Вы находитесь на странице: 1из 112

E-2 CYLINDER HEAD COVER D 1
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
& &29(5&</,1'(5+($'mmmmmmmmm 
 
5555555555555555555555555555555555555555555 0,5
' *$6.(7&</,1'(5+($'&29(5mm
()*+,( 
5555555555555555555555555555 
0,5

Soá löôïng QTY


Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9 &29(5&203+($'mmmmmmmmmmm &'  .=5 *$6.(7&</,1'(5+($'&29(5m ()*+,( 

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/012344

29
E-3 

CYLINDER HEAD D 2
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 +($'&</,1'(5mmmmmmmmmmmmmmm 
 
5555555555555555555555555555555555555555555555555 W
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
5&K*(XYa%b[\]\c^Z^
,1&/8'(69DOYHDGMXVWDQG
UHIDFH
/ *8,'(,17$.(9$/9( 21( mmmmm
9:,1;<,(3 1E ' 01)P05555 W
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
,1&/8'(65HDPLQJ
5&K*(XY9c^Z^
,1&/8'(69DOYHDGMXVWDQG
5&K*(XYa%b[\]\c^Z^
UHIDFH
0 *8,'((;+$8679$/9( 21( mmmm
9:,1;<,(3 3O ' 01)P0555555 W
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
2 ,1&/8'(65HDPLQJ
5&K*(XY9c^Z^
,1&/8'(69DOYHDGMXVWDQG
5&K*(XYa%b[\]\c^Z^
UHIDFH
0 *8,'(9$/9()259(+,&/(mm
9:,1;<,(3 Y01*C3J55555555555555555 W?e
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
,1&/8'(65HDPLQJ
5&K*(XYI\dc^Z^
,1&/8'(69DOYHDGMXVWDQG
5&K*(XYa%b[\]\c^Z^
UHIDFH
 *$6.(7&</,1'(5+($'mmmmmmmm
()*+,( 
555555555555555555555555555 e?4
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`

Reqd.
Soá QTY
löôïng yeâ u caàu
Ref.
STT MaõPart
soá phuï
No.tuøng Teân Description
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
D

 .=5 +($'$66<&</,1'(5mmmmmmmm &'  .:13 *8,'(9$/9( 26 mmmmmmmmmm 9:,1;<,(3 *55
 .=5 *$6.(7&</,1'(5+($'mmmmmmm  ()*+,( 

67'  95=>?4@=>?@>
.:1 *$6.(7&</,1'(5+($' 26 m  ()*+,( 
 *55 
86()25 
*A)>?B@=C?>>
 .9 3,3(&203,1/(7mmmmmmmmmmm 0D1E
 .:1 ,168/$725,13,3(mmmmmmmmm F0 01,1)F 0D1E

 .9 67$<&203)8(/+26(mmmmmmm 0G() H,(3+,(


 .3+ 3/8*63$5. &35($ 1*. mm &() 0IBJKLM ,(N
.3+ 3/8*63$5. 8(35 '(162 m &() 44JIM 9J,*
 .=5 6(16252;<*(1mmmmmmmmmmmmmm 0O&)P,-3)
 .=5 &25'&2032;<*(16(1625mmm 0G9Q 0O&)P,-3)
 .=5 6(1625$66<:$7(57(03mmmm &'0O&)P,,1)F '9,(9R01
S

 .*) %2/7678';mmmmmmmmmmmm &


-,(B3CB
 .:1 :$6+(500mmmmmmmmmmmmmmmmm TU,(FV
 .5- 25,1*;mmmmmmmmmmmmmmmm 1< *?4M34
 3/& 25,1*; 0$7686+,7$ m 1< *?M?@3C?M K 1) K
 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm F&
-,(23C4

 187+(;00mmmmmmmmmmmmmm 0


G0() 0V
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmm 01 R,1TRC>3C2
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123CW
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123W>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123M@

30
E-3 

CYLINDER HEAD D 3
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 ,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
()*+,( 
5555555555555555555555555555 e?4
LQVWDOODWLRQ
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
 
@?Ce
 0$1,)2/',17$.(mmmmmmmmmmmmm 
0D1E 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?V
 3/8*63$5.mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
&()5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?C
 6(16252;<*(1mmmmmmmmmmmmmmm
0O&)P,*3 55555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
3 68%&25'2;<*(16(1625mmmmmm
9Q 0K&
J0O&)P,*3 55555555555555555555555555 >?e
 
CW
$ 6(1625:$7(57(03mmmmmmmmmmm
0O&)P,,1)F '9,(9R01
S >?M

31
E-4 IG00K=3 
CAMSHAFT/VALVE D 4
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 &$06+$)7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
IG00K55555555555555555555555555555555555555555555555555555 4?4
,1&/8'(69DOYHDGMXVWPHQW
5&K*(XYa%bc^Z^
4 6352&.(7&$0mmmmmmmmmmmmmmmm
,1-,(0K55555555555555555555555555555555555555555555555555 4
 2
. $50,17$.(9$/9(52&.(5 21(
0UD3 1E ' 01)P055555555555555 4?C
,1&/8'(69DOYHDGMXVWPHQW
5&K*(XYa%bc^Z^
 2
. $50(;+$8679$/9(52&.(5 21(
0UD3 3O ' 01)P05555555555555555 4?C
,1&/8'(69DOYHDGMXVWPHQW
5&K*(XYa%bc^Z^
/ $509$/9(52&.(5
0UD3 
)259(+,&/(mmmmmmmmmmmmmm 
Y01*C3J555555555555555555555555555555555555555555555555555555 4?C
,1&/8'(69DOYHDGMXVWPHQW
5&K*(XYa%bc^Z^
1 9$/9(,17$.( 21( mmmmmmmmmmm
3 1E ' 01)P0555555555555555555555555555 e?2
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
2
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
,1&/8'(65HIDFLQJ
5&K*(XYI\c^Z^
1 9$/9((;+$867 21( mmmmmmmmmm
3 3O ' 01)P0555555555555555555555555555555 e?2
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
,1&/8'(65HIDFLQJ
5&K*(XYI\c^Z^
3 9$/9()259(+,&/(mmmmmmmmm
3 Y01*C3J555555555555555555555555555555555555555 e?V
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
,1&/8'(65HIDFLQJ
5&K*(XYI\c^Z^

Reqd.
Soá löôïng QTY
yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
D

 *% 6($/9$/9(67(0 12. mmmmmmm 1< 1Q,3 ,*N


*% 6($/9$/9(67(0 $5$, mmmmmm 1< 1Q,3 KIK)
 .=5 &$06+$)7&203mmmmmmmmmmmmmm &' IG00K
 .:1 6352&.(7&$0 7 mmmmmmmmmm ,1-,(0K eWI+,(
 .=5 $50&203,19$/9(52&.(5m &'0UD3 1E
 .=5 $50&203(;9$/9(52&.(5m &'0UD3 3O

 .=5 6+$)752&.(5$50mmmmmmmmmmm IG00UD


 .:1 9$/9(,1mmmmmmmmmmmmmmmmmm 3 1E
 .:1 9$/9((;mmmmmmmmmmmmmmmmmm 3 3O
 .:1 635,1*9$/9(mmmmmmmmmmmmmmm 
U3*3 
 .:1 5(7$,1(59$/9(635,1*mmmmmm TU,(()f
U3*3 

 .=5 6($79$/9(635,1*mmmmmmmmmm P


U3*3 
 0$ &277(59$/9(mmmmmmmmmmmmmmm g,(01.,3 
 .:% %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01@3C4
 .:% 6&5(:7$33(7$'-867,1*mmmmm T/ 01h,13 
 .9% %2/762&.(7.12&.00mmmmm &
-,(() 001i@

 1877$33(7$'-867,1*mmmmmmm 001h,13 

32
E-4 IG00K=3 
CAMSHAFT/VALVE D 5
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 
C?C>?CC?C4
3 ,17$.(9$/9(635,1*$1'25

U3*3 1E TS=1*.01< 1Q,
67(06($/ 21( mmmmmmmmmmmmmm
3 ' 01)P0555555555555555555555555555555555555 e?W
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
3 (;+$8679$/9(635,1*$1'25

U3*3 3O1*.01< 1Q,
67(06($/ 21( mmmmmmmmmmmmmm
3 ' 01)P0555555555555555555555555555555555555 e?W
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
4 9$/9(635,1*$1'2567(06($/

U3*3 TS=1*.01< 1Q,
)259(+,&/(mmmmmmmmmmmmmm 
3 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 e?@
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
Y01*C3J
LQVWDOODWLRQ
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`

33
E-5 3/010K= +,(3/010K
CAM CHAIN/TENSIONER D 6
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 &+$,1&$0mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
3/010K55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 e?B
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
 7(16,21(5&$0&+$,1mmmmmmmmm
+,(3/010K555555555555555555555555555555555555555555555 e?B
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
 @
 /,)7(57(16,21(5mmmmmmmmmmmm
0, +,(0K5555555555555555555555555555555555555555555555 >?B
 *8,'(&$0&+$,1mmmmmmmmmmmmm
9:,1;<,(3/010K55555555555555555555555555555555 e?4
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ

Reqd.
Soá löôïng QTY
yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
D

 .66 &+$,1&$0 / '$,'2 mmmmmm 3/010K M4j 9K)9*


 .=5 7(16,21(5$66<&$0&+$,1mm &' +,(3/010K
 .=5 /,)7(5$66<7(16,21(5mmmmm 0G0, +,(3/010K
 .=5 3,927&$0&+$,17(16,21(5mm 01 +,(3/010K
 .=5 *$6.(77(16,21(5/,)7(5mmmm ()*+,(0, +,(0K

 . *8,'(&$0&+$,1mmmmmmmmmmmm 9:,1;<,(3/010K


.:1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 .< 6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmmm T/ ,g,0G 232
 0* 25,1*;mmmmmmmmmmmmm 1< *C?@3M?@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/012344

34
E-6 3 
K,1
CYLINDER D 7
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
$ &</,1'(5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
3 
K,1555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 e?2
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
 *$6.(7&</,1'(5mmmmmmmmmmmmm
()*+,( 
555555555555555555555555555555555 
e?@
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
& 67$<,*1,7,21&2,/mmmmmmmmmm
() -&),0K* 55555555555555555555555555555555555555 
>?e

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
STT
Ref. Maõ
Partsoá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
ACA125CBF
No. DD

 .=5 &</,1'(5&203mmmmmmmmmmmmmm 0G3 


K,1
 .=5 *$6.(7&</,1'(5mmmmmmmmmmmm ()*+,(3 
K,1
 .=5 67$<&203,*1,7,21&2,/mmm 0G() -&),0K* 
 0/ :$6+(56($/,1*00mmmmmm FN/,2?@
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmm 01 R,1TRC>3C2

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &


-,(. &/0123CW

35
E-9 &k9,(9R01
S
WATER PUMP D 8
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 3803$66<:$7(5mmmmmmmmmmmm
0G&k9,(9R01
S 5555555555555555 
C?e
% &29(5:$7(53803mmmmmmmmmmmm
&k9,(9R01
S 5555555555555555555 
C?e
% *$6.(7:$7(53803&29(5mmmmm
()*+,(&k9,(9R01
S 5555 
C?e
 7+(50267$7mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
TK,,1)F 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?e
 +26(&:$7(5mmmmmmmmmmmmmmmm
,(09:,9,(9R01
S 5555555555555 
>?2

Reqd.
Soá QTY
löôïng yeâ u caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .:1 3803$66<:$7(5mmmmmmmmmmm &'&k9,(9R01


S
 .:1 &29(5&203:$7(53803mmmmm 0G&k9,(9R01
S
 .:1 *$6.(7:$7(53803&29(5mmmm ()*+,(&k9,(9R01
S
 .=5 7+(50267$7$66<mmmmmmmmmmmm &'D,,1)F
 .:1 25,1*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< *

 .:1 +26(&:$7(5mmmmmmmmmmmmmmm ,(9,(9R01


S 0
 .:1 &/$03:$7(5+26(00mmmmm Nl,(9,(9R01
S 4W
 .:1 25,1*;mmmmmmmmmmmmmmmm 1< *eW34
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmm 01 R,1TRV3C>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/012344

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &


-,(. &/0123W>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123C2

36
E-10 N1m)',(K505(
A.C.G. STARTER D 9
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 5272525)/<:+((/mmmmmmmmmmmm
T-
+,()F,55555555555555555555555555555555555555555555555 >?2
$ 67$725mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 K *55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?B

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .=5 )/<:+((/&203mmmmmmmmmmmmmm 0GT-


+,()F,
 .9 67$725&203mmmmmmmmmmmmmmmm 0G K *
 .:5 %2/762&.(7;mmmmmmmmmm &
-,(() 001i23CV
 .:= :$6+(5;;mmmmmmmmmmm TU,(FC434W34?e
 187)/$1*(00mmmmmmmmmmm 00g&/01C4

 %2/762&.(7;mmmmmmmmmm &


-,(() 001i234@

37
E-11 &k9
OIL PUMP D10
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 3803$66<2,/mmmmmmmmmmmmmm 
0G&k95555555555555555555555555555555555555555555555 C
& *($52,/3803'5,9(1mmmmmmmm
& ,1I+,(&R',(&k955555555555555555 
>?M

Reqd.
Soá QTY
löôïng yeâ u caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .:1 38036(72,/mmmmmmmmmmmmmmm &'&k9


 .:1 *($52,/3803'5,9(1 7 mm & ,1I+,(&R',(&k9 e@I+,(
 .:1 %2/763(&,$/;mmmmmmm &
-,(.0&)F 234e?@
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmm 01 R,1TRV3C>

38
E-13 T 01 I )
LEFT SIDE COVER D11
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
$ &29(5&5$1.&$6(/()7mmmmmmm 
T 01 I )55555555555555555555555555555555555555 0,5
$ *$6.(7&5$1.&$6(&29(5/()7
()*+,(T 01 I )55555555555555555555555 >?4
 
W?2?B
+ '8&7%(/7&29(5mmmmmmmmmmmmm 
,(9Q K)5555555555555555555555555555555555555555555 >?C
+ %($5,1*'5,9(6+$)7
TU,(&) IG0 I r,',(
/()7&29(56,'(mmmmmmmmmmmm 
Y0A,1&o, I )5555555555555555555555555555555555555 >?W
 2,/6($/.,&.67$57(563,1'/(
1< 9 IG00,N1m)',(5555555555555 >?4

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .=5 &29(5/6,'(mmmmmmmmmmmmmm T 01 I )


 .=5 3/$7(/&29(5mmmmmmmmmmmmm n&o, I )
 .=5 *$6.(7/&29(5mmmmmmmmmmmm ()*+,(&o, I )
 .=5 '8&7/&29(5mmmmmmmmmmmmmm  I*,(1'
p0()g9Q K)
 .=5 &$3/&29(5mmmmmmmmmmmmmmm ,(*S)1'
p0()g9Q K)

 .=5 6($/'8&7mmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< I*,(1'


p0()g9Q K)
 .9< 6($//'8&7&29(5mmmmmmmmm 1< ,(*S)1'
p0()g9Q K)
 .:5 %2/762&.(7;mmmmmmmmmm &
-,(() 001i23CV
 .9% &,5&/,3,17(51$/00mmmmm 1J0S) I*,(e4
 .9% %($5,1*&203 88 171 mm 0GTU,(&) 2>>4 , ,

 3( 2,/6($/;; $5$, mmmmm 1< 9C234232 KIK)


 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmm 01 R,1TRV3CW
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01234V
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123W>

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &


-,(. &/01232@

39
E-14 &' O,,1)F
RADIATOR D12
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
/ -2,17:$<+26(mmmmmmmmmmmmm
,),(&K01A05555555555555555555555555555555 
>?B
% &$35$',$725mmmmmmmmmmmmmmmm
,jNs O,,1)F 5555555555555555555555555555555555555 
>?C
& 5$',$725mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Ns O,,1)F 555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
 &29(55$',$725mmmmmmmmmmmmmm 
Ns O,,1)F 555555555555555555555555555555555555555 >?C
+ 78%($,5%5($7+(5mmmmmmmmmmm
,( 1-,(1k)555555555555555555555555555555555555555555
>?2
 +26($:$7(5mmmmmmmmmmmmmmmm
,(9,(9R01
S K5555555555555555555555 
>?W
 +26(%:$7(5mmmmmmmmmmmmmmmm
,(9,(9R01
S &5555555555555555555555 
>?2
% +26(:$7(5%<3$66mmmmmmmmmmm
,(9,(9R01
S 1G55555555555555555 
>?2
$ )$1&22/,1*mmmmmmmmmmmmmmmmm 
A 
S 555555555555555555555555555555555555555555555 0,5

Reqd.
Soá QTY
löôïng yeâ u caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .=5 -2,17&203:$7(5+26(mmmmm 0G,),(9,(9R01


S
 .:1 25,1*;mmmmmmmmmmmmmm 1< *C@?W34
 .9% &$3&2035$',$725 75$' mm 0G,jNs O,,1)F 5IK9
 .9% /$%(/5$',$725&$3 75$' mm ,1t,,jNs O,,1)F 5IK9
 .=5 5$',$725$66<mmmmmmmmmmmmmm &' O,,1)F

 *(7 6($/'5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmm 1< 3ONs O,,1)F


.9 &29(5&2035$',$725mmmmmmm &'Ns O,,1)F
 .:1 78%($,5%5($7+(5mmmmmmmmmm ,( 1-,(1k)
 .(< &2//$5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm F01.,
 .=5 +26($:$7(5mmmmmmmmmmmmmmm ,(9,(9R01
S K

 .=5 +26(%:$7(5mmmmmmmmmmmmmmm ,(9,(9R01


S &
 .=5 +26(%<3$66mmmmmmmmmmmmmmmm ,(9,(9R01
S 1G
 .=5 )$1&203&22/,1*mmmmmmmmmm 0GA 
S
 +$ 187)(1'(56(77,1*mmmmmmmmm K)0NlR,1TR01j,&u,
 *+% %2/7)/$1*(; 16+) mmmm &
-,(. &/012344 ,1v

 *(7 %2/7'5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmm &


-,(3O
.9 &/$03+26( ' mmmmmmmmmm Nl,(9,(9R01
S 9C@?@
.9 &/$03+26( ' mmmmmmmmmmmm Nl,(9,(9R01
S 94>
 .:1 &/$03:$7(5+26(00mmmmm Nl,(9,(9R01
S 4W
 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm &*
LwK1JI?234@

 &/$0378%( ' mmmmmmmmmm 0


K? &J 9C>?@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &*
?v
K,(J?23C2
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &*
?v
K,(J?23C2

40
E-16 
01x',(
DRIVE FACE D13
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 W
$ )$&('5,9(mmmmmmmmmmmmmmmmmm
 
01x',(5555555555555555555555555555555555555 >?W
$ )$&(029$%/('5,9(mmmmmmmmmm
 ',(
01x',(5555555555555555555555555 >?W
 
C?B
$ 52//(5:(,*+7mmmmmmmmmmmmmmm 
&)T+,(
 Q555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
 V
$ *($5.,&.67$57(5'5,9(1mmmm
& ,1I+,(&R',( IG0N1m)',(555 >?4
$ 63,1'/(.,&.67$57(5mmmmmmmm 
0,N1m)',(55555555555555555555555555555555555555555555 >?W
 635,1*.,&.67$57(55(7851mm

U3*1X)TR0,N1m)',(55555555555555555555 >?W

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .:1 3,(&(6(76/,'(mmmmmmmmmmmm &'Nl()f&)


 .=5 )$&('5,9(mmmmmmmmmmmmmmmmm  
01x',(
 .:1 %266'5,9()$&(mmmmmmmmmmmm 
y) I;z
 .=/ 5$7&+(767$57(5mmmmmmmmmmmm & ,10g0N1m)',(
 .=5 )$&(&203029$%/('5,9(mmm &' ',(
01x',(

 .:1 52//(56(7:(,*+7mmmmmmmmmm &'&)T+,(


 .:1 3/$7(5$03mmmmmmmmmmmmmmmmm n()f&)T+,(
 .=/ 635,1*.,&.'5,9(1*($5mmmm 
U3*& ,1I+,(&R',(0,N1m)',(
 .=5 *($5&203.,&.'5,9(1 7 m 0G& ,1I+,(&R',(0,N1m)',( BI+,(
 .=5 63,1'/(&203.,&.67$57(5m 0G IG00,N1m)',(

 .9% %86+.,&.63,1'/(mmmmmmmmmm &A0


g IG00,N1m)',(
 *6 &2//$5.,&.%266mmmmmmmmmmm &A0&j 
y) I;z
 .=/& 635,1*.,&.5(7851mmmmmmmmm 
U3*1X)TR0,N1m)',(
 .=/ :$6+(57+586700mmmmmmmm F01.,C>
 .9% :$6+(563(&,$/00mmmmmmm F.0&)F CW

 :$6+(5;mmmmmmmmmmmmmmm FC2344


 187+(;00mmmmmmmmmmmmm 0
G0() 0CW
 &,5&/,3(;7(51$/00mmmmm 1J0S),(*S)C2

41
E-17 
&R',(
DRIVEN FACE D14
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
$ 287(5&/87&+mmmmmmmmmmmmmmmm 
,X)
1z555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?e
 
4?W
$ :(,*+76(7&/87&+mmmmmmmmmmm
&'(0T+,(
1z55555555555555555555555555555 
>?V
% %(/7'5,9(mmmmmmmmmmmmmmmmmm
K) I r,',(55555555555555555555555555555555555555 
>?W
 
C>?CC?Ce
$ )$&('5,9(1mmmmmmmmmmmmmmmmm
 |,1
&R',(555555555555555555555555555555 
>?B
 
4>?4C?44
$ )$&(029$%/('5,9(1mmmmmmmmm
 ',(
&R',(555555555555555555555555555 
>?V
 
CW
$ 635,1*'5,9(1)$&(mmmmmmmmmm

U3* 
&R',(555555555555555555555555555 
>?2
 
CM
$ %($5,1*'5,9(1)$&(mmmmmmmmm
TU,(&) 
&R',(555555555555555555555555 
>?M
$$ 5HSODFHEHDULQJDGGmmmmmmm
5 }~C[!€d555555555555555555555555555555555 
>?C

Reqd.
Soá löôïng QTY
yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
 .9 287(5&203&/87&+ )&& m T{
1z v50505
.9 287(5&203&/87&+ (;('< mm T{
1z J3J9 
 .9 3/$7(&203'5,9( (;('< mmm 0G01j,|K01x',( J3J9 
.9% 3/$7(&203'5,9(mmmmmmmmmm  0G01j,|K01x',( 
)&& 
 .9 3/$7(&/87&+6,'( (;('< mmm ()*+,(F. &o,
1z J3J9 
.9% 3/$7(&/87&+6,'(mmmmmmmmmm  ()*+,(F. &o,
1z 
)&& 
 .9 635,1*&/87&+ (;('< mmmmmmm 
U3*
1z J3J9 
.*) 635,1*&/87&+mmmmmmmmmmmmmm 
U3*
1z v50505 
)&& 
 .9 :(,*+76(7&/87&+ (;('< mmm &'(0
1z J3J9 
.:1 :(,*+76(7&/87&+mmmmmmmmmm  &'(0
1z v50505 
)&& 
 58%%(5&/87&+'$03(5mmmmmmm 0K*(O01n,
1z
 .=5 %(/7'5,9( %$1'2 mmmmmmmmmm K) I r,',( &K,9*
 .9 )$&(6(7'5,9(1 (;('< mmmmm &' 
&R',( J3J9 
.9 )$&(6(7'5,9(1 )&& mmmm &' 
&R',( v50505
 .9 )$&(6(7029$%/('5,9(1  &' ',(
&R',( J3J9 
(;('< 
.9 )$&(6(7029$%/('5,9(1  &' ',(
&R',( v50505 
)&& 
 .6< 3,152//(5*8,'(mmmmmmmmmmm 01 9:,1;<,(

 .9% 52//(5*8,'(mmmmmmmmmmmmmmm 0*,


+,9:,1;<,(
 .=5 635,1*'5,9(1)$&(mmmmmmmmm 
U3* 
&R',(
 .:1 &2//$56($/mmmmmmmmmmmmmmmm 
 .=5 &2//$5635,1*mmmmmmmmmmmmmm TU,(&A0
U3*
42
E-17 
&R',(
DRIVEN FACE D15

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
STT
Ref Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
ACA125CBF
No. DD

 .1 18763(&,$/00mmmmmmmmmm 0.0&)F 4V

 *< :$6+(5;;mmmmmmmmm TU,(FC4?434M34?@


 &,5&/,300mmmmmmmmmmmmmmmm 1J0S)B
 .&: %($5,1*1(('/(;; 171 TU,(&)N)4>34M3CV , ,
.9< %($5,1*1(('/(;;  TU,(&)N)4>34M3CV 
6&+$())/(5  01KJvv
JI
 *$ %($5,1*5$',$/%$//8  TU,(&)2M>4 
171  , ,
.9< %($5,1*5$',$/%$//8  TU,(&)2M>4 
16.  ,N
 .1 6($/'5,9(1)$&(;;mm 1< 
&R',(eW3WC3W

 25,1*3,1,21&$3mmmmmmmmmm 


 *5 25,1*;mmmmmmmmmmmmmm 1< *eV?@34
 187+(;00mmmmmmmmmmmmm K)0
G0() 0C4
;
.9 &,5&/,3,17(51$/00 (('< 1J0S) I*,(4V J3J9 
 &,5&/,3,17(51$/00 )&& 1J0S) I*,(4V v5050

43
E-17-10 &' I r,',(
TRANSMISSION D16
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
$ &$6(75$160,66,21mmmmmmmmmmm
1' I r,',(55555555555555555555555555555555555 
C?@
$ *$6.(775$160,66,21&$6(mmmm
()*+,(1' I r,',(55555555555555555555 
C?C
( 6+$)7'5,9(mmmmmmmmmmmmmmmmm
IG0k0n5555555555555555555555555555555555555555555555 
C?W
 &2817(56+$)775$160,66,21mmm
IG0 1‚0n1' I r,',(5555555 
C?C
$ *($5&2817(5mmmmmmmmmmmmmmmm
& ,1I+,( 1‚0n55555555555555555555555555555555 
C?C
 6+$)7),1$/*($5mmmmmmmmmmmm
IG0& ,1I+,(0)5555555555555555555555555555 
C?C
) %($5,1*'5,9(6+$)75,*+7mmm
TU,(&) IG0k0n&o,1O)55555555555 
C?e
- %($5,1*'5,9(6+$)7%27+mmmm
TU,(&) IG0k0n1K)&o,555555555555555 
C?@
& %($5,1*&2817(56+$)75,*+7m
TU,(&) IG0 1‚0n&o,1O)5555555555 
C?e
& %($5,1*&2817(56+$)7%27+mm
TU,(&) IG0 1‚0n1K)&o,5555555555555 
C?W
 
CW
( %($5,1*),1$/*($56+$)7
TU,(&) IG0& ,1I+,(0)
5,*+7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Y&o,1O)5555555555555555555555555555555555555555555555555555
C?e
- %($5,1*),1$/*($56+$)7
2
TU,(&) IG0& ,1I+,(0)
%27+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Y1K)&o,5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?W

Reqd.
Soá löôïng QTY
yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
 .*) 6/((9(55%5$.(&$0mmmmmmm ,(
g ?0K1K,1K
 .:1 78%(0,66,21%5($7+(5mmmmmm ,( 1-,(1k)&' I r,',(
 .=5 &$6(&20375$160,66,21mmmm 1' I r,',(
 .=5 *$6.(775$160,66,21&$6(mmm ()*+,(1' I r,',(
 .=5 6+$)7'5,9( 7 mmmmmmmmmmm IG0 I r,',( CBI+,(

 .=5 &2817(56+$)7 7 mmmmmmmmmmm IG0 I,(()K, CeI+,(


 .:1 *($5&2817(5 7 mmmmmmmmmm & ,1I+,( I,(()K, @eI+,(
 .9 *($5&203),1$/ 7 mmmmmm &'& ,1I+,(0) WWI+,(
 01 :$6+(56($/,1*00mmmmmmmm TU,(FN/,V
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)24>4 
171  , ,
.=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)24>4 
)8-,.26+,  v)N*1)

 .$% %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&) 


16* 24>@L4,(
.:1 %($5,1*5$',$/%$//88 TU,(&)24>@
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)24>C 
171 , ,
.=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)24>C 
)8-,.26+,  v)N*1)
 2,/6($/;;mmmmmmmmm 1< 9CW34>3e?4
 .:1 2,/6($/;;mmmmmmmmmmm 1< 9eW3@43B
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmm 01 R,1TRC>3C4

 &/,378%( & mmmmmmmmmmmmmm Nl,( 0M


 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01V3W@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01V3@@
44
E-19-10 T 01 1O)
RIGHT CRANKCASE E 1
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 &5$1.&$6(5,*+7mmmmmmmmmmmmm
T 01 Y1O)55555555555555555555555555555555555555555555W?@
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
$ &5$1.&$6(%27+mmmmmmmmmmmmmm
T 01 Y1K)&o,555555555555555555555555555555555555555 @?2
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
$ %$6(67$725mmmmmmmmmmmmmmmmm 
P K *I55555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?M
% 25,1*67$725%$6(mmmmmmmmmm
1< *?P K *I55555555555555555555555555555555555555 >?V
 2,/6($/&5$1.6+$)75,*+7mm
1< 9?T 01 1O)5555555555555555555555555 >?M
+ 2,/6($/&5$1.6+$)7%27+mmm
1< 9?T 01 0O4&o,55555555555555555 W?V
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .=5 &5$1.&$6(&2035mmmmmmmmm 0GT 01 1O)


 .9% %86+(1*,1(+$1*(558%%(5  &A00K*() IJ*',(0k 
+2.86+,1  1*N1),
.9% %86+(1*,1(+$1*(558%%(5mm &A00K*() IJ*',(0k
 .:1 3/8*%($5,1*386+mmmmmmmmmm 01 ƒ TU,(&)
 .=5 635,1*%($5,1*386+mmmmmmmm 
U3*01 ƒ TU,(&)
 .:1 3/$7(%($5,1*386+mmmmmmmmm nƒ TU,(&)

 *%& %86+0$,167$1'mmmmmmmmmmmmm &A0


g 01Q,01,(‚,(
 .:1 %$6(67$725mmmmmmmmmmmmmmmm &F K *
 .:1 *$6.(767$725%$6(mmmmmmmmm ()*+,(&F K *
 .=5 *$8*(2,//(9(/mmmmmmmmmmmm J 1+9
 .:1 &/$03(5$&*(1(5$725&25' Nl9Q 1 F,3*K 01)r

 .9 67$<(1*,1(+$51(66mmmmmmmm () ()f&g9Q ',(0k


 .:1 %2/7$678';mmmmmmm &
-,(KV34>>?@
 .=5 %2/75$',$725',67$1&(mmmmm &
-,(0 01Ns O,,1)F
 %2/7'5$,13/8*;mmmmm &
-,(3O9C43C@
 .:1 '2:(/3,163(&,$/;; 01 .0&)F 2?e3C>3e>

 .:1 2,/6($/;;mmmmmmmmm 1< 94>?V3e432


 25,1*;mmmmmmmmmmmmmmmm 1< *CV3e
 :$6+(5'5$,13/8*00mmmm F&
-,(3O9C4
 '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmm 01 R,1TRV3C>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123CW

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &


-,(. &/01234@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01232@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123V>
45
E-19-10 T 01 1O)
RIGHT CRANKCASE E 2

Soá löôïng QTY


Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmm &


-,(. &/0123Ce>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123C2

46
E-19-20 T 01 I )
LEFT CRANKCASE E 3
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 &5$1.&$6(/()7mmmmmmmmmmmmmm
T 01 I )555555555555555555555555555555555555555555555 @?W
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
$ &5$1.&$6(%27+mmmmmmmmmmmmmm
T 01 Y1K)&o,55555555555555555555555555555555555555 @?2
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
 
2?V?4C
% 6&5((12,/),/7(5mmmmmmmmmmm

;<)
p0955555555555555555555555555555555555555555555555 >?4
 
44
 6(1625:+((/63(('5($5mmmm
0O&)P, 0'& ,1K5555555555555555555555 0,5
% %($5,1*&5$1.6+$)7/()7mmmm
TU,(&)T 01 I )555555555555555555555555555555 W?B
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
) %($5,1*'5,9(6+$)7/()7mmmm 
2
TU,(&) IG0k0n&o, I )555555555555555 C?W
- %($5,1*'5,9(6+$)7%27+mmmm
TU,(&) IG0k0n1K)&o,55555555555555555 C?@
& %($5,1*&2817(56+$)7/()7mm
TU,(&) IG0 1‚0n&o, I )5555555555555 C?e
& %($5,1*&2817(56+$)7%27+mm
TU,(&) IG0 1‚0n1K)&o,55555555555555 C?W
( %($5,1*),1$/*($56+$)7
TU,(&) IG0& ,1I+,(0)
/()7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
&o, I )555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?e
- %($5,1*),1$/*($56+$)7
TU,(&) IG0& ,1I+,(0)
%27+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
1K)&o,55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?W
 2,/6($/&5$1.6+$)7/()7mmm
1< 01j,9T 01 I )55555555555555 W?B
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
 + 2,/6($/&5$1.6+$)7%27+mmm
1< 01j,9T 01 1K)&o,55555555 W?V

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .9% %86+(1*,1(+$1*(558%%(5  &A00K*() IJ*',(0k 


+2.86+,1  1*N1),
.9% %86+(1*,1(+$1*(558%%(5mm &A00K*() IJ*',(0k
 .:1 &5$1.&$6(&203/mmmmmmmmm 0GT 01 I )
 .9% %86+55&86+,2181'(558%%(5 &A00K*9;<)()O3g0K 
+2.86+,1  1*N1),
 *%& %86+0$,167$1'mmmmmmmmmmmmm &A0
g 01Q,01,(‚,(
 .9* 78%('5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmm ,(3O0.,

 &$37$33(7$'-867,1*+2/(mm ,E 


„)r01h,13 
 6&5((12,/),/7(5mmmmmmmmmm 
;<)
p09
.3/ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 .9% 635,1*2,/),/7(56&5((1mmm 
U3*
;<)
p09
 .=5 3527(&72563(('6(1625mmmmm &O*TF0O&)P, 0'
 .:1 *5200(763(('6(1625  F&O*TF0O&)P, 0' 
3527(&725 
 .9 6(1625$66<63(('mmmmmmmmm &'0O&)P, 0'
 .:5 %2/762&.(7;mmmmmmmmmm &
-,(() 001i23CV
 .:1 %2/7%678';mmmmmmmmm &
-,(&V34>2
 01 :$6+(56($/,1*00mmmmmmmm TU,(FN/,V
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//63(&,$/  TU,(&).0&)F 
 )8-,.26+, 24>B v)N*1)
.=5 %($5,1*5$',$/%$//63(&,$/  TU,(&).0&)F 
 16. 24>B ,N

 .=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)24>W 


171  , ,

47
E-19-20 T 01 I )
LEFT CRANKCASE E 4
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 ,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
LQVWDOODWLRQ
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
( 2,/6($/'5,9(6+$)7mmmmmmmmm 
1< 01j,9 IG0k0n555555555555555 C?W

Reqd.
Soá löôïng QTY
yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)24>W 
)8-,.26+,  v)N*1)
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)2e>C 
171  , ,
.=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)2e>C 
)8-,.26+,  v)N*1)
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)2e>4 
171  , ,
.=5 %($5,1*5$',$/%$//  TU,(&)2e>4 
)8-,.26+,  v)N*1)
 .:1 2,/6($/;;mmmmmmmmmmm 1< 9423W@32
 .:1 2,/6($/;;mmmmmmmmmmm 1< 94>3e432

 25,1*00mmmmmmmmmmmmmm 1< *e>?V


 .9 25,1*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< *
.) 25,1*; $5$, mmmmmm 1< *CW?V34?W KIK)
 &/,378%( & mmmmmmmmmmmmm Nl,( 0C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/0123C2
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01V3C2

48
E-20 IG00k=/ -,(
CRANKSHAFT/PISTON E 5
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
% &5$1.6+$)7mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
IG00k55555555555555555555555555555555555555555555555555555555
W?M
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
 
4?W?@
 3,67215,1*$1'253,6721 21(
3s0+,(TS=1*.0/ -,( ' 01)P055 
e?2
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .=5 &5$1.6+$)7&203mmmmmmmmmmmm &' IG00k


 .:1 5,1*6(73,6721 67' 5,.(1 &'3s0+,( )o01ƒ, I)NJ,
.=5 5,1*6(73,6721 67' 735 m &'3s0+,( )o01ƒ, I
.:1 5,1*6(73,6721 5,.(1  &'3s0+,(0 C I)NJ,
.=5 5,1*6(73,6721 735 m  &'3s0+,(0 C I
.:1 5,1*6(73,6721 5,.(1  &'3s0+,(0 4 I)NJ,
.=5 5,1*6(73,6721 735 m  &'3s0+,(0 4 I
.:1 5,1*6(73,6721 5,.(1  &'3s0+,(0 e I)NJ,
.=5 5,1*6(73,6721 735 m  &'3s0+,(0 e I
.:1 5,1*6(73,6721 5,.(1  &'3s0+,(0 W I)NJ,
.=5 5,1*6(73,6721 735 m  &'3s0+,(0 W I
 .9 3,6721mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm / -,(
.:1 3,6721 67' mmmmmmmmmmmmmmmm / -,( )o01ƒ,
.:1 3,6721 26 mmmmmmmmmmm  / -,(0 C
.:1 3,6721 26 mmmmmmmmmmm  / -,(0 4
.:1 3,6721 26 mmmmmmmmmmm  / -,(0 e
.:1 3,6721 26 mmmmmmmmmmm  / -,(0 W
 .:1 3,13,6721mmmmmmmmmmmmmmmmm 01 / -,(
 *1 &/,33,67213,100mmmmmm Nl01 / -,(Ce

 .(<:22'58))00mmmmmmmmmm 1J,& ,,( F W

49
E-22 1p,((K=N)1,3+,(
THROTTLE BODY/FUEL INJECTOR E 6
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 4
 %2'<$66<7+5277/(mmmmmmmmm
&'1p,((K555555555555555555555555555555555555555555555555 
>?M
 %2'<7+5277/(mmmmmmmmmmmmmmm 
1p,((K555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C
 
V?CC?C4
 ,1-(&725)8(/mmmmmmmmmmmmmmm
N)1,3+,(555555555555555555555555555555555555555555 
>?B
 
C>
 9$/9(67$57(5mmmmmmmmmmmmmmm
TK,N1m)',(555555555555555555555555555555555555555555 
>?e

Reqd.
Soá QTY
löôïng yeâ u caàu
Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

.9 6&5(:6(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmm &'T/


 .=5 25,1*7+5277/(%2'<mmmmmmm 1< *&'1p,((K
 .3+ 6&5(:725;;mmmmmmmmmm T/ @3V?B
 .=5 67$<:,5(mmmmmmmmmmmmmmmmmm () ()f9Q
 .9 %2'<$66<7+5277/( *4<$$$ &'1p,((K ( KKK

 .9 %2'<6(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm &'1p,((K


.9 ,1-(&725$66<)8(/mmmmmmmm &'N)1,3+,(
 .3&' 5,1*6($/mmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< 
SN/,
 .9%6 62/(12,'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm TK, …
 .9%6 6($76(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm &'PTK, …

 .=5 -2,17&203,1-(&725mmmmmmm &'N)1,3+,(


 **/- 25,1*;mmmmmmmmmmmmm 1< *2?e34?4
 6&5(::$6+(5;mmmmmmmmmm T/ 0gF@3C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/012344
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(. &/01234@

50
F-1 †, I;<0
HEADLIGHT F 1
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
$ +($'/,*+781,7mmmmmmmmmmmmmmm 
&'†, I;<055555555555555555555555555555555555555555555555 >?2
% 62&.(7+($'/,*+7mmmmmmmmmmmm 
)†, I;<05555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
 &g,(†,TR I/555555555555555555555555555555555555555555555 >?C
 
@
) %8/%+($'/,*+7/()7mmmmmmmm
&g,(†, I;<0 I )555555555555555555555555555555555 
>?e
) %8/%+($'/,*+75,*+7mmmmmmm
&g,(†, I;<01O)555555555555555555555555555555555 
>?e
+ %8/%+($'/,*+7%27+mmmmmmmm
&g,(†, I;<01K)&o,5555555555555555555555555555 
>?e
 %8/%:,1.(5)5217mmmmmmmmmm
&g,(†,& *I‡ I;<05555555555555555555555555555 
>?C
127(6DPHWLPHIRUWZRXQLWV
501EˆY%‰! !%%4%~%
* %8/%:,1.(5)259(+,&/(mm
&g,(†,& *I‡Y01*C3J5555555555555555555555 
>?4

Ref.
STT Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD

 .=5 &25'&/$03mmmmmmmmmmmmmmmmm Nl9Q †, I;<0


 .9 +($'/,*+781,7 9: mm &'†, I;<0 C4Te@=e@w
 .9%7 3,3(&3mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ,(0
 .:1 &25'&/$03mmmmmmmmmmmmmmmmm Nl9Q †, I;<0
 6$ &29(558%%(5mmmmmmmmmmmmmmm 01G0K*

 .9 62&.(7$66<+($'/,*+7mmmmm &'9Q )F,†, I;<0


 %8/% 9: 67$1/(< mmmmmmm &g,(†, I;<0 C4T=@w K,
J 
 .)9 %8/%+($'/,*+7 +6  &g,(†, I;<0 1C 
9:  C4Te@=e@w
 .$1: %8/%:,1.(5 9: $0%(5  &g,(†,3),1K, C4TC>w K&JI 
67$1/(<  K,
J 
 .$17 187&/,300mmmmmmmmmmmmmm K)0Nl@

 *( 6&5(:3$1;mmmmmmmmmm T/ ,g,0G @3CC?@


 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm &
-,(0gF23C2
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4

51
F-2 X,(1X 0'
METER F 2
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
& 68%+$51(660(7(5mmmmmmmmmmm
&g9Q X,(1X 0'555555555555555555555555 
C?C
$ 0(7(5$66<&20%,1$7,21mmmmm
0GX,(1X 0'55555555555555555555555555555 
0,5
% &$6(0(7(5mmmmmmmmmmmmmmmmmm
PX,(1X 0'5555555555555555555555555555555
0,5
$ 0(7(5&20%,1$7,21mmmmmmmmmmm
&'X,(1X 0'55555555555555555555555555555555 
>?2
% /(160(7(5mmmmmmmmmmmmmmmmmm
. N/,1X,(1X 0'55555555555555555555 
0,5
$ 3/$7(5()/(&7,1*mmmmmmmmmmmm
n1O,K,(5555555555555555555555555555555555555
0,5
 
C>
& 5(/$<:,1.(5mmmmmmmmmmmmmmmm 
Ik
J†,& *I‡555555555555555555555555555555555555 >?e
% 5(&7,),(56,/,&21mmmmmmmmmmm 
)P 01P01h,1
;555555555555555555555555555555555 0,5

3 Ref.
Reqd.
Soá löôïng QTY
yeâu caàu

3
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No.
D
 .9 68%+$51(6663(('20(7(5mmmm  99 &g9Q X,(1X 0'
.9 ! mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  9 
 .9 0(7(5$66<&20%,1$7,21 .3+ &'X,(1X 0' N=1
 .9 &$6($66<81'(5mmmmmmmmmmm ,j9;<)X,(1X 0'
 .9 52'6:,7&+(;7(16,21mmmmmmm 0,01h,10-,( j0X,(1X
 .9 0(7(5&20363((' )8(/mmm 0GX,(1X 0'ŠX,(1X& *3+,(

 .9 /(16$66<mmmmmmmmmmmmmmmmmm ,j Io,X,(1X 0'


 .9 3/$7($66<5()/(&7,1*mmmmm n1O,K,(
 .3+ +2/'(5:,1.(55(/$<mmmmmmmm () H0GIk
J3),1K,
 .3+ 5(/$<$66<:,1.(5mmmmmmmmm &'Ik
J3),1K,
 .3+ 5(/$<&203:,1.(5mmmmmmmmm 0GIk
J3),1K,

 .. 6863(16,21:,1.(55(/$<  ,j01GIk


J3),1K, 
0,768%$  ) &K
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,e3C2
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,@3C2
 5(&7,),(5$66<6,/,&21  &' )P 01P=01h,1
; 
6+,1'(1*(1  99 1),9J,(J,

52
F-3 (;k,(
MIRROR F 3
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 12,1)250$7,21mmmmmmmmmmmmmmm
N1-,(0g 1-,( ),

Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu 3
3
Ref.
STT Maõ soá No.
phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh Soá seri Teân tieáng Vieät
Part ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Parts catalogue code
No. DD

 .9% &$3/2&.187mmmmmmmmmmmmmmm ,j01G0N1gK(;k,(


 .9*9 %2270,5525833(5mmmmmmmmmm 01G0K*
 .9*9 0,5525&2035mmmmmmmmmmmm &'(;k,(1O)
 .9*9 0,5525&203/mmmmmmmmmmmm &'(;k,( I )
 .)/ %2/7$'$37(500mmmmmmmmm &
-,(,)01Q,(;k,(C>

 0< %2/7$'$37(500mmmmmmmmm &


-,(,)01Q,(;k,(C>
 0: 187+(;00  K)0
G0() 0C> 
/()7+$1'7+5($' IJ,,(;z0

53
F-4 9Q (K=0-,( j0= K 1K,1
HANDLE LEVER/SWITCH/CABLE F 4
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 &$%/(7+5277/(mmmmmmmmmmmmmm
9Q (K55555555555555555555555555555555555555555555555555555555
C?4
& 6:,7&+/,*+7,1*mmmmmmmmmmmmm
0-,( j0†,555555555555555555555555555555555555555555 >?W
 6:,7&+67$57(5mmmmmmmmmmmmmm
0-,( j0r555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
 6:,7&+',00(5mmmmmmmmmmmmmmm
0-,( j01K0 5555555555555555555555555555555555 >?W
$ 6:,7&++251mmmmmmmmmmmmmmmmm
0-,( j00U)5555555555555555555555555555555555555555555 >?W
& 6:,7&+,'/(mmmmmmmmmmmmmmmmm
0-,( j09…,(001…,(555555555555555 >?W
 6:,7&+:,1.(5mmmmmmmmmmmmmmm
0-,( j0†,& *I‡5555555555555555555555555555 
>?W
% 6:,7&+5($56723/(9(56,'(
0-,( j0†,1K,1K555555555555555555555 
>?W
% 6:,7&+6723%27+mmmmmmmmmmm
0-,( j0†,1K,1Y4&o,55555555555555555 
0,5
% &$%/()5217%5$.(&211(&7,1*
9Q 1K,1 I;<055555555555555555555555555555555555 
>?W
 &$%/(5($5%5$.(mmmmmmmmmmmm
9Q 1K,1K55555555555555555555555555555555555555555 
C?4
 *5,37+5277/(mmmmmmmmmmmmmmm 
K (K5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?e
& *5,3+$1'/(/()7mmmmmmmmmmm
K ,j&o, I )55555555555555555555555555555555555555 
>?C
 +286,1*7+5277/(mmmmmmmmmmmm
() ()f9Q (K5555555555555555555555555555555555555555555 
>?W
& %5$&.(7+$1'/(/(9(5/()7mm
() ()f K 1K,1 I )555555555555555555555555555 
>?2
& /(9(5+$1'/(/()7mmmmmmmmmm
K 1K,1 I )55555555555555555555555555555555555555555 
>?e
) /(9(5+$1'/(%27+mmmmmmmmmm
K 1K,1Y0O1K)&o,5555555555555555555555555555 
0,5
' (48$/,=(5%5$.(&$%/(mmmmmmm
0,0Q,&‹,(5555555555555555555555555555555555555555555 
0,5
 
42
' /(9(55($5%5$.(/2&.mmmmmmm
0,N1gK1K,1K5555555555555555555555555555555 
>?e

3 Ref.
STT
No.
Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Reqd.
Soá löôïng QTY
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
 .9 &$%/(&2037+5277/(mmmmmmm 0G9Q (K
 .=5 &/$03%7+5277/(&$%/(mmmmm Nl9Q (K&
 .9 68%&25')567236:,7&+mmm 9Q 0-,( j0†,1K,1 I;<0
 .9 6:,7&+81,7/,*+7,1*mmmmmmm  9 &'0-,( +0†,1K,1
.<=9 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  99 
 .9 6:,7&+81,767$57(5mmmmmmmm  9 &'0-,( j0r
.<= mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  99 

 .9 6:,7&+81,7',00(5mmmmmmmmm  9 &'0-,( j01K=0


.<= mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  99 
 .9 6:,7&+81,7+251mmmmmmmmmmm  9 &'0-,( j00U)
.<= mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  99 
 .:1 6:,7&+81,7,'/(mmmmmmmmmmm &'0-,( j09…,(001…,(
 .9 6:,7&+81,7:,1.(5mmmmmmmmm  9 &'0-,( j0†,3),1K,
.<= mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  99 
 .9 6:,7&+$66<)56723mmmmmm &'0-,( j0†,1K,1 I;<0

 .9% &$%/(&203)5%5$.(  0G9Q 1K,1 I;<0 


&211(&7,1* 
.9 &$%/(&20355%5$.(mmmmmm 0G9Q 1K,1K
 .:1 &/$03(5%55%5$.(&$%/(mm Nl9Q 1K,1K&
 .9%7 *5,3&2037+5277/(mmmmmmmm 0G K (K
 .:% *5,3/+$1'/(mmmmmmmmmmmmm K ,j I )

 .)0 +286,1*833(57+5277/(mmmmm 1/K Io, K (K


.)0 +286,1*81'(57+5277/(mmmmm 1/K9;<) K (K
 .9 %5$&.(7/%5$.(/(9(5mmmmm () K 1K,1 I )
 .9% %$1'+$1'/(%5$&.(7mmmmmmmm K)Nl() K 1K,1 I )
 .9% &29(5/%5$.(/(9(5%5$&.(7 () ()f K 1K,1 I )
54
F-4 9Q (K=0-,( j0= K 1K,1
HANDLE LEVER/SWITCH/CABLE F 5

Ref.
STT Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD

 *%/ %227%5$.(/(9(552'mmmmmmm ,)0,0Q,&‹,(


 .9% /(9(5/67((5,1*+$1'/(mmm K 1K,1&o, I )
 .9 (48$/,=(5&203mmmmmmmmmmmmm &'0Q,&‹,(
 .9% $50&20355%5$.(/2&.mmm 0G0,N1gK1K,1K
 *%/ &29(555%5$.(/2&./(9(5m 0,N1gK1K,1K

 .9% 635,1*%5$.(/2&.$505(7851 


U3*1X)TR K N1gK1K,1
 6&5(:+$1'/(/(9(53,927  T/ 01 K 
) 
; @342
 .:1 6&5(:+$1'/(/(9(53,927mmm T/ 01 K 
)
 01 6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm T/ @3Ce
 187+(;00mmmmmmmmmmmmmm K)0@

 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm K)0F234>


 + 6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm T/ @3C4
 * 6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm T/ @34@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C2

55
F-5 3 
K,101/,11K,1 I;<0
FRONT BRAKE MASTER CYLINDER F 6
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
% 6:,7&+)52176723mmmmmmmmmmm
0-,( j0†,1K,1 I;<0555555555555555 
>?e
% 6:,7&+6723%27+mmmmmmmmmmm
0-,( j0†,1K,1Y0O1K)&o,5555555 
0,5
$ +26()5217%5$.(mmmmmmmmmmmm
,(91K,1 I;<05555555555555555555555555 >?M
,1&/8'(6%OHHGEUDNHV
5&K*(XY35555555555555555555555555555555555555555
* ',$3+5$*0)5217%5$.(0$67(5
S,(3 
K,101/,11K,1 I;<05555
&</,1'(5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?C
* 3,67216(7)5217%5$.(0$67(5
/ -,(01/,11K,1 I;<05555555555555 
>?B
,1&/8'(6%OHHGEUDNHV
5&K*(XY3
& /(9(5+$1'/(5,*+7mmmmmmmmm
K 1K,1&o,1O)555555555555555555555555555555555 
>?e
) /(9(5+$1'/(%27+mmmmmmmmmm
K 1K,1Y0O1K)&o,55555555555555555555555555555 
0,5
 &</,1'(5)5217%5$.(0$67(5m
3
K,101/,11K,1 I;<0555555555555555 >?B
,1&/8'(6%OHHGEUDNHV
5&K*(XY3

3 Ref.
STT
No.
Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Reqd.
Soá löôïng QTY
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
 0*6' 6:,7&+$66<)56723mmmmmm 0G0-,( j0†,1K,1 I;<0
.9 +26(&203)5%5$.(mmmmmmm 0G,(91K,1 I;<0
 .<7 &/$03(5$%5$.(+26(mmmmmmm NlK,(91K,1 I;<0
 .9*9 &/$03(5%%5$.(+26(mmmmmmm Nl&,(91K,1 I;<0
 %227&203mmmmmmmmmmmmmmmmmm 0G01G0K*

 0$ 3527(&725mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 


&O*TF
 *: &$30$67(5&</,1'(5mmmmmmmm ,jN1*K,(93 
K,101/,1
 *: +2/'(50$67(5&</,1'(5mmmmm () ()f3 
K,101/,11K,1 I;<0
 *: ',$3+5$*0mmmmmmmmmmmmmmmmmmm S,(0K*
 *: 3/$7(',$3+5$*0mmmmmmmmmmmm n01j,S,(0K*

 .9< &</,1'(56(70$67(5mmmmmmmm &'3 


K,101/,11K,1 I;<0
 .9% /(9(5567((5,1*+$1'/(mmm 0,1K,1 I;<0
 *%/ 635,1*5(7851mmmmmmmmmmmmmm 
U3*1X)TR
 .9* 635,1*%5$.(/(9(55(7851mm 
U3*1X)TR K 1K,1
 .9* %2/7+$1'/(/(9(5mmmmmmmmmm &
-,(()f K 1K,1 I;<0

 .3+% %2/72,/; 1,66,1 mmmm &


-,(9C>344 ,)),
 :$6+(52,/%2/7mmmmmmmmmmmm TU,(F&
-,(9
 0$ &,5&/,3mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1K,10S)
 * 6&5(:)/$7;mmmmmmmmmmm T/ 1Œ,(?W3C4
 6&5(::$6+(5;mmmmmmmmmm T/ F?W3C4

 187)/$1*(00mmmmmmmmmmmm K)02


 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(2344
 .9 &</,1'(5$66<)5%5$.(  0G3 
K,101/,11K,1 I;<0 
0$67(5 
56
F-9 ,( K 
)= K 
) I;<0
HANDLE PIPE/HANDLE COVER F 7
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 3,3(67((5,1*+$1'/(mmmmmmmm 
,( K 
)555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?4
( &29(50(7(5mmmmmmmmmmmmmmmmm 
X,(1X55555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
8 &29(5*$51,6+mmmmmmmmmmmmmmm 
 IK,( I/555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?4
 
W
% &29(5+$1'/()5217mmmmmmmmm
 I;<0 K 
)5555555555555555555555555555555555555555555 >?4
 
@
% &29(5+$1'/(5($5mmmmmmmmmm 
K K 
)5555555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
; &29(5+$1'/(833(5mmmmmmmmm 
 Io, K 
)55555555555555555555555555555555555555555555555 >?W

Ref.
STT Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD

 .9 3,3(&20367((5,1*+$1'/(m 0G K 


)
 .9%6 :(,*+7$+$1'/(mmmmmmmmmmmm ) Ip,(K? K 
)
.9=% &29(5&20363(('20(7(5  0GX,(1X 0' 
 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 
K J(*
9J K

)0
.9=( 5& &$1'<526<5('  99 0K,9 I* IJ9
.9=- <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI)J(*
9J K

)0
.9=/ 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0 
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 0K,9 &
***IK,(J
.9=. <5& &$1'<%/22025$1*(  9
.9=$ 1+$0  ,1LK24 
 .9=$ &29(5)5+$1'/(  I;<0 K 
) 
 1+%0 *J)9*,&
K0NJ K

)0
326(,'21%/$&.0(7$//,&  K K 
) 
 .9=$ &29(555+$1'/(  *J)9*,&
K0NJ K

)0 
 1+%0 
326(,'21%/$&.0(7$//,& 
.9=% *$51,6++$1'/()5&29(5  IK,( I/ I;<0 K 
) 
 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 
K J(*
9J K

)0
.9=( 5& &$1'<526<5('  99 0K,9 I* IJ9
.9=+ <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI)J(*
9J K

)0
.9=) 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0 
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 0K,9 &
***IK,(J
.9=- <5& &$1'<%/22025$1*(  9 ,1LK24
.9=$ 1+$0  0G I;<0 K 
) 0g J 
 .9=$ &29(56(7)5+$1'/( :/ ŽN)CŽ
 7<3( 
 0GK K 
) 0g J 
 .9=$ &29(56(755+$1'/( :/ ŽN)CŽ
 7<3( 
-(-0 ,101) KI)
 .3* (0%/(0352'8&7 0$58, mmmmmm 
-(-0 ,101) J1KIK
.3* (0%/(0352'8&7 8(+$5$ mmmmm 
57
F-9 K 
)= K 
)
HANDLE PIPE/HANDLE COVER F 8

3 STT
Ref. Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .=/ %2/7)/$1*(;mmmmmmmmm &


-,(C>3WV

 0* 6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm T/ @3CB


 .:% 6&5(:29$/;mmmmmmmmmmm T/ -TK,23W@
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
 .*+ 187800mmmmmmmmmmmmmmmm K)0C>
 .3+ &2//$5$+$1'/(6(77,1*mmmm TU,(FKR,1TR K 
)

 .3+ &2//$5%+$1'/(6(77,1*mmmm TU,(F&R,1TR K 


)
 6-$ &/,361$3),77,1*mmmmmmmmmm NlT/ 01. 
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,@3C2

58
F-10 STEERING0D
)
STEM F 9
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 
W
$ 5$&(67((5,1*%$//833(5mmm 
& 1 Io,55555555555555555555555555555555555555555555555 4
$ 5$&(67((5,1*%$///2:(5mmm 
& 1 9;<)55555555555555555555555555555555555555555555555 4?4
& 5$&(67((5,1*%$//%27+mmmm
& 1 Y Io,Š9;<)55555555555555555555555555555555 4?4
$ 5$&(67((5,1*723&21(mmmmmm 
& 0-, Io,5555555555555555555555555555555555555555555555555 4
 
B?V
% 5$&(67((5,1*%27720&21(mmm 
& 0-,9;<)5555555555555555555555555555555555555555555555555 4?4
 67(0256+$)7$66<67((5,1* 
0GTK)0D
)5555555555555555555555555555555555555555555555555 4
% 7+5($'67((5,1*+($'723mmmm
K)0 Io,0D
)55555555555555555555555555555555555555555C?V

Ref.
STT Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD

 *1 5$&(67((5,1*723%$//mmmmm & 1 Io,


 *1 5$&(67((5,1*%27720%$//mm & 1 9;<)
 *1 18767((5,1*67(0/2&.mmmmm K)0N1gK0D
)
 .95& %$//$66<67((5,1*67((/  0GTU,(&)0D
) 
; 234C
 *1 5$&(67((5,1*723&21(mmmmm 0-,1 0D Io,

 *1 5$&(67((5,1*%27720&21(mm 0-,1 0D9;<)


 *1 '8676($/67((5,1*+($'mmmm 1< 01j,&G) K 
)
 .95& %$//$66<67((5,1*67((/  0G&)0D
) 
; 2342
 .9 67(068%$66<67((5,1*mmmm 0GTK)0D
)
 *1 7+5($'&20367((5,1*+($'  0GK)0 Io,0D
) 
723 

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmm &


-,(C>3W>

59
F-11 01j,&u, I;<0
FRONT FENDER F10
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 C
% )(1'(5)5217mmmmmmmmmmmmmmmm 
01j,&u, I;<05555555555555555555555555555555555555 >?4

3 Ref.
STT
No.
Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Reqd.
Soá löôïng QTY
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
.9=' )(1'(5)5  01j,&u, I;<0 
 5& &$1'<526<5('  9 0K,9 I* IJ9
.9=) <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 K(,J )0(*
9J K

)0
.9=+ 1+%0  K(,J )0)
TJIJ K

)0 
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9 
.9=% 0 
< 

.9=$ 5& 
< 
.9=& 1+$0 Ž 4>VŽ

 .&& &2//$5)5)(1'(56(77,1*mm TU,(FR,1TR01j,&u, I;<0
.9=% )(1'(56(7)5 :/  0G01j,&u, I;<0 0g J
.9=$ 
5& 
< & 
.9=( 5
.9=) 1+$0 ŽN)eŽ
 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=& 7<3(  9 ŽN)@Ž
.9=) 7<3(   9 ŽN)WŽ
.9=* 7<3(   9 
&
-,(23C2
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm 

60
F-12 I;<0 K 
)
FRONT COVER F11
Ref. (Relative ref. Number)
STT L.O.N.  F.R.T.
!
No. L.O.N. 
Description "#$%
 
4
% &29(5)5217723mmmmmmmmmmmmm 
 Io, I;<055555555555555555555555555555555555555555555 >?C
 
W
8 &29(5)52175,*+7mmmmmmmmmm 
 I;<01O)555555555555555555555555555555555555555555555 >?W
)5 &29(5)5217/2:(55,*+7mmmm
9;<) I;<0&o,1O)55555555555555555555555555 
>?W
)4 &29(5)5217/2:(5/()7mmmmm 
9;<) I;<0&o, I )55555555555555555555555555 >?W
)6 &29(5)5217/2:(5%27+mmmmm 
9;<) I;<0Y0O1K)&o,555555555555555555555 >?2
 
@
8 &29(5)5217/()7mmmmmmmmmmm 
 I;<0&o, I )5555555555555555555555555555555555555 >?W
8 &29(5)5217%27+mmmmmmmmmmm
 I;<0Y0O1K)&o,55555555555555555555555555555555 
>?2

Ref.
STT
No.
Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Reqd.
Soá löôïngQTY
yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
DD

.9=$ &29(56(7)5723 :/  0G I;<0 0g J 


 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  99 0K,9 I* IJ9
.9=$ 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=% 7<3(   9 ŽN)CŽ
.9=) 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0 
$57(0,66,/9(50(7$//,&  9 0K,9 &
***IK,(J
.9=+ <5& &$1'<%/22025$1*(  9 ,1K24
.9=% 1+$0  I;<0 Io, 
.9=( 5& ŽIeW>0Ž
.9=$ &29(5)5723  0K,9 I* IJ9
 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  99 KI)J(*
9J K

)0 
.9=* <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI J))
TJIJ K

)0
.9=) 1+%0  0K,9 &
***IK,(J
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 
.9=+ <5& &$1'<%/22025$1*(  9 ,1K24
.9=% 1+$0 ŽIeW>0Ž
.9=( 5& 0G1O) I;<0 0g J
 .9=& &29(56(75)5 :/  ŽN)CŽ
 7<3(   9 ŽN)eCŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)4CŽ
.9=( 7<3(   9 ŽN)4CŽ
.9=& 7<3(   9 ŽN)CCŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)CŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)WCŽ 
.9=( 7<3(   9 ŽN)eCŽ
.9=) 7<3(   9 ŽN)4CŽ 
.9=* 7<3(   9 1O) I;<0
 .9=$ &29(55)5  JKI
K),Jw1) J
 1+%3 3($5/-$60,1(:+,7(  99 *J)9*,&
K0NJ K

)0 
.9=% 1+%0  K(,J )0(*
9J K

)0
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99
.9=& <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&
 
9 K(,J )0)
TJIJ K

)0 61
F-12 I;<0
FRONT COVER F12

3 Ref.
STT
No.
MaõPart
soá phuï
No.tuøng Teân Description
tieáng Anh
Reqd.
Soá
ACA125CBFC
QTY
löôïng yeâ
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
D

.9=' 1+%0 


0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9
 .9=$ &29(5/)5  I ) I;<0 
JKI
K),Jw1) J
 1+%3 3($5/-$60,1(:+,7(  99 *J)9*,&
K0NJ K

)0
.9=% 1+%0  K(,J )0(*
9J K

)0
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99 
K(,J )0)
TJIJ K

)0
.9=& <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&  9
.9=' 1+%0 
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9 
 .9=$ &29(55)5/2:(5  I;<01O)9;<)
 <55 &$67$*1$%52:15  9 0K K(,K&I*w,I
.9=& 55 9(+(0(175('5  9 TJ1JJ, IJ9I
.9=( 1+5 6:,)7*5$<  9 w)v (IK 
.9=' 1+ %/$&.  99 &
K0N
 .9=$ &29(5/)5/2:(5  I;<0 I )9;<)
 <55 &$67$*1$%52:15  9 0K K(,K&I*w,I
.9=& 55 9(+(0(175('5  9 TJ1JJ, IJ9I
.9=( 1+5 6:,)7*5$<  9 w)v (IK 
.9=' 1+ %/$&.  99 &
K0N
 .9=& &29(56(7/)5 :/  0G I ) I;<0 0g J
 7<3(   9 ŽN)CŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)eCŽ
.9=( 7<3(   9 ŽN)4CŽ
.9=& 7<3(   9 ŽN)4CŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)CCŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)CŽ
.9=( 7<3(   9 ŽN)WCŽ
.9=) 7<3(   9 ŽN)eCŽ
62 .9=* 7<3(   9 ŽN)4CŽ
F-12 FRONT I;<0
COVER F13

Ref.
STT Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD

 .70 (0%/(0 +21'$ mmmmmmmmmmmmmmm 


-(-0 ,101) 1*,9K
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
 .$17 187&/,300mmmmmmmmmmmmmm K)0Nl@
 *( 6&5(:3$1;mmmmmmmmmm T/ @3CC?@
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C2

63
F-13 ,(01/,1
MAIN PIPE COVER F14

Ref. L.O.N. (Relative ref. Number) !
STT L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 4
7 &29(50$,13,3(833(5mmmmmmm 
,(01/,11/K Io,555555555555555555555555 >?M
6 &29(50$,13,3(6,'(5,*+7m 
,(01/,1&o,1O)55555555555555555555555555 >?2
6 &29(50$,13,3(6,'(/()7mm 
,(01/,1&o, I )555555555555555555555555555 >?2
7 &29(50$,13,3(6,'(%27+mm 
,(01/,10O1K)&o,55555555555555555555555 >?V

3 Ref.
STT
No.
MaõPart
soá phuï
No.tuøng Teân Description
tieáng Anh
Reqd.
Soá
ACA125CBFC
QTY
löôïng yeâ
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
D

 .9=$ &29(56(70$,13,3(833(5 :/  &',(01/,1 0g J 


 7<3(   99 ŽN)CŽ
 .9=$ &29(50$,13,3(833(5  ,(01/,11/K Io, 
 1+%0  *J)9*,&
K0NJ K

)0 
326(,'21%/$&.0(7$//,& 
 .9=$ &29(5.(</$03+2/(  
„†,N1gK1K,1 
 1+%0  *J)9*,&
K0NJ K

)0 
326(,'21%/$&.0(7$//,&  9
 .9=$ &29(50$,1.(</$03  †,N1gK01/,1 
 1+%0  *J)9*,&
K0NJ K

)0 
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99
 .9*9 /(16$66</,*+7mmmmmmmmmmm  99 ,j01G&g,(†,

.9=$ &29(550$,13,3(6,'(  ,(01/,1&o,1O) 


 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 (IK0Jv
(*
9J K

)0
.9=( 5& &$1'<526<5('  99 0K,9 I* IJ9
.9=* <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI)J(*
9J K

)0
.9=) 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0 
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 0K,9 &
***IK,(J
.9=+ <5& &$1'<%/22025$1*(  9
.9=% 1+$0 ,1K24 
.9=$ &29(5/0$,13,3(6,'(  ,(01/,1&o, I )
 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 (IK0Jv
(*
9J K

)0
.9=( 5& &$1'<526<5('  99 0K,9 I* IJ9
.9=* <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI)J(*
9J K

)0 
.9=) 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 0K,9 &
***IK,(J
.9=+ <5& &$1'<%/22025$1*(  9
.9=% 1+$0 ,1K24
64
F-13 ,(01/,1
MAIN PIPE COVER F15

Ref.
STT Maõ soá No.
Part phuï tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïngQTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD

 .$1 %2/7%2'<&29(56(77,1* ; &


-,(R,1TR 1Q, 23C>
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
T/ F@3C2
 6&5(::$6+(5;mmmmmmmmmm 
T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C2
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm &
-,(23C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm 

65
F-14 S,01Q,=9;<)S,
FLOOR STEP/UNDER COVER F16
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
9 67(3)/2255,*+7mmmmmmmmmmm
S,01Q,1O)555555555555555555555555555555555555 
>?B
9 67(3)/225/()7mmmmmmmmmmmm
S,01Q, I )55555555555555555555555555555555555 >?B
9 67(3)/225%27+mmmmmmmmmmmm
S,01Q,Y0O1K)&o,55555555555555555555555 
>?M
- &29(5)/2256,'(5,*+7mmmmm 
S,&o,1O)555555555555555555555555555555555555555 >?2
- &29(5)/2256,'(/()7mmmmmm 
S,&o, I )555555555555555555555555555555555555555 >?2
; &29(5)/2256,'(%27+mmmmmm 
S,0O1K)&o,55555555555555555555555555555555555 >?V
% &29(581'(5mmmmmmmmmmmmmmmmm 
9;<)555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?M

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd.
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9=$ 67(35)/225  S,01Q,&o,1O) 


 1+ %/$&. &
K0N
 .9=$ 67(3/)/225  S,01Q,&o, I ) 
 1+ %/$&. &
K0N
 .9=& &29(5581'(56,'(  . 1O)&o,9;<) 
 1+%3 3($5/-$60,1(:+,7(  9 JKI
K),Jw1) J
.9=' 1+%0  *J)9*,&
K0NJ K

)0 
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99 K(,J )0(*
9J K

)0
.9=( <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&  9 K(,J )0)
TJIJ K

)0
.9=) 1+%0  
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9
 .9=& &29(5/81'(56,'(  . I )&o,9;<) 
 1+%3 3($5/-$60,1(:+,7(  9 JKI
K),Jw1) J
.9=' 1+%0  *J)9*,&
K0NJ K

)0 
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99 K(,J )0(*
9J K

)0
.9=( <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&  9 K(,J )0)
TJIJ K

)0
.9=) 1+%0  
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9
 .9 &29(581'(5mmmmmmmmmmmmmmmm 9;<)

 .3+ 6&5(:63(&,$/00mmmmmmmmm T/ .0&)F @


 .9* %2/7)/$1*(00mmmmmmmmmmm &
-,(2
 63 &/,3%803(56($/mmmmmmmmmmm Nl1J0S)
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
 *( 6&5(:3$1;mmmmmmmmmm T/ @3CC?@

 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm &


-,(F
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,@3C2
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
66
F-14 S,01Q,=9;<)S,
FLOOR STEP/UNDER COVER G 1

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4


 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C4

67
F-14-10 01Q,K
PILLION STEP G 2
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

& %$53,//,2167(35,*+7mmmmm 


1K,101Q,K&o,1O)555555555555555 >?C
& %$53,//,2167(3/()7mmmmmm
1K,101Q,K&o, I )555555555555555
>?C
3 %$53,//,2167(3%27+mmmmmm
1K,101Q,KY0O1K)&o,5555555555>?4

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 635,1*.,&.67$57(567233(5 


U3*1t() 01Q,K
 .9 3/$7(3,//,2167(3&/,&.mmm n
: 0g0
 .9 $5053,//,2167(3mmmmmmmm 01Q,K&o,1O)
 .9 $50/3,//,2167(3mmmmmmmm 01Q,K&o, I )
 :$6+(53/$,100mmmmmmmmmm F2

 3,163/,7;mmmmmmmmmm 01 01‘C?23C@


 3,1$3,//,2167(3mmmmmmmmm 01 K3*K 0,01Q,
 %$//67((/ mmmmmmmm &) 1sV C=W

68
F-15 1Q,
BODY COVER G 3
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
L.O.N. F.R.T.
"#$%
No. Description
 e  
9 &$7&+ )8(/ /,' mmmmmmmmmmmmmm 
() ()f n01j,&i,13+,(555555555555555555555 >?W
5 &29(5%2'<&(17(5mmmmmmmmmm 
 1Q,()fK5555555555555555555555555555555555555555555555555 0,5
% &$%/()8(//,'mmmmmmmmmmmmmm
9Q N1gK n01j,&i,13+,(5555555555555555 
>?M
% /,')8(/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
n01j,&i,13+,(55555555555555555555555555555555555 
>?C
 
CC
- &29(5%2'<5,*+7mmmmmmmmmmm
 1Q,&o,1O)555555555555555555555555555555555555555555 
>?W
 
Ce
+ &29(5%2'</()7mmmmmmmmmmmm
 1Q,&o, I )555555555555555555555555555555555555555555 
>?W
- &29(5%2'<%27+mmmmmmmmmmmm
 1Q,Y0O1K)&o,5555555555555555555555555555555555555 
0,5
- &29(5%2'<5($5mmmmmmmmmmmm 
 1Q,K555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?C

STT
Ref. Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .9 &$7&+&203)8(//,'mmmmmmm 0G&j &i,13+,(


.9=$ &29(5&(17(5  ()fK 
 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 (IK0Jv
(*
9J K

)0
.9=( 5& &$1'<526<5('  99 0K,9 I* IJ9
.9=* <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI)J(*
9J K

)0
.9=) 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0 
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 0K,9 &
***IK,(J
.9=+ <5& &$1'<%/22025$1*(  9
.9=% 1+$0 ,1K24
 .9 +2/'(5)8(//,'&$7&+mmmmmm () n01j,&i,13+,(
 .9 6($//,'mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< n01j,&i,13+,(
 .9 6($/%/,'mmmmmmmmmmmmmmmmm 1< & n01j,&i,13+,(

 .9 635,1*)8(//,'23(1(5mmmmm 


U3*m n01j,&i,13+,(
 .9 %$5&203)8(//,'/2&.mmmm 0GN1gK n01j,&i,13+,(
.9 &$%/()8(//,'mmmmmmmmmmmmm 9Q 0 mN1gK n01j,&i,13+,( 
.9=$ /,'&203)8(/  0G n01j,&i,13+,(
 <0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 (IK0Jv
(*
9J K

)0
.9=( 5& &$1'<526<5('  99 0K,9 I* IJ9
.9=* <0 $5,(6*2/'0(7$//,&  9 KI)J(*
9J K

)0 
.9=) 1+%0  KI J))
TJIJ K

)0
$57(0,66,/9(50(7$//,&  99 0K,9 &
***IK,(J
.9=+ <5& &$1'<%/22025$1*(  9
U3*R,1TRN1gK n01j,&i,13+,(
,1K24
.9=% 1+$0 
 *1 635,1*6($7/2&.mmmmmmmmmmm 
 1Q,&o,1O)

 .9=$ &29(55%2'< 
JKI
K),Jw1) J 
*J)9*,&
K0NJ K

)0
 1+%3 3($5/-$60,1(:+,7(  99 K(,J )0(*
9J K

)0
69
F-15 1Q,
BODY COVER G 4

3 Ref.
STT MaõPart
soá phuï
No.tuøng Teân Description
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

.9=% 1+%0  K(,J )0)


TJIJ K

)0 
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99 
.9=& <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&  9
 .9=' &29(55%2'<  
 1+%0  
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9 ŽN)@Ž
.9=) 7<3( 
 
9 ŽN)CŽ
.9=' 7<3(   99 ŽN)4CŽ
.9=& 7<3(   9 ŽN)CCŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=& 7<3(   9
.9=$ 7<3( 5% ŽN)C 
.9=% 7<3( 5; ŽN)4
.9=& 7<3( < ŽN)e 
 .9=$ &29(5/%2'< 
 1+%3 3($5/-$60,1(:+,7(  99 1Q,&o, I )
.9=% 1+%0  JKI
K),Jw1) J 
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99 *J)9*,&
K0NJ K

)0
.9=& <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&  9 K(,J )0(*
9J K

)0 
.9=' 1+%0 
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9 K(,J )0)
TJIJ K

)0
 .9=( &29(56(7/%2'< :/
.9=) 7<3( 
 9 ŽN)@Ž
.9=' 7<3(   99 ŽN)CŽ
.9=& 7<3(   9 ŽN)4CŽ
.9=' 7<3(   9 ŽN)CCŽ
.9=& 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=$ 7<3( 5% ŽN)C

.9=% 7<3( < ŽN)4
.9=& 7<3( 5; ŽN)e
70
F-15 BODY 1Q,
COVER G 5

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng Teân Description
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD
 .9=' &29(57$,//,*+7833(5  Io,†,-)
 1+%0  JKI
K),Jw1) J
326(,'21%/$&.0(7$//,&  99 *J)9*,&
K0NJ K

)0
.9=( <0 0$*1(7,&*2/'0(7$//,&  9 K(,J )0(*
9J K

)0
.9=) 1+%0  K(,J )0)
TJIJ K

)0
0$*1(7,&6,/9(50(7$//,&  9
.9=& 1+%3 Ž,1&e@Ž
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
 *( 6&5(:3$1;mmmmmmmmmm T/ @3CC?@
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4

 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C2


 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4
 3,1$3,//,2167(3mmmmmmmmm 01 K IG03*K 0,01Q,K

71
F-17 ()O3g0 I;<0
FRONT FORK G 6
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

& )25.$66<)52175,*+7mmmmm
0G()O3g0 I;<0&o,1O)55555555555 >?W
& 635,1*)5217)25./()7mmmmm

U3*()O3g0 I;<0&o, I )55555555 >?2
& 635,1*)5217)25.5,*+7mmmm

U3*()O3g0 I;<0&o,1O)55555555 >?2
& 635,1*)5217)25.%27+mmmmm

U3*()O3g0 I;<0Y0O1K)&o,5555 
>?M
 
W?V?C4
* 3,3()5217)25./()7mmmmmmm
,(()O3g0 I;<0&o, I )55555555555 >?B
* 3,3()5217)25.5,*+7mmmmmm
,(()O3g0 I;<0&o,1O)55555555555 >?B
* 3,3()5217)25.%27+mmmmmmm
,(()O3g0 I;<0Y0O1K)&o,555555 C?4
' &$6(%277205,*+7mmmmmmmmmm
,(T{()O3g0 I;<01O)5555555555555 >?V
( 6($/6(7)5217)25./()7mmm
&'1< ()O3g0 I;<0 I )55555555555 >?V
( 6($/6(7)5217)25.5,*+7mm
&'1< ()O3g0 I;<01O)55555555555 >?V
( 6($/6(7)5217)25.%27+mmm
&'1< ()O3g0 I;<0Y0O1K)&o, 
C?W
& )25.$66<)5217/()7mmmmmm
0G()O3g0 I;<0 I )5555555555555555555
>?W
& )25.$66<)5217%27+mmmmmm
0G()O3g0 I;<0Y0O1K)&o,555555 0,5
' &$6(%27720/()7mmmmmmmmmmm
,(T{()O3g0 I;<0 I )5555555555555 
>?V
' &$6(%27720%27+mmmmmmmmmmm
,(T{()O3g0 I;<0Y0O1K)&o,55 
C?W

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

.9)25.$66<5)5 6+2:$ mmm 0G()O3g0 I;<0&o,1O)


 .=5 635,1*)5)25. 6+2:$ mmmmm 
U3*()O3g0 I;<0 1*wK
 .=/$ 3,3(&203)5)25. 6+2:$ m 0G,(()O3g0 I;<0 1*wK
 *1 635,1*5(%281' 6+2:$ mmmmmm 
U3*1X)TR 1*wK
 .:% 5,1*%$&.83mmmmmmmmmmmmmmm 1< 01j,9()O3g0

.9&$6(&2035)5%27720 6+2:$
 0G,(()O3g0 I;<01O)
 *1 6($/'867 6+2:$ mmmmmmmmmmm 1< 01j,&G) 1*wK
 .:% 5,1*3,6721mmmmmmmmmmmmmmmm 3s0+,(
 .(9 6($7%635,1*mmmmmmmmmmmmmm P&
U3*
 .3+ 5,1*67233(5mmmmmmmmmmmmmmm TU,(1t

 5,1*2,/6($/67233(5 6+2:$ TU,(1t1< 9 1*wK


 .=5 3,3(6($7mmmmmmmmmmmmmmmmmm 0*,()O3g0 I;<0
 .*+ 6($/6(7)5)25. 6+2:$ mmm 0G1< ,(()O3g0 I;<0 1*wK
.9 )25.$66</)5mmmmmmmmmm 0G()O3g0 I;<0&o, I )
.9 &$6(&203/)5%27720 6+2:$
0G,(()O3g0 I;<0&o, I )

 .9 %2/762&.(700 6+2:$ mmmm &


-,(() 001iV 1*wK
 :$6+(563(&,$/00 6+2:$ m TU,(F.0&)F V 1*wK
 *0 25,1*; 6+2:$ mmmmm 1< *?C@?V34?W 1*wK

72
F-18 ,(S1K,1 I;<0
FRONT BRAKE CALIPER G 7
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
L.O.N. F.R.T.
"#$%
No. Description
 6+2( 3$' 6(7%5$.()5217mm 
&' 1K,1 I;<055555555555555555555555555555555555 >?C
 
C
' 3,6721)5217%5$.(&$/,3(5mm
/ -,(,(S1K,1 I;<0555555555555555555 
0,5
,1&/8'(6%OHHGEUDNHV
5&K*(XY3
% &$/,3(5)5217%5$.(/()7mmm
,(S1K,1 I;<0&o, I )5555555555555555555 
>?W
,1&/8'(6%OHHGEUDNHV
5&K*(XY3
* %5$&.(7)5217&$/,3(5mmmmmmm
() ()f,(S1K,1 I;<05555555555555555555555 
>?4

STT
Ref. Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 0$ 6($/6(73,6721mmmmmmmmmmmm &'1< ) *,,(S1K,1


 .9%7 3$'6(7)5%5$.(mmmmmmmmmm 0G 1K,1 I;<0
 6&5(:%/(('(5 1,66,1 mmmmmm T/ 3ON1/,(S1K,1 ,)),
 &$3%/(('(5mmmmmmmmmmmmmmmm 01GT/ 3ON1/,(S1K,1
 .9%7 635,1*3$'mmmmmmmmmmmmmmmmm 
U3* 1K,1

 0$-* 5,1*67233(5mmmmmmmmmmmmmmm TU,(1t


 .9%7 3,6721mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm / -,(
 *= %2/73,1mmmmmmmmmmmmmmmmmmm &
-,(01
 %2273,1%86+ 1,66,1 mmmmmm F01 I;z ,)),
 0$ %227%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm F&

 .9%7 &$/,3(568%$66</)5  0G,(S1K,1 I;<0&o, I ) 


1,66,1  ,)),
 .9%7 %5$&.(768%$66<)5&$/,3(5 0G() &j ,(S1K,1 I;<0
 .3+ 3,1+$1*(5mmmmmmmmmmmmmmmmm 01 IJ* 1K,1
 :$6+(5:$9(mmmmmmmmmmmmmmmm TU,(Fg,(
 .*+ %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(V34@

73
F-20-20 & ,1 I;<0
FRONT WHEEL G 8
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 
Ce?CW
 $;/()5217:+((/mmmmmmmmmmmm
IG0& ,1 I;<055555555555555555555555555555555555 
>?4
' )5217:+((/mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
& ,1 I;<05555555555555555555555555555555555555555555555 >?2
 )52177,5( 21( mmmmmmmmmmmmmm

 I;<0 ' 01)P05555555555555555555555555 
0,5
 ',6&)5217%5$.(mmmmmmmmmmmm
|K1K,1 I;<05555555555555555555555555555555555555 
>?e
 %($5,1*)5217:+((/ 21( mmmm
TU,(&)& ,1 I;<0 ' 01)P055555555 
>?W
* 5HSODFHEHDULQJDGGmmmmmmm
5 }~C[!€d55555555555555555555555555555555
>?C

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd.
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 *0 9$/9(5,0 ,5& mmmmmmmmmmmmm TK,& ,13J )I0


.%1 9$/9(5,0 &+(1*6+,1 mmmmmm TK,& ,13J 01J,(1),
 .9* $;/()5:+((/mmmmmmmmmmmmm IG0& ,1 I;<0
 &$3$;/(187mmmmmmmmmmmmmmm 01GK)0 IG0& ,1 I;<0
 .9% &2//$5)5:+((/6,'(mmmmmm TU,(F&o,& ,1 I;<0
 .=5 &2//$5)5:+((/6,'(mmmmmm TU,(F&o,& ,1 I;<0

 .9% &2//$5)5',67$1&(mmmmmmmm ,(0 01&)*K k& ,1 I;<0


 .9=% :+((/68%$66<)5  &'& ,1 I;<0 
 1+0  K00IK J)
TJIJ K

)0 
$&&85$7(6,/9(50(7$//,&  99 K K3)(IK J K

)0
.9=$ 1+0 
 I;<0 0 
0$7$;,6*5$<0(7$//,&  9 V>=M>LCW=0W>
 .9 7,5()5 &67 
 I;<0 )I0 
0&3  V>=M>LCW=0W>
.9*9 7,5()5 ,5&  
0&3 
 .9* ',6.)5%5$.( 1,66,1 mmmmm |K1K,1 I;<0 ,)),
.9*9 ',6.)5%5$.(mmmmmmmmmmmmm |K1K,1 I;<0
 .*+ %2/7%5$.(',6.;mmmmmm &
-,(|K1K,1V34W

 .*+ 187800 )8-,6(,0,768 m K)0C4 v)J)) 


 .9% %($5,1*5$',$/%$// 8  TU,(&)24>C 
)8-,.26+,  v)N*1)
.9*% %($5,1*5$',$/%$// 8  TU,(&)24>C 
16.  ,N
.:% %($5,1*5$',$/%$//8  TU,(&)24>C 
171  , ,
 .3+ '8676($/;; $5$, mmmm 1< 01j,&G)4C3eB3B KIK)
 .=5 '8676($/;;mmmmmmmmmm 1< 01j,&G)4C3e43@
74
F-22-10 REAR & ,1K
WHEEL G 9
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
L.O.N. F.R.T.
"#$%
No. Description
 6+2( 3$' 6(7%5$.(5($5mmm
&'(01K,1K555555555555555555555555555555555555 
>?B
 5($5:+((/mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
& ,1K555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?M
 5($57,5( 21( mmmmmmmmmmmmmmm

K ' 01)P0555555555555555555555555555555555555 
>?M
% &$0%5$.(5($5mmmmmmmmmmmmm
0K1K,1YK555555555555555555555555555555555555555555555 
>?V
& $50%5$.(5($5mmmmmmmmmmmmm
0,1K,1K5555555555555555555555555555555555555555555555 
>?V

STT
Ref. Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .:1 6+2(6(7%5$.( -% mmmmmmmmm 0G(01K,1 &


 .9=% :+((/68%$66<55  0G& ,1K 
 1+0  K00IK J)
TJIJ K

)0 
$&&85$7(6,/9(50(7$//,&  99 
.9=$ 1+0  
0$7$;,6*5$<0(7$//,&  9 K K3)(IK J K

)0
 .9 7,5(55 &67 
K 0 
0&3  M>=M>LCW=0W2
.9*9 7,5(55 ,5& 
K )I0 
0&3  M>=M>LCW=0W2
 *0 9$/9(5,0 ,5& mmmmmmmmmmmmm TK,& ,13J )I0
.%1 9$/9(5,0 &+(1*6+,1 mmmmmm TK,& ,13J 01J,(1),
 .=5 &$055%5$.(mmmmmmmmmmmmmm 0K1K,1K

 635,1*%5$.(6+2(mmmmmmmmmm 


U3*(01K,1K
 .:1 $5055%5$.(mmmmmmmmmmmmmm 0,1K,1K
 *1 187%5$.(52'$'-867,1*mmmm K)0)r01h,11K,1
 .9% 635,1*55%5$.($50mmmmmmm 
U3*0,1K,1K
 .9% %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23e4

 -2,17%%5$.($50mmmmmmmmmm IG0,)0,1K,1&

75
F-23 0S,(K
SWINGARM G10
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 
V?M
% 6:,1*$50$66(0%/<mmmmmmmmmmmm 
&'0S,(K555555555555555555555555555555555555555555555 >?2
 %($5,1*5($5:+((/ 21( mmmmm
TU,(&)& ,1K ' 01)P0555555555555 >?V

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd.
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9% %86+55&86+,2181'(558%%(5 &A00K*&j 9;<)()O3g0K 


+2.86+,1  1*N1),
 .9* &2//$555:+((/6,'(mmmmmm TU,(F&o,& ,1K
 .9* &2//$5%55:+((/6,'(mmmm TU,(F&o,& ,1K&
 .9 6:,1*$50$66<mmmmmmmmmmmmmm 0G0S,(K
 .9% 187800mmmmmmmmmmmmmmmm K)0C2

 .=5 &,5&/,3,17(51$/00mmmmm 1K,10S) I*,(W>


 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 .=5 %($5,1*5$',$/%$//88  TU,(&)24>e 
16.  ,N
09 %($5,1*5$',$/%$//88  TU,(&)24>e 
171  , ,
 .=5 '8676($/;;mmmmmmmmmm 1< 01j,&G)4@3W>3@
 .=5 '8676($/;;mmmmmmmmmm 1< 01j,&G)4@3e@32
 :$6+(53/$,100mmmmmmmmm TU,(FC>

 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmm &


-,(C>3W>

76
F-24 o,3J=1'q,(X
SEAT/LUGGAGE BOX G11
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
L.O.N. F.R.T.
"#$%
No. Description
( 6($7'28%/(mmmmmmmmmmmmmmmmm 
o,-)5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?C
3 +,1*(6($7mmmmmmmmmmmmmmmmmm
() ()f o,55555555555555555555555555555555555555555555555555555 
>?C
( &$7&+6($75($56,'(mmmmmmm
,(S o,55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 
>?4
 &$%/(6($7/2&.mmmmmmmmmmmmm
9Q N1gK o,555555555555555555555555555555555555555555555555 
C
 %2;/8**$*(mmmmmmmmmmmmmmmmm
1'q,(X5555555555555555555555555555555555555555555555555 
>?4
) 5$,/*5$%5($5mmmmmmmmmmmmm
K 9j K5555555555555555555555555555555555555555555555555555 
>?C

STT
Ref. Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .9*9 /(16$66</,*+7mmmmmmmmmmm  99 0G01G†,


.9=% 6($7&203'28%/(  &' o,-) 
 7<3(   9 ŽN)eŽ
.9=& 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=' 7<3(   99 ŽN)CŽ
 .9* +,1*(6($7mmmmmmmmmmmmmmmmm 
 .9 &$7&+&2036($7mmmmmmmmmmm () &j o,
 *1 635,1*6($7/2&.mmmmmmmmmmm 0G,(SN1gK o,

U3*N1gK o,
.9 &$%/(&2036($7/2&.mmmmmm 
 .9 %2;/8**$*(mmmmmmmmmmmmmmmm 0G9Q N1gK o,
 .9 3/$7(/8**$*(%2;mmmmmmmmmm 1'q,(X
 .9 &29(5/8**$*(+2/(mmmmmmmmm  9 n,(+,1'q,(X
 .9 &29(5/8**$*(%2;/$03mmmmm  99 ,(*S)†,*)1'q,(X
 I*,(†,*)1'q,(X 
.9=% 5$,/55*5$% 

<0 /$77(*2/'0(7$//,&  9 K 9j K
.9=) <0 *5$&()8/*2/'0(7$//,&  9 
K J(*
9J K
)0
.9=' 5& ŽIeW>0Ž
.9=( 1+ Ž,1CŽ
 .(= %2/763(&,$/)/$1*(;mm &
-,(.0&)F V34> 
 &
-,(&j o,
 .9* %2/76($7+,1*(mmmmmmmmmmmm ,E 
„ 1-,(1k)
 *&&=& 3/8*+2/( 

 1+ %/$&. 
&
-,(F23C4
 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm 
K)02
 6 187+(;00mmmmmmmmmmmmmm 
&
-,(V3W@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm 
&
-,(23C4
 %2/7 )/$1*( ; mmmmmmmmmm 77
F-26 &i,13+,(
FUEL TANK G12
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

 
B?CC
 3803$66<)8(/mmmmmmmmmmmmm
0G&k3+,(55555555555555555555555555555555555555555 C?C
 4
& ),/7(5)8(/mmmmmmmmmmmmmmmmm

p03+,(555555555555555555555555555555555555555555555555555
C?4
 7$1.)8(/mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
&i,13+,(55555555555555555555555555555555555555555555555555
C?W
 +26()8(/)(('mmmmmmmmmmmmmm
,(9:,3+,(555555555555555555555555555555555555555555 >?2
 )8(/7$1.6(1',1*81,7mmmmmmm
0G1K*3+,(555555555555555555555555555555555555555 C?4

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9 3803$66<)8(/mmmmmmmmmmmm 0G&k3+,(


 .9%6 25,1* 3 mmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< * B
 .9*9 ),/7(56(7mmmmmmmmmmmmmmmmmm 0G
p03+,(
 .9 78%('5$,1;;mmmmmmm ,(3O0.,V3C43e2>
 .9 7$1.&203)8(/mmmmmmmmmmmm 0G&i,13+,(

 **/- 5(7$,1(5)8(/3803mmmmmmmmm () ()f&k3+,(


 **/- '8676($/mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1< 01j,&G)
 .9 75$<)8(/mmmmmmmmmmmmmmmmmm N1K 3+,(
 .%1 -2,17)8(/78%(mmmmmmmmmmmm ,),(3+,(
.9 +26(&203)8(/)(('mmmmmmm 0G,(9:,3+,(

 **/- 25,1*)8(/3803mmmmmmmmmmm 1< *&k3+,(


 .:1 &$3&203)8(/),//(5mmmmmm 0G,j01G
p03+,(
 3$&.,1*)8(/),//(5&$3mmmm ()*+,(,j&i,13+,(
 .$ &2//$56,/(1&(5mmmmmmmmmmmm &A0()O01n,
 .9 )8(/81,7mmmmmmmmmmmmmmmmmmm &'1K*3+,(

 00 *5200(7+25167$<mmmmmmmmmm F()O01n,


 187)/$1*(00mmmmmmmmmmmm K)02
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(234>

78
F-28
p0()g
AIR CLEANER G13
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
L.O.N. F.R.T.
"#$%
No. Description
 
e
 (/(0(17$,5&/($1(5mmmmmmmmm 
n
p0()g555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?C
$ &$6($,5&/($1(5mmmmmmmmmmmm 
1'
p0()g555555555555555555555555555555555555555555555555555 0,5
 
W
 &29(5$,5&/($1(5&$6(mmmmmm

p0()g55555555555555555555555555555555555555555555555555555
>?4
% 78%($,5&/($1(5&211(&7,1*m
,(,)1'
p0()g5555555555555555555555555555555555 
0,5
 0O&)P,,1)F 'N1/,A555555555555555555555555 >5W

STT
Ref. Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 *5 &2//$5$,5&/($1(56(77,1*m &A0R,1TR


p0()g
 .=5 (/(0(17&203$,5&/($1(5mm 0G n
p0()g
 .=5 6($/$,5&/($1(5mmmmmmmmmmm 1< 
p0()g
 .9 '8&7$,5&/($1(5mmmmmmmmmmm ,(,)
p0()g
 .=5 78%(%5($7+(5mmmmmmmmmmmmmm ,( 1-,(1k)

 .9 &$6(68%$66<$,5&/($1(5m 1'


p0()g
 .9% 3/8*$,5&/($1(5'5$,1mmmmm ,E 3O
p0()g
 .9 &29(568%$66<$,5&/($1(5 0G&
p0()g
 .=5 78%($,5&/($1(5&211(&7,1* ,(,)
p0()g
 .:= %$1'$,5&/($1(5&211(&7,1*  K)Nl,(,)
p0()g 
78%( 
 .9%7 78%('5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmm ,(3O
p0()g
 .::& 6(1625$66<$,57(03mmmmmm 0O&)P,,1)F 'N1/,A
 *(( 187&/,300mmmmmmmmmmmmmm K)00S)2
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,@34>
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,@34>

 &/,378%( % mmmmmmmmmmm Nl,( &C4?@


 &/$0378%( ' mmmmmmmmmmmm Nl,( 9C4
 &/,378%( & mmmmmmmmmmmmm Nl,( 0C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(234@

79
F-29 1'
p0N1/&i,13+,(
CANISTER G14
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

$ &$1,67(5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1'
p0N1/&i,13+,(55555555555555555555555555
>?W
$ 9$/9(385*(&21752/mmmmmmmmm
TK,)rN1),
p0N1/55555555555555555555555555
>?2

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 *)0. &$1,67(5&203mmmmmmmmmmmmmm &'


p0N1/&i,13+,(
 *)0. 58%%(5&$1,67(502817mmmmmm F0K*
 .9 78%($&+$5*(mmmmmmmmmmmmmm ,(,AN1/K
 .9 78%(&385*(mmmmmmmmmmmmmmm ,(
p0N1/0
 .9 78%(%&+$5*(mmmmmmmmmmmmmm ,(,AN1/&

 .9 78%($385*(mmmmmmmmmmmmmmm ,(


p0N1/K
 .9 78%('5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmm ,(3O1'
p0N1/&i,13+,(
 .9 -2,1778%(mmmmmmmmmmmmmmmmm ,(,)
p0()g
 .9 9$/9(385*(&21752/62/(12,' TK,)F, …)rN1),
p0N1/
 + 6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm T/ @3C4

 &/,378%( % mmmmmmmmmmmmmm Nl,( &V


 &/,378%( % mmmmmmmmmmm Nl,( &C4?@

80
F-30 EXHAUST ,(3O
MUFFLER G15
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
L.O.N. F.R.T.
"#$%
No. Description
% *$6.(7(;+$8673,3(mmmmmmmmm
()*+,(F,(3O555555555555555555555555555555555555 
>?4
 08))/(5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
,(3O5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?4
 3527(&72508))/(5mmmmmmmmmmm
&O*TF,(3O55555555555555555555555555555555555555555555555 
>?C

STT
Ref. Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 *( *$6.(7(;3,3(mmmmmmmmmmmm ()*+,(,(3O


 .6% 58%%(53527(&7253$&.,1*mmm 0K*0 01,1)F
 .9 08))/(5&203(;mmmmmmmmmm 0G,(3O
 .9% &2//$508))/(53527(&725mmm TU,(F,(3O
 .9 3527(&72508))/(5mmmmmmmmmm &O*TF,(3O

 0- 187&$300mmmmmmmmmmmmmmm K)0B


 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmm &
-,(C>3V@
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C2

81
F-35 01Q,01,(=0,N1m)',(
STAND/KICK STARTER ARM G16
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

 $50.,&.67$57(5mmmmmmmmmmmm
0,N1m)',(55555555555555555555555555555555555555555
>?C
 6:,7&+6,'(67$1'mmmmmmmmmmm
0-,( j001Q,01,(,(1)o,(55555555 C?4
 W
 67$1'0$,1mmmmmmmmmmmmmmmmmm
01Q,01,(‚,(5555555555555555555555555555555555 >?W
 635,1*0$,167$1'mmmmmmmmmmm

U3*01Q,01,(‚,(555555555555555555555 >?4
 %$56,'(67$1'mmmmmmmmmmmmmm
01Q,01,(,(1)o,(55555555555555555555555555555 >?4
 635,1*6,'(67$1'mmmmmmmmmmm

U3*01Q,01,(,(1)o,(5555555555555555 >?C

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .=5 $50$66<.,&.67$57(5mmmmm 0G0,N1m)',(


 .9 6:,7&+$66<6,'(67$1'mmmm 0-,( j001Q,01,(,(1)o,(
 .9 67$1'&2030$,1mmmmmmmmmmm &'01Q,01,(‚,(
 .9 6+$)70$,167$1'mmmmmmmmmmm IG001Q,01,(‚,(
 .9% 635,1*0$,167$1'mmmmmmmmmm 
U3*01Q,01,(‚,(

 .9 %$5&2036,'(67$1'mmmmmmm 0G01Q,01,(,(1)o,(


 .=/ %2/76,'(67$1'3,927mmmmmm &
-,(01 01,(,(1)o,(
 .9< %2/76:,7&+6(77,1*mmmmmmmm &
-,(R,1TR0-,( j001Q,01,(,(1)o,(
 .9% 1876,'(67$1'mmmmmmmmmmmmm K)001Q,01,(,(1)o,(
 $ %2/7+(;;mmmmmmmmmmmm &
-,(V34@

 :$6+(53/$,100mmmmmmmmm TU,(FC>


 3,163/,7;mmmmmmmmmm 01 01‘e?>34>
 58%%(5$67$1'67233(5mmmmm F0K*K?1t01Q,01,(‚,(
 635,1*$6,'(67$1'mmmmmmmm 
U3*K?01Q,01,(,(1)o,(

82
F-36 REAR()O3g0K
CUSHION H 1
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
% &86+,21$66<5($5/()7mmmm 
0G()O3g0K&o, I )5555555555555555555555 >?4
% &86+,21$66<5($55,*+7mmm 
0G()O3g0K&o,1O)555555555555555555555 >?4
% &86+,21$66<5($5%27+mmmm 
0G()O3g0KY0O1K)&o,55555555555555555 >?e

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

.9 &86+,21$66<55mmmmmmmmmm &'()O3g0K 1*wK


 6 187+(;00mmmmmmmmmmmmm K)0C>
 :$6+(53/$,100mmmmmmmmm TU,(FC>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(V3e4
.9< %86+58%%(5 6+2:$ &A00K*
*$ &2//$558%%(5%86+ 6+2:$ ,(
g 0K*

83
F-38-10 0G†,1’ LIGHT
REAR COMBINATION H 2
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
* %8/%7$,//,*+7mmmmmmmmmmmmmm
&g,(†,1’555555555555555555555555555555555555555555 >?C
' 7$,//,*+781,7mmmmmmmmmmmmmmm
&'†,1’55555555555555555555555555555555555555555555555
>?2
* &29(57$,//,*+7mmmmmmmmmmmmm
†,1’55555555555555555555555555555555555555555555555
>?C
 %8/%:,1.(55($5mmmmmmmmmmm
&g,(†,& *I‡K555555555555555555555555555 >?C
127(6DPHWLPHIRUWZRXQLWV
501EˆY0‰! !%%4%~%
* %8/%:,1.(5)259(+,&/(mm
&g,(†,& *I‡Y01*C3J5555555555555555 >?4


3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd.
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9 &25'&/$03mmmmmmmmmmmmmmmmm Nl9Q †,1’


 6$ %8/% 9: 67$1/(< mmmmmmm &g,(†, C4TL@w K,
J 
 .9 7$,//,*+7&203mmmmmmmmmmmmm 0G†,1’
 .9 &29(57$,//,*+7mmmmmmmmmmmm †,1’
 .$1 5()/(&725555()/(; 67$1/(< n1O,K,(K K,
J 

 .$1: %8/%:,1.(5 9: $0%(5  &g,(†,3),1K, C4TLC>w K&JI 


67$1/(<  K,
J 
 .9 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3CW
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm &
-,(F23C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm T/ qIJ,W3C4

84
F-39 01j,&u,K=†,*)&),
REAR FENDER/LICENSE LIGHT H 3
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
1 )(1'(5,11(55($5mmmmmmmmmm
01j,&u, I*,(1/KK555555555555555555555555 >?W
+ &29(55$',$7255(6(59(7$1.m
&i,19q IfNs O,,1)F 55555555555555555 
>?C
 
C
 )(1'(55($5mmmmmmmmmmmmmmmmm 
01j,&u,K555555555555555555555555555555555555555555555555 >?2

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .9 )(1'(555mmmmmmmmmmmmmmmmm 01j,&u,K


 .9 )(1'(555,11(5mmmmmmmmmmm 01j,&u,K&o, I*,(
 .9 &29(55(6(59(7$1.mmmmmmmmm &i,19q If9,(9R01
S
 .9 *8$5'63/$6+mmmmmmmmmmmmmmm n&O*TF0G†,K
 .=5 6($/55,11(5)(1'(5mmmmmm 1< 01j,&u,K&o, I*,(

 .9 )(1'(56(755 :/ mmmmmmmmm &'01j,&u,1/KK 0g J


 .:5 %2/762&.(7;mmmmmmmmmm &
-,(() 001i23CV
 0= %2/763(&,$/;mmmmmmmmm &
-,(.0&)F 23CB
 .::$ 187635,1*00mmmmmmmmmmmm K)0W
 *%* 187&/,300mmmmmmmmmmmmmm K)00S)@

 .$17 187&/,300mmmmmmmmmmmmmm K)00S)@


 *( 6&5(:3$1;mmmmmmmmmm T/ @3CC?@
 %2/7:$6+(5;mmmmmmmmmmm &
-,(F23C4
 01 *5200(76,'(&29(5mmmmmmmmm F0K*&o,

85
F-40 &i,1)F,
BATTERY H 4
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

 %$77(5<mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
&i,1)F,5555555555555555555555555555555555555555555555555555
>?4
 %2;%$77(5<mmmmmmmmmmmmmmmmm
1'q,(&i,1)F,5555555555555555555555555555555 >?W

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 . %$77(5< *7=9 *6<8$6$ mmmm &i,1)F, ( “2T ( KK
.:1 %$77(5< <7=9 <8$6$ mmmmmmm &i,1)F, “2T KK
 *%7 &86+,21%$77(5< % mmmmmmmmm ()O01n,&i,1)F, &
 .9 %2;&203%$77(5<mmmmmmmmmm 0G1'&i,1)F,
 .9 %$1'%$77(5<mmmmmmmmmmmmmmm K)Nl&i,1)F,
 *- 58%%(56&5((16(77,1*mmmmmm 0K*R,1TR

 $ %2/75(&(66(';mmmmmmmm &


-,(23C4
 :$6+(53/$,100mmmmmmmmmm TU,(F2
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(V3W@

86
F-41 &g9Q K0KC4@0&vLT
WIRE HARNESS(ACA125CBF-V) H 5
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 +$51(66:,5(mmmmmmmmmmmmmmmm 
&g9Q 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?4
$ .(<6(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
&'N1gK)F,5555555555555555555555555555555555555555555555555 
C?@
 6:,7&+&20%,1$7,21 /2&.mmm
0-,( j0N1gKNP 1z555555555555555555555555555 
C?@
$ .(<6+877(5mmmmmmmmmmmmmmmmm
N1gKK, *S,555555555555555555555555555555555555555555555555 
C?W
(;&/8'(6.H\FXWWLQJ
5&K*(XY0”•
& 6:,7&+6($7mmmmmmmmmmmmmmmmm
0-,( j0m o,5555555555555555555555555555555555555555 
>?M
 5(/$<0$,1mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ik
J01/,1555555555555555555555555555555555555555555555555555 
>?4
& 5(/$<67$57(5mmmmmmmmmmmmmmm
Ik
JN1m)',(55555555555555555555555555555555555555555 >?4

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .9 +$51(66:,5(mmmmmmmmmmmmmmm  9 &g9Q 


 *(9 &$3'800< 3 5(' mmmmmmmmm  9 01G()j0W {
 .9 .(<6(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  9 &'N1gK)F,
 .9 6:,7&+$66<&20%,1$7,21  &'N1gKTS0-,( j0 
/2&.  9
 .9 .(<6+877(5mmmmmmmmmmmmmmmm  9 N1gKK, *S,

 .9< .(<%/$1.mmmmmmmmmmmmmmmmmm  01iKN1gK 


.(<7235(325'(5   9 
.9 6:,7&+$66<)8(//,' 6($7  0G0-,( j0m,j&i,13+,(TS o, 
23(1(5  9
.9 &29(5&$%/(mmmmmmmmmmmmmmmm  9 9Q 0-,( j0
 61$$ 38//(50,1,)86(mmmmmmmmmmm  9 Nl()f001i,1{
 .9 &29(5&203)86( 5(/$<%2;  &'001iTS1'Ik
J 
833(5  9
 .9= 5(/$<$66<32:(5  0GIk
J,(X, 
0,&52,623 0,768%$  9 )0I*)*W ) &K
.:1 5(/$<&20332:(5  0GIk
J,(X, 
0,&52,623 20521  9 )0I*)*W *I*,
 .:1 5(/$<&20332:(5mmmmmmmmmm  9 0GIk
J,(X,
 07 6&5(:6&5((16(77,1*mmmmmmm  9 T/ R,1TR
 05 %2/762&.(7;mmmmmmmmmmm  9 &
-,(() 001i@3M
 .=/$ 6&5(:8/2&.)/$7;mmmm  9 T/ N1gK23C4

 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm  9 T/ qIJ,W3C4


 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm  9 &
-,(23C4
 )86(0,1, $ mmmmmmmmmmmmm  9 001i),) C>K
 )86(0,1, $ mmmmmmmmmmmmm  9 001i),) 4@K
87
F-41-1 WIRE&g9Q K0KC4@0&vL4T?eT

HARNESS(ACA125CBF-2V,3V) H 6
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 +$51(66:,5(mmmmmmmmmmmmmmmm 
&g9Q 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 C?4
$ .(<6(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
&'N1gK)F,555555555555555555555555555555555555555555555 
C?@
 6:,7&+&20%,1$7,21 /2&.mmm
0-,( j0N1gKNP 1z55555555555555555555555 C?@
$ .(<6+877(5mmmmmmmmmmmmmmmmm 
N1gKK, *S,5555555555555555555555555555555555555555555 C?W
(;&/8'(6.H\FXWWLQJ
5&K*(XY0”•
& 6:,7&+6($7mmmmmmmmmmmmmmmmm 
0-,( j0m o,555555555555555555555555555555555555 >?M
& &21752/81,7$16:(5%$&.mmmm
&')rN1),1F 1,(1O,1X)55555 
0,5
 5(/$<0$,1mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Ik
J01/,155555555555555555555555555555555555555555555555 >?4
& 5(/$<67$57(5mmmmmmmmmmmmmmm
Ik
JN1m)',(5555555555555555555555555555555555555 
>?4

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd.
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9 +$51(66:,5(mmmmmmmmmmmmmmm  99 &g9Q


 *(9 &$3'800< 3 5(' mmmmmmmmm  99 01G()j0,) W{
 .9 .(<6(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  99 &'01iKN1gK
 .9 6:,7&+$66<&20%,1$7,21  &'N1gKTS0-,( j0 
/2&.  99
 .9 .(<6+877(5mmmmmmmmmmmmmmmm  99 N1gKK, *S,

 .9*9 &$6(%27720mmmmmmmmmmmmmmmm  99 0G,jN1gK9;<)


  99 
 .9*9 02'8/($66<$16:(5%$&.mmm  99 &'-,1O,1X)
  99 
 .9*9 6&5(:)/$7mmmmmmmmmmmmmmmmm  99 T/ 9l
  99 
 .9*9 &$6(&203723mmmmmmmmmmmmm   99 &',jN1gK Io,
 .9*9 .(<%/$1.mmmmmmmmmmmmmmmmmm  1-)01iKN1gK 
9.(<7235(325'(5   99 TWNJ *4IJ*I9JI

 .9< .(<%/$1.mmmmmmmmmmmmmmmmmm  1-)01iKN1gK 


.(<7235(325'(5   99 M>NJ *4IJ*I9JI
.9 6:,7&+$66<)8(//,' 6($7  0G0-,( j0m,j01j,&i,13+,(Š o,3J 
23(1(5  99
.9 &29(5&$%/(mmmmmmmmmmmmmmmm  99 9Q
 61$$ 38//(50,1,)86(mmmmmmmmmmm  99 Nl()f001i),)
 .9 &29(5&203)86( 5(/$<%2;  0G1'001iTSIk
J 
833(5  99
 .9*9 &21752/81,7$16:(5%$&.mmm  99 &')rN1),1F 1,(1O,1X)
 .9= 5(/$<$66<32:(5  0GIk
J,(X, 
0,&52,623 0,768%$  99 )0I*)*W ) &K
88
F-41-1 WIRE &g9Q K0KC4@0&vL4T?eT

HARNESS(ACA125CBF-2V,3V) H 7

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng Teân Description
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. DD
 .:1 5(/$<&20332:(5  0GIk
J,(X,
0,&52,623 20521  99 )0I*)*W ) &K
 .:1 5(/$<&20332:(5mmmmmmmmmm  99 0GIk
J,(X,
 6($ %$77(5<&203 &5 mmmmmmm  99 0G&i,1)F, 0IC44>
  99 
 07 6&5(:6&5((16(77,1*mmmmmmm  99 T/ R,1TR

 05 %2/762&.(7;mmmmmmmmmmm  99 &


-,(() 001i@3M
 .=/$ 6&5(:8/2&.)/$7;mmmm  99 T/ N1gK23C4
 6&5(:7$33,1*;mmmmmmmm  99 T/ qIJ,W3C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm  99 &
-,(23C4
 )86(0,1, $ mmmmmmmmmmmmm  99 001i),) C>K

 )86(0,1, $ mmmmmmmmmmmmm  99 001i),) 4@K

89
F-41-10 &g9Q 1‚0n=0', ,1
–K
SUB HARNESS/IGNITION COIL H 8
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

 (1*,1(&21752/02'8/( (&0 mmm


J055555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
C?C
 &2,/,*1,7,21mmmmmmmmmmmmmmm
-&),0K* 555555555555555555555555555555555555555555 0,5
 68%+$51(66(1*,1(mmmmmmmmmm
&g9Q ',(0k5555555555555555555555555555555555555 >?M
) /,*+77581.5220mmmmmmmmmmmm 
†,*)1'01‚KX5555555555555555555555555555 >?e
$& /,*+7.(<mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
†,*)DN1gK5555555555555555555555555555555555555555 >?M
 +251mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
0U)555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 >?4
$% %8==(5(/(&7521mmmmmmmmmmmmm 
0U))F, –555555555555555555555555555555555555555555555555 >?2

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9 &21752/81,7(1*,1(mmmmmmmm &')rN1),',(0k


 .=5 &29(5(1*,1(&21752/81,7mm &')rN1),',(0k
 .9 &2,/&203,*1,7,21mmmmmmmm 0G-&),0K* 
 *)0 63$&(5,*1,7,21&2,/mmmmmmm 0q0-&),0K* 
 .9 &$3$66<12,6(68335(6625m 01G&()

 .9 68%+$51(66(1*,1(mmmmmmmmm &g9Q ',(0k


 .9*9 /,*+7$66</8**$*(%2;mmmm  99 0G†,*)1'01‚KX
 .9 +251&203mmmmmmmmmmmmmmmmmm 0G0U)
 .9*9 %8==(5$66<mmmmmmmmmmmmmmmm  99 &'0U))F, –
 .(9 &2//$5+2516(77,1*mmmmmmmm &A0R,1TR0U)

 .: 58%%(5%02817,1*mmmmmmmmmm F0K*&


 - %2/7+(;;mmmmmmmmmmmm &
-,(234>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm  99 &
-,(23C4
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C2

90
F-42 FRAMEN1,(3J
BODY H 9
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 %2'<)5$0(mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
N1,(3J55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 W?@
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ
% /,1.(1*,1(+$1*(5mmmmmmmmmm
() IJ*',(0k5555555555555555555555555555555555555555 
4
,1&/8'(6(QJLQHUHPRYDODQG
5&K*(XY Z[\]Z^"_!%`
LQVWDOODWLRQ

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .9 %2'<&203)5$0(mmmmmmmmmmm &'N1,(3J


 .9 67$<+$51(66&/,3mmmmmmmmmm () ()fNl&g9Q
 .9 /,1.$66<(1*,1(+$1*(5mmm 0G() IJ*',(0k
 .=5 58%%(5/,1.67233(5 mmmm 0K*1t
 .9< %2/7)/$1*(;mmmmmmmm &
-,(C>34B>

 *&&& %2/7)/$1*(;mmmmmmmm &


-,(C>34eV
 .*+ 187800mmmmmmmmmmmmmmmm K)0C>
 %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmm &
-,(23C4

91
F-43 &i,19q If9,(9R01
S
RESERVE TANK H10
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

 7$1.5$',$7255(6(59(mmmmmmm 


&i,19q If9,(9R01
S 555555555555555 >?4
( 78%(5$',$7255(6(59(7$1.mm
,(9:,&i,19q If9,(9R01
S 555 
>?4

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9% &2//$508))/(53527(&725mmm &A0


g n&O*TF,(3O
 .9% &$35(6(59(7$1.mmmmmmmmmmm ,j&i,19q If9,(9R01
S
 .9 78%(5(6(59('5$,1mmmmmmmmm ,(3O&i,19q If9,(9R01
S
 .9 7$1.5(6(59(mmmmmmmmmmmmmmm &i,19q If9,(9R01
S
 .9 +26(5(6(59(7$1.mmmmmmmmmm ,(9:,9,(9R01
S

 .9 6&5(:63(&,$/;mmmmmmmm T/ .0&)F @3Ce


 &/,378%( % mmmmmmmmmmmmm Nl,( &C>

92
F-46 9G,(0G
TOOL H11
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 12,1)250$7,21mmmmmmmmmmmmmmm
N1-,(0g 1-,( ),

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 *5 %$*6(59,&(%22.mmmmmmmmmmm E)q,( 011;<,(9:,–9G,(


 '5,9(56&5(: 12 mmmmm KT/ 4
 *5,3mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 0, KT/
 *%* :5(1&+63$5.3/8*mmmmmmmmmm 9G,(0G 1 *&()
 .% 63$11(5;mmmmmmmmmmmmmm 0—
oC43CW

93
F-47 ,1t,0O,1& *
CAUTION LABEL H12
Ref. L.O.N. 
STT (Relative ref. Number) !
No.
L.O.N. 
Description "#$%
F.R.T.

 12,1)250$7,21mmmmmmmmmmmmmmm
N1-,(0g 1-,( ),

3 Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No.tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng yeâ
Reqd.
ACA125CBFC
QTY
ACA125CBF
u caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
No. D
D

 .9* /$%(/*$62/,1(,1)250$7,21m ,1t,& * 1-,( ),,1)o,


)F
 **( /$%(/5(3/$&(0(17,1)250$7,21 ,1t, 1-,( ), 1K 1P
 .9 /$%(/7,5(mmmmmmmmmmmmmmmmm ,1t,

 .70 0$5.%$77(5<&$87,21mmmmmmm J0O,1& *&i,1)F,
 .9% /$%(/'5,9(&$87,21mmmmmmmm J0O,1& *
)3JK, *S,

94
F-48 J3J K0KC4@0&vLT
MARK(ACA125CBF-V) H13
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 12,1)250$7,21mmmmmmmmmmmmmmm
N1-,(0g 1-,( ),

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .=5 0$5.(1*,1(mmmmmmmmmmmmmmmm  9 J',(0k


 .<==$ 0$5. ),  J v) 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .=$ 0$5.,'/(6723  J)9
J * 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=$ 0$5.&20%,1$7,21%5$.( 00  J0*&)&IKNJ B@ 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=& 675,3($5)5&29(5  JK1O) I;<0 .9=) 7<3(   9 ŽN)CŽ

 
 .9=& 675,3($/)5&29(5 JK I ) I;<0

95
F-48 J3J K0KC4@0&vLT
MARK(ACA125CBF-V) H14

3 Ref.
STT
No.
Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Reqd.
Soá löôïng QTY
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
D

 .9=$ 675,3(5%2'<&29(5 J 1Q,&o,1O) 


.9=' 7<3(   9 ŽN)CŽ

J 1Q,&o, I ) 
 .9=$ 675,3(/%2'<&29(5 


ŽN)CŽ
.9=' 7<3(   9
J 1Q,
 .9 (0%/(0%2'<&29(5mmmmmmmmmm  9 J 1*,9K 2@
 .9*9 0$5. +21'$ 00 mmmmmmmmmmm  9

96
F-48-1 J3J K0KC4@0&vL4T
MARK(ACA125CBF-2V) H15
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 12,1)250$7,21mmmmmmmmmmmmmmm
N1-,(0g 1-,( ),

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .=5 0$5.(1*,1(mmmmmmmmmmmmmmmm  9 J',(0k


 .<==$ 0$5. ),  J v) 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .=$ 0$5.,'/(6723  J)9
J * 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=$ 0$5.&20%,1$7,21%5$.( 00  J0*&)&IKNJ B@ 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=$ 675,3($5)5&29(5  JK1O) I;<0 
 7<3(   9 ŽN)2Ž
.9=% 7<3(   9 ŽN)@Ž
.9=) 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=$ 675,3($/)5&29(5  JK I ) I;<0 
 7<3(   9 ŽN)2Ž
.9=% 7<3(   9 ŽN)@Ž
.9=) 7<3(   9 ŽN)CŽ 
 .9=$ 675,3(%5)5&29(5  J&1O) I;<0
 7<3(   9 ŽN)eŽ
 . 9=% 7<3(   9 ŽN)4ŽŽ 
.9=& 7<3(   9 ŽN)CŽŽ
 .9=$ 675,3(%/)5&29(5  J& I ) I;<0
 7<3(   9 ŽN)eŽ 
.9=% 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=& 7<3(   9 ŽN)CŽ 
 .9=$ 0$5. 5(63216(.(<  J IJ*,JNJ 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=% 0$5. '(/8;((',7,21  J 9J
3JJ9) )*,
 7<3(   9 ŽN)4Ž 
.9=& 7<3(   9 ŽN)CŽ

97
F-48-1 J3J K0KC4@0&vL4T
MARK(ACA125CBF-2V) H16

3 Ref.
STT
No.
Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Reqd.
Soá löôïng QTY
ACA125CBFC
ACA125CBF
yeâu caàu
Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
D
D

 .9=' 675,3(5%2'<&29(5  J 1Q,&o,1O) 


 7<3(   9 ŽN)CŽ
.9=( 7<3(   9 ŽN)2Ž
.9=) 7<3(   9 ŽN)@Ž
 .9=' 675,3(/%2'<&29(5  J 1Q,&o, I )
 7<3(   9 ŽN)CŽ
.9=( 7<3(   9 ŽN)2Ž
.9=) 7<3(   9 ŽN)@Ž
 .9 (0%/(0%2'<&29(5mmmmmmmmmm  9 J 1Q,
 .9*9 0$5. +21'$ 00 mmmmmmmmmmm  9 J 1*,9K 2@

98
F-48-2 J3J K0KC4@0&vLeT
MARK(ACA125CBF-3V) I 1
Ref. 
(Relative ref. Number) !
STT L.O.N.
L.O.N. F.R.T.
No. 
Description "#$%
 12,1)250$7,21mmmmmmmmmmmmmmm
N1-,(0g 1-,( ),

Ref.
STT Maõ soá phuï
Part No. tuøng TeânDescription
tieáng Anh
Soá löôïng QTY
Reqd. yeâu caàu
ACA125CBFC
ACA125CBF Serial No. Soá seri Teân tieáng Vieät
Parts catalogue code
3
No. D
D

 .9=% 0$5.+21'$ 00  J1*,9K V> 


 7<3(   9 ŽN)WŽ
.9=$ 7<3(   9 ŽN)eŽ
 .=5 0$5.(1*,1(mmmmmmmmmmmmmmmm  9 J',(0k
 .<==$ 0$5. ),  J v) 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .=$ 0$5.,'/(6723  J)9
J * 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=$ 0$5.&20%,1$7,21%5$.( 00  J0*&)&IKNJ B@ 
 7<3(   9 ŽN)CŽ

 .9=$ 675,3()5723&29(5  J I;<0 Io, 


 7<3(   9 ŽN)4Ž
.9=% 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9=$ 0$5. 5(63216(.(<  J IJ*,JNJ 
 7<3(   9 ŽN)CŽ
 .9 (0%/(0%2'<&29(5mmmmmmmmmm  9 J 1Q,
 .9*9 0$5. +21'$ 00 mmmmmmmmmmm  9 J 1*,9K 2@

99
   D(t  • J 1
Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref.

 .9 (  .:1 '  .=5 '  


.:1 (  *5 *  .:1 ' 
.:1 *  .:1 (  .=5 *  .:1 '  .=/ ' 
0$ *  .:1 (  .=5 *  .(< '  .=5 ' 
.9%7 *  .:1 (  .=5 *  .=5 '  .=5 ' 
.:1 (  .=5 *  .=5 '  .9% ' 
 .:1 (  .9 *  .:1 '  *6 ' 
*1 (  .9% *  .=5 '  .=/& ' 
.=5 (  .9 *  .=5 '  .=5 * 
.9% (  .=5 *  .=5 '  * 
(  .:= *  .=5 ' 
.9% (  .=5 '  .9 *  .=5 '  
(  .:1 '  .9%7 *  .9< ' 
.:1 (  .66 '  *)0. *  .9 + 
.=5 (  .=5 '  *)0. *  .=5 + 
.:1 (  .=5 '  .9 *  .9 + 
.:1 (  .=5 '  .9 *  .=5 '  .=5 ' 
.9% (  .=5 '  .9 *  .=5 '  *)0 + 
*  .=5 '  .9 *  .9 + 
.*) '  .=5 '  .9 *  
*%& (  .=5 '  .9 *  
(  . '  .9 *  .:1 ' 
.:1 '  .:1 '  **/- *  .9 '  .=5 ' 
.=5 '  .:1 '  **/- *  .9 '  .9 ' 
.=5 '  .:1 '  .9 *  .=5 '  . + 
.9* (  .:1 '  .%1 *  .:1 '  .:1 + 
.:1 (  .:1 '  .9 *  .=/ '  *%7 + 
.:1 (  .=5 '  .=5 (  .=5 '  ) 
.=5 '  0$ '  .9 '  .:1 '  .3+ ' 
**/- *  .:1 '  .3+ ' 
 .:1 *  .9 ' 
 *  .9% '  
.=5 '  .:1 '  .9 )  .9 ' 
.=5 '  .:1 '  .=5 )  .9% '  .9 + 
.=5 '  (  .9 '  .9 + 
.:13 '  .3/ (  .*) '  .9 ) 

4
.=5 '  .9% (  .9 '  .9 ) 
.:1 '  .=5 (  *( *  .:1 '  .9 + 
*% '  .6% *  '  .9 ) 
*% '  .9 *  .=5 ( 
.=5 '  .9% *  .:1 ( 
.:1 '  . (  +  *(9 + 
.9 '  .=5 (  .9 *  .=5 '  + 
 (  .3+ (  .$ *  .9 '  .=5 ) 
.=5 '  .=5 (  .9 '  .:1 ( 
.9 (  .9 '  .9 ( 
 .9 (  .9 ' 
. (  .9% '  .6< '  
.=5 (  .3&' (  .9% '  .9% ' 
.:1 (  .9%6 (  .=5 '  .=5 '  .9 ) 
.=5 (  .9%6 (  .9% +  .:1 '  .9%7 ) 
.:1 (  .9 *  *(7 '  .=5 '  .9 + 
.=5 (  .9 *  .9 +  .=5 '  .:1 ) 
.:1 (  .9%6 *  .9 +  .=5 '  6$ ) 
.=5 (  .9*9 *  .9 +  .:1 '  .9 ) 
.:1 (  . '  .9 '  6$ + 
.=5 (  .:1 '  .9 + 
.:1 (  .:1 '  .9 + 
.=5 (  .9 '  .:1 '  .$1 + 
100
   D(t  • J 2
Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref.

 .=5 '  .9*9 *  *  .&& ) 


.::& *  .=5 *  .(9 + 
.9*9 +  .*+ *  .: + 
 )  .9 *  .9=& ) 
.)9 )  .9%7 *  .9 *  .9=' ) 
.$1: )  .9 +  0$-* *  .9=) ) 
+  00 *  .9%7 *  .9=* ) 
61$$ +  .9 ) 
 +  *= *  .9 *  
.9 +  *  .9 + 
.9 +  +  0$ *  *- + 
.9 +  .3+ )  .9%7 *  .9=( ) 
.9 +  .3+ )  .<7 )  .9=) ) 
+  .. )  .9*9 )  .9 )  .9=+ ) 
.9 +  .9*9 +  .9%7 *  .9%6 )  .9=$ ) 
+  .9= +  .3+ *  .9=( )  .9=% ) 
.9*9 +  +  *  .9=+ )  .9=% ) 
.9*9 +  .:1 +  .9* *  .9=- )  .9=( ) 
.9*9 +  +  .9*9 *  .9=. )  .9=) ) 
.9*9 +  .:1 +  .9 )  .9=/ )  .9=+ ) 
.9*9 +  +  )  .9%7 )  .9=$ ) 
.9< +  .9*9 +  0$ )  .:% )  .9=$ ) 
+  *: )  .)0 )  .9=$ ) 
.9 )  *: )  .)0 )  .9=$ ) 
.<=9 )  *: )  .9 )  .9=$ ) 
.9 )  .9* *  *: )  .9% )  .9=$ ) 
.<= )  .9* *  .9< )  .9% )  .9*9 ) 
.9 )  .9=$ *  .9% )  * 
.<= )  .9=% *  *%/ )  .9=% * 
.9 )  .9 *  .9% )  .9=( * 
.<= )  .9*9 *  .9 +  .9 )  .9=) * 
. +  *0 *  .9 +  .9% )  .9=* * 
+  *  *1 )  *%/ )  .9=+ * 
.:1 )  .%1 *  *1 )  .9% )  .9 * 
. +  *  *1 )  *%/ )  .9 * 
+  .9 +  .9* )  .9 * 

4
.9 )  .=5 +  .9=$ )  .9=% ) 
.<= )  .9 +  .9=$ )  .9=( ) 
.9 )  .=5 *  .9 +  .9=( )  .9=) ) 
0*6' )  *  .9 *  .9=) )  .9=* ) 
.9 *  *  .9 *  .9=* )  .9=+ ) 
 *  .9% *  .9=+ )  .9=% ) 
 .:1 *  .9 *  .9=- )  .9=( ) 
.9% )  .9 *  .9=$ )  .9=) ) 
.9 *  .9 )  .9 *  .95& )  .9=* ) 
.=5 '  .:1 )  .9 *  *1 )  .9=+ ) 
.=5 '  *1 *  *1 )  .9=& ) 
.9% *  *1 )  .9=' ) 
 .95& )  .9=( ) 
 .9 *  .9 )  .9=) ) 
.9 )  .=5 *  *1 )  .9=& ) 
.9 )  .9* *  .=/$ *  .9=$ )  .9=' ) 
.9 )  *  *1 *  .9=( ) 
.9 )  .9% *  .:% *  .9=) ) 
.9 )  .=5 *  .9 *  .9 * 
.9 )  .9% *  *1 *  .9=' )  .9 * 
.3+ )  .9=$ *  .:% *  .9=( )  .9 * 
.9 (  .9=% *  .(9 *  .9=) )  .9=' ) 
.9 *  .9 *  .3+ *  .9=+ )  .9=( ) 
101
   D(t  • J 3
Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref.

.9=) )  .9 +  +  .9% * 


.9=* )  ,  .9* ) 
.9=& )  .9=$ +  .70 )  .9* ) 
.9=' )  +  .9* +  ) 
.9=& )  .9 *  ,  **( +  .:1 ) 
.9=' )  .9 *  .9=$ ,  .9 +  .9 * 
.9=$ )  .9 *  .9=% ,  .70 +  63 ) 
.9=% )  .9 *  .9=$ +  .9% +  01 ) 
.9=& )  .9=% +  ( 
.9=' )  .9=& +  .*+ * 
.9=$ )  .9=' +  .3+% ) 
.9=% )  .9=$ *  .9=$ +  .9% )  .9< * 
.9=& )  .9=% *  .9=& +  .9*9 )  .=/$ + 
.9=' )  .9=& *  .9=$ +  .9*9 )  + 
.9=$ )  .9=' *  .9=% +  .9*9 )  .:% ) 
.9=& )  .9=$ *  .9=& +  0: ) 
.9=' )  .9=% *  .9=' +  .1 ' 
.9=( )  .9=& *  .9=$ +  .9% * 
.9=$ )  .9=' *  .9=& +  +  ' 
.9=& )  .9=( *  .9=$ +  +  ) 
.9=' )  .9=& *  ,  *%* +  .::$ ) 
.9=( )  .9=' *  .9=% +  .% +  ) 
.9 )  .9=$ *  .9=& +  ) 
.9=' )  .9=% *  .9=' +  ) 
.9=( )  .9=& *  .9=% +  * 
.9=) )  .9=' *  .9=& +  .:5 '  + 
.9=* )  01 +  .9=$ +  '  + 
.9=& )  .9=$ *  .9=& +  (  .*+ ) 
.9=' )  .9=% *  .9=' +  +  + 
.9=& )  .9=& *  .9=( +  .:% '  0- * 
.9=' )  .9=' *  .9=) +  .)/ )  *(( * 
.9=% *  .9=( *  +  .:1 '  .9% * 
.9=( *  .9=& *  .9=$ +  0< )  .*+ * 
.9=) *  .9=' *  .9=& +  *+% '  .=/ ' 
.9=* *  .9=& *  .9=' +  .*) '  .9% ' 
.9=+ *  .9=' *  .9=( +  .< '  ' 

4
.9=( *  .9=) +  .:% '  .:= ' 
 .9=) *  +  .:1 (  *< ' 
.9=$ +  .:1 (  0/ ' 
6($ +  .9=% +  .=5 (  .:1 ' 
.9=& +  .9% '  01 ' 
 .9=' *  .9=' +  0= +  ( 
.9=( *  +  07 +  .3+ ) 
.9=& *  .9=) *  .9=( +  +  .3+ ) 
.9=' *  +$ '  .9=$ +  .9 +  * 
.9* *  .9=% +  .9 +  ) 
.9 *  .9=& +  .=/ )  . ' 
*1 *  .9=' +  *(7 '  6-$ ) 
*  .9=$ ,  +  .(= *  . ' 
.9 *  .9=% ,  .9=( +  .3+ )  ' 
*5 +  .3* )  .9 +  .*+ *  .=5 * 
.3* )  +  .9* *  0$ ) 
 .=5 +  ,  .9< +  .9% ' 
+  .9*9 +  0* )  *&&=& * 
.9 +  ,  +  *&&& +  *%* + 
.9 +  .<==$ +  ,  .$1 )  .$17 ) 
.9 +  +  .=/ *  ) 
.9 +  ,  05 +  + 
.=5 +  .=$ +  +  .:1 ' 
102
   D(t  • J 4
Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref. Part Number Address Page Ref.

.:1 '   *  ( 


.:1 (  +  ( 
 (  - +  *  ' 
$ *  +  ( 
 $ +  *  ( 
 (  ' 
.&: '   *  * 
*$ '  *  ' 
.=5 (  )  '  * 
.=5 (  '  '  * 
.=5 (  '  (  * 
.=5 (  *  '  * 
.=5 '  +  '  + 
.=5 '  +  '  + 
.9% '  )  '  ) 
.=5 (  )  ' 
.=5 (  + )  '  
.$% '  *  * 
.=5 '  * )  ) 
.=5 '  * )   ' 
.=5 (  )  ( 
.=5 (  (  *  ' 
.9< '  )  +  ) 
.:1 '  +  *  ( 
.=5 *  +  *  ' 
.9% *  )  '  ' 
.9*% *  )  *  ' 
.:% *  *  '  * 
09 *  )  (  ' 
.9< '  )  * 
 '  *  *  
.:1 (  *  * 
.:1 (  *  *  + 
.:1 (  )  *  + 
.:1 '  )  *  + 
.1 '  )  *  + 
3( '  *  + 
.3+ *  *  + 
.=5 *  '  + 
.=5 *  )  + 
.=5 *  )  ) 
**/- (  *  * 
.5- '  +  ' 
 (  )  ' 
.:1 '  )  ( 
.9 (  )  ' 
.) (  )  ( 

5
0* '  *  ) 
 (  ) 
3/& '  + 
 '  * 
*5 '  6 *  ' 
*0 *  6 +  ' 
*( )  '  ' 
)  '  ( 
)  '  ( 
*  )  * 
+  *  ' 
 '  ' 
103
   DC  • K 1
Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref.

>$@ %2/7%678'; mmmmmmmmmmm (  %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmmmm ' 


%2/7$'$37(500 mmmmmmmmmmm )  * 
$50$66<.,&.67$57(5 mmmmmm *  + 
$50&203(;9$/9(52&.(5 mm '  %2/7%2'<&29(56(77,1*mmmmmm )  %2/7)/$1*(;mmmmmmmmmmmm ' 
$50&203,19$/9(52&.(5 mm '  %2/7%5$.(',6.;mmmmmmmm *  %2/7+$1'/(/(9(5mmmmmmmmmmmm ) 
$50&20355%5$.(/2&. mmmm )  %2/7'5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmmmm '  %2/7+(;;mmmmmmmmmmmmmm + 
$50/3,//,2167(3 mmmmmmmmm *  %2/7'5$,13/8*;mmmmmmm (  %2/7+(;;mmmmmmmmmmmmmm * 
$5055%5$.( mmmmmmmmmmmmmmm *  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmm +  %2/72,/;mmmmmmmmmmmmmm ) 
$5053,//,2167(3 mmmmmmmmm *  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmm +  %2/73,1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
$;/()5:+((/ mmmmmmmmmmmmmm *  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmm )  %2/75$',$725',67$1&(mmmmmmm ( 
*  %2/75(&(66(';mmmmmmmmmm + 
>%@ %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmm )  %2/76($7+,1*(mmmmmmmmmmmmmm * 
%2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmm *  %2/76,'(67$1'3,927mmmmmmmm * 
%$*6(59,&(%22. mmmmmmmmmmmm +  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm '  %2/762&.(7.12&.00mmmmmmm ' 
%$//$66<67((5,1*67((/ %2/7)/$1*(00 mmmmmmmmmmmmm )  %2/762&.(7;mmmmmmmmmmmmm + 
; )  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm )  + 
%$//$66<67((5,1*67((/ )  %2/762&.(7;mmmmmmmmmmmm ' 
; )  *  ' 
%$//67((/ mmmmmmmmmmmmmm *  *  ( 
%$1'$,5&/($1(5&211(&7,1* *  + 
78%( *  +  %2/762&.(7;mmmmmmmmmmmm ' 
%$1'%$77(5< mmmmmmmmmmmmmmmm +  +  %2/762&.(700mmmmmmmmmmmmm * 
%$1'+$1'/(%5$&.(7 mmmmmmmmm )  +  %2/763(&,$/)/$1*(;mmmm * 
%$5&203)8(//,'/2&. mmmmm *  +  %2/763(&,$/;mmmmmmmmmmm + 
%$5&2036,'(67$1' mmmmmmmm *  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmm (  %2/763(&,$/;mmmmmmmmm ' 
%$6(67$725 mmmmmmmmmmmmmmmmm (  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm '  %2/7678';mmmmmmmmmmmmmm ' 
%$77(5< mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  '  %2/76:,7&+6(77,1*mmmmmmmmmm * 
%$77(5<&203 mmmmmmmmmmmmmmmm +  (  %227%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
%($5,1*&203 mmmmmmmmmmmmmmmm '  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm '  %227&203mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
%($5,1*1(('/(;; mmmm '  '  %227%5$.(/(9(552'mmmmmmmmm ) 
%($5,1*5$',$/%$//63(&,$/ %2270,5525833(5mmmmmmmmmmmm ) 
 (  (  %2273,1%86+mmmmmmmmmmmmmmmm * 
%($5,1*5$',$/%$// (  %266'5,9()$&(mmmmmmmmmmmmmm ' 
16* '  )  %2;&203%$77(5<mmmmmmmmmmmm + 
%($5,1*5$',$/%$// mmm '  )  %2;/8**$*(mmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
*  *  %5$&.(768%$66<)5&$/,3(5 * 
%($5,1*5$',$/%$//8 mm *  +  %5$&.(7/%5$.(/(9(5mmmmmmm ) 
%($5,1*5$',$/%$// 8 *  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm *  %8/%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
%($5,1*5$',$/%$// mmm '  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm '  + 
%($5,1*5$',$/%$//88 m *  '  %8/%+($'/,*+7mmmmmmmmmmmmmmm ) 
%($5,1*5$',$/%$// mmm (  '  %8/%:,1.(5mmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
(  '  + 
%($5,1*5$',$/%$//88 '  (  %86+(1*,1(+$1*(558%%(5mmmm ( 
%($5,1*5$',$/%$// mmm (  )  ( 
%($5,1*5$',$/%$// mmm (  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm (  %86+.,&.63,1'/(mmmmmmmmmmmm ' 
%($5,1*5$',$/%$//8 mm '  (  %86+0$,167$1'mmmmmmmmmmmmmmm ( 
%(/7'5,9( mmmmmmmmmmmmmmmmmm '  *  ( 
%2'<$66<7+5277/( mmmmmmmmm (  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm '  %86+55&86+,2181'(558%%(5 ( 
5 %2'<&203)5$0( mmmmmmmmmmmm
%2'<6(7 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
%2/7:$6+(5; mmmmmmmmmmmm
+
(
'


%2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm
%2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm
*
'
'


*
%8==(5$66<mmmmmmmmmmmmmmmmmm +
)  '  >&@
*  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm ' 
+  (  &$%/(&203)5%5$.(
+  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm (  &211(&7,1* ) 
%2/7:$6+(5; mmmmmmmmmmmm )  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm '  &$%/(&20355%5$.(mmmmmmmm ) 
%2/7:$6+(5; mmmmmmmmmmmm )  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm (  &$%/(&2036($7/2&.mmmmmmmm * 
%2/7:$6+(5; mmmmmmmmmmmm '  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm *  &$%/(&2037+5277/(mmmmmmmmm ) 
%2/7$678'; mmmmmmmm (  %2/7)/$1*(; mmmmmmmmmmmm +  &$%/()8(//,'mmmmmmmmmmmmmmm * 
104
   DC  • K 2
Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref.

&$/,3(568%$66</)5 mmmm *  &2//$5)5',67$1&( mmmmmmmmmm *  &29(55%2'<mmmmmmmmmmmmmmmm * 


&$06+$)7&203 mmmmmmmmmmmmmmm '  &2//$5)5)(1'(56(77,1* mmmm )  &29(55)5mmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
&$055%5$.( mmmmmmmmmmmmmmm *  &2//$5)5:+((/6,'(mmmmmmmm *  &29(55)5/2:(5mmmmmmmmmmm ) 
&$1,67(5&203 mmmmmmmmmmmmmmm *  &29(550$,13,3(6,'(mmmmmm ) 
&$3$66<12,6(68335(6625 mm +  &2//$5+2516(77,1* mmmmmmmmmm +  &29(5581'(56,'(mmmmmmmmmm ) 
&$3&203)8(/),//(5 mmmmmmm *  &2//$5.,&.%266mmmmmmmmmmmmm '  &29(57$,//,*+7mmmmmmmmmmmmmm + 
&$3&2035$',$725 mmmmmmmmmm '  &2//$508))/(53527(&725 mmmmm *  &29(57$,//,*+7833(5mmmmmmmm * 
&$3$;/(187 mmmmmmmmmmmmmmmm *  +  * 
&$3%/(('(5 mmmmmmmmmmmmmmmmm *  &2//$555:+((/6,'(mmmmmmmm *  &29(581'(5mmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
&$3'800< mmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  &2//$56($/mmmmmmmmmmmmmmmmmm '  &5$1.&$6(&203/mmmmmmmmmmm ( 
+  &2//$56,/(1&(5mmmmmmmmmmmmmm *  &5$1.&$6(&2035mmmmmmmmmmm ( 
&$3/2&.187 mmmmmmmmmmmmmmmm )  &2//$5635,1* mmmmmmmmmmmmmmmm '  &5$1.6+$)7&203mmmmmmmmmmmmmm ( 
&$3/&29(5 mmmmmmmmmmmmmmmm '  &21752/81,7$16:(5%$&. mmmmm +  &86+,21$66<55mmmmmmmmmmmm + 
&$30$67(5&</,1'(5 mmmmmmmmm )  &21752/81,7(1*,1( mmmmmmmmmm +  &86+,21%$77(5<mmmmmmmmmmmmmm + 
&$35(6(59(7$1. mmmmmmmmmmmm +  &25'&2032;<*(16(1625 mmmmm '  &</,1'(5$66<)5%5$.(
&$37$33(7$'-867,1*+2/( mmm (  &25'&/$03mmmmmmmmmmmmmmmmmmm )  0$67(5 ) 
&$6($66<81'(5 mmmmmmmmmmmm )  &</,1'(5&203mmmmmmmmmmmmmmmm ' 
&$6(&203/)5%27720 mmmm *  +  &</,1'(56(70$67(5mmmmmmmmmm ) 
&$6(&2035)5%27720 mmmm *  &277(59$/9(mmmmmmmmmmmmmmmmm ' 
&$6(&203723 mmmmmmmmmmmmmm +  &2817(56+$)7mmmmmmmmmmmmmmmmmm '  >'@
&$6(&20375$160,66,21 mmmmm '  &29(5&203)86( 5(/$<%2;
&$6(68%$66<$,5&/($1(5 mm *  833(5 +  ',$3+5$*0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
&$6(%27720 mmmmmmmmmmmmmmmmm +  +  ',6.)5%5$.(mmmmmmmmmmmmmmm * 
&$7&+&203)8(//,' mmmmmmmm *  &29(5&203+($'mmmmmmmmmmmmm '  '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmmm ' 
&$7&+&2036($7 mmmmmmmmmmmm *  &29(5&2035$',$725mmmmmmmmm '  '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmmm ' 
&+$,1&$0 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm '  &29(5&20363(('20(7(5mmmmmm )  ' 
&,5&/,3 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm )  &29(5&203:$7(53803mmmmmmm '  '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmmmm ' 
&,5&/,300 mmmmmmmmmmmmmmmmm '  &29(56(7)5+$1'/( mmmmmmmmm )  ' 
&,5&/,3(;7(51$/00 mmmmmm '  &29(56(7)5723 mmmmmmmmmmmm )  ( 
&,5&/,3,17(51$/00 mmmmmm '  &29(56(7/%2'< mmmmmmmmmmmm *  '2:(/3,1;mmmmmmmmmmmmmmm ' 
&,5&/,3,17(51$/00 mmmmmm '  &29(56(7/)5 mmmmmmmmmmmmm )  '2:(/3,163(&,$/;;m ( 
&,5&/,3,17(51$/00 mmmmmm *  &29(56(70$,13,3(833(5 mmmm )  '5,9(56&5(:mmmmmmmmmmmmmmmmm + 
&/$03(5$%5$.(+26( mmmmmmmm )  &29(56(755+$1'/( mmmmmmmmm )  '8&7$,5&/($1(5mmmmmmmmmmmmm * 
&/$03(5%%5$.(+26( mmmmmmmm )  &29(56(75%2'< mmmmmmmmmmmm *  '8&7/&29(5mmmmmmmmmmmmmmmm ' 
&/$03(5%55%5$.(&$%/( mmm )  &29(56(75)5 mmmmmmmmmmmmm )  '8676($/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
&/$03(5$&*(1(5$725&25' m (  &29(568%$66<$,5&/($1(5mm *  '8676($/;;mmmmmmmmmmmm * 
&/$03%7+5277/(&$%/( mmmmmm )  &29(5&$%/(mmmmmmmmmmmmmmmmmm +  '8676($/;;mmmmmmmmmmmm * 
&/$03+26( mmmmmmmmmmmmmmmmmm '  +  '8676($/;;mmmmmmmmmmmm * 
 &29(5&(17(5mmmmmmmmmmmmmmmmm *  '8676($/;;mmmmmmmmmmmm * 
&/$0378%( mmmmmmmmmmmmmmmmmm '  &29(5(1*,1(&21752/81,7 mmmm +  '8676($/67((5,1*+($'mmmmmm ) 
*  &29(5)5+$1'/(mmmmmmmmmmmmm ) 
&/$03:$7(5+26(00 mmmmmm '  &29(5)5723 mmmmmmmmmmmmmmmm )  >(@
'  &29(5.(</$03+2/( mmmmmmmmmm ) 
&/,3%803(56($/ mmmmmmmmmmmm )  &29(5/8**$*(%2;/$03mmmmmmm *  (/(0(17&203$,5&/($1(5mmmm * 
&/,33,67213,100 mmmmmmm (  &29(5/8**$*(+2/( mmmmmmmmmmm *  (0%/(0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
&/,361$3),77,1* mmmmmmmmmmm )  &29(5/%2'< mmmmmmmmmmmmmmmm *  (0%/(0%2'<&29(5mmmmmmmmmmmm + 
&/,378%( mmmmmmmmmmmmmmmmmmm '  &29(5/%5$.(/(9(5%5$&.(7m )  + 

5
(  &29(5/)5mmmmmmmmmmmmmmmmm )  , 
*  &29(5/)5/2:(5 mmmmmmmmmmm )  (0%/(0352'8&7mmmmmmmmmmmmmmm ) 
 &29(5/0$,13,3(6,'( mmmmmm )  (48$/,=(5&203mmmmmmmmmmmmmmm ) 
*  &29(5/6,'( mmmmmmmmmmmmmmmm ' 
 &29(5/81'(56,'( mmmmmmmmmm )  >)@
+  &29(50$,1.(</$03 mmmmmmmmmm ) 
&2,/&203,*1,7,21 mmmmmmmmm +  &29(50$,13,3(833(5mmmmmmmm )  )$&(&203029$%/('5,9(mmmmm ' 
&2//$5 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm '  &29(55(6(59(7$1. mmmmmmmmmmm +  )$&(6(7'5,9(1mmmmmmmmmmmmmm ' 
&2//$5$+$1'/(6(77,1* mmmmm )  &29(555%5$.(/2&./(9(5mmm )  )$&(6(7029$%/('5,9(1mmmmmm ' 
&2//$5%+$1'/(6(77,1* mmmmm )  &29(555+$1'/(mmmmmmmmmmmmm )  )$&('5,9(mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' 
&2//$5%55:+((/6,'( mmmmm *  &29(558%%(5mmmmmmmmmmmmmmmmm )  )$1&203&22/,1*mmmmmmmmmmmm ' 
&2//$5$,5&/($1(56(77,1* mm *  &29(55%2'< mmmmmmmmmmmmmmmm *  )(1'(56(7)5mmmmmmmmmmmmmmm ) 
105
   DC  • K 3
Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref.

)(1'(56(755 mmmmmmmmmmmmmm +  +26(5(6(59(7$1. mmmmmmmmmmmm +  0$5.&20%,1$7,21%5$.(mmmmmmm + 


)(1'(5)5 mmmmmmmmmmmmmmmmmm )  +286,1*81'(57+5277/( mmmmmmm )  , 
)(1'(555 mmmmmmmmmmmmmmmmmm +  +286,1*833(57+5277/( mmmmmmm )  0$5.(1*,1(mmmmmmmmmmmmmmmmmm + 
)(1'(555,11(5 mmmmmmmmmmmm +  + 
),/7(56(7 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm *  >,@ , 
)/<:+((/&203 mmmmmmmmmmmmmmm '  0$5.+21'$mmmmmmmmmmmmmmmmmmm , 
)25.$66</)5 mmmmmmmmmmm *  ,1-(&725$66<)8(/ mmmmmmmmmm (  0$5.,'/(6723mmmmmmmmmmmmmmm + 
)25.$66<5)5 mmmmmmmmmmm *  ,168/$725,13,3( mmmmmmmmmmm '  + 
)8(/81,7 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *  , 
)86(0,1, mmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  >-@ 0(7(5$66<&20%,1$7,21mmmmmm ) 
 0(7(5&20363((' )8(/mmmmm ) 
+  -2,17%%5$.($50 mmmmmmmmmmmm *  0,5525&203/mmmmmmmmmmmmmm ) 
 -2,17&203,1-(&725mmmmmmmmm (  0,5525&2035mmmmmmmmmmmmmm ) 
-2,17&203:$7(5+26(mmmmmmm '  02'8/($66<$16:(5%$&.mmmmm + 
>*@ -2,17)8(/78%(mmmmmmmmmmmmmm *  08))/(5&203(;mmmmmmmmmmmm * 
-2,1778%(mmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
*$51,6++$1'/()5&29(5 mmmm )  >1@
*$6.(7&</,1'(5 mmmmmmmmmmmmm '  >.@
*$6.(7&</,1'(5+($' mmmmmmmm '  187%5$.(52'$'-867,1*mmmmmm * 
*$6.(7&</,1'(5+($'&29(5 mm '  .(<6(7 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  187&$300mmmmmmmmmmmmmmmmm * 
*$6.(7(;3,3( mmmmmmmmmmmmm *  +  187&/,300mmmmmmmmmmmmmmmm ) 
*$6.(7/&29(5 mmmmmmmmmmmmm '  .(<%/$1.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  ) 
*$6.(767$725%$6( mmmmmmmmmm (  +  + 
*$6.(77(16,21(5/,)7(5 mmmmm '  
*$6.(775$160,66,21&$6( mmmm '  .(<6+877(5mmmmmmmmmmmmmmmmmm +  187&/,300mmmmmmmmmmmmmmmm * 
*$6.(7:$7(53803&29(5 mmmmm '  +  187)(1'(56(77,1*mmmmmmmmmmm ' 
*$8*(2,//(9(/ mmmmmmmmmmmmm (  .(<:22'58))00 mmmmmmmmmmmm (  187)/$1*(00mmmmmmmmmmmmm ' 
*($5&203),1$/ mmmmmmmmmmmm '  187)/$1*(00mmmmmmmmmmmmmm ) 
*($5&203.,&.'5,9(1 mmmmmm '  >/@ * 
*($5&2817(5 mmmmmmmmmmmmmmmm '  187+(;00mmmmmmmmmmmmmmm ) 
*($52,/3803'5,9(1 mmmmmmmm '  /$%(/'5,9(&$87,21 mmmmmmmmmm +  + 
*5,3 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  /$%(/*$62/,1(,1)250$7,21mmm +  187+(;00mmmmmmmmmmmmmmm ' 
*5,3&2037+5277/( mmmmmmmmm )  /$%(/5$',$725&$3 mmmmmmmmmmm '  187+(;00mmmmmmmmmmmmmmm ' 
*5,3/+$1'/( mmmmmmmmmmmmmm )  /$%(/5(3/$&(0(17,1)250$7,21 +  187+(;00mmmmmmmmmmmmmmmm ) 
*5200(7+25167$< mmmmmmmmmmm *  /$%(/7,5(mmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  187+(;00mmmmmmmmmmmmmmmm * 
*5200(76,'(&29(5 mmmmmmmmmm +  /(16$66<mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm )  187+(;00mmmmmmmmmmmmmmmm ' 
*5200(763(('6(1625 /(16$66</,*+7mmmmmmmmmmmmm )  1876,'(67$1'mmmmmmmmmmmmmmm * 
3527(&725 (  *  18763(&,$/00mmmmmmmmmmmm ' 
*8$5'63/$6+ mmmmmmmmmmmmmmmm +  /(9(5/67((5,1*+$1'/( mmmmm )  187635,1*00mmmmmmmmmmmmmm ) 
*8,'(&$0&+$,1 mmmmmmmmmmmmm '  /(9(5567((5,1*+$1'/( mmmmm )  ) 
*8,'(9$/9( mmmmmmmmmmmmmmmmm '  /,'&203)8(/mmmmmmmmmmmmmmm *  ) 
/,)7(5$66<7(16,21(5 mmmmmmm '  ) 
>+@ /,*+7$66</8**$*(%2;mmmmmm +  * 
/,1.$66<(1*,1(+$1*(5 mmmmm +  + 
+$51(66:,5( mmmmmmmmmmmmmmmm +  + 
+  >0@ 18767((5,1*67(0/2&.mmmmmmm ) 
+($'/,*+781,7 mmmmmmmmmmmmmmm )  1877$33(7$'-867,1*mmmmmmmmm ' 
+($'$66<&</,1'(5 mmmmmmmmm '  0$5.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  187800mmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 
5 +,1*(6($7 mmmmmmmmmmmmmmmmmm *
+2/'(5)8(//,'&$7&+ mmmmmmm *
+2/'(50$67(5&</,1'(5 mmmmmm )


+
+ 187800mmmmmmmmmmmmmmmmmm
 187800mmmmmmmmmmmmmmmmmm
+
*
*


+2/'(5:,1.(55(/$< mmmmmmmmm )  
+251&203 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm +  >2@
+26($:$7(5 mmmmmmmmmmmmmmmm '  + 
+26(%:$7(5 mmmmmmmmmmmmmmmm '  ,  2,/6($/;;mmmmmmmmmmm ' 
+26(&203)5%5$.( mmmmmmmm )  2,/6($/;;mmmmmmmmmmmmm ' 
+26(&203)8(/)((' mmmmmmmm *  2,/6($/;;mmmmmmmmmmmmm ( 
+26(&:$7(5 mmmmmmmmmmmmmmmm '  0$5.%$77(5<&$87,21 mmmmmmmmm +  2,/6($/;;mmmmmmmmmmm ( 
+26(%<3$66 mmmmmmmmmmmmmmmmm '  0$5.&20%,1$7,21%5$.(mmmmmmm +  2,/6($/;;mmmmmmmmmmmmm ( 
106
   DC  • K 4
Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref.

2,/6($/;; mmmmmmmmmmmm '  3803$66<:$7(5mmmmmmmmmmmmm '  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm * 


25,1* mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm '  38036(72,/mmmmmmmmmmmmmmmmm '  + 
(  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmmmm ) 
*  >5@ * 
25,1*; mmmmmmmmmmmmm (  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmmmm ) 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmmm '  5$&(67((5,1*%27720%$// mmmm )  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmmmm ) 
25,1*; mmmmmmmmmmmmm *  5$&(67((5,1*%27720&21( mmmm )  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmmmm ) 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmmmmm (  5$&(67((5,1*723%$//mmmmmmm )  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmmmmm ' 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmm '  5$&(67((5,1*723&21(mmmmmmm )  6&5(:6&5((16(77,1*mmmmmmmmm + 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmmmmm '  5$',$725$66< mmmmmmmmmmmmmmmm '  + 
25,1*00 mmmmmmmmmmmmmmm (  5$,/55*5$% mmmmmmmmmmmmmmmm *  6&5(:63(&,$/00mmmmmmmmmmm ) 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmmmmm '  5$7&+(767$57(5 mmmmmmmmmmmmmm '  6&5(:63(&,$/;mmmmmmmmmm + 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmmm '  5(&7,),(5$66<6,/,&21mmmmmm )  6&5(:7$33(7$'-867,1*mmmmmmm ' 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmm (  5()/(&725555()/(; mmmmmmmmm +  6&5(:7$33,1*;mmmmmmmmmm ) 
25,1*; mmmmmmmmmmmmmm '  5(/$<$66<32:(5mmmmmmmmmmmm +  6&5(:7$33,1*;mmmmmmmmmm ' 
25,1*)8(/3803 mmmmmmmmmmmm *  +  ) 
25,1*3,1,21&$3 mmmmmmmmmmm '  5(/$<$66<:,1.(5 mmmmmmmmmmm )  ) 
25,1*7+5277/(%2'< mmmmmmmm (  5(/$<&20332:(5mmmmmmmmmmmm +  
287(5&203&/87&+ mmmmmmmmmm '  ) 
+  
>3@ ) 
5(/$<&203:,1.(5 mmmmmmmmmmm )  ) 
3$&.,1*)8(/),//(5&$3 mmmmm *  5(7$,1(5)8(/3803 mmmmmmmmmmm *  * 
3$'6(7)5%5$.( mmmmmmmmmmm *  5(7$,1(59$/9(635,1*mmmmmmmm '  * 
3,(&(6(76/,'( mmmmmmmmmmmmm '  5,1*6(73,6721mmmmmmmmmmmmmm (  
3,1$3,//,2167(3 mmmmmmmmmm *  5,1*%$&.83mmmmmmmmmmmmmmmmm *  
*  5,1*2,/6($/67233(5 mmmmmmmm *  
3,1+$1*(5 mmmmmmmmmmmmmmmmmm *  5,1*3,6721mmmmmmmmmmmmmmmmmm *  + 
3,13,6721 mmmmmmmmmmmmmmmmmm (  5,1*6($/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (  + 
3,152//(5*8,'( mmmmmmmmmmmm '  5,1*67233(5mmmmmmmmmmmmmmmmm *  + 
3,163/,7; mmmmmmmmmmm *  *  6&5(:7$33,1*;mmmmmmmmmm + 
3,163/,7; mmmmmmmmmmm *  52'6:,7&+(;7(16,21mmmmmmmmm )  6&5(:7$33,1*;mmmmmmmmmm ) 
3,3(&203)5)25. mmmmmmmmm *  52//(56(7:(,*+7mmmmmmmmmmmm '  ) 
3,3(&203,1/(7 mmmmmmmmmmmm '  52//(5*8,'(mmmmmmmmmmmmmmmmm '  * 
3,3(&20367((5,1*+$1'/( mm )  58%%(5$67$1'67233(5mmmmmmm *  6&5(:7$33,1*;mmmmmmmmmm ) 
3,3(&3 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm )  58%%(5%02817,1*mmmmmmmmmmmm +  ) 
3,3(6($7 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm *  58%%(5&$1,67(502817mmmmmmmm *  ) 
3,6721 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (  58%%(5&/87&+'$03(5 mmmmmmmmm '  6&5(:7$33,1*;mmmmmmmmmm * 
*  58%%(5/,1.67233(5 mmmmmmmmmm +  
3,927&$0&+$,17(16,21(5 mmm '  58%%(53527(&7253$&.,1* mmmmm *  6&5(:725;;mmmmmmmmmmmm ( 
3/$7($66<5()/(&7,1* mmmmmm )  58%%(56&5((16(77,1* mmmmmmmm +  6&5(:8/2&.)/$7;mmmmmm + 
3/$7(&203'5,9( mmmmmmmmmmm '  + 
3/$7(%($5,1*386+ mmmmmmmmmm (  >6@ 6($/%/,'mmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
3/$7(&/87&+6,'( mmmmmmmmmmm '  6($/6(7)5)25.mmmmmmmmmmmm * 
3/$7(',$3+5$*0 mmmmmmmmmmmmm )  6&5((12,/),/7(5mmmmmmmmmmmm (  6($/6(73,6721mmmmmmmmmmmmmm * 
3/$7(/8**$*(%2; mmmmmmmmmmm *  6&5(::$6+(5; mmmmmmmmmmmm )  6($/$,5&/($1(5mmmmmmmmmmmmm * 
3/$7(/&29(5 mmmmmmmmmmmmmm '  6&5(::$6+(5; mmmmmmmmmmmm (  6($/'5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' 
3/$7(3,//,2167(3&/,&. mmmm *  6&5(::$6+(5; mmmmmmmmmmmm )  6($/'5,9(1)$&(;;mmmm ' 
3/$7(5$03 mmmmmmmmmmmmmmmmmm
3/8*$,5&/($1(5'5$,1 mmmmmm
3/8*%($5,1*386+ mmmmmmmmmmm
'
*
(


6&5(:6(7 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
6&5(:%/(('(5 mmmmmmmmmmmmmmmm
6&5(:)/$7mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
(
*
+ 6($/'8&7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm '
 6($/'867mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *
 6($//,'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *


5
3/8*+2/( mmmmmmmmmmmmmmmmmmm *  6&5(:)/$7;mmmmmmmmmmmmm )  6($//'8&7&29(5mmmmmmmmmmm ' 
3/8*63$5. mmmmmmmmmmmmmmmmmm '  6&5(:+$1'/(/(9(53,927 mmmmm )  6($/55,11(5)(1'(5mmmmmmmm + 
3527(&725 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm )  6&5(:+$1'/(/(9(53,927 6($/9$/9(67(0mmmmmmmmmmmmmm ' 
3527(&72508))/(5 mmmmmmmmmmm *  ; )  6($7%635,1*mmmmmmmmmmmmmmmm * 
3527(&72563(('6(1625 mmmmmm (  6&5(:29$/;mmmmmmmmmmmmm )  6($7&203'28%/(mmmmmmmmmmmm * 
38//(50,1,)86( mmmmmmmmmmmm +  6&5(:3$1;mmmmmmmmmmmm )  6($76(7mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ( 
+  )  6($79$/9(635,1*mmmmmmmmmmmm ' 
3803$66<)8(/ mmmmmmmmmmmmm *  )  6(1625$66<$,57(03mmmmmmmm * 
107
   DC  • K 5
Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref. Part name Address Page Ref.

6(1625$66<63((' mmmmmmmmmm (  68%+$51(66(1*,1( mmmmmmmmmmm +  :$6+(500mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' 


6(1625$66<:$7(57(03 mmmmm '  68%+$51(6663(('20(7(5mmmmmm )  :$6+(5'5$,13/8*00mmmmmm ( 
6(16252;<*(1 mmmmmmmmmmmmmmm '  6863(16,21:,1.(55(/$<mmmmmm )  :$6+(52,/%2/7mmmmmmmmmmmmmm ) 
6+$)7'5,9( mmmmmmmmmmmmmmmmm '  6:,1*$50$66< mmmmmmmmmmmmmmmm *  :$6+(53/$,100mmmmmmmmmmm * 
6+$)70$,167$1' mmmmmmmmmmmm *  6:,7&+$66<&20%,1$7,21 * 
6+$)752&.(5$50 mmmmmmmmmmmm '  /2&. +  + 
6+2(6(7%5$.( mmmmmmmmmmmmmm *  +  :$6+(53/$,100mmmmmmmmmmmm * 
6/((9(55%5$.(&$0 mmmmmmmm '  6:,7&+$66<)56723mmmmmmmm )  + 
62&.(7$66<+($'/,*+7 mmmmmm )  )  :$6+(56($/,1*00mmmmmmmm ' 
62/(12,' mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (  6:,7&+$66<)8(//,' 6($7 :$6+(56($/,1*00mmmmmmmmmm ' 
63$&(5,*1,7,21&2,/ mmmmmmmm +  23(1(5 +  ( 
63$11(5; mmmmmmmmmmmmmmm +  +  :$6+(563(&,$/00mmmmmmmmm ' 
63,1'/(&203.,&.67$57(5 mm '  6:,7&+$66<6,'(67$1'mmmmmm *  :$6+(563(&,$/00mmmmmmmmmm * 
635,1*$6,'(67$1' mmmmmmmmm *  6:,7&+81,7',00(5 mmmmmmmmmmm )  :$6+(57+586700mmmmmmmmmm ' 
635,1*%($5,1*386+ mmmmmmmmm (  6:,7&+81,7+251mmmmmmmmmmmmm )  :$6+(5:$9(mmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
635,1*%5$.(/(9(55(7851 mmm )  6:,7&+81,7,'/(mmmmmmmmmmmmm )  :(,*+7$+$1'/(mmmmmmmmmmmmmm ) 
635,1*%5$.(/2&.$505(7851 )  6:,7&+81,7/,*+7,1*mmmmmmmmm )  :(,*+76(7&/87&+mmmmmmmmmmmm ' 
635,1*%5$.(6+2( mmmmmmmmmmm *  6:,7&+81,767$57(5 mmmmmmmmmm )  :+((/68%$66<)5mmmmmmmmmm * 
635,1*&/87&+ mmmmmmmmmmmmmmm '  6:,7&+81,7:,1.(5 mmmmmmmmmmm )  :+((/68%$66<55mmmmmmmmmm * 
635,1*'5,9(1)$&( mmmmmmmmmm '  :5(1&+63$5.3/8*mmmmmmmmmmmm + 
635,1*)5)25. mmmmmmmmmmmmm *  >7@
635,1*)8(//,'23(1(5 mmmmmm * 
635,1*.,&.'5,9(1*($5 mmmmm '  7$,//,*+7&203mmmmmmmmmmmmmmm + 
635,1*.,&.5(7851 mmmmmmmmmm '  7$1.&203)8(/mmmmmmmmmmmmmm * 
635,1*.,&.67$57(567233(5 m *  7$1.5(6(59(mmmmmmmmmmmmmmmmm + 
635,1*0$,167$1' mmmmmmmmmmm *  7(16,21(5$66<&$0&+$,1 mmmm ' 
635,1*2,/),/7(56&5((1 mmmm (  7+(50267$7$66<mmmmmmmmmmmmmm ' 
635,1*3$' mmmmmmmmmmmmmmmmmm *  7+5($'&20367((5,1*+($'
635,1*5(%281' mmmmmmmmmmmmmm *  723 ) 
635,1*5(7851 mmmmmmmmmmmmmmm )  7,5()5 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
635,1*55%5$.($50 mmmmmmmm *  7,5(55 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
635,1*6($7/2&. mmmmmmmmmmmm *  75$<)8(/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
*  78%($&+$5*( mmmmmmmmmmmmmmmm * 
635,1*9$/9( mmmmmmmmmmmmmmmm '  78%($385*(mmmmmmmmmmmmmmmmm * 
6352&.(7&$0 mmmmmmmmmmmmmmmm '  78%(%&+$5*( mmmmmmmmmmmmmmmm * 
67$1'&2030$,1 mmmmmmmmmmmm *  78%(&385*(mmmmmmmmmmmmmmmmm * 
67$725&203 mmmmmmmmmmmmmmmmm '  78%($,5%5($7+(5mmmmmmmmmmmm ' 
67$<&203)8(/+26( mmmmmmmm '  78%($,5&/($1(5&211(&7,1*mm * 
67$<&203,*1,7,21&2,/ mmmm '  78%(%5($7+(5 mmmmmmmmmmmmmmmm * 
67$<(1*,1(+$51(66 mmmmmmmmm (  78%('5$,1mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ( 
67$<+$51(66&/,3 mmmmmmmmmmm +  * 
67$<:,5( mmmmmmmmmmmmmmmmmmm (  * 
67(068%$66<67((5,1* mmmmm )  78%('5$,1;;mmmmmmmmm * 
67(3/)/225 mmmmmmmmmmmmmmm )  78%(0,66,21%5($7+(5 mmmmmmmm ' 
67(35)/225 mmmmmmmmmmmmmmm )  78%(5(6(59('5$,1 mmmmmmmmmmm + 
675,3($/)5&29(5 mmmmmmm + 
+  >9@
675,3($5)5&29(5 mmmmmmm + 
5 675,3(%/)5&29(5 mmmmmmm
+
+
+


9$/9((;mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
9$/9(,1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
9$/9(385*(&21752/62/(12,'m
'
'
*


675,3(%5)5&29(5 mmmmmmm +  9$/9(5,0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm * 
+  * 
675,3()5723&29(5 mmmmmmmm , 
675,3(/%2'<&29(5 mmmmmmmm +  >:@
+ 
675,3(5%2'<&29(5 mmmmmmmm +  :$6+(5;;mmmmmmmmmmmmm ' 
+  :$6+(5;; mmmmmmmmmmm ' 
68%&25')567236:,7&+ mmmm )  :$6+(5;mmmmmmmmmmmmmmmmm ' 
108
1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG

2 NHOÙM PHUÏ TUØNG VEÀ ÑOÄNG CÔ

3 NHOÙM PHUÏ TUØNG VEÀ KHUNG

4 PHUÏ LUÏC VEÀ MAÕ SOÁ PHUÏ TUØNG

5 PHUÏ LUÏC VEÀ TEÂN PHUÏ TUØNG


GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1

NHOÙM PHUÏ TUØNG VEÀ ÑOÄNG CÔ 2

NHOÙM PHUÏ TUØNG VEÀ KHUNG 3

PHUÏ LUÏC VEÀ MAÕ SOÁ PHUÏ TUØNG 4

PHUÏ LUÏC VEÀ TEÂN PHUÏ TUØNG 5


B 1
NOÄI DUNG
CAÙCH SÖÛ DUÏNG CUOÁN DANH SAÙCH PHUÏ TUØNG
Trang Soá ñòa
z Cuoán danh saùch phuï tuøng naøy ñöôïc hoaøn thaønh vaøo
thaùng 11 naêm 2012. z Caùch söû duïng cuoán danh saùch phuï tuøng .......... 1
chæ
B 1 1
1
z Caùch tra thoâng tin veà phuï tuøng ........................ 2 B 2
z Baét ñaàu töø ngaøy naøy, caùch ñaët haøng cho nhöõng phuï tuøng
duøng cho söûa chöõa seõ thay ñoåi, hoaëc nhöõng phuï tuøng naøy seõ z Caáu truùc cuoán danh saùch phuï tuøng .................. 3 B 3
ñöôïc loaïi boû (coù danh saùch keøm theo). z Khi phuï tuøng ñaõ ñöôïc söûa ñoåi ......................... 4 B 4
z Nhöõng thoâng tin söûa ñoåi seõ ñöôïc thoâng baùo trong cuoán phuï z Nhöõng kyù hieäu duøng trong cuoán danh saùch
tuøng ñieän (EPC). Ngoaøi ra, caàn phaûi caäp nhaät nhöõng thoâng phuï tuøng .......................................................... 4 B 4
tin môùi nhaát lieân quan. z Kieåm tra nhoùm phuï tuøng vaø maõ soá phuï tuøng .. 5 B 5
z Xem nhöõng thoâng tin veà danh saùch phuï tuøng ñeå bieát theâm z Ñôøi xe, maõ soá phuï tuøng vaø soá aùp duïng ........... 6 B 6
veà nhöõng söûa ñoåi sau thaùng 11 naêm 2012.
z Maõ maøu ........................................................... 7 B 7
z Phaûi ghi roõ maõ soá phuï tuøng khi ñaët haøng. z OÁng xaêng, oáng coù muïc ñích chung vaø oáng
vinyl ............................................................... 13 B13
z Kieåm tra ñôøi xe, chuûng loaïi, maõ soá, maøu saéc, nhaø saûn xuaát
vaø kích côõ phuï tuøng khi ñaët moät phuï tuøng naøo ñoù. z ÑÒNH MÖÙC THÔØI GIAN SÖÛA CHÖÕA .......... 17 C 1
z Chuù yù nhöõng hình aûnh minh hoïa (hình veõ phuï tuøng) coù theå z Phuï luïc veà hình aûnh minh hoïa ....................... 22 C 6
khaùc so vôùi phuï tuøng thöïc teá. z NHOÙM PHUÏ TUØNG VEÀ ÑOÄNG CÔ .............. 29 D1 2
z Nhöõng hình aûnh naøy chæ giuùp baïn deã daøng nhaän bieát phuï z NHOÙM PHUÏ TUØNG VEÀ KHUNG ................. 51 F1 3
tuøng ñoù maø thoâi. z PHUÏ LUÏC VEÀ MAÕ SOÁ PHUÏ TUØNG ............. 100 J 1 4
z Khi coù nhöõng söûa ñoåi hoaëc boå sung cho cuoán danh saùch z PHUÏ LUÏC VEÀ TEÂN PHUÏ TUØNG ................. 104 K 1 5
phuï tuøng naøy, aán baûn söûa ñoåi seõ ñöôïc xuaát baûn sau moät
thôøi gian nhaát ñònh vôùi soá söûa ñoåi treân bìa. Baïn neân naém
baét nhöõng söûa ñoåi naøy ñeå cuoán danh saùch phuï tuøng cuûa
baïn luoân ñöôïc caäp nhaät trong moïi thôøi ñieåm. Ñeå bieát coù
thoâng tin söûa ñoåi naøo khoâng xin haõy lieân heä vôùi nhaø cung
caáp Honda cuûa baïn.

Ngaøy xuaát baûn ñaàu tieân


Thaùng 11 naêm 2012
Honda Motor Co., Ltd.
1
B 2

CAÙCH TRA THOÂNG TIN VEÀ PHUÏ TUØNG A Tham khaûo “Phuï luïc veà hình aûnh minh hoïa”

B Tham khaûo “Phuï luïc veà maõ soá phuï tuøng”

C Tham khaûo “Phuï luïc veà teân phuï tuøng”

2
B 3
1 Soá ñòa chæ
CAÁU TRUÙC CUÛA CUOÁN DANH SAÙCH PHUÏ TUØNG z Soá ñòa chæ ñöôïc cung caáp ñeå giuùp baïn tìm thaáy phuï
tuøng khi bieát ñöôïc teân hay maõ soá phuï tuøng ñoù.
2 4 1 2 Teân nhoùm 3 Soá nhoùm
4 Muïc söûa chöõa / ñònh möùc thôøi gian 1
F-7 FRONT FENDER E11 5 Soá thöù töï
Service item F.R.T. z Neáu soá thöù töï naèm trong ngoaëc ñôn coù nghóa laø soá ñoù

3 FENDER COMP., FR. ................... 0.3 baét nguoàn töø trang tröôùc.
6 Maõ soá phuï tuøng 7 Maõ maøu cuûa Honda
8 Moâ taû veà phuï tuøng
9 Söï laép raùp
z Phaàn naèm trong khung vôùi ñöôøng ñöùt neùt trong hình
veõ laø cuïm chi tieát ñi lieàn nhau (Nhöõng phuï tuøng rieâng
leû coù theå ñöôïc bao goàm beân trong).
10 Moâ taû veà maøu saéc cuûa phuï tuøng
11 Ghi chuù
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 z Phaàn ghi chuù naèm trong ngoaëc ñôn trong coät moâ taû
veà teân phuï tuøng.
Reqd. QTY 12 Soá löôïng yeâu caàu
Ref.
Part No. Description CB400 Serial No. Parts catalogue code
No. SFX SFY z Soá löôïng yeâu caàu naèm trong ngoaëc ñôn chæ phuï tuøng
1 45156-MCE-OOO CLAMPER, R. FR. BRAKE HOSE .. 1
1
1
1
coù theå löïa choïn.
2 45157-MCE-OOO CLAMPER, R. FR. BRAKE HOSE ..
3 611OO-MCE-OOOZA FENDER COMP., FR.
1 - ------- ------- 3J, 4J
z Soá löôïng yeâu caàu vôùi daáu “N” chæ phuï tuøng löïa choïn
*NH411M*FORCE SILVER METALLIC
611OO-MCE-OOOZB *PB284C*...CANDY PHOENIX BLUE
- 1 ñoù neân duøng khi caàn thieát.
1 - ------- ------- J, 2J
4 611O1-MCE-OOO
611O1-MCE-OOO
PLATE, FR. FENDER ..............
................................
2
2
2
2
------- 1OO8OOO
1OO8OO1
z Soá löôïng yeâu caàu chæ soá löôïng cuûa phuï tuøng ñoù trong
5 611O2-MCE-3OO CUSHION, FR. FENDER ............ 2 2 nhoùm.
(BLACK)
13 Soá aùp duïng

16 17 15 14 Maõ soá danh saùch phuï tuøng


z Khi coät maõ soá phuï tuøng ñeå traéng coù nghóa laø phuï tuøng
ñoù ñöôïc aùp duïng cho moïi maõ.
E-18 WATER PIPE E11 15
Service item F.R.T.
HOSE B, OUTLET WATER ........... 0.5 z Nhöõng phuï tuøng naèm trong ñöôøng bao neùt ñöùt coù lieân
quan ñeán cuïm phuï tuøng khaùc.
16
z Muõi teân naøy cho bieát caùc chi tieát beân trong lieân
quan ñeán phuï tuøng naøy.
17
z Muõi teân cho bieát chi tieát naøy seõ ñöôïc noái vôùi moät phuï
tuøng naèm trong moät khoái khaùc.
3
B 4

KHI PHUÏ TUØNG ÑAÕ ÑÖÔÏC SÖÛA ÑOÅI KYÙ HIEÄU SÖÛ DUÏNG TRONG DANH SAÙCH PHUÏ TUØNG

1 Caån thaän khi kieåm


tra soá aùp duïng!!
Beân phaûi kyù
“L” laø kyù hieäu
hieäu laø “R”.
cho beân traùi.

Ref. Reqd. QTY


Part No. Description Serial No.
No.
CB400
SFX SFY z “L” hoaëc”R” trong coät moâ taû phuï tuøng laø kyù hieäu chæ beân tay
1
2
45156-MCE-OOO
45157-MCE-OOO
CLAMPER, R. FR. BRAKE HOSE ..
CLAMPER, L. FR. BRAKE HOSE ..
1
1
1
1
traùi hay beân tay phaûi ñöôïc xaùc ñònh khi baïn ngoài treân yeân xe.
3 611OO-MCE-OOOZA FENDER COMP., FR.
*NH411*FORE SILVER MEETALLIC 1 - EJ,4J z Nhöõng kyù hieäu sau ñaây ñöôïc duøng trong cuoán danh saùch
- 1

4
611OO-MCE-OOOZB *PB284C*...CANDY PHOENIX BLUE
611O1-MCE-OOO PLATE, FR. FENDER (###) ......
1
2
-
2
----------- ----------- J,2J
----------- 1OO8OOO
phuï tuøng.
611O1-MCE-O1O ............................. 2 2 1OO8OO1
5 611O2-MCE-3OO CUSHION, FR. FENDER .......... 2 2 A Cöôøng ñoä doøng ñieän KPH Toác ñoä (Km/h)
(BLACK)

6 611O5-MCE-OOO STAY, FR. FENDER MOUNTING .... 2 2


ABS Heä thoáng choáng boù L. Beân traùi
7
8
611O7-MR7-OOO
96OO1-O6O1O-OO
COLLAR (6.5) .................
BOLT, FLANGE, 6X1O ...........
4
4
4
4
cöùng phanh L (100L).Maét noái (100 maét)
A.C Doøng ñieän xoay L.E.D. Diode phaùt saùng
Ñöôïc söû duïng töø Model Khi xuaát hieän beân traùi coù Khi xuaát hieän beân phaûi laø chieàu
MM Millimet
ñaàu tieân chöa coù söï söûa nghóa laø noù ñöôïc aùp duïng noù ñöôïc aùp duïng cho loaïi A.M. Tieáp ñieåm
ñoåi. cho loaïi xe töø soá 1008001 xe ñeán soá 1008000. MPH Toác ñoä(mile/h)
ASSY. Laép raùp thaønh boä
vaø tieáp theo. R. Beân phaûi
° Phuï tuøng vôùi daáu “###” ôû cuoái bò giôùi haïn veà thôøi gian cung caáp (khoâng duøng C.D.I. Ñaùnh löûa baèng
phoùng ñieän cuûa tuï RR. Phía sau
vaøo muïc ñích ñeå baùn).
COMP. Cuïm chi tieát STD. Tieâu chuaån
D.C. Doøng moät chieàu T (22T) Raêng (22 Raêng )
EX. Ñöôøng thaûi TCS Heä thoáng ñieàu
khieån löïc baùm
FR. Phía tröôùc
T.M. Ñieåm sao cheùp
G Khoái löôïng
(Gram) V Ñieän aùp (Volt)
HEX. Luïc giaùc W Coâng suaát (Watt)
IN. Ñöôøng huùt WL Coù nhaõn maùc
WOL Khoâng coù nhaõn
maùc
4
B 5

Caùch kieåm tra nhoùm phuï tuøng vaø soá aùp duïng

Nhöõng phuï 


 Nhöõng phuï
1
tuøng veà ñoäng  hoï
n
g tuøng veà
Teân nhoùm cô khung
E-~ E- F-1 ~

Maõ soá Soá maùy


  
Soá khung
yeâu caàu hoïn
 g 

Ñieåm
kieåm tra  


5
B 6

ÑÔØI XE, MAÕ SOÁ DANH SAÙCH PHUÏ TUØNG VAØ MAÕ SOÁ AÙP DUÏNG

1 Ñôøi xe, maõ soá danh saùch phuï tuøng vaø soá aùp duïng duøng trong cuoán saùch phuï tuøng naøy coù theå nhaän bieát nhö sau.
Phuï tuøng coù maõ soá coát laø phuï tuøng ñaëc bieät chæ daønh rieâng cho loaïi xe do nöôùc ñoù thieát keá ra.
Neáu maõ vuøng khoâng ñöôïc lieät keâ coù nghóa laø phuï tuøng naøy ñöôïc duøng chung.
Soá nhaän bieát boä
Loaïi xe Maõ vuøng Kieåu Soá maùy aùp duïng Soá khung aùp duïng
böôùm ga
2V Vieät Nam JF46E-0000001~ RLHJF460*DY200001~
ACA125CBFD 3V Vieät Nam JF46E-0000001~ RLHJF460*DY400001~ GQYAA A
V Vieät Nam JF46E-0000001~ RLHJF460*DY000001~

hoïnm
* Soá nhaän bieát boä böôù g ga, chæ phaàn gaïch chaân phía döôùi ñöôïc duøng cho vieäc ñaêng kyù.
GQYAA A KC

6
B 7

BAÛNG MAØU
z Khi tieán haønh ñaët phuï tuøng maøu, haõy tham khaûo baûng maøu döôùi ñaây vaø söû duïng moät soá phuï tuøng bao goàm maõ soá phuï tuøng cô baûn lieân
quan vaø maõ maøu cuûa phuï tuøng ñöôïc gaùn cho. 1

 
/y 

  


Dh^   !" # $% & ')
'(( ') +, $%
./ '7 89:;< 89:;< =9<>. +
&
?+@
!" # $% & !" # $% &
(I %+& M NO .P ) %+& M S T@ 8:;< 8:;<U =<>
WXO I O) M
 Z 7[ !\]^ _\ (7 !Z :9`a9<< bc bc b 9d :
 Z 7[ (8ef (= gh :<9`a9<< b b b 9d a
: Z 7[ (8i] (8ef j;:<<9`a9<< bc bc b 9 
; Z 7[ (_k] (8gh >:j<9`a9<< b bc b 9 
 Z 7[ (8ef i] (8gh j;j<<9`a9< b b bc 9 >
j Z 7[ [_l (8i] 7]^ _l]_ j;:<9`a9< b b b 9: 
a Z 7[ (_k] [_mh >:<9`a9< b bc b 9 
> Z 7[ (8ef i] [_mh j;<<9`a9< b b bc 9 :
d Z 7[ 'n (= gh ::<9`a9<< b b b 9d >
< 7[ ^ho j;:;<9`a9<< bc bc b 9 
 7[ (8ef (= gh :<9`a9<< b b b 9d ;
 7[ (8i] (8ef j;:<9`a9<< bc bc b 9 
: 7[ (_k] (8gh >:j<<9`a9<< b b b 9 :
; 7[ (8ef i] (8gh j;<9`a9<< b b b 9 
 7[ efh (8ef i] (8gh j;<9`a9<< b b b 9 a
j 7[ i] (8gh 7]^ _l]_ j;;<9`a9<< bc bc b 9: a
a 7[ efh i] (8gh j;;:9`a9<< b b b 9; ;
> 7[ !p] 'qh r `_s !ht] j;::9`a9< b b b 9: ;
d 7[ [_l (8i] 7]^ _l]_ j;::<9`a9<< b b b 9: 
< 7[ (_k] [_mh >:<<9`a9<< b b b 9 
 7[ (8ef i] [_mh j;<9`a9<< b b b 9 ;
7
B 8

 
/y 

  


Dh^
1
   !" # $% &
'(( ')
') +,
./ '7 89:;< 89:;< =9<>. +
$% &
?+@
!" # $% & !" # $% &
(I %+& M NO .P ) %+& M S T@ 8:;< 8:;<U =<>
WXO I O) M

 7[ efh (8ef i] [_mh j;<9`a9<< b b b 9 j


: 7[ i] [_mh 7]^ _l]_ j;;<9`a9<< bc bc b 9: j
; 7[ efh i] [_mh j;;9`a9<< b b b 9; :
 7[ 'n (= gh :<j9`a9<< b b b 9d 
j 7[ (8i] !p] _un >:a9`a9<< b b b 9 j
a Z _] v] (8ef j<9`a9<< b b b 9 :
> _] v] (8ef j<<9`a9<< b b b 9 
d (w. (8]^ (8l 7[ (8ef (= gh :<a9`a9<< bc bc b 9d j
:< (w. _] x]_ Uy]^ j;a<9`a9<< bc bc b 9 d
: (c. Uc >j:9`=b9a< b b b 9;>9 
: (c. Uc >jj;9`a9< b b b 9;>9 d
:: (c. Uc >jj;j9`a9< b b b 9;>9 <
:; (c. [_]_ `z( _{[ >jj9`a9<< b b b 9;>9 ;
: (c. h c '(q[ >j:9`<9d:< b b b 9;>9 :
:j ][ | !h}n _]_ (7 !Z €. _]^ d<jj9^9<<< b b b 9; ;
:a (= ( 'n >;<<9`a9<< b b b 9; 
:> Z =i] !‚h aa<<9`a9<< b b b 9; 
:d 'ƒ] !„ _k] (8gh j;:9`a9<< b b b 9; 
;< 'ƒ] !„ _k] [_mh j;:9`a9<< b b b 9; 
; (c. 7[ (8ef i] (8gh >jj;>9`a9<< b b b 9;>9 j
; (c. 7[ (8ef i] [_mh >jj;a9`a9<< b b b 9;>9 
;: (c. 7[ (8ef i] (8gh >jj;;9`a9< b b b 9;>9 >
;; (c. 7[ (8ef i] [_mh >jj;:9`a9< b b b 9;>9 a
; (c. 7[ (_k] (8gh >j>:9`a9< b bc b 9;>9 
;j (c. 7[ (_k] [_mh >j>:9`a9< b bc b 9;>9 
;a Z g]_ (8ef ;;j<9`a9<< b b b 9<9< a
;> Z g]_ 'n ;j<9`a9<< b b b 99< 
8
B 9

 :
!h Uc 

. .
.ƒn '
1
…  !" # $% &
'(( ')
') +, $%
./ '7 ]_9. =d. +
&
?+@
!" # $% & !" # $% &
(I %+& M NO .P ) %+& M S T@ ]_ =d
WXO I O) M

 Z 7[ !\]^ _\ (7 !Z :9`a9<< b b† 9d :


 Z 7[ (8ef (= gh :<9`a9<< b b 9d a
: Z 7[ (8i] (8ef j;:<<9`a9< b b 9 
; Z 7[ (_k] (8gh >:j<9`a9< b b 9 
 Z 7[ (8ef i] (8gh j;j<<9`a9< b b 9 >
j Z 7[ [_l (8i] 7]^ _l]_ j;:<9`a9< b b 9: 
a Z 7[ (_k] [_mh >:<9`a9< b b 9 
> Z 7[ (8ef i] [_mh j;<<9`a9< b b 9 :
d Z 7[ 'n (= gh ::<9`a9<< b b 9d >
< 7[ ^ho j;:;<9`a9<< b b 9 
 7[ (8ef (= gh :<9`a9<< b b 9d ;
 7[ (8i] (8ef j;:<9`a9<< b b 9 
: 7[ (_k] (8gh >:j<<9`a9< b b 9 :
; 7[ (8ef i] (8gh j;<9`a9< b b 9 
 7[ efh (8ef i] (8gh j;<9`a9<< bc b 9 a
j 7[ i] (8gh 7]^ _l]_ j;;<9`a9<< b b 9: a
a 7[ efh i] (8gh j;;:9`a9<< b bc 9; ;
> 7[ !p] 'qh r `_s !ht] j;::9`a9< b b 9: ;
d 7[ [_l (8i] 7]^ _l]_ j;::<9`a9<< b b 9: 
< 7[ (_k] [_mh >:<<9`a9< b b 9 
 7[ (8ef i] [_mh j;<9`a9< b b 9 ;
 7[ efh (8ef i] [_mh j;<9`a9<< bc b 9 j
: 7[ i] [_mh 7]^ _l]_ j;;<9`a9<< b b 9: j
; 7[ efh i] [_mh j;;9`a9<< b bc 9; :
 7[ 'n (= gh :<j9`a9<< b b 9d 
j 7[ (8i] !p] _un >:a9`a9<< b bc 9 j
9
B10

1 
 :
!h Uc 

. .
.ƒn ' …  !" # $% &
'(( ')
') +, $%
./ '7 ]_9. =d. +
&
?+@
!" # $% & !" # $% &
(I %+& M NO .P ) %+& M S T@ ]_ =d
WXO I O) M

a Z _] v] (8ef j<9`a9<< b b^ 9 :


> _] v] (8ef j<<9`a9<< b_ b 9 
d (w. (8]^ (8l 7[ (8ef (= gh :<a9`a9<< b b_ 9d j
:< (w. _] x]_ Uy]^ j;a<9`a9<< b b 9 d
: (c. Uc >j:9`=b9a< b b 9;>9 :
: (c. Uc >jj;9`a9< b b 9;>9 a
:: (c. [_]_ `z( _{[ >jj9`a9<< b b 9;>9 
:; (c. _q] >j<9`a9< b b 9;>9 
: (c. h c '(q[ >j:9`<9d:< b b 9;>9 ;
:j ][ | !h}n _]_ (7 !Z €. _]^ d<jj9^9<<< b b 9; ;
:a (= ( 'n >;<<9`a9<< bc bc 9; 
:> Z =i] !‚h aa<<9`a9<< b b 9; 
:d 'ƒ] !„ _k] (8gh j;:9`a9<< b b 9; 
;< 'ƒ] !„ _k] [_mh j;:9`a9<< b b 9; 
; (c. 7[ (8ef [_l (8i] >jj;9`a9< b b 9;>9 j
; Z g]_ (8ef ;;j<9`a9<< b b 9<9< a
;: Z g]_ 'n ;j<9`a9<< b b 99< 

10
B11

 
!h Uc 
 

.ƒn ' … …
 
T
  !" # $% & ')
'((

1
') +, $%
+
./ '7 ]_9;. ]_9;. 89:;< =8: &
?+@
!" # $% & !" # $% &
(I %+& M NO .P ) %+& M S T@ ]_; ]_;U 8:;< =8:
WXO I O) M
 Z 7[ !\]^ _\ (7 !Z :9`a9<< b b bc b` 9d :
 Z 7[ (8ef (= gh :<9`a9<< b b b b 9d a
: Z 7[ (8i] (8ef j;:<<9`a9<< b b bc b_ 9 
; Z 7[ (_k] (8gh >:j<9`a9<< b b b b 9 
 Z 7[ (8ef i] (8gh j;j<<9`a9<< b^ b b bc 9 >
j Z 7[ (_k] [_mh >:<9`a9<< b b b b 9 
a Z 7[ (8ef i] [_mh j;<<9`a9<< b^ b b bc 9 :
> Z 7[ 'n (= gh ::<9`a9<< b b b b 9d >
d 7[ ^ho j;:;<9`a9<< b b bc b_ 9 
< 7[ (8ef (= gh :<9`a9<< b b b b 9d ;
 7[ (8i] (8ef j;:<9`a9<< b b bc b_ 9 
 7[ | !p] 'qh r `_s !t] j;::9`a9<< b b b b 9: :
: 7[ (_k] (8gh >:j<<9`a9<< b b b b 9 :
; 7[ (8ef i] (8gh j;<9`a9<< b b b b 9 
 7[ efh (8ef i] (8gh j;<9`a9<< b b b b 9 a
j 7[ i] (8gh 7]^ _l]_ j;;<9`a9<< b b bc b_ 9: a
a 7[ efh i] (8gh j;;:9`a9<< b b b b 9; ;
> 7[ [_l (8i] 7]^ _l]_ j;::<9`a9<< b b b b 9: 
d 7[ (_k] [_mh >:<<9`a9<< b b b b 9 
< 7[ (8ef i] [_mh j;<9`a9<< b b b b 9 ;
 7[ efh (8ef i] [_mh j;<9`a9<< b b b b 9 j
 7[ i] [_mh 7]^ _l]_ j;;<9`a9<< b b bc b_ 9: j
: 7[ efh i] [_mh j;;9`a9<< b b b b 9; :
; 7[ 'n (= gh :<j9`a9<< b b b b 9d 
 7[ (8i] !p] _un >:a9`a9<< b b b b 9 j
j Z _] v] (8ef j<9`a9<< b b b b 9 :
a _] v] (8ef j<<9`a9<< bc bc bc bc 9 
(w. (8]^ (8l 7[ (8ef
> :<a9`a9<< b b bc b† 9d j
(= gh
d (w. _] x]_ Uy]^ j;a<9`a9<< b b bc b_ 9 d

11
B12

1 
 
!h Uc 
 

.ƒn ' … …
 
T
  !" # $% & ')
'(( ') +,
./ '7 ]_9;. ]_9;. 89:;< =8: +
$% &
?+@
!" # $% & !" # $% &
(I %+& M NO .P ) %+& M S T@ ]_; ]_;U 8:;< =8:
WXO I O) M

:< (c. Uc >j:9`=b9a< b b b b 9;> 


: (c. Uc >jj;j9`a9<< b b b b 9;> d
: (c. [_]_ `z( _{[ >jj9`a9<< b b b b 9;> ;
:: (c. h c '(q[ >j:9`<9d:< b b b b 9;> :
][ | !h}n _]_
:; d<jj9^9<<< b b b b 9; ;
(7 !Z €. _]^
: (= ( 'n >;<<9`a9<< bc bc bc bc 9; 
:j Z =i] !‚h aa<<9`a9<< b b b b 9; 
:a 'ƒ] !„ _k] (8gh j;:9`a9<< b b b b 9; 
:> 'ƒ] !„ _k] [_mh j;:9`a9<< b b b b 9; 
:d (c. 7[ (8ef i] (8gh >jj;>9`a9<< bc b b b 9;> j
;< (c. 7[ (8ef i] [_mh >jj;a9`a9<< bc b b b 9;> 
; (c. 7[ (8ef i] (8gh >jj;;9`a9<< b b b b 9;> >
; (c. 7[ (8ef i] [_mh >jj;:9`a9<< b b b b 9;> a
;: (c. 7[ (_k] (8gh >j>:9`a9<< b b b b 9;> 
;; (c. 7[ (_k] [_mh >j>:9`a9<< b b b b 9;> <
; Z g]_ (8ef ;;j<9`a9<< b b b b 9<9< a
;j Z g]_ 'n ;j<9`a9<< b b b b 99< 

12
B13

OÁNG DAÃN NHIEÂN LIEÄU, OÁNG DUØNG CHO NHÖÕNG MUÏC ÑÍCH CHUNG, OÁNG NHÖÏA VINYL

1
z Nhöõng oáng nhieân lieäu tieâu chuaån, oáng duøng cho nhöõng muïc ñích chung vaø oáng nhöïa vinyl coù theå thay theá bôûi caùc oáng khaùc coù cuøng
kích thöôùc.
z Khi ñaët haøng oáng nhieân lieäu tieâu chuaån, oáng duøng cho nhöõng muïc ñích chung vaø oáng nhöïa vinyl söû duïng maõ soá phuï tuøng oáng ñöôïc ghi
trong danh saùch phuï tuøng trong daáu ngoaëc ñôn ( ) ôû phía döôùi teân phuï tuøng hoaëc söû duïng danh saùch döôùi ñaây. (Chieàu daøi tieâu chuaån cuûa
phuï tuøng oáng laø 1m, tuy nhieân chieàu daøi < > 3m vaø 8m cuõng coù saün cho nhöõng phuï tuøng lieät keâ döôùi ñaây).
z Khi thay oáng, caét vaø söû duïng chieàu daøi quy ñònh trong phaàn teân phuï tuøng.
(Tham khaûo saùch höôùng daãn söûa chöõa vaø caùc höôùng daãn ñi keøm vôùi phuï tuøng ñeå bieát caùch caét vaø ñieàn ñôn haøng).
z Döôùi ñaây laø danh saùch cuûa nhöõng maõ soá phuï tuøng tieâu chuaån vaø maõ soá phuï tuøng oáng.
Chuù yù raèng nhöõng soá naøy chæ coù theå aùp duïng cho nhöõng phuï tuøng thay theá ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây.
OÁng daãn nhieân lieäu OÁng daãn nhieân lieäu
Thoâng soá oáng Thoâng soá oáng
Maõ soá phuï tuøng Maõ soá phuï tuøng
Maõ soá oáng Ñöôøng kính Chieàu daøi Maõ soá oáng Ñöôøng kính Chieàu daøi
tieâu chuaån tieâu chuaån
trong (mm) (m) trong (mm) (m)
95001-30xxx-2x 95001-30001-20M 3,0 1 95001-55001-60M 1
95001-55xxx-3x <95001-55003-60M> 5,5 3
95001-30xxx-3x 95001-30001-30M 3,0 1 <95001-55008-60M> 8
95001-30xxx-4x 95001-30001-40M 3,0 1 95001-55001-60M 1
95001-35001-50M 1 95001-55xxx-4x <95001-55003-60M> 5,5 3
95001-35xxx-2x <95001-35003-50M> 3,5 3 <95001-55008-60M> 8
95001-35001-60M 1 95001-55001-50M 1
95001-35xxx-3x <95001-35003-60M> 3,5 3 95001-55xxx-5x <95001-55003-50M> 5,5 3
95001-35001-60M 1 <95001-55008-50M> 8
95001-35xxx-4x <95001-35003-60M> 3,5 3 95001-55001-60M 1
95001-35001-50M 1 95001-55xxx-6x <95001-55003-60M> 5,5 3
95001-35xxx-5x <95001-35003-50M> 3,5 3 <95001-55008-60M> 8
95001-35001-60M 1 95001-75xxx-2x 95001-75001-50M 7,5 1
95001-35xxx-6x <95001-35003-60M> 3,5 3 <95001-75003-50M> 3
95001-45001-50M 1 95001-75001-60M 1
95001-45xxx-2x <95001-45003-50M> 4,5 3 95001-75xxx-3x <95001-75003-60M> 7,5 3
<95001-75008-60M> 8
95001-45001-60M 1 95001-75001-60M 1
95001-45xxx-3x <95001-45003-60M> 4,5 3 95001-75xxx-4x <95001-75003-60M> 7,5 3
<95001-45008-60M> 8 <95001-75008-60M> 8
95001-45001-60M 1 95001-75001-50M 1
95001-45xxx-4x <95001-45003-60M> 4,5 3 95001-75xxx-5x <95001-75003-50M> 7,5 3
<95001-45008-60M> 8
95001-45001-50M 1 95001-75001-60M 1
95001-45xxx-5x <95001-45003-50M> 4,5 3 95001-75xxx-6x <95001-75003-60M> 7,5 3
<95001-75008-60M> 8
95001-45001-60M 1 95001-80xxx-2x 95001-80001-50M 8,0 1
95001-45xxx-6x <95001-45003-60M> 4,5 3
<95001-45008-60M> 8 95001-80xxx-3x 95001-80001-60M 8,0 1
95001-55001-50M 1 95001-80xxx-4x 95001-80001-60M 8,0 1
95001-55xxx-2x <95001-55003-50M> 5,5 3
<95001-55008-50M> 8 95001-80xxx-5x 95001-80001-50M 8,0 1
95001-80xxx-6x 95001-80001-60M 8,0 1
13
B14
OÁng nhöïa Vinyl OÁng nhöïa Vinyl OÁng nhöïa Vinyl
Thoâng soá oáng Thoâng soá oáng Thoâng soá oáng
Maõ soá phuï tuøng Ñöôøng Ñöôøng Maõ soá phuï tuøng Ñöôøng Ñöôøng Maõ soá phuï tuøng Ñöôøng Ñöôøng
Maõ soá oáng Chieàu Maõ soá oáng Chieàu Maõ soá oáng Chieàu
tieâu chuaån kính trong kính ngoaøi daø tieâu chuaån kính trong kính ngoaøi daø tieâu chuaån kính trong kính ngoaøi daø
i (m) i (m) i (m)

1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
95003-01001-60M 1 95003-14001-10M 1 95003-36001-10M 1
95003-01xxx-3x <95003-01003-60M> 2,9 6,8 95003-14xxx-1x <95003-14003-10M> 6,0 9,0 95003-36xxx-1x <95003-36003-10M> 11,0 13,0 3
3 3
<95003-36003-10M> 8
95003-01001-60M 1 95003-14001-10M 1
95003-01xxx-60 <95003-01003-60M> 2,9 6,8 95003-14xxx-20 <95003-14003-10M> 6,0 9,0 95003-36001-10M 1
3 3
95003-36xxx-20 <95003-36003-10M> 11,0 13,0 3
95003-03001-60M
95003-03xxx-3x <95003-03003-60M> 3,0 6,0 1 95003-14001-60M
95003-14xxx-3x <95003-14003-60M> 6,0 9,0 1 <95003-36003-10M> 8
3 3
95003-37001-60M 1
95003-03001-60M 1 95003-17001-10M 1 95003-37xxx-3x <95003-37003-60M> 11,0 15,0
95003-03xxx-60 <95003-03003-60M> 3,0 6,0 95003-17xxx-1x <95003-17003-10M> 7,0 9,0 3
3 3
95003-37001-60M 1
95003-05001-60M 1 95003-19001-10M 1 95003-37xxx-60 <95003-37003-60M> 11,0 15,0
3
95003-05xxx-3x <95003-05003-60M> 3,5 6,5 3 95003-19xxx-1x <95003-19003-10M> 7,0 11,0 3
<95003-05008-60M> 8 <95003-19008-10M> 8 95003-38001-10M 1
95003-38xxx-1x <95003-38003-10M> 12,0 13,0 3
95003-05001-60M 1 95003-19001-10M 1
95003-05xxx-60 <95003-05003-60M> 3,5 6,5 3 95003-19xxx-20 <95003-19003-10M> 7,0 11,0 3 95003-38xxx-20 95003-38001-10M 12,0 13,0 1
<95003-05008-60M> 8 <95003-19008-10M> 8 <95003-38003-10M> 3
95003-07001-10M 1 95003-19001-60M 1 95003-39001-10M 1
95003-39xxx-1x <95003-39003-10M> 12,0 14,0
3
95003-07xxx-1x <95003-07003-10M> 4,0 7,0 3 95003-19xxx-3x <95003-19003-60M> 7,0 11,0 3
<95003-07008-10M> 8 <95003-19008-60M> 8
95003-39xxx-20 95003-39001-10M 12,0 14,0 1
95003-07001-10M 1 95003-19001-60M 1 <95003-39003-10M> 3
95003-07xxx-20 <95003-07003-10M> 4,0 7,0 3 95003-19xxx-60 <95003-19003-60M> 7,0 11,0 3 95003-40001-10M 1
<95003-07008-10M> 8 <95003-19008-60M> 8 95003-40xxx-20 <95003-40003-10M> 12,0 16,0 3
95003-07001-60M 1 95003-21xxx-1x 95003-21001-10M 8,0 9,0 1 95003-40001-60M 1
95003-07xxx-3x <95003-07003-60M> 4,0 7,0 3 <95003-21003-10M> 3 95003-40xxx-3x <95003-40003-60M> 12,0 16,0 3
<95003-07008-60M> 8 95003-21001-10M 1
95003-07001-60M 1 95003-21xxx-20 <95003-21003-10M> 8,0 9,0 3 95003-40xxx-60 95003-40001-60M 12,0 16,0 1
<95003-40003-60M> 3
95003-07xxx-60 <95003-07003-60M> 4,0 7,0 3 95003-23001-10M 1 95003-43001-10M 1
<95003-07008-60M> 8 95003-23xxx-1x <95003-23003-10M> 8,0 12,0 3 95003-43xxx-1x <95003-43003-10M> 13,0 15,0 3
95003-07001-70M 1 <95003-43008-10M> 8
95003-07xxx-7x <95003-07003-70M> 4,0 7,0 3 95003-23xxx-20 95003-23001-10M 8,0 12,0 1
<95003-23003-10M> 3 95003-43001-10M 1
<95003-07008-70M> 8 95003-43xxx-20 <95003-43003-10M> 13,0 15,0 3
95003-23001-60M
95003-08001-10M 1 95003-23xxx-3x <95003-23003-60M> 8,0 12,0 1 <95003-43008-10M> 8
95003-08xxx-1x <95003-08003-10M> 4,5 6,5 3 3
<95003-23008-60M> 95003-45001-10M 1
<95003-08008-10M> 8 95003-45xxx-1x <95003-45003-10M> 14,0 18,0 3
95003-23001-60M
95003-09001-60M 1 95003-23xxx-60 <95003-23003-60M> 8,0 12,0 1 <95003-45008-10M> 8
95003-09xxx-3x <95003-09003-60M> 4,5 8,0 3 3
<95003-23008-60M> 95003-45001-10M 1
95003-09001-60M
95003-09xxx-60 <95003-09003-60M> 4,5 8,0 1 95003-25001-10M 1 95003-45xxx-20 <95003-45003-10M> 14,0 18,0 3
3 95003-25xxx-1x <95003-25003-10M> 9,0 11,0 3 <95003-45008-10M> 8
95003-10xxx-1x 95003-10001-10M 5,0 8,0 1 95003-25001-10M
95003-25xxx-20 <95003-25003-10M> 9,0 11,0
1 95003-50001-10M
95003-50xxx-1x <95003-50003-10M> 16,0 19,0 1
<95003-10003-10M> 3 3 3
95003-10001-10M 1
95003-10xxx-20 <95003-10003-10M> 5,0 8,0 3 95003-25xxx-3x 95003-25001-60M 9,0 11,0 1 95003-50xxx-20 95003-50001-10M 16,0 19,0 1
<95003-25003-60M> 3 <95003-50003-10M> 3
95003-10001-60M
95003-10xxx-3x <95003-10003-60M> 5,0 8,0 1 95003-25001-70M 1 95003-50001-60M 1
3 95003-25xxx-7x <95003-25003-70M> 9,0 11,0 95003-50xxx-3x <95003-50003-60M> 16,0 19,0 3
3
95003-10001-60M 1
95003-10xxx-60 <95003-10003-60M> 5,0 8,0 3
95003-27001-10M
95003-27xxx-1x <95003-27003-10M> 9,0 13,0 1 95003-55xxx-1x 95003-55001-10M 17.5 20.5 1
3 <95003-55003-10M> 3
95003-11001-60M 1 95003-27001-10M 1 95003-55001-10M 1
95003-11xxx-3x <95003-11003-60M> 5,0 9,0 3 95003-27xxx-20 <95003-27003-10M> 9,0 13,0 95003-55xxx-20 <95003-55003-10M> 17.5 20.5 3
3
<95003-11008-60M> 8
95003-27001-60M 1 95003-60001-10M
95003-60xxx-1x <95003-60003-10M> 22,0 27,0 1
95003-11001-60M 1 95003-27xxx-3x <95003-27003-60M> 9,0 13,0 3 3
95003-11xxx-60 <95003-11003-60M> 5,0 9,0 3
<95003-11008-60M> 8 95003-27xxx-60 95003-27001-60M 9,0 13,0 1 95003-60xxx-20 95003-60001-10M 22,0 27,0 1
<95003-27003-60M> 3 <95003-60003-10M> 3
95003-12001-10M 1 95003-33001-10M 1 95003-60001-60M 1
95003-12xxx-1x <95003-12003-10M> 5,0 7,0 3 95003-33xxx-1x <95003-33003-10M> 10,0 14,0 95003-60xxx-3x <95003-60003-60M> 22,0 27,0 3
3
<95003-12008-10M> 8
95003-33001-10M 1 95003-60001-60M
95003-60xxx-60 <95003-60003-60M> 22,0 27,0 1
95003-12001-10M 1 95003-33xxx-20 <95003-33003-10M> 10,0 14,0 3 3
95003-12xxx-20 <95003-12003-10M> 5,0 7,0 3
<95003-12008-10M> 8

14
B15
OÁng söû duïng chung muïc ñích OÁng söû duïng chung muïc ñích
Thoâng soá oáng Thoâng soá oáng
Maõ soá phuï tuøng Maõ soá phuï tuøng
Maõ soá oáng Ñöôøng kính Chieàu daøi Maõ soá oáng Ñöôøng kính Chieàu daøi
tieâu chuaån tieâu chuaån

1
trong (mm) (m) trong (mm) (m)
95005-11xxx-3x 95005-11001-30M 11,0 1 95005-45001-10M 1
95005-45xxx-4x <95005-45003-10M> 4,5 3
95005-11xxx-5x 95005-11001-50M 11,0 1 <95005-45008-10M> 8
95005-12xxx-1x 95005-12001-10M 12,0 1 95005-45xxx-5x 95005-45001-50M 4,5 1
<95005-12003-10M> 3
95005-50xxx-3x 95005-50001-30M 5,0 1
95005-12xxx-2x 95005-12001-20M 12,0 1 <95005-50003-30M> 3
95005-12xxx-3x 95005-12001-30M 12,0 1 95005-50xxx-5x 95005-50001-50M 5,0 1
95005-12xxx-5x 95005-12001-50M 12,0 1 95005-55001-10M 1
95005-14xxx-1x 95005-14001-10M 14,0 1 95005-55xxx-1x <95005-55003-10M> 5,3 3
<95005-55008-10M> 8
95005-14xxx-2x 95005-14001-20M 14,0 1
<95005-14003-20M> 3 95005-55xxx-2x 95005-55001-20M 5,3 1
<95005-55003-20M> 3
95005-14xxx-3x 95005-14001-30M 14,0 1
95005-55001-10M 1
95005-14xxx-5x 95005-14001-50M 14,0 1 95005-55xxx-4x <95005-55003-10M> 5,3 3
95005-17xxx-1x 95005-17001-10M 17,0 1 <95005-55008-10M> 8
95005-17xxx-2x 95005-17001-20M 17,0 1 95005-65xxx-1x 95005-65001-10M 6,5 1
<95005-65003-10M> 3
95005-17xxx-3x 95005-17001-30M 17,0 1
95005-65xxx-2x 95005-65001-20M 6,5 1
95005-17xxx-5x 95005-17001-50M 17,0 1
95005-70xxx-3x 95005-70001-30M 7,0 1
95005-30xxx-3x 95005-30001-30M 3,0 1 <95005-70003-30M> 3
95005-30xxx-5x 95005-30001-50M 3,0 1 95005-70xxx-5x 95005-70001-50M 7,0 1
95005-35001-10M 1 95005-75001-10M 1
95005-35xxx-1x <95005-35003-10M> 3,5 3 95005-75xxx-1x <95005-75003-10M> 7,3 3
<95005-35008-10M> 8
95005-75xxx-2x 95005-75001-20M 7,3 1
95005-35xxx-2x 95005-35001-20M 3,5 1
95005-80xxx-1x 95005-80001-10M 8,0 1
95005-35xxx-3x 95005-35001-30M 3,5 1 <95005-80003-10M> 3
95005-35001-10M 1 95005-80xxx-2x 95005-80001-20M 8,0 1
95005-35xxx-4x <95005-35003-10M> 3,5 3
<95005-35008-10M> 8 95005-80xxx-3x 95005-80001-30M 8,0 1
95005-35xxx-5x 95005-35001-50M 3,5 1 95005-80xxx-5x 95005-80001-50M 8,0 1
95005-45001-10M 1 95005-91xxx-3x 95005-91001-30M 12,0 1
95005-45xxx-1x <95005-45003-10M> 4,5 3 95005-91xxx-5x 95005-91001-50M 12,0 1
<95005-45008-10M> 8
95005-92xxx-3x 95005-92001-30M 12,0 1
95005-45xxx-2x 95005-45001-20M 4,5 1
95005-92xxx-5x 95005-92001-50M 12,0 1
95005-45xxx-3x 95005-45001-30M 4,5 1
GHI CHUÙ: X xuaát hieän ñeå ñaïi dieän cho soá vaø chöõ caùi
cuûa baûng chöõ caùi.

|Chuù yù: NGUY HIEÅM neáu nhaàm oáng nhieân lieäu vôùi caùc oáng duøng cho muïc ñích chung hay oáng nhöïa Vinyl.
Khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng oáng duøng cho muïc ñích chung hay oáng nhöïa Vinyl ñeå laøm oáng daãn nhieân lieäu.
Luoân luoân söû duïng chính xaùc thoâng soá oáng trong danh saùch phuï tuøng, theo saùch höôùng daãn söûa chöõa hoaëc höôùng daãn ban
haønh veà phuï tuøng.

15
B16
z Maõ soá cuûa oáng daãn nhieân lieäu, oáng duøng cho nhöõng muïc ñích chung vaø oáng nhöïa vinyl

(Ví duï)
1 95001-75001-50M
Maõ soá phuï tuøng oáng: Tham khaûo phuï tuøng

Taïo maõ (loaïi oáng): (oáng nhieân lieäu vaø oáng duøng chung muïc ñích)
Thay ñoåi maõ (cho oáng theâm): (oáng vinyl)
° Chæ soá kyù hieäu hoaëc soá noái tieáp, tuy nhieân maõ cuûa phuï tuøng oáng phaûi laø 0 (khoâng)

Kieåu loaïi maõ:


° OÁng xaêng 2: Beân ngoaøi vieàn ñoû ° OÁng vinyl 1: Khoâng maøu ° OÁng chung 1: Xaùm nhaït
(Chæ vôùi ñöôøng kính trong 3mm) 2: Ñen 2: Xaùm nhaït
5: Beân trong vieàn ñen 3: Ñoû nhaït 3: Ñen
3: Ñoû (Chæ vôùi ñöôøng kính trong 3mm) 6: Ñoû nhaït 5: Ñen
4: Xaùm tro soïc ñoû 7: Ñen nhaït
(Chæ vôùi ñöôøng kính trong 3mm)
6: Ñen
Chieàu daøi oáng 001: 1 m (tieâu chuaån)
003: 3 m
008: 8 m
Maõ ñöôøng kính trong (oáng nhieân lieäu vaø caùc ñöôøng oáng chung)
30: 3,0 mm 11: 11 mm
35: 3,5 mm 91: 12 mm (ñöôøng kính ngoaøi 15) mm
45: 4,5 mm 92: 12 mm (ñöôøng kính ngoaøi 16) mm
50: 5,0 mm 12: 12 mm (ñöôøng kính ngoaøi 17) mm
55: 5,3 mm, 5,5 mm 14: 14 mm
65: 6,5 mm 17: 17 mm
70: 7,0 mm
75: 7,3 mm, 7,5 mm
80: 8,0 mm
Maõ ñöôøng kính trong/ñöôøng kính ngoaøi: (oáng vinyl)
01: ID. 2,9, OD. 6,8 mm 14: ID. 6,0, OD. 9,0 mm 37: ID. 11,0, OD. 15,0 mm
03: ID. 3,0, OD. 6,0 mm 17: ID. 7,0, OD. 9,0 mm 38: ID. 12,0, OD. 13,0 mm
05: ID. 3,5, OD. 6,5 mm 19: ID. 7,0, OD. 11,0 mm 39: ID. 12,0, OD. 14,0 mm
07: ID. 4,0, OD. 7,0 mm 21: ID. 8,0, OD. 9,0 mm 40: ID. 12,0, OD. 16,0 mm
08: ID. 4,5, OD. 6,5 mm 23: ID. 8,0, OD. 12,0 mm 43: ID. 13,0, OD. 15,0 mm
09: ID. 4,5, OD. 8,0 mm 25: ID. 9,0, OD. 11,0 mm 45: ID. 14,0, OD. 18,0 mm
12: ID. 5,0, OD. 7,0 mm 27: ID. 9,0, OD. 13,0 mm 50: ID. 16,0, OD. 19,0 mm
10: ID. 5,0, OD. 8,0 mm 33: ID. 10,0, OD. 14,0 mm 55: ID. 17,5, OD. 10,5 mm
11: ID. 5,0, OD. 9,0 mm 36: ID. 11,0, OD. 13,0 mm 60: ID. 22,0, OD. 27,0 mm
Kieåu oáng: 1: Ñöôøng oáng nhieân lieäu
3: Ñöôøng oáng vinyl
5: Ñöôøng oáng chung

16
C 1

THÔØI GIAN SÖÛA CHÖÕA ÑÒNH MÖÙC

Thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc (kyù hieäu laø F.R.T) laø thôøi gian tieâu
chuaån ñeå söûa chöõa xe gaén maùy ñöôïc höôùng daãn chi tieát trong cuoán
Coâng vieäc phuï khaùc lieân quan ñeán coâng vieäc söûa chöõa vaø thay theá
Danh muïc söûa chöõa coù trong cuoán phuï tuøng seõ coù thôøi gian söûa
1
danh saùch phuï tuøng naøy, ñoàng thôøi ñaây laø cô sôû giuùp cho caùc ñaïi lyù chöõa töông öùng vôùi phuï tuøng thay theá. Coøn nhöõng coâng vieäc khaùc
tính toaùn ñöôïc thôøi gian söûa chöõa thöïc teá taïi cöûa haøng vaø chi phí nhö: thaùo/ laép, ñieàu chænh, kieåm tra/ño... seõ ñöôïc phaân loaïi vaø tính
dòch vuï. theo coâng vieäc töông öùng.
Caùch tính thôøi gian ñònh möùc (F.R.T) Tieâu chuaån tính thôøi gian ñònh möùc
Thôøi gian söûa chöõa z Thôøi gian ñònh möùc ñöôïc tính theo heä soá thaäp phaân phaàn möôøi.
Thôøi gian thaùo laép phuï tuøng Ví duï: (0,1) Œ 6 phuùt (0,2) Œ 12 phuùt
Thôøi gian kieåm tra, ño, ñieàu chænh (Tieàn coâng thôï) = (F.R.T) x (chi phí thôï theo thôøi gian)
Chaån ñoaùn, giaûi quyeát loãi hö hoûng (heä thoáng ñieän) z F.R.T ñöôïc thieát laäp vôùi duïng cuï söûa chöõa baèng tay.
Kieåm tra cuoái z Tuy nhieân thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc vaø caùc muïc dòch vuï söûa
Thôøi gian phaùt sinh (Ngoaøi thôøi gian söûa chöõa) chöõa coù theå ñöôïc söûa ñoåi do coù söï caûi thieän veà quy trình söûa chöõa,
söï thay ñoåi veà trang thieát bò vaø duïng cuï.
Thôøi gian chuaån bò
(Thôøi gian chaån ñoaùn tìm nguyeân nhaân hö hoûng, chuaån bò
duïng cuï caàn thieát).
Caùc coâng vieäc lieân quan (ñöa xe leân, xuoáng baøn naâng...)

* Thôøi gian phaùt sinh ñöôïc tính baèng caùch nhaân thôøi gian söûa chöõa
vôùi heä soá hôïp cho saün.

17
C 2
Quy trình söûa chöõa Caùc danh muïc dòch vuï khoâng coù F.R.T
z Söû duïng taøi lieäu naøy ñeå thieát laäp quy trình söûa chöõa töông öùng z Caùc phuï tuøng vaø phuï kieän khoâng coù trong cuoán danh saùch phuï

1
vôùi thôøi gian ñònh möùc cho saün. tuøng.
z Cuoán taøi lieäu Dòch vuï khoâng ñöa ra phöông phaùp söûa chöõa trong z Caùc chi tieát bò laõo hoùa theo thôøi gian söû duïng hoaëc bò tai naïn.
thôøi gian ngaén nhaát maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng, an toaøn söûa z Chæ caàn moät chuùt ñoäng taùc laø coù theå söûa chi tieát.
chöõa.
z Caùc hoûng hoùc ít khi xaåy ra (nhöõng loãi hö hoûng nhoû khoâng ñaùng
z Thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc ôû treân tính cho moät ngöôøi thôï, trong keå).
tröôøng hôïp coù töø hai ngöôøi thôï cuøng tham gia söûa chöõa seõ laø toång
z Trong caùc tröôøng hôïp treân, tieàn coâng ñöôïc tính treân cô sôû thôøi
thôøi gian thöïc teá.
gian söûa chöõa thöïc teá.
z Trang thieát bò, duïng cuï ñeå tính thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc ñöôïc
giôùi thieäu trong cuoán taøi lieäu Dòch vuï. Caùc coâng vieäc dòch vuï khoâng bao goàm F.R.T
z Tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä laønh ngheà cuûa ngöôøi thôï laø phaûi z Thay daàu, dung dòch laøm maùt hoaëc thôøi gian khôûi ñoäng maùy,
coù ít nhaát 3 naêm kinh nghieäm söûa chöõa xe maùy Honda. v.v...
z Thôøi gian thaùo/ laép ñoái vôùi caùc thieát bò ñaëc bieät ñeå söûa chöõa.
z Thôøi gian lieân heä khaùch, giao dòch hoaëc giao xe môùi.
z Thôøi gian giao hoaëc ñaët phuï tuøng söûa chöõa cho khaùch.
z Chi phí cho coâng ñoaïn boâi môõ, keo.

18
C 3
Minh hoïa vaø caùch duøng F.R.T 6
Noäi dung coâng vieäc bao goàm trong danh muïc dòch vuï.
(Nhöõng ví duï naøy coù theå khaùc vôùi chi tieát thöïc teá) 7
Soá tham khaûo maø thao taùc vaø thôøi gian töông töï nhö thôøi gian söûa

1
chöõa ñònh möùc cho truïc cam.
Ref. (Soá tham khaûo)
L.O.N. F.R.T. (Phaïm vi aùp duïng bò giôùi haïn bôûi nhöõng muïc söûa chöõa khoâng coù
No. Moâ taû 7 chæ soá L.O.N ñöôïc thieát laäp trong cuøng moät nhoùm phuï tuøng.)
(1, 3, 4, 7) 4 2
1
2 111118 TRUÏC CAM .......................................... 4,5 Caùc tham khaûo danh muïc dòch vuï nhö theo maãu
6 (Tröôøng hôïp thay truïc cam)
3
Bao goàm: ñieàu chænh khe hôû xu paùp
Môû trang coù nhoùm phuï tuøng
111118A Thay truïc coø moå 5 minh hoïa hình aûnh truïc cam.
.......................................................... 1,0

1
Soá tham khaûo cuûa phuï tuøng cho bieát vò trí cuûa truïc cam trong
cuïm phuï tuøng.
2
F.R.T laø töø vieát taét cho thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc cuûa coâng
vieäc thay truïc cam. Nhìn vaøo hình aûnh minh hoïa
truïc cam vaø tham chieáu ñeán
3
L.O.N laø vieát taét cuûa heä soá nhaân coâng söûa chöõa, bieåu thò cho söï muïc söûa chöõa vaø thôøi gian
phaân loaïi danh muïc söûa chöõa thoâng qua maõ ñôn vò coâng vieäc. söûa chöõa ñònh möùc vôùi soá thöù
töï cuûa truïc cam.
Caùc ñôøi xe coù theå duøng cuøng moät maõ söûa chöõa.
Maõ söûa chöõa tieâu chuaån goàm coù 6 chöõ soá, coøn maõ söûa chöõa
phaùt sinh coù 7 chöõ soá.
4
Theå hieän vieäc thay truïc cam vaø thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc laø
4,5.
5
Theå hieän thôøi gian söûa chöõa ñònh möùc cho vieäc thay truïc cam seõ
ñöôïc coäng theâm 1,0 trong tröôøng hôïp phaùt sinh thay theâm coø moå
xu paùp.

19
C 4
Daáu hieäu cho bieát danh muïc vaãn coøn keùo daøi sang trang tieáp theo

1 Ref.
No.
L.O.N.
(Soá thöù töï lieân quan)
Moâ taû
F.R.T.
1
a
11 1
c
18 A

2 111118 TRUÏC CAM .............................4.5 a) Maõ danh muïc vaø phaân loaïi
. . .
Maõ Danh muïc
. . .
1 Ñoäng cô
+
2 Boä soá
3 Nhieân lieäu vaø khí xaû
Daáu hieäu cho bieát ñaây laø doøng cuoái
4 Khung söôøn xe
Danh muïc khoâng coù FRT
5 Heä thoáng laùi/Giaûm xoùc
Ref. (Soá thöù töï lieân quan) 6 Heä thoáng ñieän
L.O.N. F.R.T.
No. Moâ taû 7 Baùnh xe/Phanh
NO INFORMATION .......................... 8 Ñieàu khieån/Chæ daãn
Heä thoáng maõ LON 9 -
0 -
1 11 1 18 A
a b c d e c) Maõ coâng vieäc vaø phaân loaïi
Maõ Danh muïc
a) Maõ danh muïc ....................... Ñoäng cô 1 Thay theá, thaùo/laép
b) Vò trí/maõ chöùc naêng ............. Phía treân ñoäng cô 2 Ñaïi tu
c) Maõ söûa chöõa ........................ Thay theá 3 Ñieàu chænh, caân baèng
d) Maõ soá söûa ñoåi (ñöôïc hình thaønh bôûi caùc chöõ caùi) 4 (Coâng vieäc lieân quan ñeán sôn: Sôn beà maët)
..................................... Truïc cam
5 Kieåm tra, ño ñaïc, chaån ñoaùn
(Khoâng coù nguyeân taéc veà maõ soá)
6 (Coâng vieäc lieân quan ñeán söûa chöõa naëng: Gia coâng loã)
7 (Coâng vieäc lieân quan ñeán söûa chöõa naëng: Laøm kín)
e) Maõ soá boå sung ..................... Thay truïc coø moå
8 (Laøm laïi beà maët)
(Khoâng coù nguyeân taéc veà maõ soá)
9 (Coâng vieäc lieân quan ñeán sôn: Hoaøn thieän)
0 Söûa chöõa, laøm saïch, xaû khí
20
C 5

LON MÔ T FRT LON MÔ T FRT


THÁO/RÁP CM NG C 1115A0 O ÁP SUT NÉN 0,1
1101E5 1,9 E
BAO GM: Tt c các iu chnh cn thi t
6145A0 KIM TRA THI IM ÁNH LA 0,4
1111K0 THÁO/RÁP CM U QUY LÁT
3,2 F 6105A0 KIM TRA DUNG DCH I N PHÂN & SC C QUY 0,2
BAO GM: Tháo và ráp 
ng c
E
3111D5 THÁO/RÁP B HNG GA 0,7

THÁO RÃ VÁCH MÁY


1101E6 4,3
BAO GM: Tháo và ráp 
ng c
1151E6 THÁO/RÁP B TN NHI T 0,4 LON MÔ T FRT
E 1130A1 V SINH LI LC DU 0,2
7110A0 X KHÍ PHANH TRC 0,2

LON MÔ T FRT F 1151E1 THAY TH DUNG DCH LÀM MÁT KÉT T N NHI T 0,3
3143A0 I
U CH NH T C CM CH NG 0,1 3115A3 THIT LP GIÁ TR BAN U CA ECM 0,2

E 6143A1 I
U CH NH/V SINH BU GI 0,1
I
U CH NH KHE H XU PÁP
1113A0 1
CHÚ Ý: i vi 1 xe
6163A0 I
U CH NH RI ÈN TRC 0,1
I
U CH NH PHANH SAU
F 7113A1
NGO I TR : iu chnh guc phanh sau 0,1
‡ĈˆO +‰+ TŠ O T‹ Œ T
3113A3 I
U CH NH HOT NG BM GA 0,1

21
NHOÙM ÑOÄGROUP
ENGINE NG CÔ C 6
E-2 D 1 E-3 D 2 E-4 D 4

CYLINDER HEAD COVER 
CYLINDER HEAD ./!
CAMSHAFT/VALVE

2
E-5 D 6 E-6 D 7 E-9 D 8
CAM CHAIN/TENSIONER
!"#$ CYLINDER
# WATER PUMP
*+-#$-8;

E-10 D 9 E-11 D10 E-13 D11


A.C.G. STARTER OIL PUMP LEFT SIDE COVER
%&'(#$))$ *+- <.'

22
NHOÙM ÑOÄGROUP
ENGINE NG CÔ C 7
E-14 D12 E-16 D13 E-17 D14
*(=##'>
RADIATOR @(#$
DRIVE FACE *8(#$
DRIVEN FACE

2
E-17-10 D16 E-19-10 E 1 E-19-20 E 3
TRANSMISSION
*(.?#(#$ RIGHT CRANKCASE
<=' LEFT CRANKCASE
<.'

E-20 E 5 E-22 E 6
CRANKSHAFT/PISTON
./+!C#$ THROTTLE BODY/FUEL INJECTOR
H#$$!%'#"#$

23
NHOÙMFRAME
PHUÏ TUØNGROUP
G VEÀ KHUNG C 8
F-1 F 1 F-2 F 2 F-3 F 3
J#.LP
HEADLIGHT #$(
METER $L+#$
MIRROR

F-4 F 4 F-5 F 6 F-9 F 7


HANDLE LEVER/SWITCH/CABLE FRONT BRAKE MASTER CYLINDER
### HANDLE PIPE/HANDLE COVER
-S$!C#$U!# '!'.LP
.LP

F-10 F 9 F-11 F10 F-12 F11


STEERING
Q' STEM FRONT FENDER
U#*V#.LP FRONT COVER
.LP'

24
NHOÙMFRAME
PHUÏ TUØNGROUP
G VEÀ KHUNG C 9
F-13 F14 F-14 F16 F-14-10 G 2
#'
MAIN PIPE COVER W;#XS#!-LP'W;#
FLOOR STEP/UNDER COVER XS#W
PILLION STEP

F-15 G 3 F-17 G 6 F-18 G 7


BODY COVER FRONT FORK FRONT BRAKE CALIPER
S# $'=Y.LP #$;#.LP

F-20-20 G 8 F-22-10 G 9 F-23 G10


*#.LP
FRONT WHEEL *#W
REAR WHEEL ;#$W
SWINGARM

25
NHOÙM FRAME
PHUÏ TUØNG VEÀ KHUNG
GROUP C10
F-24 G11 F-26 G12 F-28 G13
Z#[!(\#$
SEAT/LUGGAGE BOX *]#"#$
FUEL TANK H$'Y
AIR CLEANER

F-29 G14 F-30 G15 F-35 G16


(H%*]#"#$
CANISTER #$=
EXHAUST MUFFLER STAND/KICK STARTER ARM
S##$!#%&'(#$

F-36 H 1 F-38-10 H 2 F-39 H 3


$'=YW
REAR CUSHION /J#^
REAR COMBINATION LIGHT U#*V#W!J#W_'
REAR FENDER/LICENSE LIGHT
*'X#W

26
NHOÙMFRAME
PHUÏ TUØNGROUP
G VEÀ KHUNG C11
F-40 H 4 F-41 H 5 F-41-1 H 6
*]#'>#
BATTERY *Y-Sfjkl*mq<w 
WIRE HARNESS(ACA125CBF-V) *Y-Sfjkl*mqk<yz<w
WIRE HARNESS(ACA125CBF-2V,3V)

F-41-10 H 8 F-42 H 9 F-43 H10


*Y-S`b!(#
SUB HARNESS/IGNITION COIL FRAME BODY
%#$[ RESERVE TANK
*]#-\.x-#$-8;
#d 

F-46 H11 F-47 H12 F-48 H13


-/#$/
TOOL #e#=#*_
CAUTION LABEL [[
MARK(ACA125CBF-V)

27
NHOÙM FRAME
PHUÏ TUØNG VEÀ KHUNG
GROUP C12
F-48-1 H15 F-48-2 I 1
[[fjkl*mqk<w
MARK(ACA125CBF-2V) [[fjkl*mqz<w
MARK(ACA125CBF-3V)

28

Вам также может понравиться