Вы находитесь на странице: 1из 13

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра: "Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация"

Расчетно-пояснительная записка
к курсовому проекту
"Судовые двигатели внутреннего сгорания"
по дисциплине: "Судовые двигатели внутреннего
сгорания"

Принял: Выполнил:
___________ студент СМФ
4 курса 4 группы
Чернега А.Ю.
ОДЕССА 2015
Содержание.
Бланк задания ……………………………………………………………………………………
0

1. Краткое описание дизеля марки SMC …………………………………………………….0

2. Исходные данные ……………………………………………………………………………0

3. Тепловой расчет рабочего цикла дизеля ………………………………………………….0


3.1. Расчет рабочего цикла дизеля …………………………………………………0
3.2. Расчет координат индикаторной диаграммы …………………………………0
3.3. Индикаторная диаграмма дизеля …………………………………………… 0
3.4. Бланк расчета рабочего цикла на ЭВМ ………………………………………0

4. Исследование влияния a на показатели рабочего процесса дизеля ……………………….


0
4.1. Анализ результатов расчета …………………………………………………… 0
4.2. Влияния a на параметры рабочего процесса ……………………………………. 0

5. Динамический расчет дизеля ………………………………………………………………0


5.1. Исходные данные для динамического расчета ……………………………. 0
5.2. Данные для построения кривых динамического расчета ………………… 0
5.3. Кривые давлений ………………………………………………………………0
5.4. Кривые усилий …………………………………………………………………0
5.5. Кривая суммарного тангенциального усилия ……………………………… 0
5.6. Результаты динамического расчета ………………………………………… 0
5.7. Кривые тангенциальных усилий ………………………………………………0
5.8. Бланк динамического расчета на ЭВМ ………………………………………0

6. Расчет коленчатого вала дизеля ……………………………………………………………0


6.1. Определение касательных усилий, подходящих 0
к кривошипам в первом положении коленвала ……………………… 0
6.2. Определение касательных усилий, подходящих 0
к кривошипам во втором положении коленвала ……………………… 0
6.3. Исходные данные для расчета коленвала ……………………………………0
6.4. Расчет коленвала дизеля ………………………………………………………0
6.5. Расчет коленвала в первом положении ………………………………………0
6.6. Расчет коленвала во втором положении …………………………………… 0
6.7. Проверка размеров коленвала по Правилам Регистра ………………………0

7. Расчет газообмена двухтактного дизеля …………………………………………… 0


7.1. Располагаемое время-сечение ……………………………………………… 0
7.2. Диаграмма располагаемого время-сечения ……………………………… 0
7.3. Исходные данные для расчета процессов газообмена ………… 0
7.4. Теоретически необходимое время-сечение ……………………………… 0

8. Безопасность труда и противопожарная безопасность ………………………………… 0

Использованная литература ……………………………………………………………………


0
Початкові дані.
Таблиця 1

Чисельне
Позначе Розмір- Розрахункова формула або
№ Найменування величин. значення
ння. ність. спосіб визначення.
величини.
1. Прототип (марка) задається 7L40/54
дизеля. кількість тактів 4
2. Тиск навколишнього приймаємо
середовища (атм. тиск).
p0 МПа
1 атм. = 0,1013 МПа
0.1013
3. Тиск наддувочного
(Продувочного) повітря.
pS -//- задается 0.34
4. Максимальний тиск
 згоряння.
pZ -//- -//- 15
5. Температура навколиш-
Т0 К -//- 300
щей середовища.
6. Температура остаточ- приймаємо
ТГ -//- 800
них газів.
7. Зниження температури приймаємо з умови от-
наддувочного повітря в DТОХЛ -//- 181
риманняТS = 305…310 К
охолоджувачі після турбіни.
8. Ступінь підігріву віз
DТ -//- ΔТ = 5…10 К 10
духу від стінок циліндра.
9. Вид палива. Дизельне
паливо
10. Зарубіжний аналог об- підбираємо за даними об RMB10-RMC10
ранного палива. раною вітчизняної марки (по ISO)
11. щільність палива r15 кг по закордонному аналогу
при 158 С. м3 обраного палива.
12. зміст вуглецю С % -//- 87
в 1 кг палива.
13. зміст водню Н -//- -//- 12.6
в 1 кг палива.
14. вміст кисню О -//- -//- 0.4
в 1 кг палива.
15. Вміст сірки в 1 кг S -//- -//- 0
палива.
16. Вміст води в 1 кг W -//- -//- 0
палива.
17. Зольність палива. -//- -//-
18. Коеф. надлишку повітря В сучасних дизелях
a ---- 1.5
при згорянні палива. α = 2…3
19. Коеф. залишкових газів. ----
g Г
γГ = 0,02…0,08
0.02

20. Дійсна ступінь


Ф ---- в МОД ε = 11…15 15
Ф ---- в МОД ε = 11…15 15
стиснення.
продовження таблиці 1
Чисельне
Позначе Розмір- Розрахункова формула або
№ Найменування величин. значення
ння. ність. спосіб визначення.
величини.
21. Механічний ККД
hМ hМ = 0,87…0,94 - 4-х тактн.
---- 0.93
дизеля. hМ = 0,84…0,93 - 2-х тактн.
22.  Показник політропи
стиснення повітря в ком- nK ---- 1.7
 компресорів.
23.  Коеф. заокруглення инди- φСКР = 0,96…1,0 - 2-х тактн.
w ---- 0.9
 каторной діаграми. СКР
φСКР = 0,9…0,96 - 4-х тактн.
24.  Коеф. використання jZ ---- ξZ = 0,75…0,99 0.85
 тепла в точці Z.
25.  Коеф. використання jВ ---- ξВ = 0,86…0,98 0.95
 тепла в точці В.
26.  Коеф., Що враховує
 зниження тиску віз jа ---- для 2-х такт. ДВС 0.95
 духу в цил. на початку сжа- ξа = 0,95…0,99
 ку (в точці А).
27.  Втрата робочого ходу cS ---- приймаємо 0.08
 поршня в частках.
28.  Число циліндрів. i шт. задається 7
29.  Ефективна потужність. Ne кВт -//- 4,900
30.  Ставлення ходу поршня
d ---- 1.35
 до діаметру циліндра. d = 0,8…4,3
31.  Середня швидкість Сm м 9
С
 поршня. Сm = 6…13
32.  Кут повороту коленвала Аj = 360о - для 2-х такн.
Аj о
ПКВ 360
 соотв. робочого циклу Аj = 720 - для 4-х тактн.
о

 дизеля.
33.  Ставлення радіусу кри-
 вошіпу до довжини шатуна lШ ---- lШ = 0,35…0,42 0.4
 (Постійна механізму).
34. Коефіцієнт тактності k = 1 -- 2-x тактний дизель
k ---- 0.5
 дизеля. k = 0,5 -- 4-x тактний дизель
Тепловий розрахунок робочого циклу дизеля.
Розрахунок робочого циклу дизеля.

1. Справжня кількість повітря, яка бере участь при згорянні 1 кг палива:


1.5
L=
α
(C H S O
⋅ + + − =
0 . 21 12 4 32 32 0.21 ) ¿( 0.87
12
+0.126 +
4
0
32

0.004
32 )= 0.7420
кмоль
кг палива
;

С= 0.87 %
/100 - частка маси вуглецю в 1 кг палива;
Н= 0.126 %
/100 - частка маси водню в 1 кг палива;
S= 0 %
/100 - частка маси сірки в 1 кг палива;
O= 0.004 %
/100 - частка маси кисню в 1 кг палива;

2. Тиск початку стиснення:


ра = р S⋅ξ а= 0.34 ¿ 0.95 = 0.323 МПа ;

3. Температура повітря в наддувочного (продувному) ресівері:


n K −1
0.7
рS
T S =T 0⋅
р0( ) nK
− ΔT ОХЛ = 300
¿(
0.34 1.7
0.1013 ) − 181 = 312.919 К ;

4. Температура суміші свіжого заряду з залишковими газами в момент початку стиснення:

T S + ΔT +γ Г Т Г 312.919 + 10
=
+ 0.02 ¿ 800
332.274 К ;
T A= =−
1+ 0.02
1+γ Г
5. Коефіцієнт наповнення, віднесений до корисного ходу поршня:

' ε ра T S 1 ¿ ¿ 15 0.323 312.91901


ηН= ⋅ ⋅ = −= 0.9397727486 ;
14 ¿ 0.34 ¿332.2735 ( 1 + 0.02 )
ε−1 р S T A 1+γ Г
6. Коефіцієнт наповнення, віднесений до повного ходу поршня:
' 0.939773 ( 1 - 0.08 ) = 0.86459 ;
η Н =η Н⋅( 1−Ψ S ) =
7. Середній показник уявній адіабати стиснення:
Рівняння вирішується методом послідовних наближень.

′ 8 . 315
( n1 −1 ) =19 . 26+0 . 0025⋅T ¿ ¿ ¿¿ , где (n1-1) * = 0.37 - при першому наближенні;
A

7.1. Перше наближення: (n1-1)/= 0.3719827 ;


7.2. Друге наближення: (n1-1)/= ; 0.3717801
7.3. Третє наближення: (n1-1)/= 0.3718009 ;
В результаті наближень отримали (n1-1)/ = 0.3717801 ;

8. Температура суміші в кінці стиснення:


0.37178
n 1−1
T C =T A⋅ε = 332.2735¿ 15 = 909.4 К;

9. Тиск в кінці стиснення:


1.37178
n
рC = ра⋅ε 1 = 0.323 ¿ 15 = 13.2599 МПа ;

10. Теплоємність повітря в кінці стиснення:


кДж
с̄ υ=19. 26+0.0025⋅T C = 19,26 + 0.0025 ¿909.37523068
= 21.53 ;
кмоль⋅К
11. Теоретичний коефіцієнт молекулярної зміни:
0.0639
0. 0639
β 0 =1+ = 1 + − = 1.0426 ;
α 1.5
12. Частка палива, що згорів в точці Z циклу:
ξZ 0.85
xZ= = − = 0.89474 ;
ξB 0.95

13. Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни в точці Z:


1.0426 -1
β 0−1
β Z =1+ ⋅x = 1 +− ¿ 0.8947
= 1.0373684 ;
1+γ Г Z 1 + 0.02

14. Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни в кінці згоряння:


β 0+ γ Г 1.0426 + 0.02
β= = − = 1.0417647 ;
1+ γ Г 1 + 0.02
15. Коефіцієнти рівнянь теплоємності:
( 1 , 064+γ Г )⋅20 , 47+( α−1 ) ( 1+γ Г )⋅19 , 26
аυВ = =
α ( 1+γ Г ) +0 , 064
( 1,064 + 0.02)⋅¿ ¿ 20,47 + ( 1.5 - 1 )( 1 + 0.02 )⋅¿ ¿ 19.26
=
− = 20.0829 ;
1.5 ¿ ( 1 + 0.02 ) + 0,064

( 1 , 064+ γ Г )⋅0 , 0036+ ( α −1 ) ( 1+γ Г )⋅0 , 0025


в В= =
α ( 1+γ Г ) +0 , 064
( 1,064 + 0.02)⋅¿ ¿ 0,0036 + ( 1.5 - 1 )( 1 + 0.02 )⋅¿ ¿ 0.0025
=
− = 0.0032 ;
1.5 ¿ ( 1 + 0.02 ) + 0,064

( 1 , 064⋅x Z + γ Г )⋅28 , 81+ [ α ( 1+γ Z )−( x Z + γ Г ) ]⋅27 ,59


а РZ = =
α ( 1+γ Г ) + 0 , 064⋅x Z
( 1,064 ¿ 0.8947 + 0.02 )⋅¿ ¿28,81 + [ 1.5 ( 1 + 0.02 )−( 0.8947 + 0.02
)]⋅¿ ¿ 27.59
= − − = 28.34 ;
1.5 ¿ ( 1 + 0.02 ) + 0,064 ¿ 0.89474

( 1 , 064⋅x Z +γ Г )⋅0 , 0036+ [ α ( 1+γ Z )− ( x Z +γ Г ) ]⋅0 , 0025


вZ= =
α ( 1+γ Г ) +0 , 064⋅x Z
( 1,064 ¿ 0.8947 + 0.02)⋅¿ ¿ 0,0036 + [ 1.5 ( 1 + 0.02 )−( 0.89474 + 0.02
)]⋅¿ ¿ 0.0025
= − − = 0.0032 ;
1.5 ¿ ( 1 + 0.02 ) + 0,064 ¿ 0.89474

16. Ступінь підвищення тиску при згорянні:


рZ 15
λ= =  1.131 ;
рC 13.259927
17. Нижча теплота згоряння палива:
- за формулою Менделєєва:
QPH=QРВ-6(9H+W) , где QРВ -вища теплота згоряння палива;
QРВ=81C+300H+26(S-O)= ( 81 ¿ 87 + 300  12.6 + 26¿ ( 0  0.4
)) ¿4.187 = 45,289.10
кДж
кг
;
кДж кДж
1ккал = 4.187 ; QPH= 45289.1 − ( 6¿( 9 ¿ 12.6 + 0 )) ¿ 4.187= 42,440.2694 ;
кг кг
- за емпіричною формулою:
Q H = ( 46. 7−8 . 8⋅10−6⋅ρ 215 + 3. 17⋅10−3⋅ρ 15 )⋅[ 1−( x+ y+ S ) ] + 9. 24⋅S− 2. 45⋅x , где
r15 = 0 кг/м3 - щільність палива при158 С ;
х= 0 %
/100 - частка маси ВОДИ в 1 кг палива;
у= 0 %
/100 - частка маси ЗОЛИ в 1 кг палива;
S= 0 %
/100 - частка маси сірки в 1 кг палива;

QPH= ( 46,7 - 8,8 ¿


10-6 ¿ 0 + 3.17 ¿ 10-3 ¿ 0 )¿ [ 1 - ( 0 + 0 + 0 ) ] +
+ 9.42 ¿ 0 − 2.45 ¿ 0 = 46.7000 МДж
/кг = 46,700.0000 кДж
/кг ;
приймаємо QPH= кДж
42,440.2694 ;
кг
18. Рівняння згоряння:
Рівняння вирішується методом послідовних наближень.
K Т *Z =
T 'Z = ¿
, где 2,000 К - при першому наближенні;
aPZ +в Z T Z
ξ Z QH
К=
1
[
β Z ( 1+γ Г ) L
+ ( с̄ υ +8 . 315⋅λ ) T C +γ Г ( aυB +в В⋅T C +8 .315⋅λ ) T C = ]
1 0.85 ¿42,440.3
= ¿ +(21.5334 +8.315 ¿1.1312 ) ¿ 909.375 +
[
1.03737 ¿ ( 1+ 0.02) 0.74

18.1. Перше наближення:


+ 0.02 ¿( 20.0829 +
0.0032481¿909.37523
+ 8.315 ¿1.1312 ) ¿

Т/Z= 2,107.51 K ;
]
909.37523 = 73,097.5350 ;

18.2. Друге наближення: Т/Z= 2,086.98 K ;


18.3. Третє наближення: Т/Z= 2,090.87 K ;
В результаті наближень отримали Т/Z= 2,090.87 K ;

19. Ступінь попереднього розширення: β Z⋅T Z 1.03737 ¿ 2,090.87


ρ=
λ⋅T C
=  = 2.1085 ;
1.1312 ¿909.37523068

20. Ступінь подальшого розширення: 15


ε
δ = = = 7.1142 ;
ρ 2.1085

21. Рівняння процесу догорання і розширення:


Рівняння вирішуються методом послідовних наближень.
βZ

n2 −1=
8. 315 ( β Z
⋅T −T ¿B ) ,
'
T B=
TZ
,
Q H ( ξ B−ξ Z ) n2−1
βZ ¿ ¿ δ
+ ( aυZ + в Z T Z ) T Z −( a υB +в B T B ) T B
L ( 1+γ Г ) β β

aυZ =a PZ −8. 315= 28.3371 − 8.314 = 20.0231 ;

В якості першого наближення приймаємо : Т /В= 1000 К;


21.1. Перше наближення: n2-1= 0.239563 ; Т/В= 1306.7399573 К ;
21.2. Друге наближення: n2-1= 0.221548 ; Т/В= 1353.7559948 К ;
21.3. Третє наближення: n2-1= 0.218242 ; Т/В= 1362.566205 К ;
В результаті наближень отримали: n2-1= 0.2182418 ;
Т/В= 1362.5662 К ;
22. Тиск в кінці розширення:
рZ
рB =
δ
n2
= 15
=
1.21824
1.37403 МПа ;
7.1142

23. Середний індикаторний тиск теоретичного циклу:


рс λρ 1 1 1 13.2599
'
рi=
ε−1 [
λ ( ρ−1 ) +
n2 −1
1.1312 ¿2.1085
(
1− n −1 −
δ 2 n 1 )
−1
1− n −1 =

1
ε1 ( )]
1

15 − 1
1
[ 1.1312 ¿( 2.1085
− 1) +

  1−
(   ) −

( 1−  )] = 3.17651 МПа ;
0.21824 0.21824 0.3718 0.3718
7.11418 15
24. Середний індикаторний тиск, віднесений до повного ходу поршня:

рi= р'i⋅( 1−Ψ S ) ϕCKP = 3.17651 ¿ ( 1 − 0.08 ) ¿ 0.9 = 2.63015 МПа ;

25. Середний ефективний тиск:


ре= р i⋅η M = 2.63015 ¿ 0.93 = 2.45 МПа ;

26. Питома індикаторна витрата палива:


0.86459 ¿ 0.34 кг
η H⋅р S
gi=433⋅
L⋅T S⋅рi
= 433 ¿  = 0.20844  ;
0.74 ¿312.919 ¿ 2.63015 кВт · ч

27. Питома ефективна витрата палива: gi 0.20844 кг


ge = = = 0.224 ;
ηM 0.93 кВт · ч
28. Індикаторний ККД:
3600
=
3600
ηi = = 0.4069517 ;
gi⋅QH 0.20844 ¿42440.27

29. Ефективний ККД:


ηe =ηi⋅η M = 0.406952 ¿ 0.93 = 0.37847 ;

30. Термічний ККД:


1.41
К
λρ −1 1.1312279¿ 2.10847 1


ηT =1− К−1 = 1 −
0.41
= 0.6117 ;
ε [ ( λ−1 )+ к⋅λ⋅( ρ−1 ) ]
15 [ (1.1312279 − )1 1.41 ¿
1.13123 ¿( 2.1085 −)1 ]
к= 1.41 - показник адіабати повітря;

31. Діаметр циліндра:


Ne


D=
30⋅C1⋅Pe⋅Cm⋅i
; для 4-х тактних дизелів С 1= 6.64 ;

D=
√  4,900
30 ¿ 6.64 ¿2.44604 ¿ 9 ¿7
= 0.3995316 м;
Після визначення D його округлюють
до значення в мм., закінчується
на цифру "0" або "5". D = 400 мм ;
32. Хід поршня :
S=d·D= 1.35 ¿ 0.4 = 0.54 м; Після визначення S його округлюють до значення вмм.,
закінчується на цифру "0" або "5". S = 540 мм ;
33. Частота обертання колінчастого вала:
30⋅C m
n=
S
= 
30 ¿
0.54
9
 500 хв-1
;
500

34. Уточнене значення ефективної потужності дизеля:


2
Ne=C 1⋅D 2⋅S⋅n⋅i⋅рe = 6.64 ¿ 0.4 ¿ 0.54 ¿ 500 ¿ 7 ¿2.44604 = 4,911.50 кВт ;
Розрахунок координат індикаторної діаграми.
Вважаємо, що обсяг, описаний ходом поршня VS в деякому масштабі зображується на діаграмі
відрізком A * = 250 мм.
відрізк
A*= 250 мм.
ом
тоді:
- обсяг камери стиснення: ¿
V S ( 1−Ψ S ) A ( 1−Ψ S )
V C=
ε−1
=
ε−1
= 
250 ¿(1 0.08)
15 1


= 16.43 мм ;

- обсяг циліндра в момент, відповідний точці Z діаграми:


V Z =V C⋅ρ= 16.4286 ¿ 2.1085
= 34.64 мм ;

- обсяг циліндра на початку стиснення:


Va=V C +V S ( 1−Ψ S )=V C + A ¿ ( 1−Ψ S )= 
16.428571 250 ¿(1− 0.08
) = 246.43 мм ;

- обсяг циліндра відповідний втрати ходу поршня:


¿
V Ψ =V S⋅Ψ S =A ⋅Ψ S = 250 ¿ 0.08= 20.00 мм ;

Тиск газів:
- в период политропного сжатия :
n
рСЖ = р A⋅ε T1 , МПа ;

-в період політропної розширення:


n
рРАС = р В⋅ε T2 , МПа ; где Ф
Т
= 1, 2, 3, ..., Ф ,
де Ф= 15 - поточне значення ступеня стиснення в робочому циліндрі.
Таблиця 2
Тиск газів в період політропного Тиск газів в період політропного VA
Ф − , мм
стиснення ( рСЖ ), МПа розширення ( рРАС ), МПа
Т
ФТ
1 0.32 1.37 246.4
2 0.84 3.20 123.2
3 1.46 5.24 82.1
4 2.16 7.44 61.6
5 2.94 9.76 49.3
6 3.77 12.19 41.1
7 4.66 14.71 35.2
8 5.60 15.00 30.8
9 6.58 15.00 27.4
10 7.60 15.00 24.6
11 8.66 15.00 22.4
12 9.76 15.00 20.5
13 10.90 15.00 19.0
14 12.06 15.00 17.6
15 13.26 15.00 16.4

За даними розрахунку побудована в п.1.3 індикаторна діаграма дизеля.


Середнє індикаторне тиск знайдене по індикаторної діаграмі:
F = 3744.884 мм2 - площа індикаторної діаграми;
F
рi = ⋅μ Р ; ℓ = 275 мм -довжина індикаторної діаграми;
ИНД ℓ i
μР /мм
ИНД

= 0.1 МПа - масштаб індикаторної діаграми;


i ИНД
3744.884
рi =
ИНД
 ¿ 0.1 = 1.361776 МПа ;
275

Похибка між середнім індикаторним тиском розрахованим раннє і знайденим


по індикаторної діаграмі:
рi − pi 2.6302 − 1.3618

рi
ИНД
¿100 %=  · 100% = 48.22 % ;
2.6302

Висновок: отримані параметри робочого процесу свідчать про високу економічності


дизеля і відповідають показникам сучасних суднових малооборотних дизелів.
Індикаторна діаграма дизеля.
P, МПа
16 VZ

15
z1515 14.7072387921863
15

14
13.2599272941583
13

12 12.062523941112.1891597068056

11 10.8965214767531

10 c
9.76341866138251
9.76139450075733
9
8.66491517487231
8
PZ

7.60295907024474 7.43792915863732
7
6.57981125962055
PC

6
5.59813570779213
5.23897647394285
5
4.66113006442454
ВМТ

НМТ
3.77272322743955
3 3.19686810364769
2.93789104783947

2 2.16319891091871
1.45783367942212 b 1.374033747048
1 0.835890691554072 а
0.323 0.323 V
0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
VC VS=A*
Va=Vb Vy

Вам также может понравиться