Вы находитесь на странице: 1из 4

FORMULAR PACHET DE NAŞTERE EXTRA CARE NUME, PRENUME: PACHETUL SOLICITAT/ ВЫБРАННЫЙ ПАКЕТ /

______________________________________________ SELECTED PACKAGE:


ФОРМУЛЯР ПАКЕТА НА РОДЫ EXTRA CARE
DATA NAȘTERII:
FORM OF DELIVERY PACKAGE EXTRA CARE ______________________________________________ ____________________________________________

ADRESA: TERMENUL SARCINII


______________________________________________ (SĂPTĂMÂNI):_________________________________
DATA________/________________/________
IDNP:
______________________________________________

TELEFON DE CONTACT: SEMNĂTURĂ PACIENT:


______________________________________________ _________________________________________
Servicii medicale incluse: Включенные медицинские услуги: Included medical services:

PERIOADA PRENATALĂ ДОРОДОВОЙ ПЕРИОД PREPARTUM PERIOD

Consultații: Консультации: Consultations:


Medic obstetrician-ginecolog – până la 2 Акушер-гинеколог - до 2-х Obstetrician-gynecologist – up to 2
Medic anesteziolog (pentru naştere prin cezariană Врач анестезиолог (при план. кесаревом сечении) – Physician anesthesiologist (for planned caesarean
planificată) – 1 1 Неонатолог (по назначению врача) – 1 section) – 1
Medic neonatolog (la indicația medicului) – 1 Консультация врача (назначение акушера гинеколога) Neonatologist (at the doctor’s recom.) – 1 Medical
Consultație orice medic specialist (la indicație) – 1 –1 consultation (at the doctor’s recom.) – 1

Investigații de laborator: Лабораторные исследования: Laboratory investigations:


- Analiza generală a sângelui - 1 - Общий анализ крови - 1 - General blood test - 1
- Grupa de sânge şi Rh factor - 1 - Определение группы крови и резус-фактора - 1 - Blood group and RH factor test - 1
- Kell (Rezus) - 1 - Кell (резус) - 1 - Kell (rhesus) - 1
- Glucoza serică - 1 - Уровень глюкозы в сыворотке крови – 1 - Serum glucose blood test - 1
- Protrombina INR - 1 - Протромбиновое время, МНО – 1 - Prothrombin quick, INR - 1
- Factor 1 al coagulării (fibrinogen) - 1 - Коагуляция фактор 1 (фибриноген) - 1 - Coagulation factor 1 (Fibrinogen) - 1
- TTPA (timpul de tromboplastină parţial activat) – 1 - АЧТВ (активированное частичное тромб. время) - 1 - APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) - 1

ECG (electrocardiograma) - 1 ЭКГ (электрокардиограмма) - 1 EKG (electrocardiogram) -1


USG (ecografie transabdominală trim. II-III, УЗИ (трансабдоминальное ультразвуковое USG (II-III trim. transabdominal ultrasound, fetoplacental
doplerometria fetoplacentară) - 1 обследование II-III трим., фетоплацентарная dopplerometry) - 1
Cardiomonitor fetal (la indicaţia medicului) допплерометрия) - 1 Fetal cardiomonitor (at the doctor’s recommendation)
Кардиомонитор плода (по назначению врача)
PERIOADA DE NAȘTERE ȘI SPITALIZARE РОДЫ И ПЕРИОД ГОСПИТАЛИЗАЦИИ DELIVERY AND HOSPITALIZATION PERIOD

Analgezie epidurală în travaliu (la indicaţia medicului) Эпидуральная анестезия в период родов (по Epidural anesthetic during labor (at the doctor’s
назначению врача) recommendation)

Set steril pentru mamă şi făt în travaliu, câmpuri sterile, Стерильный набор для матери и ребёнка в период Sterile set for the mother and baby in labor, sterile
instrumente sterile. Scutece maturi, protectoare pentru родов, стерильные материалы, стерильные sheets and sterile tools.
pat de unică folosință, absorbante, șlapi. Scutece copii, инструменты. Подгузники для взрослых, одноразовые Diapers for adults, single use diapers, pads, slippers.
scutece de unică folosință, set îngrijirea пелёнки, прокладки, тапочки. Подгузники для детей, Diapers for babies, single-use diapers, set for the
nou-născutului. одноразовые пелёнки, комплект для ухода за newborn’s care.
новорожденным.

Medicamente: uterotonice, antiinflamatoare, Медикаменты: утеротонические, Medicines: uterotonic, anti-inflammatory, antiseptic,


antiseptice, antibiotice, material sutură. противовоспалительные, антисептические, antibiotics, suture material.
антибиотики, шовный материал.

Terapie intensivă neonatală – la indicația medicului Неонатальная интенсивная терапия – по назначению Neonatal intensive care – at the doctor’s
врача recommendation

Investigaţii de laborator – pâna la 6 teste, la indicația Лабораторные анализы – до 6 исследований, по Laboratory investigations – up to 6 tests, at the
medicului назначению врача doctor’s recommendation

Investigații: Исследования: Investigations:


Pentru mamă: Для мамы: For mother:
- Ecografia transabdominală org. bazinului mic - 1 - УЗИ органов малого таза - 1 - Transabdominal pelvic ultrasonography – 1
Pentru copil: Для ребёнка: For child:
- USG organelor interne + rinichi – 1 - УЗИ органов брюшной полости + почки - 1 - USG of the abdominal organs + kidneys – 1
- USG articulațiilor coxofemurale – 1 - УЗИ тазобедренных суставов - 1 - USG of soft tissues and joints - 1
- Ecocardiografie - 1 (la indicația medicului) - Эхокардиография – 1 (по назначению врача) - Echocardiography - 1 (at the doctor’s
- Neurosonografia - 1 - Нейросонография - 1 recommendation)
- Screeningul patologiilor metabolice: fenilcetonuria -1 - Скрининг на метаболические патологии: - Neurosonography - 1
- Screeningul de depistare a viciilor cardiace cianotice -1 фенилкетонурия-1 - Screening for metabolic pathologies:
- Неонатальный скрининг врожденных цианических phenylketonuria-1
пороков сердца -1 - Cyanotic heart defects screening – 1

Fototerapie în cazul icterului neonatal: Фототерапия при желтухе новорожденных: Phototherapy in case of neonatal jaundice:
la indicația medicului по назначению врача at the doctor’s recommendation

Consultaţia kinetoterapeutului pentru reabilitarea Консультация kинетотерапевта по постнатальной Consultation of kinesiotherapist for postnatal
postnatală a mamei şi îngrijirea copilului -1 реабилитации мамы и уходом за новорожденным - 1 rehabilitation of the mother and newborn care - 1

GLD-C3 revizia 7 (01.01.2020) 15.05.2014


Vaccin: BCG, Hepatita B (HVB Engerix Belgia) Вакцинация: БЦЖ, гепатит В (Engerix Бельгия) Vaccine: BCG, hepatitis B (Engerix Belgium)

Alimentație: 4 mese adaptate pe zi Питание: 4 адаптированных меню в день Meals: 4 adapted meals per day

PERIOADA POSTNATALĂ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД POSTPARTUM PERIOD

Consultațiile postnatale: Послеродовые консультации: Postpartum consultations:


- Medic obstetrician-ginecolog – la necesitate, timp de - Акушер-гинеколог – по необходимости, в течение 40 - Obstetrician-gynecologist – during 40 days, if
40 de zile дней necessary
- Medic neonatolog – la necesitate, timp de 40 de zile - Неонатолог – по необходимости, в течение 40 дней - Neonatologist – during 40 days, if necessary

Screeningul auditiv al nou-născutului – în Скрининг слуха новорожденных – в период 2-4-х Hearing screening of the newborn – in the 2-4th week
săptămâna a 2-4-a de la naștere. недель после рождения. after birth.

Консультация врача педиатра – по достижению 2-х Consultation of the pediatrician – at the 2


nd
month of
Consultaţie pediatru – la 2 luni a copilului.
месячного возраста. baby.

Masaj kinetoterapeutic pentru bebeluș (3 sesiuni) – Кинетотерапевтический массаж (3 сессии) – после Kinetoterapeutic massage for the child (3 sessions)
la 3-4 luni a copilului. 3-4-х месячного возраста. - at the 3-4th month of baby.

ALTE INFORMAȚII ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ OTHER INFORMATION

Durata spitalizării: Длительность пребывания в стационаре: Duration of hospitalization:


- Naștere naturală fiziologică – până la 24 ore; - Естественные физиологические роды — до 24 часа; - Natural physiological delivery — up to 24 hours;
- Naștere naturală patologică – până la 48 ore; - Естественные патологические роды — до 48 часа; - Natural pathological delivery — up to 48 hours;
- Naștere prin cezariană – 48-72 ore. - Кесарево cечение - 48-72 часа. - Caesarean section - 48-72 hours.

Durata serviciilor în cadrul pachetului: Период действия пакета: Services validity within the package:
Consultațiile și analizele prenatale: începând cu Консультации и предродовые анализы: начиная с 36- Prepartum consultations and laboratory investigations:
th
săptămâna a 36-a de sarcină. ой неделей беременности. beginning with 36 week of pregnancy.
nd
În caz de naștere prematură (de la 32 săptămâni) – la В случае преждевременных родов (c 32 недель) – в In case of premature delivery (starting with 32 week of
momentul internării. момент госпитализации. pregnancy) – at the time of hospitalization.

Preţ pachet: Стоимость пакета: The price of the package:

"Extra Care ONE" Naștere naturală/Cezariană: "Extra Care ONE" Естественные роды/ Кесарево "Extra Care ONE" Natural delivery/ Caesarean section:
28 000 MDL сечение: 28 000 MDL 28 000 MDL
"Extra Care GEMENI" Naștere naturală/Cezariană: "Extra Care GEMENI" Естественные роды/ Кесарево "Extra Care GEMENI" Natural delivery/Caesarean
30 000 MDL сечение: 30 000 MDL section: 30 000 MDL
SERVICII ADIŢIONALE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ADDITIONAL SERVICES

Pentru că unii copii au nevoie de grijă suplimentară, Medpark le oferă îngrijire în Terapie Intensivă Neonatală GRATUIT timp de 10 zile, în cadrul proiectului social „Medpark
pentru nou-născuţii deosebiţi”

Потому что некоторые дети нуждаются в дополнительной медицинской заботе, Medpark предоставляет БЕСПЛАТНУЮ специализированную медицинскую заботу
и лечение в Неонатальной Интенсивной Терапии - в течении первых 10 дней интенсивной терапии, в рамках социального проекта «Medpark для особенных
новорожденных»

Because some newborns need additional treatment and care in Neonatal Intensive Care Unit Medpark is carrying out a social project "Special newborns" and is delivering
highly specialized medical services for free during first 10 days of admission to Intensive Care Unit.

TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ (ÎN CAZ DE НЕОНАТАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ (ПО NEONATAL INTENSIVE CARE (IN CASE OF
NECESITATE MEDICALĂ): МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ): MEDICAL NECESSITY):

Pentru copil: Для ребёнка: For child:


Medpark oferă GRATUIT servicii medicale specializate Medpark предоставляет бесплатную Medpark is delivering highly specialized medical
și îngrijire primele 10 zile de tratament în Terapie специализированную медицинскую заботу в течении services for free during first 10 days of admission to
Intensivă neonatală; după a 10-a zi se va efectua în первых 10 дней интенсивной терапии; после 10 дней Intensive Care Unit; afterword regular fee will be
conformitate cu Lista de prețuri будет производиться в соответствии с прайс-листом applied according with the Price list (drugs are paid
(medicamentele utilizate vor fi achitate separat, la (лекарства применяемые в отделении интенсивной since the moment of admission, at acquisition price).
prețul de achiziție). терапии оплачиваются отдельно, по закупочной цене).

Для мамы: For mother:


Pentru mamă: После выписки, мама может воспользоваться услугами After discharge, mother may benefit from preferential
Cupă externare mama poate beneficia de servicii de пребывания в больнице по льготному тарифу 1100 леев hotel services in hospital-1100 lei per day (including
cazare în cadrul spitalului la tariful preferențial de 1100 в день (питание включено). meals).
lei pe zi (cu alimentație inclusă).

GLD-C3 revizia 7 (01.01.2020) 15.05.2014

Вам также может понравиться