Вы находитесь на странице: 1из 2

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

В настоящее время трудно себе представить строительство, особенно  зданий общественного,


промышленного и сельскохозяйственного назначения (склады, холодильники, морозильники,
помещения для скота) без ограждающих конструкций (стены, крыши) в виде сэндвич-панелей с
металлическими облицовками.
Легкие сэндвич-панели представляют собой конструкции, состоящие из рационально подобранных и
соответственно взаимосвязанных конструкционных и изоляционно-конструкционных материалов.
Состоят из наружных слоев (облицовки) с высокими механическими свойствами, по всей поверхности
соединенных с сердцевиной, имеющей небольшую жесткость на изгиб, но с высокую термоизоляцию.

Кроме наружных стен и кровельных покрытий сэндвич-панели используются в качестве:


•перегородок – в промышленных и складских холодильных камерах,
•подвесных потолках в вышеозначенных объектах,
•несущих стенах в небольших переносных холодильных установках, строительных бытовках.

Такой широкий спектр применения объясняется их преимуществами, к которым следует отнести, в


частности:
•малый вес единицы (снижение транспортных расходов)
•возможность монтажа независимо от погодных условий
•монтаж без тяжелой техники (исключаются краны небольшой грузоподъемности)
•простоту демонтажа и повторной сборки, например, при изменении технологии производства или
назначения цеха
•высокий уровень звукоизоляции (плиты с наполнителем из минеральной ваты)
•высокую огнестойкость (особенно плиты с наполнителем из минеральной ваты и пенополиуретана
типа PIR)
•высокий уровень термоизоляции (особенно плиты с сердцевиной из жесткой полиуретановой пены
типа PUR/PIR)

Новейшей позицией в ассортименте торговой компании PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. являются стеновые и


кровельные сэндвич-панели PIRTECH с сердцевиной из жесткой полиуретановой пены типа PIR с
металлическими облицовками.
Стеновые панели с максимальной модульной шириной 1150 мм (видимое крепление) и 1050 мм
(скрытое крепление и плита кровельная) обеспечивают простой и быстрый монтаж различного рода
конструкций с помощью соответствующих соединителей. Уникально спроектированные продольные
стыки (замки) типа выступ-паз обеспечивают отличную герметичность, огнестойкость и быстрый
монтаж.
 
PŁYTY WARSTWOWE

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej,


przemysłowe i rolnicze (przechowalnie, chłodnie, mroźnie, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych)
bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) w postaci płyt warstwowych, zwłaszcza z płyt w okładzinach
metalowych. 
Lekkie płyty warstwowe są konstrukcjami złożonymi z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio
połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjno – konstrukcyjnych. Składają się z
warstw zewnętrznych (okładzin) o wysokich właściwościach mechanicznych w sposób ciągły
połączonych z warstwą środkową (rdzeniem) o pomijalnej sztywności giętnej, lecz o korzystnej
izolacyjności termicznej.
 
Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako:
 ściany działowe – w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych,
 sufity podwieszane – w obiektach j.w.,
 ściany nośne – w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów.
Tak szeroki zakres stosowania wynika z ich zalet, do których należy zaliczyć m.in.:
 małą masę jednostkową (zmniejszona transportochłonność)
 możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych
 montaż bez ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej nośności)
 łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany technologii produkcji  czy
przeznaczenia hal
 wysoki poziom izolacyjności akustycznej (płyty z rdzeniem z wełny mineralnej)
 wysoka odporność ogniowa (zwłaszcza płyty z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z pianki
poliuretanowej typu PIR)
 wysoki poziom izolacyjności termicznej (zwłaszcza płyty z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliuretanowej typu PUR/PIR)
Najnowszą pozycją w ofercie handlowej firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. są ścienne i dachowe płyty
warstwowe PIRTECH z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w okładzinach
metalowych.
Płyty ścienne o maksymalnej szerokości modularnej 1150 mm (widoczne mocowanie) i 1050 mm
(ukryte mocowanie oraz płyta dachowa) pozwalają na prosty i szybki montaż do różnego rodzaju
konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych. Unikatowo zaprojektowane styki
podłużne (zamki) typu pióro-wpust zapewniają bardzo dobrą szczelność,  ognioodporność oraz
szybki montaż.

Вам также может понравиться