Вы находитесь на странице: 1из 6

LL nr1. APARATURA DE MĂSURAT.

NOȚIUNI GENERALE

Scopul lucrării: Studiați construcția, principiul de funcționare, caracteristicile metrologice


ale aparaturii metrologice, însușiți metodele de măsurare a rezistivotății interioare și metode
de lărgire ale limitelor de măsurare.
1. Aparatura studiată
 voltmetru Д5082; Предназначен для измерения напряжения в цепях
постоянного и переменного тока, а также для поверки менее точных приборов.
Габариты не более (205±1,45)х(290±1,6)х(135±2,0) мм. Класс точности 0,2.
ampermetru Э378; допускают основную погрешность измерений, не
превышающую ±1,5% конечного значения шкалы. Для приборов с перегрузочной
шкалой в области перегрузок основная погрешность не превышает ±6% разности
конечных значений перегрузочной шкалы и диапазона измерений. Амперметры
Э378 и вольтметры Э378 под влиянием различных факторов допускают следующие
погрешности в измерениях: - под влиянием внешних магнитных полей
напряженностью 400А/м - ±2,5%; - при отклонении прибора на 45° от вертикального
положения в любом направлении - не более ±1,5%; - при отклонении частоты от
номинальной на ±10% - не более ±1,5%.
 multimetru Щ4313; Технические характеристики приборов мультиметры
цифровые Щ4313: Диапазоны измерений: - сила постоянного тока - 0,2мА, 2мА,
20мА, 10А; - сила переменного тока - 0,2мА, 2мА, 20мА, 200мА, 10А; - напряжение
постоянного тока - 0,2В, 2В, 20В, 200В, 1000В; - напряжение переменного тока -
0,2В, 2В, 20В, 200В, 750В; - сопротивление постоянному току - 0,2 кОм, 2 кОм, 20
кОм и 0,2 МОм, 2 МОм, 20 МОм; Входное сопротивление прибора мультиметр
цифровой Щ4313: - до 0,2В - 20 МОм; - от 2В и выше - 1 МОм; Частотный диапазон -
45Гц-20000Гц; Основная погрешность: - сила постоянного тока - ±(0,4+0,2(Хк/Х)-1)%-
±(2,0+1,0(Хк/Х)-1)%; - сила переменного тока - ±(1,0+0,5(Хк/Х)-1)%-±(1,5+0,6(Хк/Х)-
1)%; - напряжение постоянного тока - ±(0,25+0,1(Хк/Х)-1)%;
 miliampermetru М367

2. Mersul lucrării
2.1 Studierea semnelor scalelor de măsurare ale dispozitivelor din sisteme diferite (p.1).
Tabelul 1 Rezultatele se vor prezenta pentru fiecare dispozitiv din p.1 în tabelul 1.
Denumirea Caracteristica Simbol, semn Sens, valoarea
dispozitivului
electronic
Principiul de funcționare Instrument fieromagnetic cu
Voltmetru fier mobil
Э365-1
Natura curentului (alternativ, Curent alternativ monofazat
continue)
Categoria de precizie 1,5 Clasa se referă la erorile
exprimate in procente
Poziția de lucru Cu cdran vertical

Tensiune de încercare Temsiunea de incercare până

1
la 2 kV

Denumirea Caracteristica Simbol, semn Sens, valoarea


dispozitivului
electronic
Principiul de funcționare - -
Multimetru
Natura curentului (alternativ, Curent alternativ și continuu
Щ4300
continue)
Categoria de precizie - -

Poziția de lucru - -

Tensiune de încercare Temsiunea de incercare până


la 3 kV

Denumirea Caracteristica Simbol, semn Sens, valoarea


dispozitivului
electronic
Ampermetru Principiul de funcționare Instrument magnetoelctric
M362 cu cadrul mobil
Natura curentului (alternativ, Curent continuu
continue)
Categoria de precizie 1,5 Clasa se referă la erorile
exprimate in procente
Poziția de lucru Cu cadran vertical și
încăpere uscată
Tensiune de încercare Temsiunea de incercare până
la 2 kV

Denumirea Caracteristica Simbol, semn Sens, valoarea


dispozitivului
electronic
Principiul de funcționare Instrument fieromagnetic
Voltmetru
Д5082 Natura curentului (alternativ, Curent continu și alternativ
continue)
Categoria de precizie 0,2 Clasa se referă la erorile
exprimate in procente

2
Poziția de lucru Cu cadran înclinat față de
orizontal
Tensiune de încercare Temsiunea de incercare
peste 500 V

2.1.2 Precizia și sensibiilitatea valorilor Ampermetrului M362


4A/20 diviziuni=0,2
1/0,2[A/d]=5d/A

2.2 Voltmetru
2.2.1 Măsurarea rezistivității interioare a voltmetrului
În calitate de voltmetru se va utiliza milivoltmetru М381 care măsoară în limite de
500mV. Se vor utiliza și sursa de alimentare a curentului continuu Б5-44А (care se
erglează) și dispozitivul digital Щ4300 în regimul de măsurare a curentului continuu în
limitele de 20 mA.
Stabiliți pe milivoltmetru tensiunea maximă (500mV). Tensiunea se stabilește prin
reglarea tensiunii sursei de alimentare. Valoarea curentului se va ridica de pe
miliampermetru. Procedura se va repeta de 5 ori, se va calcula valoarea medie aritmetică
a intensității curentului, apoi folosind legea lui Ohm se va calcula valoarea rezistivității
interioare a milivoltmetrului. Rezultatele s4e vor prezenta sub forma tabelară.

Figura 1 Schema
electrică pentru măsurarea
rezistivității interioare a
voltmetrului

2.2.2 Calculul
rezistivității
suplimentare
Pentru lărgirea limitelor de măsurare ale voltmetrului, în schema de măsurare se va
conecta în serie cu voltmetru o rezistență suplimentară.

Figura 2 Schema de conectare a rezistenței suplimentare

unde: Rv – rezistivitatea interioară a voltmetrului (din p. 2.2.1)


Rд – rezistivitatea suplimentară (trebuie calculate)
Rд = Rv(n - 1) (1)
n - коэффициент расширения пределов измерения

3
U
n (2)
Uv
unde U – tensiunea măsurată;
 UV – tensiunea maxim admisibilă a voltmetrului

2.2.3 Sarcina: Lărgiți limita de măsurare a tensiunii până la 3 volți (cu


milivoltmetrul acesta)

Tabelul 2

Nr. de măsurari I,mA U,mV


1 4,94 500
2 4,96 500
3 4,93 500
4 4,93 500
5 4,92 500

Calculăm curentul mediu


Imed=(I1+I2+I3+I4+I5)/2=(4,94+4,96+4,93+4,93+4,92)/5=4,936 mA
Calculăm rezistența de intrare
Rint=U/Imed
Rint=500V/4,92mA=101,5Ω

Tabelul 3

Nr. de măsurari U,mV I,mA


1 0,128 300
2 0,129 300
3 0,128 300
4 0,127 300
5 0,128 300

Calculăm valoarea medie a tensiunii


Umed=(U1+U2+U3+U4+U5)/5=0,128Mv
Calculăm rezistența șuntului
Rș=Umed/I= 0,128/300=0,000426mΩ

2.3 Ampermetru
2.3.1 Calculul rezistivității interioare a ampermetrului
Este necesar de determinat, prin metoda indirectă, rezistivitatea interioară a
miliampermetrului М367 cu limita de măsurare de 300mA.

4
Pentru măsurări se vor utiliza sursa de alimentare a curentului continuu Б5-44А,
voltmetru В7-27А/1 şi reostat R. Se va stabili pe sursa de alimentare a curentului o
tensiune oarecare (de exemplu, 1 volt). Cu ajutorul reostatului se stabileşte valoarea
maximă a curentului în rețea (300 mA) care se citește pa miliampermetru. Cădere de
tensiune pe miliampermetru se citeşte de pe voltmetru, la limita de măsurare de 1 volt.
Procedura se va repeta de 5 ori, se va calcula media aritmetică a valorii tensiunii şi,
folosind legea lui Ohm, se va calcula rezistivitatea interioară a miliampermetrului.
Rezultatele se vor prezenta sub forma tabelară.

Figura 3 Schema de măsurare a rezistivităţii interioare a ampermetrului

2.3.2 Calculul ţuntului universal pentru ampermetru


Pentru lărgirea limitelor de măsurare a ampermetrului se foloseşte şuntul.

Figura 4 Schema de conectare a şuntului


unde: RШ – rezistența șuntului;
Ra
Rш  (3)
m 1
  Ra– rezistența ampermetrului (din p.2.3.1);
m – coeficientul de lărgire a limitelor de măsurare a intensității cuntului cu ajutorul
ampermetrului.
I
m (4)
Ia
unde I – intensitatea curentului măsurat;
 Ia – curentul maxim admisibil al ampermetrului.
3.Concluzie:

5
In lucrarea data am studiat construcția, principiul de funcționare, caracteristicile
metrologice ale aparaturii metrologice, am insusit metodele de măsurare a rezistivității
interioare și metode de lărgire ale limitelor de măsurare.

Оценить