Вы находитесь на странице: 1из 79

9

Р о

*
ф
,6-
$
..''.ф*"
{е$'.
:#!: . {*.
*
1
*
*+
* ]т.}'
' *
.*$"
,}

}*Ё*
* €*-

Ас{!т!{у 8о*|с 5
(аго|!пе }!!хоп & |й!с}ае! 1огт!}пвоп
цвшш т'|Ё;|Ё}}г-
80 31
щж 0дьквк[ш6н
,, *|^ч[1;:1ъ'^?ъ ът# шш}уЁк$}тт Р]1н$$
{ |1н |{#?'а{}, { }а # шъ {:*}г.т
!п 9гоцР5.

соос поц5е
]еопз !псегпес

&прш1ег 1}:!п9э
ьгоого|т
+- -<)-

.--} }4оссБ сБе зепсепсе5 иг!сБ Роп, 5Бог! сп6 А[у!п.


\&е соп тмг!се оБоцс
! Бс6 с [оуе[ оп9сБ!п9 !п оцг еа!пе.

|'гп петм ос зсБоо[. ! [!уе пеог А[у!п.

пп шп пп

&есё оп6 сопр[есе. 4, €оггес[ сье 5епсепсе5.


--3;
1 Ап е71.е : : \ ^: э'эоо[<.
. е:!пе у!ёеоз гпцз!с зБорз

чж
!-\|ч [1 [эп_| 11-э с /<[п{ о_{-_пс9са[пе
.
|псе11е:--:,''::
1|"::_' 2 }ош сс" '^с :^ э: ^е п 1|.:е з!.':орз'

Ап еа!пе !з о [|п6 о{ ('|) Ф_0$_4?[пе_____-_ , Бшс 9ош

6оп'с 9о со сБе (2) __--__-_ со Бш9 !с.

!оц соп {|п6 !с оп сБе (з) --_--___


3 (|6'з 6о з с ^е.'' е7 пе'

1оц соп гео6 оБошс [оосБо[[, сепп!з оп6 ос|тег

[|е т['':гее
)оп сп6

5 [[_:еге'з с рг!:е {ог 1[те чмогз1 е:!пе.

$я --|!:'}
!!']!.; _3
5 &ес6 оп6 ог6ег {Бе сехс.

е:!пе {ог 9ошп9 реор[е. ]|еге сге


сге А[у!п, 5Бсг! спё
5}'.тсг! [![ез 1!''те пс1шгс[уиог[ё спё ёгсми{п9. 5Бе
ёоп'1 Бсуе 1о 9о 1о зс[оо[.
1[::п9з. А[у!п [:!<ез согпрш1егз сп0 зрог1, )сп
)сп. |Бе9 с|[9о 1о 1Бе 5сгпе

1[гее хмг!1егз. ]5е!г псгпе5

1 (/4'з Бох !з сп ехс!1!п9 пеи/


зс!'тоо[: €!19 5сБоо!. 1Бе9 с[[" !"!(е 6!{Ёгеп1

гес[[9 [оуез 1с!<!п9 р[о1оз, 1оо. 1[':е9 и;г!1е

[!!<ез пцз!с сп6 с[о1[.тез, сп6


1[''те]г е:]пе с1{|е хмее[<еп6 и;!'':еп 1|е9

&ео6 оп6 согпр[есе сБе ?


', \{г|се сБе соггесс 5еп€епсе5.
9це5с|оп5 -8слт'тутуэ[ф'!{]че о[6ез1 о{ с м![[с9е.
9/1теге \&Беп "ж{т8ф- )сп 1о зс[':оо[ пт**з+е"еп4е[о{{Бсв
\^/|'ч Ёо:м гпопч \|'/Бос 5[-тсг! тмс[!<з сге 5о1|: 5[':сг!'

!{бс11э 1[е еа!пе со[1её?


____
А[у!п'з 1Бе [!уез песг 1|е сб[[6геп.
!1'з сс[[е6 (т4'з Бох' А[у:п {о*т'цфо-обощЁ 1еп.

)сп сп0 5Бсг! [!уез :п емег9 6с9.


уиг!1егз сге 1[.;еге? ][еге сге
1!''тгее'

__-_'з {[-те е:!пе сбош1?


11'з сбош11[-.те 1}-.тпп9з 1[:с1 1}'.те9 !!1<е.

-_-_ 6о 1[:е9 тмг!1е


1}'':е е:|пе? [}'.те9 хмг:{е !т от т[:е
ииее!<еп6.

____ 0о 1|те9 миг:1е !1

1[.теп? [[е9 т[еп 5ессшзе


ииг!1е !т

{Бе9 6оп'1 [тсуе 1о 9о 1о зс[оо['


__-- соп 9ош зее 1!.:е
е;!пе? 1ош ссп зее !1 оп 1[е
!п1егпе1.
; г.1фЁ
,.-|:--#- '* - . ;';л,д;:!";:,:::

# €Боозе и/ога5 [гоп с!'те Бох со [оБе[ сБе р!ссшгез.

$ 6ео9горБ9 [сп9шо9е Ё1зсогч ["|осБз ё!сс!опог9

"{"/.\*{\а7#ф
-9с[еп_с_е

'*у Ёо[[очм сБе зсБоо[ чмог6з.

с[сззгооп 5ес бсс[ беспз соуе 6гезз г!се

6ео{гсрБ9 |!з{ог9 ро1с1оез гпо!_]п1с!п }4шз!с 1есс[ег Босг6


бесг6 |'1с1Бз Ёп9!!з[-: з1огпсс[т 5рог1 [о[е зш51ес1

€огпрш1ег
зс[с6 г!уег
з1шё!ез
1гош5ег5 Ап 5ошр еог5

гпошз1ссБе рс51с ехсгп 6!с1!опсг9 5с!епсе гпош1Б {1е|6

';}ф \оиг сопР[есе с[е ссБ[е у/!сь и/ог65 {гоп Асс!т!с9 9.

1Бе пссцго[ чгог[6 Ёоо6 1Бе Бо6ч

5ео

**р Апзигег сБе 9шез€!опз.


ЁжжЁ :ж;

:|ж[.||, :1[ж |4ж&Ё


_у &ео6 сп6 сопр[есе сБе зсБоо[ с|пессБ[е.
[оз 30 [еззопз о тмее[. Ёе 6оез сБезе зшБ!есс5 о(
.|!гп о Фп }"'!оп6о9з Бе зсц6!ез о [ос. Ёе 1'тоз },1осБз
зсБоо[: 6ео9 го рБ9, Ё !з1ог9, [.4 шз1с, ]"1 о11.тз, Ёп9[!з}г, о{сег 5с!епсе оп6 ос е[еуеп о'с[ос[ Бе Боз
5рогс, €огпршсег зсшё!ез, Агс, 5с!епсе. € пршсег зсц6!ез. А{сег [шпс1т Бе 0гзс Боз
о
Ёе 1тоз Ёп9[!зБ, Р1ос!":з оп6 5с!епсе [оцг с!гпез о игее[, 6ео9горб9 оп6 сБеп Бе Боз Ё!зсог9'
оп6 о[[ сБе осБег зшБ!ессз сБгее с!гпез о игее]<. Ф Фп 1шез6о9з сБе {!гзс с[озз !з €огпршсег
. Ёе пеуег [оз опе зшБ!есс стм!се !п с1'те зогпе 6о9. зсц6!ез. 8е[оге [цпс1т }пе Боз 6ео9гсрБ9,
& Ёе о[тмо9з Боз Агс о[сег [цпсБ, Бц( по! оп !,1оп6о9з оп6 о1 !тмо о'с[ос]< Бе Боз 5рогс.
ог Бг!6о9з. * Ёп9[!з]т !з Б!з [озс с[озз оп [,1оп6о9з.
* Ёе Боз }4цз!с о[сег Агс оп 1Бшгз6о9з. ш ]*'1осБз !з Б|з [озс с[озз оп [шез6о9з оп6
* Ёе 1'тоз Ёп9[!зБ еуег9 6о9 ехсерс 1шез6о9з. $/е6пез6о9з.
$ Ёе Боз Р1осБэ еуегч 6о9 ехсерс [г!6о9з. ф Фп }[шгз6о9з Б!з !!зсог9 с[озз {|п!зБез ос
* 1Бе {|гзс с[озз оп [,1оп6о9з оп6 Бг!6о9з !з сБе зесоп6 {оцг ос[ос]< оп6 Бе Боз [п9[!зБ о! е[еуеп
с[озз оп [шез6с9з оп6 1Бшгз6о9з. о'с[ос1<.
Ё!з {оуоцг!се 6оч !з \[е6пез6о9. Ёе Боз 5рогс ос о А{сег 5с!епсе оп [г!6о9,.||гп 6оез сБезе
сеп о'с[ос[ оп6 ]'1цз!с о! е[еуеп о'с[ос1<. !{е о[зо Боз зшБ]ессз !п о[рБоБес!со[ ог6ег: Ё!зсог9,
6ео9горБ9 !п сБе гпогп!п9. 5рог!, €огпршсег з1ц6!ез, [''1шз!с, Бп9[!зБ.

Р1оп6о9 [шез6с9 9/еёпез6о9 1Бшгз6с9 Рг|6оч


9.00-10.00 [4с1Бз 5с!епсе
10.00-11.00
1'1.00-12.00

[цпсБ

13.00-14.00
14.00-15.00 Ёп9!!з|'п

'15.00-16.00

\очг \мг|се сБоц{ !!п'з с!песоБ[е оп |у!оп6с9.


@п йопёсу
------'-----,-

\{г!се сбоцс 9оцг с!пессБ[е оп 9ошг [оуоцг!се зсБоо[ 6с9.


-}}' ];..1-{. р.,]Ё {#{::
йу {отошг[1е эсБоо! (оу
&\у _ !о_у_о_ц г[1з _ э_с!т ор_| _ {_су_ [о

1:жР. ,].в!ж ,,';**&Ф]]|: ,:, 1


15, Ё!п6 чмог6з 9ош [поуг тм!сБ опе, с\мо сп6 сБгее з9[[оБ[с )5.

1 2 з

5сБоо! Ё[з1огу Ёхегс-!э-е_

16 Р!п6 сБе п!зсо]<ез !п сБе сехс.


!Ё г!9БЁ
йг|це
РшпсЁцоЁ!оп - €ор!(о1 [еЁЁегз опё [ц[[ зЁорз
{$р зсБоо[' с!гпесоБ[е
, Ё;;',ц о [-!зе сср!со[ (сАР!тА!-) [ессегз ос сБе зсогс о{
оп гпоп6о9з ! Боуе
5епсепсе5 опё [ог сБе попез о[ реор[е (Рот!6)'
еп9[!зБ, гпос!'тз сБе чмогё /, р[осез ([опёоп), 6о9з о[ с]':е цмее]<
оп6 Б!зсог9 !п сБе (}1оп6о9), [сп9шс9ез (Бп9||з1.п) оп6 зсБоо[
гпогп!п9 о{сег [шпсБ зшБ]ессз (|!осБз).

| оп[ч Боуе !чмо


. Ас сБе епё о[ с зепсепсе ц5е о {ш!'[' зсор (.).

[еззопз сБе9 оге ' {

зс!епсе оп6 огс огс


!з гп9 {отошг!се зшБ|есс оп сшез6о9з !
-"}Р,
$/г!се оьоцс 9оцг 6геоп зсБоо[
6оп'с Боуе еп9[!зБ ог гпо11тз Бшс !'те 9ос
с!пессБ[е.
зрогс тмБ!сБ !з 9геос о{сег зрогс !'те 9ос
Б1зсог9 оп6 сБеп !п с1":е о[сегпооп !'уе 1л_лпу_4г_е-чш_э_с-!то_о_!_-1[ше1оё[е-11{-|](е_19-____
9ос 9ео9горБ9 оп6 зс!епсе ! [оте 6о!п9 Бсуе_____-____
ехрег!гпеп!з !п зс!епсе

17; \отм \мг!се !с соггесс[ч !п чоцг


по(еБоо[.

|!\у эсБоо| 1!гпе1о6|е


у &ес6 оп6 опзчмег.
1 \А/}'то'з о[6ег: 5!г )ош9 ог )!99ог9 3опез? _9[г-Р_оо9_[о_о[ёе-г-1-боп_Р[.99о-цу
2 Ёоми [оп9 !з 1[е гпо6е[ 6!позсцг?
з $/[с{ сге )!99ог9'з з1ш6еп1з [есгп!п9 обош1?
4 \&|тс1 6!6 ]Бе &озе11с 51опе Бе[р шз 1о 6о?
5 \|'/Беге мисз ) !99огч'з согпрш1ег?
6 \А/Бо'з Бп!["9?

&ес6 €[е 0ехЁ. 1Беп [оо]< с( (Бе со6е сп6 игг!се {[':е 5есгес пе55с9е.
Б99рс!оп Б!его9!'9рБ!с5 \меге опе о{ сБе {|гзс ]<!п6з о[ игг!с!п9, Бшс
по6егп реор[е соц[6п'с цп6егзсопё сБеп. Апс!епс реор[е \мгосе
!гпрогсопс сБ!п9з оп сБе &озессо 5сопе !п сБгее 6!#егепс [оп9шо9ез.
1п 1822 о уег9 с[еуег поп со[[е6.|еоп_Ёгсп9о!з €Бопро[[!оп цзе6 смго
о{ сБе [оп9шо9ез !о цп6егз!оп6 сБе сБ!г6, сБе Ё99рс!оп [!его9[9рБ!сз.
1Бе &озессо 5сопе 1'те[ре6 цз со цп6егзсопё сБе розс Бессег.

с ь с с е { 9 ь к [ гп

ъ : ю\ ш п $ 5 {э.

}\ ) 4 п ) \\
п о Р ч г 5 1 ш х ч 7

о 1 эь
л п д <> <7о
ц а \-- :1 ,у цц |1

-^-4 _ц( $1*_ 5к^^^^ш е\ш 4т к-4 к Ф.[*^е|ъ'


| е гу

:|*4. ет ( ^п!т :!_{ ^л }:!^4 ы4тт\ш{?


-:!::]
!|9:.*-4;:: _

# о' 9оц гепе]пьег?


'1;:|1€€8!#6}€#3!Рй11Ф:?"]!;

2
з
4 А1 зс[тоо[ тме [есгп сбоц1 р[сп1з спё 1}"те Бшгпсп бо69 !п

€оп 6о ссп 1с[( с5ош1 зс[-тоо[ зшб;ес1з. -, 0о -"


^-\-/
ссп сз( гп9 {г!еп0з сбоц1 1[е!г зс[тоо[1!гпе1сб[е. .- 0о -"
^_\-/
ссп шзе сср!{с[ [е11егз спё [ц[[ з1орз. .-- о о
,^! _ \-/
в *
*й!]г
*#*^' д

ч
ж

(з!х) ос[ос[
0уе (о (з!х) $те розс (з!х)

{еп (о (з!х) *----=*


' -1
ц/-1еп розс (з!х)

9цог(ег со $!х) ----------_> <- 9цогсег Ро5Ё (5;х)

сч/епс9 со $1х)/ \.*...9 розс (э!х)

\А/[_'тс1'з 1[е 1!гпе?


11'з з!х о'с[ос[<.
Бо[{ розс (з!х)

1-; ]*4сссБ сБе с[ос]<5 \м!сь сБе р!ссшгез.


@п^
@п^
@ @

ж
[гБе еп{':
Бж*й

$/г!се сБе с!гпез.


' '?*,

@'
':
@'
{!уе_Р_сэ_!_

е-|е_у_еп

@' ф' ф'


&ес6 оп6 6гсиг сБе с!пе5 оп сье с[ос[з. од о^\(-
"__?; '\\
\ 3![[чмс!<ез шр о{ 7'10оп [1оп6с9з, \А/е6пезёс9з спё [г!6с9з. [|, '
[
з]'

\.'Ё'/.
\\8
,-"/
4// \\' .//
5,7
2 \!с!< [есуез [оп.те с1 3,55 !п 1[е гпогп!п9' у
\! с

4
А[ех зогпе1!гпез р[с9з {оо1бо[[ с1 15.30.
Аппс с[мис9з з1сг1з [.тег Бопеииог[ с{ '16.00,
осъ @д
{(,,))
[! \"7/ \#
\\8 / \\.в 4//
'13,45
4

[огп чмс1с}-:ез [-.:!з {суошг!1е рго9гсгпгпе оп


/
5 с1 оп

@^
'6ъ
[шез6с9з сп6 ]|'тцгз6с9з. -;/
5ше 9оез 1о бе6 с1 21.00 емег9 6с9. ({,,)}
1/ю \\
2

\\" "//
\ч.'/ \\'" ',/
\*\=''7
ц. [''1сссБ сБе с[ос]<з иг!сБ сБе зепсепсе5 [ог 9сп'з 6с9 9езсег6с9. Ршс сБе зепсепсе5
!п ог6ег.

: --]е 5сё [цпсБ с1 Бс[{ рсз11ьме[ме. -5_ [ )сп 9о1 6геззе6 с11еп 1о е!9!'.т{' ___
э ][сззез з1сг1е6 о9с!п с1 9шсг1ег 1о 1чмо. ___ з Ёе ииеп1 ош1{о 1[те р[о99гоцп6 {ог
:
,

--]е ссш9[1 с бшз 1о зс!эоо[с11ииеп19-{:ме бгес[ с1 9шсг1ег 1о е[еуеп' ___


' рсз1е!9!'.:{. ___

: 5с|оо[ {1п!з[те6 с1 бшг о'с[ос[<. -__ Б €[сззез бе9сп с1 п!пе о'с[ос[. --*
: )сп ссш9[11[е бшз богпе с11еп рсз1бшп ___
0г6ег: _!- 2_-- з -__ 4___
1 5 --- 6 ___
7___8-
:- Р!п6 сБе Рс5с о{ сБезе
уегь5 опё чмг!се €Беп. # Апзчмег сБе 9шез€!опз сБоц( 9е5Ёег6с9.
о9о !ц Рц ':#] :]ж'

|к е6 1 \А/[о1{!гпе ё!6 9ош 9е1 шр?


Р
1-9о1_шр__с1--
ц 5с !г 2 $/[с11!гпе 0!6 9о 1о зс!'тоо[?

9оп-:
ч оо
оР о59 [п 3 \г![еге 0:6 9ош бсуе [шпс[?
со ц9ь с[
ь6 с!с о[ 4 \А/|с11!гпе 6:6 9о[, 9о богпе?

со гпеБ оё
5 \г!}:с1 ё!6 9ош ес1{ог 6]ппег?
шеп1

согпе 6 \А/|-:с1 6!6 9ош 6г!п}< !п 1[е емеп!п9?
['':суе

сс1сБ
тмс[е шр
9е1 шр
# \отм сБоозе 9оцг {оуоцг!се 6с9 о[ [озс чмее|<
сп6 и/г!се сьоцс игБос 9ош 6!а.
ес1
щпж.: ]ш:
6г!п[
рш1
{с[<е

.:#$ ;'н ]ф :!{#,:


, 0; €Боозе \мога5 [гоп сБе Бох со [сБе[ сБе р!ссшгез.
г
[
1
5ег!е5 чц17 согсооп согпе6ч \мессьег 5РогЁ

1
;!
",

л-еш€ _

йр \[г!се сБе рго9гоппе5.


1 Фп 1[!з 9ош ссп 5ее зтм!гпгп|п9, 5сз!<е1бс[[, 1епп!з ог гпо1огб![е гсспп9' _5Р9.!11

2 [[!з рго9гсгпгпе !з [шпп9, хм!1[ {шпп9 реор[е.

4 ][.т!з !з оп еуег9 ёс9' !1'з сбоц{ !гпроЁсп11Б!п9з сгоцп6 1Бе ииог[ё.

,. 1ф &еоё сп6 сп5\мег сье 9ше5с!оп5.

€]тсппе[.| €]:оппе] 2 €!:оппе] 3 €!:сппе!,4


12.10 Рцп Бошзе 1'!.50 [ор зоп9з (гпшз!с 12.30 1Бе пеигз 1.15 [||азРгпоп гесцгп5
(сокооп) т!6еоз) 1.05 Ёхр[огегз (л!гп)
'1.00 [Бе печмз 12.30 Рг!еп6!9 (согпе69) (6осшгпепссг9) 2.30 Фшг Боё9
1.45 [Бе игеосБег 2.10 €ошпс (о Ёеп 2'20 Апп|е 9ес уоцг (6осшгпепсог9)
2.15 €Бе!.зес у Р1|[сп (9ш!:) 9шл (гпшз!со[ 3.'15 Апзчмег 0гзс
({оосБс!'!) 3.15 6!опсз у 8оцпсегз сопе69 0[гп) (9ш!:)
4.15 Ап!гпо[з о{А[г!со (Бсз1<есБо!,!) 3.45 €окооп Бошг 3.55 !-ош9Б оцс [оц6
(6осшгпепсог9) (сопе69)

, 1\\, \(г!се о ту Ро9е \м!сь 9оцг {суоцг!се Рго9гопгпе5 оп6 (!пез.

€Бсппе1 .| €!:оппе1 2 €]:оппе] 3

] }15_ -9р-р г1- 1р-4су- -


12 &ео6 оп6 сопр[есе сБе соБ[е.
\оиг !с'з {оцг о'с[ос[. Ёоцг [г!еп6з Боте 9ос о ргоБ[еп Бессцзе сБе9 соп'с ёес!6е чмБ1сБ
Рго9гоппе (о ч/оссь.
. €оггпеп'з {оуоцг!се Рго9го|тгпе * .|о1'тп [омез р[о9!п9 5Рогс оп6 Бе [![ез чмоссБ!п9 |с соо.
5!огс5 !п 20 гп!пцсез оп6 !з со[[е6 Ё!з {оуоцг!се Рго9гогпгпе 5сог!5 !п 45 гп!пцсез.
@шос|<у Рцс!<.5Бе [![ез сог(ооп5' * ]}":е о!ьег Бо9'з {омошг!се рго9гогпгпе !з со[[е6 \г|ог!ё
Бцс 6оезп'! [![е 6осшгпепсог!ез ог оБоцс из. Ёе'з сБе оп[9 сБ1[6 игБо [![ез ёосцгпепсог!ез.
5Рог(5 Рго9готп]пе5. ]Бе 6осцгпеп1сг9 5!ог{5 о! !еп Ро5с {оцг оп6 сБе
* [[е о(Бег 9!г[, Ёгпгпо, [отез 9ш!: согсооп 5согс5 ос (\мепс9 Ро5! {ошг.
Рго9гогпгпе5. {Ё Ёогг9 6оезп'! \моп! !о чмоссБ 5шпёоу 5РогЁ5.
э \т|Ао ууопс5 со Бе о 6!!!]опо]ге? ф с[е9 о[[ 6ес!6е со тмосс[ Ёпгпо'з [оуоцг!се
Ё!по!.!'9
зсог1е6 ос 3.50.
Рго9гогп]пе, Бцс !с зссг{е6 сеп гп!пшсез о9о!

\огпе
(!п6 о{ Рго9гсгпгпе

Рго9гсгпгпе псгпе

Рго9гсгпгпе (!гпе

13, \очм оп5\мег сБе 9шезс!опз.


' х//Бо 6оезп'1 6осшгпеп1сг!ез? -0о-гшеп--Ёшп_с_оп{_]оБп.____-
[!!<е

$/!":с1'з 1[е псгпе о{ т[е рго9гсгпгпе 11.те9 6ес]6е 1о чмс1с!.:?

/. \А/[:озе [суошг!1е Рго9гогпгпе !з !1?


$/[:о 6оезп'1 чмсп11о чмс1с[-: мг!.тс{'з оп ]! о| 4.45?

14- Апзчмег сье 9ше5с:оп5.


:|#:, !:{ж|;,

1 \|',/[с1'з 9ошг ймошг!1е ]! рго9гсгппе? ]\{у-$-су-оцг[1е---11/-Р_[99[!]сгт'!т)_е_|_5-

2 \^/[':с1 !<!п6 о[ Рго9гс


3 \А/[с11!гпе !з !1 оп?
4
5

6 \&['ч 6о 9ош !|[е !1?

!|.,#.;| !.'- ж: |]:#г 1ж:|'

15 Ёоиг пспч \мога5 соп 9оц {'!п6 !п '6осцгпепЁог|ез'?


э1с_ц_щ!се_
[}|} $/г|се сБе чмог6з !п сБе соБ[е.

|ц| {Ф*
-п9 -!п9
з]<1

|опс эБоро[пс 6опс


зчм]гпгп

сь]

со[

[:7} &ео6 сБе сехс оп6 опзигег сье 9це5с|оп5. . о о.. !. е... о.. с Ф о....
:

9есесс]уе \#!!! 11огё !з о 1! Рго9гогпгпе Реу|еууз


оБоцс о ро[!сегпоп оп6 Б!з о6уепсцгез. . А геу!еиг !з с сехс сБоцс зогпес[1п9
Ёе Боз со соссБ 6оп9егошз с}п!еуез !п о мгБ!сБ 9ош гео6 ог 5с\м. 1оц пее6
Б!9 с!с9. Ёе'з о{€еп 1п сегг!Б[е з!сцос1опз. со ёезсг!Бе !с сп6 зо9 тмБос 9ош
8еп.|опез !з ([е ос(ог тмБо р[о9з с1':е сБош9[тс оБоцс !с.
ро[!сегпоп. !с'з оп €Боппе[ 4 ос Бо[{ розс
9/}:еп 9ош игг!се о геу1етм 9ош пее6
{|уе оп 5осшг6о9 о{сегпоопз. ! !.![е сБ!з со (Б!п]< оБоцс сБезе 9шезс!опз:
\^/[ос? 9/[еге? 9/Беп? \|'/Бо|
Рго9гоп]пе Бесошзе !с'з гео[[9 {озс оп6
Ас сБе еп6 о{ сБе геу!етм, 9ош пее6
ехс!с!п9. 1|теге оге [осз о{ осс!оп 5сепе5. 1Бе рго9гогппе !з
Ёо €Б!п[ оБоцс сБезе 9це5с!оп5: оо
[шпп9, соо. 9есесс!уе Ёог6 о [ос о{ ]о[ез.
чош [![е !с? \[Б9? / \&Б9 пос?
гпо]<ез

! о о о о о | о о ! о о }о о о | о о о . * 0 0 ! о о | | | | с 0 о оо о о |
' '

1 \А/!"тс{'з 1!'те ]!рго9гсгпгпе сс[!-е6? Ре_Ё_ес1!уе_ \&|[ Ёог{


2 \А/!"тс1'з !т сбоцт?

3 $/[т]с|': сс1ог'з !п !1?

4 $/[!сБ с|тсппе[ !з !1 оп?

5 \А/!'тс11!гпе !з !т оп 1!?
9/['ч 6оез !"те !"![е !т?

:
ц}э) [-]зе сБе 9це5с!оп5 оп6 сп5\мег5 (о игг!се с геу!е\м о[ с 1! Рго9гсппе ог 0!п.
9 &ео6 сп6 опзчмег.

1 \А/[: с1'з ][ е 3с [о п е9 51о п е? 11]о- я- -с-ошРш1_е_г _рлещс ш_ _о:[ -о[4


!опсшооеэ.
___ч___9____

2 \А,/Беге'з ]Бе 3о[опе9 51опе?


3 \г!Бс11!гпе 6{ё Бгп!{"9 1цгп оп 1Бе 1!?
4 \^/}":!с[-т рго9гсгпгпе 6!0 )!99ог9 мисп11о м;с1с|?
5

6 \А/!.:с1 ёоез 3гш1цз 6гсбБе игсп1?

9 &ес6 сБе зсог9 зо [сг оп6 сБеп чмг!се !с !п сБе Рс5с.

11'т-е _о1о-гу 9-о- -{-с г-


1Бе зсог9 зо {ог ...
_

9!99ог9'з !п о с[оззгооп ос сБе


шп!тегз!с9. 1Бе герогсег оп6 сРте
согпегогпоп огг1уе. [Бе герогсег сз[з
9!39ог9 5о]пе 9це5с!опз. 9!99ог9
зо9з сБос !'те 6оезп'! тмопс сБе с[!е{
со ц5е ]Бе 8о[опе9 5сопе со 0пё
!гео5цге. Ас Бо|{ розс п!пе 9!99ог9
оз1<з Ёгп![9 со (цгп оп сБе 1! Бесошзе

Бе тмопсз со чмоссБ сБе пеигз. 8гцсцз


6гоББе со]пе5 опсо сБе 1! зсгееп
оп6 [ош9Бэ. Ёе'з сБе 1! согпего]поп
[гогп сБе шп!тегз!с9! Ё!е чмоп{з
9!99ог9'з 5есгес роззигог6 {ог сБе
со]тРц{ег Рго9гогп.

] . ]:1.].:}:.;:]{в:_{]*]чч'€:г.1]::}:; :;']'] |||

9о 9ои ге]пе]пьег?
1 [Бе 1!гпе !п и;ог6з !з 9шсЁег 1о е[еуеп, ][те 1!гпе !п пцпбегз !з 1[-{-б

2
з

4
5

€оп ёо ! ссп 1е[[1!':е 1!гпе !п Ёп9[!з!':. -- || -"


^_\-/
! ссп 1с[[ сбоц1 6][[егеп1 [<!п6з о{ [! рго9гсгпгпе5. .\ оо
-.
-
-^'
\-/
! ссп хмг!1е с геу!етм о{ с ]! рго9гсгпгпе.
!- 00 -"
йоф{ се[[оп!пос!оп Боп6-6гочмпр|ссшге согсооп

'$
ф

'

: 2 ; &ес6 сп6 поссБ.


1 [гпс9ез !п {)[пз сге сс[[её о зрссе бе1чмееп се[[з.
1["те
п
2 !гпо9ез !п сог1ооп5 сге сс[[её ь пее6 1о 1о(е р["то1о9гср!"тз.
п
3 !п ссг1оопз сп6 |[гпз ошг е9е5 6о по1 зее с [гспеэ. ш
4 [[:е {:гз1 ссг1оопз у/еге пс6е тм!1Б с ёготм оп р[сз1!с'
п
5 Аг1!з1з ми|о шзе се[[ сп!по1!оп 1о гпс[е сог1оопз е Бсп6-6гсмип р!с1шгез,
п
6 Аг1!з1з чм!"то цзе по6е[з 1о гпс(е ссЁоопз { се[[з.
п

ь!,.; Апзчмег сБе чшез€!опз.

1 \А,/ А с1' з 9 о ш г [о мо ш г!1е со гп т с? ]!!у_ {_су-орг]1е- -с-о п|с- [о


2 \А'7|'тс1'з 9ошг {смошг!1е ссг1ооп {)[гп?
з
4
5

6
7 )о 9ош рге[ег ссг1оопз ог {|[гпз уи!1А сс{огз?
8 )о 9ош 1!^:!п[ 1Бс1 ссг1оопз сп6 согп!сз сге бг 9гоу/п-црз сп6 сБ![6геп?
@| &:зчуег
1Бе {.|гз1
'9.'' ог 'по'.
ссЁоопз \меге !п'со[оцп л-9------
2 |-4!с[е9 ["1оцзе иисз !п 1[е {ггз1соЁооп {)[п чм!1[т зоцп6,
3
1
,
с

@ Р[оп о геРогс оБоцс сБе Б!зсог9 о[ оп!пос!оп.


1}:!п& сБоц{ {Бе спзчгег5 со €ье 9це5с:оп5 сБоуе сп6 оБоцс мг}:ос чош [еогпе6 ]п с[е Ршр![э 8оо|с
7осл пее6: Ап |псго6шс€!оп _ $/}':ос
9оц оге 9о!п9 (о чмг|се оБоцс
А п|6ё!е _ $/Бсс
9ош [еогпе6
Ап еп6 _ 1}:е по5с |псегезс!п9 с|т|п9
9ош [ошп6 ошс

йу р|оп

1п1гоёцс1[оп й]6ё!е Ёпё


1Б 9о|п9 1о шг]*е 1 |есгпеё ... Ёе гпоэ1 [п*егеэ1!п9 1Б[п9 1 {ошпё ош1
сбоо1 ... [э ...

@ [ч!оту }уг!се 9оцг героЁ.

1}:е Б]э1огу о{ оп[гпо1]оп


1|п9о|п9--Ё_о_-щг!1е--с0-оц1-1!те-[т[э1-огу--о-!-сл-!п_с![_о_п.

@ й9 рго|есс ь
:6 гп9 рго1ес1 о1 зсБоо[
[ й Бопе [,
.'.ог[<е6 о["опе [] хм!ть с {г!еп6 [ !п о 9гошр [.
^з6 !отз о{] зопе [-1 '' пок ргоб[епз,
^е рго]ес{ тмоз !п1егез1!п9 [*1 п бог!п9 ['
А[#ггпо{!уе [:!е9о6те (по€ = п'ф @шез6оп
|'п 9о!п9 (о Бе о пцг5е, |е |зп19о!п9 со Бе о ёеп1!з1, |з Бе 9о!п9 Ёо Бе оп ос1ог?

5Бе'з 9о|п9 (о чмог[. \&е огеп19о!п9 со 6о !1. Аге 1Бе9 9о!п9 со с[еоп !1?

Ф 9/г|се с!':е чмог6з !п сБе 5епсепсе5.

\меог {А|€€ь геоё Р!оч [|зсеп Бе

1 4
2 5

6
3

Ф
1 е 2 3 4 5 6 7 8

1 |отм оге 9ош 9о!п9 1о {гп6 1[е з1гее1? о 1["те9'ге 9о[п9 1о 1о[[ 1о 1Бе!г й!еп6з.
2 \А/Бс11!пе'з Бе 9о!п9 1о 9е1 шр? ь |'гп 9о|п91о миесг п9 б[ше опе.
з $/[теге сге м/е 9о!п9 1о [оуе [цпсБ? с $/е'ге 9о!п9 1о [оуе !1 с1 [:опе.
4 $/[о оге 1Бе9 9о!п9 1о 1с[[< 1о? а Ёе'з 9о!п91о 6ш9 о пехм €).
5 \^/Б!сБ 1-зБ!Ё оге 9оц 9о!п9 {о м;ес:{ е \&е'ге 9о!п9 1о [оо[ о1 о пср.
6 \&Б9'з Бе 9о!п9 1о 9о 1о 1[те пцз!с зБор? { Ёе'з 9о!п9 1о 9е1 шр с1 [с[ рсз1 5еуеп.
7 $/Беп'з зБе 9о!п9 1о р[с9 бсз[е1бо[[? 9 [|е9'ге 9о!п9 1о ёо 1Бе!г [опеи;ог(.
8 \А/[:с1 сге 1Бе9 9о!п9 1о 6о с{1ег зс[оо[? ь 5|е'з 9о!п9 1о р[с9 оп 5с1шгёс9.

Ф !_оо[ о( 0т|з со6е. \[г!се сБе зесгес пе55с9е.

1 2 3 4 5
11-з4-51 55-5з-',!5 22-5з-42-4з-22 54-5з 31-5з-зз-51

1 о ь с а е
Аге'
2 { з ь 54-53 33-55 14-1134-54-55?
?
3 к | п п о
4 ч г с
Ф \очм опо(ьег пе55о9е [ог чошг [г|еп6 |п 9ошг
Р 5
чмг|се
5 ц у \м х ч посеБоо|<.
о=11,6=21,с=31
[оо!< с{ {Бе р!ссшгез оп6 опзигег сье 9це5с!оп5.

'
)
1

_!
]

]!
_-1 !

!|
:] ' .^,,':":о1 сге 9о!п9 1о ёо?
{[-:е9
|[
-_..;! - .',"пс1 !з збе 9о!п9 |о ёо?
: !з [те 9о!п9 1о ёо?
_ ",/':с{
сге 1|:е9 9о!п9 1о ёо?
! "'/'':с1
!з [:е 9о!п9 1о 6о?
: "./эс1
.',1:1о1 !з з[.те 9о!п9 1о 6о?

6 ['4с}<е пе9сс!уе 5еп(епсе5.

!
.0'
\
]
ь

Ёе [эп'1 оо[пс
----_____ч--_9 4
5

1 [оо!< ос 5огп'з 6|ог9 {ог сБе чмее[еп6. Аз]< оп6 опзчмег сье 9це5с!оп5.

3 ') \А/[с{ {!гпе / 5сш / у!з!1 5!з 9гсп6гпс

ь)

4') \&!':с1/ 5сп': | 6оч | 5с1шг6с9 с{[егпооп

ь)

5 ') $/Беге / 5сп': / мис[!< / 5шп6с9 погп!п9

ь)

6 ') \&Бс1 / 5огп | ёо | 5п;п6с9 с{1егпооп

ь)

! !];1;.|1
1!'!|,;#
!![1;:Ёд
[

0
" €Боозе игог6з [гогп с]'те Бох со [оБе[
'.*)9/
с[е р!ссшгез.
.
1
оссог
,
гпес}тсп!с
{оосБс[[ег
;.'..", '!
чгг!сег соо]<
Р{ф@ф
5есгессг9

&#й
9и'
[, ,*. .

€опр[есе €Бе соБ[е.


--'Р-
Рег5оп уегБ
1ессБег 1еосБ
6г:уе

6спсег
з[<с1е

\мг!1е

5!п9

рс!п1

р}'.то{о9гср[: \А/[-тс1'з 1[.те гп9з1ег9 1об?


{сггпег

1епп!з р[с9ег
1} \очм т:гг!се с 6е0п!с!оп {ог сБ!з !оБ.
г|.-]ппег

5\м!гп
1|езе {оцг сБ![6геп оге 9о!п9 со Боуе ё]#егепс ]оБз. \[г!се сБе пцгпБегз.
-]-2

]пп ппп ппп


3о!п9 1о {!9 р!"с пе5, 7 |е'з 9опп9 1о у!з!1 [о1з о{ с!грог1з.
9о!п9 1о 1гсуе[ с [о1, 8 5Бе'з 9о!п9 1о уиог!< ]п с !<!1с|':еп.
. _: 9о!п9 1о герс;г ссгз. 9 5Бе'з 9о|п9 1о [оо!< о{1ег реор[е'з 1ее1[.
_ -^э 9о{п9 1о шзе е995. 10 |е'з 9о!п9 1о ииог!< хм!1[ гпсс|'т!пез.
- _э 9о:п9 1о 9е1 6!г19. 11 9о!п9 1о 1е[[ с|![6геп по11о ес{ зуиее1з,
5}.те'з
_ -^э з 9о!п9 1о хмеог с чм6!1е ['.тс1. 12 5Бе'з 9о!п9 1о ииесг 9[омез сп6 с гпсз[<.

;!1 5!!п.!!п'з о {огпошз з!п9ег. &ео6 опё сошр[есе Б1з 6|ог9.


' _эз
9о:п9 1о гпее1 [''т!з зесге1сг9 с[ег 6 !е сгг!уез с1 |оп0оп с;грог1 пех1
оп [г!ёс9'
-^с['': }4оп6с9 гпогп!п9.
^е 5спе 6с9 1[.тс1 !.те з!п9з, [е'з 9о!п9 1о Фп 1[-.те 5сгпе 0с9 1[с1 [е'з 1зсм!п9 6!ппег
]]еп с петм зс[-тоо[ !п 1Бе гпогп|п9. уи!1[-т зогпе сс{ог5, [-:е'з 9о!п9 1о у!з!1 с
_е'з гпцз!с з[ор !п 1[:е погп!п9.
9о!п9 1о 9о 1о 1|е с!пегпс пех1
_.,.1г5сс9
с[егпооп' 8 |е'з 9о!п9 1о з!п9 !п с 5!9 зрог1з сеп1ге.
г] -.:е 6с9 сгг!уез !п |оп6оп, [е'з 9о!п9
[":е 9 |е'з {!9!п9 1о 5рс!п !п 16е гпогп!п9 о{
_э 1о[( 1о зогпе с[.т:[6геп и;!.то сге !п 1Бе зсгпе 6с9 1!^тс1 !"те'з 9о!п9 1о пее1 !':!з
-___..1

^эзр!1с[ с[1ег [цпс[т' зесге1сг9.


--:е'з
9о!п9 {о Бсуе о [!
|п1егу!етм бе{оге 10 |е'з 9о!п9 1о !':суе 6!ппег чм!1|'т зогпе
-пс[ оп 1Бе 6с9 [е 9оез 1о 1!':е с!пегпс, сс1огз пех1 [цезёс9 емеп!п9.

[,1оп6оч 1шез6о9 \&е6пез6о9 1Бшгз6оч Ёг!6о9

|!!
]
!
!шпсп [шпс[: [цпсБ [шпс[_'т [шпсБ
гпее1 5есге1огу

';;$ф_':! ]]]1!тф ;:}11]!!1$!ф*,фЁф&Ф#1&$.:т:. ф]ф#]$'}!!4'с|:|{|]]: ' .!!]


:41".
,

ф
ь}* \(г!се сБе чмог6з !п сБе ссБ[е.

соо( 6еп1:з1 [оо1Бс[[ег гпесБсп!с


[о6

# Р|п6 сБе п|зсо[ез |п сБе сех(. о!оо6|о1|!о0оо |о о'}'*}оор |''0|

1"19 6оф1оБ РшпсЁцоЁ!оп _ [Бе ороз(горБе


}49 6с6з о соо[ !п о ${'е цзе оп срозсгорБе:
ге5соцгопс. |сз со[[е6 . со з|тоиг о [ессег ог [ессегз оге гп|зз!п9 игБеп чме
Ресез Р!пег. 1Бе !о|п сиго игогёз (6о пос = ёоп'с, | Боуе = !'уе).
о со зБочм роззезз!оп (!оАп'з Боо|<).
ге5!оцгоп{5 Б!9. !сз 9ос
гпоге сБоп 20 соБ[ез оп6
{]уе соо1<з. Ро6 [[]<ез Б!з
\(г!се сБошс с ]оБ 5опеопе !п 9ошг
!оБ, Бшс Бе 6оезпс Боме гпоп9 Бо[|6о9з.
[оп![9 6оез.
Ёе !зпс тмог&!п9 со6о9, Бцс Без соо[!п9
6!ппег {ог гпе сп6 пч з!зсег. Ёе 6оезпс
о[тмо9з соо1< ос [огпе бесошзе 1'тез о{сеп
с!ге6 чмБеп Бе |п!зБез игог]<. ],1шгпз о 9геос
соо[ {оо, Бшс зБе 6оезпс 9еЁ оп9 гпопе9 {ог
соо[!п9. 5Без о Ё!зсог9 сеосБег.

'-д/ ]:]омг и/г!се !с соггесс[9 |п 9оцг


по(еБоо|<.

йу 6оё3.!об

{
] эо6 оп6 спзчмег.

1 $,/ Б с 1' з ) !
9 9 о г9' з о
1
5 ? Ёе_о_ с_п _ огсб_оео! о9[э1
2 $/!":еге 6оез 3гш1шз игсп1 )!99ог9 1о гпее1 [.т|гп?

3 \&[,ч 6!6 )199ог9 сс[[ 'с р!гс1е'? [-т!п

4 \&!-:с11!гпе сге )!99ог9 сп6 Ёгп![9 9о!п9 1о гпее1 3гц1цз?


5 !з 3гш1шз с11Бе [16гсг9?
6

:': ]эс6 опё ог6ег сБе сехс.


}:оз 9ос с|:е
рго9гоп, Бцс Бе м/опс5 Р!99ог9,з
:* :Ё.-: -:-9цо9е5. 8гцсцз 6гоББе соо[ !с {гогп

оп сБе етеп|п9 пе\м5


-_: !з о тег9 1прогсопс сопРц{'ег 5есгес рсззтмог6. 3гцсшз \меп{
].:-эпе9 5сопе
ш п

: :_е ].с €!с9 [-!Бгог9 ос10.45,Бцс 8гцсшз


игозп,с с!'теге. оп |! со зрео[ со Р!99ог9. Ёе со[6 Б!п
со пеес }т!п

п п

-:,:_:т ииБ!сБ соп Бе[р шз


(о цп6егзссп6
: шп1тегз1с9' ["!отм
8гцсшз
ос сБе
9!99ог9'з с[оззгооп
п

€оп ёо ссп (-]5е


9о/п91о 1о {о1.!< с5ош11[:е [ш1цге.

ссп 1с[!< с5ош1 реор[е с1 у':ог!<,

ссп ш5е сроз1гор!_:ез.


1 1оосБ Р.еоё оп6 сБоо5е сье г!9Бс чмогёз.

'1 [!.те 1ее1[-т и,,е !':суе уи1.:еп \ме сге 9ошп9 сге сс[[её
о) 1ш!се 1ее1[':' ь) гп![[< {ее1!':. с) бо59 1ее1Б,
2 |отм гпсп9 6]{{егеп119рез о[1ее1Б !"тсме иге 9о{?
о) 1бгее. ь) бшп с) {1уе.

3 [['.:е ['.тсгё рсг1 оп 15е оц1з|6е о{ оцг 1ее1Б !з сс[[е6


о) сго\мп. ь)
гоо1. с) епогпе[.
\А/е шзе ошг !пс]зогз 1о
о) сц1 ошг {оо6. ь) с!"теи; ошг {оо6. с) 6 г!п !<.

!'1о[сгз сге с1{!.:е


о) зп6е о[ ошг гпоц1[.:. ь) {гоп1 о[ оцг пэоц{Б с) 5сс!< о[ оцг гпоц1[':,

[|:е рсг{ о{с[':е 1ее1Б :п ошг 9|-.1гп5 !з со[[её


с) 1!'':е епспе[. ь) 1[:е сгои;п. с) 11.:е гоо1.

9/г!се сБе чмог6з. €оп 9оц пссс|т сБе оп1по[з \м!сь с!'те!г сеесь?

зБсг!<з 9!го#ез 6о[рБ!пз гоББ!сз с[ср5сп;з

/"/
-е!еРБсп1э
:.4'
ч
.

-{:'"
{!, ,1..:' .,,'

"аф},{
'?'*в41:'

х
,'&
-п

з \очм гпсссБ сБе оп]гпо[з чм!с1т сБе [сссз.

д. . .ц,":' -*А
,'';,!
!

)сй,
-щ {

1 [о1 о{ о1[-тег {1зБ' !

'{ц*, !

2 ч'
|а*
:'ч
!
|

.{

!
з ,3
*
:
$
4
,:!

& ' ::!


,,#
в. 5 .. {-
']:е4!"г$:
,. ц)1$
6
ъ - .:*6д{- '''р*'*-

,,, :*--1|

,, ,-,,

ь'
'ф' ьъ1 11! ,,,'дега/
', рфР+и#
'
:)

1! €огпр!есе с!те сеесь п!п6 поР.

# гп![( сеесБ 6г!п|< гп!!]< 9о стм|се еуег9 9еог


еос согго(з оп6 орр[ез БгцзБ (мг!се с 6о9 Реггпопепс сеесь [!зсеп
]оп'с ёг!п[ 5ц9сг9 6г!п[з г!пзе мг|сБ \мосег

{ог
гп!пц1еэ

ч!' &зчмег сБе 9шез€!опз.


_^..7 г|сп9 1ее1[т [сме
9ош 9от? 1|те-9о!
_:'',е
А 9ош 9о1оп9 п![[1ее1|?
_э.м о[6 м/еге миБеп
3 9ош 9ош 9о1 9ошг {!гз1 Регпспеп11оо{|'т?
4 )э 9оо !!}<е 9о!п9 1о 1Бе 6еп1!з1?
.'."':с1 6оез 1Бе ёеп1!з{ зо9 1о 9ош?
,',; 1с1 6о 9ош 6о 1о [оо[ о{1ег 9ошг {ее1Б?

ьу [.!зе сБе оп5\ме:5-1т]|'.:::":


уошг
*]-..,-

йу 1ее1Б
1'уе со1
- ----ц----- 1ее1Б.

'2 : : т9 рго)ес1 ст зс!"тоо[[*-1


|'4ч рго!есс

с1 [огпе
:'<е6 с1опе |] чм!тБ с [г!еп6 [! |п с 9гошр |" _1'

-^: эго;ес1чмсз бог!п9 г_1


||
!п1егезт!п9
|] ок п
Реш!еш 1|п!т$ 1 оп6 2
&ео6 сБе зсог9. €Боозе о игог6 {гоп сБе Бох. \(г!се с[е соггесс игогё

! сБоппе[ ро[псе6 Б!зсог9 чц!7 0ге{19Бсег с]гпе 9о|п9 6осшгпепсогч


} 1оьз Ра€9{66Р.тйе

Рг|епё!у
Рг|епё!у !з о гео[[9 {шпп9 согпеё9 (1)Р_г99г0!т|-пе- . !Ё'з оп
1! сс !\мепс9 со |уе еуег9 ёо9. 1п с}п!з з!то:м сБеге оге |уе

{г!еп6з игБо о[[ 9о !о {Бе зогпе зсБоо[ 1п о Б!9 с!с9. 1Бе9 [!те
оп6 зсш69 !п сБе зсБоо[, Бшс с1'те9 огеп'{ о[[ !п сБе зогпе с[озз.
1Бе9'ге о[[ 9о!п9 со Боуе 6!#егепс (2) _-----__
игБеп тБе9 9го\м цР. Ре(ег тмопсз со Бе о соо[,.|епп9 и/опсз
со Бе оп оссог, 5о[[9 игопсз со Бе о сох! 6г!уеп.|!гп тмопсз со

€[оозе о с]с[е. ,,"-*}} [,1оссБ сБе 9шез€!опз \м!сь сБе спзчмегз.


"*р
о) }4о6егп сг1
\А/}':9 6о :ебгсз !:[е о[6
ь) [шп сп'] 9сгле5 1
{)[гпз?
Ап е99:сгп!
с) 3есц1!{ш[ реор[е
\г!['.тс19ое5 цр з[оиг[9 сп6 \А/Беп {Беге сге
)
з) Ргоиг опё со[ошг 5це'з сопе5 6ои;п 9ш!с[[ч? {иго о[1['':егп!
\|'7'[с1'з с сБ!с(еп'з гпоз1
Рс|пс!п9. з в'
!прог1сп1 1ез1 о1 зс}.:оо[?

$/['.тс1 6о 9ош сс[[ 5есгз 3ессшзе 1[е9'ге !п


4 1
ии!1[.т по есгз? б[сс1< сп6 тмБ!1е.

\|'7'Бс{'з с[тмс9з з[омг 1о Ап е[ер[:сп{ !п с


5
согпе, бш{ пеуег сгг!уез? 1!{1!

\А'/Беп 6о е[ерБсп1з Бсуе


6 [огпоггохм.
е!9Б{ [ее1?

{*
- {|.:
1,
:,фа.#

9 \оиг сопР[есе сБе сгоззи/ог6. 9/г|се ЁБе пеззо9е.

# 9ц!а с!пе!

\&Бс1 [оп9шс9ез ссп 1[е9 з1ш69


с1 €!19 5с| оо{? 11т_еу- -с-9р-
"_Ёэ4у

!п 1Б!з [еззоп м;е [есгп сбоц1


р[сп1з сп6 1Ае Бшгпоп бо69'

!п с ссг1ооп, [томи псп9 р!с1шгез


6о 1!':е9 цзе бг опе 5есоп6 о|{|[гп?

\^/Бс1 6оез 5[сг! {Б!п[ з["те'з 9о!п9

$/[с11обз ё!6 6еог9е 0гм;е[[

6 Ёоии гпс п9 [!пёз о{1ее1!'т [тоуе

е е # 9/г!се 9це5{!опз {ог 9оцг 9ш|а !п

чоцг по€еБоо[.
9|гесЁ|опз
&!9}^:{ + !-е{1 ! 51го:9|т1 оп ! €огпег ! Рсз1

Асгозз { А[оп9 <-

&есё опё сп5\мег сье 9це5с!оп5. 1!с[ (/) ог сго55 ({) сБе 5епсепсе5.
-}' '--2.',
!езсег6оч 1 |ез1ег6с9 гпогп!п9 з!х реор[е 9о1 оп с11[:е
о{сегпооп 0уе 5шз з1с1!оп: 1иио гпеп, опе \могпсп сп6 1[-:гее
реор[е 9ос оп с[-:![6геп. ____
о Бцз ос сБе 2 ||^:е 5шз |тс6 {о з1ор с11['.те согпег 5ессцзе
Бцз з!о!!оп:
1!':е 1гс[11с [!9!'.т1з и/еге ге6. ______
опе гпоп' {\мо
тмогпеп оп6
3 А{1ег{[.те {)гз1 5шз з1ор, !11шгпе6 [е{1 с11[те

сиго сБ![6геп. пех1 согпег'


]Бе Бшз [е[с сБе зсо!!оп о1 п!пе о'с[ос]<. 4 А11[е зесоп0 5шз з{ор, ош1з:6е 1['.:е !':озр!1с[, 1[е
!с Бо6 1о 5соР ос сБе согпег Бесоцзе сБе 1иио с[![6геп сп61[':е гпсп 9о1 о{{
сго#|с [!9Бсз тмеге ге6. 1[пе Бцз сшгпе6
[е[с о{сег сБе сго#|с !.!91'тсз. &ео6 оп6 сопР[есе сБе зепсепсе5.
'.'".-3,,,,
1]'те Бцз 6!6п'с 5соР ос с1'те {|гзс Бшз
зсор, Бшс 6гоуе зсго!9Бс оп Бесоцзе с[оп9 [е'["е оп сье согпег
!Беге игегеп'! оп9 реор[е иго!с|п9 (Беге зсго!3Бс оп г19Бс осго55 |

сп6 по-опе тмопсе6 со 9е! о#. 1Бе Бшз


сцгпе6 г!9Бс ос с}":е пехс согпег оп6
6гоуе оуег {Бе Бг!69е. Ас с]'те зесоп6
Бшз зсор, оцсз|6е сБе зс1'тоо[, с1':е стмо
сБ![6геп оп6 сБе ]поп 9ос о$ оп6 п!пе
поге РеоР[е 9ос оп. 1Беп с1те Бцз тмепс
!псо сБе сго!п з(с!!оп, тм1'теге сеп реор[е
9ос о$ оп6 12 поге 9ос оп. 1Бе Бшз
6гоуе оц1 о{ сБе зсос!оп, сцгпе6 [е{с оп6
игепс з!го!91тс оп со сБе еп6 о{ сБе гос6.
1 |е 1цгпе6 |е{1__ пп1о (!п9 51гее1.
|оуи гпсп9 реор[е 9е1 о{1с{ 15е 2 5|.те 1цгпе6 _ с1 1|е согпег о{ !шееп
зесоп6 з1ор? 51гее1.
|охм псп9 1!гпез 6!6 1!':е бцз 1цгг; 3

[е|т? _____- 4 |е иис!1её [ог !'.:!з {г!еп6


|оту гпсп9 реор[е \меге 1[еге оп
{[.те 5шз иг[-:еп !1 6гоуе оц1 о[1[е 5

1гс!п з1с1!оп? ____________ 6


Ё|;].
' .] -.']-:| !+

@ Ё|Бъу с[е 6!гес(!опз оп6 чмг!се 0те пе55о9е.

-:_:э''') 1о 29 р[ссез п![[!оп !з

5ее 1Бе !п1егез1!п9 !п сп6


оге 9есг у!з!{ реор[е еуег9

-!!_{_е> |- [[еге (-,,к. !1. с!19 1Бе


- _ а^а*
-[ |=[е[т ц=цр 6=ёотмп
-.-.]" - 5г- 36 - 5!_ -2[_2ё _1!_'1ц 1!_1ц _ 3г_1ш _ 4г _16
4г -2ц - - 2!-16 - 3!_
---|- 7ё_1{-1а
!дтт{ол-

@ Рлс
_^е
фезе Бш||ё!п9з оп сье поР.
51с1|оп'5 оп 1[те г!9|1 о{т[:е
. _эе'гпог[е1.
_^е
с|пегпс'з орроз!1е 1[.:е бцз з1с1!оп.
-^е ссз1[е'з орроз!1е 1[''те ссг рсг[<,
4 -^е [!бгсг9'з бе1хмееп 1Бе сс[ё
:^: {[е 1о9з[ор.
__е
зс[тоо['з оп 1!':е о1|ег з!6е о{
_-^е -ос6
{гоп 1|е боо[<з|'тор спё
эээоз!1е 1[е Бозр!1с[.
-^е боо[<зБор'з бе|!п61[е {гге з1с1!оп.
_^е
зиг!гпп!п9 роо['з оп 1Бе о1!"тег
; :е о{1[.те гоо6 йогп 1Бе Боо[з[ор,
э^ 1[е согпеп

@ Р]п6 сБезе Бш!!'6!п95 !п Асс!т|с9 5.

{.} \очм \мг|се Амо 5ес5 о[ 6!гесс!опз !п 9ошг посеьоо|< {ог о [г!еп6 со {о[[очм.
#} €[оозе чмог6з [гоп сБе Бох со [оБе[ сБе р!ссшгез.

гпц5ецгп розс о{#!се 5оЁе} о|грог( ге5соцгопс со5с[е сБео(ге ро[!се зсос1оп

; ,}||

Бо1е|

|} 5ок оп6 чмг!се {Бе чмог6з.


1 ргЁс!о с-[гРог1- 2 ес11Бег 3 [е1зос
4 се!!о[опрз11с 5 зцпепц 6 [о1!.те

# €опр[есе {зе соБ[е. [оо]< !п сБе Ршр|['з 8оо[ со [п6 сБе пспез о[ сБе р[ссез.
1езсег6о9 Роц[ у!з!сеё !-оп6оп тм!сБ Б!з [огп![9. 1Бе9 тмепс со |уе 6!#егепс р[ссез.
. Ас п!пе о'с[ос[ Рсц[ тмепс со о р[осе чмБеге 9оц ссп зее ехс!с!п9 сБ!п9з {гогп о[[ оуег сБе тмог[6.
э 1Бе9 чмеп( {ог о Боос сг!р оп сБе &!уег ]Богпез ос ]':о[ Ро5€ !еп.
о А{сег [шпсБ сБе9 \мепс !о сБе р[осе чмБеге 5Бо[езреоге оп6 [!з оссогз зБоуге6 с[е!г р[счз.
о 1Бе9 соо]< о сох! {гоп 1очмег 8г!69е ос Бс[ розс {!те оп6 тмепс 5ос[ со сБе!г Босе[.
о 1Бе9 Бо6 о р!сп!с [цпс]'т ос 9цогсег со опе. [Бе9 ссе зогпе зспёчг!сБез !п Ё96е Рсг[.
о А[сег игосс1т!п9 сБе р[о9, сБе9 тмепс со [оо[ сс оп о[6 Бш![6!п9 пехс со 1очмег 8г!69е.
* 1Бе9 огг!уе6 ос сБе о[6езс Босе[ !п [оп6оп о{ !еп со з|х. 1Бе9 Бо6 6!ппег оп6 :меп! со Бе6.

9.00 }/еп1 1о 1Бе 8г[1[эБ йшэеогп


10.з0

)'з0
4.зо

5.50

[оо|< с{ {Бе [ессегз оп сье с[ос[ оп6 \мг|се !Бе м/ог65.


й}Ё
1 !1'з [тс[[ рсз1 опе. гее1 !9Б1
2 !{'з е!91''т1 о'с[ос[' з1 р
з !1'з 1еп 1о е[еуеп. сг[ . ос6
4 !1'з 1еп рсз1 п!пе'
оо[ оР
5 11'з 1миеп19-{|ме рсз1 {ошп
6 11'з 1хмеп19-{)уе 1о 1[гее.
-:е ''!|"]о . 'игБ1сБ' ог '\мБеге'.
* '''
- " - _ п^.€-[€_-
;$ 9/г!се о 6е0п!с|оп о{ сБезе \могё5.
ссп 5ш9
=Ф!
-'-.
- " . -'._ = ----_-__ {!!ез р[спез,
_

.'. --'.'_ -_ __-__-9ош |оуе1о


. . . '
=- -: - 9о 59 5шз ог 1гс!п.

1 А-Р-!с-се

соо[з бо0 !п о

_9оштеопе

;}* Ршс сБезе р[ссез оп 9ошг поР.

Аст!м!сч 12.

шге6Ргп
[осБпц
57оге5
эо5!о{{!с
э5рБа оу6Бц
госец !к9оп
;п[оо
сом/{]п
опеп9
го!!Р
1п
{тБг! р!есо \очм чмг!се 6|гесс!опз {гоп сБе созс[е со
[}ф
5цсес !с]<е| сБгее р[ссез оп сье поР.

1 51ог1 о1 ЁБе соэЁ!е. @о

Аз|< 9ошг {г!епё со {о[[оиг


ь!;) чоцг 6!гесс!опз.
# Р!п6 сБгее чмог6з иг|сБ сБе зопе зоцп6. Ф + !2
!'

5шп |БготБег1.'.!с
}1
1!

[''тогпе
,] | --]-- ! -.*-**--- "*

[огг9 мгог[ ,\ ршгр[-е сопе з1опе


{'|ь|
{

{цп!зос!<1зопе
!

"** -*****- -
*-*"1^---*
!

:Фш1[ ]сошз!п,Бшп9г9

'{
р
[,
со[оцг {
! ! ''р

5ре11!п9
о !-оо[ о( €]'те зре[[!п9з.
}:!оцпз Р!'цгс1з \/егБз
соч со95 еп]о9 еп]о95
ё'ч 6о9з Р|о9 р[о9з
[огг9 [огг1ез сг9 сг]ез
Бо[соп9 Бо[соп!ез тмоссБ тмосс[ез
Р!пё сБе зре[[!п9 п!з(о[ез |п фе (ехс. зБе[[ зБе[уез зсш69 зсцё]е6
[ес{ [есуез 5соР 5соРР|п9
!п с!п!з р!ссшге \ме соп зее [осз о{ сБ![6геп р|фп9. Бох Бохез рБопе рБоп!п9
гцпп!п9
1Бгее Бо9ез оге оп сБе 9гошп6 опё р[9!п9
з1с!п9
5и/!п! 5\м!пп]п9
чг!с]': сБе!г (о9е5. [Бе9'те 9о( 5о]пе со9 [огг9з оп6 с[!пБ с[!гпБ!п9
с Бцзз. 1Бе9'ге пеог с\мо [о69з тмБо оге з!с!пп9 о | 6 о о | | о 4 о о 1 ! Ф о ! о . о о о о | о о о о о о о о о | о о| |
' '

оп сБо|гз. 1[езе [с69з оге сБе Бо!чз' ]пц]п5. 5опе


о[6ег с]'т![6геп оге [!чп9 сБе!г (!сез. @пе Бо9е'з [|се ц# 9езсг!Бе 9оцг зсБоо[
!з !п о сгее. Ёе'з с[!ппБ!п9 шр сБе сгее оп6 Бе'з
сг!е!п9 (о 9ес !с 6отмп.
-1-п - ч-ол _ч9 б_о-е [ э [с у9гр !'!_4 - щ-е -99!!

*Ф \очм и/г!се !с соггесс!.9 |п 9оцг


по(еБоо[.

1п 1ББ р[с1оге ше соп эее !о1э о{ сБ[!ёгеп


р|оу[п9.

Ф
|
.
о

|
о
э &ес6 сп6 опзчмег.
1

2
3

4
5

6 \А'7[_'то'з 1["те 1сх! 0г!уег?

э 9/Бо эо!6 !с? &ео6 спё поссБ.

... соп ореп сБе 6оог Ёо


\^/Бос оге \ме со!пс со 6о поиг? поцпсо!пз о{ зесге( сгеозцге!

\омг [е{'з оес о {ох1 оп6 {)п6 о Босе[. [ез, зоп.

€оп ёо ! ссп 1с[Р сбоц1 р[ссез огоцп6 1оуип, !- оо


* \-/
^^

! ссп 9!ме сп6 цп6егз1сп6 ё!гес1{опз. !' о- .^


\-/
-
! ссп зре[[ по|-]п5 опё уегбз. .- !о А|
\-/
-

ы
ф 9/г!се сБе тмог6з |п
с[е соБ[е.

по1п |со[9
\огсБ Агпег|со Аз]о
1}:е |..]5А 1о[чо
Ёшгоре 1Бе (-](
|-оп6оп \ечм !ог[
.|ороп А[г!сс

Ё} 1Бе с!с9 госе. \(г!се с!с!ез


5согс!п9 чм|сБ сБе [ес{егз о{
# €!с9 9ш|:. &ео6 оп6 сБоозе
сБе г!9Бс чгог6з.
сБе о[р1тоБес.
-щ:
А!ехоп4г[о \ [!':е сср!1с! с!19 о{1!':е [_.]5А !з ! | .!
. 1]
о) \ехм |ог[. Б) !-оз Ап9е[ез. ! !
в о ! п!
с) \А/озБпп91оп )€. * :! . |:
с Р Рсг!з сср!1с! с!19 о| п !! !,
ц ] !
!з 1!"те

) !ое6ес о).|срсп. Б) Ашз1гс[!с, с) [гопсе. ! : ;


! ! !
Ё к ] 3 ]Бе оп!"9 с!19 !п 1м;о соп1!пеп1з !з '| ! ! г
1 | ! !
| о) !з1спбц[. Б) }4озсоми. с) €с!го.
{ ;: ! :
г 5о]п1 Ре1егэ6огс * ц ][е |гз1 с!1!ез :п 1Бе чмог[6 тмеге !п п п |п
о) 1[е Агпсаоп !с[["е9. Б) 1[:е !п6шз !о![е9.
с т ]
: с)1Бе1[:спез!с[.[е9. *[!]]п5 !! ]. !!
! _
н
; 5 Реор[е з1сг|её [!м!п9 !п с:1гез д! :: ] | ] ]
(._,

: о)1обш9спёзе[[{ооё,.*ЁЁ::::::
* ц й Ф й;| п ! : :
] Б)1о сс1с[1Бе Бшз'
* .| ь".-,'" 1[те9 ё!6п'1 !!}<е йгп!п9, " ; :
)

х
16
к !п 19001|"те б!99ез1 с!19 !п 1["те хмог[ё тмсз
:
у пь о) &опе' Б) \еми |ог[<. с) !-оп6оп. { :
[_
|]ъ' л:[
м 7

Ёомг поп9 о{ сБезе с!с!ез соп чош $пё Ф Ёочм гпоп9 \мога5 соп 9оц 0п6 !п '5о|пЁ
оп о поР| РесегзБшг9'?
/.

; з:] сБ!з героп оБошс 5сгос{ог6_0роп_Атоп.


!с*"э.]_(-.!рп-Атоп !з о (очмп пеог 8!гп!п9Боп !п 1[еге оге [о!з о{ осБег !псегезс!п9 6!#егепс р[осез
}о_:гс. АБцс 25,000 реор[е [!уе Беге. {о 9о. €Б[[6геп соп 9о со с[е пц5еш]п' сБе [!Бгог9,
_€ ::_ !з гпоге сБоп 800
9еог5 о[6. !с'з {опошз сБе зрогсз сеп!ге' сБе с!пегпо оп6 сБе рог[. 1Бе
]е::-5е \^/|[[!оп 5Бо[езреоге \мо5 Богп Беге. Ёе 1отмп Р':оз о[зо 9ос о Бшз оп6 !го|п зсос!оп.
*'::: -ош о{ р[о9з, !пс[ш6!п9 &огпео опё !ш!!ес ! [![е5сгос{ог6-0роп-Атоп Бесоцзе сБе г!уег |з
э_': усс6ес&. [оц соп эс![[ зее [!з р[о9з соёс9 !п Беоцс!{ц[. [Бе оп[9 сБ!п9 ! 6оп'с [![е !з сБос !с со[ез
;е ]эзо[ 5Бо[езреоге 1Беосге. о [оп9 с!гпе со сгоуе[ {о сье БеосБ.

|2 3огпр[есе !1'те 5сгсс{огё-[)роп_Атоп п!п6 поР.

9/Беге? Р!осеэ 1о 9о
1!тео1ге__

Ёогпошэ
реор!е

- \оту ёготм о п!п6 поР сБоцс Ёот:гп ог с!с9 !п 9ошг по(еБоо|<.


[-' 9оцг

0& -,5е сье |пбгпос!оп [гоп Асс!т!с9 7 со чмг|се 9оцг геРогс.


у3
рго,!есс ;

] _'- ]_э!ес1 ст зсБоо[ |*! ст [огпе [*1.


. -.:] о|опе |-*{ чм!1Б с {г!еп6 !|
!п с 9гошр
-1 [-1.
:-з о{[
и/с5
[*|
''.е '' {.:
ргоб[егпз,
: ::: !п1егез1!п9 !"*| ок 1*: 5ог!п9 [-_!'
РозЁ сопЁ!пцоч5
\А'7е цзе 1[.:е роз1 соп|!пцоцз 1о 6езсг!бе чмБо1 хмсз [''тсрреп!п9 !п 1Бе рсз1.

А#!ггпоЁ!уе }.{е9оЁ!те (поЁ = п'ф ФцезЁ!оп


! тмсз [|зсеп1п9 1о п.тшз!с. |ош тмегеп1 р!'о9!п9 1епп|з' $/оз зБе гес6!п9?
}[^:е9 тмеге игс[}<!п9 1о зсАоо[. |е мгсзп1 гшпп!п9 !п 1|.те рсг[. \(еге 1Бе9 зо![!п9?

.*ь ["1оссБ с[е р!ссшгез чм!сБ сБе сехс.

Ёппо'з со[[!п9 со Бег (ессБег. 5Бе'з зс9!п9 тмБ9 зБе чмоз [осе [ог зсБоо[.

! тпеп ! зсчм 1[-:е 5цз. !т хмсз согп!п9 ! \оии ! ссп'1{:пё гп9 [огпеииог(. !{ гпцз1 бе оп {Бе
ёоиип {[.те з1гее1 зо ! з1сг1е6 1о гшп. госё. 5огг9! Апё !'гп зогг9 !'п [с1е!

|] тье боо(з гос6 ьсс с


\меге оп 1[те 1|е !п
[ : ё!зсз1ег1['т!з гпогп!п9. ! тмсз тмс[[!п91о
уис1егиибеп 1[.те бшз гсп оуег1Бегп. зсБоо[тм[.теп !1 з1сЁе6 1о гс!п.

! : с;сп'1 |"тсуе с сос1 ог цгп5ге[[с зо !

! тмпеп !м;оз гшпп!п9 бг1Бе бшз ! 6горре6 гп9


0ес;6е0 1о 9е11!.те бцз, зс[:оо[бс9 оп6 гп9 боо[<з Ё[[ оц1 оп 1о 1|'те гос6.

-*?-.'
$/г!се сБе уегБз !п сБе ссБ[е. [оо!< с( {Бе зре[[!п9.
... ,*-.'"1

"ж}ф сцс 5соР [!уе еп]о9 игс[е шр


э}:оцс [оэе соо[ зтм!гп согг9 9ес
!

,, . ,..... 1

гшпп!пс зс![!п9 1о(щ9

|т)оу!по

-
з--.' &ес6 сп6 сБоозе (Бе г!9Бс \мога5.
1 [[е9 \меге зс![!п9 ссго55 1}.те [с[<е м;Беп / 6есоцзе !1 з1сг1е0 1о гс!п,
2 |е уисз с[!пб / с[!пб!п9 !п 1|те гпоцп1с!пз чм!"теп !1 з1сг1е6 1о зпоии.
3 }'19 6с6 у;сз [су!п9 с з!.:оииег чмБеп 1[-те р[топе г!п9 / гсп9,
4 1!':е 5о9 тмоз / м/еге {!ч!п9 [':!з !<!1е уи!'теп Бе Ё[[ оуеп
5 [[:е9 \меге [оз!п9 ![/ миБеп Бе зсогеё 1[-.те 9ос[.
ц 9/г!се 9шезс!опз опё оп5\мег5 оБоцс Рсш['з 6с9.
о

5 &ео6 сп6 сопр[есе сБе соБ[е.


9оу!6 тмоз тмеог!п9 о ге6 5\меосег оп6 о [оп9
зсог{. 8есс9 игоз тмеог!п9 о зБогс з[!гс сп6 9гееп
зБоез. (ос9 тмоз тмесг!п9 !еспз оп6 о 1-з!'т!гс.
\|'/![[!огп тмоз тмеог!п9
9ге9 сгоц5ег5 оп6 о Б[це зБ!гс.
Фпе 9!г[ тмоз ]шгпр!п9 огошп6 сБе с[оззгооп.
Фпе о[ с1'те Бо9з тмоз р[с9!п9 [оосБо[[ оцсз!6е. Фпе
9!г[ тмоз гео6!п9 с Боо!< !п с!'те р[с99гошп6. 9оу!6
игоз со[[!п9 со Б!з {г!еп6з !п сБе р[оч9гошп6. [}'те
!-озс чмее1< зогпеБо69 Бго[е о с}'тс!г !п с1'те с]'т![ё чмБо Бго|<е сБе сБо!г \мс5п'с игеог!п9 9гееп
с[оззгоогп ёшг!п9 р[о9с!гпе. ]Бе сБ![6геп 6оп'! з['тоез ог 9ге9 сгош5ег5.
\мспс !о се[[ сБе !еосБег иг1'то Бго[е сБе сБо!п
зо сБе 1еосБег !з сг9!п9 со |пё оцс.

:
\спе )оу]ё
-]
]

_]
€[о1[':ез

\А/Беге?

$/Бс1 6о!п9?

$/|:о 5го[е 1Бе с!':с!г?


ь_ф Р!оссБ €Бе 6сЁез чм!сБ сБе р!ссшгез.

26 Аш9шзс 1883 # 6 |\4оч 1937 14 Арг1[1912


28 РесегпБег 1908 10 0ссоБег 1780

]-[ч!оуог:фег
17_5_5

"# &ео6 сп6 угг!се фе 6о(ез. -[-Ё 5оп оп6 \мг!(е !Бе поп(Бз. Рц( сБеп !п
1 [Бе 6с9 бе[оге 1}'те 1уиеп19-{){1['

1}т_е _1ш-е п1у-!о рл1 |:


[гБг9ешс сБсггп [!рог
9'€еЁ'я{.
2 [Бе ёо9 с[ег 1['те 1хмеп19-|гз1. 9оп |шеп ц9!! сЁцц95 гез{еБрегп
Боогссе гппБогуее ге6Беепс
3 ]Бе 6с9 с{1ег 1}':е {уиеп19-[ошг1!"т.

[!'т:з 6с9 !з 1Бгее ёс9з о[1ег 1!'те

1ииеп19-з:х1Б.

12з4
|!':!з !з 1Бе ёс9 с&ег 1Бе 1хмеп19- 5
17
67
1з 14
в 9 1о 11
15 16 17 18
19 2о 21 22 2з 24 25
1|!г6' 26 27 2в 29 зо з1

А -
[[!з 6с9 !з 1['тгее 6с9з бе{оге {Бе
п
1Б!г1!е1["т.
$

;-Ё €опр[есе (]'те 5епсепсе5. п


'1 [Бе {)гз1 поп1Б !з {-сп_о-сгу,_____ м
о
2 ][-:е 1Б!гё гпоп{[т !з

! [
Ё

[9 Апзчмег сБе 9шезс|опз.


:'нж{;|1 :{.ж] :;'{ж!м$:::'
|#;:!|

$/Бс1 0с1е иисз !1 9ез1ег6с9? 11_шо_э_

\А/[с1 6с1е 6оез зс[тоо[ |)п!з!': т}':!з {еггп?

:;#:, .!]жж'

*.!}, [.4оссБ сБе чмог6з иг|сБ с!те р!ссшгез.


Ф Бцгг1сопе €) сзцпсгп! о |се @ 5соггп

о уо[сопо @ г"з о 0ге @ [!9}:сп1п9

поссь с}те чмог65 опа р!с(шгез \м!сь сБе 6е0п]с1опз.


-..'\очм
о Ёесм9 гс!п сп6 з1гоп9 уи!п6з,
ш 3шгп!п9 гпс1ег!с[ сп6 9сзез у;Б|с[^;
!ег9 со[6 мис1ег ми|!сБ :з зо[!0, по1 ссп бшгп о1Бег 1|.т!п9з.
!!9ш!6,
п
п А с[ош6 ьм[!с[ !з пеог 1[те 9гошп6 ог
А гпошп1с!п уи!тБ с б!9 ореп!п9 с1 15е зес.
1|.те 1ор 15гош9Б чм[:!с['.т [:9ш!6 гос!<
п
$ А мег9 б!9 сп6 йз1чмсуе. п
сп6 [о1 9с5 ссп согпе ош1.
[[ес1г!с!19 !п 1[:е с!г чм5!с[ рс55е5
ь ]|!з ]з 1[е ииогз1 [!п6 о[ з1оггп, ии!1[т
мег9 з1гоп9 тм!п6з сп6 [''тесм9 гс!п.
{гогп опе с[ош6 1о спо{}.тег ог 1о 1!-'те п
9гошп6.

(еер с \мессьег 6!ог9.


'9,
Ро(е 5цп тм!п6 с[ошё 5соггп гс!п 5по\м {'$
[1оп6с9
сБе зсгеззе6 чмог6з оп6 цп6ег[!пе сБе шпзсгеззе6 :мог6з.
.}}'€!гс[е
1 {| те9 у/ек|Ёй]} гоцпё 1ля(|, 5 1}-те з[!р Б1т сп !се5ег9.
2 ! хмсз з[е69пп9 цп6ег 1Бе 1геез. 6 ! чмоп1е6 1о [.тсуе сп !се сгесгп [ог [цпс[.т'

3 \^/[-.тс1 \меге 9ош 6о!п9 хмАеп 1!"те 7 \&е о[тмс9з 6о оцг !.тогпеииог[ с11[:е чмее[епс

з{оггп бе9сп? 8 1|_:е9 соц[6п'{ {)п6 т[-.те [_'тошзе бессцзе о{

4 \А/[еге сге 9о[.] 9о:п9 1о з1с9 1оп!9[-:т? 1[е б9'

..-5, Ё!п6 сБе уегБз


сп6 соппесс!п9 оп6 эе9шепс!п9 чмог6з !п сБ!з 5{ог9.

Р19 {отошг!се {'![гп о{ сБе 9еог \мо5 Ресесс!уе


||!!! Ёогё 2. 1]т!з !з игБос Боррепе6 !п сБе [е[[!п9 о зЁог9
гпозс ехс!с!п9 5сепе о{ с[е $[гп.
\(Беп иге чмг|се о 5сог9'
*#:ёш:й"9''{се г чме сБ!п]< оБошс тмБос
1Б е сБ еуе з 9 есесс|уе
Бсррепе6, тмБеге сп6
!

Ёог6. не$&со |шгпр о# о гео!'!'9 Б!91'т тмБеп !с Боррепе6 оп6 тм[о


Бш!!.6!п9 с' ]шгпре6 опсо о \мс5 сьеге. Рог с]'т!з \ме ц5е
"'с'р".$'Ё$Бе уегБз !п с}пе розс з!гпр[е.
[огг9, тмБ|сБ тмоз {ш[[ о{ Б[ос]< р[озс!с Бо9з,
1Беп иге ёезсг!Бе тм['тсс
Бцс сБе Бо66!ез 9о! опсо о гпосогБ|[е опё
тмсз Бсрреп!п9 с€ сБе
зссгсе6 со {о[[отм Б!гп. ]Бе гпосогБ![е чмоз гпцсБ [сзсег зо !с:мозп'{ [оп9
5огпе с!гпе. 1Б!з гпо]<ез сБе
Бе[оге !с тмоз пех( со с1':е [оггч оп сБе гоо6. Фпе о{ сБе с1":!еуез \мо5 (г9!п9 5(ог9 гпоге !псегезс!п9.
со с[!гпБ шр сБе з!6е о[ сБе [огг9 тмБеп Ёог6 |шпре6 о# !с оп6 опсо {Бе Ёог сБ!з \ме ц5е уегБз !п
Бос]< о{ с1тепосогБ![е. 1Бе 6г!уег оп6 Ёсг6 тмеге $9Бс!п9 оз с1':е9 тмепс с[е розс соп{!пцоцз.
\(е о[зо шзе соппесс!п9
оуег о Бг!69е. 1}:еп Ёог6 ршзБе6 с[е 6г!уег о{{ сБе гпосогБ!(е !псо сБе
сп6 зе9шепс!п9 тмог6з [!]<е
г!уег. А[сег сБос Бе 9ш|с[!'9 5соРРе6 с]":е Б![е Бе{оге !с Рп!с о Бшз. \ехс [пе сАеп, пехс опё о{сег сАос.
со[[е6 опо!Бег ро[!сегпеп оп [т!з гпоБ![е оп6 рш[[е6 сБе сБ!е[ ошс о[ сБе }[!з Бе|рз шз (о ог9оп!зе
г!уег. Ёе зо!6,'\{о!ег чош 6о!п9 [еге?' Ётег96о69 [ош9Бе6.
ошг игг!с!п9.

оФ&Фя 1фФФф+ф*+$6Ф**рФ*фФф$'

16.' Апзчмег сБе 9шез!!опз.

\(г!се оБошс о 5сепе [гоп


*}"--?;
1Б[э [э 1Бе э1огу о{ о эсепе {гогп
чошг [суошг!се 0[п !п 9ошг гпу {отошг[1е {[!гп. 11э со!!её
посеБоо]<.

ф
''}{о 1ч|$
&ес6 опё опзигег.
-}9,

|.19Бс ф€€- 6сп9егошз


5соггп 5есгес
.!'то-с "
1 $/[с{'з т6е -4с1_е____ 1о6с9, Ёп!!'9?
2 \!9!':{'з й!!!п9 сп6 с

1б6с9, 9о!п9 1о з|тотм


!1'з

цз 1[е 'ореп!п9' о{ 1['.те


ссуе!

&шп 1о 16е
Ёп![9!

оо 9оч ге]пе]пьег?
-}

]{11{8$н!ф'}&| ш+зц11т:!]]Ё'!:' ]|];:1-.{]::1;'!-..:Ё ;1:


',!1
. , ,:.: ]- '
,:

€оп ёо ! ссп 1с[!< с5ош11|':е чмес1}:ег оп6 6!зсз{егз, }' е


00
\-/
^^

! ссп 1с[!< сбоц11|!п9з 1|:с1 уиеге [срреп!п9 :п 1|те рсз1. х -| ^^


\_/
-
! ссп 1е[[ с з1ог9. !' -о \-/
^^
-
' 1.:9/Беге оге Ёье уо[сопоез? ["1оссБ сБеп чм!сБ сБе соцпсг!ез.


'.а
['4ех!со

\5#
,&} &ео6 опё [оБе[ сБе 6!о9гсп. уо[сопо гпом!п9 р[осе гпо9гпо сзцпсгп!

1 яе9

1Бе еог!Б'з сгцз! !з гпо6е о{ р[осез, оге о[тмс9з гпот!п9 з[отм[9. 1Бе Б!99езс р[осе !п {Бе зео
:мБ!с}':

[з со[[е6 сБе Рос!{'!с Р[осе. Ёо[ с1'те игог[6'з уо[сспоез оге огоцп6 !с. !о[сопоез цп6ег !Бе зео соп
Борреп игБеге стмо р[осез ]поуе оРог|. 1Бе гпо9гпо сБеп согпе5 шр с|гош9Б сБе Бо[е. \|'/Беп сБе
р[осез гпоте 9ш|с[[9, оп еогсБ9шо[е соп Борреп сп6, !{сБ!з !з цп6егс[':е зео, {Беге
ссп Бе о !зцпогп|.

# Р!зозсегэ чш!:. &ео6 опё сБоозе ЁБе г|9Бс чмог6з.

\с1шгс[ 6!зсз1егз !"тсрреп бессцзе о{ ][е &!с[1ег 5сс[е :з шзе6 1о гпесзшге


с) реор[е. Б) 1сп6 гпомпп9. о) [тшгг!сспез. Б) есг1[.т9шс!<ез.
пс{шгс[ {огсез. с) 1зшпсгп!з.
ф
Ёсг1Б9шс!<ез спё 1зцпсгп!з [срреп песг А 1зшпсгп] :з [о{з о{
о) р[с1е боцпёсг!ез' Б) гос[<' о) {:зБ' Б) есг1Б9шс[<ез, с) хмсмез.
с) сгшз1' }4оз11зшпсп!з оссшг !п 1[:е
[сг1[_':9шс[<ез !'.:срреп чм[теп р[с1ез гпоуе о) А1[сп1!с 0сесп.
о) з[охм[9. Б) с!"[" 6с9, с) зш66еп[9. Б) Рсс!{:с 0сесп'с) !п6!сп Фсесп.
*,, #'

€Боозе \мог63 [гоп сБе Бох со сопР[есе сБе €ехс.


" - -'""'-'- -""'1

Босс еогсБчшо[е цп6егугосег @сеоп 6сп9егошз ;

Бцп6ге6 гос]<
|

Боцгз гп 1пцсез :

."**"!

Р!п6 оцс оБоцс с уо[сопо, с5цпсп! ог еспБ9шс[е. ]"!о|<е посе5 оБошс !с.

['49 рго!есс

э;6 п9 рго.1ес1 с1 зс[:оо! |*-1


;*-..1
ст |:огпе {_
|"_!1
Реу|еш (|п|{$ з оп6 ц
; 1), &ео6 сБе зсогч. €|'тоозе с чмог6 {гоп сБе Бох. \[г!се сБе соггесс \мог6 пехс
со пцпБегз 1_6.

зсгс!9Бс тмо[[!п9 ге5{оцгопс 9цогсег \мо5п'с согпег


г!9Бс

Рг|епё|у
!-озс 5осцг6о9, 30 о> ]\г:огс|т__ и.'о5.|!гп'з Б1гсБ6о9. Ёе
'
6ес!6е6 !о 9о со с!'те с!с9 сепсге иг!с]т Ресег со [оуе [цпсБ
!п оп ехрепз1те (2) ---- сп6 [о 9о со сБе с!пепс
[о 5ее о [[п. 1|е9 игепс со сБе зсос!оп ос (3) ___---

розс п!пе оп 5осцг6о9 погп1п9 оп6 сош9Бс сБе сго!п. 1Бе9


616п'с ]<потм сБе с!с9 тег9 тме[[ оп6 сБе9 6!6п'с Боте о гпор.

\&Беп с1'те9 тмеге тмо[[1п9 о[оп9 о [оп9 гоо6, сБе9 сцгпе6

(4) _------- , пос г!9Бс, оп6 9ос [озс. $/Беп с[е9 тмеге
сг9!п9 со [п6 сБе г!9Бс 5!гее(, сБе9 зотм Бо{е[з, розс о#!сез
оп6 пцзецгпз, Бц! по ге5!оцгопсэ. Ас €еп Ро5! !иго, сБе9 {оцп6 о згпо[[ со{ё. [Бе9 :меге гео[[9 Бшп9г9,
зо с1те9 зсорре6 сБеге оп6 Бо6 о Бшг9ег оп6 с[!рз {ог [шпсБ. \А/Беп с|е9 9ос со сБе с!пегпо, сБе9 {ошп6
!( (5) __---- зБотм!п9 с!'те осс!оп 0[гп сБе9 тмопсе6 !о 5ее - !с тмоз з1'тотм1п9 о согсооп оБоцс [шпп9
оп!гпо[з [ог тег9 9оцп9 сБ![6геп.
1Бе9 тмеге (6) __-_---__ Бос[ со сБе зссс!оп мг!пеп !с 5сог!еа со го!п Беот![9 оп6 с[е9 6!6п'с Боуе
оп9 соос5..!!гп сБош9Бс сБос Б!з Б!гсБ6о9 тмоз сБе Б!99езс 6|зозсег еуег, Бшс сБеп Ресег зсогсе6 со [ош9Б
[ошё[9 оп6 сБе9 о9гее6 !с игоз сБе {цпп!езс Б!гсБ6о9 етег.

#€Боозе о с!с[е.
о) [!':е без1 6с9 ь) 1!.те уигоп9 гпсР с) \А/[-:с{ с 6]зсз1ег!

**91 Б!п6 сБе о66 опе ошс.


1 ссго55 рсз1 беБпп6 4 !"!9!'ттп!п9 гстп 1зцпсгп!

2 6о{е[ 1схп гез1сцгсп1 1[ес1ге 5 зс![е6 гсп {!еу': [те!-р

3 рог!< [е[1 бе{хмееп г!9Б1 6 [е5гшсг9 [|шгз6с9 Арг!|" Фс1обег


@ €опр[есе фе зепЁепсез.
€ шп( опё чмг|се фе [ессегз.
о
1 1Б!з !з зпс[[ег 1Бсп с гос6.
в

п
]Бе {еп1[т поп1[ !з

п
5 1Беге \мс5 с {огез1
[оз1 зшгпгпеп
!т 6цгпе6 емег91[т!п9. п
6 1[:е р[ссе ми|еге м/е 9о
1о со{сБ с р[опе !з сп

п
7 €[оц0 оп 1}те 9гошпё !з сс[[её
п
1[е поп1| 1Бс1 сопе5 бе{оге
5ер1епбег !з -------- п
]["теге'з с --------- и;|еп е
5
1|еге'з Бесм9 го!п опё с з1гоп9
тди!п6, п
10 \г!е 9о 1о о --------------- 1о Ф9ц!: с!пе!
зее о[ё боо[з сп6 рс!п1пп9з. п
\&е цзе о --------------- 1о
'! $/Бо1'з 1Бе попе о{1Бе бцз!ез{ с!гроЁ !п 1Ае

иио г[ё ? ]1е- ёчя-[е-э1- -с [гр-о-ф


Бе[р шз {гп6 ошг и;с9' п
-[_э-

12 [Бе ро!п1хмБеге 1хмо з1гее1з


2 \[Беп тмоз [,1оБеп]о-)ого бц![1?

гпее1 [з с -_----- п
|3 \А/е пееё с -------_-----__ 1о
3 $/[:с1тмоз )сп [!з1еп!п9 1о оп 1[те Бос1?

чмс[[ оуег с г!уеп п


11 1Бе {1гз1 поп1[.т !з
4 \^/[:с1Бсррепе6 оп 6 ['1с9 19з7?

п
5 $/Бс1 6оеэ {Бе &!сБ1ег 5со[е песзцге?

\[г!се 9це5с|опз [ог 9оцг 9ш!: |п 9оцг


по!еБоо!<.
;$
ф'ф

5 мсае ог
\А/е цзе гпоёе о[1о 6езсг!Бе гпс1ег!с[з'

А#!ггпоЁ!уе }.|е9о€!те (поЁ = п'ф @шезЁ!оп


11'з гпо6е о[ с}''тосо[с1е, !1 !зп'с гпо6е о{ рсрег. |з !1 гпсёе о{ зш9сг?

1Бе9'ге гпс6е о{ з1опе. 1[.те9 сгеп'Ё гпсёе о[ ииоо6. Аге 1[те9 псёе о{ [есуез?

# Р!оссБ сБе чмог65 \м!сь сБе р!ссшгез. ;9} Апзчмег сБе 9шез(!опз.
$/Бос сге сБеч поёе о{?
9го55 [еоуез РоРег ьФ'{1Ф
5сопе Бг!с]< ': ]1-еу_ге_ ш-с4_е_ _о{- с]то-с-о-|-с!е - -

жж п9$
1!нн &шш
/^
|
#гф
\-/
ф_оп_е__

@ :-_, =
@
%
'. -'-
:-''- ,
\\.._\,/._4{>
-.

..5
\.--\/

""3} &еоё сп6 ог6ег {Бе тмог6з. ,.фв 6


'! гпо6е / 1Б!з / !з / 1сс[е1 | {цг' | о{ {., '1
]- |,-[о ]о с&е-Ё- -[_э
-шц{е -{-о-ь _ р-{-

2 |зп'1/ з[!п / [[то1/ гпс6е / с["тосо[с1е' | о{ ' \ ; €оггесс с|'те зепсепсе5.


1 |"1ч [с1$ !з гпсёе о{ [цп
3 9ошг | о|' | зииес1ег / гпс6е / \А/[с1'з 2 [[.те зр!6ег Бсз гпсёе о[ рсреп

4 [-з[]г17 9ошг | 1з | о{ / гпс6е / {цг?


3 [|е сс[<е сгеп'1 гпс6е о{ сБосо[с1е.

4 !з !'т!з 1сс[<е1 гпс6е о{1гцббег?


5 гпс6е / о{ / т[-те!г / з[-тоез | Аге / ииоо6? 5 Аге 1Бе!г [тоцзез гпсёез о{ з1опе?

6 6 ['4ч зтмее{з !з гпсёе о{ зш9сп


рореп / с[о16ез / гпс6е | оге |о{/ Ё!з
:!
.,ч;ф: ;{

\А/г!се сБе соггесс 5епсепсе5.0цг [":ошзе гпсёе о{ рсреп 1

1Бе Бос1 !з !з гпс6е о{ [цп 2

["49 Боо['з сге гпс6е о{ з1опе' з

[[е]г 1сс[е1з гпс0е о[ игоо0. 4

3 &ео6, [оо[ сп6 [оБе[ сБе Р!ссцге.

йу Бооэе [э гпо4е о{ 1гееэ опё [1! 9о1 9гоээ оп 1Бе гоо{. @гоээ [э гео|!у 9ооё
бесооэе [13 тегу 9гееп. 7}:е Бошэе э1оуэ БоЁ [п *Бе ш[п1ег оп4 со!ё !п 1Бе эшгпгпег.
\,!Беп {1 опошэ, 1 ссп э&[ оп [1!
1Бе 4оог ]э гпс4е о{ шооё. 7}:е ш[пёош5 сге гпоёе о{ шс1ег 6о11!еэ. \лт/Беп [1 го[па
ЁБе шоЁег {гогп 1Бе гоо{ 9ое5 [пЁо 1Бе ш|п6ош 6о11|еэ. 1 шэе ]1 1о шо1ег гпу
р|оп1э.
1Беге оге |еоуеэ оуег 1Бе 6с|сопу. 1 соп э!1 шп4ег *Беэе шБеп !1! эшппу.

'1 Б_оця-е _п:о-4е-о$_ 1г_ееэ- _

}, €Боозе мгог6з {гоп сБе Бох со согпР[есе сБе сехс.

щ
ьр €[оозе чмог6з {гогп сБе Бох со [оБе[ сБе р!ссшгез.

$|-'-ее

{[е [ессегз оп 0те


;-Ё Ё!п6 оп6 игг!се е!9Бс пссег!с[з. 1}$ [оо|< о{
с[ос[ оп6 чмг!се ЁБе \мог65.
РоРег9\мцоР 1 !1'з 1ьмеп19-{:ме роз11иге[уе'
[зсоз|[уег оо!ё
.!---
о]<сопос[сь 2 !1'з 1еп 1о 1Бгее.
5ооёг[е9о\м
{\мсп{6о![о 3 11'з 1хмеп19-{1ме 1о опе.
о! шоБсо
сппоугпе!о[ 4 !1'з }.тс[ рсз{ боп
6сРо6сгс9[
5 !1'з чшсг1ег 1о е[еуеп.
1
9_ц | 4 5с
2 5 6р 6 11'з 1хмеп19 1о 1мио.
3

ь
1

2
3

4

!. #;
**ф.т

|9 &еоё. €Боп9е
пе\м \мог6.
опе [ессег со \мг!се о #}/ Р!п6 сБе п!зсо[ез !п фе сехЁ.
6[оо]<'з [гоп о
6!#егепс чгог[6.
{осе Рсг[ о[ ошг бо69, оп 1|.те йоп1 о[ ошг Бес6,
Ёе'з ёо!п9 о
госе А согпре1!1!оп 1о 5ее хм!'":о'з 1Бе йз1ез1' рго!есс сБоцс
Ёогс1'т опё сБеге
5огпе1Б!п9 хме ес1.
оге о [ос о{
6оо6, [оме[9.
п!зсо[ез. €оп
А пшгпбег бе1игееп е!9Б{ сп6 1еп. чош [':е[р [1п
[49 1[''т!п9з, зогпе{Б!п9 !'ме 9о1. со соггесс []з
Бопечмог[?
А з1го!9Б1 псг[ оп с ро9е ог 6гсхм!п9.

1[е орроз:1е о{ ёоп'|.!уРе'

\&Беге 6о 9ош ,.. ?

[!.те орроз!1е о[ Ао1е. Реор1е оп Ёсг*Б шве *А|п9з игБ|сА


сге гпа4,'е о{ 4!$9егеп* гпа*ег!с]з.
\А/е 6о 1Б]з хм!1Б ошг бо69 тм[еп иге 6спсе.

6о!"6 !з ... ехрепз!уе 1Бсп з![уеп


с11 4!9€егеп* гп&*ег!с1в. 3о**]ез
[Бе рсз{ о{ хмеос сге гпс4е о{ 31авз ог РсРег. 1сБ]ев
[Бе орроз!1е о{ р[о9' ап4 сАс!г$ с0.п Бе гпц4е о{' 9о9,
с]ош4 0г гпе*с]. Реор1е оп Ёсг*А
Рсг1 о[ с зеп1епсе.
]!!.е гес4!п9 Боо!'в, с0гп|св &п4
\А/е 9е11[.т!з пс1ег!с[ [гоп 1геез,
уо]сс.поев.1Беве с.ге гпс4е о{ ссг4
\А/е 9е1 1Б!з гпс1ег!с[ {гогп з!.теер. ап4, игоо]. Ёаг*А реор1е 9е* 'тлгоо1

5огпечмБеге и/е ссп 9о 1о зии!гп. {гогп рсгго*в. 1'гп 9о|п9 *о у!в!*


роо!
*Ае Ёсг*Б пех* }[оуегпБег. 1 и:сп*
*о 9е* с 1оте1у 1оп9 вссг{ гпс4е
\9 [\оиг \мг|се с1те с[цез [ог сБ!з Рц77[е.
о$ игоо4. 1 ссп и/есг |* гошп4 гпу
мие[[ 7}:е орроэ[ь ф'ьаау. пес[' игАеп !*'в со1с1.
мис[[

6с!"!
ь}# \оиг и/г!се !с соггесс[9 |п

1о!! 9оцг по€еБоо!<.


1с[[
Реор!е оп Ёог1Б оэе *Б[п9э шБ]сБ
мис[[
оге поае о{ ё!{{егеп1 гпо1ег{о|э.
Р!сэЁ[ч шооё сп4 согё оге о!!
6[$егеп1 гпсЁег|о!э.
$} €Боп9е опе и/ог6 зо с[е 5епсепсе5 оге соггесс.
1 мч@:з б!99ег1[сп 9ошг5. л_99е- 6 Р19 зшп'з ]21[:!з 9есп ---__--__
2 7

з 8

4 9 н"'. .".'."с
5 10

&ео6 сп6 гпоссБ.


'}]} шй*е !Ё г!9Б|
0езсг|р(|оп о[ оп оБ!есЁ, Ботт
(о цэе !Ё опё \'уь9.
о 1Б!з 1з о Боцзе.
о ]с'5 гпс6е о[ Бг!с[.
о | соп цзе !с со Рцс гпч сБ!п9з !п.
о ! ссп р[о9 !п !с.
о |с'з 9ос [осз о{ тм!п6очмз Бесоцзе
! [!]<е !'оо[!п9 оЁ сБе 9ог6еп.

['4ч 6геоп [оцзе


['49 ёгеоп }"тошзе !з гпс6е о {ооё !п !1.

! ссп цзе !1 Б ! [!}<е р[с9!п9 [оо1бс[['


| ссп соо[< гп9 ймошг|1е с о{ з1опе. 1

11'з 9о1 с б!9 9сг6еп бессшзе 6 зо ! ссп гцп огоцп6 1|егп.


[[''теге сгеп'1 сп9 зр!ёегз !п гп9 Боцзе е 1о з[еер !п'
][еге сге 1еп гооп5 { бессцзе !'п с{гс!ё о{1!"тегп'

9/г!се сБоцс 9оцг ёгесп Боцзе.


о | | о | | | | о | о ; о | о о о о о Ф | о о0 ! о о о | о о ! | | о оо 6 | о о | | о о | |. | * о с с о 6
о о о о о | о | с | | 0' ' ' ' ' ' " "
!

|
о

о
]9-.&еоё спё опзмгег.
1 \А/ }': с1 иис з 3 гш1ц 9 п з бс 9 ? 1Б_е -8_с|-'-пеу_
з сс гг9 ! п ! }_: ! _9_1-о-пе

2 $'/|:с1'з 1['.те !пз!6е о{ 3гц1шз'з бс9 пс6е о[?


3 $/Бс1 ё!6 3гц1шз ршзБ?
4 \А/|т9'з 0сп9егошз 1о )о[е сбош1
!1 5!г!шз?
\ 5 $/!'.тс1 сге 1[е 5охм[з гпо6е о1?
6 \А/Бс1 6оез 3гш1шз тмсп1?

_?0 &есё оп6 огёег сБе сехс.

Бессцэе сБе 1пз|6е!


по6е о{ р[озс!с. )!99ог9
- ^ з Бо9, Бцс 7Бе 8о[опе9 5сопе! зо{е

]
__:шз !з согг9!п9 сБе сопршсег сБе !пзсгцсс!опз. 8гц!цз ршзБез с|'те р1ссшге

1-эоросго'з сгео5цге {гоп о{сБе зпо[е оп6 о зесгес ёоог


}:ег шп6егигосег орепз. 1Бе9
ро [осе.

'-: с [о! о{ сгеозцге БеБ|п6 сБе тмо[[' !с'з

чмг!с|п9 оп сБе чмо[


сп6 гео6з
цп6егзсоп6з с|"те

/ оо 9оц ге]пе]пьег?

€оп ёо ! ссп 1с[[ с5оц1 гпс1ег!с[з.


! ссп 1с[!< сбоц1чм[тс11|!п9з сге гпс0е о[.
! ссп чмг!1е с 6езсг!р1!оп о{ с 6гесгп [ошзе'
ф
!:[,ф''"

'ы/1, Апзчмег сье


\#Бос оге с]'тезе сБ!п9з по6е о[?

9ошг 6ез( Р_|_сэ-1 [с _ со{_ Ф е_!з [ 9ошг спс!г


1Бе ёоог {[.те чм:пёочм

Босг6
1[те 9о[.,г 5споо[бс9
чошг сос{ 9оцг 5пое5
Ёоуи пспч о{ сБезе с1':|п9э сопсс!п р[озс!с?

2 , &ео6 сп6 пссс]'т.

дчд
1 Р[сз1;с ёоез по1 о гпс[е с[о{|ез'
2 |с!"{1[е гцБб!з1'.т оп оцг бесс[.тез ь о{ о:['
3 Р[оз1!с цзез с [о1 с ;з сс[[её Ро[9е1Б9[епе.
4 €е["[ш["о!6 !з цзеё 1о 6 !згпс6е о{ р[сз1!с'
5 \9[оп !з шзе6 1о е с[сп9е. 1

6 [[те р[сз1!с \ме ш5е 1Бе гпоз1 { гпс[е {1[гпз'

3-, !_оо[ с{ ЁБе гес9с[|п9 [сссз. &еоё оп6 \мг!се '{гце' ог'{о!,зе'.

&ес9с[|п9 соп'! (о]<е сБе со[оцгз \[]'теп 9оц Рцс р[озс!с Босс[ез !п гес9с[!п9
{гогп р[озс|с5, 5о \ме соп'( ц5е Боп[з, ог еуеп !п 9ошг Б!п, о[тмо9з со[е сБе
сБегп {ог сгоп5Рсгеп! соп(о|пегз. Босс[е сор о#. !{ 9ош со&е сБе сор о#, !с !з
еоз!ег со гпо[е сБегп зпо[[ег.

Ётег9 9еог !п сБе [.)п!се6


!(!п96оп, зшреггпог[е!5 9!уе А оге гпо6е [гогп гес9с[е6 р[озс!с. 1Безе
!'ос о{ сБ!п9з
ошс 11500,000,000 р[озс!с !пс[ц6е Ро[9есБ9[епе Бо9з со Рцс !п Б!пз, Р!€ {|оогз оп6
Бо9з. [Бос !з оуег 290 {ог тм!п6омгз, у!6ео оп6 €9 Бохе5, [цгп!сцге оп6 тмосегргоо[
еуег9 Рег5оп !п сБе [.](. с[осБез.

2
з

4
5

6
э $/Бос зБоц[6 чме 6о? Рцс сБе !п[огпос!оп !п с]'те соБ[е.

@ 6!ме со9з со {г!еп6з ог р[о99гошрз


[-!зе р[озс1с соп€о1пегз оп6 Бс9з о9с!п ]'4о[е соп€о]пегэ !псо зопесБ!п9 е[зе
1Бгочм р[озс|с сопсо]пег5 ои/о9 !*.|зе о Бо9 1{ 9ош 6оп'с пее6 опе
|оо!< {ог рго6шссз псёе {гогп гес9с[е6 р[сзс|с [-/эе [осз о[
р[сзс1с

|Б!п9з тме зБоц[6 6о 11т!п9з тме зБоц[ёп'с 6о

7}:гош р!оэ1[с 1оуэ ошоу

йу

3 ["19 рго]есс [

! п9 рго1ес1 ст
6!6 зс|.тоо[
[ с1 [огпе
! у;ог[её с!-опе
[ ии!тБ
|*] !п с 9гоор |].
с {г!еп6
! [с6 !"отз о|[ зогпе [
'' п ргоб[егпз.
[[е рго1ес1тмсз !п1егез1!п9 |] ок [: 6ог!п9 [.
\&е цзе уегб + []&е 1о 6езсг!5е 1|-т!п9з.

А#!ггпсЁ!уе !:{е9о(!те (по( = п'Ё) Фцеэ(|оп


{
& !1 [оо[з [![е с бс!"!". !1 6оезп'с зоцп6 [!]<е с ссп \{Бос 6оез !{ {ее[ !.![е?
-$

с \А/Бос 6оез [оо[


ц

!1 згпе[[з [![е [егпоп. !{ 6оезп'с созсе [!]<е с[''тосо[с1е. !1 [|[е?


!
!,

1-, &ео6 оп6 ог6ег сБе \мога5.


1 б["ше с!'теезе / згпе[[з / 1[с1 | о[ё | боггцб[е. 4 [!!<е? / 6оез / 1[:!з / 1о9 гпоц5е / \^/}-тс1 /

2 |1'з / гс|п. / 9о!п9 то / !т / 1"оо6 / !![е 5 !ег / сс[<е / со{1ее' / {сз1ез / [![е

3 гпоб!!е р!'топе' / 1[о1 / !"![е / чошг / зошп0з 6 ["оо[ / ["!}<е? / \&[:с1/ пч р!с1шге / 6оез

Ф'{2 з о
€ ггесс сье 5епсепсе5.
5
1 !оцг п'тоб![е рАопе зошп6(!![е с гсё:о. 4 ][:!з б!зсцт1 6оп'11сз1е [!!<е сБосо[с1е.

2 |"1ч зчмес1ег ёоезп'1 ёе[з [![е {шп 5 \г!Бс1 6оез 1Бс1 сБеезе зпе[[з [![<е?

3 [!'.то1 реп [оо[< [![ез с бспопс, 6 ! 6оезп'1 [оо1< [![<е гп9 6с0.

*;}) &ео6 оп6 сопР[есе сБе епс![.


-;;;
;';;;;, 9ш1с[!'9 зБошс!п9 |
*-***я
4,

:2 |омг 6о сБе9 [оо[| 9/г!се сБе опзу:гегз.

Р@

чг'

-9[е_[оо&о_[то_1 4
5

: ]|!з зошп6з [!!<е с 1"!оп, бц1 !1 ]зп'1. !1'з 9о1 огсп9е {шг сп6 б[сс[< з1г!рез. $/!'.тот !з !т?

\' 5епзез чо1т. &ео6 опё опзчмег.


ч'

1 рсг1 о{тБе 5о69 6о \ме 05е 1о 1сз1е?


\А/!"т]с}':

2 \А/}т]с[ рсг1 о{т[е 5о09 6о'ше цзе 1о зп'те[[?


3 \А/1^т!с}'.т
рсг1з о{ бо69 6о уие цзе {о зее?
т[.те

4 \А/Б!с[ рсг1з о{ {[-те бо09 6о хме шзе 1о Аесг?


5 $/["т!с[ рсг1з о[ т|е бо69 ссп у/е шзе 1о 1ошс[-т 1|':!п9з?
6 \А/[.тс1 сге 9о|..]г Ёуоцг!{е зошп6з?

7 $/Бс1 згпе[[з гпс!<е 9ош Бшп9г9?


8 $/[!сБ о{ 9ошг 5еп5е5 6о 9ош 1|!п!< !з 1[:е з1гоп9ез1?
{} €Боозе игог6з {гоп сБе Бох со [сБе[ сБе р!ссшгез.

[!оцг [п]{е зо[с [ог[ РеРРеР 5Рооп р[осе р1тто

гЁ*
ц!!!г
о
/
А

.#:/
,{#,|!
#{,;{
к{;

Р_9РР9]]_

{э} [оо|< сп6 {'!п6 с}:е чгог6з.

[|теге оге 20 мгог6з.


\!пе сге бо6 ииог6з. $/["тс1 сге 15е9? 9!:Фя

Фпе !з зогпетм!эеге и/е 9о 1о ес1. \А/1'.тс1 !з !т?

ь:} &ео6 сп6 у/г1се ЁБе оп5\мег5 !п сБе Рц77[е.

\А,/Бс1'з {Бе гп9з1ег9 ме9е{с5[е?


:э &ео6 опё сопр[есе сБе сехс.

рго9гсп1пез, \А/|:еп [!з [сп![9 ссгпе [тогпе, !т [оо!<её !!1<е 1|е !<!1с!.теп \мс5 оп

чмеге оц1. |е 6ес!6её 1о соо!< 5с|-.]5с9е5 сп6 ро1с1оез. Ёе {шгпе6 оп 1Бе

1 1оп'з ]4. |сз1 5с1шг6с9 }-.:е 0ес!0е6 1о пс!<е [шпс}''т [ог [:!з йп!!9 хмБ![е {[е9

!п1о 1[те }.:о1 игс1еп Ёе ё!6 1[''т!з 5ессозе 5ш9сг [оо!<з [:[<е зо[1 спё [-:е ё!6п'1 гесс!

{[:е !'с5е[ оп 1Бе 5ох. [|:еп Бе уиеп1 !п1о 1[':е [!м!п9 гооп 1о уис1с|'т [! и,,[':!|е }':е

1о {цгп оп 1!'':е с[ос!<. ][.:еп }':е з1сг1е6 1о соо]< 1Бе ро1с{оез, бш1 !.те рш{ 5ц9сг

тмсз тмс!1!п9 бг 1['.те бо6 1о соо!< сп6 з1сг1е6 1о тмс1с!.т опе о[ Б!з {суошг!1е

{1ге. \|'/{.теп 1!':еч орепе6 тбе соо!<е:: 1[':е зсшзс9ез [оо|<е6 згпс[[ сп6 б[сс[. [[':е

ро1с1оез игеге Ф(, 5ш11!.те9 1сз1е0 5'шее1. [огп'з гпшгп зс!ё бе !пуеп1е6 зи;ее1 ро1с1оез!

соо!<ег сп6 тм[:еп !1 ё["1 Бо1 [-:е рш11|е зсшзс9ез !пз:6е, 5ш1 !'.:е {ог9о1

ч'1:
":{у#
Ёо[[оиг с!'те /з/ зоцп6.

зБоез есг5 ес59 з1г|рез зссг[


[оуез 6оез с!'':еезе 1|': !з е9е5
тмогз1 6сп9егошз |!гпез ||}<ез и,'Бозе
по5е 5ошр 1Бозе [оо(з [!оуиегз
с[о1[ез зс[с6 7оо [ссе е995
рес5 зсп6ми!с}''т !5 5ее 1гошзегз
бшз9 зпе[[ [ее[з зошп6 1Аезе
б!з зро1з 5еп5е зс6 ресг5

# &ео6 сБ!з ё|спопсе зБоре


Роеп опа оп5\мег сье 9це5с|оп5.

5цгпгпег
Ёос, 6.9 Роегпз
Р[о9!п9, змг!пп!п9, геоё|п9 Р!огпопсе Роеп5 о[иго9з !":оуе зеуеп [1пез опё с зрес|{!с
5шп, БеосБ, 5пои/' чм!п6 !
пцгпБег о{ чмог6з рег [1пе, |п сБ[з ог6ег: оп-, си'', сБгее,
5сш69!п9, з[еер!п9, го!п!п9 -1.' {ошц с!тгее, си,'о, опе. 1Бе9 ц5е (ье 5спе [|п6з
9,*" | о{ тмогёз
оп6 сБе9 оге о[тмо9з ]п !чмо Бс[уез.
ф { ф6 +] * ф Ф а 6 ф Ф ф 4 о о 4 с Ф с 6 с о о& ё ф о Ф | 9 о
0 о 6 о 6 о о * | о о о Ф Ф $ Ф о ф ф ф о 6 |.
'

$/| с1'з !1 с б о ц1? 11]э о0о_о1 _.9ц!т!'пег- _спс

2 Ёоии 6оез !1 пс(е 9ош [ее{?

[оо[ ос сье Роеп о9о!п оп6


сопР[есе сБе соБ[е.
'*5, \(г!се 9оцг 6!опопсе Роеп.
$ ! ф6 о * ф* $ фф- Ф* * ФФф* с. * * Ф * + Ф. * о |.
"'- о 0 о * Ф.. . !
' '
;*

1-]пе'!. шогё
|-]пе 2. шог4э
[!пе 3. шогёэ ос1]оп уегбэ
|-[пе {. шогёэ
!_[пе 5. шогёэ
|-[пе 6. шогёэ
!-[пе 7. _ шог6
**я в ! * | |' 09Ф п *6 в о о 6 Ф 1* о ! ! ! ! а 0* о о 9 сф о ! +Ф о 6 ф' !
'{ '
-: &ес6 сп6 опзигег.
1 \А/!':еге 0оез 3гш{шз й]!? Ёе_:Рс[э_ !0_1-о__9-','&е 0ощ_|.
2 $'/[''тс1'з !пз|6е 15е зпс!<е ботм[?

3 $/Бс1 6оез )!99ог9 {.]5е 1о 9е{ 3гц1шз ош1?

4 $'/|:о'з 9о1|[':е 3с[опе9 51опе почм?


5

€оггесс сБе зепсепсе5.


-:'{ {}гз1, 3гц1цз 1|:ош9А1{[.:с11}'.те сп!пс[з {е[1 |![е с гпо|-.15е.

А1 !|_гэ1. 8г-ц_1_цэ -1Б9-']9ь1_1!то! 1!те_олБч[о_!е!1_[[&е_с__оР-!{_еь_-_


1[:е 6сп9егошз спс!еп11гср !з сс[[е6 с зпс!<е р[с1е.

3гш1шз [омез зр!ёегз.

1|:е зпс!<е иисз з[еер!п9'

) 99ог9 сзе0 [''т]з зссг{ 1о [_:е[р 3гш1шз оц1 о{ т[-.:е зпс[е 5оии[.

3гц1шз {}.:ош9Б1{1'.те 0о9 чмсз 1|:е хм!пёои;.

€оп 6о ! ссп {о[!< сбоц11[.:е {)уе 5еп5е5, .- оо \-/


-"
! ссп 1с[!< с5оц1 |_:очп, ! Ёе[, .. оо
--
-
'^
\-/
[ ссп хмг!1е с Роеп, .^-\,оо
.- -^^

р
'
:,*,#н|щ' ;#Ёч,*Ё:!ф;ь;н*;|1;|1!я#*;'':;Ё :';',::
,,: :

ф-
# Фрс!сс[ ![[цз!опз чш|:. &ео6 опё сБоо5е сье г!9Бс чмог6з.
,!,
', "
"1 $/Беп и/е 5ее зопе1А!п9, [!9[.:11гсуе[з [гогп $

о) 1|-те зцп 1о о0г е9е. Б) 1[е {"!91'-тт то 1[е {!ооп с) 1[:е об)ес11о ошг е9е,
.., -*
!
ч

,,2 Ап ор1!сс[ ![[цз!оп гпс!<ез шз !;

о) зее опе 1[!п9 тмБеп гес[[ч \ме 5ее зогпе1[!п9 е[зе.


Ё

]!
Б) у/е ссп 5ее опе 1|!п9
1!^:!п!< чм!''теп гес[[9 м/е 5ее зопе1[!п9 е[зе. !
Ё

с) !пмеп1 зогпе1[!п9 пехм. 1

'3 !п )опс[6 &шз1'з р!с1шге 1Беге сге


5!зоп. б!зоп.
;
о) 1!'тгее Б) з!х с) п!пе б]зоп'
''' 1
!п /\Аое й/ез|, 1[.те е9ез сге гес[[9 1иго о) р!с1шгез. Б) рБо1оз. с) е9ез. ;

.. ,1}

!п ['1с9г!11е'з рс!п1!п9 \ме ссп 5ее +

о) с 1гее, Б) {ьмо 1геез. с) с рс!п1!п9 о{ с 1гее'

,'3 €сп 9ош {}п6 сБе 'с'5 !п сБезе орс!со[ |[[цз!опз?


ооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооо о ооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооооооооо оооооооосоооооооооооооо
ооосооооооооооооооооооо ооооооооооооооооосооооо
ооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооосооооо
ооооооооооооооооооооосо ооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооооооооо

' э} &ес6 сБе сехс. $/Бсс 6оез !с зо9? \[г!се !с соггесс[9.


€пс 9шо цп6ге1зпо6 у':с[_.т11!Бз зпе1песе з9сз? [еБ [11еге5 сег гпех!6 зо тме[.тп 9шо [оо}< с11!,
:1 з! 6||{1сш[ о1 шп6ге1зпс6' 3сесшзе цгцо бг!оп !з мге9 с[уеег {! спс ге6с !1.

_€ол_

'",*5' \очм чмг]се чоцг пе55с9е о5 сп орс!сс[ ![[цз!оп.


..::{"$#:;, :|м]

/йу_ э_е цчс1_ !т'_5_99-999-

:'ц{жЁ
]|

};!!!
[оо[ о( (Бе р!ссшгез. \А/Бос соп 9ош зее?

!
2
3

\ом;1цгп 1Ае р!с1шге гошп6. €сп 9ош 5ее с


о 6!{Ёгеп1 сп!гпс[? $/Бс1 !з !т?

@ ! п
п
!
3}
с
]"!о[е 9оцг ор{!сс[ ![[цз|оп.
€о[оцг сБе з9шсгез: Б[ос[_мгБ!с*Б[ос[_чмБ!се ... !
о 9оп'с со[оцг сБе 9геч [!пез.
\А/!.тс1 ссп 9о[] зее? _-___--____

9/г!се сБоцс чошг [суоцг!се орс!сс[ ![[цз!оп.


-''
{!1у_{о_у-о-цг[1з_оР-|-[_с_с[ !|-!цэ[_оп

с1 [огпе [-}.
! и,,ог[е6 с!опе [] ии!тБ с {г|еп6 [--] !п с 9гошр [-"!.
! [':с6 [о1з о[{*] зогпе {**1
''
[-_] ргоб[егпз'
[[е рго]ес1иисз !п1егез1!п9 [_| ок ш бог!п9 [*-!

!@
Реш:еш 0п:[$ 5 оп6 6
ьЁ &ео6 сБе зсог9. €Боозе
(о пцпБегз 1_6.
с игог6 {гоп сБе Бох. \(г!се сБе соггесс \мога пехс

р|тто {]оцг эошп6е6


{'}!гп гпо6е

Рг|епё|ч
!-озс \оуепБег 5це \моп оп |прогсопс
огс ({) _с_о-пР-е-1[1-!9!) - {ог Бег ро1пс!п9
['1оёегп 6|г1, угБ!с[ зБе зс!6 [оо[е6
(2) _____--- .|епп9. 1Бе рг!:е игсз
о пео[ {ог сиго !п [_ш!3!'з, (Бе (отмп'з Безс
!со[!оп ге5Ёсцгопс.

5це !пу!сеё !епп9 со Боуе [цпсБ тм!сБ

Бег..|епп9 Бош9|с о пеи/ 6гезз игБ!с1'т чмоз

(3) -_____-- о{ Бг!3Бс 9е[[отм чмоо[.


5Бе тмоге !с уг!с| о Б!9 Бготмп
(4' -------- Бе[с оп6 о 6ог[
Бгоугп !ос[ес. 5!те [оо[е6 [![е о '},!о6егп
6!г[' оп6 зБе (5) --__ !'![е о {'![гп зсог. 1Бе стмо {г1еп6з {е[с Бшп9г9 тмБеп сБеч огг!уеё о( (Бе
ге5!оцгсп!. 1Бе иго!сег ршс с[е!г (6) -_____-- оп сБе соБ[е оп6 сБе9 о9гее6 !с згпе[[е6 [![е сБе Безс
!п сБе угог[6. \^/Беп сБе9 тмеге еос!п9 !с сБе9 зо!6 |с созсе6 [|[е посБ!п9 оп еог!Б, !с игоз зо п!се. А[сег с|е
р1тто,!-ш!9! согпе оцс о{ сБе [!ссБеп оп6 соге{ц[[9 ршс сБе зесоп6 соцг5е оп сБе соБ[е. !с игоз Б!з гпозс
[опоцз 5\меес, '8опопо оп6 сБосо[о[е зшгрг!зе'. 5це оп6.|епп9 {е[с тег9 зшгрг!зе6. !с !.оо[е6 ]шзс !'![е
.|епп9'з с[осБез!

, 2) €[оозе с с!с[е.
о) 1Бе сооР'з {огпоцз с[о1|'тез ь) А зм;ее1 6гезз с) ]епп9 [оо[<з [![<е о ресг

;р Р!п6 сБе о66 опе оцс.


1 з![уег гпе1с[ 9о!-ё 6Ф 4 5Рооп зссг{ 1<п![е бг|<
Р [соЁ!ч _Фе-сс_0_9е- !! - [о п1! _ с_ -:пе1ц-|

2 зо[1 р1тто чмоо[ РеРРег 5 м;оо[ [с!г з1опе {шг

3 е9ез [ее[ 1с51е згпе[[ 6 уиоо6 Рсрег ссг6 9[сзз


}ь,л

\],) \очм сопР[есе (Бе сгоззчмог6. ;р 9ц!а с!пе!


$/г!се сБе пеззо9е.
1 $/[:с1 :з А[у!п'з зр!6ег гпс6е о[
А [т!п|э -эр-[4е г- {э - по_(е_ -о{

2 \А/|^:с1 !з Агзепоц[1'з !^:оцзе по6е оЁ

3 $/[с1 !з се[[ц[о!6 цзе6 {ог?

4 \А/|с1 зпе[[з [![е А[у!п'з зос[<з?

6оез [ш!9!'з !1с[!сп гез1сцгсп1

6 \г!Бс1 ёоез 1[е ро!п1!п9 /хАое \у\/езт

йЁ \(г!се 9це5с:опз {ог 9оцг 9ш!: |п

9оцг посеБоо|<.
(,

]0з

гтт:!
}"
1

1о 9!ме сп6 сз[ [ог Бе["р ог с6у!се,

А#|ггпо(|уе [п{е9о{!те (по( = п'Ё) @шезЁ!оп


! зБоц[6 [оо[ с{сег 1Бе |оц зБоц[6п'с сБгоуг гш5б!зБ 5Боц|ё Бе Бе[р Б!з гпшгп |п 1[е
сошп1г9з!6е, оп 1Бе 9гошп6. 9сгёеп?
5!':е ьБоц[6 с!69 шр Бег $/е зБоц[ёп'с {ог9ес 1Бо1
гоогп. иие оп[9 [суе опе тмог16.
5Боц!'6 {[е9 6г!те с 5!9 ссг?

#; &ес6 оп6 поссБ.


1 \^/Бс1 зБош[6 9ош и/есг |{ чош 9о {ог с [оп9 тмс[!<? |оц зБош[6 м/есг с сос1 сп6 зссг[
1 .цщ' зБош[6 9ош и/есг ош16оогз оп с зшпп9 6о9? [оц з!.тош[6 з1ор оп6 [оо]< бо{[.т \мс95.

3 \А/Бс1 з[-.;ош[6 9о0 м/есг уи[.теп !1'з мег9 со[6? !ош зБош[6 и/есг з1гоп9 з[оез'
4 $/Бо зБош[6 9ош сз[< !{ чош 9е1 [оз1 !п с б!9 с!19? [о рго1ес1 9ошг з[!п [гогп 1[:е зшп.
5 \А/Бс1 з[ош[6 9ош 6о уиАеп
9о[.] сго551|е гос6? |оц з[.тош16 сз!< с ро[|сегпсп,
6 \А/!'.:9 зБоц[6 9о[.] ш5е зшп сгесгп? [ош з|ош[6 \месг с |с1'

1 \^/е\ з[':оц[ё [оо[ с[1ег 1}':е сошп1г9з!6е. \{е__э_|_'тр_ш_[4 [оо& о{1-ег_1б-е_со-ц_п1гу-.я[{е

3 \А/е зБоц[6 6гор ошг гцбб!з!.:.


4 \А/е с[мис9з з!'.тоц[6 шзе б!пз.
5 \А/е з5ош[6п'1 о{ р[с9 чм!1[т сп!гпс[з !п {|е!"6з.

6 $/е'з з!''тош[6п'1 ёг]п!< иис1ег [гоп г!уегз.


:-ъ

*# !'4сссБ сБе ргоБ[епз чм!сБ сБе соггесс о6у!се.


{: ч:ч
.!'!]1.;.:.
::::::: :::: {9+

|. 4.
9еаг Рапе!а, 9еаг Рспэ!с,
1 заш пу |г!епё 2.
з. с 6о9
1 шсп1 1о }:сте
сору!п9 !п сп ехсп. 9еог Рспе!а, Ёг пу Б!г|Б6ау, Бш}
\гт'}:а} з}:оц16 ] 6о? [й }тат!п9 гес| \ !еог Рапе|с.
пу пцп ап6 6с0 зсу

,'
ш!}Б !т1с1Б
[г!епёз аге 9о!п9
\ч- ] |т:1у
р:тБ|епв | соп'} }:сте опе. т#}та1
*о 9о }о |}:е с!пепо [ ёо?
*"11ж'#" оп 5с?шг6ау Ёш} пу
рсгап1с зсу ! сап'} 9о \!:
в}:оц|ё

'--''€ ч#}:а1 з}поц!ё 1 6о?


9есг Рс|пе!о, |{ уош {оп'| шп{е;з!ап{
6.
] шап* *о !еагп 1о зопе|]:|п0, уош з}:ош|0
с!!пБ 5ц1 ] ёоп'* !!те 9есг Рспе|а.
1 Ёоп'} |![е те9е}аБ!ез, !ш} !{,}:у {оп'| уош 1а|!с !о а|шауз |а!} !о уошг
песг 1}те поцп1а!пз.
\г9Ба1 с!оц]Ё [ Ёо?
пу пцп зоуз [ }:оте !о ес! 1}:еп ап4 аз!с !о 0о 1о !оао}:ег. $}:о'|| }о }:арру
ссг|т1з оп6 реаз етегу зоо 1}:е [|п апо1}:ог 4ау? 1о }:о!р уош.
\.]] 6су. 1 }:с}е 6!ппег 1!пз. 9оц з1:ош|0 аз|с ![еп |о \ч]--
\А/}:о1 э}:оц!ё 1 6о? оопе ш!!1: уоц.
\- {.
[оц з[оц!4 !а||с !о уошг
яБ*:а:оокй !ои уошг \
з]:ош|{ аз|с !!'з !шрог1ап! !о -- {;|еп4 ап4 !о|| }:!ш по!
|п1огпо! {ог а о!!п0!п9 пшш |[ у0ц 0ап !?у | гопеп}ег !{ уошг \ !о 4о !1 а0а|п. || 1]:ат
о|ш0 !п у0ш7 п0а7е$| а 4!{{огеп1 шо0о!а}!е ! ра|вп1$ зау по |]:еу \ 4оозп'| шог|с, |}:вп !о||
о|1у. !ош оап о!!п} шр еуегу 4ау шп1|| уоц {п4 , &пош ш}:у. Аз[ 1[оп 1о |
чгье'3!
уошг 1еао}:ег.
зроо!а| о!|п0|п0 ша|!в. 1а]!с |о уош а}ои! 11.
,
\-- (
.ч.>
ъ-
1в 2п 3п 4 п 5п 6 п

]Б!п[ сп6 и/г](е о6у!се !п 9ошг по{еБоо]<.


--}}
'! 5огпеопе ми[о'з 9о:п9 1о 1[е 6ессБ оп 5опеопе м;[.то чмсп1з 1о [есгп гпоге сбош1
с [":о1 ёс9, 1[":е рсз1.

2 5огпеопе ии!.то'з 9о1 с Бес6сс[е'


6 5огпеопе ии[.то !з с[хмс9з |9Б1!п9 чм]1Б 1Бе!г
3 5огпеопе чм[о у/сп151о [есгп Ёп9[!з}':. бго1[ег.
4 5огпеопе тм[.то уиоп1з 1о 1г9 с пе\м
[обб9. 7ош эБош16 1о&е о Бс1 6п6 эц'п сгеоп).
[ош эБоо!6п'1 |[е [п 1Бе эоп с!| 6оу.

3 Апзчмег сБе 9шез(!опз.


.1{*#]!::

1 )о 9ошг {г!еп6з 1с[( 1о 9ош и;[теп 1{.те9 [сте с ргоб[егп?


2 )о 9ош [-те[р 9ошг {г!еп6з?
3 )о 9ош 1[!п[ 9ош зБош[6 с[хмс9з [<еер зесге1з?
4 \г![о 6о 9ош 1с[[ 1о уи[:еп 9ош 6сме с ргоб[егп?
5 \А/[с1 сге {!.те бп99ез1 ргоб[егпз бг 9ош сп6 9ошг {г!еп6з?
6
;:ж].
# }4сссБ сБе чмог6з иг!сБ с[е р!ссшгез.

|-еБпопп'з ро!зоп {го9 Ршгр[е зроссеё Бшссег{!ч 1


м.*"*",**"ь*
5!Бег|опс!9ег 8оп99с!€огё!по[|з!т $

_[4о-о-п1о!п
аебгс-

ь9 5оЁ оп6 чмг!се €Бе угог6з.


4
1 орз1 7 !с1!"
2 5 р!1зег 8 6бо9
3 1!зпсе 6 ц{г

'#1

2
з
4

6
7
8

г 10)
€ь'.э{*9ь ь€€оппо {,'""9 € €+
Р ехЁ!псс|оп гес9с[е тм!п9 !псо
ех(1псс зро{€е6 оуег осго55 сцс зсг!ре и/оггп

о6!есс!тез уег6з ргероз!с!опз поцп5

0_ес_о-ше-_ *БгоцоБ
__--_-Ё__-
{$

!у!оссБ сБе р|ссшгез о{ еп6оп9еге6 сп!по[з иг!сБ с[е игогёз.


1 [ес1|егбсс[ 1шг1[е @
2 Фгоп9-штсп !
, з \г!!_:!{е !
гА!по
4 !бег!сп !9пх !
5 \А/Бс[е !
6 6!сп1 рсп6с !
7 3есг6е6 уш[цге

\очг 0п6 оцс опе [осс сБоцс еось


епёоп9еге6 сп|по[з !п Асс!т!с9 1'1.
о{ сБе
# &ео6 сп6 ог6ег {Бе 5сог9.

'\(Бс1 !з 9ошг 9шез1!оп?'1Бе


|_ео1Бег6ос& 1огЁ!еэ |]уе [п 1Бе Рос|{]с 1ессБег сз[<е6'
@сеоп. |[е о["6 гпсп зс!6, '! 6оп'1 [почм
е:1Беп |еге сге 9ошг 1тмо
рошп6з!'
0пе 6о9 с уег9 с[еуег 1есс[':ег
1 тмеп11о с згпс[[ м![[с9е ;п 1Бе
сошп1г9.

[!"те1ессБег \мс5 Асрр9 ии|1Б


1Бе о[6 псп'5 !6ес бессшзе [':е
и/о5 уег9 с[еуеп

[Бе 1ессБег {Бош9Б1 бг с [оп9


1!гпе, бш1 Бе 6|6п'1 [поиг 1Бе
сп5у/е!:
'\г!Бс1 сп!пс[ [.:сз 9о11бгее
Бес6з, 1и;о тм!п9з сп6 опе [е9?'
1[е о[6 гпсп сз[<е6.
|е хмоз 1о!1<!п9 1о {Бе реор[е
1}.теге тм[:еп сп о[6 гпоп зро!<е
1о [''т!гп: '! Бсуе с 9шез{!оп {ог
цош. ![ 9ош ссп'1 сп5у/ег гп9
чшез1!оп, 9ош 9!ме пе 1еп
рошп6з. ]Беп 9ош сз[ гпе с
чшез1|оп' [[ ! ссп'1 спзигег !1,
[х!очм поке о 9ц!7 [ог 9ошг [г!епёз. ! 9!ме 9ош 1мио рошп6з.'

А[1ег 30 гп!пш1ез 1Б!п[!п9,


!''те 9сме 1Бе о16 гпсп Б!з 1еп
Ёп6сп9егеё оп!гпс|э 1ш!а рошпёз сп6 зс!6,
'|'гп зогг9.
|[е?
1 \л,/Бе-ге ёо !ео1Бег5сс& 1шг1|еэ ! ёоп'1 [похм 1[е опзхмеп
\&|:с1 !з !1?'

!
# Ё!п6 сБе ро|гз. Ёочм 9ш!с[!9 соп 9оц зо9 {Беп?

чл{€е 1 5[сс!< сп6 щ|т[1е 7 9о[ё сп6


{ее€ 2 !п сп6 8 шр спё сБеп

РеРРег
3 пои; сп6 9 зс[ оп6 оцс
сБеге
со|[з
4 з}''тоез сп6 10 [''теге сп6
5 [1з}': сп6 11 реп сп6 сБ!рз
з![уег
6 [тес6з опё 12 [_тсп6з сп6
РоРег зос]<з

.';9} Р.ео6 опа пцпБег сБе Рсгс5 о[ сБе [ессег. 1|!г!Ёе !Ё г!9Б!
\А/г!€!п9 о 1еЁ(ег
А ро[!се [ессег зБоц[6 Боуе:
15 &о.гсБ ао1о 1 }оцг о6ёгезз
2 [о6о9'з 6осе
Беог [Агз 3г^!*Б 3 1Бе псгпе о[ с[е Рег5оп
тмБо 9ош'ге мгг!с!п9 со
)''г^ шг!*1гтз*о цз[< х1ош Рог |гтРогг^о*|о.' оБоц*
гес'1с\!г.9 Б!.'з о* о(г зсБоо\ . \г' г^.1 с\озз ше *Б1г'[ ше
4 1Бе геозоп тмБ9 9ош'ге
зБ"(тё гес1с\е о\\ ро.рг о^ё Бо{*\е!. ъ... о.ге 5ог^о тмг!с!п9

Фцез{!огтз }'ё т;}<е *о оз[.


5 Ап еп6
[о.' ''1ош Бг;г'3 з-г^е Б|..з *о оцг зсБоо\ , р\еозо? 6 1оцг погпе
А\зо, ыБе.. сог: ] сог^е *о *ц\[ *о ;ог;?
1Бо.,[ !е) г^цсБ.
]

)оц
}оцгз з!псеге\х1
['г^;\; \ооё ]

-*р \очм \мг!се о [ессег со }'1гз 6гееп оБоцс гес9с[!п9.


Аз[ Бег [ог !п{огпос|оп оБоц( сБе гес9с[!п9 Б!пз.

_Рея_г _йг_"_ _9ге_е_ц ____


&ео6 сп6 опзт'цгег.

\\*$
1 $/[с1 6!ё )!99ог9 ц5е 1о с[озе 1|е зпс(е'з гпош1[? Ё|э 0е[Ё.
2 $/[:9 зБош[6 Бгп!19 9о 6оиип 1[е [с66ег з[отм[9 оп0 ссге[ш[[9?
!и''"Р''
$''
-'Ф
3 \^/[еге 6оез 1Бе [с66ег 1о!<е 1[:егп?

Р\)* ^€ 4 )езсг!бе 1[те бц11ег{!пез.

?
о
//,
'ФАг 5 \г!!'"тс1 з[''тош[6п'1 3гш1цз 6о?

6 $/Бс1'з !пз|ёе 1[.те бох?

19у &ео6 спё ог6ег (Бе сехс.


ч"*а
9!99ог9 |шпре6 !псо сБе зпо[е Бочм[ !о 5оуе Бп!!'9.
Ас с[е бос о[ сБе [о66ег {Беге мгоз с Б|9 гоогп
{ц[[ о{ Бцссег{!!ез. ш
}Бе Бох игоз {ц[[ о{ зсг|ре6 !пзессз, зо 8гцсшз
{!етм о# сБе тмо[[з со Рго[ест 6горре6 |с.
1Боцзоп6з о[ Бцссег{!!ез
сБе!г 9ошп9.
п
9|33ог9 [печм Ботм со 9е( оцс' Ёе орепе6
о
|ьег.е шо5 с [с66ег цп6ег сБе 6оог. 7[те9 с!.|пБе6
з[оиг[9 сп6 соге{ц[[9 0оигп зесгес 6оог.
!с.

!тьеп-|!99-ог9 оп6 Ёп![9 тмеге [оо|<!по


''"" ос
" с|те
Бцссег{!|ез, 8гшЁцз
7Бе.п.
ршс }.т|з Бе|с гоцп6 сБе зпо&е,з гпошс|т
!е ь'".-_
соц[6п1 Б|се сБегп. зо |с 'р"'"Ё '

1Бе гооп тмоз сБе {опоцз Бшссег{!9 гооп


о{ @ цееп

ЁесерБегез.
п
. :::::;: :: ; !+, 1::: ;::1:]:: :: :1:,.:-:1. . :. :

€оп ёо ! ссп 6езсг!бе !пзес1з сп6 сп!гпс[з.


[ ссп 1с[[ с5оц11|!п9з чме з[-тош[ё ог з[ош[6п'1 6о.
! ссп игг!1е с [е11еп
!!.. {;: |1

.:. '

-*}, &ео6 оп6 поссБ сБе Р!ссцге5 \м!сь {Бе сех(.

@шоосо
------с./!'--

[чгоппозошгцз Рех @шо99о [[9[ос!пе


19гоппозошгцз &ех тмоз 11те @шо99о [оо[е6 [![е !с чмоз 1Бе [Б9[ос!пе [оо]<е6 [![е о Б!3,
опе о{ с[те [ог9езс 6!позоцгз Бо[ Богзе оп6 Бо[:еБго. 1Бе [озс зБогс-Бо!ге6 6о9. Ас сБе Бос[ о{ !сз
!с тмоз ор со 14
о[ о[[ с!гпе. иг!!'6 @шо99о $/о5 зБос 1п сБе [осе Бо69 |с Боё 13 со 21 зсг!рез тмБ!сБ
пе!ге5 [оп9 опё 5.5 гпесгез '1870з, оп6 сБе [озс оп!гпо[ 6!е6 !з мгБ9 !с \мо5 со[[е6 сБе ]озпоп!оп
со[[. !с мго[]<е6 оп {м/о [е95, оп 12 Аш9шзс 1883 ос сБе Агс!з с!9ег. !сз зсг!рез тмеге Бготмп. !( игоз
оп6 Бс6 о уег9 Б!9 Бео6 ['1о9!зсго 7оо1п Агпзсег6огп. 1Бе Бе(тмееп '1 оп6 2 гпесгез [оп9. !с Бо6
оп6 о 1':еот9 со![ зо !с 6!6п'с {гопс о[ !сз Бо69 Бо6 зсг!рез оп6 о Б!9 гпошсА оп6 46 сеесБ. !с оп[9 осе
[с[[ оуег. !с Бесогпе ех!!пс[ сБе Бос[ о[ !сз Бо69 тмоз р[о!п гпео! опё [![е6 еос!п9 [оп9огооз оп6
оБоцс 65 гп![[!оп 9еог5 о9о. Бгочмп. !с осе 9гозз оп6 [еоуез. Б!г6з. 1Бе [озс опе 6!е6 !п сБе 1940з.

'3 &ес6 оп6 чмг!(е '19гсппо5сцгц5', '9цс99о' ог '1Б9[ос!пе'.


1 !1 уисз с 6! позсш п 1уголпо_э_с!'лц.9_ _ _
- - 4 |1 [оо[е6 [!!<е с 6о9.
2 !1 зогпе1!гпе5 с1е [сп9огооз 5 11 ё!6п'1 ес1 гпес1,
з ][-те {гоп1 о{ !1з бо69 !"тсё з1г!рез. 6 !1иис[[е6 оп 1тмо [е9з'

3з €оггесс с!'те зепсепсе5.


1 [Бе [9гсппо5сцг(-.15 &ех чмсз шр 1о 5.5 4 [!"те [сз1 !шо99с 6!е6 оп '12
Аш9шз1 1903.
гпе1гез [оп9.
1Бе_1угс0л-99_{цг!,_.9_!-е_х_щсэ_-ш-р--1-о__1_1

гпе1геэ |опо.
__--_________е_ 5 ]Бе {['т9[сс!пе ['тс6 б[сс[ з1г!рез'
2 1\ Асё с мег9 Б!9 Бео6 зо !1 6!6п'{ [с[[ оуеп

6 ][те [Б9[сс!пе оп[9 с1е [<сп9сгооз сп0


[[е !шс99с [оо[е6 !!}<е !1 чмсз !':с[[ [огзе б:г6з,
сп6 [с[6о9.
*-Ё &ео6 сБе [осс{|[е оп6 сопр[есе сье сехс.

1|е (1) Агс"|тсе_оР1е-г}}_ тмоз о

\огпе АгсьоеоР(ег9х ;

АБоцс 150 гп![[!оп 9еог5


\&Беп !с ё!е6
о9о
$/!":еге 6егпопч !п Ёшгоре

[-еп9сБ _ 30 сгп [оп9 [гоп


Бео[ со со![
Резсг!рс!оп
\А/!п9з _ 0.5 гп осго55
\А/е!9Бс _ 300_500
9|-огпз
1Бе АгсБоеоРсег9х \мо5
!псегезс!п9
с|е {!гзс оп!по[ со {!ч. !с
[оссз
осе гпесс.

*:, \очм геоа сп6 чмг!(е оьоцс сБе 9!р[о6осцз.

\огпе Р!р[о6осшз
1}е Р !р !-о-{9_с_ц.9- ш99_ -с
$/1":еп !с 6!е6 АБоцс 145_155 гп![[!оп 9есг5 о9о
{[п_о_оя_о-г -щ!т [с_б [[уе_{
1Беге оге с [ос о[ Р!р[о6осцз Бопез
$/}'теге
!п с!те &ос[9 }4оцп(о!пз !п сБе [,!5А.

|-еп9сБ - 27 гп [оп9
Резсг!рс!оп Ёе!3Бс_5гпсо[[
$/е!9Бс _ 10_20 сопз
9!р[о6осшз 1":о6 оп 8 гп [оп9 пес[
оп6 с 14 гп [оп9 со![. !сз !тео6 игоз
пос поге с[оп 60сгп [оп9.
!псегезс!п9 !сз [гопс [е9з тмеге зБогсег с1":сп !сз
[оссз Бос[ [е9з, оп6 с[[ [е9з Бо6 {еес [![е
оп е[ерБопс'з.
!с чмоз с БегБ!уоге оп6 о(е [еоуез
[гогп (гее5.
::,]]|'|]::,.!:]1|.{{!]|};*;]9+:ц..1{];1]4:{[].{л::|]!1:]*.м|]]};|1:]]|',д+:{ь|]"$:!{;.]е.]]]:1!].]д;]|1|]:]] !- !{]]|:!|{|1!|

3 ["19 рго]есс
! п9 рго;ес1 ст зс[оо[ [] ст Богпе [-*!.
6!6
[ ииог[е6 с!опе
|! хм!1!': с {г|еп6 [- 1 !п с 9гошр |-1'
! !''тс6 !'о1з
[-*! ." 1*" ! ргоб[егпз,
о||*! зогпе
[6е рго1ес1и/о5 !птегез1!п9 [*.! ок г-: 5ог!п9 [-*'}.

ф
к*$ ь}р6м" #

1;3- РгезепЁ рег|есЁ


69 \|',/е цзе 1!.те
ргезеп [ регЁс|1о 1с[!< сп6 чмг!1е сбоц11Б!п9з у,:е 6:6 сп6 6о.

А[#|ггпоЁ|уе [:!е9оЁ!те (поЁ = п'Ё) ФцезЁ|оп


|'те р[сче6 1епп!з. !ош Бсуеп'с р[о9е6 мо![е9бс[!. Ёсз Бе р[с9е6 бсз[е15с[[?
5Бе'з Бееп з[!!п9. \|'7'е Бсуеп'( Бееп зхм!пзгп!п9. Ёоуе 1Бе9 Бееп гшпп!п9?

р|-о9
иисзБ
',,;ж.4', ,,'. : '|

' *2*'}4с[е пе9ос!уе 5епсепсе5.

|'уе зс![е0 {гогп [п9[оп6 1о !ге[сп0. 4 |е'з с[!гпбеё 1["те }'.т!3[ез1 гпоцп1с!п,
1[тсуеп.1о_с|]е{_{-гош_Ё-п9!сл_{_1о-1ге-|сл{.
5[е'з ииоп с рг!:е. 5 !оц'уе чмоп 1[е 9спе'

}[е9'ме р[с9е6 5сз!<е15с[[' 6 \А/е'уе гпс0е с [!1е.

сБе р!ссшгез тм]сБ сБе сехс.


'**3.."*!,{сссБ
]('з сБе {)гзЁ с|гпе }Б!з |з сБе 0гзс с!гпе
з[е'з р[с9е6
чош'те чмог]<е6 ]п о
Бс6гп1псоп! ге5соцгопс, !зп'с |с|

!с'з с!'те {'!гзс с!гпе ]з сБ|з сБе {.!гзс


Бе'з игоп о рг;:е. [-1 с!гпе с!'те9'те
тмсзБеё сБе ссг?

|'уе пеуег гпо6е ${'е'уе пеуег Бееп


о со]<е Бе[оге. !се-з[ос|п9 Бе{оге.
ь-.т Апзигег сБе 9шеэс!опз.
# [оо[ с( !Бе Р|ссцге5. \[г!се сБе
'1 $/|тс1'з 1!':е 1|!г6 [е11ег !п Беог6? 9це5с!оп5.
2 $/Бс1'з 11.те зесоп6 [е11ег !п с[!гпБеё?
3 \А/[с1'з 1[те {)&!': [е11ег !п зЁорреё?
4 \А/|с1'з 1Ае {)гз1 [е11ег !п Бос[е9?
5 \А/Бс1'з 1Бе 1[!г6 [е11ег !п э[о(её?
6 \А/[тс1'з 1[те {:гз1 [е11ег !п Боёгп|п(оп?

7 \А/Бс1'з 1!':е з!х1[ [е11ег !п з(огЁеё?

8 \А/1"тс1'з 1[:е бшг1Б [е1{ег ]п [оо(Бо[[?


\&Бс1'з 1Бе хмогё?

3 \очм по[е 9оцг \мог6 рша:[е.

1 1Бе эеуеп1Б |е11ег ]п Ёсэ!ефо||а


'и/Бо1'э
2 'и/БоЁ3 1Бе {[гэ1 |е11ег ]п сгг]уе6?

3 \(г!се сБе соггес! {огп


уегБз !п сБе епс![.
о{ сБе

' 0: \очм 0п5\мег сБе 9шез(!опз.


1 1Б еу уе сгг|у-е-{_ [п _ !_о п_{оц
2
3

4
5

6
'::': ':::!
::';.:":".
"'':;:.:"":;:':"'|'.:..;'":':'.:!:':1:1;
';'#,.{:''

| ,'*:' €Боозе и/ог65 [гоп сБе Бох со [оБе[ сБе р|ссшгез.

]
1
9о|'{ з!её9|п9 то[[е9Бо[[ осБ[ес!сз €и+*у эпомгБоог6!п9 {оосБо!'! сепп|з

р&[]гз

;*р $/г!се сБе зрогсз игог6з !п сБе ссБ[е.

, зоеее+* соБ[е сепп!з зо1[1п9 |се-э[ос1п9 Боз[есБс[[. з!'е69!п9


зчм!гпгп 1п9 }гогзе_г!ё[п9 з[|!п9 Ёепп!з
' !се-Бос[еч ссБ[ес!сз
]

мг1псег 5Рогс5 Бс[[ зрогсз ос[ег 5Рогс5

_.999_с_ег

'*+р
$., \л/г!се сБе 5Рогс5.

; з[]1п9 соБ'{мешт$$ зо|!'|п9


9о!{ Боз|<ес6о|!

|ош р[с9 !пз!6е ии!1| с згпс[[ бс[[, 1чмо 5с1з 4


оп6 с 1сб!"е. 1о-01е_1е-пп[о--_
]Б!з !з с 1есгп 9сгпе. БссБ 1есгп 1.:сз {1уе !ош 6о
5 1Б!з зрог1 !п и;с1еп !ош ссп 6о
р[с9егз' !п 1[!з зрог1 9ош ссп бошпсе, 1}..тгочм ]т !п с роо[ ог !п 15е 5ес' __-__-
спё сс1с}т1[е б!9 бс|.!". _-__-_ 6 [!.т!з !з по1с 1есгп 9сгпе сп6 9ош 5сме
!оц 6о 1[.т!з зрог1 оп гпоцп1с!пз ии[теп 1[-.теге 1о р[с9 оц1з!6е, [[е р[с9егз !.:!1 с уег9
!з зпочм. |ош 1.:суе 1о з1спё шр 1о 6о !1, згпс[[ бс[[ сгоцп6 с сошгзе уи!т}.: 13
[о[ез.

}!] \оиг \мг|се 6е0п|с|опз {ог з]х поге 5Рогс5.

7оц ёо 1Б]э эрогЁ [пэ]ёе ог ош1э[6е. 7оц пееё


о гос&е1 спё о 6о|!. |шо ог {оцг реор|е соп Р!су

1$* &ес6 сп6 сопр[есе сБе ссБ[е.


]Бгее {г!епёз [!уе !п Боцзез пех! (о еос}:
ос!'тег !п !се &оо6 оп6 сБе9 1":оуе гпо6е о
5по\мгпоп. \{Беге 6оез еосБ {г!еп6 [!уе?
\|'/['тос Боз еос| сБ!['6 Бгош9Бс со ршс оп -ъ-- -\ -
сБе зпотмгпоп?
&оБегс [!уез ос пцпБег 3. Ёе 6!6п'с \сгпе Ро6ег1
Бг!п9 о согго( [ог сБе 5по\мпоп'5 по5е.
Ёошзе пшгп5ег
5о[[9 Бгош9}тс о зсог{ {ог с].те 5поу/поп.
&!с]тог6 6оезп'с [!уе пехс со &оБегс. Фпе [Б!п9 бг 1[е
о{ сБе Бо9з Бгош9Бс о 1'тсс {ог с1.те 5пом/|поп. 5пои/псп

}-'$; сьоо5е сье 5сог9. 1Беп ёгочм 9оцг 5пои/поп |п 9ошг по€еБоо[.
!-озс мгее1<еп6 !с игоз тег9 со[6 оп6 |с зпот:ге6 о [ос. 9/е тмепс оцсз!6е со
р[о9 !п сБе рогк /ф/
9сг6еп. Ё!гзс тме р1о9её / !шпреё / з!.е69е6 !п сБе 5пои/. 1}теп чме 6ес!6е6 со гпо&е о Б!9 / зпо[] / со[['
{ос / [шпп9 / с}:!п зпоигпоп.
\|'/Беп иге {]п!зБе6 гпо[!п9 ![, \ме
9оте !с о согго{ / Бопопо / реог {ог о позе оп6 зогпе [еоуез /
гос[з / зсопез {ог о гпоцсБ. 1}геп и/е Рц1 оп о[6 Бготмп / геё |ршгр[е 1тос оп !сз Бео6
оп6 о [оп9
зроЁ(её / зсг!ре6 зсог{ гоцп6 !сз пес1<. 1Бе зсог[ игоз Б[це сп6
9гееп / р!п& опё ршгр[е / геё спё 9е[[отм.
Ё!по[[9 \ме Рцс с\мо огоп9е /
9ге9 / Б1ос|< 9[отез оп зс!с&з оп6 ршс сБегп !псо !сз Бо69. [Бе 9[отез тмеге
по6е о[ [еосБег / тмоо[ / гцББег. 0цг зпоиггпоп [оо!<е6 },оРР9 / зоё / зшгрг|зе6 / оп9г9. $/е со!'[е6

з!":ош1е6 - з[с1е6 с[!пБе6 р[с9е6 !пуеп1е6
зс![её иисп1е6 сз[<е6 орепе6 1ех1е6

рБопе6 пее6е6 рс!п1её уис[(е6 у!з!1е6

з[тохме6 го!пе0 тмс|1е6 гпоуе6 1ез1е6

1с[[е6 с[еспе6 р[сп1е6 шзе6 соггес1е6


зпохме6 спзхмеге6 6ес!6е6 з1сг1е6 еп6е6

Р!п6 оп6 с|гс[е.


Р!пё ]п{огпс€|оп оБоцс чмБос, тмБеп, мгБеге опё мгБ9.
1!\!г!Ёе !Ё г!9Б|
1о: Б![!'@!<!6з'Бох.со.ц!< Ёгпо|1з
Ап егпс![ со о {г!еп6
н! в!['!, шБя1
поггпо[[9 тег9 [г|епё[9.

1'гп тмг!с!п9 9оц о 9ш!с[ епо![ со се[[ 9ош оБошс .ь-@ф: |оц пее6 со игг!се 9ошг
\^/епс со ос сБе мгее]<еп6. }49 6о6 соо[ гпе со 5ее оцг сои/п сеой !п {г|епё'з егпо[[ о6ёгезз !п
€опБг!69е. 1Бе €огпБг!69е Ё[!егз р[о9е6 о9о!пзс (8 Р,оуегз. $('е [оуе с[е Бох сс (ье соР.
{оосБс[[! !с игоз о 9гео( 9о]пе. 8ос[ сеопз зсоге6 о 9оо[ !п сБе [гзс [оц 6оп'с пее6 со:мг!се
Бо[. !с тмоз гео[[9 ехс!с!п9! 1Беп, {!уе гп!пцсез Бе{оге сБе еп6 о{сБе чошг с66ге55 ог сБе 6ссе.
9о]пе, 1Бе €огпБг!69е [[!егз зсоге6 с!те!г зесоп6 9оо[. ! игоз гео[[9 }оц ссп 5согс 9оцг епс][
ехс!се6 оп6 сБгеиг гп9 зсог{ шр !п с}'те о|г. 1Бе тм!п6 сош9Бс !с оп6 !с {е!'[ зс9!п9'Ё!' ог'Р{е[[о'.
опсо о [о69'з Бео6. ! зо!6 зоггч, Бцс зБе 6!6п'с сБ!п[ !с тмоз [шпп9. [Бот 1о по&е 9ошг егпс![
тмозп1 зшгрг!з!п9 Бесоцзе зБе чмоз с (8 &оуегз зшррогсег! !псегеэс|п9, !пс[ц6е
Ро6 оп6 ! [ош9Бе6 оБоцс !с чмБеп \ме 9ос Бопе. !п{оггпо(!оп оБоцс мгБоЁ,
тмБеп' тмБеге сп6 мг1':9.
€ц зооп! 1оц соп {|п!з!'т 9ошг егпо|[
89е {ог потм, зо9!п9 А!.| сБе Безс' ог
Роуе '89е {ог по\м'.

.**} \омг и/г!се 9оцг епо:[ оБоцс 5опесь!п9 сьос Боррепе6 ос сБе чмее|<еп6.

]о:

ц!
1]п _ш_г[1!п9 у9ц с асЁ -епо!|
20; &ес6 оп6 сп5у/ег.

|сз )!99ог9 еуег шзе6 1[''те пеии 6оог?


\^/}::с!_: зрог1з 6!6 тбе Апс!еп1 [99р1!спз !пуеп1?
ш $/}теге 0!6 )!99ог9 зеп6 1|е егпс![{гогп?

21., \(Бо зс16 !с| &ес6 оп6 поссБ.

1Бе9'те рс!псеё 5Рогс5 !с'з сБе 0гзс с!гпе оп9Боё9'з


оп сБезе цгс[[з. цзеё сБ!з 6оог'

|'уе цмо1се6 {ог сБ!з


гпогпепс с!'!' гп9 !'!{е. \отм тмБсс Бсуе цош 6опе?

! Боуеп'с сошсБе6 сп9сБ!п9. 1ош'ге сБе сгеозцге по\м, 8гцсцз!

€оп ёо ! ссп 1с[!< сбоц11!'.:!п9з 1 !"тсуе 6опе. .- |о \-/


-^^

! ссп 1с[[ сбоц{ 6!{1егеп1 зрог1з. .- оо -^^


\-/
! ссп хмг!1е оп егпс![. -с оо -"
^е\_/ . :.*р1

;!;:'у
1.1

'";;зу
*}, €Боозе чмог6з [гоп сБе Бох {о сопр[есе сБе сех€.

[!} [оо[ о( {Бе ссБ[е оБоцс сБе Рсго[9пр!с 6опез. Апзигег сБе 9шез(!опз.
Ат[сптс 1996 596пе9 2000

!п ии[!с5 9есг и/еге 1|еге 1}.:е поз1 4 $/|:с1 !з 1[е 1о1с[ пшгпбег о{ с1[[е1ез?
соцп1пез? 2р-0-8-- - ----
Ёоми гпсп9 гпоге сошп1г|ез \меге 1[еге |оии гпспч гпоге зрог1з \меге {Беге !п
!п 2003 1Бсп 2004? _--__-----_____ 200в 16сп 1992т. -
!п ьм}"т!с[ 9есг у/с5 1Беге 1!"те 5!99ез1 $/[.тс1ёо 9ош по1!се о5оц11Бе пцгпбег о{
!псгесзе :п с1[[е1ез? --_----_-______ зрог1з есс[ 9еог?

*э) ]'|оссБ сБе рсго!9пр!с 5Рок5 \м!сь сБе|г 6е$п!с!опз.

]Б!з 1о |тсп6бс[[, 5ш1 !1 !з бг р[с9егз уиБо ссп'1 зее. ]Беге сге


!з з!гп![сг
1с5[е
1 1уио 1есгпз о{1[''тгее р[с9егз хм|о шзе с бс[[1Бс1 пс!<ез с зошпё. ]Беге сге
{епп!з
1хмо 9ос[з.

[[!з 9опе !з [ог с11.т[е{ез уи[о ссп'1 гшп ог 1шгпр сп6 зо гпшз{ з]1 !п с
7 с9с[!п9 у;Бее[сБс!п |[е р[с9егз 1[.тгоми 1Бе Бс!! сп6 зсоге ро!п1з у;[еп !1 9оез
1}''тгош9Б 1Бе бсз[<е1,

3
!се з[е69е !п 1[-.т!з 9спе 1Бе р[с9егз Б!т тБе бо[!" ии!{Б с гсс[е1. [}-.:е оп|ч 6!{Ёгепсе
Бос[е9 [гогп 1Бепогпс[ 9опе !з 1[.тс11Бе бо!!' ссп бошпсе 1тм!се.
хмБее[с[.тс!г ]Беге сге з!х р[с9егз хмБо пшз1 з!1 ёохмп с[[11'.те 1!пе' [Бе9 б!11Бе бс[!
4
бсз[е15с[[ оуег с пе1 сп6 1Бе бс!'!" ссп'1 бошпсе.
5 9ос[бс!| А1Б[е1ез гссе, шз!п9 с 5!с9с[е, 1г!с9с[е, 1спёегп ог Бсп6 с9с[е.

6 1епп:з
][!з ореп {ог с!! 6!зсб!!!1!ез сп6 1Беге сге {иио []п6з: з!т{!п9 сп6

1
з1сп6!п9. Р[с9егз Б!{ с згпс[[ бс{!хм!{[: с згпс[[ бс1 ссгозз с 1с5[е.
иг[:ее[сАо!г Р[с9егз р!с9 1Б!з оп !се, бш11[:е9 6оп'1 шзе з!<с{ез' [бе9 с зпс[[ ршс[
7 [-'т!1

мо[[е9Бс[[ (["|[е с 5с!) спё {г9 1о 5соге 9ос[з.


\
*.,#

э !пуепс о 5РогЁ {ог сБе пехс 0!.9пр!сз.


\|'/г|се
9оцг !6еоз оп (Бе п|п6 пор.

*# \очм ц5е (ье !п{огпсс!оп !п 9оцг п!п6 псР со у'цгг!се о [е{Ёег €о (!те Ф!'9пр!с
сопп!ссее се[[|п9 с[еп оБоцс 9оцг 5Рогс.

)еог 9!угпр[с 6огпгп[1*ее

11_ч-сч|[е4

*# ['49 рго]есс

! 6!6 гп9 рго1ес1 с1 зс1":оо[ |*1 с1 [огпе |].


! чмог!<её о["опе [ ии!1}': с {г!еп6 [] !п о 9гошр [.
Бс6 о{[
'' п
! {"о1з 5огпе рго5[епз.
1|те рго1ес1 уисз !п1егез1!п9
|] ок п 5ог!п9 |].
Реш!еш (|п:{$ 1 оп6 в
#,' &ес6 сБе зсог9. €|тоозе с чмог6 [гогп сБе Бох. \[г|се сБе соггесс тмог6
пехс со пшпБегз 1_6.

1 со[1п9 \мо5 г!6е 5по\мгпоп €ф@{' \меге 6опе з[!з согп!п9


..!
:

; з!'её9е оге
': .-,. , ., -. .... 1

,,*,"!/],,
Ёоте 9ош (1) е!ег__ Бееп з[!!п9? 1[:!з !з игБос
Боррепе6 со.|!гп оп6 5с[[9 мгБеп сБе9 чмеп{ [озс иг!псег.
|-озс.|опшог9 сБе {|те [г!еп6з тмепс з[!!п9 тм!с}г с1":е

зсБоо[. @п сБе {|гзс 6о9, 5це, Ре{ег оп6.|епп9 6ес!6е6


сБос !с у/о5 соо 6оп9егошз {ог (Беп, зо сБе9 с1тозе о

з[е69е оп6 {ошп6 зопеигБеге п!се оп6 9ш!ес ос с}'те

Боссогп о[сБе гпоцп!о!п со (2) _______________ оп !с.

.|!п оп6 5о!'!'9 9ос сБе!г з[!з оп6 чмепс 9ш!с&!'9 со сБе з[|
[!{сигБ!сБ тмоз со[!п9 сБе ос!":ег з]<!егз со сБе сор о{!]те гпошп!о!п. !сигоз 5о[[9'з #!гзсс!гпе оп о з[! [!{с, Бцс

.|!гп со|6 Бег !с угоз еоз9 оп6 зБе [е[с гео[[9 ехс!се6. 11'те9 зос оп сБе с1'т!п гпесо[ зеос, [е[6 с1':е [оп9 р!есе о[
гпесо[угБ!сБ и/с5 ьестмееп с!тегп оп6 сБе [![с зсогсе6. \(Беп с!":е9 (3) ____ 9о!п9 шр сБе гпошп(о!п,

5о|!'9 {е|!' о#. 5]'те {е[[ опсо Бег [осе оп6 зсогпосБ чм!с}т Бег з1<!з сгоззе6 БеБ!п6 Бег оп6 зБе сош[6п'{ гпоуе.
]]'те осБег з[!егз, чмБо тмеге согп!п9 цР оп с]'те [!{с БеБ!пё Бег, сош[6п'{ з1ор оп6 [е[[ о$ соо. 5о[[9 соо[ Бег
(4) --------_ о#со гпоуе о\мо9, Бцс зБе 6горре6 сБеп оп6 сБе9 {е[!.9ш!с[!.9 6оугп сБе гпоцпсо!п.

5ше, Ресег оп6 .|еппч, тмБо тмеге з[е69!п9 Борр!|9 ос сБе Боссогп о[ сБе гпошп(о!п, зш66еп[9 зотм

5о[[9'з з[!з согп!п9, Бшс сБе9 сош[6п'( 6о сп9сБ!п9 оп6 сБе з[!з Б!с с]'те!г (5) __---___ . 1Бе9 о|[' {е|!.

о$ !псо сБе зпотм.

Фп сБе зесоп6 6о9, сБе {г!еп6з 6ес!6е6 со 6о зогпесБ!п9 зо[ег. 1Бе9 гпо6е о (6) ______----_____ !

"*3) €Боозе о с!с[е.


о) 5похм {ее[з со[ё ь) 5похм9 ё!зсз1ег! с) 5шгпгпег [о[!6о9з

}4сссБ сБе 9шезс!опз и/!(ь сБе опзчмегз.


"-э'
1 \А/|с1 ссп 9ош сс1сБ бш1 по11[:гохм? А хмс1с[тёо9'

2 \А/с!1ег! $/с!1ег! \А,/Бс1'з 1[-'т!з {!ч 6о!п9 оп п9 !се сгесп? 3ессшзе 7 о|е9.
з \|'/[-теге 6о Богзез 9о хмбеп 1!^:е9 Ёе|. ![!? ! 1Б]п( !1'з з!<!!п9, з!п

4 \|'7'Ас1'з \мог5е 1[тсп {1п6!п9 сп !пзес1 !п 9ошг срр[е? 1 А со[6'


5 $/[-:с1 9оез '[|с[< 1ос[ чмоо{1!с!< 1ос( хмоо['? [о с !":огзрптс[.

6 $/Б9 мисз 10 с{гс!6 о{7? Ё!п6!п9 оп!9 }-.:с[ сп !пзест


!п 9ошг срр[е.
*)/ €опр[есе сБе зепсепсе5. \оиг сопр[е{е сБе сгоззчмог6.
€оцпс оп6 игг!се !Бе [ессегз. 9/г!се сБе пеззо9е.
51<!!п9 !зп'1 есз9. 11'з 9ш!1е

4|:+{!с-ф .

|суе чош _____-- и/оп с


рг1те?' \о, пеуеп
$/|"теп с
р[сп1 ог сп!по[
зрес!ез 6оезп'1 ех!з1 сп9 гпоге,
!1'з ________

Ёе'з ______-----____ [:!з

[огпем;ог(, зо похм [те ссп


иис1с| [!. п
\А/Беп зопе1}'.т!п9'з 9о1 зро1з,
!1'з ___-----
п
6 \А/[с1 ---- 1Бе9 6опе?
[[те9'ме уисз!.те6 1Бе ссп п
7 $/Беп чме Бсуе с р!сп!с, ьме
_--- р!с[< ошг
гшбб!з!': шр'
п {
8 ]Бе']егг!б[е [!:сг6' ]з сп
ех1!пс1 п Фц!а с!гпе!
9 Ап!гпс[з 1Бс1{!ч пее6 1иио '"3)
п
10 |е'з 1!''те у,:!ппеп |е'з
_--- Б!95ег
о1Бег ]шпрегз.
1["тсп 1Бе
2 \А/|с1 [сз с зро11е6 1с][ сп0 с з1г!ре6
п боё9?
[[е Ф["9гпР!с __--_-----___--
з
11 !з
\А/[9 6!6 1Бе 0!позсцгз бесогпе ех1!пс1?
с зрог1з согпре1!1!оп ии!.т!с[ !з
еуег9 [ошг 9есгз. п
12 7е6гоз Бсме 9о1 б[сс[ сп6
4 |оу; гпсп9 гссе5 |сз А[у!п уиоп?

уиб]{е оп 1[е!г п
13 Ап!гпо[ [о!г !з со[[е6
____ [шп
5 \А/[еп 6о реор[е 9о з[!!п9?

п 6 \А/|еге \меге т[те 2004 Ф[9гпр!сз?


14 !ош р[с9 ____ оп 9гс55,
!':!11!п9 с зпс[[ бс[[ !п1о [то[ез
ии!1[ с [оп9 з1!с!<.
п
*;} 9/г|се 9це5с!опз [ог 9оцг 9ш!: !п 9оцг
по!еБоо[.