Вы находитесь на странице: 1из 170

ЗАКОНЗАВОДИТЕ

Вс
илаот28.
01.
2000г
.

Обн .ДВ.бр. 67от27 Юл и1999г .


,из м.ДВ.бр. 81от6 Ок то мври2000 г
.,изм.
ДВ.бр .34о т6 Април2001г .,изм.ДВ.бр. 41от24 Април2001г .,из м.ДВ.бр .108о т
14 Дек ември2001г .,из м.ДВ.бр .
47от 10 Май2002г .,из м.ДВ.бр. 74от 30 Юл и
2002г.,и з
м.ДВ.бр. 91от25 Се пте мв ри2002г .,из м.ДВ.бр. 42от9 Май2003 г
.,изм.
ДВ.бр .
69от 5 Ав гус т 2003г .
,из м.ДВ.бр. 84от 23 Се пте мв ри2003г .,доп .ДВ.
бр.107от 9 Де кемв ри2003г .
,из м.ДВ.бр. 6от23 Ян уари2004г .,из м.ДВ.бр. 70о т
10 Авг уст 2004г .
,из м.ДВ.бр. 18от 25 Фе вр уари2005г .,из м.ДВ.бр. 77от 27
Септе мв ри2005г .,из м.ДВ.бр. 94от25 Ное мв ри2005г .,изм.ДВ.бр. 29от7 Апр ил
2006г.,и з
м.ДВ.бр. 30от11 Април2006г .
,из м.ДВ.бр. 36от2 Май2006г .
,изм.ДВ.
бр.65от11 Ав гу
ст2006г .,попр.ДВ.бр. 66от15 Ав густ2006г .,из м.ДВ.бр .105о т
22 Дек ември2006г .,из м.ДВ.бр. 108от 29 Де к ември2006г .
,из м.ДВ.бр. 22о т 13
Ма рт2 007г.,изм.ДВ.бр. 59от 20 Юл и2007г .,изм.ДВ.бр. 36от 4 Апри л20 08г.,
изм.ДВ.бр .
52от 6 Юн и2008г .,из м.ДВ.бр. 70от 8 Ав густ 2008г .
,изм.ДВ.бр. 12
от13 Фе вр уари2009г .
,изм.ДВ.бр. 32от28 Април2009г .,изм.ДВ.бр. 35от12 Ма й
2009г.,и зм.ДВ.бр. 47от 23 Юн и2009г .
,из м.ДВ.бр. 82от 16 Ок то мв ри20 09г.,
изм.ДВ.бр. 93от24 Ное мври20 09г .
,изм.ДВ.бр. 95от1 Де кемв ри2009г .
,изм.ДВ.
бр.103от29 Де кемв ри2009г .
,из м.ДВ.бр. 61от6 Ав гу ст2010г .,изм.ДВ.бр .98о т
14 Дек емвр и2010г .,из м.ДВ.бр .19от 8 Мар т 2011г .,из м.ДВ.бр. 28от 5 Апр ил
2011г.,и з
м.ДВ.бр. 35от3 Май2 011г .
,из м.ДВ.бр. 80от14 Ок то мври2011 г
.,изм.
идо п.ДВ.бр. 45от15 Юн и201 2 г.,изм.ДВ.бр. 77от 9 Ок то мв ри2012г .
,изм.ДВ.
бр.82от 26 Ок то мв ри2012г .
,из м.ДВ.бр. 66от 26 Юл и2013г .
,из м.идоп .ДВ.
бр.103от29 Ное мв ри2013г .,изм.идоп.ДВ.бр. 26от21 Мар т 2014г .,изм.идоп .
ДВ.бр. 49от13 Юн и2014г .
,из м.ДВ.бр. 53от27 Юн и2014г .
,из м.ДВ.бр. 98от28
Но е
мв ри 2 014г.,из м.ДВ.бр. 12 от 13 Фе вр уари 2015г .
,из м.ДВ.бр. 14 от 20
Фе в
р уари2015г .
,из м.ДВ.бр. 17о т6 Мар т2015г .
,изм.идоп.ДВ.бр. 58от31 Юл и
2015г.,из м.ДВ.бр. 61от 11 Ав гу ст 2015г .,из м.ДВ.бр. 95от 8 Де к е
мв ри20 15г.,
изм.ДВ.бр. 101от22 Де кември2015г .
,из м.ДВ.бр. 15от23 Фе вруари201 6г
.,изм.
ДВ.бр. 51от5 Юл и2016г .,изм.идоп.ДВ.бр. 52от8 Юл и2016г .,изм.ДВ.бр .95о т
29 Ное мвр и2016г .
,из м.идоп.ДВ.бр. 12от 3 Фе вр у
ари2017г .
,из м.ДВ.бр .
5 8от
18Юли20 17г.
Главапърва.
ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тоз
изаконуреждасобстве
ност
таиу пра
влениетонаводит
енатериториятана
Репу
блика Българ
ия кат
оо бщонационале
н неде
лим природе
нр ес
ур си с
обс
тв е
нос т
та на
во
дностопа
нскитесис
темиисъоръжения.

Чл.2. (
Изм.- ДВ,бр.65 о
т2006 г
.,вс
илао
т11.08.2006 г
.)(1) Це
лтаназ
аконаеда
осигуриинт егрира ноу пра вле ниенав одит евинт ер еснао бще с твотоиз ао па з
ва неназ др а
ве тона
население то,к ак тоидас ъз дадеу слов ияз а:
1. (изм.- ДВ,бр.47 о т2009 г .
,вс илао т23.06.2009 г .
)ос игуря ваненадос татъчно
количест воидоброк аче ств онапо върх ност нит еипо дзе мнит ев одиз ау с
т ойчив о,бала нсиранои
справедлив ово до ползв ане ;
2.на ма л яваненаз амърс я ване тонав одит е;
3.опа з ваненапов ърх нос тнит еипо дзе мнит ев одиив одит енаЧе рномо ре;
4. пр е кра тя
ване на з амърс я ването на мо рска тас реда с е стествени ил ис инт етични
веще с
т в
а ;
5.на ма л яваненаз аус тва ния та,е мис иит еииз пу ск аният анапр ио ритетнив ещест в
а;
6. пре кра тяване на з ау ств ания та,е мис иит е и из пус канията на пр ио ритетно о пасни
веще с
т в
а ;
7. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)пр е до твратяванеил ина маляваненав р еднитепос ледици
зачов ешк ияжив о ти з др аве,ок о лна тас ре да ,кул турно тона следствои с топа нскатаде йнос т
,
свързанисв редно тов ъз дейс тв иенав одит е.
(2)Це лит епоа л .1с епос тиг атчр ез:
1. предо твратяв анев ло ша в ането ,как тоио пазва неипо до бряванес ъс т
оя ниетонав одните
екосистеми,напря коз ав ис имит ео тт яхс ух озе мние кос исте миив лажниз о ни;
2. на сър ча ва
ненаус то йчив о то из по лзваненав одит ечр ездъл госро чно опа званена
наличнит ев о
днир есур си;
3.к омпле ксно, мног ок ра тноие фе ктив ноиз полз ваненав о
днитер е сурси;
4.прила г
а ненаме р киз ао па званеипо добр яваненав одна тас реда;
5. ос иг уря в
аненане пр ек ъснат она ма ляваненаз амър сяванетонапо дземнит ево ди и
предотвра тя в
а неназ амърс я ване тоим;
6.на ма л яваненапос ле дицит ео тна во дненияиз асуша ва ния;
7.( нов а-ДВ,бр. 61о т201 0г .)о ценк аиу прав лениенар искаотна воднения ;
8. (но ва- ДВ,бр .58 о т2015 г .)из в ършв аненак онт р о
лз ат ехниче ск отосъс тояниеи
безопасна тае кс плоа т
ацияная зов ирнит ес тениис ъо ръже ния так ъмт ях.

Чл.2 а.(Но в- ДВ,бр .65 от2006 г .


,вс илаот11.08.2006 г.)(1) Це лтапочл .2с епос тига
прис пазв аненас леднит епринципи:
1. приз наваненав одит екатожиз не новаженр есурсио бщона сл
е дств о,кое тосео па з
ваи
защит ава;
2. (доп.- ДВ,бр.47 о т2009 г.,вс илаот23.06.2009 г.)опр еделя ненапр авот
онав секи
гражда нин надос тъп до в одаз апит е
йно -
битови цел ик ато основ нажиз ненапо требнос те
приорит етнадържа внатапо литикаи напо литиката,ос ъще ствяванао то рганит енаме стно
самоупра вле ние ;
3. опр еделя ненаре чнитеба сейник атоосновнае диницаз аинт е грир аноу прав лениена
водите;
4. к оор динира не на де йствиятаз а пос т
иг ане на до брос ъс т
о яние на в одитев
трансгра ничнит ере чниба сейнинаба сейно воинана цио налнонив оипл а нир аненаме ркина
основат анар авенст воив заимнос тприз ащит анана цио налнитеинт ереси;
5.прила ганенана учно -
техническ итепос т
иже нияпр иу правлениенав одит е;
6. пр ила ганенаик ономиче с
к ир егу
л а
ториз апос тиганенау стойчив о изпол з
в анена
водитеиопа званетоим;
7. пр е дотвр а
тяване или на ма ляване на в реднот ов ъздействие на в о дите
,к ак т
ои
възстанов яване тонаще тит е
;
8. пре до твратяване или на ма ляв а
не на з амър с
яв а
не то на в одите пр и из т
о чник а на
замърсяване ;
9. по ддържа не и в ъзста
но вяване на р астителна и по чвена по кривка,с върз ани с
възпроизводств отонав одите ;
10. з амър с
ител ят плаща ра зходитез а ме ркитез а пр едотвратяване,о гранича ване и
намаляваненаз амърсяв ането,какт
оиз авъзстановяваненав редите ;
11.в ъзме з
днос тнав однитеу слуги;
12. възс т
ановяв аненара зходитез аводниу слуги,включит елнонар азходитезар е сурсаи
опазваненао ко лнатасре да;
13. предос та
вя ненао бще ственосттанас воевременна,точнаир азбираемаинфор ма цияза
състояниетонав одите,пл а
нир анитеме ркиидос т
игнатитерезул т
ат иотт яхнотопр илагане ;
14.с вързваненаде йноститезао пазваненав одитесус тойчив отоимпо л зване.
(2) (Изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Рък оводств
о тонаде йнос тите,свързаниспр оу чването,
опазването и упра вление то нав одит е,е к
спло а
тациятаи у правл е
ние т
о нав однос т
о панс к
ите
системи,сеиз в ършвао тлицасв исшео бразованиеспр идобит аобр азова
те л
но -квалифик ационна
степен"ма гистър"пос ъответнитеспециа лности.

Чл.3.Во динатер иториятанаст ранат ас


а :
1.(изм.-ДВ, бр
.6 5о т2006г.,всил ао т11.08.
200 6г .
)повърхностнит
ев оди;
2.подземните,включит елномине ра лнит
ев оди;
3.вътрешнитемо рс к
ив одиит ерито риалнотомо ре;
4. (
но ва- ДВ,бр.65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)водитенар екаДуна
в,ре
ка
Ре
зов
скаирек аТимоквр а мкитенадър жав натаграницанаРе публикаБългария
.

Чл.3 а
.( Нов- ДВ,бр .61 от2010 г.)(1) Преснитево динат ериториятанаРепублика
Българияс анациона лнис тратегическиресурси.
(2)Из точницит енав одитепоа л.1са:
1.в алежитенат ерит
ор иятанастраната;
2. притокътнат рансграничниводио тс ъседнитедържа ви,вт.
ч.половинатаото
т т
окана
тезив о
ди,а кот еобо значава
тдържа вна
таг раницаиа к
онеепр едв
иденодруговме ждународни
договори,пок оитоРе пуб л
икаБълг арияес тра
на .
(3) Ресурситепоа л.1с еуправляватпор еданат озизако ниприо т
чит а
ненаглобалното
изменениенао ттокообразуващит еклиматичнифа кторивр егиона.

Чл.4.(
Отм.
-ДВ,бр
.65о
т2006г
.,вс
илао
т11
.08.
2006г
.)

Чл.5. Из
ползв
ане
то нав одитесеос ъщес
твя в
ачр езводнос
топанс
кис ис
т е
ми,к оит
о
включватсъоръжениязаотнемане
,с ъхраня
ване,транспор
тиране,раз
преде
ляне
,о твежданеи
пречист
ваненав о
ди,заиз
ползва
ненав о
днатаенерг
ияиз аз а
щит аотвре
днотовъздейст
виена
водите
.

Чл.6. Водит
е,воднит
еобект
иив однос
топанскит
ес ис
темиисъоръжениянат
ериторията
настра
натамо га
тдаб ъдатсо
бст
веностнадържава
т а
,нао бщинит
е,нафизическ
ииюр идичес
ки
лица
.
Чл.7. Уре дба т анао тноше ният а,с върз а
ни съсс обстве
нос т
тав ърхув о
дите,в одните
обектиив однос топа нск итесистемиис ъо ръже ния ,сеосноваванас леднитепр инципи:
1.обще ствена таз на
чимос тнав одатак атоце ненпр ироденресурс;
2. много целев оиз ползваненав о
дит еив однитео б
е ктисо гле
дз адов оляв
аненаст о
па нск
и
интерес
иб езвре даз ао бще стве
нит еинт ерес ииз асъществу ващипр а
в а
;
3. зак
р ил анапр авотонас обст в
е нос твър хуводите ,воднитео бе
кт иив одностопанските
системиис ъор ъже ния ,док олк
о тосу пражня ванетоѝнес еу вре
ждаце лос т
таие динствотона
хидроложк ияцик ълинапр ироднатав однас истема ;
4. упражня в анет онапр авотонас обственос ттака,чеданес ена ру шаватехнолог
ично то
единств
онав однос топа нс ка
т асистема.

Чл.8. (1) (Изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г.
)Общо товодовземанеи
ползване на воднит е обектиив одовземанетозаз адо воляване на собст
ве ни потре
бнос тие
бе
з въз
ме здно.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г.
,вс илао т11.08.2006 г.)Заводовземанеипо лзванена
во
днит еоб ектисце лстопанск
аде йностс езаплащат аксаз аиз полз
ванетонапр ироднияр есурс
ка
т огаранцияз ас ъзда
ваненае днаквипр авниусловияз ас топанскадейностнав сичкигражда ни
июридиче скилица .
(3)Лица та,осъще с
твяващиде йноститепоа л
.1и2 ,садл ъжнидао пазватоколнатасреда.

Чл.9 .(1)Во дитепочл .3с еу правля в


а тнана цио налноинаба сейновонив о.
(2) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)Упр авление тонав одит ена
национа лнонив ос еос ъще ствявао тминис търанао к олнатас р е
даив о дите.
(3) Запо дпома ганенаде йнос ттапоа л .2к ъмМинис терст в
отонао к
о лнатасредаив одит е
сес ъзда ваВис шк онс ултативенс ъв е
тпов одит е.
(4) (Из м.- ДВ,бр. 108 от2001 г .,изм.- ДВ, бр.65 от2006 г .
,вс илаот11.08.2006 г.,изм. -
ДВ,бр.36 о т2008 г .,изм.- ДВ,бр .52 от2008 г .
,из м.- ДВ,бр .82 от2009 г .,вс илаот16.10.2009
г.
,из м.- ДВ,бр .93 о т2009 г .
,вс ил ао т25.12.2009 г .,из м.- ДВ,бр .66 от2013 г .
,вс ил ао т
26.07.2013 г .,из м.- ДВ,бр .98 от2014 г .
,вс ил ао т28.11.2014 г .,изм. - ДВ,бр .14 от2015 г.,изм. -
ДВ,бр.58 о т2017 г .,вс илао т18.07.2017 г.)Вис шия тк онсулта т
ив е нсъветпов одитев кл ючв а
предс тав ителинаМинис терс т
в отонао колнатас редаив одит е,Минис терствотонар егиона лно то
развит ие и б л агоустройс твото, Минис терс твото на з еме делие то,х раните и г ор ите,
Минис те рств отонаик ономик ата,Минис терство тонае нерге тикатаиМинис те
р ствот
онат у риз ма,
Минис те рств отонат ранспо рта,инфо рмацио ннит ет ех ноло гииис ъо бще нията,Минис т
ер ство то
наз драв еопа зване то,Минис терствотонафина нсите,Минис тер ство тонав ътрешнит ер або ти,
Бълг арск атаа каде миянана уките,общинит е,юр идиче с кил ицасне с топанскаце л,има щипр яко
отноше ниек ъмв одит е,идр уги.
(5) Минис т
ърът на ок олнатас реда и в одит е изда ва Пр а вилник з ау стройство тои
дейнос тт анаВис шияк онсу лтатив е
нс ъве тпов о дите .
(6) (Из м.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Упр авл ениетонаба сейно вонив ово бх в
атанае днаил и
няко лков одос борнио бла с
т ис еос ъще ствявавс ъо тветствиесдър жав на т
апо литикапов одит ео т
басейнов идир ек цииз ау пра в
ле ниенав одите.

Чл.10. (1) Държа


внатапо
лит ик
а,с в
ърз
анасде
йнос
титепоексплоат
ация,изг
раждане
,
ре
конс
трукцияимо де
рниз
ациянаводносто
панск
итес
ист
емиисъоръже
ния,сеосъщест
вяваот
:
1. (изм.- ДВ,бр. 66 от2013 г .
,вс илао т26.07.2013 г .
,из м. - ДВ,бр . 98 от2014 г .,вс ила
от28.11.2014 г .
)минис тър анар егиона лнотор азв итиеиб лаго
у стро йс твото- з ав о доснабдит елни
ик ана лиз а ционнис истемиис ъор ъже ниянана селенит еме с таиз апр едпа з ванео тв р едното
въздейс т виенав о дитевг ра ницитенана селенит еме ста ;
2. (изм. - ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
,из м. - ДВ,бр .36 о т2008 г .
,из м.-
ДВ,бр.52 о т2008 г .
,изм.- ДВ,бр .19 о т2011 г .,вс ил ао т09.04.2011 г .,изм. - ДВ,бр .58 от2017
г.
,вс илао т18 .07.2 017г.)минис т
ъраназ емеде лие то,х ранит еиг о рит е:
а)з ах идр омелио ративни с ис теми и с ъо ръже ния и з а пр едпа зване о тв р едното
въздейс т виенав о дитеиз вънг раницит енана с еле нитеме ста;
б)чре зИз пълнит елнатаа генцияпог о рит е- зана с аждения т авс истемит еис ъоръже нията
поб ук ва" а ";
3. (изм.- ДВ,бр .108 о т2001 г .,изм. - ДВ,бр . 36 от2006 г .,вс илао т01.07.2006 г .,изм.-
ДВ,бр.82 о т2009 г .
,вс илао т16.10.2009 г .,из м.- ДВ,бр .14 о т2015 г .
)минис т ърана
енерг етик ат а-захидрое не ргийнис истемиио бек ти;
4. (изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)минис търанао колнатас редаи
водит е-з ав одов земнитес ъоръже нияз амине ра лнив оди, публичнадър жавнас обс твеност.
(2) По лит иката
,с вързанасде йностит епое кспл оатация ,из гражда не ,р еконструк цияи
моде рниз а циянав одностопа нскис ис т
е миис ъо р ъже ния- о бщинс кас обственос т,с еосъще ствява
отк ме танаобщина та.
(3) ( Нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .)Пр и ос ъще ствя
в аненапо литик ат апоа л.1 и 2
приорит етнос еиз пъл няватпр огра митео тмер ки,в ключе нивпл а нов е т
ез ау пр авл ениенар ечните
басейниивпла нов етез
ау правлениенар искао тна водне ния .

Чл.1 0а.(Но в- ДВ,бр.47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .


)(1) Минис терс
киятс ъвет
определядържа внатапо лит иказ ао трасълав одоснабдя ванеик анал изация(ВиК)к а
точа сто т
водостопанс к
а тапо литик анас транатаиНа цио налнат аст ра
т ег
ияз ау пр авлениеир азвитиена
воднияс екторвРе публик аБълг ария.
(2) Минис те
рс кият с ъв ет пр иема Ст р атегия з а р азвитие и у правле
ние на
водоснабдяв а
не тоик а
на лизацият авРе пуб ликаБъл гарияз апе риоднепо -малъко т10години.
(3) Съсс трат
егия тапоа л.2 с ео пре делятос нов нитеце л и,пр иоритетите
,е тапитеи
необходимит ес редства и из точницит е на фина нс иране з а изгражда не и р азвит
ие на ВиК
системитеиз апо виша ваненак а
че ствотонаВиКу сл угите.
(4)По литик а
таво трасълав одосна бдяванеик анализацияс епр ове ждао т
:
1. (
из м.- ДВ,бр. 66 от2013 г .
,вс ил ао т26.07.2013 г.,изм.- ДВ,бр .98 от2014 г.
,вс ила
от28.11.2014г .)минис тър анар егионално тор азвитиеиб лагоустройст во
то ;
2.общинс китесъв етиик ме товетенао бщини.

Чл.10 б.( Нов- ДВ,бр. 47 от2009 г .


,вс илао т23.06.2009 г.)(1) (
Изм. - ДВ,бр .66 от2013
г.
,вс илао т26.07.2013 г .
,из м.- ДВ,бр .98 о т2014 г .,вс илаот28.11.2014 г .
)Минис т ърътна
регионално тор азвитие и б лагоустр ойс т
в от
о ос ъще с твява държа вна т
а по л итикаво трасъла
водоснабдя ва
неик ана лизациянана цио налнонив о,като:
1. разработваипр едлаганаМинис терскияс ъве тСт ратег
ияз ар азвитиеиу правл ениена
водоснабдя ва
не тоик ана лизациятавРе пу бликаБъл гария ;
2. осъще ствяв ак оординацияик онтролпоиз пъл нениетонаСт ра
т е
г иятаз аразв итиеи
управлениенав одосна бдяване т
оик анал изацията ;
3. разработваипре дла г
анаМинис терскияс ъве тпр оектинано рмативниа к
тове,св ързани
супра в
ление тоир азвитие т
онав одосна бдяванет оик ана лизацията;
4. из да вапо дз ак онов и нор ма т ив ни а к тов е,с в ързани су пр а в ление т ои р азв ит иетона
водосна бдя ване тоик ана лиз ация т а, вс л у ча итек ог атот о ваепр е двиде нос ъсз ако н;
5.к оо рдинираупр авле ние т онаВиКс ис темит енана цио на л нонив о ;
6. из пълня вафунк циит енапр инципа лнат ър г овскит едр уже с тв а- ВиК о пе рат ори,в
които държа в ат аее дно личе нс обс тв еник на к апит а ла,и на т ър г ов ск ит е др уже с тва - ВиК
операт ори,сдържа вноу ча стиевк а пит ал а;
7. съз да в
аипо ддържаЕдиннаинфо р ма цио ннас ист емаир ег ис търнаа социа циит епо
ВиКиВиКопе рат орит епочл .1 98 р;
8. о до бря вак ра ткос р очни и с р еднос ро чни пр огр ами з а пр о у чв ане,пр ое кт ир ане и
изгражда ненаВиК с ис т еми- пу б личнадър жа внас обс твенос т,вс ъо тве т ствиесПл а но ветез а
упра вле ниенар ечнит еба с ейни,Ст ра те гия таз ар азв ит иеиу пр ав л ениенав одос на б дя ване тои
канализ ация таир ег ио на лнит ег ене ра л нипл а но венаВиК с ист емит енас ъот вет нит ео бос об ени
територииипо дпо ма гао бщинит епр ииз пъл не ние т онапр огр амит еимпочл .1 0в, ал. 1, т. 1;
9.ос ъще ст вя вак онт ро лвпр е дв иде нит ео тз ако нас лу ча и.
(2) (Из м.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .
,из м. - ДВ,бр . 98 о т2014 г .,вс ила
от 28.11.2014 г .) Минис т ърът на р егио нал но то р а звит ие и б л агоус тр ойс тв от о пр и
осъще ств яване тонак о ор динира не тонау пр ав ле ние тонаВиКс ис темит енана цио на лнонив о:
1. к оо рдинира про ме нит евг ра ницит е на о бос обе нит ет е рит ории и о бна р одв ав
"Държа в енв ес тник "ре ше ния танаа с о циа циит епоВиКз апр омя нанаг р аницит енао бос обенит е
територии;
2. ос иг уря вао бе диня ване тонар егио нал нит ег ене рал нипл а но в енаВиК с ис те мит ев
сборендок уме нтнана цио нал нонив оз ану ждит енау пр авлениенао тр ас ъл аВиК;
3. дав аме то диче скиук азанияз ар азр або тв ане тонар ег ио на лнит ег ене р алнипла но вена
ВиКс ис те мит еиг ене ра л нит епл ано в енаа гло ме ра циина д10 000 е кв ив а ле нтнижит ел и( е .ж. )на
ВиКс ис те мит еиинв ес тицио ннит епро г ра мик ъмт ях;
4.к оо рдинираде йнос тт анаа со циа циит епоВиК.
(3) (Из м.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .
,из м. - ДВ,бр . 98 о т2014 г .,вс ила
от28.11.2014 г .)Минис тър ътнаре гио на лно тор а звит иеиб л агоу стр о йс тв о товк аче ств отос ина
принципа л на т ърг ов с кит е др у же ст в а - ВиК о пе р атори,в к о ит о дър жа ват аее дно личе н
собств еникнак апит ал а,инат ърг ов ск ит едр уже ства- ВиК о пер а тор и,сдър жа в ноуча стиев
капита ла :
1. одобр явапро гр амиз апре ст ру к тур ир аненат ърго вск итедр у же с тв а- ВиКо пе р атор и,в
коитодържа ватаее дно личе нс обс т ве никнак а пит а ла;
2. пре дл агаз ао до бр яв анео тс ъо т ветнит ео бщис ъбр анияпр ог ра миз апр ест ру кту рир ане
нат ърг овс китедр у же с тв а-ВиКо пе ра то р и, сдър жа вноу част иевк апит ал а;
3. с кл ючв а до го ворит ез ав ъз ла гане и з ак онт рол на у пр ав ле ние т
о на т ър гов ските
друже с тва- ВиК о пе ра то ри,вк оит одър жа ва таее дно личе нс обс т ве никнак а пит ал а,ак огато
държа в атаес о бст ве никнана д50 нас тоо тк а пит а ла- с к лючв адо г ово р ит ес ледо пр ав омо ща ване
отобщо тоимс ъбра ние ;
4. (изм.- ДВ,бр.17 о т2015 г .,вс ил ао т06.03.2015 г .)вдо го во рит епот .3 о пр еделя
основ нит е пок а з
а те лиз а де йнос т та на ВиК о пе рато рит евс ъо тве тс тв ие с о до бре нит ео т
Комис ия таз ае не ргийноив одноре гу лир ане( КЕВР)биз не спл ано веик о нт ро лир аиз пъл не ние то
имс ъг ла сноПра вил ник аз ар едаз аупр а жня ва непр ават анадър жа в атавт ър го вск итедр у же ст вас
държа в ноуча с тиевк а пит ала( обн. ,ДВ,бр .51 о т2003 г .;изм. ,бр . 59 о т2003 г .;Ре ше ние№ 8260
наВАСо т2005 г .- бр. 79 о т2005 г .;из м. ,бр . 54 о т2006 г .
,бр .15 о т2007 г .,бр .103 о т2008 г .,бр.
39о т2009г .);
5. осъще с твя вак онтро лнаде йнос ттапопр е дос тавяне т онау сл уг ио тВиКо пе ра торит е
,
катоз аце лтапо лу ча вао тт яхинфор ма ция т апочл . 198 с;
6. пр иу с лов ия таипор е данаЗ ако наз адър жа внит епо мо щипр авиу ве до мл ениез а
пре
дос
тав
янеприне
обх
одимос
тнадържа
внипо
мощинаВиКопе
рат
ори.

Чл.1 0в .(Нов-ДВ,бр. 47о т20 09г .,вс ил ао т2 3 .


0 6.2 00 9г .)(1 )Общинс к иятс ъв е
т :
1. пр ие мапр ог рамаз ара з вит иетонав одос набдя в ане тоик а нал иза цият анат ерит орията
наобщина т авс ъо твет ств иесПла но ветез ау пр а вл е
ниенар е чнит еба с ейни,Ст р атегиятаз а
развитиеиу пр а влениенав одос на бдя ване тоик а на лиз ация т а,о бщинс кияпл анз ар азв итиеи
програ ма таз аре ализациянаобщинс к ияпл анз ар а звит ие ,ср е гио на лнияг ене рал е
нпл аннаВиК
системит еис ъо ръже ния танаобос об ена тат е рито р ияиг ене ра лнит епл а но венаа гломе ра циина д
10000е .ж.наВиКс ист емит еис ъоръже ния та;
2. прие мапр ог рамаз апре ст ру ктур ир аненат ър гов ск ит едр уже ст ва- ВиК о пера тори,в
коитообщина т аее дно личе нс обс тве никнак а пит ал а;
3. прие маи пре дла газ ао добр яв анео тс ъо тв етнит ео бщи с ъбр аниянат ър говските
друже с тва-ВиКо пе ратор и,собщинс коу ча с тиевк апит а ла, пр ог рамиз апр е струк т
ур иране тоим;
4. о до бря в адог о вор ит ез ав ъзл аганеи з ак о нт рол нау пр а
в ле ние т
о нат ър говските
друже с тва-ВиКо пе ратор и,вк оит оо бщина т аее дно л иче нс о бс тве никнак а пита ла;
5.из ра зя вас танов ищепора зр аботе нит ео тВиКо пе рат ор ит ебиз не спл ано ве;
6. опр еде л я пр едс т ав ит ели на о бщина тав о рга нит ез ау пр авл ение на т ър говските
друже с тва-ВиКо пе ратор и,собщинс коу ча с тиевк апит а ла;
7. опр еде ляпре дс т ав ит елнао бщина тавс ъо тве тна таа с оциа цияпоВиК ис ъгласува
манда таму;
8. о тгов аряз ак оо р динира не тонау пра вл ение тонаВиК с ис темит еис ъоръже ния тана
обособ е натат ерит ориявпре дв иде нит евз ако нас лу чаи.
(2)Кме тътнаобщина т а:
1.ра зр або тваипр едл аг аз ао добр ениео то бщинс к ияс ъв етпр огр амит епоа л. 1,т. 1и2 ;
2. ос ъще с твявак оор дина ция т апопо дго то вкат аи р еа лиз ация т анапр оектит ез аВиК
инфра с трук тур а,к оит ос ер е ализ ир а тсб езвъз ме здна по мо щ чр езо пе ратив ните пр ограми,
фина нс ира нио тКо хезионнияиСт ру кту рнит ефо ндо венаЕв ро пе йс кияс ъюз ;
3. пре дв иждавобщит еипо др обнит еу ст ро йств енипл а но веме ро пр иятия та,не обх о
дими
зара звит ие тонав одос наб дя ва не тоик ана лиз ация таво бщина та ,вс ъот вет ствиеср егиона лните
генералнипла но веиг ене ра л нит епла новенаа гло ме р ациит ена д1 00 00е . ж. ;
4. ск лючв адог овор ит ез ав ъз ла ганенау пр авле ние тонат ър го вск итедр уже ства- ВиК
операт ори,вк оит оо бщина таее дно личе нс о бс твеник ,ил ик ога тоес о бст веникнана д50 нас тоот
капита ла ,ак оео пра вомо ще но то бщо тоимс ъбр а ние ;
5. (изм. - ДВ,бр .17 о т2015 г .,вс ил ао т06.03.2015 г .)о пр еде ляос но внит епо каза телиза
дейнос т танаВиКопе ра то рит епот .4 из ар а з
в ит ие тоимвс ъо тв етст виесо добр енит ео тКЕВР
бизне спла нов е,к о нтро лираиз пъл нение тоимиг оо тчит апр едо бщинс кияс ъв ет;
6.уча ств ак атопр едс т ав ителнао бщина тавс ъот вет нат аа с оциа цияпоВиК;
7.ос ъще ствявак онт ро лвпр е двиде нит ео тз а конас лу ча и.

Чл.10г.(Но в- ДВ,бр. 47 от2009 г.,всилао


т23.06.2009 г
.,из м.- ДВ,бр.66 от2013 г
.,в
силао т26.07.2013 г .,изм.- ДВ,бр.98 о т2014 г.
,вс ил ао т28.11.2014 г.)Минис търътна
регионалнотора звитиеиб лаг
о устройс
твот оиминистърътнао колнат ас редаиводитеима тправо
наб езплатендос тъпдоинфор мационнитес ис
темиидо кументитенадр угидържав ниоргании
органи наме стнот ос а
мо управление,ка кто и навсички институ ции и о рг
ани,по ддържащи
регистрииинфо рмационнис истеми,пр едвиденивза к
он,к ог
атода ннитео тинфо рмационните
системи и до куме нтитез ася
г а
тупр а
вление то наводитеи р егулир ането наВиК у слугитеи
собственосттавърх уВиКс истемит е
.
Чл.10 д.( Нов- ДВ,бр. 58 о т2015 г .)(1) (Изм. - ДВ,бр .58 от2017 г .,вс илао т18.07.2017
г.)Инт е грира не т о напо литика тапо в о дит еи о трас ловитепо лит икив ъв в одния с е кто рс е
извършв ао тКоо р дина цио ненс ъв етпов о дите,в ключв а щ минис търанао кол натас редаив одите,
минис търа на з е ме делие то,хр анит еи г орит е,минис т
ър а на е нер ге
тик ата,минис т ъра на
икономик ата, минис търа на р е гиона лнотор азвитие и б лагоус тро йство то, минис тър а на
здравеопа зва нет о,минис тър анав ът р
е шнит ер або ти,минис търанат ранс порт а,инфо рма цио ннит е
технолог ииис ъобще ния таиминис т ъранао бр азование тоина ука таил ио пр авомоще нио тт я
х
длъжнос тни лица ,и пре дс та
в ите л на На цио на лнотос друже ние на о бщинит е в Ре пу блика
България .
(2)Съв е т ътпоа л.1:
1.ос иг ур я в ако ордина ция танаде йнос тит епо:
а)ра зра бо тване тоииз пълне ниетонапл а
но в
е тез ау правле ниенар е чнитеба сейниина
планове тез аупра в лениенарис као тна водне ния;
б)фина нс ира не тоииз пълне ниетонапр огра
мит ео тме ркипочл .1 56нинаме р кит еза
постигане на це л итез а на маля ване на в е роятностт а и на не бла гоприя тнит е пос ледици о т
наводне нияпочл .1 46к ,ал.2, т.2;
2. еже го днодок раянаме сецма рто бсъждаиз пълне ниетонана цио на лнитепро гр амиз а
планове тез ау пра в лениенаре чнит еба се
йниипл анове тезау правле ниенар ис каотна во дне нияв
отделнит ес ек тор иио пре деляне об ходимит еме р ки,коит оминис търътнао ко лнатас р
е даив одите
предлагаз априе ма нео тМинис те рскияс ъв ет;
3. ра з гле жда до клади о т о б ластнит е у пр авит е
ли з а с ъстоя ние т
о на в одната
инфра струк тур аире зултатит еотк онт ролнатаде йноство бла с
тта.
(3)Съв е т ътпоа л.1с епре дседате лствао тминис тър анао кол натас ре даив одит е.
(4) Ор г а низ ация таиде йнос т танас ъве тапоа л.1 сео пре де лятспр авилник ,пр ието т
Минис те рск ияс ъв е т.

Гла
вавтора.
ПР
АВОНАСОБСТВЕНОСТВЪРХУВОДИ, ВОДНИОБЕКТИИВОДНОСТОПАНСКИ
СИСТЕМИИСЪОРЪЖЕНИЯ

Разде
лI .
Държавнас
обс
тве
нос
твърх
уво
дит
е, во
днит еобект
ииво
дно
сто
панс
кит
есис
темии
съоръже ния

Чл.1 1. Публичнадър жа внас обств еностс ас


л еднитев одиив однио бекти:
1. (доп.- ДВ,бр.61 о т2010 г .,изм.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)в о
дитенар екит еи
принадлежа щит еимз еми,к актоив одит ев ъвв одохранилища та,включит е
л ноит е
зивя з
овирите-
държавнас обс тве
ност ;
2.е стестве
ние зера,л а
г уни,лима ни, блатаиб латистиме стности,ко г
атосаразполо
же нив
земи-държа внасобст в
еност ;
3. подземнитев оди,сиз ключе ниенамине ралнит е
,не за
вис имоо тт ов
ада лисенамир ат
поддържа вна ,общинс каилича с
т насобс твеност ;
4. е стест
венит ев одопа ди и пр ил е
жа щите им ив ици в з ависимос тоте стест
вения
ландшафт ,нонепо -
те с
нио т1 0мо тдв етес транинав одопа да;
5. водите,вт овачис лоо тпадъчнит еводи,ко гат
оиз тичато тимо ти,публичнаилича стна
собст
в е
нос т,ис евлив а
тв ъвв оди-пу бл ичнадър жавнас обстве
ност .
Чл.12. (1) Публичнадържавнасобственостсаостр
овитеиз е
мите ,обра
зув
анивр езу
лтат
наесте
с т
венипро цеси,наст
ъпиливр еките,в
одое мит
еиос тров
итевъвв ътрешнит
емо рск
ив оди
итерит
ориа лнотомо ре.
(2) (Изм.- ДВ,бр .61 от2010 г.
)Пу бличнадържавнасобстве
нос тсаморскотодънои
нег
овитене дравг ра
ницитенав ътре
шнит емор ск
ив одиитеритор
иалнотомо реик ра
йбрежната
за
ливаемаив ицанар .Дуна в
.

Чл.13. ( Изм.- ДВ,бр .47 о т2009 г .


,вс илао т23.06.2009 г .)(1) Пу бличнадър жавна
собс твенос тс аследнит еводнос т опа нс к
ис ис темиис ъо ръже ния :
1. к омпл екснитеи з на чимит ея зовир ис ъгласно пр ил ожение № 1, в ключително
водо хранилища таимдона й-вис ок ов однонив о ,пр иле жащит еимс ъор ъже нияис ъбир а
телните
имде рив ации;
2. съо ръже ния таиу стро йс твата- не дв ижимиимо ти,з аиз ме р в
а ненак оличе с
тво т
ои
каче ство т
онав одите-пу бличнадър жа внас обс тв енос т
;
3. с ис те
мит еи с ъо ръже ния таз а пр е дпазв а
не о тв редно тов ъз действие на в одите
,
изгра денисдържа внис редства- з ащит нидиг и,к ор екциинар е киио тводнит е
лнит ес истеми,с
изк люче ниенат езипочл. 19,ал. 1, т .4,бу ква" г" ;
4. ( изм.- ДВ,бр .95 о т 2009 г .)в одо вземнит ес ъо ръже ния з а мине ра лни води -
изк лючит е лнадър жа внас обств енос т ,какт оина б люда телнит ес о ндажи,из граденисдър жавни
средс тва ;
5. во доснабдит елнитес ис те миил ича стио тт ях,чр езк оит ос едос т ав яводадоу личните
водопров однимре жиз апо требит е лит енат е рито рия танапо вечео теднао бщина ;
6. пре чистват е
лнит ес танцииил ис ъор ъже нияис ъоръже ния таз ао б еззаразяваненав ода
запит ейно- бит овице лиио бще с тве нину жди,з апр оизводств ени,пр омишл е ниидр у гидейности
ст ъргов ских арактер,к огат
ос апре дна значе низ апо тр е
бит елит енапо в ечео те днао бщина ;
7. о твежда щит е к ана лиз ацио нни к ол ектори с пр ил ежа щит е им с ъо ръжения и
пре чист вателнит ес танцииис ъо ръже нияз ао тпа дъчнив оди,к о итоо бсл у
жв атпо тре бите
лит ена
терит ория танапо вечео теднао бщина .
(2)( От м.-ДВ,бр.5 8о т2 015г .
)
Чл.14. ( Изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)Из к л ючител надър жавна
собс твенос тс а:
1.в ът решнит емо рскив о диит ерит ориа лно томо р е;
2. мине ралнитев одипос пис ъкс ъглас нопр ил ожение№ 2, к оетоене разде лнача стот
тозиз ак он.

Чл.15. (
Из м.- ДВ,бр.61 о т2010 г.
)Пу б
личнадър жа в
нас обс
твенос
тс аиз емите,з
аети
от пояс I на с анитарно-охранителнитез они на в одо из
точницитеи с ъоръжениятаз а
пите
йно-битов
ов одоснабдяв а
не ,публичнадържавнасобс
тв еност,инав о
довзе
мнитес ъоръжения
замине
ра лниводипочл. 14 ,т.2.

Чл.1 5а.(
Нов - ДВ,бр .47 от2009 г .,в силао т23.06.2009 г.
)Ча ст
на държавна
с
обственос тс асгра
днитев одопрово
дни инстал ации и вътрешнитев одопров
одни мр е
жи и
с
ъоръже ния,разпо
ложе нивимо тите- со
бственостнадър жа вата
,доиз мерват
елнитеу ре
дина
в
одопров одните отклоне
ния з а присъединя
в ане к ъм у личната водопров
одна мр ежа и
к
анализационните мре жи и съоръжения,отвежда щи отпадъчнитев оди отт ези имоти до
ре
виз
ионнит
еша
хтиз
априс
ъединя
ванек
ъму
личнит
ека
нализ
ационнимре
жи.

Чл.16. (1) Държа внат асобств


еноств ърх ув оди,обявеназапу бличнапот о зиз ак
он,не
можедас еоб явяваз ачастнадър жавнасобственос т.
(2) Из вън с обствеността,обявеназ апу бличнадър жа в
нас обственостпо т о зиза к
он,
държа ватамо жедаприт ежа ваилидапридо биваипр авонасобственоствърхув о
ди,в однио бекти
ив однос топанс кис истемиис ъоръжения,з
ак оитоз а конътпредвижда,чемо гатдаб ъдатпр едмет
нача стнас обс твеност .
(3) (Изм.- ДВ,бр .61 от2015 г.
)Со бственицит еназ е
ме делск
из емииг о ри,в ърхук оито
са пост рое ни я зовири и в одностопанскис ъо ръже ния,които не сао безщетени з ат ов
а по
съответнияр ед,с еоб е
зще тяватпо реданачл .1 0б и чл.35 о тЗ ак
о наз ас обс твеносттаи
ползване тоназ емеде лскитеземиинаЗ аконаз ав ъз
с тановя
ваненас обственосттав ърх угоритеи
земитео тг орск ияфонд.

Чл.17. (1) Во дите,в однитео бектиив однос т


о панскит ес ъо ръжения - дър жа в
на
собстве
нос т ,с
еа ктуватсъобр а
зноиз иск в
а ниятанаЗ аконаз адър жавна тасо бстве
ност.
(2) (Изм.- ДВ,бр. 61 от2010 г.)Мине ралнитев о
дис еа ктуватпоис ка
ненаминис т
ър ана
околнатасре даив одитев ъзоснов анапр едос т
ав е
нао тне гоинфо рма ция.
(3) Ко пия о та ктоветез аводит е,в однитео б
е ктиив однос топанскитес ъоръже ния,
състав
енипопре двиденияре д,с еизпраща твМинис т
е рство
т онао к
о л
на тас ре
даив одит ев
двумесеченс роко тсъс т
ав я
не т
онаа кт
о вете.
(4)Алине я3с еприл агаипр ииз върше ник орекциинаа ктоветез адър жавнасобственост.
(5) Поо тноше ниенав о дите,воднит еобектиив одностопанс китес истемиис ъоръже ния-
държавнас обственост,сеприл а г
аЗа к
о нътз адър жавнатас обственос т,доко лкот
ост озизако нне
епредвиде нодр уго.

Чл.17 а.(Нов- ДВ,бр .61 о т2010 г .)(1) Во довземнис ъо ръже нияз амине ра
л нив одипо
чл.13, ал.1, т .4 мо га тдас еиз гр ажда то тдър жа вата,кактоо тиз ас ме тканал ицата,нак о итое
предоста венопр а в
оз ав одо в
зе ма нео тмине ра лнив оди,чр езно вос ъо ръже ниепор еданат оз
и
законилик онце с
ияз адо бивнамине ралнав одапор еданаЗ аконаз ак о нце сиит е .
(2) Во дов земнит ес ъоръже нияпоа л .1 с таватс обст веностнадър жа ватао тда тат ана
въвежда не тоимве кс плоа тация .
(3)Лица тапоа л. 1:
1. пре дос тавя тнаминис търанао к
о лна т
ас редаив одитедо куме нт а цията,с върза нас
изгражда не тонас ъор ъже ниятаипр ов еденит епр оу чваниянамине ра лнат ав одавпр о цес ана
изгражда ненас ъоръже ние то,к акт ои в сичк и оста нали да нни,не о бхо дими з ав ключв анена
съоръже ние т
овпу б личе нр ег
ис търнас ъо ръже ниятаз амине ралнив одипочл .1 18г;
2. (изм.- ДВ,бр. 66 от2013 г .,вс илао т26.07.2013 г.,из м.- ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .
)пре да в атс ъоръже ния таб ез
в ъзмезднонаминис тър анао ко лна тас редаив о дите
илинаопра вомоще ноо тне годлъжнос тнол ице ,коит опр едпр иематде йст вияпр е
дминис тър ана
регионално тор азв ит ие и б л аго устро йство тоз ав ключв ане на с ъо ръже ние това к
т аз а
изключит е лнадър жа внас обстве нос тнамине р алнатав одаотс ъо тветно т она хо дище ;
3. с топанис в атс ъоръже ние тоз аце л ияпе р иод,з ак ойто епр едос та вено пра вото на
водовзема не ;
4. ос игуряв атт ех ничес кав ъзмо жнос тз ав одо в
з е
ма нео тсъо ръже ние т оио тдр угил ица,
нак оиток омпе те
нт ния тор ганепре доста вилт ако в
апр а
в о;
5. сле
дпрек
ратяв
аненапредос
тав
ено
топрав
оз ав
одов
земанеилик
онце
сияз
адобивна
мине
ралнав о
дапреда
ватсъоръже
ниетонадире
кторанасъот
вет
натабас
ейнов
адире
кцияза
ст
опанисване.

Раз де
лI I
.
Общинс
кас
обс
тве
нос
твърх
уво
дит
е, воднитеобект
ииво
днос
топанс
кит
есис
темии
съоръже ния

Чл.18. (1) Собс


тве
носттанаобщинат
ав ърх
уво дите
,воднит
еоб
екти,в
одностопа
нск
ите
сист
емиис ъоръженияепубличнаичас
тнаобщинскасобств
енос
т .
(2) Пуб л
ичнатаобщинскасобс
тве
ноствърхуво динеможедабъдеобявя
ваназачас
тна
общинс
к ас обс
т в
еност.

Чл.19. (1) ( Пр е дише нт екстначл .19 - ДВ,бр .47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .)
Пу бличнаобщинс кас обс тве нос тс а:
1. в одит еив о днит еоб екти,вт о вачис лое ст ественииз во ри,е зераиб л ата,к огатос а
разположе ниназ еми-о бщинс кас обст венос т ,инес ав одиив однио бектипочл .11 ;
2. в одит е,вт .
ч.о т па дъчнит е,коит оиз тича то тимо ти,пу б
л ичнаил ича стнас обс твеност,
ис евлив атв ъвв о ди-пу б л ичнао бщинс к
ас обс твенос т;
3.мине ра лнит ев оди,б е зтезипочл . 1 4,т .2;
4. ( доп.- ДВ,бр .34 о т2001 г .,до п.- ДВ,бр .47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .)
воднос т
опа нс кит ес ис темиис ъо ръже ниянат ерит ор иятанао бщина т асиз ключе ниенат ези,
коитос ав к люче ни виму ще ст вотонат ър го вски др у же ствар азлични о тВиК о пер аторитес
държа вно и/ ил и общинс коу ча стиев к апит алаил и нас др ужения з ана появанеи к оитос е
изгражда тс ъс с р едс тв а или с к редит и на т ър го вс кит е др уже ства ил и на с др у же ниятаз а
напо я
в а
не :
а)( из м.- ДВ,бр .47 о т2009 г .
,вс ил ао т23.06.2009 г .)водос на бдит елнит ес ис темиил и
частио тт я х,в кл ючв ащи мр ежи и с ъо ръже ния з ао тне мане ,пр ечис т ване,о безз аразяване,
съхраня ванеи т р анс пор тира ненав одит е,чр езк о ит ос едос тавяв одаз апо тре бит елитена
територия т анао бщина т а,сиз ключе ниенат езипочл .13, а л.1, т .5 и6, к актоиу личнит е
разпределит елни в о дос на б дит е лни мр ежи в у р ба низ иранит ет е рито рии и в одо пр оводнит е
отклонениядоиз ме рв ат ел нит еур едивимо тит енапо т ребит ел ите;
б)( из м. - ДВ,бр. 47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .)у личнит ек ана лизацио ннимр ежии
дъждоприе мнит еша х тивур ба низ иранит ет е р ито рииио твежда щит ек ана л изационник ол е
к торис
приле жащит еим с ъо ръже нияипре чис тва те лнит ес т анцииис ъор ъже ния таз ао тпа дъчнив оди,
коитообс лу жв атпо т ре бит е лит енат ерит ор ия т анао бщина та ,сиз кл юче ниенат е
зипочл .13, ал.
1,т.7;
в)( до п.- ДВ,бр.34 о т2001 г .
,из м. - ДВ,бр . 47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .,изм. -
ДВ,бр.61 о т2010 г .,из м.- ДВ,бр.58 о т2015 г .)я зовир ите ,вк лючит е лнона мир ащит ес ев
проце снаиз гражда не ,сиз к люче ниенат е зипочл . 13, а л.1, т.1 ив ключе нит евиму ще с т
в отона
търговскидр уже с тва ,ра з личнио тВиКо пе ра тор итесдър жа внои/ ил ио бщинс к
оу ча с тие,к актои
водохранилища таим до на й-в исоков одно нив о,ас ъщо и пр ил ежа щит еим с ъо р ъже ния и
събира т
е лнит еимде рив а ции;
г)з а щит нит е диг иис ъоръже ния т аи с ис те мит ез ау кр епва не на р ечнит ел еглав
границит енана с еле нит еме с та;
д)в одопре нос нит еив о дор аз
пр еде лит е лнит емр ежиз амине ралнив оди;
е)( о тм.-ДВ,бр .47о т20 09г .,вс ил ао т2 3.0 6.20 09г .
)
5. (нова- ДВ,бр. 47 о т2009 г .
,вс илао т23.06.2009 г.,из м.идо п. - ДВ,бр .61 от2010 г.
)
земитео тпо ясІнас анитарно- охра нителнит езонинав о довземнит ес ъоръже нияис ъоръженията
заводосна бдяваненана с
еле нит еме ставо бщина та,сиз ключениенат е зипочл .15ичл .24,т.11.
(2)( Нова-ДВ,бр. 47о т20 09г .
, вс илаот2 3.06.2009г., от м.-ДВ, бр .5 8о т2 015г.
)
Чл.20. (1) Прис ключв аненадо говорзак онцес ияз аво ди,в однио б екти,в одностопански
системиис ъоръже ния-пу бличнаобщинс к асобственост ,общинс к ия
тс ъв ето пр еде л
я :
1ме ста
т аз аобщоиз ползв аненав о дитеив однит ео бе
к ти;
2.с ъще ствуващитепра ванаиз по л
з ваненав одит евъвв о до хранил ище то .
(2) Ак оо бщинс киятс ъве тнеиз пъл ниу словия тапоа л.1, к онце сио нер ътнемо жеда
забраниупра жня ва не
тонапос оче нитепр а
в а.
(3)( Отм. -ДВ,бр.3 6о т200 6г., вс илаот0 1.
0 7.
2 006г.)
(4)( Отм. -ДВ,бр.3 6о т200 6г., вс илаот0 1.
0 7.
2 006г.)
(5) (Изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г.,из м.- ДВ,бр . 61 от2010 г .
,изм.-
ДВ,бр.58 о т2015 г .
)Нал ице то,нак ое тос епр едостав яконце с ияз ав однос то панс касистема,с
концесионниядог оворсев ъзла г
а тде йнос титепоу пр авлениеипо ддър жа ненас ъоръженията
съгла
с ноиз исквания танана р е
дба тапочл .1 41,ал.2.

Чл.21. ( Из м. - ДВ,бр .81 о т2000 г .


)(1) Мине ралнит ев одипочл .19, т.3с еа ктува ткато
публичнаобщинс к ас обств е
нос тс амопр ина личиенаиз даде нс е ртифик ати/ ил ик омпл ексна
балне олог ична о це нкао т Минис терст вото на з др авеопазване то и/ ил ис топа нскао ценк ао т
Минис терс твотонао ко лнатас ре даив одит е.
(2) (До п.- ДВ,бр. 61 о т2010 г .)Ре дътина чинътз аиз дав аненас ертифик ат
аио це нките
поа л.1с еопр еделя твна редба тапочл .13 5,ал .1,т.2.
(3) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
Конце сияз адо бивнамине ралнив оди- пу бличнао бщинс к асо бстве нос т,с епре доста вясамопр и
утвърде ние к
с плоат ацио ннир е сур с
инамине ра лнив оди.
(4) (Из м.- ДВ,бр. 36 о т2006 г .
,вс илао т01.07.2006 г.)Обос но вка танак онце с
ия тапочл .
21 отЗа коназ аконце сиитез амине ралнив оди- пу бличнао бщинс кас о бственос т,с еизр аботва
съгласноут върденио тМинис те рствотонао колнат ас редаив одит еме тодиче скиу каз
а нияз а
изготвяне тонао бос нов казапр едос тавяненак онце с
ияз амине р алнив о ди.
(5) (Из м.- ДВ,бр.36 о т2006 г .
,вс ил ао т01.07.2006 г .
)Пр е
дл ожение тонак ме тана
община тапочл. 38, ал .1 отЗ ак оназ ак онцес иитес ес ъгласувасминис т ъранао колнатас редаи
водит епоо тно ше ниенапа ра ме тритенак онце сиятаиу слов иятаз ао х ранаимо ниторингна
мине рална тав ода.
(6) Пр ипр едос тавяненапр а в
онапо л з
ваненав о
дит епоа л.1 с о бственик ътнаимо та,в
койтос ена мир ав одоиз точник ът,имапр е
димс твопр ир авнидр у гиу с ловия .

Чл.22. (1) Ча стнао бщинс к


ас обс т
веностсапр идо бит итео тобщина таимо т
и,в оди,в одни
обект иив о дностопа нскис истемиис ъор ъженияизвънимо т
ит е, описанивчл .19.
(2) (Нов а- ДВ,бр. 47 от2009 г.,вс илаот23.06.2009 г .)Ча с
тнао бщинскас обственос тса
ис граднит ев о допрово дни инс тал
ации и в ътрешнит ев одо проводни мр ежи и с ъоръже ния,
разпо ложенивимо тите- собственостнао бщината,доиз мерв ат е
лнитеу рединав одопрово дните
отклоне нияи к а нализационнит емре жи и с ъоръжения ,о тве жда щи о т
падъчнитев оди о тт ези
имо тидоре виз
ионна т
ак а
на лиза
ционнаша хт
аз априсъе диня ва некъму личнитек а
на лизацио нни
мре жи.
(3) (До п.- ДВ,бр.34 о т2001 г .,предишнаа л .2 - ДВ,бр .47 от2009 г.,вс илао т
23.06.2009 г .
) По о тноше ние на в одит е,в о
днитео б ектиив одностопанскитес ист еми и
с
ъоръжения- общинскас
обстве
ност
,сеприлаг
аЗаконътзаобщинс
кат
асобс
тве
нос
т,до
колк
отос
т
озизак
ониЗа коназ
асдруже
ниязанапо
яваненеепредвиде
нодруг
о.

Разде
лIII.
Час
тнас
обс
тве
нос
твърх
уво
дит
е,воднитеобе
ктииво
дно
сто
панс
кит
есис
темии
съоръжения

Чл.23. Собств
еникътназемятаес
обс
т в
еникинав
одит
еив
однит
еоб
ект
ивимо
та,ос
вен
а
кот
енесасобс т
веностнадържа
ва т
аилинаобщинат
а.

Чл.2 4. Ча ст нас обс тв енос тс а:


1. (
из м. - ДВ,бр. 81 о т2000 г .)извир ащит евг ра ницитенане дв ижимияча стенимо тв о ди,
сиз ключе ниенамине рал нит ев о ди,до катот е
ка тпр езне го,освенаконес ак аптир аниил инес а
включе нив ъвв о дос набдит елнит ес истеми;
2. ез ер ата ,к оит онес епо дх ра
нв а тотил и пр езк оитонепр отича тв оди - пу б лична
държа внаилипу б личнао бщинс кас обственос т;
3. събира щит есевг р аницит енане движимияимо твалежнив одиииз г
р аде нитез ат а зи
целс ъоръже ния ;
4. водит е ,из т
ича щио тв однит ео бе ктипот .1, 2 и3, домя ст
о тонав ливане тоимв ъвв оди
-пу б
личнадър жа в наил ипу бличнао бщинс к асобст в
е нос т;
5. (
из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил аот11.08.2006 г .
)земите ,заетио тв одит епот . 1, 2, 3
и4;
6.к ла денцит евне движимияимо т;
7. с ъор ъже ниятаи с ис темит ез а из по лзване ,о тв
ежда не и пр е чиства не на в о дит е ,
обслу жв ащи с ъо тв етния имо т ,к актои с ъо ръже ния таз апр едотврат я
ванеи л ик видир а нена
после дицит ео тв ре дно тов ъзде йс т виенав одит е;
8. (
нов а- ДВ,бр. 47 о т2009 г .
,вс ил ао т23.06.2009 г .)ВиКс истемит еил ича ст ио тт ях ,
изграде нис ъсс ре дс тванапо тре бит елите- физ ичес киил июр идиче скил ица ,ко итообс л ужв ат
самоимо тит енат ез ипо тре бит е ли;
9. (но в а- ДВ,бр.47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .)с граднит ев одо про во дни
инстала цииив ът р ешнит ев одопр ов однимр е
жи,р азпо ложенивимо титенапо тр ебит елит е,до
измерв ат елнит еу ре динав одо про воднит ео т клонения ;
10. (но в а- ДВ,бр.47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .
)к анализ ацио ннит емр е жии
съоръже ния ,о тв ежда щи о т па дъчнит ев оди о т имо т ите на по требит елите до р евизио нна та
канализ ационнаша х т
аз апр ис ъе диня ванек ъму личнит ек анализационнимр ежи;
11. (но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .)з емит ео тпо ясІнас анита рно-охранит е лнитез онина
съоръже ния таз ас а мос тоят елнопит ейно-бит овов одос на бдяване.

Чл.25.
(От
м.-ДВ,бр.65о
т2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл. 26. Владение


то, полз
ванет
оир а
зпоре
жданетосв о
дите,во
дните обе
к т
ии
во
дност
опанскитес исте
ми и с
ъоръжения- ча
стнасобств
еност,с
еиз в
ършва
тс поре
до бщит
е
ра
зпоре
дбизас обс
тв е
ностт
а,доко
лкотовтоз
изаконнесепредв
иждадруго.
Раз
делIV.
Със
обс
тве
нос
твърх
уво
дниоб
ект
ииво днос
топанс
кис
ист
емиис
ъоръже
ния

Чл.27. Пр а
во т
о на собс
тве
ноствърх ув одено бект,во дностопа
нскас ист
ема или
съоръжение може да принадле
жи и общо на две или повече лица,к ога
тот е
зио бек
тис а
разполо
же ни в със обств
ен имот.В т ози с лучай с ъс
о бс
твенос т
та на в одния обек
т,
водностопанс
катасистемаилис ъо
ръжениеследвас ъс
обственостт
аназ е
мята,освенаконее
установ
е нодруг
о.

Чл.28. (1) Пр иизвършв анетонаде лбанас ъсобств


енимо т,вкойтоимав о
дено бект,несе
допускаобос обяване тонаре алнича ст
ио тво днияобект.
(2) Пр и из в
ършв ането на де лба на с ъсобствен имот,в к ойто има водено бект
,
съсобст
в еникът,к ойтоимапр а
вонапо -
голямдя лотимо та,имапредимствоприв ъзлага
не тона
воднияоб ект.
(3) Остана литесъс обствениципо луча в
атпа рична
тар ав
нос т
ойностнат ехнитедял овев
срок14 днис ле
дс ключване тонадог оворазаде лба,съотве
т ноотвлизанет
овс иланас ъдебното
решениез аиз в
ършв аненаде лбата.

Чл.29. Зане уре


денит
евт
озира
зде
лсл
уча
исеприл
ага
тсъо
тве
тнит
ера
зпоре
дбина
За
коназ
асобс
тв енос
тта.

Ра
зделV.
Придобиваненаправонас
обс
тве
нос
твърхуводнит
еоб
ект
и,во
дно
сто
панс
кит
есис
темии
с
ъоръжения

Чл.30. (1) Пр идо


биването на пра
в ото на собс
тве
ноств ърхув однитеобект
ии
водностопанскит
ес исте
миис ъоръже нияс
еизв ършвачрезпра
внас де
лказазе мят
а,вкоят
оса
разполо
же ни,илипона следст
во.
(2) Неседопу с
к апридобиванеподавностнав о
днио бе
кти,воднос
топанскисис
темии
съоръжения-пу бличнадържа в
наио бщинскасобстве
ност.

Чл.31. (1) Ког а т


ов одитенар ека
тавр езулт
а тнае ст
е с
твенипр оцеси,вт овачис ло
природниб едствия,обра зув а
тно вок оритоииз оставя
тс тарото ,новозаетотомя с
тос тавапу блична
държав нас обственост ,аиз оставенот омястооставапубл ичнадър жавнас обстве
ност .
(2) Вт озис луча йз асегнатиятсобственикедл ъже ндау ведомио рганапочл .10, ал.1, т.1
или2, койт ов6- месеченс рокнаос новатанат ехнико-
ико номиче скиа нализпр е
дпр иемаде йст вия
закориг ира ненана стъпил итепро ме ни.
(3) (Изм.- ДВ,бр.47 о т2002 г.,изм.- ДВ,бр .61 о т2015 г .
)Вс лучайчепр оведенит е
мероприя т иядов едатдов р ъща нетонар екатавс таро
тоѝк орит о,засегнатиятсобственикназ е
мя
възст
анов яв аправот ос инас обс т
в еноствърхупа рцела.Ак от овает ехническине възможноил и
икономиче с кинеизгодно,з асегнатитесобс т
венициназ емяс ео безщетяватср авнос т
ойназ емяо т
държав нияилиобщинс кияпоз емле нфо ндпор еданачл .1 0бо тЗ аконаз ас обственостт аи
ползване тоназ е
ме делск итез еми.
Чл.32. Собст
веникътначас
тнияводе
но бе
ктнепридобив
асобс
тве
нос
ттав
ърх
узе
мят
а,
к
оят
ово
датапо кривавизвънре
днит
ес ира
зливи.

Раз
делVI.
Ог
раниче
ниянаправо
тонас
обс
тве
нос
т

Чл.33. (1) Упра жняване т


онапр аво тонас обст
ве ностмо жедас ео граничав авс ледните
случаи:
1. (изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил аот11.08.2006 г .)пр иизвър шв аненапр оучванеи
добивнапо дземнив одиив о
до взема ненаиз ворнив одивимо т, частнасобс твеност;
2. прииз граждане т
онанов ио бекти,с вързаниспо лзване т
о ,опазванетоил ис ъсз ащитата
отв редно тов ъзде йствиенав одите ,кактоиз апо -целесъобра знотоо ползотв оряваненав одните
ресурси;
3. ( нова - ДВ, бр. 65 о т 2006 г .,в с ил ао т 11.08.2006 г .
)в г раниците на
санит а
рно- охр анит елнитез они на с ъо ръже ниятаз а пит ейно -битовов одоснаб дяване и з а
мине ралнив оди.
(2) Ак о ос ъще ствяването наме ро приятиятапо а л.1 т р айно лиша вас о бственикао т
ползване тонаце лияимо тилинача сто тне го,с ъщиятс еот чужда вапр инудит елнопор едана
Законаз адържа в натасобс т
венос т.
(3)( Нов а-ДВ,бр. 65о т20 06г .
, вс илао т1 1.
08.
20 06г., отм. -ДВ, бр.61о т2 010г .
)
(4) (Пр едишнаа л.3 - ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)З аповедитена
компе тентния о рган,из дадени наос нова нията,пос оче ни в т озир а
зде л,немо гатдаб ъдат
изпълне нипр едив лизанетовс иланаа к т
а ,пос тановяващо т
чу ждаванетоназ асегнатияимо т

предииз плаща не тонаопр е
деле нотооб езще те
ние .

Чл.34. (1) ( Из м.- ДВ,бр .65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .


)Пр оучванеидо бивна
подземни в оди и в о до взе
ма ненаиз в
о рни в оди вимо т- ча с тнас обст веност,мо жедаб ъде
осъще с
т ве нос ледиз да денор азрешите лноз аиз вършв аненас ъотв етнат аде йнос т
.
(2) Де йнос т
ит епоа л.1 сеиз в ършв атв ъзос нованапис ме ндо гово рсъсс о бственик а
,
къдетос еопр еде ляту с ловия таз аизвършв аненаде йнос ттаидъл жимо тоо безще тение.
(3) Ко мпе тент ния торг а нсъглас нор азпо редбит енат озир азде лпр едл аг
анас обст веника
проектодог ов ор, койт оз адължит елнот рябв адас ъдър жада ннио тнос но :
1.не об ходимит епро учв а
телнии/ илис троит елно -
мо нт а
жниде йнос ти;
2. ча сттао тимо та ,к оятощеб ъденар азполо жениенаиз пъл нител язаиз вър шв анена
проучване т оил ис т
роит елств ото;
3. частт ао тимо та,к оятощеос та нез а
ет ао тпос трое нит ес ъор ъже нияс ледз а
в ършв анена
проучване т оил ис т
роит елств ото;
4.с рок аз аза вършв аненапро учв анетоил ис тро ителс тв
о то ;
5. нео бхо димит ера бо т
из аре кул тивациянат еренас ледиз вър шва ненапр оучв а
не тоил и
строителс тв о
т о;
6. па рично т о о безще т
ение,а ко по в реме на пр о учване то ил и с троит е
л ството
собственик ътб ъделише но тв ъзможнос ттадапо лзваимо тас и,к ак тоир едаз азапл аща нена
обезщете ние то;
7. г одишно па рично об езще тение ,а ко ча сто т имо та ос т ане з аето т пос тр оените
съоръже нияс ледз авър шв аненапро учва не т
оил ис т роит е
лс твото ;па рично тоо безще т
е ниепот ази
точкасепре устано вяв ас ледв ъзстанов я
в анетонаимо тавпър в онача лниямув ид;
8. дру гиу слов ия,к оитобих ас ъз далиг ар а
нцияз ао па званенаимо таис покойс твиетона
собстве
ник анаимо та
.
(4) Засе
гнат
иятс обс
твеникмо жедаотгов
ориве дномесече
нс рокотполу ча
ванет
она
предложение то.
(5) Акозасег
натиятсобств
еникнеприемепр е
дложе ниет
овс рокапоал.4, сеприлаг
ат
правилатаз аогра
ничава
ненас обст
веност
таизаобезщетя
ва не,пре
двиде
нивтозираз де
л.

Чл.35. (1) (Из м.- ДВ,бр .66 от2013 г .,вс илао т26.07.2013 г .
,из м. - ДВ,бр .98 от2014
г.
,вс илао т28.11.2014 г .)Ког атоприл ипс анадр угав ъзмо жнос тс ена л а гав одов зе
ма нена
изворни в оди вимо т,койт о неедър жа внаил ио бщинс кас обственос т,з аз адово лява
нена
питейно- бит овото в одос наб дява не на р айо на, минис тър ът на р егиона л нотор азвитие и
благоустройс т
во тонаба зат анат ехнико -иконо миче ск
ииз сл едва нияиз даваз апо в е
дз аиз вършв ане
нане обхо димит еде йностиз аос ъще ствя ваненав о довзема не то.
(2) (Изм.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .
,из м.- ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .)Съсз апо ведт анаминис тър анар ег
ио на лнот ор азвитиеиб лаго у
ст ройството
задължит е лнос еопр еделя то бсто яте
лс твата, пос оченивчл . 34,а л.3.
(3) (Изм.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .
,из м.- ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .)Минис т
ърътнаре гио нално тор азвитиеиб ла г
о устройств отоиз даваз аповедтапо
ал.1.
(4) (Изм.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .
,из м.- ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .)Из пълнит еля тнас троит е
л ство тоо тговаряз ав редите ,причине нинас о бственика
наз асегна тияимо тприне спа званенапр авил атаз ас троит е лствоинау сло вия таназ аповедтана
минис търанар е гионалнот ора звит иеиб лагоу стро йството .
(5) (Изм.- ДВ,бр .81 о т2000 г .
,из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)
Лице то,вчийт оимо теиз върше нов одо взема нето ,имапр а вонаб езпл атнов о до в
зе маневр азмер
непов ечео т10к у б.
мнаде ноно щие ,не зависимоо тпо лу че нот оо безще тение.

Чл.36. (1) Заиз в ършваненапр оучваненапо дземниво дивимо т- частнасобств


е нос т
,
минис търът на о колнатас реда и в о
дит е издаваз апове
д,с к оя
тоз адъл жително опре деля
обстоятелс тват
апочл. 34 ,ал.3.
(2) Проучв анетонапо дз
е мниво дис еизв
ър швапр имакс ималноотчит а
ненаинт ере сите
нас обственик а.
(3) Лицето,из вършил опр оучването,носио тг
оворностзапр ичиненив редиво тклоне ние
отус ловия таназа поведтанаминис търанао к
олнатасредаив о
дит еинас пециа лнитенорматив ни
актове,ре гламентир ащипр оучванетонапо дзе
мнитев одиииз вър шванет
онар екултива
цият ана
зас
е гнатитепло щи.

Чл.37. (1) (Изм.


- ДВ,бр .66 от2013 г.,вс илао т26.07.2013 г .
,из м.- ДВ,бр .98 от2014
г.
,вс илао т28.11.2014 г.
)Добив ътнапо дземнив одивимо т- ча с
тнас обственос т
,с еизвършва
самонав одисг ар ант
иранопит ейнок аче с
тво,ползваниз апит е йнице л и,ис ле
диз вършв анена
строително-монтажни ра боти, опреде лени о т минис търа на р егио налнот о р аз
витие и
благоустройств
о топриу словиятаипор еданачл .35.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .66 от2013 г
.,вс илао т26.07.2013 г.
,из м.- ДВ,бр .98 от2014 г.,всила
от28.11.2014 г.
)Съще ствуванетовр айо нанадр угав ъзмо жнос тз адо бивнапо дземнив одиза
питейно-битовов одоснабдяванео тимо т- държа внаил ио бщинс кас обст ве
нос т,еос нованиеза
отмянаназ а
поведт анаминис търанаре гионалнотор азвитиеиб л агоустро йството.
Чл.38. (1) Ког атос ена лагаиз гражда нетонано вио бекти,свърз а
нисо пазванетоил исъс
защитатао тв редно тов ъз дейс твиенав одите ,кактоиз аз адоволява ненат ак ивадър жавниил и
общинс кину жди,к оитонемог атдаб ъда тз адоволениподр угна чин,с едо пу с
капр инудително
отчуждаваненача ст ниимо ти,нача с
тио ттяхил инас ъще с
т в
у в
а щив однос топа нскис ъоръжения
следпредв арит елноир ав нос тойнооб езще тение .
(2) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил аот11.08.2006 г.
,изм. - ДВ,бр .36 о т2008 г.
,изм.-
ДВ,бр.52 о т2008 г .,изм.- ДВ,бр .66 от2013 г .
,всилао т26.07.2013 г .,изм. - ДВ,бр .98 от2014
г.
,вс илао т28.11.2014 г .,изм. - ДВ,бр . 58 от2017 г .
,вс илао т18.07.2017 г .)Вс лучаитепоа л.1
минис т
ърътнаре гиона лно тор аз
в итиеи б л агоус
тройс тв
отоил и минис тър ътназ емеделието,
хранитеи г орит евз ав исимос то тк омпе т
ентносттас и пр авят ис кане з а принудително
отчуждаваненаз асег на
тияне движимимо тпор еданаЗ аконазадър жа внатас о бственост.
(3) Ос нов аниез априну дит елнотоо т чуждаванес ау твърденит ев однос топанскипл анове,
съдържащи т е хник о-иконо миче ск
и из с ледва ния,до к
а зва
щи,че дър жа вната ил ио бщинс к
ата
нужданемо жедаб ъдез а до воленаподр угна чин.

Главатре
та.
ИЗПОЛЗВАНЕНАВОДИТЕИВОДНИТЕОБЕКТИ

Чл.39. (
Изм.- ДВ,бр.65 о
т2006 г
.,всилаот11.08.2006 г
.)Из
полз
ване
тонав
одит
еи
в
однит
еоб ективключваводовз
еманеиползв
аненаводнияо бект.

Чл.40. (1) (Предише нт екстначл .40 - ДВ,бр .61 от2010 г .)Изпол зв


анетонав о
дитеи
воднитеоб ектие :
1. общоииндив идуалнос поредтовада лит итуляритенапр ав
отос анеогра
ниче нбр ой
лицаилииндив иду алноопреде ленил ица;
2. (доп.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)сразр е
ше ниеил испр едварит елнопис меноу ведомяване
нак омпет ентнияо рганиб е
зра зрешениес по ре
дт овада л изако нътпр едвиждаиз даванена
индивидуа лена дминис тра
тиве на ктк а
топр едпоставказ апоражданенапр а вот
онаиз ползва
не,
илипра вотонаиз ползв
анес епор аждапос илатанадр угюр идическифа кт;
3.( отм.-ДВ,бр.3 6о т2 006г.,всилао т01.07.
20 06г.
)
(2) (Нова- ДВ,бр. 61 от2010 г .
)Индив идуалнопр авозаиз по лзваненав одит
еив одните
обекти,пре доставеноса дминис тр
а т
ив е
на ктнаиндив идуалноо пре деленол ице,немо жедас е
прехвърлянат ретилица.

Чл.41. (1) (Изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г .


)Общо товодовземанеи
ползваненав о
днит еоб ектиепр аво тонагражда нитедапо лзватв одитеи/ илив однитеоб екти-
публичнадър жа внаилиобщинс кас обст
веност,зал ичнину жди,о тдихив однис портове,в
о допой
нажив отниик ъпа не.
(2) (
Изм. - ДВ,бр .65 от2006 г .
,всилао т11.08.2006 г.)Усло виятаир едътз аизпол з
ване
поа л.1 нав одитеив однитеоб ектис еопределятзапу бличнадър жавнас обственосто тобластния
управит ел,а з а пу блична о бщинс касобственост- о то бщинс кия с ъвет,в с ъответствие с
издаденит ера зрешит елни зав о
дов земанеи по лзваненав о
днит ео б екти и пона чина,к ойто
гарантираопа з
ване тонажив о таиз драветонана селениетоинао колнат асреда.
(3) Областнияту правит е
л- з апубличнатадър жавнас обст в
енос т,ик метътнао бщина та-
запу блична таобщинс к асобственос т,едлъжендао б яви:
1. (изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)воднит ео бекти,пр едос тав е
низ а
общов о
дов земанеипо лз ванесопр еделя ненаме статаз атазице л;
2. (изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .)из искваният а,усло вия таил и
забранатаз ао пре деленв идобщов одов зема неил ипо лзване;
3. ра зре ше нитез аварени индив иду ални пр ава на из ползване ,как то и пр ав ата на
използва не,ко ит опре дстоидас епр е
дос т ав
я т;
4. (изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
)о бхватаипр едназна чение тона
принадле жа щит ез емик ъмв однит еобе ктипот .1 со гледос ъще ствяваненао пределе нив идо в
е
общов о
дов земанеилипо лзване ,съответ ноо граничениеил из абранинадр угив идовеиз пол зване,
кактоииз ис кванияк ъмоб ектииде йнос ти,с ъвместимисо бщо товодов з
е манеипо лз
в ане ;
5. (
из м. - ДВ,бр. 65 от2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г.,изм.- ДВ,бр .61 от2010 г .)ме ста т
а
запре мина ванепре зимо т и- частнас обс твенос т
,вс лу чаите,к ога
тоз ао бщо т
ов одо в
з ема неи/ или
ползванедос тъпътдо в однияоб ектс еос ъще ствявапр е зт акиваимо тис л ед предв ар ително
съгласува нес ъсс обственик анаимо та
;пр ил ипсанас ъгласиес епр илагатр аз
по редбитенаЗ акона
заустройс т
в онат е
рит ория та.
(4) Об яв яванетопоа л.3, т .1, 2 и5 с еизвър шв аза дължит елноичр е зпос тав янетона
табелинаопре де ленит еме ста,апот .3и4-чр езпуб личенр егис т
ър .

Чл.42. ( Изм.- ДВ,бр.70 от2004 г.


,всилао т01.01.2005 г.
,изм.- ДВ,бр .65 от2006 г.

силао т11.08.2006 г.
)Собс тв
еникътнав одено б
ект,водатавк ойтоепу бличнасобс тве
нос т,какт
о
ис обстве
ник ътнача стенводеноб ек
т,едл ъжендао бявио граничениятазао бщот ово довзе
мане
илипо лзване,с ъответнозабраназат ова,чрезпубликацияил иподр угначин.Ог раниче ниятаи
забранитемог атдас ена ла
гатотт е
хнологичниих игиенно -
епиде миологичнис ъображе ния.

Чл.43. (1) Индив иду ално из полз ваненав одит еи в однит ео б екти ена лице ,кога т
о
съответно топр ав осеос ъще с твяваото преде лент итул яр.
(2) (
Из м.- ДВ,бр .81 о т2000 г .,изм. - ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .,доп. -
ДВ,бр.61 о т2010 г .
,доп.- ДВ,бр .35 о т2011 г .,вс ил ао т03.05.2011 г .
)Физ иче скит елица-
собственициилипо лзва
т елинане дв ижимимо т,ра зполо же нвг раницит енана селенит еме ст аи
селищнит еобра з увания,има тпр авонаб езвъз мезднов одо взема недо10 к уб.мнаде ноно щиез а
собствени по т
р ебнос тио тна мира щит ес евне гопо в ър хностни и по дз е
мни в оди,к актои в
случаите на по лз ване на индив иду ални с истеми з ао топл ение и/ ил ио хл а
жда не с о бща
инсталира намо щнос тдо50 kW, из ползв ащик атопър виче не не ргиениз точнике нер гиятана
сухитез онивз е мнит ене драинапо дземнит ево дист емпе рат урадо20 ° С,сиз к
л юче ниена
минералнит еводи.
(3) (Нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)
Разпоредба танаа л. 2:
1. сепр ила газав одо вземанео тпо дземнив одивр а
мк итенао пр е дел е
нит евпл ано ветеза
управлениенаре чнитеба сейни и о бя в
ени винт ернетс т раницит енаба сейно вит едир екции
максима лни в одни о беми з аз емлище то нав с
як о на сел ено мя сто,к о ито немо гатдаб ъдат
по-големио т50 нас тоо тр азпо ла
гае мит ер ес урсинапър вотоо тпо вър х ностт апо дземнов одно
тяло;
2.нес еприл аг
априв одовзема нео тмине рал нив о ди.
(4) (
Пре дишнаа л.3 - ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)Из вънс луча итепоа л.
2 заиндив идуа лно тоиз полз ваненав одитеив однит ео б е
к т
ис ез апл аща тт акси,о пре деленис
тарифао тМинис терскияс ъве т
.
(5) (
Пре дишнаа л.4 - ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил аот11.08.2006 г .,изм.- ДВ,бр .61 от
2010 г
.)Придок
аза
нина р
ушенияпоал.
2о рг
анътпочл.52, а
л.1, т
.4 мо
жедаз
адължит
иту
ляра
направотонаиз
полз
ванедамонт
ираиз
ме р
вателниус
тройства.

Чл.44. (1) ( Изм. - ДВ,бр .81 от2000 г .,из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006
г.
)Ра зре шит елноз ав одо вземанес еиз иск вав ъвв сичкис лучаи, ос вен:
1.вс луча ит епочл .43, ал.2 ;
2. (изм.- ДВ,бр .35 о т2009 г .,вс ил ао т12.05.2009 г .
,из м.- ДВ,бр .53 о т2014 г .
)з а
дейнос титепоз ащит анана селение топр ив ъв еде нпл анз азащит апр иб е дствияпор еданаЗ а к
о на
зазащит априб е дс твия;
3.( нова-ДВ,бр. 61о т201 0г .
)вс л уча итепочл .58,ал. 1,т. 1и2 .
(2) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)Во до вземане тов ключв а
отнема нетонав одио тв однит ео бектии/ ил ио тк лоняванетоимо тт ях,к актоииз по лз
ванет она
енергия танав ода та.
(3) Запр еобр азуваненае нергият анав одатаб е
зо ткл оня ване тоѝо тв однит етеченияв
електриче ск ае не ргиячр езт урбинисмо щнос тдо20 к ил оватанес еиз исквар азрешит елнопо
реданат озиз акон.
(4) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)Из гражда нетонак ла
дене цз а
индив иду ално б езплат но в о довземане на по дземни в оди с т
а ва,б ез да е не обходимо
разрешит е
лно, нос ледк атос обс твеникъту в едо мидир екторанас ъо тве т
на табас ейновадир екция .
(5) (Изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
)Со бст веник ътил ипо лзвателятна
имо т
а,к ъде тоеиз граденк ладене ц приу с ло вия т
анаа л.4, едл ъже н вт риме сеченс ро ко т
изгражда не томудаг ооб явивс ъответна таба с ейно вадир екцияз ана насяне т
омувр ег
истър апо
чл.118г ,ал.3 ,т .5 .
(6) (Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .)Ко гатоимо т
ътпо падав
границит енас а нит арно-о хранит елнитез о нинав одовземнит ес ъор ъже нияз амине ралнив оди,
кактоивра йонисл ик видира нг еот
ехно л огиче ндо бивнау ра н,с еиз исквар аз
ре шителноз а
хидрог еоло жк о пр оучване ,заиз гражда ненав о довземно с ъор ъже ниез апо дземни в оди и з а
водовзе манепор е данат озиз акон.

Чл.45.
(От
м.-ДВ,бр.65о
т2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.46. ( Из м. - ДВ,бр .65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г.


)(1) Разрешителнозапол з
ване
наводе
ноб ектс еиз да ваза:
1. (
изм. - ДВ,бр.61 о т2010 г .
)изг ражда ненано ви,р еконструк цияилимо дерниз
ацияна
същест
вув а
щис ис темиис ъоръже нияз а:
а)ре гулира ненао тт
ок а;
б)лине йнаинфра струк тура ,пресича щав о
днио бект и- акваду кти,мостове
,пр еносни
мрежиипров о ди;
в)хидр ог еоло жкипр оучв анияв ъвв ръзк асде йноститепоб у
ква" з
";
г)защит ао тв реднотов ъздейс твиенав о дит е;
д)хидр о техниче скипр ис танищнис ъор ъже ния ;
е)пла ва щис ъор ъжениявя зовири;
ж)в одов зема нео тповър хнос тниил ио тпо дземнив оди;
з)ре инже кт иранеиз аинже ктираненав оди,з аиз куственопо дх ранв
аненапо дземните
водиизао твежда неназ амърсит еливпо дземнит ев о
ди-вс л учаитепочл .118а
,ал.2;
2.а к
в аку лтур иис в
ърз анит ест яхде йнос ти;
3.( изм. -ДВ, бр .61о т2 01 0г .)з а уства ненао тпа дъчнив одивпо върх нос тнив одиз а :
а )пр ое кт ир а ненаоб е кт и,вт .
ч.к ана л иза цио ннис ис т еминана селе ниме ста ,сел ищнии
курорт ниобра з ув ания ;
б)е кспл оа та циянас ъще с твув а щио б ект и,вт .ч.к ана лиз ацио ннис ис теминана селе ни
ме с
т а
,с елищниик ур ор т ниобра з ува ния ;
4.из з емв а ненана нос нио т ло же нияо тпо вър хнос тнив однио б екти;
5.ре инже к тира неилиинже ктир аненав о дивпо дз емнив о днио бект и;
6.из к уст в енопо дх ра нв аненапо дземнив оди;
7.о т
в ежда неназ амър с ит ел ивпо дземнив о дивс лу ча итепочл .1 18а ,а л.2 ;
8.инже к тира ненапр иро де нг азил ив т ечне нне фт е нг азвпо дз емнив о днио бе кти;
9.( отм. -ДВ,бр.6 1о т2 01 0г .)
10. (но в а- ДВ,бр. 61 о т2010 г .,изм. - ДВ,бр . 58 о т2015 г .)по ддър жа непр о водимос тт а
нане кориг иранир ечниле гласце лпо чис тванео тх ра сти,дър ве снар астит ел нос тио тпа дъцив
зонитепочл. 119а ,а л.1, т.5.
(2) Из гр а жда не то на к онс тр ук ции,инже нер но -
с тр о ител ни с ъо ръже ния ,пос т ройк ии
други,прик о ит ос еос ъще ств яв аил иев ъзмо же нк онт актспо дз емнит ев оди,с еиз вър шв апр и
условия таипоре данаЗ ак оназ аус тр ойств онат ерит ор ия тапр ис пазв аненаиз ис ква ния таз а
опазваненапо дзе мнит ев одипог лав аос ма .
(3) Ра зре шит елнопоа л. 1, т.3 с еиз да в апор еданат о зиз ако н,ос венвс луча ит е,к огатое
предвиде ноиз да ва не тонак омпл е кснор азрешит е лнопор еданаЗ а коназ ао па званенао колна т а
среда.
(4) (Из м. - ДВ,бр. 61 о т2010 г .
)Нес еиз ис квар азр ешит ел ноз апо лзв аненав оде но б ек т
поа л.1,т .3вс луча ит ена :
1. з а
ус тв аненабит ов ио тпа дъчнив одиз ао бе ктииз вънг ра ницит енана селе нитеме с
т аи
селищнит еобра з ув анияпри:
а )ма кс има лно де ноно щно в о дно к о личе ство до 10 к у б.м на де ноно щие и до 50
еквивале нт нижит ел и,и
б)ос иг уре нона й- ма лк опърв ичнопр ечис тв аненао т па дъчнит ев оди;
2. об ек ти,фор мир а щибит о во -фе калнио тпа дъчнив одивг р аницит енана сел енит еме ст а
ис елищнит ео бра зув анияб езиз г ра де нак ана л из ацио ннас ис тема ;з ат езио бек тис епр ила га т
разпоре дбит енаЗа ко наз аус тройс тв онат ерит ория т а.
(5) ( Нов а - ДВ,бр.61 о т 2010 г .)Ра з решит ел но з а по лзване на в оде но бектз а
реконст рук цияимо де рниз а циянас ъще ств уващис ъо ръже нияс еиз ис квас амовс л уча итепоа л . 1,
т.1, б ук ви" а "," б" ," г"и" д" ,авос т анал ит ес л уча ир е ко нстр укция таимо дер низ ация тана
съоръже ния тас еиз вър шв атс ле дпр е дв арит елнопис ме ноу ве домя в аненак о мпе тент нияо рганпо
реданачл.58 .
(6) ( Нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Ра зрешит е лнит ез апо лзв а
ненав оде но бектз а
изгражда ненас ъор ъже ния таз апо дз емнив одипоа л. 1, т. 1, б укви" ж"и" з"с еиз да ватвр амк ит е
нара зре шит ел ноз ав о дов зе ма не ,з ао тв ежда не ,з аинже ктир анеил из ар еинже к тира нечр езно ви
съоръже ния .
(7) (Но ва- ДВ,бр. 61 о т2010 г .)Ко га томя сто тоназ а уств аненао т па дъчнив одииз ис кв а
изгражда нето на с ъо ръже ния ,к оит оо ка зватв ъз дейс твие в ърх ув одния о бект ,у слов иятаз а
неговот оопа зв анеприиз гра жда ненас ъо ръже ния т ас ео пр е де л я
твр азрешит ел нот опоа л .1 ,т
. 3 .
(8) (Но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .)Ра зре шит елноз аз а ус тваненао тпадъчнив одипоа л .1, т.
3, букв а" а"с е из ис кв аи вс л уча ит е на пр ое ктир ане на р азшир ение ил и из мене ние на
съще ствув ащиоб е кт и,к оет оес върз а носпр омя нанапа раме т
р ит еимя с тот онар а з
р еше но т о
заустване .
Чл.46 а.(1) (
Нов- ДВ,бр.65 о т2006 г .,всил ао т11.08.2006 г .,предише нт екс тначл .46а
- ДВ,бр.95 о т2009 г .)Пре дст а
в я
не т
онар азрешит елнопочл .44 и46 ене об х
о димоу сл овиеза
одобряв аненапр оектаиз аиз даваненар азреше ниез ас троежпор е данаЗ аконаз ау стройс твона
територия т а.
(2) (Нова- ДВ,бр. 61 от2010 г .
)Ра зреше ниез апо лзванеил иу достоверениез авъв еждане
ве ксплоа т ацияпо За коназ ау стройств о нат еритор иятас еиз да в аз ао бекти,в ключит елно
канализа ционнис истеми,чр езк оитос ез а уствато тпадъчнив одив ъвв однио б ект и,с амопр и
наличие тонаиз да денипор еданат озизак он:
1. ра з
решит елнозав одовземанео тпо дземнив одичр е зсъще ствуващис ъор ъже нияил и
разрешит е лноз ав одовземанео тпов ърхнос тнив одиз ао бективе кспло атация,и
2. ра з
решит елнозапо лзваненав оде но бектз аз аус
тв аненао тпадъчнив одиз ао бектв
експлоат ация .
(3) (Нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Ра зпоредбат анаа л.2, т.1 нес еприла газ ао бекти,за
коитов одос набдя ванетос е ос ъще ствява по до гово р ср ег истр ира н по р е
да на З акона за
регулира ненав одос набдителнит еик анализ ационнит еу слугио пера торВиК.
(4) (Нов а- ДВ,бр.95 о т2009 г.,пр едишнаа л.2 - ДВ,бр .61 о т2010 г.
)Ра з по ре
дба тана
ал.1 нес еприл агапо о тноше ниенар аз решит е
л нитез амине рални води - из ключит елна
държа внас обственос т
.

Чл.47. ( Из м.- ДВ,бр. 36 о т2006 г .,вс илао т01.07.2006 г .)(1) (Из м. - ДВ,бр .65 от2006
г.
,вс илао т11.08.2006 г .,доп.- ДВ,бр .47 о т2009 г .
,вс ил аот23.06.2009 г .)Ко нце сияз адо бив
намине ралнив оди- из кл ючит ел надър жа внас обс твенос типу бличнао бщинс кас обст в
е ност,се
предоста вя чр е зпр ов ежда ненао т
крит апр о цеду рапр иу словиятаи по р еданаЗ аконаз а
концесиит е .
(2) (Из м. - ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
)Ко нце сияз адо бивнамине рални
водис епре дос т авя ,когатов одов земанет оепр една значе ноз а:
1. бутилир а
ненана тура л намине ра лнав одаи/ ил иг азираниидр у гина пит ки,вс ъс тав
ана
коитос ев ключв амине ралнав ода ;
2.из влича ненаце ннив еще ства;
3.( доп. -ДВ, бр.6 5о т2 006г .,вс ил ао т1 1.08.
2 0 06г .
,отм. -ДВ, бр. 95о т2 0 09г .
)
4. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)др угице л и,ко гатопор еданачл .47бпр ииз вършв анена
хидрогео ложк ипро учв анияпо път ноер азк ритамине ра лнав ода.
(3) (Из м. - ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
)Ко нце сияз адо бивнамине рални
водис епре дос тав яприо т чит анепо тре
бнос тит енал ечебнит ез аведенияз або л ничнапо мо щ ина
общо тов одов зема нез апие неив одона лив ане .
(4) (Из м.идоп.- ДВ,бр .45 о т2012 г .,вс ил ао т01.09.2012 г .)Пр ипр едос тавянена
концесия з а до бив на мине р ална в о да - из к лючит ел на дър жа вна с обс твенос т,ча сто т
концесионно топла ща не ,непо -ма лкао т30 нас то,о пре деленаср еше ниетонаМинис терския
съветз ао ткр ива ненапроце ду раз апр е достав яненак о нцесия,с епр евеждапобюдже тана
община т а,нат ерит ория танак о ятос еу чр едявак онце сио нно топр аво,пр иу сл о виятаипор едана
чл.81о тЗа коназ ак онце сиит е .
(5) (Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)Впр е дме танак онцес иятапоа л.
1с евключв атв одов земно тос ъо ръже ниеив ътре шнияпо я
снас анит арно-о хранит елнатамуз она.
(6) (Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)Пр ипр о вежда ненапр оцедурата
поа л.1иоце нява ненао фе р тит ена й-голя мао тнос ител нат еже стима тк рите риит е, кактос ледва:
1.ра зме рнак онце с ионно топл аща не;
2.с рокнак онце сия та;
3.ра зме рнапре дос таве на тагаранция ;
4. (но ва- ДВ,бр .47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .
)с р оказ апъл но тоусв оя в
анена
предос тав е
нияр е сур с.
(7) (Но в а- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)Ра з по редба танаа л .5 нес е
прилага в с л учаит е , к ог ато в о довз емно то с ъор ъжение и в ътр ешния т по яс на
санитарно- о хр а
нит е лна тамуз онас авк люче нивдр угапр едоставенак онце сия.
(8) (Нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
,о тм.- ДВ,бр . 108 от2006 г .,в
силао т01. 01. 2007г .)
(9) (Нов а- ДВ,бр.47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .,из м.- ДВ,бр .61 от2010 г .
)
Общия тг одише не кс пло ат ационе нре сурс ,койт ос ео пр е
де лявр е
ше ниет онаМинис те
р ск ияс ъвет
зао ткрив аненапро це дур аз апре доставяненадър жа внак онце сия ,с ъо тве тновр еше ниет она
общинс к ияс ъвет- з аобщинс как онце сия ,евр аз мердо95 нас тоо то пр е дел енияс ъсз апо ведт аза
утвържда ваненае к спл оа тацио ннит ер есу рси нана ходище т от ех ниче скив ъз можен де битна
водовземно тос ъор ъже ние .
(10) ( Нов а- ДВ,бр .47 о т2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .
)Вр еше ние тонаМинис тер ския
съвет,съо т
в етнонао бщинс к ияс ъвет,зао т крив аненапр оцеду разапр е дос тав яненак о нце сияз а
добивнамине ра лнав ода ,к актоивк онце сио нниядо гов орс еопр едел ят:
1. ра зме рътнаг о дишно т ок онце сио ннопл аща не ,дъл жимонаба зар е алнопо л з
ва ното
количес твомине рал нав ода ,нонепо- ма лкоо т8 0нас тоо тпредос тав енияр е сурс ;
2.ме ханиз мътз ае же годноа ктуализ ир аненак онце сионно топл аща не ;
3. ус лов ият аиг р афик ътз апое тапно тоу своя в
а ненапр едос та венияр есурс,с р окътз а
коетонемо жедаб ъдепо -дълъго т5г одинио тда татанав лизаневс ил анак о нце сионниядо го вор;
4. за дъл же ния т анак о нце сионер аз аиз гражда неи по ддър жа нес ъсс воис ре дств ана
инфра стр уктур аис ъо ръже нияз аобще с
т венопо лзваненас во боднит ер есур симине ралнав о
да,
невключе нивк онце сионниядог ов ор.
(11) ( Нов а- ДВ,бр. 47 о т2009 г .
,вс илао т23.06.2009 г .
)Оте днона х одищенамине р ална
водас епре дос тав як онце сияз адобивпоа л.2, т .1 самонае динк о нце с ионе р,сиз к
л юче ниена
находища та,о пре деле ник а тора йонипопр ило же ние№ 2 .

Чл.47 а
.(Нов- ДВ,бр.36 о т2006 г.
,вс илаот01.07.2006 г
.)Концесияз астроителс
тв о
илик онцесиязауслугазав о
днос топанс
кис исте
миис ъоръже нияиз асвърза
нит есводнио бекти,
както и з а хидротехнически, хидроенергийни, хидроме лиоратив
ни, во досна
бдит е
лни и
канализационнис ис
темиис ъоръженияс епр едос
тав
япр иу словиятаипор еданаЗ аконаз а
концесиите.

Чл.47 б.(Нов- ДВ,бр. 47 от2009 г


.,вс илаот23.06.2009 г.
)(1) (
Из м.- ДВ,бр .61 от2010
г.
)Нат итулярянара зрешително тоз аползваненав одено бектз аиз г
р а
жда ненас ъор ъженияз а
хидрогеоложк ипр оучваниясдъл бочинанас ъо ръжениетопо вечео т400 м,пр ииз пъл нениет она
които попът но е ра з к
рита мине рална вода ,пр и искане с е пр е
дос тавяр азрешит е
лно з а
водовзе
ма неил иконце сиявс луча итепочл.4 7,ал.2.
(2) Титуляря тпо а л.1 мо жедапо дадез а
я вле
ниез аиз даваненар а
зр ешит елно за
водовзе
ма неил изак онцесия:
1. (
изм.- ДВ,бр. 61 о
т2010 г .
)прихидр огеоложкопр оучване,акопр оучвателния тсо ндаж
егоденз аекспло ат
ацио нново до в
з е
мнос ъоръже ниеследпр едаванетонах идрогеоложк иядо клад
заиз в
ърше но т
опро учванеи о ценкатанае ксплоатационнитер ес
у рси - в6 -месече нс роко т
включване т
онас ъоръже ниетовпу бличнияр егистърнас ъоръже ниятазамине ралнив одипочл .
118г;
2.(отм.-ДВ,бр.6 1от2 010г .
)
3.( отм.-ДВ,бр.61о т2010г .
)
(3) (Изм.- ДВ,бр.61 от2010 г .)В с
луча
итепоа л.2 министърътнаоколнатас
редаи
водитеут върждават е
хническив ъз
мо жниядебитнаводов
земнотос ъоръжениевс
рокт римесе
ца
отпредав а
не тонахидро г
еоложкиядо клад.
(4) Титулярятпоа л
.1 сео пределяпрякоз
аконцесионерзадобивнамине ралнав
одапо
реданаг лаваше ста,ра
зделII.

Чл.47 в
.( Нов - ДВ,бр.61 о т2010 г .
)(1) Лица та,коитов ъзос но ванаиз дадено
разре шит е лнопор е данат оз из ак онс ав ъзложил иииз пъл нилиз ас вояс ме тк
ах идр огео ложки
проучв анияи/ илииз г
ра жда ненас ъоръже ния,пр е
дна з
на чениз ав одовзема неи/ ил ио ценк ана
ресурс ит еиде бит итенав одов зе мнит есъо ръженияз аопредел енона ходищенамине р алнав ода :
1. иматпре димс т воприпре доставяненапр ав
онав одо вз
еманеил инапо л з
в аненав оден
обек тпочл.46, а л .1, т.4, 5, 6, 7 и8 пор еданат озиз аконил иполу чав
атпопр авок онце сияза
добивнамине р алнав одапоре данаЗ аконаз аконце сиите;
2. недъл жа тт аксаз ав одо в з
еманеил ик онце с
ионнов ъзнаграждениез апър в ите6 ме се
ца
отс рок анаде йст виенара зре шит елно т
оил иконце сията.
(2) Припре доставя ненапр аватапоа л.1, т.1сео тчитатпо требностит енас ъще с т
вув ащи
лече бниз аведенияз аболничнапо мощ,о предел енипор еданачл .151, а
л. 2, т.1, бу ква" е"ина
общо тов одов зема нез апие неив одона ливане.

Чл.48. (1) ( Из м. - ДВ,бр .65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .


,до п. - ДВ,бр .61 от2010
г.
)Во допо лз вате лите-т ит уля ринар азрешит е
л ни, има тз а
дъл жениеда :
1. из по лзватра циона лно в однитер ес урс и,на маляв атз агубитенав о да,к атопо лагат
грижиз аопа з
в аненаок олна т
ас р е
да ;
2. (из м.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)изпо лзв атв одитеив однит ео б ект ивс ъответств иес
целит е
,з ак оит ос апре дос та в
е ни;
3. ( изм.- ДВ,бр .61 о т 2010 г.)по ддър жа т необх одимо ток аче ств о на в одат ав
съответст виесно р мат ив нит еиз иск ванияиу сл овия т анар а
зре шит елнит е;
4. (до п.- ДВ,бр .41 о т2001 г .)недо пу с катна руша ваненао бще ств ениинт ерес ии
придобит и пр ава,в к лючит е лно пр а
ватаз а из в ършв ане на с топанс кир ибо лов и др уги
рибнос топа нск иде йнос типриу сл овиятаипор е данаЗ аконаз ар ибарс тв
о тоиа кв акултурит е;
5. (изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
предприе ма тде йс твия з ао пре де ляненас анит ар но -
ох ранител нит ез они нас ъоръже ният аз а
питейно- бит овов о досна б дя ванеит езиз амине р алнив оди,из пол званиз ал ече ние ,профил а ктик а
,
питейно- бит овице лииб ут илира неи:
а) из пъл ня ват опре де ле ните ме р к
и вг р аницит е на с анитар но -ох ранит елнитез они
съгласно из иск вания танана р едба тапо чл .135, а л.1, т .6 и з апов едт аз ао преде лянена
санитарно- о хранит елна таз она ,и
б)по ддържа тк ра йбре жнит ез алив а
емиив ицинар екит еил ипр ина дл ежа щит ез емина
язовирит е,ра зпо ложе нивг ра ницит еназ оната,вс ъо тветствиесно рмативнит еиз исквания ;
6. из ме рватидав одя то тчетз аиз земв а нит еииз по лзванит ев оди,з ао твежда нит еи
изпусканит ев оди,з анив а танапо дземнит еводи,апр их идрот е
х ниче скипо дпо рнис ъо ръже ния-
зав однит ес т
р оежидома ксима лнонив о,к актоиз аза мърся в
а щит ев еще ст ва,с поредиз рично
посоченит евр азрешит ел но тоус ловия ;
7. (из м.- ДВ,бр.70 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .)ос ъще ств ява тт е
хно логични,
хидро те
хниче с ки, а гро т ех ниче с ки, в одоохра нит ел ни, х игие нно -е
пиде мио лог ични и др уги
мероприя тия ,когатот ов аепр е двиде нову словия тапр ипр едоста вяненаиз по л зва нето;
8. (доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)ос иг уряв атс во бо де ндос тъпнадър жа в нит еио бщинс кит е
орг ани,опра вомо ще нидаприл агатра зпо р едбит еназ ак она ,к актоидапр едос та вятиз ис кана тао т
тяхинфор ма циявмо ме нт анаив ъвв ръз касиз в ър шв а ненапр оверк ата ;
9.с к лючв атдо гов ориса бона т
ит епр ипр едос т авя ненав одниу с луги;
10. ( изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .)у ведо мя в атс вое време нно
абона тит ез ана руша ваненадог о вор е
нияр е жимнав о до взема нето;
11. ( нова- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)из пъл ня вату сло вия т авиз даде нит еимр аз
р ешит елнипо
реданат оз из аконик омпл ек снит ера зре шит е лни,из да де нипор еданаЗ ако наз ао па званена
око лнатас ре да;
12. ( нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .)вс р окдо31 ма ртнас л едв аща т ао тче тнаг о дина
пре дост авя т на дир ек тора на с ъо тветна та ба сейно ва дир екция ,а в с л уча ите на из да дено
разре шит е лнопочл .46, а л.1, т .3 - инадир ек тор анас ъо тветна тар егио на лнаинс пекцияпо
око лнатас ре даив о дит е,до к ладз аизпъл не ние т онау с лов ия тавиз да денит еимр азре шит елни;в
случа ит енаиз даденора зре шит е лнопочл . 117 о тЗ ако наз ао пазв аненао к олна т асре дадо кладът
сепре дс та вяк а
точа сто тдок ладапочл .12 5, ал. 1,т .5о тс ъщияз ако н;
13. ( нова - ДВ,бр.61 о т 2010 г .)из пъл ня ватв с р ок да де нит е пр едпис ания о т
конт ролира що рган.
(2) ( Изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
Во допо лзв ате лите,не зав ис имода ли с а,ил и нес ат иту ля ри нар азр ешит елни,к оит ос аВиК
опе раторипос мис ъл аначл. 2о тЗа коназ ар егул ир аненав одос наб дит елнит еик ана лиз ационнит е
услуг иипре дос тавя тус лу га тав одос набдя ва нез апит е йно -бит овице ли, садл ъжнида :
1. пре дпр ие матв сичк ине об х
одимиме р ки,з адаос игу рятб е зопа снаичис тапит ейнав о да
напо требит елит е;
2. ( доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)пр о в ежда тмо нит орингнак аче ств отонав одатаз а
пит ейно- бит о вице лиипре дос та вятда ннит ео тиз вър ше ниямо нит ор ингнао рганит епочл .15 5аи
189поре д,опр еде ле нвна ре дба тапочл. 1 35 ,ал .1 ,т. 3;
3. инфор мир атз асегна тит е по тре бит ел и вс л уча ите на у с тано ве ни о тк ло нения в
каче ствот онав одат аз апит ейно -битов ице ли,к о гатот е
з ио тклоне ниямо г атдас ъзда датр ис кз а
здра вето.
(3) (Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т12.08.2007 г .,до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)В
случа ит е,к ог ат
ов о датаз апит ейно- бит овице лиимао ткл оне нияо тиз ис кв ания т анана редбат апо
чл.135, а л.1, т .3 инес ъще ствув аа лтерна тив нав ъзмо жнос тз ав о дос наб дя ване ,лица тапоа л.2
мог атдапре дос тавя тус л уга тапит ейно-бит о вов о дос на бдя в анес амос л едиз дав аненар азреше ние
съгла сночл.15 5а,а л. 1,т .1 .
(4) ( Нова - ДВ,бр.61 о т 2010 г .
)Во до по лзв ателит е,к оит о не с ат ит уляри на
разре шит е лни и с а ВиК о пер атори по с мис ъл а на чл .2 о тЗ ак она з ар е гулир ане на
водос на бдит е лнитеи к а на лиза ционнит еу с
л уг и,пр ечис твати з а
у ств ато тпадъчни в оди в
пов ърхнос тнив одниоб ек тивс ъо тветств иесиз да де нот ор азре шит е лноз апо лзваненав оде н
обе ктз аз аус тваненао тпа дъчнив одиз ас ъо твет на т
ак а нал из ационнас ист ема .

Чл.49. (1) (Изм.- ДВ,бр. 65 о


т2006 г.,вс илаот11.08.2006 г.)Посмисъланатоз
из ак
он
обще с
тв е
ниинт ере сисена р ушават,когат
овр езултатнав одовземанеилипо лз
ванесесъздава
опасносто т
:
1. (изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г.)о г
раничав
аненао бщо т
о
водовземанеил ипо лз
ване;
2.застраша ва
ненао тбранатаис иг
урнос т
танас тра ната;
3.на р
у ша ванеусл овиятанапла новет
ез аупр а
влениенар ечниябасейн;
4. негатив ни въздействияв ърхубр еговете,върхус ъоръженията,върхукаче
ствот
она
водитеив ърхуз ащит енит ериторииил ипр ир а
зх ище ние т
онав о
ди.
(2) (Изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)Обще с
твени инте
ресис е
нарушаватиприпроиз во дствоира з
прос тр
анениевт ърговска тамр ежанаб ут
илиранинатурални
минералнив о ди,газира ниилидр угинапитки,вс ъстав анак оит осев ключваминералнаводабез
съответ
нияс е ртифик а
т ,б езпр а
в нооснов а
ниеинепоз аконоус тановенияред.
(3)Придобит ипр авас а:
1. (
изм.- ДВ,бр .65 от2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)пр а
ванав одовзе
манеипо лзва
не,
закоитос аизда денир азре шит елниик оитос еупр ажня ватпос илатанато з
изакон;
2.(изм. -ДВ, бр .3 6о т2 006г.
,вс илаот0 1 .
07.20 06г.)к онцесия;
3.в е
щнипр а в
а ,учре денис ъгласногражда нско тозако нодателств
о .

Главаче
твърта.
Р
АЗРЕШИТЕЛЕНРЕЖИМ

Раз
делI.
Об
щипо ложения

Чл.50. (1) ( Из м. - ДВ,бр. 65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г .)Раз решит елносеиз даваза
водовзе
ма неиз апо лз в аненав одено бе кт.
(2) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .)Заиз даваненар азрешит елнитеза
водовзе
ма не и з а по лзва не на в оде но бектс ез а пл аща тт акси,о пр еделени с т арифа о т
Минис терск ияс ъвет.
(3) ( Изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .,изм.- ДВ,бр .61 от2010 г .
)
Разрешит е
лноз ав одо в зема неи/ илиз апо лзваненав о де но бек тсеиз дава:
1.наюридиче скил ицаинае дно л ичнит ъргов ци;
2.нафиз иче ск ил ицас амок ог атоис канетоез а:
а)з адов о лява ненас обст венипо требност ивс л уча итепочл .44,ал. 6;
б)з а уств аненао тпа дъчнив одипочл .46,ал. 1, т.3 ;
в)мине рални в о ди - из ключит ел надър жа внас обств еност,к оитос апр едоставени за
управлениеипо лзваненао бщини;
г)( из м.-ДВ, бр .1 2о т2 015г .)з емеделск ицел ио тр егист риранз е
ме делск истопанин.
(4) ( Из м.- ДВ,бр .65 о т 2006 г .,в с ил ао т 11.08.2006 г .
)Пр ир аз
реша ване на
водовзе
ма ния тас ес па звас ледния тре днау довлетвор яв аненаис к анията:
1.( из м.-ДВ, бр .6 5о т2 006г .,вс ил аот1 1.08.20 06г .)запит ейно -битовице ли;
2.ле чениеипр офила ктик а-с амоз амине ралнив оди;
3.( из м.-ДВ, бр .6 5о т2 006г .,вс ил аот1 1.08.20 06г .)заз емеделск ице ли;
4. ( изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)др у ги цел и,включит елно
промишле нице ли, от дихихидрое нерг етик а.
(5) ( Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
)Пр ио ритет итепоа л.4 се
прилагатприс па званенаиз исквания таз ао пазваненао колна тас реда.
(6) ( Нов а- ДВ,бр.47 о т2009 г .,вс илао т23.06.2009 г .,изм.- ДВ,бр .61 от2010 г .
)
Разрешит е
лно тоз ав о дов зема непочл.44 ир аз
р ешит е лно тоз апо лз
ваненапо върхностенв оден
обектпочл.46 с еиз да ватприус ло в
ия таипор еданат озиз ако нинана редбитепочл .135, а
л.1,
т.1аи13.
(7) (Но в а- ДВ, бр .61 о т2010 г .)Ра зрешит елноз ав одов з
е манео тпо дземнив одипочл .44
ира з
решит елноз апо лзв аненапо дзе менв одено бек тпочл .46, а л.1, т.5, 6 и7 с еиз даватза
водовзе
ма неил из апо лзва ненапо дзе ме нв одено бект:
1.чре зно вис ъор ъже ния ;
2.чре зс ъще ств ув ащис ъор ъже ния .
(8) ( Но в а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)В с л уча ит епо а л .7, т .1 с еиз давае дно о бщо
ра зрешит е лно, с ъдър жа щоиус лов ия таз аиз гра жда ненас ъо р ъже ния та.
(9) (Но в а- ДВ,бр. 61 о т2010 г .)Пр а ватаз ав одо взема неил ипо лзв аненав оде но бе ктпо
ра зрешит е лно то,из да де нопор е данаа л. 8, мо га тдас епо лзва тс ле д:
1. прие ма ненаиз г раде нит ес ъор ъже ния ,пр една з наче ни з ав одо взема непо р е дана
на редба т апочл. 13 5, ал .1 ,т .2ив ъзос но ванадо ку ме нтит ез апр ие ма ненас ъор ъже ния т а;
2. изме не ниенара зр ешит е лнот опоо тно ше ниепа раме т рит енар аз ре ше но тов одо в зема не
илипо лз ване ,кое тос еиз в ършв ас лу же бноо тдир е кторанаба се йно вадир е кция ,вз авис имос то т
ре зулт атит ео тпро учв а не тонапо дз емнит ев о дивпр оцес анаиз гр ажда ненас ъо ръже ния та.
(10) (Нов а- ДВ,бр .12 о т2017 г .
)Ко гатоо тде йнос тт анао бе кта,к ойт ос епр едв иждада
бъдев о дос на бде н,с ефор мира то тпа дъчнив о ди, съдър жа щипр ио рит етнив е ще ст вапос мис ъл ана
на редба т апочл .135, а л. 1, т.17 илиопа снив еще ст вапос мис ъл анана р е
дба тапочл .135, а л .1, т
.
2, иВиК опе рат о рътнао бос об ена тат е рит ор ияу дос тов ери,ченемо жедав кл ючио тпа дъчнит е
во дивк ана лиза цио нна т ас ист ема :
1. з аеднос ъсз ая вле ние тоз аиз да ваненар азр ешит е лноз ав одо в зема нес епо да в аи
зая вле ниез аиз да в аненара з ре шит елноз аз ау ства ненао тпа дъчнив одивпо вър хнос тнив одни
об екти;
2. пр оце ду ра таз аиз да ваненар азре шит ел ноз ав одо вз ема нес еиз в ършв ас ъгла су ванос
проце дура таз аиз да в аненара зр ешит елноз апо лзв аненапо вър х нос тенв о де но б ектз аз ау ств ане
нао тпа дъчнив оди.
Чл.50 а.( Нов- ДВ,бр. 58 о т2015 г .)(1) Ра зре шит е лнит епочл .50, ал .1с епр ера згл ежда т
относ нос ъо твет ст вие тосце лит ез аопа з ваненао ко лна тас редапочл .15 6а,к огато :
1. да ннит ео тмонит о ринг аил и др уг аинфо рма цияи о ценк и по к азват ,чеце л итез а
опа зва ненао ко лна т ас ре да ,у с тано вениз ав однот яло ,нес епос тига тил ис ъще ствув ар иско т
влоша в аненас ъс т оя ние т онав о днот ял оил ипо тенциа ланаиз к уст веноил ис илномо дифицир ано
во днот яло;
2. сак онс т атира нине съо тв етст вияме ждух идр о мо рфо л ог ичнит еу с ло вияие кол огично то
със тоя ние на в одно т яло ил и добр ия е ко лог иче н по те нциа л на из к уств ено ил ис ил но
мо дифицира нов о днот я ло ;
3. зав о дно тот ял ос аобос нов анииз кл юче нияпочл .1 5 6б- 1 5 6ж,из иск ва щииз пъл не ние
наопре де лениу с л ов ия.
(2) Ра зр ешит е лнит е по чл.50, а л .1 с е пр е разгл ежда т пр ив сяк аа ктуа лиза ция на
ха ракт ериз ир ане т онара йоназ аба с ейно воу пр авле ниенав одит епочл .156з .
(3) Ког ат оу пра жня ва не тонапр ава тапор аз решит е лнопочл .50, а л.1 пр е дс тавл ява
на тискв ърх ус ъс то яние тонав о дит е,до пр ина ся щз ав лоша в аненас ъс тояние тоил ине пос тиг ане
наце лит ез аопа зва ненао кол на тас реда ,ил из ане из пъл нениенау сл овия тапочл .1 56б- 1 5 6ж,
дире к торътнаба с ейнов адире кцияпл а нир аиз ме не ниенар аз решит ел ното ,ак ога тосиз ме не ние
немог атдаб ъда тпос т иг нат ице лит еил ииз пъл не ниу слов ия та- не г
ов отопр екр атява не ,к ато
ув едомя ват ит ул ярянара зр ешит ел но тоииз пъл няв аде йс твия т апочл .7 4,ал .1 ,т. 1.
(4) Из ме не ние т оил ипре к ратяв ане тонар азрешит ел но топочл .50, а л.1 с ев к лючв ав
прог ра мит ео тме рк ивс ъо твет нияпл анз ау пр ав лениенар ечнит еба сейни.
Чл.51. ( Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)З аиз в ър шв аненас о нда жна
и/илиминнаде йнос твр а йонис ъсз начит елнир есу рсинапо дз емнив оди,с еиз ис квас ъг ла сув ане
сМинис т ерств от онаок о лна тас ре даив одит епоо тно ше ниенау с ло виятаз апо л званенав о днит е
об екти,с ъдър жа щипо дз емнив о ди.

Чл.52.
(Из
м.-ДВ,бр.
61о
т20
10г
.)(
1)Ра
зре
шит
елно
тос
еиз
дав
аот
:
1.минис търанаок олна тас р едаив о дитеил ио пр ав омо щеноо тне годл ъжнос тнол ицез а :
а)в о до вз ема нео тя зов ирит епопр ил оже ние№ 1 ;
б)пре хв ър ля ненав о диме ждур азл ичнир а
йо низ аба сейновоу пр авле ние;
в)по л зва ненав оде ноб ект :
аа)я зов ир итепоприло жение№ 1 ,в ключит елноз аз аустваненао тпадъчнив оди;
бб)о тв ежда неназ амърс ит е ливпо дз емнив одивс луча итепочл .1 1
8 а,ал .2;
вв )инже к тир аненав ъг леро дендв у окис,пр ир оде нг азил ивт ечне нне фтенг азвпо дз емни
водниоб ект и;
г)це лит енао тбра нат аина цио нална тас игурнос т ;
2. из пъл нит елниядир е кторнаАг е нцият азапр оу чванеипо ддър жа ненар екаДу на в- за
ползваненав о де но б ектзаиз зе мв аненана нос нио тложе нияо трекаДу на в;
3.к ме т анао бщина тас л едре ше ниенао бщинс к ияс ъв ет:
а)( изм.- ДВ,бр.58 о т2015 г .
)з ав одовзема нео тв о
ди,в к лючит елноо тя з
ов ир ии
мине ралнив оди- пу бличнаобщинс кас обс т
венос т,к акт оио тнах одищанамине ралнив оди-
изключит елна държа вна с обс тве нос т,к оит ос а пр едос т а
ве ни без възме здно з ау правле ние и
ползванео тобщинит е;
б)з апо л званенав одни об ек т
и - пу бличнао бщинс кас обс тв енос т,сиз ключе ниена
разрешит е лнит епочл .46 ,ал. 1, т. 3;
4. дире кт оранаба сейно ват адир екция- в ъвв сичк иос т
аналис л учаинав одовземанеина
ползваненав о дниоб ек т
и.
(2) Ра зре шит елниз апо лзв аненав однио бекти- ча стио трек аДу нав ,вът решнит емо р ски
водиилит е рит ор иа лно т
оморе ,с еиз да в
а то тдир екто ранас ъответна таба сейно вадир екцияс лед
съгласие на минис т ъра на о т
бр ана та и на минис тър а на т ранс по рта,инфо рмацио ннит е
технолог ииис ъобще ния та.
(3) Ра зре шит елноз ав одо взема нео тна х
одища т анамине рал ни в оди - из ключит е лна
държа внас обс тв енос т,пр едос таве ниб езв ъзмездноз ау пра влениеипо лзва нео то бщинит е,с е
издавао тк ме танаобщина тас ледс ъгл асува несдир екто ранас ъотве тнат аба сейно вадир екцияпо
отноше ниенапа ра ме трит енав одов з
е мане то.Съг ласув ане тос еиз вър шв апр едипо дготовк атана
съобще ние т оз ао ткрив аненапроце ду ратаз аиз даваненар азр ешител нот о.
(4) Копиео тра зрешит е
л нит епоа л.1, т .3 с еиз пр ащанадир екто ранас ъотве тната
басейнов адире кция .

Чл.53. ( Изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .


)(1) На чинътнаиз ползването нав о дит ена
комплекс нит еи з начимит ея з ов
ир и по пр иложе ние№ 1 с ео пр еде ляв г одишен и ме се
чни
режимни г рафици,к оитос е ут вържда в
ато т минис търа на о ко лна тас реда и в одит еи с а
неразделнача сто тр азрешит елнотоз ав одовз е
ма не.
(2) Сг о дишнияг рафикс ео пре деляс тратегиятаз аиз пол з
ва ненав о
дит еная з
о вир итепо
приложе ние№ 1пре зс ъответнатаг одина .
(3) Ме сечния тг рафикс еиз г от
вя,к а т
ос евзема тпр едвида кту
а лнатаинфо рма цияза
състояние тоная зо
вирапр езпре дхо днияме сец,о пределена тасг о дишнияг рафикс т ра т
егия
,
прогноза таз ао чакванияприт ок,хидро метеоро лог
ична т
ао бст ано вкаипр еценкатанаис ка ниятав
месечнат аз аявк аотт итулярит енар азр ешите лнизав одовзема не.
(4)Сме сечнит еграфицис е:
1.пре хв ърлятв оди;
2.опре де лятс вободниоб емиз апое ма ненао чакванпр иток;
3.опре де лятс пецифичниу сл овияк ъмт иту ля
рит енар азрешит елни.
(5) Разре шения тлимитмо жедаб ъдена двише нвс луча йнао пр еделенсме с
ечнияг рафик
обемз апое маненао чакванприт окил ипр ив ъзникваненане пр едв идимии/ илииз к
лючит е
лни
обстоятелс тва .
(6) Лица та,ко итоос ъществ
я в
аттехниче ска
таексплоатациянаязовиритеис ъоръженията
къмт ях,пре дставятвМинис т
ерствотонаоко лнатасре
даив одитеежедневно,поде с
етдневкии
месечно,нас ледващияр або те
н ден,инфо рмацияз ав однос
т опа
нскияба лансвя зовиритепо
приложе ние№ 1.
(7) Минис търътнао колна
тас ре
даив о
дит еилио прав
о мощеноотне г
одл ъжнос т
нол ице
прив ъзник ва ненане предвидимии/ илиизключит елниобстоятелст
ваизменяме се
чнияг рафик,за
коетопис ме ноув е
до мя в
аза интере
сованитестра ни.

Чл.54. Изгра
жда
нетонадерива
циизапре
хвър
ляненав
одиме
ждуре
чниба
сейнис
е
из
вършв
асреше ниенаНаро
дно
тосъбра
ние.

Чл.5 5.Прииз да ваненара зре


шит елноорганитепочл. 52,а
л.1отчитат:
1.на личнит ев однире сурси;
2.по требнос титенак а
ндида т
аз аво
до ползва
тел,съот
в е
тноползват
елнав оде
но бек
т;
3. (изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)състояниетонав однототяло,целитезао па
званена
околна
тас реда,о преде лениз ас ъответ
нотов однот яло,име ркитезапостиганенат ез
ице ли,
опреде
ле нивпла нов е
т езаупр авлениенар е
чнит ебасейни;
4.придобит итепр а в
а.

Чл.56. ( Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .)(1) Разрешит елнотоза
водовзема непочл. 44ира зре шит е лно тоз апо лзваненав одено бектпочл . 46съдържа т:
1.на име но ваниенао рг ана , к
о йтог ииз да ва;
2.но ме рида т анаиз да ваненаа кта;
3.пра вниифа к т
иче ск иос нов анияз аиз дава ненаа кт а;
4. тритеиме наипос то яне на др еснат ит у
л ярянар азрешит елно то- зафиз ическител ица
,
съответнофир маис е далище- з аюридиче скител ицаиз ае дно личнит ет ърговци,регистрирани
поТърг ов скияз ако н;
5. едине нг ра жда нс кино ме рз афиз ическит елицаил ие динениде нтифик ационенк одза
юридиче скителицаие дно личнит ет ър говци;
6.це лнаиз по л зване то;
7.(доп. -ДВ, бр .6 1от2 010г .)водено бектив о
днот ял о-пр едме тнаиз ползването;
8. (изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)ме станаиз пол зването,по треблениеи з аустване
,
включит елнона дмор ск ав исочинаик о ордина тинас ъоръже ния таил ипл о щтазаиз ползване;
9. ме стнос т,а дминис трат ив но -
терит ориа лнаит е рито риалнае диница,к одпое динния
класифик а т
орнаа дминис тратив но -тер иториа лнит еит ерит ориа лнитее диници- з авсякомя стона
използване ;
10.па раме т ринара зре ше но тоиз пол зване;
11. с ъоръже ния з а из полз ва не на в о дит е,техниче ски па раме триио борудване на
съоръже ния та;
12.с рокнаде йс твиенара з решит елното;
13. задълже ниез аз а пл а
ща ненат аксаи индив иду ални по казателиз ао предел я
нена
таксат
аз апре дос таве но топра в онаиз пол з
ва ненав одите;
14. задъл же нияз апро вежда ненас обст венмо нит ор ингис пе цифичнииз искванияк ъм
местатаз амонит ор ингипро грама т аз амо нит оринг ;
15.ус лов ия,прик оит ос епре дос тавяпр а в
о тозаиз по лзванетонав одите;
16.к онт ро л ира щор ган.
(2)Ра зр ешит елно тозав о до взема непочл .44, осв енр екв изитит епоа л.1 ,съдър жаи:
1.ра зпр еде ле ниенара зр еше нит ео беми;
2.минима л нодо пустимияо тт оквр е ката-пр ив о довзе ма нео тпо вър х ност нив оди;
3. (доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)ма кс има лнодо пу стимо тое кспл оат ацио ннопо ниже ние-
прив одов зема нео тпо дзе мнив о ди;
4.на ча ленс рокз аупр ажня в аненапр ав
о тонав о дов з
ема не.
5.( отм. -ДВ,бр.6 1от2 01 0г.)
(3) Раз решит е лно тозапо лзва ненав одено бе ктз ао тве жда неназ амър сит еливпо дз емни
водипочл.46, а л. 1, т.7 ира зре шит ел нот озар е инже ктир анеил из аинже кт ир анепочл .46, ал.1,
т.5и8,ос венр ек в из ит ит епоа л .1, съдър жа ти:
1.на чиннао тв ежда не, ре инже ктир анеил иинже ктира не ;
2. специфичниме ркисиз ричнопос о чваненае ст ествот оик онце нтр ациит енав еще с тва
т а
во тв
е жда нит ев оди;
3. хара кте р ис тик анапо дз емно тов однот яло ,вк оетос ео твежда тв одит е,иб л изост тадо
другипо дз емнив о днит ела,коит омо г атдаб ъда тз асегна ти.
4.( отм. -ДВ,бр.6 1от2 01 0г.)
(4) (Из м. - ДВ,бр .61 от2010 г .
)Ра зр ешит ел нот оз апо л званенав о де но бе ктзаз аус тв
ане
нао тпа дъчнив одивпо в ърхнос т нив о дипочл .46, ал .1, т.3 ос в енр еквиз ит итепоа л.1с ъдър жа
и:
1. да нни з ао б екта,фо р мир а що т падъчнит ев оди,з ак ана лиза цио нна тас ис тема ,з а
собств еник аипо лз в ате ляму;
2. да нни о тр азрешит е лно тоз ав одо взема неил ио тдо гово раз апр едос тавенав одна
услуга ;
3. индив иду ал ни е мис ио нни о гра ниче ния на в сичк и х ара кте рни по к
аз а
т ели на
отпадъчнит ев одипопо т оцииме с таназ ау с
т ване ;
4.с рокз адос тиг аненаиндив иду алнит ее мис ио ннио гра ничения ;
5. количе с тваназ ауства нит ео тпадъчнив оди- ма ксима лноча со ви,с редно деноно щнии
годишни.
(5) (Из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Ус ло вият а,пр ик оит ос еиз да ва тр азр ешит елнит е,с е
опреде ля тсна р едбит епочл .135, а л.1, т .1аи2 ис ео фо рмя тк а топр ило же ние- не разделнача ст
отра зре шит елно т о .
(6) Къмр а зр ешит елно томо га тдаб ъда тпр ил аганис х емии/ ил ик ар тивпо дходящ ма ща б
вз а
вис имос то тс пе цифик атанар азрешит е лно т
оз ав о дов земанеил ипо лзва ненав оденоб е
к т.
(7)( От м. -ДВ,бр.6 1о т2 010г .)

Чл.5 7.(1 )Разрешит елнотосеизда вазас рок:


1. (изм. - ДВ,бр. 65 о т2006 г.
,всил ао т11.08.2006 г.
)до35 г одини- зазав иря
в аненаиз а
водовзе
ма нео тк омпле ксния з
овириз ахидр ое
не ргийниих идромел иор а
тивнице ли;
2. (изм. - ДВ,бр. 65 о т2006 г.
,вс илао т11.08.2006 г.
)до25 г одини- заво довземанесце л
питейно-бит овов одоснабдя ване;
2а .(нов а-ДВ, бр .65о т2006г .
,вс илао т11 .
08 .
2006г .
,отм. -ДВ, бр.61о т2 010г .
)
3.( изм. -ДВ, бр.4 7о т200 9г.
,всил аот2 3.06.2009г .
)до2 0г одини-вос т аналитеслучаи.
(2)( От м. -ДВ,бр.6 5от200 6г.
,вс илао т1 1.
08 .
2006г .
)
(3) (Нов а- ДВ,бр. 61 от2010 г.
,изм.- ДВ,бр .58 от2015 г.)Разрешит елнитез аползва
не
нав оде
ноб ектз аиз земв аненана носнио тложе нияс еиз даватзас рокнепо -дъл ъго тсрокана
действащияк ъмда та
т анаиз даваненар азрешит елнот опл а
нз ау прав ле
ниенар ечнияба сейн.В
случаите по чл .140 ра з решит е
лно тос е издава на л ицето,из бр ано за изпъл нител на тез
и
дейности,з асроканаизпълнениенадо гов
ора,сключенмеждуне
гоиобла
ст нияуправ
ител.
(4) (Нова- ДВ,бр.61 о
т2010 г.
)Ра з
решителнит
езаползв
аненаводенобектзаз
ауства
не
нао тпадъчни в оди по чл.46, ал.1, т.3, бук
в а"а"сеиздава
тзасро к до в
ъвежданет
ов
ек
с плоа
т ациянаоб е
кта/
канализационна
тасистема.

Чл.58. (1) ( Из м. - ДВ,бр .61 о т2010 г .


)Ра зрешит ел нонес еиз ис ква,аене об ходимос амо
30-дне в но пр е
дв арит елно пис ме но у ведо мя ваненаба сейно в атадир е кция,з аиз вършв анена
следнит еде йнос ти:
1. раз витие ,мо де р низира неил ит ехнол огичноо бно вяв аненас ъще ствува щиинс тал ации
ит ехно лог ичнипр оце с и,в одещидоне значит елноиз ме не ниенак оличе с т
вотоик аче ствотона
изпо лзв а нит ев оди,о пре де л еносв е
чеиз да дено тор а з
р ешит ел но ;
2. по лзв аненапов ърхнос тнив одичр е зпос тав яненав реме ннио тбив нис ъоръже ния ,
необ хо димиз аиз г ра жда не тонада денс троите лено бект,а коо тне ма нот ово днок оличе ствое
по-ма лк оо т10 л ит р анас екундаипо лу чения то ттокс л едиз пол званет ов лияене значит е
л нона
качес тв от онав одит е ;
3.( нов а-ДВ,бр. 61о т201 0г .)въз душнопр емина ваненас ъо ръже ния ;
4. (но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .,из м.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)по ддър жанепр оводимос ттана
некориг ира нир ечнил е гл аиз в ънг раницит енана се ленит еме ст асце лпо чис тванео тх р асти,
дърв ес нара стит елнос т,бит овиис т роит елни о тпа дъци,к ог атонес ена руша в ае с тест
в енот о
състо яниенабре гов етеидъно тонар е катаик огат онепо па давз онипочл .119а ,ал.1 ,т.5;
5. (нов а- ДВ,бр. 61 от2010 г .
,до п.- ДВ,бр . 58 о т2015 г .
)из гражда ненас ъо ръже нияз а
монит орингнапо дз е мнит еипов ърхнос тнит ев о дис ъгла сноо добр енат ао тко мпе тентнияо рган
прог ра маз амонит ор инг ;
6. (но ва- ДВ,бр .61 о т2010 г .)х идр огеол ожк ипр о учв ания ,из вънпос оченит евчл .46, ал.
1,т.1,б ук в а" в".
(2) (Из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)В с лу ча итепоа л.1 к андида тътпр едстав яс правк аз а
планира нит ео тне г оде йнос ти, ко ятов кл ючв а:
1.ме стопо ло же ние ;
2.об е мих а рак те рнаде йнос т та;
3.ме рки, ко ит ос епре дв ижда тз ао паз в
ане тонав одит еив однияо б ект;
4.с ро кзаиз пъл не ниенаде йнос тт а.
(3) (Из м.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Ак одир е ктор ътнаба се йнов атадир е кцияпр ецени,че
планира на таде йнос тнео тговарянаиз ис квания танаа л. 1, то йу в едомя вас обст в
е ник авр амк ит е
нас рок апоа л. 1з ане об х одимос ттао тиз да ваненар азрешит елно .
(4) (Но ва- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Дир ектор ътнаба с ейно в
а тадир екциявр амк итенас рок а
поа л.1 мо жедапре дпис в ау сло вияи/ ил ио граниче ния ,пр ик о итодас еос ъще ст вя
в аде йнос тта,
въвв ръз касиз пълне ниенаиз ис к
в ания таз ао па званенав о дит е,р егламе нтир анисна редбит е,
мето дик ит еир ъков о дст ват апочл. 13 5.

Чл.5 9.(Изм.-ДВ,бр. 61о т2010г.)(


1 )Разрешит елнотосеиз да
вав ъзоснована:
1.док у
ме нтитепочл. 60,и
2. официа лни и а ктуални данни о т метеоро логични,х идроложки,х идрогеоло
жк и,
хидрохимичниидр угиинже нернипро учва
ния .
(2) Когатозаиз дава
ненара зрешителнотос еиз иск в
апр едставя
не т
онаинв е
стиционен
проек
тпос мисъланаЗа к
оназ аус т
ройствонат е
ритор ията,същия тсепо дготвяотлица ,к
оит о
прите
жа ватпр офе сионалнак валификация" магистър-инже нер"по с пециалността,свърза
нас
виданаис к а
нотора зрешително,ис арегистриранипор е данаЗ ак
оназ акама ритенаархитектите
иинже
нерит
евинв
ест
иционно
топрое
ктира
не.

Разде
лI I
.
Ус
ловияире
дзаиздаваненараз
решит
елно
то

Чл.60. ( Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .


,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
(1) Зао т крив а ненапро це дур аз аиз дав а ненар аз решит ел нок а ндида тит епо дав а
тз ая влениепо
обра зец,о добр ено тминис тър анао к ол на тас редаив о дит е, вкое тос епос очв ат :
1.да ннит епочл. 56 ,ал. 1, т .4-9 ;
2.а др есз ак оре спонде нция , вк лючит ел ное лек тро не надр е с-пр ина л ичиенат акъв ;
3. т ел ефон и фа ксз ав ръз к асфиз иче ск отол ицеил и сл ице т о,к ое тоу пр авляваи
пре дст ав лявадр уже с тво топочл. 56, а л. 1, т. 4;
4.па ра ме трит енаис кано т оиз по л зв ане ;
5. но ме р ътнаре ше ние тонаминис тър анао колна тас редаив о дит еил инадир ектор ана
съо твет на таре гиона лнаинс пек цияпоо к ол на тас редаив о дитепоо це нк анав ъз дейс твие тов ър ху
око лна тас редаилиз апре це нк а,ченеене о бхо димоиз в ър шва не тонао це нк анав ъзде йствие то
върх уок о лна тас реда ,ил из ао це нк аз ас ъв ме ст имос т ,ко га тота кив ас еиз ис к ва тсъг лас ноЗ ак она
заопа зва ненаок олна тас р едаиЗ ак оназ абио л ог ично тор аз нообр азие .
(2)Къмз ая вл ение топоа л. 1с епр ил агат :
1.з аве ре ндок у ме нтз апла те нат ак с аз аиз да ваненар аз
р ешит ел но то ;
2. акт уа лнас к ицаилик ар таз аимо тит е,вк о итощес еиз вършв аде йнос тта,з аверенао т
съо твет нияк омпе тент ено рг ан;
3. док у ме нт ,удос тов еря ва щс ъг л ас иет онас обств еник анас ъор ъже ния та,ил идо гов орс ъс
собс тве ник анас ъоръже ния т аз апре дос та в яненау с лугат а" во
до по да в
а не "- к о гатов о до вземане то
илипо лз ване тонав о днияоб ек тес в ърз а носпо лз ване тонас ъще ст вуващис ъо ръже ния ;
4.де к ла рацияз ао бс то яте лс тв атапочл . 7 1
, ал .2о тЗ аконаз ао па зв аненао к олна тас реда .
(3) Ко га тоис ка не тоез аиз да в аненар азр е
шит е лноз аво до взема нео тпо вър хнос тнив оди,
къмз ая вле ние т опоа л.1с епр ила гати:
1. пре динв е стиционнопр о учв анеил ис ъо тве тнат ар а
зр або тенафа занаинв е стицио нния
прое ктс ъглас ноиз ис ква ния танаЗа ко наз ау с тр ойств онат ерит о рият а,с ъдър жа щих идр оложк а
час тив однос то панс к ииз с ледв ания ,до ка зва щина л ичие тонаис кано т ов однок ол иче ствов ъв
воднияоб ектил идок а зващине о бх о димос тт ао тпр ехв ър ляненав оди- к о гатоис к анетоез а
пре хвър ля ненав одиме ждуре чниба с ейни,ил ипр оек тз аз авир я в
а не- к о гатоис к анетоез а
завиря в а ненанов оиз гр аде нив однио б ек ти;
2. обос нов каназ ая вено тов одно к ол иче ств ос ъг ласно но рмит ез ав одо по требле ние,
опре де ле нисна редба тапочл .11 7а ,а л. 2;
3. пр ое к тз ас анит а рно -о хр анит е лна з она - к о гато ис кане то ез а пит ейно -бит ово
водос на б дя ване ;
4. док у ме нт и,у дос т ове ряв ащис ъг л асие тонас о бс твеницит енаимо т и,к оит ощеб ъда т
засе г
на т ио тз а вир ява не тоис тро ит елс тв от о на с ъо ръже ния та ,к ог атос ъо ръже ния та не с а
изгра де ни;
5. (из м.- ДВ,бр.19 о т2011 г .
,вс ил ао т09.04.2011 г .)с ъгл а сув ате лнис тано вищана
компе т ент нит еор гани,с върз анис ъсз а
с я ганенаиз г
р аде наинфр а стру кт ур аисв ъзмо жнос ттаз а
про мя нанапр е дна зна че ние тоназ е ме де л с кит ез е миинаг орск ит ет ер ит ор ии,к оит ощеб ъда т
засе г
на т и;
6. с ра внит елна оце нк а на е не рг ийнит е по лзи и на в р едитез ао ко лнатас реда,пр и
изпо лзв а ненае не ргия т анав ода та.
(4) Ко г ат оис кане тоез аиз да ва ненар азр ешит е лноз апо л зв
а ненапо върхнос тенв о ден
об ект,сиз ключе ниеназ аус т ва не т онао тпа дъчнив оди, къмз ая вл ение тос епр ил а г
а ти:
1. з аиз гра жда ненанов ис ис теми и с ъо р ъже ния - инв е стицио нен пр оектс ъг лас но
из исквания танаЗ а коназ ау с т ро йс т вонат ер ит ория т а;
2.з аиз зе мв аненана нос нио тл оже нияо тр екаДу на в :
а)с хеманаз ая венияуча ст ък ,пос очв ащаме сто по ло же ние тонау част ъкасг еог рафс ки
ко ордина т инаг раницит енау ча с тък а;
б)пре дпр ое к тни пр оучв а ния ,до к а з
в ащи,че ня ма да има не гатив ни в лия ния в ър ху
ко рабопла вател нияпът ,бре г ов ет е, ос т ровит еих идр от ехниче ск ит ес ъор ъжения ;
3. заиз земв аненана нос нио т
л оже нияо тпр ина дл ежа щит ез еминав одо х ранил ища та-
те хничес к ипр ое ктз аиз земв ане т о;
4.( отм. -ДВ,бр.5 8о т2 01 5г .)
5.з аа к ва ку лт уриис в ърз а нит ест яхде йнос ти:
а)прое ктз аде йнос т та ;
б)с ъгла сув ат ел нос та нов ищео тИз пъл нит ел на таа ге нцияпор иба рств оиа к в
а ку лту ри
от носноз онит ез ас топа нск ир ибо ловиз о нит ез ар ибо въдс твовг олемия зовир и- к о га
т оя зо вир ът
неез онира н;
в )с тано в ищапопр ое к таимя стот оз аиз пъл не ниенаде йнос тит еотЩа бапопо дг ото вка
на Вое нно мор ск ит ес или на Ре пу бл ик а Бъл гар ия и о т Из пъл нит елна а ге нция " Мо р ска
админис т рация "-к ог атоде йнос т т ас еиз вър шв авк р айбр е жнит емо рскив о
диил ивр ек аДу нав ;
г)( изм. - ДВ,бр .58 о т2015 г .)о до бр ено то бщинс к ияе кс пер тент ехниче скис ъв етпр ое кт
запро мянанапре дна зна че ние тоная з овир а ;
6.з апла ващис ъор ъже ниявя зовир и:
а)прое ктз аиз гр ажда ненас ъор ъже ние тоиз аде йнос тт аму ;
б)до ку ме нтз аре гис тра цияиг о днос тнапл ав ате лно т ос ъор ъжениео тИз пъл нит ел на
аг енция" Мор ск аа дминис тра ция ";
в )пр е дв ар ит еле ндо го во рз ат ра нс по ртир аненао тпа дъчнит ев одиибит ов итео т падъци
илипрое ктз апре чис т в аненао тпа дъчнит ев оди- вс л уча ит е ,к огатот акив ас ефо рмир ато т
из вършв а нат аде йнос тнапла ва те лно тос ъо р ъже ние ;
г)дог ов о рсв о до ла знафир маз аг одишноо бс л ужв аненаз ако тв
я щит ес ъо ръже ния.
(5) Ко г аточр езиз гр а жда нит ес ъо р ъже нияил ичр езиз зе мв ане т
онана нос нио тл о
же нияс е
из меня тфиз ичнит ех ара кт ер ис т ик инапо в ър хнос т нов однот я л о,к ъм з аявле ние т опоа л.1 с е
прила г а
тиобос но вк и,из чис ле нияидок азат елс тваз аиз пъл нениенаиз ис квания т апочл.1 56е ,а л.
2.
(6) Ко г атоис ка не тоез аиз да ваненар а з
р е шит ел ноз ав о до взема нео тпо дзе мнив оди,к ъм
за явление тос епр ила гати:
1. док у ме нтз ас обс т ве нос тил ино т ар иал ноз а вер енопис ме нос ъг ласиео тс обс твеник ана
имо та
,вк ойт ос аилищеб ъда тр а зпо ложе нис ъор ъже ния таз ав о до взема не;
2. но та риа лноз а вере наде к ла рацияо тс о бст ве ницит енаимо тит е,засегна т ио тпр ое к
т аз а
са нитарно- о хр анит ел на таз она ,у дос тов еря ваща ,че с ъщит ес аз апо знати со г раниче ния т аи
за бранит е,опр е дел е ни в на р едба та по чл .135, а л .1, т .6, к оито по пада т в пр ое к тнит е
са нитарно- о хр анит ел низ они- пр ив одо вз ема не ,пр една з на ченоз ас амос т
оят елнопит ейно -бит о во
во доснаб дя ване ;
3. обос нов канав о до в зема не т о,в кл ючит е лноо бос но в каназ ая венот ов однок оличе с тв о,
съг ласнонор мит ез ав одопо т ре б ле ние ,опр е дел енисна р едба тапочл .11 7а,ал. 2;
4. (нов а- ДВ,бр .12 о т2017 г .
)до куме нто тВиКо пе ра тор анао бос об ена тат ерит ор ия ,
удос тове ряв ащ, че ня ма в ъз мо жнос тз а ос игу ря ва не на не обх одимит ек оличе ст вао т
съще ствув аща т ав о дос на бдит е лнас ис тема .
(7) Ко гат оис кане т оез аиз да ваненар а зре шит е лноз ав одо вз
е манео тмине р алнив о ди,
къмз аявле ние т ос епр ила г ати:
1. до куме нтз ас обств енос тил иу чр еденопр авонапо лзванев ър х
уне движимияимо т,
къде тос еос ъще ств яваде йнос ттаз апо лзваненамине р ална тав ода;
2. пр оектз апр ис ъединя в аненао т кло не ние тоз аз ахранв аненав одос набдяванияо б ект
къмдов е жда ща тас истемаиз аиз ме рваненапо л званит ев однио бемиио босно вканаз аявено то
во днок о личе ствос ъгласноно рмит ез ав о до по треб ление ,опр еделе нисна редбатапочл .11 7а,а л.
2.
(8) Ко гатоис кане тоез аиз даваненар азр ешит е лноз ах идро геоложкипр оучвания,к ъм
за явление тос епр ила г
ати:
1. до куме нт и,удос тов е
р ява щис ъгл ас иет онас о бственицит енаимо тит е,вк оитощес е
из вършипро учв ане то;
2.прое ктз ах идрог еоложк ипр оучва ния .
(9) Ког атоис канетоез аиз даваненар азр ешит ел ноз апо лз в
а ненав оде но бектпочл . 46,
ал.1,т .5-8,к ъмз аявление тос еприл а га
т :
1.док ладз аре зулт а
тит ео тхидр ог еол ожк опр о учв ане;
2. техно ло гичнаобос нов каз ар еинже кт ир ане ,инже ктир ане,о твежданеил ииз куств ено
по дхранв ане ,в кл ючит елно о бос нов каз ар еинже ктир анит е,инже ктираните ил ио тве
жда нит е
об еми.
(10) Заиз даваненар азрешит елнопочл .46, а л.1, т .3 к ъм з аявление т
опоа л.1 с е
прила гатидо к у
ме нт и,опре деле нисна редба т апочл .1 35, ал.1,т .13.
(11) Из иск вания так ъм док у мент ит ез а из дав ане на р азр ешителни с ео пределятс
на редбит епочл. 135 ,ал.1, т.1а ,2и13 .
(12) За явле ниетопоа л. 1 ипр ило же нит ек ъмне годо кумент ис епо даватвдв ае кземпл яра
-е диния те кзе мпл ярвк аче с
тв отомунао р иг ина лс епр едс тавяв ър хук ниже ннос ител,ав тория т-
ка тоне г
овпъл енцифр ова налог-в ърх ума гнит еннос ит ел .

Чл.61. (1) ( Из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г .,изм. - ДВ,бр .61 от2010
г.
)За яв ле ние тозаиз да ваненар азрешит е лносепо давадок омпе тентнияо рганпочл .5 2,ал.1.
(2) ( Изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
Орг анътпоа л.1в2 0-дне в енс рок:
1.пров еря вада ли:
а)з аявление тос ъдържаиз иск ващит ес еинфо рма цияипр ил оже нияс ъгласноо б
яв ения
образ ец;
б)с ъдържа ние тонапр иложенит едо куме нтипочл . 60 отго вар янаиз ис к
в а
ния т анат ози
закон;
2.из вършв апр е це нк а
тапочл .6 2,ал.1.
(3) (Из м. - ДВ,бр. 61 от2010 г .)Ког а
тонес аизпъл не нииз ис к ваният апочл . 60, органът
поа л.1ув едо мяваз аявит е лядао т с
тра нине съо твет ст
вият авс р окдодв аме сеца .
(4) (Но ва- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
,из м. - ДВ,бр .61 от2010 г .)Пр и
неотс тра ня ваненане с ъо тв етств
ия тавс рокапоа л.3 до к умент итенес ер азг
л е
жда тинес е
открив апроце дура ,з ак ое тоз аявителятс еуведо мя ваписме но .
(5) (Но ва- ДВ,бр. 61 от2010 г .)Акопр ипр еценк атапочл .62, а л.1, извърше навс рока
поа л.2, с еу станов и,чеис к
анетонес ъответст ванаиз искв аниятаначл .62, а л.1 ис ана лице
услов ия тапочл.68, о рг анътпочл .52, а л.1 из давар еше ниесмо тив ирано тказзаиз даванена
разрешит елно.Вт оз ислу ча й,аконе с
ъо т вет
с т
в ият авпр ило женит едо ку ментипочл .60 нев лияят
върхупре це нк а
тапочл.62, о рганътиз давар еше ние т
оз ао т каз,бе здаиз исквао тстр аняванена
несъо тв етств иятапоа л. 3.
Чл.61а
.(Но
в-ДВ,бр
.61о
т2010г
.,о
тм.-ДВ,бр.2
8от201
1г.
,вс
илао
т05.
04.
2011г
.)

Чл.62. (1) ( Изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)Ор г анътпочл .52, ал .1 пр еценяваис кане то,като
съобразява :
1. (из м. - ДВ,бр. 65 от2006 г .,всил ао т11.08.2006 г .
)пр едв ижда ния т
анав л е
зл итевс ила
плановез аупра влениенаре чнит ебас ейни;
2. ( доп.- ДВ,бр .61 от2010 г .)съвме стимос ттасо бще с тве нитеинт ересиипр идо бити
права,вт ов ачис лону ждит енана селениетоо тр айонанав о довзема не то;
3. с ъот ветствието сиз ис к
ва ниятаз ао пазва ненао к
о лнат ас р еда,р ег
л амент ирани о т
междуна ро днидо говориив ът решно тоз аконода телств о;
4. ( из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)в ъзмо жносттаз ас ъвме стно
използване на с ъще ствуващит е и пр едвижда нитез а из гражда не с ъор ъжения з а ис ка ното
водовзема неи/ ил ипол з
ване ;
5. ( изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)на личнит ев однир есурс ипо
количеств оик а чество;
6. (из м.- ДВ,бр. 65 от2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г.)съо твет ствие тоназ аявено тов одно
количеств осце литенав одов зема нето;
7. (из м.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г.)на личие тонадр угивъз мо жнос ти
зазадоволя в аненаис к а
нетоз ав одов земанеи/ ил ипо лзване;
8.( нов а-ДВ,бр. 61о т201 0г .
)изпъл не ниетонау словия т
апочл .15 6б-15 6ж.
(2)( От м. -ДВ,бр.6 5от2 006г .
,вс илао т11 .
0 8.
2006г .)
(3)( От м. -ДВ,бр.6 5от2 006г .
,вс илао т11 .
0 8.
2006г .)
(4)( Из м.-ДВ,бр. 81о т2 00 0г .
,отм. -ДВ, бр. 65от2 006г .,вс илао т1 1.
08 .
2006г .
)
(5)( От м. -ДВ,бр.6 5от2 006г .
,вс илао т11 .
0 8.
2006г .)
(6) ( Нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)Пр еценкатаепис ме наи ене разделнача с то т
документ ация та,в ъзос нов анак оятос еиз да вар азрешит елнот о ил ио тк аз
ътз аиз даванена
разрешит елно.

Чл.62 а.(Нов- ДВ,бр .65 о т2006 г.,всил ао т11.08.2006 г.)(1) (Изм. - ДВ,бр .61 от2010
г.
)В20- дне венс ро кс ледиз тичаненас рокапочл . 61, ал.2 иаконес ана лицеос нованияз аотказ,
органътпочл .61, ал.1ил иопр ав омоще ноо тнег ол ицеиз г
отвясъо бще ние ,к
ое тос ъдържа :
1.це лтаназ ая венот оиз по лзваненав одит е;
2.в одно тот яло,вк ое т
ос епр едвиждаиз по лзваненав одите ;
3.с истемит еил ис ъо ръже ния та,чрезкоит ощес ер еализираиз по лзване то;
4. мя сто то наиз по лз в
а ненав одите,ме стнос тта,админис тр ативно -териториалнатаи
териториа лна тае диница ,ко дапое диннияк ласифик а т
о рнаа дминис тративно -териториалнитеи
териториа лнит ее диници-з ав сяк омя стонаиз по лзване ;
5.прое к тнитепа раме тринаиз ползването,в ключит елно:
а)к оличе ствонав о дит е;
б) индив иду ални е мис ионни о граниче ния и с рока на дос тиг ането им - пр и
разрешит елнит ез аз ауств а
ненао т падъчнив оди;
в)пониже ниенав о дно тонив о-пр ир а
зр ешит елнит езаводо взема неотпо дземнив оди;
6.ус лов ията, прик оит обимо глодас епр едос тав иправотоз аиз ползва ненав одите;
7. мя стотоз апр едс тавяненапис ме нив ъз раже нияипр едложе нияо тз аинтересованите
лица.
(2) (Доп.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)Съо бще ние т
о по ал .1 с еиз пр ащанак метана
съответна тао бщиназ апу бл ичнооб явя в
анеис епос та вянаинт ерне тст раница танао рг
анапочл .
52,ал.1.
(3)Вт ридне венсроко тпо луча
в аненас ъо бще ниеток мет ътпоа л. 2едл ъженда :
1. напр ав ипу б
лично тоо бявяв
а не,к а
т опос тав исъо бще ниет онао пр еделенитезат ова
места;
2.ув едо мипис меноо рганапочл . 61,ал.1з ато чнатада танао б яв яванет о.
(4)(От м. -ДВ,бр.6 1от2 010г.
)
(5) (
Но ва- ДВ,бр .61 о т2010 г.)Съо бще ние топоа л.1 с еиз пр ащаинат ит уля
рит ена
вечеиз да дени ра з
решит елни,з ак о
итопр и пр еценка тапочл .62 еу стано вено,чещеб ъдат
промене ни ня к ои о тпа р
аме тритенар азре
ше но то из по
лзва не,к акто и нас обственицитена
съоръже ния та,к огат
о ис кането ез а из ползване на к о
мпл ек
с нитеи з на чимит ея зов
ир и по
приложе ние№ 1.
(6) (
Но в а- ДВ,бр.61 от2010 г.)Вс лучаитепочл .46, ал.1, т
. 5, 7 и8 с ъобще ниет
опоа л.
1с еизпра щаиназ а
явителя,к ойтовс рок апочл .64 даде кла рирав ъзмо жнос ттасидаиз пълни
предвиде нит еу словия.

Чл.63. (
Изм.- ДВ,бр.65 от2006 г
.,всилаот11.08.2006 г
.,из
м.- ДВ,бр.61 от2010 г
.)
Обявя
ванепор еданачл.62анесеиз вършва,к
огат
о:
1. во
до вз
емането и/
или по л
з в
ането еза нуждите на о тбра
ната и на националната
сиг
урност;
2.(от
м. -ДВ,бр.103от20 09г.)

Чл.64. (1) ( Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г.


,вс ил аот11.08.2006 г
.)В 1
4-дне
венс ро
ко т
обя
вяване тоз аинт е
ре суванит елицамо гатда:
1.( отм. -ДВ,бр.6 5о т2 00 6г.
, всилаот1 1.
08 .
2006г .
)
2.в ъзр азя
тс рещуиз дав анетонар азрешителното;
3. пр едложату с л
ов ия ,пр ик оитодаб ъдеиз даденор азре
шит елно
тосо г
ледгара
нтиране
наличниилио бществениинт ере си.
(2)( От м.-ДВ,бр.6 5о т2 006г.,всилао т11.
0 8.200
6г .)
(3) (Но ва- ДВ,бр. 61 от2010 г .)Възражения таипр едложениятапоал.1сеизпра
ща тна
мяст
ото,пос оче новс ъобще ние топочл .62а,ал.1.

Чл.65.
(От
м.-ДВ,бр.65о
т2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.66.
(От
м.-ДВ,бр.65о
т2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.67. (
Изм.- ДВ,бр. 65 о
т2006 г .
,всилао т11.08.2006 г.)(1) (
Изм. - ДВ,бр .61 о
т2010
г.
)В 14- дневенс р
око тиз тичанетонас рокапочл .64, а л.1 о рганътпочл .52, ал.1 изда
ва
разрешително,когат
ос аспазенипр едв иденитевтозизако низиск вания .
(2) (
Изм.- ДВ,бр .61 от2010 г .
)Ор га
нътпочл .52, ал .1 мо жедана з
начик омисияза
разгле
жда ненапос тъпилитев ъзра
же нияил ипр е
дложенияпочл . 64, ал.1, т.2 и3, коятодасе
произнесепот ях.Втозислуча йсрок ътз апроизнася
нес еу дължав асе динме сец.

Чл.68. (
Изм.- ДВ,бр.61 о
т2010 г
.)Орг
анътпочл.52, а
л.1 о
тка
зваиз
дав
анена
разрешите лно, ко гато:
1. (из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)с ез ася гатпр идо бит ипр авапо
смисъланачл.49, а л.3, т .1 и2, в ключит ел ноз аз а
до волява ненас обс твенит епо тре бнос тина
гражданит епочл. 43 ,а л. 2;
2. (из м.- ДВ,бр .34 о т2001 г .
,из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
)
исканетонеез ача стенв оде но бе к
тиз ав одов зе мане т
ои/ илипо лзва неток а ндида т с
твас дру жение
занапо я
ва неил ив однос др уже ние, регис трир а нок аток оопе рацияил итър гов ск одр уже с тво;
3. ( из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)вър хув одо взема не т
ои/ ил и
ползванетонас ъо твет нияв оде ноб ектс ана л оженио граниче ния ,ск о итоце лтанаис кане тое
несъвместима ;
3а .( но ва- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)пор е даначл .62 еу с т
а нов ена
невъзможнос тз аз адов о ля ваненаис кане то;
4.нес ас па з енииз ис квания та, посо че нивз акона ;
5. (но в а- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г.,из м. - ДВ,бр . 61 от2010 г .)с еис ка
водовземанео тпо дземнив о ди:
а)( доп.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)зас амос тоятелнопит ейно -бито вов одос набдя ване- пр и
наличиетонак апа цит етнаиз гра денав о досна б дит елнас истема ;
б)( до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)зав о досна бдяваненао бе кти,з ак оит онееос иг ур е
но
отвеждане тоипр ечис т ване тонао тпа дъчнит ев о ди;
в)( нов а-ДВ,бр. 61о т2 010г .)пр иу с л овиятаначл .1 18в;
6. ( но в а - ДВ,бр.61 о т 2010 г .)ис кане т
о ез ав одо взема не з а пит ейно -бит ово
водоснабдя ва нео т:
а)по вър хнос т нив оди,з ак оитонеепр едвиденопр ечис тваненав ода т авс ъот ветс твиес
изисквания танана редба тапочл .135 ,ал .1,т .4 ;
б) по дз емни в о ди,к оит ос аст р айни о тклонения по х имичнит е по ка зател ио т
изисквания танана редба тапочл.135, а л.1, т .3 инес апр едв иде ниме р киз аос иг уря ванена
съответствиесиз ис ква ния танана р едба та;
7. (но в а- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .,пр едишнат . 6 - ДВ,бр .61 о т2010
г.
)с еус та но ви,чев ре дит ез аок олна тас ре дана двиша ватпо л з
ит ео тде йнос тта,з ак оят ое
предназначе ноиз по лзв ане тонав одит е, всл уча ит е,когатос еиз иск ват ака в
ас ра внит елнао ценк а;
8. (но в а- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .,пр едишнат . 7 - ДВ,бр .61 о т2010
г.
)це лтанав о до взема не т
оо тмине р ални в оди ез адо волява ненас о бств ени по тре бнос ти на
гражданит е;
9. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)нес апр оведенипр оцеду рит епог ла ваше стао тЗа к оназ а
опазваненао кол на тас ре даи/ илипочл .31о тЗ а коназабио логично т ор азно обр аз ие.

Чл.69.
(От
м.-ДВ,бр.65о
т2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.70. (1) ( Пре дише нтекстначл . 70, изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г.
,до п.- ДВ,бр .80 от
2011 г.,вс ил ао т14.10.2011 г.
)Ра з
решит елно тоил ирешение тозао т к
азнао рганапочл .52, ал.1
ве днос е
дмиче нс рокс еиз пращапис меноназ аявителя,насъо тветнатаобщинс каа дминистрация ,
нас обс т
в еник анас ъоръже ният
а ,ка
ктоиназ аинтересуванител ица ,участ
ва ливпр оцедуратапо
издаваненара зрешит елно то.
(2) (Нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .)Ко гатокомпе т
е нтен даиз дадер азр е
шит е
л нотое
дире к
т орътнаба сейнов адир екцияил иизпъл нителниятдир екторнаАг енция тазапр оучванеи
поддържа ненаре каДуна в,компетентниято рган изпращак опиео тдоку ментитепоа л.1 с
прило же нок опиео тпис ме натапреценкапочл . 62вМинис терс т
в о
т онао колнатаср е
даив одите.
Чл.71. (
Из м.- ДВ,бр.30 о
т2006 г
.,всилаот12.07.2006 г.
,изм.- ДВ,бр.
61 от2010 г.
)
Раз
решителнотоилире шение
т озаотка
знао рг
анапочл.52, ал.1 подл
е жинао бжалв
анепор еда
наАдминистративнопроцесуалниякоде
кс.

Раз
делIII
.
Из
мене
ниеипро
дължаваненараз
решит
елно
то

Чл.72. (1) (Предише нт е


кстначл .72, изм.- ДВ,бр .65 от2006 г.,всил аот11.08.2006 г.
)
Изменениенара з р
ешит елно томожедас еизвър шва:
1. (изм.- ДВ,бр. 47 от2009 г.
,всил ао т23.06.2009 г.
,из м.- ДВ,бр .61 от2010 г.,изм.-
ДВ,бр.58о т2 015г.)служе бноотор г
анапочл .52,а л.1-приу с лов
ия таначл .73;
2.помо лбаналице то,вползанакое тоепр е доста
вено .
(2) (Нова- ДВ,бр .65 от2006 г.
,вс ил аот11.08.2006 г.)Вс лучаит епоа л.1, т
.2 органът
поал.1пров еряваииз пълне ниетонаусловият анаиз да
денотор азрешит е
л но.

Чл.73. ( Из м.- ДВ,бр. 58 о т2015 г .


)(1) Ра з
р ешит елните ,изда денипор еданат озиз ако н,
сеизме ня тс луже бноо тор г
анапочл. 52,ал.1,ко гато:
1. прих а рактеризираненара йоназ аба сейно воу правле ние,впр оцесанар азработ в
а нена
планове тез ау пра влениенар ечнит еба сейни,еу ста новено,чес ъо т
в етнов однот ялонемо жеда
постигнеце литепочл .156аз адо бр ос ъстояниеил ипо тенциа лпр ис ъще ствуващиявмо мент ана
оценкатана тискв ърх ув одитео тс ъответнитеде йнос ти и ене обходимодаб ъдатиз пъл не ни
условият апочл. 156б-15 6ж-з ао бос новаваненаиз к лючения;
2. з ав одно т яло,з ак ое то впр едходнияпл анз ау пр авлениенар ечнит еба с ейни е
обоснов аноиз ключе ниео тце лит епочл .1 56азапос тиг а
ненадо брос ъстояниеил ипо т
е нциа ли
новатаоце нкапок азва,чеене обх одимо до пъл нит елно нама ляваненана тиск а,задаб ъда т
изпълне ниус ловия тапочл.1 56 б-1 56 ж;
3. не зависимоо тспазв анетонау словия тавр азрешит е лнотов ъзникнатпр от
ив оречияс
обще ст
в енит еинт ереси.
(2) Ра з
ре шит елнитепоа л .1, т.1 и2 сеиз ме нято тдатат анапр ие маненас ъответ
нияпл ан
зауправ ле ниенаре чнит ебасейни.
(3)Ра з
ре шит елнитепоа л. 1, т.3с еизме нятпор еданачл . 75-7 7.

Чл.74. (1) ( Из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г.
,изм. - ДВ,бр.58 от2015
г.
)Сле дус тановяв аненао бс тоят е
лс т ва
т а
:
1. почл. 73, а л.1, т .1 и2 дир екторътнаба с ейнов адир е
кцияпр едпис ванатитуляритена
разрешите лни ус ло вия и/ ил и ог ра ничения з а из пол зв
а не на в о
дитез ар азрешените целии
уведомявас ъответ нит ео рг анипочл .52, ал .1 зане о бходимит еизмененияив ключванет
оимв
програматао тме рк и;
2. почл .73, а л. 1, т. 3 орга нътпочл .52, ал.1з апо чваслужебнопр оцедуразаизмене ние
наразрешит е
лнит ез аос иг уря ваненас ъо тв
е тствиесо бще с тв
енитеинт ереси.
(2)Пре дпис анит еу слов ияил ио граниче ният р я
бвадао тговаря
тнас леднитеизисквания:
1.с ъразме рнос тнана ложе нит еогра ниче нияинао чакванитеползи;
2.на й-малк ана ме савс ъще с т
вуващипр ава;
3. ограниче ния т адас ена ла гат,катос епос очит ях натапоследователноствс ъответствие
спро
меня
щит
есев
однос
топа
нск
иот
ноше
ния
.

Чл.75. (Изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г.,изм.- ДВ,бр .61 от2010 г.
,
из
м.- ДВ,бр.58 о т2015 г.
)(1) (
Из м.- ДВ,бр.101 от2015 г.,вс илао т22.12.2015 г.
)Из менението
наразрешит е
лнотос еоб я
вявапор еданачл .6 2а,когатоиз ме нениетоепомо лбанал ицето,в
ползанак оетоепре доставе
но ,ил ипор еданачл .73, а
л .1, т.3 ис еиз ме ня тпараметритена
ра
з ре
ше нот оизползв
а ненаводит е
.
(2) Обявява
не тонаизме нениетонаразр е
шит елнитепочл .73, ал.1, т.1 и2 сеизвършвас
обявяв
ане тонапр оектанасъот вет
нияпл анзау правлениенар ечнитеба сейни.

Чл.76. (1) (
Из м.идоп. - ДВ,бр .61 о
т2010 г.,изм.- ДВ,бр .58 от2015 г
.)Органътпочл .
52,ал.1:
1. издаваре ше ниез аиз менениеил из ао т к
а ззаиз менениенар азрешителното- в
случаитепочл .75, ал.1,ве дноме с
еченс рокото бяв
яв анет
опочл .62а;
2. издаваре шениез аиз менениенар аз
решит елнот о- вс лучаитепочл .75, ал.2, в
едномесече нсроко тпр ие ма
нетонапл аназ ауправлениенар ечнитебасейни.
(2) Когатот рябв адасепо искас ъгласув
анеил имне ниенадр у горганилиене о б
ходимо
дас ере ши в ъпр осо тне г
оватак омпет е
нтност,ср окътпо а л.1 спир адат ечедо не говото
решаване.

Чл.77. (1) (Изм.идо п.- ДВ,бр. 61 о


т2010 г.)Доиз да в
ане т
онар ешениезаиз менение
илизао тказзаиз ме нениенара зр ешителнотоорганътпочл .52, ал.1р аз
глеждав ъз
ражения т
ана
лицето,впо лзанак оетоеиз даде но,иск
а ният
аив ъз
раже ниятавр езултатнао бявя
ванетопочл .
75,представенивпис ме нвид.
(2)Разглежда нетонадок у ментитепоа л.1неводидос пир аненас рокапочл .76,ал.1.
(3) (
Изм.- ДВ,бр.30 о т2006 г .,всилао т12.07.2006 г .
,до п.- ДВ,бр.61 от2010 г .
)
Решение тозаиз ме нениеил из ао т
каззаиз менениенар а зрешит елнотомо жедас ео бжалвапо
реданаАдминис тр ативнопроцесу алниякодекс.

Чл.78. (Из м.- ДВ,бр. 65 от2006 г.,вс илаот11.08.2006 г.


)(1) (Изм.- ДВ,бр.61 о
т2010
г.
)Мо лбаз апро дъл жаванес ро канаде йс т
в иенар а
зрешител нос епо давапр е
до рг
ана,койтогое
издал,непо- късноо т3ме с ецапр едииз тичане тому.
(2)Орг анътпочл .52 ,ал. 1продъл жа васроканадейс твиенар азре
шит елно
то,когато:
1.мо лбат аепо да
де навс рокапоа л .1;
2. нес ена руша ватно рмативни р а з
по р
едби,пл ано ви предв ижданияил ио бществени
интере с
и,и
3.с аизпъл нениус лов иятанаиз даде ноторазрешител но.
(3) (Нова- ДВ,бр .61 о т2010 г.)Ра зпоредбитенаа л .1 и2 с еприлагатик ог
атос еиска
едновреме нноиз менениеипр одължаванес р оканаде йс
твиенар азрешит елно.

Чл.78 а.(Нов- ДВ,бр.65 о


т2006 г.,всилаот11.08.2006 г
.,доп.- ДВ,бр.47 о
т2009 г.

силаот23.06.2009 г.
,доп.- ДВ,бр .61 от2010 г.)Из менениеипр о дължав
аненас рок
ана
дейст
виеилииз дав
аненар аз
решит елнопор еданачл.78, ал.2 ичл.79, ал.2сеизвършватслед
плащаненадъл жимитет а
ксипочл. 19 4и/
ил идължимитегло биилис а
нк циипочл .200.
Раз
делIV.
Пре
кра
тяваненаде
йствие
тонараз
решит
елно
то

Чл.79. (1) ( Из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г .,изм. - ДВ,бр .61 о т2010
г.)Де йс твие тонаиз да дено т ора зр ешит е лнос епр екратяв апр ииз тича не тонас рокамуил ипо
ре ше ниенаор га напочл .52 ,а л.1пр и:
1. (из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)пр екратя ваненапр авотона
во допо лз ва телянас обс тве нос тил ипо лзв анев ър хуне дв ижимияимо т,к ъдет ос еос ъще ствява
де йнос тт аилис ена мир ав одов земно тос ъо ръже ние ,кактоипр ииз р ичноз аяве но тказо тпр авона
из полз ва ненас ъот ветнияв оде но бект;
2.( отм. -ДВ,бр.6 1о т2 01 0г.)
3. (доп.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)с мър тнафиз иче ск отол ице,
съо тв е
т нопре кр атяваненаюр идиче ско тол ицеил из алича ва ненае дно л ичният ърго вец;
4.е ст ест в
е ноил ииз к уст веноиз че званенав однияо б ект;
5.( отм. -ДВ,бр.6 5о т2 00 6г.,вс ил ао т1 1 .08.
2 006г .)
6. (нов а- ДВ,бр. 61 о т2010 г .
)на с тъпил ит райнииз ме не ниянат ех ниче скит епа раме три
нав одов з емно тос ъоръже ние ,пр а вещине въз мо жноиз по лзв ане тому ;
7.( нов а-ДВ,бр. 61о т201 0г .,от м. -ДВ, бр .58о т2 0 1 5г .)
8. (нов а- ДВ,бр.58 о т2015 г .)о бсто ятел стватапочл .5 0а ,а л.3, счит аноо тда татана
прие маненапл а наз аупра в ле ниенар ечнит еба сейни.
(2) (Из м.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)Вс лу чаит епоа л . 1, т. 1 и3 л ицат а,пр идо бил ипр авата
нас обст в енос тилипо лзв аненане дв ижимияимо т ,съо тве тнопр а вопр иемницит енал ица тапот .
3, вс рокдот риме с
ецау ведо мя в атпис ме ноо рг а
напочл . 52, а л .1 да лиже ла ятдас епо л з
вато т
пра ва т
апоиз да дено тор азре шит елно .
(3) (Из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м. - ДВ,бр .61 о т2010 г .)Ак о
мо лит елит ео тг ова рятнау сл овия таз аиз да в аненар азр ешит елно тоиес па зенс р окътпоа л.2,
орг анътпочл .52, а л.1 в20- дне в енс ро кпр ек ратя вар азре шит е лно тоипр еизда вар азре шител но
нат яхноиме .
(4) (Из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м. - ДВ,бр .61 о т2010 г .)Ак о
мо лит елит енео тго варя тнаус ло вият аз аиз да ваненар а зр ешит е лно то,о рганътпочл .52, ал.1
от казвапре изда ваненара зре шит елно тонат ях ноиме .Ко г атол ица тас ас ев ъзпо лзвал ио тпр авото
заиз полз ваненав одит евс ро кадопо лу чав аненар е ше ние то,т ез апл аща тдъл жимит ез ат ова
так сипочл.1 94.
(5) (Но ва- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Пр ине спазваненас р окапоа л.2 р азрешит елнотос е
смя таз апре кра те ноо тда тат анав ъз ник в аненао бсто ят ел ств атапоа л.1 и с еиз дав ано во
ра зрешит елнопоо бщияр ед.
(6) (Но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Лица т апоа л.2, к о итос ев ъз пол звато тпр авотоз а
из полз ва ненав одит епр едииз дав аненар азр ешит е лнот опоа л .5:
1.с авна руше ниеначл. 44ил и4 6 ;
2.дължа тт а
кс аз аре ал изир ано тоиз по лзва ненав одит е.
(7) ( Нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Пр ек ратяванеде йс твие тонар азрешит ел нотопр и
из ричноз а явено тк азо тт ит уля рянар а зре шит е лно т
ос еиз в ършв ас ледпл аща ненадъл жимит е
так сипочл.1 94.
(8) (Но в а- ДВ,бр. 58 о т2015 г .)Ре ше ние т озапр ек р атя ваненар азре шит елно топоа л.1,
т. 8с еиз дав аве дно мес ече нс роко тпр ие ма не тонапл аназ ау пр а вле ниенар ечнит еба сейни.
Чл.79 а.( Но в- ДВ,бр .61 о т2010 г .)(1) Ор ганътпочл .52, а л.1 мо жедапос т
ано ви
от нема ненара зре шит ел но тоз ав одов зема неил ипо лзваненав однияо б ектпр ина личие тонапо не
едноо тсле днит еусл овия :
1.не използва ненаиз граденав однос топанс к
ас истемазас роке днаг одина ;
2. ос ъще ств ява не на в одовз емане и/ или по л
зване из в
ън це лите, пос о чени в
разрешите лно то;
3.на руша ванеу словиятанара зр ешит елно то;
4.не упр а
жня в аненапр ава,предос тавениср аз
р ешителнот о,во пр едел ениявне г
ос ро к;
5.не упр а
жня в аненапр ававо пр еделенит евр азрешително т
опа ра метр инаиз по лзването;
6. ус тановеноне благоприятнов ъздействиев ър хуусловия танак о рабопл а
ва нетопор е
ка
Дуна ввсле дс т
в иенаиз земваненана нос нио тл о
же нияо тр екаДу навс ъгл а
с нор азрешит е
л ното,
издаденопочл .52,ал .1 ,т.2;
7. припро мя нанак орабоплавате лнияпътвс л
у чаите,ког
а топр ино во тотрас енапът ясе
създаватпре дпос т
ав киз аз астрашаванес игур носттанак орабопл ава
не топо радиб лизостт ана
обекта-пре дме тнар а з
ре шит елното,изда денопочл .52 ,ал.1,т.2.
(2) От не мане томо жедас ео тна сядоча сто тв одовзе
ма нетои/ илипо лзванет о,вк ойто
случайорг а нътпочл .52, ал
.1опр е
делят азича ст.

Чл.80. (1) ( Изм. - ДВ,бр .65 от2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г.,доп.- ДВ,бр . 61 от2010
г.
)Вс луча йнао тне манеил ипр ек ра
тяваненар азрешит ел нотоо рга
нътпочл .52, ал.1 можеда
определис рокнат итуля ранара зрешителнотодао тстра нис ъоръжениятас иидав ъзс
танови
съст
о я
ние тонав о
днияо бект.
(2)Вс рок7днир ешениет опоа л.1сеизпращанас ъотве т
нияо бла
с т
е ну правит ел.
(3) Сле диз тичаненас рокапоа л.1 об
ла с
тния ту пр а
вит елможедана ре дииз вършв ане
то
напредпис анит еде йствияз ас метканав одоползват
еля .
(4) (
Из м.- ДВ,бр .65 от2006 г.,всилао т11.08.2006 г.,изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)Ако
запа
званетонас ъо ръже ния тазав одовземанеиз аползваненав о денобектево бще ственинт ерес,
орга
нътпочл .52, а л.1 пр авимо тивираноис ка
нез ао тчу ждаваненаимо тапор е
данаЗ аконаза
държавнатас обс т
в енос т.

Чл.81. (
Изм.- ДВ,бр.65 о
т2006 г
.,всил
аот11.08.2006 г
.)Вслучайнапре
кра
тяв
анена
пра
вот
онав одовзема
неи/ илиползванес
ъответ
нитес
ервитутнипр авас
епр е
крат
ява
т.

Чл.82. (Из м.- ДВ,бр.30 о


т2006 г
.,всилао т12.07.2006 г.
,изм.- ДВ,бр.65 о
т2006 г
.,в
силаот11.08.2006 г.
)Ре шение
тонаор га
напочл .52, а
л.1з ао тнеманенапр авот
онав одовз
емане
и/илиползванепо длежинаоб жалванепореданаАдминис тративнопроцесуалниякодекс.

Раз
делV.
Ог
раничаваненаправа
та,произ
тичащио
траз
решит
елно
то

Чл.83. (1) (
Изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г.
,всил аот11.08.2006 г.
)Пр ава
танав одовземане,
произтичащио тра з
решит елното,мо гатдаб ъдатдо пълнителноо граниченис ледиздаванетона
разрешително т
о .
(2) Ограничава
нетопоа л .1 седопусказаопа зва
ненажив отаиз дравет
онана селението,
отбранатаис игурносттанас трана таикултурно-ис
тор ическотонаследство.
(3) (
Изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г.,всилаот11.08.2006 г
.)Ог ра
ничав а
нетонав о
до в
зе манет
о
и/илиполз ване
тос еналагане зависимоо тпро це
дуратапор азделIIIнат а
зиг ла
ва.
Чл.84. (1) ( Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г.,всил ао т11.08.2006 г.)Ограничав
анетона
водовз
е манет ос еизвършв аср ешениенао рг
ана,изда
лр азрешит елното.
(2) (Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г.,всил аот11.08.2006 г.)Ре шениетопоа л.1 из
меня
лимитиз ав одов земанез аопределе
нпе риодотвреме.
(3) Лимит итепоа л.2 сапределнодо пуст
ими о б е
ми з ао тнеманенав о
да,коитосе
определятз аединилипо в
ечеводоползв
а т
ели.
(4) Ср ок ътз а огра
ничаванет
о не може дана двиша вав реме т
раенето напричините
,
налага
щиог р анича в
а нето.

Чл.85. При определяне


то на лимитит
ес еотчит
ас ъст
ояниет
о на в
одния обе
кт,
приоритет
ътнапит е
йно-битово
тов о
дос
набдява
не,за
яве
нитепот
ребност
ио тв
одииусловия
тав
съотве
тнитера
з ре
шителни.

Чл.86. (Изм.- ДВ,бр .65 от2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)Прив ъз


никванена
обстоя
телства
,к оитозастра
ша ват живо
т аи з др
авето на населението во т
делни ра
йони на
страна
та,Минис терс
киятсъве
тмо жедао преде
л иогра
ниченияз аиз полз
ваненаво
дите,зас
я г
ащи
всичкиводоползва
теливрайона,кактоитехнитеабонат
и, а
коимат акива
.

Чл.87. (
Изм.- ДВ,бр.65 от2006 г
.,всилао
т11.08.2006 г
.)Вслуча
итепотозираз
дел
засе
гнат
итеводополз
ва т
елиит ехнитеабонатинемогатдат ърсятотг
ово
рностотдържав
атаза
причине
нитевр е
ди.

Главапе
та.
ВОДНИСДРУЖЕНИЯ(ОТМ. -ДВ,БР.42ОТ2003Г.
)

Чл.88.
(От
м.-ДВ,бр.42о
т2003г
.)

Чл.89.
(Из
м.-ДВ,бр.
34о
т20
01г
.,о
тм.-ДВ,бр.42о
т2003г
.)

Чл.90.
(Из
м.-ДВ,бр.
34о
т20
01г
.,о
тм.-ДВ,бр.42о
т2003г
.)

Чл.91.
(От
м.-ДВ,бр.42о
т2003г
.)

Чл.92.
(От
м.-ДВ,бр.42о
т2003г
.)

Главашеста.
КОНЦЕСИОНЕНРЕЖИМ (ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.65ОТ2006Г.,ВСИЛАОТ11.
08.
2006Г.
,
ИЗМ.
-ДВ,БР.47ОТ2009Г.,
ВСИЛАОТ2 3.
06.
2009Г.
)
Раз
делI.
Ос
обе
ноправонаво
довз
еманеинаполз
ваненаводност
опанс
кис ис
темиис
ъоръже
ния(
Нов
-ДВ,бр.4
7от2009г
.,всилаот23.
06.
2009г.
)

Чл.93. Преце нка


танаце лесъобра
зностт
аз аоткр
иваненапроцедураз
апр
едос
тав
янена
к
онце
сиязаводносто панскисис
т емиис ъо
ръженияс ес
ъобразяв
асъс:
1.влезливс илаводностопанск
ипл анове
;
2.съще с
твува щиводностопанс
к иотношениявразгле
жданияобхва
т.

Чл.94. Когаток о
мпетентнитеор ганизапо
чна тсл ужебнопр оце
дур азапредостав
янена
к
онцес
ииз ас ъществуващиил изаиз г
ражда ненано виво дностопанскисистемиис ъоръжения

"
Държавенв ест
ник "сеобнародвасъобще ние,вкое
тос епос очват:
1.водитеилив однит
ео бекти,с
върз аниспредметанак онце с
ия;
2.инвестиционнотонамерениеипр едпо
лагаематастойностнас троителс
тво
т о;
3.размерътнадържа внотоучастие,акосепредвижда .

Чл.95. (Из
м.- ДВ,бр.36 о
т2006 г.
,вс илаот01.07.2006 г.
)Ко г
атосеотк ривапроце
ду ра
за предоставяне на к онце
сия зав одностопанскас истема с к о
мпл е
ксно пр едназ
начение,
подгот
вителнит едействиясеизвършва
тс ъг
ласу в
ано,апр едложе ниятапочл.38, ал.1 о
тЗ а
к она
законцесиитес еправ
яте днов
ременнооткомпе те
нтнитеминис три, а
кос араз
лични.

Чл.96. (1) Къмпр едложениетоз апр едос т


а в
яненак онцесияз ав одностопанскис истемии
съоръже нияс епр ила гадопълнит елнов односто панскиа нализ,съдър жащ:
1. пр едв ижда ния з ас ъответнит ет еритории и а к ватории с ъгласно в лезли вс ил а
устройс твениив о днос топа нскипланов е;
2. (изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)даннио тс пециа лиз
ир анитек а
рт и,
регистрииинфор ма цио ннас истемао тносноо б ектанак онцесия ;
3.в оденив о днос топанскиба ланс;
4.с хемиив ариа нтисос новнит епа ра
ме тринао бектанак онце сия;
5.т ехнико -ик ономиче скиобос новк иио ценки.
(2) Во днос топа нс киятана лизпоа л.1 и пр оектътнар еше ние тоз апр едоставянена
конце с
ияз а дължит е лно с ес ъгласуватсМинис т е
р с
т в
ото нао колнат ас редаи в одитепр еди
внасянет онапре дл оже ние товМинис терскияс ъв ет.
(3) Къмпр едло же ниетозапре дос тав
я ненак онцесияз амине ра лнив оди- изк лючителна
държа внас обстве нос т,с епредставяис та новищенао бщина та,начия тот е
р иторияс ена мира т
мине ралнит ев оди.

Чл.96а
.(Но
в-ДВ,бр
.81о
т2000г
.,о
тм.-ДВ,бр.9
5от200
9г.
)

Чл.97. (1) (Нова- ДВ,бр.61 от2010 г.


)Лице т
о,накоетоепредос
тав
еноособеноправо
наползваненав одност
опа нскасисте
маи с ъоръже
ние ,езадълже
нодапр иведеи поддържа
хидро
техническит есъоръже ниявдобротехническосъстояние
.
(2) (
Пр едише нтекстначл.97 - ДВ,бр .61 от2010 г
.)Лице
то,накоетоепре
дос та
вено
ос
обеноправ
онаполз
ваненаводност
опанскас
истемаисъоръже
ние,неможедавъз
пре
пят
ств
а
др
угидейнос
тивоб
хватанао
бек
т анаконце
сията,ра
зре
шенипореданатоз
изак
он.

Чл.98. (
Изм.- ДВ,бр.36 от2006 г.
,вс илаот01.07.2006 г.
)Пр ипр е
дос
тавянена
концес
ия за добив на мине
рални во
ди - изключит
елна държа вна со
бс тв
е нос
т и пуб
л ична
общинска собс т
веност
, облас
тните управит
ели и к метове те на о бщини пр едприемат
необх
одимитеме ркизареа
лизир
аненаконцесия
тасъобра
знос воятакомпетентност.

Чл.99. Пр
иу чредя
ваненаконце
с иязаминера
лнив одиконцесионе
рътимапра
вода
пре
дос
тавяводниуслугиприуслов
ия,
определе
нивконцесионниядог
овор.

Чл.100
.(От
м.-ДВ,
бр.3
6от2006г
.,вс
илао
т01.
07.
2006г
.)

Чл.101. (1) (Изм.- ДВ,бр.36 о т2006 г.


,вс ил аот01.07.2006 г .
)Ко нцесионерътима
праводапо лзв
аб ез платноинфо рмацият а,определе
наср ешениет онаМинис терскиясъветза
отк
риваненапро цедур азапре доставяненак онцесия.
(2) След пр екратяв а
не на к онцесията цялата информация ,св ързана с ползва
не т
ои
опаз
ванетонав о
дит еив о днитео бек
ти,с ъбранадопълнит ел
ноо тконце сионер а
,сепр едос
т а
вяна
Министерство
тонао колна тасредаив одите .

Чл.102
.(До
п.-ДВ,бр.
81о
т200
0г.
,от
м.-ДВ,
бр.36о
т2006г
.,вс
илао
т01.
07.
2006г
.)

Ра з
делII
.
Пре
дос
тавянепопра
вонако
нце
сиязадоб
ивнамине ралнаво
да(
Нов-ДВ,бр.47о
т2009г
.,
вс
илао т23.
06.
2009г.
)

Чл.10 2а.( Но в- ДВ,бр .47 от2009 г .,вс ил ао т23.06.2009 г .)(1) Ка ндида титеза
предоставянепопра вонак онце сиязадо бивнамине р а
л нав одапр иу с
л овият аначл .4 7бпо дава
т
писменоз аявлениедо :
1.минис търанаок о лнатас ре
даив одите-запр едостав я
ненадър жав наконце сия, или
2.к метанас ъответнатао бщина-з апредоставяненао бщинс к
ак онце сия.
(2)За явление топоа л. 1съдържа:
1. трит еиме на,адр ес аи г ра
жда нс
твото нафиз иче ско
тол ицеил и наиме нованието,
седалищет о,фир мена тарегис трацияина ционалносттанаюр идиче скотол ице ,у
дос тов е
ре нисъс
съответ
нит едо куме нти;
2.пре дме танак онце сиятапочл .4 7,ал.2;
3. наиме нов аниетонана хо
дище тоина именов аниетоик оордина тит енав одовземното
съоръжение ;
4.( от
м. -ДВ,бр.6 1о т2 010г.)
5.( от
м. -ДВ,бр.6 1о т2 010г.)
6.( от
м. -ДВ,бр.6 1о т2 010г.)
7. докуме нтиз аудос товеряванел ипсатанао бстоятелс т
ватапочл .16, ал.2 - 4 отЗ ак
она
законцесиит е;
8. декл а ра цияпочл. 4, а л. 7 ипочл . 6, ал .5, т . 3о тЗ ако наз аме рк ит есрещуиз пир ане то
напа риз апро из х оданас ре дст ва таз аос ъще ст вяв аненак о нце сия та ;
9. инфор ма ция ,с ъдържа щада нни з ат ър го ве ца ,з аиз вършв а
на т ао тне гос топа нс ка
дейнос т ;
10.обос но вк аира зчетнане обхо димияде битиг о дишно тов однок о личе ств
о ;
11.обос но вк аз аце лес ъобр а знос ттанак о нце сия тас пр ямок онце де нт а;
12. (доп.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)опис аниенаинв ес тицио нно тона ме ре
ниеспос о че ни
цели,с рок овез аз апо чв ане ,в ид,о бе м,ме то ди,пр о дъл жит елнос тис тойнос тнапр е дв иде нит е
дейнос т и,к а к
т о и но ме ранаре ше ние то наминис тър анао кол натас р едаи в одит еил и на
дирек торанас ъо тв етна тар егио на лнаинс пекцияпоо ко лна тас редаив одит е( РИОСВ)поо це нка
нав ъз де йствиев ърх уо ко лна тас ре даил из апр е це нк а ,ченеене об х
о димоиз вър шв ане тона
оценк анав ъзде йс твие тов ърх уок о лна тас редаил из ао це нк аз ас ъвме стимос т,к огатот ак ив ас е
изиск ватс ъгла сноЗ а коназ ао па з ваненао колна тас ре даиЗ ак оназ абио л огично тораз но обр аз ие ;
13.( отм.-ДВ,бр. 61о т20 10г .)
14.пре пор ък ио тба нк о виидр угифина нс ов иинс тит у ции, к актоио тбиз неспа ртнь о ри;
15.( отм.-ДВ,бр. 61о т20 10г .)
16.до к у ме нтз апла тенат ак са.
(3) Съо т в етния тор ганпоа л. 1 ве дно ме с ече нс р око тпо даване тоназ аявление т опоа л.2
прове ряв ада лис ъдържа ние т
омуиприл оже нит ек ъмне годо к уме нтио тгов арятнаиз ис ква ния та
наз аконаипр иус та нов яв аненане точнос тиипр о пу ск иу ведо мя ваз а явит еляз ао тс тра ня ване то
имв14- дне венс ро к.
(4)Съо т в етния то рг а
нпоа л.1пр екра тя вапр о из во дст вото ,кога то:
1.з аявл е ние тонео т г
о в ар янаиз исква ния т аназ ак она ;
2.к андида тътевпро из во дс твопоне със то ят ел нос т ;
3. кандида тътимаз а дълже нияз апу б личнив з ема ниянадър жа в атаил инао бщинапо
смисъланачл. 162, а л.2 о тДа нъчно- ос игурит ел нияпр о це су аленк одекс ,у станове нисв ляз ълв
сила а кт на к о мпе тент ено рг а н,ос вена к о е до пу с нат ор азсрочв ане ил ио т сро чв ане на
задълже ния та;
4. кандида тътимапр ос ро че нипа ричниз а дъл же нияк ъмр або тницит еис лужит е лит е ,на
коитоера бот ода т ел;
5.к андида тътебилк о нце с ио нерик онце сио нния тдо го ворепр екра тенпоне го вав ина .
(5) Отк а зътдас ео т криепр оиз водств оз апр едос та вяненак онце с ияз адобивпо дл ежина
обжа лв анепоре данаАдминис т ра тив но проце су ал нияк оде кс .
(6) Съо тв етния то рг анпоа л .1 вс рокдо6 ме сецао тпо да ване тоназ аявление т опоа л.1
внася в Минис т ерс кия с ъве т ,с ъо тв е
т но в о бщинс кия с ъв ет ,мо тивир а но пр едл о же ние з а
предос та вяненак онце сия ,пр ое к тнар еше ниез апр е дос та вяненак о
нце сияипр оек тнадо го вор
законце сияил ир еше ниез ао тк азз апр е
дос тав яненак о нце сия .
(7)Ср е ше ние тоз апр едос та вяненак о нце с ияз адо бивнамине р а
л нав одасео пр еде ля т :
1.пре дме тътиоб е ктътнак о нце сията ;
2.с топа нс кит еде йнос т и,к оит омо г
атдас еос ъще ств яв атчр езо бе ктанак онце с ия та;
3.ма кс има л ния тс р окнак онце сията;
4.на ча лна тада т анак онце сия т а
;
5.ус лов ия таз аос ъще ст вя ва ненак онце сия та ;
6.ос нов нит епр ав аиз а дълже нияпок онце сио нниядо гово р;
7. ус лов ия та и/ или з абра нит ез ао т дав ане на о бек та на к онце с ията по д на ем из а
предос та вяненаде йнос типое кс пл оа тация таипо ддър жа не томунапо дизпъл нит е
ли;
8. видътир а зме рътнаг ара нциит ез аиз пъл не ниеназ адъл же ния тапок о нце с ио нния
договори/ илидр угио без пе чения ;
9.ус лов ия таира зме рътнак онце сионно топл а ща не , включит ел но:
а)ра з ме рътнае днок рат ноток онце с ионнопл аща не,дъл жимок ъм да та
танав лиз
а нев
силанак онце сионниядог овор;
б)ме х аниз мътз ае жегодноа ктуализ ир аненак онце с
ио ннотопл аща не ;
в)ре дътз аиз вършв аненак онце с
ио нно топла ща не;
г) ма ксима лниятг ра тис ен пе риод,пр езк о йт ок онце сионерът с е освобо ждавао т
задълже ниедаз апла щаг о дишнок онцесио нно топл аща не-к ог ат
от акъвс епр едвижда ;
10. ус ло вия таиг рафик ътз апое т
а пноу с
в оява ненапр е
дос тавенияр ес
урс ,с рокътз а
коетонемо жедаб ъдепо - дълъго т5г одинио тда татанав лизаневс ил анак онцесионниядо г
о вор;
11.из ис к ванията ,свърз анисна цио на лнатасиг ур ностио тбр анатанас т
раната;
12. ус лов ия т
аз аопа зване тонао ко лнатас р е
да ,начо вешк отоз дра веиназ а щите ните
територии,з ониио бекти;
13. задъл жение тонак онце сионерадаз астр
а ховаз ас роканак онце с
ия тазасв ояс меткаи
впо лзанак онце де нтанао бектанак онцес ият а;
14.лице то,коетопо луча в аконцес ият а;
15. ор ганът ,к о йт ов о ди пр егов ори,с ключв ак онце сионния до говор,пр е дста
в лява
конце дентапо не го,сиз ключе ниепо пр ек ратяването му ,к ак т
ои о р ганизирак о нтролапо
негово тоизпъл не ние-з адържа внак онцес ия;
16. др уг и из искв ания ,с вързани сх ар а
ктер анак онцесия та,ко ито нес ано рматив но
опреде лени.
(8) Ре ше ниет о наМинис терс
кияс ъве т
,с ъот ветно нао бщинс к ияс ъвет,мо жедас е
обжа лвапоре данаАдминис трат ивнопроце су алнияк оде ксв7 -
дне венср око тобнародв анетомув
"Държа венв ест ник ".

Чл.102б.(Нов- ДВ,бр.47 о
т2009 г.
,вс ил
ао т23.06.2009 г.
)В тримес
ече
нс роко
т
в
лиза
не т
овс иланарешениетопочл.102а
,ал.
7с епрове
ждатпр е г
овориис ес
к л
ючвадог
оворз
а
к
онцесия,к
ойтосъдържаусловия
таотрешение
тозапредост
авя ненак онцес
ия.

Чл.10 2в .( Нов- ДВ,бр .47 о т2009 г .


,вс ил ао т23.06.2009 г.)Пр едос т
авянетона
концесияз адо бивнамине ралнав о дас еотказвасмо тив иранор еше ние,когат
о :
1. съще с
т вув аопа сностз ана ционална т
ас иг урнос тио тбранатанас тра
на та,заоколната
среда,заув режда ненав однияоб ек т,зачове шко тоз др ав
е,з аз ащит е
нитес ъсзаконт ерит о
рии,
зонииоб е ктиипа ме т
ницинак ултур ата;
2.к андида тътепре дставилне вярнаинфо р ма ция ;
3. кандида тътпр едложиинв ес
тиционнона ме рение ,коетонео тг
оварянау становените
техническиит ех ноло гичнис танда ртиинаиз иск вания таз ао пазваненамине ралнатав ода,на
водовземно тос ъор ъже ниеинао кол натасреда;
4.к андида тътнео тговарянаиз исквания тапочл .47 б,ал. 1;
5. конце с ионнит еана лизинео тгова
р ятнаиз исква ниятанаЗ ак
оназ ак онцесиитеина
правилник азапр ила гане т
ому ;
6. заявление тоез ак онце сияпочл .47, ал.2, т.1з ана ходищенамине ралнав ода,закоето
имав ечепре дос тав енак онце с
иянак онцесионе р,разл ичено тз аявителя.

Чл.10 2г
.( Нов- ДВ,бр.47 о т2009 г.,вс илаот23.06.2009 г.
)(1) Ка
ндидат
итез а
предоставяне на концес
ия за добив на минерална вода з
апл а
ща тт а
кса при по
даване на
зая
в ле
ние топочл.102а,ал.1.
(2) Такс
ата по а л.1 сес ъбираз а пок
р ива
не на а дминистрат
ивнитеразх
оди по
произ
водствотозапредоста
вяненаконцесият
а.
(3) Размерътна таксат
а по ал.1 и редътз
асъбира
нет
оѝ с
еопр
еде
лятс а
ктна
Министерскиясъвет,съо
тветнонаобщинскиясъв
е т
.

Чл.1 02д.(Нов- ДВ,бр.47 от2009 г.


,вс илаот23.06.2009 г.
)Ко нце
сионерътдъл жи
ко
нцесионнопла щане,принципитеимето
дикатазаопреде
ляненак оет
о,какт
оиминима лния
тму
раз
мерз авсякоо тпр една
значе
ниятазаводов
з е
манетопочл .47, ал.2, с
ео преде
лятса к
тна
Министерск
ияс ъвет,съотв
етнонаобщинскиясъвет
.

Чл.102е
.(Нов- ДВ,бр.47 о
т2009 г
.,всилао
т23.06.2009 г
.)Зане
уре
денит
евт
ози
ра
зде
лвъпрос
исеприла
гаЗаконътз
аконце
сиите.

Гла
васе
дма.
ПОЗЕМЛЕНИСЕРВИТУТИ,СВЪРЗАНИСВОДНИТЕОБЕКТИ

Раз
делI.
Об
щипо ложения

Чл.103. (1) Поземл е


ниятсерв
ит утет ежестт
а,наложе
нав ърх уединнедв
ижим имот,
нареченс луже
щ имо т,в по лзанадр угне дв
ижим имо т,наре
ченг осподс
тва
щ имот
,к ойто
принадлежинадр угс обст
в еник.
(2)Поз
емл ения тсервиту
тпроизтичаотзаконаилиотправ
нас делка.
(3)Поз
емл енс ервитутможедасепр идо
бивапода в
ностчрез1 0-г
одишноупра
жнява
не .

Чл.104. (1) Сервитутит


е,коитосауста
нов ениотзакона,иматзапредме тобще ственаили
частнапо лз а
.
(2) (Доп.- ДВ,бр .34 от2001 г.)Серв итут
ите,у с
тановени зао бще с
твенапо л з
а,се
отнасятдоос игуря ваненадос т
ъпз аобщоползваненав однитеобекти- пу
бл ичнас обст
веност,и
доиз гражда ненане об х
одиматазат ов
аинфрастру к
тура,какт
оиз апо ддържа невиз правностна
воднос т
опа нскис ис темиис ъоръжения,пре
дназначениз аосигуряв
аненау слугатазадос тавя
не
наво даз анас е
ление тоиз анапояв
ане .

Чл.105. За
коннит
епозе
мленисер
вит
утизачастнаполз
асате
зи,к
оит
опроиз
хожда
тот
по
ложе
ниетоназ е
митеиправ
отонапре
минав
анеиводопрек
арва
не.

Чл.1 06.Пр иупра жняваненас ер


витутит есеспазва
тсл е
днитеправила:
1. промянатанас обственосттанаимо танепр екра
тявадейств
иетонас е
рвитутитенитопо
отношениенаг осподстващия,нит опоотноше ниенас лужещияимо т;
2. акособственицинас л ужещияимо тс аняколколица,сер
витутчрезправнасделкаможе
дасеучре дявас а
мос ъсс ъгла
сие тонавсичкис ъсобстве
ници;
3. отстъпениятс ервитутчре зпр а
внас делк
аез а
дължителензапр авоприе
мницит ена
собст
веник анас лужещияимо т;
4. титулярътнас ерв
ит утаедл ъже н пр и из
вършваненане об
х о
димит едействия з
а
упражня
ва нетомудапричинив ъзможнона й-малк
о тонеудобствоз ас обс
твениканаслужещия
имотидапое мене обх
о димит езат оваразнос ки,осв
ена конееу гово ре
нодр уг
о;
5. сервитутитес анеде лимипр ава;т емо г
атдас еупражня в
а тизцяловпо лз
анавс
як ачас
т
отгоспо
дс тващияимо тит ежа тиз цялов ър хувсякачасто тслуже щияимо т
,дориакоимо тит
е
бъда
тразде лени;
6.с ервит
у тътмо жедас еиз ползв
ас амозануждит енагоспо дства
щияимо т;
7.с обств
е никътнас л уже щияимо тня маправодапр е
мест васервитута;
8.с ервит
у тите,учреде ничр езправ нас де
лка,сепогасяв
ат :
а)приоб ективнане възмо жностзау пражняванетоим;
б)приоб единяв аненадв а т
аимо тавр езу
лтатнапр ав
нас дел к
а;
в)с ледиз тича
ненас ро канадог овор а;
г)с леднеупра жня ва
невс рок1 0години.

Чл.107. (1) Местнат


апо дсъднос
тнаспоровет
епоу пражняваненасерв
итутит
епот
ази
г
лав
асеопределяо тме с
тонахождениетонаг
осподс
тващияислуже щияимот.
(2)Обезще тениятапотазиглавасео
пределя
тспоре
дт е
ку щитепаза
рницени.

Раз
делII
.
Се
рвит
ути,про
изт
ича
щио тполо
жение
тонаимо
тит
е

Чл. 108. (1) Со бст


в е
ниците на раз
поло
жените по-г
оре имот и няма
т пр а
во да
възпрепятства
те стественотооттичаненаводит
еидау тежняв
атпо на
сянитев ъввръз
каст ов
а
ограниченияо тпо-нискитеимо т
и.
(2) Собственицитенапо -нискит
еимотисадлъжнидапр ие
матв одат
а,коят
ос еотт
ича
естестве
ноо тпо-горнитеимо ти.

Чл.109. (1) Ак обр егов етеил исъо ръженият аз азадържа ненав одивг ос подстващияимо т
савс ъст ояние ,к оет онеос игуря ваз ащит ао твлияние тонав одите ,собственикътмуедл ъже нда
извърши не обх одимит ес троит елни р аботит ака,че с обс твеник ътнас лужещия имо тдане
претърпиник ак вав ре да.
(2) ( Из м.- ДВ,бр.81 о т2000 г .
)Ак оз адъл жения тс о бственикнеиз вършину жнит е
строит елнир або т и,с обс т
веницит енас луже щияимо т,акот ърпятв ре
даил иа к
ос аво пасностда
претърпя тв реда ,мог атдаиз в ърша тне обходимитер або тивг оспо дстващияимо тнас в
оир а з
нос к
и
спре дв арит елнора з ре шениенас ъдас ледиз слушв аненаз а интере суванител ица.
(3) Пр а вило то по а л .2 с е пр илагаи к огато в имо тв р езултат на из г
р аждане на
хвосто хра нилище , шла мо хра нилище ил и на сипище с танат на трупвания,к оито пр о
ме нят
течение тонав одит е,ивр е зултатнат овав одатапр ичиня ваил имо жедапр ичинив р едана
съседнине движимиимо ти.
(4) Со бс тве ницит е,у ча с
т в
аливр азноскитез аиз вършв аненане обходимит ер аботиз а
укрепв аненабре гов е ,ремонтнас ъоръже нияил ииз чист ва
ненана трупвания ,иматпр авона
обезще те ние з ав ре ди с рещу л ице т
о,к ое то е пр ичинил ор азруша ването на бр еговете или
съоръже ния таилио бра з
уване тонана трупвания.

Чл.110. (1) Со
бстве
никът,пре
зне дв
ижимияимотнакойт
омина
ваводнот
ече
ние,може
даг
опо
лзваспо редиз ис
квания
таназ ак
она,бе
здана р
ушавасъщот
оправ
онас о
бст
веникана
по-
нискора з
положе ниянедвижимимо т.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.65 от2006 г
.,всилаот11.08.2006 г.
)Вс лучаяпоал.1с
обс
твеникътна
по-
нискора зпо
л о
же нияимо тмо жедаиз вършварабо ти,ск оитосев лияевърх
уестеств
еното
със
тоя
ниенав однияо бек
т ,споре
ду словиятанаразрешит елнотозав о
довзе
манеибездана на
ся
вре
данас обств
еник анапо- в
исокоразположенияимот.

Чл.111. Собс
твеник
ътнав
оде
ноб
ектра
зпо
лаг
асв
одит
ему,б
ездана
нас
явре
дина
с
ъсе
днинедв
ижимиимо т
и.

Раз
делIII
.
Правонаводопре
карване

Чл.112. (1) Вс е
кис обственикедл ъже ндада деправонав одопр екарванепр е
зс в
ояимо т
нав с
ичк и,коитоима тпостоя ннаил ив ременнану ждао ттова.
(2) Акос ена лаг
аиз гражда ненат ръбо проводиил ис ъоръже нияз ав одопрек
арване ,се
определя тсервитут ниивицисра зме рнепо -
гол ямо тдиаме т
ър анав о допро водаилира з
ме рана
съоръже нията,уве личенс60 с м,в ърхук ойтонес ер азрешаватст роежииз асажданенат ра йни
насаждения .
(3) (Изм.- ДВ,бр. 61 о т2010 г .
)Пр авотонав одопрекарванепр е
зчу ждимо тсеучр едява
със спора зумение на с обс твениците на г осподстващия и с луже щия имо т,а акот акова
споразуме ниенемо жедаб ъдепос т игнато- са ктнао рг
анапочл . 52, ал.1, т.4 приспазванена
процедура таначл .3 4и36, бе здасепос т
ано вявао т
чу ждаваненаза сегнатияимо т.
(4) (Изм.- ДВ,бр. 61 о т2010 г.)Изпъл нениетонапр ав
атапоа к т
анао рганапочл .52, ал.
1,т.4едопус т
имос амос ледз аплаща ненао пр еделено т
оо без
ще те
ние .

Чл.113. (1) Водопр е


к арванетопрезчу ждимо тсеосъще ствявапоначин,съответст
ващ на
реле
фа,прио тчитаненас ъще ствуващис градиитр а
йнина саждения.
(2) Собственик ътнаг ос подств
ащияимо т
,вс лучаяпоа л .
1, едлъжендаз аплатицената
наземята
,к оят
ощес езаеме,ув еличенасе днапетачаст,вдо пълнениекъмпр екитевредиит ез
и,
коит
опроиз тичато тр азделянетоназ емята,акосепр окарвапо в
ър хност
нот ечение.Зачасттаот
зе
мята,коятощес ез аемео тс ъбиранетонаиз копанит
ез емнима си,сезаплащапо ловинат
ао т
цена
та,увеличенасе днапе т
а .

Чл.114. Ак онееуг ов оренодр уго,запр авотонав одопрек


а рв
анес еспазва
тис ле
дните
правила:
1. т итуля р
ътнапра в отонав одопр ек
ар ванесез адължавас ледиз т
ичаненас рок
ада
въз
ст анов ипърв оначалнотопо ложе ниевс ъответнияимо т;
2. (изм.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс илаот11.08.2006 г.
)акоене обходимодас еизвършат
нови ра бо ти ил и да с е изме ни к оличеството на пр отича
ща тав ода поради изменение в
раз
ре шит е лнотоз ав одовз
ема не,изме нениятапоо т
ноше ниетежесттанас лужещияимо тнемо г
ат
дасена пра вятпр едиз а
плаща ненадължима тасумаз атова;
3. собс т
в еникътнас лу жещияимо тимапр аводаис кадасео пределилегло
тонав одатас
поставяненапос тоянниг ранициз ас метканат итуля
ранас ерв
итута;пос ле
дниятедл ъженда
изг
ра диине обхо димитесъоръже ния,акос обственикътнас лужещияимо тнямасвободендостъп
доимо тас ив следствиенав одопре карването.
Чл.115. Собственикът
,презимотанак ойт
о премина
ватчужди во
ди вр е
зулта
тна
упражняваненас ервитут
,мо жедасислужист я
хс поредизис
ква
ниятаназакона
,катопоема
припадащатасечасто тразноск
итез
аизгр
ажданеипо ддър
жаненасъоръже
нията
,акодруг
онее
уговоре
но.

Главао
сма.
ОПАЗВАНЕНАВОДИТЕИВОДНИТЕОБЕКТИ

Чл.116. (1) ( Доп.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .)Вс ичкив одиив одни
обектис еопа звато тиз тоща в ане,з амър ся ванеиу вр ежданесце лпо ддър жа ненане о бходимо т
о
количес твоик ачест вонав одит еиз драв ос лов нао ко лнас реда ,с ъхраня в аненае кос истемите,
запазваненала ндша фт аипр едо твра т
яв аненас то панс к ище ти, вк лючит е лно :
1. (нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)
постиганенадо брох имичноие коло г
ичнос ъс тоя ниенапо върх нос тнит ев о ди;
2. (нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)
постиганенадо брок оличе ственоихимичнос ъс то яниенапо дзе мнит еводи;
3. (нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)на ма ляваненане о
б ходимос ттаот
пречист ваненав одит епр е дит яхно тоиз по лз ване ;
4. (нов а- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)ос иг уряванер аз
витие т
онав одните
екосисте миис върз анитест яхс у хоземние косис те ми.
(2) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)З апос тига ненаце литепоа л.1се
определя т :
1.минима л нодо пус тимо ттоквр ек ите;
2. (изм. - ДВ,бр. 61 о т2010 г .)ме р киз ао пазв аненак ол иче ст в
от оик ачествотонав одите,
включит е лноинав одит е,пре дна значениз апит ейно -бит овов о
дос на бдява не ;
3.з ониз аз ащит анав одит е;
4. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)на дмо рск ав исочинанадо пу с тимо т
опо ниже ниена
воднотонив оз ав сякопо дз емнов однот ялоил из ача с то тводнот я ло;
5. (но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .)е же годное стественит еир азпо л аг
аемит ер е с
урс ина
подземнит ев однит ел авъзос нов анаа к туа лних идр ол ожк иих идр огеоложк ида нни;
6. (нов а- ДВ,бр. 61 о т2010 г .)е же месе чноо бщо точе р пенео тпо дземнитев о днит елаи
свободнит ев однио бе ми;
7.( нов а-ДВ,бр. 61о т201 0г.)дина мичнит ез апа с
инат вър дияо т то кнар еките;
8.( нов а-ДВ,бр. 61о т201 0г.)о гр аниче нияпр ииз дава не тонар азр ешит елниз а:
а )(из м.- ДВ,бр. 58 о т2015 г .)по лзваненар е каДу навив о дохра нил ищат азаиз земв а
не
нана нос нио т ложе ния ;
б)в о довз ема неотпов ър хнос тнив одиз апр оиз водствонае ле ктрое нер г
ия;
в )водов з е
ма нео тпо дзе мнив о ди.

Чл.117. (1) З ао пазва нето на воднитее к


осистеми и влажнит
езони сеопр е
деля
минималнодо пус т
имо ттоквре к ите.
(2) (
До п.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)Оттокътпоал .
1с еопре
делявпл а
нов
етез
ау пра
вление
наречнит ебасе йнивс ъо
т ветст виесме тодикатапочл.135,ал.
1,т.1.
(3)Заце лтапоал.1с епр ила
гатследнитемерки:
1.огра ничаваненас т
е пент анар е
гулираненаотток
а;
2.опре деля неназадължит елниз аизпусканево дник о
личеств
ао тязовирите;
3.в ъве
жда ненаограниче нияв ърхупр е
хвърляне тонав о
диоте динреченбасейнвдр уг;
4. (
изм. - ДВ,бр.65 о т2006 г.,всил аот11.08.2006 г.
)въве
жда неназ абр
аназ аизда
ване
нанов
ира з
решит елнизаводо взе
ма неио граничаваненав ечеиздаде
нит ера
зре шителни;
5.пров ежда неназале сителниме роприятия.
(4) Прира з
работ
ваненав одностопанскитеба лансиминима лнитев однико личе
стваза
ово
дняванес епре движдатпр иорите т
но .

Чл.11 7а.( Но в- ДВ,бр.65 о т2006 г .


,вс ил ао т11.08.2006 г .
)(1) З аопазванена
количествотонав одит еиос игуря в
а ненае фе к
тив нотоим из ползванепр ипр едоста
вянетона
водниуслуг исеопр едел ятнор миз аво допотреб ление .
(2) (
Доп.- ДВ,бр. 61 от2010 г .,из
м. - ДВ,бр .66 от2013 г .
,вс илаот26.07.2013 г.
,изм.-
ДВ,бр.98 о т2014 г.,вс илао т28.11.2014 г.
,из м.- ДВ,бр .14 от2015 г .
,изм. - ДВ,бр.58 от2017
г.,всилао т18.07.2017 г .
)Нор мит ез ав одо потр еблениепоа л.1 сео пр еделятсна редбана
Минис терскиясъв етпопр едло жениенаминис търанаик ономик ата,минис тър анаенергетиката,
министъранар егионал нотора звитиеиб лагоус тройс т
во т
о,минис търаназ еме делиет
о,хр а
нитеи
горите
,минис търаназ дравеопа зва
не тоиминис търанао колнатаср едаив одит е.

Чл.118. (Из м.- ДВ,бр .65 от2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г .
)(1) Сце ло пазв
а ненав одите
минис т
ърътнао кол натас ре даи в одит еопр еде ляс ъсз а
по в
едпр ио ритетнитеи пр иоритетно
опаснитев еще ств
а.
(2)Во дитеив однит ео бектисео пазвато тз амърсяванеиу в режда нечрез:
1.пре кратяваненав ъв ежданетонапр ио ритетноопа снив еще ствав ъвв о
дит е
;
2.не прекъсна тонама ляваненав ъвежда не т
онапр иор итетнив еще с
твавъвв одит е;
3.ог раничава невъв ежда нетонао пасниидр угивеще с т
вав ъвв одит е;
4.из гражданенапр е чис т
в а
телнис т
а нцииз аотпадъчнив оди;
5.ус тановяваненар е жимнапо лзва
неио паз в
аненак райбр ежнит ез а
лив а
емиив ици;
6. регламент ираненаз абраниз аде по нир аненао т падъциио паснив ещест вавме ста
,
отк
ъде томо жедапро изт
ечез амърсяваненав о дит е
;
7. опр еделяненаме ркиз ане допус каненаиз ку ственос ме сваненапо дземни в оди с
раз
личник ачества.
(3)(От м.-ДВ,бр.6 1о т2 010г.)
(4) Минис търътнаок олна т
асре даив о дитеиминис т ърътназ дра ве
опазванетоо пределят
максималнодо пустимик онце нтрацииие мис ио ннино рмиз ара диону клидив ъвв о диив одни
обек
т и.
(5)За поведтапоа л.1с еобнародвав" Дър жа в
енв естник "
.

Чл.11 8а.( Нов- ДВ,бр.65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г.
)(1) Зао пазв
анена
подземнит еводио тз амърся ва
нес езабраняват:
1. (Всилао т22.12.2013 г.
)прякотоо твежданеназ амър сителивподземнитеводи,освенв
случаитепоа л. 2;
2. обезврежда нето,в к
лючит елноде пониранетонапр иор ите
тнивещества,ко
ит омогатда
доведатдоне пр як
оо т
в е
жда неназ амър с
ит е
л ивпо дземнитев оди;
3. другиде йност ив ърх
упо върхност т
аивпо дземнияв оде нобект
,коитомогатдадо в
едат
доне прякоо т
ве жданенапр иорит е
тнив ещес тв
авпо дз е
мнит ев оди;
4. изпо лз
ва нетонама т е
риали,с ъдържа щипр иоритетнив ещества
,пр иизгражданена
конст рукции,инже не рно- стро ителни с ъо ръже ния и др уги,пр ик оитос еос ъще с твяваил ие
възмо женк онтактспо дз емнив оди;
5. с мес ване т о на по дз емни в о ди с р азл ично к а чес тво чр ез из градени в одов зе
мни
съоръже ния ;
6. инже ктира нет онаприр оде нг азил ив те чне нне фт енг азвпо дземнив однио бе
к ти,
освенвс луча итепоа л. 3и4.
(2) Пр якоо тв ежда неназ амър сит е ливма лк ик оличе с твавпо дземнит ев одис едо пу скав
случа ите,к огат
от о ваесна учнаце лз ах а рактер изир ане,о па зва неив ъзста нов яваненав однит е
телаит ез иколиче с твас аог ра ниче нис тр ик тнодор аз ме ра,не обх одимз ас ъо тве тнатаце л.
(3) Инже к тира нез ас ъх раня ваненапр ир о
де нг азил ив т ечне нне фт енг азс едо пускав
частио тз емнитене дра ,к оит опое сте с
тв е нипр ичинис ат райноне по дходя щиз адр угице ли.
(4) Инже к тира нез ас ъхра ня в
а ненапр иро де нг азил ив т ечненне фте нг азвча стио т
земнит ене драиз вънс лучаит епоа л .3 с едо пус ка,к о гатоена лицепр ио рит етнане о бходимос то т
осигуря ва ненаг аз ос наб дява не тоипона чин,ос игур я ва щ пре дот вр атяваненаб ъде щао па снос то т
влоша ва
ненак аче с тво тонапо дз емнит ев о ди.
(5) В с луча итепоа л .4 инже ктир анес еиз вър шв ас ледиз вършв а ненах идр огео ложк о
проучв анеиоце нк анарис као тзамър ся ва ненапо дз емнит ев о ди,до казв аща ,чес ъсто яниетона
подзе мнит ев оди,вк оит ос еиз вършв аинже к тир ане то ,ня мадас ев лоши и нес ъще ствув а
опаснос то твлоша ванес ъсто яние тонадр у гипо дз емнив одивр айо нанаинже ктиране то.
(6) Вс л уча ит епоа л .2, 3 и4 с еиз давар азр ешит елнопр иу сло вия таипор еданат ози
закон.
( 7)Разре шит елноз аинже кт иранеир еинже к т ир аненав о дис еиз дав аивс лу чаитена :
1. инже ктира ненав о ди,с ъдър жа щив еще ст ва ,р езултато тпр оучв ане тоидо бив анане фт
иг азилио тминнаде йнос т;
2. инже кт ира ненав о дипопр ичинио тт ехниче с
к их ар акт ервча с тио тз емнит ене дра,о т
коитос абилидобит ине фтиг а
зилидр угив еще с тв аил ипое сте с
т венипр ичинис ат райно
непо дходя щиз адр уг ице ли.
(8) Инже кт ир анит ев о дипоа л.7, т .1 немо г атдас ъдър жа тв еще ств а,р а
зл ичнио тт ези,
получе нивре зулт ато тпр оу чв ане тоидо бив анане фтиг а зил ио тминна т аде йнос т.
( 9)Разре шит елноз аре инже ктир анес еиз да ваивс луча ит ена :
1.о т
водня в аненамини,к арие рииинже не рно -с т
р оит елнис ъоръже ния ;
2.из пол зва ненав одиз адобивнах идро геоте р мал нае не рг ия .
(10) Разре шит елнопоа л.2, 3, 4, 7 и9 нес еиз да ва,к огат овр езул татнат аз иде йнос тс е
създа ватпре дпос та вк из ане пос тига ненаце лит ез ао пазваненао колна тас ре даз ас ъо тветнот о
воднот яло.

Чл.11 8б.(Но в- ДВ,бр .65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)(1) (


До п.- ДВ,бр .61 от
2010 г.)Заопа званенапо дземнит ев о дисео пределяпр а
гназ амър сяванеина чалнат о
чк аза
предприе ма нето наме рк из ана сочванев о братнапос оканаиде нтифицир анитез начими и
устойчив ит енде нцииз апов иша в анек онцентрация таназамър сит е
ливпо дземнит еводи.
(2) (
Из м.идоп. - ДВ,бр .61 от2010 г.)Пр агътназ амър сяванемо жедаб ъдеу ст
анов е
нна
национа лнонив оилиз ав секира йонз ау пра
вл ениенав одитеил ича с
то тме жду народенр а
йо нза
басейнов оупр авлениеилиз апо дз емнов о
днот ялоил игрупат ела .
(3) (До п.- ДВ,бр .61 от2010 г .
)Праг ътназ амърся в
а неина чалнитет очкипоа л.1 на
басейнов онив ос еопреде лявпла нов етезаупр авлениенар ечнит еба с
е йни.
(4) (Доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Актуа лизиранетонас пис ъканав еществата,зак оитосе
определяпра гназ а
мърс яв анеина чалнитето чкипоа л.3 ик о нцентр а
ция таим,с еиз вършв ас
актуализ ациятанапла нов етезау пра в
лениенар ечнитебасейни.
Чл.11 8в.(1) ( Нов- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .
,пр едише нт екс
тначл .
118в-ДВ,бр. 58о т20 15г.)Нес ер аз
р еша вав одовзема нео тпо дземнив оди, когато:
1. (изм.идо п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)о бщо тов одовзе ма нео тпо дземнов однот яло
на двиша вара зпола гаемит ему ре с урси и/ ил иа ко ма ксима лно до пу стимо т
ое кспл оатацио нно
пониже ниенав одно т онив она дв иша вао пр еделено тозав о дно тот ял одо пу стимопо ниже ние;
2. водовземно тосъоръже ниенеев к люченовр егис тър анав одовземнит ес ъор ъженияпо
чл.118г ;
3.с есъздав ао пасносто т:
а)не постиг аненаце лит ез аопа званенао колнатас редаз ас в ързанит еспо дз емно тов одно
тя лопов ърхнос тнив оди;
б)в лоша в
а ненас ъстоя ние тонат езипо вър хнос тнив оди;
в)ув режда ненас ухоземние кос ис теми, з
а висещипр якоо тпо дземно тов о
днот яло;
г)понижа ваненанив а танапо дз емнит ев одиву ча ст ъцит е,о тк оитос епо дх р
а нватво дите
на в лажнит ез они,з онитез а опа зване на с т
о панс киз на чими в одни о рганиз ми,з ащит ени
те риториииз а
щит е низ они;
4. пониже ние тонав о
дно т онив оив реме нно тоил ипос т оянно тоиз менениевпос окатана
по токавпо дземно тов однотял ос ъз давато па с
нос то тпр ивл ича ненас олениил иза мър сенив оди.
(2) (Нова- ДВ,бр.58 о т2015 г .,из м.- ДВ,бр . 101 о т2015 г .,вс ил ао т22.12.2015 г .
)
Ра зпоредба танаа л. 1, т.1 поо т ноше ниез абранат азана дв иша ваненар азпо лагаемит ере сурсина
по дземнит ев о
днит е лао тобщо точе р пе ненес епр ила газ апо дзе мнит ев однит ела,з ак оитое
обос нова ноиз ключе ниепочл .1 56е ,ал.1, т .3 ик огатос аиз пъл ненииз ис кваниятапочл. 156е, ал.
2.

Чл.11 8г.( Но в- ДВ,бр.65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г.)(1) (Отм.- ДВ,бр .95 от
2009г.)
(2)( От м. -ДВ,бр.9 5о т2 009г .
)
(3) (Доп. - ДВ,бр .61 от2010 г .
)Дир ект оритенаба сейно витедир екциив одятр е
г ист
рина
водовзе
мнит ес ъо ръже ния з а по дз
е мни,в к лючит елно мине рални,в оди на т ериторията на
съотв
е т
нияра йонз аба сейнов оупр авление ,в
к лючит елнонас ъо ръже нията,ко итос а:
1.обо рудв аниз ае кспло атация;
2. (доп. - ДВ,бр. 61 о т2010 г.)необор удваниз аек с
пл оатация,вкл ючит елноо пределените
катосъоръже нияз амонит орингина бл юдателнис ондаживна ходища танамине ра лнив оди;
3.к онс ерв ира ни;
4.лик видира ни;
5.з аз адов ол яваненас обственит епотре бностинаг ра
жда нит е.
(4) (Из м. - ДВ,бр. 95 о т2009 г.,доп.- ДВ,бр .61 от2010 г .
)Впис в а
не товр е г
ис тр
итепо
ал.3сеиз вър шв апр иу слов ияипоре д, определ енивна редбатапочл .13 5,ал. 1,т.2.
(5) Во дов з емнис ъо ръже нияз апо дземнив оди,коитонес ав писанивр е
г истърапоа л.3,
селиквидира т.

Чл.1 18 д.(Нов- ДВ,бр .65 от2006 г.,всилао т11.08.2006 г.


)(1) Консе
рвиранет оил и
ликвидира не т
онав одовзе
мнис ъоръженияз аподземниводис еиз вършваотиз асметканат ехния
собс
т веник .
(2) (
До п.- ДВ,бр.61 от2010 г
.)Дейнос т
итепоа л.1с еизпъл ня
ватпопр оект
,одобр ено т
директоранас ъо тветна
таба се
йновадир екция,ипор ед,опреде ленвна ре
дба т
апочл .135, ал.1,
т
.2.

Чл.1 18е.( Нов- ДВ,бр.65 о т2006 г .


,вс илаот11.08.2006 г .
)(1) Дире
кторитена
басейновитедире кциив одятрег
ис т
ърнаб е
нтоветеипр а
гове
тевне коригира
нитеучаст
ъцина
рекитеизвънг ра
ницит енана с
еленитеместаисе л
ищнитеобраз
у вания .
(2) (
Доп.- ДВ,бр.61 о т2010 г.
)Ре дътина чинътзас т опанисванеиизползванена
съоръжения т
апоа л.1, к
ак т
оинас ъоръженията,изг
убилипървоначал нотосипр е
дназ
наче
ние ,с
е
определятвна редбатапочл .1
35,ал.1,т
.1а.

Чл.11 8ж.( Но в- ДВ,бр .61 о т2010 г .


)(1) Нес ер а
з реша вав одов з
ема нео тпо върхнос тни
водиз апроиз водс тв онае лек трое не ргия:
1. (доп.- ДВ,бр. 12 о т2017 г .
)пр ик аскадноиз г
ра жда ненаде ривацио не нир ус
ло вт ип
водное ле ктриче с кице нтра л и,ос ве нк огатот ес ас ъсз на чимо бще с твенинт е
р еси/ ил ипо лзитез а
обще ств от о пр ев иша ватпо лз итео тпос тиганенае колог ичнит еце лиис ао бос новани к ато
изключе ниепочл .15 6евде йс тващияпл анз аупр авл е
ниенар ечнияба сейн;
2.к огатос редно мног огодишно тов однок о личе ствовр ека таепо -малкоо т1 00,0л/сек;
3. напо -ма лкоо т500 мпр е
диис л е
дпу нк тзамо нит ор ингнапо върх нос тнит еводиил и
изграде нихидро т ехниче ск ис ъоръже ния ;
4. (изм. - ДВ,бр.58 о т2015 г .)к огатота зича сто тр е
к атапо падавз о низ аз ащитапочл .
119а,ал.1,т .5;
5. ког а
тос ав ъв еде ниог ра ниче нияиз абр анивпл аназ ау правлениенар ечнит ебас ейни,
свързаниспос тиг аненаце лит епочл . 156а;
6.к огатонееос иг ур енах идр а влична тане пр е
к ъс в
ае мос тнар еката
.
(2) (Из м.- ДВ,бр.58 о т2015 г .
)Нес ер азреша ваиз земв аненана нос нио тложенияо т
воднит еоб ек тисиз ключе ниенаре каДу навив одох ранил ища та ,кактоивс луча итепочл .140.
(3) ( Изм.- ДВ,бр .58 о т 2015 г .
)Не с ер а
з реша ва по лзване на р ека Ду нави
водохра нилища таз аиз зе мв аненана нос нио тло же ния ,кога тоиз з е
мв анетос ъзда вао па с
нос то т
наруша ваненас та билит ет анас ъще ствув ащих идр о техниче скиил идр угис ъор ъже ния .
(4) Нес ера з
ре ша вапо лзв аненав оде но бектз аиз гр ажда ненано вик ор екции,к огатот ази
часто тре кат апо па давз о низ аз ащит апочл .119 а,ал. 1, т
.5 ,ос вен:
1.к ор екциивна се ле ниме ста;
2. коре кции,на со че ник ъмв ъз стано вяваненае стествениме стообитанияиме андрира ния
наре кат а;
3. изгражда ненадънниих идр авличнипр агове, необ х
о димиз авъзстано вява ненар ечно то
нивовк ориг ир аниуча стъци;
4. коре кциичр ездр агира неииз гражда ненас ъо ръже нияз аос игуряв аненаус ловияз а
корабопла в ане,в кл ючит елноз азащит анабр егов еиос тровивр екаДу на в;
5.к огатос аз азащит ао тв редно тов ъздейс твиенав о дит е.

Чл.1 18з.(Нов- ДВ,бр.61 о т2010 г.


)Мя с
тотоз аиззе
мваненананос
нио т
ло жениянесе
опре
делявуча стък:
1. к
ъде т
она носнитеотложе нияс аразполо
же нис ле
дя з
овирнисте
ниилиб ентовена500
мнадолупот е
чение тонарекатаилидопър виянепре с
ъх в
ащ прито
к ,к
ога
тотойенара з
сто
яние
пове
чеот500мо тсъоръжението;
2.напо -малкоо т500мпр едиис лед:
а) пунк тз а монит о
ринг на по върхност
нитев оди или пунк
тз а мониторинг на
количественотос ъстояниенапо дземнив оди,ра зпол о
же нвб лизостдор е ката;
б)из граденихидро т е
хниче скисъо ръже ния ;
3. къдетос ав ъведениог раниченияиз абр анивпл а
наз аупр авлениенар ечнитеба сейни,
свързаниспос т
иг а
ненаце литепочл .156а;
4. (
из м.- ДВ,бр.58 о т2015 г.,изм.- ДВ,бр .52 от2016 г.)к ъдетот аз
ича с тотр еката
попадавз ониз аз ащит апочл.119 а,ал.1, т.5, сиз ключениенау частъцит е,закоитопор едана
чл.140,ал.6еус танов е
нане обходимос тотиз земв ане;
5.напо -
ма лкоо т3к мпре диис ледпу нк тз амо ниторингнав одит енар екаДу нав,освенв
случаитепри пос тр о
я ванеи по ддържа ненах идротехническис ъо ръже нияи фа рват
ер а
,и в
случаитенадок а з
ва не,чеиз з
емв а
не тонена мал явак ачествот
онамо нито ринга.

Чл.119. ( Из м. - ДВ,бр. 65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г .)(1) З ао пазва нетонав одите,
предна з
на че низ апит ейно- бит ов ов одос на б дяване ,впл а
но ветез ау прав ле ниенар е чнит еба сейни
сеопре де лят :
1. в с ичк ив о дни т е ла ,к оит ос еиз по лзв а
тз апит ейно -бито вов одоснаб дява неи има т
средноде ноноще нде битна д10к у б.
мил ис лужа тз ав одосна бдяваненапо вечео т5 0чо века;
2. в о днит ет ел а,к оит ос е пр едвижда да б ъда т из по лзв ани з а пит ейно -битов о
водосна бдя ва не ;
3.прог ра миз амо нит орингнав о днит ет елас ъсс редноде но ноще нде битна д10 0к уб.м.
(2) (Нов а- ДВ,бр. 61 о т2010 г .
)Опа зване тонав одит е,пр едназ на чениз апит ейно -битов о
водосна бдя ва не ,с еос ъще ств яват а
к а,чедас епр е дотвра тив ло шава не тонат ехнит ек ачества,
кактоисце лна ма ля ва ненанив от онапр ечис тва нетонав одит езапос тиг аненаиз иск вания тана
наредбат апочл. 13 5, ал .1 ,т. 3.
(3) (Пре дишнаа л.2, доп. - ДВ,бр . 61 от2010 г .
)З апо вър хност нит еводи,пр една значени
запит ейно- бит ов ов одос на бдя ва не ,ВиК о пер ато рит епос мис ъл аначл .2, ал .1 о тЗ аконаз а
регулира не на в одос на бдит е лнит еи к а на лизацио ннит еу слу г
и ос иг у р яват пр ечис тване пр и
условия таипоре данана ре дба тапочл .135, а л .1, т .4 допос тиганенак ачеств отонав одата,
предна з
на че наз апит е йно -бит овице ли,о пр едел еновна редбат апочл .13 5 ,ал.1,т .3 .
(4) ( Пре дишнаа л.3 - ДВ,бр .61 о т2010 г .
)Опа зване тонав о дите,пр е дна значениз а
питейно- бит о вов одос на бдя ване ,инамине р алнит ев одис еос ъще ствявачр езопр еде лянена :
1. во днит ет елапоа л. 1, т .1 и2 ив однит ет е ла,съдър жа щимине р алнив оди,к а тоз ониз а
защит анав о дит е;
2. ( до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)с анит ар но-ох раните лни з о ни о колов одов земнит е
съоръже нияз апит е йно -бит ов ов о дос на бдя ванеио ко лов одов земнит ес ъо ръженияз амине рални
води,из по лз ва низ але чение ,пр офил акт ик а,пит ейно -бито вице л и,б ут ил иране,х игие ннице ли,
спортио т дихс ъг ласнона ре дба т апочл .1 3 5 ,ал.1 ,т. 6.
(5) (Пр едишнаа л.4, из м.идоп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Ме ркит ез аопазв аненав однит е
телапоа л.4, т .1, ре дътина чинътз ао пр е дел яненас анит арно -
ох ранит е лнит езонипоа л.4, т.2,
забранит еиог р аниче ния тавт ехнит ег ра ницис ео пр еде лятсна редбатапочл .135, ал.1 , т
.6 .

Чл.1 19а.(Нов- ДВ,бр.65 от2006 г .,всилаот11.08.2006 г.)(1) Зонит


ез аз ащит ана
водитеса:
1. (
из м.- ДВ,бр.61 от2010 г
.,изм.- ДВ,бр.58 от2015 г.
)т еритор ия
танав одосбо рана
повърхнос т
нит ев однителаиземнатаповърхнос тнадподземнитево днит елапочл.119, ал.1, т
. 1
и2;
2. (изм.- ДВ,бр .58 от2015 г.)во
днит ет е
ла,опр е
деленик а
т ов одизао т
дихив одни
спортове,вк лючите лноопре
деленитезонисв одизакъпане,съгласнона редбатапочл. 135, ал.1,
т
.7;
3.з оните,вк оитов одитесачу вст
вит е
лник ъмбиог енние л
е мент
и, вкл
ючит елно:
а)у язвимиз они;
б)чув с
тв ителнизони;
4.з онитез ао паз
ва ненастопанскице ннивидовер ибиидр угиводниорг а
низми;
5. (доп.- ДВ,бр. 58 от2015 г.)защитенит
ет еритор иииз они,опр е
делениил ио б
явениз а
опаз
в аненаме с
т ообитанияибио логичнив идове
,вк оит
опо ддържа не
тоил ипо добряванетона
със
то яниетонав одитеев аже нфакторз атяхнотоопазва
не.
(2)Дир екторитенаба с
ейновидир екции:
1.в одятр егистърз азонитепоа л.1;
2. по дготвятк ратъкпре г
леднар е
гистъра,койтов ключвак арти,нак оит
оепос оче
но
местополо жение тоназ онит епоал.1иос нов а
нието,съгла
с нокоетос аобя в
еник а
тот акива.

Чл.11 9б.(Нов- ДВ,бр .65 о т2006 г .


,вс илаот11.08.2006 г .
,изм.- ДВ,бр.61 от2010 г.
)
Затерит
ориит еиз онитепочл.1 19а ,ал.1, т.5 мога
тдаб ъдато пре деле
нис пецифичнииз исквания
къмсъстояниетонав о
дите,коит отря бвадас епос т
игнати/илипо ддържатс поред:
1. заповедтаз аобявяване то,из да де
напор е
данаЗ аконаз азащит енитетерит
о рииил и
Зак
оназабио логично тора
з нообр а
з ие;
2.в ляз
ълвс илапланз аупр авлениеназ ащитенатерито рияил изащит еназона;
3.в ляз
ълвс илапланз аде йс твиез ара ст
ителенилижив от инскивид.

Чл.120. ( Из м.- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс ил аот11.08.2006 г .)(1) (До п.- ДВ, бр. 61 от2010
г.
)Заопа з в
а нетонапо в ърхностнитев о ди о тз амър сява нес ео пр е
де ляте мисио нни но рми и
индив иду а лние мис ионниог раничения, ка к
тоиу словияз ат яхно топос тиг ане.
(2) ( До п.- ДВ,бр.61 о т 2010 г .) Индив иду алнит ее мис ио нни о г раниче ния в
разре шит елнит ез аза устване на о тпа дъчни в оди,из да дени по р е да на т озиз а к
о н,и в
компле к снит ер азрешит елни,из дадени пор е данаЗ ако наз ао па зв
а ненао ко
лна тас реда ,се
опреде ля тчре зк омбинира н подход и не мо г
а тда б ъда тпо -ма лкос тр огио то пр еде лените
емис ионнинор ми.Ус лов иятаз апостиганенаиндив иду алнит еемис ионнио граниче ниянемо г
ат
даб ъда тпо- ма лк острог ио тизис кв
аният апот озиз акониподр уг ино р ма т
ив ниа кто вево бластта
наок олна т ас реда,има щио тноше ниекъмв одит е.
(3) (
До п.- ДВ,бр.61 о т2010 г.
,из м. - ДВ,бр .58 о т2015 г .)Емис ио ннитено рмипоа л.1
сеопре деля тсна редбатапочл .135,ал.1 , т
. 13 .
(4) (Нов а- ДВ,бр. 61 от2010 г.,из м. - ДВ,бр .58 о т2015 г .)Пр ио пределя ненаме рките
запре до твра тяваненаз амър сяванетоотдифу знииз т
о чницис епр ил агар егу лиране,к атос ев земат
предв идна й-до брит ееко логичнипра ктик и,пос оченивна ре дбитепочл .135, ал.1, т.5, 11 и17 и
вна редба тапочл .119 о тЗа коназ ао пазва ненао кол на тас р едаи в сякодр угопр ил ожимо
законо да телствово блас ттанаок олнатас реда .

Чл.121
.(От
м.-ДВ,
бр.6
5от2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.122. (
Из м.- ДВ,бр.65 от2006 г.
,всилао т11.08.2006 г.
,изм. - ДВ,бр .61 от2010 г.
,
из
м.- ДВ,бр.58 о т2015 г.
)Индив иду
алние мисионнио граниче ниямо гатдаб ъдато пределени
ка
топо-строг
ио темис ионнитено рми,определе
нивна ре
дба тапочл .135, ал.1, т.13, к
ога
т отова
енеоб
ходимоз а:
1.пос тиг а
ненаце литезаопа з
ваненаоколна
тасреда;
2. използ ваненапо в
ърхностнитеводизапитейно-битов
ов о
доснаб
дяване
,непре двиде но
впла
назаупр авл ениенаре чниябас е
йн;
3. (из
м. - ДВ,бр. 58 от2015 г.
)пост
иганенаопределенитеснаре
дбитепочл.135, а
л .1, т
.
9и17ст
анда ртиз ак аче
ств о.

Чл.123. Не се допуск
а пост
иганет
о на емисионнит
е но
рми чре
зра
зре
жда
не на
о
тпа
дъчнит
еводипредиза
у с
тванетоимвъвво
днитеоб
е к
ти.

Чл.124. (Изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г.


,всил ао т11.08.2006 г.
)(1) Зао
паз
ваненав одитео
т
замърсяване с е опр еделят и ма ксимално до пус т
ими к онцентрации на в е
ще с
тв а
та в
производственитеотпадъчнив оди,в ключванивк анализацио ннит емрежиил ивпречист
вателнит
е
станциизао тпадъчнив одинана селе нитеместаис елищнит ео бр а
зувания.
(2) (
До п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)Ма ксимал нодо пу стимитек онце
нтра
циипоа л.1 с
е
определятсна редбатапочл.13 5,а л.1,т.11.

Чл.125. (1) ( Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .


,вс илао т11.08.2006 г .
)В к ана лизацио ннит е
мрежиипре чиств ател нит ес т анцииз ао тпа дъчнив о дипочл .124 сев кл ючв атс амоо тпа дъчни
води, к оит о мог ат да б ъда т пр ечист е
ни пр и с ъще ствуващатат ехно логична с хема на
пречиств а
т елна т
ас т анцияинез а
ст рашав а
тжив о таиз др а
ве тонао бсл ужв ащияяпе рсоналпр и
съобразява неск онк р етнит еус ловияис ъс:
1. ( изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)р а зр ешит ел нотоз азаустваненао тпа дъчнит ев о
ди,
издаденопоре данат оз из акон;
2. ( изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)к о личе ств ото,в идаи с тепент аназ а мър сяванена
отпадъчнит ев оди;
3. ( изм.- ДВ,бр.61 о т 2010 г .)к а па цит ет аи е фективнос тта на с ъще ств
у ваща та
канализационнамре жаипр е чис тв
ат е
лнас т
а нция ;
4. ( изм.- ДВ,бр.61 о т 2010 г .
)т ех но ло гият аз ат ретиране на у тайк ите пр е двид
по-нататъшно тоимопо лзо тв оря ва
неил ик райноо б езв режда не .
(2) Лица та,к оит ов к лючв атпро изво дс тв енио т падъчнив одивк ана лизацио нна тас ис тема
нана селеномя сто,подог ов орслице то,к ое тоимар азрешит елноз аз ау стване,с адл ъжнида
изпраща тк опиео тдо го во рит евба сейно ватадир екция .
(3) Дире кторътнаба сейнов атадир е кциямо жедапр едпишеиз ме не ниенау словия тана
договорите ,а копр е цени,чес ена руша ватно рмит ез ав ключв аненапр оиз водстве нио тпа дъчни
води в к ана лизационнит ес ис теми на на се ле нит е ме ст а
,к актои к о гатот ези но рми не с е
наруша ват,ноимао па снос то тра зруша ваненак а на лизацио ннатас ист емаи з амър сяванена
подземнит ев оди.
(4) Ко гатов сле дс тв иенане пр авоме р ноил ия вноне добрепр емис ле
нов ключв анена
промишле нио тпадъчнив одивк ана лизацио нна тас ис темаб ъдатпр ичине нив ре динао кол ната
средаилинал ице то,с обс тве никнак ана лиза цио нна тас истема ,канализацио ннотопр едпр ият ие,в
полза на к ое то е из да де но р аз
р ешит елно т оз аз а устване ,и л ице то ,к оетоев ключил о
промишле нит ео т
па дъчнив оди,о тг
о варятсо л ида р ноз апр ичине нитев реди.
(5) Пр и док аза ни на руше ния на у с ло вия та на до го ворао тл ица та,к оит ов к лючв ат
производс твенио тпа дъчнив одивк а
на лизацио нна тас истеманана селе но томя сто ,т итуляр ътна
разрешит елноз аз аус тва немо жедаиз искао тв кл ючв а щияо тпадъчнив одиз ане г
о вас мет када
провеждас обст венмонит орингс ледс ъгласу ва несдир ек торанас ъответна таба с
ейно вадир ек ция.
Чл.12 5а.(Нов- ДВ,бр.65 о
т2006 г.
,всилаот11.08.2006 г
.,изм.- ДВ,бр.61 от2010 г.
)
Забранява с е в ключването на но ви по т
ребите
ли, з аустващи о тпадъчни в оди, к ъм
канализационнит ес истеми на населе
ните места
,с елищнит еи к урортнитео браз
у вания в
случаите,когаток анализа
ционнат
ас ист
еманемо жедаос иг
у рио тв
ежда нетоипр ечист
в анетона
отпадъчнитево ди,прис пазва
ненаусловия
тавиз да
денот
опор еданат озиз ако
нр а
зрешит елноза
зауств
аненао тпа дъчнив оди.

Чл.126. (1) Лицата ,коитоос ъще с


твяватексплоата
ция танак анализационнитемр ежии
пречис тв ателнитес ъоръже ния,с адл ъжни даг и поддържа твт ехничес каи е кс
пл оатационна
изпра внос тидаос игурява
тне пре къснатонормалнатаиме ксплоатация .
(2) Прииз в
ършв аненапла ниранипрофил акт
ичнир е
мо нтнир аботинас ъоръже нията
,
посо чени в а л.1, к ак
то и пр и не об
ходимосто т промени в т ехно логията на пр ечистване
,
задълже нит елицапис меноув е домяватбасейновитеорганизат ез
ир аботивна й-
мал к
о3 0-
дневен
срокпре диз апочваненара бо тите.
(3) (
Но ва- ДВ,бр. 61 о т2010 г.
)Байпаснитеиа ва
рийнит ев ръзкик ъмпр ечиств а
телните
станции,о тк оитомо жедас еос ъществявазауств
аневпо върх ностни в оди,сепл о мбир а
тв
затворе нос ъстояниео тРИОСВ.На рушаване
тонапл омбит еседо пу с
к ас ледув е
до мяванеи
съгла с
иенаРИОСВ.

Чл.127. (1) Припрое кт иране ,изграждане,р е


конструкция,модернизацияир азшир ение
напроиз водственипр е
дпр иятия ,к а
на лизациинана се
лениме стаидр уг
ио бект
ие дновре
ме ннос е
проектират,из г
раждат,пре устро йватир азшир ява
тне обходимитесъоръженияз апречистванена
отпадъчнит еводи.
(2) Забранявасев ъвежда нетове к сплоата
циянао бектииос ъществяв
а не
тонаде йнос ти
безприе типоус тановенияр едпр ечиствателнис ъоръженияос ве
нвс лучаите,ког
атот енес а
необходими.
(3) (Нова- ДВ,бр. 61 от2010 г .
)Ба йпаснитеиа варийнитевръзкикъмпр ечистват
е лните
станциис епрое ктиратиос иг уря ватс ъсзатворнис ъоръжения,ако г
атозауств
а твповърхнос тни
води,сепло мбира тприусло вият аначл .126,ал.3.

Чл.128
.(От
м.-ДВ,
бр.6
5от2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.129
.(От
м.-ДВ,
бр.6
5от2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.130. (1) Пре чиствателнитес ъо ръженияик а


нализ а
ционнитесистемисеексплоатира
т
прис пазва ненаиз ис к
в аниятанат озиза кон.
(2) (
Доп.- ДВ,бр .61 от2010 г.)Лица та ,включит е
л ноВиКо ператор
и,собст
венициил и
ползвателинапре чис твателнис ъоръже ния,с аз адълже нидаиз вършватлаборат
орниа на
л изии
монит оринг на функ ционир ането на пр ечиств ателнитес ъоръжения,както и да съхранява
т
резу
лт атит еотана лизаимонит о
ринг апр иу словия т
аначл .17 4.
(3) Органът ,издалра зрешит елнотоз аза устваненао тпадъчниводи,можедао пределяи
изменяус ловия
таз аде йноститепоа л.2 .
Чл.131. (1) (Изм.- ДВ,бр .65 от2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.,изм. - ДВ,бр .52 от2008
г.
,из м.- ДВ,бр.93 о т2009 г .,вс ил аот25.12.2009 г .)Пр иа варийни с лу чаи,с ъздаващи
предпоставкиз аз амърсяв а
ненав одит е,собственик ътил ил ицет о,е кспл оатир а
що о бекта-
източник на замър сяв
ане ,в ключите лно х в
осто хранилища ,шл амо хранил ища и на с ипища ,е
длъжно дав з
емене обходимит еме ркиз ао граничаванеил ил ик видир а
ненапос ледицит еот
замърсяванет
ос ъгласно пр е
дварително из г
отв ена ва
р ие
н пл ан и не заба в
но да у ведоми
басейновитедир екциииор ганитенаМинис терствотонав ътрешнит ерабо ти.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)Пр ина стъпил оа варийно
замърсяваненав одит ена долупот ече ниетонар екатадир екторътнаба се йнов атадир екцияи
органитенаме с тнотос амо управление ,получил и инфо рмацияз аз амър ся ванет опоа л.1, са
длъжнис воевреме ннодаув едомятв одопо лзв
ателитез аха ра
кт ераназ амър ся ванет оиз аме рките,
коитобих амоглидав зематз анама ляваненав редитео тзамър сяването.

Чл.132. Лица
та,отстопанс
ка т
аде йностнак оитос еобра
зува
то тпа
дъчни води,са
длъжнидаизграждатнеобх
одимитепречист
вателнисъор
ъже ниявсъо
тветс
твиесизисква
ниятаза
заус
тв а
невъвв однияобек
т,кога
тонас ъо
тветнататер
ит орияня
маиз г
раденаканализ
ационна
система.

Чл.133
.(От
м.-ДВ,
бр.6
5от2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.134. ( Доп.- ДВ,бр .61 о т 2010 г .)В к райбре


жнит ез
алив
аеми ив
ици и
прина
длежащит еземинав одохранилищат асезабранява:
1.складираненапес т
ициди,де пониранеит ретираненао тпа
дъци;
2.строителст
вонажив о
тно в
ъднифе рми;
3.строителст
вонас топанскиижил ищнипос тройки;
4.миенетоио бслужванетонат ранспортнис ре
дстваит ехника;
5.заса
жда нетонатр а
йнина сажденияспл иткак ореновасистема
;
6.(нова-ДВ,бр. 61от201 0г.)из
х върляне
тонао т
па дъци.

Чл.135. (1) ( Пре дише нт е


к стначл . 135, доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г.)З аподдър жанена
количес твот оине об ходимо токачеств онав одите:
1. минис търът на о колнатас реда и в одитеу твържда ва ме то
дик аз ао пр е
дел яне на
минима лнодо пустимо ттоквре ките;
1а .(нов а- ДВ,бр .65 от2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)Минис терскиятсъв етпр иема
наредбаз апо лзване тонапо върхнос тнит ев о
ди;
2. (изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
,из м. - ДВ,бр .82 от2009 г .
,вс ила
от16.10.2009 г .
,из м.- ДВ,бр .66 от2013 г .
,вс ил ао т26.07.2013 г.,из м.- ДВ,бр .98 от2014 г.,в
силао т28.11.2014 г .
,изм.- ДВ,бр .14 о т2015 г .,из м.- ДВ,бр .12 о т2017 г .
)Минис терският
съветприе мана редбаз апроу чва
не ,по лзванеио па зв
а ненапо дземнит ев оди;
3. (изм.- ДВ,бр. 66 от2013 г .,вс илао т26.07.2013 г .
,из м. - ДВ,бр .98 от2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .)минис търътнаок ол натас р е
даив одите,минис тър ътназ дравеопазванетои
минис търътнаре гиона лнотор азвит иеиб ла г
оу стройс тво
тоиз да ва тна редбаз ак ачествотона
водата,пре дна значе назапит ейно-бит ов ицел и;
4. (из м.- ДВ,бр. 66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .,из м.- ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .)минис т ърътнаок ол натас р едаив о дите,минис т ър ътназ др ав ео пазване т ои
минис търътнаре гио на лно то ра звит иеи б лаго уст ро йс т
в ото из да ватна ре дбаз ак ачеств енит е
изискв анияк ъмпо вър хнос т нив оди, пр е дна значе низ апит ейно -бит ов ов одос на бдя ва не ;
5. (из м. - ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м. - ДВ,бр .36 о т2008 г .,из м.-
ДВ,бр.52 о т2008 г .,из м. - ДВ,бр. 58 о т2017 г .,вс ил ао т18.07.2017 г .)минис т ър ътнао к ол ната
средаив одит е,минис т ърътназ др ав ео пазв ане тоиминис тър ътназ е ме де лие т о,х ра нит еиг ор ите
издава тна ре дбаз ао па з ваненав одит ео тз амър сяв анеснит р ат ио тземе дел ск ииз точници;
6. ( изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)Минис тер ския тс ъв етпр ие ма
наредбаз аз онит ез аз а щит анав одит е ,пр една значе низ апит е йно -бит ов ов одос на б дяванеина
мине ра лнит ев оди;
7. (доп.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т01.03.2007 г .
)минис тър ътнао ко лна тас ре даи
водит еиминис тър ътназ др ав е опа зв ане тоиз да ва тна р едбаз ау пр авле ниек аче ств отонав одит еза
къпане ;
8. (до п. - ДВ,бр. 81 о т2000 г .,из м. - ДВ,бр . 65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .,из м.-
ДВ,бр.36 о т2008 г .,из м.- ДВ,бр .52 о т2008 г .,из м. - ДВ,бр . 58 от2017 г .,вс ил ао т18.07.2017
г.
)минис т ърътнаок олна т ас ре даив о дит е,минис т ър ътназ др авео па зване т оиминис тър ътна
земеде лие т о,х ра нит еиг ор ит еиз да ва тна р едбаз ак аче с т
в отонав одит ез ао бит ава нео тр ибии
черупк ов иорг аниз ми;
9. (из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)минис тър ътнао ко лна тас ре даи
водит еиз да в ана ре дбаз ах ара к т ериз ира ненапо вър хнос тнит ев оди;
10. ( изм. - ДВ,бр. 66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .,из м. - ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28. 11.2014г .
,о тм.-ДВ,бр. 58о т20 15г .)
11. ( изм. - ДВ,бр. 66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .,из м. - ДВ,бр . 98 о т2014 г .
,вс ила
от28.11.2014 г .)минис т ърътнаок олна т ас редаив о дит е ,минис търътнар е гио на лно т оразв ит иеи
благоус тройс т
во тоиминис т ър ътназ драв еопа зв ане тоиз дав а тна р едбаз ау сло вия таир едаз а
заустваненапр оиз водс т ве нио тпа дъчнив одивк а нал из ацио ннит ес ис те минана с еле нит еме ста;
12. ( изм. - ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м. - ДВ,бр . 82 о т2009 г .
,вс ила
от16.10.2009 г .,из м.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .
,из м. - ДВ,бр .98 о т2014 г .,в
силао т28. 11. 2014г .,из м. -ДВ, бр .1 4о т2 0 15г .,о тм. -ДВ, бр . 58о т2 01 5г .)
13. минис търътнаок о лна тас р едаив одит еиз да в
ана редбаз аиз да ва ненар азрешит е лни
заз а
ус т ваненао тпа дъчнив о див ъвв о днио б ектиио пр еде ля ненаиндив иду алнит ее мис ио нни
ограниче ниянат очк овииз то чнициназ амър с яване ;
14. ( изм.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)минис тър ътнао ко л натас ре даи
водит еиз да в ана ре дбаз амонит орингнав одит е;
15. ( нова- ДВ,бр.81 о т2000 г .,из м. - ДВ,бр . 66 от2013 г .,вс ил ао т26.07.2013 г .,из м.-
ДВ,бр.98 о т 2014 г .
,в с ила о т 28.11.2014 г .)минис т ър ът на р ег ио на лно тор азвит ие и
благоус тройс т
во то из да ва на ре дба з ау сло вия таи р еда з а по лзва не на в о дос на бдите лни и
канализ ационнис ист еми;
16. ( нова- ДВ,бр. 81 о т2000 г .,из м. - ДВ,бр . 36 от2008 г .
,из м. - ДВ,бр . 52 о т2008 г .
,
изм.- ДВ,бр.58 о т2017 г .,вс ил ао т18.07.2017 г .)минис т ър ътнао кол на тас редаив о дит еи
минис търътназ еме де лие то,хр анит еи г о рит еиз да ва тна р едбаз ак аче ст вот о нав одит ез а
напоя ваненаз еме дел ск ит ек ул тур и;
17. ( нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Минис те рс кия тс ъв е тпр ие мана р едбаз ас т
анда р тиз а
качест вонаок о
л на тас ре даз апр иор ите тнив еще стваиня коидр у гиз амър сит е ли;
18.( нова-ДВ, бр .6 1о т20 10г .,отм. -ДВ, бр . 5 8о т2 0 15г .
)
19. ( нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Минис тер ск иятс ъв етпр ие мана р едбаз ао пазв анена
околна тас ре давмо рс кит ев оди.
20.( нова-ДВ, бр .6 1о т20 10г .,отм. -ДВ, бр . 5 8о т2 0 15г .
)
21.( нова-ДВ, бр.6 1о т20 10г .
, о
т м.-ДВ, бр.58от2 015г.)
(2) (Но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Зао пазванеиу правлениенав одитеприо ценкана
състояние тоиз апос тиганеипо ддържа ненадо бр осъстояниенав о дитес ес пазв
атизискванията
нарък оводс тва
т ао тобща тас т р
ат егиязапр илаганепр а в
отонаЕв ропе йскияс ъюз.
(3)(Но ва-ДВ,бр. 61о т20 10г .
)Рък оводс тва
тапоа л.2:
1. сеада птира тотна учнит еинс титутипр иБъл гарскатаака демиянана укит
ес ъобразно
природнит еиик оно миче с
к итеус лов иявБъл г
ария ;
2. сео добря ватсъсз апов е
днаминис тър анао ко
лна т
ас редаив одитенепо -
късноо т6
месецас ле дпуб лик уванетоимвинфор ма ционнат асистемазав одитевЕв р опа.
(4) (Но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Ръко водстватапоа л.2, ме тодик а
тапоа л.1, т.1 и
методик ите ,изда дени наос нованиенат оз
из акон и напо дзак
о но витеа ктовекъм не г
о ,се
публик уват на инт ернетс траницит е на Минис терството на око лнат ас реда и в
одите и на
басейнов итедир ек цииз аупра в
ле ниенав о дите.

Чл.136. Министрит
е,посоченивчл .135, т
.11, изда
ватинс
трукциизапоказ
ате
лите,
к
оитоопреде
лятна й-
добритеналичнитехно
логииз аопа
зв а
ненав о
дитео
тде йнос
тит
е,закоит
о
о
тгов
арят.

Главаде
вета
.
ЗАЩИТАОТВРЕДНОТОВЪЗ ДЕЙСТВИЕНАВОДИТЕ

Раз
делI
.
Об
щипо
ложе
ния(
Нов-ДВ,бр.61о
т201
0г.
)

Чл.137. (1) (Пре дише нт екстначл .137 - ДВ,бр .61 о т2010 г.)Защит а
тао твредното
въздействиенав одитевключв а:
1.з ащит аотнаводне ния ;
2.з ащит аотледов ияв ления;
3. (изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г.)защитанал е
гл а
таибр еговет
ена
рекитеоте розия ;
4.з ащит анабр ег
ов етео твълно вов ъздейств ие;
5.з ащит аотопаснопо виша ванеил ипо нижа ваненив отонапо дземнит еводи;
6.з ащит анав о
дос борнит еба с
е йнио тв однае розия;
7.з ащит аотизкус твенс амоизливнапо дземнив о
ди;
8. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)з ащит ао тпр едизвикани отмо ре т
она водненияна
крайбрежнир айони.
(2)( Но ва-ДВ,бр. 61о т20 10г .
)На воднения тамо гатдас а:
1. прир однина воднения ,коитос апр ичине нипр едимнопр ит опененал едовеис негов
е,
прив алежиилипр иобразуваненаз апор иотл едо х
о дил изамр ъзване;
2. т ехногенни наводне ния,к оит ос апр ичине ни о тдр угив лияния- пр и повредана
хидротехниче скос ъоръже ние,к оетомо жедадо ведедоа вария,ил и при предотв
р ат
яванена
критичнис ит уациивхидро т
ехниче скос ъо ръже ние.

Чл.138. (1) (Изм.- ДВ,бр.65 от2006 г.,всилао т11.08.2006 г


.)З
а щитатапочл .137 е
опе
рат
ив наипос тоя нна
.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .52 от2008 г
.,из
м. - ДВ,бр
. 93 о
т2009 г .,всилаот25.12.2009 г
.,изм.-
ДВ,бр.53 о т2014 г .)Опе рат ивнатаз ащит ас еиз раз явавпр о вежда ненаде йнос титепочл .19, ал.
1о тЗаконаз аз а щит априб едствияис еос ъще с т
в я
в ао тЕдинна т ас пас ит елнас ист е
ма .
(3) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м. - ДВ,бр .52 о т2008 г .
,из м.-
ДВ,бр.93 о т2009 г .
,вс илао т25.12.2009 г .,до п. - ДВ,бр .80 о т2011 г .
,вс ил ао т14.10.2011 г .,
изм.- ДВ,бр.53 о т2014 г .)Опе ра тивна таз ащит ас еос ъще ст вяв авс ъот ветств иеса ва рийнит е
плановепочл .1 38аиспла нов етез аз ащит апр иб едс тв ияпочл .9 о тЗ ак оназ аз ащит апр и
бедствия .
(4)Пос тоянна т
аз ащит авкл ючв а:
1. (доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)из г ра жданеипо ддър жа ненадиг и,к ор екциинар екии
деретаидр уг ихидро тех ниче скииз ащит нис ъо ръже ния ;
2.с ъз даванеипо ддър жаненас ис темиз ана б люде ния ,пр ог ноз иипр еду пр ежде ния ;
3.ре гулира ненив отонапо дз емнит ев о дипр ио па с но тоимпо в иша в а
неил ипо нижа ване;
4.де йнос тиз аза щит анав одос бо рнит еба се йнио тв однае роз ия ;
5. (из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)по ддър жа непр ов одимос ттана
речнителе гла ;
6. ( но ва- ДВ,бр .61 о т2010 г .)из гра жда неи по ддър жа ненау крепит елни и/ или
брегозащит нис ъоръже нияпомо рск иябр ягз аз ащит ао тв ъл нов отов ъз де йс твие ;
7. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .,до п. - ДВ,бр .80 о т2011 г .
,вс ил ао т14.10.2011 г .,изм.и
доп.- ДВ,бр.58 о т2015 г .,вс илао т01.01.2016 г .
)пр ил а ганенаме ркиз апр едот врат яванеи
огранича ваненаще тит е,на не с
ени о тпр ир однит ена во дне ния ,пр о ве жда ни вс ъот ветс твиес
плановет ез аупра влениенарис као тна в одне ния ;
8. (но ва- ДВ,бр .58 о т2015 г .
,вс илао т01.01.2016 г .
)из пъл нениенаме р киз а
поддържа неная зовирнит ес тениис ъо ръже ния так ъм т яхвиз пр авнот ехниче скос ъс тоя ниеи
осигуряв аненаб езопа сна таиме кспло ат ация ;
9. (но ва- ДВ,бр .58 о т2015 г .
,вс ил ао т01.01.2016 г .)из пъл нениенаде йнос типо
незабавноиз в е
жда нео те к спло а
т а
цияная зо вир нис те нии/ ил ис ъор ъже нияк ъмт ях,к о итос ав
предаварийнос ъстояние ,дов ъзстанов я ваненат ех но ло гична т аик онс тру к т
ив на таимс игу рност
или лик вида ция на т а кив ая з
ов ирни с те ни и/ ил ис ъо ръже ния ,а ков ъзста новя ване то ил и
реконстр укция таимс ане цел есъобра зни;
10. (нов а- ДВ,бр. 61 о т2010 г .,пр едишнат . 8 - ДВ,бр .58 о т2015 г .
,вс илао т01.01.2016
г.
)по ддържа ненаус лов ия таз акора бопл ав а
непор ек аДу на в.

Чл.13 8а.(Нов- ДВ,бр. 80 о т2011 г .,вс илао т14.10.2011 г.


,из м.- ДВ,бр.53 от2014 г .
)
(1) Аварийнит епла нов енав однос топа нс китес истемиис ъо ръже нияинао бект
итепочл .131, а
л.
1с еизготвято тс обст веницитеилипо л зва
тел итеимпор еданачл .35 отЗ аконазаз ащит апр и
бедс т
вияис ъдържа т:
1.к ратк ит е
хниче скиданниз ас истемит еилис ъоръже ния т
а;
2.оце нк анав ъзмо жнитепр ичиниз ав ъзникваненаа в
а рийнис итуации:
а)пре мина ваненав исокав ълнасо безпеченост,по -
нис као тпрое к
т ната
;
б)с еизмичнив ъздействия;
в)т ерор истиче на кт;
г)ув еличе на фил трация ил ит еч на в ода
,не обича йни пр емес т
вания,де фор мации,
пук натини,с влича ненас катовеидр уг и;
д)т ежк аа вариявдр угосъо ръже ние;
3. оценк анама ксималнив ъз мо жнипос ледициз ао бект а
,о колнатас реда
,насе ле
ние тои
инфра струк турат асле дне го-застра ше нина сел е
ниме ста,пр омишл ениидр угио бе
кти;
4.ме рк итез аог раничаванеилик видир аненапос ледицит ео таварийнит еситуации;
5.ме рк итез аз ащит анапе рс она л а;
6. з а де йс т ване на а в арийния пл ан,р а зпр еде ле ние на з адъл же ния т аи о тговорните
струк туриилицаз аиз пъл не ниенапре дв иде нит еме р ки;
7.в ре ме тоз аг отов нос тз аре а г
ир а ненас тру кту рит еил ица т апот . 6 ;
8.с ре дс т ваире сур си, не о бх одимиз аиз пъл не ниенапр едв иде нит еме р ки;
9.де йс тв иепр иа варийнис ит уации;
10.де йс т в иеприа в ар иянао тде лнос ъо р ъже ние ;
11. физ иче ск ао хр ананаоб ектит еис ъо ръже ния таиде йс твиепр ис иг налз ат ерор истичен
акт;
12. с ис те миз аопов е с тя ванеир езе рв ир анос тнае лект роза хр анв ане тоинас ре дстватаза
комуник а ция ;
13. ре дз аинфо рмира ненао р ганит енаиз пъл нит елна тав ла стпр и не о бходимос тот
въвежда ненапла нов етез аз а щит априб едс тв ие .
(2) Со бс т в е
ницит еипо лз ват е
л ит енах идр о те хниче скис ъо ръже нияос иг урява тз ас в
оя
смет капре дв иде нит евпл ано ве тепоа л .1 ме ропр ия тия ,сил иис редс тв аз апр овежда нена
неотло жниа в арийно -въз ста нов ит ел нир а бо ти.
(3) (Из м. - ДВ,бр. 58 о т2015 г .
)Об л аст нит еу пр авит елина зна ча ватк омис ииз ае жегодни
обсле два ния на т е хниче ск от о и е кс пл о ата цио нно то с ъст ояние на я з овир нитес тени и
съоръже ния так ъмт я х,к оит о :
1. а на лиз ир атпре дос т ав ена таинфо р ма цияпочл .141, а л .6 ииз в ършв атпр оверкина
мяст онат ехниче ск отос ъс то яниеная зов ир нит ес тениис ъо ръже ния так ъмт ях ;
2. пре дпис ватнас обс тв еницит еная зов ир нит ес тении/ ил инас ъо ръже ниятак ъм тях
изпълне ние товопре де ленс р окнане обх одимит еде йс твияз аос иг уря ваненат е хниче ск а
таим
изпра внос тиб е зо па снат аиме к спл оа тация ;
3. пров е ря ватиз пъл не ние тонаде йнос тит епоос иг урява ненапр ов о димос ттанар е
чното
леглонара зсто яниедо50 0мо тя зов ирнит ес т ени;
4. с ъс та вя тпр от око лз ана пр аве нит ек о нс тат ацииипр едпис аниявс рокдо14 днио т
пров ерка тапот .1, к ойт опр е дос т авятнао бла стнияу пр авителииз пр аща тнас обс твеник ана
язовирна тас т енаи/ илис ъор ъже ния т
ак ъм не я ,напр едседат еля наДър жа вна таа генцияз а
метро лог иче нит ехниче с ки на дз о р и надир ек тор анас ъо твет на таба с ейно в адире к ция,за
предприе ма ненаде йств ияс ъо бра з нопр ав омо щия таимпот озиз а ко н;пр от око лътс еиз пращаи
нак ме танаобщина та ,начия т от ерит орияс ена мир ая зо вир натас те наис ъо р ъже ния так ъмне я.
(4)( Но ва-ДВ,бр. 58о т20 15г .)Вк о мис иит епоа л. 3сев кл ючв атпр едс т
а вите лина :
1.( вс илао т01 .01 .
2 016г .)Дър жа вна таа генцияз аме трол ог иче нит ех ниче скина дзор;
2. Гла в надир екция" По жа рнаб езо па снос тиз ащит анана с е ление т о"наМинис те рство
то
нав ът решнит ера бо т и;
3.с ъо т ве тна таоб лас т наа дминис тр ация ;
4.с ъо т ве тна таба сейнов адире кция .
(5) (Но в а- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Лица тапоа л.4 с л е
дв адапр ите жа ватне об
х одима таза
извършв а ненаде йнос тит епоа л. 3 пр офе с ио на л нак ва лифик ация ,о пр еде ле навна редба тапочл .
141,а л.2.
(6) (Но ва- ДВ,бр. 58 о т2015 г .)Об ла стния ту пр авителмо жедапр ив личадо пълнит елно
експер тис ъсс ъо тв ет натак ва лифик ацияз ау ча ст иевк омис иитепоа л .3 .
Чл.13 8б.( Нов- ДВ,бр .80 о т2011 г .,вс ил ао т14.10.2011 г .,из м. - ДВ,бр .58 о т2015 г.)
Прис порил ине я сно тао тнос нос обств енос тт аная зо виро бл аст ния ту пр а в
ит е лос ъще ствяв
а
организ а ция таит ех ниче с
к ат амуе к спло ата циядов л из ане товс иланас ъде бно тор еше ниеил идо
установ я ваненас о бс тве ник а.

Чл.138в
.(Нов- ДВ,бр
.58 о
т2015 г
.)(1) Ак
особс
тве
ник
ътная
зов
ираис
ъоръже
ния
та
къмне гонео тгова рянаиз ис кв ания таз ао пер ат орная зовирнас тенапос мис ъланат оз из а
к он,
тойз адължит елнов ъзл агас т
опа нис в ане то ,по ддър жа не тоиос ъще ств яванет онат ех ниче ск а
т а
експлоа тацияная зов ирна тас тенаинас ъо ръже ния т ак ъм неянал ице ,к оетоо т гов ар янат ези
изиск ва ния .
(2) Ак ок онце с ионе рътилина ема тел ятная з овир аис ъо ръже ния так ъмне гоо т го варяна
изиск ва ния таз ао пе р а
т орная зовирнас т ена ,со бс тве ник ътмо жедамув ъзл о
жииз пъл не ние т
она
тезифунк циисдог ов ор аз ак онце сияил из ана ем.
(3) Опр едел ения тпор е данаа л .1 ил и2 о пе ра торная з
о вир нас тенаинас ъо р ъже ният а
към не я е дл ъже н да ок а зва не об ходимо т
ос ъде йс т вие на с обс тв еник аз а из пъл не ние на
задълже ния тамупочл.138 а,а л.3, т .2, чл . 141, а л. 1 ичл .190а,а л. 1, т.3, как т
оидаиз пъл няв а
възло же нит емуде йнос тис ъо бра зноно р ма тив нит еиз ис кв анияисг рижа танадо бърс то па нин.
(4) Опе ра тор ът на я зовирна с те на е дл ъже н да пр едпр ие ме де йс твия т ао тс воят а
компе т ент ностз аиз пълне ниенапр е дпис ания т а,да де нипор е
даначл .1 38а,а л.3, т. 2 ичл .1 90а,
ал.1,т .3.
(5) З адълже ния таио тг оворнос тит енао пе р ато раная з овир нас тена ,к акт оир е дъти
начинът ,пок ойт ощеос ъще с тв
я ваде йнос т тас и, сео пр е дел я
твна р е
дба тапочл . 141 ,ал .2 .
Чл.139. (1) ( Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,изм. - ДВ,бр .80 о т2011
г.
,в с ила о т 14.10.2011 г .
, из м. - ДВ, бр . 58 о т 2015 г .
) По ддр ъжк а та и
ремонт но- възстанов ите лнит еде йнос т иная зов ир и,х идр от е
хниче скииз ащит нис ъо ръже нияс е
осигуря вато тс обс тв еницит е .
(2) (Из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м. - ДВ,бр . 61 от2010 г .
,из м. -
ДВ,бр.58 о т2015 г .
)Лица т апоа л.1 ос иг ур ява тпо ддр ъжк атаипр ов одимос ттанар ечно тол егло,
диги,к оре кциинаре кииде ре таидр угих идр о т ехниче с кииз а
щит нис ъо ръже ниявс ъо т ве тствие
спа ра ме трит енапр елив нит ес ъор ъже ниянар а зс тояниедо5 00мо тя з ов ирнит ес тени.
(3) Ког атоидр угил ицаима тпо лзао тс ъо р ъже ния тапоа л.1, дъл жатча сто тр а знос кит е
съраз ме рнонапо лу че нит еилио чакв анит епо лзи.
(4) Ког атор а зре шит елно тоз аиз гра жда ненас ъо ръжения тапоа л.1 б ъдеиз да де нос ле д
факт иче с котоу станов яв аненаде йнос т,к оят от ър пив р едио тстро ите лс твотоие кспл о ата ция тана
съоръже ния та,собс тв еник ътимедлъже ндао б ез ще типр ичине нит ев ре ди.

Чл.1 40 .( 1)Сис темит епочл. 138 ,ал. 4,т.2с епо ддър жа то тдържа вата
.
(2) (Из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .,из м.- ДВ,бр .80 от2011 г .,всил аот14.10.2011 г .
,изм. -
ДВ,бр.58о т2 01 5г .
)Конт ро лътз аиз пъл не ниенаде йноститепочл .138,ал.4с еизвър шв аот:
1. (вс илао т01.01.2016 г .)пр едс едателянаДър жа вна таа г
енцияз аме тро логичени
техниче скина дз о рилио топр ав омоще нио тне годл ъжнос тнил ица-з адейнос титепот .8и9 ;
2. (изм. - ДВ,бр. 58 о т2017 г .,вс ил ао т18.07.2017 г.)минис търаназ емеделиет о,храните
иг оритеиминис т ъранаре гиона лно тор аз
в итиеиб л агоустройс твотоил ио топр а
вомо ще нио ттях
длъжнос тнил ица-з аде йнос тит епот .1, съгласнок омпе те
нтнос т таимпочл .10 ;
3. минис тър а на т ранс пор та, инфо рма цио ннитет ех нологии и с ъобще ния та чр е
з
дире кт
ора на Из пъл нителна таа генция з а пр оучв ане и по ддър жа не на р ека Дуна в илио т
опра вомоще нио тдире ктор адлъжнос т нил ица-з аде йнос т
ит епот .10;
4. дир е кт орит енаба с ейнов идир ек цииил ио то правомо ще нио ттяхдл ъжнос тнил ица- за
де йноститепот .2-7.
(3) (Из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .,из м.- ДВ,бр .80 от2011 г .,всил аот14.10.2011 г .
,изм. -
ДВ,бр.51 о т2016 г .,вс илао т05.07.2016 г .
,из м.- ДВ,бр .52 о т2016 г.)Де йноститепочл .138,
ал.4, т.5, чие тоос ъще с
т вява нес еос игур явао то бл астнитеу пр авителиик метоветес ъгласноа л.
4, 5 и6, сефина нс ира тио тМе жду ведо мст венатак о мисияз ав ъзстановяванеипо дпома ганек ъм
Минис терск ия с ъвет ,при у слов ие че с ав ключе ни в Г одишния пл а нз а изпълне ние на
На циона лна тапрог р амаз ана ма ля ваненар ис као тб едств ия ,ив кл ючв а т:
1.( о тм. -ДВ,бр.5 3о т2 014г .
)
2. пр ема х ва ненаиз ра сна лит ев ъвв о дно тот ече ниедър ве та,дъне р и,х рас тиив с ички
падна лиилисопа с нос тдапа дна тдърв е
т а;
3. опа зв аненабр е гов етенар е кит ео те р озия,у к репва ненабр его ветеи з а щит ана
кра йбрежна тара стит елнос т;
4.( о тм. -ДВ,бр.5 3о т2 014г .
)
5.( о тм. -ДВ,бр.5 3о т2 014г .
)
6. ( нов а- ДВ,бр.52 о т2016 г .)по чис т ва ненар е чнит ел е глао тна нос нио тл оже нияз а
осиг уряв аненор ма лна таимпр ов о
димос т.
(4) ( Но ва- ДВ,бр. 61 о т2010 г .)Ко га топо чиств ане тонар ечнит ел егл аевг ра ницит ена
урба низира нат ер ит ор ия :
1. (из м.- ДВ,бр. 80 о т2011 г .,вс ил ао т14.10.2011 г .
)к ме тътнао бщина тана зна ча в асъс
запов едме жду ведо мс тв енак омис ия ,в к лючв а щапр едс тав ите линаГл авнадир екция" По жа рна
безопа снос ти з ащит анана сел ение то"- МВР,с ъо тве тна таба с ейно вадир екция ,с ъо тв етна т
а
РИОСВ,Из пъл нит елна таа г енцияпог ор ит е,о бщина та ,е к сперти- екол озиидр угит е хниче ски
лица ;
2. (из м. - ДВ,бр .80 о т2011 г .,вс ил ао т14.10.2011 г .)кме т ътнао бщина тае же г однос ъс
запов едопре де ляуча с тъцит ео тре ката,чия топр о в одимос тена ма ленапопр ичини,из ис кв ащи
дейнос тит епоа л.3, в ъзос но ванак онс та тив е нпр отоко л ,по луче нчр езо гледо то бщинс кат
а
админис т ра циянас ъс тоя ние тонар ечнит ел егл авг раницит енана се ленит еме с та;
3.ме ждув едо мс т вена так омис ияпот . 1:
а )из вършв аог ле днауча с
т ъцит е, о пр еде ленипор еданат . 2;
б)опр еде ляв идо вет ер або т из апо чис т ва неик оличе стватаим;
в )иде нт ифицираима рк ир адърв ет ат аз апр е мах ване ;
г)опре де ля у ча с тъцит ез аз ал ес ит ел ни и др угиу кре пит елни и пр о
т ив ое ро зио нни
дейнос типобр егов е тенар е кит е;
д)из го твяк онс тат ив енпро токолипо дг о твяпр огр амаз апл ано вопо чис т в
а ненар е чните
уча стъци;
е )прие маспро ток олпо чис тенит еу ча ст ъци;
4.к мет ътнао бщина та :
а )о добря вапр о то ко лаипрог рама тапот . 3, бу к
в а" д" ;
б)ув едомя вао б ла стнияу пра вит ел ,а коспр отоко лапот .3, б уква" д"еу ста но ве но ,чее
необ ходимопо чис тва ненане кориг ир аниу ча ст ъци;
в )в ъзл агаобще ст венапо ръчк апор е данаЗ а к
о наз ао бще ств е
нит епо ръчк из аиз бо рна
изпълнит ели,з аиз пъл не ниенапро гра ма тапот . 3, б уква" д"поо бос о бенипо зиции;вдо г ов орите
зав ъзлаг а нес еопре де ля тиме стат аз аиз во зв аненао тст ра ненит ео тпадъци;з ав ся каобос обена
позицияс ес ключв адо г ово рз аинв естит ор ск ик о нтр ол ;
г)в ключв апо чис те нит еу ча стъцивпр о гр ама таз ас т опанис в аненао бщина та .
(5) ( Нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)Ко гат опо чис т
в ане тонар е чнит ел еглаеиз в ънг ра ницит е
наурба низ ир анат ер итор ия ,де йнос титепоа л .4 с ео рга низ иратик оординир ато тс ъо тв етния
обла стенупра в ите л,к ойт о:
1. ( доп.- ДВ,бр .80 о т 2011 г .,в с ил ао т 14.10.2011 г .)на з нача вас ъс з а повед
междув едо мс твена т ак омис ияпоа л.4, т .1 су час тиенапр едстав ите липр ине о бхо димос тина
съо тветно т о об л аст но път но у пра вле ние ил и на На цио нал на так омпа ния " Же ле зо пътна
инфра с
т р ук тур а";
2.о добр я вак онс та тив нияпр оток олипр о гр ама тапоа л.4, т. 3,бук ва" д";
3. ( изм.- ДВ,бр.80 о т2011 г .
,вс ил ао т14.10.2011 г .)в ъзл агао бще ственапо р ъчк апо
реданаЗа коназ ао бще ст ве нит епоръчк из аиз бо рнаиз пъл нит елиз аиз пъл не ниенапр о гр ама т
а
поа л.4, т.3, бук в а" д"пообос об енипо зиции;вдо г
о во рит ез ав ъзл а ганес ео преде лятиме стата
заиз возв аненао т с
т ране нит ео тпа дъци;з ав сяк ао бос о бенапо зицияс ес ключв адог ово рз а
инве с
тит орс кик онт ро л.
(6) (Но ва- ДВ,бр. 61 о т2010 г .,из м. - ДВ,бр .58 о т2015 г .
,из м.- ДВ,бр . 52 о т2016 г .
)
Когатоприог ле данаме жду ве до мст в енит ек омис иипоа л .4, т.1 иа л .5, т.1 с еу ста нов и,чез а
поддържа не т
опр ов одимос ттанаре чно т ол е глоене о бх одимоиз зе мв аненана носнио тло же ния
или в пла нов етепо чл.151, а л.2, т .2, б у кв а" в"с ав ключе ни ме ркиз аос игу ряв анена
проводимос тнаре чнит еле глапор а дина тр упа нина нос нио т
ло же ния ,к оитос ъзда ватр ис ко т
наводне ния ,обл аст ния ту пра в ит ел:
1. орг аниз ираи в ъз ла гаиз пъл не ние то наде йнос т итепо по чист в
а не,не обх одими з а
осигуряв аненанор ма лнапров о димос тнар ечно тол егл о;
2.с ъглас уваде йнос т ит еск о мпе тентнияо р г
анпоо кол нас ре да.
(7) (Но ва- ДВ,бр. 58 о т2015 г .,из м. - ДВ,бр . 52 о т2016 г .)Дир е кторътнас ъо тве тната
басейнов адир екцияиз дав ара зре шит ел ноз апо лзв а
ненав оде но бек тнао пр едел е
нияиз пъл нит ел
поа л.6 заиз земв а ненана нос нио тло же нияв ъвв ръзк аспр е
дв иде нит еде йнос тизапо чис тв анена
речнотоле гло.Ус ло вия таире дътз аиз дав аненар азре шит елно т
о ,не гов отос ъдър жа ние ,к актои
съдържа ние тонат ехниче ск ияпрое к тз аиз земв ане т
ос ео пр еде лятсна р едба т
апочл .135, а л.1, т
.
1а.
(8) (Нов а- ДВ,бр.58 о т2015 г .)Де йнос тит епоа л.6 с ефина нсир ато то бл аст ните
админис тра ции.
(9) (Но ва- ДВ,бр. 61 о т2010 г .,пр едишнаа л. 7 - ДВ,бр . 58 о т2015 г .)От с тране ния тот
речнотоле глодър ве нма те риа л :
1. (изм.- ДВ,бр .80 о т2011 г .,вс ил ао т14.10.2011 г .)к о гат оег оде нз апо лзв ане ,се
предаваб езвъзме здноз ара зпоре жда ненак ме тов ете,к оит ог опр едос тав ятб езвъзме здноз ао грев
надобров о лцит епочл.39 о тЗа коназ аз ащит апр иб едств ияс ъо бр азнот яхно т
оу ча ст иепр и
предотвра тя в
анеилио вла дя ваненаб едс твия ,по жа риииз вънр е
днис ит уацииио тст раня ва нена
последицит ео тт ях,к ак тоиналица ,в кл юче нивс ъо твет нит ес оциа л нипр ограми;
2. когатоене годе нз апо лзв ане ,с ер аздр обяв аме ханиз ир аноис еиз в озванао пре де лено
депоз ас троит елниилиз абит о в ио тпа дъци.
(10) (Нов а- ДВ,бр.80 о т2011 г .
,вс ил ао т14.10.2011 г .
,пр едишнаа л.8 - ДВ,бр . 58 от
2015 г.)Конт ро лътпоо тно ше ниенадо бит иядър ве нма териа лиг однос ттамуз апо лзва нес е
извършв ао тв ъзло жит елячр е зна значе нияинв ест итор скик онт рол.
(11) (Нов а- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Пр иос ъще ствя ваненак о нтр олаз аиз пълне ниена
дейнос тите по чл .138, а л.4 ор га нит е по а л .2 да ватз адъл жит е лни пр едпис ания и пр и
необходимос тиз ис ква тс ъде йс твиео то рга нит енаМинис т ерство тонав ът решнит ер або ти,о т
държа внииобщинс кио рга ниио тюр идиче скиифиз иче ск ил ица .

Чл.141. (1) (Из м.- ДВ,бр .58 от2015 г .


)Со бственицит енав о дностопа нс
к исис те
мии
хидротехническис ъо ръже ния ,включит е
л ноная зовирнис тении/ ил ис ъо ръжения т
ак ъмт ях ,на
хвосто
хра нилищаишла мо х ранилищас адл ъжнидаос игурят:
1.поддър жа нетоимвт ехническаиз правност;
2. (всилао т01.01.2016 г .)изпо лзванетонаиз мерв ат
ел наи к онт ролнаа паратураз а
мониторингнат яхна т аде йнос т,отговарящанаиз искваниятанана р едбат апоа л.2 ;
3. (всил ао т01.01.2016 г .,изм.- ДВ,бр .101 о т2015 г .,вс ил ао т22.12.2015 г .
)
използ
ва нетонаинфор ма ционнас истема,пр едоставенао тДър жав натаа г
енцияз аме т
ро логичен
ит е
хниче скинадз ор ,съгла с нона ре
дба,из даденао тминис тър анаик оно микатапопр едложе ние
напредс еда
телянаДържа в на т
аагенцияз аме трологиченит ех ничес кина дзо р;
4. с
пазваненаиз ис кв а
ниятаз атехниче скаиб езопаснае кспло а
т ацияная зовирнитес тени
инас ъоръже ния так ъмт я х,о пре деле нивна редба т
апоа л .2 ;
5.ре гулира ненав о днит енив авя зовир ит есце лна ма ляв аненар ис к ао тна водне ния .
(2) (Изм.- ДВ,бр. 108 о т2001 г .,изм. - ДВ, бр .65 о т2006 г .
,всил ао т11.08.2006 г ., изм.-
ДВ,бр.36 о т2008 г .
,из м.- ДВ,бр .52 от2008 г .,из м. - ДВ,бр . 82 от2009 г .
,вс илао т16.10.2009
г.
,из м.- ДВ,бр .66 о т2013 г .,вс илао т26.07.2013 г .,из м.- ДВ,бр .98 о т2014 г .,вс ил аот
28.11.2014 г .
,из м.- ДВ,бр.14 о т2015 г .
,из м.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Ус л овиятаир е дътз а
осъще ствя ване на т ех ниче с кат аи б езопас на тае кс пл оа тация на я зо вир нитес те ни и на
съоръже ния так ъмт яхиз аос ъще ст вяваненак о нтро лз ат ехниче ск о
тоимс ъст ояниес ео пре делят
сна редбанаМинис терс к ияс ъв е
тпопр едл оже ниенапр едс едат елянаДър жа внатаа г енцияз а
мет ролог иче нит ехниче ск ина дз ор.
(3)( Нова-ДВ,бр. 61о т20 10г .,отм. -ДВ, бр. 5 8о т2 015г .
)
(4) (Пре дишнаа л. 3 - ДВ,бр. 61 от2010 г .)З адъл же ния тапоа л. 1 има тис обс тв еницит е
нав одохра нилища ,чия т ос те пенназ атлачва ненепо зв ол явапо -на т
атъшно т оимиз пол зва непо
предна зна чение .Вт озис лу ча йс обс т
в е
ник ътиз готвяииз пъл ня вапр оектз ар екул т
ив ация .
(5) (Нова- ДВ,бр .58 о т2015 г .
)Со бс тв еницит еная зов ир нистениис ъоръже нияк ъмт ях
садлъжни пис ме но даув едо мя ватпр едседа те лянаДър жа вна таа генцияз аме трол огиче ни
техниче с кина дз ор:
1. з а опр еделе ния опе ра тор на я зо вир нат ас те на и с ъо ръже ния так ъм не я - пр еди
въве ждане тове к сплоат ациянанов оизградения з овир нис те ниис ъоръже нияк ъмт ях;
2. пр ив сек ииз борилипро мянанао пе р а
т ораная зов ир натаст енаис ъо ръже ния т ак ъм
нея-в7- дне венс ро котпро мя на та;
3.з аре з
у лтатит ео тиз върше нитепе рио дичнипр ове ркипор еданана редба тапоа л. 2.
(6) (Нов а- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Инфо р мация тапоа л. 5, т.3с еиз пра щаинас ъо тв етния
обла стенупра вит елз ану ждит енак омис иятапочл .13 8а ,ал .3.
Чл.142. ( Доп. - ДВ,бр. 81 от2000 г .,из м. - ДВ,бр . 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,
изм.- ДВ,бр.52 о т2008 г .
,из м. - ДВ,бр .93 о т2009 г .,вс ил ао т25.12.2009 г .)Пр ииз пу ск анена
водио тхидро техниче с кис ъо ръже нияпов ре менапр е мина ваненав исо кив ълни,пр иа в
а р ийни
услов ияили при из вър шв а ненар емо нтни р або тис о бс твеник ътил и по лзв а
т елятнас ъщит е
уведо мяв апре дв арит елнос ъо т ветнит еобщинс киа дминис трации,ба с
ейно в идир екцииио рг аните
наМинис терство тонав ът ре шнит ера боти, азат ранс гр аничнит ер еки-иг р анична тапо л иция .

Чл.1 43.Заза щит аотвреднотов ъз действиенав одитес езабранява:


1. (
изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г.)нарушаванетонае ст
е ст
веното
състояниенал еглат
а ,бреговетенаре китеик р а
йбрежнит ез аливаемиивици;
2. (
изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.
)на малява
нетонапр ов
одимос ттана
речнителе г
ла,включит е л
ночр езбаражиипр агов
е,б езсъответноторазрешит е
лно ;
3. (
изм.- ДВ,бр .65 от2006 г.
,вс ил ао т11.08.2006 г.
)изпо л
званетонар е
чнит ел е
глакато
депазао тпадъци,земниис калнима си;
4.из в
ършв ане т
онас троежина дпо к
р ититер е
чниу час т
ъци;
5. съхранява нето или складир ане то на ма териали,к оито вз начителна степен биха
увеличилиунищо жит елнатасиланав о дат
апр ина воднения.

Чл.144.Подигитесезабраняв
а:
1.преминава
нетоспре в
ознисредстваизвънопре
деле
нит
езат
оваме
ста
;
2.обработ
ванет
оина рушаванетонапо в
ър х
ност
таим;
3.постав
янетонастълбовеилизнаци;
4.зас
ажданетонадърветаихрасти;
5.преминаване
тонадо ма
шнижив о
тниизв
ъно пр
еделе
нитез
атов
аме
ста
;
6.строежнак ла
денциилириба
рници;
7.изхвърля
ненао тпа
дъциидругимат
ериалиипредме
ти.

Чл.145. (Из м.идо п.- ДВ,бр .65 от2006 г.,вс ил ао т11.08.2006 г.


,из м.- ДВ,бр .58 от
2015 г.)(1) Прио па снос то тна воднение,пр ик оет омо гатдана стъпятв реднипос ледициз а
жив отаиз дра вет
онах ората,о ко лнатас ре
даима териал нит еценнос ти,коит омо гатдаб ъдат
предо т
в ратениил иог раниче ничре зр а
зруша ваненах идрот е
х ничес к
ос ъоръжениеил инача стот
него,с обс твеникъти л ице т
о ,к оетос т
опанис вас ъоръже ние то,с адл ъжни дао казва
тпъл но
съдейств иенак метанао бщина та ,начия тот е
рит орияс ена мир асъо ръжението ,заизвършв ането
нане обх одимит ер або типос ъор ъже ниетоз апр едо твра
тя ванеил ио гра
нича в
а ненао чакваните
вреди.
(2) Де йностит епоа л.1 с еиз вършв атпоз апове днак метанас ъот в
етна т
ао бщина,
съгласув анособ ластнияу правит елир ъководителянат ерито риалнотоз венонаГл авнадир екция
"По жарнаб езо пасностиз ащит анана селение т
о ".
(3) Ра зходванит ес редс тваз а извършв ане на де йностите по а л. 1, к актоиз а
възстанов яваненадиг и,а кос ъщит ес абил ир аз
ру шенипор еданаа л.1, сев ъзстано вя
ватс
реше ниенаМе ждуве домс твена т
ак омисияз ав ъзс
та новяванеипо дпомаганек ъмМинис терския
съвет.

Чл.146. (1) (
Из м.идоп.- ДВ,бр.61 о
т2010 г
.)За
браняв
асераз
пола г
анетонажилищнии
вилни с гради и с т
о пански постройк
ивз а
ливае
митет ера
си на рекитеи с ерв
итута на
хидроте
хниче скитесъо ръжения.
(2) Ба сейновитедире кции уве
до мява
то рга
ните,изда
ващи ра
зреше ниезастроеж на
жилищни,в илни и с топански пост
ройки,з аместопо
ложениетои обхв
а т
анак ра
йбрежните
залив
аемиив ицинар еките.

Раз
делII.
Пре
дварит
елнаоце
нканарис
каотнаво
днения(
Нов-ДВ,бр.61о
т201
0г.
)

Чл.14 6а.(Нов- ДВ,бр .61 о т2010 г .)(1) З ав секир айоннаба сейновоу правление
съгла
с ночл.152, а л.1, вк лючит ел ноб ългарскатачас тнар ек аДуна в,сеиз вършв апредварителна
оценканарис к аотна водне нияпоме тодикатапочл . 18 7,ал.2,т.6.
(2)Оце нк а
тапоа л. 1в ключв а:
1. кар тинара йонит ез аба сейно в
оу правлениенав одитевпо дх одя щ мащаб,у казва
щи
топографият аипр едназна че ниет оназ емята,включит ел нограницит ена:
а)ре чнит еба сейниипо дба сейни;
б)к ра йбрежнира йони-к ъдет осъщес твува
тт а кива;
2. опис ание на в ъзник на ли в мина лото на воднения със з начите лни неблагоприятни
последици в ърх у чове шк от оз др а
ве ,о ко
лна тас р еда,к ултурното на сле дство,техниче ск
ата
инфра ст
рук тур аис топанс ка таде йнос тиз ако итомо жедас ео чаквадас епо вторятвбъде ще ;
3. ма ща банана во дне ния та,път яимнар азпр остранениеио ценканане благоприятните
последицио тт ях;
4. оце нка на е в енту алнит е не благоприятни пос ледици о тб ъде щи наводне ния за
човешк от
оз др аве,о кол на тас реда ,к ултурното на сл едс
тв о,техниче ската инфр а
ст руктураи
стопанскатаде йнос т,катос ео тчит ат,до к
олкот оевъз мо жно:
а)т о погр а
фия та
,ра зпо ложениетонав однитетеченияи т ехнитеобщи хидроложкии
геоморфо логични х а
рактеристик и, включително ретензионните низ ини ка
то е ст
е с
твени
водозадържа щипо върхности;
б)е фек тивностт
анас ъздаденио тчовекаинфраструктури(с ист
емиис ъоръжения)за
защитао тна воднения ,раз
по ложе ниетонана с
е л
енитеме с
т а
,р а
йонит енас т
опа
нскадейности
дългосрочно тоб лагоустр
ойс тво;
в)в лия ниетонапр омя натанак лимат
ав ърхупоя
ватанана во
дне ния.

Чл.14 6б.(Но в- ДВ,бр. 61 от2010 г


.,вс иладо22.12.2010 г.
)(1) Пр едварителнатао ценка
нарис као тна водненияпочл.14 6а,ал.1 нес еиз вършв аз аречниба с
е йниил ипо дбасейни,
когат
о:
1. еустанов енов ъзоснов анао ценканар иск
а ,започнатапреди22 де кември2010 г .,че
съществув аилиимав ероятностзаз начителе
нпо т е
нциа ленрис котнаводне ния ;
2. пре
ди22 де кември2010 г .саиздаденир ешенияз ас ъст
авяненак артинар а
йонит епо д
заплахаотна воднения ,ка р
тинара йонитеср иско тна водненияиз ар азрабо т
в аненапл ано веза
управлениенарис као тнаводнения ,коитоотговарятнаиз искваниятанат озиз акон.
(2)Оце нкатапоа л.1,т.1сеиз вършвао тдирект оранас ъот
ветнатаба с
е йновадир е
к ция.
(3)Реше ния т
апоа л.1,т.2с еиздава
то тдир екторанас ъответ
нат аба сейновадир екция.

Чл.146в.(Нов- ДВ,бр.61 от2010 г


.)Замеждунар о
днитера йонизау пра
влениена
водит
е Република Бълг
ария осиг
урявао бмен на ак
туа лна информация, необхо
дима за
предв
арите
лнатао це
нка на рис
као т на
воднения
,чрезс ъответ
ната басейнов
а дирекция з
а
управ
лениенаводите
.

Чл.14 6г.(Но в- ДВ,бр.61 о т2010 г.)(1) Дир екторътнаба сейнов


адир е
кцияизвършв
а
предв
арит елна таоце нкапочл.1 46а,ал.1ио пр е
де ляр айони,з ак
о ит
ос ъщест
вува:
1.з начителенпо тенциаленрис котна водне ния;
2.в ероятностз азначителенпо т
енциал енр иско тнаво днения.
(2) Районит епоа л.1 с
ео пределятзав секир а
йо нзаба сейновоуправ
лениеилизачасто
т
район наме ждуна ро де
нр айонс ъг
ласночл .151, а л.2, т.2, б укв
а" т"и сеу тв
ърждава
тот
министъранао колна тасредаив одите.

Раз
делII
I.
Карт
инарайонит
епо
дза
плах
ао тнаво
дненияикартинарайонит
есрис
котнаво
дне
ния
(Нов-ДВ,бр.61от2010г
.)

Чл.14 6д.(Нов- ДВ,бр.61 от2010 г.)(1) Зарайоните,определе


нипочл .146б,ал.1, т
.1
и2ичл.146г ,ал.1,сесъст
авят:
1.к арт
инара йониподз аплахаотнав одне ния,
и
2.к арт
инара йонивр иско тнаводнения.
(2) Съста
в я
нетонак а
р т
ис ъглас
ноа л. 1зар айонипочл .146б,ал.1, т
.1 и2 ичл.146г,ал.
1, к
оитос аобщисдр угидържави,с еизвършв ас ледпредварителе
но бменнаинфо рмацияме жду
съотве
тнит едържа ви.
Чл.14 6е .( Но в- ДВ,бр .61 от2010 г .
)(1) Ка ртитенар а
йонипо дз а
плахао тнаводне ния
обхващатз они,к оит омог а
тдаб ъдатна водненипр и:
1. на в одне ния с ма лкав ероятностз а на стъпване,пр икоит ов е
роятният перио дз а
повторнона ст ъпв а неепо -
го лямил ира в
е нна1 000г одини, к
актоипр ине предвидимис ъбит ия;
2. на водне нияс ъсс реднав ероятностз ана стъпване,прик оит ов ероят
ния тпер иодз а
повторнона ст ъпв а неепо -
го лямил ира в
е нна1 00г одини;
3. на в о
дне ния св исокав ероятнос тз ана с
тъпв а
не,пр ик оитов еро
ятниятпе р иодз а
повторнона ст ъпв а неепо -
го лямил ира в
е нна2 0години, к
ъдетоецеле съобр а
зно.
(2) Върх ук арт
ит ез ав секио тв ероятност нитепе риодипоа л.1 сепо казватсл едните
елементи:
1.ра зпр ос т ранениенана воднение то;
2.дълбо чинаил инив онав одата;
3.к ога т
оеце ле
с ъобразно-с к
орос тнат е
че ниетоил исъотве
тнов одноколичество.
(3) Зара йонипо дз а
пл ахао тна воднения,пр едизвиканиотпо дземнив оди,сес ъс т
авят
картитепоа л.1,т .1.

Чл.1 46ж.( Нов- ДВ,бр .61 о т2010 г.)Ка рт итенар айонитеср иско тнав о
днения
показват не б
л агоприя тните пос ледици о т наво
дне ния з ав секио тв е
р оят ност ните периоди
съг
ла сночл.14 6е ,ал.1,из разеничре зследнитепоказател и:
1.приб лиз ит е
ле нбро йнае вентуалнозасег
на тижит ели;
2.в идс топа нскаде йностве вентуалнозасег
на тияр а йон;
3. (изм.- ДВ,бр .58 от2015 г.)инстала
циитепопр ил о
же ние№ 4 к ъмчл .117 о тЗ а
коназа
опазваненао колна тас реда ,които мо гатдапр едиз вик а
тдо пъл ните
лно з а мър сяванепо ради
авариявс луча йнана воднение ,изонит езазащитанав одит епочл .1 19а
,ал .1, т.1, 2 и5, з
акоито
съще с
т в
ув авъзмо жнос тдаб ъдатзасегнати;
4.др угиз начит елнииз точнициназ амърсяване,не пос оченивт .3.

Чл.14 6з .(Нов- ДВ,бр .61 от2010 г .)(1) Картитепот озира з


делс есъставятпо
методикатапочл .187, а
л.2, т
.6, актуа
лиз иратсеис епр е
разглеждато тдирект
оранас ъо
тветнат
а
басейновадире кция.
(2) Картит енара йонитепо дза пл а
хао тна во
дненияик а
рт итенар айонитеср искот
наводненияс епр еразгле
жда тиа ктуализир а
тнав секи6 годиние дновременноса нализитеи
прегледапочл .15 6з,т.2.
(3) Съста вя
не тонапър в итек а
р тинар айонитеподз апл а
хао тнаводненияик артина
районитесрис ко тна водненияи пос л едващитеим пр еразг
ле жданияс еиз вършватт а
ка,че
съдържаща тасевт яхинфор мациядаевс ъответс
т в
иесинфо рма циятапочл .157,т.1,3и4.

Раз
делI
V.
Плано
вез
ауправле
ниенарис
каотнаво
дне
ния(
Нов-ДВ,б
р.61о
т2010г
.)

Чл.1 46и.(
Но в- ДВ,бр.61 о
т2010 г .
)(1) Възоснованакар
т ит
епочл .146дсесъст
авя
т
плановезаупр авле
ниенар иск
ао тнаводнениянанив орайоннабасейновоуправ
лениенаводит
е
зарайонит епочл.146г,ал.1,как
тоиз ар а
йонитепочл .146б,а
л.1,т
. 2.
(2) Приразработванет
онапл ано вет
епоа л.1 с
еиз по
лзв
атинфо рмация
таида ннитез
а
разрабо
т ванетонаплановетезауправ
ле ниенаречнит ебасе
йни.
Чл.1 46к .(Нов- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)(1) Пър в ит епл ановез ау прав лениенар искао т
на водне нияс ъдържа т:
1. (изм.- ДВ,бр .58 о т2015 г .
)з аключе ният анапр е
дв а
рит елнатао ценк аз ар искао т
на водне нияс ъгласноиз ис к ва ния танар а зделІнат азиг лав апо дфо р матанао бо бще нак артана
ра йоназ аба сейно воу пра в ле ние ,о чер тав ащар а йонит е,о пр еделенис ъг л
асночл .1 46г,а л.1, които
сапре дме тнат озипла нз ау пра в лениенар искао тна водне ния ;
2. к артитенар а йо нит епо дз а пл ахао тна водне нияик артит енар айо нитеср ис као т
на водне ния ,ра з
ра боте нис ъг ла снора зде лІ Інат азиг лав а,из аключе нията,ко итомо га тдаб ъдат
на прав енио тт език а рти;
3. опис ание на це л ите на у пр авление то на р иск ао т на воднения ,о пр еде лени в
съо твет ствиеса л.2, т.1;
4. кра ткопре дст авя ненаме рк ит еит е хнияпр ио р итет,це лящипос тиг аненаце л итена
упра вле ние тонар искао тна во дне ния ,в кл ючит елноме рк ит е,предприе тивс ъот вет с
тв иеса л.2,т
.
2, име рк итео тнос нона в одне ния ,из ис кв аниипр едпр ие тис ъгласнодр угино р матив ниа к т
овев
об ластт анао колна т
ас реда ,с върз анис ъс :
а )оце нк анав ъз дейс твие тов ър хуо колна тас р едаие кологичнао це нканапл а новеи
прог ра ми;
б)опа званенав о дит еприг о
л емипр омишл ениа ва рии;
в )пл аназ аупра вле ниенар ечнит еба с
е йниипос тиганетонаце л ит ез ао па з
в анена
ок олна тас редапочл.1 56 а .
(2)Пла нов етез ау пра вл ениенар искао тна водне нияв к лючвати:
1.це лиз а :
а ) на мал яване на по т енциа л нит е не б
л агопр ия тни пос ле дици о т на водне ния таз а
чов ешк о тоз др аве,о кол на тас реда,к ул турнот о нас ледс тво ,т ех
ниче с
ката инфр астр укт ураи
стопа нс катаде йнос т;
б)на ма ля ваненав ер оя тнос ттао тна водне ния;
2.ме рк из апос тиг аненаце литепот .
1;
3.опис аниенаиз пъл не ние тонапл ана.

Чл.14 6л.(Нов- ДВ,бр.61 от2010 г.


)Описаниетонаиз пълнениет онапл анапочл .146к
,
ал.2,т.3в ключва:
1. описаниенаприо ритетитеина чиназанаблюдениенана предък апоиз пълнениетона
плана;
2. ре з
юме на обще ст
в ена
та инфо рма
ция и пр едприе т
и ме рк и и/или де йств
ия за
консултация;
3. списъкнак омпетентнитео рг
аниик о г
атоеце лесъобразно,о писаниенапр оцесана
съгласуванев к ойто и даеме жду на
роденр айон и напр оцесанас ъгласув
анеспл аназа
управлениенаре чнияба с
ейн.

Чл.1 46м.(Нов- ДВ,бр .61 от2010 г.


)(1) Прир а
зработва
ненаплановет
езаупра
вление
нариск
ао тна во
дне ниясеотчитат:
1.оце нкат
аз аразх
од/по
л зи;
2.об хва
тътипът ятнара зпростране
ниенана водненията
;
3. районите,коитоиматпо тенциалдаз адържатв одипринаводнениякат
оестес
твени
за
ливниниз ини;
4.це литепог ла
вадесет
а ,разделІІІ
;
5.упра вление т
онапо чвит еив одит е;
6.т ериториа лно т
оу стройс тво ;
7.з емеползв ането;
8.опа званетона :
а )природат а;
б)инфр астру ктурата,свърз анаск орабопл аванеипр истанища ;
9. х а
рактерис тикитенаре чнияба сейнил ипо дбасейнс ъгл
аснопл а новетезау правление
наречнит еба се
йни.
(2) Пл анове тез ау пра влениенар искао тна водненияр азглеждатв сичкиа спекти на
управление тонар ис ка,катос есъс редоточа ватвър ху :
1.пре дотвра тяванетонана водне ние то;
2.з ащита т
ао тнаводне ние ;
3.ув еличава ненапо дготвенос ттаз анаво дне ние ,в
кл ючителнопр огнозитезана воднение;
4.из гражда не т
онас истемаз ар аннопр едупр е ждение .
(3) Планов ет езаупра влениенар искао тна во днениямо гатсъщодав ключв атнасърчаване
напра ктик изаус т
ойчив оземе пол зване,по добря ванез адържа нетонав оди,к акт
оик онтролирано
наводнява ненао пре деленира йонивс луча йнана во дне ние.
(4) Планов ет езаупр авле ниенар искао тна в однениянемо га
тдас ъдър жатме рки,които
пос вояма щабив лия ниез начит елноу в еличаватр ис каотна воднениез адр угидър жа винагоре
илина долупот ечение тонар екат а- заме ждуна роднит ер ечниба с
ейни,ос в е
на кот е
з име рк
ис а
съгласуванис ъссъо тв е
тнатадържа в
аис ана мер илио бщор е шениевс ъответствиесчл .14 6
н.

Чл.14 6н.(Но в- ДВ,бр .61 от2010 г .


)(1) Зав с
екир а йонзаба с
е йновоуправ лениеил иза
часто тме ждуна ро
де нра йонз абасейно воу пр ав
лениес ес ъста
вяо бщ пл анзау прав ле
ниена
рискаотна в однения .
(2) Ко гатопланътз ауправлениенар иск аотнаводне нияез ачасто тмежду на роденр е
чен
басейн,к ойт опопа даиз ця лонат еритория танаЕв ропейскияс ъюз,сес ъгласув
ас ъсс ъо твет
ните
държа в
ичле нкивс лучаит е,когат
онес еиз готв яобщ пл а
нз ау правлениенар искао тна воднения
зацелияме жду народенр ече нбасейн.
(3) Ко гатопланътз ауправлениенар иск аотнаводне нияез ачасто тмежду на роденр е
чен
басейн,к ойт онепопа даиз цялонат еритория танаЕв ропейс к
ияс ъюз,пл анътсес ъгласувасъс
съответнит едър жави,а к
оев ъзможно,вс л
уча ите,когатонес еиз г
отвяо бщпл анзау пр авлениена
рискаотна в одненияз аце лияме ждунаро денр еченбас е
йн.

Чл.14 6о.( Нов - ДВ,бр .61 о т2010 г .)(1) Пл ановетезау правлениенар искао т
наводненияс епре разг
лежда тиа кт уа
л из иратнав с еки6г одини.
(2)Ак туализациятанапл анас ъдър жа:
1. про мени или а ктуализ а
ции о тпу блик ува
нет о напр едх
однатав ерсиянапл аназ а
управлениенарис каотна водне ния,в к лючит е
лноо бобще ниенапр еразг
леждания та,прове
денив
съответст виест озираздел;
2.оце нканана предъкапоиз пъл нениетонаце лит есъгла
сночл .146к,а
л. 2,т.1;
3. опис а
ниеиоб яснениез ав сичк име рк и,пр едвиденивпо -раннав ерсиянапл а
наз а
управлениенарис каотна воднения ,коит осабилипл анир ани,нонесабил ипредпр иети;
4. описаниенав сичкидо пъл нит елниме р кио тпу бликува
нетонапр едходна таве
рсияна
планаз аупра вл е
ниенарис као тна водне ния .
(3) Първит еплано в
ез аупр а
в ле ниенар ис као тна водне
нияс еразработватс ъг
ласув
анос
актуализ ациятанапла нов етезау прав л ениенар е чнитеба сейнипочл .159 всрокапо§ 138, ал.2
отпрехо
днитеизаключит е
лнитеразпоре
дбинаЗ а
коназаизменениеидо пълнениенаЗ ак
оназ а
водит
е(обн.
,ДВ,бр.65 о
т2006 г
.;попр.
,бр.66 о
т2006 г
.;из
м.,бр.22 о
т2007 г.
,бр.95 о
т2009 г
.)
ис ев
ключватк
ъмт я
х.

Раз
делV.
Информираненаоб
щес
твенос
тта(
Нов-ДВ,бр.61о
т201
0г.
)

Чл.146п.(
Нов- ДВ,бр. 61 о
т2010 г .
)Приразрабо
тв а
не то
,извършванет
онапр егледаи
актуа
лиз ира
нетонаплановетезауправлениенариск
ао тнаводнение,какт
оинапр е
дварителнат
а
оценка,нарешеният
аио ценка
тапочл .146бинакартитепор азделІІнатаз
иг лав
ас еосигуряв
а
информа циянаобще с
т веност
таз апл а
нир а
нитемерки и дост иг
натитерезулт
атио тт я
хното
прилагане.

Чл.14 6р .(Нов- ДВ,бр.61 о т2010 г .


)(1) Зав секир айоннаба с
е йнов оу правлениес е
публик уватио бяв я
в атнао бще ственос тта,в ключит елнонав одоползва
те лите,з ако нсулт
а циии
писме нис та новища :
1.прое ктнапре двар ителнатао це нкаи/ ил иоценкатапочл .1
46б;
2. прое к тна к артит е по ра зделІ Інат азиг ла
в аи пр едложения т
аз аиз менениеи
актуализ ация ;
3. прое ктнапл анз аупра влениенар искао тна в
одне ния,включит елнопл а
нир аните
меркиио чакванит е ре зулт атио тт яхното из пълнение,к акто и пос тиг натитер ез
улта т
ии
предло жения т
аз аиз ме нениеиа ктуализ ациянаме ркитеипл ана.
(2)Инфор ма циятас епре достав янао бще с
твеността,ка
к тоследва:
1. поа л.1, т .1 - триипо ловинаг одинипр едина чалотонапе риода ,зак ойт осео тнася
планътз аупра вле ниенар иск аотна водне ния ;
2. поа л.1, т .2 - двеипо ловинаг о динипр едина чалотонапе риода ,зак ойт осео тнася
планътз аупра вле ниенар иск аотна водне ния ;
3.поа л.1, т.3-вс ро коветепочл .16 8б, ал.2,т.3.
(3) Инфор ма цията по а л.1 с е пу б ликува на инт ернетс траница та на с ъответната
басейнов адире кцияинаинт ернетс траница танаМинис терствотонао ко
лна тас редаив о
дит е.
(4) Съобще нието,чеео б
я ве
наинфо рма циятапоа л.1, с епублик увавдв ацент рални
ежедне вник аиве лектроннит есредстваз ама с оваинфо рмация .
(5) Пр ипо ис ква
нес еос игуряв адос т ъпдодо кументитеиинфо рма цият а,използваниз а
разрабо тване т
онас ъо тветнит епрое ктипоа л. 1.

Чл.1 46с .(Нов- ДВ,бр .61 от2010 г.)(1) Прое ктитесео бяв
я в
атнао бществ
еносттаз
а
становища :
1.зас рокдв аме с
еца-з апрое ктитепочл .1 46р,ал.1,т.1и2 ;
2.с ъг
лас носроковетепочл. 168в,ал.1-з апрое к
т итепочл .
1 46р,а
л .1,т.3.
(2) Всяк о лицевс рокапо а л.1 мо жедас ек онсултирас ъсс ъотв
е тна
табасейнов
а
дирекцияо тноснодок ументитепочл .146р,ал.1идапр едставиписменос тановище.
(3) Стано вища т
апо а л.2 с ане разделнача с то тдо кументациятак ъм планов
етеза
управлениенар искао тнаво
дне ние,к а
кт оинапр едварителнатаоценка,нар еше ния
таиоценкат
а
почл.146бинак а
ртитепора зделІІнат азиглава.
Чл.1 46 т
.(Нов- ДВ,бр. 61 от2010 г.
)(1) Ра з
поредбитеначл.1 46ри146ссеприла
гати
припреразглежда нетои/илиа ктуализиранетона:
1.пла новетезаупр ав
ле ниенар искаотна воднение;
2.пре дварите
лна таоценк а
,реше ниятаио це нкат
апочл .146б;
3.к арт итепораз делІІнат аз
иг лава
.
(2) Пр ипреразглеждания таи/илиа кт
уализ иранетосъглас
ноа л.1 сео
тчита
тв е
роятнит
е
после
дицио тпро мянатанак лима тавърхуопаснос ттаотна в
однения.

Главаде
сета.
УПР
АВЛЕНИЕНАВОДИТЕ

Раз
делI.
Об
щипо ложения

Чл.147
.(От
м.-ДВ,
бр.6
5от2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.1 48.(1)Упра вле ниетонав одитесеос ъще ствяванана цио налноиба с е


йно в ониво.
(2) Ра йонит е на ре чните басейни с ео пределя то те стественот ор аз
по л ожение на
вододелит еме ждув одосбо рнитеоб ластинае днаил иня к олкоосно внир екинат е риториятана
РепубликаБъл гария.
(3) Опр еделенит е с този закон речни басейни не следва
т
админис тра т
ивно- те
рит ориа лнотоде л
ениенас трана таис аос новаиз ау правлениенао колна
та
среданаба сейновпр инцип.
(4) (Нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)Ко гатор айонз аба се
йново
управление по а л.2 в ключв ат рансгранично в о
дно т ечение,т озир айонс ео тнасяк ъм
междуна ро денр айонз абасе йновоу правление.
(5) (Пр едишнаа л.4 - ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г.)Упр а
в лениетона
водностопа нскитес ис те
мис еизвършв анат ехно логичениба се
йно впр инципвс ъответствиес
условиятанар азрешит елнит езапо лзва
неио пазв
а ненав о дитеив однит еобекти.

Чл.14 8а.( Нов- ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .


,из м.- ДВ,бр .61 от2010 г.
)
(1) Републик аБълг а рияуча ств авра зрабо тванетоис ъгласув
а нетос ъв местносдр угидър жа вина
по литики,про г рамиис тратегииз аопа зв аненат ранс гра
ничнит ево динаос но ва
танапр инципите
почл.2а ,т.4.
(2)Ре пу блик аБъл гарияс ъвме стносдр угитедър жавиос игу ряв а
:
1. коор дина цияз ара зра бо тва нетонае диннит епл а
но вез аупр авлениенаме жду народните
речни ба сейни,к о ито попа да тиз ця ло нат еритор иятанаЕв ропейс кияс ъюз,и ос игу ря
ване
пос тиганетонадоброс ъстоя ниенав одитевб ълга рскатача с
то тме жду народнитер айониз а
бас ейновоупр а вле ние ;
2. изпълне ние тонаиз ис кв ания таначл .1 56а-1 5 6жинапр ограмит ео тмерк ивр амките
наме ждуна роднит ер айониз аба сейно воу прав ление.
(3) Разпо ре дбатанаа л.2, т .1 с епр илагапр ив ъзможнос тик огатоме ждународнит еречни
бас ейни не попа да т изцяло на т е рит орията на Ев ропейск ия съюз ,а пр иу становяване на
нев ъзможнос тпла нътс епр ила гавб ъл г
а рс
к атача с то тме жду нар однитер айониз аба сейново
упра вление .
(4) Из пълне ние то наде йнос титепо а л.1 и 2 мо жедас еиз в ършвав р амкитена
съще ст
вува щи с тр
ук ту
ри, създаде
ни по с илата на ме жду на родни спо ра
з у
мения , а при
необходимос тприиз пълнениенаизискваният
анаа л.2, т.2 - съсс ъдейст
в иет
онаЕв ропейскат
а
комисия.
(5) Пр е
дставителинаРе публикаБългариявме ждуна роднитек омисии,к оор
динир ащи
дейноститепоа л.1 и2, с адлъжнос т
нил ица,определ енипопр едложениенаминис търана
околнатасре даиводите.
(6) Изпълнениетонадейноститепоал.1 и2 ико мпете нтносттанадл ъжнос т
нител ицапо
ал.5 сеопре делясна редбанаминис т
ъранао колнатаср едаив одитеиминис търанав ъншните
работи.

Чл.149. (1) ( Изм.- ДВ,бр. 65 от2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г.
)Упр а
вл ениетонав о дите,
воднитеоб ек
тиив одностопа нскитес истеми и с ъоръже нияс еос ъще ствяванаос новатана
плановез ауправ ле ниенаре чнит ебасейни.
(2) Планов етепоа л. 1с апубличниио бвързанисдр уг
ипл ановево б
хва т
анас ъответно т
о
териториално нив о, в ключит елно с пл ано ве
т е з а р е г
иона лно р а з
в итие,
териториалноус тро йствените ,лесоустройствените,паркоустройс твенитеидр уг
ипл а
но ве.
(3) (
Из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г.,всил аот11.08.2006 г.)Пл анове,коитонес ас ъобра з
ени
ст озиз акон и спл ановетез ау правлениенар ечнитеба сейни,мо г
атдаб ъдатиз меня ни от
Минис терскияс ъв етпопр едло жениенаминис търанао колнатас редаив о дите.

Чл.1 49а.(Нов- ДВ,бр .65 от2006 г .


,всилао т11.08.2006 г.
)(1) Прираз
рабо
тванена
плановетезаупра в
л е
ниепочл .1 49сео пределя
т:
1.це лиз аопазваненаок олна
тас реда;
2.в оди,предназначенизапит ейно-битовов
одоснабдяване ;
3.зониз азащитанав одите;
4.прог рамио тме рки.
(2) При ра зработваненапла но в
етез ауправ
л ениенар ечнит
еба с
ейни с
еиз в
ършва
характ
ерис тик анар а
йоназ абасейновоу правле
ние.

Раз
делII.
Орг
аниз
ауправле
ниенаво
дит
е

Чл.150. (Из м. - ДВ,бр.65 от2006 г.


,вс илаот11.08.2006 г.
)(1) Държавнат
аполитик аз
а
управле
ниенав одит ес еосъще ствяв
ао тминис търанао колнатас ре
даив одит
е ,авслучаитепо
чл.148а,ал.1-с ъв мест носминис търанав ъншнитер аботи.
(2) Проек титенаме ждуна роднидо г
о в
ори,кактоинадр угиме ждународниактов
е ,кат
о
деклара
ции,пр огра мииме мора ндуми,к о
итоз ася
г а
тв одитенаб ългарскатериторияитя хнот
о
управле
ние ,с
ес ъгла с
ув атпореданаЗ ак
оназ амеждуна ро
днит едоговори.

Чл.151. (1) (Нова- ДВ,бр .18 о


т2005 г .
,вс илаот20.01.2005 г.
)Народнотос ъбра
ние
приемаНа ционалнас тратег
ияз ауправлениеир азвит
иенав о
днияс е
ктор,скоя
т осео пределя
т
основнитеце ли,етапи,средств
аиме т
одиз араз в
итиенав одниясектор.
(2) (Предишент екстначл.151, до п.- ДВ,бр.18 от2005 г .
,вс илао
т20.01.2005 г.
)За
управление т
онана циона лнониво:
1.Минис те
рск иятсъве
т:
а)( о тм.-ДВ,бр .65о т20 06г .
, вс ил ао т1 1.08.20 0 6г .
)
б)( доп.- ДВ,бр .36 о т2006 г .,вс ил ао т01.07.2006 г .
)пр едос тавяк о нце сияз адо бивна
мине ралнив оди-из ключит е лнадър жа в нас обс тве ност ;
в)( до п.- ДВ,бр. 58 о т2015 г .
)пр ие мана цио на лнипр ог рамиво бла сттанао па зва нетои
устойчив о тоиз по лз ваненав одит е ,еже годнио т чет иине об ходимит еме р кизаиз пъл не ние тоим;
г)ра зр еша вапо л зва ненав одиз аце лит енао тбр а на таис иг урнос ттанас тр а
на та ;
д)( из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
)о пре де ляо граниче нияв
използ ване тонав о дит еприне пре дв идимиил ииз ключит елнио бст оятелс т
в а,з ас ягащио тде лни
районинас т рана т а ;
е)( из м. - ДВ,бр. 70 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .
)о пр еделяк о личе ст вотомине р ални
водипочл.14, т .2 з апо лзв анео тл ече бнит ез аве де нияз або лничнапо мо щ помо тив ир ано
предло же ниео тминис търаназ др а веопа з ване то;
ж)опр е де лят арифит ез ат акс и, събир анинаос но ва ният а, посо ченивт озиз а к
о н;
з)( нов а- ДВ,бр .18 о т2005 г .,вс ил ао т20.01.2005 г .)пр едла газ ао до бр ява нео т
Наро дно тос ъбр аниеНа циона лнас тра тегияз ау пр а в
л ениеир азвит иенав однияс е ктор;
и)( но ва- ДВ,бр .18 о т2005 г .,вс ил ао т20.01.2005 г .)пр ие мао т р асло вис т рате гиив
съотве тствиесос нов нит еце ли,о пре дел енивс т ратегия т апоа л .1 ;
к )( но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .,до п.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)пр иемапл а но ветез а
управ лениенар е чнит еба се йниипл ано в етез ау пр авле ниенар ис као тна в о
дне нияина цио на лни
програ миз аиз пъл не ние т оим;
2.минис т ърътнао ко лнат ас ре даив одит е :
а)( из м. - ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)ос ъще ст вявадър жа вна тапо л итика
заупра вле ниенав одит е;
б)( из м. - ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)р а зработ ваипр едл агаз апр ие мане
отМинис терс к ияс ъв етНа цио нал нас тра тег ияз ау прав ле ниеир а звитиенав о днияс е ктор ;
в)( из м. -ДВ, бр .6 1о т2 010г .
)пр едл аг азапр ие ма нео тМинис т ерскияс ъв ет:
аа )пл анов етез аупр а вле ниенар ечнит еба сейни, и
бб)пл анов етез аупр ав лениенар ис к ао тна водне ния ;
г)ра з
р або т вана циона лнипро гр амиво бл асттанао пазв ане тоиу сто йчив отор а звит иена
водит е;
д)( из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
утвържда вар айонит епочл .1 46г ,а л.1 ;
е)( изм.идо п.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)из да вар азрешит ел низ а
водов земанеи/ илипо лз ва невпре дв иде нит евт о зиз ак онс л уча и,к акт оир ежимниг рафициз а
водов земанео тк о мпле кс нит еиз на чимия зо вир и, опр еде ле ниспр ил оже ние№ 1 ;
ж)( до п.-ДВ,бр. 65о т20 06г .,вс ил ао т1 1 .
08 .20 06г .,о тм. -ДВ, бр .6 1о т2 0 10г .)
з)с ъзда в ане обх о дима тао рг аниз ация ,ос иг уря вафина нс ир анет оипр авипр едл о же ниез а
предос тавя ненак онце сиивс луча ит е ,пр едв иде нивт озиз ак он;
и)( из м. -ДВ, бр .6 5о т2 00 6г .,вс ил ао т1 1 .
08.2 00 6г .,от м. -ДВ, бр .61о т2 010г .)
к )( изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,в с илао т11.08.2006 г .
)о рга низ ираи р ъко води
монит оринг анав о дит е;
л)ра зрабо твапо лит ик ат анадър жа ватаз адв у ст ранноимно гос траннос ътр у
дниче ствов
област танаиз по л зване тоио па зва нет онав одит е;
м)( о т
м. -ДВ, бр .6 1о т20 10г .)
н)( о тм. -ДВ,бр.6 1о т2 01 0г .)
о)с ъгл ас ув ао тк рив а не тонапро це ду риз апр едос та вяне тонак о нце с
ииз ав однос то па нски
системиис ъор ъже ния-пу б личнадържа внас обс тв е
нос т;
п)с ъгла с ув аиз в ършв ане тонаде йнос т итепочл . 5 1;
р)( но ва- ДВ,бр .81 о т2000 г .,из м.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)
утвържда вае к спло атацио ннир ес ур с
инана хо дища т анамине рал нив одиис ъс тавяв однит еим
баланс и;
с )( но ва- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
съглас уваиз пъл не ние тонапрое кт ио то рганит епочл . 10, об ластнит еу пр а вит е ли,к ме то ве тена
общиниина у чнит ео рг аниз ации,с в
ърз анисиз по лзване то,о па зва не тоиз ащит атао тв р едно то
въздейс т виенав о дит е;
т)( нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)о пр е де ляр айо нит ез аба се йно во
управ ление ,к оит ос ео тна ся тк ъмме жду нар оде нр айо нз аба се йно воу пр ав ле ние ;
у)( но в а- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)опр е де ляс анит а рно-о хранит елни
зони:
а а)нав одов земнис ъо ръже нияз амине р ал нив оди;
бб)нав о дов земнис ъоръже ния ,р азпо ло же нивг раницит енана цио на л нит епа рков е ;
в в) на к омпл ек снит еи з начими я зов ир и по пр ило же ние № 1, из по лзва ни з а
питейно- бит о вов одос на бдя ване ;
гг )вс лу ча ит е,вк оит ос а нит ар но-о хра нит елнат аз онаер а зпо ло же нанат е
р итор ия тана
повечео те днаба с ейно в адире к ция ;
ф)( но ва- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)о пре де л яу язвимиз ониз а
опазва ненав о дит ео тз амър ся ва неснит ратио тз еме делс кииз то чници;
х)( но в а- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)опр е де л ячу вс тв ителнит ез о низ а
опазва ненав о дит ео тз амър ся ва несбио генние л еме нти;
ц)( нов а - ДВ,бр .65 о т 2006 г .,в с ил ао т 11.08.2006 г .
)о пр е дел яс пис ък а на
приорит ет нит еиприо рит е тноо па снит ев еще ства ;
ч)( но ва- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)у твър жда ваме то дик из а
изследв а ненав о дивс луча ите ,к о гатол ипс в атб ъл г арскис танда рт и,к актоиме т одик из аа на лиз
нада ннит ео тмо нит ор инг анав одит е;
ш)( нов а - ДВ,бр.65 о т 2006 г .,в с ил ао т 11.08.2006 г .
)с ъз да ва и по ддър жа
контро лно- инфо рма цио ннас ис те маз ат ак сит епочл . 194 ,ал.1 ,т .1-3 ;
щ)( нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)к о ординир аде йнос т ит ена
органит епочл .1 0поо т ноше ниенаиз по л зване тонав одит е;
ю)( но ва- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .,о тм. - ДВ,бр . 95 о т2009 г .,но в
а-
ДВ,бр.61 о т2010 г .
)ра зпр е де ляфу нк циит епос топа нисв анеипо ддър жа ненапу нк то в етеи
станциит епочл. 13 ,т .2;
я )( но ва- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)о пр еде ляо граниче ния таз а
ползва не тонав одит еив однит еоб е ктиис пе цифичниме р к
из ао паз ва не тоим.
(3) ( Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)Минис тър ътнао кол натас р едаи
водит ечре зиз пъл нит елниядире кт орнаИз пъл нит е лна таа генцияпоо к о лнас ре да :
1. пр ове ждала бо ра торнит еипо ле вит еиз с ледв а
нияз ао пр еде ля ненас ъс тояние тона
водит е;
2. ( доп.- ДВ,бр.58 о т2015 г .
)пр о веждамо нит оринг анав о дит енана цио на лнонив о,
включит е лнорък ов одиме т одиче ск ипла нир ане тонамо нит оринг аир аз ясня в аненар е зулт ат ите;
3.по ддър жаг ео гра фс к аинфор ма цио ннас ис темаз ав одит енана цио на лнонив о;
4.по дг отвяг одишникз ас ъс т
о яние тонав одит е;
5. ( нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)из да вапе р иодиче нбюл е тинз ас ъс т оя ние тонав о днит е
ресурс и на Ре пу бл ик а Бълг ария в ъз ос но в а на да ннит ео т пр о веде ния мо нит ор инг на
еколог ично т о и химично т ос ъс то яние на в одит е и да ннит ез ак о личе ст во то на в о дите,
предос та ве нио тНа цио на лнияинс титу тпоме тео ро логияих идр ол ог ияпр иБъл га рскатаа к а демия
нана ук ит е;
6. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)с ъз дав аипо ддър жас пециа л из ир а ниба зида нни,к арти,
регист рииинфор ма цио ннас ис т емаз ав о дит е.
(4) (Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)Минис търътнао к олнатас редаи
водитечре зр е гио на лнит еинс пе кциипоо колна тас р едаив о дит евг р аницит енат ер иториал ния
имоб хва т:
1.пров е ждамонит о ринг анао тпа дъчнит ев оди;
2. ( до п.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)к о нт р ол ир ао б ек тит е,фо р мир а
щи о тпа дъчни в оди,
включит е лнопр ечис тват ел нит ес танциинана се ле нит еме с та ,па раме тритеииз пъл нение тона
условият а и из ис кв ания та в из даде нит ер а зре шит ел ни з аз аус т
ва не на о тпадъчни в оди и
компле к
с нит ер а зре шит елни, изда денипор еданаЗ ако наз ао па званенао колнат ас реда;
3.к онт ро лир аа ва рийнит еиз пу ска ниянао тпа дъчнив о ди;
4. ( из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)по ддър жаба зада нни з аиз върше ниямонит оринг,
включит е лнос обс тве нмонит орингнат итул ярит енаиз даде нир азр ешит елни,з ак оличе ственит еи
качественит ех ара кт ерис тик инао тпа дъчнит ев о дииз ак о нт р олз ас ъс т
о я
ние тонао тпадъчнит е
води;
5. (до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)по ддър жава к туал нос ъст о
яниес пис ъцит енао бектит е
,
коитофор мир ате мис иинапр ио рит е тниипр ио р ит етноо па снив еще с т
в а
,о бщиис пецифични
замърсит е ли.
(5) (Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)Минис търътнао к олнатас редаи
водитечре здире ктор ит енадир екциит енана цио на лнит епа р ко вевг р аницит енат ерит ориятана
национа лнияпа р к:
1. к о нт ролир а с па з
в ане то на з абр а нит е и о граниче ния та в г раницит е на
санитарно- охр а нит ел нит ез о ни;
2. ос ъще ст вя вана б люде ниеи к онт ролв ър х ук о
мпо нент итеи фа кто рит енао к олната
среда,ок аз ващив лия ниев ърх ус ъс тояние тонав о дит е.
(6) (Нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)Минис търътнао к олнатас редаи
водитеилиопра вомоще ноо тне годл ъжнос тнол ицеу частв авНа циона лнияе ксперт енсъв етпо
устройст вонат ерит ор ия т аир егиона л напо лит ик апр ир азгл ежда нена :
1.инв ес тицио ннипрое ктиз аиз гра жда не ,р ек онс тру кцияир еха билитацияна :
а)в одос наб дит е лниик ана лиз ацио ннис ис т емиис ъо ръже ния ;
б)хидр оене р гийниихидро тех ниче скис ис те миис ъо р ъже ния;
в)я зов ир нис те ниис ъор ъже ния так ъмт ях ;
г)с ъо р ъже нияз апре хвър ляненав одиме ждур е чнит еба сейни;
д)с ъо ръже нияз аз а щит ао тв ре дно тов ъз де йс твиенав одит е;
е)прис т анища ,в ът ре шнив однипът ищаипо дв одниде паз адр а гажнима си;
2. ( из м.- ДВ,бр.82 о т2012 г .,вс ил ао т26.11.2012 г .
)у стройс т
в ени пла но вена
територия т а на Че рно мо рс коток ра йбр ежие ,к оит оо бхв аща т пл ажо ве и пя съчни дюни и
свързанит ест яха кв ато рии,к актоиприл е жа щит енамо реток райбр ежние зера,л агуни,лима нии
влажниз они.

Чл.1 52 .(1)Опр еделятсеследнитер а


йо низ аба сейно в
оу пр а
влениенаводите:
1. (из м.- ДВ,бр .47 от2009 г.
,вс илао т23.06.2009 г .,доп.- ДВ,бр .61 от2010 г.
)
Дуна вскира йо нсце нтърПле ве
н- о бхваща щв одос бор нитео бластинар екитеИс кър,Ерма,
Ниша ва
,Ог ос таиз ападноо тОгоста,Вит,Осъм,Янт ра,Ру сенскиЛо миДу навс
киДо бруджански
ре киив одит енаре каДуна в;
2. (
из м. - ДВ,бр. 47 от2009 г.
,всилао т23.06.2009 г .
)Черно морскирайонсце нтърВарна
- об хваща щв о дос борнитео бла
стинар е
к ит
е,в ливащис евЧе рномо реотсевернатадоюжна та
гра ница,в ключит елнов ътрешнитемо рскиводиит е рито риалнотомо ре;
3. (из м.- ДВ,бр.47 о т2009 г.,вс ил ао т23.06.2009 г .)Източнобеломорскир а
йонс
це нт ърПлов див-з аводосборнитео б
ластинар екитеТу нджа ,Мар ица,Арда,Бяларека;
4. (из м.- ДВ,бр. 47 от2009 г
.,вс илао т23.06.2009 г
.)Западнобеломо рскир айонсце нтър
Благоевг рад-з ав одосборнит еобластинар екитеМе ста,СтрумаиДос пат.
(2) (Из м.- ДВ,бр. 47 от2009 г.
,вс ил аот23.06.2009 г.)Границитенар айонитемина ват
пов ододе лит енав одосборнит еобластинар екитево б хватанадър жавнатаг раница.
(3) (Нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)Вс лучаите,к ога
топо дз
е мните
водинес ле дв а
тк онкретенре ченбасейн,т ес еиде нт ифициратис ъсз а
по веднаминис търана
околнатас ре даив одитесепр ис
ъединяватк ъмна й-бл изкияина й-подходящияр айонсба с
е йново
управление .
(4) (Но в
а- ДВ,бр .65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)В р а
мк итенав сек
ир айонз а
басейнов оупр авлениенав о
дит еминист ърътнао кол натасредаив одитес ъсз аповедмо жеда
определипо дба сейниз аеднаилипов ечео тр екитепоа л.1.

Чл.153.Заба
сейновотоупра
вле
ниенаводитевра
йонитепочл.1
52с есъз
дав
ат:
1.ба
с е
йновидирекциикъмМинисте
рст
во т
онаоколна
тасредаиводите
;
2.ба
с е
йновисъвет
и.

Чл.154. (1) Ба се
йнов итедир е
к циис ес ъзда ватсъсз аповеднаминис т
ър анао колната
средаив одите,коятос еобна ро двав"Дър жа ве
нв естник ".
(2) Де йността,орг аниз а
цията на р а ботаи с ъст
а вът на басейновите дирекции с е
определятспр авилник ,издаде но тминис търанао колна тасредаив одите.
(3) (Изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)Дир ект орътнаба сейнова
тадир е к
ция провежда
държавнатапо литиказ аупра влениенаво дитенаба се йновонив о.
(4) (Нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)Дир ек торътнаба сейноватадир екция е
же г
о дно
представянаминис т
ъранаок олнатасредаив одит епл анидо к ла
дз адейносттанадир е
кцията.
(5) (
Пр едишнаа л. 4, изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)Де йносттанаба сейновитедирекциис е
координираик онт ролирао тМинис т
ерство т
онао кол натасредаив одите.

Чл.155. (1) ( Пре дише нт екс


тначл .155 - ДВ,бр .65 от2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .
,
изм.- ДВ,бр. 58 о т2015 г.)Дире кторътнаба с ейно в
адир е к
цияиз пълнявадър жа внатапо литика
набас е
йнов онив о,като:
1. (изм. - ДВ,бр. 29 от2006 г .
, изм. идо п. - ДВ, бр.49 от2014 г .
)установяваг раницит ена
водитеив однит еоб екти- пу б личнадър жа внас обс твеност,съвмес тност ехниче с
к итес лу жбина
общинит еис лу жбит епог еоде зия ,картографияик адастър;
2. (изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
разработва:
а)пла наз аупра влениенаре чнияба сейн;
б)пр едв арит елнатао це нкапочл .1 46б,а л .1, картитепог л авадевета,разде лІІІипл ана
зауправле ниенарис као тна в одне ния;
3.из да вара з
решит е лнит епот озиз ако н;
4. (изм.- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)пл анир аиуча ствавпр ов
е жда нето
намонит оринг анав одите ,обобща в
аиа нализ ир ада ннит е
,в ключит елно:
а)нав а ле житеинанив а танапо вър хнос тнит еипо дземнит ев оди;
б)з ах имично т
оие ко лог ичнотос ъс тоя ниенав одите;
в)нао т па дъчнит ев оди;
5. (изм.- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)по ддържас пециал изира ниба зи
данни,кар ти,ре гис трииинфор ма ционнас исте маз аводитеив одир егистритепочл .182, ал.1, т
.
1;
6.( из м. -ДВ, бр .6 1о т2 010г .
)с ъбир ат ак сит ез ар а зре шит ел нит е;
7. (из м.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)р азр або т в
апр ог рамио тме ркиз а
подобря ване ,опа званеипо ддържа нес ъс тояние тонав одит е;
8. (из м.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,из м. - ДВ,бр .98 о т2010 г .,вс ил а
от 01.01.2011 г .
) о пр еде ля пов ър хнос т нит е в оди, пр една зна че ни з а пит е йно -бит о во
водос на бдя ва не , съгл асув аносдир е ктор итенар егио на л нит ез др а
в ниинс пе кции;
9. (из м.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)опр е де ляв одит ез ао бит ав анео т
рибииче рупк ов ио рг аниз ми;
10. с т опа нис вав о дит е- из к лючит е л надър жа в нас обс твенос т,к оит онес апр едос та ве ни
нак онце сия ;
11.( из м.-ДВ,бр. 65о т20 06г .
, вс ил ао т1 1.0 8.2 006г .,о тм. -ДВ, бр . 61о т2 010г .
)
12. ( нов а - ДВ, бр. 65 о т 2006 г .,в с ил а о т 11.08.2006 г .
)о пр еде ля
санит арно- охр а нит ел нит ез онио кол ос ъо ръже ния таз апит ейно -
бит о вов одос на бдява не ,бе зт ези
почл.151,а л .2 ,т .2, бук ва" у";
13. ( нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м. - ДВ,бр .61 о т2010 г .,о тм. -
ДВ,бр.58о т2 01 5г .
)
14. ( нов а- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .)с ъста вяв о днит еба ла нс и,с
изключе ниенаба ла нс итенана ходища танамине р а
л нив о
ди;
15. ( но ва- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)пр о веждао бще с
т ве но то
обс ъжда ненапл ано в етез аупр а влениенар е чнит еба сейни;
16. ( нов а- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)пл омбир ав о доме ритез аот чит а не
наиз по лзв анит ев одни к о личе ствао тпо дз емни в оди и пр овер яв апо к аз ания т аим,к ак тои
пок азания т а на из ме рв ател нит еу стро йст ваз а по вър хнос т нит ев о ди и з ас ъоръже ния т аз а
заус т
ва ненао тпа дъчнив о ди;
17. ( но в а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
)из да в апе р ио диче нбюл ет инз а
съст ояние т онав одит е;
18. ( нов а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)съз да ваипо ддър жаба зада нниз а
извърше нияо тба с ейно в атадире кцияк онт ро лик онт р ол а,из вър ше нпот озиз ако но тдр угил ица ,
опра вомоще нио тминис тър анао ко лнат аср е даив одит е ;
19. ( но ва- ДВ,бр.65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .
,из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
прие маиз гра де нит ес ъо ръже нияз апо дз емнив оди, пр една зна че низ ав одо вз ема не ;
20. ( нов а- ДВ,бр. 65 от2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,изм.идо п. - ДВ,бр .61 о т2010 г .
)
осъще ств яв ас ът ру дниче ст воск омпе т
е нтнит ео р ганиз аба сейно воу пр а вле ниеиз ау пр а влениена
рис као тна во дне ниянадр уг идържа вивс ъо тве тств иесдър жав нат апо л ит иказ адв устр аннои
мног ост ра нно с ът рудниче ство и с ле д с ъг лас ува не по но р ма тив но у с тано вения р ед в
ме ждуна ро днира йониз аба сейнов оупр авле ние ;
21.( но в а-ДВ, бр .6 1о т20 10г .)из вър шв ао це нк ат анас ъс тоя ние тонав о днит ет ела;
22. ( нов а- ДВ,бр.61 о т2010 г .)из да вапр е дпис а ниявр а мк ит енак о мпе тент нос тит ес и
пот озиз акон;
23. ( но ва- ДВ,бр.61 о т2010 г .,из м.- ДВ,бр .12 о т2017 г .)из да вас та новищаз а
допус тимос тнаинв е стиционнипре дл о жения ,к о итос апр едме тнапр оце ду р апог ла ваше стао т
Законаз аопа зв аненао к ол на тас редаи/ илипочл .31 о тЗ ак оназ абио л огично тор азно обр аз ие ,за
съо тветс твие т оимспла наз аупр авлениенар ечнияба с ейни/ ил испл а наз ау пр ав лениенар ис ка
отна во дне ния ,с ъсс ъдър жа ние ,о пре деле но в на редбит епо чл .135, а л.1, т .1 а ,2 и 13;
станов ища т ас епу б лик ув атнаинт ер нетс тр аницит енаба се йно вит едир екции.
(2) ( Но в а- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .)Дир е кто рътнаба с ейно ва
дире кцияилио пра вомо ще ноо тне годл ъжнос т нол ицеу ча ств аво бл аст нит е,о бщинс кит еил и
районнит ес ъв ети по у с тройс тво на т ер ит ор ия та,к ато пр едс тав я пис ме но с танов ище на
басейноватадир е кциявс л учаите,вкоитос еразглежда т
:
1.инв е с
т иционнипрое к т
изаиз г
ражда не ,рек
онс тр
ук цияир ехабил итацияна :
а) в одос набдителни и к а
нализ а
цио нни с истеми и с ъоръже ния ,в ключит е
лно
пречиствателнис танцииз апит ейниил изао т
па дъчнив оди;
б)хидрое нергийни и хидро т
ехниче с
к ис истеми и с ъоръжения ,з ак оитос аиз дадени
разрешителнипоре данат озиза к
он,включит елноиз аза щитао твреднотов ъздействиенав одите;
2. (изм.- ДВ,бр .82 о т2012 г.,вс илао т26.11.2012 г .
)у стр ойствени пл а
нов еза
територии,вк лючв ащипр ис та
нища ,плажовеипя съчнидюниис вързанатаст я хакватория.
(3) (
Но в
а- ДВ,бр. 58 от2015 г.
)Дир ек торътнаба се йно ва
тадир е кцияз ау правле
ниена
водите в Че рно мор ския р айон планира,р азработва,а ктуал изираи о тчита из пълнението на
Морс катас тратегияинапро грамат
ао тме рк из апос тиганенадо брос ъстояниенамо рскат
а
околнасредас ъгласнона ре дбатапочл. 135,ал.1,т.19.

Чл.15 5а .( Но в- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .


)(1) Минис тър ътна
здравеопа зва не т о:
1. (Вс ил ао т12.08.2007 г .,доп.- ДВ,бр .61 от2010 г .)р азре ша вапо л званетонав одиз а
питейно- бит о вице ливс лу ча ит е,к ог а
тонео тго варя тназ ако но устано ве нитеиз исквания ,пор ед,
определе нвна р е дба тапочл.1 35 ,а л. 1,т .3;
2. (доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)о до бр яв ама те
р иа ли,р еагент иибио циди,к оитов л изатв
контактсв одит е ,пре дна значе низ апит ейно -бит овице ли,пор ед,о пр еде ленвна редбатапочл .
135,ал.1,т .3;
3. рък о в одимо нит ор инг анак аче ство тонав одит е,из по лзваниз апит ейно -битовице ли,на
водитез ак ъпа неинамине ра лнит ев оди,из по л званиз ал ече ние ,пр о фил актик а,пит ейно -
бит ови
цели,бут илир а не ,х игие ннице ли, спо ртио тдих , ио бобща вар езултат итенана цио налнонив о ;
4. (доп.- ДВ,бр. 58 о т2015 г .
)из да ваил ио прав омо ща вао пр еде леноо тне г
одлъжнос тно
лицедаиз да в ас ер т ифик а тииба л не олог ичнио це нкиз амине ра лнив о ди;
5.с ъг ла с у вас а нит ар но- охр анит елнит ез о нипочл .1 51, ал.2 ,т. 2, буква" у";
6. (из м.- ДВ,бр. 66 о т2013 г .
,вс ил ао т26.07.2013 г .,из м. - ДВ,бр .98 о т2014 г .,вс ил а
от 28.11.2014 г .)с ъвме ст но с минис тър а на р егиона лно тор азвит ие и б лагоу ст
р ойств от ои
минис търанаок олна тас ре даив одит ер азра бо тв аНа цио на ле нпл а нз аде йст виез апо добр я ване
качество тонав о дит ез апит ейно -бит о вице ли.
(2) (Из м. - ДВ,бр .98 о т2010 г .,вс ил ао т01.01.2011 г .)По лзв анетонав одитепоа л .1, т.
1 можедас ер а з ре ша ваио то пра в омо ще нио тминис тър аназ др а веопа зване т
одир екто рина
региона лниз др а вниинс пе кции.
(3) (Из м.- ДВ,бр .98 о т2010 г .,вс ил ао т01.01.2011 г .)Минис тър ътназ дравеопа зва нет о
чрезре гиона лнит ез дра вниинс пе кции:
1. инфор мирапо тре бит елит евс лу ча ит енау ста но вени о ткл онениявк ачеств ото на
водитепоа л.1 ,т .3 ,к ог а
т оо т кло не ния тамо га тдас ъзда датр ис кзаз др ав ет
о ;
2.пров е ждамонит о рингик онт ролнак а чест вотонав одит епоа л .1 ,т
. 3;
3. съз да ваипо ддър жаба зада нниио бо бща вар езу лта титео тиз вър ше ниямо нито ринги
контрол;
4. с ъг ла сув ас а
нит а рно -ох ранит елнит ез они о ко лос ъоръже ния таз а пит ейно -бит ов о
водосна бдя ване , сиз ключе ниенас лу ча итепоа л .1 ,т.5;
5. к о нт р о лира с па зв анет о на с а нит а рно -
хиг ие ннит е из ис к вания в г раницит е на
санитарно- о хр а нит е лнит ез они;
6.пре дос т а вянаба се йно в ит едир екцииз аупр ав лениенав одит е:
а)пе рио дичноинфор ма цияз аиз вър ше ниямо нит ор ингик онт ролнапо в
ър хнос тнит е
води,пре дна з на че низ апит ейно- бит овов одос на бдя ване, инав одит ез ак ъпа не;
б)в7-дневенсрокинфо р
ма ция,вслучаите,ког
атосеу станов
иотклонениевк а
чес
твот
о
навода
та,използ
ваназапитейно-
бит ов
ице ли,ког
а т
оимаос нованиедасепредполага
,четовас
е
дължинаизмененосъс
т оя
ниенав однототя
ло ,о
тк оетосеиз
в ър
шв аводов
земането.

Чл.156. (1) Ба сейновиятс ъвет е държа вно-обще стве


на к онсултативна к омисия за
подпомаганеде йнос т
танаба сейноватадирекция.
(2) (Из м.- ДВ,бр.65 о т2006 г.,вс илао т11.08.2006 г.)Ба с
ейно виятс ъветв ключва
предста
в ителинадър жавнатаа дминистрация,териториална т
аа дминис тра
ция ,водо ползва
телите
июридиче скит ел ицасне стопанскаце лво бхватанаба сейна,к а
ктоипр едставител инана учни
организ
а ции, има щио тноше ниекъмв однитепр об
л е
ми.
(3) Де йнос тт
а,с т
ру кт
ур а
та,организациятанар або таичис л е
ниятс ъс т
авнаба сейновия
съветсеопре де лятсу стройственправилник ,
издадено тминис търанао колнат асредаив о
дите.
(4)Зас воятадейнос тчленоветенаба се
йно в
ияс ъветнепо лу чава
тв ъзнагражде ние.

Раз
делI
II.
Це
лиз
аопаз
ваненао
колна
тас
реда(
Нов-ДВ,бр.65о
т2006г
.,вс
илао
т11.
08.
2006г
.)

Чл.1 56 а.(Нов- ДВ,бр .65 о т2006 г .,вс ил аот11.08.2006 г .)(1) Це литепочл .14 9а, ал.1,
т.1 заопа званенаок о лна тас редапоо тно ше ниенак ол иче ствотоик аче ствотонав о дит ес е
определя тпри:
1.пов ър хнос тнит ев одиз а:
а)пре до твра тя ванев лоша ване тонас ъс тояниетонав сичк ипо вър хнос тнив однит е ла;
б)опа зв ане ,по добря ва не и в ъз ста новяване на в сичк и по вър хностни в о дни т елаз а
постиганедобр ос ъс тоя ниенав одите;
в)опа зв ане и по добря ване к аче ст вото на в о
дит ев ъв в сичк и из к ус
тве ни и с илно
модифицира ни в одни т е ла и пос тига не на до бър е кол огиче н по те нциа л и до бр ох имично
състояниенапо върх нос т нит ев оди;
г)пре до тв ратя ва не ,прог ресив нона ма ляванеипр ек ратяв а
нена ве днъж ил инае тапина
замърся ване тоо те мис ии,з а уствания и из пу скания на пр иор итетни и пр иорит етно о пасни
веще с
т ва;
2.по дз емнит ев о диз а
:
а)не допу с канеил и ог ранича в а нео твежда нето наз амър сит ели впо дземнит ев о ди и
предотвра тяв анев ло ша в ане тонас ъс тоя ние тонав сичк ипо дз емнив однит ел а;
б)опа з ване ,по до бр яванеив ъзс т а
но в яваненав сичк ипо дземнив о днит е
л а,ос иг уряване
наба лансме ждув одо вз ема не тоипо дх р анв анетонапо дзе мнит ев одиипос тиганедо бр отоим
състояние ;
в)( изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)иде нтифицир анеина с очванево бр атнапос ок анав с
як а
значимаиус то йчив ат енде нцияз апо в иша ваненак о нце нт рация танав с екиз амър с
ит е лсце л
непрекъс на тона ма ля ванез а мър сяване тонапо дземнит ево ди;
3. (но ва- ДВ,бр. 58 о т2015 г .)з онит ез аз ащит анав одит епочл .119 азапос т иганена
целитеназ ак оно да тел ст вот о,пос илат анак ое т
оео предел енаил ио бяве наз онат а.
(2) Ме рк итеис ро кове тез апос т ига не тонаце л итез ао пазваненао колна тас редапоа л.1
сеопре деля тспл ано в етез аупра влениенар ечнит еба сейни.
(3) Вс лу ча ите ,к ог атоз ае днов о днот ялос апос тав енипо вечео те днао тце лит епоа л.1,
сеприе мана й- стро г ата.
Чл.1 56 б.( Но в- ДВ,бр .65 от2006 г .
,вс ил ао т11.08.2006 г .
)(1) Пов ърхност нов одно
тяломо жедаб ъдео пре деле нок а
т оизкуственоил ис илномо дифицир ано,когат
о :
1. (доп.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)пр оменит евх идромо р фоложк итех арактерис тикина
воднотот яло,к о итобих абил ине обхо
димиз апос тигане тонадо брое кологичнос ъстоя ниемо г
ат
даима тз начимио тр ица т
е лнив ъздействияв ърху :
а)ок олна тас ре да;
б)к ора бо пла ва нето, прис танищнит ес ъо ръже нияиме стат азао т
дихис по рт
;
в)де йнос т
ит е ,з аиз вършв анетонак о итоене обходимоз авиряванез апит ейно -битово
водоснаб дя ване, напо я ванеилиз апр оизводс т
вонае лектроене ргия ;
г)ре г у
лир ане тонав одите ,за
щит атао тна водне ния ,отводня ванетоназе ми;
д)др угиде йнос ти,с ъщот олковав а
жниз ау с тойчиво т
ор а звитие;
2. ( доп.- ДВ,бр.58 о т 2015 г .)по л з
ит ео т изкус твените ил ис илно из ме нените
характерис тик инав о дно тот ялонемо гатдаб ъда тпос тигнат исдр у г
ис редс тв
а ,зна чително
по-добрик а тое к олог ичнав ъзмо жност,по радит ехниче скане ос ъще ствимостил иик оно мическа
необоснов а нос т.
(2) (До п.- ДВ,бр.61 о т2010 г .
)Опр еделя нетонат елатапоа л.1, кактоипр ичинит еи
основания т аз аопре де ляненав сяководнот я
л о,ит яхнатаа ктуал изацияс еизвър шватнав секи6
годиниспла нов етез ау пра вл ениенаре чнит еба сейни.

Чл.1 5 6в.( Но в- ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс илао т11.08.2006 г .


)Ср оковепочл .1 56а,а л.2
могатдаб ъда ту дължа ва
ниса к т
уал из ация танапл анове т
ез ау пр авлениенар е
чнит еба с ейниз а
етапно топос тиг аненаце литез ао па з ваненао колнатас редавс луча ите,к о
гатоепр ек ратено
влоша в ане тонас ъс тояниет оназ асегна тотов о днот ялоис ана лицес леднит еусловия :
1. к о мпе т ентния т ор га ну с та нови,че е не възможно да с е пос тигне по добр яване
състоя ние тонав однит етел аво преде ле нияс ро кпочл .1 56а,ал. 2,когато :
а )не об ходимит епо добре ниямо г
атдаб ъда тосъще ственис амонае тапиз апо -дъл ъгс рок
попричинио тт ех ниче с
ких а
ра ктер;
б)по добря в анетонас ъстояние тонав о днитет е лаво пр еделенияс р океик оно миче ски
необос нов ано ;
в )е сте ств енит еус ловиянепо звол я
в атпо добря в
аненас ъс т
о яниетонав однотот ялов
опреде ле нияс р ок;
2.впл аназ аупр авлениенар е чнияба с ейнс апос очени:
а )у дължа ване тонас рок аис аобос но ванипр ичинит ез ат ова;
б)пр едв иде нит еме ркиз апое т апнопр ив ежда ненав однит етел авпл анир анотос ъс тояние
всрок апот .3 , график азат яхно топрил агане, как тоипр ичинит ез ав сякоз начителноз аба вяне;
3. у дъл жа в анетоез ас рокнепо -дъл ъго тдв епос ле дващиа ктуализациинапл аназ а
управ лениенаре чнияба сейн,ос вен вс л учаит е,к огатое сте ственит еу словиянепо зволяват
постиг ане тонаце лит евт озис р ок;
4. ( из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)впл а наз ау пр а
влениенар е чнияба сейнил ине говата
актуализ а цияс ав к люче ни:
а )с пис ъкнаме рките,к оитос апр едв иде ник атоне обх одимиз апос тепенно топос тигане
наиз ис ква но тос ъс тоя ниенав о дно тот я ловр амк ит енау дълже нияс рок;
б)обос нов к анапр ичинит ез аз абавя не тонаиз пълнение тонат езиме ркиио чак ваните
сроков ез аиз пълне ние тоим;
в )пре гледнапр илага нетонат езиме ркивр амкитенапр е
дх однияпл анис пис ъкна
всичк идопълнит е лниме рки,к оит отря бвадас еиз пълнятвпе рио данат екущияпл а н.
Чл.15 6г.(Но в- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,вс илао т11.08.2006 г .)Це литез аопа зва
нена
околнатас редамо гатдаб ъда тпо-ма лкос трогиз ак онкре тнив однит е ла ,ко гат
опр иа нализаи
прегледапочл.1 56 з,т.1 и2 еу ста но вено,чет ес аза се
г натиз начит ел ноо тчо вешк а
т адейнос т
илиз акоит ое ст
е ственитеу словияс ат акива,чепос т
иг анет онаце лит ез ао пазваненао ко
л ната
средапочл.1 56а,а л.1 ене възможноил иик ономиче скине обосно ваноик огатос аиз пълне ни
следнитеус ло вия:
1. еко логичнит еис оциално -ико номиче ск
ит ену жди,ос игур ява нио тт акаваде йност,не
могатдаб ъда тос ъще ст
в еничре зт ак ивас редства,гарантир ащиз начит ел нопо -доброо пазванена
околнатас редапр ис равнимир азходи;
2. на лицес ав ъзде йствия,к о итонес амо г
л идаб ъдатиз бе гна типо р а
дих а
ра кте
р ана
човешк а
таде йнос тилиназ амърс яване тоис апос тигнати:
а)в ъзмо жнона й-доброе коло гичноих имиче скосъс тояниез апо в ър хностнив оди;
б)в ъз можнона й-ма л кипро ме нивдо бротосъст ояниенапо дз емнит ев оди;
3. нена с тъпвапо -нататъшнов лоша ваневс ъсто яниетонав о дит евз ас
е г
натот ов одно
тяло;
4. причинит ез аопр еделянет онапо -малкос трогице лиз ао паз ва ненао колнатас редас а
посоченивпл аназ аупр авле ниенар ечнияба сейнит е
з ице лис апо дл ага нинапр егле
днав секи6
години.

Чл.15 6д.( Нов- ДВ,бр .65 от2006 г.,вс ил ао т11.08.2006 г .


,изм. - ДВ,бр .61 о т2010 г.)
Време нно тов лоша в
аненас ъс тояние т
онав однит ет ел анес ес мятаз ана р ушениенат озиз акон,
кога
т оевре зулта тоте стеств е
нипричиниил ине пр едв идими,ил ииз ключит елнио бст оятелства,
включит елно с илни на водне ния и пр одължит ел ни з асушавания , илис авр езу лтат на
обстоятелс тва,пр едиз вик а
нио тинциде нти,к оитонес амо глидаб ъда тпр едвидени,вс лучаите,
кога
т о:
1.( из
м. -ДВ, бр .61о т2 010г .
)сапр едпр ие тив сичкипра к
т иче скиме ркиза:
а)пре до твратява ненаб ъде щов лошав анес ъс то яниетонав одно тотя ло;
б)не въз препят стване пос тигането на це лит е на т озиз аконз а другив о дни т ела,
незасегнат ипр якоо тт езиобс тоя т
е лс
тва;
2. впла наз аупр а
вл ениенар е
чнияба сейнс апос о
ченио бс тоятелс тв
ата,ко итомо гатда
бъдатопре деленик атоне пре двидимиил ииз ключит елни;
3. ме р китез а из пъл нение пр ив ъз ник ва не на не предв идими ил и из ключит елни
обстоятелс твас ав ключе нивпр ограматапор а
з делV иня мадав ъз препятс тватвъзст а
нов я
в а
нет о
насъс тояние тонав одно тот ялос ледотпадане т
онат е зио бстоят
е лства;
4. (доп.- ДВ,бр.58 о т2015 г.)пос ледс тв иятао тт езио бстоятелствас ера зглежда т
ежегодно,авс лучаит епочл .15 6в,т.1 сепр едпр иема тв сичкипр актическ име ркиз ав ъзмо жно
най-бързо тов ъзс т
анов яв а
не с ъс то
яние т
о на в одно т от я
ло до с ъстояние то му пр еди т е
зи
обстоятелс тва;
5. всле дв а
ща таа к
ту ализ ациянапл аназ ау пр а в
л ениенар ечнияба сейнев кл юче нк ра
тък
преглед на пос ледств ия т
ао тт ез
ио бстоятел ств а,на пр едприе тите и пл анира ни ме ркив
съответств иест .1и4.

Чл.156е.(Нов- ДВ,бр.65 от2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г.
)(1) (
Изм.- ДВ,бр .58 от
2015г.)Неена лиценарушениенатозизаконвслу чаит
е ,к
огато :
1. неепос тиг
нато добро ек
ологично състояниенапо върхностнитеводи ил и добър
екологиченпотенциа
лнас илномо дифициранитев о
днит елаил инеепр едот
вра
те новл ошаване
нас ъс
т о
яниетоимвре з
ултатнановоизменениенафиз ичнит ех аракт
еристикинапо върхностното
воднот я ло;
2. неепос тиг на топр едпа зва нео тв ло ша ваненас ъс тоя ние тонапо вър хнос т нов однот яло
- ото тлично до до бр о,в ре з улт а то т но ви де йнос тиз ау стойчив о чо вешк ор азвит ие с ъс
социа лно- ик оно миче ск ие фе кт;
3. не е пос т иг на то до бр ос ъс тояние на по дземнит ев оди ил и не е пр едо тв ра
т ено
влоша ва ненас ъс то яние т оимвре зул та тнаиз ме нениенанив от оим.
(2)Вс луча ит епоа л. 1с еиз ис кв а
:
1. дас апре дпр иет ив с ичк и пр а ктиче ски ме ркиз ана ма ля ваненане бла гопр иятно то
възде йс т виев ърх ус ъс то яние тонав о дно тот ял о;
2. причинит ез аус танов енит еиз ме не нияил ио ткл оне ниядас аиз р ичнопос о чени и
обясне нивпла наз ау пра в лениенар ечнияба с ейнице литедас апр еразгл ежда нинав сек и6
години;
3. пр ичинит ез ат езииз ме ненияил ио т кл оне ниядас авинт ере снао бще ство тоил и
ползит ео тт я хз ачов ешк отоз дра в еиб езопа снос тил из ау ст ойчив отор азв ит иедапре в иша ват
ползит ез аок олна т ас р е даиз аобще с тво тоо тпос тиг ане тонаце лит епочл .15 6а, ал. 1;
4. по лзит е ,пос тиг анист ез ииз ме ненияил ио т клоне ниявс ъст ояние тонав одно тот ял о,
пора дит ехниче с кипричиниил ипре коме р нир а зхо диданемо г атдаб ъда тпос тиг нат исдр уги
средс тв а,пре дприе ма не тонак оит оепо -бл аго прия т ноз ао колна т аср еда .
(3) ( Нов а- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Впр ог рамит ео тме р кипочл .1 56н,а л .2, т.1, б уква" а"
сепла нира тме р ки,с в ърз анисо це нк анав ъзде йс тв ие тов ър хуо колна т ас реда ,з аде йнос ти,к о ито
могатдадов еда тдоне пос тиг аненадобр ос ъс то яниеил ипо те нциа лнас ъотв етнов однот ялоил и
дов лоша в аненас ъс то я ние тому, св ърз а нис ъс :
1.нов оиз ме не ниенафиз ичнит ех ар ак т
е рис т ик инапо вър хнос т нив о днит е ла;
2.че р пе ненапов ърх нос тнив оди, к ога т
о :
а)с у ма тао т прое кт но тов одно к о личе с тв оив ече р азр еше нитез а че рпе не в одни
количе ст вана дв иша ва т60 нас т оо тпос то яннит ер е сурсинапр я снав ода ,пр и9 5-пр оцент на
обезпе че нос тз аба се йнанас ъо тв етна тар ек а;
б)пр иче рпе не тонапр оек т но тов однок ол иче ствоир а з
ре ше нит ев ечедр у гиче рпения
имаопа с нос тданес ег ара нтираминима лнодо пу ст имия то тто квр е кат авпе р ио данама лово дие
наре к ат а;
3. че р пе ненапо дз емнив о дичр езс ъще с тву ва щиил ичр езно вив одо взе мнис ъор ъже ния ,
когато:
а)ра з ре ше но т оче рпе нео тв одно тот я лона дв иша ва60 нас т оо тр азпо л агаемит ер есу рси
отпо дз е мнив одиз апре дх одна т аг о дина ;
б)монит ор инг ът на нив а т а по к азва по нижа ване на в однит е нив а в пу нк тов е
тез а
монит оринг .
(4) ( Нов а- ДВ,бр .58 о т2015 г .)Впр ог рамит ео тме р кипочл .1 56н,а л .2, т.1, б уква" а"
сепла нира тме рк и, с върз а нисо це нк анав ъзде йс тв ие тов ър хуо колна т ас реда ,из а:
1. в с ичк инов иде йнос тив ъвв о
днит е ла ,вк оитос ъс т ояние т оепо - нис коо тдо бр ои
съотв ет на т аде йнос тена тис кът ,к о йт одо пр ина с яз ат ова,в кл ючит е лноиз гражда неная зовир ии
водное ле к триче с кице нт ра ли,че рпе ненапо в ърх нос тниипо дз емнив оди;
2. в одни т е ла ,з ак оит о в пр едх одния пл анз ау пр авле ние на р е чнит е ба се йни с а
прило же нииз ключе нияпоа л. 1.
(5) ( Но ва- ДВ,бр .58 о т2015 г .)В с лу ча ит епоа л .3 и4, к огат оинв естицио нно то
предло же ниепопа даво бхва танаприл о же ние№ 2 к ъмЗ а коназ ао па зва ненао ко лна тас ре да,пр и
преце ня в а ненане о б хо димос т тао тиз вър шв а ненао це нканав ъз дейс твие т
ов ър хуо кол нат аср еда
сев зема тпре дв ид:
1.из пълне ние тонаиз ис к ва ния т апоа л.2 ;
2.а лт ерна т ив нит ере ше нияпоа л.7з ас ъо тве тно тоинв е стицио ннопр едл оже ние .
(6) (Но ва- ДВ,бр. 58 от2015 г .)Оце нкатанак умул ативнотов ъзде йствиенав сичк ив е
че
разреше ниде йнос тивг раницит енав однот от ялос ео тчит авс лучаит епоа л.3 и4 - з ав ся
ко
инвест иционнопре дло же ние .
(7) ( Нов а- ДВ,бр.58 о т2015 г .
)З ав ся коинв ес т
ицио ннопр едложе ние,по пада щов
обхватанаа л. 3 и4, с ев к лючв ао ценказ аиз пъл не ние тонаиз ис кваният апоа л.2, включит ел ноза
всякоа лт ернат ив норе ше ние ,кат ос е:
1. ра зглежда тпре дло женит еме рк изана ма ляваненане благопр ият нотов ъздейс т виев ърху
състояние т онав о дно тот я лоидр у ги,свърз анисне гок омпо нентинао кол натаср еда;
2. оце ня ва по лза т
аз ао бще ството ил из а чо вешко тоз дравеи б езопа снос т ,ил из а
устойчив о тор а звит иеис ес равня в атспо лз
ит ез ао к олнатас редаиз аобще ствотоо тпос тигането
надоброс ъсто яниенав одит е;
3. оце няв атдр уг итев ъз мо жнив ариантиз апос т
иг а
ненапо л зит еотинв е стицио нното
предло же ние ,к оит ос ат е хниче ск иос ъще ствимиинеиз искватпр екоме рнир а
з ходиик о итоня ма
дадов едатдо из ме не нияил ио т к
ло нениявс ъст ояние т
о нав одно тот яло,и с ео бос нов ава
т
причинит е,пор адик оит оеиз бра наа лт е
р натив а,во дещадот а
к иваиз мене нияио ткло не ния .
(8) (Но ва- ДВ,бр.58 о т2015 г .
)Ко г ат
оде йнос т
ипоа л .3 и4 непо па датво бхват ана
приложе ние№ 1 ипр ило же ние№ 2 к ъмЗ а
к оназ ао пазваненао колнат ас реда,о ценк ит епоа л.7
сеизвършв атвр а мк итенае к олог ичнат ао ценк анапл а
но ветезау пра влениенар ечнит еба с
ейни.
(9) (Но ва- ДВ,бр. 58 о т2015 г .
)Спе цифичнит ек ритерииз аиз вър шва ненао це нкит епо
ал.6 - 8 с еопре де ля тсме т одик аз апр ил аганенаиз к
л ючения тапочл .1 5 6б- 15 6е,о до бренао т
минис търанао кол натас ре даив о дит е
.
(10) ( Нов а- ДВ,бр .58 о т2015 г .
)Оце нк итепоа л.6 - 8 сев ключв атвпл а нове теза
управле ниенаре чнит еба сейник а тообос нов канапр иложе нитеиз ключе нияпоа л.1.

Чл.15 6ж.( Но в- ДВ,бр. 65 о т2006 г .


,вс илаот11.08.2006 г.
,изм.- ДВ,бр.61 от2010 г.
)
(1)Приприла ганет
онара зпоредбит еначл .1 56б-1 56е:
1. нес едопус капос тояннопл анира ненаиз кл
юче нияик омпромисипр ипостиг анетона
добросъс тояниенадр угиводнит е
лавр амк итенар айоназабасейно воуправление;
2. сеос иг
ур явас ъответствиесиз ис кваниятапопр илаганетонадр угитена ционални
актов
еиа ктоветенаЕв ропейскияс ъюзво бл асттанао колнатаср е
да .
(2)Ра зпоредбит еначл. 156б-1 56ес епр илагат:
1. самоз ао тделнив однит е ла,опре деленивпл аназау правлениенар ечнияба сейн,при
условиеченес епре пятствапос тигане тонаце литенат оз
из аконзадр угиводнит ел
а;
2. така,чедас егарантирас па зва
нет онана ционалнитеа к
то в
еиа ктоветенаЕв ропейския
съюзвоб ла сттанао пазванетонав о дите.

Раз
делIV.
Характ
ериз
ираненарайоназ
абас
ейновоуправлениенаво
дит
е(Но
в-ДВ,бр.6
5от2006г
.,в
с
илао т11.
08.
2006г.
)

Чл.15 6з.(Нов- ДВ,бр.65 от2006 г.


,вс илаот11.08.2006 г.
)З авсе
кирайонзабасейнов
о
управлениенав о
дитеилиз ачасттаотме жду на
ро де
нр айонс еиз вършват
:
1.а на
лизнане говитехарактеристики,
2. прегледнавъздействиетоотчо вешкаде йноствър хус ъст
о я
ниетонаповърхнос
тнитеи
подземнит еводи,и
3. (изм.- ДВ,бр.47 о т2009 г .
,вс илао т23.06.2009 г .
)икономиче
с к
иа нализна
водоползванетопочл. 192,ал.2,т
. 1.
Чл.15 6и.( Нов- ДВ,бр.65 о т2006 г .
,всил аот11.08.2006 г.
)(1) (
Доп.- ДВ,бр.61 о
т
2010 г
.)Ана лизътпочл.1 56з
,т .1с еизвършв априу словияипор ед,опреде
ленивна ре
дбатапо
чл.135,ал.1,т.2ина ре дбат
апочл .135,ал.1,т.9.
(2)Прииз вършв аненаа нализапоа л.1с еопредел я
т:
1.повър хностнит еипо дземнитев однитела;
2.силномо дифицир анитеииз к
ус т
в е
нитепо върхностниводнит ела;
3.типов етепов ърхностнив однит елазавсякакате г
ория:
а)реки;
б)езера;
в)прехо днив оди;
г)крайбр ежнив оди;
4. (нова - ДВ, бр. 58 о т 2015 г .
) пр ег
ра днитес ъоръжения,к оито нарушава
т
непрекъснатосттанаре ките.

Чл.156к.(
Нов- ДВ,бр.65 о
т2006 г.
,всилаот11.08.2006 г
.)Прег
ледътнавъз
дейс
твиет
о
почл.156з
,т.2 вк
лючваопр е
деляненаводнитетела
,зак оит осъще с
твув
ар искданепос
тигна
т
пос
тавенит
еце лиз
аопазваненаоколна
тас ре
да.

Чл.156л.(Нов- ДВ,бр.65 о
т2006 г.
,всилаот11.08.2006 г
.)Инфор
ма ция
тапочл.156
з
-
156ксепрера
з г
леждаи пр и необходимос
тс еакту
ализиранав се
ки6 години сле
дпърват
а
а
ктуа
лиз
ация
.

Разде
лV.
Прог
рамио
тме
ркиз
аопаз
ванеивъзс
та но
вяваненаводит
е(Но
в-ДВ,бр.6
5от2006г
.,в
силаот1 1.
08.
200
6г.)

Чл.1 56м.(Нов- ДВ,бр .65 о т2006 г.


,вс илао т11.08.2006 г.
)(1) З
авсекир а
йонз а
ба с ейнов о упр а
влениеи з ав сякача сто тме ждународенр айонз абасейновоуправ
лениес е
ра з работ вапро г
рамао тмерки,к а
т осев з
ематпредвиданализитепор азде
лIV ицелитепоразде
л
III.
(2) Минис търът на ок олна
тас реда и в
о дит
е мо же да о пре
дели мерки,коитос а
прило жими в ъв всичкир айони з а басейновоупр ав
л е
ние на в одите и/
илиза частитео т
ме ждуна роднитерайонизаба сейновоу правле
ние.

Чл.15 6
н.( Но в- ДВ,бр.65 о т2006 г.,всилао т11.08.2006 г.
)(1) (
Из м.- ДВ,бр .61 о т
2010г.)Вс якапро гра
мав ключваоснов ни,апр инеобхо
димос тидо пълващиме рки.
(2) Ос новните ме рки осиг уряват изпълнението на минима лните з адължит елни
изискванияив ключват:
1. (изм.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)мерките,необходимиз апр илага
не тонат оз изако н,
подза
конов итеа ктовепоне говотоприл аганеидр уг
ино рматив ниа кто
в ево бласт
т анао колнат а
среда
,има щио тноше ниек ъмв о
дите,вк лючителномерките,изис кваниза:
а )прила г
аненак омбиниранияпо дходзаточковиидифу з
нииз точници,напр оцедурит е
заоценк анав ъздействиетов ърх
уок олнатас ре
даиз аинтегриранк онтролназ амърсяването;
б)опа званенав о дит е ,пр е дна зна че низ апит ейно -бит ов ице ли, инав о дит езак ъпа не;
в)опа званенапт ицит еиме стоо бит ания т а;
г)опа званенав о дит ео тз а мър сява неснит р ати,спр о ду ктиз ар а стит ел наз ащит аипр и
големипро мишле ниа варии;
д)пре чис т ваненао т па дъчнит ев одио тна с еле нит еме ст аит ретир а неио полз отв оря ване
наут айк ит ео то тпа дъчнив о ди;
2. ме рк ит е,к оит оос иг ур я ватпр ил ага ненапр инципаз апо -пъл нов ъз стано вя ванена
разходит ез ав о дниус лу ги,в кл ючит елноиз ар ес ур саио па зв аненао к олна тас р еда ;
3. ме р кит ез апо дпо ма г аненае фе к тив но тои у сто йчив ото из по л зв аненав о дит ез а
постиг аненаце лит ез ао па зва ненао ко лна тас р едапор азде лI II;
4. ме рк ит ез а опа зв ане на в о дит ез а пит ейно -бит о вов о дос на бдя ва не,в к лючит е лно
мерк ит ез ао па зв аненак аче с тво то им,со гл ед на ма л яваненас тепе нт анапр ечис т ванез а
получа ва ненав одиспит е йник аче с тва ;
5. ре гу лира не на в одо в зема ния та на пр е сни по вър х нос тни и на по дз емни в оди,
завиря ваненапре с нипо в ърх нос т нив оди, кое тов кл ючв а
:
а)из да ваненар аз решит елниз ав одо взема не;
б)в пис ва ненар а зре шит елнит епоб ук ва" а"вр егис т рит епочл .1 82и1 8 3;
в)пе рио диче нпр егл едиа к туа лиз ациянар егул ир ане то;
6. (до п.- ДВ,бр .61 о т2010 г .
)р егул ир аненаиз к уст вено топо дх р а нв аненапо дз емнит е
водиз ав ъз с тано в яв анеил иув елича ванер е сур сит енапо дз емнит ев однит ел а ,к ое тов ключв а:
а)( до п.- ДВ,бр.61 о т2010 г .)из да ва ненар азре шит елноз аиз ку ст в енопо дх ранв анена
подзе мнит ев оди,к атоиз точникнаиз по лзв анат аз аиз кус твенопо дх ранв а нев одамо жедаб ъде
всякопов ърхнос тноил ипо дз е мнов о днот яло ,к аче ст вот онав о дат ао тк о ит онек омпр о ме тира
постиг ане т онаопр едел енит еце лиз ао па званенао к олна тас р еданапо дз е мно тов однот я ло,
чииторе с урс ис ев ъз с танов ява тилиув е лича ва тчр езпо дхр анв ане то ;
б)( из м.-ДВ,бр. 61о т20 10г .
)пе рио диче нпр е гледиа кту ализ ациянар а зрешит елно т о;
7. ре гу лир а ненае мис иит ечр езо пр еде л яненаз а бр аниз ав ъвежда неназ амърс ит ел ио т
точков и из то чници на з а мърс яв ане ил и из ис кв ания з а из да ва не на р азр е шит елни и т ех ния
перио диче нпр е г
ле диа кт у ализ а ция ;
8. опр еде ля не на з а бр ани з ав ъв ежда не на з а мър сит е лио т дифу зни из т очници на
замърс яв анеиме р к из апр е до тв ра тява неил ир е гулир а
неназ амър сява не то ,в ключит ел ночр ез
въвежда ненаиз ис кв анияз ас лу ча ит е,к огат от ак ив анес ар е гламе нт ир а ни вна цио на л ното
законо дат елс тв о,к ак тоит ехнияпе рио диче нпр егл едиа кту ализ ация ;
9. (доп.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)ме рк из апр едо твр атяв анеина ма ля ва ненав сичк идр уги
значит елнине бл агопр ия тнив ъз де йс твияв ърх ус ъст ояние тонав о дит е,у с тано в енипр ипр е гледа
почл.156з ,т .2 сце лос иг ур я ваненас ъв ме ст имос тме ждух идр о мо рфо ло жк итеу сло вияв ъв
воднит ет ела и пос тиг ане то на из ис ква нот ое коло гично с ъс тояние ил и до брия е кол огиче н
потенциа лз ав однит ет е ла ,о пре де леник ат оиз к у стве ниил ис ил номо дифицир ани,в к лючит е лно
издава нет оипре ра згл ежда не то,априне об ходимос т- с лу же бно тоиз ме не ниеил ипр екр а
т яв анена
разрешит е лнит епочл .44 з ав о дов зе ма нео тпо вър х нос тнив о
диир аз решит е л нит ез апо л зва нена
воденоб ек тпочл .46 ,ал. 1;
10. ме рк из апр ек рат яв анез амър с яване т онапо вър хнос т нив одиспр ио р итетнив е ще ства
из апос те пе ннона ма ляв аненаз амър сяв ане тосдр уг ив е ще ст ва,к о итомо г атдав ъзпр е пя тстват
постиг ане т онаце л ит ез ао па зва ненао ко лна тас редаз апо вър хнос тнит ев о днит е ла,опре де л енив
чл.156а ;
11. ( изм. - ДВ,бр. 61 о т2010 г .
)др угиме р киз апр е дот вр атяв аненаз на чит елниз агубина
замърс ит елио тт е хниче ск иинс т ал ациииз апр е до твр атяв анеи/ ил ина ма ля ва нев ъзде йст вие тона
аварийниз а мърс яв аниявре зу лт ато тна водне ния , коит ов к лючв ат:
а)с ис т емиз ао тк рив а неилипр еду пр ежде ниез ат акив ас ъбит ия ;
б)в сичк ипо дх одя щиме рк из ана мал ява ненар исказ аводнитее к
ос ис
т емивс лу чаитена
непредвиде ниа ва рии;
12. (нов а- ДВ,бр .61 о т2010 г .)с пе цифичниме ркиз апос тига ненадо брох имично
състояниенапо дз емнит ев оди и о паз ване то им о тз а
мър сяванеи в ло ша в
а не,о преде ле
ни с
наредбатапочл. 13 5,ал.1 ,т . 2.
(3) (Из м.- ДВ,бр .61 о т2010 г .)До пъл ва щитеме ркис апредназначе ниис епр ил агаткъм
основнитеме рк из апос т иганенаце лит епор азде лIIIимо гатдаб ъдат:
1.з ако но да телниме рк и;
2.а дминис тратив ниме рк и;
3.ик оно миче скии/ ил ифина нс овиме рки;
4.с пор аз у менияво б ла стт анао ко лна тас реда;
5.ме рк из ак онт ро лнае мис иите ;
6.к оде кс из адобрапра кт ика ;
7.в ъзс тано вяванеис ъз да ваненав л ажниз они;
8.ме рк из ак онт ро лнав о дов з
е ма не то;
9. ме рк из аупра вле ниенапо тре бл ение то,в к
л ючит елнона сърчаваненаиз по лзванетона
водоспестяв а
щит ехнол огиивз еме дел ие то,пр омишл енос т
таибит а
,вр а йоните,з а
с е
г натиот
засушаване ;
10.ме р киз аефе ктив нос типо вт ор ноиз по лзваненав одитевпр омишл еността ;
11.с тр оит елнипрое к ти;
12.об езс оля ващиинс та ла ции;
13.прое кт из ав ъзс тано в яв а
неил ир еко нс тр
у кция ;
14.из к ус т венопо дхр а нв аненапо дз емнит еводи;
15.обра з ов ателнипр ое кт и;
16.про у чв ателни, ра зво йнииде мо нстр ацио ннипр оекти;
17.др угиме рки.
(4) Пр о гр амит ео тме р кимог атдас ъдър жатос в енме ркитепоа л. 2 и3 идр у гиме ркиза
осигуряване на до пъл нит е лно опа зв ане и в ъзстановяв а
не на в одите,в ключит елно и з а
изпълнение тонаме ждуна ро днис пора зуме ния, пок оит оРе публикаБъл гарияес тра
на .

Чл.15 6о.(Нов- ДВ,бр .65 от2006 г .,вс илао т11.08.2006 г.


)(1) (Из м.- ДВ,бр .61 о т
2010 г.
)Ког атода ннит ео тмо ниторинг аил идр угида ннипо каз
ват,чеце лит ез ао пазванена
околнатас редаз ада денов о днот ялонемо гатдаб ъдатпостигнатичр езпредв иденит еме ркии/ или
впос тавенияс рок ,з ане гос епла нир атдо пъл нителни ме рки,з адас епос тигнатт ези це ли,
включващи:
1.из следва ненапричинит езав ъзмо жно тоне изпълнение ;
2. (изм.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)пр егледипр ине о бходимостиз ме нениенаиз даденит е
разрешит елни;
3.пре гледипр ине об ходимос тиз мене ниенапр ограмитез амонито ринг ;
4. (изм.- ДВ,бр .61 о т2010 г .,изм.- ДВ,бр .58 о т2015 г .)к ъде тоене о б
х одимо
предприе маненадр угиме рк и,включит ел ноу с т
а новяваненапо -
строгист анда ртиз акачес твоо т
определенит евна ре дбитепочл. 135, ал .1, т.2, 9 и17, включит елноиндив иду а
л ние мис ионни
ограниченияпоре данана р едбатапочл .1 35,ал .1,т.13.
(2) Ко гато пр ичинит епо а л.1, т .1 с ар ез
у лта
то тиз ключите лни и не предвидими
обстоятелства,вт .ч.на водне нияипр о дъл жите лниз асушавания ,приу с
ло вия таначл .156дмо г
а т
данес еиз пълня ва
тдопъл нит елниме рк и.
Чл.156п.(
Нов- ДВ,бр.65 от2006 г
.,вс
илао т11.08.2006 г
.)Прилаг
ане
тонапрогра
мите
отмерк
инемо жепр я
к оилине
пряк одаводидоувеличаваненаз а
мър с
яване
тонапов
ърхностнит
е
иморскит
ев о
ди,кактоинаоколнатасреда.

Чл.156р .(
Но в- ДВ,бр.65 о
т2006 г.
,вс илаот11.08.2006 г.
)(1) Прог
рамит
еотмеркис
е
ра
зработватврамкитенапл ановетезауправле
ниенар ечнитеба сейни.
(2) Програмитес епр е
разглеждати а к
оене обходимовз ависимостотпос
тигна
тит
е
ре
зулта
ти,с еа
к туа
лизир а
тнав с
еки6г одини.
(3) Всички нови или преразг
ледани мерки,отразени ва ктуа лиз
ирана
тапрог
рама,с
е
из
пълняватдот ригодинис ле
дут в
ържда в
анетоим.

Раз
делVI .
Плано
вез
ауправле
ниенаре
чнитеба
с е
йни( Предишенраз
делI
II,
заг
л.из
м.-ДВ,бр.65о
т
200
6г.,всилао т11.
08.
2006г
.)

Чл.157. (1) ( Из м.- ДВ,бр. 65 о т2006 г .,вс ил ао т11.08.2006 г .,пре дише нтек с
тначл .
157 - ДВ,бр.61 о т2010 г .)Пла нов ез ау пр авлениенар е чнит еба сейнис ер азработватз ав секи
районз аба сейно в оу пра в лениенав одит еис ъдър жа т:
1. общоопис а ниенах арак терис т
ик ит енар а йо наз аба сейно воу пр авлениес ъг ласно
разделI V,в к лючит елно:
а)з апо вър хнос т нит ево ди:
аа )к а
р тисме ст опо ложе ние тоиг р а
ницит енапо вър х нос тнит ев однит е ла
;
бб)к арт инае кор егионит еинат ипо ве тепо върхнос тнив однит ела;
вв )опре деля ненар ефе рент нит еу сло вияз атипо в етепо вър хнос тнив однит ела;
б)з апо дз е
мнит ев одик а ртисме с тона хожде ниет оиг ра ницит енапо дз емнитев однит ела;
2. к ратъкпре гле дназ на чимит ев идо вена тис ки в ъзде йств иевр е зултато тчо вешк а
дейнос тв ърх ус ъс тояние тонапов ърх нос т нит еводиипо дз емнит ев о
ди, включит елно :
а)оце нк аназ амър сяване тоо тт очк овииз то чници;
б)оце нк аназ амърс яване т оо тдифу знииз точници,в к лючит е лнопр е гледнапо лзването
наз емит е ;
в)оце нк анав ъз де йствие тов ър хук оличе ств от