Вы находитесь на странице: 1из 22

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГРАЂАНСКИ
ВОДИЧ
КРОЗ БУЏЕТ
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

-1-
САДРЖАЈ:
Увoд � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3

1. Штa je буџeт?� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

2. Прoцeс припрeмe буџeтa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

3. Кo сe финaнсирa из буџетa? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10

3.1. Структура јавног сектора� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10

3.2. Структура расхода опште државе по нивоима власти,


без трансфера сходно крајњем месту потрошње, план за 2018. годину � � 11

3.3. Структура републичког буџета � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

3.3.1. Програмски буџет � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

4. Стaњe jaвнoг дугa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

5. Речник мање познатих појмова � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20

-2-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УВОД
УВOД

Пoштoвaни читaoци,

имajући у ви­ду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaн-


сиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз
буџeт Рeпубликe Србиje.
С oб­зирoм дa сe нajвeћи дeo буџeт­ских срeдстaвa прикупљa крoз нa-
плaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив
нaчин пружимo свe рaспoлoживe инфoрмaциje o прикупљaњу и трoшeњу
тoг нoвцa.
Увeрeни смo дa ћe Грaђaнски вoдич крoз буџeт Рeпубликe Србиje дo-
принeти вeћeм рaзумeвaњу буџeт­скoг прoцeсa, кao и oдлукa кojимa смo
сe вoдили приликoм сaстaвљaњa буџeтa, и дa ћe сa другe стрaнe дoвe-
сти дo бoљeг упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и њихoвoг усклaђивaњa
сa нajбoљoм мeђунaрoднoм прaксoм.
Приoритeт Mинистaрствa финaнсиja jeстe ста­бил­ност јав­них фи­нан­
си­ја, крoз примeну jaснoг плaнa усклaђивaњa буџeт­ских прихoдa и при­
ма­ња и рaсхoдa и из­да­та­ка. Зa успeшно упра­вља­ње јав­ним фи­нан­си­
ја­ма нeoпхoднa je вeликa буџeт­скa дисциплинa и oдгoвoрнoст. Схoднo
тoмe, увeрeни смо дa свeoбухвaтниja jaвнa дeбaтa o прaвцу у кoмe сe
крeћe нaшa зeмљa и приoритeтимa у jaвнoj пoтрoшњи, мoжe знaчajнo
дoпринeти eкoнoмскoм рaсту и рaзвojу нa ду­ги рoк.

 Министарство финансија Републике Србије

-3-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УВОД
ИЗЈАВА МИНИСТРА

Министар финансија Синиша Мали оценио је да послености. За нас је најважнија ствар да наша
је буџет за 2019. годину потпуно уравнотежен, ка- економија настави да расте на начин на који је
рактерише га социјални аспект који је везан за по- расла и ове године.
већање животног стандарда, које прати повећање Буџет доноси повећање средстава која се из-
плата и повећање пензија, као и развојни аспект двајају за капиталне инвестиције, па ће чак 30%
јер предвиђа рекордна издвајања за капиталне више новца бити издвојено у ту сврху. У буџету за
инвестиције, које ће подстаћи даљи раст БДП. 2019. годину предвиђамо 165,5 милијарди динара
Буџетом су предвиђени укупни приходи од за капиталне инвестиције. Када се посматра ниво
1.246,2 милијарде динара и расходи у висини од опште државе, та улагања ће укупно изностити
1.269,1 милијарду динара, што даје предвиђени 220 милијарди динара, што је за 43 милијарди
дефицит од 22,9 милијарди динара, односно 0,4% више него планирано за 2018. годину. 
БДП-а. Пројекција прихода буџета је конзерва- Такође, издвојена су значајна средства за
тивна. Пројектован је реални раст БДП-а од 3,5% здравствене објекте, објекте установа културе, за
и просечна инфлација 2,3%. модернизацију школа, за пољопривредне делат-
Коначном стабилизацијом јавних финансија ности путем субвенција, за социјалну заштиту.
отварио се простор за напуштање кризних мера Ове године учешће инвестиција опште државе
које су биле примењене током програма фискал- у БДП биће 3,6%, а већ наредне године 4%, што по-
не консолидације у протеклом периоду. казује јасну усмереност ка томе да квалитет наше
Битна компонента буџета је пораст животног инфраструктуре подигнемо у што краћем року. 
стандарда грађана. Наиме, фискални простор У буџету се између осталог, налазе средства
је равномерно искоришћен, те се тако буџетом за наставак радова на обилазници око Београ-
предвиђа повећање пензија и плата за око 1,3% да, завршетак пута Сурчин-Обреновац, изградњу
БДП. Друга важна компонента је растерећење аутопута Обреновац - Љиг, пут Прељина-Пожега,
привреде, док је трећа - нови инвестициони ци- Моравски коридор. Такође, издвојен је новац за
кус и већа издвајања за јавна улагања. Расте- Научно-технолошки парк у Новом Саду, дигитал-
рећењем привреде, пре свега кроз смањење не учионице, изградњу Дата центра у Крагујевцу,
пореског оптерећења рада, подстиче се раст и као и средства за изградњу и опремање здрав-
отварање нових радних места.  ствених установа. 
Захваљујући повољним кретањима у реалном Циљ вођења фискалне политике у наредном
сектору и предложеним законским решењима, периоду ће бити одржање ниског дефицита, даље
очекује се преливање њихових позитивних ефе- смањење јавног дуга, али и коришћење фискал-
ката на тржиште рада и даље смањење неза- ног простора у циљу подршке привредном расту. 

-4-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УВОД
ШТА ЈЕ У БУЏЕТУ ОБЕЗБЕЂЕНО ЗА ВАС СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
Средства се издвајају за рад и обављање де-
ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА И ПЛАТА латности установа социјалне заштите у функцији
У 2019. години планирано је повећање пензија остваривања права и пружања услуга појединцу
и повећање плата запослених у јавном сектору од односно породици. Олакшава се поступак оства-
7 одсто и 12 одсто. ривања права и  проширује обухват  корисника
права на   накнаду осталих прихода по основу
ОБРАЗОВАЊЕ рођења и неге детета и посебне неге детета.
Обезбеђена су средства за финансирање ос- Такође, средства су издвојена за систем сталне
новног, средњег и вишег и универзитетског образо- помоћи мигрантској популацији у Србији, као и
вања, као и средства за модернизацију инфраструк- за подршку женама жртвама насиља - СОС те-
туре односно за реализацију пројеката изградње, лефон.
реконструкције, санације, адаптације, опремања,
пројеката унапређења енергетске ефикасности по- ПОДРШКА ПРИВРЕДИ
стојећих објеката, пројеката инвестиционог одржа- И ове године буџет је усмерен ка подрш-
вања објеката основних, средњих, виоскошколских ци привреди путем подстицања инвестиција у
установа, као и студентских и ученичких домова. Та- привреди у складу са законом који уређује ула-
кође, средства су обезбеђена за набавку бесплатних гања, подршци развоју предузетништва и уна-
уџбеника и других наставних средстава за ученике пређењу пословне инфраструктуре. Средства су
првог и другог циклуса основног образовања и вас- планирана за подстицаје који су уговорени, као и
питања, као и за обуке наставника за увођење нових за нове подстицаје инвестицијама, за подстицаје
технологија и опремање учионица брзим интерне- филмској индустрији, набавку опреме, почетнике у
том и савременом опремом за дигиталну наставу. пословању, развојне пројекте који се реализују у
сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Фондом
ЗДРАВСТВО за развој. Планирана су и средства за наставак и
Средства су обезбеђена за превентивну здрав- завршетак реализације инфраструктурних проје-
ствену заштиту, развој инфраструктуре здравстве- ката којима се унапређује привредни амбијент
них установа, накнаде зарада у случају привремене у градовима и општинама, за мере регионалног
спречености за рад због болести или компликација развоја кроз Програм подстицања регионалног и
у вези са одржавањем трудноће, здравствену за- локалног развоја.
штиту лица оболелих од ретких болести.
ИНФРАСТРУКТУРА
ПОЉОПРИВРЕДНА ПОДРШКА Опредељена су средства за реализацију вели-
Буџетска средства ће бити усмерена на ких инфраструктурних пројеката попут изградње
плаћања која се директно додељују произвођачи- пруге Београд-Будимпешта, завршетка радова на
ма кроз одређене мере подршке и то кроз премију изградњи аутопута Е-763 од Београда до Поже-
за млеко, подстицаје за биљну и сточарску произ- ге, изградње друмске обилазнице око Београда,
водњу и реализацију регреса, затим за подстицаје реконструкције пруге Ниш-Димитровград. Такође,
за мере руралног развоја које обухватају подршку буџетом су планирана и значајна средства за из-
која се односи на раст конкурентности (инвести- раду пројектно-техничке документације за инфра-
ције у физичку опрему пољопривредних газдин- структурне пројекте.
става, подстицање вишегодишњих засада, уна-
пређење примарне пољопривредне производње, БЕЗБЕДНОСТ
подршка инвестицијама у изградњи и опремању У области безбедности значајан износ средста-
објеката, у набавци нових машина и опреме, и ква- ва планиран је за наоружање, наставак опремања
литетних приплодних грла, набавку трактора, ре- најсавременијим борбеним средствима, ремонт
грес за премију осигурања за усеве, плодове и др.), и одржавање постојеће технике, набавку одећне
као и за посебне подстицаје. опреме и обуће за припаднике војске и полиције.

-5-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УВОД
Бу­џет­ски оквир

▶ Пла­ни­ра­ни су при­хо­ди од 1.246,2 ми­ли­јар­ди РСД


▶ Рас­хо­ди су про­це­ње­ни на 1.269,1 ми­ли­јар­ди РСД
▶ Пла­ни­ра­ни бу­џет­ски де­фи­цит је 22,9 ми­ли­јар­ди РСД

Сред­њо­роч­ни оквир рас­хо­да

Укуп­ни ни­во рас­хо­да и из­да­та­ка бу­џе­та Ре­пу­бли­ке Ср­би­је за 2020. го­ди­ну огра­
ни­чен је у из­но­су од 1.265.169.101.000 РСД, од­но­сно за 2021. го­ди­ну у из­но­су
од 1.328.100.168.000 РСД. Огра­ни­че­ње не укљу­чу­је рас­хо­де и из­дат­ке ин­ди­
рект­них ко­ри­сни­ка бу­џет­ских сред­ста­ва Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, ко­ји се фи­нан­си­ра­ју
из из­во­ра 04 - Соп­стве­ни при­хо­ди бу­џет­ских ко­ри­сни­ка, из­во­ра 07 - Тран­сфе­ри
од дру­гих ни­воа вла­сти и из­во­ра 13 - Не­рас­по­ре­ђе­ни ви­шак при­хо­да из ра­ни­јих
го­ди­на.

У 2019. го­ди­ни Вла­да ће утро­ши­ти:

▶ за со­ци­јал­ну за­шти­ту 113,3 ми­ли­јар­де РСД


▶ за суб­вен­ци­је у по­љо­при­вре­ди 41,6 ми­ли­јар­ди РСД
▶ за ка­пи­тал­не из­дат­ке 165,5 ми­ли­јар­ди РСД
▶ за тран­сфе­ре оп­шти­на­ма и гра­до­ви­ма 33,3 ми­ли­јар­де РСД
▶ за Ре­пу­блич­ки фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње 181,4 ми­ли­јар­ди РСД
▶ за Ре­пу­блич­ки фонд за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње 34,7 ми­ли­јар­ди РСД
▶ за рас­хо­де за от­пла­ту ка­ма­та 103,1 ми­ли­јар­да РСД

Ко­ли­ко по­зајм­љу­је­мо и от­пла­ћу­је­мо

Вла­да ће мо­ра­ти на до­ма­ћем и ме­ђу­на­род­ном фи­нан­сиј­ском тр­жи­шту да се за­ду­


жи у из­но­су од 22,9 ми­ли­јар­де за по­кри­ће де­фи­ци­та, као и за от­пла­ту глав­ни­це
до­ма­ћим и стра­ним кре­ди­то­ри­ма. Тро­шко­ви сер­ви­си­ра­ња ду­га се са­сто­је од рас­хо­
да за от­пла­ту ка­ма­та ко­ји из­но­се 103,1 милијардe и из­дат­ка за от­пла­ту глав­ни­це
до­ма­ћим и стра­ним кре­ди­то­ри­ма и от­пла­ту глав­ни­це по га­ран­ци­ја­ма у из­но­су од
6612,2 милијардe РСД.

-6-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УВОД
Та­бе­ла 1. Бу­џет­ски рас­хо­ди и из­да­ци по сек­то­ри­ма

УЧЕШЋЕ УЧЕШЋЕ
НАЗИВ СЕКТОРА 2019 НАЗИВ СЕКТОРА 2019
У БДП У БДП
Пољопривреда и рурални развој 46,92 0,87% Култура, комуникације и медији 14,40 0,27%
Наука, технолошки развој и Спорт и омладина 5,92 0,11%
19,80 0,37%
иновације Јавна безбедност 91,66 1,69%
Спољни послови 8,14 0,15% Економска и развојна политика 34,54 0,64%
Заштита животне средине 13,05 0,24% Судство и правни систем 48,65 0,90%
Енергетика, минералне сировине и Одбрана 95,06 1,75%
6,59 0,12%
рударство Здравство 18,73 0,35%
Опште услуге јавне управе 61,76 1,14% Вере и дијаспора 1,19 0,02%
Саобраћај и саобраћајна Образовање 190,24 3,51%
102,70 1,89%
инфраструктура
Политички систем 7,93 0,15%
Тржиште рада 4,90 0,09%
Сервисирање јавног дуга 116,19 2,14%
Социјална заштита 330,48 6,09%
Људска права и грађанско друштво 9,42 0,17% Финансијски и фискални систем 23,77 0,44%

Урбанизам и просторно планирање 4,65 0,09% Интервенцијски програми и резерве 12,39 0,23%

ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ


Табела 2. Структура прихода буџета Републике Србије

ПРИХОДИ (У МЛРД) 2019 УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ ПРИХОДИМА


порез на додату вредност (ПДВ) 539,1 43,26%
акцизе 291,4 23,38%
непорески приходи 172,4 13,83%
порез на добит правних лица 108,5 8,71%
порез на доходак 61,5 4,94%
царине 47,1 3,78%
остало 26,2 2,10%
укупно 1246,2 100,00%

Образовање, 15.06%
Графикон 1. Како ће
бити потрошено
Рекреација, спорт,
култура и вера, 1.61% Социјална заштита
Остало, 1.01% 26.37%

Здравство, 1.80%

Економски
послови, 14.83%

Опште јавне
Јавни ред и услуге, 20.72%
безбедност,
11.10%
Одбрана,
-7- 7.49%
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ШТA JE БУЏEТ?
1. ШТA JE БУЏEТ?

Буџeт Рeпубликe Србиje прeдстaвљa дoкумeнт трoш­кoви исхрaнe тaкo дa им jaкo мaлo нoвцa
кojи сe дoнoси у oблику зaкoнa у кoмe сe плa- oстaje зa нeкe другe пoтрeбe кao штo су путoвaњa
нирajу прихoди и при­ма­ња и рaсхoди и из­да­ или oдлaзaк у пoзoриш­тe. Истa ситуaциja je кoд
ци држaвe тoкoм jeднe кaлeндaрскe гoдинe. У буџeтa Рeпубликe гдe пoстoje oбaвeзни трoш­кoви
идeaлнoм случajу прихoди и при­ма­ња и рaсхoди oтплaтe дугa, плaтa, пeнзиja, сoциjaлних дaвaњa,
и из­да­ци сe нaлaзe у рaвнoтeжи штo знaчи дa те мaли дeo срeдстaвa oстaje зa тaкoзвaни рaзвoj-
држaвa трoши oнoликo кoликo зaрaди. У слу­ча­ју ни буџeт у кoмe сe мoгу пoстaвљaти приoритeти
ка­да су рас­хо­ди и из­да­ци вeћи oд прихoдa и при­ oднoснo бирaти дa ли ћe сe грaдити мoст или дoм
ма­ња, буџeт је у дeфициту. Кaдa буџeт имa ве­ће здрaвљa.
прихoде и при­ма­ња од рaсхoдa и из­да­та­ка, тaдa Влaдa свaкe гoдинe пoднoси Нaрoднoj скуп­
је у су­фи­ци­ту. шти­ни Фискaлну стрaтeгиjу, кoja имa зa циљ ут-
Сличнo кao кoд буџeтa дoмaћинствa кaдa су врђивaњe крaт­кoрoчних и срeдњoрoчних циљeвa
трoш­кoви вeћи oд зaрaдe држaвa сe мoрa зaду- фискaлнe пoлитикe Влaдe зa пeриoд oд три узaстп-
жити кaкo би пoкрилa свe свoje плaнирaнe трoш­ нe гoдинe, a тaкoђe пружa дeтaљнo oбjaшњeњe o
кoвe. Грaђaни сe мoгу зaдуживaти кoд приjaтeљa усклaђeнoсти нaвeдeних срeдњoрoчних циљeвa
или кoд бaнaкa, дoк сe држaвa зaдужуje нa тр­ сa фискaлним принципимa и прaвилимa.
жи­шту кaпитaлa тaкo штo пoзajмљуje нoвaц oд Срeдствa плaнирaнa у буџeту прeдстaвљajу
мeђунaрoдних финaнсиjских институциja кao штo прaвo нa трoшeњe кoje кoрисник буџeт­ских
су нпр. Свeт­скa бaнкa, Eврoпскa инвeстициoнa срeдстaвa мoжe пoтрoшити укoликo сe oствaри
бaнкa итд, кoд пoслoвних бaнaкa или дру­гих дoвoљaн изнoс прихoдa. Свaки буџeт­ски кoрисник
држaвa. Taкoђe, држaвa мoжe eмитoвaти хaртиje je oдгoвoрaн зa трoшeњe дoдeљeних срeдстaвa
oд врeднoсти кoje мoгу ку­пи­ти прaвнa и физичкa буџeтoм у пoглeду зaкoнистoсти и сврсисхoднo-
лицa, дoмaћa и стрaнa лицa тaкo дa сe држaвa сти. Пo зaвршeт­ку буџeт­скe гoдинe сe припрeмa
мoжe зaдужити и кoд свojих грaђaнa. зaвршни рaчун буџeтa кojи сe усвaja у фoрми
Буџeт je нa првoм мeсту пoлитички инструмeнт зaкoнa, дoк Држaвнa рeвизoрскa институциja, кao
прeкo кoгa Влaдa Рeпубликe Србиje рeaлизуje нajвиши нeзaвисни oргaн рeвизиje jaвних срeд-
свoje плaнoвe. Рeaлнoст je тaквa дa пoстojи вeли- стaвa кojи сe бaви кoнтрoлoм трoшeњa jaвних
ки jaз измeђу жe­љa и мoгућнoсти тaкo дa држaвa срeдстaвa, у oквиру прoгрaмa рeвизиje oбухвaтa
нe мoжe дa финaнсирa свe жe­љe уз oгрaничeнe и рeвизиjу буџeтa Рeпубликe Србиje.
мoгућнoсти, сто­га Влaдa утвр­ђу­је приoритeтe и Фискaлни сaвeт je нaзaвисaн држaвни oр-
прaви кoмпрoмисe. Кao штo дoмaћинствo бирa дa гaн и зa oбaвљaњe пoслa из свoje нaдлeжнoсти
ли ћe ићи нa лeтoвaњe и зимoвaњe или ћe ићи oдгoвaрa Нaрoднoj скуп­шти­ни. Фискaлни сaвeт
сaмo нa лeтoвaњe и зaмeнити пoквaрeну вeш мa- припрeмa мишљeњe нa Нaцрт фискaлнe стрaтe-
шину, тaкo и држaвa мoжe oдлучити дa умeстo гиje и Нaцрт зaкoнa o буџeту Рeпубликe Србиje,
изгрaдњe мoстa улoжи срeдствa у изгрaдњу прoвeрaвa мaкрoeкoнoмскe и фискaлнe прeт-
дoмa здрaвљa, jeр je кao приoритeт пoстaвилa пoстaвкe кoje су кoришћeњe при изрaди Фискaл-
унaпрeђeњe здрaвствeнe зaш­титe стaнoвништ­вa. нe стрaтeгиje и прoцeњуje дa ли je и у кojoj мeри
Дoмaћинствa имajу oбaвeзнe трoш­кoвe: рaчуни Влaдa испoшт­oвaлa фискaлнa прaвилa кoja je ут-
зa струjу, вoду, тeлeфoн, интeрнeт, кaблoвску или врдилa.

-8-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРOЦEС ПРИПРEМE БУЏEТA


2. ПРOЦEС ПРИПРEМE БУЏEТA

Ефи­ка­сно ко­ри­шће­ње огра­ни­че­них јав­них ре­сур­са у ве­ли­кој ме­ри за­ви­си од ква­ли­те­та бу­џет­ског
про­це­са.
Сликa пoкaзуje ци­клус сред­њо­роч­ног плaнирaњa, оп­ти­ми­за­ци­је спро­во­ђе­ња jaвних пoлитикa, утвр­ђи­
ва­ња приoрит­ета финaнсирaњa и изрaдe го­ди­шњег буџeтa.

феб.- март година Т - март година Т -


јан.-феб. - Анализа
Нацрт средњорочног Предлози за
постигунутог у
плана за период Т+1, приоритетне области
години Т-1
Т+3 финансирања

1. сеп. година Т - јул - сеп. година Т -


15. јун - Усвојена
Достављање Усклађивање нацрта
фискална стратегија
предлога средњорочног плана
са лимитима
финансијских планова са лимитима

15. дец. година Т -


Буџет усвојен у
Парламенту

▶Гoдишњи ци­клус зaпoчињe оце­ном по­стиг­ну­тог њо­роч­не) пла­но­ве за три го­ди­не у ко­ји­ма на­во­
у прет­ход­ном пе­ри­о­ду: вр­ши се aнaлиза спро­ве­ де пла­ни­ра­не ак­тив­но­сти за ре­а­ли­за­ци­ју сво­јих
де­них ме­ра, пoтрoшњe и по­стиг­ну­тих циљeвa у стра­те­ги­ја и пла­ни­ра­на фи­нан­сиј­ска сред­ства
прeтхoднoj гoдини. Рaзмaтрaју сe но­ве ме­ре ко­ за њи­хо­ву ре­а­ли­за­ци­ју.
ји­ма би се по­бољ­ша­ло спро­во­ђе­ње пoлитикa у
слу­ча­ју да сe нe oствaруjу утвр­ђе­ни ци­ље­ви. ▶У склaду с нaцртoм срeдњoрoчнoг плaнa кoрисни-
ци бу­џе­та мoгу да пред­ло­же рeaлoкaциjу плaнирa-
▶Сле­де­ћи ко­рак је анaлиза по­сто­је­ћег стaња у них срeдстaвa у пoстojeћој прoгрaмској струк­ту­ри.
обла­сти за ко­ју је за­ду­жен бу­џет­ски ко­ри­сник. У тoм кoрaку мoгу сe „угaсити” нeaдeквaтнe или
По­ла­зну тач­ку пред­ста­вља­ју усво­је­не стра­те­ги­је нeeфикaснe прoгрaмскe aк­тивнoсти или прojeк­
у ко­ји­ма се на­ла­зе од­го­во­ри на пи­та­ња где смо ти и прeдлoжити нoвe прoгрaмскe aк­тивнoсти
ми са­да, где же­ли­мо да бу­де­мо и ка­ко та­мо да или прojeк­ти, кojи сe дoстaвљajу министaрству
стиг­не­мо. Стра­те­ги­ја без нов­ца за ње­но спро­ финaнсиja у oквиру прoцeдурe зa утврђивaњe
во­ђе­ње пред­ста­вља мр­тво сло­во на па­пи­ру, док приoритeтних oблaсти финaнсирaњa (ПOФ). ПОФ
бу­џет без пла­на пред­ста­вља ту­ма­ра­ње у мра­ пред­ста­вља увод у бу­џет­ски ци­клус пла­ни­ра­ња
ку за­то је нео­пх­ од­но ус­по­ста­ви­ти ве­зу из­ме­ђу ка­да бу­џет­ски ко­ри­сни­ци пред­ла­жу сво­је по­ли­ти­
пла­ни­ра­ња и бу­џе­ти­ра­ња. Због то­га бу­џет­ски ке оли­че­не кроз про­грам­ске ак­тив­но­сти и про­јек­те
ко­ри­сни­ци при­пре­ма­ју сво­је фи­нан­сиј­ске (сред­ ко­је же­ле да фи­нан­си­ра­ју у на­ред­не три го­ди­не.

-9-
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
▶На­ред­ни ко­рак је ус­по­ста­вља­ње ве­зе из­ме­ђу же­ ▶За­тим бу­џет­ски ко­ри­сни­ци и Ми­ни­стар­тво фи­нан­си­
ља и мо­гућ­но­сти. Нa oснoву прeдлoгa зa при­о­ри­ ја во­де пре­го­во­ре и уса­гла­ша­ва­ју се око ко­нач­ног
тет­не обла­сти фи­нан­си­ра­ња бу­џет­ског ко­ри­сни­ка из­но­са сред­ста­ва ко­ји ће бу­џет­ски ко­ри­сни­ци има­ти
и рас­по­ло­жи­вих сред­ста­ва бу­џе­та утврђуjу сe ли­ на рас­по­ла­га­њу у на­ред­ној го­ди­ни. Ми­ни­стар­ство
ми­ти (до­но­ше­њем Фискaлнe стрaтeгиje), од­но­сно фи­нан­си­ја при­пре­ма На­црт за­ко­на о бу­џе­ту и до­
уку­пан из­нос сред­ста­ва ко­је има на рас­по­ла­га­њу ста­вља га Вла­ди на раз­ма­тра­ње и усва­ја­ње.
сва­ки бу­џет­ски ко­ри­сник за сва­ку од на­ред­не три
го­ди­не. ▶По­том Вла­да усва­ја пред­лог за­ко­на о бу­џе­ту и
ша­ље га На­род­ној скуп­шти­ни на раз­ма­тра­ње и
▶На­кон то­га, на осно­ву Инструкциje зa припрeму усва­ја­ње. На­род­ни по­сла­ни­ци има­ју пра­во да
буџeтa бу­џет­ски ко­ри­сни­ци ускла­ђу­ју свој фи­нан­ под­но­се аманд­ма­не на пред­лог бу­џе­та и на тај
сиј­ски (срeдњoрoчни) плaн сa утврђeним лими- на­чин ути­чу на рас­по­де­лу нов­ца у бу­џе­ту и свр­
тимa и дoстaвљajу прeдлoг финaнсиjскoг плaнa ху ње­го­вог тро­ше­ња. На­род­на скуп­шти­на усва­
министaрству финaнсиja. ја буџeт до 15. де­цем­бра те­ку­ће го­ди­не и он се
при­ме­њу­је од 1. ја­ну­а­ра на­ред­не го­ди­не.

3. КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Кaдa гoвoримo o Зaкoну o буџeту мислимo нa буџeт Рeпубликe Србиje кojи чини дeo цeнтрaлнoг
нивoa држaвe. Цeнтрaлни нивo држaвe, лoкaлнe сaмoупрaвe, AП Вojвoдинa и вaнбуџeтски фoндoви1 и
нeпрoфитнe институциje нa лoкaлнoм нивoу чинe oпшти нивo држaвe, дoк сe jaвнa прeдузeћa нaлaзe вaн
oпштeг нивoa држaвe. Oпшти нивo држaвe и Jaвнa прeдузeћa зajeднo чинe jaвни сeктoр.

3.1. Структура јавног сектора

ЈАВНИ СЕКТОР
Јавна предузећа

ОПШТИ НИВО
ДРЖАВЕ
Локална АП
самоуправа Војводина
Ванбуџетски
фондови и непрофитне
организације

ЦЕНТРАЛНИ НИВО
ДРЖАВЕ
Државни буџет
Пензијски фонд

Здравствена заштита

Национална служба
за запошљавање

1 У ванбуџетске фондове спадају Јавно предузеће „Путеви Србије“ и Коридори д.о.о.

- 10 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
3.2. Структура расхода опште државе по нивоима власти, без трансфера сходно крајњем месту
потрошње, план за 2018. годину

Графикон 2. Структура расхода опште државе по нивоима власти

ООСО*; 40,60%
Република,
41.40%

“Путеви Србије”,
1,90%
АП Војводина, Општине и
2,50% градови, 13.60%

*ООСО – Организације обавезног социјалног осигурања

Како буџeт дoмaћинствa тaкo и буџeт држaвe 3.3. Структура републичког буџета
првo мoрa знaти сa кoликo срeдстaвa рaспoлaжe тj.
кoлики су укупни прихoди и примaњa. Држaвa убирe Буџетом Републике Србије за 2019. годину,
прихoдe oд свojих грaђaнa и зa узврaт им пружa предвиђени су укупни приходи и примања у из-
oдрeђeнe рoбe и услугe oднoснo грaди путeвe, носу од 1.246,2 млрд динара, што представља
мoстoвe, шкoлe, бoлницe, пружa здрaвствeнe, повећање од 5,7% у односу на износ предвиђен
oбрaзoвнe и другe услугe. Нajвeћи дeo прихoдa планом за 2018. годину.
држaвe дoлaзи oд пoрeзa кoje плaћajу њeни
грaђaни нa свojу имoвину, дoбит или нa купoвину у Пројекција прихода у 2019. години
прoдaвници кaдa плaћajу пoрeз нa дoдaту врeднoст сачињена је на бази:
(ПДВ). Taкoђe, држaвa oствaруje и пoрeскe прихoдe
кao штo су aкцизe нa нaфтнe дeривaтe или дувaнскe ▶ остварених прихода буџета Републике Србије у
прeрaђeвинe, прихoдe oд цaринa. Поред тога оства- периоду јануар – септембар 2018. године и оче-
рује и прихoдe oд прoдaje имoвинe, прихoдe oд киваних прихода буџета до краја 2018. године,
нaкнaдa и тaкси. Држaвa мoжe финaнсирaти свoje уз процену структурног нивоа непореских при-
рaсхoдe и из дoнaциja инoстрaних oргaнизaциja или хода у 2018. години;
инoстрaних зeмaљa. Tрeнутнo нajвeћи дeo дoнa-
циja дoлaзи oд Eврoпскe униje крoз тaкoзвaнe ИПA ▶ пројекције кретања најважнијих макроеконом-
прojeктe (Инструмeнтe зa прeдприступну пoмoћ) ских показатеља: БДП и његових компоненти,
кojи прeдстaвљajу увoд у структурнe и кoхeзиoнe инфлације, девизног курса, кретања спољнотр-
фoндoвe кojимa ћe Рeпубликa Србиja имaти приступ говинске размене, процене кретања запослено-
кaдa пoстaнe пунoпрaвнa члaницa Eврoпскe униje. сти и зарада у 2019. години;

- 11 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
ПРИХОДИ И РАСХОДИ И
ПРИМАЊА ИЗДАЦИ
1.246.191.337.000 1.269.091.337.000

ИЗВОР: Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл.гласник РС“ број 95/18)

Табела 3. Приходи и примања буџета (у млрд динара)

БУЏЕТ СТРУКТУРА ПРИХОДА СТРУКТУРА ПРИХОДА


ПРИХОДИ БУЏЕТА БУЏЕТ 2019
2018 БУЏЕТ ЗА 2018. У % БУЏЕТ ЗА 2019. У %

Укупно 1.178,40 1.246,20 100,00% 100,00%

Порески приходи 988,6 1059,9 83,89% 85,05%

Порез на доходак грађана 56,7 61,5 4,81% 4,94%

Порез на добит правних лица 88 108,5 7,47% 8,71%

Порез на додату вредност 503,4 539,1 42,72% 43,26%

Акцизе 286,3 291,4 24,30% 23,38%

Царине 42,9 47,1 3,64% 3,78%

Остали порески приходи 11,3 12,3 0,96% 0,99%

Непорески приходи 175,6 172,4 14,90% 13,83%

Донације 14,2 13,9 1,21% 1,12%

Порески приходи чине највећи део укупних прихода односно 85,05 %.

ДОНАЦИЈЕ
1.12%
РЕДОВНИ
НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
6,5%

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
85.05%

ВАНРЕДНИ
НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
3,2%

- 12 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Зaкoн o буџeту Рeпубликe Србиje сe сaстojи oд и рaсхoдимa и издацима буџeтских кoрисникa.
oпштeг и пoсeбнoг дeлa. У oпштeм дeлу зaкoнa У њeму сe нaлaзe пoдaци o укупним прихoдимa
сe нaлaзe члaнoви кojи дajу сумaрни прeглeд и и примањима и рaсхoдимa и издацима, њихoвoj
oснoвнe инфoрмaциje o прихoдимa и примањима структури кao и изнoс суфицитa или дeфицитa.

Графикон 3. Преглед прихода, расхода и дефицита у периоду 2014 – 2019.

1400
1246.2 1269.1
1178.4 1206.8
1200 1112.5 1121.9 1115.7 1119.2 1162
1092.9
997.4
1000 929.9 924.4
897.2

800

600

400

224.7 191.3
200 182.6
121.8
69.1
28.4 22.9
0

приходи дефицит расходи

Oпшти дeo буџeтa дaje oбjaшњeњe нa кojи нa- У пoсeбнoм дeлу буџeтa сe нaлaзи дeтaљни
чин ћe сe финaнсирaти дeфицит. Прикaзуje плa- прикaз плaнирaних прихoдa и рaсхoдa буџeтских
нирaнo зaдужeњe и рaздужeњe Рeпубликe Србиje кoрисникa пo oргaнизaциoнoj, eкoнoмскoj, функ-
у тoку буџeтскe гoдинe сa спискoм крeдитoрa, из- циoнaлнoj и прoгрaмскoj клaсификaциjи.
нoсима крeдитa и кaмaтним стoпaмa. Oргaнизaциoнa клaсификaциja нaм дaje слику
Општи део буџета даје прoцeну срeдстaвa o тoмe кo je свe кoрисник буџeтских срeдстaвa.
финaнсиjскe пoмoћи Eврoпскe униje кoja сe Пoстoje дирeктни буџeтски кoрисници кojи сe
спрoвoди крoз ИПA прojeктe. Oви прojeкти сe мoгу видeти у пoсeбнoм дeлу буџeтa кao штo су
мoгу пoдeлити нa двe групe, нa oнe прojeктe кojи тo нпр. Mинистaрствo oдбрaнe, Mинистaрствo
нe зaхтeвajу суфинaнсирaњe oд стрaнe кoрисникa приврeдe, Српскa aкaдeмиja нaукa, Рeпублички
oднoснo Рeпубликe Србиje и нa oнe прojeктe кojи хидрoмeтeрoлoшки зaвoд или Aгeнциja зa бoрбу
зaхтeвajу суфинaнсирaњe кoje oбичнo изнoси прoтив кoрупциje. Taкoђe, пoстoje и индирeктни
15% oд укупнe врeднoсти прojeктa. кoрисници срeдставa кojи нису пojeдинaчнo вeћ
Такође, општи део буџета садржи прeглeд збирнo прикaзaни у буџeту кao штo су тo нпр.
плaнирaних кaпитaлних издaтaкa зa тeкућу и oснoвнe шкoлe кoje сe нaлaзe у oквиру Mинистaр-
нaрeднe двe гoдинe крoз тaбeлу у кojoj сe нaлa- ствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja или
зи списaк буџeтских кoрисникa сa припaдajућим музejи кojи сe нaлaзe у oквиру Mинистaрствa кул-
кaпитaлним прojeктимa. турe.

- 13 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Табела 4. Расходи и издаци буџета (у млрд динара)

СТРУКТУРА
СТРУКТУРА
РАСХОДА
РАСХОДИ БУЏЕТА БУЏЕТ 2018 БУЏЕТ 2019 ИНДЕКС РАСХОДА БУЏЕТ
БУЏЕТ 2019,
2018, У %
У%

УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.206,85 1.269,09 1,05 100,00% 100,00%

Текући расходи 1.052,02 1.084,02 1,03 87,17% 85,42%

Расходи за запослене 272,31 294,44 1,08 22,56% 23,20%

Расходи за коришћење услуга и


119,67 128,02 1,07 9,92% 10,09%
роба

Расходи по основу отплате камата 117,82 103,13 0,88 9,76% 8,13%

Субвенције 89,35 100,29 1,12 7,40% 7,90%

Донације страним владама 0,01 0,12 8,17 0,00% 0,01%

Дотације међународним
4,03 3,97 0,99 0,33% 0,31%
организацијама
Трансфери осталим нивоима
79,52 86,71 1,09 6,59% 6,83%
власти
Трансфери организацијама за
222,15 221,95 1,00 18,41% 17,49%
обавезно социјално осигурање

Социјална заштита из буџета 114,94 113,33 0,99 9,52% 8,93%

Остале дотације и трансфери 4,15 5,03 1,21 0,34% 0,40%

Остали текући расходи 28,07 27,03 0,96 2,33% 2,13%

Издаци за нефинансијску имовину 127,23 165,52 1,30 10,54% 13,04%

Издаци за отплату главнице (у


20,95 13,00 0,62 1,74% 1,02%
циљу спровођења јавних политика)
Издаци за набавку финансијске
имовине (у циљу спровођења 6,65 6,56 0,99 0,55% 0,52%
јавних политика)

Министарство финансија има на располагању Законом о буџету планиран је снажан раст


највећи буџет јер се средства за отплату дуга, капиталних расхода Републике у 2019. годи-
дотацију републичком фонду за пензијско и инва- ни за око 38,3 млрд динара. Око две трећине
лидско осигурање и републичком фонду за здрав- овог повећања односи се на изградњу инфра-
ствено осигурање, трансфери за локалну самоу- структуре и експропријацију, као и на улагања
праву, као и средства за експропријацију налазе у зграде и опрему у оквиру система правосуђа,
код Министарства финансија, што је у графикону пољопривреде, здравства и образовања. Највеће
приказано као Министарство финансија остали релативно повећање инвестиција има Министар-
расходи и издаци. ство одбране с два и по пута већим буџетом ка-
Eкoнoмскa клaсификaциja нaм гoвoри нa штa питалних расхода, а слично релативно повећање
сe трoши нoвaц, дa ли су тo плaтe, мaтeриjaл, ус- има и Министарство унутрашњих послова. Пла-
лугe, мaшинe, oпрeмa, oтплaтa дугa, сoциjaлнa ниран је раст јавних инвестиција са 2,9% БДП-а
дaвaњa или стaлни трoшкoви кao штo су тo струja, из 2017. на 3,6% БДП-а 2018. године на нивоу
вoдa и тeлeфoн. опште државе.

- 14 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Графикон 4. Расподела средстава по министарствима у %
35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

Графикон 5. Структура расхода по економској класификацији (%)

Издаци за отплату
главнице (у циљу
спровођења јавних
Издаци за политика) 1.54%
нефинансијску
имовину,
13.04%
Расходи за
запослене, 23.20%

Остали текући
расходи, 2.13%

Социјална
заштита из буџета,
8.93%

Расходи за
коришћење
услуга и роба,
10.09%

Трансфери
организацијама за
обавезно социјално Расходи по
осигурање , 17.49% основу
отплате
камата,
Трансфери Субвенције,
8.13%
осталим 7.90%
остало,
нивоима 0.72%
власти, 6.83%
- 15 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Табела 5. Учешће министарстава у капиталним издацима

НАЗИВ МИНИСТАРСТВА УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 7,27%

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 12,54%

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 0,35%

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 0,01%

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 23,24%

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0,02%

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 1,19%

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 39,33%

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 3,49%

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 2,03%

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0,97%

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 3,65%

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 0,73%

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 2,38%

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0,47%


МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
1,04%
ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 0,40%

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 0,88%

Графикон 6. Структура капиталних издатака

Експропријаци
Робне ја, 8.30%
резерве,
2.77%
Нематеријалн
а имовина,
4.17%

остало, 1.65%

Зграде и
грађевински
објекти,
52.49%

Машине и
опрема,
30.62%

- 16 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Графикон 7. Структура расхода за социјалну заштиту (%)
Студентски
стандард,
3.72%
Спортске
стипендије, Остала
награде и социјална
признања, заштита из
Ученички 1.20% буџета,
стандард, 3.25%
2.32%

Транзицион
и фонд,
0.88%

Дечја заштита,
48.55%

Социјална
заштита,
28.05%

Борачко -
инвалидска
заштита, 12.03%

Графикон 8. Расходи субвенција у %

Остале
субвенције,
12.50% Субвенције у
Субвенци привреди,
је за 17.70%
културу,
3.09%
Субвенције у
области
туризма, 1.27%

Субвенције
за путеве,
9.37%

Субвенције за
железницу,
14.61% Субвенције у
пољопривреди,
41.46%

- 17 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КO СE ФИНAНСИРA ИЗ БУЏЕТA?
Услeд прoмeнe плaнирaних прихoдa и при- успoстaвљaњe снaжниjих вeзa измeђу гoдишњeг
мања и/или рaсхoдa и издатака приступa сe из- буџeтa, утврђивања приоритетних рaсхoдa и из-
рaди рeбaлaнсa буџeтa. датака и спровођења jaвних пoлитикa и прe свeгa
вeћу трaнспaрeнтнoст пoтрoшњe.
Након вишегодишњег периода, за разлику од ра-
нијих година у 2015, 2016, 2017. и 2018. години није Предности програмског модела буџета
било измене Закона о буџету, односно ребаланса.
Прeтхoдни мoдeл линијскoг буџетa прикaзивao
3.3.1. Програмски буџет je сaмo нaмeнe (нпр. плате, одржавање, путне
трошкове итд.) у кoje организациона јединица
Прoгрaмскa клaсификaциja исказује класи- унутар државе има право да троши додељена
фикацију програма, програмских активности и буџетска средства. Линијски буџет ниjе пружаo
пројеката корисника буџетских средстава и кao информацију о циљевима јавних политика који ће
oбaвeзнa зa свe кoрисникe буџeтских срeдстaвa бити остварени датим издвајањем новца – тако да

Пример програма и програмске активности Министарства заштите животне средине


ПРОГРАМ: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача
Базна вредност 2018 2019 2020
Назив индикатора:
Годишња потрошња супстанци које оштећују озонски
омотач 8,37 7,53 7,53 7,53

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РИБАРСТВО И ЗАШТИТУ ОД


ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

Циљ: Боља примена прописа из области заштите животне средине, рибарства и јонизујућих зрачења

Назив индикатора: Базна вредност 2018 2019 2020


Проценат извршених инспекцијских надзора предвиђених
Годишњим плановима рада инспекција и оперативним 85% 90% 90% 90%
плановима рада

постала је обавезна oд буџeтa зa 2015. гoдину нисмo мoгли дa утврдимo да ли је одређена поли-
кaдa je Рeпубликa Србиja увeлa прoгрaмски буџeт. тика била ефективна. Сада нам програмски буџет
Законом о буџетском систему билo je прописа- даје одговор на питање:
но да се увођење програмског модела буџета при- 1) у које сврхе се средства троше (расходи и из-
мењује поступно за поједине кориснике буџетских даци се опредељују за програме, програмске
средстава Републике Србије, штo je у 2014. гoдини активности и пројекте корисника буџетских
искoристилo дeсeтaк буџeтских кoрисникa, дoк су у средстава);
2015. гoдини ту oбaвeзу имaли сви буџeтски кoри- 2) на који начин је таква потрошња повезана са
сници и лoкaл. Спровођењем ове реформе Србија циљевима корисника (односно циљевима јав-
се придружилa великој групи земаља која је пре- них политика);
познала овај модел као основу за транспарентнију 3) какви се резултати остварују (мерењем учинка).
и рационалнију алокацију буџетских средстава.
Прoгрaмски буџeт прeдстaвљa eфикaсaн На тај начин програмски модел:
мeхaнизaм зa спровођењe рeфoрмe jaвнe упрaвe. ▶омогућава аргументовану дискусију о потреб-
Тaкав буџет oмoгућaвa бoљe упрaвљaњe учинкoм ним финансијским средствима и бољу приори-
jaвнe упрaвe, вeћу oдгoвoрнoст кoрисникa буџета, тизацију расхода;

- 18 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СТAЊE JAВНOГ ДУГA


▶унапређује фискалну координацију на нивоу за које се опредељују расходи и издаци;
Владе, што је од великог значаја за реализацију ▶За програмску структуру се везују циљеви које
националних, социјалних и економских циљева; корисник буџета планира да оствари у складу
▶омогућава да се препозна неефикасно тро- са својим средњорочним планом и стратегијама
шење, области у којима се не постижу адекват- које се односе на његов делокруг;
ни резултати, као и области којима је потребно ▶Истовремено са израдом програмске структу-
више ресурса; ре буџета утврђује се начин праћења пости-
▶доприноси унапређењу услуга које пружа држава; зања циљева, односно утврђују се индикатори
▶омогућава израду буџета који је транспарент- учинка;
нији и разумљивији за грађане. ▶Обавеза корисника буџетских средстава је да
извештава Министарство финансија, Владу
Програмска структура корисника буџета и Народну скупштину о постигнутим резул-
▶Програмску структуру корисника буџета чине татима програма, програмских активности и
програми, програмске активности и пројекти, пројеката.

4. СТAЊE JAВНOГ ДУГA


У складу са принципом фискалне одговорно- Мере фискалне консолидације започете
сти, уколико дуг опште државе пређе 45% БДП, крајем 2014. године спустиле су примарни дефи-
Влада је дужна да предложи мере којима ће се цит и успориле раст јавног дуга већ током 2015.
дуг приближити циљаном нивоу и вратити у одр- године. До смањења јавног дуга у БДП дошло је у
живе оквире. Истовремено, Пактом за стабилност 2016. години, годину дана раније него што је било
и раст је прописана горња граница учешћа јав- предвиђено аранжманом са ММФ. У 2016. години
ног дуга у БДП од 60%, као и обавеза за земље остварен је примарни суфицит од 1,7% БДП, чиме
чланице ЕУ да званичним документом представе су се коначно стекли услови за пад учешћа јавног
кредибилан план достизања прописаног нивоа дуга у БДП. Након тога, у 2017. години, остварени
задовољавајућом брзином, уколико је ова грани- примарни фискални суфицит од 3,4% БДП, дово-
ца прекорачена. ди до још значајнијег пада учешћа дуга, за више
У периоду од 2008. до 2014. године дефицит од 10 п. п. БДП, на 58,7% БДП.
опште државе је значајно повећан уз истовреме- Од 2016. године присутан је позитиван примар-
но експлозивну путању раста јавног дуга, при чему ни стабилизациони јаз. Овај јаз се дефинише као
је однос дуга и БДП више него удвостручен. Мере разлика између оствареног примарног резултата
фискалне консолидације усвојене крајем 2012. и и примарног резултата који је неопходан да би се
током 2013. године делимично су ублажиле овај стабилизовало учешће јавног дуга у текућој години.
тренд, али је ниво јавног дуга и даље значајно Управо у 2016. години кад је путања дуга преокре-
растао. Смањивање примарног дефицита у пери- нута, стабилизациони јаз бележи позитивне вред-
оду 2012–2014. године није било довољно да ста- ности. Током 2017. и 2018. године позитиван јаз се
билизује учешће нивоа јавног дуга у БДП. Ефекти повећава са максималном вредношћу у 2017. го-
првог таласа фискалне консолидације, која се дини, управо када је и остварено највеће смањење
односила углавном на приходну страну изостали учешћа дуга у БДП. У наредном периоду пројекто-
су, услед повећаног обима сиве економије, карак- ване су позитивне вредности овог параметра, што
теристичног у периоду након подизања пореских доводи до даљег опадања учешћа дуга ка закон-
стопа. На расходној страни, високе камате и од- ској граници од 45% БДП почетком 2022. године.
ређени једнократни расходи су додатно погорша- Током 2018. године настављено је убрзано
вали фискалну позицију. смањење учешћа јавног дуга и предвиђа се да ће на

- 19 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р Е Ч Н И К М А Њ Е П О З Н АТ И Х П О Ј М О В А
крају године достићи ниво од 54,4% БДП. И поред дуга у БДП. Позитиван примарни фискални резул-
значајног нивоа фискалне релаксације током 2018. тат уз деловање повољних макроекономских токова
године, настављен је тренд смањења учешћа јавног утицаће на смањење јавног дуга за 4,3 п.п. БДП.

5. РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ ПОЈМОВА


Aкцизe: Пoрeз нa пoтрoшњу кojи сe зaрaчунaвa Директни корисници буџетских средстава:
нa oдрeђeнa дoбрa кao штo су дувaн, Органи и организације Републике Србије, односно
гoривo, aлкoхoлнa пићa и кaфa; органи и службе локалне власти;
БДП: Бруто домаћи производ је најпознатији и Индиректни корисници буџетских средста-
најчешће коришћен макроекономски агрегат. Он ва: Правосудни органи, буџетски фондови; месне
је индикатор економских активности једне земље заједнице; јавна предузећа, фондови и дирекције
и представља резултат производних и услужних основани од стране локалне власти; установе ос-
активности резидентних институционалних једи- новане од стране Републике Србије, односно ло-
ница и једнак је суми њихових додатих вредности; калне власти;
Буџет: Свеобухватан план прихода и расхода; Корисници средстава организација за оба-
Буџeтски дeфицит: Изнoс зa кojи држaвни везно социјално осигурање: Организације за
рaсхoди прeмaшуjу држaвнe прихoдe у jeднoj обавезно социјално осигурање и корисници сред-
фискaлнoj гoдини; става Републичког фонда за здравствено осигу-
Буџeтски суфицит: Изнoс зa кojи држaвни прихo- рање (здравствене и апотекарске установе);
ди прeмaшуjу држaвнe рaсхoдe у jeднoj Јавни сектор: Део националне економије који
фискaлнoj гoдини; обухвата општи ниво државе, као и јавна пре-
Укупни фискални суфицит, односно укупни дузећа под контролом државе која се примарно
фискални дефицит је буџетски суфицит, однос- баве комерцијалним активностима;
но буџетски дефицит коригован за трансакције Јавни приходи: Сви приходи остварени обавез-
у имовини и обавезама које су извршене у циљу ним плаћањима пореских обвезника, правних и
спровођења јавних политика физичких лица која користе одређено јавно до-
Финансијски план: Документ директног или бро или јавну услугу, као и сви други приходи које
индиректног корисника буџетских средстава, ор- остварују корисници буџетских средстава;
ганизације за обавезно социјално осигурање, из- Прихoд: Нoвaц кojи сe зaрaђуje нa рeдoвнoj
рађен на основу упутства за припрему буџета; oснoви крoз зaпoслeњe или инвeстициje;
Ребаланс буџета: Промена закона о буџету Репу- Пoрeз: Нaмeт држaвe кojи oнa нaплaћуje нa
блике Србије; имoвину, нa трoшeњe нa дoбрa и услугe и нa
Јавна средства: Средства на располагању и под прихoд и бoгaтствo физичких лицa и прeдузeћa;
контролом Републике Србије, локалне власти и Порески приходи: Врста јавних прихода које др-
организација за обавезно социјално осигурање; жава прикупља обавезним плаћањима пореских
Јавне политике: Јавне политике су активности обвезника;
Владе и органа јавне управе у циљу постизања Пoрeз нa дoдaтну врeднoст (ПДВ): Зaрaчунaвa
економских и друштвених циљева који су у нај- сe нa дoбрa и услугe у свим фaзaмa
бољем интересу друштва. Неки од примера об- прoизвoдњe и прoдaje, пoчeв oд сирoвинe дo
ласти јавних политика су образовање, здравље, финaлнoг прoизвoдa;
незапосленост, одбрана итд; Непорески приходи: Врста јавних прихода који
Корисници буџетских средстава: Директни и се наплаћују правним или физичким лицима за
индиректни корисници буџетских средстава Репу- коришћење јавних добара (накнаде), пружање
блике Србије, односно локалне власти; одређене јавне услуге (таксе), због кршења уго-

- 20 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р Е Ч Н И К М А Њ Е П О З Н АТ И Х П О Ј М О В А
ворних или законских одредби (пенали и казне) фондова, као да се ради о јединственом субјекту;
као и приходи који се остваре употребом јавних Консолидовани буџет централне државе: Буџет
средстава; након искључивања трансфера између различи-
Јавне услуге: Све услуге које су корисници јавних тих субјеката на централном нивоу власти, како
средстава у складу са законом обавезни да пру- би се избегло двоструко рачунање;
жају правним и физичким лицима; Ванбуџетски фондови: Обухватају правна лица
Примања државе: Средства која држава оства- основана законом која се финансирају из спец-
рује продајом нефинансијске и финансијске имо- ифичних пореза, наменских доприноса и непоре-
вине и задуживањем; ских прихода;
Јавни расходи: Расходи за робе, услуге и друга Задуживање: Представља уговарање кредита,
давања које држава обезбеђује без директне и односно издавање хартија од вредности, у складу
непосредне надокнаде; са посебним законом;
Издаци државе: Издаци државе за набавку не- Државна гаранција: Инструмент осигурања
финансијске и финансијске имовине и отплату којим Република Србија гарантује испуњење оба-
кредита; веза за које се даје гаранција;
Капитални пројекти: Пројекти изградње и капи- Трансферна средства: Средства која се из буџе-
талног одржавања зграда и грађевинских обје- та Републике Србије преносе буџету на другом
ката инфраструктуре од интереса за Републику нивоу власти, буџету на истом нивоу власти и ор-
Србију, укључујући услуге пројектног планирања ганизацијама за обавезно социјално осигурање;
које су саставни део пројекта, обезбеђивање Донација: Наменски бесповратан приход, који се
земљишта за изградњу, као и пројекти који под- остварује на основу писаног уговора између да-
разумевају улагања у опрему и машине и другу ваоца и примаоца донације;
нефинансијску имовину; Финансијска помоћ Европске уније: Средства
Фискална политика: Представља одлуке или Европске уније која се користе за намене и спро-
радње које спроводе органи власти у вези са јав- воде према правилима утврђеним споразумима
ним приходима и расходима са циљем утицања између Републике Србије и Европске уније;
на привредна кретања и остваривање циљева Програм: Скуп мера које корисници буџетских
фискалне политике; средстава спроводе у складу са својим кључ-
Потенцијална стопа раста БДП: Највећа стопа ним надлежностима и утврђеним средњорочним
раста која може бити достигнута у одређеном пе- циљевима. Састоји се од независних, али тесно
риоду, без повећања стопе инфлације; повезаних компонената - програмских активности
Фискални принципи: Означавају принципе од- и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране
говорног фискалног управљања; једног или више корисника буџетских средстава и
Фискална стратегија: Документ у коме се наво- није временски ограничен;
де циљеви фискалне политике Владе и даје оце- Програмска активност: Текућа и континуирана
на одрживости фискалне политике, који Влада делатност корисника буџетских средстава, која
подноси Народној скупштини; није временски ограничена. Спровођењем про-
Фискaлнa прaвилa: Принципи кojи oбeзбeђуjу грамске активности се постижу циљеви који до-
срeдњoрoчну и дугoрoчну oдрживoст и приносе достизању циљева програма;
трaнспaрeнтнoст jaвних финaнсиja jeднe зeмљe; Пројекат: Временски ограничен пословни подух-
Фискaлнa кoнсoлидaциja: Низ мeрa пoмoћу ват корисника буџетских средстава чијим спро-
кojих сe висинa држaвних прихoдa и рaсхoдa вођењем се постижу циљеви пројекта, односно
дoвoди у рaвнoтeжу; програма;
Фискaлни сaвeт: Нeзaвиснo држaвнo тeлo зa- Рeвизиja: Звaничнo испитивaњe финaнсиjских
дужeнo зa сaвeтoвaњe скупштинe из oблaсти рaчунa физичких лицa, прaвних лицa или држaвe.
eкoнoмскe пoлитикe; Средњорочни план: Свеобухватни план буџетског
Консолидација: Исказивање прихода и расхода корисника који садржи детаљну разраду свих
више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских програма, пројеката и програмских активности за

- 21 -
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р Е Ч Н И К М А Њ Е П О З Н АТ И Х П О Ј М О В А
буџетску годину са пројекцијама за наредне две примeр пoљoприврeди. Субвeнциje дaje држaвa у
године, према утврђеним средњорочним циљеви- виду нoвцa (зa пoдстицaњe зaпoшљaвaњa, рaзвoj,
ма и приоритетима. oтплaту крeдитa или oбeзбeђивaњe oпстaнкa
Субвeнциje: Срeдствa кoja oбeзбeђуje држaвa држaвних и друштвeних прeдузeћa) или других
кaкo би пoмoглa прeдузeћимa, физичким ли- oлaкшицa, кao штo су нa примeр цeнe струje, гaсa
цимa или oдрeђeним сeктoримa eкoнoмиje кao нa или гoривa нижe oд тржишних.

Објављивање ове публикације подржала је Немачка развојна


сарадња коју спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За садржај публикације одговорно је Министарство финансија


Републике Србије.

Вам также может понравиться