Вы находитесь на странице: 1из 4

FORMULAR PACHET DE NAŞTERE SAFE CARE NUME, PRENUME: PACHETUL SOLICITAT/ ВЫБРАННЫЙ ПАКЕТ /

_____________________________________________ SELECTED PACKAGE:


ФОРМУЛЯР ПАКЕТА НА РОДЫ SAFE CARE
DATA NAȘTERII:
FORM OF DELIVERY PACKAGE SAFE CARE _____________________________________________ ___________________________________________

ADRESA: TERMENUL SARCINII


_____________________________________________ (SĂPTĂMÂNI):
DATA________/________________/_______________ _______________________________
IDNP:
_____________________________________________

TELEFON DE CONTACT: SEMNĂTURĂ PACIENT:


_____________________________________________ ___________________________________________
Servicii medicale incluse: Включенные медицинские услуги: Included medical services:

PERIOADA PRENATALĂ ДОРОДОВОЙ ПЕРИОД PREPARTUM PERIOD


Consultații: Консультации: Consultations:
Medic obstetrician-ginecolog – până la 2 Акушер -гинеколог — до 2-х Obstetrician-gynecologist – up to 2
Medic anesteziolog (pentru naştere prin cezariană Врач анестезиолог (при план кесаревом сечении) Physician anesthesiologist (for planned
planificată) – 1 Неонатолог (по назначению врача) caesarean section) – 1
Medic neonatolog (la indicația medicului) Neonatologist (at the doctor’s recom ) 1

Investigații de laborator: Лабораторные исследования: Laboratory investigations:


- Analiza generală a sângelui - 1 - Общий анализ крови - 1 - General blood test - 1
- Grupa de sânge+Rh factor - 1 - Определение группы крови и резус - фактора - 1 - Blood group and Rh factor test - 1
- Kell (rhesus) - 1 - Кell (резус) - 1 - Kell (rhesus) - 1
- Glucoza serică - 1 - Уровень глюкозы в сыворотке крови – 1 - Serum glucose blood test - 1
- Protrombina INR - 1 - Протромбиновое время, МНО – 1 - Prothrombin quick, INR - 1
- Factor 1 al coagulării (fibrinogen) - 1 - Коагуляция фактор 1 (фибриноген) - 1 - Coagulation factor 1 (Fibrinogen) - 1
- TTPA (Timpul de tromboplastină parţial activat) – 1 - АЧТВ (Активированное частичное тромб. время) — 1 - APTT (Activated partial thromboplast in time) - 1

ECG (electrocardiograma) - 1 ЭКГ (электрокардиограмма) - 1 EKG (electrocardiogram) - 1


USG (ecografie transabdominală trim. II-III, УЗИ (трансабдоминальное ультразвуковое USG (II-III trim. transabdominal ultrasound, fetoplacental
doplerometria fetoplacentară) - 1 обследование II-III трим., фетоплацентарная dopplerometry) – at the doctor’s recommendation - 1
Cardiomonitor fetal (la indicația medicului) допплерометрия) - 1 Fetal cardiomonitor (at the doctor’s recommendation)
Кардиомонитор плода (по назначению врача )
PERIOADA DE NAȘTERE ȘI SPITALIZARE РОДЫ И ПЕРИОД ГОСПИТАЛИЗАЦИИ DELIVERY AND HOSPITALIZATION PERIOD

Эпидуральная анестезия в период Epidural anesthetic during labor (at doctor’s


Analgezie epidurală în travaliu (la indicaţia medicului)
родов (по назначению врача) recommendation)

Set steril mamă şi făt în travaliu, câmpuri sterile, Стерильный набор для матери и ребёнка в период Sterile set for the mother and baby in labor, sterile
instrumente sterile. Scutece maturi, protectoare pentru pat родов, стерильные материалы, стерильные sheets and sterile tools.
de unică folosință, absorbante, șlapi. Scutece copii, инструменты. Подгузники для взрослых, одноразовые Diapers for adults, single use diapers, pads, slippers.
scutece de unică folosință, set îngrijirea пелёнки, прокладки, тапочки. Подгузники для детей, Diapers for babies, single-use diapers, set for the
nou-născutului. одноразовые пелёнки, комплект для ухода за newborn’s care.
новорожденным.

Medicamente: uterotonice, antiinflamatoare, antiseptice, Медикаменты: утеротонические , Medicines: uterotonic, anti-inflammatory,


antibiotice, material sutură. противовоспалительные, антисептические, antiseptic, antibiotics, suture material.
антибиотики, шовный материал.

Неонатальная интенсивная Neonatal intensive care – at the doctor’s


Terapie intensivă neonatală – la indicația medicului
терапия – по назначению recommendation
врача

Laboratory investigations – up to 3 tests, at the


Investigaţii de laborator – până la 3 teste, la Лабораторные анализы – до 3 исследований,
doctor’s recommendation
indicația medicului по назначению врача

Investigații: Исследовани: Investigations:


Pentru copil: Для ребёнка: For child:
- USG articulațiilor coxofemurale – 1 - - УЗИ тазобедренных суставов -1 - USG of soft tissues and joints - 1
- Screeningul patologiilor metabolice: - Скрининг на метаболические патологии: - Screening for metabolic pathologies:
fenilcetonuria - 1 фенилкетонурия - 1 Phenylketonuria - 1
- Screeningul de depistare a viciilor cardiace - Неонатальный скрининг врожденных - Cyanotic heart defects screening – 1
cianotice – 1 цианических пороков сердца – 1

Consultaţia kinetoterapeutului pentru reabilitarea Консультация kинетотерапевта по постнатальной Consultation of kinesiotherapist for postnatal
postnatală a mamei şi îngrijirea nou - născutului - 1 реабилитации мамы и уходом за новорожденным - 1 rehabilitation of the mother and newborn care - 1

GLD-C2 revizia 7 (01.01.2020) 15.05.2014


Vaccin: BCG, Hepatita B (asigurată CNAM) Вакцинация: против БЦЖ, гепатит В (обеспеченны Vaccine: BCG, hepatitis B (Assured by NICM)
ОМСМ)

Alimentație: 4 mese adaptate pe zi Питание: 4 адаптированных меню в день Meals: 4 adapted meals per day

PERIOADA POSTNATALĂ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД POSTPARTUM PERIOD

Screeningul auditiv al nou născutului – în săptămâna Скрининг слуха новорожденных – в период 2-4-х Auditive screening of the newborn – in the 2-4th
2-4-a de la naș tere. недель после рождения. week after birth.

ALTE INFORMAȚII ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ OTHER INFORMATION

Durata spitalizării: Длительность пребывания в стационаре: Duration of hospitalization:


- Naștere naturală fiziologică – până 24 ore; - Естественные физиологические роды — до 24 часа ; - Natural physiological birth - up to 24 hours;
- Naștere naturală patologică – până la 48 ore; - Естественные патологические роды — до 48 часа; - Natural pathological delivery - up to 48 hours;
- Naștere prin cezariană – 48-72 ore. - Кесарево cечение - 48-72 часа. - Caesarean section - 48-72 hours.

Durata serviciilor în cadrul pachetului: Период действия пакета: Services validity within the package:
Consultațiile și analizele prenatale: începând cu Консультации и предродовые анализы: начиная с 36-ой Prepartum consultations and laboratory investigations:
th
săptămâna 36-a de sarcină. неделей беременности. beginning with 36 week of pregnancy.
nd
În caz de naștere prematură (de la 32 săptămâni) – la В случае преждевременных родов (c 32 недель)– в In case of premature delivery (starting with 32 week of
momentul internării. момент госпитал изации. pregnancy) – at the time of hospitalization.

Preţ pachet: Стоимость пакета: The price of the package:

"Safe Care" Naștere naturală: 000 MDL "Safe Care" Естественные роды: 2 000 MDL "Safe Care" Natural delivery: 2 000 MDL
"Safe Care" Cezariană: 2 000 MDL "Safe Care" Кесарево сечение: 2 000 MDL "Safe Care" Caesarean section: 2 000 MDL
SERVICII ADIŢIONALE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ADDITIONAL SERVICES

Pentru că unii copii au nevoie de grijă suplimentară, Medpark oferă îngrijire în Terapie Intensivă Neonatală GRATUIT timp de 10 zile, în cadrul proiectului social „Medpark
pentru nou-născuţii deosebiţi”

Потому что некоторые дети нуждаются в дополнительной медицинской заботе, Medpark предоставляет БЕСПЛАТНУЮ специализированную медицинскую заботу и
лечение в Неонатальной Интенсивной Терапии в течении первых 10 дней интенсивной терапии, в рамках социального проекта «Medpark для особенных
новорожденных»

Because some newborns need additional treatment and care in Neonatal Intensive Care Unit Medpark is carrying out a social project "Special newborns" and is delivering
highly specialized medical services for free during first 10 days of admission to Intensive Care Unit.

TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ (ÎN CAZ DE НЕОНАТАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ (ПО NEONATAL INTENSIVE CARE (IN CASE OF
NECESITATE MEDICALĂ): МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ): MEDICAL NECESSITY):

Pentru copil: Для ребёнка: For child:


Medpark oferă GRATUIT servicii medicale specializate și Medpark предоставляет бесплатную Medpark is delivering highly specialized medical
îngrijire primele 10 zile de tratament în Terapie Intensivă специализированную медицинскую заботу в течении services for free during first 10 days of admission to
neonatală, după a 10-a zi se va efectua în conformitate первых 10 дней интенсивной терапии, после 10 дней Intensive Care Unit, afterword regular fee will be
cu Lista de prețuri (medicamentele utilizate vor fi achitate будет производиться в соответствии с прайс-листом applied according with the Price list (drugs are paid
separat , la prețul de achiziție). (лекарства применяемые в отделении интенсивной since the moment of admission, at acquisition price).
терапии оплачиваются отдельно, по закупочной цене).

Pentru mamă: Для мамы: For mother:


După externare mama poate beneficia de servicii de После выписки, мама может воспользоваться After discharge, mother may benefit from preferential
cazare în cadrul spitalului la tariful preferențial de 1100 услугами пребывания в больнице по льготному hotel services in hospital-1100 lei per day (including
lei pe zi (cu alimentație inclusă). тарифу 1100 леев в день (питание включено). meals).

GLD-C2 revizia 7 (01.01.2020) 15.05.2014

Вам также может понравиться