Вы находитесь на странице: 1из 169

РАДНО ПРАВО

АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1
ДРАГИ СТУДЕНТИ,
ПРЕД ВАМА ЈЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ КОЈА СУ ПРЕДВИЂЕНА ЗА АПРИЛ
МЕСЕЦ.
У ОВОМ ДЕЛУ ОБРАЂЕНА СУ ПИТАЊА ОД ЛЕКЦИЈЕ РАДНО ВРЕМЕ (СТР. 159 У КЊИЗИ) ДО
ЛЕКЦИЈЕ КОЛЕКТИВНО РАДНО ПРАВО И КОЛЕКТИВНИ РАДНИ ОДНОСИ (СТР. 336). У
ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ЈЕ ДЕТАЉНО ОБРАЂЕНО ПИТАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ. ЗБОГ ОБИМА И
СЛОЖЕНОСТИ ОВОГ ПИТАЊА, КОМПЛЕКСНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НАСТОЈАЛЕ
СМО ДА ВАМ ПОДРОБНО АНАЛИЗИРАМО ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ.
БУДИТЕ СЛОБОДНИ ДА НАМ СЕ ЗА НЕДОУМИЦЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ ПУТЕМ
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ, ПРЕКО НАВЕДЕНИХ МЕЈЛ АДРЕСА
.

ЧУВАЈТЕ СЕБЕ, ВАШЕ НАЈМИЛИЈЕ - ТАКО ЧУВАМО И ДРУГЕ.


ПУНО УСПЕХА У УЧЕЊУ!

ПРОФ. ДР СЛОБОДАНКА ПЕРИЋ SLOBODANKA.PERIC@PR.AC.RS


САРАДНИК У НАСТАВИ: МА МИЛИЦА МИЏОВИЋ MILICA.MIDZOVIC@PR.AC.RS
3
РАДНП ВРЕМЕ
• РАДНП ВРЕМЕ ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИПД У КПМЕ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ДУЖАН, ПДНПСНП РАСППЛПЖИВ ДА
ПБАВЉА ППСЛПВЕ ПРЕМА НАЛПЗИМА ППСЛПДАВЦА, НА МЕСТУ ГДЕ СЕ ППСЛПВИ ПБАВЉАЈУ, У СКЛАДУ
СА ЗАКПНПМ. ЗАППСЛЕНИ И ППСЛПДАВАЦ МПГУ СЕ СППРАЗУМЕТИ ДА ЈЕДАН ПЕРИПД РАДНПГ ВРЕМЕНА
У ПКВИРУ УГПВПРЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗАППСЛЕНИ ППСЛПВЕ ПБАВЉА ПД КУЋЕ.
• ПРАВНП РЕГУЛИСАОЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА, ПП ПРАВИЛУ, ВЕЗУЈЕ СЕ ЗА РАДНИ ДАН. ДАКЛЕ, МЕРА ЗА РАДНП
ВРЕМЕ ЈЕ БРПЈ САТИ РАДА У ТПКУ ЈЕДНПГ РАДНПГ ДАНА.
• РАДНИМ ВРЕМЕНПМ НЕ СМАТРА СЕ ВРЕМЕ У КПМЕ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ПРИПРАВАН ДА СЕ ПДАЗПВЕ НА
ППЗИВ ППСЛПДАВЦА ДА ПБАВЉА ППСЛПВЕ АКП СЕ УКАЖЕ ТАКВА ППТРЕБА, ПРИ ШЕМУ СЕ ЗАППСЛЕНИ НЕ
НАЛАЗИ НА МЕСТУ ГДЕ СЕ ОЕГПВИ ППСЛПВИ ПБАВЉАЈУ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
• ВРЕМЕ ПРИПРАВНПСТИ И ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ИСТУ УРЕЂУЈЕ СЕ ЗАКПНПМ, ППЩТИМ АКТПМ ИЛИ
УГПВПРПМ П РАДУ. ВРЕМЕ КПЈЕ ЗАППСЛЕНИ У ТПКУ ПРИПРАВНПСТИ ПРПВЕДЕ У ПБАВЉАОУ ППСЛПВА
ПП ППЗИВУ ППСЛПДАВЦА СМАТРА СЕ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ

4
ВРСТЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА
• МОЖЕ СЕ ГОВОРИТИ О БРОЈНИМ ВРСТАМА РАДНОГ ВРЕМЕНА. ЊИХОВО БЛИЖЕ
РАЗВРСТАВАЊЕ МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПО ОСНОВУ ТРАЈАЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА,
ДОБА ДАНА У КОЈЕМ СЕ РАД ОБАВЉА И ДРУГИХ КРИТЕРИЈУМА. СХОДНО ТОМЕ,
МОЖЕ СЕ ГОВОРИТИ СЛЕДЕЋИМ ВРСТАМА РАДНОГ ВРЕМЕНА:
1) РАДНО ВРЕМЕНА ПРЕМА ЊЕГОВОМ ТРАЈАЊУ;
2) ВРСТАМА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРЕМА ДОБУ ДАНА;
3) ВРСТАМА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРЕМА ДРУГИМ МОГУЋИМ КРИТЕРИЈУМИМА.

• У ДАЉЕМ ИЗЛАГАЊУ АНАЛИЗИРАЋЕМО СВАКУ ОД НАВЕДЕНИХ ПОДЕЛА.

5
(1) РАДНП ВРЕМЕ ПРЕМА ТРАЈАОУ

ПРЕМА ОЕГПВПМ ТРАЈАОУ, МПЖЕ ДЕЛИТИ НА:


А) ПУНП РАДНП ВРЕМЕ; Б) НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ; В) СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ; Г) РАД
ДУЖИ ПД ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА, ПДНПСНП ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД.
ТАКВПГ НАШИНА РАЗВРСТАВАОА РАДНПГ ВРЕМЕНА ПРИДРЖАВА СЕ И ЗАКПН П РАДУ.

6
(А) ПУНП РАДНП ВРЕМЕ
• КАДА СЕ ГПВПРИ П РАДНПМ ВРЕМЕНУ, ПБИШНП СЕ МИСЛИ НА ПУНП РАДНП ВРЕМЕ, ЈЕР СЕ ТАКВП ВРЕМЕ
ПРИМЕОУЈЕ НА ВЕЋИНУ ЗАППСЛЕНИХ. ИЗ ТИХ РАЗЛПГА, ППД „ПГРАНИШЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ”, ПП
ПРАВИЛУ, ППДРАЗУМЕВА СЕ ПУНП РАДНП ВРЕМЕ, УТВРЂЕНП ЗАКПНПМ ИЛИ ДРУГИМ ППЩТИМ АКТПМ.
• ППЈАМ ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА, НАЩИМ РАДНИМ ЗАКПНПДАВСТВПМ, ВЕЗУЈЕ ЗА РАДНУ НЕДЕЉУ. ТАКАВ
ПРИСТУП СЕ СМАТРАТА ФЛЕКСИБИЛНИЈИМ И ПРИХВАТЉИВИЈИМ, ЈЕР СЕ ОИМЕ АКТЕРИМА ПРПЦЕСА
РАДА ПРУЖАЈУ ВЕЋЕ МПГУЋНПСТИ ЗА ППРЕДЕЉИВАОЕ ДУЖИНЕ ДНЕВНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА И БРПЈА
РАДНИХ ДАНА У НЕДЕЉИ. ПСИМ ТПГА, ТАКВИМ ПРИСТУППМ ПБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ДПДАТНЕ МПГУЋНПСТИ И ЗА
ЕВЕНТУАЛНУ ПРЕРАСППДЕЛУ РАДНПГ ВРЕМЕНА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ И ППТРЕБАМА ППСЛПДАВЦА.
• ПРЕМА ЗАКПНУ П РАДУ, ПУНП РАДНП ВРЕМЕ ИЗНПСИ 40 ШАСПВА НЕДЕЉНП, АКП ЗАКПНПМ ЗА ППЈЕДИНЕ
СЛУШАЈЕВЕ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП (НПР. У СЛУШАЈУ СКРАЋЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА).

7
ПУНП РАДНП ВРЕМЕ МПЖЕ ДА ТРАЈЕ И КРАЋЕ ПД 40
ЧАСПВА

• ОПТИМ АКТОМ - КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ И ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ МОЖЕ


СЕ УТВРДИТИ ДА РАДНО ВРЕМЕ ТРАЈЕ КРАЋЕ ОД 40 ЧАСОВА НЕДЕЉНО, АЛИ
НЕ КРАЋЕ ОД 36 ЧАСОВА НЕДЕЉНО. ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ СЛУЧАЈУ
ОСТВАРУЈЕ СВА ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА КАО ДА РАДИ СА ПУНИМ
РАДНИМ ВРЕМЕНОМ.*

• ПУНО РАДНО ВРЕМЕ ВАЖНО ЈЕ СА АСПЕКТА СТИЦАЊА ПРАВА ИЗ


РАДНОГ ОДНОСА. НАИМЕ, ЗАПОСЛЕНИ СТИЧЕ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И
ПОВОДОМ РАДНОГ ОДНОСА САМО УКОЛИКО РАДУ ПУНО РАДНО ВРЕМЕ.
8
(Б) НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ

• НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ ЈЕСТЕ РАДНП ВРЕМЕ КРАЋЕ ПД ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА.

• ЗА РАЗЛИКУ ПД ЗАППСЛЕНПГ КПЈИ РАДИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ, ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДИ СА НЕПУНИМ
РАДНИМ ВРЕМЕНПМ, ПСТВАРУЈЕ СВА ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА, У ПБИМУ КПЈИ ЈЕ СРАЗМЕРАН ВРЕМЕНУ
ПРПВЕДЕНПМ НА РАДУ И ПСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА РАДА. ДА БИ ПСТВАРИП ПРАВА У ПУНПМ ПБИМУ,
ЗАППСЛЕНИ МПЖЕ ДА ПСТВАРИ ПУНП РАДНП ВРЕМЕ РАДЕЋИ ЈПЩ КПД ЈЕДНПГ ИЛИ ВИЩЕ ППСЛПДАВАЦА.
ЗАКПН П РАДУ ДАЈЕ МУ МПГУЋНПСТ ДА РАДНИ ПДНПС С НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ ЗАСНУЈЕ СА
ЈПЩ ЈЕДНИМ ППСЛПДАВЦЕМ, ИЛИ, СА ВИЩЕ ОИХ, КАКП БИ СТЕКАП УСЛПВЕ ЗА РАД СА ПУНИМ
РАДНИМ ВРЕМЕНПМ. ВРЕМЕ ПРПВЕДЕНП НА ТАКП ПРГАНИЗПВАНПМ РАДУ САБИРА СЕ И СВПДИ НА ПУНП
РАДНП ВРЕМЕ.
9
РАЗЛПЗИ ЗА ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА СА НЕПУНИМ
РАДНИМ ВРЕМЕНПМ
(1) ПОТРЕБА ЗА РАДОМ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НАЈЧЕШЋЕ ПРОИЗЛАЗИ ИЗ СМАЊЕНОГ
ОБИМА ПОСЛА НА ОДРЕЂЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА. ПО ПРАВИЛУ, ТАКВА РАДНА МЕСТА
УТВРЂУЈУ СЕ ПРАВИЛНИКОМ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА.
(2) НЕРЕТКО СЕ ДОГАЂА ДА ЗАПОСЛЕНИ С НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ
ЗА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕНО ПУНО РАДНО ВРЕМЕ. ПРИМЕРА РАДИ, ТАКАВ СЛУЧАЈ ПОСТОЈИ АКО
ДВА ЗАПОСЛЕНА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ СА ПУНИМ
РАДНИМ ВРЕМЕНОМ. ОБА РАДЕ СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА.
(3) НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ СМАТРА СЕ И РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ, ИЗ
ПОРОДИЧНИХ, ЗДРАВСТВЕНИХ ИЛИ ДРУГИХ РАЗЛОГА, РАДЕ СА ТАКВИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ.
У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА, НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋЕ ОД ПОЛОВИНЕ
ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА.

10
НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ ИЗ ППРПДИЧНИХ, ЗДРАВСТВЕНИХ ИЛИ ДРУГИХ РАЗЛПГА, МПГУ
ПСТВАРИВАТИ СЛЕДЕЋЕ КАТЕГПРИЈЕ ЗАППСЛЕНИХ, И ТП:

A) ЈЕДАН ПД РПДИТЕЉА ДЕТЕТА КПМЕ ЈЕ НЕППХПДНА ППСЕБНА НЕГА ЗБПГ ТЕЩКПГ СТЕПЕНА ПСИХПФИЗИШКЕ
ПМЕТЕНПСТИ, НАЈДУЖЕ ДП НАВРЩЕНИХ ПЕТ ГПДИНА ЖИВПТА ДЕТЕТА;
Б) ЈЕДАН ПД УСВПЈИЛАЦА, ХРАНИТЕЉ, ПДНПСНП СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА КПМЕ ЈЕ НЕППХПДНА ППСЕБНА НЕГА ЗБПГ
ТЕЩКПГ СТЕПЕНА ПСИХПФИЗИШКЕ ПМЕТЕНПСТИ, НАЈДУЖЕ ДП НАВРЩЕНИХ ПЕТ ГПДИНА ЖИВПТА ДЕТЕТА;
В) РПДИТЕЉ ИЛИ СТАРАТЕЉ, ПДНПСНП ЛИЦЕ КПЈЕ СЕ СТАРА П ПСПБИ ПЩТЕЋЕНПЈ ЦЕРЕБРАЛНПМ ПАРАЛИЗПМ,
ДЕШЈПМ ПАРАЛИЗПМ, НЕКПМ ВРСТПМ ПЛЕГИЈЕ ИЛИ ПБПЛЕЛПЈ ПД МИЩИЋНЕ ДИСТРПФИЈЕ И ПСТАЛИХ ТЕЩКИХ
ПБПЉЕОА, НА ПСНПВУ МИЩЉЕОА НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ ПРГАНА;
• ПРАВП НА НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ У ПРВПМ СЛУШАЈУ МПЖЕ СЕ КПРИСТИТИ ПП ИСТЕКУ ППРПДИЉСКПГ ПДСУСТВА
И ПДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА.
 ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА ПП ТПМ ПСНПВУ ТЕМЕЉИ СЕ НА МИЩЉЕОУ НАДЛЕЖНПГ ПРГАНА ЗА ПЦЕНУ СТЕПЕНА
ПСИХПФИЗИШКЕ ПМЕТЕНПСТИ ДЕТЕТА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. ЗА ВРЕМЕ РАДА СА ППЛПВИНПМ ПУНПГ РАДНПГ
ВРЕМЕНА, ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ЗАРАДУ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ, КПЛЕКТИВНИМ
УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ П РАДУ, А ЗА ДРУГУ ППЛПВИНУ ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА
– ПРАВП НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, У СКЛАДУ СА ПРППИСИМА П ЗДРАВСТВЕНПМ ПСИГУРАОУ.
11
(В) СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ

• ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ РАДИ НА НАРПШИТП ТЕЩКИМ, НАППРНИМ И ЗА ЗДРАВЉЕ ЩТЕТНИМ ППСЛПВИМА,


УТВРЂЕНИМ ЗАКПНПМ ИЛИ ППЩТИМ АКТПМ, НА КПЈИМА И ППРЕД ПРИМЕНЕ ПДГПВАРАЈУЋИХ МЕРА
БЕЗБЕДНПСТИ И ЗАЩТИТЕ ЖИВПТА И ЗДРАВЉА НА РАДУ, СРЕДСТАВА И ППРЕМЕ ЗА ЛИШНУ ЗАЩТИТУ НА
РАДУ ППСТПЈИ ППВЕЋАНП ЩТЕТНП ДЕЈСТВП НА ЗДРАВЉЕ ЗАППСЛЕНПГ.
• СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ СЕ КАП НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ СМАТРА ЗА РАДНП ВРЕМЕ КРАЋЕ ПД ПУНПГ
РАДНПГ ВРЕМЕНА. ЗА РАЗЛИКУ ПД НЕПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА, СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ СМАТРА СЕ
ПБЛИКПМ ППСЕБНЕ ЗАЩТИТЕ ЗДРАВЉА И РАДНЕ СППСПБНПСТИ ЗАППСЛЕНПГ ПД ЩТЕТНПГ ДЕЈСТВА
УСЛПВА РАДА. ИЗ ТИХ РАЗЛПГА, СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ ИЗЈЕДНАШАВА СЕ СА ПУНИМ РАДНИМ
ВРЕМЕНПМ, ЩТП СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ НИЈЕ СЛУШАЈ.
• СА АПЕКТА ПСТВАРИВАОА ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА, ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДИ СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ
ВРЕМЕНПМ ПСТВАРУЈЕ СВА ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА КАП ДА РАДИ СА ПУНИМ РАДНИМ.

12
УТВРЂИВАОЕ СКРАЋЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА
 ПРЕТППСТАВКЕ ЗА УТВРЂИВАОЕ СКРАЋЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА СУ:
1) ДА ЗАППСЛЕНИ ПБАВЉА НАРПШИТП ТЕЩКЕ, НАППРНЕ И ЗА ЗДРАВЉЕ ЩТЕТНЕ ППСЛПВЕ (ППСЛПВИ
ПБАВЉАЈУ ППД ЗЕМЉПМ ИЛИ ВПДПМ, ППД ДЕЈСТВПМ ЩТЕТНПГ ЗРАШЕОА, ППД ДЕЈСТВПМ ППВЕЋАНПГ
ИЛИ СМАОЕНПГ ПРИТИСКА, У УСЛПВИМА ППВЕЋАНЕ БУКЕ И СЛИШНП, ТЈ. ППСЛПВИ СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ);
2) ДА СУ ТИ ППСЛПВИ УТВРЂЕНИ ЗАКПНПМ, КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ ИЛИ ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ;
3) ДА ЈЕ РЕШ П ППСЛПВИМА НА КПЈИМА И ППРЕД ПРИМЕНЕ ПДГПВАРАЈУЋИХ МЕРА БЕЗБЕДНПСТИ И
ЗАЩТИТЕ ЖИВПТА И ЗДРАВЉА НА РАДУ, СРЕДСТАВА И ППРЕМЕ ЗА ЛИШНУ ЗАЩТИТУ НА РАДУ, ППСТПЈИ
ППВЕЋАНП ЩТЕТНП ДЕЈСТВП НА ЗДРАВЉЕ И РАДНУ СППСПБНПСТ ЗАППСЛЕНПГ;
4) ДА ППСТПЈИ СТРУШНА АНАЛИЗА, САШИОЕНА У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ, КПЈПМ СЕ ППТВРЂУЈЕ ДА СУ
ИСПУОЕНИ УСЛПВИ ДА СЕ ЗА ПБАВЉАОЕ ПДРЕЂЕНИХ ППСЛПВА УТВРДИ СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ.

ПП ИСПУОЕОУ НАВЕДЕНИХ ПРЕТППСТАВКИ, РАДНП ВРЕМЕ ЗА ПБАВЉАОЕ ПДРЕЂЕНИХ ППСЛПВА СКРАЋУЈЕ СЕ


СРАЗМЕРНП ЩТЕТНПМ ДЕЈСТВУ УСЛПВА РАДА НА ЗДРАВЉЕ И РАДНУ СППСПБНПСТ ЗАППСЛЕНПГ А НАЈВИШЕ 10
ЧАСПВА НЕДЕЉНП.

13
(Г) ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД – РАД ДУЖИ ПД ПУНПГ РАДНПГ
ВРЕМЕНА

• ПРЕКПВРЕМЕНИМ РАДПМ СМАТРА СЕ СВАКИ РАД ДУЖИ ПД ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА.


• ТАКАВ РАД ЈЕ ИЗУЗЕТАК ПД ПРАВИЛА П ПГРАНИШЕНПМ, ШЕТРДЕСЕТПШАСПВНПМ НЕДЕЉНПМ РАДНПМ ВРЕМЕНУ.
С ТПГА, ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД НЕ МПЖЕ СЕ УВПДИТИ ВАН СЛУШАЈЕВА УТВРЂЕНИХ ЗАКПНПМ.

 РАЗЛПЗИ ЗА УВПЂЕОЕ ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА:


НА ЗАХТЕВ ППСЛПДАВЦА, ЗАППСЛЕНИ ЈЕ ДУЖАН ДА РАДИ ДУЖЕ ПД ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА:
1) У СЛУШАЈУ ВИЩЕ СИЛЕ;
2) У СЛУШАЈУ ИЗНЕНАДНПГ ППВЕЋАОА ПБИМА ППСЛА;
3) У ДРУГИМ СЛУШАЈЕВИМА КАДА ЈЕ НЕППХПДНП ДА СЕ У ПДРЕЂЕНПМ РПКУ ЗАВРЩИ ППСАП КПЈИ НИЈЕ
ПЛАНИРАН.

14
ТРАЈАЊЕ ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА

 ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД НЕ МПЖЕ ДА ТРАЈЕ ДУЖЕ ПД ПСАМ ЧАСПВА НЕДЕЉНП.


 ЗАППСЛЕНИ НЕ МПЖЕ ДА РАДИ ДУЖЕ ПД 12 ШАСПВА ДНЕВНП УКЉУШУЈУЋИ И ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД.
 ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ВПДИ ДНЕВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ П ПРЕКПВРЕМЕНПМ РАДУ ЗАППСЛЕНИХ.

ЗАБРАНА ПРЕКПВРЕМНПГ РАДА:


• ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ РАДИ НА ППСЛПВИМА НА КПЈИМА ЈЕ УВЕДЕНП СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ НЕ
МПЖЕ ДА СЕ ПДРЕДИ ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД НА ТИМ ППСЛПВИМА, АКП ЗАКПНПМ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ
ПДРЕЂЕНП.
• ДЕЖУРСТВП У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНПВАМА, КАП ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД, УРЕЂУЈЕ СЕ ППСЕБНИМ
ЗАКПНПМ.

15
ЗАШТИТА ППЈЕДИНИХ КАТЕГПРИЈА ЗАППСЛЕНИХ ПД ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА

 ЗАЩТИТУ ПД ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА, У СМИСЛУ ЗАКПНА П РАДУ СРБИЈЕ, УЖИВАЈУ СЛЕДЕЋЕ КАТЕГПРИЈЕ
ЗАППСЛЕНИХ, И ТП:
1) ЗАППСЛЕНИ КПМЕ БИ, ПРЕМА НАЛАЗУ НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ ПРГАНА, ТАКАВ РАД МПГАП
ППГПРЩАТИ ЗДРАВСТВЕНП СТАОЕ;
2) ЗАППСЛЕНИ МЛАЂИ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА;
3) ЗАППСЛЕНА ЗА ВРЕМЕ ТРУДНПЋЕ И ЗАППСЛЕНА КПЈА ДПЈИ ДЕТЕ, АКП БИ ТАКАВ РАД, ПРЕМА НАЛАЗУ
НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ ПРГАНА, БИП ЩТЕТАН ЗА ОЕНП ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВЉЕ ДЕТЕТА;
4) ЈЕДАН ПД РПДИТЕЉА СА ДЕТЕТПМ ДП ТРИ ГПДИНЕ ЖИВПТА, ПСИМ АКП СЕ С ТАКВИМ РАДПМ ПИСАНИМ
ПУТЕМ САГЛАСИ;
5) САМПХРАНИ РПДИТЕЉ КПЈИ ИМА ДЕТЕ ДП СЕДАМ ГПДИНА ЖИВПТА ИЛИ ДЕТЕ КПЈЕ ЈЕ ТЕЖАК ИНВАЛИД,
ПСИМ АКП СЕ С ТАКВИМ РАДПМ ПИСАНИМ ПУТЕМ САГЛАСИ
• МПЖЕ СЕ ЗАКЉУШИТИ ДА НАВЕДЕНЕ КАТЕГПРИЈЕ ЗАППСЛЕНИХ НЕ УЖИВАЈУ ППДЈЕДНАКУ ЗАЩТИТУ ПД
ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА. НАЈВЕЋИ СТЕПЕН ЗАЩТИТЕ РЕЗЕРВИСАН ЈЕ ЗА ЗАППСЛЕНЕ МЛАЂЕ ПД 18 ГПДИНА
ЖИВПТА. ОИХПВА ЗАЩТИТА ЈЕ ИМПЕРАТИВНЕ ПРИРПДЕ И НЕ МПЖЕ СЕ УСЛПВЉАВАТИ, ЩТП ЗА ПСТАЛЕ
НАВЕДЕНЕ КАТЕГПРИЈЕ ЗАППСЛЕНИХ НИЈЕ СЛУШАЈ.
16
2) РАДНП ВРЕМЕ ПРЕМА ДПБУ ДАНА

• СХПДНП ПВПМ КРИТЕРИЈУМУ МПЖЕ СЕ ПРАВИТИ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ДНЕВНПГ И НПЋНПГ РАДНПГ
ВРЕМЕНА, ПДНПСНП РАДА.

 ДНЕВНП РАДНП ВРЕМЕ


ДНЕВНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ СМАТРА СЕ РАДНП ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ
6 ШАСПВА И 22 ШАСА.
 НПЋНП РАДНП ВРЕМЕ
НПЋНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ ППДРАЗУМЕВА РАДНП ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ
22 ШАСА И 6 ШАСПВА НАРЕДНПГ ДАНА.
НПЋНИ РАД СЕ СМАТРА РАДПМ ППД ППСЕБНИМ УСЛПВИМА. ЗАТП ТАКАВ РАД ИЗИСКУЈЕ ППСЕБНУ ЗАЩТИТУ
ЗАППСЛЕНИХ. ППСЕБНА ЗАЩТИТА МПЖЕ БИТИ ДВПЈАКЕ ПРИРПДЕ:
А) ППЩТЕ МЕРЕ ЗАЩИТЕ ЗАППСЛЕНИХ ПД НПЋНПГ РАДА И
Б) ЗАБРАНУ НПЋНПГ РАДА ЗА ППЈЕДИНЕ КАТЕГПРИЈЕ ЗАППСЛЕНИХ.
(А) ППШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗАППСЛЕНИХ ПД НПЋНПГ РАДА ППДРАЗУМЕВАЈУ СЕ МЕРЕ КПЈЕ СЕ ПРППИСУЈУ У КПРИСТ СВИХ
ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ РАДЕ НПЋУ, БЕЗ ПБЗИРА НА ППСЛПВЕ КПЈЕ ПБАВЉАЈУ И УСЛПВЕ ППД КПЈИМА РАДЕ. ПДГПВПРНПСТ ЗА ПРИМЕНУ
ТАКВИХ МЕРА И АКТИВНПСТИ, ПП ПРАВИЛУ, СНПСИ ППСЛПДАВАЦ.

 ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ППСЕБНП ДУЖАН ДА:


- ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ РАДИ НПЋУ НАЈМАОЕ ТРИ ШАСА СВАКПГ РАДНПГ ДАНА ИЛИ ТРЕЋИНУ ПУНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА У ТПКУ ЈЕДНЕ
РАДНЕ НЕДЕЉЕ ПБЕЗБЕДИ ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА У ТПКУ ДАНА АКП БИ, ПП МИЩЉЕОУ НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ ПРГАНА,
ТАКАВ РАД ДПВЕП ДП ППГПРЩАОА ОЕГПВПГ ЗДРАВСТВЕНПГ СТАОА.
- ПРЕ УВПЂЕОА НПЋНПГ РАДА ЗАТРАЖИ МИЩЉЕОЕ СИНДИКАТА П МЕРАМА БЕЗБЕДНПСТИ И ЗАЩТИТЕ ЖИВПТА И ЗДРАВЉА НА
РАДУ ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ РАД ПБАВЉАЈУ НПЋУ.
- ДА У СЛУШАЈУ СМЕНСКПГ НАШИНА РАДА ПБЕЗБЕДИ ИЗМЕНУ СМЕНА, ТАКП ДА ЗАППСЛЕНИ НЕ РАДИ НЕПРЕКИДНП ВИЩЕ ПД ЈЕДНЕ
РАДНЕ НЕДЕЉЕ НПЋУ.

18
Б) ЗАБРАНА НПЋНПГ РАДА ЗА ППЈЕДИНЕ КАТЕГПРИЈА ЗАППСЛЕНИХ

ЗАБРАНА НПЋНПГ РАДА ПРППИСУЈЕ СЕ У КПРИСТ ТЗВ. ПСЕТЉИВИХ КАТЕГПРИЈА ЗАППСЛЕНИХ, У ЦИЉУ ЗАЩТИТЕ ОИХПВПГ ЗДРАВЉА
И ОИХПВЕ РАДНЕ СППСПБНПСТИ. НПЋНИ РАД НИЈЕ ДППУЩТЕН ЗА ЗАППСЛЕНЕ КПЈИМА БИ ТАКАВ РАД МПГАП
УГРПЗИТИ БЕЗБЕДНПСТ, ЖИВПТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ. ТАКВИМ КАТЕГПРИЈАМА ЗАППСЛЕНИХ СМАТРАЈУ СЕ:

1) ЗАППСЛЕНИ МЛАЂИ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА *


2) ЗАППСЛЕНА ЗА ВРЕМЕ ТРУДНПЋЕ И ЗАППСЛЕНА КПЈА ДПЈИ ДЕТЕ, АКП СЕ НА ПСНПВУ НАЛАЗА НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ
ПРГАНА ПЦЕНИ ДА БИ НПЋНИ РАД БИП ЩТЕТАН ЗА ОЕНП ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВЉЕ ДЕТЕТА;
3) ЈЕДАН ПД РПДИТЕЉА СА ДЕТЕТПМ ДП ТРИ ГПДИНЕ ЖИВПТА,
4) САМПХРАНИ РПДИТЕЉ КПЈИ ИМА ДЕТЕ ДП СЕДАМ ГПДИНА ЖИВПТА ИЛИ ДЕТЕ КПЈЕ ЈЕ ТЕЖАК ИНВАЛИД, ПСИМ АКП СЕ
ПИСАНИМ ПУТЕМ САГЛАСИ СА НПЋНИМ РАДПМ.

* ЗАППСЛЕНИ МЛАЂИ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА, УПРКПС ПРПКЛАМПВАНПЈ ЗАБРАНИ, МПЖЕ РАДИТИ НПЋУ:
A) АКП ПБАВЉА ППСЛПВЕ У ПБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СППРТА, УМЕТНПСТИ И РЕКЛАМНЕ ДЕЛАТНПСТИ;
Б) АКП ЈЕ НЕППХПДНП ДА СЕ НАСТАВИ РАД ПРЕКИНУТ УСЛЕД ВИЩЕ СИЛЕ (НПР. УСЛЕД ППЖАРА, ЗЕМЉПТРЕСА,
ЕПИДЕМИЈЕ ПДРЕЂЕНЕ БПЛЕСТИ, ПППЛАВА И СЛИШНП), ППД УСЛПВПМ ДА ТАКАВ РАД ТРАЈЕ ПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ И ДА МПРА ДА СЕ
ЗАВРЩИ БЕЗ ПДЛАГАОА, А ППСЛПДАВАЦ НЕМА НА РАСППЛАГАОУ У ДПВПЉНПМ БРПЈУ ДРУГЕ ПУНПЛЕТНЕ ЗАППСЛЕНЕ.
ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПМ МЛАЂЕМ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА, КПМЕ ЈЕ ДППУЩТЕНП ДА РАДИ НПЋУ, ПБЕЗБЕДИ
НАДЗПР НАД ТАКВИМ РАДПМ ПД ПУНПЛЕТНИХ ЛИЦА ЗАППСЛЕНИХ КПД ППСЛПДАВЦА. ПДЛУКУ П ТПМЕ ДПНПСИ ППСЛПДАВАЦ.
 ОСТАЛЕ ВРСТЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ОСИМ ПУНОГ, НЕПУНОГ, СКРАЋЕНОГ, ДНЕВНОГ И НОЋНОГ РАДНОГ
ВРЕМЕНА, КАО И РАДНОГ ВРЕМЕНА ДУЖЕГ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА,
ПОСТОЈЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ТО СУ: А) ЈЕДНОКРАТНО И
ДВОКРАТНО РАДНО ВРЕМЕ; Б) НЕСМЕНСКИ И СМЕНСКИ РАД; В) ФЛЕКСИБИЛНИ
ОБЛИЦИ РАДНОГ ВРЕМЕНА; Г) РАДНО ВРЕМЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА
ЗАПОСЛЕНИХ.

20
РАСППРЕД И ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ
ВРЕМЕНА
РАСППРЕД И ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА СУ РАДНППРАВНИ ИНСТИТУТИ КПЈИМА СЕ ДППРИНПСИ
РАЦИПНАЛНИЈЕМ КПРИЩЋЕОУ РАДНПГ ВРЕМЕНА И УКУПНИХ ППТЕНЦИЈАЛА ППСЛПДАВЦА.
 РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА
ППДРАЗУМЕВА РАВНПМЕРНП СВПЂЕОЕ УКУПНПГ ГПДИЩОЕГ РАДНПГ ВРЕМЕНА НА РАДНЕ НЕДЕЉЕ И РАДНЕ
ДАНЕ. ДРУГИМ РЕШИМА, РАСППРЕД РАДНПГ ВРЕМЕНА ППДРАЗУМЕВА ПРГАНИЗАЦИЈУ РАДНПГ ВРЕМЕНА КПД
ППСЛПДАВЦА У РАДНПЈ НЕДЕЉИ - УТВРЂУЈЕ СЕ БРПЈ РАДНИХ ДАНА У РАДНПЈ НЕДЕЉИ, КАП И ТРАЈАОЕ
(ППШЕТАК И ЗАВРЩЕТАК) РАДНПГ ВРЕМЕНА У ЈЕДНПМ РАДНПМ ДАНУ.
САГЛАСНП ПДРЕДБАМА ЗАКПНА П РАДУ:
- РАДНА НЕДЕЉА, ПП ПРАВИЛУ, ТРАЈЕ ПЕТ РАДНИХ ДАНА.
- РАДНИ ДАН, ПП ПРАВИЛУ, ТРАЈЕ ПСАМ ШАСПВА.
 ППСЛПДАВАЦ КПД КПГА СЕ РАД ПБАВЉА У СМЕНАМА, НПЋУ ИЛИ КАД ПРИРПДА ППСЛА ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ТП ЗАХТЕВА – РАДНУ НЕДЕЉУ И РАСППРЕД РАДНПГ ВРЕМЕНА МПЖЕ ДА ПРГАНИЗУЈЕ НА ДРУКШИЈИ НАШИН.
• РАСППРЕД РАДНПГ ВРЕМЕНА У ПКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ УТВРЂУЈЕ ППСЛПДАВАЦ.
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПБАВЕСТИ ЗАППСЛЕНЕ П РАСППРЕДУ И ПРПМЕНИ
РАСППРЕДА РАДНПГ ВРЕМЕНА НАЈМАОЕ ПЕТ ДАНА УНАПРЕД, ПСИМ У СЛУШАЈУ УВПЂЕОА
ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА.
• ИЗУЗЕТНП ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ПБАВЕСТИ ЗАППСЛЕНЕ П РАСППРЕДУ И ПРПМЕНИ
РАСППРЕДА РАДНПГ ВРЕМЕНА У КРАЋЕМ РПКУ ПД ПЕТ ДАНА, АЛИ НЕ КРАЋЕМ ПД 48
ЧАСПВА УНАПРЕД У СЛУШАЈУ ППТРЕБЕ ППСЛА УСЛЕД НАСТУПАОА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
ПКПЛНПСТИ.*

• КПД ППСЛПДАВЦА КПД КПГА ЈЕ РАД ПРГАНИЗПВАН У СМЕНАМА ИЛИ ТП ЗАХТЕВА


ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА, ПУНП ИЛИ НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ ЗАППСЛЕНПГ НЕ МПРА БИТИ
РАСППРЕЂЕНП ЈЕДНАКП ПП РАДНИМ НЕДЕЉАМА, ВЕЋ СЕ УТВРЂУЈЕ КАП ПРПСЕШНП
НЕДЕЉНП РАДНП ВРЕМЕ НА МЕСЕШНПМ НИВПУ. У ТПМ СЛУШАЈУ, ЗАППСЛЕНИ МПЖЕ ДА РАДИ
НАЈДУЖЕ 12 ШАСПВА ДНЕВНП, ПДНПСНП 48 ШАСПВА НЕДЕЉНП УКЉУШУЈУЋИ И ПРЕКПВРЕМЕНИ
РАД.
ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА
ВИДЕЛИ СМП У ПРЕТХПДНПМ ИЗЛАГАОУ ДА СЕ РАСППРЕДПМ РАДНПГ ВРЕМЕНА
РАДНП ВРЕМАУ ТПКУ ГПДИНЕ РАВНПМЕРНП СВПДИ И
РАСППРЕЂУЈЕ НА РАДНЕ ДАНЕ И ШЕТРДЕСЕТШАСПВНЕ
РАДНЕ НЕДЕЉЕ. НАСУПРПТ, ПРЕРАСППДЕЛПМ РАДНПГ ВРЕМЕНА КПД ППСЛПДАВЦА
МПЖЕ СЕ УТВРДИТИ ДА РАДНП ВРЕМЕ, У ПДРЕЂЕНПМ ПЕРИПДУ ГПДИНЕ, ТРАЈЕ ДУЖЕ,
А У ПДРЕЂЕНПМ КРАЋЕ ПД 40 ШАСПВА У РАДНПЈ НЕДЕЉИ, С ТИМ ДА УКУПНП РАДНП
ВРЕМЕ ЗАППСЛЕНИХ НЕ БУДЕ ДУЖЕ ПД 40 ШАСПВА У РАДНПЈ НЕДЕЉИ У ТПКУ
ГПДИНЕ, ПДНПСНП У ПРПСЕКУ НЕ БУДЕ ДУЖЕ ПД УГПВПРЕНПГ РАДНПГ
ВРЕМЕНА ЗАППСЛЕНПГ.

* ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА НЕ СМАТРА СЕ ПРЕКПВРЕМЕНИМ РАДПМ.

23
РАЗЛПЗИ ЗА УВПЂЕОЕ ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА

• ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА МПЖЕ СЕ ВРЩИТИ АКП ЗА ТП ППСТПЈЕ ППРАВДАНИ


РАЗЛПЗИ. ЗАКПНПМ П РАДУ ТИ РАЗЛПЗИ СУ ПРЕЦИЗНП УТВРЂЕНИ. СХПДНП
ТПМЕ, ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ИЗВРЩИ ПРЕРАСППДЕЛУ РАДНПГ ВРЕМЕНА:
1) АКП ТП ЗАХТЕВА ПРИРПДА ДЕЛАТНПСТИ КПЈПМ СЕ БАВИ (ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ
ВРЕМЕНА ЈЕ ППСЕБНП АКТУЕЛНА ЗА ППСЛПДАВЦЕ КПЈИ ППСЛУЈУ У ПБЛАСТИ ППЉППРИВРЕДЕ,
ТУРИЗМА, УГПСТИТЕЉСТВА, ГРАЂЕВИНАРСТВА И СЛИШНП);
2) АКП ТП ЗАХТЕВА ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА КПЈУ ЈЕ УСППСТАВИП;
3) АКП СЕ ТИМЕ ПБЕЗБЕЂУЈЕ БПЉЕ КПРИЩЋЕОЕ СРЕДСТАВА РАДА;
4) АКП СЕ ТИМЕ ПБЕЗБЕЂУЈЕ РАЦИПНАЛНИЈЕ КПРИЩЋЕОЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА;
5) АКП СЕ ТИМЕ ПБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗВРЩЕОЕ ПДРЕЂЕНПГ ППСЛА У УТВРЂЕНИМ РПКПВИМА.

24
УСЛПВИ ЗА ПРЕРАСППДЕЛУ РАДНПГ ВРЕМЕНА:

 ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА У СКЛАДУ СА ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНИМ РАЗЛПЗИМА МПГУЋА


ЈЕ ППД УСЛПВПМ:
А) ДА УКУПНП РАДНП ВРЕМЕ ЗАППСЛЕНПГ У ПЕРИПДУ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ У ТПКУ
КАЛЕНДАРСКЕ ГПДИНЕ У ПРПСЕКУ НЕ БУДЕ ДУЖЕ ПД УГПВПРЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА;
Б) ДА ПРЕРАСППРЕЂЕНП РАДНП ВРЕМЕ НЕ ТРАЈЕ ДУЖЕ ПД 60 ШАСПВА НЕДЕЉНП.

• КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ МПЖЕ СЕ ПРППИСАТИ ДА СЕ ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА НЕ


ВЕЗУЈЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ ГПДИНУ, ПДНПСНП ДА МПЖЕ ТРАЈАТИ И ДУЖЕ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ,
АЛИ НЕ ДУЖЕ ПД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ. ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ СЕ САГЛАСИП ДА У УСЛПВИМА
ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА РАДИ ДУЖЕ ПД УГПВПРЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА, ПДНПСНП
ДУЖЕ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ, ШАСПВИ РАДА ДУЖИ ПД ПРПСЕШНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА
ПБРАШУНАВАЈУ СЕ И ИСПЛАЋУЈУ КАП ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
25
ПРАВА ЗАППСЛЕНПГ КПМЕ ПРЕСТАНЕ РАДНИ ПДНПС У ПЕРИПДУ ПРЕРАСППДЕЛЕ
РАДНПГ ВРЕМЕНА

• ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ РАДИ У УСЛПВИМА ПРЕРАСППРЕЂЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА,


РАДНИ ПДНПС МПЖЕ ПРЕСТАТИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА ЗА КПЈЕ СЕ ПРЕРАСППДЕЛА
ВРЩИ. У ТПМ СЛУШАЈУ, МПЖЕ ТРАЖИТИ ДА МУ СЕ ШАСПВИ РАДА ДУЖЕГ ПД
УГПВПРЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА, ПСТВАРЕНИ У УСЛПВИМА ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ
ВРЕМЕНА, ПРЕРАШУНАЈУ У ОЕГПВП РАДНП ВРЕМЕ. ИСТПВРЕМЕНП, ППСЛПДАВАЦ ЈЕ
ДУЖАН ДА ГА, У ТАКВПМ СЛУШАЈУ, ПДЈАВИ СА ПБАВЕЗНПГ
СПЦИЈАЛНПГ ПСИГУРАОА, ПП ИСТЕКУ ТАКП
ПРЕРАШУНАТПГ ВРЕМЕНА ИЛИ ДА МУ ТЕ ШАСПВЕ РАДА ПБРАШУНА И ИСПЛАТИ КАП
ШАСПВЕ ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА.
ЗАБРАНА ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА
1. ЗАБРАНА ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА
НА ППСЛПВИМА СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ
• ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА НЕ МПЖЕ СЕ ВРЩИТИ НА ППСЛПВИМА НА КПЈИМА
ЈЕ УВЕДЕНП СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ. ППДСЕЋАОА РАДИ, ТАКВИМ СЕ СМАТРАЈУ ППСЛПВИ
СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ, А НАРПШИТП ТЕЩКИ, НАППРНИ И ЗА ЗДРАВЉЕ ЩТЕТНИ
ППСЛПВИ, УТВРЂЕНИ ЗАКПНПМ, КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ ИЛИ ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ, НА
КПЈИМА И ППРЕД ПРИМЕНЕ ПДГПВАРАЈУЋИХ МЕРА БЕЗБЕДНПСТИ И ЗАЩТИТЕ ЖИВПТА
И ЗДРАВЉА ЗАППСЛЕНПГ ППСТПЈИ ППВЕЋАНП ЩТЕТНП ДЕЈСТВП НА ОЕГПВП
ЗДРАВЉЕ И РАДНУ СППСПБНПСТ.
• ЗАБРАНА ЈЕ ПРППИСАНА РАДИ ЗАЩТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНПСТИ ЗАППСЛЕНПГ КПЈИ ПБАВЉА
ППСЛПВЕ СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ.
• АКП СЕ НА ТАКВИМ ППСЛПВИМА РАД ПБАВЉА СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ
ВРЕМЕНПМ, НЕЛПГИШНП ЈЕ ПШЕКИВАТИ ДА СЕ У УСЛПВИМА ПРЕРАСППРЕЂЕНПГ РАДНПГ
ВРЕМЕНА МПЖЕ ПБАВЉАТИ СА ДВАНАЕСТПШАСПВНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ.
27
2. ЗАБРАНА ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗА ППЈЕДИНЕ КАТЕГПРИЈЕ
ЗАППСЛЕНИХ:
• ЗАБРАОЕНА ЈЕ ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗАППСЛЕНПГ КПЈИ ЈЕ МЛАЂИ ПД 18
ГПДИНА (ЗАЩТИТА ПМЛАДИНЕ).
• ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ИЗВРЩИ ПРЕРАСППДЕЛУ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗАППСЛЕНПЈ ЖЕНИ ЗА
ВРЕМЕ ТРУДНПЋЕ И ЗАППСЛЕНПМ РПДИТЕЉУ СА ДЕТЕТПМ МЛАЂИМ ПД ТРИ ГПДИНЕ
ЖИВПТА ИЛИ ДЕТЕТПМ СА ТЕЖИМ СТЕПЕНПМ ПСИХПФИЗИШКЕ ПМЕТЕНПСТИ – САМП УЗ
ПИСАНУ САГЛАСНПСТ ЗАППСЛЕНПГ (ЗАЩТИТА МАТЕРИНСТВА И РПДИТЕЉСТВА)

28
ПДМПРИ, ПДСУСТВА
И МИРПВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА
ПДМПРИ
ПДМПР ПРЕДСТАВЉА ПРЕКИД РАДА НАСТАП ЗБПГ ППТРЕБЕ ПБНАВЉАОА ПСИХПФИЗИШКИХ И РАДНИХ
СППСПБНПСТИ ЗАППСЛЕНПГ. ПДМПР ИМА ВИЩЕСТРУКИ ЗНАШАЈ, НЕ САМП ЗА ЗАППСЛЕНПГ НЕГП И ЗА
ППСЛПДАВЦА. ТАКАВ ЗНАШАЈ МПЖЕ ДА БУДЕ: А) ФИЗИПЛПЩКП-ЗДРАВСТВЕНИ (УКЛАОАОЕ УМПРА,
РЕЛАКСАЦИЈА, ППУЩТАОЕ, ПДСУСТВП СТРЕСА И СЛИШНП); Б) РАДНПЗАЩТИТНИ (ПРЕВЕНТИВА ПД
ИСЦРПЉИВАОА И ППВРЕДА, ПДНПСНП НЕСРЕЋА НА РАДУ); В) СПЦИЈАЛНИ (СЛПБПДНП ВРЕМЕ,
ППСВЕЋЕНПСТ ППРПДИЦИ, ДРУЖЕОЕ С ПРИЈАТЕЉИМА); Г) ЕКПНПМСКИ (ППВЕЋАОЕ ИНДИВИДУАЛНЕ
УСПЕЩНПСТИ, ВЕЋА ПРПДУКТИВНПСТ РАДА); Д) ПБРАЗПВНП-КУЛТУРНИ (САМППБРАЗПВАОЕ, СТРУШНП
УСАВРЩАВАОЕ, КУРСЕВИ, КУЛТУРНП УЗДИЗАОЕ И СЛИШНП).

 ЗАКПНПМ СЕ ГАРАНТУЈУ ШЕТИРИ ВРСТЕ ПДМПРА, И ТП: 1) ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА;
2) ДНЕВНИ ПДМПР; 3) НЕДЕЉНИ ПДМПР; 4) ГПДИЩОИ ПДМПР. ТАКПЂЕ, ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП И НА ПДМПР У
ДАНЕ НЕРАДНИХ ПРАЗНИКА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
1) ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА

 ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДИ НАЈМАОЕ ШЕСТ ЧАСПВА ДНЕВНП ИМА ПРАВП НА ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА У ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ 30
МИНУТА.
 ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДИ ДУЖЕ ПД ЧЕТИРИ, А КРАЋЕ ПД ШЕСТ ЧАСПВА ДНЕВНП ИМА ПРАВП НА ПДМПР У ТПКУ РАДА У ТРАЈАОУ ПД
НАЈМАОЕ 15 МИНУТА.
 ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДИ ДУЖЕ ПД 10 ЧАСПВА ДНЕВНП, ИМА ПРАВП НА ПДМПР У ТПКУ РАДА У ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ 45 МИНУТА.
• ВРЕМЕ ПРПВЕДЕНП НА ПДМПРУ У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА УРАШУНАВА СЕ У РАДНП ВРЕМЕ.
• ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА НЕ МПЖЕ ДА СЕ КПРИСТИ НА ППШЕТКУ И НА КРАЈУ РАДНПГ ВРЕМЕНА.
• ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА ПРГАНИЗУЈЕ СЕ НА НАШИН КПЈИМ СЕ ПБЕЗБЕЂУЈЕ ДА СЕ РАД НЕ ПРЕКИДА, АКП ПРИРПДА ППСЛА НЕ
ДПЗВПЉАВА ПРЕКИД РАДА, КАП И АКП СЕ РАДИ СА СТРАНКАМА.
• ПДЛУКУ П РАСППРЕДУ КПРИЩЋЕОА ПДМПРА У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА ДПНПСИ ППСЛПДАВАЦ. ЗАППСЛЕНИ МПРАЈУ БИТИ ИНФПРМИСАНИ П
РАСППРЕДУ КПРИЩЋЕОА ПДМПРА У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА, КАКП БИ ППСТУПАЛИ У СКЛАДУ СА ДПНЕТПМ ПДЛУКПМ.
• ПРАВП НА ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА ИМАЈУ И ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДЕ НПЋУ, БЕЗ ПБЗИРА НА ТП ЩТП СЕ НА ПСНПВУ НАЗИВА ТПГ
ПДМПРА МПЖЕ СТЕЋИ ППГРЕЩАН ЗАКЉУШАК ДА СЕ МИСЛИ САМП НА ПДМПР У УСЛПВИМА ДНЕВНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА. ПВП ПРАВП ИМА
И ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДЕ СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ. МЕЂУТИМ, ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДЕ ДВПКРАТНП, ПП ПРИРПДИ СТВАРИ,
НЕМАЈУ ППТРЕБУ ЗА ПДМПРПМ У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА, БУДУЋИ ДА ЗА ВРЕМЕ ПРЕКИДА РАДА ИМАЈУ ДПВПЉНП ВРЕМЕНА ЗА ПДМПР.

30
2) ДНЕВНИ ПДМПР

• ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ПДМПР У ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ 12 ШАСПВА НЕПРЕКИДНП У


ПКВИРУ 24 ЧАСА, АКП ЗАКПНПМ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП.
• ЗАППСЛЕНИ КПЈИ РАДИ У УСЛПВИМА ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА (П ШЕМУ
СМП ГПВПРИЛИ НА ПРЕТХПДНИМА СТРАНАМА) ИМА ПРАВП НА ПДМПР У ПКВИРУ 24
ШАСА У НЕПРЕКИДНПМ ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ 11 ШАСПВА.

• ПРАВП НА ДНЕВНИ ПДМПР ГАРАНТУЈЕ СЕ И УСТАВПМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. ПСИМ


ТПГА, ПРАВП НА ТАКАВ ПДМПР ГАРАНТУЈЕ СЕ И АКТИМА МЕЂУНАРПДНПГ РАДНПГ
ПРАВА, А ППСЕБНП АКТИМА МЕЂУНАРПДНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА. ТАКВИМ АКТИМА СЕ
ППСЕБНП ИНСИСТИРА НА ТПМЕ ДА СЕ ДНЕВНИ ПДМПР ПБЕЗБЕДИ ЗА ЗАППСЛЕНЕ
МЛАЂЕ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА, БЕЗ ПБЗИРА НА ТП КПЈЕ ППСЛПВЕ ПБАВЉАЈУ.
31
3. НЕДЕЉНИ ПДМПР

• ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА НЕДЕЉНИ ПДМПР У ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ 24 ШАСА НЕПРЕКИДНП. ОИМЕ
НИЈЕ ПБУХВАЋЕНП И ВРЕМЕ РЕЗЕРВИСАНП ЗА ДНЕВНИ ПДМПР, АКП ЗАКПНПМ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП.
• НЕДЕЉНИ ПДМПР СЕ, ПП ПРАВИЛУ, КПРИСТИ НЕДЕЉПМ. ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ПДРЕДИ ДРУГИ ДАН ЗА
КПРИЩЋЕОЕ НЕДЕЉНПГ ПДМПРА АКП ПРИРПДА ППСЛА И ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ТП ЗАХТЕВА.
• ДАКЛЕ, ПП ПРАВИЛУ, ДНЕВНИ ПДМПР СЕ КПРИСТИ НЕДЕЉПМ. МЕЂУТИМ, АКП ПРИРПДА ППСЛА И
ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ТП ЗАХТЕВАЈУ, ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ПДРЕДИТИ ДРУГИ ДАН ЗА ОЕГПВП КПРИЩЋЕОЕ,
У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
• АКП ЈЕ НЕППХПДНП ДА ЗАППСЛЕНИ РАДИ НА ДАН СВПГ НЕДЕЉНПГ ПДМПРА, МПРА МУ СЕ ПБЕЗБЕДИТИ
ОЕГПВП КПРИЩЋЕОЕ У ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ 24 ШАСА НЕПРЕКИДНП У ТПКУ НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ.
ПДГПВПРНПСТ ЗА ТАКВП ППСТУПАОЕ СНПСИ ППСЛПДАВАЦ, КПМЕ ЈЕ ЗАПРЕЋЕНП НПВШАНПМ КАЗНПМ У
СЛУШАЈУ ДА НЕ ПБЕЗБЕДИ ВРЕМЕ ЗА НЕДЕЉНИ ПДМПР ЗАППСЛЕНПГ. ЗАКПНПМ П РАДУ ПРППИСАНП ЈЕ ДА
ЋЕ СЕ НПВШАНПМ КАЗНПМ ЗА ТАКАВ ПРЕКРЩАЈ КАЗНИТИ И ПДГПВПРНП ЛИЦЕ КПД ППСЛПДАВЦА.

32
4. ГПДИШОИ ПДМПР
ГПДИЩОИ ПДМПР СМАТРА СЕ ЈЕДНИМ ПД ПСНПВНИХ ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА. У ПИТАОУ ЈЕ
ПРАВП КПЈЕ СЕ ГАРАНТУЈЕ НАЈВИЩИМ ПРАВНИМ АКТИМА МЕЂУНАРПДНПГ И УНУТРАЩОЕГ ПРАВА.
ЗАППСЛЕНИ НЕ МПЖЕ ДА СЕ ПДРЕКНЕ ПРАВА НА ГПДИШОИ ПДМПР, НИТИ МУ СЕ ТП ПРАВП
МПЖЕ УСКРАТИТИ ИЛИ ЗАМЕНИТИ НПВЧАНПМ НАКНАДПМ, ПСИМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА
РАДНПГ ПДНПСА У СКЛАДУ СА ПВИМ ЗАКПНПМ.

1) СТИЦАОЕ ПРАВА НА ГПДИШОИ ПДМПР


ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ГПДИЩОИ ПДМПР У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ П РАДУ.
• ЗАППСЛЕНИ СТИЧЕ ПРАВП НА КПРИШЋЕОЕ ГПДИШОЕГ ПДМПРА У КАЛЕНДАРСКПЈ
ГПДИНИ ППСЛЕ МЕСЕЦ ДАНА НЕПРЕКИДНПГ РАДА ПД ДАНА ЗАСНИВАОА РАДНПГ
ПДНПСА КПД ППСЛПДАВЦА. НЕПРЕКИДНИМ РАДПМ, СМАТРА СЕ И ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ
СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД, ПДНПСНП ВРЕМЕ БПЛПВАОА, У СКЛАДУ СА ПРППИСИМА П
ЗДРАВСТВЕНПМ ПСИГУРАОУ, КАП И ВРЕМЕ ПДСУСТВА СА РАДА УЗ НАКНАДУ ЗАРАДЕ.
33
2) ДУЖИНА ГПДИШОЕГ ПДМПРА
• У СВАКПЈ КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ГПДИЩОИ ПДМПР У ТРАЈАОУ УТВРЂЕНПМ
ППЩТИМ АКТПМ И УГПВПРПМ П РАДУ, А НАЈМАОЕ 20 РАДНИХ ДАНА. ДАКЛЕ, ТРАЈАОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА
ВРЕМЕНСКИ ЈЕ ПГРАНИШЕНП, С ТИМ ЩТП У ЈЕДНПЈ КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ НЕ МПЖЕ БИТИ КРАЋЕ ПД 20 РАДНИХ
ДАНА. ТП ЈЕ ЗАКПНСКИ МИНИМУМ ЗА ПУН ГПДИЩОИ ПДМПР. КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ И ПРАВИЛНИКПМ П
РАДУ УТВРЂУЈУ СЕ УСЛПВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЕГПВП КПРИЩЋЕОЕ У ТРАЈАОУ ДУЖЕМ ПД 20 РАДНИХ ДАНА У
КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ. МАКСИМАЛНА ДУЖИНА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА ЗАКПНПМ П РАДУ НИЈЕ ПГРАНИШЕНА.
• ПРИЛИКПМ ПДРЕЂИВАОА ДУЖИНЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА, ЗАКПНСКИ МИНИМУМ ПД 20 РАДНИХ ДАНА УВЕЋАВА
СЕ ПП ПСНПВУ ДППРИНПСА НА РАДУ, УСЛПВА РАДА, РАДНПГ ИСКУСТВА, СТРУШНЕ СПРЕМЕ ЗАППСЛЕНПГ И ДРУГИХ
КРИТЕРИЈУМА УТВРЂЕНИХ ППЩТИМ АКТПМ ИЛИ УГПВПРПМ П РАДУ.
 КАДА СЕ КАЖЕ НАЈМАОЕ 20 РАДНИХ ДАНА, ТП ЗНАШИ ДА СЕ ПРИ УТВРЂИВАОУ ДУЖИНЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА
РАДНА НЕДЕЉА РАШУНА КАП ПЕТ РАДНИХ ДАНА.
• ПРАЗНИЦИ КПЈИ СУ НЕРАДНИ ДАНИ У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ, ПДСУСТВП СА РАДА УЗ НАКНАДУ ЗАРАДЕ И
ПРИВРЕМЕНА СПРЕШЕНПСТ ЗА РАД У СКЛАДУ СА ПРППИСИМА П ЗДРАВСТВЕНПМ ПСИГУРАОУ НЕ УРАШУНАВАЈУ
СЕ У ДАНЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА.
• АКП ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ЗА ВРЕМЕ КПРИЩЋЕОА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА ПРИВРЕМЕНП СПРЕШЕН ЗА РАД У
СМИСЛУ ПРППИСА П ЗДРАВСТВЕНПМ ПСИГУРАОУ (НПР. АКП СЕ РАЗБПЛИ) – ИМА ПРАВП ДА ПП ИСТЕКУ ТЕ
СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД НАСТАВИ КПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА. 34
3) ГПДИШОИ ПДМПР У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА
ЗАППСЛЕНИ НЕ МПЖЕ ДА СЕ ПДРЕКНЕ ПРАВА НА ГПДИЩОИ ПДМПР, НИТИ МУ СЕ ТП ПРАВП
МПЖЕ УСКРАТИТИ ИЛИ ЗАМЕНИТИ НПВЧАНПМ НАКНАДПМ, ПСИМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА
РАДНПГ ПДНПСА У СКЛАДУ СА ПВИМ ЗАКПНПМ.
ДАКЛЕ, У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА:
• ЗАППСЛЕНИ СЕ МПЖЕ ПДРЕЋИ ПРАВА НА КПРИЩЋЕОЕ НЕИСКПРИЩЋЕНПГ ГПДИЩОЕГ
ПДМПРА, ПДНПСНП НЕИСКПРИЩЋЕНПГ ДЕЛА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА;
• МПЖЕ СЕ УСКРАТИТИ ПРАВП ЗАППСЛЕНПГ НА КПРИЩЋЕОЕ НЕИСКПРИЩЋЕНПГ ГПДИЩОЕГ
ПДМПРА, ПДНПСНП НЕИСКПРИЩЋЕНПГ ДЕЛА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА;
• НЕИСКПРИЩЋЕНИ ГПДИЩОИ ПДМПР, ПДНПСНП НЕИСКПРИЩЋЕНИ ДЕП ГПДИЩОЕГ ПДМПРА
ЗАППСЛЕНПГ, МПЖЕ ЗАМЕНИТИ НПВШАНПМ НАКНАДПМ.
• БЛИЖА ПРАВИЛА П НАШИНУ ППСТУПАЉА У НАВЕДЕНПМ СЛУШАЈУ ТРЕБАЛП БИ ПРППИСАТИ
КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ ИЛИ УГПВПРПМ П РАДУ.
35
4) СРАЗМЕРНИ ДЕП ГПДИШОЕГ ПДМПРА

КАКП ЈЕ ВЕЋ РЕШЕНП, ЗАППСЛЕНИ СТИШЕ ПРАВП НА КПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА


У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ ППСЛЕ МЕСЕЦ ДАНА НЕПРЕКИДНПГ РАДА, РАШУНАЈУЋИ ПД
ДАНА ЗАСНИВАОА РАДНПГ ПДНПСА. МЕЂУТИМ, ППСТАВЉА СЕ ПИТАОЕ КАКП СЕ ПДРЕЂУЈЕ
ДУЖИНА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА, ПДНПСНП СРАЗМЕРНИ ДЕП ТПГ ПДМПРА, У СЛУШАЈУ ДА
ЗАППСЛЕНИ НЕ РАДИ СВИХ 12 МЕСЕЦИ У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ? СРАЗМЕРНИМ ДЕЛПМ
ГПДИЩОЕГ ПДМПРА СМАТРА СЕ ДВАНАЕСТИНА ТПГ ПДМПРА ЗА СВАКИ МЕСЕЦ ДАНА РАДА У
КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ. ПРАВП НА СРАЗМЕРНИ ДЕП ГПДИЩОЕГ ПДМПРА ИМА ЗАППСЛЕНИ:
1) КПЈИ ЈЕ У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ ЗАСНПВАП РАДНИ ПДНПС;
2) КПМЕ У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ПДНПС.
• ПРЕМА ТПМЕ, АКП ЗАППСЛЕНИ У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ РАДИ НПР. ДВА МЕСЕЦА, ИМА ПРАВП
НА ДВЕ ДВАНАЕСТИНЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА ПД ПУНПГ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА КПЈИ МУ
ПРИПАДА, ПДНПСНП КПЈИ БИ МУ ПРИПАДАП ЗА ЦЕЛУ ГПДИНУ РАДА. АКП БИ, РЕЦИМП,
ОЕГПВ ПУН ГПДИЩОИ ПДМПР ТРЕБАЛП ДА ТРАЈЕ 24 РАДНА ДАНА, ДВЕ ДВАНАЕСТИНЕ
ТПГ ПДМПРА ИЗНПСИЛЕ БИ ШЕТИРИ РАДНА ДАНА. 36
5) КПРИШЋЕОЕ ГПДИШОЕГ ПДМПРА У ДЕЛПВИМА
• ГПДИЩОИ ПДМПР СЕ КПРИСТИ ЈЕДНПКРАТНП ИЛИ У ДВА ИЛИ ВИЩЕ ДЕЛПВА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП ДА ГА
КПРИСТИ У ДВА ДЕЛА, АКП ТАКП ЖЕЛИ. МЕЂУТИМ, С ППСЛПДАВЦЕМ СЕ МПЖЕ СППРАЗУМЕТИ ДА ГА КПРИСТИ У ТРИ ИЛИ ВИЩЕ ДЕЛПВА.

• АКП ГА КПРИСТИ У ДЕЛПВИМА, БЕЗ ПБЗИРА НА ТП КПЛИКП ЈЕ ДEЛПВА:


(1) ПРВИ ДЕП, У ТРАЈАОУ ПД НАЈМАОЕ ДВЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ НЕПРЕКИДНП, КПРИСТИ У ТПКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГПДИНЕ;
(2) ПСТАТАК ГПДИЩОЕГ ПДМПРА КПРИСТИ НАЈКАСНИЈЕ ДП 30. ЈУНА НАРЕДНЕ ГПДИНЕ.
• ЗАППСЛЕНИ КПЈИ НИЈЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИШНП ИСКПРИСТИП ГПДИЩОИ ПДМПР У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ, ИМА ПРАВП ДА ГА
ИСКПРИСТИ ДП 30. ЈУНА НАРЕДНЕ ГПДИНЕ, ППД УСЛПВПМ ДА ЈЕ ИЗ ППРАВДАНИХ РАЗЛПГА БИП СПРЕШЕН ДА ГА КПРИСТИ У КАЛЕНДАРСКПЈ
ГПДИНИ. ППРАВДАНИМ РАЗЛПЗИМА ЗА НЕКПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА, ПДНПСНП ДЕЛА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА У КАЛЕНДАРСКПЈ
ГПДИНИ, СМАТРАЈУ СЕ:

А) ПДСУСТВП СА РАДА РАДИ КПРИЩЋЕОА ППРПДИЉСКПГ ПДСУСТВА;


Б) ПДСУСТВП СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА;
В) ПДСУСТВП СА РАДА РАДИ ППСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА.
• ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ИЗ НАВЕДЕНИХ РАЗЛПГА НИЈЕ (У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИШНП) ИСКПРИСТИП ГПДИЩОИ ПДМПР У КАЛЕНДАРСКПЈ ГПДИНИ,
НИТИ ДП 30. ЈУНА НАРЕДНЕ ГПДИНЕ, ГУБИ ПРАВП НА ОЕГПВП КПРИЩЋЕОЕ.
• ВАЖНП ЈЕ ДА СЕ РАЗЛПЗИ ЗА НЕКПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА ИЛИ ОЕГПВПГ ДЕЛА НЕ МПГУ ПРИПИСАТИ КРИВИЦИ
ППСЛПДАВЦА. МЕЂУТИМ, АКП ЈЕ ДП НЕКПРИЩЋЕОА ДПЩЛП КРИВИЦПМ ППСЛПДАВЦА, ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА НАКНАДУ
ЩТЕТЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
37
7) РАСППРЕД КПРИШЋЕОА ГПДИШОЕГ ПДМПРА

• ЗАППСЛЕНИ НЕ МПЖЕ САМПСТАЛНП ПДЛУШИВАТИ П ТПМЕ КАДА ЋЕ КПРИСТИТИ ГПДИЩОИ ПДМПР. НАПРПТИВ, П
ВРЕМЕНУ КПРИЩЋЕОА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА ПДЛУШУЈЕ ППСЛПДАВАЦ, У ЗАВИСНПСТИ ПД ППТРЕБА ППСЛА И
ПРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И УЗ ПРЕТХПДНУ КПНСУЛТАЦИЈУ СА ЗАППСЛЕНИМ.
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПМ ДПСТАВИ РЕЩЕОЕ П КПРИЩЋЕОУ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА НАЈКАСНИЈЕ 15 ДАНА
ПРЕ ДАТУМА ПДРЕЂЕНПГ ЗА ППШЕТАК КПРИЩЋЕОА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА. ИЗУЗЕТНП, АКП СЕ ГПДИЩОИ ПДМПР КПРИСТИ
НА ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ, РЕЩЕОЕ СЕ МПЖЕ ДПСТАВИТИ И НЕППСРЕДНП ПРЕ ПТППШИОАОА ОЕГПВПГ КПРИЩЋЕОА.
РЕЩЕОЕ СЕ ДПСТАВЉА У ПИСАНПЈ ИЛИ ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ. МЕЂУТИМ, НА ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ, ППСЛПДАВАЦ ЈЕ
ДУЖАН ДА ГА ДПСТАВИ У ПИСАНПЈ ФПРМИ.
• ППСЛПДАВАЦ ИМА ПРАВП ДА ИЗМЕНИ ВРЕМЕ ПДРЕЂЕНП ЗА КПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА, АКП ТП ЗАХТЕВАЈУ
ППТРЕБЕ ППСЛА. ТАКВА ИЗМЕНА МПЖЕ СЕ ИЗВРЩИТИ НАЈКАСНИЈЕ 5 РАДНИХ ДАНА ПРЕ ДАНА ПДРЕЂЕНПГ ЗА ППШЕТАК
КПРИЩЋЕОА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА
• ЗАКПНПМ П РАДУ ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ МПГУЋНПСТ КПРИЩЋЕОА КПЛЕКТИВНПГ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА КПД ППСЛПДАВЦА. У
ТПМ СЛУШАЈУ, ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ДПНЕСЕ САМП ЈЕДНП РЕЩЕОЕ П ГПДИЩОЕМ ПДМПРУ И ДА ОИМЕ ПБУХВАТИ
ЗАППСЛЕНЕ КПЈИ ИДУ НА КПЛЕКТИВНИ ГПДИЩОИ ПДМПР. ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ГА ИСТАКНЕ НА ПГЛАСНПЈ ТАБЛИ,
НАЈМАОЕ 15 ДАНА ПРЕ ДАНА ПДРЕЂЕНПГ ЗА КПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА. ТАКВИМ ППСТУПАОЕМ, СМАТРА СЕ ДА
ЈЕ РЕЩЕОЕ УРУШЕНП ЗАППСЛЕНИМА.
38
8) НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКПРИШЋЕНИ ГПДИШОИ ПДМПР
ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ НИЈЕ ИСКПРИСТИП
ГПДИЩОИ ПДМПР, У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИШНП, ИСПЛАТИ НПВШАНУ
НАКНАДУ УМЕСТП КПРИЩЋЕОА ГПДИЩОЕГ ПДМПРА. ТАКВА НАКНАДА ИМА
КАРАКТЕР НАКНАДЕ ЩТЕТЕ.
ПРАВП НА НАКНАДУ ЩТЕТЕ ПСТВАРУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ПРПСЕЧНЕ ЗАРАДЕ
ЗАППСЛЕНПГ ПСТВАРЕНЕ У ПРЕТХПДНИХ 12 МЕСЕЦИ (А НЕ ТРИ МЕСЕЦА, КАП
ЩТП ЈЕ РАНИЈЕ БИЛП), СРАЗМЕРНП БРПЈУ ДАНА НЕИСКПРИЩЋЕНПГ
ГПДИЩОЕГ ПДМПРА.

39
ПДМПР У ДАНЕ НЕРАДНИХ ПРАЗНИКА -
ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА И ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА
• ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ПДМПР У ДАНЕ НЕРАДНИХ ПРАЗНИКА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. ТАКАВ ПДМПР ПБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ
РАДИ ПБЕЛЕЖАВАОА, ПДНПСНП ПРПСЛАВЉАОА ПДРЕЂЕНИХ ДРЖАВНИХ, ПРПФЕСИПНАЛНИХ, КАП И РАДИ ПБЕЛЕЖАВАОА
ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА. ДАКЛЕ, ППСТПЈЕ ДРЖАВНИ, ВЕРСКИ, ПРПФЕСИПНАЛНИ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ.
 ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ
ДРЖАВНИ ПРАЗНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕСТЕ:
- СРЕТЕОЕ – ДАН ДРЖАВНПСТИ СРБИЈЕ, КАП СППМЕН НА ДАН КАДА ЈЕ НА ЗБПРУ У ПРАЩЦУ (ППЩТИНА АРАНЂЕЛПВАЦ)
1804. ГПДИНЕ ППДИГНУТ ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК И ДАН КАДА ЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ 1835. ГПДИНЕ ИЗДАН И ЗАКЛЕТВПМ ППТВРЂЕН ПРВИ
УСТАВ ''КОАЖЕВСТВА СЕРБИЈЕ''. ПРАЗНУЈЕ СЕ 15. И 16. ФЕБРУАРА.
- ПСИМ СРЕТЕОА, ДРЖАВНИМ ПРАЗНИЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СМАТРАЈУ СЕ И СЛЕДЕЋИ ПРАЗНИЦИ, И ТП:
1) НПВА ГПДИНА - ПРАЗНУЈЕ СЕ 1. И 2. ЈАНУАРА;
2) ПРАЗНИК РАДА - 1. И 2. МАЈА;
3) ДАН ППБЕДЕ - 9. МАЈА (ПРАЗНУЈЕ СЕ РАДНП);
4) ДАН ПРИМИРЈА У ПРВПМ СВЕТСКПМ РАТУ - 11. НПВЕМБРА.
АКП ЈЕДАН ПД ДАТУМА КАДА СЕ ПРАЗНУЈУ ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ ПАДНЕ У НЕДЕЉУ, НЕ РАДИ СЕ ПРВПГ НАРЕДНПГ РАДНПГ ДАНА.

40
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРАЗНУЈУ СЕ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ. ПРАЗНУЈУ СЕ, АЛИ РАДНП. ТАКВИ ПРАЗНИЦИ СУ:
• СВЕТИ САВА – ДАН ДУХПВНПСТИ, ПРАЗНУЈЕ СЕ 27. ЈАНУАРА;
• ДАН СЕЋАОА НА ЖРТВЕ ХПЛПКАУСТА, ГЕНПЦИДА И ДРУГИХ ЖРТАВА ФАЩИЗМА У ДРУГПМ СВЕТСКПМ РАТУ
– ПРАЗНУЈЕ СЕ 22. АПРИЛА;
• ВИДПВДАН – СППМЕН НА КПСПВСКУ БИТКУ, ПРАЗНУЈЕ СЕ 28. ЈУНА;
• ДАН СЕЋАОА НА СРПСКЕ ЖРТВЕ У ДРУГПМ СВЕТСКПМ РАТУ – СППМЕН НА 21. ПКТПБАР 1941. ГПДИНЕ И
КРВАВУ ЈЕСЕН 1941. ГПДИНЕ, КАДА СУ НЕМАШКЕ ПКУПАЦИПНЕ СНАГЕ ИЗВРЩИЛЕ МАСПВНИ РАТНИ ЗЛПШИН
НАД ЦИВИЛИМА У КРАГУЈЕВЦУ И ЩИРПМ СРБИЈЕ – ПРАЗНУЈЕ СЕ 21. ПКТПБРА СВАКЕ ГПДИНЕ.

 ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈИ


ПСИМ НЕРАДНИХ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА, ППСТПЈЕ И НЕРАДНИ ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ. ПДМПР У ДАНЕ НЕРАДНИХ
ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА ПБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ РАДИ ВРЩЕОА ВЕРСКИХ ДУЖНПСТИ И ППТРЕБА. КП НИЈЕ ЗАИНТЕРЕСПВАН
ЗА ОИХПВП ПБЕЛЕЖАВАОЕ, НЕ МПРА ГА КПРИСТИТИ, ПСИМ У СЛУШАЈУ ПРАЗНПВАОА ПРВПГ ДАНА БПЖИЋА
И ВАСКРЩОИХ ПРАЗНИКА, ППШЕВ ПД ВЕЛИКПГ ПЕТКА ЗАКЉУШНП СА ДРУГИМ ДАНПМ ВАСКРСА, КАДА СЕ, ПП
ПРАВИЛУ, МПРА ПРАЗНПВАТИ.
41
ПДСУСТВА - ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП И НЕПЛАЋЕНП ПДСУСТВП

 ПДСУСТВП УЗ НАКНАДУ ЗАРАДЕ (ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП)


 ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ПДСУСТВП СА РАДА УЗ НАКНАДУ ЗАРАДЕ (ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП) У УКУПНПМ ТРАЈАОУ ДП ПЕТ
РАДНИХ ДАНА У ТПКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГПДИНЕ, У СЛУШАЈУ:
- СКЛАПАОА БРАКА,
- ППРПЂАЈА СУПРУГЕ,
- ТЕЖЕ БПЛЕСТИ ШЛАНА УЖЕ ППРПДИЦЕ И У ДРУГИМ СЛУШАЈЕВИМА УТВРЂЕНИМ ППЩТИМ АКТПМ И УГПВПРПМ П РАДУ.
 ППРЕД 5 РАДНИХ ДАНА У НАВЕДЕНИМ СЛУШАЈЕВИМА ЗАРАДЕ ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП ЈПЩ:
1) ПЕТ РАДНИХ ДАНА ЗБПГ СМРТИ ШЛАНА УЖЕ ППРПДИЦЕ;
2) ДВА УЗАСТППНА ДАНА ЗА СВАКИ СЛУШАЈ ДПБРПВПЉНПГ ДАВАОА КРВИ РАШУНАЈУЋИ И ДАН ДАВАОА КРВИ.
* ШЛАНПВИМА УЖЕ ППРПДИЦЕ СМАТРАЈУ СЕ БРАШНИ ДРУГ, ДЕЦА, БРАЋА, СЕСТРЕ, РПДИТЕЉИ, УСВПЈИЛАЦ, УСВПЈЕНИК И
СТАРАТЕЉ. ЗАКПНПМ П РАДУ ДППУЩТЕНА ЈЕ МПГУЋНПСТ ДА СЕ КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ
И УГПВПРПМ П РАДУ УТВРДЕ ППВПЉНИЈИ УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП С
ППСЛА. САГЛАСНП ТПМЕ МПГУ СЕ ПРПЩИРИТИ СЛУШАЈЕВИ У КПЈИМА СЕ ПРАВП НА ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП
МПЖЕ ПСТВАРИВАТИ, ЗАТИМ МПЖЕ СЕ УТВРДИТИ ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП У ТРАЈАОУ ДУЖЕМ ПД ТРАЈАОА
УТВРЂЕНПГ ТИМ
ЗАКПНПМ И МПЖЕ СЕ ПРПЩИРИТИ КРУГ ЛИЦА КПЈА СЕ СМАТРАЈУ ШЛАНПВИМА УЖЕ ППРПДИЦЕ ЗАППСЛЕНПГ.
42
ПДСУСТВП БЕЗ НАКНАДУ ЗАРАДЕ (НЕПЛАЋЕНП ПДСУСТВП)
ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ЗАППСЛЕНПМ ДА ПДПБРИ ПДСУСТВП БЕЗ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ (НЕПЛАЋЕНП
ПДСУСТВП).
• ЗА ВРЕМЕ НЕПЛАЋЕНПГ ПДСУСТВА ЗАППСЛЕНПМ МИРУЈУ ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ИЗ
РАДНПГ ПДНПСА, АКП ЗА ППЈЕДИНА ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЗАКПНПМ, ППЩТИМ АКТПМ И
УГПВПРПМ П РАДУ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП.
• КПРИЩЋЕОЕ НЕПЛАЋЕНПГ ПДСУСТВА СТВАР ЈЕ ДПБРЕ ВПЉЕ ППСЛПДАВЦА, ППД УСЛПВПМ ДА
КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ ИЛИ УГПВПРПМ П РАДУ НИЈЕ
ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП
• РАЗЛПЗИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА НЕПЛАЋЕНП ПДСУСТВП НИСУ НАВЕДЕНИ У ЗАКПНУ
П РАДУ. ПРИМЕРА РАДИ, МПГУ СЕ СМАТРАТИ: СМРТ СРПДНИКА КПЈИ НЕМА СТАТУС ШЛАНА
УЖЕ ППРПДИЦЕ; ППЛАГАОЕ ИСПИТА НА ФАКУЛТЕТУ ИЛИ ДРУГПЈ ИНСТИТУЦИЈИ;
ППЛАГАОЕ ВПЗАШКПГ ИСПИТА; ИЗГРАДОА ППРПДИШНЕ КУЋЕ, ППД УСЛПВПМ ДА
ЗАППСЛЕНИ НЕМА РЕЩЕНП СТАМБЕНП ПИТАОЕ И ДР. 43
МИРПВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА

• МИРПВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА ППДРАЗУМЕВА ДА ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ИЗ РАДНПГ


ПДНПСА ПРИВРЕМЕНП НЕ ТЕКУ, ПДНПСНП, БЕЗ ПБЗИРА НА ТП ЩТП ТАЈ ПДНПС НИЈЕ РАСКИНУТ.
ДАКЛЕ, РАДНИ ПДНПС ППСТПЈИ КАП ЛАТЕНТАН. ДП МИРПВАОА РАДНПГ ПДНПСА ДПЛАЗИ ЗБПГ ТПГА
ЩТП ЗАППСЛЕНИ ПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ НИЈЕ У МПГУЋНПСТИ ДА РАДИ. РАЗЛПЗИ КПЈИ ДП ТПГА ДПВПДЕ,
ПП ПРАВИЛУ, УТВРЂУЈУ СЕ ЗАКПНПМ. ППСЛПДАВАЦ МПРА ЗНАТИ РАЗЛПГ ЗБПГ КПГА ЗАППСЛЕНИ
НИЈЕ У МПГУЋНПСТИ ДА РАДИ, КАКП БИ СЕ НЕППХПДНЕ РАДОЕ И АКТИВНПСТИ У ВЕЗИ СА
МИРПВАОЕМ РАДНПГ ПДНПСА ПБАВИЛЕ НА ЗАКПНИТ НАШИН.
• ПРЕМА ТПМЕ, ЗА МИРПВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА ВАЖНЕ СУ ТРИ ПРЕТППСТАВКЕ, И ТП:
1) ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ИЗ ПДРЕЂЕНИХ РАЗЛПГА СПРЕШЕН ДА РАДИ;
2) ДА ЈЕ ДП СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД ДПЩЛП ИЗ РАЗЛПГА УТВРЂЕНИХ ЗАКПНПМ И
3) ДА ЈЕ СПРЕШЕНПСТ ЗА РАД ПРИВРЕМЕНПГ КАРАКТЕРА.
• МИРПВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА, ПП ПРАВИЛУ, ТРАЈЕ ДПК ТРАЈУ И РАЗЛПЗИ КПЈИ ЗАППСЛЕНПГ
ПНЕМПГУЋАВАЈУ ДА РАДИ. МЕЂУТИМ, КАДА ТАКВИ РАЗЛПЗИ ПРЕСТАНУ ДА ППСТПЈЕ, ЗАППСЛЕНИ
НАСТАВЉА СА РАДПМ, РАДНИ ПДНПС СЕ „АКТИВИРА”, А ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ИЗ
44
РАДНПГ ПДНПСА ППНПВП ППШИОУ ДА ТЕКУ.
 РАЗЛПЗИ ЗА МИРПВАОЕ
• ЗАППСЛЕНПМ МИРУЈУ ПРАВА И ПБАВЕЗЕ КПЈЕ СЕ СТИШУ НА РАДУ И ПП ПСНПВУ РАДА, ПСИМ ПРАВА И ПБАВЕЗА ЗА
КПЈЕ ЈЕ ЗАКПНПМ, ППЩТИМ АКТПМ, ПДНПСНП УГПВПРПМ П РАДУ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП, АКП ПДСУСТВУЈЕ СА
РАДА ЗБПГ:
1) ПДЛАСКА НА ПДСЛУЖЕОЕ, ПДНПСНП ДПСЛУЖЕОЕ ВПЈНПГ РПКА;
2) УПУЋИВАОА НА РАД У ИНПСТРАНСТВП ПД СТРАНЕ ППСЛПДАВЦА ИЛИ У ПКВИРУ МЕЂУНАРПДНП-ТЕХНИШКЕ
ИЛИ ПРПСВЕТНП-КУЛТУРНЕ САРАДОЕ, У ДИПЛПМАТСКА, КПНЗУЛАРНА И ДРУГА ПРЕДСТАВНИЩТВА – ПРАВП НА
МИРПВАОЕ ИМА И БРАШНИ ДРУГ ЗАППСЛЕНПГ КПЈИ ЈЕ УПУЋЕН У ИНПСТР. ;
3) ПРИВРЕМЕНПГ УПУЋИВАОА НА РАД КПД ДРУГПГ ППСЛПДАВЦА (ЗАППСЛЕНИ СЕ МПЖЕ ПРИВРЕМЕНП
УПУТИТИ НА РАД КПД ДРУГПГ ППСЛПДАВЦА НА ПДГПВАРАЈУЋИ ППСАП, ПП ПРАВИЛУ, ДП ГПДИНУ ДАНА, АКП ЈЕ
ПРИВРЕМЕНП ПРЕСТАЛА ППТРЕБА ЗА ОЕГПВИМ РАДПМ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ РАЗЛПГА УТВРЂЕНИХ ЗАКПНПМ П РАДУ);
4) ИЗБПРА, ПДНПСНП ИМЕНПВАОА НА ФУНКЦИЈУ У ДРЖАВНПМ ПРГАНУ, СИНДИКАТУ, ППЛИТИШКПЈ
ПРГАНИЗАЦИЈИ ИЛИ ДРУГУ ЈАВНУ ФУНКЦИЈУ ШИЈЕ ВРЩЕОЕ ЗАХТЕВА ДА ПРИВРЕМЕНП ПРЕСТАНЕ ДА РАДИ КПД
ППСЛПДАВЦА;
5) ИЗДРЖАВАОА КАЗНЕ ЗАТВПРА, ПДНПСНП ИЗРЕШЕНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНПСТИ, ВАСПИТНЕ ИЛИ ЗАЩТИТНЕ МЕРЕ, У
ТРАЈАОУ ДП ЩЕСТ МЕСЕЦИ.
45
ПРАВА ЗАППСЛЕНПГ НАКПН ПРЕСТАНКА РАЗЛПГА ЗА МИРПВАОЕ:
ЗАППСЛЕНИ КПМЕ ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ИЗ РАДНПГ ПДНПСА МИРУЈУ, ИМА ПРАВП ДА СЕ У РПКУ ПД
15 ДАНА ПД ДАНА (ПРЕСТАНКА РАЗЛПГА КПЈИ СУ ДПВЕЛИ ДП МИРПВАОА РАДНПГ
ПДНПСА) ПДСЛУЖЕОА, ПДНПСНП ДПСЛУЖЕОА ВПЈНПГ РПКА, ПРЕСТАНКА РАДА У
ИНПСТРАНСТВУ, ПДНПСНП КПД ДРУГПГ ППСЛПДАВЦА, ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ, ППВРАТКА СА
ИЗДРЖАВАОА КАЗНЕ ЗАТВПРА, МЕРЕ БЕЗБЕДНПСТИ, ВАСПИТНЕ ИЛИ
ЗАЩТИТНЕ МЕРЕ, ВРАТИ НА РАД КПД
ППСЛПДАВЦА.

ПБАВЕЗА ППСЛПДАВЦА
ПБАВЕЗА ППСЛПДАВЦА ЈЕ ДА ТАКВПГ ЗАППСЛЕНПГ ПРИМИ НА ППСАП И ПМПГУЋИ МУ
НЕСМЕТАН РАД. МЕЂУТИМ, АКП СЕ ЗАППСЛЕНИ У ТПМ РПКУ НЕ ВРАТИ НА РАД,
ППСЛПДАВАЦ НИЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА ГА ПП ИСТЕКУ ТПГ РПКА ПРИМИ НА РАД, ПСИМ У СЛУШАЈУ
ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ИЗ ППРАВДАНИХ РАЗЛПГА БИП СПРЕШЕН ДА СЕ НА ВРЕМЕ ЈАВИ НА ППСАП
(НПР. ЗБПГ ТЕЖЕ БПЛЕСТИ,
ПРЕКИДА САПБРАЋАЈА, СМРТИ ШЛАНА УЖЕ ППРПДИЦЕ И СЛИШНИХ РАЗЛПГА).
46
ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ
• П ЗАЩТИТИ ЗАППСЛЕНИХ МПЖЕ СЕ ГПВПРИТИ СА СТАНПВИЩТА:
- ЗАЩТИТЕ ПД ЩТЕТНПГ ДЕЈСТВА УСЛПВА РАДА И САМПГ РАДА И
- ЗАЩИТЕ ППЈЕДИНИХ КАТЕГПРИЈА ЗАППСЛЕНИХ (С ПБЗИРПМ НА ППЛ, УЗРАСТ, ЗДРАВСТВЕНП СТАОЕ ЗАППСЛЕНПГ И ППСЛПВЕ С
ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ).
ПРЕМА ТПМЕ, ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ ППДРАЗУМЕВА УППТРЕБУ ПДРЕЂЕНИХ МЕРА И СРЕДСТАВА, УТВРЂЕНИХ ЗАКПНПМ ИЛИ
ДРУГИМ ПРППИСПМ, РАДИ СПРЕШАВАОА ИЛИ УБЛАЖАВАОА ЩТЕТНПГ ДЕЈСТВА УСЛПВА РАДА И РАДНПГ ПРПЦЕСА НА
ОИХПВУ БЕЗБЕДНПСТ, ОИХПВУ РАДНУ СППСПБНПСТ И ОИХПВП ЗДРАВЉЕ.
 ППШТА И ППСЕБНА ЗАШТИТА НА РАДУ
• ППЩТА ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ ППДРАЗУМЕВА МЕРЕ, СРЕДСТВА И АКТИВНПСТИ КПЈИМА СЕ ЩТИТЕ БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ
СВИХ ЗАППСЛЕНИХ, БЕЗ ПБЗИРА НА ТП ГДЕ РАДЕ И КПЈЕ ППСЛПВЕ ПБАВЉАЈУ.
• МЕРАМА ППСЕБНЕ ЗАЩТИТЕ ЗАППСЛЕНИХ ПБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ ДПДАТНА ЗАЩТИТА БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА ЗАППСЛЕНИХ МЛАЂИХ
ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА, ПДНПСНП ДП 21. ГПДИНЕ ЖИВПТА, ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ ПБАВЉАЈУ ППСЛПВЕ СА ППВЕЋАНИМ
РИЗИКПМ, ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ, ЗАППСЛЕНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ СМЕТОАМА, ТРУДНИЦА И ППРПДИЉА.

47
 ППШТА ЗАШТИТА НА РАДУ
ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ППСЛПДАВЦА
1) ППСЛПДАВАЦ СНПСИ ПУНУ ПДГПВПРНПСТ ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ НЕЩКПДЉИВИХ И БЕЗБЕДНИХ УСЛПВА
РАДА И ПШУВАОЕ ФИЗИШКПГ И МЕНТАЛНПГ ЗДРАВЉА ЗАППСЛЕНИХ.
ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ППСЕБНП ДУЖАН ДА: У ПИСМЕНПЈ ФПРМИ ПДРЕДИ ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА
РАДУ, ЗАППСЛЕНПМ ПДРЕДИ ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА НА КПЈИМА СУ СПРПВЕДЕНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНПСТИ И
ЗДРАВЉА НА РАДУ, ПСППСПБЉАВА ЗАППСЛЕНЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД, ПБЕЗБЕДИ ЗАППСЛЕНИМА
КПРИЩЋЕОЕ СРЕДСТАВА И ППРЕМЕ ЗА ЛИШНУ ЗАЩТИТУ НА РАДУ, ЗАУСТАВИ СВАКУ ВРСТУ РАДА КПЈИ
ПРЕДСТАВЉА НЕППСРЕДНУ ППАСНПСТ ЗА ЖИВПТ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЗАППСЛЕНИХ И СЛИШНП.
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ИНСПЕКЦИЈУ РАДА РЕДПВНП ИНФПРМИЩЕ П ПИТАОИМА ЗНАШАЈНИМ ЗА
БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ. У ТПМ СМИСЛУ, ОЕГПВА ДУЖНПСТ ЈЕ ДА НАЈМАОЕ ПСАМ ДАНА ПРЕ
ППШЕТКА РАДА, НАДЛЕЖНУ ИНСПЕКЦИЈУ РАДА ИЗВЕСТИ П:
А) ППШЕТКУ СВПГ РАДА;
Б) РАДУ ПДВПЈЕНЕ ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ;
В) СВАКПЈ ПРПМЕНИ ТЕХНПЛПЩКПГ ППСТУПКА, АКП СЕ ОПМЕ МЕОАЈУ УСЛПВИ РАДА.
48
ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТПМ НА РАДУ

• ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА БЕЗБЕДНПСТ И ЗАЩТИТУ ЖИВПТА И ЗДРАВЉА НА РАДУ, У СКЛАДУ СА


ЗАКПНПМ.
 ЗАППСЛЕНИ ЈЕ ДУЖАН ДА ППЩТУЈЕ ПРППИСЕ П БЕЗБЕДНПСТИ И ЗАЩТИТИ ЖИВПТА И ЗДРАВЉА НА РАДУ
КАКП НЕ БИ УГРПЗИП СВПЈУ БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ, КАП И БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАППСЛЕНИХ И
ДРУГИХ ЛИЦА.
 ЗАППСЛЕНИ ЈЕ ДУЖАН ДА ПБАВЕСТИ ППСЛПДАВЦА П СВАКПЈ ВРСТИ ППТЕНЦИЈАЛНЕ ППАСНПСТИ КПЈА БИ
МПГЛА ДА УТИШЕ НА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ.
 ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП И ПБАВЕЗУ ДА СЕ ПРЕ ППШЕТКА РАДА УППЗНА СА МЕРАМА БЕЗБЕДНПСТИ И
ЗДРАВЉА НА РАДУ НА ППСЛПВИМА ИЛИ НА РАДНПМ МЕСТУ НА КПЈЕ ЈЕ РАСППРЕЂЕН, КАП И ДА СЕ
ПСППСПБЉАВА ЗА ОИХПВП СПРПВПЂЕОЕ.
 ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ПБАВЉА ППСЛПВЕ СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ, ИМА ПРАВП И ПБАВЕЗУ ДА ПБАВИ
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА КПЈИ ГА УПУЋУЈЕ ППСЛПДАВАЦ.
 ЗАППСЛЕНПМ ЈЕ ДППУЩТЕНП ДА ПДБИЈЕ ДА РАДИ: 1) АКП МУ ПРЕТИ НЕППСРЕДНА ППАСНПСТ ПП ЖИВПТ
И ЗДРАВЉЕ ЗБПГ ТПГА ЩТП НИСУ СПРПВЕДЕНЕ ПРППИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДНПМ
МЕСТУ НА КПЈЕ ЈЕ РАСППРЕЂЕН, ДПК СЕ ТЕ МЕРЕ НЕ ПБЕЗБЕДЕ
49
 ППСЕБНА ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНИХ
• ППСЕБНА ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ УСМЕРЕНА ЈЕ НА ЗАЩТИТУ ЗДРАВЉА И
БЕЗБЕДНПСТИ ППЈЕДИНИХ КАТЕГПРИЈА ЗАППСЛЕНИХ. МЕРАМА ППСЕБНЕ
ЗАЩТИТЕ ЗАППСЛЕНИХ ПБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ ДПДАТНА ЗАЩТИТА ПСЕТЉИВИХ
КАТЕГПРИЈА ЗАППСЛЕНИХ

НАЈЗНАШАЈНИЈИМ ПБЛИЦИМА ППСЕБНЕ ЗАЩТИТЕ ЗАППСЛЕНИХ СМАТРАЈУ СЕ: 1)


ЗАЩТИТА ПМЛАДИНЕ, 2) ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ ПБАВЉАЈУ ППСЛПВЕ СА
ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ, 3) ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ ТРУДНИЦА И ДПЈИЉА, 4)
ЗАЩТИТА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ И 5) ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ
СМЕТОАМА
1) ППСЕБНА ЗАЩТИТА ПМЛАДИНЕ
У ДПМЕНУ ППСЕБНЕ ЗАЩТИТЕ ПМЛАДИНЕ ТРЕБА ПРАВИТИ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ЗАЩТИТЕ:
А) ЗАППСЛЕНИХ МЛАЂИХ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА И Б)ЗАЩТИТЕ ЗАППСЛЕНИХ ИЗМЕЂУ
НАВРЩЕНЕ 18. И 21. ГПДИНЕ ЖИВПТА.
А) ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНИХ МЛАЂИХ ПД 18 ГПДИНА ЖИВПТА
• ЗАКПНПМ П РАДУ УТВРЂЕНА ЈЕ ППСЕБНА ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ МЛАЂИХ ПД 18 ГПДИНА
ЖИВПТА. ТАКВА ЗАЩТИТА ПБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ ЗБПГ ТПГА ЩТП ЈЕ ОИХПВП ЗДРАВЉЕ ПСЕТЉИВП
И ЩТП ОИХПВ ПСИХПФИЗИШКИ РАЗВПЈ НИЈЕ ЗАВРЩЕН. ППДРАЗУМЕВА ТРИ ВРСТЕ
ЗАЩТИТЕ, И ТП: 1) ЗАЩТИТУ ПД ПБАВЉАОА ПДРЕЂЕНИХ ППСЛПВА, 2) СКРАЋИВАОЕ
РАДНПГ ВРЕМЕНА (ПУНП РАДНП ВРЕМЕ НЕ МПЖЕ ДА СЕ УТВРДИ ДУЖЕ ПД 35 ШАСПВА
НЕДЕЉНП) И 3) ЗАЩТИТУ ПД ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА, ПРЕРАСППДЕЛЕ РАДНПГ ВРЕМЕНА И
РАДА НПЋУ.

51
Б) ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНИХ ИЗМЕЂУ НАВРШЕНИХ 18 И 21. ГПДИНА ЖИВПТА

ЗАППСЛЕНИ ТПГ УЗРАСТА МПЖЕ ДА РАДИ НА ППСЛПВИМА НА КПЈИМА


СЕ ПБАВЉА НАРПШИТП ТЕЖАК ФИЗИШКИ РАД, РАД ПП ЗЕМЉПМ, РАД ППД
ВПДПМ ИЛИ НА ВЕЛИКПЈ ВИСИНИ, КАП И РАД НА ППСЛПВИМА КПЈИ
УКЉУШУЈУ ИЗЛАГАОЕ ЩТЕТНПМ ЗРАШЕОУ ИЛИ СРЕДСТВИМА КПЈА СУ
ПТРПВНА, КАНЦЕРПГЕНА ИЛИ КПЈА ПРПУЗРПКУЈУ НАСЛЕДНА ПБПЉЕОА, КАП
И РИЗИК ПП ЗДРАВЉЕ ЗБПГ ХЛАДНПЋЕ, ТППЛПТЕ, БУКЕ ИЛИ ВИБРАЦИЈЕ,
САМП ППД УСЛПВПМ ДА ППСТПЈИ НАЛАЗ НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ
ПРГАНА КПЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ТАКАВ РАД НИЈЕ ЩТЕТАН ЗА ОЕГПВП
ЗДРАВЉЕ. ТРПЩКПВЕ ЛЕКАРСКПГ ПРЕГЛЕДА ЗА ДАВАОЕ ТАКВПГ НАЛАЗА
СНПСИ ППСЛПДАВАЦ.
52
2) ППСЕБНА ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ
ПБАВЉАЈУ ППСЛПВЕ СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ
 ПСНПВНИМ ФПРМАМА ЗАЩТИТЕ ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ ПБАВЉАЈУ ППСЛПВЕ С ППВЕЋАНИМ
РИЗИКПМ, СМАТРАЈУ СЕ:
1) СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ;
2) БЕНЕФИЦИРАНИ РАДНИ СТАЖ (РАДНИ СТАЖ СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАОЕМ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ);
3) ДУЖЕ ТРАЈАОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА (ЗА ЈЕДАН ИЛИ ВИЩЕ ДАНА);
4) РЕДПВАН ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД (ПП ПРАВИЛУ, ЈЕДНПМ ГПДИЩОЕ);
5) ППВПЉНП КПРИЩЋЕОЕ БАОСКИХ И ДРУГИХ КЛИМАТСКИХ ЛЕШИЛИЩТА И ПДМАРАЛИЩТА;
6) ППЈАШАН ТППЛИ ПБРПК;
7) ППСЕБНА ЗАЩТИТНА ППРЕМА И СЛИШНП.

53
3) ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНИХ ТРУДНИЦА И ДПЈИЉА
И ППРПДИЉСКП ПДСУСТВП

А) ЗАШТИТА ТРУДНИЦА И ДПЈИЉА (ЗАШТИТА МАТЕРИНСТВА)


ЗАЩТИТА ТРУДНИЦА И ДПЈИЉА, ПДНПСНП МАТЕРИНСТВА, ППДРАЗУМЕВА ПРИМЕНУ РАЗЛИШИТИХ МЕРА И
ВИДПВА ЗАЩТИТЕ. ПРЕМА ЗАКПНУ П РАДУ, ТАКВИМ МЕРАМА ЗАЩТИТЕ СМАТРАЈУ СЕ:
1) ЗАЩТИТА ПД ПБАВЉАОА ТЕЩКИХ И ПП ЗДРАВЉЕ ЩТЕТНИХ ППСЛПВА;
2) ЗАЩТИТА ПД ПРЕКПВРЕМЕНПГ И НПЋНПГ РАДА;
3) ЗАЩТИТА ПД ПБАВЉАОА ППСЛПВА У УСЛПВИМА ПРЕРАСППРЕЂЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА.
• ДАКЛЕ, ЗАППСЛЕНА ТРУДНИЦА И ЗАППСЛЕНА ДПЈИЉА УЖИВАЈУ ППСЕБНУ, ПДНПСНП ДПДАТНУ ЗАЩТИТУ
НА РАДУ. ТРУДНИЦА НИ ДПЈИЉА НЕ МПГУ ПБАВЉАТИ ППСЛПВЕ КПЈИ СУ, ПП НАЛАЗУ НАДЛЕЖНПГ
ЗДРАВСТВЕНПГ ПРГАНА, ЩТЕТНИ ЗА ОИХПВП ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВЉЕ ДЕТЕТА, А НАРПШИТП: А) ППСЛПВЕ
КПЈИ ЗАХТЕВАЈУ ППДИЗАОЕ ТЕРЕТА, Б) ППСЛПВЕ НА КПЈИМА ППСТПЈИ ЩТЕТНП ЗРАШЕОЕ И В) ППСЛПВЕ НА
КПЈИМА ППСТПЈИ ИЗЛПЖЕНПСТ ЕКСТРЕМНИМ ТЕМПЕРАТУРАМА И ВИБРАЦИЈАМА.
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПЈ ТРУДНИЦИ И ЗАППСЛЕНПЈ ДПЈИЉИ ПБЕЗБЕДИ ПБАВЉАОЕ
ДРУГИХ ПДГПВАРАЈУЋИХ ППСЛПВА, А АКП ТАКВИХ ППСЛПВА НЕМА ДА ИХ УПУТИ НА ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП С
ППСЛА. 54
• ЗАППСЛЕНПЈ ЖЕНИ, КПЈА СЕ ВРАТИ НА РАД ПРЕ ИСТЕКА ГПДИНУ ДАНА ПД
РПЂЕОА ДЕТЕТА, ПБЕЗБЕДИ ПРАВП НА ЈЕДНУ ИЛИ ВИЩЕ ДНЕВНИХ ПАУЗА, У
ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА, У УКУПНПМ ТРАЈАОУ ПД 90 МИНУТА ИЛИ НА
СКРАЋЕОЕ ДНЕВНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗА ТПЛИКП МИНУТА, КАКП БИ
МПГЛА ДА ДПЈИ СВПЈЕ ДЕТЕ, АКП ЈПЈ РАДНП ВРЕМЕ ИЗНПСИ ЩЕСТ И ВИЩЕ
ШАСПВА. ВРЕМЕ РЕЗЕРВИСАНП ЗА ПАУЗУ, ПДНПСНП ВРЕМЕ ЗА КПЈЕ ЈЕ
ДНЕВНП РАДНП ВРЕМЕ СКРАЋЕНП, РАШУНА СЕ У РАДНП ВРЕМЕ.

55
Б) ППРПДИЉСКП ПДСУСТВП (ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНЕ ППРПДИЉЕ И ОЕНПГ ДЕТЕТА)

ЗАКПНПМ П РАДУ ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ППСЕБНА ЗАЩТИТА ЗАППСЛЕНЕ ЖЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРУДНПЋЕ, ППСЛЕ ППРПЂАЈА И У ТПКУ
МАТЕРИНСТВА ДП ПДРЕЂЕНПГ УЗРАСТА ДЕТЕТА. ППЈЕДИНА ПРАВА ИЗ СИСТЕМА ТАКВЕ ЗАЩТИТЕ МПЖЕ КПРИСТИТИ И ПТАЦ ДЕТЕТА, У
СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. ЗАППСЛЕНА ЖЕНА ИМА ПРАВП:
1) НА ПДСУСТВП СА РАДА ЗБПГ ТРУДНПЋЕ И ППРПЂАЈА (ППРПДИЉСКП ПДСУСТВП), ДП НАВРЩЕНА ТРИ МЕСЕЦА ПД ДАНА
ППРПЂАЈА;
2) ДА ППРПДИЉСКП ПДСУСТВП, НА ПСНПВУ НАЛАЗА НАДЛЕЖНПГ ЗДРАВСТВЕНПГ ПРГАНА, ПТППШНЕ НАЈРАНИЈЕ 45 ДАНА, А
НАЈКАСНИЈЕ 28 ДАНА ПРЕ ВРЕМЕНА ПДРЕЂЕНПГ ЗА ППРПЂАЈ;
3) ДА ПП ИСТЕКУ ППРПДИЉСКПГ ПДСУСТВА ПДСУСТВУЈЕ СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ДП ИСТЕКА 365 ДАНА ЗА ПРВП И ДРУГП
ДЕТЕ, РАШУНАЈУЋИ ПД ДАНА ПТППШИОАОА ППРПДИЉСКПГ ПДСУСТВА.
ЗАППСЛЕНА ЖЕНА ИМА ПРАВП НА ППРПДИЉСКП ПДСУСТВП И ПДСУСТВП СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗА ТРЕЋЕ И СВАКП НАРЕДНП
НПВПРПЂЕНП ДЕТЕ У УКУПНПМ ТРАЈАОУ ПД ДВЕ ГПДИНЕ. САГЛАСНП ТПМЕ, ТП ПРАВП ИМА ЗАППСЛЕНА ЖЕНА:
А) КПЈА ЈЕ РПДИЛА ДВПЈЕ ДЕЦЕ, А У НАРЕДНПМ ППРПЂАЈУ РПДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ;
Б) КПЈА ЈЕ РПДИЛА ЈЕДНП ИЛИ ДВПЈЕ ДЕЦЕ, А У НАРЕДНПМ ППРПЂАЈУ РПДИ ДВПЈЕ ИЛИ ВИЩЕ ДЕЦЕ;
В) КПЈА ЈЕ У ПРВПМ ППРПЂАЈУ РПДИЛА ТРПЈЕ ИЛИ ВИЩЕ ДЕЦЕ;
Г) КПЈА ЈЕ РПДИЛА ТРПЈЕ ИЛИ ВИЩЕ ДЕЦЕ, А У НАРЕДНПМ ППРПЂАЈУ РПДИ ЈЕДНП, ДВПЈЕ ИЛИ ВИЩЕ ДЕЦЕ.
 ЗАППСЛЕНА ЖЕНА, ПДНПСНП ЗАППСЛЕНИ ПТАЦ ДЕТЕТА, ЗА ВРЕМЕ ППРПДИЉСКПГ ПДСУСТВА И ПДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ
ДЕТЕТА ИМА ПРАВП НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ
56
4) ЗАШТИТА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ

• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПЈ ПСПБИ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ ПБЕЗБЕДИ ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА


ПРЕМА ОЕНПЈ РАДНПЈ СППСПБНПСТИ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
• ППСТУПАЈУЋИ ПП ТАКВПЈ ПБАВЕЗИ, ППСЛПДАВАЦ МПРА ВПДИТИ РАШУНА П КВАЛИФИКАЦИЈАМА,
СТРУШНПЈ СПРЕМИ, РАДНПМ ИСКУСТВУ, ГПДИНАМА ЖИВПТА И ПРЕПСТАЛПЈ РАДНПЈ СППСПБНПСТИ
ЗАППСЛЕНПГ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ, КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ И
ПРАВИЛНИКПМ П УНУТРАЩОПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА.
• ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ ПДБИЈЕ ДА ПРИХВАТИ ППСЛПВЕ
КПЈИ МУ СЕ, КАП ПСПБИ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ, НУДЕ ПРЕМА ОЕГПВПЈ РАДНПЈ СППСПБНПСТИ, У СКЛАДУ
СА ЗАКПНПМ. АКП НЕ МПЖЕ ДА МУ ПБЕЗБЕДИ ПДГПВАРАЈУЋИ ППСАП, ЗАППСЛЕНИ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
ППСТАЈЕ ВИЩАК.

57
ПБАВЕШТЕОЕ П ПРИВРЕМЕНПЈ СПРЕЧЕНПСТИ ЗА РАД

• ЗАППСЛЕНИ ЈЕ ДУЖАН ДА, НАЈКАСНИЈЕ У РПКУ ПД ТРИ ДАНА ПД ДАНА


НАСТУПАОА ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД У СМИСЛУ ПРППИСА П ЗДРАВСТВЕНПМ
ПСИГУРАОУ, П ТПМЕ ДПСТАВИ ППСЛПДАВЦУ ППТВРДУ ЛЕКАРА КПЈА САДРЖИ И
ВРЕМЕ ПШЕКИВАНЕ СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД.
• У СЛУШАЈУ ТЕЖЕ БПЛЕСТИ, УМЕСТП ЗАППСЛЕНПГ, ППТВРДУ ППСЛПДАВЦУ
ДПСТАВЉАЈУ ШЛАНПВИ УЖЕ ППРПДИЦЕ ИЛИ ДРУГА ЛИЦА СА КПЈИМА ЖИВИ У
ППРПДИШНПМ ДПМАЋИНСТВУ.
• АКП ЗАППСЛЕНИ ЖИВИ САМ, ППТВРДУ ЈЕ ДУЖАН ДА ДПСТАВИ У РПКУ ПД ТРИ ДАНА ПД
ДАНА ПРЕСТАНКА РАЗЛПГА ЗБПГ КПЈИХ НИЈЕ МПГАП ДА ДПСТАВИ ППТВРДУ.
• АКП ППСЛПДАВАЦ ППСУМОА У ППРАВДАНПСТ РАЗЛПГА ЗА ПДСУСТВПВАОЕ СА
РАДА, МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНПМ ЗДРАВСТВЕНПМ ПРГАНУ РАДИ
УТВРЂИВАОА ЗДРАВСТВЕНЕ СППСПБНПСТИ ЗАППСЛЕНПГ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
58
ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ
И ДРУГА ПРИМАОА ЗАППСЛЕНИХ

 ПРАВП НА ЗАРАДУ ЈЕДНП ЈЕ ПД НАЈЗНАШАЈНИЈИХ ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА И ЈЕДАН ПД КЉУШНИХ


ЕЛЕМЕНАТА ТПГ ПДНПСА. БЕЗ ТПГ ПРАВА РАДНИ ПДНПС НЕ МПЖЕ НИ НАСТАТИ НИ ППСТАТИ.
 ПСИМ ПРАВА НА ЗАРАДУ, ЗАППСЛЕНИ ИМАЈУ ПРАВП И НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, КАП И ПРАВП НА ДРУГА
ПДГПВАРАЈУЋА ПРИМАОА ПП ПСНПВУ РАДНПГ ПДНПСА. НАКНАДА ЗАРАДЕ ИСПЛАЋУЈЕ СЕ УМЕСТП
ЗАРАДЕ ИЛИ ДЕЛА ЗАРАДЕ, У УСЛПВИМА ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
 ДРУГИМ ПРИМАОИМА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА СМАТРАЈУ СЕ ПТПРЕМНИНА ПРИ ПДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ,
НАКНАДА ЩТЕТЕ ЗБПГ ППВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ПРПФЕСИПНАЛНПГ ПБПЉЕОА, НАКНАДА ТРПЩКПВА
ППГРЕБНИХ УСЛУГА У СЛУШАЈУ СМРТИ ШЛАНА УЖЕ ППРПДИЦЕ, НАКНАДА ЗА ИСХРАНУ У ТПКУ РАДА И
ДРУГА ПЛАЋАОА УТВРЂЕНА ЗАКПНПМ, КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ
П РАДУ.

59
 ЗАППСЛЕНИМА СЕ ГАРАНТУЈЕ ЈЕДНАКА ЗАРАДА ЗА ИСТИ РАД, ПДНПСНП ЗА РАД ЈЕДНАКЕ ВРЕДНПСТИ КПЈИ
ПСТВАРУЈУ КПД ППСЛПДАВЦА. ППД РАДПМ ЈЕДНАКЕ ВРЕДНПСТИ ППДРАЗУМЕВА СЕ РАД:
1)ЗА КПЈИ СЕ ЗАХТЕВА ИСТИ СТЕПЕН СТРУШНЕ СПРЕМЕ, ПДНПСНП ПБРАЗПВАОА;
2) ЗА КПЈИ СЕ ЗАХТЕВА ИСТИ НИВП ЗНАОА И СППСПБНПСТИ;
3) У КПМЕ ЈЕ ПСТВАРЕН ЈЕДНАК РАДНИ ДППРИНПС;
4) КПЈИ ПРЕТППСТАВЉА ЈЕДНАКУ ПДГПВПРНПСТ.

 ЗАРАДА СЕ САСТПЈИ ПД ВИЩЕ ЕЛЕМЕНАТА, ПДНПСНП ДЕЛПВА. ТП СУ:


(1) ЗАРАДА ЗА ПБАВЉЕНИ РАД И ВРЕМЕ ПРПВЕДЕНП У РАДУ;
(2) ЗАРАДА ПП ПСНПВУ ДППРИНПСА ЗАППСЛЕНПГ ППСЛПВНПМ УСПЕХУ ППСЛПДАВЦА (НАГРАДЕ, БПНУСИ
И СЛИШНП);
(3) ДРУГА ПРИМАОА ПП ПСНПВУ РАДНПГ ПДНПСА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ, КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ,
ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ П РАДУ.
МИНИМАЛНА ЗАРАДА И МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА
• МИНИМАЛНА ЗАРАДА - ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ ОПМЕ ПБЕЗБЕДЕ МИНИМАЛНА СРЕДСТВА ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈУ ЗАППСЛЕНПГ И
ОЕГПВЕ ППРПДИЦЕ.
• МИНИМАЛНА ЗАРАДА ПДРЕЂУЈЕ СЕ НА ПСНПВУ МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ РАДА, ВРЕМЕНА ПРПВЕДЕНПГ НА РАДУ И ППРЕЗА И
ДППРИНПСА КПЈИ СЕ ИЗ ЗАРАДЕ ПЛАЋАЈУ. КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ П РАДУ
УТВРЂУЈУ СЕ РАЗЛПЗИ ЗА ДПНПЩЕОЕ ПДЛУКЕ П ОЕНПМ УВПЂЕОУ.

МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА


 УТВРЂУЈЕ СЕ ПДЛУКПМ СПЦИЈАЛНП-ЕКПНПМСКПГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. АКП ЈЕ САВЕТ НЕ ДПНЕСЕ У РПКУ
ПД 15 ДАНА ПД ДАНА ППШЕТКА ПРЕГПВПРА, ДПНПСИ ЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У НАРЕДНПМ РПКУ ПД
15 ДАНА.
• МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА УТВРЂУЈЕ СЕ ПП РАДНПМ ШАСУ БЕЗ ППРЕЗА И ДППРИНПСА, ЗА КАЛЕНДАРСКУ ГПДИНУ,
НАЈКАСНИЈЕ ДП 15. СЕПТЕМБРА ТЕКУЋЕ ГПДИНЕ, А ПРИМЕОУЈЕ СЕ ПД 1. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГПДИНЕ.*
• МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА НЕ МПЖЕ СЕ УТВРДИТИ У НИЖЕМ ИЗНПСУ ПД МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ РАДА УТВРЂЕНЕ ЗА
ПРЕТХПДНУ ГПДИНУ.

62
НАКНАДА ЗАРАДЕ
• НАКНАДПМ ЗАРАДЕ ППДРАЗУМЕВА СЕ ПРАВП ИЗ РАДНПГ ПДНПСА КПЈЕ СЕ ПСТВАРУЈЕ УМЕСТП
ЗАРАДЕ ИЛИ ДЕЛА ЗАРАДЕ.
• НАКНАДА ЗАРАДЕ СЕ ПСТВАРУЕ У УСЛПВИМА ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕШЕНПСТИ ИЛИ
НЕСППСПБНПСТИ ЗА РАД, РАДА СА СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ И РАДА У ДРУГИМ
ПДГПВАРАЈУЋИМ СЛУШАЈЕВИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НАЈВИЩЕ
ЗАВИСИ ПД ПСНПВА ПП КПМЕ СЕ ПРАВП НА НАКНАДУ ПСТВАРУЈЕ.
 ПРЕМА ПДРЕДБАМА ЗАКПНА П РАДУ, НАКНАДА ЗАРАДЕ ПСТВАРУЈЕ СЕ ПП ВИЩЕ ПСНПВА, И ТП:
1) ЗА ВРЕМЕ ПДСУСТВПВАОА СА РАДА НА ДАН ПРАЗНИКА КПЈИ ЈЕ НЕРАДНИ ДАН, ГПДИЩОЕГ
ПДМПРА, ПЛАЋЕНПГ ПДСУСТВА, ВПЈНЕ ВЕЖБЕ И ПДАЗИВАОА НА ППЗИВ ДРЖАВНПГ ПРГАНА;
2) ЗБПГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД, ПДНПСНП ЗБПГ БПЛПВАОА;
3) ЗА ВРЕМЕ ПРЕКИДА РАДА ДП КПЈЕГ ЈЕ ДПЩЛП БЕЗ КРИВИЦЕ ЗАППСЛЕНПГ; И
4) ЗА ВРЕМЕ ПРЕКИДА РАДА ДП КПЈЕГ ЈЕ ДПЩЛП НАРЕДБПМ НАДЛЕЖНПГ ДРЖАВНПГ ПРГАНА
ИЛИ ПРГАНА ППСЛПДАВЦА.
63
ПБРАЧУН ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН:
1) ДА ЗАППСЛЕНПМ ПРИЛИКПМ СВАКЕ ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ДПСТАВИ
ПБРАШУН, У ЩТАМПАНПЈ ИЛИ ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ;
2) ДА ЗАППСЛЕНПМ ДПСТАВИ ПБРАШУН И ЗА МЕСЕЦ ЗА КПЈИ НИЈЕ ИЗВРЩИП ИСПЛАТУ
ЗАРАДЕ, ПДНПСНП НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, НАЈКАСНИЈЕ ДП КРАЈА МЕСЕЦА ЗА ПРЕТХПДНИ МЕСЕЦ;
3) ДА ЗА МЕСЕЦ ЗА КПЈИ НИЈЕ ИЗВРЩИП ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ, УЗ ПБРАШУН
ЗАППСЛЕНПМ ДПСТАВИ И ПБАВЕЩТЕОЕ ДА ИСПЛАТА ЗАРАДЕ, ПДНПСНП НАКНАДЕ
ЗАРАДЕ, НИЈЕ ИЗВРЩЕНА И РАЗЛПГЕ ЗБПГ КПЈИХ НИЈЕ ИЗВРЩЕНА.
• ПБРАШУН ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ (ПБРАШУНСКИ ЛИСТ), КПЈЕ ЈЕ ППСЛПДАВАЦ
ДУЖАН ДА ИСПЛАТИ, СМАТРА СЕ ИЗВРЩНПМ ИСПРАВПМ. ТП ЗНАШИ ДА СЕ ОИХПВА
ИСПЛАТА МПЖЕ ПБЕЗБЕДИТИ И ПРИНУДНИМ ПУТЕМ, У СКЛАДУ СА ПДРЕДБАМА ЗАКПНА
КПЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВРЩНИ ППСТУПАК. 64
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА П ЗАРАДИ И НАКНАДИ ЗАРАДЕ ВПДИ УРЕДНУ И АЖУРНУ МЕСЕШНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ
• ЗАРАДА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАЈМАОЕ ЈЕДАНПУТ МЕСЕШНП И ТП НАЈКАСНИЈЕ ДП КРАЈА ТЕКУЋЕГ МЕСЕЦА ЗА
ПРЕТХПДНИ МЕСЕЦ. ИСПЛАЋУЈЕ СЕ САМП У НПВЦУ, АКП ЗАКПНПМ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП.

• ЗАШТИТА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ


• ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ЗАППСЛЕНПМ ДА ПБУСТАВИ ПД ЗАРАДЕ, ПДНПСНП НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, НАЈВИЩЕ ДП
ЈЕДНЕ ТРЕЋИНЕ ОЕНПГ ИЗНПСА, ПСИМ АКП СЕ ПБУСТАВЉАОЕ ВРЩИ УЗ ПРИСТАНАК ЗАППСЛЕНПГ. У ТПМ
СЛУШАЈУ, ИЗНПС КПЈИ СЕ МПЖЕ ПБУСТАВИТИ НИЈЕ ПГРАНИШЕН. ТП ЗНАШИ ДА СЕ У ТАКВИМ СЛУШАЈЕВИМА
МПЖЕ ПБУСТАВИТИ И ЦЕП ИЗНПС ЗАРАДЕ, ПДНПСНП НАКНАДЕ ЗАРАДЕ. ТАКАВ НАШИН НАПЛАТЕ МПЖЕ СЕ
ИЗВРЩИТИ НА ТРИ НАШИНА, ПДНПСНП ПП ТРИ ПСНПВА, И ТП:
1) ПП ПСНПВУ ПРАВПСНАЖНЕ ПДЛУКЕ СУДА;
2) ПП ПСНПВУ СЛУШАЈЕВА УТВРЂЕНИХ ЗАКПНПМ;
3) ПП ПСНПВУ ПРИСТАНКА ЗАППСЛЕНПГ.
65
1. ППТРАЖИВАОА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ
СТЕЧАЈНПГ ППСТУПКА

• ДП СТЕШАЈА ППСЛПДАВЦА ДПЛАЗИ ПНДА КАДА ППСЛПДАВАЦ НИЈЕ ПЛАТЕЖНП СППСПБАН.


• СТЕШАЈ ЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКПНПМ П СТЕШАЈУ (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР, 104/2009).
• ЗАКПН П СТЕШАЈУ, ИЗМЕЂУ ПСТАЛПГ, РЕГУЛИЩЕ И НАШИН НАМИРЕОА ППТРАЖИВАОА ППВЕРИЛАЦА ПРЕМА
ППСЛПДАВЦУ КПЈИ ЈЕ У СТЕШАЈУ. У ТПМ СМИСЛУ, СТАТУС ППВЕРИЛАЦА ИМАЈУ И ЗАППСЛЕНИ ШИЈА НПВШАНА
ППТРАЖИВАОА (ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА) НИСУ ИЗМИРЕНА ДП ПТВАРАОА
СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА.
• МЕЂУТИМ, ЗА ЗАППСЛЕНЕ ЈЕ НАЈБИТНИЈИ ЗАКПН П РАДУ КПЈИМ УТВРЂЕНП ЈЕ КП И ППД КПЈИМ УСЛПВИМА
ИМА ПРАВП НА ИСПЛАТУ НЕИСПЛАЋЕНИХ ППТРАЖИВАОА КПД ППСЛПДАВЦА НАД КПЈИМ ЈЕ ПТВПРЕН
СТЕШАЈНИ ППСТУПАК. ПРППИСАНА СУ И ПРАВИЛА КПЈА СЕ ПРИМЕОУЈУ У СЛУШАЈУ ДА СУ ТАКВА
ППТРАЖИВАОА ДЕЛИМИШНП ИЛИ У ЦЕЛПСТИ ИСПЛАЋЕНА. ПСИМ ТПГА, ПРППИСАНИ СУ И ПСНПВИ ПП
КПЈИМА СЕ ПРАВП НА ИСПЛАТУ НЕИСПЛАЋЕНИХ ППТРАЖИВАОА У СЛУШАЈУ СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА МПЖЕ
ПСТВАРИТИ.
• ПРАВП НА ИСПЛАТУ НЕИСПЛАЋЕНИХ ППТРАЖИВАОА КПД ППСЛПДАВЦА НАД КПЈИМ ЈЕ ПТВПРЕН
СТЕШАЈНИ ППСТУПАК ИМАЈУ ЗАППСЛЕНИ КПЈИМА СУ ППТРАЖИВАОА УТВРЂЕНА У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ КПЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ СТЕШАЈНИ ППСТУПАК И КПЈИ ЗА ТП ИСПУОАВАЈУ СВЕ ПРППИСАНЕ УСЛПВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ П
РАДУ.
66
ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУШАЈУ
СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА
• ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА НАПЛАТУ НЕИСПЛАЋЕНИХ ППТРАЖИВАОА НАСТАЛИХ КПД ППСЛПДАВЦА НАД КПЈИМ ЈЕ ПТВПРЕН
СТЕШАЈНИ ППСТУПАК И ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП ДА НАПЛАТИ:
• НЕИСПЛАЋЕНУ ЗАРАДУ И НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ БПЛПВАОА КПЈЕ ЈЕ БИП ДУЖАН ДА ИСПЛАТИ ППСЛПДАВАЦ;
• НЕИСПЛАЋЕНУ НАКНАДУ ЩТЕТЕ ЗА НЕИСКПРИЩЋЕНИ ГПДИЩОИ ПДМПР КРИВИЦПМ ППСЛПДАВЦА;
• НЕИСПЛАЋЕНУ ПТПРЕМНИНА ЗБПГ ПДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ;
• НЕИСПЛАЋЕНУ НАКНАДА ЩТЕТЕ ЗБПГ ППВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ЗБПГ ПРПФЕСИПНАЛНПГ ПБПЉЕОА.
• ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕШЕНПСТИ ЗА РАД, ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП И НА УПЛАТУ ДППРИНПСА ЗА ПБАВЕЗНП СПЦИЈАЛНП
ПСИГУРАОЕ, У СКЛАДУ СА ПРППИСИМА П ПБАВЕЗНПМ СПЦИЈАЛНПМ ПСИГУРАОУ. У ТПМ СЛУШАЈУ, ЗАРАДА, ПДНПСНП НАКНАДА
ЗАРАДЕ ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У ВИСИНИ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ. НАКНАДА ЩТЕТЕ ЗА НЕИСКПРИЩЋЕНИ ГПДИЩОИ ПДМПР КРИВИЦПМ
ППСЛПДАВЦА ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У ВИСИНИ УТВРЂЕНПЈ ПДЛУКПМ СТЕШАЈНПГ СУДА, А НАЈВИЩЕ У ВИСИНИ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ. ЗА
РАЗЛИКУ ПД ОИХ, ПТПРЕМНИНА ЗБПГ ПДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ДВЕ ПРПСЕШНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ, ПРЕМА
ППСЛЕДОЕМ ПБЈАВЉЕНПМ ППДАТКУ РЕПУБЛИШКПГ ЗАВПДА ЗА СТАТИСТИКУ. И НА КРАЈУ, НАКНАДА ЩТЕТЕ НАСТАЛЕ ППВРЕДПМ НА
РАДУ ИЛИ ПРПФЕСИПНАЛНИМ ПБПЉЕОЕМ ЗАППСЛЕНПГ ИСПЛАЋУЈЕ СЕ У ВИСИНИ НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРАВПСНАЖНПМ
ПДЛУКПМ СУДА.
• НА ПСНПВУ ИЗНЕТПГ, МПЖЕ СЕ ЗАКЉУШИТИ ДА СЕ ППТРАЖИВАОА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУШАЈУ СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА САМП
ДЕЛИМИШНП ИЗМИРУЈУ, ПСИМ У СЛУШАЈУ НАКНАДЕ ЩТЕТЕ ЗБПГ ППВРЕДЕ НА РАДУ ИЛИ ПРПФЕСИПНАЛНПГ ПБПЉЕОА, КПЈА СЕ
НАПЛАЋУЈЕ У ПУНПМ ИЗНПСУ, У СКЛАДУ СА ПРАВПСНАЖНПМ ПДЛУКПМ СУДА. 67
ФПНД СПЛИДАРНПСТИ
• ФПНД СПЛИДАРНПСТИ ЈЕ ИНСТИТУЦИЈА У СИСТЕМУ ПРГАНА И ПРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КПЈА ЈЕ ПСНПВАНА РАДИ ПСТВАРИВАОА ПРАВА НА НАПЛАТУ ППТРАЖИВАОА ЗАППСЛЕНИХ У
СЛУШАЈУ СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА.
• ДЕЛАТНПСТ ФПНДА ППДРЕЂЕНА ЈЕ ПБЕЗБЕЂИВАОУ И ИСПЛАТИ НЕНАПЛАЋЕНИХ ППТРАЖИВАОА,
У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ П РАДУ. ФПНД ИМА СВПЈСТВП ПРАВНПГ ЛИЦА, СА АТРИБУТИМА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
И СЕДИЩТЕМ У БЕПГРАДУ.
• ПСТВАРИВАОЕ ФУНКЦИЈА ИЗ НАДЛЕЖНПСТИ ФПНДА ИЗИСКУЈЕ ПДРЕЂЕНА СРЕДСТВА.
ППТРЕБНА СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ БУЧЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ. ИЗ ИСТПГ
ИЗВПРА, ПП ПРАВИЛУ, ПБЕЗБЕЂУЈУ СЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАОА
ЗАППСЛЕНИХ У ФПНДУ, КАП И СРЕДСТВА ЗА ППКРИЋЕ МАТЕРИЈАЛНИХ И ДРУГИХ ТРПЩКПВА ФПНДА,
ОЕГПВИХ ПРГАНА И ОЕГПВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ.
• ФПНД СПЛИДАРНПСТИ ИМА СВПЈЕ ПРГАНЕ, А ЗАКПНПМ П РАДУ СУ РЕГУЛИСАНА И ПРАВИЛА П
НАШИНУ ФИНАНСИРАОА ФПНДА И ПРАВИЛА П КПРИЩЋЕОУ СРЕДСТАВА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПРПГРАМА
АКТИВНЕ ППЛИТИКЕ ЗАППЩЉАВАОА.
68
ПРГАНИ ФПНДА
• С ПБЗИРПМ НА ТП ДА ФПНД СПЛИДАРНПСТИ ИМА СВПЈСТВП ПРАВНПГ ЛИЦА И ДА ППСЛУЈЕ
КАП ЈАВНА СЛУЖБА, НЕППХПДНИ СУ МУ ПРГАНИ КПЈИ
ОИМЕ УПРАВЉАЈУ И ДППРИНПСЕ ПСТВАРИВАОУ МИСИЈЕ
ЗБПГ КПЈЕ ЈЕ ПСНПВАН.
• ПРГАНИ ФПНДА СУ:
• УПРАВНИ ПДБПР, КАП ПРГАН УПРАВЉАОА;
• НАДЗПРНИ ПДБПР, КАП ПРГАН НАДЗПРА;
• ДИРЕКТПР ФПНДА, КАП ПРГАН ППСЛПВПЂЕОА.
УПРАВНИ ПДБПР
• УПРАВНИ ПДБПР ИМА ЩЕСТ ШЛАНПВА, И ТП: ДВА ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ, ДВА ПРЕДСТАВНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ
СИНДИКАТА И ДВА ПРЕДСТАВНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УДРУЖЕОА ППСЛПДАВАЦА, ПСНПВАНИХ ЗА ТЕРИТПРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
• СВАКИ ШЛАН УПРАВНПГ ПДБПРА ИМА СВПГ ЗАМЕНИКА, ШИЈА УЛПГА ЈЕ ДА ЗАМЕОУЈЕ ШЛАНА У СЛУШАЈУ ПДСУТНПСТИ, С ЦИЉЕМ ДА
СЕ СПРЕШИ ЗАСТПЈ У РАДУ И ФУНКЦИПНИСАОУ ПДБПРА.
• ШЛАНПВЕ УПРАВНПГ ПДБПРА ФПНДА И ОИХПВЕ ЗАМЕНИКЕ, НА ПЕРИПД ПД ШЕТИРИ ГПДИНЕ, ИМЕНУЈЕ ВЛАДА СРБИЈЕ. И ТП
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА РАД ПРЕДЛАЖЕ КАНДИДАТЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ; ШЛАНПВИ СПЦИЈАЛНП-ЕКПНПМСКПГ
САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИСПРЕД РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ПРЕДЛАЖУ КАНДИДАТЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ТАКВИХ СИНДИКАТА
И ШЛАНПВИ СПЦИЈАЛНП-ЕКПНПМСКПГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИСПРЕД РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УДРУЖЕОА ППСЛПДАВАЦА
ПРЕДЛАЖУ КАНДИДАТЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ТАКВИХ УДРУЖЕОА.
• ДЕЛАТНПСТ УПРАВНПГ ППСТУПКА ППДРАЗУМЕВА ДА ПН:
• ДПНПСИ СТАТУТ И ДРУГЕ ППЩТЕ АКТЕ ФПНДА, АКП ЗАКПНПМ П РАДУ НИЈЕ ДРУКШИЈЕ ПДРЕЂЕНП;
• ДПНПСИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И УСВАЈА ГПДИЩОИ ПБРАШУН ФПНДА;
• ИМЕНУЈЕ ДИРЕКТПРА ФПНДА;
• ПБАВЉА ДРУГЕ ППСЛПВЕ УТВРЂЕНЕ ЗАКПНПМ П РАДУ И СТАТУТПМ ФПНДА.
• СТАТУТ, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, ГПДИЩОИ ПБРАШУН И ПДЛУКА П ИМЕНПВАОУ ДИРЕКТПРА ФПНДА ППДЛЕЖУ ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ.
ТАКВУ САГЛАСНПСТ ДАЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
70
НАДЗПРНИ ПДБПР
• НАДЗПРНИ ПДБПР ФПНДА СПЛИДАРНПСТИ, КАП И УПРАВНИ ПДБПР, САСТАВЉЕН ЈЕ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИППМ
ТРИПАРТИЗМА. С ПБЗИРПМ НА ТП ДА ИМА ТРИ ШЛАНА, У ОЕГПВ САСТАВ УЛАЗИ ПП ЈЕДАН ПРЕДСТАВНИК ВЛАДЕ
СРБИЈЕ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УДРУЖЕОА ППСЛПДАВАЦА, ПСНПВАНИХ ЗА
ТЕРИТПРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
• СВАКИ ШЛАН НАДЗПРНПГ ПДБПРА ИМА СВПГ ЗАМЕНИКА, ШИЈА ЈЕ УЛПГА ДА ЗАМЕОУЈЕ ШЛАНА У СЛУШАЈУ
ПДСУТНПСТИ.
• МАНДАТ ШЛАНПВА НАДЗПРНПГ ПДБПРА ЈЕ ШЕТИРИ ГПДИНЕ, И БИРАЈУ СЕ НА ИСТИ НАШИН КАП И ШЛАНПВИ
УПРАВНПГ ПДБПРА.
• НАДЗПРНИ ПДБПР ВРЩИ НАДЗПР НАД ФИНАНСИЈСКИМ ППСЛПВАОЕМ ФПНДА И НАШИНПМ РАСППЛАГАОА
БУЧЕТСКИМ И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА НАМЕОЕНИМ ЗА ИЗМИРИВАОЕ ППТРАЖИВАОА
ЗАППСЛЕНИХ У СЛУШАЈУ СТЕШАЈА ППСЛПДАВЦА. ПСИМ ТПГА, ПДБПР ВРЩИ УВИД И У СПРПВПЂЕОЕ ПДЛУКА
УПРАВНПГ ПДБПРА И ПБАВЉА ДРУГЕ ППСЛПВЕ УТВРЂЕНЕ ЗАКПНПМ П РАДУ И СТАТУТПМ ФПНДА.
• ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАП ПСНИВАШ ФПНДА, ИМА ПРАВП И ПБАВЕЗУ ДА ПРАТИ И У ИЗВЕСНПМ СМИСЛУ
НАДЗИРЕ ОЕГПВ РАД, НАРПШИТП У ДЕЛУ КПЈИ СЕ ТИШЕ ОЕГПВПГ ФИНАНСИЈСКПГ ППСЛПВАОА. У ТПМ
КПНТЕКСТУ, САСВИМ ЈЕ ЛПГИШНП ЩТП ЈЕ ЗАКПНПМ П РАДУ ПРППИСНП ДА ЈЕ НАДЗПРНИ ПДБПР ДУЖАН ДА
НАЈМАОЕ ЈЕДНПМ ГПДИЩОЕ ППДНПСИ ВЛАДИ ИЗВЕЩТАЈ П ФИНАНСИЈСКПМ ППСЛПВАОУ ФПНДА. 71
ДИРЕКТПР ФПНДА
• ДИРЕКТПР ФПНДА СПЛИДАРНПСТИ ЈЕ ППЕРАТИВНП-ИЗВРЩНИ ПРГАН ФПНДА.
• ДИРЕКТПР ПРГАНИЗУЈЕ ППСАП, СТАРА СЕ П ППСЛПВАОУ И ПДГПВАРА ЗА ЗАКПНИТПСТ РАДА ФПНДА. КАП ЩЕФ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ У ФПНДУ, ДПНПСИ ПРАВИЛНИК П УНУТРАЩОПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА
И РУКПВПДИ РАДПМ ЗАППСЛЕНИХ. ПСИМ ТПГА, ДИРЕКТПР ЗАСТУПА И ПРЕДСТАВЉА ФПНД, ИЗВРЩАВА ПДЛУКЕ
УПРАВНПГ ПДБПРА ФПНДА И ВРЩИ ДРУГЕ ППСЛПВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ П РАДУ И СТАТУТПМ ФПНДА.
• ПРАВИЛНИК П ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА У ФПНДУ ДПНПСИ СЕ УЗ САГЛАСНПСТ ВЛАДЕ СРБИЈЕ.
ВЛАДА ЈЕ ПСНИВАШ ФПНДА И САСВИМ ЈЕ РАЗУМЉИВП ДА ЈЕ ЗАИНТЕРЕСПВАНА ЗА ОЕГПВУ
КАДРПВСКУ ПППУОЕНПСТ И ПСППСПБЉЕНПСТ. ТА ЗАИНТЕРЕСПВАНПСТ ПРПИЗЛАЗИ И ИЗ ШИОЕНИЦЕ ДА СЕ
СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИПНИСАОЕ ФПНДА НАЈВЕЋИМ ДЕЛПМ ПБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ БУЧЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ
СА ЗАКПНПМ.
• ПРИХПДИ ФПНДА, ПДНПСНП СРЕДСТВА ФПНДА, МПРАЈУ СЕ РАЦИПНАЛНП, ПДГПВПРНП, НАМЕНСКИ И ЗАКПНИТП
КПРИСТИТИ. ТИМ ПРЕ, ЩТП СЕ ИЗ ТИХ СРЕДСТАВА ВРЩЕ ИСПЛАТЕ ППТРАЖИВАОА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУШАЈУ
СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА. И НАЈМАОУ ЗЛПУППТРЕБУ ТАКВИХ СРЕДСТАВА ТРЕБА СХВАТИТИ КАП ГРУБП
КРЩЕОЕ ЗАКПНСКИХ ПРППИСА И ТЕЩКП НАРУЩАВАОЕ МПРАЛНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА. ЗАТП ЈЕ ВЕПМА
ВАЖНП ДА СЕ СТАЛНП ПРАТИ И КПНТРПЛИЩЕ ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ ФПНДА. ПСИМ ВЛАДЕ И
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНПГ ЗА РАД, ВЕЛИКУ ПДГПВПРНПСТ ЗА ТП СНПСИ И НАДЗПРНИ ПДБПР ФПНДА.
ППСТУПАК ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА
ЗАППСЛЕНИХ
• ППТРАЖИВАОА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУШАЈУ СТЕШАЈНПГ ППСТУПКА НАПЛАЋУЈУ СЕ НА НАШИН И ПП ППСТУПКУ УТВРЂЕНИМ ЗАКПНПМ П РАДУ И ПРАВИЛА ППСТУПКА СУ
СТРПГП ФПРМАЛНЕ ПРИРПДЕ.

• ППСТУПАК ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА ЗАППСЛЕНПГ НА ППТРАЖИВАОЕ ППКРЕЋЕ СЕ НА ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ. П ЗАХТЕВУ ПДЛУШУЈЕ УПРАВНИ ПДБПР ФПНДА
СПЛИДАРНПСТИ.

• ЗАХТЕВ СЕ ППДНПСИ ФПНДУ СПЛИДАРНПСТИ У РПКУ ПД 45 ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА ПДЛУКЕ КПЈПМ ЈЕ УТВРЂЕНП ПРАВП НА ППТРАЖИВАОЕ. МПЖЕ ГА
ППДНЕТИ САМП ЛИЦЕ КПМЕ ПДРЕЂЕНП ПРАВП ПРИПАДА, ЛИШНП ИЛИ ПРЕКП ПУНПМПЋНИКА. МЕЂУТИМ, АКП У ТПКУ ППСТУПКА ППТРАЖИВАОА НАСТУПИ СМРТ
СТРАНКЕ, ПРАВП НА НАСТАВАК ППСТУПКА ИМА ОЕН НАСЛЕДНИК.

• ЗАХТЕВ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЗА НАПЛАТУ ППТРАЖИВАОА ППДНПСИ СЕ НА ППСЕБНПМ ПБРАСЦУ. УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈПМ СЕ
ППТВРЂУЈЕ ПРАВП НА ППТРАЖИВАОЕ И ППТКРЕПЉУЈУ ШИОЕНИЦЕ ЗНАШАЈНЕ ЗА ПДЛУШИВАОЕ П ЗАХТЕВУ:

• УГПВПР П РАДУ ИЛИ ДРУГИ АКТ П ЗАСНИВАОУ РАДНПГ ПДНПСА, ПДНПСНП АКТ П ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА, У СЛУШАЈУ ДА ЈЕ ППДНПСИПЦУ ЗАХТЕВА РАДНИ
ПДНПС У МЕЂУВРЕМЕНУ ПРЕСТАП;

• АКТ КПЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНП ПРАВП НА ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ, ПДНПСНП НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, КПЈУ ЈЕ ПП ПСНПВУ БПЛПВАОА ЗАППСЛЕНПГ БИП ДУЖАН ДА ИСПЛАТИ
ППСЛПДАВАЦ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ КПЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СТЕШАЈНИ ППСТУПАК;

• ДПКАЗ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЩТЕТЕ ЗА НЕИСКПРИЩЋЕНИ ГПДИЩОИ ПДМПР КРИВИЦПМ ППСЛПДАВЦА;
• ДПКАЗ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ИСПЛАТУ ПТПРЕМНИНЕ ЗБПГ ПДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ;

• ДПКАЗ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЩТЕТЕ УЗРПКПВАНЕ ППВРЕДПМ НА РАДУ ИЛИ ПРПФЕСИПНАЛНИМ ПБПЉЕОЕМ.
• УЗ ЗАХТЕВ СЕ НЕ ПРИЛАЖУ СВИ НАВЕДЕНИ ДПКУМЕНТИ, ПДНПСНП ДПКАЗИ. НАПРПТИВ, ПРИЛАЖУ СЕ САМП ДПКАЗИ КПЈИ СЕ ПДНПСЕ НА КПНКРЕТНП
ППТРАЖИВАОЕ. ЗАППСЛЕНПГ.
73
Ппступак за пствариваое права пп пснпву пптраживаоа заппсленпг у случају стечајнпг ппступка впди се
пред управним пдбпрпм Фпнда сплидарнпсти.
П захтеву заппсленпг управни пдбпр пдлучује решеоем, прптив кпјег се мпже ппднети жалба у рпку пд
псам дана пд дана дпстављаоа решеоа.
Жалба се ппднпси министру надлежнпм за рад. Министар је дужан да у ппступку пп жалби дпнесе
решеое у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа жалбе. Накпн другпстепенпг решеоа, заппслени има
правп да ппднесе и управни сппр, укпликп жели да пствари свпје правп.
Права на исплату неисплаћених пптраживаоа кпд ппслпдавца над кпјим је ппкренут стечајни ппступак,
нептуђива су, без пбзира на тп пп кпм пснпву су настала.
Правп на наплату пптраживаоа у случају стечајнпг ппступка мпже се изгубити, пднпснп угасити јединп у
случају да је пптраживаое заппсленпг исплаћенп у целпсти или делимичнп, у складу са прпписима кпјима
је уређен стечајни ппступак, пре извршеоа решеоа управнпг пдбпра Фпнда сплидарнпсти, дпнетпг у истпј
правнпј ствари. У тпм случају, Фпнд пп службенпј дужнпсти ппништава решеое и дпнету пдлуку п захтеву
заппсленпг, у складу са нпвим чиоеничним стаоем.
Акп се у ппступку за пствариваое права пп пснпву пптраживаоа заппсленпг у случају стечајнпг ппступка
заппсленпм уплате средства на кпја није имап правп(збпг наведених неистинитих и нетачних ппдатака,
укпликп није пбавестип Фпнд п чиоеницама кпје утичу на уплату), Фпнд сплидарнпсти дужан је да пд
заппсленпг захтева ппвраћај тих средстава, увећаних за закпнску затезну камату и трпшкпве ппступка.
Заппслени је дужан да ппвраћај непправданп дпбијених средстава изврши у рпку пд 30 дана пд дана
дпстављаоа захтева за оихпв ппвраћај, пднпснп у рпку пд гпдину дана пд дана сазнаоа за чиоенице кпје
су пснпв за оихпв ппвраћај.
74
2. ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ
ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА
• ЗАКПН П РАДУ САДРЖИ ПДРЕДБЕ O ЗАЩТИТИ ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ У СЛУШАЈУ ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА. ДП
ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА МПЖЕ ДПЋИ У СЛУШАЈУ ПРПМЕНЕ ВЛАСНИЩТВА НАД КАПИТАЛПМ ИЛИ ЗБПГ
СТАТУСНИХ ПРПМЕНА, КАП ЩТП СУ СПАЈАОА, ППДЕЛЕ И ПДВАЈАОА ПРГАНИЗАЦИЈА, ПДНПСНП
ПРГАНИЗАЦИПНИХ ДЕЛПВА.
• АКП ЈЕ ПРПМЕНА ППСЛПДАВЦА ИЗВРЩЕНА У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ, ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК (КАП ПРАВНИ
НАСЛЕДНИК) ДУЖАН ЈЕ ДА ПД ППСЛПДАВЦА ПРЕТХПДНИКА ПРЕУЗМЕ КПЛЕКТИВНИ УГПВПР, ПДНПСНП
ПРАВИЛНИК П РАДУ, КАП И УГПВПРЕ П РАДУ СВИХ ЗАППСЛЕНИХ НА ДАН ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА. САГЛАСНП
ТПМЕ, СВИ ЗАППСЛЕНИ, НЕЗАВИСНП ПД ТПГА ДА ЛИ СУ РАДНИ ПДНПС ЗАСНПВАЛИ НА НЕПДРЕЂЕНП ИЛИ
ПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ, ПСТАЈУ У РАДНПМ ПДНПСУ КПД НПВПГ ППСЛПДАВЦА. ОИХПВА ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ИЗ
РАДНПГ ПДНПСА ПСТАЈУ НА СНАЗИ, ЈЕР ИХ ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК У ЦЕЛПСТИ ПРЕУЗИМА ПД ППСЛПДАВЦА
ПРЕТХПДНИКА.
• ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК, ПП ПРАВИЛУ, ДУЖАН ЈЕ ДА ПРИМЕОУЈЕ КПЛЕКТИВНИ УГПВПР, ПДНПСНП
ПРАВИЛНИК П РАДУ ПРЕУЗЕТ ПД ППСЛПДАВЦА ПРЕТХПДНИКА, НАЈМАОЕ ГПДИНУ ДАНА ПД ДАНА ПРПМЕНЕ
ППСЛПДАВЦА. У СЛУШАЈУ ДА ПРЕ ИСТЕКА РПКА ПД ГПДИНУ ДАНА ИСТЕКНЕ ВРЕМЕ НА КПЈЕ ЈЕ ПРЕУЗЕТИ
КПЛЕКТИВНИ УГПВПР ЗАКЉУШЕН И У СЛУШАЈУ ДА КПД ППСЛПДАВЦА СЛЕДБЕНИКА БУДЕ ЗАКЉУШЕН НПВИ 75
КПЛЕКТИВНИ УГПВПР, ПН СЕ ТАКВЕ ПБАВЕЗЕ МПЖЕ ПСЛПБПДИТИ.
ППСЛЕДИЦЕ ПДБИЈАОА ПРЕНПСА УГПВПРА П
РАДУ НА ППСЛПДАВЦА СЛЕДБЕНИКА
• ЗАППСЛЕНИ, ПП ПРАВИЛУ, СА РЕЗЕРВПМ ПРИХВАТАЈУ ИНФПРМАЦИЈЕ П ПРПМЕНИ ППСЛПДАВЦА, ЈЕР СТРАХУЈУ ПД
МПГУЋИХ ППСЛЕДИЦА ТАКВИХ ПРПМЕНА. ЗА ОИХ ЈЕ ППСЕБНП ЗНАШАЈНП ДА НЕ ПСТАНУ БЕЗ ППСЛА, ДА ИМ СЕ
НЕ УМАОЕ ЗАРАДЕ, ДА ИМ СЕ НЕ ППГПРЩАЈУ ДРУГИ УСЛПВИ РАДА И СЛИШНП. ИЗ НАВЕДЕНИХ РАЗЛПГА,
ЗАКПНПМ П РАДУ ПРППИСАНП ЈЕ ПРАВИЛП ПП КПМЕ ЈЕ ППСЛПДАВАЦ ПРЕТХПДНИК ДУЖАН ДА П
ПРЕНПЩЕОУ УГПВПРА П РАДУ НА ППСЛПДАВЦА СЛЕДБЕНИКА ПИСАНИМ ПУТЕМ ПБАВЕСТИ ЗАППСЛЕНЕ ШИЈИ СЕ
УГПВПР ПРЕНПСИ.
• ЗАППСЛЕНИ ШИЈИ СЕ УГПВПР П РАДУ ПРЕНПСИ НИЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА СЕ СА ТИМ САГЛАСИ. ОЕГПВП
НЕПРИКПСНПВЕНП ПРАВП ЈЕ ДА САМПСТАЛНП ПДЛУШИ ГДЕ ЋЕ РАДИТИ И КПД КПГ ППСЛПДАВЦА ЋЕ БИТИ
У РАДНПМ ПДНПСУ. МЕЂУТИМ, ППСЛЕДИЦЕ ПДБИЈАОА ПРЕНПСА УГПВПРА П РАДУ НА ППСЛПДАВЦА
СЛЕДБЕНИКА МПГУ БИТИ ВЕПМА ПЗБИЉНЕ ЗА ЗАППСЛЕНПГ. ТИМ ППВПДПМ, ЗАКПНПМ П РАДУ
ПРППИСАНП ЈЕ ДА ППСЛПДАВАЦ ПРЕТХПДНИК МПЖЕ ЗАППСЛЕНПМ ПТКАЗАТИ УГПВПР П РАДУ:
• АКП ЗАППСЛЕНИ ПДБИЈЕ ОЕГПВ ПРЕНПС НА ППСЛПДАВЦА СЛЕДБЕНИКА;
• АКП СЕ ЗАППСЛЕНИ П ОЕГПВПМ ПРЕНПСУ НЕ ИЗЈАСНИ У РПКУ ПД ПЕТ РАДНИХ ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА
ПБАВЕЩТЕОА П ТАКВПМ ПРЕНПСУ.
• ПРЕМА ТПМЕ, ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ПДБИЈЕ ПРЕНПС УГПВПРА П РАДУ НА ППСЛПДАВЦА СЛЕДБЕНИКА, ПДНПСНП
КПЈИ СЕ У ПРППИСАНПМ РПКУ П ТПМЕ НЕ ИЗЈАСНИ, РИЗИКУЈЕ ДА ПСТАНЕ БЕЗ ППСЛА. ПТКАЗ УГПВПРА П
РАДУ У НАВЕДЕНИМ СЛУШАЈЕВИМА МПЖЕ МУ ДАТИ ППСЛПДАВАЦ ПРЕТХПДНИК, А НЕ ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК.
ПБАВЕЗЕ ПРЕМА СИНДИКАТУ И
ЗАППСЛЕНИМА
• ЗАППСЛЕНИ ИМАЈУ ПРАВП ДА БУДУ УНАПРЕД ПБАВЕЩТЕНИ П ПРПМЕНИ ППСЛПДАВЦА. У ТПМ СМИСЛУ,
ППСЛПДАВАЦ ПРЕТХПДНИК И ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК ДУЖНИ СУ ДА, НАЈМАОЕ 15 ДАНА ПРЕ ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА, П
ТПМЕ ПБАВЕСТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ КПД ППСЛПДАВЦА ПРЕТХПДНИКА.
• ПБАВЕЩТЕОЕ П ПРПМЕНИ ППСЛПДАВЦА ППДРАЗУМЕВА ПРУЖАОЕ ИНФПРМАЦИЈА РЕПРЕЗЕНТАТИВНПМ СИНДИКАТУ, ПДНПСНП
ЗАППСЛЕНИМА П:
• ДАТУМУ ИЛИ ПРЕДЛПЖЕНПМ ДАТУМУ ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА;
• РАЗЛПЗИМА ЗА ПРПМЕНУ ППСЛПДАВЦА;
• ПРАВНИМ, ЕКПНПМСКИМ И СПЦИЈАЛНИМ ППСЛЕДИЦАМА ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА НА ППЛПЖАЈ ЗАППСЛЕНИХ И МЕРАМА ЗА
ОИХПВП УБЛАЖАВАОЕ.
• СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ, ПДНПСНП ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА МПГУ ДПВЕСТИ ДП ПЗБИЉНИХ ППСЛЕДИЦА, ПРАВНЕ, ЕКПНПМСКЕ ИЛИ
СПЦИЈАЛНЕ ПРИРПДЕ. ТАКВЕ ППСЛЕДИЦЕ МПГУ СЕ ПДРАЗИТИ И НА РАДНППРАВНИ ППЛПЖАЈ ЗАППСЛЕНИХ. ЗАТП ЈЕ ВЕПМА ВАЖНП
ДА ППСЛПДАВАЦ ПРЕТХПДНИК И ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК ПРАВПВРЕМЕНП ПБАВЕСТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ, ПДНПСНП
ЗАППСЛЕНЕ, П НАМЕРАВАНПЈ ПРПМЕНИ. ТИМ ПРЕ, ЩТП У ПРЕДУЗИМАОУ МЕРА ЗА УБЛАЖАВАОЕ МПГУЋИХ ППСЛЕДИЦА НА
ППЛПЖАЈ ЗАППСЛЕНИХ АКТИВНУ УЛПГУ ИМА И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ КПД ППСЛПДАВЦА ПРЕТХПДНИКА.
• У ВЕЗИ СА ИЗНЕТИМ, ЗАКПНПМ П РАДУ ПРППИСАНП ЈЕ ДА СУ ППСЛПДАВАЦ ПРЕТХПДНИК И ППСЛПДАВАЦ СЛЕДБЕНИК ДУЖНИ ДА,
НАЈМАОЕ 15 ДАНА ПРЕ ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА, У САРАДОИ СА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТПМ, ПРЕДУЗМУ НЕППХПДНЕ
МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАОЕ СПЦИЈАЛНП-ЕКПНПМСКИХ ППСЛЕДИЦА НА ППЛПЖАЈ ЗАППСЛЕНИХ.
77
3. ВИШАК ЗАППСЛЕНИХ

• ППСЛПДАВАЦ НИЈЕ УВЕК У МПГУЋНПСТИ ДА ПБЕЗБЕДИ ППСАП ЗА СВЕ ЗАППСЛЕНЕ. АКП


ТАКВП СТАОЕ ДУЖЕ ППТРАЈЕ, ДЕП ЗАППСЛЕНИХ ППСТАЈЕ ВИЩАК. ДП ТПГА НАЈШЕЩЋЕ ДПЛАЗИ
УСЛЕД ТЕХНПЛПЩКИХ, ЕКПНПМСКИХ И ПРГАНИЗАЦИПНИХ ПРПМЕНА, ПДНПСНП ЗБПГ ПРЕСТАНКА
ППТРЕБЕ ЗА ПБАВЉАОЕМ ПДРЕЂЕНПГ ППСЛА ИЛИ ЗБПГ СМАОЕОА ПДРЕЂЕНПГ ППСЛА.
• ППСЛПДАВАЦ КПД КПГА УСЛЕД ТЕХНПЛПЩКИХ, ЕКПНПМСКИХ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИПНИХ ПРПМЕНА
ПРЕСТАНЕ ППТРЕБА ЗА ПБАВЉАОЕМ ПДРЕЂЕНПГ ППСЛА, НЕ МПЖЕ ЗАППСЛЕНИМА КПЈИ СУ ВИЩАК
ДАВАТИ ПТКАЗ УГПВПРА П РАДУ ПРЕ НЕГП ЩТП ДПНЕСЕ ПРПГРАМ ЗА РЕЩАВАОЕ НАСТАЛПГ ВИЩКА.
ТП ЈЕ ОЕГПВА ИЗРИШИТА ЗАКПНСКА ПБАВЕЗА. У ДПНПЩЕОУ ПРПГРАМА АКТИВНУ УЛПГУ ИМА
И СИНДИКАТ, КПЈИ НА ПРЕДЛПГ ПРПГРАМА ДАЈЕ СВПЈЕ МИЩЉЕОЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
ЗНАШАЈНУ УЛПГУ У ТПМЕ ИМА И РЕПУБЛИШКА ПРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ.

78
ПРПГРАМ РЕЩАВАОА ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ДПНЕСЕ ПРПГРАМ РЕЩАВАОА ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ АКП УТВРДИ ДА ЋЕ ЗБПГ ТЕХНПЛПЩКИХ, ЕКПНПМСКИХ ИЛИ
ПРГАНИЗАЦИПНИХ ПРПМЕНА, У ПЕРИПДУ ПД 30 ДАНА, ПДНПСНП 90 ДАНА, ДПЋИ ДП ПРЕСТАНКА ППТРЕБЕ ЗА РАДПМ ПДРЕЂЕНПГ
БРПЈА ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ СУ РАДНИ ПДНПС ЗАСНПВАЛИ НА НЕПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ. ПРПГРАМ РЕЩАВАОА ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ МПРА
ДПНЕТИ ППСЛПДАВАЦ КПД КПГА:
• ЗА НАЈМАОЕ ДЕСЕТ ЗАППСЛЕНИХ, У ПЕРИПДУ ПД 30 ДАНА, ПРЕСТАЈЕ ППТРЕБА ЗА РАДПМ, АКП У РАДНПМ ПДНПСУ НА НЕПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ
ИМА ВИЩЕ ПД 20, А МАОЕ ПД 100 ЗАППСЛЕНИХ;
• ЗА НАЈМАОЕ 10% ЗАППСЛЕНИХ, У ПЕРИПДУ ПД 30 ДАНА, ПРЕСТАЈЕ ППТРЕБА ЗА РАДПМ, АКП У РАДНПМ ПДНПСУ НА НЕПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ
ИМА НАЈМАОЕ 100, А НАЈВИЩЕ 300 ЗАППСЛЕНИХ;
• ЗА НАЈМАОЕ 30 ЗАППСЛЕНИХ, У ПЕРИПДУ ПД 30 ДАНА, ПРЕСТАЈЕ ППТРЕБА ЗА РАДПМ, АКП У РАДНПМ ПДНПСУ НА НЕПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ ИМА
ПРЕКП 300 ЗАППСЛЕНИХ;
• ЗА НАЈМАОЕ 20 ЗАППСЛЕНИХ, У ПЕРИПДУ ПД 90 ДАНА, ПРЕСТАЈЕ ППТРЕБА ЗА РАДПМ, БЕЗ ПБЗИРА НА ТП КПЛИКП ИМА ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ
СУ РАДНИ ПДНПС ЗАСНПВАЛИ НА НЕПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ.

• ППСЛПДАВАЦ КПД КПГА СЕ ВИЩАК ЗАППСЛЕНИХ ППЈАВЉУЈЕ ДУЖАН ЈЕ ДА, ПРЕ ДПНПЩЕОА ПРПГРАМА ЗА ОЕГПВП РЕЩАВАОЕ, У
САРАДОИ СА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТПМ (ПРГАНИЗПВАНИМ КПД ППСЛПДАВЦА) И НАЦИПНАЛНПМ СЛУЖБПМ ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ,
ПРЕДУЗМЕ ПДГПВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ЗА НПВП ЗАППЩЉАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ ЗА ШИЈИМ РАДПМ ПРЕСТАЈЕ ППТРЕБА. АКП СЕ У ТПМЕ УСПЕ И
ЗА ВИЩАК ЗАППСЛЕНИХ ПБЕЗБЕДИ ДРУГИ ПДГПВАРАЈУЋИ ППСАП, ППСЛПДАВАЦ НИЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА ДПНПСИ ПРПГРАМ ЗА ОЕГПВП
РЕЩАВАОЕ.
• ПРПГРАМ ЗА РЕЩАВАОЕ ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ ТРЕБА ДА САДРЖИ СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ ППДАТКЕ, ЗНАШАЈНЕ ЗА ДАЉИ ТРЕТМАН ЗАППСЛЕНИХ ЗА
ШИЈИМ РАДПМ ЈЕ ПРЕСТАЛА ППТРЕБА. У ТПМ СМИСЛУ, НАРПШИТП ТРЕБА ДА САДРЖИ РАЗЛПГЕ ПРЕСТАНКА ППТРЕБЕ ЗА РАДПМ
ЗАППСЛЕНИХ; УКУПАН БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ КПД ППСЛПДАВЦА; БРПЈ, КВАЛИФИКАЦИПНУ СТРУКТУРУ, ГПДИНЕ СТАРПСТИ И СТАЖ
ПСИГУРАОА ЗАППСЛЕНИХ КПЈИ СУ ППСТАЛИ ВИЩАК И ППСЛПВЕ КПЈЕ ПБАВЉАЈУ;
КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УТВРЂИВАОЕ ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ; МЕРЕ ЗА
ЗАППЩЉАВАОЕ;СРЕДСТВА ЗА РЕЩАВАОЕ СПЦИЈАЛНП-ЕКПНПМСКПГ ППЛПЖАЈА ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ; РПК У КПМЕ ЋЕ БИТИ ПТКАЗАН
УГПВПР П РАДУ.
УЧЕШЋЕ СИДИКАТА И НАЦИПНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАППШЉАВАОЕ У СТВАРАОУ
ПРПГРАМА
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕ УСВАЈАОА ПРПГРАМА ЗА РЕЩАВАОЕ ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ, П ОЕГПВПМ ПРЕДЛПГУ
ЗАТРАЖИ МИЩЉЕОЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНПГ СИНДИКАТА ПРГАНИЗПВАНПГ КПД ППСЛПДАВЦА И РЕПУБЛИШКЕ
ПРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ. ЗАХТЕВ ЗА ДАВАОЕ МИЩЉЕОА ППДНПСИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ПСАМ
ДАНА ПД ДАНА УТВРЂИВАОА ПРЕДЛПГА ПРПГРАМА. НА КРАЈУ СВЕГА, ПРПГРАМ ДПНПСИ НАДЛЕЖНИ ПРГАН
ППСЛПДАВЦА, ПДНПСНП ЛИЦЕ УТВРЂЕНП ЗАКПНПМ ИЛИ ППЩТИМ АКТПМ ППСЛПДАВЦА.
• СИНДИКАТ ПД КПГА ЈЕ ЗАТРАЖЕНП МИЩЉЕОЕ П ПРЕДЛПГУ ПРПГРАМА ЗА РЕЩАВАОЕ ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ ДУЖАН ЈЕ
ДА СЕ У РПКУ ПД 15 ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА ПРЕДЛПГА ПРПГРАМА П ОЕМУ ИЗЈАСНИ, ДАВАОЕМ ПДРЕЂЕНПГ
МИЩЉЕОА. И НАЦИПНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ ДУЖНА ЈЕ ДА У ИСТПМ РПКУ ППСЛПДАВЦУ ДПСТАВИ
ПРЕДЛПГ МЕРА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ ВИЩКА ЗАППСЛЕНИХ, С ЦИЉЕМ ДА СЕ СПРЕШИ ИЛИ УМАОИ БРПЈ ПТКАЗА
УГПВПРА П РАДУ, ПДНПСНП ДА СЕ ПБЕЗБЕДИ ОИХПВА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДПКВАЛИФИКАЦИЈА, ОИХПВП
САМПЗАППЩЉАВАОЕ ИЛИ ЗАППЩЉАВАОЕ КПД ДРУГПГ ППСЛПДАВЦА И СЛИШНП.
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПАЖЉИВП РАЗМПТРИ И УЗМЕ У ПБЗИР МИЩЉЕОЕ СИНДИКАТА И ПРЕДЛПГ МЕРА
НАЦИПНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ, А ППТПМ ДА ИХ, У РПКУ ПД ПСАМ ДАНА, ПБАВЕСТИ П СВПМ СТАВУ.
ЗАКПН НЕ САДРЖИ ПДРЕДБЕ П НАШИНУ ППСТУПАОА ППСЛПДАВЦА У СЛУШАЈУ ДА СИНДИКАТ И НАЦИПНАЛНА
СЛУЖБА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ, У УТВРЂЕНПМ РПКУ, НЕ ИЗВРЩЕ СВПЈУ ПБАВЕЗУ. ЛПГИШНП ЈЕ ДА ППСЛПДАВАЦ, У ТПМ
СЛУШАЈУ, МПЖЕ ПРИСТУПИТИ ДПНПЩЕОУ ПРПГРАМА ЗА РЕЩАВАОЕ ВИЩАК ЗАППСЛЕНИХ, БЕЗ ПБЗИРА НА8 ТП ЩТП
МУ ТРАЖЕНП МИЩЉЕОЕ И ИЗЈАЩОЕОЕ П ПРЕДЛПГУ МЕРА НИСУ ДПСТАВЉЕНИ.
ПТКАЗ УГПВПРА П РАДУ И ПРАВА ЗАППСЛЕНПГ КПЈИ
ПСТАЈЕ БЕЗ ППСЛА
• ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ЗАППСЛЕНПМ ДА ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ АКП УСЛЕД ТЕХНПЛПЩКИХ, ЕКПНПМСКИХ
ИЛИ ПРГАНИЗАЦИПНИХ ПРПМЕНА ПРЕСТАНЕ ППТРЕБА ЗА ОЕГПВИМ РАДПМ, А НЕМА УСЛПВА ДА МУ СЕ ПБЕЗБЕДИ
ДРУГИ ПДГПВАРАЈУЋИ ППСАП. ПРЕ ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ, ЗАППСЛЕНПМ СЕ МПРА ИСПЛАТИТИ ПРИПАДАЈУЋИ
ИЗНПС ПТПРЕМНИНЕ.
• ВИСИНА ПТПРЕМНИНЕ УТВРЂУЈЕ СЕ КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ ИЛИ УГПВПРПМ П РАДУ, С ТИМ
ЩТП НЕ МПЖЕ БИТИ НИЖА ПД ЗБИРА ТРЕЋИНЕ ЗАРАДЕ ЗАППСЛЕНПГ ЗА СВАКУ НАВРЩЕНУ ГПДИНУ РАДА У
РАДНПМ ПДНПСУ КПД ППСЛПДАВЦА КПД КПГА ПСТВАРУЈЕ ПРАВП НА ПТПРЕМНИНУ.
• ЗА УТВРЂИВАОЕ ВИСИНЕ ПТПРЕМНИНЕ РАШУНА СЕ И ВРЕМЕ ПРПВЕДЕНП У РАДНПМ ПДНПСУ КПД
ППСЛПДАВЦА ПРЕТХПДНИКА У СЛУШАЈУ СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ И ПРПМЕНЕ ППСЛПДАВЦА, КАП И КПД ППВЕЗАНИХ ЛИЦА С
ППСЛПДАВЦЕМ.
• КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ П РАДУ НЕ МПЖЕ СЕ УТВРДИТИ ДУЖИ ПЕРИПД ЗА
ИСПЛАТУ ПТПРЕМНИНЕ ПД ПЕРИПДА УТВРЂЕНПГ ПДРЕДБАМА ТПГ ЗАКПНА. ПСИМ ТПГА, ЗАППСЛЕНИ НЕ МПЖЕ ДА
ПСТВАРИ ПРАВП НА ПТПРЕМНИНУ ЗА ПЕРИПД ЗА КПЈИ МУ ЈЕ ВЕЋ ИСПЛАЋЕНА, КПД ИСТПГ ИЛИ ДРУГПГ ППСЛПДАВЦА.
• ГАРАНТПВАНИ ИЗНПС ПТПРЕМНИНЕ ЗАППСЛЕНПГ, КПМЕ СЕ ЗБПГ ТЕХНПЛПЩКИХ, ЕКПНПМСКИХ ИЛИ
ПРГАНИЗАЦИПНИХ ПРПМЕНА, ДАЈЕ ПТКАЗ УГПВПРА П РАДУ, УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА ОЕГПВПЈ ПРПСЕШНПЈ МЕСЕШНПЈ
ЗАРАДИ ИСПЛАЋЕНПЈ ЗА ППСЛЕДОА ТРИ МЕСЕЦА КПЈА ПРЕТХПДЕ МЕСЕЦУ У КПЈЕМ СЕ ПТПРЕМНИНА ИСПЛАЋУЈЕ.
ДРУКШИЈЕ ППСТУПАОЕ НИЈЕ ДППУЩТЕНП.
Заппсленпм кпме је, услед технплпшких, екпнпмских или прганизаципних прпмена, престап радни пднпс
пп пснпву птказа угпвпра п раду пд стране ппслпдавца, не престају сва права из раднпг пднпса.

Напрптив, Закпнпм п раду гарантује му се пствариваое пдређених права и накпн дпбијаоа птказа. Оихпвп
пствариваое временски је пграниченп, у зависнпсти пд стажа псигураоа и гпдина живпта заппсленпг.

Ппслпдавац кпји из наведених разлпга пткаже угпвпр п раду заппсленпм, не мпже на истим ппслпвима да
заппсли другп лице у рпку пд наредних шест месеци. Акп пре истека тпг рпка настане пптреба за
пбављаоем таквих ппслпва, преднпст за закључиваое угпвпра п раду има заппслени кпме је престап
радни пднпс.

Заппслени кпме ппслпдавац, ппсле исплате птпремнине, пткаже угпвпр п раду збпг престанка пптребе за
оегпвим радпм, пстварује следећа права, и тп:
1) правп на нпвчану накнаду;
2) правп на пензијскп и инвалидскп псигураое;
3) правп на здравствену заштиту.

82
4. КЛАУЗУЛА ЗАБРАНЕ КПНКУРЕНЦИЈЕ

• КЛАУЗУЛА П ЗАБРАНИ КПНКУРЕНЦИЈЕ ЩТИТИ ППСЛПДАВЦА ПД НЕПВЛАЩЋЕНПГ


ПРЕНПЩЕОА, ПДНПСНП ПДАВАОА ВАЖНИХ ППСЛПВНИХ ИНФПРМАЦИЈА, ПРПФЕСИПНАЛНИХ ТАЈНИ,
ТЕХНПЛПЩКИХ ИНПВАЦИЈА И СЛИШНП.
• СУБЈЕКТИМА РАДНПГ ПДНПСА ПМПГУЋАВА СЕ ДА УГПВПРПМ П РАДУ УТВРДЕ ППСЛПВЕ КПЈЕ
ЗАППСЛЕНИ, ПП ПСНПВУ ЗАБРАНЕ КПНКУРЕНЦИЈЕ, НЕ МПЖЕ ПБАВЉАТИ. ЩТАВИЩЕ, УГПВПРПМ П
РАДУ МПЖЕ СЕ ПРЕДВИДЕТИ ДА СЕ ПРАВИЛА П ЗАБРАНИ КПНКУРЕНЦИЈЕ ПРИМЕОУЈУ И ПП
ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА ЗАППСЛЕНПГ. У ТАКВИМ СЛУШАЈЕВИМА, ЗАБРАНА МПЖЕ ДА ТРАЈЕ И ПП
НЕКПЛИКП ГПДИНА.
• СУБЈЕКТИ РАДНПГ ПДНПСА УГПВПРПМ П РАДУ МПГУ ДА УТВРДЕ ППСЛПВЕ КПЈЕ ЗАППСЛЕНИ НЕ
МПЖЕ ПБАВЉАТИ БЕЗ САГЛАСНПСТИ ППСЛПДАВЦА. ТАКВП УГПВАРАОЕ МПГУЋЕ ЈЕ САМП ППД
ПДРЕЂЕНИМ УСЛПВИМА. ТИ УСЛПВИ УТВРЂУЈУ СЕ ЗАКПНПМ, А У ИЗВЕСНПЈ МЕРИ И
КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ П РАДУ. КРЩЕОЕ ЗАБРАНЕ
КПНКУРЕНЦИЈЕ ПД СТРАНЕ ЗАППСЛЕНПГ ППДРАЗУМЕВА ОЕГПВУ ПДГПВПРНПСТ ЗА ЩТЕТУ
ПРИШИОЕНУ ППСЛПДАВЦУ.
УСЛПВИ ЗА УТВРЂИВАОЕ ЗАБРАНЕ КПНКУРЕНЦИЈЕ
• УГПВПРПМ П РАДУ МПГУ СЕ УТВРДИТИ ППСЛПВИ КПЈЕ ЗАППСЛЕНИ НЕ МПЖЕ ДА ПБАВЉА У СВПЈЕ ИМЕ И
ЗА СВПЈ РАШУН, КАП И У ИМЕ И ЗА РАШУН ДРУГПГ ПРАВНПГ ИЛИ ФИЗИШКПГ ЛИЦА, БЕЗ САГЛАСНПСТИ
ППСЛПДАВЦА.
• ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ МПЖЕ СЕ УТВРДИТИ САМП АКП ППСТПЈЕ УСЛПВИ ДА ЗАППСЛЕНИ РАДПМ КПД
ППСЛПДАВЦА СТЕКНЕ НПВА, ППСЕБНП ВАЖНА ТЕХНПЛПЩКА ЗНАОА, УСППСТАВИ КПНТАКТ СА ЩИРИМ
КРУГПМ ППСЛПВНИХ ПАРТНЕРА ИЛИ ДПЂЕ ДП САЗНАОА ВАЖНИХ ППСЛПВНИХ ИНФПРМАЦИЈА И ТАЈНИ.
ВАН ТИХ СЛУШАЈЕВА НЕ МПЖЕ СЕ УТВРЂИВАТИ, ЈЕР БИ СЕ ТАКВП ППСТУПАОЕ СМАТРАЛП НЕЗАКПНИТИМ.
• РАДНППРАВНИ ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ КПНКУРЕНЦИЈЕ УСТАНПВЉЕН ЈЕ С ЦИЉЕМ ДА СЕ ППСЛПДАВАЦ
ЗАЩТИТИ ПД МПГУЋЕГ ПРЕНПЩЕОА ВАЖНИХ ТЕХНПЛПЩКИХ ЗНАОА КПНКУРЕНТСКИМ ИЛИ ДРУГИМ
ПРГАНИЗАЦИЈАМА. ПСИМ ТПГА, ППСЛПДАВАЦ СЕ ОПМЕ ЩТИТИ И ПД МПГУЋИХ ЗЛПУППТРЕБА ИЛИ
МПГУЋЕГ ПРЕНПЩЕОА ВАЖНИХ ППСЛПВНИХ ИНФПРМАЦИЈА, ПДНПСНП ТАЈНИ ДРУГИМ ППСЛПДАВЦИМА.
• ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ НЕ МПЖЕ СЕ ПДНПСИТИ НА НЕПГРАНИШЕН ПРПСТПР. НАПРПТИВ, ВЕЗУЈЕ СЕ ЗА
ТЕРИТПРИЈУ КПЈА СЕ ПДРЕЂУЈЕ КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ И УГПВПРПМ П РАДУ.
ПРИ ОЕНПМ ПДРЕЂИВАОУ, МПРА СЕ ВПДИТИ РАШУНА П ВРСТИ И ПРИРПДИ ППСЛА НА КПЈИ СЕ ПДНПСИ.
84
ППСЛЕДИЦЕ КРШЕОА ЗАБРАНЕ
КПНКУРЕНЦИЈЕ

• КЛАУЗУЛА ЗАБРАНЕ КПНКУРЕНЦИЈЕ ППДРАЗУМЕВА ПБАВЕЗУ ЗАППСЛЕНПГ ДА ЈЕ ППЩТУЈЕ.


У ПРАКТИШНПМ СМИСЛУ, ТП ЗНАШИ ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ДУЖАН ДА СЕ УЗДРЖАВА ПД РАДОИ
И АКТИВНПСТИ КПЈЕ ЈПЈ ПРПТИВУРЕШЕ. УПСТАЛПМ, ТАКВП ППНАЩАОЕ У ИНТЕРЕСУ ЈЕ НЕ
САМП ППСЛПДАВЦА НЕГП И ЗАППСЛЕНПГ.
• КРЩЕОЕ ЗАБРАНЕ МПЖЕ СЕ НЕГАТИВНП ПДРАЗИТИ НА ППСЛПВНЕ РЕЗУЛТАТЕ ППСЛПДАВЦА,
ЩТП НЕ ИДЕ У ПРИЛПГ ЗАППСЛЕНПМ, ЈЕР ППСЛПВНИ НЕУСПЕХ ППСЛПДАВЦА МПЖЕ
ДПВЕСТИ ДП СМАОЕОА ЗАРАДЕ И ППГПРЩАОА ДРУГИХ УСЛПВА РАДА. И ППРЕД ТПГА, ДП ОЕНПГ
КРЩЕОА ИПАК ДПЛАЗИ, ШАК И У ЗЕМЉАМА У КПЈИМА СЕ ТАКВЕ ППЈАВЕ ПЩТРП САНКЦИПНИЩУ.
• НЕППСТУПАОЕ ПП ЗАБРАНИ КПНКУРЕНЦИЈЕ МПЖЕ ДПВЕСТИ ДП МАТЕРИЈАЛНЕ ПДГПВПРНПСТИ
ЗАППСЛЕНПГ. С ТИМ У ВЕЗИ, ЗАКПНПМ П РАДУ ПРППИСАНП ЈЕ ДА ППСЛПДАВАЦ ИМА ПРАВП ДА
85
ПД ЗАППСЛЕНПГ, КПЈИ ЈЕ ЗАБРАНУ ПРЕКРЩИП, ЗАХТЕВА НАКНАДУ ПРИШИОЕНЕ ЩТЕТЕ.
ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ ПП ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА

• ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ МПЖЕ ДА БУДЕ АКТУЕЛНА И ПП ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА


ЗАППСЛЕНПГ. РАЗЛПЗИ ЗА ТП УГЛАВНПМ СУ ИСТИ КАП И РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ
СЕ ПРИМЕОУЈЕ У ТПКУ РАДНПГ ПДНПСА. ЩТАВИЩЕ, ППСЛПДАВЦУ ЈЕ ППНЕКАД ВИЩЕ
СТАЛП ДП ОЕНПГ ППЩТПВАОА НАКПН ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА ЗАППСЛЕНПГ, НЕГП
ПРЕ ТПГА. ИЗ ТИХ РАЗЛПГА, НЕ ТРЕБА ДА ШУДИ ЩТП СЕ СВЕ ШЕЩЋЕ КПРИСТИ И ПП
ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА ЗАППСЛЕНПГ.
• УГПВПРПМ П РАДУ, У СМИСЛУ ПДРЕДАБА ШЛАНА 162. ЗАКПНА П РАДУ, МПЖЕ СЕ
ПДРЕДИТИ ДА ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ ТРАЈЕ НЕ САМП ЗА ВРЕМЕ РАДНПГ ПДНПСА
НЕГП И ПП ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА ЗАППСЛЕНПГ. ПГРАНИШЕОЕ ОЕНПГ ТРАЈАОА У
ТПКУ РАДНПГ ПДНПСА НЕ ППСТПЈИ. МЕЂУТИМ, ПП ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА
ЗАППСЛЕНПГ МПЖЕ ТРАЈАТИ НАЈДУЖЕ ДВЕ ГПДИНЕ. УГПВАРАОЕ ЗАБРАНЕ ЈЕ МПГУЋЕ,
ППД УСЛПВПМ ДА СЕ ППСЛПДАВАЦ ПБАВЕЖЕ ДА ЋЕ ЗАППСЛЕНПМ ИСПЛАТИТИ НПВШАНУ
НАКНАДУ У УГПВПРЕНПЈ ВИСИНИ, КАКП БИ ГА ПБЕЩТЕТИП ЗБПГ ОЕНПГ ППЩТПВАОА. АКП
ППСЛПДАВАЦ НА ТП НИЈЕ
СПРЕМАН, ЗАППСЛЕНИ НИЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПП ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА ПРИДРЖАВА86
ПБАВЕЗА КПЈЕ ИЗ ЗАБРАНЕ ПРПИСТИШУ.
ПДГПВПРНПСТ СУБЈЕКАТА РАДНПГ ПДНПСА

• РАДНИ ПДНПС НЕ ППДРАЗУМЕВА САМП ПРАВА И ПБАВЕЗЕ НЕГП И


ПДГПВПРНПСТ ППСЛПДАВЦА И ЗАППСЛЕНПГ. ПДГПВПРНПСТ МПЖЕ БИТИ ПРАВНЕ
И ВАНПРАВНЕ ПРИРПДЕ. ЗА СУБЈЕКТЕ РАДНПГ ПДНПСА И СТРУШНУ ЈАВНПСТ ВЕЋИ
ЗНАШАЈ ИМА ПРАВНА ПДГПВПРНПСТ.
• ПРАВНА ПДГПВПРНПСТ МПЖЕ БИТИ ДИСЦИПЛИНСКЕ, МАТЕРИЈАЛНЕ,
ПРЕКРЩАЈНП-АДМИНИСТРАТИВНЕ, ПРИВРЕДНП-ПРЕСТУПНЕ И КРИВИШНЕ ПРИРПДЕ. У
ПКВИРУ РАДНПГ ПРАВА ИЗУШАВАЈУ СЕ САМП ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА
ПДГПВПРНПСТ СУБЈЕКАТА РАДНПГ ПДНПСА.

87
ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ
• ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ ЈЕ ПРАВНА ПДГПВПРНПСТ ЗАППСЛЕНПГ ЗА ППВРЕДУ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ, ПДНПСНП РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ.
• ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ ППДРАЗУМЕВА ППСТПЈАОЕ ППВРЕДЕ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ И КРИВИЦЕ ЗАППСЛЕНПГ.
- ППВРЕДА РАДНЕ ПБАВЕЗЕ СМАТРА СЕ ПБЈЕКТИВНИМ УСЛПВПМ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПДГПВПРНПСТИ. САГЛАСНП ПРИНЦИПУ
ЛЕГАЛИТЕТА, ППВРЕДА МПРА БИТИ ПРППИСАНА ПРЕ НЕГП ЩТП ЈЕ УШИОЕНА. АКП ППВРЕДЕ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ НИСУ ПРППИСАНЕ, НЕМА
НИ УСЛПВА ЗА УТВРЂИВАОЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПДГПВПРНПСТИ ЗАППСЛЕНИХ.
- ППВРЕДА РАДНЕ ПБАВЕЗЕ ППСТПЈИ АКП ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ИЗВРЩИП РАДОУ КПЈПМ СЕ ПРППИСАНА РАДНА ПБАВЕЗА ППВРЕЂУЈЕ
ИЛИ УГРПЖАВА. ТАКВА РАДОА МПЖЕ СЕ ИЗВРЩИТИ ШИОЕОЕМ ИЛИ НЕШИОЕОЕМ. ЗА ОЕНП ППСТПЈАОЕ ЗНАШАЈНА ЈЕ И КРИВИЦА
ЗАППСЛЕНПГ. БЕЗ КРИВИЦЕ НЕМА НИ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПДГПВПРНПСТИ.
• РАДОА ИЗВРЩЕОА ППВРЕДЕ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ ПДРЕЂУЈЕ СЕ У ЗАВИСНПСТИ ПД НАШИНА, МЕСТА, ВРЕМЕНА, ТЕЖИНЕ, ППАСНПСТИ И
ЗНАШАЈА УШИОЕНЕ ППВРЕДЕ ПРАВА И ПБАВЕЗА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА. ДАКЛЕ, ППТРЕБНП ЈЕ ДА СЕ ППВРЕДА МПЖЕ ППДВЕСТИ СА
МЕСТПМ РАДА, ПДНПСНП ДА ЈЕ ИЗВРЩЕНА НА РАДУ ИЛИ У ВЕЗИ СА РАДПМ.
• ДИСЦИПЛИНСКЕ ПДГПВПРНПСТИ НЕМА БЕЗ ИСПУОЕОА ПДРЕЂЕНИХ УСЛПВА. ТАКВИМ УСЛПВИМА СМАТРАЈУ СЕ:
1) ПРППИСИВАОЕ ППВРЕДА РАДНЕ ДУЖНПСТИ;
2) УТВРЂИВАОЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРГАНА, ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА И ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА;
3) ППСТПЈАОЕ ППВРЕДЕ РАДНЕ ДУЖНПСТИ, ПДНПСНП РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ;
4) ППКРЕТАОЕ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА ПД СТРАНЕ НАДЛЕЖНПГ ПРГАНА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ ИЛИ ДРУГИМ ПРППИСПМ;
5) ВПЂЕОЕ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРГАНПМ, ПДНПСНП ПРГАНИМА;
6) ППСТПЈАОЕ КРИВИЦЕ ЗАППСЛЕНПГ ЗА УШИОЕНУ ППВРЕДУ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ.

• ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ ВЕЗУЈЕ СЕ САМП ЗА ЗАППСЛЕНПГ, ЈЕР ППСЛПДАВАЦ НЕ МПЖЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПДГПВАРАТИ
88
МАТЕРИЈАЛНА ПДГПВПРНПСТ
• МАТЕРИЈАЛНА ПДГПВПРНПСТ СУБЈЕКАТА РАДНПГ ПДНПСА ППДРАЗУМЕВА ОИХПВУ ПДГПВПРНПСТ ЗА ПРПУЗРПКПВАНУ ЩТЕТУ.
• У ППГЛЕДУ ВИНПСТИ, ЗАППСЛЕНИ ЈЕ ПДГПВПРАН ЗА ЩТЕТУ КПЈУ НАМЕРНП ИЛИ ИЗ КРАЈОЕ НЕПАЖОЕ ПРПУЗРПКУЈЕ
ППСЛПДАВЦУ. ТАКП НАСТАЛУ ЩТЕТУ ДУЖАН ЈЕ ДА НАДПКНАДИ ППСЛПДАВЦУ.
• ТРЕБА РАЗЛИКПВАТИ ТРИ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПДГПВПРНПСТИ, ПДНПСНП ПДГПВПРНПСТИ ЗА НАКНАДУ ЩТЕТЕ, И ТП:
1) ПДГПВПРНПСТ ЗАППСЛЕНПГ ЗА ЩТЕТУ ПРПУЗРПКПВАНУ ППСЛПДАВЦУ;
2) ПДГПВПРНПСТ ЗА ЩТЕТУ КПЈУ ЗАППСЛЕНИ ПРПУЗРПКУЈЕ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ (УКПЛИКП ППСЛПДАВАЦ
НАДПКНАДИ ЩТЕТУ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ, ИМА ПРАВП НА ПБЕЩТЕЋЕОЕ ПД ЗАСППЛЕНПГ КПЈИ ЈЕ ЩТЕТУ ПРИШИНИП –
ТЗВ. ПРАВП НА РЕГРЕС;
3) ПДГПВПРНПСТ ППСЛПДАВЦА ЗА ЩТЕТУ ПРПУЗРПКПВАНУ ЗАППСЛЕНПМ.

УСЛПВИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПДГПВПРНПСТИ:


А) ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНИ У РАДНПМ ПДНПСУ КПД ППСЛПДАВЦА;
Б) ДА ЈЕ ЩТЕТА ПРПУЗРПКПВАНА НА РАДУ ИЛИ У ВЕЗИ СА РАДПМ;
В) ДА ИЗМЕЂУ ППНАЩАОА ЗАППСЛЕНПГ (ШИОЕОА ИЛИ НЕШИОЕОА) И НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ППСТПЈИ УЗРПШНП-ППСЛЕДИШНА
ВЕЗА;
Г) ДА ЈЕ ЩТЕТА НАСТУПИЛА;
Д) ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ЩТЕТУ ПРПУЗРПКПВАП НАМЕРНП ИЛИ ИЗ КРАЈОЕ НЕПАЖОЕ.
89
ПДГПВПРНПСТ КАДА ШТЕТУ ПРИЧИНИ ВИШЕ ЗАППСЛЕНИХ:

АКП ЩТЕТУ НАМЕРНП ИЛИ ИЗ КРАЈОЕ НЕПАЖОЕ ПРПУЗРПКУЈЕ ВИЩЕ ЗАППСЛЕНИХ:


1) СВАКИ ЗАППСЛЕНИ ПДГПВАРА ЗА ДЕП ЩТЕТЕ КПЈИ ЈЕ ПРПУЗРПКПВАП
(ПРИНЦИП ЛИШНЕ ПДГПВПРНПСТИ ЩТЕТНИКА);
2) СВИ ЗАППСЛЕНИ ППДЈЕДНАКП ПДГПВАРАЈУ И ЩТЕТУ НАДПКНАЂУЈУ У
ЈЕДНАКИМ ДЕЛПВИМА, АКП СЕ НЕ МПЖЕ УТВРДИТИ ППЈЕДИНАШНИ УДЕП СВАКПГ ПД
ОИХ У ОЕНПМ НАСТАЈАОУ (ПРИНЦИП ППДЕЉЕНЕ ПДГПВПРНПСТИ ЩТЕТНИКА);
3) ЗАППСЛЕНИ ПДГПВАРАЈУ СПЛИДАРНП ЗА ЩТЕТУ (ПП ПРИНЦИПУ ЈЕДАН ЗА
СВЕ И СВИ ЗА ЈЕДНПГ) АКП СУ ЈЕ ПРПУЗРПКПВАЛИ КРИВИШНИМ ДЕЛПМ СА
УМИЩЉАЈЕМ (ПРИНЦИП СПЛИДАРНЕ ПДГПВПРНПСТИ ЩТЕТНИКА).
ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА
• РАДНИ ПДНПС ЈЕ ДПБРПВПЉНИ ПДНПС ИЗМЕЂУ ЗАППСЛЕНПГ И ППСЛПДАВЦА. ТРАЈЕ ДПК ИЗМЕЂУ ОИХ ППСТПЈИ САГЛАСНПСТ
ЗА ОЕГПВП ТРАЈАОЕ, ПДНПСНП ДПК ППСТПЈЕ ЗАКПНСКИ И ДРУГИ УСЛПВИ ЗА ОЕГПВП ТРАЈАОЕ.
НАЧИНИ И ПСНПВИ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА
ПРЕМА ЗАКПНУ П РАДУ
• П ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА ДПНПСИ СЕ ПДГПВАРАЈУЋИ АКТ. ОИМЕ СЕ УТВРЂУЈЕ И ПСНПВ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА.
АКТ П ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА НИЈЕ НЕППХПДАН У СЛУШАЈУ ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ И СППРАЗУМНПГ РАСКИДА
РАДНПГ ПДНПСА.
• ПСНПВПМ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА СМАТРАЈУ СЕ ПРАВНЕ ШИОЕНИЦЕ ЗА КПЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК ВЕЗУЈЕ. ПСНПВ МПРА БИТИ
ЈАСАН, ЗАКПНИТ И НЕДВПСМИСЛЕН.

 НАШИНИ И ПСНПВИ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА, ПП ПРАВИЛУ, УТВРЂУЈУ СЕ ЗАКПНПМ. САГЛАСНП ПДРЕДБАМА ЗАКПНА П РАДУ,
РАДНИ ПДНПС ПРЕСТАЈЕ:

1) ПП СИЛИ ЗАКПНА; 2) СППРАЗУМПМ ЗАППСЛЕНПГ И ППСЛПДАВЦА; 3) ПП ПСНПВУ ПТКАЗА ПД СТРАНЕ


ППСЛПДАВЦА; 4) ПП ПСНПВУ ПТКАЗА ПД СТРАНЕ ЗАППСЛЕНПГ; 5) ПП ДРУГИМ ПСНПВИМА, У СКЛАДУ СА
ЗАКПНПМ.

91
(1) ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА НЕЗАВИСНП ПД ВПЉЕ
ЗАППСЛЕНПГ И ВПЉЕ ППСЛПДАВЦА (ПП СИЛИ ЗАКПНА):

 ЗАППСЛЕНПМ ПРЕСТАЈА РАДНИ ПДНПС НЕЗАВИСНП ПД ОЕГПВЕ ВПЉЕ И ВПЉЕ ППСЛПДАВЦА:


1) АКП ЈЕ НА НАШИН ПРППИСАН ЗАКПНПМ УТВРЂЕНП ДА ЈЕ КПД ЗАППСЛЕНПГ ДПЩЛП ДП ГУБИТКА РАДНЕ
СППСПБНПСТИ – ДАНПМ ДПСТАВЉАОА ПРАВНПСНАЖНПГ РЕЩЕОА П УТВРЂИВАОУ ГУБИТКА РАДНЕ СППСПБНПСТИ;
2) АКП МУ ЈЕ, ПП ПДРЕДБАМА ЗАКПНА, ПДНПСНП ПРАВНПСНАЖНПЈ ПДЛУЦИ СУДА ИЛИ ДРУГПГ ПРГАНА, ЗАБРАОЕНП
ДА ПБАВЉА ПДРЕЂЕНЕ ППСЛПВЕ, А НЕ МПЖЕ ДА МУ СЕ ПБЕЗБЕДИ ПБАВЉАОЕ ДРУГИХ ППСЛПВА – ДАНПМ
ДПСТАВЉАОА ПРАВНПСНАЖНЕ ПДЛУКЕ;
3) АКП ЗБПГ ИЗДРЖАВАОА КАЗНЕ ЗАТВПРА МПРА ДА БУДЕ ПДСУТАН СА РАДА У ТРАЈАОУ ДУЖЕМ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ –
ДАНПМ СТУПАОА НА ИЗДРЖАВАОЕ КАЗНЕ;
4) АКП МУ ЈЕ ИЗРЕШЕНА МЕРА БЕЗБЕДНПСТИ, ВАСПИТНА ИЛИ ЗАЩТИТНА МЕРА У ТРАЈАОУ ДУЖЕМ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ
И ЗБПГ ТПГА МПРА ДА БУДЕ ПДСУТАН СА РАДА – ДАНПМ ППШЕТКА ПРИМЕОИВАОА ТЕ МЕРЕ;
5) У СЛУШАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА ППСЛПДАВЦА,

92
2. СППРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА
• РАДНИ ПДНПС МПЖЕ ДА ПРЕСТАНЕ НА ПСНПВУ ПИСАНПГ СППРАЗУМА ППСЛПДАВЦА И
ЗАППСЛЕНПГ.
• ПРЕ ППТПИСИВАОА СППРАЗУМА, ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПГ ПИСАНИМ
ПУТЕМ ПБАВЕСТИ П ППСЛЕДИЦАМА ДП КПЈИХ ДПЛАЗИ У ПСТВАРИВАОУ ПРАВА ЗА
СЛУШАЈ НЕЗАППСЛЕНПСТИ (ПДНПСНП, У ПВПМ СЛУШАЈУ ЗАППСЛЕНИ НЕМА ПРАВА ИЗ
ПСИГУРАОА ЗА СЛУШАЈ НЕЗАППСЛЕНПСТИ).

3. ПТКАЗ ПД СТРАНЕ ЗАППСЛЕНПГ


• ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП ДА ППСЛПДАВЦУ ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ.
• ПТКАЗ УГПВПРА П РАДУ ЗАППСЛЕНИ ДПСТАВЉА ППСЛПДАВЦУ У ПИСАНПМ ПБЛИКУ, НАЈМАОЕ
15 ДАНА ПРЕ ДАНА КПЈИ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ НАВЕП КАП ДАН ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА
(ПТКАЗНИ РПК).
• ППШТИМ АКТПМ ИЛИ УГПВПРПМ П РАДУ МПЖЕ ДА СЕ УТВРДИ ДУЖИ ПТКАЗНИ РПК АЛИ НЕ
ДУЖИ ПД 30 ДАНА.
93
4) ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА ПП ПСНПВУ ПТКАЗА ПД СТРАНЕ
ППСЛПДАВЦА
ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА ПД СТРАНЕ ППСЛПДАВЦА РЕГУЛИСАН ЈЕ НА
МЕЂУНАРПДНПМ НИВПУ - КПНВЕНЦИЈПМ МЕЂУНАРПДНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА БР. 158
П ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА НА ИНИЦИЈАТИВУ ППСЛПДАВЦА ПД 1982. ГПДИНЕ,
И ИСТПИМЕНЕ ПРЕППРУКЕ БР. 119 ПД 1963. ГПДИНЕ.
• ДА БИ ППСЛПДАВАЦ МПГАП ДА ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ ЗАППСЛЕНП МПРА ДА ППСТПЈЕ
ППРАВДАНИ РАЗЛПЗИ.
 ЗАКПНПМ П РАДУ УТВРЂЕН ЈЕ ВЕЋИ БРПЈ ТАКВИХ РАЗЛПГА:
• АКП ЗА ТП ППСТПЈИ ППРАВДАН РАЗЛПГ КПЈИ СЕ ПДНПСИ НА РАДНУ СППСПБНПСТ
ЗАППСЛЕНПГ И ОЕГПВП ППНАЩАОЕ;
• АКП СВПЈПМ КРИВИЦПМ УШИНИ ППВРЕДУ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ;
• АКП НЕ ППЩТУЈЕ РАДНУ ДИСЦИПЛИНУ;
• АКП ЗА ТП ППСТПЈИ ППРАВДАН РАЗЛПГ КПЈИ СЕ ПДНПСИ НА ППТРЕБЕ ППСЛПДАВЦА
94
МЕРЕ ЗА НЕППШТПВАОЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ПДНПСНП ППВРЕДУ РАДНИХ ПБАВЕЗА*

• УМЕСТП ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ, ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ЗАППСЛЕНПМ ЗА ППВРЕДУ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ
ИЛИ НЕППЩТПВАОЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ДА ИЗРЕКНЕ ЈЕДНУ ПД СЛЕДЕЋИХ МЕРА:
1) ПРИВРЕМЕНП УДАЉЕОЕ СА РАДА БЕЗ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, У ТРАЈАОУ ПД ЈЕДНПГ ДП 15 РАДНИХ ДАНА;
2) НПВШАНУ КАЗНУ У ВИСИНИ ДП 20% ПСНПВНЕ ЗАРАДЕ ЗАППСЛЕНПГ ЗА МЕСЕЦ У КПМЕ ЈЕ НПВШАНА
КАЗНА ИЗРЕШЕНА, У ТРАЈАОУ ДП ТРИ МЕСЕЦА, КПЈА СЕ ИЗВРЩАВА ПБУСТАВПМ ПД ЗАРАДЕ, НА ПСНПВУ
РЕЩЕОА ППСЛПДАВЦА П ИЗРЕШЕНПЈ МЕРИ;
3) ПППМЕНУ СА НАЈАВПМ ПТКАЗА У КПЈПЈ СЕ НАВПДИ ДА ЋЕ ППСЛПДАВАЦ ЗАППСЛЕНПМ ПТКАЗАТИ
УГПВПР П РАДУ БЕЗ ППНПВНПГ УППЗПРЕОА, АКП У НАРЕДНПМ РПКУ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ УШИНИ ИСТУ
ППВРЕДУ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ ИЛИ НЕППЩТПВАОЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ.

*ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ИЗРЕКНЕ ПВЕ МЕРЕ УМЕСТП ДА ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ АКП СМАТРА ДА
ППСТПЈЕ ПЛАКЩАВАЈУЋЕ ПКПЛНПСТИ ИЛИ ДА ППВРЕДА РАДНЕ ПБАВЕЗЕ, ПДНПСНП НЕППЩТПВАОЕ
РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, НИЈЕ ТАКВЕ ПРИРПДЕ ДА ЗАППСЛЕНПМ ТРЕБА ДА ПРЕСТАНЕ РАДНИ ПДНПС.

95
ППСТУПАК ПРЕ ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА ИЛИ ИЗРИЦАОА ДРУГЕ МЕРЕ*
• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕ ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ ЗАППСЛЕНПГ ПИСАНИМ ПУТЕМ УППЗПРИ НА
ППСТПЈАОЕ РАЗЛПГА ЗА ПТКАЗ УГПВПРА П РАДУ И ДА МУ ПСТАВИ РПК ПД НАЈМАОЕ ПСАМ ДАНА ПД ДАНА
ДПСТАВЉАОА УППЗПРЕОА ДА СЕ ИЗЈАСНИ НА НАВПДЕ ИЗ УППЗПРЕОА.
• ПБАВЕЗА ДПСТАВЉАОА ПИСАНПГ УППЗПРЕОА ППСТПЈИ САМП У СЛУШАЈУ КАДА ЗАППСЛЕНИ СВПЈПМ
КРИВИЦПМ УШИНИ ППВРЕДУ РАДНЕ ПБАВЕЗЕ И КАДА ЗАППСЛЕНИ НЕ ППЩТУЈЕ РАДНУ ДИСЦИПЛИНУ.
 САДРЖАЈ УППЗПРЕОА: У УППЗПРЕОУ ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА НАВЕДЕ:
1) ПСНПВ ЗА ДАВАОЕ ПТКАЗА,
2) ШИОЕНИЦЕ И ДПКАЗЕ КПЈИ УКАЗУЈУ ДА СУ СЕ СТЕКЛИ УСЛПВИ ЗА ПТКАЗ И
3) ДА ЗАППСЛЕНПМ ПСТАВИ РПК ПД НАЈМАОЕ ПСАМ ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА УППЗПРЕОА ДА СЕ
ИЗЈАСНИ П НАВПДИМА САДРЖАНИМ У УППЗПРЕОУ
• УППЗПРЕОЕ СЕ ЗАППСЛЕНПМ ДПСТАВЉА ЛИШНП У ПРПСТПРИЈАМА ППСЛПДАВЦА, НА АДРЕСУ ПРЕБИВАЛИЩТА
ИЛИ БПРАВИЩТА ЗАППСЛЕНПГ.
• ЗАППСЛЕНИ УЗ ИЗЈАЩОЕОЕ МПЖЕ ДА ПРИЛПЖИ МИЩЉЕОЕ СИНДИКАТА ШИЈИ ЈЕ ШЛАН, У РПКУ ПДРЕЂЕНПМ ЗА
ДАВАОЕ ПДГПВПРА НА ДАТП УППЗПРЕОЕ. ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА РАЗМПТРИ ПРИЛПЖЕНП МИЩЉЕОЕ
СИНДИКАТА.
96
 РПК ЗАСТАРЕЛПСТИ
• ПТКАЗ УГПВПРА П РАДУ ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДАТИ ЗАППСЛЕНПМ:
- У РПКУ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ ПД ДАНА САЗНАОА ЗА ШИОЕНИЦЕ КПЈЕ СУ ПСНПВ ЗА ДАВАОЕ ПТКАЗА (СУБЈЕКТИВНИ
РПК),
- ПДНПСНП У РПКУ ПД ГПДИНУ ДАНА ПД ДАНА НАСТУПАОА ШИОЕНИЦА КПЈЕ СУ ПСНПВ ЗА ДАВАОЕ ПТКАЗА
(ПБЈЕКТИВНИ РПК).
• УКПЛИКП ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ПРАВНПСНАЖНП ПСУЂЕН ЗА КРИВИШНП ДЕЛП НА РАДУ ИЛИ У ВЕЗИ СА РАДПМ
ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДАТИ ЗАППСЛЕНПМ НАЈКАСНИЈЕ ДП ИСТЕКА РПКА ЗАСТАРЕЛПСТИ ЗА КРИВИШНП ДЕЛП
УТВРЂЕНП ЗАКПНПМ.
 УГПВПР П РАДУ ПТКАЗУЈЕ СЕ РЕШЕОЕМ.
• ДА БИ БИЛП ПУНПВАЖНП, РЕЩЕОЕ МПРА ДА:
А) ЈЕ САШИОЕНП У ПИСАНПЈ ФПРМИ;
Б) САДРЖИ ПБРАЗЛПЖЕОЕ РАЗЛПГА ЗА ДАВАОЕ ПТКАЗА; В) САДРЖИ ППУКУ П ПРАВНПМ ЛЕКУ.
АКП РЕЩЕОЕ НЕ САДРЖИ НАВЕДЕНЕ ЕЛЕМЕНТЕ И АКП НИЈЕ САШИОЕНП У ПИСАНПЈ ФПРМИ НЕ МПЖЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНИМ
АКТПМ И ПП ОЕМУ СЕ НЕ МПЖЕ ППСТУПАТИ.
97
ППСЕБНА ЗАШТИТА ПД ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ
• ППСЕБНА ЗАЩТИТА ПД ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ ПД СТРАНЕ ППСЛПДАВЦА ПРППИСАНА ЈЕ
ЗАКПНПМ П РАДУ. ПРАВП НА ТАКВУ ЗАЩТИТУ ИМАЈУ:
1) ЗАППСЛЕНА ТРУДНИЦА;
2) ЗАППСЛЕНА ППРПДИЉА;
3) ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ПДСУСТВУЈЕ СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ИЛИ ППСЕБНЕ НЕГЕ
ДЕТЕТА (МАЈКА ИЛИ ПТАЦ ДЕТЕТА, А ППД ПДРЕЂЕНИМ УСЛПВИМА И УСВПЈИЛАЦ,
ХРАНИТЕЉ ИЛИ СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА, КАП И ЛИЦЕ КПМЕ ЈЕ, У СКЛАДУ СА ПРППИ-
СИМА П УСВПЈЕОУ, УПУЋЕНП ДЕТЕ НА ПРИЛАГПЂАВАОЕ ПРЕ ЗАСНИВАОА УСВПЈЕ-
ОА);
4) ПРЕДСТАВНИК ЗАППСЛЕНИХ;
5) ШЛАН СИНДИКАТА;
6) УШЕСНИК У СИНДИКАЛНИМ АКТИВНПСТИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.
ПРАВП НА ПТКАЗНИ РПК
• ПТКАЗНИ РПК ППДРАЗУМЕВА ВРЕМЕ У КПМЕ ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП И ПБАВЕЗУ
ДА ПСТАНЕ НА ППСЛУ И НАКПН ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ. СВРХА ПТКАЗНПГ РПКА
ЈЕ У ТПМЕ ДА СЕ ЗАППСЛЕНПМ ПМПГУЋИ ДА НАЂЕ НПВИ ППСАП, А ППСЛПДАВЦУ
ДА У ВРЕМЕ ПТКАЗНПГ РПКА ПБЕЗБЕДИ ДРУГПГ КАНДИДАТИ ЗА ППСАП.
 КП ИМА ПРАВП НА ПТКАЗНИ РПК?
ЗАППСЛЕНИ КПМЕ ЈЕ УГПВПР П РАДУ ПТКАЗАН ЗБПГ ТПГА ЩТП НЕ ПСТВАРУЈЕ
ППТРЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА, ПДНПСНП НЕМА ППТРЕБНА ЗНАОА И СППСПБНПСТИ ЗА
ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА НА КПЈИМА РАДИ, ИМА ПРАВП НА ПТКАЗНИ РПК КПЈИ СЕ
УТВРЂУЈЕ КПЛЕКТИВНИМ УГПВПРПМ, ПРАВИЛНИКПМ П РАДУ ИЛИ УГПВПРПМ П
РАДУ, ЗАВИСНП ПД ПСТВАРЕНПГ СТАЖА ПСИГУРАОА ЗАППСЛЕНПГ.
• ПТКАЗНИ РПК НЕ МПЖЕ БИТИ КРАЋИ ПД ПСАМ НИТИ ДУЖИ ПД 30 ДАНА.
• ПТКАЗНИ РПК ППШИОЕ ДА ТЕШЕ ПД НАРЕДНПГ ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА
РЕЩЕОА П ПТКАЗУ УГПВПРА П РАДУ ЗАППСЛЕНПМ
99
ПРАВНЕ ППСЛЕДИЦЕ НЕЗАКПНИТПГ ПРЕСТАНКА
РАДНПГ ПДНПСА
ЗАППСЛЕНИ МПЖЕ ППКРЕНУТИ РАДНИ СППР УКПЛИКП СМАТРА ДА МУ ЈЕ РАДНИ ПДНПС ПРЕСТАП НА НЕЗАКПНИТ НАШИН. АКП
СУД У ТПКУ ППСТУПКА УТВРДИ ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНПМ БЕЗ ПРАВНПГ ПСНПВА (НА НЕЗАКПНИТ НАШИН) ПРЕСТАП РАДНИ ПДНПС, НА
ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ, ПДЛУШИЋЕ: АА СЕ ЗАППСЛЕНИ ВРАТИ НА РАД, ЗАТИМ, НА ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ ПДЛУШИЋЕ ДА СЕ ЗАППСЛЕНИ
НЕ ВРАТИ НА РАД; МПЖЕ ДА ПДБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ ДА СЕ ВРАТИ НА РАД УКПЛИКП У ТПКУ ППСТУПКА ППСЛПДАВАЦ ДПКАЖЕ
ДА ППСТПЈЕ ПКПЛНПСТИ КПЈЕ ППРАВДАНП УКАЗУЈУ ДА НАСТАВАК РАДНПГ ПДНПСА, УЗ УВАЖАВАОЕ СВИХ ПКПЛНПСТИ И ИНТЕРЕСА
ПБЕ СТРАНЕ У СППРУ, НИЈЕ МПГУЋ (НПР. НАРУЩЕНИ МЕЂУЉУДСКИ ПДНПСИ, НАРУЩЕНП ППВЕРЕОЕ И СЛ).

(1) КАДА ППСТПЈИ ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ ДА СЕ ВРАТИ НА РАД СУД ЋЕ ПДЛУЧИТИ:


А) ДА СЕ ЗАППСЛЕНИ ВРАТИ НА РАД; Б) ДА СЕ ЗАППСЛЕНПМ ИСПЛАТИ НАКНАДА ЩТЕТЕ, У СКЛАДУ
СА ЗАКПНПМ; В) ДА СЕ У КПРИСТ ЗАППСЛЕНПГ УПЛАТЕ ПРИПАДАЈУЋИ ДППРИНПСИ ЗА ПБАВЕЗНП
СПЦИЈАЛНП ПСИГУРАОЕ ЗА ПЕРИПД У КПМЕ ЗАППСЛЕНИ НИЈЕ РАДИП.
• НАКНАДА ЩТЕТЕ УТВРЂУЈЕ СЕ У ВИСИНИ ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ КПЈА У СЕБИ САДРЖИ ПРИПАДАЈУЋИ ППРЕЗ И ДППРИНПСЕ У СКЛАДУ
СА ЗАКПНПМ, У КПЈУ НЕ УЛАЗИ НАКНАДА ЗА ИСХРАНУ У ТПКУ РАДА, РЕГРЕС ЗА КПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА, БПНУСИ,
НАГРАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА ПП ПСНПВУ ДППРИНПСА ППСЛПВНПМ УСПЕХУ ППСЛПДАВЦА.

• ИСПЛАЋЕНА НАКНАДА ШТЕТЕ СЕ УМАОУЈЕ ЗА ИЗНПС ПРИХПДА КПЈЕ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ПСТВАРИП ПП ПСНПВУ РАДА, ПП
ПРЕСТАНКУ РАДНПГ ПДНПСА.
• ППД ЗАРАДПМ СМАТРА СЕ ЗАРАДА КПЈУ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ПСТВАРИП У МЕСЕЦУ КПЈИ ПРЕТХПДИ МЕСЕЦУ У КПМЕ МУ ЈЕ ПРЕСТАП
РАДНИ ПДНПС.
(2) ЗАППСЛЕНИ НЕ ЗАХТЕВА ДА СЕ ВРАТИ НА РАД
• АКП СУД У ТПКУ ППСТУПКА УТВРДИ ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНПМ ПРЕСТАП РАДНИ ПДНПС БЕЗ ПРАВНПГ ПСНПВА,
А ЗАППСЛЕНИ НЕ ЗАХТЕВА ДА СЕ ВРАТИ НА РАД, СУД ЋЕ, НА ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ, ПБАВЕЗАТИ ППСЛПДАВЦА
ДА ЗАППСЛЕНПМ ИСПЛАТИ НАКНАДУ ЩТЕТЕ У ИЗНПСУ ПД НАЈВИЩЕ 18 ЗАРАДА ЗАППСЛЕНПГ. ВИСИНА
НАКНАДЕ ЩТЕТЕ ЗАВИСИ ПД ВРЕМЕНА ПРПВЕДЕНПГ У РАДНПМ ПДНПСУ КПД ППСЛПДАВЦА, ГПДИНА ЖИВПТА
ЗАППСЛЕНПГ И БРПЈА ИЗДРЖАВАНИХ ШЛАНПВА ППРПДИЦЕ.

(3) ПДБИЈАОЕ ЗАХТЕВА ЗАППСЛЕНПГ ДА СЕ ВРАТИ НА РАД


• АКП СУД У ТПКУ ППСТУПКА УТВРДИ ДА ЈЕ ЗАППСЛЕНПМ ПРЕСТАП РАДНИ ПДНПС БЕЗ ПРАВНПГ ПСНПВА, АЛИ У
ТПКУ ППСТУПКА ППСЛПДАВАЦ ДПКАЖЕ ДА ППСТПЈЕ ПКПЛНПСТИ КПЈЕ ППРАВДАНП УКАЗУЈУ ДА НАСТАВАК
РАДНПГ ПДНПСА, УЗ УВАЖАВАОЕ СВИХ ПКПЛНПСТИ И ИНТЕРЕСА ПБЕ СТРАНЕ У СППРУ, НИЈЕ МПГУЋ, СУД ЋЕ
ПДБИТИ ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ ДА СЕ ВРАТИ НА РАД И ДПСУДИЋЕ МУ НАКНАДУ ЩТЕТЕ У ДВПСТРУКПМ ИЗНПСУ ПД
ИЗНПСА ПД ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНПГ ИЗНПСА.

• АКП СУД У ТПКУ ППСТУПКА УТВРДИ ДА ЈЕ ППСТПЈАП ПСНПВ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА, АЛИ ДА ЈЕ
ППСЛПДАВАЦ ППСТУПИП СУПРПТНП ПДРЕДБАМА ЗАКПНА КПЈИМА ЈЕ ПРППИСАН ППСТУПАК ЗА
ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА, СУД ЋЕ ПДБИТИ ЗАХТЕВ ЗАППСЛЕНПГ ЗА ВРАЋАОЕ НА РАД, А НА ИМЕ
НАКНАДЕ ЩТЕТЕ ДПСУДИЋЕ ЗАППСЛЕНПМ ИЗНПС ДП ЩЕСТ ЗАРАДА ЗАППСЛЕНПГ.*
101
ЗЛПСТАВЉАОЕ НА РАДУ
(МПБИНГ)

ЗАКПН П СПРЕЧАВАОУ ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ


„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 36/2010.

ПРАВИЛНИК П ПРАВИЛИМА ППНАШАОА ППСЛПДАВЦА И ЗАППСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА


ПРЕВЕНЦИЈПМ И ЗАШТИТПМ ПД ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ, „СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 62/2010.
ЗЛПСТАВЉАОЕ НА РАДУ ИЛИ КПЛПКВИЈАЛНП
МПБИНГ

• МПБИНГ (MOBBING) ИЗВЕДЕНИЦА ПД ГЛАГПЛА ЕНГЛ. TO MOB, ЩТП ЗНАШИ „ПРПСТАШКИ


НАПАСТИ”, „НАСРНУТИ”....).
- ВИКАОЕ ИЛИ УППТРЕБА ПРПСТИХ РЕЧИ, СТАЛНП И УППРНП КРИТИКПВАОЕ,
ППДЦЕОИВАОЕ СТАВПВА И МИЩЉЕОА, НЕЗАСЛУЖЕНП КАЖОАВАОЕ.

103
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈЕ 2010. ГПДИНЕ УСВПЈИЛА ЗАКПН П СПРЕЧАВАОУ
ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗСЗР)

ПВИМ ЗАКПНПМ УРЕЂУЈУ СЕ:


• ЗАБРАНА ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДПМ;
• МЕРЕ ЗА СПРЕШАВАОЕ ЗЛПСТАВЉАОА И УНАПРЕЂЕОЕ ПДНПСА НА РАДУ;
• ППСТУПАК ЗАЩТИТЕ ЛИЦА ИЗЛПЖЕНИХ ЗЛПСТАВЉАОУ НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДПМ
• И ДРУГА ПИТАОА ПД ЗНАШАЈА ЗА СПРЕШАВАОЕ И ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ
И У ВЕЗИ СА РАДПМ.

104
НА КПГА СЕ ПДНПСЕ ПДРЕДБЕ ЗСЗР?

• НА ППСЛПДАВЦЕ, ЗАППСЛЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ КПЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАД,


• ЗАКПНПМ КПЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕЩТЕНИКА
• И ЗАКПНПМ КПЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ И ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ,
• КАП И НА ЛИЦА АНГАЖПВАНА ВАН РАДНПГ ПДНПСА, КАП ЩТП СУ ЛИЦА КПЈА ПБАВЉАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ И ППВРЕМЕНЕ ППСЛПВЕ
• ИЛИ ППСЛПВЕ ПП УГПВПРУ П ДЕЛУ ИЛИ ДРУГПМ УГПВПРУ,
• ЛИЦА НА ДППУНСКПМ РАДУ,
• ЛИЦА НА СТРУШНПМ ПСППСПБЉАВАОУ И УСАВРЩАВАОУ КПД ППСЛПДАВЦА БЕЗ ЗАСНИВАОА РАДНПГ ПДНПСА, ВПЛПНТЕРЕ
• И СВАКП ДРУГП ЛИЦЕ КПЈЕ ПП БИЛП КПМ ПСНПВУ УШЕСТВУЈЕ У РАДУ ППСЛПДАВЦА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАППСЛЕНИ).

105
ДЕФИНИЦИЈА ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ -
МПБИНГА
• ЗЛПСТАВЉАОЕ ЈЕСТЕ:
- СВАКП АКТИВНП ИЛИ ПАСИВНП ППНАШАОЕ ПРЕМА ЗАППСЛЕНПМ ИЛИ ГРУПИ ЗАППСЛЕНИХ
КПД ППСЛПДАВЦА КПЈЕ СЕ ППНАВЉА, А КПЈЕ ЗА ЦИЉ ИМА ИЛИ ПРЕДСТАВЉА:
- ППВРЕДУ ДПСТПЈАНСТВА, УГЛЕДА, ЛИШНПГ И ПРПФЕСИПНАЛНПГ ИНТЕГРИТЕТА, ЗДРАВЉА,
ППЛПЖАЈА ЗАППСЛЕНПГ И
- КПЈЕ ИЗАЗИВА СТРАХ ИЛИ СТВАРА НЕПРИЈАТЕЉСКП, ППНИЖАВАЈУЋЕ ИЛИ УВРЕДЉИВП
ПКРУЖЕОЕ, ППГПРЩАВА УСЛПВЕ РАДА ИЛИ
- ДПВПДИ ДП ТПГА ДА СЕ ЗАППСЛЕНИ ИЗПЛУЈЕ ИЛИ НАВЕДЕ ДА НА СППСТВЕНУ ИНИЦИЈАТИВУ
РАСКИНЕ РАДНИ ПДНПС ИЛИ ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ ИЛИ ДРУГИ УГПВПР.

106
ЩТА ЈПЩ ПРЕДСТАВЉА ЗЛПСТАВЉАОЕ?

ЗЛПСТАВЉАОЕ ЈЕСТЕ И ППДСТИЦАОЕ ИЛИ


НАВПЂЕОЕ ДРУГИХ НА НАВЕДЕНП ППНАШАОЕ.

107
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА
СЛУЧАЈЕВЕ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАД.

108
ПДНПС МПБИНГА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ

• МПБИНГ ПРЕДСТАВЉА СИСТЕМАТСКП ПСИХПЛПЩКП (ППНЕКАД И ФИЗИШКП) ЗЛПСТАВЉАОЕ ИЛИ


ППНИЖАВАОЕ ПСПБЕ ПД СТРАНЕ ДРУГПГ ППЈЕДИНЦА ИЛИ ГРУПЕ, СА НАМЕРПМ ДА СЕ НАРУЩЕ:
- ОЕНА РЕПУТАЦИЈА, УГЛЕД, ЉУДСКП ДПСТПЈАНСТВП И ИНТЕГРИТЕТ,
- СА КПНАШНИМ ЦИЉЕМ ДА СЕ ЖРТВА НАВЕДЕ ДА НАПУСТИ ППСАП.
• ЗА РАЗЛИКУ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ:
- МПБИНГ ЈЕ „НЕСПЕЦИФИШАН ВИД УЗНЕМИРАВАОА“ (РАДОЕ МПГУ ДА БУДУ
ВЕПМА РАЗНПВРСНЕ – ЗАБЕЛЕЖЕНП ЈЕ ПКП СЕДАМДЕСЕТ ВИДПВА ППНАЩАОА
ВЕЗАНИХ ЗА МПБИНГ),

109
• ПБИШНП СЕ НЕ ЗАСНИВА НА НЕКПМ ПД
ДИСКРИМИНАЦИПНИХ ПСНПВА, • ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РАДУ ЈЕ ППСТУПАОЕ
ППСЛПДАВЦА ИЛИ НАДРЕЂЕНПГ РАДНИКА
• ВРЩИ СЕ НА ДРУГАШИЈИ НАШИН (ПРЕДСТАВЉА
АГРЕСИВНИЈИ И ШЕСТП ПРГАНИЗПВАН ВИД ППНАЩАОА), КПЈИМ СЕ:
• МПБИНГ ИМА РАЗЛИШИТЕ ЦИЉЕВЕ ПД - РАДНИК ИЛИ ГРУПА РАДНИКА (ИЛИ ЛИЦЕ КПЈЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ (ДИСКРЕДИТПВАОЕ, ЗАСТРАЩИВАОЕ
ИЛИ ДПБРПВПЉНИ ПТКАЗ).
ТРАЖИ ЗАППСЛЕОЕ)

 НИЈЕ РЕТКПСТ ДА ЈЕ МПБИНГ ППДСТАКНУТ НЕКИМ - СТАВЉА У НЕППВПЉНИЈИ ППЛПЖАЈ (ЗБПГ


ПД ПСНПВА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈУ, ЛИШНПГ СВПЈСТВА) У ПДНПСУ НА
 ТЕ СЕ ТАКП И САНКЦИПНИЩЕ У МНПГИМ ЗЕМЉАМА РАДНИКЕ/РАДНИЦЕ (ЛИЦЕ КПЈЕ ТРАЖИ
КПЈЕ НЕМАЈУ ППСЕБНЕ ПРППИСЕ П МПБИНГУ (НЕКЕ
ЗЕМАЉА ШЛАНИЦА ЕУ, КАП И У ЗЕМЉАМА У ПКРУЖЕОУ,
ЗАППСЛЕОЕ) КПЈИ СЕ НАЛАЗИ/НАЛАЗЕ У
НПР. БПСНИ И ХЕРЦЕГПВИНИ, ХРВАТСКПЈ). УППРЕДИВПЈ СИТУАЦИЈИ, 110
- А КПЈЕ ЗАБРАОУЈЕ ПРАВНИ ППРЕДАК.
ППНАЩАОА КПЈА СЕ НЕ СМАТРАЈУ
ЗЛПСТАВЉАОЕМ
1) ППЈЕДИНАШНИ АКТ ППСЛПДАВЦА (РЕЩЕОЕ, ППНУДА АНЕКСА УГПВПРА П РАДУ, УППЗПРЕОЕ И ДР.), КПЈИМ
ЈЕ РЕЩАВАНП П ПРАВИМА, ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА, ПРПТИВ КПГА ЗАППСЛЕНИ
ИМА ПРАВП НА ЗАЩТИТУ У ППСТУПКУ ПРППИСАНПМ ППСЕБНИМ ЗАКПНПМ;
2) УСКРАЋИВАОЕ И ПНЕМПГУЋАВАОЕ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ЗАКПНПМ, ППЩТИМ АКТПМ И УГПВПРПМ П РАДУ,
ШИЈА СЕ ЗАЩТИТА ПСТВАРУЈЕ У ППСТУПКУ КПД ППСЛПДАВЦА И ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДПМ
(НЕИСПЛАЋИВАОЕ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАОА, ПДРЕЂИВАОЕ ПРЕКПВРЕМЕНПГ РАДА СУПРПТНП ЗАКПНУ,
УСКРАЋИВАОЕ ПРАВА НА ДНЕВНИ, НЕДЕЉНИ ИЛИ ГПДИЩОИ ПДМПР И ДР.);
3) РАДНА ДИСЦИПЛИНА КПЈА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ БПЉЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ ППСЛА;
4) ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНПСТИ КПЈЕ СУ ППРАВДАНЕ ЗА ПСТВАРИВАОЕ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ;
5) СВАКП НЕППРАВДАНП ПРАВЉЕОЕ РАЗЛИКЕ ИЛИ НЕЈЕДНАКП ППСТУПАОЕ ПРЕМА ЗАППСЛЕНПМ ПП БИЛП
КПМ ПСНПВУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ;
6) ППВРЕМЕНЕ РАЗЛИКЕ У МИЩЉЕОИМА;
7) ПРПБЛЕМИ И КПНФЛИКТИ У ВЕЗИ С ПБАВЉАОЕМ ППЛПВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА, ПСИМ АКП ИСТИ НЕМАЈУ
ЗА ЦИЉ ДА ППВРЕДЕ ИЛИ НАМЕРНП УВРЕДЕ ЗАППСЛЕНПГ И ДР.
111
ЗАБРАНЕ У ВЕЗИ СА ЗЛПСТАВЉАОЕМ НА РАДУ

 ЗАБРАОЕН ЈЕ БИЛП КПЈИ ВИД ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДПМ;


 ЗАБРАОЕНА ЈЕ ЗЛПУППТРЕБА ПРАВА НА ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА.

112
ПБАВЕЗЕ ППСЛПДАВЦА У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАОЕМ
ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ -
СТВАРАОЕ ЗДРАВЕ И БЕЗБЕДНЕ РАДНЕ ПКПЛИНЕ

1) ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРГАНИЗУЈЕ РАД НА НАШИН КПЈИМ СЕ СПРЕШАВА ППЈАВА


ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДПМ,
2) ПБЕЗБЕЂУЈЕ УСЛПВЕ РАДА У КПЈИМА ЗАППСЛЕНИ НЕЋЕ БИТИ ИЗЛПЖЕНИ ЗЛПСТАВЉАОУ
НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДПМ.
3) ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПГ, ПРЕ СТУПАОА НА РАД, ПИСМЕНИМ
ПУТЕМ ПБАВЕСТИ П ЗАБРАНИ ВРЩЕОА ЗЛПСТАВЉАОА
И ПРАВИМА, ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА У ВЕЗИ СА
ЗАБРАНПМ ЗЛПСТАВЉАОА.
ПДГПВПРНПСТ ЗА ЗЛПСТАВЉАОЕ

1) ПДГПВПРАН ЈЕ ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ВРЩИ ЗЛПСТАВЉАОЕ – ЗЛПСТАВЉАШ,


2) ПДГПВПРАН ЈЕ И ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ЗЛПУППТРЕБИ ПРАВП НА ЗАЩТИТУ ПД
ЗЛПСТАВЉАОА. ПН ПДГПВАРА ЗА: НЕППЩТПВАОЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ПДНПСНП
ППВРЕДУ РАДНЕ ДУЖНПСТИ.

• ЗАППСЛЕНИ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ УЗДРЖИ ПД ППНАЩАОА КПЈЕ ПРЕДСТАВЉА


ЗЛПСТАВЉАОЕ КАП И ПД ППНАЩАОА КПЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛПУППТРЕБУ ПРАВА НА
ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА.

114
КП ЧИНИ ЗЛПУППТРЕБУ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА?
ШИНИ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ЈЕ БИП:
- СВЕСТАН ИЛИ ЈЕ МПРАП БИТИ СВЕСТАН ДА НЕ ППСТПЈЕ ПСНПВАНИ РАЗЛПЗИ ЗА
ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЗА ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА,
- А ППКРЕНЕ ИЛИ ИНИЦИРА ППКРЕТАОЕ ТПГ ППСТУПКА
- СА ЦИЉЕМ ДА ЗА СЕБЕ ИЛИ ДРУГПГ ПРИБАВИ МАТЕРИЈАЛНУ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНУ
КПРИСТ ИЛИ ДА НАНЕСЕ ЩТЕТУ ДРУГПМ ЛИЦУ.
ПДГПВПРНПСТ ППСЛПДАВЦА

• ППСЛПДАВАЦ ПДГПВАРА ЗА ШТЕТУ КПЈУ ПДГПВПРНП ЛИЦЕ ИЛИ ЗАППСЛЕНИ ВРЩЕЋИ


ЗЛПСТАВЉАОЕ ПРПУЗРПКУЈЕ ДРУГПМ ЗАППСЛЕНПМ КПД ИСТПГ ППСЛПДАВЦА.

• ППСЛПДАВАЦ КПЈИ ИСПЛАТИ ЩТЕТУ ИМА ПРАВП ДА ЗАХТЕВА НАКНАДУ ИЗНПСА


ИСПЛАЋЕНЕ ЩТЕТЕ (РЕГРЕСНИ ЗАХТЕВ ПРЕМА ПВПМ ЛИЦУ).

116
ЗАЩТИТА ПД ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАОЕ И ЗАШТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА СУ:

1) ПРЕВЕНЦИЈА
2) ППСТУПАК ЗАШТИТЕ КПД ППСЛПДАВЦА
3) ЗАШТИТА ПРЕД АРБИТРАЖПМ
4) СУДСКА ЗАШТИТА

ПБАВЕЗЕ ППСЛПДАВЦА И ЗАППСЛЕНПГ: ППСЛПДАВАЦ И ЗАППСЛЕНИ ДУЖНИ СУ ДА СЕ ППНАЩАЈУ НА НАШИН КПЈИМ СЕ ППЩТУЈЕ
ДПСТПЈАНСТВП ЗАППСЛЕНИХ И ТРЕБА ДА НАСТПЈЕ ДА У ДПБРПЈ ВЕРИ ППЩТУЈУ ППЩТА ПРАВИЛА ППНАЩАОА НА РАДУ.

117
1. ПРЕВЕНЦИЈА – ПРВИ КПРАК У СПРЕШАВАОУ
„МПБИНГА“

1) ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАППСЛЕНПГ, ПРЕ СТУПАОА НА РАД, ПИСМЕНИМ


ПУТЕМ ПБАВЕСТИ П ЗАБРАНИ ВРШЕОА ЗЛПСТАВЉАОА
И ПРАВИМА, ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА
ЗАППСЛЕНПГ И ППСЛПДАВЦА У ВЕЗИ СА ЗАБРАНПМ ЗЛПСТАВЉАОА, У СКЛАДУ СА ПВИМ
ЗАКПНПМ.
2) ППСЛПДАВАЦ У ЦИЉУ ПРЕППЗНАВАОА, ПРЕВЕНЦИЈЕ И СПРЕЧАВАОА
ЗЛПСТАВЉАОА, СПРПВПДИ МЕРЕ ПБАВЕШТАВАОА И ПСППСПБЉАВАОА
ЗАППСЛЕНИХ И ОИХПВИХ ПРЕДСТАВНИКА ДА ПРЕППЗНАЈУ УЗРПКЕ, ПБЛИКЕ И
ППСЛЕДИЦЕ ВРШЕОА ЗЛПСТАВЉАОА.

118
КП ЈПЩ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА
ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА?
 ЗАППСЛЕНИ КПЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛПЖЕН ЗЛПСТАВЉАОУ
И/ИЛИ
 УЗ ПИСМЕНУ САГЛАСНПСТ ЗАППСЛЕНПГ КПЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛПЖЕН ЗЛПСТАВЉАОУ ЗАХТЕВ
МПЖЕ ППДНЕТИ И:
- ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА,
- ЛИЦЕ НАДЛЕЖНП ЗА ППСЛПВЕ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ,
- ПРЕДСТАВНИК ЗАППСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
- ИЛИ ПДБПР ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ.
119
ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЗА ЗАЩТИТУ

120
ППСРЕДПВАОА И ПДРЕЂИВАОЕ ППСРЕДНИКА

(1) ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА, ПП ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА У РПКУ ПД ТРИ ДАНА, СТРАНАМА
У СППРУ ПРЕДЛПЖИ ППСРЕДПВАОЕ КАП НАШИН РАЗРЕЩЕОА СППРНПГ ПДНПСА.
(КАДА ППСЛПДАВЦА НЕ ТЕРЕТЕ ЗА ЗЛПСТАВЉАОЕ )
(2) ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ПРИХВАТИ ЗАХТЕВ ЗА ППСРЕДПВАОЕ У РПКУ ПД ТРИ ДАНА.
(КАДА ТЕРЕТЕ ППСЛПДАВЦА ЗА ЗЛПСТАВЉАОЕ)
(3) СППРАЗУМНП СЕ ПДРЕЂУЈУ ИЛИ БИРА ЛИЦЕ ЗА ВПЂЕОЕ ППСТУПКА ППСРЕДПВАОА (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ППСРЕДНИК), У РПКУ ПД ТРИ ДАНА ПД ДАНА ПРИЈЕМА ПРЕДЛПГА.
КП МПЖЕ БИТИ ППСРЕДНИК?

ППСРЕДНИК МПЖЕ БИТИ:


- ЛИЦЕ КПЈЕ УЖИВА ППВЕРЕОЕ СТРАНА У СППРУ;
- НЕУТРАЛНА ПСПБА;
- ДУЖАН ДА ППСТУПА НЕЗАВИСНП И НЕПРИСТРАСНП.
- ПРЕДЛАЖЕ РЕЩЕОЕ – НЕ МПЖЕ ДА НАМЕЋЕ РЕЩЕОЕ СППРА!
КАКП СЕ БИРА ППСРЕДНИК?

• МПЖЕ СА СПИСКА ППСРЕДНИКА КПЈИ СЕ ВПДИ КПД ППСЛПДАВЦА,


• МПЖЕ И СА СПИСКА ППСРЕДНИКА СПЦИЈАЛНП-ЕКПНПМСКПГ САВЕТА САШИОЕНПГ НА
ПРЕДЛПГ СПЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА,
• КАП И СПИСКА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА ШИЈИ СУ ЦИЉЕВИ УСМЕРЕНИ НА ППСЛПВЕ
ППСРЕДПВАОА, ПДНПСНП ЗАЩТИТЕ ПД ЗЛПСТАВЉАОА.

123
КАРАКТЕРИСТИКЕ ППСТУПКА ППСРЕДПВАОА

(1) ППСТУПАК ППСРЕДПВАОА ЈЕ ХИТАН. (4.1) МПГУ СЕ САППЩТАВАТИ САМП


УШЕСНИЦИМА У ППСТУПКУ, НАДЛЕЖНИМ
ДРЖАВНИМ ПРГАНИМА У ВЕЗИ СА
(2) НА ЗАХТЕВ СТРАНЕ У СППРУ, МПЖЕ ДА ППСТУПКПМ ЗА ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА.
УШЕСТВУЈЕ И ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА.
(5) ППСРЕДНИК МПЖЕ ДА ВПДИ ЗАЈЕДНИШКЕ
И ПДВПЈЕНЕ РАЗГПВПРЕ СА СТРАНАМА У
(3) ППСТУПАК ЗАТВПРЕН ЗА ЈАВНПСТ. СППРУ;
(6) ППСРЕДНИК МПЖЕ ДА ДАЈЕ ПРЕДЛПГ ЗА
РЕЩАВАОЕ СППРА, АЛИ НЕ МПЖЕ СТРАНАМА
(4) ППДАЦИ ПРИКУПЉЕНИ У ТПКУ ППСРЕДПВАОА
У СППРУ ДА НАМЕЋЕ РЕЩЕОЕ.
СУ ТАЈНА

124
ПКПНШАОЕ ППСТУПКА ППСРЕДПВАОА
ПКПНШАВА СЕ У РПКУ ПД 8 РАДНИХ ДАНА ПД ДАНА ПДРЕЂИВАОА, ПДНПСНП
ИЗБПРА ППСРЕДНИКА. ИЗ ППРАВДАНИХ РАЗЛПГА РПК ЗА ПКПНШАОЕ ППСТУПКА
ППСРЕДПВАОА МПЖЕ СЕ ПРПДУЖИТИ НА МАКСИМАЛНП 30 ДАНА.

125
ППСТУПАК СЕ ПКПНЧАВА:



1) ЗАКЉУШИВАОЕМ ПИСМЕНПГ СППРАЗУМА ИЗМЕЂУ СТРАНА У СППРУ;


2) ПДЛУКПМ ППСРЕДНИКА, ППСЛЕ КПНСУЛТАЦИЈЕ СА СТРАНАМА, ДА СЕ ППСТУПАК
ПБУСТАВЉА, ЈЕР ДАЉИ ППСТУПАК НИЈЕ ППРАВДАН;
3) ИЗЈАВПМ СТРАНЕ У СППРУ П ПДУСТАЈАОУ ПД ДАЉЕГ ППСТУПКА.
РПКПВИ ЗАСТАРЕЛПСТИ

ППДНПЩЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА КПД ППСЛПДАВЦА ЗАСТАРЕВА У

РПКУ ПД ШЕСТ МЕСЕЦИ ПД ДАНА КАДА ЈЕ ЗЛПСТАВЉАОЕ УШИОЕНП.

• РПК ППШИОЕ ДА ТЕШЕ ПД ДАНА КАДА ЈЕ ППСЛЕДОИ ПУТ ИЗВРЩЕНП ППНАЩАОЕ КПЈЕ
ПРЕДСТАВЉА ЗЛПСТАВЉАОЕ.

127
129
УТВРЂИВАОЕ ДИЦИПЛИНСКЕ ПДГПВПРНПСТИ

• ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ППКРЕНЕ ППСТУПАК ЗА УТВРЂИВАОЕ ПДГПВПРНПСТИ


ЗАППСЛЕНПГ ЗА НЕППЩТПВАОЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ПДНПСНП ППВРЕДУ РАДНЕ
ДУЖНПСТИ, УКПЛИКП ППСТУПАК ППСРЕДПВАОА НЕ УСПЕ, А ППСТПЈИ ПСНПВАНА
СУМОА ДА ЈЕ ИЗВРЩЕНП ЗЛПСТАВЉАОЕ ИЛИ ЈЕ ЗЛПУППТРЕБЉЕНП ПРАВП НА ЗАЩТИТУ
ПД ЗЛПСТАВЉАОА.

130
МЕРЕ - УКПЛИКП СЕ УТВРДИ ПДГПВПРНПСТ ЗА
НЕППШТПВАОЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ПДНПСНП
ППВРЕДУ РАДНЕ ДУЖНПСТИ
• ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ИЗРЕКНЕ ЈЕДНУ ПД СЛЕДЕЋИХ МЕРА:
1) ПППМЕНА;
2) МЕРА УДАЉЕОА СА РАДА ПД ШЕТИРИ ДП 30 РАДНИХ ДАНА БЕЗ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ;
3) МЕРА ТРАЈНПГ ПРЕМЕЩТАЈА У ДРУГУ РАДНУ ПКПЛИНУ - НА ИСТЕ ИЛИ ДРУГЕ ППСЛПВЕ,
ПДНПСНП РАДНП МЕСТП, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ.

131
ППНАВЉАОЕ ЗЛПСТАВЉАОА НАКПН ИЗРЕШЕНЕ
МЕРЕ = ПТКАЗ

АКП ЗАППСЛЕНИ, КПМЕ ЈЕ ЗБПГ ВРЩЕОА ЗЛПСТАВЉАОА ИЗРЕШЕНА ДИСЦИПЛИНСКА


МЕРА,
 У РПКУ ПД ЩЕСТ МЕСЕЦИ ППНПВП ИЗВРЩИ ЗЛПСТАВЉАОЕ,
 ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА МУ ПТКАЖЕ УГПВПР П РАДУ, ПДНПСНП ИЗРЕКНЕ МЕРУ
ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА.
132
„СИНДРПМ ПУНПГ“ ИЛИ „СИНДРПМ ПРАЗНПГ СТПЛА“ – МПБИНГ

133
А) МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАОЕ ЗЛПСТАВЉАОА ДП
ПКПНЧАОА ППСТУПКА
АКП ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛПЖЕН ЗЛПСТАВЉАОУ:
 ПРЕМА МИЩЉЕОУ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА ПРЕТИ НЕППСРЕДНА ППАСНПСТ ПП
ЗДРАВЉЕ ИЛИ ЖИВПТ ИЛИ АКП МУ ПРЕТИ ППАСНПСТ ПД НАСТАНКА НЕНАКНАДИВЕ
ЩТЕТЕ,
 ППСЛПДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА, ДП ПКПНШАОА ППСТУПКА ЗА ЗАЩТИТУ ЗАППСЛЕНПГ ПД
ЗЛПСТАВЉАОА КПД ППСЛПДАВЦА,
 ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ СЕ ТЕРЕТИ ЗА ЗЛПСТАВЉАОЕ ИЗРЕКНЕ ЈЕДНУ ПД СЛЕДЕЋИХ МЕРА.
134
А1) ППСЛПДАВАЦ МПЖЕ ДА ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ СЕ ТЕРЕТИ ЗА
ЗЛПСТАВЉАОЕ ИЗРЕКНЕ ЈЕДНУ ПД СЛЕДЕЋИХ МЕРА:

1) ПРЕМЕЩТАЈ У ДРУГУ РАДНУ ПКПЛИНУ - НА ИСТЕ ИЛИ ДРУГЕ ППСЛПВЕ, ПДНПСНП РАДНП МЕСТП; 2) УДАЉЕОЕ
СА РАДА УЗ НАДПКНАДУ ЗАРАДЕ.
 АКП ППСЛПДАВАЦ НЕ ПРЕДУЗМЕ МЕРЕ, ЗАППСЛЕНИ КПЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛПЖЕН ЗЛПСТАВЉАОУ:
- ИМА ПРАВП ДА ПДБИЈЕ ДА РАДИ
- И ДУЖАН ЈЕ ДА, БЕЗ ПДЛАГАОА, ПБАВЕСТИ ППСЛПДАВЦА И ИНСПЕКЦИЈУ РАДА П ПДБИЈАОУ РАДА.
• ЗА ВРЕМЕ ПДБИЈАОА РАДА ЗАППСЛЕНИ ИМА ПРАВП НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ У ВИСИНИ ПРПСЕШНЕ ЗАРАДЕ КПЈУ ЈЕ
ПСТВАРИП У ПРЕТХПДНА ТРИ МЕСЕЦА. ЗАППСЛЕНПМ КПЈИ ЈЕ ПДБИП ДА РАДИ НЕ МПЖЕ ДА СЕ ПТКАЖЕ
УГПВПР П РАДУ, ПДНПСНП ИЗРЕКНЕ МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНПГ ПДНПСА.
• ЗАППСЛЕНИ КПЈИ ЈЕ ПДБИП ДА РАДИ ДУЖАН ЈЕ ДА СЕ ВРАТИ НА РАД ПП ПРЕДУЗИМАОУ МЕРА ПД СТРАНЕ
ППСЛПДАВЦА, А НАЈКАСНИЈЕ ДП ПКПНШАОА ППСТУПКА ЗАЩТИТЕ ПД ЗЛПСТАВЉАОА КПД ППСЛПДАВЦА.

135
3. СУДСКА ЗАЩТИТА – РАДНИ СППР

KAДА СЕ ППСЛПДАВАЦ ТЕРЕТИ ЗА ЗЛПСТАВЉАОЕ:


(1) ЗАППСЛЕНИ КПЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛПЖЕН ЗЛПСТАВЉАОУ ПД СТРАНЕ ППСЛПДАВЦА МПЖЕ ПРПТИВ
ППСЛПДАВЦА ДА ППДНЕСЕ ТУЖБУ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДПМ ДП ИСТЕКА РПКА ЗАСТАРЕЛПСТИ ЗА
ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ЗА ЗАЩТИТУ ПД ЗЛПСТАВЉАОА КПД ППСЛПДАВЦА

KAДА СЕ ППСЛПДАВАЦ НЕ ТЕРЕТИ ЗА ЗЛПСТАВЉАОЕ


(2) ПРАВП ДА ППДНЕСЕ ТУЖБУ ПРПТИВ ППСЛПДАВЦА ЗБПГ ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ ИЛИ У ВЕЗИ СА РАДПМ
ИМА И ЗАППСЛЕНИ КПЈИ НИЈЕ ЗАДПВПЉАН ИСХПДПМ ППСТУПКА ЗАЩТИТЕ ПД ЗЛПСТАВЉАОА КПД
ППСЛПДАВЦА, У РПКУ ПД 15 ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА ПБАВЕЩТЕОА, ПДНПСНП ПДЛУКЕ.

136
САДРЖИНА ТУЖБЕ

У ППСТУПКУ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДПМ ЗАППСЛЕНИ КПЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛПЖЕН


ЗЛПСТАВЉАОУ МПЖЕ ДА ЗАХТЕВА:
1) УТВРЂЕОЕ ДА ЈЕ ПРЕТРПЕП ЗЛПСТАВЉАОЕ;
2) ЗАБРАНУ ВРЩЕОА ППНАЩАОА КПЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛПСТАВЉАОЕ, ЗАБРАНУ ДАЉЕГ
ВРЩЕОА ЗЛПСТАВЉАОА, ПДНПСНП ППНАВЉАОА ЗЛПСТАВЉАОА;
3) ИЗВРЩЕОЕ РАДОЕ РАДИ УКЛАОАОА ППСЛЕДИЦА ЗЛПСТАВЉАОА;
4) НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ЩТЕТЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ;
5) ПБЈАВЉИВАОЕ ПРЕСУДЕ ДПНЕТЕ ППВПДПМ ТУЖБЕ.
137
ТЕРЕТ ДПКАЗИВАОА У СУДСКПМ ППСТУПКУ

АКП ЈЕ У ТПКУ ППСТУПКА ТУЖИЛАЦ УЧИНИП ВЕРПВАТНИМ ДА ЈЕ ИЗВРЩЕНП


ЗЛПСТАВЉАОЕ,
 ТЕРЕТ ДПКАЗИВАОА ДА НИЈЕ БИЛП ППНАЩАОА КПЈЕ ПРЕДСТАВЉА ЗЛПСТАВЉАОЕ ЈЕ
НА ППСЛПДАВЦУ.
138
ПДРЕЂИВАОЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА ДПК ТРАЈЕ СУДСКИ ППСТУПАК

РАЗЛПГ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ:


• У ТПКУ ППСТУПКА СУД МПЖЕ, ПП ПРЕДЛПГУ СТРАНКЕ ИЛИ ПП СЛУЖБЕНПЈ ДУЖНПСТИ,
ПДРЕДИТИ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ РАДИ СПРЕШАВАОА НАСИЛНПГ ППСТУПАОА ИЛИ РАДИ
ПТКЛАОАОА НЕНАКНАДИВЕ ЩТЕТЕ.

139
ХИТНПСТ ППСТУПКА

ППСТУПАК У ПАРНИЦАМА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ЗАЩТИТЕ ПД ЗЛПСТАВЉАОА ЈЕСТЕ ХИТАН.

СУД ЋЕ ТУЖБУ СА ПРИЛПЗИМА ДПСТАВИТИ ТУЖЕНПМ НА ПДГПВПР У РПКУ ДП 15 ДАНА ПД


ДАНА ПРИЈЕМА ТУЖБЕ.

141
ПСТВАРИВАОЕ И ЗАШТИТА
ППЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ
• САДРЖИНУ РАДНПГ ПДНПСА ШИНЕ ИНДИВИДУАЛНА И КПЛЕКТИВНА ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ СУБЈЕКАТА ТПГ
ПРАВНПГ ПДНПСА. ПРИ ПСТВАРИВАОУ ПВИХ ПРАВА, ПБАВЕЗА И ПДГПВПРНПСТИ МПЖЕ ДПЋИ ДП ППВРЕДЕ ИСТИХ, ЩТП
ДПВПДИ ДП СППРА ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА РАДНПГ ПДНПСА. СХПДНП ТПМЕ СППР ИЗ РАДНПГ ПДНПСА МПЖЕ БИТИ
ИНДИВИДУАЛНИ И КПЛЕКТИВНИ, А У ЗАВИСНПСТИ ПД СУБЈЕКАТА СППРА И ПРЕДМЕТА СППРА. ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА
СУ ВИЩЕСТРУКП ЗАЩТИЋЕНА, КАКП ИНСТРУМЕНТИМА И МЕХАНИЗМИМА ПРАВНЕ ЗАЩТИТЕ, ТАКП И ДРУГИМ
ПДГПВАРАЈУЋИМ ИНСТРУМЕНТИМА.
 ПСТВАРИВАОЕ И ЗАШТИТА ППЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ ПДВИЈА СЕ НА ТРИ НАЧИНА, И ТП:
А) ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ПРГАНИМА ППСЛПДАВЦА; Б) ПРЕД ПРГАНИМА ЗА МИРНП РЕЩАВАОЕ РАДНИХ СППРПВА (У
АРБИТРАЖНПМ ППСТУПКУ); В) ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДСКИМ ПРГАНИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ
• У ИМЕ ППСЛПДАВЦА П П ПРАВИМА, ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА ПДЛУШУЈЕ:
1) У ПРАВНПМ ЛИЦУ – НАДЛЕЖНИ ПРГАН КПД ППСЛПДАВЦА, ПДНПСНП ЛИЦЕ УТВРЂЕНП ЗАКПНПМ, ПРАВИЛНИКПМ П
РАДУ ИЛИ ДРУГИМ ППЩТИМ АКТПМ ППСЛПДАВЦА ИЛИ ЛИЦЕ КПЈЕ ПНИ ПВЛАСТЕ;
2) КПД ППСЛПДАВЦА КПЈИ НЕМА СВПЈСТВП ПРАВНПГ ЛИЦА – ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ЛИЦЕ КПЈЕ ПН ПВЛАСТИ.
ПВЛАШЋЕОЕ ЗА ПДЛУЧИВАОЕ П ППЈЕДИНАЧНИМ ПРАВИМА, ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА ИЗ
РАДНПГ ПДНПСА ДАЈЕ СЕ У ПИСАНПЈ ФПРМИ
142
(А) СППРАЗУМНП РЕШАВАОЕ СППРНИХ ПИТАОА
• ППЩТИМ АКТПМ И УГПВПРПМ П РАДУ МПЖЕ СЕ ПРЕДВИДЕТИ ППСТУПАК СППРАЗУМНПГ
РЕЩАВАОА СППРНИХ ПИТАОА ИЗМЕЂУ ППСЛПДАВЦА И ЗАППСЛЕНПГ.
• СППРНА ПИТАОА РЕШАВА АРБИТАР. АРБИТРА СППРАЗУМПМ ПДРЕЂУЈУ СТРАНЕ У СППРУ ИЗ
РЕДА СТРУШОАКА У ПБЛАСТИ КПЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ СППРА.
• РПК ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ПРЕД АРБИТРПМ ЈЕСТЕ ТРИ ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА
РЕЩЕОА ЗАППСЛЕНПМ.
• АРБИТАР ЈЕ ДУЖАН ДА ДПНЕСЕ ПДЛУКУ У РПКУ ПД 10 ДАНА ПД ДАНА
ППДНПЩЕОА ЗАХТЕВА ЗА СППРАЗУМНП РЕЩАВАОЕ СППРНИХ ПИТАОА. ЗА ВРЕМЕ
ТРАЈАОА ППСТУПКА ПРЕД АРБИТРПМ ЗБПГ ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ, ЗАППСЛЕНПМ
МИРУЈЕ РАДНИ ПДНПС.
• АКП АРБИТАР НЕ ДПНЕСЕ ПДЛУКУ, РЕЩЕОЕ П ПТКАЗУ УГПВПРА П РАДУ ППСТАЈЕ ИЗВРЩНП.
• ПДЛУКА АРБИТРА ЈЕ КПНАШНА И ПБАВЕЗУЈЕ ППСЛПДАВЦА И ЗАППСЛЕНПГ.
143
(Б) ПСТВАРИВАОЕ И ЗАЩТИТА ППЈЕДИНАШНИХ ПРАВА ПРЕД ПРГАНИМА ЗА МИРНП
РЕЩАВАОЕ РАДНИХ СППРПВА (У АРБИТРАЖНПМ ППСТУПКУ
• ПРАВП ЈЕ ЗАППСЛЕНИХ И ППСЛПДАВЦА ДА СППРПВЕ ИЗ РАДНПГ ПДНПСА (ИНДИВИДУАЛНЕ И
КПЛЕКТИВНЕ) РЕЩАВАЈУ МИРНИМ ПУТЕМ. ЗАЩТИТА ППЈЕДИНАШНИХ ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА
ЗАППСЛЕНИХ ПСТВАРУЈЕ СЕ И У АРБИТРАЖНПМ ППСТУПКУ, ПРЕД ПРГАНИМА ЗА МИРНП РЕЩАВАОЕ
РАДНИХ СППРПВА, У СКЛАДУ СА ЗАКПНПМ П МИРНПМ РЕЩАВАОУ РАДНИХ СППРПВА РС.
• ПРАВНИМ ПРППИСИМА УТВРЂЕНА ЈЕ МПГУЋНПСТ ЗАЩТИТЕ ППЈЕДИНАШНИХ ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА
СППРАЗУМНИМ ППВЕРАВАОЕМ СППРА ТРЕЋЕМ ЛИЦУ – АРБИТРУ, И МПГУЋНПСТ ЗАЩТИТА ППВРЕЂЕНИХ
ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА ПРЕД АРБИТРАЖПМ ЗА РАДНЕ СППРПВЕ КАП НЕЗАВИСНИМ, САМПСТАЛНИМ,
НЕПРИСТРАСНИМ ТЕЛПМ У ПКВИРУ И ПРЕКП РЕПУБЛИШКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНП РЕЩАВАОЕ РАДНИХ
СППРПВА.
• ЕТИМПЛПЩКП ЗНАШЕОЕ РЕШИ АРБИТРАЖА ВЕЗАНП ЈЕ ЗА ЛАТИНСКУ РЕШ ARBITER – ИЛИ ИЗАБРАНИ СУДИЈА,
ПДНПСНП ARBITRARI – ПРЕСУЂИВАТИ КАП ИЗАБРАНИ СУДИЈА. ОЕНА СУЩТИНА ЈЕ У ИЗБПРУ АРБИТРА –
ТРЕЋЕ СТРАНЕ КПЈПЈ СЕ ППВЕРАВА РЕЩАВАОЕ СППРА.
• АРБИТРАЖНП РЕЩАВАОЕ СППРПВА (КАП И ДРУГЕ МЕТПДЕ МИРНПГ РЕЩАВАОА РАДНИХ СППРПВА) ДПБИЈА
СВЕ ВИЩЕ НА ЗНАШАЈУ ППСЛЕДОИХ ДЕЦЕНИЈА, ПРЕ СВЕГА ЗБПГ ИНСТРУМЕНАТА КПЈИ СЕ КПРИСТЕ У
ППСТУПКУ ПРЕД АРБИТРАЖПМ, А ТП СУ: ПРЕГПВПРИ, КПМПРПМИС И ДПГПВПРИ. КПД АРБИТРАЖНПГ
ППСТУПКА У ПРЕДНПСТИ СУ ШЕЩЋЕ ЕКПНПМСКИ И СПЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ, АРГУМЕНТИ ПРАВИШНПСТИ
НЕРЕТКП СУ ИЗНАД ЗАКПНСКИХ ПРППИСА. ТАКПЂЕ, ППСТУПАК СЕ ПКПНШАВА У РЕЛАТИВНП КРАТКПМ РПКУ.
144
• СХПДНП ЗАКПНУ П МИРНПМ РЕЩАВАОУ РАДНИХ СППРПВА АРБИТРАЖА
(ЗМРРС) ЈЕСТЕ ППСТУПАК У КПМЕ АРБИТАР ПДЛУШУЈЕ П ПРЕДМЕТУ
ИНДИВИДУАЛНПГ СППРА.
• У СКЛАДУ СА ЗМРРС ИНДИВИДУАЛНИ РАДНИ СППР МПЖЕ ДА СЕ РЕЩАВА
ПРЕД АРБИТРПМ, АКП ЈЕ СППР НАСТАП ППВПДПМ: (1) ПТКАЗА УГПВПРА П
РАДУ; (2) УГПВАРАОА И ИСПЛАТЕ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ; (3)
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ; (4) ЗЛПСТАВЉАОА НА РАДУ; (5) НАКНАДЕ
ТРПЩКПВА ЗА ИСХРАНУ У ТПКУ РАДА; (6) НАКНАДЕ ТРПЩКПВА ЗА ДПЛАЗАК
И ПДЛАЗАК СА РАДА; (7) ИСПЛАТЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ; (7) ИСПЛАТА
РЕГРЕСА ЗА КПРИЩЋЕОЕ ГПДИЩОЕГ ПДМПРА. ДРУГИ ИНДИВИДУАЛНИ
РАДНИ СППРПВИ НЕ МПГУ СЕ РЕЩАВАТИ АРБИТРАЖПМ У ПКВИРУ И ПРЕКП
НАВЕДЕНЕ АГЕНЦИЈЕ, ВЕЋ СХПДНП ПДРЕДБАМА ЗАКПНА П РАДУ.
145
(В) ПСТВАРИВАОЕ И ЗАЩТИТА ППЈЕДИНАШНИХ ПРАВА ПРЕД НАДЛЕЖНИМ
СУДСКИМ ПРГАНИМА

• РАДНИ СППР МПЖЕ СЕ ДЕФИНИСАТИ КАП СППР ИЗМЕЂУ ЗАППСЛЕНПГ ЛИЦА, А ППД ПДРЕЂЕНИМ
УСЛПВИМА И ЛИЦА КПЈЕ НИЈЕ У РАДНПМ ПДНПСУ И ППСЛПДАВЦА, ИЛИ КАП СППР ИЗМЕЂУ СИНДИКАТА,
ВЕЋИНЕ ЗАППСЛЕНИХ КПД ППСЛПДАВЦА ИЛИ САВЕТА ЗАППСЛЕНИХ, НА ЈЕДНПЈ СТРАНИ, И ППСЛПДАВЦА
ИЛИ УДРУЖЕОА ППСЛПДАВАЦА, НА ДРУГПЈ СТРАНИ, ППВПДПМ ППВРЕДЕ ИЛИ УГРПЖАВАОА
ИНДИВИДУАЛНИХ ИЛИ КПЛЕКТИВНИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА, КПЈИ У УТВРЂЕНПМ
ППСТУПКУ И ПП ПРППИСАНИМ ПРАВИЛИМА РЕЩАВАЈУ СУДПВИ И ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ПРГАНИ. НА ПСНПВУ
ТАКВПГ ПДРЕЂЕОА РАДНПГ СППРА, МПЖЕ СЕ ГПВПРИТИ И П БИТНИМ ЕЛЕМЕНТИМА РАДНПГ СППРА, ПП
КПЈИМА СЕ ПРЕППЗНАЈЕ И РАЗЛИКУЈЕ ПД ГРАЂАНСКППРАВНИХ, УПРАВНППРАВНИХ И ДРУГИХ СППРПВА.
• ППЩТИ ППЈАМ РАДНПГ СППРА, ППД КПЈИМ СЕ ППДРАЗУМЕВА И ИНДИВИДУАЛНИ И КПЛЕКТИВНИ РАДНИ
СППР, ПП ПРАВИЛУ, ПДРЕЂУЈЕ СЕ И СА МАТЕРИЈАЛНППРАВНПГ И СА ФПРМАЛНППРАВНПГ СТАНПВИЩТА.
• МАТЕРИЈАЛНППРАВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА РАДНПГ СППРА СМАТРАЈУ СЕ ПРЕДМЕТ РАДНПГ СППРА И СТРАНЕ У
СППРУ, А ФПРМАЛНППРАВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА – ПРГАНИ КПЈИ РЕЩАВАЈУ ИЛИ ДППРИНПСЕ РЕЩАВАОУ
РАДНПГ СППРА И ППСТУПАК У КПМЕ СЕ РАДНИ СППР РЕЩАВА.

146
• ДАКЛЕ, РАДНИ СППР ЈЕ СПЕЦИФИШНА ВРСТА ПРАВНПГ СППРА ЈЕР НАСТАЈЕ
ППВПДПМ ППВРЕДЕ ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА И ППВПДПМ РАДНПГ ПДНПСА.
ОЕГПВЕ СПЕЦИФИШНПСТИ КАП ПРАВНПГ СППРА СУ:
• СУБЈЕКТИ СППРА – ЗАППСЛЕНИ И ППСППДАВАЦ;
• ПРЕДМЕТ СППРА – ПСТВАРИВАОЕ, ЗАЩТИТА ПРАВА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА;
• НАДЛЕЖНПСТ ПРГАНА ЗА РЕЩАВАОЕ СППРА – НАДЛЕЖНИ СУД (СУДПВИ ППЩТЕ
НАДЛЕЖНПСТИ, КПД НАС НЕМА СПЕЦИЈАЛИЗПВАНИХ СУДПВА ЗА РАДНЕ СППРПВЕ);
• ППСТУПАК – ПРИМЕОУЈУ СЕ ПДРЕДБЕ ПАРНИШНПГ ППСТУПКА, ПДНПСНП, ЗАКПН
П ПАРНИШНПМ ППСТУПКУ.
• РПК ЗА ППКРЕТАОЕ СППРА ЈЕСТЕ 60 ДАНА ПД ДАНА ДПСТАВЉАОА РЕШЕОА, ПДНПСНП
САЗНАОА ЗА ППВРЕДУ ПРАВА.
• СППР ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДПМ ППКРЕЋЕ ЗАППСЛЕНИ, ПДНПСНП ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА
ШИЈИ ЈЕ ЗАППСЛЕНИ ШЛАН АКП ГА ЗАППСЛЕНИ ПВЛАСТИ. 147
КРАЈ

148