Вы находитесь на странице: 1из 8

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


������������ ��������������� ��������� �������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������
�������
������� ������
�������� ����
�������������� ����
����������� �������
������������ ������� ����
�������� ��
���������������������������������� �������������������������������� �������������� ���
������������������ ���������������������������� �����������
�������������������������� �������������������������� ������������� MæüÆø¯é™ø VæüyæþVæüyæþÌêyæþ$™èþ$¯èþ² {ç³ç³…^é°Mìü FÆæÿr°^óþa ÐéÆæÿ¢ C¨. ÐéÅMìüÞ¯Œþ
™èþÄæý*ÈMìü Ðèþ$ÆöMæüP Ayæþ$Væü$ §æþ*Ææÿ…ÌZ BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇØsîý °Í_…¨.
�����������
��������� ������������������������������������������������������ ç³N×ñýÌZ° ïÜÆæÿ… C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý C…§æþ$ÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙÝù¢…¨. {¼r¯ŒþÌZ ������� ����
����������� ����������������������������������������� ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ Ðèþ$$W…ç³# §æþÔèýMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Æÿ$$. Mø™èþ$Ëò³O {ç³Äñý*V>Ë$ �������� ��
çÜ™èþ¹Í™é˯èþ$ CÐèþÓyæþ…™ø Ðèþ*¯èþÐèþ#Ëò³O MìüÏ°MæüË {rÄæý$ÌŒýÞ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D
������������������������������������� ����������������������� ¯ðþÌêQÆæÿ$Mæü$ Òsìý çœÍ™éË$ Æ>¯èþ$¯é²Æÿ$$. AÑ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O™óþ, CMæü {ç³ç³…^èþ… �������������� ���
������������������� ������������������������������������� Fí³Ç ï³Ë$aMøÐèþ^èþ$a. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ 6MørÏ yøçÜ$Ë E™èþµ†¢Mìü çܯé²àË$
Ððþ$$§æþË$ò³yæþ™éÆæÿ$. òÜò³t…ºÆæÿ$ BQÆæÿ$Mæü$ CÑ íܧæþ®… M>Ðèþ^èþ$a. Ððþ$$™èþ¢… 40 MørÏ �������� ����
���������� ������������������������������������������������ yøçÜ$˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. �������� ����
����� ����
����������������� ��������������������� ��������
�����������
����
����
��������������������������� ����������������� ��������������������������������� ���������������������� �������� ���
������������������������������������� ��������� �������� �������������������������������������� �������������� ���
���������������������������������� ����������������� ��������������������������������������� ����� ������������ ���
������������������������������ 6 ��������������������� 6
�� �� �������������������������
���������
���������� �������������� ���������������
�������
��������������� �������������������
�������������������������
�����������������������������
�����������������
��������
������� ������
���������� ������������� ������ ������������������������� ��������
��� �������
������������������������� ������������ ����������� �������������
��������
������
������
�����
�������������������������������
����������� ������������������
���������� ������������������������ �����
�������
�����
������
��������������������� ���������������������������� ������ ������
������� �������������� ������ ������������� �����������������������������
�������������������������������� ����������� �����
��������� �������������������� ��� ������������ ���
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨: ™ðþË…V>×ý 3
Æ>çÙ‰…ÌZ° {ç³fË BàÆæÿ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$Ï, "Ðèþ$Ææÿ×ý… Ðèþ$¯èþ iљ鰲 ��������������������������������� �� ����� �����
Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÌZ yìþÐèþ*…yæþ$ MæüÍW¯èþ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ Ðèþ$$WçÜ$¢…§æþ° ¯óþ¯èþ$ Gç³#µyæþ*
(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : ����������� �����
^óþõÜrr$t ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþÄæý*Ë° A¯èþ$Mæü$…sê¯èþ$. »ê«§éMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ������������������������ ´ùËÐèþÆæÿ… {´ëgñýMæü$t 糯èþ$Ëò³O B…{«§æþ{糧óþÔŒý
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ÑçÙÄæý$… H…r…sôý Mæü±çÜ… ������� ����
B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÐèþÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé C…M> H ÒyøPË$ ^óþò³µr糚yæþ$ A¨ JMæüP ���������� ����������������� Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz
ç³…rË$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$Ë$
MæüË$Væü$™èþ$…§ø A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ Ðóþ$ 5ÌZV>
„æü×ý… Mæü*yé ¡çÜ$Mø§æþ$'
ÌñýO‹œ B‹œ ò³O _{™èþ…ÌZ CÆ>¹¯Œþ 7 �������������������������������
º$«§æþÐéÆæÿ… çÜÒ$„æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D
çÜÒ$„æüÌZ fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† A°ÌŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ��������
{糿æý$™éÓ°Mìü °Ðóþ¨Mæü CÐéÓË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ íÜG…
B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÐèþÇÌZ çܯèþ² �
��������� ��
Rꯌþ ^ðþí³µ¯èþ yðþOÌêVŠü C¨. ��
�����������������������������������
Äæý*§æþÐŒþ, òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ B¨™èþů飊þ §é‹Ü,
ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. �������

�������������������������
��������������������������������� òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ §óþÔèý
ÐéÅç³¢…V> A°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$, {糿æý$™éÓË$ ¡{Ðèþ
���� �������������������������� Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ^éÎ^éË° çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, ºÄæý$sìýMìü
ÐðþâæýÏÌôýMæü C…sìýç³r$t¯óþ² E…r* C…sìý§æþVæüYÆæÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ™ø
��������� ���������������������������� A«¨Mæü «§æþÆæÿËMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Mö¯èþVøË$ ^óþçÜ*¢ º™èþ$Mæü$ iÐèþ#yé ������ ���������
���� ������������������������������������ A…r* iÐèþ^èþeÐéË$V> º™èþ$Mæü$ ÐðþâæýÏ©çÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>ÇÃMæü$Ë$,
ÐèþËçÜMæü*ÎË ç³Çíܦ† Ðèþ$È «©¯èþ…. Væü$yæþ$Ï, Vøç³#Æ>Ë$,
���������������������������������� {糿æý$™éÓË$ òÜO™èþ… ¨Ðéâê ¡çÜ$¢…yæþV> Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$
Ðèþ*{™èþ… MæüÆø¯é "Mæürtyìþ3' Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ç…¨. ¯óþsìýMìü
��������������������������������� ÌêMŠüyú¯Œþ Ñ«¨…_ 36 ÆøkË$AÐèþ#™èþ$…yæþV> Ðèþ$§æþÅ…
ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… Ðèþ$*yìþ…™èþË$ Æóÿr$Ï ò³…_ Ayæþz…V>
������������������������������ §æþ…yæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$, »êÆæÿ$Ï,
������������������������� ���������������������������������� MæüÏ»ŒýË°² º…§ŠþV> {ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$§æþÅ…
6 ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ™èþÐèþ$ §æþ$M>×êËMæü$ Ðóþíܯèþ ™éâæý…
����������������� ������������������������� �� ÐóþíܯèþsôýÏ E…_, »êÅMŠü yøÆŠÿ §æþ…§é Mö¯èþÝëWçÜ*¢¯óþ E¯é²Ææÿ$. �����������������
ôV’≤<äsêu≤<é
ø£q>∑sêCŸ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ e˝Ò¢ sêCŸ uÛÑeHé≈£î ø£s√Hê k˛øÏ+<äq&É+ <ës¡ßD+
Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü §ðþº¾Mæü$ A{Væü§óþÔèý… _ËÏÆæÿ Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþçÜ$¢…yæþr… §æþ$Ææÿ§æþ—GçÙtMæüÆæÿÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ¯èþ*™èþ¯èþ ÐóþË Ðèþ$…¨ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Æ>çÙ‰é°Mìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþÝë¢Ðèþ$° B…{«§æþ
>∑ßs¡ßyês¡+ AÐðþ$ÇM> Ðèþ×ìýMìü´ùÆÿ$$…§æþ° M>±, C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ B Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇMìü MæüâñýÏ… G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ fíÜt‹Ü Mæü¯èþVæüÆ>gŒý {ç³Ðèþ*×ýïÜÓM>Ææÿ… ^óþÄæý$ºsôýt Æ>gŒý ¿æýÐèþ¯Œþ {糧óþÔŒý Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
30 @Á|æ˝Ÿ 2020 ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$$…§æþ$…§æþ° Hï³ Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþÑ Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý Mæü$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…§æþ° BÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢…yæþr… §éÆæÿ$×ýÐèþ$° Ððþ*í³§óþÑ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ GÐèþÆæÿ* B…§øâæý¯èþ
A¯é²Ææÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü MæürtyìþMìü Hï³ {糿æý$™èþÓ… A°² Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ A¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý BÆøç³×ýË$ ÔZ^èþ±Äæý$Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰éËMæü$ ^ðþ…§ö§æþª°, ÐéÆæÿ…§æþDZ {糿æý$™èþÓÐóþ$ Ý÷…™èþ {V>Ðèþ*˯èþ$ ¡çÜ$MöçÜ$¢…§æþ°
¡çÜ$Mæü$…sZ…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³fËMæü$ A°² ÝûMæüÆ>ÅË$ Mæü͵çÜ$¢…sôý ç³MæüP çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ «§æþÆæÿËMóü ™èþÐèþ$Mæü* MæüÆø¯é Mìürϯèþ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý*Ë° çܧæþÆæÿ$ ¿æýÆøÝë C^éaÆæÿ$. Ðèþ$™èþÞÅ M>Ææÿ$Ë Væü$Ç…_ ïÜG… fVæü¯Œþ fVæü¯Œþ Cç³µsìýMóü Móü…{§æþ
Æ>çÙ‰…ÌZ E…yìþ ^èþ…{§æþ»êº$ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü…ò³±Mìü Ðèþ$$…§óþ çܵçÙt… ^óþÔéÐèþ$°, C糚yæþ$ ©°ò³O Ñ^éÆæÿ×ý G…§æþ$Mæü° çßZ…Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë, Væü$fÆ>™Œþ ïÜG…Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ°, ÐéÇ A¯èþ$Ðèþ$†™ø
2 E¯èþ² sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ CâæýÏÌZ Mæü*Ææÿ$a° Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³Õ²…^éÆæÿ$.ÐéÆæÿ…§æþDZ Æ>çÙ‰é°Mìü ¡çÜ$MöÝ뢅 : Væü$fÆ>™ŒþÌZ _Mæü$PMæü$¯èþ² 4 A…§æþÇMìü Æ>çÙ‰é°Mìü ¡çÜ$Mö^óþa HÆ>µr$Ï ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$.

{°&û|” yêfi¯ó¢ #˚ùdÔ ø£s√Hê sê<ë?


¬s’‘·ß\qß Ä<äßø√yê*
sêh+˝À ø√$&¥-19 qyÓ÷<Ó’q πødüß\ß, rdüß≈£î+≥ßqï #·s¡´\ô|’ d”m+ düMTø£å Ç|üŒ{Ïes¡≈£L
Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MæüÆø¯é
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> ò³§æþª Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…„ø¿æýÐóþ$
çÜ…¿æýÑ…_§æþ° {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$ çÜfjË Æ>Ðèþ$Mæü—GÚë~
Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ sîýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> MæüÆø¯é
Ñ¿æý—G…hçÜ$¢¯èþ² D Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MóüÐèþË…
{糿æý$™éÓË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$,
{ç³fË$ òÜO™èþ… õÜÐèþ ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéË°
88,061 ø£s√Hê f…düߺ\ß HÓ\÷¢s¡ß˝À ≈£L&Ü ˝≤´uŸ @sêŒ≥ß í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ B ç³° ^óþçÜ$¢…sôý {糆糄æü¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$
¯éÄæý$$yæþ$ §æþ$Ððþ$Æ¢´ùçÜ$¢¯é²Ææÿ° çÜfjË «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$
eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ CçÙtÐðþ$$_a¯èþr$ÏV> BÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$, MæüÆø¯é Ìê…sìý MæüçÙtM>Ë…ÌZ
(ÐðþËVæü³æNyìþ ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨) : Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$ Æ>çÙ‰é°Mìü †ÇW Äæý*MìütÐŒþ, yéÆæÿÃ…sŒý MæüÏçÜtÆæÿ$Ï Væü$Ç¢…^éÐèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Væüyæþ_¯èþ 5 CÌê…sìý BÆøç³×ýË$ ™èþVæüÐèþ° íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. Mæü$ç³µ…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$
Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÐéÇMìü Ææÿ*.2 ÐóþË ^ö糚¯èþ CÐéÓË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ÆøkÌZÏ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MæüÏçÜtÆæÿϯèþ$ ÐðþÈ Äæý*MìütÐŒþ MæüÏçÜtÆæÿ$ÏV> ç³ÇVæü×ìýçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ³æ#sìýt¯èþÆøk Ðóþyæþ$MæüËMæü$ sîýyîþï³ Ðéâæý$Ï ^óþíÜ…¨ H…sìý? §é° ÐèþËÏ MæüÆø¯é Æ>§é?
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. MøÑyŠþ&19 °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$, ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþÈ Äæý*MìütÐŒþ MæüÏçÜtÆæÿ$Ï 76, 5 ¯èþ$…_ 14 ÆøkË$V> MóüçÜ$Ë$ Ìôý° A° çÜfjË Æ>Ðèþ$Mæü—GÚë~Æðÿyìþz sîýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
{糿êÑ™èþ Ææÿ…V>Ë ç³Ææÿíܦ™èþ$Ëò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Äæý*MìütÐŒþ MæüÏçÜtÆæÿ$Ï 55, 14 ¯èþ$…_ 28 ÆøkË$V> MóüçÜ$Ë$ Ìôý° yéÆæÿÃ…sŒý MæüÏçÜtÆæÿ$Ï sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþMæü$ çÜ…º…«¨…_ çÜÆðÿO¯èþ G‹ÜKï³° Ææÿ*´÷…¨…^èþ$MøÐéË°
º$«§æþÐéÆæÿ… çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$fÆ>™Œþ ¯èþ$…_ ™ðþË$Væü$ 73... 28 ÆøkË ¯èþ$…_ MóüçÜ$Ë$ Ìôý° MæüÏçÜtÆæÿ$Ï 13 E¯é²Äæý$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. çÜ*_…^éÆæÿ$. ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ §æþ—GíÙtÝëÇ…_ sñýÍÐðþ$yìþçܯŒþ¯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·Tì~ÛøÏ @|” >±´dt
Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ †ÇW çÜÓçܦÌêËMæü$ ¡çÜ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² A…Ôèý… Væü$Ç…_ ïÜG… MæüÆø¯é¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> Mæürtyìþ ^óþÄæý$yæþ… MøçÜ… D ÑÔóýÏçÙ×ý¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. CMæü Mæü$r$…º çÜÆóÿÓÌZ Væü$Ç¢…_¯èþ
fVæü¯Œþ ÑÐèþÆ>Ë$ MøÆæÿV> 4,065 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> çÜÓçܦÌêËMæü$ ºÄæý$ÌôýªÆ>Ææÿ° MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$ A…¨Ýë¢Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. CMæü {ÖM>Mæü$âæý… ÇÐŒþ$ÞÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ÐéÇMìü ç³È„æüË °ÆæÿÓçßý×ýò³O ïÜG… fVæü¯Œþ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÆ> ¡ÔéÆæÿ$. D |üesY ø±s=ŒπswüHé s¡÷. 1 ø√{Ï $sêfi¯+
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÆæÿÐé×ê QÆæÿ$aË$, ¿Zf¯èþ…, §éÇ QÆæÿ$aË$ ÌêÅ»ŒýÌZ {rÄæý$ÌŒý sñýçÜ$tË$ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþr$Ï A«¨M>Ææÿ$ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ {MæüÐèþ$…ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 12,247 ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ BÄæý$¯èþMæü$ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
A°²…sìý± Mæü*yé Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓÐóþ$ ¿æýÇÝù¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>V> M>Å…³æ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. J…VøË$ÌZ ÌêÅ»Œý HÆ>µr$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$Mæü*yé {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ ÐéÇMìü Mæü*yé ÒÌñýO¯èþ…™èþ ™èþÓÆæÿV> ç³È„æüË$ ^óþÄæý*Ë° ïÜG… MøÑyŠþ 19 °ÐéÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V>
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ fÇW¯èþ D çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é°, ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> ¯ðþË*ÏÆæÿ$ÌZ Mæü*yé ÌêÅ»Œý HÆ>µr$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> ÐéÇ° B§óþÕ…^èþV> Ðèþ$*yæþ$ ÆøkÌZÏ ³æNÇ¢^óþÝë¢Ðèþ$¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜàÄæý$ ^èþÆæÿÅË MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
ïÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý², yîþiï³ Vú™èþ… çÜÐé…VŠü ™èþ¨™èþÆæÿ A«¨M>Ææÿ$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. ÝëVæü$™ø…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ¯ésìýMìü D Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ ÌêÅ»ŒýË$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéÍ : ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mö¯èþ$VøË$ÌZ Væü™èþ Hy騙ø çÜàÄæý$°«¨Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý V>Å‹Ü ç³ÐèþÆŠÿ
ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþÝë¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 8 ´ùÍõÜ¢ H ç³…rÌZ¯ðþO¯é ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ§æþª ¯èþ$…_ GMæü$PÐóþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔéÐèþ$° ïÜG… M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÍÑ$sñýyŠþ Ææÿ*. 1 Møsìý
ÑÐèþÆ>Ë$ A…¨…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë$, hÌêÏÌZÏ 9 ÌêÅ»ŒýË$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Äæý$¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$ CÑM>Mæü {糆 HÇÄæý* fVæü¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> G糚yæþ* Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$° ÑÆ>âæý…. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Å…³æ#
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅËò³O ïÜG… çÜÒ$„æü : Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ 73 MóüçÜ$Ë$ Bçܵ{†, sîý_…VŠü Bçܵ{™èþ$ÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 50 ^ørÏ {r*¯ésŒý Mìür$Ï Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²¯èþ$ Mæü*yé õÜMæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ÑÆ>âê°Mìü
¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü$…r*Ææÿ$ÌZ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. yîþBÈzK™ø Ðèþ*sêÏyìþ Ððþ$$»ñýOÌŒý ÌêÅ»Œý¯èþ$ Mæü*yé ™èþÄæý*Ææÿ$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ*ÆðÿPsZÏ «§æþÆæÿË íܦÈMæüÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ^ðþMæü$P¯èþ$ ïÜG…
¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ 29 MóüçÜ$ÌZÏ 27 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÆæÿÞÆ>Ðèþ#õ³rMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐóþ¯èþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^óþÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯é²Äæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ A¯é²Ææÿ$. D {M>í³…VŠü, ¸ë…VóüsŒý, sZMðü¯èþÏ ÐðþOÄæý$‹Ü.fVæü¯ŒþMæü$ A…§æþgôýíܯèþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý V>Å‹Ü ç³ÐèþÆŠÿ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÍÑ$sñýyŠþ
D {MæüÐèþ$…ÌZ AMæüPyæþ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Mæü…sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþ ç³È„æüò³O ïÜG… °Õ™èþ çÜÒ$„æü : Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B§óþÔéË {ç³M>Ææÿ… 糧æþ®†§éÓÆ> Mö¯èþ$VøË$ ™èþ¨™èþÆæÿ ^èþÆæÿÅË™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ$¯é²Ðèþ$° G…yîþ yìþ. Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ Æðÿyìþz, Mæü…ò³± {糆°«§æþ$Ë$ G…. _sìýt»êº$, Ñ BÆŠÿ G¯Œþ
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÑsîý Ôé™èþ… 1.51 AÆÿ$$™óþ, sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþMæü$ M>ÌŒý ^óþíܯèþ ÐéÇMìü A§óþ Æøk Ðèþ$…§æþ$Ë$ A…¨…^óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ AÆæÿsìý, sŸÐèþ*sZ œæ#yŠþ {´ëòÜíÜ…VŠü Äæý$*°rÏ {ç³Ôé…™Œþ. B…{«§é {MìüMðüsŒý AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Ææÿ*. 1 Møsìý ÑÆ>âæý… : MøÑyŠþ 19
§óþÔèýÐéÅç³¢…V> ´ëhsìýÑsîý MóüçÜ$Ë$ 3.84Ôé™èþ…V> E¯é²Äæý$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. sñýÍÐðþ$yìþíܯŒþ ÐèþÅÐèþçܦ Ðèþ$Ç…™èþ HÆ>µrÏò³O §æþ—GíÙtò³sêtË° ïÜG… fVæü¯Œþ çÜ*_…^éÆæÿ$. `± ç³…rMæü$ «§æþÆæÿ °ÐéÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> çÜàÄæý$ ^èþÆæÿÅË MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü
§æþ—GíÙtMìü¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. CMæü Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ 7,727 ç³È„æüË$ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþõÜÌê Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² Ðéyæþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° Ðèþ^óþaÌê ^èþ*yé˯é²Ææÿ$. V>ÍÐé¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ç³…rË$ §ðþº¾†¯èþ² {´ë…™éÌZÏ B…{«§é {MìüMðüsŒý AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Ææÿ*. 1 Møsìý ÑÆ>âæý…. BÈtiG‹Ü §éÓÆ> fÐèþ$
°ÆæÿÓíßý…^éÐèþ$° C…§æþ$ÌZ 70Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü* ç³È„æüË$ ÆðÿyŠþgZ¯èþÏÌZ¯óþ ^óþÔéÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…§æþ$Ë$ ^óþÆ>Äæý*? Ìôý§é? A¯èþ² A…Ôé°² ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ððþ…r¯óþ G¯èþ$ÅÐèþ$ÆóÿçÙ¯Œþ ^óþíÜ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. D ^óþíܯèþ ÑÆ>âê°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Å…³æ#
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 88,061 MæüÆø¯é sñýçÜ$tË$, {糆 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ f¯é¿êMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ hÌêÏMæü$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ gôýïÜÌZÏ JMæüÇMìü D {MæüÐèþ$…ÌZ BÈtïÜ ºçÜ$Þ˯èþ$ A§ðþªMæü$ ¡çÜ$Mæü$° Ðésìý §éÓÆ> Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ïÜG… {Ö ÐðþOÄæý$‹Ü.fVæü¯ŒþMæü$ A…§æþgôýíܯèþ B…{«§é {MìüMðüsŒý
1649 ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> MæüÏçÜtÆæÿÏ ÐéÈV> Mæü*yé ÐðþÈ Äæý*MìütÐŒþ, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ê »ê«§æþÅ™èþË$ Aç³µW…^éË° ïÜG… fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. ç³…í³çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ðèþ$…_ B§æþÆæÿ×ý ËÀÝù¢…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ {ò³íÜyðþ…sŒý ÔèýÆæÿ™Œþ ^èþ…{§éÆðÿyìþz, {sñýfÆæÿÆŠÿ Vøí³¯é«§Šþ Æðÿyìþz.

#·+Á<äu≤ãß m+<äß≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·ßHêïs¡ß?


ø£s√Hê ø£˝À¢˝≤ìï n+#·Hê M>Mìü¯éyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : {糆糄æü ¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$
¯éÄæý$$yæþ$ ™èþ糚yæþ$ çÜÐèþ*^éÆ>Ë$ õÜMæüÇ…_ {糿æý$™èþÓ…ò³O
º$Ææÿ§æþ ^èþÌôýÏ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ
Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. BÄæý$¯èþ

y˚ùd+<äß≈£î @|”øÏ πø+Á<ä ãè+<ë\ß


ì»y˚Tqqï πø+Á<äeT+Á‹ øÏwüHé¬s&ç¶ f…düߺ\ dü+K´ô|’ nqße÷Hê\ß $XÊKô|’H˚ m≈£îÿe <äèwæº?
º$«§æþÐéÆæÿ… M>Mìü¯éyæþ Ææÿ*ÆæÿÌŒýÌZ MøÆæÿÐèþ$…yæþÌŒý çÜçßýM>
Ææÿ…™ø õ³§æþËMæü$ ¼Äæý$Å… °™èþÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ ç³…í³×îý
^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$…{† Mæü¯èþ²»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..
MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý MøçÜ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz 24 Væü…rË$
{糿æý$™éÓ°² °Ðèþ$Væü²ç³Ç_ ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {糆糄æü ¯óþ™èþ Ðèþ*{™èþ… òßýO§æþÆ>
»ê§ŠþÌZ E…yìþ Rêä §öÇMìü¯èþ糚yæþÌêÏ ÌôýQ Æ>çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$ òßýÇsôýgŒý
Mæü…ò³±ÌZ Ðèþ_a¯èþ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ G…§æþ$Mæü$ Vøç³Å…V> E…^éÆø
^èþ…{§æþ»êº$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµÍ. BÄæý$¯èþMæü$ Æ>çÙ‰ {ç³fËò³O °fÐðþ$O¯èþ {õ³Ðèþ$$…sôý
e<ä›+≥ßHêï sê´|æ&¥ f…düߺ\ ìs¡«Vü≤D ;CÒ|” |òæsê´<äß |òü*‘·y˚THê? G…§æþ$Mæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ Ayæþ$Væü$ ò³rtyæþ… Ìôý§æþ$. MæüÆø¯éMæü$ ^èþ…{§æþ»êº$ G…§æþ$
Mæü$ ¿æýÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$? Ðóþ$Ðèþ$…§æþÆæÿ… †ÆæÿVæüyæþ… Ìôý§é?. Æ>f«§é° õ³Ææÿ$™ø ò³§æþª
ÐðþËVæü³æNyìþ, çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨ : MæüÆø¯é MæüÌZÏÌê°² A…^èþ¯é ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ ´÷…™èþ¯èþ Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. B G™èþ$¢¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ õÜMæüÇ…_ ^ðþr$Ï, ™ørË$ ¯èþÇMìü…_¯èþ §æþ$Æ>ÃÆ>Y°² {ç³fË$
Cç³µsìýMóü ™ðþË…V>×ý çÜà BÆæÿ$ Æ>çÙ‰éÌZÏ ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯èþ² Móü…{§æþ º—G…§æþ…, ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ Mæü*yé AÌê…sìý çÜ…§óþà˯óþ ÐèþÅMæü¢… Ðèþ$Ç_´ùÌôý§æþ$.
™èþÓÆæÿÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒýMæü$ Æ>¯èþ$…¨. D ÑçÙÄæý*°² çÜÓÄæý$…V> Móü…{§æþ çßZ… ÔéQ ^óþÔéÆæÿ$. ò³OV> ÐðþOïÜï³ G…ï³, Ðèþ$…{™èþ$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ CÚëtÆ>fÅ…V> hÌêÏ
çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ÉìþÎÏÌZ ÐðþËÏyìþ…^èþyæþ… ÑÔóýçÙ…. °gê°Mìü Væü™èþ ÐéÆæÿ…
ÆøkË ¯èþ$…_ ©°ò³O ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯èþ²ç³µsìýMîü, A¨ °Æ>®Ææÿ×ý M>Ìôý§æþ$.
çÜÇçßý§æþ$ªË$ §ésìý ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ EËÏ…íœ$çÜ$¢¯é²Ææÿ° ½gôýï³&sîýyîþï³,
Cç³µsìýMóü VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆÿ$$. ½gôýï³ Æ>çÙ‰ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþ$Æø
nsê#·ø±\≈£î bÕ\Œ&É≥+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´
MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ™égê ÐéÅQÅË™ø A¨ °f… M>¯èþ$…¨. Móü…{§æþ çßZ…, BÆøVæüÅÔéQ Ayæþ$Væü$Ðèþ$$…§æþ$MóüíÜ Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² D ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O Móü…{§æþ º— ç³Ææÿ*aÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ™ø
A«¨M>Ææÿ$Ë$ D º—G…§æþ…ÌZ E…yæþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² MæüÆø¯é G…§éË™ø Ñ^éÆæÿ×ý fÇí³…^éË° ÌôýQ Æ>íÜ…¨. §é° çœÍ™èþ…V>¯óþ Móü…{§æþ º— {ç³fË$ ÑËÑÌêyæþ$™èþ$…sôý A«¨M>Ææÿ ÐðþOïÜï³ Væü$…yéË$
ç³È„æüË$, M>ÓÆæÿ…sñýO¯èþÏÌZ Ðèþç܆ ÝûMæüÆ>ÅË$, MìürÏ ÐéyæþMæü…, BçÜ$ç³{™èþ$ËÌZ G…§éË$ Æ>çÙ‰é°Mìü Ððþâæýϯèþ$¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. B {ç³M>Ææÿ…V> Móü…{§æþ º—G…§éË$ AÀÐèþ—G¨® ÕÌêçœËM>˯èþ$ «§æþÓ…çÜ… ^óþçÜ*¢ ÑMæü—G™èþ
BÔèýaÆæÿÅ…V> E…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. AçÜË$ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Ìôý° {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ ^óþçÙtËMæü$ ´ë˵yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ç³Ææÿ*aÆæÿ$ ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$
ÝûMæüÆ>ÅË$, Móü…{§æþ… ç³…í³çÜ$¢¯èþ² Mìür$Ï, Ðèþ*çÜ$PË Ñ°Äñý*Væü… Ðèþ…sìý A…Ôé˯èþ$ {糫§é¯èþ…V> ÑÔéQ, MæüÆæÿ*²Ë$, Væü$…r*Ææÿ$, ÑfÄæý$Ðéyæþ ¯èþVæüÆ>Ëò³O GMæü$PÐèþ §æþ— Mæü*yé MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ… ºsìýt, E™èþ¢Æ>…{«§æþ ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ…
D º—G…§æþ… ™èþ°T ^óþçÜ$¢…¨. ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ D º—G…§é°Mìü AMæüPyìþ GíÙt ÝëÇ…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Æ>f«§é°° ™èþÆæÿÍ…^éË° çÜÆ>PÆæÿ$ HË*Ç Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ# B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÕÌê
°gêË$ §é_ò³yæþ$™ø…§æþ° ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ BÆøí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþº—G…§éË$ çœËM>Ë «§æþÓ…çÜ…™ø ™é¯èþ$ ^óþíܯèþ AÀÐèþ—G¨®° {ç³fË
ïÜG… Ðèþ$Ðèþ$™èþ»ñý¯èþÈj ™öË$™èþ çÜàÄæý$ °Æ>MæüÆæÿ×ý ^óþÄæý$yæþ…™ø, Móü…{§æþ çßZ… ÔéQ ç³r$t§æþË™ø E¯èþ²…§æþ$Móü ÑÔéQÌZ GMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é², Ðésìý° ™èþMæü$PÐèþ ÐèþõÜ¢ ™èþç³µ °gêË$ ºÄæý$rç³yæþÐèþ° ¿êÑ…_¯èþ ½gôýï³ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…, B Ðóþ$ÆæÿMæü$
Mæü¯ðþ²Ææÿ ^óþíÜ…¨. §é°™ø Ðèþ$Ðèþ$™èþ çÜÆ>PÆæÿ$ Ððþ¯èþMìüP ™èþV>YÍÞ Ðèþ_a…¨. §é°™ø ^èþ*í³…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° ½gôýï³&sîýyîþï³ Cç³µsìýMóü BÆøç³×ý çßý—G§æþÄæý*ÌZÏ ¯èþ$…_ ^ðþÆæÿç³ÌôýÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ææÿ*tÆæÿ$
Móü…{§é°Mìü ÌôýQ Æ>íܯèþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Ar$ ´ëÈtç³Ææÿ…V> Mæü*yé A«§æþÅ„æü$yæþ$ Ðèþ$…yæþË… yóþVæüÆæÿÐèþ$$yìþ {V>Ðèþ$…ÌZ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt çßýÄæý*…ÌZ MøsêϨ
Móü…{§æþº—G…§éË ç³° çÜ$VæüÐèþ$Ðèþ$… AÆÿ$$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ™ðþË…V>×ýÌZ Mæü*yé ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz, Ðèþ$…{† AÐèþ…† {Ö°Ðé‹Ü Äæý$«§óþ^èþaV> Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý, ™èþÐèþ$ hÌêÏ ¯óþ™èþË™ø Æøl sñýÎM>¯èþ¹Æðÿ¯èþ$Þ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢,
Móü…{§æþº—G…§éË$ ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ, B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ ÑÔéQ&ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…&{ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏËMæü$ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ°, Ææÿ*´ëÄæý$Ë™ø ÐèþÅÄæý$…™ø ^óþç³sìýt¯èþ AÀÐèþ—G¨® 糯èþ$ËMæü$ Aç³µsìý Ðèþ$…{™èþ$Ë$
MæüÆø¯é MóüçÜ$Ëò³O BÆ> ¡çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Væü$…r*Ææÿ$, MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZÏ MæüÆø¯é ç³ÇsêË çÜ$±™èþ, íܧæþ® Æ>çœ$ÐèþÆ>Ðèþ# Ë$ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ^óþÔéÆæÿ° ,B ÕÌê
fVæü¯øÃçßý¯ŒþÆðÿyìþz {糿æý$™èþÓ… Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…` MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ ™èþMæü$PÐèþ ^óþíÜ BÄæý$¯èþ™ø´ër$ ÐðþOïÜï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^èþMæü$…yé, ÑÑ«§æþ MóüçÜ$Ë$ ò³ÆæÿVæüyé°Mìü ÐðþOïÜï³ {ç³gê{糆°«§æþ$Ìôý M>Ææÿ×ýÐèþ$° Cç³µsìýMóü B Æðÿ…yæþ$
^èþ*í³…^èþyæþ…™ø´ër$, MóüçÜ$Ë$&Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…Qůèþ$ M>Ðé˯óþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY…r$¯é²Ææÿ° íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆÿ$$. ÑÔéQÌZ GÆÿ$$ÆŠÿ´ùÆæÿ$t, çœËM>˯èþ$ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Æ>™èþ[ ÐðþOíÜí³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ «§æþÓ…çÜ… ^óþÔéÆæÿ$. D
´ëÈtË$ «§æþÓfÐðþ$™é¢Æÿ$$. {ÖM>âæýçßýíÜ¢ÌZ ÐðþOïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ {sêMæütÆŠÿ Æ>ÅÎ çœ$r¯èþò³O ç³Ææÿ*aÆæÿ$ ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ HË*Ç Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ# AçÜçßý¯èþ… ÐèþÅMæü¢…
§é_ò³yæþ$™ø…§æþ° ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…` BÆøí³Ýù¢…¨. ¯úM>Äæý*¯èþMóü…{§æþ… E¯èþ²…§æþ$¯èþ, ѧóþÔéË ¯èþ$…_ GMæü$PÐèþÐèþ$…¨ ÐèþçÜ$¢…sêÆæÿ° °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ¯óþ, MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ò³ÇV>Äæý$° ½gôýï³ Cç³µsìýMóü sîýÓsŒý
A«§æþÅ„æü$yæþ$ Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý ©°ò³O A…§æþÇMæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ò³OV> ÑÔéQMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ ^óþÔéÆæÿ$.
^óþíÜ…¨. C§óþ ÑçÙÄæý*°² Ar$ sîýyîþï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ Mæü*yé
ÐèþÅMæü¢… ^óþ ÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ^ðþº$™èþ$¯èþ² ÌñýMæüPËMæü$, „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ÐéçÜ¢ÐéËMæü$ Ðèþ$ÆæÿPgŒýMæü$ ÐðþãÏ Ðèþ_a¯èþç³µsìýMîü, AMæüPyæþ GMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Mæü´ùÐèþyæþ… BÆøí³…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·ßø√+&ç
sêh+˝Àì nìï Áô|’y˚≥ß Ädüß|üÁ‘·ß˝À¢
ˇ|æ ùde\qß j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ–+#ê* Á|ü»\≈£î n+&É>± ì\ß<ë›+ ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
{ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ A Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…yìþ
Ææÿ„æü×ý ´÷…§æþyé°Mìü {糆 JMæüPÆæÿ* ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ÆøVæü°Æø«§æþMæü
ÔèýMìü¢° ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐéË° çÜÐèþ*^éÆæÿ ´ûÆæÿçÜ…º…«§éË
ÔéQ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ, {糿æý$™èþÓ GMŠüÞ AíœíÙÄñý* òÜ{MæürÈ,
MøÑyŠþ&19 sê‹ÜP ¸ùÆŠÿÞ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$ ™èþ$Ðèþ*à ÑfÄŒý$
n~Ûø±s¡+˝Àqßqï ˝Ò≈£îHêï yê] yÓqßï+fÒ yÓ’d”|” Hêj·T≈£î\≈£î Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz MøÆ>Ææÿ$. MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ {糿æý$™èþÓ…
@{°m+>± ø£s√Hê Ä õ˝≤¢\˝À Á|üuÛÑß‘·«+ Á|üe÷<ä+˝ÀøÏ HÓ{Ϻ+~ G°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é², {ç³fË$ Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï, Ðèþ*‹ÜP Ë™ø G…™èþ
gê{Væü™èþ¢V> E¯é² ÐéÇ ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ Ìôý¯èþrÏÆÿ$$™óþ ÐéÆæÿ$ MæüÆø¯é
Á|üe÷<äø£s¡ õ˝≤¢\˝À ø£s¡÷ï\ß ñ+&É≥+ Ä+<√fi¯qø£s¡+ Á≥dtº »êǯèþç³yóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A…§æþ$Móü BÄæý$$ÆóÿÓ§æþ 糧æþª™èþ$Ë §éÓÆ> Ðèþ$ÇÄæý$$
eTTdüß>∑ß˝À $»j·TkÕsTT #·+<ë <ä+<ë bÕغ H˚‘·\‘√ {ç³Mæü—G† íܧæþ®…V> ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° ò³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ
BÄæý$$‹Ù Ðèþ$…{†™èþÓÔéQ ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ çÜËàË$, çÜ*^èþ¯èþË$ ´ësìý…^èþyæþ… ÐèþËÏ
#·+Á<äu≤ãß f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ ´÷…§æþÐèþ^èþa° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ÐðþËVæü³æNyìþ çÜ_ÐéËÄæý$…, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÇsñýOÆŠÿz E§øÅVæü$ËMæü$
^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V> ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éÌZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþËçÜ (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯é², ^èþ…{§æþ»êº$ E´ë«¨ MøÌZµÆÿ$$¯èþ õ³§æþËMæü$, {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*Ç…§æþ¯é²Ææÿ$. AÆæÿ$Ðèþ# Ò$§æþ
M>ÇÃMæü$Ë$, ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$, ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ$˯èþ$ Æ>çÙ‰é°Mìü {糆糄æü…ÌZ E¯é² A¯óþMæü Ñç³™èþ$¢ËÌZ {ç³fËMæü$ M>ÇÃMæü$ËMæü$, ç³…rË$ §ðþº¾†¯èþ² ÆðÿO™èþ$˯èþ$ «§é¯èþÅ… AÐèþ$$ÃMøÐéÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ø£$TwüqsYøÏ mdt mdt 96
¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° MæüÆø¯é Ððþ¯èþ²…sìý °Í^éÐèþ$°, C糚yîþ MæüÆø¯é B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…ò³O J†¢yìþ Mæü͵…^éÆæÿ° {糿æý$™èþÓ ¡Ææÿ$¯èþ$ ™èþ*Æ>µÆæÿºsêtÆæÿ$. e÷düßÿ\ß n+<äCÒ‘· : ø√yÓ\eT÷&ç s¡M+Á<ä
ò³O HÆ>µr$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ º—G…§æþ… çܵçÙt… ^óþíÜ…¨.D Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜ…„ø¿æý…ÌZ¯èþ* {ç³fËMæü$ A…yæþV> E…yéÍÞ¯èþ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° ¨Ôé°ÆóÿªÔèý… ^óþÔéÆæÿ$. Ý린Mæü AM>Ë ÐèþÆ>ÛÌZÏ ç³…r ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™é…V>°²
AÐèþ$Æ>Ðèþ† çÜ_ÐéËÄæý$… Ððþ$$§æþsìý ¿æýÐèþ¯èþ… íÜÄæý$… çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ »ê«§æþÅ™èþ Ðèþ$¯èþ…§æþÇò³O E…§æþ° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ G°²MæüÌZÏ KrÏ MæüMæü$PÇ¢™ø ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ Væü$…³æ#Ë$ B§æþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. ™èþyìþíܯèþ «§é¯èþÅ… {糿æý$™èþÓÐóþ$ Væü$…r*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ :
º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{†, Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Bâæýå M>ä Mæü— ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ´ëÈt {Ôóý×ý$ËMæü$ Væü$…³æ#Ë$V> †ÇV>Ææÿ°, §é° çœÍ™èþ…V>¯óþ Æ>çÙ‰…ÌZ Mö¯éË° ^èþ…{§æþ»êº$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$
GçÙ~ {Ö°Ðé‹Ü (¯é°) A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ Ðèþ$…{™èþ$Ë º—G…§æþ… çÜÐèþ*ÐóþÔèý… fÇW…¨. í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ E¯èþ² {ç³f˯èþ$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü E«§æþ—G™èþÐðþ$O…§æþ° ^èþ…{§æþ»êº$ ¿æýÆøÝë ç³£æþMæü… ¯èþ$…_ ÑÔéQÌZ¯óþ 32ÐóþË Ðèþ$…¨ AÇMæürtyæþ… MøçÜ… ¡{Ðèþ…V> Mæü—GíÙ
D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$Ë$ ¡Ææÿ$¯èþ$ B§æþ$MøÐèþyæþÐóþ$ A…§æþÇ Ë„æüÅ… M>Ðé˯é²Ææÿ$. BÆøí³…^éÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$, Væü$…r*Ææÿ$, Mæü—GÚë~, õ³Ææÿϯèþ$ ¡õÜÔéÆæÿ°, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 4 Ë„æüË õ³Ææÿ$Ï ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$ËMìü Ðèþ*i
Ðèþ$…{™èþ$Ë º—G…§æþ… çÜÒ$„ìü…_…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† º$«§æþÐéÆæÿ… ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> sîýyîþï³ Æ>çÙ‰ ¯ðþË*ÏÆæÿ$, _™èþ*¢Ææÿ$ ™èþ¨™èþÆæÿ hÌêÏË$ A°²…sìý± ™öËW…^éÆæÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ BÆøí³…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$
Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ™èþ¨™èþÆæÿ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³ÐóþsŒý ÑçÜ¢—G™èþÝë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*ÐóþÔé°² °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D {ç³Ðèþ*§æþ…ÌZMìü ¯ðþsêtÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz ÑÔéQÌZ Ñç³È™èþ…V> ^èþ…§éË$ ¯éÄæý$$yæþ$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ G±tBÆŠÿ {r‹Üt
BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ GMæüPyé Kí³ õÜÐèþË$ A…¨…^èþyæþ… Ìôý§æþ° çÜÐèþ*ÐóþÔèý… §æþ—GíÙtMìü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$, ´÷ÍsŒý ¡{Ðèþ…V> E¯èþ² 15 hÌêÏËÌZ MæüÆæÿ*²Ë$ JMæüsìý ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, {r‹Üt Ðèþ$$çÜ$Væü$ÌZ ™èþÆæÿ$³æ#¯èþ ç³…í³¯èþ G‹Ü G‹Ü 96
™óþV> Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ* {ò³OÐóþsŒý BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ Kí³ õÜÐèþË$ A…¨…^éË° º*ÅÆø çÜ¿æý$ÅË$, {ç³gê {糆°«§æþ$Ë$, ´ëÈt M>Ðèþyæþ… B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ… A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ´ëÈt ºËÐèþ…™èþ³æ# ÐèþçÜ*âæýÏMæü$ ´ë˵yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðèþ*çÜ$P˯èþ$ Væü$…r*Ææÿ$ ç³ÕaÐèþ$
©±ò³O çܵçÙtÐðþ$O¯èþ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$…{™èþ$Ë º—G…§æþ… A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ »ê«§æþ$ÅË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ ™èþÆæÿœæ#¯èþ Æ>íܯèþ ÌôýQË ÐèþËÏ Mö°² ÐèþÆ>YËMæü$ Ðóþ$Ë$ BÆøí³…^éÆæÿ$. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY sîýyîþï³ C…béÇj MøÐðþËÐèþ$*yìþ ÆæÿÒ…§æþ{ º$«§æþÐéÆæÿ… Væü$…r*Ææÿ$
çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. A§óþÑ«§æþ…V> C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éÌZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² ÐèþËçÜMæü*ÎË$, ¯èþVæüÆæÿ Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ A¯èþ$Æ>«§æþMìü A…§æþgôýÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
MøÐðþËÐèþ$*yìþ ÆæÿÒ…§æþ{ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MæüÆø¯é
ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ$˯èþ$ Æ>çÙ‰é°Mìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$ ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$MøÐéË° çÜ*_…_…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> Æ>çÙ‰…ÌZ E¯èþ² C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË Mæü$
H˚wüq˝Ÿ ù|yÓT+{Ÿ‡ ø±s√ŒπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ j·TT|æ◊ #·˝Ò>± Á|ü#ês¡+ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…yìþ {ç³f˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$Ë$, ´ùÎçÜ$Ë$,
^ðþ…¨¯èþ ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$ ÐéÆæÿ$ Æ>çÙ‰…ÌZ ç³°^óþõÜ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*³æ#™èþ$¯é²Æ> AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : çÜ$Ææÿ„ìü Ððþ$…rÏ™ø çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> ^ðþÍÏ…^èþyæþ… Væü$Ç…_ ´ûÆæÿ$ {ç³^éÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> C…yìþ Äæý*õ³õÜ‹œ {´ëÆæÿ… ÐðþO§æþÅíܺ¾…¨ ™èþÐèþ$ {´ë×ê˯èþ$ òÜO™èþ… ÌñýMæüP^óþÄæý$Mæü$…yé ^óþçÜ$¢¯èþ² õÜÐèþË$
ÌôýMæü ÐéÇ Æ>çÙ‰éËMæü$ ÐðþâêåË° AMæü$…r$¯é²Æø ™ðþË$ÞMæü$° B {ç³M>Ææÿ… ^èþÆæÿÅË$ ™èþ…V> ^ðþÍÏ…^èþyé°² {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… MøçÜ… {ç³çÜ$¢ ™èþ… ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþyæþ… MøçÜ… {ç³çÜ$¢™èþ… °ÆæÿÓ À…_¯èþr$t ¯óþçÙ¯èþÌŒý õ³Ððþ$…sŒýÞ M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ B‹œ ÐðþËMæürtÌôý°Ðèþ° BÄæý$¯èþ Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ÐéÇMìü ™èþW¯èþ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^èþÐéÍÞ…¨V>
¡çÜ$MøÐéË° hKÄæý$… A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…_…¨. C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË$, hÌêÏË °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Äæý$$í³I ^èþÌôýV> {ç³^éÆæÿ… §éÓÆ> íßýçÜ$¢¯èþ² Äæý$$í³I ^èþÌôýV> {ç³^éÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> G¯Œþ ï³ C…yìþÄæý* õ³ÆöP…¨. yìþhrÌŒý õ³Ððþ$…r$Ï Væü$Ç… _¯èþ ¿êÑ…_¯èþ sîýyîþï³ gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$Ë$ ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ G±tBÆŠÿ
¯èþ$…yìþ Ðèþ^óþa ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$ A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ Æ>¯èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… C…yìþÄæý*õ³ õÜ‹œ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ G¯Œþ ï³ ïÜI. ïÜI D ´ë{™èþ¯èþ$ ¡çÜ$Mö_a…¨. {ç³çÜ$¢™èþ ÌêMŠü yú¯Œþ A™éÅÐèþÔèýÅMæü AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨ …^èþyæþ… MøçÜ…, {r‹Üt ™èþÆæÿ³æ#¯èþ G‹Ü G‹Ü 96 Ðèþ*çÜ$P˯èþ$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°,
E¯èþ² {X¯Œþ gZ¯èþ$Ï ÆðÿyŠþ gZ¯èþ$ÏV> Ðèþ*ÆæÿMæü$…yé Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ MøÑyŠþ&19 M>Ææÿ×ý…V> {ç³çÜ$¢™èþ… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ç³Çíܦ†ÌZ yìþhrÌŒý õ³Ððþ$…rÏ™ø çÜ$Ææÿ„ìü ™èþ…V> ¯óþçÙ¯èþÌŒý õ³Ððþ$…sŒýÞ M>Æøµ ÆóÿçÙ¯Œþ B‹œ C…yìþ Äæý* A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ A¯èþ$Æ>«§æþMìü A…§æþgôýíܯèþr$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D
¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° B¨ÔèýV> çÜ™èþÓÆæÿ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ë…ÌZ, {ÖÐèþ$† Æ>ÐŒþ A¯óþ {ç³RêÅ™èþ ^ðþÍÏ…^èþyæþ… Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵… ^èþyæþ… MøçÜ… ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> Äæý$$í³I ^èþÌôýV> {ç³^éÆæÿ…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ sìýyîþï³ ¯èþVæüÆæÿ A«§æþÅ„æü$Ë$ yóþVæüË {糿êMæüÆŠÿ, Ðèþ*§éË Æ>gôý…§æþ{
^ðþ´ëµÆæÿ$. ´ë{™èþ¯èþ$ G¯Œþ ï³ ïÜI ¡çÜ$Mö_a…¨. yìþhrÌŒý õ³ {ç³çÜ$¢™èþ… ™éÐèþ$$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Äæý$$ í³I ^èþÌôý V> ´ë{™èþV> {ÖÐèþ$† Æ>Ðèþ# ´ë{™èþ¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþ_a…¨. ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
<√eT\ô|’ j·TT<ä∆+, m\ßø£\ß |ü≥º&É+ ø±<äß u≤ãßô|’ $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ $eTs¡Ù ôV’≤<äsêu≤<é
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MøÑyŠþ Mæürtyìþ ^èþÆæÿÅÌZÏ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ç³°¡Ææÿ$ Mæü±²âæý$Ï M>ÆæÿaÐèþ§æþ$ª. MæüÆø¯é MæürtyìþÌZ Æ>çÙ‰Ðóþ$ Ðèþ$$…§æþ$ °Ë$çÜ$¢…¨A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. °«§æþ$Ë$, ѧéÅ ©Ððþ¯èþ Mìü…§æþ Ææÿ*.4 ÐóþË Mør$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ$¢…sôý, ç³^èþa ¯óþ™èþË$ í³_a Mæü*™èþË$ Mæü*çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÐðþOGÝëÞÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ÐéÅMìüÞ¯Œþ Ðèþ^óþa§éMæü MæüÆø¯é™ø çÜçßýi¯èþ… ™èþç³µ§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ÐésìýÌZ »êº$ çßýÄæý*…ÌZ° ºM>Æÿ$$Ë* E¯é²Äæý$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A…™é ™èþ¯èþMóü >∑ßs¡ßyês¡+
´ëÈt G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ÑçÙÄæý$… ™ðþË$çÜ$MøMæü$…yé Ðèþ*sêÏyæþr… fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ^ðþí³µ…¨ 100 Ôé™èþ… çÜÆðÿO…§æþ° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ™ðþË$çܯóþ {¿ê…† ¯èþ$…_ ^èþ…{§ æþ»êº$ ºÄæý$rç³yæþÌôýyæþ$. A¯éÐèþ$Mæü$yìþV> 30 @Á|æ˝Ÿ 2020
çÜÇM>§æþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþËMæü$ sìýÓrÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü A…sôý ÐðþOÆæÿ‹Ü °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ ¯óþÆæÿ$V> ç³°^óþõÜ Ðèþ$…§æþ$ÌôýÒ E…yæþÐèþ°, ÐéÅ«¨ Ë„æü×ê˯èþ$ ºsìýt Ñ$WÍ´ùÆÿ$$, GÐèþÆæÿ* ç³sìýt…^èþ$MøMæü ´ùÄôý$rç³µsìýMìü W…kMæü$…r$¯é²yæþ$ ´ëç³….
§øÐèþ$Ëò³O Äæý$$§æþ®…, GË$MæüË$ ç³rtyæþ… Ìê…sìý¨ M>§æþ$ ^èþ…{§æþ»êº*. §øÐèþ$˯èþ$ _Mìü™èþÞ ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ BÔèýË$ ÆóÿMìü†¢Ýù¢…§æþ°, ºíßýÆæÿ…Væü ÌôýQr! DÄæý$¯èþ ÌôýQ¯èþ$ ¯èþÑ$à {ç³fË…™é Ò«§æþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a Ðèþ*Mæü$ »ê»ôý
°Äæý$…{†…^éÐé? ÐðþOÆæÿçÜ*Þ A…™óþ. òÜÌŒý¹ M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþÌZ E¯èþ²ÐéyìþÑ ±Móü… Móü…{§æþ… Mæü*yé ©°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†…_…§æþ° BÄæý$¯èþ sìýÓrÆŠÿÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é M>ÐéÍ A° Æðÿ_a´ùÐé˯óþ¨ BÄæý$¯èþ BÔèý. Mæü$Ë Ò$yìþÄæý* ¿æýf¯èþ ™èþç³µ GMæüPyé
™ðþË$çÜ° ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ V>Çò³O ÑçÙ… _Ðèþ$$Ùèþ$¯é²Ðèþ#? {ç³fË Væü$Ç…_ Ððþ$$çÜÍ MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yé ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ$¯é² Ðèþyîþz ^èþ糚âæý$Ï ÌôýÐèþ#A° Ðèþ$Æø sîýÓsŒýÌZ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz òÜsñýOÆæÿ$Ï ÐóþÔéÆæÿ$. 3
»>∑Hé e˝Ò¢ ø£s√Hê yê´|æÔ
ìπs›•+#·ß≈£îqï düeTj·T+˝À>± |üqß\ß ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Hï³ÌZ ^óþ™èþM>° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
E¯é²Ææÿ…r* ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþò³O Ðèþ*i Ðèþ$…{†
AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$ ¡{Ðèþ ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ…
CMæüPyæþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ BÄæý$¯èþ ïÜG… °ÆæÿÏ„æüÅ…
ø£s√Hê ø±s¡D+>± dæyÓT+≥ß, d”º˝Ÿ düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ HÓ\s√E\≈£îô|’>± n‘·´+‘· $\ßyÓ’q M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ E«§æþ—
G™èþÐèþ$Ðèþ#™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ*ÌZϯèþ* Æ>Mæü´ùMæüË$
düeTj·T+ ÁbÕC…≈£îº |üqß\≈£î dü÷ø£åàkÕúsTT˝À ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ @Á|æ˝Ÿ 20 qß+∫ ø±düÔ °Í_´ùÐèþyé°Mìü fVæü¯Œþ AçÜÐèþ$Ææÿ¦™óþ M>Ææÿ×ý… A°
§æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë i™éË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ÐéË…sîýÆæÿ$Ï H…
|ü]dæú‘·ß\ß yÓTs¡ß>∑ß|ü&ܶj·Tqï n~Ûø±s¡ß\ß Ç|üŒó&ç|üŒó&˚ dæyÓT+≥ß, d”º˝Ÿ düs¡|òüsê yÓTT<ä\e⁄‘√+<äqï ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° AÄæý$ůèþ² {ç³Õ²…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÝëÄæý$… õ³Ææÿ$™ø ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ Æðÿyìþz
yæþº$¾Ë$ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. Hï³° Móü…{§æþÐóþ$ M>´ëyéË°
n~Ûø±s¡ß\ß dæyÓT+≥ß, d”º˝Ÿ düs¡|òüsê Çã“+<äß\ß sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì d”m+ Ä<˚X¯+ dæŒ˝Ÿy˚ pHé A¯é²Ææÿ$. Hï³ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý MøçÜ… Móü…{§æþ… {ç³™óþÅMæü º—G…§é˯èþ$
HÓ˝≤Ks¡ß |üP]Ô#˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\ß #˚j·÷\qï d”m+ &çC…’q¢ nÁ|üPe˝Ÿ‡ M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± ç³…´ëË° BÄæý$¯èþ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.

‘Ó|æŒ+#ê\ì d”m+ Ä<˚X¯+ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº |üqß\ô|’ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑Hé ø£s√Hê‘√ düVü≤ Jeq+ #Ój·T´eT+{≤sê
yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ düMTø£å HË*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ hÌêÏ
´ëËMöË$ÏÌZ ÆóÿçÙ¯Œþ Úë³æ#Ë Ðèþ§æþª {ç³fË$ ÝùçÙÌŒý yìþòÜt¯ŒþÞ
(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : ´ùËÐèþÆæÿ… {´ëgñýMæü$t 糯èþ$Ëò³O íܵ̌ýÐóþ l¯Œþ ¯ðþÌêQÆæÿ$ ¯ésìýMìü ³æNÇ¢^óþÄæý$yé°Mìü A°² {ç³Äæý$™é²Ë$ ´ësìý…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï çÜÇç³yé ÌôýMæü$…yé ÆóÿçÙ¯Œþ
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz º$«§æþÐéÆæÿ… çÜÒ$„æü ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. {´ëgñýMæü$t 糯èþ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ çÜ*Mæü‡Ýë¦Æÿ$$ÌZ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³Çíܦ†° ç³ÇÖÍ…_¯èþ GÐðþ$ÃÌôýÅ
çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜÒ$„æüÌZ fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† {ç³×êãMæü ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$MøÐéË° fVæü¯Œþ çÜ*_…^éÆæÿ$. B {ç³×êãMæü {ç³M>ÆæÿÐóþ$ Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ ™èþVæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ çÜ*_…^éÆæÿ$. D
A°ÌŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ, òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ B¨™èþů飊þ §é‹Ü, ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþâêÏ˯é²Ææÿ$. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Vø§éÐèþÇ ÐèþÆæÿ§æþÌZÏ Ðèþ$$…³æ#¯èþMæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ Æ>Mæü$…yé ^èþ*yéË° ïÜG… B§óþÕ…^éÆæÿ$. l¯Œþ ¯ðþÌêQÆæÿ$Mæü$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÒÇ™ø ´ër$ ™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ$$Ææÿã, Væü$ÆðÿO¯èþ {糆 Mæü$r$…»ê°² ÔèýÆæÿÐóþVæü…™ø ™èþÆæÿÍ…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ íܵ̌ýÐóþ ³æNÇ¢^óþÄæý$yé°Mìü {ç³Äæý$†²…^éË°, yìþgñýO¯èþÏ A{³æNÐèþÌŒýÞ ÒÌñýO¯èþ…™èþ ™èþÓÆæÿV> ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü™ø Møsìý ¯èþË»ñýO Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÆóÿçÙ¯Œþ
ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ$$™éÅË Æ>k Mæü*yé ÒyìþÄñý* M>°¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> B§óþÕ…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü ³æ#¯èþÆ>ÐéçÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÐóþVæü…V> ^óþç³sêt˯é²Ææÿ$. ™ðþí³µ…^éË° ïÜG… B§óþÕ…^éÆæÿ$. {糆 ç³°Mìü çÜ*Mæü‡Ýë¦Æÿ$$ÌZ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý §éÆæÿ$˯èþ$ Æøyæþ$zò³OMìü ¡çÜ$Mö_a MæüÆø¯é™ø çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^ðþÄæý$ÅÐèþ$° ïÜG… fVæü¯Œþ
D çÜÒ$„æüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ&19 ¯óþç³£æþÅ…ÌZ íÜÐðþ$…r$, ïÜtÌŒý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ ´ùËÐèþÆæÿ…™ø ´ër$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… {´ë«§é¯èþÅ™èþV> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² AÐèþ#Mæü$ r¯ðþ²ÌŒý 2, {ç³×êãMæü ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$MøÐéË°, Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Vø§éÐèþÇ ÐèþÆæÿ§æþ˯èþ$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ… C_a¯èþ ¼Äæý$Å… ™èþç³µ, MæüÆø¯é õ³Ææÿ$
¡{Ðèþ A…™èþÆ>Äæý$… HÆæÿµyìþ…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG… §æþ—GíÙtMìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêÏÆæÿ$. ÐèþÍVö…yæþ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ »êÅÆóÿi, çÜ…Væü… »êÅÆóÿi, Ðèþ…Ôèý«§éÆæÿ¯éV>Ðèþã Í…Mæü$ ^èþ*ÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$…³æ#¯èþMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ {糆 Mæü$r$…»ê°²Mæü*yé ÔèýÆæÿÐóþVæü…™ø ^ðþí³µ Cç³µsìýMîü Móüi ¼Äæý$Å… Mæü*yé Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… CÐèþÓÌôý§æþ¯é²Ææÿ$.
MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> ¯ðþËÆøkËMæü$ò³OV> A™èþÅ…™èþ ÑË$ÐðþO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ—G«§é 糯èþ$Ëò³O¯é Mæü*yé ïÜG… çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿÍ…^éË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. çÜàÄæý$ ³æ#¯èþÆ>ÐéçÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 4 ÐóþË Mør$Ï i™éË$ A…§æþ$Mö…r$¯èþ² ÐèþË…sîýÆæÿ$Ï C…sìý…sìýMìü
AÆÿ$$Å…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ fVæü¯ŒþMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. H{í³ÌŒý 20 ¯èþ$…_ M>çÜ¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZV> 糯èþ$Ë$ ³æNÇ¢M>Ðé˯é²Ææÿ$. 2020ÌZ D 6 {´ëgñýMæü$tË$ ^óþç³sêt˯é²Ææÿ$. AÐèþ#Mæü$ r¯ðþ²ÌŒý2, ÐðþÍVö…yæþ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ »êÅÆóÿi, çÜ…Væü… ÆóÿçÙ¯Œþ CÐèþÓyé°Mìü M>§é? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü, çÜÆæÿÓÆŠÿ Ðèþ…sìý
ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yézÄæý$¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$, C糚yìþ糚yóþ íÜÐðþ$…r$, ïÜtÌŒý ™èþç³µ°çÜÇV> {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™éÄæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë ïÜG… fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ ÆðÿyìþzMìü »êÅÆóÿi, Ðèþ…Ôèý«§éÆæÿ¯éV>Ðèþã Í…Mæü$ 糯èþ$Ë$ °È~™èþ Væüyæþ$Ðèþ#ÌZV> ³æNÇ¢M>ÐéË° Ðésìý™ø {ç³fË {´ë×êË™ø {糿æý$™èþÓ… ^ðþËV>rÐèþ*yæþ$™ø…§æþ° Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$
çÜÆæÿçœÆ> Ððþ$$§æþËÐèþ#™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. Òr°²…sìý ÑÐèþÆ>Ë$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² àÒ$ C^éaÆæÿ$. MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> íÜÐðþ$…r$, ïÜtÌŒý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ A…™èþÆ>Äæý$… ^ðþ´ëµÆæÿ$. 2020ÌZ D 6 {´ëgñýMæü$tË$ ™èþç³µ°çÜÇV> {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™éÄæý$° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
fVæü¯Œþ íÜÐðþ$…r$, ïÜtÌŒý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ Æ>Mæü$…yé ^èþ*yéË° B§óþÔéÆæÿ$. HÆæÿµyìþ…§æþ° ïÜG…Mæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. íÜÐðþ$…r$, ïÜtÌŒý çÜÆæÿçœÆ> fVæü¯Œþ™ø A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
u≤ãß ø£s√Hê sê»ø°j·÷\ß |üø£ÿqô|{≤º*
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
MæürtyìþMìü ÆóÿÆÿ$$…ºÐèþâæý$Ï Mæü—GíÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†

@|”˝À eT]ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄\ß


˝≤ø˘&ÍHé dü&É*+|ü⁄˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ä]úø£ s¡+>±ìøÏ A§æþ¯èþ³æ# Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ çÜyæþÍ…³æ#ÌZÏ ¿êVæü…V>
BǦMæü Ææÿ…V>°Mìü Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# ËÀ…_…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ {´ë…™éÌZÏ °Æ>Ã×ý
ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþzò³O ^èþ…{§æþ»êº$ Æ>fMîüÄæý$
ÑÐèþ$ÆæÿØË$ íÜVæü$Y^óþr° Ðèþ$…{† Ôèý…MæüÆŠÿ ¯éÆ>Äæý$×ý A¯é²Ææÿ$.
{糆 ç³°° ÑÐèþ$ÇØ…^èþyæþ… ^èþ…{§æþ»êº$, sîýyîþï³ ¯óþ™èþËMæü$
AËÐésñýO´ùÆÿ$$…§æþ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$
MæüÆø¯éò³O Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþÄæý$yæþ… ç³MæüP¯èþò³sìýt {ç³fËMæü$ ™øyæþ$V> E…yé˯é²Ææÿ$.
糯èþ$ËMæü$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# C_a…¨. ç³ÐèþÆŠÿ ÌñýO¯ŒþÞ, sñýÍM>… òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ Mæü*Æöa° Hï³ {糿æý$™èþÓ…ò³O BÆøç³×ýË$ ^óþõÜ¢ GÌê A°
$TqVü‰sTT+|ü⁄ e÷˝Ÿ‡ ‘·|üŒ Á>±MTD Móüº$ÌŒýÞ ç³¯èþ$ËMæü$ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# ËÀ…_…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…, E§éůèþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Hï³ÌZMìü Ðèþ^óþa ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$, C™èþÆæÿ {ç³fËMæü$ MæüÆø¯é ç³È„æüË$
糯èþ$Ë$, ´ëÏ…sôýçÙ¯Œþ 糯èþ$Ë$, Mø™èþ, {´ëòÜíÜ…VŠü, ´ëÅMìü…VŠü, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ™èþç³µ°çÜÇV> °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰é°Mìü Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ…™é ™èþç³µ° çÜÇV> 14
ÁbÕ+‘ê˝À¢ì <äßø±D≤\ß, e÷¬sÿ{Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡\≈£î Ææÿ…V>ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# C_a…¨. {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ °Æ>Ã×ý ÆøkË M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ ´ësìý…^éË° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. AM>Ë ÐèþÆ>ÛË™ø
nqßeT‹ m\ÅøϺø˘ bòÕ´qߢ, |ü⁄düÔø£ $Áø£j·T 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# C_a…¨. ÐèþËçÜ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mæü$…sêÐèþ$° Ðèþ$…{† Ôèý…MæüÆŠÿ ¯éÆ>Äæý$×ý àÒ$
M>ÇÃMæü$ËMæü$ Æ>çÙ‰ ç³Ç«¨ÌZ° Ý÷…™èþ {´ë…™éËMæü$ ÐðþãÏ ç³°^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ C^éaÆæÿ$.
<äßø±D≤\≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ n$T‘Y cÕ dü÷#·q\ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵…_¯èþ {糿æý$™èþÓ….. MóüÐèþË… MæüÆø¯é Ë„æü×êË$ Ìôý°ÐéÆæÿ$
y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑß‘·«+ ‘êC≤>± eTs√kÕ] n<äq|ü⁄ Ðèþ*{™èþÐóþ$ 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ H Æ>çÙ‰…ÌZ s√&É¢ô|’ ‹]–‘˚ ø±«s¡+f…ÆHé≈£î ‘·s¡*kÕÔ+
E…sôý AMæüPyóþ 糯èþ$Ë$ ^óþõÜÌê A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨. GË[MìütMŠü ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Ò$ ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ*
¸ëůèþ$Ï, ³æ#çÜ¢Mæü Ñ{MæüÄæý$ §æþ$M>×êËMæü$ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# ËÀ…_…¨. KyæþËMæü$ »ê«§æþÅ™èþ §æþÄæý$^óþíÜ Ò$Ææÿ$ CâæýÏMæü$ ç³ÇÑ$™èþ… AÐèþÓ…yìþ
e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ß {ç³™óþÅMæü Ýët…yæþÆæÿŠz Bç³Æóÿsìý…VŠü {´÷ïÜfÆŠÿ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. Ðèþ*ÌŒýÞ A…r* íÜsîý ´ùÎçÜ$ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ §éÓÆæÿMæü †Ææÿ$Ðèþ$ËÆ>Ðèþ#
™èþç³µ {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ° §æþ$M>×êË$, Ðèþ*ÆðÿPsŒý M>…ò³ÏMŠüÞËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$† hÌêÏ {ç³fËMæü$ í³Ë$³æ# °^éaÆæÿ$. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ°
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨: ÌêMŠüyú¯Œþ çÜyæþÍ…³æ#ÌZÏ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ gêÈ ^óþíÜ…¨. {糫§é° Ððþ*© ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ ËÀ…_…¨. M>ÐéÍÞ¯èþ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë™ø D&M>Ðèþ$ÆŠÿÞ Mæü…ò³±ËMæü$, ÐéÆæÿ$ Ðéyóþ
Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> Hï³ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ™égêV> A§æþ¯èþ³æ# Móü…{§æþÐèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë çÜ*^èþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ… ™égêV> Ðèþ$ÆøÝëÇ ÆðÿyŠþgZ¯èþÏÌZ ïÜï³ º$«§æþÐéÆæÿ… ç³ÆæÿÅsìý…^éÆæÿ$. D
M>ÆæÿÏMæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CçÜ*¢ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A¯èþÐèþçÜÆæÿ…V> ÆøyæþÏò³O
†ÇW™óþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþMæü$ ™èþÆæÿÍÝë¢Ðèþ$°
@|”˝À ô|]–q ø£s√Hê πødüß\ß òßý^éaÇ…^éÆæÿ$. M>ÇÃMæü ¯èþVæüÆŠÿÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü…V> 35 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$°
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ
¿êÈV> ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Væü™èþ 24
ôV≤]fÒCŸ˝À ø£s√Hêô|’ düŒ+~+#ê* ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÆðÿyŠþgZ¯Œþ {´ë…™èþ…ÌZ ÌZç³Í ÐéÆæÿ$ ºÄæý$rMæü$ Æ>Mæü$…yé ºÄæý$r
ÐéÆæÿ$ ÌZç³ÍMìü ÐðþâæýÏyæþ… °õÙ«§æþÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ EËÏíœ$…WõÜ¢ Mæüv¯èþ
Õ„æüË$ ™èþç³µÐèþ°, MóüçÜ$˯èþ$ BÚëÐèþ*íÙV> ¡çÜ$Mæü$…sôý ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Cº¾…¨
Væü…rÌZÏ 7,727 Ôé…í³âæýϯèþ$ ç³È„ìü…^èþV> n+ã{Ï sê+u≤ãß ÑçÜ¢—G™èþ…V> ÐéÅí³…^óþ {ç³Ðèþ*§æþ… E…¨. M>ºsìýt ç³yæþ™éÆæÿ° òßý_aÇ…^éÆæÿ$. M>V> {糆Æøk ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ÆðÿyŠþgZ¯Œþ {´ë…™éÌZÏ
73 Ðèþ$…¨Mìü MöÑyŠþ&19 ´ëhsìýÐŒþ V> ™èþ„æü×ýÐóþ$ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a ©°ÌZ ÐéçÜ¢ÐéÌôý…sìý.. MæüÐé™èþ$ °ÆæÿÓíßý…_ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵Ýë¢Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ A…§æþÆæÿ*
°Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…§æþ° B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐðþO§æþÅ, Væü$…r*Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: {糆糄æü ¯óþ™èþ AÐéçÜ¢ÐéÌôý…sìý.. H… fÇW…¨.. G…™èþÐèþ$…¨Mìü C…sŸÏ¯óþ E…yìþ MæüÆø¯é MæürtyìþMìü {糡 JMæüPÆæÿ* çÜçßýMæüÇ…^éË° BÄæý$¯èþ Ñfqí³¢
BÆøVæüÅ ÔéQ {ç³Mæüsìý…_…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ_a…¨.. G…™èþÐèþ$…¨° M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ^óþÔéÆæÿ¯óþ ^óþÔéÆæÿ$.
¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ Ððþ$$™èþ¢… MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ E糵̌ýÌZ° òßýÇsôýgŒý Ñ$ÌŒýP {´ëgñýMæŠütÌZ §é°ò³O ÑÐèþÆæÿ×ý CÐéÓÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ $»j·Tyê&É˝À ø£s√Hê πødüß\ß u≤>±
1,332V> E…§æþ° ™ðþÍí³…¨. ÐéÇÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 287 Ðèþ$…¨ yìþÔéaÆŠÿj M>V>, ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² Mö…§æþÇMìü MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ °Æ>®Ææÿ×ý Æ>fMîüÄæý$¯éÄæý$Mæü$yìþV> Ò$ò³O E…¨. òßýÇsôýgŒý
31 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ° ÑÐèþÇ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ _Mìü™èþÞ AÆÿ$$¯èþr$ÏV>, ^éÌêÐèþ$…¨° M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ BÄæý$¯èþ çÜÓ…™èþçÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü {ç³fËMæü$ ô|s¡ß>∑ß‘·ßHêïsTT : ø£˝…ø£ºsY Ç+‹j·÷CŸ
´÷…§æþ$™èþ$¯èþ²ÐéÇ çÜ…QÅ 1,014V> E…§æþ° B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ ^óþíܯèþr$ÏV> {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° ÐðþOïÜï³ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ°
™ðþÍí³…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Væü™èþ 24 Væü…rÌZÏ A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…ÌZ 4, _™èþ*¢Ææÿ$ÌZ 3, GÐðþ$ÃÌôýÅ A…ºsìý Æ>…»êº$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$Mæü$ Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ
™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇÌZ 1, Væü$…r*Ææÿ$ÌZ 29, Mæüyæþç³ÌZ 4, Mæü—GÚë~ÌZ 13, Ðèþ$$QÅ…V> sîýÒ bé¯èþÌŒýÞÌZ ^éÌê {糺˅V>, G…§æþ$Mæü…sôý ÐéÆæÿ$ Móü…{§é°Mìü, B…{«§æþ{糧óþÔŒýMæü$ {´ë…™éÌZÏ {ç³fÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Ææÿ„æüMŠü
MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ 11, {ç³M>Ôèý…ÌZ 4, {ÖM>Mæü$âæý…ÌZ 1, ÑÔéQç³r²…ÌZ 1, ç³ÕaÐèþ$ ÑçÜ¢—G™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ©°ò³O ^éÌê çÜËàË$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æøl Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ E¯é²Äæý*. B ´ëË E™èþµ™èþ$¢Ë ÐèþËÏ {ç³Ðèþ*§æþ… Ðéçßý¯éË™ø ´ùÎçÜ$Ë$ Ðèþ*ÆŠÿa ¸ë‹Üt ^óþç³sêtÆæÿ$. ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ
Vø§éÐèþÇÌZ 2 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ JMæüP ^èþ…{§æþ»êº$ çܵ…¨…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° ÐéÆæÿ$ ^éÌê ÑçÙÄæý*Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. M>±, Ìôý§é?. Òr°²…sìýMìü ÑÐèþÆæÿ×ý CÐèþÓMæü´ùÆÿ$$¯èþsñý•Ï™óþ {´ë…™éÌñýO¯èþ Móü§éÆóÿÔèýÓÆæÿõ³r, G{Ææÿ Mæürt, {œæNsŒý Ðèþ*ÆðÿPsŒý
MóüçÜ$ Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ìôý§æþ$. BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… A…ºsìý Ò$yìþÄæý*™ø òßýÇsôýgŒýÌZ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ D {ç³Ðèþ*§æþ… C…M> B…{«§æþÆ>[Úët°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³fË$ V>±, {´ë…™éÌZÏ ´ùÎçÜ$Ë$ Ðèþ*ÆŠÿa ¸ë‹Üt °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ïÜï³
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. òßýÇsôýgŒý Ñ$ÌŒýP {´ëgñýMŠüt §éÓÆ> ÐéÅí³¢ fÆæÿVæüMæü$…yé E…yóþ…§æþ$Mæü$ HÑ«§æþÐðþ$O¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>{çÙt {ç³fË$ V>± Mæü¯èþ*¹Åf¯ŒþMæü$ §éÓÆæÿM> †Ææÿ$Ðèþ$ËÆ>Ðèþ#, MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý gñý…yé Fï³
y˚dü$˝À ‘ê>∑ß˙{Ï m<ä›&ç sê≈£î+&Ü ÐóþË$, Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü ´ëË$ ¡çÜ$Mæü$ÐðþãÏ C^óþa ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ…
HÑ$ Äæý*„æü¯Œþ ¡çÜ$Mæü$…¨. òßýÇsôýgŒý ¸ëÅMæütÈ° MøÏgŒý
Væü$ÆæÿÄôý$Å AÐèþM>Ôèý… E…¨. M>ºsìýt ©°ò³O ™èþ„æü×ýÐóþ$ ´ùÎçÜ$Ë Ðèþ*ÆæÿŠa ¸ëçÜŠt¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜï³ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÑfÄæý$Ðéyæþ MæüÑ$çÙ¯èþÆóÿsŒý ç³Ç«¨ÌZ 200ËMæü$
ç³Çíܦ† E…r$…¨. M>ºsìýt CÌê…sìý òÜ°ÞsìýÐŒþV> ^èþ…{§æþ»êº$ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a çÜÐèþ*«§é¯èþ…
|ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\ß rdüßø√yê* E…yóþ {´ë…™éËÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ A¨ C…M> ^óþÔéÆ>?. ´ëË E™èþµ™èþ$¢Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ*¯óþ ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨. ò³OV> ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ {´ë…™èþ {ç³fËMæü$
°™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ ºÄæý$rMìü Æ>Ðö§æþª°,
A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Ñ«¨ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ¿êVæü…V> G…™ø Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ÝùMìü…§æþ¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü 13
hÌêÏ ÐéÅç³¢…V> ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ
A°² ç³rt×êË$, {V>Ò$×ý
{´ë…™éÌZÏ GMæüPyæþ Mæü*yé
™éVæü$±sìý G§æþªyìþ G§æþ$Ææÿ$
M>Mæü$…yé ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$
yêdüÔyê\ß #ÓbÕŒ*.. ˝Ò<ä+fÒ
MæüÆæÿ*²Ë$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: {糿æý$™èþÓ… °ÆæÿÏ„æüÅ…ÐèþËÏ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðèþ_a…§æþ°.. M>± {糿æý$™èþÓ… 40
Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$ËMæü$, 12Ðèþ$…¨ ÐèþË…sîýÆŠÿÞMìü MæüÆø¯é ÝùMìü…§æþ° ïÜï³ ÐðþËÏyìþ…
^éÆæÿ$. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ »êV> Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. GÐèþÆæÿ*
ºÄæý$rMæü$ Æ>Ðèþ§æþª°, MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ò³ÇVóü Mö©ª ´ùÎçÜ$Ë ^èþÆæÿÅË$ ¡{Ðèþ…V>
E…sêÄæý$¯é²Ææÿ$. ÆðÿyŠþ gZ¯Œþ {´ë…™èþ…ÌZ {yø¯èþÏ çÜçßýÄæý$…™ø ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²
Ðèþ$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ
¡çÜ$MøÐéË° Æ>çÙ‰ ¼íÜ çÜ…„óüÐèþ$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Æøk ÆøkMæü$ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÆÿ$$¯èþr$Ï {ç³Mæüsìý…_…§æþ° MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ »êV> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°, {ç³fË$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìý…^èþyæþ…
ÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ*ËVæü$…yæþÏ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$…{† ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ¯ésìýMìü MæüÆæÿ*²Ë$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
Ôèý…MæüÆŠÿ ¯éÆ>Äæý$×ý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ASË{í³Äæý$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÐðþ$ hÌêÏÌZ G°² MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÆÿ$$¯èþ¨,
º$«§æþÐéÆæÿ… ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° BÆŠÿ
A…yŠþ ¼ A†¤Væü—Gçßý…ÌZ hÌêÏÌZ ™éVæü$±sìý G§æþªyìþ °ÐéÆæÿ×ý, MæüÆø¯èþ ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæü$
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$$QÅ…V> MæüÆæÿ*²Ë$
hÌêÏÌZ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 332 ´ëhsîýÐŒþ MóüçÜ$Ë$
G…™èþÐèþ$…¨ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ¨ ^ðþç³µMæü´ù™óþ.. ™é¯óþ A°²
ÑçÙÄæý*Ë$ ºÄæý$r ò³yæþ™é¯èþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø
u≤ãß uÛÑ»q ø√düy˚T MT{Ï+>¥
çÜ…º…«¨…_ çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Ðèþ$…{† çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÄæý$°, 9 Ðèþ$…¨ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþr$Ï
A«¨M>ÇMæü…V> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ
{糿æý$™èþÓ… ^éÌê ¯èþçÙt´ù™èþ$…§æþ°, ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$
{ç³fËMæü$ Ðèþ$$RêË$ Mæü*yé ^èþ*í³…^èþÌôýÆæÿ°
yÓ’d”|” myÓTà˝Ò´\ $eTs¡Ù
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† Ôèý…MæüÆŠÿ ¯éÆ>Äæý$×ý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏÌZ E¯èþ² 29 ™éyóþç³ÍÏ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: sîýyîþï³ f¯èþÆæÿÌŒý »êyîþ ¡Æ>ïéË$ ¨VæügêÆæÿ$yæþ$
íÜí³yæþº*ÏÅ ïÜPÐèþ$$Ë Mìü…§æþ H Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…_±sìý çÜÐèþ$çÜÅ G§æþ$Ææÿ$M>Mæü$…yé C…M> ^éÌê MóüçÜ$Ë$ E¯é²Äæý$°, AÑ ºÄæý$rMæü$ ASË{í³Äæý$ A¯é²Ææÿ$. {ç³fËMæü$ ÐéçÜ¢ÐéË$
Æ>Mæü$…yé {糿æý$™èþÓ… §éÝù¢…§æþ° ASË{í³Äæý$ ¡Æ>ïéË$ A…r* ÐðþOGÝëÞÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ÐèþçÜ…™èþ Mæü—GçÙ~
™ðþÍÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ…
^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° BÆæÿzº*ÏÅG‹Ü G‹Ü D çßýÆóÿÆ>ÐŒþ$ ¯éÄæý$MŠü ¯èþ$ {ç³Ý맊þ, gZW ÆæÿÐóþ$‹Ù Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ™éyóþç³ÍÏÌZ° ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ
B§óþÕ…^éÆæÿ$. hÌêÏÌZ° A°² Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýË$, {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ BÆøí³…^éÆæÿ$. MóüçÜ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþV> ^èþ*ç³yæþ…ÐèþËÏ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ… MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ §é§é³æ# ÌêMŠü yú¯Œþ¯èþ$ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþíÜ E…sôý C°²
{ç³Äñý*f¯èþÐóþ$…r° BÐðþ$ {糿æý$™éÓ°² {ç³Õ²…^éÆæÿ$. 100 ´ëfsîýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÆÿ$$¯èþr$Ï ™èþ¯èþMæü$ º$«§æþÐéÆæÿ… fÇW¯èþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ç³{†M> {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$
MóüçÜ$Ë$ G…§æþ$Mæü$ ò³ÇV>Äæý$° BÐðþ$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
™éVæü$±sìý G§æþªyìþ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ A°² ÆæÿM>Ë HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë°, ò³O‹³ ÌñýO¯Œþ ËMæü$, §æþË ^óþÔéÆæÿ$. f¯èþÆæÿÌŒý »êyîþ Ò$sìý…VŠüÌZ sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ ©„æüË$ ^óþíܯèþ…§æþ$Mæü$
™éVæü$±sìý Mæü$âêÆÿ$$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^ør Çõ³Ææÿϱ² ³æNÇ¢^óþíÜ ±sìý çÜÆæÿçœÆ>° ÐéÇMìü ÐéÆóÿ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþË$³æ#MøÐèþyæþ… àÝëÅçܵ§æþ…V> E…§æþ° {ç³Mæür¯èþÌZ
Mö¯èþÝëW…^é˯é²Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ sêÅ…MæüÆæÿÏ §éÓÆ> ±sìý çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ…§æþ$Mæü$
A°² ÆæÿM>Ë$V> íܧæþ®…V> E…yé˯é²Ææÿ$. AÌêVóü ^ðþyìþ´ùÆÿ$$¯èþ àÅ…yŠþ ç³…‹³
˯èþ$ Çõ³ÆŠÿ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. ç³rt×ý, {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ ™éVæü$±sìý
@|”˝À 10 eT+~ ÁbıuÒ…wüqØ ◊@mdt\≈£î b˛dæº+>¥ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.ÐéÆæÿ$ ^óþõÜ §ö…Væü ©„æüËMæü$ ÐéÇMìü ÐéÆóÿ AÀ¯èþ…¨…^èþ$Mæü$¯óþ §æþ$íܦ†
HÆæÿµyìþ…§æþ° G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓËMæü$ ™éÐèþ$$ Æ>íܯèþ ÌôýQË
ÐèþÌôýÏ {ç³fËMæü$ Ðóþ$Ë$ fÇW…§æþ…r* AçÜ™èþÅ {ç³^éÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°,
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {ç³™óþÅMæü {糆°«¨ : 2018 °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Gïܵ M>Æ>ÅËÄæý$… çÜà
çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ Ððþ$$§æþsìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓË°, C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ Gr$Ðèþ…sìý »êÅ^ŒþÌZ 10 Ðèþ$…¨ Hï³ MóüyæþÆŠÿ {´÷»ôýçÙ¯èþÈ IHG‹Ü ÑÑ«§æþ {糿æý$™èþÓ M>Æ>ÅËÄæý*ÌZÏ Õ„æü×ê Ñ«§æþ$Ë$ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ¿æýf¯èþ MøçÜÐóþ$ sîýyîþï³ f¯èþÆæÿÌŒý Ò$sìý…VŠü¯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ
°«§æþ$Ë MöÆæÿ™èþ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. hÌêÏÌZ MæüÆø¯èþ ÐðþOÆæÿ‹Ü {糺ËMæü$…yé A°² {V>Ðèþ*ÌZÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ´ùíÜt…VŠü CçÜ*¢ {糿æý$™èþÓ… B§óþÔéË$ °ÆæÿÓÇ¢…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. {sñýO°…VŠü ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ò³sêtÆæÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ… ´ùÆÿ$$¯é ¿æýf¯èþ ^óþÆÿ$$…^èþ$MøÐé˯óþ Äæý*Ðèþ
´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÑÇÑV> ^óþç³sêtË° yìþ í³ K Æ>Ðèþ*²£Šþ Æðÿyìþz Mìü gêÈ ^óþíÜ…¨. 10 Ðèþ$…¨Mìü AíÜòÜt…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿ$ÏV> 2018 IHG‹Ü »êÅ^Œþ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ AíÜòÜt…sŒý sîýyîþï³ ¯óþ™èþËMæü$, »êº$ HÐèþ*{™èþ… ™èþVæüYÌôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÇsñýOÆæÿŠ| E§øÅVæü$ËMæü$ Æ>çÙ‰
çÜ*_…^éÆæÿ$. °Ææÿ…™èþÆæÿ… {yðþO¯óþiË$ Ôèý${¿æýç³Ææÿ^éË°, GMæüPyìþMæüMæüPyæþ ´ùíÜt…VŠü CçÜ*¢ {糿æý$™èþÓ… º$«§æþÐéÆæÿ… E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ë$V> ´ùíÜt…VŠü. ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ & {糿æý$™èþÓ… ³æNÇ¢ ò³¯èþÛ¯Œþ ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$° ^ðþ¼™óþ ™èþ¯èþ ÌôýQ ÐèþÌôýÏ C¨ fÇW…§æþ° ç³_a
õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ ^ðþ™èþ¢¯èþ$ ™öËW…^é˯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ ÐéË…sîýÆæÿÏMæü$ Ææÿ„æü×ý gêÈ ^óþíÜ…¨. Mæü—GÚë~, Væü$…r*Ææÿ$, ÑÔéQ Ñ$¯èþà ïÜòßý^Œþ.»êgŒý ´ëÆÿ$$, A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… & h. çÜ*ÆæÿÅ Aº§éªË$ ^ðþ³æ#™èþ$¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. ´÷V>Mæü$ Mö¯èþ$Vøâæý$Ï {´ëÆæÿ…À
^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V> Ðèþ*çÜ$PË$, VúÏkË$ A…¨…^é˯é²Ææÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ñ$Væü™é hÌêÏËMæü$ AíÜòÜt…sŒý MæüÌñýMæütÆæÿϯèþ$ {糿æý$™èþÓ… ÝëÆÿ$$ {ç³Ò׊ý ^èþ…§Šþ, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ¿êÐé², {ÖM>Mæü$âæý… …^é˯èþ²¨ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz °Ææÿ~Äæý$Ðèþ$°, Væü$fÆ>™Œþ
hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ ïÜDK ÔZ¿æý çÜÓÆæÿ*ç³Æ>×ìý, ò³¯èþ$Vö…yæþ BÆæÿzº*ÏÅG‹Ü yîþD °Äæý$Ñ$…_…¨. ÒÆæÿ…™é hÌêÏ MæüÌñýMæütÆóÿsŒý, {sñýfÈ & Ðèþ$ÌêÏÆæÿ³æ# ¯èþÒ¯Œþ, {ç³M>Ôèý… & Ñ.AÀõÙMŠü, ÑçÙ$~ ^èþÆæÿ׊ý, MæüÆæÿ*²Ë$ & °«¨ Ò$¯é, ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… ¯èþ$…_ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ͳ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$ÐèþõÜ¢ §é°™ø ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ HÑ$sìý
çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#, yìþG͵Ðø »êÌêi ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. M>Æ>ÅË Äæý$…ÌZ Õ„æü×ê Ñ«§æþ$˯èþ$ ™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇ & Aç³Æ>h™èþ íÜ…VŠü, _™èþ*¢Ææÿ$ & & Mæüsêt íÜ…à^èþË…, Mæüyæþç³ & ÑM>‹Ü Ðèþ$Æ>ÃsŒý. çÜ…º…«§æþ…? A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
30 @Á|æ˝Ÿ 2020
C …XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°² ™èþç³µ°çÜÇ ^óþçÜ*¢ B…{«§æþ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… gêÈ
^óþíܯèþ E™èþ¢Ææÿ$Ó˯èþ$ òßýOMøÆæÿ$t Ææÿ§æþ$ª ^óþíÜ…¨. {糿æý$™èþÓ… gêÈ ^óþíܯèþ iÐø
¯ðþ…ºÆŠÿ 81, 85¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ*¢ MøÆæÿ$t ¡Ææÿš C_a…¨. C…XÏ‹Ù
Ò$yìþÄæý*°² ™èþç³µ°çÜÇ ^óþçÜ*¢ B…{«§æþ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mö_a¯èþ iÐø˯èþ$
Ò$yìþÄæý*°Móü Ððþ$$Væü$Y^èþ*´ëÆæÿ$. ©…™ø ™égêV> Ðèþ$ÆøÝëÇ AÀ{´ëÄæý$ õÜMæüÆæÿ×ý
™èþÆ>Ó™èþ {糿æý$™èþÓ… D ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý*°² ¡çÜ$Mø¯èþ$…¨. ™ðþË$Væü$
Æ>Úë‰ËÌZ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü…ÌZ ç³NÆæÿÓ {´ë£æþÑ$Mæü, {´ë£æþÑ$Mæü Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ B…VæüÏ
Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…ÌZ çÜ*Pâæý$Ï ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$
Ðóþ$¯óþgñýÃ…sŒý MæüÑ$sîýË$ ¡Æ>ïèþ… ^óþíÜ ç³…í³õÜ¢¯óþ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… çÜ*PâæýÏMæü$
A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CÝù¢…¨. D ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… çÜ*PÌŒý Ðóþ$¯óþgñýÃ…sŒý MæüÑ$sîýË
¡Æ>ïèþ…™ø çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü$…yé {糿æý$™èþÓÐóþ$ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… HÆ>µr$ ^óþõÜ
¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Móü D ÑçÙÄæý$…ÌZ ѧéÅÆæÿ$¦Ë
çÜÐéÌŒý ^óþçÜ*¢ ½gôýï³ ¯óþ™èþ çÜ$©‹Ù Æ>…»ŸrÏ, Væü$…r$ç³ÍÏ {Ö°Ðé‹Ü òßýOMøÆæÿ$tÌZ ^èþ¨Ñ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ò³OÐóþr$ çÜ*PâæýÏ »êr ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. õ³§æþ, Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† ÐéÆæÿ$ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë AÀ{´ëÄæý$… MîüËMæü… M>¯èþ$…¨. Ðèþ^óþa ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…yìþ
4 í³sìýçÙ¯èþ$Ï ÐóþÄæý$V>, 2020, H{í³ÌŒý 15¯èþ Òsìýò³O òßýOMøÆæÿ$t Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³sìýt, H Mæü*yé BǦMæü…V> MæüçÙtÐðþ$O¯é, A糚Ë$ ^óþíÜ Ðèþ$È {ò³OÐóþr$ÌZ ^èþ¨Ñ…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZÏ JMæüsZ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…_ AÆÿ$$§ø ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ C…XÏ‹Ù
Ò$yìþÄæý$…ÌZ ^èþ§æþÐé˯èþ² A…Ôé°² ѧéÅÆæÿ$¦Ë °Ææÿ~Äæý*°Mìü Ðèþ¨ÍÐóþÄæý*Ë° {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø {ò³OÐóþr$ çÜ*PâæýÏMæü$ ÐðþâôýÏ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë çÜ…QÅ {糡 Ò$yìþÄæý$…ÌZ ѧéÅ »Z«§æþ¯èþ ^óþõÜ A…Ôèý…ò³O ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë ¯èþ$…yìþ AÀ{´ëÄæý$ õÜMæüÆæÿ×ý
nuÛÑß´<äj·TT&ÉT - ÄXÊyê~ l l í³sìýçÙ¯èþÆŠÿ ™èþÆæÿ³æ# ¯éÅÄæý$Ðé¨ MøÆæÿ$tÌZ Ð騅^éÆæÿ$. C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°² ™èþç³µ°çÜÇ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E…¨. {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ ѧéÅÆæÿ$¦Ë çÜ…QÅ {糿æý$™èþÓ… ^óþÄæý$»Z™èþ$…¨.
^èþ…{§æþÐèþ$…yæþÌê°Mìü {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$yæþ… çÜÇM>§æþ¯é²Ææÿ$, C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°² ™èþç³µ°çÜÇ ^óþõÜ¢ »êÅMŠü ÌêVŠü Ë$ ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ²¨. E¯èþ²™èþ ´ëuæÿÔéËÌZÏ B…VæüÏ, ™ðþË$Væü$ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ E¯èþ²ç³µsìýMîü Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ѧéÅÆæÿ$¦Ë ™èþËϧæþ…{yæþ$Ë
Ý뫨…^èþÆ>° çÜÓç³²… M>§æþ$ V>Í Ñ$WÍ´ù™éÄæý$° A¯é²Ææÿ$. C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ѧéÅÆæÿ$¦Ë ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢Mæü$ G…™èþV>¯ø ¯èþ$…_ {V>Ðèþ$ ÐéÌñý…sìýÆæÿ$Ï H Ò$yìþÄæý$…ÌZ ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$ ^óþÆæÿa§æþÍ^éÆø Bç³Û¯Œþ
Mæü¯é² ºÆæÿ$ÐðþO¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ# ¯óþËÒ$§æþ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ° {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ ¯éÅÄæý$Ðé¨ MøÆæÿ$tMæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. CÆæÿ$ uÀ<ÛäHê e÷<Ûä´eT m+|æø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\<˚ ø±yê*! ¸ëÆŠÿÃüÞ õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$. ©° §éÓÆ> {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZ C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… AÐèþ$Ë$
ç³yæþMæü$…yé °Ë»ñýrtÌôý§æþ*? HÐðþ* ÐèþÆ>YË Ðé§æþ¯èþË$ ѯèþ² ™èþÆ>Ó™èþ òßýOMøÆæÿ$t {糿æý$™èþÓ… gêÈ ^óþíܯèþ iÐø˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$yæþ… ç³rÏ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ A¯èþ$Mæü*ËÐèþ*, ÐèþņÆóÿMæüÐèþ* A¯óþ A…Ôèý…ò³O °ÇªçÙtÐðþ$O¯èþ
ºçßý$Ôé ™èþÓÆæÿÌZ Ò$ C…sìýMîü ^óþçÜ*¢ ¡Ææÿ$µ ^ðþí³µ…¨. ´ëuæÿÔéËÌZÏ C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°² {ç³ÐóþÔèýò³rtyé°² {´ë£æþÑ$Mæü ´ëuæÿÔéËÌZÏ {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$ ^èþ¨Ñ…^èþyé°Mìü ¸ëÆæÿ… ò³O ™èþÐèþ$ AÀ{´ëÄæý*°² ™ðþË´ëÍ. D Ñ«§æþ…V> õÜMæüÇ…_¯èþ yóþsê¯èþ$
Æ>Ðèþ^èþ$a Ðóþ$Ðèþ$$ ÝëÓVæü™èþ… CÝë¢Ðèþ# {糆糄>Ë$ ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìü…^éÆÿ$$. {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZÏ B…VæüÏ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… A…§æþ$»êr$ÌZ Ìôý§æþ$. Væü™èþ Ðèþ$*yóþâæý$ÏV> ѧéÅÔéRꫨM>Ææÿ$Ë$ {糿æý$™éÓ°Mìü A…§æþgôýÝë¢Ææÿ$. ™èþ§éÓÆ> C…XÏçÙ$ Ò$yìþÄæý$…
Mæü§æþ* B†£éÅ°Mìü AÆæÿ$áËÐóþ$ Ðóþ$Ðèþ$$ ™ðþË$Væü$ ¿êçÙMæü$ A¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° {糆糄æü¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ð騅^éÆæÿ$. ѧéÅ MæüÑ$sîýË ¡Æ>ïéË Ðóþ$ÆæÿMæü$, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ BçÜMìü¢ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mö°² ^ørÏ A…VæüÏ AÐèþ$Ë$ Væü$Ç…_ {糿æý$™èþÓ… MîüËMæü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mø¯èþ$…¨. C糚yæþ$ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë
A…r* ^èþ…{§æþ$yìþ Ò$§æþ Ðèþ$°íÙ
yé. MæüÐèþ$ÌôýMæüÆŠÿ M>Ë$Ððþ*³æ#rMæü$ ³æNÆæÿÓÐóþ$ C¨Vø C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…ÌZ ^èþ¨Ñ™óþ¯óþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ E…r$…§æþ° Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*«§æþÅÐèþ$ ´ëuæÿÔéËË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. AÆÿ$$¯é A™èþÅ«¨Mæü…V> {糿æý$™èþÓ AÀ{´ëÄæý$Ðóþ$ C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… AÐèþ$Ë$ÌZ MîüËMæü… M>»Z™èþ$¯èþ²¨. ¯óþyæþ$ E¯èþ²™èþ
¯éVóüÔèýÓÆŠÿ Æ>Ðèþ# gê¼ÍÏ Ðèþ* Ðéâæý$å ± C…sìýMöÝë¢ ^ðþº$™ø…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ѧéÅÆæÿ$¦Ë ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ´ëuæÿÔéËÌôý E¯èþ²ç³µsìýMìü B…VæüÏ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ {糿æý$™èþÓ Ñ§éÅÐèþM>ÔéË$, E§øÅVæü, E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ B…VæüÏ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…ÌZ ^èþ¨Ñ¯èþ ÐéÇMóü
9848493223 Ææÿ…r* 1954ÌZ 'QyæþYçÜ–íÙt' ÌZ° õÜMæüÇ…^éË° {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. JMæüsìý ¯èþ$…_ I§æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅÆæÿ$¦Ë çÜ*PâæýÏMæü$ §æþ*ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë BM>…„æüËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> A«¨Mæü…V> E…r$¯é²Æÿ$$. A§óþÑ«§æþ…V> C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË$, C™èþÆæÿ §óþÔéËÌZ E§øÅV>Ë$
ÔèýÆæÿ™Œþ ^èþ…{¨Mæü §éÓÆ> BÔéÐé§æþ §æþ–Mæüµ£é°² ™ðþÍÄæý$gôýçÜ*¢, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë AÀ{´ëÄæý*°² õÜMæüÇ…^éË…r* MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. {糿æý$™éÓË$ B…VæüÏ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ^óþÄæý*˯é², E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ A…¨³æ#^èþ$aMøÐéË¯é² B…VæüÏ¿êÚë {´ëÒ×ýÅ…
Æ>»ZÄôý$ M>Ìê°Mìü ¨Mæü*Þ_ AÆÿ$$¯èþ Vöç³µ MæüÑ {Ö {Ö 1910 C…§æþ$Mæü$ {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐéË° MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü…ÌZ¯èþ* B…VæüÏ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$ çÜ*PâæýÏMæü$ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ CÐèþÓyæþ… Væü™èþ ™èþç³µ°çÜÇ AÆÿ$$Å…¨. M>ºsìýt {ç³çÜ$¢™èþ ´ùsîý {ç³ç³…^èþ…ÌZ ™èþÐèþ$ í³ËÏË º…V>Ææÿ$
H{í³ÌŒý 30¯èþ ÑÔéQç³r²…ÌZ f°Ã…^éyæþ$. Ñç³ÏÐèþ MæüÑ™èþMæü$ ™èþVæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐéË…r* E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. Væü™èþ…ÌZ ´ëuæÿÔéË Ðèþ$*yóþâæý$ÏV> {´ëÆæÿ…À…_…¨. çÜ*PâæýÏÌZ B…VæüÏ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…ÌZ »Z«¨…^óþ sîý^èþÆæÿ$Ï ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ MøçÜ… ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$ JMæüsZ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…^óþ C…XÏçÙ$ Ò$yìþÄæý$… ¯èþ…§æþ$
BÄæý$$«§æþ…V>, JMæü ™èþÆ>°², JMæü Äæý$$V>°², JMæü ¿êÐèþgêÌê°² ѧéÅMæüÑ$sîýË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ çÜÆóÿÓÌZÏ 93.77 Ôé™èþ… ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ C…XÏ‹Ù íܧæþ®…V> E¯é²Ææÿ°, çÜÇç³yé ™èþÆæÿVæü† Væü§æþ$Ë$, ÐèþçÜ™èþ$Ë$ E¯é²Äæý$° çÜ*PÌŒý ^óþÆæÿayé°Mìü ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ BçÜMìü¢ ^èþ*ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$.
_ÆæÿÝë¦Æÿ$$V> °Íí³¯èþ {ÖÆæÿ…Væü… {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# {Ö{ÖV>
{ç³íܧæþ$®yæþÄæý*Åyæþ$. ÐéÅÐèþàÇMæü ¿êÚù§æþÅÐèþ$…, Ðèþ$$™éÅËçÜÆ>Ë$
bèþ…§æþçÜ$Þ, B«§æþ$°Mæü Mæü£é°Mæü Ë™ø ™ðþË$Væü$ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ Væü×ý±
Äæý$Ððþ$O¯èþ ^èþÇ{™èþ MæüÍW¯èþ 1910ÌZ³æ#sìýt ™ðþË$Væü$ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ
JMæü {糿æý…f¯èþ… çÜ–íÙt…_¯èþ Ðèþ$àMæüÑ {Ö{Ö. A„æüÆ>Ë$ ¯óþÇa,
糧éË$ ç³ÍMìü, ÐéM>ÅË$ ^èþ¨Ðóþ ™öÍ ÆøkÌZϯóþ ™èþ¯èþ G°Ñ$§æþÐèþ
Hr¯óþ yìþsñýMìütÐŒþ ¯èþÐèþÌê Ææÿ^èþ¯èþ^óþíܯèþ Vöç³µ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ. 糧æþÐèþ Äôý$r
ñ+&Ü*‡+~ uÛÑøÏÔ ø±<äß... u≤<Ûä´‘·
ÒÆæÿíÜ…çßý ÑfÄæý$íÜ…çßý ¯èþÐèþË Ææÿ_…^éyæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… CÑ ™ðþË$Væü$ Ýëíßý™éÅ°Mìü ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ Ý÷VæüçÜ$˨ª, H˚&ÉT ll 110e »j·T+‹
A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýÐèþ#. ™ðþË$Væü$ ¿êÚë Ýëíßý™èþÅ…, MæüÑ™èþÓ… Ò$§æþ çÜ…{糧éÄæý$ bèþ…§æþçÜ$Þ˯èþ$ «¨MæüPÇ…_, ™éÈQ$Ë$,
AËÐøMæüV> ç³r$t E…yæþr…^óþ™èþ 14ÐèþÄôý$r 'ç³Ç×ýÄæý$ Ææÿçß §æþÝë¢ÐóþkË$ CÑ M>§øÄŒý$ ^èþÇ{™èþMæüÆæÿ¦… A° AÄæý*ÅÆÿ$$. Cç³#yæþ$ ^èþ*çÜ$¢…yæþV>¯óþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²ÄŒý$, ç³Çíܦ™èþ$Ë*
ýçÜÅ…' A¯óþ ¯èþÐèþË Ææÿ_…^éyæþ$. 18Ðèþ Äôý$r '{糿æýÐèþ' A¯óþ VóüÄæý$ Ðèþ$à{ç³Ý릯èþ…™ø ç³yìþMæür$t 糧éË$, ÐèþÆæÿ~¯èþË$, Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. {ç³ç³…^èþÐóþ$ Mæü${V>Ðèþ$… A¯èþ$Mæü$¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$Ë ¯èþ$…_ H §óþÔé°M>
çÜ…³æ#sìý° Ææÿ_…^éyæþ$. ¯ésìý ™ðþË$Væü$ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ Æ>Äæý$ç³ AË…M>Æ>Ë$, †ÇW Ðèþ$äå ÌôýÐèþMæü$…yé «§æþÓ…çÜ… ^óþíÜ §óþÔèý… çßý§æþ$ªË$ Ðèþ$*çÜ$Mæü$° ºÄæý$rÐéÆæÿ$ Æ>Mæü$…yé M>ç³Ìê M>Äæý*ÍÞ¯èþ ç³Çíܦ†
Ë$ çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#, ¯èþ…yæþ*Ç çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#, §óþÐèþ#Ëç³ÍÏ Mæü–çÙ~Ôéí܈, {ç³gê Ýëíßý™éÅ°Mìü ç³#¯é§æþ$Ë$ ÐóþíÜ, {ÔèýÐèþ$iÐèþ#ËMæü$, Ðèþ_a…¨. °Ææÿ$§øÅVæü… Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇÌê M>sôýÄæý$»Z™ø…¨, Cç³µsìýMóü E¯èþ² MøsêϨ
ÑÔèýÓ¯é£æþ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÌê…sìý ¿êÐèþMæüÐèþ#Ë$¯èþ² B çÜÐèþ$Äæý$… A¿êVæü$ÅËMæü$, A¯óþMæü$ËMæü$ 糧æþ…yìþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$! 糧æþ…yìþ E§øÅV>Ë$ Fyæþ¯èþ$¯é²ÄŒý$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ AÆÿ$$™óþ çÜÓ™èþ…{™èþ… Ðèþ_a¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… òÜO¯èþ$Þ E…¨ çÜ…{糧éÄæý$… E…¨, Væü$yìþÌZ Væü…r Mösìýt¯èþç³#yæþ$ B Ôèýº®… ^èþ$r*t E¯èþ²
ÌZ {Ö{Ö A^èþaÐðþ$O¯èþ ¿êÐèþMæüÑ™éÓ°² Ææÿ_…^éyæþ$. A¿æý$ŧæþÄæý$, ™øçÜ$Mæü$! ´ù§é…, ´ù§é…, ò³Oò³OMìü A…r* Ðèþ$¯ø«§ðþOÆ>Å°² 45 HâæýåÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> °Ææÿ$§øÅVæü… ò³ÇW…¨. A¯óþM>¯óþMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ »êÅMîütÇÄæý*° ^èþ…õ³çÜ$¢…¨ §óþÔèý… A…™é JMóüÝëÇ Ôèýº®… ^óþõÜ¢ MæüÆø¯é ^èþ_a´ù™èþ$…§æþ°
Ñç³ÏÐèþ MæüÑV> Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþÍíܯèþ {Ö{Ö A^èþaÐðþ$O¯èþ ¿êÐèþMæüÑ. ¯èþÆæÿÜí …çßý {ç³Ý맊 MæüÍW…^éyæþ$ }Ææÿ…Væü… }°ÐéçÜÆ>Ðèþ#. Ðèþ$*™èþç³yézÆÿ$$. C…M> ç³yìþ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. Væü™èþ Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ¯èþ™èþ¢¯èþyæþMæü {ç³^éÆæÿ… ^óþÝëÆæÿ$. A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ¯èþÐèþ*ÃÆæÿ$. A§óþ Æøk Væü$…ç³#Ë$, Væü$…ç³#Ë$V>, ¿êÈ
Væü$Ææÿ$gêyæþ Ðóþíܯèþ §óþÔèý¿æýMìü¢ Ðèþ*Æ>Y°² ™é¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþV> ÑÔé Vö{Æðÿ´ësìý ¯é§óþ D Ôèý™éº®… A° ^ésìý¯èþ }} Ýëíßý™èþÅ… C…Mø ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² BǦMæü Ææÿ…Væü… Cç³#yæþ$ ³æNÇ¢V> ^èþ†MìüË ç³yìþ…¨. ºyðþjsŒýÌZ Ë„æüË MørÏ Ôèý»ê®Ë™ø, ò³§æþª ò³§æþª ^èþç³#µâæýå™ø HMæü…V> FÆóÿW…³æ#Ìôý ^óþõÜÝëÆæÿ$. Ðèþ$äå C…MøÝëÇ
Ë… ^óþÔé¯èþ…sêyæþ$. AË*ÏÇ ïÜ™éÆ>Ðèþ$Æ>k íÜ°Ðèþ* ÌZ Æ>íܯèþ' 9440734501 Ôèý™éº®… ´ër$ {ç³fÌZÏ °Ëºyìþ Ðèþ#¯é² A…§æþÆæÿ* Ææÿ*´ëÄæý$Ë$, ÐóþÌê¨ MørÏ ¿êÈ {´ëgñýMæü$tË$, çßý§æþ$ªA§æþ$ç³# Ìôý° Aѱ† Æ>{† 9 Væü…rËMæü$ 9 °''Ë$ ©´ëË$ ÐðþÍW…^èþÐèþ$…sôý ¸ùsꯌþ G¯èþÈj {MìüÄôý$sŒý AÆÿ$$
™ðþË$Væü$ÒÆæÿ ÌôýÐèþÆ> ©„æü º*° ÝëVæüÆ>'¯óþsìýMîü §óþÔèý¿æýMìü¢ °…³æ# çÜ…™øíÙ…^èþ§æþVæüY ÑçÙÄæý$Ðóþ$ AÐèþ#™èþ$…¨. BÄæý$¯èþ Æ>íܯèþ MæüÑ™èþËMæü$ A¯èþÓÆÿ$$…^èþ§æþVæüY Mæü$…¿æýMø×êË$ çÜÆæÿÓ Ý뫧éÆæÿ×ýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. AçÜË$ {ç³fË$ Ðésìý° ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… A¨ M>Ó…rÐŒþ$ G¯èþÈjV> Ðèþ*Ç B M>Ó…rÐŒþ$ G¯èþÈj GsêÑ$MŠü G¯èþÈjV> Ðèþ*Ç MæüÆø¯é
™èþ$…¨. CÌê AçÜÌñýO¯èþ B[Ææÿª™èþ°…í³¯èþ MæüÑ. ç³Çíܦ™èþ$Ìôý ¯óþyæþ* E…yæþyæþ… Ðèþ*{™èþ… ™èþç³µMæü$…yé Ñ^éÇ…^èþÐèþËíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$. Ðèþ*¯óþíÜ ¯éÄæý$Mæü$Ë Aѱ†° ÐéÇ õÜtr‹Ü íÜ…ºÌŒýV> ¿êÑ…^óþ A«§øíܦ†Mìü ^óþÆ>Ææÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü° A…™èþÐðþ$$…¨çÜ$¢…¨ A° Äæý$$Ðèþ™èþ ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ…
K ÐèþÅ£é°ÑçÙ$tÌêÆ>! °¯èþ², Ððþ$$¯èþ² ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ ÆæÿÐé×ê ÝûMæüÆæÿÅ… ÌôýMæü _¯èþ²í³ËÏË*, Ðèþ$íßýâæýË*, JMöPMæüPsìýV> Æ>[ÚëtË$ çßýMæü$PË$ MøÌZµ™èþ* Móü…{§æþ… ^óþ†ÌZ ™øË$ »ŸÐèþ$ÃÌêÏ BÔèýaÆæÿÅ…V> {ç³fË$ ¯èþÐèþ$Ãyæþ…, A§óþ Æ>{† M>VæüyéË™ø Ðèþ$äå {糧æþÆæÿدèþË$ ^óþÄæý$yæþ…
K Mæü£éÐèþÕçÙ$tÌêÆ>! VæüÇÂ×ý$Ë$ òÜO™èþ… °çÜÞ™èþ$¢Ðèþ™ø EçÜ$Æø A…r* Ðèþ…§æþË MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï ÝëÐèþ*¯èþ$Ï Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. {ç³fË KrÏ™ø G°²MðüO¯èþ ÐéÆæÿ$ Mæü$r$…»ê˱, º…«§æþ$, Ñ${™èþ Mæü*yé ^èþ*ÝëÐèþ$$. C¨ ÐèþÆæÿMæü$ CÌê…sìý Ðèþ*rË$ H Mö¨ª Ðèþ$…§ø ^ðþí³™óþ A¯óþMæüÐèþ$…¨
糆™èþ$ÌêÆ>! ¯ðþ†¢¯ø, ^èþ…Mæü¯ø ò³r$tMæü$° ´ù™èþ$…sôý ^éÌêÐèþ$…¨Mìü Aç³µsZÏ }} Æ>íܯèþ Mæü*sìý ç³ÇÐéÆ>Ë° Ðèþ$…{™èþ$Ë$V>, çÜËà§éÆæÿ$Ë$V> ò³r$tMæü$°, ÐèþÅÐèþçܦͲ ³æNÇ¢V> ÐéÇ° ÐóþâêMøâæý… ^óþÄæý$yæþÐðþ*, Ðèþ$…§æþÍ…^èþyæþÐðþ* fÇVóü¨. Cç³#yæþ$ ³æNÇ¢ À¯èþ²…V>
{¿æýçÙ$tÌêÆ>! MøçÜ… Mæü*Í MøçÜ… ç³rt×êËÌZ {º™èþ$Mæü$§éÐèþ$°, ™èþÍÏ Ðèþ*rË$ ^ðþÑ° ò³rtMæü °ÈÓÆæÿÅ… ^óþçÜ*¢, GÐèþÆæÿ* {ç³Õ²…^èþsê°Mìü Mæü*yé ÝëçßýçÜ… ^óþÄæý$Ìôý° Ñ«§æþ…V> ç³Çíܦ™èþ$Ë$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$¯èþ$çÙ$ÌZÏ Ñgêq¯èþ…, Ñ^èþ„æü×ê gêq¯èþ… ³æNÇ¢V> Ayæþ$Væü…sìý
»ê«§éçÜÆæÿµ§æþçÙ$tÌêÆ>! ºÄæý$Ë$§óþǯèþ »êrÝëÇMìü Äñý$…™èþ MæüçÙt….. G…™èþ MæüçÙt…... Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË$ JMæüP ¿æýÄñý*™éµ™èþ… MæüÍWçÜ*¢ Ýë„>™èþ*¢, Æ>^èþÇMæü ´ë˯èþ ^óþçÜ$¢…sôý CÐóþÒ$ ç³rt¯èþr$t Ðèþ$*Éæþ ÑÔéÓÝëËÌZMìü gêÇ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ò³Oò³^èþ$a Cç³#yæþ$ CÌê…sìý ÐéÆæÿ$ §óþÔèý¿æýMìü¢,
HyæþÐèþMæü… yóþyæþÐèþMæü…yìþ ÐèþçÜ$¢¯é²Äñý$$çÜ$¢¯é²ÄŒý$ fVæü¯é²£æþ ¡Ææÿ$Væü ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é² ¨Mæü$P ™ðþÍÄæý$Mæü ¯èþyìþ çÜÐèþ$${§æþ³æ# ¯éÐèþ ȆV> çÜ…^èþÇçÜ*¢ {ç³fË$ Mæü$Ë… MøçÜ…, Mæü$Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë MøçÜ…, íÜ°Ðèþ* ¯èþr$Ë MøçÜ…, {´ë…™éË çÜ…{糧éÄæý*Ë Ææÿ„æü×ý, çܯé™èþ¯èþ Ðé§æþ… A¯óþÑ MæüÐèþ^éÌêÏ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. C…™é
Ææÿ£æþ^èþMæü{Ë…r*, 糧æþ…yìþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$, 糧æþ…yìþ {™øçÜ$Mæü$ Ðèþ$Æø çÜ…^èþÇçÜ*¢ ¨Væü$Ë$ºyæþ$™èþ* ©¯èþ$yú™èþ* †Ææÿ$Væü$™èþ$…sôý _Ðèþ$Ã`Mæüsìý MæüÐèþ$$ÃMöõÜ¢ MøçÜ…, Ðèþ$™éË MøçÜ…, GÐèþÆø Mìü…^èþ ç³Ç^éÆæÿ°, Ðèþ$ÆðÿÐèþÆø² §æþ*íÙ…^éÆæÿ°, çßýyéÐèþ#yìþ, C°² BÆ>ÂsêË$ ^óþíܯèþÐéÆæÿ$, ÐðþO§øÅ ¯éÆ>Äæý$×Z çßýÇ A°
{ç³ç³…^èþ… í³Í_…¨ A…r*, ¯óþ¯èþ$ òÜO™èþ… {ç³ç³…^é°Mìü çÜÑ$«§æþ G…™èþ MæüçÙt…... G…™èþ MæüçÙt…... ´ër¯óþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ¯ésìý A„æüÆæÿ„æüÆæÿ… ¯óþsìý C…MðüÐèþÇò³O¯ø §éyìþ ^óþÝëÆæÿ°, Ðèþ* Ðèþ$¯ø¿êÐéË$ V>Äæý$ç³yézÄæý$°, ™èþÐèþ$Móü Ðèþ*{™èþ… MîüÇ¢…_¯èþÐéÆæÿ$ {´ë×êËMöyìþz ÐðþO§æþÅ… ^óþíÜ Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$Ææÿ×ìýõÜ¢ ÐéÇ A…™èþÅ{MìüÄæý$ËMæü$
¯öMæüPsìý Bçßý$†^éa ¯èþ$ A…r* ™èþ¯èþ Ðèþ$à{ç³Ý릯èþ…ÌZ A¿æý$Å ÐéÇ ©¯èþíܦ†° MæüâæýÏMæü$ Mæüsìýt…¨. çÜ…º…«§æþ… Ìôý° ÑçÙÄæý*˯èþ$ ™èþË^èþ$Mæü$° Ðèþ*¯èþíÜMæü ÆøVæü$ÌêÏ {ç³ÐèþÇ¢çÜ*¢, A¯èþ$°™èþÅ… Ayæþz…ç³yìþ, A…º$Ìñý¯ŒþÞ A§éªË$ ç³Væü$ËMösìýt, Ððþ…r E¯èþ²ÐéÇò³O §éyæþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
§æþÄæý$ MæüÑ™èþÓ Ðèþ$*, Ñç³ÏÐèþ ½gêË$ ÆæÿWÍ…^éyæþ$. Mæü$MæüPí³ÌêÏ, MæüâæýË$, Ýëíßý™èþÅ… Ðèþ$°íÙ° {糿êÑ™èþ… ^óþÝë¢Äæý* A…sôý ™èþç³µMæü$…yé ^óþÝë¢Äæý$¯óþ E§óþÓV>Ë$, ѧóþÓÚëË™ø Ðèþ$¯èþçÜ…™é °…³æ#Mæü$°, ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ ™èþÐèþ$Móü H§ø ÉìþÎÏ Ìê…sìý ¯èþVæüÆ>ÌZÏ A§ðþªMæü$ E…r$¯èþ² ÐðþO§æþ$Å˯èþ$, ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨°, Câæý$å Rêä
AWY³æ#ÌêÏ, çܺ$¾¼âêå& ïßý¯èþ…V> ^èþ*yæþMæü$ §óþ°²! MæüÑ™éÐèþ$Äæý$ ^ðþç³MøÐèþ^èþ$a M>± çÜÐèþ$M>ίèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë {糿êÐèþ… Mæü*yé Ðésìýò³O E…sêÆÿ$$. A¯éÅÄæý$… fÇW´ù™ø…§æþ°, ™èþÐèþ$ Ðèþ$™é°² Mö°² §æþÔé»ê®Ë$V> E§óþªÔèýųæNÇ™èþ…V> ^óþÄæý*Ë°, M>˱ÌZÏMìü Æ>Ðèþ§æþª° Ðóþ«¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¯óþMæü ÑçÙÄæý*ÌZÏ çÜÐèþ*f…ÌZ
Ðóþ$¯øÄŒý$ A±²! {ç³ç³… ^èþÐðþ$$Mæü 糧æþÃÐèþNÅçßý…! MæüÑ™èþÓ… ¡Ææÿ° Ðèþ$à{ç³Ý릯èþ… MøçÜ… Æ>íܯèþ Äñý*VæüÅ™é ç³{™èþ…ÌZ ^èþË… ^ðþí³µ¯èþr$Ï ¯ðþ™èþ$¢Ææÿ*, A×ý_ÐóþÝëÆæÿ° Ðé´ùÐèþyæþ… Cç³yæþ$ §óþÔèý¿æýMìü¢Mìü MöËÐèþ*¯èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. AÆæÿ¦çÜ™éÅË$, C…™èþsìý Ððþ¯èþ$Mæü»êr$Mìü M>Ææÿ×ý… {ç³fË AÐèþV>çßý¯é Æ>íßý™èþÅ….
§éçßý… A° ç³ÍM>yæþ$. ™ðþË$Væü$ MæüÑ™éÓ°² Ðèþ$Ë$³æ# †í³µ¯èþ Mæü±²âæý$å ™èþyìþí³¯èþ Ðèþ–§æþ® {ç³ç³…^é°Mìü }} ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ_a¯èþ Mö™èþ¢ sê°MŠü Vöç³µ AçÜ™éÅË$, ÑçÙç³# Æ>™èþË$, ѧóþÓçÙç³# Ðèþ*rË$ §óþÔé°² Ðèþ$$…^ðþ™èþ$¢™èþ$…sôý H¨ `Mæüsìý ÆæÿçÙůŒþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ Ðèþ*WjÐŒþ$ VøÇP {糿êÐèþ… ™èþ¯èþò³O E…§æþ° ^ðþí³µ¯èþ }} çßý…{X
Ðèþ$à{ç³Ý릯èþ… 1950ÌZ ³æ#çÜ¢MæüÆæÿ*ç³… §éÍa…¨. {糿æýÐèþ, {糿êÐé¯óþ² ^èþ*í³…¨. Äæý$$ÐèþÔèýMìü¢ °™èþÅ ^ðþO™èþ¯èþÅÐðþ$O, {ç³Ôèý²Mæü$, «¨M>PÆ>°Mìü, H¨ ÐðþË$™èþ$Ææÿ$, H¨ ç³#×ýÅ… H¨ ´ëç³…, H¨ çÜ™èþÅ… H§æþçÜ™èþÅ…, H¨ ™ðþË$ç³# H¨ £æþÈt‹ÜV> õ³ÆöP¯èþºyæþz 1930&1940 Ðèþ$«§æþÅ §æþÔ麮 M>Ë…ÌZ° §æþ$Ç„æü, §úÆæÿj¯éÅÌôý
ÐèþÆæÿ… ÐèþÆæÿ…, çÜ…ç³…W ™ør, Ðèþ$à{ç³Ý릯èþ…,1952&1984 A¿æý$ŧæþÄæý*°Mìü, ÝëçßýÝë°Mìü, ÝëÐèþ$ÅÐé§é°Mìü °Ë$Ððþ™èþ$¢ Ææÿ*ç³…Ìê E…yóþÐéÆæÿ$. D ¯èþË$ç³#, H¨ ±† H¨ ¯óþ†? K Ðèþ$çßýÇÛ K Ðèþ$à™éà A¯èþ² }} Ðèþ*rÌôý Ðèþ$äå {õ³Ææÿ×ýV> Ææÿ^èþ¯èþË$ ÝëW…^éyæþ$. ^èþÇ{™èþ VæüÐèþ$¯é°² ç³ÇÖÍçÜ$¢…sôý B¯ésìý
Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ Ðèþ$à{ç³Ý릯èþ… & {Ö {Ö çÜÓ…™èþ §æþçÜ*¢Ç™ø, çÜÓ… §óþÔèý…ÌZ Aѱ† ÝëÓ™èþ…[™éÅ°Mìü Ðèþ$$…§óþ E¯èþ²ç³µsìýMîü Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ™èþÐèþ$ò³O Ððþ…sêyæþ$™èþ$¯é²ÄŒý$. ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… AÐèþ#™èþ$¯é²Äæý* A°í³Ýù¢…¨. Aç³µsZÏ AÐðþ$ÇM>ÌZ
™èþ Vö…™èþ$ ByìþÄñý*™ø & Ë…yæþ¯Œþ¯èþ$…yìþ, 1952&1967 Ðóþ$Ðóþ$, Aѱ†ç³Ææÿ$Ë$ A¯óþ Ðèþ$${§æþ ç³yæþ$™èþ$…§óþÐðþ* A° ¿æýÄæý$ç³yóþÐéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ Ðèþ$¯èþÐóþ$íܯèþ ½gê˯èþ$ ºsìýt Ððþ$$MæüPÌñýÌê ÐèþÝë¢Äñý*, Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë BÌZ^èþ¯èþÌZÏ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… Ððþ$$™èþ¢… {ç³ç³…^é°Mìü ÐéÅí³¢ ^ðþ…¨¯èþsôýÏ Cç³yæþ$ ^ðþO¯éÌZ
Ðèþ$Æø {ç³ç³…^èþ…, ÆóÿyìþÄñý* ¯ésìýMæüË$, {¡ `ÆŠÿÞ çœÆŠÿ Ðèþ*¯Œþ, ^èþÆæÿ E§øÅVæü$Ë$ ™éÐèþ$$ Ë…^èþVö…yæþ$ËÐèþ$° çÜÐèþ*gê°Mìü ™ðþË$çÜ$¢…§óþÐðþ* A° ÐóþÄæý$ºyæþz ½gêÌôý ÐéÇ ¯èþyæþÐèþyìþMæü¯èþ$, BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã° {糿êÑ™èþ… ^óþÝë¢Æÿ$$. Ðésìý Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ MøÑyŠþ 19 ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ çÜ…¿æýÑçÜ$¢¯èþ² ÌêMŠüyú¯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ ç³Ç×êÐèþ*Ë ÐèþËÏ
Ðèþ$Æ>{† Ðèþ*¯èþÐèþ#yìþ ´ër$Ï, Ýû§éÑ$°, QyæþYçÜ–íÙt, A¯èþ…™èþ… íÜVæü$Yç³yóþÐéÆæÿ$. çÜÐèþ*f…ÌZ ÝùçÙÌŒý ´ùÎíÜ…VŠü E…yóþ¨. ÐèþÅÐèþçܦ H JMæüPÇ Ò$§ø çœÍ™èþÐóþ$ ¯óþyæþ$ ™èþ¯èþ JMæüPyìþ ÝëÓÆæÿ®… MøçÜ… G…™èþÐèþ$…¨¯ðþO¯é Cº¾…§æþ$Ë ´ëË$ Ðèþ$äå Cç³yæþ$ {ç³ç³…^èþ… BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…ÌZMìü gêÆæÿ$™ø…¨. Aç³µsìý Ðèþ*…§éÅ°Mìü
(B™èþÃMæü£æþ) Ððþ$$.{Ö{Ö Ææÿ^èþ¯èþË$. {Ö{Ö ™èþ¯èþ B™èþÃMæü£æþ¯èþ$ A¯èþ…™èþ… B«§éÆæÿç³yóþ¨ M>§æþ$. {糿æý$™èþÓ…, {糆糄æü…, Ò$yìþÄæý*, ¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ, ÒsìýMìü «©r$V> ^ðþÄæý$Åsê°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$äå íßý™èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÝùçÙÍ‹Üt ÆæÿÚëÅ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# M>V> ¯óþsìý Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ™èþr$tMæü$¯óþ ÔèýMìü¢
A¯óþ õ³Ææÿ$™ø {ÐéÔéyæþ$. ©° ÌZ {Ö{Ö ™èþ¯èþ iÑ™èþ…ÌZ° Ðèþ$$QÅ Äæý$$Ðèþ™èþ A…§æþÇ ¿êVæüÝëÓÐèþ$ÅÐèþ$* E…yóþ¨. 1990ÌZÏ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý, çÜÐèþ*f… Æ>ÐéË…sôý, Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ A¿æý$ŧæþÄæý$ ¿êÐèþgêË…, A¿æý$ŧæþÄæý$ Ýëíßý™èþÅ… MæüÐèþ$*Å°‹Üt ^ðþO¯éMóü E…§æþ° BǦMæü Ðóþ™èþ¢Ë$ õ³ÆöP¯èþyæþ… ÑÔóýçÙ….
çœ$sêtË$, Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë$ ÑÐèþÇ…^éyæþ$. A™èþyìþ çÜÐèþ$M>ίèþ çÜÆæÿäMæü–™èþ BǦMæü Ñ«§é¯éË$ Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë §æþ–Mæüµ«§é˯èþ$ Ðèþ*ÆóÿaÝëÆÿ$$. {ç³ç³…^èþ ´ùMæüyæþ ÑË$Ðèþ ™ðþÍÄæý*Í. ´ùÆ>rÐèþ$…sôý Ò«¨ ´ùÆ>sêË$ M>§æþ$. {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éËò³O M>Ë…™ø ´ër$ BÌZ^èþ¯èþË$, {´ë«§é¯èþÅ™èþË$ Ðèþ*Ææÿ$™èþ*¯óþ E…sêÆÿ$$. A§óþ
MæüÐèþ#Ë$, Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË$, {ç³íܧæþ® ÐèþÅMæü$¢Ë$ Ðèþ$¯èþMæü$ D ³æ#çÜ¢Mæü…ÌZ Ðèþ*Ç…¨. Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþ$ BàÓ°…^éÍÞ…§óþ. A…§æþ$¯é E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ ´ùÆ>sêË°, MóüÐèþË… ÐèþÄæý$çÜ$Þ° ºsôýt ™éÐèþ$$ Äæý$$Ðèþ™èþ M>gêËÆæÿ° {ç³Õ²…^èþyæþ…, çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^èþLj¯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐéÍ, ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢° {ç³ç³…^èþ ´ùMæüyæþ˯èþ$ VæüÐèþ$°çÜ*¢
ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÔéyæþ$. BÄæý$¯èþ Ýëíßý¡ õÜÐèþMæü$ Væü$Ç¢…³æ#V> Fíßý…^èþ¯èþ…™èþV> ò³ÇV>Æÿ$$, °Ææÿ$§øÅVæü™èþ ™èþWY…¨, B§éÄæý$… ò³ÇW…¨. ÑÌêçÜ… ´ùÆ>yæþr… Äæý$$Ðèþ™èþ {糫§æþÐèþ$ Ë„æü×ý… A° B Ë„æü×êË$ Ìôý° Ðéǯóþ Mö…™èþÐèþ$…¨ E…yéÍ. {ç³ç³…^èþ…ÌZ §óþÔèý… ç³Çíܦ† HÑ$sìý, Ðèþ$¯èþ VæüÐèþ$¯èþ… Gr$…§ø ç³ÇÖÍçÜ*¢
'QyæþYçÜ–íÙt' M>ÐéÅ°Mìü 1966ÌZ ÝùÑÄæý$sŒý ¿æý*Ñ$ ¯ðþ{çßý* A¯èþ$Mæü$¯èþ²Ñ Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† ÐéÇMìü ^óþÆæÿ$ÐèþÄæý*ÅÆÿ$$. {ç³ç³…^èþÐóþ$ Mæü${V>Ðèþ$… Mæü${ÆæÿÐéâæý$å ç³#r$tMæü™ø Ðèþ–§æþ$®Ë$ A° }} çÜ*{¡MæüÇ…^éyæþ° ™ðþË$çÜ$MøÐéÍ. E…yéÍ. §óþÔèý… ç³rÏ E…yéÍÞ…¨ A†ÔèýÄæý*Ë {糧æþÆæÿدèþË$ M>§æþ$ AÐóþ Cç³yæþ$
AÐéÆæÿ$z,1973ÌZ Móü…{§æþ Ýëíßý™èþÅ AM>yæþÒ$ AÐéÆæÿ$z,1979ÌZ A°í³…^óþ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ðèþ$¯èþ$çÙ*ÌZÏ ÑÔéË™èþÓ… Mæü$_…^èþ$Mæü$´ùÆÿ$$ çÜ…Mæü$_™èþÓ… {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$¯èþ§óþÔèý {ç³fË Ñfq™èþ H Ñ«§æþ…V> E…§ø VæüÐèþ$°§éª…. §óþÔèý {糫§é° §óþÔèý¿æýMìü¢V> Væü$Ç¢…^èþºyézÆÿ$$. §óþÔèý… ç³rÏ E…yéÍÞ…¨ »ê«§æþÅ™èþ. A¨ {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ™ø
{Ö Æ>gê ËMîü‡ ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÇ AÐéÆæÿ$z ËÀ…^éÆÿ$$. A«¨MæüÐèþ$Æÿ$$Å…¨. Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…º…«§é˱² Ðèþ*ÆŠÿPÞ ^ðþí³µ¯èþr$Ï BǦMæü çÜ…º…«§éÌôý MøÑyŠþò³O ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² ÐðþO§æþÅ íܺ¾…¨Mìü Ðèþ$§æþ®™èþ$V> ^èþç³µr$Ï Mört…yìþ A…sôý §é°ÌZ Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ²¨. A§óþ }} ™èþÆæÿ^èþ* õ³ÆöP¯óþ çÜÐèþ$çÜÐèþ*gê°Mìü ™öÍ Ayæþ$Væü$.

Á|ü|ü+Nø£s¡D˝À ô|s¡ß>∑ß‘·ßqï düeTdü´\ß! >√s¡“#Óyé ∫e] s√E\ß


e÷s¡ßŒ nqs¡ú<ëj·Tø£+ ø±sê<äß 1991˝À Ä]úø£ düs¡∞ø£s¡D‘√ ô|qß e÷s¡ßŒ\ß JMöPMæüPÝëÇ B™èþÃçßý™èþÅË$ Mæü*yé ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.
{糆 _¯èþ²ç³°Mìü Äæý$…{™é˯èþ$ç³Äñý*W…_, §é°ò³O
m˝≤ >∑&ÉT|ü⁄‘·ßHêïs¡+fÒ!
Áô|Ìy˚≥ß≈£î ‘Ós¡ß#·ß≈£îqï <ës¡ß\ß düVü≤» eqs¡ß\≈£î e÷s¡ßŒ ‘êMj·Tsê<äß (°¯èþ²sìý çÜ…_Mæü ™èþÆæÿ$ÐéÆÿ$$)

gê ¡Äæý$ çÜÇçßý§æþ$ªË$
§ésìý {ÔèýÐèþ$Ë$,
BÌZ^èþ¯èþË$, ¯ðþO³æ#
×êÅË$ õÜÓ^èþeV> {ç³Ðèþíßý…
M>…{sêMŠüt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$.
¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O ç³ÇÐèþ*×ê™èþÃMæü B…„æüË$ Ææÿ§æþ$ª^óþÄæý$yæþ…
{ç³ç³…^èþ Ðé×ìýfÅ çÜ…çܦ Jç³µ…§æþ…ÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ
çÙÆæÿ™èþ$ËÌZ JMæüsìý. þAÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðésìý° ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$
B«§éÆæÿç³yìþ¯èþÐéÇMìü GÌê…sìý 糯èþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé ^óþíÜ, ÐéÇ
ÐèþËçÜËMæü$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O, ÐéÇiÑ™èþ… AVæüÐèþ$ÅVø^èþÆæÿ…V>
Ðèþ*Ææÿyé°Mìü {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÄôý$¯èþ° ^ðþç³µyæþ…ÌZ GÌê…sìý
AÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ$. A¯óþMæü M>Ææÿ×êË {糿êÐèþ… Ðèþ˯èþ {ç³fË$
{V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…yìþ ç³rt×êËMæü$ ÐèþËçÜË$ Ððþäå AMæüPyæþ
AÆÿ$$™óþ D {MîüyæþÌZ ¯óþ¯é? Ðéâêå?
(Mæü${r§éÆæÿ$Ë$) GÐèþÆæÿ$ Ñgôý™èþË$
AÐèþ#™éÆæÿ$ A¯èþ²¨ ™ðþÍõܧéM> BÄæý$¯èþ
ºÄæý$rç³yæþ§æþË$^èþ$MøÌôý§æþ$ A¯óþ¨ yæþ¯èþÏ‹³
Mæü«§æþ¯èþ…. VøÆæÿ¾^óþÐŒþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ D
^èþyé°² {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýV> õ³ÆöP MøÐèþyæþ… GÐèþÓÆæÿ* A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ò³rtÆæÿ$, ò³OV> ™èþç³#µ Mæü*yé {ç³Ôé…™èþÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯èþÑ«§é¯èþ… ÌôýMæü´ùÐèþ#r , °Ææÿ$§øÅVæü…, BÆøç³×ý° ¡{Ðèþ…V> Q…yìþ…_…¨.
¯èþÐèþ^èþ$a. A…™èþÆ>j¡Äæý$ {§æþÐèþÅ M>§æþ$. Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZMìü ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$¯èþ² ÐésìýÌZ MæüË$íÙ™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, Mæü΢ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, BàÆæÿ 糧éÆ> VøÆæÿ¾^óþÐŒþ õ³Ææÿ$ ^ðþyæþVörtyé°Mìü D
#·]Á‘· >∑‹ì e÷]Ãq >√s¡“#˚yé-3
°«¨ {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý¯èþ$ çÜÇçßý ¿êÈG™èþ$¢¯èþ çܼÞyîþ ËÀçÜ$¢¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ §óþÔèý…ÌZ ™èþMæü$PÐèþ ¦Ë$, ÔéÈÆæÿMæü Ðèþ*¯èþíÜMæü {ÔèýÐèþ$, A¯éÆøVæüÅ…, A…r$ ÐéÅ«§æþ$ ¿æý…yéÆæÿ$ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ# °…§éÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÝùÑÄæý$sŒý ^èþ°´ùÆÿ$$ FÇ ºÄæý$r ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ° C…sìý ¯èþ$…_
§æþ$ªË AÐèþ™èþË ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² «§æþÆæÿËMæü* AÐèþ$ÃVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü ò³ÇW¯èþ Ë$, Ðèþ$$ÇMìüÐéyæþË çÜÐèþ$çÜÅË$, {õ³Ðèþ*ÀÐèþ*¯éË$ ÌôýMæü´ù 9849130595 Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ñ_a¯èþ²…ÌZ ™èþ¯èþ ´ë{™èþ¯èþ$ {糆Æøl {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé ¯èþVæüÆæÿ… ¯èþyìþ»Ÿyæþ$z¯èþ E…yóþ ™èþ¯èþ
yé. ´ùË… òÜO§æþ$Ë$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ÐèþçÜ$¢õÜÐèþË ÌêÐé Ðèþyæþ…, A«¨Mæü QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ iÐèþ¯èþÑ«§é¯èþ… Ðèþ˯èþ AçÙtM
9441930361 §óþÒË$. A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> Ðèþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$MøÐèþyé°Mìü GÍ¢Þ¯Œþ D ¸û…yóþçÙ¯Œþ M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ÐðþãÏ ç³°^óþçÜ$MøÐèþyæþ… ¨¯èþ^èþÆæÿÅV>
æüÚëtË$ ç³yæþsê°Mìü M>Ææÿ×ý… {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýÄôý$¯èþ° ^ðþç³µ ç³°Mìü ç³N¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ° ¸û…yóþçÙ¯Œþ õ³ÆöP¯èþ²¨. °gê°gêË$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$.
ò³r$tºyìþ {ç³ÐéàË$, ÑçÜ¢−–™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A°² ¨ÔèýËMæü$ yæþ…ÌZ GÌê…sìý AÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ° ™óþËMæüÐèþ$$…§óþ B ™èþÆ>Ó™èþ Mö¨ª ÆøkËMóü GÍ¢Þ¯Œþ A¯éÆøVæüÅ…™ø 1999 òÜò³t…ºÆæÿ$ÌZ ÆðÿOÝë VøÆæÿÂ^óþÐŒþ Mæü¯èþ$²Ðèþ$*íܯèþç³µsìý ¯èþ$…_
{ç³Ðèþíßý…^óþ Ýë…Móü†Mæü {ç³ÐéàË™ø §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ ¯èþ{™èþf°, {´ë×ýÐéÄæý$$Ðèþ#, »ŸVæü$Y³æ#Ë$çÜ$ ÐéÄæý$$Ðèþ# °È~™èþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ A«¨¯óþ™èþËÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ 89 Hâæýå VøÆæÿÂ^óþÐŒþ {ç³çÜ$¢™èþ… J…rÇV> iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
ÆøkÆøkMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ç³ÆæÿçܵÆæÿ B«§éÇ™èþ BǦMæüíܦ†V> °çÙµ†¢ÌZ E…yéÍ. ¯èþ{™èþf° 78 Ôé™èþ…, {´ë×ýÐéÄæý$$Ðèþ# 糧æþÑÌZ E…yæþV>¯óþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. °Mìü™é Mæü–ÔðýaÐŒþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$Æø çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ½½ïÜ {糆°«¨Mìü C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓÅÌZ BÄæý$¯èþ
õ³ÆöP…r$…¨. ç³ÆæÿçܵÆæÿ B«§éÇ™èþ, çÜÑ$Ãã™èþ {ç³ç³…^èþ 21 Ôé™èþ…, »ŸVæü$Y³æ#Ë$çÜ$ ÐéÄæý$$Ðèþ#, BÆ>Y¯Œþ, °Äæý*¯Œþ, ÐóþÆóÿV> fÇW…¨. BÄæý$¯èþ iÑ…_ E…yæþV>¯óþ 糧æþÑ ¯èþ$…_ CÌê ^ðþ´ëµÆæÿ$. "¯óþ¯èþ$ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ 1985ÌZ ÝùÑÄæý$sŒý MæüÐèþ$*Å°‹Üt
ÐèþÅÐèþçܦÐðþOç³# Ðèþ*Ææÿsê°² {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ýV> ^éÆðÿÏ‹Ü íßýÌŒýÞ {Mìü´ët¯Œþ, ïßýÍÄæý$… Ððþ$$§æþËVæü$ÐéÄæý$$Ðèþ#Ë°² MæüÍíÜ ™öËW…^éÆæÿ$. Ñ$àÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^óþÐŒþ Ðèþ*{™èþ… BÆóÿâæý$å A«¨M>Ææÿ…ÌZ ´ëÈt {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
ÑÔóýÏíÙ…^éÆæÿ$. {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý Ðèþ˯èþ ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O E¯èþ² JMæüPÔé™èþ… Mæü¯é² GMæü$PÐèþ E…yæþÆ>§æþ$. A糚yæþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mö¯èþÝëW¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ 1991ÌZ ™èþ¯èþ 糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþÝëÆæÿ$. ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯ŒþÌZ° A°² Çç³¼ÏMŠü ËÌZ ÑçÜ¢−–™èþ…V>
¯é×ýÅ™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³ÇÐèþ*×ê™èþà ç³ÇÑ$™èþ$˯èþ$ , Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… çÜÐèþ$™èþ$ËÅ…V> E…r$…¨. A…sôý ¯óþyæþ$ Æ>i¯éÐèþ* {ç³Mæüsìý…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ºËÏò³O M>W™éË$ çÜÆæÿ$ªMæü$…r* ç³ÆæÿÅsìý…^é¯èþ$. {V>Ò$×ý {ç³fË™ø §æþVæüYÆæÿV> Ðèþ*sêÏyé¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ MæüÍ
Møsê˯èþ$ ™öÍW…^èþyæþ…, ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O çÜ$…M>˯èþ$, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ° ÑÑ«§æþ ÐéÄæý$$Ðèþ#Ë ç³ÇÐèþ*×ý… (¯èþ{™èþ MæüâæýågZyæþ$ ¡íÜ Ðésìýò³O ò³sìýt, ç³MæüP¯óþ Ðèþ#¯èþ² Mæüç³Nµ ÝëçÜÆæÿ$ Ðèþ…Mæü íܯèþç³#µyæþÌêÏ Ðéâæý$å JMóü Ðèþ*r ^ðþõ³µÐéâæý$å. Ðèþ$¯èþMæü$ ^éÌê Cº¾…
A«¨Mæü…V> E¯èþ² MæüÆðÿ±Þ ÑË$Ðèþ˯èþ$ ™èþWY…^èþyæþ… ^óþÝë¢Ææÿ$. °ËÓË$, «§æþÆæÿ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ç³™èþ¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ^úMæüV> f°, {´ë×ýÐéÄæý$$Ðèþ# ™èþ´ëµ) ò³Ææÿ$Væü$™èþ* E…¨. Cr$ ÝëÌZ^èþ¯èþV> ^èþ*Ýë¢Ææÿ$. A¨ RêäV> Mæü°í³çÜ$¢…¨. {MðüÑ$ϯŒþÌZ §æþ$Ë$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. †…yìþ W…fËMæü$ MæürMæürE¯èþ² Ðèþ*r °fÐóþ$.
Væü™èþ…ÌZ° Ñ«§é¯éË Ðèþ˯èþ Ñ°Äñý*Væü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¨Væü$Ðèþ$ ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$¯èþ² Ðèþ…r¯èþ*¯ðþË ÐèþËÏ ÐóþÆæÿ$Ôèý¯èþVæü, Ðèþ…sìý íܦ†¯óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý M>Ë$çÙÅÐèþ$…sêÆæÿ$. ¯óþyæþ$ {ç³ç³… BÄæý$¯èþMæü$ sîý çÜÆŠÿÓ ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ… A¨ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ. A«¨M>Æ>°Mìü AÆÿ$$™óþ HÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ðèþ$Ç M>çÜ¢ MæüçÙtç³yìþ™óþ Ðésìý° ç³…yìþ…^èþ$Mæü$…
™èþ$˯èþ$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþíÜ, ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü E™èþµ†¢§éÆæÿ$ËMæü$ ´÷§æþ$ª†Ææÿ$Væü$yæþ$, ´ëÐèþ*Æÿ$$ÌŒý W…fË$, Möº¾Ç ™èþ¨™èþÆæÿ ^èþÐéÅç³¢…V> ^èþÇa…^èþ$Mæü$…r$¯èþ² A†Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…ÔéË A…†Ðèþ$ çœ$yìþÄæý$ËMæü$ A¨ çÜ*^èþ¯èþ. VøÆæÿ¾^óþÐŒþ çÜÓ™èþàV> àçÜÅ sêÐèþ$$. Cº¾…§æþ$˯èþ$ A«¨VæüÑ$Ýë¢Ðèþ$$. M>± Ñ$Ðèþ$ÃͲ MøÆóÿ¨
E™èþµ†¢ {MæüÐèþ$…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, ¿êÈ Äæý$…{™èþ ¯èþ*¯ðþW…fË «§æþÆæÿË$ ™èþWY ÆðÿO™èþ$Ë$ §ðþº¾†…r$¯é²Ææÿ$. ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³ÇÆæÿ„æü×ý JMæüsìý, Ðèþ$¯èþ… ï³ÌôýaV>Í, †¯óþ {í³Äæý$$yæþ$. ™èþÆ>Ó™èþ Gç³#µyø B çÜ…çœ$r¯èþ Væü$Ç…_ ^ðþº$™èþ*, JMæüPsôý. Äæý$$§æþ®… Æ>Mæü$…yé ^èþ*yæþ…yìþ. Äæý$$§æþ®… ÐèþËÏ Ðèþ* §óþÔèý… G°²
ç³ÇMæüÆ>Ë ¨Væü$Ðèþ$†Mìü A¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… MæüË$Væü A¯óþMæü {´ë…™éËÌZ ´ëÐèþ*Æÿ$$ÌŒý ™ør˯èþ$ ¯èþÇMìüÐóþçÜ$¢ †…yìþ, ™éVóü ±Ææÿ$, °ÐèþíÜ…^óþ ¿æý*Ñ$ çÜÆæÿÓ… MæüË$íÙ™èþÐðþ$O Æ>i¯éÐèþ* ç³{™èþ…ò³O çÜ…™èþMæü… ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#µyæþ$ ¯éMæü$ ¯èþÐöÓ_a…¨. MæüÚëtË$ ç³yìþ…§ø, G…™èþ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…§ø ÐéâæýÏMæü$ Væü$Ææÿ$¢¯èþ²r$t…¨. A…
gôýçÜ$¢…¨. MæüÆðÿ±Þ ÑË$Ðèþ ™èþWY…ç³#™ø A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ¯é²Ææÿ$. CÌê ÆðÿO™é…VæüÐèþ$…™é GÌê…sìý Ìê¿êË$ ÌôýMæü´ùÐ BÆøV>Å°² çßýÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ¯èþVæüÆ>Ë$ ç³rt×êË$ M>Ë$çÙÅ G…§æþ$Mæü…sôý ¯èþ¯èþ$² ¯óþ¯óþ ™èþ$´ëMîü™ø M>Ë$aMæü$¯èþ² A¯èþ$¿æý*† MæüÍW…¨ §æþ$Móü Ðéâæý$å B MøÇMæü MøÆ>Ææÿ$. »ñýÇϯŒþ Vøyæþ Mæü*Ía ÐóþçÜ$¢¯èþ²ç³#µyæþ$
Mö¯èþ$VøË$ÔèýMìü¢ ™èþWY´ù™èþ$…¨. MæüÆðÿ±Þ ÑË$Ðèþ ™èþWY…ç³# èþyæþ…™ø´ër$ Cº¾…§æþ$Ë´ëË$ V>Ðèþr…™ø §é°ò³O Móü…{§éË$V> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³ÌñýÏË$ ç³ÆæÿÓ™èþ {´ë… A¯é²Æ>Äæý$¯èþ Ðèþ$…§æþàçÜ…™ø. gZMæüÅ… ^óþçÜ$MøÐéË° G…™èþ Ðèþ†¢yìþ Ðèþ_a¯é ¯óþ¯èþ$ J糚MøÌôý§æþ$.
Ðèþ˯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¨Væü$Ðèþ$† «§æþÆæÿË$ A«¨MæüÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. çÜÆæÿ B«§éÆæÿç³yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË ç³°¨¯éË$, ¨¯èþçÜÇ ™éË$ çÜíßý™èþ… ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ÐéyæþMæü…, ç³Ç ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ñ_e¯èþ²… A¯èþ…™èþÆæÿ… §óþÔèý…ÌZ D¯ésìý {ç³ç³…^é°Mìü Äæý$$§é®Ë$ ç³°MìüÆ>Ðèþ# {ç³fÌZÏ A«¨Mæü çÜ…RêÅ
äMæüÆæÿ×ý Ðèþ˯èþ ѧóþÖ Mæü…ò³±Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ Ñ°Äñý*Væü Mæü*ÎË$ ™èþV>YÆÿ$$. {ÔèýÐèþ$Ë AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ… çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ™èþÐèþÓMæü… Ðèþ˯èþ çÜ…¿æýÑçÜ*¢ Ðèþ_a¯èþ ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ VæüÐèþ$°çÜ*¢ Mæü$Ë$ HÑ$ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Æø §é°² ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿayæþÐóþ$ °fÐðþ$O¯èþ {ç³gê
ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ ^úMæü «§æþÆæÿËMæü$ ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþr… Ðèþ˯èþ ´ùsîý Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ¯èþ*¯ðþ Ñ$Ë$ÏË$ Ðèþ*ÆðÿPr$t ÌZ ¨Væü$Ðèþ$† ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý Ñ«§æþÓ…Ýë°Mìü Væü$ÆðÿO Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë {ç³Ôé…™èþ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ñ$àÆÿ$$ÌŒý RZ§øÆöPÑíÜP ™èþ¯èþ Mæüâæýå Ðèþ$$…§óþ §óþÔèý…ÌZ ÝëÓÐèþ$Å… A° ^ðþ´ëµÆ>Äæý$¯èþ. ÝùÑÄæý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ Ñ_e¯èþ²…
A«¨MæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ §óþÖÄæý$ çÜ…çܦË$ AÐèþ#™èþ$¯èþ² BÆÿ$$ÌŒý ´ùsîýMìü ™èþr$tMøÌôýMæü A¯óþMæü^ørÏ iÐèþ¯èþ… _…{§æþ…AÐèþ#™èþ$…¨. ©°MìüVæüË M>Ææÿ×ê˯èþ$ A¯óþÓ A™èþÅ…™èþ ç܅糯èþ$²yìþV> G§æþVæüyæþ… BÄæý$¯èþ ^èþ*ÝëÆæÿ$. JMæüç³#µyæþ$ AÆÿ$$¯èþ CÆæÿÐðþO HyóþâæýÏMæü$ Ððþ$§æþ$gê ç³{†Mæü ÑÌôýMæüÇ CÌêÅ gñýVæü$ÌôýÐŒþ
E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý*°² ™èþWY…^èþ$MøÐèþyæþÐðþ* Ìôý§é Ðèþ$*íÜÐóþÄæý$ Ðèþ$*™èþç³yézÆÿ$$. M>…{sêMŠüt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ¯èþ*™èþ¯èþ íÙõÜ¢ AÀÐèþ–¨® õ³Ææÿ$™ø Mö°™ðþ^èþ$aMæü$…r$¯èþ² {ç³ç³…`MæüÆæÿ× BÄæý$°² ç³r$tMæü$° òÜO½ÇÄæý* gñýOË$Mìü ç³…´ëÆæÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ñ$àÆÿ$$ÌŒý VøÆæÿÂ^óþÐŒþ ™èþ¯èþ Ðèþ–§é®´ëÅ°² GÌê Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é²Ææÿ$ A¯óþ
yæþÐðþ* ^óþÝë¢Æÿ$$. 1991 ÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ Ðèþ$$QÅA…Ôèý…. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Äôý$¯èþ° ^ðþç³µyæþ…ÌZ GÌê…sìý Aº§æþª… Ìôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ VøÆæÿ¾^óþÐŒþ Mæü͵…^èþ$Mæü$° ÝëÄæý$ç³yæþMæü´ù™óþ BÄæý$¯èþ iÑ™èþ… AMæüPyìþ™ø §é°ò³O JMæü ÐéÅçÜ… Æ>ÝëÆæÿ$. A¨Ìê Ððþ$$§æþËÐèþ#™èþ$…¨.
AÐèþ$Ë$Mæü$ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. ÐèþÅÐèþÝë Ñ™èþ¢¯éË™ø´ër$ C™èþÆæÿ ÝëVæü$¨¯èþ$çÜ$˱² BǦMæü Æ>fMîüÄæý$ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ {ç³fË Ðèþ˜ÍMæü iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ$$WíÜ E…yóþ¨. Æ>fMîüÄæý$…V> ™èþ¯èþ {糫§æþÐèþ$ {ç³™èþÅÇ® AÆÿ$$¯èþ »ZÇ‹Ü Ñ$çÜtÆŠÿ VøÆæÿ¾^óþÐŒþ! ¯óþ¯ðþÐèþǯø Væü$Ææÿ$¢¯é²¯é! VøÆæÿ¾^óþÐŒþ G§æþ$r ^éÌê
Äæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ò³r$tºyæþ$Ë ™èþWY…ç³#, çÜ…Ýë¦Væü™èþ Ææÿ$×êË çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…™ø ´ër$V> ç³…yìþ¯èþç³…r˯èþ$ Mæü*yé, ¯éÔèý¯èþÐèþ˜™èþ$…§æþ¯óþ¨ G…™èþ °fÐðþ*, iÐèþ¯é°Mìü AÐèþçÜÆ GÍ¢Þ¯Œþ A¯éÆøVæüÅ…™ø Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþç³#µyæþ$ VøÆæÿÂ^óþÐŒþ BÄæý$¯èþ QȧðþO¯èþ çÜ*r$ «§æþÇ…_¯èþ ÐèþÅMìü¢ °ËºyìþE…sêyæþ$. A™èþyìþ õ³Ææÿ$
™èþWY…ç³#¯èþMæü$ ç³#¯é§æþ$Ë$ ÐóþÔéÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ Ðèþ*ÆðÿPr$tÌZ C_a¯èþÐéÆóÿ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ ç³§æþª†° M>…{sêMŠüt ÐèþÅÐèþÝë æÿÐðþ$O¯èþ {ç³Mæü–†ÌZ çÜÓ^èþe™èþ MæüÆæÿÐèþÐèþ#™èþ* E…§æþ¯óþ¨ A…™óþ A…™èþÅ{MìüÄæý$ËMæü$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÒIï³ Vóür$ Ñ$àÆÿ$$ÌŒý RZ§øÆöPÑíÜP. ÆæÿÚëÅÌZ A™èþÅ…™èþ ç܅糯èþ$²yæþ$. Ððþ$$™èþ¢…
´ùsîý, çܼÞyîþË Mø™èþ, GVæü$Ðèþ$† ¨Væü$Ðèþ$† Ñ«§é¯èþ…ÌZ Äæý$… A…sêÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü…ò³±ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ JMæü Jç³µ… °f… A° ^ðþç³µyæþ…ÌZ GÌê…sìý A†ÔèýÄñý*Mìü¢Ìôý§æþ$. §éÓÆ> Ððþâæýåyé°Mìü AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²ç³µsìýMîü JMæü Ý뫧éÆæÿ×ý ´ûÆæÿ$yìþ §óþÔèý…ÌZ A†ò³§æþª Ðèþ$$yìþ^èþÐèþ$$Ææÿ$ Mæü…ò³± Äæý$*Mø‹Ü A«¨¯óþ™èþ.
B…„æüË G†¢Ðóþ™èþ, ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë {ç³Ðéçßý…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄñý* §æþ… AÐèþ$Ë$ÌZ E…§æþ¯èþ²Ðèþ*r. ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý ¯èþ*™èþ¯èþ BǦMæü Ñ«§é¯éË ÐèþËÏ ç³Æ>ÅÐèþÆ æÿ×ý… Ðèþ*¨ÇV> f¯èþ…ÌZ °Ëºyìþ ™èþ¯èþ JMæüç³µsìý çÜçßý^èþÆæÿ$yìþMìü A…†Ðèþ$ AÐèþ#¯èþ$. Ò$Ææÿ$ Væü$Ææÿ$¢¯é²Ææÿ$. C…™èþMîü ¯óþ¯ðþÐèþÆæÿ¯èþ²¨ ™èþÐèþ$ÇMìü Væü$Ææÿ$¢
™èþµ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³#, {ç³ç³…^èþ Ðé×ìýfÅ çÜ…çܦ Jç³µ… Ñ™èþ¢¯éË$, ç³#Ææÿ$Væü$ËÐèþ$…§æþ$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ «§æþÆæÿ˯èþ$, AÌêVóü §ðþº¾†…r$…¨. {ç³Mæü–†Mìü ÐèþņÆóÿMæüÐðþ$O¯èþ AÀÐèþ–¨® {ç³×êã ÒyøPË$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ A«¨¯óþ™èþ ç³#†¯Œþ ™ø çÜ…º…«§éË$ E…§é? A° VøÆæÿÂ^óþÐŒþ G§æþ$Ææÿ$ {ç³Õ²Ýë¢yæþ$. C…rÆæÿ*ÓÅ ^óþÄæý$yé°Mìü
§æþ…, {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«§éÇ™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄñý*™èþµ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿ˯èþ$ ÐéÆóÿ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþyæþ…, ¯é×ýÅ MæüË ÑMæü–™èþÆæÿ*ç³… ÐèþËÏ {ç³fË$ AçÙtMæüÚëtË$ ç³yæþr…, Ððþ$$§æþsZÏ A§æþ$™èþ…V> E…yæþyé°², B ™èþÆ>Ó™èþ ´ù¯èþ$ ´ù¯èþ$ °Æ>çÜMæü¢ B ÑÌôýMæüÇ CÌêÅ BÄæý$¯èþ C…sìýMìü Ððþãå¯èþç³#µyæþ$ VøÆæÿ¾^óþÐŒþ ^ðþí³µ¯èþ
Ë$, Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…çܦË$, GÆæÿ$Ðèþ#Ë çÜ…çÜ¦Ë {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý™ø ™èþ Ìôý§æþ¯óþ õ³Çr E™èþµ™èþ$¢Ë Mö¯èþ$VøË$¯èþ$ Mæü…ò³±Ë$ °Æ> íßý…çÜMæü$ Væü$ÆæÿÐèþr…, ÝëÐèþ*¯èþÅ iÐèþ¯é°Mìü »ñý¨Ç…ç³#V> «§øÆæÿ×ìýMìü Ðèþ*Ææÿyé°² Mæü*yé BÄæý$¯èþ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. AÆÿ$$¯é Ðèþ*r Ñ…sôý ^éÌê »ê«§æþ ÐóþçÜ$¢…¨. °¯èþ² ºÄæý$rMæü$ Ððþâæýåyé°Mìü
´ër$ Ðèþ*ÆðÿPr$ÌZMìü {ò³OÐóþr$ Ææÿ…Væü… {ç³ÐóþÕ…_…¨ MæüÇ…_¯èþ ^óþÄæý$VæüÍ…§óþÑ$Ìôý§æþ$ . ÆðÿO™èþ$ËMæü$ »ôýÆæÿÐèþ*yóþ ÔèýMìü¢ Ðèþ*Ææÿyæþ…, Ðèþ$°íÙ°, {ç³Mæü–†° ºÍMøÆæÿ$™èþ$…¨. çÜçßýf ™éÐèþ$Æ>Mæü$ Ò$§æþ ±sìý»Ÿr$tÌê ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ íÜ¢™èþ{ç³fq™èþ ºÄæý$Ë$§óþÆæÿ$™èþ* ò³OMìü ^èþ*Ôé¯èþ$. ò³OMæüç³#µ ¯èþ$…_ ±âæý$å
.¯èþ*™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> M>ÆöµÆóÿr$, E…yæþ§æþ$. CÌê ÆðÿO™èþ$Ë$ °Ë$Ðèþ#§øí³yìþMìü Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ* Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëç³rÏ E…yóþ çÜçßýfÐðþ$O¯èþ çßýMæü$P¯èþ$ M>ËÆ>çÜ$¢…¨. AËÐèþÆæÿ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. G°Ñ$¨ 糧æþ$Ë$ §ésìý¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ, ¿êÆæÿÅ M>Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. (düe÷|üÔ+)
ñ|üŒ˝Ÿ ôV≤]fÒCŸ bÕ¢+{Ÿ˝À ø£s√Hê ø£˝À¢\+... 34 eT+~ dæã“+~ ø±«s¡+f…ÆHé≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ MæüÆø¯é A¯èþ$Ðèþ*°™èþ$Ë$ Ñ«§æþ$ËMæü$ àfÆðÿO™óþ Ñ$Wͯèþ E§øÅVæü$Ë ç³Çíܦ† & B
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {ç³ç³…^èþ §óþÔé˯èþ$ Ðèþ×ìýMìü…^óþçÜ$¢¯èþ² {´ë×ê…™èþMæü òßýÇsôýgŒý Äæý$*°sŒý ÌZ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… MæüÆø¯é MæüËMæüË… ÆóÿW…¨. D Äæý$*°sŒý ÌZ ™èþÆ>Ó™èþ ™èþÐèþ$ ç³Çíܦ† HÑ$r° E糵̌ýÐéçÜ$Ë$ òßýÇsôýgŒý G§æþ$r B…§øâæý¯èþMæü$ ôV’≤<äsêu≤<é
ÐðþOÆæÿ‹Ü MæüÆø¯é sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ & Hï³ Ñ糄æü ¯óþ™èþ ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ òÜMæü*ÅÇsîý V>Ææÿ$zV> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² K Äæý$$ÐèþMæü$yìþMìü MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ A° ™óþÍ…¨. ¨V>Ææÿr. iòßý^ŒþG…ïÜ A«¨M>Ææÿ$Ë$ º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþ Äæý$… òßýÇsôýgŒý Ñ$ÌŒýP òÜ…rÆŠÿ >∑ßs¡ßyês¡+
Mæü$r$…º… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² Mæü…ò³±Mìü ÝùMóüíÜ…¨. òßýÇsôýgŒý çÜ…çܦ ©…™ø Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ çܧæþÆæÿ$ Äæý$$ÐèþMæü$yìþ™ø ´ër$ A™èþyìþ ¯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. AMæüPyæþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² 34Ðèþ$…¨ íܺ¾…¨° M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ Mæü$ 30 @Á|æ˝Ÿ 2020
^èþ…{§æþ»êº$ ¸ëÅÑ$Î B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D Mæü…ò³±Mìü ™èþÍϧæþ…{yæþ$˯èþ$ Mæü*yé V>…«© BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÇ…^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþOç³# E§øÅVæü$˯èþ$ »ñý¨Ç…^èþyæþ…ò³O iòßý^ŒþG…ïÜ A«¨M>Ææÿ$Ë$
Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰ÌZÏ° ç³Ë$ {´ë…™éÌZÏ Äæý$*°r$Ï E¯èþ² çÜ…Væü¡ ™ðþÍíÜ…§óþ. D Mö…™èþÐèþ$…¨° çßZÐŒþ$ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ÌZ E…yéË° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþç³µV> ..ÐéÇ° Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³sêtÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* òßýÇsôýgŒý
{MæüÐèþ$…ÌZ ™ðþË…V>×ý Æ>f«§é° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ° E糵̌ý {´ë…™èþ…ÌZ E¯èþ² òßýsìýÆóÿgŒý Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…§æþ¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë$ Væü$糚Ðèþ$¯é²Æÿ$$. ©°™ø Ñ$ÌŒýPòÜ…rÆŠÿ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…ò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
5
ÄsY.$<ë´kÕ>∑sY sêe⁄≈£î πød”ÄsY ìyê[
y˚T 3 ‘·sê«‘· ≈£L&Ü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯
èþ{糆°«¨ : ™ðþË…V>×ý fË °ç³#×ý$yæþ$
BÆŠÿ. ѧéÅÝëVæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# çÜÐðþ$OMæüÅ

dü&É*+|ü⁄\ß+&Ée⁄ Á^Hé CÀHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ nìï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ ø=qkÕ–+|ü⁄ A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ {X¯øj¯Œþ {´ë…™éÌZÏ, {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜyæþÍ…ç³#Í^éaÐèþ$°
´ë˯èþÌZ ÝëVæü$±sìý Ææÿ…Væü…ÌZ
™ðþË…V>×ýMæü$ fÇW¯èþ A¯éÅÄæý*°²
{ç³Õ²…_ {ç³fÌZÏ çÜÓÆ>[çÙt BM>…„æü¯èþ$
ÆæÿWÍ…^éÆæÿ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MðüíÜBÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. ѧéÅÝëVæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# ÐèþÆæÿ¦…†
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† BÄæý$¯èþMæü$ çœ$¯èþ…V> °Ðéâæý$Ë$ Aǵ…^éÆæÿ$.
ѧéÅÝëVæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# BÔèýÄæý*Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ… ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tËMæü$
{´ë«§é¯èþÅ™èþ°çÜ*¢ ™ðþË…V>×ý¯èþ$ çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… ^óþõÜ ¨ÔèýV> AçßýÆæÿçßý…
{ÔèýÑ$çÜ$¢¯èþ²§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý C…f±Ææÿ$Ï Ñ§éÅÝëVæüÆŠÿ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: Mæü…sñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý, ÆðÿyŠþgZ¯Œþ {´ë…™éÌZÏ Ðóþ$ 3 dü&É*+|ü⁄ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ kÕe÷õø£ <ä÷s¡+ A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ayæþ$zMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A°² §óþÔéË$ ´ùÆ>yæþ$™èþ* ÐéÅMìüÞ¯Œþ Æ>Ðèþ# C_a¯èþ çÜ*¹Ç¢™ø M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t¯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ° ïÜG…
™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé GÌê…sìý çÜyæþÍ…ç³#Ë$ E…yæþÐèþ° Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$ Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ÆðÿO‹Ü »oÌŒý B‹œ C…yìþÄæý* V> AÐèþ™èþÇ…_¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰Ðóþ$
Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÄæý$¯èþ º$«§æþ$ÐéÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..
bÕ{Ï+#ê* Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï Á|ü»\qß MæMö°² ü°ò³sôýt {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ E¯é²Äæý$° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Mæü*yé
{糿æý$™èþÓ, {ò³OÐóþr$ Mæü…ò³±Ë$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ MøçÜ… ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ѧéÅÝëVæüÆŠÿ Æ>Ðèþ#Mæü$ °fÐðþ$O¯èþ °Ðéã A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A¯é²Ææÿ$.
{X¯ŒþgZ¯Œþ {´ë…™éÌZÏ A°² M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Mö¯èþÝëVæü$™éÄæý$°, {X¯ŒþgZ¯Œþ kı+‘· sêÁcÕº\≈£î |ü+ù|+<äß≈£î @sêŒ≥ߢ Ððþ$$§æþË$ò³sêtÄæý$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$.
HÇÄæý*ÌZ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Ñ$Væü™é A°² 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa° BÄæý$¯èþ d”m+ πød”ÄsY≈£î
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜyæþÍ…ç³#Ë$ E¯èþ² {´ë…™éÌZÏ Mæü*yé ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ…, πø+Á<ä ôVA+XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ õ.øÏwüHé¬s&ç¶ ¡çÜ{ç$Mæ³fË {´ë×êËMóü Ððþ$$§æþsìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ, §é°MøçÜ… A°² ^èþÆæÿÅË$
ü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. {糫§é¯èþÐèþ$…{† VæüÈ»Œý MæüâêÅ׊ý Äñý*f¯èþ Mìü…§æþ A°²
Ðèþ*çÜ$PË$ ™èþç³µMæü «§æþÇ…^éË° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. C糚yæþ$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² MóüçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰ÌZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² H Æ>çÙ‰ {ç³fË$ AÆÿ$$¯é.. CÆæÿ$ Æ>çÙ‰ Æ>Úë‰Ë$ Æðÿ…yø Ñyæþ™èþ çÜàÄæý$… ¡çÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰Mìü D m+|” ø√eT{Ϭs&ç¶ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK
GMæü$PÐèþV> ÆðÿyŠþ, àsŒýÝëµsŒý {´ë…™éË ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ {糿æý$™éÓË çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø ÐéÇ° Ý÷…™èþ Æ>Úë‰ËMæü$ ¡çÜ$Mæü$´ùÐèþ^èþa° BÄæý$¯èþ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ Ææÿ*. 2,719 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^éÐèþ$° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ±âæý$å, °«§æþ$Ë$,
^óþÔéÆæÿ$. ^éÌê Æ>Úë‰Ë$ MæüÆø¯é Mæürtyìþ ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$°, Mö°² Æ>Úë‰Ë$ Móü…{§æþ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ѧóþÔéÌZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² ÐéÇ° Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü ^èþÆæÿaË$ Æ>çÙ‰°Mìü 27,500 ï³ï³D Mìürϯèþ$ ç³…í³×îý ^óþÔéÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 105053 °Äæý*Ðèþ$M>Ë MøçÜ… B…{«§æþ ´ëËMæü$Ëò³O ´ùÆ>yìþ
çÜ*_…_¯èþ Ñ«§æþ…V> Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$ C^éaÐèþ$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ÝëVæü$™èþ$¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨ JMóüÝëÇ ÐèþõÜ¢ ç³Çíܦ† G¯Œþ95 Ðèþ*çÜ$P˯èþ$ ™ðþË…V>×ýMæü$ C^éaÐèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é Ì껌ýÞ Ý뫨…^èþ$Mæü$¯èþ² ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰² MóüïÜBÆŠÿ °Äæý$…
MæürtyìþMìü MóüÐèþË… ÝëÐèþ*hMæü §æþ*ÆæÿÐóþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÑÆæÿ$Væü$yæþ°, Ðóþ$ 3 ™èþÆ>Ó™èþ H…sìý A¯óþ §é°ò³O BÌZ_çÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. BǦMæüÐèþ–¨® MøçÜ… {糿æý$™èþÓ°Ñ G°Ñ$§æþ°, {ò³OÐóþr$$P ^ðþ…¨¯èþ 12 Ì껌ýÞMìü A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ ™èþ–™èþÓ ´ùMæüyæþË™ø GyéÇV> Ðèþ*ÆóÿaçÜ$¢¯é²Ææÿ° G…ï³
Mæü*yé ºçÜ$ÞË$, ÑÐèþ*¯éË$, ÆðÿOÌôýÓ õÜÐèþË$ {´ëÆæÿ…À…^èþMæü*yæþ§æþ° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… {ç³Äæý$™é²Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³sìýt…§æþ° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. C^éaÐèþ$° Ðèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Ððþ…MæürÆðÿyìþz BÆøí³…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ ºíßýÆæÿ…Væü ÌôýQ
Æ>ÔéÆæÿ$. {ÔðýOË… Ý÷Ææÿ…Væü… Ðèþ*ÆæÿY…, {»êçßýÃ×ý ÐðþËÏË E§æþÄæý$ çÜÐèþ$${§æþG†¢
´ù™èþË ç³£æþMæü… {´ëgñýMæü$t,yìþ…yìþ {´ëgñýMæü$t˯èþ$ °Íí³ÐóþíÜ, EÐèþ$Ãyìþ ¯èþËÏVö…yæþ

πødüß\qß <ë#ê*‡q nedüs¡+ @$T{Ï?


]ø±s¡ß¶, ]yês¡ß¶\ø√dü+ |üì#˚j·T&É+ ø±<äß.. yÓ’s¡dtqß ø£≥º&ç #˚ùd+<äß≈£î ø£èwæ #˚j·÷* nHê˝À∫‘· $<ÛëHê\‘√
{ç³fË _ÆæÿM>Ë MøÇMæüË$ Ðésìý° GyéÇV> Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÌôýQÌZ BÆøí³…
^éÆæÿ$. 1981 ÌZ r…Væü$r*Ç A…fÄæý$Å {´ëgñýMŠüt Mìü Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ^óþÔéÆæÿ$.
´ëËMæü$Ë °ÆæÿÏ„æüÅ… M>Ææÿ×ý…V> 糯èþ$Ë$ fÆæÿVæüÌôý§æþ$. 2005 ÌZ yéMæütÆŠÿ ÐðþOÄæý$‹Ü
Æ>fÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz Äæý$$§æþ®{´ë†ç³¨Mæü¯èþ 糯èþ$Ë$ ^óþÆÿ$$…^éÆæÿ$. 2014 ™ðþË…V>×ý
Æ>çÙ‰ G°²MæüË çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mæü$Ça ÐóþçÜ$Mæü$° Ý÷Ææÿ…Væü Ðèþ*ÆæÿY…¯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþÝë¢A°
eTT+<äß≈£î yÓfi¯¢&É+ dü]ø±<äß yÓ+≥H˚ nœ\|üø£å+ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥ß #˚j·÷* ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D≈£î #·s¡´\ß #˚|ü{≤º* àÒ$ C^éaÐŒþ. BÆæÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë §ésìý¯é Mæü*yé AÆæÿMìüÌZÒ$rÆæÿ$ Ðóþ$ÆæÿMæü$
u≤<Ûä´‘·\qß d”«ø£]+∫q dü+<äs¡“¤+>± ã+&ç dü+»jYT yê´K´\ß ç³¯èþ$Ë$ fÆæÿVæüÌôý§æþ$. EÐèþ$Ãyìþ ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏÌZ Ò$Ææÿ$ 糯èþ$˯èþ$ ^ðþÄæý$Å
§æþË$aMæü$¯é²Æ> Ìôý§é? A° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ¯èþ$ çÜ*sìýV> {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
«§æþÆæÿÃç³#Ç AÇÓ…§Šþ, Ððþ*™èþ$Pç³ÍÏ ¯èþÆæÿíÜ…çßý$Ë$ ™èþ¨Ææÿ$Ë çÜÐèþ$„æü…ÌZ A«§æþÅ„æü GMæüPyé ç³È„æüË$ ™èþWY…^èþÐèþ$° ^ðþç³µÌôý§æþ$. Ðèþ$–™èþ§óþàËMæü$ Mæü*yé ç³È„æüË$
»ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý A«§æþÅ„æü$yìþV> »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sìýt¯èþ º…yìþ ^óþÄæý$Ðèþ§æþª° B§óþÔéË$ GÌê CÝë¢Ææÿ$. Áπ>≥sY˝À y˚>∑+>± n_Ûeè~∆ |üqß\ß : ‘·\kÕì
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : ™ðþË…V>×ý ½gôýï³ A«§æþÅ„æü$yìþV> MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ çÜ…fÄŒý$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ$sêÏyéÆæÿ$. D Æøk »ê«§æþÅ™èþË$ ¡çÜ$Mæü$¯é². ´ëÈt yîþGÐŒþ$D çÜÆæÿ$PËÆŠÿ GÌê gêÈ ^óþÝë¢Ææÿ$ ? ÇM>Ææÿ$zË MøçÜ…, ÇÐéÆæÿ$zË MøçÜ…
G…ï³ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ º$«§æþÐéÆæÿ… ¿ê§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° ºÌZõ³™é°Mìü Mæü–íÙ ^óþÝë¢. Ðèþ*Ça 20 ¯èþ$…_ ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. A°² {糿æý$™èþÓ… ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° ™èþWY…^èþyé°Mìü {糿æý$™èþÓ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: {VóürÆŠÿ
½gôýï³ {糫§é¯èþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ³æNgê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÐèþÆ>YË {ç³fË$ çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$. ç³°^óþçÜ$¢…§é? õ³Ææÿ$ MøçÜ… ç³È„æüË$ ^óþÄæý$yæþ… Bõ³Ýë¢Æ>? ASË ç³„æü… ç³Ç«¨ÌZ Ææÿ*.30ÐóþË MørÏ™ø
A¯èþ…™èþÆæÿ… A«§æþÅ„æü$yìþ Mæü$ÈaÌZ Mæü*Ææÿ$a¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ça 11¯èþ ½gôýï³ gê¡Äæý$ Móü…{§æþ çÜ*^èþ¯èþË$ A°² Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ ´ësìý…^éÆÿ$$. §óþÔèý {ç³fË HÆ>µr$ ^óþÄæý*Í. {糿æý$™èþÓ A¯éÌZ_™èþ Ñ«§é¯éË™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþâæý$¢…¨. AÀÐèþ–¨® 糯èþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°
A«§æþÅ„æü$yæþ$ gôýï³ ¯èþyéz, º…yìþ çÜ…fÄŒý$° ™ðþË…V>×ý A«§æþÅ„æü$yìþV> °Äæý$Ñ$…_¯èþ IMæüÅ™èþMæü$ C¨ çÜ*µÇ¢. MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² Móü…{§æþ… C^óþa Ç´ùÆæÿ$tÌZÏ Æ>çÙ‰…ÌZ 26 Ðèþ$…¨ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþr$Ï E…¨. ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü ÔéQ Ðèþ$…{† ™èþËÝë°
ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. A«§æþÅ„æü$yìþV> G…í³MðüO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü A°² ^èþÆæÿÅËMæü$ çÜçßýMæüÇ…^éÐèþ$$. ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ Mæü*yé çÜçßýMæüÇÝë¢Ðèþ$$. ÐðþO§æþÅ…, ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*{™èþ… 25 Ðèþ$…¨ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþr$Ï ^èþ*ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {Ö°Ðé‹ÜÄæý*§æþÐŒþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
A¯óþMæü ÝëÆæÿ$Ï Ðèþ_a¯èþç³µsìýMîü ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ »ê«§æþÅ™èþË$ ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$Ë$Mæü$ õÜÐèþ ^óþÄæý$yé°Mìü ½gôýï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… §é^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… HÐðþ$$_a…¨? A° C…§æþ$ÌZ òœ•ÏKÐèþÆæÿ$Ï, òÜ•PÐóþË$, ¼sìý,
^óþç³rtÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÈt Ðèþ$$Qůóþ™èþË$ ËMæü‡×Šý, E¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ç³È„æüË$ Bç³yæþ…™ø MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ™èþWY…¨. IïÜGÐŒþ$BÆŠÿ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ A¯é²Ææÿ$. ÑyìþíÜíÜ ÆøyæþÏ°Æ>Ã×ý… Ðèþ…sìý AÀÐèþ–¨®
糯èþ$Ë$ E¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
º$«§æþÐéÆæÿ… ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ÑÑ«§æþ
ø£wüº ø±\+˝À <ë‘·\ß {´ë…™éÌZÏ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² AÀÐèþ–¨®
#˚j·T÷‘·ìyê«* : mÁsÑu…*¢ ¬s’‘·ß\≈£î Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü* 糯èþ$˯èþ$ BÄæý$¯èþ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$.
¯ðþMðüÏ‹ÜÆøyŠþÌZ 26MørÏ™ø 6Mìü.Ò$. Ðóþ$ÆæÿMæü$ ^óþç³sìýt¯èþ ÑyìþíÜíÜ Æøyæþ$Ï糯èþ$Ë$,
Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü íÜMìü…{§é»ê§Šþ »ZsŒýÞMæüÏ»Œý Ðèþ§æþª 25 Ë„æüË™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² {yðþO¯óþi 糯èþ$˯èþ$
ÐéÅí³¢ M>Ææÿ×ý…V> Ý뫧éÆæÿ×ý {ç³fÌôý M>§æþ$ A°²
<Ûëq´+ ø=qß>√\ß #˚dæ ¬s’‘·ß\≈£î uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#ê* mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É |”@d” #ÛÓ’s¡àqߢ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç bÕÁ‘· b˛wæ+#ê* Ðèþ$…{† ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. AÌêVóü MæüÐéyìþVæü*yæþÌZ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ïÜÐèþÆóÿi
ÐèþÆ>YË {ç³fËò³O ¡{Ðèþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³Ýù¢…§æþ° e] <Ûëq´+ ø=qß>√\ßô|’ |”@d” #ÛÓ’s¡àq¢‘√ eT+Á‹ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ ÌñýO¯Œþ糯èþ$˯èþ$ Mæü*yé Ðèþ$…{† ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Ææÿçßý§éÆæÿ$Ë
ç³…^éÆÿ$$¡ Æ>gŒýÔéQ Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍϧæþÄæý*MæüÆŠÿ ò³O Ðéçßý¯éË Ææÿ©ª Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ Ææÿçßý§éÆæÿ$Ë °Æ>Ã×ý… G…™ø ÐóþVæü…V>
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ÐèþÇ«§é¯èþÅ… ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ÌêMŠüyú¯Œþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³fË$ Fíßý…^èþ° Ñ«§æþ…V> ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ
Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. D MæüçÙtM>Ë…ÌZ °Ææÿ$õ³§æþ˯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ò³O Æ>çÙ‰ Æøyæþ$Ï, ¿æýÐèþ¯éË ÔéQ Ðèþ$…{† MöÝëVæü$™èþ$¯èþ² ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ C™èþÆæÿ
B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… G…™ø {ç³Äæý$†²Ýù¢…§æþ° AÀÐèþ–¨® 糯èþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mæü¯ø¯é °Äæý$…{™èþ×ý
ÐóþÐèþ$$Ë {ç³Ôé…™ŒþÆðÿyìþz °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏ ï³HïÜ Æ>{Úë‰tË ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆæÿMæü$ ÆðÿVæü$ÅË ^èþÆæÿÅË$ JMæü ÐðþOç³#, Ðèþ$Æø ÐðþOç³# AÀÐèþ–¨ª 糯èþ$Ëò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ
^ðþ´ëµÆæÿ$. AÆÿ$$¯é §é™èþË$, çÜÓ^èþa…§æþ çÜ…çܦË$ bðþOÆæÿïèþÏ™ø sñýÍM>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÆŠÿV> Ðèþ^óþa çßýÐèþ*ÎË$ Æ>Ðèþyæþ…
Mæü*yé ^óþÄæý$*™èþ°ÐéÓË° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ hÌêÏ ™ö{Ææÿ*Ææÿ$ÌZ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþª ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. H {V>Ðèþ*°Mìü B {V> MóüïÜBÆŠÿ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ çÜÒ$„æü˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ {ç³fͲ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…
ÑÑ«§æþ çÜÓ^èþa…§æþ õÜÐé çÜ…çܦ˅¨çÜ$¢¯èþ² °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ °Ææÿ$õ³§æþË$, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³…yìþ…_¯èþ Ðèþ$…ÌZ ÌZMæüÌŒýçßýÐèþ*Î˯èþ$ ™èþÄæý*
BÔéÐèþÆæÿPÆæÿÏMæü$ ç³…í³×îý ^óþ ÔéÆæÿ$. ËÄæý$¯ŒþÞ MæüÏ»Œý B‹œ ™ö{Ææÿ*Ææÿ$, ÝëÓÑ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† ™èþËÝë° Ððþ…r Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÔéQ
{糆 «§é¯èþÅç³# W…f¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$^óþíÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ææÿ$ ^óþçÜ$MøÐèþÍÞ¯èþ »ê§æþÅ™èþ Mæü*yé {í³°Þç³ÌŒý òÜ{MæürÈ AÇÓ…§ŠþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ »Ÿ…™èþ$ Æ>Ððþ*Ãçßý¯Œþ, GÐðþ$ÃÌôýÅ
ÑÐóþM>¯èþ…§æþ Äæý$$Ðèþf¯èþ çÜ…çœ$…, Ððþ$O{¡ ÐðþÌôý¹ÆŠÿ AÝùíÜÄôý$çÙ¯èþÏ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ¿æýÆøÝë Mæü͵…^éÍÞ¯èþ »ê§æþÅ™èþ A…§æþÇò³O E…§æþ¯é²Ææÿ$. «§é¯èþÅ… õÜMæüÆæÿ×ýMæü$
ÑÌôýMæüÆæÿ$ËMæü$, °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ Ðèþ$…{† A…§æþgôýÔéÆæÿ$. Ðèþ$$u> Vø´ëÌŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ E¯é²Ææÿ$.
E…§æþ¯é²Ææÿ$. ©° MøçÜ… ï³HïÜ bðþOÆæÿïèþ$Ï Ðèþ$¯èþ… ò³r$tMæü$¯èþ² sêÆðÿYsŒýMæü$ 20Ôé™èþ… Cç³µsìýMóü hÌêÏÝë®Æÿ$$ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý ^óþÝë¢Ææÿ°
G¯ŒþBÆŠÿI ç³»ê¾ Ðèþ$Ðèþ$™é ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Ýûf¯èþÅ…™ø {ÖÐé×îý Gyæþ$ÅMóüçÙ¯èþÌŒý GMæüPyìþMæüMæüPyæþ Mæü«§é¯éÄæý$Mæü$yìþ ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éË° õÜMæüÇÐèþ$^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÌêÈË MöÆæÿ™èþ ÐèþËÏ «§é¯èþÅ… ^ðþ´ëµÆæÿ$. «§é¯èþÅ… õÜMæüÆæÿ×ý Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ
ÝùçÙÌŒý çÜÈÓ‹Ü Ý÷òÜOsîý yéMæütÆŠÿ ¯éVæüÐé×ìý B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ BÔé ÐèþÆæÿPÆæÿÏMæü$ πse+‘Y¬s&ç¶ ø√$&¥ Ädüß|üÁ‹øÏ
A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ MìüÏçÙtç³Çíܦ™èþ$Ë$ ™èþÆæÿÍ…³æ#ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$ ¯é²Äæý$°, fÇW¯èþr$t §óþÔèý…ÌZ H Æ>çÙ‰…ÌZ¯èþ* fÆæÿVæüyæþ…
°™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ç³…í³×îý ^óþÔéÆæÿ$ DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† G{Ææÿ»ñýÍÏ E¯é² ÆðÿO™èþ$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…r¯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† {V>Ðèþ*ÌZÏ E¯èþ²ÌZMæüÌŒý {sêMæütÆŠÿ˯èþ$, ÌêÈ˯èþ$ Ìôý§æþ°° Ðèþ$…{† {ç³Ôé…™ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ïÜG… s¡÷.50 \ø£å\ $sêfi¯+
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³fË$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³rÏ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yé˯é²Ææÿ$. {糿æý$ ç³NÇ¢V> Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Ë° ïÜG… Væü$Ç¢…_ Ðésìý° Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐéË° Ðèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿÆðÿO™èþ$ 糄æü´ë† M>ºsìýt ÆðÿO™èþ$ {ÔóýÄæý$çÜ$ÞMøçÜ…
™èþÓ… Ñ«¨…_¯èþ ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Ñ«¨V> ´ësìý…^é˯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@
^ðþ´ëµÆæÿ¯é²Ææÿ$. _¯èþ² _¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË$ E¯é² çÜ*_…^éÆæÿ$. Mæüyé¢õ³Ææÿ$™ø ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Cº¾…¨ BÄæý$¯èþ BÌZ^èþ¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. D ™ðþË…V>×ý C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ Ððþ$yìþMæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü
õ³§æþË$ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþMæü$…yé A°²^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sZ… §æþ¯é²Ææÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ Ðésìýò³O AÐèþV>çßý¯èþ E…r$…§æþ°, ò³yæþ$™èþ$¯èþ² ÆðÿO‹Ü Ñ$ËÏÆæÿÏò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$…{†™ø´ër$ yìþíÜíܼ bðþOÆæÿïŒþ
çÜÓ^èþa…§æþ çÜ…çܦË$ Mæü*yé °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ ÝëÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Væü_a»oÍÌZ °ÇÃ…_¯èþ 1500
ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ðèþ$…_ çÜ…º…«§éË$ E…sêÆÿ$$ M>ºsìýt hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíܯèþr$t ´ù^éÆæÿ… ¿êçÜPÆæÿÆðÿyìþz, ÐðþO‹Ü bðþOÆæÿïŒþ ÆæÿÐóþ$‹ÙÆðÿyìþz, hÌêÏ ç³yæþMæüË MøÑyŠþ BçÜ$ç³{†Mìü Ðèþ$ÌêPgŒý WÇ G…ï³
Æ>Ðèþyæþ… AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$° Ðèþ$…{† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ï³FïÜ bðþOÆæÿïèþ$Ï çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Mæü—GíÙ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…yæþË Ýë¦Æÿ$$ÌZ ¯øyæþÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë$, MæüÌñýMæütÆŠÿ ¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz ™èþ¯èþ G…ï³ °«§æþ$Ë ¯èþ$…_ Ææÿ*.50
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ◊<√s√E πø+Á<ä ãè+<ä+ |üs¡´≥q Ë„æüË$ C^éaÆæÿ$. Ðèþ$ÌêPgŒý WÇ MæüÌñýMæütÆŠÿ¯èþ$ MæüÍíÜ
D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÌôýQ A…§æþgôýÔéyæþ$. Væü_a »oÍÌZ
e÷düßÿ\‘√ bÕ≥ß kÕe÷õø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ï+#ê* MøÑyŠþ »ê«¨™èþ$Ë _Mìü™èþÞ MøçÜ… {ç³™óþÅMæü BçÜ$ç³{† °ÇÃ…_¯èþ ÑçÙÄæý$…
™ðþíÜ…§óþ. I™óþ, D BçÜ$ç³{†Mìü íÜÐèþÆóÿgŒý ´ëÏ…sŒý °Æ>Ã×ê°² ÑçÜÃÇ…^éÆæÿ$. D
M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$$Ææÿ$Væü$ ±Ææÿ…™é ç³MæüP¯óþ E¯èþ² òÜ…{rÌŒý Äæý$*°ÐèþÇÞsîý {´ë…Væü
ñkÕàìj·÷ Ädüß|üÁ‹ yÓ’<ä´ ì|ü⁄Dß\ß &Üø£ºsY ÁX¯eDY ≈£îe÷sY ×ý…ÌZMìü Ððþâæý$™ø…¨. AMæüPyæþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, íܺ¾…¨ D çÜÐèþ$çÜůèþ$ ÝùçÙÌŒý
Ò$yìþÄæý*ÌZ ÌôýÐèþ¯ðþ™é¢Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêÏÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ {糆 çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿ… MøçÜ… ÆóÿÐèþ…™ŒþÆðÿyìþz ^öÆæÿÐèþ ^èþ*ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. G…ï³ °«§æþ$Ë
JMæüPÆæÿ$ Ðèþ*çÜ$PË$ «§æþÇ…^èþyæþ…™ø´ër$ ÝëÐèþ$hMæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° ¯èþ$…_ Ææÿ*.50 Ë„æüË$ MóüsêÆÿ$$çÜ*¢ D Ðóþ$ÆæÿMæü$ MæüÌñýMæütÆŠÿMæü$ ÌôýQ A…§æþgôýÔéÆæÿ$.
EÝëðÄæý* BçÜ$ç³{† ÐðþO§æþÅ °ç³#×ý$Ë$ yéMæütÆŠÿ {ÔèýÐèþ׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏ ´ëÏ…sŒý °Æ>Ã×ý… ç³NÆæÿ¢Äôý$ÅÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° MæüÌñýMæüt
º$«§æþÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ Ðèþ*çÜ»Œý sêÅ…MŠü ÌZ VæüË çÜÐèþ*^éÆæÿ ´ûÆæÿ çÜ…º…«§éË ÔéQ ÆŠÿ¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é MøçÜ… {ç³™óþÅMæü BçÜ$ç³{† °ÇÃ…^éË°, B
»ZÆæÿ$z Ææÿ*…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O {ç³fËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$ Ñ«§æþ…V> ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$…sôý ™èþ¯èþ G…ï³ °«§æþ$Ë ¯èþ$…_ Ææÿ*.50 Ë„æüË$ MóüsêÆÿ$$
^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ EÝëðÄæý* BçÜ$ç³{† ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ yéMæütÆŠÿ Ý뢯èþ° ÆóÿÐèþ…™Œþ Æðÿyìþz Væü™èþ…ÌZ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é °Æø«§æþ ^èþÆæÿÅË ç³ÇÖ˯èþMæü$ {ÔèýÐèþ׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, A´ùÌZ àíܵrÌŒý Mæü¯èþÞÌñýt…sŒý yéMæütÆŠÿ {Ö«§æþÆŠÿ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V>
Ðèþ_a¯èþ Móü…{§æþ º–…§æþ… I§ø Æøk Mæü*yé ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ç³Ë$ {´ë…™éÌZÏ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> EÝëðÄæý* BçÜ$ç³{† ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ yéMæütÆŠÿ ¬s’‘·ß düeTdü´\ô|’ Ç+{À¢ Bø£å #˚kÕÔ : MôV≤#Y
ç³ÆæÿÅsìý…_…¨. ½BÆŠÿMóü ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ÐðþO§éÅÆøVæüÅÔéQ òܵçÙÌŒý ïÜG‹Ü {ÔèýÐèþ׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, D ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$ ÔéÓçÜÌZMìü ï³Ía¯èþ糚yæþ$ Ìôý§é D
ÐðþOÆæÿ‹Ü ™ø MæüË$íÙ™èþÐðþ$O¯èþ {´ë…™é°² ^óþ™èþ$Ë™ø Ðèþ$$r$tMö° AÐóþ ^óþ™èþ$Ë™ø Ðèþ$¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$
Ôé…™èþMæü$Ðèþ*Ç™ø Móü…{§æþ º–…§æþ… ¿ôýsîý AÆÿ$$…¨. A…™óþM>Mæü$…yé Ðèþ$«§éÅçßý²… yìþÐèþ*…yŠþ™ø ¯óþyæþ$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… C…sZÏ ©„æü ^óþÝ뢯èþ°
G‹ÜBÆŠÿ¯èþVæüÆŠÿÌZ° BÄæý$$ÆóÿÓ¨MŠü àíܵrÌŒý° º–…§æþ… çÜ…§æþÇØ…_…¨. Ðèþ$$Rê°² Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ²ç³šyæþ$ Mæüâæý$Ï, Ðèþ$$Mæü$P, ¯øsìý §éÓÆ> D ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$¯èþ
ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü {ç³ÐóþÕçÜ$¢¯èþ²§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A´ùÌZ àíܵrÌŒý Mæü¯èþÞÌñýt…sŒý yéMæütÆŠÿ {Ö«§æþÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Mæü…sZ¯ðþÃ…sŒý gZ¯øÏ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Ñ. çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$.
¯éË$Vø Æøk Mæü*yé ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ç³Ë$ {´ë…™éÌZÏ ç³ÆæÿÅsìý…_…¨. ™öË$™èþ çÜM>Ë…ÌZ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…™ø¯óþ
iòßý^ŒþG…ïÜ {糫§é¯èþ M>Æ>ÅËÄæý*°² çÜ…§æþÇØ…_.. Mæü…{sZÌŒý Ææÿ*…¯èþ$ ™èþ°T ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ fÓÆæÿ…, fË$º$, §æþVæü$Y, ÔéÓçÜ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ E…sñý E…yóþ ÐéÆæÿ$ {糆 JMæüPÆæÿ$ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$.
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü¯èþr$Ï Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþa° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ _¯èþ²´ësìý BçÜ$ç³{™èþ$ËÌZ yéMæütÆæÿÏMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mìür$Ï A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Äæý$° ÆðÿO™èþ$Ë$ ÆøyðþzMæü$P™èþ$¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D
^óþíÜ…¨. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Æ>Å…yæþÐŒþ$V> ¸ù¯Œþ ^óþÆÿ$$…_ ÑÐèþÆ>Ë$ Ðóþ$ÆæÿMæü$ º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
™ðþË$çÜ$Mæü$…¨. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$ËMæü$ Mæü͵çÜ$¢¯èþ² çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, ÐéÇ ¯èþ$…_ fÓÆæÿ… ÐèþõÜ¢¯óþ ¿æýÄæý$ç³yìþ ´ù™èþ$¯é²Ææÿ° , Ar$Ðèþ…sìý ÐèþÅMæü$¢Ë$ ¿æýÄæý$ç³yéÍÞ¯èþ A¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…
ç³° Ìôý§æþ° A¯é²Ææÿ$. ÐéÅ«¨ Ë„æü×êË$ E…sñý yéMæütÆæÿ$¯èþ$ Mæü_a™èþ…V> MæüËÐéË° ™èþç³µ° çÜÇ A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ fVæü¯Œþ, MæüÆø¯é Ñç³™èþ$¢ÌZ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü*yé ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ °Äæý$…™èþÌê
Mæü…{sZÌŒý Ææÿ*ÐŒþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ, A¯èþ²ç³NÆæÿ~ Ððþ$$»ñýOÌŒý Móü…{§é˯èþ$ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ°, {糆糄>˯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$MøMæü$…yé HMæü糄æü
A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþíÜ ¿Zf¯èþ… A…¨çÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$ò³O BÆ> ¡íÜ…¨. ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糆 JMæüPÆæÿ$ ÐèþÅMìü¢ Væü™èþ ç³ÇÔèý${¿æý™èþ ´ësìý…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
°Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° ™èþ糚ºsêtÆæÿ$. MæüÆø¯é Ñç³™èþ$¢¯èþ$ Mæü*yé
MóüïÜBÆŠÿ Æ>fMîüÄæý$…V> Ðéyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Móü…{§æþ º–…§æþ…
Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ çÜÐèþ$Äæý$… CÐèþÓÌôý§æþ°, MæüÆø¯é Ñç³™èþ$¢ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ M>âôýÔèýÓÆæÿ…
dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£+~˝À ñÁ~ø£Ô‘·... b˛©düß\ô|’ e\dü ≈£L©\ <ë&ç sñý…yæþÆæÿ$Ï AÐèþçÜÆæÿÐèþ*? A° {糿æý$™éÓ°² Òòßý^Œþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.

^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ Mæü…¨ÌZ ¡{Ðèþ E{¨Mæü¢ ç³Çíܦ† ¯ðþËMö…¨. IIsîý ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ çܯèþ²§æþ®Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. ™èþÐèþ$¯èþ$ Ý÷…™èþ*âæýÏMæü$ ç³…´ëÍÞ…§óþ¯èþ… r* Ç<ä›s¡ß b˛©düß\ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥ß
°Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$ B…§øâæý¯èþMæü$ ¨V>Ææÿ$. ¯éË$Væü$ ÆøkË$V> ™èþÐèþ$Mæü$ B…§øâæý¯èþMæü$ ¨V>Ææÿ$. AMæüPyìþMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² ´ùÎçÜ$Ëò³O Æ>âæý$Ï, MæüsñýtË™ø §éyìþMìü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ EËÏ…íœ$…^éÆæÿ¯óþ
¿Zf¯èþ… A…§æþyæþ… Ìôý§æþ° M>ÇÃMæü$Ë$ °ÆæÿçܯèþMæü$ ¨V>Ææÿ$. Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨Væü° Äæý$†²…^éÆæÿ$. M>ÇÃMæü$Ë Æ>âæýÏ §éyìþ ÌZ ´ùÎçÜ$ Ðéçßý¯éË$ «§æþÓ…çÜÐèþ$Äæý*Å M>Ææÿ×ý…™ø Æðÿ…yæþ$ ÐóþÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$ ^ørÏ C§æþªÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ëò³O §éyìþ ^óþíÜ ¡{Ðèþ…V>
´ùÎçÜ$Ë$ ÐéÇMìü çÜǪ ^ðþç³µ»ZÄæý*Ææÿ$. Ñ°í³…^èþ$Mø° M>ÇÃMæü$Ë$ ´ùÎçÜ$Ëò³O Æÿ$$. Æ>âæý$Ï, MæüsñýtË$ ç³r$tMæü$° †Ææÿ$Væü$™èþ* ½¿æý™èþÞ… çÜ–íÙt…^éÆæÿ$. çœ$r¯é V>Äæý$ç³Ç_¯èþ çœ$r¯èþÌZ C§æþªÆæÿ$ ´ùÎçÜ$˯èþ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ´ù΋Ü
§éyìþMìü ´ë˵yézÆæÿ$. ´ùÎçÜ$Ëò³OMìü Æ>âæý$Ï Ææÿ$ÐéÓÆæÿ$. ´ùÎçÜ$ Ðéçßý¯èþ… «§æþÓ…çÜ… çܦÍMìü ´ùÎçÜ$ ºËV>Ë$ ¿êÈV> ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…™ø M>ÇÃMæü$Ë$ Ððþ¯èþMìüP ™èþV>YÆæÿ$. MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ A…f° Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜòܵ…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. çÜòܵ…yŠþ AÆÿ$$¯èþ ÐéÇÌZ
^óþÔéÆæÿ$. Mæü…¨ÌZ IIsîý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¿æýÐèþ¯éË °Æ>Ã×ý 糯èþ$Ë MøçÜ… ÑÑ«§æþ ÐèþËçÜ Mæü*ÎË B…§øâæý¯èþ™ø Mæü…¨ IIsîý §æþVæüYÆæÿ E§æþÄæý$… ¯èþ$…_ E{¨Mæü¢™èþ Ò$ÆŠÿ^úMŠü ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ M>°õÜtº$ÌŒý ïÜòßý^Œþ çÜ$«§éMæüÆŠÿ, VøÌŸP…yæþ
Æ>çÙ‰éË ¯èþ$…_ 1600 Ðèþ$…¨ M>ÇÃMæü$Ë$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Væü™èþ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° ´ësìý…^éË° ´ùÎçÜ$Ë$ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ° çßZ…V>Ææÿ$z çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþ$ E¯é²Ææÿ$. ÒÇ çÜòܵ¯èþÛ¯Œþ¯èþ$
¯ðþËÆø kËMæü$ ò³OV> ÐéÆæÿ…™é AMæüPyóþ _Mæü$PMæü$ ´ùÄæý*Ææÿ$. Äæý$f Ðèþ*° ç³Ë$Ðèþ*Ææÿ$Ï Ñfqí³¢ ^óþíܯé ç³sìýt…^èþ$MøMæü$…yé Ðèþ…§æþÌê¨ Ðèþ$…¨ Mæü*ÎË$ «§æþ—GÒMæüÇçÜ*¢ ïÜï³ A…f±Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> VøÌŸP…yæþ
çÜ…V>Æðÿyìþz, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ hÌêÏÌZ° Mæü…¨ÌZ E{¨Mæü¢™èþ ¯ðþËMö…¨. IIsîý çÜ…V>Æðÿyìþz Mæü…¨ IIsîý §æþVæüYÆóÿ M>ÇÃMæü$˯èþ$ E…^éÆæÿ$. Væü™èþ ¯ðþËÆøkË$V> KMóü^ørMæü$ ^óþÆ>Ææÿ$. Mæü*Î˧éyìþÌZ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ´ùÎçÜ$ËMæü$ V>Äæý*ËÄæý*Å õÜtçÙ¯Œþ çßo‹Ü BïœçÜÆŠÿMæü$ ^éÆŠÿj Ððþ$Ððþ* ç³…í³¯èþr$Ï ïÜï³ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. çܧæþÆæÿ$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¿æýÐèþ¯éË °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë Mæü$, ´ùÎçÜ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ çœ$ÆæÿÛ×ý E´ë«¨ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, BǦMæü Cº¾…§æþ$ Ë™ø Mæü*ÎË$ ¡{Ðèþ AçÜçßý¯é°Mìü Æÿ$$. K ´ùÎ‹Ü i³æ#¯èþ$ M>ÇÃMæü$Ë$ «§æþÓ…çÜ… ^óþÔéÆæÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ Gïܵ ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ëò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. D
fÇW…¨. ™èþÐèþ$¯èþ$ çÜÓ{V>Ðèþ* ËMæü$ ç³…´ëË° ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$ yìþÐèþ*…yŠþ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D {MæüÐèþ$… ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… M>ÇÃMæü$Ë$ çÜÓçܦÌêËMæü$ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz çÜ…çœ$r¯èþ çܦÌê°Mìü ^óþÆæÿ$Mö° ç³Çíܦ†° ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœ$r¯èþ˯èþ$ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$.
j·TTmdtdæ◊ÄsYm|òt ìy˚~ø£ô|’ uÛ≤s¡‘Y eT+&çbÕ≥ß ^óþÇa…¨. 2019ÌZ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ Ððþ$O¯éÇsîýË ç³Çíܦ† ¨Væügêǧæþ…r* »ê«§æþÅ™éÆ>íßý™èþÅ ÐéÅQÅË$
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+ 30
Äs√|üD\ß Çø£ #ê\ß
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ : ¿êÆæÿ™ŒþÌZ Ððþ$O¯éÇsîýË ç³Çíܦ†ò³O B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþíܯèþ Äæý$* G‹Ü MæüÑ$çÙ¯Œþ çœÆŠÿ
n+<äß˝Àì n+XÊ\ß ns¡ús¡Væ≤‘·eTì yê´K´ yÓTÆHêغ\ |ü]dæú‹ô|’
ø£$TwüHé yÓ’K]øÏ K+&Éq Ä+<√fi¯qø£s¡ <˚XÊ\˝À #˚s¡Ã&É+ô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+
^óþíÜ…¨. çÜ…º…«¨™èþ ÔéQË$, çÜ…çܦË$, Äæý$…{™é…V>Ëò³O B…„æüË$ Ñ«¨…^éË° AMæüPyìþ ѧóþÔé…Væü
ÔéQ¯èþ$ MøÆæÿyæþ… MæüÑ$çÙ¯Œþ AÐèþV>çßý¯éÆ>íßý™éÅ°Mìü °§æþÆæÿدèþ…. CÌê ¿êÆæÿ™Œþò³O D MæüÑ$çÙ¯Œþ
C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý ÇÎhÄæý$¯Œþ {ïœyæþ… (Äæý$$G‹ÜïÜIBÆŠÿG‹œ) °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ¿êÆæÿ™Œþ ¡{Ðèþ…V> BÆøç³×ýË$ ^óþÄæý$yæþ… C¨ Mö™óþ¢Ò$ M>§æþ$. Væü™èþ…ÌZ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþrt…, A«¨MæüÆæÿ×ý 370 Ææÿ§æþ$ª
@Á|æ˝Ÿ 2020 ÐèþņÆóÿMìü…_…¨. ¿êÆæÿ™Œþ ÑçÙÄæý$…ÌZ MæüÑ$çÙ¯Œþ ^óþíܯèþ ç³ÇÖ˯èþ AÆæÿ¦Ææÿíßý™èþÐèþ$° çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. Äæý$* G‹ÜïÜIBÆŠÿG‹œ Mæü*yæþVæürtÌôýMæü´ùÆÿ$$…§æþ° Mæü$…yæþ º§æþªË$ MösêtÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Ñyæþ$§æþË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* AÆæÿ¦…Ìôý° BÆøç³×ýË$ ^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ ¿êÆæÿ™Œþò³O ^óþíܯèþ AÆæÿ¦Ææÿíßý™èþ ç³ÇÖ˯èþË™ø
""¿êÆæÿ™Œþ ç³rÏ CÌê…sìý 糄æü´ë™èþ, E§óþªÔèýÅç³NÆæÿÓMæüÐðþ$O¯èþ ÐðþOQÇ C¨ Mö™óþ¢Ò$ M>§æþ$. M>±, CÌê ™èþ糚yæþ$ ^óþíܯèþ Äæý$*G‹ÜïÜIBÆŠÿG‹œ °Ðóþ¨MæüÌZ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ Ððþ$O¯éÇsîýË ç³Çíܦ†ò³O B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. Äæý$*G‹ÜïÜIBÆŠÿG‹œÌZ° ™öÑ$è Ðèþ$…¨ MæüÑ$çÙ¯èþÆæÿÏÌZ C§æþªÆæÿ$ HMîü¿æýÑ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
BÆøç³×ýË$ ^óþÄæý$yæþ… DÝëÇ Ðèþ$È ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ…¨'' A° ѧóþÔé…Væü ÔéQ A«§æþM>Ææÿ {糆°«¨ ^ðþO¯é, ´ëMìüÝ뢯Œþ, E™èþ¢ÆæÿMöÇÄæý*, CÆ>¯Œþ, Ýû© AÆóÿ¼Äæý*, ™èþ$ÆŠÿPÐðþ$°Ý릯Œþ, ™èþhMìüÝ릯Œþ, ¯ðþOiÇÄæý*, ""A™èþÅ…™èþ Mæüv¯èþ §óþÔéË çÜÆæÿçܯèþ ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ ^óþÆ>a˯èþ² MæüÑ$çÙ¯Œþ çÜ¿æý$ÅË {糆´ë§æþ¯èþò³O ¯óþ¯èþ$
6 }ÐéçÜ¢Ðèþ K {ç³Mæür¯èþÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿ™Œþò³O BÆøç³×ýË ÑçÙÄæý$…ÌZ Ý÷…™èþ MæüÑ$çÙ¯èþÆæÿÏ Ðèþ$§æþª™èþ$¯óþ ÆæÿÚëÅ, íÜÇÄæý*, ÑÄæý$™é²… çÜÆæÿçܯèþ Ñyæþ*zÆæÿ…V> ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ Mæü*yé "B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ §óþÔéË' gê¼™éÌZ AçÜÐèþ$Æ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$'' A…r* MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ VóüÈ »êÆÿ$$ÆŠÿ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Í^éÆæÿ$.

‘Ó\+>±D $<äß´‘Y dü+düú\ ñ<√´>∑ß\ $sêfi¯+


s¡÷.11.40 ø√≥ߢ
u≤´ø˘&√sY _õHÓdt ª|òü⁄˝Ÿµ
eT÷dæq cÕ|ü⁄ eT÷dæqfÒ¢ ø±˙ ì\«\ß U≤∞ ø=+‘· eT+~ nu≤ÿØ, lkÕsTT >∑DÒwt yÓ’Hé‡ #√Ø
™ðþË…V>×ý ѧæþ$Å™Œþ çÜ…çÜ¦Ë E§øÅVæü$Ë$ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËMæü$
Eç³Äñý*Væüç³yóþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü ¿êÈ ÑÆ>âæý… A…¨…
^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý gñý¯Œþ Mø, {sꯌþÞ Mø, G‹Ü.í³.yìþ.íÜ.GÌŒý., G±µyìþíÜGÌŒý Mæü$
^ðþ…¨¯èþ E§øÅVæü$Ë$, ò³¯èþÛ¯èþÆæÿ$Ï (A…™é MæüÍíÜ 70ÐóþË Ðèþ$…¨) ™èþÐèþ$ JMæü Æøk
Ðóþ™èþ¯èþ… Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.11.40 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ ÑÆ>âæý…V> A…¨…^éÆæÿ$.
©°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ^ðþMæü$P¯èþ$ ¯éË$Væü$ çÜ…çܦËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ íÜG…yìþË$, ÑÑ«§æþ
ѧæþ$Å™Œþ E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë çÜÐèþ$„æü…ÌZ gñý¯Œþ Mø {sꯌþÞ Mø íÜG…yìþ
§óþÐèþ#Ëç³ÍÏ {糿êMæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# º$«§æþÐéÆæÿ… {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯Œþ ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ
Mæü$ A…¨…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ G‹Ü.í³.yìþ.íÜ.GÌŒý. íÜG…yìþ Ææÿçœ$$Ðèþ*Æðÿyìþz,
b˛©düß\ß eT<䛑·ß Ç{°e\ uÀs¡ã+&É yÓ’HécÕ|t U≤∞ wü≥ºs¡¢≈£î d”˝Ÿ rd” eTØ Ç+{Ï <=+>∑\ |üH˚qì Äs√|üD\ß? G¯Œþ.í³.yìþ.íÜ.GÌŒý. íÜG…yìþ Vø´ëËÆ>Ðèþ#, {sꯌþÞ Mø gñýG…yìþ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ#,
yðþOÆðÿMæütÆŠÿ çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔŒý, ÑÑ«§æþ E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÕÐéh, Ææÿ™é²MæüÆŠÿ
nÁø£eT <ä+<ë #·÷d” #·÷&Éq≥ߢ b˛©düß, nu≤ÿ] XÊK Æ>Ðèþ#, A…fÄæý$Å, ¼íÜ Æðÿyìþz, ÝëÆÿ$$»ê»ê, {ç³M>ÔŒý, gê¯èþÞ¯Œþ, ÆæÿÐóþ$ÔŒý, ÐèþiÆŠÿ,
Mæü$Ðèþ*ÆæÿÝëÓÑ$, ÝëÆÿ$$Ë$, Væü×ôý‹Ù, çÜ™èþ¯èþůéÆ>Äæý$×ý, çÙÈ‹œ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$
eT÷&ç+‘·\ß <Ûäs¡ ô|+∫ $Áø£j·÷\ß eT<ä´+ Á|æj·TT\ CÒãß\≈£î ∫\ߢ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.MæüÆø¯é MæüçÙt M>Ë…ÌZ ѧæþ$Å™Œþ E§øÅVæü$Ë…™é ÆóÿÆÿ$$…ºÐèþâæý$å
MæüçÙtç³yìþ 24 Væü…rË ´ër$ ѧæþ$Å™Œþ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ
<ë&ÉT˝À¢ nÁø£eT <ä+<ë yÓ\ß>∑ß˝ÀøÏ yÓ’Hé, u≤s¡ß cÕ|ü⁄\˙ï U≤∞? D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. E§øÅVæü$Ë…™é ™èþÐèþ$ JMæü Æøk Ðóþ™èþ¯é°²
ÑÆ>âæý…V> A…¨…^èþyæþ… {糿æý$™éÓ°Mìü çÜ*µÇ¢V> °Ë$çÜ$¢…§æþ° íÜG…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> A°² {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ѧæþ$Å™Œþ E§øÅVæü$ËMæü$ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ÐèþÆ>YË {ç³fË$, {糿æý$™éÓË$ ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ^éÎ^éË°
çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, ºÄæý$sìýMìü ÐðþâæýÏÌôýMæü C…sìýç³r$t¯óþ² E…r* C…sìý§æþVæüYÆæÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ Ä|ü<ä düeTj·T+˝À Á|ü»\qß Ä<äßø√yê*
ÐéÇ™ø A«¨Mæü «§æþÆæÿËMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Mö¯èþVøË$ ^óþçÜ*¢ º™èþ$Mæü$ iÐèþ#yé A…r* Mæü*MæsŒýç³ÍÏ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ AÌêÏç³NÆŠÿ yìþÑf¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ°
iÐèþ^èþeÐéË$V> º™èþ$Mæü$ ÐðþâæýÏ©çÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>ÇÃMæü$Ë$, ÐèþËçÜMæü*ÎË ç³Çíܦ† Ðèþ$È Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#¯èþVæüÆŠÿ, »ZÆæÿº…yæþ çÜÒ$ç³…ÌZ }ÝëÆÿ$$Væü×ôý‹Ù ÐðþO¯ŒþÞÌZ XÊdüqdüuÛÑß´\ß y˚Tø± yÓ+ø£≥ Á|ü‘ê|t nbÕŒsêe⁄
«©¯èþ…. Væü$yæþ$Ï, Vøç³#Æ>Ë$, {糿æý$™éÓË$ òÜO™èþ… ¨Ðéâê ¡çÜ$¢…yæþV> Ðèþ$§æþÅ… ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ^øÈ fÇW…¨. D ÑçÙÄæý$… Úëç³# Äæý$fÐèþ*° ™èþ¯èþ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¯èþ*hÒyæþ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : B糧æþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³f˯èþ$ B§æþ$MøÐèþyæþ…
ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþ… MæüÆø¯é "Mæürtyìþ3' Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ç…¨. ¯óþsìýMìü ¸ù¯ŒþÌZ íÜíÜ sìýÑ çœ#sôýgŒ §æþ–ÔéÅ˯èþ$ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ^èþ*íܯèþ {ç³gê{糆°«¨V> ™èþ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ° ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ Ðóþ$M> Ððþ…Mæür {糙鋳 A´ëµ
ÌêMŠüyú¯Œþ Ñ«¨…_ 36 ÆøkË$AÐèþ#™èþ$…yæþV> Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… Ððþ…r¯óþ ´ùÎçÜ$ËMæü$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþO¯ŒþÞ Ððþ$$§æþsìý Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. Ý린Mæü GÐèþ*ÃÆŠÿ A´ëµÆ>Ðèþ# M>˱ÌZ° 2 ÐóþË õ³§æþ Mæü$r$…
Ðèþ$*yìþ…™èþË$ Æóÿr$Ï ò³…_ Ayæþz…V> §æþ…yæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ A…™èþçÜ$¢ÌZ E¯èþ² Vøyú¯Œþ MìüsìýMîü º§æþªË$ Mösìýt¯èþ §æþ$…yæþVæü$Ë$ Ðèþ$§æþÅ… ^øÈ »êËMæü$ 5 ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, Ðèþ*çÜ$PË$ ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ º$«§æþÐéÆæÿ…
ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$, »êÆæÿ$Ï, MæüÏ»ŒýË°² º…§ŠþV> {ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$§æþÅ… ^óþíܯèþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. C¨Ìê E…sôý D ^øÈMìü ´ë˵yìþ…¨ Úëç³# ç³…í³×ìý ^óþÝëÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿ¾…V> ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ {糙鋳 A´ëµÆ>Ðèþ#
ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ™èþÐèþ$ §æþ$M>×êËMæü$ Ðóþíܯèþ ™éâæý… ÐóþíܯèþsôýÏ E…_, »êÅMŠü Äæý$fÐèþ*¯óþ¯èþ° Ý린Mæü$Ë$ ºË…V> BÆøí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ayæþ$Væü$ §æþ*Ææÿ…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³çÜ$¢™èþ ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³fË$ °™èþÓçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë
yøÆŠÿ §æþ…§é Mö¯èþÝëWçÜ*¢¯óþ E¯é²Ææÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ÐðþO¯ŒþÚëç³# ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ¯èþVæüÆæÿ yìþç³NÅsîý Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ CË$Ï E…§æþ°, A¯èþ$°™èþÅ… BÄæý$¯èþ A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë$ MøçÜ… Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþMæü$…yé ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü
ºÇ™ðþW…_ §æþ$M>×êË òÙrtÆæÿÏMæü$ Ðóþíܯèþ ™éâêË$, ïÙË$Ï ¡íÜ Ðèþ$§æþÅ… ™èþÆæÿÍ…_ òÜMæü*ÅÇsîý íܺ¾…¨ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ †Ææÿ$Væü$™èþ$…sêÆæÿ$. ÐðþO¯ŒþÞ Vøyú¯ŒþÌZ yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™é¯èþ$ çÜÓÄæý$… V> {ç³fË Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþãÏ ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$
§ö…Væü^ér$V> Ðèþ$§æþÅ… Ñ{MæüÄæý*˯èþ$ gZÆæÿ$V> Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌêÏç³NÆŠÿ ^öÆæÿºyéË…sôý JMæü ÐðþOç³# ¯éÌê, Ðèþ$Æø ÐðþOç³# ¯éË$VðüO§æþ$ C…yæþ$Ï §ésìý ™ðþË$çÜ$Mæü$…r$¯é²¯èþ°, ™èþ¯èþ çÜÓ…™èþ yæþº$¾Ë™ø ¯èþ*hÒyæþ$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ°
yìþÑf¯ŒþÌZ »ZÆæÿº…yæþ º‹Ü Ýët‹³ Ðèþ§æþª ^óþç³Ë Ððþ*È Ðèþ§æþª ÝëÆÿ$$ Væü¯óþ‹Ù ÐðþO¯Œþ Úëç³# Vøyú¯ŒþÌZ ^öÆæÿºyéÍ. Væü$Ææÿ$¢ ™ðþÍÄæý$° ÐèþÅMìü¢ ^øÈMìü ´ë˵yæþr… õ³§æþËMæü$ E_™èþ…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Ðèþ…sìý °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$
§ö…Væü™èþ¯èþ… fÇW¯èþr$Ï çܯèþ™Œþ¯èþVæüÆŠÿ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯ŒþÌZ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÝëÆæÿ$. M>° A…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, MæüÏ»ŒýË$, ç³»ŒýË$, ÐðþO¯ŒþÚëç³#˯èþ$ Ðèþ$*íÜÐóþíÜ ïÜË$ ÐóþÔéÆæÿ$. AÝ뫧æþÅÐèþ$°, »êV> ™ðþÍíܯèþ ÐèþÅMóü¢ D ^øÈMìü ´ë˵yìþ E…sêyæþ°, A¨
A¯èþ*çßýÅȆÌZ Ðèþ*Ça 23Ðèþ ™óþ© ¯èþ$…_ ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏMìüÐèþ_a…¨. ©…™ø A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, {ç³gê{糆°«¨V> C¨ ™èþ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ
AMæüPyæþ {ç³fË$ Ðèþ*{™èþ… C¨ §ö…VæüË ç³° M>§æþ$ C…sìý §ö…VæüÌôý D ç³° ^óþíÜ Úëç³# Äæý$fÐèþ*¯ðþO¯é AÆÿ$$ E…yæþÐèþ^èþa° D E§æþ…™èþ…ò³O Ý린Mæü$Ë$ Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$, ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$ ™èþ¨™èþÆæÿ
§ö…Væü™èþ¯èþ…V> çÜ–íÙtçÜ$¢¯é²Ææÿ° AMæüPyæþ {ç³fË$ ^ðþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ BÄæý* »êÆŠÿ A…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$ Ðèþ$*íÜ E…yéÍÞ…§óþ¯èþ°, BÆøí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² çܯèþ™Œþ¯èþVæüÆŠÿ ´ùÎçÜ$Ë$,
™éâêËMæü$Ðóþíܯèþ ïÜË$™ðþÆæÿ$Ðö§æþª°GMðü•ÞgŒýÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Úëç³#ËÄæý$f ÑçÙÄæý*ËÌZ {ç³fË$ Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$ÇM>Mæü*yæþ§æþ° Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.
™öÍ Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ ÆøkÌZÏ Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$Ï §öÆæÿMæüMæü Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$Ï {í³Äæý$$Ë$ »êÌê¯èþVæüÆŠÿ GMðüOÞgŒý ´ùÎçÜ$Ë$ çÜ…çœ$r¯é çܦÌê°Mìü ^óþÆæÿ$Mö° Vøyú¯Œþ¯èþ$ G‹Ü. fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz {糿æý$™èþÓ Äæý$…{™é…V>°² A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$.
B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ »êÅMŠüyøÆŠÿ §æþ…§é Ðèþ*¯èþ$ËMæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$§æþÅ… MöÆæÿ™èþ HÆæÿµyìþ…¨. ç³ÇÖÍ…_, §æþ$…yæþVæü$Ë$ º§æþªË$Mösìýt¯èþ MìüsìýMîü° Cr$MæüË™ø Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$.
Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å GÐèþ*Ãȵ Ðèþ$§æþÅ… »êsìýÌŒý Ææÿ*.5 ÐóþËMæü$ AÐèþ$ÃMæü…: ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ õ³§æþË$ E´ë«¨ ÌôýMæü BÇ®Mæü…V> Cº¾…§æþ$Ë$
Mö¯èþÝëWçÜ$¢…yæþyæþ…™ø Ðèþ$§æþÅ… {í³Äæý$$ËMæü$ ™éW¯èþ…™èþ Ðèþ$§æþÅ… §öÆæÿ$Mæü$™èþ$¯èþ²¨. MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mö° §æþÆ>Åç³#¢ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ´ùÎçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Væü$Ç¢…_¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$°íÙMìü 5 MóüiË$ ¼Äæý$Å…,
AÆÿ$$™óþ Væü™èþ…ÌZ Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë$¯èþ² çœ#ÌŒý »êrÌŒý Ææÿ*.4ÐóþË ¯èþ$…_ »ñýËŠtÚëç³#Ë °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ Aç³µsìýMóü ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª E¯èþ² Ðèþ$§æþÅ… °ËÓ˯èþ$ «§æþÆæÿ l¼ÏíßýÌŒýÞ, Mæü*MæüsŒýç³ÍÏ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ A°² ÐðþO¯ŒþÞ, »êÆæÿ$
ò³…_ AÐèþ*ÃÆæÿ$. GÐèþ*Ãȵò³ OÆðÿ…yæþ$ ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$Æóÿr ÏÐèþÆæÿMæü$« «§æþÆæÿË$ ò³…_ Mæü…¨ç³ç³š¯èþ$ E_™èþ…V> Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï A…¨…^éÆæÿ°, Ðèþ$*yø Ñyæþ™èþV> D
Ææÿ*.5000Ë$V> Mö¯èþ$VøË$ §éà°² ¡Ææÿ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. Úëç³#˱² Rêä AÄæý*ÅÄæý$°, A…»êPÈ, ´ùÎçÜ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ^èþ*ïÜ Æøk ¯èþ$…yìþ Ðèþ$°íÙMìü 5 MóüiË ¼Äæý$Å…, Móüi Mæü…¨ç³ç³š¯èþ$ E_™èþ…V> õ³§æþË
{糿æý$™éÓ°Mìü ÐóþË Mør$Ï ¯èþçÙt… : Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ë §éÓÆ> {糿æý$™éÓ°Mìü AÐèþ*ÃÆæÿ$. ©…™ø »êÆŠÿ A…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å GÐèþ*Ãȵ ^èþ*yæþ¯èþr$Ï ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° {ç³fË$ BÆøí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$§æþÅ… »êsìýÌŒýMæü$ {ç³çÜ$¢™èþ…Ææÿ*.4 ÐóþË «§æþÆæÿËMóü Ñ{MæüÆÿ$$çÜ*¢ Ý÷Ðèþ$$à C…sìýÐèþ§æþª¯óþ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. A…™óþ M>Mæü H{í³ÌŒý ¯ðþËÌZ {糡 õ³§æþ
¿êÈV> B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…¨. AÆÿ$$¯é {ç³fË BÆøVæüÅ… MøçÜ… ¿æý$™èþÓ… Mæü$r$…»ê°Mìü ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ BÇ®Mæü çÜàÄæý$… A…¨…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$.
BB§éÄæý*°² Ðèþ§æþ$Ë$ Mæü$…¨. ÌêMŠüyú¯Œþ ç³NÆæÿ¢Äôý$Å ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$ ™ðþÇ^óþ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐðþO¯Œþ Úëç³#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ç ³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ C§óþ A§æþ¯èþ$V> ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. H{í³ÌŒý 7¯èþ yøÆæÿ²MæüÌŒýÌZ JMæüÐðþO¯ŒþÚëç³# ¯èþ$…_ Ææÿ*.40ÐóþË
{ç³çÜMìü¢ Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÆÿ$$™ó ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Mö…§æþÆæÿ$ A…sôý §é§éç³# 90Ôé™èþ… ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. GMðü• ÞgŒýÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐóþíܯèþïÜÌŒý °ÆæÿÂÄæý$…V> ™öËW…_ ò³O_Ë$Mæü$Ðèþ$§éÅ°² ™èþÆæÿÍçÜ$¢…yæþV> yøÆæÿ²MæüÌŒý ´ùÎçÜ$Ë$ ç³r$tMæü$° MóüçÜ$¯èþÐðþ*§æþ$
Ðèþ$§æþÅ… Úëç³#Ë ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. A{MæüÐèþ$§æþ…§éMæü$ Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$§æþÅ…°ËÓ˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…_ A«¨MæüÆóÿrÏò³O AÐèþ$$Ùèþ$¯é²Ææÿ$. ^óþÔéÆæÿ$. 13¯èþÐèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ hÌêÏ ºÝët…yŠþ çÜÒ$ç³…ÌZE¯èþ² JMæüÐðþO¯ŒþÞÚëç³# yÓTî<ä{Ï ù|J ‘·s¡ßyêsTT
™ðþÆæÿÌôý´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Æ>f«§é° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ™ø ´ër$ A°² hÌêÏËÌZ »êÆæÿ$Ï, Ðèþ$Ç Mö…™èþÐèþ$…¨ ™èþÐèþ$ Úëç³#Mæü$ E¯èþ² »êÅMŠü yøÆŠÿ ™öËW…_ ÝëtMŠü¯èþ$ ™èþÆæÿÍ…_ ¯èþ$…_ Ðèþ$§éÅ°² ™èþÆæÿÍ…^èþyé°² A«¨M>Ææÿ$Ë$ VæüÐèþ$°…_ B Úëç³#ò³O
ÐðþO¯ŒþÚëç³#ËÄæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ »ñý¨Ç…ç³#ËMæü$ ¨Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏ
E¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ »êÆæÿ$Ï, ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ GMðüOÞgŒý ÔéQA«¨M>Ææÿ$Ë$
Ñ{MæüÄæý*Ë$ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
MóüçÜ$ÌñýO¯é... M>çÜ$Ìôý sêÆðÿYsŒý : ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ¯èþ* Ýë„>™èþ$¢ A»êPÇÔéQ Ðèþ$…{†
MóüçÜ$¯èþÐðþ*§æþ$^óþÔéÆæÿ$. H{í³ÌŒý 22¯èþ AÆæÿ®Æ>{† Mæü$ÆæÿÑ Ðèþ$…yæþË Móü…{§æþ…ÌZ°
JMæüÐðþO¯ŒþÚëç³#ÌZ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ Ðéçßý¯éË §éÓÆ> ™èþÆæÿÍ…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ
&çe÷+&¥≈£î ‘·>∑Z≥ߺ>± kÕ>∑ß
Úëç³#¯èþMæü$ Ðóþíܯèþ ïÜÌŒý ™öËWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™éâêË$ ¡íÜÚëç³#ÌZÏ° Ðèþ$§æþÅ… °ËÓ Ý÷…™èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…, hÌê AÆÿ$$¯èþ Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏÌZ Ðèþ$§æþÅ… Ý린Mæü$Ë$ VæüÐèþ$°…_ Ðèþ$§æþÅ… MøçÜ… JMæüPÝëÇV> GVæüºyézÆæÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ…
˯èþ$ A{MæüÐèþ$…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D{MæüÐèþ$…ÌZ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏ AÐèþ$ÃM>Ë$ Ðèþ$*yæþ$ ç³#Ðèþ#ÓË$ BÆæÿ$ M>Äæý$Ë$V> Ñ{MæüÄæý*Ë$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$ A…§æþ$Mæü$¯èþ² GMðü•ÞgŒý A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ_a ™èþ°TË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. DÑçÙÄæý$…ò³
¯èþÆæÿÞ…õ³rÌZJMæü»êÆŠÿA…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, KÐðþO¯ŒþÚëç³# °Æ>ÓçßýMæü$Ë$, ç³ÆæÿM> ¯é²Æÿ$$. ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ Mö…§æþÆæÿ$ï Ü ÌŒý¯èþ$ ™öËW…_ A«¨Mæü«§æþÆæÿËMæü$ OÐèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ GMðü•ÞgŒý ïÜI ÆæÿÐóþ$ÔŒý^èþ…§æþÆŠÿ¯èþ$ ÑÐèþÆæÿ×ý MøÆæÿV> íœÆ>ŧæþ$
ËÌZyæþ JMæüÐðþO¯ŒþÚëç³# Äæý$fÐèþ*° Ayæþz…V> §öÇMìü´ùÄæý*Ææÿ$. ÒÇò³OGMðü• ÞgŒý, Ðèþ$§æþÅ… Ñ{MæüÆÿ$$…_ Ý÷Ðèþ$$Ã^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæürtyìþ MøçÜ… A…§æþV>¯óþ ÆæÿÑ Ðèþ$…yæþËMóü…{§æþ…ÌZ° Úëç³#¯èþMæü$ÐðþãÏ ™èþ°TË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþr$Ï
´ùÎçÜ$ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÑÑ«§æþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ÌêMŠüyú¯Œþ ¯Œþ¯óþç³£æþÅ…ÌZ hÌêÏÐéÅç³¢…V> E¯èþ² 52 ÐðþO¯ŒþÚëç³#ËMæü$ GMðü•ÞgŒý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÝëtMŠüÇhçÜtÆŠ ÿ{ç³M>Ææÿ… Ðèþ$§æþÅ… °ËÓËÌñýMæüP çÜÇ´ùÆÿ$$…§æþ°,
°ÐéÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ*Ça 22¯èþ f¯èþ™éMæüÆæÿ*¹Å fÇW¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. f¯èþ™é A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜÌŒýÐóþÔéÆæÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… AÆæÿ®Æ>{† Úëç³#˯èþ$ DÐóþ$ÆæÿMæü$ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ hÌêÏ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜÐèþ$ǵ… _¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ
MæüÆæÿ*¹Å çÜ…§æþÆæÿÂ…V> GMðü• ÞgŒý ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë $Ðèþ*Ça 21¯èþ hÌêÏËÌZ° »êÆŠÿ ™ðþÇ_ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ™èþÆæÿÍ…_, A«¨Mæü «§æþÆæÿËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$çÜ*¢ Ý÷Ðèþ$$à ™ðþËç³yæþ… MöçÜÐðþ$Ææÿ$ç³#.

ôdô|º+ãsY Hê{ÏøÏ yê´øχHé ÆæÿM>˯èþ$ GMæü$PÐèþV> ÝëVæü$ ^óþõÜ Ñ«§æþ…V> ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅ ç³Ææÿ^éË°
MøÆ>Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢V> °ÇÃ…^óþ Vø§éÐèþ$$ÌZÏ ™èþç³µMæü$…yé MøÌŒýz ÝùtÆóÿh°
Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ… Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ÐèþÆæÿ$çÜV> Æðÿ…yø
|ü]XÀ<Ûäq˝À eTT+<ä&ÉT>∑ß Äø˘‡|òüsY¶ j·T÷ìe]Ù{°-|üPD… d”s¡+ ÇHédæº≥÷´{Ÿ $»j·T+ ø√‘·ß\ô|’ ÆøgñýO¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… Mæü*yé E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
ÔéQ Ðèþ$…{† G‹Ü.°Ææÿ…f¯Œþ Æðÿyìþz, ´ûÆæÿ çÜÆæÿçœÆ>Ë Ðèþ$…{† Væü…Væü$Ë MæüÐèþ$ÌêMæüÆŠÿ,
|òü*+∫q Á|üjÓ÷>∑+ e÷qe⁄\ô|’Hê yÓTT<ä˝…’q øÏ¢ìø£˝Ÿ f…dtº‡ Á_≥Hé˝À øÏ¢ìø£˝Ÿ Á≥j·T˝Ÿ‡ ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ çÜÑ$† Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ç³ÌêÏ Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ Æðÿyìþz, íÜÑÌŒý çÜç³ÏÆÿ$$‹Ü
M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ Ðèþ*Æðÿyìþz {Ö°ÐéçÜÆðÿyìþz, {糿æý$™èþÓ Ðèþ$$QÅ çÜËà§éÆæÿ$ Æ>iÐŒþ
á HÓ˝≤Ks¡ß≈£î |òü*‘ê\ß yêøχHé ù|s¡ß #ê&Üø˘‡1 mHéø=yé 19 ôdô|º+ãs¡ß HÓ˝≤Ks¡ß≈£î 6 ÔèýÆæÿÃ, {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$
G‹Ü.¯èþÇÞ…VŠü Æ>Ðèþ#, f¯éÆæÿ¦¯Œþ Æðÿyìþz, íÜÑÌŒý çÜç³ÏÆÿ$$‹Ü M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ
ø√≥¢ &√düß\ yê´øχHé ‘·j·÷ØøÏ düHêïVü‰\ß @&Ü~˝À 40 ø√≥¢ &√düß\ ‘·j·÷ØøÏ Á|üD≤[ø£\ß ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ²r$Ï A…^èþ¯é ÐóþÔéÆæÿ$. CMæü BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Æðÿyìþz, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÔèýÓ Ñ§éÅËÄæý$… ÑíÜ {ç³Ò׊ý Æ>Ðèþ#, ïÜyŠþ
‘=* yê´øχq¢qß uÛ≤s¡‘Yπø Ç#˚à neø±X¯+ yê´ø°‡q¢ ‘·j·÷Ø˝À |üPD… ÇHédæº≥÷´{Ÿ Á|üdæ~∆ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ òÜò³t…ºÆŠÿ ¯ésìýMìü ç³NÆæÿ¢Äôý$Å AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²r$Ï ¿êÑçÜ$¢¯é²Ðèþ$° M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ G…yìþ MóüÔèýÐèþ#Ë$, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ËMìü‡¿êÆÿ$$, çßýÇtMæüËaÆŠÿ
íÜÆæÿ… ïÜDK ™ðþÍ´ëÆæÿ$. JMæü Ðóþâæý C¨ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O, A±² çÜÐèþÅ…V> fÇW™óþ G…yìþ Ððþ…Mæü{sêÑ$Æðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ Væü™èþ…ÌZ
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± yÓsTT´ |ü]XÀ<Ûäq\ß yÓTT<ä{Ï <äX¯ øÏ¢ìø£˝Ÿ Á≥j·T˝Ÿ‡˝À ◊<äß yê´øχqߢ Ðèþ*{™èþ… Æ>¯èþ$¯èþ² çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ M>Ë…ÌZ¯óþ §é§éç³# 40 MørÏ ÐéÅMìüÞ¯Œþ yøçÜ$˯èþ$ {´ëgñýMæü$tË$, MæüÆðÿ…r$ çÜÇV> ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ÝëVæü$±sìý Ë¿æýÅ™èþ A…™èþV>
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Òsìý° Ìôý§æþ$. {糿æý$™éÓË$ Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² çÜÇV>Y ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. ©…™ø
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: MæüÆø¯é™ø VæüyæþVæüyæþÌêyæþ$™èþ* »ôýË ^èþ*ç³#Ë$ ^èþ*çÜ$¢¯èþ² {ç³ç³…^é°Mìü B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ AÀÐèþ–¨® ^óþçÜ$¢¯èþ² D ÐéÅMìüÞ¯Œþ¯èþ$ Cç³µsìýMóü f…™èþ$Ðèþ#Ëò³O ¿êÆæÿ™ŒþÌZ° ç³#×ñý Móü…{§æþ…ÌZ E¯èþ² Æðÿ…yø Äæý$*°rÏÌZ ™è Äæý*Ææÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ GÐèþÇMìü ™ø_¯èþr$Ï ÐéÆæÿ$ ÐéÇ Ðèþ¯èþÆæÿ$ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ç³…rÝëVæü$
ç³N×ñý ïÜÆæÿ… C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý FÆæÿr°^óþa Mæüº$Ææÿ$ ^ðþí³µ…¨. ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*ÈMìü ç³È„ìü…^éÆæÿ$. Ðèþ*¯èþÐèþ#ÌZÏ {ç³Äñý*V>Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ^éyéMŠüÞ JMøP ÐéÅMìüÞ¯Œþ ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë «§æþÆæÿ E…yö^èþ$a. {糿æý$™èþÓ… {ç³fËMæü$ ^óþÔéÆæÿ$. A…§æþÆæÿ* JMóü ç³…r ÐóþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ «§æþÆæÿË$ Mæü*yé Æ>Ìôý§æþ$. C糚yæþ$
íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. ÐéÅMìüÞ¯èþÏ ™èþÄæý*ÈÌZ D C°íÜtr*ÅsŒý G¯ŒþMöÐŒþ&19 õ³Ææÿ$™ø AÀÐèþ–¨® ^óþçÜ$¢¯èþ² D ÐéÅMìüÞ¯Œþ MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$ÌŒýÞ ÐéÅMìüÞ¯Œþ¯èþ$ E_™èþ…V>¯óþ A…§æþgôýõÜ AÐèþM>Ôèý… E…¨. MøÑyŠþ ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™èþÄæý*È ™ðþË…V>×ýÌZ ç³Çíܦ† Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ²¨. {糡 Ðèþ$*ËMæü* ÝëVæü$±Ææÿ$
{ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ {ç³íܨ® ^ðþ…¨…¨.BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇØsîý™ø MæüÍíÜ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>V>¯óþ ¿êÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ E™èþµ†¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çܯé²àË$ MøçÜ… Mö™èþ¢V> HÆ>µr$ ^óþõÜ Äæý$*°sŒý MøçÜ… Ææÿ*.600 MørÏ ò³r$tºyìþ A…§æþ$™èþ$¯èþ²¨. 24 Væü…rË MæüÆðÿ…r$ ÐèþËÏ »ZÆæÿÏ §éÓÆ> Mæü*yé gZÆæÿ$V>
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý ©°Mìü çܺ…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ^óþçÜ$Mæü$…sZ…¨. íÜÆæÿ… C°íÜtr*ÅsŒý ïÜDK A«§æþÆŠÿ ç³N¯éÐéÌê D ÑçÙÄæý*°² ò³sôýt…§æþ$Mæü$ íÜÆæÿ… Mæü…ò³± »ZÆæÿ$z D Ðèþ$«§óþÅ BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³…¨. Cç³µsìýMóü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÝëVæü$™èþ$¯èþ²¨. M>ºsìýt ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜÇV>Y °Æóÿ®Õ…^èþVæüÍW™óþ
ÐðþËÏyìþ…_…¨. MøÑyŠþ&19 °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ E™èþµ†¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÐéÅMìüÞ¯Œþ AÀÐèþ–¨®ÌZ G…™ø Ðèþ$…¨ A™èþ$ůèþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ °ç³#×ý$Ë$ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> 30 Ë„æüËMæü$ ò³OV> {ç³fË$ D ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yæþV> 2 Ë„æüË Ìê¿æý§éÄæý$Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$. ç³…rË G…í³MæüÌZ, ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ,
E¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. {¼r¯ŒþÌZ Cç³#µyæþ$ MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$ÌŒýÞ §æþÔèýÌZ E¯èþ² °Ðèþ$Væü²Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐéÅMìüÞ¯Œþ ™ö…§æþÆæÿÌZ¯óþ ÐèþçÜ$¢…§æþ° ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯èþ²r$Ï 11 ÐóþË Ðèþ$…¨ {´ë×êË$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ* D ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ…V> GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü…ÌZ, Ðèþ*ÆðÿPsìý…Væü$ÌZ Ðèþ*ÆæÿšË$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. D ¨ÔèýV>
ÐéÅMìüÞ¯Œþ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O™óþ D Hyé¨ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ 6 MørÏ yø‹Ü˯èþ$ E™èþµ†¢ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> §é§éç³# ÐðþÆÿ$$Å ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…yæþV> MæüËÐèþÆæÿç³Ææÿ$Ýù¢…¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰, Væü$fÆ>™Œþ, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>Úë‰ËÌZ D MóüçÜ$Ë$ Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ… Æ>ÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨ A°
^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. BMŠüÞçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ÒsìýÌZ Cç³µsìýMóü Mæü±çÜ… I§æþ$ ÐéÅMìüÞ¯èþ$Ï õœgŒý&1 MìüÏ°MæüÌŒý {rÄæý$ÌŒýÞ §æþÔèýMæü$ B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ AÀËíÙ…^éÆæÿ$. Æ>[çÙt…ÌZ GMæü$PÐèþV> ÐèþÇ ç³…yìþçÜ$¢
¯é²Ææÿ$. ç³…rM>Ë… ™èþMæü$PÐèþ¯óþ M>Ææÿ×ý…™ø §öyæþ$z ÆæÿM>Ë$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>±
GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ f¯èþ… çܯèþ²ÆæÿM>Ë$ †…r$¯é²Ææÿ$. çܯèþ²ÆæÿM>ËMæü$ C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éÌZÏ,
C™èþÆæÿ §óþÔéÌZÏ Mæü*yé Ðèþ$…_ yìþÐèþ*…yŠþ E…¨. C糚yæþ$ ÝëVæü$±sìý Ðèþç܆ Mæü*yé

e\dü ø±]à≈£î\≈£î }s¡≥


dü«düú˝≤\≈£î yÓfi‚fl+<äß≈£î nqßeT‹ ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë$, Mæü*ÎË$, ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, ¡Ææÿ¦Äæý*{™èþËMæü$ ÐðþãϯèþÐéÆæÿ$, ÐéÇ
E…¨ M>ºsìýt ÆðÿO™èþ$Ë$ GMæü$PÐèþV> çܯèþ²ÆæÿM>Ë$ ç³…yìþ…^óþ Ñ«§æþ…V> ^ðþO™èþ¯èþÅ
ç³Ææÿ^éÍ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë…™é JMóü ç³…r M>Mæü$…yé
ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ç³…rË$ ÝëVæü$ ^óþÄæý*Í. AÌê AÆÿ$$™óþ¯óþ A°² ç³…rËMæü$ yìþÐèþ*…yŠþ
ÐèþçÜ$¢…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþ {ÔèýÐèþ$, GMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyìþ, Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>ÔéË$,
Ðèþ$…_ B§éÄæý$… ´÷…§æþVæüÍW¯èþ ç³…r˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÍ. Ðésìý° ÆðÿO™èþ$ËMæü$
çÜ*_…^éÍ. H ÆðÿO™èþ$ H ç³…r ÐóþÄæý*ÌZ °Ææÿ~Æÿ$$…_, ÝëVæü$ ^óþÆÿ$$…^éÍ.
çÜÓçܦÌêËMæü$ ^óþÆæÿayæþ…ò³O Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ º$«§æþÐéÆæÿ… ç³Ë$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ gêÈ
¬s+&ÉT sêÁcÕº\ ÄyÓ÷<ä+ nedüs¡+ ^óþíÜ…¨. Ý÷…™èþ Æ>çÙ‰éËMæü$ ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ A¯èþ$Ðèþ$†°_a…¨. ÐóþÆæÿ$Ôèý¯èþVæü, Mæü…§æþ$Ë$, ´ëÐèþ*Æÿ$$ÌŒý Ìê…sìý ÐésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ E…¨.
yÓ[flq yês¡ß ôVA+ ø±«s¡Héf…ÆHé˝À ñ+&Ü* Æðÿ…yæþ$ Æ>çÙ‰éË A¯èþ$Ðèþ$†™ø ÐéÇ {ç³Äæý*×êËMæü$ {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý C_a…¨. AÌê C…M> CÌê…sìý yìþÐèþ*…yŠþ MæüÍW¯èþ ç³…r˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÍ. Ðésìý° G°²
{ç³Äæý*×ìý…^óþ ÐéÇMìü MæüÆø¯é ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$ ^óþÔéMóü, Ý÷…™èþ Æ>çÙ‰éÌZÏMìü GMæüÆ>ÌZÏ ç³…yìþ…^éÍ? A¯óþ ÑçÙÄæý$… ™óþÌêaÍ. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ
Äs√>∑´ ùd‘·ß j·÷|t <ë«sê |üs¡´y˚øÏå+#ê* A¯èþ$Ðèþ$†…^éË° B§óþÕ…_…¨. Ý÷…™èþ Æ>çÙ‰éËMæü$ ^óþÆæÿ$MøV>¯óþ çßZ… Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³…yæþÏMæü$ Mæü*yé MöÆæÿ™èþ E…¨. AÑ H Ððþ*™é§æþ$ÌZ
M>ÓÆæÿ…sñýO¯øÏ ò³sêtË° B§óþÕ…_…¨. JMæü Æ>çÙ‰… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø Æ>çÙ‰é°Mìü ç³…yìþ…^éÍ A¯óþ ÑçÙÄæý$…ò³O Mæü*yé A«§æþÅÄæý$¯èþ… fÆæÿV>Í. ±sìý Ðèþç܆
e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qß $&ÉT<ä\ #˚dæq Vü≤√+ XÊK Ððþâæý$™èþ$¯èþ² ÐéÇ° BÆøVæüÅ õÜ™èþ$ Äæý*‹³ §éÓÆ> ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^éË°, ÐéÆæÿ…§æþDZ B ò³ÇW¯èþ…§æþ$¯èþ 휋٠MæüËaÆŠÿ ¯èþ$ Mæü*yé ™ðþË…V>×ýÌZ ÑçܢDž^èþÐèþ^éa? A¯óþ
Äæý*´ù¢ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… AÄôý$ÅÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓËMæü$ ÑçÙÄæý*°² Ôéï܈Äæý$…V> BÌZ_…^éÍ. GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… Cç³µsìýÌêV>¯óþ
eT]ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄*∫Ãq @|” Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ çÜ*_…_…¨. ™èþÆæÿÍ…³æ#ÌZ ¿êVæü…V> A°² Æ>çÙ‰éË$ ¯øyæþÌŒý E…yéÌê? HÐðþ$O¯é Ðèþ*ÆæÿšË$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ*? A¯óþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ Mæü*yé
ÉìþÎÏ: çÜÓçܦÌêËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> E¯èþ² ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$ËMæü$ Móü…{§æþ… ¡í³ Mæüº$Ææÿ$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþ$Mö° _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÇ ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^éË° ç³ÇÖÍ…^éÍ. ³æNÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ Ðóþ$ 5ÌZV> °Ðóþ¨Mæü CÐéÓÍ A°
^ðþí³µ…¨. ÐéÇ° çÜÓçܦÌêËMæü$ Ððþâôýå…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†°_a…¨. C…§æþ$Mæü$ ÒË$V> çßZ…ÔéQ çÜ*_…_…¨. ™èþÆæÿÍ…^óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^óþÌê Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B§óþÕ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$Æø 40 Ë„æüË r¯èþ$²Ë °ËÓ
´ësìý…^éÍÞ¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ òÜO™èþ… CÐóþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Æ>çÙ‰éËMæü$ çÜ*_…_…¨. ºçÜ$Þ˯èþ$ JMæü {Væü*³æ#Ìê ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… MæüÍW¯èþ Vø§éÐèþ$$Ë$ °ÇÃ…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ…§æþ$¯èþ Ððþ…r¯óþ
°º…«§æþ¯èþË$ ÐèþÇ¢Ýë¢Æÿ$$. §óþÔèýÐéÅç³¢ ÌêMúz¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éÌZÏ ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*Ë°, ºÄæý$Ë$§óþÆóÿ Ðèþ$$…§æþ$ A°² ºçÜ$Þ˯èþ$ Ôé°sñýOgŒý çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$° _ÐèþÇ {糧óþÔèý… ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþâôýÏÌê BÄæý* {糿æý$™éÓË$ çܦÌê˯èþ$ Væü$Ç¢…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ íÜG… MøÆ>Ææÿ$. Mö™èþ¢V> °ÇÃ…^óþ
_Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÇMìü FÆæÿr ËÀ…_…¨. ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ ^óþÄæý*Ë° çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. ÐéÇ° ™èþÆæÿÍ…^óþ Ðèþ*Æ>YËò³O CÆæÿ$ Æ>çÙ‰éË$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. Vø§éÐèþ$$ÌZÏ MøÌŒýz ÝùtÆóÿgŒý çܧæþ$´ëÄæý$… Mæü͵…^éË° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
ã˙ï ø√dü+ u≤©e⁄&¥ qß+∫ ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+

◊≥y¥ß u≤+uŸ sêÎÐèþ#yøÏ Ððþ*‹Üt sêÌñý…sñýyŠþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ GÐèþÆæÿ$? A° AyìþW™óþ.. çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ


A…r* rMæü$P¯èþ ^ðþõ³µÝë¢Ææÿ$. íÜ°Ðèþ*ÌZÏ G°² ÌêhMŠüÞ, ÌñýMæüPË$ ò³sìýt¯é çÜVæür$
Ðèþ$°íÙ Mæü¯ðþMŠüt AÄôý$Å GÐðþ*çÙ¯øÞ¢ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ™ðþÆæÿMðüMìüP…^èþyæþ… çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÔðýOÍ. M>Ï‹Ü
30 @Á|æ˝Ÿ 2020

7
yðþOÆðÿMæütÆ>Y õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ.. Ææÿ…Væüçܦ˅™ø _{™èþ…™ø C…yæþ[ïÜt
ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ MöËÏVösìýt ™èþ¯èþMæü$ M>Ï‹Ü, Ðèþ*‹Ü A¯óþ ™óþyé Ìôý§æþ° °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$.
Ææÿ…Væüçܦ˅ Ðèþ_a Æðÿ…yóþâñý•Ï¯é Ðèþ$Æø _{™é°² {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$° Æ>°
u≤©e⁄&¥ q≥ß&ÉT ÇsꌤHé
çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ.. ™èþ¯èþ íÜ°Ðèþ*ÌZý K Ðèþ*‹Ü Ðèþ$ÝëÌê Isñý… Ýë…VŠü E…yéÍÞ…§óþ.
BÄæý$¯èþ Ððþ$$§æþsìý _{™èþ… BÆæÿÅ ¯èþ$…yìþ Ææÿ…Væüçܦ˅ ÐèþÆæÿMæü$ {糆 íÜ°Ðèþ*ÌZ Isñý… Ýë…
VŠü A¯óþ¨ ò³rtyæþ… fÇW…¨. G±tBÆŠÿ ™ø BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ ¯é¯èþ²Mæü$ {õ³Ðèþ$™ø íÜ°Ðèþ*ÌZ
Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Isñý… Ýë…VŠü ò³rtÌôý§æþ$. çÜ»ñýjMæü$t È™éÅ B íÜ°Ðèþ*Mæü$ Isñý…
A…™èþ çÜ*sŒý M>§æþ° BÄæý$¯èþ Ðèþ¨ÌôýÔéyæþ$. Ðèþ$Ç çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ìôýsñý‹Üt Ðèþ$*Ò ³æ#çÙµ
Ðèþ*‹Ü çÜ»ñýjMæü$t™ø ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² _{™èþ… M>Ðèþyæþ…™ø Ðèþ*‹Ü Ðèþ$ÝëÌê Isñý… Ýë…VŠü
Mæü…ç³ËÞÈ A° çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ íœMŠüÞ AÆÿ$$´ùÄæý*yæþr. ©°™ø B Ýë…VŠü ÌZ º±²™ø
_…§óþõÜ Isñý… ´ëç³ MøçÜ… BÌZ^èþ¯èþ Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿr. Ðèþ$…_ y鯌þÞ íÜPÌŒýÞ
Çø£˝Òs¡ß
»êÎÐèþ#yŠþ çÜ${ç³íܧæþ® ¯èþr$yæþ$ CÆ>¹¯Œþ Rꯌþ(53) Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. Væü™èþ Mö…™èþM>Ë…V>
M>ůèþÞÆø¢ »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ² BÄæý$¯èþ Ðèþ$$…»ñýOÌZ° MøMìüÌê»ñý¯Œþ BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ
´÷…§æþ$™èþ* CÐéâæý _ÐèþÇÔéÓçÜ Ñyìþ^éÆæÿ$. 1988ÌZ çÜÌê… »ê…»ôý _{™èþ…™ø BÄæý$¯èþ
™ø´ër$ V>ÏÐèþ$ÆŠÿ MæüÍW¯èþ àsŒý º*Åsîý MøçÜ… BÄæý$¯èþ A¯óþMæü õ³Ææÿ$Ï ç³ÇÖÍ çÜ$¢¯é²yæþ
r. ´ë¯Œþ C…yìþÄæý* ÌñýÐðþÌŒý ÌZ Ñyæþ$§æþË AÐèþ#™èþ$¯èþ² Ðèþ$*Ò M>Ðèþyæþ…™ø Ðèþ$Ç…™èþ MóüÆŠÿ ^èþ˯èþ_{™èþ Ææÿ…V>°Mìü ç³Ç^èþÄæý$… AÄæý*ÅÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ÌZ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ ïßýÆøV> Ðèþ_a¯èþ
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ »êÎÐèþ#yŠþ ¯èþ$…yóþ Isñý… »ê…»Œý ° ¨…õ³ AÐèþM>Ôèý… òÜO°Mæü$yæþ$ _{™èþ…ÌZ Ñ˯éY ¯èþsìý…_ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ Ý뫨…^éyæþ$.D ¯ðþË 25¯óþ CÆ>¹¯Œþ
Mæü˧æþ° ™ðþË$çÜ$¢…¨. Ðèþ$ÌñýOM> AÆøÆ>, ¨Ôé ç³sê°, gêMìüÓͯŒþ Ðèþ…sìý sꋳ Isñý… Rꯌþ ™èþÍÏ çÜÆÿ$$§é»ôýVæü… A¯éÆøVæüÅ…™ø Ðèþ$—† ^ðþ…§éÆæÿ$. ÌêMúz¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> BÄæý$¯èþ
¿êÐèþ$Ë$ çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Í‹ÜtÌZ E¯é²Ææÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ðèþ$ÌñýOM> AÆøÆ>þMóü A bé¯èþÞ… ™èþÍÏ A…™èþÅ{MìüÄæý$ËMæü$ Mæü*yé ÐðþâæýÏÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. CÆ>¹¯Œþ Ðèþ$—†Mìü »êÎÐèþ#yŠþ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$
§æþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>ÔéË$ GMæüP$ÐèþV> E¯èþ²rt$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$ ™ø…¨. CMæü Ððþ$O{† çÜ…™éç³… ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^èþ˯èþ_{™èþ Ææÿ…V>°Mìü CÆ>¹¯Œþ Ðèþ$Ææÿ×ý… ¡Ææÿ° ÌZr°
Ðèþ$*Ò Ðóþ$MæüÆŠÿÞ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² D _{™èþ…ÌZ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V> ÆæÿíÙÃMæü Ðèþ$…§é¯èþ ¯èþsìýçÜ$¢… AÑ$™é»Œý º^èþa¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. CÆ>¹¯èþ$P ¿êÆæÿÅ, C§æþªÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ E¯é²Ææÿ$.
yæþV> §óþÑ{Ö Ðèþ$*ÅhMŠü A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>fÝ릯Œþ Æ>f«§é° gñýO³æNÆøÏ f°Ã…_¯èþ CÆ>¹¯Œþ Rꯌþ Ððþ$$§æþr {MìüMðürÆŠÿ. BÄæý$¯èþ ç³Ë$
§óþÖÄæý$ sZÆæÿ²Ððþ$…rÏÌZ¯èþ* ByéÆæÿ$. ™èþÆ>Ó™èþ ^èþ˯èþ_{™èþ Ææÿ…Væü…ÌZMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. ç³Ë$
sîýÒ ÚùÌZϯèþ* BÄæý$¯èþ ÐéÅRêÅ™èþV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$.BÄæý$¯èþ ¯èþsìý…_¯èþ ÌñýO‹œ B‹œ òœO
¯éË$Væü$ BÝëPÆŠÿ AÐéÆæÿzÞ VðüË$´÷…¨…¨. CMæü ™ðþË$Væü$ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ$õßý‹Ù ïßýÆøV>
§æþÆæÿØMæü$yæþ$ Væü$×ý ÔóýQÆŠÿ ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ òÜO°Mæü$yæþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZ Ñ˯Œþ ÆøÌŒý ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$$…»ñýOÌZ ¯óþyæþ$ Ìôý§é Æóÿ³æ# BÄæý$¯èþ A…™èþÅ{MìüÄæý$Ë$ fÇVóü AÐèþM>Ôèý… Mæü˧æþ$. CÆ>¹¯Œþ
Rꯌþ ÐèþÄæý$çÜ$ MóüÐèþË… 54 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. çÜ$M>´ë íÜMæüzÆŠÿ ¿êÆæÿÅ M>V> »ê¼ÌŒý
Ðèþ$ÇÄæý$$ AÄæý*¯Œþ A¯óþ C§æþªÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ MæüËÆæÿ$. 2018 íœ{ºÐèþÇÌZ BÄæý$¯èþ
AÆæÿ$§ðþO¯èþ M>¯èþÞÆŠÿ Mìü Væü$ÆðÿO¯èþr$Ï ÐðþO§æþ$ÅË$ {«§æþ$ÒMæüÇ…^éÆæÿ$. íœÌŒýà õœÆŠÿ AÐéÆæÿ$zË™ø ´ër$ 糧æþÃ{Ö AÐéÆæÿ$z¯èþ$ Mæü*yé CÆ>¹¯Œþ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

H˚H˚ HÓ+ãsY 1 ø±yê* ø±˙...


»êÎÐèþ#yŠþ º*ÅsîýMîüÓ¯Œþ Mæü…Væü¯é Ææÿ¯ú™Œþ Mìü »êÎÐèþ#yŠþ ÌZ E¯èþ² {MóügŒý Væü$Ç…_
eTùV≤wt ø√dü+ ø£<∏ä e÷πsÃkÕ&ÉT çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Ðèþ$õßýÔŒý »êº$ ïßýÆøV> ç³Ææÿ$Ôèý$Æ>ÐŒþ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ K ¸ëÅÑ$Î
{ç³™óþÅMæü…V> ^ðþ´ëµÍÞ¯èþ ç³°Ìôý§æþ$. D AÐèþ$Ãyæþ$ A…§æþ…™ø {õ³„æüMæü$˯èþ$ GÌê
AËÇçÜ$¢…§ø ™èþ¯èþ AÀ¯èþÄæý$…™ø A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþV>¯óþ {õ³„æüMæü$˯èþ$ AËÇçÜ$¢…¨ .
¯èþsìýV> ÑÐèþ$ÆæÿØMæü$Ë {ç³Ôèý…çÜË$ òÜO™èþ… A…§æþ$Mæü$¯èþ² Mæü…Væü¯é Ææÿ¯ú™Œþ §æþÆæÿØMæü$Æ>ÍV>
Mæü*yé ™èþ¯èþ {糆¿æý¯èþ$ ^ésìý…¨. CMæü ïßýÆøËMæü$ òÜO™èþ… ´ùsîý C^óþa Ñ«§æþ…V>
Äæý*„æü¯Œþ G…rÆŠÿ sñýO¯èþÆŠÿ Æ>»Z™èþ$…¨. M>V> D _{™èþ…ÌZ ^éË ¿êVæü… Äæý$$G‹Ü »êÅMŠü Mæü…Væü¯éÆæÿ¯ú™Œþ íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r* §æþ*çÜ$Mæü$´ù™ø…¨. G¯ø² ÐðþOÑ«§æþÅÐðþ$O¯èþ
{y鋳 ÌZ ÝëV>ÍÞ E…§æþr. §é…™ø Mæü_a™èþ…V> D _{™èþ…ÌZ GMæü$PÐèþ ¿êVæü… ´ë{™èþÌZÏ ¯èþsìýçÜ*¢ Ðèþ$…_ Væü$Ç¢…³æ# çÜ…´ë¨…_…¨ Mæü…Væü¯éÆæÿ¯ú™Œþ. CMæü ÑÐé§éË™ø
AÐðþ$ÇM>ÌZ çÙ*sŒý fÆæÿV>ÍÞ E…§æþr. M>±, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ M>Ææÿ×ý…V> AÆÿ$$™óþ G糚yæþ* ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ çßýËaÌŒý ^óþçÜ*¢¯óþ E…r$…¨ D Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$Ã.
AÐðþ$ÇM>ÌZ çÙ*sŒý ^óþÄæý$yæþ… MæüçÙt…. §é…™ø {íÜP‹³t ¯óþ Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. AÆÿ$$™óþ ™égêV> K C…rÆæÿ*ÓÅMæü$ àfÆðÿO¯èþ Mæü…Væü¯éÆæÿ¯ú™Œþ sêÎÐèþ#yŠþ ÌZ K
Cç³µsìýMóü {íÜP‹³t ÌZ ^éË Ðèþ*ÆæÿšË$ ^óþÔéÆæÿr.CMæü Ðèþ$õßý‹Ù »êº$Mæü$ gZyîþV> MîüÇ¢ çÜ$Æóÿ AÐèþM>Ôé°² Ðèþ§æþ$Ë$MøMæü ´ù™óþ ™é¯èþ$ sꋳ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ AÄôý$ŧ鰲 A…r* ^ðþ糚
‹Ù RêÄæý$… AÆÿ$$¯èþr$t íœÌŒýà ¯èþVæüÆŠÿ sêMŠü. C…™èþÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$õßýçÙ ç³MæüP¯èþ ¯èþsìý…^èþ° Mö_a…¨.. Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ ³æNÇ fVæü¯é²£Šþ M>…¼¯óþçÙ¯øÏ Ðèþ_a¯èþ´ùMìüÇ íÜ°Ðèþ* ™ðþË$
ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ AÆÿ$$™óþ »êVæü$…r$…§æþ° ¿êÑ…_¯èþ §æþÆæÿØMæü °Æ>ÙèþË$ MîüÇ¢° ^èþ*gŒý Væü$ _{™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ G¯ø² ÇM>Ææÿ$zË$ çÜ—GíÙt…_ ¿êÈ ÐèþçÜ*âæýϯèþ$ Æ>ºsìýt ¼VðüY‹Üt A…r* ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. A…™èþÌZ¯óþ V>Å…VŠü ÝëtÆŠÿ íÜ°Ðèþ*Mìü Ðèþ$$…§æþ$V> yóþr$Ï
^óþçÜ$Mæü$°, BÐðþ$™ø çÜ…{糨…³æ#Ë$ fÇ´ëÆæÿ°, MîüÇ¢ òÜO™èþ… {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý C_a¯èþr$Ï íßýsŒý V> °Í_¯é ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ´ùMìüÇíÜ°Ðèþ* Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ BçœÆŠÿ Ððþ$$§æþ C^óþaÄæý$yæþ… M>Ææÿ×ý…V>´ùMìüÇ íÜ°Ðèþ* Mìü yóþsŒýÞ Ayðþj‹Üt ^óþÄæý$ÌôýMæü ´ùÄæý*¯èþ$ A…r*
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç D ÐéÆæÿ¢ÌZÏ °f… G…™èþ¯óþ¨ A«¨M>ÇMæü {ç³Mæür¯èþ ÐðþË$ÐèþyézMóü r ™èþ¯èþMóü Ðèþ_a…¨ A° ™ðþÍí³…¨ Mæü…Væü¯é. ™èþ¯èþ$ V>Å…VŠü ÝëtÆŠÿ ByìþçÙ¯ŒþÞ Mìü Ððþãå¯èþ ™ðþÍí³¯èþMæü…Væü¯é Ææÿ¯ú™Œþ... JMæüÐóþâæý ™é¯èþ$ A糚yæþ$ ´ùMìüÇ íÜ°Ðèþ* ¯èþ$
™ðþË$çÜ$¢…¨.CMæü D íÜ°Ðèþ*ÌZ Ñ˯Œþ V> Mæü¯èþ²yæþ ïßýÆø Eõ³…{§æþ AÆÿ$$™óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ´ùMìüÇByìþçÙ¯ŒþÞ Mæü*yé fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$ A…r* ™ðþÍí³¯èþ Mæü…Væü¯é Ðèþ§æþ$Ë$MøMæü$…sôý C糚yæþ$ sêÎÐèþ#yŠþ ÌZ sꋳ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V> Mö¯èþÝëVóü §é°² A…r*
»êVæü$…r$…§æþ° _{™èþº—G…§æþ… ¿êÑÝù¢…¨. Ææÿ¯ú™Œþ... B Æðÿ…yæþ$ ByìþçÙ¯ŒþÞ Mìü àfÆæÿ$ M>V> Æðÿ…yæþ$ ByìþçÙ¯ŒþÞ ÌZ òÜÌñýMŠüt AÄæý*ůèþ$ ^ðþ糚Mö_a…¨.

qJsY≈£î ôdVü‰«>¥ ˝≤+{Ï ãßÁsÑ ˝Ò<äß


$yê<ëdüŒ<ä yê´K´\ß #˚dæq c˛j·TuŸ nø£ÔsY
MæüÆ>_ : ´ëMìüÝ릯Œþ Ðèþ*i õ³çÜÆŠÿ ÚùÄŒý$»Œý AMæü¢ÆŠÿ G糚yø H§ø JMæü ÐéÅQÅË$ ^óþçÜ*¢ ÐéÆæÿ¢ÌZÏ °ËÐèþyæþ… AËÐér$V>
^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ™égêV> ´ëMŠü Äæý$$Ðèþ BrV>yæþ$ C{Ðèþ*¯Œþ ¯èþiÆŠÿ¯èþ$ sîýÑ$…yìþÄæý* Ðèþ*i Ñ«§æþÓ…çÜMæü BrV>yæþ$ ÒÆóÿ…{§æþ
òÜçßýÓVŠü™ø ´ùÍa ¯èþÐèþ#ÓË ´ëËÄæý*Åyæþ$. C{Ðèþ*¯Œþ ¯èþiÆŠÿMæü$ òÜçßýÓVŠü Mæü…sôý GMæü$PÐèþ sêÌñý…sŒý E…§æþ°.. M>± ÒÆæÿ$
Ìê…sìý º${Ææÿ Ðèþ*{™èþ… Ìôý§æþ° A†zMìü Ìôý¨² AMæü¢ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²yæþ$. JMæü sîýÒ ^é¯ðþÌŒýMæü$ C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÅÓÌZ AMæü¢ÆŠÿ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ' òÜàÓVŠü Ìê…sìý º${Ææÿ C{Ðèþ*¯Œþ ±jÆŠÿMæü$ E…¨² ¯óþ¯èþ$ A¯èþ$MøÐèþz… Ìôý§æþ$. AÌêVóü ±jÆŠÿÌZ E¯èþ² ¯ðþO³æ#×ýÅ…
òÜàÓVŠüÌZ Ìôý§æþ$. C{Ðèþ*¯Œþ ¯èþiÆŠÿ Ðèþ$…_ ¯ðþO³æ#×ýÅ… MæüÍW¯èþ BrV>yæþ$.. ¿êÆæÿ™Œþ™ø fÇW¯èþ Ðèþ*Å^ŒþÌZ ¯èþiÆŠÿ ^óþíܯèþ
ÒÆø_™èþ òÜ…^èþÈ A¨ °Ææÿ*í³…_…¨. Ðèþ$…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ E¯èþ² ¯èþiÆŠÿ¯èþ$ ByìþõÜ¢ Ðèþ$…_ {MìüMðürÆŠÿ AÄôý$ÅÐéyæþ$. C§óþ
ÑçÙÄæý*°² ´ëMŠü {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$zMæü$ ™ðþÍí³¯é ¯é Ðèþ*r ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. C¨ °f…V> Ðèþ*Mæü$ §æþ$Ææÿ§æþ—GçÙtÐóþ$..
|ü]dæú‹ Ç˝≤π> ñ+fÒ ˇ*+|æø˘‡ s¡<äß› G…§æþ$Mæü…sôý ¯èþiÆŠÿ Ìê…sìý ¯ðþO³æ#×ýÅ… E¯èþ² BrV>yìþ° Ðèþ§æþ$Ë$MøÐéÍÞ Ðèþ^èþa…¨. A°² Úërϯèþ$ Mæü_a™èþ…V> ByæþVæüË
¯èþiÆŠÿÌZ Ðèþ$…_ ïœËzÆŠÿ Mæü*yé E¯é²yæþ$. M>± A™èþ° õÜÐèþË$ ´ëMŠü fr$t A…™èþV> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ…r*'
^ðþ糚Mö^éayæþ$. AÆÿ$$™óþ ÚùÄæý$»Œý AMæü¢ÆŠÿ ÐéÅQÅËò³O òÜàÓVŠü AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ Ðèþ$…yìþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C糚yìþ糚yóþ BrÌZ
� n+‘·sê®rj·T ˇ*+|æø˘‡ dü+|òüT+ Ä˝À#·q � ø£+{ÏøÏ ø£qã&Éì K¯èþÐèþ*Ë$ ¨§æþ$ªMæü$…r$¯èþ² ¯èþiÆŠÿ¯èþ$ òÜàÓVŠü™ø ´ùËayæþÐóþ$…r° ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ëMŠü ™èþÆæÿ³æ#¯èþ C{Ðèþ*¯Œþ ¯èþiÆŠÿ 8
X¯Á‘·ße⁄‘√ b˛sê&ÉT‘·ßHêï+ � |ü]dæú‘·ß\ß n<äß|ü⁄˝ÀøÏ eùdÔH˚ Áø°&É\ß sñýçÜ$tÌZÏ 427, 79 Ðèþ¯óþzÌZÏ 1895, 25 sîý20ÌZÏ 500 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÔéyæþ$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# ¿êÆæÿ™èþ Ñ«§æþÓ…çÜMæü Kò³¯èþÆŠÿ
ÒÆóÿ…{§æþ òÜàÓVŠü 140 sñýçÜ$tÌZÏ 8586, 251 Ðèþ¯óþzÌZÏ 8273, 19 sîý20ÌZÏ 394 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…^éyæþ$.
� yê´øχHé ø£qß>=q≈£î+fÒ |ü]dæú‘·ß\ß eT]+‘· ~>∑C≤s¡ß‘êj·Tqï »bÕHé
sZMøÅ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> D Hyé¨ kÌñýOÌZ sZMøÅÌZ
{´ëÆæÿ…¿æý… M>ÐéÍÞ¯èþ JÍ…í³MŠüÞ¯èþ$ Ðèþ^óþa Hyé¨ lÌñýOMìü ÐéÆÿ$$§é
ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$t A…™èþÆ>j¡Äæý$ JÍ…í³MŠüÞ çÜ…çœ$… Cç³µsìýMóü {ç³Mæüsìý…_…¨.
AÆÿ$$™óþ, Ðèþ^óþa Hyé¨ Mæü*yé ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýÌZMìü Æ>Mæü´ù™óþ D §æþ¸ë
ªe÷≈£î ø√Væ≤¢ n+≈£î˝Ÿ ôd©Œ¤ ø±yê*µ õœÐèþÆðÿsŒý BrV>yæþ¯èþ…™ø ÐéÆæÿ²ÆŠÿ
JÍ…í³MŠüÞ¯èþ$ ³æNÇ¢V> Ææÿ§æþ$ª ^óþÝë¢Ðèþ$…r* ™égêV> MîüËMæü {ç³Mæür¯èþ Ðèþ$$Q…ÌZ B¯èþ…§æþ… ÐðþÍÏÐðþÇíÜ…¨.
^óþíÜ…¨. D ÑçÙÄæý*°² sZMøÅ VóüÐŒþ$Þ 2020 A«§æþÅ„æü$yæþ$ Äñý*íÙÆø Ðèþ$È Ò$Mæü$ MøíßýÏ ¸ùsZ{V>‹œ M>ÐéÌê
Ððþ*È ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… {ç³ç³…^èþ §óþÔé˱² Mæü…sìýMìü Mæü¯èþºyæþ° A° ÐéÆæÿ²ÆŠÿ AyæþV>Y¯óþ.. AÐèþM>ÔèýÐðþ$$õÜ¢
Ôèý{™èþ$Ðèþ#™ø Äæý$$§æþ®… ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° õ³ÆöP¯èþ² BÄæý$¯èþ, Ðèþ^óþa Hyé¨ MøíßýÏ A…Mæü$ÌŒý™ø òÜι M>ÐéË°
¯ésìýMìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ³æNÇ¢V> A§æþ$³æ#ÌZMìü ÐèþõÜ¢¯óþ {Mîüyæþ˯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ayæþ$Væü$™é Ðèþ$° IÒ&Ðóþ$,
Ðèþ$ÆøÐðþO³æ#, f´ë¯Œþ Ððþ$yìþMæüÌŒý AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ™égêV> ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ C…yìþ&ÆóÿË$ õ³ÆöP¯é² Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ…
Ðèþ$Ç…™èþ B…§øâæý¯èþ MæüÍWçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ^óþa Hyé¨ MæüÌêÏ D ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ D ÒyìþÄñý* ÝùçÙÌŒý Ò$yìþ Äæý*ÌZ
ÐéÅMìüÞ¯Œþ Mæü¯èþ$Vö¯èþMæü´ù™óþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ §éÆæÿ$×ý…V> ÐðþOÆæÿÌŒýV> Ðèþ*Ç…¨. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$
™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™éÄæý$° õ³ÆöP…¨. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
C…VæüÏ…yŠþ, ÝëPsêÏ…yŠþË™ø íÜÈ‹ÜË$
sêy¥ß qπsXŸô|’ ì|üŒó\ß #Ó]–q π>˝Ÿ fÇVóü¨ MæüçÙtÐóþ$¯èþ° õ³ÆöP¯èþ² ÑçÙÄæý$…
™ðþÍíÜ…§óþ. ™é¯èþ$ AÀÐèþ* ¯èþ$Ë
çÜÐèþ$„æü…ÌZ¯óþ {MìüMðüsŒý Byóþ…§æþ$Mæü$
� bÕeTT˝≤+{À&ÉT, ø£s√Hê ø£Hêï Á|üe÷<äø±] nì yê´K´ � »yÓTÆø± CçÙtç³yæþ$™é¯èþ°, Rêä õÜtyìþÄæý*ÌZÏ
Ðèþ*Å ^ŒþË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… ÐèþÅÆæÿ¦Ðóþ$¯èþ°
‘·˝≤¢ yêdt≈£î qqßï <ä÷s¡+ #˚XÊ&ÉTr � ùdïVæ≤‘·ß&çì n+≥÷H˚ õ³ÆöP¯é²yæþ$.
yÓqßï b˛≥ß bı&ç#ê&ÉT � j·T÷≥÷´uŸ˝À Äs√|æ+∫q ÁøÏdt π>˝Ÿ
íÜyîþ² : B[õÜtÍÄæý* Ñ«§æþÓ…çÜMæü Kò³¯èþÆŠÿ yóþÑyŠþ ÐéÆæÿ²ÆŠÿ Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ '¯óþ¯ðþO™óþ AÀÐèþ*¯èþ$Ë Ðèþ$«§óþÅ Byé˯èþ$Mæü$…sê'
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : Ñ«§æþÓ…çÜMæüÆæÿ »êÅsŒýÞÐðþ$¯ŒþV> õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$° {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> AÀÐèþ*¯èþ$˯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² {Mìü‹Ü VóüÌŒý, G…™èþ §æþ*Mæü$yæþ$V> E…sêyø ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ¯èþ* A…™óþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {Mîüyæþ˱² ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ¯èþ çÜ…Væü†
™èþ¯èþ çÜçßý^èþÆæÿ$yæþ$ Æ>ÐŒþ$ ¯èþÆóÿÔŒý ÔéÆ>Ó¯Œþò³O çÜ…^èþ˯èþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÔéyæþ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Äæý$*r*Å»Œý ÌZ Mö°² ÒyìþÄñý*˯èþ$ Äæý*MìütÐŒþV> E…sêyæþ$. ÌêMŠüyú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý*°² ÐéÆæÿ²ÆŠÿ ™èþ¯èþ ™ðþÍíÜ…§óþ. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ$ÃÇ {糿êÐèþ… ™èþV>YMæü Mæü*yé Mö°²
´ù‹Üt ^óþíܯèþ VóüÌŒý, MæüÆóÿ¼Äæý$¯Œþ {ï³Ñ$Äæý$ÆŠÿ ÎVŠü ÌZ fÐðþ$OM> ™èþÌêÏÐé‹Ü ¯èþ$ ™é¯èþ$ Òyæþsê°Mìü M>Ææÿ×ý… ÔéÆ>Ó¯óþ¯èþ° Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË™ø MæüÍíÜ B¯èþ…§æþ…V> Væüyìþõ³çÜ$¢¯é²yæþ$. ÝùçÙÌŒý ÆøkË ÐèþÆæÿMæü$ H íÜÈ‹Ü AÆÿ$$¯é Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ {õ³„æüMæü$Ë$
BÆøí³…^éÆæÿ$. ÔéÆ>Ó¯Œþ K ÑçÙçÜÆæÿµÐèþ$°, Ððþ¯èþ$²´ùr$ ´÷yæþÐèþyæþ…ÌZ íܧæþ® çßýçÜ$¢yæþ° B{Væüà°² ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. {ç³ç³…^é°² Ò$yìþÄæý* Ðóþ¨MæüV> ™èþ¯èþ ¿êÆæÿÅ, í³ËÏË™ø G…gêÄŒý$ ^óþíܯèþ {糡 ÌôýMæü$…yé¯óþ fÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$. ™égêV> B[õÜtÍÄæý* {MìüMðürÆŠÿ yóþÑyŠþ Ðèþ$$¯èþ$ç³sìýÌê Ðèþ*{™èþ… õÜtyìþÄæý*Ë$ °…yæþMæü´ùÐèþ^èþ$a. CÌê AÆÿ$$™óþ
Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæü¯é² ÔéÆ>Ó¯Œþ {ç³Ðèþ*§æþM>Ææÿ° AÀÐèþÇ~…^éyæþ$. M>V>, {ç³çÜ$¢™èþ… {Mìü‹Ü VóüÌŒý òÜÆÿ$$…sŒý Ë*íÜÄæý* ÒyìþÄñý*¯èþ* õÙÆŠÿ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. ÐéÆæÿ²ÆŠÿ í³ËÏÌñýO¯èþ IÒ&Ðóþ$, ÐéÆæÿ²ÆŠÿ JMæü C…rÆæÿ*ÓÅÌZ ©°ò³O çܵ…¨…^éyæþ$. {¼r¯Œþ {糫§é° Ðèþ*Mæü$ Mæü*yé Ðèþ*Å^ŒþË$ Byæþyæþ… MæüçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*{™èþ…
goMŠüÞ ™èþÆæÿœæ#¯èþ ïÜï³GÌŒý ÌZ Byæþ$™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ™èþ¯èþ¯èþ$ ™èþí³µ…^éË° fÐðþ$OM> ™èþÌêÏÐé‹Ü Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… °Ææÿ~Äæý$… C…yìþ&Æóÿ MøÇMæü Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Ðèþ$«§æþůóþ sìýMŠüsêMŠü Äæý*‹³ÌZ í³ËÏË™ø »ZÇ‹Ü gê¯èþÞ¯Œþ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¯èþ$…_ MøË$Mæü$…r$…yæþyæþ… {õ³„æüMæü$Ë çÜÐèþ$„æü…ÌZ Ðèþ*Å^ŒþË$ Byóþ…§æþ$Mæü$ CçÙtç³yæþ™é. D ÑçÙ
¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü ÔéÆ>Ó¯Œþ M>Ææÿ×ýÐèþ$° VóüÌŒý B{Væüà°² ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ ÔéÆ>Ó¯Œþ §óþ ò³§æþª ´ë{™èþ° MæüÍíÜ VðüÜŠt ÆøÌŒýÌZ ¯èþsìý…_ BMæür$tMæü$¯é²yæþ$. ™égêV> ÐéÆæÿ²ÆŠÿ ™èþ¯èþ çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ¯é²yæþ$. MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> C…VæüÏ…yŠþ, Äæý$…ÌZ GÌê…sìý çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. GMæüPyæþ Byìþ¯é {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$«§óþÅ
BÆøí³…_¯èþ VóüÌŒý, ™èþ¯èþ¯èþ$ õܲíßý™èþ$yìþV> õ³ÆöP…r*¯óþ Ððþ¯èþ$²´ùr$ ´÷yìþ^éÆæÿ°, Cç³µsìýMîü ™é¯èþ$ ¸ù¯Œþ ^óþõÜ¢ Í‹œt ^óþÄæý$yæþ… í³ËÏË™ø MæüÍíÜ JMæü ÌñýOÐŒþ ÒyìþÄñý* ^ésŒýÌZ ´ëÌŸY¯é²yæþ$. ÒyìþÄñý* ÝëPsŒýÌê…yŠþÌZ ™èþÐèþ$ fr$t ç³ÆæÿÅr¯èþË$ òÙyæþ*ÅÌŒý {ç³M>Ææÿ… ByéË° MøÆæÿ$Mæü$…sê. MæüÆø¯é Mæürtyìþ MøçÜ… B[õÜtÍÄæý* A§æþ$Â
Ìôý§æþ° A¯é²Ææÿ$. ÔéÆ>Ó¯Œþ, fÐðþ$OM>ÌZ ¯é _ÐèþÇ ³æ#sìýt¯èþ Æøk¯èþ ¯èþ$Ðèþ#Ó Mæü*yé E¯é²Ðèþ#. Ðèþ$°§æþªÆæÿÐèþ$* MæüËíÜ G…™èþ §æþ*Ææÿ… ^ésŒýÌZ ¿êVæü…V> Ò$MìüçÙtÐðþ$O¯èþ õœÐèþÆðÿsŒý {MìüMðürÆŠÿ GÐèþÆø ^ðþç³µ…yìþ fÆæÿ$VæüMæü´ùÐèþ^èþa° B[õÜtÍÄæý* ÝëtÆŠÿ Kò³¯èþÆŠÿ yóþÑyŠþ ÐéÆæÿ²ÆŠÿ ™èþ…V> ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ²§æþ…r*' ÐéÆæÿ²ÆŠÿ ^ðþ糚Mö^éayæþ$. B[õÜtÍÄæý*
{ç³Äæý*×ìý…^éÐðþ* ^ðþº$™èþ* A§óþ Ðóþ¨Mæüò³O ò³§æþª {ç³çÜ…Væü… Mæü*yé §æþ…^éÐèþ#. ¯èþ$Ðèþ#Ó K ´ëÐèþ$$ Ðèþ…sìý ÐéyìþÑ. ±ÌZ A° í³ËÏ˯èþ$ AyæþV>Y¯óþ.. Ððþ…r¯óþ Ðèþ*Mæü$ ÑÆ>sŒý MøíßýÏ A…sôý õ³ÆöP¯é²yæþ$. 'C…VæüÏ…yŠþÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ¡{Ðèþ™èþ fr$t ÝëPsŒýÌê…yŠþ™ø l¯Œþ 29¯èþ JMæü sîý20 ByéÍÞ E…¨.
{糡M>Æóÿ^èþe G…™ø E…¨. ¯èþ$Ðèþ#Ó C…M> G§æþVæüÌôý§æþ$. C…M> Ððþ¯èþ$²´ùr$Ï ´÷yæþ$çÜ*¢¯óþ E¯é²Ðèþ#. ¯èþ$Ðèþ#Ó G糚yæþ$ Ðèþ*Ææÿ™éÐèþ# ^éÌê CçÙtÐèþ$°.. C…yìþÄæý$¯Œþ õœÐèþÆðÿsŒý {MìüMðürÆŠÿ A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. GMæü$PÐèþV>¯óþ E…¨. MæüÆø¯é {糿êÐèþ… ™èþWY™óþ¯óþ Ðèþ$äÏ {MîüyæþË$ AÌêVóü C…VæüÏ…yŠþ™ø Ðèþ$*yæþ$ sîý20Ë$, Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ¯óþzË$ Byóþ…§æþ$Mæü$
ÔéÆ>Ó¯Œþ? AçÜË$ Ðèþ*Æ>˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ ±ÌZ E…§é? A° {ç³Õ²…^éyæþ$. VóüÌŒý ÐéÅQÅË ÒyìþÄñý*¯èþ$ Ò$Ææÿ* ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ…{yìþ ÐðþO³æ# †ÇW ^èþ*çÜ$¢ Ðèþ* ¯é¯èþ² Mæü*yé Ðèþ*Mæü$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äôý$Å…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ lÌñýOÌZ B[õÜtÍÄæý* C…VæüÏ…yŠþÌZ ç³ÆæÿÅsìý…^éÍÞ E…¨.
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
30 @Á|æ˝Ÿ 2020

features@suryaa.com
8

MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ °Ë$ÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ Ñ«¨…_, {ç³f˯èþ$ CâæýÏMæü$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D
Væ ü™èþ…ÌZ 1918ÌZ œæNÏ fÓÆæÿ… Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇÌê ÐéÅí³…_¯èþ糚yæþ$ §é°Mìü B«§æþ$°Mæü ÐðþO§æþÅ… A…§æþ$
»êr$Mæü$ Æ>Ìôý§æþ$. A糚yæþ$ MøË$Mæü$¯èþ² ÆøVæü$Ë ´ëÏÝëïèþ$ ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ë ÆæÿMæü¢…ÌZMìü GMìüP…_
¯èþÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$ ÐðþO§æþ$ÅË$. 2002ÌZ ÝëÆŠÿÞ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$, 2014ÌZ G»ZÌê Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ Mæü*yé
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> C糚yæþ$ {ç³ç³…^èþ… Ððþ$$™èþ¢… A™èþÌêMæü$™èþË… AÐèþ#™èþ$…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Mæü*yé D MæüÆø¯é
C§óþ ™èþÆæÿà {sîýsñýÃ…sŒý ^óþÔéÆæÿ$. C糚yæþ$ MøÑyŠþ 19 ÐðþOÆæÿçÜ$P Mæü*yé ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> ÆøkÆøkMìü Ñf–…ÀçÜ$¢…¨. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÑçܢDž^èþMæü$…yé G°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²ç³µsìýMîü Mæü*yé ¿ê¨™èþ$Ë
ç³°^óþçÜ$¢… §æþ…r$¯é²Ææÿ$ ÐðþO§æþÅ°³æ#×ý$Ë$. CÌê ^ðþO¯é, §æþ„ìü×ý MöÇÄæý*ÌZ _Mìü™èþÞ ^óþíܯèþ õ³òÙ…rÏMæü$
¯èþÄæý$… M>V>.. ¿êÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ §é°² Ðéyóþ…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$Ï fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÐðþ$ÇM>ÌZ¯èþ* çÜ…QÅ ÆøkÆøkMìü ò³Ææÿ$Væü$™èþ*¯óþ E¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯éMìü çÜÆðÿ¯O èþ ÐéÅMìüÞ¯Œþ ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ… Mæü*yé ©° ÐéÅí³M¢ ìü Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. C…Mø
©°ò³O ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐðþO³æ#¯èþ ÐéÅMìüÞ¯èþ$Ï, Ðèþ$…§æþ$Ë MøçÜ… ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$, Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$ ¡{Ðèþ…V> {ÔèýÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ V>±,
{ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… ´ëÏÝëãðþÆæÿïœ {ç³ç³…^èþ… Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Ðèþ$Æóÿ §óþÔèý…V>± Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* sîýM> Ðèþ$…§æþ$° Ìôý§é JMæü çܵçÙÐt ðþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯èþ…V>± A…§æþ$»êsZÏMìü
´ëÏÝëãðþÆæÿï³ò³O {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ÑçÜ¢—™èþ…V> ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÐðþ$ÇM>ÌZ
Cç³µsìýMóü 600 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> ÆøVæü$ËMæü$ D Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> _Mìü™èþÞ A…¨…^éÆæÿ$. B §óþÔèý…ÌZ°
1500ËMæü$ ò³OV> Bçܵ{™èþ$Ë çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ ÌZ™èþ$V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
¡çÜ$Mæü$Æ>Ìôý§æþ$. D Ñ«§é¯é°Mìü çVæü™èþ…ÌZ G¯ø² ÐðþÆO æÿ‹ÜËMæü$ ÐéÅMìüÞ¯ŒþË$ A…¨…_¯èþ ç³N×ñýÌZ° ´ëÏÝëà òÜO¯ŒþÞ A…yŠþ sñýM>²Ëi
{¼r¯øϯèþ* Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ {rÄæý$ÌŒýÞ °ÆæÿÓíßý…^óþ ç³°ÌZ E¯é²Ææÿ$. V>…«© Bçܵ{†ÌZ MæüÆø
¯é ÆøVæü$ ËMæü$ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœ §éÓÆ> _Mìü™èþÞMæü$ ÒË$V> Cç³µsìýMóü ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ´ëÏÝëà Mæü×êË$ A…¨…
(ïÜÆæÿ…) çÜ…çÜ® , BMŠüÞçœÆŠÿz ÑÔèÓý ѧéÅËÄæý$… ÝëÆæÿ«§æþÅ…ÌZ ^óþçÜ¢$¯èþ² {ç³Äñý*V>Ë çœÍ™éË…§æþr…™ø CMæü Ðèþ$°íÙ Ò$§æþ
^èþsê°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþr…™ø _Mìü™èþÞ {´ëÆæÿ… À…^óþ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅѧéÅ yðþOÆðÿMæütÆóÿsŒý Ææÿ…Væü…
íܧæþ®… ^óþíÜ…¨ Mæü*yé . ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœ ^óþõÜ¢ MæüÆø¯é ÆøVæü$Ë° M>´ëyæþÐèþ^èþ$a A° ÐðþO§æþ$ÅË$ ^ðþç³µyæþ…™ø
{ç³Äñ*ý V>°Mìü íܧæþ®Ððþ$…O ¨. AÆÿ$$™óþ {ç³çÜ$¢™é°Mìü '´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³' Ñ«§é¯èþ… M>Ææÿ$ `MæüsZÏ M>…† ÆóÿQÌê Mæü°í³Ýù¢…¨.
..MæüÆø¯é _Mìü™èþÞ MøçÜ… ¿êÆæÿ™èþ ÐðþO§æþÅ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœMìü A¯èþ$†°_a…¨. {ç³Äñý*V>
™èþÃMæü…V> Ðèþ$$…»ñýOÌZ ©°° °ÆæÿÓíßý…^éË° çÜ*_…_…¨. ÝëçÜ*¯Œþ f¯èþÆæÿÌŒý àíܵrÌŒý¯èþ$ Mæü*yé ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…
°ÆæÿÓíßýç Ü$¢¯èþ² yðþOÆðÿMæütÆóÿsŒý B‹œ Ððþ$yìþMæüÌŒý Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ A…yŠþ ÈòÜÆŠÿa (yìþGÐŒþ$CBÆŠÿ) Mìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… MøÑyŠþ ÝùMìü¯èþ ÐèþÅMìü¢Mìü ^óþíܯèþ Ððþ$$rt Ððþ$$§æþsìý ´ëÏÝëà £ðþÆæÿí³ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… AÆÿ$$Å…§æþ° Ðèþ$àÆ>[çÙt
ÐèþíßýçÜ$¢¯èþ² yéMæütÆŠÿ sìýí³ Ëà¯óþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ AÐðþ$ÇM>, fÆæÿñ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ùÌê…yŠþ™ø BÆøVæüÅ Ðèþ$…{† Æ>gôýÔŒý ™øõ³ º$«§æþÐéÆæÿ… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ$$…»ñýOÌZ° ÎÌêÐèþ† BçÜ$ç³{†ÌZ
çÜà A¯óþMæü §óþÔéËÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ MóüÆæÿâæýÌZ Mæü*yé Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ ^èþ*í³…_…¨. °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ððþ$$rt Ððþ$$§æþsìý ´ëÏÝëà £ðþÆæÿí³ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O…¨. ½ÐðþOGÌŒý ¯éÄæý$ÆŠÿ BçÜ$ç³{†ÌZ E¯èþ²
Ðèþ$Æø ÐèþÅMìü¢Mìü Mæü*yé D £ðþÆæÿï³ °ÆæÿÓíßý…^èþ»Z™èþ$¯é²…. C¨ Mæü*yé ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… AÐèþ#™èþ$…§æþ° Ðèþ*
'´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³' A…sôý {ç³V>Éæþ ÑÔéÓçÜ… A° ™øõ³ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
ÆæÿMæü¢…ÌZ E…yóþ G{Ææÿ, ™ðþËÏ ÆæÿMæü¢ Mæü×êË$, õ³ÏsñýÏsŒýÞ Ðèþ…sìý Mæü×ê˯èþ$ ¡íÜÐóþÄæý$V> Ñ$Wͯèþ ç³çÜ$³æ# Ææÿ…
Væü$ÌZ E…yóþ {§æþÐèþ 糧éÆ>¦°² ´ëÏÝëà A° í³Ë$Ý뢅. H§ðþO¯é çÜ*Mæü‡iÑ Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü {ç³Ðóþ ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰ËMæü$ ÐèþÆæÿ…V>
Õ…_, Ðèþ$¯èþMæü$ fº$¾ ^óþíܯèþ糚yæþ$ D fº$¾° G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆ>°Mìü K Ææÿ„æü×ý ÐèþÅÐèþçܦ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ™ø Æ>i ÌôýMæü$…yé ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éËMæü$ MæüÆø¯é _Mìü™èþÞÌZ ¿êVæü…
E…r$…¨. Ðèþ$¯èþ ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü {ç³ÐóþÕ…_¯èþ çÜ*Mæü‡iÑMìü ÐèþņÆóÿMæü…V> D Ææÿ„æü×ýÐèþÅÐèþçܦ Mö°² 糧éÆ>¦ V> A™èþÅ…™èþ MîüËMæü…V> ¿êÑçÜ$¢¯èþ² ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœMìü Móü…{§æþ… A¯èþ$ Ðèþ$† C_a…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ V>…«©
˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$…r$…¨. Òsìý° Äæý*…sîý»êyîþ‹Ü A…sêÆæÿ$. Bfº$¾Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Äæý*… Bçܵ{†ÌZ A™èþÅ ÐèþçÜÆæÿíܦ†ÌZ E¯èþ² ÆøVæü$ËMæü$ D _Mìü™èþÞ Ñ«§é¯é°² AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$sê°Mìü D A¯èþ$
sîý»êyîþË$ ÆæÿMæü¢…ÌZ Mö¯èþÝëVæü$™èþ* E…sêÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MøÑyŠþ&19 ¯èþ$…_ Ðèþ$†™ø ÐðþO§æþ$ÅËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY… çÜ$VæüÐèþ$Ððþ$O…¨. ¿êÆæÿ™èþ ÐðþO§æþÅ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ (IïÜG…BÆŠÿ) D _Mì
³æNÇ¢V> MøË$Mæü$¯èþ² ÐéÇ ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ´ëÏÝëïèþ$ MæüÆø¯é ÆøVæü$ËMæü$ GMìüP…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇMìü ™èþÞMæü$ ç³^èþaf…yé Fç³yæþ…™ø. Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éËMæü$ MæüÆø¯é ¯øyæþÌŒý òÜ…rÆŠÿ E¯èþ² V>…«©
¯èþÄæý$… ^óþÄñý$$^èþ$a. ÐðþOÆæÿÌŒý ÐéÅ«¨ {糺ͯèþÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ÐéÅ«¨ °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ ÝëÐèþ$Æ>¦ÅË™ø¯èþ*, ÐðþO§æþÅ… Bçܵ{†ÌZ D AÆæÿ$§ðþO¯èþ _Mìü™èþÞ A…§æþ$»êr$ ÌZMìü Ðèþ_a…¨. MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯èþ² ÐéÇ ´ëÏÝëÃ
§éÓÆ>¯èþ* çÜ…³æNÆæÿ~ BÆøVæüÅÐèþ…™èþ$Ë$V> Ðèþ*Ç™óþ& ÐéÇ ¯èþ$…_ ´ëÏÝëïèþ$ õÜMæüÇ…_, A§óþ ÐðþOÆæÿÌŒý ¯èþ$ ÐðþO§æþ$ÅË$ õÜMæüÇ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ïÜÇÄæý$‹Ü Mæü…yîþçÙ¯øÏ E¯èþ²ÐéÇMìü D ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ Eç³Äñý*Væüç³
ÐéÅ«¨™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÆøVæü$ËMæü$ GMìüPÝë¢Ææÿ$. D _Mìü™éÞ Ñ«§é¯é°² '´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³' A…sêÆæÿ$. yæþ¯èþ$…¨. MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é õ³òÙ…rÏMæü$ ç³È„æüË$ ^óþÄæý$
r…, _Mìü™èþÞ A…¨…^èþ r…ÌZ D Bçܵ{† MîüËMæü…V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…§æþ¯èþr…ÌZ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$.
´ëÏÝëïèþ$ GÌê ¡Ýë¢Ææÿ$?
AÆÿ$$™óþ „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ´ëÏÝëà §é™èþË$ §öÆæÿMæüP´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ D _Mìü™éÞ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ ÌôýMæü$…sôý §é™èþË$ MæüÆæÿ$Ðèþ#
ÝëVæüyæþ… Ìôý§æþ$. ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœÌZ ¿êVæü…V>..MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü.. §é°° ™èþr$tMö° BÆøVæüÅÐèþ… ç³ÇÃsŒý ÌôýMæü$…yé ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ Ðéyö§æþª° Bçܵ{™èþ$ËMæü$ ÉìþÎÏ MöÑyŠþ _Mìü™èþÞ MøçÜ… ¿êÆæÿ™èþ ÐðþO§æþÅ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ(IïÜG…BÆŠÿ) ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœMìü A¯èþ$†°_a,
™èþ$ÌñýO¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë ¯èþ$… _ ÆæÿM>¢°² õÜMæüÇÝ뢅. D ÆæÿMæü¢…ÌZ° ïÜÆæÿ…¯èþ$ ÐóþÆæÿ$^óþíÜ §é°ÌZ° ÆøVæü°Æø«§æþMæü BÆøVæüÅÐèþ$…{† çÜ™óþÅ…§æþÆŠÿ gñýO¯Œþ çÜ*_…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… Ò$yìþ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> Ðèþ$$…»ñýOÌZ ©°° °ÆæÿÓíßý…^éË° çÜ*_…_¯é, „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ´ëÏÝëà §é™èþË$
Mæü×ê˯èþ$ ºÄæý$ rMæü$ ¡Ý뢅. AÆÿ$$™óþ GÐèþÇ ¯èþ$…_ ç³yìþ™óþ ÐéÇ ¯èþ$…_ ÆæÿM>¢°² õÜMæüÇ…^èþMæü*yæþ§æþ$. Äæý*™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ BÄæý$¯èþ.. ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ {ç³çÜ$¢™èþ… {ç³Äñý* §öÆæÿMæüP´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ D _Mìü™éÞ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæüyæþ… Ìôý§æþ$. ´ëÏÝëà £ðþÆæÿïœÌZ ¿êVæü…V>..
MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$ Mö° ¯ðþVðüsìýÐŒþ Ðèþ_a¯èþ 28 ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé.. C¯ðþ¹„æü¯Œþ Ë„æü×êË$ Ìôý°, V>™èþÃMæü §æþÔèýÌZ¯óþ E…§æþ° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý* MöÑyŠþ ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯èþ² ÐèþÅMìü¢ ÆæÿMæü¢… ¯èþ$…_ ´ëÏÝëïèþ$ õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$. ©°° Ðèþ$Æø ÆøWMìü GMìüPÝë¢Ææÿ$.
C™èþÆæÿ BÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅ Ë$ Ìôý° ÐèþÅMìü¢° G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…sê…. AÌê…sìý ÐéâæýÏ ¯èþ$…^óþ ÆøVæü °Æø«§æþMæü °² Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ÉìþÎÏÌZ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ Eç³Äñý*W… ©°ÌZ Äæý*…sîý»êyîþ‹Ü ÆøW ™ö…§æþÆæÿV> MøË$MøÐèþyé°Mìü ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. ©°Mìü §é° çÜÓ…™èþ ÌZ´ë
Mæü×ê˯èþ$ õÜMæüÇ…_ ÆøW ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü {ç³ÐóþÔèýò³yæþ™é…. CÌê {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ Mæü×êË$ ÆøW ÆæÿMæü¢…ÌZMìü ^èþyé°Mìü Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ A¯èþ$Ðèþ$† E…§æþ°, D A¯èþ$Ðèþ$† Ë$ E¯èþ²ç³µsìýMîü, {Væüïßý™èþ §é™èþ Äñý$$MæüP ´ëÏÝëÃMæü$ {糆^èþÆæÿůèþ$ MæüÍW E…yæþÐèþ^èþ$a Ìôý§é ´ëÏÝëà œæNÅf
{ç³ÐóþÕ…_, 3, 4 ÆøkÌZϯóþ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ºÌZõ³™èþ… ^óþÝë¢Æÿ$$. GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅ Ìôý§æþ° E¯èþ² Bçܵ{™èþ$ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³° Eç³Äñý*W…^éË° ¯Œþ _Mìü™èþÞV> {糿êÐèþÐèþ…™èþ…V> E…yæþ§æþ$. M>± MöÑyŠþ ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯èþ² ÐéÆæÿ$ ÆæÿMæü¢… CÐèþÓyé°Mìü
°Ææÿ®Ç…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ, §é™èþ ¯èþ$…_ BòܵÇíÜ‹Ü A¯óþ Ñ«§é¯èþ… §éÓÆ> ÆæÿM>¢°² õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$. D BÄæý$¯èþ çܵçÙt…^óþÔéÆæÿ$. ç³ÇÃsŒý ÌôýMæü$…yé D £ðþÆæÿï³° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. Mæü±çÜ….糨 Ðèþ$…¨ Mæü*yé ´ëÏÝëà CÐèþÓyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ìôý§æþ°
Ýë…Móü†Mæü Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÆæÿMæü¢… ¯èþ$…_ ´ëÏÝëà Ìôý§é õ³ÏsñýÏrϯèþ$ ÐóþÆæÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ñ$Væü™é ÆæÿMæü¢… Ðèþ$äÏ §é™èþ Eç³Äñý*W…^óþ ÐéÇò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐðþO§æþ$ÅË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. & G…ÑG‹ÜG‹Ü çÜ™èþÅ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
ÔèýÈÆæÿ…ÌZMìü ÐðþãÏ´ù™èþ$…¨.

C…M> {ç³Äñý*Væü§æþÔèýÌZ¯óþ
MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþ ÐéÇMìü ÐéÅ«¨° ¯èþÄæý$… ^óþõÜ °Ñ$™èþ¢… ç³Ë$ Æ>çÙ‰éË$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V>
A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ò³O Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… çÜ…^èþ˯èþ {ç³Mæür¯èþ ^óþíÜ…¨. ´ëÏÝëÃ
£ðþÆæÿï³ °Æ>®Ç™èþ _Mìü™èþÞ Ñ«§é¯èþ… M>§æþ°, C¨ MóüÐèþË… {ç³Äñý*V>™èþÃMæü §æþÔèýÌZ¯óþ E…§æþ°
Móü…{§æþ… çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… C…yìþÄæý$¯Œþ Mú°ÞÌŒý B‹œ Ððþ$yìþMæüÌŒý ÈòÜÆŠÿa ´ëÏÝëÃ
£ðþÆæÿï³ò³O ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ fÆæÿ$³æ#™ø…§æþ° Móü…{§æþ… {ç³Mæüsìý…_…¨ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ _Mìü™èþÞV>
´ëÏÝëà £ðþÆæÿ ÐéyæþÐèþ^èþa¯óþ…§æþ$Mæü$ C…M> GÌê…sìý B«§éÆ>Ë$ ËÀ…^èþÌôý§æþ° ™ðþÍí³…¨.
´ëÏÝëà £ðþÆæÿ gê{Væü™èþ¢V> ^óþÄæý$Mæü$…sôý {´ë×êËMóü Ðèþ$$糚 HÆæÿµyóþ {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ°
õ³ÆöP…¨.MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³ °Ææÿ*í³™èþ _Mìü™èþÞ Ñ«§é¯èþ…
M>§æþ°, D Ñ«§é¯é°² GÐèþÆæÿ* A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþ§æþª° Móü…{§æþ… çÜ*_…_…¨. ´ëÏÝëà _Mìü™èþÞ
Ñ«§é¯é°² A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$yìþMìü {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿÐèþ$°, A…™óþM>Mæü$…yé ^èþrt
ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ$° Móü…{§æþ BÆøVæüÅ ÔéQ çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿŧæþÇØ ËÐŒþ AVæüÆ>ÓÌŒý çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.