Вы находитесь на странице: 1из 3

Õ‡‰ ˜ËÏ Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇ÛÍÓ‚ˆ≥

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ КРОХМАЛІВ


ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВИРОБІВ ПІНОПОДІБНОЇ СТРУКТУРИ
≤.—¿ÃŒ…À≈Õ Œ,
‡ÒÔ≥‡ÌÚ,
Œ.œ”ÿ ¿,
‡ÒËÒÚÂÌÚ,
≤. Œ–≈÷‹ ¿,
‰ÓˆÂÌÚ,
͇̉ˉ‡Ú ÚÂıÌ≥˜ÌËı ̇ÛÍ
Õ‡ˆ≥Ó̇θÌËÈ ÛÌ≥‚ÂÒËÚÂÚ
ı‡˜Ó‚Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„≥È
(Ï.  Ëø‚)

Õ
‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì≥¯Ì≥È ‰Â̸
‚ËÓ·ÌËˆÚ‚Ó ÍÓ̉Ë-
ÚÂÒ¸ÍËı ‚ËÓ·≥‚
ÒÚ‡ÎÓ ÌÂÏÓÊÎË‚ËÏ ·ÂÁ ‚ËÍÓ-
ËÒÚ‡ÌÌˇ ≥ÁÌÓχÌ≥ÚÌËı ı‡-
˜Ó‚Ëı ‰Ó·‡‚ÓÍ.  ÓÊÂÌ ‚ËÓ·-
ÌËÍ Ì‡Ï‡„‡∫Ú¸Òˇ Á‡‚Ó˛‚‡ÚË
ÔËıËθÌ≥ÒÚ¸ ̇ÒÂÎÂÌÌˇ, ÒÚ‚Ó˛˛˜Ë ÔÓ‰ÛÍ-
ÚË, ˇÍ≥ · χÎË Í‡˘≥ ÒχÍÓ‚≥ ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ≥, Ó-
ÁÛÏÌÛ ˆ≥ÌÛ ≥ ‚Ë≥ÁÌˇÎËÒˇ · ÒÂ‰ ˇ‰Û ÔÓ‰≥·-
ÌËı ÍÓ̉ËÚÂÒ¸ÍËı ‚ËÓ·≥‚. ¿Î ‚ ˜‡Ò ÌÓ‚≥Ú-
Ì≥ı ÚÂıÌÓÎÓ„≥È ÒÛ˜‡ÒÌËÈ ÒÔÓÊË‚‡˜ Û‚‡ÊÌÓ
Ô≥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó ‚Ë·ÓÛ ı‡˜Ó‚Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ≥‚, Â-
ÚÂθÌÓ ‚˜ËÚÛ˛˜ËÒ¸ ‚ ÁÏ≥ÒÚ ÂÚËÍÂÚÍË, ˘Ó·
ÔӇ̇Î≥ÁÛ‚‡ÚË ÒÍ·‰ ‚Ë·‡ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡Û ≥
ÁÓ·ËÚË Ò‚≥È ‚Ë·≥ ‚ ÚÓÈ ˜Ë ≥̯ËÈ ·≥Í. ¬Ë-
Ó·ÌËÍË, ‚ Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, Ó≥∫ÌÚÛ˛Ú¸Òˇ ̇
ÁÏ≥ÌË ÒχÍ≥‚ ÒÂ‰ ̇ÒÂÎÂÌÌˇ, ˘Ó· ÛÚË-
ÏÛ‚‡ÚË ‚ËÒÓÍ≥ ÔÓÁˈ≥ø ̇ ËÌÍÛ ı‡˜Ó‚Ëı
ÚÓ‚‡≥‚, ≥ ÚÓÏÛ ¯Û͇˛Ú¸ ÔËÓ‰Ì≥ ¯ÎˇıË –ËÒ.1. √≥‰ÓÏÓ‰Ûθ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚
ÔÓÍ‡˘ÂÌÌˇ ≥ÒÌÛ˛˜Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„≥È.
’‡˜Ó‚≥ ‰Ó·‡‚ÍË Ï‡˛Ú¸ ÓÁÔÓ‰≥Î ÔÓ „Û-
Ô‡Ï, ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ≥ ‚≥‰ ÔËÁ̇˜ÂÌÌˇ, ≥ Í≥θ-
Í≥ÒÚ¸ ‚ˉ≥‚ øı Á ÍÓÊÌËÏ ÓÍÓÏ ÁÓÒÚ‡∫. ¬
ÍÓ̉ËÚÂÒ¸ÍÓÏÛ ‚ËÓ·Ìˈڂ≥, ÔË ÓÁÓ·ˆ≥
ÌÓ‚Ëı Ú‡ ÔÓÍ‡˘ÂÌÌ≥ ≥ÒÌÛ˛˜Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„≥È,
‚‡ÊÎË‚ËÏË ‰Ó·‡‚͇ÏË ∫ Ú≥, ˘Ó Á‰‡ÚÌ≥ ÔÓÍ‡-
˘Û‚‡ÚË ÍÓÌÒËÒÚÂ̈≥˛, ÒÚ‡·≥Î≥ÁÛ‚‡ÚË ı‡˜Ó‚≥
ÒËÒÚÂÏË Ú‡ ÒÔˡÚÎË‚Ó ‚ÔÎË‚‡ÚË Ì‡ ÚÂÏ≥Ì
Á·Â≥„‡ÌÌˇ ̇Ô≥‚Ù‡·Ë͇Ú≥‚ Ú‡ „ÓÚÓ‚Ëı ‚Ë-
Ó·≥‚.
ƒ‡‚ÌÓ ‚ËÁ̇ÌËÏË ≥ ÔÓÔÛΡÌËÏË ÒÂ‰
‚ËÓ·ÌËÍ≥‚ ≥ÁÌËı „‡ÎÛÁÂÈ ı‡˜Ó‚Óø ÔÓ-
ÏËÒÎÓ‚ÓÒÚ≥ ÒÚ‡ÎË ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡Ì≥ ÍÓıχÎ≥,
≥ÁÌÓ‚Ë‰Ë ˇÍËı ÔÓÒÚ≥ÈÌÓ Á·≥θ¯Û˛Ú¸Òˇ.
 ÓÊÂÌ ‚ˉ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó ÍÓıÏ‡Î˛ χ∫ –ËÒ. 2. √≥‰ÓÙ≥θÌ≥ ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ≥ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı
Ò‚Óø Ô‚Ì≥ ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ≥, ˇÍ≥ ‚≥‰≥ÁÌˇ˛Ú¸ ÈÓ„Ó ÍÓıχÎ≥‚

’Î≥·ÓÔÂ͇Ҹ͇ ≥ ÍÓ̉ËÚÂҸ͇ ÔÓÏËÒÎÓ‚≥ÒÚ¸ ”Í‡øÌË 3


Õ‡‰ ˜ËÏ Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇ÛÍÓ‚ˆ≥
‚≥‰ ˇ‰Û ≥̯Ëı Ú‡ χ∫ ‚ËÁ̇˜ÂÌËÈ ‚ÔÎË‚ ̇
Í≥̈‚ËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ. «„≥‰ÌÓ ‰ÓÒÎ≥‰≥‚, ˆ≥ ‰Ó·‡‚-
ÍË, ˇÍ˘Ó Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û˛Ú¸Òˇ ‚ ÔÓÏ≥ÌËı Í≥θ-
ÍÓÒÚˇı, ‰Ó· Á‡Ò‚Ó˛˛Ú¸Òˇ, Ì ̇‰‡˛Ú¸ ÌÂ-
„‡ÚË‚ÌÓø ‰≥ø ̇ ÙÛÌ͈≥ø Ó„‡Ì≥‚ ≥ ÒËÒÚÂÏ [1].

Õ
‡ÏË ·ÛÎË Ôӂ‰ÂÌ≥ ‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ Á
ÏÂÚÓ˛ ‚Ë‚˜ÂÌÌˇ ‰ÂˇÍËı ‚·ÒÚË‚ÓÒ-
ÚÂÈ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚:
"Microlys FH02", "Swely Gel Soft", "Cold
Swell", ‰Îˇ ÔÓ‰‡Î¸¯Ó„Ó øı Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ
ÔË ‚ËÓ·Ìˈڂ≥ ‚ËÓ·≥‚ Ô≥ÌÓÔÓ‰≥·ÌÓø
ÒÚÛÍÚÛË.
“‡Í ˇÍ ‚Ò≥ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡Ì≥ ÍÓıχÎ≥ ∫ ·≥ÓÔÓ-
Î≥ÏÂ‡ÏË, ˘Ó Á‰‡ÚÌ≥ ‚·Ë‡ÚË ‚ÂÎËÍÛ Í≥θ-
Í≥ÒÚ¸ ‚ÓÎÓ„Ë, ̇ÏË ·ÛÎÓ ÔÂ‚≥Â̇ øı Á‰‡Ú-
Ì≥ÒÚ¸ ‰Ó ̇·Ûı‡ÌÌˇ ‚ ıÓÎÓ‰Ì≥È ‚Ó‰≥ Ú‡ ‚ËÁ̇-
˜Â̇ Ï≥‡ „≥‰ÓÙ≥θÌÓÒÚ≥ ≥̉Ë͇ÚÓÌÓ-ÂÙ-
‡ÍÚÓÏÂÚ˘ÌËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ.

ƒÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ Á‰‡ÚÌÓÒÚ≥ ‰Ó ̇·Ûı‡ÌÌˇ ‚ ıÓ-


ÎÓ‰Ì≥È ‚Ó‰≥ χ∫ ‚‡ÊÎË‚Â Ô‡ÍÚ˘Ì Á̇˜ÂÌ-
Ìˇ ‰Îˇ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌˇ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓı-
χÎ≥‚ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„≥˜ÌËı ÔÓˆÂÒ‡ı Ú‡ ÔÓ„ÌÓÁÛ-
‚‡ÌÌ≥ ÈÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÔÓ‰‡Î¸¯Û ı‡˜Ó‚Û ÒËÒ-
ÚÂÏÛ [2].
ƒÎˇ ˆ¸Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ËÁ̇˜ÂÌÌˇ Í≥θ-
ÍÓÒÚ≥ ‚Ó‰Ë, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÏÂÚÓ‰ËÍÛ, ˘Ó
‰ÓÁ‚ÓΡ∫ ÔÂ‚≥ËÚË ÍÓıχθ Û ‚ËÓ·ÌË-
˜Ëı ÛÏÓ‚‡ı ≥ ̇ӘÌÓ ÓÚËχÚË ÂÁÛθڇÚË,
˘Ó Óı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú¸ ‰ÓÒÎ≥‰ÊÛ‚‡Ì≥ Á‡Á-
ÍË [3]. “‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ·ÛÎË ÓÚËχÌ≥ ̇ÒÚÛÔÌ≥
ÂÁÛθڇÚË. Œ‰ËÌ „‡Ï ÍÓıÏ‡Î˛ "Microlys
FH02" Á‚ˇÁÛ∫ 15 ÏÎ ‚Ó‰Ë, "Swely Gel Soft" -
–ËÒ. 3. «Ì‡˜ÂÌÌˇ Í‡ÚÌÓÒÚ≥ Ô≥ÌË Á ‚ËÍÓËÒÚ‡Ì- 18,4 ÏÎ ‚Ó‰Ë, ‡ "Cold Swell" - 18 ÏÎ ‰ËÒÚË-
ÌˇÏ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚ θӂ‡ÌÓø ‚Ó‰Ë (–ËÒ.1).
ŸÂ Ó‰ÌËÏ ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÔÓ͇ÁÌËÍÓÏ ∫ Ï≥‡
„≥‰ÓÙ≥θÌÓÒÚ≥ ‡·Ó Í≥θÍ≥ÒÚ¸ Á‚'ˇÁ‡ÌÓø ‚Ó‰Ë,
˘Ó ÔËÔ‡‰‡∫ ̇ Ó‰ËÌˈ˛ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÒÛıÓø
˜ӂËÌË ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó ÍÓıÏ‡Î˛. ƒÎˇ øø
‚ËÁ̇˜ÂÌÌˇ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÎËÒˇ ≥̉Ë͇ÚÓÌÓ-
ÂÙ‡ÍÚÓÏÂÚ˘ÌËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚ËÁ̇˜ÂÌÌˇ
Á‚'ˇÁ‡ÌÓø ‚Ó‰Ë [4].
¬Ì‡ÒÎ≥‰ÓÍ ‚Ë·≥ÍÓ‚Óø ‡‰ÒÓ·ˆ≥ø ÍÓıχ-
β ‰Ó ‚Ó‰Ë, ‚Ó‰‡ Á‚'ˇÁÛ∫Ú¸Òˇ „≥‰ÓÙ≥θÌË-
ÏË ‚ËÒÓÍÓÏÓÎÂÍÛΡÌËÏË ÒÔÓÎÛ͇ÏË ≥
ÓÁ˜ËÌ ˆÛÍÓÁË Á‡‰‡ÌÓø ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆ≥ø ÁÏ≥-
ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆ≥˛. «‡ ÁÏ≥ÌÓ˛ ÍÓÌ-
ˆÂÌÚ‡ˆ≥ø ˆÛÍÓÁË ÓÁ‡ıÓ‚Û‚‡ÎË „≥‰Ó-
Ù≥θÌ≥ÒÚ¸.
Õ‡¯≥ ‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˘Ó Ï≥‡ „≥‰-
ÓÙ≥θÌÓÒÚ≥ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó ÍÓıÏ‡Î˛
"Microlys FH02" ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 145, 66%, "Swely
–ËÒ. 4. «Ì‡˜ÂÌÌˇ ÒÚ≥ÈÍÓÒÚ≥ Ô≥ÌË Á ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌˇÏ Gel Soft" - 224, 48 %, ‡ "Cold Swell" - 216 %
ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚ (ËÒ. 2).
4 ’Î≥·ÓÔÂ͇Ҹ͇ ≥ ÍÓ̉ËÚÂҸ͇ ÔÓÏËÒÎÓ‚≥ÒÚ¸ ”Í‡øÌË
Õ‡‰ ˜ËÏ Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇ÛÍÓ‚ˆ≥


‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÏË ·‡˜Ë-
ÏÓ, ˘Ó ‰ÓÒÎ≥‰ÊÛ‚‡Ì≥
ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡Ì≥ ÍÓı-
χÎ≥ ‚ÓÎÓ‰≥˛Ú¸ Á‰‡ÚÌ≥ÒÚ˛ ‰Ó
ÔÓ„ÎË̇ÌÌˇ ‚ÂÎËÍÓø Í≥θÍÓÒÚ≥
‚Ó‰Ë, ˘Ó ‚ ‰ÂÒˇÚÍË ‡Á≥‚ ÔÂ-
‚ˢÛ∫ øı ‚·ÒÌÛ Ï‡ÒÛ. «‡Ò-
ÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ ˆËı ÍÓıχÎ≥‚
ÒÔˡ∫ ÒÚ‡·≥Î≥Á‡ˆ≥ø Ô≥ÌÓÔÓ-
‰≥·ÌËı ÒÚÛÍÚÛ, ‡ ÍÓıχθ
"Cold Swell" Á̇˜ÌÓ ÔÓÍ‡- –ËÒ. 5.  ÓÌÚÓθÌËÈ Á‡ÁÓÍ –ËÒ. 7. "Swely Gel Sof"
˘Û∫ ≥ ÔÓˆÂÒ Ô≥ÌÓÛÚ‚ÓÂÌÌˇ,
˘Ó Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊ̇ ÔÓˇÒÌËÚË
ÈÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ˛ „≥‰ÓÙ≥θÌ≥Ò-
Ú˛. ÷ˇ Á‰‡ÚÌ≥ÒÚ¸ ‚≥‰≥„‡∫
‚‡ÊÎË‚Û Óθ Ì Î˯ ÔË
ÔË„ÓÚÛ‚‡ÌÌ≥ Ô≥Ì, ‡Î ≥ ÔË
ÔÓ‰‡Î¸¯Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„≥˜ÌËı
ÔÓˆÂÒ‡ı.
Õ‡ÒÚÛÔÌËÏ ÂÚ‡ÔÓÏ ‰ÓÒÎ≥‰-
ÊÂÌÌˇ ·ÛÎÓ ‚Ë‚˜ÂÌÌˇ ‚ÔÎË‚Û
ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚ ̇ –ËÒ. 6. "Microlys FH02" –ËÒ. 8. "Cold Swell"
ÔÓˆÂÒ Ô≥ÌÓÛÚ‚ÓÂÌÌˇ. ¬
ˇÍÓÒÚ≥ ÍÓÌÚÓβ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÎË ˇ∫˜ÌËÈ ·≥-
ÎÓÍ ·ÂÁ ·Û‰¸-ˇÍËı ‰Ó·‡‚ÓÍ. ÕËʘ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ≥ Ï≥ÍÓÙÓÚÓ„‡Ù≥ø Ô≥Ì
 ‡ÚÌ≥ÒÚ¸ „ÓÚÓ‚Óø Ô≥ÌË ‚Ë‡Ê‡ÎË ÒÔ≥‚‚≥‰- Á ‰Ó‰‡‚‡ÌÌˇÏ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚.
ÌÓ¯ÂÌÌˇÏ Ó·'∫ÏÛ ÓÚËχÌÓø Ô≥ÌË ‰Ó Ó·'∫ÏÛ ¿Ì‡Î≥ÁÛ˛˜Ë Ï≥ÍÓÙÓÚÓ„‡Ù≥ø Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Óø ÒËÓ‚ËÌË [5]. “‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Í‡Ú- Ì≥ ̇ ËÒÛÌ͇ı ‚ˢÂ, ÏÓÊ̇ ÁÓ·ËÚË ‚ËÒÌÓ-
Ì≥ÒÚ¸ Ô≥ÌË ÍÓÌÚÓθÌÓ„Ó Á‡Á͇ ÒÍ·‰‡Î‡ 3,6 ‚ÓÍ, ˘Ó ‰Ó‰‡‚‡ÌÌˇ ‰ÓÒÎ≥‰ÊÛ‚‡ÌËı ÏÓ‰ËÙ≥-
‡ÁË, Ô≥ÌË Á ‰Ó‰‡‚‡ÌÌˇÏ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚ ÒÔˡ∫ ÔÓÍ‡˘ÂÌÌ˛ ÛÚ‚Ó-
ÍÓıÏ‡Î˛ "Microlys FH02" - 3,52 ‡ÁË, Á ÂÌÌˇ Ô≥ÌÓÔÓ‰≥·ÌÓø ÒÚÛÍÚÛË, ˘Ó χ∫ ‚ÂÎË-
"Swely Gel Soft" - 3,5 ‡ÁË, ‡ Á "Cold Swell" - ÍËÈ ‰≥‡Ô‡ÁÓÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌˇ ÔË ÔË„ÓÚÛ‚‡ÌÌ≥
4,4 ‡ÁË. ̇Ô≥‚Ù‡·Ë͇Ú≥‚ Ô≥ÌÓÔÓ‰≥·ÌÓø ÒÚÛÍÚÛË.
—Ú≥ÈÍ≥ÒÚ¸ Ô≥ÌË ‚Ë‡Ê‡ÎË ÒÚ≥ÈÍ≥ÒÚ¸ ÒÔ≥‚-
‚≥‰ÌÓ¯ÂÌÌˇÏ Ó·'∫ÏÛ Ô≥ÌË ‰Ó Ó·'∫ÏÛ ‚ˉ≥- À≥ÚÂ‡ÚÛ‡.
ÎÂÌÓø ≥‰ËÌË. —Ô≥‚‚≥‰ÌÓ¯ÂÌÌˇ Ô≥ÌË ‰Ó ≥-
‰ËÌË ‚ ÍÓÌÚÓθÌÓÏÛ Á‡ÁÍÛ ÒÍ·· 6 ‡- 1.¡ÛΉ‡ÍÓ‚ ¿. œË˘Â‚˚ ‰Ó·‡‚ÍË. —Ô‡-
Á≥‚, ‚ Á‡ÁÍÛ Á "Microlys FH02" - 17,6 ‡Á≥‚, ‚Ó˜ÌËÍ. - —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, "Ut"1996 „. - 240 c.
Á "Swely Gel Soft" - 11,7 ‡Á≥‚, ‡ Á "Cold 2.«Û·˜ÂÌÍÓ ¿.¬. ¬ÎˡÌË ÙËÁËÍÓ-ıËÏË-
Swell" - 11 ‡Á≥‚. ˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓ̉ËÚÂ-
flÍ ÏË ·‡˜ËÏÓ, ÛÒ≥ ‚ËÍÓËÒÚ‡Ì≥ ÍÓıχÎ≥ Ò¸ÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ / ¿.¬. «Û·˜ÂÌÍÓ - Ã.: ¿„ÓÔ-
ÔÓÁËÚË‚ÌÓ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ ̇ ÒÚ≥ÈÍ≥ÒÚ¸ Ô≥ÌË ≥ ˇ‚- ÓÏËÁ‰‡Ú. 1986. - 296 Ò.
Ρ˛Ú¸Òˇ ÒÚ‡·≥Î≥Á‡ÚÓ‡ÏË. Œ‰Ì≥∫˛ Á Ô˘ËÌ 3. ‡ˇÍË̇ ¿.¡. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡·Ûı‡˛-
ˆ¸Ó„Ó ÏÓÊ ·ÛÚË Á‰‡ÚÌ≥ÒÚ¸ ÍÓıχÎ≥‚ Á‚'ˇÁÛ- ˘Ëı Í‡ıχÎÓ‚ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÒÓ‰Âʇ-
‚‡ÚË ‚ÂÎËÍÛ Í≥θÍ≥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë. ÌËÂÏ ·ÂÎÍÓ‚˚ı ‚¢ÂÒÚ‚ [“ÂÍÒÚ] / ¿.¡.  ‡-
≤ÒÌÛ∫ ·ÂÁÎ≥˜ ÏÂÚÓ‰≥‚, ˘Ó ‰ÓÔÓχ„‡˛Ú¸ ˇÍË̇, ≈.¿. ÿÚ˚ÍÓ‚‡, ¿.¡. ÀÛ͸ˇÌÓ‚ - Ã.:
‡Ì‡Î≥ÁÛ‚‡ÚË ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ≥ ≥ÁÌËı Ô≥Ì, ÔÓÚÂ, ÷Õ»»“›»ÔˢÂÔÓχ, 1972, - 31 Ò.
ÍÓÊÂÌ ≥Á ÌËı ÓÔËÒÛ∫ Ô‚ÌÛ ‚·ÒÚË‚≥ÒÚ¸ Ô≥- 4. ÓÎÓø‰Ì‡ ı≥Ï≥ˇ: œ≥‰. À.—. ¬ÓÎÓ‚ËÍ,
ÌË ≥ÌÓ‰≥ ÁÓ‚Ò≥Ï Ì ÚÓ͇˛˜ËÒ¸ ÒÛÔÓ‚≥‰- ™.≤.  Ó‚‡Î‚Ҹ͇, ¬.¬. ÇÌÍ Ú‡ ≥Ì. ‰..
ÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ. ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˘Ó· ̇ӘÌÓ ¬.¬. ÇÌ͇. -  ., 1996. - 238.
ÔÓ·‡˜ËÚË ÒÚÛÍÚÛÛ Ô≥Ì Á ‰Ó‰‡‚‡ÌÌˇÏ ≥Á- 5.“ËıÓÏËÓ‚ ¬. . œÂÌ˚. “ÂÓˡ Ë Ô‡ÍÚË-
ÌËı ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚, ̇ÏË ·ÛÎÓ Í‡ Ëı ÔÓÎÛ˜ÂÌˡ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌˡ / ¬. . “ËıÓÏË-
Ôӂ‰ÂÌÓ Ï≥ÍÓÙÓÚÓ„‡ÙÛ‚‡ÌÌˇ Á‡ÁÍ≥‚ Ó‚ 2- ÛÁ‰., ÔÂÂ‡· - Ã.: ’ËÏˡ, 1983 - 264 Ò.
Ô≥ÌË Á ‰Ó‰‡‚‡ÌÌˇÏ ‰ÓÒÎ≥‰ÊÛ‚‡ÌËı ÏÓ‰ËÙ≥- 6.¬‡¯‡‚‡
ÍÓ‚‡ÌËı ÍÓıχÎ≥‚ [5]. 7.ƒÂÚÒÍÓ ÔËÚ‡ÌË 18

’Î≥·ÓÔÂ͇Ҹ͇ ≥ ÍÓ̉ËÚÂҸ͇ ÔÓÏËÒÎÓ‚≥ÒÚ¸ ”Í‡øÌË 5