Вы находитесь на странице: 1из 7
‘LA mt. 362, 3 noleuUbsfe - 7 A0n0 Parlamentul Republicit Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent , al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si.art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin’ Legea nr.797/1996, se inainteaz cu titha de inifiativa legislativa, proiectul de lege cu privire la modificarea si-completarea ‘Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018. Anexi: L. Proiectul de lege; 2. Nota informativa. @ Deputati in Parlamentul eats a UV. Republicii Moldova Z. ‘pbednschi dy Uae REPUBLIC MOLDOVA D.D.P. Nr, Abe ora ‘Republica Moldova, MD-2073, Chisintu info@parlamentnd ‘Bd, Stefan cel Mare gi Sfint 205 ‘woew-parlament.ind Proiect PARLAMENTUL REPUBLICIIMOLDOVA LEGE cu privire la modificarea si completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 Parlamentul adopta prezenta lege organica. Art. I. — Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr, 462-466, art. 766), cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeazA dupa cum urmeaz’: 1, Art. Nofiuni principale se completeaza cu urmatoarele notiuni: yautorizatie de multiplex ~ act permisiv emis de catre Consiliului Audiovizualului prin care unui furnizor de multiplex aflat in jurisdictia Republicii Moldova i se acorda dreptul de instalare, operare gi gestionare a propriei retele de comunicatii electronice prin care se realizeaza un multiplex; aviz de utilizare al slotului din multiplex — act permisiv emis de c&tre Consiliul Audiovizualului prin care unui furnizor de servicii media aflat in jurisdictia Republicii Moldova i se acorda dreptul de a utiliza un slot din Multiplex”. 2. Art. 4. Programe audiovizuale locale, se modifica dup& cum urmeaza: la alineatul (3) textul se modifica: la lit. c) sintagma ,,8 ore” se substituie cu sintagma ,,6 ore”: la lit. d) sintagma ,,4 ore” se substituie cu sintagma ,,3 ore”: la lit, ¢) sintagma ,,2 ore” se substituie cu sintagma ,.1 ora”. alineatul (6) se expune in redactie noua cu urmatorul cuprins: »(6) Furnizorii de servicii media, cu exceptia celor tematici, au obligatia de a transmite, in cadrul serviciilor de radiodifuziune sonora, programe audiovizuale locale cu urmatoarele durate medii zilnice: {a lit. a) sintagma ,,12 ore” se substituie cu sintagma ,,10 ore”; la lit. b) sintagma ,,10 ore” se substituie ou sintagma ..8 ore”; la lit. c) sintagma ,,10 ore” se substituie cu sintagma ,,8 ore”; la lit. d) sintagma ,, 8 pre” se substituie cu sintagma ,, 6 ore”; Ja lit. e) sintagma ., 6 ore” se substituie cu sintagma ,4 ore”. la alineatul (7) sintagma ,,de cel putin 80%” se substituie cu sintagma ,,de cel putin 60%”, : 3. Art. 5 alineatul (2) se exclud; 4. Art. 6 alineatele (4) — (8) se exclud; 5. Art. 9. Protectia confidentialitdyii surselor de informare, se completeazA cu noi alineate (3), (4) si (5) cu urmatoral cuprins; +3) Sunt considerate date de natura sé identifice sursele de informatie urmatoarele: 2 a) datele personale, precum si vocea sau imaginea unei surse; b) _ circumstanfele concrete ale obtinerii informatiei de citre jurnalist; c) _partea nepublicati a informafiei furnizate de sursa jurnalistului; (4) Confidenfialitatea surselor de informare obligi la asumarea rispunderii pentru corectitudinea informatiilor futnizate. 7 (5) Dezviiluirea unei surse de informare poate fi dispusi de instanfa de judecati in’ cazul cfd acest lucru devine necesar pentru apirarea securit3tii nationale sau:a ordinii publice”. 6. Art. 16. Protectia persoanelor cu dizabilitifi se, modificd si se completeaz dupa cum urmeazi: denumirea articolului se completeazi cu- urmatorul' text "si a victimelor violenfei domestice”. articolul se completeaza cu noi alineate (5), (6) cu urmitoral cupriné: (5) Fumizorii de servicii media in cadrul difuzirii programelor care abordeaz’ tema violenjei domestice sunt obligati si asigure informarea victimelor- violenfei domestice asupra existentei numirului de telefon, la care acestea pot apela in mod de urgent. (6) Informarea victimelor violenjei domestice despre existenta. numfrului de telefon pentru apel de urgenfa este insofiti de citirea textului, iar numéirul de telefon este afigat static i lizibil pe toatd perioada difazarii programului”. 7. Art. 17. Protejarea spafiului audiovizual national. alineatul (4) se expune in urmatoarea redactie: (4) in vederea protejarii spatiului audiovizual national si asigurérii securitiii informational, furnizorii de servicii media si distribuitorii de servicii media’sunt in drept si includa in oferta de servicii, transmiterea programelor de televiziune si de radio cu confinut militar, locale sau cele achizitionate din terfe state, care corespund prevederilor Conceptiei si Strategiei securititii informafionale a Republicii Moldova”. 8, Art. 19. Responsabilittfi culturale alineatul (5) se expune un urmitoarea redactie: (5) Serviciile de radiodifuziune sonora si serviciile de televiziune muzicale vor confine cel putin 15%.de-opere muzicale care provin de la compozitori; artisti- interprefi si producatori originari din Republica Moldova” 9. Art. 25. Licenfa de emisie. textul se completeaz’ cu un nou alineat (8) cu urmatorul-cuprins: (8) Licenfa de emisie pentru furnizorii publici de televiziune $i radiodifuziune se elibereazi fir concurs”. 10. Art. 29. Limitarea cotei de audienfit la alineatele (2), (4) si (7) cuvantul ,,situatie” se substituie ou cuvantul »pozitie”; la alineatul (8) cuvéntul ,,sesizeaz’” se substituie cu cuvantul ,,informeazX”. 11. Art. 41. Bugetul furnizorului public national de servicii media, Ia alineatul (3) lit. a) cuvintele ,,difuzate in cadrul evenimentelor de importanfa major&” se exclud; 12. Art. 47. Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere, la alineatul (2) textul ,,salariul lunar al presedintelui Consiliului. de supraveghere” se substituie cu textul ,,remuneratiei presedintelui Consiliului de supraveghere”, iar textul ,,salariul lunar al secretarului Consiliului de supraveghere” se substituie cu textul ,,remuneratiei secretarului Consiliului de supraveghere”. 13. Textul se completeazi cu un nou Capitol VI! cu urmatorul cuprins: »sCapitolul VI', Furnizor de multiplex Articolul 52!. Functionarea furnizorului de multiplex (1). Autorizatia de multiplex se acorda de cite Consiliului Audiovizualului, pe o perioada de 15 ani. (2) Fumizotul de miltiplex va percepe o taxi egala de la fiecare furnizor de servicii media audiovizuale care va utiliza slotul din multiplex. (3) Furnizorul de multiplex va incheia contracte de prestare a serviciului de utilizare a slotului din multiplex doar cu furnizorii de servicii media.audiovizuale care detin aviz de utilizare a slotului din multiplex. (4) Dreptul de a utiliza un slot din Multiplex va fi acordat prin concurs de citre Consiliul Audiovizualului furnizorilor de servicii media audiovizuale, peo perioadi de 5 ani. (5) Avizul de utilizare a slotului-din Multiplex se acordi pentru un singur termen de 5 ani. Cu 2 luni inainte:de expirarea termenului, slotul-urmeaza a fi scos la concurs de catre Consiliul Audiovizualului. (©) La concurs poate participa inclusiv furnizorul de servicii media audiovizuale care a definut anterior avizul de utilizare a slotului. (7) Furnizorul de servicii media audiovizuale care define un slot in Multiplex nu poate patticipa la concurs pentru a obfine inci un slot pentru acelasi post de televiziune sau radio. (8) Furnizorul de servicii media audiovizuale care a obfinut avizul de utilizare a slotului din Multiplex are’ obligatia de.a incepe emisia prin Multiplex in termen de maximum 2 luni de la data eliberarii avizului. (9) Termenul prevazut la alin, (8) poate fi prelungit daca furnizorul depuné o cerere argumentata in acest. sens la Consiliului Audiovizualului. Consiliul poate prelungi termenul respectiv cu maximum incé 2 luni. (10) fn cazul in care furnizorul de servicii media audiovizuale mi incepe emisia prin Multiplex in termenul prevazut la alin. (8) sau (9) gi/sau nu va achita taxa pentru serviciile de multiplex in ternien de 3 luni, Consiliul Audiovizualului retrage avizul de utilizare a slotului din Multiplex si scoate la concurs slotul respectiv in termen de’ 15 ile”. 14, Art. 53, Funcfionarea distribuitorilor de servicii media la alineatul (2) lit: a)-g) seexclud. 15, Art. 55. Oferta de servicii media retransmisé Ja alineatul (4) textul se completeazd la final cu cuvintele ,,cu notificarea Consiliului Audiovizuatului”. 16. Art. 66. Publicitatea si téleshopingul. Textul se modifici dupa cum urmeaza: textul se completeaz4 cu un nou alineat (7) cu urmatorul cuprins: ”(7) Prin derogare de la prevederile. alin. (5) din prezentul articol, furnizorii publici de servicii media pot difuza, contra unui tarif, publicitate care reflecta interesele societifii si ale statului privind propagarea unui mod de viaf3 sinitos, ocrotirea sinit3fii, protectia mediului inconjurator, integritatea resurselor energetice, protectia social a populatiei si alte mesaje de interes public”. 17. Art. 78. Incompatibilitdpile functiei de membru al Consiliului Audiovizualului. textul se completeaza cu un nou alineat (7) cu urmatorul cuprins: ”(7) in cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, persoana vizati se considera demis& de drept”. 18. Art, 83. Activitatea de supraveghere $i control Ja alineatul (7) sintagma ,,10 zile” se substituie cu sintagma ”S zile”. 19. Axt. 84, Sanefiuni alineatul (5) se completeazi cu o nou litera m) cu urm&torul cuprins: %m) nerespectarea prevederilor previzute la art. 69 alin. (1) din Codul electoral”; alineatul (15) se expune in redactie noua cu urmitorul cuprins: (15) Deciziile Consiliuhsi Audiovizualului privind aplicarea sancfiunii pot fi atacate in instanta de contencios administrativ in conformitate cu prevederile Codului administrativ”. Art. IL, (1) Prezenta lege intr’ in vigoare lé data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Guvernul, in termen de 3 luni de la data intrarii fn vigoare a prezentei legi: a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanti cu prezenta lege; b) _va aduce actele sale norinative in concordanfa cu prezenta lege; ¢) vaadopta actele necesare pentru realizarea legii. (3) Consiliul Audiovizualului, furnizorii si distribuitorii de servicii media, in termen de 3 luni de Ja data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor efectua modificarile prevazute in documentafia s-a interna. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA Ia proiectul de lege eu privire la modificarea si completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 a fost adoptat de catre Parlament la data de 08.11.2018, ulterior a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 462-466, art. 766. Perioada de implementare a prevederilor Codului a identificat unele norme care urmeaza a fi revizute sau modificate pentru a le transpune in practica. Prezentul project de lege propune modificarea $i/sau completarea care vin s& reglementeze urmatoarele aspecte: 1. Prin modificarea prevederilor articolului 4 alineat (6) se propune uniformizarea obligativitatii fumizorilor de servicii media de a transmite in cadrul serviciilor de radiodifuziune sonora a duratei zilnice de programe locale similare cu serviciile de televiziune. 2. _Axticolul 9 — protectia confidentialit%tii surselor de informare:se propune a fi completat cu noi alineate, care ar specifica datele care sunt considerate de naturd si: identifice surselor de informare, norine privind confidenfialitatea surselor prin asumarea rispunderii, precum si-circumstanfele cfind se poate dezvilui sursa de ‘informare. 3. Textul articolul 16 al Codului se propune a fi completat’la cu norme privind protectia victimelor.violentei domestice, norma prevazutd de ultimele acte nationale adoptate la acest subiect. 4, in contextul adoptirii de catre Parlament a Legii nr. 299/2017 privind aprobarea Conceptiei securitaii informationale a Republicii Moldova sia Hotrarii Parlamentului nr. 257/2018 privind aprobarea Strategiei securit&fii informationale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 si a Planului de actiini pentru implementarea acestea, se propune o novi redactie a articolului 17 din Cod~protejarea spafiului audiovizual national. 5. Proiectul confine preciz&ri si formulari la subiectul ‘limitarii ‘cotei ‘de audienfa, precum gi a masur&rii acestor cote. Se propun precizari la subiectul limitirii cotelor ‘de audienji cu scopul eliminatii pozifiilor dominante in formarea opiniei publice. 6. Se propune unele modific&ri si completiri care reglementeazié dreptul de ‘a plasa publicitate si teleshoping, inclusiv la furnizorii publici de servicii audiovizuale. Prin completarea textului Codului, furnizorul public nafional va avea drept s& plaseze mesaje de interes public in cadrul programelor difuzate. 7. tn condifiile tranzifiei de la televiziunea analogici la televiziunea digitala, se propane completarea textului Codului serviciilor media audiovizuale cu noi nofiuni si, urmare’a. unui now capitol care ar prevedea principalele norme la subiectul dat. Normele propuse specifica procedura de obfinere a avizului de utilizare a slotului din Multiplex, perioada de valabilitate 5.2: 8. Urmare auditului realizat de Curtea de Conturi la IPNA Compania »Teleradio Moldova” ‘se popun unele ajustiri la subiectul remuherdrii membrilor Consiliului de Supraveghere. 6 9. Normele care ‘reglementeazi activitatea Consiliului’ Audiovizualulii, précum. si statutul membrilor se propune a fi completate cu prevederi privind prezentarca raportului anual de activitate, cazuri de solutionare a incompatibilitttii membrilor Consiliului. Adoptarea modificirilor si completétilor propuse va permite o activitate transparent si echilibrata a furnizorilor de servicii audiovizuale gi a autorititii de reglementare, Operarea unor modificiri/completéri intervin, inclusiv ca. urmare a propunerilor parvenite din partea radiodifuzorilor gi a distribuitorilor de servicii media audiovizuale, Deputafi in Parlament:

Вам также может понравиться