Вы находитесь на странице: 1из 4

h¸$mMo ...

gmám{hH$

amhþar, Zodmgm, lram‘nya, eodJm§d ¶oWyZ EH$mM doir à{gÕ hmoUmao gmám{hH$ g§nmXH$ … a‘oeamd ~moê$S>o (‘mo~m. 8459640113)
df© 1 bo & A§H$ 28 dm & ewH«$dma {X. 9 Am°³Q>mo~a 2020 & Decl. No.: SR/MAG/04/2020 & nmZo 4 & qH$‘V <. 3/-

H|$Ð gaH$maÀ¶m YmoaUmZwgma eoVH$è¶m§Zm EH$aH$‘r no‘|Q> H$maImݶmÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m {S>pñQ>barMo


n§Yam {XdgmV AXm H$am-‘mOr Am‘Xma ~mimgmho~ ‘waHw$Q>o bm¶gÝgamhþ{dH$ʶmMm KmQ> - Yw‘mi
ar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
XÎmm q^Jmao CnnXmW© ‘ÚmH©$,BWoZm°b d {H$ Cg bmJdS> Zm|XUr à‘mUo À¶m ImOJr H$maImݶmMo ---------------
({dMma‘§M d¥Îmgodm) ghdrO{Z{‘©Vr àH$ën ¶m ‘YyZ hmoUma ¶m ~m~V Iwbmgm {Z¶moOZ H$aV AmhmV H$m S>m°. ~m~wamd ~mnwOr VZnwao ghH$mar gmIa H$maImݶmÀ¶m
------------------ hmoUmè¶m Zâ¶mÀ¶m nÞmg Q>¸o$ H$amdm,H$maImݶmMr ñWmda ¶m~m~V hr Iwbmgm H$aʶmV gÎmmYmè¶m§Zr H$maImݶmÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m
Zo d mgm(à{V{ZYr)H| $ Ð aH$‘oVyZ Xþgao d A§{V‘ Q>ß߶mMo ‘mb‘Îmm {H$Vr Amho d ¶mdm,Amnë¶m H$maImZm O{‘Zr, ‘rb, ^§Jma {dH$bo AmVm
gaH$maÀ¶m YmoaUmZwgma no‘|Q> AXm H$aʶmV H$maImݶmda EHy$U H$m‘Jmam§Zm {XdmirgmR>r ~moZg H$maImݶmÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m {S>pñQbarMo
E’$Ama nr à‘mUo eoVH$è¶m§Zm ¶mdo,˶mM à‘mUo H$O© {H$Vr Amho {H$Vr H$aUma AmhmV ¶m~m~V bm¶gÝghr {dH$ʶmMm KmQ> g§MmbH$m§Zr
EH$aH$‘r no‘|Q> n§Yam {XdgmV ¶m dfuÀ¶m JirV ¶m~~V Iwbmgm Iwbmgm H$amdm,amÁ¶mV gdm©V KmVbm Agë¶mMm Amamon ñd. am‘Xmg
AXm H$aUo ~§YZH$maH$ h§Jm‘mV AmnU H$aʶmV ¶mdm Aer OmñV CgmMo Jmin AmnU nmQ>rb Yw‘mi {dMma‘§MMo g§ñWmnH$
Agë¶mZo n§Yam {XdgmVM 16 bmI ‘o{Q´>H$ hr ‘mJUr ‘waHw$Q>o H$aV AmhmV Var Cg CËnmXH$ A‘¥Vamd Yw‘mi ¶m§Zr Ho$bm Amho.
eoVH$è¶m§Mo no‘|Q> AXm H$amdo Q>Z CgmMo Jmin ¶m§Zr Ho$br Amho. eoVH$è¶m§Zm amÁ¶mV gdm©V nÌH$mam§er ~mobVmZm lr. Yw‘mi åhUmbo H$s, H$maImZm
Aer ‘mJUr Zodmgm VmbwŠ¶mMo H$aUma Amho Cd©[aV Zodmgm eodJmd OmñV Cg Xa XoUma H$m Vo {H$Vr Vmã¶mV KoVë¶mZ§Va gÎmméT> g§MmbH$ ‘§S>imZo H$maImݶmMo
‘mOr Am‘Xma ~mimgmho~ 6 Vo 7 bmI ‘o{Q´>H$ VmbwŠ¶mVrb ImOJr XoUma AmhoV ho Omhra H$aʶmV MmH$ {’$adʶmMm eãX {Xbm Vmo eãX Iam Ho$bm. ¶mMm
‘waHw$Q>o ¶m§Zr kmZoœa gmIa Q>Z A{V[aº$ CgmMr H$maImZm hmoV ¶mdo, Cg dmhVyH$ añ˶mMr Amåhmbm AmZ§X Amho. na§Vw ho H$aVmZm H$maImݶmÀ¶m
H$maImݶmMo Aܶj ¶m§À¶mH$S>o H$m¶ {dëhodmQ> bmdUma AmhmV AgVm§Zm AmnU ˶mg {damoY XþéñVr H$aUo JaOoMo AgVm§Zm ‘mbH$sÀ¶m O{‘Zr, ^§Jma d ˶mÀ¶m~amo~a Mm§Jbm ‘mbhr
{dH$bm. ‘J H$maImZm gwê$ H$aʶmgmR>r g§MmbH$ ‘§S>imMo
{ZdoXZmÛmao Ho$br Amho. ¶m ~m~V Iwbmgm H$amdm Agm H$aV AmhmV ¶m H$maImݶmÀ¶m XþéñVr H$m‘o gwé Pmbr ZmhrV ¶moJXmZ H$m¶? H$maImݶmdarb H$O© H$‘r Pmbobo Zmhr Vo
¶m~m~V {Xboë¶m hr gdmb {ZdoXZmV H$aʶmV ew^ma§^ H$m¶©H«$‘mg AmnU ¶m~m~V Iwbmgm H$aʶmV dmT>VM Jobo ‘J H$maImݶmMr MmHo$ {’$adbr åhUOo Zo‘Ho$
{ZdoXZmV ‘mOr Am‘Xma Ambm Amho. CnpñWV hmoVmV H$maImݶmÀ¶m ¶mdm, Cg VmoS>Ur ‘Owam§Zm H$m¶ Ho$bo? Agm gdmb Yw‘mi ¶m§Zr {dMmê$Z AmVm
~mimgmho~ ‘waHw$Q>o ¶m§Zr {X. 1 OyZ Vo 15 OyZ {damoYmV AmnU ݶm¶mb¶mV H$moamoZm 19 À¶m àmXþ^m©d hmoD$ {S>[ñQ>barMo bm¶gÝg {dH$ʶmMr V¶mar Ho$br Amho. ¶m§Zr
gd©àW‘ gwê$ hmoUmè¶m JirV À¶m 20% Cg bmJdS> ¶m{MH$m XmIb Ho$br ˶mda Z¶o ¶mgmR>r d CnMmamgmR>r ~±H$o bm ì¶mO ^abo Zmhr, ‘J {Oëhm ~±H$ Jßn H$m? H$m‘Jmam§Mo
h§Jm‘mgmR>r ew^oÀN>m XoV åhQ>bo Zm|Xr AgVm§Zm AmnU VmoS>Ur AmnU g^mgX eoVH$è¶m§Mm AmnU H$m¶ Cn¶moOZm Ho$br nJma {Xbo Zmhr. ‘m±bgo go dOZ Z H$aVm Q>mŠ¶m ^ê$Z JoQ> nmg
Amho H$s, Ho$Ð gaH$maÀ¶m H$m¶m©H«$‘Mo {Z¶moOZ H$go AZmdí¶H$ n¡gm IM© H$aV Amho ¶m ~m~V Iwbmgm H$amdm ZgVmZm OmVo H$moR>?o Q´>ñQ>À¶m O{‘Zr {dH$ë¶mMm Amamon Yw‘mi
YmoaUmZwgma eoVH$è¶m§Zm H$aUma AmhmV ¶m~m~V Agë¶mZo ¶m~m~V Iwbmgm Aer ‘mJUr hr ‘mOr Am‘Xma ¶m§Zr H$ê$Z H$maImݶmMr ‘mb‘Îmm {dH$Umao ho H$moU? hm H$maImZm
E’$ Ama nr Zwgma EH$aH$‘r Iwbmgm H$amdm, Cg VmoS> H$aʶmV ¶mdm Ago hr {Xboë¶m ~mimgmho~ ‘waHw$Q>o ¶m§Zr g^mgXm§À¶m ‘mbH$sMm Agë¶mZo gÎmmYmè¶m§Mm hm Hw$Q>rb S>md
no‘|Q> n§Yam {XdgmÀ¶m AmV {Z¶moOZ VmoS>Ur A{YH$mar {ZdoXZmV ñnï> Ho$bo Amho. kmZoœa H$maImݶmMo Aܶj H$maImݶmMo OmJ¥V g^mgX hmUyZ nmS>ë¶m{edm¶ em§V ~gUma
XoUo ~§YZH$maH$ Amho,CgmMo ¶m§À¶m {Z¶moOZm à‘mUo hmoUma AmnU Amnë¶m ñdV… ¶m§Zm {ZdoXZmÛmao Ho$br Amho. Zmhr Agm Bemamhr A‘¥Vamd Yw‘mi ¶m§Zr {Xbm Amho.

~moJg H$m§Xm {~¶mUo {dH«o$˶m§nmgyZ eoVH$è¶m§Zr gmdY ahmdo ~OmO ’$m¶ZmÝgMm ‘Z‘mZr H$ma^ma!
amhþar H¥$fr ’$m‘©aMo A{Zb JmdS>o ¶m§Mo AmdmhZ amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm) EH$ {Xdghr boQ> Pmë¶mg ˶mg 500 Vo 600
--------------- ê$. X§S> dgwb Ho$bm OmVmo. AZoH$m§Zr {Q>.ìhr,
amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm) IaoXr H$aVmZm AmgnmgÀ¶m eoVH$è¶m§H$Sy>ZM amhþar VmbwŠ¶m‘ܶo ~OmO ’$m¶ZmÝg dgwbr {’«$O, ‘mo~mB©b, gmo’$m, ‘moQ>agm¶H$b d ng©bZ
------------------ H$m§Xm ~r IaoXr H$amdm, OoUoH$ê$Z eoVH$è¶m§Zr H$aUmè¶m§Mm ‘Z‘mZr H$ma^ma Mmby Amho. amhþar bmoZ KoVbo. Vo ¶m H$moamoZm‘wio gd© CÚmoJ Y§Xo
AmO ‘hmamï´>mVë¶m eoVH$ar H$m§Xm ’$gdUyH$ hmoUma Zmhr. JwOamV, ‘ܶàXoe AmXr VmbwŠ¶m‘ܶo H$moamoZm H$mimVhr ZmJarH$m§Zm ho S>~KmB©bm Ambo. H$mhtÀ¶m ZmoH$è¶mhr Joë¶m.
{~¶mʶmgmR>r à¶ËZ H$aV AgVmZm H$mhr ~moJg amÁ¶mVrb H$m§Xm ~r¶mUm§Mm ‘hmamï´>mV CËnmXZ ’$m¶ZmÝgdmbo hám dgwbrgmR>r gimo H$s nimo AemVM ho amhþar‘ܶo ~OmO ’$m¶ZmÝggh BVa
gwQ>o H$mio Cio ({~¶mUo) {dH$Umè¶m§nmgyZ j‘Vm gamgar 30%M Amho. ¶mMo ‘wi H$maU H$aV AmhoV. amhþarÀ¶m ~OmO ’$m¶ZmÝgH$S>o bj ’$m¶ZmÝg ZmJarH$m§Zm H$m°b H$ê$Z Ìmg XoʶmMo
eoVH$è¶m§Zr gmdY ahmdo, Ago åhUOo XmoZ amÁ¶mVrb hdm‘mZ Úm¶mbm H$moUr Amho H$m? Am{W©H$ AS>MUrV H$aV AmhoV. H$Yr ’$moZdê$Z ‘{hbm qH$dm
AmdmhZ amhþar H¥${f ’$m‘©g© àmoS>çyga ~Xb hm Amho. ˶m‘wio eoVH$è¶m§Zr gmnS>boë¶m ZmJarH$m§Zm ¶m ~OmO ’$m¶ZmÝgÀ¶m nwê$fm§Mm {X„r‘ܶo AmnUm{dê$ÜX Ho$g H$aʶmV
ÌmgmnmgyZ H$moUr dmMdob H$m¶? Agm gdmb Ambr. AmnUmbm {X„r ¶oWo H$moQ>m©V ¶mdo bmJob
H§$nZrMo g§MmbH$ A{Zb JmdS>o naamÁ¶mVrb H$m§Xm IaoXr H$ê$ Z¶o, amhþar VmbwŠ¶m‘Yrb ¶m H§$nZrH$Sy>Z H$O© AݶWm Amnë¶m {dê$ÜX {bJbr A°ŠeZ KoVbr
¶m§Zr Ho$bo Amho. ¶m‘wio H$Xm{MV H$m§ÚmMo CËnmXZ KoVboë¶m ZmJarH$m§‘ܶo nS>bm Amho. OmB©b.
Ah‘XZJa {Oëømgh OmbZm, KQy> eH$Vo. amhþar VmbwŠ¶mVrb gd©gm‘mݶ ZmJarH$m§Mr gd©Ì øm ’$moZ dê$Z Y‘H$s d gd©gm‘mݶ
{g„moS>, J§Jmnya, {dX^© EìhmZm gܶm H$mÚmMr AZoH$ ¶m H$moamoUmÀ¶m g§H$Q>m‘wio AWuH$ n[apñWVr ZmJarH$m§Mo háo {‘iV ZmhrV Vmo n¶ªV ˶m§À¶m
JwOamV, ‘ܶàXoe ¶m amÁ¶mVyZ H§$nݶm§H$Sy>Z H¥${Ì‘ gmR>dUyH$ Ho$br ZmJarH$m§Mr Mm§JbrM {~KS>br Amho. Á¶m CÚmoJ KarM ~gyZ amhʶmMo ~mobbo OmV Amho. ¶m
XoIrb ~moJg {~¶mUm§Mr ‘hmamï´>mV OmV Amho, ¶mH$S>ohr emgZmZo bj H$m‘mgmR>r ~OmO ’$m¶ZmÝg 0 % Q>¸o$ ì¶mOXa ’$m¶ZmÝgÀ¶m nR>mUr dgwbr‘wio ZmJarH$m§Zm
{dH«$s hmoV Amho. na§Vw ¶m {~¶mUm§‘wio AZoH$ XodyZ H¥${Ì‘ gmR>dUyH$ H$aUmè¶m H§$nݶm§da gm§JyZ bm°JrZ ’$s, àmgoqgJ ’$s, BÝíçwaÝg d ‘mZ{gH$ ¶mMm Ìmg KamVrb ‘{hbm§Zmhr gmogmdm
eoVH$ar ’$gbo Agë¶mMo H¡${’$¶V AZoH$ H$madmB© H$amdr Aer ‘mJUrhr ¶mdoir lr. BVa IM© XmIdyZ hr a¸$‘ H$Om©V AmH$mabr bmJV AmhoV. øm ’$m¶ZmÝgÀ¶m dgwbr‘wio
eoVH$è¶m§Zr ‘m§S>br Amho. eoVH$è¶m§Zr H$m§Xm ~r JmdS>o ¶m§Zr Ho$br Amho. OmVo d Z§Va hám {Xboë¶m VmaIoV Z ^aë¶mg ZmJ[aH$ ÌñV Pmbo AmhoV.

H$moìhrS> g|Q>a C^maUr déZ amï´>dmXr-^mOn‘ܶo a§Jbm amOH$s¶ H$bJrVwam


H$moamoZm H$mimV amï´>dmXrZo H$m¶ {Xdo bmdbo? - JUoe I¡ao ¶m§Mm gdmb
amhþar ¶moJXmZ H$m¶? Aer Q>rH$m {H$Q>g²‘wio AZoH$m§Zm ImgJr Z R>ody eH$Umao Zm.VZnwao ¶m§Zr ‘mJ©Xe©ZmImbr ho H$m‘ VnmgUr H|$Ð d Z§Va
({dMma‘§M d¥Îmgodm) amï´>dmXrÀ¶m nXm{YH$mè¶mH$Sy>Z b°~‘ܶo Q>oñQ> H$ê$Z Am{W©H$ {XImì¶mgmR>r ~mbmOr ‘§{Xa nyU© Pmbo Amho. na§Vw VZnwa¡ H$maImݶmÀ¶m g§b¾
------------------ H$aʶmV Ambr. ¶m~m~V Pi gmogmdr bmJbr. Aem ¶oWo 70 ~oS>Mo hm°pñnQ>b CX²KmQ>ZmA^mdr ho H$modrS> g§ñWoÀ¶m ‘XVrZo 100
H$moamoZm H$mimV amhþar à{V{H«$¶m 춺$ H$aVmZm I¡ao n[apñWVrV Zm Zo˶m§Zr dm gwê$ Ho$bo Amho. na§Vw ˶mMr g|Q>a AÚmnhr ê$½Um§gmR>r ~oS>Mo ^ì¶ H$moìhrS> g|Q>a
Vmbw³¶mVrb é½Um§Mr hoigm§S> ¶m§Zr OmoaXma Q>rH$m H$aV CÎma ˶m§À¶m H$m¶©H$˶mªZr bj AOyZhr gwédmVhr Pmbr Zmhr. gwê$ H$aʶmV Ambobo Zmhr. C^maUr H$ê$Z bmoH$m§gmR>r
Pmbr. AZoH$m§Zm CnMmam {Xbo. {Xbo. H$moamoZm H$mimV ^mOnm ZoVo d ho H$modrS> g|Q>a ê$½Um§À¶m Iwbo Ho$bo. gJù¶m gÎmm
A^mdr Amnbm Ord J‘dmdm amÁ¶mV amï´>dmXr nj ^mOnmMo Xodimbr àdamMo H$m¶©H$V} OZVogmo~V AmhoV. godogmR>r H$Yr CnbãY AgVmZm ‘§Ìr H$moìhrS> g|Q>a
bmJbm. ¶m~m~V amï´>dmXrZo gÎmoV AgyZ Zm. àmOº$ ZJamܶj g˶{OV H$X‘ amï´>dmXrZo ˶m§Mo ¶moJXmZ H$m¶ hmoB©b? VgoM gÎmm AgyZ gwé H$é eH$bo Zgë¶mMr
H$m¶ {Xdo bmdbo? Agm VZnwao ho amÁ¶‘§Ìr AmhoV. ¶m§Zr 50 ~oS>Mo H$mo{dS> Amho ¶mMr H$miOr H$ê$ Z¶o Xo{Ib VmbwŠ¶mV H$moìhrS> MMm© ZmJarH$mV a§JV Amho.
gdmb H$aV amï´>dmXrÀ¶m na§Vw H$moamoZmÀ¶m H$mimV hm°pñnQ>b gwê$ Ho$bo. ˶mZ§Va Ago I¡ao ¶m§Zr åhQ>bo Amho. g|Q>a C^maUrgmR>r EìhT>m lo¶ H$moUrhr ¿¶m, na§Vw
nXm{YH$mè¶m§Zr ¶mMo AmYr Vmbw³¶mVrb é½Um§Mr hoigm§S> Im.S>m°. gwO¶ {dIo nmQ>rb Xaå¶mZ, amhþar VmbwŠ¶mV Cera H$m? Agmhr àíZ H$modrS> ê$½Um§Zm CnMma
AmË‘narjU H$amdo Aer Pmbr. ~oS> Z {‘iUo, d ‘mOr Am‘Xma {edmOramd H$moìhrS> g|Q>a C^maUrgmR>r gd©gm‘mݶ OZVobm nS>bm doiVo Úm. H$moamoZm ‘hm‘marV
à{V[H«$¶m ^mOnMo ¶wdm Am°pŠgOZ gw{dYm Z {‘iUo H${S>©bo ¶m§Zr bmoH$ZoVo am‘Xmg amï´>dmXrMo nXm{YH$mè¶m§Zr Amho. amOH$maU ~mOybm R>do Zy
ehamܶj JUoe I¡ao ¶m§Zr Ago àH$ma dma§dma KS>bo. Yw‘mi ‘hm{dÚmb¶ ¶oWo 100 à¶ËZ gwê$ Ho$bo. ehamVrb Im. gwO¶ {dIo nmQ>rb ZmJarH$m§Zm Amamo½¶ gw{dYm
춺$ Ho$bo. ìho§Q>rboQ>a A^mdr H$mhtZm ~oS>Mo hm°pñnQ>b gwê$ H$aʶmV ~mbmOr ‘§{Xa ¶oWo OmJm d ‘mOr Am‘Xma {edmOr CnbãY H$ê$Z XoʶmMr JaO
amhþar ¶oWrb H$modrS> Amnbm Ord J‘dmdm Ambo. ˶m‘wio H¥$fr {dÚmnrR> {Z{üV H$éZ H$m‘mbm H${S>©bo ¶m§Zr nwT>mH$ma KoV Agë¶mMo gyk ZmJarH$m§H$Sy>Z
g|Q>a C^maUrV ^mOnMo bmJbm. Anwè¶m Q>oñQ>tJ ¶oWrb H$mo{dS> g|Q>ada {Z¶§ÌU gwédmV Ho$br. amÁ¶‘§Í¶mÀ¶m amhþarV gwédmVrbm H$moamoZm ~mobbo OmV Amho.
2 ewH«$dma, {X. 9 Am°³Q>mo~a 2020
H$moamoZmÀ¶m ‘hm‘mar‘ܶo VwåhrgwÕm hmody eH$Vm H$moìhrS> ¶moÕm {ZYZ dmVm©
ag‘mYd dQ>r Am{U ‘mYd agm¶Z ñdV… dmnê$Z d BVam§Zm XodyZ gm¡. g§{JVm Mm¡Yar
amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
AmO H$moamoZm g§gJm©‘wio gd© XoemVrb ag ‘mYd dQ>r ho Am¡fY gXu, ImoH$bm, ¶m~m~V S>m°. ~moago ¶m§Zr gm§{JVbo H$s ---------------
OZVm h¡amU Pmbobr Amho. Á¶m H$moamoZm Vmn ¶mgmaIo ìhm¶ab BÝ’o$³eZ AgVm§Zm ‘ZmV H$moUVohr dmB©Q> {dMma Z ¶oD$ XoVm amhþar ¶oWrb {dÚm ‘§{Xa àemboMo
~m{YV ê$½Um§Zm gm¡å¶ bjUo AmhoV Vo ¶mMm dmna H$amdm. d Km~ê$Z Z OmVm CnMma hmoV hmoVmo. godm{Zd¥Îm H$‘©Mmar gw{Zb am‘Xmg Mm¡Yar
gwÕm ê$½Umb¶m‘ܶo CnMma KoV AmhoV. AmOda hOmamo bmoH$m§Zr ¶m§Mm ’$m¶Xm Amnë¶mbm Oa EImXm AmOma OS>bm ¶m§À¶m nËZr gm¡. g§{JVm Mm¡Yar ¶m§Mo ZwH$VoM
˶m‘wio Amamo½¶ ¶§ÌUoda VmU Ambobm KoVbm Amho. ¶mMo Mm§Jbo ¶eñdr n[aUm‘ Agob d ˶mV AmnU ‘mZ{gH$ ÑîQ>çm Xþ…I {ZYZ Pmbo. ˶m§À¶m nümV nVr, XmoZ
Amho. ˶m‘wio Am°p³gOZ ~oS>Mr g§»¶m ˶m§Zm OmUdbo Amho. VgoM ¶m ìhm¶ab IMV Jobmo Va ˶m AmOmamda ‘mV H$aUo ‘wbo Agm ‘moR>m n[adma Amho.
{dZmH$maU AS>dë¶m Joë¶m AmhoV. BÝ’o$³eZbm à{V~§Y H$aʶmgmR>r ag ‘wpíH$b hmoVo ‘mÌ AmnU gH$mamË‘H$
˶m‘wio gm¡å¶ bjUo Agboë¶m ê$½Um§Zr ‘mYd dQ>r ¶m Am¡fYmMm dmna H$amdm. {dMma Ho$bm d ˶mbm ¶moJm d ì¶m¶m‘mMr A{OV ’w$bgm¢Xa
KarM hmo‘ ³dma§Q>mB©Z amhÿZ A°bmon°{eH$ Vwåhr H$moamoZ nm°{P{Q>ìh Agmb Va ‘wirM OmoS> {Xbr d S>m°³Q>am§Zr gm§{JVboë¶m gd© amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
Am¡fYm§~amo~aM Am¶wd}{XH$ Am¡fYm§Mm Km~ê$ ZH$m Vwåhr ’$³V ~rE nm°{P{Q>ìh Jmoï>r AJXr V§VmoV§V nmië¶m Va H$moamoZmbm ---------------
dmna Ho$bm Va Vwåhr ¶m AmOmamVyZ gwIê$n ahm. gH$mamË‘H$ {dMmaM Vw‘À¶mVbm hadUo AJXr gmono Amho AbmonWr~amo~a amhþar ZJa nmbrHo$Mo Amamo½¶ {d^mJmVrb
~mhoa nSy> eH$Vm Vwåhr ê$½Umb¶mV XmIb H$moamoZm {dfmUwbm nidyZ bmdob. ˶mgmR>r {díddVr Am¶wd}{XH$ {M{H$Ëgmb¶ d H$‘©Mmar A{OV gwIXod ’w$bgm¡Xa ¶m§Mo
hmoʶmZo Omo Am°³grOZ ~oS> dmnabm S>m°³Q>am§À¶m gëë¶mZwgma Am¡fYo ¿¶m. [agM© g|Q>aÀ¶m ‘mYd agm¶Z Am¶wd} ZwH$VoM Xþ…I {ZYZ Pmbo. ˶m§À¶m nümV
AgVm Vmo Vwåhr Z dmnaë¶mZo Á¶mbm J§^ra S>m°. Z§X{H$emoa ~moago ¶m§Zm nwUo ¶oWo {XH$ Jmoù¶m KoVë¶mZo ¶m AmOmamVwZ AmB©, nËZr, ^mD$, XmoZ ‘wbo Agm ‘moR>m n[adma Amho.
bjUo AmhoV Aem noe§Q>bm ˶mMm Cn¶moJ H$moamoZMm g§gJ© Pmbm ˶mZ§Va ˶m§À¶m AmnU nwU© ~ao hmoD$ eH$Vmo. AmOmamVwZ
hmoB©b d ˶mMo àmU dmMVrb Vwåhr ñdV… KamVhr H$moamoZmZo {eaH$md Ho$bm. ˶m§Mr ~ao hmoʶmgmR>r gH$mamË‘H$ {dMma, ¶moJ, g§^mOr ‘moao
Kar amhÿZ EH$ H$moìhrS> ¶moÕmMo H$m‘ 52 dfu¶ nËZr Am{U 23 dfm©Mr ‘wbJr ì¶m¶m‘, ¶mo½¶ Amhma d Am¶wd}{XH$ amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
Ho$ë¶mMo g‘mYmZ d Vwåhmbm ñdV…Mm H$moamoZm nm°{P{Q>ìh AmT>ibr. S>m°. ~moago Am¡fYo ¶m§Mm ^anya ’$m¶Xm hmoVmo VgoM ---------------
A{^‘mZ dmQ>ob d ˶mVyZ Xoegodm KS>ob. ¶m§À¶mV H$moUbohr bjUo ZìhVr ‘mÌ EH$ AmdmhZ H$aVmo ~ao Pmboë¶m ê$½Um§Zr dm§~moar ¶oWrb ‘mOr gan§M d {dÚ‘mZ
˶mgmR>r Vwåhr lr {díddVr Am¶wd} ‘wbrbm WmoS>çmg Ìmg OmUdw bmJë¶mZo Amnbm ßbm‘m XmZ H$am d BVam§Mo Ord J«m‘n§Mm¶V gXñ¶ g§^mOr gm§aJYa ‘moao (d¶ 53) ¶m§Mo
{XH$ {M{H$Ëgmb¶ Am{U g§emoYZ H|$Р˶m§Zr Q>oñQ> Ho$br Voìhm {VKm§Mohr [anmoQ>© dmM{dʶmMo nwʶ {‘idm. ZwH$VoM {ZYZ Pmbo. ˶m§À¶m nümV dS>rb, VrZ ^mD$, nËZr,
H$moëhmnwa ¶m§Mo {Z{‘©V ‘mYd agm¶Z d nm°{P{Q>ìh Ambo. - S>m°. Za|Ð B§Jio ‘mo.9960270383 XmoZ ‘wbo, EH$ ‘wbJr, nwVUo Agm ‘moR>m n[adma hmoV.

amï´>dmXrÀ¶m gmoeb ‘r{S>¶m gobÀ¶m {Oëhm CnmܶjnXr jragmJa Xodimbr àdam ¶oWrb S>m°. JS>mI ¶m§À¶m ghH$m¶m©VyZ
amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
---------------
Aer Anojm Amho. AmnU Amnbr H$m±J«ogÀ¶m ‘{hbm Cnmܶjm gm¡.
{ZdS> njmMo {hVmMo {Z‘©bmVmB© ‘mbnmUr, H$moamoZmJ«ñV ê$½Um§Zm AënXamV godm CnbãY
amï´>dmXr H$m±J«ogÀ¶m gmoeb Ñï>rZo {ZpíMV ‘hËdnyU© ‘mOr ZJamܶjm S>m°. amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm) ‘§Ìr e§H$aaamd JS>mI ¶m§À¶m hñVo g§nÞ Pmbo.
‘r{S>¶m gobÀ¶m {Oëhm Amho. AmnUmg {Xbobr gm¡. CfmVmB© VZnwao, hf© --------------- ¶m H$mo{dS> g|Q>a‘ܶo Am¶gr¶y ~oS>, ìh|{Q>boQ>a
CnmܶjnXr amhþar IwX© ¶oWrb O~m~Xmar nma nmS>Vmb VZnwao, YraO nmZg§~i, amhþar VmbwŠ¶mVrb Xodimbr àdam ¶oWrb ~oS>, Amo2 ~oS>, ~m¶non ‘erZ, b°~moaoQ>ar,
‘hoe g§O¶ jragmJa øm§Mr Agm {dídmg 춳V ehamܶj g§Vmof AmKmd, S>m°. gmJa JS>mI d ghH$mar ¶m§Zr Ah‘XZJa EŠgao AmXr gw{dYm AgyZ Cƒ{e{jV AZw^dr
{Z¶w³Vr H$aʶmV Amë¶mMr Ho$bm. jragmJa øm§À¶m Aæ¶w~ nR>mU Am{XZr E‘Am¶S>rgr ¶oWo gd© gmo¶tZr ¶wº$, {ZgJ©aå¶ S>m°ŠQ>a d Zg© ¶m g|Q>a‘ܶo godm XoV Amho.
‘m{hVr gmoeb ‘r{S>¶m CÎma {ZdS>r~Ôb amÁ¶mÀ¶m amï´>dmXr A{^Z§XZ Ho$bo. dmVmdaUmV AÚmdV ñZohXrn {’$Orer¶Z Vk S>m°. {Zboe naOZo,
‘hmamï´> g‘Ýd¶H$ gm¡a^ amO|Ð H$mo{dS> g|Q>a gwê$ Ho$bo Amho. J«m‘rU S>rEZ~r ‘o{S>grZ S>m°. g{MZ nmZgao
{Ì^wdZ øm§Zr {Xbr. ˶m§Mr ^mJmVrb é½Um§Zm AënXamV godm AmXr Vk S>m°ŠQ>am§À¶m CnMmamZo
{ZdS> Pmë¶m~Ôb amhþar IwX© XoʶmMm dgm S>m°. gmJa JS>mI d
¶oWrb H$m¶©H«$‘mV D$Om© amÁ¶‘§Ìr Ag§»¶ H$moamoZm ê$½U ~ao hmoD$Z Kar
àmOº$ VZnwao øm§Zr ˶m§Mm
ghH$mar S>m°ŠQ>am§Zr KoVbm Amho. OmV Amho. {ZgJm©À¶m gm{ZܶmV,
Jwbm~nwîn XodyZ gËH$ma H$aʶmV gܶm H$moamoZm é½Um§Mr gmV˶mZo ñdÀN>Vm‘¶ Ago ho H$mo{dS> g|Q>a
Ambm. dmT> hmoV Agë¶mZo é½Um§Mr g§»¶m AgyZ é½Um§g XmoZ doioMr ^moOZ
jragmJa øm§Mr {ZdS> PnmQ>çmZo dmT>V Amho. ¶m H$mimV gw{dYm d Amamo½¶ Ñï>rZo gd© godm
njmܶj eaXamd ndma øm§Mo J«m‘rU ^mJmVrb é½Um§Zm ehamVrb {Xbr OmVo.
{dMma d njmMr ܶo¶YmoaUo ‘moR>çm hm°pñnQ>b‘ܶo ~oS> {‘iUo AdKS> gdmªV ‘hËdmMo åhUOo ê$½U godm hrM B©œa
gd©gm‘mݶ OZVon¶ªV nmohMdUo ~Zbo AgVmZm hrM JaO AmoiIyZ S>m°. gmJa godm ¶m Cº$sà‘mUo A˶§V ‘m’$H$ XamV H$moamoZm
H$m‘r àXoemܶj d Obg§nXm JS>mI ¶m§À¶mgmo~V S>m°. A{Vf Ho$Xmar d S>m°. é½Um§da CnMma H$aUmao ho ñZohXrn H$mo{dS> g|Q>a
‘§Ìr O¶§V nmQ>rb øm§Mr ew^‘ JS>mI ¶m§Zr Ah‘XZJa E‘Am¶S>rgr, AgyZ H$moamoZmbm Km~ê$Z Z OmVm Amåhmbm
‘mJ©Xe©ZmImbr amï´>dmXr H$m±J«og qZ~iH$ ~m¶nmg ¶oWrb ñZohmb¶mÀ¶m {ZgJ©aå¶ H$Yrhr g§nH©$ H$am Amåhr Amnë¶m godoV 24
njmMo {dMma gmoeb ‘r{S>¶mÀ¶m dmVmdaUmV ñZohXrn H$mo{dS> g|Q>a gwê$ Ho$bo CnbãY Agë¶mMo Ago S>m°. gmJa JS>mI ¶m§Zr
‘mܶ‘mVyZ AmnU nmohMdmb AgyZ ¶m g|Q>aMo CXKmQ>Z amÁ¶mMo Obg§YmaU gm§{JVbo.

g§nmXH$s¶ KoD$Z I~aXmar! g§ndy H$moamoZm ‘hm‘mar!!


H$moamoZm ~m~V ¶m CnH«$‘m§VJ©V amÁ¶mVrb H$moamoZm‘wº$ amhrb. {edm¶ H$mhr H$aV Zmhr.¶m ~mhoa nS>Umè¶m gXñ¶m§Zm Amnë¶mbm ‘wº$Vm {‘iUma
ZwH$VmM ‘hmamï´> emgZmZo à˶oH$ Hw$Qw>§~mn¶©V ZwH$VoM gaH$maZo MmMUr Xa, nojm ‘m¶m Hw$Qw>§~mV ‘r ¶mo½¶ I~aXmaargmR>r ‘XV Amho. ¶mV {Vi‘mÌ e§H$m
‘mPo Hw$Qw>§~ ‘mPr O~m~Xmar nmohMʶmMo {Z¶moOZ Ho$bo XO}Xma ‘mñH$À¶m qH$‘Vr H$moamoZmbm ¶oD$M XoUma Zmhr. H$aUo JaOoMo Amho.{edm¶ Zmhr. d¶mod¥Õ, ~mbH$ d
hm CnH«$‘ hmVr KoVbm Amho. Amho.KamoKar OmD$Z Amamo½¶ H$‘r Ho$ë¶m AmhoV.ImOJr ˶mgmR>r nmimdo bmJUmao Kar ¶oVmM Am§Kmoirgh {d{dY AmOma AgUmè¶m§Zr
H|$Ð gaH$ma d amÁ¶ gaH$ma VnmgUr H$ê$Z H$moamoZm é½Umb¶mVrb ^a‘gmR> ~rb gd© {Z¶‘ ‘r nmiUma hmV d nm¶ ñdÀN>Vm Kam~mhoa nSy> Z¶o. gXu,
¶m§Zr {Xboë¶m {Z¶‘mZwgma g§e{¶V emoYbm OmV AmH$maUmè¶m é½Umb¶mda Agm ^r‘ g§H$ën à˶oH$mZo ¶mgmR>r ¶mo½¶ ‘XV H$aUo Vmn d ImoH$bm ¶oVmM Z
gm‘m{OH$ à~moYZmMr ^y{‘H$m Amho. ¶m‘wio H$moamoZm g§nH©$ {Z¶§ÌU R>odyZ é½Um§Zm H$aUo Amdí¶H$ Amho. Amdí¶H$ Amho.g‘mOmMm Km~aVm ËdarV S>m°ŠQ>am§H$Sy>Z
{dMma‘§MmZo doimodoir gmIir VmoS>br OmUma {Xbmgm {Xbm Amho. à˶oH$ EH$Xm H$moamoZm Pmë¶mda g§nH©$ hmoUmè¶m gXñ¶mZo VnmgUr H$ê$Z ¿¶mdr.
‘m§S>br Amho. Amho.à˶oH$mÀ¶m Amamo½¶mMr Hw$Qw>§~m~amo~aM AmVm à˶oH$ Xþgè¶m§Xm H$moamoZm Pmë¶mMohr BVa gXñ¶m§nmgyZ ñdV:bm ‘eara ‘mܶ‘ Ibw Y‘©
AmO H$moamoZmMr {^Vr VnmgUr Ho$br OmVo.gaH$ma Jmd H$moamoZm‘wº$ hmoʶmgmR>r CXmhaUo AmhoV.˶m‘wio {dbJ R>odbo nm{hOo. gmYZ‘‘ øm Cº$sà‘mUo
gd© gm‘mݶm§À¶m ‘ZmVyZ Amnbo H$m‘ H$aV Amho.àý nwT>mH$ma KoUo JaOoMo Amho. JaO Agob VaM Kam~mhoa OodVmZm ¶mo½¶ A§Va R>odyZ dmJUoM gdm}Îm‘ Amho.
hÔnma hmoVmZm {XgV Amho. Amnbm Amho AmnU Amnë¶m {Z‘©b J«m‘À¶m YVuda ‘mPo nS>mdo.CJmMM ‘m¡O‘ñVr OodUo.{edm¶ H$‘r ~mobZo. bdH$aM ZdamÌ d {Xdmir
˶m‘wioM gmd©O{ZH$ Hw$Qw>§~mgmR>r H$m¶ H$aVmo? Jmd ‘H$moamoZm‘wº$ Jmd’ AZw^dʶmgmR>r Omb d ¶oUmè¶m nmhþʶm gXñ¶m§gmR>r hm gU gmOam H$amdm
{R>H$mUr dmT>Vr JXu d AmO H$mo{dS> é½Umb¶ g§»¶m hr g§H$ënZm OZ‘mZgm§À¶m H$moamoZm KamV KoD$Z ¶mb ñdV§Ì IwÀ¶m©gh ~¡R>H$ d BVa bmJUma Amho.{hdmù¶mMohr
H$moamoZm àmXþ^m©d hmoʶmMo dmT>V Amho. {edm¶ AZoH$ ‘ZmV éOZo JaOoMo Amho. Ag§ hmoVm H$m‘m Z¶o. gm{h˶hr ñdV§Ì R>odmdoV. hiyhiy AmJ‘Z gwê$ hmoV
à‘mU VwbZoZo H$‘r Amho. é½U KarM {db{JaU hmoD$Z é½Umb¶mV ~oS> CnbãY ~mhoa nS>Vm§Zm ‘wInÅ>r Vm|S>mda nydu dmS>o g§ñH¥$VrV ñd¶§nmH$ Amho.~Xb˶m G$VyV gXu,
OZ‘mZgmV H$moamoZm OmJ¥Vr S>m°ŠQ>am§À¶m gëë¶mZo CnMma Amho åhUyZ H$moamoZmH$S>o bmdZo Amdí¶H$ Amho.‘J KamV Hw$Qw>§~m~mhoaÀ¶m§Zm àdoe ImoH$bm d Vmn AmXr
{Z‘m©U Pmë¶mZo I~aXmar KoV AmhoV.‘moR>çm à‘mUmda H$mZmS>moim H$aUo ‘hmJmV nSy> ‘moR>çm JmS>rV Agmo AWdm Zgo.Vmo {Z¶‘ VmËnwa˶m AmOmamÀ¶m g‘ñ¶m CØdVmV
KoʶmMr gd¶ gd©gm‘mݶ é½U bdH$a ~ao hmoD$Z eH$Vo.AmVmn¶ªV nmiboë¶m ñd¶§M{bV XþMmH$sda Agmo. H$mimnwaVm AmO A§‘bmV Voìhm Z Km~aVm ËdarV
OZVoMr {Z˶ gd¶ Pmbr ‘¥Ë¶y Xahr KQ>V Amho.Ia H$S>H$ {Z¶‘m‘wioM AZoH$ ‘r d ‘mPo Hw$Qw>§~ gXñ¶ AmUbm Var Mmbob. Amamo½¶ VnmgUr H$amdr.
Amho.¶mV {dMma‘§MMmhr Va H$Yr H$Yr H$moamoZm ¶wÕ Hw$Qw>§~m§Zr H$moamoZmbm Amnë¶m H$moU˶mhr n[apñWVrV ~mhoaÀ¶m dñVy ImUo Q>mimdo. åhUOo ¶oUmao gU CËgd
ImarMm dmQ>m Amho.Var A§{V‘ A§{V‘ Q>ß߶mV Amho Agohr n[admamnmgyZ Xÿa R>odbo XdmImݶmV OmUmaM Zmhr. eŠ¶ Agë¶mg YwdyZ ¿¶m. AmZ§XmV gmOao H$aVm ¶oB©b.
ܶo¶ ho g§nyU© H$moamoZm‘wº$sMo dmQ>Vo.’‘mPo Hw$Qw>§~ ‘mPr Amho.¶m nwT>ohr AZbm°H$ hm ÑT> g§H$ën à˶oH$ ¶mo½¶ gm‘m{OH$ A§Va,
Amho.‘hmamï´> emgZmZo O~m~Xmar’ ¶m à‘mUo à˶oH$ à{H«$¶m gwê$ Amho.˶m‘wio Hw$Qw>§~mZo H$aUo JaOoMo Amho. ñdÀN>Vm, {Z¶{‘V ì¶m¶m‘, - lr. amOy lmdU
‘mPo Hw$Qw>§~ ‘mPr O~m~Xmar Hw$Qw>§~mZo Oa Aer H$miOr OmñVrV OmñV I~aXmar H$Vm© gXñ¶ Hw$Qw>§~m~mhoa àmUm¶‘ d ¶mo½¶ Amhmam‘wio ~ZgmoS>o
hm CnH«$‘ gwê$ H$ê$Z KoVbr.Va à˶oH$ Hw$Qw>§~ KoUo JaOoMo Amho.H$moamoZm OmVm§Zm BVa gXñ¶m§Zr H$moamoZmnmgyZ bdH$aM ‘mo. 9404696143
3 ewH«$dma, {X. 9 Am°³Q>mo~a 2020
N>ÌnVr KaʶmMr ~XZm‘r Ho$ë¶mg N>mdm ZJa-‘Z‘mS> añ˶mda bKwnQ>
V¶ma H$aUma - {H$aU amD$V
ñQ>mBbZo CÎma Xody - g{Ve gm¡XmJa H$moëhma ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
---------------
amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm) godm ’$mD$§S>oeZMo g§ñWmnH$ Aܶj {H$aU amD$V ¶m§À¶mdVrZo
------------------ amhmVm VmbwŠ¶mVrb d ZJa-‘Z‘mS> ¶m amï´>r¶ ‘hm‘mJm©Mr
‘amR>m AmajUm g§X^m©V S>m°Š¶w‘|Q>arO (bKwnQ>) H$aUma V¶ma VmbwŠ¶mVrb d ZJa
{X. 07/10/2020 amoOr ‘Z‘mS> hm¶do ¶m añ˶mMo H$m‘ H$go
Zdr ‘w§~B© ¶oWo nma nS>boë¶m MwH$sMo Pmbo Amho A{YH$mè¶m§Zr ¶m
‘amR>m g‘mOmÀ¶m amÁ¶ñVar¶ H$m‘m§‘ܶo {H$Vr d H$emàH$mao n¡go
~¡R>H$sÀ¶m AZwf§JmZo ‘amR>r Im„o H$moU˶m nÕVrMo S>m§~a IS>r
d¥Îmdm{hݶm§da à{V{H«$¶m XoVmZm ‘wê$‘ {H$Vr Imobrn¶ªV añVm H$aʶmV
JwUaËZ gXmdV} ¶m§Zr {hZ d¥ÎmrMo Ambm ho d Ago AZoH$ añ˶mÀ¶m
àXe©Z H$aV N>ÌnVr g§^mOramOo g‘ñ¶m AmhoV ¶m§À¶mdVrZo bKwnQ>
¶m§À¶m{df¶r AneãX dmnabo. V¶ma H$ê$Z OZVog‘moa ‘m§S>ʶmV
{VañH$ma¶wº$ eãX dmnaV ¶oUma Amho à˶oH$ H$m‘mgmR>r
˶m§Mr A’$PbImZmer VwbZm AZoH$ doim A{YH$mè¶m§Zm ^oQ>bmo
Ho$br. ¶m~Ôb amhþarMo nmo{bg na§Vw ˶m§Zr AmOn¶ªV H$Yrhr Iar
{ZarjH$ ¶m§Zm {ZfoYmW© {ZdoXZ ‘m{hVr {Xbr Zmhr d CS>dmCS>drMo CÎma XoD$Z doi ‘mê$Z Zobr
XoD$Z JwÝhm XmIb H$aʶmV AmZ§X AerM hmoVr. ‘amR>m IndyZ KoVbr OmUma Zmhr. {ZdoXZmV åhQ>bo Amho. ¶m‘ܶo Oo R>oHo$Xma ¶m§Zr H$m‘o KoVbr AmhoV ˶m H$m‘mV ñdV…
¶mdm ¶mMr ‘mJUr N>mdm g‘mOmbm AmajUmnmgyZ Aem àH$maMr {dYmZo {Z{üV ¶mdoir g§KQ>ZoMo CÎma A{YH$mardJ© XoIrb ^mJrXma AmhoV d añ˶m§Mr H$m‘o nyU© Ho$br
jmÄmdra goZoMo àXoe Aܶj d§{MV R>odë¶mMm {dO¶r Ag§Vmof CËnÞ H$aVmV. ‘hmamï´> Aܶj Z§Xÿ^mD$ OmV ZgVmZmXoIrb R>oHo$XmamMo nyU© {~bo H$mT>br OmVmV.
g{Ve gm¡XmJa ¶m§Zr Ho$br CÝ‘mX gXmdV} 춺$ H$aV ‘amR>m g‘mOmVrb Ag§Vmof Cëhmao, {Oëhmܶj {dO¶ ZJa-‘Z‘mS> ¶m ‘mJm©gmR>r emgZmZo IÈo> ~wOdʶmgmR>r Mo
Amho. hmoVo. AmOÀ¶m ~¡R>H$sÀ¶m {Xdg|{Xdg dmT>V AgVmZm nmaIo, amhþar VmbwH$m Aܶj 40 H$moQ>r én¶o ‘§Oya Ho$bo Vo H$m‘ Owݶm R>oHo$Xmamg {Xbo Jobo
gXa {ZdoXZmV åhQ>bo AZwf§JmZo N>ÌnVtdarb ˶m§Mr Aer {Z~y©ÜX {dYmZo H$ê$Z, Vm˶m Jmoao, lram‘nya VmbwH$m Va godm ’$mC§S>oeZ À¶m dVrZo Vo H$m‘ ~§X H$aʶmV ¶oUma Amho
Amho H$s, ‘amR>m g‘mOmZo à{V{H«$¶m ‘amR>m g‘mOmÀ¶m AmajU {damoYr ’w$ËH$ma gmoSy>Z Aܶj H¡$bmg YmH$VmoS>o, H$moU˶mhr n[apñWVrV H$m‘ H$ê$ XoUma Zmhr ‘J Vmo R>oHo$Xma
Amnë¶mda hmoUm¶m© Aݶm¶m ^mdZm XþImdZmar Amho. ‘amR>m g‘mOmÀ¶m g§¶‘mMm {dÚmWu AmKmS>r VmbwH$m Hw$R>bmhr Agmo ’$mC§S>oeZÀ¶mdVrZo MwH$sÀ¶m H$m‘mbm A{O~mV
{déÕ g§{dYm{ZH$ ‘mJm©Mm dmna ¶mMm Amåhr {ZfoY H$aVmo. {Z{üV CÐoH$ hmoB©b. Aem Aܶj amhþb eoQ>o, {dO¶ ‘w^m {Xbr OmUma Zmhr.
H$ê$Z g‘mO {hVmbm Hw$R>ohr dma§dma g§{dYmZmMm XmIbm Anàd¥ÎmrMm emgZmZo ~§Xmo~ñV {dKo, eaX bmoI§S>o, amhþar bKwnQ>mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ gd© añ˶m§Mr g˶ n[apñWVr
~mYm Z nmoMdVm bmIm|À¶m XoV N>ÌnVtMr AdhobZm H$amdm, AݶWm N>mdm jmÌdra VmbwH$m Cnmܶj JUoe bm|T>o, OZVog‘moa ‘m§S>Uma Amho ˶m‘wio A{YH$m¶mªZm XoIrb {dZ§Vr
g§»¶oZo ‘moM} H$mT>bo. gdm}ƒ H$aʶm‘mJo gXmdV} Mm hoVy goZo‘m’©$V H$aUoV ¶oB©b Vmo B‘«mZ eoI AmXr H$m¶©H$V} H$aʶmV ¶oV Amho H$s AmnU XopIb MwH$sMr ‘m{hVr XoD$ Z¶o
ݶm¶mb¶mZo {Xbobm {ZH$mb {Z{üV ewÕ Zmhr. Vo Á¶m nU g§{dYm{ZH$ ‘mJm©Zo Ago CnpñWV hmoVo. AݶWm Amnë¶mda XoIrb JwÝho XmIb H$aʶmV ¶oVrb.
‘amR>m g‘mOmZo H$moUVrhr g§{dYmZmMm C„oI H$aVmV
Ag§{dYm{ZH$ à{V{H«$¶m Z Vo Hw$Um EH$mÀ¶m ~mnmMr ^mOnm Amo~rgr ‘moMm© {Oëhm
XoVm ݶm¶mb¶rZ bT>m nwT>o
gwê$ R>odV g§¶‘mZo KoVbm.
OhmJrar Zmhr Vo g§nyU© XoemMo
Amho. Amåhr ˶mMm gÝ‘mZ I{OZXmanXr Zmam¶U Ym|JS>o
na§Vw JwZaËZ gXmdV} ¶m§Mr H$aVmo na§Vy ˶mÀ¶mAmS> amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
VËH$mbrZ à{V{H«$¶m Amgwar N>ÌnVtÀ¶m KamʶmMr ~XZm‘r ---------------
^mOnm Amo~rgr ‘moMm© {Oëhm Ah‘XZJa I{OZXmanXr amhþar
amhþar ZJanm{bHo$Zo KanÅ>r ¶oWrb Zmam¶U Ym|JS>o ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV
Ambr. ¶m {Z¶wº$sMo nÌ Ë¶m§Zm ZwH$VoM Im.S>m°.
nmUrnÅ>r ‘m’$ H$amdr gwO¶ {dIo nmQ>rb ¶m§À¶m hñV XoʶmV Ambo.
n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr
amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm) Vê$U H$m¶©H$˶mªMm AmË‘{dídmg dmT>bm
------------------ amÁ¶mMo AÞ d nwadR>m ‘§Ìr Zm. N>JZ ^wO~i ‘w§~B©
¶oWo gËH$ma H$aVmZm N>mdm H«$m§Vrdra goZoMo àXoe H$m¶m©Ü¶j AgyZ ^mOnm nj A{YH$ ~iH$Q>rH$aUmgmR>r
H$moamoZmÀ¶m ‘hm‘marV ZmJarH$ ‘moR>çm g§H$Q>mV gmnS>bo Amho. Zmam¶U ¶m§Mr {ZdS> Ho$br.
H$m‘ Y§Xm Zgë¶mZo Cnmg‘marMr doi Ambr Amho. CËnÞ H$‘r {dœZmW dmK, CÎma ‘hmamï´> g§nH©$à‘wI amOmam‘ qeXo,
Pmë¶mZo ZmJarH$ Am{WH©$ g§H$Q>mV gmnS>bo J«m‘rU {Oëhmܶj {XnH$ H$X‘, ¶odbm VmbwH$mܶj Am{X˶ ˶m§Zm {ZdS>rMo nÌ XoVodoir ^mOnm VmbwH$mܶj A‘mob
AmhoV. AZoH$ J«m‘n§Mm¶Vr d ZJanm{bH$m ZmB©H$, ehamܶj {ddoH$ MìhmU, A{O§Š¶ ZmB©H$, Ama. ^ZJS>o, adr åhgo, amO|Ð C§S>o, JUoe I¡ao, Am{VH$ ~mJdmZ,
¶m§Zr KanÅ>r d nmUrnÅ>r g§nyU©nUo ‘m’$ nr.Am¶.Mo {Oëhm Cnmܶj ¶moJoe ~ZgmoS>o, ¶wdH$ {Oëhm A’$ZmZ AmVma, gw{Zb ndma, {~bmb eoI, {OemZ eoI,
H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. VmoM {ZU©¶ Cnmܶj adr eoOdi, ZoVo emhra ~ZgmoS>o AmXr N>m¶m{MÌmV Aê$U gmido, gwO¶ H$mio, ‘¶wa Jdir, g{MZ ‘ohoÌo, C‘oe
amhþar ZJanm{bHo$Zo KoʶmMr JaO Amho. {XgV AmhoV. eoiHo$ AmXr CnpñWV Amho.
amhþar ZJanm{bHo$bm ‘moR>çm à‘mUmV
H$amÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘moR>o CËnÞ {‘iVo. EH$
df© {ZU©¶ KoVbm Va H$mhr ’$aH$ nS>Uma Zmhr. dm§~moar J«m‘n§Mm¶VZo AmXe©Jmd nmQ>moXm ¶oWo lr g‘W© gXJwê$ {H$gZ{Jar~m~m
JmioYmaH$m§Zm bm°H$S>mD$Z H$mimVrb Jmim ^mS>o ‘m’$ H$éZ Amnbo
ZmJarH$m§Zm Am{W©H$ {Xbmgm {Xbm. amÁ¶‘§Í¶m§À¶m A{Yn˶mImbr
Agboë¶m amhþar ZJan[afXoZo VmbwŠ¶mVrb OZVobm KanÅ>r,
ñdÀN>Vm godm ‘§S>imÀ¶m dVrZo ñdÀN>Vm A{^¶mZ
nmUrnÅ>r nyU©noU ‘m’$ H$éZ {Xbmgm {Xbm Va ¶mMo AZwH$aU Zodmgm ({dMma‘§M d¥Îmgodm) ‘hmË‘m Jm§Yr d bmb~hmXÿa
BVahr ZJanm{bH$m d J«m‘n§Mm¶V KoVrb. --------------- emór ¶m§À¶m O¶§Vr {Z{‘Îm
¶mnydu ZJanm[bHo$bm {ZdoXZ XodyZ ‘mJUr H$aʶmV Ambr J§Jmnya VmbwŠ¶mVrb ˶m§À¶m à{V‘og nwînhma KmbyZ
Amho. Var ¶m {ZU©¶mMr A§‘b~OmdUr H$éZ Am{W©H$ g§H$Q>mV AmXe© Jmd nmQ>moXm ¶oWo Zodmgm A{^dmXZ H$aʶmV Ambo d
gmnS>boë¶m ZmJ[aH$m§Zm {Xbmgm Úmdm, Aer ‘mJUr amhþar VmbwŠ¶mVrb H$aOJmd d ñdÀN>Vm A{^¶mZmMm ew^ma§^
ZJanm[bHo$Mo ‘mOr CnZJamܶj Ama. Ama. VZnwao ¶m§Zr Ho$br n[agamVrb lr g‘W© gXJwê$ hr H$aʶmV Ambm.
Amho. {H$gZ{Jar~m~m ñdÀN>Vm godm ¶mdoir gan§M noao nmQ>rb
‘§S>imÀ¶m dVrZo ‘hmË‘m ¶m§Zr lr g‘W© gXJwê$
Jm§YtÀ¶m O¶§Vr {Z{‘ÎmmZo {H$gZ{Jar ~m~m ñdÀN>Vm godm
{X.2 Am°ŠQ>mo~a amoOr ñdÀN>Vm Jwéd¶© ^mñH$a{Jar ‘hmamO A{^¶mZ am~{dʶmMr B©ÀN>m ‘§S>imÀ¶m dVrZo am~{dʶmV
A{^¶mZ am~{dʶmV Ambo.¶m ¶m§À¶m àoaUoZo lr g‘W© gXJwê$ ñdÀN>Vm godm ‘§S>imÀ¶m ¶oV Agboë¶m ñdÀN>Vm
ñdÀN>Vm A{^¶mZ àg§Jr {H$gZ{Jar ~m~m ^º$ ‘§S>imMo gXñ¶m§Zr gan§M noao nmQ>rb A{^¶mZmÀ¶m {ZîH$m‘
JmdH$è¶m§Zr hr ñdmJV Ho$bo ñdÀN>Vm godH$ ho {Zanoj ¶m§À¶mH$S>o ~mobVm§Zm 춺$ godoMo H$m¡VwH$ H$aV CnpñWV
Va gan§M ^mñH$aamd noao ^mdZoZo ñdÀN>Vm A{^¶mZ‘ܶo Ho$br hmoVr ñdÀN>Vm A{^¶mZ JmdH$è¶m§Zm ñdÀN>VoMo
nmQ>rb ¶m§Zr gh^mJ Zm|XdyZ gh^mJr hmoD$Z ñdÀN>VoMm gmaIm CnH«$‘ n{dÌ d ‘hËd {dfX Ho$bo. ¶mdoir
ñdÀN>oVoMo ‘hËd ¶mdoir g§Xoe CËgd ¶mÌoÀ¶m {R>H$mUr Mm§Jbm Agë¶mZo gan§M noao Pmboë¶m ñdÀN>Vm A{^¶mZmV
~mobVm§Zm {dfX Ho$bo. VgoM JmdmoJmdr OmD$Z XoVmV. nmQ>rb ¶m§Zr ¶m ‘§S>imbm Zodmgm VmbwŠ¶mVrb H$aOJmd,
amï´>{nVm ‘hmË‘m Jm§Yr gÚm gd©Y‘u¶ ~m§Ydm§Mr nadmZJr {Xë¶m‘wio amï´>{nVm bm§S>do mS>r, A‘iZoa, JUoedmS>r,
d ^maVmMo Xþgao n§VàYmZ lÜXmñWmZ Agbobr VrW©joÌo ‘hmË‘m Jm§YtÀ¶m O¶§Vr {Vimnya ñdÀN>Vm godm ‘§S>imMo
bmb~hmXÿa emór ¶m§À¶m H$moamoZmÀ¶m ‘hm‘mar‘wio ~§X {Z{‘ÎmmZo nmQ>moXm JmdmV godHo $ar VgoM nmQ>mXo m ¶oWrb
O¶§VrMo Am¡{M˶ gmYyZ Agë¶mZo ¶o˶m Jm§Yr O¶§Vrbm ñdÀN>Vm A{^¶mZ am~{dʶmV J«m‘ñW hr gm‘m{OH$ A§VamMo
gd© Y{‘©¶m§À¶m lÜXmñWmZo Am¡a§Jm~mX {OëømVrb Ambo.¶m A{^¶mZ àg§Jr nmbZ H$aV d ‘mñH$ bmdyZ
Agboë¶m CËgd ¶mÌm àg§Jr AmXe©Jmd nmQ>moXm ¶oWo ñdÀN>Vm gan§M noao nmQ>rb ¶m§À¶m hñVo gh^mJr Pmbo hmoVo.
4 ewH«$dma, {X. 9 Am°³Q>mo~a 2020
H¥${f {dYo¶H$mg {Xbobr ñW{JVr
...AݶWm ‘§Í¶m§Zm añ˶mda {’$ê$ XoUma Zmhr amÁ¶ gaH$maZo ËdarV CR>dmdr
amhþar VmbwH$m gH$b ‘amR>m H«$m§Vr ‘moMm©Mm EëJma amhþar VmbwH$m ^mOnmÀ¶m dVrZo VhgrbXmam§Zm {ZdoXZ

amhþar ‘mܶ‘mVyZ ‘amR>m g‘mOmMm


({dMma‘§M d¥Îmgodm) dUdm nwÝhm noQ>ë¶mg ˶mg
--------------- H|$Ð d amÁ¶ gaH$ma nyU©V…
‘m. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo O~m~Xma amhrb H¥$n¶m ¶mMr
9 gßQ>|~a 2020 amoOr ‘amR>m Zm|X ¿¶mdr.Aem Ame¶mMo
AmajU A§‘b~OmdUrbm {ZdoXZ gH$b ‘amR>m g‘mO,
ñW{JVr {Xë¶mZo ‘amR>m ‘amR>m H«$m§Vr R>moH$ ‘moMm©,
g‘mOmV àM§S> AñdñWVm ‘amR>m EH$sH$aU g{‘Vr ¶m§Mm amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm)
{Z‘m©U Pmbr Amho. Aem dVrZo ‘w»¶‘§Ìr ‘hm.amÁ¶ ---------------
n[apñWVrV amÁ¶ gaH$maZo ZOrH$À¶m H$mimV hmoV {ZYr XoʶmV ¶mdm.gdm}ƒ ¶m§Mm ZmdmZo Vh{gbXma ¶m§Zm amÁ¶ gaH$maZo H¥${f {dYo¶H$mg {Xboë¶m ñW{JVr CR>dʶmV
VmVS>rZo nmdbo CMbyZ ËdarV Agboë¶m E‘nrEggr narjm ݶm¶mb¶mV ‘amR>m AmajU XoʶmV Ambo. ¶mdr Aer ‘mJUr ^maVr¶ OZVm nmQ>uÀ¶m d{VZo amhþar Vh{gb
H$m¶©dmhr H$aUo Amdí¶H$ nwT>o T>H$bʶmV ¶mì¶mV. H|$Ð gwZmdUrñVd KQ>ZmnrR> ñWmnZ ¶màg§Jr Xod|Ð bm§~o, H$m¶m©b¶mda ‘mOr ‘§Ìr {edmOramd H${S>©bo ¶m§À¶m ZoÌ¥ËdmImbr
Amho. ˶mV àm‘w»¶mZo, gaH$maZo ‘amR>m AmajUmg H$aʶmgmR>r AmJ«hr nmR>nwamdm ‘pÀN>§Ð Jw§S>, {dH«$‘ JmT>o,A§XmobZ H$aʶmV Ambo hmoVo. {Xboë¶m {ZdoXZmV åhQ>bo Amho
EgB©~rgr àdJm©VyZ e¡j{UH$ g§ajU XoʶmgmR>r g§gXoV H$ê$Z ‘amR>m AmajUmdarb g§nV dm~io, {Z{VZ nmZgao, H$s, n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr Eo{Vhm{gH$ H¥${f {dYo¶H$ g§gXoÀ¶m
àdoemgmR>r AO© Ho$boë¶m ñdV§Ì H$m¶Xm H$amdm.‘amR>m ñW{JVr CR>dmdr. ‘amR>m B§{O. A‘mob dmUr, CÕd XmoÝhr g^mJ¥hmV ~hþ‘VmZr ‘§Owa H$éZ KoVbobo Amho.
‘amR>m {dÚm϶mªMr hmZr g‘mOmg EWS ‘ܶo Zìho Va {dÚm϶mªgmR>r à˶oH$ JmJao AmXtZr gaH$mada amï´>nVr am‘ZmWOr H$moqdX ¶m§Zr ˶mg ‘mݶVm XoD$Z
Q>miʶmgmR>r amÁ¶ gaH$maZo h¸$mMo ñdV§Ì AmajU {‘imbo {OëømV ñdV§Ì AÚ¶mdV Vmeoao AmoT>V Vrd« ^mdZm H$m¶X¶mV énm§Va Ho$bo Amho. gÎma dfm© ZV§a Jwbm‘r d XbmbmÀ¶m
Amnë¶m {Z¶§ÌUmImbrb nm{hOo. {X.9/9/2020 amoOr dñVrJ¥ho VmËH$mi gwê$ 춺$ Ho$ë¶m. OmoIS>mVyZ XoemVrb eoVH$ar ¶m H$m¶Úm‘wio ‘wº$ Pmbobm Amho.
ì¶mdgm{¶H$ d {~Ja ‘m.gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo ‘amR>m H$amdrV. H$monS>u A˶mMma ¶m Am§XmobZmV g§Xrn ¶m Eo{Vhm{gH$ {ZU©¶mMo XoemVrb V‘m‘ eoVH$è¶m§Zr OmoaXma
ì¶mdgm{¶H$ Aä¶mgH«$‘m§‘ܶo AmajUmÀ¶m A§‘b~OmdUrg KQ>ZoVrb Amamontdarb ‘w§~B© JmS>o, amO|Ð b~S>o, amO|Ð ñdmJV Ho$bobo Amho.Ago AgVm§Zm amÁ¶mVrb {edgoZm, amï´>dmXr
12 Q>¸o$ OmJm (Super ñW{JVr AmXoe XoUonydu gwé Cƒ ݶm¶mb¶mVrb IQ>ë¶mMo ImoOo, ZdZmW gào, A°S>. d H$m±J«ogÀ¶m AmKmS>r gaH$maZo ¶m {ZU©¶mg ñW{JVr XoD$Z
Numerory Seats) ‘amR>m Pmboë¶m e¡j{UH$ àdoe H$m‘H$mO ObX JVrZo gwê$ A‘mob S>m¡bo, A°S>. Vwfma eoVH$ar {damoYr d Xbmbm§Zm nwaH$ hmoB©b Aer ^w{‘H$m KoVbr
{dÚm϶m©gmR>r dmT>dmì¶mV. d ZmoH$a ^aVr à{H«$¶m§‘ܶo H$amdo. ^wOmS>r, A{dZme jragmJa, Amho. ¶m {ZU©¶m‘wio amÁ¶mVrb eoVH$ar ^¶{^V Pmbm AgyZ
¶m ‘mJʶm§gmR>r ‘amR>m H«$m§Vr ‘amR>m g‘mOmVrb SEBC darb ‘mJʶm§gmR>r ‘amR>m {XZoe Pmdao, g§Xrn Vm§~o, nwÝhm XbmbmÀ¶m OmoIS>mV AS>H$ʶmMr {^Vr ˶mg dmQ>V
R>moH$ ‘moMm©À¶m dVrZo amhþar àdJm©VyZ AO© Ho$boë¶m H«$m§Vr ‘moMm© H|$Ð d amÁ¶ AÊUmgmho~ VmoS>‘b, {dH«$‘ Amho.¶m {ZU©¶mMm amÁ¶mVrb eoVH$è¶m§gh ^maVr¶ OZVm nmQ>u
Vhgrb g‘moa ZwH$VoM YaUo C‘oXdmam§Zm VmËH$mi {Z¶w³Ë¶m gaH$maH$S>o AZoH$ {Xdgm§nmgyZ ‘moT>o, ‘h|Ð eoiHo$, H$m§Vm d gd© {‘Ì njmÀ¶m d{VZo Vrd« {ZfoY H$aʶmV Ambm. A{V[aº$
Am§XmobZ H$aʶmV Ambo. d bm^ XoʶmV ¶mdoV. em§VVoV d g§¶‘mZo nmR>nwamdm nmdgm‘wio Iarn d a~r h§Jm‘mVrb {nH$m§Mo Am§VmoZmV ZwH$gmZ
VUnwao, gw^mf Ow§Xao, {dZm¶H$
‘amR>m AmajUmg ñW{JVr gXa Aݶm¶H$maH$ ~m~r H$arV Amho. darb ~hþVm§e ~mR>o, XÎmm̶ AS>gyao, AéU Pmbo AgyZ eoVH$ar XoemoYS>rbm bmJbm Amho. eoVH$è¶m§À¶m
Agon¶ªV nmobrg ^aVr d Zm‘. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m ‘mJʶm§da gaH$maZo {Z‘go, ‘YwH$a KmS>Jo, {dO¶ gd© {nH$m§Mo gagH$Q> n§MZm‘o H$éZ Vm~S>Vmo~ ZwH$gmZ ^anmB©
BVa H$moUVrhr ZmoH$a ^aVr {ZXe©Zmg AmUyZ XoʶmgmR>r Ëd[aV {ZU©¶ KoUo Ano{jV ndma, aU{OV MìhmU, {‘imdr. Aer ‘mJUr H$aʶmV Ambr Amho.
H$aʶmV ¶oD$ Z¶o. ‘amR>m amÁ¶ gaH$maZo ¶wÕnmVirda Amho. ‘amR>m g‘mOmÀ¶m {demb nQ>mao, amO|Ð bm§~o, gXa {ZU©¶ VmVS>rZo aÔ Z Pmë¶mg Vrd« ñdê$nmMo Am§XmobZ
AmajUmdarb ñW{JVr à¶ËZ H$aUo Amdí¶H$ Amho. ghZerbVoMm AmUIr A§V B§{O{Z¶a amhþbHw$‘ma eoQ>o, N>oS>ʶmV ¶oB©b Agm Bemam ¶mdoir XoʶmV Ambm. ¶m A§XmobZmV
CR>ë¶m{edm¶ E‘nrEggrÀ¶m gmaWr g§ñWm d AÊUmgmho~ Z nmhVm darb ‘mJʶm§~m~V g{MZ ~moê$S>o ~§Sy>eoR> åhgo^m.O.nm. VmbwH$m A‘mob ^ZJS>o,gw^mf Jm¶H$dmS>, aqdÐ åhgo,
narjm KoD$ Z¶oV. {X. 11 nmQ>rb Am{W©H$ ‘mJmg VmËH$mi {ZU©¶ ¿¶mdm. AmXr eoH$S>mo H$m¶©H$V} ehmOr OmYd, amO|Ð Jmonmio, ~m~mgmho~ qeXo, JUoe I¡ao,
Am°ŠQ>mo~a 2020 amoOr d {dH$mg ‘hm‘§S>img ^ard AݶWm ‘amR>m H«$m§Vr ‘moMm©À¶m CnpñWV hmoVo. ¶‘ZmW q^JmaH$a, {dH«$‘ JmT>o, ‘pÀN>Ð JmT>o, Zmam¶U Ym|JS>o,
g§{Xn JmS>o, AéU gmido, A{VH$ ~mJdmZ, amO|Ð C§S>o, AemoH$
‘mD$br n[adma Am¶mo{OV aº$XmZ {e~ra CËgmhmV g§nÞ damio, gw^mf damio, A{OV S>mdIa, ZmZmgmho~ JmJao, gmonmZ
JmJao, H$m{eZmW Iwio, gwXm‘ eoiHo$, lrH¥$îU ^mogbo, dg§V
H$m¡R>m ({dMma‘§M d¥Îmgodm) ‘hmamO qPOwH}$, h.^.n. CÕd {S>ñQ>§qgJ~m~Vhr {deof H$miOr à‘mUo dfm©Mo 365/- é. ¶m AmT>md, ¶moJoe Xoe‘wI, A{dZme ~mMH$a, amO|Ð B§Jio, Mm§JXod
--------------- ‘hmamO g~bg, ‘m¡bmZm AãXþb KoVbr. XmoZ aº$Xm˶m§‘ܶo gËH$m¶m©H$aVm ¶moJXmZ XodyZ ^m|Ji, kmZoœa q^JmaXo, H¡$bmg ndma, ~mnwgmho~ dmK, Zm‘Xod
‘mD$br n[admamÀ¶m dVrZo JZr eoI, nmñQ>a ‘mohZ {ZH$miOo gwa{jV A§Va R>odʶmVAmbo. AmnU ‘mD$br n[admamMo gXñ¶ H$m§~io, A{X˶ X{h’$io, ‘¶wa Jdir, g{MZ ‘ohoÌo AmXr
aº$XmZ {e{~amMo Am¶moOZ Ho$bo ¶m§À¶m hñVo Xrn àÁdbZ d {edm¶, ñdÀN>VoMr {deof hmodw eH$Vm. CnpñWV hmoVo.
hmoVo. H$moamoZmÀ¶m nmœ©^y‘rda à{V‘mnyOZ H$aʶmV Ambo. VgoM I~aXmar KoʶmV Ambr. VgoM
gwa{jV A§Va Am{U ñdÀN>Vm
~miJVm aº$XmZ {e{~amMo
¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r à‘wI nmhþUo
åhUyZ lr‘Vr. AM©Zm nmJrao
‘mCbr n[admamMo g§ñWmnH$
h.^.n. kmZoœa ‘hmamO g~bg
amÁ¶‘§Ìr àmOº$ VZnwao ¶m§À¶m à¶ËZm‘wio ZJan[afXobm
Am¶moOZ H$aʶmV Ambo.
VgoM ‘mCbr n[admamMr
(Vh{ebXma eodJmd),‘mZZr¶
ԤXma Odio gmho~ (nmobrg Cn-
¶m§Zr gdmªMo Am^ma ‘mZbo.
‘mZdr {OdZ OJV AgVmZm
H$moQ>çdYr ê$n¶m§Mm {ZYr - ZJamܶjm gm¡. nmoniKQ>
ñWmnZm,CXKmQ>Z g‘ma§^ d A{YjH$, eodJmd), S>m°. lr‘Vr Amnë¶mdaVr AZoH$ àH$maMo amhþar ({dMma‘§M d¥Îmgodm) amhþar ZJan[afXoÀ¶m n§VàYmZ Amdmg
aº$XmZ {e~ra {X. 1 Am°ŠQ>mo. BamUr ‘°S>‘ (Amamo½¶ A{YH$mar F$U AgVmV Vgo g‘mOF$U --------------- ¶moOZoA§VJ©V Am{W©H$ÑîQ>çm Xþ~©b KQ>H$
2020, Jwédma amoOr 09:00 eodJmd), S>m°. ^aV draH$a, lr. nZ AgVo ˶m F$UmVyZ CVamB© amÁ¶mMo ZJa{dH$mg VWm COm© amÁ¶‘§Ìr ¶moOZoA§VJ©V àW‘ S>rnrAma ‘ܶo 233
Vo 04:00 ¶m doioV nma nS>bo. AéU^mD$ ‘wT>o Am{X CnpñWV hmoʶmH$aVm AmnU H$mhr Var àmOº$ VZnwao ¶m§À¶m {deof à¶ËZm‘wio amhþar bm^m϶mªZm Va {ÛVr¶ S>rnrAma A§VJ©V
J§^ra AmOmamÀ¶m é½Umbm qH$dm hmoVo. Ho$bo nm{hOo, ˶mH$aVm EH$
AnKmVmV OI‘r Pmboë¶m ‘m. ‘w»¶‘§Ìr CÕd R>mH$ao gm‘m{OH$ à{Vð>mZ ñWmnZ H$éZ ZJan[afXobm àYmZ‘§Ìr Amdmg ¶moOZm 460 OUm§Zm KaHy$b ‘§Oya Pmbobo Amho.
é½Um§Zm aº$mMr {ZVm§V JaO ¶m§Zr AbrH$S>oM aº$XmZ ho H$m¶© H$aʶmMo ¶moObo Amho. ¶m KQ>H$ H«$‘m§H$-4 Am{W©H$ ÑîQ>çm Xþ~©b KQ>H$ àW‘ S>rnrAma gmR>r amÁ¶ emgZmH$Sy>Z
AgVo. Voìhm doirM aº$ {‘iUo {e{~am§Mr Amdí¶H$Vm ~mobyZ à{Vð>mZÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ gr‘odarb ¶moOZoA§VJ©V S>rnrAma A§VJ©V amÁ¶ 93 bj ê$n¶o AZwXmZ ‘§Oya
Amdí¶H$ R>aVo. ˶m‘wio Amnë¶m XmI{dbr hmoVr. amÁ¶mV aº$mMm OdmZm{df¶r H¥$VkVm åhUyZ emgZmH$Sy>Z 1 H$moQ>r 39 bj d Pmbo hmoVo. na§Vw H|$Ð emgZmH$Sy>Z
aº$mMm EH$ W|~ EImÚmMo àmU VwQ>dS>m hmoʶmMr eŠ¶Vm ˶m§Mm gÝ‘mZ gmohim, aº$XmZ H|$Ð emgZmH$Sy>Z 1 H$moQ>r 39 bj {ZYr CnbãY hmoV ZìhVm. XrS>
dmMdy eH$Vmo. ¶mM ^mdZoVyZ Agë¶mZo aº$XmZmMo AmdmhZ {e~ra, eoVH$è¶m§H$aVm eoVrg ê$n¶m§Mr AZwXmZ àmßV Pmbo Amho. dfmªnmgyZ amÁ¶‘§Ìr àmOº$ VZnwao
Am¶mo{OV Ho$boë¶m ¶m {e{~amV ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Ho$bo hmoVo. ˶mbm Cn¶wº$ H¥$frVkmMo ì¶m»¶mZ, VgoM S>rnrAma Xþgè¶m Q>߶mgmR>r ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmV nm{bH$m
ehadmgr¶m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo à{VgmX XoV ‘mCbr n[admamÀ¶m d¥jmamonZ, AnKmVJ«ñV, amÁ¶ emgZmH$Sy>Z 4 H$moQ>r bj àemgZ nmR>nwamdm H$arV hmoVo.
gh^mJ Zm|X{dbm. {e{~am‘ܶo dVrZo H$moamoZmÀ¶m nmœ©^y‘rda nwaJ«ñVm§Zm ‘XV, {Xì¶m§J ~§YwZm ê$n¶m§Mr a¸$‘ CnbãY Pmë¶mMr AIoarg ˶mg ¶e Ambo AgyZ
50 OUm§Zr aº$XmZ Ho$bo. ñdÀN> dmVmdaUmV, JXu Q>miV ‘XV ¶m gmaIo AZoH$ gm‘m{OH$ ‘m{hVr ZJamÜmjm A{ZVmVmB© amÁ¶ d H|$Ð emgZmH$Sy>Z nm{bH$m
OZH$ë¶mU aº$noT>r, Ah‘XZJa AZmo»¶m aº$XmZ {e{~amMo CnH«$‘ H$am¶Mo AmhoV ¶m H$aVm nmoniKQ> ¶m§Zr {Xbr Amho. àemgZmbm {ZYr CnbãY Pmbm.
V’}$ aº$g§H$bZ H$aʶmV Am¶moOZ Ho$bo hmoVo. Jwédma Amnë¶m gdmªMo ghH$m¶© Ano{jV amÁ¶mV Zmdbm¡{H$H$ Ho$boë¶m amhþar KaHy$b ‘§Oya Pmboë¶m bm^m϶mªZr bdH$amV
Ambo. d ‘mZZr¶ VhgrbXma gH$mir ZD$ dmOVm {e{~ambm AmhoV. gm‘m{OH$ H$m¶m©Mr ZJan[afXoÀ¶m {dH$mgmMr O~m~Xmar bdH$a H$mJXmonÌm§Mr nwV©Vm H$ê$Z Amnë¶m
¶m§À¶m AmXoemdê$Z Amamo½¶ gwédmV Pmbr. ñdamO ‘§Jb hr dmQ> Mmbm¶Mr eodQ>À¶m
{d^mJm‘m’©$V 124 OUm§Mr H$m¶m©b¶ AmIoJmd amoS>, Vm. KQ>H$mbm gÝ‘mZ XoʶmgmR>r. hmVr KoV amÁ¶‘§Ìr àmOº$ VZnwao ¶m§Zr h¸$mÀ¶m KamMr ñdßZnyVu H$ê$Z ¿¶mdr Ago
H$moamoZm MmMUr H$aʶmV Ambr. eodJmd {O. Ah‘XZJa ¶oWo AZoH$ nmD$bo Mmbm¶bm Amåhr {ZdS>UwH$sVbm eãX nmibm Amho. n§VàYmZ AmdmhZ amÁ¶mMo ZJa{dH$mg VWm COm©
H$m¶©H«$‘mMo CÓmQ>Z CnpñWV {e{~amM Am¶moOZ H$aʶmV Ambo V¶ma AmhmoV, EH$ EH$ nmD$b Amdmg ¶moOZoA§VJ©V ehamVrb à˶oH$ amÁ¶‘§Ìr àmOº$ VZnwao ¶m§Zr Ho$bo Amho.
‘mݶda h.^.n. gw{ZbJrarOr hmoVo. ¶m {e{~amV aº$Xm˶m§Mr Vw‘Mr gmo~V hdr¶. AmnU d§{MV Hw$Qw>§{~¶m§Zm h¸$mMo Ka {‘imdo åhUyZ ZJan[afXoMo ZJamܶjm A{ZVmVmB©
‘hmamO (lram‘ gmYZm Aml‘ A˶§V gwa{jVnUo Amdí¶H$ Amnë¶m n[admamH$aVm Iwn H$mhr nm{bH$m àemgZmÀ¶m dVrZo H$m¶© Ho$bo nmoniKQ>, CnZJamܶjm amYm gmido d
‘wHw§$X²nwa), h.^.n. am‘{JarOr ˶m gd© d¡ÚH$s¶ MmMʶm H$aVmo nU EH$ g‘mOH$m¶© OmV Agë¶mMr ‘m{hVr ZJamܶj A{ZVm OZgodm ‘§S>imÀ¶m gd© ZJagodH$m§Zr
‘hmamO (¶oioœa g§ñWmZ ¶oir) H$ê$ZM aº$ KoVbo. {edm¶ åhUyZ ¶m H$m¶m©H$[aVm H$‘rV nmoniKQ>, CnZJamܶjm amYm gmido d amÁ¶‘§Ìr àmOº$ VZnwao ¶m§Mo Am^ma 춺$
H$aʶmV Ambo. d h.^.n. lram‘ H$moamoZmÀ¶m nmœ©^y‘rda gmoeb H$‘r à{V{XZ 1/- é. ¶m ZJagodH$m§Zr {Xbr Amho. Ho$bo Amho.

ho nÌH$ ‘mbH$, àH$meH$ lr. gmo‘ZmW XmXmgmho~ ImoOo ¶m§Zr ‘wÐH$ lr. amo{hXmg amYwOr XmVra ¶m§À¶m gmW©H$ qàQ>g©, ‘ëhmadmS>r amoS>, amhþar, {O. Ah‘XZJa
¶oWo N>mnyZ ‘w.nmo. amhoída H$m°bZr, amhþar IwX©, Vm. amhþar, {O. Ah‘XZJa ¶oWo àH$m{eV Ho$bo. g§nmXH$ - lr. a‘oe à^mH$a ~moê$S>o.
Title Code : MAHMAR/50206 Decl. No.: SR/MAG/04/2020