Вы находитесь на странице: 1из 9

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
«Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:___________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
_ informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
Наименование: - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
acestora (art.19).
____________________________________________________________ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
_ sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.
Adresa/Адрес:
Cercetare statistică В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
Raionul (municipiul, UTA (anuală) 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________ официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия) - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
производства статистической информации, от всех физических
Статистическое обследование и юридических лиц (cт.13);
Satul (comuna), - гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
(годовое) разглашения (cт.19).
oraşul___________________________________________
Село (коммуна), город Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
Strada_______________________________________________nr. является правонарушением и санкционируется в соответствии
сo ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова..
_______ NR. 29-AGR (an)
Улица
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 76 din 01.11.2018
Cod CUIÎO ________________ Producţia obţinută la culturile Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код
recoltate de pe toată suprafaţa № 76 от 01.11.2018 г.
însămînţată
Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
Сбор урожая сельскохозяйственных teritorial pentru statistică pînă la 5 decembrie de către
Cod IDNO __________________________
Код
культур со всех земель întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent
de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile
Conducătorul ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi
_____________________________________________ peste (după locul de amplasare a terenurilor)
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 5
în anul 20 __ декабря в адрес территориального органа статистики предприятиями,
производящие сельхозпродукцию, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности,
за 20 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с площадью
(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________ сельхозугодий 10 га и более (по месту нахождения земель).
L.Ş. М.П.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
I. Culturi agricole
Сельскохозяйственные культуры
În afară de aceasta
Recolta efectivă de pe suprafaţa totală, producţia obţinută pe
Suprafaţa Suprafaţa recoltată chintale semănături succesive şi
însămînţată totală, ha între rînduri în condiţii
Denumirea culturilor Nr. rînd. Фактический сбор урожая со всей fizice la recoltare, chintale Наименование сельскохозяйственных
agricole № стр. totală, ha площади, центнеров культур
Общая площадь
уборки, га masa iniţial Кроме того, собрано
Уточненная урожая с повторных,
посевная înregistrată masa după finisare междурядных посевов в
площадь, га первоначально-
в в весе после
первоначально- доработки оприходованном весе,
оприходованном центнеров
весе
А B 1 2 3 4 5 С
1. Culturi cerealiere 1. Зерновые культуры
Culturi de toamnă semănate în toamna anului trecut Всего посеяно озимых осенью прошлого года
pentru boabe şi masă verde - total 1101 X X X X на зерно и зеленый корм
din acestea: suprafaţa compromisă pînă la из них полностью погибло до окончания
sfîrşitul semănatului de primăvară 1102 X X X X сева яровых культур
Culturi de toamnă pentru boabe rămase în vegetaţie Сохранилось озимых на зерно к концу сева
către sfîrşitul semănatului de primăvară - total яровых культур - всего
(rînd. 1104+ 1105+1106+1107) 1103 (стр. 1104+ 1105+1106+1107)
din care: в том числе:
grîu de toamnă 1104 пшеница озимая

secară de toamnă 1105 рожь озимая

orz de toamnă 1106 ячмень озимый

alte culturi de toamnă 1107 прочие озимые культуры

Grîu de primăvară 1110 Пшеница яровая

Orz de primăvară 1112 Ячмень яровой

Ovăz 1113 Овес

Culturile păioase în amestec 1115 Смесь колосовых


Porumb pentru boabe Кукуруза на зерно
a) masă fizică a ştiuleţilor 1116 X а) физический вес початков
b) masa ştiuleţilor în echivalent
boabe 1117 б) вес початков в пересчете на зерно
din care (din rînd. 1117) de pe в том числе (из стр. 1 1 17) с
semănăturile semincere 1119 X семеноводческих посевов

Mei 1120 Просо

Hrişcă 1121 Гречиха


Mazăre (boabe uscate) 1123 Горох (сухое зерно)
Fasole 1124 Фасоль
Linte 1125 Чечевица
Leguminoase furajeri pentru boabe 1126 Кормовые бобы на зерно
А B 1 2 3 4 5 c
Măzăriche si borceag de măzăriche (cu Вика и виковые смеси (с преобладанием
predominarea măzărichii), pentru boabe 1127 вики) на зерно
Alte leguminoase pentru boabe 1133 Прочие зернобобовые
Leguminoase pentru boabe - total Всего зернобобовых
(rînd. 1123+ pînă la 1127+1133) 1134 (стр. 1123 + по 1127+1133)
Sorg pentru boabe - total 1135 Сорго на зерно - всего
din care: в том числе:
sorg de pe semănăturile semincere 1136 сорго с семеноводческих посевов
Cereale şi leguminoase pentru boabe -total Зерновые и зернобобовые культуры -всего
(rînd. 1103 +1110+1112+1113+1115+ 1117+ (стр. 1103 +1110+1112+1113+1115+ 1117+
1120+ 1121 + 1134+1135) 1140 1120+ 1121 + 1134+1135)
2. Culturi tehnice 2)
2. Технические культуры
Sfeclă de zahăr (industrială) 1213 Сахарная свекла (фабричная)
Sfeclă de zahăr (plante mamă) 1214 X X Сахарная свекла маточная
Plante semincere de sfeclă de zahăr 1215 X X Высадки-семенники сахарной свеклы
2)
Tutun 1216 X Табак

Floarea soarelui pentru boabe - total 1218 Подсолнечник на зерно - всего


din care: в том числе:
de pe semănăturile semincere 1219 X с семеноводческих посевов

Soia 1221 X X Соя


Răpită de toamnă pentru boabe 1224 Рапс озимый на зерно
Răpită de primăvară pentru boabe 1225 Рапс яровой на зерно
Plante medicinale 1230 X X Лекарственные культуры
Culturi etero-oleaginoase - total Эфиромасличные культуры - всего
(rînd. 1234+ pînă la 1239) 1232 X X (стр. 1234+ по 1239)
din care: в том числе:
trandafir 1234 X X роза
salvie 1235 x x шалфей
levănţică 1236 x x лаванда
mărar 1237 x x укроп
mintă 1238 x x мята
прочие эфиромасличные
alte culturi etero-oleaginoase 1239 x x культуры
In - total 1240 x x x Лен - всего
din care cultivat pentru: в том числе выращивается для:
fibră 1241 x x волокна
semințe 1242 x семян
Alte culturi tehnice, inclusiv sorg pentru Прочие технические культуры,
mături 1243 x включая сорго венечное
Culturi tehnice - total Технические культуры - всего
(rînd. 1213+ pînă la 1216+1218+1221+1224 x x x (стр. 1213+ по 1216+1218+1221+1224 +1225
+1225 +1230+1232+1240+1243) 1244 +1230+1232+1240+1243)
2)
Masă de echivalare
Зачетный вес
А B 1 2 3 4 5 c
3. Cartofi, legume şi culturi bostănoase alimentare 3. Картофель и овощебахчевые культуры
Cartofi 1301 x Картофель
Legume de cîmp - total (fără culturi semincere de un Овощи открытого грунта - всего (без семенников
an şi doi ani)
1302
x двухлетних и однолетних культур)
(rind. 1303+1305 + pînă la 1319) (стр. 1303+1305 + по 1319)
din care: в том числе:
varză (toate varietăţile) 1303 x капуста всякая
castraveți 1305 x огурцы
tomate 1306 x помидоры
sfeclă de masă 1307 x свекла столовая
morcov 1308 x морковь столовая
ceapă uscată 1309 x лук репчатый
usturoi 1310 x чеснок
mazăre de grădină 1311 x зеленый горошек
porumb zaharat 1312 x сахарная кукуруза
bostani 1313 x тыква
dovlecei 1314 x кабачки
ardei graşi 1315 x перец сладкий
vinete 1316 x баклажаны
gogoşari 1317 x гогошары
verzături 1318 x зеленные культуры
alte legume 1319 x прочие овощи
Plantaţii-mamă de culturi legumicole bienale 1320 x x Маточники двухлетних овощных культур
Seminceri de culturi legumicole de un an 1321 x x Семенники однолетних овощных культур
Seminceri de culturi legumicole bienale 1322 x x Высадка семенников двухлетних овощных культур
Ceapă - arpagic 1323 x Лук - севок
Culturi bostănoase alimentare 1324 x Бахчи продовольственные
din care: в том числе:
pepeni verzi 1325 x арбузы
pepeni galbeni (zemoşi) 1326 x дыни

Seminceri de culturi bostănoase alimentare 1327 x x Семенники бахчевых продовольственных культур


Картофель, овощи и бахчевые культуры
Cartofi, legume şi culturi bostănoase alimentare - total продовольственные - всего
(rind. 1301+1302+1320+ pînă la 1324+1327) 1328 x x x x (стр. 1301+1302+1320+ по 1324+1327)
Собрано овощей всего во всех видах сооружений
Recoltat legume total de pe teren acoperit защищенного грунта
(solarii) (suma rub. 1, 2, 3, 4 rîndului 1702) 1329 x x x x (сумма гр. 1, 2, 3, 4 стр. 1702)
Legume de cîmp şi de teren acoperit -total Овощи с открытого и защищенного грунта - всего
(rind. 1302+1329) 1330 x x x (стр. 1302+1329)
А B 1 2 3 4 5 c
4. Plantele de nutreţ 4. Кормовые культуры
Plante rădăcinoase pentru nutreţ
1401 x Кормовые корнеплоды
Sfeclă de zahăr pentru nutreţ 1402 x Сахарная свекла на корм скоту
Plante mamă rădăcinoase pentru nutreţ 1403 x x Маточники кормовых корнеплодов
Semincere de plante rădăcinoase 1404 x x Семенники кормовых корнеплодов
Bostănării de nutreţ 1405 x Бахчи кормовые
Porumb pentru siloz, masă verde şi fînaj (în masă verde - Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес зеленой
total) 1406 x массы) - всего
Culturi pentru siloz (fără porumb) 1409 x Силосные культуры (без кукурузы)
Ierburi de un an - total 1411 x x x x Однолетние травы - всего
din care folosite: в том числе использовано:
a) pentru fin 1412 x x а) на сено
b) pentru masă verde, fînaj, siloz şi faină din ierburi б) на зеленый корм, сенаж, силос, травяную
(masa verde) 1413 x x муку (вес зеленой массы)
c) pentru păşunat 1414 x x x x в) на выпас
d) pentru seminţe (în afară de măzăriche) 1415 x x x г) на семена (кроме вики)
Ierburi perene fără plante protectoare semănate în anul Многолетние беспокровные травы посева текущего
curent şi ierburi perene în anii trecuţi - total 1418 x x x x года и многолетние травы посева прошлых лет - всего
din care folosite: в том числе использовано:
a) pentru fîn 1419 x x а) на сено
b) pentru masă verde, fînaj, siloz şi făină din ierburi б) на зеленый корм, сенаж, силос, травяную
(masa verde) 1420 x x муку (вес зеленой массы)
c) pentru seminţe 1421 x x x в) на семена
d) pentru păşunat 1422 x x x x г) на выпас
Plante de nutreţ - total Кормовые культуры - всего
(rind. 1401+pînă la 1406+1409+1411+1418) 1434 x x x x (стр. 1401+по 1406+1409+1411+1418)
Suprafaţa însămînţată pentru roadă anului 20_ - Вся посевная площадь под урожай 20 г.
total 1440 x x x x (стр. 1140+1244+1328+1434)
(rind. 1140+1244+1328+1434)
Din suprafaţa totală însămînţată semănături: între Из общей посевной площади посеяно: в междурядьях
rînduri de livezi şi vii 1442 x x x x садов и виноградников
5. Fîneţe şi păşuni culturale4 5. Сенокосы и культурные пастбища
a) pentru fin 1501 x x а) на сено
b) pentru masa verde 1502 x x б) на зеленый корм
Culturi cerealiere de toamnă, după folosirea cărora pentru Озимые, после использования которых на зеленый
masa verde, siloz sau păşunat au fost semănate culturi de 1606 корм, силос или выпас, были посеяны яровые культуры
primăvară (semănături intercalate) X x x x (промежуточные посевы)
6. Informativ: 6. Справочно:
1613 x x x
Recoltat paie - total X Собрано соломы — всего
Recoltat strujeni de porumb de coacere deplină 1617 X x x x Собрано стеблей кукурузы в полной спелости
Suprafaţa semănăturilor repetate, îndesite și între rînduri - 1625 Площадь повторных, уплотненных и междурядных
total x x x x посевов - всего
Total terenuri agricole 1630 x x x x Площадь сельскохозяйственных угодий - всего
din ele: teren arabil 1631 x x x x в т.ч.: пашня
7. Terenuri acoperite
Защищенный грунт

Nr. rînd.
Suprafaţa, mp Producția totală, chintale
№ строки 2
Площадь, м Общая продукция, центнеров

А B 1 2 С

Legume culese de la toate rotaţiile, chintale Собрано овощей со всех оборотов, центнеров
(rind. 1702+ 1703+1704) 1701 (стр. 1702+ 1703+1704)
din care: в том числе:
tomate 1702 помидоры
castraveți 1703 огурцы

alte legume 1704 прочие овощи


S-a vîndut răsad (producţie proprie), mii bucăţi: Реализовано рассады (собственного производства), тыс. шт.:
tutun 1705 табака

legume 1706 овощей

Sau cules ciuperci, chintale 1707 Собрано грибов, центнеров

8. Vînzarea florilor de cîmp şi de teren acoperit (de producţie proprie)


Реализация цветов открытого и защищённого грунта (собственного производства)

Nr. rînd. Vîndut, mii bucăţi


Denumirea Наименование
№ строки Реализовано, тыс. штук

Flori - total 2500 Цветы - всего


II. Livezi, vii și arbuşti fructiferi
Сады, ягодники и виноградники
Producţia obţinută efectiv, chintale
din care plantaţii pe rod, ha Фактический сбор урожая, центнеров
Nr. rînd. Plantaţii total, ha
Denumirea plantaţiilor в том числе насаждений в
din care de pe suprafaţa plantaţiilor pe rod Наименование насаждений
№ строки Всего насаждений, га плодоносящем возрасте, га
total всего в том числе с площади насаждений в
плодоносящем возрасте
А B 1 2 3 4 С
1. Livezi pomicole: 1. Плодовые сады:
Sămînţoase - total 2100 Семечковые - всего
meri 2101 яблоня

peri 2102 груша


gutui 2103 айва
alte sămînțoase 2104 прочие семечковые
Sîmburoase - total 2110 Косточковые - всего
vişini 2111 вишня
cireşi 2112 черешня
caişi 2113 абрикос
piersici 2114 персик
pruni 2115 слива
alte sîmburoase 2116 прочие косточковые

Nuciferi - total 2120 Орехоплодные - всего

nuci 2121 грецкие орехи


2. Arbuşti fructiferi - total 2200 2. Ягодники - всего

zmeură 2201 малина


căpşună 2202 клубника
coacăză 2203 смородина
agriş 2204 крыжовник
mure 2205 ежевика
afine 2206 черника и голубика
cătină albă 2207 облепиха
aronie (scoruș negru) 2208 арония (черноплодная рябина)
alte pomușoare 2209 прочие ягоды
3. Vii - total 2300 3. Виноградники - всего
soiuri tehnice 2301 технические сорта
soiuri de masă 2302 столовые сорта
Precizări pentru completare
Raportul se prezintă conform stării la 01 decembrie.
Raportul se completează pe baza documentelor de evidenţă primară a producţiei şi înregistrărilor din registrele contabile.
Este necesar de comparat datele raportului cu datele de vînzare a producţiei pe toate căile, precum şi cu datele finale ale raportului
privind suprafeţele însămînţate conform f. nr. 4-agr., atrăgînd atenţia la precizarea suprafeţelor însămînţate pe culturi, ţinînd cont de
utilizarea lor efectivă.
În cazul dacă suprafaţa recoltată e mai mică decît suprafaţa însămînţată (din cauza pieirii de vară sau din alte cauze), aceasta se va
menţiona în mod special în raport.
Recolta globală se indică în chintale fără zecimală, suprafaţa însămînţată precizată şi suprafaţa totală recoltată - în hectare fără zecimală,
cu excepţia mărimii suprafeţelor pe rîndurile 1302-1319, care se înscrie cu o zecimală.
Pe rîndul 1115 se indică suprafaţa semănăturilor de completare a culturilor cerealiere de toamnă cu culturi de primăvară şi producţia
recoltată de cereale în amestec.
În codurile 1630 şi 1631 se reflectă toate terenurile agricole şi arabile care se află în folosinţă gospodăriei, (inclusiv terenuri luate în
arendă (folosinţă) de la alţi agenţi economici sau cetăţeni şi exclusiv terenuri transmise în arendă altor deţinători).
Pe rîndul 2500 se reflectă vînzarea florilor de cîmp şi teren acoperit în mii bucăţi (unităţi întregi fără zecimale).
Agenții economici care au în proprietate sau în folosință temporară (arendă, înțelegere verbală, etc.) terenuri agricole pe
teritoriul altor unități administrativ-teritoriale (raioane, municipii, UTA Găgăuzia), trebuie să prezinte raportul în cauză (pentru
toate suprafețele de teren din fiecare raion, municipiu, UTA Găgăuzia) la organul teritorial pentru statistică respectiv după
amplasarea terenului.
Întreprinderile care au permis înregistrări eronate în raport sunt obligate să-l corecteze urgent, efectuînd o notă despre motivele
corectărilor la darea de seamă şi să aducă la cunoştinţa organului teritorial pentru statistică datele corectate.
Conducătorii întreprinderilor, unităţilor structurale, subdiviziunilor poartă responsabilitatea personală de faptele înregistrărilor eronate
din dările de seamă statistice de stat şi sunt atraşi la răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Direcţia statistica agriculturii şi mediului

Указания по заполнению
Отчет представляется по состоянию на 01 декабря.
Отчет составляется на основании документов первичного учета продукции и записей в бухгалтерских книгах.
Необходимо сопоставить данные отчета с данными о проданной продукции по всем каналам реализации, а также с данными
заключительного учета посевных площадей по ф. № 4-сх, обратив внимание на уточнение посевных площадей по культурам с
учетом их фактического использования.
В том случае, если площадь уборки окажется меньше посевной площади (за счет летней гибели посевов или по каким-либо
другим причинам), это необходимо оговорить специальным примечанием к отчету.
Валовой сбор урожая показывается в целых центнерах, уточненная посевная площадь и общая площадь уборки - в целых
гектарах, кроме размеров площадей по строкам 1302-1319, которые проставляются с одним знаком после запятой.
По коду 1115 указывается площадь подсева озимых на зерно яровыми колосовыми культурами и их валовой сбор.
В коды 1630 и 1631 включаются сельхозугодия и пашня, находящиеся в пользовании хозяйства (включая арендованные
(взятые в пользование) у других экономических агентов (или граждан) и исключая земли, переданные в аренду другим
пользователям).
По коду 2500 отражается продажа цветов открытого и защищенного грунта в тыс. штук (в целых числах без десятичных
знаков).
Экономические агенты, имеющие в собственности или во временном пользовании сельскохозяйственные земли в
других административно-территориальных образованиях (районах, муниципиях, АТО Гагаузия), должны представлять
данный отчёт (по всем площадям земли из каждого района, муниципия, АТО Гагаузия), соответственному
территориальному органу статистики по месту нахождения земли.
Предприятия, допустившие искажения отчетных данных, обязаны исправить их безотлагательно, сделав соответствующие
примечания к отчету о причинах внесения исправлений и сообщить исправленные отчетные данные территориальному
органу статистики.
Руководители предприятий, структурных единиц, подразделений несут персональную ответственность за факты
искажения государственной отчетности и привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды