Вы находитесь на странице: 1из 15

¿À¢¸û ¿¡Â¸õ

…øÄøÄ¡†¤ «Ä¡Ó†õÁÐ
…øÄøÄ¡†¤«¨Ä†¢Å…øÄõ

Å¡ú쨸ô À½õ

1
¿À¢¸û ¿¡Â¸õ

¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

20.04.570, ¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á,
À¢ÈôÒ ÃÀ£¯ø «ùÅø Á¡¾õ À¢¨È
12, ¾†ˆƒòШ¼Â §¿Ãõ.

À¢Èó¾ þ¼õ Á측

«ôÐøÄ¡‹-«ý¨É
¦Àü§È¡÷
¬Á£É¡.

À¡ð¼É¡÷ «ôÐø Óò¾Ä¢·ô.

¿À¢ÂÅ÷¸û ¸ÕÅ¢ø
¾ó¨¾ Áýõ
þÕó¾§À¡Ð.

¾¡Â¡÷ Áýõ ¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý ¬Ú ž¢ø.

À¡ð¼É¡÷
¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý ±ðΠž¢ø.
Áýõ

À¡ð¼É¡ÕìÌô À¢ý ¦À¡¢Â


ÅÇ÷ôÒ
¾ó¨¾ «â¾¡Ä¢ô.

1
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

†ÇÃò ШŷÀ¡ (ÃÄ¢)


¦ºÅ¢Ä¢ò
±ýÈ «Ê¨Áô ¦Àñ. À¢ýÒ,
¾¡öÁ¡÷¸û
†ÇÃò †Ä¢Á¡(ÃÄ¢).

«ø «Á£ý
Àð¼ô
(¿õÀ¢ì¨¸ìÌ¡¢ÂÅ÷),
¦ÀÂ÷¸û
«Š…¡¾¢ì (¯ñ¨Á¡ÉÅ÷)

«ý¨É ¸¾£ƒ¡ (ÃÄ¢)


Ó¾ø
«Å÷¸Ç¢ý ÌØÁò¾¢ø
Ž¢¸õ
§º÷óÐ, º¢¡¢Â¡ §¾ºõ À½õ.

«ý¨É ¸¾£ƒ¡ (ÃÄ¢)


Ó¾ø ¾¢ÕÁ½õ
«Å÷¸Ù¼ý.

Á†÷ ¦¾¡¨¸ 500 ¾¢÷†õ.

¾¢ÕÁ½ò¨¾
¿¼ò¾¢ «â¾¡Ä¢ô «Å÷¸û.
¨Åò¾Å÷

2
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...
1. «ý¨É ¸¾£ƒ¡(ÃÄ¢)
«Å÷¸û.
2. «ý¨É …ù¾¡(ÃÄ¢)
«Å÷¸û
3. «ý¨É ¬Â¢„¡(ÃÄ¢)
«Å÷¸û.
4. «ý¨É †·ô…¡(ÃÄ¢)
«Å÷¸û.
5. «ý¨É ¨ƒÉô À¢ýò
̃¡Á¡ (ÃÄ¢) «Å÷¸û.
6. «ý¨É ¯õÓ …øÁ¡
¿À¢ (…ø) (ÃÄ¢) «Å÷¸û.
«Å÷¸Ç¢ý 7. «ý¨É ¨ƒÉô À¢ýò
Á¨ÉÅ¢Â÷: ƒ‹‰ (ÃÄ¢) «Å÷¸û.
8. «ý¨É ƒ¥¨Å¡¢ö¡
(ÃÄ¢) «Å÷¸û.
9. «ý¨É ¯õÓ †À£À¡
(ÃÄ¢) «Å÷¸û.
10. «ý¨É …·À¢ö¡ (ÃÄ¢)
«Å÷¸û.
11. «ý¨É ¨ÁÓÉ¡ (ÃÄ¢)
«Å÷¸û.
12. «ý¨É Á¡¢öÂòÐø
þô¾¢Â¡(ÃÄ¢) «Å÷¸û

¸¡…¢õ (ÃÄ¢) «Å÷¸û,


«ôÐøÄ¡‹ (ÃÄ¢) «Å÷¸û,
¬ñ Áì¸û
þôᆢõ(ÃÄ¢) «Å÷¸û.

3
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

¨ƒÉô (ÃÄ¢) «Å÷¸û,


Õ¨¸Â¡ (ÃÄ¢) «Å÷¸û,
¦Àñ Áì¸û ¯õÓÌøàõ (ÃÄ¢) «Å÷¸û,
·À¡ò¾¢Á¡ (ÃÄ¢) «Å÷¸û.

«Ä¢(ÃÄ¢) «Å÷¸û
¯Á¡Á¡(ÃÄ¢) «Å÷¸û
Ó‹º¢ý(ÃÄ¢) «Å÷¸û
§ÀÃ÷¸û
†ºý(ÃÄ¢) «Å÷¸û
†¥¨ºý (ÃÄ¢) «Å÷¸û

«Òø ¬Š (ÃÄ¢)«Å÷¸û
¯ŠÁ¡ý (ÃÄ¢)«Å÷¸û
ÁÕÁ¸ý¸û
«â¾¡Ä¢ô(ÃÄ¢) «Å÷¸û.

À¢Ä¡ø (ÃÄ¢) «Å÷¸û


«ÉŠ (ÃÄ¢) «Å÷¸û
°Æ¢Â÷¸û ¯õÓ «õÁý Á¡¡¢Â¡
«Å÷¸û

¨ƒ¾¢ôÛ †¡¡¢¾¡
«Ê¨Á
(ÃÄ¢)«Å÷¸û

4
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

¿À¢(…ø) ¦Á¡ò¾õ 12 §À÷. «Å÷¸Ç¢ø


«Å÷¸Ç¢ý þŠÄ¡ò¨¾ ²ü§È¡÷
¾¸ôÀÉ¡÷ †ˆÃò †õƒ¡(ÃÄ¢), †ˆÃò
¯¼ý À¢È󧾡÷: «ôÀ¡Š(ÃÄ¢) «Å÷¸û.

¦Á¡ò¾õ 6 §À÷. «¾¢ø


þŠÄ¡ò¨¾ ²üÈÅ÷¸û
†ˆÃò ¯õÓ †¡Ãõ(ÃÄ¢)
¿À¢(…ø) «Å÷¸û,
«Å÷¸Ç¢ý ¾¡ö †ˆÃò ¬ò¾¢ì¸¡(ÃÄ¢)
¯¼ý À¢È󧾡÷ «Å÷¸û
†ˆÃò …·À¢ö¡ (ÃÄ¢)
«Å÷¸û

¿À¢ôÀð¼õ
40¬õ ž¢ø (¸¢.À¢.610)
¸¢¨¼ò¾Ð

¿À¢ôÀð¼õ
†¢Ã¡ì ̨¸.
¸¢¨¼ò¾ þ¼õ

5
¿À¢ÂÅ÷¸û À¢Èó¾ þ¼õ

«À¢…£É¢Â¡

«À¢…£É¢Â¡ , ÓŠÄ¢õ¸Ç¢ý Ó¾ø †¢ˆÃò.


þý¨È Ethiopia
6
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

Ó¾ø ņ¢
“þìË À¢ŠÁ¢” ±ýÈ ÅºÉõ.

¦Àñ¸û:
†ˆÃò «ý¨É ¸¾£ƒ¡
(ÃÄ¢)«Å÷¸û.
º¢ÚÅ÷¸Ç¢ø:
†ˆÃò «Ä¢(ÃÄ¢) «Å÷¸û
Ó¾ý Ӿġ¸
¬ñ¸Ç¢ø:
®Á¡ý
†ˆÃò «âÀì¸÷ (ÃÄ¢)
¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¢ø
«Å÷¸û
«Ê¨Á¸Ç¢ø:
†ˆÃò À¢Ä¡ø(ÃÄ¢)
«Å÷¸û

«À¢…£É¢Â¡Å¢üÌ, ¿À¢òÐÅõ
ÓŠÄ¢õ¸Ç¢ý
¸¢¨¼ò¾ 5¬õ ¬ñÊø,
Ó¾ø †¢ˆÃò
ÁýÉ÷ ¿ˆƒ¡…¢ ¬ðº¢Â¢ø.

7
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý Á¸û
Õ¨¸Â¡(ÃÄ¢) «Å÷¸û
ÁÕÁ¸ý †ˆÃò ¯ŠÁ¡ý
Ó¾ø †¢ˆÃò
(ÃÄ¢) «Å÷¸û,ÁüÚõ
¦ºö¾Å÷¸û
¬ñ¸û 11§À÷, ¦Àñ¸û
4§À÷.

¿À¢òÐÅõ ¦ÀüÈ 10¬õ


¬ñÊø.
¾¡Â¢ô ¿¸¡¢ø
Ш½Â¡¸ ¦ºýÈÅ÷,†ˆÃò
¾ù†£ò
¨ƒÐ(ÃÄ¢)

Á측Ţø ¾£ý
13 ¬ñθû
«¨ÆôÒ

¿À¢òÐÅõ ¦ÀüÚ 14 ¬õ
¬ñÊø.
Á¾£É¡Å¢üÌ
¯¼ý ¦ºýÈÅ÷: †ˆÃò
†¢ˆÃò
«âÀì¸÷ (ÃÄ¢) «Å÷¸û

†¢ˆÃò¾¢ý§À¡Ð
Á¨Èó¾¢Õó¾ì ¦¾¡Ç÷
̨¸

8
¦¾¡Ç÷ ̨¸

†¢Ã¡ì ̨¸.

9
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

Á¾£É¡ §º÷ó¾
®…Å¢ 25.09.622-ø.
¿¡û

ÀòÕ Ôò¾õ †¢ˆ¡¢ 2 ¬õ ¬ñÎ,


ÃÁÄ¡ý Á¡¾õ.

¦¾¡Ø¨¸ìÌ
À¡íÌ
†¢ˆ¡¢ 2-ø.
«È¢Ó¸ôÀÎò¾ô
Àð¼Ð

¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý
¸¡Äò¾¢ø ¸·À¡
†¢ˆ¡¢ 2-ø
¸¢ôÄ¡Å¡¸
¬ì¸ôÀð¼Ð

¯†Ð Ôò¾õ †¢ˆ¡¢- 3-ø

«¸ú Ôò¾õ †¢ˆ¡¢ 5-ø

†¥¨¾À¢ö¡
†¢ˆ¡¢ 6-ø
¯¼ý ÀÊ쨸

ÁÐ
†Ã¡Á¡¸ôÀð¼Ð †¢ˆ¡¢ 6-ø

10
Àò÷ Ôò¾õ ¿¼ó¾ þ¼õ

¯†Ð Á¨Ä
11
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

¿À¢ÂÅ÷¸û
Àø „†¢¾¡É ¯†Ð Ôò¾õ
Ôò¾õ

Àë ÓŠ¾Ä¢ì †¥¨Éý.
Àë ¿…£÷.
¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý ¾¡Â¢ô Àëì ¨¸ëì
¸¡ÄòÐ Àë ̨ȅ¡
§À¡÷¸Ç¢ø º¢Ä ¨¸À÷ ãò¾¡
¾âì Ôò¾í¸û.

Á측Á£Ð
†¢ˆ¡¢ 8-ø
À¨¼¦ÂÎôÒ

¿À¢òÐÅõ ¸¢¨¼òÐ 12 ¬õ
Á¢·Ã¡ˆ ¬ñÊø, Ãô À¢¨È 27,
¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á.

¦¾¡Ø¨¸ì
¸¼¨Á¡측ôÀð¼Ð
Á¢·Ã¡ƒ¢ø

†ˆ
¸¼¨Á¡ì¸ôÀð¼Ð
†¢ˆ¡¢ 9-ø.

¿À¢ÂÅ÷¸û †ˆ
†¢ˆ¡¢ 10-ø
¦ºö¾Ð

A12
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý
¾¨Ä¢Öõ,
¾¡Ê¢Öõ 17
þÕó¾ ¦Á¡ò¾
¿¨Ã Óʸû

¿À¢ÂÅ÷¸û
¦ºö¾ þÚ¾¢ †ˆƒòÐø Å¢¾¡Å¢ø.
À¢Ãºí¸õ

þÚ¾¢ ņ¢ 110-¬õ «ò¾¢Â¡Âõ.

¿À¢ÂÅ÷¸û
†¢ˆ¡¢-10,ÃÀ¢Ôø «ùÅø
¯Ä¨¸ô À¢¡¢ó¾
À¢¨È 12 ¾¢í¸û
¿¡û

¿À¢ÂÅ÷¸Ç¢ý
ÒÉ¢¾ ¯¼¨Äì
¸ØÅ ¿£÷ «¡£Š ¸¢½Ú.
±Îì¸ôÀð¼ì
¸¢½Ú

13
¿À¢ (…ø) «Å÷¸Ç¢ý Å¡úÅ¢ø...

†ˆÃò «Ä¢(ÃÄ¢),
†ˆÃò «ôÀ¡Š (ÃÄ¢),
†ˆÃò Àúø(ÃÄ¢),
¿£Ã¡ðÊÂÅ÷¸û
†ˆÃò Ì…£(ÃÄ¢)
†ˆÃò ¯…¡Á¡ (ÃÄ¢)
†ˆÃò Ãò„ìáý(ÃÄ¢)
†ˆÃò ¯ŠôÛ ¦¸Çø
«ýº¡¡¢(ÃÄ¢).

ƒÉ¡…ò
72 Ó¨È ¿¼ó¾Ð.
¦¾¡Ø¨¸

Á¾£É¡ §º÷ó¾
®…Å¢ 25.09.622-ø.
¿¡û
¿À¢ÂÅ÷¸û
†¢ˆ¡¢-10,ÃÀ¢Ôø «ùÅø
¯Ä¨¸ô À¢¡¢ó¾
À¢¨È 12 ¾¢í¸û
¿¡û

14