Вы находитесь на странице: 1из 10

¶Ù˘¯¤˜ Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ»

EåÛ‹ÁËÛË ÙÔÜ MÔÓ·¯ÔÜ \AÚÛÂÓ›Ô˘ BÏÈ·ÁÎfiÊÙË, ¢Ú £. - ¶Ù. º.


ÛÙ‹Ó ^IÂÚ·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË Ùɘ ^IÂÚĘ MËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜
(8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015)

^OˆÛ‰‹ÔÙ Ùfi ı¤Ì· Ùɘ ÏÂÁÔ̤Ó˘ N¤·˜ \Eԯɘ ÙÔÜ ^Y‰ÚÔ¯fiÔ˘ ÂrÓ·È, ÙÔéÏ¿¯ÈÛÙÔÓ
ÛÙ›˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̤˜, ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚÔ˘˜ àfi âÛĘ1. ¶ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ӿ ÔÜÌÂ
¬ÙÈ ì «N¤· \EÔ¯‹» ö¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎfiٷ٘ Ù˘¯¤˜:
A) ^H Ì›· ö¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì¤ Ùfi ÎÔÛÌÔıˆÚÈ·Îfi Ù˘ ñfi‚·ıÚÔ, Ùfi ïÔÖÔÓ ÂrÓ·È ·Ṳ́ÓÔ –Ì¤Ûˇˆ
£ÂÔÛÔÊ›·˜– àfi Ù›˜ àˆ-·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ (΢ڛˆ˜ \IÓ‰Ô˘˚ÛÌfi˜ η› BÔ˘‰‰ÈÛÌfi˜). ™\
·éÙfi âÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ‰‡Ô ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù·: ·) ^H àÔ‰Ô¯‹ ÙÔÜ ÏÂÁÔ̤ÓÔ˘ ïÏÈÛÙÈÎÔÜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
õ ÙÔÜ àÔχÙÔ˘ ·ÓıÂ˚ÛÙÈÎÔÜ ÌÔÓÈÛÌÔÜ Î·› ‚) ^H ›ÛÙË ÛÙfi οÚÌ· η› Ù‹ ÌÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË
η› ì ¯Ú‹ÛË ÙÔÜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔÜ ÁÈ¿ Ó¿ âͤÏıÂÈ ï ‰È·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ àfi ÙfiÓ Î‡ÎÏÔ ÙáÓ â·Ó·-
ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ - ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÒÛÂˆÓ (Û·ÓÛÎÚÈÙÈο Samsara).
B) ^H ôÏÏË ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙË Ù˘¯‹ ÂrÓ·È ì âȉ›ˆÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈĘ N¤·˜ T¿Íˆ˜ ¶Ú·Á-
Ì¿ÙˆÓ, ̤ ÌÔ¯Ïfi ΢ڛˆ˜ Ù‹Ó ÏÂÁÔ̤ÓË ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË. K·› Èfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ ÌÔ¯Ïfi
Ù‹Ó ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙáÓ ÎÔÈÓˆÓÈáÓ Û¤ ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈΤ˜, ÔÏ˘ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ η› ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜.
AéÙ‹ ì ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘¯‹ ÂrÓ·È ≤Ó· ı¤Ì· âÓ ÔÏÏÔÖ˜ ÔÏÈÙÈÎfi, ÁÈ¿ Ó¿ Ùfi ÔÜÌ öÙÛÈ êÏ¿.
T¿ ı¤Ì·Ù· ·éÙ¿, Ê˘ÛÈο, ÁÈ¿ Ó¿ àÓ·Ù˘¯ıÔÜÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ¿ ïÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ïÌÈÏÈáÓ.
°È\ ·éÙfiÓ ÙfiÓ ÏfiÁÔ ı¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ âÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ì ۤ οÔÈ· âÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· ÙÔÜ
Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, õ ηχÙÂÚ· Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ», Ô‡ ö¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ̤ Ùfi
ÎÔÛÌÔıˆÚÈ·Îfi ñfi‚·ıÚÔ, Ô‡ àӷʤڷÌ ·Ú·¿Óˆ.

1. ^OÏÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ õ \AfiÏ˘ÙÔ˜ ·ÓıÂ˚ÛÙÈÎfi˜ ÌÔÓÈÛÌfi˜

≠EÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· - Ù˘¯‹ ÂrÓ·È Ùfi ÏÂÁfiÌÂÓÔ ^OÏÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ õ ï \AfiÏ˘ÙÔ˜
·ÓıÂ˚ÛÙÈÎfi˜ ÌÔÓÈÛÌfi˜. AéÙfi ÂrÓ·È úÛˆ˜ Ùfi ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ‰fiÁÌ· ÙÔÜ ÂéÚ‡ÙÂÚÔ˘ àÔÎÚ˘ÊÈ-
ÛÙÈÎÔÜ-âÛˆÙÂÚÈÛÙÈÎÔÜ ¯ÒÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ . \AÓÙÒÓÈÔ \AÏ‚È˙fiÔ˘ÏÔ, «≠EÓ· ÎÔÈÓfi
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙáÓ ïÌ¿‰ˆÓ Ô‡ Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹ ÏÂÁfiÌÂÓË “N¤· \EÔ¯‹ ÙÔÜ ^Y‰ÚÔ-
¯fiÔ˘” η› ÙÔÜ ÂñÚ‡ÙÂÚÔ˘ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÔÜ ¯ÒÚÔ˘ ÂrÓ·È ì ÏÂÁfiÌÂÓË ïÏÈÛÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔÜ
ÎfiÛÌÔ˘ õ ï àfiÏ˘ÙÔ˜ ÌÔÓÈÛÌfi˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ àfiÏ˘ÙÔ ÌÔÓÈÛÌfi, Ô‡ ÙfiÓ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ›˜
ÁÎÔ˘ÚÔ˘ÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÛÙfi ÓÂÔÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi, ÛÙ‹ ıÂÔÛÔÊ›· η› Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ïÌ¿‰Â˜ Ô‡
ñfiÛ¯ÔÓÙ·È Ù‹ ‰È‡ڢÓÛË Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ η› ñÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ Û˘Ó›-
‰ËÛ˘, ÛÙ›˜ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ „˘¯Ô-Ï·ÙÚÂÖ˜»2.

1. ¶·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÙÔ‡˜ âӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ì·˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ·îÚ¤ÛÂȘ. MÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ àÂÈÏ‹,
âΉ. ¶·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2004, å‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ›˜ ÛÛ. 67-101, 171-190 η› 251-263.
2. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, àӤΉÔÙÔ Î›ÌÂÓÔ. °È¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚Ï. ÛÙfi . A¡Δø¡π√À A§∂μπ-
∑√¶√À§√À, ¢È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ õ ¶ÚÔÛ¢¯‹; âΉ. ¢È¿ÏÔÁÔ˜, \AıÉÓ·È 1997, ÛÛ. 67-77.
2

1
Tfi ïÏÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ó˜ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙÔÜ Î·ÚÙÂÛÈ·ÓÈÛÌÔÜ Î·› Ùɘ Ì˯·ÓÈ-
ÛÙÈÎɘ àÓÙÈÏ‹„ˆ˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘3.
^H £ÂÔÛÔÊ›· àÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù‹Ó K·Ì·Ï¿, ì ïÔ›· Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ù›˜ ‰·ÈÌÔÓÔ‰›‰·ÎÙ˜ Ï¿-
Ó˜ Û¤ \AÓ·ÙÔÏ‹ η› ¢‡ÛË àfi Ù‹Ó àÚ¯‹ Ùɘ àÓıÚÒÈÓ˘ îÛÙÔÚ›·˜, ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ «^Y¿Ú¯ÂÈ
ÌfiÓÔ Ì›· àfiÏ˘ÙË \AÚ¯‹, àfi Ù‹Ó ïÔ›· ÚÔÉÏı·Ó ¬Ï· Ù¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ̤ âÎÚÔ‹ õ àÎÙÈÓÔ-
‚ÔÏ›·. “^Y¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· OY™IA, ≤Ó· ÌfiÓÔ ¶NEYMA, Ì›· ZøH”, “Ùfi ÓÂÜÌ· η› ì ≈ÏË
ÂrÓ·È ‚·ÛÈο ≤Ó·, ‰‡Ô ù„ÂȘ ÙÔÜ ENO™” (M·ı‹Ì·Ù· Ùɘ £ÂÔÛÔÊÈÎɘ ^EÙ·ÈÚ›·˜, ÔÏ˘ÁÚ.,
M¿ıËÌ· 2). “™¤ οı ùÓ õ çÓÙfiÙËÙ·, ˙ˆ‹ η› Û˘Ó›‰ËÛË ÂrÓ·È Ù·˘ÙfiÛËÌ·” (M¿ıËÌ· 3).
“≠EÓ Ùfi ¶ÄÓ Î·› ‰È’ ·éÙÔÜ Ùfi ¶ÄÓ Î·› âÓ ·éÙˇá Ùfi ¶ÄÓ” (TÈÌ. T. BÚ·ÙÛÈ¿ÓÔ˘, Tfi £ÂÔÛÔÊÈ-
Îfi öÌ‚ÏËÌ· Û. 11).
»^H ÌÔÓ·‰È΋ η› àÚfiÛˆË ·éÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Ù‹Ó £ÂÔÛÔÊÈ΋
^EÙ·ÈÚ›· ̤ Ù‹ ʇÛË õ ÙfiÓ “NfiÌÔ”. “^H ʇÛË ÂrÓ·È ÓfiÌÔ˜ âÓ ñ¿ÚÍÂÈ”, âÓ âΉËÏÒÛÂÈ (M¿-
ıËÌ· 3). ^O “NfiÌÔ˜” ÂrÓ·È ï “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜” (M¿ıËÌ· 6). “^O NfiÌÔ˜ ÂrÓ·È £ÂfiÙËÙ·.
^H £ÂfiÙËÙ· ÂrÓ·È NfiÌÔ˜. ^H £ÂfiÙËÙ· ‰¤Ó ÂrÓ·È Ì›· çÓÙfiÙËÙ·. ¢¤Ó ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ ö͈
àfi ÙfiÓ ÓfiÌÔ”. “NfiÌÔ˜ η› £ÂfiÙËÙ· ÂrÓ·È Ùfi ú‰ÈÔ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó ^EÓfiÙËÙ·” (M¿ıËÌ· 3).
»\EÎÙfi˜ àfi ·éÙfi ÙfiÓ “NfiÌÔ”, Ù‹Ó “\AÚ¯‹”, ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ôÏÏÔ. “≠OÏË ì ˙ˆ‹
ÂrÓ·È Ì›·. ErÓ·È ì öÎÊÚ·ÛË Ùɘ âÓÂÚÁËÙÈÎɘ ˙ˆÔÁÔÓÔ‡Û·˜ η› âÌ„˘¯Ô‡Û·˜ àگɘ, Ô‡ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÂÖ Ì¤Û· àfi Ù‹ ʇÛË” (M¿ıËÌ· 8). T¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ≈·ÚÍËØ àÔ-
ÙÂÏÔÜÓ Ï¿ÓË. MfiÓÔ Ùfi AåÒÓÈÔ ÂrÓ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·Ø “¬,ÙÈ ñfiÎÂÈÙ·È ÛÙ‹Ó Á¤ÓÓËÛË Î·›
ÛÙ‹Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘” (Blavatsky, ^H Ì˘ÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, Û. 374).
»T¿ ¿ÓÙ· àÔÙÂÏÔÜÓ “âΉËÏÒÛÂȘ” ÙÔÜ ^EÓfi˜, àÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ó˜ Úfi˜ Ùfi “â›‰Ô
≈·Ú͢”, ó˜ Úfi˜ ÙfiÓ “ÙÚfiÔÓ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙÔ˜.... ™Ùfi çÚ˘ÎÙfi η› Ùfi Ê˘ÙÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ì
Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚ‹ ÌfiÓÔ Ì¤ Ù‹Ó àÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙ›˜ Û˘ÓıÉΘ η› ÛÙ›˜ ÂÚÈÛÙ¿-
ÛÂȘ” (M¿ıËÌ· 2)»4. «™Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔÜ ÛÔÊÔÜ ¬Ï· ÂrÓ·È ≠EÓ·» àfi Ï¢ÚĘ ÔéÛ›·˜, êÏá˜
ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi â›Â‰Ô àfi Ï¢ÚĘ ‰ÔÓ‹Ûˆ˜ õ ÎÚ·‰·ÛÌáÓ. «T¿ ¿ÓÙ· ÏÔÈ-
fiÓ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ëÓÈ·›· âÍÂÏÈÎÙÈ΋ Îϛ̷η. ^H ¬ÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È àfi
â¿Óˆ Úfi˜ Ù¿ οو. ^O ¬ÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ “Ú¤ÂÈ” àfi ÙfiÓ £Âfi»5.
™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó \AÏ›ÎË M¤ÈÏË: «°ÂÁÔÓfiÙ·, ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Û˘Ì‚¿ÓÙ· η› Ê˘ÛÈο Ê·È-
ÓfiÌÂÓ· οı Âú‰Ô˘˜ ÂrÓ·È, êÏá˜, ۇ̂ÔÏ· âΛÓÔ˘ Ô‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ‡˜ âÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Îfi-
ÛÌÔ˘˜...»6.
^O ÛÎÔfi˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ùÓÙˆÓ –η› ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘– ÂrÓ·È Ó¿ â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ‹Ó ÚˆÙ·Ú¯È-
΋ «¶ËÁ‹», ÛÙfi «≠EÓ·», ÛÙfi \A˝Ó Ùɘ K·Ì·Ï¿. N¿ ‰È·Ï˘ıÔÜÓ ¬ˆ˜ ÌÈ¿ ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙfiÓ èÎÂ-
·Ófi. N¿ ‰È·Ï˘ıÔÜÓ ¬ˆ˜ ì àÙÔÌÈ΋ „˘¯‹ (Ùfi åÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎfi òAÙÌ·Ó) ÛÙfiÓ èηÓfi ÙÔÜ MÚ¿¯-
Ì·Ó. ™’ ·éÙfi Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ì àÔχÙÚˆÛË. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ ‰È‰·¯‹ Ùɘ £ÂÔÛÔÊÈÎɘ ^EÙ·ÈÚ›-
·˜, ÁÈ¿ Ó¿ âÈÙ¢¯ıÂÖ ·éÙfi, ï ôÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ëÙ¿ â›‰· Ô‡ àÔÙÂÏÔÜÓ
ÌÈ¿ êÏ˘Û›‰· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ-âÓÂÚÁÂÈ·Îɘ âͤÏÈ͢. AéÙ¿ ÂrÓ·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿:
1) Tfi ñÏÈÎfi â›Â‰Ô õ ™ÙÔȯÂÈá‰Â˜, 2) Ùfi \AÛÙÚÈÎfi, 3) Ùfi NÔËÙÈÎfi õ æ˘¯ÈÎfi, 4) Ùfi M·-
Ó·ÛÈÎfi õ \EÓÔÚ·ÙÈÎfi, 5) Ùfi ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi [ÙáÓ âÎÂÛfiÓÙˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ] 6) Ùfi \AÚ¯ÂÙ˘ÈÎfi, [ÙÔÜ

3. BÏ. FRITJOF CAPRA, ^H ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹, âΉ. \øÚfiÚ·, \Aı‹Ó· 1984, Û. 20 η› MICHEL LACROIX, Tfi «New
Age», âΉ. Dominos, \Aı‹Ó· 1997, ÛÛ. 36-42.
4. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜ ÛÙfi ÊᘠÙɘ \OÚıÔ‰ÔÍ›·˜, \Aı‹Ó· 1994, ÛÛ. 133-
134.
5. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., âÓı’ àÓˆÙ., ÛÛ. 194-195.
6. BÏ. A§π∫∏ M¶∂π§∏, \EÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ‹ N¤· \EÔ¯‹, Lucis Press LTD, London, ëÏÏËÓÈ΋ öΉÔÛË 1980 àfi
Ù‹Ó ^EÏÏËÓÈ΋ MÔÓ¿‰· ^YËÚÂÛ›·˜ K·Ïɘ £¤ÏËÛ˘», Û. 74.

2
^EˆÛÊfiÚÔ˘] η› 7) Ùfi \AfiÏ˘ÙÔ, [Ùɘ NÈÚ‚¿Ó·]. °È¿ Ó¿ àÓ¤ÏıÂÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ‡˜ «àÓÒ-
ÙÂÚÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜» ÙÔÜ «^EÓÔÚ·ÙÈÎÔÜ», ÙÔÜ «¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ» η› ÙÔÜ «\AÚ¯ÂÙ˘ÈÎÔÜ» ‰›Ô˘,
àӷʤÚÂÙ·È ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ «Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ» ̤ Ù‹ Ì·Á›· ÛÙfi ηÙÒÙÂÚÔ-ñÏÈÎfi, Á‹ÈÓÔ â›Â-
‰Ô, Ô‡ ÛÙ‹Ó K·Ì·Ï¿ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Malkuth7.
K·ÓÔÓÈο ·éÙ‹ ì «ôÓÔ‰Ô˜» Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· àfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÒÛÂȘ, ϤÁÂÈ ì £ÂÔ-
ÛÔÊÈ΋ ^EÙ·ÈÚ›·. ™‹ÌÂÚ· ¬Ìˆ˜ ̤ Ù‹Ó «àÙÚ·fi» Ù˘ ÌÔÚÔÜÌ «Ó¿ Û˘Ìه͈ÌÂÓ Âå˜ ‰È¿-
ÛÙËÌ· çÏ›ÁˆÓ ‚›ˆÓ Ù‹Ó âͤÏÈÍÈÓ, ≥ÙȘ ôÏψ˜ ˆ˜ õıÂÏÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛıÂÖ Âå˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏÏáÓ
¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰ˆÓ»8.
òA˜ ÛËÌÂȈıÂÖ ¬ÙÈ ·ÚfiÌÔȘ «ÚÔÛÊÔÚ¤˜» οÓÔ˘Ó ¬Ï˜ Ôî „˘¯Ô-ïÌ¿‰Â˜ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË
«ñÂÚ·ÁÔÚ¿-ıÚËÛΛ·», Ô‡ ñfiÛ¯ÔÓÙ·È ÂúÛÔ‰Ô ÛÙ‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ ÊÒÙÈÛ˘ õ ÙÔÜ ÓÈÚ-
‚¿Ó·, η› «‰È‡ڢÓÛË Ùɘ Û˘Ó›‰ËÛ˘».
M›· àfi Ù›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔÜ ïÏÈÛÙÈÎÔÜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ η› Ùɘ ëÓÈ·›·˜ âÍÂÏÈÎÙÈÎɘ Îϛ̷ÎÔ˜
ÂrÓ·È Î·› ì ηٿÚÁËÛË Ùɘ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙÔ˜ ñÔÎÂÈ̤ÓÔ˘-àÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ η› ÁÂÓÈÎᘠÙáÓ ïÚ›ˆÓ.
òA˜ ı˘ÌËıÔÜÌ â‰á η› Ùfi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÏfiÁÎ·Ó «No limits». ¢¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ¬ÚÈ·. AéÙfi
Ô‡ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È £Âfi˜ àÏÏ¿ η› ÌÈ¿ ¤ÙÚ· ÂrÓ·È ÁÈ¿ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi Ùfi ú‰ÈÔ Û’ ≤Ó· â›Â-
‰Ô ÔéÛ›·˜. ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ àfi Ï¢ÚĘ ÎÚ·‰·ÛÌáÓ õ ‰ÔÓ‹ÛˆÓ. ™Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔÜ Ì˘Ë̤ÓÔ˘
ï àÚ¯¿ÁÁÂÏÔ˜ Mȯ·‹Ï ÂrÓ·È âÍ úÛÔ˘ Ï·ÌÚfi˜ ̤ ≤Ó·Ó ‚¿ÙÚ·¯Ô Ô‡ ÎÔ¿˙ÂÈ ÛÙfi öÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ
̤ Ù‹Ó ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ Jakoß Böhme. \AÏÏ¿ η› Û¤ äıÈÎfi â›Â‰Ô Î·Ù·ÚÁÔÜÓÙ·È Ù¿ ¬ÚÈ·. K·Ïfi
η› ηÎfi ÂrÓ·È ‰‡Ô ù„ÂȘ ÙÔÜ å‰›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. AéÙfi Ê˘ÛÈο àÓ·ÙÚ¤ÂÈ ¬ÏÔÓ ÙfiÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi
Ì·˜.
MÈ¿ ôÏÏË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÜ ïÏÈÛÙÈÎÔÜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÂrÓ·È ï ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌfi˜-àÓÈÌÈÛÌfi˜. ™‡Ìʈӷ
̤ ÙfiÓ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi «™¤ ¬Ï· Ù¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô‡ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚ‡‚ÂÙ·È ≤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ùÓ, ̤ Ùfi
ïÔÖÔ ÌÔÚÂÖ Î·Ó›˜ Ó¿ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ≠OÔÈÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·› ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ “Úfi˜ Ù¿ ̤۷”, àÚ¯›˙ÂÈ
Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓÂÖ Ì¤ ·éÙ¿ Ù¿ ÎÚ˘Ì¤Ó· ùÓÙ·. “Devas” çÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· ÛÙ‹Ó âÛˆÙÂ-
ÚÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔÜ Findhorn. NÂÚ¿˚‰Â˜, ͈ÙÈο η› ôÁÁÂÏÔÈ, çÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û¤ ôÏÏ· Ú‡-
Ì·Ù· ÙÔÜ âÛˆÙÂÚÈÛÌÔÜ.
»Oî âÛˆÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÌÈÏÔÜÓ Ì¤ Ù¿ ‰¤Ó‰Ú·, Ù¿ ïÔÖ· η› àÁηÏÈ¿˙Ô˘ÓØ Ì¤ Ù¿ ¯ÔÚÙ·ÚÈο, Ô‡
ÔÙ›˙Ô˘Ó ÛÙfiÓ ÎÉÔ ÙÔ˘˜, ̤ Ù¿ ‚Ô˘Ó¿, ̤ Ù›˜ ¤ÙÚ˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ̤
Ù¿ àÛÙ¤ÚÈ· ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi η› ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ̤ Ù‹Ó ÌËÙ¤Ú· ÁÉ (°·›·). °È·Ù› ¬Ìˆ˜ Ó¿ àÚÎÂÛıÂÖ
οÔÈÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ̤ Ù¿ ÁÂÌ¿Ù· Ì˘ÛÙÈο ùÓÙ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ¬Ï· Ù¿ Ú¿Á-
Ì·Ù·; °È·Ù› Ó¿ Ì‹Ó Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù¿ ùÓÙ· ·éÙ¿ Ó¿ ÙfiÓ ñËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó;»9 òEÙÛÈ Êı¿ÓÂÈ Î·Ó›˜
Ê˘ÛÈΡá Ùˇá ÙÚfiˇˆ ÛÙ‹ Ì·Á›·.
™ÙfiÓ àfiÏ˘ÙÔ ÌÔÓÈÛÌfi (¬Ï· ÂrÓ·È ≤Ó· η› ¬Ï· ÂrÓ·È âÓ¤ÚÁÂÈ·) ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È Î·› Ôî ÏÂ-
ÁfiÌÂÓ˜ âÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·ÂÖ˜. AéÙ¤˜ àÔÙÂÏÔÜÓ ≤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ̤· Ùɘ «ıÚËÛΛ·˜
ÙáÓ ÂÏ·ÙáÓ» ÙÔÜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘ âÛˆÙÂÚÈÛÌÔÜ. ^H ëÓfiÙËÙ· ÙÔÜ ëÓfi˜ ̤ Ù‹Ó ïÏfiÙËÙ· ÂrÓ·È ï ‰Úfi-
ÌÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹ ıÂÚ·›·. AéÙ‹ ÂrÓ·È ì ‚¿ÛË Î·› Ùɘ ^YÂÚÚÔÛˆÈÎɘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ Abraam
Maslow, ì ïÔ›· ÂrÓ·È öÓÙÔÓ· âËÚ·Ṳ̂ÓË àfi ÙfiÓ ÓÂÒÙÂÚÔ âÛˆÙÂÚÈÛÌfi10.

7. BÏ. E. BLAVATSKY, The Secret Doctrine, vol 3, www.theosophical.ca/ SecDoctrine 3A.htm, ηٿ ·Ú¿ı. §À°∂-
ƒ∏™ M∂§∞, ™Ù¿ÛÂȘ η› àfi„ÂȘ ÙáÓ ÊÔÈÙËÙáÓ ÁÈ¿ ÙfiÓ \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi η› Ù‹ «N¤· \EÔ¯‹» Û¤ Û¯¤ÛË Ì¤ Ù‹
ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË, „˘¯ÔÏÔÁÈο η› ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (¢Èψ̷ÙÈ΋ âÚÁ·Û›·), \Aı‹Ó· 2005,
Û. 125.
8. C. W. LEADBEATER, Oî ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Î·› ì àÙÚ·fi˜, âΉ. TÂÙÚ·ÎÙ‡˜, \Aı‹Ó· 2000, Û. 64.
9. BÏ. GEORG SCHMID und GEORG OTTO SCHMID (Hrsg), Kirchen, Sekten, Religionen, öÓı’ àÓˆÙ., ÛÛ. 261-262.
10. BÏ. CASPER, MüLLER, VALENTIN, (Hrsg.) Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, Herder
Verlag, Freiburg im Breisgau 1990, Û. 258.

3
2. ¢ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜.

òAÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì¤ Ùfi ïÏÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ö¯ÂÈ Î·› ï ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜.


^H £ÂÔÛÔÊ›· ÙáÓ Blavatsky, Besant, Bailey η› ‰È·‰fi¯ˆÓ ÂrÓ·È ì ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÌËÙ¤Ú· Ùɘ ¡¤-
·˜ \Eԯɘ. ª¤ ÙfiÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌfi Ù˘ (Ùfi ÎÚË Ì¤ Ë) ı¤ÙÂÈ Ù›˜ ‚¿ÛÂȘ Ùɘ ·Ó-
ıÚËÛΛ·˜. «∫·ÌÌ›· ıÚËÛΛ· ‰¤Ó ÂrÓ·È ¿Óˆ àfi Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·», ÂrÓ·È Ùfi ‚·ÛÈÎfi ‰fiÁÌ·
Ùɘ £ÂÔÛÔÊ›·˜. ≠√Ϙ Ôî ıÚËÛÎÂÖ˜ ö¯Ô˘Ó „‹ÁÌ·Ù· Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜. ∫·ÌÌ›· ‰¤Ó ö¯ÂÈ ïÏfi-
ÎÏËÚË Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·. ^OfiÙ ¬Ï˜ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ùfi ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜, œÛÙ ì οıÂ
Ì›· Ó¿ âÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ù›˜ ôÏϘ η› Ó¿ âÌÏÔ˘ÙÈÛıÂÖ àfi ·éÙ¤˜. ∞éÙ‹ àÎÚȂᘠÂrÓ·È ì ‚·ÛÈ-
΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¬ˆ˜ Ùfi «∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙáÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘» (¶ÚÒ-
ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙfi ™ÈοÁÔ Ùfi 1893) àÏÏ¿ η› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ¬ˆ˜ ÛÙ‹Ó ’∞ÛÛ›˙Ë (¶ÚÒÙË Û˘-
Ó¿ÓÙËÛË Ùfi 1986).
«≠√ÏÔÈ Ôî ‰ÚfiÌÔÈ ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙfiÓ £Âfi. ¶›ÛÙ¢ ¬,ÙÈ ı¤ÏÂȘ, ÌfiÓÔ Ì‹Ó ÂrÛ·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜».
∞éÙ‹ ÂrÓ·È Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔÜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ £ÂÔÛÔÊÈÎÔÜ-ÓÂÔÂÔ¯›ÙÈÎÔ˘
‰fiÁÌ·ÙÔ˜. ∞éÙfi˜ ÂrÓ·È ï ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜. ^YÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘ÌÂ Ù‹Ó ÚÒÙË
ϤÍËØ Ù‹ ϤÍË ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜. AéÙfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰¤Ó ÂrÓ·È ï ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜, ‰ËÏ·‰‹
ì Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎáÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Î·› ›ÛÙˆÓ, ¬ÛÔ Ùfi ¬ÙÈ ï ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ àÓ¿ÁÂÙ·È
Û¤ ‰fiÁÌ·. ≠√ÔÈÔ˜ àÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ·éÙfi Ùfi ‰fiÁÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ η› âÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÙ·È!
’∞fi ÙÔ‡˜ âÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ùɘ «¡¤·˜ ’Eԯɘ» âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ì ı¤ÛË ¬ÙÈ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜
Ó¿ âÎʤÚÂÈ àÍÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ¿ Ù‹Ó çÚıfiÙËÙ·, Ù‹Ó àÓˆÙÂÚfiÙËÙ· õ ηوÙÂÚfiÙËÙ· ÙáÓ
‰È·ÊfiÚˆÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ, âÊ’ ¬ÛÔÓ ¬Ï˜ àÔÙÂÏÔÜÓ âÍ úÛÔ˘ ÓfiÌÈ̘, êÏᘠ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ –ÁÈ¿
ÏfiÁÔ˘˜ îÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ η› ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡˜– ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ^O ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏÔ-
˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ôÌÂÛ· ̤ Ù‹Ó ‚·ÛÈ΋ ıˆڛ· Ùɘ ¡¤·˜ ’Eԯɘ, ì ïÔ›· öÓÙÔÓ· ÚÔ-
·Á·Ó‰›˙ÂÙ·È, ¬ÙÈ ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ¬ÚÈ· (‚Ï. η› ÛÙ‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· no limitsØ ‰¤Ó
ñ¿Ú¯Ô˘Ó ¬ÚÈ·, ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó Û‡ÓÔÚ·). ò∂ÙÛÈ Ùfi ηÏfi η› Ùfi ηÎfi ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ΋ڢΘ Ùɘ
¡¤·˜ ’Eԯɘ ÂrÓ·È êÏᘠ‰‡Ô ù„ÂȘ ÙÔÜ å‰›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó ıˆڛ· ÙÔÜ
Á›Ó η› ÁÈ¿ÓÁÎ ÛÙ›˜ àÓ·ÙÔÏÈΤ˜ ıÚËÛÎÂÖ˜. ^O ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È â›Û˘
̤ Ì›· ôÏÏË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·Ú·‰Ô¯‹ ÔÏÏáÓ ïÌ¿‰ˆÓ Ùɘ ¡¤·˜ ’Eԯɘ, Ô‡ ÂrÓ·È ï ñÔÎÂÈ-
ÌÂÓÈÛÌfi˜: «ò∂ÙÛÈ ÂrÓ·È, ôÓ öÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ». ^H àÓˆÙ¤Úˆ Ú‹ÛË âÂÎÙÂÈÓÔ̤ÓË ÌĘ ï‰ËÁÂÖ ÛÙfi
‚·ÛÈÎfi ‰fiÁÌ· ÙÔÜ ÓÂÔÛ·Ù·ÓÈÛÌÔÜ «∫¿Ó ¬ÙÈ ı¤ÏÂÈ˜Ø ·éÙfi˜ ÂrÓ·È ¬ÏÔ˜ ï ÓfiÌÔ˜»11.
ò∞ÚÈÛÙ· âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ùfi ÓÂÜÌ· Ùɘ Û˘ÁÎÚËÙÈÛÙÈÎɘ ·ÓıÚËÛΛ·˜ ì ïÌÈÏ›· ÙÔÜ ’πÓ‰ÔÜ ÁÎÔ˘-
ÚÔ‡ μÈ‚ÂηӿÓÙ· ÛÙfi «∞ã ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙáÓ £ÚËÛÎÂÈáÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘», Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËΠÛÙfi ™ÈοÁÔ Ùfi 1893 η› â¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎáÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ’ ·éÙfi Ô‡ ı¿ â·-
ÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ ÌÂÙ¿ àfi ¯ÚfiÓÈ·. ªÂٷ͇ ÙáÓ ôÏÏˆÓ Âr η› Ù¿ ëÍɘ:
«ò∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ àfi ·éÙfi Ùfi àÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ âÏ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ·éÙ‹ ì ëÓfiÙ˘ ı¿ öÚıÂÈ Ì¤ ÙfiÓ ıÚ›·Ì-
‚Ô ÌÈĘ ïÔÈ·Û‰‹ÔÙ ıÚËÛΛ·˜ η› ÙfiÓ àÊ·ÓÈÛÌfi ÙáÓ ôÏψÓ, Û’ ·éÙfiÓ ‰¤Ó ö¯ˆ ·Ú¿ Ó¿
á: ’∞‰ÂÚʤ ÌÔ˘, Ôî âÏ›‰Â˜ ÛÔ˘ ı¿ ‰È·„¢ÛÙÔÜÓ. ª‹ˆ˜ âÈı˘Ìá Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó
’πÓ‰Ô˘˚ÛÙ¤˜; ¶Úfi˜ £ÂÔÜ! ª‹ˆ˜ âÈı˘Ìá Ôî ’πÓ‰Ô˘˚ÛÙ¤˜ õ Ôî μÔ˘‰‰ÈÛÙ¤˜ Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÔ›; ¶Úfi˜ £ÂÔÜ!
..... √î ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó ’πÓ‰Ô˘˚ÛÙ¤˜ ÔûÙ μÔ˘‰‰ÈÛÙ¤˜Ø ÔûÙ η› ·éÙÔ› Ó¿

11. TfiÓ ‰ÈÂÙ‡ˆÛ ï Aleister Crowley, ï ïÔÖÔ˜ çÓfiÌ·˙ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ The great beast (Ùfi ̤Á· ıËÚ›ÔÓ). BÈ-
‚Ï›Ô, Ô‡ ÙfiÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·› ÙfiÓ óÚ·ÈÔÔÈÂÖ, ΢ÎÏÔÊÔÚÂÖ àfi Ù›˜ âΉfiÛÂȘ «\AÚ¯¤Ù˘Ô», Ô‡ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì¤
Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi òA‚·ÙÔÓ.

4
Á›ÓÔ˘Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. ’∞ÏÏ¿ οı ıÚËÛΛ· ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ àÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ùfi ÓÂÜÌ· ÙáÓ ôÏψÓ
ıÚËÛÎÂÈáÓ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ óÛÙfiÛÔ Ù›˜ å‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó¿ àÓ·Ù˘¯ıÂÖ Û‡Ì-
ʈӷ ̤ ÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÓfiÌÔ˘˜...»12.
’∞ÎÔÜÛÙ ÙÒÚ· η› Ùfi ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ:
«™Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ôî ÌÂÁ¿Ï˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ‰¤Ó ı¿ âÍ·Ê·ÓÈÛıÔÜÓ. ∫·Ó›˜ ‰¤Ó ı¿ ö¯ÂÈ
Ùfi â¿Óˆ ¯¤ÚÈ. √î ’πÔ˘‰·ÖÔÈ ı¿ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ’πÔ˘‰·ÖÔÈØ Ôî ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ı¿ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó
ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈØ Î·› Ôî àÓ‹ÎÔÓÙ˜ ÛÙ¿ ÌÂÁ¿Ï· ’∞Ó·ÙÔÏÈο ıÚËÛ·̷ٷ ı¿ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó
’πÓ‰Ô˘˚ÛÙ¤˜, μÔ˘‰‰ÈÛÙ¤˜ η› Δ·Ô˚ÛÙ¤˜. ^H ’∞ÊÚÈ΋ ı¿ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù‹ ‰È΋ Ù˘ àÓÙ›ÏË„Ë Â-
Ú› ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘Ø ì ∫›Ó· ı¿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ≠√ˆ˜ Ú›Ó Ôî ôÓıÚˆ-
ÔÈ ı¿ âÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó¿ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó àfi Ù‹Ó \AÓ·ÙÔÏ‹ Úfi˜ Ù‹ ¢‡ÛË, àfi ÙfiÓ μÔÚÚÄ
Úfi˜ ÙfiÓ ¡fiÙÔ Î·› Ó¿ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ‹Ó μ·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÂᘠӿ ö¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ
ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ¬ˆ˜ âÌÂÖ˜»13!
∞éÙfi Ùfi ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ ‰¤Ó àÓ‹ÎÂÈ ÛÙfiÓ μÈ‚ÂηӿÓÙ· àÏÏ¿ ÂÚÈ›¯ÂÙÔ ÛÙfiÓ â›ÛËÌÔ
«^O‰ËÁfi» Ô‡ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Ú›Ó àfi Ù‹Ó °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔÜ «¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ’EÎÎÏËÛÈáÓ» (¶.™.∂.) ÛÙfi μ·ÓÎÔÜ‚ÂÚ ÙÔÜ ∫·Ó·‰Ä Ùfi 1983. ¢Â›¯ÓÂÈ ᘠη› fiÛÔ ï Ûfi-
ÚÔ˜ Ô‡ ï ’πÓ‰fi˜ ÁÎÔ˘ÚÔÜ Âr¯Â Ú›ÍÂÈ ÙfiÙ ‚ÚÉΠÚfiÛÊÔÚÔ ö‰·ÊÔ˜, â‚Ï¿ÛÙËÛ η› àÔ‰›-
‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙáÓ ·éÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ó˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ.
£¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û¿Ó ÎÈ ·éÙ‹ ÙÔÜ ’πÓ‰ÔÜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡, Ô‡ àӷʤڷÌ ÛÙ‹Ó
àÚ¯‹, ‰¤Ó âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙ‡ˆ ÙáÓ ÎËÚ‡ÎˆÓ ÙÔÜ Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌÔÜ. Δfi ΋ڢÁ-
Ì· Ùɘ «ëÓfiÙËÙÔ˜ ÛÙ‹Ó ÔÈÎÈÏ›·» ÂrÓ·È ≤Ó· ‰fiψ̷ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·Á›‰Â˘ÛË ÙáÓ àÓ‡ÔÙˆÓ ¯ÚÈ-
ÛÙÈ·ÓáÓ ÛÙ›˜ àÓ·ÙÔÏÈΤ˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ η› ÛÙ‹ ¡¤· ’EÔ¯‹. √î «‰È‰¿ÛηÏÔÈ» Ùɘ ¡¤·˜ ’Eԯɘ
‚ϤÔ˘Ó Ì¤ Û˘Áηٿ‚·ÛË àÓ¿ÌÈÎÙË Ì¤ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÙÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ
Ôî ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ηÙÒÙÂÚÔ âÍÂÏÈÎÙÈÎfi â›‰Ô, âÎÂÖÓÔ Ùɘ âԯɘ ÙáÓ ’π¯ı‡ˆÓ
Ô‡ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, âÓá Ôî ú‰ÈÔÈ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ àÓÒÙÂÚÔ âÍÂÏÈÎÙÈÎfi â›‰Ô, ·éÙfi Ùɘ âԯɘ
ÙÔÜ ^Y‰ÚÔ¯fiÔ˘, Ùɘ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙Ô̤Ó˘ «¡¤·˜ ’Eԯɘ» Ô‡ àÚ¯›˙ÂÈ. √î ·Ú·Î¿Ùˆ Ïfi-
ÁÔÈ Ô‡ àÓ‹ÎÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙfiÓ ’πÓ‰fi ÁÎÔ˘ÚÔ‡ μÈ‚ÂηӿÓÙ· ‰ËÏÔÔÈÔÜÓ Ù‹Ó àÓÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·
·éÙÔÜ Î·› ÙáÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘.
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi àÏÏ¿ η› àÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÂrÓ·È Ùfi àÎfiÏÔ˘ıÔ àfiÛ·ÛÌ· àfi ÙfiÓ ‡ÚÈ-
ÓÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Û¤ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙfi Mandras, ¬Ù·Ó â¤ÛÙÚ„ àfi Ù›˜ ∏.¶.∞. ÛÙ‹Ó ’πÓ‰›· ÌÂÙ¿ Ùfi
¤Ú·˜ ÙÔÜ ∞ã «∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙáÓ £ÚËÛÎÂÈáÓ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘», ¬Ô˘ η› ÙÔÜ öÁÈÓ àÔıˆÙÈ΋
ñÔ‰Ô¯‹: «∞éÙfi ÂrÓ·È Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ å‰·ÓÈÎfi Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, η› ï ηı¤Ó·˜ Ú¤-
ÂÈ ÁÈ’ ·éÙfi Ó¿ ïÏÈÛıÂÖ -ì ±ÏˆÛË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ àfi Ù‹Ó ’πÓ‰›·- Ù›ÔÙ Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ àfi ·éÙfi,
η› ¬ÏÔÈ âÌÂÖ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ïÏÈÛıÔÜÌ η› Ó¿ ÙÂÓÙÒÛÔ˘Ì ÁÈ’ ·éÙfi Ùfi ÛÎÔfi οı ÓÂÜÚÔ... ™‹-
Έ, ’πÓ‰›·, η› ΢ڛ¢Û ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘... ∞éÙfi Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó¿ ΢-
ÚȇÛÂÈ Ù‹ ¢‡ÛË ÂrÓ·È ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·....»14.

3. K¿ÚÌ· - MÂÙÂÓÛ¿ÚΈÛË

Oî \Aˆ-·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ η› ï ÂéÚ‡ÙÂÚÔ˜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎfi˜ ¯áÚÔ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ‹


‰·ÈÌÔÓÔ‰›‰·ÎÙË Ï¿ÓË ÙÔÜ Î¿ÚÌ· η› ÙáÓ ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÒÛÂˆÓ (â·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ).

12. BÏ. ÂÚÈÔ‰. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔÜ «¢ÈÔÚıÔ‰fiÍÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈáÓ °ÔÓ¤ˆÓ», Ù. 1, Û. 16.
13. \EÊËÌ. Christianity Today, April 1984, p. 12 (ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË âÎ ÙÔÜ Û¯ÂÙÈÎÔÜ ·Ú·ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙfi ÂÚÈÔ‰. Orthodox
Life, no 5/ September-October 1987, p. 31).
14. BÏ. ÂÚÈÔ‰. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ öÓı\ àÓˆÙ., Û. 16.

5
^H „˘¯‹, ‰ËÏ·‰‹, ÌÂÙ¿ ÙfiÓ ¯ˆÚÈÛÌfi àfi Ùfi ÛáÌ·, ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û¤ ≤Ó· ôÏÏÔ ÛáÌ· àÓıÚÒ-
Ô˘ õ ˙ÒÔ˘ õ ‰·ÈÌÔÓÈÎÔÜ ùÓÙÔ˜ õ àÎfiÌË Î·› Û¤ ≤Ó· Ê˘Ùfi õ çÚ˘ÎÙfi, àÊÔÜ ¬Ï· ÂrÓ·È âÌ„˘-
¯ˆÌ¤Ó· (!) η› ‰È·Ó‡ÂÈ ≤Ó·Ó àÙ¤ÏÂȈÙÔ Î‡ÎÏÔ â·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ (Samsara ÛÙ¿ Û·ÓÛÎÚÈÙÈο)
^H χÙÚˆÛË - àÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙ‹Ó öÍÔ‰Ô àfi ÙfiÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi ·ÎÏÔ Ùɘ
Samsara15. Tfi «âÚÁ·ÏÂÖÔ» ÁÈ¿ Ó¿ âÈÙ¢¯ıÂÖ ·éÙ‹ ì öÍÔ‰Ô˜ ÂrÓ·È ï ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ (meditation).

4. ^H «ÛÙÚÔÊ‹ Úfi˜ Ù¿ ̤۷»

^O ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÓÄ àfi Ù‹ «ÛÙÚÔÊ‹ Úfi˜ Ù¿ ̤۷», Ô‡ ÂrÓ·È ‚·ÛÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ›-
ÛÙˆ˜ Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ».
^O àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜ ÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ñfiÏË„Ë ÁÈ¿ Ùfi «öÛˆ», Û¤ àÓÙ›ıÂÛË Úfi˜ Ùfi «ö͈»16.
B·ÛÈÎfiÙ·ÙË ‰È‰·¯‹ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÔÜ ¯ÒÚÔ˘ ÂrÓ·È ¬ÙÈ ¬Ï· ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙfiÓ
ôÓıÚˆÔ. °È’ ·éÙfi η› ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ ì «ÛÙÚÔÊ‹ Úfi˜ Ù¿ ̤۷» ÁÈ¿ Ó¿ àÓ·Î·Ï˘ÊıÔÜÓ.
^H ηÌ·Ï›ÛÙÚÈ· Dion Fortune ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ «^O ‰ÚfiÌÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Ì·˜ ÎÈ ù¯È ö͈ àfi
ÌĘ»17. ^O £Âfi˜ ÂrÓ·È Ì¤Û· ÛÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Î·› ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó ÔéÛ›· ÙÔ˘ £Âfi˜. ≠Oˆ˜
‰È·Û·Ï›˙ÂÈ ï çÚıÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ Û·Ù·ÓÈÛÌfi˜, ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ £Âfi˜ η› ηӤӷ˜ ™·Ù·ÓĘ
âÎÙfi˜ àfi ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ Û·Ù·ÓÈÛÙ‹. ™‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ Aleister Crowley, ·Ù¤Ú· ÙÔÜ ÓÂÔÛ·Ù·-
ÓÈÛÌÔÜ, ï οı ۷ٷÓÈÛÙ‹˜ ÂrÓ·È Ùfi ΤÓÙÚÔ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜18.
°È¿ ôÏÏË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ¬ÙÈ ì àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·¯‹ ÂrÓ·È ëÓÈ·›·: ^O
Emmanuel Swedenborg (1688-1772) ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ ™·Ù·ÓĘ, ôÁÁÂÏÔÈ Î·› ‰·›ÌÔÓ˜ ÂrÓ·È ÚÔ‚Ô-
Ϥ˜ Ùɘ âÛˆÙÂÚÈÎɘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, âÂȉ‹ ñ¿Ú¯ÂÈ ï «ÓfiÌÔ˜» Ùɘ àÓ·ÏÔÁ›·˜,
Ô‡ ı¿ ‰ÔÜÌ ·Ú·Î¿Ùˆ.
Tfi ú‰ÈÔ ‰¤¯ÂÙ·È ï Ì¿ÁÔ˜ Éliphas Lévi: ^O ™·Ù·ÓĘ ‰¤Ó ö¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ñfiÛÙ·ÛË. TfiÓ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Ì¤Û· ÙÔ˘ ï ôÓıÚˆÔ˜, ï ïÔÖÔ˜ öÙÛÈ «Á›ÓÂÙ·È ™·Ù·ÓĘ»19.
T¿ ú‰È· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ï M·¯·ÁÈ¿Ó· η› B·Ù˙Ú·ÁÈ¿Ó· BÔ˘‰‰ÈÛÌfi˜: Oî õÌÂÚ˜ η› àÁÚȈ¤˜
ıÂfiÙËÙ˜ ÂrÓ·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔÜ ‰È·ÏÔÁÈ˙Ô̤ÓÔ˘. \AÏÏ¿ η› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·éÙfi
Ô‡ çÓÔÌ¿˙Ô˘Ì àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂrÓ·È ÌÈ¿ „¢‰·›ÛıËÛË, ÂrÓ·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ
âÛˆÙÂÚÈÎÔÜØ ÂrÓ·È Ì¿ÁÈ·, ÁÈ¿ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ïÚÔÏÔÁ›· ÙÔÜ \IÓ‰Ô˘˚ÛÌÔÜ. «AéÙfi
Ô‡ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ö͈ ÂrÓ·È àÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ùɘ âÛˆÙÂÚÈÎɘ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·Û˘» ÁÚ¿ÊÂÈ ï ¢·-
Ófi˜ Ï¿Ì· òOÏ N˘ÓÙ¿Ï20.
òEÙÛÈ, ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi Ó¿ ‰ËÏÒÓÂÈ ì £ÂÔÛÔÊ›· ¬ÙÈ ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ. «¶Ú¤ÂÈ Ó¿ ÛĘ
‰È·‚‚·ÈÒÛˆ», ÁÚ¿ÊÂÈ ≤Ó·˜ àfi ÙÔ‡˜ «â͢„ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜» Ùɘ MÂÁ¿Ï˘ §Â˘Îɘ
\A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜, «¬ÙÈ Ô鉤ÔÙ ÛÙ‹ §Â˘Î‹ \A‰ÂÏÊfiÙËÙ· ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì õ ÁÓˆÚ›Û·Ì οÔÈÔ
ùÓ Ì¤ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔÜ ¢È·‚fiÏÔ˘, öÙÛÈ, ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È àfi Ù›˜ ıÚËÛÎÂÖ˜»21.

15. BÏ. ÁÂÓÈÎᘠÂÚ› οÚÌ· η› ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÒÛÂˆÓ ÛÙfi ôÚıÚÔ Ì·˜ «^H ıˆڛ· ÙÔÜ Î¿ÚÌ· η› Ùɘ ÌÂÙÂÓ-
Û·ÚÎÒÛˆ˜» ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ì·˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ·îÚ¤ÛÂȘ ..., öÓı\ àÓˆÙ., ÛÛ. 123-152.
16 BÏ. ÁÈ¿ ÌÈ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ HANS-JüRGEN RUPPERT, Duchbruch zur
Innenwelt. Spirituelle Impulse aus New Age und Esoterik in kritischer Beleuchtung, Quell Verlag, Stuttgart 1988, å‰È·È-
Ù¤Úˆ˜ Ù›˜ ÛÛ. 10 Î.ëÍ.
17 K·Ù¿ ·Ú¿ı. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 47).
18. J. SYMOND, Aleister H. Crowley, Das Tier 666, Basel 1983, Û. 493, ηٿ ·Ú¿ı. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√-
¶√À§√À, NÂÔÛ·Ù·ÓÈÛÌfi˜, âΉ. ¢È¿ÏÔÁÔ˜, \Aı‹Ó· 1996, Û. 63.
19. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 201.
20. O§∂ NÀ¡Δ∞§, ^O ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ˜ ¢ÚfiÌÔ˜, âΉ. MÔ˘ÎÔ˘Ì¿ÓË, \Aı‹Ó· 1989, Û. 140.

6
òEÙÛÈ Ùfi Ó¿ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ Ù›˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ó˜ «âÈÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ»
ÂrÓ·È, ηٿ Ù‹Ó Dion Fortune, «Î·ı·Ú‹ ÚfiÏË„Ë». ^H ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÂrÓ·È Ì¤ÛÔÓ â›ÎÏËÛ˘
ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜22.
^H «ÛÙÚÔÊ‹ Úfi˜ Ù¿ ̤۷», Ùfi «âÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ», ÌĘ ÏËÚÔÊÔÚÂÖ —ηٿ ÙfiÓ àÔ-
ÎÚ˘ÊÈÛÌfi— ¬ÙÈ ö¯Ô˘Ì η› ≤Ó·Ó «ôÏÏÔÓ ë·˘Ùfi», ÙfiÓ «\AÓÒÙÂÚÔ ^E·˘Ùfi», ï ïÔÖÔ˜ Ù·˘Ù›˙Â-
Ù·È Ì¤ ÙfiÓ «âÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È‰¿ÛηÏÔ» õ ̤ Ùfi «ÓÂÜÌ·-ï‰ËÁfi»23. K·Ù¿ ÙfiÓ «¢È‰¿ÛηÏÔ KÔ‡Ù
XÔ‡ÌÈ §¿Ï ™›ÓÁλ (ÂrÓ·È ï ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ η› Ùɘ MÏ·‚¿Ù΢) «≠OÙ·Ó Á›ÓÔ˘Ì ï ^E·˘Ùfi˜
Ì·˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ·éÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ôî ‡Ï˜, η› öÙÛÈ ‰¤Ó àÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ‡˜ â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜, àÏÏ¿ ÛÙÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ô‡ öÚ¯ÔÓÙ·È àfi ̤۷ Ì·˜»24.

5. ¢È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ - M˘‹ÛÂȘ

^O ÙÚfiÔ˜ ÁÈ¿ Ó¿ âÈÙ¢¯ıÔÜÓ Ù¿ àÓˆÙ¤Úˆ ÂrÓ·È ï ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ (meditation)25


°Ú¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈÎᘠì M¤ÈÏË: «^O ‰ÚfiÌÔ˜ η› ì ̤ıÔ‰Ô˜ ÂrÓ·È ï ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜. K·› Ùfi ‚Ú·-
‚ÂÖÔ ÂrÓ·È ì Û˘Ó¯‹˜ ‰È‡ڢÓÛË Ùɘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, Ô‡ ï‰ËÁÂÖ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ Û¤ êÚÌÔÓ›· ̤ Ùfi
\EÁÒ, ̤ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ̤ Ùfi ¶ÓÂÜÌ· ï‰ËÁfi ÙÔ˘ Ô‡ ̤ àÓ˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙfiÓ ÂÚÈ̤-
ÓÂÈ, ̤ Ù¿ ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ¶Ó‡̷ٷ-M‡ÛÙ˜ ̤ Ù¿ ïÔÖ· âÈÎÔÈÓˆÓÂÖ Ì¤Ûˇˆ Ùɘ ·ûÚ·˜ ÙÔÜ
^O‰ËÁÔÜ ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó¿ öÚıÂÈ ÙÂÏÈο Û¤ â·Ê‹ ̤ ÙfiÓ ≠EÓ· M‡ÛÙË [‰È¿‚·˙Â: ÙfiÓ ™·Ù·Ó¿],
Ó¿ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙfi KÚ˘Êfi M¤ÚÔ˜ [‰È¿‚·˙Â: ÛÙ‹Ó ÎfiÏ·ÛË] η› Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù¿ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·
Ùɘ Û˘Ó›‰ËÛ˘»26.
^H âÈÙ˘¯›· ÙáÓ ïÌ¿‰ˆÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔÜ, ÁÚ¿ÊÂÈ ì M¤ÈÏË, ı¿ Û˘ÓÙÂÏÂÛıÂÖ ¬Ù·Ó ı¿ ¯·ıÂÖ
ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙáÓ ‰È·ÏÔÁÈ˙Ô̤ӈÓ. òA˜ Ù‹Ó àÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ: «AéÙfi ı¿ Á›ÓÂÈ, ¬Ù·Ó ¬Ï· Ù¿
̤ÏË ÙáÓ ïÌ¿‰ˆÓ ¯¿ÛÔ˘Ó Ù‹Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û¤ ÌÈ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó¿ οÓÔ˘Ó ·éÙfi Ùfi ›-
Ú·Ì· Ùɘ ^IÂÚ·Ú¯›·˜ âÈÙ˘¯¤˜. T¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ôî àÓÙȉڿÛÂȘ, Ôî âÈı˘Ì›Â˜ η› Ù¿ âÈ-
Ù‡ÁÌ·Ù· ÙÔÜ Î¿ı àÙfiÌÔ˘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó η̛· ÛËÌ·Û›·... ¶Ú¤ÂÈ Ó¿ â·-
Ó·Ï¿‚ˆ ¬ÙÈ ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜ ‰¤Ó ̤ âӉȷʤÚÂÈ27, ̤¯ÚÈ Î¿ÔÈÔ˜ àfi ÛĘ Ó¿ ÌÂÈÒÛÂÈ õ
Ó¿ ·éÍ‹ÛÂÈ Ù‹ ‰fiÓËÛË Ùɘ οı ïÌ¿‰·˜. ™¿Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‰¤Ó ö¯ÂÙ η̛· ÛËÌ·Û›· ÁÈ¿
ÌĘ, ÙÔ‡˜ ¢·ÛοÏÔ˘˜ Ùɘ “âÛˆÙÂÚÈÎɘ Ï¢ÚĘ”. ™¿Ó „˘¯¤˜ ÂrÛÙ ˙ˆÙÈÎɘ ÛËÌ·Û›·˜»28. K·›
ì Dion Fortune Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «.... ^H ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· η› ¬,ÙÈ âÍ·ÚÙÄÙ·È àfi Ù›˜ ·åÛı‹ÛÂȘ
Ú¤ÂÈ Ó¿ ı˘ÛÈ·ÛıÂÖ ÁÈ¿ Ó¿ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó¿ âΉËψıÂÖ ï \AÓÒÙÂÚÔ˜ ^E·˘Ùfi˜»29. ¢ËÏ·‰‹, η-

21. ROGER DE PINS, ™‡Á¯ÚÔÓ˜ \EÈÛÙÔϤ˜ ÙáÓ ¢È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ùɘ ™ÔÊ›·˜, âΉ. TÂÙÚ·ÎÙ‡˜, \Aı‹Ó· 32001, Û.
81.
22. K·Ù¿ ·Ú¿ı. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 41.
23. BÏ. ROGER DE PINS, ™‡Á¯ÚÔÓ˜ \EÈÛÙÔϤ˜.., öÓı’ àÓˆÙ., ÛÛ. 62, 158.
24. AéÙfiıÈ, Û. 83.
25. BÏ. Û¯ÂÙÈÎfi ôÚıÚÔ Ì·˜ ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ì·˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ·îÚ¤ÛÂȘ..., öÓı\ àÓˆÙ., ÛÛ. 153-169.
26. B AILEY, A. and K HUL , D. Letters on Occult Meditation, ÛÛ. 258-259, Lucis Trust 1922, http:/laluni.
helloyou.ws/netnews/bk/toc.html, ηٿ ·Ú¿ı. §À°∂ƒ∏™ M∂§∞, ™Ù¿ÛÂȘ η› àfi„ÂȘ..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 75.
27. AéÙfi ÌĘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù‹ Ú‹ÛË ÙÔÜ T¿ÎÈ \AÏÂ͛Ԣ, Û½¯Ë ÙáÓ ÛÔ‡Êȗηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘—: «^H ÁÓÒÌË ÛÔ˘
‰¤Ó Ì’ âӉȷʤÚÂÈ... Ôî ÁÓá̘ ÂrÓ·È àÓÙ›Ô‰·˜ Ùɘ ÁÓÒÛ˘... ÙÚÔÊ‹ ÙÔÜ âÁˆÈÛÌÔÜ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÜ ™·Ù·ÓÄ», ‚Ï.
¢Ú T∞∫π A§∂•π√À, MÈ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‰È‰·Ûηϛ·. BÈ‚Ï›Ô 2, âΉ. T¤ÛÛÂÚȘ \EÔ¯¤˜, \Aı‹Ó· 1990, Û. 21.
28. BAILEY, A. and KHUL, D. Discipleship in the New Age, vol. I., Lucis Trust 21944, http:/laluni.helloyou.ws/netnews/bk/toc.html
ηٿ ·Ú¿ı. §À°∂ƒH™ M∂§A, ™Ù¿ÛÂȘ η› àfi„ÂȘ..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 93.
29. DION FORTUNE, ^H \EÎ·›‰Â˘ÛË Î·› Ùfi òEÚÁÔ ëÓfi˜ M˘Ë̤ÓÔ˘, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË \HÏ›· M¿Ì·ÏË, âΉ. \I¿Ì-
‚ÏȯԘ, \Aı‹Ó· 1983, Û. 37.

7
ÏÂÖÙ·È ï Ì˘Ô‡ÌÂÓÔ˜ Ó¿ ÓÂÎÚÒÛÂÈ ¬,ÙÈ ñ„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔÜ ¯¿ÚÈÛ ï TÚÈ·‰ÈÎfi˜ £Âfi˜ (ÓÔÜ, Û˘Ó›-
‰ËÛË, âχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË, Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÏÔÁÈ΋) ÁÈ¿ Ó¿ âΉËψıÂÖ ï «\AÓÒÙÂÚÔ˜ ^E·˘Ùfi˜»,
‰ËÏ·‰‹ ÁÈ¿ Ó¿ ¿ıÂÈ Î·Ù·ÏË„›· àfi Ù¿ ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ!
Oî ï‰ËÁ›Â˜ Ô‡ ‰›ÓÔÓÙ·È, œÛÙ ӿ ÂåÛ·¯ıÂÖ Î·Ó›˜ Û¤ ÌÈ¿ ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘ Û˘-
Ó›‰ËÛ˘, ÁÈ¿ Ó¿ öÚıÂÈ Û¤ â·Ê‹ ̤ Ù¿ ‰·ÈÌfiÓÈ·, ÙÔ‡˜ «âÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜», «Ùfi Û˘Ï-
ÏÔÁÈÎfi àÛ˘Ó›‰ËÙÔ», ÂrÓ·È Ôî àÎfiÏÔ˘ı˜: «\AÊ‹ÛÔ˘, ·Ú·‰ÒÛÔ˘, â›ÙÚ„ ÛÙfi ÛáÌ· ÛÔ˘
Ó¿ ÓÈÒÛÂÈ Û¿Ó Ó¿ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙfi ôÂÈÚÔ, àÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘ àfi Ù›˜ ÏÔÁÈΤ˜ àӷχÛÂȘ η› ôÛÙ·
¬Ï· Ú¢ÛÙ¿, ïÚ·Ì·Ù›ÛÔ˘ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘ Û¿Ó ≤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ùÓ Ì¤ Êá˜, â›ÙÚ„ ÛÙ›˜ ïÔÈÂÛ‰‹-
ÔÙ ÛΤ„ÂȘ õ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ó¿ àÓ·Ù›ÏÔ˘Ó, ·Ú·‰ÒÛÔ˘ Û¤ ·éÙ¿ η› ôÊËÛ¤ Ù· Ó¿ Ú¤Ô˘Ó
̤۷ ÛÔ˘, ôÛ ÛÙ‹Ó ôÎÚË ïÚÈÛÙÈο οıÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Êfi‚Ô˘, àÓËÛ˘¯›·˜ õ η¯˘Ô„›·˜»30.
Tfi «ÓÂÜÌ·-ï‰ËÁfi˜» Ùɘ M¤˚ÏË, «ï ıÈ‚ÂÙ·Ófi˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ T˙‚¿Ï K¯Ô‡Ï» àÔηχÙÂÈ:
«^H ηٷÏË„›· ̤ Ù‹ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÁÈ¿ ≤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ı¿
Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÛÙ¿ ëfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ¬ÛÔ ÔÙ¤ ôÏÏÔÙ η› ı¿ ÂrÓ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ¿ àfi Ù›˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘˜, Ô‡ ı¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ ï \EÚ¯fiÌÂÓÔ˜ K‡ÚÈÔ˜ η› Ù¿ MÂÁ¿Ï· ¶Ó‡̷ٷ, Ô‡ ı¿ ÙfiÓ
ñËÚÂÙÔÜÓ, ÁÈ¿ Ó¿ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ»31.
K·› Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «™¤ οı öıÓÔ˜ Ú¤ÂÈ ÚáÙ· Ó¿ Ì˘ËıÔÜÓ Ôî ΢‚ÂÚÓáÓÙ˜, Ó¿ àÔ-
ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ≤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú˘ıÌfi ‰fiÓËÛ˘ η› Ùfi âÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó¿ ÊÙ¿ÛÂÈ Û¤ ≤Ó·
ñ„ËÏfi â›‰Ô, ÁÈ¿ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ Û¿Ó Ì¤ÛÔ ÚÔÒıËÛ˘ η› ‚¿ÛË ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ»32.
¢È¿ ̤ÛÔ˘ ÙÔÜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔÜ àÊ˘Ó›˙ÂÙ·È ï \AÓÒÙÂÚÔ˜ ^E·˘Ùfi˜. AéÙfi çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì‡Ë-
ÛË. «K·Ù¿ Ù‹ M‡ËÛË Ì›· ÌÔÚÊ‹ âÓ¤ÚÁÂÈ·˜ öÚ¯ÂÙ·È àfi Ôχ “Ì·ÎÚ˘¿” η› ÂåÛÚ¤ÂÈ Ì¤ Ù‹
ı¤ÏËÛË ÙÔÜ M‡ÛÙË Î·› å‰È·›ÙÂÚ· ̤ Ù‹ ı¤ÏËÛË ÙÔÜ ñÔ„ËÊ›Ô˘ Ô‡ ı¿ Ù‹ Ï¿‚ÂÈ, ̤۷ ÛÙfiÓ
âÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ ñÔ„ËÊ›Ô˘»33.
Oî Ì˘‹ÛÂȘ ·éÙ¤˜ ‰›‰ÔÓÙ·È àfi ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ çÓÙfiÙËÙ˜, ¬ˆ˜ ïÌÔÏÔÁÂÖÙ·È ÛÙfi ηو٤ڈ
àfiÛ·ÛÌ·, â¿Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛıÂÖ ÛÙ‹ ÁÏáÛÛ· Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. òA˜ Ùfi àÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ: «°È¿ Ó¿ η-
Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ٛ ÛËÌ·›ÓÂÈ MÂÁ¿ÏÔ˜ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ Ùɘ ^EÚÌËÙÈÎɘ \EÈÛÙ‹Ì˘, àÚÎÂÖ Ó¿ ÛĘ á
¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì›· à‰È¿ÎÔË Ì˘ËÙÈ΋ ‰È·‰Ô¯‹ ÙáÓ àÙfiÌˆÓ Ô‡ Á›ÓÔÓÙ·È M‡ÛÙ˜ Ùɘ \AϯË-
Ì›·˜ η› ÙÔÜ ^EÚÌËÙÈÛÌÔÜ, η› Ò˜ ì ̇ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠے ·éÙÔ‡˜ ηْ Âéı›·Ó àfi ÙÔ‡˜
àÓÒÙÂÚÔ˘˜ (àfiÚ·ÙÔ˘˜) ÎfiÛÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ù‹ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË àÙfïӻ34. K·› ì Dion Fortune Û˘-
ÌÏËÚÒÓÂÈ: «...^O MÂÁ¿ÏÔ˜ M‡ÛÙ˘ öÚ¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ‹ ÛÈÁ‹ Ùɘ àÓÒÙÂÚ˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ η›
ÔÙ¤ ‰¤Ó ÂrÓ·È àÓıÚÒÈÓË çÓÙfiÙËÙ·»35.

6. AéÙÔ-ÛˆÙËÚ›·

≠Oˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, àfi Ù¿ àÓˆÙ¤Úˆ, â‰á ö¯Ô˘Ì ›ÛÙË ÛÙ‹Ó ·éÙÔ-ÛˆÙËÚ›·. ^O âÛˆÙÂ-
ÚÈÛÌfi˜-àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜ ÂrÓ·È ï ηÙ\ âÍÔ¯‹Ó ¯áÚÔ˜ Ô‡ àӤϷ‚ õ‰Ë àfi Ùfi ÍÂΛÓËÌ· Ùɘ
àÓıÚÒÈÓ˘ îÛÙÔÚ›·˜ Ù‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·› ÚÔÒıËÛË ÙÔÜ «Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘» –õ ηχÙÂÚ· ‰˘Û-

30. BAER, R. N., ™ÙfiÓ âÊÈ¿ÏÙË Ùɘ N¤·˜ \Eԯɘ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË X. \AÚ‚·ÓÈÙ›‰Ô˘, âΉ. ™ÙÂÚ¤ˆÌ·, £ÂÛÛ·ÏÔ-
Ó›ÎË 1989, ÛÂÏ. 150-151, ηٿ ·Ú¿ı. §À°∂ƒ∏™ M∂§∞, ™Ù¿ÛÂȘ η› àfi„ÂȘ..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 93.
31. BAILEY, A. and KHUL, D., Letters..., öÓı’ àÓˆÙ., ÛÛ. 124-125, ηٿ ·Ú¿ı. §À°∂ƒ∏™ M∂§∞, ™Ù¿ÛÂȘ η›
àfi„ÂȘ..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 74.
32. BAILEY, A. and KHUL, D., Letters..., öÓı’ àÓˆÙ., ÛÂÏ. 306, ηٿ ·Ú¿ı. §À°∂ƒ∏™ M∂§∞, ™Ù¿ÛÂȘ η› àfi-
„ÂȘ..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 74.
33. ROGER DE PINS, ™‡Á¯ÚÔÓ˜ \EÈÛÙÔϤ˜..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 30.
34. AéÙfiıÈ, Û. 27.
35. DION FORTUNE, ^H âÎ·›‰Â˘ÛË..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 50.

8
àÁÁÂÏ›Ô˘– ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘ ùʈ˜, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔÜ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ùɘ ·éÙÔÛˆÙËÚ›·˜ η› ·éÙÔıÂÒÛÂ-
ˆ˜.
^Y¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ¯ˆÚ›ˆÓ àfi Ù¿ ΛÌÂÓ· ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ âÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘ ·éÙÔÜ
Ô‡ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ·éÙ‹ Ù‹ ı¤ÛË.
™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹ £ÂÔÛÔÊ›· «“^O ôÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó âͤÏÈÍ‹
ÙÔ˘ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘... °ÈÓfiÌ·ÛÙ ≤Ó·˜ “ÛˆÙ‹Ú·˜” õ “Ï˘ÙÚˆÙ‹˜” Ùɘ Ê˘Ïɘ”(M¿ıËÌ· 9).
»òA˜ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙfiÓ ë·˘Ùfi Ì·˜. ¢¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ôÏÏÔ. ErÓ·È ì ‰È·Ú΋˜ ·-
ÚÔ˘Û›·. ^O ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó AéÙÔ-Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Î·› Ù‹Ó AéÙÔ-ÙÂÏ›ˆÛË ÂrÓ·È ì ñËÚÂÛ›·”
(M¿ıËÌ· 9). “^Y¿Ú¯ÂÈ Âx˜ ‚·ı‡˜ ÛÎÔfi˜ Âå˜ Ù‹Ó Ê‡ÛÈÓ, ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È ·éÙÔ-àÓ¿Ù˘ÍȘ
¬ÏˆÓ ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ùɘ ÎÂÎÚ˘Ì̤Ó˘ Âå˜ ·éÙ¿ ʇÛˆ˜” (N. Sri Ram, ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛȘ, Û. 71)»36.
K·› ì ™¯ÔÏ‹ \AÚΤËÓ Ùɘ \AÏ›Î˘ M¤ÈÏË ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ:
«¢¤Ó ı¿ ‚¿ÏÔ˘Ì ¬Ìˆ˜ ηӤӷ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ, [âÓÓÔáÓÙ·˜ ÙfiÓ £Âfi-^E·˘-
Ùfi Ì·˜]. ¢¤Ó ı¿ ñ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ۤ ηӤӷ ìÁ¤ÙË, âÎÙfi˜ àfi Ù‹Ó Î·ıÔ‰ËÁ‹ÙÚÈ· ʈӋ ÙÔÜ ‰È-
ÎÔÜ Ì·˜ âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ £ÂÔÜ Î·› ‰¤Ó ı¿ ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ۤ ηӤӷ ôÓıÚˆÔ... Tfi ÚáÙÔ àÓ·-
ÁηÖÔ ÚÔÛfiÓ ÂrÓ·È ì àÎÏfiÓËÙË ›ÛÙË ÛÙ›˜ àÙÔÌÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η› ÛÙ‹ £ÂfiÙËÙ· Ô‡
ÂrÓ·È Ì¤Û· Ì·˜. \AÔÎÙ‹Û·Ì ·éÙ‹ Ù‹ ÂÔ›ıËÛË; ™ÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙfi ‚·ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ùɘ
ÔéÛÈ·ÛÙÈÎɘ Ì·˜ ıÂÈfiÙËÙÔ˜;....òE¯ÔÌ ÂÈÛıÂÖ ¬ÙÈ ÂúÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ ıÂÖÔÈ, ¬ÛÔ Î·› ï ú‰ÈÔ˜ ï MÂ-
Á¿ÏÔ˜ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ η› ¬ÙÈ ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÂúÌ·ÛÙ “≤Ó Ì¤ ÙfiÓ ¶·Ù¤Ú·”, ¬ˆ˜
\EÎÂÖÓÔ˜ qÙ·Ó...;»37.
£¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ Ùfi ΋ڢÁÌ· Ùɘ ·éÙÔÛˆÙËÚ›·˜-·éÙÔıÂÒÛˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi â·-
ÎfiÏÔ˘ıÔ Ùɘ ·Ú·‰Ô¯É˜ ÙÔÜ ïÏÈÛÙÈÎÔÜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. \AÊÔÜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi˜ £Âfi˜ ö͈
àfi ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ, àÊÔÜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È àfi Ù‹ ʇÛË ÙÔ˘ ıÂfi˜, àÊÔÜ ¬Ï· ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È
̤۷ Ì·˜, η› ì â͈ÙÂÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂrÓ·È àÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔÜ âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒ-
Ô˘, ì Â剈ÏÔÔ›ËÛË ÙÔÜ ^E·˘ÙÔÜ Î·› ì ·éÙÔÛˆÙËÚ›· ÂrÓ·È ì àÓ·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·Ù¿ÏËÍË.

7. ^H «N¤· ÁÏÒÛÛ·» Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ»

≠EÓ· ı¤Ì· Ù·ÎÙÈÎɘ –àfiÚÚÔÈ· ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌÔÜ Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ»– ÂrÓ·È ì
Û‡Á¯˘ÛË Ô‡ ηÏÏÈÂÚÁÔÜÓ ‰›‰ÔÓÙ·˜ ôÏÏÔ ÓfiËÌ· Û¤ õ‰Ë ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ¬ÚÔ˘˜. ErÓ·È ≤Ó·
ı¤Ì· Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÂ‡Â·È ï T˙ÒÚÙ˙ òOÚÁÔ˘ÂÏ ÛÙfi ÁÓˆÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «1984» ñfi ÙfiÓ ùÚÔ
«Ó¤· ÁÏÒÛÛ·».
^O àÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋, àÏÏËÁÔÚÈ΋ η› ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊÈ΋, ı¿ ϤÁ·-
ÌÂ, ÁÏáÛÛ·. AéÙfi Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ âÈÙ›ÓÂÈ àÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù‹ Û‡Á¯˘ÛË, Ù‹Ó ïÔ›· ηÏ-
ÏÈÂÚÁÔÜÓ ¬Ï˜ Ôî çÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘ Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ». MÈÏÔÜÓ ÁÈ¿ XÚÈÛÙfi, ÁÈ¿ àÁ¿-
Ë, àÎfiÌË Î·› ÁÈ¿ TÚÈ¿‰·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¬Ìˆ˜ ÛÙÔ‡˜ ¬ÚÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ ôÏÏÔ ÓfiËÌ· àfi ·éÙfi Ô‡
ö¯Ô˘Ó ÛÙfiÓ ¯áÚÔ Ùɘ \EÎÎÏËÛ›·˜. ¢›ÓÔ˘Ó ôÏÏÔ ÓfiËÌ· àfi ·éÙfi ̤ Ùfi ïÔÖÔ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
ÙÔ‡˜ ¬ÚÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜ ï ̤ÛÔ˜ àÎÚÔ·Ù‹˜ õ àÓ·ÁÓÒÛÙ˘, ï ïÔÖÔ˜ —ÛËÌÂȈ٤ÔÓ— ö¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ
ηٿ ‚¿ÛË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ àÁˆÁ‹, àÓÂÍ¿ÚÙËÙ· àfi Ùfi â¿Ó η› ηٿ fiÛÔÓ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ıÚËÛ·ÂÙ·È.
\AӷʤÚÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
·) °È¿ ÙfiÓ XÚÈÛÙfi.
™‡Ìʈӷ ̤ ÙfiÓ Leadbeater, XÚÈÛÙfi˜ ÂrÓ·È ì âÓÔÚ·ÙÈ΋ õ ‚Ô˘‰‰È΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ì¤Û· ÛÙfiÓ

36. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., öÓı’ àÓˆÙ., ÛÛ. 144-145.


37. ^H Û¯ÔÏ‹ \AÚΤËÓ, Û. 10, ηٿ ·Ú¿ı. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, °ÎÔ˘ÚÔ˘ÈÛÌfi˜, \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜,
«N¤· \EÔ¯‹», \AıÉÓ·È 31993, ÛÛ. 109-110.

9
ôÓıÚˆÔ. K¿ı ôÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ XÚÈÛÙfi˜, ̤ ·éÙ‹ Ù‹Ó öÓÓÔÈ·38.
™ÙfiÓ ¯áÚÔ ÙÔÜ àÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔÜ «ì Á¤ÓÓËÛË, Ùfi ¿ıÔ˜ η› ì àÓ¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ ëÚÌË-
Ó‡ÔÓÙ·È àÏÏËÁÔÚÈÎ¿Ø ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÛˆÙËÚÈÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ^EÔ̤ӈ˜ ï XÚÈÛÙfi˜ ÌfiÓÔ Û¿Ó
å‰Âá‰Â˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ èÊÂÏ‹ÛÂÈ, Û¿Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·éÙÔÂÎÏ‹ÚˆÛ˘, ù¯È ó˜ ™ˆÙ‹Ú·˜»39.
‚) °È¿ ÙfiÓ \AÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ.
K·Ù¿ ÙfiÓ John Radolph Price, ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ Û٤ϯԘ Ùɘ «N¤·˜ \Eԯɘ», \AÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˜
ÂrÓ·È ¬ÔÈÔ˜ àÚÓÂÖÙ·È Ù‹ ıÂ˚΋ ʇÛË ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘!40
Á) °È¿ Ù‹Ó ^AÁ›· TÚÈ¿‰·.
«^O TÚÈ·‰ÈÎfi˜ £Âfi˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ï £Âfi˜ ÙÔÜ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ùɘ NÈη›·˜-KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂ-
ˆ˜, àÏÏ¿ Ùfi TÚÈÌÔ‡ÚÙÈ ÙáÓ \IÓ‰Ô˘˚ÛÙáÓ! ErÓ·È Ùfi Sat Chit Ananda, ì ≠Y·ÚÍË-™ÔÊ›·- M·-
ηÚÈfiÙ˘, ì ÙÚÈÏ‹ ù„Ë ÙÔÜ “ÌÔÓ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ” Ôî “ÙÚÂÖ˜ ù„ÂȘ Ùɘ âÓ·ÓıÚˆÈÛı›Û˘ ıÂ-
fiÙËÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, Ô‡ âΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó àÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹”, ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ âΉËÏÒÓÂÙ·È Û¿Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ‰È¿ÓÔÈ· (BÚ¿¯Ì·), ηÙfiÈÓ Û¿Ó “Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜” (BÈÛÓÔÜ) η› Ù¤ÏÔ˜ Û¿Ó “M·-
ηÚÈfiÙ˘” (Ananda)Ø ·éÙfi˜ ÂrÓ·È ï “¶·Ù¤Ú·˜”, “Yîfi˜”, “≠AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·”»41!
\EÎÙÂÓ‹˜ àÓ·ÊÔÚ¿ ÛÙfi ı¤Ì· ·éÙfi, Ùɘ ηÏÏÈÂÚÁÔ˘Ì¤Ó˘, ‰ËÏ·‰‹, Û˘Á¯‡Ûˆ˜ ‰È¿ Ùɘ
¯Ú‹Ûˆ˜ ¬ÚˆÓ ̤ ôÏÏÔ ÓfiËÌ·, Á›ÓÂÙ·È ÛÙ¿ ¶ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ùɘ ¢ã ¶·ÓÔÚıÔ‰fiÍÔ˘ ™˘Ó‰È·ÛΤ-
„ˆ˜ ÁÈ¿ ı¤Ì·Ù· ·îÚ¤ÛÂˆÓ Î·› ·Ú·ıÚËÛΛ·˜42. ^O ñÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ àÛ¯ÔÏ‹ıËΠ̤ Ùfi ı¤-
Ì· ·éÙfi Û¤ Âå‰È΋ ÂåÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ àfi Ùfi ·ÚfiÓ ‚ÉÌ· ÛÙ›˜ 7.2.2012. £¤Ì· Ùɘ ÂåÛËÁ‹Ûˆ˜
âΛӢ: «æ·Ú‡ÔÓÙ·˜ Û¤ ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿. ^H ¯Ú‹ÛË àfi Ù‹ “N¤· \EÔ¯‹” ¬ÚˆÓ ̤ ôÏÏÔ ÓfiË-
Ì·».

38. BÏ. C.W. LEADBEATER, Oî ¢È‰¿ÛηÏÔÈ..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 245.


39. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 144.
40. BÏ. JOHN RADOLPH PRICE, The Planetary Comission, Austin, Texas 1984, Û. 49.
41. ANNIE BESANT, ^H \AfiÎÚ˘ÊË Zˆ‹ ÙÔÜ \AÓıÚÒÔ˘, £ÂÔÛÔÊÈΤ˜ \EΉfiÛÂȘ, ηٿ ·Ú¿ı. . A¡Δø¡π-
√À A§∂μπ∑√¶√À§√À, ^O \AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜..., öÓı’ àÓˆÙ., Û. 143.
42. BÏ. . A¡Δø¡π√À A§∂μπ∑√¶√À§√À (âÈÌ.), NÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÁÈ¿ Ù›˜ ·îÚ¤ÛÂȘ η› Ù‹Ó ·Ú·ıÚËÛΛ·, \Aı‹-
Ó· 1992, ÛÛ. 30-34.

10

Оценить