Вы находитесь на странице: 1из 4

¿ýÈ¢ ÁÄ÷

Á§Äº¢Â¡Å¢ø 200 ¬ñθû ¾Á¢úì¸øŢ¢ý §ÁõÒ¸ú º

¢ÈôÀ¡¸ ¿¨¼¦ÀÈ ¯¾Å¢Â «¨½òÐ ¿øÖûÇí¸ÙìÌõ,

ÀûǢ¢ý º¡÷À¡¸ ¿ýÈ¢ Á¡¨Ä¨Âî ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ý§È¡õ.

¿ýÈ¢... ¿ýÈ¢... ¿ýÈ¢...

¾¢ÕÁ¾¢.«.ÁøÄ¢¸¡ (¾¨Ä¨Á ¬º¢Ã¢Â÷)


¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ ¯ÚôÀ¢É÷
ÀûÇ¢ §ÁÄ¡Ç÷ šâÂõ

¦Àü§È¡÷¸û

¬º¢Ã¢Â÷¸û ÁüÚõ ¯ÚôÀ¢É÷¸û


¦ºöüÌØ ¯ÚôÀ¢É÷¸û

Ò츢𠸡ƒ¡í §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢

Á§Äº¢Â¡Å¢ø 200 ¬ñθû


¾Á¢úì¸øŢ¢ý §ÁõÒ¸ú
2017

¾¢¸¾¢
: 11 ƒ¤¨Ä 2017

¸¢Æ¨Á : ¦ºùÅ¡ö

§¿Ãõ : Á¾¢Âõ Á½¢ 3.30

þ¼õ : Ò츢𠸡ƒ¡í §¾¡ð¼ò ¾Á


¢úôÀûÇ¢
¿¢¸ú ¿¢Ãø

¾¨ÄÅ÷ : ¾¢ÕÁ¾¢. «.ÁøÄ¢¸¡ (¾¨Ä¨Á ¬º¢Ã¢Â÷)

Ш½ ¾¨ÄÅ÷: ¾¢Õ.¸§Éºý (¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸


¾¨ÄÅ÷)

¦ºÂÄ¡Ç÷ : ¾¢ÕÁ¾¢. Í.ÅÉ¢¾¡ (Ш½ ¾¨Ä¨Á ¬º¢Ã¢Â÷)

Ш½ ¦ºÂÄ¡Ç÷: ¾¢ÕÁ¾¢. ¦À.Á¡Ä¡ (Á¡½Å÷ ¿Ä ¦À¡ÚôÀ¡º¢Ã


¢Â÷) )

¦À¡ÕÇ¡Ç÷ : ¾¢Õ.¸¡.À¢Ã¸¡‰
(ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸 ¦À¡ÚôÀ¡º¢Ã¢Â÷)

§Á¨¼ «Äí¸Ã¢ôÒ «È¢Å¢ôÀ¡Ç÷


1. «¨ÉòÐ ¬º¢Ã¢Â÷¸û 1. ¾¢ÕÁ¾¢. Í.ÅÉ¢¾¡

À¾¢× ¯½×
1. ÌÁ¡Ã¢. º.º÷Á¢É¢ 1. ¾¢ÕÁ¾¢. þó¾¢Ã¡
2. ÌÁ¡Ã¢. Å¡.À¢§ÃÁ¡

Á¡½Å÷ À¡Ð¸¡ôÒ ¿¢¸ú× ¦¸¡òÐ


1.«¨ÉòÐ ¬º¢Ã¢Â÷¸û 1. ¾¢ÕÁ¾¢. ¸¢.þá¾¢¸¡
2. ¾¢ÕÁ¾¢.Í. ºÃÇ¡

´Ä¢ À¾¢×/Ò¨¸ôÀ¼õ ÀâÍ


1.¾¢Õ. ʧɉ 1. ¾¢ÕÁ¾¢. ¬.¸¨ÄÅ¡½¢
2.¾¢Õ.¸¡.À¢Ã¡¸ºõ 2. ÌÁ¡Ã¢. ¸¢.þá¾¢¸¡

¸¡¦½¡Ç¢ À¨¼ôÒ Á¡½Å÷ À¨¼ôÒ


1. ¾¢Õ.¸¡.À¢Ã¸¡‰ 1. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ À¡¼ ÌØ
2. ¾¢ÕÁ¾¢. ¦À.Á¡Ä¡
3. ¾¢ÕÁ¾¢. Í.ÅÉ¢¾¡
Á¾¢Âõ Á½¢ 3.15 : À¾¢×

Á¾¢Âõ Á½¢ 3.30 : §¾º¢Â ¸£¾õ


¾Á¢ú Å¡úòÐ

Á¡¨Ä Á½¢ 3.45 : ¾¨Ä¨Á ¯¨Ã


¾¢ÕÁ¾¢..«.ÁøÄ¢¸¡
(¾¨Ä¨Á ¬º¢Ã¢Â÷)

Á¾¢Âõ Á½¢ 4.00 : ÀñÀ¡ðÎ À¨¼ôÒ

Á¡¨Ä Á½¢ 4.10 : Á§Äº¢Â¡Å¢ø 200 ¬ñθû


¾Á¢úì¸øŢ¢ý §ÁõÒ¸ú ¸¡¦½¡Ç
¢
: ÀûÇ¢ ÅÃÄ¡Ú ¸¡¦½¡Ç¢

Á¡¨Ä Á½¢ 4.20 : º¢ÈôÒ ¯¨Ã

Á¡¨Ä Á½¢ 4.25 : ÀñÀ¡ðÎ À¨¼ôÒ

Á¡¨Ä Á½¢ 4.30 : «¾¢¸¡Ãâ÷Å ¿¢¸ú×

Á¡¨Ä Á½¢ 4.45 : ÀñÀ¡ðÎ À¨¼ôÒ

Á¡¨Ä Á½¢ 4.50 : ¿ýȢרÃ

Á¡¨Ä Á½¢ 5.00 : §¾¿£÷ Å¢ÕóÐ

Вам также может понравиться