Вы находитесь на странице: 1из 6

Содржина

1 ХАРДВЕР..............................................................................................................................................2
1.1 ПОДЕЛБА НА СОВРЕМЕНИТЕ КОМПЈУТЕРИ..............................................................................2
1.2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА...................................................................................................2
1.2.1 ФОН НОЈМАНОВ МОДЕЛ НА КОМПЈУТЕР.........................................................................2
1.2.2 СОВРЕМЕН МОДЕЛ НА ПЕРСОНЛЕН КОМПЈУТЕР.............................................................3
1.2.3 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ.....................................................3
1.2.4 ПРЕТСТАВУВАЊЕ И МЕМОРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ.........................................................3
1.3 СОВРЕМЕНИ ХАРДВЕРСКИ ДЕЛОВИ НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР........................................3
1.3.1 ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА.......................................................................................................5
1.3.2 ВЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ..............................................................................................................5
1.3.3 ИЗЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ............................................................................................................5
1.3.4 ВЛЕЗНО-ИЗЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ.............................................................................................6
1.3.5 ЕДИНИЦИ ЗА НАДВОРЕШНИ МЕМОРИИ...........................................................................6
1.3.6 СОФТВЕР.............................................................................................................................6
1.4 СОФТВЕР: СИСТЕМСКИ СОФТВЕР..............................................................................................6
1.4.1 АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР....................................................................................................6
1 ХАРДВЕР

1.1 ПОДЕЛБА НА СОВРЕМЕНИТЕ КОМПЈУТЕРИ

1.2 КОМПЈУТЕРСКА АРХИТЕКТУРА


1.2.1 ФОН НОЈМАНОВ МОДЕЛ НА КОМПЈУТЕР

1.2.2 СОВРЕМЕН МОДЕЛ НА ПЕРСОНЛЕН КОМПЈУТЕР

1.2.3 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ

1.2.4 ПРЕТСТАВУВАЊЕ И МЕМОРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

1.3 СОВРЕМЕНИ ХАРДВЕРСКИ ДЕЛОВИ НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЈУТЕР


1.3.1 ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА

1.3.2 ВЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ


1.3.3 ИЗЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ

1.3.4 ВЛЕЗНО-ИЗЛЕЗНИ ЕДИНИЦИ


1.3.5 ЕДИНИЦИ ЗА НАДВОРЕШНИ МЕМОРИИ

1.3.6 СОФТВЕР

1.4 СОФТВЕР: СИСТЕМСКИ СОФТВЕР

1.4.1 АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР