Вы находитесь на странице: 1из 4

LIST OF CASES

1. Air India International v. Nargesh Mirza (1981) 4 SCC 335, 91.

2. Ammini E.J. v. UOI, AIR 1995 Ker 252, 92.

3. Appasami v. Sarangapani AIR 1978 SC 1051, 167.

4. Apurti v. Suna Stree AIR 1963 Ori 166, 176.

5. Ashok Gangadhar Shedge v. Ramesh Gangadhar Shedge (2014)4 Bom CR

797, 217.

6. Badri Narayana Shanbar Bhandari v. Om Prakash Shankar Bhandari AIR

2014 Bom 151, 217.

7. Basanti Devi (D) by Lrs. v. Rati Ram, AIR 2018 SC, 169.

8. Bai Vijaya v. Thakuribai Chelabai, AIR 1979 SC 993, 158.

9. Bhagat Singh v. Teja Singh, AIR 2002 SC, 176.

10. Bhugwandas v. Myna Bayee, 11 MIA 487, 139.

11. Bhuri Bai v. Champi Bai AIR 1968 Raj 139. 162.

12. Bistoo Prasad v. Radha Sunder Nath, 16 WR 115,138.

13. Chairman, Railway Board v. Chandrima Das, AIR 2000 SC 988, 119.

14. Collector of Musulipatam v. Cavaly Venala (1861) 8 MIA 529, 150.

15. D. Chelliah Nadar v. Lalitha Bai AIR 1978 Mad 66, 254.

16. Danamma @ sumansurpur & Ors v. Amar & Ors, 2018 (1) Scale 657, 221.

17. Danistha Kalita v. Ramakanta Kalita, AIR 2003 Gau 92, 265.

18. Devimangal v. Mahadco Pd. (1912) 34 All 234 (PC), 139.

19. Eramma v. Veerupana, AIR 1966 SC 1879, 158.

20. Fulsing Ram Singh v. Durga Bai, AIR 1997 Bom 201, 211.

21. G. Sekar v. Geetha, AIR 2009 SC 2649, 203.

22. G.T.M. Kottarwamy v. Selra Veerava, AIR 1959 SC 577, 160.

xii
23. Gautam Kundu v. State, AIR 1993 SC 2295, 93.

24. Gulab Rao Balwant Rao Shinde v. Chhabubai Balwant Rao Shinde, AIR 2003

SC 60, 167.

25. Gumpa v. Jaibai (1944) 2 SCC 511, 165.

26. Hanuman v. Indrawati, AIR 1950 All 304, 163.

27. Hemlata v. Oma, AIR 1975 Ori 208, 211.

28. Hira Lal Mandal v. Sankar Lal Mandal (1938) 2 Cal 250, 143.

29. Hoshiar Singh v. Kowla AIR 1952, H.P. 42, 150.

30. Jagannathan Pillai v. Kunjithapadam Pillai, AIR 1987 SC 1493, 161.

31. Janabai v. T.S. Palani, AIR 1981Mad 62, 211.

32. Janki Ammal v. Narayana Sami (1916) 43 IA 207, 143.

33. John Vallamatton v. UOI, AIR 2003 SC 2902, 254.

34. Kamla Devi v. Bachulal Gupta, AIR 1957 SC 434, 145.

35. Kapila Hingorani v. State of Bihar (2003)6 SCC 1, 119.

36. Karmi v. Amru AIR 1971 SC 745, 167.

37. Kaseerbai v. Hunsraj, 30 Bom 431 (1906), 139.

38. Kashi Prasad v. Inder Kumar, ILR (1908) 30 All 490, 144.

39. Kaur Singh v. Jaggar Singh, AIR 1961 Punj. 489, 91.

40. Keshvanandan Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461, 118.

41. Kundan v. Secretary of State (1926)7 Lah. 543, 150.

42. Lachman Singh v. Kirpa Singh, AIR 1987 SC 1616, 176.

43. Lala Dhuni Chand v. Anar Kali (1946)73 IA 187, 149.

44. Maharstra v. Madhukar Narain, AIR 1991 SC 207, 93.

45. Mahesh Chandra Sharma v. Raj Kumar Sharma, AIR 1996 SC 869, 159.

46. Mali Bewa v. Dadhidas AIR 1906, Ori 81, 166.

xiii
47. Mamta Dinesh Vakil v. Bansi S. Wadhwa, AIR 2012 Bom, 180.

48. Mangal Singh v. Smt. Ratno, AIR 1967, SC 1786, 161.

49. Mary Roy v. State of Kerala, AIR 1986 SC 1011, 254.

50. Maya Devi v. State of Maharastra, 1986 (1) SCR 743, 92.

51. Miss Mutamma v. UOI, AIR 1979 SC 1868, 91.

52. Miss R. Kantha v. UOI. AIR 2010 Kar 124, 202.

53. Mojekwn v. Mojekwn (1997) 7 NWLR, 130.

54. Moniram Kolita v. Kerry Kolitany (1880) 7 IA 115,149.

55. Naraini Devi v. Ramo Devi (1961) 2 SCC 574, 167.

56. Naraini Bai (Smt.) v. State of Haryana, AIR 2004 P&H 206, 215.

57. Narshimaha v. Susheela (1996) 3 SCC 644, 211.

58. Om Prakash v. Radha Charan (2009)15 SCC 66, 188.

59. Peoples Union for Civil Liberties v. UOI, (2005) 2 SCC 436), 119.

60. Prabati v. Laxmi Devi, (1970)36 Cut, 211.

61. Prakash v. Phulavti AIR 2016 SC 769, 215.

62. Pratibha Rani v. Suraj Kumar, AIR 1985 SC 628, 140..

63. Pravat Chandra Pattnaik v. Sarat Chandra Pattnaik, AIR 2008 Ori 133, 202.

219.

64. Punithavalli v. Ramalingam AIR 1970 SC 1730, 162.

65. Radha v. Hanuman, AIR 1966 SC 216, 163.

66. Rajamma v. Varidarajula Chetti, AIR 1957 Med. 198, 136.

67. Randhir Singh v. UOI, AIR 1982 SC 877, 91.

68. Rathnakars Rao Sindhe v. Leela Ashwath, AIR 2007 Karn 941, 210.

69. S. Narayan v. Meenakshi, AIR 2006 Ker. 143, 210.

70. Sadhu Singh v. Gurudwara Sahib & Ors, AIR 2006 SC, 169.

xiv
71. Sanjit Ray v. State of Rajasthan, AIR 1982 SC 328, 92.

72. Sham Kunwar v. Wah Kunwar, 29 IA 132, 140.

73. Sharad Subramanyam v. Soami Mazumdar, AIR 2006 SC 1993, 168.

74. Shivshankar v. Devi, 25 All 468 (1903), 139.

75. Smt. Bagirathi & Ors v. S. Manivanan & Ors, AIR 2008 Mad 250, 219.

76. Solomon v. Multiah ,1974 MLJ 53, 254.

77. Somu Bai Yashwant Jadav v. Balgovinda Yadav, AIR 1983 Bom 156, 179.

78. Subbayyajoga Naik v. Narayanai, AIR 2004 Karn 2430, 215.

79. Surjeet Singh v. Kamaljit Kaur, AIR 2003 P&H 354, 93.

80. Swaminathan V. Rao v. Duggirla, AIR 1965 A.P. 367, 166.

81. Usha v. Smriti, 1988 Cal 1150, 194, 211.

82. Uttarakhand Mahila Kalian Parishad v. State of U.P. AIR 1992 SC 1965,

120.

83. V. Tulasamma v. Sesha Reddy, AIR 1977 SC 1944, 165.

84. V.V Subbo Rao v. C.S. Ranganayakam, AIR 1997 SC 3082, 166.

85. Vaishali Satish Ganokhar v. Satish Keshav Rao Ganorbar (2012)5 Bom CR

210, 217.

86. Velamure Venkata Sivaprasad v. Kothuri Venkateswarlu, AIR 2000 SC

434,162.

87. Vijay Lakshmi v. Punjab University & Ors, AIR 2003 SC 3331, 91.

88. Vijya Devi v. Sri Prakash, AIR 2009 All 85, 168.

89. Vinod Kumar Sethi v. Punjab State, AIR 1982 Pun. 372, 140.

90. Vishakha v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011, 92.

91. Yusuf Abdul Azizs v. The State of Bombay, AIR 1954 SC 321, 90.

***************************

xv

Оценить