Вы находитесь на странице: 1из 9

Страница 1 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина

50 40 30 20 10

BB
BB§§
BB§§§§
B§§§§§
__B§§§ïï§
__B§¤¤j(ïï
_BBïï¤jj ((
40 _Bï((jjj(
BB ¤j (((j ·(
BBBB ¤jj((··(
// BB ___¤¤jj ïï ·ï
// B B __ B_ _¤ ¤¤ j ï __
// B BBBBB_B______BB
/ / BBBB§BBBBBBXXXBB§
// / BBB§§BBXBBXÒÒÒÒÒ§§
/// B§§§§§BXXÒÒÒ*******
B B§BBB§BBXÒÒ*˜˜˜˜˜˜˜˜
30 BB B§BBU BBBXÒ*˜˜˜˜ ÒXXXÒÒ
BB §§ BBU X XÒ ÒÒ *˜ ˜˜ ˜ Ò X¤ ¤ ï ï¤
BB§ §§§§BBU XÒÒ**˜˜˜˜˜ ÒX¤¤j(ïï
BB§ BB BB BBU X Ò* *˜ ˜˜ ˜˜ *Ò X¤ ¤j ··((
BB§ B¤ ¤¤ ïï ï X XÒ ** ** ** ÒX¤¤ j · ··((
BB§ ¤¤(((ïjjjjïïÒÒÒXX¤j (( ··(·
B U¤ ¤ ï ((j · ·j (( ï襤 ¤¤ ï( (( ( ·( ·
U UU U Òïïj ·j ( (ï ÀÀ ÀÀ À¤ ï( ( · ·· ·(
UU XÒ ** ÒÒ Òj j ï ï À ÀÀªª ªD ïïj · ·ïj ·
UXÒ*˜˜˜***ÒÒDD §§ªªªDDjjj ïïjj
20 B UXXX*˜˜˜˜˜ *ÒD §§§§ªDD ªªªªªªªª
B kXXXXÒÒÒÒÀÀÀÀªªªª˜˜˜˜˜˜˜˜
B UkkkkkXXXÀÀªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
B UU XXXUkkkªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
B ÒÒX X § UXÒÒXUUªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
BB ÒÒÒÒ XX X _ §§ §BBU XÒÒXUªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
BB ÒÒ** ÒÒ XX
____B § §B BBUXÒ*ÒXªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªªªª
BB ÒÒ* ˜* ÒÒ
XU _B§§ §§ BB kU XÒ*˜ Òªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªªUBBBBU
ÒÒ*˜ ˜˜ **
ÒXU_B§ §B Bk UXÒ*˜˜ Òª Ò˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªUUU B§§§BB
ÒUX** ˜˜ ˜˜
*ÒXU BB §B kU XÒ*˜˜ÒÀÒÒ˜˜˜˜˜˜ªªªªUUXX§§§§§§B
10 ÒU UXÒ *˜ ˜˜
˜*ÒXUB Bk UX Ò*˜˜˜ÀÀU ÒÒ˜˜˜ªªªUU XXXBBB§§§§§§
UX Ò* ˜˜
˜˜ *ÒXU UU XÒ *˜ ˜˜ ª À XU ÒÒ Òª ªª UU XX ÒÒ BB §§ §D DD §§
U XÒ *˜
˜˜˜*ÒX XX Ò* *˜˜˜ªÒÒXUÒªªUU XXÒÒBBB§§§DDDDDD
UX Ò*
˜˜˜*ÒX XÒ ** ˜˜ ˜ª e * ÒÒ XU U ÀU X ÒÒ BB B§ §§ §D DD D¤ ¤D
U X*
*˜˜˜ *Ò XÒ *˜ ˜˜ ªe ˜˜ ** ÒX ÀÀU Ò ÒB B§ §§ §D DD D (¤¤ ¤¤

**˜˜*Ò XÒ *˜ ªªe˜˜˜˜**ª ÀU XÒBB§§§§DDD((((kk(
UU
Ò**˜ *Ò XÒ *ª ªee˜˜˜˜˜ªªUXÒBB§§§DDD¤jj¤kkkkk
U
UUÒ**Ò XÒ ** ÒÒee ˜˜ ˜e ªU XÒ B§ §§ §D DD ¤j ¤¤ k X XX XX
U
UÀU**Ò X* *˜ ˜ * Òe ˜˜ eª U X ÒB B§ §D DD ¤¤ j¤ kk XX XX XX
ÀÀUÒ*Ò X* ˜˜ ˜˜ Òe˜eªªUXBB§§DD (((((k XX||||òò
ÀÀÀU ÒÒ X* ˜˜ ˜ Òªe eª ªU XÒ B§ §D D ( (( (k k X X| |ò òò ò Ë
ªÀÀªªUÒ X* ˜˜ Òª ªª ªU U X ÒU U § §D ¤¤ ¤¤ k X XX ||ò „ „„ „„
eeªÀªªªÒ X* ˜˜ ÒXXUUXXÒU¤¤¤¤ï¤¤ kk XXX||ò „•••••
§§§eªªeeU XÒ *˜ ˜ Ò ÒÒ ÒÒ ÒU¤¤ jj ¤¤ ïk k X ÒX ||ò „ •• •A ••
§§e §§UU XÒ *˜ ˜***ÒÒUï((jjj¤ ïï XÒX||ò „•••AAA •
ÀÀ§§ÀÀUU XÒ ** ˜˜ ˜ * ÒU ï( (( ï¤ ¤¤ (ï XÒ Ò|ò „ „• •A AA ÄÄ
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ UX Ò* ˜˜˜˜ ÒUï((ïïU¤ï((ïXÒ|ò„••AAAAAÄ
ª ÀÀÀª ÀÀÀÀªÀ ÀU XÒ *˜˜˜ ÒUï(¤¤ UUUï((ïXÒ|ò„•„AAAÄÄÄ
§e ªÀeªÀÀªªªª §§ XÒ *˜˜˜ ÒU襤U ÒÒUï((j XÒòò„„„AAAA ÄÄ
10 § e§§eªªeªe§ UU XÒ **˜˜ *X¤¤¤U ÒÒUï(jj XÒòò„„•AAAÄÄÄ
ÀÀ§§§ee§§À UU XÒ Ò*˜˜ *X¤¤ U Ò *ÒUïj ·j X Òò ò „ •• •A AA ÄÄ
ÀÀÀÀÀ§§ÀÀÀ ÀU UX ÒÒ*˜˜*XX*˜ *ÒU¤j ·j XÒòò„••ÀÀÀªªe
À ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ Àª ªU XÒ*˜˜˜˜˜˜˜ *ÒU¤ ··j XÒòò„•Àjªªªª·
ÀÀª ÀÀªª ÀÀÀª ÀÀ ªª e§ U Ò *˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ *ÒU¤ ·j ï X Òò ò „ ÀÀªj ÀÀ Àª
§ee Àªe§eªªeªª ee §§ UXÒ*˜˜˜˜˜˜ *ÒU¤j(ïXÒòòÀÀªªÀòò¤ À
§§ ee§§eªe§eª §§ U UXÒ*˜˜˜˜˜˜ *ÒU¤ ((ïXÒò |ÀÀª Àò Ëòò¤
§ §§ §§e §§§§ § UU XÒ*˜˜˜˜˜ *ÒUï((ïXÒò |Àª·òËËò Ëò
BBB __§§§__§ § BB BUUXÒ*˜˜˜˜ *ÒUï((ïXÒò |À·ªòËËò Ëò
§§BB BBB__kk___ BB B§ §§UXÒÒ**˜˜ *ÒUï((j XÒò |ÀªªòËËò Ëò
20 U§§§ BBBBBk §§§§ §§ §§ §ÒUU XÒ Ò* *˜ *ÒUï (j j X Òò |À Àj j Ë Ëò òò
UUUU§ §B§§§§§UUU §U XX ÒÒ Ò·jj j Ò *˜ *ÒUïj ·j X Òò ò | Àj ·j Ëò òj
UXÒUU §U §§UUUXXX ÒÒ ÒÒ ÒÒ····j ÒÒ**ÒU¤j ·j XÒò Ë|ÀÀ··jòò·
UXÒÒ §U U¤ ¤ X Xj ·Ò Ò* *U UU ··UU ·j Ò* *ÒU¤ ··j X Òò Ëò |j ··j¤ j ·
UUX §X¤¤ jj j · ·j ** ˜* Uj · U ·j Ò* *ÒU¤ ··j X Òò ËËòj jj j¤ ¤j
UÒÒ ÒÒ Ò¤ ¤j ··j * *˜ ˜˜ Ujj ·j Ò* *ÒU¤ jj ï X Òò ËËòò òj j¤ jj
UXÒ ÒÒ**¤¤jj ** ˜˜ ˜˜ X · ·j ÒÒ *ÒU¤ j ï ï X Òò ËËòòjj j òjj
UXÒ ªª ª * *¤ ¤ * *ª ˜˜ ˜˜ X ·j j U U Ò ÒÒU¤ ïï ï X Xò ËËòj jj Ëò Ëj
Страница 2 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
10 20 30 40 50

B
§§
§§§B
§§§BB
ï裏BB
(ïïBBBB
j((ïBBB
40 jj((jBB
j·((j
··((j_BBB
ï·ïïj___BB§
ï__BBBBB__B§
_BBB§§§§B__B§§
BB§§§BB§§§BBB§BB
Ò§§ÒXXXB§§§§BB§BB
****ÒÒXBB§BB§§§§§B
˜˜˜˜***XBBXXBB§§BBB§
30 XÒÒ*˜˜˜*ÒÒÒXXBBBUB§§§
ï襤 *˜˜˜˜***ÒXXUUBB§§§
(ï襤 *˜˜˜˜˜˜ *ÒÒXXU BB§B
·( (j ¤¤ *˜ ** ÒÒ ÒX XU UU U B B¤
·( ( ·jj ï * ÒX XX XX X¤ ¤ ï ï襤 ¤
·( ···(襤¤ ïïï襤jj (((j¤
·( ··((ï¤D ÀÀÀï((j ··((ïj¤U
··(((ïïD ÀÀªÀÀïï·jj ïï ÒÒXUU
ïj ·( (ïDD ªª ª §DD ·j ÒÒ ÒÒ ** ÒXUU
ïj jj ¤¤ DD ªª §§ §D ÒÒ **˜˜ ˜˜ *Ò XX
20 ªª ªª ªªDD ÀÀ §§ §D D Ò *˜ ˜˜ *Ò XX X
˜˜˜˜˜˜ªªªª ÀÀÀÀD ÒÒÒXXXkk
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªÀÀXXkkkkkU
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªkkkUUXUU BB §§
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªUU XXXU BB§§§§§
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªUÒXXXU BB B§§§§§§
ªªªªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªª ÒÒÒÒXUUB BB B B§§§BBB§
BBUUUUªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªÒÒ**XUU B§ BB BB§BB¤¤¤¤
§BBXXXUUUªªª˜˜˜˜˜˜˜ÒªÒÒ*˜*XX U§ §B BB §§ B¤ ¤j j¤ ¤
§§BBÒÒXXXUUUªªª˜˜˜˜ÒÀÀÒÒ*˜ ** XU §§ §§ BBjj ·· ·j ¤¤
10 §§§BBÒÒÒÒXXUUUªªª˜ ÒÒUÀÀÒÒ*˜˜ *X U B §B¤¤ j · ·j j · ··j
D §§§§BBÒÒÒÒXXUUUªª ÒUUXªª ÒÒ*˜ ˜* XX B¤ ¤j ··j j j · ·j
DDDD §§BBBÒÒÒÒXXUUªªU XÒ*eªÒ** ˜* XX¤¤j ·jj jj ·j
¤¤DDD §§§BBBÒÒÒÒU ÀÀUXÒ**˜eª Ò* ˜˜ *X¤j ··j ¤ ··j
¤¤¤(DD §§§§BBÒÒÒU ÀÀªÒ**˜˜˜eªÒ *˜ *X¤j ·j ¤j ·j
kk(((DD §§§§§BÒÒXUÀÀe *˜˜˜˜˜eª ª* *X¤jjj¤¤ ¤ · ·j
kkk¤¤j¤ §§§§§§BÒÒXUªªe˜˜˜eeee XÒ *X¤¤jjj¤¤ ¤j ·j
XXXkk¤j¤ §§§§§§BBÒXUªªe˜˜eXXX Ò* *X¤¤¤jjj¤ ¤j ·j
XXXXkk¤¤ §§DDDD §BBÒXUªªe˜eXÒÒ ** *X ¤¤¤¤¤¤ ¤j ·j
|òòò XXkk((((DDD §BBÒXUªªeeÒÒ* *˜ *X ¤¤ À¤ ¤j ·j
òò ËËòXXkk((((DD §§BÒÒXUªeªª Ò* ˜˜ *X ÀÀÀ ¤j ·j
„„„ËËò XXXkk¤j¤¤ §§BÒÒ*XXªªªª* *˜ *X ÀÀÀªÀª§ ¤j ·j
•• •„ ËËò X XXkk¤j ïï §¤ ¤¤ Ò* ÒÒ ÒÒ ÒÒ *˜ ˜X§§ªªeªee§ ¤j ·j
A •••„ËËò XXXXkï(襤jj¤ ÒÒ***** ˜˜ *X§§§e §§§§§ ¤j ·j
AA •••„ËËòXXkï((¤¤jj((ï ÒÒ**˜˜ ˜˜ *X ÀÀ§§ÀÀÀ ¤ · ·j
AÄÄ••„„ËòXXkï((¤¤¤ ï(((ïÒ*˜˜˜ ˜˜ *XÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ¤j ·j
AA ÄÄ ••„ËòXXkï((¤ XXïï((ïÒ*˜˜˜ ˜* Xª ÀÀÀÀÀÀÀÀÀª ¤j ·j
ÄÄ ÄÄ „• „Ëò Xkï (( ï X XÒ X¤ ¤ ( ï Ò *˜ ˜˜ *X §eªª Àª ÀÀªÀªee¤jjj
A Ä ÄÄ „„ „Ëò Xkï (( ï X Ò* X¤ ¤¤ ï Ò *˜ ˜˜ *Ò X§ §e ªe ª Àªª e § §¤ jj
10 ÄÄÄÄ •„„ËòXk¤j(ïXÒ*ÒX¤¤ Ò*˜˜˜˜ *Ò XU §§eeeªee §§¤jjj
AÄÄ•••„ËòXk¤jj ïXÒ**ÒXX*˜˜˜˜* *Ò XU À§ §§ee §§ §¤ ¤j j
ªª ee •• „Ëò Xk¤ ·j ¤ X Ò*˜ * **˜˜ ˜˜ ˜ * ÒX UU ÀÀÀÀ§§ÀÀÀÀ¤¤j
ªª ·ee•„ËòXk¤ ··¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜˜˜ *Ò XU ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ À¤
ÀÀª·ªe „ËòXk¤j ·¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜˜˜ *X U§ eª Àª ÀÀÀÀÀª ÀÀªªe
ò¤ ÀÀªªeËòXkïj ·¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜˜*ÒX Uk §eªeªª ÀÀªª Àªee §§
òò¤ ÀÀªeËòXkï(j¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜ **ÒX Uk k§e§eeªªeeee§§§
ò Ëò¤ Àj e Ëò Xkï ((¤ X Ò*˜˜ ˜˜ ˜ * *Ò XU kk §§§§ee§§§§§
òËò¤jªªËòXkï((ïXÒ*˜˜˜˜ **ÒXUk BB _§§k __§§ BB
òËò¤ ÀÀªËòXkï((ïXÒ*˜˜˜*ÒXUUkB B§ BBB___kk___BBB§§
20 òò òj j Àª Ëò Xk¤ (( ï X Ò*˜˜ *Ò Xj j k kU §§ §§§BB§§§§BB§§§§U
òòj ·j À ËËò Xk¤ j ( ï X Ò*˜ * ÒXj · ·j UU §§ U§§UU§§UUU §§§U §U X
òò ·· ÀÀ ËËò Xk¤ jj ï X Ò*˜ * Xj ··U ·j U §U XUUU XXXXXXUU §U XXX
¤j ··j ò ËËò Xk¤ j ·¤ X Ò*˜ * Xj ·U U jU XX ÒXXX¤j XXj ·XU §X*X
¤¤ jj j ò ËËò Xk¤ ··¤ X Ò* *Ò Xj ·U jj UX ÒÒ *¤ ¤j jj ··j * ** *X
¤j jj Ëò ËËò Xkïj ·¤ X Ò* *Ò Xj · j UX Ò* **¤¤ j · ·j **˜˜ *X
òj jj j ò ËËò Xkï ( ·¤ X Ò* *Ò Xj ·· UX Ò* *ª *¤ ¤j j *ª˜ ª˜ *X
òËj ËËò ËËòXkï((¤ XÒ*ÒXX j·· UX Òªªªª*¤¤ *ªªª˜˜ *X
Страница 3 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
50 40 30 20 10
U ÒÒ ÒÒ Ò¤ ¤j ··j * *˜ ˜˜Ujj ·j Ò* *Ò U¤jj ïX Òò ËË òòòjj¤jj
U XÒ ÒÒ**¤¤jj ** ˜˜ ˜˜X · ·j ÒÒ *Ò U¤jï ïX Òò ËË òòjjjòjj
U XÒ ªª ª * *¤ ¤ * *ª ˜˜ ˜˜X ·j j U UÒ ÒÒ U¤ ïï ïX Xò ËË òj jj Ëò Ëj
U XÒ Òeªªª***ªª ªª ª˜Ò ·jj UU UU UBBB ïX Xò ËË òËËËËò ËË
U XÒ Òeeeª**ªªe e˜ ˜*Ò jj B_ _U UB BBBB B§ Xò ËË òËËËËò ËË
30 n U UX Ò**e ***ee˜ ˜˜ *Òjjj BBB__ __ BB §§§§ §§ §ò òò òËËËËò ËË
n _ __ UU XÒ*****˜˜* ** ÒBjj BB§§§B BB B§ §§§§ §§ §§ òò òòòòòòòò
n § BB B_ _U UUXXXX***X XX BBBBBBBBBB B§ §§ §BBB B§ §§ BB BBB§§§§§
n n§ §§ §§ BB __ _UUUUUUUUU UB BB§§§§§§§§ §§ BB BBB§ §§ §B BÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀ
n n§§ §§ §B §B B_ _j jj jj ·· ·· ·B B§§§§§§§§B BB B§ §§§§ §§ BB BÀ Àªªªªªªª
nn§ n§ §§ §§ BB __jj §§§§§§ §B BBB§§BBBBB §§ §§ §§§§ BB BB §B ÀÀªeeeee
nn§ §§ §§ §B B§ §§§§§§§§§§ §§ §BBBBB§§§§ §§ §§ §§§§ §B §§ §§ BÀÀªªªee
n n §n §§ §§ §§ §§§§§§§§§§ §§ §§§§BBBBB§ §§ §§ §§§§ §B B§ §§ §§ÀÀÀÀÀÀ
§ §n nn §§ §§§§n§§§§§ §§ §§§§§§§§§§ §§ §§ §§§B BB §§ §§ §§§§§§§§
n n n nn n§ nn §§§nn§n§ §§ §§§n §§§§§§ §§ n§ §BBB §§ §§ §§ §§§§§§§§
40 n nn nnnnnnnnnn §n nnn§§n §nn§ nn nn §§§§ §n §§ §§ §§§§§§n§
n n n n n n n n n n nnnnnn §n nn n§ nnnn n§ §§ n§ nnn§nn§§
n nn n n n n nnnn nn nn nn n§ §n nnn nn§
n nn n n n n n nn §n n n nn
n n n nn n n n n n
n n n n
n n
Страница 4 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
10 20 30 40 50
¤jjj Ëò ËË òX kïj ·¤ X Ò* * Ò Xj · j U X Ò* **¤¤ j · ·j ** ˜˜ * X
òjjjjò ËË òX kï(·¤ X Ò* * Ò Xj ·· U X Ò* *ª *¤ ¤j j * ª˜ ª˜ * X
òËj ËËò ËË òX kï((¤X Ò* Ò X X j·· U X Òªªªª*¤¤ *ª ªª ˜˜ * X
òËËËËò ËË òX kïï(ïX Ò* Ò X j ·· U X eeeeªª**ªª ee ˜˜ * X
òËËËËò ËË òX kïïïïX XÒ Ò X _B j · ·j U X ÒÒÒeeÒ***e ˜˜ ˜* Ò X
30 ò Ë Ë Ë Ë ò Ëò òX k_____ BX X _ _BBB jj U U XÒÒÒÒÒÒ*˜˜ ˜˜ *Ò X
òòòòòò òò òX __BBBB BB B _ ___BBB U UXÒÒÒÒÒÒ*˜ ** ÒX
§§§§BB BB B_ _BB§§§ §§ B B BB___BBB B UUXXXX*** ÒÒ X
ÀÀÀÀÀÀ ÀB BB BB§§§§ §§ § § §§§§§BBB BB Bj jj jj jj jj ··
ªªªªªª À§ §B BBB§§§ §B B B §§§§§§§§ §B BBjjjj ···· · n n
eeeeªÀ §§ §§ BB§§§§ §§ § B BBB§§BBB BB §§§§§§§§§§ §§ §§ n
ªeeªÀ§ §§ §B B§§BBB BB § § §BBBBB§§ §§ BBBBBB§§§§ §§ §n §§nn
ÀÀÀÀ§§ §§ §§ B§§§§§ §B B B B§§§§§§B BB BB§§§§§§§§ §§ n§ §§§n n
§§§§§§ §§ §§ BB§§§§ §§ B B BBBB§§BB B§ §§§§§§§§§§ §n n§ nnn n
§§§§§§ §§ §§ §BB§§§ §§ § § §§BBBB§§ §§ §§§§§§§§§§ §§ §n nn n
40 § n § § § n §n n§ §§§§§§ §§ § § §§§§§§§§ §§ §§§§nnn§§n §n nn n
n§§nn§ nn §n n§§§§§ §§ § § §§§§§§§§ §§ §n §§§n §nnn n n n
nn §n n nn n §nnn n nn n § n§§§§§§§ §n n§§nn§n n
nn n n n n n nnn§§nnn nn §nnnnn n n n
n nn n n n n nn n n n n
n n n nn n n n
n n n n n n
n
Страница 1 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
50 40 30 20 10

BB
BB§§
BB§§§§
B§§§§§
__B§§§ïï§
__B§¤¤j(ïï
_BBïï¤jj ((
40 _Bï((jjj(
BB ¤j (((j ·(
BBBB ¤jj((··(
// BB ___¤¤jj ïï ·ï
// B B __ B_ _¤ ¤¤ j ï __
// B BBBBB_B______BB
/ / BBBB§BBBBBBXXXBB§
// / BBB§§BBXBBXÒÒÒÒÒ§§
/// B§§§§§BXXÒÒÒ*******
B B§BBB§BBXÒÒ*˜˜˜˜˜˜˜˜
30 BB B§BBU BBBXÒ*˜˜˜˜ ÒXXXÒÒ
BB §§ BBU X XÒ ÒÒ *˜ ˜˜ ˜ Ò X¤ ¤ ï ï¤
BB§ §§§§BBU XÒÒ**˜˜˜˜˜ ÒX¤¤j(ïï
BB§ BB BB BBU X Ò* *˜ ˜˜ ˜˜ *Ò X¤ ¤j ··((
BB§ B¤ ¤¤ ïï ï X XÒ ** ** ** ÒX¤¤ j · ··((
BB§ ¤¤(((ïjjjjïïÒÒÒXX¤j (( ··(·
B U¤ ¤ ï ((j · ·j (( ï襤 ¤¤ ï( (( ( ·( ·
U UU U Òïïj ·j ( (ï ÀÀ ÀÀ À¤ ï( ( · ·· ·(
UU XÒ ** ÒÒ Òj j ï ï À ÀÀªª ªD ïïj · ·ïj ·
UXÒ*˜˜˜***ÒÒDD §§ªªªDDjjj ïïjj
20 B UXXX*˜˜˜˜˜ *ÒD §§§§ªDD ªªªªªªªª
B kXXXXÒÒÒÒÀÀÀÀªªªª˜˜˜˜˜˜˜˜
B UkkkkkXXXÀÀªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
B UU XXXUkkkªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
B ÒÒX X § UXÒÒXUUªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
BB ÒÒÒÒ XX X _ §§ §BBU XÒÒXUªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
BB ÒÒ** ÒÒ XX
____B § §B BBUXÒ*ÒXªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªªªª
BB ÒÒ* ˜* ÒÒ
XU _B§§ §§ BB kU XÒ*˜ Òªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªªUBBBBU
ÒÒ*˜ ˜˜ **
ÒXU_B§ §B Bk UXÒ*˜˜ Òª Ò˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªUUU B§§§BB
ÒUX** ˜˜ ˜˜
*ÒXU BB §B kU XÒ*˜˜ÒÀÒÒ˜˜˜˜˜˜ªªªªUUXX§§§§§§B
10 ÒU UXÒ *˜ ˜˜
˜*ÒXUB Bk UX Ò*˜˜˜ÀÀU ÒÒ˜˜˜ªªªUU XXXBBB§§§§§§
UX Ò* ˜˜
˜˜ *ÒXU UU XÒ *˜ ˜˜ ª À XU ÒÒ Òª ªª UU XX ÒÒ BB §§ §D DD §§
U XÒ *˜
˜˜˜*ÒX XX Ò* *˜˜˜ªÒÒXUÒªªUU XXÒÒBBB§§§DDDDDD
UX Ò*
˜˜˜*ÒX XÒ ** ˜˜ ˜ª e * ÒÒ XU U ÀU X ÒÒ BB B§ §§ §D DD D¤ ¤D
U X*
*˜˜˜ *Ò XÒ *˜ ˜˜ ªe ˜˜ ** ÒX ÀÀU Ò ÒB B§ §§ §D DD D (¤¤ ¤¤

**˜˜*Ò XÒ *˜ ªªe˜˜˜˜**ª ÀU XÒBB§§§§DDD((((kk(
UU
Ò**˜ *Ò XÒ *ª ªee˜˜˜˜˜ªªUXÒBB§§§DDD¤jj¤kkkkk
U
UUÒ**Ò XÒ ** ÒÒee ˜˜ ˜e ªU XÒ B§ §§ §D DD ¤j ¤¤ k X XX XX
U
UÀU**Ò X* *˜ ˜ * Òe ˜˜ eª U X ÒB B§ §D DD ¤¤ j¤ kk XX XX XX
ÀÀUÒ*Ò X* ˜˜ ˜˜ Òe˜eªªUXBB§§DD (((((k XX||||òò
ÀÀÀU ÒÒ X* ˜˜ ˜ Òªe eª ªU XÒ B§ §D D ( (( (k k X X| |ò òò ò Ë
ªÀÀªªUÒ X* ˜˜ Òª ªª ªU U X ÒU U § §D ¤¤ ¤¤ k X XX ||ò „ „„ „„
eeªÀªªªÒ X* ˜˜ ÒXXUUXXÒU¤¤¤¤ï¤¤ kk XXX||ò „•••••
§§§eªªeeU XÒ *˜ ˜ Ò ÒÒ ÒÒ ÒU¤¤ jj ¤¤ ïk k X ÒX ||ò „ •• •A ••
§§e §§UU XÒ *˜ ˜***ÒÒUï((jjj¤ ïï XÒX||ò „•••AAA •
ÀÀ§§ÀÀUU XÒ ** ˜˜ ˜ * ÒU ï( (( ï¤ ¤¤ (ï XÒ Ò|ò „ „• •A AA ÄÄ
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ UX Ò* ˜˜˜˜ ÒUï((ïïU¤ï((ïXÒ|ò„••AAAAAÄ
ª ÀÀÀª ÀÀÀÀªÀ ÀU XÒ *˜˜˜ ÒUï(¤¤ UUUï((ïXÒ|ò„•„AAAÄÄÄ
§e ªÀeªÀÀªªªª §§ XÒ *˜˜˜ ÒU襤U ÒÒUï((j XÒòò„„„AAAA ÄÄ
10 § e§§eªªeªe§ UU XÒ **˜˜ *X¤¤¤U ÒÒUï(jj XÒòò„„•AAAÄÄÄ
ÀÀ§§§ee§§À UU XÒ Ò*˜˜ *X¤¤ U Ò *ÒUïj ·j X Òò ò „ •• •A AA ÄÄ
ÀÀÀÀÀ§§ÀÀÀ ÀU UX ÒÒ*˜˜*XX*˜ *ÒU¤j ·j XÒòò„••ÀÀÀªªe
À ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ Àª ªU XÒ*˜˜˜˜˜˜˜ *ÒU¤ ··j XÒòò„•Àjªªªª·
ÀÀª ÀÀªª ÀÀÀª ÀÀ ªª e§ U Ò *˜ ˜˜ ˜˜ ˜˜ *ÒU¤ ·j ï X Òò ò „ ÀÀªj ÀÀ Àª
§ee Àªe§eªªeªª ee §§ UXÒ*˜˜˜˜˜˜ *ÒU¤j(ïXÒòòÀÀªªÀòò¤ À
§§ ee§§eªe§eª §§ U UXÒ*˜˜˜˜˜˜ *ÒU¤ ((ïXÒò |ÀÀª Àò Ëòò¤
§ §§ §§e §§§§ § UU XÒ*˜˜˜˜˜ *ÒUï((ïXÒò |Àª·òËËò Ëò
BBB __§§§__§ § BB BUUXÒ*˜˜˜˜ *ÒUï((ïXÒò |À·ªòËËò Ëò
§§BB BBB__kk___ BB B§ §§UXÒÒ**˜˜ *ÒUï((j XÒò |ÀªªòËËò Ëò
20 U§§§ BBBBBk §§§§ §§ §§ §ÒUU XÒ Ò* *˜ *ÒUï (j j X Òò |À Àj j Ë Ëò òò
UUUU§ §B§§§§§UUU §U XX ÒÒ Ò·jj j Ò *˜ *ÒUïj ·j X Òò ò | Àj ·j Ëò òj
UXÒUU §U §§UUUXXX ÒÒ ÒÒ ÒÒ····j ÒÒ**ÒU¤j ·j XÒò Ë|ÀÀ··jòò·
UXÒÒ §U U¤ ¤ X Xj ·Ò Ò* *U UU ··UU ·j Ò* *ÒU¤ ··j X Òò Ëò |j ··j¤ j ·
UUX §X¤¤ jj j · ·j ** ˜* Uj · U ·j Ò* *ÒU¤ ··j X Òò ËËòj jj j¤ ¤j
UÒÒ ÒÒ Ò¤ ¤j ··j * *˜ ˜˜ Ujj ·j Ò* *ÒU¤ jj ï X Òò ËËòò òj j¤ jj
UXÒ ÒÒ**¤¤jj ** ˜˜ ˜˜ X · ·j ÒÒ *ÒU¤ j ï ï X Òò ËËòòjj j òjj
UXÒ ªª ª * *¤ ¤ * *ª ˜˜ ˜˜ X ·j j U U Ò ÒÒU¤ ïï ï X Xò ËËòj jj Ëò Ëj
Страница 2 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
10 20 30 40 50

B
§§
§§§B
§§§BB
ï裏BB
(ïïBBBB
j((ïBBB
40 jj((jBB
j·((j
··((j_BBB
ï·ïïj___BB§
ï__BBBBB__B§
_BBB§§§§B__B§§
BB§§§BB§§§BBB§BB
Ò§§ÒXXXB§§§§BB§BB
****ÒÒXBB§BB§§§§§B
˜˜˜˜***XBBXXBB§§BBB§
30 XÒÒ*˜˜˜*ÒÒÒXXBBBUB§§§
ï襤 *˜˜˜˜***ÒXXUUBB§§§
(ï襤 *˜˜˜˜˜˜ *ÒÒXXU BB§B
·( (j ¤¤ *˜ ** ÒÒ ÒX XU UU U B B¤
·( ( ·jj ï * ÒX XX XX X¤ ¤ ï ï襤 ¤
·( ···(襤¤ ïïï襤jj (((j¤
·( ··((ï¤D ÀÀÀï((j ··((ïj¤U
··(((ïïD ÀÀªÀÀïï·jj ïï ÒÒXUU
ïj ·( (ïDD ªª ª §DD ·j ÒÒ ÒÒ ** ÒXUU
ïj jj ¤¤ DD ªª §§ §D ÒÒ **˜˜ ˜˜ *Ò XX
20 ªª ªª ªªDD ÀÀ §§ §D D Ò *˜ ˜˜ *Ò XX X
˜˜˜˜˜˜ªªªª ÀÀÀÀD ÒÒÒXXXkk
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªÀÀXXkkkkkU
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªkkkUUXUU BB §§
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªªUU XXXU BB§§§§§
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªUÒXXXU BB B§§§§§§
ªªªªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªª ÒÒÒÒXUUB BB B B§§§BBB§
BBUUUUªªª˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ªªÒÒ**XUU B§ BB BB§BB¤¤¤¤
§BBXXXUUUªªª˜˜˜˜˜˜˜ÒªÒÒ*˜*XX U§ §B BB §§ B¤ ¤j j¤ ¤
§§BBÒÒXXXUUUªªª˜˜˜˜ÒÀÀÒÒ*˜ ** XU §§ §§ BBjj ·· ·j ¤¤
10 §§§BBÒÒÒÒXXUUUªªª˜ ÒÒUÀÀÒÒ*˜˜ *X U B §B¤¤ j · ·j j · ··j
D §§§§BBÒÒÒÒXXUUUªª ÒUUXªª ÒÒ*˜ ˜* XX B¤ ¤j ··j j j · ·j
DDDD §§BBBÒÒÒÒXXUUªªU XÒ*eªÒ** ˜* XX¤¤j ·jj jj ·j
¤¤DDD §§§BBBÒÒÒÒU ÀÀUXÒ**˜eª Ò* ˜˜ *X¤j ··j ¤ ··j
¤¤¤(DD §§§§BBÒÒÒU ÀÀªÒ**˜˜˜eªÒ *˜ *X¤j ·j ¤j ·j
kk(((DD §§§§§BÒÒXUÀÀe *˜˜˜˜˜eª ª* *X¤jjj¤¤ ¤ · ·j
kkk¤¤j¤ §§§§§§BÒÒXUªªe˜˜˜eeee XÒ *X¤¤jjj¤¤ ¤j ·j
XXXkk¤j¤ §§§§§§BBÒXUªªe˜˜eXXX Ò* *X¤¤¤jjj¤ ¤j ·j
XXXXkk¤¤ §§DDDD §BBÒXUªªe˜eXÒÒ ** *X ¤¤¤¤¤¤ ¤j ·j
|òòò XXkk((((DDD §BBÒXUªªeeÒÒ* *˜ *X ¤¤ À¤ ¤j ·j
òò ËËòXXkk((((DD §§BÒÒXUªeªª Ò* ˜˜ *X ÀÀÀ ¤j ·j
„„„ËËò XXXkk¤j¤¤ §§BÒÒ*XXªªªª* *˜ *X ÀÀÀªÀª§ ¤j ·j
•• •„ ËËò X XXkk¤j ïï §¤ ¤¤ Ò* ÒÒ ÒÒ ÒÒ *˜ ˜X§§ªªeªee§ ¤j ·j
A •••„ËËò XXXXkï(襤jj¤ ÒÒ***** ˜˜ *X§§§e §§§§§ ¤j ·j
AA •••„ËËòXXkï((¤¤jj((ï ÒÒ**˜˜ ˜˜ *X ÀÀ§§ÀÀÀ ¤ · ·j
AÄÄ••„„ËòXXkï((¤¤¤ ï(((ïÒ*˜˜˜ ˜˜ *XÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ¤j ·j
AA ÄÄ ••„ËòXXkï((¤ XXïï((ïÒ*˜˜˜ ˜* Xª ÀÀÀÀÀÀÀÀÀª ¤j ·j
ÄÄ ÄÄ „• „Ëò Xkï (( ï X XÒ X¤ ¤ ( ï Ò *˜ ˜˜ *X §eªª Àª ÀÀªÀªee¤jjj
A Ä ÄÄ „„ „Ëò Xkï (( ï X Ò* X¤ ¤¤ ï Ò *˜ ˜˜ *Ò X§ §e ªe ª Àªª e § §¤ jj
10 ÄÄÄÄ •„„ËòXk¤j(ïXÒ*ÒX¤¤ Ò*˜˜˜˜ *Ò XU §§eeeªee §§¤jjj
AÄÄ•••„ËòXk¤jj ïXÒ**ÒXX*˜˜˜˜* *Ò XU À§ §§ee §§ §¤ ¤j j
ªª ee •• „Ëò Xk¤ ·j ¤ X Ò*˜ * **˜˜ ˜˜ ˜ * ÒX UU ÀÀÀÀ§§ÀÀÀÀ¤¤j
ªª ·ee•„ËòXk¤ ··¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜˜˜ *Ò XU ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ À¤
ÀÀª·ªe „ËòXk¤j ·¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜˜˜ *X U§ eª Àª ÀÀÀÀÀª ÀÀªªe
ò¤ ÀÀªªeËòXkïj ·¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜˜*ÒX Uk §eªeªª ÀÀªª Àªee §§
òò¤ ÀÀªeËòXkï(j¤ XÒ*˜˜˜˜˜˜ **ÒX Uk k§e§eeªªeeee§§§
ò Ëò¤ Àj e Ëò Xkï ((¤ X Ò*˜˜ ˜˜ ˜ * *Ò XU kk §§§§ee§§§§§
òËò¤jªªËòXkï((ïXÒ*˜˜˜˜ **ÒXUk BB _§§k __§§ BB
òËò¤ ÀÀªËòXkï((ïXÒ*˜˜˜*ÒXUUkB B§ BBB___kk___BBB§§
20 òò òj j Àª Ëò Xk¤ (( ï X Ò*˜˜ *Ò Xj j k kU §§ §§§BB§§§§BB§§§§U
òòj ·j À ËËò Xk¤ j ( ï X Ò*˜ * ÒXj · ·j UU §§ U§§UU§§UUU §§§U §U X
òò ·· ÀÀ ËËò Xk¤ jj ï X Ò*˜ * Xj ··U ·j U §U XUUU XXXXXXUU §U XXX
¤j ··j ò ËËò Xk¤ j ·¤ X Ò*˜ * Xj ·U U jU XX ÒXXX¤j XXj ·XU §X*X
¤¤ jj j ò ËËò Xk¤ ··¤ X Ò* *Ò Xj ·U jj UX ÒÒ *¤ ¤j jj ··j * ** *X
¤j jj Ëò ËËò Xkïj ·¤ X Ò* *Ò Xj · j UX Ò* **¤¤ j · ·j **˜˜ *X
òj jj j ò ËËò Xkï ( ·¤ X Ò* *Ò Xj ·· UX Ò* *ª *¤ ¤j j *ª˜ ª˜ *X
òËj ËËò ËËòXkï((¤ XÒ*ÒXX j·· UX Òªªªª*¤¤ *ªªª˜˜ *X
Страница 3 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
50 40 30 20 10
U ÒÒ ÒÒ Ò¤ ¤j ··j * *˜ ˜˜Ujj ·j Ò* *Ò U¤jj ïX Òò ËË òòòjj¤jj
U XÒ ÒÒ**¤¤jj ** ˜˜ ˜˜X · ·j ÒÒ *Ò U¤jï ïX Òò ËË òòjjjòjj
U XÒ ªª ª * *¤ ¤ * *ª ˜˜ ˜˜X ·j j U UÒ ÒÒ U¤ ïï ïX Xò ËË òj jj Ëò Ëj
U XÒ Òeªªª***ªª ªª ª˜Ò ·jj UU UU UBBB ïX Xò ËË òËËËËò ËË
U XÒ Òeeeª**ªªe e˜ ˜*Ò jj B_ _U UB BBBB B§ Xò ËË òËËËËò ËË
30 n U UX Ò**e ***ee˜ ˜˜ *Òjjj BBB__ __ BB §§§§ §§ §ò òò òËËËËò ËË
n _ __ UU XÒ*****˜˜* ** ÒBjj BB§§§B BB B§ §§§§ §§ §§ òò òòòòòòòò
n § BB B_ _U UUXXXX***X XX BBBBBBBBBB B§ §§ §BBB B§ §§ BB BBB§§§§§
n n§ §§ §§ BB __ _UUUUUUUUU UB BB§§§§§§§§ §§ BB BBB§ §§ §B BÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀ
n n§§ §§ §B §B B_ _j jj jj ·· ·· ·B B§§§§§§§§B BB B§ §§§§ §§ BB BÀ Àªªªªªªª
nn§ n§ §§ §§ BB __jj §§§§§§ §B BBB§§BBBBB §§ §§ §§§§ BB BB §B ÀÀªeeeee
nn§ §§ §§ §B B§ §§§§§§§§§§ §§ §BBBBB§§§§ §§ §§ §§§§ §B §§ §§ BÀÀªªªee
n n §n §§ §§ §§ §§§§§§§§§§ §§ §§§§BBBBB§ §§ §§ §§§§ §B B§ §§ §§ÀÀÀÀÀÀ
§ §n nn §§ §§§§n§§§§§ §§ §§§§§§§§§§ §§ §§ §§§B BB §§ §§ §§§§§§§§
n n n nn n§ nn §§§nn§n§ §§ §§§n §§§§§§ §§ n§ §BBB §§ §§ §§ §§§§§§§§
40 n nn nnnnnnnnnn §n nnn§§n §nn§ nn nn §§§§ §n §§ §§ §§§§§§n§
n n n n n n n n n n nnnnnn §n nn n§ nnnn n§ §§ n§ nnn§nn§§
n nn n n n n nnnn nn nn nn n§ §n nnn nn§
n nn n n n n n nn §n n n nn
n n n nn n n n n n
n n n n
n n
Страница 4 "Пряничное чаепитие" Екатерина Серёгина
10 20 30 40 50
¤jjj Ëò ËË òX kïj ·¤ X Ò* * Ò Xj · j U X Ò* **¤¤ j · ·j ** ˜˜ * X
òjjjjò ËË òX kï(·¤ X Ò* * Ò Xj ·· U X Ò* *ª *¤ ¤j j * ª˜ ª˜ * X
òËj ËËò ËË òX kï((¤X Ò* Ò X X j·· U X Òªªªª*¤¤ *ª ªª ˜˜ * X
òËËËËò ËË òX kïï(ïX Ò* Ò X j ·· U X eeeeªª**ªª ee ˜˜ * X
òËËËËò ËË òX kïïïïX XÒ Ò X _B j · ·j U X ÒÒÒeeÒ***e ˜˜ ˜* Ò X
30 ò Ë Ë Ë Ë ò Ëò òX k_____ BX X _ _BBB jj U U XÒÒÒÒÒÒ*˜˜ ˜˜ *Ò X
òòòòòò òò òX __BBBB BB B _ ___BBB U UXÒÒÒÒÒÒ*˜ ** ÒX
§§§§BB BB B_ _BB§§§ §§ B B BB___BBB B UUXXXX*** ÒÒ X
ÀÀÀÀÀÀ ÀB BB BB§§§§ §§ § § §§§§§BBB BB Bj jj jj jj jj ··
ªªªªªª À§ §B BBB§§§ §B B B §§§§§§§§ §B BBjjjj ···· · n n
eeeeªÀ §§ §§ BB§§§§ §§ § B BBB§§BBB BB §§§§§§§§§§ §§ §§ n
ªeeªÀ§ §§ §B B§§BBB BB § § §BBBBB§§ §§ BBBBBB§§§§ §§ §n §§nn
ÀÀÀÀ§§ §§ §§ B§§§§§ §B B B B§§§§§§B BB BB§§§§§§§§ §§ n§ §§§n n
§§§§§§ §§ §§ BB§§§§ §§ B B BBBB§§BB B§ §§§§§§§§§§ §n n§ nnn n
§§§§§§ §§ §§ §BB§§§ §§ § § §§BBBB§§ §§ §§§§§§§§§§ §§ §n nn n
40 § n § § § n §n n§ §§§§§§ §§ § § §§§§§§§§ §§ §§§§nnn§§n §n nn n
n§§nn§ nn §n n§§§§§ §§ § § §§§§§§§§ §§ §n §§§n §nnn n n n
nn §n n nn n §nnn n nn n § n§§§§§§§ §n n§§nn§n n
nn n n n n n nnn§§nnn nn §nnnnn n n n
n nn n n n n nn n n n n
n n n nn n n n
n n n n n n
n
«Пряничное чаепитие»
Дизайнер Серёгина Екатерина

https://vk.com/seryogina_ekaterina

Любые изменения в ключе, а также использование мулине других производителей может привести к
некачественному результату. Спасибо, что обратились. Ровных крестиков!

Рекомендуемая основа: канва Аида 16каунта или соответствующая ткань равномерного плетения (32ct).
Цвет основы – не белый, более насыщенные оттенки (бежевый, серый, в горошек).

Размер в крестиках (без припусков на "воздух" и подворот): 105 x 94


Размер в см: http://skolko-krestikov.ru/calculate/
Мулине: DMC
Крест выполняется в 2 нити
Символ No. Символ No. Символ No.
151 k 437 A 676
712 U 738 Ò 739
Ä 745 D 762 e 772
¤ 817 818 Ë 899
ï 951 À 989 · 3706
( 3770 j 3801 | 3831
ò 3832 _ 3841 B 3841+BLANC
* 712+739 X 738+739 ª 772+989
§ BLANC

Полукрест выполняется в 2 нити

Символ No. Символ No.


/ 3841+BLANC n BLANC

Бэкстич

Символ Слож. No Символ Слож. No


2 817 1 817
1 3799 2 3799
2 BLANC 1 BLANC