Вы находитесь на странице: 1из 6

Vocabulary of necessary terms for the “Mechanical Engineering” specialty

абразивный
1 abrasive tool abraziv alət
инструмент
ускорение свободного
2 acceleration of free fall sərbəstdüşmə təcili
падения
3 adaptor keçirici переводник
4 aggregate aqreqat агрегат
5 alloys ərintilər сплавы
6 anchor lövbər якорь
7 angular acceleration bucaq təcili угловое ускорение
8 angular velocity bucaq sürəti угловая скорость
9 area sahə площадь
10 assembly quraşdırma монтаж
11 atmospheric pressure atmosfer təzyiqi атмосферное давление
12 axis ox ось
13 balance beam balansir балансир
14 beam tir балка
15 bearing yastıq, podşipnik подшипник
xüsusiyyət,
16 behavior характеристика
xarakteristika
17 bench dəzgah станок
18 bending əyilmə изгиб
19 body cism тело
20 bolt, pin, screw, stud bolt болт
21 brake hərəkəti yavaşıdan тормоз
22 brittle kövrək хрупкий
23 bushing vtulka втулка
24 cam yumruqcuq кулачок
25 cantilever konsol консоль
26 capacity güc мощность
ловильный
27 catching tool tutucu alət
инструмент
28 christmas tree fontan armaturu фонтанная арматура
29 circle çevrə окружность
30 cock kran кран
31 coefficient əmsal коэффициент
32 collar halqa хомут
33 compactor kipləyici уплотнитель
34 compasses pərgar циркуль
35 compression sıxılma сжатие
36 compressor kompressor компрессор
37 concrete beton бетон
38 connecting rod sürgüqolu шатун
39 corrosion korroziya коррозия
40 couple qüvvələr cütü пара сил
41 coupling mufta муфта
42 crank çarx qolu кривошип
43 crank-chaft dirsəkli val коленчатый вал
44 criterion meyar критерий
45 crosshead sürüngəc ползун
46 crowblock kronblok кронблок
глубиннонасосная
47 deep-pumping plant dərinlik nasos qurğusu
установка
48 deformation deformasiya деформация
49 degree of freedom sərbəstlik dərəcəsi степень свободы
50 derivative törəmə производная
51 detail, part detal, hissə деталь
52 device cihaz прибор
53 dimensionality ölçü размерность
54 direction istiqamət направление
55 drive intiqal привод
56 drilling, coring, boring qazıma бурение
57 drilling bit, bore bit qazıma baltası буровое долото
58 drilling rig, derrick qazıma buruğu буровая вышка
59 drum, cylinder, barrel baraban барабан
60 ductile elastik ковкий
61 dynamics dinamika динамика
коэффициент
62 efficiency faydalı iş əmsalı
полезного действия
63 elasticity elastiklik упругость
64 emergency, failure qəza авария
65 engine mühərrik двигатель
66 equality bərabərlik равенство
67 equation tənlik уравнение
68 equilibrium, balance müvazinət, tarazlıq равновесие
69 equipment avadanlıq оборудование
70 error xəta ошибка, погрешность
71 experience, practice təcrübə опыт
external (outside)
72 xarici diametr наружный диаметр
diameter
73 field mədən промысел
74 filter filtr фильтр
75 flange flans фланец
плавучая буровая
76 floating drilling rig üzən qazıma qurğusu
установка
77 fly-wheel nazimçarx маховик
78 force qüvvə сила
79 frequency tezlik частота
80 fuel yanacaq топливо
81 friction sürtünmə трение
82 gage kalibr калибр
83 gear dişli çarx зубчатое колесо
84 gravitational force ağırlıq qüvvəsi сила тяжести
85 hardness bərklik твердость
86 hermetic sealing kipləşdirmə герметизация
87 hook qarmaq крюк
88 horse power at gücü лошадиная сила
89 impulse təkan импульс
90 industry sənaye промышленность
91 instrument, tool alət инструмент
92 interchangeability qarışıqlı əvəzolunma взаимозаменяемость
93 joint birləşmə соединение
94 kinematics kinematika кинематика
95 lathe tornaçı dəzgahı токарный станок
96 line xətt линия
97 linear dependence xətti asılılıq линейная зависимость
98 load yük нагрузка
99 lubrication yağlama смазка
100 machine maşın машина
101 magnitude miqdar, qiymət величина, значение
102 mass kütlə масса
103 mechanics mexanika механика
104 mechanism mexanizm механизм
механические
105 mechanical properties mexaniki xassələr
свойства
106 membrane membran мембрана
107 method, approach üsul метод
108 mill frezer фрезер
109 modelling, simulation modelləşdirmə моделирование
110 modulus of elasticity elastiklik modulu модуль упругости
uzununa elastiklik модуль продольной
111 modulus of elongation
modulu упругости
112 moment of force qüvvə momenti момент силы
113 moment of inertia ətalət momenti момент инерции
114 nipple borucuq патрубок
неравновесное
115 non-equilibrium state qeyri-taraz hal
состояние
116 nut qayka гайка
117 off-shore sahild прибрежный
off-shore drilling dəniz qazıma морская буровая
118
platform platforması платформа
119 on-shore quruda на суше
120 optimal optimal оптимальный
121 packer paker пакер
122 parameter parametr параметр
123 pascal paskal паскаль
124 perimeter perimetr периметр
125 pin ştift штифт
126 pinion aparan dişli çarx шестерня
127 pipeline boru kəməri трубопровод
128 plane yastı, müstəvi плоскость
129 plasticity plastiklik пластичность
130 plunger sürgüqolu, plunjer плунжер
коэффициент
131 Poisson’s ratio Puasson əmsalı
Пуассона
потенциальная
132 potential energy potensial enerji
энергия
133 precision dəqiqlik точность
134 press pres пресс
135 production istehsalat производство
136 projection proyeksiya проекция
137 property xassə свойство
138 proportionality mütənasiblik пропорциональность
139 proportion tənasüb пропорция
140 pulley şkiv шкив
141 pump nasos насос
142 pumping vurma (nasos ilə) подача насосом
143 raw material xammal сырьё
144 reducer reduktor редуктор
145 reinforcement armatura арматура
146 reliability etibarlılıq надёжность
147 repair təmir ремонт
148 restoration bərpa восстановление
149 reversing machine mancanaq dəzgahı станок-качалка
150 rigidity sərtlik жёсткость
151 rivet pərçim заклёпка
152 rocker sürgü qolu коромысло
153 rod, stock, boss ştok шток
154 rope, line. cable kanat канат
155 rotor rotor ротор
шероховатость
156 roughness of surface səthin kələ-kötürlüyü
поверхности
157 rupture dağılma разрушение
158 scale miqyas масштаб
159 screw vint винт
160 sense qiymət значение
shaft, bank,
161 val вал
embankment
162 shear (rigidity) modulus yerdəyişmə modulu модуль сдвига
163 shell, jacket qabıq, örtük. qilaf оболочка
164 shock zərbə удар
165 shock-absorber amortizator амортизатор
166 shoe başmak башмак
167 similarity, identity oxşarlıq подобие
168 slider sürüngəc ползун
169 soldering lehimləmə пайка
170 space fəza пространство
171 spline şlis шлиц
172 spring yay пружина
173 stability dayanıqlıq устойчивость
174 stainless paslanmayan нержавеющий
175 statics statika статика
176 steel polad сталь
177 sticking of the tool tutulma прихват
178 stiffness sərtlik жёсткость
179 straightedge xətkeş линейка
180 strain gərginlik напряжение
181 strength bərklik прочность
сопротивление
182 strengths of materials materiallar müqaviməti
материалов
183 stress, tension gərginlik напряжение
184 sucker rod wrench ştanq açarı штанговый ключ
185 support dayaq опора
186 surface səth поверхность
187 swivel fırlanğıc вертлюг
188 synthesis sintez синтез
189 tension uzadılma растяжение
190 thread yiv резьба
191 tongs boru açarı трубный ключ
192 torque fırladıcı moment вращающий момент
193 torsion burulma кручение
194 tower crane qaldırıcı kran подъёмный кран
195 trajectory trayektoriya траектория
поступательное
196 translational motion irəliləmə hərəkəti
движение
197 transmission ötürücü передача
travelling (running)
198 tal bloku талевый блок
block
199 treatment emal обработка
равномерное
200 uniform motion bərabərölçülü hərakət
движение
201 valve ventil вентиль
202 variator, variable-speed variator вариатор
drive
203 vibration titrəmə вибрация
204 volume həcm объём
205 washer şayba шайба
206 wear yeyilmə износ
207 wear resistance yeyilməyə davamlılıq износостойкость
208 welding qaynaq сварка
209 well quyu скважина
210 well head quyu ağzı устье скважины
211 winch bucurqad лебёдка
212 work iş работа
213 worm sonsuz vint червяк
214 worm gear sonsuz dişli çarx червячное колесо
215 wrench qayka açarı гаечный ключ
216 yield axıcılıq текучесть