Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ДАЭУГ 2020 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 он 2020 оны 11-р сар 2020 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,644.03 12,420.00 13,025.88 104.88% 122,238.89
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 87,242.64 84,495.00 85,227.86 100.87% 772,319.65


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 346,067.84 330,324.24 350,579.21 106.13% 3,231,340.40
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 27,194.20 33,836.00 25,866.35 76.45% 265,879.30
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 14,846.04 13,970.00 11,570.24 82.82% 111,272.31
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 25,315.00 19,572.50 26,297.50 134.36% 228,249.40
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 506.26 2,016.00 1,973.99 97.92% 23,185.97
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 20,573.00 22,641.50 21,766.04 96.13% 231,065.05
9 УХАА-ХУДАГ цах м.квтц 1,176.00 1,549.47 1,133.55 73.16% 25,231.07
ДҮН цах м.квтц 535,565.01 520,824.71 537,440.62 103.19% 5,010,782.03
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 32,016.00 30,773.00 30,967.00 100.63% 187,216.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 296,079.00 295,298.00 292,007.00 98.89% 1,945,355.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 437,170.00 430,820.00 425,646.00 98.80% 3,374,412.00
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 67,933.00 65,303.00 65,987.00 101.05% 469,318.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 72,722.00 68,118.00 68,202.00 100.12% 499,604.00


6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 36,400.00 31,200.00 35,500.00 113.78% 263,700.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 9,235.31 6,349.00 8,853.90 139.45% 54,187.39
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 20,235.10 18,260.00 17,119.61 93.75% 136,942.89
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 12,575.00 12,575.00 12,210.72 97.10% 77,382.26
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 5,007.90 4,600.00 4,600.00 100.00% 32,264.20
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 10,442.34 6,510.00 7,359.10 113.04% 61,289.70
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 6,191.00 5,264.00 7,757.00 147.36% 39,458.21
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 113,651.00 113,955.00 92,443.00 81.12% 586,811.00
ДҮН дул Гкал 1,119,657.65 1,089,025.00 1,068,652.33 98.13% 7,727,940.65
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц 51.14 100.00 42.26 42.26% 1,519.98
ДИЗЕЛЬ

2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 137.70 - 109.58 0.00% 603.11


3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 22.80 20.00 22.58 112.90% 289.13
ДҮН цах м.квтц 211.64 120.00 174.42 145.35% 2,412.22
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 5,749.08 4,610.00 5,942.69 128.91% 47,995.94
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 3,622.08 1,440.00 1,458.36 101.28% 21,336.12
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 615.92
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 2,783.29
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 65.46 52.00 90.12 173.31% 1,242.00
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 73.71


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 161.46
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 33.45 26.00 36.50 140.38% 315.77
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 12,147.83 11,371.94 12,185.84 107.16% 122,450.06
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 12,586.90 11,603.02 14,233.56 122.67% 133,814.65
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,027.67 332.49 904.39 272.01% 14,747.85
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,090.33 384.80 918.48 238.69% 14,093.82
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 1,856.61 1,132.29 2,173.31 191.94% 22,521.05
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 14510.232 14,837.44 14,381.40 96.93% 142,166.24
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,385.60 473.42 1,185.45 250.40% 15,245.58
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц 2,050.05 1,148.16 1,603.01 139.62% 22,051.88
ДҮН цах м.квтц 56,125.30 47,411.56 55,113.12 116.24% 561,615.34
дул Гкал 1,119,657.65 1,089,025.00 1,068,652.33 98.13% 7,727,940.65
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 591,901.94 568,356.27 592,728.16 104.29% 5,574,809.59

Боловсруулсан:
ХШҮДАГ-ын мэргэжилтэн С.Ариунбулган

Вам также может понравиться