Вы находитесь на странице: 1из 1

Coronavirus – COVID-19

Declarație pe propria răspundere / декларация под личную ответственность

În contextul apariției noului tip de coronavirus (COVID-19) trebuie să semnați următoarea declarație pe propria
răspundere.

Sunteți obligat ca azi _____________( se va specifica data) , înainte de a reîncepe activitatea în întreprinderea
________________________________să analizați afirmațiile de mai jos și să semnați prezenta declarație doar în
cazul în care sunteți sigur ca ele sunt un adevăr care vă reprezintă.

В в связи с появлениeм нового типа коронавируса (COVID-19) необходимо подписать следующую


декларацию под личную ответственность.

Вы обязуетесь сегодня ___________(укажите дату), прежде чем начать работать в


________________________________, просмотреть следующие заявления и подписать, только если вы
уверены, что они соответствуют истине

Date personale:
Личные данные:

Nume și prenume:
ФИО:
Număr de telefon:
Номер телефона:
Adresa de domiciliu:
Домашний адрес:
Română Русский
1. Заявляю что у меня нет одного из симптомов лихорадки,
1. Declar pe propria răspundere ca nu am unul din simptomele
кашель, затрудненное дыхание, и я не имел контакта с
de boală febră, tuse, dificultate de respirație și nu am avut în
подтвержденным носителем COVID-19 в течение последних
ultimele 14 zile contact cu un purtător confirmat de COVID-19.
14 дней.
2.Declar pe propria răspundere ca nu am unul din simptomele 2. Заявляю , что у меня нет одного из симптомов лихорадки,
de boală febră, tuse, dificultate de respirație și nu am avut în кашля, затрудненного дыхания, и я не имел контакта с
ultimele 14 zile contact cu o persoană care a venit dintr-o zonă человеком, который прибыл из зоны риска (из-за рубежа или
de risc ( de peste hotare sau zone aflate în carantină). карантинных районов) в течение последних 14 дней.

3.Declar pe propria răspundere ca nu am unul din simptomele 3. Заявляю , что у меня нет одного из симптомов лихорадки,
de boală febră, tuse, dificultate de respirație și nu m-am кашля, затрудненного дыхания и не ездил в течение
deplasat în ultimele 14 zile într-o zonă cu risc de contaminare. последних 14 дней в район, подверженный риску заражения.

4. Declar că am fost asigurat la locul de muncă cu echipament 4. Заявляю, что был обеспечен на рабочем месте
de protecție , soluții necesare de dezinfectare și cunosc cum să необходимыми средствами защиты, средствами для
le folosesc. дезинфекции и знаю, как ими пользоваться.

5. Declar că am fost instruit la locul de muncă despre modul 5.Заявляю, что меня обучали на рабочем месте правилам
de folosire a echipament de protecție , soluții necesare de использования средств защиты , необходимых
dezinfectare. дезинфекционных растворов.

6. Declar că cunosc despre necesarul păstrării distanței sociale 6. заявляю, что я знаю о необходимости сохранять
de minimum 1 metru. социальную дистанцию не менее 1 метра.
7. Заявляю, что мне известно о необходимости постоянного
7.Declar că cunosc despre necesarul purtării obligatoriii a
ношения защитных средств, например, защитных масок во
echipamentului de protecție, de ex. măștilor de protecție pe
время поездок с/на работу и в течение всего рабочего
durata deplasării de la / la serviciu și pe toată durata timpului
времени/пребывания в помещениях и на территории
de muncă/ aflării în incinta și teritoriul companiei.
предприятия.
8. Declar că cunosc despre obligația mea de a respecta 8. Заявляю, что мне известно о своем обязательстве
măsurile de protecție la serviciu și la domiciliu prevăzute prin соблюдать меры защиты на работе и дома, предусмотренные
lege și prin Dispozițiile Comisiei pentru situații Excepționale a законом и положениями Комиссии по чрезвычайным
R.Moldova. ситуациям Р.Молдовы.

9. Declar că cunosc despre obligația mea de a respecta 9. Заявляю, что я осознаю свое обязательство выполнять
Deciziile Administratorului emise în vederea întreprinderii решения Администратора, изданные с целью принятия мер
masurilor pentru combaterea Covid 19, precum și despre по борьбе с Covid 19, а также мое обязательство сообщить
obligația de a comunica Administrației Întreprinderii despre администрации компании о любых симптомах лихорадки,
orice simptome de boală febră, tuse, dificultate de respirație кашля, затрудненного дыхания, присутствующего у меня или
prezente la mine sau observate la alți angajați ai companiei. наблюдаемого у других сотрудников компании.

Confirm că afirmațiile de mai sus sunt un adevăr pentru care și semnez


Я подтверждаю, что вышеуказанные заявления являются истиной, и подтверждаю подписью _____________________

Вам также может понравиться