Вы находитесь на странице: 1из 24

Ургийн овог үндэсний

№ Регистр Овог үндэсний бичгээр Нэр үндэсний бичгээр


бичгээр

### уг14252290 ᠰᠦᠷᠲᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨᠰᠥ᠋ᠬᠡ ᠡᠷᠭᠡᠰ


### ул14231173 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠊‍ ᠣᠳᠣ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ
### ух14310339 ᠪᠡᠰᠥᠳ ᠡᠩᠬᠡᠫᠥ᠋ᠷᠪᠥ ᠡᠷᠡᠪᠣᠯᠣᠳ
### ух14222268 ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠩᠬᠡᠨᠠᠷᠠᠨ
### ою14270317 ᠪᠡᠷᠡᠭᠤᠡ ᠵᠡᠰᠠᠭᠤᠥᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠠᠵᠠᠬᠦ᠋ᠦ
### уа14291813 ᠣᠯᠭᠣᠨᠮᠢᠵᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠳᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
### ул14240205 ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠣᠯ ᠮᠢᠭ᠌ᠮᠠᠷᠪᠠᠲᠣ ᠨᠣᠷᠵᠣᠨᠮ ᠠ
### уа14251382 ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠴᠢ ᠭᠠᠩᠬᠦ᠋ᠦ ᠨᠣᠮᠢᠨᠵᠢᠨ
### ул14261580 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠰᠥ᠋ᠬᠡ ᠣᠨᠳᠣᠷᠣᠮᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
### ул14322631 ᠭᠡᠷᠦᠳᠲᠣᠷᠵᠢᠭ ᠠᠩᠬᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
### ук14292285 ᠣᠪᠠᠰᠢ ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ
### ук14251362 ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠣ
### ук14252416 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠣ ᠢᠯᠭᠣᠨ
### ул14241722 ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠣᠯᠣᠷ
### ук14231225 ᠣᠨᠣᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠎
ᠪᠢᠨᠳᠥᠷᠶᠠ
### ук14282048 ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠴᠣᠢᠢᠵᠠᠯᠰᠥ᠋ᠷᠥᠩ ᠎
ᠡᠩᠬᠡ-ᠤᠶ‍ᠠᠩᠭ᠋ᠠ
### уа14210116 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣᠪᠠᠶᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
### уо14210467 ᠲᠠᠢᠢᠵᠢ ᠪᠠᠲᠣᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ
### ук14221559 ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠲᠣᠸᠴᠢᠷ
### ув14292916 ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠪᠣᠮ ᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
### нк14302201 ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠣᠢᠷᠥᠩ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ
### уу14221421 ᠪᠣᠷᠬ ᠠ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠯᠲᠢᠮ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ
### ул14230431 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣ ᠭᠣᠸᠠᠮᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠦᠨ
### уу14222051 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨᠪᠣᠯᠣᠳ ᠥᠰᠬᠥ ᠆ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠥᠢ
### ул14232655 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪᠠᠲᠣᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ
### ук14282778 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯ
### уц14241644 ᠵᠦᠵᠢᠢ ᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭᠰᠡᠢᠬᠠᠨ ᠎
ᠣᠭ᠍ᠶᠣᠮᠠ
### ук14271201 ᠱᠠᠷᠠᠢᠢᠳ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨᠵᠣᠯᠠ ᠬᠣᠯᠠᠨ
### ук14281614 ᠣᠷᠯᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠢᠩ
### уа14211474 ᠪᠠᠷᠴᠣᠣᠯ ᠬᠠᠩᠳᠥᠳᠥᠷᠵᠢ ᠲᠡᠮᠤᠯᠤᠨ
### пб14290517 ᠠᠾᠰᠤᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠳ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ
### ум14241418 ᠳᠣᠽᠣᠸ ᠠᠨ᠋ᠳ᠋ᠷᠧᠢ ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠶᠣᠮ
### ул14242179 ᠴᠤᠷᠤᠰ ᠎
ᠵᠤᠯᠵᠠᠶᠠᠭ᠍ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
### уа14292600 ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠥᠨᠢᠷᠪᠠᠲᠣ ᠠᠨᠣᠵᠢᠨ
### ул14212706 ᠪᠠᠶ‍ᠭᠣᠳ ᠎
ᠭᠠᠩᠳᠣᠯᠭᠠ ᠳᠠᠭᠢ
### ул14250556 ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠬᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠸᠴᠢᠷ ᠪᠠᠲᠣ ᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
### ул14241745 ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠣᠳ ᠨᠣᠮᠢᠨ
### уш14210515 ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠠᠰ ᠆ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭᠥᠨ ᠊᠊ ᠣᠳᠣ
### ул14241701 ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠣᠳ ᠣᠭ᠍ᠶᠣ
### уа14323166 ᠫᠠᠯᠠᠩ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
### уч14230710 ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠬᠨᠠᠳᠥᠷᠵᠢ ᠠᠵᠠ ᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
### ук14232269 ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠨ
### ук14300614 ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠡᠮᠤᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠤᠳᠡᠷ
### уб14271043 ᠨᠤᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠆ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ
### ук14322005 ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠡᠯᠮᠡᠭ
### ул14272317 ᠣᠢᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
### уц14231374 ᠪᠣᠣᠴᠢ ᠎
ᠳᠠᠰᠢᠨᠢᠮᠠ ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ
### ук14242915 ᠵᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠲᠣᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠠᠨᠭᠠᠷᠣᠳᠢ
### ук14300101 ᠬᠤᠤᠬ ᠠ ᠳᠡᠠᠠᠪᠠᠵᠠᠩᠴᠠᠨ ᠴᠠᠮᠢᠩ ᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
### ул14290925 ᠵᠠᠯᠠᠢᠢᠷ ᠪᠠᠲᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ
### ук14272086 ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠎
ᠲᠤᠯᠭᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ
Ургийн овог Овог Нэр Нэр

Сөрт Чулуунсүх Ч.Эрхэс Эрхэс


Боржгин Мөнх-Од М.Ананд Ананд
Бэсүд Энхпүрэв Э.Эрболд Эрболд
Урианхан Оргил О.Энхнаран Энхнаран
Баруун Засгууд Зоригоо З.Азхүү Азхүү
Олгон Мижээ Болдсайхан Б.Тэгшжаргал Тэгшжаргал
Сартуул Мягмарбат М.Норжмаа Норжмаа
Гөрөөч Ганхүү Г.Номинжин Номинжин
Боржигон Очирсүх О.Ундрамбилэг Ундрамбилэг
Гэрүүд торжиг Анхбаяр А.Эрдэнэ Эрдэнэ
Увашь Даваадорж Д.Аригуун Аригуун
Монгол Мөнхсайхан М.Мишээлт Мишээлт
Боржигон Мөнхбат М.Ялгуун Ялгуун
Баянбулаг Мөнхболд М.Болор Болор
Онон Энхбат Э.Биндэръяа Биндэръяа
Урианхай Чойжилсүрэн Ч.Энх-Уянга Энх-Уянга
Цагаан Одбаяр О.Сайнбилэг Сайнбилэг
Тайж Батболд Б.Булган Булган
Хэрэйдийн Сайн Эр Баяржаргал Б.Билэгт-Очир Билэгт-Очир
Урианхай Төмөр Т.Бум-Эрдэнэ Бум-Эрдэнэ
Хайрхан Монгол Дамдинсүрэн Д.Цэлмэг Цэлмэг
Борх Лувсанчүлтэм Л.Энхжин Энхжин
Боржигиний Гоомарал Тулгат Т.Ирмүүн Ирмүүн
Боржигон Билгүүнболд Б.Өсөх-Ирээдүй Өсөх-Ирээдүй
Боржигон Батсайхан Б.Төгс Төгс
Боржигон Баяржаргал Б.Мандуул Мандуул
Жүүжээ Элбэгсайхан Э.Оюумаа Оюумаа
Шарайд Ариунзул А.Хулан Хулан
Орлой Мөнхбат М.Эрхэмлэн Эрхэмлэн
Барчуул Ханддорж Х.Тэмүүлэн Тэмүүлэн
Ах Сүүн Заамад Лувсан Л.Булганхангай Булганхангай
Тузов Андрей А.Артём Артём
Цорос Золзаяа З.Содбилэг Содбилэг
Буян Өнөрбат Ө.Анужин Анужин
Баяуд Гантулга Г.Дагий Дагий
Улааныхан Эрдэнэ-Очир Э.Бат-Эрдэнэ Бат-Эрдэнэ
Баянбулаг Мөнхболд М.Номин Номин
Боржигин Хаш-Эрдэнэ Х.Билгүүн-Од Билгүүн-Од
Баянбулаг Мөнхболд М.Оюу Оюу
Палан Отгонбаатар О.Насантогтох Насантогтох
Хөхнуур Чагнаадорж Ч.Аз-Эрдэнэ Аз-Эрдэнэ
Дайчин Номинчимэг Н.Цэлмүн Цэлмүн
Сансар Тэмүүжин Т.Тэмүдэр Тэмүдэр
Номчи Наранцацрал Н.Энх-Ундрал Энх-Ундрал
Боржигон Алтансүх А.Мөнхцэлмэг Мөнхцэлмэг
Уйлган Харуул Баярсайхан Б.Энх-Эрдэнэ Энх-Эрдэнэ
Бууч Дашням Д.Санчир Санчир
Жалба Батзориг Б.Хангарьд Хангарьд
Хоох Давагжанцан Д.Чамин-Эрдэнэ Чамин-Эрдэнэ
Жалайр Батчулуун Б.Мичид Мичид
Наянтай Тулга Т.Аялгуу Аялгуу
Хүйс Нас Удирдах нэгж Байгууллага

Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср


Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эрэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Эмэгтэй 6 Нийслэл-Баянзүрх дүүрэг Нийслэлийн ерөнхий боловср
Өмчийн хэлбэр Боловсролын түвшин Хөтөлбөрийн ангилал Сургалтын хэлбэр

Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр


Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Төрийн өмчийн Бага боловсрол ЕБС - Ердийн Өдөр
Анги Ээлж Бүлэг Байгууллагын дугаар

1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369


1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
1-р анги 2-р ээлж 1-10 40369
Хөтөлбөрийн төрөл Байршил Анги Өнчин эсэх

ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй


ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Хагас өнчин
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Үгүй
ЕБС - Бага боловсрол Нийслэл 1 Хагас өнчин
Асран хамгаалагчийн
Асран хамгаалагч Харьяаллын хаяг Оршин суугаа хаяг
мэдээлэл

Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13 хороололӨвөө /Ц.Ганболд/, Хаяг: ,


Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-хороолол,Аав /Э.Мөнх-Од/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13 хороолол,Аав /Б.Энхпүрэв/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13 хороолол,Аав /А.Оргил/, Хаяг: Улаанб
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-12-177 Аав /Н.Зоригоо/, Хаяг: Увс,
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13 хороололАав /М.Болдсайхан/, Хаяг: ,
Эцэг, эх Улаанбаатар, Хан-Уул, Гудамж-Буянт-Ухаа 2, Байр/Тоот-Аав /А.Мягмарбат/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Б.Ганхүү/, Хаяг: Улаан
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Т.Сүхочир/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13 хороолол,Аав /М.Анхбаяр/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /З.Даваадорж/, Хаяг: Ул
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 14-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Ө.Мөнхсайхан/, Хаяг: У
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-хороололАав /П.Мөнхбат/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Д.Мөнхболд/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 26-р хороо, Гудамж-Олимп, БайрАав /Б.Энхбат/, Хаяг: Улаан
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13 хороололАав /О.Чойжилсүрэн/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 14-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Ч.Одбаяр/, Хаяг: Улаан
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Б.Батболд/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /М.Баяржаргал/, Хаяг:
Эцэг, эх Аав /Б.Төмөр/, Хаяг: Улаанб
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /С.Дамдинсүрэн/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13 хороолол,Аав /Б.Лувсанчүлтэм/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-хороололАав /Д.Тулгат/, Хаяг: , Ажл
Эцэг, эх Аав /Б.Билгүүнболд/, Хаяг:
Эцэг, эх Аав /Д.Батсайхан/, Хаяг: ,
Эцэг, эх Аав /Ц.Баяржаргал/, Хаяг: У
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 25-р хороо, Гудамж-13-хороолол,Аав /А.Элбэгсайхан/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 5-р хороо, Гудамж-Монел , Байр/Аав /П.Эрдэнэбаатар/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13 хороолол,Аав /Х.Мөнхбат/, Хаяг: , Аж
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /С.Ханддорж/, Хаяг: ,
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /М.Лувсан/, Хаяг: Ховд,
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Т.Андрей/, Хаяг: , Аж
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Б.Золзаяа/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Д.Өнөрбат/, Хаяг: Улаа
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Ж.Гантулга/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13 хороолол,Аав /Ч.Эрдэнэ-Очир/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Д.Мөнхболд/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-хороолол,Аав /О.Хаш-Эрдэнэ/, Хаяг: ,
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Д.Мөнхболд/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 8-р хороо, Гудамж-16-хороолол, Аав /Б.Отгонбаатар/, Хаяг:
Эцэг, эх Аав /Г.Чагнаадорж/, Хаяг: У
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13 хороололАав /Т.Бат-Отгон/, Хаяг: ,
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13 хороололАав /Б.Тэмүүжин/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 25-р хороо, Гудамж-Амартүвшин,Аав /Н.Наранцацрал/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /О.Алтансүх/, Хаяг: , А
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13 хороололАав /Г.Баярсайхан/, Хаяг: У
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 14-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Э.Дашням/, Хаяг: , Аж
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-хороолол,Аав /Ч.Батзориг/, Хаяг: Ула
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 14-р хороо, Гудамж-Өгөөмөр хотАав /Р.Давагжанцан/, Хаяг:
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, Гудамж-13-р хороолоАав /Ч.Батчулуун/, Хаяг: Ул
Эцэг, эх Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, Гудамж-13-р хороолоУтас:
3 ба түүнээс дээш
Асран хамгаалагчийн Эцэг, эх нь хоёулаа
Суралцагчийн утас хүүхэд ЕБС-д сурдаг
мэдээлэл ажилгүй өрх эсэх
өрх эсэх

Ээж /Л.Мөнхжаргал/, Хаяг: , Ажлын газар:, Зөрчил Бүрт Үгүй Үгүй


Ээж /М.Санжханд/, Хаяг: Ула88043004 Үгүй Үгүй
Ээж /Т.Мишээл/, Хаяг: Улаан99911089 Үгүй Үгүй
Ээж /М.Алтантуул/, Хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р х Үгүй Үгүй
Ээж /С.Ариунбаяр/, Хаяг: Ув 99903915 Үгүй Үгүй
Ээж /С.Бямбасүрэн/, Хаяг: , 88997335 Үгүй Үгүй
Ээж /.Энхбаяр/, Хаяг: Улаанб99030578 Тийм Үгүй
Ээж /П.Нарангэрэл/, Хаяг: У 99827298 Үгүй Үгүй
Ээж /Н.Нарантуул/, Хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р х Үгүй Үгүй
Ээж /Г.Болормаа/, Хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хорҮгүй Үгүй
Ээж /Ш.Одонцэцэг/, Хаяг: Ул96674353 Үгүй Үгүй
Ээж /Ц.Өнөржаргал/, Хаяг: У99074106 Үгүй Үгүй
Ээж /Д.Баярмаа/, Хаяг: Улаа80878886 Үгүй Үгүй
Ээж /Д.Сарангэрэл/, Хаяг: У 91110459 Тийм Үгүй
Ээж /Д.Баттогос/, Хаяг: Ула 99044094 Тийм Үгүй
Ээж /Д.Болормаа/, Хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хорҮгүй Үгүй
Ээж /Н.Мандалмаа/, Хаяг: Ул99671211 Үгүй Үгүй
Ээж /Э.Анхбаяр/, Хаяг: Улаа 88337377 Үгүй Үгүй
Ээж /Н.Хүрэлчимэг/, Хаяг: , 88088731 Үгүй Үгүй
Ээж /Г.Сэлэнгэ/, Хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 25-р хор Үгүй Үгүй
Ээж /Б.Ундрах/, Хаяг: Улаан 88197904 Үгүй Үгүй
Ээж /Б.Золзаяа/, Хаяг: , Ажлын газар:, / Утас:88007072 Үгүй Үгүй
Ээж /Б.Намуун/, Хаяг: , Аж 88331777 Үгүй Үгүй
Ээж /Ш.Батзаяа/, Хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар, 18-р хо Үгүй Үгүй
Ээж /Ж.Отгонцэцэг/, Хаяг: , 99008096, 99018096 Үгүй Үгүй
Ээж /Ч.Маралгоо/, Хаяг: , 90170827, 99777217 Үгүй Үгүй
Ээж /М.Бадамгэрэл/, Хаяг: У99096800 Үгүй Үгүй
Ээж /Н.Ариунзул/, Хаяг: , А 90160064 Үгүй Үгүй
Ээж /Н.Болормаа/, Хаяг: , А 91917981 Үгүй Үгүй
Ээж /М.Наранцэцэг/, Хаяг: , Ажлын газар:Жин Хэмжүүр ХҮгүй Үгүй
Нагац эгч /Б.Энхболор/, Хаяг99430091 Үгүй Үгүй
Ээж /Э.Алтанчимэг/, Хаяг: У 95511044 Үгүй Үгүй
Ээж /Ц.Сэмжидмаа/, Хаяг: Ул99070031 Тийм Үгүй
Ээж /Э.Оюунтуяа/, Хаяг: , 93028288 Үгүй Үгүй
Ээж /Б.Тунгалаг/, Хаяг: Улаа88880686 Үгүй Үгүй
Ээж /Д.Басбиш/, Хаяг: , Аж 99193737 Тийм Үгүй
Ээж /Д.Сарангэрэл/, Хаяг: У 96642878 Тийм Тийм
Ээж /А.Уянга/, Хаяг: , Ажлы 99022062 Үгүй Үгүй
Ээж /Д.Сарангэрэл/, Хаяг: У 96642878 Тийм Тийм
Ээж /Л.Өнөртуяа/, Хаяг: Ула 88118104 Үгүй Үгүй
Ээж /Б.Өлзийхүү/, Хаяг: Ула 88031558 Үгүй Үгүй
Ээж /З.Номинчитэг/, Хаяг: , Ажлын газар:, Хувиараа/ Ута Үгүй Үгүй
Ээж /Ш.Баярцэцэг/, Хаяг: Ул 99662874 Үгүй Үгүй
Ээж /Л.Цимэдцогзол/, Хаяг: 99598896 Үгүй Үгүй
Ээж /Г.Энхжаргал/, Хаяг: , А99738799 Үгүй Үгүй
Ээж /Ц.Лхагвасүрэн/, Хаяг: 99005246 Үгүй Үгүй
Ээж /Г.Дэлгэрмаа/, Хаяг: , 99273665 Үгүй Үгүй
Ээж /Г.Алтанцоож/, Хаяг: Ул 99068232 Үгүй Үгүй
Ээж /Н.Нэргүй/, Хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 14-р хоро Үгүй Үгүй
Ээж /Б.Тодгэрэл/, Хаяг: Ула 88023492 Тийм Үгүй
Ээж /Э.Цэрэнбал/, Хаяг: Ула99901901 Үгүй Үгүй
Эцэг, эх нь хоёулаа
АБТ-ээс доогуур Эцэг, эхийн аль нэг нь
тэтгэвэр тогтоолгосон Нэн ядуу өрх эсэх
орлоготой өрх эсэх малчин өрх эсэх
өрх эсэх

Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй


Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Тийм Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Тийм Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Тийм Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
Халамж эдэлдэг эсэх Амьдрах орчин Хөгжлийн бэрхшээл
гишүүнтэй өрх эсэх

Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй


Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Үгүй Үгүй Өөрийн гэрт Үгүй
Иргэншил Бүлгийн төрөл Ангилал Хэв шинж

Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн


Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Монгол Хөтөлбөрийн бүлэг Ахлах сургууль Ердийн
Дотуур байранд
Хамран сургах
СӨБ-д хамрагдсан эсэх амьдрах хүсэлт
тойргийн эсэх
гаргасан эсэх

Тийм Үгүй Тийм


Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Үгүй Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Үгүй Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Үгүй
Үгүй Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Үгүй Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Үгүй
Тийм Үгүй Тийм
Тийм Үгүй Тийм