Вы находитесь на странице: 1из 19
 
Дтпфазжю а щжлркюл тфдзю. Чдщшц
8
 
Елкд
-
ъшп щчдщшцл, нпшпфпл щ гпвджа щшдкпиашщь мпокюж.
 
Щуслщшиулш шдндь мфажлшд= лщоа шфаевю моякушц члфлз олипл молчп и млфлмпоклккпж дишпйущл, шп клмфлжлккп мпоучарц мп жпфвл.
 
Щлнфлш ущмлыд и еазка щиьздк щ члщшкпщшця а мпфьвпчкпщшця= лщоа у идщ клш ъшаы ндчлщши
-
ущмлы гдфдкшафпидк.
 
Лщоа ипщмашюидшц влшлб нкушпж а мфьканпж, шп пка июфдщшуш и щакьнды а еафкюл.
 
Фдкцрл, чшпйю азйашц мфпщшп шдн, мфпщаоа зднуфашц, д шлмлфц мфлвщшдиоьяшщь а илзуш и пшвлолкал.
 
Мащдшлоц
 
Ипонпи ащндзао щяелш «Ипорлйканд Азужфувкпгп гпфпвд¾. Кд щджпж влол влипчнд Ъооа щкдчдод мпмдод кд жднпипл мпол
,
а шпоцнп мпшпж ищшфлшаод гпипфьслгп оцид, еаипл мугдоп а елолзкпгп вфпипщлнд.
 
Нпоужйабщнал кдфнпндфшлоа ищлфцєз пздйпчлкю мфпйолжпб маикпгп донпгпоазжд щфлва жпопвєеа.
 
Клздиащажпщшц
-
ъшп ипзжпекпщшц мпщодшц шпгп, нпгп щчашдлрц куекюж, шпгвд, нпгвд щчашдлрц куекюж, а шувд, нувд щчашдлрц куекюж.
 
Доолфгаь кд фдйпшу олчашщь шпоцнп ипзвлфедкалж пш нпкшдншд щ доолфглкпж.
 
Лщоа йю гфдевдкл Фпщщаа влбщшиашлоцкп ажлоа ипзжпекпщшц щипйпвкпгп иполазэьиолкаь кд июйпфды, шп йпоцракщшип аз каы мфпщшп йю кдщфдоа и азйафдшлоцкуя уфку.
 
Влиурнд, вдидбшл мпщмпфаж щ иджа кд 944$, чшп ь идщ щлбчдщ мфагодру мпшфдыдшцщь, д ию пшнделшлщц<
 
Ънпкпжачлщндь щашудхаь и кдщшпьслл ифлжь кдщшпоцнп шьеєодь, чшп елксакю шлмлфц июыпвьш зджуе мп ояйиа.
 
Мушц н нпрлоцну жуечакю олеаш члфлз лгп чолк.
 
Нпгвд акшлооаглкш гпипфаш, чшп мпмдо и йпоцруя куеву, шп кл мпбжлрц
-
шп оа у клгп клш влклг, шп оа пк мфпщшп и влфцжп кдщшумао.
 
Вуфдн йюо Гашолф, кдвп йюоп мфпщшп мфавуждшц Лифпщпяз.
 
 
Клнпшпфюы ьзюн вп Налид впипваш, д клнпшпфюы
-
вп пфгдзжд.
 
Жкпгал щшувлкшна
 
шпоцнп
 
и жлвахакщнпж акщшашушл щ акшлфлщпж узкдяш, чшп гфувця жпекп лсє а флйлкнд нпфжашц.
 
И фджнды мпоашнпффлншкпщша и ЩРД мфакьш
 
зднпк, мп нпшпфпжу изьшпчканпи щолвулш кдзюидшц «доцшлфкдшаикп здфдйдшюидясал¾
.
Ищьнаб мпшлкхадоцкюб мфлщшумкан фдкп аоа мпзвкп ищшдєш млфлв июйпфпж= оайп пшмфдиашцщь кд фдйпшу и жаоахая, оайп
-
и шяфцжу.
 
Оучрл ищлгп влкцга инодвюидшц и нпрлоєн.
 
И еазка клнпшпфюы жуечак йюидяш млфапвю, нпгвд пка дйщпояшкп фдикпвуркю н елксакдж. Ъшп 9
-
б, 8
-
б, 3
-
б млфапвю ыпннль.
 
Д воь шпгп, чшпйю щолвуясаб гпв щопеаощь увдчкп, єопчна и олщу ищшфлчдяш Кпиюб гпв ипзол шфумд Кпипгпвклгп Члопилнд.
 
Шднща «Кпщшфдвджущ¾. Жю щджа идж мпзипкаж!
 
Фпждк Дйфджпиач иющшфлоао щпоця и Велккатлф Опмлщ
,
а щ впипоцкпб уыжюонпб июмащдо члн.
 
Лщоа вуфднд пшмфдиашц и нпщжпщ, пвкаж вуфднпж кд злжол щшдклш жлкцрл.
 
Ншп мфавєш н кдж щ жлчпж, шпгп йувлш мфпсл уйашц аз дишпждшд.
 
Щкьшц клвпфпгуя нидфшафу и Жпщнил жпекп шпоцнп кд тпшпдммдфдш.
 
Шпоцнп и фущщнпж ьзюнл «Ыпчлрц июмашц<¾
 -
кл ипмфпщ, д мфлвопелкал!
 
Щ нлж мпилвєрцщь, пш шпгп а здйлфлжлкллрц.
 
Щнпфпгпипфнд= Д жю фуйоц влидоциафпидоа, влидоциафпидоа, влидоциафпидоа, влидоциафпидоа, вд кл впвлидоциафпидоа...
 
Хлоц пмфдивюидлш щмащдкал щфлвщши.
 
Мфпчашдшц «мпшлкхаь¾
 
кдпйпфпш
-
ъшп тагкь... Ипш «жпфвпйпб¾
 
кдпйпфпш – 
 
ъшп зиучаш!
 
Мфаиючнд чашдшц и мфпхлщщл ндндкаь олгнп жпелш млфлбша и мфаиючну ндндшц и мфпхлщщл чшлкаь.
 
 
 Чолкю гпщувдфщшилккпгп нпжашлшд мп йпфцйл щ нпффумхалб кл мпкдщоюрнл зкднпжю щ ъшпб мфпйолжпб.
 
Пммпзахапккюл мдфшаа Гфузаа мпшфлйпидоа у Йдфднд Пйджю пшщшдина Жаыдаод Щддндриаоа.
 
Мфлвщндздкал Идкга= 22
-
б мфлзавлкш ЩРД йувлш фдйпшдшц ндн клгф.
 
Качшп шдн кл щагкдоазафулш п мфпйолжды и пйслщшил, ндн жашакга и мпввлфену мфдиашлоцщшид.
 
Кл гпка кд йоаеклгп зиунпиуя ипоку. Пкд жпелш илфкушцщь и иавл увдфкпб.
 
И ьфпщшкпж щмпфл щ кдчдоцканпж фпваодщц ащшакд, а у жлкь мпьиаопщц жкпгп щипйпвкпгп ифлжлка.
 
Лщоа шлйь ищє ифлжь шьклш н мпопеашлоцкюж оявьж, зкдчаш шю пшфахдшлоцкюб!
 
Лщоа кд здйпфды а и оатшды щшдод мпьиоьшцщь кдвмащц
-
«мпопипб чолк¾
,
зкдчаш,
 
нфазащ впрєо а вп акшлооаглкхаа.
 
Щумфуелщндь еазкц
-
ъшп мушц пш клздйюидлжпгп щлнщд н клищмпжакдлжпжу.
 
Лщоа елкл мпщшдиашц такгдо 83 тлифдоь, шп н 0 ждфшу здеаиєш.
 
Щащшлжд пйфдзпидкаь – 
 
ъшп щпипнумкпщшц хлолкдмфдиолккюы ипзвлбщшиаб кд оачкпщшц щ хлоця увдолкаь ищьнпгп акшлфлщд н азучдлжпжу мфлвжлшу.
 
Елксакю ндн ждракю
-
жлчшдлрц пй пвкпб, д лзвашц мфаыпвашщь кд вфугпб...
 -
Тшпмну!
-
 флрао Мдмд Фажщнаб, мпчашди нфлдшатт Вепфвдкп Йфукп.
 
Жпелш оа елксакд ВДШЦ и впог<
 
Мпьиаощь кпиюб иав «гдолфкюы фдйпи¾= щавьш щилфыу, гфлйуш н щлйл.
 
Жуечакю кл вуждяш п щлнщл шпоцнп шпгвд, нпгвд аж здкаждяшщь.
 
Елксакд нфдщкллш и виуы щоучдьы= оайп нпгвд кджлфлккп ифєш, оайп нпгвд щоучдбкп гпипфаш мфдиву.
 
Фущщндь мфдипщодикдь хлфнпиц
 
мфлвопеаод иилщша и Фуклшл хлкзуфу, щпщодиращц кд мфажлф Нашдь. И пшилш фуклшчана мфлвопеаоа ФМХ млфлбша и йуввазж, шднел щпщодиращц кд мфажлф Нашдь.
 

Вознаградите свое любопытство

Все, что вы хотели прочитать.
Когда угодно. Где угодно. На любом устройстве.
Отменить можно в любой момент
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505