Вы находитесь на странице: 1из 7

Êðóïåí÷óê Î. È.

Ê84 Ó÷èì áóêâû. — ÑÏá.: Èçäàòåëü­ñêèé Äîì «Ëèòåðà», 2007. — 64 ñ.:


èë. — (Ñåðèÿ «Óðîêè ëîãîïåäà»).
ISBN 978-5-94455-118-4
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè-äîøêîëüíèêàìè 5—6 ëåò.Ðåêîìåíäóåòñÿ
ðîäèòåëÿì è âîñïèòàòåëÿì äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

ÓÄÊ 376

© Êðóïåí÷óê Î. È., 2007


ISBN 978-5-94455-118-4 © Èçäà­òåëü­ñêèé Äîì «Ëè­òåðà», 2007
СОДЕРЖАНИЕ

А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ё. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
З . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
П . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
У. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Х. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Щ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ъ, Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Э . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ðàñêðàñü áîëüøóþ Çàøòðèõóé. Íàéäè è ðàñêðàñü
è ìàëåíüêóþ áóêâû áóêâó À.
êðàñíûì öâåòîì.
À — ýòî ãëàñíûé çâóê.

Ñîåäèíè ñ áóêâîé À òîëüêî òå ïðåäìåòû, íàçâàíèÿ êîòîðûõ


íà÷èíàþòñÿ ñî çâóêà À.

Ïîä÷åðêíè òàêóþ æå áóêâó, Îáâåäè â êðóæîê âñå áóêâû À.


êàê âíèçó.

4
Ñëîæè ôèãóðó èç âîñüìè ïàëî÷åê. ×åì îòëè÷àþòñÿ?
Óáåðè òðè ïàëî÷êè òàê,
÷òîáû ïîëó÷èëàñü áóêâà À.

Äîïèøè áóêâó À. Çà÷åðêíè áóêâó,


îòëè÷àþùóþñÿ îò îñòàëüíûõ.

Íàïèøè ïî îáðàçöó.

Ýòó áóêâó òû óæå çíàåøü.

À
5
Ðàñêðàñü áîëüøóþ áóêâó Çàøòðèõóé. Íàéäè è ðàñêðàñü
ñèíèì, à ìàëåíüêóþ — áóêâó Á.
çåë¸íûì öâåòîì.
Á — ýòî ñîãëàñíûé çâóê.

Ñîåäèíè ñ áóêâîé Á òîëüêî òå ïðåäìåòû, íàçâàíèÿ êîòîðûõ


íà÷èíàþòñÿ ñî çâóêîâ Á èëè Áü.

Ïîä÷åðêíè òàêóþ æå áóêâó, Îáâåäè â êðóæîê âñå áóêâû Á.


êàê âíèçó.

6
Ñëîæè ôèãóðó èç ñåìè ïàëî÷åê. ×åì îòëè÷àþòñÿ?
Óáåðè îäíó ïàëî÷êó òàê, ÷òîáû
ïîëó÷èëàñü áóêâà Á.

Äîïèøè áóêâó Á. Çà÷åðêíè áóêâó,


îòëè÷àþùóþñÿ îò îñòàëüíûõ.

Íàïèøè ïî îáðàçöó.

Ýòè áóêâû òû óæå çíàåøü.

ÀÁ
7