#��l+3�����X��@#,{|0H�)'�Q'r�_ ͻ>A�##��)#E0��#�|�H$ա�2�#�EZ'`^#��� 捫��
�Zu��Ra����ۧ.�}�Ĝ�P�D#�'��*#Jj����p��@�f-�E#�#�#a4b4 \`l�#;�Ӝ�-o
�:'#�##�`8��O;W#]E��g���Ι3s�{�#Mr���=��D#�E@��
�&�###D#u�###e##Y�E#7PP#Q2"
#ְD��#�z�_�Y:���8���#�TuU��_U���#�BF�L7Q�n�#��'��‫ڋ‬qÞ=���{bh�9����<��‫�ڤ‬#�#‫ޏ‬V�oOTt
�#��)���&y#�H�0D,#�D��c�#q##�=#�u#3#x\##]�16ìY���q3�j�X#�>�2��X�#��(` �<#����Lz|
~���q�/#
&�a����W�{}<L�##�##0#�g�wC #E��:#� �#��#L�рɰ���#1~ ‫�>���܄‬Mr�#M�AMӈ�%����eY`1>#7?
t�#�M�z���?n�����#/���#�7��#�-Ϲ#D#H/�/#�=�F2#\d1��!
�#=d}��#�#1�#O�v���,CX�2*L"�^Z�c�5+vΚ:���c�#9wҴ#�#+#?
‫�܆‬j##�ָ#љ��h�H�#�,#dQ#\g����=�l��a�`ud�� KvQw[Ⱥ#���"#��#g��dȲ�\��_#@ 7‫���ء‬#'��E�?
d�&�,b��?�#Ls��#,۱‫'� ڬ‬#H���v�*&##����!O��#� z7[L ��c�v
%.����>B_�)Ͻ�/�POK(#���Lj��!#��7�z��M��Q�E#��ZM
L;D#���<#�##��#��5Ƕ#
#�'��ϕSiy�2��‫��&��ܬ‬ґِ#2̻#�#��fp�-##��#��[��h�z�â�s����‫ۮ‬ku��\0�`�-
�U�B�w\H�g�������~.<#1��#��j�2�:��#?�6�:''l�d�`�E���3#\��-
o��ux��#)K#0#'o�4Q*˴�#�O#ˎ$���Ě��Dž#^�1�˓��#
���]�,8�$�:^�#�^\�#'A�Qi4Aj���#"�#~o�Y#b ‫��@ې‬%�Z�ʐ�#��#�;�e�i#�9�v�@,rX�Q:#$�/ń�|
�##����AF�#5u�B�����R ��$�\p@#�w/��#Q##���8��‫{�ڍ‬
��‫־‬tT�]�ni#8�4/�b��#V#�*;[��K�2�#g=$ �þ���)U�E�:����!���B(�|�3��-
%���^#n_t�9Dv##��l�vrXr�!l��f�^δ�E�#k�Ќ&�d�?
o�#���J�t�c�M�#y#�,�l�'��HȖ#�#`�##`�u9�7��\�oI�S<��k��H�9��7�4#�{V#V�Đ#d##�͍###���
#y�
��T�S�,�y�?#���i�}
���8'�~}Yg�#�V�Jr��o|��l�u6\e�z_�‫��׹‬P;8��#�Fl����#�~X#�>�P��1#���U��vpX�Q��#�#溨)�
 �nM#�AN��c�S?�÷w<�=����Y!��;
_��QK#�)�,P0�#�ˏG#I‫ݼ‬#��q��_^o� ˱ ���X.
{#g^�#����"���v�ȇ8#�X�a#�#�ˏ��§�1��#F��HT�V�Z�d�b��.�' #� #� ?
��k^���/,#�7"5s]b��*U�?y�-�?���'�?{k��Wf���#�##q�#��C��*���; �#4:�ƍ#2�#
��f�9���/�⊊�J�'j#X�u5ͯ5���
E(�##�A��;�a�&�c���#?��,m� ‫���׉‬WEF# ##QF<x�##��1eI�蚚���
�#�CzZ0Y�###�/�����
 Jm�#�#:�Wj ֵ#�s㋓#T�Z�y#bA#ub�3]��##�/mI��޲u��i}�_‫ڎ‬
4��#�fO.d�o��e#�H��V��-Ux��C�#KY##��=C�oEU�#R���̺�+
����ί�#�)0_J�Q�#���>3[��F#��#P�\�x"L�r�#���9Ul�Ŧ��DfH|\�8e:-?4�
�#��8U��n,w(�#���wD�Y1���i�#k��SLD#��#����e��I�#�۫��bK\��^� ##c��0c#-
�#�r��M#�#�:\��ԫ#z����W�#gq�K 뿛 B&��q#4,>��X#Y��‫܈‬ζ�
�\o֏# # u���"#�#�0/KD�#S��LXRz����cMR}i}�#hPm��0hx|\��h#mOo�ԯθ�
���#nU[#\##|�_
7�t����*HD##��X~�rUm�R³��j������
򎵳�< �l�s ‫��־‬#���o#�#h
��>���G�mqa��6 H�8��##�#Y#��8��TY��̼
�~�#>����#}�r��‫��݋‬s
�<p���^wFp¬���X#>G�2�?�]g�ʸ�dZ�#�{X?
�b�2e.ѭ#���g��><������J��#8l�‡8�hҙ[�>_��#����q�v��h��'�}��'#�k"ˍ8��-O���.�#�g]4c
‫[ظ‬c�@�X��2��pVt&zl��B}#��%#�w���#����y���Ѡ(�wΈ�nW�#��Y���R ‫���ێ‬#�P#���##�L-�!
FYB��"�_�L�x#~�#R�[�##r����#�'�3�P09�E{#q� �G#]5
s��*#�r#���##sV;ZEl��;"m�Q?�����Y�#j�3�O��^���|
#��[&������6\�#�5���Ȋc"��#JEY#�#Aq�Y�4çX��Mm#�:�Na�̣�
l
��#�#�q#JT��p#q`\�,ѷǓ�����f���1#l��m#B�V#J�#�O�Ug�Ɇ�D#i# ‫ל‬$q�a#p�#��
1��e�����c#-�R3#�#�&##�#�qmwK���,�b�[�{(}#�#�#�O{�#cA�s�,�y�w�#�����‫ף‬o�������4\c#|
�0⾥�#�‫�ن‬Y�a0�6?j�#��c4‫ڕ‬w��ȔBz�B��:��]~%��pa}�$v
��Eє�MG}#q����\��;uKCK#�xi#��g��%��b��l���xӥ-1�弱
W##��zXb�T�m#mY�UF��#�#N#s#�6�y���A)�J�#cyi7�&9��#�xm��<�t>TR����m����{��yo���]X��
��k�WM71��&Aw�#XT���{����^�]~�S1�‫ލ‬/������t�t՝#7k6\���‫؃‬Ckʏ��p�ı=��#�p��[���Y�ʾ�v�UI
��@�7��#�#Ba5-�)B#,��#c���6#��##R�##rg�šP2�#���ȉ#A��#� `#�0#‫�ۦ‬d_J�p�
=�>�c8'�S�.A/� �5.���#Y#T]�qXV5,#4EPdEB,fx#��V#@#~��H�##�#���`�#�mő4U’.*XA##E!
��˃�,! b#!�(#/�#�1���c�f\�s\rZۜ��p8�Ճ�dիjə�#Ë�mSծ�h�~�详�##�7}*�#�a$
é����F��+˺劦�~�f#‫�ܙ���ހ‬#ɡ�삔�t#�:�2͸jƻ#����u�"�K�]�~wɾ�#W�.)� �
 ���ȎM�#��
s�<�76�x�l�LJ����u��#>���##Bo ‫������ה‬#�\z�/��‫ؿ‬v�7_l#{�5G��Ow~��7�Y�ൗ�l��~��S�
#�f\u��
G�r�%���#��#�j`Xծ��N#������(�l��Ez��w��7̽a,�PqY�k��,�tkTIW
8a#�bg�Z�‫ؚ‬兓 k)����O3L��b�iQ��~�����=xw#��V��$~*��z��̹��� ��#MA#�ngx&6S#_@+'�V�=_;
‫���ښ‬#�IIw#GTV����Z��H0��y\#-Nl##Z��Q�ZĶkU#O�H#�]qq��#�ŇQ*�b4K�^���"J�+#
´+�#u+]�x#�����l)J��%��n�_3�l�Ե�l#�F�‫��ݨ‬#)�<��##���uK#PC����T�#v��Y�-
���Ǹ�iz�,���V�V�#����#��#,���Ρ�/�##e�;x�;���#���2�h�#����k��#ԏa#~���}0�#����F�#��
%��B�=-#�c����U9��=E#u���#}��z��m|C��#)��7#�L*��ċ��t��#�i�;|�E�#o3�k ‫�ݥ‬i!��#8;*k��
ǯ$+s�iT ‫܇‬#N����f�#��0
���##�#����z��#�i�ҕ�t�#WY�l�#x�#��<_H�U���U�!J��P# ‫މ‬#��‫�چ‬f�
CyN�k�р�#�#?�#��,##��r�o��#Z#��9#|16eˎ� _L�~]

�SB5�;H*��)\#�#i‫���ܯ‬#}T�eۛ!�#��=�#Z��J�Z���p��c>>��}�.�u<,´#+��#�K#�pL##hq#�##N�9|
�E6�&�*rj#��x���s�i��Ԉ�\��1‫�׻‬d\�h#W�#�3���#s��^�9.�‫ؙ‬ȳ��G�#4\'��m
�ܴm��#P��M�1�j#t�r��eUwD$�4mC��a�)plz�+�9�#B�(�m!
�ht4��F#�‫��ׇ‬T#��a��[��G�$�����1O�*9N�ߢR^#8W?
�^#K#�:#w��h�OI##�x��B���cgP�#���̽�wj�#S�Ų?f�E"�Ѿ��5�D#�Y`#��VSO 每
T�G߸2O�#vluUy]�#��^YI�l]td 郞�#��#�#�#�#‫�ס‬#�O�̬��
v #*o`��=;'w�Ա0##_�k�#�#�K�-
h�H�n#݊#�>,D‫}ݟ‬y��_�p�‫ۓ‬Ǐ��p���K�k�+gΔ�#�#N�5r‫ؠ‬Q;#N#?rт)9l#‫ۯ‬c��!�<5�����lxsԔ����
E�h�u,��!_�O#��#_@񇅠���>I#��;��ˢ��X�$A�eI��G�D��� ##:�"#"##�#
#��|G��I�#–;�yI�##�H�%!�*>Q�x#�3�e�#�R|
i��7H�����aI�i�^QMWU�O�#����#]�k>����(`#i�&�^�$"�����k�a��#Q@!
##D��##�#�1F��##�#[`��?�#}�,g�����Kѯ�~#��ѯ�~#�#�}C3�eL�[��#E��h;�����7F#�� �‫ٲ‬
7��v��7�#
D��################################################################################
###################################################################################
#############################@###
###\#######h###
###t######�#######�#######�#######�#######�#######�#######/###SZINT�ZIS
SZABADEGYETEM - NYOMTATOTT
JEGYZETEK#0#########ZIN########zozo#�ZI#########ozo#########ozo########Normal.dot#Z
####
###szint�zis##Z########2#in########Microsoft Word 8.0#E@###########@####�
‫״‬ē�#@#####��ē�#@#####��ē�#############�+######N�###################################
###########��###
#######################��՜.##��##+,�D####��՜.##��##+,�t###0###
#######p#######x#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�###
####�######�###
###########�#######
###SZINT�ZIS#
######�#####################�0######j###########################################/#
##SZINT�ZIS SZABADEGYETEM - NYOMTATOTT JEGYZETEK#
###############Title############�########### #######6#######>###########
###_PID_GUID#####�###A###N###{#2#B#2#D#1#3#8#0#-#8#E#3#D#-#1#1#D#3#-#9#A#C#3#-
#8#2#3#5#4#D#9#C#1#4#6#1#}#########################################################
####��#
##����# ######�######F####Microsoft Word dokumentum#
###MS## #
###[###########$##@�##$#####N#o#r#m#�#l#########mH #L#######L#####C#�#m#s#o#r#
#1#######$##��##�<####5#�CJ##KH##OJ##QJ##kH�#mH###@#######@#####C#�#m#s#o#r#
#2########$##$##�S##�<##5#�6#�>*#CJ###:#######:#####C#�#m#s#o#r#
#3########$##$##�S##�<###5#�CJ###6##@####6#####C#�#m#s#o#r# #4###
####$##$##�S###5#�CJ###.#######.#####C#�#m#s#o#r#
#5########$##$###6#�#.#######.#####C#�#m#s#o#r#
#6########$##$###5#�#2##@####2#####C#�#m#s#o#r#
#7########$##$###5#�CJ###.##@####.#####C#�#m#s#o#r# #8########$##$###CJ #6#
#####6#####C#�#m#s#o#r# #9###
# ##$##$##�S###5#�CJ###@#A@��#@#####B#e#k#e#z#d#�#s# #a#l#a#p#-
#b#e#t#q#t#�#p#u#s#a#############,# @##�#,#####�#l#Q#l#�#b######�###�#�!
#####"#)@�###"### #O#l#d#a#l#s#z#�#m#####,##@####,#####�#l#Q#f#e#j######
�###�#p######8#�O##"#8###
#B#l#o#c#k# #T#e#x#t#######$##�q�#�r�###CJ##2#�###2#2#####B#o#d#y# #T#e#x#t#
#2########$####CJ##D#�###B#D#####B#o#d#y# #T#e#x#t# #I#n#d#e#n#t# #2###
####$##�S####CJ##H#�###R#H#####B#o#d#y# #T#e#x#t# #I#n#d#e#n#t# #3###

####$##�S####6#�CJ###2#B@##b#2#####S#z#�#v#e#g#t#�#r#z#s#########CJ##mH##:#�###r#:#
####B#o#d#y# #T#e#x#t# #2### ####$##�S####CJ##mH##.#�###�#.#####B#o#d#y# #T#e#x#t#
#3########$####,#�###�#,#####a#n#n#a#d#a#l#m#########CJ##mH##2#�###�#2###
#a#n#n#a#t#e#t#e#l########$####CJ##mH##L#C@##�#L#####S#z#�#v#e#g#t#�#r#z#s#
#b#e#h#�#z#�#s#s#a#l### ####$##�S####CJ##6#P###�#6####S#z#�#v#e#g#t#�#r#z#s#
#2########$####CJ##P#R###�#P#####S#z#�#v#e#g#t#�#r#z#s# #b#e#h#�#z#�#s#s#a#l#
#2########�S###6#�CJ###P#S###�#P#####S#z#�#v#e#g#t#�#r#z#s# #b#e#h#�#z#�#s#s#a#l#
#3### ####$##�S####6#�#P#�O��#P#####i#n#d#e#n#t#e#d# #p#a#r#a#g#r#a#p#h###
####$##� ####CJ##OJ##QJ##mH #####�-
#####>####����############################=######�###�###�###�###�#######~
###�##z�##%�######
###############�###� ##U####7###y##��##*�##��##�"##��###�##@�##��##��##%�######
##########################################################�##)�##�$##��##%�##
###################�###�###�###�-###:����###�###�###�###�###�###�####!����#!
������######P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#;#E#:#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#
o#l#a#\#j#e#g#y#z#e#t#2#\#9#9#o#k#t#3#0#.#d#o#c###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#;#E#:#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#
o#l#a#\#j#e#g#y#z#e#t#2#\#9#9#o#k#t#3#0#.#d#o#c###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#;#E#:#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#
o#l#a#\#j#e#g#y#z#e#t#2#\#9#9#o#k#t#3#0#.#d#o#c###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#1#C#:#\#W#I#N#D#O#W#S#\#T#E#M#P#\#A#u#t#o#m#a#t#i#k#u#s#a#n#
#m#e#n#t#e#t#t# #9#9#o#k#t#3#0#.#a#s#d###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#;#E#:#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#
o#l#a#\#j#e#g#y#z#e#t#2#\#9#9#o#k#t#3#0#.#d#o#c###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#1#C#:#\#W#I#N#D#O#W#S#\#T#E#M#P#\#A#u#t#o#m#a#t#i#k#u#s#a#n#
#m#e#n#t#e#t#t# #9#9#o#k#t#3#0#.#a#s#d###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#;#E#:#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#
o#l#a#\#j#e#g#y#z#e#t#2#\#9#9#o#k#t#3#0#.#d#o#c###P#a#u#l#i#n#y#i#
#T#a#m#�#s#;#E#:#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#
o#l#a#\#j#e#g#y#z#e#t#2#\#9#9#o#k#t#3#0#.#d#o#c#

#s#z#i#n#t#�#z#i#s#1#C#:#\#W#I#N#D#O#W#S#\#T#E#M#P#\#A#u#t#o#m#a#t#i#k#u#s#a#n#
#m#e#n#t#e#t#t# #9#9#o#k#t#3#0#.#a#s#d#
#s#z#i#n#t#�#z#i#s#J#C#:#\#m#e#n#t#e#s#\#f#e#n#t#i#-
#h#d#\#S#a#v#e#M#e#\#D#o#k#u#m#e#n#t#u#m#o#k#\#d#o#k#u#m#e#n#t#\#i#s#k#o#l#a#\#j#e#
g#y#z#e#t#2#\#K#3#s#o#r#s#.#d#o#c###npFD####�#�#�#�#�#�#�#�#�###�#?
Y####�#�#�#�#�#�#�#�#�###y#�`"i#�#�#�#�#�#�#�#�#�###"S�i|
7^�#�#�#�#�#�#�#�#�###�N{qV�:#�#�#�#�#�#�#�#�#�###h&�t���5�#�#�#�#�#�#�#�#�########
########################��##�0�#�###�##o(#####.##############################��##�0
�#�###�##o(#####.##############################��##���#�###�##o(#####.#############
#################��##�0�#�###�##o(#####.##############################��##���#�###�
##o(#####.##############################�h##���#�###h##o(###-
#####y#�`############�#?
Y############npFD############h&�t############"S�i############�N{q############������
��������������������################�@HP DeskJet 640C Series#LPT1:#HP DeskJet 640C
Series#HP DeskJet 640C Series#HP DeskJet 640C Series##############�#~##݀###

#4#�#d#####�#######################################################################
######################�
##################################################################################‫ں‬
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
‫�ں‬####################################
#####################################################4###�#############d#######

#######ͫ############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##################HP DeskJet 640C Series##############�#~##݀###

#4#�#d#####�#######################################################################
######################�
##################################################################################‫ں‬
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
‫�ں‬####################################
#####################################################4###�#############d#######

#######ͫ############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################�##Q###Q###TF�#####Q#######Q########|
######################################################9###9###9###9###�###�
##�"##�$##-&##-'##b0##b2##b3##b4##b5##b8##b9##b;##b<##b=##b>##b?
##bB##bD##bF##bG##/K##/L##/N##/R##/S##/U##/X##/]##/^##X_##Xa##Xc##Xd##�e##�g##�o##�
p##�s##�u##�v##�y##�{##�|
##��##��##��##��##��##��##��##�##�##�##�##�##�##�##�###�###�###�###�##G�##G�##��##�
�##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##8�##8�##8�##8�##8�##9�##
9�##9�##��##��##�###�###�###�###�###� ##�
##�###�##�###�###�###�###�###�###�###�###�###� ##�!
##�"##�###�$##�'##�(##�)##�*##�+##�-##�-##`#######`#######`####@##`##
####`##
#@##`#######`##0#@##`#######`##8#@##`#######`##@#@##`##$####`##L#@##`##(####`##T#@#
#`##.####`##d#@##`##4####`##l#@##`##8####`##x#@##`##>####`##�#@##`##J####`##�#@##`#
#P####`##R####`##�#@##`##X####`##Z####`##�#@##`##`####`##b####`##d####`##�#@##`##j#
###`##�#@##`##p####`##�#@##`##v####`##�#@##`##z####`##�####`####@##`##�####`##�####
`##�####`##0#@##`##�####`##<#@##`##�####`##D#@##`##�####`##�####`##p#@##`##�####`##
�#@##`##�####`##�####`##�####`##�####`##�####`##�#@##`##�####`##�####`##�#@##`##�##
##`##�####`##�#@##`#######`##
#@##`#######`####@##`##
####`####@##`#######`##8#@##`##,####`##\#@##`##0####`##d#@##`##8####`##t#@##`##B###
#`##�#@##`##L####`##�#@##`##R####`##�#@##`##X####`##�#@##`##\####`##�#@##`##b####`#
#�#@##`##f####`##�#@##`##j####`##�#@##`##r####`##t####`##�#@##`##z####`##�#@##`##�#
###`##�####`##
#@##`##�####`####@##`##�####`##
#@##`##�####`##(#@##`##�####`##�####`##8#@##`##�####`##�####`##H#@##`##�####`##�###
#`##h#@##`##�####`##|
#@##`##�####`##�####`##�####`##�####`##�####`##�####`##�####`##�####`##�####`##�###
#`##�####`##�####`##�####`##�#@######G#�#############�###############�#######T#i#m#
e#s# #N#e#w#
#R#o#m#a#n###5#�################################�####S#y#m#b#o#l###3&�#############
�###############�#######A#r#i#a#l###;#�################################�####W#i#n#g
#d#i#n#g#s###71�#####################################C#o#u#r#i#e#r#########�###�###
h#####%#af
%#af$#af######�+##N�#########�###########################Y####�###################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############################################�#�#�#�#�##0######d#######�0###########
#############################################################��########.#S#Z#I#N#T#
�#Z#I#S# #S#Z#A#B#A#D#E#G#Y#E#T#E#M# #-# #N#Y#O#M#T#A#T#O#T#T#
#J#E#G#Y#Z#E#T#E#K#########z#o#z#o#

#s#z#i#n#t#�#z#i#s#################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###############C#o#m#p#O#b#j#####################################################��
����������########################################l################################
###########################################������������############################
###################################################################################
#####������������##################################################################
##################################################������������#####################
###########################WordDoc#####Word.Document.8#�9�q########################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#########################################

Вам также может понравиться