Вы находитесь на странице: 1из 154

М У Е У А Е ^ 1 С 1 6 N

С и а ё е г п о ё е Е ]егс1сю8
з р а п о ! Ц е п д и а [ З х 1 г а п ] е г а
4

А М Д У А й
4 Г

и\уе\г

СооЫша^ога ^е11^1те1 Зирегюг


М.'']еш5 Тоггеш АЬагет:
АШогаз
Апа Ыапсо Сапакв
М/ Сагтеп Вегпапс1е% Ьбрех
М.""]еш5 Тоггет АЬагет.

Соп 1а со1аЪогас16п <1е


Ап^ек^ А1уаге% МаПтег

IVI,''
АЬСА1А Д М А У А О
Еяи1ро с1е 1а ип|уег51с1ас! с]е А1са1а
•|гесс16п: М.^ Ап§е1е5 А к а г е г Маг1 :те2

Рго§гатас|6п у е 5 ^ и е т а 5 §гата1:1са1е5: М.^ Ап §е1е5 А к а г е г Маг1:1пе2


А п а В1апсо Сапа1е5
М.* ^е5й5 Тоггепз А1уаге2

СоогсЛпас16п 6е\: М.^ ]е5й5 Тоггепз А к а г е г

А и ю г а з г А п а В1апсо Сапа1е5
М.* С а г т е п Регпапс1е2 16ре2
М.^ ]е5й5 Тоггеп5 А1уаге2
С о п 1а со1аЬогас|6п с1е М.^ Ап §е1е5 А|уаге2 Маг1:те2

3." ес1ю6п: 2007

© Ое! сехю: Сиг50$ 1п1:егпас10па1е5 5.1. (АкаПп^иа 5. Р.. I.), с1е 1а ип|уег51с1ас1 с1е А1са1а, 2001
© О е 1о5 с1|Ьи)05 у §гаЛсо5: Сгиро Дпауа, 5. А., 2001
© О е е з и е(Лс|6п: Сгиро Апауа, 5.А., 2001 ,]иап 1§пас10 1иса с1еТепа, 15 - 28027 Мас1пс1

Оербзко 1е2а1: М-50.346-2006


15ВМ: 978-84-667-6372-1
Рг1т;ес1 1п $рат
1ппрпте: Ниепаз I. С , 5. А .

Е^и^ро ес1|1:ог1а1
Ес1|С1бп: М11а§го5 Вос1аз, 5оп1а бе Ребго
11и5Ггас1бп: Е1 СапсЬо (Тотаз Н1]о^о5ё 2а20 у А1Ьег1:о Р|еги2)
СиЬ|ег1а5:Та11ег ип1Уег5о: М. А . РасИесо,]. Зеггапо
Маяие1:ас1бп: Ап§е1 Сиеггего у 1и15 Маг1а ВПЬао
Соггесс16п: С о п з и е Ь Ое1§ас1о, СагоПпа Рпаз, Е51:Иег Сагс1а, Маке I7^и^е^с^о
Ес]|С1бп §гаЯса: Мипа Соп2а1е2

Росо§га1^1а5:АгсН|УО Апауа (Вое, О.; СНатего, ^.; 1е1Уа, А.; Мипог, ]. С ; Ог1;е§а, А.; Кес1опс1о, С ; Згее!, М.;У|2иесе, Е.;
2иа20, Н.); Вгек^еИ, С1аи5; Роюсеса 9 x 1 2 ; Рг15та; Зсоск РИошз

1а5 п о г т а з оподгаЛсаз 5е§и1с1а5 еп е51:е ИЬго з о п 1а5 е51:аЫес1с1а5 р о г 1а Яеа1 Аса6егг\'\а Е5рапо1а еп зи й к | т а
ес1|С1бп бе 1а Опо§га(1а, бе\о 1 9 9 9 .

- П -
1п$1|1и1о
Сегуап1е5
Е5»е Мё(о<1о 56 На геайгаао йе асиегс1о соп е1 Р1ап Сигпси1аг с1е1 1п5(1<и(о Сегуап(е5, еп у1Иис1 с1е1 Сопуепю 5и5сг14о е1 14 ае |ипю ае 2001.
Ьа тагса ае1 1п5и(и(о Сегуап(е5 у 5и 1о§;оиро 50п ргор1е<1аа ехс1и5!уа ае1 1п5Ши(о Сегуап(е5.
НезегуайоБ (ойоз 1о5 сIе^ес^103. Е1 соп1еп1с1о йе ез1а оЬга ез1а рго{едйо рог 1а 1еу, рие ез(аЫесе репаз с1е рг1з16п у/о тиКаз, айетаз йе 1аз
соггезропсЛеШез 1пс1етпиас10пез рог йапоз у рег)и1с103, рага ди1епез гергос1и]егеп, р1ад1агеп, Ыз4г1Ьиуегеп о сотип1сагеп риЬИсатеШе, еп
(ойо о еп раПе, ипа оЬга 111егаг1а, агКзИса о С1еп1|(1са, о зи 1гапз?огтас16п, 1п1егрге1ас16п о е]есис16п аПГзИса (1]ас1а еп сиа1ди1ег Про йе зорог-
1е о сотупюайа а 1гауёз с1е сиа1ди1ег тесЛо, з1п 1а ргесерПуа аи1ог12ас16п.
Р К Е З Е Ы Т А С Ю Ы

Езк тё1:ос1о ех ргос1исш с1е 1а 1аЬог с1е ип еяи1ро с1е Нп§и1з1а5 у рго^езогех с1е езрапо!
сото 1еп2иа ехггап]ега бе 1а ип1уег$1с1ас1 бе А1са1а, е1аЬога<^о у риезш еп ргасиса с1игапге
апоз соп пиезшоз а1итпо5. Кеип1то5, еп е1 соп|'ип1:о бе НЬгоз, ^ие соп51:1шуе е1 тёгос^о
Б у е ы а , 1оз та(;ег1а1ез яие Нетоз с1|зепас1о рага 1а епзепапга с1е пиезгга 1еп§иа, с]ез^е е1
М1уе1 1п1с1а1 Наз1а е1 М|уе1 5ирег1ог. Соп е11о, ропетоз а с11зроз1с1бп с1е сос1оз 1оз рго^езо-
гез у езшсИашез с^е езрапо! сото зе§ипс1а !еп2иа ипоз та1:ег1а!ез у ипа ехрег1епс1а яие
поз Ьап з1с1о с1е §гап иг1!1с1ас1 соп пиез1гоз а1итпоз, соп !а сопйапга с1е яие риес!ап ргез-
гаНез гатЫёп а е!!оз ип Ьиеп зегу1с1о.
Рага е! с]е5агго!!о с1е1 тё1:ос1о Ьетоз раг1:1с]о с)е ипа рго§гатас|6п с1ега11ас1а рага 1ос]оз
!оз п1уе!ез, яие зе !1а 1с1о е!аЬогапс1о си1с1ас1озатет;е а! !1Но с1е пиезша ехрег1епс1а с]осеп-
1е у с1е !а5 1пуез1:12ас1опез яие, еп езге сатро, !1ето5 !1еуас1о а саЬо еп пиез1:го сепгго.
Е! тёго^о 5иЕМА ез1а 1пзсг11о еп !а5 сЛгестсез 2епега!ез с1е1 !пз111;иш Сегуашез, у рог
е!1о оЬ1;иуо е! гесопос1т1еп1:о с1е езса 1пз1:1шс|6п еп зи тотепш. 51п етЬаг§о, ^езриёз зе
риЬ!1с6 е! Магсо сотйп еитрео с1е ге{егепаа рага 1а еп$епап2а I аргеп<Ига\е с/е /еп^иоз (МСЕК),
у !аз сЛгес1:г1се5 еигореаз Ьап сатЫа^о. Ое 1оз 4 П|уе!е5 1П1с1а!ез зе 11а ра5ас]о а 6 п1уе1е5
Ьазкоз (А!,А2, В!, В2, С! у С2). Рог е1!о, 1оз п|уе!ез с1е З у е м а зе Нап 2^бгрxлйо а !оз ез1а-
Ь!ес1с1оз рог е1 Магсо.
Е! Сиас1егпо с1е Е|егс1с1оз с1е Б ы е м а А, цие соггезропс1е а! сиагю п1уе! с1е1 тё1:ос1о, зе
\^2^ сопсеЫс)о сото ип та1ег1а! сотр1етет;аг10 рага !а с!а5е,уа ^ие о^есе а! рго^езог у
а! езгис]|ат;е е]егс1с1оз у ас11у1с1ас1ез ^ие риеаеп с1езагго!!агзе еп е! аи!а о сопз1:1ш1г сагеа
рага саза.
Езга сЛу1с!|с!о еп 10 !есс1опез еп !аз ^ие зе 1:гаЬа]'ап 1оз т1зтоз соп1:еп1с1оз бе\о с!е1
А!итпо, Ыеп сото ге(иег2о с1е !о аргепс11с1о еп с1азе о Ыеп сото атр!|ас16п с!е !аз сиез-
иопез 1га1ас1аз.
1оз е|егс1с1оз ргориезгоз зе 1п1;е§гап, сиапс1о зе соп51с]ега песе5аг1о, соп ип 1сопо еп
е! иЪго бе\!итпо. Еп е1 ИЬго бе\г зе гесот1епс1а яиё е)егс1с1оз риеаеп с]езагго-
!1агзе еп с!азе.
Е! Сиас1егпо бе Е]егс1с1оз р1ап1;еа сНуегзаз ас1:|у1с1ас1ез,)ие203 у раза1:1етро5 соп 1оз яие
зе риейе аргепс)ег у ргас1:1саг е1 езрапо! с1е ^огта атепа у с11уег(1с1а. С1еггап е! ИЬго 1а5
зо!ис1опез а 1:ос1оз !оз е|егс1с1оз.
Р а г а е ] г г г р е 2 а г

С о т р 1 е ( а 1а5 51§и1еп1е$ Т г а з е з с о п рог о рага.


1. 5|етрге |Ьа а 1о5 соп§гезо5 с1е зи езреааЫас! атрПаг 1оз сопос1т1еп1:оз с1е 1а саггега.
2. Т1епез рие с о т р г а г ипа 1атрага 1а 11аЫ1:ас16п с1е 1оз п!поз.
3. Н е 1с1о а с а т Ы а г е1 ро1о го|о ип рап1:а16п рогрие 1о песезИю т а з .
4. Теп§о т и с М о рие ргерагаг е1 у!а]е с1е1 рг6х1то бе з е т а п а .
5. А1 (1па\е уепс116 е1 ге1о] 21 еигоз, т и с Ь о т е п о з бе зи уа1ог геа1.
6 позо1:гоз 1о т а з 1трог1:ап1:е аЬога ез рие "Ье гесирегез ргоп1;о.
7. М о саЬеп т и с Ь о з а1итпо5 еп ез^а с1а5е 1о §гапс1е рие ез. Е з й т и у т а 1 б1з1;пЬи1ба.
8. 1о Ье ЬесЬо е11а, рогрие т е Ьа сопуепс1с1о.
9. ипа 1:ог1:||1а 1'гапсеза зо1о зе песез|1:ап Ьиеуоз, за1 у асе11;е.
10. Моз еп1;егатоз с1е-[обо 1а уес1па с1е1 ри1п1:о.
I I. Еп е51;е агтаг1о зо1о Ьау езрас10 1;ге5 о сиа1;го ]егзё|з т а з . <.
12.Те багГа Наз1;а т ! саза сопзе§и1г зи п и т е г о с1е 1:е1ё[опо. . :.
13. 5|етрге 1:е ЬаЬГа 1:еп1с1о ипа регзопа 1п1:е1|§еп1;е, рего аЬога...
14. Тобоз 1оз с1Газ |Ьа а саза б е зи аЬие1о НеуаНе е1 рап.
15. С1псо с1псо зоп уе1п1:1с1псо, ^по?

О У ^ Ш г а 1а е х р г е $ ! 6 п ас1есиас1а.
• Рог епс1та • Рог 1о §епега • Рог^п
• Рог е]етр1о • Рог 1о т е п о з • Рог й11:1то • Рог 1о у151;о
• Рага со1то • Рог еп1:опсез • Рага1егт1паг

1 1а51;агбе5 бе 1пу|егпо зоп т а з (паз. 7. Тобо ез1о 1о Ь е т о з У1з1;о ; по Ь е т о з


2. 1:1епе уа 1;ге1п1:а апоз ез1:а саза. рго1'ипб|2або еп ез1:оз 1;етаз.
3. АзГ рие уа 1о заЬез. X по 1;е регт!1;о 8. X зе т е е51:горе6 е1 сосЬе а боз кИб-
рие 11е§иез 1;агбе а саза те1:гоз бе1 риез1:о бе зосогго т а з сегсапо,
4. У, ри!51ега а§габесег а 1:обоз е1 1п1:егёз 9 уо ега т и у рериепо, по гесиегбо
соп рие Ьап езсисЬабо т13 ра1аЬгаз. паба б е ариеНа ёроса.
5. , по у1уе соп зи т а п б о безбе Ьасе 10. Еп ез1:е ||Ьго зе апаНгап 1о5 дгапбез езсепа-
уапоз т е з е з . поз 1оз бе 1а брега.
6. уа Ь е т о з 1:егт1пабо е1 сигзо, |риё §апаз
•[ешатоз!

Соппр1е1:а 1а5 5 ! § и 1 е п 1 е 5 ^га$е5 с о п рог о рага.


1 1о рие Ьаз еп1;ге§або, т е ] о г рие по 1;е ЬиЫегаз рге- 8. зег 1ап §иаро, по Пене т и с Ь о ёх11:о соп 1а5 т ц е г е з .
зеп1:або а1 е х а т е п ё1. 9.5г А1уаге2,1о Натап 1;е1ё1"опо.
2. Е1 рариеге бе1 1а20 а2и1 ез 1:!, аЬге1о. 10 .Теп§о у1511а беп1:го б е т е б | а Ьога у 1а саза "ЬобауГа ез-
1а 11тр1ап
3 аз151;1г а1 1;еа1;го ез песезаг10 аЬопаг 18 € т а з
регзопа. I I. Н о у рагесе рие е1 ргоСезог по ез1;а Ь г о т а з .
4.0|1;1татеп1;е Ьау т и с Ь а §еп1;е рие ез1:иб1а аЬо§або 12. Н а г т е ип 1"ауог, р г е з ё п Ш е 1;й т|', рие по т е аре-
еп е51;а С1ибаб. 1:есе 1п
5. Еа ргориезга бе Ьасег ипа за11ба бе етег§епс1а еп е1 13. 1о 1;1епе 1;обо Ьасег по зё еп риё Ьа регб1бо 1ап1о
еб1(|ао 1"ие аргоЬаба гобоз. Нетро.
6. Рог 1ауог С1егга 1а уеп1;апа 1оз ги1боз, по е1 (по. 14. М е Ьап бабо ип уа1е ипа сат1зе1:а.
7. Н е гезегуабо ипа т е з а уе!п1:е е1 ]иеуез а 1аз осЬо. 15. Е1 й М т о п и т е г о бе 1а геу1з1;а уа е з й 1а 1тргеп1:а.
0 С о т р 1 е ( а е 5 * е 1 е х 1 о с о п 1а5 р г е р о 5 к 1 о п е 5 с о г г е з р о п с И е п ^ е з .

Еп еке т о т е п ю №со1а8 ее асогс16 Ап1апс1а у а1сап2аЬа е1 а 1 т а 1атеп1аг а 1о(1о8 1о5 аивешев.


5ас61а сиеша (1е по 1а ЬаЬха ухкю с1еатЬи1аг Ы1Со1а8 с1ес1с11б еп1опсе8 1Г Ьивсагк, рог^ие 8е
1а Саха Ьас1а 1ге8 яетапая у ^ие по ЬаЬха а$1$1;1(1о (Но сиеша 4ие 1е е81;аЬап Ьас1епс1о Ыиа 1а рге-
е1 й-аса8ас1о т1еп1о (1е екуагве §1оЬо, ш 8епс1а 1а т а п р о в а ^п^и^е^;а Атапс1а у 8и8
1а 1паи§;игас1бп 1а 1п(1и81:па с1отё811са с1е рап аЬга208 8оГосас1о8 у 811епс10808 1о8 сиагЮз уас108
роИо. Рие рге^ишаг а С1ага, рего 8и тас1ге г а т - <1е 1а §гап сава 1а е8^и^па, с1оп<1е геЮгаЬап с о т о
росо ваЬха пас1а 1а ]оуеп у езИаЬа сотеп2апс1о сасЬогго8 сас1а уег ^ие С1ага айо)аЬа 1а ух^Иапсха у
оЫ(1аг1а, с1еЫ<1о ^ие ЬаЬха {епЫо ^ие асо- М1§ие1 8е <1181;га1а ]и§апс1о о ее ^ие^1аЬа с1огт1с1о
тойаг 8и т е т о п а е1 ЬесЬо хпеЫсНЫе ^ие 8и а1§йп Г1пс6п.
са«а ега ип ра8ас1его с1е §еп1е, с о т о е11а с1ес1а, по 1е ЬаЬе! А11епс1е, 1а саза с1е /о5 е5р!г1Ю5.

@ р||а(е е п е1 $1§и1еп1е с и а с 1 г о у с о т р 1 е 1 : а 1а$ о г а с ! о п е 5 с о п 1а ^ о г т а с о г г е $ р о п с 1 1 е п С е .

СОМ О $ т моу|М1Енто с о м М0У1М1ЕМТ0 $ т моу|М1Емто

(иега (с1е) аЬега ап1е + 5и51апЦуо / с1е1ап1е {6в)


Е$1а (иега. /с/ а^иега, ^^е ез/^огЬо/з. 1а таш1-е$^аа6п ап^е е/
5о/ /1/его ттеб'ю^атеп^е. ОеЬё/5 5а//г аЬега, уатоз а Л^/п/5^ег/о.
(!еп(го (с1е) сеггаг. 1а тат(е$1аа6п (ие с1е\ап\е с/е/
5е ^^е(^а^оп бепЬго уапоз п/поз. а(1еп^го Л^;п/5^епо.
Разагоп с^еп{го рага 5а\и6аг а 1о5 5/ {епё'15 1тю ро6ето$ /г аёеп&о. N 0 ри6'1то5 со1осаг1о рог
с/ета5 1пуИас]о$. ас1опс1е 6е\ап\е.
Тос1о5 регтапеатоз бепко с/е/ 1гето5 а\ абопбе поз »га5 + зиз^апНуо / (1е^га5 ((1е)
/оса/. тапс1ё'1$. 1о5 со1осато5 ^газ 1а рие^^а рага
(1оп(1е а6е\ап\е / Ьас!а е!е1ап1е ^^е по 56 у1егап.
/гето5 бопбе циегач. 5/дие а6е\ап^е. N05 5еп*ато5 рог 6е\га5.
5'1дато5 Нааа 6е\ап^е.
1о$ епсопкатоз бопбе з/етрге. а\та% Ез^ап с1е1га5 с/е Юз рабгез.
агпЬа* Уо\уато5 с/е лиеуо аказ. Ьо|0 + зиз^опНуо / с1еЬа|0 (<1е)
/.05 с1ета$ зе циебагоп агпЬа. а\м\о [а уесез 51п тоу!т!еп^о, Б/ Ьо// е5\а Ьа'\о 1а 5///а.
/о5 п/по5 виЫегоп агпЬа, На51а 1а соп ип 5епИс1о оЬзоЬ^о) Е1 Ь о// ез^а 6еЬа'\о с/е /а 5(7/а.
Ьи11агс1111а. Саг1о5 езрега аЬа'р.
* (по риес1еп 1Г ргесес11с1а5 с!е а)

1. Е1 рго1е50г 1е т а п б б рие зайега 1а с1а5е рага рие по 7. Н е т о з риебабо з1етрге, рего ба1;е рпза.
то1е51:ага т а з а 1о5 сотрапегоз. 8. Н о у "Ье бе]о рие е1уаз Хи, Ьоу у а т о з ри1егаз.
2. Моз епсоп1:гатоз т и с Н о т е ] о г а1 заНг ЬасГа бетаз1або 9. "51 по ЬаЬё1з еп"1:епб1бо Ыеп е11;ех1:о, уо1уеб у сотеп-
са1ог е1 1оса1. 2аб а 1еег безбе е1 зе§ипбо раггаЬ."
3. М о 1о5 уеГатоз рог п1п§йп з11:10, у ез р и е т е 1о5 ЬаЬГа бе- 10.1а т о п е б а езЬа еп е1 з и е Ь 1а т е з а .
]або 11. Ез песезапо рие з1§атоз по р о б е т о з безсапзаг 1;о-
4. А11:егт1паг 1а ре1Гси1а 1;обо5 поз р и е б а т о з е1 с1пе, зеп- бауГа. А б е т а з , 1оз рие уап по поз езрегап.
"[абоз, 1тргез1опабоз рог е11|па1. 12.5е зие1еп зеп1:аг рогрие по уеп Ыеп 1а р12агга. Рего Х(\
5. Сиапбо сеггагоп е1 еб№с10 уапаз регзопаз зе риебагоп 31ёп1:а1:е з11о рге1|егез.
у1:иу1егоп рие Н а т а г а 1а роНсГа рага рие аЬпега 1аз риег1:аз. 13. Н е т о з риебабо 1а са1:ебга1.
6.1аз т е з а з зе соЬсагап рего $! Ниеуе р о б е т о з 1;газ1а-
бабаз гар!батеп1:е.

С1ПСО 5
С о т р 1 е 1 а с о п 1а ( о г т а с1е1 у е г Ь о согге5ропс1|еп1:е у с о п и п а р г е р о $ 1 с | 6 п с и а п с Л о $ е а
песе$аг!о.

асогбаг I асогбагзе епсошгаг I епсоШгагзе


1. Е1 Соп5е]о Е5со1аг ог§ап12аг ипа 11ие1§а рага соп5е§и1г I I, Ауйс1ате а 1о5 раре1ез с1е Нас1епс1а, рог 1ауоп
]огпас1а соп1;1пиа еп 1о5 со1е§1о5. 12. Н о у по (уо) Ыеп, о1:го с1Га з а И г е т о з а соггег
2. Мипса е1 бГа с1е зи ситр1еапо5 у езо 1е сгеа т и с Ь о з 13 (уо) 1оз рас1ге5 с1е М." Маг у ез1;иу1тоз ЬаЫапс1о ип га1;о.
ргоЫетаз. [юг I Сюгзе
адткаг I аёткагзе 14. М о (1й) е\о 1при111по, 1:1епе со51;итЬгез т и у гагаз.
3. Раза т и с Ь а з Ьогаз оЬгаз с1е аг1;е еп 1о5 т и з е о з . 15. Еп еза рапас1епа а 1оз т е ] о г е з с1|еп1:ез, рог езо 1:1епе
4. 1;и сотрог1;ат1еп1о с1е е51:а5 й11;1та5 зеппапаз, ^1е На 31етрге 1ап1:а §еп1;е.
разабо а1§о? ^ : . , 5 ^ ' ; . - • (1}аг I Щагзе
аргоуесЬаг I аргоуесЬагзе
16. Уа (по5о1го5) 1а 1есНа с]е 1а Ьос1а: зега рага е1 2 6 с1е
5. ТобауГа риебез е1 аЬп§о бе1 апо разабо, е51:а пиеуо.
зер"1:!етЬге.
6. Ез ип 1'гезсо по5о1;гоз.
17 (Ги) с о т о 1о Ьасе е 1тГ1:а1о.
сгеег / сгеегзе
]и^ог / ]и§аг5е
7. Тос]о5 рие по ез1;а 1о зиЯс1еп1:етеп1:е ргерагас1о, рего
поз 1о саНатоз. 18 соп 1:и5 ат1§и|1:о5 т1еп1;га5 уо уоу а 1а 1^агтас1а.
8 (ё!) 1тргезс1Пс1|Ые у 1:ос]о5 з а Ь е т о з рие 1тргезс1пс1|- 19. 5е раза 1аз 1:агс1ез 1:ос]о зи с]1пего а 1а5 саггаз.
гезоЫег I гезокегзе
Ы е п о ез пас11е.
20. Еоз р г о Ы е т а з с1е ез1:е ИЬго п о 1оз п! е1 ргоСезог с1е
<1огт'1г I ёогт\г5е
та1:ета1:1саз.
9. Еоз П1ПОЗ с1еЬеп опсе Иогаз с1|апаз рага гепсНг 1о зи^-
С1еп1:е еп е1 со1е§10. 21. Сиапс]о (ё!) сотргаг1о зе ЬаЬГа асаЬас1о 1а о1ег1;а.
10.Тос1оз 1оз с1Газ у 11е§а 1:агс1е. 1етег / 1етег5е
22. М о за1|г Ьепс1о с1е1 сотЬа1;е, зо1о ри!еге §апаг
23. Оезриёз с1е 1а с1|зсиз16п с1е ауег; рие по уепс1га а сепап

А Н о г а , с о п $ 1 : г и у е * й о ( г а $ о г а с 1 0 п е $ с о п е§1:о5 р а г е з с1е у е г Ь о з .
Щ 11т11:аг / 11т11:агзе § осираг/осирагзе - • рог1:аг / рог1:агзе
^ Патаг/Натагзе .,,. • рагесег/рагесегзе : ^ ргез^аг/ ргез^агзе
1> пе§аг/ пе§агзе ^ разаг / разагзе • риес]аг / риес1аг5е

С о т р 1 е 1 а е1 $1§и1еп1:е 1 е х 1 о с о п 1а5 р г е р о 5 1 с 1 о п е 5 с о г г е $ р о п с 1 1 е п 1 е 5 .

Е1 §иеггего, (1еигапс1о, йхе сопс1ис1с1о хия сотрапего» 1а 5а1а орега-


сюпе8, У1СГ1та ип 1иег1;е §о1ре т а с а п а —тага §иегга— 1а саЬега, ^ие
ш е1 сазсо ш е1 Еогго с1е а1§ос1бп 1о§гагоп атоги^иаг. ип р1а1о, е1 5ие1о, айп
^иес1аЬап сеп12а5 Ьагхпа т а х х у ипа гага й:а§апс1а 1пуас11а 1а ЬаЫнасхбп. Упо
с1е 1о5 5оЫа41о5 <1е8ре]6 1а8 с1ис1а8 8и8 сотрапегов: 1е ЬаЬкп а8е§игас1о ^ие а^ие11о
8егу1а рипйсаг у <1е8ш1есгаг е1 гестГо.
Ьо8 8о1<1а(1о8 с1еро811:агоп си1{1ас1о8атеп1е е1 сиегро 8ет1Шсоп8с1еп1е с1е1 Ьег1(1о
ипа8 р1е1е8 Пата, е1 8ие1о.
]о5ё М а м а Регп6пс1е7 0102, "Ргас(1са5 ^^^^йгд^са5 еп е1 апНдио Регй", Н'151ог1а 16.

А п о ^ а а с о п ( 1 п и а с 1 6 п с о т о $ е е х р г е $ а 1а 1 о с а Н 2 а с 1 6 п е п е1 ( е х ( о ап1:ег10г.

8618
У а т о $ а $е§и1г с о п 1а т 1 5 п п а И18^ог1а. С о т р 1 е 1 : а е1 <:ех1:о с о п 1а5 р г е р о 5 1 с 1 о п е $ я и е С а к а п .

«(...) Ешгб еШопсек е1 ссЬиквШатртс «и Ы]о, С1бп. АсаЬа(1а ех1;епс1ег 1а ра81а, е1 ссЬикзШатрк
а1 ^ие огс1еп6 «аег Ьо]а8 сосау уаг1а8 ЫегЬая пас1а асегсб е1 ]агго сЫсЬа а 1о81аЫо8 е1 §иеггего. Е81е
тав уег е1 езга&о е1 епЕегто. А ипо 1о8 «оЫа- ЬеЫб ау1с1е2 Ьа81а ^ие(1а^ сотркшпеШе етЬпа-
^081е р1с116 ипа ]агга сЬ^сЬа, ЬеЫ(1а а1соЬ6Иса §а<1о. Е1 ссЬикзШатрк 1е о&ес1б ипа8 сиамаз Ьо]а8
тгаг. М1еп1га8 е1 8о1с1ас1о 5а11а е1 аровепно, 11е§а- соса у так сЫсЬа. Е1 §;иеггего 8е ас1огтес16: по Ьас1а
Ьа е! кцо е! ссЬик- 1а11а зотеиегЬ а Ырпо818.
51Ьатр1с 1а5 ЫегЬая у 1а М1еп1га8 ^ш^аЬа 1а ра8(а ^ие
соса. Ьо8 8о1с1ас1о8 аЬап<1о- ЬаЬк арисас1о 1а Ьеп<1а, е!
пагоп 1а ЬаЫгастбп у е1 ссЬиквШатрк рЫ16 е1 81гкак а
ссЬик81Ьатр1с рппс1р16 а 8и Ы]о. ЕяСе 1е то81г6 ипа са^а
та8саг 1а8 ЫегЬав у 1а соса 1о8 твшипепшв ^ш^й^§;^со8:
а1 й е т р о с1е8ро]аЬа ипо8 Шпи8 -сисЫИов ветккси-
е! §;иеггего е1 саясо у е! 1аге8 еп Гогта с1е Т туегйск, &-
Ьгго а1§о(1бп. Ьгкас1о8 ипа с1иг181та а1еа-
Ьо8 о)08 е1 епГегто ^ ^ ^ ^ Р ^ с16п (сЬатр!) ого, р1а1а у
е51аЬап (1е80гЬ11а(1о8 у е1 Ь - соЬге-, 81егга8 оЬ81(11апа у 81-
гго а1§о<16п 8е ЬаЬи гепЫо рагс1а1теп1:е го)о. 1ех, стсе1е8, сисЫ11о8, р'тглз, га8ра(1ега8, е8са1ре1о8 с1е
Сиапао 1а5 ЫегЬа8 у 1а соса а(^^и^пе^оп ипа соШехШ- оЬ81с11апа т а п § о та<1ега, сисЬап11а8 о сигеГав <1е |
га ра81о8а, е1 ссЬикзШатрк 8е 1а8 (1еро8к6 1а т а п о сУеШе сасЬа1о1е рага васаг й:а§теп1:о8 с1е Ьиево, а§;и- {
у сошепхо ех1епс1ег1а8 1а Ьеп<1а. Ые§6 епшпсез ]а5 рага 8ишга8, Ы1о, йшвипав §а8а8, уеп(1а8 у а1§о<16п. |
е1 8о1с1а(1о 1а сЫсЬа у, оЬес1ес1епс1о е1 ссЬик- Е1 сшг^апо е х а т т о 1а ште&сга Ьепс1а. НаЬк дие
«Шатрк, Ле)6 1а )агга е1 8ие1о у 8а116 1а ЬаЫ1а- «херапаг.»

ф и ( 1 И 2 а 1а$ $1§и1еп1:е$ е х р г е з ю п е з р а г а с о т р 1 е 1 : а г 1а$ ^ г а з е з .

/ зоЬге 1:ос1о 1.1ор||1агоп сиапс1о 1п1;еп1:аЬа гоЬаг еп 1а ]оуегГа.


/ а51т15то 2.]иап у|уе т и у 1е]о5; по риегГа уеп1г Ьа51;а ариГ рог по епсопггаг5е1о. Г:
/ еп^егтЬе 3. ^Те Иаз 11]ас1о еп рие Рере 51етрге е51:а с]е а1§ипа ре1еа?
/ ас1ета5 4. НаЬга рие с)аг ипа уиеНа с1е1 риеЫо, рогрие 1;1епе ипоз ра15а]е5 ргес10505.
/ араг1:е 5. С г е о рие готр16 е1 ]агг6п ;^ -,:,:;..;ч- .
/ о зеа 6. 1:1епе §апа5 с1е 1;1гаг 1а 1:оа11а у с1е]аг1о 1:ос1о.
/ а рагЬез 1§иа1е5 7. •еЬё1з с1|у1с1|г е1 райе! •
/ еп тес1|0 8.1о5 Ьа е1е§1с1о рог зи со1опс]о у у151;о5!с1ас].
/ 1п 1'га§ап1:1 9. Ое\а6 1а5 геу!51:а5 рие оз уауа1з а !1еуап
/ а1гес1ес1ог 10.5|1;иагоп 1аз с а т а г а з с1е 1:е1еу151бп с1е т\. . -
/ ас1гес1е I 1. 1о5 У1з11:6 е! У1егпез разас1о рогрие заЬГа рие зе епсоп'ЬгагГа а11Г соп Е!у|га.
/ а уесез 12. Е1 ри1ро пас1аЬа рага езсараг с1е !а гес1.
/ а ^^аVёв ёе 13. Моз Ьа р1ап1:еас1о ипа зиЫс1а зие!с!о, рие ри1еге рие поз риес1етоз еп !а етргеза.
/ а ргорб511:о 14. Еоз ехсигз1оп151;аз |Ьап !оз 1;п§а!ез т1еп1:газ ЬизсаЬап е! сат1по с1е 1а §ги1;а.
/ с1ерп5а 15. с1еЬетоз 1:атЬ|ёп еп(геп1;агпоз а 1а геа!1с1ас1 со1:1с11апа.

81е{е
Н а г и п а $о1а (газе с о п е $ ( а $ я и е с 1 а т о $ ( с о т о 51§по с1е р и п ( и а с 1 6 п е п $ и 1 п ( е п о г ,

1
$о1о риес1е$ и1Н|2аг 1а с о т а ) . $ е § и г о я и е Н а у т а $ с1е и п а 5о1ис1бп р о $ 1 Ы е .

1
Кес|ЬГ ипа сагЬа с1е 511у1а ауеп

3
Н е сотргас1о ип сосИе с]е зе- Ауег ЬаЬГатоз риес1ас1о соп Ре1!за у
$||у1а е51;а т и у соп1;еп1;а. §ипс1а т а п о . Ап§е1ез.
Ео5 пиеуоз с о т р а п е г о з с1е 511- Е1 ап1:1§ио с1иепо с^е1 сосЬе ез
у|а зоп епсап1:ас1оге5 с о п е11а. Ап§е1ез зе ризо та1а.
с1е соп1'|апга.
5е а1е§га с1е ЬаЬег сатЫас1о Ап§е1ез ЬаЬГа сот1с1о с1етаз1ас1о
Ез ип ат1§о с1е Еогепго. сЬосо1а1;е.
с1е 1:гаЬа]о. ^
М е Ьа ЬесЬо ип Ьиеп Ап§е1е5 по рис1о уеп1г а 1а с|1:а.
ргес1о. ^ Ап§е1е5 Н а т о рог "1;е1ёЪпо а Ре1|за.
Ре11за поз 1о соп1б с1е5риё5. «

и е е е1 (ех1:о 51§и1еп1е у с1а51Г|са сас1а и п о с1е 1о5 т а г с а б о г е з 1 е х 1 и а 1 е 5 е п з и с а з Ш а


согге$ропс1|еп1:е.

Е1п51:е1п йгасахо соп 1а геуо1ис16п со5то1б§1са еп §ег- ^ие зе е^и^уоса ез Етпзют, ^ие по 1:аг<1ага еп геггасгагзе,
т е п еп 5и копа с1е 1а ге1а1:тс1а(1 §епега1, е1аЬогас1а еп рего ^ие по асергага ]ата5 1а 1с1еа (1е ип сот1еп20 (1е1
1915. Езга геуо1ис16п риес1е гехитхгзе еп ипа йгахе: е1 типс1о.
ип1уег5о иепе ипа Ызюпа у, рог напю, ип сот1еп2о. ^^- Еп сиапю а Ьета11:ге, хпгегргега 1аз уе1ос1с1ас1е5 с1е
сЬо с1е о1га (огтл, е1 езрасю по 51етрге Ьа 51с1о Иёпй- с1е5р1а2ат1епю с1е 1аз §а1ах1а5 с о т о 1пс11с1оз (1е ипа ех-
со а $1 т г х т о , 51по ^ие езга еп ехрапзгбп с1е5с1е е1 т о ­ рапз16п с1е1 иптуегзо. Маз а(1е1ап1:е й)гти1а ипа Ырб-
т е п ю 1п1с1а1 сопосЫо соп е1 пошЬге с1е В1§ Вап§. 1:ез1з айп т а з шбат. у ^ие ез, еп рагге, 1а рго1оп§ас1бп
Евие сатЬю с1е регзресиуа ез оЬга с1е (1о5 р1опего5, е1 1б§1са с1е1 сопсерю с1е ехрапз1бп: з! Ьоу сКа е1 ип1уег50
шхо А1ехап(1ег Рпес1тапп (1888-1925) у е1 Ье1§а Сеог- зе сШага, еп е1 ра5ас[о йте тисЬо т а з ре^иепо, тисЬо
§65 Ьетахгге (1894-1966), 1пуепюге5 с1е1 сопсерю с1е Ъщ т а з (1епзо. А51 рие$, ип с11а тпйпхгатете 1е]апо, йле
Вап§, ипа с1е 1а5 тауогез сотпЬи- сопс1еп5а(1о еп ип "аюшо рпт1-
С10пе5 схепп'йсаз (1е1 51§1о. 5 т е т - ш6", сиуоз йасс1опат1епЮ5 зи-
Ь а 1 ^ , 5и5 потЬгез гезикап (1е5со- сезхуоз Ьап (1езетЬосас1о еп е1
пос1с1о5 у зи соптЬисхоп схепп'йса ип1уег50 ^ие оЬзегуатоз асюа!-
зе уе 1пй:ауа1огас1а рог азггойз^соз у шепге. Езга сопсерсхбп, согге§1(1а
С05тб1о§08. у аитепгас1а соп е1 разо (1е1 йет-
Рпес1тапп р1аш;еа рог ргхшега ро, зе Ьа сопуег1:1(1о еп 1а сеоп'а
уе2 еп 1:ёгт1по5 схепи'йсоз 1а сиез- с1е1 В1§ Вап§.
йбп с1е1 рппс1р1о у йп (1е1 цшуегзо Соп Ю^о, зе ргес1заг1ап Ьаз-
у, еп соп$есиепс1а, 1а сиезггбп с1е гатез апоз рага ^ие 1а геопа с1е1 В1§
1а сгеас16п с1е1 типс1о а рагаг с1е 1а Вап§ гес1Ыега зи гесопос1т1епю:
па(1а. Авишвшо, сИзсше 1а еЛаЛ с1е1 ипхуегзо, ^ие а рпп- е1 Ргет1о МоЬе1 с1е Р{з1са оюг§ас1о а Репгтаз у ^^^Изоп еп
с1рю5 (1е 1о5 апоз 20 по зе зирош'а зирепог а шИ шШо- 1978. С1псиепга апоз апгез, Рпес1тапп у Еетахгге Ьа-
пез (1е апоз, шхемгаз ^ие Ноу зе са1си1а с1е 10 а 15 т11 Ьхап с1езепсас1епас1о ипа геуо1ис1бп степййса сап сар11:а1
шШопез (1е апоз, соп 1о ^ие зе сопйгта у ргес1за 1а §е- с о т о 1а сорёгп1са. Еп Нейшйуа, 1оз (1о8 заЫоз зе 1пзсп-
п1а1 1пси1с16п с1е Рг1е(1тапп. Е1 1ёгт1по "сгеас16п (1е1 Ьеп еп е1 Ипа]е (1е Ьз §гапс1ез 1Ппоуас1оге5: Р ю Ь т е о , Со-
шип(1о" у е1 хпгепю (1е са1си1аг 1а ес1ас1 &е\о уап рёгпхсо, Кер1ег, СаШео, Ыелуюп, Ехпзгехп...
а зизстгаг а1ЬогоЮ5 у та1епгепс11с1оз у, лЛетаз, уап а Ыо-
^иеа^ "р81со1б§1сатете" а 1а шауоп'а Ле 1оз йзхсоз, с1е
етге 1оз ^ие с1ез):аса Е1пз1:е1п, ^ие уа а геЙ11:аг а Рпес1- ]. Р. 1ит1пе[, "Гоз с1е5сиЬг1с1оге5 с1е1 В1д Вапд", С'юпсю & У\6а,
тапп асЬасапс1о1е ип епог с1е са1си1о. АЬога Ыеп, е1 (^еx^о ас1арГас1о).

8 осИо
!п^гос1исс|6п с1е1 ^ета еп 1о ^^е зе ге[1еге а, еп 1о ге^егеп^е а...
огс1епас16п еп рптег (зедипс!©, 1егсег, ... й1Ято) 1идаг, рптего...
ас11с|6п араг1е, 051 сото...
сопНпиас|6п/соп5есиепс1а 051, еп1^опсе5...
сопс1и516п еп сопс1и51бп, еп гезитеп...
ас1агас16п 65 с1ес1г, о зео...
оро51с16п рего, еп сотЫо...
е|етр1!^1сас!6п (сото) рог е|етр1о, 051 (рог е|етр1о)...

^) ^ З а Ь г Г а з с1а51Лсаг е $ ( о $ о 1 г о 5 т а г с а с 1 о г е $ $ е § й п е1 с и а с 1 г о а п ( е п о г ?
(Оезриёз т а з айп р о п § а т о 5 рог сазо
риез Ь|еп сИсЬо с]е о1га т а п е г а 1атЫёп
еп о1;газ ра1аЬга5 еп гезит1с1а5 сиеп1а5 п о оЬ51ап1е
а ргорб511;о (с1е) епс!та рог1ап1о
рог с1ег1о а 1ос1о 6510 р о г о 1 г о 1ас1о / р о г о 1 г а р а г 1 е
азГ р и е рог й Ш т о а й п а5Г
6510 ез риб5 т е ] о г с1|сЬо
рог соп51§и1еп1е рог ипа раг1е... рог о1га 1ие§о
еп ^п 11па1теп1б р о г б1 с о п 1 г а г 1 0

1п«гос1исе 1о5 т а г с а с 1 о г е $ ас1есиас1о5 е п е 5 * е 1:ех*о.

Еп 1о5 «Нптоз Петроз, ]и§;ие1:е8 У1гша1е8 типаап рог 1аг§о и е т р о ш саг§аг соп резаскя ге8роп5аЬШс1а-
1а8 гес1е5 ексйошсаз у 1о8 лас1ео]ие§о8 рага 8ес1ис1г а ре- с1е5, с о т о , , соп ип уег(1ас1его аш-
^иепо8 у §гап{1е8 , еп тепоз <1е {1о8 та1 с1е сотрапк.
апоз зе уепсИегоп т а з (1е 10 тШопез с1е Шта^осЫв еп , ипа тшоп'а <1е пшоз,
юйо е1 т1Шс1о. 8оп езшз ипоз ре^иепо8 Пауегоз ргоухз- адие11о5 4ие угуеп еп г т еШогпо а&спуо роЬге, рие-
108 (1е ипа раШаПа 1^^и^<^а еп 1а ^ие арагесе ипа е8рес1е <1еп уо1саг 1:ос1о зи сагто еп е1 ]и§;ие1е у,
ёе роШю ^ие ^е^шеге 1о8 сшс1ас1о8 с1е зи <1иепо. Уп 80- , риеаеп 11е§аг а зиИг ^гауез Ггаз-
ш(1о а§;и(1о ал^за а ез^е с1е 1а8 песе81{1а(1е8 (1е1 ап1та1ко, Ютоз рог 1а тиеПе с1е зи Шта^осЫ.
^ие с1е по зег заПзЕесЬаз шсгетеШага е1 уо1итеп с1е1 р!- А1§ипоз рз1с61о§08 уеп еп 1о8 Шта^осЫз г т Еогтг-
хАо ЬазГа "топг". с1аЫе те<11о с1е Ьасег ^ие е1 шпо азшпа гша гезропзаЫ-
а 1а5 саизаз <1е1 ёххю <1е 1о8 гата- Ис1ас1; о<хо8, , «Ьсеп ^ие по сопзг!-
^осЫ$, риеаеп аришагзе, , е1 епш- Шуеп еп аЬзоЫю гш аргеп<112а]е с1е 1а8 гексюпез соп 1о8
ктазто с1е1 рйЬЦсо рог 1:ос1о оЬ]е1:о пиеуо у зогргепёеп- с1ета8 п1 с1е 1а уЦа еп §епега1.
1е; , ро^^ие езие иро с1е ^и^иелез , 1а шуазгбп <1е 1а геа11с1ас1 У1г-
е1ес1г6п1со8 о&есе ип тесИо И.сА у зепсШо с1е ге8ропс1ег Ша1 еп пиезгга угск соПс1гапа ез ип ЬесЬо сиуаз сопзе-
а1 (1е8ео пашга1 ^ие йепеп кз регзопаз с1е осирагзе (1е сиепсгаз еп е1 розгЫе с а т Ь ю с1е сотроПатгепСо Ьи-
1о8 01Г03, , с1е зег песезагюз. т а п о по зоп <1е11ос1о ргеугзхЫез.
, по Ьау рог ^иё сотрготеюгзе 5. Оигоих, "]идие(е5 У1г)иа1е5 рага е1 с а т Ь | 0 с1е 51д1о",
С/епс/а &. У1с1а (1ех(о ас1ар1ас1о).

пиеуе 9
Р д а ( е е п 1а5 $1 §и1еп1 :е$ е х р г е $ ! о п е $ . У п е саба, ипа соп зи $1 §п1Г|са(1о у с о п 5 ( г и у е
Гга$е$ с о п е11а$.

с1аг еп е1 с1ауо • сЬосагзе, епсопггагзе Ьги5саппеп1;е соп а1§о \


с1аг5е с]е папсез (с]е Ьгисез) • асег1:аг
с1аг1е а ипо рог а1§о / рог Ьасег а1§о • репзап геПех10паг ехсе5|уатеп1:е зоЬге а1§о
с1аг с1е зГ • ас1ор1;аг о ас1ри1пг 1а со51:итЬге с1е Ьасег а1§о
с1аг1е уиеНаз а а1§о • сотип!саг о Ьасег заЬег а1§о а а1§и1еп
с1аг а еп1;епс1ег • Ьасегзе т а з апсЬо о §гапс]е; 1:епег т а з сарас1с]ас1
с1аг а сопосег • гепег ип Ьуо, ранг
с1аг а 1и2 • арип1;аг ипа соза о 1с1еа 31П ехр||саг1а соп с1апс1ас1

С о т р 1 е 1 а с о п 1а р г е р о $ 1 с ! 6 п с о г г е 5 р о п с 1 | е п 1 : е . А 1 § и п а $ $ о п е х р г е з ю п е з Л { а 5 с о п
е1 у е г Ь о баг.
1. ^СиапЮ -Ье сИегоп е1 ге1о] с1е -[и аЬие1о? I I. М е Ьап с]ас1о 1а саЬега ип рага§иаз.
2. Тгаз е1 с11уогс1о зе с11о 1а ЬеЫс1а. 1 2 . Ьа ЬаЬ|1;ас1бп с1е 1оз п!поз с1а е1 ]агс1Гп.
3.1а роИсГа с11о 1а Сат|||а с1е1 Ьепс1о с1оз с1Газ с1езриёз с1е1 1 3 . 5е с1а зиз ат1§оз з1п ресИг пас1а а с а т Ы о .
асс1с1еп"1:е.
14. Н е бабо е1 та1егГп е1 сп51;а1 с1е 1а риеПа у зе Ьа го1:о.
4 . М1 ЬаЫ1:ас1бп 6а е1 погЬе у ез т и у (па.
5. Тос1оз сИтоз Ьиепа 1а с)ес1з16п с1е1 ]е{е. 1 5 . М е с1|о е1 сос1о рага рие т е саНага.
6 . НаЬГа т и с Ь а п1еЫа у зе с1!егоп ип сат16п рие езгаЬа 16. М о ри1его рие т\ бё ип ра1:10 1п1:ег10п
ауепас1о. 1 7 . Е1 сосЬе зе заНо с1е 1а сагге1;ега у зе с11о ип агЬо1,
7. М о 1о§го с1аг 1а зо1ис16п с1е1 р г о Ы е т а , ^ т е ауис^аз? 18.5е Ьа с1ас1о рог сотр1е1;о 1а етргеза, у по рог езо 1е
8. ^ С и а т о 1е уаз а ёаг риес1агзе 1;ос1а 1а посЬе соп е1 п1по? уап а азе§игаг е1 риезЮ.
9 . •езс1е рие 1о есЬагоп с1е11:гаЬа]о зе Ьа с1ас1о 1а Ьиепа
у1с1а у по ри1еге Ьизсаг о1:го етр1ео. 1 9 . М о с1ез 1оз 2ара1;о5 еп е1 т и е Ы е , рогСауог
10.0\а 1а сопуегзас|6п сиапс1о с о т е п г б а сЫНаг 2 0 . Уо рге(|его рие 1а 1;егга2а с1е1 за16п с1ё е1 зиг

С о т р 1 е ( : а с о п 1а р г е р о $ 1 с 1 б п с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 : е . Р и е с 1 е 5 а у и с ] а г 1 е Ь и $ с а п с 1 о е п е1 с ] 1 с с 1 о п а п о
е1 у е г Ь о ^иеба^.
1. Моз риес1агетоз с.-ча '.ос- 'а 1а-(1е. - Л- й ' ; - : ^
2. Н е т о з риес]ас1о Апс1гёз 1га1с1пе. .^V.-
3. Тос1о 1о ге1ас10пас1о соп езе азип1:о риес16 гезо1уеп
4. М е риес1ё зиз оЬ]е1:оз регзопа1ез рогрие по арагес16 г\аб\е а гесо§ег1оз. " " ' - ••
5. Езга сНгесабп риес]а беггаз с1е1 аисЛЮпо. •
6.5ироп§о рие уа ЬаЬгё13 риебабо а1§о, ^по? 1:обауГа по оз ЬаЬё13 бес1б|бо?
7. М о 1:е риебез П1п§ипа (о1о; $\з 1:епег а1§ипа Ьаг сор1аз.
8. Н е риебабо сепаг 1и13 1аз осЬо.
9 . Е11;еа1:го а1 рие 1гетоз Ьоу риеба 1:и Ьагпо. .
10. Оиёбаге е1 безрасЬо Ьаз1:а рие у а у а т о з а Ьизсаг1;е. ,ц . . . ,
11. А1 ^па1 Ь е т о з риебабо рие 1й геу!заз 1а р п т е г а раг1:е у ]о5ё 1а зе§ипба. .
12. Е51;ап бапбо ипа уегз|6п б|(егеп1:е б е 1оз ЬесЬоз у а1 (1па1 риебагаз теп1:!гозо. . ; -
1 3 . Н е т о з риебабо 1:и саза, азГ рие по 11е§иез 1:агбе.
14. (Оиё 1п]из1:а ез 1а у1ба! Н а риебабо уа11еп1е, 51епбо е1 т а з соЬагбе бе 1:обоз.

с11е2
^ С о т р 1 е ( а 1а$ ( г а з е з с о п 1а5 $1§и1еп1е$ е х р г е з ю п е з .
^ еп Ыапсо ^11|тр1о
^(по соп 1а Ьоса аЫег1;а
,^сог1;о соп "Ьгез ра1то5 с1е паг1се5
1:ап Сгезсо .^1:ап апсЬо
,/с1ер1ес1га ^ .^ЬеЫо ^ : >;
1. М е Ье риебабо соп 1а 1:аг1:а; 1а Ье с о т р г а б о бета51або рериепа. '
2. Апбгёз зе риебб сиапбо Раи1а апипс1б зи соппргот150 соп 1и15; по зе 1о езрегаЬа.
3.1оз П1ПОЗ зе риебагоп а1 уег 1а саЬа1§а1:а б е 1оз Кеуез Ма§оз соп 1:ап1;о со1опбо у
1ипп1поз|баб.
4. М е риебё по рибе гезропбег а п1п§ипа б е 1аз рге§ип1:аз бе1 е х а т е п .
5.5е 1'иегоп 1;обоз а1 с1пе у а11Г т е риебё уо езрегапбо а рие а1§и1еп т е 1пу|1:ага а
асотрапаНоз.
6. ие§а "[агбе, зе ропе а 1пзи11:аг а 1обо е1 т и п б о , у епс1та зе риеба , езрегапбо а
рие 1е 31гуап 1а сот1ба.
7. Н е засабо 1а Ьазига еп тап^аз б е сат1за у т е Ье риебабо
8. Ез1:е уегапо т е Ье риебабо ; аЬога 1;оса уо1уег а аЬоггаг бигап1;е Ю б о е1 1Пу1егпо
рага 1а5 ргбх1та5 уасас1опез.

® С о т р 1 е ( а 1а$ Г г а з е з с о п 1а$ $1§и1еп1е5 е х р г е 5 ! о п е 5 .


^ соп е1 а§иа а1 сиеПо • рог з! 1аз т о з с а з • бе агпЬа аЬа]о
^ бе Ьиепаз а р п т е г а з |^ бе Ьо1:е еп Ьо1е
1.11е§ато5 бетаз1або 1;агбе у езгаЬа 1а б15Со1;еса ; е1 У1§11ап1;е поз т1гб ; у, 51П бе-
с1гпоз паба т а з , поз бе]б разаг з1п ра§ап - ^
2. Уо з1етрге Неуо б1пего еп е1 Ьо1з||1о рага ип 1:ах1, рие 1ие§о по заЬез а риё Ьога 1:1епез
рие уо1уег а саза.
3. Е51;аЬатоз 1;гапри|1атеп1;е ЬаЫапбо у, зе ризо а сЬ!11аг у поз [аз1:1б|б а "[обоз 1а 1;агбе.
4. Моз с о т б рие зе ЬаЬГа те1:1бо еп ип пе§ос10 рие ЬаЬГа ^гасазабо у зе епсоп1;гаЬа аЬога
; по заЬГа с о т о заНг бе1 азип1:о.

^ С о т р 1 е 1 : а с о п и п а е х р г е $ 1 6 п у 1 : е г т 1 п а 1а (глве.
1. Ее р1б|егоп рие ргерагага 1а сепа у 1о Ь|20 рогрие
2. Мие51;го рог1;его 31етрге сиеШа 1а5 созаз рогрие
3. Моз риз1тоз 1аз Ьо1:аз у а б е т а з рогрие
4. Репзё рие |Ъатоз а 1:агбаг т а з , рего 1а уегбаб ез рие поз Ьа за11бо 1:обо
рогрие

-.\ба^

5. Еп зи ^ат|||а 1а сагпе 31етрге зе с о т е рогрие


6 . Еп 1а ЬаЫ1;ас|бп бе1 Ьо1;е1 рие 1е ЬаЬГап аз1§пабо зе епсоп1;гаЬа рогрие

7. Тобаз 1аз т а п а п а з за1е бе1 "Ьгеп рогрие


8. М е §из1;а 1г соп е11а бе с о т р г а з ; сиапбо 11е§а а 1а "Ыепба уа уа рогрие
@ ^ е е е1 51§и1еп1:е 1 е х 1 о з о Ь г е и п т\Ьо ат^еса. бе с а г а с ( : е г М 1 : й г § к о .

Ьа сИоза Соа111сие, 1а Ле 1а 1а1с1а <1е «егргешев, ^ие реп11<1о, шЕогтб с1е 1о8 ргерагаПУ08 а НикхИоросЬгЬ,
е$1аЬа с1е(11сас1а а 1а 11егга, тас1ге с1е 1о5 Сешхоп е1 шпо ^ие СоаШсие ИеуаЬа еп 8и 8епо. Ыедас1о е1
Ни112паЬиа, 1о5 тпитегаЫея <1е1 яиг, а$ос1ас1о$ соп т о т е п ю , 1о8 Ьегтапо8 8е асегсагоп еп огс1еп с1е Ьа-
1а« е«1ге11а5, у <1е СоуокаЬидш, (Нова 1ипаг, 1а с1е 1о8 1а11а, у сиапбо а1сап2агоп 1а сшпЬге с1е1 Соагёрес, 1а
са8саЬе1е8 еп 1а сага, ИеуаЬа ипа у1<1а гейгаёа еп топГапа Ае 1а8 зегрхепгев, пас1б ргос11§1о5атеп-
Соасёрес, т о ш а п а с1е 1а8 вегрхешев, сегса Ле Ге НшшЬросЬШ агтаЛо с1е вив Лах&оз у ей
ТоИап. Ш с11а, т1еп1га8 Ьагпа е1 1;етр1о, е8сис1о. Ни1ш1оросЬ1И со§1б 1а вегртепге с1е
ипа Ьо1а с1е р1ита8 Ьа]6 8оЬге е11а у а1 росо (ае^о, у соп е11а <1е8сиагтб а СоуокаЬи-
йетро 8е епсошгб т х з г е п о в а т е т е е т - ^и^, сиуа саЬеха ^ие<1б еп 1а т о Ш а п а
Ьага2а(1а. Сиапс1о 8и8 Ы]о8 сопосхегоп 1а тхепггав е1 сиегро с1ев1:го2ас1о го<1б рог 1а
попета, 1Пс11§пас1о8 рог 1о ^ие сгетап ^ие 1ас1ега. Епюпсев е1 сЬов аГасо а 1ов НшГх-
ега о1еп81УО у с1е8Ьопго8о, с1ес1с11егоп т а - паЬиа, рег51§шёпс1о1о8 соп вапа ЬавГа (1аг
1аг1а. Ьа Нозя та(1ге СоатЛсие 8е епШзГе- тиегГе а 1а тауоп'а.
с16 а1 сопосег 8и8 р1апе8, рего с1е ей утеШге
8а116 ипа уог ^ие арас1§и6 вив ( е т о г е з . Ьо8
М|дие1 К|уега Оогас1о,
НшйпаЬиа, ехс11а(1о8 рог 8и Ьегтапа Соуо1xаЬи^ш, "М|1о5 у п(о5 еп е1 Т е т р Ь Мауог с1е Мёх1со",
ее ргерагагоп рага 1а §иегга, рего ипо с1е е11о8, агге- Н1з1ог1а 16.

Е1 т\1о пагга 1а 1исЬа сб5т1са еп1:ге с1о5 са1:е§огГа5 с1е зегез; 1о5 с1е 1а \ит у 1о5 с1е 1а5 1:1п1еЫа5,1о5 зе-
гез рие пасеп с1е 1а 1;1егга у 1о5 рие 1:1епеп зи аз1еп1:о еп е1 с1е1о. Е1 зо1 рие зиг§е Юбоз 1оз с1Газ рог е1
Ьоп20п1;е с1е 1аз епггапаз с1е 1а 1;1егга с1ез1:гиуе соп зиз гауоз с1е ^ие§о 1а раМа с1аг1с1ас1 с1е 1оз аз1:гоз
пойигпоз, у ез1:а зисез1бп е1;егпа с1е соп1:1епс1аз ез 1а зепа! с1е 1а регбигас!6п с!е! типс1о.

1. Сотр1е1а е1 агЬо! §епеа16§1СО бе 1а5 с1тп1с1ас]е5 агюсав 5е§йп е! т ! ю паггас1о еп е11ехЮ.


Апо1:а а1 1ас1о с1е1 п о т Ь г е с]е сас1а с1юз ей 51§п|Ясас1о.
0 1 о 5 а с1е 1 а Т 1 е г г а
СоаШсие

2. <Оиё ор1па5 с1е 1а 1ги:егрге1ас1бп с1е1 т1Ю? ИешЖса еп е1 гехю ^и^ёпе5 зоп:
• 1оз зегез с1е 1а !и2
• !оз зегез с!е !аз 1:!п1еЫаз
• !оз зегез рие пасеп с]е 1а 1;1егга
• !о5 зегез рие пасеп еп е! с1е!о

3. Уиеке а соп1:аг 1а 1115ЮГ1а соп ш з ргор1а5 ра1аЬгаз рего игШгапе^о е1 ргезепсе Н|зЮпсо:

1а ёюза СоагИсие, та&е с/е /оз СепШп НиИтаЬиа у с/е СоуоЫаНиди!, //ега ипа
У1ёа геЬга(:1а еп СоаЫрес. С/п с//'а, т1еп1га5 Ьагге е/ 1етр1о, ипа Ьо1а с/е р / и т о 5
Ьо/'а воЬге е//а у...

ШП ёосе
р|]'а(е е п 1о5 у е г Ь о з я и е е х р г е з а п 5 е п ^ ! т ! е п 1 о 5 с1е 1а5 51§и!еп1:е5 о г а с 1 о п е $ $асас1а8
с1е1 *ех*:о.

• Сиапбо зиз Ырз сопоаегоп 1а поНаа, 1пс]1§паёоз рог /о ^ие сге\ап цие ега о^епзко у ёезЬопюзо, беа-
сУ/егол та1аг1а.
• 1а б'юза табге Соа1Исие зе еп1пз1еа6 а/ сопосег зиз р1апез.
• 1о5 НиИтаЬиа, ехсПабоз рог зи Ьегтапа СоуоЫаЬиди'!, зе ргерагагоп рага 1а §иегга.

С о т р 1 е и соп 1а ргер051С10П у е1 ргопотЬге согге$ропс)1еп{:е5 сиапбо 5 6 3 песезапо.


1. 1оз Ьуоз 1Пс1|§пагоп 1аз асс1опез с1е зи тас1ге. 9. азизХд а1 по уег а па6\е езрегапс1о1о еп е1 аегориегЬо.
2. Е1 гереп1;1ПО е т Ь а г а г о б е 1а т а б г е !пс1|§п6 зиз 10. М о азийез 1:ап роса соза, Ьау созаз реогез.
Ьуоз. I I. М о зие1е еп^ас1аг езаз созаз, з1п е т Ь а г д о еп1ас1а
3.1а с1|оза еп1;п51:еа6 1оз р1апез с1е зиз Ьуоз. тисЬГз1то 1оз сЫШбоз б е 1оз п1поз.
4 . Еоз р1апез с1е 1о5 Ни1"[2паЬиа у с1е Соуо1хаЬири1 1пс11§- 12. ргеосира 1обоз зиз а1итпоз, аиприе 1оз рие т а з
пагоп 1а сНоза. ргеосирап зоп 1оз рие М а п сопИпиатеп-Ье а с1азе.
5. Еоз Ни'|12паЬиа ехсПагоп 1аз ра1аЬгаз с1е зи Ьег­ 13. М о то1ез1;ё1з, рог Еауоп рие г е п е т о з т и с Ь о 1гаЬа]о.
тапа.
1 4 . Уа 5аЬё1з рие е1 б|гес1;ог то1е51:6 уиез1:га ас1:1-
6. Соуо1хаЬири1 ехс11:6 1оз Ни|12паЬиа. •Ьиб бигап1;е 1а ргезеп1:ас|6п б е 1оз сигзоз.
7. а1е§гатоз рие 1:е епсиеп1:гез т е ] о п 15 Ьа безап1табо е1 апипс10 б е 11иу1аз рага е1 1!п
8. Сиапбо т е буегоп рие ЬаЬГаз 1;еп1бо ип Ьуо а1е§гё т и с Ь о . бе з е т а п а .

Р д а ^ е е п 1а с о п $ 1 г и с с | 6 п с1е1 у е г Ь о <1е т о у | т 1 е п * о <1е 1а $!§и1еп1е о г а с ! 6 п с1е1


(ех^о.

• 1/е§або е/ тотепЮ, /оз Ьегтапоз зе асегсагоп еп огбеп бе Ьа1а11а.

Сотр1е1;а соп е1 ргопотЬге у 1а ргеро51С1бп 51етрге яие зеа песезапо:


1. Еоз Ь е г т а п о з асегсагоп 1а т о п г а п а б е 1аз зег- 6.51 то1е51:атоз у а т о з аЬога т 1 5 т о .
р1еп1:ез еп огбеп б е Ьа1:а11а. 7. М о 5а1§а1з 1а са11е а ез1:аз Ьогаз.
2. Еи13 асегсб зи Ь е г т а п о 1а рагаба бе1 аиЮЬйз 8. Тепеб си!бабо соп 1о5 п1поз, рие за1еп а 1а са11е.
рогрие НоуГа т и с Ь о . 9. Ез т е ] о г рие Ьа]ё15 у о з о 1 : г о з р п т е г о .
3 . Рог Сауог I асегсаз 1а за1? 1 0 . Уа Ьа зиЫбо ]иап 1а ЬаЬНасбп; 1:е езрега а11Г,
4 . \/еп1тоз а безреб1гпо5 рогрие т а г с Ь а т о з ез1;а т1зта
1:агбе.
5. М о 1;е ргеосирез, рие уоу 1а са^е1;епа т а з сегсапа
у 1;га1§о ипоз сЬиггоз.

Р о г й к 1 т о , Щл^е е п 1а5 $1§и1еп^е$ о г а с 1 0 п е $ с1е11ех1о.

• ЕзХаЬап 1пё1§паёо5 рог 1о дие сгеюп цие ега о/ёпз/Уо у безЬопгозо.


• А/ росо Оетро зе епсоШго т'1з1епо5атеп1е етЬагахаёа.
4
Сотр1е1:а ез^аз огасюпез соп е1 ргопотЬге соггезропс1!ет:е сиапс]о зеа песе5аг10.
1. Тобоз сгееп рие 1о т е ] о г ез ез1:иб!аг ипа 6 епсоп1:гаЬа т а ! у по ^ие а !а ||ез1:а.
саггега зирепог 7 !1ата Еогепго аиприе а ё! !е §из1:а рие
2. ЕНоз сгееп 1оз т е ] о г е з еп зи 1;гаЬа]о. !!атепТ11;о.
3.5Г, Ь о т Ь г е , |рие сгеез 1;и езо! М о р1епзо 8. Е ! а т а рага рие зе ргезепсе еп е! 1гаЬа]о
сопзеп1:1г1о. 1птеб1а1:атеп1:е.
4 . епсоп"1:гагоп 1а за!|ба безриёз б е гесоггег 9 . 1 о з1еп1;о, рего ез"1;а уег Ьаз разабо.
!а р1ап1;а боз о "[гез уесез. 1 0 . Ее т а п б а г о п рие разага.
5. е п с о Ш г а т о з соп А!1'гебо еп 1а риеПа.

1гесе 13
Ь е е е1 51§и!еп1:е (ех1:о е п е1 я и е 5 е г е Л е х 1 о п а $ о Ь г е 1о5 т о 1 : 1 у о $ с1е1 с и к о а1 а § и а е п 1а
сикига тауа.

РепзаЬап 1о8 т а у а х ат:1§ио8 ^ие 1а сепггоз т о п и т е п г а к з с1е к ес1ас1 бе ого ез-


пегга 5е ехгепсКа е т г е сиагго рипюз т а г - 1лп з1етрге еп кз т х з т а з епггапаз бе к
са(1о5 рог е! 1г1пегапо с1е1 5о1, с1о5 а 1еуаги:е 5е1уа, араг1:ас1о5 соп й-есиепс1а с1е 1оз к^оз
сиап(1о арагесха еп 1о5 5о15Пс1о5 бе 1пу1ег- о с1е сиаЦихег тап1Гез1:ас1бп зирегйс1а1 бе
по у с1е уегапо, у с1о5 а роп1епге, рог с1оп- кз У1а5 с1е сотип1сас1бп соп е11и§аг с1е к
(1е 5е ргесхрхгаЬа еп езаз 1есЬаз а 1оз аЫз- 1г1з1:е2а.
т о з 1пЕепогез (...) V 51п етЬаг^о, с о т о ега с1е езрегаг, с1е1
Ьа ехрепепс1а ЬаЬха епзепас1о а 1оз т а - а§иа, с1е езе Яи1<1о ^ие рог зег хпЕогте е 1п-
уаз ^ие е! сегпгогхо ^ие осираЬап 1о5 зегез (1е1;егт1пас1о зхтЬоИха к ап^^и^1ас^бп у е1
Ьитапоз (егттпаЬа еп е1 а§иа. Ыесгхуа- по зег, 5иг§1б гатЫёп к сгеас1бп у к У1с1а.
т е т е , 1а реш'пзик с1е Уисагап зе рго1оп§а Теггог с1е1 а§иа 1п{егпа1 дие ез к па(1а,
Ьас1а е1 зиг-загоезге рага асаЬаг з1п гете- у ангассхбп песезагха рог е111^и^(1о ^ие рег-
с11о еп осго хптепзо осёапо рог с1опс1е со- т 1 г к е1 сгесхтхето с1е кз р к т а з у к зи-
гге Ьоу е1 Ь1;ога1 с1е СЫараз у с1е Сиагета- регу1уепс1а с1е кз аЫеаз.
1а. 11п огЬе гобелбо рог е1 таг, сегса(1о с1е
а^иа 5а1ас1а, у ^ие сопгепха еп зи хпгегхог М1§ие1 Ш у е г а Оогас1о, " Т и 1 и т у ]а1па,
Ншопа 16.
—сото тозггаЬап 1о5 аЬипс1ап1:е5 рогоз у 1о5 (1о5 е х с г е т о х (1е1 т и п с 1 о т а у а " ,

сауегпаз п а т г а к з - ип 1пасаЬаЫе саис1а1 с1е


а§иа (1и1се. .Г

Рог 51 Еиега росо, еп е1 ггбрхсо
Ьйтес1о 1аз Ицухаз юггепсхакз зоп
е1 ксгог (1ес1з1уо еп е1 сотраз с1е 1аз
асг1у1(1ас1е5 согхсЬапаз У11:а1е5, е1 с1с1о
а§г1со1а, 1а сЬвггхЬисхбп у сагасгеп'згхсаз с1е
1а5 сазаз с1е ЬаЫсасгбп, 1оз у1а]е5 а 1оз зап-
шапоз о а 1о5 тегсас1оз; у е505 1:етрога1е5
рие(1еп пасег с1е с1еп1:го (1е 1а иегга, пиЬе5
^ие а5с1епс1еп с1е5с1е 1о рго1ипс1о с1е 1аз §ги-
1а5, о аггес1аг а хтриЬоз с1е 1аз Пхегхаз се-
1е5Ге5. Аз!, еп 1:ос1о сазо, е1 а§иа езгаЬа рге-
з е т е рог с1о^и^е^ а 1о 1аг§о у апсЬо бе 1о5
сЬГегепгез рхзоз о сотагсаз бе1 ип1уег50 ^ие
1о5 тауа5 рос11ап регс1Ыг у с1а51йсаг.
Ро^^ие е1 Ьогхготе бе\г вепакЬа к
Ьп(1е бе\5 бе 1о5 Ьитапо5, у кз ркуаз
по егап осга соза ^ие е1 сот1еп20 с1е к ре-
Ь^гоза с1етагсас1бп 1пгегтес11а ^ие сопс1и-
с к а1 гехпо (1е к 05сиг1с1а(1, кз ^епгез бе\
МауаЬ еухтагоп кз созгаз (...) Ьоз ^гяпбез

1оса1|2а еп е1 тара §ео§гаЯсо 1а 2опа бе а5еп1:ат1еп1:о тауа у ехрПса 1а 1трог1:апс1а 9ие Ь з тауаз соп-
сесКап а1 а§иа, рего гатЫёп е1 Теггог яие езта 1е5 ргоуосаЬа.

ИП са1огсе
1есиегс1о8
А п а с 1 е { г п р е г С е с ^ о з у р 1 и $ с и а т р е Н е с 1 : о $ а1 51§и1еп(:е 1 е х й о .

Аиауезё 1а риела с1е етЬа^^ие (еИг у сопгеШо В е с Ш ешопсез ресЬг а а1§йп огго ра-
<1е1 У1а]е 9ие етргепсЬа. Ме кешё а езрегаг у еп езе 8а]его ^ие т е с а т Ы а г а . Ь а гегсега
т о т е п ю апипс1агоп ип геСгазо ргеухзю <1е ипа регзопа а 1а 4ие зе 1о ресЬ, ипа у1е]е-
Ьога, рог 1о ^ие с1ес1сЬ' уо1уег а 11атаг а Сагтеп, С11а епсапГас1ога, т е Ь а Ы б с1е ипа
рага 4ие е11а а зи уег аухзага а 1а атх^а ^ие Ла а 1г апёсс1о1:а рагес1с1а а 1а тха, рего а! йпа! по соп-
а гесо§егте а1 аегориепо. Ви8^иё ипаз шопейаз еп 8е§ш 1а8 топес1аз. С о п 1оз раза^егоз атепсапоз
пи ЬокШо рего по епсопггё т а з ^ие с161аге8. Рш а Шуе 1а т 1 з т а зиегГе, рог 1о 4ие т ! пегу10318то Ьхе
ипа иепс1а рага ^ие т е сатЫагап ип ЬШеге с1е 10 еп ашпепго. О е гереШе, ип ро11С1а зе т е асегсб у
с161аге8 еп еигоз, рего т е с11]егоп ^ие т е сЬп^хега а т е р1<11б ^ие 1е асотрапага. Ь е ]игё 4ие по езгаЬа
1а ойсша с1е с а т Ь ю , Ьхега с1е1 гесшю (1е етЬаг^ие. т1:епГапс1о г1таг а плИе, рего по т е сгеуб.

(Рибо Патаг рог се1ёЬпо? ^Тиуо р г о Ы е т а з соп 1а роПс[а?

С о т р 1 е < : а е1 5!§и1еп(:е 1:ех1:о е п ра5ас1о.


Еп е51;а саза (уш) Е1епа Рёгег. соп ез1:|1о т и у с1аз1со, аиприе 31етрге (бес/г)
Е1епа (зег) т и у Ьп11ап1е е 1п1;е11§еп1;е. (5ег) рие (зег) 1а саза 1а рие (бесогагзе)
аЬо§ас1а; (аргоЬаг) ипаз ороз!- а 31 т 1 з т а , 1а р и е (1тропег) зиз сп1;ег105; Е1е-
С10пез рага ]ие2 росо безриёз б е 1:егт1паг зиз е51;иб103. па зо1о (с1е]агзе) Неуаг рог 1а саза.
(Зег) еп ипо б е зиз ]и1с1оз б о п б е сопос1б а Еп е51:а саза (зег) т и у 1е1|сез; (1епег)
зи т а п б о , рие зе (Патаг) Егпез1;о. Ё1 1;ат- боз Ьуоз, (1о§гаг) §гапбез ёх1-
Ыёп (зег) аЬо§або, сопсге1:атеп1е аЬо§або Ю з еп зи саггега рго1ез1опа1: (рагесег) 1а Еа-
сг1т1па11з1:а. Еп ипа осаз1бп (Непег) рие бе- т\\\а регГесЬа. Рего б е Е о г т а 1пезрегаба (сотеп^аг)
1епбег а ип ( а т о з о саро б е 1а т а ^ а р и е (е51аг) а зисебег ех1гапоз ЬесЬоз р и е ('безСги/г)
асизабо бе 1:га1|со б е бго§аз у б е соггирс1бп 1:оба 1а Ее11с|баб у (асаЬаг)
бе тепогез. Егпез1:о (сопзе§и1г) рие 1о бес1ага- Ппа1теп1:е еп ипа без§гас1а.
гап 1Посеп1;е; (зег) зи р п т е г а §гап у1с1опа. Еа Тобо (зисебег) Насе ип апо аргох1таба-
]ие2 (зег) Е1епа, зи 1и1:ига ти]еп теп1:е. Егпез1;о (ез1аг) 1;гаЬа]апбо еп ип са­
Е1епа у ЕгпезЬо (созогзе) осЬо т е з е з без­ зо т и у 1трог1:ап1;е: (беЬег) бе(епбег а ип

I
риёз б е сопосегзе. Ео зиуо зГ рие (зег^ ип уег- апз1;бсга1:а т и у сопос1бо р и е (езШ) .• аси­
бабего ПесИаго, а т о г забо бе ЬаЬег азез1пабо а зи т и ] е г с о т о соп5есиепс1а
а р п т е г а У1з1:а. (Сот­ бе ип а1:арие б е се1оз. (Тгойгзе) б е ип сп-
ргаг) ип т е п раз10па1: е1 сопбе ЯобгГ§ие2, р и е азГ (Натагзе)
ЬопЛо р1зо е п е1 Ра- е1 ргезипЮ азез1по, (сгеег) рие
зео б е 1а Са51:е11апа. зи т и ] е г 1о (еп^апаг) соп о1;го Ь о т Ь г е ; ипа
Е1епа (епсаг§агзе) посЬе, безриёз б е се1еЬгаг ипа (юз^а, 1а сопбеза (араге-
бе 1а бе- сег) тиег1;а.
согас1бп, е5рес1а1теп- Еп 1а саза, рог 1аз посЬез, Е1епа (етрегаг)
1:е б е 1а ЬаЫ1;ас1бп а оГг ех1гапо5 зоп1боз, (рагесег) уосез б е
б е та1:г1топ10. (Зег) т и ] е г 1атеп1:оз 1е]апоз, §п1;оз рие (реб/г)
ипа т и - ауиба. Рего йп1сатеп1:е 1оз (о1г) Е1епа. 5и
]ег бе1:а11»б1а, си1бабо- т а п б о (бес/г) рие (зег) зиепоз
за у с о п Ьиеп §из1;о. бе Е1епа, рие "[обо (езйг) е п зи 1та§1пас1бп.
(ОсНаг) ЕзЮз зоп|боз (1г) Ьас|ёпбозе саба уе2 т а з
1аз ех- с1агоз у 1'иег1;ез. А б е т а з , (безарагесег)
сеп1:пс1бабез у 1аз оЬ]е1:о5 б е 1а саза, 1аз уеп1;апаз у 1аз риег1;аз (аЬпгзе)
"тобегп1бабез". Рог зо1аз. Егпез1;о З1етрге (епсоШгаг)
5 езо (бесогаг) ипа ехр||сас|бп 16§1са а [ о б о з 1оз зисе-
" 1а саза зоз, рего Е1епа (заЬег) р и е а1§о (осигпг)
Тобо е51:о (зисебег) е5рес1а1теп1:е рогрие по (робег) богт1г; Е1епа (о1г)
еп 1а ЬаЫ1;ас1бп бопбе (с1огт1г) е1 та1:г1топ1о. Е1е- с о т о (1еуап1аг5е) рего по (бес/г)
па (ропегзе) еп соп1:ас1;о соп ехрег1:о5 еп рагарз!- п1 (Ьасег) паба; (циебагзе)
со1о§Га у е11о5 [ а т Ы ё п (беаг) рие а1§о ех1гапо у богт1ба. (ОезреПагзе) ипа Нога без­
та1ё11со (осигпг) еп 1а саза, у зоЬге [обо, еп 1а Ьа- риёз зоЬгезаНаба а1 езсисЬаг 1аз уосез, рего аНога по (зег)
Ы1;ас1бп: а11Г зе (роёег) зепИг бо1ог у 5и1г1т1еп1:о; а уосез, 31ПО пзаз аЬсабаз, сагса]абаз. (1еуап1агзе)
резаг бе рие 1а 11аЫ1:ас1бп (зег) т и у саИба, 1а зап­
а1 уег рие по (езйг) Егпез1:о у (5а/(г)
оре (рагесег) рие (Ье1агзе) а1 еп1гаг
: еп 1а риегЬа (епсоШгаг) е1 сабауег
еп е11а.
Е1епа (1пз'1зЬг) гере1;|батеп1:е еп уепбег 1а б е зи т а п б о ; 1е (соПаг) 1а саЬега у 1е (аггапсаг)
саза у еп с о т р г а г о"1;га, рего Егпез1:о (гекзе) у е1 согагбп. Еп 1а рагеб (езспЫг) :
(беаг) рие (зег) созаз б е Ьги]а5 у У Е М С А М 2 А , Р О К Е 0 5 5 1 С Е 0 5 О Е Е 0 5 51СЕ05. А1 о^го 1або
рие е11а (1епег) ипа §гап 1та§1пас1бп. Егпез1:о, с1а- бе1 разШо Е1епа (сгеег) уег 1а 11§ига бе ипа т и ) е г
го, по (заЬег) 1о рие 1е (езрегаг) Упа Е1епа, 1б§1сатеп1;е, (уепёег) 1а саза у (1гзе)
посИе бе б!с1етЬге рие (Ьасег) ип ЕгГо Ь о г п Ы е у соп зиз Ьуоз а о1:го 1и§аг; 1е]оз бе а11Г. Рего ап1;ез
(Поуег) 1п1;еп5атеп1;е, Егпез1;о (1еуап1агзе) (Ьасег) а1§ипа5 ауеп§иас1опе5...

^Оиё ез 1о яие с1е5сиЬп6 Е1епа?Тегт1па е51;е е5са1о^пап1:е ге1аг;о.

С о г п § е 1о$ е г г о г е з с1е 1о5 1 : 1 е т р о 5 у е г Ь а 1 е $ ц и е И а у е п 1а $1§и1еп(:е п о 1 к 1 а .

ЕЫ А1СА1А ОЕ НЕЫАКЕ5 АРАКЕСЮ УМ МА1ЕТ1Ы СОН 6.000 ЕУКОЗ


5оЬге 1а8 Лег с1е 1а тапапа ип 1а с1оситеп1ас16п. А]епо а юбо Ешге Гапго, ип 1:гаЬа;а(1ог т и -
ех роИс1а дие зе (1е(11са а 1а с о т - езГо, е1 ЬотЬге З1§и16 зи сат1по п1с1ра1 У10 е1 та1еГ1п зоЬге е! со­
ргауепна бе сосЬез роПаЬа ип т а - ЬазГа ^ие зе сЬо сиеШа с1е ^ие по сЬе у, Ггаз сотргоЬаг зи соШеп!-
1е1ш еп сиуо хШепог ЬаЬха 6.000 ИеуаЬа 1а уа11]а рогдие зе 1а бе\6 о1- бо, зе ЬаЬ/а риезго еп сопГасГо
еигоз у 1а с1оситеп1аа6п бе ип \е- у1с1а{1а зоЬге е1 сосЬе. соп 1а роИс1а тип1с1ра1. ТТп сосЬе
Ь1си1о. 8е с11п§16 а Мас1г1<1 рага МесЬапге ип 1е1ё1опо тоуИ зе гасНо-раггиИа зе с11Г1§16 а1 1и§аг
геа11гаг ипа орегас16п гексюпаЛа ризо еп сопГасГо соп е1 ^атИ^аг рага Ьасегзе саг§о бе1 т 1 з т о ,
соп зи пецосю. Е з Ш у о сопуегзап- соп е1 ^ие езГаЬа сопуег5ап<1о у 1е рего по 1е сЬо Гхетро, бабо ^ие,
бо соп зи сипа(1о еп ипа са11е т и у р1с116 ^ие ге^гезага иг§еп1етепге ау18ас1о рог е1 ргор1еГаг10, уа Ьа-
сегсапа а зи ё о т к Ш о , у ип ёезсш- а1 рипЮ еп е! ^ие зе ЬаЬ/ап епсоп- Ь/а 11е§ас1о зи сипас1о.
бо Ыго ^ие со§1ега зи сосЬе бе}лп- 1:гас1о. Е1 сипа<1о уоЫб а11и§аг у зе
Ао$е оЪпбябо зоЬге е1 саро с1е огго епсоШгб соп ^ие, еп е(ес1о, а1И ез- РиеПа с/е Мабпв,
уеЬ1си1о е1 та1е11П соп е1 сИпего у Щуо 1а саЛега. (1ех)о ас1ар(ас1о).

Е П § е 1а о р с | 6 п с о г г е с ^ а .

А ЗегаПпа 1а5 рг1за5 у е1 безогбеп 1а ез1:гезаЬап. $1етрге р\ап'фс6 I р1апфсаЬа зиз асс10пез соп уаг1оз
бГаз бе ап1:е1ас|6п у апо1б I апо1аЬа 1о рие беЬГа Ьасег саба Ьога бе1 бГа.Тобаз 1аз т а п а п а з геразб I
геразаЬа бигап1:е 15 т1пи1;оз зи а§епба, у еп 15 апоз б е 1;гаЬа]о еп ариеНа е т р г е з а пипса (око I [а1-
1аЬа а зиз оЫ1§ас10пез. Рего ип бГа зисеб|б а1§о 1пезрегабо. Е1е§б а 1а о^с1па ип пиеуо с о т р а п е г о ,
Ксагбо, рие зе розб / разаЬа 1а тапапа еп1:ега геуо1у1епбо раре1ез у с а т Ы а п б о 1а5 созаз бе 311:1о:
"Езрего рие по 1;е то1ез1;е", буо, "рего пипса Ье зороПабо I зороПаЬа 1ап1о огбеп, т е ропе пегу1о-
зо.Т|епез ипоз 0]оз ргес10503. ^ С о т е т о з )ип1:оз?". ЗегаИпа по зе 1о рибо I роб\а сгееп Е1 безогбеп
//ото / НатаЬа а зи риег1:а, у 1о с1ег1;о ез рие гезико I гезикаЬа 1ггез1з1;|Ые.

16 Й1ес18ё18
0 [ К е с и е г с 1 а 5 ц и е 1о5 з и е п о з з е с и е п ^ а п е п 1 т р е Н е с * о ? А п а , и п а е51:ис1!ап1:е с1е 1п-
^ • о г т а * : к а , й е Ь е р г е з е п ^ а г з и р г о у е с ^ о с1е Гт бе с а г г е г а у у а е з ^ а а рип1:о с1е а с а -
Ь а Н о . М о з с и е п ( : а и п а р е з а с Л Н а ц и е *:иуо Н а с е и п р а г й е ^ Г а з у цие тиу Ь\еп р о -
с1г1а Н а Ь е г 1 е зисес11с1о с1е уегс1ас1.

Рог Еш НаЬГа 1;егт1пас]о е11гаЬа]о; 5о1о т е М а Ь а Насег 1а рогЬаба е 1трпт!г1о.


То1;а1, рие епсепбГа е1 огбепабог; аЬгГа е1 ИсЬего у т е епсоп1;гаЬа соп ип 1:ех1:о
1Псотргеп5|Ые. М|гаЬа ипа а ипа 1а5 ра§1па5 у "[обаз е й а Ь а п 1§иа1. Оезезрегаба,
5а1Га с1е1 рго§гата, ас1;1уаЬа е1 ап11у1ги5 у |Ып§о!, е1 огс1епас1ог1;епГа ип У1ги5. |Оиё
зийо! Мепоз т а 1 р и е т е безрегЬё еп5е§и1с1а.

Уие1уе а е5спЬ|г е1 гехЮ с о т о 51 с1е ип 5исе50 геа1 58 1:га1ага. Рага е11о гепбгаз ^ие с а т Ы а г
а1§ипо5 уегЬо5 ^ие е51:ап еп 1трег1ес1:о рог е1 тс1еЯп1с1о соггевропсИепю.

( 3 О г ( ] е п а ( а з 31§и1еп1ез у1пе1:аз с1е а с и е г с 1 о с о п 1аз Н о г а з у е з с г ! Ь е 1а Н|з1:опа.

5:30 а. т . / 6:30 а. т . / 7:30 а. т . / 8:30 а. т . / 9:30 а. т .


/ 10:30 а. т . / 11:30 а. т . /12:30 р. т . /1:00 р. т . /
1:30 р. т . / 8:30 р. т . / 12:30 р. т .

17
Р о п е п ра5ас1о е 5 * а о С г а п а г г а с | 6 п с1е1 а т 1 § о с1е С и г Ь .

19.00 Еп1:го еп ипа ]оуег1а, т е с о т р г о ип Ко1ех Ае с1еп1е ^ие хе аргох1та ипа


ого аи1ёп1;1со, «итег^хЫе, амхта^пёйсо у ап- регшгЬас1бп асотрапага
^:^сЬо^ие у 1о г о т р о т згШ. Ае арагаю е1ёс1псо.
19.30 Ешго еп ипа регЬгтеп'а у т е с о т р г о ^и^псе 20.42 Рог си1ра <1е т ! рипегега
Ггавсоя с1е Еаи <1е Регит, ^ие асаЬа с1е ваИг. гас11ас1;1у1{1а(1, т е саеп
20.00 Вес1с1о ^ие е1 сЬпего по 41а 1а 1"е11с1с1а<1, (1е81п- 1ге8 гауо8 епс1та. $е т е
(е^го гоАо 1о ^ие Ье сотргас1о у соп1:1пйо са- йшёе к ЬеЬШа Ае\
т1папс1о соп кх тапо8 еп 1о8 ЬоЫИоз у е1 ап1- гоп у к сгета11ега с1е к
т о и§его. Ьга§ие1а. 5 е т е ропеп
20.40 М1еп1га8 равео рог 1а8 КатЫаз, е1 с1е1о 8е сиЬге Юс1о8 1о8 ре1о8 <1е риШа у по Ьау ^и^еп 1о8 с1о-
Ае пиЬаггопев у геШтЬап ипо8 пиепоз: ез еу1- т е п е : рагегсо ип риегсоезрш.
Ес1иагс1о Мепс1о2а, 5|п поНс;а5 с/е СигЬ.

$ и $ 1 : к и у е е1 ! т р е К е с ( о р о г р г е з е п с е о сопс]|С10па1 у с1| циё у а 1 о г 1 1 е п е .


I. ^Оспбе Ьаз сИсНо рие р и е б а Ь а т о з ?
2.51 ри<:1|ега т е 1о с о т Г а а Ьезоз. ^ ^
3. Уо рие-[и 1о с1епипс1аЬа а 1а роНсГа. -
4. 1а з е т а п а разаба поз с1уо рие зе с11уогс1аЬа, у аЬога уа е з й п о1;га уег с о т о боз 1;ог1;о1|1;оз.
5. А Ь о г а т 1 з т о ЬасГа 1аз та1е1;аз у безарагесГа бигап1:е ип раг б е з е т а п а з .
6 . ОиегГа реб1г1е а1§о 1трог1ап1;е.
7. А и п р и е зир1ега 1а уегбаб, по 1;е 1а бесГа.
8. Ти ат1§а 11е§аЬа а 1аз б1е2, ^уегбаб?

Р и п ^ й а е1 $1§и1еп1:е 1ех(:о.

А Р Р Е М О Е В и м Ю Ю М А ЕМ Е 1 Е Х Т Р А Ш Е В О
Ашез с1е е1е§1г е1 сигзо сопу1епе раГз у абетаз е! созю ез 1п^ег1ог 1о5 Вё1§1са у 5и12а у еп сЬзгхпюз ге§1-
с о т о арцта Сг151:1па Нигга(1о с11- со1е§105 рог зи рагге оЕгесеп тауог шепез с1е а1о;ат1епю
гесюга с1е А1\уауз 5сЬоо1 оГ Ьап- 5е§иг1с1а(1 1о ^ие гезика 1с1еа1 рага Еп Ргапс1а к С а т а г а Ргапсо-
§иа§е5 гепег еп сиепга ипа зепе с1е 1оз т а з ре^иепо5 езрайок с1е Сотегс1о е 1пс1изта
соп51с1егас1опез §епега1е5 АргепсИха/е рага ^ие к езсап- ойгесе ггез сигзоз
В е з и п о сиапго т а з ре^иепо с1а зеа е1ес1;1уа зе с1еЬе гепег ип со- - Е п 1*атШа ез1:апс1а (1е с1о5 а
зеа е1 п1по тепоз ехрепепс1а геп^а пос1т1епю ргеу1о с1е11сЬота з! по сиагго зетапаз еп ктхПаз еп В1а-
о т а з согю зеа е1 сигзо сопу1епе е1 гезика(1о зега т и у ре^иепо еп тшг у скзез еп е1 Русёе НбиеЬег
^ие уауа 1о т а з сегса роз1Ые сотрагасхоп соп е1 езЕиегхо есо- рага п1по5 с1е епгге 13 у 17 апоз
Ё^аё аип^ие еххзсеп сепигоз п о т к о - Еп со1е§1о еп е1 сотр1е^о С1-
^ие ас1т11:еп п1по5 т а з ре^иепо5 1о РЕС-1В5 еп к Ргоуепга с1оз о ггез зе­
погта! ез епухаг а1 п1по а раггхг с1е Ргапсёв тапаз Ас езгапск рага п1поз Ае ешге
1оз 10 апоз Резе а ^ие е1 1п§1ё5 ез е! 1с11ота 9 у 17 апоз еп Агигкп^иа №га сиг­
А1о]ат1епЮ кз ктхИаз регт!- тауопсагго са(1а уег Ьау т а з с1е- зоз с1е ипа а сиагго зетапаз рага п1-
геп ипа тауог ргассхса (1е1 хскота тапс1а с1е сигзоз с1е йгапсёз кз ог§а- поз Ае етге 13 у 17 апоз N 0 1пс1иуе
1пуо1исгаг5е еп кз созгитЬгез с1е1 п1гас1опез оГгесеп сигзоз еп Ргапс1а у1а]е
ВЬпсо у Медю 11ех>о авар1аво].

18 Й1ес1осИо
^ С о т Ы п а е з ^ а з $е!$ р а 1 а Ь г а 5 р а г а Н а с е г (ос1а5 1а$ ^ г а з е з р о 5 1 Ы е 5 . Р а г а е11о, { и е ^ а с о п е1 огс1еп
с1е 1а5 р а 1 а Ь г а 5 , 1 а р и п ( и а с ' | 6 п у 1а а с е п 1 и а с | 6 п .

• заЬез Е]5.:
• Ьа осигпбо •/Сото! 1Но заЬез /о ^ие Ьа осигпбо?
• 1о 1С6то по заЬез /о дие Ьа осиггИо?
• по Сото по ваЬез /о ^ие Ьа осигпбо...
• сото
^ рие

^ Е п Е;егс|'с/о5 <1е евгИо, бе К а у т о п с ! Р и е п е а и , $ е с и е п г а е1 т 1 5 т о 5 и с е $ о с1е т и у с11уег$а5 т а п е г а з .


1п1:еп1:а 1 т а § 1 п а г с о п ауисЛа с1е * и с о т р а п е г о с1е ц и е з е ^ггЛл а раг1:1г с1е 1а у е г 5 1 6 п 1:1йи1ас1а"Раг1е5 с1е
1а о г а с 1 6 п " .

РАКТЕ8 О Е ЬА 0 К А С 1 0 М -
А К Т 1 С и Ь 0 5 : е1,1а, 1о8, ип, ипа, а1. Щ
5и5ТАЫТ1У05: тапапа, тес11ос11а, ркгаГогта, аиюЬйз, Ь'пеа 5, ра^^ие, Мопсеаи, ]оуеп, сиеИо, вотЬгего, §а16п, 1и-
§аг, С1п(:а, уесто, рхе, у1а]его, <118си$1бп, $шо, Ьога, е$(:ас1бп, 8ап(1о), Ьагаго, сопуег8ас1бп, сотрапего, ехсосе, аЬп^о, 8а«-
{ге, Ьо1бп.
АВ}ЕТ1У05: ггахега, сотрксо, гос1еас1о, §гап(с1е), ПЬге, 1аг§о, непхяЛо.
УЕКВ05: уег, 11еуаг, т1:егре1аг, рге»:епс1ег, рхвосеаг, «иЫг, Ьа^аг, аЬапс1опаг, ргес1р11:аг(«е), уо1уег, уег, <1ес1г, сИвттшг,
Ьасег, 8иЬ1г.
РКОЫОМВКЕ5: уо, 61, зе, -1е, 1о, е1 сиа1, яие, езсе.
АОУЕКВЮЗ: росо, сегса, тиу, а(1гес1е, гар1с1атете, таз, Гагс1е.
РКЕР051С10НЕ5: а, Ьас1а, еп, с1е, яоЬге, апге, соп, рог, еп.
СОN^^NСIОNЕ5: яие, о, рего.

с1|ес1пиеуе 19
Р а г а з а Ь е г $• «:е И а 5 а с е г с а с 1 о , с о т р 1 е 1 а 1а у е г 5 1 6 п 1:!(и1ас1а " К е 1 а * о " с о п е1 « 1 е т р о лбесилдо.

КЕЬАТО
11па тапапа а те<11о<11а, ]ип1:о а1 ра^^ие Моп­ о (Ьа^аг) у1а]его8. Рего (аЬапЛопаг, ё1)
сеаи, еп 1а ркгаЕогта Ггавега с1е ип аиюЬйз сав! сош- гар1с1атеп1е 1а сЬзсизхбп рага 1ап2аг-
р1е1о (1е 1а Ь'пеа 5 (еп 1а ас1иаЬс1а<1 е1 84), (оЬхегуаг, 8е 8оЬге ип 8 Ш о 4ие (^ие(^а^) ЬЬге.
уо) а ип рег50па]е соп е1 сиеИо ЬаяГаМе Оо8 Ьога8 т а 8 »:агс1е, (роЬег, уо)
1аг§о ^ие (Неуаг) ип «отЬгего с1е йекго а уег1о с1е1ап1е (1е 1а езгасхоп ^е Захш-Ьахаге,
гос1еас1о ёе ип согс16п 1:геп2ас1о еп 1и§аг с1е схша. ЕяГе сопуег8ап(1о соп ип а т 1 § о ^ие 1е (асоп$е]аг)
шс1тс1ио (гШегреЫг) , <1е §о1ре у сЬвтшшг е1 евсоГе (1е1 аЬп§о Ьа-
роггахо, а 8и уес1по, рге1;епсЬепс1о ^ие 1о (ргвогеаг) с1ёт1о8е 8иЫг е1 Ьогбп зирепог рог а1§йп зазгге
ас1гес1е сас1а уех ^ие (зиЫг) сотрегеше.

А И о г а с о т р а г а е з ^ а з й о з у е г 5 1 о п е 5 , 1 а р п т е г а е х с 1 и $ 1 у а т е п 1 е п а г г а 1 ' | у а у 1а 5е§ип<]а с1е5спр11уа.

1треКес1:о
Р г е * : ё п * о 1пс1еАп1с1о
Ега теб!обГа. Еоз у1а]егоз зиЬГап еп е1 аи1;оЬй5. НаЬГа
Рие а тес11ос1Га. 1о5 у'|а]его5 5иЬ!егоп а1 аигоЬйз. Н и Ь о
арге1;игаз. У п зепог ]оуеп ИеуаЬа еп 1а саЬега ип з о т -
арге-кигаз. и п зепог ]оуеп Неуо еп 1а саЬега ип з о т Ь г е г о
Ьгего рие ез1;аЬа гобеабо рог ип согббп у по рог ипа
гобеабо рог ип согбоп, по рог ипа ап1а. 5е рие]6 а зи с'т1;а.ТепГа ип 1аг§о сиеПо. 5е рие]аЬа а зи уес1по рог 1оз
уес!по с)е 1оз е т р и ] о п е з рие ез"1;е 1е 1пЯ1§|6. Еп сиапбо У10 е т р и ] о п е з рие ез1:е и Ш т о 1е 1п{1|§Га. Еп сиапбо уеГа ип 31-
ип зШо ПЬге, зе ргес1р!1:6 зоЬге ё1 у зе зеп1:6. Х\о ПЬге, зе ргес1р11:аЬа зоЬге ё1 у зе зеп1аЬа.
Ео у1 т а з [агбе с1е1ап1:е б е 1а е51;ас1бп б е 5а1п1:-Еа2аге.
Ео уеГа т а з 1;агбе, бе1ап1;е бе 1а ез1;ас1бп бе 5а1п1:-Еагаге.
5е ризо ип аЬп§о у ип с о т р а п е г о рие зе епсоп1гб а11Г 1е
5е ропГа ип аЬп§о у ип сотраг^его рие зе епсоп1:гаЬа а11Г
Ыго е51а оЬзегуас^бп: Еие песезапо ропег ип Ьо1;бп т а з .
1е НасГа е51а оЬзегуас1бп: НасГа ^аНа ропег ип Ьо1:бп т а з .

5епа1а еп ^иё сазоз е1 изо с)е ип Г1етро и оГго с а т Ы а е1 5еп1:1с1о с1е1 иехш.

С о т р 1 е ( а с о п 1о$ ( 1 е т р о 5 с1е1 разасЛо.


С о т о 51етрге, а Рере Са^ег зе 1е (Ьасег) 1:агбе. Арие! бГа (зег) !трог1ап1:е,
риез (1епе\г) ипа еп1;геу|з1:а бе 1:гаЬа]о. Еа посЬе ап1;епог (ргерагаг) 1аз
созаз у (ргасЬсаг) зи ргезеп1:ас|бп бе1ап1:е бе1 е5ре)о, рего е1 безрег1;абог по (зопаг)
а зи Ьога. А1Ъг1;ипабатеп1:е по (песезНаг) е1 сосЬе, риез 1а е т р г е з а
(езйг) а боз разоз б е зи саза. (Со§ег) е1 р о г М о У о з у (репзаг)
рие (робег) 1;егт1паг б е Ьасегзе е1 пибо бе 1а согЬа1;а еп е1 азсепзог
Рего (езйг) осирабо, азГ рие (Ьа]аг) согпепбо 1а5 е5са1ега5, бе 1:а1 зиег-
1;е рие еп е1 й Ш т о 1;гато (саегзе) А б е т а з бе1 баг10, зе (Ьасег) ипа го-
габига еп е1 рап1;а1бп. (Зе§и1г) согпепбо у (11е§аг) 51П а1|еп1;о а1 еб|^ао.
|Ео (сопзе^шг) ! А й п ((а11аг) ип т1пи1;о рага 1аз 9. А1 еп1;гаг еп е1 азсепзог
(гесопосег) а1 5г ЗапсЬег, епсаг§або бе зи еп1:геу1з1:а у а ри1еп (уег) сиап­
бо (ргезелйг) зи сиггГси1ит росоз бГаз ап1ез. Е1 зибог 1е (саег) рог 1а
Сгеп1;е у (Неуаг) 1а согЬа1:а со1§апбо рог 1а езра1ба. Еатеп1;аЫетеп1;е, е1 5г ЗапсЬег 1:атЫёп 1о
(гесопосег)
^ ^ С о п о с е з 1а$ а у е п 1 : и г а 5 с1е1 г е у А г 1 : и г о у 1о$ с а Ь а 1 1 е г о 5 с1е 1а т е з а гес1опс1а? Е $ ( е е $ е1 с о т 1 е п 2 0
с1е и п а с1е е х а з а у е п 1 и г а 5 , р е г о 1:епс1га$ ц и е о г й е п а г 1о5 ( г а § т е п ( о 5 у р о п е г 1о5 у е г Ь о х е п 1а ^ о г т а
с о г г е с ^ а (1е1 равабо.

Ьа попаа (Ие^аг) а оМо5 <1е Агшго зеп1а<1о ешге зиз Ьагопез,


Кеи, ^ие (езШг) сот1епс1о соп у, з т за1ис1аг, аз! (Лесп) :
1о5 тауог<1ото8. (Оеуаг) ей уап-
1аг у (асгиНг) согпеп(1о ]ип1;о а1 Е1 геу (ге$ропе1ег) ^ие зе ге-
геу, а ^и^еп (атепагмг) соп 1г8е 31§паг1'а а зи&Ь з1 по (роЛег) ге-
(1е 1а соле у (1е]аг Ас 8егу1г1е 81 по 1е (о^ог^аг) тес11аг1о; рего т и с Ь о 1е (реваг)
Ае апгетапо 1о ^ие 1а1 репаг.
1е (1г) аресИг. Езю (огг) \.оАо е1
"Кеу, 81 еп ш согие Ьау саЬа11его, ра1ас1о, у х.оАа 1а соПе (^иее^а^$е)
8^^и^ега ипо, еп ^и^еп риес1а8 йаПе ра5тас1а у сошпоу1(1а.
ЬавГа е1 рипю <1е ангеуепе а сопйагк Еп ипа йезса с1е 1а А8сеп51бп
а 1а ге1па рага сопс1ис1г1а еп ро8 с1е (геитг) е1 геуАгШго
ш!, а езе Ьо8^ие ас1опс1е уо т е с11п]о, зи соПе, Гап пса у Ьегтоза с о т о 1е
а1111о §;иагс1агё соп 1а ргошеза с1е с1е- (р1$гаг) , Гап е8р1ёп-
уо1уег1е <:о(1о8 1о8 рп81опего8 ^ие ез- АлАг. с о т о а ип геу (сопуепгг)
1ап еп саииу1с1ас1 еп пй 11егга; соп 1а1
^ие риес1а с1е1еп<1ег1а &еп1:е а ш! у ге-
соЬгагк а^и1 рог зи ргор1о т ё п ю " . ЕпГопсез е! саЬаИего (Ьасег)
ас1етап Ае диегег раггЬ. (Вапе)
Оезриёз Ае 1а сописк (^иес^а^$е) 1а уие11а, зш (ЛеГепегзе апГе е1 геу,
е1 геу еШге виз сотрапегоз. Еп к за1а (ЬаЬег) у (уепгг) ЬазГа к риегга с1е к за1а.
тисЬоз поЫез Ьагопез, у соп е11о8 Рего по (1га5разаг) 1оз реЫапоз.
ШпЫёп (е$Шг) к геша. Абетаз (Ое{епепе) с1е ргопГо у (с1ес1г)
(ЬаЬег) тисЬаз (1ата8 Ье11а8 у сог- с1езс1е а111:
(езез 4ие (ЬаЫаг) соп гейпапиеп-
Ю к 1еп§иа йапсеза. "Зепог, заЬес!, риез, сиа1 ез е1 <1оп ^ие т е Ьа-
Ьё13 а5е§игас1о: к сизГоЛа у ЛеГепза с1е к ге1па
Е1 геу (рготегег) ситрЬг 8и ^ие щш езга; аз1 4ие 1гетоз ггаз е1 саЬаИего 4ие
реис1бп, Й1ега к ^ие йгега. поз а§иагс1а еп е1 Ьо54ие".
Е т г е 1ап1о, Кеи, ^ие (Мп^гг) А1 геу 1е (епШзШег) зи рготе-
е! з е т с ю Ае кз тезаз, (сотег) за, рего к (сотфгтаг) , у аип^ие а
соп 1оз сопс1е81аЫез. М1еп1:газ Кеи (евЫг) зи резаг, по ((1е5с1есше) Ае е11а.
5ет:а<1о аШе к с о т Ы а , Ье щш
^ие (ргезетагве) ип саЬа11его ";Кеу АгГиго, ге1еп§о еп т\п а саЬаПе-
аше к сопе, т и у репгесЬа^о рага е1 сотЬаГе, гоз, ( к т а з у {1опсе11аз Ае ш йегга у тезпа^а! Рего
уез11с1о соп {о(1аз зиз агтаз. по Ге {Ь§о 1а1е8 пиеуаз рог^ие р1епзе (1еуо1уёпе1о8.
Рог е1 сопггагю, 1е ^шего а{1уегг1г у Ьасег заЬег ^ие
Е1 саЬаПего соп 1;а1е8 аггеоз (Пе^апе) по йепез ро«1ег ш ЬаЬегез соп 1оз ^ие риескз ге-
апге е1 геу, АопАе (еПаг) соЬгаг1оз".
СЬгё (1еп с1е Тгоуез, Е/ саЬаНего с1е 1а сагге1а
[^еx^о ас1ар(а<:1о|.

I
уеш^шпа 21
4
Е51 :е 1 е х ( о г е $ и к а п а 1 п с о т р г е п 5 | Ы е р а г а с и а 1 я и 1 е г а , р е г о з е ^ и г о ц и е 1:й $ а Ь е $ с1е
цие НаЫа.

Тгаз ипа Ьгеуе 5е51бп бе 11е1|о1:егар1а, 1:ет1епбо рие т е ри- со зи^ге б е ргоп1:о ипа сг1515 11151:ёг1са рогрие ип сасориГт!-
51егап еп сиагеп1;епа, зиЬГ рог еп ипа атЬи1апс1а Непа бе со 1е с о т р и т е зи "1:|1о515 §опЕб1;1са; безриёз, "[газ ип сбНсо Ы-
сазоз с1Гп1С05. АНГ б1а§по51;1СО ип §а51;га1§1со, аСейабо бе §1- \\аг, уа а са1таг зиз сопуи1з!опез.
§ап1:15то а§ибо, соп ипа сиг105а е1оп§ас|6п -[гариеа! у геи- Маз гагбе уие1уо а уег1о ]ип1:о а1 ЕагагеЮ, сопзи11;апбо а ип
та1;15то беЬгтап1:е бе1 согббп бе1 з о т Ь г е г о . Ез^е топ§б11- сЬаг1а1ап зоЬге ип Еогипси1о рие без1исГа зиз рес1ога1ез.

С о п С е 5 1 а уегс1ас1его о (л\во а 1а$ 51§и1еп1е$ с и е 5 1 : ю п е $ 5 о Ь г е е1 р г о 5 р е с ( о с1е 1а а $ р 1 п п а


Я и е Н е п е з е п е1 и Ь г о с1е1 А 1 и т п о .
I.Еауогесе 1а по соа§и1ас|бп зап§иГпеа.
2.5е гесот1епба 1;отаг ез1:е теб1сатеп1:о рага ргеуеп1г 1оз зГп1:отаз бо1огозоз у 1еЬп1ез.
3. Апге у6т11;оз о 5отпо1епс1а ргоЕипба у рго1оп§аба б е Ь е зизрепбегзе е11;га1;ат1еп1;о.
4 . М о беЬеп абт1п151;гаг5е т а з б е 6 с о т р п т 1 б о з а1 бГа.
5. Риебе ргоуосаг то1ез1:!аз еп е1 арагаЮ б1§ез1;1уо.
6. Еоз с о т р п т | б о з беЬеп 1;га§агзе соп а§иа.
7.5б1о риебе1:отагзе Ьа]о ргезсг|рс1бп 1"аси11:а1;|уа.
8. Н а у рие зег ргесау|боз з1 поз б е Ь е т о з засаг о агге§1аг ипа р1е2а беп1;а1 бигап1;е е1 р е п о б о б е 1п§ез1:а б е ез1:е
теб1сатеп1:о.
9. Еп ез1:е Е о г т а Ю , ез ип теб|сатеп1;о 1пб1сабо рага 1обаз 1аз ебабез.

^) ^Те Н а 5 го1:о а 1 § й п Ь и е 5 0 а 1 § и п а у е г ? Ацш Непев 1о5 п о т -


Ь г е 5 с1е с 1 п с о Н и е з о з о с о п ] и п 1 о с1е Н и е з о з И е с Н о з р е с 1 а 2 о $ .
К е с о п $ ( г й у е 1 о 5 у е 5 С п Ь е 1 о $ е п е1 е 5 я и е 1 е 1 о .

(ё *е о а уёг со со5 ега На па


пе 1ит тиг Ьга

^) Е п с и е п 1 : г а е1 т 1 : г и $ о у с1! цие (1епеп е п с о т й п 1а5 с 1 е т а $ р а 1 а Ь г а 5 .

1. сегеЬго, тёби1а езр1па1, тапб|Ъи1а, пегу1о, пеигопа


2. ЬГсерз, Мсерз, гейо, ресЬога!, §ете1оз
3. ЬГ§або, уе]12а, ри1тбп, ппбп, па1§а
4.1;епббп, уепа, уазо, аг1:епа, согагбп

22 уе1п1|й6з
С о т р 1 е ( а е11:ех*:о.

АРАКАТО 016Е$Т1У0
Е1 арагаю (11§е51:1УО сопу1еПе 1о5 Юз с1е1 <1е1§ас1о, сагасюп-
еп раг1:1си1а8 1яп ре^ие- 2ас1о рог зиз тпитегаЫез азаз 1п1ез11-
па8 ^ие 1а 1а8 рие(1е Иегаг па1ез. А^и1, 1оз ]и§08 рюуепгеШез с1е 1а
с о т о птиепСез а Юс1а8 1а8 раПез с1е1 уез1си1а у <1е1 рапсгеаз
Е1 е1етепЮ ргтс1ра1 ез с1ез<1оЫап 1оз аИтепюз еп раш'сикз,
ип шЬо с1е пиеуе те1ГО8 ^ие зе ех11еп- ^ие зоп йкга^аз а к а!
<1е с1е8(1е 1а ЬазГа е1 игауёз Ае ре^иепа5 уе11оз1с1ас1ез еп 1огта
; ип зхзюта т и з с и к г а 1о 1аг§о с1е с1ес1о ^ие розее е1 хпиезгхпо
(1е Юс1о е! сапа! регт'пе 1а рго^гезхбп еп зи раге(1 шюгпа. Еоз
(1е 1о8 а11тепЮ8. Еоз а11тепюз тлзй- а Н т е п ю з по с11§епс1оз п1 аЬзогЫ<1оз
сас1о8 у1а]ап а Ггагёз с1е1 езоЕа^о а1 Е о г т а п 1аз Ьесез еп е1 1пгез1;1по
, е1 сиа11оз т е х с к у 1о811- , 81епс1о ехри1зас1аз а « а -
сиа аШез с1е ра8аг1о8 а1 с1иос1епо, уеуи- уёз а е 1
по е Деоп, ^ие сопзиюуеп 1а5 1ге8 раг- ЕпасЬрев'ю у'15иа1 с/е Ьз зегез УЫОЗ.

О ! $1 е $ уегс1ас1его о (а15о; е п с а з о с1е $ е г Ызо с о г г ! § е е1 е г г о г .


1. Еп Н|5рапоаппёг1са 1а 1еп§иа оЕ|С1а1 ез е1 са51:е11апо.
2. Еп Рага§иау Иау с1о5 1еп§иаз о^с!а1ез; е1 саз1;е11апо у 1а 1еп§иа 1пс1Г§епа, е1 §иагапГ.
3. Еп Уги^иау е1 езрапо! у е1 §иагапГ зоп 1еп§иа5 сооЕ|с1а1ез.
4 . Е1 топ/'у е1 сасаЬиеге Ьасеп геГегепс1а а ип т 1 5 т о ргобиДо. ^
5. Е1 тап1 ез ип 1:ёгт1по б е оп^еп паЬиаН рага Ьасег ге^егепс1а а пиезгга сасаНиеЬе.

У п е сас1а 1 е п § и а с о п 1а г о п а § е о § г а Л с а с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 : е .
• паЬиаН • Мёх1со
• тауа • СЫ1е •
• агаисапо • Во11у|а у Реги
• а!тага • А т ё г 1 с а Сеп1га1,Уиса1:ап
• риесЬиа • Рага§иау
• §иагапГ

С1а51Лса 1о5 51§и!еп1е5 ( ё г т 1 п о 5 5 е § й п 1а 1 е п § и а с1е р г о с е с 1 е п с 1 а .

ЬагЬасоа Ьга агаИиасо паНиаС! циесНиа


сапсЬа ра1;а1;а
соса таГг
сасаЬие1;е сЫс1е
Ьигасап 1ого
[аЬасо 1;ота1;е
сасао ратра
сбпбог

23
3 с0иёвега,вега7
Т г а п 5 ^ о г т а 1а$ 5 ! § и 1 е п ( е $ о г а с ю п е з е п о(:га$ я и е е х р г е з е п 1 § и а 1 т е п 1 : е 1П5е§ипс1ас1

с о п ( и ^ и г о о с о п < ] к 1 о п а 1 .

1. Е1 5 е п о г А § и а с 1 о реппапес16 са11ас1о; 5 е § и г а т е п 1 е ЬаЬГа сотргепс11с1о цие ега т е ] о г по Ьасег сотеп1:апо5 а1 гез-

р е Д о .

2. С и а п й о 11е§ато5 а 1а е5"1:ас1бп А п 1 : о п 1 о уа п о е51;аЬа.Та1 у е г зе сапзо с1е е з р е г а г у зе т а г с Ь б , о цисаз репзб цие 10-

й о ега ипа Ь г о т а .

3. 5е§игатеп1;е ацие! Н о т Ь г е заЬГа а1§о с1е а 1 е т а п , риез ез"1;аЬа с Л з с и 1 ; 1 е п с ] о с о п Ре"1;ег аса1огас1атеп"1:е.

4. А : ^БаЬез а1§о йе КеЬеса?

В: 5 и р о п § о цие е51:а е п ^ е г т а , р о г ц и е Ноу по На уеп1с1о а 1:гаЬа]ап

5. А : ^ О е ци1ёп ез е51:е П Ь г о ? ;

Ъ: М о зё, а 1о т е ] о г ез йе Апйгёз;1а1 уег 1о Н а у а йе]айо ациГ р а г а цие по зе 1е о 1 у 1 й е а1 з а П г

6. ^а з е т а п а разайа зе сотрог"1:6 йе ипа т а п е г а ех1;гапа; е з роз|Ые цие уа зе Ни-

Ыега е Ш е г а й о йе 1о ц и е НаЬГа о с и г п й о йигап"1:е зи аи5епс1а.

7. А : ^Наз у151;о ц и ё зепа ез1;а М 6 п ! с а ? : ; : : ^

В: А 1о т е ] о г 1е Н а п й а й о ипа та1а по1;1с1а.

8. С о т о по гес|ЬГа по1:1С1а5 т Г а з , р о 5 | Ы е т е п 1 ; е репзаЬа цие ез1:аЬа е п ^ а й а й о с о п ё1.

9. Ез ипа саза 1'ап1:а51;1са. Е з роз1Ые цие т | й а т а з йе 200 т 1

10. Ез ргоЬаЫе цие 1о5 1айгопез еп1;гагап р о г 1а у е п 1 : а п а йе1 5а16п, р и е з ега 1а й п 1 с а

цие регтапесГа аЫегЬа р о г 1аз посНез.

С о т р 1 е 1 а с о п ( и ^ и г о о с о п с 1 ! с ю п а 1 1а5 5 1 § и 1 е п ( е $ о г а с 1 0 п е 5 .

1.ТойауГа по Не с о т р г а й о е1 Ы11е1;е й е ау|6п рага Вагсе- 9. А:]иап Ап1;оп10 е5 циГт1СО.

1 о п а ; 51 р и е й о ('/г) ез1:а 1 : а г й е .
В: Р и е з (заЬег) т и с Н о йе циГт1са, рего йе

2 . 5 | е т р г е реп5ё цие е11оз (сопосегзе) ап1;е5 йе Ьиепоз тойа1ез п о "Пене п! |йеа. -

уеп1г а Езрапа, р е г о , зе§йп Й1сеп, з е сопос1егоп ип апо


10. Рага 1а Ьойа зе с о т р г о ип 1:га]е йе Айо11о О о т Г п -

Йе5риё5 йе Пе^аг ациГ.


§ие2 цие (созЮг) р о г 1о т е п о з , 1.200 €.

3 . 0 Й 1 0 1атеп1;агте, рего 51 Н и Ь | е г а НесНо ип ез^иегго рог


I I. Ри1тоз а 1а Й 1 г е с с | 6 п цие поз йу151;е, р е г о а11Г п о НаЬГа

ез1:ий|аг и п росо т а 5 , (засаг) те]Оге5 по1:аз.


пайа. Еп1:опсе5 р е п з а т о з цие (еди1уосагзе)

4. Еа т 1 г 6 соп 1га у соп ип 1:опо а т е п а г а Ш е , 1е йуо: " М !


а1 е з с г 1 Ы г 1 а .

1й (тагсИагзе) йе ез^а саза, п\


12. Мо, 1о 31еп1;о, п о 5ё й б п й е е з й 1а з е п о г Л а Зеггапо. Ез
а т!5 Нуо5 й е т Г .
1а Н о г а й е 1 й е з с а п 5 о : (заНг) а йе5ауипаг

5. А : О у е , ^йе ци1ёп (зег) е51а сНацие1:а?

13. С и а п й о 1а ^ат\\\а зе еШеге йе г о й о 1о осигпйо, е11о5


В: М о зё, (зег) йе ]озё Еи15, ц и е (11е§аг)
уа (ез1аг) т и у 1е]о5, а за1уо йе "Ьойоз.

уа. ,:=^,
14.5е§йп е1 ! п з р е с 1 : о г йе р о П с Г а , е1 р г е 5 и п 1 : о а5е51по (геоИ-

6. А й п по е51:оу 5 е § и г а йе 1о ц и е (Ьасег) рего 51


гаг) ип 5е§и1т1еп1;о йе 5и уГсИта йигап1:е

1;иу1ега " Н е т р о , т е (§и51аг) т и с Н о 1г а у е г а т'\


уапоз йГа5, у §гас1а5 а е11о (ёезсиЬпг) а циё

На.
Нога5 5а1Га у еп1:гаЬа а зи саза.

7. А: ^Оиё "1:а1 ез1:а 1а ре1Гси1а? ^Ез Ьиепа?


15.0601616 цие еп сиапао 11е§ага а 5еу||1а (Ьизсаг)

В: М о езЬа та1, рего (езШ) т е ] о г з! НиЫегап


ип 1:гаЬа]о асогйе а зи5 сопЙ1С10пе5 у 5е

1пс1и1Йо т а з е5сепа5 йе асс16п.


(сотргаг) ип сосНе пиеуо, риез рага еп1:оп-

8. Виепо5 йГа5, 5епог С и г т а п . 1(рос1ег) НаЫаг сез (уепёег) е1 з и у о , р о г 1о ц и е по (сИзропег)

соп и51:ей, р о г !ауог? йе п1п§йп т е й | 0 йе 1осотос1бп.


Е $ с г 1 Ь е е1 у е г Ь о еп<:ге р а г ё п 1 е $ 1 5 е п 1 а {огтл с о г г е с ^ а .

1. М о Ьау пасПе еп 1а с а з а ; ($аИг) а с о т р г а г сиа1- 10. А Ь о г а т 1 з т о (Натаг) р о г 1:е1ё1бпо а Зизапа у

ци!ег соза. 1е ( б е с / г ) ц и е п о риебез заПг рогцие 1;1епез ц и е

ез1:иб!аг
2 . М о з ё 31 Р а с о (уеп1г) Н о у а1 С1пе с о п п о з о 1 ; г о з о з!

(диес1аг5е) с о п зи Иегтапа.
I I. У о аигаг) ц и е ез1:а е з 1а с а з а е п 1а ц и е У1уГа Р а -

3. РепзаЬа с о т р г а г т е и п 1;га]е п е § г о , рего Ие с а т Ы а й о с1е


Ыо ап1;е5 б е сазагзе.

ор1п1бп,у т е (сотргаг) и п о аги! т а п п о .

1 2 . 1 а з е т а п а разаба т е буегоп 1оз а1Ьап|1е5 ц и е рага е1


4. А п о с Ь е У1по а1§и1еп а с а з а у а т и у 1;агс1е; Сзег) 1аз

]иеуез уа (1егт1паг) 1аз ЬаЫ1;ас10пе5; е1 ] и е у е з


с1осе аргох1тайатеп1;е. М о з ё ци1ёп (рос1ег) зег

т е буегоп ц и е (асаЬаг) Ноу у аЬога т е б|сеп


п1 ц и ё (диегег) У о , р о г з! а с а з о , п о аЬгГ.

цие (езгагЫо) т а п а п а .
5 . ^-('5ег) уегдаё цие е\о р а з а й о гесогпб тес1!а

Езрапа е п Ьизса б е зи табге? 1 3 . Ез1;ап Натапбо а 1а р и е г Ь а . ^ ^ и ^ ё п (уеп1г) а ез-

6. Сиапбо позо1:гоз 1 1 е § и е т о з , е11оз у а (тагсЬагзе) 1:аз Ьогаз?

7 . Е1 г г е п ($аИг) а 1а5 51е1:е бе 1а 1:агбе у (11е§аг)


14. А : Т и у о т и с Н о ёхЛо е п з и ]иуеп1:иб.
а 1а5 б 1 е 2 б е 1а п о с Н е .

В: Р и е з (1епег) т и с Ь о ёх11;о ап1:ез, р о г ц и е аМо-


8. А т е п и б о т е рге§ип1;аЬа ц и ё (езйг) Ьас1епбо
га п о 1о с о п о с е паб|е.
еп и п 1и§аг с о т о езе.

9.51 ЬиЫега заЫбо ц и е у е п Г а з , (диес^агте) еп саза 15. С и а п б о 1е 1 ; о с 6 1а 1о1;егГа з е с о т р г о ип сосЬе 1тргез1о-

1;оба 1а п о с Ь е е5регапбо1;е. п а п 1 ; е : 1е ( с о з й г ) р о г 1о т е п о з 60.000 € .

5 е п а 1 а сиа1е5 $ о п 1о$ у а 1 о г е 5 с1е 1 о 5 С и Ш г о з ц и е а р а г е с е п е п 1а5 5 1 § и ! е п 1 : е 5 о г а с 1 о п е 5 .

1. М а б 1 е заЬе 1о ц и е 1е р а з а ; Н а Ь г а 1:еп1бо а 1 § й п р г о Ы е т а гес1еп1:етеп1:е б е 1 ц и е п о ц и ! е г е НаЫаг

2. М о з а Ь е т о з 1о ц и е о с и г г 1 г а , р е г о 1о ц и е 1 е п § а ц и е з е г зега.

3. ^5ега у е г б а б ц и е зе у а рага 31етрге?Уо п о т е 1о с г е о .

4. М|га р о г б б п б е у а Ребго. НаЬга 1 : г а Ь а ] а б о 1:обо е1 бГа з1п р а г а г рего п о рагесе т и у сапзабо.

5. С и а п б о 1еаз е з 1 а саг1:а у а 1:е Н а Ь г а п соп1:або 1о ц и е Н е Н е с Н о . Еха§егагап е , !пс1изо, т е п И г а п .

Т й з61о б е Ь е з сгеег 1о ц и е а Н о г а 1:е ехрПсо.

6. Е1 т е з ц и е У1епе у а т о з а 1г а РагГз а и п а 1 ё п а 1п1:егпас10па1 б е 1 т и е Ы е ; рага еп1;опсе5 уа т е

НаЬгё гесирегабо "1:о"1:а1теп1:е б е 1а о р е г а с | 6 п .

7. С и а п б о роп§ап 1аз г е Ь а ] а з 1;обо с о з 1 ; а г а т и с Н о т а з Ьага1;о.

8 . М а п з а , 1:й с о т р г а г а з е1 у 1 п о , у 1:6, Р ! с а г б о , ргерагагаз е1 р о з 1 : г е .

9. Т|епез т и у т а 1 а сага; з е § и г о ц и е НаЬгаз е з 1 : а б о 1 о б а 1а п о с Н е 31п б о г т ! г

1 0 . Е а за1а е з й П е п а ; Н а Ь г а сегса б е т | | регзопаз, ^по сгеез?

Е 5 с Н Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г о г т а с1е С и й и г о я и е й е р а г е г с а т а 5 ас1есиас1а.

1. А : ^ Т е п ё | з у а а1§йп р1ап р а г а е1 у е г а п о ?

В;5Г, (/г) а А11сап1:е, б о п б е 1 е п е т о з и п араг1:атеп1;о.

2. 51 за1§о ргоп1:о б е 1:гаЬа]аг1;е (асотрапаг) а1 т ё б 1 с о рага ц и е п о у а у а з 5о1о.

3. А : О у е , у уозо1:гоз, ^ ц и ё реп5а1з Насег сиапбо асаЬё1з 1а с а г г е г а ?

В:Уо, с и а п б о 1 : е г т 1 п е т 1 з ез1:иб1оз, (етре^аг) а Ь и з с а г 1:гаЬа]о у (1пс1ерепсИ1аг5е)

С: Риез у о , (Ьасег) 1о ц и е з 1 е т р г е Не ц и е п б о : (у1а]аг) бигап1е зе1з т е з е з .

В: ^ О е б б п б е (зосог) е1 б1пего рага е з е у1а]е? -

С: М о 1о з ё ; з и р о п § о ц и е (1гаЬарг) е п с и а 1 ц и 1 е г з Ж о Наз1а ц и е г е й п а 1а с а п И б а б ц и е песе511;о.

уе!п11с1Псо 2 5
4.1аз ||сепс1а5 з е (о1ог§аг) еп 1оз р1а203 е51:аЫес1с1оз е п е1 а г ! 9 с)е1 г е § 1 а т е п 1 ; о с1е з е г у 1 с 1 0 3 с1е

1а5 с о г р о г а с 1 о п е з 1оса1е5 у б е т а з с1|5роз1С10пез с1е ар11сас16п. 1а арег1:ига ц и е по ситр1а 1а5 { о г т а Н б а -

без зепа1ас1аз з е (сопзИегаг) с1апс1е51;1па у ^гаис1и1еп1;а, зи]е1:а а запс|6п о с1аизига бе 1а а с И у : -

баб.

5. Е1 рге5ирие51:о бе с а ] а з е (соп[есаопаг) а раг1:1г б е " [ о б о з 1оз р г е з и р и е з 1 : о з ап1;ез тепс10пабоз.

Рага е11о, з е (Ютаг) "[обоз 1о5 1 п § г е з о з у §аз1;оз у з е (е51исИаг) еп циё т е з бе1 а п о

зе (соЬгаг) у (ра§аг) АзГ, з е б е Ь е г а п с о п о с е г 1аз с о п б ! с 1 0 п е з б е ра§о б е 1оз с Н е п -

гез у 1а5 б е ра§о а 1о5 р г о у е е б о г е з у о 1 : г о з §а51:о5.

6.5е сотип1са а 1оз з е п о г е з у1а]егоз цие е11:геп с о п бе51;1ПО В ! 1 Ь а о (11е§аг) с о п 1;ге1п1:а т!пи1:оз

бе геггазо.

7. О и г а п ^ е е1 ||п б е з е т а п а (Ноуег) е п е1 п о г 1 : е , т1еп1;газ ц и е е п е1 з и г (ё15[ги1аг) б е зо1 у

Ь и е п 1:1етро.

8 . (ЕпсоШгаг) и п 1;гаЬа]о е з 1 : и р е п б о цие 1е (ргорогаопаг) §гапбез Ьепе1|С103. 5 ! п е т -

Ь а г § о , е п е1 а т о г 1аз с о з а з п о 1 е ('/г) 1;ап Ы е п .

^ Е п я и ё с о п ( е х ( о о $1(:иас16п р о с 1 г 1 а т о 5 и ^ Ш г а г е з ^ а з о г а с ! о п е 5 ? ^ Р и ё е х р г е х а п ?

1. Месез11:агГа ц и е а1§и1еп т е ауибага ип росо.

5б1о песез11;аЬа ц и е а1§и1еп т е ЬиЫега ауибабо ип росо.

2 . Т е р е б 1 г Г а ц и е 11е§агаз ргоп1:о: Ьау ц и е б а г Ь и е п а 1та§еп.

М е §из1;апа ц и е 11е§агаз р г о п 1 ; о : багГаз Ьиепа 1та§еп.

3 . ^Те то1ез1:агГа сеггаг 1а р и е г 1 а сиапбо "Ье у а у а з ?

^Те то1е51;а с е г г а г 1а риег"1;а с и а п б о 1 е уаз?

4. В и е п о з бГаз. О и 1 е г о ц и е т е ехрПциез ц и ё б е Ь е т о з Ьасег бигап1:е 1а г е и п 1 6 п .

Виепоз бГаз. О и е г Г а ц и е т е ехрПсага циё б е Ь е т о з Ьасег бигап1:е 1а г е и п 1 6 п .

^ 5 1 Т и А С 1 0 М Е 5

Е х р М с а 1а5 е х ^ г а п а з ге5рие51:а$ я и е г е с 1 Ь е п е$1:о5 р е г 8 0 п а ] е 5 .

с^ие бгзеаЬа? г

Ьезго ипа Ьагга бе рап у

ипа Ьо15а с1е соПпез. Виепо,

у 1а ра2 еп е1 типс1о.

Чае^ -, I

Оуе, Регпапйо, сройгюз р а з а г т е е1

адиа, рог ^ о у о г ? А с ё г с а т е •(•атЫёп

е11"ота1'е, з! егез ^ап атаЫе.

1сРи1ёп егез 1-й у

Чиё Каз ЬесИо соп

т! Негтапо?!

2 6
$ е п а 1 а с и а 1 е $ $ о п 1о$ у а 1 о г е $ с1е 1о$ с о п с 1 ! с ! о п а 1 е 5 Я и е а р а г е с е п е п 1а5 $1 §и1еп1:е$

о г а с 1 о п е $ .

1. М о 5 с о т е п 1 : 6 ц и е , з! Ь и Ы е г а аргоЬабо 1:ос1о е п ] и п 1 0 , з е ЬаЬпа 7. Кай1 у РПаг сгеГап цие позо1 ;го5 ЬаЬп'атоз с о т р г а б о 1о п е -

1с]о а Еопйгез а ез1;ис1|аг !п§1ёз, р е г о ц и е 1е ц и е й а г о п с1оз аз1§-


се5аг10 рага Ьасег 1а с е п а у р о г е з о е11оз з о 1 о з е епсаг§агоп

па1;игаз.
бе 1а Ь е Ь ! б а . - - '

2. М и п с а 1е § и з 1 ; а г о п 1оз с о с Ь е з , аипцие апоз йезриёз зе с о т -

ргап'а и п о .
8. О е Ь е п ш з ЬаЬег Патабо рог1 :е1ё1опо рага ц и е п о зе ргеоси-

3. А : ^ С и а п г о з апоз сгеез цие 1 ;1епе?


рагап р о г уиез1га 1 ;агбап2а.

В:Уо сПп'а ц и е с е г с а с1е с и а г е п 1 : а . 9. А : А циё Ьога ге^гезб А п а а саза?

4 . Ез^агГа а гё§1теп, рего 1а у е г б а с ! ез цие саба бГа еп§огбаЬа


В: М о зё, а т Г т е рагесе цие зепап сегса бе 1аз "Ьгез б е 1а

таз.
табги§аба.

5. Т е с о п г а п а 1а у е г б а б з! п о г е п е г а з бе тГ, с о т о Ьасез 31етрге.

10. В и е п о з бГаз, б е з е а п ' а ЬаЫаг с о п е1 з е п о г А 1 с а 1 б е , 31 е з роз|Ые.


6. Уо п о зё сиапао 1е с о з 1 : а п а ехас1атеп1;е е1 р130, р е г о зедиго

цие т а з б е 60.000 еигоз.


5оу А§и51:Гп 5аптаг1 ;Гп, С о п с е ] а 1 бе СиНига.

Н а у о с а 5 ! о п е 8 е п я и е е1 Г и ^ и г о Г о г т а р а г ^ е с1е и п а Г г а з е Ь е с Н а о с1е и п а Г 6 г т и 1 а . $ и у а 1 о г

у $1§п1Лсас1о у а г 1 а $ е § й п е1 с а $ о . АяиГ е е т о 5 * г а т о 5 1о5 и 5 0 5 т а з Г г е с и е п * е 5 .

• и$о$ рулооз о т о е м и 1 А т о $

• А т е п а г а . А п и п с ю й е и п ЬесЬо й^^^го:

1Уз (1о) уегаз!

1Уоу а езШсЛаг тисНо! 1Уа уегаз ^^ё по1аз уоуз ззсаг!^

• Оагрог^1па112айо ип й т з йигаШе 1 а ^ о п у е г 5 а с ю П | _

^^^^ёпзаЬгз!

• Айгтас1опе51а]ап1е5, гоШпйаз.

по + М и г о о сопс11с1опа1:1Риез по ЬаЬгё 1доуо уесез а езе 1и§зг!

5/ + 1и1иго о сопс11сюпа1: /5/ /о заЬгз 61 цие по риеде 11е§аг 1ап 1агде!

• \п&сгг ^\з^ 1а гезропзаЫНйай й е ипа а с с ю п соп^езропйе з1 о у е Ш е о а 1а регзопа й е 1а ^ ^ е з е ЬаЫа; асоп5е]аг ипа

геЯех1бп ргеу|з аШез й е е т р г е п й е г ипа асс16п ( е п з е ^ и п й а у 1егсега р е г з о п а ; 5 о 1 о е п ^иШго 51тр1е):

ТйзаЬгаз / уегаз 1о цие Ьасез, уа егез ггшуогсПа.

• Рей1г ехрНсас1опе5, зоНсНаг ипа ^^5Й^сас^6п:

А: Уо по сгео циеШ153 ез1е епЫздз соп по5о1гоз.

В: Риез епЮпсез, 1й те сЛгзз/уа те ехрИсагазрогциё зесотроПа эз!^

• В а г ехрНсасюпез, р г е з е п й г оЬ)есюпе5, еу11аг р е й с ю п е з п о й е з е а й а з :

Сото Ю сотргепдегаз, по \/оуа е8 \агациИода 1а 1агде е5регапдо1в.

Сотр1е1:а 1оз й1а1о§оз соп 1аз ехргез10пез: цшёп заЬга, 1й уегаз /о ^ие Ьасез, уа те ехрНсагё1$,
уа \о уегоз, сото изгебез сотргепдегап, з\ заЬгё уо.
I.

А:^05 ЬаЬё!з 11]айо? А с а Ь а й е разаг Регпапбо р о г пиез1;го 1або у п! з1ци1ега поз Ьа за1ийайо.

Ез1:ага е п С а й а й о с о п позо1гоз.

В:Уо п о 1о с г е о .

С:Уо,1:атросо.^Рогцие |Ьа а е51;агеп1айайо с о п позоггоз? ,^ . :

А: Риез з! п о е з й еп^айабо ез1;е с о т р о г 1 : а т 1 е п 1 ; о .

2.

А: • | с е п цие е1 р г б х 1 т о а п о уап а Ьа]аг 1оз 1трие51;о5.

В: М о зё, п о Ье оГбо паба

уе1пг131е{е 2 7
3.

М1га, е й о у Наг1;о с1е гере1 ;1г1:е 5 1 е т р г е 1о т 1 5 т о . Е1 с1Га т е п о з репзабо ргераго 1а т а 1 е 1 ; а у т е у о у

51 п о

4.

А: С а г т е п ез т и у с1е5р151ас1а, ^ у е г б а с ! ? 5е й е ] а 1аз с о з а з р о г сиа1ци1ег 511;10, о1у1с1а 1о ц и е 1:1епе ц и е

Насег...

В: ц и е у1уо с о п е11а.

5.

М е рагесе ^а1;а11 ;и сотрог1 :ат1еп1 : о ; с1е з е § и 1 г азГ, у а з а с о п з е § и 1 г ц и е 1 ;е б е 5 р 1 с 1 а п у . . ]а у е г ц и ё у а з

а Ьасег 31 1 :е ц и е й а з еп 1а са11е! Рего е п Г|п,

6.

А. 5епог 5а1§ас1о, ^ е з у е г й а с ) ц и е зи е х т и ] е г Ьа с1ес1с1 |с1о сазагзе с о п ип Ь о т Ь г е ци1псе апоз т е -

п о г ц и е е11а?

В: , 1а У1с1а р г | у а с 1 а й е т 1 е х т и ] е г а т Г п о т е 1п1:еге5а еп аЬ5о1и1:о.

^ Р и Ё ЗЕКА, 5ЕКА?

1 т а § 1 п а с о т о $ е г а 1а у ! с 1 а с1е А г 1 и г о ееп1епс1о е п с и е п ^ а 1а5 $ 1 § и 1 е п ( е $ о р с 1 о п е $ .

А г Ш г о 65 и п П1ПО с о т о сиа1^и^е^ о1:го, хапо, (еИг, Т1епе 12 апок, 'т1е\щеп1е.


Г':
уа а! со1е§1о у ея и п о с1е 1о8 т е ] о г е 8 Ае 1а с к х е . 5 и Г а т Ш а ехГа т и у ог§и11о8а с1е
ё1. С о ш о 68 т и у Н е ю , ^и^6^6п ^ и 6 евШсЦб тесИсхпа, с о т о « и рас1гб.

е 5 ( и с ] ! а г т е с Л с т а

е е г т т а г 1а с а г г е г а сДе]аг 1о5 е5*:ис1ю5 а т е с 1 | а 5

• 1:гаЬа]аг е п и п ЬозрЛа! • с о т е п г а г а 1:гаЬа]аг й е с а т а г е г о

• р г о т о с 1 о п а г з е гар1с1атеп'(;е • ре1еаг5е с о п е1 \е^е у с о п зи райге

• зег п о т Ь г а й о \е^е й е зесс1бп • ез1аг 1аг§о 1;1етро е п е1 р а г о

• Неуаг и п а у ! й а дШа\ с о п т и с Ь о з р г о Ы е т а з

с а 5 а г 5 е

с а 5 а г 5 е с о п Т ! п а , и п а 5 е с 1 и с е о г а у т Ш о п а п а т и ] е г
с а 5 а г 5 е с о п Р Н а г , $ и п о у 1 а с1е Ьоба 1а у1с1а
Я и е с о п о с 1 6 е п 1 а 1пс11а

• с о т р г а г з е ип р150 1 и ] о з о е п е1 с е п 1 ; г о й е М а й п й • у|у1г е п Вапдкок

• 1:епег й о з Ьуоз • Пеуаг и п а У1Йа Ь о Ь е т ! а у й е 1и]о

• 1:гаЬа]аг с о п з 1 : а п 1 : е т е п 1 е , у1а]аг с о п т и с Ь а 1'гесиепс1а • йагзе а 1а Ь е Ь ! й а

• с о т е п г а г и п а ге1ас16п зеп1!теп1:а1 с о п 1а е п т е г т е г а ] е 1 е • агги1пагзе

$ е р а г а г 5 е

5 е р а г а г 5 е е 1г5е а у | у 1 г с о п 1а е п Г е г т е г а {еСе 5 е р а г а г $ е у у о 1 у е г а Е з р а п а

• зег аЬапйопайо р о г зи атап1:е • е п с о Ш г а г 1гаЬа]о е п ипа й Ь п с а

• саег е п ипа §гап йергез|6п • геЬаЬПИагзе

• с о т е п г а г а ЬеЬег • т о п 1 а г и п пе§ос1о

• регйег з и 1;гаЬа]0 у зи саза • 1о§гаг ип §гап ёх|1;о


С о т р 1 е ( а М Ь г е т е п * е .

1.5оп 1а5 9.30;ци12а5

2. рего ез ргоЬаЫе ц и е

3. М о з а Ь е т о з с16пс1е е з ^ а г а п , р е г о р е п з а т о з ц и е 1:а1 у е г

4. А 1о т е ] о г т а п а п а

5. Р и е й е ц и е ; езо зепа 1о т е ] о п

, ци12а5.

7.Т1епе ип р о с о с1е И е Ь г е ; р г о Ь а Ы е т е п 1 ; е

8. ез р о з | Ы е ц и е

9. А т Г п о т е с1уо аипцие 1;а1 у е г

1 0 . ^Е1 р г 6 х ! т о уегапо? рего зе§игатеп1;е

11. Роз1Ыетеп1;е

1 2 . М1з И е г т а п о з рего риейе ц и е

13. А 1о т е ] о г аипцие ци12аз

1 4 . ^Ез р о з 1 Ы е ц и е ?

15. езШЬап езрегапйо ц и е Н а т а г а т о з .

Е п 1а5 5 ' | § и 1 е п е е $ о г а с ! о п е 5 Ь а у а 1 § и п о 5 е г г о г е з . и о с а 1 | 2 а 1 о 5 у с о г п ^ е Ь з .

1. Е п е з 1 о 5 т о т е п г о з з е а , ци1газ, и п о й е 1о5 р г о Ы е т а з т а з §гауез ц и е а1"гоп1:а е1 раГз.

2 . Та1 у е г 1аз - Г и е г ^ е з 11иу1аз Н а у а п ргоуосайо ге1;епс10пе5 еп 1аз с а г г е 1 ; е г а з . ' ' - . •

3 . А й п п о 1:еп§о т и у с1аго 1о ц и е Ь а г ё сиапйо 1:егт1пе, аипцие ргоЬаЫетеп1;е е т р е г а г ё а1;гаЬа-

]аг еп 1а е т р г е з а йе т ! райге.

4. Риейе ц и е п о 1:1епе т и с Ь о й!пего, рего у|уе а с и е г р о й е геу

5.51 ^ о й о 5а1е Ы е п , ци1газ т15 Ь е г т а п о з У1епеп с о п позо1:гоз а 1а е х с и г з 1 6 п . • .

6. МаЙ1е й е з и ^ат\\\а заЬГа 1о ц и е о с и г г Г а , р е г о 1;ойоз репзаЬап ц и е а 1о т е ] о г е з 1 : и у 1 е г а 1;пз1:е р о г ,

1а р ё г й | й а й е зи ат1§о.

7. А1 у е г ц и е п о 11е§аЬа з е а з и з 1 : 6 у репзб ц и е , ц и 1 г а з , 1е ЬаЬГа з и с е й 1 й о а 1 § о .

8. Ы а т а о1:га у е г ; з е § и г а т е п 1 ; е ез1;ё й и г т ! е п й о у п о о у е е11:1тЬге.

9. НаЬГа репзайо 1г ез1;а п о с Ь е а1 с 1 п е , р е г о роз|Ыетеп1е т е циейе еп саза а йезсапзаг

10. С 1 а г о ц и е , з! т е ц и е й о еп с а з а , а 1о т е ] о г у!епеп т 1 з уес1поз у "Ьатросо р и е й о ез1;аг " [ г а п ц и Н о .

I I. Еа р г е п з а п о с о т е п й пайа асегса й е 1 1пс1Йеп1;е. Р и е й е ц и е п о заЬГап 1о о с и г п й о , аипцие ез

роз|Ые ц и е саПагап р о г йеПсайега. . ,

12. М е И а Й1с110 Е п п ц и е ц и е а 1о т е ] О Г з е а с е г с а г а е з ^ а 1;агйе а саза, р е г о ц и е п о 1о заЬГа с о п зе-

§ипйай.

1 3 . А : ^ А ц и ё Ь о г а 1;е у а з ?

В: Р и е з , п о 1о з ё , т е й а 1§иа1; т е уауа а 1аз I О, ц и 1 2 а 5 .

14. Р о з 1 Ы е т е п 1 : е п о 1;еп§а й о п й е у1У1Г у р о г ез1:о й и е г т е еп е1 р а г ц и е .

15. С и а п й о еп1:г6 РеПре, 1;ойо5 зе саНагоп; ез роз|Ые ц и е п о ЬаЫагоп рогцие 1:епГап т 1 е й о йе зи

геасс1бп а1 е п 1 : е г а г з е .
^ ) С о т р 1 е 1 : а .

В о 8 $ е т а п а $ (1е8риё8 Ае ^ и е 1:о<1о (зисеЛег) (таШепег) ипа гексхоп з е п и т е ш а !


, пас11е ега сарах а й п Ае ехрИсаг р о г 41е8с1е Ьас1а а п о 8 , 8е§;йп а1§ипо8. Саг1о8 (зепа1аг)
^ и ё Ьо1а (асШаг) Ае 1а { Ь г т а ^ и е 1о ^ и е , е п яи о р т 1 6 п , ега ргоЬаЫе ^ и е
Ыхо. У о п о с1аЬа сгёс1ко а 1о ^ и е (уег) ; по ро­ еве с о т р о г г а т ^ е п ю (НеЬегзе) а и п ех-
ё к 1 т а § т а г ^ и ё ее 1о ^ и е (разаг) рог се50 с1е 1:гаЬа]о, а1 евйёв с1е1 й к 1 т о т е з . 5 т е т Ь а г -
8и саЬега е п еве хпзлапие, ^ и ё ехлгапо р г о с е з о с1е § о , Рера, 4 и е Н а т Ы ё п (езШг) а111, (пе-
а1исшас16п (еПаг) 8и1г1епс1о. № п § и п о ^аг) 1ос1а8 пиезггаз Ырбгезхз у с11]о ^ и е
Ае 1о8 ргезепгев (с1есгг) п а ё а е п а4ие1 ^и^2а5 8о1о (зег) и п а Ь г о т а ; а й п Ае
т о т е п ю , р е г о сиапс1о е11а у а п о езгаЬа ргезеШе, сиеШаз, (езШг) а 2 8 с1е с1к1етЬге, е !
(сотепгмг) 1о8 с о т е п 1 а г ю 8 . У о (Лесгг) АЬ. Ае 1о8 1посеп1е8. ^(5ег) сарах Ае
^ и е 1а1 у е г (евШг) Ьа)о 1о8 т а ^ и ^ п а ^ а1§о з е т е ^ а Ш е 5о1о рага гехгзе с1е п о 8 0 -
е&с1о8 Ае а1§;йп т е с Ц с а т е т о , а и п ^ и е 8и Ь е г т а п о {гок? 51 а81 !иега, (езШг) ЬоггасЬа. Ьа
(азерггаг) ^ и е п о Ю т а Ь а пас1а. Е п - уегс1а(1, е8 ^ и е п о т е (ехРгапаг) Виепо,
1опсе8 (репзаг) ^ и е а 1о т е ] о г (гепег) риес1е ^ и е а1§йп АЬ (сопосег) 1а уег-
и п а Лясивхоп с о п 8и ]е?е, с о п е1 ^ и е Ая.А; р о г е1 т о т е п н о , 5о1о 80П соп]еШга8.

^ Р и ё с г е е 5 я и е Ы х о Ь о 1 а у р о г я и ё ? 1п1:еп(:а 1 т а § 1 п а г а я и ё е х ( г а п о 5 з и с е з о з з е г е Л е г е 1а И ! $ е о п а

а п 1 : е п о г у Ь и $ с а и п а е х р М с а с 1 6 п .

М 1 $ 1 е п о $ 1 п е х р И с а Ы е $ .

5 о п 1а8 о с Ь о с1е 1а т а п а п а у, с о т о ю ё о в 1о8 А 1е {г8,

1еуап1а8 рага 1г а с1а8е. С о п 1о8 о^оз гоёауха сеггас1о8 1п-


к т а з епсоШгаг е1 <1е8рег1ас1ог рага ара§аг1о у я и е с1е]е
<1е Ю П и г а П е 1о8 о М о з . Ь о Ьизсаз, р е г о п о 1о е п с и е п -
(газ. АЬгез 1о8 о]о8 у Ге с1а8 сиепга с1е ^ и е а1§о ех1гаог-
сИпагхо Ьа 8исес11с1о: езгаз е п и п а р е ^ и е п а сЬоха; Ш р1е1, •••• --г^ч.:..';

ш ре1о, ги8 о]о8 8 о п Ае и п Ьоп11о со1ог п е § г о . С а з ! п о


Иеуаз гора; 1п1:еп1а8 ЬаЫаг, §п<:аг, р е г о 5б1о ет11е8 е х -
игапоз 80п1с1о8 ^ и е п о с о т р г е п ё е к . Сгеез ^ и е 1е уаз а
уо1уег 1осо. 1^

Е п с и е м г а ипа ехрМсас1бп а 1о о с и г п й о .

и п а резасИПа, и п а <1е5рес)Иа с1е з о к е г о с о п с 1 е т а 5 ! а д о

а1соНо1, т а § ! а п е § г а , е з р И С и з т а П § п о 5 , и п у1а]е е п е1 Т а т Ы ё п зе т е о с и г г е ц и е ци12аз

с ! е т р о , и п а Ь г о т а с1е1 йхл йе 1о5 1 п о с е п ( е 5

М о зё 1о ц и е ЬаЬга зисесПйо, р е г о 1:а1 у е 2 .


А и п ц и е зеп'а ро5|Ые 1§иа1теп1;е ц и е .

^1 1 X -
1 т . ! ^ I • О зепс111атеп1;е
С1аго ц и е пау о1:газ розюшаааез: а 1о т е ] о г

3 0 1ге1п1а
Е п р а г е ) а 5 , Ь и з с а с ! и п а п п а х 1 т а п т а с 1 а я и е г е з и п п а слба. ипо бе ев^05 с о п $ е ] о $ ( с 1 е Ь е п { ^ о г т и 1 а г $ е

е п Г и ^ и г о о е п с о п с И с ю п а ! ) .

I. Е1 т а ц и 1 1 1 а ] е : з! ез ехсез1УО, р а г е с е г а из1:ес1 и п рауазо о Мах1та: Те та^и^IIа^а5 соп <1и1хига


ипа рго51:|1:и1:а. О е Ь е зег сЛзсге1;а у с о т Ы п а г 1оз гопоз рага по рагесег ипа ршХига.
соп зиз саЬеПоз у зи гора. Е1 т а ц и 1 1 1 а ] е по с1еЬе ге1:о- Уо ^ие гй, те тадшПапа таз зиауетепге;
сагзе еп рйЫ!со. аз! по сгеегап щие еЛаз с / е т е п г е .

2. Са1аз с1е з о 1 : 1а5 §а(а5 йе зо1 йе езре]о зоп Ьаз1:ап1е 2аг соп ЬиНоз р о с о с1агоз цие риейеп гезиНаг ре1|§го-

о[епз1уаз рага е1 1п1;ег1оси1;ог; Нау цие еуЛаг изаг §а1а5 зоз. 5| 1а5 и1;!1 |2а из1;ей рага осиНаг ип 11ап1;о гес'юШе о

йе зо1 с и а п й о е1 йГа ез1:а пиЫайо о ез йе п о с Ь е . 51 ц и 1 е - 1оз е1ес1;о5 йе 1а йго§а о йе1 а1соЬо1,1;еп§а еп сиеп1;а

ге из1:ей йагзе ип а1ге т151;епо50 а1 и5аг1а5 еп Ногаз цие 1аз §а1аз йе зо1 зоп а т е п и й о т а з 1пй|зсге1:аз цие

е ц и 1 У о с а й а з , 1о т а з ргоЬаЫе ез цие з61о соп51§а 1;горе- зиз ргор1о5 о]оз.

Мах1та:

3. Но1;е1; е з песезапо с о т р о П а г з е еп ё1 с о т о ип 1пу|1;а- сеп'|сегоз о 1аз 1;оа11аз у п о о1у1Йе йаг р г о р 1 п а з . 5'| по 1о

йо, по с о т о ип §гозего. М о йё 1;гаЬа]0 ехсез1уо а1 зег- Ьасе, р а г е с е г а из1:ей ип 1:асапо Ьаз1:ап1:е т1зегаЫе.

У1С10 п1 е п з и с 1 е т а з йе 1о 1 т р г е з с 1 п й 1 Ы е . ЕуНе гоЬаг 1о5

Мах1та:

4.]ие§оз йе Ьо15|11о: 5 о 1 о 1о5 п е и г б 1 ; 1 с о з 1оз Неуап геа1теп- саза, у Сиега, ор1;аг р о г 1а 1ес1;ига. Ез ипа Й1з1 ;гасс|6п т а з

1:е е п е1 Ьо1з|11о у зе р о п е п а]и§аг соп е11оз т 1 е п 1 : г а з ез- "арагеп1:е".

1:ап еп ипа за1а йе езрега. Ео т е ] о г зеп'а 1епег1оз еп

Мах1та:

5. М о г е п о : пиез1;гоз 1:1етро5 Иап зизМи1Йо е1 •|:гай1с1опа1 йезепдапезе) у п о ез ехсез1уо. Нау цие й о з ^ с а г з е у

со1ог раПйо цие етЬеПесГа а й а т а з у саЬаПегоз (у й е еу|1:аг 1а5 ц и е т а й и г а з . Е1 Ь г о п с е а й о йе п1еуе ез е1 т а з

разо, йетоз1:гаЬа цие егап саЬаПегоз у п о 1:епГап р о г пйГси1о йе 1:ойоз, з о Ь г е 1:ойо сиапйо циейа еп 1а сага

циё разагзе е1 йГа ехриез1;оз а1 з о 1 ) р о г е1 т о г е п о о 1а т а г с а 1пйе1еЫе йе 1аз § а ^ а з . М о зе е т р е п е еп ез1:аг

Ьгопсеайо 1 п 1 ; е п з о . Е1 Ь г о п с е а й о з61о ез йе Ьиеп §из- т о г е п о а 1ойа соз1;а, 1а раНйег уие1уе а зег ип уа1ог

1:0 сиапйо ез па1:ига1 (е1 йе 1атрага зе по1:а з1етрге, ге1а1:1уо.

Мах1та:

6. Ре1ициГп: р г о И | Ы й о а Ь з о 1 и 1 ; а т е п 1 : е . Ез у е г й а й цие зе сае р а г е ] а зе асие51;е с о п ]езйз Н е г т 1 й а у атапе2са сопУи!

еп 1оз т о т е п г о з т а з 1порог1:ипоз. Еп 1:ойо сазо, ез Вгуппег

те]Ог Иасегзе ип 1:гапзр1ап1;е йе р е 1 о , азГ е у | 1 : а г а цие зи

Мах'ита:

7. РегГите: з ! е т р г е йеЬе зег Й13сге1:о у пипса йеЬе Иасег­ У п Йе1:а11е: з1 из1ей ез 1о Ьа51;ап1:е 1 :оп1:о с о т о рага

зе по1;аг е п ехсезо. Еоз И о т Ь г е з Иагап Ыеп с о т Ы п а п - гепег ип(а) атап1:е, 1;еп§а а1 т е п о з 1а 1п1 §епс1а
:е11 йе

йо зи а§иа йе со1оп1а соп зи 1ос16п рага йезриёз йе1 ц и е зи а т а п 1 е изе е1 т 1 з т о р е г Г и т е ц и е зи 1е§Г1:1то

а1е11:айо. Еаз й а т а з йеЬеп'ап еу11;аг 1аз ре51;11еп1ез 1асаз с6пуи §е.

ргор1аз йе ре1ициегГа йе аггаЬа!.

Мах'1та:

1 г е т 1 а у и п а 31
8. Tacos: un caballero no dice, en principio, palabrotas. Es­ Hay que evitar, en todo caso, las blasfemias.
tán justificadas, sin embargo, en ciertas ocasiones, sobre Las damas deberán abstenerse siempre. Los tacos son
todo, si son exclamaciones más originales que groseras. una grosería reservada a los hombres.

Máxima: _____________________

9. Transportes públicos: son cada vez más utilizados. Tam­


••• __ __________________

codazos. Pida permiso cuando quiera salir del atestado


poco en ellos hay que descuidar la educación. Debe ce­ vehículo. En ellos se puede no perder la educación, pero
der el asiento a las personas de edad y a las embaraza­ es inevitable que descompongan su ropa y se diluya su
das. Procure no pisar a los demás y evite dar demasiados colonia entre otras muchas.

•••
Máxima: _ _ __ _____________________ _ __ __________

1 O. Zapatillas: solo deben verlas los íntimos. No se recibe cuadros para hombre y las que tienen conejitos o atro­
en zapatillas y mucho menos se baja la basura con ellas cidades similares para mujer:
puestas. Están prohibidas por el gusto las zapatillas a

•••
Máxima:_________________ _ _ _ _ __________________ __

Ángel Amable, Manual de los buenos costumbres.

4f, Coloca las tildes que faltan en el siguiente texto.

El movimiento de renovacion en la plastica hispano­ pintura en equipo usando nuevas tecnicas. Viaja a Buenos
americana arranca en Mexico con el muralismo, promovido Aires, Nueva York y España, participando en la Guerra
por Vasconcelos en 1921 desde el Ministerio de Educacion, Civil. En 1941 esta en Chillan (Chile), donde realiza un gran
en el que destacan los llamados "Tres Grandes": Jose C. mural por encargo del Gobierno mexicano, Muerte al inva­
Orozco, Diego Rivera y David A. Siqueiros, de personalida­ sor, en el que muestra su barroquismo formal. En Cuba
des diferentes. (1943) deja tres grandes composiciones de contenido politi­
David Alfaro Siqueiros participo en el movimiento de co. Ya plenamente reconocido en su pais, realiza varias obras
renovacion artistica desde sus antecedentes politicos, pero hasta nuestros dias, entre las que figuran la del Instituto Tec­
su obra mural es posterior a la de sus dos compañeros de nico Nacional (1952), relieves en mosaico de vidrio en la
fama. Su importante obra de caballete data -en su mayo­ Ciudad Universitaria; las del Centro Medico (1958), del Mu­
ria- de 1930, constituyendo magnifica expresion dramati­ seo de Historia de Chapultepec (1957-1960) y del
ca su Madre obrera y su Madre proletaria. En la decada de "Polyforum" (1972), que, a juicio de los criticos, es
los 30 va a Los Angeles (California), donde realiza una bastante discutible.
Historio del Arte, Salvat.

� Acentúa las siguientes palabras compuestas.

• traspies • diose
• parabien • hincapie
• docilmente • sacapuntas
• dieciseis • perdidamente
• camelo • enhorabuena
• tiovivo • decimoseptimo
• tiralineas • rioplatense
• llanamente • metomentodo
• sabelotodo • girasol
• pararrayos • curvilineo

treinta y dos
ф Р о г т а р а 1 а Ь г а $ с о т р и е з ^ а з ип1епс1о 1о5 у о с а Ы о з бе а т Ь а з с о 1 и т п а $ .

У та1:а • 1и2

/ раза • заШо

/ Ьоса • о1аз

У с а т р о •1 ;1етро

/ 1;га§а • зе11оз

/ г о т р е • т и б о

/ зогйо • са11е

^ ) 1пс11са е п е1 с и а с 1 г о а циё с1а$е р е г ^ е п е с е сас1а и п а бе 1а5 р а 1 а Ь г а 5 я и е Г о г т а п 1о$ 5 1 § и 1 е п 1 е $ у о с а Ы о з

с о т р и е $ 1 о 5 .

с о т р и е $ ! о $ у е г Ь о з $и$1апТ!уо$ а(1|е!1У05 ' а ( 1 у е г Ы о $

ЬосасаНе

рагаггауоз

50гс1отис1о

сатро5ап[о

рип1ар1ё

та1с1ес1г

Ьа2тегге1Г

ра5атоп[апа5

ре11гго|о

са1а1е|05

| | т р 1 а р а г а Ь п 5 а 5

ЬоЬпсез^о

Иоу |УО

^ Е 1 1 § е С1ПСО с о т р и е 5 1 о $ у е $ с п Ь е о г а с ю п е з с о п е11о5.

1 г е т 1 а у и е з Е
3 3Ш к Я Н Н
Н а г и п е в ц и е т а с1е 1 а 5 1с1еа5 яие $ е е п и т е г а п е п е1 ( е х ^ о е х р о $ к 1 у о (1е1 е 1 е г с 1 с 1 о 17.

® Ь е е е х ^ е аг1:1си1о.

Е1 е«шс1ю айЫгега а т и с К о $ № п - сав с о п и п а т 1 П 1 т а рге81апс1а. 5 и - КезиЬа з и с т г о рего 8и§1еге еп ехсезо.


го8 $и т е т е г ш^етт. АЬипйап 1о8 р о п § а т о 8 4 и е е! ЬаЫапге аУ18а а 8и N 0 сгеатоз, 81п е т Ь а г § о , ^ие 1о8
( о т о к сиуо йезаггоИо Ьа в И о е т о г р е - сопесГайо о сопесгайа ^ие т г е г г и т р е 1п1:ег1оси1:оге8 езГап оЬЬ^айоз а с о т и -
С1с1о рог иЬго5, рего 81П ёеЬШгагЬ т и - ЬазГа ргопГо 1а сотип1сас1бп: <ВРЫ> п1саг8е Ы а т е п Г е , Ыеп а1 соп1:гаг1о:
сЬо. А1§ипо8, т с 1 ш о , йепеп с1е
(атг !е сЬга, е з ю ее "асЬбв рог аЬога" (Вуе тап1Йе81ап т и у Ыеп ей езгайо с1е
с1ос1:о5, аип^ие гагс1е о Гетргапо, азо- Рог Ыоу^). У 81 е8 ^ и е е! сопесгайо о а п 1 т о . А з ! (:( ехргеза ^ие езгап «ирег-
т а п 1а р а и а . Езо п о уа а осигпг еп и п сопесгайа 1о Ьа оЬ8е^и^ас!о с о п и п Шзгез; у з1, а1 сопггапо, геу1еп1:ап Ае

Лпиго р г 6 х 1 т о , рие« «е езна ргос1и- сЫзГе с!е8Гегп1!!ап1:е Ьага ^ и е 8и т 6 - а1е§г1а, езрес1Йсагап ^ие :-). Ез1:е 1еп-
с1епс1о ипа ге§;ге516п йе1 1еп§иа)е, 1а <1ет е1ес1:г^й^ие е1 81§;и1еп1е т е п 8 а ; е : §иа^е ^ие зе е81:а раг1епс1о у 8о1о т и е з -
сиа1,1е)05 ептазсагаг 1а песейас! 1п-
Ае < К О Т Р Е > , и1:ега1теп1:е, "гойапйо рог Гга е1 сороге, уа апипс1а 8и а т е п а г а
§ёп11:а, уа а ро1:епс1аг1а. М и у р г о п ю сопгга 1а е8сг1Шга п о г т а Ь О е т о -
1еп<1гето« Сопюз 1па11ега(1о8, ригоз, т е п ю , п о риейе 8и81:11:и1г1а с1е1 ю й о ,
с о т о с1е тапапиа1. V 1о8 ЬаЬга С а т - ро^^ие 1е Ы^ап ехрге81опе5. Ез 1П8ег-
Ыёп гес1с1а(1о8, ге8ПШ1с1о« а «и сопсЬ- У1Ые айп, рог е)етр1о, рага т и с Ь о 8
с16п еп сиапю «е а<1ар1еп а 1а р о в т о - §и10п181;а8 С1пе у 1:е1еу181бп, риез са-
Ае

ё е т Ы а й , сиуо аг1е1;е ее 1тегпе1. гесе йе езоз {пзикоз ^ие йап У1Уе2а у


К^игагап е т г е е11о5 т и с Ь о 8 ^ие п а т г а Ь й а й а 1о8 й1а1о§о8, соп 1о8 сиа-
сопуег$ап соп сопос1(1о« о йезсопос!- 1е8 1о8 рег80па]е8 зе с1а51Йсап гес/рго-
с1о8 рог рап1:а11а, уа11ёп<1о8е с1е ип 1еп- с а т е п г е с о т о Ьисоз, гатегаз, Ы)08
§иа)е ргеСепсЬйатете ип1Уег8а1, ез- йе езгаз о §ау8 еп а и т е п г а й у о . У, рог
сиеЮ у е с о п б т х с о , а и п ^ и е , р о г аЬога, п о 1о8 з и п е йе 1п1:ег)ессюпе8
аЬога, т и у 81тр1е. А81, 81 и п 1п1:ег- е1 8ие1о т и е п о <1е Г18а" ( К о Ш п ^ ' о п изайаз рог Гойо е1 т и п й о , 1Пс1шйо8
п а ш а р г е ^ и т а а огго рог 1о8 ёагоз Ае гЬе Р1оог Еаи§Ып§). Рего 81 п о 11е§а а П1П08, П1па8 у айокзсепГез, с о т о ]о-
ип с о т р а с ю ^ие Ьа о М о —ее §еп1а1, Гапю у 8е ^иес^а еп 1а сагса)ас1а, ри1- йег у сопо, 50рогГе8 па1:ига1е5 йе1 со-
8ага < Е О Е > (Еаи§Ып§ О т Еоис1), 1а 1о4и1о. Рего, сиапйо е1 кп^иа^е йе 1п-
о у е - с о п сир1ё8 Ьг11;ап1со8 сапгайов
сиа1, саво с1е ^ и е зеа 1аг§а, рос1га ге1- гегпег зе ргоуеа йе езГоз 81§по8 у йе
рог ип 1а1 Кос1 у п о 1о8 гесиегйа (е81;е
гегагзе с о т о < Е О Е > , < Е О Е > , Ггез о сиагго ехрге810пе8 т а з , йезр1а-
•^попапге 8е§иго 4ие ее гейеге а Кос!
< Е О Е > , езго ез, 1:гас1ис1с1о ЬЬгетепге, гага соп уеп1а]а а1 езрегапго, у уа1йга
51:е\уаг1: у а «и се!еЬёгг1то 1/пр1и^-

|]а!, ;]а!, |)а! Рог т е с Ь о 1а гес1 е п - рага езспЫг еп сиа1^и^ег 1еп§иа.


^ес1... апЛ ЗеМеЛ),ее йезресИга ге- Ае

с!еапс!о: < Т 1 А > , ^ие 9шеге <!ес1г "^га- ггап а уесез еп сопГасЮ ат181:о80 у,
С1а8 р о г а(!е1ат:ас!о" (о «еа, 1а8 ЬазГа т й т о , (1о8 регзопаз ^ие 1§по-
т1с1а1е8 с!е ТЬап!{8 Хп А(!уапсе). Н а ­ гап 8и8 8ехо8 гезреспуоз. Еа т а ] е г Регпапйо Ьагаго Саггегег,
Ьга ^ие аргепйег езго 81 8е ^и^еге § о - сопГезага ^ие 1о е8 1ес1еап{1о :>, у е! "Евсгкша е1ес1г6п1са",
гаг с!е !а8 саЬйаз ат181;ас!е8 с1Ьегпёп- у а г б п с1ес1агага а з ! зи уагош'а : - . Е1 ЛагЛо еп 1а ра1аЬт.

1 . ЗиЬгауа ю й о з 1оз сазоз йе {и1:игоз яие епсиегигез еп е1 г е х ю . ^Сгеез яие зепа роз|Ые 1а 5из1:кис1бп
рог е1 §гиро уегЬа! /г а + 1пЯп11:1УО соп е1 т 1 з т о уа1ог? Р.а20па 1:и гезриез1:а.
2 . ОеЛпе:
• тетег • песейай • 1§погап1:е
3 . ^ ^ и ё ор1П1бп 1е т е г е с е а! а и ю г 1а пиеуа ( о г т а йе е з с п ш г а (у зиз и5иаг1оз) цие езса зиг§1епйо
еп 1п1:егпе1:?
4 . ^Сиа1 сгеез цие ез зи ас1:1Шй:1пз1:е2а, 1гоп1а, е з р е г а п 2 а , е т о с 1 б п , ге51§пас|6п,епкйо, езсер11С1зто,
а1е§г1а? ^Рог 9иё? Е)етр11Г1са соп е! гехсо.

3 4 Хге'хпХа у сиа1го
С о т р 1 е ( а е1 сиас1го $1§и1еп1е с о п а у и б а с1е1 с 1 ! с с 1 0 п а п о .

рге$еп}аг г е а К х а г ргос1и(1г |||$епаг асШг


рге5еп1ас1ог(а)

ргезеп^аЫе

рге5епЬс16п

гергезепЬг

герге5еп1ас!6п

1трге5еп!аЫе

соргезеп^аг

Ь е е е1 $1§и1еп(е еех1:о у ргез^а е$рес1а1 а е е п с 1 6 п а 1а$ ра1аЬга$ т а г с а с Л а з е п п е § г ! ( а .

Е5ТЕРАЫГА К О В К Г с и Е 2 Е Н ЕЕ Е 5 Т К Е Ы О В Е Е 1 В Ш В П Е Ю

Еа ап1:е$а1а с1е11оса1 езсиуо аЬагго1:ас1а ( й и г а т е е1 а1§ипоз агге§1о5 у а1§ипо5 г е т а з с1е зи егара 1П1С1а1.
ешгеяао. и п а гахоп рага 5ете)ап1:е т и к а ­
НаЫа Е з н е к п к Кос1г1§ие2 ехрИсо ^ и е 1о Ь а Ь к а и ю й п а п -
ний: 1а рге5епс1а с1е 1а §гап езггеИа ]иуеп11 ЕзсеГаш'а с1ас1о, уа ^ и е "схеггоз р г е ^ ш с ю в " сЬуи1§айо5 р о г а1-
Ко(1г1§ие2, ^ и е у е т ' а а с о ш р а п а й а пас1а т а з у пас1а § и п о 5 со1е§а5 (1е 1а ргоГезгбп (зе в о Ь г е е п П е п й е
т е п о з ^ и е с1е зи е х таг1с1о у асгиа! виЬсЦгесЮг (1е ^и^ёпе5) "ЬаЬгап 11еуас1о а зи с о т р а й к ЬаЫгиа! а
1а с о ш р а п ш йе йхзсоз с о п 1а ^ и е ггаЬа]аЬа Ьазга Ьасе гесЬагаг е1 ргоуесго". Еа с а п г а т е азе^иго п о езгаг
р о с о . Т а п ю 1а ргепза а111 р г е з е м е с о т о 1о5 п и ш е - т о к з г а р о г "е1 с о т р о п а т х е п ю а ш Ы е р о Ш У о е т -
Г0505 сиг1о505 ^ие^^ап заЬег а1§ипо5 йегаИез т а з з о ­ ш о г а ! с1е зиз с о т р а п е г о з " , 1о ^ и е соп1:га<11се к з й е -
Ьге е1 й Ы ш о е з с а п й а Ь ргога^опгхайо р о г 1а с а п - скгас1опе5 ЬесЬаз а и п а са(1епа гасЬо ипоз й к з
Лс

с а т е у асгпг, рего зе п е § 6 а с о т е п г а г пайа с1е езе апсез. А й г т б 1§иа1теп1:е 4 и е еп а^ие11о5 т о т е п ю з


азипш. $о1о ^ие^1а ЬаЫаг с1е зи й 1 и т а реЬ'сик, " и п а 1о йп1со ^ и е 1е х т р о т Ь а ега к 5а1ис1 с1е зи Ы)о, ^ и е
5ирегргос1исс16п", зе^йп зиз ракЬгаз, у с1е зи сЬз- с о т х п и а Ь а е п е1 Ьозрхга!, риез с1игапге е1 р о в ю р е -
со, ипа геес11с1бп с1е1 р г 1 т е г о , а1 ^ и е ЬаЬха апасЬс1о г а Ю п о Ь а Ь к п з и г ^ У о а1§ипо5 ре^иепо5 р г о Ы е т а з .

Тойоз е з ю з 1:ёгт1поз 1:!епеп еп с о т й п е1 е з а г Ьгтайоз р о г ип ргеЯ|о таз ипа га12. Ьоз ргеЯ)оз зоп ип1Йайез

Яие с о Ь с а т о з Йе1ап1:е йе ипа ра1аЬга рага Ь г т а г о1:га пиеуа. А^и^ и е п е з ипа Пз^а соп 1оз рге(1)оз т а з сотипез

еп езрапо!. Р|)а1:е еп 1оз е ] е т р 1 о з е 1п1:еп1а йейис1г сиа1 ез зи 31§п1Йсайо. Визса т а з е)'етр1оз.

• А - / 1М-: а п 6 п 1 т о , а п о г т а ! , 1птога1,1трге5еп1:аЫе • Р 0 5 ( Т ) - : ро5§иегга, ро51:ргойисс1бп, ро51:орега1:опо

• А М Т Е - : ап1:е5а1а, апгергоуеДо • Р К Е - : ргее1ес1ога1, рпе]и2§аг

• АМТ1-: ап1:1е51;ё1:1со, ап1:1йерог1:1уо • РЕ-: геейНаг; г е р о п е г

• А У Т О - : аи1:о§е51;|6п, а и 1 : о 1 | п а п а а а 6 п ; • 5ЕМ1-: 5 е т ! с и г у о , 5ет1р1апо

• В1- / В15-: Ы с о 1 о г ; ЫзаЬиеЬ • 5 и В - : 5иЬЙ1гес1;оп 5иЬе51:1таг

• С О М Т К А - : соп1:гайес1г; соп1:гаропег • БУРЕК-: 5ирегргойисс1бп, з и р е г р о п е г

• ЕХ-: ехсоти1§аг; ех т а п й о • 50ВР,Е-: зоЬгееШепйег; зоЬгезаНг

• 1МТЕК- / Е М Т К Е - : 1п1:егтей1о, е Ш г е а Д о • ТР1АМ5- /ТРА5-:1:гап51егепс1а,1;га5Ьогйайог

• М1ЛТ1-; ти11;|ргор1ейай, т и И с о Ь г • УЕТР^А-: и1ггатаппо, и11;гау1о1еп1:о

1ге1п1а у С1ПСО 35
^а. С о 1 о с о р 1 а с 1 о г а И а г е р г о ( ] и с 1 с 1 о е1 5 ! ^ и 1 е п е е ( е х ^ о с о п т а п с И а з я и е 1 т р 1 с 1 е п 1а 1 е с ( и г а

(Ле а 1 § и п а 5 р а 1 а Ь г а 5 . Е $ с г ! Ь е е п сас1а с а $ о циё рос1г1а р о п е г .

Е И а п д о ч ж ^ ез и п ЬаНе ц и е п а с 1 б еп 1о5 а г г а Ь а 1 е 5 с1е - . . ^ • . • - ^ с1игап1:е 1а р п т е г а т ! -

1:ас1 с1е1 51§1о рего ц и е Ь а 11е§ас1о а с о п у е Ш г з е еп ип з Г т Ь о Ь пас10па1.1а р а г е ] а Ьа11а е п 1 а -

2айа еп ип а т р И о езрас1о; П е н е ип г Л т о У1о1еп1;о, с о п с1ег1;о5 1 : о ц и е з с1е е г о 1 ; 1 з т о , 1о ц и е Ы 2 0 ц и е

ез1:иу|езе > с1игап1:е т и с Ь о 1:1етро' Ьопаегепзе. Ех-

ргеза е1 с 1 е з § а г г о у е1 с1езагга1§о с1е 1оз' . Еппцие 5ап1;оз •|5сёро1о ез сопз1бегабо е1

т а з 1пзр1габо аи1;ог б е 1 ; а п § 0 5 у ^ Р * е1 т е ] о г

1пс1|са е1 1 и § а г бе оп^еп бе сас1а § г и р о бе Ьа11е$ у § ё п е г о $ т и 5 1 с а 1 е 5 .

• г и т Ь а , Ьо1его, б а п г б п , соп§а

• согпбо, тапап|1:а, ]агапа

• 1:ап§о

• Ьо1его

{ г е т 1 а у 5 е ! 8
у р 1 е п 8 0 , 1 и е д о ех1
1еп1ол

Е $ с п Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г ' о г т а с о г г е с ^ а .

1. М е ^азИсНа ц и е по (ресИг, еНоз) регт150 рага !"итаг сиапбо е з й п еп т 1 саза.

2. У о сгео цие ез зозресЬозо цие (епсоп{гагзе, ё1) соп ]ас!п1:о ауег р о г 1а посЬе.

3. М о сгеаз цие (зепИг, уо) ипа сипоз1баб езрес1а1 р о г еза ре1Гси1а; р о б е т о з 1г а уег

сиа1ци1ег о1;га.

4. С а г т е п по ци1зо с1ес1г р о г циё (сИзсиЬг) соп Регпапбо. |

Б.Уа уео цие (езЮг, уозоггоз) ИатЬпеп1;оз.

6. Месез|1аЬа (ИаЫаг, уо) соп1;|§о бе ип азип1:о 1трог-

1;ап1:е.

7. Ти ат1§о 1и13 т е буо цие (сопзе^шг, ё1) ип Ьиеп

1:гаЬа]о.

8. Маб1е р1еп5а ц и е е1 а с и з а б о (зег) 1посеп1;е.

9. ^ М о заЬГаз ц и е (1епег, ё!) р г о Ы е т а з соп 1а Ь е Ы б а ? Риез ]

уа Иасе т и с И о 1;1етро.

10. ОНе а Ве§опа цие ( п е с е з Л о ^ уо) ИаЫаг соп е11а.

I I, Ез аег1:о цие (зег, ё1) т и у зепо, рего езо по З1§п№са цие (зег)

ез1:йр|бо.

12. Е1 т ё б 1 С О 1е р г о Ы Ы б (сотег, ё1) сЬосо1а1;е.

13. М о б|§а5 цие по 1:е (диегег, ё1) рогцие п о ез уегбаб.,

14.51еп1:о цие (/гзе, уозо1гоз) 1:ап ргоШо. (

15. Ребго 1п1;еп1;ага (11е§аг, ё/ т15то) а 1;1етро.

16. М о сгео цие (с!еЬег, 1й) зег1;ап биго соп е11а.

17. Ез т и у ргоЬаЫе цие (НаЬег) цие гере1:1г 1а р г и е Ь а .

18. ^Те §из1:агГа ц и е (заНг, позо1гоз) а сепаг ез1:а посЬе?

19. Е1 о1:го бГа з о п ё цие ип азез1по т е (регзе§и'1г) рог 1аз саНез.!

20.,;Мо 1:е рагесе гаго цие по (уо1уег, ё1) 1;обауГа?

21. • 1 т е 1а у е г б а б . ^ М о ез с1ег1:о ц и е оз (уег, уозоЫоз) ауег р о г 1а ^ а г б е ?

22. Еа у е г б а б ез цие ез т и у Мс|1 ц и е (ргос1иаг5е) а1§ипа г е а с с | б п циГт1са ре11§гоза.

23.5||у1а рге(|Г1б цие зи поу10 (Ютаг) 1а б е с 1 з | б п .

24. , ; 1 е соп1;а51;е а С а г т е п цие (сЬосаг, позо1гоз) соп о1:го сосНе а 1а е п 1 ; г а б а б е Мабпб?

25. Оезриёз бе 1о ц и е 1е б у о , з и р о п § о цие 1е ( р е б / > ; ё!) регббп.

А § г и р а 1а$ $1§и1еп1:е$ ехрге$10пе$ $ е § й п з е а ) и $ 1 е п а 1а г е 8 1 а I о а 1а г е 2 1 а II е х р 1 к а с 1 а 5

е п е ! и Ь г о с1е1 А 1 и т п о .

• цие сопз1:е • 1а с о п с 1 е п с 1 а бе • е1 с о п у е п с 1 т 1 е п 1 ; о бе • 1а з и § е г е п с ! а бе

• Иасе {аНа • 1а с о п у | с с | б п бе 1а е з р е г а п г а бе • 1а з е § и п б а б бе

• т а з уа1е • 1а р о 5 | Ы 1 | б а б бе • 1а ! т р г е з | б п бе • 1а сег1:е7а бе

• рага т Г • е1 п е з § о бе • 1а и1;!1|баб бе • е1 то1:1УО бе

• гезиНа • 1аз § а п а з бе ^ 1а с и 1 р а бе • 1а р г о Ь а Ы И б а б бе

• 1а е у 1 б е п с 1 а бе • 1а г а г б п бе • 1а по1;1С1а бе • 1а з о г р г е з а бе

1^ е1 р е 1 | § г о бе • 1а р г и е Ь а бе • /л'-:-- • 1а с о п у е п 1 е п с 1 а бе ^ 1а за1:1з!'асс1бп бе
гед1а 1 гед1а II

С о п $ ( г и у е Гга$е$ ( о т а г к Л о и п е 1 е т е п ( о (1е сас1а с о 1 и т п а . ,

1.1а ро51Ь|11с1ас1 с1е ц и е . . . паба ЬаЬГа с а т Ь | а с 1 о . . . 1а П е п а Ь а б е а1е§гГа.

2.1а сег1;е2а б е ц и е . . . 111с1ега б е пиеуо 1а5 с о з а з . . . 1а 1 ; г а п ц и | | | 2 б .

3.1а сопу|сс|бп б е цие... соШаЬа с о п ипа Ьиепа ат1§а... ^ие рго1е§ег1а.

4. Еа г а г б п б е цие... 1е Ь | а е г а п бапо... 1е 1:га]о Ь и е п о з гесиегбоз. ;

5.1а 5и§егепс1а бе цие... ЬаЬГа 5160 ё1... 1а е п 1 ' и г е с 1 б .

6.1а сопс1епс1а б е цие... зе 1о И и Ы е г а осиНабо... 1а Н е п а Ь а б е 1пци1е1иб.

С о т р 1 е 1 а 1а5 $ ' | § и ' | е п 1 е $ {'га$е$ с о п е1 л6\е\луо а р г о р 1 а с 1 о .

/ р а Ш б а п о 1. Е1 р е ц и е п о б е ц и е зиз рабгез 1о г е § а п а г а п , п о циегГа уо1уег а саза.

/ сопуепс|бо 2 . Е1 т 1 п 1 з 1 : г о бе Н а а е п б а ега бе ц и е зе г е б и ] е г а 1а 11з1а б е т о г о з о з еп 1и§аг б е ц и е

зе аитепгагап 1оз ! т р и е 5 1 : о з .
/ 1:етегозо

3. Мапзо!, п о ппиу бе ц и е е1 Иа11а2§о а г ц и е о 1 б § 1 с о з е а 1;ап 1 т р о г 1 ; а п 1 : е , р г е ! | е г е п о 61-


/ " соп5с1еп'(;е

уи1§аг1о р о г е1 т о т е п 1 ; о .
/ бес1б|бо

4. М и п а буо цие ез^аЬа а цие б з с а г у о М е г а бе пиеуо а саза з! с а т Ы а Ь а зи с о т -


/ • б15рие51;о
рог1;ат1еп1;о а§ге51уо.

5. Е1 ] е 1 е бе ц и е ацие1 с а т Ы о робГа епсагесег сопз1бегаЫетеп1;е е1 ргес10 Ста1 б е 1

р г о б и с Ь о , бес1б|б п о 1псогрогаг1о.

6. Е1 ]еЕе б е зесс1бп ез1;аЬа 1:о1;а1теп1:е а ргезеп1:аг зи б1пп1з1бп з1 п о з е а^епбГап зиз

ге1У1пб1сас1опез.

] о а я и т а у ] о а я и т е з с и с И а п е1 с о п 5 и 1 ( о п о 5еп11теп1:а1 с1е А т а п с 1 0 Р ё г е г , с1е ЯаА'ю Атог. 5\п 6е-


С1Г5е1о е1 и п о а1 о 1 г о , Н а п с1ес1сЛс1о Ь и з с а г ауиба у Ь а п 6\г\^\6о $епс1а$ с а г ^ а з а1 р г о § г а т а . Е з с п Ь е

я и ё р и е с 1 е п с1ес!г е п е М а з , ( е п ! е п с 1 о е п с и е п 1 : а 1а 5 1 § и 1 е п ( е 1 п Г о г т а с 1 6 п . О е з р и ё з , г е с 1 а с ( а 1а р о з ! Ы е

г е 8 р и е з 1 : а с1е1 р з к 6 1 о § о .

] о а 9 и 1 п а : 24 апоз, б е сотр1ех1бп ^ и е г 1 ; е , берог1;1з1:а. Ез 1п1;е1|§еп1;е, 1 П § е п 1 0 5 а у Ьаз1;ап1;е

с1П1са. Ез и п а Ь и е п а о г а б о г а , 1е е п с а п 1 а 1а р о 1 ё т 1 с а у 1а б 1 з с и з | б п . Е а з з е п 5 | Ы е г Г а з 1а р о ­

пеп пегу|оза у 1е б а ппис11Гз1та уег§йеп2а ехргезаг зиз зеп1;1т1еп1;оз, т и с Ь о т а з еп

рйЬИсо. 5и 1пберепбепс1а ез за§габа. Маб1е заЬе ц и е езсисИа ЯаёюАтог.

^оа^и^п: 23 апоз, бе1§або у т и у 1'г1о1его. Ез ип готап1;1со е т р е б е г п ! б о , ип р о с о 1пзе-

§иго у т и у •|:Гт1бо е п з и г е 1 а с | б п с о п 1аз т и ] е г е з . Е е §из1:ап 1оз Ь о 1 е г о з у 1аз ре1Гси1аз б е

а т о г Мипса о1у1ба 1аз 1 е с Ь а з 1трог1ап1:ез, у 1е §из1:а с е 1 е Ь г а г саба ипа бе е11аз. Ез т и у

бе1:а11|з1;а. О и 1 е г е сазагзе у сотраг1:1г з и у1ба с о п ] о а ц и 1 п а , р е г о 1о с1ег1:о ез ц и е зе б е -

рг1те т и с Ь о сиапбо е11а 1е б 1 с е ц и е е з и п резабо у 1е §г11:а е п риЬУсо. М о з е а1:геуе а

соп1езаг1е а]оаци1па ц и е езсисЬа ЯасИоАтог.

3 8 1 г е т { а у о с Н о
С о г Н д е 1о5 е г г о г е з я и е е п с и е п 1 г е 5 .

1. |;5|§иез 51п е п с о Ш г а г е1 П Ь г о ? , ^ п о з е г а ц и е Не 1о Н а з с1е]ас1о еп саза?

• М о , ез1:оу сопуепс1с1а с1е ц и е 1о 1;иу1ега И а с е ип га1:о.

2. О и б о ц и е 1:1епез ипа Ьиепа ехсиза рага 1о с1е Н о у

• Т е ] и г о ц и е 1а 1 ; е п § о . .

3. ] о г § е п о сгее ц и е 1о Ь е Ь е с Ь о р о г ауибаНо.

• М о ге ргеосирез, уо ЬаЫагё с о п ё1.

4. ^Мо ге рагесе гаго ц и е езгё гап а т а Ы е й Ш т а т е п г е ? М о зё, у о р1епзо ц и е ци!еге сопзе§и1г а1§о.

• | М о зеаз та1репзас1а, ти]ег!

5. | 5 о у 1псара2 с1е т о п г а г езге сасЬагго! |1аз 1пзггисс10пе5 п о с1|сеп с о т о зе На§а!

6. 5ироп§о ц и е езгёз т и е г 1 а с1е с а п з а п с 1 о , й е з р и ё з йе 1а п о с Ь е ц и е Наз разайо.

• 5Г, 1а у е г й а й ез ц и е Ье й о г т 1 й о ггез Ьогаз.

7. Ез т и у ргоЬаЫе ц и е з е Ьа е п ^ е г а й о р о г ]ау1еп у а т о з , ез^оу саз! з е § и г а йе ц и е з е 1о Ь а Й 1 с Ь о ё1.

8. ^ ^ и ё §гозего! Езга у1зго цие с о п §епге аз: п о зе р и е й а ЬаЫаг

9. М о т е Ьа й1сЬо ц и е песез1га е1 Й 1 п е г о , р е г о езгоу зе§ига.

10. М о сгео ц и е зеа гап с о т о Й1сез.

• ^ О и е п о сгеез ц и е з е а г а п й!Яс11? Риез уеп§а, Ь а г Ь гй.

С о т р 1 е й а 1о5 бШо^оз с о п !псЛса(1УО о $иЬ]ип1:1уо. Е п а 1 § и п о $ с а 5 0 5

а т Ь о 5 $ о п р о $ 1 Ы е $ .

I.

А ; Н е У1зго а Коза с о п А1Ьегго, езе " а т ! § о " й е 1а 1'аси1гай.

В: М о зеаз т а 1 а , 5оп1а, ц и е г е сопогсо.

Л : | Н о т Ь г е ! | М о т е Й1§аз ц и е п о (зег) зи поу1о!

В ; У о п о сгео ц и е 1о (зег)

А ; ^ О и е п о сгеез ц и е 1о (зег) ? Риез а т Г т е рагесе ц и е зГ.

2.

А: 5 о у 1псара2 йе Ьасег езге е]егс1С10, ^ т е ауийаз?

В:|Рог 0105, Ет|||о! ^ М о ге йаз сиепга йе ц и е (Насег) т а 1 1а г е з г а ? ^Сиапго ез 35 т е п о з 12?

А: []о, т е Ье еци1УОсайо! ^ О и ё раза?, ^ т е езгаз Н а т а п й о 1тЬёс|1?

В; Уо п о Ь е Й1сЬо ц и е ( з е ^ 1й) 1тЬёс||, рего...

3.

А: Расо п о сгее ц и е ('1г) а ЬаЬег ип ехрей1епге ге§и1айог еп 1а е т р г е з а , рего уо е1 о г г о йГа з е 1о

оГ а и п о з йе1 31пй!саго.

В : ^Ои1егез йес1г ц и е п о з уап а есЬаг а гойоз? . .

А ; М о , у о п о р1епзо ц и е п о з (/г) а йезрей1г а гойоз, рего зГа и п о з сиапгоз.

Е з с Н Ь е е1 у е г Ь о е п 1а С о г т а а(1есиас1а р а г а с о т р 1 е ( а г е $ ( е с11а1о§о еп1:ге с1о$ а т 1 § а $ .

А : М о с г е а з ц и е (зег.уо) гопга,уа з ё ц и е (репзаг, гй) ц и е (рег(]ег,уо) е1г1ет-

ро 1пгепгапйо сатЬ|аг зи т а п е г а йе зег

В ; ^Рего п о ге йаз сиепга й е ц и е (зег, ё) азГ у ц и е п о (ЬаЬег) пайа цие Ьасег?

А : М о риейо с о т р г е п й е г цие т е (с1еог, 1й) езо.

В; ^Сие по риейез с о т р г е п й е г ц и е г е (с]еаг, уо) езо? М | г а , у а п! т е асиегйо йе сиапйо 1о ( с о п о с е г ;

1й) у З1етрге Й1се5 цие п о (зег, ё1) 1о цие рагесе, цие еп е1 Ъ п й о ге (диегег, ё1)

т и с Ь о ; рего ^по сгеез ц и е еза п о (зег) т а п е г а йе йетозггаНо? ^Те Ьаз о1у1йайо й е 1о

цие г е Ы 2 0 е1 о г г о йГа? Е а у е г й а й , п о зё с о т о 1о (а§иап1аг, Пл)

А ; У о п о г е Ь е й1сЬо ц и е ( р о г г о г з е , ёО т а 1 сопт1§о.

В: М о Ьасе Еа1га; й е г о й а з Е о г т а з , уа Ье п о г а й о цие п о ( д и е г е ? ; 1и) с о п г а г т е пайа.

А : Рогцие З1етрге т е й1сез цие п о (зег, уо) 1Й1ога у ц и е (соПаг, уо) соп ё1.

В; Рогцие ез уегйай.

А ; М1га, с г е о ц и е ез т е ] о г ц и е (с^е^а^, позо1газ) е1 г е т а .

1 г е ш ! а у п и е у е 3 9
С о т р 1 е 1 а е1 $1§и1еп(е <:ех(о, (]е1 я и е 8о1о * е с 1 а т о 5 у е г Ь о а у е х р г е з ю п е з я и е п о

р и е ( 1 е $ т о с Л Л с а г .

Ез а з о т Ь г о з о 1о цие Е1 о1;го

ЙГа, р о г р п т е г а мет еп т ! У1с1а, т е с11 с и е п 1 а йе цие т 1 т е ] о г ат1§о

] а т а з НиЫега сгеГйо цие

Рог ип т о т е п г о й и й ё цие

аипцие ез уегйай цие

рего, ^асазо по Ьау т и с Ь а §еп1;е цие Й1се цие

? М о зё циё

М е то1ез1:а ип р о с о цие

51п е т Ь а г § о , ^по ез тагау|11о50 цие

^ ) ^51 о дые?

1. ^ 5 а Ь е з з/ / цие ез1;а 1 ; г а Ь а ] а п й о еп ипа сотрапГа аегеа? М е 1о й 1 ] о зи р п т о .

2. М о зё 31 / цие 1'ита, р е г о зи гора Ьие1е цие арез1:а.

3. |Апйа! М о з а Ь Г а 5/ / цие ЬиЫега1з уиеНо уа.

4. М1 т а й г е айп по заЬе з/ / цие Ье зизрепй1Йо, рего зе§иго цие т ! Ь е г т а п о зе 1о Й 1 с е .

; 5. А й п по зё з; / цие Ье зизрепй1Йо, рего т е еп1;егагё р г о Ш о . ^

6. М о зё з/ / цие зе то1ез1;6, р е г о по т е 1трог(;а.

7. ^Мо заЬез з/ / цие уа а гагйаг т и с Ь о ? Ез цие 1:еп§о рг1за.

8. С и а п й о зера з! / цие Ьа регй1йо 1а т е ] о г орог1;ип1Йай йе зи у1йа, у а

зе аггереп1;1га, у а .

9. Май1е заЬе з/ / цие уа а о с и г п г о по, рего г о й о з езгап репй1епгез.

10. М о заЬГатоз з/ / цие йогтГа еп саза йе Ап§е1а, р е г о поз ехггагтаЬа

цие пипса соп^езгага а1 г е 1 ё 1 о п о р о г 1а посЬе.

Ь е е 1а $1§и1еп1:е по11с1а.

М и е г е с 1 е и п в а г Ъ е п а г о

А ^ а р г ю ЗапсЬех, у1§11ап1е (1е С1бп с1е 1а уес1па с1е 1о8 БапсЬех,


1а е т р г е з а Р А 5 Т А С А Ы 5. А . , я и е Й8§аЬа - с о т о ега зи с о з -
т и п б ауег (газ зег §о1реа(1о р о г т т Ь г е - а ггауёз <1е 1а т х г Ш а ё е
зи езроза с о п и п оЬ^еЮ с о п т п - 1а р и е П а , Ьасе зозресЬаг а 1а р о -
с1еп1:е. А п 5 е 1 т а Рёгег, я и е аз1 зе Исха я и е А п 8 е 1 т а п о езгаЬа 8о1а.
1 1 а т а 1а р г е з и ш а Ьот1С1<1а, сИсе Ь а р а г е ) а ега сопос1с1а р о г зиз
я и е зи т а г 1 ( 1 о ге^гезб а саза с о п с о п 8 1 а ш е 8 ре1еа8, зиз а с и з а с 1 0 -
6 Ьогаз с1е аше1ас1бп, р о г 1о я и е пез с1е ас1икег1о у зиз а т е п а х а з
р е п з б я и е зе ( г а г а Ь а с1е и п 1а- т и Ш а з , ЬесЬоз яие А п 8 е 1 т а
с1гбп. 5 ш е т Ь а г д о , 1а (1ес1ага- П1е§а.

Д [ » В с и а г е п 1 а
1а роМс1а На ю т а й о с1ес1агас1бп а А п 5 е 1 т а Р ё г е г у а 1а уес1па йе1 йехсапзШо. С о т р 1 е 1 а 1а5 ^ а з е з .

А п 5 е 1 т а Ь а у е с 1 п а

Азедига цие... Азе^ига цие...

М о азе^ига цие... М о азе^ига цие..

М1е§а цие... Ы1е§а цие...

М о П1е§а ц и е . . . М о п1е§а цие...

М о 1§пога цие... М о !§пога цие...

1п51з1:е е п цие... 1пз151е е п цие...

5 о п у а п о з 1о5 у е г Ь о з я и е е п Г ' о г т а а Я г т а * 1 У а с а т Ы а п 5 и $1§п1Лсас1о 5 е § й п у а у а п

$е§и!с1о5 с1е т ( 1 к а 1 1 у о о 5 и Ь ) и п 1 1 у о . Р ! е п $ а е п 1а$ с11Гегепс!а5 я ^ ^ е х 1 $ 1 е п еп1:ге

е$1:о5 р а г е $ с1е Г г а з е з .

• М е Ь а с11сЬо ц и е ез1;иуо е п с а з а .

• М е Ьа с1|сЬо ц и е ез1:иу1ега е п с а з а .

• 1е г е с о г й ё ц и е у о с о § е п ' а е1 а и г о Ь й з б е 1аз с 1 п с о .

• 1е г е с о г б ё ц и е с о § 1 е г а е1 аи1:оЬйз б е 1а5 с 1 п с о .

• 5|п1;1б ц и е а1§о 1е р а з а Ь а р о г е1 Ь г а г о .

• 5|п1;16 ц и е 1е р а з а г а а1§о т а 1 о .

• МисЬаз у е с е з , 1оз Ь у о з зиропеп ц и е е з 1а о Ы | § а с : б п б е 1оз р а б г е з баг1е5 б 1 п е г о рага зиз б|уегз10пез.

МисЬаз уесез, и п р е ц и е п о еггог зиропе ц и е Ьауа ц и е г е р е й г г о б о бе пиеуо.

• Репзб ц и е соп1:аг 1о з и с е б | б о е г а 1о т е ] О Г р а г а 1:обоз.

• Репзб ц и е ( и е г а ] о з ё ци1еп сопгага 1о 5 и с е б 1 б о . '

• Р о г -[и а с Ш и б , е п ^ е п б о цие Ьоу е з й з сапзабо.

• Р о г 1а р а Н г а ц и е 1;е Ь а з б а б о согпепбо, епИепбо ц и е Ь о у ез^ёз сапзабо.

• Еоз с о п у е п с Г б е ц и е а ц и е Н о п о е г а геа1теп1:е ип ргоЫета.

• 1 о з с о п у е п с Г б е ц и е зе о1у|багап бе1 р г о Ы е т а .

• Ме г е т о цие Ь е т о з 11е§або б е т а з 1 а б о 1:агбе.

• Т е т о цие Ьауатоз 11е§або б е т а з 1 а б о 1:агбе.

А Н о г а , с о т р 1 е ( а е1 51§и1еп1:е е з я и е т а с о п 1пс11са1:1уо о 5 и Ь | и п ( ! у о .

соШаг о сотип1саг а1§о


с1ес1г •
реб1п т а п б а г асопзе]аг

с о т и п 1 с а г а о1;га р е г з о п а а1§о ц и е Ьа о 1 у ! б а б о о цие риебе Ь а Ь е г о 1 у | б а б о ...


г е с о г с 1 а г , 1п5|5(1г, гере(:!г
с о т и п 1 с а г а о1:га р е г з о п а и п а о г б е п , с о п з е ] о , е1:с., е х р г е з а б о с о п ап1:епопбаб ,

1атеп1аг
$еп(!г
п о г а г Яз1сатеп1:е

1тр11саг;1;гаег с о п з 1 § о (зи]е1;о п о регзопа!)


$ и р о п е г
Ьасег и п а Ь|рб1:ез13,1та§1паг (зи]е1;о регзопа!)

сгеепгепег и п а 1беа и о р 1 п 1 6 п
р е п з а г .
г о т а г !а б е с 1 з ! 6 п б е ц и е а!§и1еп Ь а § а а1§о

рагесег 1б§1со, п о г т а ! , г а ю п а Ы е
еп(еп(]ег, с о т р г е п < 1 е г
по1:аг б а г з е сиепга

бетозггаг
с о п у е п с е г с1е
тШг е п о1:га р е г з о п а рага цие аДйе б е и п а бе1;егт1паба тапега

* е т е г гепег т1ебо

( е т е г з е з о з р е с Ь а г а ! § о пе§а1:1У0

с и а г е Ш а у и п а
41
Е 5 с г 1 Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г о г п п а с о г г е с ^ а .

1. М а с 1 а т а з уег1о, е Ш е п б Г ц и е (ЬаЬег уепИо, ё1) а соЬгаг 1а 6 е и с 1 а .

2 . М о з Ь а сПсЬо ц и е уа п о (зороПаг, ё1) 5е§и1г § и а г с 1 а п с ] о е1 з е с г е г о .

3. Р|епза ц и е (езгаг, позоггоз) 1осоз, р е г о е з е11а 1а ц и е п о Ьа геПех1опас1о

1о 5и11С1еп1:е.

4. М е г е т о ц и е 1а с1ес1з16п уа (ЬаЬег з/с/о й т о й о ) у ц и е п о (ЬаЬег)

пайа ц и е Ьасег

5. Б и р о п е т о з цие поз 1о (с1еаг, еНоз) е1 1ипе5, а Ш е з с1е е т р е г а г а 1;гаЬа]аг

6. С о т р г е п б о ц и е 1;е (соз1аг) 1;отаг е з а с1ес1з16п, р е г о йеЬез ЬасегЬ.

7. Н а репзайо ц и е (зег) позо1;го5 ци1епе5 аз1з1:ато5 а 1а с е г е т о п 1 а .

8. • | с е ц и е ( е з р е г о / ; Гц) ациГ Ьаз^а ц и е уеп§а. •

9. М е гесогйб ц и е (1епег, уо) си1с]айо з1 у 1 а ] а Ь а зо1а й е посЬе.

10. БепгГа ц и е 1аз р1егпаз зе т е (с]огт1г)

11. Т е т о ц и е ез1:е п и е у о й13§из1:о 1е (ргоуосаг) и п а йергез1бп.

1 2 . Е1 т ё Й 1 с о 1о с о п у е п с 1 б й е ц и е (ёе]аг) йе Ситаг

13. Р|епзо ц и е а111па1 т е (сотргаг) е1 а р а г 1 : а т е п 1 : о йе1 сеп1:го еп 1и§аг й е 1

р130 й е 1аз а ^ и е г а з .

14.51еп1:о ц и е п о ( Ь с Ь е г соп5е§(лйо, ё / ) е11;гаЬа]о.

15. $и М а й е рго^ёз1опа1|йай Ьа з и р и е з ^ о ц и е 1а с о т р а п Г а (регёег) т а з йе 300.000 € .

Соппр1е1:а 1а5 $1§и1еп1е5 Гга$е$.

1. С и а п й о г о т ё ациеНа ЬеЫйа а1ис1п6§епа рагесГа с о т о з1 (ез1аг, уо)

Погапйо еп е1 а1ге.

2. М е рагесе ц и е (1г а сеггаг) у а , азГ ц и е 1Й 1;егт1папйо.

3 . ^Те р а г е с е ц и е з и ез1;айо апГт1со п о (зег) то1;1уо зи1"|С1еп1;е й е ргео-

сирас1бп? - :

4. М о т е рагесе ц и е (ёеЬег, позогюз) йес1Й1г1о з1п ез1:аг е11а Йе1ап1:е.

5. Ее рагес|6 сопуеп1еп1;е ц и е г о й о з (соп1пЬи1г, еНоз) с о п з и з 1Йеа5 а 1а т е ] о г а

йе 1а е т р г е з а .

6. ^Те р а г е с е ц и е (^тНаг, по5о1гоз)

г а т Ы ё п а Рере, а резаг й е 1о 5 а г с а 5 г 1 с о ц и е ез?

7. Рагесе ц и е е1 е х а т е п п о (зег)

гап ехЬаизг^уо с о т о зе г е т Г а п .

8. Ез и п а з е п з а с | 6 п т и у сипоза р о г ц и е рагесе ц и е (ез-

1аг, 1й) йезНгапйоге р о г ипа

репй|епге т и у ргопипс1айа.

9. ^ 0 з рагесе п о г т а ! ц и е (Неуаг, позоггаз)

гойа 1а г а г й е рага Ьасег ип раг

йе е]егс1с1оз? А з Г п о у а т о з а г е г т ! п а г еп !а у 1 й а .

10. ^ Н а з у1зго й1г1татепге а Раг1та? ^ М о ге рагесе ц и е

(ез1аг) т и с Ь о т а з ап1тайа?

42 с и а г е Ш а у й о з
Ь е е е1 $ ! § и 1 е п ( е Г г а § т е п ( о с1е СиепЮз рага }и§аг, бе С ! а п п ! К о с 1 а п .

- У а п о хе Пепе геяреш а 1о5 Рап- - ^ О и ё яшеге "аяш"'?


Леек соп(1еп 1а саЬеха (1еЬа]о (1е 1аз за-
1а5та8. —Орхего с1ес1г е п ез^е р1апега. Ьапаз.
- 5 е Ьа регсЬёо 1а (е. Н а у я и е е т 1 § г а г , тагсЬагзе... - ^ ^ и ё шагауШа!
- Н а у яие Ьасег а1§о. - С 1 а г о , рага а 1о ше^ог асаЬаг е п - Р е г о ,;8ега уег<1ас1?
- У а т о я а уег, ^яиё? 1Ш р1апе1а ЬаЫгаёо й п к а ш е ш е р о г - М е 1о Ьа сЬсЬо - ( к ) о е1 у1е)о
А1§;ипо ргориво Ьасег и п а т а г - тозсаз у тозяшЮз. { а Ш а з ш а - и п 1пску1с1ио я и е п и п с а
сЬа (1е рго1:е51а. Оиго 5и§1п6 Ьасег -N0 8епог: с о п о х с о е1 р1апе1:а сксе т е п й г а з .
50паг а1 т 1 8 т о 4 1 е т р о 1;ос1а8 1а8 аёесиаёо. - | А уо1аг! ; А уогаг! - § г к а г о п бе

с а т р а п а з с1е1 р1апе1а, с о п 1о я и е р о г - , Е 1 п о т Ь г е ! ;Е1 ш и с Ь о з 1ас1оз.


1о т е п о з п о ЬаЬп'ап <1е]а(1о ё о г т и потЬге! - ^ О и ё ее 1о я и е Ьау я и е уо1аг?
й-апяш1о8 а 1о8 Ьоп1апо8. -5е Пата - О ш е п езгё (1е асиегс1о е п е п и -
Р о г й к х т о Ю т о 1а ра1аЬга е1 р1апе1а §гаг а1 р1апе1:а Т1егга я и е а§11:е и п
(шизтя т а з лае^о у т а з 8аЬю. Т1егга. ^Ьо Ьогс1е с1е 1а заЬапа. Езрегас! я и е 08
- З е п о г а з у зепогез -сЬ^о т 1 е п - уехз, а111 а Ь а - сиепге: и п о , с1о8, ггез... сиагеШа...
ааз зе созха и п с1ез§агг6п е п 1а У1е]а ) о , езе р и ш н о с и а г е ш а ш И . . . сиагеШа ш Ш о п е з . . .
заЬапа-, я и е п ё о з а т 1 § 0 8 , п о Ь а у <1е 1и2 а х и к Е з ,;Нау а1§;ипо е п соШга? Е1по, (1оз...
пас1а яие Ьасег. У а п и п с а р о с к е т о з аяиеЕ 5ё Е ш о п с е з 1а ш т е п з а т а у о п ' а езса
азиз1аг а 1о8 Ьоп1апо8. 5 е Ьап асоз- рог ипа с1е асиегс1о: п о 8 т а г с Ь а т о з .
т т Ь г а с 1 о а пие81го8 гиЫоз, зе за- регзопа - ^ 5 е у а п ш п Ы ё п 1о8 яие п о ез-
Ьеп 1:ос1о8 пиезо-оз г ш с о з , п о 1 о 8 1 т - зе^ига у с к § п а <1е с о п й а п х а я и е е п гап с1е асиегс1о?
ргезюпап пиезггаз ргосезюпез. N0, 1а Т1егга ухуеп т Ш о п е з с1е п1по5 - Н а ш г а к п е Ш е : 1а т т о п ' а <1еЬе
уа п о Ьау п а ё а я и е Ьасег... а я ш . я и е с о п 8о1о о к а 1о8 ЕаШазтаз е з - 8е§;и1г а 1а т а у о п а .

1 . ^Сиа1 ез 1а ;ез13 цие йеЯепйе е1 У1е]о к ш а з т а ?


1

2 . ^Оиё а г ^ и т е п ю з о гагопез айисе рага йе^епйег еза 1;ез13?

^ Е 5 с Н Ь е и п а с а г ^ а е п 1а я и е е х р о п § а 5 1о5 а г ^ и т е п ^ о з Ь а 5 ! с о $ р а г а с о п у е п с е г а 5 и 1 е с ( о г

а с е г с а с1е и п о ё е е $ ( 0 5 1:еппа$.

- Сопци151;аг а и п а р е г з о п а рага 1п1с1аг и п а г е 1 а с 1 6 п .

- Сопуепсег а ипа т и ] е г п с а с1е ц и е п о з е с о т р г е ип аЬп§о с1е р1е1ез рага 1а (\е$1а ёе МосИеу1е]а.

- Сопзе§и1г цие е1 с И г е й о г с1е и п а р е ц и е п а е т р г е з а Не с1ё и п етр1ео.

- Регзиа61г а ип т Ш о п а п о рага ц и е еп1ге§ие 1а т Н а й й е з и сИпего а и п а саиза ]из1а.

^ С о т р 1 е 1 а 1а$ Г г а з е з с о п 1о5 у е г Ь о з я ^ е 1:е с 1 а т о $ 1 е п 1 е п ( ] о е п с и е п г а я и е 1 е з о Ь г а г а п с т с о .

1. N 0 т е рагесе Ьиепо ц и е и п п1по 1аг\1о сПпего рага з и з §аз1:оз.


• зирегаг

• а1Ьег§аг 2. 1о Ьап риезго е п сиагепгепа рогцие ипа епГегтейай Ьаз1:ап1;е соп1а§10за.

• зиСпг
3. Ти асИгий риейе т и с Ь о з р г о Ы е т а з а гойоз, азГ ц и е т а з уа1е ц и е сатЫез.
• соЬгаг

4. Езге т а п и з с п г о г о й о е1 з а Ь е г а з г г о п 6 т ! с о й е 1 31§1о XV.


• сопгепег

• райесег 5. С г е о цие е^еЛо 1о ц и е 1е й у 1 з г е , р о г ц и е у а п о Ь а уие1го а 1пгепгаг1о.

^ айоргаг
6. Сгас1а5 а зи г е п а а й а й сопз1§и16 гойаз 1аз Ь а г г е г а з ц и е 1е Ь а Ь Г а п риезго.

• сопгаг соп •

7.]ау|ег 1троггапс1а Ьазга сопуегг1Гзе е п 1тргезс1пй|Ые йепгго й е зи е т р г е з а .


• е]егсег

• асаггеаг 8. N 0 зё р о г ц и ё е з а асг1гий Ье1|§егапге заЫепйо ц и е е з ё1 ц и 1 е п т а з

• зигг1Г
г1епе ц и е регйег

• азит1Г
9. С и а п й о 1о е з г а з разапйо т а 1 , 1о т а з 1троггапге ез е1 а р о у о й е 1оз г и у о з .
• й е з е т р е п а г

• §02аг й е 10. ^Сгее изгей ц и е езга ргерагайо рага езге саг§о йепгго й е ипа §гап т и 1 -

• Й1зропег й е г1пас1опа1 с о т о езга?

с и а г е п 1 а у 1гев
^ ) С о п 5 ( г и у е Г г а з е з с о п 1о5 у е г Ь о 5 я и е к е И а п 5 о Ь г а с 1 о е п е1 е ] е г с 1 с 1 0 18 у е з ^ а з с т с о р а 1 а Ь г а $ .

• езрегапга • с1есерс16п • 1пЯиепс1а • гезропзаЫПбас! • ргм1е§105

I.

2.

3.

4.

5.

^ ) Т е п е п п о з а я и Г и п а з Г^газез с о т р 1 е 1 а 5 , р е г о , е п 1а т а у о п а с1е 1 о 5 с а з о з , р г е 8 е п 1 : а п

и п у е г Ь о т а с 1 е с и а с 1 о . 2$ег1аз с а р а г (Ле $ и 8 ^ к и 1 г 1 о р о г е1 у е г Ь о с о г г е с 1 : о ?

1. М а п а п а 11е§агё ип росо 1агс1е рогцие 1еп§о ц и е 1г а1 т ё с И с о а ц и е

т е ехр1с1а и п уо1ап1е р а г а е1 с 1 е г т а 1 : 6 1 о § о .

2. Еп зи й Ш т о ПЬго 1пс1иуе ип р о е т а ц и е 1огти16 рага зи т а й г е .

3 . 5 1 е т р г е з е Ь а с1|сЬо ц и е е1 Ь о т Ь г е е з е1 й п 1 с о ап1та1 ц и е с а и з а е1

т 1 з т о еггог уапаз уесез.

4. • | Ь и ] а г е з а1§о т а з ц и е 1га2аг 1Гпеаз е п и п р а р е 1 , ^ з а Ь е з ?

5 . Ап1:ез й е а р а § а г 1аз уе1аз, с о т р о п ип йезео.

6. Рага ех1:епйегте е1 с е г И ^ с а й о йе1 с и г з о т е р1йеп о1гоз 30 € .

|Тепйгап сага!

7. Еп ацие! ! и § а г 1пЬ6зр11:о, а т а з о ипа §гап ат1з1:ай с о п о1:го с Ы с о ц и е ез1:аЬа е п

зи т 1 з т а 311;иас1бп.

8 . Еа геип!6п й е райгез зе се1еЬгага е1 рг6х1то т а П е з а 1аз 17 Ь.

9 . 5 е Й1се ц и е а п й а те1;1йо е п а з и п - Ь о з р о с о !!тр105, риез 1гаЬ6 и п а е п о г т е

Ъг1:ипа е п с и е з И б п й е ипоз т е з е з .

10. С о т е 1 1 6 §гауез йапоз а! г о т а г 1а Йес1з16п 31п с о п г а г с о п з и з з и р е п о г е з .

В и з с а е п ез1:а з о р а с1е 1 е 1 : г а з 6\в1 р а 1 а Ь г а з с1е 1 а Г а т Ш а с1е соггег.


О N 2 О 2 I В Е Я Я о С

с С о К К I Е N т Е с С

о О к в О С и С 8 О о О

к к я Е С О к я Е Я я Е

м к я К Л К 2 Е Я А я Я

Е I а К. Е о 5 Е Я Е I А

О М т О С о Т Л О О о Е

N I о 2 С Е Е 5 т т о М

Т Е N ^ А К и Я I я я и

Е N К к § К с 2 А я о 5

О Т 2 А С о к Я I о А с

С О Я 5 А с о Е Е о N А

М и А I К Е я Я О с Е Р

44 с и а г е п 1 а у с и а { г о
@ У ^ Ш г а 1а5 р а 1 а Ь г а $ а п ( е п о г е $ р а г а с о п п р 1 е ( а г 1а5 ^ а з е х .

1. О и 1 е г о р о п е г т е ип а г т а п о с)е риеПаз 6. А т Г , е1 а § и а бе е51а С1ибаб т е заЬе а с1ого.

2. Т 1 е п е з цие Насег ип либо с о т о е1 с1е 1а с о г Ь а 1 : а . 7. Н и Ь о ип б е 1;1еггаз ц и е б е з 1 : г и у 6 уапаз умепбаз.

3. Е1 с1е 1а е 5 с и е 1 а ез1;аЬа з 1 е т р г е Непо с1е П1П05. 8. Еп 1а §а1егГа, р е § а б о а 1а р а г е б , Н а у ип Ьапсо

4.5! а1§йп 6\а 1еп§о с1|пего, ц и е г п а е1 раГз е п Ыс1с1е1:а. 9. У п бГа у а а заНг т а ! бе зиз посЬигпаз.

5.1о5 П1ПОЗ по рагаЬап с1е еШге 1аз т е з а з с1е1 г е з Н а и - 10. М о песезИаз 1г а ипа рага заЬег з1 е з о по сгие1.

гап1:е, Ьаз1:а ц и е е1 с а т а г е г о зе епЕабо у 1ез Патб 1а а 1 : е п с | 6 п .

© У п е сас1а р а 1 а Ь г а с о п $ и с 1 е Л п ! с ! 6 п .

• асерабп 1. С о г г е §1г о !!атаг 1а а 1 е п с 1 б п а ипа регзопа р о г зи т а ! сотрог1:ат1еп1:о.

• асер1;ас1бп 2. О и е з и Ь е .

• азсепбеп1:е 3. Регзопа бе !а ц и е бе5С1епбе о1:га и о1:газ, а п ^ е р а з а б о .

• а5сепб!еп1;е 4. Насег 1Гпеаз е п ипа 5ирегПс1е.

• с о т р е г е г 5. С о г г е з р о п б е г о 1:епег с о т о оЬ!|§ас1бп.

• сотре11г 6. О и е зе е!еуа зоЬге 1о ц и е ез1а а зи а!гебебог . :. ^.

• 1тргесаг 7. Беп-Цбо о 51§п1^сабо еп цие зе 1:ота ипа ра!аЬга о ипа ^'газе.

• 1псгераг 8. ОезЬасег ип сиегро, §епега1теп1;е ип а!1теп1о, Его1;апбо!о зоЬге ипа зирегПс!е соп а§и]егоз.

• ргеет1пеп1;е 9. О р о п е г з е о !ис11аг р а г а сопзе§и1Г ип ^п.

• ргот1пеп1:е 10. Ехргезаг ип безео бе цие гес1Ьа ип т а ! о ип бапо ипа регзопа о §гиро.

• га11аг I 1. 5 и Ь ! 1 т е , з и р е п о г

• гауаг 12. АргоЬас!бп о гес!Ыт1еп1:о ЕауогаЫе. А с с 1 б п о гези!1:або бе абт!1;!г ,

С о т р 1 е ^ а 1а$ 51§и1епСе$ Гга$е5 с о п 1а5 р а 1 а Ь г а 5 а п 1 : е п о г е 5 .

1. А п 1 : е 1а\а бе т а ! а ебисас!бп, е! ргоЕезог п о р и б о 4. Месез!1;о цие е1 ц и е з о р а г т е з а п о ра-

еу!1;аг а! ез1:иб1ап1;е. га !оз езра§ие1;13.

2. Еа ра!аЬга сиаПо -Цепе уапаз б!51;!п1;аз. 5. Е! ро!Г1:1со зе зИиб еп ип 1и§аг рага баг

3. А§габе2со "Ьи !п1;егёз, рего еп геа!1баб ез а1§о цие по 1;е ^^^^ б 1 з с и г з о .

6 . 5 е р й п б!се,1;!епе бе !а поЬ!е2а.

1п1:еп(а с о п 1 е 5 * а г а е $ ( а 5 р г е ^ и п ^ а з 5 о Ь г е 1а5 Л е $ ( а 5 е п Н 1 $ р а п о а т ё п с а 5!п у о к е г а

1еег 1а ! п Г о г т а с | 6 п с1е1 Ы Ь г о (Ле1 А 1 и т п о .

1. ^ 0 и ё боз п о т Ь г е з арагесеп еп е! 1:ех1;о рага Б.^Еп циё раГзез бе !оз сЛабоз еп е ! 1;ех1;о з о п 1т-

ге1епгзе а! бГа бе! епсиеп1:го еп1;ге !аз си!1:игаз рог1;ап"1:ез !оз езрес1;аси!оз 1:аиппо5?

а т е п с а п а у езрапо!а? 6. ^Ресиегбаз циё Ьа1!е 1Гр1со бе С11!!е з е С11;а?

2. ^Оиё б|а !!е§б Со!6п а Атёг1са? 7. ^Оиё сиааго е!етеп1:оз зоп !тргезс1пб!Ые5 с о т о

3. ^Оиё с1ибаб с о п т е т о г а 1а 1пберепбепс1а соп абогпо бе !оз аНагез еп е! ОГа бе !оз МиеПоз?

е! Ре1пабо бе !а Ве!!е2а? 8. ^ С б т о зе !1атап !аз сапс10пез Ьиг!езсаз цие зе

4. ^Сиа1 ез е! раГз бе т а у о г уосас16п еигореГз^а? сап1:ап еп б!с11а {|ез1:а?

Е п с и е п ( г а е1 ^ а г а р о .

Ъаз йоз йез1а8 с о т и п е з а гойоз 1оз ра1зез Ы з р а п о а т е п с а п о з з о п е 1 Й1а й е 1а 1 п й е р е п й е п с 1 а у е 1 Й1а й е 1 Б е з с и Ъ п -

т1еп1;о йе А т ё п с а . Сайа ра13 {ез1;е]а з и Йес1агас1бп йе 1пйерепйепс1а йе Й181;ш1а й п п а ; С о 1 о т Ы а 1а с е 1 е Ъ г а е1 20

йе зиДо, Й1а е п дие зе 1;ота сЬосо1а1:е с о п р а з М е з , с о т о е п 1оз с и т р 1 е а п о з а 1а а п И е и а и з а п г а , т х е М г а з ^ие е п

С Ш е 1 а %егАе асийе а к з г а т а й а з у Ь ш а у ш о у е т р а п а й а .

Т а т Ы ё п з о п 1трог1ш11ез 1аз йез1а.з г е и ^ х о з а з , с о т о - е 1 З а ^ а й о С о г а г б п е п С о 1 о т Ы а о 1а Т п т а с и к й а е п А г ^ е М ш а .

Е п Мёх1со зе т е 2 с 1 а п геи21оз1Йай у р а ^ а п х з т о е п 1а 1 е з 1 ш й а й й е 1 Й1а й е 1о8 М и е й о з , с и у о оп§;еп зе г е т о п ^ а а 1о8

п1;08 р г е с о к т Ъ ш о з .

с и а г е п ! а у с1псо
Оопбе ^ие^ев аг 10 яие

1п1еп1:а (]еЛп1г с о т о е$ и п а р е г з о п а :
/ пес1а / 5а§а2
/ Низа / 1осиа2

/ а11ги151;а / аГаЫе

/ геасс10папа / те1апс61|са

/ сгеа1;|уа / езсгириЬза

/ 1трег1:1пеп1:е

/ г е т е г а п а У БоЬегЫа

/ 5агса51:1са

С 1 а $ 1 Л с а ( е $ )е1|уо$ 5 е
1о$ 5 ! § и 1 е п ас1 § й п сгеаз я и е е х р г е з а п и п а сиаИс1ас1

ро $ к 1 у а , пе§а1|уа о пеи^га.

•Цегпо, 1п1:еН§еп1;е, 1:0500, геасс10папо, ара1;1со, с а М о , 1три15|уо, сопзегуабог; 5еп51Ые,

5 1 п с е г о , р г е 5 и т 1 с 1 о , |1и50, а и 5 1 ; е г о , т о с 1 е г а с 1 о , г е у о 1 и с 1 0 п а п о , с а п з т а И с о , соп1огт!51;а, г е -

1;г6§гас1о, с о т е Л а г а п о , ебисабо, беггосЬайог; рго§ге5151:а, т а 1 е с 1 и с а с ] о , п е с 1 о , т о б е г п о ,

Е п о , г и с 1 о , 1Пци1е1:о, г е а П й а , т о б е й о , 5епс!11о, 1 1 1 р 6 с п 1 а

СиА110А0Е5 Р0$1Т17А$ СУДИОДОЕ^ НЕ6ДТ1УА$ СУДИОДОЕЗ МЕиТКДБ

1. С о т р а г а 1о5 гезикайоз соп 1о5 й е ш сотрапего. ^Со1ПС1с1|5 еп юйоз?

2. Р о г т а раге|а5 йе ап1:6п1то5.

3. ЕП§е С1ПСО о 8е15 йе 1о5 ай|е11У08 цие, еп ги ор1П1бп, т е ] о г йейпеп ги сагаснег е 1п1:еп1а

йезспЫпе.
Р о п е1 у е г Ь о е п 1а Г о г т а с о г г е с ^ а .

1. М о т е •1;га1§а5 п 1 п § й п ге§а1о цие п о (зег) ргасЫсо.

2. СопГТа еп Ребго. Риебез соШгаг с о п ё1 р а г а е51:о ц и е т е (ез1аг б/с/ёпбо^

3. СопЯа еп Ребго. Риебез сопгаг с о п ё1 р а г а 1 : о б о 1о ц и е (циегег)


4. Е п 1а 1!е51:а б е а п о с М е , у о п о сопосГа а п1п§ипо б е 1оз ц и е (ез1аг) а11Г.

5. М о з а Ь е т о з бе паб|е ц и е п о з (робег) б а г р1з1:аз з о Ь г е зи рагабего.

6 . Е о з ез1;иб|ап1;е5 ц и е п о (ргезеШаг) е11:гаЬа]о п о зегап ехат1пабоз.

7 . Е о з ез1:иб1ап1:ез, ц и е п о (ргезеШаг) е11:гаЬа]о, п о зегап ехат1пабоз.

8. Нау т и с Н а §еп1:е еп е1 т и п б о ц и е п о ('Сепег) езсгириЬз.

9. М о с о т р г а г о п п1п§ипо б е 1оз р г о б и с 1 о з ц и е 1ез (гесотепёаг) а резаг б е т\


3151;епс1а.

1 0 . - ^ О и ё Насез р о г аци|7

-Езгоу Ьизсапбо ауиба рага 1:габис1г ез1:о. В и з с о а ип с11!со ц и е т е (роёег) ауи-

бап р о г ц и е ез ехрег1:о еп 1п1"огта1:1са.

I I. М о ге езгоу соп^апбо паба ц и е п о (заЬег) М о с о п о г с о а1 с Н у а г о ц и е ге 1о Н а

сопгабо, рего беЬе бе зег ип сгег1по.

12. С о т р г о зе11оз ц и е (1епег) езга т а г с а рогцие езо з1§п11|са ц и е зоп аигёпг1С05.

13. М о р1епзо ИаЫаг с о п П1п§ипа бе 1аз р е г з о п а з ц и е (уеШг) О и е 1о 11а§а е1 ]е{е.

14. М а б а бе 1о ц и е т е (с1еаг) т е то1езгага уа. Езгоу р о г епс1та б е гобо.

1 5 . Р и е и п а 31гиас1бп т и у ехггапа. М|п§ипа б е 1аз р е г з о п а з ц и е а11Г (езгаг) зе епге-

гаЬа бе 1о ц и е е з г а Ь а осигг1епбо.

5 и 5 1 к и у е е1 тс11са1:1УО р о г $ и Ь ] и п 1 | у о у е1 $ и Ь ] и п 1 1 у о р о г 1 п ( Л с а ( | у о с и а п с 1 о $ е а р о 5 | Ы е .

Е х р М с а 1о5 с а т Ы о 5 (1е 51§п1Лсас1о.

1. АпосЬе зопё ц и е |Ьа а и п а а § е п с ! а б е у1а]ез р о г ц и е циегГа 1г а и п а 1з1а б е 1а Ро1|пе51а ц и е езгаЬа

ЬаЫгаба зо1о р о г ти|еге5.

2. А п а ци1еге с о т р г а г ип сосИе ц и е ргасг1сатепге сопбигса зо1о, р е г о езо п о ех1зге.

3. А п а б1се ц и е з е Ь а с о т р г а б о ип сосИе ц и е сопбисе ргасг1сатепге зо1о, р е г о п о ез уегбаб.

4. ОиегГа ц и е 1е т о з г г а г а п 1оз П Ь г о з ц и е ЬиЫегап езсопб|бо апгез б е ц и е с о т е п г а г а 1а р е г з е с и -

с1бп сопгга еНоз. . ,

5. С и е п а ц и е 1е т о з г г а г а п 1оз П Ь г о з , ц и е Ь а Ь Г а п езсопб|бо еп е1 з б г а п о , а п г е з б е ц и е с о т е ш а г а

1а р е г з е с и с 1 6 п сопгга еНоз.

6. |Уауа! | О и ё ехггаг10 ц и е г й Ьауаз 160 а у е г и п а ре1Гси1а ц и е т и е з г г а езаз езсепаз гап сгие1ез!

7, М е зогргепбе ц и е г о б о з езгёп ЬаЫапбо б е ип г е т а ц и е безсопосеп, рогцие, еп геайбаб, паб1е

заЬе 1о ц и е р а з б . '

с и а г е п 1 а у 51е1е
С о т р 1 е ( а 1а$ о г а с 1 0 п е $ .

1. Е з о 1о р и е й е Ьасег сиа1ци1ега цие

2. Ои1еп 1еп§а т1ес]о а йес'г 1а у е г й а й

3. М о ез ро5!Ые цие Н а у а 1:егт1пайо е11гаЬа]о цие .

4. Е г а е1 ез1;ий1ап1:е т а з сопзгапге цие

5.1гё а 1а 2ара1егГа у т е с о т р г а г ё сиа1ци1ега йе 1аз Ьо1:аз ц и е ,

6. М о ИаНагоп зепа! а!§ипа цие

7 . 5 о ! о Не у!з1:о йоз ре!Гси!аз еп !аз ц и е .

8. Е о з ц и е НаЬ!ап з1п з а Ь е г

^ 5 о п соггес4а5 е51 :а5 о г а с ю п е з ? 5 е п а 1 а 1о5 е г г о г е з .

1. | А п й а , Е п п ц и е ! Т г а е т е ипа сагрега ц и е т е Науа йе]айо о!у!йайа еп ! а за1а й е геип1опез.

2. |Апйа, Еппцие! С о т р г а г ё ипа сагрега ц и е 1;еп§а з е р а г а й о г е з у ц и е зеа й е Ьиепа са!!йай.

3. ТгагаЬа й е сопзе§и!г и п а §иГа й е сагге1егаз ц и е т е тоз1:гага е! с а т 1 п о ехас1:о.

4. М е рагесе Ыеп ц и е уепйаз езе сосНе ц и е 1 е На й а й о 1;ап1оз р г о Ь ! е т а з ; а Н о г а , еп1;ге !оз й о з

цие т е Й1сез, с о т р г а г ё е з 1 ; е , е1 ц и е 1 ; е п § а е ! а1ге асопй!с!опайо.

Б.ТепГап и п а зесге1;апа ц и е НаЫаЬа 1п§!ёз р е г Г е Д а т е п г е , р е г о ц и е -

гГап ипа ц и е й о т ! п а Ь а с1псо !Й1отаз. О Ь у 1 а т е п 1 ; е , р о г е1 зие1йо

цие о^гесГап, п о !а епсопггагоп.

6. Ои1его геаПгаг !а р е ! Г с и ! а ц и е т е 1птог1;а!|се с о т о Й1гес1:ог

7. М е ргоЫЫб за!|г с о п ипа регзопа ц и е п о Еиега йе! риеЬ!о.

8. М е ргоН|Ы6 за!1г с о п ипа регзопа ц и е НаЬГа у е п 1 й о йе1 риеЬ!о

уес1ПО.

9. Ои1еп а Ыегго та1:е, а Н|егго т и е г е .

Ю . Л е п е !о5 Й13СОЗ т а з ехНгапоз ц и е у о Н е У1з1;о пипса.

с и а г е Ш а у о с Ь о

пз О п


3 хзс
П)
С)
о_ X с сп с

с гв_
ста
XI _Р)^ П)' т-
3 С -<
3

ПЗ
<"
о п Р^ пз' Г-+-

3
Г) с
X

(Л я
3

пз
о о о 2.
-<
соо
X пз (-1
3

3
XI с с «•
с Х) С
п оо с
(Л з '
СГ
Ё1 / е11а ц и 1 е г е $из рабгез ри1е- С"
О- пз 3 пз" (Я

пз :з рз а'
М о т Ь г е т
Р)
3

0) XI 3
о Л
3
зег,.. геп цие зеа...

С гз' Xрз о
(Л 31
о. 3
3

го_ прз пз с
п X
п СПЗ •о
ЦП

о о_ с с 0. 2

(Т) о ^5
Р) пз с пз
п тз 3

П) Г? с
п
-5' ~5

: ^ '

о
с
3 3
1/1 "с' о-
XI1/1
П)

о'
°Я

П) о ^ ^ • 3
о
п
тз П)
рз (КЗ
тз рз л
3
П) с =!
о. 1Л_
с 0) ц- 3
(1)'
ш
О
П) О П)
^ ^ §
и)' 3 3 3
о_ ^3

0) с XI 1Л О.

О- пз ' П) с с
3
л
г> п П) О) м
пз'
о с
пз' 3
3
^ X о'
X 8
о
рз
3

о п о Й
пз

п
3
о
с с
о
о
< ПЗ
о
3

ПЗ рз ^ й ™

10 О О ^' -1 о Р 5" 3 3

0^ 2 3 пз го "О

11
у1
> <
П)
Р) п
рз X > 3
Р^ ос
1/1_ 3 с
сап1;ап1:е
31 о
3 О
пз с X
3 о

04
3
с П) пз
<5_
1:еп1з1;а
3 ^ -
о ^ пс 3н-
^ рз
3
щ ш
о
X П)
г+

< пз
с 3
о
о п
с о
с

П)'
езрГа
~< •А X)
(У) о

П)" О- ^ рз рз 3
(О/1 О- 1/1
е п т е г т е г а
пз о 3 3 с
рз о Т)

рз п
—^
X)1/1 3
рз
1/1
1п§еп1его
3 3 О- о
тз пз 3
г-(-
О з"
рз
о.
о
3 с
о_
пз
3 о
репоб1з1;а сл пз п п
о'
Т1 3
3
с 3 пз пз 3
XI о
О" 3
с1ги]апо
си .О П) 3 г+
спз
X а
3

"О 3

сл (/1 сО)' 1Л
XI II X пз 3
1о ц и е ци1ега С
С -о ПЗ рз
П)' о
п
с
^3
ш пз X г-*-

ПЗ СП)' пз'
3

XI :Л Р)' 3
С П рз 3
п> Р' О.
3 пз
с пз < апз'.
г+

П) рз' 3
3 п> о N
О (Л
о Р^
3 31
рГ о
^ '

П)
1/1
5и51г1(иуе 1а$ е51гис (ига$ с о п с е $|уа5 с1е 1а5 8 1 § и 1 е п 1 :е5 о г а с 1 о п е $ р о г о1 :га$ с1е г е 1 а -

рлгИг бе \оз
ч
*1УО ге(1ир1кас1а5 я и е с 1 е Ь е г а $ с о п $ 1 г и ! г а у е г Ь о 5 (1ас1о5.

• ропегзе • саег • Ьасег • е51:аг • с1ес1г • зег

Ьаз е81;гисШгаз бе ге1аИуо

I. А и п ц и е зи роз1а6п зос1а1 о е с о п 6 т ! с а зеа з и р е п о г а 1а с1е 1оз б е т а з , п о 1;1епе цие ргезеп1;ап е1 уегЬо еп

зиЩш1111У0 бирисабо, с о т о
бегесЬо а ЬаЫаг1е азГ а пасПе.

уел^а ^и^еп уеп§а о б1ё&8


2.1а 1пуез1:1§ас!6п с1е 1оз с а з о з бе соггирс16п 1;1епе ц и е 11е§аг Ьаз1:а е1 11па1 аипцие
1о ^ие (И^аз, 1;1епеп у а 1 о г
Ьауа ресез §огбоз ц и е зе у е а п аЕеДабоз.
сопсез1уо (ецшуа1еп1;ез а

3. Р о г т и с Ь о ц и е з е е п С а б е , з! п о 1;1епе г а г б п п о Ьау р о г ц и ё багзе1а. аипцие) у з1гуеп рага т а -

шГез1;аг 1а Ш Ь а бе 1трог-
4 . 1 а §еп1:е риебе с о т е п г а г 1о ц и е ци1ега, рего у о сгео ц и е зи 1аЬог Ь а з1бо т и у
1а,пс1а бе1 ЬесЬо цие ехрге-
Ьепе11с1оза рага 1а с о т р а п Г а .
з а п р а г а е1 ситрит1еп1;о

5. Р о г т а з ц и е 1о 1п1;еп1;е, т е " [ е т о ц и е пипса сопзе §и1гё § а п а г т е зи соп^апга. бе 1а о г а с 1 б п рг1пс1ра1.

6. М о т е 1 т р о г 1 : а е п ц и ё 1и§аг з е е з с о п б а ; 1о е п с о п 1 ; г а г ё .

С о т р 1 е 1 а с о п е/ / / о / / о / /ох / 1а5 ^ие о с о п ^ие.


1 1;еп§а а1§о ц и е бес1г ц и е 1о б1§а а Ь о г а о ц и е са11е 8. | Т и ез1:а Ь а Ы а п б о ! С о т о 1;е у и е 1 у а а у е г 1;е ц и Л о е1

рага 31етрге. е х а т е п .

2. ез1:а е з 1а ре1Гси1а саизб 1:ап1;о езсапбаЬ? Р и е з , 1а 9. Т о б о з 1оз 1 п 1 ; е г е з а б о з зоп т а з бе 1оз ц и е езрегаЬа-

т о з , Ьап б е т а п б а г зи С У
уегбаб, по е з р а г а 1;ап1:о.

10. иёуа1:е е1 р е ц и е г 1 0 ез1:а т е ] о г ц и е е1 о 1 : г о .


3.5а1уо "[епГап т 1 е б о , "[обоз 1оз б е т а з зе Ьап циебабо.

I 1.Месе511:о ц и е т е Ьа§аз 1а с о т р г а . Со§е езе б|пего у


4. М е §из1;ап 1;обоз 1о5 Ь е 1 а б о 5 . Е з с о д е 1:6 т а з 1:е аре1е2са.

езНа § и а г б а б о еп т'\
Б.Тгае е з е ПЬго ез1;а б е Ь а ] о бе 1а с а г р е 1 : а .

12. Ехсер1:о п о Ье ехрПсабо е п с1а5е, 1о б е т а з еп1:га е п


6. А 1а р е г з о п а Ьа у е п 1 б о 1е б 1 с е з ц и е у а 1а Н а т а г е т о з .
е1 е х а т е п .

7. Т о б о ци1ега ! г з е б е с1азе риебе ЬасеНо.

С о т р 1 е 1 : а с о п е / / / а / /о5 / 1а5 ^ие о соп ^ие 1а$ 5 ! § и ! е п 1 е $ ^га $е5 с о п е1 у е г Ь о зег.

1. Е з е е з е1 с Ь | с о сопосГ еп 1а р 1 а у а . 6. Е з е з а 1а о Ь г а уо циегГа у е г

2 . Р и е 1:и Ьегтапа, с о п зи т а п е г а бе з е г 1;ап 1трег1:1пеп1;е, 7. Ез1;оз з о п 1оз р е п б б | с о з Ье р о б ! б о сопзе §и1г


ез1гореб 1а 11ез1а. 8. Ез1е е г а ] и з 1 о циегГа.

3. А п а Е и е з е 1о с о п г б Ю б о . 9. ^ 5 о п езаз сЫсаз -[е [ п у Л а г о п а сепаг?

4 . 5 о п 1аз а и г о п б а б е з беЬеп бес|б|г е п ез1оз сазоз. | о , М|га, з о п 1оз е х 1 : г а п ] е г о з Ь е т о з У13-[о ез1:а таг^апа.

5. А ц и е Н а т и ] е г ез гоЬб еп 1а 1:1епба.

Наг 1о т 1 5 т о е п е$1о5 с11а1о§05.

I. / . . .л:.^::^ • ..-^ 2.

А: М а т а , сиёпНате с о т о з е 1:е б е с 1 а г б рара. А: М|га, уеп а у е г ез1:о.

В: ^ • е с 1 а г а г 5 е т е ? Ри: уо 610 е1 В: | А п б а , 1а т а п ! Е е з 1 : а с | б п б е ез1;а

разо. тапапа!

А : | М о т е б|§а5! |Рего з! еп уиез^га А: 5Г з о п ! о з т ё б 1 С о з Ь е т о з

ёроса егап 1оз с Ы с о з 1:епГап у1з1:о ап1:е е! М|п1з1:епо.

цие Неуаг 1а 1п1С1а1:1уа!


В: ^ У ц и ё ез !о цие раза?

В: М 1 г а , з1 Ь и Ы е г а езрегабо а ц и е (ие- А: Риез цие !аз а и г о п б а б е з б1сеп

га ё1 зе бес|б|ега, 1;й айп по


цие зоп !о5 тёб|со5 1:!е-

ЬаЬгГаз пас|бо. Рего с о т о ега е1 пеп !а с и ! р а б е !аз 1аг§а5 !!51:аз

Ь о т Ь г е З1етрге ЬаЬГа зопа- бе езрега, у е!!оз б1сеп ц и е

бо, по |Ьа а агг1е5§агте а ц и е зе зоп !аз а и г о п б а б е з беЬеп

т е е з с а р а г а , ^по сгеез? р о п е г т а з теб103.

С 1 п с и е п 1 а
А я и 1 1 : 1 е п е $ и п а $ е п е с1е о Ь | е ( о $ я и е р и е с 1 е $ е п с о п ^ г а г е п 1а с о с т а . Р о п а сас1а с П Ь и р

е1 п й т е г о с1е з и с о г г е 8 р о п с 1 1 е п 1 : е с 1 е Л п ! с 1 6 п .


Г

1. С о п е11о5 П 0 5 П е у а т о з 1а с о т 1 с 1 а а 1а Ь о с а . ..^

2. С о п з е г у а т о з 1оз а 1 | т е п 1 : о з еп е11а § г а с 1 а з а1 ( п о ц и е Ь а с е еп зи 1пгепоп

3 . Р о г ё1 за1е е1 а § и а .

4. Тг11:игато5 у Ьа1;1тоз 1оз а 1 ! т е п 1 : о з с о п е11а.

5. З о Ь г е е11а с о г 1 ; а т о з у 1;госеатоз 1а с а г п е , 1аз у е г б и г а з . . .

6 . С о п е11а з е с о с ! п а п у з е са1|еп1:ап 1оз а 1 | т е п 1 : о з .

7. Р г е р а г а т о з е1 с а Г е е п е11а.

8 . С о п ё1 о Ы е п е т о з е1 г и т о с1е 1аз п а г а п ] а з , 1оз П т о п е з . . .

9. А У п а т о з у з е г у | т о з е п е11а 1а епза1ас1а.

10.5е 51гуе е1 а § и а соп е11а.

АЬога йеЯпе сайа оЬ.|е1:о ийИгапйо 1а е з с г и с ш г а ип I е1... ез ип оЬ/еЮ / ип арагаЮ... + ргеро51с16п +

аг1:1си1о + ^ие. -•
1. Е].: 1оз сиЪ\еПо% зоп ипоз оЬ]ехо% соп 1о5 цие поз Неуатоз 1а сотИа а 1а Ьоса.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

^ К е с о п 5 1 : г и у е 1а$ ^ г а $ е $ .

ао 8аЬег заЬез уа дце дце зрЬге 1й Ч"'^"

^тоуес^о рого е1 е1 сои еп а^^еI дце ргоЬзог 1го1)о|о е$Ы

айе ^ п е ф,е ра^д ^ рге^ип*» ее 1о дце

с т с и е п ^ а у и п а
Е М т т а 1а р г е р о 5 ! с | 6 п (у е п 5и с а $ о е1 аг1:1си1о) яие р г е с е с 1 е п а1 г е 1 а ^ | у о 5 ! е т р г е

я и е $ е а р о 5 1 Ы е .

1.1а посЬе е п 1а ц и е пас:6 1 о 1 о НасГа и п Е п о Ь о г п Ы е .

2.1о5 ез1:ис1|ап1:е5 а 1о5 ц и е с Н й е 1а5 по1;а5 е1 о1;го с1Га ц и 1 е г е п г е у 1 5 а г е1 е х а т е п . „ у , : :

3 . 1 а ё р о с а еп 1ациеу|у^то5]ип1:о5й^е 1а т а з 1е112 с1е т 1 у1с1а. -"ойв; Й ; * :

4 . Рге1|его 1г с о п § е п 1 е а 1а ц и е 1е д и й е с1|уег1;1Г5е. , *

5. А 1о5 ц и е а р о у е п еНоз заЫгап Ьепе1]с1ас1о5. ^

С о т р 1 е * а 1а$ (га5е5 с о п ге1а{1У05. Р ! е п $ а е п 1 о с 1 а $ 1а8 ро51Ь|Мс1ас1е$.

1. М | п а т е з 1а с Ь ! с а с о п ]ау1ег 5а1е 1;ап1:о й 1 1 : 1 т а т е п 1 : е . 8.]и§апбо а11^й1;Ьо1 Еие зе г о т р 1 б е1 р1е.

2 . Мас1а с1е Ьаз с о т р г а б о з1гуе рага паба. 9.5е ргезеп1:агоп зе1з с а п б 1 б а 1 ; о з , а 1 8 и п о 5 бе уа ЬаЬГап

3. , ; С б т о Ьаз р о б | б о о1у|баг1о? Ри1з1:е 1:й т е 1о ргезеШб. раг1:1с1рабо е п и п с о п с и г з о ап1;епог

4 . Е1 р г е з 1 б е п 1 : е бе1 раг1;|бо ЬаЬГа з | б о е1е§1бо б о з бГаз а п - 10. Е о р и з о еп и п зЩо паб|е риб|ега епсоп1;гаг1о.

1ез, б | т | 1 : | 6 . 1 1 . ^Ро11е1:о5? О а т е ци1егаз, ц и е у о 1оз г е р а г 1 : о .

5. ЕзНа е п Е е г т е б а б оп§еп а й п з е б е з с о п о с е , ез1:а с а и з а п - 12. п о ез е п езе т о т е п 1 ; о арагесе 1а рго1:а§оп!51:а?

бо ез1:га§оз е п а 1 § и п о з раГзез.
13. А ц и е ! е з е1 1 а б г б п Ьиуе еп 1а т о 1 : о .

6 . - ^ 0 и 1 ё п ез? 14. М е Ьаз т е п 1 : | б о уапаз уесез, р о г аипцие т е 1о ] и г е 5

-Ез е1 т 1 з т о сЫсо Ьа Н а т а б о ап1;ез. ; О и ё 1е б1§о? у рег|игез аЬога, п о р и е б о сгеег1:е.

7. Н а 31бо ип еггог б е соп5есиепс1аз по 1е з е г а ЕасН 15. Н и Ь о С1ПСО т 1 п и 1 : о 5 бе 511епс10, " [ г а п з с и г п б о з 1 : о б о е1

НЬгагзе. т и п б о у о 1 у 1 б а з и 1;гаЬа]о.

•7 С о г п д е 1о5 г е 1 а 1 1 у о 5 е т р 1 е а с 1 о $ 1 п с о г г е с 1 а т е п 1 е .

1. Н а у и п а 1:1епба ц и е у е п б е п зо1о с о з а з рага гигбоз. ^, . : "

2 . У а с о п §еп1:е ц и е 1е д и з Ь а 1 : г а з п о с Ь а г ;• ;

3 . Н а п бе1:еп1бо а и п Ь о т Ь г е а1 ц и е з и з Ь у о з 1е Ь а п а с и з а б о бе та1оз 1;га1:оз. . , •

4. Нас1епбо § 1 т п а 5 1 а Гие с о т о зе г о т р | б е1 Ь г а г о .

5. Е1 " [ е т а б е 1о ц и е ЬаЫа13 п о т е 1п1;еге5а.

6 . Ои1еп т а б г и § а , 0103 1о а у и б а .

7 . Е е Ь|С1егоп и п а геу1516п ги1;1папа, § г а с 1 а з а 1а ц и е б е 1 : е с 1 : а г о п е1 р г о Ы е т а а 1:1етро.

8 . Е1 П Ь г о ц и е з и а и 1 ; о г а е з е з а Е а т о з а р г е з е п 1 : а б о г а б е 1;е1еу1з1бп, Ь а 3 | б о г е И г а б о б е 1а5 уеп1:аз р о г р1а§10.

9.51 "^е §из1:а а 1 § и п о , 11ёуа1;е 1о ц и е ц и 1 е г а з .

1 0 . Е п е з е 1пз1;ап1;е Еие е п е1 ц и е т е 61 с и е п г а .

ф | С о т р 1 е ( а 1а$ ^ г а з е з с о п ^и^еп(е5) I дшёп (е5). сото I сото, сиапбо I сиапбо, бопбе


ббпбе о сиап1о(а )(о5)(а5) I сиап1о(а )(о5)(а5).

1. У о п о зё Ьасег ез1;е 1 ; г а Ь а ] о у "[атросо т е Ьап б|сЬо 7.Тобо5 заЬеп ез1;иб10. • , - . у: ^

8.^ Ь а п 1еГбо е1 О и у о ^ е ?

2. М е п о з е п а т а бе 1а1е1еу,з1бп, р и е б е з р о п е г еИаггбп , ^е^е Ьауаз 1 е г т , п а б о 1оз б е Ь е г е з !

1и циюгаз. ,

- , . ^ , , 10.;Ее Ьаз р г е д и п 1 : а б о зега е1 е п с и е п 1 ; г о ?

3 . ЕзгаЬа 1п1:егезабо еп заЬег у1У1а С е с | | | а безбе цие зе

с а т Ы б б е саза. " • 5 е 1о б у о а ез1;аЬап а11Г

4. Риебез бес1гте ци1ега5, р е г о у о п о 1;е у о у а Ь а с е г с а з о . ' 2. Р е г б о п а ц и е 1;е Нате, рего песезЛаЬа а а1§и1еп соп

5. ^Наз епсоп-[габо 1а с а П ; а -[е б у е ? '^^'^''^'^ ч,- -


6.51 п о т е б1сез апоз ситр1ез, п о заЬгё уе1аз ропег ' 3- ргедиШе Ь а 11е§або аШез.

еп 1а 1:аг1а. 14. 1 уа!з а Ь а с е г ип е х а т е п , оз ропё|5 пегу1озоз?

с ! п с и е п 1 а у й о з
52
15. О е з с о п о г с о е1 т о б о заНг б е ациГ. . - , , ^ - 20. 1о з е р а , ц и е [ е у а п Н е 1а т а п о .

16. О е з с о п о г с о заНг б е ациГ ^ ; ' ;: 21. М о гесиегбо е1 1 и § а г поз с о п о а т о з .

17. 1 ез1:иу|з1:е ауег ЬаЬГа т и с Ь а §еп1:е? 22. Не Ь а з е п с о п Н г а б о езНа тагйапа?

18. ^ С о п о с е з а Не § о 1 р е б ? 23. 1 ез1:иу|5Не езНиб1апбо ауег?

19. Т | е п е з цие 1пб1саг еп 1а с а г Н а ци1егез ц и е Не т а п - 24. 1 е5Ниб|а аргиеЬа? М о зё уо.

беп е1 г е § а 1 о .

Ь е е е1 $ ! 2 и ! е п ( е а п и п с ю у с о п ^ е з ^ а .

Е Е М 1 Ы 1 $ Т Е т О О Е А З и М Т О З Е Х Т Е К Ю К Е З

С о п у о с а

Тгез Ьесаз б е со1аЬогас16п рага геаНгаг Нагеаз б е Нгабисс1бп е 1пНег-

ргеНас|6п у б е епзепапга б е езрапо! еп с а т р а т е п Н о з б е ауиба а! г е -

(и§1або у еп !аз о ^ с 1 п а 5 б е ЗоМаМай соп / о з ют1§гап1е$. 1аз Ьесаз ез-

Нап б!п§|баз а езНиб1апНез ехНгап]егоз ц и е безееп Ьасег зиз ргасН1са5

еп Езраг1а е !Ч1зрапоатёпса у г е а ! ! 2 а г а! т 1 з т о Н1етро и п а !аЬог Ь и -

тап!Напа. !пс!иуеп §азНоз б е у1а]е, а ! о ] а т 1 е п Н о у тапиНепс1бп у 500 €

а! т е з рага дазНоз рагН1си1агез. Ез песезаг10 е! бот1п1о бе! езрапо!,

а б е т а з б е б о з бе 1а5 з ! § и 1 е п Н е 5 ! е п § и а з : р о г Н и § и ё з , 1п§1ёз, - Г г а п с ё з , г и з о .

Еоз 1пНеге5абоз беЬеп 5о!!с1Наг !а Ь е с а теб1апНе 1пзНапс!а а п Н е з бе! 31

бе б1с1етЬге б е ! ргезепНе аг10.

С о т р 1 е 1 а 1о5 с1|а1о§05 с о п и п о (Ле 1 о 5 $ 1 § и 1 е п 1 е 5 г е ^ г а п е з .

• Ои1еп Н!епе Ьоса, зе еци1Уоса. • Ои1еп а Ьиеп агЬо! зе а г п т а , Ьиепа з о т Ь г а 1е с о Ь у а .

• Ои!еп а Ыегго таНа, а Ыегго т и е г е . • Ои1еп са!!а, о Н о г § а .

• Ои1еп а ! § о ци1еге, а ! § о !е с и е з Н а . • О и ! е п т и с Ь о аЬагса, р о с о арг1еНа.

I. са^ё, е!!а з е !о ! ! е у а ; з1 Ь а у ц и е Ьасег и п НгаЬа]о ехНга, а е!!а

по !е 1 т р о г Н а циебагзе ЬазНа т а з Нагбе...


- ^ М е Ьасез ! о 5 е]егс1С103 бе таНетаН1саз?

- М и с Ь а з уесез уа!е т а з заЬег ге!ас1опагзе с о п !оз 1 т р о г Н а п -


- ^ У циё т е баз а сатЬ!о?

Нез ц и е Ь а с е г т и у Ы е п Ни Н г а Ь а ] о .
- | С 6 т о ! ^ У Ни б ! с е з ц и е егез т ! ат!§о?

- У а заЬез;

5.
2.

-^Те б у о з1 ЬаЬГа з 1 б о ё ! е ! си!раЬ!е?


-А!уаго зе раза е! бГа е п саза, НгаЬа]апбо у езНиб1апбо. ЕзНа

- М о , п о т е б у о аЬзо!иНатепНе п а б а , п ! зГ п ! п о .
Ьас1епбо ип т о п Н б п бе созаз а !а у е г у |с!аго!, а Ь о г а зе ба

сиепНа бе цие п о уа а р о б е г Негт1паг!аз Нобаз. - Р и е з у а заЬез ц и е

- М о г т а ! :

6.

3.
-Еогеп20 сопз!§и1б з и а з с е п з о е п е! НгаЬа^о ЬаЬ!апбо т а ! бе

- ^ О и ё Ьаз б1сЬо? ^ О и е р о г ц и ё п о " Ь е р о п 1 б о " !а Не!еу131бп? !оз б е т а з у дапапбозе азГ !а с о п ^ а п г а б е ! ]еЕе. А Ь о г а !о Ьап

безреб1бо рогцие а!§и1еп ! е б1]о а ! ^еЕе ц и е Н а т Ы ё п езНаЬа


-|Виепо, Ьиепо!

ЬаЬ!апбо т а ! б е ё!.
4.

- 5 е !о т е г е с е ;
-•|Оиё т а ! т е сае Коза! 5|етрге Ь а 5 1 б о и п а 1пиН11 е п е! Нга-

Ьа]о, р е г о | е 5 0 зЛ, 31п з е р а г а г з е б е ! ] е Е е . 5! е1 ] е 1 ё ц и 1 е г е ип

с т с и е Ш а у ^ г е з
53
^ А с 1 ! у т а яиё г е ^ г а п е з з е е 5 с о п с 1 е п Сгаз 1а$ р а 1 а Ь г а 5 с1ауе ( е з ^ а п с1е$огс1епас1а$ у 1о5 у е г Ь о 5

а р а г е с е п е п т Л п к 1 у о ) . 5! п о 1о с о п 5 1 § и е 5 , 1 п у ё п Ы о 5 *:й т 1 5 т о .

I. Рага по Наппаг 1а а Н е п с ' ю п е 1п1;е§гаг5е сотр1е1:атепге, Нау цие сотрогНагзе сопло е1 г е з Н о бе 1а

§еп1;е.

уег " !г I

2.51 ци1еге5 соп5е§и1га1§о бе 1о5 б е т а 5 , 1 : 1 е п е 5 цие Насёг5е1о заЬег •

Ногаг '

3. Т о б а 5и51:апс1а о таНепа цие с о т а т о з у цие по Иа§а б а п о сопНпЬиуе а 1а п и 1 : п с | 6 п .

еп§огбаг | _ _ таНаг I

4. С о п росо цие зе з е р а , ЬазНа рага зоЬгезаПг епНге 1оз 1§погап1;ез; и п а регзопа, айп соп беЕейоз, зо-

Ьге5а1е е п Н г е 1о5 ц и е 1;1епеп п п и с Ь о з т а з .

ае§05 I геу I 1/1;иег[о |

5. Сиапбо уапоз 1;1епеп ц и е раг1;1с1раг е п ипа §апапаа, 5!етрге робга заНг § а п а п б о 1а р е г з о п а цие зе

епсаг§ие бе Насег 1а раг1;1С1бп у б151;пЬис|бп.

рагНе I раг1:1г • • гераг1:1Г |

Е п Е з р а п а е5 т и у с о т й п е 1 а Ь о г а г г е ^ г а п е з а рлПлг бе и п а {есЬа. с о п с г е 1 : а с1е1

са1еп(1аг1о, а 1а с и а 1 $е Ь а с е ге1^егепс1а т е с И а п ^ е $ и г е р г е $ е п ( а п 1 : е е п е1 5ап1:ога1.

С о т р 1 е ( а 1о$ 51§и1еп^е5 г е ( г а п е $ ( е п 1 е п с 1 о е п с и е п г а 1а ( е с Ь а с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 е .

^ е1 а ] о Ппо | / е з 1 а п т а б и г а з

1а С 1 § й е п а | / ипа Ног1са т а з

• Ни § а г Ь а п 2 а 1 • Ни сосН|по

%/ циЛа у1по у по ба рап е1 У 1 п о пиеуо

е1 у е г а п о | / 1аз п о с Н е з соп 1о5 бГаз

1. (3 бе ^еЬгего) Рог 5ап В1аз уегаз.

2. (13 бе б|с1етЬге) Рог БапНа 1исГа 1§иа1ап

. 3. (30 бе п о у | е т Ь г е ) Рог 5ап Апбгёз апе]о ез.

4. (I I бе поу1етЬге) Р о г 5ап Маг1;1ПО у рог5ап\/|сеп1;е е1 а ] о 1'иег1;е.

5. (11 бе поу1етЬге) Рог 5ап Маг1;1по таНа

6. (24 бе ]ип1о) А § и а бе рог 5ап ]иап

7. (24 бе ]ип1о)Тагбе цие Н е т р г а п о р о г 5ап ]иап ез

, 8. (25 у 26 бе ]и11о у 15 бе а§оз1:о) Рог 5ап1;1а§о у БапНа А п а р1п1;ап 1а5 и у а з у

рог МиезНга Бепога уа .

9. (6 бе епего у 3 бе ЕеЬгего) Рог 1о5 Кеуез 1о с о п о с е п 1оз Ьиеуез у р о г

5ап В1а5

10. (25 бе аЬп1) Рог 5ап Магсоз п! пас|бо п1 б е р о г з е т Ь г а г , -

54 с ш с и е п ! а у с и а ! г о
В и з с а е п 1а 5ора с1е 1е1га$ е $ { а 5 о с Н о р а 1 а Ь г а 5 .

• а1аЬап2а
В Е N О А V С А 5 А

• с и т р М о

А С и м Р Е I О О К
• е1о§10

Ь и 2 р Е и О К Е С
• §а1ап1:егГа

На1а§о А м А к I 2 Е Е
^ ^

• ||50п]а
В р Е Е С Е и и О N

• геци1еЬго
А н А С Т I Е о С Т 1

• 2а1атегГа

N А М I Е 5 5 с I
^ \
2 Е Е В 5 О N А О N 1

А I К Е Т N А Е А С 1

Ь О I С О ] 2 А Я

К I А В м А А Н О Е {

Е е е е51:е * е х С о .

Кет1§10 Тогге» у СагмЛйа СазьШо «оп ип т а Ш т о ш о йе О е й ш и у а т е п г е ЬаЬ/ап епсопггайо зи Ьо§аг. 5 е 1пзга1а-


те(11апа ейай. N0 аепеп Ы)08 у 1е8 §и81а 1а5 со«а« ее Ьа§ап гоп еп ё1 соп огйеп у т ё ю й о . Тойо 1Ьа еп са]а8 питегайаз
"а ш тапега". 5оп тег6(Лсо5 у рипгШовоя, р1]о1его8 у гетП- у рег&сгатепге етЬа1айо. Еа р п т е г а з е т а п а Гойо Ьхе 8оЬге
§ас1о8. Ьа уегйай е« ^ие коп га! рага сиа1. Тойо8 1о8 ^ие 1о5 со­ гиейаз. Егап 1ё11се8 еп т е й 1 о йе Гапга раг у зИепсхо. Рего е1
посеп Й1сеп ^ие Ьап пасИо е1 ипо рага е1 опго. V а81 У1уеп &11- у1егпе8 рог 1а посЬе е1 уес1по йе1 рхзо йе агпЬа ог § а п 1 г 6 ипа
се8. Кес1еп1етеп1е ее Ьап т и й а й о йе пиеуо йе сава, ро^^ие еп йезга ^ие йиго Ьазга 1а8 ггез йе 1а тайги^айа (;Ьа51а к з Ггев
1а8 апгепогех по ЬаЬхап Гешйо т и с Ь а «иеПе соп 1о8 уесто8. О пайа т е п о з ! ) . Сиапйо е т р е г о а 8опаг 1а т й з к а , К е т 1 §10 На­
егап йе80гйепайо8 о Гегиап тисЬо8 пто8, о роп1ап 1а 1е1еУ1816п т о гар1Йатеп1е а 1а роЬс/а у йепипсхб а зи у е с т о . А1 Й1а 31-
т и у а11а о «асаЬап 1а Ьаяига а йекпетро, о... И са80 ея ^ие Ьа- § ш е п 1 е ип §иагЙ1а у1по соп 1а йепипс1а у соп ипа ти11а йе

Ыап ге0ех1опайо сшйайояатепге 8оЬге е1 р18о ^ие ее 1Ьап а с о т ­ 1.500 € рага е1 у е с т о .


ргаг езга уег. N0 ЬиЬо т а з йезгаз. Кет1§1о у Сапй1йа «е зшпегоп уеп-
Оаег1ап ип р18о опемайо Ьас1а е1 евге, ^ие ШУ1ега т и с Ь а сейогез. Ее ЬаЫап йайо ипа кссхбп а езе у е с т о у, айета8, Ьа-
1иг, ^ие Ьхега са1епи1о еп ту1егпо у {гевсо еп уегапо, ^ие по Ь1ап хтриезю зиз п о г т а з а 1а сотшийай. Уа пай1е ог§ап12аг1а

1иега е1 й1пто р180 у гашросо е1 рпшего, о^е Шухега йо5 йезгаз З а т а з .


геггагав (ипа еп е1 й о г т к о п о у 1а оГга еп е1 8а16п) у йо8 сиаг- Рего а1 саЬо йе сиагго зетапаз, К е т 1 § 1 о у С а п Й 1 Й а зе йез-
108 йе Ьапо, 4ие Шухега \тл с о с т а соп йехрепва тсогрогайа, реггагоп рог е1 сапю йе ип §а11о ^ие зопо а 1аз 4.30 йе 1а т а -
ип 8а16п соп риеПав соггейегаз рага 8ег ашрЬайо у й о г т к о - йги§айа. ^иейагоп зогргепйхйоз ро^^ие по ЬаЬк т п § и п а §гап-
по5 ^ие по Й1егап а ип рапо тгепог; гатЫёп 4иег1ап ^ие е8- )а еп 1оз а1гейейоге5. А1 й/а 81§и1еп1е ГатЫёп зе оуб е1 сапю, у
Шухега еп ип 1и§аг сёмпсо, ^ие ЬиЫега сегса ипа рагайа йе аи- а1 огго у а1 огго... Е1 уес1по йе1 р180 йе агпЬа ЬаЬ/а сотргайо
СоЬйз, ипа езГасхоп йе шегго у ип §гап вирегтегсайо, у, ип §а11о т а й ш ^ а й о г у 1о ЬаЬш риезю еп 1а Гегга2а йе зи йог­
йпаЬпете, ^ие 1а топа 1иега а)агй1пайа. т к о п о . 5 е асаЬб 1а раг у 1а ^гап^и^1^йай.
Оевриёв йе т и с Ь о Ьиясаг, а1 йп ЬаЬгап епсотгайо е1 ^ие Сиапйо Кепи§;о сотргепЙ1б 1о ^ие ЬаЬГа осигпйо, йхе а
рагесха е1 р180 йе виз 8иепо8 у а ип ргесю ехсекпге. N0 оЬвгаМе, Ьшсаг а зи аЬо§айо рага уег ^иё тей1йа рой/а Ютаг. Езге 1о
Кет%10 у СапЙ1Йа Ыс1егоп ауеп§иасюпе8 8оЬге 1о8 уесто5. Ех- йезеп^апо: "51 Ш у е с т о ^и^еге гепег ип §а11о, езга еп зи йеге-
108 йеЬ/ап 8ег ргор1егагю8 (уа ее «аЬе 1о ^ие раза соп 1о8 р1508 сЬо. N0 риейез Ьасег пайа".
а1^^1^1айо8), по йеЬ/ап зег тёЙ1С08 (зхешрге ^ие Ьау сопзЫгаз К.ет1§1о ге^гезб т и у пегу1озо у а1гегайо а зи саза. Сиапйо
Ьау ип " з т сезаг" йе епггайаз у заЬйаз рог 1а8 т а п а п а з у рог 1Ьа а епггаг еп е! азсепзог, зе епсопггб соп е1 у е с т о йе1 §а11о,

1а8 гагйез у «е еп5ис1ап 1а8 гопав сотипез у зе йегепога е1 аз- ^ие ГатЫёп зиЫа еп езе т о т е п г о . А т Ь о з зе т к а г о п й]атепге,
сешог), по йеЬ1а ЬаЬег шпо8 ш ]6уепе8, у 1о8 уесшоз Гатросо епггагоп еп е1 азсепзог у ри18агоп соп Ыпа зиз гезресггуоз Ьо-
йеЬгап Гепег ап1та1е8 еп саза. Рага зи зогргеза Гойоз 1о8 уес1- Гопез. Сиапйо е1 азсепзог е т р е г о а зиЬк, зе рагб йе зйЬко у зе
П05 егап йе теЙ1апа ейай у геиш'ап сойоз 1о8 ^е^Ш8ко8. ара§б 1а 1иг. 5 е оуб ип §о1ре зесо.

С1псиеп1а у С1Псо 55
.
1 Сопсез^а а 1аз рге §ипга5.
• , ; С и а 1 Иа $1с1о 1а с а и з а [ и п б а т е п Н а ! б е 1а5 | б а 5 у уеп1с1а5 с1е1 т а 1 : п т о п 1 о рго1;а§оп151;а?

• 5е§йп Р1ет'|§1о у Сапс1|с]а, 1а уес1пс1ас) р е г Г е с Н а е з ациеНа еп 1а ц и е . . .

• ^ 5 и г ( ; | 6 е ^ е с Н о 1а т е с Н б а 1 : о т а с 1 а рог е1 З г Т о г г е з с о п 1 г а з и у е с 1 п о ?

• ^Ез а1еп1;ас1ога 1а г е з р и е з Н а б е ! а Ь о § а с 1 о ? ^ Р о г циё? - : -: .

2. ЕхрПса е1 51§пЖсас1о б е езгоз аб]е1:1У05 е 1пб|са сиа1ез б е еИоз 1;1епеп 51етрге ип уа1ог реуога1:1уо.
^ те1:бб1со ^ рипИНозо • руоНего • гет||§або

3. <Оиё 51§п1Лсап 1а5 5!§и!ет :е5 ехрге510пе5?


• Насег 1аз с о з а з а з и т а п е г а • 1г з о Ь г е гиебаз

• З е г 1:а1 р а г а сиа1 • О а г и п а 1есс|6п а а1§и1еп

4. Уие1уе а 1еег е1 51§и1еп1:е рагга^о.

^иег1ап ип р1«о о п е ш а й о е! еле, яие Шухе-Ьааа риепаз соггейегаз рага зег а т р Ь а й о у йогт1гопо8 яие
га т и с Ь а 1иг, яие 1иега с а 1 е т и о еп 1пу1егпо у йезсо по Й1егап а ип раГю шгепог; ГашЫёп яиеп'ап яие ез-
еп уегапо, яие по 1иега е1 й11;1то р150 у 1атросо е1 р п ­ 1иУ1ега еп ип 1и§аг сёпГГ1со, яие ЬиЫега сегса ипа ра­
шего, яие ШУ1ега <1о8 Геггахаз (ипа еп е1 й о г т к о п о у гайа йе аиГоЬйз, ипа е5Гас16п йе шегго у ип §гап зи-
1а о1ха еп е1 за16п) у йоз сиагюз йе Ьапо, цае 1:иУ1ега регтегсайо, у, й п а 1 т е п 1 е , я и е 1а жопа Гиега
ипа сос1па соп йезрепза 1псогрогайа, и п за16п соп а)агЙ1пайа.

1. Т о б а з 1аз о г а с 1 0 п е з зе сопзНгиуеп с о п 5иЬ]ип-(:1уо. ^ Р о г ц и ё ?

2. Р1епза б е циё т а п е г а р о б е т о з и Н Ш г а г !пб1са1:1уо з1п ц и е е1 г е Е е г е п Н е з е сопу1ег1:а е п сопсгеНо у бе1;егт1пабо.

3 . Т г а п з Е о г т а е1 р а г г а Р о еп оНго еп е1 ц и е Нобаз 1аз о г а с 1 0 п е з бе ге1а1:1уо Н е у е п 1пб1са1;|уо у е1 г е Е е г е п Н е з е а е з р е с | Т | с о .

Р1еп5а е п 1оз с а т Ь | о з цие Иаз б е Ьасег еп е1 г е з Н о б е 1 Н е х Н о р а г а ц и е езНе п и е у о Е г а ^ т е п Н о Непда з е п И б о .

5. ^Те §и51:ап 1оз (|па1е5 ^еИсез о ргеЯегез 1оз гга§1соз? МиезШа гиз рге{егепс !а5 роп1епйо ип Лпа1 а 1а ^(ЗЮпа.

С 1 о п а , и п а е з ^ и с И а п ^ е т е х 1 с а п а , я и 1 е г е ! п у к : а г а $и5 с о т р а п е г о 5 а с о т е г . Е $ 1 е е з е1 т е п й я и е Н а

р г е р а г а ( 1 о : а 1 и Ы а 5 го ]а5 с о п а г г о г рНаИ а1 а г а С г а п у 5а1$а бе а § и а с а 1 : е $ , у , сЛе р о з й г е , с г е т а с1е с Н о с о -

1айе с о п я и е з о п с о 1 1 : а . 2 Р и 1 е г е 5 з а Ь е г с о т о 1о И а с о с 1 п а с 1 о ?

АьиВ1А8 К01А8 СОМ АККОг ПЬАРР АЬ АХАРКАМ

Г
1 п ^ г е с 1 | е п 1 е $

Рага 1а8 а1иЫа$ Рага е1 аггот.


1 сискатйа йе асеИе йе оПуа Мейга сискатйИа йе ат/тп
1 сискагайпа йе зетШт йе сотто Ш1а$ йе а§иа ^

Мейга сискагайИа йе сНаШго (ЫегЪа аготайса) Мей1а сжкагайНа йе ш1


1. .теШе
. йе, а]о. рюайо
. , 1 гат йе аггог ЪазтаН (ипа с1азе йе аггог, аЫгяайо)
, , , ,. . . , ., 11ат йе §тпох йе тшг
2 Шах ае 450 яг йе аштах гощз гетогайаз у евсигпйаз . . . . , ^^
1 ртиепЮ го]о согШйо а йайох
Ша гага у тейга йе саШо уе8еш1 ^ саЬЬаст соПайо а йаЛоз
1 Гага редиепа йе Ьгёсо1 (госеайо
3 сискагайаз йе сИаШго р1сайо

с ! п с и е п ! а у 5818
Е1аЬогас1бп с1е 1а5 а1иЫа5 Е1аЬогас16п с1е1 аггог
Са1еп1аг тесНа сисЪагайа йе асеНе еп ипа ТозШг е1 ага/гап еп ипа сасего1а Нопйа а
тпёп §гапйе а^ие§о 1еп1о. АпасИг 1а8 8ет1- /ие§о тейюЛепЮ йигаШе ипоз 30 зе§ипйоз
Пах йе сотто, е1 сИаШго у е1 а]о у сосег а у йезриёз ШШгаИо соп ипа сискага.
]ие§о 1епго казга дие 1а8 зетШаз зе йогеп. Апай1г а§иа у за1, у Неуаг а еЬиШсгбп.
Апайгг 1а$ аШЫаз у е1 саЫо. Ое]аг сосег, ге- АпсиНг е1 аггог, е1 пшгг, е1 рт1еп1о, е1 са1а-
тоу1епйо йе уег еп сиапйо, каз1а дие е1 са1- Ъаст у е1 Ьгёсо1, у гетоуек Тараг у йе]аг
йо зе езрезе, йигаШе ипоз 15 ттШоз. дие Шегуа казш дие е1 Ыдшйо зе вуароге,
Тараг у сопзегуаг саИеШе. йигапге ипоз 15 ттиЮз.
Кейгаг йе1]ие§о у йе]аг герозаг 5 ттШоз.
А сопйпиас16п, езрощаг соп ип (епейог.
8егу1г соп заЬа йе а§иаса1е, з1 зе дшеге.

8АЬ8А ОЕ АСиАСАТЕ
1п §гес]!еп1е5 Е1аЬогас1бп
11па Шга у тей1а йе Тотагез соПайоз ТпШгаг ип сиаПо йе (ага йе 1ота1ез у ип сиаПо йе
1 а§иасаге редиепо соПайо а йайоз (ага йе а§иаса1е еп ипа Ьаййога о еп ип тоПего.
УеПег еп ип Ъо1 тейгапо у апайьг е1 гез(о йе 1оз т-
2 сисНагайаз йе гито йе Ита
§гей1еШез.
2 сискагайаз йе гито йе Нтдп
5а1р1теп1аг а1 §из1о.
1 сискагайа йе т1е1
2 сискагайаз йе теШа ргсайа
2 сискагайаз йе сИаШго ргсайо
1 ртгепЮ ]а1арепо (ркаШе) йезрерЫайо у йезтепигайо
8а1 у рт1епШ а1 §из1о

СКЕМА ОЕ СНОСОЕАТЕ У диЕ80 ШСОТТА

1п§гес11еп1е$ Е1аЬогас!6п
450 §г йе диезо псоПа Вайг е1 диезо псоПа йигаШе ип ттШо, каз-
2 сисНагайаз йе сасао еп ро1уо Ш дие айдшега ипа сопз1з1епс1а сгетоза.
Апайгг е1 сасао, 1а т1е1, 1а сапе1а у 1а уатШа,
5 сискагайаз йе т1е1
у ЬаНг гойо Ыеп казга дие диейе ипа сгета
1 сиаПо йе сисНагаййа йе сапе1а зиауе.
Мей1а сискагайка йе ехггасЮ йе уатШа 8егу1г 1а сгета еп сораз ке1айаз о еп р1агоз
1 сискагайа йе аШепйгаз [госеайаз у ТозШйаз йе розгге айотайа соп 1аз аЫепйгаз.

^^^иё с1|<^егепс1аз уез е т г е езсаз гесе^аз у 1а5 с1е ш ра13 еп с и а п ю а [п^гесИепсез, Ь г т а й е сос1паг 1о5 а И т е п г о з ,

ех.сёх.егг?.

с1псиеп1:а у З1е1е 5 7
I 8 1 у о 1 и е г а п с о

Е т р 1 е а 1о$ у е г Ь о з е п 1а ^ о г т а ас1есиас]а.
1.51 уо (§апаг) "1;ап1;о с1!пего у'мпа т и с Н о те]ог:
2.51 (уетг) рог аци\1 зепог ЯатГгег, 1е сИсез дие т е езреге, дие уепс1гё ргоп1;о.
3.51 (ааиаг) соп т а з ргис]епс1а, аНога по 1:епс1гГа 1;ап1;оз ргоЫетаз, рего уа ез с1етаз1ас1о 1:агс1е.
4. 51, сиапс1о ега ]Оуеп, ЬиЫега ас1:иас1о соп т а з ргис1епс1а, по (1епег) 1;ап1:оз р г о Ы е т а з еп зи
У1с1а.
5 .51 е1 тёс1|со (сгеег) дие по ез пас1а 1трог1:ап1:е, риес1ез ез1;аг1;гапди|1о.
6. 51 уо (езЮг) еп зи з11;иас|6п, ЬизсагГа ип 1:гаЬа]о те]ОГ гетипегас1о.
7.51 по (сотег) 1:ап1:оз с1и1сез с1е редиепо, аЬога по ез1:агГа оЬезо.
8. Моз §из1:аЬа т и с Ь о уегапеаг еп 1а созШ; 31 (Насег) Ьиеп й е т р о , (Ьа]аг) а 1а р1ауа,
рего 31 (Ноуег) о (езЮг) пиЫас1о, (диес]аг5е) еп саза ]и§апс1о.
9. 51 т е ({осог) е1 ргет10 §огс1о с1е 1а ЫегГа, т е с о т р г а Ь а ипа саза еп 1а 31егга.
10. 51 (сопйг) 1:ос1а 1а уегс1ас1,]озё по зе еп1'ас1ага соп-1;|§о.
I 1.51 (соШаг) 1:ос1а 1а уегс1ас1, ]о5ё по зе е п М а п а .
12. 51 а1§и1еп (заЬег) а1§о зоЬге ип азип1:о 1;ап езр1П050, дие 1о с1|§а аЬога.
13. 51 уо (1епег) т е ] о г сагас1;ег с1е1 дие 1;еп§о, по т е ЬаЬп'а с1|з§из1;ас1о 1:ап1:о.
14. Уо ез1;оу с1езеапс1о 1гте. 51 а т Г т е (о(гесегте) ипа орог1:ип1с1ас] 1;ап Ьиепа, 1а асер1;аЬа
аЬога т 1 з т о 31п П1п§ипа с1ис1а.
15. Р,есиегс1о дие 31 по (уеп/г) е1 рго1езог; (рос^ег Насег) 1о дие ди!з1ёгатоз у рог езо,
з!етрге поз |Ъато5 а 1а са(е1:епа.

Р 1 е п 5 а е п р о $ 1 Ы е $ с о т Ы п а с 1 о п е $ у е п 1о$ у а 1 о г е 5 ( : е т р о г а 1 е $ с1е сас1а и п а ;


роп е]етр1о$.

5/ + 5 и в ] и м т 1 У О + СОМ01С1ОМА1
1трегГес1:о 31тр1е
р1изсиатрегГес1:о сотриез1:о

СОМВШАСЮН Е^ЕМР^о Ш т ТЕМР0КА1 >


1 1трег1 -есЬ + сопс1. 51тр1е 5/ ЗеЬазНап у!тега Ноу, ЬЮго (!тргоЬаЫе)
ге5о\уепа е/ ргоЫета.
2
3
4
5
6
7
С о т р 1 е 1 а 1а$ о г а с ! о п е 5 с о п е1 с о п е с 1 : о г ц и е с г е а 5 т а $ а р г о р 1 а ( 1 о у е $ с г 1 Ь е е1 у е г Ь о
е п 1а ( о г т а ас1есиас1а.

1. Н е т о з уеп1с)о а 1пу|1;аг1;е а заНг; 1;е (аре1есег) ез1;аг соп позо1гоз.


2. На с1|сЬо дие по \га а1 тёсИсо (етреогаг)
3. (ЗаНг) рог еза риег1:а у по ппе уо1уегаз а уег пипса т а з .
4. ТгаЬа]аЬа Наз1:а аНаз Ьогаз с1е 1а посНе (с1аг1е) ипа редиепа
Ьоп|1'|сас1бп ех1:гаогс1|папа.
5 по (сопосеПе) Ыеп, репзагГа дие т е ез1;аз еп§апапс1о.
6. 1гетоз 1:ос1оз а1 с а т р о (Насег) та11;1етро.
7. М о 1;е 1о р1епзез т а з : (§и51аЛе) с6трга1:е1о;
по (сопуепсеПе) с1етаз1ас1о, Ьизса о1:го т е ] о г
8. 561о ди1его с]ес1г1:е ипа соза: (евШсНаг) у 1;епс1газ 1а ро5|Ь|||с1ас1 с1е аз-
сепс1ег с1е са1;е§опа. -:
9.Асер"1:ё ез1:е 1:гаЬа]о (зиЫгте) е1 зиеНо
с1езриёз с1е ип апо.
10. У а т о з а У1311:аг а Апс1гёз ё1 (с1есИ'1г) уеп1г а уегпоз.
11. С о т р г а г е т о з ез^е р150 (Ьа]аг) е1 ргес10 ип росо.
12. Н е т о з с1ес!с1|с]о заПг а1 а1аг6есег, (пеуаг) с1е пиеуо.
13. Уа по а§иап1:о т а з : (сопЬпиаг) азГ, т е уегё оЬН-
§ас^а а рес11г1е дие зе уауа с1е т\.
14. Е з Ш т и у соп1;еп1:о5, риез (оЬ1епег) з61о с1оз рип-
1;оз, ЬаЬгап §апас1о е1 сопсигзо. -
15. Уо дие 1:и т е ЬаЬп'а 1с1о 5еЬаз1;1ап (ресИг) с1|зси1раз.

С о п 5 * г и у е 1а5 о г а с 1 о п е 5 з е д й п е1 т о < 1 е 1 о . 1 Д М | 2 а Л^егеп<:е5 с о п е с 1 : о г е 5 .


Е).: Сапаг е$1е рапИо I зег /о5 сатреопез с/е /о И§а = Ое §апаг езГе рапИо, зепоп /о5 сатреопез бе 1а 1ща.
I. Маг1:а ||тр1аг 1а саза / А11'гес1о ргерагаг ипа Ьиепа сот1с1а.
2. 1о§гаг уо ип 1:гаЬа]о соп ип за1апо тесНо / ез1;аг за1;1з1'есЬо у с о Ш е Ш о .
3. Мо5о1:го5 соп1;аг1:е е1 й Ш т о со1:111ео с1е1 уес1пс1апо / 1:й по с1есГгзе1о а паЛе.
4. \/озо1:гоз по ез1:ис11аг т а з / диес1агоз 31п уасас10пез ез1;е апо.
5. Уо Ьасег1;е ип пиеуо соп1:га1:о / 1:й е51;аг с1е асиегс1о соп 1аз сопс11с1опез 1аЬога1ез.
6. Сиз1;аг1;е е1 рап1;а16п, сотргаг1о / по §из1:аг1:е, Ьизсаг о1;го тос1е1о.
7. Мозоггоз !г а 1а р1ауа е1 заЬас1о / Ьасег та1-Цетро.
8. ЕНоз еп1:ге§аг 1оз р1303 еп т а у о / ЬаЬег а1§ипа саиза т а у о г дие 1о 1тр1с1а.
9. Уо с о т р г а г ез1;е тос1е1о / а§о1;агзе е1 дие т е §и51;а.
10. М о 1;епег дие Ьасег уозо1:гоз е х а т е п / еп1:ге§аг ип 1:гаЬа]0 зоЬге е11 ;ета.
I 1 .Уо ПО 1Г о1:га уег а1 тёсИсо / е т р е о г а г т 1 з11:иас16п с1е (огта а1агтап1;е.
12. Тй зе§и1г т1п1;1епс1о соп1:1пиатеп1;е / регс1ег 1а сопйапга с)е 1:и5 ат1§оз. . .,-1
13. Уо ргез1:аг1:е т : сосЬе е51:а посЬе / \.и рготе1:ег си1с]аг1о т и с Ь о у 1:епег т и с Ь а ргесаисюп.
14. ЕНаз по деаг пада I позо1;го5 1ПУ11;аг1аз а сепап

С1псиеп1а у п и е у е
Т Е 5 Т ОЕ РЕКЗОМАНОАО
^Сопосе$ Ыеп а ш с о т р а п е г о ? ^$аЬе$ с о т о ас1;иаг[а еп 511иас10пе5 е х г г е т а з о с1е11сас1а5? Тга1:а с1е 1та§1паг1о у
соп1:ез1:а а 1а5 51§и1еги;е5 рге§ип1а5. Оезриёз с о т р а г а гиз гезриезгаз соп 1а5 9ие ё1 ге с1ё зоЬге 31 т 1 з т о . <Наз асег-
хлбо тисЬаз? <Сотс1с1|'5 е п т и с Ь о з азрессоз о зо13 т и у сЛ^егешез? Е1аЬога ип Ьгеуе 1п(огте соп 1о5 гези1гас1оз.

М1 СОМРАМЕКО УО

1. г О и е Ь а п а з з! поз !пуас!1егап 1о5 т а г с ! а п о 5 ?

2 . дЕп ^^ё с а з о р о ^ п о з Недаг о соте^е^ ип с1е1![о?

3 . дЗегюз с а р о х с1е с р а г е с е г с1е5пис1о еп ^е1еу!51бп?

4 . дЕп+гапоз еп ипа зес^а ге1|д!оза?

5 . гТгаЬа|аг1аз а1дипа у е г с1е р с у о з о еп ип с!гсо?


дУ с1е с1отас!ог с1е 1еопез?

6 . дРозапаз е1 уегапо еп 1а зе1уа соп ипо ^^^Ь^?

7. дОиё с о з а з по Ьагюз пипса рог с1|пего?

8. 511е Ь е г а з а ипо 151а с1ез1ег[а, д^иё созаз [е Неуапоз?

9 . дОиё Ь а п а з з! с1е5сиЬг1егаз 9 и е \и раге|а [е е п д а п о ?

1 0 . дСоп циё сопс1!с1бп т е ^ е п а з а ро1|Нсо?

§ и $ ( 1 ( и у е 1о$ $ 1 т Ь о 1 о $ р о г е1 с о п е с ^ о г ас1есиас1о.

• ап1:епопс1ас1: 11е§аг а 5еуШа уо уа заЬк ^ие т ! т1з1бп аитепЮ. езрегаЬа, 01 ^ие сегса <1е аШ
• ро51:ег10Г1с1ас1; —> зегха сИйсИ, аип^ие по т е е т е г ё с1е ^иё зе ип сосЬе Ь а Ь к а1;горе11а(1о а ип Ь о т Ь г е .
гга^аЬа Ьа81а ипа з е т а п а езГаг аНь Ьо "5е§иго ^ие ез т ! соШасНо, ^ие 1о Ьап азе-
• 51тиИапе1с1ас1: <->
ргхтего ^ие Ысе <-> Ие^аг йде Ьизсаг а т ! 51пас1о", репзё. М1з зозресЬаз зе с о п й г т а -
• гере1:1с16п: ) ) с о т а с г о е п 1а ЫЬНогеса тип1С1ра1, 1а1 гоп зоЬге 1а8 8 с1е 1а 1аг(1е, ип езИи^^ап-
• рго§ге516п с о т о т е ЬаЬхап сИсЬо. §и т 1 8 1 б п е г а 1п- ге е ш г о у 1е с о ш о а! Ь1Ы1о1есаг1о 1о
рага1е1а: => Е о г т а г т е р о с о а р о с о с1е 1а 811:иас1бп <— осигпёо, ^езспЫёпйок соп йегаНе а1 с1е-
• сот1еп2о ^ие уо с о т е п х а г а а асШаг, рог 1о 4ие 5а1'ог1:ипа<1о. —> зе зешб р а г а 1еег, т е асег-
с1е 1а асс1бп: • — ^ие поз уехатоз т е ргорогсгопаЬа пиеуоз ^ и ё а ё1 рага Ьасег1е а1§ипа5 рге^ипсаз; р о г
• 1Гтг1;е с1а1:о5 (1е §гап хпСегёз. Е1 с11а 7 по асисИб а з и е П е , ть сопиасш ЬаЬш т и е г ш еп е1 асю.
с1е 1а асс|6п: — • 1а С11а. Н а Ь х а т о з ^иес1ас^о а 1а5 4 йе 1а гаг- ( е г т х п б зи г е к ш за!! согпепс1о еп с11-
с1е, с о т о з х е т р г е . Уо 1о езреге юбл 1а 1аг- гесс16п а 1а репзхбп. 11е§аг, 1а сазега т е
с1е еп уапо. Ез^аЬа азизнайо у ргеосираёо, 1п1Ьгт6 <1е ^ие 1а р о И с т ЬаЬха е81:ас1о а111
риез еп пиез^га й 1 и т а геип16п т е с11]о рге^ипиапёо р о г т х , ^ие Ие^агоп ]и«1о —>
цие, *— 11е§6, а1§и1еп 1е езгаЬа 51§шеп<1о уо т е 1иега. Теш'а 4ие 5а11Г с1е а^ие11и§аг,
1о5 разоз. А^ие11а нагие Ш у е 1а хтргезхбп р о г 1о ^ и е (1ес1с11 ^ие —> р г е р а г а г а 1аз т а -
с1е ^ие юйоз е п 1а ЫЬНоИеса т е оЬзегуа- кгаз т е тагсЬагха у р е г т а п е с е г х а езсопсИ-
Ьап. =^ ауапхаЬа 1а Гагс1е, т ! ( е т о г 1Ьа е п <1о — • т е епу1агап пиеуаз 6г <1епе5.

яезеШа
^ К е 1 а с 1 о п а у ^ о г т а !'га5е5.

• а тес11с1а дие

• арепаз

• 5е§йп

^ Е И з е т'1етга5, т'1епгга5 ^ие, у(,) т1еп1га5(,) рага. с о т р 1 е ( а г 1а$ ^га5е$.

1.5и тас1ге зе епсаг§6 с]е си1с]аг а 1о5 П1ПОЗ е11а е51;иуо еп е1 ЬозрЛа!.
2. А т Г т е епсап1:а 1г а1 1:еа1:го у а разеап ё1 рге11еге 1а тй51са, 1о5 Ьагез у 1о5 атЫеп1:е5
поДигпоз.
3. 1а5 с1езауепепс1а5 еп1:ге 1о5 50С105 аитеп1;аЬап с1Га а с1Га: ипоз диеп'ап сатЫаг1о 1;ос1о рог с о т -
р1е1;о о1;го5 с1е5еаЬап тап1:епег зи 1Гпеа с1а51са.
4. 1а рппсе511:а 6огт\а еп зи сипа с1е ого 1аз Иас1аз уе1аЬап зиз зиепоз.
5. М о оз ргеосирё|з рог пас1а: по5о1;гоз си1с1агето5 с1е1 пе§ос1о ез1;а13 (иега.
6. Ез ипа регзопа т и у 1п1;егезас]а: по Ьасе пас1а рог пас11е по ез1;ё зедиго с1е о Ы е п е г а1§о а
сатЫо.
7. Се1еЬгаЬап е1 6\а бе \а табге бе ипа т а п е г а езрес!а1: Рере зе диес1аЬа еп 1а саза соп 1о5 П1П05
у 1аз 1:агеаз с1е1 Ьо§аг е11а зе с1|уег1:Га соп зиз ат1§аз. ЕНа 1о 11атаЬа"е1 с1Га с1е 1а 11Ьег1:ас1", у
рис1о, 1о се1еЬг6 рог 1:0^0 1о а11;о.
8. Е1 т1п!51;го зе тоз1;г6 с1е асиегс1о соп 1а5 ре1:1с1опез с1е1 51Пс1|са1о е1 ргез1с1еп1е с1е1 §оЬ|егпо
зе оризо 11гтетеп1;е. - • •^ :
9. Е1 ]ие§о ез т и у 5епс|11о:1;й сиеп1;аз Наз1;а 3 0 соп 1оз о^оз сеггас1оз позо1:го5 поз езсопс]етоз.
10. Кесиегс]о дие т\о з1етрге т е с1есГа: "АргоуесЬа рага с11з^ги1:аг зеаз П1По; 1ие§о
зо1о У1У1газ рага гезо1уег р г о Ы е т а з у рага 1;гаЬа]аг".

зезеп^а у ипа 61
Т г а п 5 ^ о г т а 5 е § й п е1 т о с 1 е 1 о .
Е).: М1еп1га$ 1й гесо^ех 1а саза уо ргерагагё 1а сот'1ёа.
Уо ргерагагё 1а сотИа у, т/епГгах гапЮ I т\еп1газ I етге 1ато, 1й гесо§егаз 1а саза.

I. М1еп1:га5 Рера е й а Ь а 1гаЬа]апс1о, Рере зе сЛуег1:Га соп зиз ат!§о1:ез рог 1оз Ьагез.
2. 1оз а1Ьап11ез агге§1агап 1о5 с1е5регТес1;оз т1еп1;газ ез1;атоз с1е уасас10пез.
3. М1еп1;газ уо с о т р г о 1а сагпе, уозо1:гоз 1с1 а 1а резсас1егГа а с о т р г а г е1 Ьези§о.
4. М1еп1:га5 по5о1;гоз 1о Ь и з с а Ь а т о з еп 1а езсие1а, зиз рас1гез рге§ип1;аЬап а 1оз уес1поз.
5. М|еп1;газ 1;ота13 ипа с1ес13|6п, уо езрегагё еп саза. ••
6. Е1 апо дие У1епе ргерагагё ороз1с1опе5 т1еп1га5 Ьизсо 1;гаЬа]о.
7. М|еп1:га5 Л |уаго 1е е х р к а а 1а роПсГа 1о осигпс1о, у о Натагё а1 тёсНсо.
8. 1оз П1ПОЗ с1огтГап р1ас1с1атеп1:е т1еп1;газ зиз рас1гез ог§ап12аЬап 1а ^ез1;а.
9. М|еп1;газ 1оз 1;гаЬа]ас1огез ез1:аЬап еп Ние1§а, 1оз 31пс11са1;оз 1п1:еп1:аЬап пе§ос1аг соп 1а ра1;гопа1.
10. М|еп1;газ Маг1:а еп1;ге1;1епе а 1оз с1|еп1:ез, уозо1:го51:егт1пас1 с]е ргерагаг е1 ргезириез1:о.
АИога, р1еп5а ги е п а1§ипо5 е)еппр1о$ у г г а п з ^ б г т а Ь з .

^) 5! ^ и е ^ е т о $ е х р г е з а г с ) и г а с 1 6 п $ 1 т и 1 1 : а п е а е п е1 {^и1:иго, ^ я и ё с о п е с ^ о г е з р о с 1 е т о $
и1:1И2аг у с о п я и ё (огтлв у е г Ь а 1 е 5 р и е с 1 е п \г1 Р о п а 1 § и п о 5 е | е т р 1 о 5 .

К е 1 а с 1 о п а у ^ о г т а о г а с 1 о п е 5 ( а п а с Л е 1о$ е 1 е т е п ( о $ я и е $ е а п п е с е $ а г ! о 5 ) .

по сес1ег рог т а з дие 1п1:егё5 т а з аНо


топ1:аг ип пе§ос10 аип а заЬ|епс1аз с1е дие ез1;аг Ь|еп ге1ас1опас1о
сопзе§и1г е1 етр1ео резе а дие зиропег т а з р г о Ы е т а з
1:гаЬа]аг с о т о аи1:6пото аип а пез§о Ьасег Ьие1§а 1пс1е^1П1с]а
по с1е]аг 1а е т р г е з а 31 Ы е п 1;епег росаз ргоЬаЫ11с1ас1ез с1е ёх|1;о
ресЛг е1 сгёс1|1:о рог росо дие сеггаг е1 апо соп с1ё1'|с11:
1а е т р г е з а гесирегагзе а резаг с1е дие о^гесег т а з сНпего еп о1:га е т р г е з а
ргеосираг е1 раго аипдие а5е§игаг сот1310пез аНаз
ауа1аг 1а орегас1бп ||папс1ега рог т и с К о регс1ег1о 1:ос1о
о1'гесег зие1с1о Ьа]о у езо дие с1езсепс]ег п и т е г о с1е с1езетр1еас1оз

'^^1 8 е з е п 1 а у й о з
ф С о т р 1 е ( а 1а$ у 1 п е ( а $ с о п 1а5 ( г а $ е $ я и е * е с 1 а т о $

5а1 соппи'до. Т е
^гаггг ^1огез.

а)

• Аипдие т е ге§а1е5 ип сат1бп Непо с1е Но-


ге5, по заНгё соп1;1§о е й а посЬе; Ьау ШЬо\
• Аипдие т е ге§а1ага5 ип с а т | 6 п Непо с1е
Погез, по заНгГа соп"[|§о; Ьау {"ЛЬо!.
• Аипдие т е ЬиЫегаз ге§а1ас1о ип сат16п
Непо с1е Погез, по ЬаЬгГа за1|с1о еза посЬе
сопИ^о; ЬаЬГа ^й1;Ьо1.

• А и п д и е Ьауа заНс1о а 1аз 6, ЬаЬга


Не§ас1о 1:агс1е; рог 1аз т а п а п а з Ьау
т и с Ь а сагауапа.
• А и п д и е за1§а а 1аз 6, з|'етрге Не§а
1агбе; рог 1а5 т а п а п а з Ьау т и с Ь а
сагауапа.
• А и п д и е заНега а (аз 6, Не^агГа 1:аг-
бе; т а п а п а ЬаЬга т и с Ь а сагауапа
с о т о сопзесиепс1а с1е 1а Ьие1§а
с1е 1:гап5рог1;ез.
• Аипдие 1:е с1уега 1а уегс]ас1, по т е сгеегГаз.
• Аипдие "[е с1уега 1а уегс1ас1, пипса т е сгееп'аз.

С о т р 1 е 1 а е1 сиас1го с о п 1о5 е | е т р 1 о 5 с«е1 е | е г с ! с 1 о а п ( е г 1 о г , 5 е § й п е1 с о п ^ е х ^ о 5 е а р г е з е п ^ е ,


ра$ас1о о ^и1иго у $ е § й п 1а а с с 1 б п 5 е а р о 5 ! Ы е , ( т р г о Ь а Ы е о 1 т р о 5 ! Ы е .

АиыоиЕ+шшшо УАЮК ТЕМР0КА1 РКОВАВтОАО 1


а^п^ие + ргезеп^е
Е|5.:
а^п^^е + 1трег ^ес[о
Е|5.:
а^п^^е + р^е^ё^^^о рег1-есЬ
Е|5.:
1
а^п^^е + р1и5сиатрег1-есЬ (
Е|з.:

С о п $ 1 г и у е о г а с 1 о п е $ 5 е § й п е1 т о с ] е 1 о .

Е].: по деаг пасЗа а РаЫо I езгаг аЬога ацш ргезеШе, троз/Ые


Ыо /е дта пада а РаЫо аип^ие ехШу/ега аЬога а^и^.
1. уо1уег соп1;1§о / (10) по рес1|г ра5ас1о, 1тро5|Ые
2. епсоп1:гаг5е соп е1 ]е1е / заНг рог 1а риег1;а с1е а1;газ разас]о сегсапо, роз|Ые '
3.5е§и1г 1:гаЬа]апс1о / 1:епег т и с Ь о сЛпего ^ ргезеп1;е, 1тро51Ые
4. У1У1Г с1е Согта ги1п у т15егаЫе / розеег ипа §гап 1ог"(:ипа рге5еп1;е ЬаЬНиа!, роз1Ые
5. по гепипс1аг а т15 рппс1р1оз / ресЛг т ! 1ат||1а ^ [и1:иго, 1тргоЬаЫе
6. сотрог1:агзе соп па1ига1|с1ас1 у а§гас1о / ез1:аг т и у еп{ас1ас1а —> разас1о, роз1Ые
7. с1ес1г 1;ос1а 1а уегс1ас1 / ЬепНо —> ^и"1:иго, роз!Ые

64 8е8еп1а у сиа(го
0 Т К 0 8 СОКВСТОВЕЗ V С 0 N 8 Т К ^ С С I 0 N Е 8 СОН VА^ОК СОКСЕЗПГО
• тапдо + тд'кзйт • ёвгипсЛо, ра111с1р1о о ас1)ег1уо + у Ы о . 5е иза еп ип ге§151го
ЫотЬгагопуе/е весадп а Епг^^ие, сиапдо рогзпИ§ие- 1п^огта1.
дад те соггезропсИа а т/. Епкгто у Ыо (ие а (гаЬа]зг.
• аип сиап(1о + 'тс)1саНуо / 5иЬ]ип11У0. Ез т а з ^гесиепй еп 1а 1еп- • §1гоз: д1%а 1о цие (11§а / Н а р 1о яие Ьа§а / ^апага 1о цие
§иа сиНа. р п а г а . . . 8е иза еп 1а 1еп8иа ЬаЫас]а.
Те дзпа Юдо 1о дие 1еп§о аип сиапдо по те рИ'югзз пада. Нипса 1еп1а д'тего, §апага 1о дие §апага.
• рогяие + 5иЬ]ип11уо. Ехргеза цие, 1а асс1бп яие 1п1гос]исе по зег- ^6гти1а5 ИесЬаз: т а 1 яие 1е резе ('аипяие по ди1ега'), яшега
шг рага сатЫаг е1 е5йс1о Ае, созаз. 1а зе§ип6а раг1е ез 51ет- о по ('аипяие по яи1егэ'), яиегатоз / яи1ега8 яие по ('аипяие
рге пе§а11уа. по поз §и51е'). 5о1о зе иИНгап еп зЛиасюпез 1пЬгта1е5.
< Мапапа ЬаЬга ипа тап1^ез1ас1дп у соПагап е/ 1га^1со сото Ма1 дие 1е резе, ез зи радге у {епдга дие оЬедесегЬ.
теМа де ргез'юп. • Кесиегс]а 1атЫёп яие 1о5 ^иШгоз у 1о5 сопсЛс1опа1ез риейеп
> Риез рогдие сог1еп е/ 1гаасо по уап а сопве^шг дие /ез 1епег уа1ог сопсе51УО, а1 яие апас1еп ип таШ с1е [гота, сп'Иса, е1с.
Ьа§ап сазо. Рага ипа Ьиепа сотргеп516п М зеШИо, ез 1троПап1е с1аг1е
• соп 1о + ас^^е^^VО, раг11с1р10 о ад\е\Ъ\о + цие + 8ег о евйг ОпсЛ- ипа еп1опас1бп ас]есиас)а.
саИуо) В пто зега тиу Из^о, сото дюе зи тадге, рего по ез сара!
Л/о 1е§из1зп /аз уегдигаз, соп 1о запаз дие зап. п1 де а1агзе зо1о 1аз гараИНаз.
• соп + аПГси1о + зузйпИуо + цаъ + 1пс]юа11уо
Соп 1а зиеПе дие Непе у з1етрге зе ез(а дие)апдо.

^ С1а$1Лса, $ е § й п $и и з о , 1о$ с И ^ е г е Ш е з с о п е с ^ о г е з е$(ис11ас1о$ у р о п а 1 § и п о 5 е^еппр!105.

и$о депега! гед1$}го си11о у 1епдиа езсгИа гед1$}го 1п1огта1 у 1епдиа ЬаЫа(1а

|1/ С о т р 1 е ^ а 1а5 о г а с 1 0 п е $ с о п 1а5 е х р г е 8 1 0 п е 5 с о п с е 5 1 у а $ я и е * е ( 1 а т о 5 .

соп /о у'\6а дие Неуа, разе /о дие разе, сиапдо, диегатоз


дие по, со\еапдо у Юёо, рогдие, та! дие ге резе, зега

1. 5е сазо соп еза 1:а1 М а Ш п а Рёгег ега а т Г а ди1еп с]е уегс1ас1 а т а Ь а .


2 1:ос1оз 1оз репбсНсоз риЬНдиеп 1а по1:1с1а, по 51§П1^са рие зеа уегс1ас1.
3. Е1 т е з с1е а§оз1:о т е уоу де уасас10пез
4. Е1 Ь о т Ь г е 1;1епе з1етрге Ьиепаз 1с1еаз, у, Ьау рие гесопосег ^ и е ез !п1;е11§еп1:е.
5. т и у 1п1;е11§еп1;е, рего 1:ос1ауГа по Ьа соп5е§и1с1о я и е 1о п о т Ь г е п сИгейог с1е ю п а .
6. Уа 1:!епе5 2 0 апоз, у с]еЬез етре2аг а Ьизсаг 1;гаЬа]0.
7 асисНо а 1а с|1:а.
8 .]озё зе тап-Ыепе 31етрге ]ОУеп у еп Ь г т а

з е в е п ^ а у С1псо 65
§ и 5 ( 1 1 и у е е1 с о п е с 1 о г рага (^ие) р о г о 1 г о я и е е х р г е з е 1 8 и а 1 т е п * е Г|паПс1ас1 ( д е тапега ^ие, соп е1 рго-
ров'Ло д е ^ие, а, рог, ^ие, а рп <1е ^ие, соп е/ о Ь / е ( о д е ^ие, по (иега а 5ег ^ие).

ЕЬ СК1МЕМ ОЕЬ САЫАШО ОЕ МАКОиЕ5А ОЕ О и У А К Е 5


I. Оес1с11егоп та1;аг а1 сапапо рага я и е 1а т а г я и е з а по 1е с1е]ага 1;ос1о5 зиз Ыепез.
2. 1о гар1:агоп у р!с11егоп ип гезсаге рага я и е рагес1ега ип зесиез^го.
3. А с о т р а п а г о п а 1а тагдиеза а 1а сот1загГа рага я и е пасНе зозресЬага с1е е11оз.
4. Езсо§1егоп а Раяи|1;о, а11аз е1 Оиго, рага я и е Неуага а саЬо 1а сгие! асс1бп.
5.1а зоЬппа с)е 1а т а г я и е з а ризо ип апипс10 еп 1а ргепза рага уег з1 а1§и1еп заЬГа а1§о с1е1 роЬге
ап1та1. •"
6. Е1 с1Га с1е1 с п т е п 1'иегоп а 1а ра]агегГа рага соппргаг сот1с1а рага ауез.
7. Е1 т 1 з т о с1Га с1е 1а с1езарапс|6п, 1а т а г я и е з а о у б я и е с1есГап: "С|егга Ы е п рага я и е по зе езса-
ре", рего по 1е с1!о 1трог1;апс1а.
8. Епгеггагоп е1 сиегро еза т 1 з т а посЬе, рага я и е по 1о епсоп1;гагап еп е1 зб1:апо, тиег1:о.
9. 1о риз1егоп сегса с1е ип р1по у р1ап1:агоп епс1та таг§аг|1:аз рага я и е по зе по1;ага я и е 11аЬ|ап
гетоу1с1о 1а 1;1егга.
10. и п а з е т а п а с1езриё5 1а т а г я и е з а 1'ие а1 с1езрасЬо с1е зиз аЬо§ас1оз рага с а т Ы а г е11;ез1;атеп1;о;
1а а с о т р а п а Ь а е1 пиеуо Ьепе{|с1апо.

^) У Г с ^ о г 6ес\6ю е1 т е з р а з а д о Н а с е г и п с и г з о с1е 1п§1ё$ е п 1г1апс1а. § и Гапп1На у з и з а т 1 § о з 1е с И е г о п и п а


зег1е с1е с о п з е { о з р а г а я и е з и е 8 1 а п с 1 а Г и е г а а § г а с 1 а Ы е у Ь и е п а . ^^иё с г е е з я и е 1е с11]егоп? К е 1 а с 1 о п а у
^ о г т а ^газез Лпа1ез.
1е д'1)егоп дие...

• Неуаг Ьи(апс1а у §огго с]е 1апа / по 1'иега а зег я и е • сопосег Ы е п 1а 70па


• Ьасег 1о1:о§га!'Газ / Я^б • ргас1;1саге1 1П§1ёз
• ЬаЫаг соп 1п§1езез У с1е т а п е г а я и е • по гепег п1п§ип асс1с1еп1;е
• аз1з1;1г1;ос1оз 1оз с1Газ а с1а5е / рага ( я и е ) • аргоуесЬаг Ь|еп зи ез1;апс1а
• 1га 1:ос1аз 1аз Иез^аз ро51Ыез / соп оЬ]е1:о с1е ( я и е ) • по репзаг с1е ё1 я и е ез ип §иагго
• Ьасег ехсиг51опез рог 1а ю п а • етЬоггасЬагзе
• по ЬеЬег с1ета51ас1а сегуега пе§га • Ьасег (по
• Ьизсагзе ипа поу1а 1г1апбеза • епзепаг 1аз соз1;итЬгез у 1а Ъ г т а с1е У1с1а
• 11тр1аг зетапа1теп1;е е1 араг1;атеп1:о • гесогс1аг1о 1;ос1о Ы е п
• сопс1ис1г соп ргесаис|6п • с1|з1'ги1аг с1е зи у1а]е

С о т р 1 е 1 : а 1аз 3 1 § и ! е п ( е з о г а с 1 о п е з с о п е1 с о п е с й о г у 1а * ^ о г т а у е г Ь а ! а д е с и а д о з .

1. 5е уасипб соп1;га 1а §пре (еп[егтаг) пие- 6. Еп1;гагоп 31§|1озатеп1;е еп 1а ЬаЫ1;ас1бп е1 реяиепо


уатеп1;е. по (с/е5ре/1:ог5е^
2. У е гар1с1атеп1:е а ЬаЫаг соп Раи1а, (ехрНсаПе) 7. Е1 ргез1с1еп1;е Ьгр а 1а й Ь п с а (1п[огтаг)
циё Ьау я и е Ьасег зоЬге 1а сг1515 я и е а1:гауезаЬа 1а етргеза.
3. Аз!з1:16 а 1а геип1бп, т а з я и е пас1а (сотргоЬаг) 8. Уап а сгеаг пиеуоз сигзоз с1е 1огтас|6п (Насег
51 егап с1ег1:оз 1оз гитогез зоЬге 1а с1|т13|6п с1е! сНгеДог ^еп-^е) а 1;ос1а 1а с1етапс1а.
4. АЬага1:агоп 1оз ргос1ис1;о5 (рос1ег) те]огаг 9. 5е асегсб а е11а (ЬезаНа) рего с1игап1;е е1
1аз уеп1:аз. сог1;о "[гауесЬо зе аггер1п1:16.
5. Е1 агяиНесго зиЫб а 1а а2о1:еа (сотргоЬаг) 10. С|г6 Ьгизсатепге 1а саЬега по (Ье5аг1а)
1оз с1езрегГеДо5 саи5ас1оз рог 1аз 1п1;епзаз 11иу|аз. у зе с1|0 соп 1а {аго1а; зе готр'ю 1а папг. . «

66 8е5еп!а у 8е1з
С о т р 1 е ( а 1а с а П а с о п 1а$ е х р г е $ ю п е $ я и е 1:е р г о р о п е п п о з , иШтапёо е11:!етро, тос1о,
п и т е г о у р е г з о п а ас1есиас1о5.

А1МАСЕЫЕ5 К1С0, 5. А.
/ 6е\аг 51П е^еДо Vаие^о, 88-90
/ осирагзе с1е 1а 28039 МАОКП)
ргоп1:а ехрес1|С|6п 19 йе а^озк) йе 2007
8г. Б. РаЫо Запи81вЪап СогЬёз
/ гес1Ыгзе Соп1181ошз1а, - ; ..
/ а§гас1есег АрагЬайо 1075 . . ,
/ {1§игаг 28080 МАБЕЮ
/ го§аг епу1аг ЕзШпайо зепог:
/ саг§аг5е
/ еп1:ге§аг5е Ь|еп 1;га81ас1еп а зиз гергезепШпЬез, ЬирогЬайогез у Со1ота1е8, 8.Ь., 1а поЬа. ай^ипка йе рей1йо
п.^ 4558-Р, у Хаз тегсапшаз ттеЙ1аЬатеп1«, риез Ьетоз аёо1айо 1аз ех1з1впе1аз.
еппЬа1ас]а5 Еп1йпйето8 дие 1оз ргесюз у1ёеп1йз зоп 1оз дие еп зи йК^ппа с1гси1аг, ГесЬайа еп ГеЬгего
/ а5сепс1ег йе1 апо еп сигзо. Тойа уаг1ас16п е1 реШйо йе1 агЫси1о о агЬ1си1о8 аСес1а.йоз, еп езрега йе
пиезЬга сопГ1гтас16п.
Е1 епУ10, Ггапсо йе рогЬез, еп пиез(;гоз аЛтасепез. Е1 ппрогЬе ЬоШ йе1 рей1йо, дие
а 5.251 €, еп йоз пй^айез, ёи-айаз а 30 у 60 йЯ.
Езрегатоз дие, сото з1етрге, йе 1аз тегсапгааз аз! сото йе дие
Еп езрега йе зиз поИсшз, 1оз за1ийа а1еп1атеп(;е.
' ' АЬМАСЕЫЕЗЮСО

Н а с е и п т е з ( е с о т р г а з ^ е и п огс1епас1ог й к 1 т о т о с 1 е 1 о е п е1 я ^ е §аз1аз1:е (ос1оз 1 и з


а Н о г г о з . А 1оз я и ^ п с е дГаз с1е ( е п е Н о , е11ес1ас1о ( е е т р е г о а СаИаг. ^ о Н а з И е у а д о е п у а п а з
о с а з 1 о п е з а а г г е § 1 а г у п о с1ап с о п е1 р г о Ы е т а . Р ! п а 1 т е п 1 : е , ( е И а п с И с Ь о я и е 1а с и 1 р а 1а (1е-
п е з ( й , я и е й1епез а1§о е п 1оз с 1 е ё о з я и е е з ^ г о р е а 1аз 1ес1аз, р е г о ез1:а е х р М с а с 1 6 п п о й е с о п -
у е п с е . Е з с г 1 Ь е и п а с а г ( а а1 с11гес(ог бе 1а е т р г е з а у ехр1Гса1е ( и с а з о , р1ап1:ёа1е а 1 § и п а 8 т е -
( Л д а з д е р г е з 1 6 п , е1:с.

1А (ЗАЫбА Ти Т1ЕНРА РЕ 1ЫР0ШАТ1СА


Ауеп1с1а с1е 1а 1пс1ерепс1епс1а
Те1.: 9 4 9 8 8 3 0 5 6
Сиа<1а1а]ага

Т е п е т о я 1:ос1о 1о яие песе811а8 е п рго(1ис1:о8 1п1огта1:1со8.


Ыие81га 1аг§а е х р е п е п с х а ауа1а 1а а11:а са11с1ас1 с1е 1о8 р г о й и с ш з .
Ы и е в г г о 1 е т а : п1п§йп с И е Ш е 1П8а1:18ГесЬо, п 1 8^^и^е^а 1о8 т а з хпйШез, р и е з з о т о з
е8рес1а1181:а8 е п р г о й и с н о з р а г а Ю г р е з .

У е п а У1811агпо8.

зевепНа у 81е1е 67
и е е е5<:е е е х 1 о .

ЕЬ М Е К С А В О ЕАВОКАЕ
А п . 3 5 . 1 . Тое1о51о5 е$рапо1е$ ггепеп е1 <1еЬег Ле ггаЬуагу е1 8ие1(1о8 т а 8 Ьа]о8...) т1еп1га8 дие, рага о1го8, 8е ГгаГа ёе ипа
с1егесЬо а! 1гаЬа]о, а 1а ИЬге екссгбп с1е 1а рго/е$16п и ар.см, а 1а сие80бп (1е герагго соЬегеме у ]и8(о (1е11гаЬа]о.
рготопоп а 1гауё$ с1е11гаЬа]о у а ипа гетипегапдп зир-сгеме Ми)еге8 у ]6уепе8 80П 1о8 (1о8 8ес1оге8 т а в а{°ес1ас1о8 рог е1
рага $а11ф1сег $и$ песе$Ыа^5 у 1а$ Ле $и /атШа, вт цие еп пгп- <1е8етр1ео. 1л Га1га <1е ехрепепс^а ее 1а ге8роп8аЫе еп е1 сахо <1е
сазо риее1а Ьасегзе еИвттгпасгбп рог гаямп с1е $ехо. (Сопкп- 1о8 ]6уепе8, рего по а81 еп е1 с1е 1а8 ти)еге8, рага е1 дие по Ьау ипа
Шабп ехрайоЬ.) гагбп уег<1ас1егатеп1е оЬ]еь[уа. ЕвГо соп1га81а, сигюватепГе, соп
А реваг с1е ^ие 1а С о п ш ш а б п гесопосе е1 ёегесЬо а1 ааЬа^о, а1§ипо8 ЬесЬо8: е1 п и т е г о с1е ши)еге8 итуег811аг1а8 ее 8ирепог
1а геа11(1а<1 ек ^ие 80П т и с Ь о в 1о« е8рапо1е$ ^ие сагесеп с1е ё1. Е1 а1 Ай ЬотЬге8; 1а8 ти]еге8 80п 1а8 дие Ьасеп т а х сиг808 с1е Гог-
с1е«етр1ео ея, еп 1а асша11(1а(1, ипа с1е 1а5 тауогез ргеосираао- тас1бп у е8рес1аЬ2ас1бп; е8Гап т а в с118рие8га8 дие 1о8 ЬотЬге» а
пе5 с1е 1а $оаес1ас1 е«рапо1а, е«реаа1теп1:е е м г е 1о5 ]6уепе«, ^ие аргепйег. 5 т етЬаг^о, ^рог дие 1а Гава <1е с1е8етр1ео Гетешпо
86 уеп оЫ1^с1о8 а регтапесег еп е1 с1от1а110 ГатШаг с!игап1е е8 Гап а11;а?, ^рог дие 1о8 саг§08 А& ге8роп8аЫКс1ас1 е8Гап осира-
т и с Ь о и е т р о , по рие<1еп р1апеаг 8и йииго у 8е уеп 1псарасе8 с1е <1о8 рг1пс1ра1тепге рог ЬотЬгек?, ^рог дие 68 гап сЬйсЦ рага ипа
Неуаг а саЬо сиа1^и^е^ 1пк1а11уа. Рог огга рапе, евга ргеосира- ти]бг рготосюпаг8б?, ^рог дие ее а80С1а а 1а5 ти)еге8 а С1бгга8
а б п по 8е с1еЬе 8о1о а 1а евсавех с1е и-аЬа]о, 81по гатЬ1ёп а 1а« рге- рго1б8юпе8 (8есгегаг1а, епЕегтега, вепога <1е 1а Ьтрхеха...) 81 ев-
саг1а8 сопсИаопев 1аЬога1е8 (1пе81аЫИс1ас1, 8иеЫо8 Ьа)о8, роса8 Гап ргерагас1а8 рага йеветрепаг сиа1ди1ег 1аЬог?
^ а г а т т с1е сопипш(1ас1, егс.)- Ое8с1е Ьасе уа т и с Ь о 8 апо8 е1 С о - М1§ие1 Ап§е1 Ьбрег Ш<Ьт1е]о е8 ип )оуеп та^гИепо (1е 24
Ыегпо, 1о8 81пс11са(:о8 у 1о8 рап1с1о8 ро11йсо8 е8т(11ап с о т о а1а- апо8; Ьа е8Гис11ас1о АихШаг ас1т1Ш8ГгаГ1УО у 5есгеГаг1а41о 1п1ег-
]аг е1 р г о Ы е т а 8 т дие, Ьа8(:а е1 т о т е п г о , 8е Ьауа 1о§гас1о 8о1и- пасюпа1 соп ехсе1епге8 саЬйсасюпех; ЬаЫа рег&сгатепге 1п§1ё8
аопаг е1 р г о Ы е т а . Ьа8 ор1пюпе8 а1 гевресго е$1ап епсотга<1а8, у 6:апсё8. А ре8аг (1е Гос1о е11о, 11еуа сиаГго апо8 Ьи8сап<1о ГгаЬа-
1о дие { т р Ы е геа11гаг тгеп1:о8 812пШса1;)У08 рага асаЬаг соп евга )о 8 т ге8и11ас1о. Е1 р г о Ы е т а е8 дие гос1а81а8 етрге8а8 Ьивсап е8-
8киас16п. А81, рага а1§;ипо8,1а 8о1исюп гас11саг1а еп ипа т а у о г 11- ресШсатепге 5 Е С К Е Т А К 1 А 5 . ^Ев е8Го ип саво <1е Л 8 с г т 1 т а -
Ьега112ас16п (1е1 т е г с а й о 1аЬога1 (аЬага1ат1еп1о с1е 1о8 <1е8р1<1о8, С1бп тавсиЬпа?

1 . $епа1а е1 1ёх1со ге1ас10пас1о с о п е1 а т Ы ш 1аЬога1.


2 . ^Сиа1 ез е1 (еппеп1по с1е 1аз 51§и1ет:ез ра1аЬга5? 3 . <У е1 т а з с и И п о де езгаз оггаз?

тёсНсо • сотегс1а1 • епГегтега • тос1151:а


5аг§еп1;о • 5асегс1о1:е • 5есге1;аг1а • а т а с1е саза
са1:ес1га1;1СО • а1са1с1е • зепога с1е 1а 11тр1е2а • а2а{а1;а
саЬо • а215геп1;е • та1;гопа
с1ерепс1|еп1:е • соп1:аЫе
герге5еп1:ап1:е

^) С1а$1Лса 1о$ 81§и1еп1е5 й ё г т 1 п о $ ( а 1 § и п о $ р и е д е п 1пс1и!г$е е п у а п а $ са$111а$).

асс16п, асгеес1ог; асс1оп151;а, асИуо, ауа1, сар1"1:а1, сот1з1бп, сотрапГа, соп1:га"1:о, соорега1:1уа, со1;12ап сгёс1(1о,
с1еЬе, с1е$сиеп1;о, етЬа1а]е, еп1:1с1ас1,1|11а1, ^папс1ап ЬаЬеп '|пс1етп12ас16п, 1ПУеп"1:апо, 1е1га с1е с а т Ы о ,
т а у о п й а , тегсапсГа, п6пп!па, ра51УО, ресЛс1о, гесигзоз Иитапоз, гепс1|пп1еп1;о, 5а1с1о, зисигза!, зиеИо

^ Мипс1о 1аЬога1 Етрге$а Вапса Во1$а / Ртап2а$

Щ Щ ^ ^ Ш Я ? ! везеп^а у осНо
С о т р 1 е й а е1 с и а д г о .

с1151:г|Ьи1Г с1|51:г|Ьис16п с1|51:г1Ьи1с]ог


ргос1исс!6п
соп5ит1с1ог
геп1:аЫ112аг
1трог1;ас!6п
1пуег50г
НЬегаНгаг
5и5спрс1бп
ехрог1ас1ог
сотегс1а112аг
ас]т!п1з1:гас1бп
(аЬг1сап1:е
уепс1ег
5ит1П1з1;го
сотргас1ог

5|пдп!то$ у ап(:6п!то$.

1 . Визса оггаз ра1аЬга5 о ехрге510пе5 ^ и е 5^§п^Л^иеп 2 . А Н о г а Ьизса ра1аЬга5 о ехрге510пе5 я и е 51§п |Яяиеп
1о т 1 5 т о . 1о сопггаг10.
• с1е5етр1ео • со1:1гаг • баг бе а\1а • т1поп51:а
• а5а1аг1ас1о • 1:гаЬа]аг рог сиеп1;а ргор1а • етр1ео • ра§о еп ппейНсо
• БиеИо • с1аг 1а сиепга • соп1га1;аг • 1п1с1аг
• Ьепе(|с1о • 0^С10 • радаг • !псарас1с1ас1
• сот1516п • соп1:га1;о 1пс]е1|п1с1о • зег гезропзаЫе с1е • с1е5§гауаг
• рёгс11с1а
Р Г | а ( е е п е1 51§и1еп1е а п и п с ! о у 1ее 1о$ с1о$ сиггГси1о5 5е1есс10пас1о5. Оес!с1е с и а 1 е 5 е1 сапс11с1а1о
т а $ ас1есиас1о у е 1 а Ь о г а и п 1п1^огте.

Е1 РАВА150
с о т р 1 е | о Н|Г1$Нсо $11иас1о е п М а г Ь е Н а Ь и з с а
АМ1МАР0К б О с ю с и и т и к А ь
5 е ге^и^е^е:
- № у е 1 си1шга1 а11:о.
- Ехрег1епс1а с1ето51хаЫе.
- С г а п с а р а с М а с ! с г е а п у а у Аоп Ле ^ е Ш е я .
- Сарас1с1ас1 (1е ог§ап12ас16п.
- Х т р г е з с т с Н Ы е д о т х ш о с1е 1п§1ё5.
О&есетоз:
- 1псогрогас16п ш т е с И а г а .
- С о ш х а ш 1аЬога1 с о п а11а е п 1а 5е§цпс1а<15ос1а1.
- К е ш Ь и с 1 6 п Ь ш г а апиа1 24.000 € .
1п1:еге8ас1о8 епухаг и г ^ е Ш е т е Ш е С У с о п Г о Ю ^ г а й а гесхеШе
а1 а р а п а д о с1е соггеоз п . " 3 2 . 0 9 3 , 0 8 0 8 0 В а г с е Ь п а .

в е в е п г а у п и е у е Ц69^ ^ Щ Щ
СИВШСЦЬШН ТПТАВ
сишисиьсм упае ПотЪге: ХзаЪе!
НотЬге: А1уаго АреШйоз: Негпапйег Сог1«з
Ейай; 38
АреШ(1о8: У^Иепа Тота5 Вз^айо о т 1 : зоХЬега
РесЬа бе паат^епю: 6 с1е )ип1о (1е 1965 Б1гесо16п: Разео йе Огас1а, 86, 8.° 08007 Вагое1опа
ТеШопо: 93Б 444 667
0 № : 8976453 -V
ГОШЛАСЮХГ
0;гесс1бп: С/ Апагеа Оог1а, 13, 9." - В. 08003 Вагсе1опа 1981-1984: ЕзШШоз зеоипйапоз еп е11пзШи1о РйЫ1оо РаЫо Мегийа СОегопа).
ТеУЬпо: 935 999 876 1985-1988: Сигзо йе ОезЫоп ЬокеХега, ооп 1а оЫ.епо1бп йеХ ЫШо йе Тёошоо еп
Оезйбп йе Но1е1ез, еп е1 СеШго йе Ез1ий1оз РгоГезюпаХез (Оегопа).
Рогтааоп асяЛёпйсл 1988-1989: Сигзо йе Рг1тегоз АихШоз еп 1а Асайепиа йе ЕпГегтепа у АТ8
1985-1990: исепс1агига еп Р51со1о§1а рог 1а ип1Уег5111ас1 Лиго- "Е1 рао1еп1;е Се112" (МайгШ).
пота с1е ВагсеЬпа. 1998-1993: Сигзо йе Тёошоаз йе ге1а1ао1бп у аи1;оооп1;го1 еп "Е1 рао1еп1;е {еЬг".
199Б-1996: Сигзо йе Мот1;ог йе Иетро иЬге еп 1а Езоие1а йе 1а Ыа1ига1е2а
1990-1992: Сиг8о йе Типхто у Т1етро ЫЬге еп 1а Ехсиек 5и- (Маййй).
рейогТиИОСЮ. 1998- 1999: Сигзо йе АсйуХйайез йе Ос1о у Щетро Ь1Ьге еп 1а Езсие1а йе Тшлнто
1992-1994: Сигхо (1е 1п§1ё5 еп Асас1ет1а ОРЕМ, п1уе1 хирепог. (Вагсе1опа).
Ехрег1епаа рго{е510па1 ЕХРЕЯ1ЕКС1& ХЛВОВАЬ
1992-1994: А§епаа (1е шпвто 5рап-Тоиг, еп 5и ойс1па с1е 1988- 1989: Неоеро1оп1з1;а еп е1 ЯоЪе! Видие (Сегопа).
Еопс1ге5. Рипсюпек: 1пйэгтас16п у асепс16п а1 рйЬНсо. 1989- 1991: АТ8 еп е1 роЦйерог1;1уо "У1гёеп йе1 Сагтеп" (Майг1й).
1995-1997: Сакп'а Апе ип1уег5а1. Рипс1опе5: ^ш'а с1е §ги- 1996-1997: Мопйога йе ехеигзюпез рага ^оуепез еп 1а а§епо1а Мипйо ЫЪге
ро5; т{огтас1бп у уепса. (Маййй).
1997-1999: Ап1тас1ог 50С10си11:ига1 еп е1 Ноге1 УШатаг, еп 1999- 8000: АгаХаЬа йе Сопёгезоз еп 1а аёепо1а 1пГогтао16п (Вагое1опа).
АИсапсе. Рипс1опе8: ог§ашгас16п ёе ехсиГ51опе5, 1п1Ьгтас1бп у
агепабп а 1о5 сЦепгек, ог2ап1гас1бп (1е йезиз у се1еЬгас10пе5. П)10МА8
1пё1ёз, п1уе1 зирегюг.
01Т05 Ргапоёз, шуе1 тей1о.
Сопоат1епЮ5 с1е 1п&гтаиса а П1уе1 <1е изиагхо. ОТН08
УеЬкиЬ ргор10 у сИзропхЬ^и^ас! рага У1а]аг. Огап айоюпайа у оопосейога йе ШГегепЬез йерог1ез, езрес1а1теп1;е йе а1ге ИЬге
у паЬигаДега Сеп розез16п йе а1§ипоз ргет1оз ргоу1по1а1ез у геё1опа1ез).

1 М Р 0 К М Е
З и е п а : р о г д и е е п з е п а г 1а 1 е п д и а п о
е з 8 ! е т р г е 8 1 д п о с1е т а 1 а е с 1 и с а с 1 6 п

Р о п е1 у е г Ь о е п 1а ^огппа с о г г е с ^ а .
1. Риейо я и е (Сепе;; 1й) §апа5 с1е 1:гаЬа]аг; риес1е5 ауис1агте соп е й о .
2. М о яи150 соп^ейаг а 1а5 рге§ип1:а5 рогрие по (езЮг) рге5еп1:е зи аЬо§ас1о.
3. ОесГгзеЬ Ьа 5!с1о ипа теХеёига. бе ра1;а, по рогяие ё1 по ($аЬег) пас1а с1е1
азип"1;о, 51по рогяие по (зег) 5е§иго я и е 5а1§а.
4. У1по а 1а (\ез1а, по рогяие (диегег, ё1) 51по рогяие зе 1о (ресИг) уо.
5. М е сае та1 рогяие (сгеегзе, ё1) т и у Нйо. ;.
6 .5е ризо та1а рог (Насег) ип гё §1теп 1:ап зеуего.
7. Уа я и е пас1|е (аГгеуегзе) а с]есГгзе1о, 1о Ьагё уо.
8. М о 1:е доу е\о р о г я и е по (^огзе, уо) с1е 31по
рогяие по 1о (1епег, уо)
9. ОеЬепаз Иасег1о Хй, уа я и е (зег) е1 т а у о г
10. М о ез я и е (с1ис^аг, уо) с1е зи сарас1с1ас1, ез я и е рге^его Ьасег1о уо.
11. •ас1о я и е 1:ос1о5 зе 1о (ресИг) а1 ^па11;егт1п6 рог ЬасеНо.
12. Рие ип та1 с1Га рогяие ё1 по (уеп1г) у рогяие по (епсоШгаг, позо1гоз)
а пасНе я и е 1о зизйиуега.

Е $ с п Ь е циё с о $ а $ р и е д е е $ й а г п е § а п с 1 о е1 а д у е г Ы о п о е п е$(:а$ С г а з е з ^иега бе с о п й е х ^ о .


I. М о зе 1о с1уо рог!'аз1:1с1|аг1:е. ^^ф.

2. М о У1по рогяие ЬиЫега яиес1ас1о соп Ап§е1,31по рогяие ЬаЬГа яиес1ас1о соп 1и15.

3. М о ЬаЬга ЬесЬо е11:гаЬа]о 5б1о рог зег с1!1егеп1:е а 1оз с1ета5.

4. М о зе ргезеп1:6 соп ип гееаЬ рогяие 5ир1ега я и е ега 1:и ситр1еапо5.


. •••• 4"

1)г\\\га \а$ ^газез с1е1 е)егс1с1о рага с о т р к с а г 1о5 с{|а1о§о5 у 6\ ез 1о цие зе ез1:а пе§апс1о.
I.
Л:Тос1оз зиз с о т р а п е г о з 1;ап ог§и11о50з соп зиз 1;гаЬа]оз с)е Ип с1е сигзо у ё1, |Ьа1а!, соп 1аз т а п о з уасГаз. Виепо, уа зе
заЬе я и е а ез1;аз ес1ас]ез зе уие1уеп геЬеИез.
6;Уа, СЬаго, рего 5е§иго я и е Ьау о1;га гагбп. • ' - '

А;^Наз У1З1;О я и е а т а Ы е ? У 1 п о а т ! ||ез1:а соп ип с1е1:а11е.«


В;
А;|;Еп1;опсез?
3.
А: М е 50гргепс1|6 т и с Ь о я и е Ве§опа зе ргезегтЬага еп 1а Пез1;а. Еп1опсез, ^31§ие соп ги Ьегппапо?
6:10иё уа!

А: 1а ]е1а 1е11с11:6 ауег а Маг1за рог зи 1;гаЬа]0.


В: по 1е с1уо я и е 1о ИаЬГатоз ЬесНо а тесИаз?
А: [Оие! |1посеп1;е! С о п 1а т а т ' а я и е 1:е 1:1епе Мапза

о Е1!§е 1а о р с 1 6 п т а з а д е с и а д а .

I. а) 5е ризо еп^егта рогяие зе 1:от6 ип уо§иг еп т а 1 е51:ас1о. 4. а) Апс1а, Ьа]а 1а Ьазига; с о т о уаз а заИг...
Ь) 5е ризо еп1егта уа я и е зе 1;от6 ип уо§иг еп т а 1 е51:ас1о. Ь) Апс1а, Ьа|а 1а Ьазига рогяие уаз а заУг
2. а) 1о Ьап с]езрес]1с1о рог 11е§аг1:агс1е. 5. У а т о з а 11е§аг 1агс1е. ^ТепГаз я и е ропегге а р1апсЬаг аЬога?
Ь) 1о Ьап с1езрес]1с)о с]е 1:ап1о 11е§аг1;агс]е. а) Рогяие т е Ие риез1;о а р1апсЬаг1;и Неуаз 1а гора 1тресаЫе.
3. а) Рос1етоз етрегаг; я и е ез^атоз 1;ос1оз. Ь ) Т й Неуаз 1а гора 1тресаЫе рогяие т е Ье риез1;о а р1апс1пап
Ь) Рос1етоз е т р е г а г уа я и е ез1;атоз 1;ос1о5.

С о т р 1 е й а с о п 1а Т о г т а а д е с и а д а с1е1 у е г Ь о .

1. Ез 1гг1 я и е по (заЬег) Ьасег 1а"о"соп ип сапи1:о. 7. Теша я и е ез^аг а 1аз сиаГго еп Мас1пс1, азГ я и е ез ро51Ые
2. Ы о зегап 1:ап1:а5 1аз созаз я и е с1еЬез Ьасег я и е по (рос1ег) я и е по (уеп1Г, ё1) а с о т е г а саза.
1Г с1е уасас1опез. 8. Уа я и е т а п а п а ез е1 е х а т е п , (соп^юг, уо) еп яие
3. НаЬГа 1;а1 сап1;1с1ас1 с1е §еп1е я и е поз (ге5и11аг) 1о я и е ехрИяиеп Ноу с]е §гата1:1са по еп1;ге.
1троз1Ые еп1:гап 9. Н о у Ьау с1азе с о т о 1;ос1оз 1оз с1Газ, азГ я и е (Ьасег, уозотз)
4. 0]а1а 1еп§а 1:а1 зиег1:е я и е (соп5е§и1г) е1 1:гаЬа]о. 1о5 е]егс1с1оз, рог 1"ауог
5. Теп§о ип Ь а т Ь г е я и е т е (сотег) 1о6о 1о я и е Ье 1 0 . 1 о з т|ёгсо1е5 ез е1 с1Га с1е1 езрес1:ас1ог у рог езо (5о1ег,
сос1пас1о. П0501Г05) 1г а1 с1пе.
6. Ез1:оу с1е уасас1опе5, азГ яие, рог т и с Ь о я и е т е 1о р\6а, по
(репзаг, уо) Ьасег пас1а.

С о т р 1 е й а е 5 ( о 5 бШо^ов и й Ш г а п д о е1 у е г Ь о е п пе^гИа. е п 1а С о г т а а д е с и а д а .

1. А: М е Ьап с11сЬо я и е е1 с1е Н1з1;опа е з ип Ьиезо.


6: С о т о я и е р г е з и т е с1е зег е1 я и е т а з зизрепс1е.
2. А.'^Те д о Н о т и с Ь о ?
6.'51 я^е т е ризе а Ногаг
3. А;^Ео И а Ь Г а е з с о п с И д о еп ип 1и§аг зе§иго?
6; •6пс1е Я'^е 1ие§о по 1о епсоп'ЬгаЬа п1 ё1.
4. А;Уа зё я и е зе 1е 6а Ыеп 1а сос1па.
6; 51 я^б е1 апо разабо §ап6 ип р г е т ю еп 1а е5сие1а.
5. А.-Ап1:ез ( е п Г а т и с Ь о с1!пего, ^по?
6; Сиап1:о я'-'е '1ап1о ё1 с о т о зи ти\ег с а т Ы а Ь а п сас1а апо с1е сосЬе
6. А: 10ие Ьа разас1о? ^ Н а п (115си1:!(1о с1е пиеуо?
В: 51 я^е 511у1а Ьа с11сЬо я и е по уо1уега а с11п§1г1е 1а ра1аЬга.

72 зе*еп*а у йоз
^Еп я и е са$о$ Нау т № п с 1 6 п ?

1. 1о Н|20 с1е т а п е г а я и е рагес16 ип асс1с1еп1:е.


1о Ыго с1е т а п е г а я и е рагес1ега ип асс1с1еп1:е. ,,
2. М е т 1 г 6 с1е Ь г т а я и е сотргепс1Г 1о я и е 1е разаЬа.
М е т 1 г 6 с1е Ь г т а я и е сотргепсИега 1о я и е 1е разаЬа.
3. Л е п е ип с о т р о г ^ а т ' ю Ш о ех1:гапо, с1е тос1о я и е 1:ос1о5 р!еп5еп я и е е з й 1осо.
Т1епе ип сотрог1:ат1еп1;о ех1гапо, с1е тос1о я и е 1;ос1о5 р1еп5ап я и е е з й 1осо.
4. ЕБ ип п1по соп р г о Ы е т а з ; ЬаЫа т и у т а 1 , бе Ы т а п е г а я и е пасИе 1о еп1:1епс1е.
Ез ип П1ПО соп р г о Ы е т а з ; ЬаЫа т и у т а 1 , с1е 1;а1 т а п е г а я и е пас1|е 1о еп11епс1а.

С о п $ ( г и у е ( г а з е з ^ о т а п д о и п е 1 е п п е п 1 о с1е с а д а с о 1 и т п а .

^ Ы о у'що а с1а5е д е а>11 я и е


• 5е ри50 та1|51та
^ Мег'ю 1а ра1а рог
• 5е (ие соп ипоз ат1§о5
^ 5е (ие йе с о т р г а з а51 я и е
• Е51;аЬа а§о1ас1а ;^°'^'егаатезасаза
• Теш'а гезаса рогяие Ьеасоз^б.
• Ыо1еёиз1бпас1ааяие11о

иИУпл д № г е п 1 е $ с о п е с й о г е $ р а г а С о г т а г и п а Тгазе с а и з а ! у о ( г а соп5еси11Уа.

Е].: 5ег тиу ог§и11о50 I по дог $и Ыаго а Югсег.


Сото ез тиу ог§и11о$о, по ёа зи Ьтго а Югсег.
Ез тиу ог§и11озо, рог езо по да зи Ьгаго а Югсег.

I. Ез1;аг бе ]иег§а "[оба 1а посЬе / зо1о б о г т 1 г боз Ногаз.

2. •огт1Гзе еп е1 с1пе / по еп^егагзе б е 1а ре1Гси1а.

О
3. ВеЬег т и с Ь о сауа / по гесогбаг паба а1 бГа 31§и1еп1:е

4. ^ и е г е г 1гзе бе у1а)е / 1епег я и е аЬоггап

5. Соп1:ез1;аг т а 1 а зи ]е(е / 1;епег я и е реб1г1е 1птеб|а1;атеп1;е б1зси1раз.

5е1еп1а у 1ге8
С о т р 1 е { а с о п е1 с о п е с ^ о г с а и 5 а 1 о с о п 5 е с и ( : 1 у о ас1есиас1о.

1. 1а уегбас], езе ИЬго п о ез Ьиепо я и е зе т е - 7. 5е 1;ота 1;ос1о а ресЬо я и е зе Неуа ипоз сИз-
гегса е1 рг1тег ргет10. §и51:оз 1:егпЫез.
2. 5е си\6а т и с Ь о ; зе сопзегуе 1ап Ыеп. 8. Е1 араг1:атеп1:о сие51:а 150.000 € 1:еп§о я и е
3. 1о бе1иу|егоп гоЬаг еп ипа 11епс1а. Рес^!г ип сгёд'Ло.
4. Н е 1:еп1с1о р г о Ы е т а з я и е т е с1а 1§иа1 о1го таз. СгеГа я и е по ЬаЫа пас11е еп саза ез-^аЬап 1:о-
_ г . ^. , ^ Г' • I с1аз 1аз 1исез арадабаз...
5. Еп т1311етроз зе аргепа1а 1а ог1:о§гат1а с о р и г 1а ^^
ра1аЬга т и с Ь а з уесез. I О . - Ы е у о тес]1а Ьога езрегапбо^е.
6. А т 1 по т е те1;аз по яи^его р г о Ы е т а з соп ^ т е Ье богт1бо.
е1 ]е{е.

С о т р 1 е ( а е1 ( е х ^ о .

}ог§е ех т ! те^'ог лт'що. (Сопосетоз) <1ета8 Сатросо 1о (Ьасег) ТатЫёп


с1е5<1е цае. е я ш Л а т о я ]ип1о8 еп 1а Шуе 1а 1 о г Ш п а бе г е п е г Ь сегса с и а п д о езШуе а р и п -
ишуег51с1а«1. З х е т р г е Ь е 5е§;шс1о 1о8 соп8е)08 с1е пи Ю с1е саег е п 1а5 §агга8 д е Ь а и г а , аяие11а то8яш1а
апи§о }ог§е р о г я и е (заЬег, уо) яие т е тиеПа яие п о (^ие^е^) саяагзе с о ш ш § о
у а 1 о г а у яие я ш е г е 1о те]ог рага пи, с1е аЫ яие (соп- рогяие у о (вег) е1 Ь о т Ь г е д е 8и у1да,
^га^, уо) гапю еп ей сгкепо яие, тс1и- с о т о е11а дес1а, в т о р о г (азе^гапе) е1
80, (ропег) т ! У1с1а еп 8и8 т а п о в . р о г у е п 1 г с о п а1§и1еп яие, 81п д и д а , (аЬсапхаг)
А51, сиапс1о с1е]ё а я и е 1 е т р 1 е о с1е 2 . 6 0 0 € пе108, и п а Ь и е п а ро81с16п е п 1а ухда.
по 1о Ы с е рогяие (епсоШгагте) а сИз- Ь о яие т а з 81еп1:о ез яие }ог§е (ггфгауаЬогагве)
§;и81;о соп 1а8 с о п с И с ю п е в с1е 1гаЬа)о, соп е1 а т Ы е п - д е 1а т а п е г а яие 1о Ь а с е . С о п з х д е г а
1е яие а Ш (ЬаЬег) , о р о г я и е (зег) яие п о (роЛег) зег п и п с а с о т о у о
ШИаз 1а8 сояав яие (шгег) р о г я и е (сагесег, ё1) де г штгеЬ^епсга у
яие Ь а с е г яие по т е (^ие(^а^) йетро 8е§иг1дад, а з ! яие (гепег) я^е сопРог-
р а г а с118Й-и1аг; 1о Ы с е р о г я и е 1 о г § е т е (аЬггг) тагзе с о п 1о яие 1е (о^^есе^) Е з о ез 1о
1о8 о]о8 а 1а т^шгюа яие « и р о т а яие яие т е д1]о с и а п д о (асерШг) аяие! ога-
т18 Ы п с ю п е з (зег) 1тргор1а8 с1е а1- Ь а ) о яие у о (гесЬагмг) АЬога Ьа етре-
§;шеп 1ап ргерагадо сото уо. \Зпо йепе яие аргеп- г а д о а заЬг с о п Е а и г а ; р а г а ё1, ез зийсхепие с о п яие
с1ег а е8Птаг8е еп 8и ]и81а т е с И д а , р о г я и е , 81 по, 1о8 а 1 § ш е п 1е (ргезШг) и п р о с о де а^епсгоп.

и ^ Ш г а р о г д и е , р о г д и е , рог циё о рогциё.


1. Оезсопогсо 1оз то1;1УОЗ Нап гесЬага- 7. Езе ез е1 сат1ПО зе (иегоп.
с1о пие51:га зоНсЛиб. 8.1 Ьаз 11е§або 1;ап 1:агбе?
2. Саба сиа1 Пене зи рага Ьасег 1о яие 9. Уа поз Ь е т о з еп1:егабо б е по яи1з15-
Ьасе. 1:е уеп1г е1 о1;го 61а.
3. 1 1;е буо яие по е51аз еп1абаба соп е11а? Ю . Т и у о я и е ез1;иб1аг тисЬГ51то еп Ш -
4. М о зё ез1;а з!етрге 1:ап саНабо. 1:оз т е з е з зе 1е ЬаЬГа о М б а б о 1:обо.
5. М е епсап1;а у м г зо1о по 1;еп§о яие баг I I. Ез песезапо я и е 5ера13 1а гагбп ез1а-
сиеп1:аз а паб1е. т о з Ьоу аяиГ.
6. ^5аЬе5 1о Ыго? 12. М о С0П02С0 е1 б е зи бес1з|бп.

8е1еп1а у сиа1го
С о т р 1 е ( а с о п соп дие, соп дие о сопдие.

1. Уа ез Нога етресетоз.
2. М о ез песезапо я и е гер|1:а5 "[обо е1 е]егс1С1о: На§аз б е пиеуо е51;а орегас'юп
ез зи11с1еп"1:е.
3. М о зё 11тр1аг ез1;а т а п с Ь а .
4. Етр1е2а а Ноуеп асиёгба"1;е б е со§ег е1 рага§иаз.
5. Епсоп"1:гагоп 1а р1з1:о1а та1;агоп а 1а уГс1:1та.
6 . МесезЛо я и е т е б|§аз ргерага51:е ез1:а сот1ба 1ап бе1|С10за.
7. М о "1:!епе5 я и е ЬасеНе п1п§йп ге§а1о, Ьаз"1:а 1а (еНсИез.
8.1 "[е яиебаз, соп е1 ]егзеу о соп 1а с11аяие1а?
9 . М о ез1;оу рага Ь г о т а з ез1;а"1:е яи1е"1:ес1"1:о.
10. АЬога уа у е о 1п"1:епс16п 1о Ыс151:е.
11. Те Ье У1З1:О, п о т е т1еп"1:аз.
12. Ез1:а ез 1а Ьеггат1еп"(;а т е аЬпегоп 1а р и е П а бе! сосЬе.

С о т р 1 е 1 а с о п д е т о д о д и е , де/ т о д о д и е , д е '1§иа1 т о д о д и е о д е / т'кто т о д о д и е .

1. А: М о зё я и ё Ьасег соп т 1 Ы]о. 1оз Ипез б е з е т а п а у1епе а !аз "[ап-Ьаз, у е п саза п о Ьасе п1 !а
сата.
6; Риез б11е я и е "1:!епе ебаб рага за!|г рог !а посЬе, "Непе ебаб рага ауибаг ип
рояи!"1:о еп саза, ^по?
2. Рог 1ауог, Ьа2!о 1;е Ь е б1сЬо, я и е з! по, по ез 1§иа!.
3. Ои1зо бе]аг рог езсг11;о !о я и е репзаЬа паб1е риб1ега ропег еп биба зиз
1П"1;епс10пез.
4. Еп"1:гб рог е! ]агб|п паб1е !о у1о.
5. А: ^ С б т о уаз а ргерагаг е! сос1бо?
6: Риез Яие т е епзепб т ! т а б г е , уа я и е по зё Ьасег!о б е о1:га ( о г т а .
6 . Рагесе ип езре]о, о у е . Л е п е я и е Ьасег 1:обо ехас1;атеп"1:е уо.

ф О е 1а$ д о 5 о р с 1 о п е 5 , д ! $1 а т Ь а $ , $о1о и п а о п т ^ и п а $ о п а р г о р 1 а д а 5 .

I.
а) У п ап!!!о б е езтега!ба5 по ез 1ап уа!!озо с о т о ипо б е Ьп!!ап1;ез.
Ь) У п ап!!!о б е Ьп!!ап1ез по ез т е п о з уа!1о50 я и е ипо б е е5тега1ба5.
2.
а) 1а !есЬи§а по ез 1ап р1сап"1;е с о т о е! сЫ!е.
Ь) Еа !есЬи§а ез т а з зоза я и е е! сЫ!е.
3.
а) ] а ! т е ез 1ап п с о с о т о А п з е ! т о .
Ь) ]а1те ез 1ап роЬге с о т о А п 5 е ! т о .

Ап5е1то

8е1еп1а у с т с о 75
^ К е с и е г д а з а К о с к у , е1 р е г г о с1е В о т ? Е з ^ о з $ о п $и$ а т 1 § о 5 с1е { и е ^ о з , Р!Л у Т о Ь у .
С о т р а г а 1 о 5 Кас1епс1о Тга$е$ с о п и п е 1 е т е п ( о с1е с а д а с о 1 и т п а .

Коску тепоз сЪЫо/а яие ТоЬу


по тепоз ЬаЬозо/а сото
ТоЬу таз 1ас1гас1ог/а Коску
по таз Коску
>ап
по ^оп
!диа1 с1е

Е].: Н/5 ез (§ио/ ЬаЬоза дие ТоЬу (о у к е у е г з а ) .


01УАи /

РЖ
ТоЬу

Е51а5 50П а 1 2 и п а $ е $ ( г о Т а 5 д е д | у е г $ а $ р о е $ 1 а 5 д е ( г о у а д о г е з . С о т р 1 ё 1 : а 1 а $ с о п 1о5 с о п е с ^ о г е з с а и з а -


1е5, с о п 5 е с и ( ! у о $ , т о д а 1 е 5 о с о т р а г а ( 1 У О $ а д е с и а д о з у р о п 1о$ у е г Ь о 5 е п 1а ( о г т а с о г г е с ^ а .

Тепдо т! согагбп 1ап Непо бе а1едпа (Вег1аг1 Уеп1айогп)


I. Тепдот\ ... Непо Ле а\щг'\а III. Ме а1е]а Ае ем ашеХ^аА
о^е ХоАо т е 1о {1гапе^огтаг) ... рего Хещо \а ееретапха,
Е1 Ыо т е рагесе ... Ие сопс\и\еХаАо
ипа^\огЫапса,го}а\/атапПа, ей Ьегтоео еетЫапХ-е;
... соп е1 у1еп1;о у 1а \Ш[а у, а1 Ае\аг\а, Хещо
те (сгесег) ... \а М\с\с^ас\, ... Ы'юЫаА
рог \о (\ие т\ аитепХ-а у еиЬе (\ие е\ с\ие \а уео
у т\ (тергаг) .... по {еепХ\г) ... рееаАитЬге.
Тепдо еп е1 сога2.6п ... атог, М\ ееХа сегса Ае Атог
... 0020 у ^и12ига у Иас1а а\\\ т\
с[ие е1 Н|е1о т е рагесе ^\ог рего е\ ееХа а(\и\,
у \а п!еуе, ЫетЬа. \ере Ае е\\а, еп Ргапс1а.

II. Рие^о 1г етуееХ-\(^о, VI. Еп е1 типАо по Ьау аеипХо


Леет(^о Ае сашъа, Ае\ те ргеосире ...
... е\ риго т е Аа (иегга (\ие, сиапАо о'що сапХат а\^о Ае е\\а,
сопХ-га 1а -Рпа |7г15а. т\ по (уо1уёг5ете) ...
Рего е51^а 1осо (\и'\еп ее ехсе1^е у т\ по (Ниттагеете)
у по ее сотрогЬа ... ее (^еЫс\о: ... сиаЦи1ег соеа (\ие те о'ща\е
... У]е Х'втс^о си\(Лас^о сопт'що ое рагесега \птеА\аХатепХе
АееАе о^е гео^ег'\ с^ие Хеп§о дапае Ае ге\г.
Ае атог а \а тае Ье\\а, 1а а т о ... соп Ьиеп атог
Ае \а (\ие еерего ... У\от\~ о^е тисЬае уесее (Иогаг)
(\ие еп ует. Ае ей п(\иеха ... те'рг еаЬог
по (\и\е'го Х^епег а ?\еа. Х]епеп рага т\ еиер\гое.

вир 76 8е1еп1а у зе18


Сиапбо е1 Ые1о, е! /по у 1а шеуе (Ои1гаи1 с1е ВогпеШ)
I. СиапАо е\ е\о у \а п\еуе 1^ Зепога,... (\ие еп ип саеШо
66 уап у чие\уе &\ (\ие ее авеА\аАо рог роАеговов ветгев,
геуегАесе \а рптауега сиапАо \е АегпЬап \аэ Хоггев 1а саЬари\Ьа,
у о1до 1о5 сапХое Ае \ое рщагое, е\ у е1 та%апе\
те геьиХХа ... Ьетово у 65 ... с:1ига
е\ Х\етро а\ тагхо 1а диегга рог1;ос1аб ратХее
^ие те епсиепЬго ... щ\\ \еорагАо ... Ае паАа (зетг) ... \п0еп1ое п\
у ... гарЫо о^ие датига о с\егуо. у 50П ... ^\ег-ов е\ у 1ое 0пХо5
51 1а Ье11а Ае о^ие \а еоу рю^еео Ае \ое Ае АепХго, с[ие Х\епеп дгап т1еб1о,
те с^шеге Ьопгаг -' с^ие 05 рагесепа у сгеепа15
... о^ие (Ащпагве) ... еорогЬаг с\ие АеЬепап с\атаг сотравюп,
с]ие уо 5еа ви 1еа1 сопНАепге, ав\уо с\ато сотраеюп ЬитМетепХе
ееге тав псо у рО|г1его50 ... ХоАов. Ьиепа вепога, поЫе у уа11еп1;е.

/Ау/ Усг по Ьау паЛ'е дие ате (Айат <1е 1а На11е)


I. |Ау! Уа по Иау па^1е (^ие ате П. У ... а т а п 1 ; е 5 ев реУщгово,
... АеЬепа атаг, ... \а атща зе Ьасе Аевеаг,
ХоАов Ш^еп еег атапХее у с^и1егеп д о г а г у аАетав ге5и\Ха (\ие ипо ее аАе\апХа'са
е\п ее'^огт.агъе. у уепАга а реА\г\е епа\Хес\т\епХо;
... АеЬе Хепег си\АаАо (\ие е\\а по ее аХгеча а ЬаЫаг
а(\ие\\а с\ие ее го^аАа, п\ Аес\г паАа; \ау\, сото \атепХо Хепег
... ее ... соА'\с\аАа 1а Аата атща
(\ие ео\о ее риеАе сепеигаг. рага асХиаг ... ШапатепХе.
- Саг\ое/\\\/аг, РоеЫа ^^е^^оVа/^о^в5,^^оиVе^ее у Мтпезтдег.

Е$^а5 5 0 П 1а$ р а г ^ е $ я и е 1е5 (а11ап а 1о$ а п и п с ю 5 с1е1 е ] е г с к 1 0 17 с1е1 Ь 1 Ь г о с1е1 А 1 и т п о .


^Те И а Ь Г а з а с е г с а д о а1 о п § ! п а 1 ?
\У\м^гМ\Ао р о г ^ и е г а , 5 е г 1 0 р о г с1еп1:го.

с.
Рог (1еп1го м ип
Ртаждаг
иейсТкппа песет 1е№ поезрега
ейзЯпэ. по шоуЬзЯг*ег1о:йвЯа йот ктэп» йп песийайР01 ое(иега,р(!те!егМо1с18 1е14(ЗгЮ
опо!0«*1тбТатЫёп
^М соптиу^э^йптаййо:
аеСгсй1П 5 и Тс регт1а
ОГ013рГией(Эе5 Г31и^^пVсю^ппаги(отй^иауэг, етпаг гпе«а}е
23|(^ае5.^ РекпЫг, 5 соп 1тадепе5,"п1егсатЬ1эЫе5
айет*^
ог е]е^р)рого.!с511чи'мехаа:еп«1аг рог
гяЫаг ег 5е9апйо&. Й05 1аао5. 01
гвепи} и1:С™
*»осогаи а а(10!а тэ5 Й61еци^ие^спояга. V айетк е оиз1. 10 Мок1Э 3210.5ег1о рог аел!го, ртуй1

ь. 1мак1А
СОННЕСПКО РЕОРГЕ

\!о\ть< 1ид>

N1 Р Е К Е N1 5 Е Ы А 1 Е :

77
Соп аегозИ ро1уо

оюг?
Айета5,сиапйо 1оз ргез ез1ап
СиапЛо 1оз р^ез ез1йп сотрптЫозИЬгез у Лезса1гоз еп 1а йисНа,
еп е1 саЫайо, Р1]ЫС1]80Ь ас1йаргзсгпа, ^Шпазго,... РVNС^ЗО^
сото зесаШе, аЬзотЫепйо е1 зийот1оз рго*е%е соп(га 1ая Ёп/есеюпея
дие сата е1 та1 о1от. рог к0п$оз у Ьааепах.
АсЫв В6г1со у ОхЫо {1е 21пс. Соп^иИе а зи ^агтасёиИсо.

РАмту оиклвЕЬ. еь |)н|со РАМТУ...1СОМ САВА;ЧТ*А:

Г
I

ттСАЫТЕЗ СЕРЗА. Е1ЕЧА т о п о т А 1А МАХШ Р0ГЕЫС1А.

Те ш\\тта(1е орНшЫа у уНа1. Ьа йтт\\тк 1»пеа Ыо 1о цие


пшеяПк р0о гепоудг к е11егд1а о ({мгю у скМог № $а|||^: ип оНо рвАг
опйохйолй, йга, штёе^, чИтт С... V акпт, рекггЬ 05 лшу М

(кёд е п е г а с т о п N•1 е! ИкггсаНе:.


пагига1

78 зе*еп1а у осИо
^ К е 1 а с ю п а 1о5 ргос1ис*:о5 с о п з и з е 5 1 6 § а п е 5 .

/ У а т о з , т6]а1;е . . . . . . • 1епсепа - •
У ЕсНрза 1а5 агги^аз, |1ит1па е1 гойго • то1:оз .к.,.-:-
/ М о 1:е т о з д и в е з • ге1о]ез
/ Ва]о сиЫег1:а • бе"1:ег§еп1;е еп раз1;а
/ Ехрег1:о5 еп с)есогас16п с1е 1п1:епоге5 ^ сот1ба рага реггоз
/ Рогяие ез ги т е ] о г ат1§о • 1трегппеаЫез
/ Рага я и е 1:и у1с1а уауа зоЬге гиебаз • ЬотЬопез •:,
/ иЪгапоз бе 1а 1:еп1;асюп, Бепог • сгета(ааа1
/ У п росо бе ра51;а, Ьаз1:а • зе§иго5
/ Рага 1оз я и е сопз1бегап я и е е11:!етро ез ого • 1пзес1:1с1ба

С о т р 1 е 1 а с о п е1 * ё г п п 1 п о с о г г е з р о п с И е п ^ е .

• са2а (иг1|уа 1 .1а §гап сап1;|баб бе 1псепб103 ргоуосабоз я и е Нап 1:еп1бо 1и§аг бигап1:е 1оз и11:1то5 б|е2
апоз ез1;а Неуапбо а 1а бе 1а 20па тебЛеггапеа.
• бе1огез1:ас1бп
2. Ез1;ап ог§ап12апбо ипаз соп(егепс1аз зоЬге е1 бепот1пабо у зи герегси-
• рез1:1С1баз 31бп еп е1 с Н т а бе ез1;а ге§|6п.
• безсепзо бе 1о5 3. Еп 1а5 а§иаз тебИеггапеаз зе Неуа а саЬо ипа таз|уа я и е б е Ь е зег соп-
п!уе1ез бе1 а§иа 1;го1аба рог 1а5 аи1опбабез соггезропб1еп1;ез рага еу|1:аг §гапбез бапоз еп 1а (аипа т а п п а .
• е^ейо 1Пуегпабего • е 1а т 1 5 т а т а п е г а , е1 а50с1або а 1а 1трог1;ап1:е е х р Ы а а б п §апабега
• ге5|биоз 1:бх1соз б е а1§ипаз 20паз, уа ргобис1епбо 1а бе5ег(;12ас1бп б е §гапбез 1:еггепоз.
• зоЬгераз1:огео 4. М о зе риебе ЬеЬег е1 а§иа б е ез1:а с о т а г с а а саиза б е 1оз я и е зе и1;1112ап
• зоЬгерезса еп 1аз Ьиег1аз б е 1оз а1гебебогез.
• безН1е1о 5. Нап риЬНсабо ип 11з1:або бе 1о5 ргобиДоз бе изо б1апо я и е 1псгетеп1:ап е1
• дазез соп1:ат1пап"1:ез
6. Е1 Ьасе я и е 1оз рап1:апоз о^гегсап ип ра1за]е бе5о1абог
• а§и]его еп 1а сара бе
020П0 7. Е1 уег"1:|бо б е б е 1аз §гапбез (аЬпсаз а 1о5 гГоз у т а г е з е з й ргоуосапбо
1трог1;ап1;ез безаз1;гез есо1б§1соз.
8. А 1а роНсГа 1е ргеосира 1а бе ауез еп ре1|§го б е ех1;1пс1бп я и е зе геаНга
рог ез1:а 20па.
9. Еа §гап сап1:1баб б е я и е б1апатеп1е еп1:игЫап 1а а1:тбз1ега бе пиез1;газ
с1ибабез рег]иб1са зепатеп"1:е 1а за1иб бе 1;обоз 1оз я и е у1уеп еп е11аз.
10. МисЬоз зоп 1оз езрес1а11з1;аз я и е Неуап а саЬо ез1иб1оз у 1гаЬа]оз зоЬге 1аз герегсиз10пез
бе1 б е 1оз сазсоз ро1аге5.

^ Е1 51§и!еп1:е 1:ех1:о е 5 е1 г е з и т е п д е и п а еп1геу151:а г е а И г а д а а С а Н о з , и п ) О У е п Яггх\с&&яие 1:гаЬа|а е п е1


р и Ь В ё з а т е М и с Н о , яие $е е п с и е п ^ г а е п Е 1 Ва1иаг1:е, е п 1а 2 0 п а д е т а г с Н а д е Т о г г е у ! е { а ( А 1 к а п ( е ) .
^ёеIо.

Еп сиапно а 1а ро1ёт1са 8и8С11;ада рог е1 пета де де 1а тадги§ада соп 1а тйзхса у 1а §еп1е рог кз саНез.
1о8 гшдо8, ё1, яие ез Сгапсёз, пипса ЬаЬха УХЗЮ а1§о Рага ё11о 1деа1 зегк ге11гаг ип росо к гопа рего яие-
рагесхдо еп зи ра1з у сгее яие ез^а 311:иас16п деЬе зег дапдо рог е1 сешго.
1а йп1са еп Еигора. N 0 риеде еШепдег яие еп ипа Еп сиапш а 1о5 П1уе1е8 де тйзка у к ро1ёт1са де1
гопа де утепдаз зе риеда езгаг Ьаз1а кз ггез у тед1а с1егге де риепаз у уешапаз, е1 соргор1е1агю де1 Вёзате
(.../...)

8е*еп4а у п и е у е 79
(.../...)
МисЬо а5е§;ига яие Ьау риЬх яие рог кия ге1асюпе8 соп Ьаз яие]а5 де 1о5 уес1по8 у кз регхсхопез де 1оз
е1 АушИапиепш заЬеп Ле ашетапо сиапдо хгт а раваг ргор1е1;аг105 11епеп а1§о еп сотйп: зи де81:1пагагю, к
1о8 тишс1ра1е5 рог 1а гопа. А Саг1о8 по 1е рагесе та1 регзопа а к яие атЬаз раПез асидеп рага зег езси-
яие 5118 сотрапегок 1о верап, 1о яие 1о епЕаск еп С1епа сЬадаз у еп к тедгда де 1о розхЫе а1епд1да5. Е1 соп-
1огта ее яие по 1е8 аугяеп, уа яие, а1 йп у а1 саЬо, е1 т - се]а1 де Асгтдадез у Медхо АтЫеше, Едиагдо СИ
(егёя де юдоя ее яие по 1о8 ти11:еп. 5 т 1г тая 1е]о8, Ьасе КеЬоИо, яие, рог зег ипо де 1о8 т а и т о з гезропза-
до8 йпе8 де зетапа яие 1о ти11агоп рог по 1епег 1а уеп- Ыез а к Ьога де дат зо1ис1опез а езна ро1ёт1са, поз
(апа сеггада, рего ё1 по риеде гепег а п о у е ш а регзопаз соп1е51:6 а ипа зегхе де рге^ипиаз...
епсеггадаз еп ип 1оса1 з т а1ге асопд1с1опадо у гер1е1о де \/|с)ог1а Асе(а у Коза Ваггап(е5, "Е1 с1аго5сиго с1е Е1 Ва1иаг»е". \/'151а Ыедге.
Ьито; е80 ез хп&аЬитапо. Зетапапо ве Тоггеие/о.

1а епггеу151а геаПгада а1 сопсе|а1 д е Ас1:1У1дадез у М е д | о А т Ь ! е г И : е ез^а дезогдепада. У п е сада рге§ипга


с о п зи г е з р и е з и .

I.^•^иё теёИаз ве езйп готапбо дезёе а. Ех151:е 1а р1сагезса б е я и е Наз^а е1 апо 8 2 по ех1з1:1а 1а ра1аЬга риЬ у ара-
е/ Ауип1ат1еп1о еп ге1аа6п соп 1а гопа гесГа е11:1р!со Ьаг б е 1;егсега с о п атЫеп1:е тиз1са1. МисЬоз б е ез1:оз ез1:а-
бе В Ва1иапе1 Ыес1т1еп1;оз ситр1еп 1а т 1 5 т а п о г т а Н у а я и е 1оз я и е ас1;иа1ппеп1:е зоп
риЬз, рего соп ипа ||сепс1а огог§аба ап1епогтеп1;е. М е сопз1:а я и е а1§и-
поз б е е11оз, рог е1 р г о Ы е т а бе1 Ьогапо (е1 риЬ риебе регтапесег
аЫег1;о ипа Ьога т а з , т а з т е б | а б е беза1о]о), ез1;ап зоИсИапбо ип с а т ­
Ы о б е 11сепс!а у ргезеп1:апбо ип сег(;||'|сабо •1;ёсп1со с о т о я и е езе 1оса1
гейпе 1аз сопб1с1опе5 песезапаз.
2. ^-Сгее изСеб ^ие зе ЬаЬпап еу/йбо /оз Ь. 1аз запс1опе5 ез1:ап ргеу|з1;аз еп 1а 1еу 2.91: 1еуе5, Ьа51:а 6 0 0 еигоз; дгауез, без-
ргоЫетаз з/ езСоз Ьогез езС^V/ё^ап таз бе 6 0 0 Ьаз1а 6.000 еигоз, у т и у дгауез, рог сагесег б е 1а 1|сепс1а бе арегЬи-
герапИоз рог 1а аиМ? л га о 1:гапзт11:1г т а з б е 3 5 бес|Ье11о5, т а з б е 12.000 еигоз.
Ф
с. Еп е51:е апо еп сопсге1о, соп 1а5 сп1:1саз я и е Ь е гес1Ыбо бе1 ]е!ё бе 1а ро-
3. ^^иё геди'15Иоз Оёпе дие ситрИг ип риЬ 1!сГа 1оса1 б е я и е ез1оу арге^апбо бетаз1або рага 1п1еп1:аг ситрИг 1а 1еу
рага оЬ1:епег е/ регт1зо бе ареПига? еп "[обо зи п§ог; 1;ёсп1сатеп"1;е, ргезеШаг "[обоз 1оз НтИабогез б е зоп|бо
соп риег"[аз у уеп[апаз сеггабаз, уа я и е е! Ьи11|С10 б е 1а §еп[е паб1е 1о
риебе еуНаг у езо уа уа еп 1а ебисас|бп б е саба ипо.
д. 5е ЫепХб Ьасе Ьа51;ап"[е Ьетро [:га51абаг 1а гопа а 1а са11е б е 1а •1уег-
4 .^^иё Проз бе Нсепааз ех/зСеп? 31бп, рего 1а §еп"[е Непе зиз соз1;итЬгез у б|Яс|1теп1;е 1аз риебез еггаб!-
саг Еа ]иуеп1;иб Ьа сгеабо 1а гопа б е Е1 Ва1иаг"[е, зе сопсеп1:га аЬ| за1уо
я и е зе сгее ипа гопа сегсапа з|'п уес1поз, орс|бп я и е зе ез[а ез[иб|апбо;
бе т о т е п " [ о , по зе риебе Ьасег т а з .
е . Уо езрего я и е , 31 ез"[а огбепапга за1е, поз уа а баг т а з ро"[е5"[аб а 1оз
5.^^иё Проз бе запаопез ех/зйп? ауип"[ат1еп1оз, б е робеп по 5о1о соп"[го1аг 1оз Ьагез у 1оз риЬз, 31по "[ат-
Ы ё п а 1обо5 1оз то1ог1з1аз я и е уап соп "[иЬоз б е езсаре ИЬгез у 1а тйз1-
са бе1 'т"[епог б е 1о5 аи"[от6У11е5, еШге о1:га5 т и с Ь а з созаз.
Т. С и т р й г 1а погта"[1Уа: 1П50поп2ас1бп, 31п ргобис[о5 1п(1атаЫез у ситрНга
6. Еп //пео5 §епега1ез, ^сиа1 ма а зег 1а [ип- га]а1:аЫа 1а 1еу 2.91 у С.Р96 соп"[га !псепб103.
абп бе 1а пиеуа огёепапга цие зе Ьепе %. Еп рг1ПС1р10 ез"[а огбепапга "[|епе е1 \ки\о б е СоШатюаабп асйзПса у и-
ргеу\з1а? Ьгааопез бе/ типюр'ю ёе ТоггеУ1е]а, ез бес1п "[обо аяиеНо я и е ргобисе
^.^^иё ор'тюп /е тегесе? ги|бо, безбе ипа оЬга Ьаз"[а ипа то1;ос1с1е"[а, разапбо рог Ьагез у ге5[аи-
гап"[ез. - ,

80 осНеШа
Ь е е 1о5 5 1 § и 1 е п ^ е $ ( г а § т е п ( о $ д е 1 П Ь г о д е М а п и е ! О е 1 § а д о Е ш г е ЫсНоз апёа е\
}ие§о. 1Е%^а.5 д е а с и е г д о с о п 1о я и е х е е х р о п е е п е11о5? Е з с п Ь е и п 1 е х 1 о е х р г е $ а п д о
^и о р 1 п 1 6 п .

N 0 86 сото Ьау §еп1е пега сото по8 ге1ас1опа- ргоЫета есо1б§1со по ез е1 ^


сараг де гексюпаг е1 еярь то8 еп 1а8 сшдадез соп 1о8 регго, 81ПО е1 сЬа1е111:о.
пш есо16§1со де пиезиоя ап1та1е8 дотевПсадоз по Росоз е]етр1о8 Ьау
йетроз соп 1а сепепсха у йепе аЬзоЫгатепге пада та8 с1аго8 де дезИгиссгбп
дхяйчие аЬш1уо де ап1та- яие уег соп е1 Про де угп- Ьитапа де1 еяиШЬгш
1е8 де сотраша. ^Кеюгпо си1о яче иша а1 сатревто есо16§1со яие 1а дероПа-
а 1а У1да па1:ига1, а1 сошас- о а1 разюг соп «из §а1о8 у с16п тазгуа де ап1та1е8 а
Ю соп е1 сатро у 1а5 Ьев- реггоз. V по т е д1§а я^е 1а5 §гапде8 игЬез, 1еп1еп-
Пав? 5о1о а1§шеп яие по Ьа и81ед 81 риеде 1:епег регго до еп сиеша зоЬге юдо е1
е$(адо еп юда 8и у1да еп рогяие 11епе ип сЬа1е1:11о реН^го яие гергезеша 1ие-
ипа §гап]а риеде 8081епег еп 1а 81егга, рогяие еШоп- §о деуо1уег1о8 а 1а "тадге
8ете]ап1:е запдех. Ьа т а ­ се8 гепдгё яие десЫе яие е1 пашга1е2а".

Рагга1о арапе тегесеп кз ра1ота8, де к сгидад езгаЬап а11атеп1:е 1п&с1ада8


яие Ьап асаЬадо рог соп8111шг8е еп ип де ри1§а8, асагоз у §аггара1а5, йсИтеШе
§гауе реЬ^го рага е1 Ыепезгаг с1идадапо 1гап8т181Ые8 а1 зег Ьитапо у яие риедеп
у рага к сопзегуасгбп у Итр1ега де кз зег саиза де еп&гтедадез §гауе8. Ьа ро-
С1идаде8. Ее диго де гесопосег, рогяие Ыас1бп де ра1ота8 еп Вагсе1опа а1сап2а-
саеп сото тиу зхтраИсаз у к §еп1е кз Ьа еп 1988 1о8 с1еп тИ е]етр1аге8, де 1о8
есЬа де сотег, рего кз созаз зоп сото яие е1 т и ш с 1 р ю уа Ьа еЬтхпадо сегса де
зоп у дагкз де сотег а 1а8 ра1отаз ез 1о 1ге1П1:а у стсо тИ а Базе де тегеЛяв еп
таз рагесхдо де1 типдо а дагкз де сотег сатагаз де ^аз о де аЬо§аг1а8 еп Ыдопез.
а кз ганаз де а1сап1аг111а, соза яие тиу Ашез е1 ргоЫета езгаЬа соштокдо рог
росоз езиап'ап дхзриезШз а Ьасег. Ьо сгег- к емзГепск де раге]а8 де Ьигопез яие да-
№ ез яие е8шд1оз Иеуадоз а саЬо рог к Ьап сиеШа де 1а8 таз еп&гтаз, рего а а1-
РасЫгад де Рагтасха де к Утуегзгдад де §и1еп 1е рагесго ипа сгиеЫад у, |Ьа1а!,
Вагсе1опа детозггагоп яие кз ра1ота8 Ыега Ьигопез.

К е 1 а с 1 0 п а е з ^ а з р а 1 а Ь г а 5 с о п с а д а и п о д е 1о5 с и а 1 : г о р а 1 $ е $ .

1. ЯерйЫ1са Оот1П1сапа ^, , • ВаНо с1е1 Ап§е1 • Оппосо ' • уокапез


2. \/епе2ие1а • р1п§й1по5 • ра1тега5 • Коса Р|паси1о
3. Есиабог (Ыаз Са1ара§05) • И е г г а с1е Рие§о ' • §1аааге5 • Батапа
4. Аг§еп1:1па • гоп • сштапез ^' • езгераз

осИеп^а у ипа
С о т р 1 е < : а е 5 * 0 5 1:ех«:о5 риЫ1с!1 :апо5 с о п 1 о 5 п о т Ь г е з д е 1о5 р а г

Регй, Со5Са К к а ,С о Ь т Ы а , Р а п а т а , Аг8еп*1па, М ё х к о , СНИе,


Нопдигаз, ВгааН, Есиадог, Во1та,Уепе2ие1а, Сиа<:ета1а

, сипа с1е стПгасюпев т|1епапа5, метрге 50гргепс1еп»е у


тад'юо, адиаг(1а а зиз у151»ап1е5 соп ЬзПюзаз с1ис1ас1е5 со1оп1а1е5, епсЬуез
ра;5а|15«со5 с1е ЬеПега 51пди1аг, гето^аз роЫас1опе5 соп асеп»иа<1о со1ог1с1о
•тс1|депа е 1п1диа1аЫе5 р1ауа5 еп е1 СопЬе у еп е1 Рас|Ксо. ОезсиЬга соп по-
50*го5 е5*05 епсап»05 раг»1с1ропс1о еп а1дипо с1е пие5П-о5 с1гси1»05 с1а51со5.
Атёпсо СепП-о! епс1егга *е50Г05 с1е тиу Луегзаз 1Пс1о1е5, сарасез с1е за-
«зЬсег а 1о5 таз ехрептеп»ас1о5 у1а|егоз: , сё1еЬге рог 1а си1-
»ига тауа, е1 Ье11о 1адо АйИап, 1а сшс1ас! соЬпю! с1е Дп«диа, 1о5 езрес^аси-
1агез ра!за|ез у уокопез; у 1аз 1с1|Мса5 1з1аз (1е ; о 1оз
1псотрагаЫез рагяиез пасюпа1ез , Ц » е а1Ьегдап ипа
1аипа 1пиз1Юс1а , соп зиз Ь т о з а з гшпаз ^е Сорап...
ипа гед16п 1азстап»е яие, з1п с1ис1а, саи«уага а Юс1оз 1о5 яие ЬазМ е11а зе
асегяиеп.

А М Б К 1 С А Б Б Ь 8 П К

Атепса (1е1 Зиг, 8е1Vаз 1пехр1ога(1а8 у а1§ипа8 (1е 1аз р1ауаз т а з Га-
т о з а з (1е1 типйо еп Воздиез ШШсоз у ё1ас1агез еп
Иауаз еп е1 СапЪе е 1тргез1опапЪез сшйайез со1оша1е8
еп Вез1ег1;о8, рагдиез па{;ига1е8 е 1з1аз тШсаз еп
Ас1;Ш(1ас1 уо1сатса у езреаез йшсаз еп ипо с1е 1о8 есо-
8181;етаз т а з сотр1езоз йе 1а Т1егга, еп СхуШгасюпез
тИепапаз у е1 Гатозо МасЬи КссЬи еп Ьаёоз заёгайоз
у ^1р1зто тсИ^епа еп ВоЬегЫоз езресЬаси1оз паШга1ез
у йезЬаЫЪайаз 1з1а8 еп
Ез*;о8 зоп Ьал зо1о ипоз арип1;е8 йе 1а пдиега дие епсхегга е1 зиг с1е1
сопйпеп1;е дие а^агйа а1 о1;го 1ас1о йе1 Аиапйсо, асоё1еп(1о а зиз V^з^-
1,ап1;ез соп е1 (1и1се асеп1;о у 1а атаЫийаб. йе зиз ёеп^ез, е1 со1ог1йо йе
зиз 1гай1с1опез у 1а сайепс1а йе зи тйзхса Ьап1;аз Vесез еуосайа.

!'иеп1е: 1Ьего|е( (СайЬдо с1е Сгапс1е5

осИеШа у йоз
Ь е е е1 (ех1:о у е 5 с г | Ь е 1 о е п ^ о г т а с11а1о§ас1а.

уас1бп. Маг§аг11а «е (И$си1р6 соп К а « §гап езйтегхо рага езгаг аШ еза посЬе
1:гаЬа|о, рог йп 11е§;6 е1 т о т е п г о Ае рог по рос1ег 8е§;шг ЬаЫап(1о соп е11а, соп е11а, у ^ие тс1и8о ЬаЬк (118сиис1о
ге§ге5аг а саха у гек^агхе. Рог е1 сапи- ехр11сапс1о ^ие Геш'а т и с Ь а рпха. соп зи ти]ег, ^ие сотепгаЬа а зозре-
по 1Ьа репхапёо еп ^ие 1о р п т е г о Еп е1 азсешог репхб еп к хиегге сЬаг а1§о. А п а Л б ^ие хи т и ) е г ега
^ие Ьапа а111е§аг кепа скгхе ипа с1и- 4ие ЬаЬш <:ешс1о а1 роёег йекЬасегве т и у зепзтЫе у ^ие ё1 по 4иег1а Касег-
сЬа; с1е5риё8, хе ргерагагха а1§о Идею гап гарЫатеШе ^е ш у е с т а , у ехЬо- 1е <1апо. А ш е гапса с1е8соп81с1егас1бп,
рага сепаг, сепап'а у, Йпа1теп1е, хе г6 ипа §гап «оппха. 5 т етЬаг^о, еха Маг§аг11а по риЛо т е п о х ^ие аЬпг к
Ш т Ь а г и еп хи $Ш6п а 1еег у а е«си- а1е§гш 1е с1иг6 росо й е т р о : а1 аЬпг к риегга у огс1епаг1е а ^пшх 4ие хе Лье-
сЬаг тй51са. 5е сИ]о рага 51 т 1 8 т а ^ие риегга йе хи саха епсошго а Апскёх еп га Ае $и Саха у 4ие хе оЫс1ага с1е е11а
паск роск/а ехггореаг гап тагауШохо е1 5а16п, е8регап(1ок. 7^(1гё8 регсЛто рага Х1етрге.
р1ап. еп5е§и1<1а гапю «и сага с1е а х о т Ь г о Апс1гё8 со§1б хи аЬп^о у хе т а г -
А1 епггаг еп е1 ропа! хе епсопггб с о т о 8и (1есерс16п у 1е гесогёб, соп сЬб. Апгех с1е ха11г хе (1еШУ0 аше е11а
соп Наг1, к у е с т а (1е1 5.°, ^ие 1е соп- тсЦ^пасхоп, 4ие ЬаЬ/ап 4иескс1о рага у соп с1е8ргесю 1е с11]о 4ие езгаЬа 1оса
Гб ^ие ]иап ЬаЬк гешёо ип ассЫеШе еза посЬе. Маг§ап1а сопипиаЬа еп&- у ^ие пасЦе еп1:епс1егк ]атах хих агге-
у ^ие 5е епсопггаЬа еп ехох т о т е п - ск(1а рог к (Иксизхбп ^ие ЬаЬш т а п - Ьагох. Апа(116 ^ие заЬк ^ие а1 сЬ'а х1-
108 еп е1 Ьо8р!га1. Маг§апГа рге^ипгб 1ешс1о соп ё1 еза т х з т а т а п а п а , рог ^шепге 1о ЬаЬгха оЫ(1ас1о юАо у 1е ре-
$1 ега §гауе, а 1о ^ие к у е с т а сопгезгб 1о ^ие 1е рхсЦб ^ие зе (аетл, уа ^ие по сИгк Лхси1рах, с о т о 81етрге осигп'а.
4ие по с1ета5Ш(1о, рего цие ега песе- зе епсопггаЬа Ыеп. Апс1гё8, т и у еп&- Маг^апГа 1е сопгезгб 4ие еха ЬаЬ{а
$апо 4ие ракага к посЬе аШ еп оЬвег- (1ас1о, 1е ехрИсб ^ие Ь а Ь к ЬесЬо ип 81(1о к й11:1та уег.

Т г а п 5 1 о г т а е п е в ^ П о 1пс1|гесйо 1а$ ^ г а з е з 51 §и1еп1е5.

1. Е11'оп1;апего т е с1уо:"Мо зе ргеосире и5"1:ес1, зепога; е51:о зе 1о агге§1атоз еп ип зап1:1атёп".


2. Ап1:е е1 геггазо с1е1 пиеуо етр1еас1о, е1 зепогАг§и1папо зепа16:"Нау цие ез1;аг а1;еп1:о а1 ге1о]. Ез-
рего рие по уие1уа а осигпг".
3.5еЬаз1:1ап 1е с о т е п й а1 тёс1|со:"Ме 31§ие с1о11епс]о т и с Н о . С о т о з! 1:иу|ега а1§о а^иГ. Ез ип с1о-
1ог 1'иег1;е".
4. и е § 6 рог с1е1;газ, т е 1;ар6 1оз о]оз у т е с]уо:"Ас1|У1па ци1ёп зоу". . ; ,:
5.1и1з гер1|с6:"Ме пе§иё а уеп1г рогрие по ЬаЬГап 1пу|1;ас1о аТегеза, т\.
6. С о п §гап 5ег1ес1ас] сопгезгб: "Уо рге^его по т е 1 ; е г т е еп 1а У1с1а с1е 1оз с1етаз у цие пасИе зе т е -
"[а еп 1а тГа".
7. Сиапс1о ега П1ПО 51етрге репзаЬа: ".-Тепбгё ^ие 1г а1 со1е§10 с1игап1;е 1;ос1а т\ о зега зо1о
т1еп"1:газ зеа рециепо?".
8 . А1 еп"1;егагзе с1е 1о осигпс1о зе епЫд т и с Ь о у §п1;6:"Е51оу Ьаг1:а, Ьаг1:а с1е цие пасИе т е Ьа§а са-
зо у с1е рие 1:ос1оз зе пап с1е т Г ' .
9. Е1 асизабо 1пз1з1:|6:"1ез гер!"1:о ^ие зоу 1посеп1:е.Уо по Не та1:ас1о а пас11е еп т ! у1с1а".
10. Мас1а т а з епггаг еп 1а ЬаЫ1;ас1бп 1е с1уо: "|АпГта1:е, тисИасЬо! Р|епза цие рос1па ЬаЬег з1с1о реог".
1 1 . 0 е з р и ё з с1е т и с Ь о 1п5151:1г; А1тис]епа гесопос|6: "5Г, уо ез1;иуе ауег ациГ, рего по т е Неуё пас1а
дие по ^иега т Г о " .
12. Еуа зе то1ез1:6 т и с И о у с1уо:"0е]ас1те еп раг. Мипса т а з уо1уегё а соп1;агоз пас1а".
13. МагГа герНсо: "Уо з1етрге Не 1:еп1с1о реггоз еп саза у пипса поз Ьап
саизас]о П1п§йп р г о Ы е т а " .
14, Сиапс1о 1е рге§ип1;ё допде с1е]аЬа е1 рацие1:е, т е соп1:ез1:6:"Роп1о аци\
т 1 з т о ; аЬога уепс1гап а гесо§ег1о. Ап1;еауег зе Неуагоп с]оз т а з " .
15. 5е с1|зси1р6 с1|С1епс]о:"Регс16пате. М о 1о Не ЬесЬо ас1гес1е. М о уо1уега
а зисес]ег".
Т г а п $ ^ о г т а е п е з ^ И о !пс1!гес1о е з ^ а з ^ г а з е з .

1. С о п сага с1е а з о т Ь г о с]уо:"Руа1;е, асаЬа с1е 11е§агу уа яи1еге 1г5е". - '


2. Тга5 езсисЬаг 1а Ы51:опа сотеп1;6:"Тепс1га т и с Ь о с1|пего, рего сагесе с^е ес]исас'юп".
З .]иапа апасИб соп ипа 50пп5а:"Уеп§а, ти]ег; по 1;е роп§а5 азГ; ез 5о1о ипа Ь г о т а " .
4. Еп 1а сагЬа 5о1о ропГа:"5епога Репа1уег; 1атеп1:о 1;епег ^ие сотип1саг1е дие
5и 1Го Ьа 1'а11ес1с]о".
5. Е1 герге5еп1;ап1:е 31пс1|са1 а1!гт6: " С о т р а п е г о з , регтапесес! ип1с]о5 у сопзеди!-^
г е т о з пиезгго ргор6з1"1;о".
6. У ипо соп1;ез(;6: "С1аго, 1;й по Непез р г о Ы е т а з рогцие а 1:1 по
1;е с1е]агап 31П 1;гаЬа]о, рего ^^иё разага соп 1оз ^ и е Неуа-
т о з росо 1:1етро?". ...-.•л, --. ,
7. Е1 таезгго, цие уа ез1;аЬа Наг1:о с1е 1:ап1;а 1гауезига, 1е
с1уо:"М|га, п1по, уие1уе а Ьасег о1:га с1е (аз 1иуа5 у
ге ехри150 с1е1 со1е§1о".
8. Еа уес1па сотеп1;6: "Е1 рог1:его т е Ьа сИсЬо
яие 1а зепога с1е 1а ||тр1е2а 1е ЬаЬГа соп1:ас1о
цие е1 ргез1с1еп1:е с]е 1а сотип!с]ас1 11е§аЬа 1;о-
с1оз 1оз с1Газ ЬоггасНо".
9. Е1 5аг§еп1;о сопгезгб: " М о , т ! согопе!, 1:ос1ауГа по
Ьа 11е§ас]о зи сосЬе; з1 из1;ес1 1о с1езеа, уо1уегё а Натаг'Д
10. Мас1а т а з 11е§аг т е рге§ип1:агоп:"^Т|епе из1:ес] ехрепепс1а|
еп ип рие51;о з1т11аг? ^Еп диё етргеза?".

Т г а п з Т о г т а е п е$111о !п(11гес1:о е$1:е

Рее1го: ^ О и ё сИсея? АпЛгёв: N 0 , ез а1§о р е о г . . . , Ле сопс1епас1о8 а ез-


Ьигз: А пи' п о т е х т р о п а с1ес1Г р о г ^ и ё т е 1га- регаг 1а т и е п е . А 1оз сопс1епас1о8 а т и е п е Ь з
]егоп а е81а ехсиаЛга. М е п е § и ё а { Ь г т а г и п р1- т а Г а п . Ыо8о1го8... е з ш т о з У1У1епс1о...
^ие^;е Ле е ]есис1бп. Е з о ея ю ё о . Уо п о яхгуо РеЛго: О з а Л у х е п о ^ и е Ь а у т и с Ь а з езсиаЛгаз
р а г а т а н а г а кап^ге Гпа. Ь о И а т а п 'ЧпвиЬог^!- с о т о езна а 1о 1аг§о с1е1 йгеше. N 0 уауахз а сгее-

пас1бп ' о п о кё ^ и ё . М е {рхэХ. Уо1уег1а а п е - гоз ^ и е е81;ато5 е п и п а зхШасхоп е8рес1а1. Т о

§агте...
^ и е п о з р а з а п о п е п е п1п§ипа 1трог1апс1а. N0
Ьау паЛа с1е ^ и ё епуапесегзе.
Рее1го: В1еп, са11а1е. N 0 1е сопугепе ЬаЫаг аЬога.
Те х и Ь ш а 1а йеЬге. Ь о <^е. иепек 4 и е Ьасег ек
АпЛгёз: N 0 1епето8 о1га т1816п 4ие Ьасег езГа-
Иаг и п с а т р о <1е т х п а з у т о п г .
Левсапяаг.
РеЛго: Уа е81а Ы е п , ^по? Рагесез и п ра]аго с1е т а 1
Ьигв: У о . . . Ье ^ие^^<^о с1ес1г...
а§иего.
РеЛго: Т е Ь е т о 8 еШепсЬЛо. Са11а.
АпЛгёв: 81 ез 1а уегЛас!, Рес1го. Е з 1а уегЛас!. ^Оиё
АпЛгё$: М1гапс1о1о Ы е п , ез Ь о г п Ы е 1о д и е по8 Ь а
Яшегез 4ие Ьа§а? ^Оие т е роп§а а с а т а г ? Ез
осигпЛо а позоггоз, р о г и п а с о з а о р о г о й а .
1 т р о 8 1 Ы е сеггаг 1о8 о]о8. У о . . . у о геп§о т 1 е -
]аУ1ег: 81. <1о... Т е п е п с и е Ш а ^ и е . . . у о п о Ье еШгаЛо еп
Апе1гё$: Е з ю ез и п а гагопега. N 0 Ь а у заЬЛа. N 0 1ие§о а й п . У а а зег 1а р г 1 т е г а у е г . . . у 1а й Ы т а .
н е п е т о з 5а1уас16п. N0 т е р и е ё о й § ц г а г 1о ^ и е ез и п сотЬа1е. У . . .
]ау1ег: Е з а ез 1а уег{1а<1. 5 о т о 8 и п а езсиаЛга с1е ;е5 Ь о г п Ы е !
соп<1епас1о8 а т и е П е . А1Ьп50 5а5(ге, Е5сиас1га Ьас'ю 1а тиег1е.

ос11еп1а у с и а 1 г о
С о т р 1 е ( : а е1 4 е х * о с о п 1о5 1 : 1 е т р о $ у т о с 1 о 8 у е г Ь а 1 е 5 а ( ] е с и а с 1 о $ .

Е1 сЬ'а 24 с1е х е р И е т Ь г е (гг) а 1а еп- йс1ет:е г 1 е т р о у Еуа зе (118си1рб у 8епа16 я и е еп е1


1геу181:а (1е 1гаЬа]о. (Р1апеаг) е81е епсиеп- а п и п с ю п о зе (езресфсаг) 1а сап11с1ас1 Ае
Сго Лигапле уапов сЬ'ая у (етауаг) ЛеяЛе ехрег1епс1а п е с е з а п а . Ё1 (регтапесег)
1о8 8а1ис1о8 ЬаяГа 1а й э г т а с1е з е ш а г з е . Ы е § 6 р и п - ипоз зе^ипЛоз са11а(1о - а Еуа 1е (рагесег)
ш а 1 т е п 1 е , 1а1 у с о т о 1е (мошуаг) е п (11- 81§;1оз- у з е ^ и Ы а т е т е 1е 1 п 1 о г т б с1е я и е (гепег)
уегзав оса81опе8. я и е ЛесИсагзе еп сиегро у а 1 т а р о г я и е
Ыас1а т а 8 11е§аг 8е (рге$епШг) а 1а ге- е11а (4е$етрепаг) и п саг§о Ае е п о г т е гез-
серс1оп151а у езна 1е 8и§1г16 4 и е (ра$аг) а роп5аЫ11с1ас1 я и е (^е^г^е^^^) §гап ез&егхо.
1а 8а1а с о п и д и а у ^ и е (е$регаг) аШ. А т е з Еуа 1е ехрИсо я и е (езМг) асозштЬгаЛа а
(1е ($аНг) 1е рге^иШо 81 (заЬег) е1 1гаЬа)аг Лига у я и е езо п о 1а (азшШг) Е1
п о т Ь г е (1е 8и етгелазгаЛог; Еуа соШез^о я и е п о 1о зепог апас116 я и е у а 1а (Натаг) 81 (зег)
(гесогЛаг) у апасИб я и е зепп'а т и с Ь о п о 8е1есс1опас1а у зе с1е5р1с11б с о п &1а1(1ас1.
(готаг) по1а еп е1 т о т е п ю Ле (ЬаЫаг) Еуа, с о п 1а уох 1 е т Ы о г о з а , Ал]о я и е п о (^ие^е^)
р о г 1е1ё1опо. (Разаг) сИег т т и - 8ег §го8ега, рего я и е зе (оЫНаг)
108 сиапЛо 1а П а т а г о п ; Еуа (еШгаг) соп Ае Ш! 1 е т а т и у 1 т р о п ; а т : е ; е1 еп1геу151:ас1ог рге-
р а з о й г т е у с11з1ти1апс1о виз пегухоз. Е1 еп1геу18- рхахб сиа1 (зег) езе а з ш И о у Еуа гезроп-
1а<1ог, еп Ш! ю п о т и у зесо, 1е р1с116 ^ и е ({отаг) сИб я и е е1 с1е к з сопсИсюпез е с о п б т 1 с а 8 . М и у еп-
а з ш п ю у 1е р г е ^ и ш б с о т о (Иатагзе) ЕаЛаЛо 1е Ацо я и е а111 к з р г е ^ и ш а з 1а8 (Ьасег)
, с и а п ю з а п о з (гепег) у ЛбпЛе ё1, у я и е 81 п о 1е (гШегезаг) , яие
(УЫГ) А с о п ш г и а с ю п я ш з о заЬег 81 ({га- зе (Ьизсаг) оига соза. Еуа заИб с1ап(1о г т
Ьа]аг) с о т о зесге1аг1а с о п а т е г ю п ё а с ! у 1иег1е р о п а х о , у р е п з о я и е о]а1а п о 1а (Натаг)
Еуа (сопшгаг) я и е Лигапсе сиагго апоз. р о г я и е е11а п о (заЬег) з1 (роЛег)
Е1 еШгеухзгаЛог с о т е Ш о я и е п о ($ег) зи- а§;иат:аг 1ап1а ЛезсопзЫегасюп.

Магга ез1а т 1 з т а Ы з ю п а Ьас1епс1о изо с1е1 ез1;|1о с1|гес1:о сиапао зеа роз|Ые.

Ас1о1^о 11епе и п а ( е а с о 5 ( и т Ь г е : 1е %\У5Хл е з с и с Ь а г


( г а 5 1а р а г е с ! у 1 и е § о соп1:аг 1о я " ^ 01с1о. ^ Р и ё
с г е е $ я и е с о п С а г а е п сас1а с а з о ?

Л . О у е , ^1;е §и51;агГа уеп1г сопт1§о е21:а посЬе а ипа {|е51:а?


В. Риез, уегаз, ез я и е 1:еп§о ипа сепа (атШаг а 1а рие с1еЬо аз1з1:1г
1ог20затеп1;е.
А . рог я и ё по яиес1атоз с1езриёз с^е 1а сепа?
В. \/а1е, с)е асиегс]о. ^•6пс1е у а я и е Ьога?
А . ; ^ и ё ге рагесе а 1аз 11 еп 1а саМегГа 5аЬог? ^
В. А Ь , т и у Ыеп. Виепо, у,.., ^сиа1 ез е1 р1ап? ->,• Ж / \
А . Виепо, еп р п т е г 1и§ап 1г а ипа Иезга еп саза с1е ипоз с о т р а п е г о з с1е 1а о^с1па, у с1езриёз, уа у е г е т о з .
Теп§о еп т ! саза ип Г1о]а ехсе1еп1;е.

Ас1о1(о соШага дие...

***

осЬеп^а у с1псо 85
А. Те Ье сИсЬо т а з с1е т\\з ц и е п о 1:о1его р и е пасИе т е §п1;е, у т е п о з айп Хй.
В. Уо по "[е §г|1:апа з! 1:й по т е сИегаз то1;1Уоз.
А. ^Мо1:1Уоз?Уо по 1е Ье с1ас1о п1п§йп то1:1УО. Е1 р г о Ы е т а ез 5б1о 1иуо, дие егез т и у се1озо у по соп^'аз еп тГ.

В. \/а1е, дие зГ, 1о дие Хи с11§аз.

А(^о\^о соШага дие...

А: М1га, Ьасе уа а1§йп 1;1етро цие циегГа ЬаЫаг соп"1:1§о "1:гапяи11атеп1:е с1е а1§о 1троП;ап1;е.
В; Апс1а, |Яиё сазиа11с1ас1!Уо "1:атЬ|ёп циегГа ЬаЫаг соп"1;|§о. Виепо, а уег; ^с1е я и е зе "[гага?
А ; Риез, ез цие..., 1а уегс1ас1 ез я и е по зё с о т о с1есГг1:е1о.
В ; Ои1егез я и е с1е|етоз с1е зайп ^Уегс1ас1?
А : 5Г, ез езо; Ьаз с1ас1о еп е1 с1ауо. - —
В ; 5Г, уо яиепа ргоропег1е 1о т 1 з т о . ^Мо "Ье рагесе я и е пиез1;га ге1ас1бп зе Ьа уие11:о т о п б г о п а у аЬигп-
с1а? Месе511:атоз ип с а т Ы о .
А ; О у е , у... ^Ьасе т и с Ь о я и е р1епзаз аз|7
В ; Н о т Ь г е , риез с1е ип апо аса Ьа 31с1о сиапбо уо Ье по1;ас1о я и е 1о пиез1:го по 1'ипс10паЬа. 51 по 1:е 1о Ье
с1|сЬо апгез Ьа 51с1о рага по Ьепгге. ^ .- -::
А : |Уауа, я и ё сопз1с1егас1о! Епгопсез..., сиапс1о т е с1есГаз я и е т е яиегГаз, ^ега теп1:1га? -
В ; Меп1:1га, 1о я и е ез теп1:1га, по с1|гГа уо.
А ; Егез ип Ыр6сп1а. Езрего по уо1уег а уег1:е т а з . Назга пипса.
Аёо1{о соШага дие...
Сасегеб, 1 0 й1е тапо А& 2007

ОиепАа Раи1а:

N0 ге тао^таь \о с\ие те раъо ауег. ЪегаЬа уо еп т ! тееа


г\-аЬа]апЛо сото е\етрге сиапс^о у1по 1о\а у т е ^уо о^ие е\ Иа-
1713 арепЛо ЬаЫаг соптщо у о^ие ^=иега а ей с1е5расИо. М е 1еуап1:.е
1птес1|а1;атеп-Се у Ы. ОигапЬе е\ ггауесго раеагоп рог т\
тете т\\ МегеШев, а\ аре те гереХла ипа у огта чет.
аре те ггапорИ'юе у ^ие по еэЪе пегу'юъо. СиалАо Недие И о^ие е1 \е-
•Ре еъгаЬа т и у 5оппеп-&е. М е 5а1и^6 соп сог^1а11с1а^ у т е р1^1б с^ие
т е ъе<аХ.ага. М е ргедип-Ьб (^ие еъХаЬа соШеШо еп 1а е т р г е б а , а 1о
сиа1 1е геъро'(\д!\ т и с И о . А сопг1пиас1бп т е Що аре Иа 1е:с1о Аеъ-
расю е\ аре \е ЬаЫа епие^а^о 1а э е т а п а ап-&епог у о^ие 1е
Иа ди51;ас1о 17а51;ап-&е. Е т р е г о а е х р Н с а г т е с^ие гиуо тисЬов р\а-
пе5 рага т ! у о^ие сге1а о^ые уо ега ип Ьиеп рго^ее\опа\; орег\а еаЬег
5\о еегаге А\5риеего а ашшг 1а гееропеа1711иа^ Ае Аеъагго\\ат е1
ргоуес-Ьо у 51 рой1па геа112аг1о еп ип р1а20 1п-Рег1ог а1 ргеу|5-&о. Уо 1е
соп-&е51;е о^ие е\ соп ароуо еиГ\с\епЬе ее роАпа Ьасег; е1
апаАю аре рог еъа сиеъХ^юп по те ргеосира, аре е\ епсащага
Ле ео\ис\опаг\о. Ме 1пЬгт6 Ае аре а рагЫг Ае 1а б е т а п а рг6х1та

I
5|тиАС10ЫЕ$
С о п 5 * г и у е сЛа1о§о$ а р а г * ! г д е е51:а5 $ 1 С и а с ю п е 5 .

I.

аргоуесИа рага рес1|г1е


я и е по рос1га у зе сЛз-

о с И е п 4 а у 81е1е Я Н
2.
I

РаЫо Пата а 5о1ес1ас1 рага яие]аг5е рог 1а с1е5СОг1:е5Га с1е ]иап а1 по циегег Иасег1е ип Сауоп 5о1е-
с1ас1 1е с1а 1а гагбп у 1е сотеп1:а а1§о рагес1с1о я и е 1е зисесЛо а е11а.
3.

5о1ес1ас1 Пата а ]иап рага с1ес1г1е 1о я и е РаЫо 1е Ьа соп1;ас1о а е11а. ЕПа 1е асопзе]а я и е асаЬе соп
еза ге1ас|6п. ]иап 1е а§гас1есе 1а сопС|с1епс1а у 1е с о т е н к а я и е ЬаЬГа репзабо с1аг1е ип и Ш т а ^ и т .

А ( : 5 и к о е $ и п а е51:и(]1ап1е с1е е $ р а п о 1 я и е 1:ос1ау|а 1:1епе р г о Ы е т а з с о п 1о5 аг1Гси1о5, р о г 1о я и е , а у е с е $ ,


рго1:а§оп12а а 1 § и п о 5 та1еп(:еп(1!с1о5. Ь е е е$1:о5 6\а.\о^оз, е х р П с а 1а г а г б п с1е 1о$ еяи1УОСо$ у согг1§е 1о$
еггогез.
1. -Ре11с1с1ас1ез, Еаига.Те Ье ггаИо 1аз ^огез. Еаз Ье с1е]ас1о еп е1 5а16п.
-МисЬаз §гас1аз. 1псге|Ъ1е. ^ С о т о заЬГаз я и е яиегГа 1а5 Яогез зесаз я и е уепс1еп еп е1 сепгго?
- М о 1о заЬГа, П1 1с]еа. Ас1етаз, по зон Яогез зесаз, зон оггаз.
2. -Ауег VI а С а г т е п еп 1а ПЬгегГа "Тос1оПЬго", рего по ЬаЫё соп е11а, рогяие рагесГа я и е ез1:аЬа
т и у осирас1а. Ез1:аЬа сотргапс1о Ь з ПЬгоз.
-^Оиё НЬгоз?
-Уо я и ё зё.Те асаЬо с1е с1ес1г я и е по ЬаЫё соп е11а. -
3. -Агзико, у "[и рас1ге, ^с16пс1е "1;гаЬа]а?
-М1 рас1ге ез е1 аЬо§ас1о. -
-^Е1 аЬо§ас]о с1е 1а етргеза?
- | М о о о о о ! Е1 аЬо§ас1о с1е 1:ос1о е1 типс1о, рага •|:ос1а 1а §еп1:е.Т1епе ип с^езрасЬо.
4. -\/еп§о с)е 1а сот15агГа. 5е§йп т е Ьап ехр||сас1о, 1о5 1ас!гопе5 еШгагоп рог 1а риегга у аЬг1егоп
соп 1а Пауе.
-^У рог я и ё гепГап е11оз 1а Пауе с1е 1;и саза?
-|Мо! ЕНоз по 1:епГап 1а Науе с1е т 1 саза, ега о1:га Науе; сПсеп я и е 1а Пауе с]е 1а таезгга.
-|Оиё 1Го! 5е сИсе Науе таез"1;га, по Науе с1е 1а таез1:га. Еа роПсГа зе геПеге а я и е еп1;гагоп еп 1;и
саза 31П 1'ог2аг1а; 1о Ыс1егоп рог 1а риег"1:а соп ез1;е 1;|ро с1е Пауе.

I ос11еп!а у о с Н о
Е П § е 1а о р с ! 6 п с о г г е с ^ а е п сас1а с а з о .

1п8 <:гиссюпе8 рага 11огаг Ые§ас1о ей ип / 0 11ап1о, зе 1арага с о п 1031 ипаз I


Ое]апс1о с1е 1ас1о Ь$ I ипо$ I о т о й у о з , а 1 е п § а т о - 0 т а п о з е11 ип10 гозгго, с о п 1а I ипа I о р а 1 т а Ьас1а
П08 л 1а/ ипа 10 т а п е г а соггесга Ае 11огаг, еШепсИеп- с1еп1го. ^оз I ипоз 10 ш п о з Погагап с о п 1а I ипа 10
Ао р о г еяш е1/ип/о 11ап1о ^ие п о т ^ г е я е е п е1/ип I т а п § а Ле! з а с о сопгга 1а I ипа I о сага, у <1е р г е & -
0 е8сапс1а1о, т я и е т5и11е 2^^аI ипа I о 80пп8а с о п 8и гепс1а епе1/ип/0 п п с о п с1е1 сиагЮ. В и г а с 1 6 п т е -
рага1е1а у Югре 8ете ]ап2а. Е1/ ип / о П а п ю т е с И о и (Иа Аее11 ип 10 НапЮ, {гез т х п и Ю з .
огсИпагю соп8181е еп 1а / ипа I о соштассхоп §епега1
Ае е1 / ип / 0 гояйо у е1 / ип / о 80ш(1о е з р а з т о с Ц с о М а г а у Ш о з а з осирас10пе$
а с о т р а п а Л о Ае 1ш / ипаз I о 1 а § п т а 5 у 1о$ I ипоз 10 О и ё т а г а у Ш о з а о с и р а с 1 6 п еШгаг епе11 ип 10
т о с о к , е8108 й111то8 ъ.е11 ип10 Нпа1, риез е11 ип10 са^е у р е Л г е11 ип 10 агйсяг, о1гл уег е11 ип10 2аА-
11ап1о 8е асаЬа епеИ ип 10 т о т е Ш о е п я и е и п о зе саг, ггез о сиаГго уесез е11 ип I 0 лгйслг, е 1г (ог-
зиепа епёг^хсатепие. т а п Л о е11 ип 10 т о ш б п епе1/ип / 0 сеШго Ае1а/

Рага 11огаг, Алx\уг^. 1а I ипа I о 1та §1пас16п Ьас1а из- ипа 1 0 т е з а , т1еп1:газ сгесе 1а I ипа 10 1га е п 1оз I

1ес1 т х з т о , у з1 езно 1е гези11а ппрозтЫе р о г ЬаЬег соп- ипоз 10 т о з г г а Л о г е з у с1еЬа]о с1е 1оз I ипоз 10 Ае-

игахЛо е1 Ь а Ь к о с1е сгеег епеИ ип10 т и п Л о ехсепог, 1ап1:а1ез Ы а п с о з .

ртепзе епе1/ ип/0 раЮ с и Ы е Л о Ае1аз/ ипаз I о Ьог-


т 1 § а з о е п езоз ^оИЬз с1е1 езГгесЬо с1е Ма§а11апез е п ]и1|о Согйгаг, Н/зЬп'оз ёе сюпор'юз у ёе Ьтаз
1о8 яие п о еШга 1а I ипа I о § е т е , пипса. (1ехГо5 ас1ар(ас1о5).

Ь е е е з ^ е ^ а ^ т е п ^ о бе 5/п поНааз с1е СигЬ, бе Е ( 1 и а г ( ] о М е п с 1 о 2 а , я и е с и е п ^ а 1а5 ауеп1:ига5 с1е и п ех^га-


1:егге51:ге е п В а г с е 1 о п а . Е1 * е х * о е з ^ а паггас1о е п ез^Но * е 1 е 8 г а Я с о , с о п а 1 § и п а з е х р г е з ю п е з о Ь г е у е з с1еЛ-
п1с!опе5 е п 1и§аг <]е 1:ёгт1Поз я и е , з е з и р о п е , ( Л е з с о п о с е е1 рго1:а§оп1з(а.

0:01 (Ьога 1оса1) А1:егпга|е еГес- С1бп <1е 1а & и п а аигбсгопа (геа! у <1е т и у сотр1е)а зопопгасхбп, риез
гиаёо 81п с11Йси11:ас1. РгориЫоп рогепс1а1). Соп8и11;ас1о еп Сага1о§о с1еЬе аг11си1аг8е тесЬапГе е1 изо Ае
сопуепс10па1 (атр11ас1а). \'е1ос1(1ас1 Азгга! Теггезгге 1пс11са11Уо Ае Рог- бг§апоз 1пгегпоз. СопсергиаИ2а-
с1е1 агегг12а]е: 6:30 с1е 1а е5са1а соп- т а з А81т11аЫе8 ( С А Т 1 Р А ) еИ]о С1бп езса5131та. Оепот1пас1бп с1е1
уепсюпа] (гезгпп§1с1а). Уе1ос1с1ас1 еп рага СигЬ 1а арапепс1а с1е1 зег Ьи- епге, Ыис Рищ I Ко1§ (ргоЬаЫе ге-
е1 т о т е п г о с1е1 а т а г а ] е : 4 с1е 1а ез- т а п о с1епот1пас1о М а П а ЗапсЬех. серстбп йеЕесГиоза о 1псотр1еГа).
са1а Ва)о-1Л о 9 с1е 1а е5са1а МоИ- 07:15 СигЬ аЬапйопа 1а пауе Рипс1бп Ыо1б§1са с1е1 еШе: рго&зог
па-С1ауо. СиЫса]е: А 2 - 0 . 3 . рог 1а езсогШа 4. Т ^ е т р о з Ае$ре]л- епсаг§а<1о с1е саГейга (с1е(11сас1бп
Ьи§аг Ае а1егг1га]е: 630. (ПР) Ао$ соп и §его5 ухепГоз с1е с о т р о - ехс1и51уа) еп 1а 11п1уег51(1ас1 Аигб-
28476394783639473937492749. пепге зиг; ГетрегаШга, 15 §гас1оз п о т а <1е ВеИаГегга. №уе1 с1е т а п з е -
Оепот1пас16п 1оса1 <1е1 1и§аг сепп'§гас1о5; Ьишес1ас1 ге1а11Уа, 56 с1итЬге, Ьа)о. В1зропе Ае т е с Ь о <1е
Ае а1;егг1га]е: 5агс1апуо1а. рог с1еп1о; езГайо с1е 1а т а г . Папа. ГгапзрогГе с1е §гап зхтрИсЫас! ез-
07:00 С и т р И е п с 1 о бгйепез 07:21 Р п т е г сопсасго соп Ьа- ГгисШга!, рего с1е т и у сотр11сас1о
(тхаз) СигЬ зе ргерага рага Ю т а г Ькапге с1е 1а гопа. О а ю з гес1Ь1с1оз т а п е ] о с1епот1пас1о Рогс1 р1е81:а.

сопгасго соп 1а81Ъгта8 с1е У1(1а (геа- Ае С и г Ь : Г а т а п о с1е1 епге 1Пс11у1- 07:23 СигЬ ез т у х г а ^ о рог е1
1е5 у ро1епс1а1е8) Ае 1а хопа. С о т о с1иа112ас1о, 170 сепгхтеггоз; репте- епге а зиЫг а «и т е с Ь о с1е Ггапзрог-
У1а )ато8 Ьа)о 1Ьгта асогрбгеа {1П- Ио сгапеа!, 57 сепн'теггоз; п и т е г о Ге. Р1с1е т з г г и с с ю п е з . Ье ог<1епо
1еН §епс1а рига-ГасЮг апаИгхсо с1е о]о8, с1о8; 1оп§1шс1 с1е1 гаЬо, 0.00 яие асерге е1 ойгесттхепго. ОЬ]е11-
4800), (Изроп^о яие айорге сиегро сепгттеггоз (сагесе <1е ё1). Е1 епге зе уо Ьтс1атепга1: по И а т а г 1а аГеп-
апа1о§о а1 с1е 1о5 ЬаЫгаШез Ае 1а с о т и п 1 с а тес11ап1е ип 1еп§иа)е Ае С1бп с1е 1а Еаипа аигбсГопа (геа1 у
2опа. ОЬ]ег1уо: по И а т а г 1а агеп- §гап 51трис1с1ас1 езггисгига!, рего ро1епс1а1).

Магга гй 1а Ызгопа ас1оргапс1о ип езгНо сопуепс10па1 {Щах.е Ыеп еп 1оз аПкиЬз, рогяие Ыхап а1§ипоз).

осЬеШа у пиеуе 89
Р о п г а у а (—), с о т ! М а 5 (" " ) у рагёп(:е$15 ( ) с]оп(1е з е а п е с е з а п о .

1. Рейго У1саг1о 1е рге^ишб а С1оо1- а ей са5а. Реп5ё яие по КаЬш гесгЬЫо ргоуепха! с о ш о а1 саГа1ап ее 1е8 арЬ-
с1е А г т е т а 51 ЬаЬ1а У151о 1иг еп ева тх гесаЛо, т е <11]о. 81П е т Ь а г ^ о , е1 сб е1 п о т Ь г е с1е 1ето81п, е8 (1ес1г, е1
рас1ге А т а Л о г т е сопГе5б т и с Ь о в с1е1 с11а1есю ргоуепга! с1е Ь1то§е8,
уеШапа, у е11а 1е соп1е51б яие по, рего
апо5 с1е5риё5 [...]. Я " ^ еГесГо ЬаЬ/а рог е1 рге8г1§ю яие езге Ь а Ь т а1сап-
1е р а г е а о ип 1п1:егё5 ехГгайо.
гес1Ыс1о е1 теп8а]е. Ьа уегс1ас1 ее яие га(1о а1 8ег е11с11ота с1е 1о8 1ато808
,;Ье раво а1§о? рге^иШо.
по 5ире яиё Ьасег, т е ЛЦо. Ьо р п т е ­ 1гоуас1оге5 те111еуа1е8 т и с Ь о 8 роегаз
Ма<1а 1е сошевиб Рес1го У1сапо.
са1а1апе8 езспЫегоп, е1ёсГ1УашепГе,
N0 т а 5 я и е 1о апс1ато5 Ьи5сапс1о го яие реп5ё (ие яие по ега авипго
еп 1ето81п. Рего 8е ггага, 1П515Г1то8,
рага тагаг1о. т ю 51по с1е 1а аиГопс1ас1 с^уИ, рего
<1е ип еггог: е1 саГа1ап е5 е1 ге5и1гас1о
Рие ипа гевриезГа гап европгапеа с1е5риё5 гевоЫ с1ес1г1е а1§о с1е ра5ас1а а
(1е 1а еуо1ис1бп (1е11агт еп е1 Гегг1ю-
яие е11а по рис1о сгеег яие йхега С1ег- Р1ас1с1а Ыпего. 81П е т Ь а г ^ о , сиапс1о
п о с1е1 апГ1§ио Рппс1рас1о с1е Сага1и-
Га. Рего 5е й)б еп яие 1о8 §ете1о5 11е- аггауевб 1а р1а2а 1о ЬаЬ{а оЫ<1ас1о рог
па. N0 ее ипа 1еп§;иа 1трогГа(1а, т
уаЬап с1о5 сисЬ111о5 (1е та1аг1Ге еп- сотр1еГо.
сЬа1есЮ с1е П1П§;ипа оГга 8а1уо с1е11а-
уиеко5 еп ггаро8 <1е сосша. СаЬг1е1 Сагаа Магриег,
Сготса с/е ипа тиег)е апипааба.
11П, с о т о гос1о5 1о8 1с11ота8 г о т а п ! -
«е риес1е ваЬег рог яиё яшегеп со8, яие 80П 8и8 Ьегтапо8. А1 сопгга-
та1аг1о Гап Гетргапо? рге§;итб. п о , е8 е11а 1а яие Ьа АэЛо 1и§аг а
Ё15аЬе рог яиё сопгеягб Ре<1го У1- сЬа1есЮ5, а1 ехгепйегве (пега (1е 8и
сапо. 2 . Вигапге 81§1о5, 8е Ьа 8ирие5Ю гегпгопо оп§1паг1о с о т о сопзесиеп-
еяи1уосас1атепге яие е! сага1ап ега с1а ё е 1а Кесопяш8Га.
С1ог11с1е А г т е п г а т е сопгб яие ипа уаг1ес1а(1 (Ьа1есга1 с1е1 ргоуепга!
ЬаЬ /ап регёЫо 1а5 й111та8 е5регапга5 1еп§иа яие ее ЬаЫа еп 1а у е с т а ге-
Регпапс1о [бгаго Сагге(ег,
сиапс1о е1 раггосо ра5б с1е 1аг§о Егепге §1бп й-апсева с1е Ргоуепха; у гапго а1 Сигзо ёе 1епдиа езрапоЬ.

^) [ Е п я и е с о п з 1 з ( е п е51:а8 ( и п с 1 о п е з 1 п ( о г т а 1 1 с а з ?

1. сгеаг ип агсЫуо
2. Ьизсаг у геетр1а2аг_
3.1Пзег1;аг1:аЫа
4. сопП^игаг
5. §иагс1аг

[ С о т о з е П а т а сас1а и п о с1е е$1:оз с о т р о п е п ^ е з ?

АсаЬаз с1е гес|Ыг ип раяиеге яие соп1:1епе 1;ос1оз езгоз е1етеги;о5. ЕхрПса с^е 1а тапега таз зепсШа роз|Ые
яиё Ьау яие Ьасег рага яие е1 еяи1ро 1п^огтаг1со сот1епсе а <^ипс10паг.

90 поуеп1а
о
о МеА'Лас'юпев Ае ип
24 Ае таг20 Ае 2007
о
о
о

15 Ае т а у о 2007 , , о . е а у 1.гае '^;Д°;^^

•,пгеге5*е1аг,теаезаЬапепе1
а^е 1оэ У1е1*аЬа.
е1 р п т е г .

1^ 7й1е]и1юа1е2007
ч>
О 5о\о На рабаг1о ип тее АееАе т\ рего АееАе <\ие 9оу Не раН;!-
1^ с1ра^о уа еп уапае —ехрепепс!а а1истап*е—, Не у\его Аыегеае

о
.г 9 «(е осгиЬге Ае 2007
О
О
--^^ р^-а.
огтЫе ей А^гесЫбп. -трас^аге^^ага^^е "^"^ '"-Р^-^а

О 31 Ае А\с\етЬге Ае 2007
«>
«> Е1 \траси> ее тттетЛе. ЫаАа ее риеАе Ьасег уа. Рего по те троЛа; ХоАо Хлепе ип ргтсхрю у
к»
ип «па1, у е1 тю ее еэ1;е. А рееаг Ае ХоАо ее^оу 1'еП2 рогс1ие рог йп риг1е...

поу0п!а уипа
^а5 51§и!еп(:е$ р а 1 а Ь г а $ у е х р г е 5 1 о п е 5 р г о с е с ] е п с1е1 а т Ы 1 : о с1е 1а а 5 1 : г о п о т 1 а , р е г о $ е и11П2ап е п 1а 1еп§иа
с о т й п е п 5еп11с1о Л§игас1о. 1пс11са я и ё $!§п!Лса(1о 1 ! е п е п е п е $ о $ с а $ о 5 у с о п з ^ г и у е ( г а $ е 5 с о п еМаз я и е па-
с1а 1 е п § а п я и е у е г с о п е1 т и п с 1 о с1е 1о5 а$1:го$.

• 1ипа11со / 1г с1е ез^геНа


У зег с1е о1:го р1апе1:а / пасег с о п ез^геНа
У се1ез11а1 / с]е50гЫ1:ас1о
/ аз1;гоп6т1со / зег ип зо1
/ зег ипа ез1:ге11а

[ Р и ё Насеп?

1. Л е п е з 1;ос1а 1а гагбп, уо дие Хб \Ьа а зи саза аНога т 1 з т о 4. О у е , уа т е Ь е еп1;егас1о с1е я и е уаз а гепег ип !1уо. Ме
у 1е ех1§Га ип ехр||сас16п с^е 1о осигпс1о. 51 1а ехр||сас|6п а1е§го тис1по, у езрего я и е 1:ос!о уауа Ыеп. М1 еп!погаЬие-
^иега сопу1Псеп1:е, 1о регс1опаЬа рего, з1 по, с1аЬа рог 1:ег- па рага 1:1 у рага 1;и тапс1о.
т1пас!а уиез1;га ге1ас16п.
5. Те азе§иго я и е ез1:а уе2 по !1а 31с1о си!ра тГа; ез я и е Ьа­
2. Уеп§а, апс1а, а с о т р а п а т е ; ез яие, з! уоу зо1а, по зегё са­ ЬГа т и с Ь Г з 1 т о 1га11со рогяие Ьап сотеп2ас1о 1аз оЬгаз у,
раи с1е с1ес!с11гте, у а1 1'|па1, т е с о т р г а г ё а1§о дие по т е рага с о ! т о , Ьа етре2ас!о а !!оуеп Рог з! Гиега росо,
§из1;а. 51 У1епез, "Ье 1ПУ11;о а тегепс1аг; ^уа1е? сиапс!о ез1;аЬа !1е§апс!о, Ьа ЬаЬ!с1о ип асс!с!еп1:е у Ьап
3. Мипса т а з уоу а яиес1аг соп1:1§о, уа 1о заЬез. 5|етрге т е сог1;ас!о е! 1гд1\со.
Ьасез 1о т 1 з т о . О е уегс1ас1, ез я и е по 1о еп11епс1о. 51 уаз а
11е§аг 1:агс1е, ^рог я и ё по т е с|1:аз а о1;га Нога?

^) [ О е я и ё Ь а Ы а п ? Т г а п $ ( о г т а е п е5*!1о ! п ( ] ! г е с 1 о .
I. 2.
А: О и е зеа 1а й Ш т а уег я и е 11е§аз а ез1;аз Ьогаз. А: Рере, Рере, ^яиё 1:а!?, |Сиап1;о -Цетро!
6: Уо!, ез я и е !пе регс!!с1о е1 аигоЬйз у ас1етаз 6; Н о т Ь г е , ^яие га!?
ЬаЬГа тис!101;га1!со еп 1а саггегега у . . . А: В!еп, ^яиё га! уа гос1о?
А: Виепо, уо 5о!о 1:е с11§о езо, у уа заЬез, е! я и е В.- Риез т1га, с о т о 51етрге, Ыеп. У 1й, ^яиё га1?
ау|5а..., 1ие§о по с!|§аз я и е А: ТгаЬа]апс!о т и с Ь о . •
В; Уа1е, яие зГ, яие зГ. 6; А Ь , езо езга Ыеп. Виепо, риез пас1а, а уег з1
поз у е т о з а!§йп с1Га т а з с1езрас!о.
А: 5Г, 31, уеп§а, а уег з! поз 1!ататоз ип с1Га у
г о т а т о з а!§о. Виепо, уеп§а, Ьазга !ие§о.
В: Уеп^а, ад'юз. О а гесиегс!оз.
А: М и у Ыеп, с1е ги рагге. Назга 1ие§о.

3.
А: О у е , ^заЬез 1о я и е у о у а с1ес1г1е а ]иап?
В: А1§ипа §гозегГа.
А: Мо,т1га, 1е у о у а с!ес!г я и е Ьазга а я и Г Ь е т о з !1е§ас!о. -
В; ^АзГ, з1п т а з ?
А: Риез..., ^яиё т а з яи!егез? Ё1 с о п т ! § о по Ьа геп1с1о п1п§ипа сопз1с1егас16п.
6; ^У рог я и ё по !е с!аз огга ороггип!с!ас1?
А: Рего ^ез я и е геп§о уо сага с!е гонга? Уа езгоу Ьагга. Мо, т1га, ипа у по таз,
запгоТотаз. Нау я и е соггаг рог 1о запо.
Риез, Ьа1а, гй т15та.

Щ Н Н Н Е Э п о у е п ( а у с]08
Е п и т е г а с т с о рое<:а5 Ы з р а п о а т е п с а п о з .

I.. ^Кесиегс1а5 а1§ипа сотро51С1бп роё1:1са с1е


2._
а1§ипо с]е 1о5 С1Псо роеса$ яие Наз 5е1есао-
пас1о? ЕзспЬе е1 потЬге с]е1 МЬго о с1е 1а
3. ат:о1о§1а а 1а яие реггепесеп.
4._
5.

Т е т о 5 1 : г а т о $ а с о п ( 1 п и а с 1 6 п и п о бе \ов р о е т а з т а з ( а т о з о з с1е К и Ь ё п О а г Г о .
Ь ё е 1 о у а п а И г а е1 у а 1 о г з 1 т Ь 6 1 ! с о с1е 1а Л § и г а с1е1 с 1 з п е .
Е 1 С1$пе
Рие еп ипа Нога с^мпа рага е1 §ёпепэ Нитапо. |ОЬ, С1зпе! |ОЬ, заспэ ра|аго! 51 ап1:ез 1а Ыапса Не1епа
В Озпе апгез сап"1аЬа 5о1о рага т о п г бе1 Ьиеуо аги! бе 1еба Ьго1б бе §гас1а Непа,
Сиапс1о зе оуб е1 асеп1:о с1е1 Озпе \А/а§пепапо 31епбо бе 1а Неппозига 1а рппсеза 1пппог1н1,
1|е еп тес11о с1е ипа аигога, 1йе рага гешг. Ьщо 1и5 Ыапсаз а1а51а пиеуа РоезГа
ЗоЬге 1аз 1;етрез1ас1ез с1е1 Ьитапо осёапо сопаЬе еп ипа §1опа бе \иг у бе НаппопГа
зе оуе е1 сап1;о с1е1 С|зпе; по зе сеза с1е о\г, 1а Не1епа е1ета у рига яие епсата е11беа1.
с1от1папс1о е1 тагйНо с]е1 \/:е]оТЬог§етпапо
о 1аз 1гоппраз яие сап1ап 1а езраба бе Аг§ап^г КиЬёп Оапо, Рго505 рю[апаз.
Сотрага аИога е1 роета с1е Р.иЬёп Оагю соп езга огга сотроз1С1бп роёГ1са с1е Сегагс1о •|е§о,
роега езрапо! яие сотрагге е1 1с1еа1 роё1:1со с1е В.иЬёп Оагю.
А]ес1ге2
Ноу 1о Ье У1з1;о с1аго У з!п етЬаг§о
Тобоз т ! з роетаз •Ьобахла бе1 рагаса|баз
зон зо1о е р М о з . Пиеуеп 1оз сап1:1соз.
ОеЬщо бе саба сиаг1]11а А1§ипа уег Ьа бе зег
з1етрге Ьау ип росо бе т1з Ьиезоз. 1я т и е П е у 1а у|ба
У аяиГеп т 1 согагбп т е езйп
зе Ьа салабо е1 р1ало. ]и§апбо а1 а|ебгег
Мо зё яи|ёп ЬаЬга з|бо
рего е1 ге1о]
еп уе2 бе рёпбиЬ у1уо Сегагйо [
со1§аЬа ип апс1а алс1аба Роея'о езропо/а (1е уапдиагёа

^ее ез1:оз р о е т а з с1е с1оз а и 1 : о г е з Ы з р а п о а т е п с а п о з т и у с о - Ез ипа са11е 1аг§а у зИепаоза


пос1с1оз, е11§е и п о у геблс^а. и п а с о т р о з 1 с 1 6 п с о п а я и е И о я и е Апбо еп 1:1П1еЫаз у 1гор!е20 у са1§о
( е з и § 1 е г а : ор1п16п р е г з о п а ! , з е п з а с Г б п й г а з 1а 1 е с ^ и г а , рип1:о у т е 1еуап1;о у р13о соп р1ез с1е§05
с1е У 1 з ( а з о Ь г е е1 ^ е т а , е1:с. 1а5 р!ебгаз тибаз у 1аз Ьо]а5 зесаз
у а1§и1еп бе1газ бе т Г 1атЫёп 1аз р1за
1а51газ1йабаз талоз бе1 ]ибГо. М о 1а гигЬа 1а й т а езе ге11е]о. 31 т е бе1;еп§о, зе бе1;1ете;
1аЬгап еп 1а репитЬга 1оз спз(а1ез. • е зиепоз еп е1 зиепо бе о1го езре]о. з1 с о т э , соп^.УиеК/о е1гозЬго:паб|е.
У 1а 1агс1е яие тиеге ез т1ебо у Мо. М| е1 гетегозо а т о г бе 1аз бопсеНаз. Тобо е з й озсиго у 31п за11ба,
([лз 1вгбез а 1аз 1агбез зоп 1§иа1ез.) иЬге бе 1а те1а1ога у бе1 т Л о . у боу уиеНаз у уиеНаз еп езяи1паз
1аз тапоз у е1 езрас1о бе ]ас1п1;о. 1_аЬга ип агбио спзй: е1 \п(\П1[.о. яие бал з1етрп8 а 1а са11е
Оие ра11бесе еп е1 соп1Гп бе1 СЬейо. Мара бе Аяие! яие ез 1:оба5 5из е51ге11аз. бопбе паб|е т е езрега п! т е 31§ие,
Саз1 по ех1з1:еп рага е1 Ь о т Ь г е яи1е1;о. бопбе уо 31§о а ип Ь о т Ь г е яие Хюрега
Оие езй зопапбо ип с1аго 1аЬепп1:о. "5р1по2а". у зе 1еуап1а у б1се а1 уепте: паб|е.

Ос1а\ло Ра2, "1_а са11е".

поуеп1а у 1гез Ц^]^


3 8 е у | у е Ы е п адиГ...
Р д а 1 е е п е з ^ а з о г а с 1 о п е $ е п 1а$ я и е 1о5 у е г Ь о з а 1 т о $ Г ё г 1 с о $ е$1:ап и^Шгас^оз е п м
$еп(1с1о Л § и г а с 1 о .
• иоу1егоп ейгеПаз с]е1 с1е1о. ^^^Ж

• А т а п е с | 6 е т р а р а б о б е 5ис1ог у соп т и с И а ^еЬге. ^Я^^И


• Тгаз е1 1аг§о уие1о, апосИес1то51е]о5 б е пие51;го5 Ьодагез.
• 5и5 о]о5 ге1аппра§иеаЬап б е 1га. •
/' / • Атапес1б е1 бГа 51§и1еп1;е у заПтоз еп б|гесс1бп а Бона. ^
• С и а п б о зе еп1;ег6 бе1 гоЬо,]иап ггопаЬа. ^

Сотр1е1:а 1а5 51§и1еп1:е5 ^газез и1:Н|2апбо а1§ипо$ с1е 1о5 уегЬоз апгепогех еп Ь г т а регхопак
1. Теп си1бабо, рогяие сиапбо зе за1е соп ез1:а §еп1:е пипса зе заЬе б о п б е
2. О е ргопго 1е у1по 1а 1пзр1гас16п у 1е ипа тиШ^иб б е |беаз а^гасНуаз е 1п§еп!озаз.
3. А1 гес1Ыг 1а по1;1С1а, еп зи сага без1;е11оз б е а1е§па у абт1гас1бп.
4. У с о т о г о я и е ^па1 1а сара зирепог б е 1а 1;аг1;а соп агйсаг еп ро1уо.
5 еп саза б е Апбгёз ]и§апбо а 1аз саггаз у 31п §апаз б е богт1г

1Л1М2а 1а с о п 5 1 г и с с 1 6 п р а $ | у а с о п е $ ( а г с о т о е п е1 т о с 1 е 1 о .
Е].: ^а5 оЬгаз Ьап $Ио 1егт'тада$ е51а тапапа -* ^05 оЬгаз е51ап гегттадаз АезАе езга
тапапа.
1.5и р п т е г а Ь|о§гаЯа НаЬГа з|бо риЬНсаба ЬасГа сиааго аг10з.
2. 1а 11ез1:а зогргеза рага е1 ситр1еаг105 бе1 \е^е Ьа 3|бо ргерагаба ез1;а таР^апа.
3. Ьаз са1|1!сас10пез б е 1оз е х а т е п е з ||па1ез зегап ехриез1:аз е1 бГа 15.
4. Ьаз гебасс10пез Ьап 3160 1еГбаз рог 1оз т1етЬгоз бе11;пЬипа1 бигап1:е е1 Ип б е з е т а п а разабо.
5. Е1 сапб1ба1:о а1 риез1:о ЬаЬГа з1бо 5е1есс1опабо ЬасГа ипоз боз о 1гез бГаз.

е С о т р 1 е С а с о п 1а Л э г т а ас1есиас1а с1е 1о5 у е г Ь о з


1 .5из сиабгоз ехриез1;оз бигаШе т е з у теб10.
зег о езгаг.

2. ^ С 6 т о риебе зег я и е зи саза гап ез^гореаба?


3. Ти Ь е г т а п о зизрепзо еп тагета1:!са5. [ ^ М - !Щ А.
4. Ьаз 1исез бе1 агЬо! б е Мау|баб б е 1а р1а2а епсепб|баз ! н в В ш ' Л -'ш
гобоз 1оз бГаз а 1аз 10 б е 1а посЬе. . | р В | К ш -^ и
5. Езга поуе1а ггабис1ба а уаг103 |б1отаз. м

6. А1 сопс1и1г зи сопгегепс1а т и у ар1аиб1бо. :


7. Рог Ип ргезепгабо е1 рго§гата б е асгоз б е езге апо.
8. Еа й Ш т а гергезепгас1бп б е ауег зизрепб|ба рогга1га б е рйЬПсо.
9. 1а бес1з16п бе Ьасег ипа ре1Гси1а зоЬге езге р г о Ы е т а 50С1а1 г о т а б а безбе Ьасе уапоз т е з е з .
10. 1а зоУсЛиб б е рг6гго§а ргезепгаба р о г А п а аргоЬаба езга таР^апа.
I I. М о з Ь е т о з епгегабо б е я и е 5изрепб1ба5 1а5 оЬгаз безбе езга т а Ь а п а рогяие Ьап епсоп-
ггабо гезгоз агяи1гесгбп1Соз.
12. Еоз спзга1е5 б е 1оз сосЬез бе1 Ьагпо безггогабоз рог ипа Ьапба бе §атЬеггоз.
I З . Т о б а 1а гат||1а безггогаба рог 1о осигпбо.
14. Уа епсепб|баз огга уег гобаз 1аз 1исез.
15. Е1 роЬге Апгоп10 по Ьа соп5е§и1бо гезрегабо п1 рог зиз Ьуоз.
С о т д е 1а5 с о п 5 1 г и с с 1 о п е 5 р а $ ! у а 5 с о п 5ег у с о п еПаг Г п с о г г е с ^ а з я и е е п с и е п * г е 5
е п е 5 1 а еп1геу1$1а.
ипо5 репосИзЮз епсиеШгап а 1а заИба с/е 1а Саза бе 1а Си11ига бе 1а с/ибоб о/ сопсе]а1 бе игЬап15то у
аргоуесЬап рага НасеНе ипа 1тргоу'15ас1а еп1геУ151а.
А: Рог (а^ог, зепог Апбгеи, дробна гезропбег а а1§ипаз рге§ип1;аз? М о 1о то1ез1:агетоз т и с Ь о .
В; 5Г, рог зириезго.
А;^А я и ё зе Ьа беб1сабо зи еяи1ро бигап1;е е1 р е п о б о б е уасас1опез? ^На безсапзабо?
В; Виепо, зГ, пп1 еяи1ро Ьа безсапзабо, с1аго ез1;а, рего 31П о1у1баг я и е ап1е 1:обо беЬ
репзаг е п 1оз с1ибабапоз я и е бГа а бГа гесоггеп 1аз саПез б е 1а С1ибаб.ТатЫёп Ь;
яие 1:гаЬа]аг бигап1;е 1оз т е з е з б е са1ог АзГ, рог е]етр1о, 1а геИэгта б е 1аз ю п а з Ыа\
Шез б е 1о5 рагяиез ега геаПгаба ез1;е уегапо соп е1 Ип б е я и е гобоз 1о5 с1ибабапоз I
епсопггагап еп регГес1:о ез1:або а зи уиеНа; г а т Ы ё п Ьа ез1:або асаЬабо еп е1 р1а20
ргеу!з1:о, Ипа1ез б е а§оз1;о, е1 арагсат1еп1:о б е 1а 2опа сеп1;го; Ьиепо, 1а геИогта е п
1аз сагге1:ега5 б е ассезо а 1а С1ибаб езга у|5га рог^обоз 1оз аиготоу||1з1:аз я и е Ьап
ге§гезабо уа б е зиз 1и§агез б е гесгео,... у гобоз ез^оз ггаЬа]оз егап ЬесЬоз т1еп-
1газ 1а тауогГа б е 1оз с1ибабапо5 б|з-ГгигаЬа б е зиз уасас10пез.
А:,;РобгГа бес1гпоз сиа1 ез е1 тог1уо рог е1 я и е зе Ьа асегсабо а 1а Саза б е 1а Си1гига? ^А1§йп а й о
о11с1а1?
В.- Мо, Ь е уеп|бо рог 1а ехроз1с16п б е т 1 Ьуа; Ьа ез^або ехриез^а §гап раг^е б е зи оЬга у по Ь е геп1-
бо -Цетро б е уег1а.

Т г а п 5 Л ) г т а е$1:а$ о г а с 1 о п е 5 е п р а 5 ! у а с о п $ег о с о п езгаг. Е х р П с а р о г я и ё Н а з е5со§1с1о


ипа и о ( г а орс16п.
1. Оигапге уапаз бёсабаз т и Ш г и б б е езрапо1ез Ьап езсисЬабо езге рго§гата б е габ10. ' '
2. и п §гиро геггопзга ЬаЬГа зесиезггабо ип ау|6п.
3. А езгаз акигаз уа Ьап зо1ис10пабо с о т р 1 е г а т е п г е е1 р г о Ы е т а .
4. Ьа бес!з|6п б е по асергаг т а з т ! е т Ь г о з е п е1 с1иЬ зе г о т о Ьасе уапоз т е з е з . /
5. Е1 Ауипгат1епго гобауГа по Ьа сопсеб|бо е1 регт1зо б е оЬгаз.

С о т р 1 е ( а е1 * е х 1 о с о п 1а ( о г т а лбесилба. бе зег о езгаг.

Е1 рге51с1еп1:е А 1 у а г е 2 а п и п с Г а я и е 1а п и е у а сагге1:ега с1е а с с е з о


а 1а с\и6а6 1 : е г т т а с 1 а а р п т е г о з с1е а п о
^аз оЬгаз С1папаас1а$ рог /оз етргезаз рпуас]а5 цие Непеп а зи саг§о 1а соп51гиса6п
бе 1а пиеуа ую.
Е1 ргез!бепге б е пиезгга Сотип1баб азе§иг6 е1 разабо ]иеуез, ггаз ипа У131га а 1аз оЬгаз, я и е 1а
пиеуа саггегега гегт1паба соп гоба зе§ипбаб апгез б е я и е сот1епсе е1 пиеуо ргосезо
е1есгога1. Еп 1а айиаНбаб уа е]есигаба а1гебебог б е 1а сиагга рагге б е 1а уГа, я и е а рег1С1бп
бе 1оз Р'игигоз изиапоз Иогтаба рог боз саггПез рог зепг1бо б е 1а т а г с Ь а я и е зерага-
боз рог ипа теб1апа б е ипоз IО т е г г о з аргох1табатепге.
1а пиеуа са12аба зе е]есигапбо геп1епбо е п сиеп1а 1оз ргоуейоз гез|бепс1а1ез е 1пбиз-
гпа1ез я и е 1а С о т и п | б а б г1епе ргеу1згоз рага гоба 1а гопа.
Т г а п з ^ о г т а 1а5 5 ! § и ! е п ( е 5 о г а с 1 о п е 5 р а $ | у а $ е п а с 1 1 у а 5 .
1.1а5 с1ес151опе5 с1е1 ап1;|§ио рге51беп1е 1иегоп с1игатеп1;е сгШсабаз рог ип а т р Н о з е й о г с1е 1а е т ­
ргеза.

2. Езге а1са1с1е ез т и у е5г1тас1о рог гобоз 1оз с1ибабапоз.

3. Еа ре1Гси1а с1е 1а я и е ез^аЬап ИаЫапбо 1оз ргоИезогез ега т и у Ы е п сопос1с1а рог зиз езгисИап^ез.

4. Е1 а г а М п Ьа з1с1о сопз1с]егас1о ипо с1е 1о5 т а з ргес1ас1о5 сопс1|теп1о5 рага 1а5 сот1с]аз рог 1;ос1а
пиезгга см\\гаа6п. _ .

5. Еоз П1ПОЗ у 1аз П1паз егап ебисабоз с1е Иогта сЛРегепге рог 1оз ргоИезогез с1е 1оз апг1§иоз з1згетаз
ес1исаг1уоз.

6. Е1 ес1№с1о ез б е т о М о рог е1 Ауипгат1епго а г1па1ез бе1 31§1о разабо ггаз уапоз 31§1о5 б е аЬапбопо.

7. Сиагго ]6уепез зоп бегеп1бо5 рог 1а роПсГа рог 1оз 1ПС1бепгез осигг|боз еп ипа б|зсогеса б е Аго-
сЬа 1а разаба табги§аба.

8. Е1 п и т е г о б е сопггагоз еуепгиа1ез зега а т р П а б о рог пиезгга е т р г е з а .

Т г а п $ ( о г т а 1а$ $1§и1еп(е5 о г а с ю п е з ра51Уа5 з е ^ й п е1 т о с 1 е 1 о .


Е|.: Е/ ед/У/с/о ^ие сопзгшИо еп ггез те$е$.
5е сопзииуб е/ е&фао еп иез тевев I Сопвггиуегоп е/ е&фао еп 1гев тевев.

1. Еаз 1пз1гисс10пез 1'иегоп бабаз бе Иогта росо с1ага.

2. Еоз сопсигзоз б е т и з Ьап 31бо ргоЬ|Ыбоз еп 1оз сепггоз ебисаг1Уоз.

3. Езге апо 1а й-ига Ьа з1бо уепб|ба йсИтепге еп е1 ехггап]его.

4. Миезгго т1п1згго Иие гес|Ыбо т и у Ы е п еп уиезгго раГз. ""

5. Н о у 1о5 реп6б1соз зоп 1еГбоз соп т и с Ь о 1пгегёз.

6. Е1 Шпегапо бе 1а ехсигз|6п Ьа з1бо рго§гатабо у ргезириезгабо.

7. Ти рго1езог Ьа 5160 §а1агбопабо еп е1 а Д о б е ареггига бе1 сигзо асабёт1со.

8. Ауег М ти1габо рог по Неуаг е1 С1пгиг6п б е зе§ипбаб.

поуеп4а у 8 е ! 8
Т г а п 5 ( о г т а 1а5 $ ! § и ! е п 1 е $ о г а с 1 о п е $ е п с о п 5 ( г и с с 1 о п е 5 с о п 5е.

1. У | т о 5 рие 1и15 по 1о 1:епГа 1;егт1пас1о.


2. Еп зи саза 1:ос1оз 1ееп 1аз геу1з1;аз с1е1 согагоп. _
3. Еп пиезгга пиеуо етр1ео §апаппо5 т а з , рего "[атЫёп 1;епетоз т и с Ь о т а з 1:гаЬа]о.
4. А1 гегт1паг 1а с1азе Ь а Ы а т о з б е 1о 1трог1:ап1:е дие ез робег у1а]аг рага ргасИсаг 1аз 1еп§иаз.,
5. Еа §еп1:е сотеп"1:а рие уа а зиЬ|г е1 ргес10 б е 1а §азо1!па.
6. У е п б е т о з р1зо а т и е Ы а б о еп гопа а]агб1паба.
7. Еп е1 погге б е Езрапа 1а §еп1;е с о т е р1а1:оз т а з 1"иег1;ез. _

Ь е е 1о$ 51 §и1еп1е$ ( е х 1 о $ у Я^а(:е е п 1а5 с11(егеп1е$ т а п е г а з с1е е х р г е з а г 1а 1 т р е г $ о п а М с ] а ( ] .

ЕЬ АВАМ1СО. А1КЕ ГМЕША/Е5


О к е п яие е1 р п т е г аЬапко {ие 1а Е 1 а Ь а п к о езрапо! сопзга Ле уап- Г а т Ы ё п Ьау ^езГоз соп шеп8а ]е8 И-
т а п о с1е Еуа. Т а т Ы ё п 8е сиеша 1а 1еуеп- 11а8, с1аУ1|о у ра18 о ра18а]е, ипа Г е к о гесгоз:
<1а <1е 1а Ье11а Кат-З!, Ы]а с1е ип раре! с1есогас1о с о п И- - Ароуаг 1о8 1аЬ108 еп 1о8 раёгопез о
тапс1агт сЫпо цае, еп ип Ьа1- |уег808 тог1уо8 яие 8е §иаг(1а8: " К о т е йо".
1е с1е та8сага8, «е яшсб 1а саге- |С1егга е п ипаз §иаг(1а5. - АЬапкаг8е Аеврасю: " М е егез ш-
1а рага а§каг1а у с1аг8е а1ге, у <1е I Е п Апс1а1ис1а зе ЛКегеШе'.
аЫ плаб е1 апИи§1о. Ьо с1егго ; <1е8агго11б и п реси1кг у - Разаг е! с1ес1о рог 1а8 уагШав: "Те-
е8 яие Го(1а8 1а8 си11ига8 тИе- 1сг1р11со 1еп§иа]е с1е1 пешоз яие ЬаЫаг".
паг1а8 Ьап (:ешс1о оЬ]е1о8 8ете- аЬап1со, с1опс1е сиаГго - АЬап1саг8е соп 1а шапо 12яи1егс1а:
)ап1е8. Рего 1ие ипа уег шав Е«рапа 1а яие ог1епГас1опе5 с о п с т с о р о 5 1 С 1 0 п е 5 сгеа- "N0 сояиегеез соп еза".
(ИяшЬиуб а1 шип<1о е1 аЬап1со р1е§аЫе Ь а п и п гога! с1е 20 81§по8 соггезроп- - Сеггаг1о Ьгизсатепге: "Те оЛю".
&е$Ае Огкше, У1а Релиза!. сЬепгез а 1а5 1егга8 с1е1 аЬ^аЬего. Рего Е1 Ро/5.

ЕА РАЕЕЕЕКА. ЕА 8АКТЁЫ ОЕ008МАМС05

Еп Уа1епс1а, Са1а1ипа у 1а« 1«к« Ва- Ез, 31П <1ис1а, е1 р к ю езрапо! рог апю- Ьазга !а ГесЬа Й1е геаЬгаёа рог }о8ё Сги-
кагез 1а заггёп зе П а т а §епёпсатеп1е поша81а у «е епсиепгга сйуи!§а(1о рог §иё8 еп СогпеИа, ВагсеЬпа, еп 1984, у
рае11а, рего е1 шзггишепго рага сос1паг Юс1о е! типс!о. Еаз раеПегаз арепаз сЬ- !а с!е §и8Гагоп 15.000 регзопаз. 5и8 т е -
кз раеНаз ез оГга соза. \]п гес1р1епге йегеп еШге 81, §иагс1ат1о 81ешрге 1а5 сЬёав егап: 10 теггоз с1е (Ьате1:го у 45
р1апо, апсЬо у росо ргойтс1о яие з1гуе т 1 5 т а 8 ргорогс1опе8, у уап ёезёе ип сепп'шеггоз с!е ргойшёЫас!. Езге ЬесЬо
рага ргерагаг к рае11а, р к ю яие ргосе- Лашегго с!е 20 сепп'теггоз Ьазга ип езга ге§15Гга<1о еп е! ЫЬго Ситпе5$.
с1е к Ьиейа уа1епс1апа у зе сошропе тегго. Рего Г а т Ь к п еызгеп раеНегаз §1-
аггог соп ип зойко, агайап у сЬуег- §апге8 яие 81гуеп рага асюз т Ы й т с ! ! -
508 1п§гес1кп1е5 с1е т а г о <1е топгайа. пагюз. Еа раеПа т а з §гапс1е (1е! шипс1о
Е1 Ра/5.

Сотр1ега е1 сиабго соп е)етр1о5 бе 1оз Гехгоз апгег1огез у ехрИса е1 г1ро бе а§еп1е.

е|етр1о адепТе |
ра51уа соп зег
ра5!уа соп е5^а^

соп5!гисс!6п соп зе
3." регзопа р1ига1

поуеШа у 51 еIе
С о т р 1 е ( а е1 $1§и1еп(е а п и п с ! о р и Ы к 1 ^ а п о я и е 1га1:а з о Ь г е п о у е ( 1 а с ] е $ ( ё с п 1 с а $ .

]>игап1ю 681% а п о и п а ^ г а п поVес^ас^ е п е 1 т е г с а й о а.е 1а 1 » 1 е Г о ш а


Ш О - Ц И : 1а 11еёа11а й е и п п и е V о орега(1ог ц и е о ,айпез
р г о п Ъ о р а г а 8аЪег1о, с о п е 1 Ийет а с Ь и а 1 . Ь а ш с о г р о г а с х о п а 1 т е г с а < 1 о ез-
Ье пиеVО орегабог 1а в а Ъ и г а с я о п р^еV^8^Ъ1е йе 1ав гейез а Гша1е8
с1е а п о а с а и з а 6е1 сгесшиеп1ю йе! пшпего бе сиепЪез д и е 1а 1;е1е-
! Г о ш а т б V ^ 1 с г е с 1 е п с 1 о е п Е з р а п а а и п п 1 а п о асе1ега(1о.

ТЕЬЕГОЫХА М 6 V I ^
Р П Ё Н А УО Е N ^ Е V О

С о т р 1 е 1 а е$1:а5 ( г а $ е $ и(:1М2апс1о 1а с о п 5 { г и с с ! 6 п с о п 5е е п и п 1 1 е т р о а(1есиас1о


у ( Л 51 е1 а ^ е п ^ е е 5 с о п с г е * о о п о .

1. Еп Рага§иау (ЬаЫаг) §иагапГу са51;е11апо.


2. А1 геог§ап12аг 1а ЫЫ1о1:еса сеп1:га1 (ЬаНаг) т и с И о в НЬгоз рие по
е й а Ь а п са1:а1о§ас1о2.
3. Тгаз 1о5 с1|51:игЫо5, (ргоЬ/Ыг) 1а5 тап1[е51;ас!опе5.
4. О е з б е е! а1:1СО б е ариеНа саза (ёмзаг) 1а5 топ1:апа5 т а з а11:аз б е
1а 20па.
5. (Ое1ес1аг) ип пиеуо У1гиз рие ез1;а аРеДапбо а §гап раг1;е б е 1а
роЫас16п 1п1'ап1;11.

^) 1пс1!са е п сас1а с а $ о я и ё у а 1 о г 11епе 1а с о п $ 1 г и с с | 6 п с о п 5е.

• огбеп 5иау12аба 1. 1а уегбаб ез рие зе а§габесе зи ргезепс1а еп езгаз геип10пез гап сотр1е]аз.
• сгГг1са зиау|2аба 2. М о зе Ьасе езо, рог 1ауоп
• тобезг1а 3. Н о т Ь г е , ]иап, уо сгео р и е езо по зе Ьасе соп ип с о т р а п е г о .
4. Еи1з, Ьуо, по зе Ьозгега сиапбо ге езгап ехрНсапбо а1§о.
5 .51 зе ргезга роса агепс16п, по зе епг1епбеп Ы е п 1аз созаз.

[ Р и 1 ё п о я и | ё п е 5 р и е ( 1 е п $ е г 1о$ 5 и ] е ( о $ с1е 1о$ у е г Ь о з я ^ е е$1ап е п с и г $ | у а ? А п а П г а


е1 ^ ! р о с1е а § е п ( е .

1. М е Ьап уие/Ю о//отог б е 1а оИс1па б е етр1ео; геп§о рие ргезепгагте а11Г т а п а п а а 1аз 10.
2. Еп ариеНа г1епба а1епсИап т и у Ь|еп а 1а §епге.
3. Неуап 11атап(1о а 1а риегга гоба 1а т а п а п а , рего по Ье аЫегго а паб|е. V:,
4. М о 1о/тап зе/есс/опобо рага 1а 11па1 у езга т и у безтогаНгабо.
5. Сопуосогбп пиеуаз р1а2аз е1 рг6х1то т е з , Ьау рие езгаг агепго.

К г К ! поуеШа у осЬо
Ь е е 1о5 $1§и1еп1:е$ 1ех^о$ у с11 я и ё г е с и г 5 о 5е Н а и1|И2ас1о е п сас1а с а $ о р а г а е х р г е з а г 1а 1трег50па11с1ас1.
С1а$№са1о5 е п е1 сиас1го 5 е § й п с о г г е з р о п с Л а .

Те 1о с1|'до
'еп зепо, еп ез+аз 311-иас1'опез Хап уюкп+аз/
ипо по заЬе сото асХиаг- з1 тагсЬагзе А^иI, 31 9и1егез сопзеди1г а1до, 1"е 1о
согп'епбо о адиап1-аг е1 сКараггбп. +1епез диг Ьизсаг Хи 5о11+о, 1исНаг у
1исЬаг Иаз+а 1одгаг1о, по Хе геда1ап
тба. Тобо е\о 1о заЬе, по ез
пас1а пиеуо.

Уп
сотип1сас1о о^|'с|'а1
с1е1 Ауип1-ат1еп1-о Иа
с1е5теп+1с1о цие 1аз оЬгаз бе
асопс1|'с10пат|'еп1'о с1е 1а 20па Ез+ап сотеп+апбо
сеп+го Иауап 31с1о 1"егт|'пас1аз, резе цие 1а5 с\а5е5 зе
а 1оз гитогез ^ие зе Иап ез+або зизрепбегап 1а й11-1та
езсисИапбо рог 1аз саНез с1е пиез+гс зетапа, рего по
С1ис1ас1. Е1 еяигро с1е доЬгегпо езрес1^1сап 1а саиза.
р1с1е с11зси1раз рог 1а с1етога
еп 1а сопс1иЗ|'6п бе с1|сИаз
+агеаз.

1огта1 Тогша! / т 1 о г т а 1 1п1огта1

поуеШа у пиеуе
^ $ и Ь г а у а е п 1а$ 5!§и1еп1е5 ( г а з е з 1о$ е 1 е т е п ( о $ у 1а5 е51гис1:ига$ я и е р е г т 1 1 е п и п а ! п 1 е г р г е ( а с 1 6 п
§ е п ё г к а о я и е г е Л е { а п 1а 1 т р е г 5 0 п а И с 1 а с 1 .
Е).: Сиапдо ипо хе /о ргоропе, соп5/§ие тисЬаз созаз.
Сиапбо ипо зе /о ргоропе. соп5'1§ие тисЬаз созаз.
I. С а б а уег рие уез ез^оз рго§гатаз бе 1:е1еу!з|6п, 1:1епбез а берпт1г1:е.
2 .51 ри1егез сопзе§и1га1§о,1:1епез рие езраЬПагге,
3. А т е п и б о 1:е епсиеп1:газ еп 1и§агез рие п о ри1егез У1311:ап 11ас1епбо созаз рие по 1:е арегесеп.

]ау1ег, с о г г е 5 р о п 5 а 1 с1е1 рег\66\со О е МеШе, Н а $!с1о епу1ас1о а 1а М Ь г е г Г а С г и 2 а с 1 о 5 р а г а г е с а Ь а г с]а1о5


5 о Ь г е 1о 5исес]1с1о а11Г. Е 5 ( а 5 5 0 п $и5 п о 1 а 5 , о Ь ( е п 1 ( ] а 5 с Л е з р и ё з б е Н а Ы а г с о п е1 а§гес]1с1о, с о п и п 1:е$(1§о
р г е 5 е п с 1 а 1 , с о п 1а герге5еп1:ап1:е с1е 1а5 е5Сг11:ога$ у с о п 1а р о П с Г а .

Р0ЫС1А
- Нап 81йо 1беп1:1йсаба8 рог е1 ебйог, ВепЛо Но- ЕВ1Т0Н АОНЕВ1В0 I
бпйиег, у рог е! ИЬгего, с о т о А11С1а В е п й е г у - N0 1е епЪгебаЪап е! еарйШо V, езепсха! р а г а еп-
М.- ^08ё Таггеда. ъепбег 1а поVе1а Виепов теЬбйюов.
- Зоп а ш о г а з бе поуе1а8 роИехасаз ЪазЪапЪе Га- - РегЪепесе а и п а з е п е бе поуе1а8 рие 1е8 езга
тозаа. риЪИеапбо у рие зе \?епбеп т и у Ыеп. 8е Ьа-
- 31§иеп е п рагабего бевсопосхбо. Ы а п Ыориеабо е п 1а й Ш т а , а р е з а г бе рие 1а8
П а т а Ь а у 1е8 т а п б а Ъ а соггеоз е1еегг6п1со8 1о-
боз 1о8 бхаз, уаг1аз уесез, р а г а ап1таг1а8.

ТЕ8Т1О0 РНЕЗЕМС1АЬ
^ - Ую с о т о боз зоуепез т и у бе18абаз з е асегса-
Ъап рог беЪгав бе 1оз боз Ь о т Ъ г е з . М.^ АNТОNIА АВАВ, 1а гергезепгапге I
- 8опге1ап сопс а г а бе та1Vаба8 у бе Г о г т а Ыз- - Езег1Ъеп поVе1аз ^иVе^1^1е8. Зи й Ш ш а поуе1а,
ЪёПса 1ап2агоп е1 сиЪо соп р1пшга уегбе. Виепов теЬбйюов, е з и п а ЪгисШепга ЫзЪопа
рие ве безаггоИа е п с ш б а б е в бе Еврапа е Шз-
^ - Ье 8Г1ШГ0П |ТОМА С А Р 1 Т и Ь 0 V! Е з ехггапо, рапоатёг1са.
рего 1пз1зге е п рие 1о оуб е1агатеп1,е.
- N0 Ьа ллаейо а уег1аз безбе е1 ^иеVе8.
- 8иГг1егоп и п а епа ]епае10п т е п г а 1 т о Ц у а б а
рог 1аз еопвШпгев гее1атас1опез бе1 ебИог.

Соп езГОБ с^асоз, гес!ас1;а 1а по1;1С1а у 5и й1и1аг. Оезриёз, сотрага1а соп 1а яие арагесе еп 1аз с1ауе8.
^ ) Р д а ^ е е п е1 51§и!еп1:е г е с о г ^ е с1е 1а 5 е с с ! 6 п с1е с1ерог^е5 с1е1 р е Н о с П с о Е/ Ра/х я и е с1е5агго11а
1а т ! $ п п а п о 1 к 1 а е$(и(Лас1а е п е1 е]егс1с1о 2 5 6е\о с1е1 А 1 и т п о .

ЙЦТОНОУШЗИЮ АЬатога
ОЕРОПТЕ8
т1еп1а Ноу еп Аг^епШа сопдшНаг е1 МипсИа! с1е 125сс Ш ВИбВУ АизшИа (1егго1а
49

а 8ига/пса еп ип раггШо аразюпаШе Ш И Ц Р 8егро ОагсШ, а сиагго ^о1рез с1е Соозеп еп Зеге!

Е1 АНёНсо аггаза еп СНашагКп


и айс16п гшйпсИзй зе атойпб сопЬв е1 ргезйегйе, еп1гепас1ог у )идайоге8 сЗезри^ йе ипа ЬосЬотоза (1еггсЛа
зи созгитЬгс. Е1 §о1 йе Мопеп-
гсз V^по с1е ипа 1епаг Зи^айа
Кай1. я и е зе туспго б о з гс^агез
еп е ! т е б ю с а т р о , е п с о т г о а!-
50 йе е 8 р а с 1 0 у 1о аргоУссЬб
Йга1 НМНО: ВьшП: М к Л е 1 . С а т р о , р а г а т е г е г и п ехсе1ете р а з е а
Ма С№аг, Ркй)^ Саг1о5; Вн1оп-
I 4) (КагетЬеи, т . 61), Нв1виега (Ейю, т.
! 69). Ш (Са»1!з5. т 50); Паи! у МопеШез.
йо. Еп 1а Га11еп1г6
уо еп 1о з и у о :
а.
КоЬегго Саг1о5, ц и е Гие йегпЬа-
Мопепгез е з г и -
а саЬесег у
тагсб-
: А1М0С0 б* На1№<Ь Мо(1па: в а ^ . Оата-
; (га,Омто1.Д^!аа{Уа1егй1,т.е31,Ва(а-
5Ыап, АЫ зе йе5р1Й1б е! Майпй,
я и е Уо1У1б а з и ги1па ЬаЫгиа!. Е1
НКап1еп:
120 У1ГЧ1Й йе
I !а, 88)01, Сар:]ЁУ1{а. ао№ Мач (Со-
\. т 7В); НазкеШатк (Раивдук. т . 89) Лгкчко й о з &&:\
510пез йе 1а йеГепза а й е -
; бЫвк )-й. М. 8. Рапа д ш каса Поьело
I СиЮ» у Нопвпй5 саьесва. 1ап1айа у е1 с о т р а с Ю с е т г о йе!
М . М. 13 АдиНш ф»1а е1 ЬгОоп а СиИ у с а т р о . йе ипа йеп51Йай т а г е а п -
ге р а г а Яеа1 Майпй, е1 т е п о з
1-г
! ро у Ьа1е р(К еШге 1а5 р1етпа5 а Вютп.
[ М 30. А9и!(ега оиЛа е1 Ь а ^ а авЛ)п-
йепзо йе 1о5 еяшроз. Соп з и з
I 00 у с«)а а Каз5^Ьшпк. фзе (1е5У1а ^аоа е п о г т е з Ьояиегез е т г е Ипеаз.
с о п и п а Й15гапс1а 51Йега1 еШге !а
; ^о^* Мал рага ёЯе * 5 р а « оипво
1-З.М 38.&^Ёгсспиа(1сустага50(1е йеГепза у 1а йе1атега. соп ипа
НаззвНмшк йеяй 1ивга Ое й еадкм м- йезсопПапга У15|Ь!е е п зи е т г е -
^Ыег(1в Ое! Згег згап(]е.
Аг!ё11со
теЙ10а
пайог. е! Майпй (1е53рагес|6 йе1
А гЪПго: 1(фе7 №е1а. А п н х ^ а Вага)а.
^^мй Мап. у ВоЬет СатЮз. у ехриМ а
т а р а . Е1
заг с о п Пгтега еп е1
сотепгб асо-
сат­
ро. с о п я и 1 5 1 а п й о 1а ре1о1а 31п
Ё^зт. рог ипа «КгаОа а С^кIеV^а.
иию СП й 8т1й )*и. 62.000 регеопаз. П1пейп ргоЫета. Еп а18ипо8 са-
505 1о соп51ёи1б р о г р и г о т ё ю -
йо. еп 01ГО5 р о г е г г о г е з йе 1о5
се1Июсатр1з1а5 йе1 Майпй, агиг-
Й1Й05 р о г 1а рщапга йе з и з пуз-
5 А М Г А О О 5ЕОЬКО),Л. Мя^ПЙ
Е1 АЫепсо ризо а! Мас!пс11гет1:
1ез. Ои11 ге§а16 и п Ьа16п а .ЛвиЛе-
га у На55е1Ьа1Пк 1(^6 з и р п т е г
а и п тоП'п (1е сопхкиепсшз ш-
50!. Кейопйо регй|6 !з ре1о1а у
са!си1аЫе&. ГгеШе л ипа геа!и1ай
Наз5е1Ьа1пк арагес1б йе пиеуо
зи еяи1ро
1то1егаЫе рага с1 т а ( ^ п с 1 | 5 т о :
Ь а еп(га(1о еп Ьаггепи.
р а г а йеЗаНе ип гета1е Ггапсо а
} о 5 ё М а п . Рие е! зе^ипйо
еп ип сзтайо с1е ех1гста 11еЬ1]1-
с1ас1. са(!а \сг т а з с е г с а (1е 1оз
1а сопГ1гтас1бп йе Наз5е1Ьа1пк
у

риезюз ^^езсепзо, соп гекроп-


5аЬ11к1ас1е5 тй!11р1е5. \! 1о еп-
Рог зириезю. 1П1егУ1по е1 1ег-
с о т о рго1аеоп15га йе 1а посЬе.
еп
сего- Ое р п п с 1 р 1 0 а Пп. ОеГеп-
1еп{11б 1а § е т е . цие з е !еуап1о еп
Й16 с о п е! сиегро е! Ьа16п еп 1а
а г т а з у саг^о !о 11П(Зо а т с
сзяиша. езрего 1а 1псогрогас1бп
еяи1ро
с1оз емс!епс!а5: е! деза51ге (1с зи
у 1а а р а Ь и Н а Ш е \чс1огм
(5е! А(1с11С0, я и е зе р е г т и ю с!
йе !>о!ап у уо1у16 р а г а с г и г а г ип
г и г й а г о ргес1050.

ёипдо 11етро.
1и]о р е г б о п а г 1а 8о1еа(1а еп е1 з с -
Й1Гегепс1а
Ьо8 ео1е5 1га51айагоп а1 т а г -

С1гси!а ипа 1еопа рог аК] д и е с а й о г 1а е т г е 1оз й о з


еяшроз. Е1 Аг!е11со;иЕаЬа йе т е -
ехрЙса 1а еПсааа а (гауех с!е 1;1
1асг!са. с1е 1о я и е аКога зе Йспо-
т1па ецигро сопо- Уато*;, е1 А11с-
Ые, соп ип Зирайог
т о п а . Ыеп риезЕо. шГгапяиеа-
гап йес151\
с о т о На55е1Ьа1пк. 5о1аг1. ц и е
1ко, я и е а у е г ^ишо а гЫоз зиз

тN0еЙ1а йе 5ассЬ1, 1а
Перо йе рипгЛЫз а1 о ^ и ф о . соп
Зи^айогез а 40 п1С1го5 (1е МоЬпа е1 йезйёп аргоУссЬб
еп ипа е$1гесЫ5!та Ггап]а цие ге-
5и11б 1П8ирегаЫе рага е1 Ма(1пс1,
\йх%о ЛопАк \о%
Й1Пс1Ь Теп1а З1гш
ргтга с о п ^гап сагееопа,
1е гезиЬб
р а г а ЬасеНо а 1а езра1йа йс Ке­
еяифо
Еяи1ро (1е5сопсепа(1о, саоисо.
5Ш г е з р и е з и а ргоЫетаз Ьаз1со5
Ьауа.

&о1аг1
йопйо у Не!§иега. НаЬШйозо у
||51о. Гие и п а ре5ай|!1а
еп е! ГйтЬо!. 1\зг 1о У1510- ТохЬаск р а г а е1 Майпй. яие г е г ш ш о Ье­
сопк1с1ега ц и е з и е ^ ш р о т е г е с е Молвтвв, (^о1а<1о с1е госШаа, еп ип т о т е п ( о де1 раг(1с1о. сЬо ипа репа.
е! гга1ат|ето !а5 сиабпИах {1е
е51ге11а5 я и е зе геипеп рага Зи^аг В122агп
С а 5 1 1е сопУ1по !а ехри1з16п

Аг1ё11С0
$ т МоПпа п о ИаЬпа зисесИЛо
йе еп е! сот1епго йе! зе-
!оз рагП(1о5 (1е САЧСЕР. Сопрге- рипйо П е т р е . Е1 ЬаЗб е!
§ а а 1оз ^иё1^с^оге5 еп е! 11о[е1,
(11се 1а а!теаа6п у 1о5 Меча а!
р151бп у регйопб 1а У1Йа а зи п-
\-а1. N0 Ь120 з а л о г е , а резаг йе
ез1е ЬотЬге 1е сиема
с а т р о - Соп и п а 1асга апа(1111а: а
ип типс1о
е п с о т г а г и п а а1шеас1бп-
I М1С1. Ё^Е2, МаёНа
А р г ш к г а У15Ш. 1а р г о е -
Ыапсоз яие а 1а5 У1П:и-
с1с5 го|1Ь1апсах, У са51
с е т г о з соп5{ап1е5. N0
3!01гаЬаЗо
1е а МоЬпа.
ге<1е<)оге5 (Ле! агеа. К.а-
П!еп рис1о тап(!аг а зи
Й18Гги1аг й е и п а о р о П и п 1 Й а й Ь^з-
гопса. Рага !о5 со1сЬопего5 т з з

па. е1 §1.1аг(1ате[а с1е1


га (1е1 А11е[кю е п е! Вег- пас1|е хе геГепга а Мо1}- еп з и т а . еп 1а гопа рог еяи^ро а ргезюпаг еп асегптоз Гие ипа йесерс16п. р о г -
Ма1 ргерагас1о, 51п с1!5епо П1 паЬеи 5ега соШаёа а
теЙ1г
Ь| цие 5е асозШтЬга а е1 с а т р о йе! пуи!, ри-
У1еЗо
яие р о с а з уесез Ьап У151о а з и

ауег
п ё о г . (1е51ги1(Зо. е1 Мадпс! рас)е- раг11г (^е На5зе1Ьа1пк; у еяи1ро уепсес1ог. Рего а 1о5 ропегоз. V (1о ас1е1атаг 5и с1еГеп5а пуа1 еп ипа 51гиас1бп гап
эиз 80!е5, о с1е Я а П 1 е п у Ьазга е! те<1|0 с и т р о , 1атеп1аЫе. Еоз Зи^айогез п о ! о
е!б ип са1уапо Ггете а! .АИспсо. е! рагг^йо (1е ]а- рог езо па(11е гераго
епгепЙ1егоп аз!.
теЗог. р1атеат1еп1о.огс1оепс1еа131за
я и е и е п с т е п о з р е г о !о аргоуе- зи рог ипа у е г асепа(1о т а з ЬаЬпа 5ис«сЬ(1о ауег еп с1. Рего Мо1ша ридо ехр!огаг 1аз сиаН- Ьез заЬб ипа уе-
сЬа Нау раг(1(Зо5, у езге 51П е! еп !а р о п е п а йе! ез о1га езреае у по (1а11е5 с1е На55е1Ьашк. п а а т а Ы е , у йе а1§ипа Гогта ге-
АопАг зиЬб т а к Ьит111ап1е р а г а 1а Ь1П-
Гие и п о ё е еПоз,

Ез яие ЬиЬоЗи
т а к 1о5 спЕгепа<Зоге5 я и е !о5 Ги1-
зе Ш!(1епГаЬи1о5а у
гоЗ
рге51бп йе !о5 ^Ыап-сЬо, рага
АМёисо. О те^ог <11- зе 1е рие(1с тесЬг с о т о
ЬаЫаг соп а ип сапсегЬего сиа1-
рибо йезпидаг а Тоя-
Наск. рис1о сопсе<1ег5е сЬайа й е ! Майпй, цие по а ^ и а п -

\1с1о-^а- ргор1еааа. ЯП ё1 а ти-


Ьо115(а5. С1ег1о соз у с!е 12 ццЬс1а^ усП!- ди^ега. Ез (11Гегетс. ге- зи р п т е г й\& Ас е1опа 1б г а т а сопйезсепйепсиг Рог-
г п о з а цие 1е с1аЬап а
с)1сЬа
й о г е 5 1 т р о л а п и 5 1 т о 5 е п !а сЬоз теггоз (1е ё^згап- р г е з е т а 1а т о й е п и - е п езга саза... Яие е1 зееипйо гхетро з61о зиую
па с1е1 А11сисо — На55е1Ьа1пк у
$о1ап а 1а с а Ь с г а — . р е г о т а к ТатЬ1еп
сас1а ило де зиз гоЬо5 а а роПепа. {1н(1 5и сиа11<4а(1 т а з
за!- РЪгяие ез аН1 с1оп(Зе Зие-
Рог МоНпа, аап1еп с о т о т а г е п а й е 1ГГ!гас1бп рага
е1 т а й п й 1 5 т о , а т о ( ! П а й о у Наг-
с1е Ьа16п.
а^гапЗа,
ройегоза по ез(а еп к>з
Ьа1опе5 яие с1е {1епе. 31-
Ьоу пе у 8а11а, у п о 11е-
аГ1С1бп
1псараг
гга5сеп(1ета) Гие е1 ^ЬгесЮ с1с Ка- с1гап п о т Ь г е з ргор^оз ^а. йопйе НС Ю йе г о й о , Ьа аЬпо 1а
пе 1а а т е п а г а йе с1е8р1-
уейа с о т г а е1 рге51Йетс. е1 е т г е -
П1еп а ТозЬаск.
1гаг зо1исгопе5 рага з и р е г а г 1а
агЫ-
(ТозЬаск. Кес1от1о.
<1е! дгиро регёеёог
Е! Мас1п<1 арепаз 1е по еп с1 геггиопо яие
а з и т е у де! яие ЬЬсга.
йо е п с 1 т а - Рог МоНпа.
пайог у ! о 5 Зи^айогез- Ео Ь1го
еяи1ро.
г е т а Е о (411го5 е т г е 1о5 51, е! т ! 5 т о киагйате-
ар1а5[ап1е рге51бп де! А[1ёпсо. Оии у з и з рсгй^а.'? ( к
1ге5 ра]о5 СП п о у е п 1 а 13 а! яие п а й а т а з Пе-
соп езггиепйо. 31п г е р а г а г сп § а з -
р а 5 0 , а зи
ц и е 5б1о Лаяиеб еп 1оз рг1тего5 Ьа16п, с1 Маёпй е п те­ Юя Еа ^ е т е Й1З0 Ьа51а. То(,1о5
т 1 п и 1 0 5 ) . 1 а т р о с о !е и п 1егсю де1 с а т р о ез ^ г е1 11а!1апо яи150 зе-
с11е2 т1пишк, Р.п е з е рег1011о с1с л е г а ! . . . ) СП аячеИая1п- рЫгаг еп е ! ЬапяшЛо.
п о : е п и п ппсоп йе1 ВегпаЬеи.
оЬЬёб а ипа аспуйай зиуо.
<^11с1а5. Каи! рагес^б ^ [ З р и е ь Ю а Мфгегааопез яие йепа- !о5 ЫпсЬак йе1 А11ёг|со се1еЬга-
еха^егада соп Ггкиеп- Рог МоНпа у зи V айп по Ьа ийо сараг
т а с Ь а с а г и! .ЛПёнсо. с о т о е з 1еп ап1е5 а 1оз ёеГесЮз Ьап ипа ц г а п укгопа
гез ПсЕаёаз а ! агеа о с о т р т о т 1 5 0 соп 1о5 а1- бе ехрИсаг рог яие.

С 1 в п 1 о ипа Ц 8 Ц
1. ИегиЖса циё е\етегмо$ сотропеп 1а по1:1С1а йерогша (5оЬгети1агдки1аг, 8иЬ1:1Ш1аг, епггаба о епсаЬегат1еп1:о,
сиегро йе 1а по1:1С1а). К.еЛех10па зоЬге 1а рге5еп1ас1бп У15иа1 (1:1ро у гатапо йе 1е1;га) у 1о5 е1етет:оз ^гаЛсоз (Го-
Юз, езяиетаз, егс.) яие розее.
2. $епа1а ^иё сагасгег131;1саз Ип§й151:1саз ргор1аз йе1 репой1зто йерогйуо йезгасап еп 1о5 1:11;и1агез у е1 сиегро йе 1а
по1:1С1а йе1 репойко Е/Ро/5.
3. Сотрага е1 рипш йе У131;а йе 1оз гейасюгез йе езга поГ1С1а у йе 1а йе1 реп6й1со 1а «агоп гесо§1Йа еп е1 е)егс1-
сю 25 йе1 ЫЬго йе1 А1итпо. ^Ройпаз йейис1Г з! зоп'ТогоГоз" йе1 Неа! Майпй о йе1 А1:1ё1:1со йе Майпй?

^) К е 1 а с 1 о п а 1а5 р а 1 а Ь г а 5 с1е 1а$ с1о$ с о 1 и т п а 5 .

/ са^ё соПаёо • 1из1:гап Ьо1еап баг §газа, Ьегипаг; спНаг; етЬо1ап риНг
/ сагпё с1е с о п й и а г • с Н о т р а , с Ь о т Ь а , Ьиго, ри16уег
/ сопс1ис1Г • Гаго1ез, 1'апа1ез, Ь с о з
/ Ыба • ||сепс!а, разе, Ьгеуе1:е(а), НЬгеШ, ге§1з1:го
/ (агоз / 1исез • |-|аЫсИие1аз, е]е1;ез, 1'гуо1 уегйе, уа1п1саз, рого1:оз (уегйез)
/ Ье1абег1а • "Итбп, §иГа, б|гесс16п, т а п и Ь п о , гиеба, тап!уе1а
/ ]ис1Газ уегбез • ез1:атр'||1а, "ИтЬге
/ ||тр1аг 1оз гарагоз соп с г е т а • тапе]ап § и 1 а г
/ зе11о • пеуегГа, зогЬе1 ;ег1а
/ зиё1;ег / ]егзеу •
/ "[араз • Ьогапаз, Ьосаз, Ьори11:аз, за1аб11:оз, ЬосабШоз, Ьосас1|1:оз, р1сас1ега, еп1:гетезез, разаЬо
/ уо1ап1:е • р|сабаз, разара1оз, р|риео, р1сас1а, р1саб||1о, епза1аба5
/ уоппЛаг • уо1уег (а1 е з г б т а д о ) , беропеп беуо1уег, агго]аг
/ гито • роНега, па§иа, зауа
• соп сгеппа, соп 1есИе, р1п1:або, ппаггопс11;о

Ь е е е1 $ 1 § и 1 е п ( е 1 е х 1 о .

В е п с г о с1е й о з й / а з , е1 з1§1о Ь а Ь г а с ш п - а и п а у е г 1 п т е Й 1 а 1 о , г е р г е з е п Г а й о е п ГезГ!- '

р Ц й о и п а п о т а з з т я и е 1а п о г 1 с 1 а Г е п ^ а 1 т - т о ш о з 1 а п § 1 Ы е 5 , з х п о я и е з е а п г 1 с 1 р а п а1

р о г 1 а п с 1 а р а г а 1 о з я и е а Ь о г а т е г о с 1 е а п . с а п ю у 1 о г т а й е о Г г о з я и е у е п й г а п й е з р и ё з ,

А я ш р и е с 1 е х ^ п о г а г з е е! а п о е п я и е з е у х у е , у с г е а п й о п и е у о з г е з Г х т о ш о з 1 а п § 1 Ы е з е п р 1 е -

т 1 е п 4 е п я и х е п е з с И с е п я и е е1 Ь о т Ь г е п о п а с о п с 1 е п с 1 а й е 1о Ь е с Ь о Ь а з Г а Ь о у . М а г с о з

р и е с 1 е е з с а р а г а з и ё р о с а . Ь а Е й а й Ае П е с к а , у К о з а г ю 1 § п о г а п 1а Ы з г о п а . Е 1 А й е 1 а п 1 а й о

Г а п г о с о т о 1а ЕАлА М е й 1 а , з е п о з о & е с е г о - з е з к й а е п з и р п т е г с а р к Ы о , у у о Ь и Ь ^ е г а

с1ау1а е п е1 й х а я и е г г а п з с и г г е . А й п е з Г а п р о й г й о р е г т а п е с е г а з и 1 а й о з1 т ! о й с ю Ь и - |

а Ы е г Г а з 1а8 т а п з х о п е з и т Ь г о з а з с1е1 К о - Ы е г а 81ЙО с и а 1 я ш е г о Г г о я и е е! й е с о т р о п е г

т а п г х с х з ш о , с о п з и з а т о г е з с И й с х к з . Р е г о т й з 1 с а - о Н с ю й е с а Ь о й е г а г а .

пас1а й е е з Г о з е Ь а й е з Г х п а й о а т 1 , р о г я и е 1а Р а 1 г а з а Ь е г а Ь о г а з! п о з е г ё е п 8 0 г й е с 1 й о у

й ш с а г а г а Ь и т а п а я и е е з Г а 1 т р е й 1 й а й е р п у а й о й е у о х р о г 1о8 т а г г Ш а х о з й е 1 С о г ш -

й е з Ь ^ а г з е й е 1аз Г е с Ь а з ез 1а г а г а й е я ш е п е з гге я и е е п а1§;йп 1 и § а г т е а § ; и а г й а . Н о у Гег-

Ь а с е п а г г е , у п о з о 1 о 1 1 е п е п я и е а й е 1 а п 1 а г з е т т а г о п 1а5 у а с а с х о п е з й е 51811о.

А1е)о СагрепС1ег, Ьо! ра$05 рег1Ис1о$.

1та§1паге ип 1и§аг у ипаз С1гсипзгапс1аз еп е1 яие НотЬге ассиа! (гй т1зто) риейа езсараг а
зи ёроса, еп е1 яие е1 51§1о ситр1а ип апо таз о 1пс1и50 зе сатЫе йе 31§1о 31п ^ие 1а по11с1а
Геп§а 1троггапс1а. Оезсп'ЬеЬ.

Н1М с1еп1о Й08


Е п СиепЮз ве Еуа Ыпа зе г е и п е п п а г г а с ю п е з я и е п о з Ь а Ы а п б е 1а а г а г о з а у 1 б а б е и п а $ег1е б е р е г з о п а -
]е$ Са$с1пап1е$, С о б а з е И а з е п т а г с а б а з е п и п п п и п б о е х и Ь е г а п ^ е у уо1ир1:ио50. Ь е е е$1:е Г г а § т е п 1 о .

Ве115а Сгери8си1апо ЬаЬха п а а й о еп ипа ЕатШа гап т х - ВеНза Сгеризси1агю 5а1у61а У1Йа у айешаз йезсиЬпб рог
«ега, яие п1 81яшега розеха потЬгез рага 11атаг а « ш Ь1]о8. сазиаИйай 1а езспгига. А! 11е§аг а ипа а1йеа еп 1аз ргох1т1-
У т о а1 т и п йо у сгеао еп 1а ге§1бп т а з 1пЬб5р1га, йопйе а1- йайез йе 1а созГа, е1 у1епго со1ос6 а з ш р1ез ипа Ьо]а йе ре-
§1то« апо51а5 ииу1а5 «е соплаепеп еп ауа1апсЬа« йе а§иа яие п6Й1со. Е11а г о т о аяие1 раре1 атагШо у яиеЬгай1го у езш-
86 11еуап Сойо, у еп о1го« по сае П1 ипа §о1а йе1 с1е1о, е1 «о1 уо 1аг§о гаГо оЬ«егуапйо1о з т аЙ1утаг зи изо, Ьазга яие 1а
5е а§гапйа Ьа51а осираг е1 Ьопгоше е т е г о у е1 шипйо «е сигюз1йай рийо т а з яие зи г1т1йе2. 5е асегсб а ип ЬотЬге
соп\1е1П:е еп ип йе«1ег(:о. На51а яие сишрИо йосе апо8 по яие 1ауаЬа 1т саЬа11о еп е1 т ^ з т о сЬагсо ШгЫо йопйе е11а
шуо огга осирас16п ш у1ггий яие 8оЬгеу1У1г а1 Ь а т Ь г е у 1а засхаЬа зи зей.
{аГ1§а йе 81§1о«. Оигапге ипа 1пгегт1паЫе хеяш'а 1е госо еп- -^Оиё ез езго? —рге^ипгб.
геггаг а сиагго Ьегтапо« шепогез у сиапйо сотргепйхб яие - Ь а р а § т а йерогг1уа йе! репбЙ1со -герИсб е1 ЬошЬге
11е§аЬа «и Гигпо, йес1с{16 есЬаг а апйаг рог 1а8 Цапигав еп й!- з т йаг шиезггаз йе а з о т Ь г о апге зи 1§погапс1а.
гесс16п а1 т а г , а уег 81 еп е1 уга^е 1о§гаЬа Ьиг1аг а 1а шиегГе. Ьа гезриезГа йе]б агбпка а 1а тисЬасЬа, рего по яшзо
Ьа г1егга езГаЬа его«1опайа, рагГ1Йа еп р г о й т й а з §пега8, рагесег йезсагайа у зе Ьтхгб а т я ш п г е1 з1§п1йсайо йе 1а5
зетЬгайа йе р1ейга8, ГозИез йе агЬо1е8 у йе агЬизГов е з р т и - Й1Ьи)айа8 зоЬге е1 раре1.
раг1га5 йе т о з с а
йо8, е8яие1его8 йе ап1та1е8 Ыапяиеайо8 рог е! са1ог. Ое уег —5оп ра1аЬгаз, п т а . А111 й к е яие Ри1§епсю ВагЬа по-
еп сиапйо ГгорегаЬа соп ГатШаз яие, с о т о еИл, гЬап Ьас1а Яиеб а1 Ке§го Т к п а о еп е1 Гегсег гоит1
е! 8иг 81§шепйо е1 е8ре)18то йе1 л§ал. М^апоз ЬаЬхап ш!- Езе Й1а ВеЬза Сгери5си1агю зе епгегб яие 1аз ра1аЬгаз
с1айо 1а шагсЬа 11еуапйо «из реггепепс1а8 а1 Ь о т Ь г о о еп са- апйап зиеказ з1п йиепо у сиа1яшега соп ип росо йе т а п а
ггегШаз, рего арепаз ройгап шоуег риейе аройегагзекз рага сошегс1аг соп еИаз. Соп51Йегб зи
8и8 ргор108 Ьие808 у а р о с о 51гиас1бп у сопс1иу6 яие арагге йе рго5г1ги1г«е о етр1еаг-
апйаг йеЬхап аЬапйопаг 8и8 зе с о т о 51гу1епга еп 1а5 сос^паз йе 1о5 псоз, егап росаз к з
со8а8. 8е аггазГгаЬап репоза- осирас1опе5 яие роЙ1а йезетрепаг. Уепйег ра1аЬга5 1е
тепге, соп 1а р1е1 сопуегг!- рагес1б ипа а1гегпаг1уа йесепге. А раП1г йе езе т о -
йа еп сиего йе 1а§агго у 1о5 т е п г о е]егс1б еза ргоГезгбп у пипса 1е 1пгеге5б
оЗоз яи^тайо5 рог 1а ге- огга. А1 рг1пс1р1о о&есха зи т е г с а п с к зхп
усгЬегасхоп йе 1а 1и2. Ве- зозресЬаг яие 1аз ра1аЬгаз ройхап Гаш-
Нза 1о« 8а1ийаЬа соп ип Ыёп езсгхЫгзе Гиега йе 1о8 рег1бЙ1соз.
^езГо а1 разаг, рего по зе Сиапйо 1о зиро са1си16 1аз 1пйп1газ рго-
йегеш'а, рогяие по роЙ1а уесс10пез йе зи пе§0С10, соп зиз аЬоггоз
^азгаг зиз 1иеггаз еп е)ег- 1е ра§6 уе1пге резоз а ип сига рага яие 1е
скюз йе сотраз1бп. Ми- епзепага а 1еег у езсг1Ыг у соп 1о5 Ггез
сЬоз сауегоп рог е1 саш!- яие 1е зоЬгагоп зе с о т р г о ип й1сс1опа-
по, рего е11а ега Гап г1о. Ьо геу1з6 йезйе 1а А ЬазГа 1а 2 у 1ие-
гогийа яие соп51§и16 аггауезаг е11пйегпо у агпЬо рог йп а §0 1о 1ап2б а1 т а г , рогяие по ега зи 1пгепс1бп езгаГаг а 1о8
1о8 р п т е г о з тапапг1а1ез, йпоз Ы1о8 йе а§;иа, саз! шухзхЫез, сЬепгез соп ра1аЬга8 епуазайаз.
4ие аНшепгаЬап ипа уе§егас1бп гаяиМса, у яие т а з айе-
1апге зе сопует'ап еп пасЬиеЬз у езгегоз.
каЬе! А!1епс1е, "Ооз ра1аЬга5", СиепЬз бе Еуа 1ипа.

1. ОезспЬе сото 1пЛиуе е1 епгогпо зос1а1 еп 1а Гогтас|6п с1е1 сагасгег йе 1а ргога§оп1зга.


2. ^Риё ор1паз йе 1а сопсерс1бп яие г1еп5 ВеИза йе 1а5 ра1аЬга5 у йе 1оз Й1сс10пап05?

^ А п а И г а 1а $!§и1епг:е с1г:а б е 1 с и е п ^ о б е }ог^е ^и\з Вог^ез " Ь а саза бе А$г:еп6п".


"Сото е / ШбзоГо, р1еп$о цие паба ез сотипюаЫе рог е / о г / е бе 1а езспЮга."
ЕзспЬе а сопГ1пиас1бп ип гехго йе ипаз 10 Ипеаз еп е1 яие ехроп§аз ги ор1П1бп зоЬге 1о ехргезайо рог Вог§ез
а ргор6з1го йе1 агге йе 1а езспгига у зи сарас|йай йе сотип1саг.

с1епго ггез 101


1 0 ^ ^ ^ ' ^ * ^ ^ ^ ^® еп11епс1е 1а деп(е
С о г г 1 § е 1а$ $1§и1еп(е$ ^ г а з е з .
1. Кесо§Г еп Соггеоз ипа са]а соп1:еп1епс]о ]и§ие1;е5. -

2. Е1 рго^езог поз т а п б б 1еег ип УЬго ехрНсапбо е1 изо б е 1аз Ъ г т а з уегЬа1ез.

3. М е Ье епсоп'Ьгабо ип Ьо1Г§га^о езсг|Ь|епбо т и у Ыеп.

4. 5е Ьизса аз1з1:еп1:а заЫепбо §и1заг •

5 .Теп§о ип регго 51епбо со]о.

6. 1е §из1:ап 1оз раз1;е1ез 51епбо б е с|-|Осо1а1:е.

7. Моз з и Ы т о з а ип 1;геп б1п§1ёпбозе а Мабпб. г--/:-

8. Ри1тоз б е ехсигз1бп а ип 1и§аг з1епбо т и у ЬопЛо.

9. 1е б|о зи ЬосабШо а ип п1По бе1 со1е§10 роп1ёпбозе т и у соп1;еп1:о.

10. М о з агге§1атоз, заНепбо а баг ипа уиеНа рог 1а С1ибаб.

I 1. 5е 1"иегоп б е уасас10пез, уо1у1епбо а 1оз 1:гез бГаз рогрие 1:обо 1ез \Ьа т а 1 .

12. Басагоп 1аз еп1:габа5, еп1:гапбо еп зе§и1ба а1 С1пе.

13. •е1;иу|егоп ип сат!6п еп 1а ^оп1;ега 1;гапзрог1:апбо тегсапсГа гоЬаба.

14. М о з ]ип1;ато5 еп 1а т 1 з т а с1азе 1;гез регзопаз Натапбопоз 1§иа1.

15. М е саГ рог 1а е5са1ега, г о т р | ё п б о т е 1а р1егпа.

С о т о у а $ а Ь е $ , а 1 § и п о 5 у е г Ь о з ( 1 е п е п и п р а г 1 ! с ! р 1 о ! г г е § и 1 а г я и е п о Г и п с 1 0 п а с о т о *а1 раг11с'|р1о.
С о п а у и б а с1е1 с 1 1 с с ! о п а п о , с о т р 1 е 1 а 1а $!§и1еп1е М$1:а с о п е1 раг1:!с1р1о я и е с о г г е з р о п б а .

аЬзогЬег аЬзогЫбо аЬ50г1:о


агепбег а1;епб|бо
соп1езаг сопГезо
соп1'ипб1г
сопуепсег сопуепс1бо
согготрег соггир1:о
безрег1;аг бе5р1ег1:о
б|Гипб!г б|Гипб|бо
е1е§1г е1ес1:о
ехргезаг
ГгеГг
!трг1т1г 1трпт1бо
1ПУег1;1Г 1ПУег1;1бо
тап|Ге51:аг
ргезит1г
ргепбег
ргоуеег ргоу1з1;о
гес1и1г гес1и|бо
зоНаг зие11;о
зи]е1;аг
зизрепбег зизрепб|бо
С о т р 1 е ( а с о п 1а 1^огта у е г Ь а ! с о г г е $ р о п € ] | е п ( е .

I. ^Сгеез я и е уа1е 1а репа е11:1етро (1тегг1г) ?


2. 5е циебб (аЬвогЬег) ап1;е 1а ЬеНега б е арие1 ра15а]е.
3. 1е дийа е й а г (а1епс1ег) а 1а5 ехр11сас10пе5 бе1 §иГа сиапбо уа а у:$1"1;аг а1§йп еб|^с10 Ы й б п с о .
4. ОезсиЬпегоп рие ЬаЬГа ип раг б е роИсГав (согготрег) рие ЬаЬГап гес1Ыбо б1пего б е 1о5 пагсо1;га1'|сап1;е5.
5. Е1 ргесю Гие (^7аг) еп 3 0 0 . 5 5 0 € .
6. ^Езйэ уа (ёезреПаг) ? уег с о т о зе Ьа (ёезреПаг) Ьоу т 1 п1по?
7. Еаз регзопаз епсаг§абаз бе ез1;е ог§ап1зто зоп (е1е§/г) б|гес1атеп1е рог е1 т1П151:го.
8. М о риебе ЬаЬег П1п§ип р г о Ы е т а рогрие е1 уеЬ|си1о ез1;а (ргоуеег^ б е 1обо 1о песезапо рага сиа1ри1ег
етег§епс1а.
9. А 1о5 ргезоз ре11§го50з 1оз 1;1епеп (гесЫг) еп ип раЬеПбп б е т а х 1 т а зе§ипбаб.
10. Еа 1пГогтас:бп ега (соп[ипсИг) , азГ рие рге11пегоп езрегаг ипоз бГаз рага ез^аг т а з зе§игоз.

Е И § е 1о5 раг(1с1р1о5 а б е с и а б о з у $ е п а 1 а 51 1 1 е п е п и п 51§п1Лсабо асИуо о ра$1УО.


Т е з о Ь г а г а п с1о5.

саИайо сапзайо еп1:епс)|с1о ргесау|с1о езГогхайо Лп§|бо тойегайо


1. Тобоз зиз бо1огез зоп еп геаУбаб по 1;1епе паба.
2. М о зеаз 1;ап т и с Ь а з уесез ез т е ] о г безаЬо§агзе соп а1§и1еп.
3. 5е сагас1;еп2а рог зег ипа т и ] е г у бе §гап ап1то.
4 . 5 е Ьасе е1 рего по Пене п\.
5. М о сгео рие 1е за1§а та1, рогрие ез т и у 1о 1;1епе -[обо са1си1або.

Сопзггиуе Ггазез соп 1о5 раг1:1С1р105 яие по Ьауаз игШгабо.


УАЮаЕЗ ОЕ 1Л5 СОЫЗТШССЮМЕЗ СОМ РАКТ1С1Р10
Т1етро (Опа ует.) Тегт'таёа 1а геиЫбп, со§'ю /оз то/еШз у зе /йе.
Саиза Рие51о е1 ^от^^ие^е, по Ьау реИ§го бе Ьетогга^'ю.
Сопб1с1бп ОезЮраёо е/ езсапёаЬ, по 1епёпа ёе^епза а1§ипа.
Сопсе516п (Аип) ЗогргепМа 1п Гга§ап1:1, зе пе§аЬа а гесопосегЬ.

Т г а п з ^ о г т а 1а5 51§и1еп1:е$ о г а с 1 о п е 5 и1:1М2апс1о е1 р а г ( ! с 1 р 1 0 .


1. Сиапбо 1:егт1пагоп 1оз ар1аизоз, 1е еп1:ге§агоп ип г а т о бе ^огез.

2. С о т о ЬаЬГа зирегабо 1а рг1тега ргиеЬа соп ёхЛо, сгеГа рие 1Ьа а аргоЬаг 1а ороз1с1бп.

3. Сиапбо 11е§б е1 т о т е п г о , 1;обоз асиб1егоп а 1а С11;а.

4. 51 зе сопосе 1а по1:1с1а, ЬаЬга рие баг ехр1|сас10пез.

5. У п а уег рие ЬиЬо 1:егт1пабо 1а ре1Гси1а поз риз1тоз а сепаг

6. Аиприе "Ьобоз 1а риегГап т и с Ь о , е11а зе з е п Ш без§гас1аба.

7. 511:егт1пагаз е11:гаЬа]о, робгГаз 1;отаг1;е ипоз бГаз б е уасас1опез.

8. Еп е1 т о т е п 1 : о еп рие Ьауа с о т е п г а б о е1 езрес1:аси1о по робгап еШгаг п1 заНг б е 1а за1а.

9. Уо1у1егоп а саза рогрие зе 1ез ЬаЬГа асаЬабо е1 б|пего.

10. Аиприе ЬаЬГа аргоЬабо е1 е х а т е п , зе§иГа ез1:иб1апбо.

с 1 е п 1 о С1ПСО
УАЮКЕЗ О Е 1А5 С О М 5 Т К и С С 1 0 М Е 5 С О М СЕШМОЮ
Летро • §египс1!о 31тр1е:
(росо - 31ти11:апе1с1ас1 Ме епсоШгё апсо еигоз ваНепёо с/е 1а о^юпа.
изабо) - зисез16п 1птес11а1:а (ез Оюепёо адиеНо, зе тагсИб.
1псоггес1;о е1 §египс1|о Сеггд ёапёо ип роПаго ( т о б о )
с1е роз1:епопс1ас1)
• §египб1о сотриез1;о: НаЫепёо тггоёиаёо Юёаз /аз ге(огта$ песезапаз, зе [ие бе о///'.
- аШегюпбаб

Мос1о (изо ехс1и5|уо с1е1 §египс1|о) Сапагоп Ьааепёо ггатраз.


Саиза Ез1апс]о ей аци!, уа паёа те ргеосира.
Сопс11с1бп Яе§апапёо1о, ш з о Ьосег дие по Се сиеШе паёа таз.
Сопсез16п (Аип) Нааепёо е/ са1ог дие Насе, зе аСгеуе а соггег а1 теёЫ1а.

^ О и ё $1§п1Лсас)о ( 1 е п е е1 §египс11о е п 1а$ 5!§и1еп1е$ о г а с ! о п е 5 ?


1. Н а Ы а п б о 1п§1ёз по епсоШгагаз П1П§йп р г о Ы е т а еп езе раГз.
2. Сопз1§и|б 11е§аг а 1;1етро со§1епбо ип 1:ах!.
3. У1п1епбо а саза Иа1;еп1бо ип асс1беп1:е соп е1 сосЬе.
4. Сот1епбо 1:ап1;о би1се еп^огбагаз.
5. Л и п б|С|ёпбо1о "[и, по 1;е с г е е т о з .
6. Ргеосирб а зиз рабгез по у1п1епбо а богт1г а саза апосНе.
7. Сопз1§и|6 -[епег ипа §гап е т р г е з а 1:гаЬа]апбо биго бигап1:е 1:оба зи \/\ёа.
8. А и п сотргапбо1о еп е1 зШо т а з Ьага1;о, по 1;еп§о б1пего.
9. 5е 1ез10п6 еп ипа р1егпа ]и§апбо а1 ГАЬо!.
10. 1о епсоп1:гатоз агге§1апбо е1 сосЬе еп е1 §ага]е.
I 1. 5а1|6 бе зи саза роп1ёпбозе е1 ]егзеу рогрие 11е§аЬа Хагде.
12. О ^ а п б о 1а са1е1'асс16п епсепсИба 1:ос1а 1а посНе по р а з а г е т о з -Тпо.
13. 5е регсИб уепбо а1 аегориег1:о а гесо§ег а зи р п т о .
14. N1 ез1:иб1апбо 1:ос1а 1а посИе сопзе§и1газ гесирегаг е1 "1:1етро регсИбо.
15. Еп^^або т и с Ь о а зи поу1а с1е]апс1о1а р1ап1;ас1а еп е1 рог1:а1 с1игап1;е боз Ьогаз.

Е х р г е з а 1а5 5!§и1еп1е$ о г а с 1 о п е 5 тес11апг:е о ( г а 5 !п1:го(1ис!с1а$ р о г § е г и п б ! о ( о р о г


раг1:!с!р1о, с и а п б о з е а р о $ ! Ы е ) .

I. Сиапбо ^ге§б 1аз сораз, зе б|о сиеп1:а бе рие 1'а11:аЬа ипа.


Сегипб1о:
Раг1;1С1р1о:
2.51 НиЫегаз уеп|бо соп позо1;гоз, 1;е ЬаЬгГаз б1уег1:1бо.
Сегипб1о;
3. Аиприе 1:гаЬа]а т и с Ь о , по сопз1§ие §апаг 5и11С1еп1;е рага ра§аг е1 а1ри!1ег
Сегипб1о:
4. Сиапбо зе епсоп1:гб т е ] о п УО 1 У |6 а 1;гаЬа^ап
Сегипб|о:
5.51 ИиЫега 1есЬе еп саза, ргерагагГатоз саГё.
Сегипб1о;
6. Аиприе ез аНо, по 11е§а а со§ег 1оз уазоз бе1 а г т а п о .
Сегипб|о:

С 1 е п 1 о 3613
7.51 1о репзага т е ] о п по \па.
СегипсИо:
8. 51 У1епе "[ап с1ерп5а, раза а1§о. • '
Сегипс1|о:
9. Аиприе ез т и у 31тра1;1со, по "Пене ат1§оз.
СегипсЛо:
10. Сиапбо ез'(;аЫес1егоп 1аз ге§1аз, е т р е г а г о п е1 сопсигзо.
Сегипб1о;
Раг1:1с1р1о:

С о т Ы п а п б о 1о5 5!§и1еп1е$ е п и п с ! а с 1 о $ , с о п $ 1 г и у е ( г а з е з с о п § е г и п с 1 | о ( у 51 е з р о 5 ! Ы е ,
( а т Ы ё п с о п р а г ^ 1 с ! р ! о ) у 5 е п а 1 а я и ё у а 1 о г 1:1епеп е5(:о5.
1. 1г а Ьизсаг1;е-Тегт1паг 1о5 беЬегез

2. Ап1;оп10 1^итаг -Тга§агзе е1 Ь и т о

3. Сотеп2аг 1оз е х а т е п е з -Тегт1паг 1аз с1азез

4. Ыоуег "1ап1;о - М о 1пипбагзе е1 ра1:10

5. М о 11е§аг 1е]оз - Меп-Цг б е езе т о б о

6. Ои\та 1о§гаг1о - 1п1:еп1:аг1о о1:га уег

7. Аргепбег Ы е п 1а 1есс1бп - М о зег песезапо рие паб1е ^е ауибе

8. Ап1таг 1а геип|бп - Сап1:аг у ЬаНаг

9. •ес1г1о ё1 - 5ег уегбаб

10. Тегт1паг е1 е х а т е п - Саба сапб1ба1:о геаНгаг ипа еп1;геу1з1:а регзопа! соп е11;пЬипа1

Т г а п в С о г т а 1а5 1^га$е$ а п ( е г 1 о г е 5 с1е *а1 Т о г т а я и е п о 5 е е т р 1 е е е1 §египс11о о е1


раг(!с1р1о у 51П я и е у а г Г е з и 5 ! § п 1 Л с а б о .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. _^
9.
10.

с ! е п { о 8!е1е 107
|2) Ь е е е1 5!§и1еп{е 1ех1о.

1М5ТКиСС10ЫЕ5 РАКА 5иВ1К У Н А Е5СА1ЕКА


КаЙ1е ЬаЬгЛ с1е]ае1о Ле оЫегоаг дие расез йе ГгазЬйаг йе ипа р1апга Ьа)а а ип аЬгбУ1аг 11атагето8 р1е, зе гесо§е 1а раг­
соп 6есиепс1а е18ие1о яе рИе^а с1е т а п е ­ р п т е г рхзо. гееяи1Уа1еп»:е йе 1а 12яи1егйа (гатЫёп
га Га1 яие ипа рагге «иЬе еп ап§и1о гесю Еаз е8са1егаз зе зиЬеп йе Ггепге, ИатаЯа р1е, рего яие по Ьа Ле сотфт-
соп е1 р1апо с1е1 ш е Ь , у 1ие§о 1а рагге 51- риез Ьас1а аггаз о йе созгайо гези!- Лггве соп б1 р к апгез сШиНо), у 11егапе1о1а
§шеп1е «е со1оса рага1е1а а евГе р1апо, гап раг11си1агтепге 1пс6тойа«. а 1а а1шга йе1 р1е, зе к Ьасе ве^гг Ьазга
рага йаг ра«о а ипа пиеуа регрепс11си1аг, Еа асг^тй пагига1 сопз181е еп со1осаг1а еп е1 зе^ипйо рбЫапо, соп 1о
сопйисга яие ее гер11е еп е8р1га1 о еп тапгепегзе йе р1е, 1о8 Ьга- сиа1 еп езге йезсапвага б1 р к , у еп е1 рп­
11пеа яиеЬгаск Ьазга а1шга5 «шпатеп- го8 со1^апе1о 81П ез&егго, т е г о йезсапзага е1 р к . (Еоз рптегоз ре1-
Ге уагхаЫез. А^асЬЛги1о$е у роп1еги1о 1а саЬега ег§и1Йа аип- йапоз 8 0 П з к т р г е 1о8 т а з йхйсИез, ЬазГа
1а т а п о хгяшегйа еп ипа йе 1а$ Яие по Гапго яие 1о8 айяи1пг 1а соогЙ1пас16п песезагха. Еа
раггез уегг1са1ез, у 1а йегесЬа о]о8 Ле]еп Ле уег 1о8 сотс1Йепс1а йе потЬге епгге е! р1б у б1
еп 1а Ьопгопга! соггезроп- реЫапоз 1птей1а1а- р к Ьасе Й1йс111а ехрЬсасхоп. Сшйезе ез-
Й1епге, «е езга еп розе- тепге зиреггогез а1 рес1а1тепге йе по 1еуапгаг а1 т х з т о
516п т о т е п г а п е а йе ип яие зе р18а, у геврггапЛо г к т р о е! р к у е1 рк.)
реЫапо о езса16п. Сайа 1епга у ге §и1агтепге. Ые^аЛо бп езга Г о г т а а1 зе^ипйо
ипо йе езгоз ре1йапоз,^г- Рага зиЫг ипа е8са1ега реЫапо, Ьазга гереГ1г а1гегпайатеп1е
таЛов с о т о «е уе рог йоз 86 сотгепга рог 1еуап- 1о8 тоу1т1епго8 Ьазга епсопггагзе соп
ектепгоз, зе з М а шг Гапю т а з агпЬа у Гаг 68а рагге йе1 сиегро вгШмИа а 1а йеге­ б1 йпа1 йе 1а е8са1ега. 5е 8а1б йе б11а Га-
т а з айе1апге яие е1 апгепог, ргтсхрю сЬа аЬа]о, епуш1ш саз1 зхетрге еп сиего сИтепге, соп ип Ь^его §о1рб йе Га16п
яие йа зепгхйо а 1а е5са1ега, уа яие сиа1- о ^ а т и г а , у яие 8а1уо ехсерсюпез саЬе яие 1а й;а еп зи 811ю, йе1 яие по зе т о -
Яшег огга сотЬтас^бп ргойисша Гогтаз ехасгатепге еп б1 б8са16п. РиевЫ еп е1 уега Ьазга е1 т о т е п г о йе1 йезсепзо.
Я1ша т а з ЬеЦаз о ртюгезсаз, рего т с а - р п т е г реЫапо й1сЬа рагге, яие рага ]и1!о Согйгаг, Н'иЬпаз бе сюпор'юз у ёе (атаз.

1. С1а51Яса 1аз Гогтаз яие арагесеп еп сиг5 !уа зе §йп зеап соп5Ггисс10пе5 соп §египс]|о, соп рагГ1С1р10
о а§гирас1опе5 уегЬа1ез. ЕхрПса зи 31§П |Ясас1о.
Соп51:гисс1опе5 соп §египс1!о:

Соп51:гисс!опе5 соп раг1;!с1р1о:

А§гирас10пе5 уегЬа1ез:

2. ^5аЬг1а5 баг 1а5 1пзггисс10пез песезапаз рага аЬпг ипа риегГа? 1та§таГе 1а з11иас!6п у гейасга ип гехго
еп е1 яие геп^аз яие ехрПсаг сото зе аЬге ипа риепа. игШха рага е11о 1аз а§гирас1опе5 уегЬа1е5 йе
оЫ1§ас1бп.

108 с1еп!о о с Ь о
С о т р 1 е 1 : а е51:а5 ^ г а з е з с о п е 1 1 1 е т р о а б е с и а б о б е ( е п е г ^ие о беЬег.

I. А п о с Ь е т е епсоп1;гё соп Мипа, рие е51:аЬа Ьизсапбо а 1и15.1е НаЬГа с о т р г а б о ип ге§а1о, 1пс1и50.
Е1 сазо ез рие соп1;аг1е 1а уегбас! зоЬге ё1.1а роЬге по зе 1о робГа сгеег
2 .]иап СаНоз ехрПсаг а зиз а1итпаз рие ез1:аЬа сазабо, рогрие по с)е]аЬап б е регзе§и1г1о.
3. М.^ ]езйз ЬаЫаг р п т е г о соп зи ]еГе ап1:ез б е б|уи1§аг 1а по1;1с1а рог аЬГ.
4, 1о5 п1поз реб|г регт13о а1 биеПо еп 1и§аг б е заНаг 1а уа11а рага Ьизсаг 1а р е Ы а .
5. Е1 асизабо по тепИг; рогрие аЬога е1 ]ие2 1о асизага б е рериго.

С о п п р 1 е ( а с о п 1а Г о г т а с о г г е 5 р о п б 1 е п 1 : е с1е 1о$ у е г Ь о з Сепег, Иеуаг о 1г.

1. Ее сотр1е1атеп1:е ргоЫЬ|бо 11е§аг а саза т а з гагбе б е 1аз опсе б е 1а посЬе, ^сгеез


рие зоу зеуего?
2. М о ез1иб1або п! 1а т|1:аб бе1 е х а т е п у зо1о 1е риебап боз бГаз.
3. Уа 1еГбоз 1:обоз 1оз НЬгоз рие 1е Ьап реб|бо еп ез1:а аз|'§па1:ига.
4. ге§1з1;габоз 1:ге1п1:а асс|беп1:ез еп ез1:е 1;гато б е саггегега еп 1о рие Vа б е агйо; беЬепа
гер1ап1:еагзе зи "Ьгагабо.
5 апаНгабаз ргас1:1сатеп1;е уе1п1;е ре1Гси1аз б е асс|бп у 1;обаз ргезеп1;ап е1 т 1 з т о езрие-
т а аг§итеп1;а1;1уо.

С о т р 1 е 1 а е1 (ех1:о с о п 1а$ Г о г т а з у е г Ь а 1 е 5 р г о р и е $ 1 : а $ .

Ниехгго А у ш и а т х е ш о а саЬо и п р1ап с1е геЬаЫ111:ас1бп <1е езрасхоя рйЬИсоя у е(1Шс1о$ с1е
§гап х т е г ё я агяикесгбпхсо. Н а с о т е п х а й о р о г 1а5 ЕасЬайак <1е 1а8 1§1е81а8 у 1о8 с о п т е п г о з йе 1а С1ис1а(1 у у а
1ге8 й е 1а8 81е1е я и е агге§1аг. Р а г а Йпа1е5 й е 1а р п т а у е г а «е сгее я и е
евГав оЬга8. Кезресго а 1о8 т о п и т е п г о з у е й Ш с ю з р й Ы к о з , } о 8 ё Сопха1е2 а Н г т а Ь а 1о 81-
§;и1епге:
" А 1а у181а йе1 евГгхсГо с и т р Н т 1 е п Г о й е 1о8 р1а208 й е е п Г г е ^ а й е 1а8 о Ь г а з й е ге81аигас16п я ^ е
, Гойа8 е11а8 йе сагасГег геИ^юзо, р о й е т о 8 а й г т а г я ч е р а г а Йпа1е8 й е ! р г о х г т о а п о
1а 1о1а11йай йе 1о8 еЙ1Йс108 т с 1 ш й о 8 е п е1 р1ап йе г е Ь а Ь Ш г а о б п , 8а1уо, у п о е8 сазиаИ­
йай, пиезГго А у и п Г а т х е п Г о т а з йе Пег ргоуесГоз йе а с о п й 1 с ю п а т 1 е п 1 о йе1 е й Ш с ю у
шп§;ипо йе еНоз с о т с Ы е с о п пиезГгоз р!ап1еат1епГо8; р о г е з о у а и п а пиеуа оЕегГа йе
сопГгаГас16п я и е з а с а г е т о з а с о п с и г з о а р п т е г о з й е т е з у я и е рага яие риейап рге-
зепгагзе Гойоз 1о8 е х р е П о з я и е аз11о йезееп".

• 1;епбгап 1:егт1пабаз
• е з й репзаба
• 1:епетоз ргерагаба
• е з й Неуапбо
• Неуатоз ез1;иб1абоз
• г е п е т о з 1:егт1пабаз
• Пеуа гез1:аигабаз
• 1;1епе ргеу|з1:о
• езгага гезЬаигаба

С1еп1о пиеуе 109


С о т р 1 е ^ а с о п 1а Г о г п п а с о г г е з р о п с И е п ^ е б е 1о$ 5!§и1еп(:е5 у е г Ь о з .

• уеп1г • уеп1г а • беЬег • беЬег с1е • уо1уег а

1.Тос1а5 1а5 посЬез беагпоз 1о т 1 5 т о , рие 1:епето5 рие уег т е п о з 1:е1еу|з16п,


рие 1а 1:е1еу|з16п по поз с1е)а "Нетро рага 1еег...
2.1а Ьагга бе рап соз1:апс1о еп1:ге 0,45 у 0,80 € .
3. М о бе]аг с1е а51з1:1г а с1азе.
4. Е11;|ро с1е 1атрага5 рие 1:и Ьизсаз соз1;аг ипоз 100 еигоз.
5 ЬаЬегзе те"1:1с1о еп 1а §азо11пега, рогрие по 1о уео.

$и$1:11:иуе е п е з ^ а з Гга$е$ е1 у е г Ь о етреюг р о г и п $1п6п1то.

I. Сиапбо заНтоз с1е1 с1пе, е т р е г б а Ноуег а сап1:аго5.

2 . Еп сиапао 1е б1егоп 1а по1;1с1а, е т р е г б а §п1:аг у а баг заНоз б е а1е§п'а.

3. Ее с а т Ы б 1аз рИаз у е т р е г б а апбаг

4, Тобоз е т р е г а т о з а §о1реаг 1а т е з а соп 1оз сиЫег1;оз рага рие поз 31гу1егап уа 1а с о т | б а .

5. А1 Ьпа\е 1а ре1Гси1а е т р е г б а Ногаг безсопзо1абатеп"1:е.

С о п п р 1 е * а 1о я и е 1е с и е п * а К а т о п а 5 и а п п ! 2 0 К о Ь е г ^ о .

Виепо, уегаз; ауеп сиапбо заПтоз б е с1азе, зе т е асегсб ЕисГа у зе ризо а с о т о безезрегаба, бе
уегбаб; у уо, 1б§1сатеп1е, с о т е п с ё а рего по б|о гезиНабо. О е ргоп1;о, е т р е г б а
азГ рие 1;иу1тоз ри е у апбапбо, 11е§атоз а1 рагрие, е1 1и§аг б о п б е Еи§еп10 у
е11а с о т е п г а г о п а X щиё сгеез р ие разо? Е т р е г б а Ьаз1:а рие
у зоЬге 1а Ь!егЬа. О е гереп1;е, зе есИб а у еп ип т о т е п г о ,
31П заЬег с о т о , с о т е п г а т о з а б е ез1;о у б е 1о о1:го, уа заЬез. Е1 сазо ез рие поз б | т о з сиеп1:а
бе рие поз т и у Ыеп. Виепо, по сгео рие зеа песезапо баг1:е т а з бе1:а11ез.

^Ри1ёпе$ 50П у яиё сгеез яие 1е5 раза а 1оз рго1а§оп151:аз?

С о т р 1 е ( а с о п 1пЛп!1:!уо, ^ е г и п б ю о р а г 1 к | р ! о .

1. Ыеуа уаг1аз Иогаз (е51исИаг) 51п безсапзаг


2. М о Пеуа п! боз з е т а п а з (апёаг) , "[обауГа "Пене роса ез"1;аЫ1|баб.
3 . Е1еуа (апаНюг) саз! с1псо т\\з рага зи е51:иб1о.
4. Е1еуа з1п (уеп1г) рог е1 безрасИо саз! с1псо бГаз у по Ьа бабо
П1п§ипа ехр||сас1бп.
5. Ыеуа (аргепбег) т а з б е уе1п1;е сапс1опе5 рага е1 сопс1ег1:о.

110 С1еп1о б'юг


\ 1пс1!са 1а Г о г т а о Г о г т а з у е г Ь а 1 е 5 с о г г е с 1 : а $ .
1. ^ТобауГа риепёпс1о1;е 1г а У1У1Г а Апс1а1исГа?
а) е з й з Ь) апбаз с) уаз
2. АЬога безсапза, рие т а п а п а 1:епс1га5 1;1етро б е Ьас1епбо росо а росо 1о р ие по Ьаз
роб|бо 1;егт1паг • :"' ' - ' -

а) ез1;аг Ь) апбаг с) 1Г , ; '


3. Саба уег 1:еп1епбо т а з соп^апга еп зГ т1зто.
а) е з й Ь) апба с) уа
4. Рог1'ауоп 1;егт1папбо е1 е х а т е п рогрие уа уа а зег 1а Ьога.
а) е51аб Ь) апбаб с) 16
5. О е т о т е п г о геразапбо 1а 1есс|бп Ьаз1:а рие 1:егт1пе соп ез1;о у 1;е 1а риеба рге§ип1:ап
а) е з Ш е Ь) апба с) у е
6. Росо а росо аргепб1епбо а тапе]агзе зо1о.
а) ез1;а Ь) апба с) уа
7. М о 1;1епе рог рие рге§ип1:апбо 1о рие по 1е 1трог1;а.
а) езгаг Ь) апбаг с) 1г
8. 1оз ез1;иб1ап1:ез 1:еп1епбо саба уег т а з р г о Ы е т а з рага епсопггаг р1зо.
а) е з й п Ь) апбап с) уап
9. $1етрге те-Иёпбозе еп р г о Ы е т а з . - \
а) езга Ь) апба с) уа
10. СабабГа сот1епбо ип рориЛо т а з .
а) ез1а Ь) апба с) уа

5и5(11:иуе 1а5 с о п 5 1 : г и с с 1 0 п е $ е п с и г 5 ! у а р о г 1а5 е х р г е $ 1 0 п е 5 р г о р и е з ^ а з .


• есЬагзе а регбег ' • сопгаНе 1о рие ЬаЬГатоз репзабо, е51:гореа51е 1а зогргеза рие риеп'атоз баг1е.
• есЬаг а регбег 2, -^Езга уа А1Ьег1о еп саза?
• |уеге гй а заЬег! - М о , рего 11е§ага епзе^иИа.
• по багзе рог епгегабо 3. Н е т о з Натабо а 1а роПсГа Ьасе б|ег т1пигоз, о зеа рие уеп&а ёеШго бе ип тотепЮ.
• по багзе рог уепс|бо 4. Ез ипа 1азг1та рие зе/тауо езГ:гореобо гоба еза сот1ба.
• уеп§а а + !'итаг 5. Сиапбо А11с1а езгаЬа б е рагго, зи таг|бо ез1иуо (итапёо ип а^аггШо беГгбз бе оШ
• 11е§аг а зег 6. Уа зе 1о Ье абуегИбо с1псиепга уесез, рего ё1 Ьасе сото з/ по 5ир'1ега паёа.
• езгаг а1 уеп1г 7. А гобоз 1ез осигге 1о т1зто.Тгаз зег е/е§/боз ]е1ез, по зе асиегбап б е паб1е.
• езгаг а1 11е§аг 8. Еа уегбаб ез рие по зё дие Ьосег ЯЖ/
• езгаг ЬесЬо ип ||о 9. Аиприе по Ьа сопзе§и1бо §апаг1о п! ипа зо1а уег, з/§ие/пГепСбпбо/о. с
10 .-^5е заЬе ри1ёп уа а зег е1 пиеуо ргез1бепге? Г I
-Мо 1еп§о п! Иеа. 1 1

с1еп1о
В и 5 с а е п е54а 5 о р а бе 1е1га$ 1а5 р а 1 а Ь г а 5 с и у а з б е Л п 1 с 1 0 п е $ х е р г о р о п е п (1:оба5
е11а5 а р а г е с е п е п е1 с о п 1 : г а ( о с1е аггепс1апп1еп1:о с1е1 Ь ! Ь г о с1е1 А 1 и т п о ) .
1. сИпего рие зе с1а с о т о §агап1;Га с1е1 ситр11т1еп"1;о
с1е ипа оЫ|§ас16п т Б I N I ^ и IТ А к т и I
2. ||з1;а б е Ыепез м I 5 А Н и I N О В Е и ^ М
3. бе]аг з1п еЕеДо ипа оЫ|§ас|6п 1е§а1 IА В К О I к А т N Е V N I
4. за1баг о 11ри1баг ипа сиепга
Е Т N Е м А 5 О к Е N о Е N
5. сотрепзас1бп рог ип бапо о т а 1
6. с о т е п г а г ип ргосезо рие риебе Иеуаг а1 саз1:'|§о
N Л О 5 I N Е К I В I и К О
бе ипа 1а11;а Т К Е С О I N О Е С N А Н Е
7. ра§апбо ип ргес1о о сап1;1баб 5 V 5 I I Т О о и н I т 2 М
8. е1ес1;о б е есЬаг 1е§а1теп1:е б е ипа саза а 1а рег­ А N 2 А
зопа рие 1а осира
Р I в ^ о V о I N

9. сап-Ыбаб рие Иау р и е ра§аг а ип ргоГез1опа1 рог Е N Н О О М I N и т А 2 N I


зи 1;гаЬа]о V N и I Т Я N н I N V О К. 2
1 0 Л п Ь и 1 о о 1триез1:о ра§або а1 Ез"1;або
О I с К т 1] V Е в и Е N А
К А I N в N Е N 2 т N I А С
I Т О I с и Т Т К А О С N I
О С О Е м N I 2 А и К и V О
N О Я 5 Е I К А К ^ Е А N

^ Сотр1е(:а.

ЬесЬо рег$011а уегЬо


а^гасо а1гасас1ог с^госаг
зесиезГго
а11апат1еп1о
соп1гаЬапс1о
сЬап[а|е
а5е51па!о
та1уег5ас!6п
зоЬогпо
са1итп1а л
е5р !опа|е ---—----------^^
а[еп1ас1о
у1о1ас16п
ез^аЬ
Киг1о
асозо
атепага
^гаис1е

112 с1еп1о йосе


С о т р 1 е < : а соп 1а5 р а 1 а Ь г а 5 ап^епогеа д и е соггеаропбап.
1. А: С о т о 1:е уауаз с1е 1а 1еп§иа, уа заЬез 1о рие 1;е риебе осигг1г
В:^Е5 ипа ?
А: |Мооо...! 5|тр1етеп1;е, ипа абуег1:епс1а.
2. М е 1о епсопггё рог е1 о]о б е 1а сеггабига, ^1;е 1та§1па5 рие уег§йеп2а?
3. А; А у й б а т е соп е51:е сгис1§гата. ^Уп 51п6п!то б е сИ(атаг, б е пиеуе 1е1га5?
В:
4. М о езрегаЬа езо б е 1:1, Ап§е1е5, т е Наз
5. ^ЗаЬез 1о рие т е буо? О и е т е песе511:аЬа у рие з1п т Г ез1аЬа регб|бо. [Уатоз!, ип :- '
зепИтепга!. :.
6. М о репзагаз рие т е уоу а бе]аг рог ипа с о т | б а , ^уегбаб?
7. ^ 180 еигоз? |Ез1:о ез ип ЬотЬге!
8. Атп1з1:Га 1п1:егпас1опа! зе епсаг§а б е бепипс!аг "[обоз 1оз сазоз б е б е 1о5 ОегесЬоз
Нитапоз. .•

^ ) 5 о п т и с Н а з 1а$ р а 1 а Ь г а 5 д и е с о т ! е п 2 а п рог ; и - р г о с е с 1 е п 1 е $ б е 1а га12 1а(1па /из- Ци<Ис-], цие $1§п!Лса


' б е г е с И о , ] и $ 1 : о ' у *]и2§аг'.Тепё1$ боз т ! п и ( о $ рага е з с п Ы г 1оба5 1а5 дие сопо2са15.

• ]иб-_
• ]и1с-.
• ]иг- Оипз-]_
• ]из1:-
• ]и2§-

Н е т о 5 з а с а б о е5(о8 1ёгт1по5 б е 1 * е х * о . К е с о п 5 1 г й у е 1 о 1еп1епбо е п с и е п ( а дие


ипо 1о уа5 а п е с е $ 1 ( а г бо5 уесез.

• ]и51:1с1а Ьо« «е тиевош! сИу1<11с1о5 ап1е 1а 1п80Ша6п М1етЬго8 с1е сИгегеов ог^апов « т ет-
• ]иг!з(;аз Ае1 , сиуа 1тр1ап(аа6п еп Еврапа по Ьа кИо Ьаг§о, ортап цие е! Ьа с1е 8ег е! яие з'ща еп-
юАо 1о ГеЬг цие рисЬега еврегагяе. Ео8 ратйапоя Ае саг§ап(1о8е с1е ас1т1ш51:гаг , риев 8о1о е! со-
• ]из1:о
(а1 швишабп сопкИегап яие 1а арЬсаабп йе 1а посишепш ргоИтйо Ае 1а5 1еуе8 ^агапига ки арЬсааби
• ]иб1с!а1ез рог 1о8 ргорюк сшс1ас1апо8 ее 1а Г6гти1а есиашше.
• ]игабо таз йетосгапса у §агапП2ас1ога <1е ип
• ]и1с1о
• )ие2 И:

@ К е 1 а с 1 0 п а саба 5 1 т Ь о 1 о соп 1а ге$рие51а о ге5рие$(а$ т а з абесиабаз.


а 5а1|ба б е етег§епс1а
Ь. Ваг
с. С|гси!е
б. Ке1ас1опез соп ип с!1еп1:е (еп ип Ьапсо)
е . 1Ча§а со!а у !ие§о асёгриезе а! тоз1:габог
Г. Ргесаис!бп со!е§10
§. АриГ зе риебе соггег
Ь. Сгисе (еп ип з е т а Ь г о )
I. Рга§|!
••
). Рго11|Ыбо епггаг соп ип сагНго б е п!по
10

С1епго 1гесе О0ЕЯНН1


^7 Ехргеза 1и ор1п16п $оЬге 1а 1п1:егрге(ас16п 51тЬ6Иса дие е1 Го(:6§гаГо у с11Ьи)ап1:е
Озсаг М а п п ё ВгапсИ Ыто бе 1а п о г т а с1е игЬап!с1ас1 Апгех с/е епггаг <1е}еп заИг.

Маг1пё, икиапо Ь а Ы ш а ! с1е1 т е 1 г о тас1п1епо Псе яие оЬяегуа 1а


са11е р а 1 т о а р а 1 т о , "у а111 е1 йп1со яие яопп'е ея Ни§Ь Сгапи апип-
с1апс1о ипа реЬ'сик". 5и 8епа1 а тос1о Ле ^а/гШ ез "ип §и1по са11е-
]его яие 1о асегса а1 изиагхо, ]6уепе8 еп зи тауогха". Ьа зоппза 1п-
{епиа г о т р е г 1а гоЬб11са 1п$1егл Ле 1о8 рхсЮ^гатаз рогяие сЦсе яие
" е ! т е 1 г о уа ез ЬавГаШе непзо Ле рог зГ'. Маг1пё, айешаз, ор1па яие
"№п§;йп р г о § г а т а уа1е т а з яие г т а ра1аЬга. А т х т е епсапГа 11е§аг
а ип ра15 у аргепйег зи 1с11ота а ггауёз йе 1о8 сагге1ез са11е]его8".

]. А. ЛАШап, "дРего ^^ё с1|аЫо5 ^и^е^е веаг е5(а '!?", Е1 Ра15 ЗетапЫ.

Еп дгироз, сИзепай ип сагге! яие геЛе]е езга погта. Оезриёз, 1пуепгас] огго рага яие уиезггоз
сотрапегоз йезсиЬгап сиа1 ез зи тепза)е.

Яеог^лп'ил 1о5 5|§и1еп(е$ йа^оз у е$сгГЬе1о$ йопйе соггезропйа.

1991 А1Гоп50 Агаи 5епе1 Ра2 Ребепсо Еирр!


1993 Тотаз Си1;|ёгге2 А1еа КагНу Заауебга Еит'| Сауа205
1997 АбоНо Аг151;ага1п Або1Го Ап51;ага1п ]ог§е Реги§огпа
|иап Саг1о5ТаЬю 1аига Е5ри1уе1 У1аб|т!г Сги2
Еит1 Сауа205
М|г1:Ьа 1Ьагга
]иап О^е^о ВоИо
5|§1о XIX, поПе с1е Мёх1со Магсо Ееопагб!
Еп 1а СиЬа ас1:иа1 Ргапс1зсо СаПогпо
Аг§еп1;1па-Мас1пс1 Сес|||а Ко1Ь
ЕизеЫо Ропсе1а

Ребго Мй2ри12 МаггГп . ч •апге


•ау1с1 НасЬе А1|С1а
•|е§о Т\1а бе 1а Саг2а

Ехсе1еп1е5 с1о1;е5 сиПпапаз


]оуеп геуо1ис10папо е 1п1е1ес1:иа1 табиго
Мипбо бе бго§а5 у а1соЬо1
СГгсиЬ ргоЫетаИсо бе абиНоз еп гогпо а ип ]оуеп
Рогтас1бп, |беа1е5 у рге1егепс1а5 5ехиа1е5 еп{геп1:аба5
ЯГ§1ба5 созгитЬгез

114 с!епго са^огсе


МагИи (НасЬе) Сото адиа рага скосоЫе I
Ргеза у скосоЫе
Апо: Апо: Апо:
01гес1ог: О|гес[ог: 0|гесЬг:
Си|6п: Си|6п: Си!6п:
1п1ёгрге1е5: 1п1ёгрге1е5: 1п1ёгрге1е5:

Агдитеп1о: \: Агдитеп1о:

Езсепапо: 1} Е 5 с е п а г 1 о : Езсепапо:

Рег5опа|е5: Рег5опа|е5: Регзопа|ез:

с1еп1о яи1псе
8 0 Ь и С 1 0 Ы Е 8

Ь Е с с Iо N 1
I. 9. а1;га5 '
1. рага / рог 9. Рага 10. Ьа]о / с1еЬа]о с1е
2. рага 10. рог 1 1. ас1е1ап1;е; с1е1ап1:е
3. рог 1 1. рага 12. с1е1ап1:е; с]е1;га5
4. рага 12. рага / рог 13. с1е1ап1;е с1е / ап1:е / с1е1:га5 с1е
5. рог 13. рог
6. Рага 14. рага 6.
7. рага 15. рог 1. асогбб 13. Ме епсоп1;гё а / соп
8. рог 2. зе асиегс1а с1е(1) 14. -[е 1'|е5 с1е(1)
3. ас1т1гапс1о
2. 4. Ме ас)т1го с1е / Ас1т1го 16. Ьетоз Гуас1о
1. Рог 1о §епега1 6. Рог {\п 5. аргоуесЬаг 17. Руаге еп
2. Рог 1о тепоБ 7. рог епс1та 6. зе аргоуесЬа с1е 18.]ие8а
3. рог й1"1;1то 8. рага со1то 7. сгеетоз 19. ]и§апс1озе
4. рага 1;егт1паг / рог й11:1то 9. Рог епгопсез 8. 5е сгее 20. ге5ие1уе
5. Рог 1о у|51о 10. рог е]етр1о 9. с1огпп1Г 21. зе гезо1у16 а
10. зе с]иегте 22.1ете
3. 1 1. епсоп1гаг 23. т е 1;ето
1. Рага; рог 9. рог 12. т е епсиеп1;го
2. рага 10. рог
3. Рага; рог 1 1. рага 7.
4. рага 12. рог Кезриез1:а НЬге.
5. рог 13. рог
6. рог; рог 14. рог / рага 8.
7. рага; рага 15. рага Е1 §иеггего, с1е11гапс1о, ^'ие сопс1ис1с1о рог зиз сотрапегоз а
8. Рага 1а за1а с1е орегас^опез, у М т а <1е ип (иеПе §о1ре <1е таса-
па - т а г а с1е §иегга- еп 1а саЬега, рие п! е1 сазсо п1 е1 Ъгго
4. с1е а1§ос16п 1о§гагоп атог1;|§иап 5 о Ь г е / еп ип р1а1:о, еп /
Еп езе тотеп1;о М!со1аз зе асогс16 бе Атапс1а у засо 1а 5оЬге е1 зиеЬ, айп риес1аЬап сеп12аз с1е Ьаппа бе та\г у
сиеп1;а с1е рие по 1а НаЬГа у151;о с1еатЬи1аг рог 1а саза <]е$(1е ипа гага 1'га§апс1а 1ПУас1Га 1а ЬаЫ"1:ас16п. Упо 1^е 1оз зо1с1ас1оз
ЬасГа 1гез зетапаз у рие по ЬаЬГа аз1з1:1с1о а1 Ггасазас)о 1п- с1е5ре]6 1а5 с1ис1а5 ^е зиз сотрапегоз: 1е ЬаЬГап азе§игас]о
1;еп1:о с1е е1еуагзе еп §1оЬо, п1 а 1а 1паи§игас1бп с1е 1а !пс1из- рие ариеНо зегу|а рага рип^саг у с1е51п1ес1;аг е1 гес1п1:о.
1па с1отё51;1са с1е рап соп роПо. Рие а рге§ип1;аг а С1ага, Еоз зо1с]ас1оз с1ероз|1:агоп си!с1ас1озатеп"1:е е1 сиегро 5ет1|п-
рего зи тас1ге 1;атросо заЬГа пас1а с1е 1а ]оуеп у ез1:аЬа со- сопзс1еп1:е с1е1 11ег1с1о 5оЬге / еп ипаз р1е1ез с1е Пата, еп /
теп2апс1о а о1у1с1аг1а, с1еЫс1о а рие ИаЬГа 1;еп1с1о рие асо- 5оЬге е1 зие1о.
тос1аг зи т е т о п а а1 ЬесЬо 1пе1ис11Ые с1е рие зи саза ега
ип разас1его с1е депге, сото е11а с1есГа, по 1е акапгаЬа е1 а1- 9.
т а рага 1атепгаг а 1;ос1оз 1о5 аизеп1ез. М|Со1аз с1ес1с1|6 еп- - ^ие сопс1ис1с1о а 1а 5а1а с1е орегаоопез
1:опсез 1г а Ьизсаг1а, рогрие зе с11о сиеп1;а <1е рие 1е ез1;аЬап - ип 1^иег"1:е §о1ре еп 1а саЬега
|1ас1епс1о 1а11;а 1а ргезепс1а (1е 1а таг1роза !при1е1;а с1е - зоЬге / еп ип р1а1;о, зоЬге / еп е1 зие1о
Атапс1а у зиз аЬга203 зо1'осас1оз у 511епс1о50з еп 1о5 сиаг1;оз - с1ероз1"1:агоп е1 сиегро с1е1 11ег1с]о 5оЬге / еп ипаз р1е1ез
уасГоз с1е 1а §гап саза с1е 1а езри1па, с1опс1е ге1;о2аЬап с о т о с1е Пата, 5оЬге / еп е1 зие1о
сасЬоггоз сас1а уег рие С1ага аЯо]аЬа 1а у|§11апс1а у М|§ие1 зе
сИйгаГа ]и§апс1о о зе риес1аЬа с1огт1с1о еп а1§йп ппсоп. 10.
Еп1;г6 еШопсез е1 ссЬи1<5||1атр1с соп зи Ьуо, а1 рие огс1еп6
5. 1:гаег Ьо]аз с1е соса у уапаз ЫегЬаз пас1а таз уег е1 ез1;ас1о с1е1
I. "Гиега с)е еп1егто. А ипо с1е 1оз зо1с1ас1оз 1е р1с1|6 ипа ]агга бе сЫсЬа,
2.1'иега / а1'иега; с1еп1:го с1е(1) ЬеЫс1а а1соЬ61|са с1е таГг. М|еп1;газ е1 зо1с1ас1о за1Га с1е1 аро-
3.1"иега / с1еп1:го / агпЬа / аЬа]о зеп"1:о, 11е§аЬа е1 Нуо с1е1 ссЬи1<з|Иатр1с соп 1аз Ь!егЬа5 у 1а со­
4. с1еп1:го с1е(1) са. 1оз зоНас1оз аЬапс1опагоп 1а ЬаЬ|1:ас16п у е1 сс11икз1Натр1с
5. с1еп1;го рппс1р|6 а тазсаг 1аз ЫегЬаз у 1а соса а11;1етро рие с1езро]а-
6. Сиега; с1еп1:го / ас]еп1;го Ьа а1 §иеггего с1е1 сазсо у е1 Ъгго с1е а1§ос16п.
7. с1опс1е Еоз о]оз с1е1 еп1'егто ез1;аЬап с1езогЫ1:ас1оз у е1 [огго йе
8. с1опс]е / а с1опс1е а1§ос)6п зе ЬаЬГа 1:еп1с]о рагс1а1теп1;е с1е го]0. Сиапс1о 1а5

111 с1еп1о с1!ес!зё18


ЫегЬаз у 1а соса ас1ри1г1егоп ипа соп1;ех1ига раз1:о5а, е1 Ауег ЬаЬГатоз риебабо соп РеПза у Ап§е1ез, рего ёз1:а 11а-
сс11ик5|Натр1с зе 1а5 с1еро511:6 еп 1а тапо у сотепгб а т б а РеНза рог1:е1ёРопо рага бес1г1е рие по роб1а уеп1г а 1а
ех1:епс1ег1а5 5оЬге 1а Иег1с1а. ие§6 егтЬопсез е1 зо1с1ас1о сИа рогрие, зе§йп поз соШб безриёз 1а ргор1а РеПза, зе Ьа­
соп 1а сЬ|сЬа у оЬес1ес1епс1о а1 сс11ик5|Иатр1с, 6е]д 1а ]а- ЬГа риез1;о та1а рог сотег бетаз!або сЬосо1а1:е.
гга еп е1 5ие1о у заПб <1е 1а ИаЫ1:ас16п. АсаЬас1а с1е ех1;еп-
с1ег 1а ра51;а, е1 ссЬик5|Иатр1с асегсо е1 ]агго с1е сЫсЬа а 13 у 14.
1о5 1аЫо5 с1е1 §иеггего. Е51;е ЬеЫб соп ау|с1е2 Наз^а рие- Арагесеп еп пе§Г11;а 1оз тагсабогез етр1еабоз еп е11:ех1:о.
с1аг сотр1е1:атеп1:е етЬг1а§або. Е1 ссЬик5|Ьатр1С 1е о1'ге-
с1б ипаз сиап1:а5 |10]а5 с1е соса у т а з сЫсЬа. Е1 §иеггего 1п1:гос]исс1бп с1е11ета еп 1о ^ие ве геИеге а, еп 1о ге1егеп1е а, еп
зе ас1огтес1б: по ЬасГа 1'а11;а зоте1:ег1о а Ырпоз13, сиап(о а, а ргорб511;о (с1е), рог С1ег1;о, а 1:ос1о
е51;о (1о51;ге5 иИтоз 1п1;гос]исеп погта1теп1:е
М1еп1:газ ри11:аЬа 1а раз1;а рие ЬаЬГа ар1|сас1о еп 1а Ьег|ба, ипа с11§ге51бп)
е1 сс|-|икз11патр1с р1б1б е1 з1гкак а зи Ы]о. Е$1е 1е тоз1;г6
ипа са]а соп 1оз 1пз1:гитеп1:оз ри1гйг§1соз: ипоз 1;ит15 -си- огс]епас1бп еп рптег (5е§ипс1о, 1;егсеп... йШшо) 1и§аг;
сЫНоз 5ет1с1гси1агез еп 1'огта с1е Т 1пуег1:1с1а, [аЬг1сас1оз рптего, с1езриё5,1ие§о, рог иШто, рог ипа
раг1е... рого1;га, 1|па1теп1;е
соп ипа с]игГ51та а1еас1бп (сИатр!) с1е ого, р1а1:а у со-
Ьге- 31еггаз бе оЬз1с1|апа у зЛех, С1псе1ез, сисЬШоз, р1П2аз, ас1|С1бп араг1;е, азГ сото, а$!т!5то, ас1ета$, таз айп,
епс1та, 1атЫёп, рог о1;га раг1:е, рог о1;го !ас1о
газрас1егаз, езса1ре1оз с1е оЬз1с11апа соп тап§о с1е тас1е-
га, сисЬагШаз о сиге"1:аз с]е с]!еп1:е с1е сасЬаЫе рага засаг соп1:!пиас16п / азГ, еШопсез, еп соп$есиепс1а, а51 риех,
{'гадтепгоз с1е Ьиезо, а§и]аз рага зи1:игаз, Шо, 11пГз1таз §а- сопзесиепс1а риег, риез Ыеп, азГ дие, рог соп51§и1еп1е
заз, уепс1аз у а1§ос16п. сопс1и51бп еп сопс1и51бп, еп гезитеп, еп (1еЛп1(:!уа, еп
ге5ит1с]а5 сиепйз, еп к
Е1 с1ги]апо ехат!п6 1а 1:ите^ас1а 11ег1с1а. НаЬГа рие 1;герапаг ас1агас|6п ез с1ес1г; о зеа, сИсНо йе о^^л (огта, е51:о ез,
еп о1;га5 ра1аЬгаз, сИсЬо с1е о1;га тапега, те]ог
II- с1|сЬо
1. 1п ^га§ап1;1 9. араг1:е оро51с|6п рего, еп сатЫо, 51п ешЬаг^о, аИога Ыеп,
2. ас1етаз 10. епРгеп1;е соп ^о6о, по оЬз1;ап1е, айп азГ, рог е1 соп1;гапо
3. ептесНо I I. а ргор6з11;о е]етр||кас1бп (сото) рог е]етр1о, аз: (рог е]етр1о), роп§а-
4. а1гес1ес1ог 12. с1ерпза тоз рог сазо
5. ас1гес1е 13. о зеа
6. Дуесез 14. а 1гауёз с1е
7. а раг1:ез 1§иа1ез 15.Аз1т1зто 15.
8. зоЬге 1;ос1о Ро51Ые5 ге5рие$(а$
Еп 1оз йШтоз Нетроз, ]и§ие1;ез У1г1;иа1ез 1пипбап 1а5 гебез
12. е1ес1:гбп1са5 у 1о5 у!бео]ие§оз рага зебис!г а рериепоз у
Ро51Ые5 ге5рие51:а5 §гапбез. А з ! / рог е]етр1о, еп тепоз бе боз апоз зе уеп-
б|егоп т а з бе 10 т!11опез бе гата^осЫв еп 1;обо е1 типбо.
Ауег гес1ЬГ ипа саг1;а с1е 511у|а еп 1а рие т е с1|се рие ез1:а 5оп ез1:оз ипоз рериепоз Пауегоз ргоу!з1;оз бе ипа рап1:а11а
т и у соп1:еп1:а рогрие зиз пиеуоз сотрапегоз зон епсап1:а- 1Гри1ба еп 1а рие арагесе ипа езрес1е бе ро11!1;о рие гери1еге
с1огез соп е11а, у рие зе а1е§га с]е ЬаЬег сатЫас1о с1е 1;гаЬа]о. 1оз си|бабоз бе зи биепо. Уп зоп1бо а§ибо ау1за а ез1;е бе
1аз песез1бабез бе1 ап1та111;о, рие бе по зег за1:1з1есНаз 1псге-
Ауег гес|ЬГ ипа саг1;а с1е 5||у1а еп 1а рие т е с11се рие ез1;а теп1:ага е1 уо1итеп бе1 р|1:1бо 11аз1:а " т о п г " .
т и у соп1;еп1;а у зе а1е§га с1е НаЬег сатЬ!ас1о с1е "1:гаЬа]о, уа Кезрес^о / еп сиап1:о а 1аз саизаз бе1 ёхЛо бе 1оз 1ата§о-
сЫз, риебеп арип1:агзе, еп р п т е г 1и§аг / рог ип 1ас1о /
рие зиз пиеуоз сотрапегоз зоп епсап1;ас1огез соп е11а. рог ипа раг(е, е1 еп1;из1азто бе1 рйЬИсо рог 1:обо оЬ]е1;о
2. пиеуо у зогргепбеп1:е; еп 5е§ипс1о 1и§аг / рог о1го / рог
Не сотргас1о ип сосНе с1е зе§ипс1а тапо а ипа регзопа с1е о*га, рогрие ез1:е "Про бе ]и§ие1;ез е1ес1;гбп1соз о1'гесе ип т е -
соп!|ап2а, ип ат1§о с1е 1огеп20 рие ас1етаз т е Ьа ЬесЬо б1о [асП у зепсШо бе гезропбег а1 безео па1;ига1 рие 1;!епеп 1аз
ип Ьиеп ргес10. регзопаз бе осирагзе бе 1оз о1;гоз, ез с1ес1г / е5*о ез, бе зег
песезапоз. А ( ] е т а з / рог о^:^а. ра|-1:е, по Ьау рог риё сот-
Не сотргас1о ип сосИе с1е зе§ипс1а тапо а Ьиеп ргес1о, рготе1;егзе рог 1аг§о Нетро п\г соп резабаз гезропза-
риез е1 ап1:1§ио биепо ез ип ат1§о с1е 1огеп20 у рог"1:ап1:о, ЫУбабез, сото, рог е|етр1о / роп^атоз рог сазо, соп
ипа регзопа бе соп^апга. ип уегбабего ап1та1 бе сотрапГа.
3. 5 т е т Ь а г § о / по оЬз(ап1:е, ипа т1погГа бе п1поз, арие-
Ауег ЬаЬГатоз риебабо соп РеНза у Ап§е1ез, рего ез1:а зе Поз рие у|уеп еп ип еп1:огпо а1'ес1;1уо роЬге, риебеп уо1саг
ризо та1а рог сотег бетаз1або сНосо1а1;е у по рибо уеп1г 1:обо зи саппо еп е1 ]и§ие1:е у еп сопзесиепс1а / рог
а 1а с11:а, рог 1о рие Патб рог 1:е1ё1опо а РеНза, рие поз 1о сопз12и1еп1е, ... 11е§аг а зи^г1г §гауез 1;га51;огпоз рог 1а
соп1:б безриёз. тиег1;е бе зи гата^осЫ. --

с ! е п ( о с1!ес181е{е Е Ш й Н В В И
А1§ипо5 р51с61о§05 уеп еп 1о5 Юта^осЫз ип Ъгт1с1аЫе т е - 21.
с11о с1е Ьасег рие е1 п!по азита ипа гезропзаЫНбас!; о1;го5, 1. бе та1а §апа 5. а 1а рагпНа
еп с а т Ь ! о / рог е1 соп*гапо, б1сеп рие по сопзШиуеп 2. бе оГбаз 6. а б|з§из1;о
еп аЬ5о1и1;о ип аргепс]|2а]е с1е 1а5 ге1ас1опе5 соп 1о5 бетаз 3. бе §огга 7. а етри]опез
П1 бе 1а у|ба еп §епега1. 4. а реб1г бе Ьоса 8. а Иго ЬесЬо
Е п с]еЛпк!уа / еп ге5ит!с1а5 сиеп(а5, 1а 1пуа516п бе 1а Р,езриез1;а НЬге.
геайбаб У1г1:иа1 еп пие51:га у1ба со1:1б1апа ез ип ИесИо сиуаз
сопзесиепс1а5 еп е1 роз1Ые сатЫо бе сотрог1;ат1еп1:о Ьи- 22.
тапо по зоп бе11обо ргеу|3|Ыез.
•1оза бе 1аТ|егга
16. СоаШсие
- баг еп е1 с1ауо: асег1:аг;
- багзе бе папсез (бе Ьгисез): сЬосагзе, епсоп1;гаг5е Ьгиз- Ьоз Сеп120п Ни112паЬиа Соуо1хаЬири1
сатеп1;е соп а1§о; (1оз 1ппитегаЫез бе1 зиг (1а бе 1оз са5саЬе1е5 еп 1а
- баг1е а ипо рог а1§о / рог Ьасег а1§о: абор1аг о абри!пг 1а - 1аз езггеНаз) сага - 1а 1ипа)
соз1:итЬге бе Ьасег а1§о; Ни11;2|1оросЬ1;11
- баг бе зГ: Ьасегзе т а з апсЬо о §гапбе; 1;епег т а з сарас1баб; (1а зегр1еп1:е бе Сие^о - е1 5о1)
- баг1е уиеНаз а а1§о: репзаг г е П е х 1 о п а г ехсе51уатеп1:е зо­
Ьге а1§о; 2.
- баг а еп1;епбег: арипйг ипа соза о 1беа 51П ехрНсаг1а соп - 1оз зегез бе 1а 1и2: е1 $о1 - Ни11211оросЬ1;||.
с1апбаб; - 1оз зегез бе 1а5 1:1п1еЫа5:1а Ыпа - СоуоЫаЬири! у 1аз ез-
- баг а сопосег: с о т и п 1 с а г о Ьасег заЬег а1§о а а1§и1еп; 1;ге11а5 - 1оз Сеп"(20п Ни|12паЬиа.
- баг а 1и2;1:епег ип Ьуо, ранг - 1оз зегез рие пасеп бе 1а 1:1егга: 1аТ|егга - Соа1;11сие у бе
е11а пасе Ни11211оросЬ1:11 - е1 5о1, рие 5иг§е 1:обоз 1оз бГаз
Р,езриез1;а НЬге. _ рог е1 Ьоп20п1:е бе 1аз еп1:гапаз бе 1аТ1егга.
- 1о5 зегез рие пасеп еп е1 с1е1о; 1а 1ипа у 1аз ез1;ге11аз.
17.
1. рог I I. еп; соп 3.
2. а 12. а(1) / зоЬге Ро51Ые ге$рие5(а
3. соп 13. а 1а б1оза Соа1:11сие, табге бе 1о5 С е п 1 2 0 п НиИгпаЬиа у бе Со-
4. а(1) 14. соп; еп / а(1) уо1хаЬири1, Неуа ипа у1ба ге1:!габа еп Соа1;ёрес. Уп бГа, т1еп-
5. рог 15. соп "[газ Ьагге е11;етр1о, ипа Ьо1а бе р1ита5 Ьа]а зоЬге е11а у а1 ро­
6. соп / сопгга 16. а со 1;1етро зе епсиеШга т1з1;ег10затеп1:е етЬагагаба. Сиапбо
17. соп / сопгга зиз Ьуоз сопосеп 1а по1:1с1а, 1пб|§пабоз рог 1о рие сгееп рие ез
7. соп о1епз1уо у безЬопгозо, бес|беп та1;аг1а. Ьа 6105а табге СоаШ-
8. рог 18. а сие 5е еп1;п51:есе а1 сопосег 5и5 р1апе5, рего бе зи у1еп"1:ге 5а1е
9. а 19. соп ипа У02 рие арас1§иа зиз 1:етогез. Ьоз НиИгпаЬиа, ехс11;абоз
10. рог 20. а(1) ' рог зи Ьегтапа Соуо1хаЬири!, зе ргерагап рага 1а §иегга, рего
ипо бе е11оз, аггереп1:1бо, 1п1огта бе 1оз ргерага1;1УОЗ а Ни1121-
18. 1оросЫ;||, е1 П1ПО рие Соа1;1|сие Неуа еп зи зепо. Ыедабо е1 т о -
. еп 8. рага; соп; а теп^о, 1оз Ьегтапоз зе асегсап еп огбеп бе Ьа1;а11а, у сиапбо
2. соп; рага / еп 9. рог а1сап2ап 1а ситЬге бе1 Соагёрес, 1а топтана бе 1аз зегр1еп1:ез,
3. рог / 31П 10. еп пасе ргоб!§10затеп1;е Ни1"й1оросЬ1;|| агтабо бе зиз багбоз у
4. соп I I. еп зи езсибо. Ни112|1оросЬ1;|| со§е 1а 5егр1еп1:е бе 1'ие§о, у соп е11а
5. рог 12. рог безсиагПга а Соуо1хаЬири!, сиуа саЬега риеба еп 1а топтана
6. еп 13. еп т1еп1:газ е1 сиегро без1;го2або гиеба рог 1а 1абега. Еп1:опсез, е1
7. соп 14. рог б105 а1;аса а 1о5 Ни!12паЬиа, рег51§и1ёпбо1оз соп запа Ьа51:а баг
тиег1:е а 1а тауоп'а.
19.
1. сог1;о 5. соп 1;ге5 ра1тоз бе папсез 23.
2. "Ггю / бе р1ебга / Ье1або 6.1;ап апсЬо / 1:ап (гезсо 1. зе; соп / рог
2. о; а
3. соп 1а Ьоса аЫег1:а 7. {по I Ье1або 3. зе; соп / рог
4. еп Ыапсо 8. ||тр10 4. 0;а
5. зе; соп / рог
20. 6. 0; а
1. бе Ьо1:е еп Ьо1:е; бе агпЬа аЬа]о 7. N 0 5 ; бе
2. рог 31 1аз тозсаз 8. т е
3. бе Ьиепаз а рптегаз 9.5е;а
4. соп е1 а§иа а1 сие11о 10.1;е; соп / рог

§ § И с ! е п ! о с1|ес10сИо
I I. зе; соп / рог; зе; соп / рог 25.
12. 5е;рог;1е 1.0 о ^ 6.5е
13. поз 2. зе 7. 5е; 1е
14. зе; рог 3.1е 8.1е
15. 5е; соп / рог 4.0 Э.Х&
З.Моз 10.0/зе
24.
1. зе; а 6. поз 26.
7. о; а Уисайп у 1а ас1:иа1 Сиа1:ета1а зе епсиеп1:гап еп"1:ге е1 осёапо
2. 0; а; а АИапИсо у е1 Рас|Т|со, еп е11:г6р1со, 1о рие ез саиза с1е 11иу1аз
3. т е 8. зе; а 1:оггепс1а1ез. Рог о"1:га раг1:е, "[атЫёп 1:1епеп ип 1пасаЬаЫе
4. поз 9. 0 / оз саис1а1 бе а§иа би1се. Е1 а§иа ез, азГ, 1'иеп1;е бе у|ба у саиза бе
5.0; а 10.0 / зе; а тиег1:е еп 1а ге§1бп.

Ь Е С С IО N 2
I. рие рес1|ап ауиба. Рего й п 1 с а т е п 1 ; е 1оз 0 1 а Е1епа. 5и т а -
Яезриез^а НЬге. Г|бо с1ес1а рие егап зиепоз бе Е1епа, рие "[обо е$(:аЬа
еп зи 1та§1пас|бп. ЕзТюз зоп|бо5 Тиегоп Ьас1ёпбозе саба
2. уе2 т а з с1агоз у 1'иег"1;ез. Абетаз, с1е$арагес1ап оЬ]е"1:о5
Еп ез1:а саза у1у!6 / У1У1а Е1епа Рёгег. бе 1а саза, 1аз уеп"1:апаз у 1аз риег"1:аз 5е а Ь п а п зо1аз. Ег-
Е1епа ега т и у Ьп11ап1;е е 1п1:е1|§еп1е. Е г а аЬо§аба; арго- пез"1:о з1етрге епсоп^гаЬа ипа ехрНсас1бп 1б§1са а "[обоз
Ь 6 / И а Ь т аргоЬа(1о ипаз ороз1С10пе5 рага ]ие2 росо 1о5 зисезоз, рего Е1епа 5аЬ|а рие а1§о осигпа.Тобо е5"1:о
безриёз бе "[егт1паг зиз ез1:иб103. Р и е еп ипо бе зиз ]и1- 5исе<]|а езрес1а1теп"1:е еп 1а ЬаЫ"1:ас|бп бопбе с1огт1а е1
С103 бопбе СОПОС16 а зи тапбо, рие зе Н а т а Ь а Егпез- та"1:г1топ10. Е1епа 5е ри50 еп соп1;ас"1;о соп ехрег"1;оз еп
1:0. Е1 гатЫёп ега аЬо§або, сопсге1:атеп"1:е аЬо§або сг1- рагарз1со1о§Га у еНоз 1;атЫёп с1ес1ап / (11]егоп рие а1§о
т1па11з1а. Еп ипа оса51бп Сиуо рие бе^епбег а ип 1'атозо ехЬгапо у та1ё[|со осигпа еп 1а саза, у зоЬге 1;обо, еп 1а
саро бе 1а таПа рие е$СаЬа асизабо бе 1:гаР|со бе бго- ЬаЫ"1:ас1бп; аНГ зе ро(1|ап 5еп1;1Г бо1ог у зи1'пт1еп"1:о; а ре-
§аз у бе соггирс16п бе тепогез. Егпез1;о соп5!§и16 рие заг бе рие 1а ЬаЫ1;ас1бп ега т и у саНба, 1а зап§ге рагесГа
1о бес1агагап 1посеп1:е; Тие зи рг1тега §гап у1с1:ог1а. Еа рие 5е 11е1аЬа а1 еп"1;гаг еп еНа.
]ие2 Тие Е1епа, зи 1'и1;ига ти]ег Е1епа 1п5|5^16 гере1:1батеп1:е еп уепбег 1а саза у еп с о т ­
Е1епа у Егпез1:о 5е сазагоп осЬо тезез безриёз бе со- ргаг о1;га, рего Егпез1;о 5е г е 1 а у с1ес1а рие егап созаз
посегзе. Ео зиуо зГ рие Тие ип уегбабего ПесЬаго, а т о г бе Ьги]аз у рие еНа 1:еп1а ипа §гап 1та§1пас|6п. Егпе5"1:о,
а рг1тега у1з1:а. С о т р г а г о п ип Ьоп11:о р150 еп е1 Разео с1аго, по $аЬ|а 1о рие 1е езрегаЬа. Упа посЬе бе 61-
бе 1а Саз1;е11апа. Е1епа 5е епсаг^б бе 1а бесогас1бп, ез- с1етЬге рие НасГа ип И о ИогпЫе у 11оу1а 1П"1;епзатеп-
рес1а1теп1:е бе 1а ИаЫ1:ас16п бе тагптоп10. Е г а ипа т и - "[е, Егпез1:о 5е 1еуап(6 рогрие по рос1|а богт!г; Е1епа
]ег бе1;а111з1:а, си1бабоза у соп Ьиеп §из1:о. ОсИаЬа 1аз ех- оуб с о т о 5е 1еуап(аЬа, рего по 6\\о п1 \\\т.о паба; 5е
сеп1:пс1бабе5 у 1аз "тобегп1бабез". Рог езо десого 1а саза Яиес16 богт|ба. 5 е с1е5рег*6 ипа Ьога безриёз зоЬге-
соп ез1;!1о т и у с1аз1со, аиприе з1етрге с1ес1а рие ега 1а заНаба а1 езсисЬаг 1аз уосез, рего аЬога по егап уосез,
саза 1а рие 5е НаЬГа (]есогас1о а зГ т1зта, 1а рие ИаЬГа 31ПО Г1заз а1осабаз, сагса]абаз. 5 е 1еуап(6 а1 уег рие по
1трие$(о зиз сг!1:ег1оз; Е1епа з о Ь 5е ЬаЬГа с1е|ас1о Не- е51:аЬа Егпезго у 5а116: еп 1а риег"[а епсоп^гб е1 са-
уаг рог 1а саза. бауег бе зи т а г 1 б о ; 1е ИаЬ|ап сог1:ас1о 1а саЬега у 1е
Еп ез1:а саза Тиегоп т и у (еНсез; 1:иу!егоп боз Иуоз, 1о- КаЬ|ап аггапсас1о е1 согагбп. Еп 1а рагеб ИаЬ|ап е5-
дгагоп §гапбез ёх11:оз еп зи саггега рго1ез1опа1: рагес1а с г к о : У Е М С А М 2 А , Р О Р 1 0 5 51С105 ОЕ 1 0 5 51СЕ05.
1а ^атШа регГес1:а. Рего бе Ь г т а 1пезрегаба с о т е п г а г о п А1 0"1;го 1або бе1 раз|Но Е1епа сгеуб уег 1а Идига бе ипа
а зисебег ех1;гапоз ЬесЬоз рие с1е51гиуегоп гоба 1а 1"еНс1- ти]ег
баб у асаЬагоп ||па1теп1;е еп ипа без§гас1а. Е1епа, 16§1сатеп1:е, уепс]!6 1а саза у 5е Тие соп зиз Ьуоз
Тобо $исес116 Ьасе ип апо аргох1табатеп1:е. Егпез1:о а о"1:го 1и§аг, 1е]оз бе аНГ. Рего ап1;ез И 1 2 0 а1§ипаз ауеп-
е5(аЬа 1:гаЬа]апбо еп ип сазо т и у 1трог1;ап1;е: с1еЬГа бе- §иас!опез... -;;
(епбег а ип аг1з1:бсга1:а т и у сопос|бо рие ез^аЬа асиза­
бо бе ЬаЬег а5ез!пабо а зи ти]ег с о т о сопзесиепс1а бе • Кезриез1:а НЬге.
ип а1;арие бе се1оз. 5е Сга^аЬа бе ип сг1теп раз10па1: е1
сопбе Кобп§ие2, рие азГ 5е И а т а Ь а е1 ргезип1:о азе51по, 3.
сге1а рие зи ти]ег 1о еп^апаЬа соп о1;го ЬотЬге; ипа БоЬге 1аз б1е2 бе 1а тапапа ип ех роПсГа рие зе беб1са а
посЬе, безриёз бе се1еЬгаг ипа ||ез1;а, 1а сопбеза араге- 1а сотргауеп"1;а бе сосЬез рог"1:аЬа ип та1е"1:Гп еп сиуо 1п-
с|6 тиег"1;а. "[епог ЬаЬГа 6.000 еигоз у 1а боситеп"1;ас1бп бе ип уеЬГси1о.
Еп 1а саза, рог 1аз посЬез, Е1епа е т р е г о а оГг ехЬгапоз 5 е с1!г!§1а а М а б г 1 б рага геаНгаг ипа орегас16п ге1ас!о-
зоп|боз, рагес1ап уосез бе ти]еп 1атеп1оз 1е]апоз, ^гНоз паба соп зи пе§ос1о. Ез1иуо сопуегзапбо соп зи сигпабо
еп ипа саНе т и у сегсапа а зи бот1С|Но, у ип безси1бо Ь|20

с1еп{о с 1 ! е с т и е у е 111
рие со§1ега зи сосЬе с]е]апс1озе о1у1с1або зоЬге е1 саро с1е 1а сгетаНега бе 1а Ьга§ие1:а. 5е т е ри$1егоп 1:обоз 1оз
о1;го уеЬГсиЬ е1 та1е1:Гп соп е1 сНпего у 1а с1оситеп1:ас|6п. ре1оз бе рипга у по НаЬГа ри1еп 1оз с1отепага: раге­
А]епо а 1:ос1о ез1;о, е1 НотЬге 31§и16 зи сат1ПО 11аз1;а рие сГа ип риегсоезрГп.
зе с]|0 сиеп1;а с1е рие по НеуаЬа 1а уа1уа рогрие зе 1а На­
ЬГа с1е]ас1о о1у1с)ас1а зоЬге е1 сосИе. 8.
МесИап^е ип 1;е1ё1'опо тоуН зе ризо еп соп1:ас1;о соп е1 ^а- 1. ^Обпбе Ьаз б|сЬо рие яиес1ато5?: биба и о1у1бо бе
тШаг соп е1 рие е51иуо / ИаЬГа е51:ас1о сопуегзапбо у ипа 1п1'огтас|бп уа баба.
1е р|б|6 рие ге§гезага иг§еп1;етеп1;е а1 рип1:о еп е1 рие зе 2. 51 риб!ега т е 1о с о т е г Г а а Ьезоз: безео Ыро1:ё1:1со.
НаЬГап епсоп1:габо. Е1 сипабо уо1у16 а1 1и§аг у зе епсоп1:гб 3. Уо рие 16 1о с1епипс|'агГа а 1а роНсГа: -Ги^иго Ь|ро1:ё1;1СО
соп рие, еп е1'ес1;о, аНГ ек^аЬа 1а саггега. еп огас10пе5 сопб1с1опа1ез.
Еп1:ге 1:ап1;о, ип 1;гаЬа]абог тип1С1ра1 у10 е1 та1е1;Гп зоЬге е1 4. Еа зетапа разаба поз ё\\о рие зе с1!уогс1аг1а, у аЬо-
сосЬе у "Ьгаз сотргоЬаг зи соп1:еп1бо, зе ризо еп соп1:ас- га уа ез1:ап о1;га уег с о т о боз 1;ог1;оН1:оз: "Ги^иго гезрес-
10 соп 1а роНсГа тип1с1ра1. Уп сосЬе габ10-ра1;ги11а зе 61- 10 а ип разабо.
Г1§|б а1 1и§аг рага Ьасегзе саг§о бе1 п п 1 з т о , рего по 1е 6\о 5. АЬога т 1 з т о Н а п а 1а5 та1е1;аз у с1е$арагесегГа би-
1:1етро, бабо рие, ау|5або рог е1 ргор1е1;аг10, уа ЬаЬГа Не- гаШе ип раг бе зетапаз: безео Ыро^ёИсо.
§або зи сипабо. 6. ^и^е^о реб!г1:е а1§о 1трог1:ап1:е: сог1:езГа.
7. Аиприе 5ир1ега 1а уегбаб, по 1;е 1а сЛпа: 1'и1:иго Ыро1ё-
4. Исо еп о г а с 1 0 п е з сопсез1Уаз.
А 2ега1|па 1аз рг1заз у е1 безогбеп 1а ез1;гезаЬап. 51етрге 8. Ти ат1§а Неда а 1а5 б|е2, ^уегбаб?: биба и о1у|бо бе ипа
р1ап!ЛсаЬа зиз асс10пез соп уаг!оз бГаз бе ап1:е1ас1бп у 1пРогтас|6п уа баба.
апо1:аЬа 1о рие беЬГа Ьасег саба Ьога бе1 бГа. Тобаз 1аз
тапапаз геразаЬа бигап1;е 15 т1пи1;оз зи а§епба, у еп 9.
15 апоз бе 1:гаЬа]о еп ариеНа етргеза пипса Тако а зиз Ап1;ез бе е1е§!г е1 сигзо сопу1епе, с о т о арип1;а СпзИпа
оЬН§ас1опе5. Рего ип бГа зисеб|6 а1§о 1 п е з р е г а б о . 11е§6 а Ниг1:або, б1гес1:ога бе А1шауз 5сЬоо1 01" 1ап§иа§ез, 1:епег
1а оПс1па ип пиеуо сотрапего, Р1сагбо, рие зе разб 1а еп сиеп1;а ипа зепе бе сопз!бегас1опе5 §епега1ез.
тапапа еп1:ега геуо1у|епбо раре1е5 у сатЫапбо 1аз созаз •ез1:1по: сиапбо т а з р е р и е г 1 0 зеа е1 П1Г10, т е п о з ехре-
бе зШо: "Езрего рие по 1;е то1ез1;е", 6\\о, "рего пипса Не пепс1а 1;еп§а о т а з сог1;о зеа е1 сигзо, сопу1епе рие уауа
5орог(ас1о 1:ап1:о огбеп, т е ропе пегу1озо. Т1епез ипоз 1о т а з сегса роз1Ые.
о]оз ргес1о505. ^ С о т е т о з ]ип1оз?". ЗегаПпа по зе 1о ро- Ебгб: аиприе ех1з1;еп сеШгоз рие абтИеп п1Г1оз т а з ре­
с1|а сгеег Е1 безогбеп М а т а Ь а а зи риег1;а, у 1о с1ег1;о ез риепоз, 1о погта! ез епу1аг а1 п!г10 а рагИг бе 1о5 IО аг103.
рие гекикаЬа 1ггез1з1:|Ые, А1о)ат1еги;о: 1аз Иат1Наз регтИеп ипа тауог ргас1;!са бе1
1б1ота, 1ПУо1исгагзе еп 1аз соз1:итЬгез бе1 раГз у, абетаз,
5. е1 соз1:е ез 1п1епог; 1оз со1е§1о5, рог зи раг1;е, о1'гесеп т а ­
Рог Ип ЬаЬГа 1:егт!пабо е11:гаЬа]о; зо1о т е [аНаЬа Ьасег 1а уог зе§иг1баб, 1о рие гезиНа |беа1 рага 1оз т а з рериепоз.
рог1:аба е 1трпт1г1о.То1:а1, рие епсепс1Г е1 огбепабоп а Ь п АргепсЛ2а)е: рага рие 1а ез1;апс1а зеа еИесИуа, зе беЬе 1;е-
е1 ИсЬего у т е епсоп*гё соп ип 1;ех1;о 1псотргепз1Ые. пег ип сопос1т1еп"1:о ргеу1о бе1 1б1ота; 31 по, е1 гезиНабо
М|гё ипа а ипа 1аз ра§1паз у "Ьобаз ез1:аЬап 1§иа1. Оезез- зега т и у рериегпо еп сотрагас1бп соп е1 езСиепо есо-
регаба, 5а1Г бе1 рго§гата, лсИуё е1 ап1;|у|гиз у |Ь|п§о!, е1 пбт1со.
огбепабог 1;епГа ип У1гиз. |Оиё зиз1;о! Мепоз та1 рие т е
безрег1;ё епзе§и!ба. Ргапсёз
Резе а рие е1 1п§1ё5 ез е1 | б 1 о т а тауогИапо, саба уег Ьау
6. т а з бетапба бе сигзоз бе 1'гапсёз. Еаз ог§ап1гас1опе5 о1'ге-
Кезрие51:а НЬге. сеп сигзоз еп Ргапс1а, Вё1§1са у 5и12а, у еп б|з1;1П"1:оз ге§Г-
тепез бе а1о]ат!еп1;о.
7. Еп Ргапс1а, 1а Сатага Ргапсо-Езрапо1а бе С о т е г с 1 0 е 1п-
19.00 Еп1:гё еп ипа ]оуегГа, т е с о т р г ё ип Р,о1ех бе ого биз1;г1а о1'гесе 1:гез сигзоз:
аи1:ёп1:1СО, 5итег§|Ые, ап1;!та§пё1;1со у ап1;1сЬорие у 1о г о т - - Еп (атШа: ез1:апс1а бе боз а сиа1:го зетапаз еп 1'атН|а5
рГ 1П 5Ии. еп В|агг11:г у с1а5е5 еп е1 Еусёе Нб1;еНег рага п!г1оз бе еп-
19.30 Е п 4 г ё еп ипа рег1'итегГа у т е с о т р г ё ри1псе 1:ге I 3 у 17 аг10з.
[газсоз бе Еаи бе Регит, рие асаЬаЬа бе заНг - Еп со1е§1о: еп е1 сотр1е]о С1РЕС-1В5, еп 1а Ргоуепга, с]о5
20.00 Оес1с1Г рие е1 б1пего по 6а. I <1аЬа 1а 1'еНс|баб, с1е- о "[гез зетапаз бе ез1;апс1а рага п1поз бе еп1:ге 9 у 17
5!п1:е8гё 1 0 6 0 1о рие НаЬГа сотргас1о у с о п И п и ё са- аг103. Еп А2игНп§иа, М!га, сигзоз бе ипа а сиа1;го зета­
т 1 п а п б о соп 1а5 тапоз еп 1оз Ьо1з|Ноз у е1 а п 1 т о Н§его. паз рага п1по5 бе еп1;ге I 3 у 17 апоз. N 0 1пс1иуе У1а]е.
20.40 М!еп1:газ разеаЬа рог 1аз КатЫаз, е1 с1е1о зе си- . . - ВЬпсо у Медю (ГехЬ ас1ар1ас1о).
Ьг16 бе пиЬаггопез у г е ^ и т Ь а г о п ипоз "[гиепоз: ега еу|-
беп1:е рие зе а р г о х 1 т а Ь а ипа рег1;игЬас1бп асотрапа- 10.
ба бе арагаго е1ёс1;г1со. Ро51Ые5 ге5рие$1:а$
20.42 Рог си1ра бе т\а габ|ас1:1у|баб, т е сауегоп ^Сбто по? 5аЬез 1о рие Ьа осигг1бо.
1:гез гауоз епс1та. 5 е т е {ип6\6 1а ЬеЫНа бе1 С1п1;игбп у |Сбто по! |5аЬез 1о рие Ьа осигпбо! ; ^ :

с!еп1о уе!п1е
|1о рие Ьа осигг1с1о! С о т о по заЬез... батеп1:е по п е с е з к а Ь а е1 сосЬе, риез 1а етргеза е51:а-
^Риё Ьа осигпбо? |С6то!, ,;по 1о заЬез? Ьа а боз разоз бе зи саза. Со§16 е1 рог1;а1'оНоз у репзб
^Оие с о т о Ьа осигпбо? ^Мо 1о заЬез? рие рос1Га 1:егт1паг бе Ьасегзе е1 пибо бе 1а согЬа1:а еп
^^ие с о т о Ьа осигпбо? , N 0 1о заЬез! е1 азсепзоп Рего ез^аЬа осирабо, азГ рие Ьл\6 согпепбо
^Оие 1о заЬез? ^Сбто Ьа осигпбо? 1аз езса1егаз, бе 1:а1 зиег1;е рие еп е1 й Ш т о 1:гато 5е сауб.
|Оиё! |;1о заЬез? ^Сбто Ьа осигг1бо? Абетаз бе1 бапо, зе Ы ю ипа гогабига еп е1 рап1:а1бп. 51-
^ N 0 Ьа осигпбо? ^Сбто 1о заЬез? 8и16 согпепбо у Ие^б 51п аНеп1;о а1 еб|||с!о. |Ео ЬаЬГа
С о т о 1о заЬез, по Ьа осигг1бо. соп$е§и!(1о! Айп ТакаЬа ип т1пи1:о рага 1аз 9. А1 еп1;гаг
Оие по Ьа осигпбо, 1о заЬез. ^Сбто? ; . еп е1 азсепзог гесопосГб а1 5 г ЗапсЬег, епсаг§або бе зи
Оие с о т о Ьа осигпбо, по 1о заЬез. еп1;геу13"1;а у а ри1еп ЬаЬГа у|51:о сиапбо ЬаЬГа ргезеп-
*ас1о зи сиггГси1ит росоз бГаз ап1;ез. Е1 зибог 1е саГа рог
II. 1а ^еп^е у ИеуаЬа 1а согЬа1а со1§апбо рог 1а езра1ба. Еа-
Уег 1а уег51бп •|;|1;и1аба "Ке1а1;о" еп е1 е]егс1С10 51§и1еп1:е. теп1:аЫетеп1;е, е1 5п БапсЬег гатЫёп 1о гесопосГб.

12.
Упа тапапа а теб^обГа, ]ип1:о а1 рагрие Мопсеаи, еп 1а Еп ипа 11ез1:а бе 1а А5сеп51бп ЬаЬГа г е и п И о / геипГб е1
р1а1;аЬгта 1;газега бе ип аи1:оЬйз саз! сотр1е1;о бе 1а 1Г- геу Аг"1;иго зи сог1;е,1ап пса у Ьегтоза с о т о 1е ^из^аЬа,
пеа 5 (еп 1а ас1;иа11баб е1 84), о Ь з е г у ё а ип регзопа]е "[ап езр1ёпб1ба с о т о а ип геу сопуепГа.
соп е1 сиеНо Ьаз1;ап1;е 1аг§о рие МеуаЬа ип зотЬгего бе •езриёз бе 1а сот1ба 5е яиес1б е1 геу еп1;ге зиз сотра­
ИеНго гобеабо бе ип согббп 1 г е п 2 а б о еп 1и§аг бе С1п1;а. пегоз. Еп 1а за1а ЬаЬГа тисЬоз поЫез Ьагопез, у соп еПоз
Ез1:е 1пб!у1био !п(егре16, бе §о1ре у роггаго, а зи уес1- •[атЫёп е$(аЬа 1а ге1па. Абетаз ЬаЬГа тисЬаз батаз Ье-
по, рге1;епб1епбо рие 1е р150(еаЬа абгебе саба уег рие Наз у сог1езез рие ЬаЫаЬап соп ге1|пат1еп1;о 1а 1еп§иа
зиЬГап о Ьа]аЬап у1а]егоз. Рего аЬапс1оп6 гар1батеп- 1'гапсеза.
ге 1а б1зсиз1бп рага 1ап2агзе зоЬге ип 311;1о рие ЬаЬГа я и е -
блбо НЬге. Еп1:ге 1:ап1:о, Кеи, рие ЬаЬГа с1!г1§1с1о / с1Гг1§Га (ЬаЫ1:иа1-
•оз Ьогаз т а з "[агбе, уо1у1 а уег1о бе1ап1е бе 1а е51;а- теп1;е) е1 зегу1с10 бе 1аз тезаз, с о т Г а соп 1оз сопбез1;а-
с1бп бе 5а1П"1:-Ьа2аге, сопуегзапбо соп ип а т 1 § о рие 1е Ыез. М|еп1:газ Кеи ез^аЬа зеп"1:або ап"1:е 1а сот|ба, Ье ариГ
асоп5е]'аЬа б1зт1пи1г е1 езсо1;е бе1 аЬп§о Ьас|ёпбозе зи- рие 5е рге$еп(б ип саЬаНего ап1е 1а соПе, т и у рег1;ге-
Ыг е1 Ьо"1:бп зирепог рог а1§йп заз1;ге сотре1еп1:е. сЬабо рага е! сотЬа1;е, уез1:1бо соп ^обаз зиз агтаз.
13. Е1 саЬаНего соп 1:а1е5 аггеоз 5е Ие^б ап1:е е1 геу бопбе е5-
Соп е1 рге1:ёг11;о 1пбе11П1бо 1аз асс10пез йп1саз зе ргезеп- 1 4аЬаАг1иго зеп1:або еп1:ге зиз Ьагопез, у 51п за1ибап азГс1|1о:
1;ап с о т о рег1:1пеп"1:ез безбе е1 рип1:о бе у1з1:а бе 1а пагга- ] "|В,еу Аг1;иго, ге1:еп§о еп т 1 рп516п а саЬаНегоз, батаз у
с1бп, за1уо еп е1 сазо бе "ип зепог ]оуеп Неуо еп 1а саЬе- ; бопсеНаз бе 1:и 1;1егга у тезпаба! Рего по -[е б|§о 1;а1ез пие-
2а ип зотЬгего", у езрес1а1теп1:е еп 1а йШта ^азе, "[ие уаз рогрие р!епзе беуо1уёг1е1оз. Роге! соп1:гаг10,1;е ри1его
песезапо ропег ип Ьо1:бп т а з " , рие гезиНа апбта1а з1 зе абуег1;1г у Ьасег заЬег рие по "Пепез робег п! ЬаЬегез соп
1п1:егрге1:а с о т о соп1:еп1бо бе 1а гесотепбас1бп ЬесЬа 1оз рие риебаз гесоЬгаг1оз".
рог е1 сотрапего. Е1 геу гезропсИб рие зе гез1§папа а зиИпг з1 по рос1Га ге-
Е1 1трегГес1;о 1;!епе б|уегзоз уаЬгез еп е1 1:ех1о: теб1аг1о; рего тисЬо 1е резаЬа 1:а1 репаг
- ОЬзегуа 1а б|Иегепс1а еп"1:ге "[ие а теб1обГа" (бопбе зег Еп1опсез е1 саЬаНего Ы г о абетап бе риегег раг1:1п 5е с1Го
31§п|11са'зисеб1б') у "его т е б 1 о б Г а " (безсг1рс1бп бе1 соп- 1а уиеНа, 31п бе1:епегзе ап1:е е1 геу у уГпо Ьаз1;а 1а риег1;а бе
1;ех1:о). 1а 5а1а. Рего по ^газразб 1оз ре1бапоз. 5 е с1е1:иуо бе ргоп-
- "Еоз У1а]егоз зиЫап" у "ЬаЫа арге^игаз" риебеп 1п1:ег- I 1:о у с11]о безбе аНГ:
рге1:агзе с о т о бе5спрс1опез бе 1а 311;иас|бп о с о т о ас- "Кеу 31 еп 1и сог1:е Ьау саЬаУего, 31ри1ега ипо, еп ри1еп рие­
с1опез гере1;|баз, рего 1а ^'газе "Еп сиапбо уеГо ип зШо Н- баз ЫПе Ьаз1;а е1 рип1:о бе а1:геуег1:е а сопИаг1е а 1а ге1па
Ьге, зе ргеарИаЬа зоЬге ё1 у зе зеШаЬа" Ьепе оЬН§а1;о-
Г1атеп1:е зеп1:1бо бе асс1бп гере1:1ба, ГгеШе а1 1пбе1|п1бо, рага сопбис1г1а еп роз бе тГ, а езе Ьозрие абопбе уо т е
рие ехргеза асс|бп йп1са. б1гуо, аНГ 1о §иагбагё соп 1а рготеза бе беуо1уег1:е 1:обоз
1оз рг1з1опегоз рие ез1:ап еп саи1;1У1баб еп т ! Иегга; соп 1а\
- "Ео уе/'о т а з 1:агбе..." зе еп1;1епбе с о т о 1трегГес1:о па- рие риеба бе1'епбег1а Ргепге а т Г у гесоЬгаг1а ариГ рог зи
гга1:1уо, ез бес1г ери1уа1еп1:е а1 1пбе1^п1бо.
ргор1о т ё Н г о " .
14. Ез1;о оуб -[обо е1 ра1ас10, у 1;оба 1а сог1;е зе яие(]б раз-
Ро51Ые5 ге5рие5(:а5 таба у соптоу|ба.
С о т о 31етрге, а Рере Са1'е2 зе 1е ЬасГа гагбе. Арие! бГа Еа по1:1с1а Педб а оГбоз бе Кеи, рие ез^аЬа сот1епбо соп
ега 1трог1;ап1;е, риез (епГа ипа еп1:геу|5"1:а бе 1;гаЬа]о. Еа 1оз тауогботоз. Ое]б зи уап1:аг у лсиб'ю согг1епбо ]ип"(;о
посЬе ап1ег1ог ЬаЬГа ргерагас1о 1аз созаз у ЬаЬГа ргас- а1 геу а ри1еп а т е п а г б соп 1гзе бе 1а сог1:е у бе]аг бе зег-
(1са<1о зи ргезеп1:ас1бп бе1ап1;е бе1 езре]о, рего е1 без- у1г1е 31 по 1е о(:ог§аЬа бе ап1;етапо 1о рие 1е !Ьа а реб1п
реПабог по ЬаЬГа 50пас1о / 5 0 п 6 а зи Ьога. АСог^ипа- Е1 геу р г о т е И б ситрНг зи реИс^бп, {иега 1а рие ^иега.

с1еп*о у е т Ы и п а 121
"5епоп заЬес!, риез, сиа1 ез е1 с1оп рие т е 11аЬё13 азедига- пиеуе те1:гоз рие зе ехПепбе безбе 1а Ьоса Ьаз1;а е1 апо; ип
с1о: 1а сизгосНа у с1е1'епза с1е 1а ге1па рие ариГ ез1;а; азГ рие 5151;ета тизси1аг а 1о 1аг§о бе 1;обо е1 сапа! регт11;е 1а рго§ге-
1гето5 ггаз е1 саЬаНего рие поз а§иагс1а еп е1 Ьозрие". 31бп бе !оз а!1теп1:оз. Еоз а!|теп1;оз та51:1сабоз У1а]ап а 1;гауёз
А1 геу 1е еп*п51:ес!6 зи рготеза, рего 1а с о п Я г т б , бе! ез61а§о а! е 5 ( 6 т а § о , е! сиа! !о5 те2с!а у !оз !!сиа ап1;ез бе
у аиприе а зи резаг по зе с1е5с1до с1е е11а. разаНоз а! биобепо.уеуипо е |1еоп,рие соп51:1гиуеп !аз1;гез раг-
1ез бе! тСе$1то бе1§або, сагаДепгабо рог зиз 1ппитегаЬ!ез
азаз 1п1:ез1;!па!ез.АриГ, 1оз ]и§оз ргоуеп!еп1:ез бе !а уезГси!а ЫИаг
16. у бе! рапсгеаз безбоЫап !о5 а!!теп1:оз еп раг1;Гси!аз, рие зоп И!-
5е 1:га1;а бе 1а уегз16п "Мёб|со" бе Е]егасю5 бе Езй/о бе 1габа5 а !а зап^ге а 1;гауёз бе рериег1аз уе1!оз1бабез еп Ь г т а
К. Оиепеаи. бе бебо рие розее е! !пге51;1по с1е1§ас1о еп зи рагеб !п1:егпа.
Еоз а!!теп1:оз по б!§епбоз п! аЬзогЫбоз -Гогтап !аз Ьесез еп е!
17. !п1;е51;!по дгиезо, з1епбо ехри!забаз а 1;гауёз бе! апо.
1. уегбабего 6.1а1зо
2. Ы$о 7.1"а1зо 21.
3. уегбабего 8. уегбабего 1. Уегбабего.
4. уегбабего 9. {а1зо 2. Уегбабего.
5. уегбабего 3. Ра1зо. Ез еп Рага§иау бопбе зоп сооИс1а!ез.
4. Уегбабего.
18. 5. Ра!зо.Л1оп/'ез ип 1;ёгт!по бе оп§еп ага!1иасо; сосор1иег:е ез
1"ётиг, уёг1еЬга, сгапео, со1итпа, созИНа ип 1:ёгт1по бе оп§еп па!1иа1;1.
19. 22.
1. тапб|Ъи1а; е1 гез1:о бе 1аз ра1аЬгаз "[[епеп рие уег соп е1313- - па11иа1;1 - Мёх!со
1;ета пегу!озо; - тауа - Атёг!са Сеп1:га!,Уиса1:ап
2. гес1;о; е1 гез1:о зоп тйзсиЬз; - - агаисапо - С11|!е
3. па1§а; е1 гез1;о зоп бг§апоз; - а1тага - Во11у!а у Регй
4.1епб6п; е1 гез1;о бе 1аз ра1аЬгаз 1:1епеп рие уег соп е1 з1з1е- - риесЬиа - Во!!у1а у Регй
т а С1Гси1а1;опо. - §иагапГ - Рага§иау

20. 23.
Е1 арага1:о б|§ез1:1УО сопу1ег1;е 1оз аИтеп1о5 еп раг1:Гси1аз 1ап Ага11иасо: ЬагЬасоа, !пигасап, 1ого, таГг, "[аЬасо.
рериепаз рие 1а 5ап§ге 1аз риебе Неуаг сото пи1;пеп1;ез а 1:о- МаЬиа!!: сасаЬие1:е, сасао, с1п!с!е, 1;12а, 1;ота1:е.
баз 1аз раггез бе1 сиегро. Е1 е1етеп1;о рппс!ра1 ез ип 1;иЬо бе ОиесЬиа: сапс!1а, соса, сбпбог ратра, раШа.

и Е С С IО N 3
9. Ез ипа саза Рап1:аз1:!са. МесИга т а з бе 200 т 1
!.Е! зепог А§иабо регтапес1б са!!або; НаЬгГа с о т р г е п - 10. Еоз !абгопез еп^гапап рог 1а уеп1:апа бе! за!6п, риез ега
6\6о рие ега те]ОГ по !1асег сотеп1;аг!оз а! гезрес1о. !а йп1са рие регтапесГа аЫег1а рог !аз пос1пез.
2. Сиапбо !!е§атоз а !а е51:ас1бп Ап1:оп!о уа по ез1аЬа. 5е
сапкапа бе езрегаг у зе т а г с Ь а п а , о репзапа рие
гобо ега ипа Ьгота. !. 1гё
3. Арие! !1отЬге $аЬпа а1§о бе а!етап, риез ез1;аЬа б15си- 2. зе ЬаЬгГап сопос!бо
11епбо соп Ре1:ег аса!огабатепге. 3. !паЬгГа засабо
4. А:^$аЬез а!§о бе РеЬеса? 4. тагс!1агаз; зерагагаз
В: Е$(ага еп1егта, рогрие !1оу по Ьа уеп|бо а 1:гаЬа]аг 5. зега; зега; !паЬга !!е§або
5. А: ^Ое ри!ёп ез ез[е !1Ьго? : 6. Ьагё; §из1:апа
В: Мо зё, яега бе Апбгёз; 1о НаЬга с1е]'ас1о ариГ рага рие 7. езгапа
по зе !е о!у!бе а! за!1г 8. робгГа
6. Еа зетапа разаба зе сотрог1:б бе ипа тапега ех1:гаг1а; уа 9. заЬга
зе НаЬгГа еп1егас1о бе 1о рие !паЬГа осигг!бо бигап1:е зи 10. со51:агГа ,
аизепс1а. I ! .1;е !1аЬгГа5 ери!уосабо _,
7. А:,;Наз У1з1;о риё зепа ез1:а Мбп!са? ! 2. ЬаЬга за!!бо
В: Ее НаЬгап с1ас1о ипа та1а по1;1с1а. 13. ез1:агап ; .
8. С о т о по гес!ЬГа по1:!с1аз тГаз, репзагГа рие ез1;аЬа еп1а- 14.1паЬпа геа1!2або; безсиЬпгГа -
бабо соп ё!. ! 5. ЬизсагГа; сотргагГа; ЬаЬгГа уепб!бо; б!зропбгГа

^ ^ ^ ^ Ю ^ с1еп1о уе!п!1с16з
3. 8. соггезГа
1. ЬаЬгап заНбо 9. т е ИаЬгГа риебабо 9. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо
2. уепбга; зе риебага 10. Натагаз; б1газ 10. сог1;езГа.
3. сотргагё I I. ]игагГа
4. зепап; робгГа; риеггГа 12. ЬаЬгГап 1;егт1пабо; 9.
5.5ега асаЬагГап; е51;агап Нз1;а5 1. уа т е ехр||сагё1з 4. 51 1о заЬгё уо
6. зе ЬаЬгап тагсЬабо 13. уепбга 2. Ои|ёп заЬга 5.1;й уегаз 1о рие Ьасез
7. заИга; 11е§ага 14.1:епбпа 3. уа 1о уегаз 6. С о т о из1;ебез сотргепбегап
8. ез1;агГа 15. соз1;агГа
10.
4. Кезриез1:а НЬге.
I. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо сегсапо
2.1;1етро Ии1:иго; 1:1етро 1^и1;иго I I.
3. зогргеза Яезриез^а НЬге.
4. сопсез1бп
З.Иетро Мига ап1;епог а о1;га тотеп1;о еп е1 Мига; 12.
1:!етро Мига; 1:1етро Ыиго 1. Еп ез1оз тотеп"1;оз е5
6. "Петро Мига ап1:ег10г а о1:га тотеп1:о еп е1 М и г а 4. Риебе рие по (еп§а
7.1:1етро М и г а 5. ри12аз т1з Ьегтапоз уеп§ап
8. огбеп рего 1;обо5 репзаЬап рие а 1о те]ог езСаЬа
9. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо ргбх1то зе§игатеп1:е е5*а бигт1епбо
10. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 ргезеп1:е I I. Риебе рие по 5ир!егап
12. а 1о те]ог зе асегсаЬа
5. 13. т е !гё а 1аз I О, ри12а5
1. уатоз а 1г \ 15. ез роз|Ые рие по НаЫагап
2. асотрапагё
3. уоу а етре2аг / етрегагё; уоу а 1пберепб12агте / т е 1п- 13.
берепб12агё; уоу а Ьасег / Ьагё; уоу а У1а]аг / У1а]агё; уаз а 5исеб1ега - аДиб / ЬаЬГа аДиабо - уеГа - ЬаЬп'а разабо - ез1;а-
засаг; 1;гаЬа]агё па - буо - сотепгагоп - буе - ез1:ап'а - азе§игб - репзё - ЬаЬГа
4. о1:ог§агап; сопз1бегага •1:еп|бо - тап1;епГа - зепа1б - зе беЫега - ез^аЬа - пе§б - Ъега -
5. соп[есс!опага; 1:отагап; ез1:иб1ага; уап а соЬгаг; уап а е51:аЬатоз - 5епа - е51;апа - ехЬгагйап'а - сопогсатоз
ра§аг
6.11е§ага 14.
7. Ноуега; б|з1'ги1:агап Резриез1;а НЬге.
8. Епсоп1;гагаз; ргорогс1опага; 1гап
15.
6. Резриез1:а НЬге.
1. сог1:езГа / безсг^рс'юп
2. соггезГа / безео 16.
3. сог1:езГа / епипс1ас|бп бе ипа асс|6п ЬаЬЛиа! Резриез1а НЬге.
4. ре1;1С|бп 51п гесигзо бе сог1:езГа / ре1:1С|бп соп сог1:езГа
17.
7. Е1 тоу1т1еп1:о бе гепоуас16п еп 1а р1а511са Ызрапоатепсапа
кКесигзоз бе сог1:езГа т и у Еогта1ез еп ипа 311;иас1бп бе аггапса еп Мёх1со соп е1 тигаНзто, рготоу|бо рогУазсоп-
§гап 1п[огта1|баб. се1оз еп 1921 безбе е1 М1п1з1:епо бе Ебисас16п, еп е1 рие без-
2. Ьа ехргез|бп ёезеаЬа зе и1:||12а рага б|п§1гзе а 1оз с11еп1;ез 1:асап 1оз Натабоз "Тгез Сгапбез";]озё С. Огогсо, •1е§о Р1уе-
еп з1"(:иас1опез рие зе рге1;епбе рие зеап т и у 1огта1ез. А1 га у •ау|б А. 5|рие1гоз, бе регзопаНбабез б11егеп1;е5.
таг§еп бе ез1;е сазо, ехргеза ип безео. •ау1б А11аго Б1рие1гоз раг1;1с1р6 еп е1 тоу1т1еп1:о бе гепо-
3. Е1 уегЬо безеог ('риегег сопзе§и1г а1§о о а а1§и1еп соп уе- уас16п аг"1:1з1;1са безбе зиз ап1;есебеп1;ез ро1|1;1Соз, рего зи
Ьетепс1а') з61о риебе и1:11|2агзе беп1:го бе ип соп1;ех1:о бе оЬга тига1 ез роз1:ег1ог а 1а бе зиз боз сотраг^егоз бе 1'а-
ре1:1С10пез Ьа]о 1а Иогта рие Иетоз У1з1;о ап1:ег1огтеп1;е та. 5и 1трог1;ап1е оЬга бе саЬаНе1:е ба1:а -еп зи тауопа-
(^^иё с1е5еаЬа?). бе 1930, сопзМиуепбо та§пГ{|са ехргез16п бгата1:1са зи
8. Ма&е оЬгега у зи Ма&е рго1егапа. Еп 1а бёсаба бе 1оз 30 уа
1. сопб|С|бп " • : а Еоз Ап§е1ез (СаН1огп!а), бопбе геаНга ипа р1п1;ига еп
2. Миго еп е1 разабо ери1ро изапбо пиеуаз "1:ёсп1саз.У|а]а а Виепоз А1гез, Миеуа
3. сог1:езГа, тобез1:1а Уогк у Езрагйа, раг1:1с1рапбо еп 1а Сиегга С|у||. Еп 1941 ез1:а
4. сопсезюп еп СЫНап (СЫ1е), бопбе геаНга ип §гап тига1 рог епсаг§о
5. сопб1с|6п бе1 СоЫегпо тех1сапо, МиеПе а\ еп е1 рие тиез1:га
6. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо зи Ьаггори15то ЕогтаН Еп СиЬа (1943) бе]а 1:гез §гапбез
7. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо сотроз1С10пез бе соп1:еп|бо ро1|1:1СО. Уа р1епатеп1:е гесо-

С1еп1о у е т 1 Н г ё 8 123
пос!с1о еп зи раГз, геаНга уапаз оЬгаз Ьаз1;а пие51;гоз сКаз, еп- - песе<1ас1: сиаНбаб бе пес1о (гоп^о, 1;огре рага аргепбег).
гге 1аз рие ||§игап 1а с1е1 1пз1:11:и1:о Тёсп1СО Мас10па1 (1952), ОЬга о б1сЬо 1;огре о росо абесиабо.
геНеуез еп тоза1СО с1е У1с1г1о еп 1а С1ис1ас1 ип1уегз11:апа; 1аз - 12погап*е: рие по 1;1епе сопос1т1еп1:о зоЬге ип азип1:о о
бе1 Сеп1го МёсНсо (1958), с1е1 Мизео с1е Н|з1;опа с1е СЬа- тагепа. Оие по 1:1епе сиНига, ебисас|бп о {огтас1бп.
риНерес (1957-60) у с1е1 "Ро1уГогит" (1972), рие, а ]и1с10 3.
с1е 1оз сп'-Исоз, ез Ьаз1;ап1:е <:1|зси1;|Ые. Рага е1 аи1ог 1а пиеуа езсп1;ига ез ипа ге§гез1бп бе1 1еп§иа]е
Н/5Ьг/а с/е/ Аг(е, 5а1уа1. рие ро1;епс1а 1а песебаб. Ое тотеп1:о, по риебе зизйи1г а
1а езсгЛига 1габ1аопа1 рог зиз Нт11;ас10пе5 ехргез1уаз.
18. 4.
1;газр1ёз сНозе
рагаЫёп |1!псар|ё Ас1;11:иб бе1 аи1;ог: 1ГопГа, епСабо.
с16с11теп"1;е засарип1:аз
с11ес1зё|з регс11с1атеп1;е 24.
с6те1о епНогаЬиепа рге$еп(аг геаПгаг ргос1ис1г (115епаг ааиаг
1;10у|уо с1ес1то5ёр1:1ппо рге5еп1;ас1ог/-а геа1|2ас1ог/ -а ргос1ис1;ог / -а с115епас1ог/ -а айог/ айп2

1:1га1Гпеаз Г1ор1а1:епзе ргезеШаЫе геаЬаЫе ргос1ис1Ые сИзепаЫе

Напаппепге те1;отеп1;ос1о рге5еп1ас|6п геа1|2ас|6п ргос]исс16п сЛвепо ас1иас|6п

заЬе1о1;ос1о . §1газо1 герге5еп4аг гергос)иаг ге(115епаг

рагаггауоз сигуНГпео герге5еп1ас16п гергос1исс16п гес1|5епо

1трге5еп1аЫе 1гтеа1|гаЫе |тргос1ис1Ь!е

19. соргезетаг соггеаНгаг соргос1ис1г сосИзепаг соайиаг

та1;азе11оз, разаИетро, ЬосасаНе, сатрозап1;о, 1;га§а1и2, г о т -


рео1аз, зогботибо
• А- / 1М-:'пе§ас1бп'.
20. • АМТЕ-:'бе1ап1;е'.
• АМТ1-;'еп соп1;га бе'.
сотрие$(05 уегЬоз 5и$(ап(|уо5 а(1|е(1уо5 ас1уегЫо5 • АиТО-;'рог зГ т 1 з т о ' .
ЬосасаНе XX

• ВЕ/В15-:'боз'.
• СОМТКА-:'соп1:га'.
рагаггауоз X X

• ЕХ-:Тиега, рие уа по ез'.


XX

• 1МТЕР-/ ЕМТКЕ-:'еп1;ге, еп теб|о, т11;аб'.


сатронпй X

риШарк XX

таНес1г X X
• МиЕТ1-;'тисИо'.
Ьагтеггег X (+ ргопотЬпе) X • Р05(Т)-:'безриёз'.
ра5атоп1апа5 X X • РКЕ-:'ап1;ез'.
ре1|Гго)о X X • В,Е-:'гере1;!с1бп'.
саа1е|05 X X
• 5ЕМ1-:'т11;аб'.
||тр|арагаЬп5а5 XX X
• 5иВ-:'беЬа]о бе'.
ЬаЬпсейо XX
• 5 и Р Е Р - : ' е п с 1 т а б е , §гапбе'.
X X
• 50ВКЕ-:'епатабе'.
• Т Р А М 5 - / Т К А 5 - : ' а 1 о1го 1або бе'.
21. • и Е Т Р А - ; ' т а з а11а бе, ех1;гетабатеп1:е'.
КезриезЬа НЬге. ' - -
26.
22. Е1 "1:ап§о а г § е п ( ! п о ез ип Ьа11е рие пас!б еп 1оз аггаЬа-
Кезриез^а НЬге. •- 1ез бе В и е п о 5 А!ге5 бигап1е 1а рг1тега т1"1;аб бе1 51§1о
XIX рего рие На 11е§або а сопуег1;!гзе еп ип з Г т Ь о Ь па-
23. С10па1. Еа раге]а Ьа11а еп1а2аба еп ип атрНо езрас1о; -Це­
I. пе ип п1:то У1о1еп1;о, соп с!ег1оз -[ориез бе его-Цзто, 1о
1:епс1гетоз, ЬаЬга, "Н^игагап, безресЛга, НаЬга, сНга, Нага, ри1- рие Ыго рие ез1;иу1езе ргоИ!Ь!(1о бигап1;е тисЬо 1;1ет-
зага, робга, соп1'езага, с1ес1агага, езрес|||сагап, с1езр1а2ага, ро еп 1а а к а 50с1е(1а<1 Ьопаегепзе. Ехргеза е1 бездагго
уа1с1га у е1 безагга1§о бе 1о5 т т 1 § г а п ( е 5 . Епг1рие 5ап1:оз 013-
сёро1о ез соп5|бегабо е1 т а з 1пзр!габо аи1:ог бе 1;ап§оз,
Мо риебеп зиз1:11:и!гзе рог е1 §гиро уегЬа! /г а + [пСтЩуо у Саг1о5 Сагс1е1, е1 т е р г т * ё г р г е 4 е .
рогрие зоп асс10пез сиуа геа1|2ас|6п по берепбе бе 1а уо-
1ип1:аб о бес13|бп ехрНсНа бе1 а§еп1;е рие 1аз геа1|2а. Ез е1 (и- 27.
Шо бе ргеб1сс1бп. гитЬа, Ьо1его, бапгбп, соп§а - СиЬа
2. согпбо, тапапНа, ]агапа - Мёх1со
- т е т е г : сиаПбаб бе т е т о (1;оп1;о). ОЬга у б1сЬо 31тр1е 1;ап§о - Аг§еп1;1па
у 1;оп1:о. Ьо1его - Ап1;||1а5 . -

с1еп1о уе1п11сиа1го
Ь Е с с Iо N 4
I. 2. Оибо рие 1еп§а$ ипа Ьиепа ехсиза рага 1о бе Ьоу
1. р1с1ап 14. оз уауа1з • Те ^иго рие 1а 1:еп§о.
2. зе епсоп1:газе 15.11е§аг 3. у 4. О г а с 1 0 п е з соггес1:аз.
3. з1еп1:о 1 6. беЬаз 5. |5оу 1псара2 бе топ1:аг ез1:е сасЬагго! |Ьаз 1пз1:гисс10пез
4. ЬаЬГа с1|зси1;|бо 17. Ьауа по б1сеп с о т о зе Насе!
5. ез1:а15 18. заНёгатоз 6. 5ироп§о рие езСаз / е5(ага5 тиег1:а бе сапзапс1о, без­
6. ЬаЫаг 19. регзе§иГа риёз бе 1а посЬе рие Ьаз разабо.
7. ЬаЬГа сопзе§и1с1о 20. Ьауа уиеНо • 5Г, 1а уегбаб ез рие Ье богт!бо 1:гез Ьогаз.
8. зеа 21.у1з1:е13 7. Ез т и у ргоЬаЫе рие 5е Ьауа еп1:егас1о рог ]ау1ег, уа-
9.-[епГа 22. зе ргобигса . т о з , езгоу саз! зе§ига бе рие зе 1о Ьа б1сЬо ё1.
0. песез11;о 23.1:отага 8. |Оиё §го5его! Е з й у1з1;о рие соп §еп1;е азГ по зе риес1е
1. ез; зеа 24. сЬосатоз ЬаЫап
2. сотег / рие сот1ега 25. р|б|б / реб1га 9. у 10. О г а с 1 0 п е з соггесЬаз.
3. ри1еге

2. 7. '
I.
ге§1а 1 гег1а II А: Не У1з1;о а Коза соп А1Ьег1:о, езе "ат1§о" бе 1а ЕасиНаб.
Ьасе 1^а11:а рие сопз1:е В; Мо зеаз та1а, 5оп1а, рие 1:е сопогсо.
т а з уа1е рага т Г А; |НотЬге! |Мо т е б1§аз рие по ез зи поу1о!
е1 ре11§го с1е гези11;а >• В:Уо по сгео рие 1о зеа.
1а роз1Ы1|с1ас1 с1е 1а еу1бепс1а бе А: ^Оие по сгеез рие 1о зеа? Риез а т Г т е рагесе рие зГ
е1 пез§о с1е 1а сопс1епс1а бе 2.
1а5 §апаз бе 1а сопу1сс1бп бе А; 5оу 1псара2 бе Ьасег ез1:е е]егс1с10, ^те ауибаз?
1а гагоп бе 1а ргиеЬа бе
1а езрегаша бе е1 сопуепс1т1еп1;о бе В: |Рог 0105, Ет1Но! ^Мо 1;е баз сиеп1;а бе рие Иасез та1 1а
1а и1;|||баб бе 1а 1тргез1бп бе гез1;а? ^Сиап1;о ез 35 тепоз 12?
1а си1ра бе 1а по1;1С1а бе А: Уо, т е Ье ери1Уосабо! ^^иё раза?, ^те езйз Натапбо 1т-
1а сопуеп1епс1а бе 1а зе§иг1баб бе ЬёсН?
1а зи§егепс1а бе 1а сег1:е2а бе В:Уо по Ье б1сЬо рие зеаз 1тЬёсН, рего...
е1 то1;1УО бе 3.
1а ргоЬаЫНбаб бе А: Расо по сгее рие уа / уауа а ЬаЬег ип ехреб|еп1;е ге§и-
1а зогргеза бе
1а за1:1з(асс|бп бе 1абог еп 1а етргеза, рего уо е1 о1го бГа зе 1о оГ а ипоз бе1
31пб1са1;о.
В; ^Ои1егез бес1г рие поз уап а есЬаг а 1:обоз?
А: Мо, уо по р1еп50 рие поз уауап а безреб1г а 1;обоз, рего
Ро5!Ые5 ге5рие5(а$ зГ а ипоз сиап1;оз.
1.1а роз1Ь|Нбаб бе рие 1е Ыс1егап бапо 1а НепаЬа бе 1п-
ри1е1;иб. 8.
2. Ьа сег1;е2а бе рие ЬаЬГа з|бо ё1 1а -[гаприШгб. А: Мо сгеаз рие зоу 1;оп1;а, уа зё рие р1еп8а8 рие р1ег(1о
3. Ьа сопу|сс1бп бе рие паба ЬаЬГа сатЫабо 1е 1:га]о Ьиепоз е11;1етро 1п1:еп1:апбо сатЫаг зи тапега бе зег
гесиегбоз. В; ^Рего по 1;е баз сиеШа бе рие ез азГ у рие по Ьау паба
4. Ьа гагбп бе рие зе 1о ЬиЫега оси11:або (ие рго1;е§ег1а. рие Ьасег?
5. Ьа зи§егепс1а бе рие Ыс1ега бе пиеуо 1а5 созаз 1а епСигес1б. А; Мо риебо сотргепбег рие т е с]1§аз езо.
6. Ьа сопс1епс1а бе рие соп1аЬа соп ипа Ьиепа ат1§а 1а Не­
паЬа бе а1е§гГа. В; ^Оие по риебез сотргепбег рие 1:е 6\^а. езо? М1га, уа п!
т е асиегбо бе сиапбо 1о сопос1зЪе, у з 1 е т р г е б1се5
4. рие по ез 1о рие рагесе, рие еп е1 Иопбо 1:е яи1еге т и ­
Ыетегозо 3. сопуепс1ба 5. сопзс!еп1;е сЬо; рего ^по сгеез рие еза по ез тапега бе бето51:гаг-
2. раг1;!бапо 4. б1зрие51;а 6. бес|б1бо 1о? ^Те Ьаз о1у1бабо бе 1о рие 1:е Ь|20 е1 о1:го бГа? Еа уег­
баб, по зё с о т о 1о а§иап1:а5.
5. А;Уо по 1е Ье б1сЬо рие зе рог1е т а 1 с о п т 1 § о .
Кезриез1:а НЬге. В: Мо Ьасе Ы1а; бе 1;обаз 1 о г т а з , уа Ье п о 1 а б орие по
Яи1егез соп1;агте паба.
6. А: Рогрие з 1 е т р г е т е б|сез рие по зеа |б|о1:а у рие согСе
I. ^51§иез 31п епсоп1:гаг е1 НЬго?, ^по зега рие 1;е 1о Ьаз бе]а- соп ё1.
бо еп саза? В; Рогрие ез уегбаб.
• Мо, ез1:оу сопуепс1ба бе рие 1о (епГа Ьасе ип га1:о. А; М1га, сгео рие ез те]ог рие с1е|ето5 е11:ета.

с1еп1о у е т 1 1 С 1 п с о 125
9. - Репзб рие соп1:аг 1о зисеб1бо ега 1о те]ог рага 1:обоз
Яезриейа НЬге. (сгееп сопз|бегаг).
- Репзб рие Еиега ]озё ри1еп соп1;ага 1о зисеб|бо (бес!б1г).
10. - Рог1;и ас1:11;иб, еп1;|епбо рие Ьоу езЬаз сапзабо (багзе сиеп1:а).
1. ^5аЬе5 я и е езй 1;гаЬа]апс1о еп ипа сотрапГа аёгеа? Ме - Рог 1а ра1|2а рие 1:е Ьаз бабо согпепбо, еп1:1епбо рие Ьоу
1о д\р 5и рпто. ез1:ёз сапзабо (рагесег 1б§1Со).
2. Мо зё 51 Еита, рего зи гора Ние1е рие аре51:а. - Еоз сопуепсГ бе рие ариеНо по ега геа1теп1:е ип ргоЫе-
3. |Апс1а! Мо заЬГа я и е 11иЫега15 уиеНо уа. т а (бетоз1;гаг).
4. М| табге айп по заЬе я и е Ье 5и5репб|бо, рего 5е§иго - Еоз сопуепсГ бе рие зе о1у1багап бе1 ргоЫета (1пИи1г еп
рие т 1 Ьегтапо зе 1о б1се. о1гоз рага тоб|||саг зи сотрог1;ат!еп1о).
5. Айп по зё 51 Ье зизрепб|бо, рего т е еп1;егагё ргоп1о. - Ме "Ьето рие Ьетоз 11е§або бетаз1або 1:агбе (зозресЬаг,
6. Мо зё 51 зе то1ез1:6, рего по т е 1трог1:а. сгеег).
7. ^Мо заЬез 51 уа а 1;агбаг тисЬо? Ез рие 1:еп§о рг15а. - Т е т о рие Ьауатоз 11е§або бетаз1або 1:агбе (1:епег т1ебо).
8. Сиапбо зера я^е Ьа регб|бо 1а те]ог орог(;ип|баб бе
зи у!ба, уа зе аггереп1;!га, уа. 13.
9. Маб1е заЬе 51 уа а осигг1г о по, рего "Ьобоз ез1;ап реп- с1ес!г
б1еп1:ез. - соп1;аг о сотип1саг а1§о: 1пб|са1;!уо.
10. Мо заЬГатоз 51 / я и е богтГа еп саза бе Лп§е1а, рего - реб1г тапбаг асопзе]аг: зиЬ]ип1:1УО.
поз ех1:гагйаЬа рие пипса соп1:ез1:ага а1 1:е1ёЕопо рог 1а гесогс1аг, 1п5|51:1г, гере(1г
посЬе. - сотип1саг а о1;га регзопа а1§о рие Ьа оМбабо о рие
риебе ЬаЬег о1у1бабо: 1пб1са1:1уо.
I I. - сотип1саг а о1:га регзопа ипа огбеп, сопзе]о, е1;с., ех-
Ро51Ые5 ге5рие51а5 ргезабо соп ап1;епопбаб: зиЬ]ип1;1уо.
Ап5е1та 5еп*1г
Азе§ига рие сгеГа рие зе 1:га1:аЬа бе ип 1абгбп. - 1атеп1:аг: зиЬ]ип1;1УО.
Мо азе§ига рие паб1е т а з езсисЬага 1оз ги1боз. - по1;аг Яз1сатеп1;е: 1пб1са1:1УО.
М!е§а рие ез1:иу1ега асотрапаба. 5иропег
Мо П1е§а рие 1а уес1па Ьа роб|бо сопЕипб1Гзе. - 1тр||саг 1:гаег сопз1§о (5и]е1:о по регзопа!); зиЬ]ип1;1У0.
Мо 1§пога рие зи 311:иас1бп ез б1ЕГс11. - Ьасег ипа Ырб1:е513,1та§1паг (5и]е1о регзопа!): 1пб1са1:!уо.
1пз1з1:е еп рие по 1е У10 1а сага а зи тапбо. реп5аг
^л уес!па - сгеег 1:епег ипа !беа и ор!п!бп: !пб!са1;!уо.
Азе§ига рие Апзе1та ез1;аЬа соп ип ЬотЬге. - 1;отаг 1а бес131бп бе рие а1§и!еп Ьа§а а!§о: зиЬ]ип1;!уо.
Мо азе§ига рие Ьауа а1:асабо а1 таг1бо. еп1е1и1ег, сотргепс1ег
М|е§а рие 1:иу1ега рог созгитЬге Пз^аг рог 1а т1п11а. - рагесег 1б§1со, погта!, гагопаЫе; зиЬ]ип1:!уо.
Мо п1е§а рие езе бГа з1п11б сипоз|баб у ез1:иуо езр1апбо. - по1;аг багзе сиеп1;а; !пб1са1:1уо.
Мо 1§пога рие е1 ап§и1о бе зи т1п11а регт11;е уег т и у росо сопуепсег с1е
езрас1о. . - бетоз1:гаг; 1пб1са1:1уо.
1пз1з1:е еп рие зи уес1па по езЬаЬа зо1а ариеНа 1;агбе. - 1п^и1г еп о1;га регзопа рага рие ас1;йе бе ипа бе1;егт!-
паба тапега; зиЬ]ип1;!уо.
12. *етег
- Ме Ьа б1сЬо рие езЬиуо еп саза 1о6а 1а 1;агбе (1пЕогтаг). - 1:епег т!ебо; зиЬ]ип1;!уо.
- Ме Ьа б1сЬо рие ез1:иу|ега еп саза 1:оба 1а 1агбе (асопзе]аг *етег5е
и огбепаг). - зозресЬаг а!§о пе§аг1Уо; 1пб1са1:!уо.
- Ее гесогбё рие уо со§егГа е1 аи1;оЬйз бе 1аз с1псо (|пЕог-
таг). 14.
- Ее гесогбё рие со§1ега е1 аигоЬйз бе 1аз с1псо (асопзе]аг и !. ЬаЬГа уеп!бо 8. езрегез
огбепаг). 2. зороПа / зорог1;аЬа 9.1;иу1ега
- 51п1:1б рие а1§о 1е разаЬа рог е1 Ьгаю (по1;аг ЕГз1сатеп1;е) 3. ез1:атоз 10. богтГап
- 51п1;16 рие 1е разага а1§о та1о (1атеп1;аг). 4. Ьа / ЬаЬГа з!бо 1:отаба; I !. ргоуорие
- МисЬаз уесез, 1оз Ьуоз зиропеп рие ез 1а оЫ|§ас1бп бе 1о5 Ьау / ЬаЬГа 12. бе]ага
рабгез баг1ез б1пего рага зиз б|уегз10пез (сгеег репзаг). 5. б1гап ! 3. сотргагё
- МисЬаз уесез, ип рериегпо еггог зиропе рие Ьауа рие ге- 6. сиез1:е 14. Ьауа сопзе§и1бо
ре11г1обо бе пиеуо (|тр1|саг1:гаег сопз1§о). 7. зеатоз 15. регб1ега

126 с1еп1о уе1п(15ё1з


15.
1. е51;иу|ега 6.1ПУ11:ето5
2. уап а сеггаг 7. На 5!с1о
3.65 8. е51;а5 / е51;иу|ега5
4. с1еЬато5 9.11еуето5
5. соп1:г1Ьиуегап 10. ез^а

16.
1. Оие по Ьау паба цие Ьасег еп е1 р1апе1;а еп е1 рие у|уеп
у рие 65 песезапо бпп1§гаг а о1:го 1и§ап
2. -Уа пипса робгап азиз^аг а 1оз Ьог1:1апо5 рогрие 56 Ьап
асо51;иппЬгабо а зиз ги1боз, зе заЬеп -[обоз 1оз 1:гисо5,
по 1оз 1тргез1опап зиз ргосез1опб5.
- Сопосе е1 р1апе1:а абесиабо:
- 1аТ1егга, бопбе у1у6П т||1опб5 бе п1поз рие соп зо1о
оГг а 1оз 1ап1;азтаз езсопбеп 1а саЬега ббЬа]о бе 1а5 5а-
Ьапаз. 5е 1о Ьа б1сЬо ипа рег50па б|§па бе соп1|ап2а.
- Ргоропе рие 56 тагсЬеп а 1аТ1егга у уо1:ап рага 1:отаг
ипа б е а з 1 б п .

17. 22.
Кезрибз1:а НЬге. 1. соггебегаз 6. согпеп1:е
2. соггеб120 7. согпт1еп1:о
18. 3. соггебог 8. согпбо
1. б|зроп§а бе 4. гесоггег 9. соггеп'аз
2. рабесе 5. согге1:еаг 10. согпба
3. асаггеаг(поз, 1ез, оз)
4. сопйепе 23.
5. зигИб асерс1бп: 7 1тргесаг: 10
6. зирегаг асбр1;ас1бп: 12 1псгераг: I
7. (ие соЬгапбо / Ьа |бо соЬгапбо азсепббп1:е: 2 ргеет1пеп1е: I I
8. аборта / Ьа аборШбо / абор1:б а5Сбпб1бп1;б: 3 ргот1пеп1;е: 6
9. соп1;аг соп сотре1;ег: 5 гаНаг: 8
10. безетрепаг сотреИг: 9 гауаг: 4
19. 24.
Ро51Ые$ ге5рие51а5 1. шсгераг 4. гаНез
1. Мо сопу1епе а1Ьег§аг езрегапгаз. 2. асерс1опе5 5. ргот1пеп1:е
2. Мо ри1его рие 5иЕга5 ипа ббсбрс|бп. 3. сотрете 6. азсепб1еп1;бз
3.5и табге б]бгсб тисЬа 1пПиепс1а 5оЬге ё1.
4. Ез 1трог1:ап1:е азит1г ипа гб5роп5аЫ1|баб еп 1а у1ба. 25.
5.5и ро51с!бп есопбт1са 1б регтЛе §02аг бе рпуНе§105. 1. ОГа бе 1а Н|5рап|баб у бе Со1бп.
20.
2. Е1 12 бе осИиЬге бе 1492.
1. ехЦепба 3. Саг1:а§епа, еп Со1отЫа.
2. сотри50 / езспЫб 4. Аг§еп1;1па.
3. соте1:е 5. Со1отЫа у СЬ!1е.
4. -[гагаг (соггеДо) 6. Еа сиеса.
5. Еогти1а 7. Еа5 Погез бе сетразисЬН, б1 сора1, а§иа у уе1а5.
6. бхрбб1гте 8. Са1ауегаз.
7.1;гаЬб
8.36 сб1бЬгага (соггесЬо) 26.
9. атазб Е1 сЬосо1а1:е соп раз1;е1б5 по зе 1:ота еп Со1отЫа, з!по еп
10. саизб Аг§еп1;|па.

с1еп1о уе1п1131е1е 1 2 1
Ь Е с с I о N 5
I. 3. СопЕГа еп Ребго. Риебез соп1:аг соп ё1 рага 1:обо 1о рие
- пеаа: регзопа р и е ез 1:оп1;а о 1:огре рага аргепбег о рага Яи!егаз / яи1егез.
оЬгаг; рие по заЬе 1о р и е беЬе заЬег; 4. Еп 1а 1|ез1;а бе апосЬе, уо по сопосГа а п1п§ипо бе 1о5
- Низа: регзопа р и е сгее 1о р и е ез 1а1зо о 1о рие гобауГа по рие ез^аЬап аНГ.
ез геа1; р и е зе Ьасе |1из10пез 1п1'ипбабаз; 5. Мо заЬетоз бе паб|е рие поз риес1а баг р151:аз зоЬге
- о/Еги/зСо; регзопа р и е 1;1епбе а Ьасег е1 Ыеп з1п езрегаг па­ зи рагабего.
ба а сатЫо; р и е ез депегоза; 6. Еоз ез^1;иб1ап^1;ез рие по Науап рге5еп(ас1о / Ьап рге-
- геасаопапа: регзопа рие бе^епбе 1а 1:габ1С1бп у зе оропе а зеп(ас1о е1 •|;гаЬа]о по зегап ехат!пабоз.
1аз геРогтаз; 7. Еоз ез1:иб1ап^1:ез, рие по Ьап ргезеп1;а(1о е11:гаЬа]о, по
- сгеаШа: регзопа рие 1;1епе сарас1баб у [асШбаб рага 1пуеп- зегап е х а т 1 п а б о з .
"[аг о сгеаг; рие •Цепе 1та§1пас16п; 8. Нау тисЬа §еп^1;е еп е1 типбо рие по (1епе езсгйри1о5.
- [тзШёа: регзопа рие Ьа регб1бо ипа а1е§па о ипа езрегап- 9. Мо сотргагоп п1П8ипо бе 1оз ргобис1оз рие 1ез ЬаЬГа
7а; рие Ьа Егасазабо еп ип 1п^1;еп^1;о у по абт1^(;е е1 Егасазо; гесотеп(1ас1о, а резаг бе т 1 1пз1з^1;епс1а.
- 1етегапа: регзопа р и е по "[[епе т1ебо о рие по ропе си1- 10. -^Оиё Ьасез рог ари1?
бабо а1 Ьасег ипа соза; -Ез1;оу Ьизсапбо ауиба рага •|;габис1г езЬо. Визсо а ип сЫсо
- загсазЬса: регзопа р и е асоз1:итЬга а Ьасег изо бе б1сЬоз рие т е рие(]е ауибаг рогрие ез ехрегЬо еп 1п1бгта1;1са.
1гбп1соз у сгие1ез рага ппо1ез'1:аг е 1пзи1^1:аг 1пб1гес1:аппеп^1:е; И. Мо •[е ез1:оу соп^Ьапбо паба рие по зераз. Мо сопогсо а1
- за^аг: регзопа р и е ез ЬаЫ1 е 1П^1:е1|§еп1е; рие зе ба сиеп1а сЬ:уа1;о рие 1;е 1о Ьа соп^Ьабо, рего беЬе бе зег ип сге1;1По,
бе 1о рие риебе осигг1г; 12. Сотрго зеНоз рие (1епеп / (еп^ап ез-|:а тагса рогрие
- 1осиаг: регзопа рие ЬаЫа тисЬо о бетаз1або; езо 51§п||'|са рие зоп аи^(:ёп^1;1соз.
- а[аЫе: регзопа бе •|;га1;о у сопуегзас1бп а§габаЫез; I 3. Мо р1епзо ЬаЫаг соп П1п§ипа бе 1а5 регзопаз рие уеп-
- те1апс6Иса: регзопа р и е з!еп1:е о -Цепбе а зеп1;1Г^1:г1з^1:е2а 1п- дап / У1епеп. Оие 1о Ьа§а е1 \е(е.
бе^п|ба, ргоЕипба у регтапеп^Ье; 14. Маба бе 1о рие т е сИ^аз / Л с е з т е то1ез^1:ага уа. Ез^Ьоу
- езсгири1о5а: регзопа р и е 31еп^1:е о •Цепбе а зепИг азсо рог рог е п с 1 т а бе 1обо.
сиа1ри1ег соза; регзопа т и у ргеосираба рог 1а ехас1Либ у 15. Рие ипа 511;иас1бп т и у ех1:гапа. М1п§ипа бе 1аз регзопаз
рие ропе тисЬо си1бабо еп •[обо 1о р и е Ьасе; рие аНГ ез^аЬап зе еп-|;егаЬа бе 1о рие ез1:аЬа осигг1епбо.
- ^треШпеШе: регзопа р и е то1ез1;а соп 1о рие б1се о Ьасе;
рие ргоуоса епЕабо;
- зоЬегЫа: регзопа рие розее ип ог§и11о ехсез1УО у ип зеп^Ы- Е АпосЬе зопё рие |Ьа а ипа а§епс1а бе У1а]ез рогрие рие-
т1еп^1;о бе зирепог|баб 1^геп1;е а 1оз бетаз. гГа !г а ипа 1з1а бе 1а РоНпе51а рие ез1:аЬа / ез1:иу1езе Ьа-
Ы^Ьаба зо1о рог тцегез.
2. 1пб1са1|уо: 1а 151а ех1з1:е рага е1 ЬаЫап^Ье, ез геа1.
Р\езриез1:а НЬге. 5иЬ]ип1;1Уо: 1а 1з1а ез по-езрес№са. Е1 ЬаЫап^Ье по заЬе з!
1. Ке5рие5-|;а НЬге. ех1з1:е о по.
2. Раге]аз бе ап1:бп1тоз: 2. Апа ри1еге сотргаг ип сосЬе рие ргасИсатеп^Ье зе сеп­
йегпо - гибо сисе / сопс1и2са зо1о, рего езо по ех1з1:е.
1п1:еН§еп1:е - пес1о 1пб!са1:1уо; е1 сосЬе ех1з1:е рага Апа, рие ез-|:а зе§ига бе зи
[озсо - зеп51Ые . ех13'1;епс1а.
геасс1опапо - геуо1ис10папо 5иЬ]ип^1;1Уо; Апа безеа ип сосЬе соп езаз сагас1:еп51;1са5
араЪсо - 1при1е^1:о -ез зи сосЬе 1беа1-, рего по заЬе з1 ех1з1;е о по.
саНбо-Сп'о
!три15|уо - тобегабо 3. Апа б1се рие зе Ьа сотргабо ип сосЬе рие сопс1исе ргас-
сопзегуабог - рго§ге5!з^1:а •|:1сатеп1е зо1о, рего по ез уегбаб.
з1псего - Ырбсп^Ьа 1пб1са1:1уо; е1 ЬаЫап-Ье - А п а - аИгта 1а ех1з1;епс1а бе1 сосЬе,
ргезит|бо - тобезго 1пберепб1еп1;етеп^1:е бе рие зеа теп^Ыга.
Низо - геаНзЬа 5иЬ]ип1;1Уо: по ез ро51Ые, бабо рие по ех1з1;е п1п§йп е1е-
аиз^Ьего - беггосЬабог теп^1:о еп 1а огас|бп бе ге1а1;1УО рие Еауогегса е1 сагасСег
сапзта^Ысо - зепс1По 1пезресГ1|со бе1 геЕегеп^Ье.
сопЕогт151;а - соп^1;ез1;а1:апо
ге-|:гб§габо - тобегпо 4. Оиепа рие 1е тоз^1:гагап 1оз НЬгоз рие ЬаЬГап езсопс!!-
ебисабо - та1ебисабо 6о I Ь и Ы е г а п езсопсЛ(1о ап1;ез бе рие сотепгага 1а
регзесис|бп соп^Ьга еНоз.
3. Кезриез^Ьа НЬге.
1пб1са^1:1уо: зе 1:га-|:а бе ип соп]ип^1:о бе НЬгоз езресГкоз,
3. сопсге^Ьоз, рага ЬаЫап1:е у оуеп1;е.
Ь Мо т е •|:га1§аз п1п§йп ге§а1о р и е по зеа ргасИсо. 5иЬ]ип^1:1Уо: зе •[га^Ьа бе ип соп]ип1о бе НЬгоз 1пезрес|'Нсо$;
2. СопЯа еп Ребго. Риебез соп^Ьаг соп ё1 рага ез1:о рие т е е1 ЬаЫап1:е зб1о заЬе рие егап уапоз у сгее -зб1о сгее-
ез^аз с1!с!епс1о. рие зе езсопб!егоп. Рага ё1 ез ипа геаНбаб б|Еиза.

128 С1еп1о у е Г п И о с Ь о
5. ^иепа рие 1е то51;гагап 1о2 УЬгоз, рие ИаЬГап езсопсИ- 8. Ме ргоЫЬ|б за1|г соп ипа регзопа рие ЬаЫа уеп!с1о /
с1о еп е1 збгапо, ап1;е5 бе рие сотепгага 1а рег5есис!бп Ь и Ы е г а у е п Ы о бе1 риеЫо уес1по. (АЕейа а1 31§п'|Е|са-
соп1;га еНоз. бо: соп 1пб1са1:1УО, ипа регзопа Ьепе сото геЕегеп1;е ип
1пб1са1:1уо: зе 1:га1а бе ипа геайбаб езресГИса у сопсге1;а; 1аз 1пб1у1био геа1 -ез сопсге1;о, ех1з1;е-; соп зиЬ]ип1:1уо, ипа
огас10пе5 ехрНсаИуаз (рие уап еп1;ге раизаз) Неуап 31ет- регзопа 51§п1Иса'сиа1ри1ег регзопа, по [трогЬа сиаГ,у ез,
рге 1пб1са1;1УО. рог 1о 1;ап1;о, 1пезрес|Т|са.)
5иЬ]ип1;|уо: по ез роз|Ые. 9. Ои1еп а Ыегго т а ^ а , а Ыегго тиеге.
I О.Лепе 1оз б|ЗСОЗ т а з ех(:гапоз рие уо Ье у|51:о / Ьауа
6. |Уауа! |Оиё ех1:гапо рие 1и Ьауаз 160 а уег ипа ре1Гси1а у|51:о пипса. (Мо аЕесЬа а1 з1§п|||сабо, 31ПО а 1а ехргез1у1-
рие т и е $ 1 г а / т и е з к г е езаз езсепаз 1:ап сгие1ез! баб бе1 епипс1або у а 1о рие ез т а з 1трог1;ап1;е безбе е1
1пб1са1:1Уо: е1 ге1егеп1;е ез геа1, ех1з1:е рага атЬоз. Е1 ЬаЫап- рип1;о бе У1з1;а бе 1а 1пЕогтас1бп.)
1е 1 п Е о г т а бе 1:обо е1 соп1:еп|бо.
5иЬ]ип1;1Уо: е1 ЬаЫап1;е по 1:!епе сопз1:апс1а бе рие е1 геИегеп-
1:е ех1з1:а, бе рие зеа геа1теп1:е сото зи 1п1;ег1оси1:ог б1се.
5из рас1ге5
Е1 / е11а яи1е- Яи1егеп
7. Ме зогргепбе рие 1:обоз ез1:ёп ЬаЫапбо бе ип 1:ета рие МотЬге цие
деБсопосеп, рогрие, еп геаНбаб, паб1е заЬе 1о рие разб. ге 5ег... зеа...
1пб1са1;1уо: е1 ЬаЫап^е ехргеза зи зогргеза зоЬге ип ЬесЬо Коз! 10 епЕегппега репос11з1а
рие абтЛе с о т о геа1. Ои1рие 5 1:еп151;а 1п§еп1его
5иЬ]ип1;1Уо; по ез роз|Ые. Ей па 11 сап1;ап1:е с1ги]апо
]а1те 7 езрГа 1о рие ^и^е^а
5.
Ро$1Ые$ ге5рие5(а$
1. Езо 1о риебе Ьасег сиа1ри1ега рие Ьауа ргасЫсас1о т 1 - Ро5|Ые5 ге5рие51а$
п!татеп1е. 1. Зеа яи1еп 5еа, по Иепе бегесЬо а ЬаЫаНе азГ а паб1е.
2. ^и^еп 1;еп§а т1ебо а бес1г 1а уегбаб я и е 1е есЬе уа1ог 2. Еа 1пуез1:1§ас|бп бе 1оз сазоз бе соггирс|6п Пене рие 11е-
у 5е а^геуа. Ое 1о с о Ш г а п о , 5ега $1етрге ип со- §аг Ьа51:а е1 Ипа1, са1§а яи1еп са1§а.
Ьагбе. 3 . 5 е роп^а с о т о зе роп§а, з! по -Цепе гагбп по Ьау рог
3. Мо ез роз|Ые рие Ьауа 1;егт1пабо е11;гаЬа]о рие 1е Ьа оси- риё багзе1а.
рас1о ^ п ( о $ апоз с1е 5и у1с1а. Ье рагесега ип зиепо. 4. 0|§ап 1о я и е с1|§ап, уо сгео рие зи 1аЬог Ьа 5160 т и у
4. Ега е1 ез1:иб1ап1:е т а з соп51;ап1;е рие 5е Ьауа / Ьа сгига- Ьепе^с1оза рага 1а сотрапГа.
ёо еп ГШ* с а т 1 П О .
5.1гё а 1а 2ара1:егГа у т е сотргагё сиа1ри1ега бе 1аз Ьо1;а5 5. На^а /о щие Ьа^а, т е ^ето рие пипса сопзе^игё §а-
рие С1епеп / т е т и е з ^ г е п . N 0 (еп^о §апа5 <1е пагте зи сопЕ|ап2а.
репзаг т и с Ь о . 6. Ез^ё с1опс1е ез^ё, 1о епсоп1;гагё.
6. N 0 ЬаНагоп зепа! а1§ипа рие сопс1и]ега а1 гезропза-
Ые с1е 1а1е5 ассюпе$. 9.
7.5о1о Ье у1з1:о боз ре1Гси1аз еп 1аз цие ез^е ас1ог 1:гаЬа- Е Е1 / 1а рие 5. рие 9. рие
)е / (гаЬа)а (1есеп(етеп1е. М е рагесе та1|51то. 2. рие 6. рие 10. рие
8. Еоз рие ЬаЫап 31п заЬег а с о з ^ и т Ь г а п а т е * е г 1а ра- 3.1оз рие 7. е1 рие И. е1 рие
(а сас1а с1о5 рог (ге$. 4. е1 рие 8. е1 / 1а рие 12.1о рие

6. 10.
1. |Апба, Епприе! Тгаете ипа сагре1а рие т е Ье 6е]а!Ло Ерие 6. рие
о1у1баба еп 1а за1а бе геип1опез. 2.1а рие 7. рие
2. Соггес1;а. 3. (а рие 8. е( рие
3. Соггес1:а. 4.1аз рие 9.1аз рие
4. Ме рагесе Ь\еп цие уепбаз езе еосЬе рие ге Ьа бабо 5.\ рие \0.цие
1:ап1;оз ргоЫетаз; аЬога, еп1;ге 1оз боз рие т е б1се5,
сотргагё ез1:е, е1 рие *1епе а:ге асопб|с1опабо. I I.
Ь.ТепГап ипа зесгегагГа рие ЬаЫаЬа 1п§1ё5 регГеДатепге, Е
рего риеп'ап ипа рие ( 1 о т т а г а С1Псо 1б1отаз. ОЬу1а- А: Мата, сиёп1;ате с о т о зе "Ье бес1агб рара.
теп1:е, рог е1 зие1бо рие оЕгесГап, по 1а епсоп1:гагоп. В: ^•ес1агагзете? Ей! уо 1а я ч е 610 е1 разо.
6, Соггес1:а. А: (Мо т е б1§аз! ^Рего з1 еп уие51га ёроса егап Ь з сЫсоз
7. Ме р г о Ь 1 Ы 6 заНг соп ипа регзопа рие по Тиега / ега 1о5 я и е 1:епГап рие Неуаг 1а 1П1с!а1;1уа!
бе1 риеЫо. (ЛЕеДа а1 31§п||'|сабо: соп 1пб1са1:1уо, ипа рег­ В: М|га, 51 ЬиЬ!ега езрегабо а рие Еиега ё1 е1 я и е зе беаб1е-
зопа Ьепе с о т о геЕегеШе ип 1пб|У|био геа1 -ез сопсге- га, 1:6 айп по ЬаЬгГаз пас1бо. Рего с о т о ега е1 ЬотЬге
10, ех1з1;е-; соп зиЬ]ип1:1уо, ипа регзопа з1§п111са 'сиа1ри1ег я и е 31етрге ЬаЬГа зопабо, по 1Ьа а агпез§агте а рие зе
регзопа, по 1трог1:а сиаГ, у ез, рог 1о 1ап1:о, 1пезрес|Т|са.) т е езсарага, ^по сгеез?

с1еп1о у е ! п г т и е у е Е ] ^ ! Я Н
2. 4. рие / е1 сиа1
А: М|га, уеп а уег е51:о. " 5. сиуо • -• / •
В: |Апс1а, 1а тап|Ее51ас16п бе е51;а тапапа! 6. рие
А: 5|, зоп 1о5 тёб!со5 я и е Иетоз у1з1:о ап1е е1 М|п1з1;ег1о. 7. сиуаз
В: риё ез 1о р и е раза? 8. с о т о
А: Риез р и е 1аз аи1;опбабез б|сеп р и е зоп 1оз тёб1соз 1о5 9.1оз сиа1ез
я и е 1:1епеп 1а си1ра бе 1аз 1аг§аз НзЬаз бе езрега, у еНоз 61-
сеп р и е зоп 1аз аи1:опбабез 1а5 я и е беЬеп ропег т а з 10. бопбе
теб1оз. I Е 1оз рие / сиап1;оз
12. 12. сиапбо
1. сиЫег1;оз I 3. е1 рие
2. пеуега 14.1о рие / 1о сиа1
15.1о5 сиа1е5 ,
4. Ьа1;1бога
БЛаЫа бе соапа : /
6. сос1па ,-- < • 1. Нау ипа 1:1епба еп 1а яие / с1опс1е уепбеп зо1о созаз
7. саРе1;ега рага гигбоз.
8. ехрпт|бог 2. Уа соп §еп1:е а 1а яие 1е §из1;а 1;газпосИаг
9. епза1абега 3. Нап бе1:еп1бо а ип ИотЬге сиуо5 Иуоз 1е Иап асизабо
10. ]агга
бе та1о51:га1оз.
* Ро5!Ые5 ге$рие$(а5 4. Нас1епбо §1тпаз1а Рие с о т о зе готр|б е1 Ьгаго.
(Соггес1а.) .
2. Упа пеуега ез ип е1ес1;гоботёз1:1со еп е1 р и е сопзег-
уатоз 1оз а1|теп1;оз §гас1а5 а1 ЕгГо р и е Иасе еп зи 1п- 5. Е11:ета с1е1 яие ИаЫа!з по т е 1п1:егеза.
"1:ег10г 6. А яи1еп табги§а, 0103 1о ауиба.
3. ип §п1о ез ип оЬ]е1о рог е1 рие за1е е1 а§иа. 7. Ее И1с1егоп ипа геу131бп ги1;1папа, §гас1аз а 1а сиа1 бе-
4. ипа Ьа-Ыбога ез ип арага1;о соп е1 рие 1:г|1:игатоз у Ьа11- 1:ес"1:агоп е1 ргоЫета а 1:1етро.
т о з 1оз аНтепгоз. 8. Е1 НЬго сиуа аи"1:ога ез еза Еатоза ргезеп1:абога бе 1:е1е-
5. ипа1;аЫа ез ипа зиреИ1с1е р1апа бе табега о р1аз1:1СО У13|бп, На 31бо геИгабо бе 1аз уеп1:аз рог р1а§1о.
зоЬге 1а р и е сог1:атоз у 1:госеатоз 1а сагпе, 1аз уег- 9. 511:е §из1:а а1§ипо, 11ёуа"1:е е1 яие ри1ега5.
бигаз... 10. Еп езе 1пз1;ап1;е Еие сиапсЛо т е 61 сиеп1;а.
6.1а сос1па ез е1 е1ес1:гоботёз1;1со соп е1 р и е зе сос1пап у
са11еп1:ап 1оз а1|теп1:оз.
7.1а саМега ез е1 арага1;о еп е1 р и е ргерагатоз е1 саРё. 1. с о т о
8. ип ехрпт|бог ез ип оЬ]е1;о о арага1:о соп е1 р и е оЫе- 2. бопбе
петоз е1 2 и т о бе 1аз пагап]аз, 1оз Нтопез... 3. бопбе / с о т о
9.1а епза1абега ез е1 оЬ]е1:о еп е1 рие аНпатоз у 5егу1тоз
1а епза1аба. 4. сиапбо ; ;
10. Еа ]агга ез и п оЬ]е1;о бе сг1з1;а1 о бе р1а51;1СО соп е1 р и е зе 5.бопбе ". : . _
31гуе е1 а§иа. 6. сиап1:оз; сиапШз
7. сиап1;о / бопбе / с о т о
13. 8. Ои|ёпез / Сиап1:оз / С о т о / Обпбе
Ро51Ые5 ге5рие51:а5 9. сиапбо
1.10и& ез 1о р и е ри1егез заЬег зоЬге ри1еп 1;й уа заЬез? 10. бопбе / сиапбо / с о т о - • .. ^ , >^
2. ТгаЬа]а рага е1 ргоЕезог соп е1 р и е ез1;иуо еп арие1 рго- I 1.ри1епез
уесЬо. 12. ри!еп
3. А1 р и е "[е 1о рге§ип1;б бНе риё ез 1о р и е раза. 13. ри|'еп / ри1ёп -
14. Сиапбо
14. 15. с о т о
1. 1а посИе р и е пас1б 1о1о ИасГа ип РгГо ИогпЫе. 16. с о т о
2. Мо ез ро51Ые.
17. Сиапбо / Оопбе ' .
3. Мо ез роз|Ые.
4. Мо ез роз1Ые. 18. ри1еп
5. Еоз р и е ароуеп еНоз за1бгап Ьепе11с1абоз. V 19. бопбе / сиапбо / с о т о
20. Ои1еп
15. 21. бопбе • ^ - .
Е 1а р и е / ри1еп / 1а сиа1 - '• 22. ри|ёп
2.1о р и е / сиап"1;о • 23. Обпбе / Сиапбо / Оопбе
3. е1 р и е / 1а р и е / ри1еп 24. Ои1еп

с!еп1о 1:ге1п1а
18. 22.
Ро5!Ые ге5рие5^а
В Е N О
Оопа \/|уека 1агз50п, соп с1от1с111о еп Е51;осо1то, еп Ма1т6§а1;ап, 25, соп С 1] М
пйтего с1е рагароЛе 09384721
ЕХРОЫЕ
ь и Р
I - Оие Ьа •[еп1Йо по1;1аа с1е 1а5 Ьесаз с]е со1аЬогаа6п дие е1 М1п!51;епо с1е А м А К
А5ип1;о5 Ех4епоге5 Нап сопуосас1о.
2- Оие е5 е51;ис)1ап1;е с1е р|1о1о§|'а Н15рап1са еп 1а ип1уег$1с)ас1 с^е Ы т е а у зе В р ^ Е
Ьа11а еп ейоз тотеп1о5 еп зи й11:1ппо апо с1е саггега.
3- Оие зи езрес1аМас1 ез 1а с]е Тгас1исс1бп е 1п1:ефге1:ас16п у ^ие "11епе ех-
А н А С
репепс!а рго(е51опа1 еп 1а епзепапга с1е1 езрапо!. N А М >
4- Оие 31еп1;е ипа епогте ргеосирас1бп рог 1оз ргоЫетаз зос1а1ез ас-
1иа1ез с1е §гироз с1езГауогес1с1оз у дие с1езеа рос)ег ауис1аг с1е а1§ипа 7 Ь ' Е .г
в
тапега.
5- Оие гейпе гос^аз 1а8 сопс11с1опе5 песезапаз рага ассес1ег а ипа с1е 1а5
1 „ 1111^-Е
тепс1опас1аз Ьесаз. Е
Рог !о ^ие
50иС1ТА К 1 ^
Оие зе 1пс1иуа зи сапс11с]а1:ига еп 1а ге1ас16п с1е а5р1гап1;ез.
Тобаз ез1:аз ра1аЬгаз Ьасеп геЕегепс1а а 1аз созаз Ьиепаз о
Ез1;осо1то, I с1е поу1етЬге с1е 2007 ЬопЛаз ^ие робетоз бес1г зоЬге о1:га регзопа рага а§га-
баНе.
ЕХСМО. 5К. М1М15ТЮ ОЕ А Б У Ы Т О Б Е Х Т Е К 1 0 К Е 5 23.
Ро$1Ые5 ге$рие$(а$
I.
19.
1. Ои1еп а1§о ди1еге, а1§о 1е сиезга. - Еа 1троз1Ы1|баб бе епсопггаг ипа сотип|баб бе уес1поз
2. Ои1еп тисЬо аЬагса, росо арпе1а. дие гезропба а зиз ех1§епс1аз.
3. Ои1еп ;1епе Ьоса, зе еди1Уоса. - Еа уес1пбаб регГес1а ез аяиеНа еп 1а ^ие :обоз зиз
1

т1етЬгоз зоп огбепабоз, зоп з11епс1озоз у засап 1а Ьази-


1

4. Ои1еп а Ьиеп агЬо1 зе агпта, Ьиепа зотЬга 1е соЬуа.


5. Ои1еп са11а, о^ог^а. га а зи Ьога, бопбе по Ьау п1поз, е1;с.
6. Ои1еп а Ыегго та"1;а, а Ыегго тиеге. - Мо ехаДатепге, риез зе сотргб ип §а11о дие зе ропГа
а сап1:аг а 1аз 4.30.
20. - Мо, ро^^ие аИгта рие е1 уес1ПО Иепе бегесЬо а ;епег 1

1. Оопбе Еиегез Ьаг 1о ^ие У1егез. ип §а11о 31 азГ 1о безеа.


2. Ои1еп по Нога по т а т а . 2.
3.1о ^ие по та1:а еп§огба. тейб/со: регзопа рие ргосебе соп §гап огбеп еп зи у1ба у
4. Еп е1 ге1ПО бе 1оз С1е§05, е11;иег1;о ез е1 геу. еп зи 1;гаЬа]о;
5. Ои1еп рагге у гераг1;е зе Неуа 1а те]ог раг1:е. риШШозо: регзопа рие :1епе ип а т о г ргор10 о рипбопог
1

21. еха§егабо у Ьазабо еп созаз 51п 1трог1;апс1а;


Е (3 бе ЕеЬгего) Рог 5ап В1аз 1а с1§йепа уегаз. р1р1его: регзопа рие то1ез1;а о Еаз1;|б|а; еп ез1;е 1ех1:о, регзопа
ех(:гетабатеп1:е рип1:111оза соп 1оз азип1;о5 ргор103 у а]епоз;
2. (13 бе б1аетЬге) Рог $ап1;а ЕисГа 1§иа1ап 1а$ посЬез гетИ§ас1о: регзопа рие тиез1:га езсгириЬ о гери§папс1а ех-
соп 1о5 с1|а$.
сез1Уоз.
3. (30 бе поу|етЬге) Рог $ап Апбгёз е1 у т о пиеуо апе]о ез.
4. (I I бе поу1етЬге) Рог 5ап ;1По е1 а]о Я п о у рог
Маг1
5оп З1етрге реуога1;1УОЗ р1р1его у гетИ§аёо.
5апУ |сеп1 :е е1 а]о Еиег1 ;е. 3.

5. (I I бе поу|етЬге) Рог 5ап :1по тага 1:и сосЫпо.


Маг1
- Насег 1ав созаз а зи тапега: бе ипа тапега ргор1а, сото
6. (24 бе ]ип!о) А§иа бе рог 5ап ]иап я и к а у1по у по с1а еза регзопа соп51бега, 31П ;епег еп сиеп1;а 1а ор1П1бп о бе­
1

рап. зео бе 1оз бетаз.


7. (24 бе ]ип1о)Тагбе ^ие :етргапо рог 5ап ]иап ез е1 уе-
1 - Зег Го/ рага сиа1: зег 1§иа1ез.
гапо. - 1г5оЬге гиес1а5:\г о за1|г1;обо Ыеп, сото ипо безеа.
8. (25 у 26 бе ]и1|о у 15 бе а§оз1;о) Рог 5ап1:!а§о у 5ап1а Апа - Оог ипа 1есадп а о/§и/ёп.- баг ип езсагт1еп1:о а а1§и1еп; Ьа-
р ;ап 1аз иуаз у рог
|п1 ;га Бепога уа е з ^ п тас1ига5.
Миез1 сег1е сотргепбег а а1§и1еп а1§о соп бигега.
9. (6 бе епего у 3 бе ЕеЬгего) Рог 1оз Кеуез 1о сопосеп 1оз 4 .

Ьиеуез у рог 5ап В1аз ипа И о г к а т а з . 1. Рогрие е1 геЕегеп1;е ез по езресГПсо.


10. (25 бе аЬп1) Рог 5ап Магсоз *и ^агЬапга! п\ п\ 2. Месезапатепге е1 ап1:есебеп1:е Ьа бе 1Г ргесеб|бо бе ипо
бе рог зетЬгап бе, сиа1ди1ега бе о а1§ипо бе.

с!еп{о 1 г е т 1 а у ипа 131


3. - Репзагоп рие робГап сотргаг е1 р150 бе А1Ьп50, рие ез-
- ОиегГап ип р150 с1е1 рие ЬаЬГап оГс1о ЬаЫаг а зи зо