Вы находитесь на странице: 1из 139

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ

И
ДОМАШНИ РАБОТИ

10. клас
на………………………………………………………………………….
от:…………………………………………………………………………

за
профил природни науки
и
ученици-химици
2020 / 2021 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
ТЕМА 1: ВЕЩЕСТВА И ВИДОВЕ ВЕЩЕСТВА ............................................................ 4
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВАТА .................................................................................................... 4
ЧИСТИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ............................................................................................................... 6
ТЕМА 2: СТРОЕЖ И СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА ................................................ 7
СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА ............................................................................................. 7
СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА .............................................................................................................. 9
ТЕМА 3: ТОПЛИННИ ЕФЕКТИ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ ............................. 10
УСЛОВИЯ И ПРИЗНАЦИ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ .......................................................................... 10
ТЕМА 4: ЕНЕРГЕТИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ ................ 12
ТЕМА 5: ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ТЕРМОХИМИЯТА ............................................... 14
ТЕМА 6: ГОРИВА И ХРАНИ ............................................................................................ 18
ТЕМА 7: СКОРОСТ НА ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ ......................................................... 20
ТЕМА 8: ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ СКОРОСТТА ............................... 22
ТЕМА 9: КАТАЛИЗА .......................................................................................................... 26
ТЕМА 10: ХИМИЧНО РАВНОВЕСИЕ ........................................................................... 29
ТЕМА 11: ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ХИМИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ ................................. 31
ТЕМА 12: ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ................................ 33
ТЕМА 13: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ .............................. 35
ТЕМА 14: РАЗТВОРИ ......................................................................................................... 37
ТЕМА 15: РАЗТВОРИМОСТ НА ВЕЩЕСТВАТА........................................................ 39
ТЕМА 16: КОЛИЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАЗТВОРИ ................... 41
ТЕМА 17: СВОЙСТВА НА РАЗТВОРИТЕ ..................................................................... 45
ТЕМА 18: РАЗТВОРИТЕ В БИТА И В ПРАКТИКАТА............................................... 51
ТЕМА 19: ВОДНИ РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ И НЕЕЛЕКТРОЛИТИ ........ 52
ТЕМА 20: ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОЛИТИ. ВОДАТА КАТО ЕЛЕКТРОЛИТ................. 54
ТЕМА 21: КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И СОЛИ ................................................................. 56
ТЕМА 22: ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ МЕЖДУ ВОДНИ РАЗТВОРИ НА
ЕЛЕКТРОЛИТИ................................................................................................................... 58
ТЕМА 23: ЙОНООБМЕННИ ПРОЦЕСИ ....................................................................... 60
ТЕМА 24: ХИДРОЛИЗА ..................................................................................................... 62
ТЕМА 25: РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ .................................................................. 64
ТЕМА 26: ОКИСЛЕНИЕ И РЕДУКЦИЯ. СТЕПЕН НА ОКИСЛЕНИЕ .................. 68
ТЕМА 27: ОКИСЛИТЕЛИ И РЕДУКТОРИ ................................................................... 70

2
ТЕМА 28: ОКИСЛЕНИЕ И РЕДУКЦИЯ В РАЗТВОРИ .............................................. 72
ТЕМА 29: ХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК ............................... 74
ТЕМА 30: ЕЛЕКТРОЛИЗА ................................................................................................ 77
ТЕМА 31: ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИ ПРОЦЕСИ ....................................... 79
ТЕМА 32: ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ ................................................................................... 87
ТЕМА 33: ВИДОВЕ ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ ................................................................. 89
ТЕМА 34: ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА ................................. 91
ТЕМА 35: НЕОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ................................................................ 92
ТЕМА 36: ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА И НЕОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ................. 95
ТЕМА 37: ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА – 1 .................................................... 98
ТЕМА 38: ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА – 2 .................................................. 100
ТЕМА 39: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ С БИОЛОГИЧНИ ФУНКЦИИ .......... 102
ТЕМА 40: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ .................................................................... 104
ТЕМА 41: МЕД И СЪЕДИНЕНИЯТА Й ...................................................................... 106
ТЕМА 42: ЦИНК И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ................................................................. 109
ТЕМА 43: ЖЕЛЯЗО И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ ........................................................... 112
ТЕМА 44: ОЛОВО И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ .............................................................. 115
ТЕМА 45: КОРОЗИЯ НА МЕТАЛИТЕ ......................................................................... 117
ТЕМА 46: ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕТАЛИ И РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 119
ТЕМА 47: ПОЛИМЕРИ .................................................................................................... 120
ТЕМА 48: ПЛАСТМАСИ ................................................................................................. 122
ТЕМА 49: КАУЧУК ........................................................................................................... 123
ТЕМА 50: ВЛАКНА ........................................................................................................... 124
ТЕМА 51: МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА ................................................. 126
ТЕМА 52: МАТЕРИАЛИ (УПРАЖНЕНИЕ) ................................................................ 128
ТЕМА 53: ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОКОЛНА СРЕДА .................................. 130
ТЕМА 54: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ........................................................ 132
ТЕМА 55: СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ И ОКОЛНАТА СРЕДА ........................................ 135
ЕЛЕКТРОАФИНИТЕТЕН РЕД (ПРИЛОЖЕНИЕ) .................................................... 136
ТАБЛИЦА С ЕЛЕКТРООТРИЦАТЕЛНОСТ (ПРИЛОЖЕНИЕ) ........................... 138
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................... 139

3
ТЕМА 1: ВЕЩЕСТВА И ВИДОВЕ ВЕЩЕСТВА
Класификация на веществата
1. Означени са веществата:
NH3, C2H6, CO2, NaOH, CH4, NaCl, Na, Al, Al2O3, CH3COOH, C6H12O6, CaO,
Al(OH)3, H2SO4, C2H5OH, H2NCH2COOH, CuSO4, CH3COCH3, C2H4, CH3COOC2H5,
C6H5COOH, C2H2, CH3CHO, C6H6, C12H22O11, KCl, HCl, HF, HClO3, HBrO
 Групирайте ги по следните признаци, като запишете формулите им
на празните места.
 неорганични вещества:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
 органични вещества:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
 метали:……………………………………………………………………………...
 неметали:…………………………………………………………………………...
 оксиди:
o основни:……………………………………………………………………..
o амфотерни:………………………………………………………………….
o киселинни:………………………………………………………………….
 хидроксиди:
o основни:……………………………………………………………………..
o амфотерни:………………………………………………………………….
 киселини:
o неорганични:………………………………………………………………..
o органични:…………………………………………………………………..
o оксокиселини:………………………………………………………………
o безкислородни:……………………………………………………………..
 соли:………………………………………………………………………………..
 въглеводороди:
o алкани:………………………………………………………………………
o алкени:………………………………………………………………………
o алкини:………………………………………………………………………
o арени:………………………………………………………………………..
 производни на въглеводородите:
o алкохоли:……………………………………………………………………
o феноли:……………………………………………………………………...
o алдехиди:……………………………………………………………………
o кетони:………………………………………………………………………
o въглехидрати:……………………………………………………………….

4
2. Означете с химични уравнения общо химично свойство на металите,
основите, основните и амфотерните оксиди, амфотерните хидроксиди.
Конкретизирайте схемите:

метал + ……………….. → ……………….. + ………………..


…………………………………………………………………………………………………...

основа + ……………….. → ……………….. + ………………..


…………………………………………………………………………………………………...

основен оксид + ……………….. → ……………….. + ………………..


…………………………………………………………………………………………………...

амфотерен хидроксид + ……………….. → ……………….. + ………………..


…………………………………………………………………………………………………...

3. Означете с химични уравнения:


o взаимодействието между метал и неметал:
…………………………………………………………………………………………………..
o процес на неутрализация:
…………………………………………………………………………………………………...
И при двете реакции се получава:………………………………………………...

4. Означете с химични уравнения общи химични свойства на солната и


оцетната киселина.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Означете с химичното уравнение, на примера на оцетната киселина, химично


свойство, по което органичните киселини се различават от неорганичните………………

 Допълнете празните места в текста.


Въглехидратите, мазнините и белтъците са част от ……………….. природа.
Глюкозата е ……………….. Тя съдържа в молекулата си 5 ……………….. групи и една
……………….. група. Тези функционални групи се доказват с ………………..…………
и прясно утаен ……………….. Мазнините са естери на ……………….. с ………………..
киселини.

5
Чисти вещества и смеси
5. Запишете примери за видове смеси:
 еднородни:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
 нееднородни:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

6. Изчислете масата на натриевата основа и на калциевия дихидроксид,


които се съдържат в 350 g техни смеси с вода при масова част на хидроксида 5%.
Дадено: Търси се:

Решение:

7. Изчислете молната концентрация на 500 mL разтвор на сярна киселина,


който съдържа 49 g чиста киселина.
Дадено: Търси се:

Решение:

8. Приготвен е разтвор от 40 g натриева основа и 200 g вода. Изчислете


масовата част и молната концентрация на натриевата основа в разтвора, ако
плътността му е ρ = 1.2 g/cm3.
Дадено: Търси се:

Решение:

6
ТЕМА 2: СТРОЕЖ И СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА
Състав и свойства на веществата
Свойствата на веществата зависят от техния ……………….. и ……………….. състав
и от ……………….. им.
1. Дадени са означения на веществата:
O2, O3, CaO, C2H4, C2H6, SO2, SO3, H2O, H2O2, C2H5OH, CH3COCH3
 Кои от веществата имат еднакъв качествен състав? Коя е причината за
различните им свойства?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

 Кои от веществата имат еднакъв качествен и количествен състав? Коя е


причината за различните им свойства?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. Означени са веществата:
Fe, Br2, O3, NaCl, I2, C2H4, K2S, CO2, H2O, SO2, CH4, C2H5OH, CH3COCH3
 Групирайте ги според вида на химичната връзка.
o с ковалентни връзки - …………………………………………………………
o с йонна връзка - ………………………………………………………………..

 С ковалентна връзка се свързват елементите ……………………, а с йонна –


елементите ……………………………………………….. Ковалентните връзки са
………………………… и …………………….., както и прости и сложни в зависимост от
броя на общите …………………………..

 Запишете химичните формули на прости вещества и химични съединения,


които отговарят на следните признаци:
o с молекулен строеж - …………………………………………………………..
o с ковалентни неполярни връзки - ……………………………………………..
o с ковалентни полярни връзки - ………………………………………………..

3. В зависимост от полярността на ковалентните връзки и разположението на


атомите в пространството молекулите са полярни и неполярни.
 Определете вида на молекулите на хлор, хлороводород, метан, етан,
етилов алкохол:
o полярни - ………………………………………………………………
o неполярни - ……………………………………………………………

7
 Подредете веществата по повишаване температурата им на кипене, като
знаете, че за веществата с молекулен строеж тя зависи от масата на молекулите и от
взаимодействията между тях.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Означете с химично уравнение взаимодействието на етан и етен с хлор.


…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Определете вида на реакциите.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
 Кои от процесите протича по-лесно и защо?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5. Дадени са формулите на въглеводороди.


H2C=CH-CH2-CH3 H3C-CH=CH-CH3 CH2=C-CH3
|
CH3

 Наименувайте дадените въглеводороди.


…………………………………………………………………………………………………...
 Отбележите кои изомери са:
o верижни - …………………………………………………………...
o позиционни - ……………………………………………………….
 Съставете съкратени структурни формули на изомери със състав
C5H12. Наименувайте ги.

8
Свойства на веществата
6. При изследването на непознатия газ Д са установени следните свойства:
 изгаря напълно в кислородна среда, като от 1 mol газ се получават 2 mol CO2
и 2 mol H2O.
 обезцветява бромна вода и разтвор на KMnO4.
 при взаимодействие с водород се получава друг газ, който не обезцветява
бромна вода.
Веществото Д е ……………………. и се означава със следната формула:………
Свойствата, които доказват строежа му, са:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Означете с уравнения взаимодействието на веществото Д с кислород и с водород
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Веществото Д участва в процеса полимеризация. Как се нарича полученият
продукт, за какво се използва и какви проблеми за околната среда създава неговото
използване?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

9
ТЕМА 3: ТОПЛИННИ ЕФЕКТИ НА ХИМИЧНИТЕ
РЕАКЦИИ
Условия и признаци на химичните реакции
1. В таблицата долу по хоризонтал, вертикал и диагонал, отляво надясно и
отдясно наляво, отгоре надолу и отдолу нагоре, открийте 10 думи, свързани с
термохимията.
С Х Е Н И Й О Л Е Н Я Г И Х А П У Н О З А
Е И М Е Ш А М Ъ Т О Р Ъ Т Е М И Р О Л А К
Р К И Н Р Н Г П А В А Л О Р И Т Н С О К И
Н А З П Е Н Я Р А Г З И А Н А Н И Л П О Т
И Л С О Д Ч Е К А Л О Р И Ч Н О С Т А Н Е
К О Р В Т Р И Н О С П Т Ф О С Е С А Р Н Л
Е Р У Б З Е Г М Д У Й А А Ц С И Л Б О А К
М И Т Л Е П Р Я Р У О П Л Е Г Е Т Ш И Х О
И Я Н Е О Н И М Г Е К А Ю Ж Е Т О А Л Е Н
Л И С П Ц Р К Е И Л Т М П Г Р И Я Ж Е С И
Т Е Р М О Х И М И Ч Н О У Р А В Н Е Н И Е
Ц В О Л Е Т Ч Я Г З Е Щ Д А С Е И Н А Т А
Е Н А В У З А Р Б О А Н А Н И Л П О Т О Л
С К Р О П Т В Е Т О П Л И Н Е Н Е Ф Е К Т

2. Прочетете текста, в който са описани познати химични реакции.


Солната киселина реагира с цинк, но не реагира с мед. Взаимодействието й с цинк
протича по-бързо, когато металът е на прах, а не на гранула. За някои реакции
веществата предварително се раздробяват, струват или разтварят в подходящ
разтворител. Взаимодействието на солна киселина със сребърен нитрат протича
при стайна температура, а за взаимодействието с меден оксид е необходимо
нагряване. За някои реакции е необходима светлина.
а) Запишете условията за протичане на описаните процеси.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
б) Кои признаци се наблюдават при тези процеси?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10
3. Разгледайте фигурата за видовете химични системи и попълнете празните
места в текста.
Реагиращите вещества и получените вещества образуват
…………………, а съдовете и пространството около тях
…………………. Химичните системи са …………………,
………………… и ………………… в зависимост от връзките с
околната среда. Системите, които обменят вещество и енергия с
околната среда, са ………………… Когато системата обменя само
енергия, тя е …………………. Изолираните системи
…………………………………… нито енергия, нито вещество.

4. Определете вида на всяка от химичните системи.


Горенето на метан на въздуха е ……………………………………………………...
Взаимодействието на цинк със солна киселина се извършва в ……………………
…………………………………………………………………………………………………...
Разлагането на вода под действието на електричен ток е …………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Разтворът на натриев хлорид е ………………………………………………………..

11
ТЕМА 4: ЕНЕРГЕТИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ
ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ
1. Топлинен ефект на химичните реакции
Топлинният ефект е прието да се означава с …………. и се измерва в джаули (J).
Това е количеството топлина, което се ………………. (+Q) или ……………………. (-Q)
при протичане на дадена химична реакция. Уравненията, в които е отразен топлинният
ефект, са термохимични.
2. Посочете „особеностите“ при записа на едно термохимично уравнение.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

3. За всеки от описаните процеси означете термохимичното уравнение.


а) При горенето на магнезий се отделя голямо количество топлина и светлина.
…………………………………………………………………………………………………...
б) Калциев оксид се получава при разлагане на варовик при висока температура.
…………………………………………………………………………………………………...
в) При светкавични бури (~3000 0С) е възможно взаимодействие между
кислорода и азота от въздуха – получава се азотен оксид.
…………………………………………………………………………………………………
г) Взаимодействието на CaO с H2O е известно като „гасене на негасена вар“ –
отделя се голямо количество топлина.
…………………………………………………………………………………………………

4. Екзотермични и ендотермични реакции.


Допълнете схемите и пропуснатите думи в текста.

Екзотермични реакции ( ) (+Q)

Примери: Примери:

Екзотермичните процеси протичат с ……………….. на топлина (+Q). Получените


продукти са ……………….. на енергия и по-стабилни в сравнение с изходните
вещества. При ……………….. процеси се поглъща топлина (-Q), а продуктите са
……………….. на енергия и по-нестабилни в сравнение с реагентите.

12
5. Топлинен ефект и химични връзки.
При химичните взаимодействия се разкъсват химични връзки. Затова е
необходимо да се внесе толкова енергия, колкото се отделя при образуването им.
Топлинният ефект на дадена реакция може да се
пресметне като разлика между енергията на връзките,
които се образуват, и енергията, необходима за
разкъсването на връзките между изходните вещества.
Като използвате данните за енергията на връзките от
таблицата, пресметнете топлинния ефект на реакцията:

H2(г) + Cl2(г) → 2HCl(г)

химична връзка H–H Cl – Cl H – Cl


енергия на връзката [kJ / mol] 436 239 431

Изчислете количеството топлина (-Q1), необходимо да разкъсването на химичните


връзки в изходните вещества, и количеството топлина (+Q2), което се отделя при
образуването на химичните връзки в продуктите на реакцията.
Q1 = ……………………………………………………………………………………..
Q2 = ……………………………………………………………………………………..
Q = - Q1 + Q2 = ………………………………………………………………………….

13
ТЕМА 5: ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ТЕРМОХИМИЯТА
1. Топлина на образуване на веществата.
Подчертайте ключовите думи в дефиницията за топлина на образуване.
Топлина на образуване – топлинният ефект на реакцията за получаване на 1mol
вещество от съответните стабилни прости вещества при стандартни условия ( T = 298 K
и p = 1x105 Pa) е топлина на образуване. Измерва се в J/mol.

2. Като използвате дадените термохимични равенства, определете и запишете


в таблицата топлините на образуване на означените в нея вещества.
(1) ½ N2(г) + 3/2 H2(г) → NH3(г) + 46.0 kJ
(2) 2H2(г) + O2(г) → 2H2O(т) + 572 kJ
(3) H2(г) + ½ O2(г) → H2O(г) + 242 kJ
(4) CO(г) + ½ O2(г) → CO2(г) + 283 kJ
(5) C(тв) + O2(г) → CO2(г) + 393.5 kJ
(6) C(тв) + ½ O2(г) → CO(г) + 110.5 kJ
(7) S(тв) + O2(г) → SO2(г) + 297 kJ
(8) 2Ca(тв) + O2(г) → 2CaO(тв) + 1270 kJ

вещество NH3(г) H2O(т) H2O(г) CO2(г) CO(г) SO2(г) CaO(тв)


топлина на
образуване, Q0
[kJ/mol]
Топлината на образуване е мярка за стабилността на веществата. Подредете
веществата от таблицата по нарастване на тяхната стабилност.
…………………………………………………………………………………………………

3. Топлина на изгаряне на веществата.


Топлината на изгаряне е топлинният ефект на реакцията на пълно изгаряне на 1
mol вещество в кислородна среда до висшите оксиди на съставните му елементи при
стандартни условия. Измерва се в kJ/mol.
Кои от означените в задача 2 топлинни ефекти са и топлини на изгаряне?
…………………………………………………………………………………………………

4. В практиката се говори за калоричност на горива и храни. Върху етикет на


черен шоколад е посочена енергийна стойност 537 kcal (за 100 g). Пресметнете колко
kJ съответстват на 10 g черен шоколад, ако знаете, че 1 cal = 4.18 J.
…………………………………………………………………………………………………

5. Закон на Херман Хес – при постоянно налягане и температура (или постоянен


обем и температура) топлинният ефект на дадена реакция се определя само от
………………… и ……………….. състояние на системата и НЕ зависи от
……………………………………….

14
6. На фигурата са представени енергетичните промени при непълно и пълно
горене на графит. Като използвате и термохимичните уравнения, изчислете
топлинния ефект на непълното горене на графита.

C(тв) + O2(г) → CO2(г) Q1 = 393.5 kJ

C(тв) + ½ O2(г) → CO(г) Q2 = ? kJ

CO(г) + ½ O2(г) → CO2(г) Q3 = 283 kJ

Q2 =

7. Следствия от закона на Хес. Топлинният ефект на всяка химична реакция е


равен на разликата от сумата на топлините на образуване на продуктите и сумата от
топлините на образуване на изходните вещества, като се отчита броят на моловете им, с
които те участват в реакцията.
Като използвате следствието от закона на Хес:
а) допълнете: Топлинен ефект = …………………… - …………………….
б) запишете в общ вид топлинния ефект на реакцията:
a1A1 + a2A2 → b1B1 + b2B2 Q = ……………………………………………….
в) пресметнете топлинния ефект на реакцията на алуминотермия:
2Al(тв) + 2Fe2O3(тв) → Al2O3(тв) + 2Fe(тв)
Топлините на образуване на двата оксида са съответно:
Q0(Fe2O3(тв)) = 821 kJ/mol
Q0(Al2O3(тв)) = 1688 kJ/mol

8. Захарта (захарозата) се окислява в човешкия организъм до въглероден


диоксид и вода през серия от сложни биохимични реакции. При това се отделя
голямо количество топлина.
C12H22O11(тв) + 12O2(г) → 12CO2(г) + 11H2O(т) + 5645 kJ
Въз основа на даденото сумарно химично уравнение и данните в таблицата
изчислете топлината на образуване на захарозата.

вещество Qобр., kJ/mol


CO2(г) +393.5
H2O(т) +285.8

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

15
9. Изчислете топлинния ефект за реакцията на каталитично окисление на
амоняк:
4NH3(г) + 5O2(г) → 4NO(г) + 6H2O(г)
без да използвате справочни данни, а само следните термохимични уравнения:
N2(г) + O2(г) → 2NO(г) - 182.6 kJ
N2(г) + 3H2(г) → 2NH3(г) + 92.4 kJ
2H2(г) + O2(г) → 2H2O(г) + 483.6 kJ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

10. Изчислете топлинния ефект за реакцията на хидриране на етен:


C2H4(г) + H2(г) → C2H6(г)
без да използвате справочни данни, а само следните термохимични уравнения:
C2H4(г) + 3 O2(г) → 2 CO2(г) + 2 H2O(т) + 1 411 kJ
C2H6(г) + 3.5 O2(г) → 2 CO2(г) + 3 H2O(т) + 1 560 kJ
2H2(г) + 0.5 O2(г) → H2O(т) + 285.5 kJ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
11. Изчислете топлинния ефект на взаимодействието на алуминий с хлор:
2 Al(тв) + 3 Cl2(г) → 2 AlCl3(тв)
без да използвате справочни данни, а само следните термохимични уравнения:
2 Al(тв) + 6 HCl(т) → 2 AlCl3(т) + 3 H2(г) + 346.4 kJ
HCl(г) → HCl(т) + 74.9 kJ
H2(г) + Cl2(г) → 2HCl(г) + 184.6 kJ
AlCl3(тв) → AlCl3(т) – 30.83 kJ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

12. Колко грама пропан трябва да бъдат изгорени, за да се отделят 76 000 kJ


топлина, ако се знае, че:
C3H8(г) + 5 O2(г) → 3 CO2(г) + 4 H2O(г) + 2 200 kJ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

16
А какъв ще бъде обемът в [m3] на необходимото количество пропан, измерен при н.у.?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

13. Даденото сумарно уравнение отразява метаболизма на мазнините, например


глицерил триолеат, в човешкото тяло:
2 C3H5(OOCC17H35)(тв) + 160 O2(г) → 114 CO2(г) + 104 H2O(г) + 67 000 kJ
Какво количество топлина в [cal] ще се отдели от организма, ако се метаболизира 1 kg от
посочената мазнина?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

14. Изчислете колко количество топлина се отделя или поглъща при редукция
на 440 g Fe2O3 с въглища, като използвате следните данни:
Qобр. (Fe2O3) = 822.1 kJ/mol
Qобр. (CO) = 110.5 kJ/mol

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

17
ТЕМА 6: ГОРИВА И ХРАНИ
1. Може ли всички вещества, които горят, да се използват като горива?
Дефинирайте понятието „горива“.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. В исторически аспект развитието на човека и обществото, на индустрията и


на технологиите е свързано с това какви горива използват.
Какви са предимствата и недостатъците на някои от използваните горива?
Отразете резултатите от проучването си в таблицата.
гориво предимства недостатъци
въглища
нефт и нефтопродукти
ядрено гориво
природен газ
биогорива
водород

3. Изборът на горивата се извършва по редица критерий.


Посочете най-важните от тях според Вас.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Означете с термохимични уравнения горенето на пропан и на етанол.


Сравнете ги по калоричност и количество на отделения CO2 при изгарянето на
100 g гориво.
Q0(CO2(г)) = 393.5 kJ/mol Q0(H2O(т)) = 286 kJ/mol

пропан, Q0(C3H8(г)) = - 102.8 kJ/mol етанол, Q0(C2H5OH(т)) = - 277.6 kJ/mol


термохимично уравнение:

топлина на изгаряне:

калоричност – kJ топлина, отделени при изгарянето на 100 g гориво:

количество вещество n(CO2), образувано при изгарянето на 100 g гориво:

18
5. За поддържане на жизнените функции в човешкия организъм служи
храната, която приемаме. Тя е източник на енергия и осигурява калорийния
баланс, необходим за нормалното функциониране на живия организъм. Дневните
калорийни нужди (ДКН), изразени в kcal, се определят от базовото ниво на
метаболизма (БНМ), умножено по коефициента на натовареност.
Като използвате данните от таблицата, изчислете приблизителните дневни
калорийни нужди за Вас, ако искате да поддържате нормалното си тегло.

базово ниво на метаболизма, kcal коефициент на физическа


активност
1.900 изключителна активност
за мъже = 66.5 + 13.75 х маса (кг) + 5 х височина (см) – 6.75 1.725 висока активност
1.550 умерена активност
за жени = 665.1 + 9.56 х маса (кг) + 1.84 х височина (см) – 4.67
1.375 слаба активност
1.200 заседнал начин на живот
* умерена активност = спортуване 3-5 дни/седмично
* слаба активност = спортуване 1-3 дни/седмично

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

6. Хранителните вещества имат различна калоричност: въглехидрати – 4


kcal/kg, мазнини – 9 kcal/kg, белтъчни вещества – 4 kcal/kg. Предложете рецепта за
сладкиш и изчислете неговата калоричност в kcal за 100 g.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

19
ТЕМА 7: СКОРОСТ НА ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ
1. В епруветка се поставя магнезиева лента и се залива със солна киселина.
Какви промени се наблюдават?

Обемът на водорода ………………………,


количеството на магнезия …………………… с течение
на времето.

Коя от характеристиките на солната киселина се


променя с
времето?…………………………………………………...

2. Допълнете текста.
Скоростта на дадена химична реакция се измерва с изменението на
……………………….. на някое от ……………………….. или …………………….
вещества за единица време. Измерва се в mol.dm-3.s-1 или mol.L-1.s-1. Обобщено,
скоростта се записва така:
𝑐2 − 𝑐1 ∆𝑐
𝑣= ± = , където ∆c = c2 – c1 ………………….. и ∆t = t2 – t1 ………………….
𝑡2 − 𝑡1 ∆𝑡

3. Взаимодействието между веществата А и В протича в газова фаза по


уравнението:
А(г) + В(г) → D(г) + E(г)
Като използвате графиките, допишете изразите за средна скорост vср на
реакцията чрез изменението на концентрацията на един от продуктите (от c1 до c2) и на
един от реагентите (от c1 до c2) за интервала от време от t1 до t2.

изменение на изменение на
концентрацията концентрацията
на на
………………… …………………
… …
вещество вещество

c2…..c1, ∆c = c2-c1….0
c2…..c1, ∆c = c2-c1….0 vср =

vср =

20
4. Как се определя скоростта на химичните реакции?
Запишете изразите за средна скорост на означените реакции чрез реагиращите и
получените вещества и ги сравнете.
а) CH4(г) + Cl2(г) → CH3Cl(г) + HCl(г)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
б) N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

5. Хлорбутанът взаимодейства с вода по уравнението:


C4H9Cl(г) + H2O(г) → C4H9OH(г) + HCl(г)
В таблицата са представени данни за изменението на концентрацията на
хлорбутана с времето.
време, t [s] 0 50 100 150 200 300 400
молна концентрация, 0.100 0.090 0.082 0.074 0.067 0.054 0.044
c [mol/dm3]

а) Представете графично
изменението на концентрацията на хлорбутана
в хода на реакцията.

б) Пресметнете скоростта на
реакцията за следните интервали от време:
- от 0 до 50 секунди:
…………………………………………………………………………………………………
- от 50 до 100 секунди:
………………………………………………………………………………………………….

21
ТЕМА 8: ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ
СКОРОСТТА
1. Допълнете схемите и пропуснатите думи в текстовете.
Влияние на …………………….. Влияние на контактната
повърхност

(посочете пример)
Влияние на …………………….. Влияние на температурата

(опишете експеримент)
С увеличаване на концентрацията на реагиращите Скоростта на всяка химична
вещества скоростта на реакцията …………………. реакция …………………. с
Този факт се обяснява с нарастване …………………. повишаване на
между частиците, съответно и броя на ефективните температурата. При
удари. повишаване на температурата
нараства …………………. на
Скоростта на химичните реакции е …………………. частиците, общият брой на
на произведението на молните концентрации на ударите между тях, както и
реагиращите вещества, повдигнати на степени, равни броят на ………………….
на броя на моловете, с които те участват в реакцията. частици, съответно и
активните молекули.

22
За да се осъществи
взаимодействие, средната
енергия на частиците трябва
да е по-голяма от
…………………. енергия
(Еа). Тя е характерна
величина за всяка химична
реакция.
За реакцията: а А(г) + b B(г) → d D(г) Означете на дадената схема
активиращата енергия и
топлинния ефект на
реакцията:
а А(г) + b B(г) → d D(г)
кинетичното уравнение е:
……………………………………………….

където k - ………………………………….

зависи от …………………………………..

не зависи от ………………………………..

При по-висока температура


по-голяма част от частиците
имат необходимата
активираща енергия.
Вант Хоф експериментално
доказва, че при всяко
повишаване на температурата
с 100 скоростта на реакцията
се увеличава от ….. до …..
пъти.

2. Запишете кинетичните уравнения на реакциите:


а) C(тв) + O2(г) → CO2(г) …………………………………………………………………
б) 2N2O5(г) → 4NO2(г) + O2(г) …………………………………………………………

Реакцията протича през следните етапи: N2O5 → N2O3 + O2 (бавен)


N2O5 + N2O3 → 4NO2 (бърз)

23
3. Окислението на SO2 до SO3 протича по уравнението:
2SO2(г) + O2(г) → 2SO3(г)
Запишете кинетичното уравнение на процеса:
…………………………………………………………………………………………………
Как и с колко пъти ще се промени скоростта на означената реакция, ако:
а) концентрацията на O2 се увеличи 4 пъти………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
б) концентрацията на SO2 се увеличи 2 пъти………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
в) концентрацията на SO2 се намали 3 пъти………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
г) налягането в системата се повиши 2 пъти ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

4. При 200С скоростта на дадена химична реакция е 2 mol/(L.s) и при


повишаване на температурата с 100С се увеличава 2 пъти. Колко пъти ще се
повиши скоростта, ако температурата се повиши до 500С? Използвайте таблицата.
температура [0C] 20 30 40 50
скорост [mol/(L.s)] 2

5. При температура 550С скоростта на реакцията е 0.75 mol x dm-3 x s-1.


Изчислете скоростта на реакцията, изразена чрез всички участващи вещества.
2N2O5(г) → 4NO2(г) + O2(г)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Изравнете даденото химично уравнение:


NO(г) + O2(г) → N2O3(г)
а) Изразете и приравнете изразите за средна скорост чрез изменението на
концентрацията на всяко от веществата в реакционната схема.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
б) Изчислете средната скорост, изразена чрез концентрацията на кислорода, ако
знаете, че средната скорост, изчислена чрез промяната в концентрацията на азотния
оксид, е 1.6х10-4 mol/(L.s).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

24
7. Изразът за средна скорост, изразена чрез изменението на концентрацията
на всяко от веществата в реакционната система, за дадена реакция е:
1 ∆𝑐(𝑁2 𝑂5 ) 1 ∆𝑐(𝑁𝑂2 ) ∆𝑐(𝑂2 )
𝑣̅ = − = =
2 ∆𝑡 4 ∆𝑡 ∆𝑡
а) Изразете химичното уравнение на този процес:
…………………………………………………………………………………………………...
б) Изчислете средната скорост спрямо изменението на концентрацията на NO2,
ако средната скорост спрямо изменението на концентрацията на N2О5 е 0.23 mol/(L.s)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

8. Как ще се промени скоростта на реакцията: 2CO(г) + O2(г) → 2CO2(г) , ако:


а) концентрацията на CO2 и CO се повиши два пъти:
…………………………………………………………………………………………………..
б) налягането се намали четири пъти:
…………………………………………………………………………………………………...
в) температурата се понижи:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

9. Дадени са енергетичните диаграми за двете реакции:

A + B → AB C + D → CD

а) Отбележете на графиките активиращите енергии за двете реакции и отчетете


техните стойности. Коя реакция протича с по-голяма скорост и защо?
…………………………………………………………………………………………………...
б) Отбележете на графиките топлинните ефекти за двете реакции и отчетете
техните стойности. Какви са реакциите по ефект?
…………………………………………………………………………………………………...
в) Кой от двата продукта – AВ или CD – е по-стабилен и защо?
…………………………………………………………………………………………………...

25
ТЕМА 9: КАТАЛИЗА
1. Катализа и катализатори
Допълнете текста.
Катализаторите са вещества, които ………………… скоростта на дадена
химична реакция, но в края остават химически непроменени. Реакциите, които
протичат в присъствие на катализатори, са …………………….., а явлението – катализа.
Положителните катализатори …………………….. скоростта на химичните реакции, а
такива, които я намаляват, са ……………….

2. Видове катализа
Определете вида на катализата на означените процеси и допълнете текста.
……………………………катализа ……………………………катализа
𝑡,𝑁𝑖 (тв) 𝑡,𝑁𝑂 (г)
𝐻2 𝐶 = 𝐶𝐻2 (г) + 𝐻2(г) → 𝐻3 𝐶 − 𝐶𝐻3(г) 2𝑆𝑂2 (г) + 𝑂2(г) → 2𝑆𝑂3(г)
𝑡,𝑉2𝑂5 (тв) 𝐹𝑒3+ (т)
2𝑆𝑂2 (г) + 𝑂2(г) → 2𝑆𝑂3(г) 2𝐻2 𝑂2(г) → 2𝐻2 𝑂(т) + 𝑂2(г)
𝑀𝑛𝑂2 (тв) 𝑡,𝐻+ (т)
2𝐻2 𝑂2(г) → 2𝐻2 𝑂(т) + 𝑂2(г) 𝐶12 𝐻22 𝑂11 (т) + 𝐻2 О(т) → 𝐶6 𝐻12 𝑂6(т) + 𝐶6 𝐻12 𝑂6(т)

При ………………………… катализа реагиращите вещества и катализатора


образуват ………………………… система, а при ………………………… -
………………………… система.

3. Осъществете експериментите, представени на схемите. Кои са факторите,


които влияят на видовете катализа?

Скоростта на ………………………… Скоростта на …………………………

каталитични процеси зависи от каталитични процеси зависи от

………………………… …………………………

26
4. Особености на катализаторите
Означете с уравнения:
а) различни процеси с един и същ б) процеси, при които катализаторът има
катализатор специфично действие

5. Представете енергетичните диаграми за хомогенна и хетерогенна катализа:


хомогенна положителна катализа хетерогенна положителна катализа

хомогенна отрицателна катализа хетерогенна отрицателна катализа

а) За всяка от енергетичните диаграми определете коя от кривите се отнася за


катализиран и коя – за некатализиран процес.
б) Обяснете механизма на каталитично действие, като използвате ключови думи:
етапи, междинно съединение, междинен комплекс, активираща енергия.
Довършете уравненията:
А + К → …….. Еа1, Q1 < 0
АК + …… → АВ + ……. Еа2, Q2 > 0
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

27
в) Означете на схемите активиращата енергия на некаталитичния и на
каталитичния процес и топлинния ефект.

6. Биокатализатори (………………..)
Запишете по два примера за ензимнокатализирани процеси в човешкия
организъм.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

7. Сравнете действието на ензимите с това на останалите катализатори.


…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

8. Избройте фактори, които могат да окажат влияние върху ензимната


активност.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

9. В таблицата по-долу по хоризонтал, вертикал и диагонал, отляво надясно и


отдясно наляво отгоре надолу и отдолу нагоре, открийте 10 думи, свързани с
химичната кинетика и катализ.
О С Т А Г А В А Х И К О
Т Е К С А Л Ф Ю Е А Х В
С Л С У О И Е М Т И О Я
П Е К Б О Н У А Е Р М В
Р К О С Щ Х Л К Р П О Т
О Т Р Т Ц И М И О М Г А
М И О Р З Б А Н Г Ч Е В
О В С А Н И Н Е Е Х Н А
Т Н Т Т Е Т Я В Н А Н Р
О О Л Е К О Ж Ъ Н З А М
Р С У Р С Р Е Л А Ш И Ю
П Т А К Т И В А Т О Р М

28
ТЕМА 10: ХИМИЧНО РАВНОВЕСИЕ
1. Обратими и необратими химични процеси
Означете с едно уравнение по подходящ начин дадените обратими реакции.
Допълнете липсващите думи в текста.
необратими обратими
реагенти продукти реагенти продукти
2H2O2(т) → 2H2O(т) + O2(г) NH3(г) + HCl(г) → NH4Cl(тв)
NH4Cl(тв) → NH3(г) + HCl(г)
………………………………………………
CH4(г) + 2O2(г) → CO2(г) + 2H2O(т) 2H2(г) + O2(г) → 2H2O(г)
2H2O(г) → 2H2(г) + O2(г)
………………………………………………
При обратимите реакции е възможно при определени условия от ………………
на реакцията да се получат …………………………….. , т. е. при определени условия
правата и …………………………. реакция могат да протичат едновременно.

2. Състояние на химично равновесие


Допълнете празните места в текста.
Химичното равновесие е състояние на ………………………… химични реакции,
при което концентрациите на всички участващи в реакцията вещества
………………………… с времето. Те остават ………………………… за дадените условия и
се наричат ………………………… концентрации. Прието е това състояние да се
означава със символа „………..“.

3. Означете състоянието на равновесие за дадените обратими реакции, които се


извършват в атмосферата.
N2(г) + O2(г) 2NO(г) 2O3(г) 3O2(г)

4. Означете на дадената графика състоянието на равновесие в система с


изходни вещества H2 и I2.

Означете коя от кривите се отнася за изменението на


концентрацията на H2 и I2 и коя – за изменението на
концентрацията на HI.

29
5. Характеристики на състоянието на химичното равновесие
Обяснете двете характеристики (динамично и подвижно) на състоянието на
химичното равновесие.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

6. Запишете при какви условия ще е в състояние на равновесие следният


обратим процес, който се извършва в природата:
CaCO3(тв) + CO2(г) + H2O(т) ↔ Ca(HCO3)2(р)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

7. Равновесната константа Кс е величина, която е характерна за състоянието


на равновесие при дадена температура. Запишете израза за Кс на означените
процеси:
NO(г) + O3(г) ↔ NO2(г) + O2(г) C(тв) + CO2(г) ↔ 2CO(г)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

8. Означете с химично уравнение процеса, за който равновесната константа е:


𝑐 2 (𝑆𝑂3 )
Кс = 2
𝑐 (𝑆𝑂2 ). 𝑐(𝑂2 )
…………………………………………………………………………………………………...

30
ТЕМА 11: ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ХИМИЧНОТО
РАВНОВЕСИЕ
1. Принцип на Льо Шателие-Браун
Подчертайте ключовите думи в текста, за да разберете и прилагате принципа.
Ако върху една химична система в състояние на равновесие се окаже външно
въздействие, в нея протича процес, чрез който се намалява външното въздействие.

2. Приложете принципа и запишете коя от реакциите ще протича в по-голяма


степен, ако непрекъснато се извежда отделеният CO2 от системата.
CaCO3(тв) ↔ CaO(тв) + CO2(г) - Q
…………………………………………………………………………………………………

3. Фактори, които влияят върху състоянието на химично равновесие


На празните места запишете факторите, които влияят на равновесното състояние
на обратимите процеси.
а) Влияние на ……………………………………………
Запишете и обяснете коя от реакциите на означения процес ще протече
преимуществено:
N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г)
А) ако се увеличи концентрацията на азота N2 - ……………………………………
Б) ако се намали концентрацията на амоняка NH3 - ………………………………..

Подчертайте вярната дума във всяка от означените двойки думи, която


съответства на текста.
Ако в една система в състояние на равновесие се увеличи/намали
концентрацията на някое от реагиращите вещества или се намали/увеличи
концентрацията на някой от продуктите, то в по-голяма степен ще протече
реакцията на образуване на продуктите.

б) Влияние на …………………………………………….
Обяснете как се повлиява състоянието на равновесие на означените реакции, ако
налягането се повиши. При кой от процесите няма да настъпят промени и защо?
N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) H2(г) + Cl2(г) ↔ 2HCl(г) 2O3(г) ↔ 3O2(г)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Довършете текста.
Ако в една система в състояние на равновесие се повиши налягането, то в по-
голяма степен протича тази реакция, чиито продукти заемат по-малък обем, т. е.
общият брой молове е по-малък, и обратното. Ако се понижи налягането, то ……
…………………………………………………………………………………………………...

31
в) Влияние на ……………………………………………
2NO2(г) ↔ N2O4(г) + Q При понижаване на температурата изсветлява.
червено-кафяв безцветен
газ газ

N2O4(г) ↔ 2NO2(г) – Q При повишаване на температурата почервенява.


безцветен червено-кафяв
газ газ

Съставете текст за влиянието на температурата върху състоянието на


равновесие.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Запишете условията, при които ще се получи по-голям добив на:


А. серен триоксид, необходим за производството на сярна киселина
2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г) + Q
.......................................................................................................................................................
Б. амоняк, необходим за производството на азотна киселина и минерални торове
N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + Q
.......................................................................................................................................................
В. водород, необходим за производството на амоняк
C(тв) + H2O(т) ↔ CO(г) + H2(г) – Q
.......................................................................................................................................................

32
ТЕМА 12: ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ХИМИЧНИТЕ
ПРОЦЕСИ
1. Като използвате закона на Хес и данните, изчислете неизвестния топлинен
ефект при хидрогенирането на ацетилен.
C2H2(г) + 2H2(г) → C2H6(г) Q1 = 311.4 kJ
C2H2(г) + H2(г) → C2H4(г) Q2 = ? kJ
C2H4(г) + H2(г) → C2H6(г) Q3 = 136.4 kJ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Изчислете топлинния ефект на означената химична реакция, ако знаете че


топлината на образуване на:
CO2(г) е 394 kJ/mol, на CO(г) е 110 kJ/mol, на H2O(г) е 242 kJ/mol.
CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Запишете кинетичните уравнения на означените процеси. Кои фактори


могат да влияят върху скоростта им?
а) 2NO(г) + O2(г) → 2NO2(г) ................................................................................
б) CaO(тв) + CO2(г) → CaCO3(тв) ................................................................................
в) C2H4(г) + H2(г) → C2H6(г) ................................................................................

4. Как ще се измени скоростта на означение процес, ако налягането се повиши


три пъти?
2NO(г) + O2(г) → 2NO2(г)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

33
5. Попълнете таблицата за промените, които ще настъпят в равновесните
системи. Използвайте символите: „→“, „←“, „↔“.
равновесна система повишаване повишаване повишаване
на на на
температурата налягането концентрацията
на O2
2CO(г) + O2(г) ↔ 2CO2(г) + 566 kJ
N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г) – 180 kJ

6. Водородът, необходим за производството на амоняк, се получава от


природен газ по реакцията:
CH4(г) + H2O(г) ↔ CO(г) + 3H2(г) – 207kJ
Как ще повлияе състава на равновесната смес:
а) повишаването на налягането……………………………………………………
б) повишаването на температурата………………………………………………..
в) наличието на катализатор…………………………………………………………..
г) повишаване на концентрацията на CH4……………………………………………

34
ТЕМА 13: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИМИЧНИТЕ
ПРОЦЕСИ
1. По дадените модели определете вида на химичните системи и вида на
процесите според топлинния ефект. За коя от системите топлинният ефект е
топлина на изгаряне и за коя – топлина на образуване?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Съставете текст за енергетичните промени при химичните реакции, като


използвате изразите: химични връзки, разрушават се, създават се, поглъща се
енергия, освобождава се енергия.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Анализирайте графиките:
А. Коя от тях показва изменението на
концентрацията на реагиращо вещество и
коя – на получено вещество в хода на реакцията?
………………………………………………………
………………………………………………………

35
Б. Коя от кривите се отнася за протичане на процеса при:
500С – ………………………………………………..
700С – ………………………………………………..
700С с положителен катализатор – ………………..
Допълнете графиката с крива, която да
съответства на провеждане на реакцията при 400С
без катализатор.

4. Графиката представя енергетични


промени в хода на реакцията
2А(г) ↔ В(г) в състояние на равновесие, която
се провежда с и без твърд катализатор.
Определете коя от графиките се отнася за
каталитична реакция.

Определете и означете на графиката топлинния


ефект на реакциите – правата и обратната.

Предложете условия за провеждане на тази


реакция, за да се получи по-голям добив от В.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

36
ТЕМА 14: РАЗТВОРИ
1. Водата като разтворител.
Прочетете текста и подчертайте ключовите думи.
Разтворите са хомогенни течни системи от две или повече вещества. Всеки
разтвор се състои от разтворител и разтворено вещество. За разтворител се приема
веществото, което има същото състояние като това на разтвора. Водата е един от
най-разпространените разтворители.

2. Охарактеризирайте водната молекула по следните признаци:


а) качествен и количествен състав …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
б) вид на химичните връзки и полярност на молекулата……………………………
…………………………………………………………………………………………………...
в) ТК = …….. 0С Причина за тази сравнително висока температура са ……………
…………………… между водните молекули.

3. Разтваряне на веществата.
Попълнете пропуснатите думи в текста.
Разтварянето е ……………………… процес. Процесът на взаимодействие на
частиците на разтварящото се вещество с молекулите на водата в разтвора се нарича
……………………. Получените групировки се наричат ………………..

4. Прочетете текста и запишете кои от веществата CH4, CuSO4, S8, C2H5OH и


CH3COOH се разтварят добре във вода и защо.
За да се разтвори едно вещество, градивните му частици и тези на разтворителя
трябва да имат сходен строеж. Веществата с йонен строеж или полярни молекули се
разтварят в полярни разтворители, и обратно – вещества с неполярни молекули се
разтварят в неполярни разтворители.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

5. Попълнете пропуснатите думи в текста.


Разграждането на разтварящото се вещество до градивните му частици под
действието на водните молекули е съпроводено с ………………….. на топлина и е
…………………… процес. Хидратацията е ………………….. процес и е съпроводена с
…………………… на топлина. Процесът на разтваряне е ……………………… или
…………………… в зависимост от съотношението между погълнатата и отделената
топлина.

6. Количествени характеристики на разтворите.


Количеството разтворено вещество в определен обем (V) или определена маса
(m) от разтвора се нарича концентрация на разтвора (c).

37
а) молна концентрация:
𝒏 (𝑨)
𝒄(𝑨) =
𝑽 ( 𝑨)
Пресметнете молната концентрация на 2 L от разтвор, приготвен с 80 g NaOH.
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

б) масова част:
𝒎 (𝑨)
𝒘(𝑨) =
𝒎 (𝑨) + 𝒎(𝑩)
В 98 g вода са разтворени 2 g NaOH. Пресметнете масовата част на разтвореното
вещество (в %) и молната концентарция на разтвора. Приемете, че плътността на
получения разтвор е 1 g/cm3.
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

38
ТЕМА 15: РАЗТВОРИМОСТ НА ВЕЩЕСТВАТА
1. Разтворимост и видове разтвори.
Допълнете празните места в текста за видовете разтвори.
Разтвор, който при определена температура …………………………. да разтваря
допълнително количество от …………………… вещество, е ненаситен. Наситен
разтвор е този, който …………………… да разтваря допълнително количество от
………………… веществото. Преситени са тези разтвори, които са с концентрация, по-
……………………. от тази на наситения разтвор.

2. Определете вида на разтвор на NaCl във вода – наситен, ненаситен или


преситен, ако при добавянето на малки количества кристали от солта, те:
а) не се изменят - …………………………………… разтвор
б) намаляват размери - …………………………………… разтвор
в) се увеличават по размери - ……………………………………. разтвор
Разтворимостта на едно вещество в даден разтворител се измерва с
концентрацията на наситения му разтвор при определена температура. Тя се изразява с
масата на разтвореното вещество (в g) в 100 g разтворител.

3. В два чаши, всяка със 100 g H2O, са поставени съответно 10 g захар и гасена
вар при 20 0С. Обяснете защо разтворът на захарта е ненаситен, а този на гасената
вар – наситен. (използвайте табл. 17-1 от учебника)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. При 20 0С 100 g вода разтварят 90.5 g NaBr. Разтворимостта на йода при


същите условия е 0.022 g. Причината за това е:…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

39
5. Влияние на температурата и налягането върху разтворимостта. Като
използвате кривите на разтворимост:

а) определете разтворимостта и вида на топлинния ефект на:


- KNO3 при 60 0С - …………………………………………………………….
- KNO3 при 70 0C - ……………………………………………………………..
- NH3 при 10 0С - ……………………………………………………………….
- NH3 при 70 0С - ……………………………………………………………….
б) обяснете защо аквариумът не трябва да бъде на слънчево място:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

6. В епруветка е приготвен наситен разтвор на захар във вода при 20 0С.


Запишете промените, които ще настъпят в разтвора, ако:
а) се загрее до 40 0С -…………………………………………………………………..
б) се долее вода -……………………………………………………………………….
в) се изпари част от водата - …………………………………………………………..

7. Разтворимостта на газовете се влияе от налягането.


Прочетете текста и отговорете на въпросите.
При обикновени условия количеството азот, разтворено в кръвта и тъканите, е
малко. Водолазите използват апарати с хелиево-кислородна среда. Така организмът не
изпада в „азотна наркоза“.
а) Как се променя разтворимостта на газовете с промяна на налягането?
…………………………………………………………………………………………………
б) Как се променя разтворимостта на азота в кръвта и тъканите при „азотната
наркоза“?......................................................................................................................................

40
ТЕМА 16: КОЛИЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ РАЗТВОРИ
1. Прочетете текста.
Приготвен е разтвор на NaCl при стайна температура. В съда остава
неразтворено вещество. Бистрият разтвор е отлят в друг съд и оставен непокрит. В
него след няколко дни са забелязани кристали сол.
а) определете вида на разтворите:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
б) обяснете наблюдаваните промени:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

2. Физиологичният разтвор се използва при венозни вливания.


Той представлява воден разтвор на химически чист NaCl с масова част 0.9%.
Изчислете колко грама NaCl и какъв обем дестилирана вода са необходими, за да се
приготви 300 g физиологичен разтвор (ρ(H2О) = 1 g/cm3).
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
3. В медицината глюкозата се използва като 5% воден разтвор. Изчислете
молната концентрация на 500 cm3 глюкозен разтвор с масова част 5%. Плътността
на разтвора приемете за 1g/cm3.
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

41
4. През зимата в автомобилите се използва антифриз като охладител. Той
съдържа вода и етиленгликол и според масовата част на разтворите замръзва при
различни температури. Разполагате с 1 L концентриран антифриз с масова част
58%, който замръзва при -500С. Ако се разреди до 36.4%, полученият разтвор ще
замръзва при -200С. Изчислете обема на дестилираната вода, необходима за
разреждането. Приемете плътността на всички разтвори за 1 g/cm3.
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

5. Калиевата основа се използва широко в лабораторната практика.


Разтворимостта й при 20 0С е 112 g основа в 100 g вода. Изчислете масовата част на
наситения разтвор на калиева основа при тази температура. Определете молната
концентрация на този наситен разтвор, като знаете, че плътността му е 1.54 g/cm3.
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

42
6. За лабораторно упражнение по аналитична химия г-н Иванов трябва да
приготви 850 mL разтвор на KOH с молна концентрация 3M. Изчислете
количеството вещество в грамове от основата, което трябва да претегли г-н Иванов
за приготвяне на разтвора.
Дадено: Търси се:

Решение:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

7. Колко грама разтвор на KOH с w(KOH) = 50% е необходим за


неутрализация на H2SO4 с маса 196 g?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

8. Смесени са 200 g разтвор w(NaCl) = 15% и 400 g разтвор с w(NaCl) = 30%.


Определете масовата част на NaCl в получения разтвор.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

9. Цистерна съдържа 5m3 разтвор на H2SO4, с моларна концентрация на


киселината 2 mol/m3. Да се намери масата на сярната киселина (в g) в дадения
разтвор.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

10. Колко грама NaOH се съдържат в разтвор с обем 10 m3 и с моларна


концентрация на основата 3 mol/m3?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

43
11. Колко грама KCl е разтворен в 450 mL разтвор с ρ=1.4g/mL и w(KCl) =20%?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

12. Към 700 g разтвор на KOH с w(KOH) = 40% са прибавени 700 mL разтвор
на HNO3 с w(HNO3) = 50% и ρ=1.3g/mL. Колко грама и колко мола KNO3 ще се
получат? От кое реагиращо вещество се остане в излишък и колко?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

44
ТЕМА 17: СВОЙСТВА НА РАЗТВОРИТЕ
1. Парно налягане на разтворите
Парите, които са в динамично равновесие с дадена течност, са нейни
………………………., а налягането, което те упражняват, се нарича ……………………

2. По данните от таблицата определете коя от течностите е с най-ниско парно


налягане и коя – с най-високо при 25 0С.
течност ТК [0C]
вода 100
диетилов етер 34.6
пентан 36
етанол 78
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Представете графично промяната на парното налягане над водния разтвор
на нелетливо вещество и над чистия разтворител с повишаване на температурата.

4. Температура на кипене и температура на замръзване на разтвори


Температурата, при която …………………………. налягане над течността се
изравни с …………………………., е температура на кипене на течността. Разтворите
на нелетливи вещества кипят при температура, по-…………………………. от тази на
чистия разтворител. Разтворите на нелетливите вещества замръзват при
температура, по-…………………………. от тази на чистия разтворител.

5. Приготвени са 20% и 30% разтвори на NaCl. Обяснете кой от двата


разтвора:
а) ще кипи при по-висока температура?..................................................................
б) ще замръзне при по-ниска температура?............................................................

45
6. Дифузия и осмоза
Прочетете текста, представете схематично двата процеса дифузия и осмоза и ги
сравнете.
Дифузията е явление, при което частиците се движат насочено от места с по-
висока концентрация към места с по-ниска концентрация без външна намеса до
изравняване на концентрацията в целия разтвор.
Осмозата е процес на преминаване на молекули на разтворителя през
полупропусклива преграда между два разтвора с различна концентрация.

7. Осмотично налягане
Осмотичното налягане зависи от броя на частиците разтворено вещество и от
температурата.
Допълнете текста за осмотичното налягане на разтвори на захар и на готварска сол с
концентрация 1 mol/dm3 във вода, като знаете, че от 1 mol NaCl при разтваряне се
образуват 1 mol Na+ и 1 mol Cl-. Използвайте думите: еднакво, различно, по-ниско, по-
високо, равно, частици.
Разтвори на захар и готварска сол с концентрация 1 mol/dm3 имат
…………………………………. осмотично налягане. Осмотичното налягане на разтвора
на готварска сол е ………………………………... от разтвора на захарта,
защото…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

8. Видове разтвори според осмотичното налягане


Според осмотичното си налягане разтворите са:………………………,
……………………………….. и …………………………..
Запишете какъв процес се извършва и какви промени настъпват с червените
кръвни клетки, когато се поставят:
а) в 10% разтвор на NaCl
Червените кръвни клетки се ……………………., защото разтворът е …………………….
б) в 0.1% разтвор на NaCl
Червените кръвни клетки се ……………………., защото разтворът е …………………….
в) в 0.9% разтвор на NaCl
Червените кръвни клетки се ……………………., защото разтворът е …………………….

46
9. Потвърдете или отхвърлете твърденията като обосновете отговорите си.
а) Ако към вода се прибави захар, полученият разтвор в сравнение с водата ще
има по-ниска температура на кипене и по-ниска температура на топене.
б) Истинските разтвори са нестабилни.
в) Колкото по-концентриран е даден разтвор при определена температура,
толкова парното му налягане е по-ниско от това на разтвореното вещество.
г) Повишаването на температурата на кипене е пропорционално на
концентрацията на разтвора.
д) Осмозата е спонтанно насочено движение на частиците до изравняване на
концентрацията на разтвореното вещество във всички точки на разтвора.
е) При повишаване на концентрацията на воден разтвор на магнезиев дихлорид
осмотичното налягане нараства.
ж) Законът на Бекман се дава с математическия израз TK = E.cM
Правилни:……………………………………………………………………………
Грешни:………………………………………………………………………………

10. Попълнете пропуснатите думи в текста.


Система от две или повече вещества, в която частиците на едното вещество са
равномерно разпределени (диспергирани) между частиците на другото вещество, се
нарича ……………………. Веществото, чиито частици са диспергирани, се нарича
……………………, а веществото, между чиито частици е разпръсната дисперсната фаза,
е …………………….. Дисперсните системи се различават помежду си по своята
…………………… Тя зависи от големината на частиците на …………………………….
В зависимост от това дисперсните системи биват …………………… и ……………………

11. Като използвате температурните криви на разтворимост, подредете


посочените соли NaNO3, Ge2(SO4)3 и KCl, по намаляване на разтворимостта им във
вода при температура 200С.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

47
12. В лабораторията е приготвен разтвор от 50 g KCl в 100 g вода при 800С.

а) Какъв разтвор, според концентрацията, е приготвен?


…………………………………………………………………………………………………
б) Разтворът е охладен до 100С. Колко грама кристали са изкристализирали?
…………………………………………………………………………………………………
в) Първоначално приготвен разтвор от 50 g KCl, разтворени в 100 g вода при
800С, е загрят до 1000С. Колко грама KCl трябва да се прибавят, за да се насити
разтворът?
…………………………………………………………………………………………………

48
13. На графиката са дадени кривите на парното налягане на четири течности и
с пунктир е отбелязано атмосферното налягане на морското равнище – 101,3 kPa.

а) Подредете веществата по нарастване на тяхната температура на кипене.


…………………………………………………………………………………………………
б) Подредете веществата по намаляване на тяхната летливост.
…………………………………………………………………………………………………
в) Атмосферното налягане на връх Еверест е приблизително една трета от
налягането на морското равнище. Колко е температурата на кипене на водата на връх
Еверест?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
г) Ако температурата на кипене на оцетната киселина е 900С, колко ще е
външното налягане?
…………………………………………………………………………………………………
д) При налягане 70 kPa и температура 850C определете всяко от веществата в
какво състояние ще бъде – течно, газообразно или смес от течност и газ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

49
14. В игрословиците по-долу по вертикала, хоризонтала и диагонал открийте
по четири думи, които имат връзка с разтворите, техните характеристики,
свойства и приложение.
М Г М Ц С В Т Х А Я
Б Л Д А Б Н В Т О Б
Ф Д И П О Л И П С К
С Ф М П А Р Ж Т М А
Ж Р А З Т В О Р О Я
А А Г М Ч Т У В З О
П Ф Д И М С Т У А Д
Л К В Д Й М Т В Л М
М О С М О М Е Т Ъ Р
Б Л Д А Б Н В Т Д Б
Ф Д Я В О М И П И К
С Ф М П А Р Ж Г Ф А
Т Е Ч Н О С Т Е У Я
А А Г М Ч Т У В З О
П Ф М Ъ Г Л А У И Д
Л К В Д Й М Т В Я М

15. Свържете частиците от изречения в двете колони, като запазите верен


смисъла на полученото ново изречение.
1 Ненаситените разтвори са разтвори, в А молекулни, йонни или йонно-молекулни.
които
2 Грубодисперсните системи са Б е по-ниско от това на чистия разтворител и
понижаването му е пропорционално на
концентрацията на разтвореното вещество за
дадена температура.
3 Истинските разтвори са В 45%.
4 Скоростта на дифузията се измерва с Г расте с увеличаване на концентрацията на
разтвореното вещество при постоянна
температура.
5 При смесването на 60 g NaCl и 140 g H2O Д количеството вещество, пренесено за единица
се получава разтвор, чиято масова част е време през единица площ.
6 Парното налягане на разтвор Е може да се изпари разтворител без
кристализиране на разтвореното вещество.
7 Осмотичното налягане на даден разтвор Ж 30%.
8 При смесване на 90 g KNO3 и 110 g H2O З нестабилни, хетерогенни и имат големина на
се получава разтвор, чиято масова част е частиците над 1 nm.

…………………………………………………………………………………………………

50
ТЕМА 18: РАЗТВОРИТЕ В БИТА И В ПРАКТИКАТА
1. Анализирайте данните от таблицата. Въз основа на тях преценете коя от
плодовите напитки е с най-добро съотношение „съдържание – цена“.
плодова напитка количество (кг) плодов сок цена (лв)
(масова част, %)
А 2 72 3,50
Б 1 50 2,25
В 2 100 4,00
Г 1 80 1,60
…………………………………………………………………………………………………
2. Като използвате данните от таблицата, постройте графичната зависимост
между състава на антифриза и температурата на замръзване.

масова част ТЗ, 0С


на EtGly, [%]
26 - 10
36 - 20
46 - 30
53 - 40
58 - 50
63 - 60
66 - 65
67 - 75
72 - 60

В търговската мрежа не се продава


антифриз с по-високо съдържание на етиленгликол от 60%,
защото…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Прочетете текста за колоидите от учебника и отговорете:
а) кои са общите и кои – специфичните свойства на водните разтвори и на
колоидите?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
б) защо над отоплителните уреди в стаите по стените се образуват тъмни
прашни петна?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
в) защо висока температура над 390С е опасна за човешкия организъм?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

51
ТЕМА 19: ВОДНИ РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ И
НЕЕЛЕКТРОЛИТИ
1. Електролити и неелектролити
Сравнете получените данни за осмотичните налягания на разтвори на захар,
натриев хлорид и динатриев сулфат с концентрация 0,01 M във вода при 250С.

разтвор осмотично Допълнете следния извод:


(c = 0.01M) налягане При постоянна температура осмотичното налягане не
на: (250C, 1 atm) зависи от броя на частиците на …………………….
C6H12O6 0.24 вещество в единица обем разтвор.
NaCl 0.46
Na2SO4 0.66 Разликите в данните се дължат на различен брой
……………….., получени при разтваряне на веществата. При разтваряне на 0,01 mol
захар се получават …… mol ……………… на захарта. При разтваряне на 0,01 mol NaCl
се получават ……. mol ………. йони и ……… mol ………….. йони. Броят на
разтворените частици е …………… по-голям, ……………. по-високо е и осмотичното
налягане. При разтваряне на 0,01 mol Na2SO4 се получават
……………………………………….. Броят на разтворените частици в разтвора на Na2SO4
е ……………… в сравнение с разтвора на NaCl, по-високо е и осмотичното налягане.
Захарта е неелектролит, а двете соли са …………………..

2. Електролитна дисоциация
Допълнете таблицата, като за примери използвайте веществата: NaCl, K2SO4,
C6H12O6, HCHO, C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa, CH3COCH3, KOH, H2SO4.
вещества химични връзки свойства на разтворите примери
и строеж им
електролити Във воден разтвор
…………………. на йони.
Разтворите им
……………………
електричен ток.
неелектролити Във воден разтвор
…………………. на йони.
Разтворите им
……………………
електричен ток.

3. При разтваряне на хлороводород във вода се получава солна киселина и


разтворът провежда електричен ток. Разтвор на хлороводород в бензен не провежда
електричен ток. Обяснете тези факти на въз основа на строежа на молекулите на
разтварящото се вещество и на разтворителя.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

52
4. Означаване на електролитната дисоциация
Означете дисоциацията във воден разтвор на веществата, като отчетете и техния
строеж.

вещество строеж дисоциация


натриев стеарат

фосфориста киселина
H3PO3

фосфорна киселина

калиев ацетат

натриев феноат

53
ТЕМА 20: ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОЛИТИ. ВОДАТА КАТО
ЕЛЕКТРОЛИТ
1. Видове електролити
Определете на кои от схемите е представено изследване на електропроводност
на воден разтвор на неелектролит и на електролит. На какво се дължи разликата в
светенето на лампата при изследване на електролитите?
В кой от случаите е изследван разтвор на силен електролит и в кой – на слаб?
Обосновете отговора си.

2. В съд с 1 L вода са разтворени 0.01 mol хлороводород. В получената солна


киселина е установена концентрация на водородни йони c(H+) = 9.8x10-3 mol. В друг
съд, също с 1 L вода, са разтворени 0.15 mol оцетна киселина. Установена е
концентрация на водородни йони c(H+) = 1.5x10-3 mol. Изчислете степента на
електролитна дисоциация в двата случая.
а) Означете дисоциацията във воден разтвор на двете вещества.
…………………………………………………………………………………………………...
б) Изчислете количеството на дисоциираните молекули n(дис.), като имате
предвид молните отношения в уравненията и количеството на водородните йони в
двата разтвора.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
в) Изчислете степента на ЕД на веществата в двата разтвора:
𝑛(дис) ……………
𝛼(𝐻𝐶𝑙) = = =. … … …
𝑛 (разтв. ) ……………

𝑛(дис) ……………
𝛼(𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻) = = =. … … …
𝑛 (разтв. ) ……………
г) Допълнете извода: Оцетната киселина е ………….. електролит, защото има α
…………. Солната киселина е ………… електролит и има α ………… .

54
3. Водата като електролит. pH – скала.
Като използвате данните от фиг. 22-3 и 22-4 от учебника, допълнете таблицата с
необходимата информация. Където е необходимо, използвайте знаците >, < или =.
цвят на
воден разтвор характер на универсалния
c(H+), mol/L c(ОH-), mol/L
на: разтвора индикатор в
разтвора
H2SO4 0.01 c(OH-) ……10-7
HI 0.02 c(OH-) ……10-7
HCOOH 1x10-4 c(OH-) ……10-7
NaOH c(H )…….10-7
+
0.01
Ca(OH)2 c(H+)…….10-7 0.03
NaCl c(H+) = 10-7 c(OH ) ……10-7
-

4. В разтворите на оцетната киселина се установява равновесие между


разтворените молекули и йоните в разтвора.
Означете равновесната константа на този процес. В случая тя се нарича
дисоциационна константа и при температура 250С има стойност 1.74х10-5.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

55
ТЕМА 21: КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И СОЛИ
1. Групирайте веществата по избрани от Вас признаци: Na2SO4, H2SO4, NaOH,
HNO3, Ca(OH)2, H2CO3, HCl, NaCl.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

2. Киселини
Означете дисоциацията във воден разтвор на киселините, означени в зад. 1.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Кои от тях съдържат сложни йони? Означете ги.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Кои от тях са дипротонни (двуосновни)? Означете тяхната дисоциация.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

3. Означете дисоциацията на силната солна киселина и на слабите


сероводородна и мравчена киселини.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

4. Съставете схема за класификация на киселините.

5. Основи
Означете дисоциацията на основите от зад. 1.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

56
6. Представете с уравнение получаването на хидроксиден йон в разтворите на
амоняк и довършете определението за основи.
………………………………………………………………………………………………….
Водните разтвори на основите съдържат само ………………………. аниони и
…………………………. или амониеви катиони.

7. Обяснете разликата в дисоциацията в разтвори на кислородсъдържащите


киселини и на основите, като имате предвид, че и двата вида съединения
съдържат ковалентна полярна О – Н връзка.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

8. Соли
Какви соли са: Na2SO4, [Cu(NH3)4](OH)2, NaHSO4, KBr, KAl(SO4)2, K2CO3,
[Ag(NH3)2]OH, Ca(OH)Cl, Ca(HCO3)2? Изразете дисоциацията им.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

9. Напишете химичните формули на съединенията, дадени със съответния им


брой молове и техните наименования, които се дисоциират във воден разтвор на
следните йони:
а) Al3+ + 3Br-……………………………………………………………………………….
б) 2H+ + 2ClO4-…………………………………………………………………………….
в) 3K+ + PO43-……………………………………………………………………………...
г) 3Ba2+ + 6NO3-…………………………………………………………………………...
д) 4H+ + 2SO42-……………………………………………………………………………
е) 2Ca2+ + 4NO3-…………………………………………………………………………...
ж) 4Na+ + 2SO42-…………………………………………………………………………..
з) 2Al3+ + 6Cl-……………………………………………………………………………...

10. Представете с уравнения различни начини за получаване на соли, с които


да илюстрирате химичните свойства на киселините и солите.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

57
ТЕМА 22: ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ МЕЖДУ ВОДНИ
РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
1. Дадени са схеми на реакции, в които участват водни разтвори на
електролити. Превърнете възможните от тях в уравнения, като ги довършите, и
определете признака, по който съдите за протичането на химична реакция.
NaCl(р) + AgNO3(р) → …………………………………………………………………………..
Na2CO3(р) + HNO3(р) →………………………………………………………………………….
NaOH(р) + HNO3(р) →…………………………………………………………………………...
NaCl(р) + HNO3(р) →…………………………………………………………………………….

2. В кои случаи протичат химични реакции между водни разтвори на


електролити?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...

3. Означаване на реакции между разтвори на електролити


Означете с молекулно, пълно йонно и съкратено йонно уравнение
взаимодействието между водни разтвори на натриев хлорид и адски камък, като
представите електролитите по подходящия начин.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...

4. Реакции с получаване на утайка


Като използвате таблицата за разтворимост от приложението, преценете
възможни ли са реакции между водните разтвори на веществата. Означете реакциите с
молекулно, пълно и съкратено йонно уравнение.
Na2CO3 + Ba(NO3)2 → …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
CuSO4 + NaOH →………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

5. Реакции с получаване на газ


Означете с молекулно, пълно и съкратено йонно уравнение взаимодействието
между разтвори на натриев хидрогенкарбонат и оцетна киселина, което се използва в
домакинството и сладкарството.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...

58
6. Взаимодействието на разтвори на амониеви соли (например NH4Cl) с
разтвори на основи е качествена реакция за откриване на амониеви йони. Отделя
се газ амоняк със специфична миризма. Означете с молекулно, пълно йонно и
съкратено йонно уравнение взаимодействието между водни разтвори на нишадър и
сода каустик.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...

7. Реакции с получаване на слаб електролит


При тези реакции се получават вода (при неутрализация) или други слаби
електролити, например слаби киселини.
Стеариновата киселина е много слаба по ЕД. Означете с молекулно, пълно
йонно и съкратено йонно уравнение взаимодействието между разтвори на натриев
стеарат C17H35COONa и солна киселина, при което се получава стеаринова киселина.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...

59
ТЕМА 23: ЙОНООБМЕННИ ПРОЦЕСИ
1. Означени са веществата CO2, H2S, HBr, KOH, Na2SO4, Ba(OH)2, C6H12O6,
CaCl2, H2SO4.
а) Кои от тях са електролити?........................................................................................
б) Групирайте електролитите като:
киселини:………………………………………………………………………..
основи:…………………………………………………………………………..
соли:……………………………………………………………………………..
Определете двупротонните (двуосновните) киселини. Означете дисоциацията им
на степени според силата на всяка киселина.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
Възможна ли е степенна дисоциация на означените основи и соли? Обосновете
отговора си чрез строежа на тези вещества.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...

2. Анализирайте уравненията за електролитна дисоциация на веществата.


Където е необходимо запишете правилните уравнения. Обяснете в какво се състои
грешката за всеки определен случай.
NaOH(тв) → NaO-(р) + H+(р) ……………………………………………………………...
BaCl2(тв) → Ba2-(р) + 2Cl+(р) ……………………………………………………………..
H2SO3(р) ↔ 2H+(р) + 3SO-(р) ……………………………………………………………..
Na2SO4(тв) → Na2+(р) + SO42-(р) ……………………………………………………….....
HNO3(тв) → H+(р) + NO3-(р) ………………………………………………………………

3. Като използвате таблицата за разтворимост, преценете възможна ли е


химична реакция между разтвори на: Pb(NO3)2 и KI, ZnCl2 и K2S, KCl и NaOH,
CaBr2 и Na3PO4. Означете възможните реакции с молекулно, пълно йонно и съкратено
йонно уравнение.
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

60
4. По дадените съкратени йонни уравнения подберете двойки разтвори на
електролити, които могат да осъществят процесите. Означете ги с молекулни и пълни
йонни уравнения.
Cu2+(р) + 2OH-(р) → Cu(OH)2(тв)
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Ag+(р) + I-(р) → AgI(тв)
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Ca2+(р) + CO32-(р) → CaCO3(тв)
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
H+(р) + OH-(р) ↔ H2O(р)
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
2H+(р) + S2-(р) → H2S(г)
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

5. Означете с молекулни, пълни и съкратени йонни уравнения


взаимодействието на разтвори на Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2 с разтвор на
калцинирана сода. Това е начин за отстраняване на временната твърдост на водната.
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

61
ТЕМА 24: ХИДРОЛИЗА
1. Солите са съединения, които се получават или могат да се разгледат като
получени при неутрализация между киселина и основа.
Изследвайте с универсален индикатор характера на водните разтвори на
следните соли: AlCl3, NaCl, CH3COONa. Отчетете резултатите в таблицата.
разтвор на: наблюдаван цвят на индикатор характер на разтвора
AlCl3
NaCl
CH3COONa

2. Получените резултати при изследването от зад. 1 се дължат на хидролизни


процеси. Допълнете определението:
Хидролизата на соли е процес на обратимо взаимодействие между йоните на
някои соли и водата, при което се променя ………………………. на разтвора.

3. Хидролиза на соли, при която се получава разтвор с основен характер


Натриевият хидрогенкарбонат се използва в практиката като сода за хляб.
Разтворът му е най-старото средство против киселини в стомаха. Означете хидролизата
на тази сол и обяснете това приложение.
а) Дисоциация на солта във воден разтвор:
…………………………………………………………………………………………………...
б) Пълно йонно уравнение на хидролизата:
…………………………………………………………………………………………………...
в) Съкратено йонно уравнение на хидролизата:
…………………………………………………………………………………………………...
Водният разтвор на NaHCO3 има ………………………. характер.

4. Хидролиза на соли, при която се получава разтвор с киселинен характер


Хлоридът и сулфатът на алуминия (AlCl3, Al2(SO4)3) се използват за пречистване
на води от замърсяващи частици. Означете хидролизата на AlCl3 във воден разтвор.
а) Дисоциация на солта във воден разтвор:
…………………………………………………………………………………………………...
б) Пълно йонно уравнение на хидролизата:
…………………………………………………………………………………………………...
в) Съкратено йонно уравнение на хидролизата:
…………………………………………………………………………………………………...
Водният разтвор на AlCl3 има ………………………. характер.

5. Хидролиза на други соли


Означете хидролизата на амонячната сода (NH4HCO3), която си използва в
сладкарството като набухвател.
а) Дисоциация на солта във воден разтвор:
…………………………………………………………………………………………………...
б) Пълно йонно уравнение на хидролизата:
…………………………………………………………………………………………………...

62
в) Съкратено йонно уравнение на хидролизата:
…………………………………………………………………………………………………...
Водният разтвор на NH4HCO3 има ………………………. характер.

6. Допълнете таблицата по дадения пример.


разтвор на: сол, получена от: характер на
силна слаба силна слаба разтвора
основа основа киселина киселина
CH3COONa + + основен
Al2(SO4)3
FeCl3
C17H35COONa
KCl
Na2CO3

63
ТЕМА 25: РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
1. В три чаши с вода е напълно разтворен 1 mol от следните вещества: KNO3,
NaCl, K2SO4. Разтворите имат един и съща температура и обем. За кой от тях може
да се предположи, че има най-голяма електропроводност при тези условия?
Обосновете предположенията си с химични уравнения.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. Групирайте означените вещества C2H5OH, H2O, H3PO4, NaOH, CH3COOH,


H2SO4, KOH, C6H12O6 като: електролити и неелектролити, силни, средни и слаби
електролити, киселини и основи.
Електролити:……………………………………………………………………………………
Силни електролити:……………………………………………………………………………
Средни електролити:…………………………………………………………………………...
Слаби електролити:…………………………………………………………………………….
Неелектролити:…………………………………………………………………………………
Киселини:……………………………………………………………………………………….
Основи:………………………………………………………………………………………….

3. В три обозначени епруветки А, Б и В са поставени разтвори на калиеви соли.


При практическо изследване на тези разтвори са наблюдавани следните промени:
- Бяла утайка се образува при прибавяне на разтвор на сребърен нитрат в
епруветка В.
- Бели утайки се образуват в А и Б при прибавяне на разтвор на бариев
дихлорид.
- Към образуваните утайки в епруветки А и Б е добавена солна киселина.
Утайката в епруветка А се разтваря с отделяне на газ. Утайката в епруветка Б не
се променя.
Използвайте дадената информация и определете кои калиеви соли са разтворени
в трите епруветки. Докажете разсъжденията си с химични уравнения.
А - ………………………. Б - ………………………. В - ……………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Какъв е характерът на тези разтвори преди изследването? Обосновете вашия
отговор.
…………………………………………………………………………………………………...

64
4. Съединението А оцветява пламъка на спиртна лампа във виолетов цвят. То
се получава при неутрализация на основата Б с киселината В. Реактив за откриване
на киселината В е бариев дихлорид, защото се получава бяла утайка от веществото
Г. При взаимодействието на основата Б със солта меден сулфат, отново се получава
съединението А и синя утайка от веществото Д. Определете:
а) Кои са веществата А, Б, В, Г и Д – напишете формулите и наименованията им.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
б) Определете вида на реакциите и ги изразете по познатия начин.
…………………………………………………………………………………………………...
в) Определете характера на средата и съответно pH на веществото А, като
обосновете отговора си.
…………………………………………………………………………………………………...

5. Веществото А се дисоциира на йони на един етап. Единият от получените


йони дава със солна киселина т. нар. „шумяща проба“, а другият оцветява пламъка
на спиртна лампа във виолетово. Веществото Б оцветява лакмуса в червено, а с
разтвор на бариев дихлорид образува бяла утайка. Водният разтвор на веществото
В променя лакмуса в синьо, а внесено в пламъка на спиртна лампа, го оцветява в
керемиденочервено. Веществото Г е реактив за доказване на йоните на халогенните
елементи.
а) Кои са веществата А, Б, В и Г?
…………………………………………………………………………………………………...
б) Изразете описаните процеси по познатия начин.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
в) Преценете между кои от веществата: А, Б, В и Г, може да протече
взаимодействие, и го изразете с уравнение.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

65
6. Извършена е пълна неутрализация на 20 cm3 разтвор на сярна киселина с
разтвор на натриева основа с молна концентрация 0.1 mol/L. Неутрален пункт е
отчетен при обем на прибавения основен разтвор 40 cm3. Определете количеството
вещество киселина (в mol) в изследвания разтвор.
Изчислете количеството основа (в mol) в добавения разтвор, имайки предвид, че
цялото количество е реагирало.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Означете и изразете уравненията на реакцията.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Определете молните отношения по молекулното уравнение.
…………………………………………………………………………………………………...
Изчислете количеството на реагиралата киселина, като използвате молните
отношения.
…………………………………………………………………………………………………...

7. Между кои от следните йони е възможно да протече взаимодействие: Pb2+,


OH-, Cu2+, H+, S2-, I-, CO32-, Ag+, Cl-, Zn2+. Възможните взаимодействия изразете с
молекулни уравнения, като изберете подходящи реагенти.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

66
8. Водните разтвори на кои от изброените вещества оцветяват лакмуса в
червено: NaOH, H2O, CH3COOH, AlCl3, Na2S, KCl, C2H5OH, H2SO4, NH4OH?
Обосновете отговора си, като изразите процесите с уравнения.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

9. Водните разтвори на кои от изброените вещества оцветяват лакмуса в


синьо: Ca(OH)2, H2O, H2CO3, CuCl2, Na2SO4, NaHCO3, C2H5OH, HNO3, NH4OH?
Обосновете отговора си, като изразите процесите с уравнения.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

67
ТЕМА 26: ОКИСЛЕНИЕ И РЕДУКЦИЯ. СТЕПЕН НА
ОКИСЛЕНИЕ
1. Степен на окисление – определение:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. Допълнете таблицата с „правилата“ за определяне на степените на


окисление. Приложете ги към посочените вече примери.

H2, O2, N2, Na, Ca,

Al, Br2, S, Se, Ba, C

NaH, Na2O, KOH, LiF, Li3N

MgO, CaS, BaSO4, SrI2

Al2O3, BH3, Ga2S3, InCl3

H2, H2O, H2O2, KH, H2Te

O2, Na2O, SO3, OF2, CaO2

NaCl, MgBr2, AlF3, BaS

H2SO4, HNO3, H3PO4

68
3. Окисление и редукция
Магнезият гори с ослепително бяла светлина. Означете с уравнение
взаимодействието и определете степените на окисление на елементите във всички
участващи в реакцията вещества.
…………………………………………………………………………………………………...
Как се образуват положителните и отрицателните йони при описаното
взаимодействие?
Mg0 – 2e- → Mg+2 окисление:……………………………………... на електрони
O0 + 2e- → O-2 редукция:………………………………………..на електрони

4. Редуктори и окислители
Допълнете пропуснатите думи и изрази в текста.
Процеси, които протичат с изменение на степента на окисление на елементите
в резултат на преход на електрони, са …………………………………………… (ОРП).
Редуктори са атоми или йони, които при химичните реакции …………………………
електрони, повишават степента си на окисление или се окисляват. Окислителите са
атоми или йони, които при химичните реакции ………………………… електрони и
понижават степента си на окисление и се редуцират.

5. Довършете уравненията на взаимодействията. Определете окислителя и


редуктора. Означете прехода на електрони по познатия начин.
Na(тв) + S(тв) → ………………… Ca(тв) + H2O(т) → ……………………..
Редуктор:……………………………… Редуктор:………………………………
Окислител:…………………………… Окислител:…………………………….

69
ТЕМА 27: ОКИСЛИТЕЛИ И РЕДУКТОРИ
1. С химични уравнения са означени процеси с участието на сярата и нейните
съединения.
(1) H2(г) + S(тв) ↔ H2S(г) (4) 2H2S(г) + 3O2(г) → 2SO2(г) + 2H2O(т)
(2) S(тв) + O2(г) → SO2(г) (5) 2NaOH(р) + H2S(г) → Na2S(р) + 2H2O(т)
(3) 2H2S(г) + SO2(т) → 3S(тв) + 2H2O(т) (6) 2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г)
Кой от процесите не е окислително-редукционен?.....................................................
Определете степените на окисление на елементите в означените вещества. Коя е
висшата степен на окисление за сярата и коя – нисшата?......................................................
В кои от посочените процеси елементът сяра е:
окислител:………………………………………………………………………
редуктор:………………………………………………………………………..

2. Означете с уравнение взаимодействието на алуминий с разредена солна


киселина. Определете окислителя и редуктора. Означете прехода на електрони.
1) Съставете схемата на химичната реакция. Означете степените на окисление на
елементите.
…………………………………………………………………………………………………
2) Кои елементи променят степента си на окисление?.............................................
3) Определете редуктора и окислителя. Изразете електронния преход.
електронно-йонни уравнения брой на трансферираните
НОК коефициенти
(полуреакции / микрореакции) електрони

редуктор:

окислител:

4) Намерете НОК на броя на отдадените и приетите електрони.


5) Определете и запишете коефициентите пред редуктора и окислителя.
6) Запишете коефициентите в уравнението и направете проверка с масов баланс.

3. Довършете и изравнете следните окислително-редукционни процеси.


Ca(тв) + Cl2(г) →

Al(тв) + Br2(т) →

70
Na(тв) + O2(г) →

Mg(тв) + HCl(р) →

Каква е „ролята“ на металите в тези процеси?.............................................................


4. При взаимодействието на мравчен алдехид с водород се получава метанол.
Алдехидът реагира с амонячен разтвор на Ag2O и се получава мравчена киселина.
Означете процесите с уравнения и степените на окисление на елементите във
веществата. Определете редуктора и окислителя.

В кой от процесите въглеродният атом от алдехида е редуктор и в кой –


окислител?
…………………………………………………………………………………………………...

71
ТЕМА 28: ОКИСЛЕНИЕ И РЕДУКЦИЯ В РАЗТВОРИ
1. Сравнение на активността на метали и техните йони
Ваня и Катя изследват активността на различни метали. Резултатите от
осъществените експерименти са нанесени в таблицата.
№ описание на експеримента наблюдавани промени
1. В разтвор на меден динитрат се потапя Синият цвят на разтвора избледнява, а
железен пирон. железният пирон се покрива с червена мед.
2. В разтвор на сребърен нитрат се поставя Пластинката се покрива с блестящо
медна пластинка. сребро, а разтворът се оцветява в синьо.
3. В разтвор на железен сулфат се потапя Няма видими промени.
медна пластинка.

А. Означете описаните процеси с уравнения. Определете редуктора и окислителя.


…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Б. Допълнете извода от експериментите и подредете металите по нарастване на


тяхната активност.
При химичните реакции атомите на металите се проявяват като …………………
- отдават електрони и се …………………………... Металите се различават по своята
активност. Желязото е ………………………….. от медта, а ……………………….. е по-
добър редуктор от ……………………………

……………………………………………………

активността на металите нараства

2. Ред на относителна активност на металите (РОАМ) – изведен е за


взаимодействия на металите при концентрация на разтворите на електролита
c =1 mol/dm3.

72
РОАМ позволява да се предвиди възможността за взаимодействие между метал
и разтвори на електролити. Допълнете текста.
Всеки метал може да измества йоните на по-………………….. метали, стоящи
след него в реда, от разтвора на техни соли.
Всички метали преди водорода могат да взаимодействат с ……………………….
киселини.
Металите след водорода НЕ взаимодействат с разредени киселини. Те реагират
само с концентрирани киселини с окислително действие (напр. конц. ………………….. и
конц. HNO3 и др.).

3. В лаборатория разполагат с металите: Ca, Fe, Mg, Al, Na, Cu и Ag. Подберете
тези от тях, които взаимодействат с:
- разредена солна киселина: …………………………………………………………...
- конц. киселини с окислит. действие: ……………………………………………….

Означете с уравнение взаимодействието на мед с конц. сярна киселина при


нагряване. Изпишете ОРП – баланса.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

73
ТЕМА 29: ХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК
1. В разтвор на меден динитрат е потопена цинкова пластинка. Означете с
уравнения взаимодействието и прехода на електрони. Изразете електронно-йонния
баланс.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Възможно е процесите на окисление и редукция да се разделят, при което
електроните преминават от редуктора към окислителя по проводник, т.е. протича
електричен ток.

2. Галванични елементи
В тях енергията на окислително-редукционния процес се превръща в
електрическа.
Опишете процесите, които протичат в галваничен елемент, съставен от цинкова
пластинка, потопена в разтвор на цинкови йони, и медна пластинка, потопена в разтвор
на медни йони.

Опишете и означете процесите, които протичат на катода и на анода.


…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

74
3. На схемата е представено принципното устройство на галваничен елемент.

А. Допълнете текста.
Всеки галваничен елемент е съставен от два полуелемента (………………………)
– анод и катод, ……………………… (електролитен) мост и проводник. Полуелементът
(М/М+) - ………………………., потопен в разтвор, съдържащ негови йони.
На анода се извършва процес на ……………………….. – отдаване на електрони, а
на катода – процес на ………………………....
Отдадените електрони се движат от …………………………….. към катода по
проводник – протича електричен ток. Солевият мост „затваря“ веригата – по него
преминават ……………………………
По-активният метал изпълнява ролята на …………………………………………..
Б. Какви недостатъци имат конструираните по този начин галванични
елементи?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Какви процеси протичат в галваничен елемент, конструиран от електродите


Cu/Cu(NO3)2 и Ag/AgNO3?
Катод ( ) Анод ( )

5. Галваничните елементи в практиката – батерии и акумулатори


Широко приложение в практиката като източник на постоянен електричен ток

75
намира оловният акумулатор. Състои се от решетъчни оловни плочи (анод), запълнени с
паста от оловен диоксид (катод), потопени в разтвор на сярна киселина. Процесите, които
се извършват при разреждането, се изразяват със сумарното уравнение:
Pb(тв) + PbO2(тв) + 2H2SO4(р) → 2PbSO4(тв) + 2H2O(т)
Означете с уравнение процесите на окисление и редукция.

Анод…………………………………………………………………….. окисление

Катод……………………………………………………………………..редукция

6. Проучете състава на различни видове батерии, които се използват в


практиката. Представете информацията по подходящ начин.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

76
ТЕМА 30: ЕЛЕКТРОЛИЗА
1. Същност – окислително-редукционни процеси, които протичат в……………..
или в стопилка на електролити под действието на ……………………………….. се
наричат електролизни, а явлението - …………………………

2. Електролиза в стопилка
Представена е схема на опитна постановка за електролиза в стопилка на
готварска сол. Какви процеси се извършват?

В стопилка NaCl се дисоциира напълно:


……………………………………………………
Процесите, които протичат са:

К( ) А( )

3. Електролиза в разтвори на електролити – трябва да се има предвид, че водата


е слаб електролит и се дисоциира в незначителна степен.
Определете какви продукти се получават при електролиза във воден разтвор на
меден дихлорид. Означете с уравнения и обяснете процесите, които протичат.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Значение на електролизата
Електролизата във воден разтвор на натриев хлорид е известна в практиката като
хлоралкална електролиза. Опишете и изразете процесите, които протичат.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5. Електролизата се използва за нанасяне на метални покрития.


77
Като използвате схемата за посребряване, определете от какво са изработени
електродите и какъв трябва да е електролитът. Изразете с уравнения процесите,
протичащи на катода и анода.

Електролит:……………………………………………………………………………………..
Катод:…………………………………………………………………………………………...
Анод:……………………………………………………………………………………………

6. Дадени са водни разтвори на солите: CaCl2, CuSO4, AgNO3, KI, Na2SO4.


А. При електролиза на водните разтвори на кои от солите на катода НЕ се отделя
водород?
…………………………………………………………………………………………………...
Б. При електролиза на водните разтвори на кои от солите на анода се получава
кислород?
…………………………………………………………………………………………………...

7. Допълнете изводите за електролизата във воден разтвор на соли.


Ако двойката М/Мn+ е преди H2/2H+, то на катода се отделя ……………………,
тъй като окислителната способност на Н+ е ………………………… от тази на Мn+.
Ако двойката М/Мn+ е след H2/2H+, то на катода се отделя ……………………, тъй
като окислителната способност на Н+ е ………………………… от тази на Мn+.
На анода се отделя кислород (4OH- -4e- → 2H2O + O2), когато редукционната
активност на аниона е ………………………… от тази на ОН- йони.

78
ТЕМА 31: ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИ
ПРОЦЕСИ
1. Дадени са металите А, Б и В. Металът А е по-силен редуктор от Б. Металът
В може да измести Б от разтвори на негови соли, но не взаимодейства с разтвори на
соли на А.
а) Подредете металите по намаляване на редукционната им способност.
…………………………………………………………………………………………………
б) Като използвате РОАМ, посочете две тройки метали, които отговарят на
описаните условия.
…………………………………………………………………………………………………

2. Като използвате РОАМ, довършете уравненията на възможните химични


реакции. Обосновете отговора си! Определете редуктора и окислителя.
Подчертайте формулата на редуктора.
CuSO4(р) + Ag(тв) →
…………………………………………………………………………………………………

K(тв) + H2O(т) →
…………………………………………………………………………………………………

Cu(тв) + HCl(конц) →
…………………………………………………………………………………………………

Mg(тв) + AlCl3(р) →
…………………………………………………………………………………………………

Zn(тв) + H2SO4(разр) →
…………………………………………………………………………………………………

Cu(тв) + H2SO4(конц) →
…………………………………………………………………………………………………

3. Какви процеси протичат при електролиза на стопилка на литиев хлорид и


на алуминиев трихлорид? Означете ги с уравнения.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

79
4. Водородните горивни клетки са високоефективни – в тях около 90% от
химичната енергия се превръща в електричен ток. Използват се в автомобили и
космически кораби. На фигурата е представена схема на водородна горивна клетка.

а) Означете с уравнения процесите, които протичат на катода и анода.


б) Защо водородната клетка се определя като екологично чиста?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. При някои електролизни процеси електродът може да се разтваря и йоните


му да участват в окислително-редукционния процес. На фигурата е представена
схема за пречистване на техническа мед. Тя съдържа като примеси други метали –
Fe, Zn, Ni, Au, Ag и др. Получената след рафинирането електролитна мед е с
чистота 99.95%.

Означете с уравнения процесите, които протичат на катода и на анода.


От „анодната тиня“ се извличат по-слабо активните от медта метали.

80
6. Изравнете следните химични уравнения с по познатия начин.
H2 + O2 → H2O

N2 + H2 → NH3

N2 + O2 → N2O

S8 + O2 → SO3

HgO → Hg + O2

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

Na + H2O → NaOH + H2

Fe + O2 → Fe2O3

81
Sb + O2 → Sb4O6

P4 + O2 → P2O5

Al + O2 → Al2O3

Mg + N2 → Mg3N2

Au2O3 → Au + O2

Na2O2 + H2O → NaOH + O2

Al + HCl → AlCl3 + H2

C10H16 + Cl2 → C + HCl

82
Si2H3 + O2 → SiO2 + H2O

C7H16 + O2 → CO2 + H2O

KClO3 → KCl + O2

KClO3 → KClO4 + KCl

C3H8 + O2 → CO2 + H2O

KNO3 → KNO2 + O2

H2S + Cl2 → S8 + HCl

Fe + H2O → Fe3O4 + H2

83
Pb(NO3)2 → PbO + NO2 + O2

Ca + AlCl3 → CaCl2 + Al

NH3 + NO → N2 + H2 O

Fe2O3 + C → CO + Fe

FeS + O2 → Fe2O3 + SO2

NH3 + O2 → NO + H2 O

Si + S8 → Si2S4

84
Hg2CO3 → Hg + HgO + CO2

SiC + Cl2 → SiCl4 + C

Au2S3 + H2 → Au + H2S

ClO2 + H2O → HClO2 + HClO3

Pb + Na + C2H5Cl → Pb(C2H5)4 + NaCl

Zn + NaOH + H2O → Na2Zn(OH)4 + H2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C → CaSiO3 + P4 + CO

C2H3Cl + O2 → CO2 + H2O + HCl

85
Al + NaOH + H2O → NaAl(OH)4 + H2

NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2

Xe + F2 → XeF6

As + NaOH → Na3AsO3 + H2

86
ТЕМА 32: ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ
1. Видове химични реакции
Съставете схема за класификация на химичните реакции по избрани от вас
признаци.
2. Допълнете празните места в таблицата.

признаци за класификация видове химични реакции примери

химично разлагане

химично съединяване
брой и състав на реагиращите
вещества
химичен обмен

химично заместване

хомогенни
еднородност на системата

топлинен ефект
ендотермични

2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г)


обратимост на процеса

ОРП
наличие на електронен преход
Na+ + OH- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

каталитични
участие на катализатор
некаталитични

87
3. Химични реакции с органични вещества
Означете с химични уравнения описаните в урока свойства на органичните
вещества и определете вида на реакцията: присъединителна, заместителна,
халогениране, хидриране, дехидриране, дехидратиране, хидратиране, полимеризация,
горене, окисление и др.

химично уравнение вид на химичната реакция

88
ТЕМА 33: ВИДОВЕ ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ
1. Класифицирайте по избрани от вас признаци означените с уравнения
химични реакции.

химични реакции признаци за класификация

𝐹𝑒𝐶𝑙3(р)
2H2O2(т) → 2H2O(г) + O2(г) + Q

𝑡,𝑁𝑖(тв)
C2H4(г) + H2(г) → C2H6(г) + Q

N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г) – Q

Zn(тв) + CuSO4(р) → ZnSO4(р) + Cu(тв)

C3H8(г) + 5O2(г) → 3CO2(г) + 4H2O(т) + Q

AlCl3(р) + 3NaOH(р) → Al(OH)3(тв) + 3NaCl(р)

CH3COONa(р) + H2O(т) ↔ CH3COOH(р) + NaOH(р)

2. Метанът е основен компонент на природния газ. Взаимодействието между


метан и кислород е свързано с отделяне на голямо количество топлина.

CH4(г) + 2O2(г) → CO2(г) + 2H2O(г)

Определете вида на реакцията и


довършете енергетичната диаграма.

89
3. В протокол от лабораторно упражнение ученик записал следните съкратени
йонни уравнения:
H+(р) + OH-(р) ↔ H2O(р)
Ag+(р) + Cl-(р) → AgCl(тв)
Fe2+(р) + 2OH-(р) → Fe(OH)2(тв)
Като използвате таблицата за разтворимост, определете кои изходни вещества
вероятно е използвал ученикът за химичните експерименти. Означете реакциите с
молекулни и пълни йонни уравнения.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. При горенето на сероводород може да се получи сяра или серен диоксид.


Означете реакциите с подходящи химични уравнения.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Определете вида на описаните процеси по различни класификационни признаци.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Как може да се докаже експериментално наличието на сулфатни йони в
минерални води? Означете процеса с подходящи уравнения.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

90
ТЕМА 34: ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТИ
ВЕЩЕСТВА
1. Направете характеристика на химичните елементи по дадената таблица.
Z модел на период и вид на ст. на ок. вид на ПВ
атома група елемента
III период,
2 група
16 -2, 0, +4, +6
13
15 -3, 0, +3, +5

2. Кои от описаните свойства се отнасят за металите и кои – за неметалите:


топлопроводност, електропроводност, изолатори, молекулен строеж, атомен строеж,
твърдо, течно, газообразно състояние, ковалентни неполярни връзки, метална връзка
Метали – ……………………………………………………………………………………
Неметали - ………………………………………………………………………………….

3. Конкретизирайте схемата от фиг. 39-1 от учебника, като означите с


химични уравнения свойствата на простите вещества калций и сяра. Определете и
вида на реакциите.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Кои от дадените метали натрий, мед, магнезий, алуминий:


- взаимодействат с вода при обикновени условия:………………………………………
- реагират с разредени киселини:…………………………………………………………
- се пасивират от концентрирани киселини:……………………………………………..
- взаимодействат само с конц. киселини с окислит. д-е:..………………………………
- взаимодействат и с киселини, и с основи:………………………………………………

5. Планирайте химичен експеримент за доказване на различната активност


на хлор, бром и йод.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

91
ТЕМА 35: НЕОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
1. Допълнете празните места за видовете неорганични съединения с формули
на конкретни вещества.

химични съединения

водородни оксиди хидроксиди основи киселини


съединения
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

2. Водородни съединения и оксиди


Въз основа на текста от зад.1 в урока:
- запишете формулите на споменатите в текста хидриди………………………… и
оксиди ………………………………………………………………………………………….
- съставете схема за общите свойства на хидридите

- за всеки вид оксид подберете съответното вещество в текста.


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- съставете схеми за общите свойства на видовете оксиди.

- означете с химични уравнения описаните свойства на калциевия оксид.


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

92
3. Хидроксиди, киселини и основи
От текста в зад. 2 от урока:
- запишете формулите на описаните хидроксиди и определете вида им.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- означете с уравнения получаването им, взаимодействията им с киселина и вида
на реакциите.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Съставете схема за класификация на киселините и дайте по един пример за


всеки вид.

5. Конкретизирайте схемата от фиг. 40-4 от урока с химични уравнения за


свойствата на разредената сярна киселина.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Означете соли, които: съдържат калиеви и амониеви катиони и нитратни


аниони; калциеви и магнезиеви соли на въглеродната киселина и са съставна част
на много утаечни скали.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Като използвате фиг. 40-5 от урока, определете вида на солите:


CaCl2 - …………………………………. NH4HCO3 - ……………………………
MgCl2 - ………………………………… KAlSO4 - ……………………………….
Ca(OH)Cl - …………………………….. [Cu(NH3)4](OH)2 -………………………
Означете с химични уравнения получаването на MgCl2 по три начина.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

93
8. Солите участват в процесите хидролиза, електролиза и в окислително
редукционни реакции с метали.
- определете характера на водния разтвор на CuSO4.
…………………………………………………………………………………………………
- кои от металите желязо, цинк и сребро ще взаимодействат с този воден
разтвор?.......................................................................................................................................
- означете с химични уравнения възможните взаимодействия. Опишете и
електронно-йонния баланс.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. Представете в схема връзките между останалите класове неорганични


химични съединения.

94
ТЕМА 36: ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА И НЕОРГАНИЧНИ
СЪЕДИНЕНИЯ
1. Допълнете текста.
Химичният елемент А се намира във втора група и пети период на
Периодичната Система. Във външния му електронен слой има …….. електрона, които
може да ……………………… и се превръща в ………………………. йон. Следователно той
е добър ……………………… Простото му вещество е с ……………………., образува
………………….. оксид и …………………….. хидроксид.

2. Означени са с формули неорганичните вещества: H2SO4, KOH, CaO, HNO3,


MgCl2, Ca(OH)2, Al2(SO4)3, Br2, NaHCO3, Li2O, Al(OH)3, CO2, Cu, CaCO3, H3PO4.
Групирайте ги по дадените признаци.
двуосновни нормални амфотерни основни молекулен електролити
киселини соли хидроксиди оксиди строеж

3. Въз основа на текста в зад. 3 от урока определете:


- вида на описаните оксиди - ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
- означете с химични уравнения описаните свойства на серните оксиди. Където е
необходимо, определете окислителя и редуктора.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. Между кои от двойките електролити ще протече химична реакция: NaCl и


KNO3, KBr и AgNO3, BaCl2 и Na2SO4, KOH и HNO3? Означете с уравнения
възможните взаимодействия.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

95
5. Определете характера на водните разтвори на солите: K2SO4, KBr, NH4Cl,
Na2CO3, Na2S, KI.
- неутрален - …………………………………………………………………………….
- киселинен - ……………………………………………………………………………
- основен - ………………………………………………………………………………

Предложете реактиви за откриване на анионите:


аниони SO42- Br - Cl - CO32- S2- I-
реактив

Означете реакциите със съкратени йонни уравнения:


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

96
6. Решете кръго-кръстословицата.
По посока на часовниковата стрелка:
1. Сплав от мед, никел и цинк, която се
използва за производството на домакински
съдове, пружини и др.
2. Наименование на група от три химични
елемента с подобни свойства, въведено от
германския химик Йохан Дьоберайнер.
3. Прости вещества, които имат блясък и са
топло- и електропроводими.
4. Известно в практиката наименование на
най-простия ароматен амин.
5. Съединение, което във воден разтвор се
дисоциира на метални катиони и
хидроксиди аниони.
Водоравно:
6. Алкален метал, чиито пари горят във
виолетов пламък.
7. Благороден метал с жълт цвят.
8. Елементарна частица, която влиза в
състава на ароматното ядро.
9. Червено желязна руда, която е суровина
в производството на чугун.
10. Соли на азотната киселина.
11. Сплав от мед и калай, от която се
изработват лазери, звънци, машинни части
и др.
При правилно решение във вертикална
посока ще прочетете двете имена на голям
наш учен химик, общественик, доктор по
физика и химия (1885-1936), според който
„Младежта е съкровището на човечеството,
най-свидният негов цвят и най-съкровената
му надежда“- И още: „Не човек е създаден
за науката, а науката е създадена ца човека. Висшето благо, която тя включва в себе
си, е животът. На живота трябва да служи науката, както му служи всяка деятелност
на нашата умствена, художествена и нравствена проява“.

97
ТЕМА 37: ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА – 1
1. Въглеводороди
Допълнете таблицата с формули на въглеводороди от представените хомоложни
редове.
алкани алкени алкини

2. За алканите е характерна верижна изомерия, а за алкените – верижна,


пространствена и позиционна. Съставете структурните формули на изомерите на
алкен с молекулна формула C5H10 и ги наименувайте.

3. За кои от дадените вещества: C2H6, C2H4, C6H6, C3H8, CH4, C2H2 са


характерни следните реакции?
- заместителни - ……………………………………………………………………………
- присъединителни - ……………………………………………………………………….
- полимеризация - ………………………………………………………………………….
- горене - ……………………………………………………………………………………
- хидриране - ……………………………………………………………………………….
- хидратиране - ……………………………………………………………………………..

4. Съставете текст за свойствата на алкани, алкени и алкини, като използвате


следните думи и изрази: хидрогениране, халогениране, хидриране, калиев перманганат,
полимеризация, дехидрогениране, двойна химична връзка, тройна химична връзка,
наситени, ненаситени, дехидриране, качествена реакция, горене.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

98
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

5. Конкретизирайте схемата за въглеводородите и четири въглеродни атома в


молекулата. Означете с химични уравнения превръщанията и определете вида на
реакцията.
𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 ↔ 𝐶𝑛 𝐻2𝑛 ↔ 𝐶𝑛 𝐻2𝑛−2
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

99
ТЕМА 38: ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА – 2
1. Производни на въглеводородите
Попълнете в таблицата информацията за дадените органични вещества:
CH3COCH3, CH3COOH, HCHO, C2H5OH, C6H5OH, CH3COCH2CH3.
карбоксилни
алкохоли алдехиди кетони фенол
киселини
хим. формула

наименование

2. В таблицата са представени данни за температури на кипене на етан,


етанол и етанова киселина. Анализирайте данните и обяснете причината за
разликите.
вещество Мr ТК (0С)
етан 30 -88.6
етанол 46 78.4
етанова киселина 59 118.1

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

3. За кои от веществата етанол, фенол и глицерол се отнасят следните


означения:
Водният разтвор на веществото А има pH < 7 и може да се докаже с разтвор на
FeCl3. При взаимодействие на веществото Б с прясно утаен Cu(OH)2 се получава
разтвор с мастиленосин цвят. Веществото В се използва за обезвреждане на отпадъци
от натрий в химическата лаборатория.
А……………………… Б……………………… В………………………
Опишете с химични уравнения горенето на етанол и взаимодействието му с натрий.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. Означете в таблицата с „+“ възможните реакции за дадените карбонилни


съединения.
взаимодействие с: HCHO CH3COCH3
H2
Cu(OH)2
KMnO4
O2 (горене)

100
5. Означете с химични уравнения свойствата на оцетната киселина, като
използвате фиг. 42-8 от урока.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

6. Между различните класове органични съединения съществува връзка.


Представете я по подходящ начин, като използвате дадените съединения:
CH3OH, CH4, HCHO, CH3Br, HCOOH

Опишете с химични уравнения реакциите.


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

101
ТЕМА 39: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ С
БИОЛОГИЧНИ ФУНКЦИИ
1. За всеки от въглехидратите в таблицата запишете съответните цифри на
думите или изразите, които се отнасят за тях.
1) монозахарид 5) доказва се с р-р на йод
2) полизахарид 6) с Cu(OH)2 дава синьо оцветяване
3) дизахарид 7) хидролизира под действие на амилаза
4) хидролиза 8) не се разгражда от човешкия организъм
глюкоза захароза целулоза нишесте

2. Съставете схема за класификация на мазнините според произхода, вида на


химичните връзки във въглеводородния остатък и състоянието при обикновени
условия.

3. За кой вид мазнини се отнасят описаните свойства? Запишете номерата им.


1) по-леки от водата
2) разтварят се в органични разтворители
3) имат важно значение за топлинната регулация при животните
4) могат да се хидрогенират
5) обезцветяват разтвор на калиев перманганат
6) хидролизират
7) горят
Наситени мазнини:……………………………………………………………………………
Ненаситени мазнини:………………………………………………………………………….

4. С кои от посочените реактиви: I2-тинктура, HNO3, KMnO4, Cu(OH)2,


[Ag(NH3)2]OH, FeCl3, можете да докажете наличието на глюкоза, нишесте и белтъци
в хранителни продукти?
глюкоза…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
нишесте…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
белтъци…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

102
5. Съставете кратък текст за биологичното значение на въглехидратите,
мазнините и белтъците.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

103
ТЕМА 40: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
1. Допълнете таблицата с необходимата информация.
въглеводороди обща формула представители наименование
CnH2n+2
C2H4
пропин

2. Срещу всяка формула на органично съединение запишете наименованието


му и класа органични съединения, към който принадлежи.
органично съединение наименование клас съединения
C2H2
CH3COCH3
C3H8
CH3OCH2CH2CH3
HCHO
C2H5OH
C3H7COOH
H2NCH2COOH
CH3CH2NH2
CH3CN

3. Довършете дадените химични уравнения и определете вида на химичните


реакции.
H2C=CH-CH3 + H2 → …………………………………………………………………………..
вид на химичната реакция ……………………………………………………………………
CH3COOH + C2H5OH ↔ ……………………………………………………………………….
вид на химичната реакция……………………………………………………………………...
HCHO + Cu2O →……………………………………………………………………………….
вид на химичната реакция……………………………………………………………………..

4. За всяко от веществата етанол и оцетна киселина подберете ред от


реагенти, с които взаимодейства.
а) Na, HNO3, O2 етанол…………………………
б) Na, NaOH, Ag2O оц. киселина…………………..
в) NaOH, CuO, CH3OH
Означете с химични уравнения възможните взаимодействия на оцетната киселина.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. В дадената схема е представена връзка между основни класове органични
съединения. Конкретизирайте схемата с подходящи вещества.
алкен → алкохол → алдехид → карбоксилна киселина

104
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Предложете начини за разпознаване на избраните от вас вещества.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

6. Решете кръстословицата, като за всяка дума следвате посоката на


часовниковата стрелка.
1. Най-простият представител на
ароматните въглеводороди.
2. Наситен въглеводород и пет
въглеродни атома.
3. Моно хидроксилно производно на
етан.
4. Карбоксилни производни на
въглеводородите.
5. Ненаситени въглеводороди с двойна
връзка.
6. Ациклични наситени въглеводороди, в
чиито молекули има само прости
ковалентни връзки между атомите.
7. Синтетично полиамидно влакно,
получено при поликондензацията на
адипинова киселина с
хексаметилендиамин.
8. Хидроксилни производни на бензен.
9. Алкин с шест въглеродни атома в
молекулата си.
10. Търговското наименование на
фениламина (аминобензена).
11. Ациклични ненаситени
въглеводороди, в молекулата на които се
съдържа тройна връзка.
12. Първият член на хомоложния ред на алкините.
13. Търговското наименование на политерефруороетилена.
14. Немски химик (1828-1896), предложил структурата на бензена.

105
ТЕМА 41: МЕД И СЪЕДИНЕНИЯТА Й
1. Строеж на атома и място в Периодичната Система
Допълнете схемата за строежа на атомите на
химичния елемент мед. Начертайте енергетичната диаграма на атомите му, запишете и
електронната конфигурация. Определете периода, групата и най-вероятната стойност на
валентността, както и възможните степени на окисление.

Z = ………………
период…………………. → брой електронни слоеве…………….
група ………………….. → брой електрони във външния електронен слой………….
валентности…………………….. степени на окисление……………………..

2. Физични свойства
Разгледайте образци на мед и опишете физичните й свойства.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Химични свойства
Попълнете таблицата с „+“ или „-“ възможните химични взаимодействия, в които
участва металът мед. Означете ги с химични уравнения. Изразете и електронно-йонния
баланс.
H2O Cl2 k. HNO3 AgNO3 ZnSO4 S
Cu

Взаимодействие с неметали ………………………………………………………………….

106
…………………………………………………………………………………………………...
Взаимодействие с киселини…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Взаимодействие със соли……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

4. Съединения на медта. Меден оксид. Меден дихидроксид


Оксидите на медта са отровни. Запишете формулите им и определете степента на
окисление в тях. При нагряване до висока температура медният оксид се превръща в
димеден оксид. Означете с уравнение реакцията. Определете редуктора и окислителя.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

5. Планирайте и осъществете експерименти, с които да получите Cu(OH)2 и да


докажете амфотерните ми свойства.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

6. Кое е описаното вещество? Изразете с химично уравнение получаването му.


Френският град Бордо е известен с производството на вино и в околностите му
се отглеждат много лозя, но от незапомнени времена крадци унищожавали реколтите.
За да опазят гроздето си от тях, преди много години лозарите се събрали и решили да
направят гроздето „отровно“. „Който краде – нека се трови!“ – казали те и
напръскали лозята с разтвор, носещ днес името на техния град – разтворът на Бордо,
или бордолезов разтвор. Тогава се случило нещо неочаквано – лозарите се спасили от
крадците, а лозята – от заболяването „мана“.
…………………………………………………………………………………………………..

7. Означете с химични уравнения следните превръщания. Определете вида на


химичните реакции.
CuO ← Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

107
8. Сплави на медта
Направете проучване за сплавите на медта и представете резултатите си по
подходящ начин.

9. Разполагате със 150 g сплав, съставена от 55% мед и 45% цинк, известна
като месинг. Изчислете колко грама мед се съдържат в сплавта.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

10. Физиологично действие на медта


Подчертайте ключовите думи в текста за физиологично действие на елемента мед.
На наличието на медни йони, включени в състава на синьото съединение
хемоцианин в кръвна та октоподи, калмари и сепии, се дължи синият й цвят. Без
тези йони процесите в живата клетка са невъзможни. Като съставна част от
редица ензими те отговарят на окислително-редукционните процеси в организма.
Ензимите, които съдържат мед, спомагат за образуването на хемоглобина, затова
при недостиг на мед в организма настъпва анемия. Мед се съдържа още в ядрата
на клетките, кръвта, черния дроб, зъбите и костите. Това прави набавянето й с
храната изключително важно.

11. Дневната доза Cu2+ йони е около 2 mg. Проучете в кои храни се съдържат тези
йони и предложете ваша версия на дневно меню.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

108
ТЕМА 42: ЦИНК И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ
1. Строеж на атома и място в Периодичната Система
Допълнете схемата за строежа на атомите на химичния елемент цинк.
Начертайте енергетичната диаграма на атомите му, запишете и електронната
конфигурация. Определете периода, групата и най-вероятната стойност на валентността,
както и възможните степени на окисление.

Цинкът е разположен в ………………… група и ………………..период на


Периодичната Система. Има атомен номер ……………….. и проявява ………………..
степен на окисление в съединенията си. Простото му вещество е …………………..
Образува ……………….. оксид и ……………………… хидроксид.

2. Физични свойства
Разгледайте образци на цинк и опишете физичните му свойства.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Химични свойства
Попълнете таблицата с „+“ или „-“ възможните химични взаимодействия, в които
участва металът цинк. Означете ги с химични уравнения. Изразете и електронно-йонния
баланс.
H2 O Cl2 HCl O2 CuSO4 AlCl3 NaOH
Zn

Взаимодействие с кислород …………………………………………………………………...


…………………………………………………………………………………………………...
Взаимодействие с други неметали….………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Взаимодействие киселини……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
109
Взаимодействие със соли……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

4. Съединения на цинка
Цинкът образува различни съединения, които се използват широко в
промишлеността за производството на бои, каучук, консерванти за дърво и за направата
на мехлеми.
Цинковият оксид е бяло прахообразно вещество. Той е амфотерен оксид,
взаимодейства с киселини и с основи. Означете с химично уравнение взаимодействието
на ZnO и HCl.
………………………………………………………………………………………………….
Концентрирани разтвори на ZnCl2 разтварят нишестето, целулозата и коприната.
Затова той се използва в текстилната промишленост и за получаване на пергаментова
хартия.

5. Необходимо е да се приготви разтвор на ZnCl2 с масова част 15%, обем 500mL


и плътност 1 g/mL. Изчислете масата на солта и масата на водата, необходими за
приготвянето на разтвора.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

6. Планирайте и осъществете експерименти, с които да получите Zn(OH)2 и да


докажете амфотерните му свойства. Използвайте веществата NaOH, Zn, HCl.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

7. Означете с уравнения превръщанията. Определете вида на химичните


реакции.

ZnS → ZnO → ZnSO4 → Zn(OH)2


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

110
8. Прочетете текста в учебника за физиологичното действие на цинка.
Избройте важните му биологични функции. Съставете меню, с което може да се
набавят необходимите за организма приблизително 15 mg цинкови йони дневно.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

111
ТЕМА 43: ЖЕЛЯЗО И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ
Желязото е един от седемте метала, известни на човечеството от най-дълбока
древност. Често е наричано „звездният метал“ заради метеоритния му произход. В
историята на човечеството желязото заема толкова значимо място, че на него е кръстена
цяла епоха. В негова чест в Брюксел е издигнат паметник – атомиум.
1. Строеж на атома и място в Периодичната Система
Допълнете схемата за строежа на атомите на химичния елемент желязо.
Начертайте енергетичната диаграма на атомите му, запишете и електронната
конфигурация. Определете периода, групата и най-вероятната стойност на валентността,
както и възможните степени на окисление.

Желязото е разположено в ………………… група и ………………..период на


Периодичната Система. Има атомен номер ……………….. и проявява ………………..
степен на окисление в съединенията си. Простото му вещество е …………………..
Образува ……………….. оксид и ……………………… хидроксид.

2. Физични свойства
Разгледайте образци на желязо и опишете физичните му свойства.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Химични свойства
Означете с химични уравнения ОРП, които протичат при взаимодействието на
желязото с O2, S и Cl2. Допълнете извода.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
112
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
В означените процеси атомите на желязото са …………………….., тъй като
………………………. електрони и …………………………. степента си на окисление.
4. Като използвате РОАМ, определете с кои от дадените вещества ще
взаимодейства желязото – CuSO4, ZnCl2, HCl. Означете с уравнения възможните
реакции.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Съединения на желязото
Известни са три железни оксида - …………, ……… и смесеният ……………
FeO е основен оксид. На него му съответства основен хидроксид Fe(OH)2, докато Fe2O3,
е амфотерен оксид, на който му съответства амфотерният Fe(OH)3.
Fe(OH)2 се получава при взаимодействието на разтворими железни соли с алкални
основи. Представлява бяла утайка, която бързо се окислява на въздуха до бледозелена
утайка, която от своя страна при продължителен престой на въздуха се превръща в
червено-кафявия железен трихидроксид – Fe(OH)3.
Съединенията на желязото, в което то проявява +3 степен на окисление, са по-
стабилни от тези, в които е от +2 степен.
Означете с уравнения получаването на Fe(OH)2 от FeSO4 и NaOH.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Предложете схема за експериментална работа по дадените превръщания.


Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe(NO3)3

Означете ги с химични уравнения. Определете вида на процесите.


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

113
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Сплави на желязото
Проучете текста за сплавите на желязото и съдържанието на табл. 50-1 и 50-2 в
учебника. Кои сплави на желязото бихте препоръчали за изработването на:
- постоянни магнити –………………………………………………………………..
- ножове и резци - …………………………………………………………………….
- апарати за химическата промишленост - ………………………………………….
- термоустойчиви прибори - …………………………………………………………

8. Физиологично действие
Прочетете текста за физиологичното действие на желязото.
Повишената потребност на желязо възниква при редица заболявания, свързани
с кръвозагуба или с нарушения в образуването на кръвта, като желязодефицитна
анемия, ентерит, язва на дванадесетопръстника, хемороиди, хроничен нефрит и др.
Организмът на възрастен човек се нуждае средно от 1.2 mg желязо на денонощие.
Известно е, че човешкият организъм усвоява едва 10% от постъпилото с храната
желязо.
А. Проучете кои храни са богати на желязо.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Б. Изработете брошура, в която има препоръки за хранителен режим, включващ
както храни, богати на желязо, така и на мед и цинк.

114
ТЕМА 44: ОЛОВО И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ
1. Строеж на атома и място в Периодичната Система
Напишете схемата за строежа на атомите на химичния елемент олово.
Начертайте енергетичната диаграма на атомите му, запишете и електронната
конфигурация. Определете периода, групата и най-вероятната стойност на валентността,
както и възможните степени на окисление.

Оловото е разположено в ………………… група и ………………..период на


Периодичната Система. Има атомен номер ……………….. и проявява ………………..
степен на окисление в съединенията си. Простото му вещество е …………………..
Образува ……………….. оксид и ……………………… хидроксид.

2. Физични свойства
Разгледайте образци на олово и опишете физичните му свойства.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

115
3. Химични свойства
Планирайте и осъществете експерименти, с които да получите Pb(OH)2 и да
докажете амфотерните му свойства. Използвайте веществата NaOH, Pb, HNO3.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. Означете с уравнения превръщанията. Определете вида на химичните


реакции.

Na2PbO2 ← Pb → PbO → PbSO4 → Pb(OH)2


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

116
ТЕМА 45: КОРОЗИЯ НА МЕТАЛИТЕ
1. Допълнете текста с подходящите думи и изрази.
Корозията е свързва със ……………………….. протичащи ……………………….. –
процеси между …………………….. и вещества от околната среда – въздух, вода,
разтвори на електролити.
2. Видове корозия
На фигурата е представена химична корозия на желязото под действие на водата
и въздуха. Допълнете я с необходимата информация.

3. Дадени са схеми за електрохимична корозия на метали. Допълнете


информацията под всяка от тях. В кой от случаите желязото се защитава от
корозия?

………Fe: Fe – 2e- → Fe2+ - …………… Анод Zn: Zn – 2e- → Zn2+ ……………..


………Cu: O2 + 4H + 4e → 2H2O – редукция …… Fe: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O………
+ -

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

117
4. Предложете други метали, с които се защитава желязото от корозия.
Аргументирайте мнението си.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5. Защита от корозия
Прочетете текста от урока и съставете схема за основните методи за защита от
корозия.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

118
ТЕМА 46: ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕТАЛИ И РИСКОВЕ
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Металургия
Попълнете пропуснатите думи в текста.
Индустрията за производство на метали и сплави се нарича …………………
Производството на желязо и метали от групата на желязото е известно като
………………… металургия. Получаването на мед, алуминий, цинк и олово се нарича
……………..... металургия. Методите за производство на метали се разделят на два
основни вида: ……………………… и хидрометалургични. …………………… методи се
основават на процеси, провеждани при висока температура. При ……………………….
методи се работи главно с водни разтвори на съединения на металите, а процесите се
извършват при сравнително ниски температури.

2. Подберете думи и изрази от текста в учебника, свързани с производството на


мед, които да съответстват на дадената схема.

обогатяване на рудата ОРП за получ аване на пречистване на


метали метала

………………………….... ………………………………… …………………………….


…………………………… ………………………………… …………………………….
…………………………… ………………………………… …………………………….
…………………………… ………………………………… …………………………….

3. В таблицата са представени основните химични процеси при


производството на цинк. Довършете химичните уравнения.
пирометалургичен метод хидрометалургичен метод
ZnS + O2 →
ZnO + CO → ZnO + H2SO4 →
ZnO + C→ ZnSO4 + H2O →

При кои от тях има опасност от замърсяване на околната среда? С кои екологични
проблеми се свързват?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Черна металургия
По описанието в текста на урока съставете схема за производство на чугун.

119
ТЕМА 47: ПОЛИМЕРИ
1. Полимери
Попълнете празните места в текста
Макромолекулите на полимерите са изградени от многократно повтарящи се атомни
групи, свързани помежду си с ковалентни връзки, които се наричат
……………………………. Нискомолекулното вещество, от което се получава даден
полимер, се нарича …………………….. Свързаният в полимерната молекула остатък от
мономера се нарича ……………………………. Броят повтарящи се мономерни звена в
макромолекулата на полимера определя …………………………… и се означава с n.
Полимерите според произхода си са ………………………., …………………….. и
синтетични.

2. Определете мономера, полимера и мономерното звено да дадения процес.

3. Запишете означението на полимера полипропилен, който се получава при


полимеризацията на пропен.

4. Класификация на полимерите
Като използвате табл. 55-1 от урока, класифицирайте дадените полимери по избрани от
вас признаци.
полиетилен – …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
целулоза – ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ПАН – …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
нишесте – ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

120
5. Свойства на полимерите
Найлонът и каучукът са линейни полимери, но имат различна структура.
Прочетете текста в урока и запишете характерните им свойства.
найлон - ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
каучук - ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Получаване на полимери
Напишете структурните формули и подчертайте наименованията на веществата,
които могат да участват впроцис на поликондензация.

етиленгликол стирен

пропен хексаметилендиамин

Означете процеса с химично уравнение.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

121
ТЕМА 48: ПЛАСТМАСИ
Пластмасите са материали, получени на основата на природни и синтетични
полимери, които при определени условия проявяват пластичност и могат да се формуват
в изделия.
1. Пластмаси – предимства и недостатъци
Прочетете текста от урока и попълнете таблицата.
пластмаси
предимства недостатъци

2. По-важни пластмаси
Въз основа на данните от табл. 56-1 от урока, предложете най-подходящите
според вас пластмаси са изработване на посочените изделия и обосновете своя избор.
резервоари за киселини - ...............................................................................................
домакински съдове - ......................................................................................................
детски играчки - .............................................................................................................
водопроводни тръби - ....................................................................................................
столове - ..........................................................................................................................
Полистиренът е широко използван полимер в пластмасовата индустрия. От него
се изработват детски конструктури, прибори за хранене, чаши, чинии, а встроителството
е важен топлоизолационен материал. Направете проучване кои негови свойства
обуславят голямото му приложение и го представете в кратък текст.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Екологични проблеми
Замърсяването с пластмасови отпадъци е сериозен екологичен проблем на
сушата и във водните басейни.
Въз основа на текста в урока представете списък с мерки, които се предприемат
срещу замърсняването на околната среда с пластмасови отпадъци. Демонстрирайте
ангажираност към проблема, като добавите и ваши правила.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
122
ТЕМА 49: КАУЧУК
1. Естествен каучук
Естественият каучук е линеен полимер със силно нагънати макромолекули. Той
може да се разглежда като полимер на мономера 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен).
Означете с химично уравнение полимеризацията на изопрен.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Едно от важните открития на 19. век, направено от Чарлз Гудиър, е


процесът вулканизация.
Сравнете естествения и вулканизирания каучук по структура и свойства.
естествен каучук - ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
вулканизиран каучук - ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Синтетичен каучук
Особено значение за съвременния живот има получаването и използването на
синтетични каучуци. Масовото производство на изкуствен каучук е усвоено едва около
1930 г.
Едни от най-използваните синтетични каучуци са бутадиенов, бутадиенстиренов
и хлоропренов каучук. Проучете свойствата им и тяхното приложение и ги отразете в
таблицата.

видове каучук свойства приложение

бутадиенов каучук

бутадиенстиренов каучук

хлоропренов каучук

4. Екологични проблеми
Складирането и преработката на износените автомобилни гуми е сериозен
проблем в световен мащаб. Съставете схема из използваните методи за оползвотворяване
на отпадъци от автомобилни гуми.

123
ТЕМА 50: ВЛАКНА
1. Текстилните влакна – природни и химични, са изградени от полимери с
дълги прави вериги, между които съществуват здрави сили на привличане.
Природни влакна. Допълнете таблицата, отразяваща основните характеристики
на естествените влакна и тяхното приложение. Направете проучване за естествените
влакна.
природно влакно свойства приложение
предимства недостатъци

памук

лен

естествена коприна

2. Химични влакна
Разгледайте етикетите на дрехи с различен състав. Кои от тях ще предпочетете?
Аргументирайте избора си.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………

3. Допълнете схемата с видовете влакна.

124
4. Химични влакна и опазване на околната среда.
Прочетете текстовете от урока и предложете схема за илюстриране на
вторичното използване на химичните влакна.

125
ТЕМА 51: МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА
1. Материали
Маса за хранене може да се направи от различни материали. Опишете
предимствата и недостатъците на всеки от тях в дадената таблица, като имате предвид
познатите ви вече свойства.
материал за маса за хранене предимства недостатъци

дърво (целулоза)

стомана

поливинилхлорид (PVC)

полиетилен (PE)

2. Структура и свойства на материалите


Определете вида на химичните връзки на веществата в следните материали:
материал химични връзки материал химични връзки

полиетилен диамант

електролитна мед борен нитрид

варовик кварцово стъкло

Какви свойства на материала определят тези химични връзки?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

126
3. Класификация на материалите
Дайте примери за естествени и синтетични материали, които се използват в
посочените области.
област на приложение естествени материали синтетични материали

производство на тъкани

строителство

производство на мебели

автомобилостроене

химическа промишленост

4. Въз основа на текста в учебника и информацията от табл. 60-2 подберете


материали за изработване на следните изделия и обосновете избора си.
кабели за електроуреди:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ученически раници:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
контейнери за лекарствени разтвори:………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
люлки за детска площадка:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

127
ТЕМА 52: МАТЕРИАЛИ (УПРАЖНЕНИЕ)
1. Стъклото е един от най-използваните днес материали. Намира приложение
както самостоятелно, така и в състава на различни композити. Прочетете текста в
учебника и отговорете на следните въпроси:
- Сравнете суровините за получаване и състава на стъклото. Кой газ е отпаден
продукт при това производство?...............................................................................................
- Към коя група неорганични съединения можете да отнесете стъклото, като
имате предвид неговия състав?.................................................................................................
- Стъклото често се използва вместо скъпоценни камъни. Каква е разликата в
структурата на прозрачния диамант и обикновеното прозрачно стъкло?.............................
…………………………………………………………………………………………………...
- Кои други материали освен стъклото се формуват лесно в изделия?.....................
…………………………………………………………………………………………………...
2. Прочетете текста за различните видове стъкла и подберете подходящ вид за
всеки от записаните по-долу случаи.

Стандартното плоско стъкло обикновено се монтира в дървен стъклопакет и


е подходящо за обикновени прозорци или
витрини на шкафове. Предпазното
стъкло се чупи на малки парченца при
инцидент, което се дължи на
специалната му структура.
Ламинираното стъкло се отличава с
изключителна здравина. При
производството му се отлива и трети
среден слой, който е от пластмаса, и
така се предотвратява счупване.
Пластмасовият слой му придава голяма
устойчивост. Дори да бъде счупено,
парчетата остават прикрепени към
пластмасата, а не се разпръскват в
помещението. Армираното стъкло е с вградена в структурата му метална нишка,
което го предпазва от счупване при удар или при високи температури. Триплекс
стъклото се използва при стъклопакетите за PVC дограма. Това е многопластово
стъкло със структура, която включва няколко пласта стъкло, съединени помежду си
чрез полимер. Това осигурява шумоизолация, издръжливост на удари и натоварвания.
Нискоемисионното стъкло има специално покритие от метални оксиди, които
позволяват на слънчевата светлина и топлина да преминават в помещението.
Покритието обаче блокира излизането на топлината вън от помещението през
стъклото. Затова то се определя като енергийно ефективно стъкло.
- прозорци и врати към балкон в детска градина:……………………………
- врати на шкафове в административни сгради:……………………………..
- прозорци на училищна сграда, която се намира на оживена градска
улица:……………………………………………………………………………………………
- прозорци в училищна или административна сграда с газово отопление в
малко населено място:…………………………………………………………………………
128
3. В буквословицата по вертикала, хоризонтала и диагонал, в права и обратна
посока, открийте дванайсет термина, свързани с металите, сплавите и материалите,
използвани в нашето ежедневие.
А Б Л Е К И Н Я В Е Р Т
Б Р О Н З Р Т Ъ У И О Ч
Т И З О П М О К Ш П У О
Щ А С Д М Е С И Н Г Л П
А С Д Ф Е Г Т Х У Й К Л
Ж Ь Ц Ж Д Б О Н Н М З А
З Е А Я В Д М С Ь Ц Ц С
Р Г Л Г Н М А Х Ъ Е И Т
У И О Я П Ш Н Щ Л У Н М
Ь Ц Ж Б З Н А Л П А К А
М Л К Й Х О Ф Г Д С А С
Я Д О Р Е Л Г Ъ В В Е А

4. Проект у дома! Направете композити, като комбинирате някои от следните


материали: гипсов прах, вода, алуминиево фолио, картон, пластмасови сламки, метални
кламери. Проучете свойствата на всеки от тях и помислете как ще се отразят на
свойствата на композита и за какво ще се използва той в различни варианти. Опишете
вашето „производство“ и свойствата на получения материал и го сравнете с тези на
съучениците си.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

129
ТЕМА 53: ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОКОЛНА
СРЕДА
1. Замърсявания на околната среда
Допълнете текста с подходящи думи и изрази.
Замърсителите са ……………………………, които не са характерни за
……………………….. или …………………………….. им превишават допустимите
изисквания.

2. Химични технологии и рискове за околната среда


Като използвате табл. 62-1 от учебника, подберете примери за замърсявания,
свързани с:
- добива на суровини: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
- получаването на енергия: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
- химичните процеси в производството: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
- използването на продуктите от химичните технологии: ………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

3. Въз основа на информацията в табл. 62-1 определете кои азотсъдържащи


вещества са замърсители и как се отразяват върху околната среда. Каква е
тяхната роля в естествения кръговрат на азота?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. В резултат на изгаряне на горивата в атмосферата се отделя въглероден


диоксид.
- Означете с уравнения процесите на изгаряне на 1 mol метан, пропан, бутан, етанол
и хексан, които се откриват в бензина.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- При изгарянето на кое от посочените горива се получава най-голямо количество
въглероден диоксид? …………………………………………………………………………..

130
- Кои процеси на сушата и във водите водят до намаляване на въглеродния
диоксид? Означете ги с уравнения. При кой от тях се възстановява кислородът,
изразходван при горенето на горивата?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Проучете производството на използваните от вас хартиена и полиетиленова


опаковка на хранителен продукт. Какви са възможните замърсявания при
получаването, както и при потреблението им?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

131
ТЕМА 54: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Енергията, която използваме
Във възобновяемите източници на енергия могат да се използват физични
явления или химични процеси. Класифицирайте ги по този признак.
Възобновяеми източници, при които се използват химични процеси:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Възобновяеми източници, при които се използват физични явления:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. Биодизелът, етанолът и биогазът се определят като „чисти“ източници на


енергия, въпреки че при горенето им се отделя въглероден диоксид. Представете
тяхното получаване чрез схеми, които доказват, че те са възобновяеми източници
на енергия.

3. За по-чисти производства
Обсъдете по групи предложения и идеи за намаляване на енергията, която се
използва в класната стая. Съставете списък и определете действията, които ще доведат
до икономии. Предложете вариант на плакат с правила.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

132
4. Управление на отпадъците
Проследете седмичното съдържание на кошчето за смет в класната стая
(използвайте ръкавици) . В таблицата направете класификация на отпадъци, чието
количество можете да намалите с посочените дейности. Запишете и тези, които трябва
да се депонират в сметището.
повторно
намаляване на
използване след рециклиране депониране
количеството
поправка

5. В буквословицата по вертикала, хоризонтала и диагонал, открийте осем


думи, които имат връзка с опазването на околната среда.

О Т П А Д Ъ Ц И Н А М Н Й В В
В У Л Б О Н А И В В А Х Ф Д А
А Е Х И Д Р О С Ф Е Р А А Л Т
В Ф Р Я К Г Ч В Ц П В Д Б Т М
Ъ П Р И Р О Д Н А С Р Е Д А О
З Б П И Ш Р Ъ А С М Ъ Г Т В С
Д П А Р Н И К О В Е Ф Е К Т Ф
У З Р Е Ц И К Л И Р А Н Е Г Е
Х П Щ Я Ф М Ц У Н В К О О М Р
Т А З А М Ъ Р С И Т Е Л И Я А

6. Потвърдете или отхвърлете дадените твърдения:


а) SO2, NO и NO2 са газове с полезно въздействие върху околната среда и живите
организми……………………………………………………………………...
б) Въглеродният диоксид е в основата на глобалния проблем – парниковият
ефект…………………………………………………………………………………….
в) Изтъняването на озоновия слой и увеличаването на концентрацията на
въглероден диоксид в атмосферата, се считат като основна причина за явлението
корозия………………………………………………………………………………….
г) Източници на радиоактивно замърсяване са енергетиката и металургията…….
д) В резултат на естествените източници на замърсяване в околната среда попадат
огромни количества минерални торове и пестициди, перилни препарати,
опаковъчни материали и др……………………………………………………………

133
е) Алтернативните възобновяеми източници на енергия са реална възможност за
решаване на редица екологични проблеми…………………………………………..
ж) Замърсяването на околната среда не влияе върху условията на живот………...

7. Изследвайте съдържанието на една изразходвана батерия за фенерче, като я


разглобите. Отделете частите, които са подходящи за рециклиране, и ги опишете.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

134
ТЕМА 55: СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ И ОКОЛНАТА
СРЕДА
1. Съставете кратък текст със същото заглавие, в който да отразите вашето
мнение по този въпрос.
През месец декември 2018 г. в Катовце, Полша, в стара мина за въглища се
провела среща под наслов „От черно към зелено“. Там се обсъждали възможностите за
по-широко използване на възобновяемите източници на енергия за сметка на въглищата
като начин да се спазят приетите норми от Парижкото споразумение.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Проучете данните в таблицата и предложете варианти за намаляване на


разходите на енергия в химическите производства.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
материал използвана материал използвана
енергия енергия
MJ / kg MJ / kg
хартия 929 асфалт 10
цимент 7 бутадиенстирен (за каучук) 102
тухли 4.5 първичен полиетилен 77
полиетилен
плоско стъкло 19 0.09
(70% рециклирана суровина)
неръждаема стомана 54 първичен полипропилен 80
стомана полипропилен
35 24
(20% рециклирана суровина) (70% рециклирана суровина)
стомана неопрен
17 120
(100% рециклирана суровина) (полихлорпропен)
алуминий 215 поливинилхлорид (PVC) 80
алуминий PVC
160 2.1
(30% рециклирана суровина) (70% рециклирана суровина)
алуминий полиетилентерефталат
23 295
(100% рециклирана суровина) (тефлон)
мед 90 поликарбонат 85
мед
70 силикон 91
(20% рециклирана суровина)

135
ЕЛЕКТРОАФИНИТЕТЕН РЕД (ПРИЛОЖЕНИЕ)
ЕЛЕКТРОАФИНИТЕТЕН РЕД
(ред на относителната активност)
Li Cs Rb K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Au
Li+ Cs+ Rb+ K+ Ba2+ Ca2+ Na+ Mg2+ Be2+ Al3+ Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Cd2+ Co2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Hg2+ Ag+ Au3+

S2- 2I- 2Br- 2Cl- 4OH- SO42- SO32- NO3- 2F-


S I2 Br2 Cl2 2H2O + O2 F2
137
ТАБЛИЦА С ЕЛЕКТРООТРИЦАТЕЛНОСТ (ПРИЛОЖЕНИЕ)

138
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Учебник по химия и ООС за 10. клас – Митка Павлова и колектив – изд. Педагог 6
Учебник по химия и ООС за 10. клас – Стефан Цаковски и колектив – изд. Анубис
Учебник по химия и ООС за 10. клас – Лиляна Боянова и колектив – изд. Просвета
Учебник по химия и ООС за 10. клас – Хариета Димитрова, Дж. Кларк – изд. Санпро
Учебник по химия и ООС за 10. клас – Георги Нейков и колектив – изд. Булвест 2000
Учебник по химия и ООС за 10. клас – Стефан Манев и колектив – изд. Просвета
Учебна тетрадка по химия и ООС – Митка Павлова и колектив – изд. Педагог 6
Комплект работни листове и тестове – Данчо Даналев и колектив – изд. Регалия 6
Химия за зрелостници и кандидат-студенти – Добри Лазаров и Галин Петров, изд. Просвета
Най-вече голямо въображение…

Вам также может понравиться