Вы находитесь на странице: 1из 12

����������������������� ���������������������������� ����� ����������������������� �������������������������� ��������������������������� �������������������������

IYûSXû³ff A´fOZXMX
Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ WXf»ff°f ��������������
� IbY»f IZYÀf: 67,493,569 ÚUæCþUèØ çãU‹Îè ÎñçÙ·¤
� IbY»f ¸fü°fZÔ: 1,543,626 ������������������������
���������������������
´fi·ffd½f°f SXfª¹f-IZÔYQi VffdÀf°f ´fiQZVf 32 ���������
·ffSX°f ���������������������
� IbY»f IZYÀf: 96,77,203
� Ed¢MX½f IZYÀf: 3,96,729 �������������������
� À½fÀ±f WbXE: 91,39,901
����������������������������������� RNI : DELHIN/2006/19302
���������
� ¸fü°fZÔ: 1,40,573 actionindianews@gmail.com SXfáÑXe¹f ÀfaÀIYSX¯f ��������������������������������������������������������� ��������

��������������������
dIYÀff³f Afªf IYSX¦ZÔ fZ ¨f¢IYf ªff¸f
Àfb¶fWX 11 ÀfZ Qû´fWXSX 3 ¶fþZ IZY ¶fe¨f ·ffSX°f ¶fÔQ, EZÔ¶fb»fZÔÀf IYû SXûIYf ³fWXeÔ þfE¦ff AüSX VffdQ¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ¶ff²ff ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ffBÊ þfE¦fe, »fû¦f VffQe IYf IYfOXÊ
����������������
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf
dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ
ÀfZ þbOÞXZ 5 »fû¦fûÔ IYû dIY¹ff WX`Ü B³f¸fZÔ
2 ´fÔþf¶f IZY AüSX 3 IYV¸feSX IZY
dQJfIYSX þf ÀfIZYÔ¦fZ: SXfIZYVf dMXI`Y°f, ´fÔþf¶f ¸fZÔ ´fZMÑû»f ´fÔ´f ¶fÔQ SXWXZÔ¦fZ, AÀf¸f ¸fZÔ ·fe dQJZ¦ff AÀfSX, 'WXdSX¹ff¯ff AüSX SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ¶fÔQ SXWXZÔ¦fe ÀffSXe ¸fÔdOX¹ffÔ' WX`ÔÜ B³fIZY ³ff¸f Vf¶¶feSX AWX¸f,
A¹fc¶f ´fNXf³f, dSX¹ffþ SXfNXSX, ¦fbSXþe°f
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf IZYÔQi ³fZ 9 ÀMXZdOX¹f¸fûÔ IYû þZ»f ¶f³ff³fZ dÀfÔWX AüSX ÀfbJQe´f dÀfÔWX WX`ÔÜ
IÈYd¿f ÃfZÂf ÀfZ þbOÞXZ ³fE IYf³fc³fûÔ IYû Uf´fÀf
»fZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ´fSX Q¶ffU ¶f³ff³fZ IYe IYf Q¶ffU OXf»ff ±ff: IZYþSXeUf»f VfIYSX´fbSX B»ffIZY ¸fZÔ B³WXZÔ E³fIYfCXÔMXSX
IZY ¶ffQ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ ¦fbSXþe°f AüSX
OXeÀfe´fe ´fi¸fûQ IbYVfUfWXf ³fZ ¶f°ff¹ff
dIY Af°fÔIYe MXf¦fZÊMX dIYd»fÔ¦f IZY d»fE
Jfd°fSX ¸fÔ¦f»fUfSX (Afªf) ·ffSX°f ¶fÔQ ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf ÀfbJQe´f ¦f`Ô¦fÀMXSX WX`Ô AüSX ´fÔþf¶f IZY ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ
SXWXZ¦ffÜ QZVf·fSX IZY dUd·f³³f dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f dIYÀff³fûÔ Vfü¹fÊ ¨fIiY dUþZ°ff Ed¢MXdUÀMX ÀffÔ´fiQfd¹fIY ¸ffWXü»f d¶f¦ffOÞX³fZ AüSX
³fZ SXf¿Mѽ¹ff´fe ¶fÔQ ¶fb»ff¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf, ÀfZ d¸f»f³fZ dÀfÔ§fb ¶ffgOXÊSX ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¶f»fdUÔQSX IYe WX°¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ±fZÜ Af°fÔIY IZY dJ»ffRY »fOÞX³fZ Uf»fûÔ
»fZµMX Àf¸fZ°f Ad²fIY°fSX dU´fÃfe ´ffdMXʹfûÔ ³fZ 'dIYÀff³fûÔ IYf ¸fbïf AüSX ÀfÔ§f¿fÊ þf¹fþ WX`Ü WX¸f ¶ffIYe °fe³fûÔ dWXª¶fb»f ¸fbþfdWXQe³f ÀfZ IYf WXüÀf»ff °fûOÞX³fZ IZY d»fE EZÀff
·ffSX°f ¶fÔQ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf EZ»ff³f dIYÀff³fûÔ IZY ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ VfbøY ÀfZ WXe Àff±f SXWXZ WX`ÔÜ þbOÞXZ WX`ÔÜ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü
dIY¹ff WX`Ü ¹fZ Q»f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû QZVf IZY IZYÔQi ÀfSXIYfSX AüSX dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ WX¸fÀfZ 9 3 d´fÀMX»f, 2 dIY»fû WXZSXûB³f AüSX ´ffÔ¨fûÔ þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY ³fÔ¶fSX
A»f¦f-A»f¦f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ÀMXZdOX¹f¸fûÔ IYû þZ»f ¶f³ff³fZ IYe ´fSXd¸fVf³f ¸ffÔ¦fe ±feÜ EIY »ffJ I`YVf d¸f»ff: ¹fZ Àf·fe Uf»fe ÀfRZYQ SXÔ¦f IYe IYfSX ¸fZÔ ÀfUfSX
dJ»ffRY ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf WX¸f ´fSX Jc¶f Q¶ffU ¶f³ff¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f WX¸f³fZ AfBÊEÀfAfBÊ IZY ³ffIYûÊ MXZSXdSXª¸f ±fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ SXûIY³fZ IYe IYûdVfVf
MÑZOX, BÔOXÀMÑeþ AüSX ¶f`ÔdIÔY¦f ÀfZ þbOÞXe IYBÊ ´fSXd¸fVf³f ³fWXeÔ QeÜ ³fZMXUIYÊ ÀfZ ·fe þbOÞXZ WX`ÔÜ B³fIZY ´ffÀf IYe °fû, B³WXûÔ³fZ RYf¹fdSXÔ¦f VfbøY IYSX
¹fcd³f¹f³fûÔ ³fZ ·fe dIYÀff³f AfÔQû»f³f AüSX 3 d´fÀMX»f, 2 dIY»fû WXZSXûB³f AüSX QeÜ Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ 17 A¢MXc¶fSX IYû
'·ffSX°f ¶fÔQ' IYû Àf´fûMXÊ IYSX³fZ IYe ¶ff°f dIYÀff³fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ AUfgOXÊ EIY »ffJ ÷Y´fE I`YVf d¸f»fZ WX`ÔÜ Ed¢MXdUÀMX ¶f»fdUÔQSX IYe WX°¹ff IYSX
IYWXe WX`Ü ¹ff³fe SXfþ³fed°fIY AüSX ÀfÔ¦fNX³f IZY »füMXf³fZ ´fSX AOÞXZ 30 dJ»ffOÞXe dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe À´fZVf»f ÀfZ»f IZY Qe ±feÜ
À°fSX ´fSX ·ffSX°f ¶fÔQ IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IYe ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf
´fcSXe °f`¹ffSXe WX`Ü A»f¦f-A»f¦f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ
'·ffSX°f ¶fÔQ' IYf A»f¦f-A»f¦f AÀfSX
QZVf IYe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ þbMXZ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE
Àf¸f±fʳf ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü SXfþ³fed°fIY WX»fIYûÔ ÀfZ
¦f¦f³f¹ff³f d¸fVf³f IYe »ffgd³¨fÔ¦f
QZJ³fZ IYû d¸f»f ÀfIY°ff WX` ¢¹fûÔdIY IbYL
þ¦fWXûÔ ´fSX À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¶fOÞXZ ´fiQVfʳf
IYe ¹fûþ³ff WX`Ü AfÔQû»f³f IYf IZYÔQi ¸fb£¹f
IÈYd¿f ÃfZÂf ÀfZ þbOÞXZ ³fE IYf³fc³fûÔ IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ´fSX Q¶ffU ¶f³ff³fZ IYe Jfd°fSX Afªf dIYÀff³f ¨f¢IYf ªff¸f IYSmÔX¦fZÜ
IYWXf, 'WX¸f Af¸f »fû¦fûÔ IZY d»fE Àf¸fÀ¹ff AfÔQû»f³f 12UZÔ dQ³f ¸fZÔ ´fi½fZVf IYSX ¦f¹ffÜ dQ³fûÔ ÀfZ WX¸ffSXf ´fiQVfʳf ³fþSX ³fWXeÔ Af SXWXf
°fû dIYÀff³f AfÔQû»f³f IZY d»fE AfUfþZÔ CXNX WXe SXWXe
WX`Ô, ÀffdWX°¹f AüSX ¸f³fûSXÔþ³f þ¦f°f IYe WXdÀ°f¹ffÔ ·fe
¸fZÔ EIY Àff»f IYe WXû¦fe QZSXe
¶fZÔ¦f»fb÷Y/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
´fÃf ¸fZÔ Af ¦fBÊ WX`ÔÜ E±f»feMXÐÀf ·fe dIYÀff³fûÔ IZY
øY´f ÀfZ dQ»»fe-E³fÀfeAfSX WXe SXWXZ¦ffÜ JOÞXf ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE, WX¸f dIYÀff³fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ´fÔþf¶f IZY 30 ±ffÜ A¶f CX³fIYf ´fb°f»ff MXfÔ¦f dQ¹ff WX`, Àff±f JOÞXZ WXû ¦fE WX`ÔÜ SXdUUfSX IYû þWXfÔ ¶ffg¢ÀfSX IYûSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe IYf AÀfSX ·ffSX°f IZY ´fWX»fZ
mÀfb¶fWX 11-Qû´fWXSX 3 ¶fþZ °fIY ¶fÔQ, B³f ¶fÔQ 11 ¶fþZ VfbøY IYSXZÔ¦fZ °ffdIY Uû E±f»feMXÐÀf AUfgOXÊ »füMXf³fZ SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f °ffdIY UZ QZJ ÀfIZYÔ dIY dIYÀff³f dIYÀf °fSXWX dUþZÔQSX dÀfÔWX ³fZ ³fE IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYû Uf´fÀf ³f ¸ff³fU d¸fVf³f ¦f¦f³f¹ff³f ´fSX ·fe WXû¦ffÜ BÔdOX¹f³f
ÀfZUfAûÔ IYû A³fb¸fd°f: ·ffSX°fe¹f dIYÀff³f AfgdRYÀf ´fWXbÔ¨f þfEÔÜ Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ 3 ¶fþZ IYe AûSX ¶fPÞXZ, »fZdIY³f ´fbd»fÀf ³fZ CX³WXZÔ SXfÀ°fZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ d»fE þf³fZ ´fSX SXfþeU ¦ffÔ²fe JZ»f SX°³f Àf¸¸ff³f À´fZÀf dSXÀf¨fÊ Afg¦fZʳffBþZVf³f (BÀfSXû) ´fi¸fbJ
¹fcd³f¹f³f IZY ´fi¸fbJ SXfIZYVf dMXI`Y°f ³fZ ¶f°ff¹ff OXйfcMXe AfUSX J°¸f WXû þfE¦ffÜ EZÔ¶fb»fZÔÀf ¸fZÔ WXe SXûIY dQ¹ffÜ AdJ»fZVf »fJ³fDY ¸fZÔ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»fE »füMXf³fZ IYe ²f¸fIYe Qe ±feÜ Àfû¸fUfSX IYû 30 OXfg. IZY dÀfU³f ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY A¶f
dIY ·ffSX°f ¶fÔQ IZY QüSXf³f dIY³f-dIY³f IYû SXûIYf ³fWXeÔ þfE¦ff AüSX VffdQ¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ´fiQVfʳfIYfSXe ³fZ MXfUSX ´fSX ¸fûQe IYf ¦fE: dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IZY d»fE dJ»ffOÞXe A´f³fZ-A´f³fZ AUfgOXÊ »füMXf³fZ SXf¿MÑ´fd°f ¸ff³fU d¸fVf³f IYe »ffgd³¨fÔ¦f ¸fZÔ °f¹f Àf¸f¹f ÀfZ
ÀfZUfAûÔ IYe A³fb¸fd°f SXWXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ¶ff²ff ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ffBÊ þfE¦feÜ »fû¦f VffQe IYf ´fb°f»ff MXfÔ¦ff: A¸fÈ°fÀfSX ÀfZ AfE Àf´ff IZY A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQU A´f³fZ ·fU³f IZY d»fE IcY¨f IYSX ¦fEÜ WXf»ffÔdIY dQ»»fe IYSXe¶f EIY Àff»f IYe QZSXe WXû¦feÜ ¦f¦f³f¹ff³f
dIY WX¸f Àfb¶fWX 11 ¶fþZ ÀfZ Qû´fWXSX 3 ¶fþZ IYfOXÊ dQJfIYSX þf ÀfIZYÔ¦fZÜ' °fe³fûÔ ³fE IÈYd¿f ´fiQVfʳfIYfSXe A¸fdSXÔQSX d¦f»f EIY MXfUSX ´fSX Àf¸f±fÊIYûÔ IZY Àff±f »fJ³fDY ÀfZ IY³³füþ ´fbd»fÀf ³fZ CX³WXZÔ SXfÀ°fZ ¸fZÔ WXe SXûIY dQ¹ffÜ d¸fVf³f IYe »ffgd³¨fÔ¦f A¶f A¦f»fZ Àff»f IZY AÔ°f °fIY ¹ff CXÀfIZY EIY Àff»f ¶ffQ WXû³fZ IYe
°fIY ¶fÔQ SXJZÔ¦fZ, »fZdIY³f BÀf QüSXf³f dIYÀfe IYf³fc³fûÔ IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IZY Àff±f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf ´fb°f»ff »fMXIYf þf³fZ IZY d»fE d³fIY»fZ ±fZ, »fZdIY³f ´fbd»fÀf ³fZ CX¸¸feQ WX`Ü »fZdIY³f, BÀfÀfZ ´fWX»fZ Qû ¸ff³fU SXdWX°f À´fZÀfIiYfµMX ·fZþZ þfEÔ¦fZÜ BÀfSXû ³fZ
IYû ´fSXZVff³f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ dMXI`Y°f ³fZ dQ»»fe IYe Àfe¸ffAûÔ ´fSX OXMXZ dIYÀff³fûÔ IYf dQ¹ffÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY ¸fûQe IYû B°f³fZ CX³WXZÔ »fJ³fDY ¸fZÔ WXe SXûIY dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ AdJ»fZVf UWXeÔ ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NX ¦fEÜ ´fWX»fZ dQÀfÔ¶fSX 2021 °fIY ¦f¦f³f¹ff³f d¸fVf³f ·fZþ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±feÜ

d³f½fZQIY:-
� E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¸fedOX¹ff Àf¸fcWX � SXfIZYVf ·ffSXõfþ ¸fZ¸fûdSX¹f»f MÑÀMX � ´fif¨fe³f dVfU ¸fÔdQSX IYd¸fMXe, IZYU»f ´ffIYÊ � ¶fifšf¯f
Àf·ff, AfQVfÊ ³f¦fSX ÃfZÂf� þfMX Àf·ff, AfQVfÊ ³f¦fSX ÃfZÂf� þfMX Àf·ff, AfQVfÊ ³f¦fSX ÃfZÂf � A¦fiUf»f Àf·ff, ¸fþd»fÀf ´ffIYÊ �
A¦fiUf»f Àf·ff, IZYU»f ´ffIYÊ � ´fÔþf¶fe Àf·ff, AfQVfÊ ³f¦fSX ÃfZÂf � BÔQi´fiÀ±f Àfed³f¹fSX dÀfMXeþ³f UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, IZYU»f
´ffIYÊ � Àfed³f¹fSX dÀfMXeþ³f, ¸fþd»fÀf ´ffIYÊ � SXf¸f ¸fÔdQSX, ¸fþd»fÀf ´ffIYÊ � SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, ¸fþd»fÀf
´ffIYÊ� SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, ¦ffÔ²fe dUWXfSX � SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, SXf¸fZV½fSX ³f¦fSX � SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX
EÀfûdÀfEVf³f, ²feSX´fbSX � SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, ¦fû´ff»f ³f¦fSX� SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, ¦fû´ff»f
´ffIYÊ� SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, IZYU»f ´ffIYÊ E¢ÀfMXZÔVf³f� SXZdþOXZÔMX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f, ´fÔ¨fUMXe� ¦füSXe VfÔIYSX
¸fÔdQSX, ²feSX´fbSX� dVfU ¸fÔdQSX, ²feSX´fbSX� dVfU ¸fÔdQSX, ²feSX´fbSX � Qb¦ffÊ ¸fÔdQSX, ¦fû´ff»f ³f¦fSX� Qb¦ffÊ ¸fÔdQSX MÑÀMX, ÀfcSXþ ³f¦fSX
� Q ÀfûVf»f UZ»fRZY¹fSX EÔOX WXZ»±f Af¦fZ³ffÊBÊþZVf³f
2 ���������������������������� ��������������������������� ��������� �������������������������
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSXX 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������

dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f d½f´fÃf


dIYÀff³f AfaQû»f³f: ÀfØfføYPÞX ¦fNX¶fa²f³f ¸fZÔ ¶fPÞX SXWXe ¶fZ¨f`³fe IYe £fb»fIYSX IYQ¸f°ff»f
dIYÀff³fûÔ IZY ·ffSX°f ¶faQ IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE EIY AûSX ªfWXfa
þþ´ff IYf ¶f¨ffU IYf øYJ, ÀfeE¸f ¸füþcQf WXf»f°f ´fSX ¶ff°f IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ, ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ´fi¸fb£f d½f´fÃf Q»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ Af ¨fbIZY W`ÔX, °fû QcÀfSXe AûSX BXÀfZ d½fRY»f
·fc´fZÔQi WXbçf AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU »ff³fZ IYû °f`¹ffS, WXbçf ³fZ BÊ-¸fZ»f IZY þdSXE SXfª¹f´ff»f IYû ·fZþZ ´fÂf Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶ffIYe ³fWXeÔ LXûOÞZX¦fe IYûBÊX IYÀfSX
¨fÔOXe¦fPXÞ/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
¨fÔOXe¦fPXÞ/SXfþZ³Qi dÀfÔWX þfQü³f SXWXe WX`Ü þþ´ff IZY øYJ IYû þfdWXSX ÀfUf»f ´fSX dQd¦Uþ¹f ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IZY ´fc½fÊ ÀfeE¸f ·fc´fZÔýi dÀfaWX WbXçXf ³fZ IYWXf dIY IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYû d³fSXÀ°f
dIYÀff³f AfÔQû»f³f IZY ¨f»f°fZ IYSX³fZ Uf»fZ ³fZ°ff dQd¦Uþ¹f ¨ff`MXf»ff þþ´ff VfbøYAf°f ÀfZ WXe dIYÀff³fûÔ IYSX³fZ IZY d»fE AfaQû»f³f IYSX SXWZX dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffa¦fZÔ ´fcSXe °fSXWX ªff¹fªf W`ÔXÜ
WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ÀfØfføYPX ·ffþ´ff- ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY þþ´ff IZY IYf Àf¸f±fʳf IYSX SXWXeÜ Qb¿¹fÔ°f ´fcSmX QZVf IYe ªf³f°ff dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f W`XÜ IYfa¦fiZÀf ´ffMXeÊ dIYÀff³fûÔ IZY 8
þþ´ff ¦fNX¶f³²f³f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe Àff°f dU²ff¹fIY ³fWXeÔ ¶fd»IY Àf·fe ¨f`MXf»ff »f¦ff°ffSX IZY³Qie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ ÀfZ dQÀfa¶fSX IZY ·ffSX°f ¶faQ ¸fZÔ CX³fIYf ´fcSXf Àff±f QZ³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX W`XÜ Àfû¸f½ffSX
dÀ±fSX°ff IZY ÀfUf»f ´fSX ¶fZ¨f`³fe QÀf dU²ff¹fIY dIYÀff³fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¶ff°f IYSX dIYÀff³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf IYSX IYû ªffSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ WbXçXf ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f ¶faQ IZY QüSXf³f dIYÀff³fûÔ IYû
½¹ff~ WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀf WXf»f°f ¸fZÔ ¸fZÔ WX`Ü ´fcSXe þþ´ff WXe dIYÀff³f SXWXZ WX`Ü ·fc´fZ³Qi dÀfÔWX WXbçf,SX¯fQe´f ¸ffWXü»f ´fcSXe °fSXWX Vffad°f´fc¯fÊ SX£f³ff ¨ffdWXEÜ A³fbVffÀf³f ¸fZÔ SXWXIYSX dIYÀff³f
ÀfSXIYfSX IYû J°fSXZ IYe AfVÔfIYf ¸fZÔ Àf¸f±fÊIY WX`Ü ÀfbSXþZUf»ff AüSX IbY¸ffSXe Àf`»fþf ÀfSXIYfSX IYû A´f³fe °ffIY°f IYf AWXÀffÀf IYSXfEaÜ CX³WXûÔ³fZ IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYû
þþ´ff ³fZ ¶f¨ffU IYf øYJ A´f³ff BÀfÀfZ ·fe Af¦fZ ¶fPXIYSX CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXZ Af¦ffWX IYSX°fZ WbXE IYWXf dIY ½fWX IYOÞXfIZY IYe NaXOX ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX³fZ IYû
d»f¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IYf ³fZ°fÈ°U IYSX IYWXf dIY IZY³Qi IYe E³fOXeE IYe WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY WXdSX¹ff¯ff ¸fªf¶fcSX dIYÀff³fûÔ IYf QQÊ Àf¸fÓf°fZ WbXE CX³fIYe ¸ffa¦fûÔ IYû ªf»Q À½feIYfSX IYSmXÜ
SXWXe ·ffþ´ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX ÀfSXIYfSX ·fe dIYÀff³fûÔ IYe ÀfSXIYfSX dU²ff³fÀf·ff IZY IbY»f ³f¶¶fZ ÀfQÀ¹fûÔ A¦fSX ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffa¦fZÔ ¸ff³f³fZ ¸fZÔ QZSXe IYe, °fû BXÀfIZY ¹fWX
»ff»f ³fZ ¸füþcQf WXf»f°f ´fSX ¨fb´´fe WX`Ü UWX dIYÀff³f dWX°f ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ¨ff»feÀf AüSX þþ´ff AfaQû»f³f AüSX ¶fOÞXf øY´f ²ffSX¯f IYSX »fZ¦ffÜ WbXçXf ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX dªfQ
Àff²f »fe WX`Ü ¸f³fûWXSX »ff»f ¸fedOX¹ff IYf³fc³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IZY QÀf ÀfQÀ¹f WX`Ü ¸fb£¹f dU´fÃfe LXûOÞXIYSX dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ ³fE IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYû °fbSaX°f SXïX IYSmXÜ CX³WXûÔ³fZ
IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf dIYÀff³f AfÔQû»f³f Q»f IYfÔ¦fiZÀf IZY 31 ÀfQÀ¹f WX`Ü EIY IYWXf dIY IYfa¦fiZÀf ´ffMXeÊ AfaQû»f³fIYfSXe dIYÀff³fûÔ IYû WXSXÀfa·f½f ÀfWXf¹f°ff
ÀfZ dIY³ffSXf IYSX°fZ dQJfBÊ QZ SXWXZ WX`Ü
CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX W`XÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ÀfSXIYfSX
¦fNX¶f³²f³f ÀfSXIYfSX IYû J°fSXZ IYe IYe AfOX ¸fZÔ A´f³fZ ¸fÔÀfc¶fZ ´fcSXZ ÀfQÀ¹f B³fZ»fû IYf WX`Ü ¶ffIYe AfNX
dIYÀff³fûÔ IZY ´fiÀ°ffd½f°f ·ffSX°f ¶faQ IYû d½fRY»f IYSX³fZ IZY d»fE AüLZX WX±fIaYOZX
AfVfÔIYf IYû ³fZ°ff ´fid°f´fÃf AüSX Qû d¶fþ»fe ¸fÔÂfe SX¯fþe°f dÀfÔWX ¨ff`MXf»ff CX³WXZÔ dQ¹ff ¦f¹ff ´fVfb ²f³f dUIYfÀf IZY ´fid°f ÀfWXf³fb·fcd°f SXJ³fZ Uf»fZ IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe d³fQÊ»fe¹f dU²ff¹fIY WX`Ü þþ´ff AüSX A´f³ff ÀfIY°fe W`XÜ dIYÀff³fûÔ IYû ´fcSmX Àfa¹f¸f IZY Àff±f ÀfSXIYfSX IYû A´f³fe
¶ffSX IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·fc´fZ³Qi dÀfÔWX IYf IYOÞXf dUSXû²f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶fûOXÊ IZY ¨fZ¹fSX¸fZ³f IYf ´fQ LûOÞX°fZ Àf·fe dU²ff¹fIY BÀf ÀfSXIYfSX IYf AüSX þþ´ff ³fZ°ff Qb¿¹fÔ°f ¨f`MXf»ff IZY d³fQÊ»fe¹f dU²ff¹fIYûÔ IYf dIYÀff³f °ffIY°f IYf Af·ff¿f IYSXf³ff WXû¦ffÜ
WXbçf ³fZ AüSX WXUf QZ Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ³ffSXZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE CX³WXZÔ dUSXû²f ¸fZÔ WXbE ÀfSXIYfSX ÀfZ Àf¸f±fʳf Uf´fÀf »fZ³fZ Àff±f LûOXZÔÜ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ·fc´fZ³Qi dIYÀff³f AfÔQû»f³f ´fSX øYJ IZY Àf¸f±fÊIY øYJ ÀfØfføYPX ¦fNX¶f³²f³f ½fWeÔ BÔdOX¹f³f ³fZVf³f»f »fûIYQ»f IZY ´fi²ff³f ¸fWXfÀfd¨fU U EZ»f³ff¶ffQ IZY
SXfª¹f´ff»f IYû ´fÂf ·fZþIYSX ÀfSXIYfSX ´fûÀMXSX dQJfE ¦fEÜ ¦fNX¶f³²f³f IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ dÀfÔWX WXbçf ³fZ dU²ff¹fIYûÔ ÀfZ ÀfUf»f ´fSX dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ IYWXf IYe d¨f°ff ¶fPXf SXWXf WX`Ü Àff±f WXe dU²ff¹fIY A·f¹f dÀfÔWX ¨füMXf»ff ³fZ dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf 8 dQÀfÔ¶fSX IYû
IZY dJ»ffRY AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU ÀfSXIYfSX IYe dÀ±fSX°ff IYû J°fSXZ IYe dÀf»fdÀf»fZUfSX PXÔ¦f ÀfZ þþ´ff IZY d³f¯ffʹfIY R`YÀf»ff IYSX³fZ IYû IYWXf dIY Qb¿¹fÔ°f ¨f`MXf»ff SXfþ·fU³f ¸fZÔ »fe ¸fb£¹f dU´fÃfe Q»f IYfÔ¦fiZÀf IYf ·ffSX°f ¶fÔQ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dþÀf dQ³f dIYÀff³f AfÔQû»f³f
´fZVf IYSX³fZ IZY d»fE dU²ff³fÀf·ff IYf AfVfÔIYf ´f`Qf WXû³fZ IZY ´feLZ IbY»f QÀf dU²ff¹fIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ Àff°f WX`Ü WXbçf ³fZ IYWXf dIY IbYL dU²ff¹fIY ¦fBÊ Vf´f±f IZY A³fbÀffSX A´f³ff WXüÀf»ff ¶fPX SXWXf WX`Ü ÀfcÂfûÔ ³fZ IYWX³ff VfbøY WXbAf ±ff CXÀfe dQ³f WX¸ffSXe ´ffMXeÊ ³fZ EZ»ff³f IYSX dQ¹ff ±ff dIY B³fZ»fû
dUVfZ¿f ÀfÂf ¶fb»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü d³fQÊ»fe¹f AüSX ¦fNX¶f³²f³f ÀfWX¹fû¦fe dU²ff¹fIYûÔ ³fZ A´f³fZ Jb»fZ ¶f¹ff³fûÔ ¸fZÔ QûWXSXf øYJ A´f³ffE WXbE WX`Ü UZ IY°f½¹f d³f·ff SXWXZ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf VfbøY IYSX dQ¹ff WX` dIY IbYL ·ffþ´ff ´ffMXeÊ IYf EIY-EIY IYf¹fÊIY°ffÊ BÀf AfÔQû»f³f IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ AüSX IZYÔQi
WXbçf ³fZ ´fÂf ¸fZÔ IYWXf WX` dIY þþ´ff IZY dU²ff¹fIYûÔ IZY dIYÀff³f dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYf Àf¸f±fʳf IYSX dIYÀff³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf IYSX SXWXZ WX` dIY ¦fNX¶f³²f³f ÀfSXIYfSX A´f³ff AüSX þþ´ff dU²ff¹fIY ·fe ÀfSXIYfSX IYe ÀfSXIYfSX õfSXf ±fû´fZ ¦fE °fe³fûÔ IYf»fZ IYf³fc³fûÔ IYû J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE
¦fNX¶f³²f³f ÀfSXIYfSX þ³f°ff IYf AfÔQû»f³f IYf »f¦ff°ffSX Àf¸f±fʳf dQ¹ff WX`Ü CX²fSX WXdSX¹ff¯ff ´fiQZVf AüSX ¦fNX¶f³²f³f ÀfSXIYfSX IYf Àff±f IYf¹fÊIYf»f ´fcSXf IYSXZ¦feÜ dIYÀff³fûÔ ³fZ IYe dUQfBÊ ¨ffWX°fZ WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff d¸f»ffIYSX BÀf »fOÞXfBÊ IYû »fOÞXZ¦ffÜ UWX ÀU¹fÔ 9 dQÀfÔ¶fSX IYû
dUV½ffÀf Jû ¨fbIYe WX`Ü CX²fSX SXfd³f¹ff dIY¹ff þf³ff ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf IbY¸ffSXe Àf`»fþf ·fe QZ SXWXZ WX`Ü BÀf dÀ±fd°f ´fSX þû ¶ff°f SXJe WX` CXÀfZ ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fNX¶f³²f³f ÀfSXIYfSX IZY EIY ¸fÔÂfe ³fZ dMXIYSXe ¶ffOXÊSX ´fSX þfIYSX AfÔQû»f³f IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX³fZ Uf»fZZ dIYÀff³f
dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ¦ffÔU ²f³fbSX ¸fZÔ ¨fSXJe QfQSXe ÀfZ d³fQÊ»fe¹f dU²ff¹fIY »f¦ff°ffSX dU²ff¹fIYûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX ÀfØfføYPX ¦fNX¶f³²f³f IZY ³fZ°ffAûÔ IYe Àfb³ff AüSX ¶fQ»ffU IZY d»fE °f`¹ffSX ·fe ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ·fc´fZ³Qi dÀfÔWX WXbçf ÀfÔ¦fNX³f IZY ³fZ°ffAûÔ ÀfZ WXþfSXûÔ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f d¸f»fZÔ¦fZ AüSX BÀf AfÔQû»f³f
SXfd³f¹ff IZY d³fQÊ»fe¹f dU²ff¹fIY AüSX Àfû¸fUeSX ÀffÔ¦fUf³f ³fZ ÀfSXIYfSX õfSXf SXWXe WX` dIY dIYÀff³fûÔ IZY AfÔQû»f³f d¨fÔ°ff ·fe CX³fIZY ¶f¹ff³fûÔ ÀfZ ´fiIYMX WXû WX`Ü ·ffSX°f ¶f³Q IYû Àf¸f±fʳf IZY ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe WX`Ü IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe IbY¶ffʳfe QZ³fe ´fOÞXe °fû WX¸f ´feLZ ³fWXeÔ WXMXZÔ¦fZÜ

IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYû »fZIYSX dIYÀff³fûÔ IYû Àf`d³fIYûÔ U CX³fIZY ´fdSXUfSXûÔ IZY IY»¹ff¯f IYe Àfû¨f³ff Àf·fe IYe dþ¸¸fZQfSXe: £f˜XSX
§f¶fSXf³fZ IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ: Àfe°ffSXf¸f ¦fbøY¦fif¸f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff ÓfaOXf dQUÀf, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX »ff»f IYû »f¦ff¹ff ¦f¹ff ÀfVfÀÂf ÀfZ³ffAûa IYf ÓfaOXf
¦fb÷Y¦fif¸f/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû ÀfWX¹fû¦f QZÔÜ BÀf Óf¯OXZ ¸fZÔ Vffd¸f»f »ff»f, ¸f³ff³fZ IYf EIY ¶fOÞXf ¸fIYÀfQ ¹fWX ·fe ±ff
ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff ÓfaOXf dQUÀf ´fSX Àffa¸f½ffSX ¦fWXSXf ³fe»ff AüSX WX»IZY ³fe»fZ SXÔ¦fûÔ IYe dIY QZVf IYe þ³f°ff A´f³fZ ¶fWXfQbSX
IYû WXdSX¹ff¯ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX »ff»f ´fd˜¹ffÔ °fe³fûa ÀfZ³ffAûÔ IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX°fe Àf`d³fIYû IZY ´fid°f A´f³ff Af·ffSX ½¹föY
³fZ ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff ÓfaOXf IYû¿f ¸fZÔ Qf³f QZIYSX WX`ÔÜ ¸f³fûWXSX »ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf³f IYSX ÀfIZY °f±ff Àff±f WXe CX³WXZÔ BÀf ¶ff°f
QZVf IZY ¶fWXfQbSX Àf`d³fIYûa IZY ´fid°f A´f³ff 1949 ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX BÀf dQ³f IYû ¸f³ff¹ff IYf ·fe EWXÀffÀf WXû ÀfIZY dIY CX³fIYe AüSX
Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ´fiQZVf ¦f¹ff ±ff AüSX °f¶f ÀfZ »fZIYSX Afþ °fIY ¹fWX CX³fIZY ´fdSXUfSX IYe ¸fQQ IYSX³ff dIY°f³ff
IZY Àf`d³fIY EUÔ A²fÊÀf`d³fIY IY»¹ff¯f d³fSXÔ°fSX ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fZ dQ³f WX¸fÔZ þøYSXe WX`Ü ÀfZ³ff IZY þUf³fû IYe ¸fQQ
SXfª¹f¸fÔÂfe Aû¸f´fiIYfVf ¹ffQU ³fZ »fûIY BÀf ¶ff°f IYf ·fe AWXÀffÀf dQ»ff°ff WX` dIY AüSX CX³fIZY IY»¹ff¯f IZY d»fE ¹fZ dQ³f
IY³fe³ff/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Àf¸fÃf ½¹föY dIY¹fZÜ d³f¸ffʯf dUßff¸f¦fÈWX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀfVfÀÂf Àfe¸ff ´fSX ¸fbdVIY»f WXf»ff°fû ¸fZÔ OXMXZ IZYU»f ·ffSX°f ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY QcÀfSXZ
dU´fÃfe ´ffdMXʹffÔ dIYÀff³fûÔ IYû CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ÀfZ³ff IYf ´fi°feIY d¨f³WX ÓfaOXf »f¦ff¹ff þUf³fû IZY ´fdSXþ³fûÔ IZY d»fE WX¸f ·fe QZVfûÔ ¸fZÔ ·fe ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ d¶fiMXZ³f
¶fSX¦f»ff³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ Àf¸fd±fÊ°f »fû¦f ÀfOXIYûÔ ´fSX OXZSXf dþÀfIZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff QcÀfSXûÔ IZY Àff±f IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff d¸f»ffIYSX þWXfÔ BÀfIYe VfbøYAf°f 1956 ¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ
dþÀfÀfZ ¸ffWXü»f JSXf¶f WXû SXWXf WX`Ü þ¸ff¹fZ ¶f`NXZ WX`ÔÜ ÓfaOXf IYû¿f ¸fZÔ ²f³fSXfdVf IYf Qf³f dQ¹ffÜ IY»¹ff¯f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f³ff WX¸f Àf¶fIYe ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff A´f³fZ ¶fWXfQbSX þUf³fû IZY JOÞXZ WX`ÔÜ BÀf dQ³f IYû ¸f³ff³fZ IZY ´feLZ BÀfIZY A»ffUf, ÀffB´fiÀf, IZYd³f¹ff AüSX
ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ´ffdSX°f dIY¹fZ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IÈYd¿f Àfb²ffSX ¸f³fûWXSX »ff»f ³fZ QZVf IYe ÀfVfÀÂf ÀfZ³ffAûÔ dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ IY»¹ff¯f IZY d»fE ·ffSX°f IYe þ³f°ff ÀfZ ²f³f °fe³f AWX¸f ¸fIYÀfQ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ´fWX»ff ³ffBþedSX¹ff Vffd¸f»f WX`ÔÜ
¦f¹fZ A²¹ffQZVf ´fc¯fÊøY´f ÀfZ dIYÀff³fûÔ d¶f»f ¸fZÔ E¸fEÀf´fe IYf CX»»fZJ IZY Àf·fe þUf³fûÔ IYû ¶f²ffBÊ U ÀfZ A´fe»f ·fe IYe dIY UZ ÀUZ¨Lf ÀfZ ÀfÔ¦fiWX IYSX°fe WX`Ü BÀf dQ³f IYû ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff ¸fIYÀfQ ¹fbð IZY QüSXf³f WXû³fZ Uf»fe WXfd³f ´fiQZVf IZY Àf`d³fIY EUÔ A²fÊÀf`d³fIY
IZY dWX°f ¸fZÔ WX`ÔÜ CX³WXZÔ §f¶fSXf³fZ IYe dIY¹ff WXbAf WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYû Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ ÀfVfÀÂf ÀfZ³ffAûÔ IZY þUf³fû IZY IY»¹ff¯f IZY Óf¯OXf dQUÀf IYWXf þf°ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSX³ff, QcÀfSXf ¸fIYÀfQ ÀfZ³ff IY»¹ff¯f SXfª¹f¸fÔÂfe Aû¸f ´fiIYfVf ¹ffQU ³fZ
þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fZ ¶ff°fZÔ AMXZ»fe RYÀf»f IYf Qf¸f BÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY QZVf IZY þUf³f IYdNX³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ d»fE ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff Óf¯OXf IYû¿f ¸fZÔ Afd±fÊIY IYe °fSXRY ÀfZ ¦f¯f¸ff³¹f ½¹fdöY¹fûÔ ÀfZ »fZIYSX IZY þUf³fû AüSX CX³fIZY ´fdSXUfSXûÔ IYe ·fe BÀf ¸füIZY ´fSX A´f³fZ dU¨ffSX SXJ°fZ WXbE
IZY WX»fIYf dU²ff¹fIY Àfe°ffSXf¸f d¸f»fZ¦ffÜ dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf dIY A´f³fe þf³f IYe ´fSXUfWX dIYE ¶f¦f`SX, Àf°fÊIY ÀfWX¹fû¦f QZÔÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ Af¸f þ³f°ff IYû ·ffSX°fe¹f ÀfVfÀÂf ÀfZ³ff IYf ¸fbdVIY»f WXf»ff°f ¸fÔZ ¸fQQ IYSX³ff AüSX IYWXf dIY BÀf dQ³f QZVf IZY »ffJû »fû¦f
¹ffQU ³fZ dUd·f³³f ¦ffUûÔ ¸fZÔ IZYÔQi °f±ff ´fiQZVf ÀfSXIYfSX þ³fdWX°f SXWX°fZ WXbE Àfe¸ffAûÔ IYe SXÃff IYSX°fZ WX`Ô, CX³WXeÔ IYWXf dIY 7 dQÀfÔ¶fSX IYf dQ³f ÀfZ³ff AüSX ´fi°feIY d¨f³Á Óf¯OXf »f¦ffIYSX CX³fÀfZ ¹fWX °feÀfSXf ¸fIYÀfQ dSXMXf¹fSX WXû ¨fbIZY þUf³fû ÀfZ³ff IZY þUf³fûÔ IZY d»fE Afd±fÊIY
Af¹fûdþ°f dUUfWX Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYf¹fÊ IYSX IYe ¶fQü»f°f WX¸f ÀfbJ IYe ³feÔQ Àfû ´ff°fZ BÀfIZY þUf³fZ IZY d»fE JfÀf ¸ff³ff þf°ff A´fZÃff IYe þf°fe WX` dIY UZ A´f³fZ ¶fWXfQbSX U CX³fIZY ´fdSXUfSXûÔ IYf IY»¹ff¯f IYSX³ff WX`Ü ÀfWX¹fû¦f ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe d³f·ff°fZ WX`ÔÜ
dWXÀÀff »fZIYSX UWXfÔ ´fSX WXfdþSX SXWXe WX`ÔÜ WX`ÔÜ CX³f Àf`d³fIYûa U CX³fIZY ´fdSXUfSXûa IZY WX`Ü BÀfIYe UþWX ¹fZ WX` dIY BÀf dQ³f þUf³fû IZY IY»¹ff¯f IZY d»fE IbYL Afd±fÊIY CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY BÀf dQ³f IYû

CX³WXf¯fe ¸fZÔ EIY ¹fb½fIY IYe SXZUfOÞXe ³f´f ¨fZ¹fSX¸f`³f ´fQ IZY ¨fb³ffU IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¶f³ffBÊ Àf»ffWXIYfSX IY¸fZMXe
d³fIYf¹f ¨fb³ffU: ·ffþ´ff AüSX þZþZ´fe IYe °ff»f¸fZ»f IY¸fZdMX¹fûÔ IYe ¶f`NXIZYÔ VfbøY ÀfadQ¦²f WXf»ff°f ¸fZÔ ¸fü°f ¨fÔOXe¦fPÞX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ffAûÔ U »fOÞX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü
¨fÔOXe¦fPÞX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fÔ¨fIbY»ff IZY
WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ d³fIYf¹f ¨fb³ffU IYû þZþZ´fe IYe AûSX ÀfZ ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IZY d»fE þZþZ´fe dU²ff¹fIY SXf¸fd³fUfÀf
IY³fe³ff: CX³WXf¯fe ¸fZÔ EIY IYSXe¶f
35 U¿feʹf ½¹fdöY IYe ÀfÔQZWXþ³fIY
WXdSX¹ff¯ff IYe SXZUfOÞXe ³f¦fSX ´fdSX¿fQ
IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ´fQ IZY ¨fb³ffU IZY d»fE
IYf¹fÊIY°ffÊAûa ÀfZ ½¹ff´fIY øY´f ÀfZ
¨f¨ffÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¹fWX R`YÀf»ff
B³f d³f¦f¸fûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IZY
QfUZQfSXûÔ ÀfZ AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f
»fZIYSX þ³f³ff¹fIY þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ
·fe °f`¹ffdSX¹ffÔ °fZþ IYSX Qe WX`Ü ´ffMXeÊ
B¨LbIY »fû¦fûÔ IZY AfUZQ³f ¸ffÔ¦f³fZ VfbøY IYSX dQE ¦fE Ufd»¸fIYe AüSX ´ffMXeÊ ´fiQZVf
IYf¹ffÊ»f¹f Àfd¨fU SX¯f²feSX dÀfÔWX IZY
´fdSXÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸fÈ°fIY WXdSX¹ff¯ff IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf IbY¸ffSXe d»f¹ff ¦f¹ff ±ff dIY SXZUfOÞXe ³f¦fSX dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY
½¹fdöY IYû ¶fe°fZ IY»f Àf`»fþf ³fZ ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹fe¹f ´fdSX¿fQ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ´fQ IYf ¨fb³ffU ´fiQZVf IYf WXSX U¦fÊ ·ffþ´ff-þþ´ff
IYe ³f¦fS Xd³f¦f¸f, ³f¦fSX´fdSX¿fQ U WX`ÔÜ þZþZ´fe IYe AûSX ÀfZ ³f¦fSXd³f¦f¸f ¨fb³ffU IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX` UWXeÔ ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¶f³ffBÊ ¦fBÊ MXe¸f ¸fZÔ VfWXSXe Àf»ffWXIYfSX IY¸fZMXe IYf ¦fNX³f dIY¹ff ´ffMXeÊ dÀfÔ¶f»f ´fSX »fOÞXf þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX IYe þ³fdUSXû²fe ³fed°f¹fûÔ ÀfZ
¨fb³ffU »fOÞX³fZ IZY B¨LbIY »fû¦fûÔ IZY ¶feþZ´fe-þZþZ´fe IYe ÀfÔ¹fböY SX¯f³fed°f ´feþeAfBÊE¸fEÀf SXûWX°fIY QfdJ»f
³f¦fSX´ffd»fIYf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f IY¸fZdMX¹fûÔ À±ff³fe¹f d³fIYf¹f ´fiIYûâ IZY IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ff þWXfÔ CX´f¨ffSX IZY WX`Ü BÀf IY¸fZMXe ¸fZÔ SXZUfOÞXe ÀfZ A¶f BÀf ¨fb³ffU IZY d»fE IbY¸ffSXe ¶fZWXf»f WX`Ü
IYe ¶f`NXIZYÔ VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü °fe³fûÔ AfUZQ³f ¸ffÔ¦f³fZ VfbøY IYSX dQE ¦fE ·fe °f`¹ffSX IYe þf SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fiQZVff²¹fÃf SXûdWX°f ¦f³fZSXeUf»ff, dU²ff¹fIY d¨fSXÔþeU SXfU, ´fcUÊ ¸fÔÂfe Àf`»fþf õfSXf ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹fe¹f ¶fSXûQf CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ
³f¦fSXd³f¦f¸fûÔ Àfû³fe´f°f, ´fÔ¨fIbY»ff U WX`ÔÜ IYWXf dIY Àfû¸fUfSX IYû ´fÔ¨fIbY»ff ¸fZÔ þZþZ´fe IZY ´fÔ¨fIbY»ff ¦fif¸fe¯f QüSXf³f ½¹fdöY ³fZ Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ
¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY VffQeVfbQf E¸fE»f SXÔ¦ff, WXSXeVf Àf`³fe, ³fSXZVf Àf»ffWXIYfSX IY¸fZMXe IYf ¦fNX³f dIY¹ff þ³f°ff ³fZ BÀf ÀfSXIYfSX IYû Àf¶fIY
AÔ¶ff»ff ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX ¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ þZþZ´fe ´fiQZVff²¹fÃf ÀfSXQfSX d³fVff³f WXdSX¹ff¯ff dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf dþ»ff²¹fÃf ·ff¦f dÀfÔWX Q¸fQ¸ff, Vf¸ffÊ AüSX Aû¸f ´fiIYfVf OXf¶f»ff ¦f¹ff WX`Ü dÀfJf¹ff WX`Ü A¶f B³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ
Vffd¸f»f Qû³fûÔ ´ffMXeÊ ¶feþZ´fe U ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d³fIYf¹f ¨fb³ffU Äff³f¨fÔQ ¦fb~f AüSX þZþZ´fe IYe VfWXSXe dþ»ff A²¹fÃf Aû´fe dÀfWXf¦f, ½¹fdöY ²f¸fÊVff»ff IZY ³fþQeIY ´fZOÞX Vffd¸f»f WX`ÔÜ WXdSX¹ff¯ff IYfÔ¦fiZÀf OXfg. Aþ¹f ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY ·fe B³f Qû³fûÔ ´ffdMXʹfûÔ IYû þ³f°ff
þZþZ´fe õfSXf ¶f³ffBÊ ¦fBÊ A´f³fe- ¶feþZ´fe AüSX þZþZ´fe d¸f»fIYSX ´fÔ¨fIbY»ff IY¸fZMXe IYe ¶f`NXIY WXbBÊ ´ffMXeÊ ´fiUöYf dQ»f¶ff¦f dÀfÔWX ³f`³f ´fSX ¨fPXf ±ff þû AÄff°f IYfSX¯fûÔ IZY ¸fWXfÀfd¨fU OXfg. Aþ¹f ¨fü²fSXe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ õfSXf AÔ¶ff»ff, Àf¶fIY dÀfJfE¦feÜ þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf
A´f³fe IY¸fZdMX¹fûÔ ³fZ °ff»f¸fZ»f »fOÞXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þWXfÔ AüSX ¨fb³ffU ¶ffSXZ ¸fZÔ dU¨ffSX-dU¸fVfÊ AüSX ´fcUÊ dU²ff³fÀf·ff ´fi°¹ffVfe ¨f»f°fZ ³fe¨fZ d¦fSX ¦f¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ¶f°ff¹ff dIY WXdSX¹ff¯ff IYfÔ¦fiZÀf ´fÔ¨fIcY»ff AüSX Àfû³fe´f°f ³f¦fSX d³f¦f¸f ´ffMXeÊ IYf Àff±f QZ³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff
À±ffd´f°f IYSX°fZ WXbE ¶f`NXIZYÔ IYSX »fe ´ffMXeÊ À°fSX ´fSX ¦fdNX°f IY¸fZdMX¹ffÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Aþ¹f ¦fü°f¸f Vffd¸f»f WX`Ü ³fZ Vf½f IYf ´fûÀMX¸ffMʸf IYSXf dQ¹ffÜ A²¹fÃf IbY¸ffSXe Àf`»fþf õfSXf ´fiQZVf IYf ¨fb³ffU ·fe ´ffMXeÊ dÀfÔ¶f»f ´fSX ¨fbIYe WX`Ü

¶f¶fe°ff RYû¦ffMX ÀfSXIYfSX IZY Àff±f °fû dU³fZVf ·ffSX°f ¶fÔQ: ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ
IYe OXeÀfe U EÀf´fe ÀfZ
WXdSX¹ff¯ff IZY d³fþe ÀIcY»fûÔ IYe AÀ±ffBÊ ¸ff³¹f°ff EIY U¿fÊ AüSX ¶fPXfBÊ AfBÊEEÀf SXf³fe ³ff¦fSX ³ff¦fdSXIY
ÀfÔÀff²f³f Àfc¨f³ff dU·ff¦f ¸fZÔ
RYû¦ffMX dIYÀff³f IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ��������������������� d¸f»f ¦fBÊ WX`Ü ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ÀfSXIYfSX ³fZ EIY ¨fb³fü°fe QZ°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY BÀf
Ad°fdSXöY Àfd¨fU d³f¹fb¢°f
UedOX¹fû IYfg³RiYZÔdÀfÔ¦f
¨fÔOXe¦fPXÞ/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
WXdSX¹ff¯ff IZY SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ¸fZÔ
ÀfSXIYfSX IZY øYJ IYf Àf¸f±fʳf
dIY¹ff WX`Ü ¶f¶fe°ff RYû¦ffMX ·ffþ´ff ³ffSX³fü»f/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû � B³f ÀIcY»fûÔ IZY ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYû B³f ÀIcY»fûÔ IZY ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYû
SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf d³f²ffÊdSX°f ¸ff³fIYûÔ
AüSX U¿fÊ IZY d»fE ¹fWX SXfWX°f QZ³fZ IYf
d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ 639 EZÀfZ
´fiIYfSX ¸ff³¹f°ff dQE þf³fZ ÀfZ
WXdSX¹ff¯ff ÀIcY»f dVfÃff Ad²fd³f¹f¸f ¨fÔOXe¦fPXÞ: WXdSX¹ff¯ff I`YOXSX IYe AfBÊEEÀf
IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IZY ¶fPX°fZ dUSXû²f IZY ÀfZ þbOXe WX`Ü ¶f¶fe°ff ³fZ SXdUUfSX IYû dIYÀff³fûÔ IZY 8 dQÀfÔ¶fSX IZY ·ffSX°f ¶fÔQ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf d³f²ffÊdSX°f IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE BÀf °fSXWX EIY ÀIcY»f WX`Ô dþ³fIYû À±ffBÊ ¸ff³¹f°ff 2003 IYf CX»»fÔ§f³f dIY¹ff þf SXWXf SXf³fe ³ff¦fSX ÀfZUf ¸fZÔ »füMX AfBÊ WX`Ü ³ff¦fSX
¶fe¨f þWXfÔ ¶ffg¢ÀfSX dUþZ³Qi dÀfÔWX ³fZ ÀfSXIYfSX IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff ±ffÜ IZY Af”f³f IYû QZJ°fZ WXbE WXdSX¹ff¯ff IZY ¸ff³fIYûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE BÀf U¿fÊ IYf Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ d¸f»f³ff A·fe »fd¸¶f°f WX` AüSX 699 WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY AfQZVf IZY ¶ffQ ³fZ A´f³fe ÀfbSXÃff IYû J°fSXZ IYf WXUf»ff
A´f³ff SXfþeU ¦ffÔ²fe JZ»f SX} dU³fZVf RYû¦ffMX ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ¸fb£¹f Àfd¨fU dUþ¹f U²fʳf ³fZ Afþ °fSXWX EIY U¿fÊ IYf Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff dQ³fûÔ d³fþe ÀIcY»fûÔ IZY EIY EZÀfZ ÀIcY»f WX`Ô þû ¸ff³¹f°ff SXï WXû³fZ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff dU·ff¦f IZY QZ°fZ WXbE AfBÊEEÀf ÀfZUf ÀfZ BÀ°feRYf QZ
AUfgOXÊ »füMXf³fZ IYf EZ»ff³f SXdUUfSX dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYf Àf¸f±fʳf SXfª¹f IZY Àf·fe CX´ff¹fböY °f±ff ´fbd»fÀf ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ³fZ dVfÃff ¸fÔÂfe ÀfZ IZY ¶ffUþcQ A·fe ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ B³f d³fQZVfIY IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ BÀf dU¿f¹f dQ¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³ff ¹fWX BÀ°feRYf
IYû dIY¹ff ±ff UWXeÔ Àfû¸fUfSX IYû dIY¹ffÜ dU³fZVf RYû¦ffMX ³fZ MXÐUeMX IZY A²feÃfIYûÔ IZY Àff±f UedOX¹fû IYfg³RiYZÔdÀfÔ¦f ¨fÔOXe¦fPÞX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ÀIcY»fûÔ IYe AÀ±ffBÊ ¸ff³¹f°ff U dVfÃff ÀIcY»fûÔ IYû d´fL»fZ U¿fÊ 2019-20 IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE EIY IY¸fZMXe Uf´fÀf »fZ d»f¹ff ±ffÜ BÀ°feRYf Uf´fÀf
WXdSX¹ff¯ff IYe IYfg¸f³fU`»±f EUÔ þdSXE dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¶f`NXIY IYeÜ WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX ³fZ ´fiQZVf IZY ¶f¦f`SX ¶fûOXÊ ÀfZ Àf¸¶fð°ff IYû EIY AüSX U¿fÊ IZY d»fE ¹fWX CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE EIY IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZ³fZIZY ¶ffQ d³f¹fbdöY IYe ´fi°feÃff IYSX SXWXe
EdVf¹f³f ¦fZ¸f ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY '±fIY ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ d³fQZÊVf dQE dIY ¸ff³¹f°ff Uf»fZ d³fþe ÀIcY»fûÔ IYe 2020-21 IZY d»fE ¶fPÞXf³fZ IYf U¿fÊ IZY d»fE AÀ±ffBÊ ¸ff³¹f°ff Qe ¦fBÊ IY¸fZMXe ¸fZÔ ¸füd»fIY dVfÃff SXf³fe IYû ³ff¦fdSXIY ÀfÔÀff²f³f Àfc¨f³ff
þe°f³fZ Uf»fe dU³fZVf RYû¦ffMX ³fZ ¦f¹ff WXc ¶fû»f°fZ-¶fû»f°fZ,A¶f ¶fÀf Àf·fe dþ»fûÔ ¸fZÔ þøYSX°f IZY A³fbÀffSX ¸ff³¹f°ff AÀ±ffBÊ øY´f ÀfZ EIY ÀfÂf IZY A³fbSXû²f dIY¹ff ±ffÜ ÀIcY»fûÔ IYe °fSXRY ±fe dIY A¦f»fZ U¿fÊ ÀfZ AÀ±ffBÊ d³fQZVfIY, ÀMXZMX ´fiûþZ¢MX OXf¹fSXZ¢MXSX dU·ff¦f ¸fZÔ Ad°fdSXöY Àfd¨fU d³f¹fböY
dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYf Àf¸f±fʳf Àf¸ff²ff³f ¨ffWX°ff WXcÔ, ¸f` AüSX dIYÀfe MÑ`U»f EOXUfBþSXe þfSXe IYe þfE °ffdIY d»fE ¶fPXf Qe WX`Ü ÀfÂf 2020-21 ÀfZ ÀIcY»f dVfÃff ¶fûOXÊ d·fUf³fe õfSXf ¸ff³¹f°ff ³fWXeÔ d¸f»fZ¦feÜ AüSX ¸fWXfd²fUöYf IZY ´fid°fd³fd²f IYû dIY¹ff WX`Ü U¿fÊ 2014 ¶f`¨f IYe AfBÊEEÀf
dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ dU³fZVf IYe ¶fdWX³f IZY WXIY IYf ³fWXeÔ ¶fÀf A´f³fe »fû¦fûÔ IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYe ´fSXZVff³fe ³f IZY d»fE B³f ÀIcY»fûÔ IYû AÀ±ffBÊ »fe þf³fZ Uf»fe ´fSXeÃffAûÔ IYf WXSX U¿fÊ AÀ±ffBÊ ¸ff³¹f°ff dQE ÀfQÀ¹f IZY °füSX ´fSX Vffd¸f»f dIY¹ff SXf³fe ³ff¦fSX ³fZ BÀfe U¿fÊ 4 ¸fBÊ IYû
QÔ¦f»f ¦f»fÊ ¶f¶fe°ff RYû¦ffMX ³fZ ¸fZWX³f°f IYf Àf¸¸ff³f ¨ffWX°ff WXcÔÜ WXûÜ ¸ff³¹f°ff U dVfÃff ¶fûOXÊ ÀfZ Àf¸¶fð°ff WXUf»ff dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfe IYû þf³fZ IYû IbYL »fû¦fûÔ ³fZ WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ ¦f¹ff ±ffÜ AfBÊEEÀf ÀfZUf ÀfZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff ±ffÜ

������������������������������������������������������������������������������������������
ÀfSXIYfSX ³fZ ¶faQ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXf ´fiVffÀfd³fIY A¸f»ff, IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff ¶f³ffE SX£f³fZ IZY d»fE ARYÀfSXûÔ IYû ªffSXe dIYE Àf£°f d³fQZÊVf
SmX½ffOÞXe/³fSmX³ýi ½f°Àf ´fiQZVf IZY ´fi¸fb£f d½f´fÃfe Q»f IYfa¦fiZÀf AüSX BX³fZ»fû dIYÀff³f AfaQû»f³f A¶f ´fcSXe °fSXWX dÀf¹ffÀfe SaX¦f ¸fZÔ ´ffa¨f Af°faIY½ffdQ¹fûÔ IYf ´fIYOÞXf ªff³ff ·fe IYBÊX
IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYfZ »fZIYSX ¨f»f SXWZX dIYÀff³f ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY ¶faQ ¸fZÔ £fb»fIYSX Àff±f QZ³fZ IYe SaX¦f ¨fbIYf W`XÜ IZÔYýie¹f IÈYd¿f SXfª¹f ¸faÂfe I`Y»ffVf Àf½ff»f £fOÞZX IYSX SXWXf W`XÜ ·ffSX°f ¶faQ IYû »fZIYSX
AfaQû»f³f IZY ¶fe¨f 8 dQÀfa¶fSX IYû d½fd·f³³f §fû¿f¯ff IYe W`XÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ ·fe CX³fIYf ¨fü²fSXe ³fZ MXIYf Àff ªf½ff¶f QZ°fZ WbXE dIYÀff³fûÔ IYû dIYÀff³fûÔ ÀfZ ·fe ª¹ffQf CX°ÀffdWX°f d½f´fÃfe Q»f
dIYÀff³f ¹fcd³f¹f³fûÔ IYe AûSX ÀfZ ´fiÀ°ffd½f°f k·ffSX°f A³fbVfSX¯f dIY¹ff W`XÜ ´fiQZVf IZY IbYLX ªfZªfZ´fe ¹fWX À´fáX ÀfaIZY°f QZ dQ¹ff W`X dIY IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYû dQ£ffBÊX QZ SXWZX W`ÔXÜ ´fiQZVf IZY IYBÊX d³fQÊ»fe¹f AüSX
¶faQl IYû »fZIYSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ´fb£°ff d½f²ff¹fIYûÔ Àf¸fZ°f A·fe °fIY Àff°f d½f²ff¹fIY dIYÀfe ·fe ÀfcSX°f ¸fZÔ d³fSXÀ°f ³fWXeÔ dIY¹ff ªffE¦ffÜ ªfZªfZ´fe d½f²ff¹fIYûÔ IYf dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³ff
ÀfbSXÃff BaX°fªff¸f dIYE W`ÔXÜ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ ·ffSX°f dIYÀff³fûÔ IYf Àff±f QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX ¨fbIZY W`ÔX, dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffa¦f ´fSX BX³f IYf³fc³fûÔ ¸fZÔ ÀfaVfû²f³f ªføYSX ·fe d½f´fÃf IZY d»fE CX°ÀffWX½f²fÊIY Àffd¶f°f WXû SXWXf
¶faQ ÀfZ NXeIY ´fWX»fZ Àfû¸f½ffSX IYû Àf·fe dªf»fûÔ IZY ªf¶fdIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX A·fe ·fe BXÀf AfaQû»f³f ÀfZ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ Àff±f WXe CX³WZÔX E¸fEÀf´fe IYe W`XÜ ¹fWX d½f²ff¹fIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYf £û»f
Af»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ½fedOX¹fû IYfaRiZÔYdÀfa¦f IZY ´fiQZVf IZY ½ffÀ°fd½fIY dIYÀff³fûÔ IZY QcSX SXWX³fZ IYe d»fd£f°f ¦ffSaXMXe Qe ªff ÀfIY°fe W`XÜ BXÀfIZY d½f´fSXe°f d¶f¦ffOÞX³fZ IYf IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d½f´fÃf ªfWXfa
¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fedMaX¦f IYSX, CX³WZÔX IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff ¶ff°f IYSX SXWXe W`XÜ ÀfeE¸f AüSX ÀfSXIYfSX IZY IbYLX dIYÀff³f BX³f IYf³fc³fûÔ IYû ´fcSXe °fSXWX £f°¸f IYSX³fZ IYe ·ffSX°f ¶faQ IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX ÀfZ
Àf£°fe ÀfZ »ff¦fc IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQE W`ÔXÜ ¸fadÂf¹fûÔ IZY EZÀfZ ¶f¹ff³fûÔÔ IYe d½f´fÃf ªf¸fIYSX ¸ffa¦f IYSX SXWZX W`ÔXÜ IZÔYýi IZY EZÀfZ ÷Y£f IZY ¶ffQ ¹fWX dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f £fOÞXf WXû ¨fbIYf W`X, ½fWXeÔ ÀfSXIYfSX
dIYÀff³fûÔ IZY BXÀf ´fiÀ°ffd½f°f ¶faQ IYû QZVf IYe Af»fû¨f³ff IYSX SXWXf W`XÜ BX³fZ»fû ´fWX»fZ ÀfZ IÈYd¿f ÀfaIZY°f d¸f»f SXWZX W`Ô dIY A¦fSX dIYÀff³fûÔ A´f³fe dªfQ ³fZ ·fe ¶faQ IYû »fZIYSX A´f³fe AûSX ÀfZ ´fcSXe °f`¹ffSXe
Ad²fIYfaVf d½f´fÃfe ´ffdMÊX¹fûÔ IYf Àf¸f±fʳf d¸f»f³fZ IZY IYf³fc³fûÔ IYf £fb»fIYSX d½fSXû²f IYSX SXWXe W`XÜ A¶f ´fSX AOÞZX SXWZX, °fû ÀfSXIYfSX ·fe CX³fIZY Àff±f kQû-Qû IYSX »fe W`XÜ A¦fSX ÀfSXIYfSXe ´fi¹ffÀf ¶faQ IYû d½fRY»f
¶ffQ ¹fWX AfaQû»f³f dIYÀff³f ¶f³ff¸f ÀfSXIYfSX IYe IYfa¦fiZÀf IZY »f¦f·f¦f Àf·fe ½fdSXâX ³fZ°ffAûÔ ³fZ dIYÀff³f WXf±fl IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX ÀfIY°fe W`XÜ ¹fWX Àf¶f IYSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXû ªff°fe W`X, °fû BXÀfÀfZ
¶fªff¹f d½f´fÃf ¶f³ff¸f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû°ff AfaQû»f³f ¸fZÔ IcYQIYSX ·ffSX°f ¶faQ IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ dQ¹ff W`XÜ QZVf ·fSX IZY ´fi¸fb£f d½f´fÃfe Q»fûÔ IYf AfaQû»f³f IYû dIYÀff³fûÔ ÀfZ Ad²fIY d½f´fÃf IYf ¸fa¦f»f½ffSX IZY ·ffSX°f IZY QüSXf³f WXe ÀffRY WXû ÀfIY°ff AfaQû»f³fIYfdSX¹fûÔ AüSX d½f´fÃf Qû³fûÔ IZY ¸f³fû¶f»f ¸fZÔ
³fªfSX Af³fZ »f¦ff W`XÜ IZY d»fE A´f³fZ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX dIYÀff³f AfaQû»f³f ¸fZÔ £fb»fIYSX Àff±f Af³ff BXÀf AfaQû»f³f ¶f³ff ¨fbIYf W`XÜ EIY °fSXWX ÀfZ ¹fWX W`XÜ ·ffSX°f ¶faQ ÀfZ NXeIY EIY dQ³f ´fWX»fZ dQ»»fe ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ
³fBÊ dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSXX 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
����������������������� SXfªf²ff³fe dQne 3
IZYªfSXe½ff»f ³fZ IYe dIYÀff³fûÔ IYe ÀfZUf
ÀfeE¸f ³fZ ¶fWXfQbSX ¸fZ¸fûdSX¹f»f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX CX³fIZY d»fE IYe ¦fBÊ ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf þf¹fþf d»f¹ff, Afþ WX¸ffSXZ QZVf IZY dIYÀff³f ¸fbÀfe¶f°f ¸fZÔ: ÀfeE¸f

Af´f dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f:


ÀfeE¸f ASXd½faQ IZYªfSXe½ff»f
A-12, GT ROAD, NEAR ADARSH
NAGAR METRO STATION, DELHI-33

d³fSXÔIYfSXe ¸f`Qf³f IZY ÀfSXIYfSXe MXZÔMX ¸fZÔ ´fÀfSXf


³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff
³¹fcªf
Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f
³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô ¹fWXfÔ ´fSX EIY
¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY °füSX ´fSX ³fWXeÔ Af¹ff
WXcÔ, ¶fd»IY ¹fWXfÔ EIY ÀfZUfQfSX IZY
IYSX³fZ IZY d»fE Af¹ff WXbAf WXcÔÜ
dIYÀff³f 24 §fÔMXZ ¸fZWX³f°f IYSXIZY,
A´f³ff Jc³f-´fÀfe³ff ¶fWXf IYSXIZY
´ff³fe IYû AÔQSX °fIY »fZIYSX
þfEÔ¦fZÜ
²fSX³ffSX°f dIYÀff³fûÔ IZY SXWX³fZ IYe
WX` Àf³³ffMXf, Jf»fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ °f`³ff°f WX`Ô þUf³f
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf dQ»»fe Af³fZ ÀfZ SXûIY ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ
ÀfÔ¹fûþIY EUÔ dQ»»fe IZY °füSX ´fSX Af¹ff WXcÔÜ WX¸f Àf·fe WX¸ffSXZ IZY d»fE WX¸ffSXe ÀfZUf IYSX ½¹fUÀ±ff ·fe QZJe WX`, þû ÀfWXe ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfSXIYfSXe ¸fQQ »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX³fZ »fbd²f¹ff³ff IZY SXWX³fZ Uf»fZ dIYÀff³f
¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f dIYÀff³fûÔ IYe ÀfZUf ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f SXWXZ WX`ÔÜ Afþ dIYÀff³f ¸fbÀfe¶f°f ¸fZÔ WX`Ü Àff±f WXe dIY¨f³f AfdQ IYe ³¹fcªf dQ»»fe ¸fZÔ AÀ±ffBÊ þZ»f ¶f³ff³fZ IZY ¶ffQ d³fSXÔIYfSXe ¸f`Qf³f ¸fZÔ »f¦ffE ¦f¹fZ Àfb¨¨ff dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfÔQû»f³f
Àfb¶fWX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY °fe³fûÔ IÈYd¿f JOÞXZ WX`ÔÜ ¸f`Ô QüSXf IYSX Àf·fe þøYSXe WX`ÔÜ WX¸f Àf¶fIYf AüSX ´fcSXZ ½¹fUÀ±ff ·fe NXeIY WX`Ü dQ»»fe IYe ÀfeE¸f ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IZY d»fE ÀMXZdOX¹f¸fûÔ IYû ¸ffÔ¦ff ±ff ÀfSXIYfSXe MXZÔMX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Jf»fe WX`ÔÜ IZY d»fE þ¶f WX¸f dQ»»fe Af SXWXZ ±fZ
IYf³fc³fûÔ IZY dJ»ffRY dÀfÔ²fb ¶ffgOXÊSX ÀfbdU²ffAûÔ IYf þf¹fþf »fZ³fZ IZY QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû RYþÊ WX` dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ ³fZ 8 dQÀfÔ¶fSX AüSX ¸fZSXZ CX´fSX IYfRYe Q¶ffU ·fe UWXfÔ Àf³³ffMXf ´fÀfSXf WX`Ü ¸f`Qf³f ¸fZÔ EIY °fû WX¸f³fZ Àfû¨ff ³fWXeÔ ±ff dIY WX¸f MXZÔMX
´fSX ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NXZ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE Af¹ff WXcÔÜ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f JOÞXZ WXûÔ AüSX IZY BÔ°fþf¸fûÔ ÀfZ dIYÀff³f ´fcSXe °fSXWX IYû ´fcSXf ·ffSX°f ¶fÔQ IYSX³fZ IYf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû³fZ ¸fZÔ ¸füþcQ IYSXe¶f Qû Àfü ¸fZÔ SXWXZÔ¦fZÜ BÀfd»fE WX¸f »fû¦fûÔ ³fZ
¶fe¨f ´fWXbÔ¨fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àff±f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f CX³fIYe ÀfZUf IYSXZÔÜ ¸f`Ô ¹fWXfÔ ´fSX ÀfZ ÀfÔ°fbá WX`ÔÜ Af”f³f dIY¹ff WX`Ü Af¸f AfQ¸fe IYe ´fcSXe ¹fûþ³ff ±fe dIY dIYÀff³fûÔ dIYÀff³fûÔ ³fZ A´f³fZ Àff±f »ff¹fZ MÑ`¢MXSX- ÀfSXIYfSXe ¸fQQ »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX
CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fe¿f dÀfÀfûdQ¹ff, ³fZ dÀfÔ²fb ¶ffgOXÊSX ´fSX dIYÀff³fûÔ ÀfZ Afþ QüSXf IYSXIZY Àf·fe þøYSXe ¸f`Ô dIYÀff³fûÔ IZY »f¦ff°ffSX ÀfÔ´fIYÊ ´ffMXeÊ dIYÀff³fûÔ IZY BÀf Af”f³f IYû ¹fWXfÔ »ffIYSX CX³WXZÔ ÀMXZdOX¹f¸f MÑfg»fe IYû A´f³ff AfdVf¹ff³ff ¶f³ff dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Jf³f ´fe³fZ ÀfZ
I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe Àf°fZÔQi þ`³f, SXfþZÔQi ¸fb»ffIYf°f IZY ¶ffQ ¸fedOX¹ff ÀfZ ÀfbdU²ffAûÔ IYf þf¹fþf »fZ³fZ IZY ¸fZÔ WXcÔÜ WX¸ffSXZ UdSXâ ³fZ°ff EUÔ IYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸f±fʳf IYSX°fe ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff þfE¦ff AüSX BÀf d»f¹ff WX`Ü »fZIYSX QUf °fIY IYe ½¹fUÀ±ff CX³WXZÔ
´ff»f ¦fü°f¸f AüSX B¸fSXf³f WXbÀf`³f ·fe IYWXf dIY WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX, WX¸ffSXZ d»fE Af¹ff WXcÔÜ dU²ff¹fIY þSX³f`»f dÀfÔWX ¹fWXfÔ ´fSX WX`Ü dIYÀff³fûÔ IZY ·ffSX°f ¶fÔQ ¸fZÔ °fSXWX ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYf AfÔQû»f³f dIYÀff³fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¶fbSXfOÞXe ÀfZUfQfSXûÔ ÀfZ d¸f»f SXWXe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ UWX
dÀfÔ²fb ¶ffgOXÊSX ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX ¸fÔÂfe¦f¯f, WX¸ffSXZ dU²ff¹fIY, ¸fZSXe ÀfeE¸f ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ »f¦ff°ffSX ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ dIYÀff³fûÔ IZY ´fcSXZ QZVf ·fSX ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IYf J°¸ff WXû þfE¦ff, »fZdIY³f IZY d³fSXÔIYfSXe ¸f`Qf³f ¸fZÔ þû dIYÀff³f ÀfSXIYfSXe ¸fQQ IYf NX´´ff A´f³fZ CX´fSX
dIYÀff³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE ´ffMXeÊ IZY Àf·fe IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX ¸f`Ô IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ¹fWXfÔ Àf¸f±fʳf ¸fZÔ UZ ¹fWXeÔ ´fSX SXWXZ AüSX ´ffMXeÊ IZY Àf·fe IYf¹fÊIY°ffÊ ·ff¦f WX¸f »fû¦fûÔ ³fZ A´f³fe AÔ°fSXf°¸ff ¸füþcQ WX`Ô UWX ÀffÔIZYd°fIY WX`ÔÜ ³fWXeÔ »f¦ff³ff ¨ffWX°fZÜ dIYÀff³f IZY
CX³fIYf WXüÀf»ff ¶fPÞXf¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe JbQ ÀfZUfQfSX IYe °fSXWX dIYÀff³fûÔ ´fSX Vfü¨ff»f¹f IYe ½¹fUÀ±ff IYe CX³fIZY Àff±f WXe SXf°f ¸fZÔ ÀfûEÜ »fZÔ¦fZÜ ¸f`Ô CX¸¸feQ IYSX°ff WXcÔ dIY IYe AfUfþ Àfb³feÜ IYBÊ ¶ffSX ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IYû dQ»»fe ³fWXeÔ ÀfSXIYfSXe ¸fQQ »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYe
ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ dÀfÔ²fb IYe ÀfZUf IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ ¦fBÊ WX`Ü BÀfIYe ÀffRY-ÀfRYfBÊ NXeIY WX¸ffSXZ Àf·fe Uf»fZÔdMX¹fÀfÊ, VffÔd°f´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ ´fcSXZ QZVf IZY EZÀff WXû°ff WX` dIY Af´fIYû Af³fZ QZ³ff ¨ffWX SXWXe ±feÜ Àf·fe IYû UþWX ÀfZ d³fSXÔIYfSXe ¸f`Qf³f ¸fZÔ »f¦fZ ¶fOÞXZ
¶ffgOXÊSX ´fSX dÀ±f°f ¦fb÷Y °fZ¦f ¶fWXfQbSX Afþ ·fe ¸f`Ô ¹fWXfÔ ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`Ü QcÀfSXe °fSXRY, ´ff³fe IYe IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX Ad²fIYfSXe AÔQSX Àf¶f »fû¦f BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f BÀfIYe d¨fÔ°ff ³fWXeÔ IYSX³fe WXû°fe ¶ffgOXÊSX ´fSX SXûIY SXWXe ±feÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¶fOÞXZ MXZÔMX Jf»fe ´fOÞXZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY
¸fZ¸fûdSX¹f»f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ÀfZ IZY °füSX ´fSX ³fWXeÔ Af¹ff WXcÔÜ ¸f`Ô ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe ÀfZUf ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ WXûÔ¦fZÜ ¸f`Ô ´fcSXZ QZVf IZY »fû¦fûÔ ÀfZ WX` dIY BÀfIZY ´fdSX¯ff¸f ¢¹ff CXÀf¸fZÔ ÀfZ IYSXe¶f Qû Àfü ÀfZ °fe³f Àfü SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ IYe AûSX ÀfZ
¸fb»ffIYf°f IYe AüSX CX³fIZY d»fE ¹fWXfÔ ´fSX EIY ÀfZUfQfSX IZY °füSX ´fSX dIYÀff³f ¶f°ff SXWXZ WX`Ô dIY AÔQSX ¸f`Ô CX¸¸feQ IYSX°ff WXcÔ dIY BÀf A´fe»f IYSX°ff WXcÔ dIY UZ dIYÀff³fûÔ d³fIY»fZÔ¦fZ? Af´fIYû A´f³fe dIYÀff³f ¸fbdVIY»fûÔ IYû ´ffSX IYSX »f¦ffBÊ ¦fBÊ SXÀfûBÊ ·fe Jf»fe WX`ÔÜ UWXfÔ
IYe ¦fBÊ ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf þf¹fþf Af¹ff WXcÔÜ °fIY ´ff³fe ³fWXeÔ þf ´ff SXWXf WX`, °fû Àf¸fÀ¹ff IYf þ»Q ÀfZ þ»Q IZY ·ffSX°f ¶fÔQ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔÜ Af°¸ff IYe AfUfþ Àfb³f³fe WXû°fe dQ»»fe ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZÜ UWX ÀfSXIYfSX IYû IZYU»f ÀfbSXÃff ¶f»f IZY þUf³f °f`³ff°f
d»f¹ffÜ ÀfeE¸f ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ¹fWXfÔ ´fSX ¸f`Ô dIYÀff³fûÔ IYe ÀfZUf Afþ ¸fûMXSX AüSX ´ffB´f »f¦ff IYSX Àf¸ff²ff³f WXû þfE¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f WX` þ°ff³ff ¨ffWX°fZ ±fZ dIY dIYÀff³f IYû WX`ÔÜ

´fiQc¿f¯f: dQ»»fe IYe


WXUf ¸fZÔ Àfb²ffSX
³fBÊ dQ»»fe: WXUf IYe ¦fd°f ¸fZÔ
dIYÀff³f JbVf WXû¦ff, °f·fe QZVf JbVfWXf»f WXû¦ff: ¦fû´ff»f SXf¹f
¶fPÞXû°fSXe WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ SXdUUfSX
IYû dQ»»fe IYe WXUf ¸fZÔ WX»IYf
IZYÔQi ÀfSXIYfSX þ»Q ÀfZ þ»Q dIYÀff³fûÔ IZY ¸fbïZ IYf Àf¸ff²ff³f IYSXZ: SXf¹f
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf
Àfb²ffSX WXbAf WX` WXf»ffÔdIY, E³fÀfeAfSX
¸fZÔ Vffd¸f»f ¦ffdþ¹ff¶ffQ AüSX ³fûEOXf IZYÔQi ÀfSXIYfSX IÈYd¿f ¸fÔÂfe EUÔ 'IZYÔQi °fe³fûÔ IYf»fZ IYf³fc³fûÔ IYû Uf´fÀf »fZ'
IYe WXUf ³fZ QcÀfSXZ dQ³f ·fe ¦fÔ·feSX WXdSX¹ff¯ff °f±ff ´fÔþf¶f IÈYd¿f ¸fÔÂfe IZY ¦fû´ff»f SXf¹f ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe BÀf IYOÞXfIZY IYe NXÔOX ¸fZÔ dIYÀff³f dþÀf
ßfZ¯fe IYf Qf¸f³f ±ff¸fZ SXJfÜ BÀfÀfZ Àff±f ¶f`NXIY ¸fZÔ dQ»»fe IZY IÈYd¿f ¸fÔÂfe ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ WX¸f³fZ ¶ff°f SXJe °fSXWX ÀfZ ÀfOÞXIY ´fSX WX`Ô, UWX ¶fWXb°f WXe
EIY dQ³f ´fWX»fZ dQ»»fe IYe WXUf ·fe ¦fû´ff»f SXf¹f ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ BÀf WX` dIY °fe³fûÔ IÈYd¿f IYf³fc³f þû IZYÔQi QbJ Qf¹fIY WX`Ü WX¸f³fZ IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ IZY
¦fÔ·feSX ßfZ¯fe ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ ±feÜ IZYÔQie¹f ¶f`NXIY ¸fZÔ IZYÔQie¹f IÈYd¿f SXfª¹f ¸fÔÂfe IZY ÀfSXIYfSX ³fZ »ff¦fc dIYE WX`ÔÜ dIYÀff³fûÔ ¸ffÔ¦f Àff¸f³fZ ¶ff°f SXJe WX` dIY IY»f þû Uf°ffÊ
´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ (Àfe´feÀfe¶fe) Àff±f °fe³fûÔ SXfª¹fûÔ IZY IÈYd¿f ¸fÔÂfe U WX` dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX B³f °fe³fûÔ IYf³fc³fûÔ WXû, UWX AfJSXe Uf°ffÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀf
IZY A³fbÀffSX, SXfþ²ff³fe IYf AüÀf°f Ad²fIYfSXe AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ ¦fû´ff»f IYû þ»Q ÀfZ þ»Q Uf´fÀf »fZÜ IZYÔQi Uf°ffÊ IZY DY´fSX ÀfSXIYfSX d³f¯fʹf »fZÜ
Uf¹fb ¦fb¯fUØff Àfc¨fIYfÔIY 15 AÔIYûÔ SXf¹f ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe ÀfSXIYfSX þ»Q ÀfZ þ»Q BÀf ´fSX dU¨ffSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àff¸ff³¹f Àf¸f¹f ¸fZÔ Uf°ffÊ
IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 389 QþÊ °fSXRY ÀfZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY Àf¸fÃf °fe³f IYSXIZY d³f¯fʹf »fZ, ¢¹fûÔdIY d´fL»fZ 11 ´fSX Uf°ffÊ IYSX MXf»f¸fMXû»f IYe dÀ±fd°f
dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ EIY dQ³f ´fWX»fZ ´fi¸fbJ ¶ff°fZÔ SXJeÜ ´fWX»ff, ·ffþ´ff dQ³fûÔ ÀfZ dIYÀff³f NXÔOX ¸fZÔ dNXNXbSX SXWXZ WX`ÔÜ ¨f»f ÀfIY°fe WX`Ü
¹fWX 404 SXWXf ±ffÜ UWXeÔ, VfbIiYUfSX VffdÀf°f IZYÔQi ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IYe WX`, »fZdIY³f ÀUf¸fe³ff±f³f Af¹fû¦f IYe
IYû 348, ¶fb²fUfSX IYû 373, Af¹f ¶fPXf³ff ¨ffWX°fe WX` °fû dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX ³fWXeÔ WX`Ü BÀfd»fE WXû³fZ Uf»fe ¶f`NXIY AfJSXe ¶f`NXIY ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ AüSX BÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ
¸fÔ¦f»fUfSX IYû 367, Àfû¸fUfSX IYû ÀUf¸fe³ff±f³f Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ IZY dIYÀff³f IY¸f IYe¸f°f ¸fZÔ RYÀf»f ¶fZ¨f³fZ WXûÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSXf»fe IZY »ff¦fc dIY¹ff þfEÜ QZVf IZY »fû¦fûÔ ÀfZ
ÀffaÀfQ ¸fe³ffÃfe »fZJe ¨ff¯f¢¹f´fbSXe dÀ±f°f À½ff¸fe d½f½fZIYf³faQ I`ÔY´f À»f¸f MXÑfaÀ´fûMÊZXVf³f ´fiûªfZ¢MX »ffg³¨f ¸fb°ffd¶fIY QZVf ¸fZÔ E¸fEÀf´fe IYû »ff¦fc IYû ¸fþ¶fcSX WXû°fZ WX`ÔÜ QcÀfSXf, IZYÔQi Àf¸ff²ff³f IZY d»fE dUIYdÀf°f dIYE A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Afþ
318 AüSX d´fL»fZ SXdUUfSX IYû
IYSX°fe WbXBÊÜ 256 SXWXf ±ffÜ IYSXZÜ A·fe QZVf ¸fZÔ E¸fEÀf´fe »ff¦fc ÀfSXIYfSX IYe dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f IY»f ¦fE ¶ff¹fû dOXIY¸´fûþSX °fIY³feIY IYû dIYÀff³f ÀfÔIYMX ¸fZÔ WX`Ü

'Jfd»fÀ°ff³f AfÔQû»f³f IYû ¸fbµ°f UfBÊ-RYfBÊ d¸f»f³fZ ÀfZ JbVf WXbE dIYÀff³f
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf BÀfd»fE RiYe UfBÊ-RYfBÊ IYe ½¹fUÀ±ff dQ»»fe IYe Ad·f¿fZIY þ`³f VfdöY

·fe WXUf QZ SXWXe AfBÊEÀfAfBÊ'


dÀfÔ§fb ¶ffgOXÊSX ´fSX ¨f»fZ SXWXZ dIYÀff³f ·fe IYe ¦fBÊ WX`Ü RYfCXÔOXZVf³f ÀfÔÀ±ff õfSXf dÀfÔ§fb ¶ffgOXÊSX
AfÔQû»f³f ¸fZÔ SXûþ EIY ³fBÊ °fÀUeSX ´fiQVfʳfIYfSXe BÀfIYf CX´f¹fû¦f IZY ´fiQVfʳf À±f»f ´fSX ¹fZ RiYe UfBÊ RYfBÊ
³fþSX Af SXWXe WX`Ü ·ffSX°f ¶fÔQ IZY RZYÀf¶fbIY, ½WXfMXÐÀfE´f AüSX ³¹fcþ þû³f °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dIYÀff³fûÔ
Af”f³f IZY ¨f»f°fZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QZJ³fZ IZY d»fE IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UWXeÔ, IYû IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXeÔ WXû BÀfIZY d»fE
dIYÀff³f ¶ffgOXÊSX ´fSX þbMX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe ¶f¨¨fZ AüSX ¹fbUf LfÂf Àf¸f¹f d³fIYf»f ÀfÔÀ±ff ³fZ ´fiQVfʳf À±f»f ´fSX ¹fcþSX
¶fe¨f dIYÀff³fûÔ IYû BÔMXSX³fZMX ÀfÔ¶fÔ²fe IYSX BÀfÀfZ Afg³f»ffB³f ´fPÞXfBÊ ·fe IYSX AfBÊOXe AüSX ´ffÀfUOXÊ d»fJIYSX
´fSXZVff³fe IYf Àf¸ff³ff ³f IYSX³ff ´fOÞXZ SXWXZ WX`ÔÜ ´fûÀMXSX °fIY MXfÔ¦f dQE WX`ÔÜ

³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf


dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe À´fZVf»f ÀfZ»f
³fZ VfIYSX´fbSX ÀfZ ´ffÔ¨f ÀfÔdQ¦²f
Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff
WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ Qû ´fÔþf¶f IZY WX`Ô,
AüSX A³¹f ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ ±ffÜ
B³f ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IZY AfBÊEÀfAfBÊ
Afg´fSXZdMX½Àf ÀfZ þbOÞXfU IYe ·fe
¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü dQ»»fe
´fbd»fÀf IYf QfUf WX` dIY B³WXûÔ³fZ
ªf³¸fdQ½fÀf IYf¹fÊIiY¸f
þ¶fdIY °fe³f IYV¸feSX IZY SXWX³fZ
Uf»fZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IYû CX³fIZY ´ffÀf
ÀfZ °fe³f d´fÀMX»f, Qû dIY»fû WXZSXûBʳf
AüSX EIY »ffJ I`YVf d¸f»ff WX`Ü
À´fZVf»f ÀfZ»f IZY OXeÀfe´fe ´fi¸fûQ
IbYVfUfWXf IZY ¸fb°ffd¶fIY, B³fIYe
IY¶fc»f d»f¹ff WX` dIY þû WXd±f¹ffSX
¶fSXf¸fQ WXbE WX`Ô, CX³WXeÔ ÀfZ WX°¹ff IYe
¦fBÊ ±feÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf IZY
¸fb°ffd¶fIY, dþ³f °fe³f IYV¸fedSX¹fûÔ
IYû ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX`, UZ dWXþ¶fb»f
¸fbþfdWXQe³f IZY AûUSX¦fifCXÔOX UIYÊÀfÊ
9 dQÀfa¶fSX, 2020
d¦fSXµ°ffSXe dQJf°fe WX` dIY
AfBÊEÀfAfBÊ (´ffdIYÀ°ff³f IYe
JbdRY¹ff EþZÔÀfe) dIYÀf °fSXWX
Jfd»fÀ°ff³f AfÔQû»f³f IYû IYV¸feSX
¸fZÔ Af°fÔIYUfQ ÀfZ þûOÞX³fZ IYe
IYWXZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B³f »fû¦fûÔ IZY
d»fE ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ÀfZMXA´f ±ff
AüSX ´feAûIZY ¸fZÔ CX³fIZY Àff±fe
¸füþcQ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IYf QfUf WX` dIY
AfBÊEÀfAfBÊ IYV¸feSX AüSX
WX½f³f - ´fif°f: 10.00 ¶fªfZ
IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü ´fIYOÞXZ ¦fE
Af°fÔdIY¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ´fÔþf¶f IZY
Vfü¹fÊ ¨fIiY AUfgOXeÊ ¶f»fdUÔQSX dÀfÔWX
IYe WX°¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ¶f°ff¹ff þf
SXWXf WX`Ü
Jfd»fÀ°ff³f AfÔQû»f³f IYû d¸f»ff³fZ
IYe IYûdVfVf ¸fZÔ WX`Ü IbYVfUfWXf ³fZ
IYWXf dIY BÀf ¸ff¸f»fZ IZY Qû ´fWX»fc
WX`ÔÜ EIY IYV¸feSX IYf WX` AüSX
QcÀfSXf ´fÔþf¶f IZY ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IYfÜ
´fiÀffQ- WX½f³f CX´fSXfa°f
dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ dIY¹ff
ÀffdþVf IYf ·faOXfRYûOÞX:
IbYVfUfWXf ³fZ Àfû¸fUfSX IYû ´fiZÀf
IYfg³RiYZÔÀf ¸fZÔ IYWXf dIY ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IYf
´fÔþf¶f IZY ¦f`Ô¦fÀMXSX MXfSX¦fZMXZOX
WX°¹ffEÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ
dIYÀff³f AfÔQû»f³f ÀfZ ³fWXeÔ WX`
IYûBÊ IY³fZ¢Vf³f: B³f ÀfÔdQ¦²fûÔ IYe
IYf¹fÊIiY¸f À±f»f:-
BÀ°fZ¸ff»f MXfSX¦fZMXZOX WX°¹ffAûÔ IZY
d»fE WXû SXWXf WX`Ü Qû RYf¹fQZ WXû°fZ
WX`Ô- ÀffÔ´fiQfd¹fIY °f³ffU ´f`Qf WXû°ff
d¦fSXµ°ffSXe EZÀfZ U¢°f ¸fZÔ WXbBÊ WX`
þ¶f dQ»»fe ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYf
AfÔQû»f³f ¨fSX¸f ´fSX WX`Ü BÀf ³f½fe³f °¹ff¦fe ´fSXVfbSXf¸f ´ffIÊY, ´ff³fe IYe MaXIYe IZY Àff¸f³fZ, IZY½f»f
WX` AüSX Af°fÔIYUfQ IZY dJ»ffRY
JOÞXZ WXû³fZ Uf»fûÔ IYf ¸f³fû¶f»f
MXcMX°ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ IYWXf dIY
AfÔQû»f³f IZY ¶fe¨f ÀfZ ·fe
Jfd»fÀ°ff³f ÀfZ þbOÞXZ IbYL ÀfÔQ·fÊ
Àff¸f³fZ AfE ±fZÜ WXf»ffÔdIY ´fbd»fÀf
d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ, ²feSX´fbSX ½ffOÊX ´ffIÊY, dQ»»fe
A¢MXc¶fSX ¸fZÔ ¶f»fdUÔQSX dÀfÔWX IYe ³fZ ÀffRY dIY¹ff dIY B³f
WX°¹ff ¸fZÔ ¦fbSXþe°f dÀfÔWX ·fcSXf AüSX
ÀfbJQe´f Vffd¸f»f ±fZÜ B³fIYf JfOÞXe
¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ dIYÀfe ÀfbJ¸fe°f
d¦fSXµ°ffdSX¹fûÔ IYf dRY»fWXf»f þfSXe
dIYÀff³f AfÔQû»f³f ÀfZ IYûBÊ »fZ³ff-
QZ³ff ³fWXeÔ WX`Ü
IYûSXû³ff IZY ¨f»f°fZ ¸ffÀIY A½fV¹f ´fWX³fZÔ AüSX Qû ¦fªf IYe QcSXe ªføYSX ¶f³ffEa
4 ���������������������������� ��������������������������� ¸fa±f³f �������������������������
³fBÊ dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSX 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������

Àfa´ffQIYe¹f SXþ³feIYfÔ°f IYe Af²¹ffd°¸fIY SXfþ³fed°f IYe Àfb¶fWX


ÀfbbdU£¹ff°f dRY»¸fe IY»ffIYfSX SXþ³feIYfÔ°f QZIYSX JbQ IYû ´fcSXe °fSXWX °fd¸f»f þ°ff³fZ IYe
dIYÀff³fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ A´f³fe SXfþ³fed°fIY ´ffMXeÊ
¶f³ff³fZ EUÔ 2021 ¸fZÔ °fd¸f»f³ffOXc IZY
dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX-
´fcSXe IYûdVfVf IYeÜ SXf¿MÑX IYe þ¦fWX ½¹fdöY-
´fcþf IYû WXe °fd¸f»fÔ IYe SXfþ³fed°f ³fZ ¶fPÞXf¹ff
dQ¹ff WX`Ü A¶f SXþ³feIYfÔ°f A´f³fZ SXfþ³fed°f
ÀfZ IYü³f ´fSXZVff³f IZY SXfþ³fed°f WX»fIYûÔ ¸fZÔ WX»f¨f»f ´f`Qf IYSX
Qe WX`Ü CX³fIYe BÀf SXfþ³fed°fIY ´ffSXe IYe
IZY A²¹ff¹f IYû ¢¹ff Vf¢»f QZ°fZ WX`Ô, ¹fWX
·fdU¿¹f IZY ¦f·fÊ ¸fZÔ WX`Ü »fZdIY³f B°f³ff °f¹f WX`
s³fE IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ ¸fZÔ dIYÀff³f dWX°fûÔ IZY dJ»ffRY IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`Ü ´fbSXf³fe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe dUVfZ¿f°ff ¹fWX WXû¦fe dIY CX³fIYe dIY SXfþ³fed°f ¸fZÔ IbYL ³f¹ff, IbYL Vfb·f
½¹fUÀ±ff IYf¹f¸f SXJe ¦f¹fe WX`, BÀfIZY Àff±f WXe ³fE dUIY»´f QZIYSX CX³fIZY ´ffMXeÊ A²¹ff°¸f IYe SXfþ³fed°f IYSX°fZ WXbE §fdMX°f WXû¦ffÜ °fd¸f»f³ffOXb IYe SXfþ³fed°f
Ad²fIYfSXûÔ ¸fZÔ ¶fPÞXûØfSXe IYe ¦fBÊÜ EZÀfZ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe IYf IYfSX¯f ¨f`ÔIYf³fZ EUÔ ¨f¸f°IÈY°f IYSX³fZ Uf»fZ ´fdSX¯ff¸f QVfIYûÔ ÀfZ A³³ffQi¸fbIY AüSX Qi¸fbIY IZY Qû
³fþSX ³fWXeÔ Af°ffÜ dRYSX ·fe dIYÀff³fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX AfÔQû»f³f ¨f»f SXWXf WX`Ü »ff¹fZÔ¦feÜ Af²¹ffd°¸fIY SXfþ³fed°f IZY CXòU ²fciUûÔ ¸fZÔ ¶fÔMXe SXWXe WX`Ü ´fSX BÀfIYf ¹fWX A±fÊ
¹fWX Àff¸ff³¹f dIYÀff³f AfÔQû»f³f ³fWXeÔ WX`Ü BÀf »fÔ¶fZ AüSX ÀfbdU²ffþ³fIY ������������� IYf ³f¹ff Bd°fWXfÀf SX¨f³fZ IYû °f°´fSX WXû°fZ WXbE ³fWXeÔ dIY dIYÀfe °feÀfSXZ ²fciU IZY d»fE IYûBÊ
AfÔQû»f³f IZY ´feLZ ¸ffÂf dIYÀff³f WXû ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ BÀfIYf ÀUøY´f d´fL»fZ SXþ³feIYfÔ°f IYûZ þ³f°ff IZY ÀfWX¹fû¦f IYf ´fcSXf ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ ±feÜ dRY»¸f Ad·f³fZ°ff
dQ³fûÔ WXbE IYBÊ QcÀfSXZ AfÔQû»f³fûÔ þ`Àff WX`Ü IYûSXû³ff IYe VfbøYAf°f ³f WXû°fe dUV½ffÀf WX`Ü SXfþ³fed°f ´fSX A²¹ff°¸f IZY dUþ¹fIYfÔ°f ³fZ °feÀfSXe ÀfÔ·ffU³ff IYû CXþf¦fSX
°fû ²fSX³ff IYf¹fÊIiY¸f »fÔ¶ff ¨f»f°ffÜ °f¶f B³f AfÔQû»f³fûÔ IYe ¨f¨ffÊ dUQZVfûÔ d³f¹fÔÂf¯f IYe ¨f¨ffÊ A¢ÀfSX Àfb³fe þf°fe SXWXe dIY¹ff ±ffÜ SXþ³feIYfÔ°f WX¸fZVff dUþ¹fIYfÔ°f
°fIY ´fWXbÔ¨f°fe ±feÜ dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYe dQVff-QVff °fIYSXe¶f³f U`Àfe WXe ·f»fZ WXe ¹fWX ´ffMXeÊ WX`, »fZdIY³f BÀfIYf ´fif¹fûd¦fIY ÀUøY´f EUÔ ÀfZ ¶fOÞXZ Ad·f³fZ°ff WX`Ô, AüSX »fûIYd´fi¹f°ff ¸fZÔ
WX`Ü BÀfIYe ¨f¨ffÊ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ WX`, IY³ffOXf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfÔ°fdSXIY SXfþ³fed°f ¸fZÔ EIY Ad·f³fU IiYfÔd°f IYû §fdMX°f °fû CX³fIYf IYûBÊ Àff³fe ³fWXeÔ WX`Ü °fd¸f»f³ffOXb
SXfþ³fed°f IZY IYfSX¯f ¶f¹ff³f QZ°fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYe A´f³fe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü UWX dRY»fWXf»f ´fdSXUfSXUfQ IZY §fZSXZ WXû°fZ WXbE Vfe²fi QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ff, ¹fWX EIY IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ dÀf³fZ¸ff IZY dÀf°ffSXûÔ IYû
þf³f°fe WX` dIY AfÔQû»f³f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ÀfZ Ad²fIY A³¹f »fû¦f WX`ÔÜ »fZdIY³f VfbIcY³f·fSXf AWXÀffÀf WX`Ü Àfb´fSX ÀMXfSX IY÷Y¯ffd³fd²f AüSX A³³ffQi¸fbIY ´fi¸fbJ þZ. ÀU¹fÔ IYf ·fe dUIYfÀf AüSX Àf¸ffþ IYf ·fe d¸f»fe IYf¸f¹ff¶fe IZY Bd°fWXfÀf IYû QZJ°fZ WXbE
dþÀf AfÔQû»f³f ¸fZÔ dIYÀff³f Vf¶Q þbOÞX þf°ff WX`, ÀfSXIYfSX IZY d»fE CXÀfIYf ¸fZÔ d§fSXe WXbBÊ WX` ¸f¦fSX BÀfIYe SXþ³feIYfÔ°f IZY SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ IYe þ¹f»fd»f°ff IZY d³f²f³f IZY ¶ffQ °fd¸f»f³ffOXb dUIYfÀf, ¹fWXe Àf¸fdáUfQ WX` AüSX ¹fWXe ²f¸fÊ SXþ³feIYfÔ°f IYe ³fBÊ ·fcd¸fIYf IYû »fZIYSX
¸fWX°U ¶fPÞX þf°ff WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe BÀfe IYfSX¯f ¸fc»f dU¨ffSX²ffSXf °fd¸f»fUfdÀf¹fûÔ §fû¿f¯ff ³fZ þWXfÔ SXfþ³fed°f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ EIY IYe SXfþ³fed°f EIY EZÀfZ ¸fbWXf³fZ ´fSX Af JOÞXe WX` AüSX ¹fWXe SXfþ³fed°f ·fe WXû³ff ¨ffdWXEÜ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀUf·ffdUIY WXe IYfRYe CX°ÀfbIY°ff
AfÔQû»f³fIYfdSX¹fûÔ IZY Àf¸fÃf Uf°ffÊ IYf ´fiÀ°ffU SXJfÜ IYBÊ ¨fSX¯f IYe Uf°ffÊ ³f¹fe Àfb¶fWX IYf AWXÀffÀf IYSXf¹ff UWXeÔ WXbBÊ þ¶f SXfª¹f ¸fZÔ ³fE °fSXWX IYe »fZdIY³f WX¸ffSXe SXfþ³fed°f IYf Qb·ffʦ¹f SXWXf WX` WX`Ü d³fd›°f WXe SXfþ³fed°f IZY ´fdSX´fiZùf ¸fZÔ
WXbBÊÜ ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³ff ÷YJ SXJfÜ IYd°f´f¹f ¶fQ»ffU IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff
±feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ AfÔQû»f³fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ÀfbÓffU Af¸fÔdÂf°f dIY¹fZÜ »fZdIY³f
ÀfZ QcSX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe þû dIY SXfþ³fed°f IYû EIY ³f¹fZ QüSX ¸fZÔ »fZ þf³fZ IYe dU¨ffSX²ffSXfEÔ AüSX ³fE °fSXWX IZY ÀfÔ§f¿fÊ þ³¸f dIY UWXfÔ d³fþeUfQ WXfUe WXû°ff ¨f»ff ¦f¹ffÜ IbYL ÀfIYfSXf°¸fIY §fdMX°f WXû¦ffÜ
ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû ·fe CXþf¦fSX dIY¹ff WX`Ü »fZ SXWXZ WX`ÔÜ þWXfÔ °fIY Qi¸fbIY A²¹fÃf d³fþeUfQ IY·fe ²f¸fÊ ³fWXeÔ SXWXf, SXfþ³fed°f SXþ³feIYfÔ°f ³fZ A´f³fe ´ffMXeÊ IZY ³ff¸f AüSX
AfÔQû»f³f IZY ´fid°fd³fd²f IYûBÊ ÀfbÓffU ³fWXeÔ QZ ÀfIZYÜ UWX ¹fWX ³fWXeÔ ¶f°ff ÀfIZY Àff¸ffdþIY A³¹ff¹f IZY dJ»ffRY d´fL»fZ 25 U¿fûÊÔ ÀfZ SXþ³feIYfÔ°f IZY ÀfdIiY¹f E¸f.IZY. ÀMXfd»f³f IYe Ãf¸f°ff AüSX °ffIY°f ·fe ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ þeU³f UWXe Àff±fÊIY ³fed°f¹fûÔ IYe §fû¿f¯ff BÀfe ¸ffWX IZY AÔ°f °fIY
dIY IÈYd¿f IYf³fc³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYf ³fbIYÀff³f ¢¹ff WX`Ü UZ dþQ ´fSX AOÞXZ SXWXZÜ SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ IY¹ffÀf »f¦ff¹fZ þf°fZ SXWXZ IYf ÀfUf»f WX` °fû 2016 IZY dU²ff³fÀf·ff WX`, þû Àf¸fdáUfQ ÀfZ ´fiZdSX°f WX`Ü IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ
IÈYd¿f IYf³fc³f IYe Àf¸ffd~ IZY A»ffUf CX³fIZY ´ffÀf IYûBÊ dU¨ffSX ³fWXeÔ ±ffÜ »fOÞXfBÊ IYe WX`Ü B°f³ff d³fd›°f WX` WX`Ô, »fZdIY³f A¶f SXþ³feIYfÔ°f ³fZ - A¨Lf ¨fb³ffU CX³fIZY WXe ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ »fOÞXZ ¦fE ±fZ IZYU»f A´f³ff CX´fIYfSX WXe ³fWXeÔ Àf¸f¹f IYe AfUfþ IYû Àfb³ff, QZVf IZY d»f¹fZ
þfdWXSX WX` dIY AfÔQû»f³f IZYU»f dIYÀff³fûÔ IYf ³fWXeÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ UZ »fû¦f ·fe IYSXû, A¨Lf ¶fû»fû °fû A¨Lf WXe WXû¦ff BÀf »fZdIY³f CX³WXZÔ QcÀfSXe ¶ffSX WXfSX IYf Àff¸f³ff ´fSXû´fIYfSX ·fe IYSX³ff WX`Ü A´f³fZ d»fE ³fWXeÔ IbYL IYSX³fZ IYf ·ffU CX³f¸fZÔ þ¦ff, CX³WXûÔ³fZ
Vffd¸f»f WX`Ô, þû A¶f°fIY dIYÀff³fûÔ IYe ¸fZWX³f°f IYf »ff·f CXNXf°fZ SXWXZ WX`ÔÜ dIY A³³ffQi¸fbIY IYf A¶f IYûBÊ EIY Uf¢¹f ÀfZ þfdWXSX IYSX dQ¹ff dIY IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ ÀfSXIYfSX dUSXû²fe »fWXSX IZY QcÀfSXûÔ IZY d»fE ·fe þe³ff WX`Ü ¹fWX WX¸ffSXf Àf¨f IYû ´ff³fZ IYe NXf³fe WX`, ¹fWX ³f¹fZ ·ffSX°f
IÈYd¿f IYf³fc³f ÀfZ B³fIYû ´fSXZVff³fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IYWXf ·fe ±ff dRY»¸fe ÀfÔUfQ dÀfRYÊ ÷Y´fWX»fZ ¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX ¶ffUþcQ Qi¸fbJ »f¦ff°ffSX QcÀfSXe ¶ffSX Qfd¹f°U ·fe WX` AüSX FY¯f ·fe, þû WX¸fZÔ IYû d³fd¸fÊ°f IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ EIY Vfb·f
dIY d¶f¨füd»f¹fûÔ IZY d¦fSXûWX ¶f³f ¦fE ±fZÜ UWX JZ°fûÔ ¸fZÔ ¸fZWX³f°f IZY d¶f³ff »ff·f ·fdU¿¹f ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY BÀfIYe WXe ²f¸ff»f ³fWXeÔ IYSX°fZ, ¶fd»IY Af¸f ´fSXfdþ°f WXû ¦fBÊÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ A´f³fZ Àf¸ffþ AüSX A´f³fe ¸ff°fÈ·fcd¸f IYû ÀfÔIZY°f WX`ÔÜ
CXNXf°fZ ±fZÜ IÈYd¿f IYf³fc³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû Ad²fIYfSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fe þ³fþeU³f ¸fZÔ ·fe UZ ³ff¹fIY°U IYû ÀffIYfSX QdÃf¯f ·ffSX°f IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ¨fbIYf³ff WX` AüSX ¹fWXe SXfþ³fed°f IYe BÀf SXfª¹f IYe Af³fZ Uf»fe SXfþ³fed°f ¸fZÔ
ÀfSXIYfSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe ·f»ffBÊ WXZ°fb ¶fWXb°f þOÞX WXe ÀfcJ ¨fbIYe WX`Ü B³f WXû°fZ WXbE dQJf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ SXþ³feIYfÔ°f IYe Q»f IZY d»fE þ¸fe³f LûOÞX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°feÜ ´fif±fd¸fIY°ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ ÀfÔ·fU°f: ¹fWX dIYÀf ´fiIYfSX ÀfÔ·fU WXû¦ff? ¹fWX °fû
Ad²fIY IYf¸f dIY¹ff WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ·fe ÀfSXIYfSX IYû d¸f»ff WX`Ü §fû¿f¯ff SXfþ³fed°f ¸fZÔ EIY ³f¹fZ A²¹ff¹f IYe ·ffþ´ff QdÃf¯f ·ffSX°f ¸fZÔ ·fe dUÀ°ffSX ¨ffWX°fe SXþ³feIYfÔ°f SXfþ³fed°f IYe BÀfe ¶fOÞXe þøYSX°f A·fe ÀffRY-ÀffRY IbYL ³fWXeÔ IYWXf þf
»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ¶fWXØfSX WXþfSX ÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYf ´fif³°fe¹f SXfþ³fed°f IYe VfbøYAf°f IYWXe þf¹fZ¦feÜ °fd¸f»f³ffOXb ·ffSX°f WX`, ¢¹ff BÀf dUÀ°ffSX IZY ÀffSXd±f SXþ³feIYfÔ°f IYû ´fcSXf IYSX EIY ³f¹ff Bd°fWXfÀf d»fJ QZÜ ÀfIY°ff, »fZdIY³f ´fWX»fe ³fþSX ¸fZÔ SXþ³feIYfÔ°f
UfQf dIY¹ff ±ffÜ dIYÀff³fûÔ ³fZ BÀf´fSX dUV½ffÀf ³fWXeÔ dIY¹ffÜ CX³WXZÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf EZÀff SXfª¹f WX`, þWXfÔ IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¹ff CX³fIYf SXfþ³fed°fIY Q»f WXû¦ff? IY³ffÊMXIY SXþ³feIYfÔ°f IYe SXfþ³fed°f IYû »fZIYSX EIY ¸fZÔ ¹fWX ¹fû¦¹f°ff AüSX Ãf¸f°ff WX` dIY CX³fIYe
IYe ³fZIY³fe¹f°f ´fSX ·fSXûÀff ±ff BÀfd»fE ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû ¶fWXb¸f°f ¨fb³füd°f¹fûÔ ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ IZY Àff±f- dRY»¸fe dÀf°ffSXûÔ IYf WX¸fZVff Q¶fQ¶ff SXWX°ff ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü ³f °fû ¶fOÞXf ´fiV³f WX` dIY °fd¸f»f AdÀ¸f°ff IZY ´fid°f »fûIYd´fi¹f°ff d´fL»fZ Ad·f³fZ°ff ÀfZ SXfþ³fZ°ff
d¸f»ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfeMXZÔ ´fWX»fZ ÀfZ IY¸f WXû ¦fBÊÜ ¹fWX AfÔQû»f³f Àff±f SXþ³feIYfÔ°f ´fSX EIY WX`Ü SXþ³feIYfÔ°f IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ Qi¸fbIY AüSX ³f WXe A³³ffQi¸fbIY ´fWX»fZ þ`Àfe Ad°f ÀfÔUZQ³fVfe»f BÀf SXfª¹f ¸fZÔ EIY ¦f`SX ¶f³fZ E¸f.þe.AfSX. U þ¹f»fd»f°ff IYf
ÀfÔUfQWXe³f°ff IYe CX´fþ ³fWXeÔ WX`Ü ÀfSXIYfSX ´fifSXÔ·f ÀfZ WXe IÈYd¿f IYf³fc³f ¸fWX°UfIYfÔÃff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX SXWXe WX`Ü A¶f SXþ³feIYfÔ°f IYe §fû¿f¯ff ³fZ °fd¸f»f dÀf°ffSXZ IYû þ³f°ff dIYÀf øY´f ¸fZÔ dSXIYfOXÊ °fûOÞX ÀfIY°fe WX` ¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ
ÀfÔ¶f³²fe ´fifU²ff³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf°fe SXWXe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe
A³fZIY ¶ffSX QûWXSXf ¨fbIZY WX` dIY ¸fÔOXe Àfd¸fd°f Àf¸ff~ ³fWXeÔ WXû¦feÜ ÀfSXIYfSX
dþ¸¸fZQfSXe WX` dIY UZ QZVf IYe CX³fIZY ¶f¹ff³fûÔ ÀfZ ´f°ff »f¦f°ff SXWXf WX`, ´fWX»fe Qi¸fbIY AüSX A³³ffQi¸fbIY IZY d»fE ³fBÊ »fZ°fe WX`Ü A´f³fe Ad·f³f¹f IY»ff ÀfZ °fd¸f»f³ffOXb IZY
¶ffSX °f¶f ´f°ff ¨f»ff ±ff þ¶f 1996 ¸fZÔ ¨fb³fü°fe ´f`Qf IYSX Qe WX`Ü °fd¸f»f dÀf³fZ¸ff IZY IY÷Y¯ffd³fd²f AüSX þ¹f»fd»f°ff þ`ÀfZ ¹fbUf U¦fÊ IYû ¶fWXb°f ª¹ffQf ´fi·ffdU°f dIY¹ff
³fZ BÀfIYe ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ A³fZIY Àfb²ffSX dIYE WX`ÔÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe Àfb²ffSX þfSXe SXfþ³fed°f IYû ·fiáf¨ffSX EUÔ °f°IYf»fe³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹f»fd»f°ff IZY QØfIY ¶fOÞXZ ¨fZWXSXZ IY¸f»f WXfÀf³f ´fWX»fZ WXe SXfþ³fed°f dQ¦¦fþ IZY þf³fZ IZY ¶ffQ SXfþ³fed°fIY Vfc³¹f WX`Ü
SXWXZÔ¦fZÜ IZYU»f dIYÀff³fûÔ IZY Ad²fIYfSX ¶fPÞXf¹fZ ¦fE WX`ÔÜ UZ A´f³fe ÀfbdU²ff ÀfZ ´fbÂf Ue.E³f. Àfb²ffIYSX³f IZY dUUfWX Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fQf´fʯf IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ ¹fôd´f B³f Qû³fûÔ IYû SXþ³feIYfÔ°f dIYÀf WXQ °fIY ·fSX ´ff°fZ WX`ÔÜ ¸fWXf³ff¹fIY IYe LdU SXJ³fZ Uf»fZ
¸fÔOXe Àfd¸fd°f ¸fZÔ IÈYd¿f CX°´ffQ ¶fZ¨f ÀfIY°fZ WX`Ô, ¹fdQ CX³WXZÔ A³¹fÂf Ad²fIY A´fSXf²f¸fböY IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ¸fZÔ WXbE Ad°fV¹fûdöY´fc¯fÊ ¶fZdWXÀff¶f J¨fÊ ´fSX Ad·f³fZ°ffAûÔ IYe SXfþ³fed°fIY °ffIY°f IYf ÀfUf»f ¹fWX ·fe WX` dIY SXþ³feIYfÔ°f IYe SXþ³feIYfÔ°f IZY d»fE SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ IYe
»ff·f dQJfBÊ QZ°ff WX` °fû UZ CXÀf þ¦fWX CX°´ffQ ¶fZ¨f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY Jb»fIYSX IYWXf ±ff dIY ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¶fWXb°f ´fSXeÃf¯f WXû³ff VfZ¿f WX` »fZdIY³f °fd¸f»f³ffOXb A²¹ffd°¸fIY SXfþ³fed°f IYf ·fdU¿¹f ¢¹ff WX`? §fû¿f¯ff IYû dIYÀfe dRY»¸fe ¢»ffBʸfZ¢Àf ¸fZÔ
A»ffUf ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ½¹fUÀ±ff ·fe IYf¹f¸f SXWXZ¦feÜ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYûBÊ Àff±fÊIY ´fWX»f IYSX°fZ WXbE ·fiáf¨ffSX WX` AüSX BÀf °fSXWX IYe ·fiá ÀfSXIYfSX IYf SXfþ³fed°fIY Bd°fWXfÀf QZJZÔ °fû SXfª¹f IYe IYBÊ SXf¿MÑXe¹f À°fSX IZY ´fbSXÀIYfSXûÔ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ³ff¹fIY IZY Af³fZ IZY Àf¸ff³f WXe QZJf þf
ÀfSXIYfSX ³fZ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fZÔ A¶f°fIY IYe ÀfUfÊd²fIY UÈdð IYe WX`Ü IYû ÀfØff ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ SXfþ³fed°f ¸fZÔ SXfþ³fed°f ¸fZÔ dÀf³fZ¸ff ÀfZ AfE ³fZ°ffAûÔ IYf 60 U¿feʹf SXþ³feIYfÔ°f IYf AÀf»fe ³ff¸f SXWXf WX`Ü CX³fIYe SXfþ³fed°fIY ÀfRY»f°ff ´fSX
IÈYd¿f IYf³fc³f IZYU»f dIYÀff³fûÔ IYe ·f»ffBÊ IZY d»fE WXe »ff¦fc dIY¹fZ ¦fE WX`ÔÜ SXfþ³fed°f ¸fZÔ A²¹ff°¸f IZY ·fiáf¨ffSX EUÔ Afd±fÊIY A´fSXf²fûÔ IYf UZ WXe Q¶fQ¶ff SXWXf WX` AüSX SXfþ³fed°fIY dVfUfþe SXfU ¦ff¹fIYUfOÞX WX`Ü A´f³fe JfÀf A·fe IYûBÊ d³f¯ffʹfIY §fû¿f¯ff IYSX³ff
BÀfIZY ´fi°¹fZIY ¨fSX¯f ¸fZÔ BÀf CXïZV¹f IYf ²¹ff³f SXJf ¦f¹ffÜ IYfg³MÑ`¢MX IÈYd¿f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX dUSXû²f IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ dUSXfÀf°f IYû QZJ°fZ WXbE SXþ³feIYfÔ°f ¸fZÔ ÀfÔUfQ AQf¹f¦fe, ¨f¸f°IYfSXe Ed¢MXÔ¦f ÀMXfB»f þ»Q¶ffþe WXû¦fe, ¢¹fûÔdIY CX³fIYf
·fe IYûBÊ ³f¹ff A³fb·fU ³fWXeÔ WX`Ü QVfIYûÔ ´fWX»fZ ÀfZ ¹fWX ¨f»f°ff SXWXf WX`Ü A·¹fbQ¹f IYe ³f¹fe dQVffEÔ °fd¸f»f³ffOXb IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ½¹ff´fIY ½¹ff´fIY ÀfÔ·ffU³ffEÔ dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü AüSX ¦fþ¶f IZY Ad·f³f¹f ³fZ CX³WXZÔ ¶fb»fÔQe SXfþ³fed°fIY ÀfRYSX d³f¿IÔYMXIY ³fWXeÔ IYWXf þf
BÀfd»fE BÀf´fSX WXf¹f-°fü¶ff CXd¨f°f ³fWXeÔÜ ´fcSXf AfÔQû»f³f d³fSXf²ffSX IY¹ffÀfûÔ ¶fQ»ffU IYe LMX´fMXfWXMX dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü SXþ³feIYfÔ°f þû SXfþ³fed°f IYSXZÔ¦fZ, IYWXf þf °fIY ´fWXbÔ¨ff dQ¹ffÜ SXþ³feIYfÔ°f ³fZ °fd¸f»f ÀfIY°ffÜ CX³WXZÔ IYOÞXe MX¢IYSX ³fWXeÔ d¸f»fZ¦fe,
´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü ¹fWX IYWX³ff VfSXfSX°f´fc¯fÊ WX` dIY A¸¶ff³fe-AOXf³fe Àf¶f CXîfdMX°f IYSXZÔ QidUOÞX AfÔQû»f³f IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ À°f¸·f AüSX ÀfIY°ff WX` dIY CX³fIYe SXfþ³fed°f ÀfZ ¸fc»¹fûÔ ¹fbU°fe ÀfZ VffQe IYSX Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ¹fWX ¸ff³f³ff ·fe ·fc»f WXû ÀfIY°feÜ
CX´fþ AüSX þ¸fe³f JSXeQ »fZÔ¦fZÜ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXeE¸f IZY ´fi¸fbJ E¸f. IYf EUÔ ÀfÔUZQ³ffAûÔ IYf QüSX VfbøY WXû¦ffÜ °fd¸f»f³ffOXb IZY dWX°fûÔ IZY ¸fbïZ ´fSX Àf¸f±fʳf

IYd½f°ff BÀfIYf IÔY²ff CXÀfIYe ¶fÔQcIY! d½f¨ffSX


SXf¸fdU»ffÀf þfÔd¦fOÞX IÔY²ff WXSX »ffVf IYû dQ¹ff þf°ff WX`Ü ASX±fe ¸fZÔ IÔY²ff
þ¶f ¸ff¦fÊ ³fWXeÔ ±fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ ´f°ff ³fWXeÔ dIYÀf ¸fbÔWX ÀfZ IYWXf dIY UWX »f¦ff³fZ IYf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYBÊ ´fb°f»ff
A¸fZdSXIYf IZY Àff±f U`ÀfZ WXe dSXV°fZ ¨ffWX°ff WX` þ`ÀfZ dIY
CXÀfIZY ¨fe³f IZY Àff±f WX`Ü Àff±f WXe IYWXf dIY UWX
þ»ffAû IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü EZÀfZ
´fb°f»fZ IYû IÔY²ff QZIYSX ¶fe¨f ¨füSXfWXZ ´fSX ¶f³fZ V¸fVff³f
dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYf ¦fWXSXf ÀfÔQZVf
ÓffOÞX-ÓfÔJfOÞX, Vfc»f,´f°±fSX, A¸fZdSXIYf IYû ¶fÔQcIY ¨f»ff³fZ IZY d»fE A´f³fZ IÔY²fZ IZY °fIY »fZ þf¹ff þf°ff WX`Ü ´fb°f»ff ³fb¸ff ASX±fe IYû IÔY²fZ FY°fb´f¯fÊ QUZ °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ IbY»f d¸f»ffIYSX ¸ff¸f»ff ´fZ¨feQf »fZdIY³f dIYÀff³f BÀf´fSX AfVfÔdIY°f WX`ÔÜ
BÀ°fZ¸ff»f IYe Bþfþ°f ³fWXeÔ QZ¦ffÜ d¶f³ff IÔY²fZ IZY ´fSX »fZIYSX ÀfOÞXIY ´fSX WX»»ff ¸f¨ff°fZ WXbE ¨f»f³fZ IYe ¢¹ff dIYÀff³f Af³Qû»f³f ³fZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ³fBÊ WXû°ff þf SXWXf WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYf QcÀfSXf dUSXû²f IYfg³MÑ`¢MX RYfd¸fÔʦf IZY
A»fJ þ¦ff Qe WX`? ¢¹ff dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffh¦f WXfh EIY ¶ff°f þøYSX dQJ SXWXe WX` dIY þdSXE A³fb¶fÔ²f ÀfZ JZ°fe IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY
´fÀfSXZ SXWXZ, ²fSXf°f»f ´fSXÜ A´f³ff ²fOÞX dWX»ff°fZ WXbE B¸fSXf³f ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô IY·fe ´fidIiY¹ff IYSX A´f³fZ UþcQ IYû EIY ³f¹ff A±fÊ dQ¹ff
UfIYBÊ ³¹ff¹fûd¨f°f ³fWXeÔ WX`? ¹fdQ ¹fZ IYf³fc³f Af³Qû»f³f IYû »fZIYSX IbYL dþ¸¸fZQfSX U IbYL d»fE ¶f³fZ SXf¿MÑXe¹f RiYZ¸fUIYÊ ´fSX WX`Ü BÀf¸fZÔ dIYÀff³f
·fe EZÀff dSXV°ff ³fWXeÔ ¨ffWXcÔ¦ff þWXfÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY þf°ff WX`Ü °f¶f ¹fIYf¹fIY ASX±fe A±fÊ ¶f³f þf°fe WX`Ü
IÔY²fZ ´fSX SXJIYSX ¶fÔQcIY ¨f»ffBÊ þfEÜ Àf¨f °fû ¹fWX WX` ³fZ°ff »fû¦f A´f³fZ ¶fûÓf IYû ¨f¸f¨fûÔ ´fSX OXf»f QZ°fZ WX`ÔÜ dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ WX` °fû IYûBÊ ¶fOÞXf dIYÀff³f ÀU¹fÔ·fc »fû¦fûÔ IZY ¶f¹ff³fûÔ ³fZ EIY ³fBÊ WXUf QZ³fZ AüSX JSXeQQfSX IZY ¶fe¨f Àf¸fÓfü°ff WXû¦ff AüSX
dþÀfZ, IbY¨f»f ÀfIZYÜ dIY ¨fe³f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY IÔY²fZ ´fSX ¶fÔQcIY SXJIYSX ¨f¸f¨fZ EZÀfZ ¶fûÓf IYû A´f³fZ IÔY²fZ ÀfZ QcÀfSXûÔ IZY IÔY²fZ ÀfÔ¦fNX³f BÀfIZY ´fÃf ¸fZÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WX`? ¢¹ff dþ³f IYe IYûdVfVf þøYSX IYe ±feÜ »fZdIY³f ÀfbIcY³f IYe dIYÀff³f MÑZOXSX ¹ff JSXeQQfSX IYû EIY ´fcUÊ
¹fWX ¶ff°f IYWX»ffBÊÜ ´ffdIYÀ°ff³fe IÔY²fZ ¨ffB³feþ ¶fÔQcIY ´fSX CXLf»f QZ°fZ WX`ÔÜ ³fZ°ff »fû¦f A´f³fZ IÔY²fZ IYû °fe³f IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYf ´fbSXþûSX dUSXû²f WXû SXWXf WX`, ¶ff°f ¹fWX WX` dIY BÀfZ Af³Qû»f³fIYfdSX¹fûÔ ³fZ d³f²ffÊdSX°f IYe¸f°f CX´fþ ¶fZ¨fZ¦ffÜ dþÀf¸fZÔ IÈYd¿f
IZY d»fE JSXeQ d»fE ¦fE WX`ÔÜ B²fSX ¨ffB³ff ³fZ °f¹f ÀfbSXdÃf°f SXJ°fZ WX`Ô AüSX QcÀfSXZ IÔY²fZ ´fSX ¶fÔQcIY ²fSX°fZ CXÀfZ ¶f³ff°fZ Àf¸f¹f IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ dþ³fIZY d»fE °fUªþû ³fWXeÔ Qe USX³ff SXfÀ°ff ·fMXIY ÀfIY°ff ±ffÜ CX°´ffQ IYe ¦fb¯fUØff, ¦fiZOX AüSX ÀMX`ÔOXOXÊ ·fe ´fWX»fZ
IbY¨f»f°fZ ¦f¹ff ¸ff³fUÜ IYSX d»f¹ff dIY UWX ³fZ´ff»f IZY IÔY²fûÔ ´fSX ·fe ¶fÔQcIY WX`ÔÜ ¶fÔQcIY ¦fÔQZ dU¨ffSXûÔ IYe ³f»fe ÷Y´fe EIY IbYdÀfð ¹fWX ¶f³ff¹ff þf SXWXf WX`, CX³fIYe SXf¹f þøYSXe EIY AûSX EdOXMXÀfÊ d¦f»OX AfgRY BÔdOX¹ff ¹ff³fe WXe °f¹f WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f RYÀf»fûÔ IYe
SXJIYSX WXUfBÊ RYf¹fSX IYSXZ¦ffÜ ¨ffB³ff ³fZ þf³fZ dIY°f³fZ Af¦³fZ¹f AÀÂf WXû°ff WX`Ü ¹fWX A´f³fZ ¸f³f¸ffdRYIY Àf¸fÓfe? A¶f UþWX IbYL ·fe WXû »fZdIY³f dÀ±fd°f BÊþeAfBÊ dIYÀff³fûÔ IZY ´fiQVfʳf IZY Àf¸ff¨ffSX ¶fbAfBÊ ÀfZ ´fWX»fZ IY¸´fd³f¹ffÔ, dIYÀff³fûÔ IYf A³ffþ
IÔY²fûÔ ´fSX SXJIYSX þf³fZ dIY°f³fe ¶fÔQcIZYÔ ¨f»ff³fZ IYf dU¨ffSXûÔ IYe ²ff°fb-A²ff°fb IYf ¶f³ff WXû°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IbY»f d¸f»ffIYSX ¹fch WXû°fe þf SXWXe WX` dIY ´ffh¨f QüSX IYUSXZþ IYû »fZIYSX d¨fÔd°f°f WX` dIY ¸fedOX¹ff IYf EIY ÀfÔdUQf IZY °fWX°f, °f¹f ¸fc»¹f ´fSX JSXeQ³fZ
dþ³WXZÔ, IbY¨f»f ³ff ÀfIZYÜ IYf¸f VfbøY dIY¹ff WX`Ü B³f dQ³fûÔ dIYÀff³fûÔ IYf IÔY²ff A´f³fZ ÀUf±fÊ IYe »fIYOÞXe IZY IbYÔQZ ¸fZÔ ²fûJf²fOÞXe IZY IYe Uf°ffÊ dURY»f WXû³fZ IZY ¶ffQ Af¦fZ ¢¹ff WXû¦ff IbYL dWXÀÀff ¶f¦f`SX dIYÀfe Àffùf IZY AfÔQû»f³f IYû IYf UfQf IYSXZÔ¦feÜ °feÀfSXf IYf³fc³f WX` AfUV¹fIY
AüSX dU´fÃf IYe ¶fÔQcIY IYf ¶fWXb°f WX»»ff ¸f¨f SXWXf WX`Ü »fûWXZ IYe EIY »f¶fe ³f»fe »f¦fe SXWX°fe WX`Ü BÀfIZY ´feLZ dIYÀfe IYû ´f°ff ³fWXeÔ WX`Ü ³f dIYÀff³f ÓfbIY³fZ IYû AU`²f IYSXfSX QZ SXWXf WX`Ü EOXeMXÀfÊ d¦f»OX BÀfZ UÀ°fb ÀfÔVfû²f³f Ad²fd³f¹f¸f ¹ff³fe BÊÀfeEÜ BÀf¸fZÔ
CX³WXZÔ CXNXfIYSX RZYÔIY dQ¹ffÜ´f±f ÀfZ, °fȯf¸fc»f IYe ¶fÔQcIY AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY IÔY²fZ IYf ·fe IYe AûSX ±fûOÞXf Àff À±ff³f ¶f³ff WXû°ff WX`Ü ¹fWX °f`¹ffSX WX`Ô AüSX ³f ÀfSXIYfSXÜ dIYÀff³f Af³Qû»f³f IZY dþ¸¸fZQfSX, ³f`d°fIY°ff´fc¯fÊ AüSX ·fSXûÀfZ¸f³Q A³ffþ, Q»fWX³f, d°f»fWX³f, Jfô °fZ»f ¹fWXfh °fIY
Jc¶f ¶fUf»f WX`Ü ¶feþZ´fe IYe ¶fÔQcIY AüSX E¸fAfBÊE¸f JûJZ¶ffþe Uf»ff À±ff³f WXe AÀf»f ¸fZÔ §f´f»fZ-§fûMXf»fZ 12 dQ³f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ Vfd³fUfSX IYû ´ffh¨fUZÔ QüSX ´fÂfIYfdSX°ff IZY dÀfðfÔ°fûÔ IZY dJ»ffRY ¸ff³f°fZ WXbE dIY ´¹ffþ AüSX Af»fc IYû ·fe AfUV¹fIY UÀ°fb
IYf IÔY²ff ·fe EIY ÀfUf»f WX`Ü BÀfIYe SX`»fe CXÀfIZY ²fûJZ¶ffþe IYf À±ff³f WXû°ff WX`Ü Vfbð ÀUf±fÊ IYe ¦fû»fe IYe Uf°ffÊ dURY»f WXû³fZ IZY ¶ffQ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ ¸fZÔ dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYf d³f¿´fÃf AüSX ÀfÔ°fbd»f°f IYe Àfc¨fe ÀfZ WXMXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dIYÀff³f BÀfZ
´fiZ¸f IYû IbY¨f»ff, ´fb°f»fZ IZY ·fe A´f³fZ þ»fUZ WX`ÔÜ ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¹fWXe SXJIYSX BÀfZ ²fûJZ¶ffþe IZY ¶fføYQ IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ A´f³fe-A´f³fe SX¯f³fed°f¹fûÔ IYû »fZIYSX ¸fÔ±f³f WXû IYUSXZþ IYSX³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü Qû²ffSXe °f»fUfSX ¸ff³f SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY d³fþe
°fû AÀf»fe ¶f»fUZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE þf³fZ dIYÀfIYe ¨f»ff°fZ WX`ÔÜ SXWXf WXû¦ffÜ d³fd›°f øY´f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IZY dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffÔ¦f WX` dIY ÀfSXIYfSX ³¹fc³f°f¸f JSXeQQfSXûÔ õfSXf B³f UÀ°fbAûÔ IZY ·fÔOXfSX¯f ¹ff
þe·f AüSX þf³fZ dIYÀfIZY °f»fUZ WX`ÔÜ IYûBÊ IYûMXÊ IZY IYBÊ ´fiIYfSX IZY IÔY²fZ BÀfIZY CX´f¹fû¦f ¸fZÔ d»fE þf°fZ Af³Qû»f³f IYe ÀfRY»f°ff IYf ¶fOÞXf SXfþ ¹fWX ·fe Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¹ff³fe E¸fEÀf´feIYû IYf³fc³fe þ¸ff IYSX³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX IYf d³f¹fÔÂf¯f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ
ÀfSX»f°ff IYû RZYÔIY°fZ SXWXZ QcSXÀ±f IÔY²fZ ´fSX ¶fÔQcIY SXJIYSX ¨f»ff SXWXf WX`, °fû IYûBÊ WX`ÔÜ IÔY²ff QZ³fZ, IÔY²ff »f¦ff³fZ U IÔY²fZ ´fSX »fZ³fZ IYf WX` dIY SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ IZY »fû¦fûÔ IZY þbOÞX³fZ IZY Ad²fIYfSX ¶f³ffE dþÀfÀfZ IYûBÊ ·fe MÑZOXSX ¹ff BÀf¸fZÔ ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ±fûIY JSXeQ ¹ff þ¸ffJûSXe
QeUfSX ´fSX »fMXIZY IYûMX ´fSX ¶fÔQcIY Àfþf SXWXf WX`Ü ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f d·f³³f-d·f³³f ¶fÔQcIYûÔ ÀfZ d·f³³f ¶ffQ ·fe BÀf¸fZÔ dIYÀfe IYf NX´´ff ³fWXeÔ »f¦ff WX`Ü JSXeQQfSX dIYÀff³fûÔ ÀfZ CX³fIZY CX°´ffQ IYû IY¸f IZY IYfSX¯f þøYSXe dþÔÀfûÔ IZY Qf¸f ¶fPÞXZÔ¦fZÜ
AUfOXÊ »füMXf³fZ IYf dÀf»fdÀf»ff AüSX BÀf¸fZÔ Qf¸f ´fSX ³f JSXeQ ´ffEÜ dRYSX ·fe IYûBÊ EZÀff EZÀfZ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe AfVfÔIYfEh ¶fZUþWX ³fWXeÔ
¸f³f ÀfZÜ BÀfIYe ¶fÔQcIY CXÀfIYf IÔY²ff! ²fûJZSXf¸f IYf ¹fWXe ´fiIYfSX ÀfÔ´f³³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff
³ff¸f¨fe³f »fû¦fûÔ IZY Af¦fZ SXWX³fZ IZY Àff±f dIYÀff³fûÔ IYSX°ff WX` °fû CXÀf´fSX IYfSXÊUfBÊ WXûÜ ÀfSXIYfSX IYe »f¦f°feÜ ¹fWX ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ff dIY ·ffSX°f þ¹f
²fÔ²ff! IYWXf þf°ff WX` dIY ¸f³fb¿¹f IZY VfSXeSX IYf UWX dL»f³fZ IYe ´fidIiY¹ff d³fSXÔ°fSX ¨f»f°fe þf°fe WX`Ü dIYÀfe
·ff¦f þû ¦f»fZ AüSX ¸fûPÞXZ IZY ¶fe¨f ¸fZÔ CX·fSXf Àff AOÞXf ·fe ·fOÞXIYfDY ¸fbïZ IYû IÔY²fZ ÀfZ »f¦ff°fZ WXbE CXÀfZ IÔY²fZ IZY þbOÞX³fZ ÀfZ Af³Qû»f³f UÈWXQ WXû°ff þf SXWXf WX`Ü ÀfRYfBÊ WX` dIY IYf³fc³f dIYÀff³fûÔ IYû EIY Jb»ff þUf³f-þ¹f dIYÀff³f IYf Àf¸f±fÊIY ±ff WX` AüSX
WX¸fZÔ Q¸f³f ·fe Àff±fÊIY ³ff Af¹ffÜ WX`, BÀfZ IÔY²ff IYWX°fZ WX`ÔÜ IYûBÊ AÔ²ff þ¶f A´f³fe ´feNX ´fSX CXNXfIYSX þ³f°ff ¸fZÔ CXLf»f dQ¹ff þf°ff WX`Ü dRYSX ÀfSXIYfSX IZY BÀf Af¦fiWX IYû dIY ÀfQeÊ IYf ¸füÀf¸f ¶ffþfSX QZ°ff WX` þWXfh UZ A´f³fe ¸f³f¸fþeÊ IZY IÈYd¿f SXWXZ¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³ff¸f dIYÀff³fûÔ IYe
IZY ´feLZ ÀfZ WXf±fûÔ IYû DY´fSX AfÀf¸ff³f IYe °fSXRY IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff d·fOÞXfIYSX BÀfIZY IÔY²fZ ÀfZ CXÀfIYe ¶fÔQcIY WX`, IYûdUOX IYf ÀfÔIYMX WX` BÀfd»fE ¶fbþb¦fÊ, CX°´ffQ ¶fZ¨f ÀfIZYÔÜ ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX ·fe IYWX³ff WX` SXÀÀffIYVfe, Àfb»fWX ¸fZÔ ¶fQ»f³fe ¨ffdWXEÜ
ÀfSXIYf°ff WX` °fû CXÀfZ IÔY²ff ³fþSX Af°ff WX`Ü Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¨f»ffBÊ þf°fe WX`Ü BÀf¸fZÔ Àf°¹f ¸ffSXf þf°ff WX` AüSX ¶f¨¨fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ IYû §fSX ·fZþ QZÔ, ¶fbþb¦fÊ AüSX dIY E¸fEÀf´fe J°¸f ³fWXeÔ IYe þf SXWXe WX` AüSX (»fZJIY ÀU°fÔÂf ´fÂfIYfSX WX`Ô)
Qb¦fZÊVf IbY¸ffSX ¸fdWX»ffEh dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX ÓfbIY³fZ IYû ¸fÔdOX¹ffÔ ·fe ´fWX»fZ IYe °fSXWX IYf¸f IYSX°fe SXWXZÔ¦feÜ
IÔY²ffSX ÀfZ d³fIY»ff IÔY²ff IYWXSX ¸f¨ff SXWXf WX`Ü EZÀff AdWXÔÀff IYû³fZ ¸fZÔ ´fOÞXe IYSXWXf°fe WX`Ü

E¢Vf³f BaXdOX¹ff Q`d³fIY d¨fa°f³f Àf»ffWX-E-d¶fdþ³fZÀf


ssIYe ´fIY´fIY ¸fZÔ A´f³fe ¶fIY¶fIY IYf Àff»f IZY ¶f¨¨fZ Qc²fUf»fe Àf»ffWX IZY
·f¦f½ff³f VfaIYSX ªfe IZY ¦¹ffSXWX½fZÔ ÷YQif½f°ffSX WX³fb¸ff³f UWXe ¸fþf WX`, þû SXf°f IZY AÔ²fZSXZ ¸fZÔ ´feLZ AfQe WXû°fZ WX`ÔÜ ´ffh¨f ÀfZ QÀf Àff»f IZY ¶ff»fIY
ªfe (¸fZÔWXQe´fbSX, ßfe ¶ff»ff ªfe) IZY ÀfaSXÃf¯f ¸fZÔ ´fOÞX³fZ Uf»fZ IbYØfûÔ ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE WXf±f ¸fZÔ þWXfh VfSX¶f°f øY´fe Àf»ffWX, °fû QÀf ÀfZ ´fÔQiWX
Àfa¨ffd»f°f dIY¹ff ªff°ff W`XÜ Àf¸ff¨ffSX-´fÂf IYf ¹fWX AaIY
·fe CX³WXeÔ IZY ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ßfðXf´fc½fÊIY Àf¸fd´fÊ°f W`XÜ
´fÔ¨ff¹f°f ¨fb³ffU ¸fZÔ »fZMX»f°feRYe »fIYOÞXe IYf WX`Ü Qbd³f¹ff ÀffSXe þf³f°fe WX` dIY
dIYÀfe IYe AûSX °fþʳfe CXh¦f»fe CXNXfIYSX IbYL
Àff»f IZY ¶ff»fIY IcY»f dOÑÔIY øY´fe Àf»ffWX IZY
QeUf³fZ WXû°fZ WX`ÔÜ IYBÊ IYf¸f²ffSXe d¶f¹fSX øY´fe
dÀf¹ffSXf¸f ´ffÔOXZ¹f 'VffÔ°f' ÀfIY°fe WX`Ü IYSX³ff þøYSXe WX`Ü IYWX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¶ffIYe IYe CXh¦fd»f¹ffh A´f³fZ WX»IYe ¸fQWXûVfe ·fSXe Àf»ffWX IZY ´feLZ »f¦fZ
CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYf WXf»ffÔdIY À³ff°fIY AüSX dVfÃfIY IYûMXZ IZY ´fiQZVf ·fSX IZY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ A·fe°fIY ¸f°fQf°ff d¦fSXZ¶ffh ¸fZÔ ÓffhIY³fZ IYf ¦fb÷Y ÀfÔQZVf QZ°fe WX`ÔÜ AüSX SXWX°fZ WX`Ô, UWXeÔ ¶ffBÊÀf ÀfZ ´f¨f´f³f Àff»f IZY
������������� DELHIN / 2006 / 19302 WX¸f WX`Ô dIY Qbd³f¹ff þfE ·ffOÞX ¸fZÔ WX¸f °fû SXWXZÔ »fû¦f, WXfOXÊ dOÑÔIY øY´fe Àf»ffWX IYe Af¦fûVf ¸fZÔ
IYf¹fÊIYf»f BÀfe ¸ffWX 25 °ffSXeJ °fIY E¸fE»fÀfe ¨fb³ffU IZY ¶ffQ CXØfSX ´fiQZVf Àfc¨fe IZY ´fb³fSXeÃf¯f IYf IYf¸f ´fcSXf ³fWXeÔ WXû
À½ff¸fe, ¸fbýiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY SXfIZYVf ·ffSXõXfªf, ¶fe-244, ¸fªfd»fÀf ´ffIÊY,
J°¸f WXû þfE¦ff »fZdIY³f ¨fb³ffU RYSXUSXe- ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfÔIZY°f dQ¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX ÀfIYf WX`ÜAfSXÃf¯f Àfc¨fe ·fe °f¹f ³fWXeÔ WX`, AfOÞX ¸fZÔ IYf RYfg¸fÊc»ff A´f³ffE QcÀfSXûÔ ´fSX þf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ AÔ°f°f:
dQ»»fe-33 ³fZ ¸ff÷Yd°f³faQ³f d´fiaMXÀfÊ EaOX ´fd¶»fVfÀfÊ, E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f, ªfeMXe IYSX³ff»f WXhÀfe-dNXNXü»fe IYSX³fZ IYf IYûBÊ AUÀfSX ³fWXeÔ ´f¨f´f³f IZY ¶ffQ IZY UZ Àf·fe »fû¦f þû Jb»fe
SXûOX BX³OXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, ³fBÊX dQ»»fe-33 ÀfZ LX´f½ffIYSX ´fiIYfdVf°f dIY¹ffÜ "E¢Vf³f ¸ff¨fÊ ÀfZ ´fWX»fZ WXû³fZ IZY AfÀffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ AüSX ÀfÔ¦fNX³f IYe ÀfdIiY¹f°ff BÀf¶ffSX BÀfd»fE ´fÔ¨ff¹f°f ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe ¨ffWX°f
A·fe°fIY ¹fWX ·fe °f¹f ³fWXeÔ WX` dIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·fe dQJZ¦feÜ þfdWXSX WX` SXJ³fZ Uf»fûÔ IYe ³fþSX CXÀf Àfc¨fe ´fSX ·fe ¦fÔUf°fZÜ A¶f °fû WXSX AfQ¸fe Àf»ffWXûÔ IYe WXUf ¸fZÔ SXJZ dQE IZY Àf¸ff³f þ»f°fZ SXWX°fZ WX`Ô,
BaXdOX¹ff" ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f »fZ£fûÔ ¸fZÔ ½¹föY dIY¹fZ ¦f¹fZ d½f¨ffSX E½fa QÈd¿MXIYû¯f Àfa¶fad²f°f »fZ£fIY
IZY W`ÔXÜ Àfa´ffQIY ¹ff ´fiIYfVfIY IYf CX³fÀfZ ÀfWX¸f°f WXû³ff Af½fV¹fIY ³fWXeÔ W`XÜ dIYÀfe ·fe ´fi²ff³fûÔ IYf IYf¹fÊIYf»f ¶fPÞXf¹ff þfE¦ff ¹ff dIY A³¹f Q»f ·fe ´fÔ¨ff¹f°f ¨fb³ffU ¸fZÔ WX`Ü AfdJSX CX³fIZY ¦ffÔU ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYe R`Y¢MÑe Jû»fZ ¶f`NXf WX`Ü dUVfZ¿fIYSX ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ ¦»fbIYûþ øY´fe Àf»ffWX IYe AfQ°f OXf»f »fZ°fZ
d½f½ffQ IYf ³¹ffd¹fIY ÃûÂf dQ»»fe WXe WXû¦ffÜ Àfd¨fU AüSX EOXeAû ´fÔ¨ff¹f°f IYû CXÀfe °fSXWX IYe dQ»f¨fÀ´fe »fZÔ¦fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ dÀ±fd°f ¢¹ff WXû¦fe? SXfþÀU ¦fif¸fûÔ IYe IYe ¹fWX R`Y¢MÑe dQ³f Qb³fe SXf°f ¨fü¦fb³fe ´fi¦fd°f WX`ÔÜ Àf»ffWX IZY B³f ´fiIYfSXûÔ ÀfZ þû CXNXIYSX
QcSX·ff¿f ³fa. - (011) 47502546 ´fiVffÀfIY ¶f³ff¹ff þfE¦ffÜ ´fiVffÀf³f À°fSX BÀf¶ffSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f, ÃfZÂf ´fÔ¨ff¹f°f AüSX þ³fÀfÔ£¹ff IZY Af²ffSX ´fSX AfSXÃf¯f IYe IYSX SXWXe WX`Ü WXSX IYûBÊ Àf»ffWX QZ³fZ IZY ¨f¢IYSX ÀffQ¦fe, °ffþ¦fe AüSX ¶fÔQ¦fe IYû A´f³ff°ff WX`,
R`Y¢Àf - (011) 27677673 ´fSX BÀf´fSX d³f¯fʹf ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü CXØfSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY dÀ±fd°f °f¹f WXû³fe WX`Ü B°f³ff °fû °f¹f WX` dIY ¸fZÔ WX`Ü ¹fWX EIY EZÀff MÑ`dRYIY WX` þWXfh IZYU»f UWX þeU³f IYe ³f`¹ff ´ffSX »f¦ff°ff dQJfBÊ QZ°ff
9999889104, 9250706656
´fiQZVf ¸fZÔ 58758 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fZÔ, 12 ÀfSX¦f¸feÊ ·fe CX¨¨f À°fSX IYe SXWXZ¦feÜ CXØfSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYe þû ¸füþcQf dÀ±fd°f U³f-UZ ¸fZÔ ¦ffdOÞX¹ffh ¨f»f°fe WX`ÔÜ ¹fdQ BÀf U³f ¸fZÔ WX`Ü þf³fIYfSXûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû ¸fbµ°f ¸fZÔ Àf»ffWX QZ³fZ
BÊX-¸fZ»f : actionindianews@gmail.com IYûBÊ QJ»ffÔQfþe IYSX°ff WX`, °fû UWX Àf»ffWX Uf»fûÔ IZY ´fOÞXûÀf ¸fZÔ SXWX³fZ ÀfZ A¨Lf WX` dIYÀfe
WXþfSX ³¹ff¹f ´fÔ¨ff¹f°fZÔ, 821 ÃfZÂf ´fÔ¨ff¹f°fZÔ ´fiQZVf IZY 49 dþ»fûÔ ¸fZÔ 01 dQÀfÔ¶fSX ÀfZ WX`, CXÀf¸fZÔ ¶fQ»ffU »f¦f·f¦f °f¹f WX`Ü
AüSX 75 dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fZÔ WX`ÔÜ ´fÔ¨ff¹f°f AfÔdVfIY ´fdSXÀfe¸f³f WXû SXWXf WX`Ü ¹fZ UZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IYe IbY»f AfSXdÃf°f 21 QZ³fZ Uf»fZ IYe »f°ffOÞX-RYMXIYfSX-IY·fe-IY·ffSX ´ff¦f»fJf³fZ IZY ¶f¦f»f ¸fZÔ SXWXZÔÜ ¨fchdIY
¨fb³ffU IYû »fZIYSX dþÀf ¦fÔ·feSX°ff IYf dþ»fZ WX`Ô þWXfÔ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f, ´ffd»fIYf ´fid°fVf°f ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY d°fWXfBÊ ÀfeMXZÔ ¸ffSX IYf ·fe dVfIYfSX WXû°ff WX`Ü Àf»ffWX QZ³fZ ´ff¦f»fJf³fZ ¸fZÔ UWXeÔ ·f°feÊ WXû°ff WX`, þû JbQ
������������������� Uf»fZ NXeIY »fû³f QZ³fZ Uf»fZ ¶f`ÔIY IZY IYfg»Àf IYû LûOÞXIYSX VfZ¿f Àf·fe IYû ´ff¦f»f Àf¸fÓf°ff
´ffNXIYûÔ IYû Àf»ffWX WX` dIY E¢Vf³f BÔdOX¹ff, Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f dIYÀfe ·fe dUÄff´f³f IZY Af²ffSX ´fdSX¨f¹f dQ¹ff þf³ff ¨ffdWXE ±ff, U`Àff ´fdSX¿fQ ¹ff ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf dUÀ°ffSX WXbAf A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IYe ¸fdWX»ff IZY d»fE
dRY»fWXf»f dQJ ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü ´¹ffÀf WX`Ü EIY þ³fUSXe 2016 IZY ¶ffQ ÀfZ B³f AfSXdÃf°f WXûÔ¦feÜ þ¶fdIY VfZ¿f ÀfeMXûÔ ´fSX IYe °fSXWX WXû°fZ WX`ÔÜ þû Àf¸f¹f-¶fZÀf¸f¹f, þ¶f WX`Ü AÀf»fe Àf»ffWXIYfSX °fû UWX WXû°ff WX`, þû
´fSX IYûBÊ d³f¯fʹf »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dUÄff´f³f ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f CXöY CX°´ffQ ¹ff ÀfZUf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ AfUV¹fIY ¨ffWXZ °f¶f, dþ²fSX ¨ffWXZ CX²fSX IY¯fÊ·fZQe A´f³fe Àf»ffWX IZY d»fE Àff¸f³fZ Uf»fZ IYe þZ¶f
þfÔ¨f-´fOÞX°ff»f IYSX »fZÔÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ´fi¶fÔ²fIY dIYÀfe ·fe dUÄff´f³f ¸fZÔ ¦fb¯fUØff, ÀfZUf AfdQ IZY »f¦f³fZ ´fSX IbYAfÔ JûQ³fZ IYe ´fiUÈdØf dþ»fûÔ IZY ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹fûÔ ¸fZÔ A³fZIY ¦ffÔU ¸fdWX»ff ¹ff ´fb÷Y¿f Qû³fûÔ ¨fb³ffU »fOÞX
dUUSX¯f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dUÄff´f³fQf°ff õfSXf dIYE ¦fE QfUZ ¹ff CX»»fZJ IYe ´fbdá ¹ff Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYSX°ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY dUIYfÀf ´fSX ·ffSXe ´fOÞX Àf¸ffdWX°f WXû ¨fbIZY WX`Ô, BÀfd»fE ·fe EZÀff ÀfIZYÔ¦fZÜ SXöY¶fWXfDY IYfg»f IYSX WXe QZ°fZ WX`ÔÜ Àf»ffWX IZY PXe»fe IYSXUf°ff WX`Ü EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYüÔdÀf»fSX
WX`Ü A°f: Àf¸ff¨ffSX ´fÂf CXöY dUÄff´f³fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX ÀfZ CXØfSXQf¹fe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ·fe A´f³fZ ´fiIYfSX WXû°fZ WX`ÔÜ Vfc³¹f ÀfZ ´ffh¨f IYWXf þf°ff WX`Ü
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSX 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
������������������������� A³¹f ´fiQZVfûÔ ÀfZ ���������������������������� ���������������������������
5
�����������������������

������������������������������������������������������ ÀfadÃf~ £f¶fSmÔX


AfBÊMXeAfBÊ ¸fZÔ QfdJ»ff »fZ³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IYû d¸f»ff
´fid°fd³fd²f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fIY WX¸ffSXe ¶ff°f ´fWXbÔ¨ffIYSX IYSXUfEa Àf¸ff²ff³f EIY AüSX AÔd°f¸f AUÀfSX
¦f³³füSX: SXfþIYe¹f Aüôûd¦fIY ´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ Jf»fe ´fOÞXe ÀfeMX IZY
¦f³³füSX/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû Afd±fÊIY WXf»ff°f JSXf¶f WXû ¨fbIZY WX`Ü þfEÜ ¶fÀfû IYe dIYV°f ·fSX³fZ IYe Àf¸f¹f IYfSX¯f ´fiUZVf »fZ³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IYû dU·ff¦f IZY ¸fWXfd³fQZVfIY IZY AfQZVf IZY
WXdSX¹ff¯ff ¹fc³ffBÊMXZOX ÀIcY»f Ad·f·ffUIYûÔ ÀfZ RYeÀf ¸ffÔ¦f°fZ WX` °fû þUf¶f Àfe¸ff ¶fPÞXf Qe þfEÜ ´ffÔ¨fUe ¸ffÔ¦f IYe dIY ¶ffQ EIY ¸füIYf AüSX d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü Aüôûd¦fIY ´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f SXfþ»fc
EÀfûdÀfEVf³f ¹fcd³fMX ¦f³³füSX õfSXf d³fþe d¸f»f°ff WX` dIY ¶f¨¨fZ ÀIcY»f þfEÔ¦fZ °fû d¶fþ»fe IZY IY³fZ¢Vf³f AÀ±ffBÊ °füSX ´fSX ¦fPÞXe IZY IYf¹fÊIYfSXe ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ dUSXZ³Qi ÀfSXûWXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY LfÂfûÔ IZY ´fiUZVf
ÀIcY»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe °fSXRY ²¹ff³f RYeÀf QZÔ¦fZÜ A¶f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UZ°f³f QZ³fZ IYfMXZ þfEÜ ¸ff³¹f°ff »fZ°fZ Àf¸f¹f ÀIcY»f IYe ÀfÔÀ±ff³f À°fSX ´fSX WXe dIYE þfEÔ¦fZÜ QfdJ»ff »fZ³fZ Uf»fZ LfÂf ¸fÔ¦f»fUfSX IYû
dQ»ff³fZ IYû »fZIYSX dU²ff¹fIY d³f¸fÊ»f ¸fZÔ dQ¢IYаf Af SXWXe WX`Ü ¶fÀfû IYe dIYV°f ´f»fZþ ¸f³fe 5 ÀfZ 15 »ffJ þû dVfÃff WXe ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ AfUZQ³f IYSXZÜ ÀfSXûWXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QÀfUeÔ IYÃff ¸fZÔ 60
¨fü²fSXe IYû CX³fIZY AfUfÀf ´fSX Äff´f³f BÀf WXf»f ¸fZÔ I`YÀfZ QZÔ¦fZÜ JOÞXe ¶fÀfû IYf ³f dU·ff¦f ¸fZÔ þ¸ff WX` CXÀfZ ÀIcY»f J¨fÊ IZY ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY AÔIY Uf»fZ LfÂfûÔ IYû 10 dQÀfÔ¶fSX U 50 ´fid°fVf°f ÀfZ
dQ¹ffÜ Äff´f³f QZ³fZ IYf ³fZ°fÈ°U EÀfûdÀfEVf³f MX`¢Àf ·fSX SXWXZ WX` ³f WXe ¶fe¸ff IYSXUf ´ff d»fE d³fIY»fUf³fZ IYe A³fb¸fd°f Qe þfEÜ Ad²fIY AÔIY Uf»fZ LfÂfûÔ IYf 11 dQÀfÔ¶fSX U ¶ffIYe LfÂfûÔ IYf 12 dQÀfÔ¶fSX
IZY ´fi²ff³f ÀfbVfe»f °¹ff¦fe ³fZ dIY¹ffÜ Äff´f³f SXWXZ WX`Ü ÀIcY»f ¶fÀf IYû ´ffÀf IYSXUf³fZ IZY d»fE °fIY ´fiUZVf dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fiUZVf »fZ³fZ Uf»fZ LfÂf QfdJ»fZ IZY d»fE A´f³ff
¸fZÔ ÀIcY»f EÀfûdÀfEVf³f ³fZ IYWXf dIY ¶fÀfûÔ IYû ¶f`ÔIYûÔ IZY õfSXf WX¸f SXûWX°fIY ³f ·fZþIYSX Àfû³fe´f°f ¸fZÔ WXe ¸f`dSXMX IYfOXÊ þ¸ff IYSXUfEÔÜ
IYûdUOX-19 þ`Àfe ¸fbdVIY»f §fOÞXe ¸fZÔ
WX¸ffSXf ÀfWXfSXf ÀfSXIYfSX WX` AüSX Af´f
LûOXÞ³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ü °ffdIY ¶f`ÔIY WX¸ffSXZ ÀfZ
dIYV°f ³f ·fSXUfEÔ, Af¦fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe
½¹fUÀ±ff IYSXUfBÊ þfEÜ ¶fÀf IYû QcSX
·fZþ³fZ ´fSX ÀIcY»f IYe Lb˜e IYSX³fe ´fOÞX°fe
¶f»f¶feSX ´fWX»f ¶f³fZ E¸fZ¨¹fûSX IY¶fçe EÀfûdÀfEVf³f IZY
WX¸ffSXe ¸ffÔ¦f ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fIY ´fWXbÔ¨ffIYSX ÀfSXIYfSX IYe WX`Ü ÀIcY»f ¶fÀfûÔ IYf »fû³f WX`Ü WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX CX´f´fi²ff³f °fZþ¶feSX IYû¿ff²¹fÃf
CXÀfIYf Àf¸ff²ff³f IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÜ Äff´f³f ÀIcY»f Jb»fZ d¶f³ff WXe ¸fûSXZMXûdSX¹f¸f ´fedSX¹fOX IYfdQ¹ff³f, IYû¿ff²¹fÃf SXdU³Qi ²f³fJOÞX, ¦f³³füSX: E¸fZ¨¹fûSX IY¶fçe EÀfûdÀfEVf³f IZY ¨fSXJe QfQSXe ¸fZÔ WXbE ÀfUÊÀf¸¸fd°f
¸fZÔ ¸ffÔ¦f IYe dIY ´ffÔ¨fUe ÀfZ ¶ffWXSXUeÔ °fIY IYû WXMXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ »fû³f Aþ¹f ¹ffQU, Aþ¹f ·fb¢IYSX, SXfþIbY¸ffSX ÀfZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fÔÂfe IÈY¿¯f »ff»f ´fUfSX IYû A²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIYe
¨ffWXZ °fû SXûMXZVf³f ¸fZÔ 3-3 dQ³f ¹ff ´fcSXZ 6 IYf ¨fIiYUÈd𠶹ffþ °fû WXMXUf dQ¹ffÜ Vf¸ffÊ, IÈY¿¯f AfÔd°f»f, SXfþZ³Qi IYüdVfIY, MXe¸f ¸fZÔ ¦f³³füSX IZY ¶f»f¶feSX ´fWX»f AfWXb»ff³ff IYû IYû¿ff²¹fÃf ¨fb³ff ¦f¹ffÜ
dQ³f Jb»fZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ ´fPÞXf³fZ IYe Bþfþ°f QZÜ »fZdIY³f A¶f Àff²ffSX¯f ¶¹ffþ »f¦ff SXWXZ WX`Ü Qe´fIY ·ffSXõfþ, dQ³fZVf Vf¸ffÊ, AøY¯f CX³fIYe d³f¹fbdöY ´fSX JZ»f ´fiZd¸f¹fûÔ ³fZ JbVfe þ°ff°fZ WXbE EÀfûdÀfEVf³f IYf
þWXfÔ ´fSX IYûSXû³ff IZY IYûÀf ´ffE ¦fE IZYU»f WX`Ü BÀf ¸fbdWX¸f ÀfZ 70 ÀfZ 80 ´fid°fVf°f A³fbSXû²f IYSX SXWXZ WX`Ü ÀfSXIYfSX ¨ffWXZ °fû CX³WXûÔ³fZ ¸ffÔ¦f IYe dIY AfSX¶feAfBÊ IYû °¹ff¦fe, ³feSXþ °¹ff¦fe, QZUZ³Qi ´fWX»f, ³fUe³f Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ ³fUd³f¹fböY IYû¿ff²¹fÃf ¶f»f¶feSX ´fWX»f ³fZ IYWXf dIY
CX³WXeÔ ÀIcY»fûÔ IYû ¶fÔQ dIY¹ff þfEÜ ¶fûOXÊ Ad·f·ffUIY ÀfWX¸f°f WX`Ü UZ ¶ffSX- ¶ffSX BÀfIYf ÀfUZÊ ·fe IYSXUf »fZÜ Äff´f³f ¸fZÔ IYWXf d³fQZÊÔVf IYSXZ dIY þ¶f °fIY ÀIcY»f ³fWXe IbY¸ffSX, Àfb³fe»f PXfIYf AfdQ ÀIcY»f CX³WXZÔ þû dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe ¦fBÊ WX`Ü CXÀfIYf UZ Bʸff³fQfSXe ÀfZ d³fUÊWX³f IYSXZÔ¦fZÜ
´fSXeÃff IZY d»fE ¶f¨¨fûÔ IYe °f`¹ffSXe IYSXUf³fe RYû³f IYSX ¶f¨¨fûÔ IYû ÀIcY»f ·fZþ³fZ IYf dIY Àf·fe ÀIcY»f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¶fÔQ WX`Ü Jb»f°fZ Àff²ffSX¯f ¶¹ffþ ·fe ¸ffRY dIYE ÀfÔ¨ff»fIY ¸füþcQ ±fZÜ JZ»fû IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ´fcSXe ¸fQQ IYSXZÔ¦fZÜ

Qbd²f¹ff ´fSX WX¸f»ff MXf¹fSXûÔ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXZ IÔYOX¢MXSX IYû IbY¨f»f IYSX
QdÃf¯fe WXdSX¹ff¯ff IZY »fû¦f ·fe dIYÀff³f ¸f³fb¿¹f IYf WXSX Àf¸f¹f ·fdöY IYSX³ff WXe RYSXfSX WXbAf I`YÔMXSX ¨ff»fIY d¦fSXµ°ffSX
IYSX³fZ Uf»fZ ¨ffSX
AfSXûd´f°f d¦fSXµ°ffSX AfÔQû»f³f IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ: Qf³fdÀfÔWX ¦f³³füSX: þeMXe SXûOX ´fSX ¸fûþ EÔOX ¸fÀ°fe PXf¶fZ IZY d³fIYMX ¦ffOÞXe IZY MXf¹fSXûÔ IYe

¦f³³füSX: ¦ffÔU SXf¸f³f¦fSX ¸fZÔ ´fbSXf³fe


SXÔdþVf IZY ¨f»f°fZ Qbd²f¹ff U ¦ffÔU
¸fWXZÔQi¦fPÞX/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû
IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY SXfU Qf³fdÀfÔWX ³fZ IYWXf WX` dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf IÈYd¿f
IYf³fc³fûÔ IYf ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ·ffSXe dUSXû²f WXû SXWXf WX`Ü QdÃf¯f WXdSX¹ff¯ff IZY »fû¦f
¸fc»f CXQZV¹f WXû³ff ¨ffdWXE : ´fied°f SXf¸ff³fbþ þfÔ¨f IYSX SXWXZ IÔYOX¢MXSX IYû IbY¨f»f IYSX RYSXfSX WXbE I`YÔMXSX ¨ff»fIY IYû ±ff³ff
¦f³³füSX ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü AfSXûd´f°f I`YÔMXSX ¨ff»fIY »ff»f¶ff¶fc
¹ffQU d¶fWXfSX ¸fZÔ QSX·fÔ¦ff dþ»fZ IZY ¦ffÔU d¶fþd»f¹ff IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü
IZY WXe ¹fbUIY IYû »ffNXe OXÔOXûÔ ÀfZ AfSXûd´f°f IYû ´fbd»fÀf ³fZ AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff þWXfÔ ÀfZ CXÀfZ þZ»f ·fZþ
WX¸f»ff IYSX³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f
·fe ÀfSXIYfSX IZY BÀf R`YÀf»fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ WX`Ô Ü QdÃf¯fe WXdSX¹ff¯ff IYf WXSX U¦fÊ
dIYÀff³fûÔ IZY BÀf AfÔQû»f³f IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ WX` Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³f
SXfþ»fc ¦fPÞXe ¦ffÔU ¸fZÔ ·ff¦fU°f IY±ff ¸fZÔ þ¸fIYSX Ófc¸fZ ßfðf»fc dQ¹ff ¦f¹ffÜ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ±ff³ff ¦f³³füSX IZY þfÔ¨f Ad²fIYfSXe WX`OX
¨ffSX AfSXûd´f°fûÔ IYû ±ff³ff ¶fOÞXe ¦f³³füSX/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû IYfÔÀMXZ¶f»f Qe´fIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fc´fe ¸fZÔ Afþ¸f¦fPÞX dþ»fZ IZY ¶fÀfBÊ ¶fQZ
ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf 8 dQÀfÔ¶fSX IZY ·ffSX°f ¶fÔQ ¸fZÔ QdÃf¯fe WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ·fe AÀfSX QfÀf´fbSX d³fUfÀfe AU²fZVf ³fZ ±ff³ff ¦f³³füSX ¸fZÔ dVfIYf¹f°f Qe ±fe dIY ¦f°f
´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü IY±ff Uf¨fIY ´fSX¸f ´fcª¹ff ´fied°f
QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ff Ü dþ»ff ¸fWXZÔQi¦fPÞX IZY dIYÀff³f U A³¹f U¦fûÊÔ IZY »fû¦f SXdUUfSX IYe Àfb¶fWX UWX AVfûIY »fZ»f`ÔOX ¦ffOÞXe ´fSX AÔ¶ff»ff ÀfZ ¸ff»f »fûOX
AfSXûd´f°f ¸f³fûþ, IYf»fc, SXûdWX°f SXf¸ff³fbþ ³fZ IYWXf dIY WXSX EIY Àf¸f¹f
³ffSX³fü»f IYe d¨f°fU³f UfdMXIYf ¸fZÔ dUSXû²f ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZ Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYSXIZY ÀffÔ´f»ff IZY d»fE Af SXWXf ±ffÜ ¦ffOÞXe ¸fZÔ CXÀfIYf ·ffBÊ CX¸ffIYfÔ°f ¶f°füSX
¦ffÔU SXf¸f³f¦fSX U ¸f³fe¿f ¦ffÔU ¸f³fb¿¹f IYf ·fdöY IYSX³ff þeU³f IYf
UZ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ¸fWXZÔQi¦fPÞX IZY SXfU °fb»ffSXf¸f ¨füIY ´fSX BIY™f WXûIYSX ´fcSXZ IÔYOX¢MXSX ¸füþcQ ±ffÜ ¦f³³füSX þeMXe SXûOX ´fSX ¸fûþ EÔOX ¸fÀ°fe PXf¶fZ IZY d³fIYMX
CX¸fZQ¦fPÞX IZY SXWX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ ¸fc»f CXQZV¹f WXû³ff ¨ffdWXEÜ WXSX UÀ°fb
IYfdRY»fZ IZY Àff±f ³ffSX³fü»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX dIYÀff³fûÔ IZY WXIYûÔ IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ UZ ¦ffOÞXe IYû ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ JOÞXf IYSX MXf¹fSXûÔ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXZ ±fZÜ BÀfe
AfSXûd´f°fûÔ IYû AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf IYe ´fifd~ IZY Àff±f dU¹fû¦f ·fe WX`Ü
dIY¹ff þWXfÔ Àfb³fUfBÊ IZY ¶ffQ dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ QüSXf³f EIY °fZþ SXµ°ffSX I`YÔMXSX ³fZ CXÀfIZY ·ffBÊ CX¸ffIYfÔ°f IYû IbY¨f»f dQ¹ff
SXfU Qf³fdÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY BÀfe °fSXWX QdÃf¯fe WXdSX¹ff¯ff IZY ´fi°¹fZIY dþ»fZ ¸fZÔ IY±ff Uf¨fIY ´fied°f SXf¸ff³fbþ ¦ffÔU
AQf»f°f ³fZ Àf·fe IYû þZ»f ·fZþ SXfþ»fc ¦fPÞXe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àff°f dþÀfÀfZ CXÀfIYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ AU²fZVf IYe dVfIYf¹f°f
dQ¹ffÜ 1 dQÀfÔ¶fSX IYû SXf¸f³f¦fSX dIYÀff³fûÔ U A³¹f »fû¦fûÔ õfSXf dUSXû²f ´fiQVfʳf dIY¹ff þfE¦ff °f±ff dIYÀff³fûÔ IZY ´fSX I`YÔMXSX ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX I`YÔMXSX ¨ff»fIY IYû d¦fSXµ°ffSX
AfÔQû»f³f IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff þfE¦ff Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ dQUÀfe¹f ·ff¦fU°f IY±ff ¸fZÔ ·föYûÔ IYû
d³fUfÀfe dU³fûQ ³fZ ±ff³ff ¶fOÞXe ´fiU¨f³fûÔ IYe SXÀf²ffSXf ´fiUfdWX°f IYSX IYSX d»f¹ff WX`Ü
´fbd»fÀf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f Qe ±fe 30 A´f³fZ ´fcÔþe´fd°f d¸fÂfûÔ IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE 3 IYf»fZ IÈYd¿f IYf³fc³f
³fUÔ¶fSX IYû CXÀfIYe ¦ffÔU IZY WXe »ff¦fc dIYE WX`Ô dþÀfIYf Afþ dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³f U dU´fÃfe Q»f dUSXû²f IYSX SXWXZ SXWXe ±feÜ ´fied°f SXf¸ff³fbþ ³fZ IYWXf dIY
ÀffÀffdSXIY IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ
¶fOÞXû°f ¦ffÔU ¸fZÔ Qû ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSX³fZ Uf»ff
WX`Ô Ü SXfU Qf³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ³fZ ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ
¸f³fûþ ³fZ SXÔdþVf SXJ°fZ WXbE
IYf»fc, SXûdWX°f U CX¸fZQ¦fPÞX d³fUfÀfe ÀUf¸fe³ff±f³f Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYf Uf¹fQf dIY¹ff ±ff AüSX ´f›f°ff´f WXû ÀfIY°ff WX`, ´fSXÔ°fb AfSXûd´f°f d¦fSXµ°ffSX
IYWXf ±ff dIY dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû Qû¦fb³ff dIY¹ff þfE¦ff ´fSXÔ°fb ÀfSXIYfSX ³fZ BÊV½fSXe¹f ·fdöY Àff²f³ff, ²¹ff³f U ùQ¹f ¸fZÔ ´fSX¸ff°¸ff IYe ·fdöY IYf Qe´f d¸f»f°ff WX`Ü ·f¦fUf³f ³fZ WX¸fZÔ ¸ff³fU ¦f³³füSX: ¶fOÞXû°f ¦ffÔU ¸fZÔ Qû ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSX CX³WXZÔ ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ
¸f³fe¿f, Aþ¹f U A³¹f IZY Àff±f ´fSXû´fIYfSX IZY ´f›f°f ´f›f°ff´f ³fWXeÔ þ»ff³ff ´fOÞXZ¦ffÜ BÊV½fSX IYf ´fid°føY´f þ³¸f dQ¹ff WX` °fû WX¸f ´fSX¸ff°¸ff IYf §ff¹f»f IYSX³fZ IZY AfSXûd´f°f IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü AfSXûd´f°f
d¸f»f IYSX ´fWX»fZ OXÔOXZ ¸ffSX IYSX dIYÀff³fûÔ IYû °fe³f IÈYd¿f IYf³fc³f °fûWXRZY ¸fZÔ dQE WX`Ô dþÀfÀfZ dIYÀff³fûÔ IYe WXf»f°f
AüSX ·fe Q¹f³fe¹f WXû þfE¦feÜ Af³fÔQ U Af°¸f ÀfÔ°fû¿f IYe A³fb·fcd°f WXe ´fSXû´fIYfSX WX`Ü IY±ff IZY AÔd°f¸f ³ff¸f »fZIYSX Àfb¶fWX- Vff¸f ¹ffQ IYSX°fZ ´fÔIYþ ¶fOÞXû°f ¦ffÔU IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü AfSXûd´f°f IYû ´fbd»fÀf ³fZ AQf»f°f ¸fZÔ
CXÀfIYe ¦ffOÞXe IZY VfeVfZ °fûOÞX dQEÜ ´fif~ WXû°fe WX`Ü IY±ff ¸fZÔ ¦ffÔU IYe dQ³f IY±ffUf¨fIY ´fied°f SXf¸ff³fbþ WXbE A¨Lf IYf¸f IYSXZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fZVf dIY¹ff þWXfÔ ÀfZ CXÀfZ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY ¦ffÔU ¶fOÞXû°f
BÀfIZY ¶ffQ AfSXûd´f°fûÔ ³fZ CXÀfZ U CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû ÓfcNXf ÓffÔÀff dQ¹ff þf
SXWXf WX`Ü ´ffÔ¨f QüSX IYe ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ·fe IZYÔQi ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ ³fZ õfSXf SXfþf ´fSXedÃf°f IYû Àfb³ffBÊ ¦fBÊÜ IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸füþcQ ¸fdWX»ffAûÔ d³fUfÀfe IÈY¿¯f ³fZ þeMXe SXûOX ¨füIYe ´fbd»fÀf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f Qe ±fe ¶f°ff¹ff dIY
¦ffOÞXe ¸fZÔ CXÀfIZY Àff±f ¶f`NXZ A¸fÈ°f dWXÀÀff d»f¹ffÜ ´fied°f SXf¸ff³fbþ ³fZ ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff IYû ´fc¯fÊ°ff ´fiQf³f ³fZ IY±ff Uf¨fIY ´fied°f SXf¸ff³fbþ ÀfZ 4 dQÀfÔ¶fSX IYû CXÀfIYe ¦ffÔU IZY WXe ´fÔIYþ IZY Àff±f dIYÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX
IYû ¦ffOÞXe ÀfZ ³fe¨fZ CX°ffSX IYSX ´fcSXf ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ dIYÀff³f AfÔQû»f³f ¸fZÔ
dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff d¸f»ffIYSX JOÞXe WX` AüSX ´fcSXe °ffIY°f IZY Àff±f IYWXf dIY A¸fÈ°f ÀfZ ¸feNXf A¦fSX IbYL IYSX°fZ WXbE IY±ff ¸fZÔ dUd·f³³f ´fiÀfÔ¦fûÔ AfVfeUfÊQ d»f¹ffÜ IY±ff ¸fZÔ IYWXf-Àfb³fe WXû ¦fBÊ ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fÔIYþ U Vfb·f¸f »fûWXZ IYf Qf U °fUf
CX³fIYe d´fMXfBÊ IYSX QeÜ WX` °fû UWX ·f¦fUf³f IYf ³ff¸f WX`Ü IYf U¯fʳf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad²fIYØfSX ¸fdWX»ff ßfðf»fc A´f³fZ »fZIYSX CXÀfIZY §fSX IYe °fSXRY AfE AüSX ¦f»fe ¸fZÔ ¸füþcQ CXÀfIYe ´f}e ÀfbVfe»ff
´fSX¸ff°¸ff Àf°¹f°ff IZY ¸ff¦fÊ ´fSX ´fif~ WX¸fZÔ ÀfQf A¨LZ IY¸fÊ IYSX³fZ ¨ffdWXEÜ »fçc ¦fû´ff»f IYû IY±ff À±f»f ´fSX U CXÀfIZY ·ffBÊ d¶fþZÔQi IYe ´f}e CX¿ff SXf³fe ´fSX WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ dþÀfÀfZ
WXû°fZ WX`ÔÜ ¸f³f, ¶fbdð, BÔdQi¹fûÔ IYe A¨LZ IY¸fûÊÔ IYf A¨Lf RY»f »fZIYSX AfBÊ AüSX IY±ff IZY ¸fÔ¨f ´fSX Qû³fûÔ ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ IÈY¿¯f IYe dVfIYf¹f°f ´fSX
UfÀf³ff IYû Àf¸ff~ IYSX³ff WX` °fû d¸f»f°ff WX`Ü ¶fbSXZ IY¸fûÊÔ IYf ¶fbSXf RY»f CX³WXZÔ Àfþf¹ffÜ AfSXûd´f°f ´fÔIYþ U Vfb·f¸f IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE
¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfÔd»f~ AfSXûd´f°f ´fÔIYþ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü
Qû ·ffBʹfûÔ IYû ¸ffSX´feMX IYSX LZOÞXLfOÞX IYf ¸fbIYï¸ff Ufd´fÀf »fZ³fZ IZY d»fE ´fdSXþ³fûÔ
§ff¹f»f IYSX³fZ IZY AfSXûd´f°fûÔ IYû dIYE ²f¸fIYe ·fSXZ RYû³f, ¸fbIYï¸ff QþÊ
IYû ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨ff ¦f³³füSXÜ ¶fZMXe IZY Àff±f LZOÞXLfOÞX IZY ¶ffQ AfSXûd´f°fûÔ IZY dJ»ffRY QþÊ
IYSXUf¹ff ¦f¹ff ¸fbIYï¸ff Ufd´fÀf CXNXf³fZ IZY d»fE A¶f ´fdSXþ³fûÔ IYû ²f¸fIYe
¦f³³füSX: SXf¸f³f¦fSX d³fUfÀfe ¸f³fe¿f ³fZ ·fSXZ RYû³f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX ÀfWX¸ff WXbAf WX`Ü ´fedOÞX°f
1 dQÀfÔ¶fSX IYû ±ff³ff ¶fOÞXe ´fbd»fÀf d´f°ff ³fZ BÀfIYe dVfIYf¹f°f SXfþ»fc¦fPÞXe ¨füIYe ´fbd»fÀf ¸fZÔ Qe WX`Ü dVfIYf¹f°f ¸fZÔ
IYû dVfIYf¹f°f Qe ±fe dIY 30 ´fedOÞX°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYL dQ³f ´fWX»fZ ±ff³ff ¶fOÞXe ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfIYe IZY ¶fZMXe
³fUÔ¶fSX IYû CXÀfIYf ¶fOÞXf ·ffBÊ IZY Àff±f LZOÞXLfOÞX IZY AfSXû´f ¸fZÔ CXÀfIYe ´f}e IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ¸ff¸f»ff QþÊ
¸f³fûþ A´f³fZ §fZSX IZY ¶fWXfSX ³ff»fe dIY¹ff ±ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ ÀfZ CX³f ´fSX ¸fbIYï¸ff Ufd´fÀf »fZ³fZ IYf Q¶ffU ¶f³ff¹ff
ÀffRY IYSX SXWXf ±ffÜ CXÀfe Àf¸f¹f ¦ffÔU þf SXWXf WX`Ü OXeEÀf´fe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ·fe ´fZVfe IZY QüSXf³f AfSXûd´f°f ÀfÔQe´f ³fZ
IYf WXe IYf»fc A´f³fe ¶ffBIY ´fSX CXÀf ´fSX Q¶ffU OXf»ff ±ffÜ A¶f AfSXû´f WX` dIY AfSXûd´f°fûÔ õfSXf CX³WXZÔ þf³f ÀfZ
UWXfÔ Af¹ff CXÀfIZY ·ffBÊ ¸f³fûþ IZY ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZ þf SXWXe WX`Ü 6 dQÀfÔ¶fSX IYû ¦ffÔU SXfþ»fc¦fPÞXe d³fUfÀfe
Àff±f ¶fQÀf»fcIYe IYSX³fZ »f¦ffÜ ÀfÔþ¹f ³fZ CXÀfZ RYû³f ´fSX þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QeÜ

d½fÄff´f³f QZ³fZ IZY d»fE Àf¸´fIÊY IYSmÔX


¢»ffÀfeRYfBXOX QcSX·ff¿f ³fa. - 7982719319
McXSX E¯OX MÑ`X½f»Àf Af½fV¹fIY°ff ¶fZQJ»fe Àfc¨f³ff
I`Y³fZOXf-AfgÀMÑZXd»f¹ff RiYe ½feªff, SXWX³ff, £ff³ff, 2 Àff»f IYf ½fIÊY ¸f`Ô SXf¸f CX´ff²¹ff¹f ´fbÂf VfaIYSX CX´ff²¹ff¹f ¶fe1, ªf³fIY´fbSXe IYf d³f½ffÀf
´fSXd¸fMXÜ IY¸ffEa 3 »ff£f ¸fWXe³ffÜ IYûBÊX ´f`Àff ³ff ½feªff ÀfZ ´fWX»fZ ³ff E¢Vf³f BadOX¹ff Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Àf¸fcWX IYû A´f³fZ WcaXÜ ¸fZSXf ´fbÂf V¹ff¸f CX´ff²¹ff¹f VffQeVfbQf W`X ½f CXÀfIYe ´f°³fe IYf ³ff¸f
¶ffQ ¸fZÔÜ ¨ffdWXE WZX»´fSX, IYfSX´fZÔMXSX, ¸fZÀf³f, ½f`»OXSX, ´»f¸¶fSX, OÑXfBX½fSX, Afg³f»ffBX³f ´fûMÊX»f ½f ¹fcMëc¶f ¨f`³f»f IZY d»fE ½fedOX¹ffZ SXe¸ff CX´ff²¹ff¹f W`XÜ Qû³fûÔ A´f³fe ¸f³f¸ff³fe IYSX°fZ W`X ½f ´fdSX½ffSX ¸fZÔ dQ³f-
Afg´fSmXMXSX, ÀMXûSXIYe´fSX, ½fZMXSX, Àfb´fSX½ffBÊXªfSX, ¸f`³fZªfSX, IbYIY BX°¹ffdQÜ EdOXMXSX ½f d½fÄff´f³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe Af½fV¹fIY°ff W`XÜ SXf°f Óf¦fOÞXf IYSX°fZ W`ÔXÜ ½fWXeÔ ¸fZSXe ´fbÂf½f²fc SXe¸ff CX´ff²¹ff¹f QWZXªf CX°´feOÞX³f
ÀfSXIYfSXe SXdªfÀMXOÊX IaY´f³fe ÀfZ WXe A´»ffBÊX IYSmÔXÜ IZY IZYÀf ¸fZÔ RaYÀff³fZ IYe ²f¸fIYe QZ°fe W`XÜ dªfÀf IYfSX¯f ´fcSXf ´fdSX½ffSX
RYû³f : 73476708 Àfa´fIÊY IYSmÔX : E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f BaXOXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, ´fSmXVff³f W`XÜ ¸f`Ô A´f³fZ ´fbÂf ½f CXÀfIYe ´f°³fe IYû A´f³fe ¨f»f-A¨f»f
½fIÊY ½feªff I`Y³fZOXf, AfgÀMÑZXd»f¹ff, IaaYÀMÑX¢Vf³f/ÀMXûSX/AfBÊXMXe IaaY´fd³f¹fûÔ d³f¹fSX ¸fWZX³Qic BX³IY»fZ½f, dQ»»fe-33 Àfad´fØf ÀfZ ¶fZQJ»f IYSX°ff WcaXÜ ·fd½f¿¹f ¸fZÔ C³fÀfZ ªfû ·fe Àfa¶fa²f SXJZ¦ff
¸fZÔ ªføYSX°f : RYû³f : SXd½f 9999889104 ¹ff »fZ³f-QZ³f IYSmX¦ff ½fû JbQ dªf¸¸fZ½ffSX WXû¦ffÜ ¸fZSmX ¹ff ¸fZSmX ´fdSX½ffSX IYe
ÀMXûSX IYe´fSX, IY¸´¹fcMXSX Af´fSmXMXSX, RcYOX ´f`IYSX, OÑXfBÊX½fSX, IYûBÊ dªf¸¸fZQfSXe ³fWXeÔ WXû¦feÜ
BX»fZ¢MÑXedVf¹f³f, ´»f¸¶fSX, dÀf¢¹fûdSXMXe, ¦ffOÊX, ½fZMXSX, IbYIY, ³fû EOX½ffaÀf,
SXWX³ff, £ff³ff, dMXIYMX, ¶fe¸ff RiYeÜ EªfZÔMÐXÀf ½f`»fIY¸fÜ øYQifVf
9815119633, 9855577523
I`Y³fZOXf-AfgÀMÑZXd»f¹ff 3 Àff»f IYf ½feªff, RiYe SXWX³ff, £ff³ff AüSX
E¢Vf³f BadOX¹ff Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Àf¸fcWX IYû CXØfSXe AüSX
¶ffWXSXe dQ»»fe IZY d½fd·fÖf dªf»fûZÔ ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ IYû
¶fZQJ»fe Àfc¨f³ff
dMXIYMX IY¸´f³fe QZ¦feÜ Àf`»fSXe 2 ÀfZ 3 »ff£f ¸fWXe³ffÜ W`X»´fSX, Àf½fÊÀff²ffSX¯f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY ¸fZSmX ¸fb½fd¢IY»f ßfe CXQ¹f
BX¨LbXIY ´fÂfIYfSXûÔ ½f d½fÄff´f³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe
IYfSX´fZ³MXSX, ¸f`Àf³f, ´»f¸¶fSX, OÑXfBÊX½fSX, IbYIY, ½fZMXSX, Af´fSmXMXSX, ´fiQf´f ´fbÂf À½f. ßfe ¸fªfû»f »ff»f ½f ¨faQf ´f}e ßfe ¸fªfû»f »ff»f, d³f½ffÀfe-
Àfb´fSX½ffBÊXªfSX BX°¹ffdQ ¨ffdWX¹fZZÜ SXdªfÀMXOÊX IY¸´f³fe ÀfZ WXe A´»ffBÊX IYSmÔXÜ
Af½fV¹fIY°ff W`XÜ
³fa¦f»fe ªffd»f¶f, ªf³fIY´fbSXe, ¶fe-1 ¶»ffgIY , ³fBÊX dQ»»fe-58 IZY ´fbÂf
RYûZ³f : 7087033731
IY³ffOXf, AfgÀMÑZXd»f¹ff, Qb¶fBÊX, IbY½f`°f, ÀfDYQe, SXdVf¹ff, dÀfa¦ff´fbSX, ¸fZÔ Àfa´fIÊY IYSmÔX : E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f BaXOXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, SXf²fZV¹ff¸f ½f CXÀfIYe ´f}e SX¸ff½f°fe IYû CX³fIZY ½¹f½fWXfSX NXeIY ³fWXeÔ WXû³fZ IZY
´fPÞZX-d»f£û AüSX A³f´fPÞX IYfSXe¦fSXûÔ AüSX W`»´fSX IYe ·ffSXe ªføYSX°fÜ d³f¹fSX ¸fWZX³Qic BX³IY»fZ½f, dQ»»fe-33 IYfSX¯f dQ³ffaIY 16-01-2015 IYû ¶fZQ£f»f IYSX dQ¹ff ±ff »fZdIY³f A¶f
½feªff IZY ´f`ÀfZ Àf`»fSXe ÀfZ IYMX½ffEaÜ RYû³f : 7710404041 RYû³f : SXd½f 9999889104 CX³fIZY ½¹f½fWXfSX ¸fZSmX ¸fb½fd¢IY»f IZY ´fid°f A¨LZX WXû ¦f¹fZ W`ÔXÜ A¶f CX³fÀfZ
A´f³fZ Àf·fe ´fiIYfSX IZY Àfa¶fa²f A´f³ff d»fE W`ÔX °f±ff A¶f CX´fSXûöY Qû³fûÔ
CX³fIZY Àf¸fÀ°f ¨f»f ½f A¨f»f Àf¸´fdØf ¸fZÔ WXIYQfSX WXûa¦fZ AüSX ·fd½f¿¹f ¸fZÔ
Jû¹ff-´ff¹ff E¢Vf³f BadOX¹ff Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Àf¸fcWX IYû ¸fZ»f/dRY¸fZ»f
AIYfCX³MZX³MX ¨ffdWXE dªfÀfZ IYf¸f IYSX³fZ IYf IY¸f ÀfZ IY¸f
A¶f Qû³fûÔ ¸fZSmX ¸fb½fd¢IY»f IZY Àff±f SXWZX¦fZÔÜ A¶f CX³f Qû³fûÔ ÀfZ ¸fZSmX
¸fb½fd¢IY»f IYû IYûBÊX dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ W`XÜ
3 ½f¿fÊ IYf A³fb·f½f WXûÜ ³ffg±fÊ dQ»»fe IZY A·¹f±feÊ IYû
¸f`Ô V½fZ°ff ´ffNXIY, ´fbÂfe ßfe ´fiVffa°f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ´fif±fd¸fIY°ffÜ E¸fEÀf AfgdRYÀf ÀffgµMX½fZ¹fSX ´fSX IYf¸f IYSX³fZ
¸fIYf³f ³fa. 62 ¦ffa½f ´fûVfa¦fe´fbSX, ªf³fIY´fbSXeX, ³fBÊ IZY A³fb·f½f ½ff»fZ A·¹f±feÊ IYû ´fif±fd¸fIY°ff Qe ªff¹fZ¦feÜ
Àf`»fSXe 10,000 ÀfZ Vfb÷YAf°fXÜ
£fû¹ff-´ff¹ff
dQ»»fe-110058 IYe d³f½ffÀfe WcaXÜ ÂfbdMX½fVf ¸fZSXe ¸f`Ô SXf²ff Àf¨fQZ½ff, ´fbÂfe ßfe Àfaªf¹f Àf¨fQZ½ff, ¸fIYf³f ³fa. 62
10½feÔ IYe ¸ffIÊYVfeMX ¸fWXf½feSX ³f¦fSX ¸fZÔ IYWXe £fû Àfa´fIÊY IYSmÔX : E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f BaXOXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, d³f¹fSX ¦ffa½f ´fûVfa¦fe´fbSX, ªf³fIY´fbSXeX, ³fBÊ dQ»»fe-110058 IYe
¦fBÊX W`X, dªfÀfIYf A³fbIiY¸ffaIY ³fa¶fSX 0122362 ¸fWZX³Qic BX³IY»fZ½f, dQ»»fe-33 d³f½ffÀfe WcaXÜ ÂfbdMX½fVf ¸fZSXe 10½feÔ IYe ¸ffIÊYVfeMX ¸fWXf½feSX ³f¦fSX
W`XÜ dªfÀf dIYÀfe IYû d¸f»fZ IÈY´¹ff CX´fSXû¢°f ´f°fZ ´fSX ¸fZÔ IYWXe £fû ¦fBÊX W`X, dªfÀfIYf A³fbIiY¸ffaIY ³fa¶fSX 0224532
Àfa´fIÊY IYSmXÜ RYû³f : SXfIZYVf ·ffSXõXfªf 9250706656 W`XÜ dªfÀf dIYÀfe IYû d¸f»fZ IÈY´¹ff CX´fSXû¢°f ´f°fZ ´fSX Àfa´fIÊY IYSmXÜ
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSX 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
����������������������� »fûIY»f ³¹fcªÞf -»fûIY»f ½¹fcªÞf 6
���������������������������������������������������������
dQ»»fe IZY °fe³fûÔ ¸fWXf´füSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfUfÀf ´fSX d³f¦f¸f IYf ¶fIYf¹ff RÔYOX þfSXe IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NXZ
³fBÊX dQ»»fe/°feSX±f SXfªf
CXØfSXe dQ»»fe IZY ¸fWXf´füSX þ¹f ´fiIYfVf,
QdÃf¯fe dQ»»fe IYe ¸fWXf´füSX A³ffd¸fIYf
d³f¦f¸f IYf ¶fIYf¹ff RaYOX ªffSXe IYSmX
d¸fd±f»fZVf AüSX ´fcUeÊ dQ»»fe IZY ¸fWXf´füSX
d³f¸fÊ»f þ`³f ³fZ °fe³fûÔ d³f¦f¸f IYf ¶fIYf¹ff
IZYªfSXe½ff»f ÀfSXIYfSX: AfQZVf ¦fb´°ff
13,000 IYSXûOÞX øY´f¹fZ þfSXe IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f 'þ¶f °fIY d³f¦f¸f IYf RÔYOX þfSXe ³fWXeÔ IYSX°fe WX` ÀfSXIYfSX °f¶f
IYû »fZIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfUfÀf IZY ¶ffWXSX ²fSX³fZ
´fSX ¶f`NXZÜ ²fSX³fZ IZY QüSXf³f CXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX
°fIY ÀfeE¸f AfUfÀf IZY ¶ffWXSX ¶f`NXZ SXWXZÔ¦fZ d³f¦f¸f IZY ³fZ°ff'
d³f¦f¸f ¸fZÔ À±ff¹fe Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf L`»f ³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
d¶fWXfSXe ¦fûÀUf¸fe, QdÃf¯fe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f dQ»»fe ´fiQZVf ·ffªf´ff A²¹fÃf AfQZVf ¦fb´°ff
¸fZÔ À±ff¹fe Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf SXfþQØf ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¶fWXb°f WXe QbJQ WX` dIY
¦fWX»fû°f, ´fcUeÊ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY À±ff¹fe þ³fdWX°f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ °fe³fûÔ d³f¦f¸fûÔ IZY
Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf Àf°f´ff»f dÀfÔWX, CXØfSXe ¸fWXf´füSX þ¶f ·fe d³f¦f¸fûÔ IZY ¶fIYfE RÔYOX IYû
dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ ³fZ°ff ÀfQ³f ¹fû¦fZVf U¸ffÊ, þfSXe IYSX³fZ IYû »fZIYSX ´fcSXe Aü´f¨ffdSXIY°ff IZY
QdÃf¯fe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ ³fZ°ff ÀfQ³f Àff±f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ÀfZ d¸f»f³fZ IYf
³fSXZÔQi ¨ffU»ff, ´fcUeÊ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ Àf¸f¹f ¸ffÔ¦f°fZ WX`Ô °fû UWX ´feNX dQJf IYSX
³fZ°ff ÀfQ³f ´fiUZVf Vf¸ffÊ, CXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX d³fIY»f þf°fZ WX`ÔÜ Àfû¸f½ffSX IYû ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe
d³f¦f¸f ¸fZÔ À±ff¹fe Àfd¸fd°f IZY CX´ff²¹fÃf dUþZÔQi IZYþSXeUf»f ³fZ EZÀff WXe dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf
¹ffQU U d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CXØfSXe
dQ»»fe IZY ¸fWXf´füSX þ¹f ´fiIYfVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
dQ»»fe IZY °fe³fûÔ ¸fWXf´füSX ³fZ d³f¦f¸fûÔ IZY
dQ»»fe ÀfSXIYfSX °fe³fûÔ d³f¦f¸fûÔ IZY Àff±f IYSX SXWXe W`Xa SXfªf³fed°f: ¸fZ¹fSX dIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe þ¶f d³f¦f¸fûÔ IZY ¸fWXf´füSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ÀfZ d¸f»f³fZ
IZY d»fE CX³fIZY AfUfÀf ¦fE ±fZ, °f¶f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ A´f³fZ ¸fÔÂfe IYû
·fZþIYSX 10 dQ³fûÔ ¸fZÔ ¶fIYfE RÔYOX IYû þfSXe IYSX³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff ±ff
³fBÊX dQ»»feSX/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf d³f¦f¸fûÔ IZY Àff±f SXfþ³fed°f IYSX SXWXe WX`Ü IYf ¶feMXeE IYf BÀf U¿fÊ IYf 425,06 IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UZ°f³f U ´fZÔVf³f QZ ÀfIZYÜ
¶fIYf¹ff 13,000 IYSXûOÞX øY´f¹fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû ÑCXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ¸fWXf´füSX CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXûOÞX øY´f¹fZ ³fWXea dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ þ¹f ´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY d³f¦f¸f IZY »fZdIY³f ¸fWXe³fûÔ WXû ¦fE AüSX A·fe °fIY IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ³fZ d³f¦f¸f IYf
»fZIYSX dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ ªf¹f ´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY BÀfZ ´fWX»fZ ·fe RÔYOX þfSXe ³fWXeÔ IYSX³fZ IZY IYfSX¯f dQ»»fe dQ»»fe ÀfSXIYfSX ÀfZ d³f¦f¸fûÔ IYû ¶fIYf¹ff IYf¸fʨffSXe BÀf IYûSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe ¸fZÔ ¶fIYf¹ff RÔYOX þfSXe ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY RÔYOX IZY A·ffU ¸fZÔ d³f¦f¸f
IZYþSXeUf»f ÀfZ d¸f»f³fZ IYf Àf¸f¹f ¸ffÔ¦ff ±ff dQ»»fe IZY °fe³fûÔ ¸fWXf´füSXû ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ IZY ÀffSXZ dUIYfÀf IYf¹fÊ ÷YIY ¦fE WX`Ô U 13,000 IYSXûOÞX øY´f¹fZ dþÀf¸fZÔ ÀfZ CXØfSXe dQ³f-SXf°f IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô ¹fdQ dQ»»fe A´f³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Àf¸f¹f ´fSX UZ°f³f ³fWXeÔ QZ ´ff SXWXe WX`, A¦fSX BÀf IYûSXû³ff
¸f¦fSX Uû ¸fWXf´füSX ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»fZÜ dþÀfIZY ¶ffQ d¸f»f³fZ IYe IYfRYe IYûdVfVf IYe ¸f¦fSX UZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UZ°f³f QZ³fZ ¸fZÔ IYfRYe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf 6500 IYSXûOÞX ÀfSXIYfSX d³f¦f¸f IYf ¶fIYf¹ff RÔYOX QZ QZ °fû ÀfÔIYMX IZY ¶fe¨f d³f¦f¸f IZY ÀfRYfBÊ Àf`d³fIY ·fe WXOÞX°ff»f ´fSX ¨f»fZ ¦fE °fû ÀffRY-
WX¸fZÔ ¸fþ¶fcSX WûIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY AfUfÀf IZY ³fWXeÔ d¸f»fZÔÜ þ¹f ´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY Àf¸fÀ¹ff Af SXWXe WX`Ü øY´f¹fZ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe °ffdIY CXØfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Àf¸f¹f ´fSX UZ°f³f QZ³fZ ¸fZÔ ÀfRYfBÊ ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f, IcYOÞXf-IY¨fSXf ³f CXNX³fZ IZY IYfSX¯f IYûSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe
¶ffWXSX ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NX³ff ´fOXfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX Af¦ff¸fe d³f¦f¸f ¨fb³ffU CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fZ WX¸ffSXZ ÀfÔU`²ffd³fIY þ¹f ´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f A´f³fZ 55,000 AfÀff³fe WXû¦fe U dUIYfÀf IZY IYf¹fûÊÔ IYû IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UÈdð WXû³fZ IYf ·fe J°fSXf SXWXZ¦ffÜ
BÀfZ ´fWX»fZ ·fe dQ»»fe IZY °fe³fûÔ ¸fWXf´füS ³fZ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dQ»»fe IYe °fe³fûÔ Ad²fIYfSX WX` AüSX CXÀfZ WX¸f »fZIYSX SXWXZÔ¦fZÜ ³fZ A·fe °fIY CXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IY¸fʨffdSX¹fûÔ U 24,000 ÀfZUfd³fUÈØf AüSX ¶fZWX°fSX øY´f ÀfZ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ AfQZVf ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f IYû dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ A´f³fZ
¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ d¸f»f³fZ IYe IYfRYe IYûdVfVf IYe ´fi¨ffSX IYe ´fOÞXe WX` AüSX d³f¦f¸fûÔ IYf ´f`Àff ·fe ´fi¨ffSX ¸fZÔ WXe »f¦ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ
¸f¦fSX UZ ³fWXeÔ d¸f»fZÔÜ þ¹f ´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf RÔYOX þfSXe IYWXf dIY ¹fZ WX¸ffSXZ ÀfÔU`²ffd³fIY Ad²fIYfSX WX` IYf 425,06 IYSXûOÞX øY´f¹fZ ³fWXea dQ¹ff WX`Ü QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe °ffdIY CXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX IYWXf dIY °fe³fûÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f IYBÊ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ÀfZ A³fbSXû²f
dQ»»fe ÀfSXIYfSX Af¦ff¸fe d³f¦f¸f ¨fb³ffU IYû ³fWXeÔ IYSX³fZ IZY IYfSX¯f dQ»»fe IZY ÀffSXZ dUIYfÀf AüSX CXÀfZ WX¸f »fZIYSX SXWXZÔ¦fZÜ þ¹f ´fiIYfVf ³fZ CX³WXûÔ³fZ dQ»»fe ÀfSXIYfSX ÀfZ d³f¦f¸fûÔ IYû ¶fIYf¹ff d³f¦f¸f A´f³fZ 55000 IY¸fʨffdSX¹fûÔ U IYSX SXWXe WX` dIY UWX d³f¦f¸f IYf ¶fIYf¹ff RÔYOX þfSXe IYSXZÔ °ffdIY dQ»»fe IZY
²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dQ»»fe IYe °fe³fûÔ d³f¦f¸fûÔ IYf¹fÊ ÷YIY ¦fE WX`Ô U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UZ°f³f IYWXf dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ A·fe °fIY CXØfSXe 13,000 IYSXûOÞX øY´f¹fZ dþÀf¸fZÔ ÀfZ CXØfSXe 24000 ÀfZUfd³fUÈØf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UZ°f³f U dUIYfÀf IZY d»fE ÷YIZY WXbE IYf¹fûÊÔ IYû VfbøY dIY¹ff þf ÀfIZYÜ IZYþSXeUf»f IYf
IZY Àff±f SXfþ³fed°f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ QZ³fZ ¸fZÔ IYfRYe Àf¸fÀ¹ff Af SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf ¶feMXeE IYf BÀf U¿fÊ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYf 6500 IYSXûOÞX øY´f¹fZ ´fZÔVf³f QZ ÀfIZYÜ UfÀ°fU ¸fZÔ dQ»»feUfdÀf¹fûÔ IZY dWX°fûÔ ÀfZ IYûBÊ »fZ³ff-QZ³ff ³fWXeÔ WX`Ü

·ffSX°f ¶faQ IYfZ Ad£f»f ·ffSX°fe¹f ¹fQb½faVfe ½fªfeSX´fbSX ªfZªfZ IYfg»fû³fe ¸fZÔ Aªf¹f dªfa¦ff»ff ³fZ ¶ffaMZ ¦f¸fÊ IY´fOZÞX
¸fWXfÀf·ff IYf Àf¸f±fʳf: d½fªfZ³Qi ¹ffQ½f

³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf CX´ff²¹fÃf Aªf¹f dªfa¦ff»ff, ·ffªf´ff ³fZ°ff Àfaªf¹f Óff ÀfdWX°f IYBÊX ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f ¸füªfcQ SXWZXÜ BXÀf
dQ»»fe IZY ½fªfeSX´fbSX ªfZªfZ IYfg»fû³fe ¸fZÔ d³f¸fOXe CXMX½ff»f, ´fc½fÊ ¸faOX»f A²¹fÃf »ff£f³f ÎÀfWX A½fÀfSX ´fSX Af¹fZ WbE ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦fûÔ ³fZ ·ffªf´ff
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf ¶fbSXfOÞXe ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f A³¹ff¹f IYSX SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX dIYÀff³f ¸faOX»f ·ffªf´ff IZY CX´ff²¹fÃf Aªf¹f dªfa¦ff»ff ³fZ IbYVf½ffWXf, CX¸ffaIYf°f, ¸fWZXVf ¸ffWXüSX, Àfaªfe½f ³fZ°ff Aªf¹f dªfa¦ff»ff IZY IYf¹fûË IYe ÀfSXfWX³ff
AdJ»f ·ffSX°fe¹f ¹fQbUÔVfe ¸fWXfÀf·ff Af³Qû»f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WbXE AüSX QZVf dUSXû²fe d¶f»f Uf´fÀf »fZÜ Afªf ·ffSX°f ¦fSXe¶fûÔ ½f ªføYSX°f¸faQûÔ ¸fZÔ ¦f¸fÊ IY´fOZÞX ½f ¸ffÀIY IbY¸ffSX, SXd½f ½fOZXSXf, ³fSmX³Qi ¸fIY½ff³ff, AøY¯f IYeÜ BXÀf A½fÀfSX ´fSX Aªf¹f dªfa¦ff»ff ³fZ IYWXf
IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf dUþZ³Qi ¹ffQU ³fZ IZY dIYÀff³fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ·ff¦f ¶fÔQ ¸fZÔ ´fcSmX QZVf ¸fZÔ AdJ»f ·ffSX°fe¹f IYf d½f°fSX¯f dIY¹ffÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX ·ffªf´ff IbY¸ffSX, d½fIYfÀf ÀfüQf, ¸fWZX³Qi °fû¸fSX, ´fc½fÊ ¸faOX»f dIY ÀfZ½ff IZY ÃûÂf ¸fZÔ Àf·fe IYû Af¦fZ Af³ff
AdJ»f ·ffSX°fe¹f ¹fQbUÔVfe ¸fWXfÀf·ff d»f¹ffÜ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf dUþZ³Qi ¹ffQU ¹fQbUÔVfe ¸fWXfÀf·ff IZY Àf·fe ´fiIYûâûÔ IZY dQ»»fe ´fiQZVf IZY ´fi½f¢°ff Àf°feVf ¦f¦fÊ, ·ffªf´ff A²¹fÃf d½f¿¯fb ¨füWXf³f, Àfb³fe»f, ³fSmXVf, ´faIYªf ¨ffdWXE AüSX ªføYSX°f¸faQ ½f d³f²fʳf °f¶fIZY IYe
IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f dQ»»fe IZY ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ´fQfd²fIYfSXe ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ ³fZ°ff Àfaªfe½f Vf¸ffÊ, d³f¸fOXe ¸faOX»f ·ffªf´ff IZY dÀfa§f»f, ¶f¶f»fe, IaY¨f³f ¸ffWXüSX, ¦fe°ff , Afa¨f»f ÀfWXf¹f°ff IYSX³fe ¨ffdWXEÜ

³fSmX»ff ªfû³f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f


ªf¹fZ³Q OX¶ffÀf ³fZ dIY¹ff IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ CX´fþe ¶fZSXûþ¦ffSXe, dIYÀff³fûÔ IZY ·ffSX°f ¶faQ IZY
Àf¸f±fʳf ¸fZÔ Afªf ´fiQVfʳf A´f³fe dþ¸¸fZQfdSX¹ffÔ d³f·ffEÔ
ÃûÂf IYf Qf`SXf
IZYþSXeUf»f ³fZ ³fWeÔ IYe IYûBÊ °f`¹ffSXe: VffÀÂfe IYSmX¦fe Af´f ´ffMXe:Ê SXf¹f
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
dQ»»fe ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY
A²¹fÃf ¨fü²fSXe Ad³f»f IbY¸ffSX IZY
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff
EUÔ dQ»»fe IZY IÈYd¿f ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f SXf¹f
³fZ IYWXf dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ
WXdSX¹ff¯ff AüSX ¹fc´fe: SXf§fU ¨fOXÐPÞXf
³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe dIYÀff³fûÔ IZY 8 dQÀfÔ¶fSX IYû ·ffSX°f ¶fÔQ
dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYfd¸f¹fûÔ, IYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸f±fʳf IYSX°fe WX`Ü
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf AÀfRY»f°ffAûÔ, AÃf¸f°ffAûÔ AüSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ dIYÀff³fûÔ IZY
³fSXZ»ff þû³f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f þ¹fZÔQi ´fiVffÀfd³fIY IY¸fþûdSX¹fûÔ IYû Àf¸f±fʳf ¸fZÔ Afªf Àfb¶fWX 11 ¶fþZ
OX¶ffÀf ³fZ d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY dQ»»feUfdÀf¹fûÔ IZY Àf¸¸fbJ CXþf¦fSX AfBÊMXeAû ¨füSXfWXZ ´fSX VffÔd°f´fcUÊIY
Àff±f ´fcSXZ þû³f IYf QüSXf dIY¹ff AüSX IYSX³fZ IYe ßfÔJ»ff ¸fZÔ ´fcUÊ dU²ff¹fIY ´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ BÀf QüSXf³f ´fcSXe
þWXfÔ-þWXfÔ ·fe IYd¸f¹ffÔ ³fþSX AfBÊ AfQVfÊ VffÀÂfe ³fZ ´fiQZVf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dQ»»fe ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY
Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû °fbSXÔ°f CXÀfIYû NXeIY Af¹fûdþ°f ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f IYû Àf·fe IYf¹fÊIY°ffÊ dIYÀff³fûÔ IZY Àf¸f±fʳf
IYSX³fZ IZY AfQZVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ Àf¸¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ÀfÔUfQQf°ff ¶ffUþcQ 2015 ÀfZ A¦fÀ°f 2020 IYf¸f IYSX SXWXZ 4000 OXf¢MXSX, ¸fZÔ VffÔd°f´fcUÊIY ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ ¦fû´ff»f
d³fSXeÃf¯f IYf IYf¹fÊ UfOXÊ-37 ³ffÔ¦f»fûBÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ AfQVfÊ VffÀÂfe IZY Àff±f °fIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY SXûþ¦ffSX 15000 ³fÀfÊ °f±ff ´fZSXf¸fZdOXIY»f SXf¹f ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ A³fbSXû²f IYSX³fZ
»fûIZYVf IZY Àff¸f³fZ ¸f`³f ´feOX¶»¹fcOXe ´fSXUZþ Af»f¸f ·fe ¸füþcQ ±fZÜ d³fQZVff»f¹f ³fZ ¸ffÂf 440 ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ AüSX 20,000 ¦fZÀMX MXe¨fSXûÔ IYû IZY Àff±f WXe dQ»»fe AüSX QZVf IZY
SXûWX°fIY SXûOX ÀfZ VfbøY dIY¹ffÜ BÀf SXûOX ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¶fû»f°fZ WXbE IYû WXe SXûþ¦ffSX dQ¹ff WX`Ü SXûþ¦ffSX À±ff¹fe IYSX³fZ AüSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf
´fSX þ¦fWX-þ¦fWX SXûOX ¸f»f¶fZ IZY PÞXZSX AfQVfÊ VffÀÂfe ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe d¸f»f³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ Ad²fIYfÔVf IÔYOX¢MXSX, Jf»fe 55,000 ´fQûÔ IYû Vfe§fi ·fSX³fZ dIY Àf·fe »fû¦f dIYÀff³fûÔ IZY ·ffSX°f ¶fÔQ
d¸f»fZ AüSX IYBÊ þ¦fWX ÀfRYfBÊ IYe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdU³Q IZYþSXeUf»f UfgMXSX¸fZ³f AüSX AÀ±ff¹fe UfgMXSX¸fZ³f IYf Uf¹fQf dIY¹ff ±ffÜ þ¶fdIY ¸fZÔ EIYþbMX°ff IZY Àff±f Afªf A´f³fZ
dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»feÜ ¸fbÔOXIYf ÀfZ IYSXf»ff õfSXf ¨fb³ffU ÀfZ ´fcUÊ §fû¿f¯ff ´fÂf ¸fZÔ 5 þ`ÀfZ ´fQûÔ IYû ·fSXf ¦f¹ffÜ ßfe VffÀÂfe WXIYeIY°f ¸fZÔ IYfÔMÑZ¢MX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû dWXÀÀfZ IYf Àf¸f±fʳf dQJfEÔ, ¢¹fûÔdIY
SXûOX IZY ¶fe¨f ¸fZÔ IYBÊ þ¦fWX þ»f ¶fûOXÊ U¿fÊ ¸fZÔ 8 »ffJ ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX ³fZ IYWXf dIY ASXdU³Q IZYþSXeUf»f ³fZ À±ffBÊ IYSX³fZ IYe þ¦fWX CX³WXZÔ MXd¸fʳfZMX dIYÀff³f WX¸ffSXZ ´fZMX IZY d»fE, WX¸ffSXZ
IYe »ffB³fZÔ »feIY d¸f»feÜ QZ³fZ IYe ·fSX´fcSX §fû¿f¯ffAûÔ IZY ¨fb³ffUe §fû¿f¯ff ´fÂf ¸fZÔ IYfÔMÑZ¢MX ´fSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü d»fE A³³f CX¦ff°ff WX`Ü

ªfWXfa¦feSX´fbSXe ¸fZÔ ·ffªf´ff ¸faOX»f A²¹fÃf dU²ff¹fIY Afd°fVfe ´fWXbÔ¨fe dÀfÔ§fb ³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
¹f¸fb³ff ³fQe ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IYe UþWX ÀfZ
³fWXeÔ IYSX³fZ IYe UþWX ÀfZ ·ffSXe ¸ffÂff
¸fZÔ þ»f IbYÔ·fe þ¸ff WXû þf°fe WX`Ü
´fWXbÔ¨f°ff WX`, dþÀfIYe UþWX ÀfZ
AûJ»ff ¶f`SXfþ ¸fZÔ ´ff³fe IYf ´fiQc¿f¯f
¶ffgOXÊS, IYe dIYÀff³fûÔ IYe ÀfZUf ¶f³f°fZ Óff¦f IYe J¶fSXûÔ IZY ¸fïZ³fþSX ²feSXZ-²feSXZ B³f þ»f-IbYÔd·f¹fûÔ IYf IYfRYe ¶fPÞX þf°ff WX`Ü dQ»»fe þ»f
d³fd°f³f IbY¸ffSX ¦fû¹f»f ³fZ ¶ffaMZÔX ¸ffÀIY dQ»»fe þ»f ¶fûOXÊ IZY CX´ff²¹fÃf
SXf§fU ¨fOXÐPÞXf ³fZ ´fOÞXûÀfe SXfª¹fûÔ ´fSX
³ffSXfþ¦fe þ°ffBÊ AüSX Àff±f WXe
dU§fMX³f WXû°ff WX` AüSX BÀf dU§fMX³f
ÀfZ ÀfR`YÊ¢MXZÔMXÐÀf AüSX RYfgÀRZYMX
d³fIY»f°fZ WX`ÔÜ ÀfR`YÊ¢MXZÔMXÐÀf AüSX
¶fûOXÊ »f¦ff°ffSX A´f³fZ A°¹ff²fbd³fIY
ÀfeUZþ MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMXÐÀf IZY þdSXE
¦fÔQZ ´ff³fe IYû MÑeMX IYSXIZY ¹f¸fb³ff ¸fZÔ
WXdSX¹ff¯ff AüSX CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ RYfgÀRZYMX IZY Àff±f ¹fZ ´ff³fe þ¶f SXe»feþ IYSX³fZ ´fSX IYf¸f IYSX°ff WX`
dþ¸¸fZQfSXe d³f·ff³fZ IYe A´fe»f IYeÜ DYÔ¨ffBÊ ÀfZ IYfd»fÔQe IbYÔþ ¸fZÔ d¦fSX°ff WX` »fZdIY³f ¹fZ dÀfRYÊ dQ»»fe IYe WXe
CX´ff²¹fÃf ³fZ ¶f¹ff³f þfSXe IYSX°fZ WXbE °fû BÀfÀfZ Óff¦f ´f`Qf WXû°ff WX`, þû ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ WX`, WX¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf
IYWXf dIY CXØfSX ´fiQZVf AüSX WXdSX¹ff¯ff ²feSXZ-²feSXZ þ¸ff WXûIYSX ´ff³fe IYe AüSX WXdSX¹ff¯ff ÀfZ ·fe ¹f¸fb³ff IYû
IYe ÀfSXIYfSXûÔ IYû ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ Àf°fWX ´fSX °f`SX³fZ »f¦f°ff WX`Ü ßfe ¨fOXÐPÞXf ÀffRY SXJ³fZ ¸fZÔ ¶fSXf¶fSX ÀfWX¹fû¦f
´fiQc¿f¯f IYe IYûBÊ d¨fÔ°ff ³fWXeÔ WX` AüSX ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY BÀfIZY A»ffUf ¨ffdWXEÜ
Uû »f¦ff°ffSX d¶f³ff MÑeMX dIY¹ff WXbAf CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fZSXNX, ¸fbþµRYSX³f¦fS, dQ»»fe þ»f ¶fûOXÊ ³fZ ´fWX»fZ WXe
¦fÔQf ´ff³fe ¹f¸fb³ff ¸fZÔ LûOÞX SXWXZ WX`ÔÜ ¸f`Ô Vff¸f»fe AüSX ÀfWXfSX³f´fbSX ¸fZÔ ¨f»f³fZ E³fªfeMXe õfSXf ¦fdNX°f ¹f¸fb³ff
¶f°ff³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY dQ»»fe þ»f Uf»fe ´fZ´fSX AüSX Vfb¦fSX BÔOXÀMÑeþ ·fe ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f IYd¸fMXe IYû BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf IYe ¸fZWX³f°f ÀfZ QZVf ¸fZÔ WXSX ³ff¦fdSXIY ¶fûOXÊ »f¦ff°ffSX IYf¸f IYSXIZY A´f³fZ ÀfR`YÊ¢MXZÔMXÐÀf SXe»feþ IYSX°fe WX`Ô, þû þf³fIYfSXe Qe WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf IZY
Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe IYf»fIYf °fe³f MXfB¸f IYe SXûMXe Jf°ff WX`, CX³f ÀfeUZþ MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMX IYe Ãf¸f°ff dWXÔOX³f ³fWXSX IZY þdSXE BÔdQSXf IbYÔþ IZY dÀfÔ¨ffBÊ dU·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf d¸f»fIYSX »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¸ffÀIY IYf A½fÀfSX ´fSX ¸faOX»f A²¹fÃf d³fd°f³f þe dU²ff¹fIY Afd°fVfe ³fZ dÀfÔ§fb dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f Af¸f AfQ¸fe ¶fPÞXf SXWXf WX` °ffdIY d¶f³ff MÑeMX dIY¹ff ´ffÀf AûJ»ff ¶fSXfþ ¸fZÔ LûOÞXf þf°ff AûJ»ff ¶f`SXfþ ¸fZÔ ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ
·ffSX°fSX} ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ·fe¸fSXfU dU°fSX¯f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX IbY¸ffSX ¦ffZ¹f»f ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ¶ffgOXÊSX þfIYSX dIYÀff³f ·ffBÊ-¶fWX³fûÔ ´ffMXeÊ ´fcSXe °fSXWX JOÞXe WX`Ü IYf»fIYf WXbAf IYûBÊ ·fe ¦fÔQf ´ff³fe ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ³f WX` AüSX BÀfIYe UþWX ÀfZ ·fe ¹f¸fb³ff ÀfR`YÊ¢MXZÔMXÐÀf AüSX RYfgÀRZYMX SXe»feþ
A¸¶fZOXIYSX IZY ¸fWX f ´fdSXd ³fUfʯ f ÀfSXf¹f ´fe´f»f ±f»ff ¸fÔOX»f ·ffªf´ff Àf·fe ¸ffÀIY »f¦ffIYSX WXe §fSX ÀfZ ÀfZ ¶ff°f IYSXIZY CX³fIZY dU¨ffSX Àfb³fZ þe dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ LûOÞXf þfEÜ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ ´fiQc¿f¯f ¸fZÔ Óff¦f ¶fPÞX°ff þf°ff WX`Ü dQ»»fe þ»f WXû SXWXf WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¹f¸fb³ff
dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX ªfWXfa¦feSX´fbSXe IZY ¸fWXf¸fÔÂfe Af³fÔQ ³fZ¦fe, ¸fÔOX»f ¶ffWXSX d³fIY»fZ AüSX ¶ffªffSX ¸fZÔ ªff¹fZ AüSX CX³fIYe ÀfZUf IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fZÔ A´f³fZ WXIY IZY d»fE »fOÞX³fZ IYe AüSX ¶f³f SXWXZ Óff¦f IYe UþWXûÔ ´fSX ¶fûOXÊ IZY CX´ff²¹fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f IYd¸fMXe IYû CXØfSX ´fiQZVf
IZY ¸fÔ¦f»f ¶ffþfSX ¨füIY ´fSX ÀfSXf¹f CX´ff²¹fÃf Àf°fUeSX ¦fb~f, ¹fbUf °fû »fû¦fûÔ ÀfZ CXd¨f°f QcSXe IYf ²¹ff³f IYWXf dIY dþÀf dQ³f ÀfZ dIYÀff³f dWX¸¸f°f WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe ¶ff°f IYSX°fZ WXbE SXf§fU ¨fOXÐPÞXf ³fZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ VffWXQSXf AüSX WXdSX¹ff¯ff ÀfZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ Af³fZ
´fe´f»f ±f»ff ¸faO»f ·ffªf´ff IZY ¸fû¨ffÊ A²¹fÃf »fd»f°f Vf¸ffÊ , SX £ ûÜ BX À f A½fÀfSX ´fSX IYBÊ X AfÔQû»f³f VfbøY WXbAf WX`, WX¸f dIYÀff³f dUSXû²fe ³fed°f¹fûÔ IZY IYfSX¯f ¶f°ff¹ff dIY CXØfSX ´fiQZVf IYe Àfe¸ff ¸fZÔ ³ff»fZ IZY þdSXE AüSX WXdSX¹ff¯ff ÀfZ Uf»fZ 150 E¸fªfeOXe d¶f³ff MÑeMX
A²¹fÃf d³fd°f³f ¦fû¹f»f ³fZ A´f³fZ ´fi I YfVf Àfû³fIYSX ÀfdWX ° f IYBÊ X ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦fûÔ ³fZ ·fe A´f³fZ ÀfZUfQfSX IYe °fSXWX AfIYSX ÀffSXe dIYÀff³fûÔ IYû AfÔQû»f³f IZY d»fE Af³fZ Uf»fZ AûJ»ff ¶f`SXfþ ¸fZÔ CXØfSX ³fþRY¦fPÞX ³ff»fZ IZY þdSXE A¢ÀfSX dIYE ¦fE ¦fÔQZ ´ff³fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe
¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f ¸füªfcQ SXWZXÜ BXÀf d½f¨ffSX SX£ûÜ ½¹fUÀ±ff IYSX°fZ WX`ÔÜ dþ³f dIYÀff³fûÔ dUUVf WXû³ff ´fOÞXf WX`Ü ´fiQZVf IZY dÀfÔ¨ffBÊ dU·ff¦f IZY ÀfRYfBÊ d¶f³ff MÑeMX dIY¹ff ¦f¹ff ¦fÔQf ´ff³fe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSX 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�������������������������
ªfeMXe SXûOX ¶fZ»MX ���������������������������� ���������������������������
7
�����������������������

'IZYQÔ i Àf¶fIYe SXf¹f »fZIYSX dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ A¨Lf R`YÀf»ff »fZ¦fe' IYfÔ¦fiÀZ f IYf¹fÊIY°ffÊ ·ffSX°f ¶fÔQ IYf
dQd¦Uþ¹f ¨füMXf»ff ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ ´fSX ·fe dIY¹ff IYMXfÃf, þZþZ´fe IZY Àf·fe 10 dU²ff¹fIY Àf¸fZ°f ´fcSXe ´ffMXeÊ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f: dQd¦Uþ¹f ¨füMXf»ff
¨f¯OXe¦fPÞX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû SXfþe WX`Ü dQd¦Uþ¹f ³fZ IYWXf dIY dIY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·fc´fZÔQi dÀfÔWX
IYSX¦ÔZ fZ Àf¸f±fʳf: °fSX»fû¨f³f dÀfaWX
dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYû »fZIYSX ·ffSX°f A³³fQf°ffAûÔ IYf QZVf WX` WXbçf, SX¯fQe´f ÀfbSXþZUf»ff, IbY¸ffSXe dIYÀff³f ¸fþWX¶f þfd°f IYû ´fcLIYSX ³fWXeÔ ´f`Qf IYSX°ff WX` A³³f, dRYSX ¢¹fûÔ SXWXZ AIYZ»ff
þ³f³ff¹fIY þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff AüSX ª¹ffQf°fSX »fû¦f dIYÀff³f Vf`»fþf Àf·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYf � ´fWX»fZ dQ³f ÀfZ WXe IYfÔ¦Ô fiÀZ f ³fed°f¹fûÔ IYZ IYfSX¯f J°fSXf ¸fÔOXSXf
dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ¨füMXf»ff ³fZ IYWXf ´fdSXUfSX ÀfZ þbOÞXZ WXbE WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àf´f³ff ÀfÔþû SXWXZ WX` þû dIY ´fcSXf SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¶f`NXe ·ffþ´ff
WX` dIY 9 dQÀfÔ¶fSX IYû dIYÀff³fûÔ IYWXf dIY Afþ QZVf·fSX IZY ³fWXeÔ WXû¦ff BÀfd»fE IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ IYe dIYÀff³f dUSXû²fe A²¹ffQZVfûÔ ·f»fZ WXe dIYÀff³fûÔ IYû ·fc»f þfE,
AüSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ¶fe¨f WXû³fZ dIYÀff³f, þZþZ´fe, ´ffMXeÊ IZY Àf·fe SXfþ³fed°f IYû dIYÀff³f AfÔQû»f³f ÀfZ IYf dUSXû²f IYSX SXWXe WX̀Ü IYfÔ¦fiÀZ f »fZdIY³f IYfÔ¦fiZÀf dIYÀff³f IYû ¸fSX³fZ
Uf»fe LNXZ QüSX IYe ¶f`NXIY IZY 10 dU²ff¹fIY, A³¹f ´ffdMXʹfûÔ IZY ³f þûOÞXf þfEÜ IYf WXf±f dIYÀff³fûÔ AüSX ¸fþQcSXûÔ ³fWXeÔ QZ¦feÜ ´fWX»fZ dQ³f ÀfZ WXe
A¨LZ ´fdSX¯ff¸f Àff¸f³fZ AfEÔ¦fZÜ Àf·fe dU²ff¹fIY, IZYÔQi ÀfSXIYfSX, CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fNX¶fÔ²f³f IYfÔÔ¦fiZÀf dIYÀff³f dUSXû²fe
CX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY IZYÔQi Jf´fZÔ, ÀfUÊ Àf¸ffþ IZY »fû¦f ÀfSXIYfSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¸fþ¶fc°f WX` U AfPÞX°fe ·ffB¹fûÔ IYZ Àff±f WX̀Ô
A²¹ffQZVfûÔ IYf dUSXû²f IYSX SXWXe
ÀfSXIYfSX Àf¶fIYe SXf¹f »fZIYSX dIYÀff³fûÔ IZY ´fÃfQSX WX` AüSX CX³fIYe AüSX Àf·fe U¦fûÊÔ IZY dWX°f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYf WXf±f dIYÀff³fûÔ
dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ A¨Lf ·ffU³ffAûÔ IYû Àf¸fÓf°fZ WX` BÀfd»fE IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`Ü UWXeÔ EIY A³¹f dIYÀff³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYZ Af”f³f ´fSX AüSX ¸fþQcSXûÔ U AfPÞX°fe ·ffB¹fûÔ
R`YÀf»ff »fZ¦feÜ dQd¦Uþ¹f ³fZ IYWXf CX¸¸feQ WX` dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX Àf·fe ÀfUf»f IZY CXØfSX ¸fZÔ dQd¦Uþ¹f ³fZ AfNX dQÀfÔ¶fSX IYû ´fiÀ°ffdU°f ·ffSX°f IYZ Àff±f WX`ÔÜ
dIY þZþZ´fe IZY Àf·fe 10 dU²ff¹fIY IYe SXf¹f »fZIYSX 9 dQÀfÔ¶fSX IYû IYWXf dIY Afþ dIYÀfe IYû BÀ°feRYf ¶fÔQ IYf dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf õfSXf CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe
U ´fcSXe ´ffMXeÊ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f WX` WXû³fZ Uf»fe ¶f`NXIY ¸fZÔ A¨Lf QZ³fZ IYe ¢¹ff þøYSX°f WX` þ¶fdIY ½¹ff´fIY Àf¸f±fʳf dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ IYû RYf¹fQf
AüSX CX³fIYe dWX¸ff¹f°f IYSX°fe WX`Ü R`YÀf»ff »fZ¦feÜ dQd¦Uþ¹f ¨füMXf»ff Àf·fe dU²ff¹fIY dIYÀff³fûÔ IZY dIYÀff³fûÔ IYZ Àf¸f±fʳf ¸fZÔ dþ»ff ´fWXbÔ¨ff³fZ IYZ d»fE dIYÀff³fûÔ AüSX
CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ SXfª¹f IZY ³fZ IYWXf dIY BÀf dU¿f¹f ´fSX þWXfÔ Àf¸f±fʳf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYZ ÀfÔ¹fûþIY °fSX»fû¨f³f AfPÞXd°f¹fûÔ IYû J°¸f IYSX³ff ¨ffWX
Àf·fe 90 dU²ff¹fIY, IZYÔQi ÀfSXIYfSX, þZþZ´fe IZY UdSXâ ³fZ°ff ³fþSX ¶f³ffEÔ BÀ°feRYf Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ³fWXeÔ WX` dÀfÔWX IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ AfNX SXWXe WX`ÔÜ AfNX dQÀfÔ¶fSX IYû EIY
Jf´fZÔ, 36 d¶fSXfQSXe, ÀfUÊ Àf¸ffþ þZþZ´fe IZY d»fE ÀfUûÊ´fdSX WX`Ü IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ WXbE °fû UWXeÔ ´fiQZVf IZY ¶fd»IY BÀfÀfZ Qû¶ffSXf ¨fb³ffU WXûÔ¦fZ dQÀfÔ¶fSX IYû Àfb¶fWX QÀf ¶fþZ dIYÀff³f A³³f IYû ¶fû°fZ Àf¸f¹f dQ³f Àf·fe QbIYf³fQfSX, ¸fþQcSX,
IZY »fû¦f dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Jf´f IZY R`YÀf»fZ IYWXf dIY A¦fSX IYûBÊ ·fe Jf´f CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff °fû UWX þ³f°ff IZY ´f`ÀfZ IYe ¶f¶ffÊQe ¶ffþfSX ¸fZÔ §fc¸fIYSX QbIYf³fQfSXûÔ ÀfZ dIYÀfe IYe þfd°f ³fWXeÔ ´fcL°ff AüSX IY¸fʨffSXe, ½´ff´ffSXe °f±ff Af¸f
Àf·fe ¨ffWX°fZ WX` dIY þ»Q ÀfZ þ»Q Àf¶fÀfZ DY´fSX WXû°fZ WX` ¢¹fûÔdIY Jf´f ¶ff°f¨fe°f IZY d»fE CX³WXZÔ ¶fb»ffE¦fe IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSXIZY WXû¦feÜ QbIYf³f ¶fÔQ IYSX³fZ IYe WXf±f ³f WXe dIYÀfe IYf ¸fþWX¶f ´fcL°ff ³ff¦fdSXIY, MX`¢Àfe Uf»fZ, MÑfÔÀf´fûMXÊSX,
dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ffdþIY dÀfÀMX¸f IYf ³¹ffd¹fIY °fû UZ WXfdþSX WXû þfEÔ¦fZ »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ IYe dWX¸ff¹f°f IYSX SXWXZ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ B³fZ»fû ´fSX IYMXfÃf þûOXIYSX A´fe»f IYSXZÔ¦fZÜ WX`ÔÜ UWX °fû Àf¸fc¨fe ¸ff³fU°ff IYZ Qc²f Uf»fZ, OXf¢MXSX U BÔþed³f¹fSX
Àf¸ff²ff³f WXûÜ UZ Àfû¸fUfSX IYû øY´f WXû°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A·fe EZÀfe IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü EIY ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Afþ B³fZ»fû CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d»fE A³³f ´f`Qf IYSX°ff WX`Ü Afþ ·ffSX°f ¶fÔQ ¸fZÔ A´f³ff ÀfWX¹fû¦f QZÔÜ
¨fÔOXe¦fPÞX dÀ±f°f B³fÀfû IZY IZYÔQie¹f WX¸f Jf´f IZY R`YÀf»fZ IYf Àf¸¸ff³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³fE IÈYd¿f dQd¦Uþ¹f ³fZ ³f ³fü ¸f³f °fZ»f WXû¦ff, IZY ´ffÀf ¢¹ff ¶f¨ff WX` þû BÀ°feRYf ·f»fZ WXe dIYÀfe IY IYûBÊ ·fe ²f¸fÊ dIYÀff³f IYf AdÀ°f°U J°fSXZ ¸fZÔ WX`Ô þ¶f dIYÀff³f AfPÞX°fe AüSX
IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ øY¶føY IYSX°fZ WX` A¦fSX UZ IYûBÊ ·fe R`YÀf»ff d¶f»fûÔ IYû »fZIYSX dIYÀff³fûÔ IYe ³f SXf²ff ³ff¨fZ¦fe IYe IYWXfU°f QZ³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`? ·ffSX°f ¶fÔQ WXû, dIYÀfe ·fe ·f¦fUf³f, UfWXZ ¦fb÷Y, °fû WXSX dIYÀfe IYû dIYÀff³f IYf ½¹ff´ffSXe, ¸fþQcSX ¶f¨fZ¦ff °f·fe QZVf
WXû SXWXZ ±fZÜ Àfb³ff°fe WX` °fû CXÀfZ WX¸f dÀfSX VfÔIYfAûÔ AüSX ¸ffÔ¦fûÔ IYû d³fSXÔ°fSX IYWX°fZ WXbE IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀfe IYû »fZIYSX dQd¦Uþ¹f ³fZ A´fe»f BÊÀff¸fÀfeWX ¹ff dRYSX A»»ffWX IYe Àf¸f±fʳf IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¶f¨fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf
dQd¦Uþ¹f ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ IZY ÓfcIYfIYSX ÀUeIYfSX IYSX°fZ WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX A¨LZ ÀfZ Àfb³f SXWXe WX` dIYÀff³f AfÔQû»f³f IYe AfOÞX ¸fZÔ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYû CX´ffÀf³ff IYSX°ff WXû, »fZdIY³f Àf·fe °fSX»fû¨f³f dÀfÔWX ³fZ IYf WXSX IYf¹fÊIY°ffÊ dIYÀff³fûÔ IYZ
Jf´f ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀfUf»fûÔ ¸fZÔ IYWXf þZþZ´fe ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY Jf´f ¸fZÔ AüSX þû-þû ¸ffÔ¦fZ dIYÀff³fûÔ ³fZ A´f³ff-A´f³ff QfÔU »f¦ff³fZ IYe A´f³fe ¶ff°f SXJ³fZ IYf ´fcSXf ²f¸fÊ ¸fþWX¶f ¹ff U¦fÊ IYZ »fû¦f IYWXf dIY dIYÀff³f ¸fþcQSXûÔ IYZ ·ffSX°f ¶fÔQ IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IYZ
dIY dIYÀff³f AüSX Jf´f Qû³fûÔ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IYû A´f³fe ¶ff°f SXJ³fZ SXJe CXÀf¸fZÔ ¶fQ»ffU IZY d»fE IZYÔQi IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf Ad²fIYfSX WX`Ü dIYÀff³f IYû A³³fQf°ff ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ AdÀ°f°U ´fSX ÀfSXIYfSX IYe ¦f»f°f d»fE A´f³ff ÀfWX¹fû¦f IYSXZ¦ffÜ

¶ffþSXZ ³fZ Àfb²ffSXe QdÃf�fe


WXdSX¹ff�ff IZY dIYÀff³fûÔ IYe ´fSX¸fUeSX ¨fIiY ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f IY³fÊ»f WXûdVf¹ffSX dÀfaWX QdWX¹ff IYe ¸f³ffBÊ ¦fBÊ ´fb¯¹fd°fd±f ÀfadÃf~ £f¶fSmÔX
Afd±fÊIY ÀfZWX°f JSXJüQf/Àfû¸f´ff»f Àf`³fe AüSX Vfü¹fÊ IYf ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ AU`²f d´fÀ°fü»f ÀfdWX°f IYf¶fc
³ffSX³fü»f: IYWX°fZ WXỒ ¶ffþSXf ³f dÀfRYÊ SXdUUfSX IYû dÀfÀff³ff ¦ffÔU ¸fZÔ dþÀfIZY IYfSX¯f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ IYSX³ff»f: ÀfeAfBÊE MXc IYZ À´f`Vf»f dOXMXZd¢MXU ¹fcd³fMX IYe MXe¸f ³fZ ¦fb~ Àfc¨f³ff IYZ Af²ffSX ´fSX
Jf³fZ IZY d»fE ´fi¹fû¦f ¸fZÔ »ff¹ff ´fSX¸fUeSX ¨fIiY ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f IY³fÊ»f CX³fIYû þedU°f ´fSX¸fUeSX ¨fIiY ÀfZ AfSXû´fe ÀfbSXZVf CXRYÊ »fûSXe d³fUfÀfe þ»f¸ff³ff IYû ¦ffÔU þ»f¸ff³ff ³fWXSX IYZ ´ffÀf ÀfZ IYf¶fc
þf°ff WX` ¶fd»IY Af¹fbUZÊQ ¸fZÔ WXûdVf¹ffSX dÀfhWX QdWX¹ff IYe ´fb¯¹fd°fd±f Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ dIY¹ffÜ AfSXû´fe IYZ IY¶þZ ÀfZ 315 ¶fûSX IYf EIY AU`²f QZÀfe d´fÀ°fü»f ¶fSXf¸fQ WXbAfÜ BÀf
Aü¿f²fe IZY øY´f ¸fZÔ ·fe BÀfIYf ´fSX Af¹fÊUi°f ¶»fOX IY¸ff¯OXû MXe¸f 6 dQÀf¸¶fSX 1998 IYû CX³fIYf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ±ff³ff AÀfÔ²f ¸fZÔ AfSXû´fe IYZ dJ»ffRY VfÀÂf Ad²fd³f¹f¸f IYZ °fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ
CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf°ff WX` °ffdIY »fû¦fûÔ U ¦ffÔU IZY ¹fbUfAûÔ ³fZ CX³fIZY d³f²f³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfSXû´fe IYû Afþ AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff, þWXfÔ ÀfZ CXÀfZ þZ»f ·fZþ
IYe ÀfZWX°f NXeIY SXWXZÜ A¶f BÀfe Àf¸ffd²f À±f»f ´fSX ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff ßfðfÔþd»f Àf·ff ¸fZÔ Af¹fÊUi°f ¶»fOX dQ¹ff ¦f¹ffÜ
¶ffþSXf ³fZ ¶ffþSXf ¶fZ»MX IZY IYSX CX³fIYe ´fid°f¸ff ´fSX ´fb¿´f¸ff»ffAûÔ IY¸ff¯OXû ¸f³fûþ QdWX¹ff, Àff¦fSX, OXfg
dIYÀff³fûÔ IYe Afd±fÊIY ÀfZWX°f ·fe ÀfZ ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ IY¸ffÔOXû ÀfÔþe°f QdWX¹ff, Àfb·ff¿f, IY~f³f, IYûdUOX-19 IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY 76 ³f¹fZ ´fûdþdMXU
°fÔQ÷YÀ°f IYSX Qe WX`Ü dþ»ff
¸fWXZÔQi¦fPÞX ¸fZÔ d´fL»fZ °fe³f Àff»f ¸fZÔ
AfVfe¿f QdWX¹ff ³fZ þf³fIYfSXe QZ°fZ
WXbE ¶f°ff¹ff dIY IY³fÊ»f WXûdVf¹ffSX ¦ffhU dÀfÀff³ff IZY Àff²ffSX¯f dIYÀff³f ±ffÜ UWX þfMX SXZdþ¸fZÔMX ¸fZÔ ·f°feÊ WXbE ÀfZUfEÔ Qe, CX³WXûÔ³fZ 1971 ¸fZÔ
¸fû³fc ÀfdWX°f A³fZIYûÔ ¹fbUf CX´fdÀ±f°f
SXWXZÜ
IZYÀf d¸f»fZ
dÀfÔWX IYf þ³¸f 5 ¸fBÊ 1936 IYû ´fdSXUfSX ¸fZÔ WXeSXfdÀfÔWX IZY §fSX WXbAf AüSX °f°f´f›f°f ¦fiZ³fZdOX¹fSX ¸fZÔ A´f³fe þSX´ff»f ³ff¸fIY À±ff³f ´fSX ´fSXfIiY¸f Àfû³fe´f°f: CX´ff¹fböY V¹ff¸f »ff»f ´fcd³f¹ff ³fZ IYWXf dIY dþ»ff ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ÀffÔ¹fIYf»f
³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX JSXeQZ °fIY IYûdUOX-19 IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY 76 ³f¹fZ ´fûdþdMXU IZYÀf ´ff¹fZ ¦f¹fZ WXỒ, dþ³f¸fZÔ 29
¦fE ¶ffþSXZ IZY AfÔIYOÞXûÔ ´fSX ³fþSX
°feÀfSXe ¶ffSX dþ»ff ¶ffSX IYf ´fi²ff³f ¶f³f³fZ ´fSX 'OXf. AÔ¶fZOXIYSX ³fZ Àf¸ffþ IYû EIY ¶fZWX°fSX
¸fdWX»ff ¸fSXeþ ·fe Àfd¸¸fd»f°f WXỒÜ ³f¹fZ ¸fSXeþûÔ IZY þbOÞXfU ÀfZ dþ»ff ¸fZÔ IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf IZY
OXf»fZÔ °fû WXSX ¶ffSX dIYÀff³fûÔ IZY Jf°fZ ´fûdþdMXU ¸ff¸f»fûÔ IYf IbY»f AfÔIYOÞXf ¶fPXIYSX 13779 WXû ¦f¹ff WX`Ü CX´ff¹fböY ³fZ ¹fWX
¸fZÔ d´fL»fe ¶ffSX ÀfZ Qû¦fb³ff SXIY¸f þf³fIYfSXe dþ»ff ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ÀfZ ´fif~ AfÔIYOÞXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX QeÜ
AfBÊ WX`Ü VfZSXdÀfÔWX J¶fÊ IYf ³ffSXf ¸fZÔ WXAb f ÀUf¦f°f
U¿fÊ 2017 ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf
¶ffþSXf IYf Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f 1425
ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 1950 ÷Y´fE IYe
QVff U dQVff QZ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff' A¶f 9 °fIY þ¸ff WXûÔ¦fZ ¸fZ¹fSX U ´ff¿fÊQ ´fQ IZY d»fE
AfUZQ³f : þ¦f¶feSX ¸fd»fIY
§fû¿f¯ff IYSX°fZ WXe ¹fWXfÔ JZ°fe IYf JSXJüQf/ Àfû¸f´ff»f Àf`³fe Àfû³fe´f°f: ¦fûWXf³ff ÀfZ dU²ff¹fIY U ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffU Àf»ffWXIYfSX Àfd¸fd°f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f
MÑZÔOX WXe ¶fQ»f ¦f¹ffÜ ¹fWX ¶fPÞXû°fSXe OXf.·fe¸fSXfU AÔ¶fZOXIYSX ·fU³f þ¦f¶feSX dÀfÔWX ¸fd»fIY ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IZY dMXIYMX ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffU »fOÞX³fZ
»ff¦f°f ¸fc»¹f ´fSX 96.97 RYeÀfQe d³f¸ffʯf EUÔ dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f, IZY B¨LbIY QfUZQfSX 9 dQÀfÔ¶fSX °fIY ¸fZ¹fSX U ´ff¿fÊQ ´fQ IZY d»fE AfUZQ³f, IYfÔ¦fiZÀf ·fU³f,
¶f`NX°fe WX`Ü U¿fÊ 2020 IZYd»fE BÀfZ JSXJüQf õfSXf OXf. ·fe¸fSXfU Àfb·ff¿f ¨füIY ´fSX þ¸ff IYSXUf ÀfIY°fZ WXỒ A·fe °fIY 8 AfUZQ³f ¸fZ¹fSX ´fQ IZY d»fE U 100
¶fPÞXfIYSX 2150 ÷Y´fE IYSX dQ¹ff AÔ¶fZOXIYSX IZY ´fdSXd³fUfʯf dQUÀf IYû ÀfZ Ad²fIY AfUZQ³f ´ff¿fÊQ ´fQ IZY d»fE d¸f»f ¨fbIZY WXỒÜ dU²ff¹fIY þ¦f¶feSX ¸fd»fIY, ´fcUÊ
±ffÜ ¶ffþSXf ÀfZ ¸fbÔWX ¸fûOÞX ¨fbIZY ¶fOÞXe ßfðf IZY Àff±f AÔ¶fZOXIYSX dU²ff³fÀf·ff À´feIYSX IbY»fQe´f Vf¸ffÊ, dU²ff¹fIY Àfû³fe´f°f, dU²ff¹fIY þ¹fUeSX ¶ff»¸fedIY, ´fcUÊ
dIYÀff³fûÔ ³fZ Qû¶ffSXf ÀfZ BÀfe JZ°fe ´ff³fe´f°f, IY¸ff»f WXbÀf`³f ´ffIYÊ ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX dU²ff¹fIY þ¹f°fe±fÊ QdWX¹ff U IY¸fZMXe IZY A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ IZY Àff±f ´fiZÀf Uf°ffÊ IYû Àf¸¶fûd²f°f
IYe AûSX ÷YJ IYSX d»f¹ff WX`Ü A¶f dþ»ff ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f IYf »f¦ff°ffSX °feÀfSXe ¶ffSX ´fi²ff³f ¨fb³fZ þf³fZ ´fSX OXf.·fe¸fSXfU IYe ´fid°f¸ff ´fSX ÀfÔÀ±ff³f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffU IYfÔ¦fiZÀf dÀfÔ¶f»f ´fSX
þ¶f ÀfSXIYfSX ³fZ ¶ffþSXZ IYf Àf¸f±fʳf EOXUûIZYMX VfZSXdÀfÔWX J¶fÊ IYf CX³fIZY ´f`°fÈIY ¦ffÔU ³ffSXf ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ IZY ´fi²ff³f U ·ffþ´ff ³fZ°ff ´fie°f¸f »fOÞXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fid°fdQ³f AfUZQ³fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX°fe þf SXWXe WX`Ü 9 dQÀfÔ¶fSX IZY
¸fc»¹f ¶fPÞXf¹ff °fû dþ»ff ¸fZÔ JZ°fe RcY »f ¸ff»ffAûÔ ÀfZ þûSXQfSX ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶»ffIY Àfd¸fd°f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f JûJSX IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ÃfZÂf ¶ffQ AfUZQIYûÔ IYû BÔMXSX½¹fc IZY d»fE ¶fb»ff¹ff þfE¦ff BÀfIZY CX´fSXfÔ°f EIY ´f`³f»f ¶f³ffIYSX
IYf MÑZÔOX IYe ¶fQ»f ¦f¹ffÜ U¿fÊ SX¸fZVf J¶fÊ, ÀfSX´fÔ¨f ÀfbSXþ·ff³f U Àf°¹fUf³f J¶fÊ ³fZ ¦ffÔU IYe AûSX ÀfZ CX³fIYû UfdÀf¹fûÔ ³fZ ´fb¿´f¸ff»ff Ad´fÊ°f IYeÜ WX¸fZÔ Àff¸ffdþIY, Afd±fÊIY U ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY ÀfÈþ³ff°¸fIY ·fZþf þfE¦ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ ´fi°¹ffVfe IYû RYfB³f»f dIY¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
2018 ¸fZÔ þWXfÔ ¶ffþSXZ IYe ¶fbAfBÊ Àf¸¸ffd³f°f ·fe dIY¹ffÜ J¶fÊ ³fZ CX³fIYe BÀf IYf¸f¹ff¶fe IZY ´feLZ ¦ffÔU IZY ¶fbþc¦fûÊÔ BÀfIZY ¶ffQ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f A´f³fZ U`²ffd³fIY údáIYû¯f QZ³fZ IZY Àff±f WXe SX} WX`Ü WX¸fZÔ CX³fIZY ¶f°ffE WXbE SXfÀ°fûÔ ´fi°¹fZIY UfOXÊ ÀfZ ¸fZWX³f°fe U Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSX IYû WXe dMXIYMX
»f¦f·f¦f 99 WXþfSX WXZ¢MXZ¹fSX ¸fZÔ WXbBÊ IYf AfVfeUfÊQ ¶f°ffIYSX CX³fIYf ²f³¹fUfQ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ°fZ³Qi J¶fÊ dU¨ffSX SXJ°fZ WXbE ´fie°f¸f JûJSX ³fZ SXf¿MÑX ÀfÔ¨ff»fIY IYe ¸fc»f·fc°f IYf A³fbÀfSX¯f IYSX°fZ WXbE CX³fIYe Qe þfE¦fe °ffdIY UfOXÊ IYe Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f WXû ÀfIZYÜ BÀf QüSXf³f ´fiQe´f ¦fü°f¸f,
±fe UWXeÔ U¿fÊ 2020 ¸fZÔ ¹fWX CXRYÊ d¶f³MXc, ¶fÔMXe, Ad¸f°f J¶fÊ, d¶fþZ³Qi J¶fÊ, dUSXZ³Qi J¶fÊ, dWX¸ff³Vfb, ¦füSXU IYWXf dIY OXf. AÔ¶fZOXIYSX ³fZ Àf¸ffþ dU²ffAûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³f IYû A´f³fe QcSXQdVfÊ°ff ·fSXZ Àf¸ffþ IZY Àf´f³fZ IYû »fd»f°f ´fÔUfSX, ´fiZ¸f ¦fb~f, SXfþIbY¸ffSX IYMXfdSX¹ff, A³f³°f QdWX¹ff, ÀfbSXZVf ¹fû¦fe, SX¯fQe´f
AfÔIYOÞXf 1 »ffJ 02 WXþfSX U¸ffÊ, QZUZ³Qi J¶fÊ, Ad³f»f þe°f¦fPÞX, dQ³fZVf Vf¸ffÊ, ´fi²ff³f Àf°¹fUf³f J¶fÊ, ´fcUÊ IYû EIY ¶fZWX°fSX QVff U dQVff QZ³fZ °ffIY°f QZ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE Af¦fZ Af³ff QdWX¹ff,´fb³fe°f SXf¯ff,ÀfbSXZVf ·ffSXõfþ,¸f³fe¿f Àf`³fe,´fU³f ¶fÔÀf»f,³fe»f¸f,¶ff»¹ff³f,Vfe»ff
WXZ¢MX¹fZSX °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ÀfSX´fÔ¨f Q¹ffdÀfÔWX, ¶f»f¶feSX dÀfÔWX U ¸füþcQf ÀfSX´fÔ¨f ÀfbSXþ·ff³f ¸füþcQ SXWXZÜ IYf IYf¸f dIY¹ffÜ OXf. AÔ¶fZOXIYSX ³fZ JûJSX ³fZ IYWXf dIY OXf.AÔ¶fZOXIYSX ¨ffdWXEÜ AÔd°f»f,SXe³ff ¸fd»fIY,Àf°f¶feSX d³f¸ffʯf,SXþ³fe dIYSXfOÞX,´fU³f ¦f¦fÊ,d¶f»»fc ¦f¦fÊ,SXdU³Qi
WXÀfeþf,ÀfÔþ¹f ¶ff»¸fedIY,¸fÔþe°f ¸fd»fIY,·fc´fZ³Qi ¦fWX»fû°f, ÀfdWX°f A³¹f ¸füþcQ SXWXZÜ
d³f¦f¸f AûSX ´fdSX¿fQ ¨fb³ffU A³ffþ ¸fÔOXe MÑZOXÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f ·fe ·ffSX°f ¶fÔQ IZY
¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYû dþÔQf SXJ³fZ IZY d»fE þ³f ÀfZUf Q»f ³fZ ¶ffÔMXf 300
dU²fUfAûÔ IYû SXfVf³f IZY d»fE ·ffþ´ff ¨fb³ffU Àf¸f±fʳf ¸fZÔ
Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY 12 IYû
ÀfÔdU²ff³f dþÔQf SXJ³ff WX`: Q»f¶feSX SXÔ¦ff
Àfû³fe´f°f: ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fedMXÔ¦f ¸fÔOXe ´fi²ff³f ´fU³f
´ff³fe´f°f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ¦fû¹f»f , ÀfÔSXÃfIY ßfe ÀfÔþ¹f U¸ffÊ IYe
dÀfdU»f AÀ´f°ff»f dÀ±f°f þ³f ¨fÔOXe¦fPÞX: WXdSX¹ff¯ff ·ffþ´ff ³fZ A²¹fÃf°ff ¸fZÔ QbIYf³f ³fÔ¶fSX 120 ´fSX WXbBÊ Ü
´ff³fe´f°f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ÀfZUf Q»f IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ·fe ´fiQZVf IZY °fe³f ³f¦fSX d³f¦f¸fûÔ dþÀf¸fZÔ IYû¿ff²¹fÃf ´fiUe¯f ¦fû¹f»f ³fZ ¶f°ff¹ff
·ffSX°f IZY ÀfÔdU²ff³f d³f¸ffÊ°ff ÀUf¸fe dUVfbðf³fÔQ þe IYe ´fiZSX¯ff AûSX EIY ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ¨fb³ffU dIY 8 dQÀfÔ¶fSX 2020 IYû ÀfÔ´fc¯fÊ ·ffSX°f ¶fÔQ ¸fZÔ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ R`YÀf»ff d»f¹ff dIY A³ffþ
·ffSX°fSX} ¶ff¶ff ÀffWX¶f OXf.·fe¸fSXfU ÀfZ ßfe ³ff±f þe ¸fWXfSXfþ ³fZ IZY d»fE °f`¹ffSXe VfbøY IYSX Qe WX`Ü ¸fÔOXe MÑZOXÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f ¸fÔOXe ·fe ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ¶fÔQ WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX EÀfûdÀfEVf³f IZY
AÔ¶fZOXIYSX þe IZY 65UZÔ Àf°ÀfÔ¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸fÓff¹ff B³f ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE IY¸fZdMX¹fûÔ ´fQfd²fIYfSXe U ÀfQÀ¹f ´fU³f ¶fÔÀf»f, ¸fbIZYVf dÀfÔ¦f»ff, ¸fWXfUeSX ´fiÀffQ þ`³f, A¸fÈ°f»ff»f
¸fWXf´fdSXd³fUfʯf dQUÀf ´fSX »f§fb IYe ÀfZUf ´fiZ¸f °¹ff¦f ¢¹ff WXû°ff IZY ¦fNX³f IZY ¶ffQ Af¦ff¸fe þ`³f, SXf¸fd³fUfÀf dÀfÔ¦f»ff, IY¸f»f d¸fØf»f, dU³f¹f IÔYÀf»f, dU³fûQ ¦f¦fÊ , MXe³fc, UZQ ´ff»f þe,
Àfd¨fUf»f¹f dÀ±f°f ¶ff¶ff ÀffWX¶f IYe WX`Ü þ³f ÀfZUf Q»f IZY ÀfQÀ¹f þû dIYVf³f ¸f³f¨fÔQf ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ 12dQÀf¸¶fSX IYû ´fiQZVf ¨fb³ffU SXWX¸ff³f, SXfþZVf þ`³f, B°¹ffdQ QbIYf³fQfSX ¸füþcQ SXWXZÜ
´fid¸f°ff ´fSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSX CX³WXZÔ IYf¸f, IiYû²f, »fû·f, ¸fûWX AWXÔIYfSX Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ´fÔ¨fIcY»ff ¸fZÔ
³f¸f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Af”f³f dIY¹ffÜ Q»f¶feSX SXÔ¦ff ³fZ IYe ÀfÔ°ff³f WX`Ô CX³fIYe dU¨ffSX²ffSXf
ÀfZUf IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô CXÀfÀfZ
´fiZSX¯ff »fZIYSX A³¹f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ·fe IYû LûOXIYSX ÀfZUf IYSX³fe ¨ffdWXEÜ ¶fb»ffBÊ WX`Ü dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ³fZ d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ IZY
WXdSX¹ff¯ff IY¸fʨffSXe
ÀfÔ¦fNX³f Ad·f¹fûþ³f dU·ff¦f IZY
IYWXf dIY ¶ff¶ff ÀffWX¶f ³fZ IYWXf ±ff Afþ ·fe WX¸ffSXZ dQ»fûÔ ¸fZÔ dþÔQf WX`Ü EZÀff Àf¸ffþ ÀfZUf IZY IYf¹fÊ IYSX³fZ I`Y»ffVf ¦fiûUSX ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ´fiQZVff²¹fÃf QÈdá¦f°f »f¦ffBÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe
¸fZSXZ þf³fZ IZY ¶ffQ ¹fZ ¸f°f Àf¸fÓf³ff BÀf AUÀfSX ´fSX ¸ffÔ¦fZSXf¸f IYûSXe, ¨ffdWXEÜ dþÀfÀfZ dIYÀfe þøYSX°f¸fÔQ d³fÀUf±fÊ ·ffU ÀfZ IYe ¦fBÊ ÀfZUf Aû¸f´fiIYfVf ²f³fJOÞX ³fZ ¶f°ff¹ff Àfû³fe´f°f: ³f¦fSX d³f¦f¸f Àfû³fe´f°f IZY ´fWX»fZ ¨fb³ffUûÔ IYû ÀfRY»f°ff EUÔ VffÔd°f´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f
´fiQZVff²¹fÃf Q»f¶feSX dÀfÔWX SXÔ¦ff IYe dIY ¸f`Ô ¸fSX ¦f¹ff WXcÔÜ ¸f`Ô °f¶f °fIY Vfb·fIYSX¯f, SX¯f²feSX dÀfÔWX, ·fû´ff»f IYe ÀfWXf¹f°ff WXû ÀfIZY °f±ff UWX »ff·fQf¹fIY WXû°fe WX`Ü BÀf AUÀfSX dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe IYSXUf³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ CX´ff¹fböY EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe V¹ff¸f »ff»f ´fcd³f¹ff ³fZ
A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f dþÔQf SXWXcÔ¦ff þ¶f °fIY ·ffSX°f IYf dÀfÔWX IYMXfdSX¹ff, ¸ff¸f³f dÀfÔWX ÀU¹fÔ IYû AÀfWXf¹f ³f Àf¸fÓf³fZ ´ffE ´fSX þ¦f³³ff±f ³ff¦f´ff»f, ßfe IÈY¿¯f ´fiQZVf ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfÔ¶fÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ³fûOX»f Ad²fIYfSXe
¸fZÔ IYBÊ UöYfAûÔ ³fZ OXf.·fe¸fSXfU ÀfÔdU²ff³f dþÔQf SXWXZ¦ffÜ BÀfd»fE WX¸f LfdL¹ff, Ad³f»f JÂfe, IYdU°ff, ¢¹fûÔdIY ·f¦fUf³f CXÀfÀfZ WXe ´fiÀf³³f ¸f³f¨fÔQf, I`Y»ffVf ¦fiûUSX, ¨f¸f³f 12 dQÀf¸¶fSX IYû ´fÔ¨fIcY»ff ¸fZÔ IZY øY´f ¸fZÔ d³f¹fböY IYSX°fZ WXbE CX³fIYf IYf¹fÊ dU·ffþ³f dIY¹ff WX`Ü
A¸¶fZOXIYSX IZY þeU³f ´fSX dUÀ°ffSX Àf¶fIYû d¸f»fIYSX AfdJSXe ÀffÔÀf d¸f³ffÃfe, ¨f³Qi·ff³f, Àf°¹fUeSX WXû°ff WX` þû dIYÀfe IZY IYf¸f Af°ff ¦fb»ffMXe, SXfþIbY¸ffSX, ¸f³fûþ, V¹ff¸f WXû³fe d³fd›°f WXbBÊ W`Ü BÀf ¶f`NXIY d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ IZY údá¦f°f dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ´fcd³f¹ff ³fZ dUd·f³³f ´fiIYfSX IYe
ÀfZ ´fiIYfVf OXf»ff °f±ff CX³fIZY °fIY ·ffSX°f IYf ÀfÔdU²ff³f dþÔQf ¶ffšfd¯f¹ff U UIYe»f ´fU³f WX`Ü BÀfIZY CX´fSXfÔ°f 300 dU²fUfAûÔ »ff»f, AVfûIY IY´fcSX, ¹fVf ¶ffÔ¦ff U ¸fZÔ ´fiQZVf ¨fb³ffU Àfd¸fd°f ÀfQÀ¹fûÔ ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ff°fZ WXbE CX³WXZÔ dUVfZ¿f
dQJfE SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f³fZ IYf SXJ³ff WX`Ü WX¸f Àf¶f ¶ff¶ff ÀffWX¶f ÀfÔ·fSXUf»f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ IYû SXfVf³f ¶ffÔMXf ¦f¹ffÜ CX´f ´fi²ff³f SXfþc IY±fcdSX¹ff AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ IZY A»ffUf ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe WXỒÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXMXeE IYû MÑfÔÀf´fûMXÊ ´fi¶fÔ²f³f, ´fbd»fÀf A²feÃfIY þVf³fQe´f
´fi·ffSXe dU³fûQ °ffUOÞXZ AüSX ÀfWX dÀfÔWX SXÔ²ffUf IYû IYf³fc³f EUÔ ½¹fUÀ±ff °f±ff dþ»ff ÀfbSXÃff ´fi¶fÔ²f³f, OXeEÀf´fe dUSXZÔQi SXfU IYû
d¨f¸¸fû ¸fZÔ Qû QbIYf³fûÔ ÀfZ
WXþfSXûÔ IYe ¨fûSXe, ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ¨fb³ffU: 27 dQÀfÔ¶fSX IYû OXf»fZ þfEÔ¦fZ UûMX ´fi·ffSXe A³³f´fc¯ffÊ QZUe dUVfZ¿f
øY´f ÀfZ ¸füþcQ SXWX³fZ Uf»fZÔ WX`Ü
´fiQZVf ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY
ÀffBʶfSX dÀf¢¹fûdSXMXe, dþ»ff Àfc¨f³ff Ad²fIYfSXe Àfb²ff QdWX¹ff IYû ¸f`³f´ffUSX ¸f`³fZþ¸fZÔMX
IÔY´¹fcMÑfBÊþZVf³f U EÀfE¸fEÀf ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f EUÔ IY¸¹fbd³fIZYVf³f ´»ff³f, E¢ÀfBÊE³f ¸f³fQe´f
²f³fJOÞX IYû BÊUeE¸f ¸f`³fZþ¸fZÔMX, EÀfOXeAû I`Y»ffVf ¨fÔQi IYû B»f`¢Vf³f ¸f`dMXdSX¹f»f ¸f`³fZþ¸fZÔMX,
I`Y¸fSXZ °fûOÞXZ d³f¦f¸f ÀfZ IYf»fIYf AüSX d´fÔþüSX IYû A»f¦f IYSX³fZ IZY ¶ffQ VfWXSX ¸fZÔ 20 UfOXÊ ¶f³ffE ¦fE WX`Ô ¸fZÔ ¸fZ¹fSX AüSX À±ff³fe¹f d³fIYf¹f
IZY ¨fb³ffU »fOÞX³fZ Uf»fZ
E¢ÀfBÊE³f ÀfüSX·f ³f`³f IYû ¸ffgOX»f IYûOX AfgRY IÔYOX¢MX U dVfIYf¹f°f, d³f¦f¸f IZY EÀfEAû
IÈY¿¯f þ`³f IYû ¨fb³ffU J¨fÊ ´fi¶fÔ²f³f IY¸fZMXe, OXeBÊMXeÀfe ÀfbSXZÔQi »ffNXSX IYû B»f`¢Vf³f Afg¶þUÊSX
RY°fZWXf¶ffQ: AÄff°f ¨fûSXûÔ ³fZ dþ»fZ IZY ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IZY ³ff¸f °f¹f dIY¹fZ ¸f`³fZþ¸fZÔMX, °fWXÀfe»fQfSX SXûVf³f»ff»f IYû ¶f`»fZMX ´fZ´fSX/OX¸fe ¶f`»fZMX ¸f`³fZþ¸fZÔMX,
¦ffÔU d¨f¸¸fû IZY ¶fÀf ÀMX`¯OX ´fSX dÀ±f°f Qû ´fÔ¨fIcY»ff/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû IYû WXû¦feÜ BÀfe dQ³f 18 dQÀfÔ¶fSX þf¹fZÔ¦fZÜ OXeAfBÊ´feAfSXAû ÀfbSXZVf ÀfSXûWXf IYû ¸fedOX¹ff/IY¸¹fbd³fIZYVf³f, þeE¸f SXûOXUZþ SXfWXb»f þ`³f
QbIYf³fûÔ ¸fZÔ ÀfZÔ²f¸ffSXe IYSX UWXfÔ ÀfZ WXþfSXûÔ ´fÔ¨fIbY»ff ¸fZÔ ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ¨fb³ffU IYû ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¶f³fZ ²f³fJOÞX ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ IYû WX`»´f»ffBʳf U dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯f, ³ff¹f¶f °fWXÀfe»fQfSX UZQ´ff»f IYû ¶fZi»f ¶f`»fZMX ´fZ´fSX IZY
÷Y´f¹fZ IYf Àff¸ff³f ¨fûSXe IYSX d»f¹ffÜ BÀf IYe °ffSXeJ °f¹f WXû ¦fBÊ WX`Ü ¸fZ¹fSX CX¸¸feQUfSXûÔ IYû Qû´fWXSX °fe³f ¶fþZ WXû³fZ Uf»fZ d³f¦f¸f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´fiIYfVf³f U OXeBÊMXeÀfe E¢ÀffBÊþ ³fSXZVf IbY¸ffSX IYû d»f¢½fSX ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f U dSX´fûdMXÔʦf °f±ff
¶ffSXZ ´fbd»fÀf IYû dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXUfBÊ ÀfdWX°f VfWXSX IZY 20 UfOXûÊÔ ¸fZÔ IZY ¶ffQ ¨fb³ffU d¨f³WX dQE þfEÔ¦fZÜ ·ffþ´ff AüSX þZþZ´fe IYe ³ff¹f¶f °fWXÀfe»fQfSX ¶f»fUf³f dÀfÔWX ¸fd»fIY IYû ¸fedMXÔ¦f U dUdOX¹fû IYf³RiYZÔÀf ´fi¶fÔ²f³f IYe AüSX
¦fBÊ WX`Ü Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe ´fbd»fÀf MXe¸f ´ff¿fÊQ ¨fb³f³fZ IZY d»fE 27 dQÀfÔ¶fSX BÀfe dQ³f RYfB³f»f CX¸¸feQUfSXûÔ IYe À±ff³fe¹f BIYfB¹ffÔ Af´fÀfe E¢ÀfBÊE³f Aþ¹f d³fSXf»ff IYû ´fûÀMX»f ¶f`»fZMX ´fZ´fSX IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´f°fZ WXbE ³fûOX»f
¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ AüSX þfÔ¨f VfbøY IYSX IYû UûMX OXf»fZ þfEÔ¦fZ U dSXþ»MX d»fÀMX AüSX ´fûd»fÔ¦f ÀMXZVf³f IYe °ff»f¸fZ»f Àfbd³fd›°f IYSXZÔ¦feÜ Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü
Qe WX`Ü ´fbd»fÀf IYû Qe dVfIYf¹f°f ¸fZÔ 30 dQÀfÔ¶fSX IYû §fûd¿f°f dIY¹ff d»fÀMX ³fûdMXÀf ¶fûOXÊ ´fSX »f¦ffBÊ
d¨f¸¸fû d³fUfÀfe AVfûIY IbY¸ffSX ³fZ IYWXf þfE¦ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ BÀfIZY þfE¦feÜ ¸f°fQf³f 27 dQÀfÔ¶fSX IYû
WX` dIY CXÀfIYe d¨f¸¸fû ¶fÀf ÀMX`¯OX ´fSX ¨f»f°fZ UfOXÊ ³fÔ 1 ¸fZÔ ·fe¸f ·ffSXõfþ Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ ÀfZ Vff¸f 4:30 ·ffSX°f ¶fÔQ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ CX°fSXe ¶ffSX
dþÔQ»f Àfb´fSX ÀMXûSX IZY ³ff¸f ÀfZ QbIYf³f
WX`Ü ¦f°f SXfdÂf AÄff°f ¨fûSX CXÀfIYe QbIYf³f
³fZ EIY ¶ffSX dRYSX »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f
þfIYSX CX³fIYe ´fSXZVfe³fe¹fûÔ IYû Àfb³ff
¶fþZ °fIY WXû¦ffÜ Af´fIYû ¶f°ffQZÔ
·fe¸f ·ffSXõfþ IYû ´fÔ¨fIcY»ff IZY
EÀfûdÀfEVf³f U Àf¶þe ¸fÔOXe EÀfûdÀfEVf³f
¸fZÔ §fbÀf ¦fE AüSX UWXfÔ ÀfZ E»fBÊOXe, Àff±f WXe CX³WXZÔ AfVfUfÀf³f dQ¹ff ¸f³fÀff QZUe IY¸´f»fZ¢Àf IYû ¦f³³füS/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû
OXeUeAfSX, 2 WXþfSX IYe ³fIYQe, QZÀfe §fe dIY UWX þ»Q WXe CX³fIYe WXSX ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ A´f³ff CX¸¸feQUfSX A·fe IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY °fe³f A²¹ffQZVfûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ dQ»»fe
ÀfdWX°f A³¹f Jf³fZ-´fe³fZ IYf Àff¸ff³f Àf¸fÀ¹ff IYû J°¸f IYSXZÔ¦fZÜ Af´fIYû B³f UfOXÊ IYe IbY»f þ³fÀfÔ£¹ff »fOÞX³fZ IZY B¨LbIY CX¸¸feQUfSX 11 ÀfZ ¶f°ff dQ¹ff WX`Ü UfOXÊ ³fÔ 1 ÀfZ ¸fZÔ ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NXZ dIYÀff³fûÔ IZY ·ffSX°f ¶fÔQ IZY Af”f³f ´fSX
¨fûSXe IYSX »fZ ¦fEÜ QbIYf³f ASXûOÞXf R`YVf³f ¶f°ff QZÔ d³f¦f¸f ÀfZ IYf»fIYf AüSX 3,17,476 ¶f³f°fe WX`ÔÜ ¹fWX ´fWX»ff ÀfZ 16 dQÀfÔ¶fSX °fIY ³ff¸ffÔIY³f WXSX IYûBÊ ¨ffWX°ff WX` dIY CX³fIYf Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ¦f³³füSX ¶ffSX EÀfûdÀfEVf³f U Àf¶þe ¸fÔOXe
´UfBÔMX ÀfZ ·fe IYûMX, MXe-VfMXÊ U A³¹f d´fÔþüSX IYû A»f¦f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¸füIYf WX` þ¶f ¸fZ¹fSX IZY OXf¹fSXZ¢MX QfdJ»f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY Af³fZ Uf»ff ´ff¿fÊQ ·fe¸f ·ffSXõfþ EÀfûdÀfEVf³f ·fe CX°fSXeÜ CX³WXûÔ³fZ 8 dQÀfÔ¶fSX IYû ·ffSX°f
Àff¸ff³f ¨fûSXe IYSX d»f¹ffÜ VfWXSX ¸fZÔ 20 UfOXÊ ¶f³ffE ¦fE WX`ÔÜ ¨fb³ffU IYSXfE þfEÔ¦fZÜ ¨fb³ffU ³ff¸ffÔIY³f IYe þfÔ¨f 17 dQÀfÔ¶fSX þ`Àff WXûÜ ¶fÔQ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ
��������� ��������
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSXX X 2020 ���������������������������� ���������������������������
�������������������������
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������
08
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSXX X 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
������������������������� IYfSXû¶ffSX ���������������������������� ���������������������������
9
�����������������������

MXZ¢³fû ´fûUf: WXed»f¹fû þe80 ´fiûÀfZÀfSX AüSX 6000E¸fEE¨f IYe ÀfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f BÔdOX¹ff ³fZ AfBÊEAfSXAfBÊ ÀfZ ÀffÓfZQfSXe
¸fZÔ '´fSXf»fe ´fi¶fÔ²f³f (ÀMÑfg ¸f`³fZþ¸fZMÔ X)' ´fiûþZ¢MX VfbøY dIY¹ff
¶f`MXSXe IZY Àff±f EIY VfdöYVff»fe À¸ffMXÊRYû³f dÀfRYÊ 9,999 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ dWXÀffSX: ²ff³f IYe RYÀf»f IYMX³fe JSXeRY ÀfIY°ff WX`Ü ´fSXf»fe ´fi¶fÔ²f³f IYe ¶fPÞX°fe
IYSX³ff»f : ¦»fû¶f»f ´fied¸f¹f¸f À¸ffMXÊRYû³f ¶fifÔOX MXZ¢³fû ³fZ ´fiQf³f IYSX³fZ ´fSX IZYÔdQi°f dIY¹ff WX`, þûdIY CX³WXZÔ À´feOX, Àfeþ³f Àf¸ff~ WXû³fZ IYf ÀfÔIZY°f QZ°ff WX`Ü Àf¸fÀ¹ff ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE
Afþ ´fûUf IYû »ffg³¨f dIY¹ff WX`Ü ¹fWX À¸ffMXÊRYû³f IYe ³fBÊ ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf AüSX CX°IÈY¿MX°ff °fIY ´fWXbÔ¨f QZ¦feÜ WX¸ffSXZ BÀfIZY ¶ffQ ¶fZd»fÔ¦f (¦f™SX °f`¹ffSX IYSX³fZ) IZY ÀfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f BÔdOX¹ff ³fZ
CX°´ffQ ßfÈÔJ»ff WX` dþÀfIYf CXïZV¹f A´f³fZ ¦fifWXIYûÔ IYû ¦fifWXIY A´f³fZ À¸ffMXÊRYû³Àf ÀfZ þû IbYL ·fe ¨ffWX°fZ WX`Ô, Àfeþ³f IYe VfbøYAf°f WXû þf°fe WX`Ü ·ffSX°fe¹f AfBÊEAfSXAfBÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX
´fid°fÀ´f²feÊ IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ À´feOX, ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf AüSX CX°IÈY¿MX°ff CX³WXZÔ ´fûUf ¸fZÔ Uû Àf¶f d¸f»fZ¦ffÜ ¹fbUf d¸f»fZd³f¹f»Àf EUÔ IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f (AfBÊEAfSXAfBÊ) dIYÀff³f Àf¸ffþ IZY d»fE À±ff¹fe AüSX
´fiQf³f IYSX³ff WX`Ü MXZ¢³fû ´fûUf Qû U`dSXEÔMXÐÀf : 4 þe¶fe + þZ³fSXZVf³f þZOX IZY d»fE ¶f³ff¹ff ¦f¹ff, MXZ¢³fû ´fûUf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ÀfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f BÔdOX¹ff Afd±fÊIY »ff·f QZ³fZ Uf»ff Àf¸ff²ff³f
64 þe¶fe °f±ff 6 þe¶fe + 128 þe¶fe ¸fZÔ CX´f»f¶²f WX`Ü dRY»fWXf»f Àf¶fÀfZ ´fid°fÀ´f²feÊ À¸ffMXÊRYû³f WX` þûdIY ¸fWXþ ³fZ IÈYd¿f dUÄff³f IZYÔQi (IZYUeIZY), AÔ¶ff»ff ¸fZÔ dUIYdÀf°f dIY¹ff WX`ÜfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f
BÀf¸fZÔ CX¨¨f ´fiQVfʳf Uf»ff ¸fedOX¹ffMXZIY WXed»f¹fû þe80 9,999 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ 6000 E¸fEE¨f IYe ¶f`MXSXe IZY Àff±f dUd²fU° ‘ÀMÑfg ¸f`³fZþ¸fZÔMX’ ³f`¦fd¸fIY BÔdOX¹ff AfBÊEAfSXAfBÊ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ
Afg¢MXf-IYûSX ´fiûÀfZÀfSX, EIY B³f-d¶f»MX WXfB´fSX BÔþ³f WXed»f¹fû þe80 ´fiûÀfZÀfSX,OXйfcA»f AfBÀfe RYfÀMX ¨ffþÊSX Àff¸ffdþIY CXØfSXQfd¹f°U (ÀfeEÀfAfSX) ´fSXf»fe AüSX RYÀf»f AUVfZ¿f ´fi¶fÔ²f³f IZY
´fiûþZ¢MX IYe VfbøYAf°f IYeÜ BÀfIYf CXîfMX³f ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f IZY »fùf ÀfZ IÈYd¿f
¦fZd¸fÔ¦f MXZ¢³fû»ffgþe AüSX 18WX OXйfbA»f AfBÀfe µ»f`Vf AüSX OXfgMX-B³f dOXÀ´»fZ IYe ´fZVfIYVf IYSX°ff WX`Ü
AfBÊEAfSXAfBÊ IZY d³fQZVfIY OXfg. E.IZY. dÀfÔWX CX´fIYSX¯f (MÑ`¢MXSX, ¶fZ»fSX, ¸f»¨fSX,
¨ffþÊ IZY Àff±f 6000 E¸fEE¨f IYe ¶f`MXSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü dµ»f´fIYfMXÊ ¸fZÔ Àfed³f¹fSX OXf¹fSXZ¢MXSX- ¸fû¶ffB»Àf, ßfe
³fZ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fiûþZ¢MX ´fi¸fbJ OXfg. BÔQi ¸fd¯f, IÈYd¿f SXZ¢Àf), Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff (SXZIYdSXÔ¦f AüSX ³ffg³f-SXZIYdSXÔ¦f) AüSX °fIY³feIYe
¹fWX Àf·fe ¦fifWXIY IYû d¶f³ff dIYÀfe ¶ff²ff IZY ¦fZd¸fÔ¦f EUÔ AfdQ°¹f Àfû³fe ³fZ »ffg³¨f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf, Afþ IZY ¹fb¦f
Ad·f¹ffÔdÂfIYe dU·ff¦f, ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ-AfBÊEAfSXAfBÊ, ¸fVfe³fSXe ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYSX°fe WX`Ü
¸f»MXeMXfdÀIÔY¦f IYf Vff³fQfSX A³fb·fU ´fiQf³f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fZÔ, À¸ffMXÊRYû³f IYû »fZIYSX ¦fifWXIYûÔ IYe A´fZÃffEÔ °fZþe ÀfZ OXfg. AdJ»f ¶fÃfe, A²¹fÃf, IZYUeIZY¹f OXfg. ´fe.IZY. Vf¸ffÊ AüSX OXfg. ´fe.IZY. CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE AfBÊEAfSXAfBÊ IZY d³fQZVfIY OXfg.
¶fifÔOX MXZ¢³fû A´f³fZ AWXZOX AfgRY Q IYUÊ (WX¸fZVff Af¦fZ ¶fQ»f SXWXe WX`Ô AüSX BÀf¸fZÔ UIYÊ ÀfZ »fZIYSX »fd³fÔʦf AüSX ÀffWXc, AfBÊEAfSXAfBÊ U`Äffd³fIY¹f OXfg. CX´ffÀf³ff dÀfÔWX, IZYUeIZY ´fi¸fbJ¹f E. IZY. dÀfÔWX ³fZ IYWXf, þfOÞXZ AüSX SX¶fe IZY Àfeþ³f IYe VfbøYAf°f IZY Àff±f
SXWX³fZ) A´fiû¨f IZY d»fE þf³ff þf°ff WX` AüSX BÀfIYf ¸f³fûSXÔþ³f °fIY IZY IYBÊ °fSXWX IZY BÀ°fZ¸ff»f Vffd¸f»f WX`ÔÜ OXfg. ³fUe³f Àf`³fe, ÀfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f ´fiûþZ¢MX, IZYUeIZY AÔ¶ff»ff IZY CXØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ JZ°fûÔ ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff Àff¸f³fZ Af°fe
CX°´ffQ dÀfðf³°f 6 ÀfZ 15 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe IYe¸f°f IZY »fû¦f EIY-QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞXZ SXWX³fZ IZY d»fE A´f³fZ ³fûOX»f Ad²fIYfSXe¹f Àfbßfe IYdU°ff ÀffWX, ÀfeE¨fE³f BÔOXdÀMѹf»f BÔdOX¹ff WX`Ü BÀfIYf ´f¹ffÊUSX¯f AüSX WX¸ffSXZ ÀUfÀ±¹f ´fSX ¶fWXb°f ¶fbSXf AÀfSX ´fOÞX°ff
U¦fÊ Uf»fZ À¸ffMXÊRYû³f ¸fZÔ ÀfZ¦f¸fZÔMX ´fi±f¸f Jcd¶f¹fûÔ IYe À¸ffMXÊRYû³f ´fSX IYfRYe Àf¸f¹f d¶f°ff SXWXZ WX`Ô, ¦fZd¸fÔ¦f IYe IYfg´fûSXÊZMX Àff¸ffdþIY dþ¸¸fZQfSXe ´fi¸fbJ AüSX Àff±f WXe, A¸¶ff»ff IZY WX`Ü Afþ þ¶f ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fWXf¸ffSXe ÀfZ ´fSXZVff³f WX` WX¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe
´fZVfIYVf IYSX³fZ ¸fZÔ ¹fIYe³f IYSX°ff WX`Ü ´fûUf IZY »ffg³¨f IZY IZY U¦fÊ ¸fZÔ d¸f»f°ff WX`Ü IY¸¹fbd³fMXe ¸fZÔ ·fe dÀfRYÊ UÈdð WXe WXû SXWXe WX` AüSX BÀfd»fE AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUûÔ IZY dIYÀff³f ¸füþcQ ±fZÜ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû dUIYSXf»f WXû³fZ ÀfZ SXûIY³ff WXû¦ffÜ ÀfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f
Àff±f, MXZ¢³fû BÔdOX¹ff IZY ´fûMXÊRYûd»f¹fû ¸fZÔ A¶f °fe³f »ffg³¨f ´fSX dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXbE MÑfÔdÀf¹ffg³f BÔdOX¹ff IZY CX¨¨f ´fiQVfʳf Uf»fZ dIYRYf¹f°fe ¦fZd¸fÔ¦f À¸ffMXÊRYû³f IYe Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IZY ´fi¸fbJ IYfSX¯fûÔ ¸fZÔ EIY ´fSXf»fe þ»ff³ff WX` dþÀfZ CXØfSX BÔdOX¹ff IZY Àff±f BÀf ÀfWX¹fû¦f IYSXfSX ÀfZ d³fÀÀfÔQZWX dIYÀff³f Àf¸ffþ IYû
dUdVf¿MX CX°´ffQ ´fiÀ°ffU Vffd¸f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ ¹fZ WX`Ô - ÀfeBÊAû ßfe AdSXþe°f °ff»ff´ffÂff ³fZ IYWXf, ·ffSX°f ¸fZÔ ¶fifÔOX dOX¸ffÔOX ¶fPÞX SXWXe WX`Ü WX¸ffSXZ d»fE ¦fifWXIY Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ·ffSX°f IZY ¸f`Qf³fûÔ ¸fZÔ 17.9 ´fid°fVf°f AüSX 39.5 ´fid°fVf°f ´fiQc¿fIY IY¯f »ff·f d¸f»fZ¦ff ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff IYf À±ff¹fe
¶fZÀMXÀfZ»fSX À´ffIYÊ ÀfeSXeþ dþÀfZ ¹fbUf ·ffSX°f IYe IZY ´fiUZVf IZY ¶ffQ ÀfZ WXe, MXZ¢³fû IYf ¸fÔÂff À¸ffMXÊRYû³f IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ô AüSX dµ»f´fIYfMXÊ ´fSX MXZ¢³fû ´fûUf IZY »ffg³¨f R`Y»f³fZ IYf dþ¸¸fZQfSX ¸ff³ff þf°ff WX` AüSX BÀfÀfZ ´f¹ffÊUSX¯f ¸fZÔ ·ffSXe ¸ffÂff Àf¸ff²ff³f d¸f»f þfE¦ffÜ ´fiû¦fif¸f IZY °fWX°f CX³WXZÔ ¸ffBIiYûd¶f¹f»f AüSX
AfIYfÔÃffAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX dOXþfB³f AüSX 15 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ IY¸f IYe¸f°f Uf»fe ßfZ¯fe ¸fZÔ WX»f¨f»f IZY Àff±f WX¸ffSXf ´fûMXÊRYûd»f¹fû AüSX ¸fþ¶fc°f WXû¦ff þûdIY ¸fZÔ dU¿f`»fZ ´fiQc¿fIYûÔ IYf CX°Àfþʳf WXû°ff WX`Ü JZ°fûÔ ¸fZÔ WXe ´fSXf»fe þ»ff QZ³ff ¸f`IZYd³fIY»f °fIY³feIYûÔ IYe ÀfÃf¸f°ff ´fiQf³f IYe þfE¦fe dþ³WXZÔ À±ff³f
dUIYdÀf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` þûdIY 6 ÀfZ 10 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¸f¨ff³ff SXWXf WX`Ü WX¸f³fZ EZÀfe Jcd¶f¹fûÔ IYe ´fZVfIYVf IYe WX` »f¦ff°ffSX CX·fSX SXWXe þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX°ff WX`Ü BÀfÀfZ LbMXIYfSXf ´ff³fZ IYf Àf¶fÀfZ °fZþ AüSX ÀfÀ°ff °fSXeIYf WX` BÀfd»fE dUVfZ¿f IZY A³fbIcY»f ¶f³ff¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ BÀf °fSXWX ²ff³f AüSX ¦fZWXcÔ IYe
IZY U¦fÊ ¸fZÔ ¶fWXb¸fc»¹f À¸ffMXÊRYû³f A³fb·fU PXcÔPX SXWXZ WX`Ô; þûdIY B³f IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ CX´f»f¶²f ³fWXeÔ WX`ÔÜ WX¸f A´f³fZ MXZ¢³fû ´fûUf Qû U`dSXEÔMXÐÀf ¸fZÔ CX´f»f¶²f WX`Ü 4 þe¶fe + Ad²fIY°fSX dIYÀff³f ¹fWXe IYSX°fZ WX`Ô þû ³f IZYU»f ´f¹ffÊUSX¯f IZY d»fE RYÀf»fûÔ IZY AUVfZ¿f ÀfZ ´fVfb AfWXfSX ¶f³fZÔ¦fZ AüSX Àff±f WXe, d¶fþ»fe AüSX
I`Y¸fg³f, »fûIYd´fi¹f I`Y¸fSXf-IZYÔdQi°f ÀfeSXeþ dþÀf¸fZÔ I`Y¸fSXf A»f¦f-A»f¦f U¦fÊ IZY ¦fifWXIYûÔ IYû »fZIYSX ´fid°f¶fð WX`Ô AüSX 64 þe¶fe Uf»fZ U`dSXEÔMX IYe IYe¸f°f 9,999 ÷Y´f¹fZ °f±ff J°fSX³ffIY WX` ¶fd»IY BÀfÀfZ d¸f˜e IYe ¦fb¯fUØff d¦fSX SXWXe WX` AüSX CX°´ffQ³f JfQ ·fe ¶f³fZ¦ffÜ A³fbIcY»f ¶f³ff³fZ ¹fû¦¹f ´fiüôûd¦fIYe ´f`IZYþûÔ IZY ¸fc»¹ffÔIY³f
IYe ¶fZWX°fSXe³f Jcd¶f¹ffÔ WX`Ô AüSX ¹fWX d¸fOX ÀfZ ´fied¸f¹f¸f WX¸ffSXe ³fBÊ CX°´ffQ ßfÈÔJ»ff ´fûUf IYe ´fZVfIYVf WX¸ffSXZ 6 þe¶fe + 128 þe¶fe Uf»fZ U`dSXEÔMX IYe IYe¸f°f Ãf¸f°ff ·fe IY¸f WXû SXWXe WX`Ü WXZ°fb Vfû²f IYf¹fÊ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ·fe Vffd¸f»f dIY¹ff þfE¦ffÜ Àff±f WXe,
ÀfZ¦f¸fZÔMX ´fSX »fdÃf°f WX`; AüSX A¶f ´fûUf þûdIY ª¹ffQf ½¹ff´fIY CX°´ffQ ´fûMXÊRYûd»f¹fû ¸fZÔ EIY AüSX Af¹ff¸f 11,999 ÷Y´f¹fZ WX`Ü ¹fWX OX`þ»f ¶»f`IY, ¸f`dþIY ¶»fc AüSX BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfeE³fE¨f BÔOXdÀMѹf»f BÔdOX¹ff ¸fZÔ IYfgSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY RYÀf»fûÔ IZY AUVfZ¿f IYf Afd±fÊIY »ff·f »fZ³fZ AüSX B³fIZY ´f¹ffÊUSX¯f
Q¸fQfSX À¸ffMXÊRYû³f A³fb·fU ´fiQf³f IYSX°ff WX` AüSX þûOÞX°fe WX`Ü BÀf ¶ffSX WX¸f³fZ A´f³ff ²¹ff³f ·ffSX°fe¹f À´feOX ´f´fÊ»f IZY AfIY¿fÊIY SXÔ¦fûÔ ¸fZÔ d¸f»fZ¦ffÜ ´fWX»fe d¶fIiYe dþ¸¸fZQfSXe IYe ´fi¸fbJ Àfbßfe IYdU°ff ÀffWX ³fZ IYWXf, IYûdUOX-19 IZY A³fbIcY»f CX´f¹fû¦f IYf ½¹ffUÀffd¹fIY ¸ffgOX»f dUIYdÀf°f dIY¹ff þfE¦ffÜ
¸f»MXe-MXfÀIYÀfÊ,¦fZd¸fÔ¦f IZY VfüIYe³fûÔ AfdQ IYe þøYSX°fûÔ CX´f·fû¢°ffAûÔ IYû EIY ¶fZWX°fSXe³f ´ffUSXWXfCXÀf ÀfeSXeþ 11 dQÀfÔ¶fSX IYû Qû´fWXSX 12 ¶fþZ ÀfZ dµ»f´fIYfMXÊ ´fSX ÀfÔIYMX IZY ¶fe¨f JZ°fûÔ ¸fZÔ ´fSXf»fe þ»ff³fZ ÀfZ ¸fWXf¸ffSXe IYe Àf¸fÀ¹ff Ad²fIY Af¹fûþ³f IZY QüSXf³f ´fiûþZ¢MX IYf ÀfÔdÃf~ ´fiQVfʳf dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfIYe
IYû ´fcSXf IYSX°ff WX`, AüSX ¹fWX Àf¶f 8 ÀfZ 12 WXþfSX ÷Y´f¹fZ AfSXÔ·f WXû¦feÜ ¦fÔ·feSX WXû ÀfIY°fe WX`Ü BÀfÀfZ d¸f˜e IYf ÀUfÀ±¹f ·fe ¶fQ ÀfZ ¶fQ°fSX WXû VfbøYAf°f ¶fZd»fÔ¦f (´fSXf»fe IZY ¦f™SX ¶ffÔ²f³fZ) IZY Àff±f IYe ¦fBÊÜ
10 ���������������������������� ��������������������������� d½fQZVf �������������������������
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSXX X 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������
³fBÊX dQ»»fe, 08 dQÀfa¶fSXX X 2020
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
������������������������� IYdSX¹fSX ���������������������������� ���������������������������
11
�����������������������
����������������������������������������� ��������������������������������������������

����������� �����
������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������
���������� � � ���������������������� ��������������������������������������������������DELHIN / 2006 / 19302

IÈYd¿f IYf³fc³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f þøYSXe: ¸fûQe


³¹fcªf µ»f`Vf
E¸f´fe ¸fZÔ JfIYe Qf¦fQfSX
CXªþ`³f: CXªþ`³f ¸fZÔ Qb¿IY¸fÊ IZY AfSXû´fe
IYfg³ÀMXZ¶f»f IYû ¶f¨ff³fZ IZY d»fE JfIYe
Qf¦fQfSX WXbBÊ WX`Ü IYfg³ÀMXZ¶f»f IYû ¶f¨ff³fZ IZY
d»fE CXÀfZ EIY Àff±fe ³fZ OXeE³fE þfÔ¨f IZY
d»fE A´f³ff À´f¸fÊ AüSX ¶»fOX Àf`Ô´f»f ·fZþ
dQ¹ffÜ WXf»ffÔdIY Àf¸f¹f SXWX°fZ ¹fWX
Af»ffARYÀfSXûÔ IYû ´f°ff ¨f»f ¦f¹ffÜ ¸ff¸f»fZ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
¸fZÔ EÀf´fe Àf°¹fZÔQi IbY¸ffSX Vfb¢»f ³fZ þfÔ¨f IZY Af¦fSXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
AfQZVf dQE WX`ÔÜ IYWXf dIY Qû¿fe ´ffE þf³fZ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ »fJ³fDY IZY ¶ffQ 'Af¦fSXf ¸fZMûÑ ÀfZ ´f¹fÊMX³f CXôû¦f IYû »f¦fZ¦ff ´faJ'
´fSX IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ A¶f ´f¹fÊMX³f ³f¦fSXe Af¦fSXf IYe ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Af´fIYû ¸fZMÑû ´fiûþZ¢MX IYe dRYSX ÀfZ ¶f²ffBÊ, A¶f °fû Àf·fe IYû
3 Àff»f °fIY Vfû¿f¯f IYSX°ff SXWXf ¶fWXb´fi°fedÃf°f ¸fZMÑû SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff ´fSX IYûSXû³ff IZY MXeIYfIYSX¯f IYf BÔ°fþfSX WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ U`Äffd³fIYûÔ ÀfZ d¸f»ff, °fû ª¹ffQf
IYfg³ÀMXZ¶f»f: ¸ff¸f»ff CX³WXZ»f B»ffIZY IYf IYf¸f VfbøY WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü QZSX ³fWXeÔ WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»feÜ ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE ÀffU²ff³fe ¸fZÔ IYûBÊ
WX`Ü ¹fWXfÔ IZY ³¹fc AVfûIY ³f¦fSX ¸fZÔ EIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ Àfû¸fUfSX IY¸fe ³fWXeÔ Af³fe ¨ffdWXEÜ ¸ffÀIY U Qû ¦fþ IYe QcSXe þøYSXe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe
¹fbU°fe dIYSXfE IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ SXWXIYSX dÀfdU»f IYû Af¦fSXf ¸fZMÑû SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff IZY Qû´fWXSX 12.20 ¶fþZ Af¦fSXf ¸fZMÑû ´fiûþZ¢MX IYf U¨fbÊA»f ¸ff²¹f¸f ÀfZ dVf»ff³¹ffÀf
ÀfdUÊÀfZþ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü »fOÞXIYe d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYf U¨fbÊA»f Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ¹fWXfÔ 15UeÔ UfdWX³fe ´feEÀfe ´fSXZOX ¸f`Qf³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe
IYe QûÀ°fe ´fOÞXûÀf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¹fû¦fe AfdQ°¹f ³ff±f AüSX IZYÔQie¹f VfWXSXe AfUfÀf SXfª¹f¸fÔÂfe WXSXQe´f ´fbSXe ¸füþcQ SXWXZÜ
IYfg³ÀMXZ¶f»f Aþ¹f AÀ°fZ¹f ÀfZ WXbBÊÜ CXÀf³fZ IÈYd¿f IYf³fc³f IYf ³ff¸f °fû ³fWXeÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY Af¦fSXf ¸fZÔ ³fE ¹fb¦f IYe VfbøYAf°f WXû SXWXe
¹fbU°fe IYû VffQe IYf Àf¶þ¶ff¦f dQJf¹ff d»f¹ff, »fZdIY³f IYWXf dIY þû IYf³fc³f WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe õfSXf ¸fZMÑû IYf dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX`, CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ °fZþe ÀfZ
AüSX 3 Àff»f °fIY CXÀfIYf Vfû¿f¯f IYSX°ff d´fL»fe Vf°ff¶Qe ¸fZÔ CX´f¹fû¦fe WXbE, dUIYfÀf IYf¹fÊ WXû SXWXZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY B³UZÀMX¸fZÔMX ¹fc´fe A¶f B³UZÀMX¸fZÔMX
SXWXfÜ 4 dQÀfÔ¶fSX IYû ¹fbU°fe IYû Aþ¹f IYe UWX A¦f»fe Vf°ff¶Qe IZY d»fE ¶fûÓf ·ffSX°f IZY Àff±f d¸f»fIYSX °fZþe ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ³fE ·ffSX°f IYe
Àf¦ffBÊ dIYÀfe A³¹f »fOÞXIYe ÀfZ WXû³fZ IYf ¶f³f þf°fZ WX`ÔÜ BÀfe IYfSX¯f B³f¸fZÔ VfbøYAf°f IYe WX`Ü
´f°ff ¨f»ff °fû IYfg³ÀMXZ¶f»f IZY dJ»ffRY dSXRYfg¸fÊ þøYSXe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ °fû
Qb¿IY¸fÊ IYf IZYÀf QþÊ IYSXf dQ¹ffÜ IZYÀf dSXRYfg¸fÊ MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ WXû°fZ ±fZ, A¶f ¸fZMûÑ IYû¨f ·fe ¸fZIY B³f BÔdOX¹ff : WXSXQe´f dÀfÔWX
QþÊ WXû³fZ IZY IbYL WXe §fÔMXZ ¶ffQ Aþ¹f IYû ÀfÔ´fc¯fÊ°ff IZY Àff±f dSXRYfg¸fÊ dIYE þf IZYÔQie¹f VfWXSXe dUIYfÀf ¸fÔÂfe WXSXQe´f dÀfÔWX ´fbSXe ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¸fZMÑû
³ff¦fdÓfSXe ¸fZÔ VffQe Àf¸ffSXûWX ÀfZ »füMX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f SXZSXf IYf dÀf¦³f»f dÀfÀMX¸f ·fe ·ffSX°f ¸fZÔ WXe ¶f³f SXWXf WX`Ü Afþ QZVf IZY 27 VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¸fZMÑû
Àf¸f¹f d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ±ffÜ IYf IYf³fc³f »fZIYSX AfEÜ BÀf IYf³fc³f IYe ¸fQQ IYe þf ¨fbIYe WX`Ü BÀfe IZY ÀfSXIYfSXe »ff·f ´fWXbÔ¨ff WX`Ü BÀf Àf¶f À¸ffMXÊ Àfb²ffSX IYSX³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ E¢Àf´fiZÀf-UZ ·fe ¸fZSXNX U dQ»»fe IZY IYf IYf¸f ¹ff °fû ´fcSXf WXû ¨fbIYf WX` ¹ff IYf¸f A»f¦f A»f¦f ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ °fZþe ¨f»f SXWXf WX`Ü
IZY ¶ffQ d¸fdOX»f ¢»ffÀf IZY §fSX Àff±f WXe A¸fÈ°f d¸fVf³f IZY °fWX°f ¶ff°fûÔ IYe ¶ffSXedIY¹fûÔ ¸fZÔ þfEÔ¦fZ °fû ÀfZ WXe »f¦f·f¦f WXþfSX IYSXûOÞX IZY ¶fe¨f ¶f³fZ¦ffÜ ¦fÔ¦ff E¢Àf´fiZÀf UZ IYû ¸fZMÑû ÀfZ þbOÞX³fZ Uf»ff Af¦fSXf ¹fc´fe IYf 7UfÔÔ VfWXSX WX`Ü ¸fZMÑû IYe 450 dIY»fû¸feMXSX ÀfZ
d¶fWXfSX ¸fZÔ þQ¹fc-·ffþ´ff °fZþe ÀfZ ´fcSXZ WXû³fZ VfbøY WXbE WX`ÔÜ BÀfe dÀfÀMX¸f IYû A´f¦fiZOX dIY¹ff þf UWX Af´fIYû ÀfÔ°fû¿f QZ¦ffÜ ¸ff°ffAûÔ- ´fiûþZ¢MX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYe ÀfSXIYfSX ª¹ffQf »ffB³f QZVf·fSX ¸fZÔ Afg´fSXZVf³f»f WX`ÔÜ ¸fZMÑû IYû¨f ·fe ¸fZIY B³f BÔdOX¹ff IZY °fWX°f
A¶f ·fe AÀfWXþ IZY Àff±f WX¸ffSXZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXe
Àf¸fÀ¹ff WX`, ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Jf»fe
¨fbIYf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY
Afþ VfWXSXe ¦fSXe¶f IYû ¸fbµ°f B»ffþ
¶fWX³fûÔ IZY BÀfe AfVfeUfÊQ ÀfZ ¸f`Ô
·ffU-dU·fûSX WXcÔÜ
EIYeIÈY°f IY¸ffÔOX EÔOX IÔYMÑû»f ÀfZÔMXSX
IYf CXQЧffMX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff UWX
´fWX»fZ IYe ÀUeIÈYd°f QZ ¨fbIYe WX`Ü
E¹fSX´fûMXÊ ·fe ¶f³ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ QZVf
·ffSX°f ¸fZÔ WXe ¶f³f SXWXf WX`Ü d´fL»fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ dþÀf À´feOX ÀfZ ¸fZMÑû SXZ»f ´fSX IYf¸f WXbAf,
Uû ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔVff IYû QVff°ffÊ WX`Ü ¹fc´fe ¸fZÔ ÀfUf Qû Àfü dIY»fû¸feMXSX »ffB³f OXf»fe
´fMX³ff: d¶fWXfSX IYe E³fOXeE ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´fOÞXZ §fSXûÔ IYeÜ BÀfZ QcSX IYSX³fZ IZY ¦fBÊ WX`Ü ¸fZMÑû IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f Af°¸f d³f·fÊSX ¶f³f SXWXf WX`Ü Afþ IZY ³fE ·ffSX°f
·ffþ´ff IZY ´ffÀf ª¹ffQf ÀfeMX WXû³fZ IZY d¸f»f SXWXf WX`, ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYû ÀfÀ°fe dIYÀff³fûÔ IYf dUV½ffÀf WXSX ¨fb³ffU ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX WXû ¦f¹ff WX`Ü IZY B³RiYfÀMшYSX IYe dQ¢IY°f SXWXe ±fe
d»fE EIY IYf³fc³f ¶f³ffIYSX SXfª¹fûÔ QUf d¸f»f SXWXe WX`Ü d¶fþ»fe ÀfZ ¸fZÔ dQJ SXWXf: ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf LûMXZ VfWXSXûÔ IYû Af°¸fd³f·fÊSX ¶f³ff³fZ dIY ³fE ´fiûþZ¢MX IYe §fû¿f¯ff WXû IZY Àf´f³fZ dUSXfMX WX`ÔÜ 379 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe »ff¦f°f Uf»fZ BÀf Af¦fSXf ¸fZMÑû ´fiûþZ¢MX
IYfSX¯f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f dUÀ°ffSX AMXIYf WXbAf IYû dQ¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü VfWXSXûÔ IYf ¸fZÔ ¸fZMÑû MÑ`IY 30 dIY¸fe »fÔ¶ff WXû¦ffÜ dQÀfÔ¶fSX, 2022 ¸fZÔ LWX ÀMXZVf³fûÔ ¸fZÔ ¸fZMÑû IYf
WX`Ü dU²ff³f ´fdSX¿fQÐ IYe ¸f³fû³f¹f³f Uf»fe 12 þeU³f Af²fbd³fIY ¶f³ff³fZ IZY d»fE »fZIYSX ¸fû¶ffB»f RYû³f °fIY J¨fÊ dIY QZVf IZY ßfd¸fIYûÔ °f±ff dIYÀff³fûÔ IZY d»fE þûSX dQ¹ff þfSX WXf WX`Ü þf°fe ±fe, »fZdIY³f BÀfIZY d»fE ´f`Àff
IY¸f WXbAf WX`Ü EþbIZYVf³f »fû³f ´fSX IYf dUV½ffÀf WXSX ¨fb³ffU ¸fZÔ dQJ ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ UWX Àf¶f WX`, IYWXfÔ ÀfZ AfE¦ff, BÀf´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ ÀfÔ¨ff»f³f VfbøY WXû¦ffÜ ´ffÔ¨f U¿fÊ ¸fZÔ ¸fZMÑû IZY Qû³fûÔ IYfdSXOXûSX ¶f³fIYSX °f`¹ffSX WXû þfEÔ¦fZÜ
ÀfeMXûÔ ´fSX ·fe ´fWX»fZ ÀfZ ´fZÔ¨f RÔYÀff WXbAf WX`Ü IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü Af¦fSXf ÀfZ WXe BÀf ¶fOÞXe ¹fûþ³ff IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f IYû dQÀfÔ¶fSX 2022 °fIY ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE
B³fIYf ¶fÔMXUfSXf þ»Qe WXû þfE °fû AfNX ¶¹ffþ IYe QSX IY¸f WXbBÊ WX`Ü NXZ»fe SXWXf WX`Ü Qû-°fe³f dQ³f ´fWX»fZ þû WX¸fZÔ ¨ffdWXEÜ QZVf IZY dIYÀff³fûÔ ¸fZÔ dQ¹ff þf°ff ±ffÜ BÀf UþWX ÀfZ
´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IYe Uf»fûÔ IYû ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ ÀfÀ°ff FY¯f °fZ»ffÔ¦f³ff, WX`QSXf¶ffQ ³fZ A·fc°f´fcUÊ Àff¸f±¹fÊ WX`Ô, ¹fWXfÔ OXZ¹fSXe U RcYOÞX ´fiûþZ¢MX »fMXIZY SXWX°fZ ±fZÜ WX¸ffSXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ¹fc´feE¸fAfSXÀfe IYû d³fQZÊVf ·fe þfSXe IYSX dQ¹ff WX`Ü
dQ³f ¸fZÔ ¸fÔdÂf¸fÔOX»f dUÀ°ffSX WXû þfE¦ffÜ VfbøYAf°f WXbBÊ ±feÜ VfWXSX IZY ¸f²¹f¸f ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ dQÀfÔ¶fSX 2022 °fIY BÀfIYe ÀfZUf dÀfIÔYQSXf ÀfZ °ffþ BÊÀMX ¦fZMX °fIY
A¦fSX BÀf ´fSX ·ffþ´ff-þQ¹fc IZY ¶fe¨f d¸f»f SXWXf WX`Ü ¹fWX WXe °fû Àf¶fIYf dUV½ffÀf dQ¹ff WX`Ü QZVfUfdÀf¹fûÔ IYe ´fiûÀfZdÀfÔ¦f IYe A´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ³fBÊ ´fdSX¹fûþ³ff IYe
U¦fÊ IZY d»fE ´fWX»fe ¶ffSX §fSX VfbøY WXû þfE¦feÜ
ÀfWX¸fd°f ³fWXeÔ ¶f³fe °fû ¸ff¸f»ff Ad²fIY¸ffÀf dUIYfÀf WX`Ü ´fd¶»fIY MÑfÔÀf´fûMXÊ ÀfZ LûMXe ÀfZ LûMXe JbVfe ¸fbÓfZ ³fE IYf¸f Af²fbd³fIY ÀfbdU²ffEÔ d¸f»f³fZ ÀfZ VfbøYAf°f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe CXÀfIZY
JSXeQ³fZ IZY d»fE ¸fQQ IYe þf SXWXe »fZIYSX WXfCXdÀfÔ¦f °fIY IYf¸f WXû SXWXf IYSX³fZ IYe dWX¸¸f°f QZ SXWXe WX`Ü ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¶fPÞX SXWXf WX`Ü d»fE ²f³fSXfdVf ´fSX ·fe ²¹ff³f dQ¹ff ´fSX ·fe IYf¸f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fcSXe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIYf »ff·f
IZY ¶ffQ ¨f»ff þfE¦ffÜ ¸f°f»f¶f, 38 dQ³fûÔ
WX`Ü BÀfIZY d»fE 28 WXþfSX IYSXûOÞX WX`Ü Àf·fe ¶fWX³f-¶fZdMX¹fûÔ °fIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Af¦fSXf ¸fZÔ QZVf IYf ´fWX»ff 14 »fZ³f IYf WX`Ü ¸f»MXe ¸fûSX»f B³RiYfÀMшYSX ´»ff³f Qbd³f¹ff ÀfZ d³fUZVf IYû AfIYd¿fÊ°f MXcdSXª¸f ÀfZ¢MXSX IYû WXû°ff WX`Ü
IZY ¶ffQ WXe ¸fÔdÂf¸fÔOX»f dUÀ°ffSX IYf ¸fbWXc°fÊ
d³fIY»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ¶f³fZ¦feÜ °f¶f °fIY
³fe°feVf I`Yd¶f³fZMX IZY ¸fÔdÂf¹fûÔ IYû Ad°fdSXöY
IYf¸f IYf ¶fûÓf ¶f³ff SXWXZ¦ffÜ I`Yd¶f³fZMX ¸fZÔ
dRY»fWXf»f ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY A»ffUf 13
¦fie³f E³fþeÊ ´fdSX¹fûþ³ff: EÀfþZUeE³f ³fZ BSXZOXf IZY Àff±f E¸fAû¹fc ÀffBʳf dIY¹ff ���������������������������������������������
dVf¸f»ff SXfª¹f ¶¹fcSXû/SXe³ff NXfIbYSX dUØfe¦f¹f CXô¸f°ff ÀfÔ¶fÔ²fe IYf¹fÊ IYSXZ¦ffÜ
¸fÔÂfe WX`Ô, dþ³fIZY ´ffÀf 22 Ad°fdSXöY
dU·ff¦fûÔ IYe dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü AIZY»fZ dOX´MXe
ÀfeE¸f °ffSXdIYVfûSX ´fiÀffQ IZY ´ffÀf LWX
EÀfþZUeE³f d»fd¸fMXZOX ³fZ ·ffSX°fe¹f
AÃf¹f DYþfÊ dUIYfÀf EþZÔÀfe d»fd¸fMXZOX
dU·ff¦f WX`ÔÜ B³fIZY IYBÊ dU·ff¦fûÔ IZY Qµ°fSX (BSXZOXf) IZY Àff±f EIY E¸fAû¹fc WXÀ°ff
E¸fAû¹fc IZY °fWX°f, BSXZOXf A¦f»fZ ´ffÔ¨f U¿fûÊÔ
IZY d»fE ³fUeIYSX¯fe¹f DYþfÊ
´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû ¶f³ff³fZ EUÔ WXfdÀf»f
�����������������������������������
ÃfdSX°f dIY¹ff WX`Ü BSXZOXf WXdSX°f DYþfÊ IYSX³fZ IZY d»fE EIY IYf¹fÊ ¹fûþ³ff DY³ff/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû °fSXWX ÀfZ dIYÀff³f IZY WXIY ¸fZÔ WX`ÔÜ RYÀf»f ¶fZ¨f³fZ IYe AfþfQe SXWXZ¦fe
·fe QcSX-QcSX WX`ÔÜ þQ¹fc ÀfZ Af³fZ Uf»fZ
IÈYd¿f ¸fÔÂfe UeSXZÔQi IÔYUSX ³fZ IYWXf WX` CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IÈYd¿f IYf³fc³f AüSX ¶ffþfSX ¸fZÔ ´fid°fÀ´f²ffÊ ¶fPÞX³fZ ÀfZ
dUþ¹f IbY¸ffSX ¨fü²fSXe AüSX AVfûIY ¨fü²fSXe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE EÀfþZUeE³f IYû dUIYdÀf°f IYSX³fZ ¸fZÔ EÀfþZUeE³f IYe
dIY IÈYd¿f IYf³fc³fûÔ IYf dUSXû²f dIYÀff³fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe dIYÀff³fûÔ IYû ÀfWXe ¸fc»¹f ´fif~ WXû¦ffÜ
´fSX 5-5 dU·ff¦fûÔ IYf dþ¸¸ff WX`Ü ¸fZUf»ff»f A´f³fe ÀfZUfEÔ ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ EÀfþZUeE³f ÀfWXf¹f°ff IYSXZ¦ffÜ
IZY A²¹f°fÃf EUÔ ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ³fÔQ »ff»f (dUdØf) AdJ»fZV½feSX dÀfÔWX, BSXZOXf IZY A²¹f¸fÃf EUÔ ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ³fÔQ »ff»f Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY EÀfþZUeE³f dIYÀff³f ³fWXeÔ, ¶fd»IY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ¶fQ»ffU »ffEÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ IZYU»f ¸fÔOXe ½¹fUÀ±ff ´fSX BÀf IYf³fc³f IYf
¨fü²fSXe IZY BÀ°feRZY IZY IYfSX¯f AVfûIY
IYSX SXWXe WX`Ü EIY ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ dIYÀff³f dWX°f IYf ÀfÔSXÃf¯f IYSX³fZ IYe IYûBÊ ´fi·ffU ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ff, »fZdIY³f
¨fü²fSXe IZY ´ffÀf ¨ffSX IYe þ¦fWX ´ffÔ¨f dU·ff¦f Vf¸ffÊ °f±ff BSXZOXf IZY A²¹fIYÃf EUÔ ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY (°fIY³feIYe) d¨fÔ°f³f VffWX °f±ff Vf¸ffÊ ³fZ AU¦f°f IYSXUf¹ff dIY E¸fAû¹fc IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe õfSXf d³f²ffÊdSX°f U¿fÊ 2022 °fIY
IÔYUSX ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ¶ff°f IYe ¦fBÊ WX`Ü d¶f»f ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIYÀff³f IYû A´f³ff CX°´ffQ ¶fZ¨f³fZ
WXû ¦fEÜ EIY-EIY ¸fÔÂfe ´fSX B°f³fZ dU·ff¦fûÔ d³fQZVfIY ´fiQe´f IbY¸ffSX QfÀf ³fZ A³¹f UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f A³fbÀffSX, EÀfþZUeE³f IZY d»fE BSXZOXf 175 ¦fe¦ffUfMX ³fUeIYSX¯fe¹f DYþfÊ IZY
EÀfþZUeE³f IZY d³fQZVfIY(dÀfdU»f) ¸fZÔ U¨fbÊA»f ¸fûOX IZY ¸ff²¹f°f¸f ÀfZ E¸fAû¹fc ³fUeIYSX¯fe¹f DYþfÊ, DYþfÊ QÃf°ff EUÔ »fùf³f IYû ÀffIYfSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f QZVf ¸fZÔ ·fi¸f R`Y»ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX WX` dIY þWXfÔ dIYÀff³fûÔ AüSX IZY d»fE Ad²fIY dUIY»´f d¸f»fZÔ¦fZÜ
IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ IYf¸f ¸fZÔ þ¶fQÊÀ°f
EÀf.´fe.¶fÔÀf»f, EÀfþZUeE³f IZY d³fQZVfIY ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIYEÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfSXÔÃf¯f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY °fIY³feIYe- IYSX³fZ IZY d»fE ´fid°f¶fð WX`Ü SXWXe WX`, þ¶fdIY IÈYd¿f IYf³fc³f ´fcSXe ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ¸fÔOXe ÀfZ ¶ffWXSX
´fSXZVff³fe Af SXWXe WX`Ü