Вы находитесь на странице: 1из 10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра інформаційно-управляючих систем

Звіт з лабораторної роботи №4

з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології та програмування»

Перевірив:

Виконав: к.т.н., доцент

студент групи АК-15-1 кафедри ІУС

Дзядик Р.П.

Притчин С.Е.

Оцінка

КРЕМЕНЧУК 2015
Тема роботи: Условная операция ?: в С++

Мета роботи: Изучение условной операции в С++


Завдання №1

Используя оператор ?: составить программу вычисляющую выражение

1 если а>b

sgn= 0 если а=b

-1 если а<b
початок

a, b

ні так
a>b

ні так
a=b

-1 0 1

кінець

Завдання №2

Используя конструкцию if-else-if составить программу вычисляющую


сопротивление трех резисторов, включенных в зависимости от выбора
последовательно, параллельно или параллельно – последовательно (R1
последовательно с па-

раллельными R2 и R3.

1- последовательное 1-параллельное 2- параллельно – последовательное

#include "stdafx.h"
#include <iostream>/*Заголовочный файл с классами, функциями и переменными
для организации ввода-вывода*/
using namespace std;//Подключает все имена из пространства имен std

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])//Объявление главной функции


{//Начало главной функции
setlocale(LC_CTYPE,"Russian");//Функция подключения русского языка
double R, R1, R2, R3;//Объявление переменных R, R1, R2, R3
int x;//Объявление переменной х
cout<<"Варианты расчета: 0-последовательное, 1-параллельное, 2-параллельно-
последовательное"<<endl;//Вывод на экран надписи
cout<<"Выберите вариант -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>x;//Ввод значения переменной х

if (x==0)//Оператор если True


{//Тело оператора
cout<<"Введите R1 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R1;//Ввод значения переменной R1
cout<<"Введите R2 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R2;//Ввод значения переменной R2
cout<<"Введите R3 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R3;//Ввод значения переменной R3
R=R1+R2+R3;//Вычисление значения переменной R
cout<<"R="<<R<<endl;//Вывод на экран значения переменной R
}
else //Оператор если False
{//Тело оператора

if (x==1)//Оператор если True


{//Тело оператора
cout<<"Введите R1 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R1;//Ввод значения переменной R1
cout<<"Введите R2 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R2;//Ввод значения переменной R2
cout<<"Введите R3 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R3;//Ввод значения переменной R3
R=1/(1/R1+1/R2+1/R3);//Вычисление значения переменной R
cout<<"R="<<R<<endl;//Вывод на экран значения переменной R
}
else //Оператор если False
{//Тело оператора

if (x==2) //Оператор если True


{//Тело оператора
cout<<"Введите R1 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R1;//Ввод значения переменной R1
cout<<"Введите R2 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R2;//Ввод значения переменной R2
cout<<"Введите R3 -> ";//Вывод на экран надписи
cin>>R3;//Ввод значения переменной R3
R=(R2*R3)/(R2+R3)+R1;//Вычисление значения переменной R
cout<<"R="<<R<<endl;//Вывод на экран значения
переменной R
}
else//Оператор если False
{//Тело оператора
cout<<"Ошибка ввода"<<endl;//Вывод на экран надписи
}
}
}

system("pause");//Функция задержки окна DOS на экране


return 0;
}//Конец главной функции

початок

ні x=0 так

R1, R2, R3
ні x=1 так
R

R1, R2, R3
ні x=2 так R

R
R1, R2, R3 R
R
R
R
R
Ошибка
Завдання №2_1

Обчислити значення функції у(х), де вирази для функцій х( z ) наведені в


таблиці (значення z вводитися

з клавіатури).

y=f(x), де

Варіант F(x) F1(z) F2(z) F3(z)


3 x1/4+sinx 2z-ln|z| tgz-2z sin2z
початок

ні так
z≥0
z≤8
x

z>8

x
R

R
x

кінець

Завдання №3

З використанням оператора switch виконати наступні дії:

Визначити кількість десяткових розрядів у введеному числі (в діапазоні


1..200).
початок

ні a < 100 так


a ≥ 100
a < 200
a
a = 200
a
Ошибка
ввода R
a

0 дес.
a=0 разрядов

1 дес. разряд

2 дес.
разряда

a=3 3 дес.
разряда

a=4 4 дес.
разряда

5 дес.
a=5
разрядов

6 дес.
a=6
разрядов

7 дес.
a=7
разрядов

8 дес.
a=8 разрядов

a=9 9 дес.
разрядов

кінець