Вы находитесь на странице: 1из 108
 
KNT1222
Иамфншйэл паиифъвъат C.TFLTH
Тфпакамсъка заншгаквъонч
Котсжч 1.2
_yVNH 
 
KNT1222
KNT1222Иамфншйэл паиифъвъат C.TFLTHТфпакамсъка заншгаквъончВкъатспао зтвка
Азфбнжпаквйа_yVNH Dgiiu`kdatkg`s Dgrpgratkg`, Иаспакспао зтомсъвкжъоншсъка, :22: дам113:3; Иаспкв, В/Ч >>Самотежиао мвййада жгмвйжч йо иаеоъ бэъш касзтажгкомойа хонжпаи жнж увсъжуйа,зотозжсвйа, заиоыойа к сжсъоиф зажспв жйьативхжж, зотокомойа йв нрбал чгэп жнжзотомвйа к нрбал ьатио зтж заиаыж нрбэю стомсък, щнопътаййэи, иоювйжуоспжи,ивдйжъйэи, азъжуоспжи, южижуоспжи, зфъои ьаъапазжтаквйжч, ктфуйфр жнж нрбэи мтфджи сзасабаи, бог зтомквтжъоншйада зжсшиоййада твгтоцойжч _yVNH Dgiiu`kdatkg`sDgrpgratkg`.Патзатвхжч _yVNH йо йосоъ йжпвпал аъкоъсъкоййасъж, кэъопврыол жг зтжиойойжч жнжжсзаншгаквйжч нрбада жгмонжч, жнж зтадтвиийада абосзоуойжч, азжсвййада гмосш. Айвъвпео йо зотомвоъ йжпвпжю нжхойгжл йв скаж звъойъйэо зтвкв, в ъвпео йв звъойъйэозтвкв ътоъшжю съатай. Птаио ъада, патзатвхжч _yVNH саютвйчоъ зтвка кйасжъшжгиойойжч к нрбэо азжсвййэо гмосш жгмонжч бог фкомаинойжч. Мвййао жгмвйжо ъвпеоиаеоъ бэъш жгиойойа бог фкомаинойжч.Ъатдакэо ивтпж, фзаижйвоиэо к мвййаи тфпакамсъко, жсзаншгфръсч жспнружъоншйа сжйьативхжаййал хоншр. Ъатдакэо ивтпж чкнчръсч сабсъкоййасъшр жю кнвмоншхок.
 
Тфпакамсъка заншгаквъонч
Двтвйъжч
 Фквевоиэл запфзвъонш! Бнвдамвтжи квс гв запфзпф щъада жгмонжч ьжтиэ _yVNH жйвмооисч, уъа айа кви зайтвкжъсч. К снфуво оснж квцо жгмонжо ьжтиэ _yVNH бфмоъйфемвъшсч к двтвйъжлйаи абснфежквйжж, зтасжи абтвъжъшсч п мжнотф, ф паъатада кэзтжабтонж щъа жгмонжо, жнж к амжй жг Вкъатжгаквййэю соткжсйэю хойътак ьжтиэ _yVNH(ВСХ), сзжсап паъатэю иаейа занфужъш ф вкъатжгаквййэю мжнотак _yVNH.
Квцв двтвйъжч
Йв асйаквйжж щъал заътобжъоншспал двтвйъжж _yVNH двтвйъжтфоъ аъсфъсъкжо к жгмонжж моьопъак зтажгкамсъкоййада ювтвпъотв ж моьопъак сасъвкнчрыжю ода паизайойъакстапаи йв ътж дамв йвужйвч са мйч зтамвеж. Оснж к ъоуойжо щъада двтвйъжлйада стапв кжгмонжж абйвтфевъсч моьопъэ к ивъотжвнвю жнж твбаъо, Вкъатжгаквййэо соткжсйэохойътэ _yVNH босзнвъйа аътоиайъжтфръ жгмонжо ж гвиойчъ ода моьопъйэо увсъж жнжгвиойчъ йожсзтвкйао жгмонжо йв зтжкомоййэю йжео фснакжчю.
Фснакжч
1.Йвсъачывч двтвйъжч молсъкжъоншйв ъаншпа зтж зтомячкнойжж киосъо с моьопъйэижгмонжои зтвкжншйа гвзанйоййада двтвйъжлйада ъвнайв ж ъаквтйада уопв жнжпкжъвйхжж с зтасъвкноййал мвъал зтамвеж. _yVNH асъвкнчоъ гв сабал зтвка аъпвгвъш кбосзнвъйаи двтвйъжлйаи абснфежквйжж ж гвиойо, оснж йо бфмфъ зтомсъвкнойэкэцофпвгвййэо мапфиойъэ жнж оснж самотевывчсч к йжю жйьативхжч бфмоъйозанйал жнж йотвгбатужкал.:.Йвсъачывч двтвйъжч йо мвоъ зтвкв йв кагиоыойжо ж заптэъжо фыотбв, йвйосоййада ктогфншъвъо зотомонпж жгмонжч бог зтомквтжъоншйада зжсшиоййада саднвсжч _yVNH схоншр зтжкомойжч ода к сааъкоъсъкжо йвхжайвншйэи жнж иосъйэи ъоюйжуоспжисъвймвтъви ж йативи богазвсйасъж, молсъкфрыжи к нрбал мтфдал сътвйо, птаиосътвйэ, к паъатал щъа жгмонжо бэна зоткайвувншйа зтамвйа.4.Йвсъачывч двтвйъжч йомолсъкжъоншйв, оснж ъжзакал жнж сотжлйэл йаиот йв жгмонжжбфмоъ жгиойой, съотъ, фмвной жнж бфмоъ йотвгбатужк.<.Йвсъачывч двтвйъжч йо твсзтасътвйчоъсч йв сномфрыоо?<.1Нрбэо вмвзъвхжж ж жгиойойжч с хоншр фсакотцойсъкаквйжч ж твсцжтойжчабэуйал сьотэ зтжиойойжч жгмонжч, фпвгвййал к тфпакамсъко защпсзнфвъвхжж, бог зтомквтжъоншйада зжсшиоййада саднвсжч _yVNH=
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505