Вы находитесь на странице: 1из 10

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ���������


������������ ��������������� ��������� ����������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

�������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
������ ���� � ��� �
� � �
������������������������

����������������������������� ��������������������������������� 6
��
�������������������������������������� ������������������������� ��������������
�������������������������������� ���������������������������� �� ����������
6 ������������������������������ ��������������������������������� �������
��

�������������������������������
������� �������������
��������� ������������������
������������������ ���������������
������������������
��������������������������
������������������������

������������������
�������������� ����������
������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������
����������������������������������������� �����������������������������������
����������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������
������������� ����������������
������������� ���������������������������������������������������������������������� ������� �������������������
���� ���������������������������� ����������������������������������������� ������ �����������������������������������
7 �������������������������������������������������������� ���������������������������
�� 6
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ���������������������������� ��
������������ Ðèþ$Æø ç³£æþM>°Mìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$
B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ç³£æþM>°² {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ������������������������������
����������������� ����� ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ º$«§æþÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ M>Å…‹³ M>Æ>ÅËÄæý$… ����������������
���������������������� ¯èþ$…_ 9.05 Ë„æüË Ðèþ$…¨ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ*.905 ��������������������� MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆŠÿ
MørÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×ê˯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ ºr¯Œþ ¯öMìüP ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. ¯ðþË ÆøkË
������������������������ ÐéÇ Rê™éÌZÏ fÐèþ$ ^óþÔéÆæÿ$. M>V> A¯óþMæü Ðèþ$…¨ _Ææÿ$ ����������������������� ������� {Mìü™èþ… MæüÆø¯é »êǯèþ ç³yìþ¯èþ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý
���������������� 2 ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ 3660 Ôé™èþ… Ðèþyîþz™ø A糚Ë$ ™ðþ^èþ$aMæü$° ������������������ ���������� MøË$MøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. Væü$Ææÿ${VæüÐŒþ$ÌZ° Ðóþ$§é…™èþ
�� AçÙtMæüÚëtË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ° B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ* º$«§æþÐéÆæÿ… ™ðþËÏÐéÆæÿ$
������������������������ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ç³£æþM>°² AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ������������������������������� gêÐèþ$$¯èþ ™èþ$¨ÔéÓçÜ Ñyìþ^éÆæÿ$.

����������������
������������������
������������������������
�������������
����������������
������������������������������ ��������������������������� ������ �������
��������������� ��������������� �������������������������������������������� ����������
������ ��������� ����������������� ������������������������� �������������������������������������������
������������������� 9 ¡{Ðèþ °Æ>Ôèý °çܵ−–çßýÌZ E¯èþ² Mö°² AÆ>^èþMæü ÔèýMæü$¢Ë$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ çœ$ÆæÿÛ×ýË$
�� çÜ—GíÙt…_ Ðèþ$™èþ ѧóþÓÚëË$ Æðÿ^èþaVörtyé°Mìü Mæü${r 糯èþ$²™èþ$¯é²Äæý$°, ÐéÇ ç³rÏ A™èþÅ…™èþ Mæüv¯èþ…V>
3
�������������������� ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. AÆ>^èþMæü ÔèýMæü$¢Ë
�� �������� Mæü${rËMæü$ çÜ…º…«¨…_ {糿æý$™éÓ°Mìü Q_a™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…§æþ° íÜG… A¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ,
������������������������������������ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$ M>´ëyæþyæþÐóþ$ A™èþÅ…™èþ {糫§é¯èþÐèþ$°, ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² §ðþº¾¡íÜ
Æ>fMîüÄæý$ {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§é˯èþ$Mæü$¯óþ ÐèþÅMæü$¢Ë$, ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ A™èþÅ…™èþ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË°, çÜ…çœ$
��������������������������������������� Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ EMæü$P´ë§æþ…™ø A×ý_ÐóþÄæý*Ë° ^ðþ´ëµÆæÿ$. çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ A×ý_ÐóþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ
�������������������������� ´ùÎçÜ$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ³æNÇ¢ õÜÓ^èþe CçÜ$¢…§æþ° íÜG… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË ç³Çíܦ†ò³O
����������������� Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ º$«§æþÐéÆæÿ… {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯Œþ ÌZ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$.
�����������������������������������

������������������������
�����������������������������������������
������������������������
�����������������
������������������������������ �������������� ��������������������������������
��������������������������������������������� ����������������������
���������������������������������������� ����������� ��������������
��������������������������������������� ����������������������
9
�������������������������������� �� �������������������������� 3
Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Æ>gêÅ…VæüÐóþ$ çÜÆøÓ¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ§æþ° Eç³ Æ>çى糆 Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$ ����������� ��������������� ��
A¯é²Ææÿ$. ¯éÅÄæý$, Ôéçܯèþ, M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ H© JMæü§é°ò³O Ðèþ$ÆöMæüsìý
E¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ¨V> ^ðþ糚MøMæü*yæþ§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ ™èþ¯èþ ç³Ç«¨ ���������������������� �����������������������������������
§ésìý…§æþ¯óþ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$µË$ Mö°² MæüÍWçÜ$¢¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ �������������������������������������� �������
A¯é²Ææÿ$. Æ>gêÅ…Væü… °ÆæÿÓ_…_¯èþ ç³Ç«§æþ$ËÌZ¯óþ D Ðèþ$*yæþ$ ÐèþÅÐèþçܦË$ ç³°
������������ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Væü$fÆ>™ŒþÌZ° MóüÐèþyìþÄæý*ÌZ fÇW¯èþ 80Ðèþ BÍ…yìþÄæý* {í³òÜOyìþ…VŠü ������������������������������������������������������
��������������� BïœçÜÆŠÿÞ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ¯èþ$ E§óþªÕ…_ Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$ º$«§æþÐéÆæÿ… Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ����������������������������������������
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : °ÐèþÆŠÿ Á|ü»\≈£î Çã“+<äß\ß ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\ß
™èþ$´ë¯èþ$ò³O Ðèþ$…{† A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ
º$«§æþÐéÆæÿ… çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. MæüÌñýMæütÆŠÿ,
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë ™èþ$´ë¯èþ$ çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅË$
Á|ü»\ß nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* |ü+≥ qwüº+ ô|<ä›>± ˝Òø£b˛e&É+ n<äèwüº+
ôV’≤<äsêu≤<é »êV> ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. #Ós¡ße⁄\ <ä>∑Zs¡ ñqï Á>±e÷\ Á|ü»\ß nÁ|üeT‘·Ô+
>∑ßs¡ßyês¡+ ™èþ$¸ë¯Œþ {糿êÐé°² G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü íܧæþ®…V> E¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. 700 çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ºÄæý$r †ÆæÿVæüMæü$…yæþ gê{Væü™èþ¢V>
Mæü$r$…»ê˯èþ$ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ ³æ#¯èþÆ>ÐéçÜ Móü…{§éËMæü$ E…yéË°, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë §æþVæüYÆæÿ E¯èþ² {V>Ðèþ*Ë {ç³fË$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> ìesY ‘·ßbÕqßô|’ nì˝Ÿ ≈£îe÷sY düMTø£å
26 qe+ãsY 2020 E…yéË° Ðèþ$…{† A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ çÜ*_…^éÆæÿ$.
™èþÆæÿÍ…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³…r ¯èþçÙt… ò³§æþªV> ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… A§æþ—
GçÙt… A¯é²Ææÿ$. ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ±sìý´ëÆæÿ$§æþË A«¨M>Ææÿ$Ë$ {ç³fËMæü$ Cº¾…§æþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ : °ÐèþÆŠÿ ™èþ$¸ë¯èþ$ Gr$Ðèþ…sìý Cº¾…§æþ$Ë$ ÌôýMæü$…yé Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ ^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V>
gê{Væü™èþV> E…yéË°, ¡{Ææÿ´ë…™èþ…ÌZ E¯èþ² òܵçÙÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° Ðèþ$¯èþ*ÞÆŠÿ ¯èþVæüÆŠÿ, Ðéçßý»Œý õ³r, Æ>Ñ$Æðÿyìþz M>Ë$Ðèþ, Væü^èþ$a M>Ë$Ðèþ˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ M>Ë$ÐèþÌZÏ ±Ææÿ$
A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ´ëË$, °™éÅÐèþçÜÆæÿË$Mæü$ ºÆ>ÃòÙÌŒý Væü$…™èþ {´ë…™éËÌZ Æ>çÙ‰ fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† °ËÓ ÌôýMæü$…yé ³æNyìþMæüË$ ¡õÜ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË°
2 Cº¾…¨ MæüËVæüMæü$…yé ^èþ*çÜ$¢¯èþ²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$ {ç³fË$ yéMæütÆŠÿ í³. A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø MæüÍíÜ ç³ÆæÿÅsìý…_ {ç³fËMæü$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.

∫s¡ßyê´bÕs¡ß\ yê´bÕsê_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÜŒ≥ß


MæüÆæÿ*²Ë$, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ

∫s¡ßyê´bÕs¡ß\≈£î kÕàsYº ø±s¡ß¶\ß {糆°«¨ : Æ>çÙ‰…ÌZ _Ææÿ$


ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐéÇMìü
JMöPMæüPÇMìü Ææÿ*.10,000/& Ë
Ðèþyîþz Ìôý° »êÅ…Mæü$ Ææÿ$×ê˯èþ$
A…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇ
ÐéÅ´ëÆ>ÀÐèþ—G¨®Mìü
™øyéµr$¯èþ…¨…^èþyæþ… MøçÜ… fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ç³£æþM>°² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
∫s¡ß yê´bÕs¡ß\ ø£cÕº\ß dü«j·T+>± #·÷XÊ fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ™éyóþç³ÍÏ M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…yìþ D Æøk ÒyìþÄñý*
M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> B¯Œþ ÌñýO¯Œþ ÌZ ºr¯Œþ ¯öMìüP {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$
hÌêÏÌZ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$, ï³G… çÜÓ°«¨ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ 36,917 Ðèþ$…¨ _Ææÿ$
dü+Á|ü<ëj·T #˚‹eè‹Ô<ës¡ß\ u≤<Ûä\q÷ #·÷XÊ düßBs¡È bÕ<äj·÷Á‘·˝À n+<ä] ø£cÕº\÷ $Hêï ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë Ë¼®§éÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ*.31 MørÏ 91 Ë„æü˯èþ$ ÐéÇ »êÅ…MŠü Rê™éÌZÏMìü
fÐèþ$. Ý린Mæü MæüÌñýMæütÆóÿsŒý ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ àÌŒý ¯èþ$…yìþ ´ëÌŸY¯èþ² Æ>çÙ‰ M>ÇÃMæü
yê]øÏ y˚T\ß #˚j·÷\ì ÄHê&˚ uÛ≤$+#ê yê] J$‘ê˝À¢ e÷s¡ßŒ\ß rdüß≈£îsêyê\ì Ä•+#ê ÔéQ Ðèþ$…{† Væü$Ðèþ$ïèþ*Ææÿ$ fÄæý$Æ>…, ´ë×ýÅ… GÐðþ$ÃÌôýÅ M>rÝë° Æ>…¿æý*´ëÌŒý
∫s¡ß yê´bÕs¡ß\qß Ä<äß≈£îH˚+<äß≈£î »>∑qqï ‘√&ÉT s¡÷.905 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î e&û¶˝Òì s¡ßD≤\ß ÄHé˝…’Hé˝À Æðÿyìþz, Møyæþ$Ðèþ$*Ææÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ yéMæütÆŠÿ gñý.çÜ$«§éMæüÆŠÿ, hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ h.
ÒÆæÿ´ë…yìþÄæý$¯Œþ, gñýíÜ (Æðÿѯèþ*Å ,AÀÐèþ—G¨®) Æ>Ðèþ$çÜ$…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, gñýíÜ
ã≥Hé H=øÏÿ yê] U≤‘ê˝À¢ »eT nqï>±, ‘·eTTà&ç>± #˚j·T÷‘· ns¡Ω‘· ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° Çyê«\qï<˚ (çÜ…„óüÐèþ$…) çÜÄæý$ŧŠþ Rêgê Ððþ*íßý©ª¯Œþ, MæüÆæÿ*²ÌŒý ¯èþVæüÆæÿ´ëËMæü çÜ…çܦ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ
yîþ.Móü.»êÌêi, yìþBÇzG í³yìþ {Ö°ÐéçÜ$Ë$, _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$, ˼ª§éÆæÿ$Ë$,
Ä˝À#·q »>∑qqï ‘√&ÉT ÁbÕs¡+_Û+∫q eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ç³yæþ$™èþ$¯èþ²ÐéÇ° §æþVæüYÆæÿV> VæüÐèþ$°…^é¯èþ$. sìý휯Œþ AÐèþ$ÃMæü$¯óþÐéÆæÿ$,
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$Æø ç³£æþM>°Mìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ AÐèþ$$ÃMæü$¯óþÐéÆæÿ$ ™ðþËÏÐéÆæÿ$gêÐèþ$$¯èþ 4 Væü…rËMóü õÜÐèþË$ n‹ rÁe ‘·ßbÕqß>± ìesY
B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ç³£æþM>°² {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ A…¨Ýë¢Ææÿ$. G…yæþMæü$, Ðé¯èþMæü$, ^èþÍMìü ™èþr$tMæü$° Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ³æNË$ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : °ÐèþÆŠÿ A† ¡{Ðèþ ™èþ$¸ë¯èþ$V>
º$«§æþÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ M>Å…‹³ M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_ 9.05 Ë„æüË Ðèþ$…¨ _Ææÿ$ AÐóþ$ÃÐéâæý$Ï. B™èþÃVúÆæÿÐèþ…™ø AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË$ A…¨çÜ¢¯èþ²ÐéÇMìü D ïÜP…. Ðèþ*Ç…§æþ° Ñç³™èþ$¢Ë ÔéQ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^ðþ¯ðþ•²Mìü 220 Mìü.Ò$
ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ*.905 MørÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×ê˯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ ºr¯Œþ Ððþ*ò³yæþÏò³O §æþ$çÜ$¢Ë$, ÝëÐèþ*¯èþ$Ï AÐèþ$$ÃMæü$¯óþÐéÆæÿ$ V>±, º…yæþÏò³O sìý휯èþ$Ï §æþ*Ææÿ…ÌZ ™èþ$´ë¯èþ$ Móü…{©Mæü—™èþÐðþ$O…§æþ°, E§æþÄæý$… ¡Ææÿ… §ésôý AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…
¯öMìüP ÐéÇ Rê™éÌZÏ fÐèþ$ ^óþÔéÆæÿ$. M>V> A¯óþMæü Ðèþ$…¨ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ AÐèþ$$ÃMæü$¯óþÐéÇ õÜÐèþË$ ÌôýMæü´ù™óþ A¯óþMæüÐèþ$…¨Mìü {V>Ðèþ*ÌZÏ, ç³rt×êÌZÏ §æþ°, B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §æþ„ìü×ý MøÝ뢅{«§æþ ¡Ææÿ…ÌZ 65&85 Mìü.Ò$ ÐóþVæü…™ø
3660 Ôé™èþ… Ðèþyîþz™ø A糚Ë$ ™ðþ^èþ$aMæü$° AçÙtMæüÚëtË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ° Mæüyæþ$³æ#°…yæþ° ç³Çíܦ† E…r$…¨. C…sìýÐèþ$$…§æþ$Móü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Ðèþ^óþa V>Ë$Ë$ ÒÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$. D Æ>[™èþMìü ¯ðþË*ÏÆæÿ$, _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏÌZÏ ¿êÈ ¯èþ$…_
B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ç³£æþM>°² AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æøyæþ$z ç³MæüP¯èþ ç³Çíܦ† E…yæþ§æþ$. ÐéÇ º™èþ$Mæü$ º…yóþ M>§æþ$, Ðèþ$¯èþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦMæü*yé ¡çÜ$MøÐèþyæþ… §æþVæüYÆæÿ¯èþ$…_, »êÅ…Mæü$Ë™ø Ðèþ$Ðóþ$Mæü… M>Ðèþyæþ…, Æ>çÙ‰Ýë¦Æÿ$$ÌZ A†¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$, Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… _™èþ*¢Ææÿ$, MæüÆæÿ*²Ë$, Mæüyæþç³, {ç³M>Ôèý… hÌêÏÌZÏ
ÆøkÐéÈ ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþõÜÐéÆæÿ$, ™ø³æ#yæþ$ º…yæþ$Ï, _¯èþ² _¯èþ² Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ¯èþyæþÐèþ§æþ$. A…§æþ$Móü ÒÇ° Ðèþ$çßý±Äæý$$Ë$V> ^èþ*yéÍ. ´ùsîý E…r$…¨ M>ºsìýt »êÅ…MæüÆæÿÏ™ø Ðèþ*sêÏyæþz…, ÐéÇ° Jí³µ…^èþyæþ…, ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿êÈ ¯èþ$…_ A† ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yæþ$™éÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþËÏÐéÆæÿ$gêÐèþ$$¯èþ
ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$, ÆøyæþÏ ç³MæüP¯èþ sìý휯Œþ, sîý ÝëtÌŒýÞ, _¯èþ² §æþ$M>×ý§éÆæÿ$Ë$ D Ææÿ$×ê°Mìü ò³§æþª ò³§æþª Ìê¿êË$ E…yæþÐèþ#. {ÔèýÐèþ$ Ðèþ*{™èþ… Ñç³È™èþ…V> E…r$…¨. D ˼®§éÆæÿ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^é…. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… »ê«§æþÅ™èþ ¡çÜ$Mæü$° Ðèþyîþz ^ðþÍÏ…^óþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ$Ðèþ*âæýϳæ#Ææÿ…& MæüÆðÿOMæüÌŒý Ðèþ$«§æþÅ, ³æ#§æþ$^óþaÇ §æþVæüYÆæÿÌZ A† ¡{Ðèþ
AÆæÿ$áË$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ$Æø ç³£æþM>°Mìü ÐéÅ´ëÆ>ËMæü$ ÌZ¯èþ$Ï §öÆæÿMæüP ò³§æþª ò³§æþª ÐèþyîþzËMæü$ ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ç³Çíܦ†. »ê«§æþÅ™èþ ¡çÜ$Mæü$…r* ¯èþÐèþ$ÃMæü… MæüÍW…¨. »êÅ…Mæü$Ë$ §é§é³æ#V> 10 ™èþ$´ë¯èþ$V> ¡Æ>°² §ésôý AÐèþM>Ôèý…. ¡Ææÿ…§ésôý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §æþ„ìü×ýMøÝ뢅{«§æþ
{ÖM>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$. _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ÒÆæÿ…™é çÜÓÄæý$… E´ë«¨ ´÷…§óþÐéâôýÏ. A…™óþM>§æþ$ ÒÌñýO™óþ JMæüÇMø, C§æþªÇMø Ë„æüËÐèþ$…¨Mìü Ææÿ*.1000 Mør$Ï CÝë¢Æÿ$$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… 60 ¯èþ$…_ 100 ¡Ææÿ… Ððþ…ºyìþ Væü…rMæü$ 65&85 Mìü.Ò$ ÐóþVæü…™ø V>Ë$Ë$. Æ>[™èþ ¯ðþË*ÏÆæÿ$,
ç³£æþM>°² {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ º$«§æþÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ M>Å…‹³ E´ë«¨ Mæü͵Ýë¢Ææÿ$. ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯óþ {MæüÐèþ$…ÌZ BsZË$ Ìê…sìý MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Ðèþyîþz Mìü…§æþ Hyé¨Mìü ^ðþÍÏçÜ$¢…¨. 糧óþâæýÏÌZ 1000 Mør$Ï _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏÌZÏ AMæüPyæþMæüPyæþ ¿êÈ ¯èþ$…_ A†¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$. _™èþ*¢Ææÿ$,
M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_ 9.05 Ë„æüË Ðèþ$…¨ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ*.905 MørÏ ÐésìýMìü, Mæü*ÎËMæü$ ç³° Mæü͵Ýë¢Ææÿ$. ç³Æø„æü…V> G…™øÐèþ$…¨Mìü E´ë«¨ ^ðþÍÏçÜ$¢…¨. A糚Ë$ ´ëËÐèþ#™éÆæÿ$, Cº¾…§æþ$Ë ´ëË$ AÐèþ#™éÆæÿ° _Ææÿ$ MæüÆæÿ*²Ë$, {ç³M>Ôèý…, ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ Mæüyæþç³ hÌêÏÌZ AMæüPyæþMæüPyæþ ¿êÈ ¯èþ$…_ A†¿êÈ
Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×ê˯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ ºr¯Œþ ¯öMìüP ÐéÇ Rê™éÌZÏ fÐèþ$ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AçÜ…çœ$sìý™èþ Ææÿ…Væü…ÌZ ÒÆæÿ$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ M>ºsìýt, ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$ A§æþ$MøÐèþyé°Mìü Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ñç³ÏÐé™èþÃMæü Ðèþ*Ææÿš ¡çÜ$Mö_a ÐèþÆ>ÛË$. çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅËMøçÜ… íܧæþª…V> GïÜzBÆŠÿG‹œ, G±zBÆŠÿG‹œ º—
^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ò³¨ªÆðÿyìþz Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz, »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, MöyéÍ »êÅ…Mæü$˯èþ$…_ Mæü*yé Ææÿ$×êË$ A…§óþ ç³Çíܦ† Ìôý§æþ$. ò³r$tºyìþMìü yæþº$¾Ë$ ÐéÇMìü ™øyæþ$V> °Í^óþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþíÜ…¨. 10 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü §é§é³æ#V> …§éË$. Gç³µsìýMæü糚yæþ$ hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$, {糿æý$™èþÓ ÔéQ˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…
¯é°, Ôèý…MæüÆŠÿ¯éÆ>Äæý$×ý, B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù çÜà C™èþÆæÿ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ D M>ÐéÍ A…sôý Ðèþyîþz ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$…^éÍÞ¯èþ ç³Çíܦ†. ™èþMæü$PÐèþ ÐèþyîþzMìü Ææÿ*.1000 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×êËMìü…§æþ »êÅ…Mæü$Ë §éÓÆ> ^óþçÜ$¢¯é²…. ™èþ$´ë¯èþ$ {糿êÑ™èþ {´ë…™èþ {ç³fË$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ ¿æýÐèþ¯éÌZÏ E…yéÍ.
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG… fVæü¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ò³r$tºyìþ §öÇMóü ç³Çíܦ† Mæü*yé Ìôý§æþ$. ò³r$tºyìþMìü 3,4,5, Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ Cí³µçÜ$¢¯é²…. 7 ¯èþ$…_ 10 ÆøkÌZϯóþ §é§é³æ# 10Ë„æüËÐèþ$…¨ »êÅ…Mæü$ CË$Ï çÜ$Ææÿ„ìü™èþ… M>Mæü´ù™óþ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ B{ÔèýÄæý*ËMæü$ Ððþâæýå…yìþ. ÆðÿO™èþ$Ë$
DÆøk Vöç³µ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… 10 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþyîþzMìü ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ç³Çíܦ†. CÌê…sìý ÐéÆæÿ…§æþÇ Rê™éÌZÏMìü JMöPMæüPÇMìü Ææÿ*.10ÐóþË ^ö糚¯èþ fÐèþ$ AÐèþ#™èþ$…¨. Mö…yæþç³ÍÏ, A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yìþ, ç³…r çÜ…Ææÿ„æü×ýMðüO ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐéÍ.
^óþÔéÆæÿ$. ç³ÌñýÌZÏ, ç³rt×êÌZÏ, Ò«¨Ò«¨Mîü _¯èþ² _¯èþ² Ñ{MæüÄæý$ õÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯èþ² iÑ™éÌZÏ Ðèþ*ÆæÿšË$ Æ>ÐéË° ´ë§æþÄæý*{™èþÌZ ÐéÇ° ^èþ*íܯèþ糚yæþ$ HsìýMö´ëµMæü, »Ÿº¾Í Ò×ý, º$yìþ C™èþ¢yìþ, Mæüâæý…M>È, C™èþÆæÿ çßýçÜ¢ MæüâæýËÌZÏ
ÐéÇ MøçÜÐóþ$ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ ç³£æþMæü… {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A¯èþ$Mæü$¯é². ÒÇMìü A¯èþ²V>, ™èþÐèþ$$ÃyìþV> ^óþÄæý$*™èþ °ÐéÓË° A¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. E¯èþ²ÐéÇMìü Mæü*yé Ææÿ*.10ÐóþË ^ö糚¯èþ ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×êË$ CçÜ$¢…¨. <˚X¯+˝ÀH˚ q+ãsY eHé d”m+
´ë§æþÄæý*{™èþÌZ _¯èþ² _¯èþ² ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mæü$…r* AÐèþçܦË$ DÆøk D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü…V> fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü {ÖM>Ææÿ… Væüyæþ$Ðèþ#ÌZV> †ÇW ^ðþÍÏõÜ¢.. »êÅ…Mæü$ËMæü$, _¯èþ² ÐéÅ´ëÆ>ËMæü$,
^èþ$yæþ$™èþ$¯é²…. Væü™èþ…ÌZ çßýçÜ¢MæüâêM>Ææÿ$ËMæü$ {糆 Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËËMøÝëÇ Ë¼®§éÆæÿ$Ë Rê™éÌZÏ Ðèþyîþz° ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: AÀÐèþ—¨®, çÜ…„óüÐèþ$
ÒÇ ^óþÆÿ$$ç³r$tMæü$° {糿æý$™èþÓ… ^ðþÍÏçÜ$¢…¨. JMæüPÝëÇ ^ðþÍÏ…_¯èþ ÐéÆæÿ$ †ÇW ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×êË$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³yæþ$™èþ* MóüÐèþË…18 Ðèþ$ÝëË
¯èþyìþí³…^óþ ç³Çíܦ† Ìôý§æþ$. ´÷…§æþyé°Mæü AÆæÿ$áË$. Hyé¨ÌZV> Mæüsôýtíܯèþ ÐéÇMìü †ÇW ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×êË$ ç³Ç´ë˯èþÌŸ¯óþ §óþÔèý…ÌZ ¯ðþ…ºÆŠÿ Ðèþ¯Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…
ÐéÆæÿ$zÌZÏ , {V>Ðèþ*Ë ÐèþÝë¢Æÿ$$. C¨ °Ææÿ…™èþÆæÿ {ç³{MìüÄæý$V> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨: {†V> ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz °Í_´ùÐèþyæþ…
çÜ_ÐéËÄæý*ÌZÏ AÆæÿá™èþ E¯èþ²ÐéâæýÏ…§æþÇMîü : ˼®§éÆæÿ$Ë gê¼™é¯èþ$ C¨ÐèþÆæÿMóü {ç³Mæüsìý…^é…. D ™ðþË$Væü$ {ç³fË$ VæüÇÓ…^èþ§æþVæüY ÑçÙÄæý$Ðèþ$° Æ>çÙ‰
ÐéË…sîýÆæÿ$Ï, ÐðþÌôý¹ÆŠÿ ç³£æþMæü…ÌZ C…M> GÐèþÆðÿO¯é Ñ$WÍ´ùÆÿ$$ E…sôý GÐèþÓÆæÿ* Mæü…V>Ææÿ$ ç³yéÍÞ¯èþ ÐðþOïÜï³ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ yéMæütÆŠÿ HË*Ç
AíÜòÜt…r$Ï ÒÇMìü ™øyæþ$V> AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý*ÌZÏ Ò$õ³Ææÿ$ E…§ø, Ìôý§ø ^èþ*çÜ$ Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. Væü™èþ G°²MæüÌZÏ Ðèþ$$…§æþ$
°Ëºyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mø…yìþ. ÌôýMæü´ù™óþ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mø…yìþ, ç³ÇÖ˯èþ ^óþíÜ ¯ðþÌê, 2 ¯ðþËÌZÏõ³ ÒÆæÿ… ^èþ*³æ#™ø Jyìþ´ù™é¯èþ¯óþ BÌZ^èþ¯èþ™ø ^èþ…{§æþ»êº$
˼®§éÆæÿ$˯èþ$ §æþÇMîü Mæü*yé ¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ¯ðþËÆøkË ÐèþÆæÿMæü* DïÜP… ´÷yìþW…^èþº Rêä Qgê¯é™ø Æ>çى鰲 fVæü¯Œþ Mæü$ Aç³µgñý´ëµÆæÿ°, AÆÿ$$™óþ fVæü¯Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
Væü$Ç¢…^èþ…yæþ… §æþVæüYÆæÿ yæþ$™èþ$…¨. GÐèþÓÇMîü Mæü*yé GVæüÆæÿVösêt˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ {糿æý$™éÓ°Mìü Ìôý§æþ$. AÆæÿá™èþ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ¯èþ ç³Ç´ë˯èþ §æþ„æü™èþ™ø {ç³fËò³O H Ðèþ*{™èþ… ¿êÆæÿ…
¯èþ$…_, ÒÇ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ E¯èþ² {糆 JMæüPÇMîü CÐéÓ˯èþ²§óþ BÌZ^èþ¯èþ A° ïÜG… fVæü¯Œþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ÐóþÄæý$Mæü$…yé Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# B§éÄæý$ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþ$Mæü$…r$ ѯèþ*™èþ²
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ AÐèþ$Ë$ç³Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ fVæü¯Œþ
{ç³fËMæü$ HÐðþ$O™óþ ÐéV>ª¯éË$ C^éaÆø AÑA±² ¯èþÐèþÆæÿ™é²Ë M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë

»>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ Á|üuÛÑß‘·«+˝ÀH˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´+ §éÓÆ> AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ çœ$¯èþ™èþ ÐðþOíÜí³ {糿æý$™éÓ°Móü §æþMìüP…§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
AÆæÿ$áÌñýO¯èþ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü yìþòÜ…ºÆŠÿ 25¯èþ °ÐéçÜ Äñý*VæüÅ… Mæü͵…^èþyæþ…
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°,AÌêVóü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°² AÀÐèþ—¨® ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çܯèþ² _¯èþ²
M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ E_™èþ…V> »ZÆæÿ$Ï, §æþÔèýËÐéÈV> Ðèþ$«§æþÅ°õÙ§æþ…, õ³§æþ
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ B…VæüÏ »Z«§æþ¯èþ, AÐèþ$à Jyìþ, fËMæüâæý, _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$
Mæüyæþç³, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> ÐðþOÄæý$‹Ü Ç∫Ãq Vü‰MT\qß 95 XÊ‘·+ HÓs¡y˚s¡Ã&É+ »]–+~ »>∑qqï ‘√&ÉT, Á|ü<Ûëq eT+Á‹ dü«ì~Û |ü<∏äø£+ <ë«sê {´ù™éÞçßýMæü Ææÿ$×êË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ™èþ¨™èþÆæÿ {ç³gê Ææÿ…fMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$
fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz {糿æý$™èþÓ…ÌZ¯óþ õ³§æþ {ç³fËMæü$ A¯óþMæü çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯Œþ AÐèþ$Ë$ç³Ç^éÆæÿ°,¨…™ø §óþÔèý…ÌZ° C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éË
{ç³ÐóþÔèýò³sìýt AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G‹Ü.¼ 9, 751 eT+~ ∫s¡ß yê´bÕs¡ß\≈£î s¡÷. 9.75 ø√≥ߢ yÓT>± #Ó≈£îÿ |ü+|æDû Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$ËMæü$ B§æþÆæÿØ{´ëÄæý$$ËÄæý*ÅÆæÿ° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
A…g꧊þ »êÚë A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… Ý린Mæü ÐðþOÄæý$ÝëÞÆŠÿ ByìþsZÇÄæý$…ÌZ sêh ñ|ü eTTK´eT+Á‹ j·Tdt _ n+C≤<é u≤cÕ
Mæüyæþç³ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ, Ððþ$´ëà B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ HÆ>µr$^óþíܯèþ fVæü¯èþ¯èþ² Á|ü»˝…+<äß≈£î qe÷à* : es¡¢ sêeTj·T´ m<˚›yê
™øyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÇW…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ç³Çíܦ†ÌZ E…yóþÐéÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ>
Äæý$‹Ü.¼ A…g꧊þ »êÚë Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ…ÌZ A¯óþMæü {糿æý$™éÓË$ C_a¯èþ õ³§æþ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¢ËMæü$ GÌê…sìý Ðèþyîþz ÌôýMæü$…yé Ææÿ*.10 ÐóþË$ A…¨…^èþyæþ… ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: B…{«§æþ{糧óþÔŒý
àÒ$˯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿaÌôýMæü ´ùÄæý*Äæý$° A¯é²Ææÿ$. ¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† yéMæütÆŠÿ fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, D Ææÿ$×ý… çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ M>Ë…ÌZ Ðèþyîþz ÌôýMæü$…yé MóüÐèþË… Ææÿ*.10 Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþMæü$ sîýyîþï³ ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ
ÐðþOÄæý$‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz Ðèþ*ůèþ$òœÝùtÌZ C_a¯èþ àÒ$Ìôý M>Mæü$…yé JMæü yéMæütÆŠÿV> ÐóþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^ðþÍÏ…^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. º$$×ý… ³æNÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$ÆøÝëÇ Æ>Ðèþ$Äæý$Å ^èþ$ÆæÿMæüË$ A…sìý…^éÆæÿ$. fVæü¯Œþ GÐèþDZ
BÆøVæüÅ{Ö ç³£æþMæü… {ç³ÐóþÔèýò³sìýt §óþÔé°Móü B§æþÆæÿØÐèþ…™èþ$Ë$ AÄæý*ÅÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. Ææÿ*.10 ÐóþË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A¯é²Ææÿ$. AÌêVóü yìþòÜ…ºÆæÿ$ 25Ðèþ ¯èþÐèþ$ÃÆæÿ°, A°² ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ò$§é ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ìôý§æþ°
AÌêVóü õ³§æþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ E¯èþ²™èþ ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜ…^óþ…§æþ$Mæü$ õ³§æþÇMæü… Ayæþ$z ™óþ©¯èþ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ç³…yæþ$Væü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ õ³§æþËMæü$ C…yæþÏ ç³sêtË ç³…í³×îý A…r$…sêÆæÿ° ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å A¯é²Ææÿ$.
M>Mæü*yæþ§æþ¯èþ² E§óþªÔèý…™ø ïœk ÇÄæý$…ºÆðÿÞÃ…sŒý {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… AÌê…r糚yæþ$ {ç³fË$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ G…§æþ$Mæü$
AÌêVóü õ³§æþË AÐèþçÜÆ>˯èþ$ Væü$Ç¢…_ A°² ÐèþÆ>YË {ç³fËMæü$ Ðóþ$Ë$ ^óþõÜ çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ fVæü¯èþ¯èþ² ™øyæþ$, {糫§é¯èþÐèþ$…{† çÜÓ°«¨ ç³£æþMæü… §éÓÆ> 9, 751 ¯èþÐèþ*ÃË° ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
ç³£æþM>˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. AÌêVóü BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþÄæý$$yðþO¯èþ Ðèþ$…¨ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ææÿ*.9MørÏ, 75 Ë„æüË, 10 ÐóþË$ Ððþ$V> ^ðþMæü$P¯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† V>Ææÿ*! Ò$Æðÿ…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$
ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz G°²MæüË Ðèþ$$…§æþ$ ™èþ¯èþ çÜ$©Ææÿƒ ´ë§æþÄæý*{™èþÌZ MøsêϨ Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G‹Ü.¼ A…g꧊þ »êÚë ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> ç³…í³×îý ¯èþÐèþ$Ãyæþ… Ìôý§æþ$? ¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¯èþÐèþ$ÃÆæÿ$,
{ç³f˯èþ$ MæüË$çÜ$Mö° ÐéÇ Ý뫧æþMæü ¿ê«§æþ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö° Ðèþ*ůèþ$òœÝùt ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ yìþÑf¯Œþ M>ÆöµÆóÿrÆŠÿ G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ ¯èþ$ ¯èþÐèþ$ÃÆæÿ$, Æ>çÙ‰ ´ùÎçÜ$Ë Ò$§æþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ìôý§æþ…sêÆæÿ$,
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ° §é°° JMæü ¿æýVæüÐèþ©Y™èþ, Q$Æ>¯Œþ, »ñýO¼ÌŒý Ìê çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, ¯éÄæý$Mæü$Ë$ M>gê, çÙïœ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ Móü…{§æþ…™ø Mæü$§æþÆæÿ§æþ…sêÆæÿ$, Ðèþ$Ç, Ò$Ææÿ$ ¯èþÐóþ$çðþÐèþÇ°? AçÜË$, C°², Aѱ†
¿êÑ…_ A…§æþ$ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ_¯èþ àÒ$˱² JMöPMæüPsìýV> Hyé¨ M>Ë…ÌZ¯óþ {糿æý$™èþÓÐèþ$° õ³§æþ {ç³fË A¿æý$ůèþ²†Mìü Mæü—íÙ ^óþõÜ {糿æý$™èþÓÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. òÜ{MðürÈ ÆæÿÐèþ$×êÆðÿyìþz, Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ, Ððþ$´ëà íܺ¾…¨ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ BÆøç³×ýË$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² Ñ$Ðèþ$$Ã˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ {ç³fË$ ¯èþÐèþ*ÃÍ?
95 Ôé™èþ… ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿayæþ… fÇW…§æþ° A¯é²Ææÿ$. D {糿æý$™èþÓ… ^óþ™èþË Væü™èþ…ÌZ õ³§æþË$ »êÅ…Mæü$ §éÓÆ> Ææÿ$×êË$ ¡çÜ$Mö° Ðèþyîþz™ø A糚Ë$ MæürtÌôý° ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {Væüçßý^éÆæÿ… M>Mæü´ù™óþ! A° ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$.

n_Ûeè~∆ô|’ #·s¡Ã≈£î dæ<ä∆+ : ;CÒ|” H˚‘· JMm˝Ÿ


ì<Ûäß\ß eTT]–b˛≈£î+&Ü ndü+|üP]Ô s¡Vü≤<ës¡ß\ |üqß\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê* †Ææÿ$糆, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: †Ææÿ$糆 Eç³
G°²MæüËÌZ AÀÐèþ—¨® Ggñý…yé ½gôýï³, f¯èþõܯèþ
´ùsîý ^óþçÜ$¢…§æþ° ½gôýï³ ¯óþ™èþ iÒGÌŒý çܵçÙt… ^óþÔé
M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À sêh s¡yêD≤, düe÷#ês¡, bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK eT+Á‹ ù|]ï Hêì Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… †Ææÿ$糆ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ò$yìþ
Äæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Hï³ÌZ
Ðèþ$_Îç³r²…, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : AçÜ…³æNÇ¢V> Ñ$WÍ´ùÆÿ$$¯èþ gêç³Å… AÐèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Mæü—Úë~hÌêÏÌZ JMæü _¯èþ² íÜÐðþ$…sŒý Mæü…ò³±Mæü$ AÀÐèþ—¨® A¯óþ¨ AÆæÿ$§æþ$V> Mæü°í³…^óþ Ðèþ*r¯é²
Ææÿçßý§éÇ ç³¯èþ$˯èþ$ Ðèþ^óþa Hyé¨ Ðèþ*Ça 31Ðèþ ™óþ© ÌZ³æ#¯èþ °«§æþ$Ë$ ç³…í³×îý Aç³µ^ðþç³µyæþ… Ðèþ˯èþ íÜÐðþ$…sŒý ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ A…§æþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü$Ë, «§æþ¯èþ Æ>fMîüÄæý*Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$
Ðèþ$$ÇW´ùMæü$…yé ³æNÇ¢ ^óþÄæý*Ë° Æ>çÙ‰ ÆæÿÐé×ê, çÜÐèþ*^éÆæÿ ´ûÆæÿ çÜ…º…«§éË hÌêÏÌZ Cç³µrMîü 6 ÐóþË r¯èþ$²Ë íÜÐðþ$…sŒý ç³…í³×îý M>ÐéÍÞ E…§æþ° Ðèþ$…{† ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²Äæý$° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÐðþOïÜï³, sîýyîþï³
ÔéQ Ðèþ$…{† õ³Ç² Ððþ…Mæü{sêÐèþ$Äæý$Å (¯é°) çÜ*_…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… õ³Ç² ¯é° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ñ«§é¯èþ…ÌZ gêç³Å… °ÐéÇ…^èþyé°Mìü ç³…^éÆÿ$$¡Æ>gŒý †Ææÿ$糆 {´ë…™èþ AÀÐèþ—¨®Mìü HÑ$ ^óþÔéÆø ^ðþí³µ... G°²MæüÌZÏ G…§æþ$Mæü$ ´ùsîý
™éyóþç³ÍÏÌZ ç³…^éÆÿ$$¡Æ>gŒý ÔéQ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰ ÔéQ ¯èþ…_ ¯èþVæü§æþ$ ¯óþÆæÿ$V> íÜÐðþ$…sŒý çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ M>…{sêMæütÆŠÿ Rê™éÌZMìü fÐèþ$ ^óþçÜ$¢¯é²Æø ^ðþ´ëµË° ½gôýï³ çÜÐéÌŒý ÑçÜ$Ææÿ$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ë˯èþÌZ
ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý ÔéQ Ðèþ$…{† ò³¨ªÆðÿyìþz Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÒyìþÄñý* ^óþõÜ¢, íÜÐðþ$…sŒý ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ çÜÆæÿçœÆ> AÄôý$Å…§æþ$Mæü$ AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äôý$Ððþ* Aѱ†™ø Mæü*yìþ¯èþ AÀÐèþ—¨® fÇW…§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ {糿æý$™èþÓ…ÌZ
M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{™èþ$Ë$, hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$Ï, çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ç³ÇÖÍ…^éË° BÄæý$¯èþ MøÆ>Ææÿ$. 5 Ë„æüË ÌZ³æ# ¯èþVæü§æþ$ JMæü ÐéÆæÿ… ÌZ³æ#¯èþ Aѱ† MøçÜÐóþ$ AÀÐèþ—¨® fÇW…§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. †Ææÿ$糆 {´ë…™èþ
Ðèþ$à™éà V>…«© gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþMæü… AÐèþ$Ë$ ¡Ææÿ$ò³O õ³Ððþ$…sŒý AÐèþ#™èþ$…§æþ° A§óþ Mæü¯èþ$Mæü 5 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ yæþº$¾ §ésìý™óþ, AÑ AÀÐèþ—¨®ò³O ½gôýï³ ^èþÆæÿaMæü$ íܧæþ®Ðèþ$° iÒGÌŒý çÜÐéÌŒý ÑíÜÆ>Ææÿ$.
çÜÒ$„æü fÇ´ëÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† ò³¨ªÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* CâæýÏ çܦÌêË$, õ³Ððþ$…sŒý M>Ðèþyé°Mìü Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË gêç³Å… HÆæÿµyæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. D ½gôýï³, f¯èþõܯèþ MæüÍíÜ ´ùsîý : †Ææÿ$糆 Eç³ G°²MæüÌZ ½gôýï³, f¯èþõܯèþ MæüÍíÜ
¯éyæþ$&¯óþyæþ$, ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ðèþ$Ææÿ$Væü$§öyæþ$Ï, íÜ.íÜ. Æøyæþ$Ï °Æ>Ã×ý…, {V>Ðèþ$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ H.Äæý$…yìþ. C…†Äæý*gŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hÌêÏÌZ ´ùsîý ^óþÝë¢Äæý$° iÒGÌŒý ^ðþ´ëµÆæÿ$. †Ææÿ$糆ÌZ Ò$yìþÄæý*™ø BÄæý$¯èþ
çÜ_ÐéËÄæý*Ë HÆ>µrϯèþ$ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ ³æNÇ¢ ^óþÄæý*Ë° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Äæý$‹ÜBÆŠÿ ChÄæý$‹Ü {Mìü…§æþ 120 Ë„æüË ç³°¨¯éË$ Ý뫨…^éË° Ë„æüÅ…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Hï³ÌZ AÀÐèþ—¨® Ìôý§æþ° A¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MóüÐèþË… Mæü$Ë, «§æþ¯èþ
B§óþÕ…^éÆæÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² BÆæÿ$ ÐéÆ>ËÌZ {糡 ÐéÆæÿ… ^óþç³rtÐèþËíܯèþ 糯èþ$Ëò³O ¡çÜ$Mæü$¯èþ²ç³µsìýMîü Ðèþ*Ça¯ésìýMìü 150 Ë„æüË ç³°¨¯éË$ Mæü͵…^óþ ¨ÔèýV> Móü…{§éË °Æ>Ã×ê˯èþ$ Ðèþ*Ça 2021 ¯ésìýMìü ³æNÇ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$° {V>Ò$§éÍ-Ðèþ–¨® Æ>fMîüÄæý*Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. †Ææÿ$糆 AÀÐèþ—¨® MøçÜ… ÐðþOïÜï³,
Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ {ç³×êãMæü¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mö° °Æóÿ®Õ…_¯èþ Ë„>Å˯èþ$ Ðèþ…§æþÔé™èþ… {ç³×êãMæü AÐèþ$$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> Cç³µsìýMóü 107.95 ÔéRê Ðèþ$…{†Mìü MæüÌñýMæütÆæÿ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {糆¯ðþÌê 150 {V>Ðèþ$çÜ_ÐéËÄæý*Ë$. sîýyîþï³Ë$ H… ^óþÔéÄñý* Ðèþ$$…§æþ$ ^ðþ´ëµË°... HÒ$ ^óþÄæý$Mæü$…yé¯óþ G°²MæüÌZÏ
³æNÇ¢^óþÄæý*Ë° BÄæý$¯èþ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. Ðèþ$…{† õ³Ç² ¯é° Ë„æüË ç³°¨¯éË$ Ý뫨…^èþV>, yìþÔèý…ºÆæÿ$ÌZ D Ë„æüË$. f¯èþÐèþÇÌZ 10 200 ÆðÿO™èþ$¿æýÆøÝë Móü…{§éË$, 170 §ðþOÄæý$‹ÜBÆŠÿ òßýÌŒý¢ MìüÏ°MŠü °Æ>Ã×êË$ ³æNÇ¢ G…§æþ$Mæü$ ´ùsîý ^óþçÜ$¢¯é²Äñý* ÐðþËÏyìþ…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü
Ðèþ$_Îç³r²…ÌZ° ™èþ¯èþ M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…yìþ ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ Ë„æüË$, íœ{ºÐèþÇÌZ 12 Ë„æüË$. Ðèþ*ÇaÌZ 14 Ë„æüË$ ´ë«¨…^óþ¨MæüV> ^óþõÜÌê {ç³×êãMæü AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. D Ë„æüÅÝ뫧æþ¯èþMæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ´ë˯èþÌZ A…™èþ$Ìôý° Aѱ† fÇW…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. sîýyîþï³ çßýÄæý*…ÌZ
´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, D Hyé¨ kÌñýO, Ððþâæý$™èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒý M>…´ù¯ðþ…sŒý {Mìü…§æþ Ææÿ*. 188.85 Ë„æüËMæü$ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþ Hyé¨ õÜtsŒý Mæü¯èþÓÆðÿt±Þ 眅VŠü {Mìü…§æþ Ææÿ*. Aѱ† MøçÜÐóþ$ AÀÐèþ—¨® fÇW…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. †Ææÿ$糆 {´ë…™èþ…ÌZ
AMøtºÆŠÿ Ðèþ*ÝëÌZÏ õ³Ððþ$…r$Ï C^éaÆæÿ° {糆 ¯ðþË BÄæý* Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$…lÆðÿO™óþ, V>¯èþ$. Ææÿ*. 93.32 Ë„æüË$ QÆæÿ$a ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> 100 Mør$Ï Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… MóüsêÆÿ$$…_¯èþ…§æþ$Mæü$ MæüÌñýMæütÆæÿ$ Mæü–™èþfq™èþË$ fÇW¯èþ AÀÐèþ—¨®ò³O ºíßýÆæÿ…Væü ^èþÆæÿaMæü$ ½gôýï³ íܧæþ®Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý
BÄæý* 糯èþ$Ë$ ÐóþVæüÐèþ…™èþ… AÄôý$ÅÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> hÌêÏÌZ 809 {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý*Ë$. 796 ÆðÿO™èþ$ËÆø´ëMóü…§æþ{Ë$, 658 ™ðþÍÄæý$gôýçÜ*¢ A…§æþ$ÌZ Ææÿ*.10 MørÏ Ðóþ$Ææÿ Æ>ÐéÍÞ¯èþ °«§æþ$˯èþ$ Ñyæþ$§æþË AÀÐèþ—¨® ½gôýï³™ø¯óþ Ý뫧æþÅÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Hï³° A°² Ñ«§éÌê AÀÐèþ—¨®
íÜÐðþ$…sŒý M>ÐéË° C…yðþ…sŒý çÜÐèþ$ǵ…_ G‹œ sìý K f¯èþÆóÿsŒý M>ºyìþ õ³Ððþ$…sŒý ÐðþOÄæý$‹ÜBÆŠÿ òßýÌŒý¢ MìüÏ°Mæü$Ï, 1069 {ç³çßýÈ VøyæþË °Æ>Ã×ý…, 367 A…Væü¯Œþ Ðéyîþ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ½gôýï³ ³æNÇ¢V> çÜçßýMæüÇçÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$.
´ëÈt ™èþ¯èþ Ðóþ$°òœÝùtÌZ AÝ뫧æþÅÐðþ$O¯èþ àÒ$Ë$
C^éaÆæÿ°.. B ´ëÈt° ^èþ*õÜ¢ gêÍ
ôV’≤<äsêu≤<é˝À yê]πø+ |üì?: ‘·\kÕì ÐóþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. G…IG… ¯óþ™èþË$ §óþÔèýÐèþ$…™é
†Ææÿ$Væü$™èþ* ´ùsîý ^óþçÜ*¢ GÐèþÇMìü Ìê¿æý…
^óþçÜ$¢¯é²Æø ¿êf´ë ¯óþ™èþË$ ™ðþË$çÜ$MøÐéË
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ {ç³M>‹Ù gêÐèþ§óþMæüÆŠÿ, 26 qe+ãsY 2020
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: iòßý^ŒþG…ïÜ G°²MæüË Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ´ë™èþºïÜ¢ÌZ 40 ÐóþË Ðèþ$…¨ Æøíßý…V>ÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ Ðèþ$…{† MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$
¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糆糄>Ë$ AÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ*¢ E¯é²Ææÿ° ™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°.. C§óþ °fÐðþ$O™óþ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ GÌê…sìý {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*ÆæÿaÌôý§æþ° çÜ×G¡ CÆ>± ÐéâæýÏ ÐéâæýÏ ¯èþVæüÆ>ÌZÏ HÐðþ$O¯é
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆ>°² A™èþÌêMæü$™èþË… ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$…r$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… H… ^óþÝù¢…§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ CsîýÐèþË Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$MøÐèþ^èþa°.. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ÐéÇMóü…糯èþ°
¯é²Ææÿ° Ðèþ$…{† ™èþËÝë° {Ö°Ðé‹Ü Äæý*§æþÐŒþ AÆøí³…^é {糆糄>Ë$ ™èþÐèþ$ Ððþ…r ÐèþõÜ¢ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ÐèþÆæÿ§æþËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Móü…{§é°Mìü °Ðóþ¨Mæü C_a ¯ðþËË$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. {ç³Ôé…™èþ…V> E¯èþ² òßýO§æþÆ>»ê§Šþ¯èþ$
Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ™èþËÝë° Ò$yìþÄæý*™ø ™éÐèþ$$ ^óþíܯèþ AÀÐèþ—G¨®° ^èþ*í³Ýë¢Ðèþ$° çܵçÙt… Væüyæþ$çÜ$¢¯é² çܵ…§æþ¯èþ Ìôý§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ^ðþyæþVörtÐèþ§æþª° ™èþËÝë° íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. 3
Áπ>≥sY mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ;CÒ|” nÁ>∑ H˚‘·\ß
yê]ô|’ dü]®ø£˝Ÿ Áôd̺ø˘ ø=qkÕ>∑ß‘·ß+~ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: iòßý^ŒþG…ïÜ G°²Mæü˯èþ$
¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é´ëÈt Ðèþ$Ç…™èþ {糆Úët™èþà Mæü…V>
¡çÜ$Mæü$…sZ…¨. ¯óþyæþ$ G°²MæüË Ðóþ$°òœÝùt Ñyæþ$§æþË
^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$, gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ ¯óþ™èþË$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü
¨Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðóþ$°òœÝùt¯èþ$ Ðèþ$àÆ>[çÙt Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† §óþÐóþ…{§æþ çœyæþ×ýÒ‹Ü
yê]ô|’ dü]®ø£˝Ÿ Áôd̺ø˘ ø=qkÕ>∑ß‘·ß+~ bÕ‘·ãd”Ô n_Ûeè~∆ì n&ÉT¶≈£î+≥ßqï yê]øÏ >∑ßDbÕsƒ¡+ ‘·|üŒ<äß Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$¯èþ$…yæþV>.. {ç³^éÆ>°² Ðèþ$Ç…™èþ ÐóþyðþMìüP…^óþ…§æþ$Mæü$ MæüÐèþ$˯é£æþ$Ë$
Ææÿ…Væü… íܧæþ®… ^óþÔéÆæÿ$. Cç³µsìýMóü ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ ¯óþ™èþË$ {VóürÆŠÿ
m+<äß≈£î s√Væ≤+>±´\≈£î z≥ßVü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ês¡ß? nÁø£eT+>± ìedædüßÔqï $<˚oj·TT\ô|’ H√s¡ß yÓT<ä|üì {ç³^éÆæÿ…ÌZ ´ëÌŸY…r$…yæþV>... ´ëÈt gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ gôýï³ ¯èþyéz, Móü…{§æþ
{°ÄsYmdt, eTJ¢dt nÁø£eT #=s¡u≤≥ß<ës¡ß\ qß+∫ <˚XÊìï ;CÒ|” ø±bÕ&ÉT‘·ß+~ {°ÄsYmdt Á|üuÛÑß‘·«+ es¡<ä çßZ… Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë, E™èþ¢ÆŠÿ {糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Äñý*W B¨™èþů飊þ
{ç³^éÆæÿ „óü{™èþ…ÌZ ¨Væü¯èþ$¯é²Ææÿ$.D ¯ðþË 27¯èþ E™èþ¢ÆŠÿ {糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Äñý*W
qwüº+ô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ |ü+|ü˝Ò<äß πø+Á<ä+ neT\ß #˚düßÔqï nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ß ‘Ó\+>±D˝À neT\ß B¨™èþů飊þ Æ>¯èþ$¯é²Ææÿ$. ´ë™èþºïÜ¢ÌZ G°²MæüË {ç³^éÆæÿ…ÌZ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
D¯ðþË 28¯èþ ½gôýï³ gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ gôýï³ ¯èþyéz ÆøyŠþ ÚùÌZ ´ëÌŸY¯èþyæþ…™ø
ø±e&É+ ˝Ò<äß Vü‰MT\ neT\ß˝À sêh Á|üuÛÑß‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+~ düuŸ ø± kÕ<∏é düuŸ ø± $ø±dt‘√ ´ër$ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$. D¯ðþË 29¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
;CÒ|” eTT+<äß ¬øfiÀÔ+~ q>∑s¡ n_Ûeè~∆ ø√dü+ Á|ü»\ß ;CÒ|”øÏ eT<䛑·ß ‘Ó\bÕ\qï πø+Á<ä eT+Á‹ düàè‹ Çsê˙ Æ>¯èþ$¯èþ² Móü…{§æþ çßZ… Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë iòßý^ŒþG…ïÜ G°²MæüË {ç³^éÆæÿ…ÌZ
¿êVæü…V> ÆøyŠþ ÚùÌZ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ¯èþVæüÆæÿ AÀÐèþ–¨® MøçÜ… {ç³fË$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ GÌê °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ° °Ë©ÔéÆæÿ$. A{MæüÐèþ$ ^öÆæÿ»êr$ §éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_
´ëÈtMìü Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþË´ëË° Móü…{§æþ Ðèþ$…{† çÜÃ−–† CÆ>± Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. D §óþÔé°² ½gôýï³ M>´ëyæþ$™èþ$…§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. çÜ»ŒýM>Ý뙌þ çÜ»ŒýM> ÑM>‹Ü™ø Áπ>≥sY˝À yÓTC≤]{° d”≥¢qß ¬>\ß#·ß≈£î+{≤+
Ðóþ$ÆæÿMæü$ º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý* ½gôýï³ Ðèþ$$…§æþ$MðüâZ¢…§æþ° çÜÃ−–† CÆ>± ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐèþÆæÿ§æþ ¯èþçÙt…ò³O Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Móü…{§æþ Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. Væüyìþ_¯èþ I§óþâæýÏÌZ iòßý^ŒþG…ïÜ çÜÐèþ${Væü °Ðóþ¨MæüË$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… Móü…{§é°Mìü ç³…ç³Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. JMæüP A…¨…^èþrÐóþ$ ½gôýï³ Ë„æüÅÐèþ$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ÌñýrÆŠÿ òßýyŠþÞ™ø G…IG… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ™ðþË…V>×ýÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü,
ç³Ç«¨ÌZ ÐóþËMør$Ï QÆæÿ$a ^óþíܯèþr$Ï sîýBÆŠÿG‹Ü Aº§éªË$ ^ðþº$™ø…§æþ° Mæü$r$…º Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$.. G…§æþÆø ™éÅV>Ë çœÍ™èþ…V>¯óþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Æøíßý…V>Å Ðèþ$$íÜυ˯èþ$ M>´ëyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. A{MæüÐèþ$ ½gôýï³ õܲçßý º…«§é°² Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Äæý$° Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ´ë™èþºïÜ¢ÌZ Æøíßý…V>ÅËMæü$ G…§æþ$Mæü$ Kr$ çßýMæü$P Mæü͵…^éÆæÿ° HÆæÿµyìþ…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ë™èþºïÜ¢ AÀÐèþ–¨®° Ayæþ$zMæü$…r$¯èþ² ÐéÇò³O çÜÇjMæüÌŒý {òÜ•tMŠü ÐèþËçܧéÆæÿ$ËMæü$ Kr$ çßýMæü$P ™öËW…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ýMæü$ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë C…^éÆŠÿj Ðèþ*×ìýMæü… u>Væü*ÆŠÿ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
{ç³Õ²…^éÆæÿ$. Æøíßý…V>ÅË$, º…V>ϧóþÖÄæý$$ËMæü$ H °º…«§æþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ Kr$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË çÜÐèþ$çÜÅ Æ>çÙ‰… ç³Ç«¨ÌZ° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… sñýMŠüÞsñýOÌŒý ´ëÆŠÿP Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Móü…{§æþ… º$«§æþÐéÆæÿ… V>…«©¿æýÐèþ¯ŒþÌZ BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø
çßýMæü$P Mæü͵…^éÆæÿ° °Ë©ÔéÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ A{MæüÐèþ$…V> °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² A…ÔèýÐèþ$°, ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… íœÆ>ŧæþ$ ^óþõÜ¢ Æøíßý…V>ÅËò³O Móü…{§æþ… ^èþÆæÿÅË$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² A¯óþMæü çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. Æ>çÙ‰…ÌZ E¯èþ² {ç³Ôé…™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°²
ѧóþÖÄæý$$Ë Væü$Ç…_ sîýBÆŠÿG‹Ü, Ðèþ$iÏ‹Ü ´ëÈtË$ G…§æþ$Mæü$ Ðèþ*sêÏyæþÐèþ° ¡çÜ$Mæü$…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ BÄæý$$ÚëïŒþ ¿êÆæÿ™Œþ ç³£æþM>°² AÐèþ$Ë$ ^óþíÜ ^óþÄæý$r…Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. àÒ$Ë AÐèþ$ÌZÏ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… òœ*Ææÿ…V> ÑçœËÐðþ$O…§æþ° ½gôýï³ ^ðþyæþVöyæþ$™ø…§æþ° B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. G°²MæüË
{ç³Õ²…^éÆæÿ$. §é§éç³# 75ÐóþË Ðèþ$…¨ ѧóþÖÄæý$$Ë$ A{MæüÐèþ$…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ E…sôý ...MæüÆø¯é ÝùMìü¯èþ õ³§æþËMæü$ ˼® ^óþMæü*Æóÿ§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæüÐðþ$O¯èþ ´ë˯èþ çÜÃ−–† CÆ>± ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³^éÆæÿ…ÌZ B ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë ¿êçÙ çÜÇV> Ìôý§æþ°.. Æðÿ^èþaVösôýtÌê ÐéÅQÅË$
^óþÄæý$yæþ… çÜÇM>§æþ¯é²Ææÿ$. CÌê Æðÿ^èþaVösôýt ÐéÅQÅË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² sîýBÆŠÿG‹Ü, ½gôýï³
ÐèþÅÐèþàÆæÿ… VæüÎÏÌZ Mæü$ïÜ¢.. ¨ÎÏÌZ §øïÜ¢Ìê E…§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ½gôýï³ Æ>çÙ‰
A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ Ðèþ$™èþ Ñ«§óþÓÚë˯èþ$ Æðÿ^èþaVöyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°
§æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. iòßý^ŒþG…ïÜ G°²MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü Ðóþ$°òœÝùt G…™ø MîüËMæüÐèþ$°..

Áπ>≥sY |”sƒ¡+ e÷<˚


q>∑s¡ Á|ü»\ß e÷s¡ßŒ ø√s¡ß≈£î+≥ßHêïs¡ß <äßu≤“ø£ $»j·÷ìøÏ j·TTe‘˚ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ e÷ bÕغøÏ eTVæ≤fi¯\ß,
™èþç³µMæü$…yé Ððþ$gêÈt Ý릯éË$ VðüË$Ýë¢Ðèþ$° «©Ðèþ* ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü
Aѱ†ò³O M>…{Vðü‹Ü ´ùÆ>r… ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ§æþÝëÄæý$… õ³Ææÿ$™ø sîýBÆŠÿG‹Ü
¯óþ™èþË$ ÐéÇ gôýº$Ë$ °…ç³#Mö¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ_a sîýBÆŠÿG‹Ü {糿æý$™èþÓ Aѱ† Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$Ææÿ$.. M>±,
G…§æþ$Mæü$ ïܽI Ñ^éÆæÿ×ý fÇí³…^èþyæþ… Ìôý§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ÑfÄæý$Ôé…†
M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° Òyæþ$™èþ$¯é² Ææÿ¯óþ {ç³Ôèý²ò³O u>Væü*ÆŠÿ çܵ…¨…^éÆæÿ$. BÐðþ$
M>…{Vðü‹ÜÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ½gôýï³ ™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆ>°² ¯èþÐðþ$$çæþª°
Ðèþ*×ìýMæü… u>Væü*ÆŠÿ MøÆ>Ææÿ$.
j·TTe‘· |üP]Ô eT<䛑·ß ñ+~ πø+Á<ä Á|üuÛÑß‘·«+ô|’ πød”ÄsY, πø{°ÄsY\~ nã<ä∆|ü⁄ Á|ü#ês¡+ <˚X¯+˝À 80 XÊ‘·+ ø±s=Œπswüqߢ
‘·eT bÕغ #˚‘·ß˝À¢H˚ ñHêïsTT JôV≤#Ym+d”˝À >∑èVü≤ìsêàD ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔ+ es¡<ä, ãßs¡<ä˝Òì <äeTTà+fÒ yê{Ïì ≈£L\Ã+&ç
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ¯èþVæüÆæÿ {ç³fË$ Ðèþ*ÆæÿšMøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°.. D
ôV’≤<äsêu≤<éqß ì]àkÕÔ+ ;CÒ|” $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ ≈£î≥ß+u≤\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Òì ˙‹eT+‘·yÓTÆq düeTs¡ú bÕ\q n+~kÕÔ+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : Ðèþ$ÆøÐðþOç³# AMæü¾Ææÿ$©ª¯Œþ
iòßý^ŒþG…ïÜ G°²MæüÌZÏ ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ ï³u>°² MðüOÐèþçÜ… Hê+|ü*¢˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ πø+Á<ä eT+Á‹ øÏwüHé ¬s&ç¶ yê´K´\ß ÐéÅQÅËMæü$ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ Mú…rÆŠÿ C^éaÆæÿ$.
^óþçÜ$Mæü$…r$…§æþ° Móü…{§æþÐèþ$…{† MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. C…sìý…sìýMîü ÐðþãÏ {糆 AMæü¾Ææÿ$©ª¯ŒþMæü$ §æþÐèþ$$Ã…sôý ï³Ò, G±tBÆŠÿ çÜÐèþ*«§æþ$˯èþ$
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü A™èþÅ…™èþ {´ë«§é¯èþÅÑ$Ýë¢Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐèþÆæÿ§æþ, º$Ææÿ§æþÌôý° AÐèþçÜÆæÿÐðþ* {ç³fÌôý BÌZ_…^èþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü Ðóþ$°òœÝùtÌZ ò³sìýt¯èþ Mæü*ÌêaË…r* çÜÐéÌŒý ÑíÜÆ>Ææÿ$. íßý…§æþ$Ðèþ#Ë BÆ>«§æþÅ
KrÆæÿ$¯èþ* MæüÍõÜ…§æþ$Mæü$ A™èþÅ…™èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ H òßýO§æþÆ>»ê§Šþ¯èþ$ °ÇÃÝë¢Ðèþ$°.. B ÑÐèþÆ>˱² ™èþÐèþ$ Ðóþ$°òœÝùtÌZ A¯óþMæü ç³£æþM>ËMæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ °«§æþ$Ë$ A…§æþ$™èþ$¯é²Äæý$° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz
{´ë…™é°Mìü Ððþãϯé {ç³fË$ BÖÆæÿÓ¨çÜ$¢¯é²Ææÿ°.. ™èþÐèþ$ ´ëÈtMìü Äæý$$Ðèþ™èþ, §ðþOÐèþ… AÆÿ$$¯èþ ï³Ò, {ç³gê ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ G±tBÆŠÿ
´÷…§æþ$ç³Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ çœ#sŒý´ë™ŒþËò³O E¯èþ² A¯é²Ææÿ$. GÌŒýDyîþ ÌñýOr$Ï, 169 ºïÜ¢ §æþÐéRê¯é˯èþ$ Móü…{§æþ… {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ*«§æþ$Ë$ Mæü*ÌôýaÝë¢Æ>? §æþÐèþ$$Ã…sôý Mæü*Ëa…yìþ. Ò$Ææÿ$
ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, Ðèþ$íßýâæýÌôý ºËÐèþ$¯é²Ææÿ$. ^éÌê^ørÏ Äæý$$Ðèþ™óþ çÜÓ^èþe…§æþ…V> sêÆÿ$$ÌñýsŒýÞò³O GMæüPyæþ ^èþ*íܯé sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË çßZÇz…Væü$Ë$ ò³sêtÆæÿ°.. Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðésìý¯óþ õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ça {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°
Ðèþ$$…§æþ$Mö_a Ðèþ$§æþª™èþ$V> {ç³^éÆæÿ…ÌZ ´ëÌŸY…r$¯é²Ææÿ° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ^ðþ´ëµÆæÿ$. D Mæü*Ía¯èþ Æðÿ…yæþ$ Væü…rÌZϯóþ §éÆæÿ$çÜË…° ½gôýï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Mæü*ÌôýaÝë¢Ææÿ$.
G°²MæüË MøyŠþ Ðèþ^éaMæü Ðésìý° ¯ðþËMöÌêµÆæÿ° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz BÆøí³…^éÆæÿ$. C¨ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ… çÜçßýM>Ææÿ…ò³O sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË$ ÑçÙ {ç³^éÆæÿ… §éÆæÿ$çÜÌê…ÌZ Ýû…yŠþ ^óþõÜ¢ {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ G…§æþ$Mæü$ ÈÝû…yŠþ ÐèþçÜ$¢…¨.
Ðóþ$ÆæÿMæü$ º$«§æþÐéÆæÿ… ¯é…ç³ÍÏÌZ° ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yìþ ç³NÇ¢V> òßýOMøÆæÿ$t, çÜ${ï³…MøÆæÿ$t ¡ÆæÿšËMæü$ ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ$¯é²Ææÿ$. sêÆÿ$$ÌñýsŒýÞÌZ ±Ææÿ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°.. {ç³fË$ ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. G°²MæüË
çÜ…fÄŒý$, K½ïÜ Ððþ*Æ>a gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ËMæü‡×Šý™ø MæüÍíÜ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ sîýBÆŠÿG‹Ü {íÜP糊t° §éÆæÿ$çÜÌê…ÌZ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMìüÝ뢯Œþ {MìüMðüsŒý
ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é MóüïÜBÆŠÿ, MóüsîýBÆŠÿ ¸÷sZË™ø MóüÐèþË… {ç³^éÆæÿ… MøçÜ… çßZÇz…Væü$Ë$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Aº§é®Ë$ Byæþr…, ç³N¯èþMæü… Ðèþ_a¯èþr$Ï ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… Ðèþ*Å^ŒþÌZ sîýÑ$…yìþÄæý* VðüÍõÜ¢ ¯èþËÏ gñý…yéË$ ç³r$tMæü$¯èþ² ÐéÇò³O çÜÇjMæüÌŒý {òÜ•tMŠü
Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…ò³O Aº§é®Ë$ ò³sêtÆæÿ° B„óüí³…^éÆæÿ$. C…™é A«¨M>Ææÿ §æþ$ÇÓ°Äñý*VæüÐèþ*? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË$, MóüïÜBÆŠÿ Mæü$r$…»ê°Mìü AËÐér° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
{ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ™èþ…{yîþMöyæþ$Mæü$Ë$ ´ùsîýç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ, G…§æþ$Mæü$ ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$? A° º…yìþ çÜ…fÄŒý$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
2016 {VóürÆŠÿ G°²MæüÌZÏ ™ðþÆ>çÜ C_a¯èþ àÒ$Ë$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$Mæü$…yé Ðèþ$äÏ sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË$ Ñ^èþ„æü×ý™ø ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË°.. ™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆæÿ…
Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ¯èþ$ E§óþªÕ…_ MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. §æþ$»ê¾Mæü ÑfÄæý*°Mìü
Äæý$$Ðèþ™óþ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ýÐèþ$°.. iòßý^ŒþG…ïÜ ÑfÄæý$…ÌZ¯èþ* ÐéâôýÏ MîüËMæü…V>
´ë™èþ àÒ$Ìôý Ðóþ$°òœÝùtÌZ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ° MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. iòßý^ŒþG…ïÜÌZ
Ðèþ$äÏ sîýBÆŠÿG‹Ü A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþõÜ¢ C…sìýMöMæü »Zr$ CÐéÓË°
Ðèþ*¯èþ$MøÐéË° íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. ±†, °gêÄæý$¡™ø ç³°^óþõÜ ½gôýï³°
ÑÐèþ$ÇØ…^óþ ¯ðþO†Mæü çßýMæü$P MóüïÜBÆŠÿ, MóüsîýBÆŠÿËMæü$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. §æþ$»ê¾Mæü ¡Ææÿš¯èþ$
Ĭs ø£{Ïø£\≈£î n+&É>± ñ+&Ü*
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {VóürÆŠÿÌZ ½gôýï³ ÑfÄæý$… Ý뫨õÜ¢ Mæü$r$…»êË ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ½gôýï³ VðüÍõÜ¢ ÐèþÆ>ÛM>Ë… Ðèþ^óþa¯ésìýMìü Äæý$$§æþ®{´ë†ç³¨Mæü¯èþ ÕÆæÿÝëÐèþíßý…^éÍÞ¯èþ sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË$.. §é°ò³O¯é ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.
{ç³Ðóþ$Äæý$… Ìôý° ±†Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦ ´ë˯èþ A…¨çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. C_a¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ´ëÈtËMæü$ A¡™èþ…V>
ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþÆæÿ§æþ±sìý M>ËÓ˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®ÇÝë¢Ðèþ$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ¿êf´ë {ç³fË$ Ðèþ*Ææÿš MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. §æþ$»ê¾MæüÌZ MøÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$.. iòßý^ŒþG…ïÜ G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþçÜ$¢¯èþ² AÆðÿ MæüsìýMæü ÝëÐèþ*hMæü
àÒ$Ë$ ™èþç³µMæü$…yé AÐèþ$Ë$ ^óþÝë¢Ðèþ$°.. §óþÔèý…ÌZ 80 Ôé™èþ… M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþ$Ï Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> ç³°^óþÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C^éaÆæÿ$. C…sìýMöMæü òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.. ™ðþË…V>×ýÌZ MøÆæÿ$Mæü$…sêÆæÿ$ A° ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë VðüË$ç³# MøçÜ… Mæü–íÙ ^óþÄæý*Ë°
™èþÐèþ$ ´ëÈt ^óþ™èþ$ÌZϯóþ E¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. iòßý^ŒþG…ïÜÌZ Væü–çßý°Æ>Ã×ý »Zr$ M>ÐéÌê? Äæý$$§æþ®{´ë†ç³¨Mæü¯èþ ÐèþÆæÿ§æþM>ËÓË °Æ>Ã×ý… M>ÐéÌê? H¨ MìüçÙ¯ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý BÆðÿ MæüsìýMæü õÜÐé çÜÑ$† ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü A«§æþÅ„æü$yæþ$
MæüâêÅ…MæüÆŠÿ DÔèýÓÆŠÿ ^ú§æþÇ í³Ë$ç³# °^éaÆæÿ$. D G°²MæüÌZÏ
sîýBÆŠÿG‹Ü, M>…{Vðü‹Ü, ½gôýï³, ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt ¯èþ$…_ ™èþÐèþ$

Hüwüºb˛sTTq |ü]ÁX¯eT\≈£î d”m+ ]©|òt |òü+&¥ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY ¯óþ™èþË$ ´ùsîý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ÐéÇMìü A…yæþV> °ËÐéÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…
Bçܯèþ²Ððþ$O…§æþ° ™ðþË$´ëÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý$ G§æþ$Væü$§æþËMøçÜ… ™ðþË…V>×ý ÌZ° ™èþÐèþ$
ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY… Ððþ$$™èþ¢… ™èþÆæÿÍ Æ>ÐéË°, D G°²MæüË$ Ðèþ$¯èþ ™èþËÆ>™èþ¯èþ$ Ðèþ*Æóÿa
G°²MæüË$V> ^èþ*yé˯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü ™èþÐèþ$ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY… A°² Ææÿ…V>ËÌZ
Artyæþ$Væü$¯èþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ °, ѧæþÅ, E§øÅVæü…, Æ>fMîüÄæý$…V> Mæü±çÜ
@s√ ùdŒdt, ˝…’|òt ôd’Hé‡, bòÕsêà, ◊{°ì rdüßø=∫Ãq |òüTq‘· {°ÄsYmdt<˚ ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥ß ≥÷f…ÆsY dæ{°˝À¢q÷ {´ë«§é¯èþÅ™èþ §æþMæüPÌôý§æþ°, A…§æþ$MøçÜ… ™èþÐèþ$ ÐéÇ VðüË$ç³#MøçÜ… C…sìý…sìý
{ç³^éÆæÿ… °ÆæÿÓíßý…^éË° MøÆ>Ææÿ$. Æ>fMîüÄæý$ G§æþ$Væü$§æþËMøçÜ… AÐèþM>Ôèý…
Ç+&ÉÅd”º\qß HÓ\ø=˝ÒŒ+<äß≈£î Á|üj·T‘·ï+ nìï s¡+>±\ô|’Hê ø=$&¥ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç+~ πø+Á<ä Á|üuÛÑß‘·«+ Ä‘·à ìs¡“¤sY Mæü͵…_¯èþ A°² Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> DÔèýÓÆŠÿ ^ú§æþÇ
Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.
uÛ≤s¡‘Y |ü<Ûäø£+ øÏ+<ä m+‘· eT+~ì Ä<äß≈£î+<√ ‘Ó*j·T<äß >∑‘·+˝À |üesY ˝Òø£ ∫s¡ß yê´bÕs¡ß\ß #ê˝≤ Çã“+<äß\ß
|ü&˚yês¡ß ‘Ó\+>±D e#êÃø£ 24 >∑+≥\ß $<äß´‘Y n+~düßÔHêï+ dæ{°˝À Hê∫qï‘·q+˝À HÓ\ø√kÕ] n\¢s¡ß¢ Áπ>≥sY mìïø£\ô|’ m˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\÷ Çe«˝Ò+
»]π>$ dü÷ÿ˝Ÿ‡, |ü]ÁX¯eT\ß ã+<é #˚sTT+#˚yês¡ß q>∑s¡+˝À |üP]Ô>± XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ß n<äß|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃ+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {VóürÆŠÿ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ (iòßý^ŒþG…ïÜ) G°²MæüËò³O
VüQcÕsY ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ πø{°ÄsY yê´K´\ß GÌê…sìý B§óþÔéË$ CÐèþÓÌôýÐèþ$° ™ðþË…V>×ý
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨° ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… A…yæþV> E…r$…§æþ° àÒ$ C^éaÆæÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… B™èþà °ÆæÿÂÆŠÿ òßýOMøÆæÿ$t çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. {VóürÆŠÿ G°²MæüË
¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ _¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ Mæü*yé A…¨Ýë¢Ðèþ$° Isîý Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ¿êÆæÿ™Œþ 糫§æþMæü… Mìü…§æþ G…™èþ Ðèþ$…¨° B§æþ$Mæü$…§ø ™ðþÍÄæý$§æþ° G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ º…§Šþ ^óþÆÿ$$…^óþÐéÆæÿ¯é²Ææÿ$. §é° ÐèþËÏ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë™ø ´ër$ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏMæü$ çÜ…º…«¨…_ §éQÌñýO¯èþ ç³Ë$
A¯é²Ææÿ$. HÆø õܵ‹Ü C…yæþ[ïÜt, ÌñýO‹œ òÜO¯ŒþÞ, ¸ëÆ>Ã, Isîý° òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMìü yîþÐèþ*°sñýOgôýçÙ¯Œþ ÐèþËÏ _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ G¯ø² MæüÚëtË$ ç³yézÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Cº¾…¨ ç³yézÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. C糚yæþ$ íÜsîýÌZ AËÏÆæÿ$Ï í³sìýçÙ¯èþÏò³O º$«§æþÐéÆæÿ… òßýOMøÆæÿ$t Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³sìýt…¨. Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÄæý*MæŠüt {ç³M>Ææÿ…
¡çÜ$Mö^éaÐèþ$°, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ™ø ´ër$ r*sñýOÆŠÿ íÜsîýÌZϯèþ* C…yæþ[ïÜt˯èþ$ Væü™èþ…ÌZ ç³ÐèþÆŠÿ ÌôýMæü _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ^éÌê Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yóþÐéÆæÿ°, MæüÆðÿ…sŒý ^ðþËÆóÿVæüMæü$…yé ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$ A§æþ$ç³#ÌZMìü ™ðþ^éaÐèþ$° Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ, M>ÆöµÆóÿrÆæÿÏ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏ MóüsêÆÿ$$…ç³# çÜ{MæüÐèþ$…V> fÆæÿVæüÌôý§æþ°
¯ðþËMöÌôýµ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÄæý$¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… ÌZÄæý$ÆŠÿ MøçÜ… «§æþÆ>²Ë$ Mæü*yé ^óþÔéÆæÿ° M>± C糚yæþ$ ç³Çíܦ†° ³æNÇ¢V> ^ðþ´ëµÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ° AÀÐèþ—G¨® ç³£æþ… ÐðþO³æ# ¡çÜ$Mðüâæý$¢¯é²Ðèþ$°, íÜsîý ÐéÅÄæý$Ðé¨ Ææÿ^èþ¯éÆðÿyìþz òßýOMøÆæÿ$tMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ððþ…r¯óþ ºÍªÄæý* G°²Mæü˯èþ$
sêÅ…MŠü º…yŠþÌZ° Ðèþ*ÇÄñý$sŒý Mæü¯ðþÓ¯èþÛ¯Œþ òÜ…rÆŠÿÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ êÏyæþ$™èþ*.. Ðèþ*Æ>aÐèþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý Ðèþ^éaMæü 24 Væü…rË$ ѧæþ$Å™Œþ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ÕÐéÆæÿ$ÌZÏ Mö™èþ¢V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² so°Û‹³ËMæü$ Æøyæþ$Ï ÐóþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. HÆø °Íí³ÐóþÄæý*Ë° òßýOMøÆæÿ$t¯èþ$ MøÆ> Ææÿ$. ©°Mìü çܵ…¨…_¯èþ òßýOMøÆæÿ$t {VðürÆŠÿ
MøÑyŠþ {糿êÐèþ… A°² Ææÿ…VæüËÒ$§æþ ç³yìþ…§æþ°, ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. íÜsîýÌZ ™èþ¯èþ _¯èþ²™èþ¯èþ…ÌZ ¯ðþËMøÝëÇ AËÏÆæÿ$Ï fÇVóüÐèþ°, çÜ*PÌŒýÞ, õܵ‹Ü C…yæþ[ïÜt, ÌñýO‹œ òÜO¯ŒþÞ, ¸ëÆ>Ã, Isîý ° òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMìü ¡çÜ$Mö^éaÐèþ$° G°²MæüËMæü$ Ðèþ$Æø ÐéÆæÿ… ÆøkË$ E¯èþ² D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™éÐèþ$$ GÌê…sìý
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ™ø ´ër$ r*sñýOÆŠÿ íÜsîýÌZϯèþ* C…yæþ[ïÜt˯èþ$ B§óþÔéË$ CÐèþÓÌôýÐèþ$° ™óþÍa^ðþí³µ…¨. iòßý^Œþ G…ïÜ G°²MæüËò³O §éQÐðþ$O¯èþ ç³Ë$
¯ðþËMöÌôýµ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ A…§æþ$™èþ$¯èþ² ÐðþO§æþÅ…, í³sìýçÙ¯èþ$Ï, ÇsŒý í³sìýçÙ¯èþϯèþ$ yìþçÜ…ºÆŠÿ 23¯èþ Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³yæþ™éÐèþ$° ™ðþÍí³…¨.
nø£“s¡ßB›Hé yê´K´\qß K+&çdüßÔHêï:πø{°ÄsY
Ðèþ*i {糫§é° ï³Ò ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ#, sîýyîþï³ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$, Ðèþ*i ïÜG… G±tBÆŠÿò³O G…IG… GÐðþ$ÃÌôýÅ AMæü¾Ææÿ$©ª¯Œþ JÐðþOïÜ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ˯èþ$ Ðèþ$…{†
ѧæþÅ, E§øÅVøÐèþM>Ôé˯èþ$ hÌêÏÌZϯèþ* Mæü͵çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. hÌêÏÌZϯèþ*
C¯ðþÓ‹Üt ^ðþÄæý*ÅË° ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢Ë¯èþ$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ðèþ$°, B{Vø {´÷õÜÞíÜ…VŠü
C…yæþ[ïÜtMìü Ðèþ$…_ yìþÐèþ*…yŠþ E…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëyîþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZÏ Ðèþ$¯èþ… §óþÔèý…ÌZ¯óþ
™èþ§æþ$ç³Ç Ñ^éÆæÿ×ý¯èþ$ òßýOMøÆæÿ$t yìþòÜ…ºÆŠÿ 23Mæü$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþíÜ…¨.

MóüsîýBÆŠÿ Q…yìþ…^éÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ {ç³fË VúÆæÿÐé°² °Ë»ñýsìýt¯èþ B C§æþªÆæÿ$ ¯óþ™èþËò³O AMæü¾Ææÿ$©ª¯Œþ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ A¯èþ$_™èþÐèþ$¯é²Ææÿ$. ©°² ¡{Ðèþ…V> Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ E…§æþ°, ÐèþÇ, ç³ç³š «§é¯éÅË$ »êV> ç³…yæþ$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
‘√ø£ m˝≤ ‘=ø±ÿ˝À ‘Ó\ßdüß : nø£“s¡ßB›Hé
ÑÑ«§æþ hÌêÏÌZ œæ#yŠþ {´ëòÜíÜ…VŠü C…yæþ[ïÜt˯èþ$ ¯ðþËMöÌôýµÌê ^èþ*Ýë¢Ðèþ$° MóüsîýBÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : {VóürÆŠÿ G°²MæüË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË
Q…yìþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. JMæüÆæÿ$ {糫§é°V>, Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ïÜG…V> çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… {ç³gêõÜÐèþÌZ E¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ar$Ðèþ…sìý Ðèþ$à ¯éÄæý$Mæü$Ëò³O A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ MóüsîýBÆŠÿ™ø ´ër$ GÐðþ$ÃÎÞ §æþÄæý*¯èþ…§Šþ Væü$ç³¢, Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ*rË Äæý$$§æþ®… Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. ™égêV> G…IG…, ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ òÜO
A¯èþ$_™èþ ÐéÅQÅË$ ^óþÄæý$yæþ… VæüÆæÿá±Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ CÌê…sìý Ðèþ*rËMæü$ ^ør$Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. A{MæüÐèþ$ Mæürtyé˯èþ$ Mæü*ÌôýaÝë¢Ðèþ$…r$¯èþ² r*Çf… M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ Eç³µË {Ö°Ðé‹Ü Væü$´ë¢, ´ùÎçÜ$ çßoh…VŠü A…sôý òÜO A…r* Ðèþ*rË$ ™èþ*sêË$ Ðèþ§æþ$Ë$™èþ$¯é²Ææÿ$.
Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ….. §æþÐèþ$$Ã…sôý çßý$õÜÞ¯ŒþÝëVæüÆŠÿò³O E¯èþ² ÝëÃÆæÿM>˯èþ$ Mæü*ÍaÐóþÄæý*Ë…r* ™égêV> AMæü¾Ææÿ$©ª¯Œþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ï³Ò, M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ §éÐðþ*§æþÆŠÿ Væü$´ë¢, àÅ…yŠþ {M>‹œt yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ çÜÐéâæý$Ï, {糆 çÜÐéâæýÏ™ø çßZÆðÿ†¢çÜ$¢¯é²Ææÿ$. iòßý^ŒþG…ïÜ G°²MæüË {ç³^éÆæÿ…ÌZ
G±tBÆŠÿò³O ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ §æþ$Ðèþ*Ææÿ… Æóÿ´ëÆÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. ^ðþOÆæÿïŒþ çÜ…ç³™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Væü$´ë¢, ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ¿êVæü…V> ™ðþË…V>×ý ½gôýï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ çÜÇjMæüÌŒý {òÜ•tMŠü ÐéÅQÅËò³O
G…IG… GÐðþ$ÃÌôýÅ AMæü¾Ææÿ$©ª¯Œþ JÐðþOïÜ ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yézÆæÿ$.
{°ÄsYmdt, ;CÒ|” e÷´#Y |òæøχ+>¥ : ñ‘·Ôy¥ß BÄæý$¯èþ º$«§æþÐéÆæÿÑ$MæüPyæþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* A{MæüÐèþ$ MæürtyéË$, õ³§æþË Câæý$Ï
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: sîýBÆŠÿG‹Ü, ½gôýï³ Ðèþ*Å^Œþ íœMìüÞ…VŠü ^óþçÜ$Mæü$¯é²
s¡»≈£î\ eT<䛑·ß {ÏÄsYmdt bÕغπø
Äæý$° sîýï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ E™èþ¢ÐŒþ$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ… ò³sìýt¯èþ
¼Ë$ÏËMæü$ sîýBÆŠÿG‹Ü ºíßýÆæÿ…Væü…V> Ðèþ$§æþª™èþ$ C_a¯èþ çÜ…Væü† A…§æþ ÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ
¯èþ¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏ yæþ$™èþ* G°²MæüË
Mæü*ÌôýaÝë¢Ðèþ$° ^ðþ³æ#¢¯é²Ææÿ$ Mæü§é.
4,700 GMæüÆ>Ë çßý$õÜÞ¯Œþ ÝëVæüÆŠÿ
DÆøk 700 GMæüÆ>Ë$ Mæü*yé
Ìôý§æþ$. çßý$õÜÞ¯Œþ ÝëVæüÆŠÿò³O E¯èþ² ï³Ò
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ 70 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MðüíÜBÆŠÿ §éÓÆ>¯óþ ÆæÿfMæü$ËMæü$ ¯èþÇÞ…àÆ> Ðèþ#,G±tBÆŠÿ çÜÐèþ*«§æþ$Ë
¯óþç³£æþÅ…ÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü, ½gôýï³Ë$ §ö…Væü ¯érM>Ë$ Byæþ$™èþ$ ¯é²Äæý$° Ðèþ$…yìþç³ ™èþÆæÿºyìþ ÆæÿfMæü Ðèþ–†¢§éÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP çÜÐèþ$çÜÅ ¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ¯èþÑ$à hòßý^ŒþG…íÜ ¯èþ$ Mæü*yé Mæü*ÌêaÍ. AòÜ…½Ï ÌZ Ò$
yézÆæÿ$. iGïÜt, ò³§æþª ¯ørÏ Ææÿ§æþ$ª, Æ>çى糆, Eç³Æ>[çÙt糆, Æ>fÅçÜ¿æý yìþç³NÅsîý ^ðþOÆæÿà AÆÿ$$¯èþr$Ðèþ…sìý Ìê…{yîþË °ÆæÿÓçßý×ýMæü$, §ø½ çœ*sŒýË G°²MæüÌZÏ sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈtMìü çÜ…ç³NÆæÿ~ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™øMæü GÌê ™öM>PÌZ Ðèþ*Mæü$ ™ðþË$çÜ$.
¯Œþ G°²MæüMæü$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ$§æþª™èþ$ ç³ÍM>Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ½gôýï³ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ °ÆæÿÓçßý×ýËMæü$ E_™èþ ѧæþ$Å™èþ$¢ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ïÜG… {ç³MæüsìýçÜ$¢¯èþ²r$Ï AMæüPÆ>f {Ö°Ðé‹Ü , Æ>çÙ‰ Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï C_a¯èþ
º…yìþ çÜ…fÄŒý$Mæü$ Æ>fMîüÄæý$ AÐèþV>çßý¯èþ Ìôý§æþ° E™èþ¢ÐŒþ$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz ÑÐèþ$ÇØ… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ææÿ$×ýç³yìþ E…sêÐèþ$° ™ðþË…V>×ý ÆæÿfMæü Mæü±Ó¯èþÆŠÿ Ðèþ*¯èþçÜ Væü×ôý‹Ù ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çœ$¯èþ™èþ ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz §óþ.
^éÆæÿ$. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿÌZ _ËÏÆæÿ M>ÆöµÆóÿrÆŠÿV> VðüÍ_¯èþ º…yìþ çÜ…fÄŒý$..CMæüPyæþ çÜ…çœ*Ë çÜÑ$†^ðþOÆæÿïŒþ AMæüP Æ>k {Ö°Ðé‹Ü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, ç³…fV>È Ððþ$O¯éÇsîýË AÀÐèþ–¨®Mìü ÐðþOGÝëÞ ÆŠÿ
Ðèþ$™éË Ðèþ$«§æþÅ _^èþ$a ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. º…yìþ çÜ…fÄŒý$Mìü òßýO§æþÆ> A¯é²Ææÿ$. ÆæÿfMæü$˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ HMðüOMæü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B…f¯óþÄæý$$Ë$, §æþ$ÇÔðýsìýt ^èþ…{§æþÐèþ˜ã,
»ê§Šþ GMæüPyæþ$…§ø çÜÇV> ™ðþÍÄæý$§æþ°, AÌê…sìý ÐèþÅMìü¢° ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yìþ° ^óþõÜ¢ MóüïÜBÆŠÿ VæüÆóÿ¯èþ° A¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ ÆæÿfMæü$Ë MøçÜ… C_a¯èþ àÒ$˯èþ$ Mæü$Ðèþ*ÆæÿÝëÓÑ$, çÜ$…Mðü™èþ ´ùÔðýsìýt, çÜ…Væü$ ÝëÓÑ$, MørÏ {Ö°Ðé‹Ü, HâæýÏ…V>Ç Mæü–íÙ ^óþÔéÆæÿ$ A° {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$.
CÌêVóü E…r$…§æþ° E™èþ¢ÐŒþ$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. JMöPMæüPsìýV> ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$çÜ$¢¯èþ² A…§æþ$Mæü$ ™ðþË…V>×ýÌZ° ÆæÿfMæü$Ë$ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢… Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$
¯óþyæþ$ ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü… Æ>gêÅ…VæüçÜ¿æý BÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþ Æøk çÜÆøh±¯éÄæý$$yæþ$, §æþ$Æ>Y»êÆÿ$$ §óþÔèý$ÃRŒý Ìê…sìý
E§æþª…yæþ$Ë$ Æ>gêÅ…VæüçÜ¿æýÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> E…yìþ
¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü… 1949 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26¯èþ Æ>gêÅ…VæüçÜ¿æý Æ>gêÅ…VæüçÜ¿æý 11 ÝëÆæÿ$Ï çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O 165 ÆøkË´ër$ çÜÆøÓ™èþ—GçÙtÐðþ$O¯èþ ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü Ææÿ^èþ¯èþMæü$
ôV’≤<äsêu≤<é BÐðþ*§æþ… ´÷…¨…¨. BÆøk¯óþ gê¡Äæý$ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë ^èþÇa…_…¨. 1946 yìþòÜ…ºÆŠÿ 9¯èþ HÆæÿµyìþ¯èþ Æ>gêÅ…VæüçÜ¿æý 1949 ½f… ÐóþÔéÆæÿ$. Æ>gêÅ…Væü…ÌZ 22 ¿êV>Ë$, 395
>∑ßs¡ßyês¡+ ¨¯ø™èþÞÐèþ…V> fÆæÿ$³æ#Mæü$…r$¯é²…. Æ>gêÅ…Væü… 1950 f¯èþÐèþÇ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26¯èþ ™èþ¯èþ ç³° ³æNÇ¢^óþíÜ…¨. Æ>gêÅ…VæüçÜ¿æý A«§æþÅ„æü$yìþV> {ç³MæüÆæÿ×ýË$, 12 òÙyæþ*Åâæý$Ï E¯é²Æÿ$$. {¼sîý‹Ù, IÇ‹Ù,
26¯èþ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. yéMæütÆŠÿ Æ>gôý…§æþ{ç³{Ý맊þ ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþV> MîüËMæüÐðþ$O¯èþ Ææÿ^èþ¯é {òœ…^Œþ, AÐðþ$ÇM>, Mðü¯èþyé Æ>gêÅ…V>Ë ¯èþ$…_ A¯óþMæüÐðþ$O¯èþ
26 qe+ãsY 2020 A…Ôé˯èþ$ {Væüíßý…_ Æ>gêÅ…Væü…ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ç^éÆæÿ$.
¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü çÜ¿æý ¯ésìý {¼sîý‹Ù C…yìþÄæý*ÌZ° {´ëÐðþ°ÛÄæý$ÌŒý MæüÑ$sîýMìü yéMæütÆŠÿ ¼BÆŠÿ A…»ôý§æþPÆŠÿ bðþOÆæÿïéY ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$.
AòÜ…½ÏË ¯èþ$…_ G°²MðüO¯èþ 389 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ Æ>gêÅ…Væü Ææÿ^èþ¯èþ, Æ>gêÅ…Væü çÜ¿æý Ðèþ$$…§æþ$ 7,635 çÜÐèþÆæÿ×ýË$ {糆´ë¨…^èþV> {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A°² §óþÔéËMæü…sôý ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü…
^èþÆæÿaÌZÏ MîüËMæü´ë{™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. Æ>gêÅ…Væü Ææÿ^èþ¯èþMæü$ Æðÿ…yæþ$ 2,473 çÜÐèþÆæÿ×ýË$ BÐðþ*¨…^èþºyézÆÿ$$. ç³…yìþsŒý ¯ðþ{çßý*, ^éÌê ò³§æþª¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ…§æþ Mæü$ ò³OV> çÜÐèþÆæÿ×ýË$
4 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë 11 ¯ðþËË 17 ÆøkË çÜÐèþ$Äæý$… ç³sìýt…¨. Æ>gêVø´ëÌê^éÇ, ç³sôýÌŒý, Bg꧊þ, ÔéÅÐŒþ$ {ç³M>ÔŒý Ðèþ$$QÈj, ^óþÔéÆæÿ$.

°ÐèþÆŠÿ ™èþ$¸ë¯èþ$ §æþ*çÜ$Mæü$´ù™ø…¨. ¡Ææÿ… §éryæþ…ÌZ fÇW¯èþ õ³ÆöP…¨. çÜÐèþ$${§æþ…ÌZ EÚù~{Væü™èþË$, V>ÍÌZ ™óþÐèþ$ E…yæþr…™ø ^èþaÇMæü Móü…{§æþ… ™ðþÍí³…¨. Mø™èþMö_a¯èþ ÑÑ«§æþ ç³…r˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, Mæü$…rË$ Væü…yæþ$Ï ç³yóþ {ç³Ðèþ*§æþ… E…yæþr…™ø {ç³f˯èþ$
BËçÜÅ…™ø ™èþ$¸ë¯èþ$ ò³¯èþ$™èþ$¸ë¯èþ$V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…§æþ°, D ò³¯èþ$ ™èþ$¸ë¯èþ$V> Ðèþ*Ç ¡Ææÿ…ÐðþO³æ#V> ÐèþÝù¢…¨. ¡Ææÿ… §ésôý ™èþ„æü×ýÐóþ$ MøíÜ, gê{Væü™èþ¢ ^óþçÜ$MøÐéË° AÐèþ$Æ>Ðèþ† Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¿êÈ ÐèþÆ>ÛËò³O {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*©
M>Ææÿ×ý…V> Æ>VæüË 72 Væü…rÌZÏ A† ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇõÜ AÐèþM>Ôèý… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Væü…rMæü$ 145 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ÐóþVæü…™ø ºËÐðþ$O¯èþ V>Ë$Ë$ Móü…{§æþ… yðþOÆðÿMæütÆŠÿ òÜtÌêÏ çÜ*_…^éÆæÿ$. MøÝë¢ÌZ° A°² KyæþÆóÿÐèþ#ÌZÏ Cç³µsìýMóü ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, ³æ#§æþ$^óþaÇ ïÜG…Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ÐèþÆ>ÛË
E¯èþ²r$t Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ©° ÒÝë¢Äæý$° õ³ÆöP…¨. ™èþ$¸ë¯Œþ ¡Ææÿ… §ésôý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ.. B ™èþÆ>Ó™èþ JMæüsZ ¯èþ…ºÆæÿ$ ¿æý{§æþ™é çÜ*_Mæü({ç³Ðèþ*§æþ òßý^èþaÇMæü) ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯óþyæþ$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ÐéÅç³¢…V> {糿æý$™èþÓ… òÜËÐèþ#
{糿êÐèþ… M>Ææÿ×ý…V> Cç³µsìýMóü A¯óþMæü hÌêÏÌZÏ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ 26, 27¯èþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° MæüyæþË*ÆŠÿ, Ñâæý$ϳæ#Ææÿ…, MæüâæýÏMæü$Ç_a GVæü$ÆæÿÐóþÔéÆæÿ$. {ç³Mæüsìý…_…¨. çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅË MøçÜ… G±zBÆŠÿG‹œ º—G…§éË$
Mæü$Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ©…™ø ^óþ†Mö_a¯èþ ÐèþÇç³…r ³æNÇ¢V> ±r hÌêÏÌZÏ, ³æ#§æþ$^óþaÇÌZ A† ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° IG…yîþ A…™óþM>Mæü$…yé, Æ>¯èþ$¯èþ² 24 Væü…rÌZÏ §æþ„ìü×ý MøÝë¢, Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Æÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… 5,505 Ðèþ$…¨ G±zBÆŠÿG‹œ,
Ðèþ$$°W´ùÆÿ$$ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ ¡{Ðèþ ¯èþçÙt… ^óþMæü*Ça…¨. GïÜzBÆŠÿG‹œ íܺ¾…¨° íܧæþ®…V> E…^éÆæÿ$. AÌêVóü, ÌZ™èþr$t
BVóü²Äæý$ º…V>âêRê™èþ…ÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ ¡{Ðèþ A˵ï³yæþ¯èþ… {´ë…™é˯èþ$ Ððþ$$™èþ¢… 4,133V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. D {´ë…™éÌZÏ
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿÐóþ$ ÐéÄæý$$Væü$…yæþ…V> Ðèþ*Ç…¨. Væü…rMæü$ 11
MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ÐóþVæü…™ø ç³Äæý$°çÜ*¢ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ…
ìe⁄s¡ß>∑|æŒq ì|ü⁄Œ˝≤ ìesY 4,713 çÜàÄæý$ ³æ#¯èþÆ>ÐéçÜ Móü…{§é˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$
§é§é³æ# 13 ÆðÿOâæýϯèþ$ ÆðÿOÌôýÓÔéQ §éÇ Ðèþ$ãÏ…^èþV>...24 ÆðÿOâæýϯèþ$ Ææÿ§æþ$ª
³æ#§æþ$^óþaÇMìü 450 Mìü.Ò$. ™èþ*Ææÿš BVóü²Äæý$…V>, ^ðþ¯ðþ•²Mìü 480 Mìü.Ò$. ÐðþËÏyìþ…_…¨. Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZÏ AMæüPyæþMæüPyæþ ¿êÈÐèþÆ>ÛË$, D¯ðþË 25¯èþ MøÝë¢, ^óþíܯèþr$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. ™èþ$¸ë¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> ^ðþ¯ðþ•² ÌZMæüÌŒý ÆðÿOâæý$Ï
BVóü²Äæý$…V> Móü…{©Mæü—G™èþÐðþ$O E…¨. C¨ MóüÆæÿâæý, ³æ#§æþ$^óþaÇ, D '°ÐèþÆŠÿ' ™èþ$¸ë¯èþ$ ¡Ææÿ… §ésôý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ , §æþ„ìü×ý MøÝë¢, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZÏ ÑÝë¢Ææÿ…V> ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° Ðé™éÐèþÆæÿ×ýÔéQ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ§æþ$ª AÄæý*ÅÆÿ$$. 7 hÌêÏÌZÏ ÆæÿÐé×ê ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$
™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰éË™ø ´ër$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ™ðþË…V>×ê Æ>çÙ‰é˯èþ$ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ hÌêÏÌZÏ K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ¯èþ$…_ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇõÜ ™ðþÍí³…¨. E™èþ¢Ææÿ MøÝë¢ÌZ AMæüPyæþMæüPyæþ ¿êÈÐèþÆ>ÛË$, §æþ„ìü×ý MøÝë¢, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ {糿æý$™èþÓ… ³æNÇ¢V> Ææÿ§æþ$ª ^óþíÜ…¨. °ÐèþÆŠÿ ™èþ$¸ë¯Œþ
Mæü*yé ¿æýÄæý$ò³yæþ$™ø…¨.AÆÿ$$™óþ D ÐéÄæý$$Væü$…yæþ… Ðèþ$Æø ¡{Ðèþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü, ™ðþË…V>×ýÌZ¯èþ* ç³Ë$ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZÏ ç³Ë$^ørÏ ¿êÈ ¯èþ$…_ A†¿êÈV>, AMæüPyæþMæüPyæþ {糿êÐèþ… Ðèþ˯èþ A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… gôýG±tÄæý$* ç³Ç«¨ÌZ° Äæý$*i, ï³i
™èþ$¸ë¯èþ$V> Ðèþ*Ææÿ¯èþ$…yæþr…™ø Ðé™éÐèþÆæÿ×ý òßý^èþaÇMæüË$ gêÈ {´ë…™éÌZÏ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇõÜ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Mæü$…¿æýÐèþ—GíÙtV> ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° õ³ÆöP…¨. D ¯ðþË 26¯èþ ç³È„æü˯èþ$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþçÜ*¢ gôýG±tÄæý$* ç³È„æüË Ñ¿êVæü… {ç³Mæür¯èþ
^óþíÜ…¨. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ$àºÍ³æ#Ææÿ… & M>ÆðÿOM>PÌŒý Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$${§æþ… AËÏMæüÌZÏË…V> E…yæþyæþ…™ø Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$ ÐóþrMæü$ MøÝë¢, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZÏ ÑÝë¢Ææÿ…V>, AMæüPyæþMæüPyæþ ¿êÈ ¯èþ$…_ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$.
¡Æ>°² §ésôý AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþâŸÏ§æþª° òßý^èþaÇMæüË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅV> A†¿êÈV>, Mö°²^ørÏ Mæü$…¿æýÐèþ—GíÙtV> ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° CMæü Hí³ÌZ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZ °ÐèþÆŠÿ ™èþ$´ë¯Œþ {糿êÐèþ…™ø ¿êÈ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ D ¡Ææÿ… §éryæþ… Ðèþ$Ç…™èþ BËçÜÅ… ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ¡Ææÿ…ÌZ Æðÿ…yæþ$ MøÝëtYÆŠÿz ¯úMæüË$, G±zBÆŠÿG‹œ º— ™ðþÍí³…¨. D¯ðþË 27¯èþ Mæü*yé ç³Ë$^ørÏ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° ÐèþÆ>ÛË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ©…™ø ¡{Ææÿ´ë…™èþ {V>Ðèþ$ÌZϯèþ*, ¯èþ§æþ$Ë$
AÐèþ#™ø…¨ G…§é˯èþ$ Ððþ*çßýÇ…^éÆæÿ$. õ³ÆöP…¨. ´÷…Vóü {´ë…™éÌZϯèþ$ G±zBÆŠÿG‹œ,GíÜzBÆŠÿG‹œ íܺ¾…¨
{ç³çÜ$¢™èþ… MæüyæþË*Ææÿ$Mæü$ ™èþ*Ææÿš DÔé¯èþÅ…V> 300 MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï, C¨ÌêÐèþ#…yæþV>, MøÝë¢ ¡Ææÿ… Ððþ…ºyìþ ºËÐðþ$O¯èþ V>Ë$Ë$ 2015 yìþòÜ…ºÆæÿ$ ÐèþÆæÿ§æþËMæü$ ^ðþ¯ðþ•² ¯èþVæüÆæÿ… A™èþÌêMæü$™èþËÐðþ$O¯èþ Ððþ*çßýÇ…^éÆæÿ$. hÌêÏÌZ 100 ³æ#¯èþÆ>ÐéçÜ Móü…{§éË$ HÆ>µr$
³æ#§æþ$^óþaÇMìü DÔé¯èþÅ…V> 310 MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï, ^ðþ¯ðþ•²Mìü DÔé¯èþÅ…V> ÒçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ Væü…rMæü$ 65&75, A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ §æþ—GíÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ {糿æý$™èþÓ… ^óþÔéÆæÿ$. ÌZ™èþr$t {´ë…™èþÌZÏ {ç³f˯èþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ Móü…{§éËMæü$
370 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ Móü…{©Mæü—G™èþÐðþ$O E…§æþ° IG…yîþ A糚yæþ糚yæþ$ 85 Mìü.Ò$. ÐóþVæü…™ø ÒÝë¢Äæý$° ÑÔéQ ™èþ$¸ë¯Œþ òßý Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt…¨. ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÆæÿÐèþyæþ… ÐèþËÏ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

ÑÔèýÓ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ѧóþÓÚëË$ çÜ–íÙt…^èþÐèþ§æþ$ª


Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓ’d”|”-_C…|” øÏ«&¥ Áb˛ø√? {ç³ç³…^èþ…ÌZ° õ³Æðÿ°²Mæü VæüË ¯èþVæüÆ>ËÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ$à ¯èþVæüÆ>°² {糫§é¯èþ…
V> ^ðþ糚MøÐèþ^èþ$a. A§óþ Ñ«§æþÐèþ$$V> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ðèþ$$QůèþVæüÆ>Ë ÌZ òßýO§æþ
ÝëÓÆæÿ®Ðóþ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ððþ¯èþ$² ÑÇ_…¨.Mæü$sìýË Ðèþ$Æø ÐðþO³æ#¯èþ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… Mæü*yé Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz AyìþW¯èþ Æ>»ê§Šþ ¯éËYÐèþÝ릯èþ…ÌZ E…yæþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Ðèþ*¯èþÐèþiÐèþ¯é°Mìü A¯èþ$Mæü*
Æ>fMîüÄæý$Ðóþ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý AÀÐèþ—G¨ªMìü A°² MøÆðÿPË ¡Ææÿ$çÜ*¢ Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ÐðþOM>´ë Ðèþ$§æþª™èþ$ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. MìüÓyŠþ ËÐðþ$O¯èþ ¯èþVæüÆ>ËÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ððþ$$§æþsìýÝ릯èþ…ÌZ E…yæþyæþ…
Ayæþ$zç³yæþ$™èþ$…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ ÐðþOM>´ë, ½gôýï³Ë {´ùMø §éÓÆ> Æ>iç³yæþ$™èþ* ò³OMìü Ðèþ*{™èþ… Æ>çÙ‰ {ç³fË §æþ íÙtÌZ {ç³fËMøçÜ… ÑÔóýçÙ…. A…§æþ$Ðèþ˯èþ¯óþ {ç³ç³…^èþÐèþ$$ÌZ ° §é§é³æ# A°²§óþÔéËÐéÆæÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$
Ðèþ$«§æþÅ MìüÓyŠþ {´ùMø ±Mìü¨& ¯éMìü¨ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… ´ùÆ>r… ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ糚Mø¯óþ…§æþ$Mæü$ JMæüÆæÿ$ Mösìýt¯èþr$Ï ¯èþsìýõÜ¢, Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° A°² Æ>Ýë‰Ë {ç³fË$ Mæü$Ë,Ðèþ$™éËMæü$ A¡™èþ…V> §æþÔé»êªË
¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ²r$Ï AÆæÿ®… AÐèþ#™èþ$…¨. Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË$ Hyìþa ¯èþr$Ï ¯èþsìýçÜ*¢ A…™èþÆóÿÓ¨ §æþ$çÜÞ…çœ$r¯èþ¯èþ$ CÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ$ MæüËíÜ ÆæÿMìü¢ Mæüsìýt…^é ™èþÆæÿºyìþ íÜ¢Ææÿç³yìþE¯é²Ææÿ$. {糆Æøk ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Mæü$ ´÷rt
JMæüÇMöMæüÆæÿ$ ÌZ´ëÆÿ$$ M>ÇV> C_a ³æ#^èþ$aMö¯óþ Ææÿ$. {ç³™óþÅMæü çßZ§é Ayæþ$Væü$™èþ*¯óþ Ðèþ#…sêÐèþ$…r$¯é²Ææÿ$ ™èþç³µ Móü…{§é°² °Ë ^óþ™èþç³r$tMæü$° ÐèþÝë¢Ææÿ$. ÐéÆæÿ…™é Gr$Ðèþ…sìý ÐðþOçÙÐèþ*ÅË$ ÌôýMæü$…yé
糧æþª†ÌZ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Äæý$° {ç³fÌôý A…r$ ©õÜ…§æþ$Mæü$ ÐðþOïÜï³ §ðþOÆæÿÅ… Ìôý§æþ$. A…™èþÆóÿÓ¨ BËÄæý$… Ðèþ#¯èþ² hÌêÏÌZ¯óþ ÕÆøÐèþ$$… {ç³Ôé…™èþ…V> iÐèþÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ê Æ>çÙ‰ ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é
¯é²Ææÿ$.Ñ¿æýf¯èþ™ø ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ Æ>çى鰲,ç ³{fͲ yæþ¯èþ… ^óþíܯèþ JMæü §æþã™èþ Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ ™èþ$§æþMæü$ Æ>çى糆° B{ÔèýÆÿ$$…^èþ ÐèþËíÜ ´ëÈt A«§æþÅ„æü$Ë$ º…yìþ çÜ…fÄŒý$ ºÍªÄæý* G°²MæüË ºíßýÆæÿ…VæüçÜ¿æýÌZ
º…yéÆæÿ$ Æ>Ððþ*Ãçßý¯èþÆ>Ðèþ#. B§æþ$Mö° {ç³gêÀÐèþ*¯èþ… §éÓÆ> Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ_a…¨. A§óþ hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¼gñýí³ Æ>çÙ‰ ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÝùÐèþ$$ ÒÆæÿ ^óþíܯèþÐéÅQÅË$ òßýO§æþÆ>»ê §Šþ Ðèþ$ à¯èþVæüÆæÿ…™ø ´ër* Äæý*Ðèþ™èþ$¢ ™ðþË…V>×ê
98660 74027 ºËç³yæþr…ÌZ ™èþ糚Ìôý§æþ$.M>± ¼gñýí³ Æ>f Æ>kV>ÇMìü A…™èþÆóÿÓ¨ Ææÿ«§æþ… Mæü°í³…_…¨ M>± §æþã™èþ Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ ÕÆøÐèþ$$… Æ>çى鰲 EÍMìüPç³yóþrr$Ï ^óþíÜ…¨. §é§é³æ# Møsìý CÆæÿÐðþO Ë„æüË f¯é¿ê A…s
MîüÄæý$… A…™é Mæü${rË Ðèþ$Äæý$….Æ>[çÙt…ÌZ H˚ ø={Ϻq≥ߺ #˚kÕÔ... qße⁄« @&çÃq≥ߺ q{Ï+#·ß nqï <Û√s¡DÏ yæþ¯èþ… BÄæý$¯èþ §æþ—íÙtMìü Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ—çÙtMæüÆæÿ…. A…™èþÆóÿÓ¨ BËÄæý$… ôý™ðþË…V>×êÆ>[çÙt… ÌZ° Ðèþ$*yæþÐèþ Ðèþ…™èþ$ f¯é¿ê òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ
¼gñýí³ ÔèýMìü¢ ^éÌê çÜÓ˵….M>± A«¨M>Ææÿ… MøçÜ… A¨ ^óþçÜ$¢¯èþ² {§øçßý…™ø Ðèþ#¯èþ² hÌêÏÌZ¯óþ Æøl ÐóþÆÿ$$ Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yìþ Æ>çÙ‰… E…yæþyæþ…VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. H´ëÈt A¨M> ÆæÿÐèþ$$ÌZ E¯é² ™ðþË…V>×êÆ>{çى糿æý$™èþÓ
@|æì nDßeDße⁄Hê yÓ÷dü+ #˚düßÔqï _CÒ|æ tÐèþ$¯èþ$Væüyæþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþò³O Ðèþ^óþá B§é Äæý$Ðèþ$$Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yìþ E…§æþ¯óþ¨
Æ>çÙ‰… ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt ´ù™èþ$…¨.JMæü ç³MæüP¯èþ ÐðþOíÜí³ ™ø A±² Ñ«§éË$V> çÜQÅ™èþ Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ A{VæüÝ릯èþ…ÌZ Ðèþ#¯é² MæüÐèþ$˯髧æþ$ËMæü$ Mæü¯èþç³yæþÌôý§æþ$.
™ø Ðèþ#…r* Ðèþ$Æø ç³MæüP ÐðþOïÜï³Mìü ,™ðþË$Væü$§óþÔé°Mìü çÜÐèþ$§æþ*Ææÿ… ´ësìýÝë¢Ðèþ$° Ä yÓ÷kÕ\≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑ßHê ø=eTTàø±düßÔqï yÓ’dæ|æ ѧæþ$Å™èþ$² ¯èþVæü§æþ$ º¨Î ç³£æþMæü…V> Ðèþ*Ææÿš ^óþíܯèþ Móü…{§æþ… {糿æý$™éÓ°² °Ë©õÜ °ÇÓÐé§é…Ôèý…. DÑçÙÄæý*Ë$ ç³ÇÖÍõÜ¢ º…yìþçÜ…fÄŒý$ ÐéÅÅQÅË$ G…™èþ
MæüÐèþ$˯髧æþ$Ë$ Æ>çÙ‰ {ç³fͲ Ððþ*çÜ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.Móü…{§æþ…ÌZ Ðèþ#¯èþ² A«¨M>Æ>°² s¡<Ûä+ <ä>∑∆+ ø£ì|æùdÔ.. •s√eTT+&Éq+ ø£ì|æ+#·<ë? ç³Çíܦ† Mæü°µ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. §æþ$çٵǴë˯èþ MæüËÃÚë°² MæüyìþW ´ëÆóÿÄæý*ÍÞ¯èþ Móü… ¿ê«§æþÅ™éÆ>íßý™èþÅÐðþ* AÆæÿ®…^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$á. D ÐéÅQÅË$B™èþ°°Aç³Çç³MæüÓ™èþ
Ayæþz… ò³r$tMö° Æ>çÙ‰…ÌZ ºËç³yéË° Æø™èþÆ>fMîüÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {§æþ… {糿æý$™èþÓ…,§æþ$çٵǴë˯èþMæü$ §æþ¯èþ$²V> °Ë$çÜ$¢¯èþ²¨.¼gñýí³ AÐèþM>ÔèýÐé§é Mæü¯é² E§óþªÔèý ç³NÆæÿÓMæü…V>¯óþ ^óþçÜ¢$¯èþ²rt$ Mæü°í³Ýù¢…¨. ¼gñýí³ ºÍªÄæý*G°²MæüËÌZ
_C…|æ˝À mìï ≈£î≥ß+u≤\ß |ü<äe⁄\ß nqßuÛÑ$+#·fÒ¢<äß? VðüÍ_Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ Ý릯èþ… A…§æþ$Mæü$sôý ´ë™èþ ºïÜ¢ò³OçÜÇjMæüÌŒý {òÜ•tMŠüË$ ^óþíÜ
¼gôýí³ Mö™èþ¢ A«§æþÅ„æü$yæþ$V> ÝùÐèþ$$ Ò{Æ>k °Äæý$Ñ$™èþ$Ë$ AÆÿ$$¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…yìþ °Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý ºÍï³r Ððþ$MìüP…¨. Æðÿ…yæþ$ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ#¯èþ²
¯èþ$…yìþ ¼gñýí³&ÐðþOïÜï³ º…§æþ… Ðèþ$Ç…™èþ ºËç³yìþ¯èþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.Mö™èþ¢ ÐðþOÆæÿ$«§éÅ°² Eç³Äñý*W…^èþ$Mö° ºËç³yéË° ¼gñýí³ Ðèþ#ÑÓâæý*ÏÆæÿ$™èþ$…¨.¼gñíý³ AMæüPyæþ§éMæü$P° E¯èþ² Æöíßý…V>Å˯èþ$, ´ëMìüÝ뢱 Äæý$$ ˯èþ$ HÇÐóþÝë¦Ðèþ$° çÜ…f
A«§æþÅ„æü$yæþ$ Væü$âæý$ÏVø³æ#Æ>Ë$ íßý…§æþ$™èþÓ ¿êÐø§óþÓV>Ë$,Ðèþ$™èþѧóþÓÚëË$ Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþÆæÿ$,ÐéÇ MæüâæýÏ ±âæý$å ™èþ$yìþ^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^ðþÄæý$ÅÆæÿ$. ¼gñýí³Mìü Ðèþ$*yæþ$ Æ>f«§é¯èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ B {MîüyæþÌZ ¿êVæüÐóþ$.yìþÎÏ Ðèþ…sìý Æ>f«§é° ÄŒý$ ^óþíܯèþ ÐéÅRêÅÌZ çÜÇjMæü[Ìñý•ÞtM Šü ³æNÇ¢V> Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓç ³Ç«¨ÌZ° A…Ôèý…
Æðÿ^èþaVösôýt {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË$ Ðèþ*{™èþ… AMæüPÆæÿ Ìôý§æþ$. °Æ>Ã×ê°Mìü çÜçßýMæüÇÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C_a¯èþ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*yîþ yìþÎÏÐèþ…sìý A¯óþ¨ fVæüÐðþ$ÇW¯èþçÜ™èþÅ….çD ÌñýMæüP¯èþ ´ë™èþºïÜ¢ÌZ A{MæüÐèþ$…V> Æöíßý…V>ÅË$,
{ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³sìýt…^èþ$MøMæü$…yé A«¨M>Ææÿ…ÌZ Ðèþ#…yìþ ™èþ糚Ë$ Ò$§æþ ™èþ糚 Mæü—Úë~ Vø§éÐèþÇ ÐèþÆæÿ§æþËMæü$ Ðèþ$$…³æ# »êǯèþç³yìþ ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ °Æ>ÓíÜ™èþ$Ë$ Æ>f«§é° Ðèþ*r§óþÐèþ#yðþÆæÿ$Væü$ Mæü±çÜ… ™é¯èþ$ Æ>f«§é°Mìü Ðóþíܯèþ ³æ#¯é«¨Æ>Æÿ$$° ´ëMìüÝ릯éÓâæý$Ï E¯èþ²r$Ï ÐéÇMìü Q_á™èþÐðþ$O¯è þçÜÐèþ* ^éÆæÿÐèþ$$E¯èþ²r$ÏV>¯
Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² {糿æý$™éÓ°² Ðèþ¨ÌôýíÜ AÆÿ$$¯èþ§é°Mìü,M>°§é°Mìü Væü™èþ {糿æý$™éÓ°², AÆÿ$$ çÜÆæÿÓ… MøÌZµÆÿ$$¯èþ ÐéÆæÿ$ ÝëÄæý$… A…§æþMæü AÐèþçܦË$ ç³yézÆæÿ$. ÐéÇ° çÜÐèþ*«¨Æ>Æÿ$$° ^óþÔéÆæÿ$.Æ>f«§é°ò³O ¼gñýí³ §æþÓ…§æþ ÐðþOQÇ AÐèþË…À…ç óþ¿êÑ…ç³Ðèþ^èþ$á. §óþÔèýA…™èþÆæÿY™ èþ¿æý{§æþ™èþ èþÑçÙÄæý*ËÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…Æ>{çÙ‰
^èþ…{§æþ»êº$° ÑÐèþ$ÇØçÜ*¢ Æ>fMîüÄæý*˯èþ$ Ðèþ$™èþ… Ò$§æþMæü$,{糆糄æü… Ò$§æþMæü$ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…^èþyé°Mìü M>±,ÐéÇ° B§æþ$MøÐéË° {糿æý$™éÓ°² yìþÐèþ*…yŠþ ^ðþÄæý$Å Ü$¢…¨.B…{«§æþ{糧óþÔŒý ¯èþ$ ¼gñýí³ JMæü Ôèý{™èþ$Ðèþ# V> ^èþ*çÜ$¢…¨.Mæü°í³…^èþ° Mæü${rË$ 糿æý$™éÓË™øçÜ…{糨…^éÍA¯óþ°Äæý$Ðèþ$…HÒ$Ìôý§æþ$.
Ðèþ$ãÏçÜ$¢¯é²Ææÿ$.GMæüPyðþO¯é {ç³gê ÐèþņÆóÿQ,AçÜÐèþ$Ææÿ® ç³Ç´ë˯èþò³O §æþÓfÐðþ$™èþ$¢ yæþ… M>± ^óþÄæý$Ìôý§æþ$.ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³…³æ# òÜrÏMæü$ Ò$rÆæÿ$Ï ¼W…_ E_™èþ ѧæþ$Å™èþ$¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.Æ>[çÙt… ÌZ Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ™éÐóþ$ A«¨M>Ææÿ… ÌZMìü ÐèþÝë¢Ðèþ$° ¼.gñý.í³ Móü…{§æþÐèþ$$ÌZ §é§é³æ#Hyæþ$çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_A¨M>ÆæÿÐèþ$$ÌZ E…¨.
™éÆæÿ$.M>± ¼gñýí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ {ç³fË$ Kyìþ…_¯èþ {糆 糄æü… ò³O §æþ$Ððþ$Æ¢ Mìü Ðèþ$…Væüâæý… ´ëyæþsê°Mìü íܧæþªç³yìþ¯é ¼gñýí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ JMŠüP Ðèþ*r Ðèþ*sêÏyæþ {ç³VæüÌêÂË$ ç³Ë$Mæü$™èþ$¯é²Ææÿ$ ,{ç³™óþÅMæü çßZ§éMìü Ðèþ$…Væüâæý… ´ëyìþ¯èþ…§æþ$Mæü$ éC…™èþM>Ë…ò A{MæüÐèþ$…V>Æöíßý…V>Å˯èþ$, ´ëMìüÝ뢯èþ$ÐéÇ° G…§æþ$Mæü$ HÇÐóþ
´ùÄæý$yæþ… Ñyæþ*zÆæÿ…V> Ðèþ#…¨.A…™èþÆóÿÓ¨ ËÏMìü‡ ¯èþÆæÿíÜ…çßý ÝëÓÑ$ BËÄæý$…ÌZ Ìôý§æþ$.Æ>[çÙt…ÌZ {ç³fË$ G§øÆöP…r$¯èþ² H çÜÐèþ$çÜÅ Ò$§æþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Æ>?Ððþ¯èþ$Mæü ºyìþ¯èþ {´ë…™éËMæü$ º$«§óþÌŒý Q…yŠþ ™èþÆæÿà Äæý$Ìôý§æþ$? Ò$Mæü$ºÍªÄæý*G°²MæüÌZÏKr$ÏÐóþíÜVðüÍí³òÜt¯óþÐéÇ°HÇÐóþÝë¦Æ>? Ò$Mæü$
Ææÿ«§æþ… §æþVæüª… ^óþíܯèþÐéÇ° ç³r$tMö° Mæüsìý¯èþ…V> Õ„ìü…^éÍ A¯èþyæþ…ÌZ Gr$Ðèþ…sìý °™èþÅ… H§ø JMæü ^ør §æþã™èþ$Ë$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËò³O,Ðèþ$íßýâæýËò³O,Ððþ$O¯éÈtËò³O ´ëÅMóüi C^éaÆæÿ° A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Æ>?Eç³Äñý*Væü…Ìôý° ÆðÿOÌôýÓ gZ¯Œþ C_a ™ðþÍíÜ Mæü*yé °ÆæÿÏ„æüÅ…Ðèþíßý…^èþyæþ… ¼.gñý.í³ §óþÔèý{§øçßý…M>§é? A° {ç³fË
çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. M>± Ææÿ«§æþ… Ðèþ$…rÌZÏ Æ>fMîüÄæý$ ^èþÍ M>^èþ$MøÐéË° ^èþ*íÜ…¨ §éyæþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$ ™èþ$¯é²Æÿ$$.§æþã™èþ$ËMæü$ ÕÆøÐèþ$$…yæþ¯éË$ fÇW¯é, Ððþ$O¯éÈt ¯èþ…§æþ$Mæü$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Æ> ?AÐèþ$Æ>Ðèþ† Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê° Mìü çÜçßýMæüÇ ÌZ™èþÌñý†¢¯èýÑçÙÄæý*ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþç³µÐèþËíܯèþ BÐèþçÜÅMæü™èþ ^éÌê E…¨.
¼gñýí³ . Ðèþ$™èþ Æ>fMîüÄæý$… ÆæÿWÍa Ðèþ$¯èþ$çÙ$˯èþ$ Ðèþ$™éË ÐéÈV> Ñ¿æýh…_ Æ>f Mæü$r$…¿êËMæü$ Mæü$r$…¿êË$ B™èþÃçßý™èþÅË$ ^óþçÜ$Mö¯é² Ðésìý Væü$Ç…_ °…^èþ¯èþ…§æþ$Mæü$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Æ> ?´ùËÐèþÆ>°² ™éÐóþ$ Ðèþ…§æþ Ôé™èþ… çßý$õÜÞ¯Œþ ÝëVæüÆŠÿ ^èþ$r*t E¯èþ² í³.Ñ, Äæý$¯Œþ.sìý. çœ*sŒýË° {糿æý$™èþÓ… ™öËW…^èþ
MîüÄæý$ ˼® ´÷…§óþ{ç³Äæý$™èþ²… ^óþÝëÆæÿ$.Ñ¿æýh…_ ´ëÍ…^èþyæþ…ÌZ {¼sîý‹Ù ÐéÇ° Ðèþ*sêÏyæþÆæÿ$. ¼gñýí³ &fVæü¯Œþ Byæþ$™èþ$¯èþ² ÌêË*_ {MîüyæþÌZ f¯èþ… A…™é ´ëÐèþ#Ìôý °«§æþ$Ë$ C_a ³æNÇ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C_a ¿êÈV> °«§æþ$Ë$ Mø™èþò³sìýt ´ùËÐèþÆæÿ… Mæü$…sôý GÌê™öËW…^éÌZ Ðèþ*Mæü$™ðþË$çÜ$A° Äæý$….I.Äæý$….¯óþ™èþ AMæüÂÆæÿ$©ª¯Œþ
Ñ$…_´ùÆÿ$$…¨.Æ>fMîüÄæý$ {ç³Äñý*f¯éË$ MøçÜ… §óþÔèý¿æýMìü¢°,Ðèþ$™é˯èþ$ .™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt° Mæü$r$…¿æý ´ëÈt A…r$ ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$.B ´ëÈt °Æ>Ã×ý… °Í_´ùÆÿ$$¯èþ…§æþ$Mæü$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Æ>?Æ>Ðèþ*Äæý$ç³r²… kÐéÅRêÅ°…_ {ç³Ôé…™èþ…V>E¯èþ² ºÍªÄæý* çÜÐðþ$OQÅ {ç³f˯èþ$ ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþ
´ëÐèþ#Ë$V> Ðéyæþ$Mö…r$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰ {ç³fË$ G¯ø² çÜÐèþ$ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø Móü…{§æþ…ÌZ A«¨M>Ææÿ…ÌZ Ðèþ#¯èþ²ç³šyæþ$ A¨ Mæü$r$…¿æý ´ëÈtM>§é? ´ùÆæÿ$t °Æ>Ã×ý… ^óþíܯèþ…§æþ$Mæü$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Æ>? ËMæü$ Væü$Ç^ðþÄæý$yæþ…§æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿ…. ÒÇò³O ^èþÆæÿÅË$¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ ¿ê«§æþÅ™
çÜÅË$ G§øÆöP¯é²Ææÿ$.E«§øÅVæü,E´ë¨ MøÌZµÆÿ$$ ÐéÆæÿ$ AVæü^ér$Ï ç³yézÆæÿ$.ÐéÇ 2014 ÌZ Mæü$r$…¿æý ´ëÈt™ø ´÷™èþ$¢ GÌê ò³r$tMö¯é²Ææÿ$.AÐèþM>ÔèýÐé§æþÐóþ$ èþÆ>[çÙtG°²MæüËçÜ…çœ$…ò³O E…§æþ¯èþr…ÌZ Gr$Ðèþ…sìýçÜ…§óþçßýÐèþ$$Ìô§ý æþ$.
¼gñýí³ ¯éÆæÿ$,±Ææÿ$. (Ñ$Væü™é Æóÿç³sìý çÜ…_MæüÌZ) MðüOËÝë° ÕÐèþ{ç³Ý맊þ, 9440203999
^óþçÜ$¢…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ BçÜ$¢Ë ¯èþÐðþ*§æþ$™ø ´ër$ C…sìý ¯ðþ…ºÆæÿ$Ï MæüÍW¯èþ

ì*∫ ¬>\ßdüßÔqï ‘Ó\+>±D. ‘Ó\+>±D <ë]˝À..... A°² BçÜ$¢Ë¯èþ$ Câæýϯèþ$ hÄñý* sêÅW…VŠü §éÓÆ> ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ B¯ðþ•Ï¯øÏ
¿æý{§æþç³Ææÿ$çÜ$¢…¨. D ç³£æþMæü… Mæü*yé Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… BÆ>Âr…V> Ðèþ$äå
{ç³Mæüsìý…^èþ$Mæü$…¨. CÌê §óþÔé°Mìü ¨Mæü*Þ_V> ™ðþË…V>×ý ç³£æþM>Ë$
™èþÄæý*ÆðÿO¯éÆÿ$$. Ðèþ$Æðÿ¯ø² AÀÐèþ—G¨® çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$ Móü…{§æþ Æ>çÙ‰
B ™èþÆ>Ó™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐóþ$ ©°² M>Ææÿ$Mæü$ ç³…r Mæü—GÚë~ ¯èþ§æþ$Ë$ ^éÌê ÌZ™èþ$ÌZ ¯èþ$…_ ´ëÆæÿ$™èþ$¯é²Äæý$° AÌê Mìü…¨¯èþ$…_ {糿æý$™éÓË$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü ³æN¯èþ$ Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. §óþÔèý…ÌZ° G¯ø² Æ>çÙ‰
M>Ìê°Mìü I§æþ$ ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë ^ö糚¯èþ Ððþâæý$™èþ$¯èþ² ±sìý° ò³OMìü GÌê ¡çÜ$MöÝë¢Ææÿ$ A° {ç³Õ²…_¯èþ çÜÐðþ$OMæüÅ ´ëËMæü$Ë {糿æý$™éÓË {糆°«§æþ$Ë$ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰é°Mìü Ðèþ_a Ñ$çÙ¯Œþ M>Mæü¡Äæý$, Ñ$çÙ¯Œþ ¿æýXÆæÿ£æþ,
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 糨 ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ §æþ$Ȳ†° G…yæþVæüsìýt…¨. fÆæÿVæü§æþ$ A¯èþ$Mæü$¯èþ² Væü™èþfË õÜ™èþ$ º…«§æþ¯èþ… GÌê ™ø ´ër$ ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$, ÆðÿO™èþ$ ½Ðèþ*, ç³£æþM>Ë AÐèþ$Ë$ ¡Ææÿ$¯èþ$
ò³…_…¨. Cç³µsìýMîü Væü™èþ Ðèþ$*yóþâæýÏÌZ I§æþ$ E…r$…§ø M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t §éÓÆ> °Ææÿ*í³…_…¨. Ðèþ$¯èþçÜ$…sôý Ðèþ*ÆæÿY… ™ðþË$çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ {糫§é¯èþ Ðèþ$…{†™ø çÜà A¯óþMæü Æ>çÙ‰éË
Ñyæþ™èþË$V> D çÜàÄæý*°² ÆðÿO™èþ$Ë Rê™éÌZÏ E…r$…¨. CçÜ$MæüÌZ Mæü*yé ™ðþOË…º$ ¡Äæý$Ðèþ^èþa° ^ésìý ^ðþí³µ…¨. §é° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$, Ðèþ$…{™èþ$Ë$, A«¨M>Ææÿ$Ë$, çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çÜ¦Ë {糆°«§æþ$Ë$
uæÿ…^èþ¯èþ$ V> fÐèþ$ ^óþíÜ…¨. D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… çœÍ™èþ…V> Vø§éÐèþÇ ¯èþ¨ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ ¯èþ*r Äæý*¿ñýO MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ´÷yæþÐèþ#¯é Ðèþ$¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ AÀÐèþ—G¨®, çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^èþyé°Mìü
BÆø Ñyæþ™èþ çÜàÄæý$… Æóÿç³sìý ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ¯ðþËÌZ Vø§éÐèþÇ ¯èþ© VæüÆæÿÂ…ÌZ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ´÷yæþÐèþ#¯é 365 ÆøkË ´ër$ ±Ææÿ$ °Ë$Ðèþ Æ>çÙ‰é°Mìü »êÆæÿ$Ë$ Mæüyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.ÐéâæýÏ Æ>çÙ‰éËÌZ D ç³£æþM>˯èþ$ AÐèþ$Ë$
ÆðÿO™èþ$Ë Rê™é ËÌZ fÐèþ$ ^óþÄæý$¯èþ$…¨. D E…yóþÌê Ðóþ$yìþVæüyæþz,A¯é²Ææÿ…, çÜ$…¨âæýÏ, »êÅÆóÿgŒý ˯èþ$ °ÇÃ…_…¨. AMæüPyìþ ¯èþ$…yìþ ^óþÄæý$yé°Mìü §éÆæÿ$Ë$ ÐóþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.C¨ Ðèþ$¯èþ ™ðþË…V>×ý çÜÐèþ*gê°Mìü
º…yéÆæÿ$ Æ>Ððþ*Ãçßý¯èþÆ>Ðèþ#. ç³£æþM>°² ^èþ*íÜ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… MìüÝ믌þ GËÏ…ç³ÍÏ {´ëgñýMæü$t ÌZMìü ±âæý$Ï G†¢ ´ùíÜ Ðèþ$§æþÅ Ðèþ*¯óþÆæÿ$ §éÓÆ> Ææÿ…Væü¯éÄæý$Mæü VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ý…V> ¿êÑ…^éÍ.{ç³fË$ °ÐéçÜ… E…yóþ {V>Ðèþ*Ë$ ç³rt×êË$
98660 74027 Äñý*f¯èþ ç³£æþM>°² {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. ÝëVæüÆŠÿ, Ðèþ$Ëϯèþ² ÝëVæüÆŠÿ, §éÓÆ> çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ$sêt°Mìü 620 Ò$rÆæÿÏ G™èþ$¢ÌZ E¯èþ² ¯èþVæüÆ>Ë$ »êVæü$…sôý¯óþ Æ>çÙ‰… »êVæü$…r$…¨.Æ>[ÚëtË çÜÐèþ*àÆæÿÐóþ$ §óþÔèý… Mæü¯èþ$Mæü
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ðèþ$*yæþ$ Ñyæþ™èþË$V> Æðÿ…yæþ$ ÐóþË ãß&çãß&ç n&ÉT>∑ß\ Hê&˚ ãèVü≤‘Y Á|üD≤[ø£ s¡#·q. Mö…yæþ´ù^èþÐèþ$à {´ëgñýMæü$t Mæü$ ±sìý° ™èþÆæÿÍ…_¯èþ A§æþ$™èþ §æþ—GÔèýÅ… A糚yæþ$ §óþÔèý… Mæü*yé »êVæü$…r$…¨.§óþÔèý AÀÐèþ—G¨®ÌZ {糫§é¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…
Ææÿ*´ëÄæý$Ë ^ö糚¯èþ BÆæÿ$ ÐóþË$ A…¨çÜ$¢…¨. M>± C¨ ™ðþË…V>×ý ç³£æþM> °Mìü Äπsfi¯¢˝ÀH˚ e&çe&ç>± n_Ûeè~∆ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ Á|ükÕúq+ BÑçÙPÇ…_…¨. CMæü °Æ>Ã×ý…ÌZ E¯èþ² Äæý*¿ñýO sîýG…ïÜË ±sìý °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… Væü™èþ BÆóÿâæý$ÏV> °Í_ VðüË$çÜ$¢…¨. VðüÍ_
çÜÇ´ùË §æþ$.¿æý*Ñ$ ™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé MóüÐèþË… ÆðÿO™èþ$ ÐéÇV> BÆæÿ$ÐóþË MæüÍW¯èþ Ðèþ$Ëϯèþ² ÝëVæüÆŠÿ ³æNÇ¢ M>ÐéÍÞ E…¨. {ç³çÜ$¢™èþ Äæý*§é{¨ ¿æý$Ðèþ¯èþWÇ hÌêÏ °Ë$çÜ$¢…¨ .D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Äæý*¿ñýO çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… Ðèþ_a¯èþ ÐðþË$Væü$±yæþË$
Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A…¨çÜ$¢…¨.A¨ Mæü*yé çܯèþ²M>Ææÿ$ _¯èþ² M>Ææÿ$ I§æþ$ <˚XÊìπø ~≈£L‡∫>± e÷]q ‘Ó\+>±D |ü<∏äø±\ß. E¯èþ² Væü…§æþÐèþ$ËÏ, ºÝëÓ³æNÆŠÿ ÇfÆ>ÓÄæý$ÆæÿÏ °Æ>Ã×ý… ™ø ´ër$ {糫§é¯èþ ç³…r íÜ°Ðèþ* ÌZ {Ö {Ö Æ>íܯèþ X™èþ… Væü$Ææÿ$¢Mæü$ÐèþçÜ$¢…¨. ´ëyæþÐøÆÿ$$ ¿êÆæÿ¡Äæý$$yé
GMæüÆ>Ë ÌZ³æ# ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþíÜ…¨. B çÜàÄæý$… Mæü*yé M>Ë$ÐèþË °Æ>Ã×ý… Ñ$WÍ E…¨. Byìþ´ëyæþÐøÆÿ$$ ÑfÄæý$X†Mæü A¯èþ² ´ër ÌZ {Ö {Ö Æ>íܯèþ ÐéM>ÅË$ Ðèþ$¯èþMæü$
A…§æþÇMîü çÜÇV> A…§æþyæþ… Ìôý§æþ° BÆøç³×ý Mæü*yé E…¨. ‘Ó\+>±D <ë]˝À <˚X¯yê´|üÔ dü+düÿs¡D\ß. èþ$ÆöMæü JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZV> C¨ ³æNÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$…¨. A糚yæþ$ ™ðþË…V>×ýÌZ° çÜ*¹Ç¢§éÄæý$Mæü… M>ÐéÍ. ÝëÓ™èþ…{™èþ… Ðèþ^ðþa¯èþ° çÜ¿æýÌôý ^óþíÜ çÜ…ºÆæÿç³yæþV>¯óþ
CMæü §óþÔèý…ÌZ ѯèþ*™èþ² ç³£æþMæü… BMæü$ç³^èþa ç³sêt§éÆæÿ$ ´ëçÜ$ º$Mæü$P §éÓÆ> 2018 EÐèþ$Ãyìþ Hyæþ$ hÌêÏË$ {ç³çÜ$¢™èþ CÆæÿÐðþO Mö™èþ¢ hÌêÏËMìü ò³OV> ÝëVæü$±sìý MöÆæÿ™èþ çÜÇ´ù§øÆÿ$$, Ý뫨…_¯èþ §é°Mìü çÜ…™èþ—Gí³¢° ´÷…¨ A§óþ ÑfÄæý$Ðèþ$¯èþ$Mæü$…sôý
ÌZ¯óþ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$° B¯ðþ•Ï¯Œþ ÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ BÝëÑ$ Móü…{§éË$ ™ðþÆæÿ_ Mö¯èþ²¨. AÌêVóü ™ðþËϺ…V>Ææÿ… V> í³Í^óþ 糆¢ õÜMæüÆæÿ×ý Mæü*yé íÜ ¡Ææÿ$™èþ$…¨.§é§é³æ# AÆæÿ¦ Ôèý™éºª…V> §óþÔèýÐéÅç³¢ ¯èþ§æþ$Ë A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… BÌZ^èþ¯èþ ´÷Ææÿ´ësZÆÿ$$, A¯èþ² Ðèþ$àMæüÑ {Ö{Ö çÜ*Mìü¢ A„æüÆæÿ çÜ™èþÅ…V> ¿êÑ…^éÍ.C…M>
ÐéÇV> B {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² Ððþ$$™èþ¢… ¿æý*Ñ$° GÐèþÇ Rê™é˯èþ$ ºsìýt ÐéÇMìü íÜ I Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ 糆¢° Mæü*yé Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ C_a Mæü*yé õÜMæüÇ…_… BÌZ^èþ¯èþ AÌêVóü Ñ$WÍ´ùÆÿ$$…¨. M>± Vø§éÐèþÇ ç³ÇÐéçßýMæü {´ë…™èþ…ÌZ° ™ðþË…V>×ýÌZ Ý뫨…^èþÐèþËíܯèþ AÀÐèþ—G¨® G…™ø E…¨. ѧæþÅ, BÆøVæüÅ…,
BMæü$ç³^èþa ´ëçÜ$º$MŠü ¯èþ$ A…¨…_…¨. Aç³µsìý§éM> ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÇM>Ææÿ$zË ÌZ ¨. Æóÿ³æ# Ðèþ^óþa QÈ‹œ ç³…rË$ Mæü*yé Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ Mæü$ Mö¯èþyé°Mìü 6000 Mæü$ ™ðþË…V>×ý hÌêÏËMæü$ ³æNÇ¢ ÝëVæü$ ±sìý çÜÆæÿçœÆ> fÆæÿVæüyé°Mìü M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t E´ë«¨ Mæü˵¯èþ Ææÿ…V>ËÌZ Ðèþ$¯èþ… C…M> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ´ùÐèþËíÜ E…¨. AÀÐèþ—
ç³sêt§éÆæÿ$ õ³Ææÿ$ ™ø ´ër$ Mæü»êj§éÆæÿ$Ë, MúË$§éÆæÿ$Ë õ³Ææÿ$ Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþ$ ò³Oºyìþ «§é¯èþÅ õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§éË$ ™ðþÆæÿÐèþ »Z™èþ$…¨. ÆðÿO™èþ$ MóüÐèþË… B™èþÃçßý™èþÅ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ JMæü C…h±Ç…VŠü A§æþ$™èþ… V> °Í_´ùÆÿ$$…¨.CÑ ´ù¯èþ$ Mæü— G¨® °Ææÿ…™èþÆæÿ {ç³{MìüÄæý$ .CÐéÓâæý E¯èþ²r$t Æóÿ³æ# E…yæþ§æþ$. çÜÐèþ*f… °Ææÿ…™èþÆæÿ
^óþõÜÐéÆæÿ$. ©…™ø HâæýÏ ™èþÆæÿºyìþ, ™èþÆ>Ë ™èþÆæÿºyìþ A¯óþMæü ¿æý*Ñ$ ÑÐé§éËMæü$ §éÇ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ç³ÇàÆæÿ… C^óþa 糧æþ®†° Ðèþ*Ça…¨ GÚë~ »ôýíܯøÏ E¯èþ² EÐèþ$Ãyìþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ,Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏÌZÏ° {ç³fËMæü$ ç³Ç×êÐèþ$ {MæüÐèþ$…ÌZ C…M> Gç³µsìýMæü糚yæþ$ AÀÐèþ—G¨® fÆæÿVæüÐèþËíÜ E…r$…¨.
¡íܯèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ E™èþµ¯èþ²Ððþ$O¯èþ¨. D ç³Çíܦ†° Ðèþ*Ææÿayé°Mìü MóüÐèþË… ç³sêt ÆðÿO™èþ$ H M>Ææÿ×ý…V> ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ Mæü*yé ÐéÇMìü I§æþ$ Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ™éVæü$±Ææÿ$ A…¨…^èþyé°Mìü Mæü*yé M>ÌôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t ÐèþÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨ A¨ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ {ç³gê ÝûMæüÆ>ÅË$ Mæü͵…^éÍÞ E…r$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ…
§éÆæÿ$ õ³Ææÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mö™èþ¢ ´ë‹Ü º$Mæü$PË$, Æðÿѯèþ*Å ÇM>Ææÿ$zËÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ… ç³ÇàÆæÿ… C^óþaÌê ÆðÿO™èþ$ ½Ðèþ* ç³£æþM>°² {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨.D Ñ«§é¯èþ… ÐèþËÏ çÜÐèþ${Væü ¿æý* Äæý*fÐèþ*¯èþÅ ^èþrt… ÌZ ¿êVæü…V> Cç³µsìýMóü BMæü$ç³^èþa ´ëçÜ$º$MŠü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… AÀÐèþ—G¨® ç³£æþ…ÌZ §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$…¨.D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
¨. GÐèþÆðÿO¯é õܧéÅ°Mìü ÐóþÆóÿ ÐéÇMìü MúË$Mæü$ CõÜ¢ B çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³Ç ™ðþË…V>×ýÐéÅç³¢…V> Ý뫧é Ææÿ×ý…V> ÐóþË çÜ…QÅÌZ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ë™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ B¯èþ…§æþ…V> ™èþÐèþ$ ¿æý*Äæý*fÐèþ*¯èþÅ çßýMæü$P˯èþ$ ¿æý{§æþ fÄæý$ fÄæý$õßý ™ðþË…V>×ý f¯èþ± fÄæý$Móü™èþ¯èþ… A¯óþ X™é°² Ðèþ$ÆöMæüPÝëÇ Væü$Ææÿ$¢
Ñ$™èþ… M>ÐéË° §é°Mìü ÇM>Ææÿ$zËÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yæþ… AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ…¨.D Mæü*yé I§æþ$ Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Ððþ…r¯óþ A…§éÆÿ$$. ©…™ø Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ç³Ææÿ$^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ´ëçÜ$º$Mæü$PË$ ™éMæür$t ò³rtMæü$…yé¯óþ »êÅ…Mæü$Ë$ Ææÿ$×êË$ ^óþçÜ$Mæü$…r* ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Mæü*yé C…M> A¯óþMæü E¯èþ²™èþ
糧æþ®†° Mö…§æþÆæÿ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. M>± ç³sê²ÌZÏ ¯éË$Væü$, I§æþ$ Câæý$Ï E…sôý ÆðÿO™èþ$ B™èþÃçßý™èþÅË$ ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ AÇMæürt ºyìþ¯éÆÿ$$. CÐéÓ˯óþ °º…«§æþ¯èþ ò³sìýt »êÅ…Mæü$Ë ÐéÇMìü B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. CMæü ÕQÆ>Ë Mæü$ Mæü$ ^óþÆæÿ$MøÐéË° ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ GÐèþÆðÿçÜ$t ÕQÆæÿÐèþ$…™èþ G™èþ$¢Mæü$
§é°Mìü MìüÆ>Æÿ$$Mìü C^èþ$aMæü$…sêÆæÿ$ Mæü§é! A糚yæþ$ MìüÆ>Æÿ$$ §éÆæÿ$ õ³Ææÿ$ ™ðþË…V>×ý {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ¯óþ «§é¯éÅV>Ææÿ…V> Ðèþ*Ææÿyé°Mìü M>Ææÿ×ý… Ðèþ$ÆöMæüsìý ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ BçÜ$¢Ë¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yé°Mìü «§æþÆæÿ×ìý Ððþ»Œý òÜOsŒý ¯èþ$ GVæüÆ>Ë° {糆 ™ðþË…V>×ý ´ûÆæÿ$yæþ$ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²yæþ$.
GMæüPyðþO¯é Æ>Ýë¢Ðèþ* ?A° {ç³Õ²…_…¨. AÌêVóü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë ÑçÙÄæý$… E…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÆ>ÛË MøçÜ… §ðþO¯èþÅ…V> Ððþ$$Væü$Ë$ ÐðþO³æ# ™èþÌñý†¢ ^èþ*çÜ*¢ {´ëÆæÿ…À…_…¨. ÑfÄæý$§æþÔèýÑ$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AMøtºÆŠÿ 25 ¯éyæþ$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ
ÌZ Mæü*yé fÆæÿV>Ë° MøÇ…¨. §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$àÆ>[çÙt ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÆðÿO™èþ$ B™èþÃçßý™èþÅ G§æþ$Ææÿ$^èþ*õÜ ç³Çíܦ† Ðèþ*Ææÿayé°Mìü Ðèþ$Æø º—Gçßý™èþ¢Ææÿ ç³£æþMæü… M>âôýÔèýÓÆæÿ… D «§æþÆæÿ×ìý Ððþ»ñý•ÞsŒý §éÓÆ> ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆 A…Væü$âæý… ¿æý*Ñ$ {糿æý$™èþÓ bÕsƒ¡≈£î\ß, $X‚¢wü≈£î\ß, s¡#·sTT‘·\ß ‘·eT s¡#·q\ß ÁøÏ+~
Ë$ EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æðÿ…yæþÐèþ Æ>çÙ‰…V> E…yóþ¨. MóüÐèþË… ò³r$tºyìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. ™èþÌê³æ#¯óþ Vø§éÐèþÇ ´ëÆæÿ$™èþ$¯é² Mæü*yé ÇM>Ææÿ$zÌZÏMìü GMæüPyé°Mìü D º—Gçßý™èþ¢Ææÿ ç³£æþM>°² AÐèþ$Ë$ ^óþÝù¢…¨ .D ∫s¡ßHêe÷≈£î >±˙ dü÷s¡´ ~q|üÁ‹ø£ m{Ï{À]j·T˝Ÿ
CÐèþÓyæþ… ÐèþËÏ B™èþÃçßý™èþÅË$ BVæüÐèþ° ÐéÇMìü çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Æóÿr$ Mæü͵…^èþyæþ… Æ>çÙ‰…ÌZ° ^èþËMæüË$, ^óþ¯èþ$Ë$ GyéÇV> Ðèþ*Æ>Äæý$¯èþ² ´ërË$ Ðèþ*Ça ÐóþíÜ…¨. ç³£æþMæü… B§æþÆæÿØ…V> ¡çÜ$Mö° Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… G糚yø Ðèþ$*yóþâæýÏ {Mìü™èþ…
Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° {糿æý$™èþÓÐóþ$ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ÐóþË çÜ…QÅÌZ ¯ésìý ÆðÿO™èþ$ »ê«§æþË$ ç³yæþz Væü™é°² ^ðþÇí³ ÐóþçÜ*¢ ™ðþË…V>×ý çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… ^óþõÜ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ ÝûÑ$™éÓ ç³£æþMæü… §æþ$Ðèþ$$çæþ$Íí³ Mö™èþ¢ ç³£æþMæü… V> {ç³^éÆæÿ…
yÓTsTT˝Ÿ ◊&çøÏ >±ì |ü+|üe\dæq~>± eTq$
«§é¯èþÅ… õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§éË$ ™ðþÆæÿ_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ «§é¯èþÅ… ™ø ´ër$ C™èþÆæÿ M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_ Ðèþ$*yóþâæýÏ A¯èþ†M>Ë…ÌZ¯óþ ³æNÇ¢^óþíÜ…¨. ^óþçÜ$Mæü$…sZ…¨. CÐéâæý ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ BçÜ$¢Ë yÓTsTT˝Ÿ : editpage@ suryaa.com,
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Mæü*yé Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ ^ðþÍÏ…_ Mö¯èþ²¨. _ÐèþÆæÿMæü$ ™ðþË…V> ™ðþË…V>×ýÌZ° A¨Ìê»ê§Šþ, °gêÐèþ*»ê§Šþ, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý ,QÐèþ$Ã… ¯èþÐðþ*§æþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ©°² ^èþ*íÜ G糚yø 2024 features@ suryaa.com
×ý Æ>çÙ‰…ÌZ ™èþMæü$PÐèþV> ç³…yóþ EËÐèþ˯èþ$ Mæü*yé Mö¯èþ²¨. C¨ §óþÔé°Mìü B§æþÆæÿØ… ,Ððþ$§æþMŠü, ¯èþËÏVö…yæþ, EÐèþ$Ãyìþ hÌêÏË ç³Ç«¨ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ³æNÇ¢M>ÐèþËíܯèþ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ ç³£æþMæü… ò³OËsŒý {´ëgñýMæü$tË §éÇ
V> °Í_…¨. _ÐèþÇMìü D MæüÆø¯é MæüçÙtM>Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t §éÓÆ> ±Ææÿ$ A…¨…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. AÌêVóü ÌZ E…yæþV>¯óþ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> {V>Ðèþ$ç³…^éÄæý$¡ Ððþ$$§æþË$Mö° Ðèþ$$°Þ´ëÍsîý
Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*ÆŠÿz ÌZ¯óþ AÐèþ$$ÃMøÐéÍ A…sôý MæüçÙt™èþÆæÿ…V> E…r$…§æþ° ¿êÑ…_ Mæü—GÚë~ ¯èþ¨ ¯èþ$…yìþ EÐèþ$Ãyìþ Ðèþ$çßýº*»Œý ¯èþVæüÆŠÿ, hÌêÏ ™ø´ër$ Ææÿ…V>Æðÿyìþz M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ BçÜ$¢Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$Mæü$ {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. SPR publications, Surya Soudha, Plot.No: 185, M.C.H.
NO.258/1/185, siddi vinayaka nagar, AyyappaSociety Opp: Hi-
Væü™èþ QÈ‹œ ÌZ ç³…yìþ¯èþ ç³…rË ¯èþ$ {V>Ðèþ*ËÌZ° ÐóþËçÜ…QÅÌZ «§é¯èþÅ õÜMæüÆæÿ×ý ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏË ÌZ° Ðèþ$Ç Mö…™èþ ¿êV>°Mìü ÝëVæü$±sìý C_a çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… Ððþ$Ææÿ*¯Œþ Ææÿ…Væü$ ´ëçÜ$º$Mæü$PË ÌZ D ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþÆæÿ BçÜ$¢Ë¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ Tech City, Hyderabad - 72.
^óþõÜ {ç³Äæý$™èþ²… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ™ðþË…V>×ý ¿æý* ¿êVæü…ÌZ ¯èþ$…_ ´ëÆóÿ Vø§éÐèþÇ
ø±]à≈£î\ düyÓTà‘√ Ä–q ≥jÓ÷{≤ ø±s¡¢ ñ‘·Œ‹Ô ôV’≤<äsêu≤<é
^ðþ¯ðþOü²: ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È Móü…{§æþ…ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² M>ÇÃMæü$ÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ E§øÅVæü$Ë…™é çÜÐðþ$ÃMæü$ ¨V>Ææÿ$. MæüÆ>~rMæü, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰éË {糿æý$™éÓË$ 90 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ M>ÇÃMæü$Ë$ Ñ«§æþ$ËMæü$ àfÆæÿ$ M>ÐéÍÞÐèþ#…r$…§æþ° M>±, >∑ßs¡ßyês¡+
çÜÐðþ$ÃÌZ E…yæþr…™ø ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È °Í_´ùÆÿ$$…§æþ° D çÜÐðþ$à ÐèþņÆóÿMæüÐèþ$°, C¨ ^èþrt ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ$° ÐðþËÏyìþ…_¯èþç³µsìýMîü, C…M> E™èþµ†¢ A…™èþÐèþ$…¨ M>ÇÃMæü$Ë$ àfÆæÿ$ M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ°, §é…™ø¯óþ 糯èþ$Ë$ 26 qe+ãsY 2020
rÄñý*sê Ððþ*sêÆŠÿ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÐðþËÏyìþ…_…¨. MæüÆ>~rMæüÌZ° ¼yéyìþÌZ° †ÇW {´ëÆæÿ…¿æý… M>Ìôý§æþ° çÜ…çܦ {糆°«¨ JMæüÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>V>, çÜÐðþ$à °Í_´ùÄæý*Äæý$° çÜ…çܦ A«¨M>Ææÿ$Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È °Í_¯èþ
´ëÏ…r$ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 10¯èþ Ðèþ$*™èþ ç³yìþ…§æþ°, Bò³O ^ðþ¯ðþ•²ÌZ° ´ëÏ…r$ÌZ¯èþ* {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ rÄñý*sê MìüÆøÏçÜPÆŠÿ Ððþ*sêÆŠÿÞ ÌêMúsŒý ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…_, {糿êÐèþ…, ™èþ§æþ$ç³Ç ¯ðþË AÐèþ$ÃM>Ëò³O ç³yæþ$™èþ$…§æþ°, C…yìþÄæý*ÌZ ç³…yæþVæü ïÜf¯Œþ
糯èþ$Ë$ °Í_ ´ùÄæý*Äæý$° rÄñý*sê MìüÆøÏçÜPÆŠÿ Ððþ*sêÆŠÿ ÐðþËÏyìþ…_…¨. Bò³O §é°² ™öËW…_¯é MóüÐèþË… A† Mö¨ª Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ«§æþ$ÌZÏMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² Ðóþâæý çÜ…çܦ ¯èþÚëtËMæü$ C¨ M>Ææÿ×ý… AÐèþ#™èþ$…§æþ° çÜ…çܦ
CsîýÐèþË çÜ…çܦÌZ° K M>ÇÃMæü$yìþ° Ñ«§æþ$Ë ¯èþ$…_ ™öËW…^èþyæþ…™ø Ñ$Væü™é M>V>, çÜ…çܦÌZ M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È çÜgêÐèþ#V> ¯èþyæþÐéË…sôý, {糆 íÙ‹œt ÌZ¯èþ* Mæü±çÜ… B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþ$™ø…¨. 5

25-11-2020 ... e÷¬sÿ{Ÿ düe÷#ês¡+


≈£î|üŒ≈£L*q kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ
eT+>∑fi¯yês¡+ es¡≈£L Ä˝Ÿ f…Æy¥ß >∑]cÕ˜\ß ãß<Ûäyês¡+ neTàø±\‘√ ≈£î<˚\ß {Ö íÜÐðþ$…sŒý, òßý^ŒþyîþG‹œïÜ »êÅ…MŠü, ïßýÆø
Ððþ*sZ, Äæý$*ï³GÌŒý, íÜ´ëÏ, GÆÿ$$ÆŠÿsñýÌŒý 4&2
|ü‘·q+˝Àq÷ Á|üuÛÑß‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\ m<äßØ‘· >∑]wüº+ qß+∫ 1,050 Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$ ÐóþÔéÆÿ$$.
ôdHÓ‡ø˘‡ & ì|ò”º bÕsTT+≥ߢ |ü&çq ôdHÓ‡ø˘‡ 695 bÕsTT+≥ߢ yÓTÆqdt- 43,828 e<ä› eTT–+|ü⁄ yðþÇÐóþsìýÐŒþ Mú…rÆæÿÏÌZ ½Ðø½, {ÖÆ>ÐŒþ$
BÆæÿ…¿æý… 43,815.45 BÆæÿ…¿æý… 13,130.00 {sꯌþÞ, Mðü¯èþÆ> »êÅ…MŠü, ï³G¯Œþ½,
VæüÇçÙx… 44,130.93 VæüÇçÙx… 13,145.85
mHémdtá˝À Á|ü<Ûëq s¡+>±\˙ï 2.5-1 XÊ‘·+ eT<Ûä´ &ÍHé Ðèþ$×ý糚Ææÿ…, sêsê ç³ÐèþÆŠÿ, º…«§æþ¯Œþ »êÅ…MŠü,
Mæü°-çÙx… 43,535.77 Mæü°-çÙx… 12,833.65 Ç+Á{≤&˚˝À ‘=*kÕ] 30,000 e÷s¡˘ÿqß <ë{Ïq u≤´+ø˘ ì|ò”º I½ çßoíÜ…VŠü, ï³ÒBÆŠÿ, GÌŒýA…yŠþsîý òœO¯é¯ŒþÞ
Ðèþ$$W…ç³# 43,828.10 Ðèþ$$W…ç³# 12,858.40 zô|ì+>¥˝À dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡˘¶‡- Äô|’ ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡D‘√ uÀsê¢ 4.5&2 Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ f…‹³ ^óþÔéÆÿ$$.
Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) &-694.92 M>V>.. Ðèþ$Æøç³MæüP IyìþÄæý*, l¼Ìñý…sŒý
Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) &-196.75 Ðèþ$$…»ñýO,: Mö¨ª ÆøkË$V> çÜÇMö™èþ¢ ´ëÆÿ$$…r$Ï Ðö§æþ$Ë$Mæü$° 12,858 Ðèþ§æþª œæ#yŠþ, G‹ÜBÆŠÿG‹œ, yîþGÌŒýG‹œ, C…yìþVø,
Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) &1.51 ÇM>Ææÿ$zË™ø §æþ*Mæü$yæþ$ ^èþ*³æ#™èþ$¯èþ² §óþÖ ÝëtMŠü íܦÆæÿç³yìþ…¨. ™öË$™èþ òܯðþÞMŠüÞ 44,825 h…§éÌŒý ïÜtÌŒý, G…BÆŠÿG‹œ, M>ÌôýYsŒý,
Ðèþ*ÆðÿPr$Ï E¯èþ²r$t…yìþ »ZÆ>Ï ç³yézÆÿ$$. ´ëÆÿ$$…rÏ Ðèþ§æþª çÜÇMö™èþ¢ VæüÇÚët°² G…A…yŠþG… òœO¯é¯ŒþÞ, Vø{§ðþgŒý {´ëç³Èt‹Ü
mHémdtá Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{Ÿ Á>±|òt AÆÿ$$™óþ ™öË$™èþ Äæý$£éÑ«¨V> ^èþÇ{™é™èþÃMæü A…§æþ$Mæü$…¨. ™èþ§æþ$ç³Ç 43,758 ÐèþÆæÿMæü* 5.4&3.3 Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ ç³™èþ¯èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$.
VæüÇÚët˯èþ$ A…§æþ$Mæü$¯èþ²ç³µsìýMîü ™èþ§æþ$ç³Ç gêÇ…¨. ÐðþÆæÿíÜ C…{sêyóþ VæüÇçÙt… ¯èþ$…_ ½G‹ÜDÌZ Ñ$yŠþ, ÝëÃÌŒý M>Å‹³Þ 1.7&1
12,858.40 AÐèþ$ÃM>Ë$ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$ 1,050 ´ëÆÿ$$…r$Ï MøÌZµÆÿ$$…¨. CMæü °ïœt Ôé™èþ… ^ö糚¯èþ ±ÆæÿíÜ…^éÆÿ$$. {sôýyðþO¯èþ
ÐóþÔéÆÿ$$. Ñ$yŠþòÜçÙ¯Œþ ¯èþ$…` AÐèþ$ÃM>Ë$ òÜO™èþ… 13,146 Ðèþ§æþª VæüÇÚët°² ™éMæüV>.. ïÜÓMæüÆæÿ×ýMæü$ ¨Væüyæþ… §ðþº¾¡íܯèþr$Ï Ðèþ*ÆðÿPsŒý 30,198Mæü$ ^óþÇ ÇM>ÆæÿŠz ¯ðþËMö͵…¨. õÙÆæÿÏÌZ 1,126 Ìê¿æýç³yæþV>.. 1,660
ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø _ÐèþÇMìü ç³™èþ¯èþ…™ø °Í^éÆÿ$$. 12,834 ¨Væü$Ðèþ¯èþ Mæü°Úët±² ^èþÑ^èþ*íÜ…¨. ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. M>V>.. G¯ŒþG‹ÜDÌZ {糫§é¯èþ Ææÿ…V>˱²2.5&1 ¯èþÚëtË™ø Ðèþ$$WÔéÆÿ$$.
òܯðþÞMŠüÞ 695 ´ëÆÿ$$…r$Ï MøÌZµÆÿ$$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…(26¯èþ) ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ yðþÇÐóþsìýÐŒþ ™öË$™èþ G¯ŒþG‹ÜDÌZ »êÅ…MŠü °ïœt ™öÍÝëÇ Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ „îü×ìý…^èþV>.. {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ¯èþVæü§æþ$ Ñ¿êVæü…ÌZ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ѧóþÖ
43,828 Ðèþ§æþª Ðèþ$$WíÜ…¨. °ïœt 197 íÜÈ‹Ü Ðèþ$$W…³æ# ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {sôýyæþÆæÿ$Ï Ìê¿êË 30,000 ´ëÆÿ$$…rÏ Ðèþ*ÆæÿŠP¯èþ$ §ésôýíÜ…¨. »êÅ…MŠüÞ 1.7 Ôé™èþ… GVæüÔéÆÿ$$. °ïœt ´ùÆæÿŠt¸ùÍÄñý* C¯ðþÓçÜtÆæÿ$Ï(G‹œï³IË$) Ææÿ*.
¨VæüYgêËÌZ KG¯ŒþiïÜ 6 Ôé™èþ… 4,563 Mørϯèþ$ C¯ðþÓçÜŠt^óþÄæý$V>.. §óþÖ
f…‹³^óþÄæý$V>.. VðüÆÿ$$ÌŒý, A§é± ´ùÆæÿŠtÞ, 眅yŠþÞ(yîþIIË$) Ææÿ*. 2,522 MørÏ
s¡÷. 8 \ø£å\ ø√≥¢≈£î G‹Ü½I ÌñýO‹œ, MøÌŒý C…yìþÄæý* Ðèþ*{™èþÐóþ$
A¨Mæü*yé 1.7&0.5 Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ
ºËç³yézÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ IçÙÆŠÿ, Äæý*MìüÞ‹Ü,
ò³r$tºyæþ$˯èþ$ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$.
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… G‹œï³IË$ Ææÿ*. 4,738 MørÏ
ÑË$ÐðþO¯èþ ÝëtMŠüÞ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$V>..
MörMŠü Ðèþ$ïßý…{§é, çܯŒþ ¸ëÆ>Ã, ºgêgŒý yîþIIË$ Ææÿ*. 2,944 MørÏ ÑË$ÐðþO¯èþ

Ç+&Óø˘‡
S &P BS E S E NS E X 50
ôdø√ºs¡˝Ÿ Ç+&Óø˘‡\ß
13,449.40
Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (bÕ) e÷s¡ßŒ (XÊ)
-205.20 -1.50
ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+ø˘ $\ße e÷¬sÿ{Ÿ $\ße˝À u≤´+ø˘ ‘êC≤ ]ø±sY¶
òœO¯é¯ŒþÞ, HíÙÄæý$¯Œþ ò³Æÿ$$…sŒýÞ, yéMæütÆŠÿ Æðÿyîþz‹Ü,

Ädæj·÷ e÷¬sÿ{À¢øÏ ø=‘·Ô ôVA+&Ü dæ{°


AÐèþ$ÃM>Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$.

S &P BS E S E NS E X Next 5033,385.48 -480.47 -1.42


n‘·´+‘· $\ßyÓ’q ø£+ô|˙\˝À eT÷&√ sê´+ø˘ Vü‰´#Y u≤´ø˘ yÓs¡¸Hé rdüß≈£îe∫Ãq ôVA+&Ü Á|üdüßÔ‘êìøÏ <∏ëjYT,
S &P BS E 100 12,929.68 -195.59 -1.49
S &P BS E Bharat 22 Index 2,635.83 -19.36 -0.73 ‘=* ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ ÄsY◊m˝Ÿ, {°d”mdt Ç+&√H˚wæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À \uÛÑ´+ Äø£≥ߺ≈£îH˚ |ò”#·s¡¢‘√ e∫Ãq ø=‘·Ô ø±s¡ß
n‘·´~Ûø£ ˝≤uÛ≤˝À¢... ôV≤#Yj·T÷m˝Ÿ, ÇH√Œ¤dædt≈£î Hê\ß>∑ß, ◊<äß sê´+≈£î\ß ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: fç³±‹Ü M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È
¨VæüYf… çßZ…yé Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü çÜÇMö™èþ¢
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) e÷]Ã˝À qyÓ÷<Ó’q ø£ìwüº+ qß+∫ ¬s{Ϻ+ô|’q ùws¡ß <Ûäs¡ çßZ…yé íÜsîý Ððþ*yæþÌŒý
O NG C 80.80 +4.75 +6.25 òßý^ŒþyîþG‹œïÜ »êÅ…MŠü °MæüÆæÿ Ìê¿æý… 18 Ôé™èþ…ò³OV> GVæüíÜ Ææÿ*. 7,513 ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. Væü™èþ…ÌZ E¯èþ² íÜsîý
WE S TLIF E 408.75 +22.60 +5.85 Mørϯèþ$ ™éMìü…¨. °MæüÆæÿ Ðèþyîþz B§éÄæý$… 17 Ôé™èþ… Ðèþ–¨®™ø Ææÿ*. Ððþ*yæþÌŒý ¯èþ$ àÅ^Œþ »êÅMŠü ÐðþÆæÿÛ¯Œþ V>
K ALPATP O WR * 312.35 +20.75 +7.12 15,776 MørÏMæü$ ^óþÇ…¨. °MæüÆæÿ Ðèþyîþz Ðèþ*Çj¯èþ$Ï 4.1 Ôé™èþ…V> A‹³ yóþsŒý ^óþíÜ ¯èþÄæý* M>Ææÿ$¯èþ$
LAO PALA 232.00 +16.35 +7.58 ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ÍòÜtyŠþ Mæü…ò³±Ë Ðèþ*ÆðÿPsŒý M>Åí³rÌñýOgôýçÙ¯Œþ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ
S HILPAME D 461.75 +28.60 +6.60 Ðèþ$$…»ñýO: C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ ç܅糧æþV> í³Í^óþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Æ>Å…Mìü…VŠüÞÌZ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê± ¨VæüYf… ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ[ïÜt‹Ü Ææÿ*. C¨ ç³ÇÑ$™èþ Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$
M>Åí³rÌñýOgôýçÙ¯Œþ(ÑË$Ðèþ)ÌZ {ç³Æÿ$$ÐóþsŒý Ææÿ…Væü ¨VæüYf… òßý^ŒþyîþG‹œïÜ 13.34 Ë„æüË MørÏ™ø A{VæüÝ릯èþ…ÌZ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. sêsê {Væü*‹³ A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü BíÜÄæý*ÌZ £éÄŒý$ Ìê…yŠþ, C…yø¯óþíÜÄæý*ÌZ
uÛ≤Ø qwüº+˝À... »êÅ…MŠü Mö™èþ¢ ÇM>ÆæÿŠz Ý뫨…_…¨. ™öÍÝëÇ Ææÿ*. 8 Ë„æüË MørÏ Ýë眊tÐóþÆŠÿ õÜÐèþË ¨VæüYf… sîýïÜG‹Ü Ææÿ*. 10.19 {sìýÍÄæý$¯èþÏ ÑË$Ðèþ™ø Ìê…^Œþ ^óþÔéÆæÿ$. D 휋œ¢ f¯èþÆóÿçÙ¯Œþ òÜy鯌þ ¯èþ$ A™èþÅ…™èþ BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> ¡Ça¨§éªÆæÿ$.
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) Ðèþ*ÆæÿŠP¯èþ$ A«¨VæüÑ$…_…¨. ™èþ§éÓÆ> §óþÖ ÍòÜtyŠþ Mæü…ò³±ËÌZ Ðèþ$*yø Æðÿ…yø Æ>Å…Mæü$ÌZ °Ë$Ýù¢…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V> Ææÿ*. 5.08 Ë„æüË MørÏ™ø Ðèþ$*yæþ$ ÐóþÇÄæý$…rÏÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² çßZ…yé íÜsîý àÅ^Œþ »êÅMŠü M>Ææÿ$ÌZ 1.0 ÎrÆŠÿ {¡ íÜÍ…yæþÆŠÿ
J &K BANK 23.00 -2.55 -9.98 Æ>Å…Mæü$¯èþ$ MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$Mæü$…¨. ¯óþsìý {sôýyìþ…VŠü {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ §é§é³æ# 2 G‹œG…ïÜi º*Ï_‹³ Mæü…ò³± òßý^ŒþÄæý$*GÌŒý, Ææÿ*. 4.83 {sìýÍÄæý$¯èþÏ rÆø¾ ò³{sZÌŒý C…h¯Œþ AÐèþ$Æ>aÆæÿ$.
INO XWIND 50.30 -4.75 -8.63 Ôé™èþ… Ìê¿æýç³yæþr… §éÓÆ> Ææÿ*. 1464 Ðèþ§æþª çÜÇMö™èþ¢ VæüÇÚët°² òÜO™èþ… ÑË$Ðèþ™ø Isîý ¨VæüYf… C¯ø¹íÜ‹Ü 4, 5 Æ>Å…Mæü$˯èþ$ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.
G R AP HITE 239.10 -20.95 -8.06 õÙÆæÿ$ ™éMìü…¨. ©…™ø òßý^ŒþyîþG‹œïÜ »êÅ…MŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÑË$Ðèþ Ææÿ*. 8 M>V>.. ´ùsîý çÜ…çܦ˙ø ´ùÍõÜ¢ òßý^ŒþyîþG‹œïÜ »êÅ…Mæü$ {ï³Ñ$Äæý$…™ø ¿êÆæÿ™èþ MæüÆðÿ±ÞÌZ D Ðéçßý¯èþ… «§æþÆæÿ Ææÿ*.14.59 Ë„æüË ¯èþ$…_ Ææÿ*.18.25 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$
LTI 3,108.40 -227.90 -6.83 {sìýÍÄæý$¯èþϯèþ$ §ésìý…¨. ÐðþÆæÿíÜ VæüÇçÙt Ðèþ*ÆðÿPsŒý M>Å‹³¯èþ$ Ý뫨…_¯èþ ™öÍ {sôýyæþÄôý$Å…§æþ$Mæü$ AÆæÿá™èþ MæüÍW E¯èþ²r$Ï Ñ§óþÖ ÈòÜÆæÿŠa çÜ…çܦ ïÜGÌŒýG‹ÜH E…yæþ¯èþ$…¨. ÝùµÈt Ë$MŠü Esìýtç³yæþ$™èþ$¯èþ² çßZ…yé íÜsîý àÅ^Œþ »êÅMŠü ÌZ 8 A…Væü$âêË ™ðþÆæÿ™ø
ZE NS AR TE C H 218.20 -13.80 -5.95 òœO¯é°ÛÄæý$ÌŒý Ææÿ…Væü çÜ…çܦV> °Í_…¨. AÀ{´ëÄæý$ç³yìþ…¨. ç³sìýçÙt Ìê¿æý§éÄæý$Mæü™èþ, °ËMæüyðþO¯èþ Ðèþ*Çj¯èþ$Ï, C¯ø¹sñýO¯Œþ Ððþ$…sŒý íÜçÜtÐŒþ$ ´÷…§æþ$ç³Ç^éÆæÿ$. çßZ…yé Mæü¯ðþMŠüt sñýÍÐèþ*sìýMŠüÞ, íÜ…WÌŒý gZ¯Œþ
MøÑyŠþ&19 M>Ææÿ×ý…V> D Hyé¨ Ðèþ*ÇaÌZ Ðèþ*ÆðÿPr$Ï JMæüPÝëÇV> A…yæþÆŠÿÆðÿOsìý…VŠü ¯é×ýÅ™èþ Ðèþ…sìý ç³Ë$ A…ÔéË$ »êÅ…Mæü$¯èþMæü$ Ýë¯èþ$Mæü*Ë BsZÐóþ$sìýMŠü HïÜ ÝûMæüÆ>ÅË$ E¯é²Æÿ$$. ³æNÇ¢V> Ìñý§æþÆŠÿ ïÜsìý…VŠü ™ø Ç^Œþ ¯ðþ‹Ü MösŸt_a¯èþr$t
{≤|t ≥s√ïesY Mæü$ç³µMæü*ͯèþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©…™ø òßý^ŒþyîþG‹œïÜ »êÅ…MŠü õÙÆæÿ$ Ææÿ*. A…ÔéË$V> õ³ÆöP…¨. ©…™ø Ææÿ*. 1,700 sêÆðÿYsŒý «§æþÆæÿ™ø Mæü°í³çÜ$¢…¨. C…§æþ$ÌZ ¿æý{§æþ™èþMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ C^éaÆæÿ$. íÜsîý àÅ^Œþ »êÅMŠü Ýët…yæþÆŠÿz
ø£+ô|˙ (ø√&é) <Ûäs¡ (s¡÷) ≥s√ïesY yê\÷´yéT 739 ÐèþÆæÿMæü* ç³™èþ¯èþÐðþ$O…¨. B Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ Æ>ÅÎ »êr ç³sìýt ™égêV> Mö¯èþ$VøË$Mìü íܸëÆæÿçÜ$ ^óþÝù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… G¯ŒþG‹ÜDÌZ òßý^ŒþyîþG‹œïÜ Ððþ*yæþÌŒý ÌZ 4 GÆÿ$$ÆŠÿ »êÅVæü$Ë$, BÆŠÿG‹Ü {sìýÐŒþ$ Ððþ*yæþÌŒý ÌZ 6 GÆÿ$$ÆŠÿ »êÅVæü$Ë$ HÆ>µr$
R E LIANC E 1947.75 180.03 914063 Ææÿ*. 1464Mæü$ ^óþÇ…¨. ÐðþÆæÿíÜ 8 ¯ðþËÌZÏ 98 Ôé™èþ… §æþ*çÜ$MðüãÏ…¨. D »êÅ…MŠü õÙÆæÿ$ 0.7 Ôé™èþ… Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$™ø Ææÿ*. 1428 Ðèþ§æþª ^óþÔéÆæÿ$. ÐðþíßýMìüÌŒý òÜt¼Ísîý AíÜ‹Üt, íßýÌŒý ÝëtÆŠÿt AíÜ‹Üt, H½G‹Ü, D½yîþ, ^ðþOÌŒýz ïÜsŒý Äæý*…MæüÆŠÿÞ
ADANIP O R TS 398.80 150.53 3885435 »êrÌZ Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ 30 Ôé™èþ…, Væü™èþ ¯ðþË ÆøkÌZÏ 17 Ôé™èþ… {sôýyæþÐèþ#™ø…¨. C…{sêyóþÌZ Ææÿ*. 1454 Ðèþ§æþª VæüÇÚët°² ™éMæüV>, Ææÿ*. Ðèþ…sìý ïœ^èþÆæÿÏ™ø çßZ…yé íÜsîý BÌŒý ¯èþ*Å àÅ^Œþ »êÅMŠü M>ÆæÿÏ {í³Äæý$$˯èþ$ ÑÔóýçÙ…V>
IDE A 9.72 115.1 116337076 ^ö糚¯èþ ºËç³yæþ$™èþ* Ðèþ_a…¨. D Hyé¨ Mæü*Å2(kÌñýO& òÜò³t…ºÆŠÿ)ÌZ 1421 ¨Væü$Ðèþ¯èþ Mæü°Úët°² ^èþÑ^èþ*íÜ…¨. BMæüÇÛÝù¢…¨. AÆÿ$$™óþ D M>Ææÿ$ ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü G糚yæþ$ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ²§é°ò³O çܵçÙt™èþ Ìôý§æþ$.
BAJ F INANC E 4689.65 107.15 226296
TANLA 555.90 105.61 2006887 m|òtdæ‘√ #˚‘·ß\ß ø£*|æq &Óìy¥ß Áu≤+&¥ mdt◊mHé {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ªÇ+&çj·÷ ø° <ä÷Ád” BbÕe[µ
Vü‰s¡«sY¶, kÕºHébò˛sY¶, ◊◊m+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : §óþÔèý…ÌZ° Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ A™èþÅ…™èþ
s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£|ü⁄ $\ße †Ææÿ$糆 : ™èþ¯èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$
|üPs¡« $<ë´s¡ßú\ ìs¡íj·T+ {ﳆ´ë{™èþÐðþ$O¯èþ ¸ëÅçÙ¯Œþ yðþ°ÐŒþ$ {»ê…yŠþ G‹ÜIG¯Œþ Ðèþ$Ç…™èþ E™éÞà°² A…¨çÜ*¢, AÌêVóü
ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ E¯èþ²™èþ ѧæþÅ Ñ«§é¯é°² C…yìþÄæý$¯Œþ çœ#sŒý»êÌŒý ÎVŠü (IG‹œGÌŒý) ™égê ïÜf¯Œþ E™èþÞÐé˯èþ$ Æðÿsìýt…ç³# ^óþçÜ*¢,
&Ü\sY 74.78 j·T÷s√ 89.5305 ÑçÜ¢−–™èþ…V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^óþ ¨ÔèýÌZ ç³¼ÏMŠü ´ëËïÜ Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ¯èþ$ (2020& 2021)ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ G‹œíÜ™ø ^óþ™èþ$Ë$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýç³# A†ò³§æþª Ðé×ìýfÅ
j·THé 70.93 bÂ+&é 96.9994 JMæü ¿êVæü… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ MúsìýËÅ çÜ*PÌŒý B‹œ ç³¼ÏMŠü ´ëËïÜ° MæüÍí³…¨. ©°™ø G‹ÜIG¯Œþ §óþÔèý…ÌZ Æðÿ…yæþ$ {ç³Ðèþ$$Q Ðéçßý¯éË ™èþÄæý*È çÜ…çܦ sêsê
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. X™èþ…V> {ç³gê§æþÆæÿ×ý, çœ#sŒý»êÌŒý MæüÏ»ŒýËMæü$ A«¨M>ÇMæü ¿êVæüÝëÓÑ$V> Ðèþ*ǯèþr$Ï Ððþ*sêÆŠÿÞ °Ææÿ…™èþÆæÿ Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$
{ç³Rêņ° Ý뫨…_¯èþ V>…«¨ C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý B‹œ sñýM>²Ëi A…yŠþ AÆÿ$$…¨. G‹ÜIG¯Œþ C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ GsìýMðü Ððþ*çßý¯Œþ ÑçܢDž^èþyé°Mìü "C…yìþÄæý* Mîü §æþ*{ïÜ ©´ëÐèþã' {ç³^éÆ>°² {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï
njÓ÷<Ûä´ msTTsY b˛s¡ßº≈£î lsêeTTì ù|s¡ß Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ D çÜ…çܦ Ýë¦ç³¯èþ fÇW…¨. ¿êÆæÿ™Œþ, »êVæü¯Œþ G‹œíÜMìü A«¨M>ÇMæü ¿êVæüÝëÓÑ$V> E¯èþ²¨. B çÜ…çܦ ™èþÐèþ$ {»êÐèþ$yŠþ A…»êçÜyæþÆŠÿV> {ç³Mæüsìý…_…¨. A™èþÅ…™èþ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… AÐèþ$ÃM>Ë
ËMø²: AÄñý*«§æþÅ {ç³Ðèþ$$Q {MìüMðürÆŠÿ àǪMæü ´ë…§éůèþ$ Cç³µsìýMóü °Äæý$Ñ$…_…¨. Møφ…VŠü MæüËaÆŠÿ {ò³•ÐóþsŒý §æþÇÑ$Ìê sêsê Ððþ*sêÆŠÿÞ ©´ëÐèþã ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé ç³…yæþ$Væü EÌêÏÝë°²
ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*°Mìü {ÖÆ>Ðèþ$$yìþ õ³Ææÿ$ {ç³ç³…^èþ… MøçÜ… çÜÐèþ*f…, {糿æý$™èþÓ…, ÐéÅ´ëÆ>Ë ´ë{™èþ¯èþ$
†ÇW çÜÐèþ$™èþ$ËÅ… ^óþõÜ E§óþªÔèý…™ø ©°° HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. D ÍÑ$sñýyŠþ G…yìþ ÑfÄæý$ËMìü‡ ´ù§éªÆŠÿ ™èþÐèþ$ {»ê…yŠþ ÑÕçÙt™èþ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇçÜ*¢ D ¯èþ*™èþ¯èþ Mö¯èþÝëW…^èþyé°Mìü D {ç³^éÆæÿ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. D BçœÆŠÿ Mìü…§æþ, sêsê H‹Ü,
°Ææÿ~Æÿ$$çÜ*¢ ïÜG… Äñý*W B¨™èþů飊þ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. sêsê Äñý*«§é,sêsê C…{sê˯èþ$ MæüÍW E¯èþ² ÝëÃÌŒý MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý ÐðþíßýMæüÌŒý
¯óþ™èþ—G™èþÓ…ÌZ° Äæý$*ï³ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… çÜ…çܦ {´ë«§é¯èþÅ™èþ MæüÍW¯èþ ç³¼ÏMŠü ´ëËïÜ Ñ§æþůèþ$ A¿æýÅíÜ…^óþ ¯èþÐèþ
™èþÆæÿ… ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ 21Ðèþ ø=$&¥‘√ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|üŒó: f…Á{≤ bÕ´ø˘ n<Ûä´j·Tq+ (G‹ÜíÜÑ), í³Mæü‹³ Æóÿ…gŒý Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ E™óþ¢fMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$
¡Æ>ð…_…¨. 'Ðèþ$Æ>ŧæþ ³æ#Ææÿ$Úù™èþ¢… BçœÆæÿÏ™ø ´ër$, ËMîüP {yé §éÓÆ> àÒ$ ºçßý$Ðèþ$† ËÀçÜ$¢…¨. º…ç³ÆŠÿ
{ÖÆ>ÐŒþ$ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…'V> õ³Ææÿ$ Ôèý™éºª³æ# çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ {¯èþçÜ$¢™èþ… çÜÐèþ*f…B°Mìü
´ëu>Å…Ôé˯èþ$ ™èþ¯èþ »Z«§æþ¯èþÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþ¯èþ$¯èþ²¨. Mö™èþ¢V> BçœÆŠÿÌZ º…V>Ææÿ$ Ðø^èþÆŠÿË ¯èþ$…yìþ Ææÿ*. 5 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$ GÌŒýDyîþ sîýÒË$,
ò³yæþ$™èþ* °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. ç³P«§é¯èþ çÜÐèþ$çÜÅV> E¯èþ²§æþ° sñý{sê ´ëÅMŠü çÜ…çܦ ™èþ¯èþ ™égê ÐéíÙ…VŠü Ððþ$ïÙ¯èþ$Ï, Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯èþ$Ï, C…«§æþ¯èþ Ðø^èþÆŠÿË$ Ðèþ…sìýÑ E¯é²Æÿ$$, D
AÄñý*«§æþÅ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*°Mìü AÀÐèþ–¨® ^óþíܯèþ M>Å…ç³‹Ü 24 ÐóþË ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$ ÑïÜ¢Æ>~°² A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ÐðþËÏyìþ…_…¨. C´ùÞ‹Ü™ø MæüËíÜ sñý{sê
MæüÍW E¯èþ²¨. MúsìýËÅ ÌñýDz…VŠü, gêq¯èþ ç³…í³×îý {Ôóý×îýMæü–™èþÐóþ$ BçœÆŠÿ D ¯ðþË 30 ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…¨. {ç³^éÆæÿ {ç³Mæür¯èþ sêsê
{ÖÆ>Ðèþ$$yìþ õ³Ææÿ$ ò³rtyæþ… ç³rÏ ´ëÅMŠü {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… H‹Ü 15 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë _ರ² çÜ*_çÜ$¢…¨, ©° Ððþ$$™èþ¢… {ç³Äæý*×ý…ÌZ, 22
Ý뫧æþ$Ðèþ#Ë$ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. M>Mæü$…yé, MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ Móü…{§æþ…V> yìþgñýO¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…çܦ {ç³M>Ææÿ… MöÑyŠþ&19 Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° AçÜÌñýO¯èþ Ðèþ$$糚V>
ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë º–…§æþ…ÌZ Ýët¯Œþ¸ùÆŠÿz, ¨ àÆæÿÓÆŠÿz Mðü¯èþyîþ çÜ*PÌŒý, Ë„æüËMæü$ ò³OV> çÜ…™øçÙ…V> E¯èþ² Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë™ø ¯èþ….1 {»ê…yŠþV>
AÄñý*«§æþÅ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*°Mìü {ÖÆ>Ðèþ$$yìþ õ³Ææÿ$ ò³sêt˯èþ² {糆´ë§æþ¯èþ Mö…™èþ çܯèþ… ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³Æ>ÃÐèþÆæÿ×ý °Í_…¨.
M>Ë…V> E…¨. _ÐèþÆæÿMæü$ Äñý*W B¨™èþů飊þ {糿æý$™èþÓ… §é°² BÐðþ*¨…^èþyæþ… C…yìþÄæý$¯Œþ C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý B‹œ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý (IIG…) ³æNÆæÿÓ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Mæü*yé Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ B…§øâæý¯èþMæü$ Væü$Ç ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. BàMæü ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$
VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. AÄñý*«§æþÅÌZ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$… °Æ>Ã×ê°Mìü Cç³µsìýMóü ¿æý*õÜMæüÆæÿ×ý ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, {ç³Ðèþ$$Q$Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ »ZÆæÿ$z E…¨. ´ësìýçÜ*¢¯óþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² Gsê ç³ÇÆæÿ„ìü…^é˯èþ² yøÌêÄæý$Ðèþ*¯èþ…ÌZ ÐéÆæÿ$ E¯é²Ææÿ° e÷¬sÿ{À¢ õmdt¬ø ø=‘·Ô Ábı&É≈£îº\ß
{´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. D {ç³{MìüÄæý$ ³æNÇ¢ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Móü…{§æþ ´ûÆæÿÑÐèþ*¯èþÄæý*¯èþ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë º–…§æþ…ÌZ X™èþ… yîþÐŒþ$z r* ½ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ÐðþËÏyðþO…¨. sñý{sê ´ëÅMŠü ™égê A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, ¿êÑ BàÆæÿ
A«§æþÅ„æü$yæþ$ G…. {Ö ¿æýÆæÿ™Œþ, MúsìýËÅ çÜ*PÌŒý B‹œ ç³¼ÏMŠü ´ëËïÜ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : BÆøVæüÅ õÜÐèþÌZÏ
ÔéQ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$ °Æ>Ã×ý 糯èþ$Ë$ ^óþç³rt¯èþ$…¨. AÄñý*«§æþÅMæü$ A…™èþÆ>j¡Äæý$, çÜÆæÿçœÆ>Ë ç³rÏ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> B…§øâæý¯èþÌZ 糨 Ôé™èþ… ò³Ææÿ$Væü$§æþË M>¯èþÐèþ_a…¨. BàÆæÿ A{VæüV>Ñ$ Mæü…ò³±ÌZÏ JMæüsñýO¯èþ
§óþÖÄæý$ sñýÇïèþÌŒýÞ Æðÿ…yæþ* E…sêÄæý$° Væü™èþ…ÌZ¯óþ E™èþ¢{Ææÿ糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜçßý& ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$ {糡MŠü Mæü¯éÓÌŒý, MúsìýËÅ çÜ*PÌŒý B‹œ ç³¼ÏMŠü ¿æý{«§æþ™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$§æþË ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$Ë »ê«§æþÅ™èþ A° 50 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$
´ëËïÜ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ {Ö«§æþÆŠÿ ç³¼¾òÜsìýt E¯é²Ææÿ$. hG‹ÜMðü Mæü¯èþ*ÞÐèþ$ÆŠÿ òßýËŠ¢MóüÆŠÿ
B¨™èþů飊þ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. M>V>, Äæý$*ï³ÌZ D Hyé¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^ðþÍÏ…^óþ ¿êÑçÙ$¢¯èþ²r$Ï B A«§æþÅÄæý$¯èþ… ÐðþËÏyìþ…_…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ "´ëÍyðþ…sŒý'¯èþ$
Ðèþ$…yîþ ïœk¯èþ$ 2 Ôé™èþ… ¯èþ$…_ JMæü Ôé™é°Mìü ™èþWYçÜ*¢ Mæü*yé Äæý$*ï³ Móü¼¯ðþsŒý Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. òÜO¯èþ$Þ ¯èþ$…_ ´÷…¨¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ´ëÍyðþ…sŒý
°Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. §æþ…™éË çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ VøϺ̌ý ÎyæþÆŠÿV>, Mæür$zyæþ$ ç³âæý$Ï «§æþÇ…^óþ ÐéÇMìü ÝûQÅ™èþ,
ÇHékÕº˝À 6 $T*j·THé ø£¢ãß“˝À #˚]q eTùV≤XŸ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: sêÎÐèþ#yŠþ çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ
Ðèþ$õßýÔŒý »êº$ íÜ°Ðèþ*ËÌZ¯óþ M>Mæü$…yé
ô|q¸qs¡¢≈£î }s¡≥ ø£*Œ+∫q πø+Á<ä+ çÜÓ^èþe™èþ, ¯øsìý BÆøV>Å°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ A…¨çÜ$¢…¨. ©°
Ñyæþ$§æþË™ø hG‹ÜMðü {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ Mæür$tyæþ$ ç³âæýÏ çÜ…Ææÿ„æü×ý Ñ¿êV>°Mìü
{ç³ÐóþÕ…^èþV>, Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ ¯øsìý BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý Ñ¿êVæü…ÌZ ™èþ¯èþ AíÜ¢™éÓ°²
Ðèþ$ÆøÝëÇ {«§æþ$ÒMæüÇ…_…¨. hG‹ÜMðü Mæü¯èþ*ÞÐèþ$ÆŠÿ òßýËŠ¢MóüÆŠÿ ¯øsìý BÆøVæüÅ Ñ¿êVæü…
ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ
§æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯é²yæþ$.
Mæü*yé
C糚yæþ$
2021 |òæÁãe] 28 es¡≈£î ˝…’|òt dü]º|òæπø{Ÿ düuŸ$T{Ÿ >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ HÇÄæý* Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ A¯èþ$Ç™é bø{´ë D ¯èþ*™èþ¯èþ E™èþµ†¢ Væü$Ç…_
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ´ëÍyðþ…sŒý yðþ…^èþÆŠÿ íœMóüÞsìýÐŒþ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ¸ëÆæÿÃïÜË$,
ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË$ çÜà òÜË{¼sîýË$ Mæü*yé ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ ò³¯èþÛ¯Œþ§éÆæÿ$ËMæü$ 28 ÐèþÆæÿMæü$ ò³…_¯èþr$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü A{VæüV>Ñ$ C&M>Ðèþ$ÆŠÿÞ ´ëÏsŒý¸ëÆ>ÌZÏ ËÀçÜ$¢…¨. C¨ 20 {V>Ðèþ$$Ë ´ëÅMŠü
GMæü$PÐèþV> Äæý*MìütÐŒþ V> E…r$¯èþ² ÝùçÙÌŒý FÆæÿr. Móü…{§æþ ò³¯èþÛ¯Œþ§éÆæÿ$Ë$ ÌñýO‹œ çÜÇtíœMðüsŒý ´÷yìþW…_¯èþ M>Ë…ÌZ, (íœ{ºÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü$) {糡 ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ Ææÿ*. 315Mæü$ ËÀçÜ$¢…¨.
Ò$yìþÄæý* ´ëÏsŒý ¸ëÐŒþ$ C¯Œþ Ýët{V>ÐŒþ$ ÌZ çÜÐèþ$ǵ…^óþ Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$ ¯ðþÌê ò³¯èþÛ¯Œþ Äæý$£éÑ«¨V> ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
HMæü…V> 60 Ë„æüË ¸ëÌZÐèþÆŠÿÞ ¯èþ$ ò³…^èþ$™èþ* Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… MîüËMæü E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ÐéÆÿ$$§é {糫§é¯èþ Ë„æüÅ… ÑÑ«§æþ ÔéQË Ðèþ§æþª ‘êCŸ ø£èwüí˝À ≈£L´$THé @sêŒ≥ß
çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$° 6 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ MæüϺ$¾ÌZ ^óþíÜ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë È™éÅ D Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ Ææÿ©ª° °ÐéÇ…^èþyæþÐèþ$±, çÜ…º…«¨™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : C…yìþÄæý$¯Œþ çßZrÌŒýÞ Mæü…ò³±
^óþÆ>yæþ$. ™èþ¯èþ$ C¯Œþ ÝëtÌZMìü Ðèþ_a G…™ø M>Ë… M>¯èþç³µsìýMîü, A™èþÅ…™èþ ÐóþVæü…V> ò³…^é˯èþ² ò³¯èþÛ¯Œþ§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ*Ë Ñfqí³¢ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÔéQËÌZ çÜÆðÿO¯èþ ´ëÇÔèý$§æþ®Å…, ÝëÐèþ*hMæü §æþ*Æ>°² ÍÑ$sñýyŠþ (Iòßý^ŒþíÜGÌŒý)Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ VúMæü@Ððþ$sŒý çœ#yŠþ
C…™èþÐèþ$…¨ ¸ëÌZÐèþÆæÿϯèþ$ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… ÑÔóýçÙÐèþ$¯óþ ^ðþ´ëµÍ. ©…™ø 2021 íœ{ºÐèþÇ 28 ÐèþÆæÿMæü$ ò³…^èþ$™èþ* Móü…{§æþ ò³¯èþÛ¯Œþ ´ësìý…^éË° ¯øsîýçÜ$ÌZ õ³ÆöP…¨. M>V> {糡 ç³…í³×îý Ðóþ¨Mæü "Mæü*ÅÑ$¯Œþ'¯èþ$ V>gŒý Mæü–çÙ~
BÄæý$¯èþ AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ D ÑçÙÄæý*°² òßýOÌñýOsŒý ^óþçÜ$Mæü$…r* ´ùçÜ$tË™ø ç³…yæþVæü ÐðþÌôý¹ÆŠÿ ÔéQ MîüËMæü E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. MæüÆø¯é Hyé¨ í³…bèþ¯èþ$§éÆæÿ$Ë$ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿÌZV> ÌñýO‹œ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ {´ëÆæÿ…À…_…¨. Mæü*ÅÑ$¯Œþ §éÓÆ>
^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æøç³MæüP, sìýÓrtÆøÏ Mæü*yé Ðèþ$õßýÔŒý çßýÐé Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ÌñýO‹œ çÜÇtíœMóüsŒý A…yæþÆŠÿ òÜ{MæürÈ Æ>gôý‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ JMæü ç³{†M> çÜÇtíœMðürϯèþ$ çÜÐèþ$ǵ…^éÍÞ E…¨. MæüÆø¯é ™égŒý Mæü–çÙ~ÌZ A†£æþ$Ë$ {ç³Ðèþ$$Q ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒýË$
Cç³µsìýMìü §é§é³æ# 11 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ¸ëÌZÐèþÆŠÿÞ ™ø AMæüPyæþ Mæü*yé Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ Ðèþ$ÇMö…™èþ M>Ë… ò³…^éË…r* ÑÑ«§æþ {ç³Mæür¯èþÌZ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. MøÑyŠþ&19 MóüçÜ$Ë$ {糿êÐèþ… Ðèþ–§æþ$®Ëò³O ¡{Ðèþ…V> E…r$…§æþ¯óþ VøÌñýz¯Œþ {yéVæü¯Œþ, G¯ŒþMú…rÆŠÿÞ, íœÆŠÿ§ú‹ÜË ¯èþ$…_
§æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯é²yæþ$. C¨ÌêÐèþ#…_™óþ, {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$õßýÔŒý ™èþ¯èþ ™égê _{™é°² ò³¯èþÛ¯Œþ§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ*Ë ¯èþ$…_ í³sìýçÙ¯èþ$Ï ÐèþÆæÿMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Mæü…{sZËÆŠÿ B…§øâæý¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ ò³¯èþÛ¯Œþ ÐðþÌôý¹ÆŠÿ ÔéQ ÌñýO‹œ ÑÑ«§æþ BàÆæÿ糧éÆ>¦Ë¯èþ$ BÆæÿzÆŠÿ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. A™èþÅ…™èþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ
ç³ÆæÿÔèý$Æ>ÐŒþ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. 'çÜÆ>PÆæÿ$ ÐéÇ ´ër' õ³Ææÿ$™ø çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQMæü$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ¢yæþ…™ø D f¯èþÆæÿÌŒý B‹œ AMú…sŒýÞ M>Æ>ÅËÄæý$…™ø çÜÇtíœMðüsŒý çÜ»ŒýÑ$sŒý ^óþõÜ _ÐèþÇ ™óþ©° 2020 Ðèþ$$yìþ糧éÆ>¦Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ yìþ‹Ù˯èþ$ Mæü*ÅÑ$¯Œþ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢…¨. B
Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² D _{™èþ…ÌZ MîüÇ¢ çÜ$ÆóÿÔŒý Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV> ¯èþsìý…^èþ¯èþ$…¨. Ðóþ$ÆæÿMæü$ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ çÜ…{糨…_¯èþ í³§æþç³ D Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ 2021 íœ{ºÐèþÇ yìþòÜ…ºÆŠÿ 31ÐèþÆæÿMæü$ ´÷yìþW…_¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. yìþ‹ÙË ´ëÅMóüh…VŠü Mæü*yé ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþ…V> E…r$…¨.
Ðèþ$Ææÿ×ìý…_ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ M>V>, gêqç³M>Ë™ø Ò$Ææÿ$ E¯é²Ææÿ$. Ò$™ø Væüyìþí³¯èþ „æü×êË$ G…™èþ ÑË$ÐðþO¯èþÐø.

ôV’≤<äsêu≤<é
Hê <ë«sê ã‹øÏ ñqï~ MTπs BÄæý$¯èþ çÜÃ−–†ÌZ çÜ$Ðèþ$Ë™èþ ™é¯èþ$ G…™èþ
»ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²¯ø, A…™èþ Mæü…sôý
çÜ*¹Ç¢™ø GÌê Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$ ÐóþçÜ$¢¯é²¯ø
C糚yæþ$ Ò$Ææÿ$ ÌôýMæü$…yé Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ Væüyæþ_´ùÄæý*Æÿ$$. çÜÐéâæý$Ï
G§æþ$ÆðÿO¯èþ Ðóþâæý ¯é ^óþÆÿ$$ ç³r$tMæü$° Ò$Ææÿ$ ¯èþyìþí³…_¯èþ ¡Ææÿ$, ¯éÌZ Ò$Ææÿ$ °…í³¯èþ
òÜ•¦ÆæÿÅ…, ¯èþÐèþ$ÃMæü…, {õ³Ðèþ$, Ò$ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…... Òsìý ÝëÄæý$…™ø ¯óþ¯èþ$ _ÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü$
>∑ßs¡ßyês¡+ düßeT\‘· uÛ≤y√<˚«>∑uÛÑ]‘· yê´K´\ß n+ãØwt düàè‹˝À MæüÑ™é™èþÃMæü…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¯èþyæþ$Ý뢯èþ$. ¯é _ÐèþÇ ÔéÓçÜ ÐèþÆæÿMæü$ Ò$Æóÿ. C糚yæþ$ º†Mìü E¯èþ²¨ ¯óþ¯èþ$ M>§æþ$...
26 qe+ãsY 2020 düßeT\‘· b˛düߺ ‘·q eTH√uÛ≤yê\ß |ü+#·ß≈£îqï yÓ’q+ eT∞¢ Ýùç ÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ ´ùçÜ$t ^óþÔéÆæÿ$. "Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$... °¯èþ$² Ðèþ$äÏ
^èþ*çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæüâæý$Ï Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*çÜ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. ± í³Ë$ç³#Ë$
¯é §éÓÆ> º†Mìü E¯èþ²¨ Ò$Æóÿ. Ðèþ$äÏ Ðèþ$¯èþ… JMæüPrÄôý$Å…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ¯é
çßý–§æþÄæý$…ÌZ¯óþ 糨˅V> E…yæþ…yìþ... ¯èþ¯èþ$² ÔèýMìü¢Ðèþ$…™èþ…V> Ðèþ*Ææÿa…yìþ'
ˇø£ÿ≥j˚T´+‘· es¡≈£î n+≥÷ uÛ≤y√<˚«>±\ß ^ðþÐèþ#ÌêÆ> ѯóþ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yæþ$ ^ðþÐèþ#Ë$ Ðèþ$*çÜ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. M>± ¯é A…r* çÜ$Ðèþ$Ë™èþ ™èþ¯èþ Ðèþ$¯ø¿êÐéË$ ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Mæü¯èþ²yæþ ¯èþr$yæþ$,
»ñý…Væüâæý*Ææÿ$ : {ç³Ðèþ$$Q ¯èþsìý, Mæü¯èþ²yæþ G…ï³ çÜ$Ðèþ$Ë™èþ ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢ A…ºÈ‹Ù çßý–§æþÄæý*°² Ðèþ*{™èþ… Ðèþ$*Äæý$Ìôý¯èþ$. G…§æþ$Mæü…sôý ±ò³O A´ëÆæÿ {õ³Ðèþ$ §éW Æ>fMîüÄæý$Ðóþ™èþ¢ A…ºÈ‹Ù ¡{Ðèþ A¯éÆøVæüÅ…™ø Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþyæþ… ™ðþÍíÜ…§óþ.
6 gêqç³M>Ë™ø ¡{Ðèþ ¿êÐø§óþÓV>ËMæü$ ÌZ¯èþÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ…™ø A…ºÈ‹Ù E¯èþ²¨ ¯é Væü$…yðþÌZ¯óþ Mæü§é. D çßý–§æþÄæý$…ÌZ JMæü Aç³NÆæÿÓÔèýMìü¢Ìê, G¯ø² A…ºÈ‹Ù, çÜ$Ðèþ$Ë™èþ §æþ…ç³™èþ$ËMæü$ K Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ AÀõÙMŠü E¯é²yæþ$.

>√yê˝À ôd’øÏ˝Ÿô|’
ø±+Á¬>dt ~>∑Z»+ nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ ø£qßïeT÷‘·
‘Ó\¢yês¡ßC≤eTTq ‘·ß~XÊ«dü $&ç∫q |üfÒ˝Ÿ ø±+Á¬>dt esêZ˝À¢ $cÕ<ä+ nej·Tyê\ yÓ’|òü\´+‘√ eTs¡DÏ+∫q≥ߺ ≈£î≥ß+ã düuÛÑß´\ yÓ\¢&ç nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ eTè‹ô|’ rÁe
k˛ìj·÷ >±+BÛ
ç³×ýh : ÉìþÎÏÌZ ÐéÄæý$$ M>Ë$çÙÅ… M>Ææÿ×ý…V> VøÐéÌZ E…r$¯èþ²
M>…{Vðü‹Ü A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý* V>…«© BÆøVæüÅ… MøçÜ… MæüçÜÆæÿ™èþ$¢Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
$#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚dæq sêVüQ˝Ÿ ø£s√Hê‘√ ø£qßïeT÷dæq nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ $cÕ<äø£s¡ ~q+ nì ù|s=ÿqï sêVüQ˝Ÿ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT÷\düÔ+uÛÑ+˝≤ ì*#ês¡ì C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> BÐðþ$ ÐéÅÄæý*Ðèþ*Ë™ø ´ër$ òÜOMìüÏ…VŠü Mæü*yé ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
yê´K´\ß $XÊ«dübÕÁ‘·ß&Ó’q eT+∫ ùdïVæ≤‘·ß&çì ø√˝ÀŒj·÷ nVü≤à<é eTs¡D+ ø£\∫y˚dæ+~ bÕغøÏ ‘·q J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡ß Äj·Tq kÕúHêìï mes¡÷ uÛÑØÔ VøÐéÌZ° ÎÌê ´ëÅÌñý‹Ü çßZrÌŒý BÐèþÆæÿ×ýÌZ Ýù°Äæý* V>…«© òÜOMìüÌŒý
™öMæü$P™èþ* Mæü°í³…^éÆæÿ$. òÜOMìüÏ…VŠü™ø ´ër$ gêW…VŠü ^óþÔéÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü
#˚j·T˝Òs¡qï k˛ìj·÷ A«¨¯óþ{† ÉìþÎÏÌZ M>Ë$çÙÅ… M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$Ç°² çÜÐèþ$çÜÅË$ Æ>Mæü$…yé
Væü$Ææÿ$VæüÆ>ÐŒþ$ : MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ M>Ææÿ×ý…V> M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯èþÆæÿçé Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý A£éÇsîý HÆ>µr$ÌZ BÄæý$¯èþ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. ™é™éPÍMæü…V> VøÐéÌZ E…r$¯é²Ææÿ$. ©Ææÿƒ M>Ë…V> bé¡ C¯ðþ¹„æü¯Œþ™ø »ê«§æþ
¯éÄæý$Mæü$yæþ$ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. ¯ðþË ÆøkË {Mìü™èþ… MæüÆø¯é »êǯèþ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Ðèþ$–†ò³O ¡{Ðèþ Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþíܯèþ Æ>çßý$ÌŒý: M>…{Vðü‹Ü ç³yæþ$™èþ$¯èþ² Ýù°Äæý* V>…«© {ç³çÜ$¢™èþ… ÐðþO§æþ$ÅË ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ E…r$¯é²Ææÿ$.
ç³yìþ¯èþ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý MøË$MøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. Væü$Ææÿ${VæüÐŒþ$ÌZ° Ðóþ$§é…™èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý MæüÆø¯é™ø Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþyæþ… ç³rÏ A{Væü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý
BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ* º$«§æþÐéÆæÿ… ™ðþËÏÐéÆæÿ$ gêÐèþ$$¯èþ ™èþ$¨ÔéÓçÜ V>…«© ¡{Ðèþ Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. C¨ °f…V> ÑÚë§æþMæüÆæÿ ¨¯èþ… A°
Ñyìþ^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$ 71 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$. AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Ðèþ$–† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtMìü AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý K Ðèþ$*ËçÜ¢…¿æý… Ðèþ…sìýÐéÆæÿ°
ÑçÙÄæý*°² BÄæý$¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ òœOçÜÌŒý ç³sôýÌŒý ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý* §éÓÆ> Mö°Äæý*yéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ÔéÓçÜ, BÔèý A±² M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÄôý$¯èþ° MîüÇ¢…^éÆæÿ$.
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é {糿êÐèþ…™ø AÐèþÄæý$ÐéË$ »êV> §ðþº¾ †°, Ðèþ$Ææÿ×ê°Mìü A¯óþMæü çÜ…„ø¿æý çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ´ëÈtMìü Ððþ¯èþ²…sìý °Í^éÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþÐèþ$Mæü$
§éÇ ¡íܯèþr$t Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþMæü$ D ¯ðþË 15 ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ K BíÜ¢ Ðèþ…sìýÐéÆæÿ° Æ>çßý$ÌŒý AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. "AÌê…sìý ÐèþÅMìü¢ CMæü
A™èþÅÐèþçÜÆæÿ _Mìü™èþÞ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ Ðèþ$–†™ø M>…{Vðü‹Ü
´ëÈtÌZ ÑÚë§æþ… ¯ðþËMö…¨. AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅyìþV>,
M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt gê¡Äæý$ MøÔ髨M>ÇV> E¯é²Ææÿ$. AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý¯èþ$ Æ>fMîüÄæý$
¨VæüYf… A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ç³Æ>ÅÄæý*Ë$ ÌZMŠü çÜ¿æýMæü$,
I§æþ$ ÝëÆæÿ$Ï Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ ÐðþâêÏÆæÿ$. 1976ÌZ Væü$fÆ>™ŒþÌZ° ¿æýÆæÿ*^ŒþÌZ fÇW¯èþ
Ý린Mæü G°²MæüË §éÓÆ> BÄæý$¯èþ Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ Ayæþ$Væü$ ò³sêtÆæÿ$. AMæüPyìþ
¯èþ$…_ A…^ðþË…^ðþË$V> G§æþ$Væü$™èþ* Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé gê¡Äæý$
Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ* M>…{Vðü‹ÜÌZ ™èþ¯èþ ÑÕçÙt™èþ ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$. 1985ÌZ Æ>iÐŒþ {ç³çÜ$¢™èþ… BÐðþ$ ÐèþÄæý$çÜ$ 73 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$. ÉìþÎÏÌZ ÐéÄæý$$ M>Ë$çÙÅ…
V>…«© {糫§é°V> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³sôýÌŒý ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ M>ÆæÿŧæþÇØV> A«¨Mæü… M>Ðèþyæþ…™ø ÐðþO§æþ$ÅË çÜ*^èþ¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜÓçܦ™èþ MøçÜ… BÐðþ$ VøÐéÌZ
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. çÜÆ>ªÆŠÿ çÜÆøÐèþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý MøçÜ… °Äæý$Ñ$™èþÐðþ$O¯èþ E…r$¯é²Ææÿ$.
»ê«§éMæüÆæÿÐèþ$°, BÄæý$¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ý…™ø Ôèý*¯èþÅ… BÐèþíßý…_¯èþrtÆÿ$$…§æþ°
™ðþÍ´ëÆæÿ$.
|ü+C≤uŸ˝À sêÁ‹ ø£s¡÷Œ¤´
^èþ…yîþVæüÉŠþ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü E§æþ®−–† ™èþVæüYyæþ… Ìôý§æþ$. ò³OV> {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V>
ÑÔéÓçÜ´ë{™èþ$yðþO¯èþ Ðèþ$…_ õܲíßý™èþ$yìþ° MøÌZµÄæý* : ™èþ¯èþMæü$ ¯èþÑ$ïèþ ç³Ë$ §óþÔéÌZÏ ÆöÑyŠþ òÜMæü…yŠþ ÐóþÐŒþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Mæü*yé
º…r$Ìê E…r*, ´ëÈt MæüÚëtÌZÏ ç³yìþ¯èþ Ðóþâæý ™èþ¯èþ ^èþ™èþ$Ææÿ™èþ™ø çÜÐèþ$çÜÅË MæüÆø¯é Ðèþ$ÆøÝëÇ Ñf–…À…^èþ¯èþ$…§æþ°, ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐéË°
ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Ðèþ*Æ>YË$ A¯óþÓíÙ…^óþ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Ðèþ$Ææÿ×ý ÐéÆæÿ¢ ™èþ¯èþ¯èþ$ G…™ø {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ çÜ*_…_¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D {MæüÐèþ$…ÌZ ç³…g껌ý
MæüË_ ÐóþíÜ…§æþ° M>…{Vðü‹Ü A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý* V>…«© ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. AçßýçŠþ
ç³sôýÌŒý¯èþ$ ™èþË^èþ$Mæü$° BÐðþ$ ¿êÐø§óþÓV>°Mìü ÌZ¯èþÄæý*ÅÆæÿ$. ™é¯èþ$ A™èþÅ…™èþ
ÑÔéÓçÜ´ë{™èþ$yðþO¯èþ Ðèþ$…_ õܲíßý™èþ$yìþ° MøÌZµÄæý*¯èþ° BÐðþ$ A¯é²Ææÿ$. AçßýçŠþ
ÌôýÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ òœOçÜÌŒý, Ðèþ$$…™égŒýËMæü$ ¯é {ç³V>Éæþ çÜ…™éç³… Ý릯鰲 Ðèþ$ÆðÿÐèþÆæÿ* ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$ÌôýÆæÿ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt MøçÜ…
™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²¯èþ$' A…r* Æ>çßý$ÌŒý V>…«© sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. Ar$ M>…{Vðü‹Ü BÄæý$¯èþ iљ鰲 A…Mìü™èþ… ^óþÔéÆæÿ° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. A…Mìü™èþ¿êÐé°Mìü,
´ëÈt gê¡Äæý$ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ {í³Äæý*…Mæü V>…«© Mæü*yé AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý ÑÔéÓÝë°Mìü Ðèþ*Ææÿ$õ³ÆðÿO¯èþ BÄæý$¯èþ, ™èþ¯èþMæü$ Aç³µW…_¯èþ H MæüÆæÿ¢ÐéÅ°² AÆÿ$$¯é
Mæü¯èþ$²Ðèþ$*™èþ ç³rÏ çܵ…¨…^éÆæÿ$. AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý ™ðþÍÐðþO¯èþ, A¯èþ$¿æýÐèþkqyðþO¯èþ JMæü °º§æþ®™èþ™ø ¯ðþÆæÿÐóþÆóÿaÐéÆæÿ°, C™èþÆæÿ$ËMæü$ ÝëÄæý$ç³yæþyæþ…ÌZ A…§æþÇ Mæü¯é²
Æ>fMîüÄæý$Ðóþ™èþ¢ A° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ™é¯èþ$ çÜËàË MøçÜ… BÄæý$¯èþ¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$ E…sêÆæÿ° Ýù°Äæý* ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. AçßýçŠþMæü$ E¯èþ² §æþÄæý*Væü$×ýÐóþ$
çÜ…{糨çÜ$¢…sê¯èþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. K õܲíßý™èþ$yìþ Ðèþ…sìý ÐèþÅMìü¢° MøÌZµÐèþyæþ… C™èþÆæÿ$Ë™ø ´ùÍõÜ¢ {ç³™óþÅMæü…V> °Íí³…§æþ° A¯é²Ææÿ$.

»ñýOyðþ¯ŒþMæü$ ѧóþÖ ÐèþÅÐèþàÆ>ÌZÏ ÐðþOQÇ° A{Væü Æ>fÅ… ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìüÝù¢…¨. ¿êÆæÿ™Œþ, B[õÜtÍÄæý*,
uÛ≤s¡‘Y e÷≈£î ø°\ø£ uÛ≤>∑kÕ«$T çÜËà§éÆæÿ$V> E¯èþ² BÄæý$¯èþ B¨
¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ç³Ë$Mæü$™èþ*¯óþ
E¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ B…sZ°
f´ë¯ŒþË™ø MæüËíÜ M>ÓyŠþ çÜÐèþ$*à°² HÆæÿµÇ_ ^ðþO¯é §æþ*Mæü$yæþ$Mæü$ ^ðþMŠü
ò³sôýt…§æþ$Mæü$ ÐèþNÅàË$ Ææÿ_…_…¨. AÆÿ$$™óþ, gZ »ñýOyðþ¯Œþ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþõÜ¢
^ðþO¯é™ø §ðþ•Ó´ë„ìüMæü
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðüò³t¯Œþ AÐèþ$È…§æþÆŠÿ íÜ…VŠü MöÑyŠþ Mæürtyìþ MøçÜ… MæüÆæÿ*¹Å Ñ«¨…^èþ
¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. yìþòÜ…ºÆŠÿ 1 ¯èþ$…_ Æ>[† 10 Væü…rË ¯èþ$…_ ™ðþËÏÐéÆæÿ$
gêÐèþ$$¯èþ 5 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ MæüÆæÿ*¹Å AÐèþ$Ë$ÌZMìü Æ>¯èþ$¯èþ²r$Ï ïÜG… AÐèþ$È…
¼Ï…Mðü¯Œþ §ðþ•Ó´ë„ìüMæü º…«§æþ… Væü$Ç…_ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… MîüËMæü ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. º…«§æþ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³ §æþÆŠÿ íÜ…VŠü º$«§æþÐéÆæÿ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CMæü MöÑyŠþ °Ðèþ$Äæý*˯èþ$ A†{MæüÑ$…^óþ
#Ó’Hê≈£î ø£fiË¢+ y˚ùd+<äß≈£î ø£\dæ |üì #˚kÕÔ+ j·TTmdt $<˚XÊ+>∑ ÐéÇMìü Ñ«¨…^óþ fÇÐèþ*¯éË$ Mæü*yé Æðÿsìýt…ç³# ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
¿êÆæÿ™ŒþÌZ AÐðþ$ÇM> Æ>Äæý$»êÇV> ç³° ^óþíܯèþ Ç^èþÆŠÿz ÐèþÆæÿà AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²ËMæü$ yæþ$™èþ$…§æþ¯óþ ÑÔóýÏçÙ×ýË$
eT+Á‹>± sêqßqï Ä+{À˙ _¢+¬øHé Ä~ qß+∫ Ç+&çj·÷πø eT<䛑·ß º§æþ$Ë$ CçÜ*¢, "»ñýOyðþ¯Œþ A«§æþÅ„æü »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¿êÆæÿ™Œþ™ø Ñ°í ³ …_¯è þ ç ³ µsì ý M î ü , {´÷sZM>ÌŒý ´ësìý…^èþ° ÐéÇMìü 1000 Ææÿ*´ëÄæý$Ë fÇÐèþ*¯é Ñ«¨…^èþ¯èþ$
MæüËíÜ ç³° ^óþÝë¢Ææÿ$. CÆæÿ$ §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² º…«§é˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®ÇÝë¢Ææÿ$. ѧóþÔé…Væü ÔéQ Ðèþ*i ¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A…™óþ M>Mæü ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, çßZrÌŒýÞ, ÑÐéਠÐóþyæþ$MæüË$
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ : ^ðþO¯é §æþ*Mæü$yæþ$Mæü$ Ayæþ$zMæürt ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ AÐðþ$ÇM>Mæü$ ¿êÆæÿ™Œþ AÐðþ$ÇM>Mæü$ ¿êÆæÿ™Œþ™ø ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… G…™ø MîüËMæü…. J»êÐèþ*& »ñýOyðþ¯Œþ Ðèþ$…{† Ððþ$OMŠü Ðèþ…sìýÑ Æ>[† 9.30 Væü…rË ÌZç³# Ðèþ$$W…^éË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. yìþòÜ…ºÆŠÿ
MîüËMæü ¿êVæüÝëÓÑ$V> E…r$…§æþ° B…sZ± ¼Ï…Mðü¯Œþ A¯é²Ææÿ$. C…yø& íܯø çßýÄæý*…ÌZ C…yø& ç³íÜíœMŠü {´ë…™èþ…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ ÐèþNÅà™èþÃMæü ¿êVæüÝëÓÑ$V> ´ë…í³Äñý* ™èþÆæÿàÌZ¯óþ 15 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Òsìý° çÜÒ$„ìüÝë¢Ðèþ$° AÐèþ$È…§æþÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ ÐéçÜ¢Ðé«©¯èþ ÆóÿQ Ððþ…ºyìþ, §æþ„ìü×ý ^ðþO¯é çÜÐèþ$${§æþ…, C…yø& ç³íÜíœMŠü G…^èþ$MøÐèþyæþ… çÜà MîüËMæü çÜ¿æýÅ §óþÔèý…V> G¨Vóü…§æþ$Mæü$ A°² ÆæÿM>Ë ÝëÄæý$… B…sZ° ¼Ï…Mðü¯Œþ Mæü*yé
{´ë…™éÌZÏ MæüÑÓ…ç³# ^èþÆæÿÅËMæü$ ¨Væü$™èþ$¯èþ² {yéVæü¯Œþ §óþÔé°Mìü MæüâñýÏ… ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ A…¨…^é…. JMóü BÌZ^èþ¯èþ Ñ«§é¯èþ… MæüÍW¯èþ Æðÿ…yæþ$ §óþÔéË$ MæüËíÜ ç³° ^óþõÜ¢ ^ðþO¯é MæüÑÓ…ç³# ^èþÆæÿÅË
CÆæÿ$ §óþÔéË$ MæüËíÜ ç³° ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° çÜ*_…^éÆæÿ$. A{Væü Æ>fÅ º…«§éË$ ºËç³yæþ™éÆÿ$$. AÌê AÆÿ$$™óþ ^ðþO¯é B«¨ç³™èþÅ, »ñý§æþÇ…ç³# «§øÆæÿ×ìý° Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^èþyæþ…
u≤+ãß ù|\ßfi¯¢‘√ <ä<ä›]*¢q
A«§æþÅ„æü$yìþV> »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³rt¯èþ$¯èþ² gZ »ñýOyðþ¯Œþ B…sZ± Ï…Mðü¯ŒþMæü$ Äæý$$G‹Ü
òÜ{MæürÈ B‹œ õÜtsŒ ý(ѧóþÔé…Væü ÔéQ Ðèþ$…{†)V> AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓ¯èþ$¯èþ²r$Ï
Ayæþ$zMøÐèþ^èþ$a' A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>V> yö¯éËŠz {r…‹³ çßýÄæý*…ÌZ AÐðþ$ÇM>,
^ðþO¯é Ðèþ$«§æþÅ ¯ðþËMö¯èþ² Ñ¿ôý§éË$ ™éÆæÿ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.
§éÓÆ> ™èþÐèþ$ ÐðþOQÇ
HÑ$sZ çܵçÙt…
Ä|òüÈìkÕÔHé :17 eT+~ eTè‹
AÐðþ$ÇM> Ò$yìþÄæý*ÌZ Mæü£æþ¯éË$ ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. Væü™èþ…ÌZ Ðèþ$$QÅ…V> §æþ„ìü×ý ^ðþO¯é çÜÐèþ$${§æþ… çÜà C…yø& ç³íÜíœMŠü {´ë…™èþ…ÌZ {yéVæü¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$.

<äøÏåD≤~q ìesY ;uÛÑ‘·‡+ <˚X¯+˝À 92 \ø£å\ß <ë{Ïq ø£s√Hê πødüß\ß


‘·$Tfi¯Hê&ÉT, <äøÏåD Ä+Á<Ûä n‘·˝≤≈£î‘·\+ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À eT]+‘· ã\|ü&çq ìesY 24 >∑+≥˝À¢ 44,376 eT+~øÏ ø£s√Hê eTè‘·ß\ dü+K´ yÓTT‘·Ô+ 1,34,699 ø√\ß≈£îqï
>∑+≥≈£î 6 øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ |üj·Tq+ H˚&ÉT πs|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À uÛ≤Ø esê¸\ß : ◊m+&û yês¡ß 86,42,771 eT+~
ôV≤#·Ã]ø£ rsêìï <ë≥qßqï ìesY ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, sêj·T\d”eT MT<äß>± @|”øÏ ìesY ‘·ßbÕqß ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ëò³O
>∑eTHêìï |ü]o*+#ê*‡ ñ+<äqï ◊m+&û Móü…{§æþ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ Ðèþ$…{†™èþÓÔéQ
º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ M>º*ÌŒý : E{VæüÐé§æþ »ê«¨™èþ §óþÔéÌZÏ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ E…yóþ B眃°Ý뢯Œþ
^ðþ¯ðþO² : º…V>âêRê™èþ…ÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ °ÐèþÆŠÿ ™èþ$´ë¯èþ$ MæüËíÜ ™ðþË…V>×ýÌZ¯èþ* ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° º$Ìñýsìý¯Œþ {ç³M>Ææÿ…, Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ Ðèþ$ÆøÝëÇ ¯ðþ™èþ$¢Æøyìþ…¨. ºÑ$Äæý*¯Œþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ fÇW¯èþ ÔèýMìü¢Ðèþ$…™èþÐðþ$O¯èþ
Ðèþ$Ç…™èþ ºËç³yìþ ¡{Ðèþ ™èþ$´ë¯èþ$V> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. °ÐèþÆŠÿ 44,376 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý Æðÿ…yæþ$ »ê…º$ õ³Ë$âæýÏÌZ 17 Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. §é§éç³# 50
^ðþ…¨…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… C¨ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° MæüyæþË*Ææÿ$Mæü$ ™èþ$´ë¯èþ$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ¡Æ>°² §ér$™èþ*, Bò³O AÆÿ$$…¨. §óþÔèý…ÌZ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$…¨ V>Äæý$ç³yézÆæÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° Ææÿ©ªV> E…yóþ Ò«§æþ$ÌZÏ Æøyæþ$z ç³MæüP¯èþ
™èþ*Ææÿ$µ BVóü²Äæý$ ¨ÔèýV> MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 92,22,217Mæü$ E…_¯èþ õ³Ë$yæþ$ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ E{VæüÐé§æþ$Ë$ õ³ÍaÐóþÄæý$yæþ…™ø D òœ*ÆæÿMæüÍ
310 MìüÒ$ §æþ*Ææÿ…ÌZ, ^óþÇ…¨. CMæü Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ fÇW…§æþ° ¯èþVæüÆæÿ ´ùÎ‹Ü `‹œ fºÆæÿª‹Ü¢ çܸëÄŒý$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. B眃°Ýë¢
ç³#§æþ$^óþaÇMìü BVóü²Äæý$…V> 37,816 Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$. Væüyæþ_¯èþ ¯ŒþÌZ° ºÑ$Äæý*¯Œþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ GMæü$PÐèþV> íÙÄæý* çßýgêÆ> ÐèþÆæÿY… {ç³fË$ °Ðè
320 MìüÒ$ §æþ*Ææÿ…ÌZ, 24 Væü…rË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 481 Ðèþ$…¨ þíÜçÜ$¢…sêÆæÿ$. D §éyìþMìü ™èþÐèþ$§óþ »ê«§æþÅ™èþ A° Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ H E{Væ üçÜ…Ýë¦
^ðþ¯ðþ•²Mìü BVóü²Äæý$…V> 380 MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. {ç³Mæüsìý…^èþÌôý§æþ$. B眃°Ý뢯ŒþÌZ {ç³Ðèþ$$Q ç³Æ>ÅrMæü çܦ˅V> ºÑ$Äæý*¯Œþ
MìüÒ$ §æþ*Ææÿ…ÌZ ©…™ø Ðèþ$–™èþ$Ë çÜ…QÅ 1,34,699Mìü õ³Æö…¨…¨. A…™óþ M>§æþ$, §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ…™èþ ¿æý{§æþÐðþ$O¯èþ ^ør$V> ¿êÑ…^óþ
Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O E…¨. Væü™èþ 6 ò³ÇW…¨. §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 86,42,771 Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$¯é²Ææÿ$. 4,44,746 Ðèþ$…¨Mìü {ç³çÜ$¢™èþ… ºÑ$Äæý*¯ŒþÌZ »ê…º$ õ³Ë$âæý$Ï fÆæÿVæüyæþ… A…§æþDZ ¨[V>Â…†Mìü Væü$Ç
Væü…rË$V> Væü…rMæü$ 6 MìüÌZ BçÜ$ç³{™èþ$Ë$, çßZÐŒþ$ M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþËÌZ _Mìü™èþÞ A…§æþ$™ø…¨. M>V>, §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ Ððþ$$™èþ¢… ^óþíÜ…¨.
Ò$rÆæÿÏ ÐóþVæü…™ø ç³ÕaÐèþ$ 13,48,41,307 MæüÆø¯é ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþr$Ï ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÐðþO§æþÅ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ (IïÜG…BÆŠÿ) ™ðþÍí³…¨.
¨ÔèýV> ç³Äæý$°Ýù¢…¨. °ÐèþÆŠÿ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… JMæüP ÆøkÌZ¯óþ 11,59,032 Ôé…í³âæýϯèþ$ ç³È„ìü…_¯èþr$Ï Ðèþ$…yæþÍ ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨.
|òæ{ŸHÓdt Áf…ÆqsY‘√ Áù|eT˝À |ü&çq
{糿êÐèþ…™ø ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ Ä$TsY U≤Hé ≈£L‘·ßs¡ß ◊sê
A† ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$çÜ$¢
¯é²Æÿ$$. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ Ñ¿êV>
ËMæü$ Ñ$¯èþà ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ
n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ s¡kÕj·THê\‘√ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ÌZÏ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> E…yóþ »êÎÐèþ#yŠþ ïßýÆø
BÑ$ÆŠÿ Rꯌþ Mæü*™èþ$Ææÿ$ IÆ> Rꯌþ ™èþ¯èþ {í³Äæý$$yìþ™ø ¨W¯èþ ¸ùsZË$ ÐðþOÆæÿÌŒý
º$«§æþÐéÆæÿ… òÜËÐèþ# {ç³Mæüsìý…
^éÆæÿ$. 7 hÌêÏÌZÏ {ç³gê
q|ü⁄+dü≈£î&ç˝≤ e÷πsÃkÕÔs¡≥ ! AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ™èþ¯èþ íœsŒý¯ðþ‹Ü {sñýO¯èþÆŠÿ ¯èþ$ç³NÆŠÿ ïÙQÆóÿ™ø BÐðþ$ {õ³Ðèþ$ÌZ
E¯èþ²r$Ï ç³Ë$ gê¡Äæý$ ç³{†MæüÌZÏ ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. IÆ> Rꯌþ Væü™èþ…ÌZ
ÆæÿÐé×ê °Íí³ÐóþÔéÆæÿ$. M>V>, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$, MæüÆ>²rMæü Ò$§æþ$V> ™ðþË…V>×ýÌZMìü Mæü*yé Ðèþ$ÆöMæüÇ™ø {õ³Ðèþ*Äæý$×ý… ÝëW…_…¨. Ñ$ÚëÌŒý A¯óþ ÐèþÅMìü¢™ø
D A† ¡{Ðèþ ™èþ$´ë¯èþ$ M>ÆðÿOM>PÌŒý, Ðèþ*Ðèþ$ËÏç³#Ææÿ… bÕø˘˝À ø=‘·Ô #·≥º+ ø£]ƒq #·{≤ºìøÏ s¡÷|üø£\Œq πø_HÓ{Ÿ eTT+<äß≈£î eTTkÕsTT<ë {õ³Ðèþ$ÌZ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÄæý$¯èþò³O {õ³Ðèþ$¯èþ$ JËMæü»ZçÜ*¢ BÐðþ$ ÝùçÙÌŒý
{ç³ÐóþÕçÜ$¢…§æþ° çÜ*_…_¯èþ ¿êÆæÿ™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÔéQ Ç+ø± yÓ\ße&Éì n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q Á|ü<Ûëì dü÷Á‘·ÁbÕj·T n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æq≥ߺ Á|ü#ês¡+
(Ðèþ$àºÍ³æ#Ææÿ…) Ðèþ$«§æþÅ ¡Ææÿ… §ér$™èþ$…§æþ°, ¡Ææÿ… ™ðþË…V>×ýÌZ° ç³Ë$ hÌêÏËMæü$ BÆæÿ…gŒý AËÆŠÿt Ò$yìþÄæý*ÌZ ´ùçÜ$tË$ ^óþõܨ. Mö°² ÆøkË {Mìü™èþ… ÐéǧæþªÆæÿ$ Ñyìþ´ùÄæý*Ææÿ$.
§ésôý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ MæüyæþË*Ææÿ$, ÑË$Ïç³#Ææÿ…, MæüâæýÏMæü$Ç_a {ç³Mæüsìý…_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ææÿ…V>Æðÿyìþz, CÝëÏÐèþ*»ê§Šþ : Mö°² CÝëÏÑ$MŠü §óþÔéÌZÏ ^èþsêtË$ A™èþÅ…™èþ Mæüv¯èþ…V> D {MæüÐèþ$…ÌZ C糚yæþ$ {sñýO¯èþÆŠÿ ¯èþ$ç³NÆŠÿ ïÙQÆóÿ™ø BÐðþ$ {õ³Ðèþ$ÌZ ç³yìþ…¨.
hÌêÏÌZϯèþ*, ç³#§æþ$^óþaÇÌZ¯èþ* Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$ Ðóþ$yæþaÌŒý & Ðèþ$ÌêPgŒýWÇ hÌêÏÌZÏ 26¯èþ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ E…sêÄæý$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. §ö…Væü™èþ¯éËMæü$ ^óþ™èþ$Ë$ ¯èþÇMóüÄæý$yæþ…, Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> BÑ$ÆŠÿMæü$ ¯èþ$ç³NÆŠÿ íœsŒý¯ðþ‹Ü {sñýO¯èþÆŠÿV> E¯é²yæþ$. Mö°²
A† ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ÔéQ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$°, 27¯èþ Ñ$Væü™é ^ørÏ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$° A™éÅ^éÆ>ËMæü$ ´ë˵yìþ™óþ ºíßýÆæÿ…Væü ÕÆæÿ^óþe§æþ…, Æ>âæýÏ™ø Mösìýt ^èþ…ç³yæþ… ¯ðþËÌ ¯èþ$…_ IÆ>Mæü$ Mæü*yé BÄæý$¯èþ Mø^ŒþV> Ðèþ*Æ>yæþ$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ
çÜ*_…_…¨. Væü…rMæü$ 145 MìüÒ$ ÐóþVæü…™ø V>Ë$Ë$ Ò^óþ çÜ*_…_…¨. ™ðþË…V>×ý §æþ„ìü×ý, ÐéÄæý$ÐèþÅ ™ðþË…V>×ýÌZ Ðèþ…sìý Õ„æüË$ E…sêÆÿ$$. ™égêV> ´ëMìüÝ뢯ŒþÌZ¯èþ* AÌê…sìý ^èþsêt°Mìü ÐéǧæþªÆæÿ$ {õ³Ðèþ$ÌZ ç³yézÆæÿ$. ¯èþ$ç³NÆŠÿ ÐèþÅMìü¢™èþÓ… »êV> ¯èþ^èþayæþ…™ø IÆ>
AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Mæü*yé çÜ*_…_…¨. CMæü °ÐèþÆŠÿ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$Ýë¢Äæý$°, D ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³NÇ¢ A…^èþ¯éMæü$ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ fÆæÿ$Væü$™ø…¨. CMæüò³O A™éÅ^éÆ>°Mìü ´ë˵yìþ¯èþ ÐéÇ° BÄæý$¯èþ¯èþ$ {õ³Ñ$Ýù¢…§æþ° ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mö°² ¯ðþËË$V> ÐéǧæþªÆæÿ*
M>Ææÿ×ý…V> §æþ„ìü×ý MøÝë¢ B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ë…™é Æ>ÐéË…sôý, Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ™èþ$´ë¯èþ$ VæüÐèþ$¯é°² ÆæÿÝëÄæý$¯éË ÝëÄæý$…™ø ¯èþç³#…çÜMæü$Ë$V> Ðèþ*ÆóÿaÝë¢Ææÿ$. D Mæüv¯èþ yóþsìý…VŠüÌZ E¯é²Ææÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. ™èþÐèþ$ {õ³Ðèþ$ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Væü$Ç…_ IÆ>
ÌZϯóþ M>Mæü$…yé ™ðþË…V>×ýÌZ¯èþ* ¿êÈ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… ç³ÇÖÍ…^éÍÞ E…r$…§æþ° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ IG…yîþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ^èþsêt°Mìü ´ëMŠü {糫§é° C{Ðèþ*¯Œþ Rꯌþ çÜ*{™èþ{´ëÄæý$ A…XM>Ææÿ… Cç³µsìýMóü ™èþ¯èþ ™èþÍÏMìü ^ðþí³µ…¨. IÆ>
¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜ*_…^éÆæÿ$. º$«§æþÐé ¯éVæüÆæÿ™èþ² ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. °ÐèþÆŠÿ ™èþ$´ë¯èþ$™ø EÚù~{Væü™èþË$ ™ðþÍí³¯èþr$t çÜÐèþ*^éÆæÿ…. D ™èþÍÏ Mæü*yé ÐéǧæþªÇ {õ³Ðèþ$Mæü$
Ææÿ… ¯èþ$…_ 27 ÐèþÆæÿMæü$ ™ðþË$Væü$ Æ>{ÚëtÌZÏ ¿êÈ ¯èþ$…_ Ý뫧éÆæÿ×ý… Mæü¯é² JMæüsìý ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$ yìþ{XËMæü$ A™éÅ^éÆæÿ °Æø«§æþMæü BÇz¯ðþ¯ŒþÞ A…XM>Ææÿ… ™ðþÍí³…¨. D ¯óþç³
A† ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° çÜ*_…^éÆæÿ$. ç³yìþ´ù™éÄæý$°, D {糿êÐèþ… 29 ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$… Ðèþ$$ÝëÆÿ$$§é¯èþ$ §óþÔèý ¯éÅÄæý$ £æþÅ…ÌZ çÜ…ºÆæÿç³yìþ´ù™èþ* D f…r
M>V>, ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏMæü$ {ç³Ðèþ*§æþ òßý^èþaÇMæü gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. §æþ° çÜ*_…_¯èþ IG…yîþ {ç³fË$ gê{Væü™èþ¢V> E…yéË° Ðèþ$…{†™èþÓÔéQ òœyæþÆæÿÌŒý CsîýÐèþË BÑ$ÆŠÿ RꯌþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ K
¯óþyæþ$ Æóÿç³# òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ : òßý^èþaÇ…_…¨. IG…yîþ ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ çÜ*^èþ¯èþË™ø Móü¼¯ðþsŒý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¸ëÐŒþ$ çßo‹ÜÌZ õܲíßý™èþ$Ë™ø MæüËíÜ
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…, Ôèý${MæüÐéÆæÿ…þ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ¿êÈ {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ¡çÜ$Mæü$Ððþãϯèþr$t ™ðþË$Ýù¢…¨. ©°ò³O A«¨M>ÇMæü {ç³Mæür¯èþ Æ>ÐéÍÞ E…¨. ´ëÈt ^óþçÜ$Mæü$…¨. ´ëÈtÌZ ÐéÆæÿ$
ÐèþÆ>ÛËMæü$ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ°, °ÐèþÆŠÿ ™èþ$´ë¯èþ$ ¡Æ>°² G¯Œþ¸ùÆŠÿÞÐðþ$…sŒý, ÑhÌñý¯ŒþÞ, yìþgêçÜtÆŠÿ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý ¯èþ*™èþ¯èþ ^èþrt… A…Ôé°² ´ëMŠüÌZ° K Ò$yìþÄæý* çÜ…çܦ ÐðþËÏyìþ…_…¨. §óþÔèý…ÌZ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¸ùsZË$ ºÄæý$rMæü$
§ésìý¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Cç³µsìýMóü Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² {§ø×ìý™ø sîýÐŒþ$Ë$ AËÆŠÿt AÄæý*ÅÆÿ$$. A™éÅ^éÆ>Ë MæürtyìþMìü D Mæüv¯èþ ^èþrt… §øçßý§æþç³yæþ$™èþ$…§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ^éaÆÿ$$.
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : 糯èþ$² GMæü$PÐèþ E…yæþMæü*yæþ§æþ° °Ææÿ~Æÿ$$…^é…. C¨ Mæü*yé 5 Ôé™èþ… Mæü…sôý
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ BíÜ¢ 糯èþ$² ^èþsêt°² çÜÐèþÇçÜ*¢ πø+Á<ä+ dü÷#·q y˚Ts¡πø ÄdæÔ |üqßï˝À e÷s¡ßŒ\ß ò³…^èþMæü*yæþ§æþ° °Ææÿ~Æÿ$$…^é…. ïÜÐèþÆóÿgŒý Mæü*yé 30 ¯èþ$…_ 35 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$
™ðþ_a¯èþ E™èþ¢Ææÿ$ÓËò³O Mö°² ç³{†MæüË$ ™èþ糚yæþ$ ò³yæþ$™èþ$…§é A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. BíÜ¢ 糯èþ$² çÜÐèþÇçÜ*¢ gêÈ ^óþíܯèþ iÐø AÆæÿ¦… Ñ$…^èþMæü*yæþ§æþ° °Ææÿ~Æÿ$$…^é…. A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê D
{ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÔéQ Ðèþ$…{† »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ôV’≤<äsêu≤<é
M>Mæü´ù™óþ ™èþÐèþ$¯èþ$ AyæþV>Ë°, §é° Væü$Ç…_ ÑÐèþÆæÿ…V> ^ðþ´ë¢Ðèþ$° °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²…. ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$, Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† ÐéÇMìü D {糿æý$™èþÓ…
Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Mö™èþ¢ BíÜ¢ 糯èþ$² Ñ«§é¯èþ…ò³O BíÜ¢ 糯èþ$² Ððþ*™èþ A…r* í³_a çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ*rV> ¯èþ$…_ Gr$Ðèþ…sìý Cº¾…¨ E…yæþ§æþ$. BÆøk A…§æþÆæÿ* ÐèþņÆóÿMìü…^éÆæÿ$. >∑ßs¡ßyês¡+
Æ>™èþË$ Æ>çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. MóüÐèþË… {糿æý$™éÓ°² A{糨çÙt´ëË$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ðèþ$°, CÌê…sìý ™èþ糚yæþ$ Æ>™èþ˯èþ$ ÑÔèýÓíÜ…^èþÐèþ§æþª° {ç³f˯èþ$ ^èþ…{§æþ»êº$Mìü Ðóþ$Ðèþ$$ G…§æþ$Mæü$ ¿æýÄæý$ç³yæþ™é…. 26 qe+ãsY 2020
^óþÄæý$yé°Móü B ç³{†MæüË$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… MøÆ>Ææÿ$. JMæüP Hï³ Æ>çÙ‰Ðóþ$ M>Mæü$…yé A°² Æ>çÙ‰éË$ Mæü*yé C§óþ GïÜtË$ JyìþÝë¢Æ>...? Ò$ ÌêV> Mæü$ÌêË Ðèþ$«§æþÅ _^èþ$a ò³sêtÐèþ*..?
™éyóþç³ÍÏÌZ° ÐðþOGÝëÞÈÞï³ Móü…{§æþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$…{† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþÐèþ$ AÐèþË…¼çÜ$¢¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… C_a¯èþ iÐø¯èþ$ ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ G…™ø ^óþçÜ$¢¯é²…. ¯èþ$Ðèþ#Ó Ðèþ$íßýâæýͲ
{糿æý$™èþÓ… {ç³fËMæü$ G¯ø² çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… ç³ÇÖÍ…^é…. Ððþ*çÜ… ^óþõÜ¢ Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇ° B§æþ$Mæü$¯é²…. ÐéÆæÿ…™é B¯èþ…§æþ…V> E¯é²Ææÿ$. D
A…§æþÇMìü ™ðþË$çÜ° A¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý {糿æý$™èþÓ… {ç³f˯èþ$ Cº¾…¨ §é°Mîü ¿êÈV> ò³ÆæÿVæüMæü$…yé 100 ¯èþ$…_ 350 Ææÿ*´ëÄæý$Ë Mæü…sôý ±sìý JMæüP Æøgôý çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 10 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü Ðèþyîþz Ìôý° Ææÿ$×êË$ A…¨…^é…. 7
H˚&ÉT sêC≤´+>∑ ~H√‘·‡e+
eT‹˝Òì bÕ\q≈£î Ç<˚ ì<äs¡Ùq+ sêC≤´+>∑ |”]ƒø£qß #·<äeqßqï Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&ûç
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : D¯ðþË
26Ðèþ ™óþ¨ ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü ¨¯ø™èþÞÐèþ….
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Æ>çÙ‰…ÌZ° Ðèþ$†Ìôý° sìýyìþí³ ™ðþ_a¯èþ Ææÿ*15Ë„æüË MørÏ ò³r$tºyæþ$Ë$ ÐésêË MøçÜ… íÜVæüç³r$Ï. Ððþ$$¯èþ² fÇW¯èþ yìþyìþBÆŠÿ íÜ
´ë˯èþ ÝëVæü$™ø…§æþ° Ðèþ*i Væü$fÆ>™ŒþÌZ° MæüÐéyìþÄæý$ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ASË
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ¯éÆ> eT÷&ÉT sê»<Ûëqß\ß neTsêe‹ <Ûä«+dü+ ¿êÆæÿ™èþ {í³òÜOyìþ…Væü$ A«¨M>Ææÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. E.11Væü….ËMæü$ ¿êÆæÿ™èþ {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ
Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çœ$r¯èþË$,
#˚j·T&É+ BìøÏ ì<äs¡Ùq+ md”‡, md”º, ;d”, Ððþ*yìþ Æ>gêÅ…Væü ¨¯ø™èþÞÐé°² ³æ#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$°
E§æþª…™éÌôý C…§æþ$Mæü$ °§æþÆæÿدèþÐèþ*²Ææÿ$. yÓTÆHê]{°\ô|’ <ë&ÉT\ß <˚ìøÏ dü+πø‘·+ : Hêsê ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü ï³vMæü¯èþ$ ^èþ§æþÐèþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. M>Ðèþ#¯èþ
™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$Ë$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> A°² ÔéQË M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$,
¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ º$«§æþÐéÆæÿ…
#·+Á<äu≤ãß Hêj·TT&ÉT ÔéRꫨ糙èþ$Ë M>Æ>ÅËÄæý*Ë$, hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ÌZ MæüËMæütÆóÿr$Ï C™èþÆæÿ {糿æý$™èþÓ
M>Mìü¯éyæþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø Ððþ¯èþMìüP¯ðþsêtÆæÿ$. Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ E´ë«¨ ÌôýMæü$…yé ^óþÔéÆæÿ$. M>Æ>ÅËÄæý*ËÌZÏ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ íܺ¾…¨ E.11Væü….ËMæü$ {糫§é° {ç³çÜ…V>°²
ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> sìýyìþí³ Mæüsìýt¯èþ Câæý$Ï õ³§æþËMæü$ CÐèþÓMæü$…yé Ðóþ«¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. †ËMìü…^èþyæþ… ™ø´ër$ Æ>gêÅ…Væü ¨¯ø™èþÞÐèþ Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$
^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, JMæü ^óþ™èþV>° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, _ÐèþÇMìü ˼ª§éÆæÿ$Ë$ ÆøyðþzMìüP B…§øâæý¯èþË$ ^óþõÜ §æþ$íܦ† AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍÞ…¨V> Æ>çÙ‰ {´ùsZM>ÌŒý Ñ¿êVæü… Eç³
^óþ™èþV>° {糿æý$™èþÓ… ÐèþËÏ Æ>çÙ‰é°Mìü G…™èþ Mîüyæþ$ Mæü͵…^éÆæÿ$. çÜ…{M>…† ÌZ³æ# Câæý$Ï CÐèþÓMæü´ù™óþ ¯óþ¯óþ M>ÆæÿŧæþÇØ »êËçÜ${ºçßýÃ×ýÅ… Æðÿyìþz ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.
ÐésìýË$Ï™èþ$…§ø MæüÆø¯é MæüÌZÏË…ÌZ¯óþ »ñýOrç³yìþ…¨. sìýyìþí³ ÆøyðþzMìüP B…§øâæý¯èþ ^óþÝë¢.Ðèþ$§æþÅ…ÌZ fVæü¯Œþ {»ê…yæþ$Ï yÓ’j·Tdt »>∑Hé≈£î øÏj·÷ yÓ÷{≤sY‡ Á|ü‹ì<Ûäß\ ø£è‘·»„‘·\ß
^óþíܯèþ Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ òßý^èþaÇMæü˯èþ$ GVæü™éã ^óþÔéÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ GMæüPyé ÌôýÐèþ#. gñý sêÅMŠüÞ, ÌZMæüÌŒý sêÅMŠüÞ, ÐðþOíÜí³
´ëÆ>íÜrÐèþ*ÌŒý, ½Ï_…VŠü A…r* ™óþÍV>Y Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. sêÅMŠüÞ.. A{MæüÐèþ$ ÐèþçÜ*âæýÏ MøçÜÐóþ$ ¯éíÜÆæÿMæü… fVæü¯Œþ Ý÷…™èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ¯óþ ÐéâæýÏ Aѱ† A{MæüÐèþ*˯èþ$ ÐéâôýÏ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ
MæüÆø¯éÌZ Mæü*yé Æ>fMîüÄæý$ ѯéÅÝëË$ ^óþÔéÆæÿ$, ÐðþOÆæÿ‹Ü {»ê…yæþÏ™ø {ç³fË BÆøVæüÅ…™ø ^ðþËV>r….ÐðþOíÜí³ »ñýOrò³sêtÆæÿ$. JMæü G…í³, Ý린Mæü ÐðþOíÜí³ GÐðþ$ÃÌôýÅ HÑ«§æþ…V> {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
E«§æþ—G™èþ… AÐèþ#™èþ$…sôý ò³OÔé_Mæü B¯èþ…§æþ… ´÷…§éÆæÿ$. Ðóþ«¨…³æ#Ë$, íßý…çÜ ™èþr$tMøÌôýMæü Aº$ªÌŒý çÜÌê… MösêÏyæþ$Mæü$¯é²Æø ^èþ*Ôé…. Aѱ† çÜ…´ë§æþ¯èþÌZ ÐésêË Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü.
Cr$Ðèþ…sìý »ê«§æþÅ™éÆ>íßý™èþÅ {糿æý$™éÓ°² Væü™èþ…ÌZ Mæü$r$…º…ÌZ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ B™èþÃçßý ™èþÅË$. °¯èþ² Ðèþ$Æø MøçÜ… ÑÔéQÌZ, ™éyìþMö…yæþÌZ ÐðþOíÜí³ G…í³, GÐðþ$ÃÌôýÅË fVæü¯Œþ¯èþ$ M>Å…³æ#
^èþ*yæþÌôý§æþ$. ÒâæýÏ ^óþ™èþV>°™èþ¯èþ… ÐèþÌôýÏ {ç³fË$ Cº¾…§æþ$Ë$ Ðèþ$íßýâæý C§æþªÆæÿ$ ¼yæþzË™ø B™èþÃçßý™éÅÄæý$™èþ²…. MösêÏrË$.. íÜG… fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz ÐéÇ° í³Íí³…_ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$Æ>ŧæþ
ç³yézÆæÿ$. {糆糄æü…ÌZ E…yìþMæü*yé MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$˯èþ$ Æ>fÐèþ$…[yæþÌZ §æþã™èþ Ððþ$O¯èþÆŠÿ »êÍMæüò³O ÝëÐèþ$*íßýMæü ³æ#ÍÐðþ…§æþ$Ë ç³…^éÆÿ$$¡Ë™ø Æ>i ^óþÄæý$yæþ…..A…§æþÆæÿ* ³æNÆæÿÓMæü…V> MæüÍíܯèþ MìüÄæý* Ððþ*sêÆŠÿÞ {糆°«§æþ$Ë$. ™èþÐèþ$ çÜ…çÜ®Mæü$ {糿æý$™èþÓ…
B§æþ$Mæü$¯èþ² sìýyìþí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ AÀ¯èþ… A™éÅ^éÆæÿ…. Gïܵ M>Æ>ÅËÄæý$… G§æþ$sôý çÜ™é¢ÆŠÿ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz ^ðþõ³µ§öMæüsìý, A°² ÆæÿM>Ë$V> çÜçßýM>Ææÿ… A…¨Ýù¢…§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü.fVæü¯ŒþMæü$ Mæü—
§æþ¯èþË$ Ððþ$r‰´ë…™éËMæü$ Mæü*yé 2ç³…rËMæü$ ±ãÏ^óþa B™èþÃçßý™éÅÄæý$™èþ²…. MæüÆæÿ*²Ë$ÌZ ¿æýÆæÿ¢ Mæüâñýϧæþ$sôý WÇf¯èþ ^óþõܧöMæüsìý..Ðèþ*rËMæü$ ^óþ™èþËMæü$ ´÷…™èþ¯èþÌôý§æþ$. Væü™èþ…ÌZ G™èþfq™èþË$ ™ðþÍí³¯èþ MìüÄæý* {糆°«§æþ$Ë$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° MæüÍíܯèþ MìüÄæý*
´ùËÐèþÆæÿ… {´ëgñýMæü$tMæü$ ÐðþOíÜí³ {Væüçßý×ý… ç³sìýt…¨. 72% Ðèþ$íßýâæýò³O V>Å…VŠü Æóÿ‹³. Æ>çÙ‰…ÌZ ÝëÐèþ$*íßýMæü ÝùÌêÆŠÿ, Ñ…yŠþ ç³ÐèþÆŠÿ Jç³µ…§é˯èþ$ ÑÐèþ$ÇØ…_, C糚yæþ$ Ððþ*sêÆŠÿÞ, C…yìþÄæý* G…yîþ Mæü*MŠü çßý*ůŒþ íÙÐŒþ$, MìüÄæý*Ððþ*sêÆŠÿÞ ÎVæüÌŒý
糯èþ$Ë$ ³æNÆæÿ¢ Æÿ$$¯èþ ´ùËÐèþÆ>°² °ÈÓÆæÿÅ… ^óþÔéÆæÿ$. M>Ðé B™èþÃçßý™èþÅËMæü$, ÝëÐèþ$*íßýMæü A™éÅ^éÆ>ËMæü$ Ðèþ$äÏ 10ÐóþË Ððþ$V>ÐérÏMæü$ Jç³µ…§éË$ òßý^ŒþKyîþ kyóþ Í, {í³°Þç³ÌŒý Ayðþ•ÓfÆŠÿ yéMæütÆŠÿ ÝùÐèþ$ÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz.
˯óþ ´ùËÐèþÆæÿ…ò³O Aѱ† º$Ææÿ§æþ fÌêÏÆæÿ$ ÐðþOíÜí³ ¯éÄæý$ ÌñýMæüPÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. H Æøk H Mæü$r$…º… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…..25HâæýÏMæü$ í³í³HË$ sìýyìþí³ ^óþíÜ…§æþ°
Mæü$Ë$. ç³sìýtïÜÐèþ$ÌZ Aѱ† A¯é²Ææÿ$, ³æ#Ææÿ$Úù™èþ¢ç³r²…ÌZ ÝëÐèþ$*íßýMæü B™èþÃçßý™èþÅËMæü$ ´ë˵yæþ$™èþ$…§ø..? H º$Ææÿ§æþfÍÏ, C糚yæþ$ 30HâæýÏMæü$ í³í³HË$ yÓ’j·Tdt »>∑Héqß ø£*dæq l >∑ßs¡ß dæ+>¥
Aѱ† A¯é²Ææÿ$. ÐðþOíÜí³ ^óþíܯèþ §æþ$[çÙµ^éÆæÿ… ÐèþÌôýÏ C糚yæþ$ Byæþ¼yæþzò³O ÝëÐèþ$*íßýMæü A™éÅ^éÆ>ËMæü$ ´ë˵yæþ™éÆø A° ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…..25G…í³Ë¯èþ$ CõÜ¢ Móü…{§æþ… Ððþ$yæþË$ Ðèþ…_
Æ>çÙ‰… Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏÝù¢…¨. AÐèþ$Æ>Ðèþ†ÌZ Ææÿ*2Ë„æüË ¿æýÄæý$ç³yóþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$. {ç³fË {´ë×êË™ø ÐðþOíÜí³ {ç³™óþÅMæüçßZ§é Ý뫨Ý뢯èþ° ^ðþí³µ, 28Ðèþ$…¨ G…í³Ë$ E¯é² düVü≤ <Ûäs¡à Á|ü#êsY ø£$T{° Á|ü‹ì<Ûäß\ß
MørÏ Æ>çÙ‰ ç܅糧æþ Ðèþ$sìýt´ëË$ ^óþÔéÆæÿ$. C§óþ… ^ðþËV>r… Byæþ$Mæü$…sZ…¨. E¯éçæþ$˯èþ$ Æðÿ^èþaVösìýt {ç³™óþÅMæü çßZ§éò³O Ðèþ*sêÏyæþMæü$…yé, ™èþ¯èþ MóüçÜ$Ë Ðèþ*ïœ
A¯éÅÄæý$Ðèþ$° {ç³Õ²…_¯èþ Æ>f«§é° ÆðÿO™èþ$Ë$, Ðèþ$íßýâæýË$, ò³OÔé_Mæü B¯èþ…§æþ… ´÷…§æþ$™ø…¨. {糆^øsê ÐðþOíÜí³ MøçÜ… Æ>çÙ‰ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ™éMæür$t ò³rtyæþ…..{ç³fÌôý AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ
ÆðÿO™èþ$Mæü*ÎËò³O §úÆæÿj¯éÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰é°Mìü {ç³™óþÅMæü V>Å…¼Ï…VŠü »êÅ^Œþ õ³{sôýW´ù™ø…¨. ÐðþOíÜí³ GÐðþ$ÃÌôýÅË$, ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. sìýyìþí³ çßýÄæý*…ÌZ M>Mìü¯éyæþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ {糆°«¨ : Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
çßZ§é ™óþÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. Móü…{§æþ… Ððþ$yæþË$ Ðèþ…^èþ$™éÐèþ$¯èþ² Ðèþ$…{™èþ$Ìôý õ³M>r §æþ…§éË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. õ³M>rÌZ ç³Ç«¨ÌZ ÐóþËMørÏ AÀÐèþ—¨ª 糯èþ$Ë$ ^óþÔé…. M>Mìü¯éyæþ¯èþ$ ÐðþOÄæý$‹Ü.fVæü¯Œþ¯èþ$ M>Å…³æ#
ÐðþOíÜí³ Ððþ$yæþÌôý Ðèþ…V>Æÿ$$ ™èþç³µ çßZ§é ™óþÌôý§æþ$. ÐésêË MøçÜ… ÆøyðþzMìüP MösêÏrË$.. CçÜ$MæüÌZ, Ðèþ$§æþÅ…ÌZ, ÝëÃÆŠÿt íÜsìý ^óþÔé…. œæ#yŠþ {´ëòÜíÜ…VŠü ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ™ðþ^éa…. M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$Æ>ŧæþ
³æNÆæÿÓMæü…V> MæüÍíܯèþ ÑfÄæý$Ðéyæþ
{Ö Væü$Ææÿ$ íÜ…VŠü çÜçßý «§æþÆæÿà {ç³^éÆŠÿ
MæüÑ$sîý {糆°«§æþ$Ë$. D¯ðþË 30Ðèþ ™óþ©¯èþ Væü$Ææÿ$¯é¯èþMŠü fÄæý$…† çÜ…§æþÆæÿ¾…V>

‹s¡ß|ü‹˝À ñeTà&ç nuÛÑ´]ú °ÆæÿÓíßý…^óþ Væü$Ææÿ$³æNÆæÿ»Œý E™èþÞÐéËMæü$ àfÆæÿ$ M>ÐéË° ïÜG…Mæü$ BàÓ¯èþç³{™èþ…
A…¨…_¯èþ {ç³^éÆæÿ MæüÑ$sîý {糆°«§æþ$Ë$. ÑfÄæý$Ðéyæþ Væü$Ææÿ$¯é¯èþMŠü M>˱ÌZ°
Væü$Ææÿ$§éÓÆŠÿÌZ fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² E™èþÞÐéË$. ïÜG…¯èþ$ MæüÍíܯèþ ÐðþOÄæý$ÝëÞÈÞï³
ÑfÄæý$Ðéyæþ ™èþ*Ææÿš °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY C¯Œþ^éÇj §óþѯóþ° Aѯé‹Ù, ï܈ çÜ™Œþ çÜ…VæüÐŒþ$
(Ðèþ$íßýâê Ñ¿êVæü…) A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Mæü$Ë©‹³ MúÆŠÿ Ðèþ*™éi, íÜRŒý MæüÐèþ$*Å°sîý
ÐðþÌôý¹ÆŠÿ Ý÷òÜOsîý A«§æþÅ„æü$Ë$ G‹Ü çßýÆæÿÃíßý…§æþÆŠÿ íÜ…VŠü, {Ö Væü$Ææÿ$íÜ…VŠü çÜ¿æý
;CÒ|”, »qùdq Hêj·Tø£‘ê«\ #·s¡Ã &Ûç©¢˝À q&ܶ‘√ |üeHé uÛÒ{° ;CÒ|” dü÷#·q A«§æþÅ„æü$Ë$ G‹Ü Mæü¯èþÓÌŒý h™Œþ íÜ…VŠü, í³…Mìü çßýÇÓ…§æþÆŠÿ íÜ…VŠü.
y˚Ts¡≈£î Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é mìïø£˝À¢ yÓ’<=*–q »qùdq ‹s¡ß|ü‹ ˝Àø˘ düuÛÑ d”≥ß @|”˝À 831 ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüß\ß
Çyê«\ì »qùdq |ü≥ߺ &Ûç©¢˝À eT+‘·Hê\ß »qùdq Á|üj·T‘·ï+ |òü*+#˚Hê ? AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
Áπ>≥sY ‘·s¡Vü‰ sêJπø edüßÔ+<ë ? Hï³ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ °§é°Ýù¢…¨.
(¯èþ*ÅÉìþÎÏ&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ½gôýï³, f¯èþõܯèþ ½gôýï³, f¯èþõܯèþ ™èþÐèþ$ A¿æýÅǦ MøçÜ… H§ø JMæü ´ëÈt ™éÅVæü… Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ 60,726 MæüÆø¯é
Ððþ$O{†ÌZ C_a³æ#^èþ$aMö¯óþ Ñ«§é¯èþ… Mæü°í³Ýù¢…§é...? ^óþÄæý*ÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨. H ´ëÈt ™éÅVæü… ^óþçÜ$¢…§æþ¯èþ²¨ sñýçÜ$tË$ °ÆæÿÓíßý…^èþV> 831 Ðèþ$…¨Mìü
½gôýï³™ø Ððþ$O{† ^óþíܯèþ… §æþ$Mæü$ f¯èþõܯèþ ´ëÈt Ðèþ$Ç°² {ç³çÜ$¢™èþ… E™èþP…uæÿ Æóÿ³æ#™ø…¨. ´ëhsìýÐŒþ A° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨.
™éÅV>Ë$ ^óþÄæý$Mæü™èþç³µ§é...? C¨ {ç³çÜ$¢ ™èþ… f¯èþõܯèþ ½gôýï³ gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ gôýï³ ¯èþyéz í³Ë$³æ# Ðóþ$ÆæÿMæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü…r õܳæ# ¯èþyéz™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþr$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. A™èþÅ«¨Mæü…V> Mæü—Úë~ hÌêÏÌZ 145 Mö™èþ¢ MóüçÜ$Ë$ Æ>V>, A™èþÅ˵…V> {ç³M>Ôèý…
¯éÄæý$Mæü$ÌZÏ, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ÌZÏ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ. Ððþ$O† ÉìþÎÏ Ðèþ_a ¯èþr$Ï f¯èþõܯèþ A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ GÌê Ðèþ$$…§æþ$MðüâêÏ˯èþ² hÌêÏÌZ 12 MóüçÜ$Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇÌZ 135, ™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇÌZ
A…sôý CÆæÿ$ÐðþO³æ# C_a³æ#^èþ$aMö¯óþ Ñ«§é¯èþ… E…yéÍ. M>± ¯èþyéz™ø ¿ôýsîý A¯èþ… ™èþÆæÿ… ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý Ò$yìþÄæý*™ø A…Ôèý…ò³O Mæü*yé ^èþÇa…_¯èþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ† 126, ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…ÌZ 18, {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ 23, MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ 28
™éÅVæü… Ðèþ*ÐðþO³æ# ¯èþ$…^óþ G³æ#yé A…sôý A…™èþÆæÿY™èþ…V> Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {糫§é¯èþ…V> †Ææÿ$糆 ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ½gôýï³ A…yæþV> E…r$…§æþ° àÒ$ MóüçÜ$Ë$ ÐðþËÏyæþÄæý*ÅÆÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 1,176 Ðèþ$…¨ MæüÆø¯é ¯èþ$…_
f¯èþõܯèþ òÜO°Mæü$Ë$ B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢…^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# »ñýO´ùÌŒýÞ Væü$Ç…_ {ç³™óþÅMæü…V> Ðèþ*sêÏyìþ¯èþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. C^éaÆæÿ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ {糿æý$™èþÓ Aѱ† Væü$Ç…_, MøË$MøV>, BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 8,64,674
½gôýï³ òÜO™èþ… †Ææÿ$糆ÌZ ´ùsîý^óþÝë¢Ðèþ$°, A¨ Mæü*yé EÐèþ$Ãyìþ A¿æýÅǦ MøçÜ… ^èþÇa…_¯èþr$Ï ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. §óþÐéËÄæý*Ëò³O §éyæþ$Ë$. Ìê A…yŠþ BÆæÿzÆŠÿ Væü$Ç…_ Mæü*yé ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>V>, 8,45,039 Ðèþ$…¨ MøË$Mæü$°
f¯èþõܯèþ¯èþ$ MæüË$³æ#Mö° ™éÐóþ$ Ææÿ…Væü…ÌZ Mìü ¨Væü$™éÐèþ$° AÆÿ$$™óþ ©°ò³O K MæüÑ$sîý ÐóþÝë¢Ðèþ$° ¯èþyéz ^ðþ´ëµÆæÿ¯é²Ææÿ$. ¯èþyéz™ø ^èþÇa…_¯èþr$Ï ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. BÆøVæüÅÐèþ…™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. C…M> 12,673 Ðèþ$…¨ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
Hï³ MæüÐèþ$Ë… ¯óþ™èþË$ ÐðþËÏyìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>± ÉìþÎÏÌZ †Ææÿ$糆 Eç³ G°²MæüË ºÇÌZ f¯èþõܯèþ A¿æýÅǦ E…sêÆ>? ½gôýï³ gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ gôýï³ ¯èþyéz™ø f¯èþõܯèþ Ar$, MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ×êË çÜ…QÅ 6,962Mìü ò³ÇW…¨.
Ðèþ$…{™é…Væü… Ðèþ$ÆøÌê E…¨. {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌôýMæü ½gôýï³ A¿æýÅǦ E…sêÆ>? A¯èþ²¨ Æðÿ…yæþkÌZÏ A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý, ¯é§ðþ…yæþÏ Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ ¿ôýsîý
Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²M æüÌZÏ Ò$Mæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ CçÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ Ò$Ææÿ$ ™óþÍ´ù™èþ$…§æþ° ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ†, AÄæý*ÅÆæÿ$. †Ææÿ$糆 Eç³ G°²Mæü, Hï³ ç³Ç×êÐèþ*Ëò³O ÄVü‰¢<äø£s¡+>± Á|üuÛÑß‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ß
Ðèþ*Mæü$ †Ææÿ$糆 ÌZMŠü çÜ¿æý CÐèþÓ…yìþ A° ½gôýï³° f¯èþõܯèþ ´ùËÐèþÆæÿ… A…ÔéËò³O Mæü*yé ¯èþyéz™ø ^èþÇa…_¯èþr$Ï ç³Ðèþ¯Œþ ^èþÇaçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ G°²MæüË ºÇ ¯èþ$…_ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : {糿æý$™èþÓ
MøÇ…¨. M>± †Ææÿ$糆° òÜO™èþ… Ðèþ§æþ Ë$MøÐèþyé°Mìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ† ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ½gôýï³, f¯èþõܯèþË f¯èþõܯèþ ™èþ糚Mæü$…¨. CMæüPyæþ ½gôýï³Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³…¨. ´ëuæÿÔéËÌZÏ {ç³Ôé…™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$
CçÙtç³yæþ° ½gôýï³ A{Væü¯éÄæý$Mæü™èþÓ… çÜÇMö™èþ¢ ÐèþNÅçßý… Ðèþ$§æþª™èþ$ E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ©…™ø †Ææÿ$糆 sìýMðüsŒý ™èþÐèþ$Mæü$ Ðèþ¨ÌôýÄæý*Ë…r* f¯èþõܯèþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. JMæüÐðþO³æ# ¯éyæþ$ ¯óþyæþ$ 糯èþ$Ë™ø
™ðþÆæÿò³OMìü ™ðþçÜ$¢¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ½gôýï³, f¯èþõܯèþ Aѱ†, Ôé…†¿æý{§æþ™èþËMæü$ çÜÐèþ$çÜÅË$, BËÄæý*Ëò³O MøÆæÿ$™ø…¨. C¨ A…Ôèý…ò³O ¯èþyéz™ø ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ´ëuæÿÔéËË Ææÿ*³æ# Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ#
CÆæÿ$´ëÈtË EÐèþ$Ãyìþ A¿æýÅǦ° †Ææÿ$糆ÌZ ºÇÌZMìü ¨…^óþ §éyæþ$Ë Væü$Ç…_ Mæü*yé ^èþÇa…^éÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^èþÇaçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨Ìê E…sôý Cç³µsìýMóü †Ææÿ$糆 sìýMðüsŒýò³O fVæü¯èþ¯èþ² ѧéÅM>¯èþ$Mæü Mìür$Ï ç³…í³×îý™ø
Äñý*^èþ¯èþÌZ E¯èþ²r$Ï CÆæÿ$ ´ëÈ tË ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ´ùËÐèþÆæÿ… {´ëgñýMæü$tò³O çܵçÙt™èþ¯èþ$ CÐéÓË° MøÆ>Ðèþ$° Æ>çÙ‰ ½gôýï³ BÔèýË$ ò³r$tMæü$…¨. ©°ò³O çÜÒ$„æüË$ Mæü*yé fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐéÆø™èþÞÐéË$ ´ëuæÿÔéËÌZÏ
õ³ÆöP…sZ…¨. AÆÿ$$™óþ H ´ëÈt ™èþÆæÿœæ#¯èþ B EÐèþ$Ãyìþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. †Ææÿ$糆 ÌZMŠü çÜ¿æý Eç³G°²MæüÌZ ´ùsîý °ÆæÿÓíßý…_…¨. f¯èþõܯèþ™ø MæüÍíÜ ç³° ^óþÝë¢Ðèþ$° ½gôýï³ BàϧæþMæüÆæÿ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² °…³æ#™èþ$¯é²Æÿ$$.
A¿æýÅǦ A¯èþ²¨ BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. EÐèþ$Ãyìþ A¿æýÅǦ ^óþÝë¢Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË™ø EÐèþ$Ãyìþ MæüÑ$sîý ÐóþíÜ ¯óþ™èþË$ {ç³Mæür¯èþË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ †Ææÿ$糆 {糆Æøl 50Ôé™èþ… ™èþVæüYMæü$…yé ѧéÅÆæÿ$¦Ë$
ºÇÌZMìü ¨…_¯é ½gôýï³, f¯èþõܯèþ Æðÿ…yìþ…sìýÌZ H§ø JMæü A¿æýÅǦ° G…í³Mæü ^óþÝë¢Ðèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. H ´ëÈt A¿æýÅǦ ºÇÌZ f¯èþõܯèþ A¿æýÅǦ E…sêÆ>? ÌôýMæü ½gôýï³ A¿æýÅǦ ™èþÆæÿVæü™èþ$ËMæü$ àfÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. çÜVæür$¯èþ 50 Ôé™èþ… ѧéÅÆæÿ$¦Ë$
´ëÈt ™èþÆæÿœæ#¯óþ ´ùsîý^óþÄæý*ÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨. A…sôý D G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþÝë¢Ææÿ¯óþ ÑçÙÄæý*°² B ™èþÆ>Ó™èþ {ç³MæüsìýÝë¢Ðèþ$° E…sêÆ>? A¯èþ² A…Ôèý…ò³O çÜòܵ¯ŒþÛ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. ´ëuæÿÔéËËMæü$ àfÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ° º$«§æþÐéÆæÿ… ѧéÅÆæÿ$¦Ë àfÆæÿ$Mæü$
çÜ…¿æý…¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ѧéÅÔéQ Ðèþ$…{† yéMæütÆŠÿ B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… 10Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ 43.75 Ôé™èþ…
ìs¡ß ù|<ä\≈£î n+<äßu≤≥ß˝À Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ ùde\ß Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… 6,74,733 Ðèþ$…¨Mìü V>¯èþ$ 2,95,199
Ðèþ$…¨ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$.9Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ 40 Ôé™èþ… ѧéÅÆæÿ$¦Ë$,
6,84,722 Ðèþ$…¨Mìü 2,74,204 Ðèþ$…¨ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. 8Ðèþ ™èþÆæÿVæü†
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
çÜ*ç³ÆŠÿ òܵÚëÍsîý ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$ m|æ >∑es¡ïsY _X¯« uÛÑ÷wüDY Vü≤]#·+<äHé ‹s¡ß|ü‹ l u≤˝≤J yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ, Vü‰dæŒ≥˝Ÿ, ØôdsYà ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ 51 Ôé™èþ… 6, 81, 917 Ðèþ$…¨Mìü V>¯èþ$ 3,47,979 Ðèþ$…¨
°Ææÿ$õ³§æþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþÌê àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. ´ëuæÿÔéËÌZÏ MøÑyŠþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r* ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$
ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° yÓ’<ä´ ùde\qß ÄHé˝…’Hé <ë«sê ÁbÕs¡+_Û+∫q >∑es¡ïsY °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²…. {ç³Ôé…™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$.
{糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çÜ®Ë$ ç³°^óþÄæý*Ë° {ç³çÜ$¢†…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ
B…{«§æþ{糧óþÔŒý VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ¼ÔèýÓ ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ A¯é²Ææÿ$. yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 6, 7 ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
{ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> AçÜ¢ÐèþÅçÜ¢Ððþ$O¯èþ ç³Çíܦ† MøÑyŠþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r* ´ëuæÿÔéËÌZÏ, MæüâêÔéËÌZÏ Ñ§éÅÆæÿ$¦ËMæü$,
†Ææÿ$糆ÌZ° {Ö »êÌêi Ððþ$yìþMæüÌŒý M>Ìôýi,àíܵrÌŒý, ° çÜ—GíÙt…_…§æþ°, Ðèþ*¯èþÐèþgê†Mìü ÌŸ…V
ÈòÜÆŠÿa C°íÜtr*ÅsŒýÌZ çÜ*ç³ÆŠÿ òܵÚëÍsîý ÝûMæüÆ>ÅË$, E´ë«§éÅÄæý$$ËMæü$ ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {糆Æøl MøÑyŠþ ò³O AÐèþV>çßý¯èþ
æü° çÜÐéË$V> ç³Ç×ýÑ$…_…§æþ°, ¿æýÄæý$… Mæü͵çÜ*¢ {糆fq ^óþÆÿ$$…^èþr…, Ôé°sñýOgôýçÙ¯Œþ, Ðèþ*‹ÜP Ë$ «§æþÇ…^óþÌê gê{Væü™èþ¢Ë$
A™éÅ«§æþ$°Mæü ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ Æ>gŒý ¿æýÐèþ¯Œþ ¯èþ$…_ º$«§æþÐéÆæÿ… MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$…yìþ {ç³f˯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ B¯Œþ ÌñýO¯Œþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²…. A°² hÌêÏË ¯èþ$…_ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…
yé°Mìü ÐðþO§æþ$ÅË$ Ýù§æþÆæÿ¿êÐèþ…™ø AÑ{Ôé… ™ðþË$çÜ$Mæü$…r* A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþçÜ$¢¯é²…. ´ëuæÿÔéËÌZÏ ´ëÇÔèý$«§æþÅ
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜ*ç³ÆŠÿ òܵÚëÍsîý ™èþ Mæü—íÙ ^óþÝëÆæÿ° BÄæý$¯èþ
õÜÐèþË$, B«§æþ$°Mæü ÐðþO§æþÅ ç³ÇMæüÆ>Ë$ BçÜ$ç³{†ÌZ ¿êÆæÿ† béÇrº$ÌŒý {r‹Üt íÜCK, òßýOsñýMŠü {Væü*‹³ ^ðþOÆæÿïŒþ {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMîü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ$$糚V>¯óþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Mæü*yé Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ç³ÇÖÍçÜ*¢ ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$
A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>Ðèþr… ÐèþËÏ †Ææÿ$糆, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ †Ææÿ$糆 {´ë×ìý{V>ïßý° {ç³™óþÅMæü…V> AÀ¯èþ…¨…_¯èþ E…§æþ°, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐéË° ¡çÜ$MøÐéË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^é…. Ðèþ*‹ÜP, Ôé°sñýOgôýçÙ¯Œþ, ÝëÐèþ$hMæü
{´ë…™èþ {ç³fË$ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ ÐðþO§æþÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý¯èþ$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çÜÐèþ*f…ÌZ° õ³§æþ ÐèþÆ>YËMæü$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMæü$ BÄæý$¯èþ çÜ*_…^éÆæÿ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ Æ>gŒý ¿æýÐèþ¯Œþ ¯èþ$…yìþ §æþ*Ææÿ… ÑçÙÄæý*ÌZÏ Q_a™èþÐðþ$O¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²….
´÷…§æþVæüË$Væü$™éÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ñgêq¯Œþ¿êÆæÿ† béÇrº$ÌŒý {r‹Üt ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^éË° °Æóÿ®Õ…^éÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ÐéÇ M>ÆæÿŧæþÇØ Ðèþ$$Rôý‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ò$¯é, neTsêe‹ uÛÑ÷eTT\ πødüßô|’ düßÁ|”+ ø√s¡ßº ø°\ø£ Ä<˚XÊ\ß
JyìþÝëÞÌZ ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ÐðþO§æþŠѧæþÅ ÑçÙÄæý$…ÌZ JyìþÔéÌZ° õ³§æþ {ç³fË iÐèþ¯èþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ †Ææÿ$糆ÌZ° ÐðþO§æþÅ MæüâêÔéË ¯èþ$…yìþ {ÖM>âæýçßýíÜ¢ Ôéçܯèþ
Ðèþ$…_ Mæü—GíÙ ^óþÝù¢…§æþ°, ÐéÆæÿ$ C糚yæþ$ Mæü…_ M>Ðèþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþr…, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý , MæüÆø¯é¯èþ$ çÜ¿æý$ÅË$ ¼. Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯Œþ Æðÿyìþz, ѼíÜsìý íÜCK, òßýOsñýMŠü ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ
Møsìý ï³™èþ…, ÝëÆÿ$$ ¸û…yóþçÙ¯Œþ™ø MæüÍíÜ {Ö »êÌêi çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> G§æþ$ÆøPÐèþr… Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*ËÌZ {Væü*‹³ ^ðþOÆæÿïŒþ †Ææÿ$糆 {´ë×ìý{V>íßý, G‹Ü.¼.G….íÜ.òßý^Œþ {糆°«¨ : AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¿æý*Ðèþ$$Ë
Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ Ððþ$yìþMæüÌŒý M>Ìôýi° {´ëÆæÿ…À…^èþr… Ñgêq¯Œþ¿êÆæÿ† béÇrº$ÌŒý {r‹Üt,ÝëÆÿ$$ ¸û…yóþçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ ÝëÆÿ$$ {ç³M>‹Ù, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ A…Ôèý…ÌZ §æþÐèþ*ÃË´ësìý {Ö°ÐéçÜ$
Ðèþ$$§éÐèþçßýÐèþ$° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ A¯é²Ææÿ$. Ñgêq¯Œþ {ç³Ôèý…çÜË$ MóüçÜ$ò³O çÜ${ï³…MøÆæÿ$tÌZ Ñ^éÆæÿ×ý
A…§æþ$Mæü$¯é²Äæý$° çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. fÇW…¨. òßýOMøÆæÿ$t B§óþÔé˯èþ$
V>ÅVŠü BÆæÿzÆŠÿ ò³O Mæü$…¿æýMø×ý… fÇW…§æþ°, ¼¯éÒ$Ë çÜ${ï³…MøÆæÿ$tÌZ Hï³ {糿æý$™èþÓ…
»>∑Hé düsêÿs¡ß≈£î }s¡≥ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t õÜt §éÓÆ> ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔéÆæÿ°,
Ñ«¨…_…¨. Hï³ ©°ò³O Ñ^éÆæÿ×ý fÆæÿV>Ë° A¯é²Ææÿ$.
çÜÐéË$ ^óþíÜ…¨. AÐèþ$Æ>Ðèþ†
¿æý*Ðèþ$$Ë A…Ôèý…ÌZ Hïܽ §æþÆ>ųæ#¢ò³O òßýOMøÆæÿ$t õÜt Ñ«¨…_…¨. Hïܽ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : òßýOMøÆæÿ$t C_a¯èþ V>ÅVŠü BÆæÿzÆŠÿ ò³O Æ>çÙ‰ ™èþ¯èþò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþ§æþª° §æþÐèþ*à G‹œIBÆŠÿÌZ° çÜÐèþ*^éÆ>°² Mæü*yé Ò$yìþÄæý*ÌZ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄñý$$§æþª° òßýOMøÆæÿ$t
Ðèþ*i AyöÓMóüsŒý f¯èþÆæÿÌŒý §æþÐèþ*ÃË´ësìý {糿æý$™èþÓ… çÜ${ï³…¯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$…^èþV>, Ë´ësìý {Ö°Ðé‹Ü ¯éÅÄæý$Ý릯鰲 B§óþÕ…_…¨. Ò$yìþÄæý*ÌZ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄñý$$§æþª¯èþ² òßýOMøÆæÿ$t B§óþÔéËò³O
{Ö°Ðé‹Ü MóüçÜ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ Ò$yìþ B í³sìýçÙ¯Œþ ò³O ¯óþyæþ$ Ñ^éÆæÿ×ý fÇW…¨. B{ÔèýÆÿ$$õÜ¢, Ò$yìþ Äæý*ò³O B…„æüË$ Ñ«¨ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t õÜt Ñ«¨…_…¨. D í³sìýçÙ¯Œþò³O Mú…rÆŠÿ AíœyæþÑsŒý §éQË$
Äæý*ÌZ Mæü£æþ¯éË$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$Æ> Hï³ {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ çÜ*¢ V>ÅVŠü BÆæÿzÆŠÿ C^éaÆæÿ°, í³sìýçÙ¯èþÆŠÿ ^óþÄæý*Ë° {糆Ðé§æþ$ËMæü$ çÜ${ï³… B§óþÕ…_…¨. f¯èþÐèþÇ _ÐèþÆæÿ ÐéÆæÿ…ÌZ MóüçÜ$
§æþ…r* Hï³ òßýOMøÆæÿ$t V>ÅVŠü BÆæÿzÆŠÿ ÌêÄæý$ÆŠÿ Æ>iÐŒþ «§éÐèþ¯Œþ Ðé§æþ¯èþË$ MøÆæÿMæü$…yé¯óþ CÌê…sìý B§óþÔéË$ GÌê Ñ^éÇÝë¢Ðèþ$° ¯éÅÄæý$Ý릯èþ… ™ðþÍí³…¨. Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ §æþÐèþ*ÃË´ësìý
C_a¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ™égêV> D Ñ°í³…^éÆæÿ$.AÐèþ$Æ>Ðèþ†ÌZ ¿êÈ CÝë¢Ææÿ° {ç³Õ²…^é Ææÿ$. í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ òßýOMøÆæÿ$t Ñ^éÇ…^èþÐèþ§æþª° çÜ${ï³… MøÆæÿ$t çÜ*_…_…¨.
cinema@suryaa.com
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
26 qe+ãsY 2020
Áù|ø£å≈£î\qß
8 ~∏j˚T≥s¡¢≈£î s¡|æŒ+#˚~ m˝≤?!
™é…º*-ÌêË$ C^óþaÔé… ™èþ¯èþ$²Mæü$ ^éÐèþ…yìþ A° K ´ë™èþ-M>-Ëç³# ÝëÐðþ$™èþ Væü$Æö¢-Ýù¢…¨ {ç³çÜ¢$™èþ… ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰Ë íÜ°Ðèþ* Ææÿ…Væü… ç³Ç-
íܦ† ^èþ*çÜ¢$…sôý...-G-rt-Móü-ËMæü$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… íÜ°Ðèþ* ¤Äôý$-rÆæÿÏ$, °Æ>Ã-™èþË yìþÐèþ*…yŠþÞMæü$ A¯èþ$-Væü$-×ý…V>, Üí °Ðèþ* M>ÇÃ-Mæü$-ËMæü$
ôV’≤<äsêu≤<é˝À düHé Ä|òt Ç+&çj·÷ ¿æýÆøÝë CçÜ¢* ¤Äôý$-rÆæÿÏ$ ™ðþÆæÿ$-^èþ$-Mø-Ðèþ-^èþa…r* ¡í³ Mæüº$Ææÿ$ ^ðþõ³µ-íÜ…¨. CMæü ™óþË$a-Mø-Ðé-ÍÞ…¨ °Æ>Ã-™èþË$, GWj-¼-r-ÆóÿÏ...
Mæ üÌñý„æü¯Œþ Mìü…VŠü yéMæütÆŠÿ Ððþ*çßý¯Œþ»êº$ ïßýÆøV> ¯èþsìýÝù¢¯èþ²
§óþÔèý¿æýMìü¢ Mæü£é _{™èþ… çܯŒþ B‹œ C…yìþÄæý*. {Ö ËMîü‡
{ç³çܯèþ² í³MæüaÆŠÿÞ, 24 {õœÐŒþ$Þ ¸ëÅMæütÈ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃ
_{™é°Mìü çÜÆóÿÓ‹Ù Ðèþ$$Æ>Ç íÜ°Ðèþ*sZ{V>çœÆŠÿV> ç³°
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
yéMæütÆŠÿ Ððþ*çßý¯Œþ»êº$ çÜÓÄæý$…V> {ïÜP¯Œþõ³Ï çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$ íÜ°Ðèþ* àÌŒýÞ {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O¯é {õ³„æü-Mæü$Ë$ Ðèþ^óþa ç³Ç-íܦ† Ìôý§æþ$
Ýù¢¯èþ² D _{™é°Mìü yðþOÐèþ$…yŠþ Ææÿ™èþ²»êº$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… çÜ$¢¯èþ² D íÜ°Ðèþ*Mæü$ yðþOÐèþ$…yŠþ Ææÿ™èþ²»êº$, ™ørç³ÍÏ
ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÝëÆÿ$$¯é£Šþ çÜ…¿êçÙ×ýË$ Æ>çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ$§éªË Ðèþ$ËÏ-Væü$-ÌêÏË$ ç³yæþ$-™èþ$¯èþ² °Æ>Ã-™èþË$, GWj-¼-rÆæÿÏ$
C¨ÐèþÆæÿMðü¯èþ²yæþ* Mæü°í³…^èþ° A™èþÅ…™èþ ç³ÐèþÆŠÿçœ#ÌŒý ÆøÌZÏ AÔZMŠü™óþf ´ërË$ Æ>çÜ$¢…yæþV>, Vú™èþ…Æ>k Gyìþsìý…VŠü yìþòÜ…ºÆŠÿ ™öÍ ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…¿æý çܯé²-àË$
yéMæütÆŠÿ Ððþ*çßý¯Œþ»êº$ ¯èþsìýÝù¢¯èþ² D ™èþÆæÿà Mæü£æþ M>±, D
gê¯èþÆŠÿ íÜ°Ðèþ* M>± Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* sêÎÐèþ#yŠþÌZ Æ>Ìôý§æþ$. sìýMðüPsŒý Æóÿr$ ò³…_™óþ {õ³„æü-Mæü$Ë$ Æ>Ðèþ-yæþ… MæüçÙtÐóþ$
Ððþ$$§æþr †Ææÿ$糆 òÙyæþ*ÅÌŒý° _{™èþ º–…§æþ… ³æNÇ¢
^óþíÜ…¨. AMæüPyæþ Mö°² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ çÜ°²ÐóþÔéË™ø ´ër$
ÐéÆæÿ… ÆøkË$ {ïœV> íÜ°-Ðèþ*Ë$ ^èþ*í³…^é-Ë° ´ëÏ°…VŠü
K ´ër¯èþ$ _{¡MæüÇ…^éÆæÿ$. Hï³ÌZ fVæü¯Œþ °Ææÿ~Äæý$… MøçÜ… G§æþ$-Ææÿ$-^èþ*-çÜ¢$¯èþ² GWj-¼-rÆæÿÏ$
DÆøk º$«§æþÐéÆæÿ… òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ™égê òÙyæþ*ÅͲ
{´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. {糫§é¯èþ ™éÆ>Væü×ý…ò³O A«¨Mæü ¿êVæü… AMæüPyæþ Mæü*yé Æ>Äæý$-¡Ë$ CÐéÓ-Ë…r$¯èþ² °Æ>Ã-™èþË$
çÜ°²ÐóþÔé˯èþ$ D òÙyæþ*ÅÌZÏ _{¡MæüÇÝë¢Ææÿ$.
Ððþ*çßý¯Œþ»êº$Mæü$ òÜ•tÍ‹ÙÝëtÆŠÿ BÄæý$¯èþ MøyæþË$ ÑÆ>°M> yìþòÜ…ºÆŠÿ ™öÍ ÐéÆæÿ…¯ésìýMìü ¤Äôý$rÆæÿ$Ï ç³NÇ¢V> ™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ
Ðèþ$…^èþ$ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…yæþr… ÑÔóýçÙ…. Ððþ*çßý¯Œþ»êº$¯èþ$ {õ³„æüMæü$˯èþ$ ¤Äôý$rÆæÿÏMæü$ Ææÿí³µ…^èþyæþ… GÌê A¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ _{™èþïÜÐèþ$ Ðèþ$ËÏVæü$ÌêÏË$ ç³yæþ$™ø…¨.
BÐðþ$ ³æNÇ¢V> çÜÇMö™èþ¢ Ææÿ*ç³…ÌZ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓÇ¢çÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÆŠÿt yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> _¯é² f¯èþÐèþÇÌZ Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ*Ë$ Ðèþ^óþaÝë¢Æÿ$$. çÜ…{M>…†Mìü AçÜÌñýO¯èþ çßýyéÑyìþ Ððþ$$§æþËÐèþ#™èþ$…¨. Mö™èþ¢
Ðóþ$[Ýùt CâæýÄæý$Æ>gê çÜ…X™èþ çÜÓÆ>Ë$ A…¨Ýù¢¯èþ² D ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. íÜ°Ðèþ*Ë$ ^èþ*yæþyé°Mìü AÆÿ$$¯é.. {õ³„æüMæü$˯èþ$ ¤Äôý$rÆŠÿ Mìü Ææÿí³µ…^èþyé°Mìü Mö™èþ¢ ´ëϯèþ$Ï ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$…§æþ$V> {õ³„æüMæü$ËMæü$ íÜ°Ðèþ*°, ¤Äôý$rÆŠÿ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² Ðèþ$äÏ AËÐér$ ^óþÄæý*Í. ©°ÌZ Ðèþ$$¯èþ$ç³sìýÌê Mør$Ï Ððþ_a…_ íÜ°Ðèþ*Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$.. AÆÿ$$™óþ
¿êVæü…V> Mö°²ÆøkË ´ër$ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ E_™èþ…V> {糧æþÇØ…^é˯èþ² °Ææÿ~Äæý*°Mìü Ðèþ_a¯èþr$Ï C§æþ…™é ¿æýÑçÙÅ™Œþ {ç³×êãMæü MøçÜÐóþ$ A…r$¯é²Ææÿ$ sêÎÐèþ#yŠþ ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$.. ¤Äôý$rÆæÿ$Ï Kò³¯Œþ M>V>¯óþ
™ðþË$Ýù¢…¨. Q_a™èþ…V> {õ³„æüMæü$Ë çÜ…§øçßý…™ø ¤Äôý$rÆæÿ$Ï MæüâæýMæüâæýÌêyæþ$™éÄæý$° A…^èþ¯éÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿr..A…§æþ$Móü
Mæü±çÜ… Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë ´ër$ ™ðþË…V>×ýÌZ° Mö°² ¤Äôý$rÆæÿÏÌZ íÜ°Ðèþ*Ë° E_™èþ…V> íÜ°Ðèþ*Ë$ °ÇÃ…^èþyé°Mìü Æðÿyîþ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$... Ýù.. °f…V> A¨ fÆæÿV>Ë° ¤Äôý$rÆæÿ$Ï çßo‹Üœæ#ÌŒý
k˛ŒsYº‡ u≤´ø˘Á&Ü|t˝À ø±¢|t {糧æþÇØ…^éË°.. sìýMðüsŒý ÌôýMæü$…yé G…{sîý CÐéÓË° ¤Äôý$rÆŠÿ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…, ç³…í³×îý§éÆæÿ$Ë$
¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ íÜ°Ðèþ* Ðóþíܯé Ìê¿êË$ ÌôýÐèþ#. A…§æþ$Móü {ïœV> íÜ°Ðèþ* ^èþ*í³õÜ¢.. Mæü±çÜ…
»ZÆæÿ$z˯èþ$ {糧æþÇØ…^éË° Bէ骅..
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü §ðþº¾Mìü ^éÌê Ðèþ$…¨ ¡{Ðèþ Væüyæþ$z ç³Çíܦ™èþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. ^éÌê Ææÿ…V>Ëò³O
MøÑyŠþ 19 GòœMŠüt ç³yìþ…¨. íܱ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Mæü*yé C…§æþ$Mæü$ Ñ$¯èþàÆÿ$$…õ³Ò$ M>§æþ$. íÜ°Ðèþ* àâæý$Ï
B ¨ í³°Ôðýsìýt, BM>…„æü íÜ…VŠü f…rV> ÔèýÆæÿÓ…™Œþ Æ>ÐŒþ$ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ, {Ö íÙÈzÝëÆÿ$$ Ðèþ$*Ò‹Ü
ç³™éM>Ë ò³O Æ>Ðèþ*…f¯óþÄæý$$Ë$ fÐéÓh, G…. Æ>fÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ²
A糚yæþ$ AÆÿ$$¯é f¯éË$ ¤Äôý$rÆæÿÏMæü$ AËÐér$ ç³yæþ™éÆæÿ¯óþ¨ íÜ°Ðèþ* ÐéâæýÏ ¯èþÐèþ$ÃMæü…. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ
™ðþË…V>×êÌZ ¤Äôý$rÆæÿ$Ï Kò³¯Œþ ^óþíÜ.. Ðèþ$$…§æþ$V> Ñ, °Ôèýغª…, Ñ$‹Ü C…yìþÄæý* Ìê…sìý
íÜ°Ðèþ*˯èþ$ {ïœV> ^èþ*í³…^éË° ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç D {ç³Äñý*Væü… G…™èþÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÆæÿPÐèþ#sŒý
HMæü…V> 7 ¯ðþËË ¯èþ$…_ MøÏgŒýÌZ¯óþ E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ C糚yæþ$ Ðèþ$äÏ Ððþ$ËÏÐðþ$ËÏV>
™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$.AÆÿ$$™óþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> íÜ°Ðèþ* àâæýÏÌZÏ Mæü*yé Mæüv¯èþ °º…«§æþ¯èþË$
AÐèþ$Ë$ÌZ E¯é²Æÿ$$. Ôé°sñýOgôýçÙ¯Œþ, MîüÏ°…VŠü, ÝùçÙÌŒý yìþòÜt¯ŒþÞ Ðèþ…sìý Ðésìý° Mæü_a™èþ…V> ´ësìý…^éÍ.
_{™èþ… 'M>Ï‹³'. ¼VŠü {í³…sŒý í³MæüaÆŠÿÞ A«¨¯óþ™èþ I.¼. M>Ç¢MóüÄæý$¯Œþ çÜÐèþ$ǵçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³–¤Ñ B¨™èþÅ íÜ°Ðèþ* àâæý$Ï ™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$¯é² Mæü*yé {õ³„æüMæü$Ë$ ¤Äôý$rÆæÿÏMæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¿æýÄæý$…
D _{™é°Mìü §æþÆæÿØMæü$yæþ$. C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý….
ÝùµÆŠÿtüÞ »êÅMŠü{y鋳ÌZ G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿV> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² M>Ï‹³ çÙ*sìý…VŠü Ðèþ$$W…³æ# §æþÔèýÌZ E…¨. ©…sZ íÜ°Ðèþ* àâæý$Ï MæüÍW¯èþ ÐéÆæÿ$ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ BçœÆæÿÏ™ø {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. I¯éMŠüÞ
ÌêMúz¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ º$«§æþÐéÆæÿ… ^ðþ¯ðþ•²ÌZ çÙ*sìý…VŠü ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… _ÐèþÇ òÙyæþ*ÅÌŒý Ðèþ$*Ò‹Ü ™égêV> {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ BçœÆŠÿ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> {õ³„æüMæü$Ë$ Ððþ$$™èþ¢…
íÜ°Ðèþ* ¤Äôý$rÆŠÿ¯èþ$ MóüÐèþË… Ææÿ*.2,999Móü º$MŠü ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ò$yìþÄæý* °Ðóþ¨MæüË {ç³M>Ææÿ…..
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ïßýÆø B¨ í³°Ôðýsìýt, MîüËMæü ´ë{™èþ«§éÇ {ç³M>‹Ù Æ>gŒý, C™èþÆæÿ {糫§é¯èþ ™éÆ>Væü×ý… I¯é¯ŒþÞ Ðèþ$*Ò‹Ü Cç³µsìýMóü {ò³OÐóþsŒý {ïÜP°…VŠü¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ MæüçÜtÐèþ$Ææÿ$Ï
ò³O çÜ°²ÐóþÔé˯èþ$ _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ò³OÐóþsŒý ¤Äôý$rÆŠÿ¯èþ$ MóüÐèþË… Ææÿ*.2,999Móü º$MŠü ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ò$Ææÿ$ Ò$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$,
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Fíßý…_¯èþ §é°Mìü Ñ$…_ çÜ°²ÐóþÔéË$ ^éÌê »êV> Ðèþ^éaÄæý$±, ^ðþ¯ðþ•²ÌZ° K õܲíßý™èþ$Ë$ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ^èþ*íÜ G…gêÄŒý$ ^óþÄñý$$^èþ$a. D BçœÆŠÿ ´÷…§éË…sôý Mæü±çÜ… C§æþªÆæÿ$
¿êÈ õÜtyìþÄæý$…ÌZ Mæü£æþMæü$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ÝùµÆŠÿtüÞ »ôý‹Üz çÜ°²ÐóþÔé˯èþ$ _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$± °Æ>ÙèþË$ E…yéÍ. VæüÇçÙt…V> ¤Äôý$rÆŠÿ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…ÌZ 50 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ ÐèþÆæÿMæü$ ^èþ*yö^èþ$a. Ò$Ææÿ$ º$MŠü
^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ¤Äôý$rÆŠÿÌZ Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ* Ìôý§é ´ë™èþ íÜ°Ðèþ* ^èþ*yö^èþ$a. CÌê íÜ°Ðèþ* ^èþ*yæþr… ÐèþËÏ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÙ*sìý…VŠü AÐèþV>¯óþ, ´ù‹Üt {´÷yæþ„æü¯Œþ 糯èþ$Ë$ fÇí³, ™èþÓÆæÿÌZ _{™é°² {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ^óþa Cº¾…¨ HÒ$ Ìôý§æþ°, ³æNÇ¢V> Ôé°sñýOgŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐèþ$° I¯é¯ŒþÞ õ³ÆöP…sZ…¨.
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$ÐèþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Mæü…ò³± {ç³M>Ææÿ….. §óþÔèýÐéÅç³¢…V> E¯èþ² I¯é¯ŒþÞ ¤Äôý$rÆæÿÏÌZ {ò³OÐóþsŒý {ïÜP°…VŠü òœíÜÍsîý
A…§æþ$»êr$ÌZ E…¨.

AÐèþ#™èþ$…§ø ^èþ*yéÍ!
¤Äôý$rÆæÿ$Ï ™ðþÆæÿÐèþÌôý§æþ$.. ¤Äôý$rÆæÿ$Ï Kò³¯Œþ ^óþíܯé {õ³„æüMæü$Ë çܵ…§æþ¯èþ GÌê Ðèþ#…r$…§ø ™ðþÍÄæý$§æþ$..
Ðèþ$$QÅ…V> ¸ëÅÑ$Î ByìþÄæý$¯ŒþÞ¯èþ$ D MæüÆø¯é M>Ë…ÌZ ¤Äôý$rÆæÿ$Ï Ææÿí³µ…^èþyæþ… M>çÜ¢ MæüçÙtÐóþ$..
BÌŒýÆðÿyîþ Ñyæþ$§æþËMæü$ íܧæþ®…V> Ðèþ#¯é² íÜ°Ðèþ*Ë$ G糚yæþ* Ñyæþ$§æþË ^óþÝë¢Æø ™ðþÍÄæý$sôýϧæþ$. AÆÿ$$¯é
sêÎÐèþ#yŠþÌZ gZÆæÿ$ ™èþVæüYÌôý§æþ$. íÜ°Ðèþ* _{¡MæüÆæÿ×ýË$ Fç³…§æþ$MøÐèþyæþ…™ø ´ër$ Æøk Mö™èþ¢
íÜ°Ðèþ*Ë {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐéË$ Mæü*yé Ðèþ$$¯èþ$ç³sìý Mæü…sôý A«¨Mæü…V>¯óþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$.
Ksîýsîý {糿êÐèþ…™ø ¤Äôý$rÆæÿÏ ç³Çíܦ† GÌê Ðèþ#…r$…§ø Mæü*yé A…^èþ¯é ÐóþÄæý$Ìôý° {ç³çÜ$¢™èþ
™èþÆæÿ$×ý…ÌZ D Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ*Ë {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐéË$.. MørÏ ò³r$tºyìþ... sêÎÐèþ#yŠþ °Æ>ÙèþË «§ðþOÆæÿÅ…
HÑ$sìý? A° C™èþÆæÿ ¿êçÙË °Æ>ÙèþË$ Ðèþ$$Mæü$P¯èþ ÐóþÌôýçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿr. CMæü Ksîýsîý Mæü*yé

ãß˝…¢{Ÿ dü‘·´+ f…Æ{Ï˝Ÿ kÕ+>¥ ˝≤+#Y.. s¡wæàø£ H√≥ d”‘êj·TD+ bÕ≥


D çÜ…«§æþÆæÿÂ…V> ÆæÿíÙÃMæü Ðèþ$…§æþ¯èþ² Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ððþ$ÌZyîþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ D X™èþ… Ðèþ$*yæþ$
ÝëÆÿ$$™óþf G…rÆðÿ•t¯ðþÃ…sŒý ç³™éMæü… ò³O §óþÐèþÆ>gŒý,Ýù¯é„ìü ÐèþÆæÿà ïßýÆø,ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþË$V> Ðèþ$§æþ$Vø³æ# §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ §óþÐèþÆ>gŒý ¿êçÙË {õ³„æüMæü$˯èþ$ ÑÔóýçÙ…V> BMæüÇÛçÜ$¢…¨. A»ê¾Æÿ$$ Ððþ¯èþ$Mæü AÐèþ*ÃÆÿ$$ Ððþ…rç³yóþ D
°ÇÃçÜ$¢¯èþ² 'º$ÌñýÏsŒý çÜ™èþÅ…' _{™èþ… Äñý$$MæüP sñýOsìýÌŒý, ÍÇMæüÌŒý ÒyìþÄñý* Ýë…VŠü ¯èþ$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° íœÌŒýà b酺Ɗÿ ÌZ X™èþ… yìþçœÆðÿ…sŒý V> E…¨, Q_a™èþ…V> {sñý…yìþ…VŠü AÐèþ#™èþ$…¨. sîýfÆŠÿ, Ýë…VŠüÞ A±² çÜÐŒþ$
Ñyæþ$§æþË ^óþÝëÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ$$QÅ A†«§æþ$Ë$V> Ðèþ_a¯èþ °Æ>Ùèþ Æ>fMæü…§æþ$Mæü*Ç,yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÒÆæÿ Ôèý…MæüÆŠÿ,§óþÑ ¤…VŠü yìþçœÆðÿ…sŒý V> C…{r‹Üt ° {MìüÄôý$sŒý ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. _{™èþ… çÜ*ç³ÆŠÿ çÜMðüÞ‹Ü AÐèþ#™èþ$…§æþ°
{ç³Ý맊þ,çÜ…fÄŒý$ Æðÿyìþz Ë$ _{™èþ… Äñý$$MæüP ÍÇMæüÌŒý Ýë…VŠü Ñyæþ$§æþË ^óþÝëÆæÿ$ A¯èþ…™èþÆæÿ… ... BÕçÜ$¢¯é² A¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$QÅ A†«¨ V> Ðèþ_a¯èþ.{ç³Ðèþ$$Q yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÒÆæÿÔèý…MæüÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... D íÜ°Ðèþ* sñýOsìýÌŒý ^éÌê ´ëhsìýÐŒþ V> E…¨. Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yæþ$ A„ìü™Œþ ÔèýÕMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$*yæþ$ ¿êçÙËÌZ ¯éMæü$ ïÜ™éÄæý$×ý…
D _{™é°Mìü Æ>…»êº$ V>Ææÿ$ ^èþMæüPsìý Ýëíßý™éÅ°² A…¨…^éÆæÿ$..Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ*ËMæü$ Ðèþ$…_ ÍÇMŠü ÆðÿOrÆŠÿ G…™ø ò³§æþª {»ôýMŠü¯èþ$ CçÜ$¢…¨. D íÜ°Ðèþ* ^èþ*íܯèþ ByìþÄæý$¯ŒþÞ Mìü Mæü*yé Ðèþ$…_ _{™èþ… ^èþ*Ýë
AÐèþçÜÆæÿ…...§óþÐèþÆ>gŒý V>Ææÿ$ MæüÆø¯é sñýO… ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a _{™é°² °ÇÃ…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü ïßýÆøV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$.CÌê…sìý Ðèþ$¯èþ² A¯èþ$¿æý*†° Ñ$Væü$Ë$çÜ$¢…¨. 'ÆðÿòܵMŠüt EÐðþ$¯Œþ' A¯èþ² ïÜ™éÄæý$×ý… sêVŠü 100%
ÐéÆæÿ$ C…yæþ[ïÜt Mæü$ G…™ø AÐèþçÜÆæÿ…..yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ$«§æþ$ Mæü$ C¨ Æðÿ…yæþÐèþ _{™èþ…..ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V> ^óþíܯèþ Ýù¯é„ìü Mìü AÌŒý §æþ íÜ°Ðèþ*Mìü fíÜtíœMóüçÙ¯Œþ CçÜ$¢…¨ A¯é²Ææÿ$.
»ñý‹Üt A° ^ðþ´ëµÆæÿ$... §æþÆæÿØMæü °Æ>ÙèþË$ {糿êMæüÆŠÿ BÇ´ëMæü, ËÍ™èþ Æ>fÅËMìü‡ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆæÿíÙÃMæü Ðèþ$…§æþ¯èþ²
§óþÑ {ç³Ý맊þ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*. . º$ÌñýÏsŒý çÜ™èþÅ… sñýOsìýÌŒý ^éÌê »êVæü$…¨..Æ>…»êº$ Ðèþ$…_ ´ërË$ Æ>ÔéÆæÿ$.. ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ D ´ër {sñý…yŠþ òÜrtÆŠÿ V> °Ë$çÜ$¢…¨. C…™èþ ÐèþÆæÿMæü* Ðóþ$ÌŒý
Äæý*fÐèþ*¯èþÅ Ðèþ$…_ çÜ…X™èþ… B¨…^éÆæÿ$.._¯èþ² Ðèþ$*Ò AÆÿ$$¯é Mæü…sñý…sŒý »êVæü$…sôý ^éË$ {õ³„æüMæü$Ë$ B§æþÇÝë¢Ææÿ$.. íÜ…VæüÆŠÿÞ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ëyìþ¯èþ {½™Œþ Ìñý‹Ü ^èþÆæÿ×ê˯èþ$ C…§æþ$ÌZ ÔóýÓ™é Ððþ*çßý¯Œþ ™öÍÝëÇV>
D Ðèþ$*Ò Mæü$ Ðèþ$…_ ÑfÄæý$… §æþM>PË° A¯é²Ææÿ$. {ç³Ðèþ$$Q °Æ>Ùèþ Æ>gŒý Mæü…§æþ$Mæü*Ç Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*...sñýOsìýÌŒý ^éÌê
M>Å` V> E…¨. ÑÌôýgŒý »êÅMŠü {y鋳 Mæü£æþ..´ëÆÿ$$…sŒý »êVæü$…yìþ Èf¯èþº$ÌŒý sôýMìü…VŠü E…sôý {õ³„æüMæü$Ë$ ™èþç³µMæü$…yé
B§æþÇÝë¢Ææÿ$. çÜ…fÄŒý$ Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* .. 'gêÆŠÿj Æðÿyìþz' ÌZ° º$ÌñýÏsŒý Ýë…VŠü G…™èþ ò³§æþª íßýsŒý AÆÿ$$Å…§ø D º$ÌñýÏsŒý
A „ìü™Œþ ÔèýÕMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ïÜ™éÄæý$×ý… òÜMæü…yŠþ íÜ…WÌŒý º$«§æþÐéÆæÿ… ¯óþçÙ¯èþÌŒý {Mæü‹Ù ÆæÿíÙÃMæü Ðèþ$…§æþ¯èþ² BËí³…_…¨. ^èþ…{§æþ»Z‹Ü A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ Ýëíßý™éÅ°² D ´ërMæü$ çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆæÿ$. A† ™èþÓÆæÿÌZ _{™èþ
Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$¯èþçÜ$ ç³ÍMóü A…r* ÝëVóü D ´ër¯èþ$ ^èþ…{§æþ»Z‹Ü Æ>Äæý$V> ÔóýÓ™é {sñýOËÆŠÿ¯èþ$ Mæü*yé {ç³Ðèþ$$Q$Ë ^óþ™èþ$ËÒ$§æþ$V> Ñyæþ$§æþË ^óþÆÿ$$Ý뢅. °Æ>Ã×ê…™èþÆæÿ 糯èþ$˱²
Ððþ*çßý¯Œþ BËí³…_…¨ . Ðèþ$$W…³æ# §æþÔèýMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Æÿ$$, A† ™èþÓÆæÿÌZ _{™é°² 3 ¿êçÙËÌZ HMæüM>Ë…ÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝ뢅
çÜ™èþÅ… Mæü*yé A…™èþ ò³§æþª íßýsŒý AÐéÓË° A¯é²Ææÿ$.. ™ðþË$Væü$, Mæü¯èþ²yæþ, ™èþÑ$âæý ¿êçÙËÌZ MæüËÆŠÿ MúÏyŠþÞ G…rÆŠÿsñýO¯ðþÃ…sŒýÞ »êůèþÆŠÿ ò³O Æøçßý¯Œþ ¿æýÆæÿ§éÓgŒý A¯é²Ææÿ$. A„ìü™Œþ ÔèýÕMæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜÆæÿçܯèþ A¯èþíßý™èþ¿æý*çÙ׊ý Mæü«§æþ¯éÄæý$Mæü ¯èþsìý…_¯èþ D _{™èþ… ÌZ Ñ{MæüÐŒþ$
_{™èþ °Æ>Ùèþ, ïßýÆø §óþÐèþÆ>gŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* .. D _{™èþ… Äñý$$MæüP Mæü£æþ ÑÌôýgŒý »êÅMŠü {y鋳 ÝëVæü$™èþ$…¨..¯óþ¯èþ$ D _{™èþ… çÜÐèþ$Ææÿµ×ýÌZ ËÍ™èþ Æ>fÅËMìü‡ °ÇÃ…_¯èþ _{™èþ… ïÜ™éÄæý$×ý…. Mæü¯èþ²yæþ çÜ${ï³ÐŒþ$ ïßýÆø ÔèýÕ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÔèýÆæÿÃ, AfÄŒý$ òœ*‹Ù, ѧæþ$ÅÌôýQ Æ>Ðèþ$¯Œþ, Ðèþ$«§æþ$¯èþ…«§æþ¯Œþ, ¼†¢Ç ç܆¢, íßý™óþ‹Ù Ôðýsìýt, Væü$…yæþ$ çÜ$§æþÆæÿدŒþ,
ÌZ Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> ïßýÆø V> ¯èþsìý…^é¯èþ$.Ò$Ææÿ…§æþÆæÿ* ¯èþ¯èþ$² B§æþÇ…_ D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ íßýsŒý ^óþÄæý*Ë° ™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ A„ìü™Œþ ÔèýÕ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ° ïßýÆøV> ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ*¢ Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ sîýfÆŠÿ, B…£æþÐŒþ$ Mæü–çÙ~ ¿æýVæüÐ鯌þ, fºÆæÿª‹Ü¢ A´ëµÆ>Ðèþ#, A¯èþ…™Œþ, »ôý½ {†Äôý$„æü, I Mðü {†¯é£Šþ, Ðèþ$«§æþ$Ðèþ$×ìý, çÙÇÙèþ Vúyæþ,
MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$ A° A¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$¯èþ²¯èþË$ A…§æþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. Ðóþ$çœ$¯èþ Vúyæþ, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…^éÆæÿ$.
ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ Ý÷¯é„ìü ÐèþÆæÿà Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* .. ¯é õ³Ææÿ$ Ýù¯é„ìü ÐèþÆæÿà ¯óþ¯èþ$ C…yæþ[ïÜt Mæü$ Ðèþ_a ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$
AÆÿ$$Å…¨..¯óþ¯èþ$ Äæý*yŠþ Ë$, ÚësŒý íœÍÐŒþ$Þ ÌZ ¯èþsìý…^é¯èþ$..¯é {V>yæþ$ÅÄôý$çÙ¯Œþ ³æNÇ¢ AÆÿ$$…¨..¯éMæü$ ™ðþË$Væü$
C…yæþ[ïÜt A…sôý ^éÌê CçÙt…. ¯èþ¯èþ$² Væü$Ç¢…_ ¯éMæü$ C…™èþ Ðèþ$…_ AÐèþM>Ôèý… C_a¯èþ ,§æþÆæÿØMæü,°Æ>ÙèþËMæü$ ¯é Mæü–™èþfq™èþË$.
Ðèþ$*ÅhMŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* .. º$ÌñýÏsŒý çÜ™èþÅ… Ýë…VŠüÞ ´ërË$ f¯éÌZÏMìü º$ÌñýÏsŒý ÌêV> §æþ*çÜ$Mæü$
´ù™èþ$¯é²Æÿ$$.´ërÌêÏVóü.íÜ°Ðèþ* Mæü*yé Ðèþ$…_ íßýsŒý AÐéÓË° MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$ A¯é²Ææÿ$.
ÍÇMŠü ÆðÿOrÆŠÿ Æ>…»êº$ VøÔéË Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D _{™èþ…ÌZ A°² ´ërË$ Æ>õÜ AÐèþM>Ôèý… C_a¯èþ…§æþ$Mæü$
«§æþ¯èþÅÐé§éË$.C…§æþ$ÌZ.{糆 ´ër çÜ…§æþÆ>¯èþ$ÝëÆæÿ…V> Ðèþ^éaÆÿ$$..D Ðèþ$*Ò »êÏMŠü ºçÜtÆŠÿ M>ÐéË°
MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$.
yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Ðèþ$«§æþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* .. C¨ ¯éMæü$ Æðÿ…yæþÐèþ _{™èþ…..ÑÌôýgŒý »êÅMŠü {y鋳 Mæü£æþ D _{™èþ… ÌZ° Ýë…VŠüÞ A°²
»êVæü$…sêÆÿ$$..Ðèþ^óþa ¯ðþË íÜ°Ðèþ* ¤Äôý$rÆæÿ$Ï Kò³¯Œþ AÆÿ$$™óþ {V>…yŠþ ÇÎgŒý ^óþ§éªÐèþ$° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$$..Ìôý§é §éÓÆ>
s¡≈£î˝Ÿ |òüP´#·sY bÕ¢ì+>¥‡
ÇÎgŒý ^óþ§éªÐèþ$° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. D _{™èþ… GMæüPyé Mæü*yé íÜ°Ðèþ* sìýMŠü V> E…yæþ§æþ$..ÇÄæý*ÍíÜtMŠü V> E…
r$…¨..D _{™èþ… ÌZ ïßýÆø, ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$Ï ^èþMæüPV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$..D _{™é°Mìü ç³°^óþíܯèþ sñýMîü²íÙÄæý$¯èþÏ…§æþÇMîü
Ýû ™Œþ C…yæþ[ïÜtÌZ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V> ÐðþË$Vö…§æþ$™ø…¨ º*Åsîý ÆæÿMæü$ÌŒý {ï³™Œþ íÜ…VŠü.
çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ & ÆæÿÑ™óþf & G±tBÆŠÿ & Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý & AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ &
¯éVæü^ðþO™èþ¯èþÅ & Æ>ÐŒþ$ Ðèþ…sìý ÝëtÆŠÿ ïßýÆøË çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìý…_¯èþ ÆæÿMæü$ÌŒý ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$ËMæü$ »êV>
Mæü–™èþfq™èþË$.. §æþVæüYÆðÿO´ùÆÿ$$…¨. §é§é³æ# I§óþâæýÏ ´ër$ ™ðþË$Væü$ ™èþÑ$âæý íßý…© ¿êçÙÌZÏ {Móüi {´ëgñýMæütÞ ÌZ
¯èþsìýçÜ*¢ ¼iV> Væüyæþ$³æ#™ø…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÆæÿMæü$ÌŒý ¯èþsìý…^óþ œæNÅ^èþÆŠÿ {´ëgñýMæütÞ ò³O ÐèþçÜ$¢¯èþ²
Ææÿ*Ðèþ$ÆŠÿÞ Mìü ^ðþMŠü ò³yæþ$™èþ* BÐðþ$ Ðóþ$¯óþfÆŠÿ çßýǯ飊þ M>ÏÇsîý C^éayæþ$. ÆæÿMæü$ÌŒý {ç³çÜ$¢™èþ… '^ðþMŠü'
íÜ°Ðèþ*ÌZ Äæý$*™Œþ ÝëtÆŠÿ °†¯Œþ çÜÆæÿçܯèþ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> ¯èþsìýÝù¢…¨. ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ HÌôýsìý
§æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² D _{™èþ…ÌZ ÆæÿMæü$ÌŒý AyæþÓMóüsŒý ´ë{™èþÌZ Mæü°í³…^èþ¯èþ$…¨. ©…™ø
´ër$ Ððþ$V> ïßýÆø ç³…gê ÐðþOçÙ~ÐŒþ ™óþgŒý & {Mìü‹Ù gêVæüÆæÿÏÐèþ$*yìþ M>…¼¯óþçÙ¯Œþ ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ²
íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü*yé ÆæÿMæü$ÌŒý ¯èþsìýÝù¢…¨. ÆæÿMæü$ÌŒý ç³ÌñýÏr*Ç AÐèþ*ÃÆÿ$$V> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² D íÜ°Ðèþ*
çÙ*sìý…VŠü CsîýÐèþÌôý ³æNÆæÿ¢Æÿ$$…¨.
»êÎÐèþ#yŠþ ÌZ Mæü*yé ÆæÿMæü$ÌŒý {ï³™Œþ íÜ…VŠü ÐèþÆæÿ$çÜ AÐèþM>ÔéË$ A…¨³æ#^èþ$aMæü$…sZ…¨. ÝëtÆŠÿ
ïßýÆø gꯌþ A{ºà…™ø MæüÍíÜ 'GsêMŠü' A¯óþ íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìýÝù¢…¨. AÌê¯óþ AÆæÿ$j¯Œþ Mæü³æNÆŠÿ ™ø
MæüÍíÜ K íÜ°Ðèþ* ^óþÝù¢…¨ ÆæÿMæü$ÌŒý. ¼VŠü ¼ AÑ$™é»Œý º^èþa¯Œþ & AfÄŒý$ §óþÐèþVæü¯Œþ {糫§é¯èþ
´ë{™èþÌZÏ ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² 'Ðóþ$ yóþ' íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü*yé ÆæÿMæü$ÌŒý ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V> G…í³MðüO…¨. CÌê Ðèþ$*yæþ$
{Móüi {´ëgñýMæütÞ ™ø ÆæÿMæü$ÌŒý »êÎÐèþ#yŠþ ÌZ ¼iV> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. CMæü MøÎÐèþ#yŠþ ÌZ ÕÐèþ
M>Ç¢MóüÄæý$¯Œþ ïßýÆøV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² 'AÄæý$Ìꯌþ' _{™èþ…ÌZ¯èþ* ÆæÿMæü$ÌŒý ¯èþsìýÝù¢…¨. H§óþÐðþ$O¯é ÆæÿMæü$ÌŒý
¿êçÙ™ø çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü$…yé ÐèþÆæÿ$çÜ BçœÆŠÿÞ §æþMìüP…^èþ$Mæü$…r* ¼i ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V>
Væüyæþ$³æ#™èþ*.. ™èþ¯èþ ¸ëÐŒþ$ C…M> ™èþVæüYÌôý§æþ° °Ææÿ*í³Ýù¢…¨.
e÷düºsY u≤¢düºsY dü∫Hé n_ÛÁbÕj·T+
f…düߺ\≈£î ø√V”≤¢ <ä÷s¡+ ø±e&É+ ô|<ä› ˝ÀfÒ ø√V”≤¢ ˝Òø£b˛‘˚ ô|<ä› X¯Sq´‘·
nsTT‘˚ eTs√ Á|ü‹uÛÑ >∑\ Ä≥>±&çøÏ neø±X¯+ <ä≈£îÿ‘·ß+~ A¯èþ$çÙP ÔèýÆæÿà ™öÍ ¼yæþzMæü$ f¯èþà CÐèþÓ¯èþ$¯èþ²¨. ©…™ø, B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþ¯èþ ¿êÆæÿÅ ™ðþÍ´ëyæþ$. B BrV>yìþMìü ™èþ¯èþ¯èþ$ ™é¯èþ$ °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ JMæü Vöç³µ
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
26 qe+ãsY 2020
zô|qsY>± eTj·÷+ø˘ n>∑sê«˝Ÿ e#˚à neø±X¯+ ñ+~ ç³MæüP¯óþ E…yóþ…§æþ$Mæü$ MøïßýÏ çÜÓ§óþÔé°Mìü Æ>¯èþ$¯é²yæþ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {MìüMðüsŒý ¨VæüYf… AÐèþM>Ôèý… ËÀçÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµyæþ$. sñý‹Üt ïÜÈ‹Ü Kò³¯èþÆŠÿV> Ðèþ$Äæý*…MŠü AVæüÆ>ÓÌŒý Ðèþ^óþa
çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ çܵ…¨çÜ*¢, sñýçÜ$t ïÜÈ‹ÜMæü$ MøïßýÏ §æþ*Ææÿ… M>Ðèþyæþ… AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° çÜ_¯Œþ AÀ{´ëÄæý$ç³yézyæþ$. AÆÿ$$™óþ, A™èþ°™ø ´ër$ Ðèþ^óþa Ðèþ$Æø
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : sîýÑ$…yìþÄæý* Mðüò³t¯Œþ ÑÆ>sŒý MøïßýÏ B[õÜtÍÄæý*™ø fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² sñý‹Üt sîýÑ$…yìþÄæý*Mæü$ ò³§æþª ÌZsôý¯èþ° ^ðþ´ëµyæþ$. fr$tÌZ Ôèý*¯èþÅ™èþ HÆæÿµyæþ$™èþ$…§æþ° Kò³¯èþÆŠÿ GÐèþÆæÿ$ A¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… çܵçÙt™èþ Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµyæþ$. MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý,
ïÜÈ‹ÜÌZ ™öÍ Ðèþ*Å^Œþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C…yìþÄæý*Mæü$ †ÇW Æ>¯èþ$¯é²yæþ$. A™èþ° ¿êÆæÿÅ A¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ, Ðèþ$Æø sêÌñý…sñýyŠþ BrV>yìþMìü fr$tÌZ Ý릯èþ… ËÀçÜ$¢…§æþ° Ôèý$¿ŒýÐèþ$¯Œþ WÌŒý, ç³–¥Ó ÚëËÌZ GÐèþÆø JMæüÆæÿ$ ºÇÌZMìü ¨Vóü AÐèþM>Ôèý… E…¨. 9
◊d”d” #Ó’s¡àHé>± Á¬>>¥ u≤sYπø¢
;Vü‰sY d”Œø£sY>± $»jYT dæHêΩ m˙¶j˚T nuÛÑ´]ú>± ã]˝ÀøÏ <ë<ë|ü⁄ 50 @fi¯¢ ‘·s¡ßyê‘· d”Œø£sY |ü<ä$øÏ mìïø£\ß eTVü‰ ≈£L≥$T
§æþ$»êÆÿ$$ : A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý Mú°ÞÌŒý
(IïÜïÜ) ¯èþ*™èþ¯èþ ^ðþOÆæÿïŒþV> ¯èþ*ÅhÌê…yŠþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
{VðüVŠü »êÆŠÿMóüÏ G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. bðþOÆæÿïŒþ 糧æþÑMìü ™èþ¯èþ™ø
´ër$ ´ùsîý ^óþíܯèþ ™é™éPÍMæü bðþOÆæÿïŒþ C{Ðèþ*¯Œþ
QÐégêò³O 11&5 ÐørÏ ™óþyé™ø ò³O^óþÆÿ$$ Ý뫨…_
çÜÓ™èþ…{™èþ ^ðþOÆæÿïŒþV> »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³rt¯èþ$¯é²Ææÿ$. ÔèýÔé…MŠü Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
G°²MðüO¯èþ Æðÿ…yø çÜÓ™èþ…{™èþ ^ðþOÆæÿïŒþV> °ËÐèþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. 2012 ¯èþ$…_ ¯èþ*Åh
Ìê…yŠþ {MìüMðüsŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓÇ¢çÜ$¢¯èþ² »êÆŠÿMóüÏ ¯éÅÄæý$Ðé¨V> ç³°
‘·s¡|òü⁄q ne<é #Í<ä] Á|ü‹|üøå±\ß u≤jYTø±{Ÿ #˚j·T&É+‘√ $»jYT mìïø£ eT+Á‹ |ü<äe⁄\ß ^óþÔéÆæÿ$.A…™óþ M>Mæü$…yé 2015 {ç³ç³…^èþ Mæü‹³ yðþOÆðÿMæütÆŠÿV>, ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ, B[õÜtÍ
ÇkÕÔeT+≥÷ m˙¶j˚T myÓTà˝Ò´\qß }]düßÔqï ˝≤\ß düßo˝Ÿ ≈£îe÷sY yÓ÷&û rÁe Äs√|üD\ß Äæý*ÌZ° Mö°² »ZÆæÿ$zËMæü$ yðþOÆðÿMæütÆŠÿV>¯èþ* ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. M>V>, »êÆŠÿMóüÏ IïÜïÜ
^ðþOÆæÿïŒþV> »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³rt¯èþ$…yæþyæþ…™ø ™é™éPÍMæü bðþOÆæÿïŒþV> E¯èþ² QÐégê ™èþ¯èþ
<ëD≤ kÕÿy¥ß˝À sê+N C…’\ß˝À ñqï ˝≤\ß ‘êqß ˝≤\ßqß ôV≤#·Ã]+#êqqï düßo˝Ÿ ≈£îe÷sY »ê«§æþÅ™èþË ¯èþ$…_ ™èþ糚Mø¯èþ$¯é²Ææÿ$."IïÜïÜ ^ðþOÆæÿïŒþV> G…í³Mæü M>Ðèþ yæþ… G…™ø
VæüÆæÿÓ…V> E…¨. Ðèþ$§æþª™èþ$ C_a¯èþ IïÜïÜ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ
˝≤\ß≈£î bò˛Hé m˝≤ e∫Ã+<äqï s¡a≤s¡â+&¥ ;CÒ|” N|òt ÐèþËÏ HÆæÿµyìþ¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ çÜ…„ø¿æý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ MæüËíÜMæür$tV> ç³° ^óþíÜ ç³#ÆøVæü†
™óþfïÜÓ Äæý*§æþÐŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ïܵMæüÆŠÿ G°²Mæü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ Äæý*§æþÐŒþò³O ¡{Ðèþ BÆøç³×ýË$ ^óþÔéÆæÿ$. §é×ê ÝëPÐŒþ$ÌZ gñýOË$ÌZ E¯èþ² ÌêË$ Ý뫨Ýë¢Ðèþ$° BÕçÜ$¢¯é². {MìüMðüsŒý¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ºÌZõ³™èþ… ^óþíÜ Ðé×ìýfÅ ç³Ææÿ…
´ësìý…^éË° MøÆ>Ææÿ$. Ææÿ*ÌŒýº$MŠü¯èþ$ {´÷sñýÐŒþ$ ïܵMæüÆŠÿ h™èþ¯Œþ Æ>ÐŒþ$ Ðèþ*…Èn$Mìü G±zÄôý$ Mæü*rÑ$ GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ ¸ù¯èþ$Ï ^óþçÜ*¢, ™èþÐèþ$ ÐðþOç³# ÐèþõÜ¢ Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Ë$ V>¯èþ* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$ÐðþðüâæýÏyé°Mìü {ç³Äæý$†²Ýë¢. BrMæü$ çÜ…Ææÿ„æü$yìþV>
BÄæý$¯èþ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ©°ò³O çܵ…¨…_¯èþ {´÷sñýÐŒþ$ ïܵMæüÆŠÿ "AòÜ…½Ï 糄æü ¯óþ™èþV> CÝë¢Ðèþ$…r* {ç³ÌZ¿æýò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Æ>…`ÌZ gñýOË$ iÑ™èþ… E…r*, íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ çÜ–íÙt…^èþyé°Mìü 104 Ðèþ$…¨ IïÜïÜ çÜ¿æý$ÅË ™èþÆæçœ#
ïÜG… çÜ¿æýÌZ E…yæþyæþ… ™èþ糚 HÒ$ M>§æþ$. A¨ ^èþrtº§æþ®Ððþ$O¯èþ¨. C™èþÆæÿ çÜ¿æý Væüyæþ$ç³#™èþ$¯èþ² ÌêË$ ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ §éÓÆ> G±zÄôý$ Mæü*rÑ$Mìü ^ðþ…¨¯èþ ¯èþ ç³° ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®…V> E…sê¯èþ$. MæüÆø¯é MæüçÙtM>Ë…ÌZ ^ðþOÆæÿïŒþV> »ê«§æþÅ™èþ
¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ$ ïܵMæüÆŠÿ G°²MæüÌZÏ Ðør$ ÐóþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. AòÜ…½ÏÌZ ÐéÆæÿ$ ÔéçܯèþçÜ¿æý$Å˯èþ$ FÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÌêË$ H ¯èþ…ºÆŠÿ ¯èþ$…_ ¸ù¯Œþ Ë$ °ÆæÿÓÇ¢…_¯èþ QÐégêMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$' A° »êÆŠÿMóüÏ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
E…yæþyæþ…ÌZ GÌê…sìý çÜÐèþ$ÝëÅ Ìôý§æþ$' A° A¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Væü™èþ…ÌZ ^óþçÜ$¢¯é²Æø ™ðþË$çÜ$Mæü$° ™é¯èþ$ B ¯èþ…ºÆŠÿMæü$ M>ÌŒý ^óþÔé¯èþ° çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
ÌêË* Äæý*§æþÐŒþ ÌZMŠüçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅyìþV>, Ææÿ{½ §óþÑ ïÜG…V> E¯èþ²ç³šyæþ$ ÐéÆæÿ$ Ððþ*yîþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþ ¸ù¯Œþ M>ÌŒý¯èþ$ ÌêË$Äôý$ yðþOÆðÿMŠütV> G™é¢Ææÿ°, gñýOË$ ¯èþ$…_ ;CÒ|” myÓTà˝Ò´\≈£î bò˛Hé #˚dæq Äπs®&û N|òt ˝≤\÷
Mæü*yé {´÷ïÜyìþ…VŠüÞMæü$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ° ™óþfïÜÓ Äæý*§æþÐŒþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$˯èþ$ GÌê…sìý §æþÇ{§æþVör$t G™èþ$¢VæüyæþË* ÐóþÄæý$Ðèþ§æþª° òßý^èþaÇ…^é¯èþ°, CÌê…sìý
´ësê² : ½àÆŠÿ AòÜ…½Ï ïܵMæüÆŠÿV> G±zÄôý$ Mæü*rÑ$ A¿æýÅǦ ÑfÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ {ç³Ýë¢ÑçÜ*¢ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A糚yæþ$ ÆæÿçßýçÜÅ Ðøsìý…VŠü Ìôý§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. Mæü$Äæý$$Mæü$¢Ë™ø ¯ðþVæüYÌôýÐèþ° ^ðþ´ëµ¯èþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. A…™óþ M>§æþ$, ™é¯èþ$ ¸ù¯Œþ ´ësê² : ½àÆŠÿÌZ ÌêË* {ç³Ý맊þ Äæý*§æþÐŒþ ByìþÄñý*
íܯéá G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… fÇW¯èþ G°²MæüÌZ ÑfÄŒý$ íܯéáMæü$ 126 Ðør$Ï A¯èþ…™èþÆæÿ… ïܵMæüÆŠÿV> G°²MðüO¯èþ ÑfÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ íܯéá¯èþ$ ïÜG… °¡ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ^óþíܯèþ ¯èþ…ºÆŠÿ¯èþ$ Mæü*yé çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ððþ*yîþ ™èþ¯èþ sîýÓsŒýÌZ ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. sôýç³#Ë$ C糚yæþ$ MæüËMæüË… çÜ–íÙtçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ½gôýï³
Æ>V> Ðèþ$à Mæü*rÑ$ ™èþÆæçœ#¯èþ ´ùsîý ^óþíܯèþ AÐèþ§Šþ ¼àÆŠÿ ^ú§æþÇMìü 114 Ðør$Ï yìþç³NÅsîý ïÜG…Ë$ ™éÆŠÿ MìüÚùÆŠÿ {ç³Ý맊þ, Æóÿ×ý$ §óþÑ, BÆóÿjyîþ ¯óþ™èþ ™óþfïÜÓ Äæý*§æþÐŒþ M>V>, B ¸ù¯Œþ ¯èþ…ºÆŠÿ ÌêË$ çÜàÄæý$Mæü$yæþ$ CÆ>¹¯Œþ A¯éÞǧæþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ BÆóÿjyîþ `‹œ ÌêË* ^óþíܯèþ ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ¯èþ$
§æþM>PÆÿ$$. M>V>, ½àÆŠÿÌZ §é§éç³# 50 HâæýÏ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ G°²MæüË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² MæüËíÜ ïܵMæüÆŠÿ ´ùyìþÄæý$… Ðèþ§æþªMæü$ ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêÏÆæÿ$. CMæü CsîýÐèþË fÇW¯èþ ½àÆŠÿ ÌêË$ ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Ò$yìþÄæý*ÌZ Æ>Ðèþyæþ…™ø {ç³Mæü…糯èþË$ ½gôýï³ ºÄæý$rò³sìýt…¨. Æ>…` gñýOË$ ¯èþ$…^óþ ½gôýï³
ïܵMæüÆŠÿ 糧æþÑMìü G±zÄôý$ Mæü*rÑ$ ™èþÆæçœ#¯èþ ÑfÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ íܯéá, Ðèþ$à Mæü*rÑ$ AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ G±zÄôý$ çÜ…ç³NÆæÿ~ Ððþ$gêÇsîý Ý뫨…^èþyæþ…™ø ÐèþÆæÿ$çÜV> ¯éË$Vø Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÆÿ$$. D ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ ïÜG… õßýÐèþ$…™Œþ Ý÷Æðÿ¯Œþ G…§æþ$Mæü$ GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ 80512 16302 ¯èþ…ºÆŠÿ ¯èþ$…_ ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ½gôýï³
™èþÆæçœ#¯èþ AÐèþ§Šþ ¼àÈ ^ú§æþÇ ´ùsîýÌZ °Í^éÆæÿ$. ÒǧæþªÆæÿ* Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ÝëÇ ½àÆŠÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> °¡‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ {ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÔéÆæÿ$. 243 Mæüâæý$Ï Ðèþ$*çÜ$Mæü$° E¯é²Ææÿ° Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ ½gôýï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ©ç³MŠü {ç³M>ÔŒý ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜ$ÖÌŒý Ððþ*yîþ BÆøí³…^éÆæÿ$. gñýOË$ÌZ E…r*
´ësê² ¯èþ$…_ AòÜ…½Ï 糧æþÑMìü ¯éÑ$¯óþçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþÔéÆæÿ$. C¨ CÌê E…yæþV>, AòÜ…½Ï Ý릯éÌZÏ 126 G±zÄôý$ §æþMìüP…^èþ$MøV> C…§æþ$ÌZ ½gôýï³ 74, f¯èþ™é §æþâŒý {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Æ>…` gñýOË$ÌZ E¯èþ² ÌêË$ GÌê ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$ CÌê…sìý Ðèþ$$ÇMìü Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþÄæý$Ðèþ§æþª° çÜ$ÖÌŒý çœ*r$ ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$.
ïܵMæüÆŠÿ G°²Mæü ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ½àÆŠÿ AòÜ…½ÏÌZ ¿êÈ Væü…§æþÆæÿVøâæý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ (Äæý$$) 43 Ðèþ$Ç G°Ñ$¨ ïÜrϯèþ$ G±zÄôý$ Ñ${™èþ 糄>Ë$ VðüË$^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ¯é²yæþ° BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. M>V>, çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ððþ*yîþ BÆøç³×ýËò³O BÆóÿjyîþ ½àÆŠÿÌZ ïܵMæüÆŠÿ G°²MæüË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÌêË* ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ C糚yæþ$ {ç³Mæü…ç³
¯ðþËMö¯é²Æÿ$$. AòÜ…½ÏÌZMìü GÐðþ$ÃÎÞË$ Æ>Ðèþyæþ…™ø ïܵMæüÆŠÿ G°²MæüÌZ ÐéÆÿ$$‹Ü Ðèþ$Æø ÐðþOç³# BÆóÿjyîþ 75 ïÜrÏ™ø A† ò³§æþª ´ëÈtV> AÐèþ™èþÇ…_…¨. M>V> 70 ÐèþÆ>YË$ çܵ…¨…^éÆÿ$$. ÌêË$ ¸ù¼Äæý*™ø çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ×ìýMìü´ù™èþ$¯èþ² ¯èþË$ Æóÿç³#™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$ÌZ BÆóÿjyîþMìü Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐéÓË…r* ½gôýï³ GÐðþ$ÃÌôýÅË
Ðørϯèþ$ BÆóÿjyîþ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ÐèþņÆóÿMìü…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °¡ÔŒý ïÜrÏÌZ ´ùsîý ^óþíܯèþ M>…{Vðü‹Ü MóüÐèþË… 19 Ý릯é˯èþ$ VðüË$^èþ$Mæü$…¨. r$t…§æþ° G§óþªÐé ^óþÔéÆÿ$$. ÐéçÜ¢ÑMæü çÜÐèþ$çÜÅË ¯èþ$…_ {ç³f˯èþ$ ç³MæüP§éÇ ™ø ÌêË* çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇ´ëÆæÿ$. Ðøsìý…VŠüMæü$ §æþ*Ææÿ…V> E…sôý Ðèþ$…{†
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, AÔZMŠü ^ú§æþÇ çÜ¿æýÌZ E…yæþyé°² ™èþ糚 ç³r$t™èþ* ÆæÿçßýçÜÅ »êÅÌsŒý Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Ë$ CÝë¢Ðèþ$…r* G±zÄôý$ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ FÇçÜ$¢¯èþ² ÌêË$:: ç³sìýt…^èþyé°Mìü CÌê…sìý ^èþÐèþMæü»êÆæÿ$ BÆøç³×ýË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆóÿjyîþ {糆°«¨ 糧æþÑ CÝ뢯èþ…r* ÌêË* BçœÆŠÿ ^óþíܯèþ ByìþÄñý* MìüÏ‹³Ë$ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$.
§éÓÆ> Ðøsìý…VŠü fÆæÿ´ëË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. D ÑçÙÄæý$…ò³O BÆóÿjyîþ GÐðþ$ÃÌôýÅ ½àÆŠÿ Ðèþ*i yìþç³NÅsîý ïÜG… çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ððþ*yîþ BÆóÿjyîþ `‹œ ÌêË$ {ç³Ý맊þ Ðèþ$–™èþ$Å…fÄŒý$ †ÐéÈ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ½gôýï³ GÐðþ$ÃÌôýÅË™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, "ïܵMæüÆŠÿ G°²MæüËMæü$ àfÆæÿ$ M>Ðèþ§æþ$ª. MæüÆø¯é
Ðèþ_a…§æþ° ^ðþç³µ…yìþ. Ò$Ææÿ$ Ðèþ*Mæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ CõÜ¢ Ðèþ* ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ïܵMæüÆŠÿ AÐèþ#
™éÆæÿ$. A糚yæþ$ Ò$Mæü$ M>ÐèþÍÞ¯èþ 糯èþ$Ë$ fÇW´ù™éÆÿ$$' A° ÌêË* BçœÆŠÿ
^óþÔéÆæÿ$. ç³Ôèý${V>çÜ… Aѱ† MóüçÜ$ÌZÏ AÆðÿçÜ$t AÆÿ$$¯èþ ÌêË* {ç³Ý맊þ Äæý*§æþÐŒþ

|ü]~Û <ë{Ïq rs¡ßŒ\ß ø=ìï ø£ì|ædüßÔHêïsTT Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ gñýOË$ÌZ Õ„æü A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. A¯éÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË
™ø Õ„> M>Ë…ÌZ GMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$… BçÜ$ç³{†ÌZ¯óþ Væüyìþ´ëÆæÿ$. D ¯ðþË
{´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ fÇW¯èþ ½àÆŠÿ AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ G±zÄôý$ A«¨M>Æ>°² MðüOÐèþçÜ…
^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. 75 Ý릯éË™ø BÆóÿjyîþ A†ò³§æþª ´ëÈtV>
AÐèþ™èþÇ…^èþV>, ½gôýï³ 74, gôýyîþÄæý$* 43 Ý릯éÌZÏ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆÿ$$.
Hê´j·T, XÊdüq, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ e´edüú˝À¢ @B ñqï‘·yÓTÆq~ ø±<äß sêC≤´+>∑ |ü]~Û˝Àq÷ eT÷&ÉT AÆÿ$$™óþ, Mæü*rÑ$ÌZ ½gôýï³Mìü A™èþÅ«¨Mæü Ý릯éË$ Ðèþ_a¯èþç³µsìýMîü ïÜG… ï³uæÿ…
e´edüú\÷ ñ+&Ü* πøe&çj·÷˝À »]–q 80e Ä*+&çj·÷ Á|æôd’&ç+>¥ Ä|ò”düsY‡ ø±qŒ¤¬sH釽À Ðèþ*{™èþ… gôýyîþÄæý$*Mæü$ Aç³µW…_…¨.
ñ|üsêh|ü‹ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT 43 j·÷|t‡ô|’ u≤´Hé : nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*|æq #Ó’Hê
MóüÐèþyìþÄæý*ÌZ fÇW¯èþ 80Ðèþ BÍ…yìþÄæý* {í³òÜOyìþ…VŠü BïœçÜÆŠÿÞ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ¯èþ$ ^óþ…§æþ$Mæü$ ç³Ç«¨ §ésìý¯èþ ¡Ææÿ$µË$ Mö°² C^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, A糚yæþ糚yæþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : §óþÔèý ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$™èþÓ…, çÜÐèþ${Væü™èþ, ¿æý{§æþ™èþ
E§óþªÕ…_ Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$ º$«§æþÐéÆæÿ… Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. "Ôéçܯèþ, MøÆæÿ$tË$ ™èþÐèþ$ ç³Ç«¨ §ésìý Ôéçܯèþ, M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü Ñ¿êV>Ë ç³Ç«¨ÌZ §æþ–ÚëtÅ ^ðþO¯é ¯èþ$…_ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² 43
M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü, ¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ðèþ$«§æþÅ ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅç³NÆæÿÓMæü çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… & {ç³ÐóþÕçÜ$¢¯é²Äæý*? A¯óþ B…§øâæý¯èþË$ ÆóÿMðü™èþ$¢™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. Mö°² A…Ôé˯èþ$ Ððþ$$»ñýOÌŒý Aí³ÏMóüçÙ¯èþÏò³O ^èþÆæÿÅË$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. çßZÐŒþ$
ÔèýMìü¢Ðèþ$…™èþÐðþ$O¯èþ {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°Mìü MîüËMæü…' A¯óþ A…Ôèý…ò³O D çܧæþçÜ$Þ fÇW…¨. {糿æý$™èþÓ…ÌZ° C™èþÆæÿ Ñ¿êV>ËMæü$ Ðèþ¨Íò³sìýt E…yæþÐèþËíÜ…§æþ¯óþ ÑçÙÄæý$…ò³O Ðèþ$…{†™èþÓÔéQ ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° òÜOºÆŠÿ {MðüOÐŒþ$ Mø BÇz¯óþçÙ¯Œþ
{糆 Ñ¿êVæü… C™èþÆæÿ Ñ¿êV>Ë ÐèþÅÐèþàÆ>ÌZÏ gZMæüÅ… ^óþçÜ$MøMæü$…yé ç³° ^èþÆæÿaË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. ç³Ç«¨ §ésìý C_a¯èþ ¡Ææÿ$µËMæü$ E§éçßýÆæÿ×ýV>, Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ çÜÐèþ${Væü °Ðóþ¨MæüËò³O ^èþÇa…_¯èþ A¯èþ…™èþ
^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ¯óþ ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ… E…r$…§æþ° Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$ A¯é²Ææÿ$. ©° ©´ëÐèþã »ê×ýçÜ…^é M>Ëayæþ…ò³O C_a¯èþ ¡Ææÿ$µ¯èþ$, ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë °Äæý*Ðèþ$Mæü Ææÿ… GË[M>t°MŠüÞ A…yŠþ C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi Ðèþ$…{†™èþÓ
ÐèþËÏ ç³ÆæÿçܵÆæÿ VúÆæÿÐèþ…, »ê«§æþÅ™èþ, çÜ…Äæý$Ðèþ$¯èþ ¿êÐèþ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³{MìüÄæý$ÌZ M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü ÐèþÅÐèþçܦ ´ë{™èþ¯èþ$ °Æ>MæüÇçÜ*¢ C_a¯èþ ¡Ææÿ$µ¯èþ$, ÔéQ D Äæý*‹³Ëò³O °õÙ«§æþ… Ñ«¨…_¯èþr$t Móü…{§æþ… K
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Æ>gêÅ…VæüÐóþ$ çÜÆøÓ¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ§æþ° Eç³ Æ>çى糆 §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔé™èþ$¢ çßý§æþ$ªË$ §ésìý¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË$ Mö°² Mæü°í³çÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. gê¡Äæý$ ¯éÅÄæý$ °Äæý*Ðèþ$M>Ë MæüÑ$çÙ¯Œþ ^èþsêt°² Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ*¢ C_a¯èþ ¡Ææÿ$µ¯èþ$ {ç³Mæür¯èþÌZ ÐðþËÏyìþ…_…¨. ^ðþO¯é Äæý*‹³Ë °õÙ«§æþ…ò³O ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ^ðþO¯é
Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$ A¯é²Ææÿ$. ¯éÅÄæý$, Ôéçܯèþ, M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ H© ç³Ç«¨ §ésìý¯èþr$Ï çܵçÙtÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² MæüÍW…^óþ ¡Ææÿ$µË$ Mö°² E¯é²Äæý$° Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ Ôéçܯèþ ÐèþÅÐèþçܦ Mæü*yé Æ>Äæý$»êÆæÿ M>Æ>ÅËÄæý$… {糆 °«¨ h Æø…VŠü çܵ…¨…^éÆæÿ$. ^ðþO¯é Mæü_a™èþ…V>
JMæü§é°ò³O Ðèþ$ÆöMæüsìý E¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ¨V> ^ðþ糚MøMæü*yæþ§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. çÜ*ç³ÆŠÿ GWjMæü*ÅsìýÐŒþV>, çÜ*ç³ÆŠÿ ÌñýhõÜÏ^èþÆŠÿV> ¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ ™èþ¯èþ ç³Ç«¨° §ésôý {ç³Äæý$™èþ²… ^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ E§éçßýÆæÿ×ýV> 39Ðèþ D °õÙ«§æþ… Ñ«¨…ç³#¯èþ$ Q…y ìþçÜ$¢…¨ A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. "^ðþO¯é ¯óþç³£æþÅ… E¯èþ²
¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ ™èþ¯èþ ç³Ç«¨ §ésìý…§æþ¯óþ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý*°² MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$µË$ ÐèþÅÐèþçßýÇÝù¢…§æþ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ MæüÍVóü Ñ«§æþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… Ðé…bèþ±Äæý$… M>§æþ° Æ>gêÅ…Væü çÜÐèþÆæÿ×ý¯èþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 1975ÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Æ>çى糆, Äæý*‹³Ë¯èþ$ °õÙ«¨…^èþyé°Mìü ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… "gê¡Äæý$ ¿æý{§æþ™èþ' A¯óþ 糧鰲
Mö°² MæüÍWçÜ$¢¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. Æ>gêÅ…Væü… °ÆæÿÓ_…_¯èþ A¯é²Ææÿ$. ÝëÓ™èþ…[™èþÅ… Ðèþ_a¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ çÜ${ï³… MøÆæÿ$t, òßýOMøÆæÿ$tË$ Eç³ Æ>çى糆, {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#ËMæü$ G°²Mæü˯èþ$ kÅyîþíÙÄæý$ÌŒý {çÜ*Psìý± 糧ó þ糧óþ Eç³Äñý*W…^èþyé°² ^ðþO¯é VæüsìýtV> ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ A°²
ç³Ç«§æþ$ËÌZ¯óþ D Ðèþ$*yæþ$ ÐèþÅÐèþçܦË$ ç³° ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Væü$fÆ>™ŒþÌZ° çÜ…çÜPÆæÿ×ê™èþÃMæü gZM>ÅË™ø ´ër$ Ýë…íœ$Mæü&BǦMæü Ë„>Å˯èþ$ {´ù™èþÞíßý… ç³Ç¤Mìü A¡™èþ…V> E…yóþ Ñ«§æþ…V> ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý BrV>âæýÏMæü$ ¯éÅÄæý$Ððþ$O¯èþ, °Ú뵄ìüMæüÐðþ$O¯èþ, ÑÐèþ„æü Ìôý° ÐéÅ´ëÆæÿ
Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² A…¨çÜ$¢…¨' A° ¿êÆæÿ™ èþ§óþÔèý…ÌZ° ^ðþO¯é Æ>Äæý$»êÆæÿ
<Û√˙ e÷s¡Z<ä]Ù <˚e˝Ÿ düVü‰jYT ø£qßïeT÷‘· uÛ≤>∑´q>∑]˝À nsê#·ø£ X¯≈£îÔ\ß @e÷Á‘·eT÷ M>Æ>ÅËÄæý$… {糆°«¨ h Æø…VŠü JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðóþ$ ¯ðþËÌZ ËyæþRŒý
Æ>…` : sîýÑ$…yìþÄæý* Ðèþ*i ÝëÆæÿ¤
Ðèþ$õßý…{§æþ íÜ…VŠü «§ø± {MìüMðüsŒý MðüÈÆŠÿ {´ëÆæÿ…
À…_¯èþ ™öͯéâæýÏÌZ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿدèþ… ^óþíܯèþ
≈£îÁ≥\ô|’ ø£]ƒq+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: ¡{Ðèþ °Æ>Ôèý °çܵ−–çßýÌZ E¯èþ² Mö°² AÆ>^èþMæü ÔèýMæü$¢Ë$ òßýO§æþÆ>
ñù|øÏå+#· e<äß› b˛©düß XÊK≈£î πød”ÄsY Ä<˚X¯+
Á|ü»\ eT<Ûä´ yÓ’wüe÷´\ß ¬s#·Ã>=&ÉT‘·ßHêïs¡ß
çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ ^ðþO¯é™ø fÇW¯èþ çœ$ÆæÿÛ×ýË ¯óþç³£æþÅ… ÌZ çÜÐèþ*^éÆæÿ Vøç³Å™èþ §æþ–ÚëtÅ
Cç³µsìýMóü 177 Äæý*‹³Ëò³O °õÙ«§æþ… Ñ«¨…_¯èþ Móü…{§æþ… ™égêV> 43 Ððþ$$»ñýOÌŒý
Äæý*‹³Ëò³O MöÆæÿyé mãí³…_…¨. ™égêV> °õÙ«¨…_¯èþ Äæý*‹³ËÌZ ^ðþO¯é ÇsñýOÌŒý
¨VæüYf çÜ…çܦ Aλê»ê {Væü*‹³¯èþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯éË$Væü$ Äæý*‹³Ë™ø ´ër$ B
§óþÐèþÌŒý çÜàÄŒý$ (§óþº{º™Œþ çÜàÄŒý$) Mæü¯èþ$² »ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ çœ$ÆæÿÛ×ýË$ çÜ—GíÙt…_ Ðèþ$™èþ ѧóþÓÚëË$ $Á<√VüQ\qß ñ≈£îÿbÕ<ä+‘√ nD∫y˚j·T+&ç §óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$ÇMö°² Äæý*‹³Ë* E¯é²Æÿ$$.
Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$ 73 Æðÿ^èþaVörtyé°Mìü Mæü${r 糯èþ$²™èþ$ ¯é²Äæý$°, ÐéÇ ç³rÏ A™èþÅ…™èþ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçß
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$. ÔéÓçÜ çÜ…º…«§æþ çÜÐèþ$çÜÅË™ø ýÇ…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ… b˛©düß\≈£î |üP]Ô ùd«#·Ã¤ ÇdüßÔHêïqqï πød”ÄsY m˝ŸÄsYmdt ñ+&É≈£L&É<ä+fÒ
»ê«§æþ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² §óþÐèþÌŒý çÜàÄŒý$ Æ>…`ÌZ° ^éÆæÿ$. AÆ>^èþMæü ÔèýMæü$¢Ë Mæü${rËMæü$ çÜ…º…«¨…_ {糿æý$™éÓ°Mìü Q_a™ èþÐðþ$O¯èþ {°ÄsYmdt b˛yê*... ;CÒ|” sêyê*: dü+»jYT
K BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ* çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…§æþ° íÜG… A¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…
Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ$. M>V>, ¯ðþË ÆøkËMæü$ ò³OV> ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$ M>´ëyæþyæþÐóþ$ A™èþÅ…™èþ {糫§é¯èþÐèþ$°, ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ Ðé™é ÐèþÆæÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ¿êVæüůèþVæüÆæÿ… ¯èþ$…_
_Mìü™èþÞ ´÷…¨¯èþ çÜàÄŒý$ Væü™èþ ¯ðþËÌZ yìþÔéaÇj AÄæý*ÅÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, BÄæý$¯èþ ×ê°² §ðþº¾¡íÜ Æ>fMîüÄæý$ {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§é˯èþ$Mæü$¯óþ ÐèþÅMæü$¢Ë$, ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ Ææÿ*.2Ë„æüË MørÏMæü$ ò³OV> B§éÄæý$… ÐèþõÜ¢ sîýBÆŠÿG‹Ü
ÔèýÈÆæÿ…ÌZ° MîüËMæü AÐèþÄæý$ÐéË$ ç³° ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…™ø Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ ç³yézÆæÿ$. A™èþÅ…™èþ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË°, çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ EMæü$P ´ë§æþ… {糿æý$™èþÓ… Ææÿ*.67 ÐóþËMørÏ °«§æþ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Móüsê
Ðèþ$ÆøÝëÇ BçÜ$ç³{†ÌZ ^óþÇa¯é {ç³Äñý*f¯èþ… ÌôýMæü´ù Æÿ$$…¨. §óþÐèþÌŒý çÜàÄŒý$ ™ø A×ý_ÐóþÄæý*Ë° ^ðþ´ëµÆæÿ$. çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ A×ý_ÐóþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ Æÿ$$…_…§æþ° ½gôýï³ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yìþ çÜ…fÄŒý$
´ë{™èþ "G…G‹Ü «§ø±: §æþ A¯Œþ sZÌŒýz ÝùtÈ' ºÄñý*í³ MŠüÌZ¯èþ* Mæü°í³çÜ$¢…¨. §óþÐèþÌŒý ´ùÎçÜ$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ³æNÇ¢ õÜÓ^èþe CçÜ$¢…§æþ° íÜG… {ç³Mæüsìý…^é Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ BÆøí³…^éÆæÿ$. °f…V> °«§æþ$Ë$ QÆæÿ$a ^óþõÜ¢ ÐèþÆæÿ§æþ±Ææÿ$
çÜàÄŒý$ Væü™èþ…ÌZ òÜ…{rÌŒý MøÌŒý ïœÌŒýzÞ ÍÑ$sñýyŠþ (ïÜïÜGÌŒý) yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> ç³° Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË ç³Çíܦ†ò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ º$«§æþÐéÆæÿ… {ç³Væü†¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ÆøyæþÏò³OMìü G…§æþ$Mö_a…§æþ°.. {yðþO¯óþi, {sêíœMŠü ÐèþÅÐèþçܦË$
^óþÔéÆæÿ$. «§ø± MðüÈÆŠÿ {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ MøÌŒý ïœÌŒýzÞ fr$tMæü$ {´ë†°«§æþÅ… E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅ §æþÇØ ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$ G…§æþ$Mæü$ AçÜ¢ÐèþÅçܦ…V> Ðèþ*Æ>Äæý$° {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
Ðèþíßý…^éyæþ$. «§ø±ÌZ° {糆¿æý¯èþ$ ç³íÜVæüsìýt¯èþ BÄæý$¯èþ Ððþ¯èþ$² ™èþsìýt Ðèþ*ÆŠÿ, yìþ.h.í³. Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, òÜOºÆ>»ê§Šþ, Æ>^èþ Mö…yæþ íÜí³Ë$ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþ˯èþ$ M>´ëyóþ ÑçÙ Äæý$…ÌZ, çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ A×ý_ÐóþõÜ çœ™óþ¯èþVæüÆŠÿÌZ ½gôýï³ A¿æýÅǦMìü Ðèþ$§æþª™èþ$V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÆøyŠþÚùÌZ çÜ…fÄŒý$
{´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. Aç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ E¯èþ² í³^ŒþËMæü$ À¯èþ²…V> «§ø± MøçÜ… A…f± Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ÑíÜ çÜfj¯éÆŠÿ, Ðèþ$õßýÔŒý ¿æýVæüÐèþ™Œþ, AyìþçÙ¯èþÌŒý yìþhí³ h™óþ…§æþÆŠÿ, ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…_ Æ>iÌôý° «§øÆæÿ×ìý AÐèþË…ÀçÜ$¢¯èþ²¨. Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. GÌŒýBÆŠÿG‹Ü E…yæþMæü*yæþ§æþ…sôý sîýBÆŠÿG‹Ü ´ùÐéÍ.. ½gôýï³
{ç³™óþÅMæü…V> rÆŠÿ¹ (ç³_aMæü™ø Mæü*yìþ¯èþ) í³^ŒþË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ^éaÆæÿ$. K IhË$ ïÜtòœ¯Œþ ÆæÿÒ…§æþ{, ÐðþO. ¯éWÆðÿyìþz, °gêÐèþ*»ê§Šþ Ih ÕÐèþ Ôèý…MæüÆŠÿ Æðÿyìþz, M>ºsôýt ¯óþyæþ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…, Æ>çÙ‰… {ç³Ôé…™èþ…V> E…¨. {ç³fË$ çÜ$Q…V> Æ>ÐéË° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. {VóürÆŠÿ G°²MæüÌZÏ Ðèþ$äÏ sîýBÆŠÿG‹Ü VðüÍõÜ¢ ½BÆŠÿG‹Ü
ÆæÿMæü…V> «§ø± G§æþ$Væü$§æþËÌZ çÜàÄŒý$ ´ë{™èþ Mæü*yé MîüËMæü… A° ^ðþ´ëµÍ. «§ø± ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ih {ç³Ððþ*§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. hòßý^Œþ G…íÜ G°² E¯é²Ææÿ$. GÐèþÇ ç³° ÐéÆæÿ$ GÌê…sìý Cº¾…¨ ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ñ«¨…^óþ {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ÐèþÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$. 12 Ôé™èþ… Kr$Ï E¯èþ² ÐèþÆæÿY…
Mæü*yé A¯óþMæü çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ BÄæý$¯èþ Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. MæüË çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>fMîüÄæý$ ˼ª ´÷…§æþyé°Mìü Mö…§æþÆæÿ$ A¯óþMæü Mæü${r Ë$ ^óþçÜ$¢¯é² {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆ>°Mìü õÜ‹œ íÜsîý A¯óþ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ Ðèþ_a…¨. MøçÜ… MæüMæüPÇ¢ç³yìþ sîýBÆŠÿG‹Ü, G…IG… òÜMæü$ÅËÆŠÿ ´ëÈtË$V> ^èþÌêÐèþ$×ìý
Ææÿ$. Ððþ$$§æþr ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý* §éÓÆ> ™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆ>Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*ǹ…VŠü ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ò³r$tºyæþ$Ë$ ¯èþVæüÆ> °Mìü ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ E´ë«¨ AÐèþ#™èþ$…sôý.. ¿êVæüůèþVæüÆæÿ… ÌZ 80 Ôé™èþ… E¯èþ² íßý…§æþ$Ðèþ#Ë Væü$Ç…_ ½gôýï³
á <äXÊã›|ü⁄ n‘·ß´‘·ÔeT Ä≥>±&ÉT ¸ùsZË™ø {ç³f˯èþ$ HÐèþ*Æ>aË° ^èþ*ÔéÆæÿ$. ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*rË™ø MæüÑÓ…³æ# ^èþÆæÿÅ §öÆæÿ$Mæü$™èþ$¯èþ²¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ$à ¯èþVæü Ææÿ…ÌZ Ðèþ$*yæþ$ MæüÑ$çÙ¯èþÆóÿrÏ ç³Ç«¨ÌZ
§é§é³æ# Møsìý 60 Ë„æüË f¯é¿ê E…¨. D ¯èþVæüÆ>°² M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ… {糿æý$™éÓ
BÌZ_õÜ¢ Ðèþ$™èþ™èþ™èþÓ ´ëÈtV> _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° çÜ…fÄŒý$ B„óüí³…^éÆæÿ$.
sîýBÆŠÿG‹Ü {íÜP糊t¯èþ$ G…IG… ^èþ§æþ$Ðèþ#™ø…§æþ°.. GÐèþÇMîü ¿æýÄæý$ç³yæþÐèþ$¯óþ
nyês¡ß¶ πsdüß˝À ø√V”≤¢, n•«Hé ËMæü$ ³æN¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü çÜçßýf…V>¯óþ Ôé…† M>Ðèþ$$ Mæü$ÌñýO¯èþ òßýO§æþÆ>
»ê§Šþ {ç³fË$ ÐéÇ MæüÑÓ…³æ# Ðèþ*r˯èþ$, Aº§æþ®³æ# {ç³^éÆ>°² ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. °Mæü$¯èþ² {糫§é¯èþ »ê«§æþÅ™èþ. {糿æý$™éÓ°Mìü D Æ>çÙ‰… »êVæü$…yæþyæþ… Ðèþ$$QÅ…. òßýO§ ÑçÙÄæý*°² B Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË* Væü$Ææÿ$¢…^èþ$MøÐé˯é²Ææÿ$. K ÐèþÆ>Y°Mìü
Ðèþ$™èþ ѧóþÓÚëË$ Æðÿ^èþaVörtyé°Mìü G°² Ðèþ*rË$ Ðèþ*sêÏyìþ¯é {ç³fË ¯èþ$…_ çܵ… æþÆ>»ê§Šþ {ç³Ôé…™èþ…V> E…yæþyæþ… Ðèþ$$QÅ…. CMæüPyìþ {ç³fË$ çÜ$Q çÜ…™øÚëË™ø MöÐèþ$$ÃM>çÜ*¢ sîýBÆŠÿG‹Ü, G…IG… ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü${rË$, Mæü$™èþ…{™é˯èþ$ {ç³fË$
§æþ¯èþ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. yæþº$¾Ë$ ç³…_ Kr$Ï §æþ…yæþ$MøÐé˯óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Mæü*yé iÑ…^èþyæþ… Ðèþ$$QÅ…. {ç³Ôé…™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ, ™ðþË…V>×ýMæü$ Væü$…yðþ VæüÐèþ$°…^é˯é²Ææÿ$. íßý…§æþ* çÜÐèþ* f… Kr$ »êÅ…Mæü$V> Ðèþ*Ç™óþ¯óþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ ¯èþyæþÐèþÐèþ# A° ÐéÇMìü ™ðþÍíÜ…¨. ©…™ø Ðé Ææÿ$ Ðèþ$Ç…™èþ ¨VæügêÇ M>Äæý$ Ìê…sìý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ Ðèþ$™èþ ѧóþÓÚëË$ Æðÿ^èþaVösìýt, Ðèþ$™èþ çœ$ÆæÿÛ×ýË$ ò³sìýt, òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ½gôýï³ ÑfÄæý$… Ý뫨çÜ$¢…§æþ° º…yìþ çÜ…fÄŒý$ ^ðþ´ëµÆæÿ$.
Æ>çÙ‰…ÌZ, Ðèþ$$QÅ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ çœ$ÆæÿÛ×ýË$ çÜ—GíÙt…_ Æ>fMîüÄæý$ Æ>fMîüÄæý$ ˼ª ´÷…§éË° Mö…§æþÆæÿ$ {ç³Äæý$ ™é²Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
˼ª ´÷…§éË° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° H MæüÈ…¯èþVæüÆøϯø, ÐèþÆæÿ…VæüÌZ¯ø, ¯èþVæüÆæÿ {ç³Ôé…™èþ™èþ¯èþ$ çœ×ý…V> ò³sìýt GÐèþǯø „æüÑ$…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ;CÒ|”˝À #˚]q eT+&É* e÷J #Ó’s¡àHé
QÐèþ$Ã…ÌZ¯ø, Ðèþ$Æø ^ør¯ø VöyæþÐèþË$ Æ>gôýíÜ, §é°² òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ ÑçÜ¢—G™èþ çœ$ÆæÿÛ×ýË$ çÜ—GíÙt…^óþ ÐéÇ ç³rÏ A™èþÅ…™èþ Mæüv ¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍ. G…™èþsìý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü:
{ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý*Ë° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌê ^óþíÜ {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$™èþ ѧóþÓÚëË$ ÐéǯðþO¯é çÜÆóÿ, ÐéÆæÿ$ A«¨M>Ææÿ ´ëÈt çÜ¿æý$ÅÌñýO¯é çÜÆóÿ Ðèþ§æþÌŸ§æþ$ª. GMæüPyìþMæüMæüPyæþ sîýBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþ, ÔéçܯèþÐèþ$…yæþÍ Ðèþ*i
Æðÿ^èþaVösêtË° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ VöyæþÐèþË$ ^óþíÜ, çœ$ÆæÿÛ×ý Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…_, Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A{ç³Ðèþ$ ™èþ¢…V> E…yìþ Mæü${r˯èþ$ ¿æýVæü²… bðþOÆæÿïŒþ ÝëÓÑ$VúyŠþ ½gôýï³ÌZ ^óþÆ>Ææÿ$.
§æþ$»êÆÿ$$ : sîýÑ$…yìþÄæý* ÝëÆæÿ¤ ÑÆ>sŒý MøïßýÏ, ÑË„æü×ý B‹œ íܵ¯èþ²ÆŠÿ çÜ—GíÙt…_ AçÜË$ hòßý^Œþ G…íÜ G°²MæüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ ç³Çíܦ† ÌôýMæü$…yé ^óþÄæý*Í A° íÜG… çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Væü™èþ Mö…™èþM>Ë…V> BÄæý$¯èþ ½gôýï³ÌZ
ÆæÿÑ^èþ…{§æþ¯Œþ AÕÓ¯Œþ D §æþÔ麪ç³# A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ BrV>yæþ$ AÐéÆæÿ$z ÆóÿçÜ$ÌZ ^óþÄæý*Ë°, G°²MæüË$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþÆÿ$$…^éË° ç³M>P {ç³×êãMæü Ææÿ_…^éÆæÿ$. ©°Mìü {ç³Ôé…™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ Ðèþ$™èþ _^èþ$a ò³rtyé°Mìü, Ôé…† ¿æý{§æþ™èþËMæü$ Ñçœ* ^óþÆæÿ¯èþ$ ¯èþ²r$Ï ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐéÆæÿ¢ËMæü$
°Í^éÆæÿ$. A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý Ðèþ$…yæþÍ (IïÜïÜ) D AÐéÆæÿ$z MøçÜ… ÐéǧæþªÇ± çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… {糿æý$™èþÓ… Ðèþ§æþª E…¨ A° íÜG… MóüïÜBÆŠÿ ™èþ… MæüÍW…^èþyé°Mìü {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþõÜ ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË° Ðèþ$$W…ç³# ç³Ë$Mæü$™èþ* B ´ëÈtÌZ
¯éÑ$¯óþsŒý ^óþíÜ…¨. D {糆Úëx™èþÃMæü AÐéÆæÿ$z MøçÜ… IïÜïÜ Ððþ$$™èþ¢… Hyæþ$Væü$Ç° ^ðþ´ëµÆæÿ$.òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ…™ø ´ër$ Æ>çÙ‰…ÌZ Ôé…† ÝëÐèþ$ÆæÿÝëÅË$ íÜG… MóüïÜBÆŠÿ {ç³fËMæü$ í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. E§óþÓV>Ë$, E{§óþM>Ë$ Æðÿ^èþaVösôýt ÐéÇ ^óþǯèþr$Ï {ç³Mæüsìý… ^éÆæÿ$. ¨ÎÏÌZ ½gôýï³ gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ gôýï³ ¯èþyéz
¯éÑ$¯óþsŒý ^óþíÜ…¨. MøïßýÏ, AÕÓ¯Œþ M>Mæü$…yé, gZ Ææÿ*sŒý (C…V>Ï…yŠþ), Móü¯Œþ Äæý$£éÑ«¨V> Mö¯èþÝëV>˯èþ²§óþ {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅ…. Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ çÜ…çœ$ ÑçÙÄæý$…ÌZ gê{Væü™èþ¢V> E…yéË°, GÐèþÆø Æðÿ^èþaVöyìþ™óþ Æðÿ_a´ùÐèþ§æþª° çÜÐèþ$„æü…ÌZ ÝëÓÑ$VúyŠþ ´ëÈt ¡Ææÿ¦… ç³#^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. ½gôýï³ÌZ ^óþǯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ…
ÑÍÄæý$Ðèþ$Þ¯Œþ (¯èþ*ÅhÌê…yŠþ), ïÜtÐŒþ íÜÙŒþ (B[õÜtÍÄæý*), H½ yìþÑÍÄæý$ÆŠÿÞ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë BrË$ ÝëVæü±Äæý$Ðèþ§æþ$ª. G…™ø ´ùÆ>yìþ ™ðþË…V>×ý Äæý$$ÐèþMæü$˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. G°²MæüÌZÏ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å º§æþ®…V>, ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿyæþ… A…sôý Ý÷…™èþ C…sìýMìü
(§æþ„ìü×ê{íœM>), Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜ…VæüMæüPÆæÿ ({ÖË…Mæü) E¯é²Ææÿ$. CMæü, Ðèþ¯óþzÌZÏ §æþÔ麪ç³# Ý뫨…^èþ$Mæü$¯é²…. Mæüyæþ$³æ# Mæür$tMæü$°, ¯øÆæÿ$ Mæür$tMæü$° °º§æþ®™èþ™ø ç³°^óþíÜ ´ùÆ>yéË° Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈt˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. ´ùÎçÜ$ Äæý$…{™é…Væü… ³æNÇ¢ Ðèþ_a¯èþr$Ï…§æþ°.. ½gôýﳯèþ$ ™èþ¯èþ Ðèþ*™èþ– çÜ…çܦV> ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$.
A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ BrV>yæþ$, sîý20ÌZÏ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ BrV>yæþ$, A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ sñý‹Üt õ³ÏÄæý$ÆŠÿ, Æ>çى鰲 K §æþÇMìü ™ðþ^éa…. Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË ç³ÇÇ„æü×ýÌZ Æ>iÌôýMæü$…yé A{ç³Ðèþ$™èþ¢™èþ™ø E…r$…§æþ°, Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ AÆ>^èþMæü, çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë E§æþÅÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ°ÐéÆæÿ$, H¯éyæþ* «§æþÆ>²Ë$ ^óþÄæý$°ÐéÇMìü ´ëÈtÌZ
IïÜïÜ íܵÇsŒý B‹œ {MìüMðüsŒý AÐéÆæÿ$zËMæü$ Mæü*yé ¯éÑ$¯óþçÙ¯èþ$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. D ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²…. õ³M>r Mæüº$¾Ë$, Væü$yæþ$…»ê Ìê…sìý Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÆæÿ$˯èþ$ §æþ*Ææÿ… Mæü${rË$ ¿æýVæü²… ^óþíÜ ¡Ææÿ$™éÐèþ$° ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {´ë«§é¯èþÅ™èþ Mæ ͵çÜ*¢.. C™èþÆæÿ ´ëÈtË ò³§æþªËMæü$ A{Væü™é…º*Ë… C_a
Ñ¿êV>Ë$ A°²…sìýÌZ¯èþ* MøïßýÏ ¯éÑ$¯óþsŒý M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. M>V>, Ðèþ$íßýâæýË ^óþÔé…. çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ, Ðèþ*íœÄæý*Ë ç³rÏ, Ñ_a¯èþ²MæüÆæÿ ÔèýMæü$¢Ë ç³rÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü àÒ$ C^éaÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$˯èþ$ ç³MæüP¯èþ ò³rtyæþ… G…™ø »ê«¨…_…§æþ¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ™èþ…{yìþV>
Ñ¿êVæü…ÌZ §æþÔ麪ç³# A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ {MîüyéM>Ç×ìý, §æþÔ麪ç³# A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ Ðèþ¯óþz sìýBÆŠÿG‹Ü {糿æý$™èþÓ… G…™èþ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_…§ø {ç³fË$ ^èþ*ÔéÆæÿ$. ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…sêÆæÿ°, GMæüPyæþ H _¯èþ² AÐé…bèþ±Äæý$ ¿êÑ…^óþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ D ÑçÙÄæý$…ÌZ G…§æþ$Mæü$ AËçÜ™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆø
{MîüyéM>Ç×ìý AÐéÆæÿ$zËMæü$ ¯éÑ$¯óþçÙ¯èþ$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅËMæü$ {ç³fË ¯èþ$…_ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀ…_…¨. çÜ…çœ$r¯èþ fÆæÿVæüMæü$…yé ^èþ*Ýë¢Ðèþ$° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Cç³µsìýMîü AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
26 qe+ãsY 2020

features@ suryaa.com 10

AçßýçŠþ ç³sôýÌôýª A¯èþr…ÌZ çÜ…§óþçßýÐóþ$ Ìôý§æþ$. M>…{Vðü‹Ü ¯èþ$ Ððþ¯èþMæü$…yìþ ¯èþyìþí³…^óþ ¯óþ™èþV> AçßýçŠþ
V>…«© Mæü$r$…»ê°Mìü A™èþÅ…™èþ B³æ#y¢ æþ$V> õ³Ææÿ$¯èþ² AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý.... M>…{Vðü‹Ü A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý* V>…«© {糆 Aç³µsìý ¯èþ$…_ Mæü¯èþ$²Ðèþ$*õÜ ÐèþÆæÿMæü* Ýù°Äæý* ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË Ðóþyìþ ™éMæüMæü$…yé ÒÆø_™èþ…V>
Ayæþ$Væü$ÌZ° Ayæþz…Mæü$˯èþ$ ™öËWçÜ*¢, ¡çÜ$Mæü$¯óþ {糆 °Ææÿ~Äæý$…ò³O¯é Mæü*Ë…MæüçÙ…V> BÌZ^èþ¯èþ ^óþçÜ*¢, °Ëºyìþ¯èþ Äñý*«§æþ$yæþ$ A° ^ðþç³µMæü ™èþç³µ§æþ$

J…sìý^óþ†™ø M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° ¯èþyìþí³…_¯èþ ÐèþÅMìü¢V> õ³Ææÿ$…¨. Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅǦ ºÌêºÌê˯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþíÜ Ýù°Äæý*Mæü$ ¯èþÐèþ$ÃMæüçÜ$¢yæþ$..
Væü$fÆ>™Œþ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ 71 HâæýÏ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý.. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþV>¯óþ M>Mæü$…yé,
ÐéÇ G™èþ$¢Ë¯èþ$ _™èþ$¢Ë$ ^óþÄæý$r…ÌZ ¨rt AÆÿ$$¯èþ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ {rº$ÌŒý çÙ*rÆŠÿV> õ³Æö…¨¯èþ {ç³×ý»Œý Ýù°Äæý*V>…«©Mìü ÐèþÅMìü¢Væü™èþ çÜËà§éÆæÿ$V>, A™èþÅ…™èþ ¯èþÐèþ$ÃMæüçÜ$¦yðþO¯èþ ¯óþ™èþV> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$QÈj™ø çÜÐèþ*¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßÇý çÜ*¢ ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ Ðèþ*çÜtÆŠÿ Ððþ$O…yŠþ™ø M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtMìü GÌê…sìý MæüçÙt… Ðèþ_a¯é MæüÆø¯é™ø Bçܵ{†Mìü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O´ùÐèþyæþ…™ø CsîýÐèþÍ Væü$fÆ>™Œþ Eç³ G°²MæüË$, ½àÆŠÿ AòÜ…½Ï
G°²MæüË ÐèþNÅàÌZÏ BÄæý$¯èþ ¿êVæü… ç³…^èþ$MøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$.
™é¯èþ$¯é²¯èþ° °Ëºyìþ, Ýù°Äæý* V>…«©° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³¯èþ ^é×ý$Mæü$Åyæþ$V> õ³Ææÿ$…¨. CsîýÐèþË MöÑyŠþ Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> Mæü$r$…º…
ÐéÅ«¨Mìü Væü$ÆðÿO¯èþ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý BÆøVæüÅ ç³Çíܦ† ÑçÙÑ$…^èþyæþ…™ø ´ër$ ò³ÇW¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$Mæü$ ™èþVæüYr$t M>…{VðüÝùÏ Ar$ 10 f¯èþµ£øÏ A…™èþÌê ^èþ{Mæü… †í³µ¯é.... §óþÔèý Æ>fMîüÄæý*ËÌZMìü ÐéÆæÿçÜ$Ë$ Ðèþ_a
çßýËaÌŒý ^óþçÜ$¢¯èþ² BÄæý$¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yìþ² Ðèþ*{™èþ… Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü ÆæÿÐèþ$ð í³ËÐèþMæü ´ùÐèþr…
AÐèþÄæý$ÐéË$ çÜçßýMæüÇ…^èþMæü´ùÐèþr…™ø Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ™ø ´ùÆ>yæþ$™èþ* AçÜ$Ðèþ#Ë$ »êÝëÆæÿ$. V>…«© ç³ÇÐéÆ>°Mìü VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Ðèþ$Ç ™égêV> M>…{Vðü‹Ü §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™ø…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÈt
ÑÔéÓçÜ´ë{™èþ$°V> õÜÐèþË…¨…_¯èþ ç³sôÌý Œý Væü$Ç…_ M>…{Vðü‹Ü Æ>fMîüÄæý$ ^èþÇ{™èþÌZ ÍS…^èþ§æþVæüY§óþ... ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï òÜO™èþ… A«¨Úët¯é°Mìü A…yæþV> E…yæþMæü ´ù™èþ$¯é²Ææÿ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$¯é²Æÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ
AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Ìôý° ÌZr$¯èþ$ M>…{V‹ÜÌZ GÐèþÆæÿ$ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ææÿ¯èþ²¨ Ñ$ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ {ç³Ôèý².

A çßýçŠþ ç³sôýÌŒý 1949 BVæü‹Üt 21¯èþ CÚëMŠü ç³sôýÌŒý, çßýÐé»ñý¯Œþ ç³sôýÌŒý §æþ…ç³™èþ$ËMæü$ Væü$fÆ>™Œþ,
¿æýÆæÿ*^Œþ hÌêÏÌZ° í³Æ>Ðèþ$ÌŒý {V>Ðèþ$…ÌZ f°Ã…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ^é×ý$Mæü$Åyæþ$ AçßýçŠþ
ç³sôýÌŒý. C…¨Æ> GÐèþ$Æðÿj±Þ Ñ«¨…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ fÇW¯èþ G°²MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü òœ*Ææÿ ç³Æ>¿æýÐé°²
Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ °Æ>®Ææÿ×ý
™ðþËÏÐéÆæÿ$ gêÐèþ$$¯èþ ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ ™èþ$¨ÔéÓçÜ Ñyìþ^éyæþ° sìýÓrtÆøÏ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A¯éÆøVæüÅ…
M>Ææÿ×ý…V> AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Væü$Æ>YÐøÏ° Ðóþ$§é…™èþ BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™ø¯èþ² ÑçÙÄæý$…
Ðèþ$*rVæür$tMæü$…¨. A…™èþsìý MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 1980ËÌZ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Væü$fÆ>™øÏ ¿æýÆæÿ*^Œþ ™ðþÍíÜ…§óþ. AMøtºÆŠÿ 1Ðèþ ™óþ©¯èþ BÄæý$¯èþ BçÜ$ç³{†ÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. BÆøVæüÅ ç³Çíܦ† ÑçÙÑ$…^èþyæþ…™ø
Ý릯èþ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü gñý…yé¯èþ$ GVæüÆóÿÝëÆæÿ$. 26 HâæýÏ {´ëÄæý$…ÌZ¯óþ HMæü…V> ÌZMæüÞ¿æýMæü$ G°²MðüO D ¯ðþË 15Ðèþ ™óþ§æþ¯èþ BÄæý$¯èþ C…sñý°ÞÐŒþ MóüÆŠÿ Äæý$*°r$P ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. A™éÅ«§æþ$°Mæü ÐðþO§æþÅ
§óþÔèý… §æþ—íÙt° BMæüÇÛ…^éÆæÿ$. A§óþ BÄæý$¯èþ ´ëÍMæü ÐèþÆæÿÐðþ$O…¨. ™éË*M> Ýë¦Æÿ$$ Æ>fMîüÄæý*Ë _Mìü™èþÞ¯èþ$ A…¨…_¯èþç³µsìýMîü.. Eç³Äñý*Væü… ÌôýMæü$…yé´ùÆÿ$$…¨. ÔèýÈÆæÿ AÐèþÄæý$ÐéÌôýÒ
¯èþ$…_ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ¿æý$Å°V> G°²MðüO çÜ™é¢ ^ésìý¯èþ AçßýçŠþ V>…«© ç³ÇÐéÆæÿ…ÌZ AÀÐèþ*¯èþ «§æþ¯èþ$ ç³°^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ BÄæý$¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþr$Ï Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ òœOfÌŒý AçßýçŠþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
yæþÄæý*Åyæþ$. M>…{VðüòÜ•µ GÐèþÆðÿ°² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþíܯé, G…™èþ ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yéz... Ðér°²…sìýMîü G§æþ$Ææÿ$
°Í_,Væü×ê…M>Ë™ø çÜà Ñ糄>˯èþ$ G…yæþVæüsôýt ¡Ææÿ$ B™èþ°² Ðèþ$Ç…™èþ çÜ°²íßý™èþ$yìþ° ^óþíÜ…¨. Ýù°Äæý* Ñ^éÆæÿ…
V>…«© Mæü$r$…»ê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$*yæþ$ ™èþÆ>Ë™ø MæüÍíÜ ç³°^óþíܯèþ BÄæý$¯èþ G…™èþÌê A…sôý... H AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Ðèþ$Ææÿ×ý…ò³O M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý* V>…«© ¡{Ðèþ Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
ÑçÙÄæý$Ððþ$O¯é, G…™èþsìý ¯éÄæý$Mæü$yðþO¯é Ýù°Äæý* V>…«© ^ðþѯèþ ÐóþÄæý*Ë…sôý AçßýçŠþ ç³sôýË$P ^ðþ¼™óþ A™èþÅ…™èþ ÑÔéÓçÜ´ë{™èþ$yæþ$, Ðèþ$…_ õܲíßý™èþ$yæþ$. BÄæý$¯èþ Ý릯鰲 GÐèþÆæÿ* ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$ÌôýÆæÿ$. Vöç³µ
^éË$.. Ýù°Äæý* V>…«©Mìü ^ðþí³µ¯èþsôýÏ A¯èþ² Ýë®Æÿ$$Mìü G¨V>Ææÿ$. M>{Ðóþ$yæþ$² ¯óþ¯èþ$ MøÌZµÄæý*¯èþ$ A…r* E§óþÓV>°Mìü ÌZ¯èþÄæý*ÅÆæÿ$. AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt
MøçÜ… ™èþ¯èþ iљ鰲 A…Mìü™èþ… ^óþÔéÆæÿ$. ÑÔéÓÝë°Mìü, A…Mìü™èþ¿êÐé°Mìü BÄæý$¯èþ Ðèþ*Ææÿ$õ³Ææÿ$. ³æNÇ¢
Æ>iÐŒþ™ø Ýë°²íßý™èþÅ… °º§æþ®™èþ™ø ™èþ¯èþ MæüÆæÿ¢ÐéÅ°² ¯ðþÆæÿÐóþÆóÿaÐéÆæÿ$. ÝëÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ GËÏ糚yæþ* Ðèþ$$…§æþ$…yóþÐéÆæÿ$.
AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý ç³°™èþ¯é°², ^èþ$Ææÿ$Mæü$§æþ¯é°² Væü$Ç¢…_¯èþ Æ>iÐŒþ... Aç³µsZϯóþ BÄæý$¯èþMæü$ M>…{Vðü‹Ü AçßýçŠþ ç³sôýÌŒýMæü$ E¯èþ² §æþÄæý*Væü$×ýÐóþ$ C™èþÆæÿ$Ë Mæü…sôý BÄæý$¯èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³™óþÅMæü…V> °Íí³…¨
gê¡Äæý$ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ç³§æþÑÌZ Mæü*Æøa»ñýsêtÆæÿ$. Ðèþ*i {糫§é° ¯ðþ{çßý* Ôèý™èþfÄæý$…† Ìê…sìý §æþ$Ææÿ…«§æþÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþr… A…sôý Ýù°Äæý* Ìê…sìý ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ ™èþËMæü$ Ñ$…_¯èþ ç³Ç B
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ýù°Äæý* ™èþÆæÿ³æ#¯èþ A™èþÅ…™èþ ÑÔèýÓÝë´ë{™èþ$°V> õÜÐèþË…¨…^éÆæÿ$.M>…{Vðü‹Ü A«¨¯óþ{† A° AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý™ø ´ëÈtMìü, ™èþ¯èþMæü$ E¯èþ² A¯èþ$º…«§é°² Ýù°Äæý* D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
E™èþÞÐé˯èþ$ ³æ#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mö° fÐèþçßýÆŠÿ ¿æýÐèþ¯Œþ ¯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý*Ë° C™èþÆæÿ ¯óþ™èþËMæü$ ^ðþí³µ¯é Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
糧óþâæý$Ï Væüyìþ_¯é ç³°M>Mæü´ùÐèþr…™ø ¯ðþ{çßý* Ôèý™èþfÄæý$…† E™èþÞÐéË ¯ésìýMìü fÐèþçßýÆŠÿ ¿æýÐèþ¯èþ$² Ýù°Äæý* V>…«© ´ëÈtÌZ ™èþ¯èþ Ý릯鰲 çÜ$íܦÆæÿ… ^óþçÜ$Mö°, ´ëÈtÌZ HMæü^èþe{™é«¨ç³™èþÅ…
Mö¯èþÝëWçÜ*¢ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ…sôý A¨ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý ÐèþÌôýÏ ¯èþ¯èþ²¨ M>…{Vðü‹Ü ÌZ Cç³µsìýMîü ^ðþ糚Mæü$¯óþ
íܧæþ®… ^óþÄæý*˯èþ² ¿êÐèþ¯èþ™ø AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Mæü$ B ç³° Aç³µW…^èþV> Bçœ$Ðóþ$çœ*Ë Ò$§æþ ³æNÇ¢
A…Ôèý…. Ôé…† ^óþMæü*Æ>Í : {糫§é° Ððþ*yîþ
^óþÆÿ$$…_, BÆæÿ…¿ê°Mìü ¡çÜ$Mæü$ Æ>Ðèþr…™ø AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Æ>çßý$ÌŒý V>…«©Mìü Ðèþ$Ç…™èþ §æþVæüYÆæÿÄæý*Å AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý Ðèþ$Ææÿ×ý…ò³O {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© çÜ…™éç³… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý i
yæþ$. B „æü×ý… ¯èþ$…_ V>…«© Mæü$r$…º…ÌZ H _¯èþ² ÐèþÅÐèþàÆæÿ… fÇW¯é AçßýçŠþ K çÜ¿æý$ÅyìþV> Ðèþ$Ææÿ×ý… ¨[V>Â…†Mìü Væü$Ç^óþíÜ…¨. iÑ™èþ…ÌZ° A™èþÅ«¨Mæü M>Ë… {ç³gêõÜÐèþÌZ¯óþ Væüyìþ´ëÆæÿ$.
Ðèþ*Ç Ðésìý° °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÇVóü¨. M>…{Vð‹ÜMæü$ A«¨M>Ææÿ… ™ðþ_aò³sôýtÌê M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° ºÌZõ³™èþ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ BÄæý$¯èþ ´ë{™èþ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÌôý°¨. BÄæý$¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ òœOfÌZ¢
¿êÆæÿ™Œþ ÐðþÍW´ù™ø…¨ A…r* Aç³µsìý {糫§é° Ðéfõ³ÄŒý$ {ç³^éÆ>°² A…™é Aº§æþ®Ðèþ$°, M>…{Vðü‹Ü
Ðèþ*sêÏyé¯èþ$. AçßýçŠþ ¿êÄŒý$ B™èþÃMæü$ Ôé…† ^óþMæü*Æ>ÍA° {´ëǦ…^éÆæÿ$.
Ýù°Äæý* çÜ$íܦÆæÿ™èþMæü$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… RêÄæý$Ðèþ$° Ððþ$$§æþr A…^èþ¯é ÐóþíÜ…¨ AçßýçŠþ ç³sôýÌôý. AÆÿ$$™óþ M>…{Vðü‹Ü
ò³§æþªË$ Ðèþ*{™èþ… . D {ç³^éÆæÿ… Ððþ$$§æþsìýMóü Ððþ*çÜ… ÐèþçÜ$¢…§æþ° G°² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþíܯé Ýù°Äæý*¯èþ$ & }ÐèþÍÏ ™èþ¯èþÃÄŒý$, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
Æ>iÐŒþ V>…«© Ðèþ$Ææÿ×ý… ™èþÆ>Ó™èþ ï³Ò ¯èþÆæÿíÜ…à Æ>Ðèþ#, {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj, ^ðþ¯é²Æðÿyìþz, AÆæÿ$j¯Œþ íÜ…VŠü
Jí³µ…_, E§æþ®—G™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ^óþÆÿ$$…_... M>…{VðüçÜ$² A«¨M>Ææÿ ï³uæÿ…ò³O Mæü*Æøa»ñýsìýt¯èþ çœ$¯èþ™èþ

糧æþÐèþ#ËMæü$ Ððþ…ç³Æ>Ïyæþ° AçßýçŠþ


™èþ¯èþ$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ¿æý$ÅyðþO¯é 糧æþÐèþ#ËMøçÜ… BÄæý$¯èþ Ððþ…ç³Æ>ÏyæþÌôý§æþ$.
´ëÈtÄôý$ ™èþ¯èþMæü$ {´ë×ýÐèþ$° ^ðþõ³µ Açßýçæþ$P Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY…ÌZ ^óþÆæÿÐèþ$°
AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a¯é M>§æþ¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Æ>iÐŒþ V>…«© {糫§é°V>
1995ÌZ Móü…{§æþ Ðèþ$…{† ÐèþÆæÿY…ÌZ ^óþÆ>Ë° Jí³µ…^èþyæþ…™ø ^óþÇ¯é ´ëÈt
Mìü çÜ…º…«¨…_ ™ðþÆæÿÐðþ¯èþ$Mæü Ðèþ$…{™é…Væü… ¯èþyìþí³ {rº$ÌŒý çÙ*rÆŠÿV>
õ³Æö…§éÆæÿ$ Væü$fÆ>™øÏ° ¿æýÆæÿ*^Œþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ 1977 ÌZ
´ùsîý ^óþíܯèþ ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï VðüÍ^éÆæÿ$ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý .
A¯èþ…™èþÆæÿ… M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ™èþÆæÿœæ#¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜV> AÆÿ$$§æþ$ÝëÆæÿ$Ï Æ>fÅçÜ¿æýMæü$
G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$ AçßýçŠþ ç³sôýË$² 1986ÌZ Væü$fÆ>™Œþ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$yìþ
ç³°^óþíܯèþ BÄæý$¯èþ 1988ÌZ V>…«©&¯ðþ{çßý* Mæü$r$»ê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ
fÐèþçßýÆŠÿ ¿æýÐèþ¯Œþ {r‹Üt »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³rtyæþ… ^èþ*õÜ¢ BÄæý$¯èþ V>…«©
Mæü$r$…»ê°Mìü G…™èþ §æþVæüYÆæÿV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ÐéÆø, GÌê…sìý ¯èþÐèþ$ÃM>°²
™èþ¯èþò³O E…^óþÌê ^èþ*ÝëÆø Csôýt AÆæÿ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.