Вы находитесь на странице: 1из 1

1. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ.......................................................................................................................................... .

6
1.1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ИЗВОРА РИЗИКА.................................................................................................... 9
1.2. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ............................................................................................................................. 11
1.3. ВРСТЕ ОТПАДА................................................................................................................................................ 21
1.4. РАДНО ВРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА.................................................................................................................... 24

2. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА.................................................................................................................................. 25
2.1. ОПРЕМЉЕНОСТ ПОСТРОЈЕЊА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА ЉУДИ........................................................................................................................... 26

3. ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ ЛОКАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА............................................27


3.1. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ...................................................................................................................................... 27
3.2. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ..................................................................................................................... 27
3.3. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА................................................................................................... 27
3.4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ............................................................................................................................. 27
3.5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ И ОГРАДА.................................................................................................... 27

4. РАД ПОСТРОЈЕЊА - ТЕХНОЛОГИЈА РАДА......................................................................................... 28


4.1.ПОТЕНЦИЈАЛНО ПРОЦУРИВАЊЕ И ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.........................28
4.2.ПРИЈЕМ ОТПАДА ............................................................................................................................................. 28
4.3. ПРОЦЕДУРЕ КОНТРОЛЕ.............................................................................................................................. 29
4.4. ПРОЦЕС ТРЕТМАНА ОПАСНОГ ОТПАДА.............................................................................................. 29
4.5. УЗОРКОВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА.......................................................................................... 29
4.6. СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА....................................................................................... 29
4.7. СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА.................................................................................................... 29

5. КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊА........................................................................................................................... 30
5.1.МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О САСТАВУ ОТПАДА..............................................................30
5.2.МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ЕМИСИЈИ ГАСОВА..............................................................30
5.3.МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНИХ ВОДА....................................31
5.4.МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ ПОДЗЕМНИХ ВОДА................................31
5.5.МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ ЗЕМЉИШТА..............................................31
5.6.МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О МЕТЕРОЛОШКИМ УСЛОВИМА....................................31

6. УПРАВЉАЊЕ И МОНИТОРИНГ УСЛОВА У ПОСТРОЈЕЊУ ..........................................................32


6.1.КОНТРОЛА , МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА.....32
6.2.КОНТРОЛА НЕПРИЈАТНИХ МИРИСА..................................................................................................... 32
6.3.КОНТРОЛА МОНИТОРИНГА БУКЕ.......................................................................................................... 32

7. ДОКУМЕНТА О ЛОКАЦИЈИ................................................................................................................... .33

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ............................................................................................... .34