Вы находитесь на странице: 1из 17

¸½¢¾õ

¬ñÎ 4 & 5 பன்மை வகுப்பு / 2020


¬ñÎô À¡¼ò ¾¢ð¼õ
ஆண்டு 4 ஆண்டு 5
Å¡Ãõ ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ
¸üÈø ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ
1 & 2 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.1 ±ñ½¢ý Á¾¢ôÒ 1.1 ±ñ¸Ç¢ý மதிப்பு.
01.01.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ 1.1.1 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷:
- («) ±ñÁ¡Éò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ²¾¡Å¦¾¡Õ (i) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ 1,000,000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ µ÷
09.01.2020 ±ñ¨½ Å¡º¢ôÀ÷. ±ñ¨½ ±ñÁ¡Éò¾¢Öõ ±ñÌÈ¢ôÀ¢Öõ Å¡º¢ôÀ÷,
(¬) ±ñÌÈ¢ôÀ¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ²¾¡Å¦¾¡Õ ÜÚÅ÷, ±ØÐÅ÷.
±ñ¨½ì ÜÚÅ÷. (ii) ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ½¢ý þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸ Á¾
(þ) ±ñ¨½ ±ñÌÈ¢ôÀ¢Öõ ±ñÁ¡Éò¾¢Öõ ÌÈ ¢ô¨ÀÔõ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
¢ôÀ¢ÎÅ÷.
(iii) ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌõ þÄì¸ Á¾¢ôÀ
¢üÌõ ²üÀ À¢Ã¢òÐ ±ØÐÅ÷.
1.1.2 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ½¢ý Á¾¢ô¨À
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷:
(«) ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ½¢ý þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ
þÄì¸Á¾¢ô¨ÀÔõ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
(¬) ²¾¡ÅÐ ±ñ¨½ þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌõ
þÄì¸Á¾¢ôÀ¢üÌõ ²üÀ À¢Ã¢ôÀ÷.
(þ) þÕ ±ñ½¢ý Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷.
3 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.1.2 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ½¢ý Á¾¢ô¨À (iv) 1,000,000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Ç ²Ú Å⨺¢Öõ
13.01.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷: þÈíÌ Å⨺¢Öõ ¿¢Ãø ÀÎòÐÅ÷.
- (®) ±ñ¸¨Ç ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺Â
17.01.0220 1.1 ±ñ½¢ý Á¾¢ôÒ 1.3 §¾¡ர ½¢ அ¨Á ப்பில் எண்கள்.
¢Öõ
¿¢ÃøÀÎòÐÅ÷. (i) ´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â
(¯) ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ ¦¾¡¼¨Ã ²Ú Å⨺¢Öõ Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.
þÈíÌ Å⨺¢Öõ ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.
1.2 ´ü¨ÈôÀ¨¼, (ii) ´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â
þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ¸û ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷.
1.2.1 ´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ¸¨Çò
¾ý¨ÁôÀÎòÐÅ÷.
1.2.2 ´ü¨ÈôÀ¨¼, þÃð¨¼ôÀ¨¼ ±ñ¸¨Ç
Ũ¸ôÀÎòÐÅ÷.
4 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.3.1 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §Áü§¸¡û Å¢ÀÃò¨¾ì 1.2 µ÷ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý Á¾¢ô¨À «ÛÁ¡É¢த்தல்.
20.01.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ¦¸¡ñÎ ¦À¡ÕÇ¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý Á¾¢ô¨À (i) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §Áü§¸¡û Å¢ÀÃò¨¾
- «ÛÁ¡É¢òРި¼Â¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦À¡ÕÇ¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý
24.01.2020 1.3 «ÛÁ¡É¢ò¾ø ¢ôÀÎòÐÅ÷. Á¾¢ô¨À ²üÒ¨¼Â Ũ¸Â¢ø «ÛÁ¡É¢òÐì ÜÚÅ÷.

1.4 ±ñ¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î.


1.4 ¸¢ðÊ Á¾¢ôÒ 1.4.1 ÓØ ±ñ¸¨Çì ¸¢ðÊ Àò¾¡Â¢Ãõ ŨÃ
±ØÐÅ÷. (i) ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ì ¸¢ðÊ áȡ¢Ãõ ŨÃÂ
¢Ä¡É Á¾¢ôÀ¢üÌ Á¡üÚÅ÷.

(ii) ¸¢ðÊ áȡ¢Ãõ Ũà Á¡üÈôÀð¼ ²¾¡ÅÐ µ÷


±ñ¨½ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ìÜÊ ±ñ¸¨Ç
«¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

5 & 6 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.5.1 ´ýÚ ´ýÚ Ó¾ø ÀòÐ Àò¾¡¸, áÚ áÈ¡¸, 2.1 ஏதாகிலும் þÃñÎ Ó¾ø ³óРŨâġÉ
28.01.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ¬Â¢Ãõ ¬Â¢ÃÁ¡¸, Àò¾¡Â¢Ãõ Àò¾¡Â¢ÃÁ¡¸ ²Ú ±ñ¸¨Çî §º ர்த்தல்
- Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺¢Öõ ¯ûÇ ±ñ
31.01.2020 1.5 ±ñ §¾¡Ã½¢ ¦¾¡¼Ã¢ý §¾¡Ã½¢¨Â «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. (i) «ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀ¼ ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô
ÀÂýÀÎò¾¢ ¬Ú þÄì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É þÃñÎ, ãýÚ,
1.5.2 ´ýÚ ´ýÚ Ó¾ø ÀòÐ Àò¾¡¸, áÚ áÈ¡¸, ¿¡ýÌ, ³óÐ ±ñ¸Ç¢ý ÜðÎò¦¾¡¨¸ 1,000,000ìÌ
¬Â¢Ãõ ¬Â¢ÃÁ¡¸, Àò¾¡Â¢Ãõ Àò¾¡Â¢ÃÁ¡¸ ²Ú §Áü§À¡¸¡Áø §º÷ôÀ÷.
Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺¢Öõ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ (ii) ãýÚ ±ñ¸û Ũà ¦¸¡ñ¼ §º÷ò¾ø ¸½¢¾ò
ÀøŨ¸Â¡É ±ñ §¾¡Ã½¢¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºöÅ÷. ¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸½ì¸¢ÎÅ÷.

6 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.6.1 ÜðÎò¦¾¡¨¸ 100 000ìÌû ¯ðÀð¼ ¿¡ýÌ 2.2 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ணுதல்
03.02.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ±ñ¸û ŨÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø ¸½¢¾
- š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. (i) ãýÚ ±ñ¸û Ũà §º÷ìÌõÀÊÂ¡É «ýÈ¡¼ô À
07.02.2020 1.6 100 000ìÌû ¯ðÀð¼ ¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
«ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û 1.6.2 100 000ìÌ ¯ðÀð¼ þÕ ±ñ¸û ¸Æ¢ò¾ø
3.1 ²¾¡ÅÐ இரு எண்க Ç¢ø கழித்தல்
¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷×
¸¡ñÀ÷. (ii) þÕ ±ñ¸Ç¢ø ¸Æ¢ìÌõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý
Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.
1.6.3 100 000ìÌ ¯ðÀð¼ ஓ÷ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ þÕ
±ñ¸û ¸Æ¢ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ 3.2 µ÷ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø þÕ
±ñ¸¨Çì ¸Æ¢த்தல்
š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

(i) «ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀ¼ 1,000,000ìÌðÀð¼ ²¾¡ÅÐ


µ÷ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø þÕ ±ñ¸¨Çì
¸Æ¢ôÀ÷.

3.3 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ணுதல்.

(i) ¸Æ¢ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì


¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

7 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.6.4 ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ 100 000ìÌû ²¾¡ÅÐ 4.1 þÕ ±ñ¸¨Çô ¦ÀÕì குதல்.
10.02.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ³óÐ þÄì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¨½ ®Ã¢Äì¸õ
- ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û, 100, 1000 ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý (i)«ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀ¼ ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ 1,000,000ìÌ
14.02.2020 1.6 100 000ìÌû ¯ðÀð¼ Á¢¸¡Áø ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½, ®Ã¢Äì¸õ ŨâġÉ
¦ÀÕìÌõ ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷×
«ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û ±ñ, 100, 1,000 ¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.
¸¡ñÀ÷.
4.2 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ணுதல்.

(i)þÕ ±ñ¸¨Çô ¦ÀÕìÌõ «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì


¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

4.3 ¦ÀÕì¸Ä¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý ÀÂýÀ¡Î


(i) þÕ ±ñ¸Ç¢ý ¦ÀÕì¸Ä¢ø ¿¢¸Ã¢¨Â
«¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

(ii) அன்றாட சூழ¨Ä க் ¦¸¡ண்டு இரு ±ñ¸¨Çô


¦ÀÕ க்கும் கணிதத் ¦¾¡ட¨Ã உருவாக்குவர்.

(iii) þÕ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò


¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸½ì¸¢ÎÅ÷.

8 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.6.5 100 000ìÌû ²¾¡ÅÐ ±ñ¨½ ®Ã¢Äì¸õ 5.1 ±ñ¸¨Ç ÅÌ த்தல்
17.02.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ŨâÖõ, 100, 1000 ¬¸¢ÂÅüÈ¡ø ÅÌìÌõ
- ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. (i) «ÛÁ¡É¢ò¾ø ¯ðÀ¼ ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çô
21.02.2020 1.6 100 000ìÌû ¯ðÀð¼ ÀÂýÀÎò¾¢ 1,000,000 ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ µ÷
«ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û ±ñ¨½, µÃ¢Äì¸ ±ñ, ®Ã¢Äì¸ ±ñ, 100, 1,000 ¬ø
ÅÌôÀ÷.
5.2 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× காணுதல்

(i) þÕ ±ñ¸û ¦¸¡ñ¼ ÅÌò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É


«ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

9 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.7.1 100 000ìÌû §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø ¸Ä¨Åì 5.3 ÅÌò¾Ä¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý ÀÂýÀ¡Î
24.02.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ¸½ìÌ ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷×
- ¸¡ñÀ÷. (i) þÕ ±ñ¸¨Ç ¯ûǼ츢 ÅÌò¾Ä¢ø ¿¢¸Ã¢¨Â
28.02.2020 1.7 ¸Ä¨Åì ¸½ìÌ «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷.

1.7.2 100 000ìÌû ¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø ¸Ä¨Åì (ii) «ýÈ¡¼ ÝƨÄì ¦¸¡ñÎ þÕ ±ñ¸¨Ç
¸½ìÌ ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× வகுìÌõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.
¸¡ñÀ÷.
(iii) þÕ ±ñ¸¨Ç ¯ûǼ츢 ÅÌò¾ø ¸½¢¾ò
¦¾¡¼Ã¢ø ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ ¦ºöÅ÷.

6.1 ¸Ä¨Åì ¸½ì̸û

(i) 1 000 000ìÌðÀ𼠸ĨÅì ¸½ì̸¨Çì ¸½ì¸


¢Î வர்:

10 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.8.1 §º÷ò¾ø ¸½¢¾ š츢Âò¾¢ø þÕ þÄì¸õ 6.2 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø
02.03.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ŨÃÂ¢Ä¡É þÕ ±ñ¸Ç¢ø ´Õ ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À (i) 1 000 000ìÌðÀ𼠸ĨÅì ¸½ìÌ கள்
- ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò
06.03.2020 1.8 ¿¢¸Ã¢¨Âô ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
ÀÂýÀÎòоø 1.8.2 ¸Æ¢ò¾ø ¸½¢¾ š츢Âò¾¢ø þÕ þÄì¸õ
«) §º÷ò¾ø ¦ÀÕì¸ø. ¬) ¸Æ¢ò¾ø ¦ÀÕì¸ø.
ŨÃÂ¢Ä¡É þÕ ±ñ¸Ç¢ø ´Õ ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À þ) §º÷ò¾ø ÅÌò¾ø. ®) ¸Æ¢ò¾ø ÅÌò¾ø.
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

11
09.03.2020
-
13.03.2020
12 1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ 1.9.1 100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É «ýÈ¡¼î ÝÆø 6.3 «¨¼ôÒìÌÈ¢¨Â ¯ûǼ츢 ¸Ä¨Åì
23.03.2020 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ ¦¾¡¼÷À¡É ÓØ ±ñ¸û, §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø, ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ணுதல்
- ¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø ¯ûǼ츢 ¸Ä¨Åì ¸½ìÌ
27.03.2020 1.9 À¢ÃÉì ¸½ìÌ ¦¾¡¼÷À¡É À¢ÃɸÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
(i) 1 000 000ìÌû «¨¼ôÒì ÌÈ¢¨Â ¯ûǼ츢Â
¸Ä¨Åì ¸½ì̸Ǣý ¸½¢¾ò ¦¾¡¼ÕìÌò ¾£÷×
1.9.2 «ýÈ¡¼î ÝÆÄ¢ø ´Õ ¿¢¸Ã¢¨Â ¯ûǼ츢Â
¸¡ñÀ÷.
§º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷×
¸¡ñÀ÷.
13 2.0 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, 2.1.1 ¾¸¡ô À¢ýÉò¨¾ì ¸ÄôÒô À¢ýÉÁ¡¸×õ, (i) µ÷ ±ñ½¢ì¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ ¾Ì À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À
30.03.2020 Å¢Ø측Π¸ÄôÒô À¢ýÉò¨¾ò ¾¸¡ô À¢ýÉÁ¡¸×õ Á¡üÚÅ÷. ¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.7.1 À
- ¢ýÉò¾¢ø §º÷ò¾ ல்.
03.04.2020 2.1 À¢ýÉõ 2.1.2 ¾Ì À¢ýÉõ, ÓØ ±ñ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸
(i) ÓØ ±ñ, 10 Ũà À̾¢ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¾Ì
¢Â¨Å ¯ûǼ츢 ãýÚ ±ñ¸û Ũà §º÷ôÀ÷.
À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢Â
ãýÚ ±ñ¸û Ũà §º÷ôÀ÷.
2.1.3 À¢ýÉò¾¢ø ¸Æ¢ò¾ø:
(i) ÓØ ±ñ, ¾Ì À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸
¢Â¨Å ¯ûǼ츢 ²¾¡ÅÐ þÕ ±ñ¸¨Çì ¸Æ
7.2 À¢ýÉò¾¢ø ¸Æ¢ò¾ ல்.
¢ôÀ÷.
(i) ÓØ ±ñ, 10 Ũà À̾¢ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¾Ì
(ii) ÓØ ±ñ, ¾Ì À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸ À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢Â
¢Â¨Å ¯ûǼ츢 ஓ÷ ±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ²¾¡ÅÐ ²¾¡ÅÐ þÕ ±ñ¸Ç¢ø ¸Æ¢ôÀ÷.
þÕ ±ñ¨½ì ¸Æ¢ôÀ÷.

14 2.0 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, 2.1.4 ÓØ ±ñ, ¾Ì À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸ 7.3 À¢ýÉò¾¢ø §º÷ò¾ லும் கழித்தலும்.
06.04.2020 Å¢Ø측Π¢Â¨Å ¯ûǼ츢 §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø ¸Ä¨Åì
- ¸½ì̸¨Çî ¦ºöÅ÷. (ii) ÓØ ±ñ, 10 Ũà À̾¢ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¾Ì À
10.04.2020 2.1 À¢ýÉõ ¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢 µ÷
±ñ½¢Ä¢ÕóÐ ²¾¡ÅÐ þÕ ±ñ¸¨Çò
2.1.5 ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ±ñ½¢ì¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ ¾Ì À
¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ¢ôÀ÷.
¢ýÉõ,¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾
¢ôÀÎòÐÅ÷. 7.4 À¢ýÉò¾¢ø ‘ þ ’ ¸ÕòÐըŠ«ÁøÀÎò துதல்.
(i) ÓØ ±ñ¸û, 10 Ũà À̾¢ ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼
¾Ì À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢Â
§º÷ò¾¨ÄÔõ ¸Æ¢ò¾¨ÄÔõ §Áü¦¸¡ûÅ÷.
15 2.0 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, 2.2.1 ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ãýÚ ¾ºÁ 8.1 ¾ºÁ ±ñ¸¨Çî §º÷த்தல்.
13.04.2020 Å¢Ø측Π±ñ¸¨Çî §º÷ôÀ÷.
- (i) ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ãýÚ ¾ºÁ
17.04.2020 ±ñ¸¨Çî §º÷ôÀ÷.
2.2 ¾ºÁõ

2.2.2 ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ´Õ ¾ºÁ 8.2 ¾ºÁ ±ñ¸¨Çì ¸Æ¢த்தல்.
±ñ½¢Ä¢ÕóÐ þÕ ¾ºÁ ±ñ¸¨Çì ¸Æ¢ôÀ÷.
(i) ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ²¾¡Å¦¾¡Õ
±ñ½¢Ä¢ÕóÐ þÃñÎ ±ñ¸¨Çò ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ
¢ôÀ÷.

8.3 ¾ºÁ ±ñ¸ளில் செர்த்தலும் கழித்தலும்.


(i) ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ‹ம ±ñ¸¨Çî
§º÷ôÀ÷; ¸Æ¢ôÀ÷.

2.2.3 ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û 8.4 ¾ºÁ ±ñ¸¨Çô ¦ÀÕì குதல்.
ŨÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁ ±ñ¨½ µÃ¢Äì¸ ±ñ, 10, 100,
(i) ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁ ±ñ¸¨Ç ®Ã
1000 ¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.
¢Äì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û 100, 1,000¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.

8.5 ¾ºÁ ±ñ¸¨Ç வ Ì த்தல்.


2.2.4 ®× ¦¾¡¨¸ ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ÅÕõÀÊ
µÃ¢Äì¸ ±ñ, 10, 100, 1000 ¬ø ÅÌôÀ÷.
(i) ஈவு மூன்று தெம இட í¸û Ũà வரும்ÀÊ
±ñ¸¨Ç ஈரிலக்க õ ŨÃÂ¢Ä¡É எண்¸û, 100,
1,000¬ø ÅÌôÀ÷.

8.6 ¾º ம எண்கள் ¦¾¡¼÷À¡É பிரச்º¨É க்


கைக்குகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்

(i) ÀøŨ¸ ¯ò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ, Å¢¨¼ ãýÚ ¾ºÁ


þ¼í¸û ÅõõÀÊ «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
16 2.0 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, 2.3.1 À¢ýÉò¨¾ Å¢Ø측ðÊüÌõ Å¢Ø측ð¨¼ô 9.1 விழுக்காட்டின் மதிப்பு
20.04.2020 Å¢Ø측ΠÀ¢ýÉò¾¢üÌõ Á¡üÚÅ÷.
- (i)விழுக்காட்¨¼ô பின்னத்திற்குõ, À¢ýÉò¨¾ Å
24.04.2020
¢Ø측ðÊüÌõ மாற்றுவர்.
2.3 Å¢Ø측Î
(ii) கலப்புப் பின்னத்¨¾ விழுக்காட்டிற்குõ, Å
2.4 À¢ÃÉì ¸½ìÌ
¢Ø측ð¨¼ì ¸ÄôÒô À¢ýÉò¾¢üÌõ மாற்றுவர்.
2.3.2 ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¦À¡ÕÇ¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý
Å¢Ø측ð¨¼ì ¸½ì¸¢ÎÅ÷. (iii) ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ±ñ½¢ì¨¸Â¢Ä¢ÕóРŢØ측ð¨¼ì
¸½ì¸¢ÎÅ÷.

2.4.1 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Ø측Π¦¾¡¼÷À¡É À


¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 9.2 À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø

(i) Å¢Ø측Π¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢ÃÉì


¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ ர்.

17 3.0 À½õ 3.1.1 ÜðÎò¦¾¡¨¸ RM100 000ìÌû ãýÚ À½ 10.1 À½ த்தின் மதிப்¨À ச் §º ர்த்தல்.
27.04.2020 Á¾¢ôÒ Å¨ÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò (i) ரிங்கிட், சென் ¯ûǼ츢 ஐந்து À½ மதிப்Ò¸û
- 3.1 À½ «ÊôÀ¨¼ Å¢¾ ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
01.05.2020 Ũà §º ர்ப்À ர்.
¢¸û
(HARI
PEKERJA) 3.1.2 RM100 000ìÌû ´Õ À½ Á¾¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ þÕ 10.2 À½ த்தின் மதிப்¨À க் கழித்தல்.
À½ Á¾¢ôÒ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¸Æ¢ò¾ø ¸½¢¾ š츢Âò¾
(i) ரிங்கிட், சென் ¯ûǼ츢 ²¾¡ÅÐ ´Õ À½
¢üÌò ¸¡ñÀ÷.
மதிப்À¢Ä¢ÕóÐ þÕ À½ Á¾¢ôÒ¸û Ũâø கழிப்À ர்.
3.1.3 ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ RM100 000ìÌû À½ Á¾
¢ô¨À ®Ã¢Äì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸Ù¼ý ¦ÀÕìÌõ
¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 10.4 À½ த்தின் மதிப்மைப் ¦À ருக்குதல்.
(i) ரிங்கிட், சென் ¯ûǼ츢 À½Á¾¢ô¨À ®Ã¢Äì¸õ
ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û, 100, 1,000 ஆ ø ¦À ருக்ÌÅ÷.
3.1.4 RM100 000ìÌû ²¾¡ÅÐ À½ Á¾¢ô¨À ®Ã
¢Äì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸Ç¡ø ÅÌìÌõ ¸½¢¾
š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
10.5 À½ த்தின் மதிப்¨À வகுத்தல்.
(i) ரிங்கிட், சென் ¯ûǼ츢 À½Á¾¢ô¨À ®Ã¢Äì¸õ
ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û, 100, 1,000 ஆ ø ÅÌôÀ÷.

18 3.0 À½õ 3.2.1 RM 100 000ìÌû §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø ¸Ä¨Åì 10.3 À½ த்தின் மதிப்மைச் §º ர்த்த Öõ கழித்த Öõ.
04.05.2020 ¸½ì̸û ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× (i) ரிங்கிட், சென் ¯ûǼ츢 À½ த்¨¾ ச் §º ர்ப்À ர்;
- 3.2 À½õ ¦¾¡¼÷À¡É ¸¡ñÀ÷.
08.05.2020 ¸Ä¨Åì ¸½ìÌ கழிப்À ர்.
(HARI WESAK)
- 3.2.2 RM 100 000ìÌû ¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø
07.05.2020 ¸Ä¨Å츽ì̸û ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ š츢Âò¾
¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 10.6 À½ த்தின் மதிப்மைப் ¦À ருக்குத Öõ,
வகுத்த Öõ. (i) ரிங்கிட், சென் ¯ûǼ츢Â
À½ த்¾¢ý Á¾¢ô¨Àô ¦À ருக்குவர்; வகுப்À ர்.

19
11.05.2020
-
15.05.2020
20 3.0 À½õ 3.3.1 ÌÚ¸¢Â ¸¡Ä ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¡û, 10.8 Åðʨ அறிதல்.
18.05.2020 šáó¾¢Ã, Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÃ× ¦ºÄ¨Åò ¾¢ð¼Á
- 3.3 ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸õ ¢ÎÅ÷. (i) §ºÁ¢ôÀ¢ø ÅðÊ, ÜðÎ ÅðÊ ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢ó¾
22.05.2020 ¢ÕôÀ¾ý «Åº¢Âò¨¾ì ÜÚÅ÷.
3.3.2 ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â §ºÁ¢ôÒ, ¦ºÄ× ¬¸
¢ÂÅüÈ¢ý ÌÈ¢ô¨Àò ¾Â¡Ã¢ôÀ÷. (ii) ÌÚ¸¢Â ¸¡Ä ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¡û, šáó¾¢Ã,
3.3.3 §ºÁ¢ôÒ, ¦ºÄ× ¬¸¢ÂÅü¨Èì ÌÈ Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÃ× ¦ºÄ¨Åò ¾¢ð¼Á¢ÎÅ÷.
¢ô¦ÀÎôÀ¾ý «Åº¢ò¨¾ Å¢ÇìÌÅ÷.
3.4.1 ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ÓʦÅÎôÀ¾ý Å
3.4 ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ¢¨Ç׸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷. 10.9 §ºÁ¢ôÒ, ¦ºÄÅ£É ¾¢ð¼õ.
ÓʦÅÎôÀ¾¢ø ¦À¡ÚôÒ 3.4.2 Ó츢 §¾¨Å¨ÂÔõ Å¢ÕôÀò¨¾Ôõ (i) ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¢¾¢ ÌÈ¢ô¨Àò ¾Â¡Ã¢ôÀ÷.
«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡¸
ÓʦÅÎôÀ÷.
3.4.3 ÀøŨ¸ ãÄí¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¸¢¨¼ì¸ô ¦ÀÚõ
¾¸Åø¸¨Çô ÀÌôÀ¡ö× ¦ºöÐ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É
ÓʦÅÎôÀ÷.
21 3.0 À½õ 3.5.1 ¯Ä¸¢ý Ó츢 ¿¡Î¸Ç¢ý ¿¡½Âò¨¾ «È 10.8 Åðʨ அறிதல்.
08.06.2020 ¢Å÷.
- 3.5 «ó¿¢Â ¿¡½Âõ 3.5.2 ¾ü§À¡¨¾Â Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ RM1³ À¢È (i) §ºÁ¢ôÀ¢ø ÅðÊ, ÜðÎ ÅðÊ ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢ó¾
12.06.2020 ¢ÕôÀ¾ý «Åº¢Âò¨¾ì ÜÚÅ÷.
¿¡Î¸Ç¢ý ¿¡½Â Á¾¢ôÀ¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
3.6 ¸ð¼½ò¨¾î 3.6.1 ¸ð¼½ò¨¾î ¦ºÖòÐõ ÀøŨ¸ ¸ÕÅ (ii) ÌÚ¸¢Â ¸¡Ä ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¡û, šáó¾¢Ã,
¦ºÖòÐõ ¸ÕÅ¢¸û ¢¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÃ× ¦ºÄ¨Åò ¾¢ð¼Á¢ÎÅ÷.
3.6.2 §º¨Å¸ÙìÌõ ¦À¡Õû¸ÙìÌõ
¸ð¼½ò¨¾î ¦ºÖò¾ô ÀÂýÀÎòÐõ Àø§ÅÚ 10.9 §ºÁ¢ôÒ, ¦ºÄÅ£É ¾¢ð¼õ.
¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀüÈ¢ Å¢ÇìÌÅ÷. (i) ¿¢¾¢ þÄ쨸 «¨¼Â ¿¢¾¢ ÌÈ¢ô¨Àò ¾Â¡Ã¢ôÀ÷.
22 3.0 À½õ 3.7.1 RM100 000 ŨÃÂ¢Ä¡É À½ò¨¾ 10.7 À½ ம் ¦¾¡¼÷À¡É பிரச்º¨É க் கைக்குகளுக்குத்
15.06.2020 ¯ûǼ츢 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, ¸Ä¨Åì தீர்வு காணுதல்.
- 3.7 À¢ÃÉì ¸½ìÌ ¸½ìÌ ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É À¢ÃÉì
19.06.2020
¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. (i) §º÷ò¾ø,கழிò¾ø, ¦À ருக்கல், வகுò¾ø,§º÷ò¾ø ¸Æ
¢ò¾ø ¸Ä¨Å ¸½ì̸û,¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø ¸Ä¨Å
¸½ì̸û, À½õ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢ÃÉì
¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀмý À½õ ¦ºÖòÐõ
Àø§ÅÚ ÅƢӨȸ¨ÇÔõ ¨¸Â¡ÙÅ÷.

23 4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 4.1.1 12 Á½¢ ӨȨÁìÌõ 24 Á½¢ 11.1 கால «Ç வுகளின் ¦¾¡¼÷பு.
22.06.2020 ӨȨÁìÌõ ¯ûÇ ¦¾¡¼÷¨À «¨¼Â¡Çõ
- 4.1 12 Á½¢ ӨȨÁÔõ ¸¡ñÀ÷. (i) ஆண்டு, À த்தாண்டு, நூற்றாண்டு ஆகிய கால
26.06.2020 24 Á½¢ ӨȨÁÔõ «Ç வுகளுக்கி¨¼ யிலான ¦¾¡டர்¨À க் ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
4.2.1 24 Á½¢ §¿Ãò¾¢üÌðÀð¼ ¸¡Ä
«Ç¨Å¨Â Á½¢Â¢Öõ ¿¢Á¢¼ò¾¢Öõ ¯Ú¾
4.2 ¸¡Ä «Ç× ¢ôÀÎòÐÅ÷.

24 4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 4.3.1 «ýÈ¡¼î ÝÆÄ¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ 11.2 ¸¡Ä «Ç׸¨Çî §º÷த்தல்.
29.06.2020 §Áü§¸¡û Å¢ÀÃò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ
- 4.3 §¿Ãò¨¾ «ÛÁ¡É¢ò¾ø §¿Ãò¨¾ Á½¢Â¢Öõ ¿¢Á¢¼ò¾¢Öõ «ÛÁ¡É¢òÐ (i) மூன்று கால «Ç׸û Ũà §º÷ôÀ÷:
03.07.2020 ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
4.4 §¿Ãí¸Ù츢¨¼Â¢Ä¡É (அ) வருடமும் பத்தாண்டும், (ஆ) வருடமும்
¦¾¡¼÷Ò 4.4.1 º¸ò¾¢Ã¡ñÎ, áüÈ¡ñÎ, Àò¾¡ñÎ, நூற்றாண்டும்,
¬ñÎ ¬¸¢ÂÅüÚ츢¨¼§Â ¯ûÇ
¦¾¡¼÷¨Àì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
25 4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 4.4.2 §¿Ãò¨¾ Á¡üÚÅ÷: 11.3 ¸¡Ä «Ç׸¨Çì ¸Æ¢த்தல்.
06.07.2020 (i) Á½¢Ôõ ¿¡Ùõ,
- (ii) ¿¡Ùõ Å¡ÃÓõ, (i)ஒரு ¸¡Ä அைவிலிருந்து இரு ¸¡Ä «Ç வுகள்
10.07.2020 4.4 §¿Ãí¸Ù츢¨¼Â¢Ä¡É (iii) Á¡¾Óõ ¬ñÎõ,
(PENANG ¦¾¡¼÷Ò (iv) ¬ñÎ, Àò¾¡ñÎ, áüÈ¡ñÎ. வ¨Ã கழிப்À ர்:
HERITAGE) (அ) வருடமும் À த்தாண்டும், (ஆ) வருடமும்
07.07.2020
நூற்றாண்டும்,

26 4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 4.5.1 ãýÚ ¸¡Ä «Ç¨Å¸û Ũà §º÷ò¾ø, 11.4 ¸¡Ä «Ç׸¨Çô ¦ÀÕì குதல்
13.07.2020 ¸Æ¢ò¾ø
- 4.5 §¿Ãò¾¢ø «ÊôÀ¨¼ Å ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷: (i) ®Ã¢Äì¸ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñϼý ¦ÀÕìÌÅ÷:
17.07.2020 ¢¾¢¸û (i) Á½¢Ôõ ¿¡Ùõ, (அ) வருடமும் À த்தாண்டும், (ஆ) வருடமும்
(ii) ¿¡Ùõ Å¡ÃÓõ,
(iii) Á¡¾Óõ ¬ñÎõ, நூற்றாண்டும்,
(iv) ¬ñÎ, Àò¾¡ñÎ, áüÈ¡ñÎ.

27 4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 4.5.2 ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷: 11.5 ¸¡Ä «Ç׸¨Ç ÅÌ த்தல்.
20.07.2020 (i) Á½¢Ôõ ¿¡Ùõ,
- 4.5 §¿Ãò¾¢ø «ÊôÀ¨¼ Å (ii) ¿¡Ùõ Å¡ÃÓõ, (i) ®Ã¢Äì¸õ ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ½¡ø ÅÌôÀ÷:
24.07.2020 ¢¾¢¸û (iii) Á¡¾Óõ ¬ñÎõ, (அ) வருடமும் பத்தாண்டும், (ஆ) வருடமும்
(iv) ¬ñÎõ Àò¾¡ñÎõ
(v) ¬ñÎõ áüÈ¡ñÎõ, நூற்றாண்டும்,
¬¸¢ÂÅü¨È ®Ã¢Äì¸ ±ñ½¡ø ¦ÀÕìÌÅ÷,
ÅÌôÀ÷.

28 4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 4.6.1 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À 11.6 காலமும் சநரமும் ¦¾¡¼÷ைான
03.08.2020 ¢ÃÉìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
- 4.6 À¢ÃÉì ¸½ìÌ பிரச்º¨Éì ¸½ì̸ÙìÌ த் தீர்வு காணுதல்.
07.08.2020
(i) கால அைவில் செர்த்தல், கழித்தல், ¦À ருக்கல்,
மற்றும் வகுத்தல் ¦¾¡¼÷À¡ன அன்றாடப்
பிரச்ெமனக் கைக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்À ர்.
29 5.0 «Ç¨Å 5.1.1 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷, ¸¢§Ä¡Á£ð¼÷ ¬¸¢Â 12.1 நீட்ட ÄǨŨ த் ¾º மம் மற்றும் பின்னத்திற்கு
10.08.2020 ¿£ð¼ÄǨŨ «È¢Å÷. மாற்றுதல்.
- 5.1 ¿£ð¼ÄǨÅ
14.08.2020
(i) ¿£ð¼ÄǨŸ¨Ç ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û Ũà ¦¸¡ñ¼
5.1.2 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷, ¦ºýÊÁ£ð¼÷; Á£ð¼÷, ¸ ¾ºÁò¾¢üÌ Á¡üÚÅ÷.
¢§Ä¡Á£ð¼÷; ¬¸¢ÂÅüÚ츢¨¼§Â ¯ûÇ
(அ) Á¢ல்லிமீ ட்டரிலிருந்து செý டிமீ ட்டர்,
¦¾¡¼÷¨Àì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
செý டிமீ ட்டரிலிருந்து மில்லிமீ ட்¼÷.

(ஆ) செý டிமீ ட்டரிலிருந்து மீ ட்டர், Á£ð¼Ã¢Ä¢ÕóÐ


5.1.3 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷, ¦ºýÊÁ£ð¼÷; Á£ð¼÷, ¸
¢§Ä¡Á£ð¼÷; ¬¸¢ÂÅüÚ츢¨¼§Â ¯ûÇ ¦ºýÊÁ£ð¼÷. (இ) மீ ட்டரிலிருந்து கி§லாமீ ட்டர், ¸
¿£ð¼ÄǨŨ Á¡üÚÅ÷. ¢§Ä¡Á£ð¼Ã¢Ä¢ÕóÐ Á£ð¼÷.

(ii) ¿£ð¼ø «Ç׸¨Çô À¢ýÉò¾¢üÌ Á¡üÚÅ÷.

(அ) மில்லிமீ ட்டரிலிருந்து செý டிமீ ட்டர்,


செý டிமீ ட்டரிலிருந்து மில்லிமீ ட்¼÷. (ஆ)
செண்டிமீ ட்டரிலிருந்து மீ ட்டர், Á£ð¼Ã¢Ä¢ÕóÐ
¦ºýÊÁ£ð¼÷.(இ) மீ ட்டரிலிருந்து கி§லாமீ ட்டர், ¸
¢§Ä¡Á£ð¼Ã¢Ä¢ÕóÐ Á£ð¼÷.

30 5.0 «Ç¨Å 5.1.4 Á¢øÄ¢Á£ð¼Ã¢ø ¦À¡ÕÇ¢ý ¿£Çò¨¾


17.08.2020 «ÇôÀ÷.
- 5.1 ¿£ð¼ÄǨÅ
21.08.2020
5.1.5 ¸¢§Ä¡Á£ð¼Ã¢ø àÃò¨¾ «ÛÁ¡É¢ôÀ÷.
(AWAL
MUHARRAM)
20.08.2020 12.2 நீட்ட ÄǨÅ¢ø §º ர்த்தல்.
5.1.6 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷ ¦ºýÊÁ£ð¼÷; Á£ð¼÷ ¸
¢§Ä¡Á£ð¼÷; ¯ûǼ츢 ãýÚ ¿£ð¼ÄǨÅ
(i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ, ¾ºÁò¾¢Öõ À
ŨÃÂ¢Ä¡É §º÷ò¾ø ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¢ýÉò¾¢Öõ ãýÚ ¿£ð¼ÄǨŸû Ũà §º÷ôÀ÷.
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
12.3 நீட்ட ÄǨÅ¢ø கழித்தல்.
5.1.7 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷ ¦ºýÊÁ£ð¼÷; Á£ð¼÷ ¸ (i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ, ¾ºÁò¨¾Ôõ À
¢§Ä¡Á£ð¼÷; ¯ûǼ츢 ´Õ Á¾¢ôÀ¢ø þÕóÐ ¢ýÉò¨¾Ôõ ¯ðÀÎò¾¢Â ´Õ ¿£ð¼ÄǨÅ¢ĢÕóÐ þÕ
þÕ Á¾¢ôÒ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¿£ð¼ÄǨŠ¸Æ¢ò¾ø ¿£ð¼ÄǨŸ¨Çì ¸Æ¢ôÀ÷.
¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

31
24.08.2020
-
28.08.2020
32 5.0 «Ç¨Å 5.1.8 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷, ¦ºýÊÁ£ð¼÷; Á£ð¼÷, ¸ 12.4 நீட்ட ÄǨÅ¢ø ¦À ருக்கல்.
31.08.2020 ¢§Ä¡Á£ð¼÷; ¯ûǼ츢 ¿£ð¼ÄǨŨ μ÷
- 5.1 ¿£ð¼ÄǨŠþÄì¸òмý ¦ÀÕìÌõ ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò (i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ µÃ¢Äì¸ ±ñ,
04.09.2020 ®Ã¢Äì¸ ±ñ, 100, 1,000 ¬¸¢Â ±ñ¸Ù¼ý
(HARI
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¾ºÁò¨¾Ôõ À¢ýÉò¨¾Ôõ ¯ûǼ츢Â
KEBANGSAAN)
31.08.2020
¿£ð¼ÄǨŸ¨Çô ¦ÀÕìÌÅ÷.

5.1.9 Á¢øÄ¢Á£ð¼÷, ¦ºýÊÁ£ð¼÷; Á£ð¼÷, ¸ 12.5 நீட்ட ÄǨÅ¢ø வகுத்தல்.


¢§Ä¡Á£ð¼÷; ¯ûǼ츢 ¿£ð¼ÄǨŨ μ÷
þÄì¸ò¾¡ø ÅÌìÌõ ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò (i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ, µÃ¢Äì¸ ±ñ,
®Ã¢Äì¸ ±ñ, 100, 1,000 ¬¸¢Â ±ñ¸Ç¡ø ¾ºÁõ, À¢ýÉõ
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûǼ츢 ¿£ð¼ÄǨŸ¨Ç ÅÌôÀ÷.

12.6 நீட்ட ÄǨŠத் ¦¾¡டர்À¡ான

பிரச்º¨É களுக்குத் தீர்வு காணுதல்.

(i) நீட்ட ÄǨŠயில் ¾º ம ò¨¾Ôõ À¢ýÉò¨¾Ôõ


¯ûǼ츢 §º ர்த்தல், கழித்தல், ¦À ருக்கல்,
மற்றும் வகுத்தல் ¦¾¡¼÷À¡ன அன்றாடப் பிரச்º¨Éì
¸½ க்குகளுக்குத் தீர்வு காண்À ர்.

33 5.0 «Ç¨Å 5.2.1 ¦À¡Õñ¨Á ¦¾¡¼÷À¡É ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ 13.1 ¦À¡ருண்¨Á¢ý «Ç¨Å¨Âò ¾º மத்த¢ற்கும்
07.09.2020 ¯ûǼ츢 §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø ¸Ä¨Åì ¸½¢¾
பின்னத்திüÌõ மாற்றுதல்.
- 5.2 ¦À¡Õñ¨Á š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
11.09.2020
(i) ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ «Ç¨Å¨Â ¾ºÁò¾¢üÌõ À¢ýÉò¾
¢üÌõ Á¡üÚÅ÷.
5.2.1 ¦À¡Õñ¨Á ¦¾¡¼÷À¡É ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ 13.2 ¦À¡ருண்¨Á யில் §º ர்த்தல்.
¯ûǼ츢 §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø ¸Ä¨Åì ¸½¢¾
š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. (i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ãýÚ
¦À¡Õñ¨Á¸û Ũà ¾ºÁò¾¢ÖõÀ¢ýÉò¾¢Öõ §º÷ôÀ÷.

13.3 ¦À¡ருண்¨Á யில் கழித்தல்.

(i) தர அைமவ¨Â மாற்றியும் மாற்றாமலும் ஒரு


¦À¡ருண்¨Á யிலிருந்து இரண்டு ¦À¡ருண்¨Á கள்
வ¨Ã ¾º மத்திலும் பின்னத்திலும் கழிப்À ர்.
5.2.2 ¦À¡Õñ¨Á ¦¾¡¼÷À¡É ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ
¯ûǼ츢 ¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø ¸Ä¨ì ¸½¢¾
š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
13.4 ¦À¡ருண்¨Á யில் ¦À ருக்கல்.

(i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ¾ºÁò¾¢Öõ À


¢ýÉò¾¢ÖÁ¡É ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨâġÉ
5.2.2 ¦À¡Õñ¨Á ¦¾¡¼÷À¡É ¸¢Ã¡õ, ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡õ ¦À¡Õñ¨Á¨Â µÃ¢Äì¸ ±ñ, ®Ã¢Äì¸ ±ñ, 100, 1,000
¯ûǼ츢 ¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø ¸Ä¨ì ¸½¢¾ ¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.
š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
13.5 ¦À¡ருண்¨Á யில் வகுத்தல்.

(i) ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ¾ºÁò¾¢Öõ À


¢ýÉò¾¢ÖÁ¡É ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û ŨâġÉ
¦À¡Õñ¨Á¨Â µÃ¢Äì¸ ±ñ, ®Ã¢Äì¸ ±ñ, 100, 1,000
¬ø ÅÌôÀ÷.

13.6 ¦À¡ருண்¨Á ¦¾¡டர்Àான பிரச்º¨É¸Ù க்குத்

தீர்வு காணுதல்

(i) ¦À¡ருண்மமயில் ¾º மத்திலும் பின்னத்திலும்


§º ர்த்தல், கழித்தல், ¦À ருக்கல் ÁüÚõ வகுத்தல்
¦¾¡¼÷À¡ன அன்றாடப் பிரச்º¨É க் ¸½ க்குகளுக்குò
தீர்வு காண்À ர்.
34 5.0 «Ç¨Å 5.3.1 Á¢øĢĢð¼÷, Ä¢ð¼÷ ¯ûǼ츢 14.1 ¦¸¡ள்ǨŨÂò ¾º மத்திற்கும் பின்னத்திற்கும்
14.09.2020 ¦¸¡ûÇÇ× ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø
5.3 ¦¸¡ûÇÇ× மாற்றுதல்.
- ¸Ä¨Åì ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
18.09.2020
(HARI
(i) Á¢øĢĢð¼÷ ÁüÚõ Ä¢ð¼Ã¢ý ¾Ã «Ç¨Å ¾ºÁò¾¢Öõ À
MALAYSIA) ¢ýÉò¾¢Öõ Á¡üÚÅ÷.
16.09.2020
14.2 ¦¸¡ள்ÇǨÅ¢ø §º ர்த்தல்.
5.4 À¢ÃÉì ¸½ìÌ
(i) ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ãýÚ
5.3.1 Á¢øĢĢð¼÷, Ä¢ð¼÷ ¯ûǼ츢 ¦¸¡ûÇǨŠŨà ¾ºÁò¾¢Öõ À¢ýÉò¾¢Öõ §º÷ôÀ÷.
¦¸¡ûÇÇ× ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø
¸Ä¨Åì ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 14.3 ¦¸¡ûÇǨÅ¢ø கழித்தல்.

(i) ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ´Õ ¦¸¡ûÇÇÅ¢Ä


¢ÕóÐ þÕ ¦¸¡ûÇÇ׸û Ũà ¾ºÁò¾¢Öõ À¢ýÉò¾¢Öõ
¸Æ¢ôÀ÷.

5.3.2 Á¢øĢĢð¼÷, Ä¢ð¼÷ ¯ûǼ츢 14.4 ¦¸¡ûÇǨÅ¢ø ¦À ருக்கல்.


¦¸¡ûÇÇ× ¦¾¡¼÷À¡É ¦ÀÕì¸ø ÅÌò¾ø
¸Ä¨Åì ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. (i) ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ¾ºÁò¾¢Öõ À
¢ýÉò¾¢ÖÁ¡É ¦¸¡ûÇǨŨ ஓ âÄì¸ ±ñ, ®Ã¢Äì¸
±ñ, 100, 1,000¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷.

14.5 ¦¸¡ûÇǨÅ¢ø வகுத்தல்.

(i) ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ ¾ºÁò¾¢Öõ À¢ýÉò¾


¢ÖÁ¡É ¦¸¡ûÇǨŨ µÃ¢Äì¸ ±ñ, ®Ã¢Äì¸ ±ñ, 100,
5.4.1 «Ç¨Å ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼î ÝÆÄ¢ø 1,000¬ø ÅÌôÀ÷.
¸¡Ïõ À¢ÃÉìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
14.6 ¦¸¡ûÇ வு ¦¾¡டர்Àான பிரச்º¨É களுக்குத்
தீர்வு காணுதல்.
(i) செர்த்தல், கழித்தல், பெருக்கல், மற்றும்
வகுத்தல் ¦¾¡¼÷பான அன்றாடப் பிரச்சனைக்
கணக்குகளுக்குò ¾ºÁò¾¢Öõ பின்னத்திÖõ
¦¸¡ûÇǨÅ¢ø தீர்வு காண்பர்.
35 6.0 ÅÊÅ¢Âø 6.1.1 ¦ºùŸõ, ºÐÃõ, Ó째¡½õ ¬¸¢ÂÅüÈ 15.2 §¸¡½ ம்.
21.09.2020 ¢ø ¯ûÇ ¦ºí§¸¡½õ, ÌÚí§¸¡½õ, Å¢Ã
- 6.1 §¸¡½õ ¢§¸¡½õ ¬¸¢ÂÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷; (i) 8 À க்கங்கள் வ¨Ã யிலான À ல்§¸¡½ ங்களின்
25.09.2020 ¦ÀÂâÎÅ÷.
«Ç¨Å க் ¸½ க்கிடுவர்.

6.2 þ¨½ì§¸¡Î 6.2.1 þ¨½ì§¸¡Î, ¦ºíÌòÐ째¡Î ¬¸


¢ÂÅü¨È «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷; ¦ÀÂâÎÅ÷.
¦ºíÌòÐ째¡Î 15.3 இ¨½ì§¸¡டு, செங்குத்து §¸¡Î.
6.2.2 þ¨½ì§¸¡Î, ¦ºíÌòÐ째¡Î ¬¸ (i) þ¨½ì§¸¡Î ÁüÚõ ¦ºíÌòÐ §¸¡ð¨¼ ŨÃÅ÷.
¢ÂÅü¨È ŨÃÅ÷.
6.3 ÍüÈÇ×õ ÀÃôÀÇ×õ 6.3.1 ±ðΠŨÃÂ¢Ä¡É Àø§¸¡½ò¾¢ý 15.1 Í ற்றைவு, ÀÃôÀÇ×, ¸É «Ç×.
ÍüÈǨŠ¸½ì¸¢ÎÅ÷.
(i) ºÐÃõ, ¦ºùŸõ, Ó째¡½õ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ²§¾Ûõ
6.3.2 ºÐÃõ, ¦ºùŸõ, ¦ºí§¸¡½ Ó째¡½õ,
þÃñÎ ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ þ¨½ì¸ôÀð¼ ÅÊÅò¾¢ý
ºÁÀì¸ Ó째¡½õ, þÕ ºÁÀì¸ Ó째¡½õ
ÍüÈǨŠ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.
¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÀÃôÀǨÅì ¸½ì¸¢¼ 1 «ÄÌ
¦¸¡ñ¼ ºÐÃì ¸ð¼í¸¨ÇÔõ Ýò¾¢Ãí¸¨ÇÔõ (ii) ºÐÃõ, ¦ºùŸõ, Ó째¡½õ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ²§¾Ûõ
¦¸¡ñÎ ¯Ú¾¢ÀÎòÐÅ÷. þÃñÎ ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ þ¨½ì¸ôÀð¼ ÅÊÅò¾¢ý
ÀÃôÀǨŠ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.

36 6.4 ¾¢¼ô¦À¡ÕÇ¢ý ¸É 6.4.1 ¸ÉîºÐÃõ, ¸ÉùŸõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý (iii) ¸ÉîºÐÃõ, ¸ÉùŸò¨¾ì


28.09.2020 «Ç× ¸É «Ç׸¨Çì ¸½ì¸¢¼ 1 «ÄÌ ¦¸¡ñ¼ ¦¸¡ñÎ இ¨½ì¸ôÀð¼ ÅÊÅò¾¢ý ¸É «Ç¨Å ¯Ú¾
- ¸ÉîºÐÃí¸¨ÇÔõ Ýò¾¢Ãí¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ ¢ôÀÎòÐÅ÷.
02.10.2020
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.
6.5 À¢ÃÉì ¸½ìÌ
6.5.1 ÅÊÅ¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É À¢ÃÉì
¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.

37 7.0 «îÍò àÃõ, Å¢¸¢¾õ, 7.1.1 x «îÍ, y «îÍ ÁüÚõ ¬¾¢ôÒûÇ¢¨Â (O) 16.1 முதல் கால்வட்டத்தில் அச்Í த் தூரம்.
05.10.2020 Å£¾õ «È¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷.
- (i) x அச்Í, y அச்Í ÁüÚõ ¦¾¡¼ì¸ôÒûÇ¢¨Â அறிந்து
09.10.2020
7.1.2 Ó¾ø ¸¡ø Åð¼ò¾¢ø ¯ûÇ ÒûǢ¢ý ¦¸¡ள்வர்.
7.1 Ó¾ø ¸¡ø Åð¼ò¾¢ø «îÍò àÃò¨¾Ôõ «îÍò àÃò¾¢ü¸¡É ÒûÇ
«îÍò àÃõ
¢¨ÂÔõ ¯Ú¾¢ ¦ºöÅ÷. (ii) Ó¾ø ¸¡ø Åð¼ò¾¢ø உள்Ç புள்ளியின் அச்Í த்
தூரத்¨¾ உறுதி செய்வர்.
7.2 Å¢¸¢¾õ 7.2.1 þÕ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý Á¾¢ô¨À 1:1 Ó¾ø
1:10 ŨÃ, 1:100 ÁüÚõ 1:1000 ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅ¢¸ (iii) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ «îÍ àÃò¾¢üÌ ²üÀ ÒûÇ¢¨Â Ó¾ø
¢¾ «ÊôÀ¨¼Â¢ø À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷ ¸¡ø Åð¼ò¾¢ø «¨¼Â¡ÇÁ¢ÎÅ÷.

38 7.0 «îÍò àÃõ, Å¢¸¢¾õ, 7.3.1 ´ý¨Èî º¡÷ó¾ ӨȨÁ¢ø ²¾¡Å¦¾¡Õ 17.1 விகிதம்.
12.10.2020 Å£¾õ Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.
- 7.3 Å£¾õ (i) ²¾¡Å¦¾¡Õ Á¾¢ô¨À 1:1 Ó¾ø 1:10 ŨÃ, 1:100
16.10.2020 ÁüÚõ 1:1000 ஆகியவற்றின் விகித «ÊôÀ¨¼Â¢ø
7.4 À¢ÃÉì ¸½ìÌ 7.4.1 «îÍò àÃõ, Å¢¸¢¾õ, Å£¾õ ¬¸¢ÂÅü¨È உறுதிôைடுத்துவர்.
¯ûǼ츢 «ýÈ¡¼î ÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É
À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.
39 8.0 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø 8.1.1 ¦¾¡Ìì¸ôÀ¼¡¾ ¾Ã׸¨Çì ¦¸¡ñÎ 18.1 முகடு எண், நடு¦Å ண், ºÃ¡º ரி, Ţõ
19.10.2020 À¼ìÌȢŨÃ×, Àð¨¼ìÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅü¨È
- 8.1 À¼ìÌȢŨÃ×, ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. (i) ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾ÃÅ¢ø ӸΠ±ñ, ¿Î¦Åñ, ºÃ¡ºÃ¢,
23.10.2020 Àð¨¼ìÌȢŨÃ× Å¢îº¸õ ¬¸¢ÂÅü¨È «È¢Å÷.
8.1.2 ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼ À¼ìÌȢŨÃ×, (ii) ¦¸¡டுக்கப்ைட்ட 10 ¾Ã׸Ǣý «ÊôÀ¨¼Â¢ø
Àð¨¼ìÌȢŨÃ× ¬¸¢ÂÅüÈ¢ÖûÇ ¾Ã׸¨Çô
ӸΠ±ñ, ¿Î¦Åñ, ºÃ¡ºÃ¢, Ţõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾
¦À¡Õð¦ÀÂ÷ôÀ÷. ¢ôÀÎòÐÅ÷.

40 8.0 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø 8.2.1 «ýÈ¡¼î ÝÆÄ¢ø ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø 18.2 தரவு (i) À டக்
26.10.2020 ¦¾¡¼÷À¡É À¢ÃÉì ¸½ì̸ÙìÌò ¾£÷× குறிவ¨Ã வு மற்றும் À ட்¨¼ க் குறிவ¨Ã¨Å
- 8.2 À¢ÃÉì ¸½ìÌ ¸¡ñÀ÷.
30.10.2020 உருவாக்குÅ÷.

41 மீ ள்பார்வை மீ ள்பார்வை
02.11.2020
-
06.11.2020
42 மீ ள்பார்வை மீ ள்பார்வை
09.11.2020
-
13.11.2020
43 மீ ள்பார்வை மீ ள்பார்வை
16.11.2020
-
20.11.2020