Вы находитесь на странице: 1из 1

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Министерство Здравоохранения Республики Молдова DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ


Centrul de Medicină Legală
Центр судебной медицины Formular
Форма nr. 170/e

denumirea secţiei Aprobat de MS al RM


наименование отделения nr. 828 din 31.10. 2011
Утверждена МЗ РМ

RAPORT
DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ Nr.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СУДЕБНО- МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

În baza ordonanţei (deciziei)


На основании постановления (oпределения)
din „ „ 20 Nr.
от
în incinta
в помещении
expertul (ţii) medico-legal (i)
судебно-медицинский эксперт (ы) numele, prenumele, funcţia, stagiul Ф.И.О., должность, стаж работы

сategoria, gradul ştiinţific şi titlul категория, ученая степень и звание

a (au) efectuat expertiza medico-legală a


произвел (и) судебно-медицинскую экспертизу

Drepturile şi obligaţiile expertului, prevăzute de art. a CPP al Republicii Moldova, au fost explicate.
Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. УПК Республики Молдова, были разъяснены.
Despre răspunderea pentru refuzul sau eschivarea de la darea concluziei, sau darea premeditată a unor concluzii false,
Об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения, или за дачу заведомо ложного заключения
expertul (ţii) a (au) fost preîntîmpinat (ţi) în conformitate cu art. a CP al Republicii Moldova
эксперт (ы) был (были) предупрежден (ы) по ст. УК Республики Молдова

Expertul (ţii) semnăturile


Эксперт (ы) подписи

La expertiză au asistat
При экспертизе присуствовали

Expertiza a fost începută la „ „ 20


Экспертиза начата
Raportul de expertiză a fost terminat „ „ 20
Заключение экспертизы окончено
„RAPORTUL DE EXPERTIZĂ” se expune pe foi
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ» излагается на листах