Вы находитесь на странице: 1из 18

УДК 004.

45
ББК 32.973.26-018.2
Л 47

Леонов В.
Л 47 Цветной самоучитель Windows 7 / Василий Леонов, Дмитрий Миронов. –
М. : Эксмо, 2012. – 208 с. : ил. – (Компьютер на 100%).
ISBN 978-5-699-56518-4
В 2011 году Windows 7 стала самой популярной операционной системой в мире. Уже который год
она не перестает удивлять компьютерный мир настоящим технологическим прорывом.
Для обучения работы в Winodws 7 вы выбрали самый правильный самоучитель. Цветная книга,
согласитесь, лучше подходит в качестве средства для ликбеза. Выбрав для обучения эту книгу, вы
избавили себя от скучного времяпрепровождения: цветные иллюстрации не только порадуют глаз,
но и позволят обучаться с большим эффектом. Самоучитель построен так, что начинается с самых
азов – общепринятой терминологии и анатомии, а заканчивается настройкой некоторых элементов
операционной системы.
УДК 004.45
ББК 32.973.26-018.2

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками со-


ответствующих фирм.
Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические,
включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения
ООО «Издательство «Эксмо».

© Леонов В., Миронов Д., 2012


© ООО «Айдиономикс», 2012
ISBN 978-5-699-56518-4 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012
ʼnŞŦśŝŦŠŨţŠ
ŋūŮŭŮŶűŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ŌŴũūũ 1
ŖũƀũŴŷ ŶũƀũŴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ŋųŴƇƀũŮŵ ű ūƄųŴƇƀũŮŵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ŜųũŰũŻŮŴƅ, ƂŮŴƀŷų ű Żũų ŭũŴŮŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ctrl, Shift, Enter ű Żũų ŭũŴŮŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ŋžŷŭ ū źűźŻŮŵż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
řũŪŷƀűŲ źŻŷŴ Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ŕŮŶƇ Řżźų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ŘũŶŮŴƅ Űũŭũƀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ŨŹŴƄųű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ŐŶũƀųű řũŪŷƀŮŬŷ źŻŷŴũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ŊũŰŷūƄŮ ŸŷŶƈŻűƈ ŷ ŹũŪŷŻŮ ź ŸŹŷŬŹũŵŵũŵű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
«ʼnŶũŻŷŵűƈ» ŷųŶũ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
őŰŵŮŶŮŶűŮ ŹũŰŵŮŹŷū ŷųŶũ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4 ňŝťŚŜťşŧŢş

ŌŴũūũ 2
řũŪŷŻũ ź ŭŷųżŵŮŶŻũŵű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ŊũŰŷūƄŮ ŰŶũŶűƈ ŭŴƈ ŹũŪŷŻƄ ź ŭŷųżŵŮŶŻũŵű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ŚŷŰŭũŶűŮ ŸŮŹūŷŬŷ ŭŷųżŵŮŶŻũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ʼnŰƄ ŹũŪŷŻƄ ū ŸŹŷŬŹũŵŵŮ WordPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ŚŷžŹũŶŮŶűŮ ŭŷųżŵŮŶŻŷū . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ŋźŻũūųũ, żŭũŴŮŶűŮ, ūƄŪŷŹ ű ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ ŻŮųźŻũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ŝŷŹŵũŻűŹŷūũŶűŮ ŻŮųźŻũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ŘŮƀũŻƅ ŭŷųżŵŮŶŻũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ŋƄžŷŭ űŰ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ ű ŷŻųŹƄŻűŮ ŭŷųżŵŮŶŻũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ōűũŴŷŬŷūƄŮ ŷųŶũ ūŷŷŹżůŮŶŶƄŵ ŬŴũŰŷŵ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ŘũŸųű ű ŽũŲŴƄ Ÿŷŭ ŸŹűſŮŴŷŵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Řŷűźų ŸŮŹŮŵŮƂŮŶŶŷŬŷ ŽũŲŴũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ŚŷŰŭũŶűŮ ŸũŸŷų ŭŴƈ ŴżƀƁŮŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű ŽũŲŴŷū . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ŘŮŹŮűŵŮŶŷūũŶűŮ ŽũŲŴŷū ű ŸũŸŷų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ŘŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ ŽũŲŴŷū űŰ ŷŭŶŷŲ ŸũŸųű ū ŭŹżŬżƇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ŜŭũŴŮŶűŮ ŽũŲŴŷū ű ŸũŸŷų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ŋƄŭŮŴŮŶűŮ ŶŮźųŷŴƅųűž ŽũŲŴŷū ű ŸũŸŷų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ŊƄźŻŹƄŲ ŭŷźŻżŸ ų ŽũŲŴũŵ: ƈŹŴƄųű ű ŶŮ ŻŷŴƅųŷ… . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ňŝťŚŜťşŧŢş 5

ŌŴũūũ 3
ŊũŰŷūƄŮ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű Windows . . . . . . . . . . . . . 83
œŹżŬŷūŷŹŷŻ ŽũŲŴŷū ű ŸũŸŷų ū ŸŹűŹŷŭŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ŊũŲŻƄ, ųűŴŷŪũŲŻƄ ű Żũų ŭũŴŮŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ŚŵŮŶŶƄŮ ŶŷźűŻŮŴű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ŠŻŮŶűŮ CD ű DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ŐũŸűźƅ ŭũŶŶƄž Ŷũ CD ű DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
őźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ flash-ŶũųŷŸűŻŮŴŮŲ (ŽŴŮƁŮų) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
řũŪŷŻũ ź ZIP-ŸũŸųũŵű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ŚŻũŶŭũŹŻŶƄŮ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ Windowsb7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
śũŪŴűſũ źűŵūŷŴŷū. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
œũŴƅųżŴƈŻŷŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Paint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ŐũŸűźųű Ŷũ řũŪŷƀŮŵ źŻŷŴŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ŐūżųŷŰũŸűźƅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ŐũžūũŻ ƆųŹũŶũ, űŴű ŖŷůŶűſƄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ŘũŶŮŴƅ ŵũŻŮŵũŻűƀŮźųŷŬŷ ūūŷŭũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
őŬŹƄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ŘŹŷűŬŹƄūũŻŮŴƅ Windows Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ŘŹŷŬŹũŵŵƄ Ÿŷ żŵŷŴƀũŶűƇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

ŌŴũūũ 4
řũŪŷŻũ ź ŸŹŷŬŹũŵŵũŵű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ōűźŻŹűŪżŻűū ŸŹŷŬŹũŵŵƄb— ŮƂŮ ŶŮbŸŹŷŬŹũŵŵũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ŜźŻũŶŷūųũ ŸŹŷŬŹũŵŵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ŐũŸżźų żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄž ŸŹŷŬŹũŵŵ ű ŰũūŮŹƁŮŶűŮ ŹũŪŷŻƄ ŸŹűŴŷůŮŶűƈ. . . 131
ŚŪŷű ū ŹũŪŷŻŮ ŸŹűŴŷůŮŶűŲ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ŘŹűŴŷůŮŶűƈ, ŰũŸżźųũŮŵƄŮ ũūŻŷŵũŻűƀŮźųű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
ŜŭũŴŮŶűŮ ŸŹŷŬŹũŵŵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

ŌŴũūũ 5
šũŬű Ŷũ ŸżŻű ų őŶŻŮŹŶŮŻż . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
šũŬ ŸŮŹūƄŲ: ŻŮŷŹűƈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
šũŬ ūŻŷŹŷŲ: ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ų őŶŻŮŹŶŮŻż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
ŖũźŻŹŷŲųũ ŵŷŭŮŵŶŷŬŷ źŷŮŭűŶŮŶűƈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ŖũźŻŹŷŲųũ ūƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶŷŬŷ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
šũŬ ŻŹŮŻűŲ: ūźŮ, ƀŻŷ ŶżůŶŷ ŭŴƈ ŪƄźŻŹŷŬŷ źŮŹŽűŶŬũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
šũŬ ƀŮŻūŮŹŻƄŲ: ƆŴŮųŻŹŷŶŶũƈ ŸŷƀŻũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6 ňŝťŚŜťşŧŢş

ŌŴũūũ 6
ŘŹŷŬŹũŵŵƄ űŰ ű ŭŴƈ őŶŻŮŹŶŮŻũ . . . . . . . . . . . . 163
Windows Liveb— ŸŹŷŬŹũŵŵƄ, ųŷŻŷŹƄž ūũŵ ŶŮ žūũŻũŮŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ŝŷŻŷũŴƅŪŷŵ Windows Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
őŵŸŷŹŻ ŽŷŻŷŬŹũŽűŲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
řũŪŷŻũ źŷ źŶűŵųũŵű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
ŘŹŷźŵŷŻŹ ű ųŷŹŹŮųſűƈ źŶűŵųŷū . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
ŌũŭůŮŻƄ Windowsb7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ŘŷƀŻũ Windows Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
ŚŷŰŭũŶűŮ żƀŮŻŶŷŲ ŰũŸűźű ū ŸŷƀŻŷūŷŵ ųŴűŮŶŻŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
ŗźŶŷūƄ ŹũŪŷŻƄ ū ŘŷƀŻŮ Windows Live. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
ňŝťŚŜťşŧŢş 7

ŌŴũūũ 7
ŖũźŻŹŷŲųũ űŶŻŮŹŽŮŲźũ Windows 7 . . . . . . . . . . 187
ŖũźŻŹũűūũŮŵ řũŪŷƀűŲ źŻŷŴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
őŰŵŮŶƈŮŵ ŻŮŵż ŷŽŷŹŵŴŮŶűƈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
őŰŵŮŶƈŮŵ ŽŷŶ řũŪŷƀŮŬŷ źŻŷŴũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
őŰŵŮŶƈŮŵ ſūŮŻ ű ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ ŷųŷŶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
ŖũźŻŹũűūũŮŵ Űūżųű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
ŋƄŪűŹũŮŵ ŰũźŻũūųż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
őŰŵŮŶƈŮŵ ŰŶũƀųű řũŪŷƀŮŬŷ źŻŷŴũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
őŰŵŮŶƈŮŵ ŶũźŻŹŷŲųű ŵƄƁű. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
ŖũźŻŹũűūũŮŵ ŸũŹũŵŮŻŹƄ ŵŷŶűŻŷŹũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
őŰŵŮŶƈŮŵ źūŷŲźŻūũ ŘũŶŮŴű Űũŭũƀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
ŖũźŻŹũűūũŮŵ ŷŪŴũźŻƅ żūŮŭŷŵŴŮŶűŲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ŚūŮŹűŵ ƀũźƄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ŨŰƄųŷūũƈ ŸũŶŮŴƅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

ŐũųŴƇƀŮŶűŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
ŌŴũūũ 1
ŖũƀũŴŷ ŶũƀũŴ

ĽťŦŹŲśŠŧ ţ ŝŶťŦŹŲśŠŧ
ŎťśŢśŭŠŦŷ, ŴŠŦŲũť ţ ŭśť şśŦŠŠ
Ctrl, Shift, Enter ţ ŭśť şśŦŠŠ
ĽŰũş ŝ ŬţŬŭŠŧŮ
ŋśŜũŲţŤ ŬŭũŦ Windows
ļśŢũŝŶŠ ŪũŨźŭţź ũ ūśŜũŭŠ Ŭ ŪūũŞūśŧŧśŧţ
10 ľŦśŝś 1. ŇŚűŚťŨ ŧŚűŚť

Ř Źũūŭũ ŶũƁŮŲ ůűŰŶűb— ū ŸŷźŻŷƈŶŶŷŲ ŶŮžūũŻųŮ ūŹŮŵŮŶű,


ƀŻŷ ŶũŴŷůűŴŷ źūŷŲ ŷŻŸŮƀũŻŷų ű Ŷũ ŰŶũŶűƈ ū ŷŪŴũ-
źŻű ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ. ŔűƁƅ ŮŭűŶűſƄ ŵŷŬżŻ źŮźŻƅ ű ŭŷ-
źųŷŶũŴƅŶŷ űŰżƀűŻƅ ųŷŵŸƅƇŻŮŹ. ŕŶŷŬűŮ, ŮźŴű
űb űŵŮƇŻ ųũųűŮ-ŴűŪŷ ŶũūƄųű,
ŰũƀũźŻżƇ ŷŶű ŷŻŹƄūŷƀŶƄ ű ŶŮ-
źūƈŰŶƄ. ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ŶŮ ūűŭƈŻ ŹũŰ-
ŶűſƄ ŵŮůŭż ŵŮŬũŪũŲŻŷŵ űb ŬűŬũŪũŲ-
Żŷŵ, ŸũŸųŷŲ ű ŽũŲŴŷŵ, ŶŮ ŬŷūŷŹƈ żůŮ
ŷ ŪŷŴŮŮ źŴŷůŶƄž ūŮƂũž. ŋ ƆŻŷŲ ŬŴũūŮ
ŵƄ ŸŹűūŮŭŮŵ ŪũŰŷūƄŮ ŸŷŶƈŻűƈ ű ŷŪƂżƇ
ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűƇ (Źűź.b1.1), ųŷŻŷŹżƇ ŶŮŷŪ-
žŷŭűŵŷ ŰŶũŻƅ ųũůŭŷŵż ŶũƀűŶũƇƂŮŵż
ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƇ.

ĽťŦŹŲśŠŧ ţ ŝŶťŦŹŲśŠŧ
ŘŷůũŴżŲ, ŸŮŹūŷŮ, ƀŻŷ źŴŮŭżŮŻ ŰŶũŻƅ ŷ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŮ,b— ųũų ŮŬŷ ūųŴƇƀũŻƅ. Śŷ-
ŬŴũźűŻŮźƅ, ū ŶŮŹũŪŷŻũƇƂŮŵ ūűŭŮ ŷŶb— ŴűƁƅ ŬŹżŭũ ŵŮŻũŴŴũ ű ŵűųŹŷźžŮŵ, ũųųż-
ŵżŴűŹżƇƂũƈ Ŷũ źŮŪŮ ŸƄŴƅ.
Řŷųũ ūƄųŴƇƀŮŶŶƄŲ ųŷŵŸƅƇŻŮŹ źŻŷűŻ ŪŮŰ ŭŮŴũ, ż Ŷũź ŮźŻƅ ūŹŮŵƈ ŷųűŶżŻƅ ŮŬŷ
ŸƄŻŴűūƄŵ ūŰŷŹŷŵ (Źűź.b1.2).

ŇũŨţŭũū. ļŬŨŪŨţ ũŨ ŜŚŠŧŨūŬŢ ŤŨŦũŨŧşŧŬ. ŅũŧŪŷŹŭŠūŨŶŠ ťũŦũŨťţ.


Ļşš ŧşŝŨ ŧşŜŨšŦŨŠŧŨ ũŨťŧŨŰşŧŧŨ ŪŚśŨŬŚŬŶ, «ĽŨťŨū» ŤŨŦũŶŸŬşŪŚ. Ňş ŬŨťŶŤŨ
ŬŚŤ ŤŚŤ ũŨūŪşŞūŬŜŨŦ şŝŨ ũŨťŶšŨŜŚŬşťŢ ũŨšŜŨťŹşŬ ūťşŞŢŬŶ šŚ ŪşŚŤŰŢşţ
ŞŚŸŬ ŤŨŦŚŧŞŵ ŤŨŦũŶŸŬşŪŭ Ţ ŧŚśťŸŞŚŸŬ ŤŨŦũŶŸŬşŪŚ, ŧŨ Ţ ũŪşŜŪŚųŚşŬ şŝŨ
šŚbşŝŨbŨŬŜşŬŚŦŢ ŜbŧŚūŬŨŹųŢţ ŦşŞŢŚŰşŧŬŪ

ŌţŬŭŠŧŨŶŤ ŜŦũť.
łŦşŧŧŨ ŧŚ ŧşŦ
(ŤŚŤ ũŪŚŜŢťŨ,
ŧŚ ūŚŦŨŦ
ŜŢŞŧŨŦ ŦşūŬş)
ŢbŪŚūũŨťŚŝŚşŬūŹ
ŤŧŨũŤŚ ŜŤťŸűşŧŢŹ
ũŢŬŚŧŢŹ
ŤŨŦũŶŸŬşŪŚ

ŇŶųŷ. Ŀųş ŨŞŧŨ ŭūŬŪŨţūŬŜŨ ŜŜŨŞŚ.


ľŭśťŢŪŭşŬ ŧşŤŨŬŨŪŵş ūŜŨţūŬŜŚ
ŅŦśŝţśŭŮūś. ōūŬŪŨţūŬŜŨ ŜŜŨŞŚ. ŤťŚŜŢŚŬŭŪŵ, ŞşťŚŹ ŜŜŨŞ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŢ
ŋ şş ũŨŦŨųŶŸ ũŨťŶšŨŜŚŬşťŢ ŨśųŚŸŬūŹ Ţ ŭũŪŚŜťşŧŢş ŤŨŦũŶŸŬşŪŨŦ
ūbŤŨŦũŶŸŬşŪŨŦ Ţ ŜŜŨŞŹŬ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŸ śŨťşş ŤŨŦŮŨŪŬŧŵŦ

ŋţŬ.b1.2. ńŨŦũŶŸŬşŪ ŨśŵŤŧŨŜşŧŧŵţ: ūŬŚŜŲŢţ ŤťŚūūŢűşūŤŢŦ


ŜŢŞ ūŬŚŰŢŨŧŚŪŧŨŝŨ ŤŨŦũŶŸŬşŪŚ ŢbşŝŨ ŨūŧŨŜŧŵů ũşŪŢŮşŪŢţŧŵů ŭūŬŪŨţūŬŜ
ōŤŚšŚŬşťŶ, ųşťűŨŤ Ţ ŬŚŤ ŞŚťşş 11

ŠŻŷŪƄ ūųŴƇƀűŻƅ ƆŻŷŻ ŶŮŰũŵŮŶűŵƄŲ ŷŪƃŮųŻ ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ŵƄźŴű, Ŷũ źűźŻŮŵ-


Ŷŷŵ ŪŴŷųŮ źŴŮŭżŮŻ ŷŻƄźųũŻƅ ųŶŷŸųż ūųŴƇƀŮŶűƈ ŸűŻũŶűƈ. ŖŮŰũūűźűŵŷ ŷŻ ŻŷŬŷ,
Ŷũ ƀŮŵ ūƄ ŷŪżƀũŮŻŮźƅ, Ŷũ ŶŷżŻŪżųŮ űŴű źŻũſűŷŶũŹŶŷŵ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŮ, ƆŻũ ųŶŷŸųũ
ūźŮŬŭũ źũŵũƈ ŪŷŴƅƁũƈ, ű ŰũŵŮŻŶŷ ūƄŭŮŴƈŮŻźƈ Ŷũ źűźŻŮŵŶŷŵ ŪŴŷųŮ űŴű ųŷŹŸżźŮ
ŶŷżŻŪżųũ (Źűź.b1.3).
ŎźŴű ųŶŷŸųũ űŵŮŮŻ ŭŹżŬżƇ
ŽŷŹŵż, ųŷŻŷŹũƈ ŷŻŴűƀũŮŻźƈ ŷŻ
űŰŷŪŹũůŮŶŶŷŲ Ŷũ Źűź. 1.3, ŷźŷ-
ŋţŬ.b1.3. ńŧŨũŤŚ ŜŤťŸűşŧŢŹ ŪƄŲ ŰŶũƀŷų Ŷũ ŶŮŲ — ŸŹŮŹƄ-
ũŢŬŚŧŢŹ ŤŨŦũŶŸŬşŪŚb— ūũŮŵƄŲ ūŮŹŻűųũŴƅŶƄŵ ƁŻŹű-
ūŚŦŚŹ šŚŦşŬŧŚŹ žŷŵ ŸŷŴżųŹżŬ — żųũůŮŻ Ŷũ Żŷ,
ŧŚ ūŢūŬşŦŧŨŦ śťŨŤş ƀŻŷ ŷŶũ ūƄŸŷŴŶƈŮŻ ŽżŶųſűƇ
ūųŴƇƀŮŶűƈ ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ. ŠŻŷ-
ŋţŬ.b1.4. řŪŤŢţ ŧşŨŧŨŜŵţ ŪƄ żŪŮŭűŻƅźƈ ū ƆŻŷŵ, źŴŮŭżŮŻ
ūŜşŬ Ţ ůŚŪŚŤŬşŪŧŵţ ŴűƁƅ ŶũůũŻƅ ŮŮ (Źűź.b1.4).
ŲŭŦ ŜşŧŬŢťŹŬŨŪŨŜ ŐũŬŹżŰųũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ ŰũŲ-
ũŨŞŬŜşŪŠŞŚŸŬ, ŵŮŻ ŶŮ ŪŷŴƅƁŮ ŵűŶżŻƄ.
űŬŨ ŤŨŦũŶŸŬşŪ ŜŤťŸűşŧ œŷŵŸƅƇŻŮŹ ūųŴƇƀűŴű — ŻŮ-
Ţ ŝŨŬŨŜ Ť ŪŚśŨŬş ŸŮŹƅ ŸŮŹŮžŷŭűŵ ų ŹũŪŷŻŮ.

ŎťśŢśŭŠŦŷ, ŴŠŦŲũť ţ ŭśť şśŦŠŠ


ŋƄ żůŮ ŰŶũŮŻŮ, ųũų ūƄŬŴƈŭűŻ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶũƈ ŵƄƁƅb(źŵ.bŹűź.b1.2).
ŎźŴű ūƄ ŸŷźŴŮ ūųŴƇƀŮŶűƈ ŵũƁűŶƄ, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŲ źŷŪűŹũŮŻŮźƅ ŸŷŰŶũŻƅ ũŰƄ ŶŮ-
žűŻŹŷŲ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶŷŲ Ŷũżųű, ŸŷŴŷůűŻŮ ŴũŭŷŶƅ Ŷũ ŵƄƁƅ ű ŭūűŶŮŻŮ ŮŮ, Żŷ ūŵŮ-
źŻŮ ź ŶŮŲ ū Żŷŵ ůŮ ŶũŸŹũūŴŮŶűű ŸŮŹŮŵŮźŻűŻźƈ żųũŰũŻŮŴƅ Ŷũ ƆųŹũŶŮ. ŖũŲŻű ŮŬŷ
ŷƀŮŶƅ ŴŮŬųŷb— ŸŹű ŰũŬŹżŰųŮ ŷŶ ŸŷŵŮƂũŮŻźƈ ū ſŮŶŻŹ ű ūƄŬŴƈŭűŻ ųũų ŷŪƄųŶŷūŮŶ-
Ŷũƈ źŻŹŮŴųũ (Źűź.b1.5).

ōŤŚšŚŬşťŶ ŦŵŲŢ

ŋţŬ.b1.5. ļŨŬ ŬŚŤ (ŢťŢ ũŪŢŦşŪŧŨ ŬŚŤ) ŜŵŝťŹŞŢŬ ŷŤŪŚŧ ŦŨŧŢŬŨŪŚ ũŨūťş šŚũŭūŤŚ ŤŨŦũŶŸŬşŪŚ.
ʼnŨbŭŦŨťűŚŧŢŸ ŭŤŚšŚŬşťŶ ŦŵŲŢ ŪŚšŦşųŚşŬūŹ Ŝ ŰşŧŬŪş
12 ľŦśŝś 1. ŇŚűŚťŨ ŧŚűŚť

ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶƄž ŵƄƁŮŲ ūųŴƇƀũŮŻ ŭūŮ ųŶŷŸųű: ŸŹũūżƇ ű ŴŮūżƇ.


ŔŮūũƈb— ŬŴũūŶũƈ, Żũų ųũų, ŭŮŴũƈ ƂŮŴƀŷų ŮƇ, ūƄ ūźŮŬŭũ źŷūŮŹƁũŮŻŮ ųũųŷŮ-ŴűŪŷ
ŸŹƈŵŷŮ ŭŮŲźŻūűŮ: ŷŻųŹƄūũŮŻŮ ŸũŸųż űŴű ŵŮŶƇ, ŰũŸżźųũŮŻŮ ŽũŲŴ űŴű ŸŹŷŬŹũŵ-
ŵż, ūƄŸŷŴŶƈŮŻŮ ųŷŵũŶŭż űbŻ.bŭ. ŎźŴű ūƄ ŸŷŴŷůűŻŮ ŸŹũūżƇ Źżųż Ŷũ ŵƄƁƅ, ŴŮūũƈ
ųŶŷŸųũ ŷųũůŮŻźƈ ųũų ŹũŰ Ÿŷŭ żųũŰũŻŮŴƅŶƄŵ ŸũŴƅſŮŵ (Źűź.b1.6).
ŎźŴű ūƄ ŴŮūƁũ, Żŷ ŭŴƈ ūũź ūźŮ ź ŻŷƀŶŷźŻƅƇ ŭŷ ŶũŷŪŷŹŷŻ. ŗŭŶũųŷ ŸŮŹŮŭ ŻŮŵ
ųũų ŶũƀũŻƅ ŹũŪŷŻũŻƅ Ŷũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŮ, ūũŵ ŶżůŶŷ ŸŮŹŮųŴƇƀűŻƅ ŹŮůűŵ ŵƄƁű
űŵŮŶŶŷ ŭŴƈ ŴŮūƁŮŲ. œũų ƆŻŷ źŭŮŴũŻƅ, ūƄ żŰŶũŮŻŮ űŰ ŹũŰŭŮŴũ «őŰŵŮŶƈŮŵ Ŷũ-
źŻŹŷŲųű ŵƄƁű» ŬŴũūƄb7.
ŘŹũūũƈ ųŶŷŸųũb— ūŻŷŹŷźŻŮŸŮŶŶũƈ. ŗŶũ ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶũ ŭŴƈ
ŷŻŷŪŹũůŮŶűƈ źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷ, ųŷŶŻŮųźŻŶŷŬŷ, ŵŮŶƇ. ōũŶŶŷŮ
ŵŮŶƇ ŹũŰŴűƀũŮŻźƈ ū ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ źűŻżũſűű (Ÿŷ-
ƆŻŷŵż ű ŶũŰƄūũŮŻźƈ ųŷŶŻŮųźŻŶƄŵ) ű ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻ
ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƇ ūƄŪŷŹ ŭŮŲźŻūűŲ. ŗŪ ƆŻŷŵ ŵŮŶƇ ŵƄ
ŸŷŬŷūŷŹűŵ ƀżŻƅ ŸŷŰůŮ ū ƆŻŷŲ ŬŴũūŮ.

ŋţŬ.b1.6. ńŨŦũŶŸŬşŪŧŚŹ ŦŵŲŶ Ŝ ŞşţūŬŜŢŢ.


ʼnŨŞ ŭŤŚšŚŬşťŶŧŵŦ ũŚťŶŰşŦ
ŪŚūũŨťŚŝŚşŬūŹ ŝťŚŜŧŚŹ, ťşŜŚŹ, ŤŧŨũŤŚ ŭūŬŪŨţūŬŜŚ

ŚŮŲƀũź ŷźŻũŶŷūűŵźƈ Ŷũ źŸŮſűũŴƅŶŷŲ


ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűű, ųŷŻŷŹũƈ űźŸŷŴƅۿٯźƈ,
ųŷŬŭũ ŹŮƀƅ űŭŮŻ ŷ ŭŮŲźŻūűƈž, źŷūŮŹƁũŮ-
ŵƄž źbŸŷŵŷƂƅƇ ŵƄƁű.
ŖũŸŹűŵŮŹ, ŽŹũŰũ «ŖũūŮŭűŻŮ żųũŰũŻŮŴƅ Ŷũ ųŶŷŸųż ŊŮŬť» ŷŪŷŰŶũƀũŮŻ źŴŮŭż-
ƇƂŮŮ: ūũŵ ŶżůŶŷ ŸŮŹŮŵŮźŻűŻƅ ŵƄƁƅ Żũų, ƀŻŷŪƄ ŮŮ źŻŹŮŴųũ żųũŰƄūũŴũ Ŷũ
żŸŷŵƈŶżŻżƇ ƀũźŻƅ űŶŻŮŹŽŮŲźũ (űŶŻŮŹŽŮŲźb — ūźƈ źŷūŷųżŸŶŷźŻƅ ƆŴŮŵŮŶŻŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ūƄ ŵŷůŮŻŮ żūűŭŮŻƅ Ŷũ ƆųŹũŶŮ ŵŷŶűŻŷŹũ). œũų ŻŷŴƅųŷ ūƄ ŶũūŷŭűŻŮ żųũ-
ŰũŻŮŴƅ ŵƄƁű Ŷũ ųũųŷŲ-ŴűŪŷ ƆŴŮŵŮŶŻ űŶŻŮŹŽŮŲźũ, ŻżŻ ůŮ ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ŸŷŭźųũŰųũ
ź ŶũŰūũŶűŮŵ ŷŪƃŮųŻũ, ƀŻŷ ƀũźŻŷ ŸŷŵŷŬũŮŻ Ŷŷūűƀųũŵ (Źűź.b1.7).
Ōũ
ŝ Šŭ

ŇŚŜŨŞŹ ŭŤŚšŚŬşťŶ ŦŵŲŢ ŧŚ ŨśŴşŤŬŵ, ŪŚūũŨťŨŠşŧŧŵş ŧŚ ŷŤŪŚŧş, Ŝŵ ŦŨŠşŬş


śŵūŬŪŨ ŜŵŭűŢŬŶ Ŝūş ŨūŧŨŜŧŵş ŷťşŦşŧŬŵ ŢŧŬşŪŮşţūŚ.

őŻũų, ųŹũŻųŷ ŷŸűƁŮŵ ųŷŵũŶŭƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŪżŭżŻ ūźŻŹŮƀũŻƅźƈ Ŷũŵ Ÿŷ žŷŭż Ÿŷ-
ūŮźŻūŷūũŶűƈ.
ŔŠŦŲũť/ŴŠŦťŨŮŭŷ ťŨũŪťũŤ ŧŶųţ ţŦţ ŪūũŬŭũ ŴŠŦŲũť/ŴŠŦťŨŮŭŷ. ŋũŵ źŴŮŭżŮŻ
ŶũūŮźŻű żųũŰũŻŮŴƅ ŵƄƁű Ŷũ ųũųŷŲ-ŴűŪŷ ŷŪƃŮųŻ (ųŶŷŸųż, ŸũŸųż, ŽũŲŴ), ũ ŰũŻŮŵ
ŶũůũŻƅ ŴŮūżƇ ųŶŷŸųż ŵƄƁű. ŘŹű ƆŻŷŵ ŶŮ ŶżůŶŷ ŮŮ żŭŮŹůűūũŻƅ: ŸŹŷźŻŷ Ŷũůŵű-
ŻŮ ŮŮ ű ŷŻŸżźŻűŻŮ.
ōŤŚšŚŬşťŶ, ųşťűŨŤ Ţ ŬŚŤ ŞŚťşş 13

ŋţŬ.b1.7. ōŤŚšŚŬşťŶ ŦŵŲŢ ŧŚŜşŞşŧ ŧŚ ŨŞŢŧ Ţš ŷťşŦşŧŬŨŜ ŢŧŬşŪŮşţūŚ,


Ś ŜūũťŵŜŚŸųŚŹ ũŨŞūŤŚšŤŚ ŢŧŮŨŪŦŢŪŭşŬ ŧŚū Ũ ŬŨŦ,
űŬŨ ŷŬŨ ŊŮŬťb— ŝťŚŜŧŚŹ ŤŧŨũŤŚ ŨũşŪŚŰŢŨŧŧŨţ ūŢūŬşŦŵ

ĿŝũŤŨũŤ ŴŠŦŲũť ťŨũŪťũŤ ŧŶųţ/şŝśšşŶ ŴŠŦťŨŮŭŷ. ŦŻŷ ŭŮŲźŻūűŮ ŷŰŶũƀũŮŻ


ŸŹũųŻűƀŮźųű Żŷ ůŮ źũŵŷŮ, ŻŷŴƅųŷ ūŵŮźŻŷ ŷŭűŶũŹŶŷŬŷ ƂŮŴƀųũ ūũŵ ŶżůŶŷ źŭŮ-
ŴũŻƅ ŭūŷŲŶŷŲ ź ŵűŶűŵũŴƅŶŷŲ ŰũŭŮŹůųŷŲ ŵŮůŭż ƂŮŴƀųũŵű. œũų ŸŹũūűŴŷ, Żũųűŵ
ŷŪŹũŰŷŵ ŷŻųŹƄūũƇŻźƈ ŽũŲŴƄ űbŰũŸżźųũƇŻźƈ ŸŹŷŬŹũŵŵ (Źűź.b1.8).

ľŜŚŠŞŵ ųşťŤŧŢŬş, ŇŚšŜŚŧŢş ŋŨŞşŪŠŢŦŨş


űŬŨśŵ ŨŬŤŪŵŬŶ ũŚũŤŭ ŨŬŤŪŵŬŨţ ũŚũŤŢ ũŚũŤŢ

ŋţŬ.b1.8. ľŜŨţŧŵŦ ųşťűŤŨŦ Ŧŵ ŨŬŤŪŵťŢ ũŚũŤŭ


ũŨŞ ŧŚšŜŚŧŢşŦ ňũŝśź ŪśŪťś. ňŧŚ ŨŤŚšŚťŚūŶ ũŭūŬŨţ:
ŨśbŷŬŨŦ ŝŨŜŨŪŢŬ ūŨŨŬŜşŬūŬŜŭŸųŚŹ ŧŚŞũŢūŶ
14 ľŦśŝś 1. ŇŚűŚťŨ ŧŚűŚť

ŔŠŦŲũť/ŴŠŦťŨŮŭŷ ŪūśŝũŤ ťŨũŪťũŤ ŧŶųţ. ŋũŵ ŶżůŶŷ ŶũūŮźŻű żųũŰũŻŮŴƅ ŵƄƁű


Ŷũ ŷŸűźƄūũŮŵƄŲ ƆŴŮŵŮŶŻ ű ƂŮŴųŶżŻƅ Ŷũ ŶŮŵ ŸŹũūŷŲ ųŶŷŸųŷŲ. ŋ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ
źŴżƀũŮū ŸŹű ƆŻŷŵ ŷŻųŹƄūũŮŻźƈ ųŷŶŻŮųźŻŶŷŮ ŵŮŶƇ, ū ųŷŻŷŹŷŵ ūƄ ŵŷůŮŻŮ ūƄ-
ŪŹũŻƅ ŷźŷŪƄŮ ųŷŵũŶŭƄ (Źűź.b1.9).

œşťŤŧŢŬş
ũŪŚŜŨţ ŤŧŨũŤŨţ
ŦŵŲŢ ŞťŹ ŜŵšŨŜŚ
ŤŨŧŬşŤūŬŧŨŝŨ ŦşŧŸ

ľŨūŬŭũŧŵş ŤŨŦŚŧŞŵ
ŤŨŧŬşŤūŬŧŨŝŨ ŦşŧŸ
ŞťŹ ŜŵśŪŚŧŧŨŝŨ
ŨśŴşŤŬŚ

ŋţŬ.b1.9. œşťűŤŨŦ ũŪŚŜŨţ ŤŧŨũŤŢ ŦŵŲŢ Ŧŵ ŜŵšŜŚťŢ


ŤŨŧŬşŤūŬŧŨş ŦşŧŸ ŞťŹ ũŚũŤŢ ňũŝśź ŪśŪťś

ŊŠūŠŭśŬťţŝśŨţŠ/ŪŠūŠŭśŴţŭŷ. ŜųũŰũŻŮŴŮŵ ŵƄƁű ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŸŮŹŮŻũźųűūũŻƅ


ŽũŲŴƄ, ŸũŸųű, ƈŹŴƄųű. ōŴƈ ƆŻŷŬŷ ūũŵ ŶżůŶŷ ŶũūŮźŻű źŹŮŴųż Ŷũ ƆŴŮŵŮŶŻ, ųŷ-
ŻŷŹƄŲ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŸŮŹŮŵŮźŻűŻƅ (ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸũŸųż), ŶũůũŻƅ ŴŮūżƇ ųŶŷŸųż ŵƄƁű
ű, ŶŮ ŷŻŸżźųũƈ ŮŮ, ŸŮŹŮŻũƂűŻƅ ŭũŶŶƄŲ ŷŪƃŮųŻ ū ŶżůŶŷŮ ŵŮźŻŷ. ŐũŻŮŵ ųŶŷŸųż
ŵƄƁű ŵŷůŶŷ ŷŻŸżźŻűŻƅ (Źűź.b1.10).

ʼnŪŢ ũşŪşŬŚūŤŢŜŚŧŢŢ
šŧŚűŨŤ ŨśŴşŤŬŚ
ūŬŚŧŨŜŢŬūŹ ũŨťŭũŪŨšŪŚűŧŵŦ

ŋţŬ.b1.10. ʼnşŪşŦşųşŧŢş ũŚũŤŢ ū ũŨŦŨųŶŸ ŤŨŦũŶŸŬşŪŧŨţ ŦŵŲŢ


Ctrl, Shift, Enter Ţ ŬŚŤ ŞŚťşş 15

Ctrl, Shift, Enter ţ ŭśť şśŦŠŠ


ŋ ƆŻŷŵ ŹũŰŭŮŴŮ ŹŮƀƅ ŸŷŲŭŮŻ ŷ ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűű, ųŷŻŷŹżƇ ŵƄ űźŸŷŴƅŰżŮŵ, Ŭŷ-
ūŷŹƈ ŷbųŴũūűũŻżŹŮ. ŖŮ ŷŻųŴũŭƄūũƈ ŭŮŴŷ ū ŭŷŴŬűŲ ƈƂűų, ŸŷŰŶũųŷŵűŵ ūũź ź Źũź-
ŸŷŴŷůŮŶűŮŵ ųŴũūűƁ Ŷũ ŶŮŲ (Źűź.b1.11).
7

2 74 6 10

7
6

6 8 1 8 5 7 3 9

ŋţŬ.b1.11. ŋůşŦŚ ŪŚūũŨťŨŠşŧŢŹ ŨūŧŨŜŧŵů ŤťŚŜŢŲ ŤťŚŜŢŚŬŭŪŵ

1. ĻŦůśŝţŭŨũ-űţůūũŝŶŠ ţ ŢŨśťũŝŶŠ ťŦś-


ŝţųţ. ŘŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶƄ ŭŴƈ ūūŷŭũ Ūżųū,
ſűŽŹ, ŰŶũųŷū ŸżŶųŻżũſűű ű ŰŶũųŷū
ũŹűŽŵŮŻűƀŮźųűž ŭŮŲźŻūűŲ. œ ƆŻŷŲ ůŮ
ŬŹżŸŸŮ ŷŻŶŷźűŻźƈ ű ųŴũūűƁũ ŊūũŜŠŦ.
2. ŏŮŨťűţũŨśŦŷŨŶŠ ťŦśŝţųţ. řũźŸŷŴŷůŮŶ-
ŶƄŲ ūūŮŹžż Źƈŭ ŷŻ F1 ŭŷ F12. ŘŹŮŭŶũ-
ŰŶũƀŮŶƄ ŭŴƈ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŻŮž űŴű űŶƄž
ŋţŬ. 1.12. ńťŚŜŢŲŢ ŭũŪŚŜťşŧŢŹ ųŷŵũŶŭ ū ŹũŰŴűƀŶƄž ŸŹűŴŷůŮŶűƈž.
ŤŭŪūŨŪŨŦ ŪŚūũŨťŨŠşŧŵ ŜşūŶŦŚ ŭŞŨśŧŨ 3. ŅŦśŝţųţ ŮŪūśŝŦŠŨţź ťŮūŬũūũŧ. ŚŴżůũŻ
ŭŴƈ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ųżŹźŷŹũ Ÿŷ ŻŮųźŻż,
ũ űŵŮŶŶŷ: — ūūŮŹž, — ūŶűŰ, —
ūŸŮŹŮŭ, — ŶũŰũŭ (Źűź. 1.12), Home —
ū ŶũƀũŴŷ źŻŹŷųű, End — ū ųŷŶŮſ źŻŹŷ-
ųű, PageUp — Ŷũ ŸŹŮŭƄŭżƂżƇ źŻŹũŶűſż,
PageDown — Ŷũ źŴŮŭżƇƂżƇ źŻŹũŶűſż.
4. ŅŦśŝţųţ ŮŪūśŝŦŠŨţź ūŠşśťŭţūũŝś-
ŨţŠŧ: Insert (ūźŻũūűŻƅ), Delete (żŭũŴűŻƅ)
(Źűź. 1.13).
5. ŅŦśŝţųţ ŧũşţůţťśűţţ ťũşũŝ şūŮŞţŰ
ŋţŬ. 1.13. ńťŚŜŢŲŢ Insert (ŜūŬŚŜŢŬŶ) ťŦśŝţų: Alt, Ctrl, Shift. őźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ū Ÿũ-
Ţ Delete (ŭŞŚťŢŬŶ) ũŨŞ ũŪŢŰşťŨŦ ŹŮ ź ŭŹżŬűŵű ųŴũūűƁũŵű.
16 ľŦśŝś 1. ŇŚűŚťŨ ŧŚűŚť

6.ŅŦśŝţųţ ůţťŬśűţţ ūŠŞţŬŭūũŝ: CapsLock, NumLock (Ŷũ ſűŽŹŷūŷŵ ŪŴŷųŮ).


7.ŌŪŠűţśŦŷŨŶŠ ťŦśŝţųţ: Enter, Backspace, Esc, Tab, Print Screen, Scroll Lock, Pause Break.
8.ŅŦśŝţųţ Windows. ŚŴżůũŻ ŭŴƈ ūƄŰŷūũ ŵŮŶƇ ŊŮŬť ű ųŷŶŻŮųźŻŶŷŬŷ ŵŮŶƇ.
9.őţůūũŝũŤ ŜŦũť. ŌŹżŸŸũ ųŴũūűƁ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶũƈ ū ŸŹũūŷŲ ƀũźŻű ųŴũūűũŻż-
ŹƄ.
10. ŌŝŠŭũŝŶŠ ţŨşţťśŭũūŶ. ŖũžŷŭƈŻźƈ Ŷũŭ ſűŽŹŷūƄŵ ŪŴŷųŷŵ ű űŶŽŷŹŵűŹżƇŻ
ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƈ ŷŪ ũųŻűūŶŷźŻű ųŴũūűƁ NumLock, Caps Lock ű Scroll Lock.
ŗźŻũŶŷūűŵźƈ ŪŷŴŮŮ ŸŷŭŹŷŪŶŷ Ŷũ ŶŮųŷŻŷŹƄž ųŴũūűƁũž.
Tab, Enter ţ ŊūũŜŠŦ. œŴũūűƁũ Tab ŹũźŸŷŴŷůŮŶũ źŴŮūũ ű ūƄŸŷŴŶƈŮŻ ŶũūűŬũ-
ſűŷŶŶƄŮ ŽżŶųſűű (ŷ ŶŮųŷŻŷŹƄž ūƄ żŰŶũŮŻŮ Ÿŷ žŷŭż ƀŻŮŶűƈ), ũ Ÿŷųũ ŻŷŴƅųŷ Űũ-
ŸŷŵŶűŻŮ, ŬŭŮ ŷŶũ ŶũžŷŭűŻźƈ.
Enter, ŪŷŴƅƁũƈ ųŴũūűƁũ, ŹũźŸŷ-
ŴŷůŮŶŶũƈ źŸŹũūũ ŷŻ ŷźŶŷūŶƄž ũŴ-
ŽũūűŻŶƄž ųŴũūűƁ, űŬŹũŮŻ Żż ůŮ
ŹŷŴƅ, ƀŻŷ ű ŭūŷŲŶŷŲ ƂŮŴƀŷų ųŶŷŸ-
ųŷŲ ŵƄƁű, Żŷ ŮźŻƅ ŰũŸżźųũŮŻ ŸŹű-
ŴŷůŮŶűƈ, ŷŻųŹƄūũŮŻ ŽũŲŴƄ ű ŸũŸ-
ųű űbŻ.bŭ. (Źűź.b1.14).
ŊūũŜŠŦ, ƁűŹŷųũƈ ųŴũūűƁũ ū źũ-
ŵŷŵ ŶűŰż ųŴũūűũŻżŹƄ, źŴżůűŻ ŭŴƈ
ūźŻũūųű ŸżźŻƄž ŵŮźŻ, űŴű ŸŹŷŵŮ-
ůżŻųŷū, ŵŮůŭż źŴŷūũŵű, ųŷŬŭũ ūƄ
ŋţŬ.b1.14. ńťŚŜŢŲŚ Enter ŞŭśťŢŪŭşŬ ŸŮƀũŻũŮŻŮ.
ŞşţūŬŜŢş ťşŜŨţ ŤŧŨũŤŢ ŦŵŲŢ Esc (Escape). řũźŸŷŴŷůŮŶũ ūbūŮŹž-
ŶŮŵ ŴŮūŷŵ żŬŴż ųŴũūűũŻżŹƄ űbŸŹŮŭ-
ŶũŰŶũƀŮŶũ ŭŴƈ ŻŷŬŷ, ƀŻŷŪƄ Űũ-
ųŹƄŻƅ ųũųŷŮ-ŴűŪŷ źŴżůŮŪŶŷŮ ŷųŶŷ
űŴű ŸŹŮŭżŸŹŮůŭŮŶűŮ, ŸŷƈūűūƁŮŮźƈ
źŴżƀũŲŶŷ (űŴű ŶŮ źŴżƀũŲŶŷ). ŦŻŷŲ
ųŴũūűƁŮŲ ŷźŷŪŮŶŶŷ żŭŷŪŶŷ ŸŷŴƅŰŷ-
ūũŻƅźƈ ū źŴżƀũƈž, ųŷŬŭũ ŷųŶŷ ŸŹŮŭ-
ŴũŬũŮŻ źŭŮŴũŻƅ ūƄŪŷŹ, ũ ūƄ ŶŮbŰŶũŮ-
ŻŮ, Ŷũ ƀŮŵ űŵŮŶŶŷ źŴŮŭżŮŻ ŷźŻũŶŷ-
ūűŻƅźƈ.
ŅŦśŝţųś ŪũŧũŴţ, ţŦţ F1. ŝżŶų-
ſűŷŶũŴƅŶũƈ ųŴũūűƁũ űźŸŷŴƅۿٯźƈ
ŭŴƈ ūƄŰŷūũ źŸŹũūŷƀŶŷŲ űŶŽŷŹŵũ-
ſűű (Źűź.b 1.15). ŘŹű ƆŻŷŵ ŷŻųŹƄūũ-
ŮŻźƈ źŸŹũūųũ űŵŮŶŶŷ ŭŴƈ ũųŻűūŶŷŬŷ
ŋţŬ.b1.15. ňŬŜşŬŵ ŧŚ ŦŧŨŝŢş ŜŨũŪŨūŵ ŸŹűŴŷůŮŶűƈ, Żŷ ŮźŻƅ ū ŷųŶŮ ųŷŻŷŹŷ-
ŦŨŠŧŨ ŧŚţŬŢ Ŝ ŧŚŲşţ ŤŧŢŝş Ŭŷ ūƄ ŹũŪŷŻũŮŻŮ ū ŵŷŵŮŶŻ ŮŮ Ŷũůũ-
ŢťŢ ŜbŮŚţťş ūũŪŚŜŤŢ ŨũşŪŚŰŢŨŧŧŨţ ūŢūŬşŦŵ. Żűƈ. ŘŷƆŻŷŵż ŮźŴű ūũŵ ŸŷŶũŭŷŪűŻźƈ
ľťŹ ŷŬŨŝŨ ŧŭŠŧŨ ŧŚŠŚŬŶ ŤťŚŜŢŲŭ F1 ŸŷŵŷƂƅ, źŵŮŴŷ ŶũůűŵũŲŻŮ F1.
ļůŨŞ Ŝ ūŢūŬşŦŭ 17

ŅŦśŝţųś Windows. ŘŹűźżŻźŻūżŮŻ Ŷũ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ ųŴũūűũŻżŹ. ŗŶũ ŹũźŸŷŰŶũ-


ŮŻźƈ Ÿŷ źŸŮſűũŴƅŶŷŲ ƆŵŪŴŮŵŮ ű ūƄŰƄūũŮŻ ŬŴũūŶŷŮ ŵŮŶƇ ūũƁŮŬŷ ųŷŵŸƅƇŻŮŹũb—
ŊŮŬť.
Shift, Ctrl ţ Alt. ŜŸŷŵƈŶżŻƄŮ ųŴũūűƁűb— ŵŷŭűŽűųũſűŷŶŶƄŮ. ŗŶű ŸŹűźżŻ-
źŻūżƇŻ Ŷũ ųŴũūűũŻżŹŮ ū ūűŭŮ ŭūżž ŶũŪŷŹŷū: źŸŹũūũ ű źŴŮūũ. Śũŵű Ÿŷ źŮŪŮ
ƆŻű ųŴũūűƁű ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŭŮŴũƇŻ:
űž űźŸŷŴƅŰżƇŻ ūŵŮźŻŮ ź ŭŹżŬűŵű
ųŴũūűƁũŵű, ŮźŴű ŶżůŶŷ űŰŵŮŶűŻƅ
ŽżŶųſűű ŸŷźŴŮŭŶűž. ŖũŸŹűŵŮŹ,
żŭŮŹůűūũƈ Shift ű Ŷũůũū ųŴũūűƁż A
(Źűź.b1.16), ūŵŮźŻŷ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ Ŷũ-
ŸŮƀũŻũŻƅ źŻŹŷƀŶżƇ Ūżųūż, ūƄ Ÿŷ-
ŴżƀűŻŮ ŰũŬŴũūŶżƇ.
ŗ ŭŹżŬűž ŵŷŭűŽűųũſűŷŶŶƄž
źūŷŲźŻūũž ƆŻűž ųŴũūűƁ ūƄ żŰŶũŮŻŮ
Ÿŷ žŷŭż ŸŹŷƀŻŮŶűƈ źũŵŷżƀűŻŮŴƈ.
ŋţŬ.b1.16. Shift ũŪşŜŪŚųŚşŬ ŌũŲŠŭśŨţź ťŦśŝţų. ŠũźŻŷ ūũŵ
ūŬŪŨűŧŵş śŭŤŜŵ Ŝ šŚŝťŚŜŧŵş ŸŷŻŹŮŪżŮŻźƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ Żũų Ŷũ-
ŰƄūũŮŵƄŮ źŷƀŮŻũŶűƈ ųŴũūűƁ. ŕƄ
ŸűƁŮŵ űž Żũų: Ctrl+A. ŦŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ,
ƀŻŷ Ŷũŭŷ ŶũůũŻƅ ųŴũūűƁż A, ŸŹŮŭ-
ūũŹűŻŮŴƅŶŷ Ŷũůũū ű żŭŮŹůűūũƈ ŸŹű
ƆŻŷŵ ųŴũūűƁż Ctrl. őŴű ŮƂŮ ŸŹűŵŮŹ.
ŋƄŹũůŮŶűŮ Ctrl+Shift+Del ŷŰŶũƀũŮŻ ŷŭ-
ŶŷūŹŮŵŮŶŶŷŮ ŶũůũŻűŮ żŸŷŵƈŶżŻƄž
ųŴũūűƁ ź żŭŮŹůűūũŶűŮŵ ųũůŭŷŲ űŰ
Ŷűž (Źűź.b1.17).

ĽŰũş ŝ ŬţŬŭŠŧŮ
ŋžŷŭ ū ŷŸŮŹũſűŷŶŶżƇ źűźŻŮŵżb—
źũŵŷŮ ŸŮŹūŷŮ, ź ƀŮŬŷ ūƄ ŶũƀŶŮŻŮ
źūŷŮ ŰŶũųŷŵźŻūŷ źb ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ
ŋţŬ.b1.17. ļ ũşŪŜŵţ ŪŚš ŧŚŠŚŬŢş ū ſŮŴŷŵ ű ŷŸŮŹũſűŷŶŶŷŲ źűźŻŮŵŷŲ
ūŨűşŬŚŧŢŹ ŬŪşů ŤťŚŜŢŲ Ctrl+Shift+Del Windowsb7 ū ƀũźŻŶŷźŻű, ūŮŭƅ űŵŮŶ-
ũŨŬŪşśŭşŬ ŧşŞŸŠŢŧŧŨţ ťŨŜŤŨūŬŢ Ŷŷ ź ƆŻŷŬŷ ŶũƀűŶũŮŻźƈ ūũƁũ ŹũŪŷ-
Żũ. ŎźŴű ū ųŷŵŸƅƇŻŮŹŮ ŮźŻƅ źŹũŰż
ŶŮźųŷŴƅųŷ żƀŮŻŶƄž ŰũŸűźŮŲ (ŷŪŹũŰŶŷ ŬŷūŷŹƈ, ŵŮźŻ ŭŴƈ ųũůŭŷŬŷ ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƈ
(Źűź.b1.18)), Żŷ ŸŷźŴŮ ŰũŬŹżŰųű Ŷũ ƆųŹũŶŮ ūƄ żūűŭűŻŮ ŰŶũƀųű (ŵũŴŮŶƅųűŮ ųũŹŻűŶ-
ųű) ź űž űŵŮŶũŵű (Źűź.b1.19).
őŻũų, ŭŷ ŷųŷŶƀũŶűƈ ŰũŬŹżŰųű ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ ŷźŻũŴŷźƅ źŷūźŮŵ ƀżŻƅ-ƀżŻƅ. ŋźŮ
ƀŻŷ ūũŵ ŷźŻũŴŷźƅb— ūƄŪŹũŻƅ źūŷƇ żƀŮŻŶżƇ ŰũŸűźƅ ű ŸŹű ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű ūūŮźŻű
ŸũŹŷŴƅ.
18 ľŦśŝś 1. ŇŚűŚťŨ ŧŚűŚť

ŋţŬ.b1.18. ĿūťŢ ŧŚ ŨŞŧŨŦ ŤŨŦũŶŸŬşŪş ŪŚśŨŬŚŸŬ ŧşūŤŨťŶŤŨ ũŨťŶšŨŜŚŬşťşţ,


ŬŨ ŞťŹ ŤŚŠŞŨŝŨ ūťşŞŭşŬ ūŨšŞŚŬŶ ŭűşŬŧŭŸ šŚũŢūŶ Ţ, şūťŢ ŧŭŠŧŨ, šŚųŢŬŢŬŶ şş ũŚŪŨťşŦ

ŇŚŠŦŢŬş, ŇŚŠŦŢŬş,
ļŵśşŪŢŬş ūŜŨŸ
űŬŨśŵ ŜŵśŪŚŬŶ ŹšŵŤ űŬŨśŵ ŜŵŤťŸűŢŬŶ ŤŨŦũŶŸŬşŪ,
ŭűşŬŧŭŸ šŚũŢūŶ
ŤťŚŜŢŚŬŭŪŵ ŞťŹ ŜŜŨŞŚ ũŚŪŨťŹ ŧşbŜůŨŞŹ Ŝ ūŢūŬşŦŭ

ŋţŬ.b1.19. ňŤŧŨ ŜůŨŞŚ Ŝ ūŢūŬşŦŭ ū ŬŪşŦŹ ŭűşŬŧŵŦŢ šŚũŢūŹŦŢ. łů ŦŨŠŧŨ ūŪŚŜŧŢŬŶ


ū ŧşśŨťŶŲŨţ ūşŦŶşţ, ŝŞş ŞťŹ ŤŚŠŞŨŝŨ şūŬŶ ūŜŨş ŦşūŬŨ Ţ ŭŪŨŜşŧŶ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŢ

őŵŮŲŻŮ ū ūűŭż, ƀŻŷ ŸũŹŷŴƅ ŵŷůŮŻ źŷŭŮŹůũŻƅ ųũų ũŶŬŴűŲźųűŮ, Żũų ű ŹżźźųűŮ
ŪżųūƄ. ŘŷƆŻŷŵż ŸŹű ŮŬŷ ūūŷŭŮ ŷŪŹũŻűŻŮ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ ūŮŹžŶűŲ ŸŹũūƄŲ żŬŷŴ,
ūbųŷŻŷŹŷŵ ŷŻŷŪŹũůũŮŻźƈ ƈŰƄų ūūŷŭũ (ū ŶũƁŮŵ źŴżƀũŮ ŹżźźųűŲ ). ŘŹű ŶŮŷŪžŷ-
ŊŚśŨűŢţ ūŬŨť Windows 19

ŭűŵŷźŻű űŰŵŮŶűŻŮ ŮŬŷ, ƂŮŴųŶżū Ŷũ ƆŻŷŲ ƀũźŻű ƆųŹũŶũ ű ūƄŪŹũū ŰũŻŮŵ ŶżůŶƄŲ
ƈŰƄų.
ŚűŶűŲ ŰŶũƀŷų ŌŪŠűţśŦŷŨŶŠ ŝũŢŧũšŨũŬŭţ (ŶũūŮŭűŻŮ Ŷũ ŶŮŬŷ żųũŰũŻŮŴƅ ŵƄ-
Ɓű, ƀŻŷŪƄ żūűŭŮŻƅ ŸŷŭźųũŰųż ź ŮŬŷ űŵŮŶŮŵ) ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶ ŭŴƈ ŻŮž, ųŻŷ ŶŮ ŵŷ-
ůŮŻ Ÿŷ ųũųűŵ-Żŷ ŸŹűƀűŶũŵ ūūŮźŻű ŸũŹŷŴƅ (ŶũŸŹűŵŮŹ, űŰ-Űũ ŸŴŷžŷŬŷ ŰŹŮŶűƈ).
ŢŮŴųŶżū Ŷũ ƆŻŷŵ ŰŶũƀųŮ, ūƄ źŵŷůŮŻŮ ūƄŪŹũŻƅ źŸŮſűũŴƅŶƄŮ űŶźŻŹżŵŮŶŻƄ ųũų
ŹũŰ ŭŴƈ ŷźŷŪƄž źŴżƀũŮū.
ŋ ŶűůŶŮŵ ŸŹũūŷŵ żŬŴż ŶũžŷŭűŻźƈ ųŶŷŸųũ łśŝŠūųŠŨţŠ ūśŜũŭŶ , Źƈŭŷŵ źbųŷ-
ŻŷŹŷŲ ŹũźŸŷŴŷůŮŶũ źŻŹŮŴųũ ŊśūśŧŠŭūŶ ŢśŝŠūųŠŨţź ūśŜũŭŶ (ūźŮ ŵŷůŶŷ ŸŹŷƀűŻũŻƅ
ū ŸŷŭźųũŰųũž ŸŹű ŶũūŮŭŮŶűű żųũŰũŻŮŴƈ). ŖũůũŻűŮ ųŶŷŸųű ŰũūŮŹƁũŮŻ ŹũŪŷŻż,
ũ ƂŮŴƀŷų Ŷũ źŻŹŮŴųŮ ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶżƇ ųŷŵũŶŭżb— ŊŠūŠŢśŞūŮŢťś.
ŎźŴű ūũƁũ żƀŮŻŶũƈ ŰũŸűźƅ ŮŭűŶźŻūŮŶŶũƈ ű ŸŹű ƆŻŷŵ ŶŮ ŰũƂűƂŮŶũ ŸũŹŷŴŮŵ,
Żŷ ŷųŶŷ, űŰŷŪŹũůŮŶŶŷŮ Ŷũ Źűź.b1.19, ŶŮ ŸŷƈūűŻźƈ, ũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹ źŹũŰż ůŮ ŰũŬŹż-
ŰűŻźƈ (źŵ. Źűź.b1.5). ŎźŴű ŮŭűŶźŻūŮŶŶũƈ żƀŮŻŶũƈ ŰũŸűźƅ ŰũƂűƂŮŶũ ŸũŹŷŴŮŵ, źű-
źŻŮŵũ ŸŹŮŭŴŷůűŻ ūũŵ ŮŬŷ ūūŮźŻű.

ŋśŜũŲţŤ ŬŭũŦ Windows


ŘŮŹūŷŮ, ƀŻŷ ūƄ ūűŭűŻŮ ŸŷźŴŮ ŰũŬŹżŰųű ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ, ŶũŰƄūũŮŻźƈ ŋśŜũŲţŧ Ŭŭũ-
Ŧũŧ Windows. ŠŻŷŪƄ ŸŷŶƈŻƅ, ŸŷƀŮŵż ŮŬŷ Żũų ŶũŰūũŴű, ŸŹŷźŻŷ ŸŹŮŭźŻũūƅŻŮ ŷŪƄų-
ŶŷūŮŶŶżƇ ƁųŷŴƅŶżƇ ŸũŹŻż, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŲ ŹũźŸŷŴŷůŮŶƄ ūźƈųűŮ ŶżůŶƄŮ ŭŴƈ ŷŪ-
żƀŮŶűƈ ŸŹŮŭŵŮŻƄ: ŻŮŻŹũŭű, ųŶűŬű, Źżƀųű, ųũŹũŶŭũƁű ųũŴƅųżŴƈŻŷŹ, ũŴƅŪŷŵ ŭŴƈ
ŹűźŷūũŶűƈ űbŻ.bŭ. ōŴƈ ūźŮŬŷ ƆŻŷŬŷ ŵŷůŶŷ ŶũŲŻű ũŶũŴŷŬű Ŷũ ŋśŜũŲŠŧ ŬŭũŦŠ Windows
(Źűź.b1.20).

ŋţŬ.b1.20. ŋśŜũŲţŤ ŬŭũŦ Windows ŦŨŠŧŨ ūŪŚŜŧŢŬŶ


ūŨ ūŬŨťŨŦ ťŸśŨŝŨ ŲŤŨťŶŧŢŤŚ ŢťŢ ŨŮŢūŧŨŝŨ ŪŚśŨŬŧŢŤŚ

Вам также может понравиться