Вы находитесь на странице: 1из 1

PROCES-VERBAL F. nr.

41 up
de comunicare a raportului de expertiză
ПРОТОКОЛ
ознакомления с заключением эксперта

_______________________________ ____ _____________20____


locul întocmirii место составления

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală


Орган уголовного преследования представлен офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în localul _____________________________________________________________________________
в помещение
la ora____ şi ____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi ____ min
в час и мин окончен в час и мин

acţionând în conformitate cu dispoziţiile articolelor 142, 151 CPP a adus la cunoştinţa părţilor
в соответствии с требованиями ст. 142, 151 УПК ознакомил стороны
____________________________________________________________________________________
numele, prenumele фамилия, имя

raportul expertului nr.__________ din ______ _______________20____.


заключением эксперта № от

în cauza penală nr._____________________________________________________________________


по уголовному делу
Părţilor li s-a fost explicat că sunt în drept: 1. Să recuze expertul; 2. Să dea explicaţii; 3. Să facă
obiecţii; 4. Să ceară punerea unor întrebări suplimentare expertului; 5. Să ceară efectuarea unei expertize
suplimentare sau unei contraexpertize.
Сторонам разъяснено, что они имеют право: 1. Заявить отвод эксперту; 2. Дать свои объяснения; 3. Заявить
возражения; 4. Просить о постановке дополнительных вопросов эксперту; 5. Просить о назначении дополнительной
или повторной экспертизы.

Luând cunoştinţă cu raportul de expertiză, părţile au declarat___________________________________


ознакомившись с заключением эксперта, стороны заявили
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Procesul verbal a fost dat citirii ___________________________________________________________
Протокол был объявлен de cine кем

Faptele consemnate corespund adevărului _______________________________


Подписью заверили semnătura părţii подпись стороны

Ofiţer de urmărire penală


Офицер уголовного преследования _______________________________
semnătura подпись

Оценить