Вы находитесь на странице: 1из 35

МАРГАД ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Кибер институт

Хичээлийн нэр: Барилгын материал 1


Хичээлийн код: BUM- 201

Лекц №3: Барилгын материалын механик шинж


чанар
Багш: Л.Мөнхтуул \Доктор (PhD)\

Утас: 88080758
Цахим шуудан: munkhtuul@yandex.ru
Барилгын материалын
үндсэн шинж чанарууд

План
1. Барилгын материалын механик шинж чанар
2. Барилгын материалын химийн шинж чанар
3. Барилгын материалын технологийн шинж чанар
4. Барилгын материалын эдэлгээний шинж чанар.
5. Барилгын материалын тусгай шинж чанар.
1. Барилгын материалын шинж чанарын ангилал ба ерөнхий
ойлголт
Физикийн Физик-химийн Механикийн

Структурно- Гидрофизические Теплофизические дисперсность физико- Деформативные


физические Усны үйлчлэлтэй Дулааны физик механическ Хэв гажилт
физик чанар шинж чанар ие
Туйлын нягт водопоглощение теплопроводность Прочность при упругость
вязкость сжатии
Дундаж нягт водопроницаемость теплоемкость пластичность прочность при пластичность
Ус нэтрүүлэх чанар минеральной изгибе
массы
насыпная плотность водостойкость термостойкость Когезия прочность при хрупкость
Асгаасан нягт растяжении
Нягтруулах морозостойкость огнестойкость Адгезия наалдамхай прочность при ползучесть
коэффициент скалывании
Сүвэрхэг чанар влажность температурные способность к твердость усталость
деформации твердению
Хоосон байдал Гигроскопичность температуропрово способность к истираемость релаксация
Агаар дахь чийгийг дность эмульгировани
шингээх ю
капиллярное Теплоусвоение сопротивление
всасывание Дулаан шингээлт удару
влагоотдача Теплостойкость сопротивление
износу
гидрофобность жаростойкость

гидрофильность
влажностные
деформации
Свойства строительных материалов
Химические Технологические Эксплуатационные Специальные
коррозия гвоздимость безотказность декоративность
кислотостойкость шлифовальность ремонтоспособность акустические
щелочестойкость полируемость сохраняемость звукопоглощение
токсичность технологичность гигиеничность звукопроницаемость
формуемость транспортабельность звукоизоляция
слеживаемость старение электропроводность
абразивность биостойкость прозрачность
обрабатываемость атмосферостойкость радиационная
непроницаемость
распиливаемость воздухостойкость
долговечность и надежность
Барилгын материалын механик
шинж чанар
 Механик шинж чанар нь материалын механик хүчийг эсэргүүцэх
чадварыг тодорхойлдог.
МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАР

Бат бэх

Уян налархйн чадвар


Элэгдэл тэсвэрлэлт

Уян харимхайн чадвар


Цохилт тэсвэрлэлт
Үрэлт тэсвэрлэлт
Хатуулаг

Хэврэг байдал
Гулзайлт
Шахалт

Суналт
Бүтээцэд үйлчлэх ачаалал

 Статик шинж чанартай


(байнгын)

 Динамик шинж
чанартай (хувьсах
үйлчлэлтэй)
Барилгын материалын механик
шинж чанар
Бат бэх чанар
Гадны ачаалал, температур, атмосферийн үйлчлэлд эвдрэхгүй
σ=P/S
Шахалтын бат бэх – нь материалд дотоод хүчдэл үүсгэдэг шахалтын
ачааллыг эсэргүүцэх чадвар юм. Гол шинж чанар нь дараахь
томъёогоор тооцоолсон шахалтын үеийн бат бэх:

Rшах = Рэвд/F (2.17)

 энд Pэвд – тусгай зориулалтын гидравлик прессээр эвдлэх хүчний


даралт, Н (кгс); F – туршилтын өмнөх дээжийн хөндлөн огтлолын
талбай, м2 (см2).
 Сорьцыг шахалтад шалгахад тосон шахуургатай пресс хэрэглэнэ.
 Шахалтын бат бэхийн хязгаар барилгын материалын хувьд МПа
(Н/мм2) эсвэл кгс / см2 ( 1 МПа ~ 10 кгс / см2 ).
Механик шинж чанар (физико-
механические)
 Туршилтын дундаж үр дүнд дээжийн хэлбэр, хэмжээ, тэдгээрийн
тулгуурын гадаргуугийн байдал, сорьцыг ачаалах хурд, материалын
найрлага (химийн, минералоги), сүвэрхэг чанар, чийг гэх мэт зүйлс
нөлөөлдөг.

Шооны шахалтан дах хэврэг Тулгуурт ба сорьцын гадаргуугын


материалын эвдрэлийн схем хооронд үрэлтгүй (тосолгоотой) байх
Хэврэг материалын эвдрэлийн схем

 Барилгын материалыг шахалтын бат бэхээс нь хамааруулан маркаар


ангилдаг. Норматив баримт бичигт маркийг кг/см2 тухайлбал, цементийн
марк М300, М400, М500, М550, М600 МПа (кг/см2).
Механик шинж чанар (физико-
механические)
 Материалын марк өндөр байх тусам барилгын
материалын бүтээцийн чанар дээшилдэг. Бүтээцийн
чанарын коэффициентийг тодорхойлох томъёог:

БЧК = Rшах / о (2.18)

 энд Rшах – шахалтын бат бэх, МПа; о –материалын


харьцангуй нягт.
 Жишээ н: хүнд бетоны БЧК - 16,6 МПа, модных – 200
МПа, ган – 51 МПа, тоосгоных – 5,56 МПа.
Тосон шахуургат пресс
Механик шинж чанар (физико-
механические)
 Суналтын бат бэх (Rсун) – материалын суналтын үеийн ачааллыг
эсэргүүцэх чадвар юм. Суналтын машин дээр тусгай дээж (саваа,,
призм наймаалж шилбэ) бэлтгэн тодорхойлно.
Дээжийн хэвнүүд

Цлиндр балк пластина “наймаалж”


Механик шинж чанар (физико-
механические)
 Суналтын бат бэхийг дараахь томъёогоор тодорхойлно.

Rсун =Рсун / F, (2.19)

 где Рсун–эвдлэх хүч, Н (кгс); F – хөндлөн огтлолын талбай, м2(см2).


 Суналтанд байгаа чулуун материал (уулын чулуулаг, бетон,
тоосго) нь шахалтаас 10-20 дахин бага хүчдэлийг тэсвэрлэдэг. Ган,
мод, үелсэн хуванцар - шахалт ба суналтанд сайн ажилладаг.

 Гулзайлтын үеийн бат бэх – материалын гулзайлтын ачааллыг


тэсвэрлэх чадвар бөгөөд дээжийг хоёр тулгуур гулдан хэлбэрийн
сорьц материалыг турших замаар тодорхойлдог. Түүнд нэг ба хоёр
төвлөрсөн хүчээр эвдлэх хүртэл ачаална.
Механик шинж чанар (физико-
механические)
 Схемээс хамааран бат бэхийн хязгаарыг дараахь
томъёогоор тодорхойлно.
Схема А Rгулз = 3Р L / 2bh2, (2.20)


b

b
А h

l/2 l/2

энд Р – эвдлэх хүч, Н (кг); L– тулгуур хоорондын зай, м (см);


b, h – сорьцын хөндлөн огтлолын өргөн ба өндөр, м (см).
Механик шинж чанар (физико-
механические)
P/2 P/2

Б b
h

l/3 l/3

l/3

Схема Б Rгул = Рp l / bh2. (2.21)

Байгалийн ба хиймэл чулуун материалын шахалтын бат бэх нь


гулзайлгах, сунахаас 5-15 дахин их байдаг. Модны хувьд
гулзайлтын бат бэх нь шахалтын бат бэхээс 1.5 - 2 дахин их
байдаг.
Хатуулаг чанар
 Хатуулаг чанар гэдэг нь материалын өөр хатуу
материалыг нэвтрэхийг эсэргүүцэх чадвар юм.
Материалыг ашиглах хязгаар нь хатуулагаас хамаарна.
 Хатуулгийг хэд хэдэн аргаар тодорхойлно. Үүнд:
 Хатуулаг HB (Бринеллийн дагуу) эсвэл HR (Рокуэллийн дагуу) -
ийн тоог хатгуурын диаметрээс хамааруулан тооцно. Ингэхдээ
хатуулагтай ган бөмбөлөг эсвэл алмазан конусыг тодорхой
ачааллын дор дарах замаар тодорхойлох.
 Моссын масштабаар үнэлэх. Байгалийн чулуун материалын
хатуулгыг Мооссын хувиараар үнэлэх ба энэ хувиарторсон
эрдсүүдийн хатуулгын өсөлтөөр 1-с 10 хүртэл эрэмбэлэх ба
түүний өмнөх бүх эрдэс дараагийн эрдэст зурагдана:
Минералын хатуулгийн зэрэг
Хатуулгийн Минералын нэр Хатуулгийн тодорхойлолт
зэрэг
1 Тальк, цэрд Mg3[Si4O10][OH]2 хумсаар хялбар зурна
2 Гөлтгөнө CaSO4 2H2O хумсаар зурна
3 Шохойн чулуу CaCO3 ган хутгаар хялбар зурна
4 Хайлуур жонш CF2 ган хутгаар бага зэрэг хүч гаргаж зурна

5 Апатит Ca5[PO4]3F ган хутгаар хүчтэй шахалтаар зурна

6 Ортоклаз K[Al Si3O8] ган хутгаар зурахгүй, шилээр хялбар


зурагдах
7 Кварц SiO2
8 Топаз Al2[Si4O][F,OH]2 шил хялбар зурагдах ба өнгөлгөөний
9 Корнунд Al2O3 материал (үрэлт, өнгөлөх)-д хэрэглэх.
10 Алмаз C
Үрэлт тэсвэрлэх чанар
 Үрэлтийн хүчний үйлчлэлээр масс, эзлэхүүнээ
багасгахгүй байх чанарыг материалын үрэлт тэсвэрлэх
чанар гэнэ. Үрэлт тэсвэрлэх чанар нь материалын
гадаргуугийн давхаргын шинж чанар бөгөөд
зүлгүүрийн элэгдэлд тэсвэртэй байдаг. Стандарт
аргыг ашиглан элэгдэлд орох тойргийг тусгай машин
дээр тогтооно. Материалын жингийн хорогдлоор
үнэлэгдэж, үрэлтээ үрэгдсэн гадаргуугийн талбайд
харьцуулах замаар томъёогоор тооцно.
Үчан = (m1 – m2) / F , (2.22)

 энд m1, m2 – үрэлтийн өмнөх ба дараах сорьцын жин,


г (кг); F – үрэлтийн гадаргуугын талбай, см2 (м2).
Цохилт эсэргүүцэх чанар

 Цохилтын ачаалалд эвдрэлийг эсэргүүцэх материалын шинж


чанарыг цохилт эсэргүүцэх чанар гэнэ. Энэ нь сорьцын хөндлөн
огтлолын талбай (Дж/м2) буюу нэгж эзлэхүүнтэй стандартын
сорьцыг эвдлэхэд зарцуулах ажлын хэмжээ юм. Доорх томъёогоор
тооцоолно:
а = А/F эсвэл а = А/V, (2.23)
 энд А – ажил, Дж; F – талбай, м2; V – сорьцын эзлэхүүн, м3.
 Цохилтын эсэргүүцлийг лабораторийн нөхцөлд цохих төхөөрөмж
ашиглан тодорхойлох бөгөөд сорьц эвдрэхээс өмнөх цохилтын
тоогоор уламжлалт тодорхойлогддог. Материалыг доорх байдлаар
бүлэг болгон хуваана: маш хэврэг (<2 цохилт), хэврэг (2-5 цохилт),
зууралдамхай (5-10 цохилт), маш зууралдамхай (10-аас дээш
цохилт).
Гулзайлт ба суналтын бат бэх тодорхойлох
стандарт аргууд
Хэвүйлчлэлд
Гадны хүчний гажилтын хатуу биетийн
хэлбэрүүд
хэмжээ болон хэлбэр өөрчлөгдөхийг хэв
гажилт буюу деформаци

Уян харимхай Уян налархай

Уян харимхай хэв Уян налархай хэв гажилт —


гажилт - гадны хүчний гадны хүчний үйлчлэлийг
үйлчлэлийг зогсоосны зогсоосны дараа хэв
дараа анхны хэлбэртээ гажилт хадгалагдан үлдэх
өөрөө очих чанар чанар
Механик шинж чанар
(хэв гажилтын)
 Уян харимхай чанар – гадны хүчний
үйлчлэлээр хэлбэр дүрсээ өөрчлөн хэв
гажилтанд ороод хүчийг сарниулсны дараа
анхны хэлбэр хэмжээндээ буцаж орох
шинжийг хатуу биетийн уян харимхай
чанар гэнэ. Гадаад хүчний үйлчлэлээр их
хэмжээгээр хэв гажилт үүсээд хүчийг
зогсоосны дараа хэвийн хэвийн байдалд
орж байвал буцамтгай хэв гажилт гэнэ.
Механик шинж чанар
(хэв гажилтын)
 Уян налархай шинж чанар – гадны хүчний үйлчлэл
дор хэлбэр буюу хэмжээ өөрчлөгдөх хатуу биетийн
шинж чанарыг уян налархай гэнэ. Хүчний үйлчлэл дор
хэв гажилтанд орж дурын хэлбэрээ олж авах боловч,
гадны хүчийг зогсоосны дараа өөрөө анхны хэлбэр
хэмжээгээ олж авч чадахгүй биетийг уян налархай
биет гэх ба буцалтгүй хэв гажилт гэнэ.
Механик шинж чанар
(хэв гажилтын)
 Хэврэг догшин чанар – гадны хүчний үйлчлэлд буцах буюу
үлдэгдэл хэв гажилт үүсгэхгүйгээр шууд эвдэрдэг онцлогийг хатуу
биетийн хэврэг чанар гэнэ.
 Хэврэг догшин материалд шил, ширэм, бетон болон бусад.
 Биед үйлчлэх гадны хүч нь атом хоорондын зайнд өөрчлөлт оруулдаг
бөгөөд үүнээс гажсан биеийн хэмжээ нь хүчний үйлчлэлийн чиглэлд
Δl -ээр өөрчлөгддөг (шахах үед богиносох, сунгах үед сунах).
 Барилгын материалын уян хатан байдал, хэврэг догшин чанар нь
зөвхөн температурын нөлөөнд өөрчлөгдхөөс гадна чийг болон
ажиллах ачааллын өсөлтийн хурданд өөрчлөгдөж болно.
Механик шинж чанар (хэв гажилтын)
 Материалын механик шинж чанарыг хэв гажилтын
диаграммаар тодорхойлж болно.

σ σ σ σ

А В

а б в г
ξ ξ ξ ξ
Хэв гажилтын  диаграмм, схем от напряжения 
а – шил; б – ган; в – бетон; г – эластомер;
А–В – урсалтын талбай
МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР
Название материалов Средняя Шахалтын Цохилтын бат Суналтын бат Дулаан
Материалын нэрс плотнос бат бэх, бэх , МПа бэх, МПа дамжуула
3
ть, кг/м МПа лт, Вт/м К

Бат бэх өндөртэй ган 7850 800-1000 1000-1200 1000-1200 60-70


ККК=101-
127
Ердийн ган 7850 240-280 300-400 380-450 60-70
ККК=30-35
Боржин чулуу 2800-3000 100-250 14-18 08.окт 2,8
ККК=27-35
Хүнд бетон 2200-2800 15-80 0,5-10 01.апр 1,16
ККК=7-30
Хөнгөн бетон 800-1200 7,5-20 0,5-5 0,5-3 0,35
ККК=9-16
Керамик тоосго 1650-1800 7,5-30 1,5-5,0 0,8-3 0,6-0,8
ККК=4,5-16
МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР
Название Средняя Прочность Прочность Прочность при Теплопровод-
материалов плотность, при при растяжении, ность,
3
кг/м сжатии, изгибе, МПа Вт/м К
МПа МПа
Нарс 500-600 30-65 60-120 70-130 0,17
ККК=60-
110
Цонхны шил 2450-2550 600-1000 45-100 35-100, теор. 0,5-1
ККК=244- 12000
392
Ширэм 7850 100-400 100-500 100-600 50-60
ККК=12-50
Хөнгөнцагаан 2500-3000 100-200 80-200 80-200 340
ы хайлш ККК=40-66
Титаны 4500-5000 600-800 700-1000 700-120 250
хайлш ККК=133-
160
Агаар 1,292 0,024
Ус (мөс) 1000 (920) 0,58 (2,3)
Ст Ст
а Прочность при изгибе, МПа а
ль ль Средняя плотность, кг/м 3
об об
ы ы
кн кн

50
100
150
200
250
300
350

0
ов ов

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0
ен ен
на на
я я
Бе Гр
то ан
Гр н ит
ан тя
Бе ит же
то Ки Бе лы
н рп то й
тя ич н
же
ке лег
лы ра ки
Бе й ми й
то че
Ки н ск
рп ле ий
ич гк
ке ий Ст Со
ра ек сн
ми ло а
че ок
ск он
ий но
е
Во
Со зд
ух
сн
Ст
е а
кл Во
о да
ок
он
но
е Ле
д

Название материалов
Название материалов

Ст Ст
а ль а ль Прочность при сжатии, МПа
об Теплопроводность, Вт/м*К об
ы ы
кн кн
50
100
150
200
250
300
350

ов ов
0
10
20
30
40
50
60
70

ен ен
на на
я я
Бе Гр
то ан
н ит Гр
тя ан
же Бе ит
Ки Бе лы то
рп то й н
н тя
ич
ле ж ел
ке
ра гк ы
ми ий Бе й
че то
ск Ки н
ий рп ле
ич гк
Ст ке ий
Со ра
ек сн
ло а ми
че
ок ск
он ий
но
е
Во
зд Со
ух сн
Ст
е а
Во кл
да о
ок
он
но
Ле е
д
Название материалов

Название материала
Химийн шинж чанар
 Химийн шинж чанарууд нь усанд ууссан хүчил, шүлт, хий, давсны
үйлчлэлийг эсэргүүцэх материалын чадвараар тодорхойлогддог.

 Зэврэлт – гадны орчинтой харилцан үйлчлэлцэх явцад химийн ба цахилгаан


химийн процессын улмаас үүсдэг хатуу биетийн эвдрэл. Зэврэлтийг үүсгэдэг
гол хүчин зүйл нь цэвэршүүлсэн ба давстай ус, хийжүүлсэн ба эрдэсжүүлсэн
ус, хүчил ба шүлтийн уусмал, амьд организм гэх мэт.
 Зэврэлтийн тусгай төрөл - биокорроз - амьд организмын нөлөөгөөр материал
эвдрэх устах, жишээлбэл, мөөгөнцөр, микробууд. Биокорроз бол органик
материал (мод) -ын задрал төдийгүй тэдгээрт суурилсан бичил биетний
хаягдал бүтээгдэхүүнээр бетон, металлыг эвдэх явдал юм.

 Барилгын материалын зэврэлт нь материалын химийн өөрчлөлтөөс


гадна материалын физик, механик шинж чанарын өөрчлөлтөд ч төдий
хэмжээний аюултай.
Химийн шинж чанар
 Хүчил тэсвэрлэлт – материалын хүчиллэг уусмал эсвэл
тэдгээрийн хольцын үйлчлэлийг эсэргүүцэх чадвар.
Хүчилд тэсвэртэй: карбон ган, цутгамал төмөр, кварцит,
боржин чулуу, базальт, диабаз, силикат шил. Керамик
хоолойн хүчилд тэсвэртэй байдал нь 92% -иас дээш,
силикатын шаар (шлак) нь 99% хүртэл байдаг.
 Шүлт тэсвэрлэлт – шүлтийн усан уусмалын үйлчлэлийг
эсэргүүцэх материалын чадвар. Шүлтэнд тэсвэртэй
материал: тусгай зориулалтын хром никелийн хайлш,
шохойн чулуу, портланд цемент дээр суурилсан бетон,
хөнгөнцагааны цемент гэх мэт.
 Хоруу чанар – гэдэг нь материалын үйлдвэрлэл,
ашиглалтын явцад тодорхой нөхцөлд хүний эрүүл мэндэд
хортой бодис ялгаруулах чадварыг хэлнэ. Ялангуяа үүнд:
полимер материал, давирхай, битум, будаг, лак гэх мэт
орно.
Технологийн шинж чанар
Технологийн шинж чанарууд нь материалын төлөв байдал, гадаргуугийн бүтцийг
өөрчлөх, шаардлагатай хэлбэр, хэмжээнд оруулах гэх мэт технологийн зарим үйл
ажиллагааг мэдрэх чадвараар тодорхойлогдоно.

 Технологичность буюу үйлдвэрлэгдэх чанар – янз бүрийн технологиор


материалыг болосруулахад тухайн материал анхны бүтэц, шинж чанараа бүрэн
хадгалах материалын шинж чанар юм. Технологийн материалуудын тоонд
полимер материал мод зэргийг хамааруулж болно.
 Хадагдах чадвар – тодорхой нөхцөлд шруп хадаас зэргийг барьж татах
материалын чадвар юм. Энэ шинж чанар нь ханын материалд маш чухал шинж
чанар юм.
 Бутлагдах чанар цохилтын болон шахалтын ачааллын механик нөлөөнөөс болж
материалыг бутлах чадварыг тодорхойлдог. Энэ тохиолдолд элс хайрга хэлбэрээр
материалыг үйлдвэрлэдэг. Бутлах ажлыг цахилгаан гүйдэл, дулааны цохилт, хийн
дэлбэрэлт гэх мэт үйлдлийг ашиглан хийж болно. Зарим материал (буталсан
чулуу)-ын бутлалтын зэрэгийг тодорхойлдог.
 Зүлгэгдэх чадвар – материалыг зүлгүүрийн боловсруулалтанд оруулж гөлгөр,
гялалзсан гадаргуутай (гантиг, боржин чулуу, кварцит) материал гарган авах
чадвар юм.
 Хэлбэржих чадвар – материалын янз бүрийн нөлөөн дор (шахах, чичиргээ, цувих
болон бусад) тухайн хэлбэрийг авах чадвар.
Ашиглалтын шинж чанар
 Эдэлгээний чанар – зайлшгүй хийгдэх засварын хугацаа хүртэл ажиллах
чадвараа хадгалах эдлэлийн шинж чанарыг хэлнэ. Барилгын бүтээц
эдлэлийн эдэлгээний чанарыг ашиглалтын горим ба тухайн бүсийн цаг
уурын нөхцөлд ашиглалтын чанараа алдахгүй байх хугацаагаар хэмжинэ.
Жишээ нь төмөр бетон бүтээц нормоор эдэлгээний чанарын 3 зэрэгтэй: I-
ашиглалтын хугацаа 100 жилээс багаггүй, II-50 жил, III-20 жилээс багагүй
байдаг.
 Найдваржилт гэж ашиглалтын явцад эдлэлийн үндсэн бүх шинжийг
илэрхийлэх ерөнхий шинж чанарыг хэлнэ.
 Безотказность – Хадгалагдах чадвар – ашиглалтын нөхцөл болон
тодорхой горимд ажиллах чадвараа хадгалах, ашиглалтын хугацаанд
үечилсэн засвар шаардахгүй эдлэлийн шинж чанарыг хадгалагдах чадвар
гэдэг.
 Сэргээн засварлах – эдлэл буюу элемент, системийн найдваргүйжилтыг
илрүүлэх, арилгах урьдчилсан арга хэмжээний үр дүнд барилгын
техникийн шинж чанарыг хадгалах, сэргээн засварлаж түүний нэмэгдэл
хүчитгэсэн ажлын шинж чанарыг хэлнэ.
 Сохранность - Хадгалагдах чанар – баталгаажсан техникийн барим,
тээвэрлэлт ба хадгалсан хугацааны дараах болон ашиглалтын нөхцөлд
эдлэл шинж чанараа хадгалах чадварыг хэлнэ. Эдлэлд хэв гажилт үүсэх
хүртлэх тээвэрлэлтийн ба хадгалах хугацааны тоон үзүүлэлтээр
хадгалагдах чанарыг үнэлэнэ.
Тусгай шинж чанар
 Чимэглэлийн чанар – гоо зүйн шинж чанаруудаар
тодорхойлогддог (архитектурын болон уран сайхны):
гялбаа, өнгө, хэв маяг, бүтэц, зураг гэх мэт.
 Фактур буюу Бүтэц - урд талын гадаргуугийн шинж чанар
(гөлгөр, атираат).
 Гялбаа нь паалан, гадаргууг өнгөлөх замаар материалд өгдөг
бүрхүүл.

 Тунгалага шинж чанар – гэрлийн долгионыг


нэвтрүүлэх материалын шинж чанар. Ийм материалд
цонхны шил.
Гэрийн даалгаварт

1. Тоосго эвдрэх үеийн манометрийн заалт 0,26


тонн тоосгоны өргөн 122мм, зузаан 66 мм,
тулгуурын хоорондох зай 20 см байсан бол
гулзайлтын бат бэхийг тодорхойл. (кг\см2)
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА

УУЛЗАТЛАА БАЯРТАЙ

Вам также может понравиться