Вы находитесь на странице: 1из 6

Tabelul A1.

Resursele şi utilizările Produsului Intern Brut în trimestrul II 2020


Производство и использование валового внутреннего продукта во II квартале 2020

Preţuri curente, Indicii volumului Contribuţia la Contribuţia la


mii. lei fizic - în % faţă de formarea PIB creşterea/
Текущие цены, trimestrul II 2019 Структура descreşterea PIB
тыс. лей Индексы ВВП (+/-)
физического % Степень
объема в % ко II влияния на ВВП
кварталу 2019 (+/-)
%

RESURSE / РЕСУРСЫ
Valoarea adăugată brută - total 39,225,726 87.4 87.9 -10.9 Валовая добавленная стоимость - всего
A Agricultură, silvicultură şi pescuit 3,075,994 94.8 6.9 -0.3 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Добыча полезных ископаемых; oбрабатывающая промышленность;
Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом,
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia горячей водой; кондиционирование воздуха; водоснабжение; очистка
B,C,D,E apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 6,559,683 88.3 14.7 -1.7 и обработка отходов и восстановительные работы
F Construcţii 5,925,559 93.1 13.3 -0.9 Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт
autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activități de автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение;
G,H,I cazare și alimentație publică 8,051,022 78.6 18.0 -4.2 деятельность по размещению и общественному питанию
J Informaţii şi comunicaţii 2,271,316 93.1 5.1 -0.3 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 1,919,253 98.9 4.3 0.0 Финансовая деятельность и страхование
L Tranzacţii imobiliare 3,535,234 92.8 7.9 -0.5 Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность;
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii административная деятельность и дополнительные услуги в данной
M,N administrative şi activităţi de servicii suport 1,315,983 68.9 2.9 -1.1 области
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; Государственное управление и оборона; обязательное социальное
O,P,Q sănătate şi asistenţă socială 5,627,536 88.9 12.6 -1.3 страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги
Arta, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii;
activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de personal Искусство, развлечение и отдых; предоставление прочих видов услуг;
casnic; activităţi ale gospodăriilor casnice de producere de bunuri şi деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
R,S,T servicii destinate consumului propriu 944,145 78.9 2.1 -0.5 и производящих товары и услуги для собственного потребления
Impozite nete pe produs (impozite minus subvenții) 5,403,767 77.3 12.1 -3.2 Чистые налоги на продукты (налоги минус субсидии)
din care: impozite pe produs 5,720,649 82.0 12.8 -2.5 из них: налоги на продукты
PRODUSUL INTERN BRUT 44,629,493 86.0 100.0 -14.0 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
UTILIZĂRI / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Consumul final - total 42,236,186 84.5 94.6 -15.0 Конечное потребление - всего
Consumul final al gospodăriilor populaţiei 34,058,975 83.0 76.3 -13.6 Конечное потребление домашних хозяйств
Consumul final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ Конечное потребление государственного управления и
în serviciul gospodăriilor populaţiei 8,177,211 91.6 18.3 -1.4 некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
Formarea brută de capital 10,587,912 x 23.7 -8.5 Валовое накопление капитала
Formarea brută de capital fix 12,752,740 84.4 28.6 -4.8 Валовое накопление основного капитала
Variaţia stocurilor -2,164,828 x -4.9 -3.7 Изменение запасов
Exportul net de bunuri şi servicii -8,194,605 x -18.4 9.5 Чистый экспорт товаров и услуг
Exportul de bunuri şi servicii 11,771,009 75.8 26.4 -7.4 Экспорт товаров и услуг
Importul de bunuri şi servicii (-) 19,965,614 70.8 44.7 -16.9 Импорт товаров и услуг (-)

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
Tabelul A2. Resursele şi utilizările Produsului Intern Brut în semestrul I 2020
Производство и использование валового внутреннего продукта в I полугодии 2020

Preţuri curente, Indicii volumului Contribuţia la Contribuţia la


mii. lei fizic - în % faţă de formarea PIB creşterea/
Текущие цены, semestrul I 2019 Структура descreşterea PIB
тыс. лей Индексы ВВП (+/-)
физического % Степень
объема в % к I влияния на ВВП
полугодию 2019 (+/-)
%

RESURSE / РЕСУРСЫ
Valoarea adăugată brută - total 76,513,449 93.7 86.6 -5.5 Валовая добавленная стоимость - всего
A Agricultură, silvicultură şi pescuit 4,220,157 97.1 4.8 -0.1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Добыча полезных ископаемых; oбрабатывающая промышленность;


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом,
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia горячей водой; кондиционирование воздуха; водоснабжение; очистка
B,C,D,E apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 13,305,739 93.2 15.1 -1.0 и обработка отходов и восстановительные работы
F Construcţii 8,920,977 97.8 10.1 -0.2 Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт
autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activități de автотранспортных средств и мотоциклов; транспорт и хранение;
G,H,I cazare și alimentație publică 16,823,614 89.3 19.0 -2.1 деятельность по размещению и общественному питанию
J Informaţii şi comunicaţii 5,256,301 100.0 6.0 0.0 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 3,911,086 100.8 4.4 0.0 Финансовая деятельность и страхование
L Tranzacţii imobiliare 7,360,985 96.5 8.3 -0.3 Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность;
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii административная деятельность и дополнительные услуги в данной
M,N administrative şi activităţi de servicii suport 2,912,466 81.4 3.3 -0.7 области
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; Государственное управление и оборона; обязательное социальное
O,P,Q sănătate şi asistenţă socială 11,596,151 93.8 13.1 -0.8 страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги
Arta, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii;
activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de personal Искусство, развлечение и отдых; предоставление прочих видов услуг;
casnic; activităţi ale gospodăriilor casnice de producere de bunuri şi деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
R,S,T servicii destinate consumului propriu 2,205,972 91.8 2.5 -0.2 и производящих товары и услуги для собственного потребления
Impozite nete pe produs (impozite minus subvenții) 11,801,372 87.5 13.4 -1.8 Чистые налоги на продукты (налоги минус субсидии)
din care: impozite pe produs 12,409,790 92.0 14.1 -1.1 из них: налоги на продукты
PRODUSUL INTERN BRUT 88,314,820 92.8 100.0 -7.2 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
UTILIZĂRI / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Consumul final - total 87,462,726 91.3 99.0 -8.8 Конечное потребление - всего
Consumul final al gospodăriilor populaţiei 71,129,574 90.3 80.5 -8.1 Конечное потребление домашних хозяйств
Consumul final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ Конечное потребление государственного управления и
în serviciul gospodăriilor populaţiei 16,333,152 95.9 18.5 -0.7 некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
Formarea brută de capital 20,252,101 x 22.9 -1.5 Валовое накопление капитала
Formarea brută de capital fix 22,004,872 93.6 24.9 -1.7 Валовое накопление основного капитала
Variaţia stocurilor -1,752,771 x -2.0 0.2 Изменение запасов
Exportul net de bunuri şi servicii -19,400,007 x -22.0 3.1 Чистый экспорт товаров и услуг
Exportul de bunuri şi servicii 27,146,300 84.4 30.7 -5.4 Экспорт товаров и услуг
Importul de bunuri şi servicii (-) 46,546,307 85.9 52.7 -8.5 Импорт товаров и услуг (-)

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
Tabelul A3. Produsul Intern Brut pe resurse în trimestrul II 2020
Произведённый Валовый Внутренний Продукт во II квартале 2020

Preţuri curente, Preţurile medii ale Indicii volumului fizic -


mii lei anului 2019, mii lei în % faţă de
Tекущие цены, Cредние цены 2019 trimestrul II 2019
тыс.лей года, тыс.лей Индексы физического
объема в % ко II
кварталу 2019

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 3,075,994 2,594,942 94.8 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Industria extractivă 134,297 132,883 87.0 Добыча полезных ископаемых
C Industria prelucrătoare 5,141,086 4,915,747 85.7 Обрабатывающая промышленность
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией,
D şi aer condiţionat 863,279 930,311 102.9 газом, горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
E decontaminare 421,022 413,561 92.9 восстановительные работы
F Construcţii 5,925,559 5,877,074 93.1 Строительство
Оптовая и розничная торговля; техническое
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea обслуживание и ремонт автотранспортных средств и
G autovehiculelor şi a motocicletelor 5,958,676 5,582,390 84.6 мотоциклов
H Transport şi depozitare 1,872,531 1,881,953 74.1 Транспорт и хранение
Деятельность по размещению и общественному
I Activități de cazare și alimentație publică 219,816 208,285 33.8 питанию
J Informaţii şi comunicaţii 2,271,316 2,169,346 93.1 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 1,919,253 1,826,177 98.9 Финансовая деятельность и страхование
L Tranzacţii imobiliare 3,535,234 3,406,671 92.8 Операции с недвижимым
Профессиональная, имуществом
научная и техническая
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 828,525 776,205 69.6 деятельность
Административная деятельность и дополнительные
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 487,458 441,995 67.9 услуги в данной области
Государственное управление и оборона; обязательное
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii 1,752,848 1,619,030 94.6 социальное страхование
P Învăţământ 1,916,144 1,781,407 82.4 Образование
Q Sănătate şi asistenţă socială 1,958,544 1,692,027 91.2 Здравоохранение и социальные услуги
R Arta, activități de recreere și de agrement 222,891 207,190 54.2 Искусство, развлечения и отдых
S Alte activităţi de servicii 692,029 634,424 100.8 Предоставление прочих видов услуг
Activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de personal Деятельность домашних хозяйств, нанимающих
casnic; activităţi ale gospodăriilor casnice de producere de bunuri şi домашнюю прислугу и производящих товары и услуги
T servicii destinate consumului propriu 29,226 28,840 31.6 для собственного потребления
Valoarea adăugată brută 39,225,726 37,120,460 87.4 Валовая добавленная стоимость
Impozite nete pe produs (impozite minus subvenții) 5,403,767 5,361,577 77.3 Чистые налоги на продукты (налоги минус субсидии)
PRODUSUL INTERN BRUT 44,629,493 42,482,036 86.0 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
Tabelul A4. Volumul Producției în trimestrul II 2020
Валовый Выпуск во II квартале 2020

Preţuri curente, Preţurile medii ale anului Indicii volumului fizic - în


mii lei 2019, mii lei % faţă de
Tекущие цены, тыс.лей Cредние цены 2019 года, trimestrul II 2019
тыс.лей Индексы физического
объема в % ко II
кварталу 2019

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 4,980,000 4,169,921 94.7 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Industria extractivă 247,835 245,625 86.8 Добыча полезных ископаемых
C Industria prelucrătoare 15,076,498 14,441,090 85.0 Обрабатывающая промышленность
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией,
D caldă şi aer condiţionat 1,827,799 2,031,247 105.0 газом, горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
E decontaminare 910,380 898,350 92.7 восстановительные работы
F Construcţii 13,237,938 13,211,515 93.1 Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание
G autovehiculelor şi a motocicletelor 9,151,227 8,680,241 84.5 и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
H Transport şi depozitare 3,842,986 3,928,667 73.2 Транспорт и хранение
I Activități de cazare și alimentație publică 396,440 380,996 33.4 Деятельность по размещению и общественному питанию
J Informaţii şi comunicaţii 3,389,955 3,242,123 93.1 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 2,504,604 2,381,575 97.1 Финансовая деятельность и страхование
L Tranzacţii imobiliare 4,484,344 4,363,609 89.7 Операции с недвижимым имуществом

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,299,061 1,216,588 68.9 Профессиональная, научная и техническая деятельность
Административная деятельность и дополнительные услуги
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 860,523 786,246 60.3 в данной области
Государственное управление и оборона; обязательное
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii 2,631,904 2,460,531 94.0 социальное страхование
P Învăţământ 2,600,112 2,435,923 83.3 Образование
Q Sănătate şi asistenţă socială 2,879,566 2,584,732 93.5 Здравоохранение и социальные услуги
R Arta, activități de recreere și de agrement 451,910 418,620 51.0 Искусство, развлечения и отдых
S Alte activităţi de servicii 1,164,481 1,068,938 99.4 Предоставление прочих видов услуг
Activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю
personal casnic; activităţi ale gospodăriilor casnice de producere прислугу и производящих товары и услуги для собственного
T de bunuri şi servicii destinate consumului propriu 29,226 28,840 31.6 потребления
Volumul producţiei 71,966,792 68,975,378 86.5 Валовой выпуск

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
Tabelul A5. Consumul Intermediarîn trimestrul II 2020
Промежуточное потребление во II квартале 2020

Preţuri curente, Preţurile medii ale anului Indicii volumului fizic - în


mii lei 2019, mii lei % faţă de
Tекущие цены, тыс.лей Cредние цены 2019 года, trimestrul II 2019
тыс.лей Индексы физического
объема в % ко II
кварталу 2019

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 1,904,006 1,574,979 94.6 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Industria extractivă 113,539 112,742 86.5 Добыча полезных ископаемых
C Industria prelucrătoare 9,935,412 9,525,343 84.6 Обрабатывающая промышленность
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией,
D caldă şi aer condiţionat 964,520 1,100,936 106.8 газом, горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
E decontaminare 489,359 484,789 92.6 восстановительные работы
F Construcţii 7,312,379 7,334,441 93.1 Строительство

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание
G autovehiculelor şi a motocicletelor 3,192,552 3,097,851 84.2 и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
H Transport şi depozitare 1,970,455 2,046,714 72.3 Транспорт и хранение
I Activități de cazare și alimentație publică 176,624 172,711 33.0 Деятельность по размещению и общественному питанию
J Informaţii şi comunicaţii 1,118,639 1,072,777 93.1 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 585,352 555,398 91.6 Финансовая деятельность и страхование
L Tranzacţii imobiliare 949,110 956,938 80.2 Операции с недвижимым имуществом

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 470,536 440,383 67.9 Профессиональная, научная и техническая деятельность
Административная деятельность и дополнительные услуги
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 373,065 344,251 52.8 в данной области
Государственное управление и оборона; обязательное
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii 879,056 841,502 92.9 социальное страхование
P Învăţământ 683,968 654,515 85.8 Образование
Q Sănătate şi asistenţă socială 921,022 892,705 98.0 Здравоохранение и социальные услуги
R Arta, activități de recreere și de agrement 229,020 211,430 48.2 Искусство, развлечения и отдых
S Alte activităţi de servicii 472,452 434,514 97.5 Предоставление прочих видов услуг
Activităţi ale gospodăriilor casnice în calitate de angajator de Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю
personal casnic; activităţi ale gospodăriilor casnice de producere прислугу и производящих товары и услуги для собственного
T de bunuri şi servicii destinate consumului propriu 0 0 потребления
Consumul intermediar 32,741,066 31,854,918 85.6 Промежуточное потребление

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
Tabelul A6. Produsul Intern Brut pe utilizări în trimestrul II 2020
Использование Валового Внутреннего Продукта во II квартале 2020

Preţuri curente, Preţurile medii ale anului Indicii volumului fizic - în


mii lei 2019, mii lei % faţă de
Tекущие цены, тыс.лей Cредние цены 2019 года, trimestrul II 2019
тыс.лей Индексы физического
объема в % ко II
кварталу 2019

Consumul final - total 42,236,186 40,498,503 84.5 Конечное потребление - всего


Consumul final al gospodăriilor populaţiei 34,058,975 32,721,250 83.0 Конечное потребление домашних хозяйств
Procurarea bunurilor 24,664,766 23,411,266 81.6 Приобретение товаров
Procurarea serviciilor 9,456,625 9,331,663 88.9 Приобрeтение услуг
Procurarea bunurilor şi serviciilor de către Приобретение товаров и услуг
rezidenţi peste hotare 675,142 677,760 42.8 резидентами за границей
Приобретение товаров и услуг
Procurarea bunurilor şi serviciilor de către нерезидентами на экономической
nerezidenţi pe teritoriul economic al ţării (-) 737,558 699,439 52.5 территории страны (-)
Конечное потребление государственного
Consumul final al administraţiei publice 7,506,087 6,993,419 91.7 управления
Конечное потребление некоммерческих
Consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ организаций, обслуживающих домашние
în serviciul gospodăriilor populaţiei 671,124 783,834 90.0 хозяйства
Formarea brută de capital 10,587,912 10,764,824 x Валовое накопление
Formarea brută de capital fix 12,752,740 12,765,621 84.4 Валовое накопление основного капитала
Construcţii 9,435,270 9,420,198 91.4 Строительство
Maşini şi utilaje 3,091,025 3,117,070 71.7 Машины и оборудование
Alte 226,444 228,352 50.0 Прочие
Variaţia stocurilor -2,164,828 -2,000,797 x Изменение запасов
Exportul net de bunuri şi servicii -8,194,605 -8,781,290 x Чистый экспорт товаров и услуг
Exportul de bunuri şi servicii 11,771,009 11,437,168 75.8 Экспорт товаров и услуг
Bunuri 7,069,032 6,738,829 84.7 Товары
Servicii 4,701,978 4,698,339 65.8 Услуги
Importul de bunuri şi servicii (-) 19,965,614 20,218,458 70.8 Импорт товаров и услуг (-)
Bunuri 16,901,632 17,098,435 74.0 Товары
Servicii 3,063,982 3,120,023 57.2 Услуги
PRODUSUL INTERN BRUT 44,629,493 42,482,036 86.0 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.