Вы находитесь на странице: 1из 3

11-Р АНГИ

4.1. Үндсэн ойлголт


2.64 г
1. m (C)= -1
∙ 12 г∙ моль-1 =0.06 моль n ( CO2 ) = n ( C ) =0.06 моль
44 г∙моль
1.62 г
n ( H2 O) = =0.09 моль n ( H 2 O ) =2∙ n ( Н ) =0.18 моль
18 г∙ моль -1
C болон H-ын атомын хамгийн бага молийн харьцаа: 0.06 моль C : 0.18 моль H = 1 C : 3 H учир эмпирик томьёо
CH3 байна.
Эмпирик томьёонд харгалзах харьцангуй молекул масс (1 12) + (31)=15, 30/15=2 буюу молекул томьёо С2Н6
2. СН3CH(CH3)CH2CH3 CH3CH2CH2COOH
H
H H

H C H H OH
H H H O

H C C C C H H C C C C OH O

H H H H H H H

3. CH3CH2CH2CH2CH2CH3 гексан, CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 гептан, CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 октан,


CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 нонан, CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 декан
I

I I
OH

4. а) б) в) г) д) е)
O

O
ж) HO з) к)
5. 2,3-диметилпентан, циклопропан, 2,4-диметилпент-2-ен, 2,3-дибромобутан, 3-метилпропан-1-ол, 3,3-
диметилбутаналь, 3-метилпента-2-он, 1-гидроксипропа-2-он, 2-метил-пента-2-он, этилбензол
Br Br Br + Br
Br + Br Br + + Br
6.
+ + + +
7. Cl , CH3 , NO2 , H
8. Өдөөгдөх, өрнөх, төгсөх, 3 шат, СН3СН2Br
9. Нэгдэх
10. СН2=СН2 + Н2 CH3CH3 нэгдэх, СН3СНО +[H]  CH3CH2OH ангижрах
11. СН3СН2СН3 + Br2  CH3CHBrCH3 + HBr халах, СН3СН=СН2 + НBr  CH3CHBrCH3 нэгдэх, СН3СН2СН2ОН
CH3CH=CH + H2О ялгаруулах, CH3CH2OH+[О]СН3СНО исэлдэх, СН3СН2СНО +[H]  CH3CH2CH2OH
ангижрах
12. бут-1-ен , бут-2-ен нь цис, транс изомертэй: транс-бут-2-ен , цис-бут-2-ен

13. цис-пент-2-ен транс-пент-2-ен


14. хираль нүүрстөрөгчийн атомтай тул а),б)
O

OH

HO HO H2 N

15. а) (R)-1-хлороэтанол Cl (S)-1-хлороэтанол Cl б) (R)-2-пропаны хүчил (S)-2-


O

OH
Cl Cl
H2 N

пропаны хүчил в) (R)-2-хлоробутан (S)-2-хлоробутан

4.2. Нүүрсустөрөгч
H

H C
1. А. H H Б.В. C4H10 H3C-CH2-CH2-CH3 бутан C5H12,H3C-CH2-CH2-CH2-CH3
пентан
1моль 1моль
2. 2 n ( C ) =22.02г∙ =1.833моль . n ( H ) =4.58г∙ =4.543моль
12,011г 1.008г
1моль
n ( Br ) =73.40г∙ =0.918моль n(C):n(H):n(Br)=1.833мольC:4.543мольH:0.918мольBr=2:5:1
79.90г

136
C2H5Br Mr(C2H5Br)=109 109/109=1 C2H5Br C2H6(х)+Br2(ш)→C2H5Br(уус)+HBr(уус)
1моль C2 H6
n ( C2 H6 ) =0.5моль C2 H 5 Br∙ =0.5моль
1моль C2 H5 Br
3. А. H2C=CH-CH2-CH3(х) + Cl2(х)→CH2Cl-CHCl-CH2-CH3(х) 1,2-дихлоро,бутан
H3C-CH=CH-CH3(х)+Cl2(х)→H3C-CHCl-CHCl-CH3(х) 2,3-дихлоробутан
H2C=C(CH3)-CH3(х)+Cl2(х)→H2CCl-CCl(CH3)(х) –CH3 1,2-дихлоро,-2-метилпропан
H2C=CH-CH2-CH3(х)+HCl(уус)→H3C-CHCl-CH2-CH3(уус) 2-хлоробутан
H3C-CH=CH-CH3(х)+HCl(уус)→H3C-CH2-CHCl-CH3(уус) 2-хлоробутан
H2C=C(CH3)-CH3(х)+HCl(уус)→H3C-CCl(CH3)(уус) 2-хлоро,-2-метилпропан
Б. H3C-CH2-CH=CH2(х)+ [ O ] концH3C-CH2-C (CH3)=O бутанон-2

H3C-CH2-CH=CH2+ [ O ] шингэрүүлсэн H2COH-CHOH-CHOH-CH2OH бутантетраол-1,2,3,44. C3H6(х)+HBr(уус)→C3H7Br(уус) Урвалын тэгшитгэлийн стехиометрийн харьцаагаар 1C3H6:1HBr=(1:1) учир 10моль
бромопропан үүсэхэд 10 моль HBr зарцуулагдана.
81 г HBr
m ( HBr ¿ =10моль C3 H 7 Br∙ =810г HBr
1моль C3 H 7 Br
810 г HBr
m ( HBr ) =80% HBr ∙ =648 г HBr
100% HBr
5.
6. H3C-C≡C-CH(CH3)-CH3 HC≡C-CH(CH3)-CH3 HC≡C-CH(C2H5)-CH-CH3
7. орон зайн изомер үүсэхгүй.
8. C5H8(ш)+Cl2(х)→C5H8Cl2(уус) C5H8(ш)+Br2(ш)→C5H8Br2(уус) C5H8(ш)+HCl(уус)→C5H9Cl(уус)
4.3. Хүчилтөрөгч агуулсан нүүрсустөрөгч
1. а) Бутан-2-ол, хоёрдогч спирт. б) Бутан-1-ол, анхдагч спирт. в) 2-метилбутан-2-ол, гуравдагч спирт
2. Этанолын молекулууд усны молекултай устөрөгчийн холбоо
үүсгэдэг учир этанол усанд сайн уусдаг.
3. CH3CH2CHOH(ш) + 4.5O2(х) → 3CO2(х) + 4H2O(ш)
4. 2CH3CH2OH(ш) + 2K(хат) → 2CH3CH2OK(уус) + H2(х). CH3CH2OK –
Калийн этоксид. Кали натригаас илүү идэвхтэй тул энэ урвал
металл натри этанолтай хоорондын урвалаас илүү идэвхитэй
явагдана.
5. C H 3 C H 2 C H 2 O H (ш) +H Cl(уус) ацетон C H 3 C H 2 C H 2 Cl (ш)

1-хлоропропан
6. CH3CH2CH2CH2OH(ш) → CH3CH2CH=CH2(х) + H2O(ш) Бут-2-ен, 100% гарц
7. Температурыг ихэсгэх, этанолыг ихэсгэх, урвалын холимгоос үүссэн этенийг зайлуулснаар этений гарцыг
нэмэгдүүлэх боломжтой.
OH O
[O]
8. а) CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 C CH3 (Пентан-2-он)
б) Урвал явагдахгүй.
O
[O]
HO CH2 CH2 CH2 CH3 H C CH2 CH2 CH3
в) Бутаналь
OH O
+
K2Cr2O7/H
9. CH3 CH CH2 CH3 CH3 C CH2 CH3 , 3.7 г бутан-2-ол

10. Альдегид, кетоны молекулуудын хооронд устөрөгчийн холбоо үүсдэггүй тул ойролцоо молекул масс бүхий
спиртээсээ бага температурт буцалдаг.
H CH3
O C

C O

11. H3C H Диполь-диполийн хүчээр хоорондоо холбогдоно.


12. 2-метилбутаналь нь байгууллын 4 изомертэй.
13. Пропаналийг пропан-1-олын, пропаноныг пропан-2-олын исэлдэх урвалаар гарган авна.
OH O OH O
[O] [O]
CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 C H CH3 CH CH3 CH3 C CH3
14. Альдегид ойролцоо молекул масстай спирт, карбон хүчлээс бага температурт буцалдаг тул нэрэх аргаар урвалын
хольцоос салгана.
O O OH
2[H] 2[H]
CH3 CH2 CH2 C H CH3 CH2 CH2 CH2 OH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH CH3
15.

137
O OH

CH3 CH2 C H + HCN CH3 CH2 C CN

16. H
2-гидроксибутаннитрил
17. 1 – Пропанон, 2 – Этаналь, 3 – Этаны хүчил
O O
NaOH
H C OH+ 2Cu(OH)2 HO C OH + Cu2O + H2O
18. Шоргоолжны хүчил нь альдегидын бүлэг агуулсан карбон
хүчил юм.
H

O H O
H
O H O C C2H5
C2H5 C O H O

19. а) C2H5 C O H
б) O H
20. Салбарлалт нэмэгдэхийн хэрээр устөрөгчийн холбоо үүсэхэд саад болсноор уусах чанар багасна.
2-метилбутаны хүчил< бутаны хүчил< пропаны хүчил< Этаны хүчил
21. HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O 2HCOOH + 2Na → 2HCOONa + H2
2HCOOH + Na2CO3 → 2HCOONa + CO2 + H2O
O O
H+
CH3 CH2 CH2 C OH + CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2 C O CH2 CH3 + H2O
22.
Этилбутаноат
O O
H+
CH3 CH2 C OH + CH3 CH2OH CH3 CH2 C O CH2 CH3 + H2O
23.
Пропаны хүчил Этанол Этилпропаноат
O O
H+
CH3 C OH + CH3 CH2 CH2OH CH3 C O CH2 CH2 CH3 + H2O
Этаны хүчил Пропанол Пропилэтаноат
24. CH3CH2OH(ш) + CH3COOH(ш) → CH3COOCH2CH3(ш) + H2O(ш)
1 моль
Этанолын моль: n =20 см 3 ∙0.75 г∙ см-3 ∙ =0.326 моль Этаны хүчлийн моль:
46 г C2 H 5 OH
1 моль
n =20 см 3 ∙1.05 г∙ см-3 ∙ =0.350 моль
60 г C H 3 COOH
Урвалд орсон этанолын моль:
1 моль C2 H 5 OH
n ( C2 H 5 OH ) =0.232 моль C H3 COO C2 H 5 ∙ =0.232 моль
1 моль C H3 COO C2 H 5
Тэнцвэр тогтсон үеийн этанолын моль: n ( C2 H 5 OH ) =0.326 моль -0.232 моль=0.094 моль
Урвалд орсон этаны хүчлийн моль:
1 моль C H3 COOH
n ( CH3 COOH ) =0.232 моль C H3 COO C2 H5 ∙ =0.232 моль
1 моль C H3 COO C2 H5
Тэнцвэр тогтсон үеийн этаны хүчлийн моль: n ( CH 3 COOH ) =0.350 моль -0.232 моль=0.118 моль
[ C H3 COO C2 H5 ] [ H2 O ] 0.232∙0.232
Kc= = = 4.85
[ C H3 COOH ][ C2 H5 OH ] 0.118∙0.094

138

Вам также может понравиться