Вы находитесь на странице: 1из 34

Standardizarea

Februarie 2018  •  www.asro.ro

Revista Organismului Naţional de Standardizare

ARTA
DE A CONDUCE
STANDARDIZAREA
ISSN 1220-2061

PUBLICAŢIE OFICIALĂ A
ASOCIAŢIEI
DE STANDARDIZARE
DIN ROMÂNIA

COLEGIUL DE REDACŢIE
Prof. Dr. Ing. Mircea Bejan – Universitatea
Tehnică Cluj Napoca
Prof. Dr. Ing. Nicolae Drăgulănescu – Cuprins
UP Bucureşti
Prof. Dr. Ing. Constantin Militaru –
UP Bucureşti

REDACŢIE
Speranţa Stomff STANDARDIZAREA ROMÂNĂ
Maria Bratu
Jeni Toma Aplicarea standardelor europene garantează
calitatea serviciilor medicale������������������������������������������������������������������������������������� 1
COPERTA ŞI TEHNOREDACTARE
Ştefania Kraus
LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE
Foto coperta
Fotolia Noutăţi legislative din luna ianuarie 2018��������������������������������������������������������� 3

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

Securitatea rutier����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

Valorificarea deşeurilor din materiale plastice şi flexibile������������������������ 8

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

Importanţa unei conduceri inteligente����������������������������������������������������������� 10


ASRO – Editura STANDARDIZAREA
Str. Mendeleev 21-25
Microsoft combate mita������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Tel: 021/316 77 24
Fax: 021/317 25 14 Noul arsenal al managementului riscului������������������������������������������������������� 18
www.asro.ro
www.standardizarea.ro Google beneficiază de ISO 31000����������������������������������������������������������������������� 24
DIRECŢIA STANDARDIZARE
Tel/Fax: 021/312 47 44 Peru îşi consolidează dispozitivul anti-mită�������������������������������������������������� 26
DIRECŢIA COMERCIALĂ
Redacţie – Marketing A apărut noua ediţie a ISO 31000, Managementul riscului!������������������ 30
Tel: 021/316 99 74
VÂNZĂRI ŞI ABONAMENTE
Serviciul Marketing-Vânzări
Tel: 021/316 77 25
Fax: 021/317 25 14; 021/312 94 88
© Toate drepturile rezervate ASRO
STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

Aplicarea standardelor europene


garantează calitatea serviciilor
medicale
Jeni Toma, expert standardizare, Direcţia Comercială, ASRO

Implementarea unui sistem de management al calităţii este


o decizie strategică pentru orice tip de organizaţie, inclusiv
pentru cele care furnizează servicii de îngrijire a sănătăţii. Ea
poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor generale
şi la furnizarea unei baze solide pentru iniţiativele de
dezvoltare durabilă.

STANDARDIZAREA | februarie 2018 1
Organizaţiile din acest sector au structuri şi activităţi deo- Orice organizaţie medicală trebuie să ţină seamă de fap-
sebite. De aceea, era nevoie de un standard european tul nu are drept client numai pacientul, ci sunt şi alte gru-
specific lor, care să fie fundamentul implementării şi puri de clienţi cu care intră în contact şi cărora trebuie
certificării sistemului de management al calităţii, condu- să le satisfacă necesităţile cât mai eficient. Aceştia pot fi
când la îmbunătăţirea performanţelor. rudele clientului, plătitorii, alte organizaţii de îngrijire a
Standardul SR EN 15224:2017, Sisteme de management sănătăţii, autorităţile etc.
al calităţii. Aplicarea EN ISO 9001:2015 în îngrijirea
sănătăţii, se adresează unităţilor sanitare cu paturi, am- Totuşi, întrucât clienţii principali sunt pacienţii, gradul
bulatoriilor de specialitate şi ambulatoriilor integrate, de satisfacţie al acestora trebuie monitorizat în mod co-
precum şi cabinetelor medicale individuale, centrelor de respunzător. De aceea, managementul de la cel mai înalt
cercetare şi de excelenţă, inclusiv învăţământului din do- nivel trebuie să se asigure că:
meniul sanitar. yy informaţiile cu privire la drepturile pacientului sunt
Ca toate standardele privind sistemele de management, disponibile,
şi SR EN 15224 utilizează abordarea proceselor pe baza
yy atât pacientul, cât şi familia acestuia sunt trataţi cu
ciclului PDCA (Plan-Do-Check-Act), fapt ce permite or-
consideraţie şi respect,
ganizaţiei să-şi planifice procesele clinice, pe cele auxilia-
re, precum şi interacţiunile dintre ele şi să se asigure că yy se respectă demnitatea şi integritatea pacientului,
respectivele procese dispun de resurse, sunt gestionate yy pacientul este informat şi i se permite să participe
în mod corespunzător şi că se au în vedere oportunităţile la îngrijire,
de îmbunătăţire.
De asemenea, gândirea pe bază de risc cerută de stan- yy sugestiile şi reclamaţiile de la pacienţi şi familiile/
dard permite unei organizaţii care furnizează servicii de aparţinătorii acestora se investighează, apoi se acţio-
îngrijire a sănătăţii, pe de-o parte, să determine factorii nează în consecinţă,
care ar putea influenţa negativ procesele sale clinice sau yy se obţine consimţământul informat al pacientului,
auxiliare şi ar conduce la abateri de la rezultatele plani- înainte de furnizarea serviciilor de îngrijire a sănă-
ficate şi, pe de altă parte, să pună în aplicare controale tăţii,
preventive pentru a reduce la minimum efectele nega-
tive şi pentru a profita la maximum de oportunităţile ce yy pacientul sau, după caz, familia/aparţinătorii aces-
pot apărea. tuia, sunt informaţi atunci când acesta a suferit un
eveniment advers,
Cerinţele din acest standard le includ în mod cuprinză-
tor atât pe cele din SR EN ISO 9001:2015, cât şi altele, yy organizaţia are o procedură prin care se determină
suplimentare, specificaţii şi interpretări specifice pentru în ce măsură datele, anonime sau nu, sunt transmise
organizaţiile din domeniul sănătăţii, fie ele de stat sau părţilor interesate din afara organizaţiei,
private. yy există o cooperare bună între toţi furnizorii de îngri-
Abordarea managementului sanitar ca sistem prin im- jire a sănătăţii, pe tot parcursul îngrijirii.
plementarea SR EN 15224:2017 permite identificarea,
înţelegerea şi conducerea proceselor medicale, a celor Respectând standardul SR EN 15224, organizaţiile care
de cercetare şi a celor educaţionale, precum şi a proce- furnizează servicii de îngrijire a sănătăţii dau dovadă de
selor-suport aferente, contribuind la eficacitatea şi efi- grijă şi respect faţă de pacient şi sunt preocupate să ofere
cienţa în realizarea obiectivelor propuse de conducerea servicii de calitate superioară.
unităţilor sanitare. SR EN 15224:2015 este un standard a cărui aplicare ajută
Implementarea şi certificarea sistemului de mana- la respectarea Ordinului OMS nr. 975/2012 privind or-
gement al calităţii în conformitate cu standardul ganizarea structurii de management al calităţii servicii-
SR EN 15224:2017 în unităţile sanitare poate furniza nu- lor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din
meroase beneficii atât pentru acestea, cât şi pentru clien- reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor adminis-
ţii lor. Dintre acestea menţionăm: traţiei publice locale.
Pentru organizaţiile care furnizează servicii de îngrijire
(a) capacitatea de a asigura în mod consecvent servicii a sănătăţii şi care au laboratoare în componenţa lor, sunt
de asistenţă medicală care să îndeplinească atât cerin- foarte utile şi standardele SR EN ISO 15189:2013 Labo-
ţele clienţilor, cât şi cerinţele legale şi ale reglementărilor ratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă,
aplicabile; standard de referinţă pentru acreditarea laboratoarelor şi
b) facilitarea oportunităţilor de a spori satisfacţia clien- SR ISO 15190:2005, Laboratoare medicale. Cerinţe pen-
ţilor şi de a reduce riscurile clinice cât mai mult posibil; tru securitate, standard care ajută stabilirea şi menţine-
c) crearea unei imagini mai favorabile în raport cu con- rea unui mediu de lucru sigur într-un laborator medical.
curenţa, dar şi obţinerea unui punctaj mai bun în proce-
sul de acreditare, cel de colaborare cu casele de sănătate
sau de accesare a diferitelor fonduri de finanţare;
d) un management mai eficace al resurselor, inclusiv a
celor financiare;
e) perfecţionarea comunicării interne şi externe.

2
LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

Noutăţi legislative din luna ianuarie


Mihaela Vorovenci, consilier juridic ASRO

Prezentul articol, în prima parte, conţine noutăţile legislative publicate în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene şi, în a doua parte, pe cele publicate în Monitorul Oficial al
României, care fac referire la standarde, din luna ianuarie 2018.

Partea I - Legislaţie comunitară

1 Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate cu unele dintre Directivele Noii Abordări –
redăm titlurile comunicărilor Comisiei Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), care conţin
referinţa şi titlul standardului armonizat, referinţa standardului înlocuit, precum şi data încetării prezumţiei de confor-
mitate a standardului înlocuit:

1.1 Acte comunitare care conţin referiri la standarde

1.1.1 Regulamentul (UE) 2017/2400 al Comisiei din 12 decembrie 2017, de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și consumul
de combustibil ale vehiculelor grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului
și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei, publicat în JOUE L 349/1 din 29.12.2017.

1.1.2 Regulamentul (UE) 2017/2466 al Consiliului din 18 decembrie 2017, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 1388/2013, privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anu-
mite produse agricole şi industriale, publicat în JOUE L 351/1 din 30.12.2017.

1.1.3 Regulamentul (UE) 2017/2467 al Consiliului din 21 decembrie 2017, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 1387/2013, de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse
agricole și industriale, publicat în JOUE L 351/7 din 30.12.2017.

1.1.4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017, de stabilire a listei cu
alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului,
privind alimentele noi, publicat în JOUE L 351/72 din 30.12.2017.

1.1.5 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/52 a Comisiei din 11 ianuarie 2018, de încheiere a reexaminării inter-
mediare parţiale privind importurile de anumite tipuri de accesorii turnate filetate pentru tuburi şi ţevi, din fontă malea-
bilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda, publicată în JOUE L 7/39 din 12.01.2018.

1.1.6 Decizia nr. 1/2017 a Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun din 5 decembrie 2017, de modificare a
Convenției din 20 mai 1987, privind regimul de tranzit comun [2018/29], publicată în JOUE L 8/1 din 12.01.2018.

1.1.7 Decizia (UE) 2018/59 a Comisiei din 11 ianuarie 2018, de modificare a Deciziei 2009/300/CE în ceea ce priveşte
conţinutul şi perioada de valabilitate ale criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru televizoare
[notificată cu numărul C (2018) 6], publicată în JOUE L 10/17 din 13.01.2018.

1.1.8 Regulamentul nr. 125 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-
ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește câmpul de vizibilitate spre înainte al
conducătorului autovehiculului [2018/116], publicat în JOUE L 20/16 din 25.01.2018.

STANDARDIZAREA | februarie 2018 3
1.1.9 Regulamentul delegat (UE) 2018/122 al Comisiei din 20 octombrie 2017, de modificare a anexelor I, II, VI,
VIII şi IX la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind denumirile fibrelor
textile, etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile, publicat în JOUE L 22/3 din
26.01.2018.

1.1.10 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/140 al Comisiei din 29 ianuarie 2018, de instituire a unei taxe
antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite articole din fontă
originare din Republica Populară Chineză și de închidere a anchetei privind importurile de anumite articole din fontă
originare din India, publicat în JOUE L 25/6 din 30.01.2018.

1.1.11 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/150 al Comisiei din 30 ianuarie 2018, de modificare a Regula-
mentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240, în ceea ce privește metodele de analiză și evaluare calitativă ale laptelui
și produselor lactate eligibile pentru intervenția publică și pentru ajutoarele pentru depozitarea privată, publicat în JOUE
L 26/14 din 31.01.2018.

Partea a II-a - Legislaţie naţională

2 Acte normative care conţin referiri la standarde

2.1 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 126/2018 din
17/01/2018, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun stan-
darde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din
31/01/2018.

Oferta de Abonare la Standardele Române


1.02–31.10.2017

AVANTAJELE ABONAMENTELOR

Abonamentul general Abonamentul pe Abonamentul pe profile


– cuprinde colecţia sectoare (ICS/CAN) – – cuprinde abonamente
completă de standarde cuprinde abonamente la standarde europene/
aprobate în versiunea la standarde române, internaţionale adoptate
română, în perioada aprobate în versiunea ca standarde române, cu Abonament
pentru care se face română, selectate con- textul în limba engleză, la revista
abonament form clasificării inter- franceză, germană sau STANDARDIZAREA
naţionale a standar- română (adoptate prin
delor (ICS)/clasificării metoda traducerii, anun-
alfanumerice (CAN) ţului sau prin metoda
filei de confirmare)

la abonamentul general la abonamentul pe sectoare pentru profile de standardizare


(ICS/CAN) faţă de vânzarea la liber

40%
REDUCERE
30%
REDUCERE
20% 19,4%
REDUCERE REDUCERE
Reducerile se aplică succesiv, nu cumulativ.
25%
REDUCERE SUPLIMENTARĂ
pentru membrii ASRO, indiferent de natura abonamentului, în situaţia în care au plătită cotizaţia la zi

4
STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

Securitatea rutieră
Amandine Ibled

Securitatea rutieră este o temă care provoacă îngrijorare în ţările în curs de dezvoltare,
unde numărul accidentelor înregistrate în ultimul timp a crescut. Comitetul ISO pentru
Politica în Domeniul Consumului (COPOLCO) a organizat în Malaiezia, în luna mai, un
seminar pe această temă.
Peste 1,3 milioane de decese şi 50 de milioane de acci- internaţional este un instrument concret pentru autori-
dente rutiere grave se înregistrează în fiecare an în sta- tăţile publice, organizaţiile şi organismele de prevenire
tele în curs de dezvoltare, potrivit Organizaţiei Naţiuni- a accidentelor, stabilind cerinţe cu privire la diferite as-
lor Unite (ONU). Se consideră că această tendinţă se va pecte ale securităţii rutiere, mai ales viteza, starea vehi-
agrava din cauza intensificării traficului şi a accesului tot culului şi vigilenţa conducătorului auto”, precizează Éric
mai mare al oamenilor la automobile personale. Balcaen, șef de proiect la AFNOR. Cu ajutorul acestui
Dacă dezvoltarea tehnologiei (airbag, ABS, ESP) şi per- document de zece pagini, organizaţiile au acces la un de-
fecţionarea încercărilor la strivire (de tip NCAP), au mers de management pentru a înţelege acţiunile lor, a le
permis să se evite accidentele şi să se limiteze consecin- defini, a găsi indicatori corespunzători, a elabora un plan
ţele lor grave, comportamentul automobiliştilor rămâne de urmărire, a dispune de un cadru de organizare şi a ju-
principalul aspect care trebuie îmbunătăţit. „Securitatea deca impacturile lor. Constatarea făcută cu ocazia semi-
rutieră nu are soluţii doar în tehnică, domeniul său de narului organizat de COPOLCO: acest standard rămâne
acţiune este mult mai larg”, declară Rémi Reuss, respon- prea puţin cunoscut şi utilizat. „Persoanele prezente au
sabil în domeniul dezvoltării la Asociaţia Franceză de considerat că era importantă încurajarea utilizării şi pro-
Standardizare (AFNOR). De aici rezultă utilitatea de a movării sale întrucât este un document de referinţă rele-
cunoaşte şi de a aplica standardul ISO 39001, Sisteme vant. Acest lucru va contribui la îmbunătăţirea situaţiei
de management al securităţii rutiere. Cerinţe şi reco- securităţii rutiere”, afirmă domnul Reuss.
mandări de bune practici, publicat în 2012, care a făcut Concluziile lucrărilor seminarului sunt următoarele:
obiectul unei atenţii deosebite din partea COPOLCO, la
Kuala Lumpur (Malaiezia), în luna mai. „Acest standard

Standardul internaţional ISO 39001 face


parte dintr-o serie de standarde pentru
sisteme de management care propun un cadru
de organizare, principii şi bune practici

STANDARDIZAREA | februarie 2018 5
yy Necesitatea promovării standardului ISO 39001; 15 octombrie 2017, fiecare din cele 28 de state membre
iniţiază o consultare timp de cinci luni pentru a culege
yy Importanţa valorificării datelor rezultate din lucră-
comentarii care vor putea servi ca bază pentru o even-
rile seminarului;
tuală revizuire. În Franţa, a fost lansată o consultare în
yy Încurajarea iniţiativelor care trebuie desfăşurate îm- cadrul comitetului de standardizare Managementul se-
preună cu alte organisme interesate de subiect. curităţii rutiere. „Este bine de ştiut că revizuirea stan-
dardului ISO 39001 va beneficia de pe urma publicării
Securitatea rutieră nu priveşte un singur factor, ci mai ISO 45001. Acest standard, referitor la sistemele de ma-
multe organizaţii în acelaşi timp, în mod deosebit în ceea nagement al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, stabi-
ce priveşte comportamentele (este dificil să acţionezi leşte un cadru de referinţă pentru îmbunătăţirea securi-
pentru binele oamenilor, împotriva voinţei lor). tăţii lucrătorilor, reducerea riscurilor la locul de muncă
Standardul ISO 39001 poate fi utilizat în scopuri de cer- şi crearea de condiţii de lucru mai bune şi mai sigure în
tificare. „Promovarea documentului este o primă etapă, lumea întreagă”, subliniază Philippe Perez, expert în do-
iar încurajarea certificării este următoarea”, declară meniul prevenirii accidentelor la întreprinderea Electri-
Rémy Reuss. Fiecare organizaţie îşi poate stabili activi- cité de France. Într-un fel, ISO 39001 va constitui o pre-
tatea după modelul bunelor practici ale ISO 39001, apoi lungire a ISO 45001. Acesta din urmă este în fază finală
poate decide să se certifice. de elaborare şi va fi publicat în primul trimestru al anului
2018. Putem afirma deci că fiica s-a născut înaintea ma-
Revizuirea standardului sau când fiica se naşte înaintea mei! La ora actuală, numeroase întreprinderi utilizează
mamei OHSAS 18001 în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupa-
ţionale. De îndată ce va fi publicat ISO 45001, acesta va
Ca toate standardele care au împlinit cinci ani de exis-
înlocui standardul englez OHSAS 18001.
tenţă, ISO 39001 trebuie să facă obiectul unei examinări
efectuate de către comitetul ISO/TC 241. Începând cu

CUVÂNTUL SPECIALISTULUI

Alain Wucher
Secretar general al Grupului de prevenire a riscului rutier (GP 2 R)

„Creşterea performanţei datorită prevenirii riscului rutier”


Standardul ISO 39001 se referă la managementul securităţii rutiere. Prin definiţie, el este conceptual şi nu se adresează în mod specific
prestatorilor. Acesta nu furnizează clientului (colectivitate, organizaţie) un element concret de evaluare a relevanţei unei oferte în cadrul
unui plan de reducere a expunerii la riscul rutier a salariaţilor. De aici rezultă şi standardul francez în curs de elaborare (care va fi publicat
la sfârşitul lui 2018) cu privire la consultanţă şi formare în domeniul prevenirii riscului rutier pentru întreprinderi şi colectivităţi. Obiectivul
său este să ofere clienţilor şi prestatorilor recomandări cu privire la conţinutul, obiectivele, orientările şi modul de a desfăşura o acţiune
pentru prevenirea riscului rutier.
Până la urmă vom avea la dispoziţie două standarde franceze (NF R 14-711, cu privire la conducere, şi cel de-al doilea, referitor la consul-
tanţă şi formare a întreprinderilor contra riscului rutier). Ambele vor păstra spiritul ISO 39001, dar se vor adresa în mod specific prestatorilor
(organizaţie, formator, consultant) şi clienţilor. De exemplu, o colectivitate teritorială care va iniţia un demers potrivit standardului ISO 39001
va avea posibilitatea să se refere la aceste standarde pentru a evalua relevanţa propunerilor de acţiuni, a verifica că prestatorul stăpâneşte
subiectul şi că este în măsură să furnizeze soluţiile aşteptate. Organizaţiile care fac parte din marile grupuri sunt interesate de ISO 39001,
altele lucrează în domeniul calităţii, al igienei, dar riscul rutier nu este complet integrat în aceste demersuri. Organizaţiile consideră adesea
că ele nu pot verifica tot ce se întâmplă în afara sediului lor. Riscul rutier are un caracter specific din trei puncte de vedere: ambiguitatea
statutului conducătorului auto în funcţie de timp şi de loc (deplasare în interes de serviciu, traseu domiciliu-loc de muncă, trasee efectuate
în interes personal), ambiguitatea statului vehiculului (considerat rar un echipament de lucru şi mai des un supliment la salariu) şi faptul
că riscul rutier se situează în afara incintei întreprinderii.
Tot anul, intru în contact cu colectivităţi care îmi cer să colaborez cu ele pentru a reduce riscul la care se expun salariaţii lor. De cele mai
multe ori, ele doresc să pună bazele unei instruiri şi a unei conştientizări în ceea ce priveşte condusul. Totuşi, acesta nu este răspunsul adap-
tat. Soluţia nu constă doar în a învăţa să conduci şi în conştientizare, ea se află în amonte. Răspunsurile se găsesc în cadrul organizaţiei,
în modul în care ea îşi planifică activitatea, îşi remunerează angajaţii, îşi organizează deplasările şi mijloacele puse la dispoziţie. Reducerea
riscului rutier profesional nu îşi găseşte răspunsul doar în îmbunătăţirea competenţei conducătorului auto, ci mai mult în organizarea
muncii, a desfăşurării sale, a finalităţilor sale. Rezultat: performanţa globală a organizaţiilor creşte când problema riscului rutier profesional
este abordată în acest sens.
6
Foaia de parcurs a
Euro NCAP include
viitoarele evoluţii
ale vehiculelor

EURO NCAP: O ABORDARE CONSUMERISTĂ ȘI INDIVIDUALĂ

Create în 1997, riguroasele încercări la strivire Euro NCAP constituie, la ora actuală, un criteriu important pentru achiziţia unui vehicul. În
2016, 94% dintre automobilele produse pentru piaţa europeană erau prevăzute cu o notiţă Euro NCAP. Datorită acestor încercări de securi-
tate, constructorii de automobile îşi revizuiesc permanent proiectarea pentru a evita accidentele şi consecinţele lor grave.
„Sistemul Euro NCAP se diferenţiază de standardizare (abordarea industrială) şi de reglementare (abordarea socială şi statistică) prin
abordarea sa consumeristă şi individuală”, declară Pierre Castaing, preşedinte al Euro NCAP. De exemplu, un consumator care doreşte să
achiziţioneze un vehicul cu acelaşi nivel de securitate atât în faţa, cât şi în spatele automobilului, va privi numărul de stele Euro NCAP.
Reglementarea este mai puţin exigentă pentru pasagerii din spate, ţinând seama de frecvenţa mai rară a acestora, din punct de vedere
statistic. Sistemul Euro NCAP se bazează pe o notaţie cu cinci stele pentru a ajuta consumatorii, familiile lor şi firmele să compare mai uşor
vehiculele. Aceste încercări efectuate în laboratoare independente agreate de Euro NCAP reprezintă în mod simplificat scenarii de accidente
din viaţa reală care ar putea răni sau ucide pasagerii unui vehicul sau alţi utilizatori ai drumurilor. Referenţialele evoluează la fiecare doi
ani, ca urmare a propunerilor primite de la membri ai Euro NCAP – state sau regiuni (Franţa, Germania, Marea Britanie, Suedia, Luxem-
burg, Olanda şi Catalonia) sau organizaţii de consumatori europeni: ICRT, care reprezintă consumatorii europeni, grupul englez de asigurări
Tchamtcham, Asociaţia germană ADAC, Clubul italian de automobile şi Federaţia internaţională a automobilului (FIA), care sponsorizează un
model de automobil, fie de la constructori pentru a-și încerca automobilele. În acest an, 60 de automobile vor fi supuse notaţiei Euro NCAP.
„La început, încercările se refereau doar la securitatea pasivă: tot ce protejează pasagerii (adulţi şi copii) la un accident. A fost adăugată
apoi protecția utilizatorilor vulnerabili din afara vehiculului (pietoni). Începând din 2009, sprijinul la condus vine să completeze notaţia”,
precizează Pierre Castaing. Astăzi, aceste încercări sunt repartizate practic în mod egal între securitatea pasivă şi cea activă.

În căutarea viziunii 0

Euro NCAP şi-a publicat recent foaia de parcurs până în 2025. Tehnologiile noi evoluează foarte repede. Primele prototipuri ale automobilului
care circulă singur (vehiculul autonom) ne plonjează deja în altă lume! Totuşi, maşina nu va înlocui niciodată vigilenţa omului, chiar dacă
avantajele condusului autonom în ceea ce priveşte securitatea sunt enorme. „Primul nostru obiectiv nu va fi notaţia securităţii acestor
vehicule autonome, ci informarea justă a consumatorilor. La ce se pot aştepta aceştia în ceea ce priveşte realitatea autonomiei acestor
automobile?”, se întreabă Pierre Castaing.
Strategia viitoare a asociaţiei va consta în a insista asupra integrării dispozitivelor primare, secundare şi terţiare de securitate, în calitate
de factori de facilitare a unei abordări globale a sistemului de securitate, în căutarea viziunii 0. Securitatea secundară (protecţie contra
unei lovituri în partea din spate a automobilului, securitatea pietonilor şi a bicicliştilor) este şi va rămâne un timp în centrul notaţiilor
Euro NCAP destinate consumatorilor, dar securitatea primară (supravegherea conducătorului auto, controlul urgent al direcţiei autonome,
frânarea urgentă autonomă, schimbul de date între vehicule şi între vehicul şi infrastructură) va juca un rol tot mai important. Pentru
prima dată, securitatea terţiară (îmbunătăţirea ajutorului, securitatea intervenţiei, detectarea prezenţei unui copil uitat) este de asemenea
abordată. „Este iniţiată o colaborare cu asociaţiile europene de pompieri europeni pentru a promova bunele practici în rândul proiectanţilor
de automobile”, afirmă Pierre Castaing.

Celelalte structuri NCAP

Alte structuri New Car Assessment Program (Program de evaluare a automobilelor noi – NCAP) există în lume, mai ales în Statele Unite,
America Latină, Asia, Australia, Coreea, India, China şi, recent, în Africa de Sud. Ele pot fi văzute pe site-ul Global NCAP, care este o asoci-
aţie ce se ocupă de promovarea internaţională a acestor structuri. Totuşi, ele funcţionează diferit în funcţie de finanţări. Euro NCAP este o
asociaţie independentă, dar alte structuri din Coreea, China, Japonia şi Statele Unite sunt guvernate de administraţia ţării.

Traducere: Maria Bratu, din: Enjeux, nr. 380, decembrie 2017-ianuarie 2018

STANDARDIZAREA | februarie 2018 7
Valorificarea deşeurilor din
materiale plastice şi flexibile
Marie-Claire Barthet

A continua ecoproiectarea ambalajelor din materiale plastice şi flexibile, a reduce im-


pactul lor asupra mediului, a împinge cât mai departe posibil procesul de reciclare, a
extinde selectarea deşeurilor menajere din materiale plastice… Organizaţia profesio-
nală pentru materiale plastice şi flexibile – Elipso – întreprinde toate aceste acţiuni.

Profesioniştii din domeniul ambalajelor din materiale plastice şi flexibile lucrează la reducerea greutăţii
acestora şi la utilizarea sporită a materiilor prime reciclate

„Problemele de mediu pot constitui o şansă în domeniul produs mai mult, cu o utilizare a capacităţilor de produc-
economic”, consideră economistul Nicolas Bouzou, di- ţie în creştere cu 1,6%, dar au livrat volume mai reduse
rector al cabinetului Asteres, care a desfăşurat o anchetă de marfă (-1,3 tone de ambalaje din materiale plastice şi
în rândul fabricanţilor, membri ai Elipso. „Ne aflăm la în- flexibile fabricate în primul semestru al anului 2017 com-
ceputul unui ciclu de inovare colosal. Constrângerile pot parativ cu primul trimestru al anului 2016). „Această di-
fi percepute ca oportunităţi. Toate marile realizări au fost ferenţă demonstrează locul primordial pe care îl ocupă
generate de o problemă de mediu: reducerea cantităţii de astăzi ecoproiectarea în fabricarea de materiale plastice
lemn a condus la apariţia motorului cu aburi”. şi flexibile”, relevă Dominique Paul Vallée, preşedinte al
Mesajul a fost recepţionat de Elipso, ai cărei membri au Elipso.
realizat investiţii importante în ultimii ani, aplicând o Începând din 2011, întreprinderea s-a angajat să nu mai
politică benevolă în domeniul mediului. Reducerea greu- arunce la gunoi cantităţi mari de materiale plastice şi
tăţii ambalajelor şi utilizarea sporită a materiilor prime flexibile, fixându-şi obiectivul de „zero deşeuri în 2020”.
reciclate sunt două dintre aspectele care conduc la scă- Fabricanţii se bazează pe analiza ciclului de viaţă pentru
derea utilizării materiilor prime noi. Întreprinderile au a-şi cunoaşte impactul asupra mediului şi a face opţiuni
8
de ecoproiectare. „Ne interesează impactul global asupra a include cât mai multe produse. Experimentele au vizat
mediului”, precizează Francis Pascal, vicepreşedinte în reciclarea sticlelor din PE, a caserolelor din PVC/PET,
domeniul mediului la Elipso. Ei lucrează, de asemenea, la a paharelor de iaurt din PS, a ambalajelor flexibile care
reducerea impacturilor asupra mediului, utilizând mate- conţin aluminiu sau reciclarea ambalajelor din PS cu di-
riale plastice inovatoare din produse de origine biologică ferite densităţi şi a celor din PVC. Deşi casoletele sunt
sau din materiale plastice reciclate. Elipso este implicată fabricate din aceeaşi răşină PET ca şi recipientele, aptitu-
în lucrările de standardizare desfăşurate de comitetul dinea lor la triere şi la reciclare nu este aceeaşi (existenţa
tehnic european CEN/TC 411, Produse de origine bio- mai multor straturi complexe).
logică, prin comitetul tehnic de standardizare-oglindă al 34 000 de tone de ambalaje au fost preluate de Valor-
AFNOR şi Biroul de standardizare a materialelor plas- plast din locurile destinate selectării lor în perioada
tice. 2015-2017. „Tot mai mulţi producători de ambalaje de-
Reducerea greutăţii ambalajelor face parte integrantă vin reciclatori ai acestora. Aceasta este economia circu-
din proiectarea lor. Cu peste 40 000 de tone de materiale lară”, declară Dominique-Paul Vallée.
plastice economisite în cinci ani, ambalajele din mate- În sfârşit, există şi ambalaje care nu vor putea fi reciclate
riale plastice menajere au participat din plin la atinge- pe termen mediu. Acestea sunt valorificate prin incine-
rea obiectivului de reducere a ambalajelor cu 100 000 de rare sau sunt transformate în combustibil solid recupe-
tone, fixat de autorităţile Eco Emballages între 2012 şi rat. De asemenea, ele pot deveni combustibil (plastic to
2017. fuel), în urma unei reciclări chimice.

O mai bună reciclare a materialelor plastice menajere ELIPSO

O altă prioritate o reprezintă extinderea selectării ma- Elipso îi reprezintă pe fabricanţii de ambalaje din materia-
terialelor plastice menajere. Desfăşurat împreună cu le plastice flexibile din Franţa. Organizaţia numără
Eco Emballages şi Valorplast, acest proiect este esenţial 130 de membri, cu o reprezentativitate de 70-90%, în
pentru creşterea gradului de reciclare a ambalajelor din funcţie de sectoarele de activitate. Aceste industrii folo-
materiale plastice şi flexibile. Obiectiv: reciclarea de noi sesc 38 000 de colaboratori din 400 de întreprinderi, cu o
ambalaje menajere, continuând reciclarea în curs de des- cifră de afaceri de 7,5 miliarde de euro. Ele sunt prezente
făşurare a recipientelor din materiale plastice. „Trebuie în toate sectoarele industriale şi ale distribuţiei (agroali-
să reciclăm caserolele din PET, sticlele din PE, paharele mentar, cosmetică, sănătate, igienă, chimie, produse in-
din PS. 54% din ambalajele din materiale plastice sunt dustriale, construcţii, transport şi logistică).
reciclabile pe termen scurt”, declară Francis Pascal. Fa-
bricanţii îşi continuă activitatea de ecoproiectare pentru Traducere: Maria Bratu, din: Enjeux, nr. 381, februarie 2018

Extinderea selectării ambalajelor din materiale


plastice menajere vizează reciclarea de noi ambalaje,
continuând în acelaşi timp colectarea recipientelor din
materiale plastice

STANDARDIZAREA | februarie 2018 9
STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

Importanţa
unei conduceri
INTELIGENTE
Conceptul de „conducere” are accepţiuni diferite,
având în vedere diversitatea organizaţiilor şi a fac-
torilor din cadrul acestora. Conducerea desem-
nează sisteme şi procese care servesc la asigurarea
orientării, a eficacităţii, a supervizării şi a respon-
sabilităţii generale ale unei organizaţii. De la Banca
Mondială şi alte bănci de dezvoltare la organizaţii
precum Naţiunile Unite, Comisia Europeană şi Or-
ganizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică,
aproape toate instituţiile mari de dezvoltare recu-
nosc astăzi că promovarea unei conduceri înţelepte
constituie un element important al programelor lor.
În ultimii ani, problema îmbunătăţirii conducerii a
devenit o tematică mondială. Într-adevăr, conduce-
rea inteligentă este capitală pentru reuşita oricărei
organizaţii internaţionale. Aceasta este indispen-
sabilă pentru realizarea obiectivelor sale şi pentru
urmărirea unui demers de îmbunătăţire, precum şi
pentru menţinerea unor principii legale şi etice faţă
de părţile interesate şi de comunitate, în general.
Câteva întrebări se impun însă: ce este o conducere
inteligentă? Pot fi aduse îmbunătăţiri în acest do-
meniu? Cum putem evalua calitatea conducerii?
Ţinând seama de poziţia ISO de organizaţie de
prim plan în domeniul elaborării standardelor in-
ternaţionale, o conducere inteligentă este un ele-
Sergio Mujica, secretar general al ISO ment esenţial din trei puncte de vedere. În primul
10
rând, ISO este un sistem alcătuit din membri din lumea întreagă. Ea cuprinde
la ora actuală 162 de organisme naţionale de standardizare. Viziunea noastră
a generat creşterea diversităţii şi a dimensiunii comunităţi noastre de membri
care participă la activitatea de standardizare sau care beneficiază de binefa-
cerile sale. În al doilea rând, mecanismele noastre transparente, bazate pe
consens, atât pentru lansarea de lucrări, cât şi pentru furnizarea de standarde
internaţionale, sunt proiectate pentru a permite participarea tuturor părţilor
interesate. Domeniul nostru de activitate şi modalităţile de colaborare permit
angajamentul grupurilor de părţi interesate multiple. În al treilea rând, răs-
pundem necesităţilor noi ale societăţii şi ale factorilor săi economici. Luaţi,
de exemplu, publicaţiile noastre recente cu privire la probleme importante
de conducere precum sistemele de management anti-mită şi cele de manage-
ment al conformităţii.
Întrucât problemele de conducere ocupă un loc tot mai important, acest nu-
măr al revistei ISO Focus examinează realizările actuale din acest domeniu şi
din cele în care standardele îşi aduc contribuţia. Paralel cu problema comba-
terii mitei şi cea a conformităţii, comitetul tehnic ISO/TC 309, Conducerea
organizaţiilor, creat de curând, va elabora standarde care vor include toate
aspectele conducerii, mai ales direcţionarea, controlul şi responsabilitatea.
De asemenea, aceste număr al revistei ISO Focus pune accentul pe domenii
precum managementul riscului, continuitatea operaţională şi achiziţiile res-
ponsabile, sporind transparenţa şi responsabilitatea organizaţiilor. Nu este de
mirare că ISO este tot mai solicitată!
„Marca” ISO este bine cunoscută la ora actuală şi este asociată cu construi-
Conducerea rea, exprimarea şi demonstrarea calităţii. Nu este suficient pentru noi să fim
consideraţi cea mai bună organizaţie din domeniul în care activăm. Noi vrem
să ne înscriem într-un demers constant de progres şi să evaluăm permanent
inteligentă este necesităţile, aşteptările şi nivelul de satisfacţie ale părţilor noastre interesate.
Actualizarea seriei noastre de documente cu privire la conducere, la ultima
capitală pentru Adunare Generală a ISO de la Berlin, a servit în acest scop, oferind mai multă
claritate cu privire la probleme importante referitoare la conducere.
reuşita oricărei Furnizarea, într-un singur set de documente, a tuturor informaţiilor rele-
vante cu privire la organizaţie, conducătorii ISO şi factorii de responsabilitate
organizaţii din organele de conducere, precum şi mandatele şi regulile pentru proceduri
referitoare la funcţionarea lor, îmbunătăţesc transparenţa în faţa membrilor
internaţionale săi şi a părţilor interesate. Adoptate în unanimitate de Adunarea generală şi
bazate pe principii solide de conducere organizaţională, aceste documente

inteligente vor permite ISO să lucreze cu o structură de conducere mai eficace, mai efi-
cientă şi mai echitabilă, în conformitate cu cele mai bune practici internaţio-
nale recunoscute.
A călăuzi ISO utilizând acest set de documente va constitui una din priori-
tăţile mandatului meu de secretar general al ISO, funcţie pe care o deţin din
luna iulie. Rolul meu va fi, de asemenea, să mă asigur că toate componentele
acestui sistem – cei 162 de membri ai „familiei” ISO, experţii, partenerii noş-
tri regionali şi internaţionali şi Secretariatul Central al ISO – interacţionează
pozitiv, astfel încât să fie instaurată o conducere inteligentă şi nimeni să nu
rămână în urmă.

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus, nr. 125, noiembrie-decembrie 2017, revista Organizaţiei Internaţionale de Standardizare, fiind reprodus
cu permisiunea Secretariatului Central al ISO (www.iso.org). Editor: gasiorowski@iso.org. Un abonament anual costă 158 de franci elveţieni.
Abonamente: sales@iso.org

STANDARDIZAREA | februarie 2018 11
Microsoft
combate mita

12
Un nou instrument profesional,
proiectat pentru a combate
mita, câştigă teren. Publicat
anul trecut, ISO 37001
este primul standard
internaţional pentru sisteme
de management anti-mită,
care îşi propune să ajute
organizaţiile să combată acest
risc în cadrul operaţiilor lor şi
la toate nivelurile lanţurilor lor
valorice mondiale. Documentul
se bucură de un succes tot mai
mare în rândul guvernelor şi al
organizaţiilor. Are ISO 37001
capacitatea de a îmbunătăţi
practicile de luptă împotriva
corupţiei? Microsoft crede
acest lucru.
STANDARDIZAREA | februarie 2018 13
La începutul anului, organizaţia a anunţat că îşi
propune să implementeze ISO 37001, noul stan-
dard internaţional anti-mită în toate operaţiile
sale. Vorbind în numele ei, Judd Hesselroth, di-
rector pentru programe la Biroul de conformitate
legală al Microsoft, declară că noul standard este
un instrument care ajută organizaţiile să intensi-
fice lupta împotriva corupţiei. „Credem că ISO
37001 va fi un instrument important pentru îm-
bunătăţirea demersului nostru anti-mită”. Care
este deci obiectul lui ISO 37001? Într-o exprimare
simplă, este un standard destinat luptei anti-mită,
care va ajuta organizaţiile să implementeze şi să
menţină un program eficient de conformitate
contra oricărei forme de corupţie şi să promoveze
o cultură etică. ISO 37001 este o nouă referinţă
binevenită pentru organizaţiile care îşi desfăşoară
activitatea la nivel internaţional şi care, într-o zi,
ar putea deveni obligatoriu pentru organizaţiile
care încheie parteneriate comerciale cu altele, la
nivel internaţional.
„Pentru Microsoft, ISO 37001 stabileşte „un lim-
baj comun” indispensabil pentru stabilirea celor
mai bune practici internaţionale în demersul an-
ti-mită”, declară domnul Hesselroth. „El va fur-
niza organizaţiilor o referinţă mondială pentru
a evalua, a îmbunătăţi şi a-şi elabora propriul
lor program de combatere a mitei. Pentru părţile
interesate (clienţi, furnizori, acţionari etc), el va
constitui, de asemenea, o garanţie care demon-
strează că organizaţia respectă această referinţă
internaţională”.
„În afară de faptul că reduce la minimum riscul de
corupţie şi pierderile financiare care decurg din
acesta, ISO 37001 va ajuta guvernele în cel puţin
două moduri”, afirmă domnul Hesselroth: „Este o
resursă de care acestea pot beneficia în evaluarea
programelor lor de combatere a mitei şi, în ceea
ce priveşte programele respective, este o referinţă
recunoscută la nivel internaţional, iar autorităţile
publice pot încuraja organizaţiile să se confor-
meze cerinţelor lui”.
Tot potrivit directorului pentru programe de ISO 37001 este un
conformitate legală de la Microsoft, aplicarea
ISO 37001 poate furniza un avantaj concurenţial
organizaţiilor de toate dimensiunile şi cu orice
instrument puternic
tip de structură, ajutându-le să stabilească încre-
derea şi să reducă riscurile de corupţie. Faptul de luptă împotriva
că documentul furnizează o referinţă coerentă
dincolo de frontiere este deosebit de important
pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activi-
corupţiei
tatea la nivel internaţional”, afirmă domnul Hes-
selroth. „Pentru organizaţiile mari, care activează
în diferite zone geografice şi în mai multe state
din lume, aplicabilitatea şi adaptabilitatea lui ISO
37001 la nivel mondial constituie, de asemenea,
un atu foarte mare”.

Deficienţele sistemului

Corupţia este o frână importantă în calea dezvol-


tării economice. Potrivit Băncii Mondiale, sumele
14
Mita reprezintă o
frână importantă
în calea dezvoltării
economice

plătite în fiecare an sub formă de mită, la nivel internaţio- conforma toate ramurile unei organizaţii, indiferent de
nal, sunt de 1 500 de miliarde de dolari americani, o cifră amplasarea ei în lume.
net superioară sumei la care se ridică sprijinul economic.
„A face afaceri” este un lucru, a le face recurgând la mită Se dă lupta
este o fraudă: lipsa concurenţei, livrarea de produse şi
servicii de calitate defectuoasă, denaturarea preţurilor şi Elaborat cu sprijinul organizaţiilor şi al altor părţi intere-
risipa sprijinului străin. Mai mult decât orice tip de frau- sate şi redactat într-un limbaj clar, ISO 37001 este desti-
dă din mediul profesional, mita are efecte dăunătoare nat a fi aplicat organizaţiilor cu dimensiuni diferite, celor
importante din punct de vedere financiar şi în ceea ce din sectorul public, precum şi celor fără scop lucrativ. El
priveşte reputaţia, potrivit Asociaţiei Examinatorilor a fost proiectat pentru a se integra cu uşurinţă în proce-
Certificaţi pentru Combaterea Fraudei, cea mai mare sele de management existente şi în celelalte sisteme de
asociaţie de profesionişti de management al riscului de management al riscului.
fraudă şi prima instituţie de instruire în domeniul com- Documentul, care înlocuieşte standardul britanic
baterii fraudei în lume. BS 10500, furnizează cerinţe recunoscute la nivel mon-
Practicarea mitei se pierde în negura timpurilor şi su- dial de bune practici anti-corupţie. El se bazează pe orie-
mele plătite şi percepute sunt colosale. Şi, dacă reco- ntări ale guvernelor şi ale diferitelor organizaţii cum ar fi
mandările existente în domeniul luptei anti-mită s-au Camera Internaţională de Comerţ, Organizaţia de Coo-
dovedit utile – în cadrul platformei legislaţiilor naţionale perare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Coaliţia In-
anti-mită şi al unei reţele complexe de politici de între- ternaţională Anticorupţie, care reprezintă un consens in-
prindere – acest flagel este o problemă transfrontalieră ternaţional cu privire la cele mai bune practici anti-mită.
care necesită un limbaj comun pentru a-l combate. Aici Odată cu instituirea unor iniţiative internaţionale care îşi
intervine ISO 37001. Standardul stabileşte pentru prima propun să combată mita, se aştepta de multă vreme un
dată o serie unică de măsuri recunoscute la nivel interna- standard internaţional care să indice organizaţiilor mo-
ţional în domeniul conformităţii anti-mită. Documentul dul de a aborda această problemă”, declară Jean-Pierre
este un referenţial comun, la cerinţele căruia se vor putea Méan, coordonator al grupului de lucru care a elabo-
STANDARDIZAREA | februarie 2018 15
rat standardul în cadrul comitetului tehnic ISO/TC 309, Conducerea organizaţiilor.
„ISO 37001 are capacitatea de a răspunde acestei necesităţi şi de a deveni standardul
internaţional pentru sisteme de management anti-mită”, afirmă el.
Numeroase organizaţii au investit deja mult timp şi resurse pentru a stabili sisteme şi
procese interne de prevenire a mitei. ISO 37001 îşi propune să susţină şi să intensifice
aceste eforturi, sporind transparenţa şi claritatea măsurilor şi a mijloacelor de control
care trebuie create pentru o implementare eficace şi eficientă.
Standardul anti-mită începe să intereseze şi guvernele. După exemplul statului Sin-
gapore, Peru a impus deja utilizarea ISO 37001 pe pieţele publice. Se consideră că şi alte
guverne şi organizaţii financiare multilaterale vor proceda la fel, în vreme ce mai multe
multinaţionale, în mod deosebit cele care lucrează cu autorităţile publice, îşi propun să
aplice documentul în lanţul lor de aprovizionare.

Avantajele ISO 37001

Care este avantajul deosebit al ISO 37001? Pentru a respecta cerinţele standardului,
organizaţiile trebuie să implementeze o serie de măsuri în funcţie de situaţia lor pentru
a preveni, a detecta şi a elimina corupţia:

yy Adoptarea unei politici anti-mită;


yy Numirea unui expert în domeniul conformităţii;
yy Selecţionarea personalului şi asigurarea instruirii acestuia;
yy Realizarea unei evaluări a riscurilor;
yy Implementarea de mijloace financiare şi comerciale de control;
yy Instituirea unor proceduri de raportare şi de investigare;
yy Comunicarea politicii, a procedurilor şi a cerinţelor întregului personal, subfurni-
zorilor, furnizorilor şi celorlalte terţe părţi.

Instituirea unui sistem de management anti-mită, precum cel menţionat în ISO 37001,
constituie un indiciu că organizaţia se angajează să combată mita în activităţile sale”, de-
clară domnul Méan. „ISO 37001 clarifică măsurile care pot fi aşteptate de la organizaţii
pentru a gestiona riscul de mită. El va permite diferenţierea organizaţiilor care combat
mita de cele care nu fac acest lucru”.
Conformitatea cu standardul este o dovadă că nu se practică mita în cadrul organiza-
ţiei? Din păcate, nu există o certitudine absolută în acest sens. Totuşi, după cum re-
marcă domnul Méan, conformitatea cu noul standard ne va ajuta să ne asigurăm că au
fost instituite măsuri corespunzătoare pentru a preveni corupţia prin, în numele sau
contra organizaţiei şi va putea fi luată în consideraţie în caz de procedură penală legată
de o afacere de corupţie.

Un instrument puternic

Există un consens general cu privire la faptul că ISO 37001 are capacitatea de a servi
drept instrument puternic pentru toate organizaţiile care luptă împotriva riscului de
mită în propriile lor activităţi şi în toate verigile lanţurilor lor valorice mondiale. După
cum subliniază domnul Fernando Cevallos, asociat la serviciile de combatere a infrac-
ţiunilor (Deloitte), „ISO 37001 este un instrument internaţional care ajută organizaţiile
să demonstreze că tratează cu seriozitate combaterea mitei şi care va indica, de ase-
menea, administraţiilor publice şi sectorului privat (societăţii, în general) că nu este
acceptată practicarea mitei”.
ISO 37001 este un instrument flexibil, care poate fi adaptat în funcţie de dimensiunea,
de tipul organizaţiei şi de riscurile cu care aceasta se poate confrunta în ceea ce priveşte
practicarea mitei. De asemenea, documentul oferă organizaţiilor posibilitatea de a ob-
ţine o certificare externă şi numeroase alte avantaje precum:

yy Creşterea la maximum a câştigurilor financiare sau reducerea la minimum a pier-


derilor financiare ale acţionarilor prin instituirea de controale, proceduri şi procese
pentru a combate corupţia;

16
yy Instituirea unei culturi anti-mită pentru organizaţii şi autorităţi ;
yy Realizarea unui avantaj distinctiv faţă de concurenţi, guverne şi organizaţii fără scop lucrativ;
yy Creşterea prestigiului, a încrederii şi a credibilităţii firmei în faţa societăţii, a clienţilor şi a investitorilor potenţiali;
yy Întărirea programului de conformitate şi utilizarea lui la nivel internaţional pentru filiale şi alte terţe părţi (furnizori,
distribuitori şi reprezentanţi);
yy Furnizarea unei metodologii pentru a obţine dovada şi documentaţia cu ajutorul chestionarelor interne şi stabilirea
unei planificări a măsurilor corective, în conformitate cu standardul.

După cum relevă domnul Cevallos, mita este un risc care se manifestă în diferite moduri la toate nivelurile societăţii şi
ISO 37001 constituie un instrument pentru a o preveni şi a o combate sub toate formele sale. „Oamenii s-au săturat să
plătească mită şi să-i suporte costurile care, în unele cazuri, conduc la creşterea preţurilor pentru clientul final”, afirmă
el. „Plătim cu toţii factura, este timpul să facem o schimbare. Adoptarea standardului nu va împiedica organizaţiile să
practice corupţia, dar el va obliga oamenii să se gândească de două ori înainte de a promite, a solicita, a oferi, a da sau a
primi mită”.

Un standard destinat tuturor, aplicat pretutindeni

După ce a fost implicată în elaborarea ISO 37001, firma Microsoft se va strădui să obţină certificarea de la o terţă parte
independentă acreditată pentru a demonstra că programul său de combatere a mitei satisface cerinţele standardului.
Un organism independent acreditat va efectua deci o analiză riguroasă a programului său pentru a se asigura că acesta
îndeplineşte cerinţele specifice ale noului standard.
Microsoft încurajează organizaţiile, indiferent de sectorul industriei în care se situează activităţile lor, să adopte noul
standard. David Howard, vicepreşedinte şi director adjunct la Microsoft, declară pe blogul firmei: „Încurajăm şi alte
organizaţii mari să adopte ISO 37001. Suntem convinşi că o abordare coerentă în programele de combatere a corupţiei
constituie un lucru bun. Cu un proces de certificare independent şi obiectiv, o asemenea abordare va furniza guvernelor
din lumea întreagă asigurarea că organizaţiile care obţin certificarea fac tot ce pot pentru a lupta împotriva corupţiei”.
„Am făcut progrese în acest domeniu? În scurt timp, ISO 37001 pare a fi recunoscut ca un mecanism viabil de anti-mită
şi organizaţiile şi guvernele au primit călduros standardul şi îl implementează în activităţile lor, la toate nivelurile lanţuri-
lor lor valorice mondiale. Deocamdată putem concluziona că, în orice organizaţie, angajamentul şi acţiunea constituie o
provocare reală şi elementele-cheie ale eficacităţii programelor de management anti-mită. Noul standard ISO furnizează
organizaţiilor un set de instrumente care permit soluţionarea acestei provocări, dar eficacitatea utilizării acestor instru-
mente depinde de încercări bine realizate şi de o asigurare adevărată.

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus, nr. 125, noiembrie-decembrie 2017, revista Organizaţiei Internaţionale de Standardizare, fiind reprodus cu permisiunea Secretariatului Central al ISO (www.iso.org).
Editor: gasiorowski@iso.org. Un abonament anual costă 158 de franci elveţieni. Abonamente: sales@iso.org

STANDARDIZAREA | februarie 2018 17
Noul
arsenal

18
al
managementului
riscului

STANDARDIZAREA | februarie 2018 19
Noua ediţie a ISO 31000, Managementul riscului, va
fi publicată la începutul lui 2018. Riscurile cu care se
confruntă autorităţile publice, organizaţiile şi populaţia nu
încetează să crească. În aceste condiţii, cum ne va asigura
noul standard, simplificat, un viitor mai sigur?

În urmă cu zece ani, consiliile de administraţie ale băn-


cilor şi ale instituţiilor financiare din lumea întreagă au
aflat cu stupoare vestea prăbuşirii unor firme presti-
gioase precum Lehman Brothers, Bear Stearns şi Nor-
thern Rock. Alan Greenspan, fost preşedinte la Federal
Reserve – Banca Centrală a Statelor Unite, a descris unda
de şoc care a zguduit lumea ca un adevărat „tsunami pe
piaţa creditului”.
Organizaţiile familiale, autorităţile publice şi industria
suferă încă consecinţele acestei crize financiare mondia-
le. De atunci, atenţia opiniei publice s-a îndreptat spre
risc şi expunerea la acesta. Cum să-l gestionăm? Cum să
ne pregătim pentru el? Cum să beneficiem de risc? Cum
să tragem învăţăminte din acesta? În lumea noastră in-
terconectată şi tot mai complexă, marcată de incertitu-
dine politică, dificultate economică şi austeritate, aceste
întrebări sunt mai relevate ca niciodată, iar necesitatea
de bune practici este decisivă.

Cum să gestionăm riscul?

Kevin Knight, preşedinte al grupului de lucru al ISO care


a elaborat standardul ISO 31000 cu privire la manage-
mentul riscului, publicat în 2009, rezumă provocările
în câteva cuvinte: „Riscul este inerent oricărei activităţi.
Putem afirma chiar faptul că criza financiară mondială
rezultă dintr-un management defectuos al riscului de
către consiliile de administraţie şi de echipele de condu-
cere. ISO 31000 va trebui să ajute industria şi comerţul,
sectorul public şi cel privat, să iasă din criză pe noi baze
de încredere”.
Desigur, riscurile pot proveni din diverse surse – nesigu-
ranţă pe pieţele financiare, riscuri de eşecuri ale proiec-
telor, responsabilităţi juridice, riscul de credit, accidente,
cauze naturale şi catastrofe – şi pot avea consecinţe
grave. Pentru a ne convinge, este suficient să constatăm
importantele pagube şi pierderi de vieţi omeneşti provo-
cate de uraganul Irma în Caraibe sau de inundaţiile de-
vastatoare în India şi Bangladesh.

Transformarea riscurilor în oportunităţi


Lecţiile vieţii se învaţă uneori din evenimente dramatice
şi, pentru că sunt dureroase, nu se uită niciodată. Ele
20
permit totuşi convertirea riscurilor în oportunităţi. De
exemplu, în Japonia, ameninţarea permanentă a seis-
melor şi a tifoanelor a condus la elaborarea unuia dintre
Riscurile pot proveni sistemele de management al situaţiilor urgente cele mai
sofisticate din lume. Acest sistem a fost adoptat apoi
pentru apărarea contra rachetelor nucleare. Autorită-
din mai multe surse ţile pot trimite mesaje pe toate telefoanele mobile din
ţară şi pot întrerupe emisiunile de radio şi de televiziu-
ne.
Acum, când lumea intră într-o nouă eră „inteligentă”,
tehnologia generează riscuri noi, mai ales în domeniul
roboticii, al inteligenţei artificiale, al învăţării automati-
zate şi al Internetului obiectelor. Şi aici au fost detectate
soluţii inovatoare pentru a răspunde diferitelor provo-
cări. Să luăm, de exemplu, tehnologia chain bloc, un set
complex de algoritmi care permit efectuarea de tran-
zacţii electronice cu valută criptată, cu un registru cen-
tral. În ciuda îngrijorării cu privire la caracterul fluc-
tuant al monedei electronice şi a temerilor de fraudă,
băncile utilizează de acum înainte această tehnologie
pentru a accelera sistemele de plată back-office (activi-
tăţi de suport, control, post-vânzare şi administrare ale
unei organizaţii).
Organizaţiile mari şi mici din lumea întreagă au înţeles
că, pentru a soluţiona aceste provocări numeroase, era
importantă integrarea managementului riscului în stra-
tegia lor profesională. În consecinţă, domeniul general
de aplicare al ISO 31000 (primul standard din familia
celor referitoare la managementul riscului) nu a fost
elaborat pentru un grup industrial, un sistem de ma-
nagement sau un subiect specific, ci pentru a furniza o
structură şi linii directoare cu privire la bunele practici
aplicabile tuturor operaţiilor vizate de managementul
riscului.

În pas cu vremurile

De exemplu, grupul Thales, organizaţie majoră în sec-


torul securităţii, consideră că managementul riscurilor
de mediu şi al celor sociale şi elaborarea de noi stan-
darde şi proceduri sunt esenţiale pentru prevenirea
riscurilor. În ceea ce priveşte ISO 31000, Jason Brown,
director în domeniul securităţii naţionale la Thales
Australia şi Noua Zeelandă, şi preşedinte al comitetului
tehnic ISO/TC 262, Managementul riscului, a declarat:
„Standardul este utilizat de acum înainte ca instrument
pentru planificarea şi luarea deciziei în domenii diverse
precum: finanţele, ingineria, aeronautica şi spaţiul şi
securitatea internaţională”.
Pentru a păstra pasul cu vremurile, standardul ISO care
a deschis calea în domeniul managementului riscului
este în curs de revizuire şi o nouă ediţie a acestuia va fi
publicată la începutul lui 2018. Pentru a se asigura că
principiile şi liniile directoare ale documentului rămân
relevante pentru utilizatori, o primă revizuire limitată
a ISO 31000 şi a Ghidului 73, care conţin terminologia
în vigoare, a fost iniţiată în 2015, iar revizuirea din 2018
constituie următoarea etapă pentru a facilita, a clarifica
şi a simplifica managementul riscului. Textul a fost re-
dus la conceptele sale fundamentale astfel încât să re-
zulte un document concis, mai clar, mai uşor de înţeles
şi cu o aplicare mai largă.
STANDARDIZAREA | februarie 2018 21
22
Domnul Brown subliniază că modelul ISO 31000, bazat pe principii şi
pe abordarea sa de sistem deschis, punând accentul pe procesul iterativ
de evaluare a riscului, asigură relevanţa standardului pentru mai multe
domenii. El afirmă: „Autorităţile publice, întreprinderile mari şi mici şi
toţi cei care au obiective pe care vor să le atingă în lumea noastră tot mai
complexă, vor avea tot interesul de a utiliza ISO 31000 ca ghid pentru a
gestiona riscul din domeniul lor de activitate”.
Domnul Brown declară că noua versiune a raţionalizat şi a perfecţionat
principalele elemente, evidenţiind caracterul iterativ al procesului: „As-
pectul esenţial al unui model iterativ şi repetitiv îl constituie relevanţa sa
pentru a reduce nesiguranţa într-un mediu operaţional foarte schimbător
şi nesigur, în care evenimentele exterioare necesită o urmărire şi o evalua-
re constantă a riscului”.

Un document care generează dezvoltarea

America Latină este una din regiunile care beneficiază de pe urma avan-
tajelor pe care le oferă ISO 31000. Jorge Escalera, membru al delegaţiei
mexicane a ISO/TC 262, Managementul riscului, şi al ISO/TC 292, Secu-
ritate şi rezilienţă, subliniază că managementul riscului constituie o tema-
tică relativ recentă în America Latină, dar că ea progresează considerabil.
El indică faptul că organizaţiile se situează într-o dinamică care ţine seama
de ISO 31000 în implementarea managementului riscului în sistemele lor
de management.
Domnul Escalera este şi director al Risk Mexico, o organizaţie care pro-
pune soluţii de instruire, de certificare şi de consultanţă sectorului privat
şi public. El explică faptul că „Risk Mexico promovează implementarea
managementului riscului (MR) în conformitate cu ISO 31000 şi că, la fie-
care activitate de consultanţă, principiile fundamentale ale activităţilor
noastre se bazează pe implementarea unui MR care creează valoare pen-
tru clienţii noştri şi avantaje pentru comunitatea noastră”.

O sarcină dificilă

Cooperarea are o importanţă capitală şi, dacă nu este uşor să se creeze o


cultură care să constituie un factor de coeziune, ISO 31000 reprezintă un
mare pas înainte în acest sens. Desigur, nu va fi suficient să se aplice ediţia
revizuită a ISO 31000 pentru a evita o nouă criză financiară mondială, dar
documentul va constitui un sprijin pentru înţelegerea cauzelor şi pentru
identificarea măsurilor necesare reducerii nesiguranţei care planează asu-
pra viitorului nostru financiar. Potrivit domnului Brown, „va trebui ca toţi
partenerii să se angajeze benevol să ia măsurile necesare pentru a reduce
nesiguranţa. Unele dintre aceste măsuri trebuie să includă transparenţa
operaţiilor financiare, o reglementare temeinică, conformitatea, integrita-
tea şi responsabilitatea şi, înainte de orice, o bună conducere”.
Care sunt etapele următoare ale ISO 31000? Activităţile comitetului teh-
nic vor fi axate pe dezvoltarea implementării standardului la nivel mon-
dial. America Latină exemplifică creşterea interesului pentru document.
După cum subliniază domnul Brown, „mai multe state membre au sugerat
idei noi. Un grup de studiu cu privire la traducerea în spaniolă va propune
pentru cele 400 de milioane de hispanici o abordare unificată în această
limbă, cu un statut oficial în 21 de state, atât în America de Sud, în Ame-
rica Centrală, în America de Nord, cât şi în Spania, în statele Africii şi în
Europa”.

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus, nr. 125, noiembrie-decembrie 2017, revista Organizaţiei Internaţionale de Standardi-
zare, fiind reprodus cu permisiunea Secretariatului Central al ISO (www.iso.org). Editor: gasiorowski@iso.org. Un abonament
anual costă 158 de franci elveţieni. Abonamente: sales@iso.org

STANDARDIZAREA | februarie 2018 23
beneficiază de ISO 31000
Erike Young, responsabil în domeniul securităţii la nivel
internaţional, la Google, a participat la elaborarea noii ediţii
a ISO 31000. În acest articol, el explică motivele pentru care
standardul ajută organizaţiile din întreaga lume să ia cele
mai bune decizii în domeniul managementului riscului.

Dinamică, inovatoare, gata să-şi sume riscuri. Acestea


sunt câteva din calificativele care se impun când vorbim
despre cultura de organizaţie a Google. Misiunea gigan-
tului multinaţional al tehnologiei, specializat în servicii
şi produse legate de Internet, este următoarea: „organi-
zarea informaţiilor la nivel mondial pentru a le face ac-
cesibile și utile tuturor”. Din mai multe puncte de vedere,
riscul a făcut întotdeauna parte integrantă din dezvolta-
rea organizaţiei şi este cazul şi astăzi.
Pentru a-şi motiva inginerii, Google a aplicat o politică
denumită „Timp liber pentru inovaţie”, care îi încurajează
să consacre 20% din timpul lor de lucru unor proiecte
care îi interesează. Unele din serviciile relativ noi ale
Google precum: Gmail, Google News, Orkut și Ad-
Sense, sunt rodul acestui tip de iniţiative îndrăzneţe.
Erike Young subliniază aici importanţa pe care o capătă
ISO 31000 „pentru a face să ţâşnească scântei de geniu”.

24
Care sunt, după părerea dumneavoastră,
principalele avantaje pe care le prezintă ISO
31000 pentru Google?

Erike Young: Principalul avantaj pentru Google


şi alte organizaţii internaţionale constă în fap-
tul că documentul furnizează o abordare şi un
limbaj comune pentru evaluarea riscurilor, fără
a avea un caracter prea prescriptiv. Această fle-
xibilitate şi accentul pus în standardul revizuit
pe modul în care conducătorii pot utiliza pro-
cesele de management al riscului pentru a lua
cele mai inspirate decizii, cu scopul de a crea
valoare şi de a o păstra, constituie o îmbunătă-
ţire clară faţă de ediţia din 2009.

Care sunt cele mai mari provocări care se


conturează în domeniul managementului
riscului?

De la publicarea lui ISO 31000:2009, manage-


mentul riscului a devenit mai important şi este
mai bine înţeles de către consiliile de adminis-
traţie şi de către conducătorii organizaţiilor.
Din păcate, modelul potrivit căruia doar un
manager sau un serviciu de management al ris-
cului gestionează riscul, este încă de actualitate
în numeroase organizaţii.
În realitate, într-o organizaţie, toată lumea ges-
tionează riscul şi ia decizii care pot influenţa
capacitatea organizaţiei de a-şi atinge obiec-
Erike Young, responsabil în domeniul securităţii la tivele. Dacă nu există aici nimic nou, în faţa
nivel internaţional, la Google cantităţii de date disponibile şi la viteza tot mai
mare cu care trebuie luate deciziile într-o lume
aflată în permanentă schimbare, identificarea
şi atenuarea riscurilor constituie provocări şi
mai dificile pentru organizaţii.

Cum ajută ISO 31000 organizaţiile să soluţio-


neze aceste dificultăţi?

Una din principalele îmbunătăţiri pe care le


Principalul avantaj pentru furnizează standardul revizuit este faptul că el
este redactat potrivit concepţiei că utilizatorii

Google îl constituie faptul că finali sunt cei care gestionează riscul şi că stan-
dardul nu se adresează doar profesioniştilor
din domeniul managementului riscului.
ISO 31000 furnizează o abordare Printre simplificările aduse, menţionez un
limbaj clar şi accentul pus pe ideea că mana-

şi un limbaj comune pentru gementul riscului este un exerciţiu care constă


în identificarea riscurilor care pot influenţa
obiectivele unei organizaţii, în evaluarea lor şi
evaluarea riscurilor luarea unei decizii cu privire la modul de a le
atenua (trata).

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus, nr. 125, noiembrie-decembrie 2017,
revista Organizaţiei Internaţionale de Standardizare, fiind reprodus cu permisi-
unea Secretariatului Central al ISO (www.iso.org). Editor: gasiorowski@iso.org.
Un abonament anual costă 158 de franci elveţieni. Abonamente: sales@iso.org

STANDARDIZAREA | februarie 2018 25
Rosario Uría Toro, director al Direcţiei Standardizare la INACAL

Peru
îşi consolidează
dispozitivul anti-mită
26
Rosario Uría Toro, director al Direcţiei
Standardizare la INACAL – Institutul peruvian
pentru calitate, membru al ISO pentru acest
stat, explică în acest articol motivul pentru care
ISO 37001 este un standard atât de important
în combaterea corupţiei şi pentru a stabili
încrederea și bunele practici în toate domeniile
societăţii peruviene.

În cursul ultimilor 15 ani, Peru a cunoscut o perioadă de relativă stabilitate politică şi economică.
Milioane de peruvieni au scăpat de sărăcie şi au profitat de posibilităţile pe care le oferă progresul
socio-economic. Nivelul lor de viaţă s-a îmbunătăţit, Produsul intern brut (PIB) pe cap de locui-
tor a crescut, iar inegalităţile salariale s-au atenuat.
Comparativ cu statele din Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltarea Economică (OCDE), diferen-
ţele rămân în continuare mari şi mai există încă regiuni sărace. În plus, Peru nu a fost scutit de
scandaluri de corupţie la cel mai înalt nivel, atât în domeniul public, cât şi în cel privat.
Este deci necesar ca guvernul să-şi intensifice reforma conducerii publice în acest context so-
cio-economic şi să ia măsuri concrete pentru a restabili încrederea în toate sectoarele societăţii
peruviene, atât la nivel public, cât și privat.

Instaurarea încrederii

Recent, Peru a lansat un program ambiţios de dezvoltare pe termen mediu, cu iniţiative de com-
batere a corupţiei. Stabilit pentru a facilita dezvoltarea socio-economică prin intermediul unor
politici publice luminate, acest plan de dezvoltare naţional exigent, denumit „Plan bicentenar:
Peru în 2021”, fixează şase obiective strategice care trebuie atinse în anii următori. Este vorba de
reforme de stat substanţiale, care au ca obiectiv realizarea unui management şi a unei conduceri
publice mai eficace. Această iniţiativă marchează o evoluţie în sensul unei intensificări a aplicării
legilor anti-corupţie şi a toleranţei 0 în faţa acestui fenomen.
În domeniul prevenirii corupţiei, ISO 37001, Sisteme de management anti-mită. Cerinţe şi reco-
mandări de implementare, este un element deosebit de important. Standardul ISO reprezintă un
consens internaţional de bune practici, care trebuie aplicate de organizaţiile din sectorul public
şi din cel privat pentru a stabili conformitatea anti-mită. În Peru, utilizarea ISO 37001 va ajuta
la crearea unui cadru modern de reforme şi de măsuri de reprimare tot mai severă a actelor de
corupţie.

Participare activă

În ceea ce priveşte elaborarea ISO 37001, INACAL a participat activ la lucrările grupului de
studiu pentru traducerea în limba spaniolă a standardului. Odată ce versiunea spaniolă a fost
elaborată, Peru a adoptat rapid documentul ca standard naţional peruvian – ISO NTP 37001,
fapt care a făcut din acest stat unul din primele din regiune care au implementat standardul

STANDARDIZAREA | februarie 2018 27
anti-mită. ISO 37001 este deosebit de oportun, ţinând
seama de eforturile depuse de Peru pentru a promova o Guvernul peruvian a dat
imagine etică favorabilă comerţului şi afacerilor. Imple-
mentarea de măsuri anti-mită în administraţia publică şi
în organizaţii constituie un mijloc perfect de a instaura
dovadă de proactivitate în
încrederea, care creează un avantaj concurenţial evident
întrucât organizaţiile care şi-au certificat conformitatea combaterea mitei
cu standardul au mai multe şanse de a obţine contracte
cu statul și cu organizaţiile internaţionale.
În plus, în cadrul stabilirii condiţiilor necesare pentru
evaluarea conformităţii, INACAL a adoptat, de ase-
menea, ca standard naţional, specificaţia tehnică ISO/
IEC TS 17021-9, publicată de ISO împreună cu Comi-
sia Electrotehnică Internaţională (IEC), specificaţie care
enunţă principiile fundamentale pentru evaluarea com-
petenţei tehnice a auditorilor implicaţi în certificarea
conformităţii sistemelor de management anti-mită.
În campania de conştientizare cu privire la importanţa
adoptării ISO 37001 ca standard peruvian, am desfăşurat
o serie de programe de instruire în rândul părţilor inte-
resate din sectorul public şi din cel privat, cu participarea
excepţională online a lui Neil Stansbury, expert anti-mită
şi fost preşedinte al comitetului de proiect ISO/PC 278,
Sisteme de management anti-mită. De asemenea, sun-
tem pe cale de a înfiinţa un nou grup de lucru, alcătuit
din părţi interesate, care are sarcina de a proiecta cursuri
de instruire şi un plan de diseminare bazat pe ISO 37001
şi pe alte documente de sprijin.
Guvernul peruvian a dat dovadă de proactivitate. Pentru
a ne susţine în aceste activităţi diverse, am implicat au-
torităţile guvernamentale şi instituţiile private interesate
să implementeze un sistem anti-mită şi angajamentul lor
a fost deplin.

Schimb de idei

Promovarea lui ISO 37001 în sectorul public şi cel privat


este esenţială pentru a încuraja utilizarea standardului.
Suntem convinşi că instituţiile care şi-au auditat siste-
mele de management în conformitate cu cerinţele siste-
mului de management anti-mită ale ISO vor face adepţi
în rândul altor organizaţii care doresc să furnizeze do-
vada că şi ele posedă mecanisme funcţionale anti-mită.
Primele rezultate arată că ISO 37001 are potenţialul de a
fi un factor de facilitare a pieţei, cu numeroase avantaje
pentru cetăţeni şi utilizatori.

yy Pentru organizaţii: standardul permite demonstra-


rea faptului că acestea au stabilit mecanisme recu-
noscute pe pan internaţional pentru a preveni prac-
ticile anti-mită;
yy Pentru furnizori şi antreprenori: el arată că or-
ganizaţiile-cliente posedă sisteme de management
anti-mită, vectori de încredere în lanţul de aprovi-
zionare;
yy Pentru proprietarii, directorii şi managerii orga-
nizaţiilor: documentul permite reducerea practici-
lor de corupţie şi a repercusiunilor acestora;
yy Pentru judecători şi parchet: acesta furnizează do-
vezi obiective cu privire la măsurile anti-mită.
28
Toate iniţiativele noastre subliniază importanţa participării INACAL în
cadrul ISO şi la lucrările ISO/TC 309, Conducerea organizaţiilor, un co-
Colaborarea şi
mitet creat recent şi specializat în domeniul eticii guvernamentale, care va
avea sarcina de a furniza regulat consultanţă şi sprijin cu privire la standar- comunicarea joacă
dul ISO 37001. La ora actuală, suntem pe cale de a evalua rolul nostru în
cadrul diferitelor grupuri de lucru şi de a superviza desemnarea experţilor
care vor fi membri ai comitetului-oglindă peruvian al comitetului tehnic
un rol important în
internaţional al ISO.
Colaborarea şi comunicarea joacă desigur un rol important în combaterea combaterea mitei
corupţiei. În consecinţă, ar fi foarte util ca ISO să organizeze, în viitor,
seminarii în regiunea noastră, care să ne permită schimbul de idei şi de ex-
perienţă pentru a combate mita şi a promova progresul economic şi social
al ţării noastre.

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus, nr. 125, noiembrie-decembrie 2017, revista Organizaţiei Internaţionale de Standardi-
zare, fiind reprodus cu permisiunea Secretariatului Central al ISO (www.iso.org). Editor: gasiorowski@iso.org. Un abonament
anual costă 158 de franci elveţieni. Abonamente: sales@iso.org

STANDARDIZAREA | februarie 2018 29
A apărut noua ediţie a ISO 31000,
Managementul riscului!
Atingeri aduse reputaţiei sau mărcii, atacuri cibernetice, riscuri politice şi terorism sunt câteva dintre riscurile cu care
se confruntă tot mai frecvent organizaţiile private şi publice, indiferent de dimensiunea şi de domeniul lor de activitate.
Ultima ediţie a ISO 31000, care a apărut de curând, îşi propune să le ajute să gestioneze aceste incertitudini.
În viaţă, toate deciziile comportă o doză de risc, dar este clar că unele decizii necesită o abordare structurată. De exem-
plu, un manager sau un funcţionar trebuie să judece riscul unor situaţii foarte complexe. Managementul riscului face
parte integrantă din conducere şi din leadership şi are o importanţă fundamentală în modul în care organizaţia este
gestionată la toate nivelurile.
Practicile de management al riscului utilizate până nu demult nu mai sunt adaptate la ameninţările actuale şi trebuie să
evolueze. Acestea sunt consideraţiile care au determinat revizuirea ISO 31000, Managementul riscului. Linii direc-
toare, a cărui ultimă ediţie a fost publicată de curând. ISO 31000:2018 este un ghid mai scurt, mai clar şi mai concis, care
va ajuta organizaţiile să aplice principiile de management al riscului pentru a-şi îmbunătăţi planificarea şi a lua cele mai
bune decizii. Iată principalele modificări care au survenit în noua ediţie comparativ cu precedenta:
yy Revizuirea principiilor managementului riscului, care sunt criteriile-cheie ale reuşitei sale;
yy Evidenţierea leadeship-ului managementului de la cel mai înalt nivel şi integrarea managementului riscului, începând
cu conducerea organizaţiei;
yy Importanţa sporită acordată caracterului iterativ al managementului riscului, menţionând că noi experienţe, cunoş-
tinţe şi analize pot conduce la o revizuire a elementelor, acţiunilor şi mijloacelor de control al procesului la fiecare din
etapele sale;
yy Simplificarea conţinutului, concentrându-se pe menţinerea unui model deschis de sisteme pentru a se adapta la nece-
sităţi şi contexte multiple.
După cum explică Jason Brown, preşedinte al ISO/TC 262, Managementul riscului, comitetul tehnic care a avut sarcina
de a elabora standardul, „ediţia revizuită a ISO 31000 pune accentul pe integrarea în toate activităţile unei organizaţii
şi pe rolul şi responsabilitatea managementului. Dat fiind faptul că profesioniştii din managementul riscului se situează
adesea la marginea managementului organizaţional, este un aspect care ar trebui deci să-i ajute să demonstreze că ma-
nagementul riscului face parte integrantă din activităţile organizaţiei”.
Fiecare secţiune a standardului a fost revizuită dintr-o preocupare pentru claritate, utilizând un limbaj simplu pentru a
face documentul mai uşor de înţeles şi mai accesibil tuturor părţilor interesate. Ediţia din 2018 insistă asupra finalităţii
managementului riscului, care este crearea şi păstrarea valorii, şi cuprinde alte principii conexe, precum îmbunătăţirea
continuă, implicarea părţilor interesate, adaptarea la contextul organizaţiei şi luarea în calcul a factorilor umani şi culturali.
Riscul este definit ca „efectul incertitudinii asupra obiectivelor”, punându-se astfel accentul pe efectele unei cunoaşteri
incomplete a evenimentelor sau a împrejurărilor asupra procesului de luare a deciziei în cadrul unei organizaţii. Trebuie
deci să abordăm diferit noţiunea de risc şi să forţăm organizaţiile să-şi adapteze modul de management al riscului în
funcţie de necesităţile şi obiectivele lor, un atu esenţial al standardului. Jason Brown precizează: „ISO 31000 propune
un cadru pentru managementul riscului, care înglobează toate activităţile organizaţiei, mai ales luarea deciziei la toate
nivelurile. Cadrul şi procesele ISO 31000 trebuie să fie integrate în sistemele de management pentru a garanta coerenţa
şi eficacitatea mijloacelor de control în toate sectoarele organizaţiei”. Aceasta acoperă mai ales strategia şi planificarea,
rezilienţa organizaţională, informatica, conducerea, resursele umane, conformitatea, calitatea, sănătatea şi securitatea,
continuitatea operaţională, managementul crizelor şi siguranţa.
Nu este vorba deci de o simplă revizuire a standardului ISO 31000. Această ultimă ediţie merge mai departe; ea abor-
dează diferit modul în care vom gestiona riscurile în viitor. În ceea ce priveşte certificarea, ISO 31000:2018 stabileşte
linii directoare, nu cerinţe şi nu are deci scopuri de certificare. Managerii dispun astfel de flexibilitatea necesară pentru a
implementa standardul în funcţie de necesităţile şi obiectivele organizaţiei lor.
Domnul Brown adaugă că primul obiectiv al ISO/TC 262 este să ajute organizaţiile să-şi asigure viabilitatea şi reuşita
pe termen lung, în interesul tuturor părţilor interesate, furnizându-le bune practici de management al riscului întrucât
„lipsa unui management al riscului este în sine un risc de eşec”.
Traducere: Maria Bratu, Comunicat de presă ISO/2018

30
Deveniţi membru ASRO ACUM !
FACILITĂŢI ACORDATE MEMBRILOR ASRO
ACCES PRIORITAR LA SERVICIILE OFERITE DE ASRO

REDUCERI DE TARIFE

…… 25% din preţul abonamentului la


standardele române, indiferent de
mărimea acestuia
…… 30% din preţul aplicaţiei la
achiziţionarea produsului
InfoStandard WEB REDUCERE LA TAXA DE MEMBRU ÎN
COMITETELE TEHNICE ALE ASRO
…… 30 % din preţul unei perioade de
acces la produsul Catalog CLOUD.
…… 57 lei+TVA (faţă de 510 lei+TVA) pentru
La lansarea produsului Catalog
persoane juridice fără scop lucrativ, cu excepţia
CLOUD membrii ASRO vor primi
persoanelor juridice fără scop lucrativ care
o lună de acces gratuit la acest
promovează şi apără interese cu caracter social
produs. Accesul se acordă în urma
(de protecţie a muncii, familiei, copilului, a
unei solicitări prealabile.
intereselor consumatorilor etc.), cultural, de
…… 10% din valoarea tarifului pentru protecţie a mediului,
cursurile organizate de ASRO,
…… 226 lei+TVA (faţă de 510 lei+TVA) pentru
inclusiv în sistem e-learning
persoane juridice constituite în vederea
…… 25% din tariful perceput desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ.
la certificarea unui produs
* Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul ASRO
(acordarea dreptului de www.asro.ro secţiunea Standardizare/condiţii devenire
utilizare a mărcilor naţionale membru in CT ASRO.
de conformitate cu standardele
naţionale, respectiv marca SR sau
marca SR-S) pentru următoarele PRODUSE/SERVICII GRATUITE
etape: solicitare iniţială, elaborare
şi semnare contract, analiza …… Pentru membrii persoane juridice cu scop pa-
documentaţiei solicitantului, trimonial, cât si pentru membrii Colegiului E (a
redactare raport final, eliberare, căror cotizaţie este de 2.000 lei/an) se acordă un
eliberare Licenţă pentru serviciu anual ce constă în punerea la dispoziţie a
certificare. Revistei Standardizarea – format electronic
…… În limita sumei de 5% din
valoarea cotizaţiei anuale, …… Reclamă instituţională în revista “Standardizarea”
achitată integral pentru anul (în limita a şase pagini de revistă/număr)
în curs, membrul ASRO poate …… Curs de iniţiere în domeniul standardizării naţio-
beneficia gratuit, o dată pe an, nale pentru câte un reprezentant din partea fie-
la solicitarea acestuia, de orice cărui membru, în scopul unei mai bune cunoaş-
serviciu oferit de ASRO (preţul teri a sistemului de standardizare, a angrenajelor
standardelor române comandate şi funcţionării lui.
la ASRO, aplicaţia Infostandard,
Nota: Membrii ASRO beneficiază de facilităţi numai după achitarea
Revista Standardizarea etc.). integrală a cotizaţiei pe anul în curs.

Revista „Standardizarea” este editată de Editura STANDARDIZAREA


Telefon : 021-316 99 74, e-mail: editura@asro.ro , www.standardizarea.ro
Răspunderea privind corectitudinea informaţiilor prezentate revine în întregime autorilor. Reproducerea totală sau parţială a materialelor este interzisă, fără
acordul scris al redacţiei. Revista „Standardizarea” se poate procura prin abonament sau la liber numai de la ASRO.
Costul unui abonament anual este de 157,5 lei, TVA inclus. Preţul unui număr din revista „Standardizarea”, în afara abonamentului, este de 13,12 lei, TVA inclus.
ORGANISME INTERNAŢIONALE ORGANISME EUROPENE
DE STANDARDIZARE DE STANDARDIZARE
ISO – Organizaţia Internaţională de Standardizare CEN – Comitetul European de Standardizare
(înfiinţată în 1947) (înfiinţat în 1961)

Domenii de activitate: elaborare de Domenii de activitate: elaborare de


standarde pentru produse şi servicii în standarde pentru produse şi servicii în
domeniul neelectric (servicii, construcţii, domeniul neelectric (servicii, construcţii,
chimie, agricultură, standarde fundamentale, chimie şi agricultură, standarde
produse de uz casnic şi timp liber, inginerie mecanică, fundamentale, produse pentru casă şi timp liber,
materiale metalice, materiale nemetalice, sănătate, inginerie mecanică, materiale metalice, materiale
mediu şi protecţia vieţii, transport şi ambalaje) şi nemetalice, sănătate, mediu şi protecţia vieţii, transport
tehnologia informaţiei (JTC 1) şi sisteme de certificare şi ambalaje), sisteme de certificare şi acreditare.
şi acreditare. Număr de membri: 34 membri
Număr de membri: 163 membri Număr de comitete tehnice: 314
Număr de comitete tehnice: 247 Număr de documente de standardizare în vigoare:
Număr de documente de standardizare în vigoare: 15 985
peste 21 478
IEC – Comisia Electrotehnică Internaţională CENELEC – Comitetul European de Standardizare
(înfiinţată în 1907) pentru Electrotehnică (înfiinţat în 1973)

Domenii de activitate: elaborare de standarde Domenii de activitate: elaborare de


pentru produse şi servicii în domeniul electric standarde pentru produse şi servicii în
(standarde generale în electrotehnică, domeniul electric (standarde generale
electronică, inginerie electrică), sisteme de în electrotehnică, electronică, inginerie
certificare şi acreditare. electrică), sisteme de certificare şi acreditare.
Număr de membri: 170 membri Număr de membri: 34 membri
Număr de comitete şi subcomitete tehnice: 203 Număr de comitete tehnice: 79
Număr de documente de standardizare în vigoare: 9855 Număr de documente de standardizare în vigoare: 7111
ITU – Uniunea Internaţională pentru ETSI – Institutul European de Standardizare
Telecomunicaţii (înfiinţată în 1865) pentru Telecomunicaţii (înfiinţat în 1993)

Domeniu de activitate: telecomunicaţii Domenii de activitate:


Număr de membri: 193 de state membre, elaborare de standarde pentru
peste 700 de membri clasificaţi pe sectoare produse şi servicii în domeniul
de activitate şi 100 de membri afiliaţi telecomunicaţiilor şi sisteme de certificare şi acreditare.
Număr de membri: 804 membri
Număr de comitete tehnice: 32
Număr de standarde şi alte documente în vigoare:
31 820

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO


Str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA

www.asro.ro
e-mail: vanzari@asro.ro, marketing@asro.ro
www.standardizarea.ro
http://magazin.asro.ro

Secretariat Director General: Tel: 021/316 32 96


Serviciu vânzări–abonamente: Tel: 021/316 77 25, Fax: 021/312 94 88
Birou Imagine şi Relaţii Parteneriale: Tel: 0374 999 191
Serviciu Formare profesională: Tel/Fax: 0374 999 185 © ASRO 2018
Marketing-Redacţie, Producţie: Tel: 021/316 99 74 Editura Standardizarea 2018

Вам также может понравиться