Вы находитесь на странице: 1из 3

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE VECTOR EUROPEAN UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE VECTOR EUROPEAN

DIN MOLDOVA REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.3/2014 DIN MOLDOVA REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.3/2014

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ


“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” “ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE”
9-12 OCTOMBRIE 2014 9-12 OCTOMBRIE 2014
доставки, а также транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию. В этой связи, растущие
рынки стран, расположенные в регионе, все больше привлекают к себе внимание и Европейского союза. Abstract: Electronic contract and electronic signature are new legal instruments in private law that appeared by virtue of adapting
Отметим, что Россия значительно преуспела в энергетическом проектировании региона. Система needs to new technology requirements imposed by the evolution of society in virtual world. If in ordinary Roman law the contract
газопроводов - «Северный поток», который проходит по дну Балтийского моря и «Южный поток», were concluded only with the presence of the parties and in accordance with precise and strict ritual, this rigor was significantly
который пройдет по дну Черного моря укрепляют геоэнергетические позиции страны в Балтийско- changed in our time. In the Republic of Moldova, for about 10 years, The Law on Electronic Commerce, № 284-XV dated
Черноморском междуморье. Россия по-прежнему сохраняет за собой статус сильной военной державы в 22.07.2004 is governing the legal status of electronic contract that had created the legal framework for conducting electronic
commerce, establishing regulatory principles and state support of business in the field of electronic trade and establishment of the
регионе, однако, нужно признать, что ее способности контролировать происходящие в регионе процессы
legal regime and electronic communications relating to the sale of goods, works or services. Meanwhile the Law on Electronic
не те, что были раньше. Россия как естественный Heartland давно утеряла свои былые позиции на Signature and Electronic Document № 91 dated 06.27.2014 that will greatly reduce mistrust between partners, will eliminate
Черном море, так до сих пор и, не сумев выработать последовательной черноморской стратегии, чтобы counterfeits and any doubts about substitution of the person has recently been adopted.
вернуть их. Однако сейчас Россия как никогда заинтересована в обеспечении безопасности в Key words: electronic contract, electronic signature, legal status, electronic commerce, electronic document
Причерноморье.
Таким образом, безопасность Большого Причерноморского региона зависит в большей степени от Rezumat: Contractul electronic și semnătura electronică sunt instrumente juridice noi în dreptul privat, apărute în virtutea
усилий государств образующих данный регион, а присутствие внешних сил, только усиливает adaptării necesităților la noile tehnologii impuse de evoluţia societăţii spre lumea virtuală. Dacă în dreptul primitiv
напряженность. roman, contractele se încheiau doar în prezența părților și cu respectarea unui ritual foarte rigid și complicat, acest
Выводы rigorism a suportat transformări esențiale în zilele noastre. În Republica Moldova de aproximativ 10 ani, Legea nr.284
Вопрос обеспечения энергетической безопасности, разворачиваемый в русле конкуренции и din 22.07.2004 privind comerțul electronic guvernează regimul juridic al contractului electronic, care a creat cadrul
juridic pentru efectuarea comerţului electronic, stabilirea principiilor de reglementare şi susţinere de către stat a
противостояния, во многом раскрывает сущность переструктуризацию самого пространства.
activităţii în domeniul comerţului electronic, precum şi stabilirea regimului juridic al contractelor şi comunicărilor
Геополитическая конфигурация сил в Черноморском регионе протекает в русле противостояния между electronice privind vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, iar recent a fost adoptată Legea
Востоком и Западом. nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, care vor reduce considerabil neîncrederea
Библиография: între parteneri, v-a elimina falsurile și orice dubii cu privire la substituirea persoanei.
1. European Parliament resolution of 20 January 2011 on an EU Strategy for the Black Sea. [On-line]: Cuvinte cheie: contract electronic, semnătură electronică, regim juridic, comerț electronic, document electronic.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0025+0+DOC+XML+V0//EN. (Дата посещения: 08.08.2014). Instituția contractului a avut și cu siguranță v-a avea un impact important asupra dezvoltării omenirii, ori
2. Kissinger says concept of modern era order is in crisis. [On-line]: contractul a stat la baza nu numai a schimbului de mărfuri dar a întărit și relațiile sociale de schimb, de
http://www.presstv.ir/detail/377091.html. (Дата посещения: 9.09.2014). guvernare, familie etc. Contractul a evoluat în timp de la formalismul vechi și dominat de ritualuri sacre în
3. Sedat Laçiner. The Black Sea dimension. In: NEuropean Union with Turkey: the possible impact of dreptul roman quiritar , de legare a voinței părților,誰până К la consensualismul dreptului modern prin diferite
Turkey's membership on the European Union. Ed. by Sedat Laçiner, Mehmet Özcan, İhsan Ba. Ankara, forme.
Turkey: International Strategic Research Organization, 2005, p. 39. Dacă în dreptul primitiv roman, contractele se încheiau doar cu respectarea unui ritual foarte rigid și
4. Болгарский эксперт: Причерноморье может стать стартовой точкой грандиозного проекта complicat, de regulă în prezența mai multor martori, cu rostirea unor formule consacrate, acest rigorism
евразийского единства. [On-line]: http://www.politcontakt.ru/2012/11/bolgarskiy-ekspert- formalist a suportat transformări esențiale în timp. Trecerea de la formalism spre consensualitate a raporturilor
prichernomore-mozhet-stat-startovoy-tochkoy-grandioznogo-proekta-evraziyskogo-edinstva/. (Дата juridice s-a produs sub influența dreptului canonic(bisericesc), care în evul mediu a invadat în totalitate dreptul
посещения: 21.08.2014). laic. Astfel, o seamă de instituții și evenimente din viața familiei cum ar fi căsătoria, interdicția divorțului,
5. Будущее Причерноморья. Вызовы и угрозы в оценках экспертов из разных стран. В: Крым adopțiile, interdicția perceperii dobânzilor erau administrate direct de biserică. Sub presiunea canoniștilor a fost
вечерний. [On-line]: http://evening-crimea.com/news/20-11-2012_buduschee-prichernomorja-vyzovy- impus “jurământul” ca obligație morală în executarea angajamentelor luate. Pe parcursul timpului dreptul laic
i-ugrozy-v-otsenkah-ekspertov-iz-raznyh-stran. (Дата посещения: 20.11.2012). fiind influențat puternic de canoniști a înlocuit jurământul prin simpla respectare a unei formule „le
6. Дергачев В.А. Евразийские ворота свободной торговли: из прошлого в будущее. Одесса: «Логос», convenience”. Aceasta nu era alt ceva decât acordul de voințe suficient pentru formarea convențiilor cu efect
1994. 73 с. obligatoriu. Deși în sec.XIII, încă se mai foloseau ambele forme, consensualismul a pătruns definitiv în
7. Дергачев В.А. Новая геополитическая архитектура Черноморского региона и безопасность uzanțele dreptului, cu toate că o mare parte din cutumele Franței și vechii autori canoniști au rămas fideli
Восточной Европы. [On-line]: http://dergachev.ru/analit/chernomor.html. (Дата посещения: formalismului roman.
01.08.2014). Deoarece contractul a devenit un instrument juridic fundamental în dreptul privat , nu a putut să evite
8. Дюлгерова Н.А. Туркменистан между Востоком и Западом (газовые аспекты), с. 4. [On-line]: adaptarea la noile tehnologii impuse de evoluţia societăţii spre lumea virtuală.
http://nina-dulgerova.org/Statii/NinaTurkmenistan.pdf. (Дата посещения: 01.08.2014). În Republica Moldova de aproximativ 10 ani, Legea nr.284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic34
9. Лакийчук П. Борьба за лидерство в Черноморском регионе и военно-морской флот. [On-line]: guvernează regimul juridic al contractului electronic, însă în marea lor majoritate consumatorii cât și
http://www.harvard-bssp.org/bssp_rus/publications/220. (Дата посещения: 02.08.2014). comercianții încă nu au deplina încredere în aceste instituții noi, ori contractele în formă electronică sunt, de
Recomandat spre publicare: 10.10.2014. regulă, contracte la distanţă unde lipsa contactului fizic, atât cu partenerul cât şi cu produsul contractat,
determină suficientă neîncredere din partea persoanei care îşi asumă obligaţia de plată a preţului. Pe lângă
faptul că plătitorului i se solicită plata în avans, bunul se remite după efectuarea plății și este primit ulterior la un
interval comparabil de timp. Astfel, în procesul de încheiere a acestor contracte persistă frica și neîncrederea
deoarece plătitorul se teme de problemele care ar putea apărea, ca de pildă neconformitatea bunului procurat cu
ASPECTE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTULUI ELECTRONIC ȘI A aşteptările sale, precum și chiar lipsa bunului sau chiar lipsa partenerului (reprezentat de o identitate falsă).
SEMNĂTURII ELECTRONICE (DIGITALE) ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Leonid CHIRTOACĂ, doctor în drept,


conf.univ., cercetător științific ICJP al AȘM 34
Monitorul Oficial al republicii Moldova nr.138-146 din 13.08.2004, intrată în vigoare la 14.11.2004

118 119
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE VECTOR EUROPEAN UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE VECTOR EUROPEAN
DIN MOLDOVA REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.3/2014 DIN MOLDOVA REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.3/2014

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ


“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE” “ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE”
9-12 OCTOMBRIE 2014 9-12 OCTOMBRIE 2014
De asemenea această neîncredere sporeşte și prin faptul că plătitorul trebuie să comunice și să dezvăluie electronic. Totodată, deși legea nu stipulează expres, înscrisul în formă electronică, recunoscut de cel căruia i se
partenerului-furnizor unele informaţii cu caracter personal, date de identitate, informaţii financiare, cum ar fi opune, va avea între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile, aceleași efecte juridice
datele despre contul bancar, care nu se ştie cum vor fi folosite ulterior de cel căruia i-au fost oferite. precum actul juridic autentificat.
Legiuitorul nostru a încercat să reducă la maximum această neîncredere, astfel prin Legea nr.91 din În conformitate cu art.19 din Legea nr.284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic, contractul
27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic35 a fost creat cadrul necesar aplicării electronic constă din ofertă şi acceptare. Părţile contractului electronic sânt agentul comerţului electronic,
Directivei nr. 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru cumpărătorul şi/sau beneficiarul. După puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul
comunitar pentru semnăturile electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 13 din întocmit în formă scrisă şi semnat de părţi, inclusiv autentificat cu ştampilele părţilor. Referitor la contractele
19 ianuarie 2000. electronice se aplică prevederile generale cu privire la contracte, stipulate în Codul civil al Republicii Moldova.,
Parlamentul European si Consiliul, la 13 decembrie 1999, au adoptat Directiva 1999/93/ CE care stabilește iar după puterea doveditoare, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă.
un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, în scopul garantării bunei funcționări a pieței interne în Totodată, legiuitorul a prevăzut că nu pot fi încheiate sub formă de contract electronic următoarele
domeniul semnăturilor electronice, instituind un cadru juridic armonizat și potrivit pentru utilizarea semnăturilor contracte:
electronice în interiorul Comunității Europene. Cu atât mai mult că art. 5 (1) al Directivei consacră egalitatea a) contracte în baza cărora apar sau se transmit drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, cu
de tratament juridic între semnătura electronică extinsa (avansata) și semnătura olografă, stipulând că numai excepţia contractelor de locaţiune sau arendă;
semnăturile electronice extinse (avansate) au același efect egal ca și semnătura scrisă de mână în statele b) contracte a căror încheiere necesită, conform legislaţiei, participarea instanţelor de judecată, autorităţilor
membre, cea ce rezultă că aceste tipuri de semnături vor fi admise în calitate de probă legală. Privitor la administraţiei publice sau demnitarilor publici;
semnăturile electronice simple, art. 5 (2) al Directivei prevede ca statele membre trebuie să se asigure că unor c) contractele de fidejusiune şi de gaj al valorilor mobiliare, executate de persoane ce acţionează în scopuri
astfel de semnături nu li se refuză efectul legal sau nu sunt refuzate ca probe în procese numai pe baza faptului nelegate de activitatea lor comercială;
că nu sunt calificate drept semnături electronice extinse (avansate). d) contractele ce sânt reglementate de dreptul familial sau dreptul succesoral.
În sistemul nostru de drept, Legea nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul Privitor la clauzele contractului electronic trebuie să menționăm că legiuitorul a prevăzut că acestea
electronic instituie trei categorii de semnături electronice în raport de gradul de protecție a acesteia și anume: trebuie să corespundă cerinţelor actelor legislative şi acordului dintre părţi. În contractul electronic poate fi
semnătura electronică simplă, semnătura electronică avansată necalificată și semnătura electronică avansată stipulat că unele clauze se includ în el cu referinţă la documentul electronic sau la comunicarea electronică
calificată. amplasată în sistemul general accesibil de circulaţie a documentelor electronice. În asemenea caz, partea care a
Privitor la regimul juridic de utilizare a semnăturii electronice, legea menționează că semnătura amplasat documentul electronic sau comunicarea electronică este obligată să asigure acces liber la acestea în
electronică, indiferent de gradul de protecţie de care dispune, produce efecte juridice şi este acceptată ca probă, perioada de valabilitate a contractului electronic.
inclusiv în cadrul procedurilor judiciare chiar dacă se prezintă în formă electronic, nu se bazează pe un Conform alin.3 art.20 din Legea nr.284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic, contractul electronic va
certificat eliberat de un prestator acreditat de servicii deN certificare, sau nu se bazează pe un certificat calificat conţine următoarele clauze obligatorii: 謀К
al cheii publice, sau nu este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice. a) modul şi etapele de încheiere şi executare a contractului;
Semnătura electronică avansată calificată are aceeaşi valoare juridică ca şi semnătura b) modul de aplicare a semnăturii digitale;
olografă. Modalitatea în care se va asigura gradul de protecţie a semnăturii electronice avansate calificate pentru c) limba în care se întocmeşte contractul;
echivalarea acesteia cu semnătura olografă aplicată pe hârtie se stabileşte de organul competent. Modalitatea de d) modul de prezentare şi retragere a ofertei şi acceptării;
aplicare a semnăturilor electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public se stabileşte de e) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor;
Guvern. Persoanele juridice de drept privat stabilesc de sine stătător modalitatea de aplicare a semnăturilor f) natura, caracteristicile şi preţul bunului, tariful lucrării sau serviciului;
electronice de către reprezentanţii acestora. g) modul de efectuare a achitărilor între părţi;
În concordanță cu aceste legi considerăm că a fost reglementată strict procedura de tranzacţionare, care se h) condiţiile de renunţare la actul juridic;
bazează pe sisteme tehnice de punere în aplicare, de exemplu, pentru a se evita riscul ca creditorul să ia din i) modul şi termenele de executare a obligaţiilor;
contul debitorului mai mulţi bani decât are dreptul, au fost imaginate mai multe sisteme tehnice de plată prin j) modul de modificare a clauzelor contractuale;
mijloace electronice, sub forma micro-plăţilor, a banilor electronici şi a transferurilor securizate de bani, etc. k) clauzele ce se includ în contract cu referinţă la documentele electronice şi comunicările electronice şi
Deși are o inerție și o imunitate mai mare la schimbare, începând cu 04.01.201536, instituția contractului modul de acces la asemenea referinţe;
electronic v-a fi supus protecției legale adecvate și va fi apărat de mediului virtual, iar în acest context sperăm l) clauzele de încetare a contractului;
ca în viitorul apropiat majoritatea contractelor civile vor dobândi o nouă formă - electronică, ori contractul în m) adresele juridice şi electronice şi elementele de identificare bancare ale părţilor; precum şi n) alte clauze
formă electronică poate fi oricare dintre tipurile de contracte, diferenţa fiind dată de forma sau înfăţişarea pe coordonate între părţi.
care o ia manifestarea de voinţă. Contractul electronic se încheie prin schimbul între părţi a ofertei şi acceptării, iar informaţia cu privire la
Întrucât astăzi în majoritatea statelor se impune recunoașterea juridica a semnăturii electronice, rezultă că clauzele contractului electronic trebuie să fie prezentată de către părţi înainte de încheierea acestuia. Contractul
după intrarea în vigoare a acestei legi, contractul ce poartă o semnătură electronică avansată calificată - bazată electronic poate fi încheiat atât cu privire la un singur act juridic, cât şi cu privire la câteva acte juridice, având
pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generat cu ajutorul unui dispozitiv unul sau diferite obiecte de executare. Contractul electronic se încheie înainte de efectuarea actului juridic (sau a
securizat de creare a semnăturii electronice – v-a fi asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu actelor juridice în totalitate), cu înregistrarea lui ulterioară şi păstrarea conform acordului dintre părţi.
înscrisul sub semnătura privată(numită și semnătura olografă), producând aceleași consecințe ca și acesta. În privința momentului încheierii contractului electronic, acesta se consideră încheiat din momentul
Semnătura electronică simplă v-a avea aceleași efecte juridice ca si semnătura clasică pe hârtie, numai dacă v-a primirii de către partea care a expediat oferta a acceptării ei expediate de către cealaltă parte, dacă contractul
fi recunoscută de către cel căruia i se opune. Înscrisul în formă electronică căruia i s-a asociat logic o semnătură electronic nu prevede altfel.
electronică v-a fi asimilat, în privința condițiilor și efectelor sale, cu înscrisul sub semnătură privată( semnătura Locul încheierii contractului electronic se consideră locul unde se află agentul comerţului electronic, dacă
olografă), așa cum dispune art. 4 din Legea a nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul contractul nu prevede altfel.
Important este să reținem că clauzele contractului electronic şi obligaţiile părţilor ce decurg din el nu pot fi
35
Publicată la 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177 art Nr : 397 . Data intrării in vigoare 04.01.2015 contestate de către părţi din simplul motiv că contractul electronic a fost încheiat prin schimb de documente
36
Data intrării în vigoare a Legii nr.91 din 27.06.2014

120 121
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE VECTOR EUROPEAN UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE VECTOR EUROPEAN
DIN MOLDOVA REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.3/2014 DIN MOLDOVA REVISTA ŞTIINŢIFICĂ Nr.3/2014

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ


“ABORDĂRI EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE”
9-12 OCTOMBRIE 2014
electronice iar modificarea contractului electronic se efectuează în formă de document electronic, care este parte
integrantă a contractului.
Modul de utilizare a contractelor electronice în domeniul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru
necesităţile statului se stabileşte prin lege, totodată legea interzice vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor sau
prestarea serviciilor care nu au fost comandate de cumpărător sau beneficiar, iar în cazul în care au fost vândute
bunuri, executate lucrări sau prestate servicii care nu au fost comandate de cumpărător sau beneficiar, se
interzice solicitarea de la aceştia a achitării preţului bunurilor, inclusiv a plăţii pentru livrare, a tarifelor
lucrărilor sau serviciilor.
Concluzii:
În concluzie, putem menționa că deși contractul cât și semnătura electronică sunt instituții juridice relativ
noi în societatea noastră tradiționalistă și destul de conservatoare, trebuie să amintim că experiențele din trecut
arată că descoperirile unor cunoștințe și tehnologii noi au fost foarte repede acceptate de omenire dacă acestea
au fost utile.
Realizarea acordului de voință dintre părți în format electronic pe lângă faptul că nu necesită cheltuieli
suplimentare, elimină curieratul clasic care s-a dovedit a fi mult mai lent și scump, totodată instituția
contractului electronic facilitează comunicarea rapidă între partenerii de afaceri, elimină costurile în
transportarea negociatorilor, asigură confidențialitatea datelor, sunt sigure și ușor de utilizat, fluidizează
circuitul documentelor, cu atât mai mult, conduce la economisirea consumabilelor, reduce uzura biroticii,
scutește de legalizarea copiilor, elimină orice dubiu privind autenticitatea semnăturilor, ne încurajează să
susținem că este o instituție juridică utilă și pentru societatea noastră. În acest sens, teoreticienii și practicienii
dreptului trebuie să atragă o atenție deosebită în cercetarea și aplicarea practică a acestor instituții juridice,
deoarece deși sunt asimilate contractului și semnăturii clasice din punct de vedere a validității și efectelor,
deoarece sunt încheiate la distanță, apare o condiție suplimentară în ce privește dovada existenței unui astfel de
contract, ori în cazul unor litigii judiciare v-a fi mai dificil de probat existența acestui contract din cauza
absenței suporturilor durabile(hârtia), însă ele pot fi folosite ca probă în instanță numai cu respectarea regulilor
generale în această materie și ținând seama de prevederile N legislației speciale privind semnătura electronică.

Bibliografie:
1. Gina Orga-Dumitriu, Dreptul European al contractelor, Editura C.H. Beck 2013, 369 pag.
2. Gheorghe Pipera, Introducere in Dreptul contractelor profesionale, Editura C.H. Beck 2011, 392
pag.
3. Bucur Cristina-Mihaela, Comerț electronic, Editura ASE București 2002, 271 pag.
4. Roșca Gh.Ion, Comerț electronic, Editura Economică, București 2004, 245 pag.
5. Legea nr.284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic, Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.138-146 din 13.08.2004, intrată în vigoare la 14.11.2004
6. Legea a nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, Publicată la
04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177, art. Nr : 397. Data intrării in vigoare 04.01.2015
Recomandat spre publicare: 10.10.2014.

РЕКЛАМА КАК ИДЕОЛОГЕМА ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ


(ADVERTISEMENT AS AN IDEOLOGEM OF «GENERAL WELFARE» SOCIETY)

ДЕМЧЕНКО Максим,
кандидат политических наук, доцент,
Днепропетровский национальный университет
имени Олеся Гончара, Украина
fszmk2005@ukr.net

АБСТРАКТ: В статье анализируется эволюция рекламы, которую последняя претерпевает на протяжении ХХ


века, переставая быть только маркетинговой коммуникацией и все активнее вторгаясь в другие, главным
образом общественные, сферы - социальную, политическую, идеологическую. За это время реклама превратилась
в особый общественный институт, который обеспечивает процесс коммуникации от информирования до полной

122 123

Вам также может понравиться