Вы находитесь на странице: 1из 72

¶∂ª¶Δ∏

13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007
∂Àƒø 1,00
ª∂ Δ∏¡ ¶ƒ√™º√ƒ∞
∂Àƒø 3,00
196
™∂§π¢∂™

™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ∂¡∞ ¶√§ÀΔ∂§∂™ §∂À∫øª∞

ª∞ƒπ∞ ∫∞§§∞™
ª∂ «Δ∞ ¡∂∞»
∂¶∞¡∞-
∫À∫§√º√ƒ∂π

∑∞∫À¡£√™
∫Ú˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫

¢ÈÏ‹ ÁÏÒÛÛ· ¡.¢.


∫·È ¿ÏϘ
ÚÔÊ˘Ï·Î›-
ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÛοӉ·ÏÔ
™∂§π¢∞ 19
ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
ÕÏÏ· ¤ÏÂÁ·Ó

 ÛÔ‚·Ú‹ ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ‰ÈÁψÛÛ›· Ù˘ ¡.¢. Û¯Â-
ÙÈο Ì ٷ fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÔηχÙÔ-
ÓÙ·˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ™Â ÂÚ›-
Î·È ¿ÏÏ· ¤ÏÂÁ·Ó ÙˆÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ı· ¯ÚÂÈ-
·ÛÙ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ!
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘
ÁÈ· 16.000 ›‰Ë!
∫fiÎÎÈÓË §›ÛÙ·: 16.306 ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜
Î·È ·Ó›‰·˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË,
·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·.
™∂§π¢∞ 54

Œˆ˜
17 ¯ÚfiÓÈ· ¢∂™ª∂À™∏ °πøƒ°√À

ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ™‡ÓÙ·ÍË 550ú


ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜
£Ú›ÏÂÚ ÔÏÏÒÓ ·ÛÙ¤-
ÚˆÓ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¶∞ƒ∏°∞ ™∏ªπΔ∏™
O ¶ÈÚ˜ ªÚfiÛÓ·Ó, Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ ™ÙÔ ·Ú¿ 5’ ı˘Ì‹ıË- Ÿ¯È Û Â΂ȷ- ªÂ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÂ
Î·È Ô Ã¿Ú‚Â˚ ∫·˚Ù¤Ï ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó
Û ÙÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ıÚ›ÏÂÚ. Î·Ó ÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ ÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫
∫ƒπΔπ∫∏: ¢. ¢∞¡π∫∞™ ™∂§. 28, 45
™∂§π¢∂™ 8-20 ∫∞π ƒπ¶∂™: ∞Δ∑∂¡Δ∞ (™∂§. 3)

ªË Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›· ™À¡∂¡Δ∂À•∏


™Δ∞ «¡∂∞» ™∂§. 12

∂£¡π∫∏ ∂§§∞¢√™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏

ÃÚ˘Û‹ •ËÏÒÓÔ˘Ó
ÈÛÔ·Ï›· fiÏÔ ÙÔ
¶fiÙ ÙÔ ¯¿È Â›Ó·È ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ™∂§.

·Û›‰· ÛÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÚfiÎÚÈÛ˘ 23

∂π¢π∫√ ∂¡£∂Δ√ ™∂§π¢∞ 29, 32, 41 ÛÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ


2 Δ· ¡¤· Û 5
. / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007
E¶IME§EIA: £¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

e-gallup ÔÚÈ
∏ ¶∞Δƒπ¢O∫∞¶∏§π∞
¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ˙Ô Ó Î·ËÏ›· Ù˘
debate ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÂÛ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜, ̤۷ ·fi
·Ú¯ËÁÒÓ ıˆÚ›Ù fiÙÈ: ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ
(H ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ site ÙˆÓ «NEøN»
/ THE ¡∂W YORK TIMES ÂÈÎfiÓ· «ÂıÓÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË» Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó·
http://www.tanea.gr) ∞§. ∫π∑: ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ
æHºI™AN: 1.846 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÔÈ· Á˘Ó·›Î· ı¤ÏÔ˘Ó. ¢ÂÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ
ͤڈ fiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È Ù˘ Ìfi‰·˜ Ë È‰¤· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂıÓÈÎfi ̤ÁÂıfi˜ Ù˘.
ªÂ ¿ÊËÛ ·‰È¿ÊÔÚÔ, ÛÙËÓ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ O ∞Ï. ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi˜ ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË ÕÔ„Ë»,
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Î·Îfi Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·ÈÛıËÛȷ΋ ‹ Û¤ÍÈ. ∞ÏÏ¿ ™∂§. 6.
ÌÔÓfiÏÔÁÔÈ
¤¯Ô˘Ì ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Û¤ÍÈ.
46,10% (851) O Jon Pareles ·fi ÙÔ˘˜ «New York Times» ΔO ∑∏Δ∏ª∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó
ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™, ˘‹Ú¯·Ó Ï¿ıË ÛÙ·
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ/ ™∂§. 12/50. ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ·ÏÏ¿ ·Ó
‰ÂÓ ··ÓÙÒ ı¤ÏÔ˘Ì ̷ıËÙ¤˜ -
2,55% ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‹ Ì·ıËÙ¤˜ -
Ôϛ٘. ∞˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË,
(47)
■ [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] fï˜, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi
£· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ [ 20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ] ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ
ı· „Ëʛۈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜
14,52% (268) °ÈÒÚÁÔ˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÒÓ
·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ.
∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ∏ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË ÛÙÔ˘˜ «¶ÚÔ‚ÔÏ›˜»,
◊Ù·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Ì ÙȘ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜. ™‡ÓÙ·ÍË ÛÙË ¡.¢. ı· ‰ÒÛÂÈ; ™∂§. 6.
ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘
ÚÔÙ›ÌËÛË ªÂ ÙÈÌ‹ ∂¡∞ ∫Oπ¡O ·ÊÈÔÓÈṲ̂ÓÔ
36,84% (680) ¡ÂfiÎÔÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ
·Ó¤ÙÔÈÌÔ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ
∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔ- ÁÂÌ¿ÙÔ ·‰ËÌÔÓ›· ÁÈ· ÙËÓ
ÓÈ΋. ∞ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙȘ ÁÓÒ̘ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÂfiÌÂÓË ı˘Û›· ‹ ÙËÓ
ÌfiÓÔ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Oπ ∫§πª∞Δπ∫∂™ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ O μ§. ¶OÀΔπ¡ ÂÈʇϷÍ ̛· ÂfiÌÂÓË ÂÓıÚfiÓÈÛË.
„ËÊ›ÛÔ˘Ó, Î·È fi¯È ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ
‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ˆ˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ª. ¢∞ª∞¡∞∫∏: O «¤Ê·Á·Ó» ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Î·È ∞Ó˘fiÁڷʘ, ΢ڛˆ˜, ÛًϘ ÛÂ
̤ÛÔ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ ¡Â¿ÓÙÂÚÙ·Ï. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ó¤· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ‚fiÌ‚· ÂÚÈÔ‰Èο ¯ˆÚ›˙·Ó ٷ Úfi‚·Ù· ·fi Ù·
Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¤Ú¢ӷ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹, Ô˘ ÎÂÓÔ‡ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ. Ãı˜ ÂÚ›ÊÈ·, ηıÒ˜ ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈÔÈ Â›Ó·È Î·È
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜. ΔÔÓ Î¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ. ∏ ·ÈÊÓȉ›·Û ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÔÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ËıÔÔÈÔ›. ¶ÏËÚÒÛ·Ó ٷ
·ÊÔÚ¿ ·fiÏ˘Ù· Ë Ó¤· ıˆڛ· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË Û ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ ·˘ı¤ÓÙÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ «Û·Ṳ̂ӷ» ËıÔÔÈÔ› Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó·
·˘ÚÈ·Ó‹ ̤ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ‹ÛˆÓ. ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Î·È fi¯È ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ŒÏÂÔ˜.
5, 10, 14, 19, 24, 45 Û‡ÓÙ·ÍË. ∫·È Ë ∏ ª·›ÚË ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÓ ‰ÂÏÊ›ÓÔ ÙÔ˘ ™. π‚·ÓfiÊ. O £. £. ¡È¿Ú¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™,
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/30. ÏËÛÙ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Oƒπ∑O¡Δ∂™, ∏ ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË, ™∂§. 2/24.
˘ÔÛÙ› Ù· ™∂§. 4/26. ™∂§. 52.
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· «™Δƒ∞Δ∏°∂ ¶ÈÓfiÎÈÔ, Ϙ
ÙÔ˘... ™Î¤„Ô˘ ÙË ˙ˆ‹ «™∂§∂™Δπ¡∞» ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ O ¡. ™∞ƒ∫O∑π, Ô˘ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
8, 12, 16, 26, 28 Ì·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ªÈ· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ̷ϷÎfi˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ πÚ¿Î ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ì¤Ú·
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/30. ¡.¢. •·Ó·ÛΤ„Ô˘ ÙË Ì ÙË Ì¤Ú·». ª·, Ë Ì‡ÙË
ÔÚÓÔÌÂÛ›ÙÚ· ÙÔ˘ 1500 Ì «ËıÈΤ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ
Ì ΢‚¤ÚÓËÛË ·Í›Â˜». Œ¯ÂÈ ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ
¶∞™O∫. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ Î¿ı ÙÔ˘ ϤÍË.
Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜. Ó¤Ô˘˜. ™ÎËÓÔıÂÙ› Ô μ. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ªfiÏȘ ηٷʤÚÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó
606, 334, 542 OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ¡fiÓÈη ÓÔ̿گ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â¤ÏËÍÂ, Ê›ÏÔ, Ô Δ˙Â¤ÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È: «™›ÁÔ˘Ú· ›̷È
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/30.
Ù˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›·˜ °·ÏËÓ¤·. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ì·Ú·ÁÎfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘».
¶ÂÏÒÓË, O °.¢.∫. ™·ÚËÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÏ¿ÛÂȘ. ΔÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ...
™∂§. 51. Oƒπ∑O¡Δ∂™, O °. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, O ƒ. μÚ·Ó¿˜ ÛÙÔ˘˜ «¢ÚfiÌÔ˘˜»,
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/30. ™∂§. 5/27. ™∂§. 53. ™∂§. 56.

¶∂ª¶Δ∏
∫·ÈÚfi˜
13
™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2007
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
μÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜, ÌÂ
[ ∞Àƒπ√ ]
°ÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜
[ ™¿‚‚·ÙÔ 15/9 ]
°ÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜
¶ÚÔÂfiÚÙ. ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙ·
∫ÔÚÓËÏ›Ô˘ ÂηÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘, ηÈÚfi˜. OÈ ¿- Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈ-
∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ËÂÈÚˆÙÈο, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ·- 25ÆC ÓÂÌÔÈ ‚fiÚÂÈÔÈ, 5 ο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Úfi-
ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. 24ÆC 4 ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ÛηÈÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒ-
ANATO§H H§IOY: 7.05
∞£∏¡∞ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 6 6 ÛÂȘ. ÕÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈ-
¢Y™H H§IOY: 19.37 5
5 Ì 5 ªˆÊfiÚ, ο ·ÛıÂÓ›˜, ÛÙ· ·Ó·-
™ÂÏ‹ÓË 2 ËÌÂÚÒÓ §›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÚfiÛηÈ- 4 ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ 4 Ì 5
ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 6
Ú· ·˘ÍË̤Ó˜. ∏ ıÂÚÌÔ- Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 6
¢∞∫ΔÀ§π√™ 4 5 Ì 6 Î·È ÙÔ-
ÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5 ªˆÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·-
Èο ÛÙÔ ∞È-
15 ¤ˆ˜ 27 ‚·ıÌÔ‡˜. OÈ ¿- Û›· Û ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.
Á·›Ô 7 ªˆ-
ÓÂÌÔÈ ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢-
ÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔ- 5
ı‡ÓÛÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤- [ ∫˘Úȷ΋ 16/9 ]
ÎÚ·Û›· ÛÂ ÌÈ- 2 6
ÙÚÈÔÈ ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. 27ÆC 7
5 ÎÚ‹ ÙÒÛË.
™‹ÌÂÚ· Ù· ÌÔÓ¿ £∂™™∞§√¡π∫∏
°ÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜
5 6 ηÈÚfi˜. ™Ù· ËÂÈÚˆÙÈ-
·‡ÚÈÔ Ù· ˙˘Á¿ ∏ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, Ì ϛÁ˜ ·Ú·È-
3
ο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Úfi-
6 7
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ·- ÛηÈÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂ-
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏË- ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∏ ÊÒÛÂȘ. ÕÓÂÌÔÈ ÙÔÈ-
ÙÈ΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ‰È·Û΢‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› 5 ο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 6 ªˆ-
·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊË- 5
ÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÌË-
·fi 13 ¤ˆ˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜. 6 ÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
OÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi 24ÆC
¯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯Ô- Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÈÎÚ‹
ÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ- ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘ ¿ÓÔ‰Ô.
ÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› 5-6 ªˆÊfiÚ. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975,
N.¢. 3565/1956 Î·È 4254, 1962 Î·È Î·-
ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 66-68 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 69-70 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 8/46-9/47 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 10/48-11/49 ñ SUDOKU Û. 69 ñ ™∫∞∫π Û. 69
3

EÏÏ¿‰·
¶¤ÌÙË
13 [ ƒπ¶∂™ ]
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
2007

∞Ù˙¤ÓÙ·
™Δπ™ μڢͤÏϘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·Ú¿Ù·ÛË Î·È
[ ∂°ƒ∞æ∞¡ ] ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¯ˆÚ¿
ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â-
͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È
Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
™Δ∏¡ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·
Î·È ¤‰ÈÓ·Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È

¢. ∫. æ˘¯ÔÁÈfi˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· fiÚÈ·. ΔÂÏÈÎÒ˜ Ô‰ËÁË-


ı‹Î·Ì ÛÙÔ Â˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Ë
(Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·¤Ê¢ÁÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó·
Ù˘ ¡.¢.)
‰ÒÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ χÛË.


ÕÏψÛÙÂ, Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó ∂π¡∞π ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· –
Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ›Ù ÁÈ· ÛοӉ·Ï·
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Â›Ù ÁÈ· Ù· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ fï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒ-
‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ÛÂȘ – ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ÁÈ· ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó·
΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÔӛ̈˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ «ÎÂÎÙË̤-
fiÙÈ Ù· «Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Û·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Â› ÓˆÓ».
¶∞™O∫» – ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó·
·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¢À™ΔÀÃø™, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ
·ÚÓËÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ‡ «ÙÔ ÌË ¯Â›ÚÔÓ
‚¤ÏÙÈÛÙÔÓ». ∫·È fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó [ Δ√ ™Δπ°ª∞ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™ ] ‰ÂÛÌ¢ı› Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ ·Ó Â-
Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶∞™O∫ ˆ˜ ÎÏÂÁ› ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ÚÒÙË
¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜
˘Úη˚¤˜, ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ
·ÂÚ›ÁÚ·ÙË ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ˆ˜
ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÈ̈ڛ· ÂÍ Ô˘Ú·ÓÔ‡,
¤ÊÙ·ÈÁÂ Ë Ï·ÓËÙÈ΋ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹.
∂ÈÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ
Ù˘.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ô
∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÏ›˙ÂÈ Ó·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜
··Á·Ï¿ÎÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞™º∞§ø™ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ∏ ¡¤·
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÚÔÂ-
ÎÏÔÁÈο ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì¤-
„‹ÊÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™O∫ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÚˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‚¤-
ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
΢‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ „‹ÊÔÈ ÛÙÔÓ §∞O™. ΔÔ
Ενώ στο ΠΑΣOΚ εντείνουν την «πολιτική των διλημμάτων» ‚·È· ÚÔηÏ› ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔ-
˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó Ë ¡.¢. ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ªÂÙ¿ ÙËÓ JP Morgan Î·È ÙË Morgan Stanley, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ͤÓÔ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÈÛÙ›· ÙˆÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘-
ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë Ó¤· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô›ÎÔ˜ – Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û «Ì›˙Ó˜» ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ –
ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÚÈ· Î·È Û˘-
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, fiˆ˜ ·Á›ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Âͤ‰ˆÛ ¤ÎıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ¡.¢. ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ÓÙ¿ÍÂȘ. ∞ÏÏ¿ Î·È Î·ÙËÁÔڛ˜ fiÙÈ ‰È·ı¤-
Ì ÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Δ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ¢. ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÂÈ «ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·» ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔ-
ÙÂÙÚ·Âٛ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Î·È Ë Ù˘¯fiÓ

❞ ∏
·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™O∫ ı· Merill Lynch ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ˘ÔÛÙË- Á¤˜.
ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙË ¯ÒÚ·. Ú›˙ÂÈ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜
Ù˘ ¡.¢. Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ ı· ÛËÌÂÈÒ- ∞¶O ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™O∫ ˘ÔÛÙËÚ›-
(«ΔÔ μ‹Ì·») ÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 25%, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ˙ÂÈ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ·Ó ÂÎÏÂÁ› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈ-
ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ë ÌÂÙÔ¯‹ ı· ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂȘ Ù˘ Ù¿- Ù·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ-
͈˜ ÙÔ˘ 33%. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
·Ú¤Ì‚·ÛË Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂÈ- Ṳ̂ӈÓ. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ fiÛÔ ÎÈ ·fi ÙÔ ¶∞™O∫ – ·Ï- ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¤-
Ï¿, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜, «·Ó ‰ÂÓ ÛÙËÚ›ÍÂȘ ÙÔÓ Ê›-
ETO™ 62Ô ÏÔ ÛÔ˘...». ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi
AP. ºY§§OY 18.937
™Δ∏¡ ¶√§πΔπ∫∏ ∞Δ∑∂¡Δ∞ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔ- ÌÈ· ÈÔ ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔ-
I¢PYTH™: ¢HM. §AM¶PAKH™
ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ë̤ڷ˜, ¿ÓÙˆ˜, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ ∞-
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™.: Ã. ¢HM. §AM¶PAKH™
ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ ÙÔ ¶∞™O∫, ‰È¿ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘
ÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ.
EPA/ROBERT GILHOOLY

EK¢OTH™ - ¢IEY£YNTH™: ¶. π. ∫∞æ∏™ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡.¢. fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘-


™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™: B. °P. NIKO§O¶OY§O™
Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙȘ μÚ˘-
ª¶Oƒ∂π Ó· ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ, ÌÔÚ› Î·È fi¯È. ΔÔ
¢IEY£YNTH™ ™YNTA•∏™: ∏§. ∫. ª∞Δ™π∫∞™
APXI™YNTAKTE™: ¡. §. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ͤÏϘ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙË- Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÓÈÒ-
∂À∞°°. ™Δ. §π∞§π√ÀΔ∏™ Û˘ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ – ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ıÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, η-
™Δ∂º. ™Δ. Δ∑∞¡∞∫∏™ Ë ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ∂˘-
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË ∞.∂. Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ıÒ˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤-
˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ 550 ¢ÚÒ ¬ ™ÔÎ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ë ·Ú·›ÙËÛË
∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹
ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ó˙Ô ÕÌÂ. ¶·Ú¿ ÙÔÓ
¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ó· ‰È·„‡‰Ô-
ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓË-
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢. §·ÌÚ¿Î˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™., ™Ù·‡-
Û˘ – Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ú·Ô›ËÛË – ·ÏÏ¿ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓÙ·È.
ÚÔ˜ ¶. æ˘¯¿Ú˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™. Î·È ¢È¢ı‡-
ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¶. ∫·„‹˜, ̤ÏÔ˜ ¢.™., ™Ù. ¡¤˙˘, Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô˘ Â·- ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÌÈÎÚfi-
°ÂÓÈÎfi˜ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ¡. ¶ÂÊ¿Ó˘, ӤϷ‚ (ÛÙÔÓ Alpha) fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·˘ÍË- ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 30% ÙÔÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ∞¡∞™º∞§∂π∞ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔ-
°ÂÓÈÎfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ¶¿ÓÔ˜ ™Ù. æ˘- ıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ô‡Ù ÔÈ ÂÈÛÊÔ- Ófi˜ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ÈÔ ·Ô-
¯¿Ú˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ æËÊÈ·ÎÒÓ ª¤ÛˆÓ, E. Mˆ-
ÛÂÈÚ¿ ÛηӉ¿ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÍ›· ·ÓÙÈ-
Ú¤˜, Ô‡Ù ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÏÈÙÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, η-
Ú·˝Ù˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ΉfiÛˆ˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, Δ. π.
Δ∞ ¢À√ ª∂°∞§∞ ∫√ªª∞Δ∞, ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ·
∫Ô˘Ù·Ï›‰Ë˜, ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, π. ª¿ÓÔ˜, ™‡Ì- ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ∏- ıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘˙ËÙËı› η-
‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 48ˆÚÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎ-
ÛÙÚ·Ù›·˜, ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÙȘ ÛÙÚ·- ¶∞ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.
°ƒ∞º∂π∞: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, T.∫. 115 28, A£HNA Ó¤Ó· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂ-
Δ∏§∂ºø¡∞: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000
ÙËÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù·
«·‰‡Ó·Ì·» ÛËÌ›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓ›ÔÙ و›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.
FAX: (211)36.58.301
INTERNET: http://www.tanea.gr ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÚÔ¤‚Ë Û ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔÓ ‰›‰ÂÈ Î·È ÙË Ó›ÎË – ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ «ÛÙÔ¯ÔÔÈËı›» fiÛÔ
http://digital.tanea.gr ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÛÙÔ ¶∞™O∫ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ∞ÀΔO™ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜
e-mail: info@tanea.gr fi,ÙÈ Â›ıÂÛË ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË «‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» ÙÔ˘ ÙËÓ «ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÈÏËÌÌ¿ÙˆÓ» ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ¡· ˘Ô-
∫ø¢π∫√™ ∂§Δ∞: 1767 Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, «¶∞™O∫ ‹ ¢ÂÍÈ¿», ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜
Ô ÌÂÛ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ – Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙËÓ ∂Ï- „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™À¡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂, fiˆ˜ ÎϤ„ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ „‹ÊÔ. ªÔÚ›
¶∞ƒ∞°ø°∏ & ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏:
ªULTIMEDIA ∞.∂. Ï¿‰· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜. Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÚÔ ÂÎϋ͈Ó!
4 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜
[ E›·Ó ] ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘:
ªÈ¯¿Ï˘ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘:
¶¤ÙÚÔ˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘: (Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÂڈٿٷÈ, ·fi ÙÔÓ
(Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ (Ô Ù. Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ˘-
(Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÛÙË ¡∂Δ Alpha 98,9, Ì‹ˆ˜ ¤ÚÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔ-
™Àƒπ∑∞, ÛÙÔÓ Ú/Û ™ÙÔ ∫fiÎÎÈ- Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ı‹Ó·˜,
105,8 FM, ·ÏÔÔÈ› ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂ- Ú›·˜ Ó· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÛÙ· Û¯ÔÏ›·
ÓÔ 105, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈ- ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙËÚÂ›Ù·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ·
ϛ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹) ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·ÙËÁÔÚËı› fiÙÈ
Ó‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜)
ÙÔ ÎÚ‡‚ÂÈ)
«∞Ó Î¿ÓÂÙ ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘)
«º˘ÛÈο fi¯È... ∞ÚΛ Ó· ÙÈÌÔ-
·Í›·˜ 1.300.000 ¢ÚÒ, ı· ÏËÚÒ- «∂ÁÒ ¤¯ˆ ηÙËÁÔÚËı›, fi-
«◊Ù·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ô- ÏÔÁ‹ÛÂÙ ٷ Êχ·Ú· ÔÏ˘Û¤-
ÛÂÙ Ìˉ¤Ó. ∫·È ·Ó οÔÈÔ˜ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ·
ÛÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 90 ÙÂÙÚ·- χ¯ÚˆÌË Î·È ¯·Ï·Ú‹ Ì Ïȉ· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· ¤ÓÙ˘·
ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ £fi‰ˆ-
ÁˆÓÈο ı· ÏËÚÒÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·Ú·- ÔÏÏÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÙȘ η-
ÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.
Ìˉ¤Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÓıÚˆ- Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ
¢ÂÓ ı· οÙÛˆ Ó· ˘-
ÏËÚÒÓÂÈ Ìˉ¤Ó. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· Δ‡Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·-
ÔÏÔÁ›Ûˆ ¿ÏÏÔ ·-
·˘Ùfi˜ Ô˘ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ËÁ·- Ï¿‚ÂÙÂ. Èڛ˜ Ó· ÚÔ-
ıÏÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Á›ÓÔ-
Â›Ó·È Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰¿ÎÈ Ì ·Ì¤ÙÚË- Ûı¤ÛÂÙ ٷ
ÓÙ·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο».
∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘». Ù˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ». “Ì·‡Ú·”».

[ √ ͤÓÔ˜ [ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ] ª∂ Δ∞ ª∞Δπ∞ Δø¡


Δ‡Ô˜ ] O ª·Î¿ÚÈÔ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ bloggers
1957 : «∏ ·Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô-
¯‹ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·È ∞Ú¯·› Ù˘ ¡¤·˜
ÀfiÚ΢, Ô ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ÙÔ
∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ÛÙÔȯ›ÔÓ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fi-
ψ˜ ÂÂÊ‡Ï·Í·Ó ÂȘ ÙÔÓ ∂ıÓ¿Ú¯ËÓ
ª·Î¿ÚÈÔÓ (ʈÙfi) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë
ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ¡Ù¿ÏϘ (ʈÙfi) ÂȘ
ÙÔ ∫˘ÚÈ·ÎfiÓ ¢∂¡ ∂∫ºƒ∞∑∂π Ù· ·È-
Ûı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ §·Ô‡. ∂›-
Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ¿‰ÈÎÔ˜ Î·È ÛÎÏËÚ¿, ÙËÓ
«OÈ Êfi‚ÔÈ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÔÔ›·Ó ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë ÛÎÔÈÌfi-
ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘....». («Δ∞ ¡∂∞»)
Û˘Óı‹ÎË»
THE TIMES

μÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘


«OÈ ∏¶∞ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜» 1969: «OÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Û‡-
FINANCIAL TIMES ÓÙÔÌË ÂÈÚ‹Ó¢ÛË, ÔÈ Ôԛ˜
ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ·Ó·ÙÂÚÒıË-
Î·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÁfiˆÚË ·Ó·-
ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ,
ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈη-
ÓÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘- ∞fi ÙÔ blog:
ÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ μÈÂÙÓ¿Ì http://salata. wordpress. com
(ʈÙfi), η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Î·È ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ-
¤‰ÚÔ˘ ¡›ÍÔÓ ÂÚ› Â·Ó·Ï‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ «∂Ó ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡»
ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ Â‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËÁ¤Ù˘ ¤Ï·‚Â
ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÙÔ Â- 1975: «”∂Ó ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §·Ô‡” Ë ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡-
«μÚÂÙ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
›Â‰Ô Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË- ÓË Î·Ù·‰›Î·Û ¯ı˜ 16 ·fi ÙÔ˘˜ 32 ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‚·-
¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙË
μ·ÛfiÚ· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ ÙÔ˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈ- Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ∂∞Δ-∂™∞. OÈ ÙÚÂȘ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂∞Δ-∂™∞ ηٷ‰Èο-
πÚ¿Ó» ÛÎfiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÛÙËÎ·Ó Û 20-23 ¯ÚfiÓÈ·, 13 ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û 1-15 ¯ÚfiÓÈ· ηÈ
THE INDEPENDENT ÂίÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 16 ·ıˆÒıËηÓ. ™Â Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ Â‚ϋıË Ë ·ÓˆÙ¿ÙË ÔÈÓ‹. O £Â-
ÙÔ˘ ÃÔ ΔÛÈ ªÈÓ».. ÔÊÈÏÔÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠οıÂÈÚÍË 20 ÂÙÒÓ, Ô Ã·Ù˙Ë˙‹Û˘ Û 23 Î·È Ô ™·Ófi˜ ÛÂ
(«Δ∞ ¡∂∞») 20, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ΔÛ¤ÏÏ· Â‚ϋıË Î¿ıÂÈÚÍË 15 ÂÙÒÓ (ʈÙfi)». («Δ∞ ¡∂∞»)
«μÚ¤ıËÎ·Ó ÙÚ›¯Â˜ Ù˘
ª¿ÓÙÏÈÓ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ»
ÕÁÚÈ· ̈ڿ
DAILY EXPRESS

«11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË
ʈӋ ÙÔ˘ OÛ¿Ì·»
LA REPUBBLICA

«ªÔ˘˜: ı· È¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ


ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ»
CORRIERE DELLA SERA

«∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÚÈÓ ·fi


ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
LE FIGARO

«∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÈÔ


·ÎÚÈ‚‹;»
DIE TAGESZEITUNG ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

[ ¶∞™√∫ ]
÷Ìfi˜ ÁÈ· 90.000 ¢ÚÒ
∂º£∞™∞¡ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ
Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Û ÔÈÔÓ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘.
ŒÁÎÚÈÛË ‰·¿Ó˘ ÛÙÔÓ O∫∞¡∞
ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘
∂Δ™π ∂¡∞ ªπ∫ƒO ·ÙÈÚÓÙ› ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ O∫∞¡∞. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›
ÂÙ¤ıË, ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, ı¤Ì· ¤ÁÎÚÈÛ˘
‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘
ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘

∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 65.733,88 ¢ÚÒ


ηıÒ˜ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÊËÌÂÚ›‰· ∫›ÙÚÈÓ·
Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‡„Ô˘˜ 23.800 ¢ÚÒ.
∞ÚÎÂÙÔ› ÂÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù·
ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·
ı¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¡∞ƒ°π§∂¢∂™ ‰ÂÓ ÌÔ›Ú·Û·Ó
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ – Î·È fi¯È Ì ÙÔÓ O∫∞¡∞. O ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘
Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª¿ÏÏ·˜ ·Ô˘Û›·˙Â. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÛÙËÓ Ï·-
ΔÂÏÈÎÒ˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ù›· ∞‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÙÌfi-
ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÂÁÎÚ›ıËηÓ. ÛÊ·ÈÚ· ‹Ù·Ó Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋. ™ÙÔ
ÌÂٷ͇, ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ
ÔÏÈÙÈÎfi «Ï·‚ ÛÙfiÚÈ» ÛÙËÓ ¶·-
ÛÔÎÈ΋ ∞’ ∞ıËÓÒÓ. ™Î·Ó‰·Ï›-
‰Ë˜ Î·È ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡-
ÏÔ˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË
∂ÈÛÙÔϤ˜ Û ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ‹Ù·Ó
ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË
ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ô-
ø™ °¡ø™ΔO¡, Ë ¡.¢. ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù˙È¿. ∂ΛÓË ¿ÏÈ ·Ô˘Û›·˙ ·-
‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ·Ù›
ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Àfi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, ›¯Â ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ∏Ì·ı›·.
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ŒÛÙÂÈÏ fï˜ ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· Λ-
ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÚÈÓ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·.
ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙÈÎÒÓ
∫ÂÚ¿ÎÈ· ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™ÔÙ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜
ªÈ¯¿ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¢∂¡ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ £Âfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜. Oπ ¡∂Oπ ∂π¡∞π
∞˘Ùfi˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È – ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi
ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ë̤ڷ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›·
– ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ •∂ªÀΔπ™∂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÃË-
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ ¡.¢. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÓÔÊÒÙ˘. O ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ °∂∂£∞ Â›Ó·È ˘Ô„‹-
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. OÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ·ıÈ¿˙ÂÙ·È È-
ÏÔÈfiÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· Û‚‹ÛÂÈ «∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ô ÊÈÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙË ¡.¢. ¶·Ú¤ÛÙË Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Ù¤- ‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ
ÎÂÚ¿ÎÈ· ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· – ÒÛÙ ӷ Ê·Ó› ÈÔ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1967) Ê·ÓÔ˘ °Î›Î· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÏÈÙÈ΋. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ – ÂȉÈο ‰Â
·ÓıÚÒÈÓÔ˜. Û η̛· ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ‰ÂÓ Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ÔÏÈ- ÛÙȘ ËÏÈ˘ 18-25 – ·¢ı‡ÓÂ-
‹Ú· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÛÔ˘ Ù‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÛÔÙ Ô˘ ·-
∏ ÔÚÁ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÓˆÚ›Ûˆ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘- ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ §·-
˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‚Ô‹ıËÛ ٤˜, Ë ¡.¢. ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ. ÏÈÒÙ˘. ™ÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÁÏÒÛÛ·
∞¡∞Δ∞ƒ∞•∂π™ ÁÈ· ÙË ¡.¢. ÛÙË
ÙÔÓ O∞™£ Î·È Â̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÒ˜ ÂÈÎfiÓˆÓ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ˘Ï Ù˘
ª·ÁÓËÛ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ Î·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂ-
ˆ˜ ÓÔÌÈÎfi ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘
ÛÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘
‰›¯·Û ÙÔ˘˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡
O∞™£. ¢Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ ¿‰ÂÈ· ËÏÈΛ·˜ ·˘Ù‹˜.

Ô˘ ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·Ó Â› Ì‹Ó˜, ·Ó·- ™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ıˆÚÒ ∂π£π™Δ∞π Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ¿‰ÂȘ ÂÓ ˆÓ Ó·˘ÙÒÓ Ù˘ °’ ∂™™O ÛÙÔ ∫¤-
‚Ú·ÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘- ηı‹ÎÔÓ Î·È ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹ ÂÔÚÙÒÓ. Δ¤ÙÔÈÔ ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶fiÚÔ˘.
ÊÏÈ¿. O ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ª·ÁÓË- ÌÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ÁÓˆÚ›Ûˆ fiÙÈ ÛÙËÓ Ú¿ÁÌ· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›- ∞ÊÔ‡ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ › ٷ ÁÓˆ-
Û›· ÂÎÙfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. ™ÙÔÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÈ. ŒÙÛÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙ¿ ÂÚ› ‚ÂÏÙÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ Û˘Ó-
ÓÔÌfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ϤÓ ˆ˜ ηӤӷ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ·Ú¤- ıËÎÒÓ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ÎÏËÚˆ-
·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì- ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ O∞™£ Î·È ÙÔ˘ ÛÙË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÙÒÓ, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ԇÙ ̛·, Ô‡ÙÂ
‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË.
∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ ¿-
ÃÒÚÂÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô
Â› ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ·Ú¯ËÁfi °∂¡ ·ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô ¢. ‰ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔ-ÔÚÎÈÛı¤ÓÙ˜. ¶O™O ªπ∫ƒO™ Â›Ó·È Ô Îfi-
£· Ù· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ‚ԋıËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· °Ô‡ÛË ÛÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙˆÓ Ó¤- ¡ÈÛ¿ÊÈ È·! ÛÌÔ˜; ™ÙËÓ ›‰È· ηÊÂÙ¤ÚÈ·,
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ô Ù¤ˆ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Áη‰¿ Ù˘ ¡Â¿Ô-
∞¶O∑∏ªπø™∂π™ Û ˘ÚfiÏË-
ÎÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ‰›ÓÂÈ ·ÊÂȉҘ Ô ∂§-
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηÈ
Ù¤ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ ÙÔ˘
™ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ Ï˘, Û˘Ó¤ÂÛ·Ó ¯ı˜ Ô ∂˘¿Á-
°∞ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ∂˘- π¢π∞ °∂À™∏ Î·È ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ, ÁˆÓ›· ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡- ÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô Õ΢
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È
¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·ÛÈ¿ÎÔ˜. ª·ı·›Óˆ fi- Ë Î·È ∞η‰ËÌ›·˜. ∂Λ Ì·˙‡ÔÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ΔÚ›ÙË ÁÈ· ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ÃÒÚÂÛ·Ó –
∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ‹‰Ë ˘Ô„‹ÊÈÔ˜
̈˜ ·fi ̤۷ fiÙÈ Ù· ηٷ‚ÏËı¤- ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô. ∞Ó Î·È Ë ŒÓˆÛË ÂȯÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¿ÓÂÙ· – Î·È ÔÈ ‰‡Ô.
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∞ã ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜
ÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ. ŸÛÔÈ ¤- £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ· Î·È £. ¢·ÌÈ·Ófi˜ – ·Ì-
¯Ô˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 44.000 ¢ÚÒ ı· ‰Ô˘Ó ™Ù·Ì¿Ù˘». ÊfiÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ – ¤Ú·Û·Ó ¯ı˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ·.
ÙÔ ÈÛfiÔÛÔ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·- ŒÎ·Ó·Ó ηÌ¿ÓÈ· Î·È Â›·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤¯ÂÈ Ú˘ı-
Δ∏¡ ÂÈÛ‹ÁËÛË
fi ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢Ë- Ì›ÛÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ∞˘Ùfi, ÂÓÒ ˘¿Ú-
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó
ÌfiÛÈÔ. ¯ÂÈ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Î·È Î¿ÙÈ Û ÙÚÔÔÏÔÁ›·. mikropolitikos @ dolnet.gr
¤ÍÈ ÛˆÌ·Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ
Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.
6 °ÓÒÌË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

[ ¶ƒ√μ√§∂π™ ] [ ]

∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó


πÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ;
ËÛ˘¯›· Ù˘ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ∂π¶ø£∂π fiÙÈ ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó·
ηÏÏÈÂÚÁËı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·
∏ π™Δ√ƒπ∞ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÚÒÙ· ÙÔ˘˜. ∞ӛηÓÔÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜
ˆ˜ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ˆ˜ Ê¿Ú- ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ οÓÔ˘Ó Ïfi-
Û·... ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÁÔ È· ÁÈ· ¤Ó· «‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÏ-
Î·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È Ë Ê¿ÚÛ· ·ÊÔ- Ï·Ó‰fiʈÓÔ μÔÚÚ¿ Î·È ÙÔÓ Á·ÏÏfiʈÓÔ ¡fiÙÔ. O ¿ÓıÚˆ-
Ô˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ. ŸÙ·Ó
ÚÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ‹, Ì¿ÏÏÔÓ,
ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô π‚ §ÂÙ¤ÚÌ – ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì μ·ÏÏfi-
ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘.
ÓÔ ·Ù¤Ú· – ÙÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ, ·¿ÓÙËÛÂ: «ΔÔÓ ‚·-
∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ
ÛÈÏÈ¿, ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, οÔȘ Ì›-
™Â٤̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·-
Ú˜...». ∂›Ó·È ·˘Ùfi ·ÚÎÂÙfi; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ºÏ¿Ó‰Ú·
Ù˙·Ê¤Ú˘, Ì ÙȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÏȯı› Û ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢·-
¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∞Ú- Ó›·˜; ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ÌÔ-
¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈ- Ú› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ¯¿ÛÌ·. ŸÌˆ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ
ÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘, ΋- ·˘Ùfi; OÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ μ·ÏÏfiÓÔÈ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó (∑ÔÚ˙ ™ÈÌÂÓfiÓ,
Ú˘ÍÂ... Ù˙ȯ¿ÓÙ Â- ∑·Î ªÚÂÏ) ‹ ÔÈ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙË ºÏ¿Ó-
Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ... ·- ‰Ú· (fiˆ˜ Ô ƒÔ‡ÌÂÓ˜). ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰Ë-
›ÛÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û‡Á¯˘ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÂÚÈÛÛfi-
Δ˘ ¤ıÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ- ÙÂÚÔÈ ÈÛÙ‡ԢÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ Ô ƒÔ‡ÌÂÓ˜ ›ӷÈ
∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›·˜ ˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ TÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ OÏÏ·Ó‰fi˜. ÿÛˆ˜ fï˜ ÔÈ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ó· ‹-
πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù·Ó ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÚÈ‚¤˜...
¶ÂÏÒÓË
™Ù’¢ËÌÔÙÈÎÔ‡.
peloni@dolnet.gr
ŒÙÛÈ, Ô ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞O™,
Ô˘ ÙÒÚ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ú›¯ÓÂÈ ÁÚÔ-
ıÈ¿ ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, ¤ÚÈÍÂ Î·È ÌÈ· [ ΔƒπΔ∏ ∞¶√æ∏ ]
ηϋ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·!
ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹Ú·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘

⁄‚ÚȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·


¡.¢. Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÈˆÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì·, ‚ÔË-
ıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ÛȈ‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ.
OÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÙfiÙ ‰ËÌfiÛÈ·
Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‚È‚Ï›Ô
Ù˘ ª·Ú›·˜ ƒÂÔ‡ÛË ‹Ù·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ
ı· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-
Ô˘ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ô˘ ÚÔÛ¿ıË-
Û·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Πατριδοκαπηλία μετά την καπηλεία της καταστροφής
‡ÚÈÔ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÂ- ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ η٤گÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ∏ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Û·Ê‹˜, ·-


Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·
Î·È ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ϿıÔ˜ ÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. O ΈÌÈÎfi˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤ÚÂÂ Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Î·-
fiÚÔ˘˜. ∞ı‹Ó·. £· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÎÚ›- Ù·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘‰È¿ÎÚÈÙË. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂ-
∏ ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÙÔ˘ ÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2004 ÈÛÔ‰˘- ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ-
Ë̤Ú˜ ˆ˜ Ê¿ÚÛ· Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔ- ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ó «ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ó·Ì› Ì ÔÌÔÏÔÁ›· ·Ù·ÁÒ‰Ô˘˜ ·ÔÙ˘¯›·˜. ٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ
Ú›·˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ- ¶ÔÈÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ·; ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ıËηÓ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜
Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË ÛÌÔ‡ Ì·˜». °È· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, Û ÌÈ· ·ÌÈ- ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ̤Ú˜, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË Î˘‚ÂÚ-
FYROM ˆ˜ ª·Î‰ÔÓ›·. ∏ ÂÈÚˆÓ›· ÁÒ˜ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ÂȯÂÈÚËı› ‰ÂÓ Î˘‚¤ÚÓËÛÂ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÂÈΤ- ÓËÙÈ΋ ·ÚÔ¯ÔÏÔÁ›·, ¤ÁÈÓ ʷÓÂÚ‹ Ë ÌÂÙ·-
ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ·˘Ù¤˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡Ì- ÛÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë, ¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ‰Úfi- ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ
ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈ- ‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. O Î. ∫·- ÌÔ˘. ∫fiËΠÛÙËÓ ·ÓËÊfiÚ· Î·È ˙ËÙ¿ ÛÚÒ- ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. OÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÌ‚ÔÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ §∞O™, Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÍÈÌÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ – ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜; ΔÔ ÂÎÏÔ- ÎÔ› ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Â͛ۈÛË ÏÔ‡-
Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·‚Ï„›· Ì ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Â›- ȉÈÔÔÈËı› ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û‡Ì- ÛÈˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈ-
Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ «Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ‚ÔÏÔ Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤- ■ ÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·
ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘» ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ „ÂÈ Û ·Ú·Ù·ÍÈ·Îfi Ï¿- ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜. OÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› ÂÓ-
ƒÂÔ‡ÛË. Δ˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË Á›ÓÔ- ‚·ÚÔ. ∏ ·ÙÚȉÔηËÏ›·
O ∫. ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏™ ۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘
ÓÙ·È. ∂ÎÙfi˜ ·Ó Ô ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ÚÔ¿Á- ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘
ÁÂÏÔ˜ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÍÂ- ηËÏ›· Ù˘ ηٷÛÙÚÔ- «ÂıÓÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË» Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÚÔÓÔ› ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÈÔÓÂÎÙÔ‡Ó Î·È Â-
Ï›ÍÂˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Ê‹˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÂÓÙ¿ÛÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ.
ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¯ËÌ·- Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ÚÔÛˆ-

O
ÛÊ·›Ú· Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛÈÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ˘ ∞ϤÍË
¶ÔÈÔ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ fï˜ fiÙÈ Ù· Û¯Ô- ∫·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ Ù›ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ· «ÂıÓÈÎÔ‡ Ë- ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÔÔÈ› ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ı·
ÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ı· Á›ÓÔ- Á¤ÙË» Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ì ÂÈ-
ÓÙ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ- ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ú¿- ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔÓ
·Ú¿ıÂÛ˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·- ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈÎfi ÛÒÌ· ‰ÂÓ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ·¯ıÔÊfiÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉȷ-
ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ¿ÁÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹- Ô˘ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â- ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ÛÙ¤ÏÏÂÈ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ: ÙË
ıÓÈÎfi, ̤ÁÂıfi˜ Ù˘. Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Ô- ‚Ô‡ÏËÛË. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘

O
ÛÂȘ Â›Ó·È Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ-
Ô˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; Ÿˆ˜ Î·È ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ··- ÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì fiÏÔ ÙÔ Â›ıÂ- ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ¤-
ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ÌÔÓfiÏÔÁÔÈ Ô˘ ÌfiÓÔ ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∏ ·- Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙË- Ó·Ó Ì¤ÙÚÈÔ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔ-
Ê·Û·Ú›· ÚÔηÏÔ‡Ó. fiÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ˆ˜ Ù· (Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó, Ï›Ù¢Û˘ Û ¤Ó·Ó ηÏfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∂›Ó·È
ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ˘‹Ú¯·Ó Ï¿- ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ Î·È ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ «ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙË- ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘). ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰È-
ıË ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ·ÏÏ¿ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ٷ˜» Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ԉ›- ÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘Ôηٷ-
Ì·ıËÙ¤˜-ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‹ Ì·ıËÙ¤˜-ÔÏ›- Î·È fi¯È ÔϤÌÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‡‚ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ›- ¯ıËΠ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∫Ú˘- ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË ÌÈÎÚԉȷ¯Â›-
Ù˜. ∞˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, fï˜, ‰ÂÓ ı· ÙÂ˘Ì·. μ‚·›ˆ˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·Ó›˜ ÙfiÌÂÓÔ˜ Î·È ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜, ÚÔοÓÈÛ ÙÔÓ ÚÈÛË.
Á›ÓÂÈ ÔÙ¤. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ‡˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ·fi- ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·Óˆı›. Δ· ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ÂÈÚ·˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÙ› ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ›¯Â ÎÂÊ·- ÓÂÙ·È Ë ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘-
·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ·’ fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ë ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ·Ï‹: O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Î·- Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2004 ÛÂ Û˘Ó- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ ÚËÍÈ-
Ê¿ÛÌ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‡- Ú·‰ÂÍÈfi˜. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜, ‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΤÏ¢ıË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ∂›Ó·È
ÓÈÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ- ÒÛÙÂ Ë ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË ÂÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ô Û˘Á΢ڛ· η٤ÛÙËÛ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÚ·Ùfi ÙÔ Ì¤- Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÛÈÙÈ-
ÎÒÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ŒÏÏËÓ·. ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ «·ÏËıÒ˜ ÂıÓÈÎÔ‡» ÙÔ‡ ›- ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Ù˘ ΢‚ÂÚ- Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ Ùfi-
Δ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙÔÓ £Âfi Ó·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈο. ÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜. ŸÌˆ˜ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ Ô. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ô‡ÏËÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎfiÙÛÈ·.
Î·È Ù· ÙÔ˘ ∫·›Û·ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∫·›Û·Ú·. ∞ÔÙÂÏ›, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÚˆÓ›· Î·È ¯ÏÂ‡Ë ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙÔÓ ÌÂ- O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ
∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ù‹ Ë ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ·Í›- Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ
ÛÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘! Ô˘ ÚÔÛηÏ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÛÙËÓ ·- ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
-4
8 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

ªÂ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÏ·›Ô˘˜ ÛÙËÓ ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜


ªÂ Ù·ÌÔ‡ÚÏ·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‚ÂÁÁ·ÏÈο Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘-
¤Ú Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓÂÔÏ·›ÔÈ ÙÔ˘ KÈ-
Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÊ‡Ï·Í·Ó ¯ı˜ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›ÛÎÂ-
„Ë ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ
Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘
ª·ÁÂÈ
ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ë ÙÚÔ¯·›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰È·-
Îfi„ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘.
Το ΠΑΣOΚ με έγγραφο
OÈ Ôϛ٘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Ó·
ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ Ì ÎÏ·‰› ÂÏÈ¿˜, ÂÓÒ ÓÂÔÏ·›ÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÊÒ- ™ÎÏËÚ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋
Ó·˙·Ó «Ó¿ ’ÙÔ˜ Ó¿ ’ÙÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜», «ÙÔ ¶∞™O∫ ›-
Ó·È ·ÏÏÔ‡ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î›ÓËÌ· Ï·Ô‡» Î·È «°ÈÒÚÁÔ ÁÂÚ¿, ÁÂ- ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· «‰ÈÏ‹ ÁÏÒÛÛ·» Ù˘
Ú¿ Ó· ¤ÛÂÈ Ë ¢ÂÍÈ¿». ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
∂ÌÊ·ÓÒ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔÓ Î. °.
ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ
‰Âο‰Â˜ Ôϛ٘ ÂÓÒ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡ÓÙÔÌ˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙˆÓ
Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2006.
Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜

¢¤ÛÌ¢ÛË °ÈÒÚÁÔ˘ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Ÿ


ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÙÔ ¤Á-
ÁÚ·ÊÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·-
Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚-
΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·-

550 ¢ÚÒ ÛÙȘ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ÙÔ˘ 2008, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ
·ÓÙȉڿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ.
ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ı· ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÔÎ ÁÈ·
300.000 Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È
Περίπου 425.000 γυναίκες αναμένεται να ωφεληθούν ■
«∏ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·‰ÈÎË̤ÓË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·», ϤÂÈ ÛÙ· O ¶ƒO∂¢ƒO™ ΔOÀ ¶∞™O∫ ªπ§∏™∂
«¡∂∞» Ë 60¯ÚÔÓË Î. ∂˘Ù˘¯›· ¡ÂÁÚÂfiÓÙË, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î. °. ÁÈ· «ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·» Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û‡ÓÙ·Í˘ 550 ¢ÚÒ Î·È ÛÙȘ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜. ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙË-
Û˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008
ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
ª¿ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ¿Î˘, ∂‡Ë ™·ÏÙÔ‡
¢∂∫O, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÚ¿Â-
Î. ¡ÂÁÚÂfiÓÙË Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‰‹Ïˆ- ˙˜ – ÔÈ Ôԛ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÍÈÛˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜

∏ Ó «ÔÈÎÔ΢ÚÈο» fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ·: ÂÚ-


Á¿ÛÙËΠfiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ó¤·, «·ÏÏ¿ ‰˘-
ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÎÔÏÏÔ‡Û· ¤ÓÛËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤-
Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÛË-
Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¤ˆ˜
Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
¯ÂÈ· ·Ó·ÁοÛÙËη ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ÚÔ- O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· «ÎÚ˘Ê‹ ·-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜ – Â›Ì·È ‰È·‚ËÙÈ΋ – Ó· Ì›ӈ Ù˙¤ÓÙ·» Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·ÚÔ˘-
Û›ÙÈ. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ÂÍ·Ûʷϛۈ Û›·Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì ËÌÂ-
¤ÛÙˆ Ì›· ÌÈÎÚ‹ Û‡ÓÙ·ÍË. ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ Á˘- ÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂ-
Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›- Ù·È ÛÙË ªfiÓÈÌË ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙȘ μÚ˘-
ÛÎÔÌ·È Î·È ÂÁÒ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ͤÏϘ.
ÌÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Ó· ·-
■ Δ¿ÓÈ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡-
ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ».
ÏÔ˘: «∏ ÚfiÙ·ÛË ∑‹ÙËÛ·Ó ·Ú¿Ù·ÛË
∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Ë Î˘-
¿ÓÙˆ˜, ·Ó Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÚÔÂÎÏÔ- °ÈÒÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈ-
‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙË Û˘ÌÌfiÚ-
ÁÈ΋ «‚fiÌ‚·», ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Úfi- ‚Ú¿‚¢ÛË Ô˘ ‰˘ÛÙ˘- ʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ O‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ È-
ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™O∫. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¶∞™O∫ ¯Ò˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙËÓ ·Ó·- ÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· «‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË 950 ¢ÚÒ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜. ¶ÚÔ- Â͛ۈÛË ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· fiÚÈ· Û˘-
ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Î·È 550 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÌÔ- ■ ª·Ú›· ªÈ¯·‹Ï: «ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÈÔÈ ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È Â- ÛʤÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ› – ÁÈ·
ӈ̤ÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ O°∞ Î·È ÙÔ˘˜ ·- ÁÒ ·Ó·˙‹ÙËÛ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‚ڋη ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜» ·ÓÙ·ÌÂÈ‚fiÌ·ÛÙ» ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›-
Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜». ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙËÁÔÚ›· ˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™O∫ – ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â-
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜. Ÿˆ˜ ‰Â›- Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ O‰ËÁ›·˜ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘
¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.
ÀËÚÂÛ›·˜ (∂™À∂), Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Á˘Ó·È- ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ›¯Â ÚÔÂȉÔ-
ÎÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·- ÔÈËı› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ fiÙÈ Â›¯·Ó ÍÂ-
ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 425.000. ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ ∂Ï-
™Â Ó·ڋ ËÏÈΛ· Î·È ÂÓÒ ÊÔÈÙÔ‡Û ·Îfi- Ï¿‰·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ÌË ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ∂ÌÔÚÈ΋, ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ Î·- ̤ÓÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙË-
ÚȤڷ Ù˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù· ¯ı˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Ù˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, fiˆ˜ ÙÔÓ›-
˙ÂÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙfiÙ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÚÓÔ‡Û ·-
■ ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·Ó Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ fiÙÈ «ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚-
«‚fiÌ‚·», ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰È-
fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ˆ˜ ı· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· Ù· ·- ηۛ·˜ Â› ·Ú·‚¿ÛÂÈ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÚΛ Ë ‰È·-
Ú·Ù‹ÛÂÈ. ΔÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ; ªÈ· ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË.
Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ‰Èηۛ· Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ Ë ›‰È· Ë O‰ËÁ›· 2006/54/∂∫
«∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÈ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ› ÛÙ·ı-
°ÈÒÚÁÔ˜ ƒˆÌ·ÓÈ¿˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì- «∂›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚Ô‹- ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ». ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·-
ÌÔ› ‹Ù·Ó ‰˘Û‡ÚÂÙÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈ-
‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ π¡∂/ °™∂∂ - ∞¢∂¢À, ÚfiÎÂÈÙ·È ıËÌ· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·Ó ÙÂÏÈο ˘ÏÔÔÈ- fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ – ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2008.
ÎÔ›. ∞Ú¯Èο ÚÔۤϷ‚· ÌÈ· ΢ڛ· ÁÈ· Ó·
ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·È‰›, ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ· fï˜ ηıfi- ÁÈ· Ì›· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Â¿Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ëı› Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘
ÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË». ¶∞™O∫ ÙËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ı· Â›Ó·È ÚˆÙÔ- Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒ- ŒÎÚ˘„·Ó ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹
∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î. ª·Ú›· ªÈ¯·‹Ï, ÔÚȷ΋ Î·È 100% ÛˆÛÙ‹. «OÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ë ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·-
58 ÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·, ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. «§›Á· Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· 38¯ÚÔÓË Δ¿ÓÈ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÌËÙ¤Ú· ¤ÌÊıËΠÙÂÏÈο ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ ∂˘-
¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ÚıÂ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ·È‰È¿ ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÚÔ- ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ – Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÎÚ˘-
ÌÔ˘. ∞ÊÈÂÚÒıËη ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·È ˘Ô- ÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂÈ- Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ‰ÂÓ Ê‹, Î·È ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ›‰È· Ë ∂˘Úˆ-
ÛÙ‹ÚÈÍ· ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ô- Ûfi‰ËÌ·. ∞ÏÒ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÚÂ- ÚÔÛʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007 – ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Ô›Ô ‰ÂÓ ÌÂÙ¿ÓȈ۷ ÔÙ¤. ŸÙ·Ó fï˜ È·, ı› ÙÚfiÔ˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì›· ÂÈÛÊÔÚ¿ Ò- ÛÙË Ì¿Ó· Ô˘ ̤ÓÂÈ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯Ô- ·ÎfiÌ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰Ô-
ÔÈ ÁÈÔÈ ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ÂÁÒ ·Ó·˙‹ÙËÛ· ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË. ∫·Ù¿ ÙË ÏÔÁÈ΋. «∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË, ÌÈ· ·ÓÙ·- ÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ, fiˆ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ μÚ˘-
‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›· ÚfiÊ·ÛË. ◊‰Ë ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÛÙÔ Í¤ÏϘ.
οÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, ‚ڋη ÙȘ fiÚÙ˜ “ÎÏÂÈ- Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È Û Û›ÙÈ Î·È Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ ·Ó·- ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· «ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·»
ÛÙ¤˜”. ◊ÌÔ˘Ó ‹‰Ë 42 ÂÙÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ οÔȘ ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¯ÔÚËÁ›- ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ÂÍ·Á-
ÚÔ¸ËÚÂÛ›·»... Ù·È ·˘Ù‹ Ë Û‡ÓÙ·ÍË». ¶·ÚfiÌÔÈÔ ‚Ô‹ıËÌ· ·ÓÙ·ÌÂÈ‚fiÌ·ÛÙ». ÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ Û‡ÓÙ·Í˘ 550 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ·Ó·-
-4
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË -3 ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 ΔÔ ı¤Ì· 9

-2

ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜


αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση άλλα λέει στην Αθήνα και άλλα στις Βρυξέλλες
■ ¶∞™O∫

æ‡ÙÈÎË Ë ÂÈÎfiÓ·
Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜
·fi ÙË ¡.¢.
™∂ 14 æ∂ª∞Δ∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚·Û›˙ÂÈ
Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÂÈ-
Ù˘¯›·˜ Ù‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙÔ ¶∞™O∫. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ù· ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
ñ «ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÌÂÈÒıËΠ·fi 7,9% ÛÂ
2,6% ÙÔ˘ ∞∂¶». ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ˘ÔÛÙË-
Δ√ ∂¶πª∞Ã√ ∂°°ƒ∞º√ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ Ú›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™O∫, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡.¢. ·‡ÍËÛ ÙÂ-
¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∫·Ù. ™·ÌÒÓË, ·Â- ¯ÓËÙ¿ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·-
ÔÁÚ·Ê‹, ÂÓÒ ÂÍ›ÛÔ˘ Ù¯ÓËÙ¿ ÙÔ Ì›ˆÛÂ, ·-
ÛÙ¿ÏË ÛÙË ªfiÓÈÌË ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ‰·¿Ó˜ (.¯. ¯Ú¤Ë ÓÔ-
2006. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı› Â›Û˘ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· OÈÎÔÓÔ- ÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙfiÎˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ),
Ì›·˜ Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¿Óˆ ·fi 5%
∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· πÛfiÙËÙ·˜. ΔÔ Â›Ì·¯Ô ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ∞∂¶.
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÂÚ› Â͛ۈÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, fiÔ˘ ÛË- ñ «O Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ 4,4%, ·-
ÌÂÈÒÓÂÙ·È: «∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô‰ËÁ›· Ù¿ÛÛÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓۈ̿وÛ˘ ÛÙȘ Â- fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË». ™‡Ì-
ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔ̘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ʈӷ Ì ÙÔ ¶∞™O∫, Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰ÂÓ «¤Êı·Û»,
2008, ÚÔıÂÛÌ›· Ë ÔÔ›· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ú·Ù·ı› ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ·ÏÏ¿ «¤ÂÛ» ÛÙÔ 4,3% ÙÔ 2006 ·fi 4,8%
Â¿Ó Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ». ÙÔ 2003, ÂÓÒ Ë ¡.¢. ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ·‡ÍËÛË
ÛÙÔ 5%. ∂ÈϤÔÓ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ
ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È È· Û ‰ËÌfiÛȘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-
Τ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· (Ù˘ ·ÓÙÈ-

∫·Î¿ Ì·Óٿٷ ÁÈ· 300.000 Á˘Ó·›Î˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔȯ› ÙÔ 38% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ
2006) Î·È ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi (ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÓÔÈ-
ÎÔ΢ÚÈÒÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛıËΠ·fi 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ
ÙÔ 2003 Û 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2006).
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞- ■ 2. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
ñ «OÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ¿-
∏Ï›·˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘ ·Û¯fiÏËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.∂. Ô‰‹ÁËÛ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ,
∂∫Δπª∞Δ∞π √Δπ Â·ÓÂÎÏÂÁ› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË,
Óˆ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi». ΔÔ ¶∞™O∫ ÂÈη-
μ∞ƒπ∞ ∫∞ª¶∞¡∞ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÏÂ›Ù·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ
Ì ΛӉ˘ÓÔ ·Ú¯Èο ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ô- Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈ- ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÔÔ›· Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË
300.000 Á˘Ó·›Î˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Ú›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘
¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙ· ¡¶¢¢, ÛÙȘ ¢∂∫O, ÛÙȘ
Λ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ‹Ù·Ó 3,6% ÙÔ 2000 - 2003 ηÈ
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÂÍÂÏÈÎÙÈο ÁÈ· fiϘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ¤ÂÛ ÛÙÔ 2,5% ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2003 - 2006,
ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ OΔ∞, Û ÂÚ›Ùˆ- ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ù· 17 ¤ÙË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Û ÂÚ›ÙˆÛË Â·-
ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÒ ÔÈ fiÔȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ˘ÔÓÔ̇ıËηÓ, fi-
Ù˘ °™∂∂. «∂›Ó·È Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ – ÓÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘ ¡.¢.) ı· ›ӷÈ: ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ¤ÌÌÂÛˆÓ
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ›- ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û˜ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ■ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ Û˘ÓÙ·- ÊfiÚˆÓ, ÙË ÌË ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔ-
ÛˆÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘- Ì·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ» › ÚÈÓ ·fi ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1992. ƒÈ- ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ «ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ» ı· ÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Î·È ÙËÓ ·¯·Ï›ÓˆÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯Ò- ÛÙÔÓ Flash 96 Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ Î·È ˙ÈΤ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ùfi- ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ (΢ڛˆ˜ fiÛ˜ ¤-
Ú· Ì·˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ∞Ϥ͢ ªË- ÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ fiÛÔ Î·È ¯Ô˘Ó ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿) Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ÂÚ-
ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ı·
ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ù· 17 ¤ÙË ÂÈϤÔÓ.
ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.
ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚ-
Á¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
Á·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡-
ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ
ªÂ ıÂÛÌÈÎfi
Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘
°™∂∂, Î. °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ¿-
Ì·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ô-
Ê·Û›ÛÙËΠÛÙȘ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007, ·Ï-
1993.
¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÈ-
ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·-
Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿-
ÚfiÏÔ Ô ™ËÌ›Ù˘
ÛÙԯ˜ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ï¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ ÎÚ·Ù› ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Î‡Ì· Ê˘Á‹˜ ÍÂȘ. £∂™ªπ∫√ ƒ√§√ ı· ¤-
Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ 2007. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·- ■ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·- ¯ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ ÛÂ
ÔÚ·Ùfi ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·‡- ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Ï‹ÚˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î‡ÚÈ· Î·È ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó-
ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·È- ·ÊÔ‡ Ë ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔ- Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚ- ‰Ú¤Ô˘, › ¯ı˜ Ô ÚfiÂ-
ÎÒÓ ‰È¿ Ù˘ «ÙÂıÏ·Ṳ̂Ó˘», ‰ËÏ·‰‹ ı› ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. 1. ∂ÈÎÚ·Ù› Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÓÔ‡Ó ÙÔ 80%. ™‹ÌÂÚ·, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ô ÔÔ›-
‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. OÈ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â͛ۈÛË Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 1.1.2008 ·fi ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹Úˆ- Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂ-
ªÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË – ÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈ- ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ı›ÁÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ 120% ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘
ο – ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›- «·Ï·È¤˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜», ‰ËÏ·‰‹ fi- ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «ΔÂ-
ÏÂÈÒÓÂÈ Ì ̤ӷ ·˘Ù‹ Ë È-
ÛÙÔÚ›·, ÙÔ Ó· ‚¿Ïˆ ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘, ÙÔÓ ÎÔÏ-
ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·- ÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ fi- ÙÔ˘ fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÏËÙfi ÌÔ˘, ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ». ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ
ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. O ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎ- ÙÈ «Ë ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ·‡ÍËÛË ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ O‰Ë- Alter Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ı· ÌÔ-
ÚfiÛˆÔ˜ £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ηÙË- ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜». Á›·. ÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË
ÁfiÚËÛ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔϛ٢- ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔ- ¶∞™O∫, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›Â: «¶ÚÒÙ· ·’
Û˘ ÁÈ· «ÂÛÎÂÌ̤ÓË ·Ú·Ô›ËÛË» ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ «¢ÈÏ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi» Ú¿ Ô˘ ÙÔ ¶∞™O∫ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· fiÏ· Ì›ÏËÛ· ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ
ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙËÓ ·¤‰ˆÛ Û «·ÓÈÎfi». ÷- ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ «ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·» ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ΔÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÎÈ fi¯È ÙˆÓ ·ÚÂÛÙÒÓ. ∂›Ó·È Ôχ ÏÔÁÈÎfi ¤Ó·˜
Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó- Δ‡Ô˘ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘- ηْ Â·Ó¿ÏË„ÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙÚ·Ù¢Ù› fiÏË ·˘Ù‹
‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ «·ÙfiËÌ·». O ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ‰ÈÏ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· 4 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ¤Ó·Ó
fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È- ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «·Ó ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ Î. Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·- ·ÁÒÓ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ-
ηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ô- ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù· ÂÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ÂÓË- ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·ÏÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ- ΋, Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÂÈÚ›·,
Ú›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fi- ÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÚfiÎÂÈ- ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˘˜, ·Ó fi¯È Ô Ì·-
ÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘- Ù·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·- Ì˘ÛÙÈÎfi. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·Ó- ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›-
Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏË- ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙Ë- Ï‹˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› ˆ˜, ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ù¢Û˘, Â›Ó·È Ôχ ÏÔÁÈÎfi Ó· Â›Ó·È ‰›Ï· ÌÔ˘
Û˘, μ. ª·ÁÁ›Ó·˜, Ì ٷ ÚÔ‰Ú›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù‹ÛÂÈ Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ̤- ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ÁÈ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ, Ô˘ ı· Û˘Ì-
Ù˘ ∞¢∂¢À ÚfiÛÊ·Ù·. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ô ¶Úˆı˘- ¯ÚÈ ÙÔ 2008 Î·È ‹‰Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Ú‡˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÕÚ·
Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Alpha, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠·- ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË». O Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚ- Ì ÙÔÓ ¿ÏÊ· ‹ ‚‹Ù· ÙÚfiÔ, Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ı·
Ú·ÔÈË̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ- ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Á·˙Ô̤ӈÓ. Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿».
-4
10 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

-2
¡.¢.: ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ÛËÎÒÓÔ˘Ó [ ∞πê∂™ ]

¢ËÌÔ-
ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÎÔ‹ÛÂȘ
ŒÙÛÈ fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ
Ú¿ÁÌ· Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹-

Επιστράτευση Σουφλιά ως αντίβαρο στους «πατριωτισμούς» Καραμανλή ÛÂȘ Î·È Ù· ··Á·Ï¿ÎÈ· Ù˘
ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈ-
ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ó· ÂÚÈʤÚÔ˘Ó
™Â ‰‡Ô ‚¿ÚΘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ηٷʇÁÂÈ Û ٷ «·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·» ÎÚ˘ÊÒÓ
·ÙÚȈÙÈΤ˜ ÚËÙÔÚ›˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Ù˘ ¡.¢. ÚÔ˜ ÙÔÓ §∞O™, ÚÔÛ·ı› Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÙË ¯Ò-
Ú·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË
ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ÛΤ„Ë ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·-
Ó›˜ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·:
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: 1. ŸÙÈ Ë ‰È·‚fiËÙË Ó›ÎË Î·È
¢ÈÔÓ‡Û˘ ¡·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÛÙȘ

°
È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈ- ÂÈ-
ÛÙÚ¿Ù¢Û ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÙÔÓ °. ‰ÈÒ-
™Ô˘ÊÏÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÏ‹ıË Ó· «·ÔÎËÚ‡- ÍÂȘ
ÍÂÈ» Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ‰È·ÌË- Ù Ô ˘
Ó‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ Úfi- ª·Í›-
Ô‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Â- ÌÔ˘,
ÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı¤˜ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ £ÂÛÛ·- ·ÏÏ¿
ÏÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ ‰ÂÓ Â›-
ΔÔ˘
·fiÙÔÌË ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó·È Î·È
ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °. ∫·Ú·- °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚ.
¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÙfiÛÔ Â-
Ù˙·Ê¤ÚË. ÊÈÎÙ‹
™ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ gpapachristos@dolnet.gr
– ·Ï-
ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÌÂ- ÏÈÒ˜, ÁÈ·Ù› fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÁÈÁ·-
Û·›Ô ¯ÒÚÔ ·fi ÙȘ ·ÙÚȈÙÈΤ˜ ÚËÙÔÚ›˜ Î·È ÙÔ ÓÙÈ·›· Âȯ›ÚËÛË ·ÔÚÔ-
Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡;
■ 2. ŸÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›-
¢π¶§O ¶∞πáπ¢π ÓÂÙ·È Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔ ‰‹-
ıÂÓ ‚¤‚·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙfi-
¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ¯Ò- ¯Ô ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈ-
¬ ™ÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Â˘Û ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË
ÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ô ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ŒÙÛÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·‰Ô-
Ûȷο Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ (Èı·Ófi)
Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ·¤Ê˘Á ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ï¿‚·Ú· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡... ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·.
∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, Ô „˘¯ÔÏÔÁÈ-
ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û‹Ì·ÓÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ·...
¤·ÚÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜. ∫·È ÎÚ›ıËΠfiÙÈ,
∂ȯ›ÚËÛË Û˘Û›ڈÛ˘ ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ·ÛΛٷÈ
·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜
Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ °. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌ-
™Δ√¡ ª∂™∞π√ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë Û˘Û›ڈÛË Ù˘ ¡.¢. ÂÍ·ÎÔ- Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘
Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ·-
ÏÔ˘ı› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÛÙfi¯Â˘Û ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ô ∫ˆÓ. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∞fi
ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¯Ò-
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·¤Ê˘Á ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ï¿‚·Ú· ÙÔ˘ ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË Ò˜ ÙËÓ ¿ÏÏË,
ÚÔ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÒˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ï-
∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û‹ÎˆÛ ͷӿ ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӻ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹- ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó «¤-
Ï¿ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰›·˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔ·ıÒÓ ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ı›ÁÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÔÚÈṲ̂ӈÓ, fiˆ˜ ›Â. Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜», ÙȘ
„ËÊÔÊfiÚˆÓ. «∏ ¿ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û χÛÂȘ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ» ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ôԛ˜ ‰È·‚›‚·Û ÛÙÔÓ Î¿-
ŒÙÛÈ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ ¤Û¢Û ¯ı˜ ÛÙÔ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó «ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË» ÛÙË ı ‰È·ÎÈÓËÙ‹ «Ôχ ÛÔ‚·Ú‹
ª·Í›ÌÔ˘ – ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÂÓ¤- ¡.¢. μ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ «·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜», ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ËÁ‹» ‹ «¤Ó·˜ ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘,
ÛÂȘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ¡.¢. ™‹- ÂÈϤÍÔ˘Ó «ÛÙ·ıÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·›ÚÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ Ó· Ôχ ̤۷ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·»,
ÌÂÚ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞¯·˝·, Ì ÛÙfi- ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ÙfiÏÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜». (Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·, ·Ó¿ÏÔ-
¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ Á˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜), Û‡Ìʈ-
΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Ì ÙȘ Ôԛ˜ «ÙÔ ·ÔÙ¤-
ÏËÁ› ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈ- Í·Ó Û ·ÔÙ˘¯›·, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È Î·- ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Alpha, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˘ÔÛÙ‹- ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›». ∂Ì, ‰ÂÓ
ÛΤÊıËÎÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. O Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ı· Â- Ù¿ÏÏËϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» ÁÈ· ¤Ó· ·- ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2004 ‹Ù·Ó «Úfi- ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›. ∫·È fi¯È ÁÈ·Ù› ·-
ÈÛÎÂÊı› Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÂÚ›ÙÂ- ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. Ÿˆ˜ ›Â, Ë ¯ÒÚ· «¯ÚÂÈ- ÁÚ·ÌÌ· ÔÎÙ·ÂÙ›·˜» Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô̤ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ Î·È ÌÈ· Ò˜
ÚÔ Ù˘ ¡.¢. ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, fiÔ˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔ¯‹, ˘ÏÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÛÔ-
‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Ô °. ¶·- Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·›ÚÓÂÈ ÂÓÒ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô °. ¶·- ‚·ÚÔ› ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ ÁÓˆÚ›-
·Ó‰Ú¤Ô˘. ÙȘ ηٿÏÏËϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ- ·Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜, ¤Î·Ó ˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ηϿ (ÔÈ ÛÔ-
ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È fi¯È ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÏfiÁÔ ÁÈ· «Â‡ÎÔϘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁ- ‚·ÚÔ› ϤÌÂ) fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ·-
Ô˘ ı· ηٷӷϛÛÎÂÙ·È Û ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ ‰È·Ú·Á- Ì‹˜».
°È· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÓÔȯٿ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È
Ì·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ΔËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ §∞O™ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ¿ÓÙˆ˜,
ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫ˆÓ. Î·È ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ
Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ». Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·fi ÙË
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤-
ÍÔÚΛÛÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÌË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ∂È- «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÎÙ·ÂÙ›·˜» Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜. ∞Ï-
ÚË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙË μfiÚÂÈ·
ηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ï¿ Â’ ·˘ÙÔ‡ ÎÔÓÙfi˜ „·Ï-
ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ·-
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿ÎË Î·È ∑ÔÏÒÙ· (ÙËÓ Â- ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘- Ìfi˜...
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Â·Ó¤Ï·-
Ú›Ô‰Ô 1989-90), ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ·˘Ù¤˜ η٤ÏË- ‚Â, ÂÍ ¿ÏÏÔ˘, ¯ı˜ Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Â Û˘Ó¤- ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ΔÚÈÏ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ¡.¢., ¶∞™O∫ Î·È §∞O™ ·fi ÙÔÓ ¶··ıÂÌÂÏ‹
Δ∂ƒ∞™Δπ√ Î·È ·Û˘Á¯ÒÚËÙÔ Ú¿ÏÏËÏ· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌË- ʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ΠԇÙ ÌÈ· ϤÍË ÁÈ· Ó· ηٷ‰È- ÚË Î·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ, ÌÂٷ͇
Ï¿ıÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·Ó·- ÛË fiÙÈ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ı· ·- ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î¿ÛÂÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ- ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË 17 ¡Ô-
ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ª·Î‰ÔÓ›·» Û΋ÛÂÈ ‚¤ÙÔ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ª·Î‰ÔÓ›·. ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰È- ¤Ì‚ÚË Î·È ÛÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘,
ÛÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ °’ Ù¿Í˘ §˘- ™ÎÔ›ˆÓ ÛÙÔ ¡∞ΔO, ÛÙËÓ ÂÚ›- ŸÌˆ˜ Ô Î. ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ Â- η›ˆÌ· ÛÙ· ™ÎfiÈ· Ó· ÔÓÔÌ¿- fiÙÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ΛԢ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔ- ÙˆÛË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·˘ÙÔ- ͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î·È Ô Î. ˙ÔÓÙ·È ª·Î‰ÔÓ›·». ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ηÈ
ÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™Ù¤- ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˙‹- O Î. ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ ·¤ÎÏÂÈ- ÙÔ˘ «ÏÂÂÓÈÛÌÔ‡» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
ÏÈÔ˜ ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ ηٿ ÙË ∂›Û˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡.¢. ÙËÌ· ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·Ó- Û ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋˜ Î·È fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ Á¿-
‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡- fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·fi- Ï‹ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ ÌˆÓ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈψÓ, ·-
Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ê·ÛË - ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ- Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÔÚ-
ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶·- ÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘ 1992, Û‡Ì- Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ «‰ÂÓ ‚Ú‹- ÙÔ˘ §∞O™ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤- ıfi‰ÔÍÔ˜.
-4
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË -3 ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 ΔÔ ı¤Ì· 11

-2
ÕÁÚÈÔ˜ Ù˙fiÁÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ¡.¢.
Oι ξένοι επενδυτικοί οίκοι, μετά τα ομόλογα... δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης»
™ÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ – Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ› Ù˘ ÛÙȘ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ì›˙Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ – ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì Ì·Ú¿˙ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ «·Ú¿ ¤ÓÙ» ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ˆÌ‹
·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛˆÓ.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÊ¿Ó˘


¬ ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Merrill ¢∂∏: Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ 2003 2004
322
«ŒÎıÂÛË» Î·È ÁÈ·
304,6
ÂÙ¿ ÙËÓ JP Morgan Î·È ÙË Morgan Lynch Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·Ô-
Î·È Ë ÙÒÛË ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ OΔ∂
ª
2005
Stanley, ÛÂÈÚ¿ ‹Ú ¯ı˜ Ë Merrill Ù¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ 129,8
Lynch, Ë ÔÔ›· Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ì ڿÏÈ ‹ ‚Ô˘ÙÈ¿ Ù˘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ¶ƒ√∂∫§√°π∫∞ ·È¯Ó›‰È· Ì ÂÎı¤ÛÂȘ ˘¤Ú
ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ ‹Ú ۷ʋ ÔÏÈ- ÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¢∂∏ 2002 2006
™Â ÂηÙ. ú Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ¿Ï-
ÙÈ΋ ı¤ÛË, ÚԂϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó Â·- 216 22,1 ÏÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜, Ì «fi¯ËÌ·» ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÙË
ÎÏÂÁ› Ë ¡.¢. Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ ı· Â- ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ OΔ∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Morgan
ÎÙÈÓ·¯ı› ηٿ 25% ÂÓÒ ·Ó ÙȘ ÂÎÏÔ- Stanley ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜
Á¤˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™O∫ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ı· ÙÔ˘ OΔ∂ ·Ó Â·ÓÂÎÏÂÁ› Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
¤ÛÂÈ 33%. ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔοÏÂÛ ·- Î·È ÙÒÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¶∞™O∫
Ì· ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈ- ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ Ë ›‰È· Ë
ÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ¶∞™O∫, Merrill Lynch ›¯Â ·Ú¤Ì‚ÂÈ Í·Ó¿ ˘¤Ú Ù˘
ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔ- ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ·˘Ù‹Ó ÙË
ÎÚ·Ù›· fiÙÈ «ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ·- ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ OΔ∂, ÚԂϤÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÎÏÔ-
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Á‹ Ù˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ – ÛÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, ͤ- ÛË ·˘Ù‹ – «ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜
ÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜
·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ». Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ë Èı·Ó‹ ÂÍ·ÁÔ-
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·Ó·Ï˘- Ú¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ CosmOTE».
Ù¤˜ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ – ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË

■ ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫,


ηıÒ˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ˘‡ı˘ÓË
μƒ∞ÃÀ∫À∫§øª∞ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì-
∏ Merrill Lynch, ÌÂÙ¿ ÙȘ JP Morgan Î·È ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Î. μ¿Ûˆ ¶··Ó-
‰Ú¤Ô˘, ÙfiÓÈÛÂ: «OÈ Ô›ÎÔÈ ·˘ÙÔ› ÊÔ‚Ô‡-
Morgan Stanley, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÓÙ·È, Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔ-
ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ ÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ “‰Ô˘ÏÂȤ˜” ÌÂ
Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·, ÙȘ “Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜”,
ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙȘ ˘fiÁÂȘ
Ô˘ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ Â- Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰È·‰ÚÔ̤˜», ÁÈ· Ó· ÚÔ-
ÎÏÔÁ¤˜ – Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ·- Ûı¤ÛÂÈ ˆ˜ «fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜, ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·˘-
ÎfiÌ· Î·È Ù· 27,2 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹, ÛË- ÙÔ› Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛοӉ·Ï·
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 25% Û ۯ¤ÛË Î·È ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈ-
Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰·, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â- ÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰Ë-
Ú›ÙˆÛË Ó›Î˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜».
ÌÔÚ› Ó· ηÙÚ·Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙ· 14,6 ¢ÚÒ, ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ÌÂ-
¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (33%) Û ۯ¤ÛË ÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÚÔÂ-
Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÔÙ›ÌËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Î·È Ë
ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ- Jƒ ªorgan (ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘
΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›- ÎÚ˘ÊÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ 280 ÂηÙ. ¢ÚÒ
Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·‚¤‚·ÈÔ, ηıÒ˜, ÂÓÒ Ù· Ô˘ Ô˘Ï‹ıËΠ̠«Î·¤ÏÔ» ‰Âο‰ˆÓ Â-
ÁοÏÔ ¤‰ÈÓ·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË Î·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·-
¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡- Ì›·) ÚԂϤÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ·-
ÛÙÔ˘, ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ¤- ÚÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈ-
ÏËÍ·Ó ÙË ¡.¢. Î·È ϤÔÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ- Ú¿ Ù˘ – Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜
ÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ – ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘
Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¢∂∏.

[ ªπ∞ ™∫∂æ∏ °π∞ Δπ™ ∂∫§√°∂™ ]


£· Ì›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ
∂°∫Àƒ√π ·ÔÏÔÁËÙ¤˜ Ù˘ ÙËÏÂfi- ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó – ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂ-
Ú·Û˘ – ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈ̘ ÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Â›Ó·È – ÈÂÚfi, ¿ÓÙÔ-
‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· fiÏ· – ˘ÔÛÙËÚ›- Ù – ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜.
˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ¤Û¯·ÙË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÙË- ŒÙÛÈ, ÁfiÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÏÂÔÙÈ-
ÏÂı·ً Â›Ó·È ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ. ÎÔ› ·ÛÙ¤Ú˜ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ – ÈÂ-
ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ Â- Úfi, Ê˘ÛÈο – ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı·
ÎÏÔÁ¤˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ηٷϋÍÔ˘Ó Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·
Ù˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ¤‰Ú·Ó·, ÂÓÒ Ô Î˘Ú›·Ú-
§È¿Áη Î·È ÙÔ˘ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î (Ù· Ô- ¶·Ó·ÁȈÙfi- ¯Ô˜ Ï·fi˜, Ì ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ ÛÙÔ ¯¤-
ÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο) ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ÏÔ˘ ÚÈ, ·‰›Îˆ˜ ı· ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹Ó ÙË
ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·- ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ...
Ù¤˜. ΔÔ „¿ÚÈ – Ôχ ‚ÔÏÈο – ‚ڈ̿ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂ-
ŒÁ΢ÚÔÈ ·ÔÏÔÁËÙ¤˜ Ù˘ ÙËÏÂ-‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ê¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ë Ô˘Ú¿
ı· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ – Ì ÈÂÚfi ˙‹ÏÔ, fi- Ó· ¿„ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¿È·...
-4
12 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

-2
¢ÂÓ ı· Û˘ÓÂÚÁ·Ûıԇ̠̠ηӤӷÓ
O Αλ. Αλαβάνος κλείνει πάλι το μάτι στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΠΑΣOΚ
¡· ÌËÓ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË
ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÌ‹, ϤÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜
∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜.
™À¡∂¡Δ∂À•∏: μԇϷ ∫¯·ÁÈ¿
Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔ-
√π ∞¡∞°¡ø™Δ∂™ ƒøΔ√À¡
O Ú¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ „Ë-
ÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Î·È Â·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο Ô
μ·Û›Ï˘ ∞ÍÂÏ‹˜
¶¿ÓÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜
Ï¿‰· ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹; ∏
ƒˆÛ›· ÙÔ˘ 1980, Ë ∞Ï‚·Ó›·
™Àƒπ∑∞ «‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ηӤӷ ·fi Ù· ÙÔ˘ 2000, Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·-
‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔÁÚ·Ì- °È·Ù› ÂÈ̤ÓÂÙ Û ÂÈı¤- ∫‡ÚÈ ∞Ï·‚¿ÓÂ, ÁÈ·Ù› Ó· „Ëʛۈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ ·ÊÔ‡ Ë
Ì·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ». øÛÙfiÛÔ, Ì ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ı¤ÛË Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜; Ó›· ÙÔ˘ 2007 ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË;
ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ £· ‹ıÂÏ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙË-
ÙÔ˘ ÛÙ· «¡∂∞» Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ·ÔʇÁÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ ÙÔ ¤‰·- ∞Ó ÂÓÓÔ›Ù ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ,
Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙÈ ı· ¤Ú·ÙÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ë ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û·Ê‹˜. ¢ÂÓ ı· Û˘ÓÂÚÁ·- Ì· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·-
ÊÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘- Û˘ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ¯ˆ-
Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ¶∞™O∫ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Û Û ÛÙԇ̠̠ηӤӷ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ¤-
ÓÂÚÁ·Û›·; £· ÂÈϤÁ·Ù ÙËÓ Ú›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë ∞˘-
‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·- ¯Ô˘Ì Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. O ™˘-
ÛÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·; Ó·ÛÈÛÌfi˜ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÛÙÚ›·. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ
O ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚÒ- ªË ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ Ϥ- Ó˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï- 9% ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›·,
ÙËÛË ÙÈ ı· Â¤ÏÂÁ ÛÙËÓ Î¿ÏË Â¿Ó ‹Ù·Ó ·Ó·- Ó «·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·», ‰ËÏ·‰‹ ÏÔÓ, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔ- fiˆ˜ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·. £· ‹ıÂ-
ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ· ÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋
™Àƒπ∑∞, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· „‹- ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÌ‹. π‰È·›- ÎÚ¿ÙÔ˜ – Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ı¤- ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ
ÊÈ˙ οÔÈ· ·fi ÙȘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰˘- ÙÂÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ·fi ÙÔ ÛÂȘ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ¶∞™O∫. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ- ̤ÏÏÔÓ fiˆ˜ ÛÙË μÔÏÈ‚›·,
Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¶∞™O∫. ªËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ οӷÌ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ÙË ¡Èηڿ-
Ô˘ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÌÈ· Û˘- fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ „‹ÊÔ ÁÔ˘·, ÙË ÃÈÏ‹, ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈ-
Œ¯ÂÙ ÂÈ fiÙÈ Â¿Ó Û˘- ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· Ì·˜ οÓÂÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Ó‹.
∞¡ £∞
ÓÂÚÁ·˙fiÛ·ÛÙ·Ó ÌÂÙÂ- Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˘˜ ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙË-
¶∞ƒ∞πΔ∏£∂π ∞¶√
ÎÏÔÁÈο Ì ÙÔ ¶∞™O∫ ̤ÓÔ. ∞˜ ı˘ÌËıÔ‡Ó ˆ˜ fi-
Δ∏¡ ∞ƒÃ∏°π∞
Ù·Ó ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi °ˆÁÒ ª‹ÙÛÔ˘
∞¡ ¢∂¡ ∂∫§∂°∂π ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û·Ù ӷ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ- ÛÂÈ Ù· 1.250 ¢ÚÒ. ∞Ó Ê·›ÓÂ-
¶∞™O∫ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÔ¯‹˜ ∂¿Ó Û·˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ-
∂π¶∂

μ√À§∂ÀΔ∏™ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÙÂ
‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ÌÈ· ÙÔÌ‹ ·- ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·- Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ, Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ú›Ù ӷ „ËÊ›ÛÂÙ ÙÔ ÎfiÌÌ·
¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ·- ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ÔÏÈÙÈ- ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ- Û·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈÔ ·fi
Ú¿‰ÔÛË ¤Ó·˜ ËÁ¤Ù˘ ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ÔÏ›- Îfi ÎfiÛÌÔ Â›¯Â ·ÚÓËı› Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ˆ ÌÔÚÒ Ó· ¯ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆ-
Û·˜ ‰ÒÛˆ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ- ÛË. £· ÛÎÂÊı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î¿-
Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· „ËÊ›˙·ÙÂ
Ó· ʇÁÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ∂¿Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-
ÎÏÂȉȿ: ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ΔÔ̤·˜. ı ÎfiÌÌ· ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ¯¿- ˆ˜ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘;
‹ÙÙ˜ Î·È ¯¿Ô˜, ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÛË ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·Ì¤-
Δ¯ÓÔÏÔÁ›·. ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔˆ- ÚË „‹ÊˆÓ. £· ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ. ∏ ∫·ÓÔÓÈο ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ
Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ, Ì ·- ¶∞™O∫ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Û ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ô‡ÓÙ·, fiÙ·Ó ··ÓÙ‹Ûˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒ-
Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜. ¶ÈÔ ˆ- Û ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌË Û˘- ıË̤ÓÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ›- ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÌ›˜
ˆÛË ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÚÔ¤- ÙËÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜
Ú·›Ô Â›Ó·È Ó· ʇÁÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Û·˜ ı· ÓÙ·Á̷ٿگ˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞˜ ›ӷÈ.
Ó¤Ô Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ÂÈÚ‹Ó˘. ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. Ï¢Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ-
·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ›Û¯˘Â ·˘Ù‹ Ë ı¤ÛË; ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ™ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋
·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ηÙ‡ı˘Ó- ∂›Ì·ÛÙ ·fi ÙȘ Ù¤Û- ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ΔË Û·˜ ÂÚÒÙËÛË ··ÓÙÒ ÎÈ ÂÁÒ
ÛË, Ӥ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÂÚȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô˘ÙÚ¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª¿ÓÔ˜ Ì ʷÓÙ·Û›·: ÂӉ¯Ô̤ӈ˜
ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ.
‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ›̷ÛÙ ∂ÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ó· „‹ÊÈ˙· οÔÈ· ·fi ÙȘ Â-
£ÂˆÚ›Ù fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ∞-
‰‡Ó·ÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔ- ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙È- ͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿-
∫È Â›Ì·ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ› Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜. ΔÔ ¶∞™O∫ ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î˘-
Á˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜.
›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÚÈÓ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ¿- ‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÏfiÁÔ; ∞Ó Ó·È, ÔÈ·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ·Ì- À¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÎÂÚ‰ÒÓ.
ÚÂÈ ¿ÏÏË ı¤ÛË. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÙȘ ȉȈÙÈ-
ÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ̷ÙÈο ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·; οÙÈ; ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٿ΢
ÙȘ ∏¶∞ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË Ì·˙› Ì ÙË ¡·È, Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· °ÓˆÚ›˙ˆ ÔÏÏÔ‡˜ fiˆ˜ Â- ¢. ∫·ÚÙ¿Ï˘
Û›˜, ΢ڛˆ˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒ-
¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÛÙÂ Ô˘ ÙÔ
¡.¢. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fï˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fi¯È ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ȉ¤- °È· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏË- ÎfiÌÌ· Û·˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÚÈ·-
ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˜, ÙȘ ·Í›Â˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ô˘˜ Ì ÛÔ˘‰¤˜, ÁÓÒÛÂȘ,
ÂÌÂÈڛ˜ ÔχÙÈ̘ ÁÈ· ÙË Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È Î¿ οı ÊÔÚ¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹;
οÏ˘ ı· ‚ÚÂıԇ̷̠˙› Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ı· «Î˘‚ÂÚÓË-
Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ú‹ÍË Ì ÙÔ Î·- ı›» fiˆ˜ ϤÙ ·ÏÏÈÒ˜, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Á›- ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÈ Û¯Â‰È¿- ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛًηÌ ¤ÁηÈ-
ÓÂÈ ÙfiÔ˜ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ·ÎfiÌË ˙ÂÙÂ; Ú·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔË-
ÙÂÛÙË̤ÓÔ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎÔÈÓˆÓ›·. °›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ‹‰Ë
Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ¶ÔÏÏ¿ ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ «Ú·- ÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫¿Ó·ÌÂ
Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ›‰È·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ™ÙÚÔÊ‹ ÙÛÈÛÌfi ·fi ÎÔ‡ÓÈ·». ™ÎÂ- ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: Û˘Ó·ÓÙËı‹-
Ù· ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™O∫.
ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏË- Êı›Ù ̈ڿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·Ì Ì ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ª‹-
∫‡ÚÈ Úfi‰ÚÂ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ··Óٿ٠۠˘Ô- Û˘, ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ù¯ÓÔÏÔ- ̤۷ ÛÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ·ÎfiÌË Î·Ì ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï·
ıÂÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Á›·˜. ∂ȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ӷ Ó· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· –
Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÙ ӷ Â·ÓÂÎÏÂÁ›Ù ÛÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ Â͈- ˙‹ÛÔ˘Ó fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â‰Ò ÊÙÒ¯ÂÈ·, ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈ-
ÙÂÚÈÎÔ‡. ∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â- ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Ôϛ٘, ¯ˆ- ÛÙ‹ÌÈÔ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜,
μÔ˘Ï‹ ı· ·Ú·ÈÙËı›Ù ·fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘
ÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú›˜ ¯·ÚÙÈ¿, ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ¡Ô- ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ∂›·ÌÂ
™À¡; ∞Ó fi¯È, ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ fiÙÈ ı· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘ÌÂ
ÂÓۈ̿وÛË. ∫·È ΢ڛˆ˜, Ô ÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È ·ÏÔÔ›Ë-
ı· Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û Û ·Ú·›ÙËÛË; ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿
ºÚfiÓÙÈÛ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÌÔ˘ ÂÎ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ÕÛ˘ÏÔ ÁÈ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ’
ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÒÛÙ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÔÙ˘¯›· ˙ˆ‹. ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÛÊ˘- ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜
Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ ÂÁÒ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·˘ÙÔÌ¿- Á˜. ¶Ôϛ٘ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ μ’
Ùˆ˜ ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ı‹Ó·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ
™ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·, Ó· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË. ¶ÚÔÛÙ·- Î·È ÙȘ ™¤ÚÚ˜. ∫·Ó›˜ È·,
Û·˜ ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤- ΔÈ ı· οÓÂÙ Ì ÙÔÓ ‚·ÛÈ- Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ÛÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜,
ÛÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ¤Ó·˜ Îfi ÌÈÛıfi; ∞˘Ùfi ıˆÚÒ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ΔÈ̈ڛ· ÙˆÓ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· ÔÚȷ΋ ›-
ËÁ¤Ù˘ Ó· ʇÁÂÈ ·- ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏË- Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔ- ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È „‹ÊÔ
Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‹ÙÙ˜ Î·È Ì·. ÚÒÓ. ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
¯¿Ô˜, ˆ˜ Ì·‡ÚÔ Úfi- ∏ ı¤ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ „‹ÊÔ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ ˙ËÙ¿ Ô
‚·ÙÔ, Ì ·Ô‰ÔÎÈ- ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì‹ˆ˜ ηÈ
̷ۛ˜. ¶ÈÔ ˆÚ·›Ô ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜
·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ È¿ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·
Â›Ó·È Ó· ʇÁÂÈ ·- ÂÚÁ¿ÙË Â›- ∂¿Ó Û·˜ ˙ËÙÔ‡Û· Ó· ˘ԉ›- Î·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘
Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ó·È Ó· ÍÂÙ Ì ÔÈ· ¯ÒÚ· ı· ı¤Ï·- Ì‹ˆ˜ Î·È È¿ÛÂÈ
·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ηÙ‡- Êı¿- Ù ӷ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂Ï- ÙÔ ¶∞™O∫.
ı˘ÓÛË, Ӥ˜ ÚÔÛ-
‰Ô˘, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
-4
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË -3 ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 ΔÔ ı¤Ì· 13

§∂πæOπ
-2
OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ∫Ú¿ÌÂÚ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫Ú¿ÌÂÚ
ÛÙËÓ ·Ô¯‹ Oι πιο σκληρές εσωκομματικές μάχες για την πρωτιά στην περιφέρεια
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ª∂™™∏¡π∞
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¶¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ -
°ÈÒÚÁÔ˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜
£·Ó¿Û˘ ™·Ì·Ú¿˜ - °ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘Ó¿ÙÛÔ˜
∂¶πª∂¡√À¡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
ÙˆÓ §ÂÈ„ÒÓ Ó· ·fiÛ¯Ô˘Ó ·-
ª¿¯Â˜ Û ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο Á‹‰· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È
∫fiÓÙÚ˜ ·fi
fi ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜, Â-
·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ
Âȉ‹ ‰ÂÓ ‰fiıËΠχÛË ÛÙÔ ÔÈ Ì¿¯Â˜, ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜,
·ÎÙÔÏÔ˚Îfi Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ
·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™‡- ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ÂÌʇÏÈÔ Î·È ÂÈÛÎÈ¿˙Ô˘Ó
Ì˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó – «ÁÈ· Ó· ÙÈ- ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ
̈ڋÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿ÊË- ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ŒÙÛÈ,
Û·Ó ÙÔ ÓËÛ› ¯ˆÚ›˜ ÏÔ›Ô», fi-
ˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÙ· «¡∂∞» Ô
«ÚԛΘ» Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÔÚÊ·Ó¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÓÙÒÓ˘ °È¿ÓÓ˘ §·-
‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ∂Ï. ¶··Î·ÏÔ- ·Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÂϯÒÓ ‹ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜
‰Ô‡Î·˜. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì- Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÎfiÓÙÚ˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¡√Δπ√Δ∂ƒ∞, ÛÙË ªÂÛÛËÓ›·,
‚Ô‡ÏÈÔ §ÂÈ„ÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Î·È Ó¤· ÚfiÛˆ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ «ÌÂÛÛË-
ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ Óȿگ˻ ‰ÈÂΉÈΛ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·-
Ó· ÌË ‰È·ÙÂı› ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ÔÏÏÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó Ì·Ú¿˜: Ë Â¿ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ
ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘
¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÙÂÏÈο ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›-
ηÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ÂÚ- ·Ïfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘Ú-
Á·ÛÙ› ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Áfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ °È¿ÓÓ˘ §·ÌÚfiÔ˘-
ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈ- ∞Ã∞´∞ ■ ÏÔ˜, Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÙÚÔ‹˜. «∂È̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ §∞ƒπ™∞ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. OÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ıˆ-
·Ú¯È΋ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË Ó· ·fi-
Û¯Ô˘Ì ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜»,
°È· ÙȘ «ÔÚÊ·Ó¤˜» „‹ÊÔ˘˜ °·Ï¿˙È· ‰›‰˘Ì· ηÈ
ÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó
‰‡Ô ¤‰Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘-
‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ §ÂÈ-
„ÒÓ, ªÂÓ¤ÙÔ˜ ™‡ÚÔ˘, Ô Ô-
Ô›Ô˜ ÚfiÛıÂÛÂ fiÙÈ «·ÊÔ‡
ºÔ‡Ú· - ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ú¿ÛÈÓ˜ ÙÚÈϤÙ˜
ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙÔÓ
¢ËÌ‹ÙÚË ™·Ì·˙ÈÒÙË – Ô˘ ÚÔ-
ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘- Δ∏¡ Δƒ∞¶√À§∞ ÛÙËÓ ∞¯·˝· Â›Ó·È ÔÈ «ÔÚÊ·Ó¤˜» „‹ÊÔÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶˘Ï›·, fiˆ˜ ηÈ
fi„Ë ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔÓ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ·- ÙÔ˘ Ó˘Ó ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·ÙÚ¤- ∏ ª∞Ã∏ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi ÌÂٷ͇
Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ
ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˆÓ ∞Ó‰Ú¤· ºÔ‡Ú·, Ô˘ ‰È·- ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙË
ÛÙË ‰ÈÛÙ·˘Ú›· – Î·È ÙË ™ÔÊ›· ∫·-
ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜». ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™‹ÏÈÔ˘ ™Ë- ÙËÚ› ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È «ÛÎÏËÚ‹», ηıÒ˜ Ï·ÓÙ˙¿ÎÔ˘ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ
ÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· ÙË ¡.¢. ƒfi- ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ∫. §·ÏÈÒ- ÔÈ Ó¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ‡ÛÙÂÚ· ·fi
™ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÏÔ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ «·¯·˚¿Ú¯Ë» ‰ÈÂÎ- ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÈο ÛÙÂ- ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Áη›·˜ ·Ô˘-
§fiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈΛ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È Ì ª¤ÓË Ï¤¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË «Ì¿- ÙÔ˘˜. Û›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘.
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ §ÂÈ- οı ÙÚfiÔ Ô ÚÒËÓ «ÏÔ¯·- ¯Ë» ÁÈ· ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ì ÙȘ ¢-
Áfi˜» ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ª·ÏÏÈÒÚË ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷- ™ÙÔ ¶∞™O∫ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ·Ó ı·
„Ô‡˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂ- ºÔ‡Ú· ÚˆÙÔÛÙ·Ù› Ë ÓÂÔ- ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ «Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ô˘-
Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¿ÚÂÈ Ì›· ‹ ‰‡Ô ¤‰Ú˜, Ê·‚ÔÚ›
ÚÈÎÒÓ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙË ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·- ÊÂṲ́ÓË ÛÙËÓ ∞¯·˝· ª¤ÓË ÊÏÈ¿» ıˆÚÂ›Ù·È Ô ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷-
Ê›Ԣ ÙÔ˘ ™. ™ËÏȈÙfi- ª·ÏÏÈÒÚË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Â- ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜.
¡ÔÌ·Ú¯›· ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ Ó· Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ‰›‰˘ÌÔ À„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Â›-
ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› Ô˘ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó «ÌÂÙ·ÁÚ·Ê›» Ù·È Î·È Ì ˘„ËϤ˜ ‰È·Û˘Ó- Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘-
Û ÁÚ·Ê›· ¿ÏÏˆÓ ˘Ô„Ë- ‰¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È Û˘ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·ÙÛÈÏȤÚ˘ Î·È Ô
ηٿÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. O ÙÂ-
ÛÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿Ï˜. ª¿ÏÏÔÓ Ê›ˆÓ ÏËÓ ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎÔÏfi- ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ÙË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹. O ª. ÷ڷ-
Ô˘ÏÔ˘ – ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ- ¯ıÂÛÈÓ‹, ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂ- ÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘
ı· ÂÈÏÂÁ› ÙÂÏÈο Ô ¯ÒÚÔ˜ ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘È¤Ù·È Ì (ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˘) °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿
ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ı· Îfi Ù˘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔ- ÎÏÔÁÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ù˘
ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ∑ÒË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ›- Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶˘Ï›·, ÙfiÔ Î·-
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó¤Î·ıÂÓ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÌÂÛ· «ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËηӻ Ô ÚÒ-
ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ‰È· ı¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÚ›-
·fi ÙÔ ∂·Ú¯Â›Ô ∫·Ï‡ÌÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜. ªÂÚ›‰ÈÔ ËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ™ÙÂÊ·Ó‹˜,
ÛÙËÓ «Úԛη» ™ËÏȈÙfi- Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ¢. ΔÛ¿- §È¿Áη˜ Ô °. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜ Î·È Ô ∫. ∞ÁÔ- ÛÌ·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÓÔÌfi. ¢˘Ó·ÌÈο
- §¤ÚÔ˘. O ÓÔ̿گ˘ ¢ˆ‰Â- Ú·ÛÙfi˜. ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·›ÓÂÈ Î·È Ë ¡¿ÓÙÈ·
ηӋÛÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ª·¯·ÈÚ›- Ô˘ÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ô ªÈ¯¿Ï˘ ªÂ- ÙÛÔ˜ Î·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §·-
ΛÚ˘, Ë ¡·Ù¿Û· ƒ¿ÁÈÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÏÈÒÙË, ª·Ú›Ó·. ªÂÚ›‰ÈÔ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ™ÙÔ ¶∞™O∫, ÂÓÒ ·Ú¯Èο ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ·ÂÈÏ›- °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ¯·Ï› ÛÙڈ̤-
‰Ë˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Âͤ- Ù·È Ë ÙÚÈϤٷ ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ŒÎÙÔÚ· ¡·ÛÈÒ- ÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘, ÚÒËÓ
ÊÚ·Û ÌÂÓ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜ - È‰Ú˘ÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∞-
O¡¡∂¢ ¡›ÎÔ˜ ¶··‰ËÌ¿ÙÔ˜ Ô˘ ›- fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·˜, Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ η Î·È μ·Û›ÏË ŒÍ·Ú¯Ô˘, ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ô- ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ °È¿ÓÓË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ.
ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÔ ¶∞™O∫ ÛÙË ªÂÛÛËÓ›· ‰¤¯ÂÙ·È
ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ Ó·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ μ¤ÚÚ·˜, ÂÓÒ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ºÔ‡Ú·
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÂÓfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ- §È¿Áη, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˘˜ „ËÊÔÊfi- ÈÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ˘Ô-
∞Ú¯‹˜ ÙˆÓ §ÂÈ„ÒÓ fiÛÔÓ ·- ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫. „ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ª. °Ï¤˙Ô˘ Ì ÙÔÓ
ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ·ÎÙÔ- ª‹ÏÔÓ Ù˘ ŒÚȉԘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ, ·fi fiÔ˘ ‰ÂÓ
˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. ™Àƒπ∑∞.
ÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÛÙ·
ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ˘-
ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ «‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆ- ª∞°¡∏™π∞
Ì· Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó
Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â-
ÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·».
∂ÌʇÏÈÔÈ Ì ¿ÚˆÌ· Á˘Ó·›Î·˜
¢À√ ∫Àƒπ∂™ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘. ÏÂÌÔ ·fi ÚÒËÓ Î·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ Â-
Èڛ˜ ηڿ‚È· ÂÎÏÔÁÈ΋ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÚÒËÓ ˘- ΔÔ ¶∞™O∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ˘Ô„Ë- Ú˘ÛÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ΔÔ-
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·- Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘È¤Ù·È Ê›Ô˘˜ ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÔ̤- È΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ˘-
Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ˘Ô˘Ú- ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ „ËÊÔ- ÓË ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘- ¤Ú ¿ÓÙˆÓ ·ÁÒÓ· Ù˘. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘
ÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ¤- ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È Ë ∑¤Ù- ÌÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤‰ˆ- ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÙÚ¤-
ÁÈÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ÁÔ- Ù· ª·ÎÚ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £. ¡¿ÎÔ Î·È Û χÛË Ô ¶ÈÙÛÈÒÚ˘, Ô˘ ¤ıÂÛ ·˘ÙfiÓ ÛÙË ¯ÂÈ Ì ÈÏÈÁÁÈÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶fiÚÙ·-fiÚÙ· ηÈ
Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. ÙÔÓ °. ™Ô‡ÚÏ·. ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫. ªÂ ÂÚ›ÛÌ·Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Û›ÙÈ- Û›ÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ Î·È – fiˆ˜ ÂÎÙÈ- ∑¤ÙÙ·
O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·¤‚Ë ¿ÁÔ- ∏ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ì ٷ Ï·˚ο ÛÙÚÒ- ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ô ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ÌÔ‡Ó ÔÏÏÔ› – ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· η- ª·ÎÚ‹
ÓÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ – Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú- Ì·Ù· ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ˆ˜ ı· ʤÚÂÈ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›- Ï¿. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Ì ÙÔÓ £. ¡¿ÎÔ, Ë ∑¤Ù-
ÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË – Û‡- Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì Â- Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ- Ù· ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ °. ™Ô‡ÚÏ·. ªÂ ÔÏϤ˜
ÓÙÔÌ· Ù· ÓËÛÈ¿ Δ‹ÏÔ˜, ¡›Û˘- ÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, Ù· ÙÂ-
ÚÔ˜ Î·È ∞ÛÙ˘¿Ï·È· ı· Ì›- ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ·ÓËÏÂÒ˜ ÛÙÔ ·- Ù˘ ¡.¢. Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÏÔ‡ÛÙÂ- ÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘-
ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È Ô ˘fiÁÂÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ¿Ú¯È- Ú·, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ï‹˜ ¤¯ÂÈ ÚȯÙ› ÛÙË Ì¿¯Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·-
¶ÂÈÚ·È¿, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ϤÔÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È. ¶·›- ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ô £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿- ÓÂÎÏÂÁ› ÁÈ· ¤Ó·ÙË ÊÔÚ¿. ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ’ ·˘-
ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ÎÙ˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÓ, Ë ‰ÈÛÙ·˘Ú›·. ¶ÚÒËÓ ÔϤÌÈÔ› ÙÔ˘ ʤÚÔ-
ÓËÛÈ¿ ™‡ÌË, §ÂÈ„Ô‡˜ Î·È ∫·- ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Â› ÛÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ªÂ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î·È ƒÔ‰Ô‡Ï·
ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô. ÛÂÈÚ¿Ó ÂÙÒÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ‰Â¯fiÌÂÓË fi- ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∑‹ÛË
-4
14 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

-2 [ °¡øª∏ ]

«™Ù· ÎÚ˘Ê¿ ·Ó·Ù¤ıËΠ¶·Úˆ¯Ë̤ÓÔ


ηıÂÛÙÒ˜
Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜» ‚È‚Ï›ˆÓ
Δ√ ∑∏Δ∏ª∞ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔ-

Που περιλαμβάνει τον ναζιστικό χάρτη για Μακεδονία - Θράκη Ú›·˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ô Ó·˙È-
ÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ™ÎfiÈ· ˆ˜
ª·Î‰ÔÓ›· (‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤-
ÓÙÔ) fiˆ˜, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó‡ı˘Ó·, ÙÔ ÚÔ‚¿Ï-
ªÂ ·’ ¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Î·È fi¯È Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, fiˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÏÔ˘Ó ÔÈ «Ô·‰Ô›» ÌÈ·˜ ·ÓÂÓ‰Ô›·ÛÙ˘, ϤÔÓ,
‚È‚Ï›·, Û˘ÁÁÚ¿ÊËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ Â›Ì·¯Ô Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÙÚȉÔηËÏ›·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹
Û’ ¤Ó· ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ™ÎfiÈ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË ˘fi ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ηÙÔ¯‹. Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘
·Ó¿ıÂÛ˘. ™Â ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¡›ÎÔ˜ ª¿ÛÙÔÚ·˜ ÔÔ›Ô Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Â›Ó·È ·-
ˆ˜ ¤ÁÚ·„·Ó «Δ∞ ¡∂∞», Ô ¯¿ÚÙ˘ ÚÔη- fiÏ˘Ù· ÂχıÂÚË ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜,

Ÿ Ï› Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÂȉ‹ ·-


Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î¿ı ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘.
ÙÔ À¶∂¶£ ÂÈϤÁÂÈ (Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· – ·ÎÔÏÔ˘ı›, fiˆ˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚԇ̷È, Ë §ÔÁÔÙ¯ӛ·
£ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘Ó-
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂ- Û˘ °’ §˘Î›Ԣ) ÙËÓ Â-
ÏÂÙÒÓ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Ù˘ O§ª∂, Î. ¶. ÷ڷ- ÈÛÙÚÔÊ‹ Û ÌÈ· Ú·-
Ì‹˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔÚ›·˜ Û ÎÙÈ΋ ·ÔÚÚÈÙ¤· ·fi
ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ù¿ÍË ·Ó·Ù¤ıËΠÂÓ ÎÚ˘ÙÒ Î·È ÁÚ¿- οı ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÈÛÙË-
ÊÙËΠ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ê¿- ÌÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿
ÓÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÔÁÔ. «∞˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ¤ÚÂ- ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙË ÊÈÏÔ-
ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ·
ÛÔÊ›· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·Ì-
■ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘ Ì· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌ-
«∫∞ƒ∞ª∞¡§π∫O» Ì·ÙÔ˜. º˘ÛÈο Ë ÂÈÏÔ-
Á‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜
ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∂¶∂∞∂∫ ÙÔ ÔÔ›Ô Â-
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÙÈ- È‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡), ·ÏÏ¿
ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ ÌÂ
‰‹ÔÙ ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∂ƒ∂ ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È-
 ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÎÚÈı› Û οÔÈÔ ‚Ï›Ô˘ fiÛÔ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Û¯Ô-
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ™Â fiϘ Ù· ¯ÒÚ˜ ·˘Ùfi ·Ô- ÏÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘. ÕÚ· ·Ó ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‰È·-
ÙÂÏ› ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋», ›Â. ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙÔ˘ ‚È- Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·-
‚Ï›Ô˘, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ˘ ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·,
·ÚÔ˘˜, Î. ∫ˆÓ. ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÈ- ·˜ ηϤÛÂÈ ÈÛfiÙÈÌ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‰È·-
ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·- ■ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Û˘ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ·fi ¤Ó·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ηıË-
Ì·ÓÏ‹˜», ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ-·ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ª·Î‰ÔÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË £Ú¿ÎË ÁËÙ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤ˆ˜ ¤Ó·Ó ·Ïfi Î·È ·-
‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ô ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ Î. °È·ÓÓ¿-
ÎÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È-
˘fi ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ηÙÔ¯‹. O ¯¿ÚÙ˘ ÚÔηÏ› Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÓÒÓ˘ÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÁÈ·
ÂÂȉ‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î¿ı ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ
‰Â›·˜, Î. £¿ÓÔ˜ μÂÚ¤Ì˘. ∂›Û˘, Ô Î. ™‚ÔÏfiÔ˘- ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ·fi ÙÔ
ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ó¤Ô ·˘Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ı· ÌÔ˘ ÂÈ-
Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¤ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô
πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™Δ’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ °È· ·ÙÚȉÔοËÏÔ˘˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ë °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÙÚ¤„ÂÙ ӷ ¤¯ˆ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ.

¤¯ÂÈ Ù˘ˆı› Î·È ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·- O ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È Ï¤ÎÙÔÚ·˜
™∂ √•∂π™ Δ√¡√À™ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ
ÚfiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÔÈ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ô˘ ˙Ë- ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘
ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿-
Ù‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘fi ÙËÓ ·- πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Â-
ÎÔ˘ (ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Flash 96) ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ¯˘‰·Èfi- ÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «¡¤· ¶·È‰Â›·»
ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Î. ª·Ú›· ƒÂÔ‡ÛË, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔ-
ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘... ÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó
Ù· ¿ÓÙ·. ∫·È ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÙÚȉÔοËÏÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒ-
OÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÁÈ·
ÙË ÓÂÒÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜. OÈ Ì·- Ûˆӻ. ªÂ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Î. £Â- H ÁÓÒÌË
ÙÔ˘
fi‰. ¶¿ÁηÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ «Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë-
ıËÙ¤˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘-
‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ƒ∂ ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ «ÛË- Ï›ıÈÔ˜» ηÓ›˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È Ô ¯¿ÚÙ˘. ·Ó·ÁÓÒÛÙË
ÌÂÈÒıËΠڷÁ‰·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ú·Á- ŸÌˆ˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ô‰¤¯ıËΠ(ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ
Ì·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÁÂ-
ˆÚÁ›·˜, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙÔÓ
Alpha 9,89) fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË «ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂÚ‰Â̤ӷ
Î·È ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜. £· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ·fi οو Ô˘
∂ÌÂÈڛ˜
ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·» (Û. 157) Î·È fiÙÈ ˘-
‹Ú¯·Ó Ù·¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ ·Ú-
ı· ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹». ∂›Û˘ Ë Î. ÕÓÓ· æ·ÚÔ‡‰·-ªÂ-
Ó¿ÎË ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˙› ÒÛÙ ӷ
ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÓËÙÈÎfi. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Á¯‡ÛÂȘ. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞O™ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ- ΔÔ˘ ÃÚ›ÛÙÔ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
§·ÌÚ¿ÎË (Û. 158) ı· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËΠ·- Û «·ÓÔËÛ›· Î·È ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ·» ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ «ÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ›
fi ·Ú·ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, «¯ˆÚ›˜ ¿ÌÂÛË ‹ ¤Ì- ·›ÚÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ‰Èο Ì·˜ Î·È Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜». O ∂°°√¡√™ ª√À, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·-
ÌÂÛË ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘». Û›Ô˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ °Ï˘ÎÒÓ ¡ÂÚÒÓ Â›¯Â
‰‡Ô ı·˘Ì¿ÛȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ
ÊÔÈÙ‹Ûˆ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi:
·) ¢È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ
[ ∞πê∂™ ] ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·ÏÏ¿ ı·... ÂÚÈʤÚÂ-
Ù·È.

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÙfiËÌ· ‚) ÀÔ¯ÚÂÒıËΠÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤·


- ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· οÓÂÈ «·Ô„›-
ψÛË» ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (‰›ÎËÓ ÓÂ-
O Ã∞ƒΔ∏™ Ì ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ù‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯·˚‰Â̤ÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó, Û·Ó Ë ÌfiÓË ÊÚÔ- ÔÛ‡ÏÏÂÎÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ). Ÿˆ˜ ÌÔ˘ ›Â
·Ú¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ- Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·fi- ÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ·» Î·È ÙÔ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜, Ì¿˙„ 10 Áfi˜.
¯ÂÈÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹, „ÂȘ ÙÔ˘, £¿ÓÔ˘ μÂÚ¤ÌË. «Ì·ÓÙ¿ÚÈÛÌ·» Ù˘ ‡Ï˘. ªÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Á) ∞‡ÚÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Î. ‰È¢-
ΔÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ÎÚ›ÛË ∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ‡Ï˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ¯ˆÚ›˜ «Ò˜» Î·È «ÁÈ·Ù›» ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ı˘ÓÙ‹˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÔ˘Ó
∫¿ÙÛÈη Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ë ÂÈ- Ó¤Ô ¯Ù‡ËÌ· οو ·fi ÙË Ì¤ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔ- Î·È ıÚ·Ó›·.
xkatsikas.gr ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ‰È- ÚÈ΋ ·È‰Â›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜, Ô˘ ·ÓÙÈ- ∞Ï‹ıÂÈ·, Û ÔÈ· ÂÔ¯‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ;
Email: xkatsikas Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú·ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔ- ‰·ÎÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. OÈ ¤ÓÙÂ Û˘Á- ÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û·Ó «ÍÂÛ·‚·ÓˆÙ¤˜» ÓÂÎÚÒÓ
@xkatsikas.gr Ú› Ó· ʈٛÛÂÈ ·Ú¿ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ ÙˆÓ ·- ÁÚ·Ê›˜ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÌÂ- Î·È fi¯È ˆ˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ Îfi- O ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜,
‚Ï„ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÙÔÔıÂ- ٷ͇ ÙÔ˘˜, Û·Ó Ó· ¤Î·Ó·Ó Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ÛÌÔ˘. ÚÒËÓ Ï˘ÎÂȿگ˘
-4
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË -3 ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 ΔÔ ı¤Ì· 15

-2
ª∂Δ∞ Δπ™ 10 ª.ª. ∏ SINGULAR LOGIC £∞ ∂Ã∂π ™∞º∂™ ¢∂π°ª∞ °π∞ ΔO¡ Δ∂§π∫O ¡π∫∏Δ∏

∏ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ı· «·›˙ÂÙ·È» ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘


ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¡ÈÎÔϤÙÙ· ªÔ˘ÙÔ‡ÛË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ‰ÚÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 42,7%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Â¿Ó ¤ÌÂÓ ӷ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
Â·Ó¤Ï·‚Â, Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÔÚȷο ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ οÔÈÔ ÎfiÌÌ· – ·˘Í¿ÓÔ- ‰Â˜ www. ekloges. ypes. gr Î·È www. ekloges.
ª∂Δ∞ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌË ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ó- singularlogic.gr.
ηٿ fiÛÔÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙÔ- ÚÒÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ – Ì›· „‹ÊÔ˜ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ·- ‰˘·ÛÌÒÓ – ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ›¯Â ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·
‰˘Ó·Ì›·, ÂÓÒ Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 Ì 10.30 Ì. Ì ı· ¤¯ÂÈ Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹, ·Ó¤ÊÂÚ – ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Ì ÔÛÔÛÙfi 41,5%. 3.941.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ!
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó fiÛ· ÎfiÌÌ·Ù· ∫·Ù¿ ÙË Singular Logic, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÁΤ- ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂-
Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤ- Ì›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜. ÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙ¿- ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ›ӷÈ
ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÎ- ‰ÔÛ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ◊‰Ë, ÙÔ 2006 9.824.000 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, ÂÓÒ 21 ÎfiÌÌ·Ù· ηÈ
ÚÔÛˆËıÔ‡Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. ŸÚÈÔ ÙÔ 42,7% ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù· ·ÔÙÂϤ- Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ì 3.941.000 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ÈÂΉÈ-
«ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ı· Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔ- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢Ú˘ÌÈÒÙË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÛÌ·Ù· ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù¿ 50% ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ۯ¤- ÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔ-
‰˘Ó·Ì›·» ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¢Ú˘- ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ 10 ÎfiÌÌ·Ù· ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙË μÔ˘- ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2002. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒ- ÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› 20.623
ÌÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ï‹, ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ›¯Â ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· 151 Â- ıËΠ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∞§∞μ∞¡O™

«ŒÎ·Ó·Ó
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· «Δ‡Ì·Ó· Â΂ȷÛÌÔ‡»
Tax free» Η Αλ. Παπαρήγα κάλεσε τους πολίτες να αγνοήσουν τα ψευτοδιλήμματα
«™Δ√¡ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ÙÔ
·›˙Ô˘Ì ÛÎÏËÚÔ› Î·È ‰ÂÓ ΔÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ο„ÂÈ ÙËÓ Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ Ì Úfi¯ÂÈÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·-
Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜», › ηÈÚÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ › ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞- ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·.
Ï·‚¿ÓÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÁÈ·
Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÂÓ¿-
ÚÈ· ÂÚ› ÌË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: μԇϷ ∫¯·ÁÈ¿
∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÌÈÏÒÓÙ·˜
¡Â·ÓÈÎfi˜ ·ÏÌfi˜
ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.
O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈ-
ÛÌÔ‡ ·¤ÚÚÈ„Â Î·È ¯ı˜
∏ Û ̛· ÔÁÎÒ‰Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·-
ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ηÙËÁfiÚË-
Δƒ∂π™ °∂¡π∂™ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›-
ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÏÔÎ Ù˘
ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ- Û ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞™O∫ ∫¡∂ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜,
ÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·- fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ú·Ï·ÓËÙÈο Ï›ÁÔ ›Ûˆ Ë ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Î¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂ-
Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ˙ËÙÒ- Û· Ë «ÙÚ›ÙË» ËÏÈΛ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›-
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ¤Î·Ó Â›ıÂ- ÛÙ·Û˘. «¡.¢., ¶∞™O∫ Î·È ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÛË ÛÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·- ■ O¡∂ – ÏËÚÒÓÂÈ Ô Ï·fi˜», «¡.¢. - ¶∞™O∫ η›Ó ÙË ˙ˆ‹
Ì·ÓÏ‹ Î·È °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó- H °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ Δ√À ∫∫∂ ÛÔ˘ – ∫∫∂ Ë ·fiÊ·Û‹ ÛÔ˘», «ÕÏÏ·Í Ϸ¤, ÙÒÚ· ∫∫∂»
‰Ú¤Ô˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ‹Ù·Ó Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ∞-
ÙȘ «¿Ó¢ Ô˘Û›·˜ ˘ÔÛ¯¤-
·ÚÔÌÔ›·Û Ì ٷ «‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·fi- Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÂÓÒ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛËÌ·›Â˜
ÛÂȘ ÙÔ˘˜» ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÚˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ ºÚÂȉÂڛ΢» ÙȘ Ì·˙› Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ˘„ÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û’ ¤Ó· ·¤Ú·- ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ
ÓÙÔ Tax free.
™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ- ÷ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤- Ó·˜ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ¶∞™O∫ «ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÎϤÊÙ˜ Ô˘
΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÓÙ·˜ ·Ó·¯ÒÌ·Ù· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ Ï·fi Ó· ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì- ÊÚ·ÁÌfi˜ ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·». «¢ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, ÛÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó
™Àƒπ∑∞, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌË ÊÔ‚Ëı› ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘Û¯ÂÙÈ- ‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂ- ·Í›˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÏË Ó· ÔÓÔ- ÙÔ ÌËÓÈ¿ÙÈÎÔ Î·È ÛÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· „È-
ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÙ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÌÔ‡ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÏÏÈÒ˜ «ı· Â›Ó·È ¿- ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·ÏÈ¿˙Ô˘Ì ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎfiÌ- Ï¿».
Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, Ô ÓÙ· ÛÙË ÁˆÓ›·, ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›- ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÙÔ˘˜ Ì·Ù· Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ‰›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂ- ªÂ ÂÈÎÚÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ·Ó·Ê¤ÚıË-
∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ·¿- ¯Ô, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ™Î‡Ï· Î·È ÙËÓ Ã¿- ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ú˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Πfï˜ Ë Î. ¶··Ú‹Á· Î·È ÛÙÔÓ ™˘-
ÓÙËÛÂ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓıËÌ· «ÙÈ Ú˘‚‰Ë». ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·- ·˘Ù¤˜ ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ı˘- Ó·ÛÈÛÌfi. «∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‡Ԣ-
¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, ÙÈ ¶·¿ÁÔ˜» ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ο- Û˘, ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ï·˚ÎÒÓ ·- Ì›˙Ô˘Ó «Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·fiÚˆÓ ÎÔÚ·Û›- Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Ù˘-
Ô˘ fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÁÒÓˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÔΛÓËÙ˘, fi- ‰ˆÓ Ù˘ ºÚÂȉÂڛ΢ Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÚÔ˘- ÊϤ˜ „‹ÊÔ˘˜», ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ·Ê‹ÓÔ-
¶∞™O∫ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ï¿ÙË ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, Ó· ˆ˜ ›Â, ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú- ӤϷÈÔ Ô˘ ÌÔ›Ú·˙·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ ÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ Â›Â
Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂ- ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ «ÛÙ· Ù‡Ì·Ó· ¯ÒÓ, οÏÂÛ ÙÔÓ Ï·fi ÛÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ- 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50». ˆ˜ «‰ÂÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹
Ú¿˜. O Î. ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ Û¯Ô- ÙÔ˘ Â΂ȷÛÌÔ‡» Î·È Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ‚Ú›Ô˘ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ì·˜ Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Û ‚Â-
Ï›·Û ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ∫∫∂. ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘„ˆı› «¤- ηٿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ › fiÙÈ ¡.¢. Ó٤ٷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜».
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ı˘Ìfi-
Ù·Ó ·˘Ùfi ÛÙË μÔ˘Ï‹ «fiÙ·Ó
Ì·˙› Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›· „‹ÊÈ˙·Ó fiÏ· Ù· ÓÔÌÔ-
Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜,
¶√∫∞™ ™øΔ∏ƒ∏™
ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ηÈ
ÙȘ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜» À¶√æ. μ√À§∂ÀΔ∏™
Î·È ‰‹ÏˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·- μ’ ∞£∏¡∞™
Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋
ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ô˘ ™π°√Àƒπ∞ - ∂§¶π¢∞
¶ƒ√√¶Δπ∫∏
ΤΣΟΥΡΑΣ
«‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË √§√π ª∞∑π °π∞ Δ∏
ΘΑΝΑΣΗΣ
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË- ¡π∫∏
ÛË».
O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ÂÂ- ™Δπ™ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒ∏
ͤÙÂÈÓ fï˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ °π∞ ªπ∞ ¢π∫∞π∏ ∫√π¡ø¡π∞
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™O∫ Î·È ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-
°π∞ ªπ∞ ¢À¡∞Δ∏ ∂§§∞¢∞
Ô˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °’ §˘Î›-
Ô˘ ÙÔ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ «¤Ú- A’ Αθήνας
¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ¶√§πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√:
·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘Û›·˜ ·- ∞ÈfiÏÔ˘ 100 (7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜)
ΔËÏ: 210-3210.074, 210-3210.076
¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¡.¢. Ì ‰¿- Fax: 210-3830.396, ∫ÈÓ: 6977-610605
ÓÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶··ıÂÌÂÏ‹ ¶A™OK E-mail: spokas@in.gr Μαζί για τη Νίκη
Î·È ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË».
-4
16 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

-2
85 ¤‰Ú˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹
Η μάχη των μαχών σε 5 περιφέρειες με πάνω από 2 εκατ. εκλογείς
∏ ¢ڇÙÂÚË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ – ∞’ Î·È μ’ ■
∏ ¢π¶§∏ ∞¶OΔÀÃπ∞
∞ıËÓÒÓ, ∞’ Î·È μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È «ÀfiÏÔÈÔ» ∞ÙÙÈ΋˜ – „ËÊ›˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ ηÈ
ΔOÀ 1974
ÂÎϤÁÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 85 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
∏ ªÂϛӷ

˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù›, Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ Â- ¢π√π∫∏Δπ∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ÓÒÓ Ì ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜,
∂¢ƒ∂™ (2007): 85
ÌÂÈÚ›· (Î·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ
ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50), ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·-
Ù› ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÂÏÈο Î·È Û ÓÈÎËÙ‹
∞ÙÙÈ΋˜
Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ηÈ
ÙÔ ÌÂı·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ. ŸÌˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ÛÙȘ ¿Ï-
Î·È Ô ª›Î˘
ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ¤ÓÙ ÂÚÈ- μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ Ϙ ÙÚÂȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÛÔÓ ·- ™Δ∏ μ’ ¶∂πƒ∞π∞, ÚÔ-
ʤÚÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ¯Ò- 2004 2000 ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ, Ë ÔÔ›· ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜
ÚÔ fiÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ∞-
ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 2.790.898 2.504.662 Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰‡Ô ÎÚ›ÛÈ̘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Â¤ÏÂÍ·Ó ÛÙȘ
√ Ã∞ƒΔ∏™ ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚË È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈ-
ÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤ-
æËʛ۷ÓÙ˜ 2.214.938 1.941.591 Ó¤Ô˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔ‡. ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ¤‰Ú·
Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤-
ÚÒÙ˜ ÌÂÙ·‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈΤ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ 1974 Ó· ı¤-
Δø¡ ŒÁ΢ڷ 2.156.566 1.886.567 ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ô ª›-
ÚÂÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÚÔ ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È (fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ 2004
∂∫§√°ø¡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Û ۇÁÎÚÈÛË KfiÌÌ·Ù· % Œ‰Ú˜ % Œ‰Ú˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™O∫) ηÈ, ‰Â‡- ΢ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ˆ˜ ·ÓÂ-
Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜, ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ Û ÌÈ· ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Í¿ÚÙËÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜
ÙË ¡.¢. (ÂÚ›Ô˘ 4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ¡.¢. 41,41 42 38,64 33 ÂÎÚÔÛˆËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌ- Ì ÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿
ÙÔ 2000 Î·È ÙÔ 2004), ·ÏÏ¿ ÂÍ ›ÛÔ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹ ¶∞™√∫ 38,47 32 42,77 39 Ì·Ù· ÂÊ’ fiÛÔÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ˜ ¤- (›¯Â ¿ÏψÛÙ ÂÎÏÂÁ› ‚Ô˘-
‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ ¶∞™O∫ ·fi ÙÔ 1985 ‰Ú˜ ·fi ÙËÓ ·’ ηٷÓÔÌ‹. ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∂¢∞ ÛÙËÓ ÂÚÈ-
Î·È ÌÂÙ¿. ∏ Ù·Ï¿ÓÙ¢ÛË ÌÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÌÂ- ∫∫∂ 8,15 6 7,40 4 ŒÙÛÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê¤ÚÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ 1964), ·Ï-
Ú›‰·˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™À¡ 5,14 5 5,06 5 Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Â›Ó·È ÂӉ¯fiÌÂ- Ï¿ Î·È Ë ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË
¶∞™O∫ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ §∞√™ 3,00 ÓÔ Ó· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ·‰È¿ıÂÙ˜ ¤‰Ú˜ Ì ÙÔ ¶∞™O∫.
∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÍËÁ› Ù· Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÌÂȈ̤ӷ Ô- ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÙÚÂȘ ÛÙË μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∏ Û˘Á΢ڛ· ÙÔ˘ 1974 ‰ÂÓ
∞Ó¿Ï˘ÛË: ÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ¢∏∫∫π 2,44 3,12 Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÛÙÔ «˘fiÏÔÈÔ» ¢ÓÔÔ‡Û fï˜ Ù¤ÙÔȘ ˘-
∏Ï›·˜ ¡ÈÎÔ- ÁÈ· ÌË Ôψ̤Ó˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÈÛ¯˘Úfi ‰È·- §ÔÈ¿ 1,38 3,00 ∞ÙÙÈ΋˜. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡.¢. Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜. ∏ ∂ӈ̤ÓË
Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·‚Â˘Ì· ÂÍÔ˘Û›·˜. ŒÙÛÈ, .¯., ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ·fi ‰‡Ô ¤‰Ú˜ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ
ƒÂÔÚÙ¿˙: ÙÔ˘ 1996 ÙÔ ¶∞™O∫ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙËÓ Â˘- Í‹ıËΠÛÙÔ 42,8% (ÌfiÓÔ Ì›· ÌÔÓ¿‰· οو ·fi ÙÔ ∞’ Î·È ÛÙË μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ì›· ÛÙÔ ÀfiÏÔÈÔ ∞ÙÙÈ- 23,1% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ (fiÙ·Ó ÙÔ
¡ÈÎÔϤÙÙ· Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ 38,2% (3 Ô- ÂıÓÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘). ΋˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ¶∞™O∫ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ì›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÚÔ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ-
ªÔ˘ÙÔ‡ÛË ÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ οو ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÙÔ˘ ∞fi ÙȘ ¤ÓÙ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ- ÂÈϤÔÓ ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ·ÏÏ¿ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Îfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ∂¢∞ ‹Ù·Ó
̤ÛÔ fiÚÔ), ·ÏÏ¿ ÙÔ 2000 Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ·˘- ΋˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Ë ∞’ Î·È μ’ ∞ıË- ¯¿ÛÂÈ Ì›· ÛÙÔ ÀfiÏÔÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. 33,8%) Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋
‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú· Ô˘ ·¤-
Û·Û ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈΛ-
¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¤‰Ú· Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔ› ÌÂÓÔ ÛÎÏËÚ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚË-
Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô ÌÂ-
∞ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ¿Ï˘ ª¿- πˆ¿ÓÓ· ™ÙÂÚÁ›Ô˘ (4Ë Ì 1.316 Ú›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ˘

ÀfiÏÔÈÔ
¡.¢. ÙÔ 2004, Û˘ÁÎÚÈÙÈο fï˜
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
∂¢ƒ∂™ (2007): 12 ÌË ÃÔÏ›‰Ë. OÈ ‰‡Ô ÎÂÓ¤˜ ı¤-
ÛÂȘ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ηχ-
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜-ÌË-
¯·ÓÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈÓÔÛ¿Ù˘
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.
ΔÔ ∫∫∂ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ

∞ÙÙÈ΋˜ μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜
ÂıÓÈÎfi Ú‡̷. ŒÙÛÈ Ë ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ÛË-2004
μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜
2000
ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·
¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë (11Ô˜
Ì 7.013 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È ÙÔÓ ÌË-
(9Ô˜ Ì 688 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) ηıÒ˜
Î·È Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÚÔ˜ ¡›-
η˜ (15Ô˜ Ì 331 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Â-
¢. °fiÓÙÈη, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Â-
ÎϤ¯ÙËΠ̠12.619 ÛÙ·˘-
ÚÔ‡˜, ÂÓÒ ÙÔ ∫∫∂ ÂÛ. ÚÈ-
Ì·ÓÙÈ΋ ·ÓÈÛÔηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯·ÓÔÏfiÁÔ-Ì˯·ÓÈÎfi °ÈÒÚÁÔ ∫Ô- ÓÒ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ˘Ô- ÌÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∫. ºÈÏ›ÓË
‰ÚÒÓ, ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ‰‡Ô Âˆ- ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 375.732 303.966 ÓÙÔ‡ÏË. „‹ÊÈÔÈ ÙÔ 2004 Ì ÙÔ ¢∏∫∫π Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 7.862
ÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË æËʛ۷ÓÙ˜ 326.986 258.182 °È¿ÓÓ˘ ª·ÙۛϷ˜ (7Ô˜ Ì ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫∫∂. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈ- 470 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫˘- ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÛÙËÓ ÙÚ›-
ŒÁ΢ڷ 318.009 251.484 ÙË ı¤ÛË Ì 6.345 ÛÙ·˘-
(·fi 9 Û 12). Û˘ Â›Ó·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ú›‰Ë˜ (8Ô˜ Ì 399 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜).
KfiÌÌ·Ù· % Œ‰Ú˜ % Œ‰Ú˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Í·Ó¿ Ô ™Ù· Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏ- ÚÔ‡˜.
¶∞™O∫. ∂ÓÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù›Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ô ÌÔ˘ÛÈ- ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ªÂϛӷ ‰ÂÓ Â›¯Â
Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ¤ÓÙ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢‹ÌÔ˜ ∫Ô˘-
¡.¢. 44,52 6 42,44 4 ÌÔ‡Ú˘ (2Ô˜ Ì 5.645 ÛÙ·˘- Îfi˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÎÚÈ‚fi˜, Ô ÎÙË- ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ
‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ô £fi- ¶∞™O∫ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË
‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ (1Ô˜ Ì 36.933 ¶∞™√∫ 38,98 5 41,67 4 ÚÔ‡˜), Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔ·ÏÈ·Ó›- Ó›·ÙÚÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞Ï˘ÛÛ·Ó-
‰Ë˜ (3Ô˜ Ì 2.685 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ‰Ú¿Î˘, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ μ¿- μ’ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÔ 12,4% ηÈ
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ·- ∫∫∂ 6,29 5,30 ¤ÙÛÈ ÁÈ· 150 „‹ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ
ÿÚ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (5Ô˜ Ì ‚Ô˘Ï·˜, Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘
ÓÂÏÏÈÒ˜ ·fi ÙÔ 1981, Ô ¡Ù›ÓÔ˜ ™À¡ 3,46 1 3,56 1 ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÎϤÍÂÈ ‚Ô˘-
1.827 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ¡›ÎÔ˜ ™ÙÂ- §¿·˜, Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ™‡ÚÔ˜
μÚÂÙÙfi˜ (2Ô˜ Ì 25.415 ÛÙ·˘- ÏÂ˘Ù‹. ªÔÚ› ‚¤‚·È· ÛÙȘ
ÚÔ‡˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ §∞√™ 3,23 Ê·Ó›‰Ë˜ (6Ô˜ Ì 1.632 ÛÙ·˘- ¡È¿Î·˜, Ô ¯ËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜
§AO™
ÚÔ‡˜), Ë ∑ˆ‹ ™ÒÎÔ˘ (8Ë Ì 1.458 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒÔ‰¿Î˘, Ô ÂÎ- ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ·‰ÈΛ·
Ì·ÎÚ¿ ıËÙ›· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ¢∏∫∫π 2,34 4,28 ·˘Ù‹ Ó· Â·ÓÔÚıÒıËÎÂ, fi-
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô μ·ÏÛ¿ÌÔ˜ ™˘Ú›- ‰fiÙ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ófi˜, Ë È-
ÙÔ˘ 1989, Ë ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔ- §ÔÈ¿ 1,18 2,75 ̈˜ Ë ‰ÈÏ‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘
ÁÔ˜ (12Ô˜ Ì 978 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È ‰ÈˆÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∂ϤÓË ™ˆ-
Ô‡ÏÔ˘ (3Ë Ì 21.828 ÛÙ·˘- 1974 ÂÚÈ›¯Â ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘
Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ™˘ÏÂÏfiÁÏÔ˘ (14Ô˜ ÙËÚ›Ô˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜
ÚÔ‡˜), Ô˘ ÚˆÙÔÂÍÂϤÁË ÙÔ Ì‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, Ô ÛÂÈ- Ì 31.230 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ˘Ê˘- Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi. ™ÙË μÔ˘Ï‹
Ì 682 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ™ÙȘ Ӥ˜ ˘- °È¿ÓÓ˘ ΔfiÏÈÔ˜.
2004, Ô μ·Û›Ï˘ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÌÔÏfiÁÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ∂˘- Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶¤ÙÚÔ˜ Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ˘-
(4Ô˜ Ì 18.328 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), ‰ÈÂÎ- ı‡ÌÈÔ˜ §¤Îη˜ Î·È Ô ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ ¢Ô‡Î·˜ (3Ô˜ Ì 23.802 ÛÙ·˘- Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô ÓÔ- §∞O™. ªÂ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘
ÛËÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÓÒÏ˘ μ·Ú‰·‚¿- ‹Ú¯Â ı¤ÛË ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ‰ÈÂ-
‰ÈÎÒÓÙ·˜ Ì›· ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ªÈ¯·Ï¿ÚÔ˜. ÚÔ‡˜) Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈ- ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ª¿ÎË μÔ-
΢, Ë Û˘Ó‰ÈηϛÛÙÚÈ· ∂ÈÚ‹ÓË ıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜
ıËÙ›·, ηıÒ˜ Î·È Ô ∏Ï›·˜ ¶·- ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ- Ú›‰Ë ηÙ‚·›ÓÂÈ Ô §∞O™ ÛÙËÓ
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ-
·ËÏ›·˜ (5Ô˜ Ì 16.000 ÛÙ·˘- ¡.¢. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ÙÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ (6Ô˜ μ·ÛÈÏ¿ÚÔ˘, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ °È¿Ó- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÛÙÔ
‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·.
ÚÔ‡˜), Ì ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·- ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ›ÎË Ì 20.000 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ¶·ÚfiÓÙ˜ Ó˘ °ÎÈfiη˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÓÔ- „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ πÔ- ∫·È Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜
ÚÔ˘Û›· ·fi ÙÔ 1981. ÀÔ„‹ÊÈ- (ÙËÓ ¤‰Ú· ‰ÈÂΉÈΛ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘) Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ ÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2004 Ë Δ¿ÓÈ·
ÎÚ¿Ù˘ ∫ÔÎÎÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ Ì¤- fiÙÈ ÙÔ 1974 ÛÙË μ’ ¶ÂÈÚ·È¿
ÔÈ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Ô ‰È- Î·È £·Ó¿ÛË ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË (Ô˘ ¡›ÎÔ˜ ∫·ÓÙÂÚ¤˜ (7Ô˜ Ì 17.779 π·Îˆ‚›‰Ô˘ (1Ë Ì 2.685 ÛÙ·˘-
›¯Â ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘), ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›- ÂÎϤ¯ÙËΠ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ –
¢ı˘ÓÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ƒΔ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔ‡˜), Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢È·-
·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÛ¢Ṳ̂ÓË ÌÂÙ¿ ÙȘ Ô˘ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÚÒÙË Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ
¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∞ÛÚ·‰¿Î˘ (7Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ΔÚÈÏ›ÎË (8Ë Ì ̷ÓÙ‹˜ (4Ô˜ Ì 1.132 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜)
˘ÚηÁȤ˜ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ˘Ô- ¶ÂÈÚ·È¿ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜, Ô Ù˘ ¡.¢. – Ë Δ·ÚÛ‹ ªÔ˘-
Ì 13.794 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ô ¯ÂÈ- 13.982 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), ηıÒ˜ Î·È Ô Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∏Ï›·˜ (5Ô˜ ÌÂ
„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ƒÔ˘- ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ- Á¿, ¯‹Ú· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘
ÚÔ˘ÚÁfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ •·Óıfi- ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶·- 1.097 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ¡¤· ÚfiÛˆ-
Ô˘ÏÔ˜ (9Ô˜ Ì 8.593 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ıËÌ‹ÙÚ˘, Ô ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ ∞Ô- · ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ªÈ¯¿Ï˘ ¢·- ÚÔ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋˜ ∂ƒ∂ ÃÚ‹-
Ô˘ÙÛ‹˜ (10Ô˜ Ì 8.609 ÛÙ·˘-
¡¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÛË- ÛÙfiÏ˘ ¶·ÌÊ›Ï˘ Î·È Ë ‰ÈÎË- Ï·Ì¿Ó˘, Δ¿ÛÔ˜ ¢È·ÎÔÁˆÚ- ÛÙÔ˘ ªÔ˘Á¿, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi
ÚÔ‡˜). ¡¤Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfi-
·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Ì·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °È·Ó- ÁfiÚÔ˜ ƒÔ‡Ï· ΔÚÈÁ¿˙Ë. Á›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂˘ÁÂÓ›‰Ë˜, °ÈÒÚ- ÛÎÔfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜
¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ë ‰È‰¿ÎÙˆÚ Ù˘ ¡.¢., Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ̤¯ÚÈ Ó‹, Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ §˘‰›·˜ πˆ·Ó- ÁÔ˜ ∑·¯¿Ú˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∏ÏÈ¿- ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜, ·-
πÛÙÔÚ›·˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ °Ú¿„·, Ô Ù· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘- Ó›‰Ô˘-ªÔ˘˙¿Î·, ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Àƒπ∑∞. ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˜, ӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â-
ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞- ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ. ™Ù·- ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛ›ÎË (ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘- ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Í·- ∞Ï›ÎË ∫˘ÚȷοÎË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘,
ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¡›ÎÔ˜ ŒÍ·Ú¯Ô˜, Ë ıÂÚ¿ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÏÂ˘Ù‹), ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ μ·Û›- Ó¿ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÚÁ¤Ù˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÏËÔ- Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÙ›¯Â
ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ ŒÏÏË ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘, ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ °ÈÒÚ- ÏË ¶·˚Ù¤ÚË, ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˘- Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £·Ó¿- ÎÒÛÙ·˜, ª·Ú›· ™fiηÏË-¶·- ·‰È¿ÏÂÈÙ· ÙËÓ ¤‰Ú· ·fi
Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ ŸÏÁ· ∫ËÏ˘Ô‡ÚË- ÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ (1Ô˜ Ì 38.637 ÛÙ·˘- ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÎÏ·- Û˘ §Â‚¤ÓÙ˘ (1Ô˜ Ì 13.289 ·Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔ 1977 ¤ˆ˜ ÙÔ 1990.
∑·ÁÔ‡ÚË, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢Ë- ÚÔ‡˜), £·Ó¿Û˘ ªÔ‡Ú·˜ (2Ô˜ ‚Ô‡ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ë ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.
-4
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË -3 ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 ΔÔ ı¤Ì· 17

-2
¡.¢.: ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ – ¶∞™O∫: ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ
¢È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙË μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ûˆ· Â›Ó·È Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ˘Ô- ¶·Ó·ÁȈٷÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∏-

μ' ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∂¢ƒ∂™ (2007): 8


ÙÔ ¶∞™O∫, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë „·Ï›‰·
Ì ÙË ¡.¢. ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ ÂÚ›Ô˘ 7 Ô-
ÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·‰Èηۛ·
„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ ∂˘-
ÁÂÓ›· ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓË, ·ÓÈ„È¿
ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ μ·Û›ÏË ª·Ú-
Ï›·˜ ¶·Ù›‰Ë˜ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞-
Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ƒ¤ÓÙË ªÈ¯¿Ï˘ ºÈÔÚ¤ÓÙ˘.

Ù˘ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ Ì·ÁÈ¿ÓÓË, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Àƒπ∑∞. OÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ 2004 ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
¶∞™O∫ – ·Ó Î·È ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· – Ó· ηٷ- 2004 2000 ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Í·Ó¿ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ηÈ
Ï¿‚ÂÈ ÙÚÂȘ ¤‰Ú˜, ÂÓÒ Ë ¡.¢. ‹Ú ÙȘ Ù¤Û- ªÈ¯¿Ï˘ º¿ÚÛ·Ú˘. ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·-
∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 280.635 250.314
ÛÂÚȘ ¤‰Ú˜ Î·È Ì›· ¤‰Ú· ¤Ï·‚ ÙÔ ∫∫∂. ˙¿Ó˘ (1Ô˜ Ì 3.853 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ë ‰ÈÎËÁfi-
æËʛ۷ÓÙ˜ 214.611 194.964 ∫∫∂. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â¤ÏÂÍ ÚÔ˜ ∫·›ÙË ∫˘Ï¿ÎÔ˘ (2Ë Ì 1.848 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜).
¶∞™O∫. ªÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ‚Ô˘Ï¢- ŒÁ΢ڷ 208.657 189.376 ÙËÓ μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·- ¡¤Â˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜
Ù¤˜ ÙÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™O∫, ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË
Ù¤·˜ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ϥη ™Ù·‡ÚÔ˜ μ·ÏÛ¿Ì˘, Ë ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Δ˙¤-
¡ÈÒÙË (1Ô˜ Ì 26.067 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Ô˘ ÂÎϤ- KfiÌÌ·Ù· % Œ‰Ú˜ % Œ‰Ú˜ ¶··Ú‹Á·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ Î·È ÓË μ·Ì‚·Î¿ (ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ¢∏∫∫π),
ÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1989, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË
¡.¢. 35,59 4 33,34 1 Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ °È¿Ó- Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ™ˆÙ‹Ú˘ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÁÈ·-
§ÈÓÙ˙¤ÚË (2Ô˜ Ì 21.916 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È ÙÔÓ
Ó˘ ¶·ÙÛÈÏÈÓ¿ÎÔ˜ (1Ô˜ ÙÔ 2004 Ì ÙÚfi˜ £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·Ì¿ÙÛÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜
°È¿ÓÓË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë (3Ô˜ Ì 20.820 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), ¶∞™√∫ 42,06 3 45,94 6 10.990 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ™ÙȘ ˘Ô„Ë- ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ™Ù¤-
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Ì·ÎÚ¿ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋
ıËÙ›· ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 1989. ΔÔ «·ÚÒÓ»
∫∫∂ 11,06 1 9,76 1 ÊÈfiÙËÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Í·Ó¿ Ë Ê·ÓÔ˜ ∫·Û·›‰Ë˜, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Δ¿ÛÔ˜
™À¡ 3,97 4,53 ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÌÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·-
‰›ÓÔ˘Ó Í·Ó¿ Ë ª·Ú›· ∫·ÛÈÌ¿ÙË (4Ë Ì 15.982
Î·È ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡›Î·È·˜ μ¤- Ì·ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ë ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ μ¿-
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ °ÚË- §∞√™ 3,26 Ú· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ (2Ë Ì 8.566 ÛÙ·˘- Ûˆ ΔÔ˘ÏÔ‡ÌË-∫Ô‡ÙÛÔ˘, Û٤ϯԘ Ù˘ Â͈-
ÁfiÚË ∫·ÛÈÌ¿ÙË (Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÂÍÂϤÁË ÙÔ §AO™
¢∏∫∫π 2,61 3,37 ÚÔ‡˜), Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹- ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜
2006 ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡), Ô ÂȯÂÈÚËÌ·-
§ÔÈ¿ 1,45 3,06 ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫·ÙÒÙÂÚˆÓ ¶ÏËÚˆ- ªÈ¯¿Ï˘ æ·ÏÙ¿ÎÔ˜.
Ù›·˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎÚËÙ›Ô˘ ∂-
Ì¿ÙˆÓ ªË¯·Ó‹˜ ™Δ∂º∂¡™O¡ ηÈ
ÓÒÛˆ˜ ∫ÒÛÙ·˜ •˘ÏÔ‡Ú˘ (7Ô˜ Ì 10.674
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ °È¿Ó-
ÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·˘- ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÓÔ̿گ˘ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÔ˘ÛÔ- §∞O™. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘
Ù‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ˘Ô- ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ (3Ô˜ Ì 3.426 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ô Úfi- §∞O™, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌfiÓÔ Ë ¢‹-
Ó˘ ª·ÚˆÓ›Ù˘ (10Ô˜ Ì 4.403 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜).
„ËÊÈÔًوÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÂΠ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ™ˆ- ÌËÙÚ· ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘ (1Ë Ì 2.415 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜)
™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ú›¯ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ï·Èfi
Ó¤Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô Δ¿ÛÔ˜ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘ Ù‹Ú˘ ¶Ô˘ÏÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (8Ô˜ Ì 1.081 ÛÙ·˘- Î·È Ë ∑·¯·ÚԇϷ ∑·Ê›ڷ-°ÂˆÚÁÈ¿ÎÔ˘ (6Ë
Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂, Â› ÛÂÈÚ¿Ó ÂÙÒÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜
(1Ô˜ Ì 26.792 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔ‡˜). ¡¤· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Â›Ó·È Ô Ì 717 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ¡¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È Ô ¢Ë-
∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜
μÔ˘Ï‹˜ °È¿ÓÓ˘ ΔÚ·Á¿Î˘ (2Ô˜ Ì 19.648 ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡›Î·È·˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∞Ì·- Ì‹ÙÚ˘ μÔÏÈÒÙ˘, Ë ¢‹ÌËÙÚ· §ÈÔ‡ÏÈÔ˘, Ô
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶∂Ãø¢∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·Ú¿-
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ (3Ô˜ Ì ӷٛ‰Ë˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ £·Ó¿Û˘ ª·-
ÊÔÁÏÔ˘, Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙÚÈ· ∏/À §›ÙÛ· μÂÏ-
18.955 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ™ÔÊ›· £ˆÌ·Ú¤Ë, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤- ÎÚ‹˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Úȉ¿Î˘, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜
ÛÂ̤-¶ÈÛ¯ÈÙ˙‹, Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ¢‹ÌÔ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ (4Ô˜ Ì ·˜ Ù˘ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿- ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘ Δڇʈӷ˜ ªÔ˘-
¢·ÛηϿ΢, Ô ˘ÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘-
15.040 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ¢Ú·ÎÔ‡Ï˘ μÚÂÙÙ¿ÎÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·‚‚·‰¿˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Á¿˜, Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ¶·Ó·-
ÙÛÔ‡ÎÔ˜ Î·È Ô ËıÔÔÈfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ù·Ú¿-
(5Ô˜ Ì 10.790 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ¡›ÎÔ˜ §Ô˘Î¿˜ ¢.™. Ù˘ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫·- ÁÈÒÙ˘ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÊË-
Áη˜.
(7Ô˜ Ì 6.883 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· §·- ÙÂÚ›Ó· ∫ÚfiÎÔ˘, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÌÂÚ›‰·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÿӉ·Î·˜ Î·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜
¡.¢. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· Ë- Ûηڛ‰Ô˘ (9Ë Ì 5.763 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ¡¤· Úfi- ªÔ˘ÚÓ¿˜, Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ÃÔ˘Û¤·˜.

¡.¢.: Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¯¿ÓÂÈ – ¶∞™O∫: Û›ÁÔ˘ÚË Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤‰Ú·


™·Ê‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ¡.¢. ËÓ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›- Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∫ÒÛÙ· Δ˙·Ù˙¿- ÛÙ·˘ÚÔ‡˜). ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Â›-
¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004
ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ·Ó··-
Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ı-
∞' ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∂¢ƒ∂™ (2007): 6
Ô˘ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ¢Ë-
Ì‹ÙÚ˘ ∫·Ú‡‰Ë˜ (3Ô˜ ÌÂ
12.169 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È Ë ‰È-
ÓË (3Ô˜ Ì 1.922 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜)
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ∫∫∂. ™ÙȘ Ó¤-
˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ „Ë-
Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ‰ÈÎËÁfi-
ÚÔ˜ °ÚËÁfiÚ˘ ª·ÓÔ˘Û¿-
΢, Ô ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ πˆÛ‹Ê
Ìfi ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ‰˘Ó¿- ÎËÁfiÚÔ˜ ŒÏÏË ¡ÙÂÓÙȉ¿- μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ªÔ›Ú·˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜
ÌÂˆÓ ÙÔ˘ 1989. ∂ÈϤÔÓ, ÎË (4Ë Ì 11.153 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), 2004 2000 Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ- ¡ÙÔ˘ÓÈ¿˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘-
ÔÈ È‰ÈÔÚÚ˘ı̛˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔ- ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 219.290 225.960 Ì·ÙÔ˜ ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿- ¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙÈ-
ÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ·- Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ÎÔ˘, Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ °ÚËÁfi- ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ∂ϤÓË
fi ÙÔ ¶∞™O∫ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¡ÙÂÓÙȉ¿ÎË. ™ÙÔ „ËÊÔ‰¤Ï- æËʛ۷ÓÙ˜ 160.463 161.044 Ú˘ ªÔÊfiÚ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·Ì·Ù¿ÎË Î·È Ô Ì·ıËÌ·-
¤‰Ú·, ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó fï˜ ÙÈÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ŒÁ΢ڷ 156.454 156.716 ¢.™. ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÈÎfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ºˆ-
ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿- Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÃÚ‹- ¶ÂÈÚ·È¿ ¡›ÎÔ˜ •Ô˘Ú¿Ê˘, ÙfiÔ˘ÏÔ˜.
ÎÙËÛË Ù˘ ‰ËÌ·Ú¯›·˜. ÛÙÔ˜ ∞ÁÁÂÏ‹˜, Ô ‰ËÌÔÛÈÔ- KfiÌÌ·Ù· % Œ‰Ú˜ % Œ‰Ú˜ Ë Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ª·ÚÁ·Ú›Ù·
ÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔÈ- ¡.¢. 46,31 4 43,21 3 ƒÂ›ÛË-ƒ¿ÌÊÔ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ §∞O™. ™ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Û˘Ì-
¶∞™O∫. ∏ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÛÙË ÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿
‰ËÌ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÙÛÈοÚ˘, Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÙÚ·- ¶∞™√∫ 37,26 1 41,90 4 Ù˘ ∫¡∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ˙¤- Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛÚÔÁ¤Ú·-
º·ÛԇϷ (1Ô˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ∫∫∂ 5,92 1 5,40 ÌÚÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ η˜ (1Ô˜ Ì 1.190 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜)
ÙÔ 2004, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ ™À¡ 3,98 4,01 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ªË- Î·È Ë ™Ù·Ì·Ù›Ó· °ÎÈÒÓË
ÂÍÂϤÁË ÏfiÁˆ Ù˘ «ÂÍÔÌ¿- Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·Á- ¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈ- (4Ë Ì 897 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), ÂÓÒ
Ï˘ÓÛ˘») ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛË- ÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ §∞√™ 3,06 ÎÔ‡ ™¿‚‚·˜ ΔÛÈÌfiÁÏÔ˘. Ó¤· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È Ô ÛÂÍÔ-
§AO™
ÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ- ¶ÂÈÚ·È¿ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÓ¤- ¢∏∫∫π 2,15 2,67 ÏfiÁÔ˜ μ·˝ÙÛ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿-
‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫. ∂Î Ó¤- ÙÔ˜. §ÔÈ¿ 1,32 2,81 ™Àƒπ∑∞. ªÂ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·- ÙÔ˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ μ·ÛÈÏ¿ÙÔ˜,
Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÒ- Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∫·ÙÚ·¿, Ô ™·-
ËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¡.¢. ∏ ÂÌÏÔ΋ Ì ÙÔ ·- §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÁˆÓ›·˜ £Ô‰ˆ- Ú¿ÓÙ˘ ∫fiÎηÏ˘, Ô ¶·-
™ËÌ›Ù˘ Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ¯ˆ- Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷ ¿ÊË- ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™ˆÙ‹Ú˘ Δ˙ԇ̷˜ (ÂÎ ÙˆÓ Ú‹ ¢Ú›ÙÛ· (1Ô˜ ÙÔ 2004 Ì ÓÙÂÏ‹˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô
Ú›˜ ÛÙ·˘Úfi, ÂÓÒ ·ÚfiÓÙ˜ Û ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔÓ ªÂÏ¿˜ (4Ô˜ Ì 19.544 ÛÙ·˘- ‚·ÛÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ 2.871 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) Î·È ÙËÓ ÙÂ- ÚÒËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú-
Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘- ¶¤ÙÚÔ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ, Ô˘ ‹- ÚÔ‡˜) ηıÒ˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘- ¯ÓÔÏfiÁÔ ∞ıËÓ¿ ∫·Ï‹ (2Ë ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜
Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·- Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ ÂÈÏ·¯ÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·‚‚fi- ÏÔ˘) Î·È Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·- Ì 1.419 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜) ηÙÂ- ÷ڛÙÔ˜.
ÓÒÏ˘ ªÂÓÙÂÓÈÒÙ˘ (2Ô˜ 2004. ™ÙË Ì¿¯Ë Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘ÏÔ˜ (5Ô˜ Ì 13.586 ÛÙ·˘- Ú·ÁˆÁfi˜ Δ˙Ô‚¿Ó· ºÚ·- ‚·›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, ÛÙÔ „Ë-
Ì 18.995 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô Ô- ÙÚÂȘ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÚÔ‡˜). ¡¤· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ÁÎÔ‡ÏË. ÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÙ¿-
Ô›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ μ·- Ë Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ·- ¯ıËÎÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢-
[ ∞Àƒπ√ ]
ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ 1983 ·ÓÙÈη- Û›Ï˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ (2Ô˜ ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫∫∂. ªÂ ÙË Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù‹˜ ÙÔ˘ ¢∏∫∫π Î·È ˘Ô„‹- √ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ
ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶·- Ì 24.509 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜), Ô ˘- °È·ÓӷοÎÔ˘, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ï›‰· ¶·- ÊÈÔ˜ ÛÙË μ’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ
·Û‡ÚÔ˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ Ùfi- Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ °ÈÒÚ- ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˜, Ô ÓÙÂÏ¿ÎË (1Ë Ì 3.805 ÛÙ·˘- ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ °È¿Ó-
ÚÔ‡˜) Î·È ÙÔÓ ÓÔ̷گȷÎfi
¶ÂÚÈʤÚÂÈ·
Ù ٷ ËÓ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô ÚÒ- ÁÔ˜ ∫·Ïfi˜ (3Ô˜ Ì 22.223 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó˘ ∞Ú¿˘ (1Ô˜ Ì 1.742
B’ Aı‹Ó·˜

∫OÀΔ™OÀ∫O™ ¶. ∞¡∞™Δ∞™πO™
¢π¢∞∫Δøƒ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À PARIS V - SORBONNE
Ράπτη Αναστασία - Συλβάνα
∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√™ Α Αθηνών
À¶√æ∏ºπ√™ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™O∫ μ’ ∞£∏¡∞™
☎ 210 8027 167, 6936 369 717 Επιλογή Ανανέωσης
e-mail: ankoutsoukos@yahoo.gr
www.koutsoukos-anastasios.gr και Προοπτικής
¶A™OK ¶∞™√∫
-4
18 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

-2

¶ƒO∫O¶∏™ ¶∞À§O¶OÀ§O™ ∞¡¡∞ ¢π∞ª∞¡ΔO¶OÀ§OÀ

¢ÂÓ ıˆÚԇ̠ÂÚ›·ÙÔ ¢›Î·ÈË ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹


·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ
«∏ ¡.¢. ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ¿ÎÚ·» «O °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ 17 ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË»
ӷ̤ÙÚËÛË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÓÙ¤ÚÌÈ, Â-
™À¡∂¡Δ∂À•∏: °È¿ÓÓ˘ §. ¶ÔÏ›Ù˘ ™À¡∂¡ Δ∂À•∏: ∂ÈÚ‹ÓË ¢. ÏÈÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
ÓÒ fiÏÔÈ ÛÙË ¡.¢. ÛÙ· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
ÈÛÙ‡·Ù fiÙÈ ı· οӷÙ «ÂÚ›·ÙÔ». ∫·Ú·Ó· ÛÔÔ‡Ï Ô˘ ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜
«∫∞ªπ∞ ∂∫§√°π∫∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÂÓ Â›- ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞-
Ó·È ÂÚ›·ÙÔ˜. O˘‰¤ÔÙ ÙÔ ›ÛÙ„· ·˘Ùfi. ∫·Ì›· ÂÎÏÔÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›·ÙÔ˜. ∫·È
¶ƒø£À¶√Àƒ°√ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤- ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ÕÏÏÔ ¶·¿ÁÔ˜, ¿ÏÏÔ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜.
ÕÏψÛÙ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ·Ï·˙ÔÓÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ıˆڋ۷ÌÂ Î·È ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Â-
Ô˘ Û ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫
ı· ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û· ÙË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·». ÎÏÔÁ‹ ÂÚ›·ÙÔ. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ı·
‚ϤÂÈ ÁÈ· ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÕÓÓ· ¢È·- ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¶∞™O∫ ËÙ-
∞˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙ· «¡∂∞» Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Î·È ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘˙Ë- ÙËı› ηı·Ú¿ – Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ
Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÂÚÈÊÚfiÓËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·˜.
Ù‹ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â- 2,5 ‹ 3 ÌÔÓ¿‰ˆÓ – ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù›ıÂ-
Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î. ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÏË ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›·
ͤÏÈÍË. ΔÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ˘Âڷ̇- Ù·È ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤-
ΔÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒ- Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ë-
ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô˘ ˆ˜ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜;
ÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜.
ıˆÚ› Â›Î·ÈÚÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔ- O °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ
ÙÔ˘ Ô‡Ù ÊÔ‚¿Ù·È Ô‡Ù ÍÔÚΛ˙ÂÈ ÙÔÓ §∞O™, ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ 17 ÙÔ˘
·ÏÏ¿ «Ë ¡.¢. ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô ¯ÒÚÔ Î·È OÈ ˘ÚηÁȤ˜, Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ‹ ÔÈ ÎÔ˘-
Ì¿ÚÔÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ ™Â٤̂ÚË.
‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ¿ÎÚ·». ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÁοıÈ ÁÈ· ÙË ¡.¢. Û ·˘-
ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ηٷϿ‚·Ì ÔÏÏ¿ «‰ÂÓ», ∞Û¯¤Ùˆ˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜,
Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË;
·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÔÏϤ˜ ηٷʿÛÂȘ. ¶.¯. ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Û˘-
∫‡ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤, Ë ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌ- ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Û˘-
fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·- ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ì ÙÔÓ ™À¡;
Ì·Ùfi˜ Û·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ›- ÓÔÏÈο. ™ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒ-
ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô‡Ù ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘- ¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘-
Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ù· ıÂÙÈο fi-
ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ò˜ ı· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó ‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë È-
°ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ·fi ÙÔ ∫ÔÈ- ÛÔ Î·È Ù· fiÔÈ· ·ÚÓËÙÈο. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· Â-
Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈ- Û¯˘Ú‹ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ë Ô-
ÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ, fiˆ˜ Ë ›ڷ ¤¯ÂÈ ·ԉ›-
ÛÙÈÎÔ‡. ŸÙÈ ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËı› Ô º¶∞, Ô›· ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤-
ÍÂÈ Ò˜ Û‹ÌÂÚ· , Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‰ÂÓ
·ÏÏ¿ fi¯È Ò˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› Ë ‰ËÌÔ- Ó· ÔÚ·Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂ-
ÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∂Û›˜ ¤¯ÂÙ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì·˜.
Ú·, ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ÚÔ-
˘ÚηÁÈÒÓ, fi,ÙÈ ‹Ù·Ó Û¿ıÂÈ· οÔÈˆÓ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ
οÔȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ;
To ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓıËÌ·,
∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ìʈӛ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›-
·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‡Ù ·fi ÙËÓ Âȯ›-
ÚËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹- ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ
Á›ÓÂÈ, ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ‡ÙÔ fï˜ ÛÔ˘Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË- ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ™Â οı ÂÚ›Ùˆ-
ÛË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÌÔÚ› ηÈ
Î·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜.
‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈ-
¢ı‡ÓË Î¿ı ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ÌÈ· Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Úη- Â›Î·ÈÚ·. O ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈ-
ÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ.
ÁȤ˜, ÂÛ›˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÔÚ-
∫·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ Á·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÌÚËÛÙÒÓ; ÛÌfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ó·Áη›-
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › – Î·È ÓÔÌ›˙ˆ Û˘Ó- Ô˜. Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜
ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ – ÁÈ·
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ÎfiÌ-
ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë Î¿ı ÔÏ›ÙË – fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ
οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ï‹ Û‡ÌÙˆÛË. ¶ÂÚÈ̤- ·Ú¯¤˜ Ì·˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈ- Ì· Û·˜ – ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â›Î·ÈÚÔ ‹ ·-
Û ¡.¢. Î·È ¶∞™O∫ ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ
ÙÈÎÒÓ Ì·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó·
Ú‹Ïı ̷˙› Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË;
ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË
·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ŒÓ· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜: Ô
ÙÚfiÔ˜, Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ Ô- Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ÚÔ- Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ·. O ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜
ÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· fï˜ ÂÌÊ·- Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ó·Áη›Ô˜. Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ÛÙ·ıÂ-
Ô›· ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Ì¿˜ Ô‰Ë-
Ó›˙ÂÛÙ ˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË
ÁÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ
ÎÏ‹ÛÂȘ οı ÂÔ¯‹˜ Ú¤˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ì·˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-
Û·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi; ÎÒÓ Ì·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi-
∫¿ı ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ – ‰ÂÓ ı· ÌÔ- ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ‹‰Ë ÙfiÓÈ-
Â›Ó·È Ô˘Û›· Î·È Ú¿ÍË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û „Ë ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ο-
ÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó – Ù¤ÙÔÈ· ÛÙfi¯Â˘ÛË. Û·.
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. °È· Ì·˜ Ë ı ÂÔ¯‹˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹-
™ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Â- ÛÂȘ. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ó¤· Ú‡̷ٷ ÛΤ„˘
ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ¢ËÏ·‰‹ ›ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi
Ù·È Ì ‰›Î·ÈË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏ- Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù·
Ó· ÛÙԯ‡ÂȘ ¿ÏÏÔ˘˜. £ˆÚ·Î›˙ÂȘ ÙË ‰È΋ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ-
ÏÒÓ, Ì ‰È·Ê·Ó‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ì ÚÔÙÂÚ·È- fiˆ˜ Ë ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÁÓÒ-
ÛÔ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÁÈ· Ó· Û’ ÂÌÈÛÙ¢ı› Ô Ï·- ΋˜ Ì˯·Ó‹˜;
fiÙËÙ˜. ΔÔ «Ó·È Û fiÏ·» Â›Ó·È ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÛË, Ë ÙÚÈÁˆÓÈ΋ Û¯¤ÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÁÔÚ¿˜ ηÈ
fi˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÌ›· ˘ÂÚ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ªÂ ͤÚÂÙÂ... ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË-
ÚËÙÔÚ›· Ù˘ ¡.¢. ∏ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·Ú- ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙË ‚·-
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÚÔηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ì ÙË Ì¤ÓÔ˜. ∞Ó·˙ËÙÒ ¿ÓÙ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ù‹
Ú‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ‚·ÛÈ- ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˙‹Û·Ì ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ¡¤-
Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. ¢›ÓÔ˘Ì ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ·- ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘-
΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙË- ·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ηÈ
ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ›- Ô˘ÚÁÔ‡. OÊ›ψ fï˜ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ, ÛÙË
ÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ∞‡-
ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó-
Î·È ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜: ·fi ÙËÓ ÂÓÔÔ›- ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘
ÛÒÌ· fiÙÈ ÌÔÚ› ıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ, ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ‡ÙÔ
ËÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Û ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÙˆÓ Â- 2007, ÚÔ-
Ó· Ì·˜ ÂÌÈ- fï˜ ‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¢ı‡ÓË
ÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û 5 ‹ 6 ·fi 80, ·fi ÙË ÏÂÈ- ·ÙÂÈ ÙÔ
ÛÙ¢ı›. οı ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Â-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ›Ûڷ͢ Î·È Û‡ÓıË-
ΛÓÔ˘ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ
‚‚·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ Î·ıȤ- Ì· «∞Ó·-
¶¿ÓÙˆ ˜ Î. ÙfiÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘-
ÚˆÛË Î¿ÚÙ·˜ ˘Á›·˜. ∞ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ô‰Ë- Á¤ÓÓË-
˘Ô˘ÚÁ¤ ›- ·ÈÙÈfiÙËÙ·. ∫·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ·-
Á‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›- ÛË ·-
Ó·È ÎÔÈÓ‹ Â- ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·-
ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∂›Û˘, ÓÙÔ‡».
Ô›ıËÛË fi- Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ηÈ
ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ Â-
ÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·- ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™O∫.
ÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰Ë-
ÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·-
°È·Ù› ÍÔÚΛ˙ÂÙ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘-
‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜
ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÚÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË; ΔÈ Û·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ;
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÍfiÚÎÈ· Ô‡Ù Êfi‚ÔÈ.
ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™O∫ ·Ú¤Ï·‚Â
∞ÏÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰›Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
ÙÔ 1993 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ηٿÛÙ·ÛË ¯ÚÂ-
Ì ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÔÎÔ›·˜ Î·È ÙÔ 2004 Ë ¯ÒÚ· ›¯Â ÂÓÙ·¯ı›
ÓÔ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È
ÛÙËÓ O¡∂, ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ·-
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ¿ÎÚ·. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ë
χÙÂÚ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Î·È Â›-
¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÌÂ-
¯Â ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÏÈ-
Û·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘.
ÙÒÓ Î·Ù¿ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ô-
-4
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË -3 ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 ΔÔ ı¤Ì· 19

-2
ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜
Απίστευτο φαγοπότι άλλων 5 εκατ. ευρώ εκτός από τα 13 της απάτης στη Ζάκυνθο
¢È¢ڇÓÂÙ·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·Ó·Ù›Ó·Í˘ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
Î·Ô‡Ó Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ΔÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ê˘Ï·Î‹ ‹Ú·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Á·Ï¿˙ÈÔ
‰‹Ì·Ú¯Ô ÕÎË ΔÛ·ÁηÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÏÏËÊı› Î·È ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜.
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ™Ù¤ÏÈÔ˜ μÚ·‰¤Ï˘ ª∂ ∞¡Δπ∫§∂π¢π∞ ∞¶O ΔO¡ ¢∏ª∞ƒÃO

Ÿ
̈˜, Ô ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô ‰È¢ı˘-
ÓÙ‹˜ ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘ ÂÚȤÁÚ·-
«OÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ¤‚·Ï·Ó
„ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ Ê·ÁÔ-
fiÙÈ, ‡„Ô˘˜ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô
›¯Â ÚÔËÁËı› ÙˆÓ 13 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ
ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡˜
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û 3
Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ì Ï·ÛÙÔ-
ÁÚ·ÊË̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘.
¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ
Ãı˜ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛıËÎ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Â-
Ù·ÈÚ›·˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜,
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ·»
Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫√ªμπ∫∏™ ÛËÌ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›-
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘ Î·È Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï- Ô˘, Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔ-
‚·Ófi˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Û¯¤- ÌÈÎÒÓ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ∂›¯Â
‰ÈÔ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÛηӉ¿- ÚÔËÁËı› Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÔÈÎÔ-
ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯ı˜ ÚÔÛ‹¯ıË ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ πÔÓ›ˆÓ ¡‹-
∞Ï‚·Ófi˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
‚¤‚·ÈË ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÂÌÚËÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚ·- Τ˜ ÙÚ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ¿ÓÙˆ˜ ÚÔηÏ›
Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÒ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÎÏ‹ıË- ÙÔ ÁÈ·Ù› Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·-
fi ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ fiÏ· Ù· ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ ·-
■ ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ¿ÊËÛ·Ó ÂΛ.
ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ – Î·È ÂÓÒ Â›¯·Ó ÌÂÙ·-
ΔOÀ™ «∫∞π∂π» O ¢π∂À£À¡Δ∏™ ÊÂÚı› ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÔÈ Â‡ÊÏÂÎÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ·
O ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ
∑·Î‡ÓıÔ˘ «Î·›ÂÈ» ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ – Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î. μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘ ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô
·fiÂÈÚ· ÂÌÚËÛÌÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Î·È ı· ˘ÚÔ‰Ô-
ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi Ù· ·ÔÙ˘-
Î·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰Ë- ÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
Ì¿Ú¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡, Ù· ˆ˜ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ›¯Â Î·È Û˘ÓÂÚÁfi. ™ÙÔ˘˜ ∞Ï-
ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ‚·ÓÔ‡˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ – Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÂÚ-
ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ÁÈÒÙË – ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ù· ·ÓÙÈÎÏ›‰È·. OÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ηٷÛ·-
·Û·Ó ÙÚÂȘ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¶ÚfiÛˆÔ - ÎÏÂȉ› ¬ O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Õ΢ ΔÛ·ÁηÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·ÊÔ‡
¶ÚfiÛˆÔ - ÎÏÂȉ› Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ô‰ÂÈ- ÚÒÙ· ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ôο-
ÛÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙÒÚ· Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢-
ÎÓ‡ÂÙ·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀË-
ÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ μ·Û›Ï˘ ™ÙÂÚ-
ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÒ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. Ÿˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ·-
ÁÈÒÙ˘. ™ÙȘ 5 ηٷı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙȘ ‰Èˆ- ÁÈ· ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÂÌÚËÛÌÔ‡ Î·È ¤ÎÚË͢. ◊‰Ë ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ˙›Î˘, «·Ó Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘-
ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ ÎÚ›ıËΠÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ› ÙÔ˘, Ô˘ ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ·ÚÁÔ‡Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, ı·
Ò˜ ÛÙ‹ıËÎÂ Ë Âȯ›ÚËÛË Ì ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·ÔηχÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÁÈÓfiÙ·Ó ÊÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË». Ãı˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ·ÛÊ¿-
ÂÌÚËÛÌÔ‡ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÛοӉ·ÏÔ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∑·Î‡ÓıÔ˘ (ʈÙfi ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∏̤ڷ ÏÂÈ· ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ∞Ï‚·Ófi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜
‰‹ÌÔ˘, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈ- ÙÛË ∑¿Î˘ıÔ˜») Â›Ó·È Ô Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘.
ÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ,
ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ΔÛ·ÁηÚfiÔ˘ÏÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ·
ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ªÈ· ÚÒÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ·- Î·È ‚È‚Ï›· Ì ٷ «ÂÓÙ¤ÏÏÂÛı·È» – ÙȘ ÂÁÎÚÈÙÈ- ˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹, ·ÚfiÓÙ˜ – Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È-
Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘, Ô ‰‹- ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ‡ ‰È¢- Τ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÎÙ·ÌȇÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ˘Ô- ¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ – ‹Ù·Ó
ÌÔ˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰Ë̷گȷ- ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·Ó‚¿- ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛ·ÁηÚfiÔ˘ÏÔ˘. Î·È ‰‡Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó
΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ·ÁηÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘- ˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘Ê·Ú¿¯ıËΠ·fi Ù· Ù·- Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú- ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ηٿıÂÛË.
Û›·˙ ٷÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ¿ÁÁÈ˙ ٷ 3 Â- Ì›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÂηÙÔÌ̇- ¯¤˜ Ô μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘, fiÙ·Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2007
ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÏÏÂÈÌ- ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÌÚËÛÌÔ‡
Ó· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ‰·Ó›ˆÓ. °È· fiÏ· ·˘Ù¿, Ì· Ô˘ ϤÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ, Â- ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi Ù¤ıËΠ۠Â-
Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ô ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û Â›Û˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ΛÓÔ˜ ÙÔ‡ › «Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ʈÙÈ¿». ™ÙË Û˘- Ê·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÈ-
ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÛÔ Ôϛ٢ÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙË Ï‹„Ë 4
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ‡„Ô˘˜ 13 Âη-
™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·-
■ ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì Ï·ÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘
Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú-
¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ¯ˆÚ›˜
Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηÈ
«O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹Ù·Ó Û ·ÓÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ÔÚ›· ·ԉ›-
¯ÙËΠˆ˜ Î·È Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ
Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿.
˙‹ÙËÛ ·ÓÙÈÎÏ›‰È ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘» ‹Ù·Ó Ï·ÛÙ‹, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô ¢‹-
ÌÔ˜ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚Á¿ÏÂÈ Ù¤-
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ë ÔÔ›· Ì ÂÈÙ˘¯›· ¯ÂÈÚ›- ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ
¬ O ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ OÈÎÔ- ÛÙËΠÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ·¢ı˘Óı› Î·È Û ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË π∫∞.
ÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹- ∑¿Î˘ÓıÔ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿. ∞fi ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ∞Ú¯Èο ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·¢ı‡ÓıËηÓ
ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Â›¯Â ÙÂı› Û ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. O ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û ȉȈÙÈÎfi ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜
ÌÔ˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ μ·Û›Ï˘ ™ÙÂÚ-
·Ú¯Èο ˙‹ÙËÛ 90.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi, ‹Ú ÙÂÏÈο 60.000 Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. Â›Ó·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤-
ÁÈÒÙ˘, «Î·›ÂÈ» Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂ- ÓˆÓ, ÙÔ˘ ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
Û‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∑·Î‡Ó- ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘
Î. μ. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ «·ÓÈηÓfiÙËÙ·» ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ – fiˆ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÙÂÚÁÈÒÙË Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-
ıÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· Â- ÎÔ˘, Ô ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ‡˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ – Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·ÓÙÈÎÏ›‰È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›·
ÌÚËÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁÔ- Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fiÚÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο η٤- χÛË Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
fiÙÈ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠıÂÛÂ Ô Î. ™ÙÂÚÁÈÒÙ˘, «Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÈÎfi Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ı· ¤ÊÂÚÓ ÛÙË ∑¿Î˘Ó-
Ù˘ ·¿Ù˘ ÙˆÓ 13 Â- ‚ÚÂÈ Î¿ı ÙÚfiÔ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›·». ıÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ı· Ù· ÔÏÙÔÔÈÔ‡ÛÂ. ™ÙË
ηÙ. ¢ÚÒ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘˜ › ˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜
ÁÈ· Ó· Ù· ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ı· ‹Ù·Ó Ô ÂÌÚËÛÌfi˜.
-4
20 ΔÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÂÛ 2007 -3 ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

-2

?
[ ∏ Δ∞ÀΔ√

ΔÚÂȘ ηÈ... ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ! ÂÚÒÙËÛË


Δ∏Δ∞
Δ∏™ ∏ª
∂ƒ∞™ ] ∏


Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™
∂¶πª∂§∂π∞: ¡ÈÎÔϤÙÙ· ªÔ˘ÙÔ‡ÛË ∂¶πª∂§∂π∞: ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË

·È ÌÂÙ¿ ÛÔ˘ ϤÂÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È °È·Ù›, ·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯‹


∫ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¶Ï¿-
ÓË ÔÈÎÙÚ¿!
∂‰Ò ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ۯ‰fiÓ Â›Ó·È ˘-
·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜,
Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È;
Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. O‡Ù fiÏÔÈ Ì·-
˙› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ Î·È £ÂÛÛ·-
ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔÈ fiÛÔÈ ÔÈ «Ì·¯ËÙ¤˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜
Ù˘ οÏ˘».
∫·È ηϿ Ó· ¤¯ÂȘ ¤Ó·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈ- ∑Ò˘
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂Λ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰˘Ô, ηÈ
ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Û˘¯Ó¿ Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡.¢.
¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, Ó· ‰ÂȘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. OÈÎÔ- ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜
ÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜!
Δ¿˙ÂÈ Ë ı›· ÙÔ˘ ·ÓÈ„ÈÔ‡, ÏÂÈÔ‰ÔÙ›
Ô Í¿‰ÂÏÊÔ˜ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î·¿ÎÈ ÎÈ Ô
Ì·Ù˙·Ó¿Î˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÙ·˘ÚÒ-
¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË
ÛÂȘ.
ÕÓÙ ÙÒÚ· Ó· Â›Û·È Î·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈ-
¶ÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·
«∂›Ì·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜, ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÂÙ¿ˆ, fiÙ·Ó ·ÁηÏÈ¿ ̈Úfi ÌÔ˘ Û ÎÚ·Ù¿ˆ...», ı·
ÂÚÈfiÚÈ˙·Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜
ÛÙÔ˜! ¢ÂÓ ÁÏÈÙÒÓÂȘ Ì ٛÔÙ·. ΔÔ... ΋- ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ∞§∏£∂π∞ ∂π¡∞π fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
Ú˘ÁÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÚˆÈÓfi ηʤ. Ì·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ «ÌˆÚfi» ÂÓÓÔ› ÙÔÓ º¶∞ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙËÓ
æ˘¯Ú·ÈÌ›·! ΔÚÂȘ ηÈ... ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ! Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙ·... Û‡ÓÓÂÊ·! πÚÏ·Ó‰›· ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙÒ¯ÂÈ·˜
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÙÔ 2004. Œ¯ÂÈ ‚¤‚·È· ·Í›· Ó·
«∏ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È; Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ ‰ÂÓ Ï¤- ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ηÈ
fiˆ˜ Î·È Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙË ‰È·¯Â›- ÂÈ Ù›ÔÙ·. ÕÚ· Û ÙÈ Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ; ÙÔ‡ÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚¿Ï·Ì ÊÚ¤ÓÔ Û ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘
ÚÈÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∫·È ›- ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ¯ÚfiÓÈ· ηٿ Ù· ÔÔ›·
Ì·ÛÙ ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ «∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ OÏ˘Ì›·˜, Á›ÓÂÙ·È ¿Ú· ∏ Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™O∫. ¢ÂÓ
Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰È·Î˘‚¤ÚÓË- Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Â›Ó·È ›‰È· «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï·È¿ Û˘- ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞™O∫ ‹ıÂÏ ӷ ʤÚÂÈ ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, fï˜
ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ». Ì’ ·˘Ù‹ Ô˘ ͤڷÌ». ÓÙ·Á‹, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· ·Ó·- ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÈηÈÔ‡Ì·È Ó· Ϥˆ fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â Ó·
æ¤Ì·Ù· ϤÙ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹! πÏÔ˘- ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË; ˙ËÙÔ‡Ó ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÙÒÛÂȘ ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Œ¯Ô˘ÌÂ
ÛÙÚ·ÛÈfiÓ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤‚Á·- Ÿˆ˜ Ì·˜ ›¯·Ù ÂÈ, ¤Ó· - ‰˘Ô ‰¤ÓÙÚ· Ó· ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· "ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ, ·Î˘- ÙfiÛÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, fiÛÔ˘˜ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜
Ï·Ó ÙÔ 2004. ∫·È fiˆ˜ Ì·˜ ›·Ó ÂÎ ÙˆÓ ‰ÂÓ Î¿ËÎ·Ó ÌfiÓÔ; ‚ÂÚÓËÛ›· ‹ Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ‰‹ıÂÓ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÔÏÈÙÈΤ˜.
˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· 8ÂÙ¤˜ Ï¿ÓÔ... ÎfiÌÌ·Ù·;"». ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË
∫·È Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË ˆ˜ ÙÔ Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙·Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ
∏ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ οÙÈ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓ». ‚È‚Ï›Ô Ù˘ μ¤Ê·˜ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ô˘ ϤÂÈ... Ú›- Ì·˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ··ÏÏ·Á› ·fi Ù·
«¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÛËÌ·›- ∫·È ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ·ÔÚ›Ù Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ- ¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì›· Ú¤˙· ·fi ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·- ‚¿ÚË ·˘Ù¿, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ì ÙȘ


ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ Û Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ Ë ¡.¢. ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘- Ù·; ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ,
ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÈ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÙÔ Î·È

Zapping
ηٷӤÌÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ‰›Î·È·, ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì›·
ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜.

«∂›ÙÈÌÔ˜» ¤ÏÂ΢˜ ÁÈ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ı› ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ- ΔÔ ’¯Ô˘Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ¿ÓÙˆ˜, ˙Ô˘ÌÂ...» Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ·
μ·Ú‚¿Ú·
ΔÂÚ˙¿ÎË
Δ˘ ¡·Ù¿Û·˜ ª·ÛÙ¤·
·Ûı› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈ- Ê·›ÓÂÙ·È. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÈÓËÙ¿: «•¤ÚÂÙ ÙÈ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ-
™Δ∞ ªÀ™Δ∏ƒπ∞ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ Λ·˜ ‹ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ΔÔ ÈÛÙ‡Â- ¶·È‰Â›·˜ ª·ÚȤÙÙ· °È·Ó- ̤ÓÂȘ SMS ·fi ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÔ˘ ¶∞™O∫
ªËÙ¤Ú·˜ ÙË ªÈÓˆÈ΋ ÂÔ¯‹, ÛÙÔ ÙÂ;» «Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ» (·, ÙÈ Ó¿ÎÔ˘ ÂÚˆÙ¿Ù·È Â¿Ó Î¿ËΠÙÔ ¯ˆ- Ó· ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È SMS ·fi ÙÔÓ ¶Ô- ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ƒÂı‡ÌÓÔ˘
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿- Û‡ÌÙˆÛË, Ô‡Ù ÎÈ ÂÌ›˜). ÚÈfi Ù˘ ÛÙË §·ÎˆÓ›·: «Ÿ¯È, ÁÈ·- χ‰ˆÚ·;».
ÓÙÔÙÂ Ô ‰ÈÏÔ‡˜ ¤ÏÂ΢˜. ™Ù· ª˘- ÃÙ‡ËÌ· ¡Ô 4 (no mercy): Ù› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ªO¡Oπ ΔOÀ™ ¤- ∞Ôηχ„ÂȘ Ì¿˜ ¤Î·ÓÂ
ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∫¿Ï˘ ÛÙË
Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¤Ó·˜
ŒÎ·Ó οÔÈ· ·ÛÙÔ¯›· Ë
΢‚¤ÚÓËÛË; ΔÈ ı· ϤÁ·-
Î·Ó·Ó ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ ·ÓÙÈ-
˘ÚÈ΋ ˙ÒÓË» (Û·Ó Ó· ϤÌÂ, ·Ó
Î·È Ë Î˘Ú›· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘
§∞O™ ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÓıÔ˘-
∂¤Ï·ÛË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ
¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÏÔ‡˜ ¤ÏÂ΢˜. ΔÔÓ Ï¤-
Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. Δ‡-
ÙÂ; «¢ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ· Ù›ÔÙÂ. ∞Ï¿,
ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜
ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜...). O
°È¿ÓÓ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜
ÛÈ·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚȤÁÚ·-
Ê ÙȘ ¯¿Ú˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘: ΔÈ ı·
ÂÈÏÔÁÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
ÊÏ· Ó· ’¯ÂÈ fiÏË Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÌÈÏ¿Ì ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¤ÚÂ ӷ Ù˘ ¡.¢. ÛÙË Î¿ÓÂÈ Ô ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙË μÔ˘- ∏ ºΔøÃ∂π∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÌfiÓÔÓ Ù˘ ÌË
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Î·È ÙÔ Â›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¶O§À ¶πO μÔȈٛ·, Ï‹; «¢ÂÓ ı· οÓÂÈ Δπ¶OΔ∞. ∞Ï¿ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·
«ÛÎÏËÚfi ÚÔλ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· §·ÏÈÒÙË °ƒ∏°Oƒ∞» (Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›- Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ‰ÂÓ ı’ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ο- ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ¿ÓÈÛ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ „ÈÏÔ‚ÂÏÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ·Ù ٛÔÙ·). «μ¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ù· ÌË- ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó». ª·, ÙÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘
ÂÈÙ›ÌÔ˘. Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙÒÚ· Ó· οӈ ÎÚÈ- Ӈ̷ٷ ·‰ÂÏÊÔÎÙfiÓÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È ·˘- ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÃÙ‡ËÌ· ¡Ô 1: «Ã·›ÚÔ- ÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ¤Ú·- «æËÊ›- Ùfi˜; ª¤¯ÚÈ Î·È Ë Δ¤ÓÈ· ª·ÎÚ‹ Â¤Ï·ÛË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Ì·È Ô˘ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û» (·Ï›ÌÔÓÔ, Ô‡Ù ̷˜ ¤Ú·Û ̿ψÛ Ì ÙË ª·ÚȤÙÙ· ÃÚÔ˘- ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ
οÓÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÈÌË Î·È ı·Ú- ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ). Û·Ï¿ ÁÈ· ÙÔ... ÊϤÁÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ÙË
ڷϤ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋. §¤ÂÈ fiÙÈ Î¿- ÃÙ‡ËÌ· ¡Ô 5: ™Ù· ÎÔÈ- ˙‹ÙËÌ·: «∏ Ê›ÏË ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂ Û˘Á-
Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë
Ó·Ì ϿıÔ˜ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ- ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ¤‰Ú·Ó· Ù˘ ¯ˆÚ› Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÙËη ÙÔÓ ·Ú-
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ.
¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂Ï›- ¡.¢. ı· ηı‹ÛÂÈ ¤ÂÈÙ· Ú·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘». ¢ÂÓ ‚Ú›-
∏ ·Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ
˙ˆ fiÙÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ·fi 17 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¿ÏÈ Ô ∞ÓÙÒ- ÛÎÔ˘Ì ÒÌÔ Ó· Á›ÚÔ˘Ì Ϥ-
·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔ˚fiÓ,
ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ- Ó˘ ™·Ì·Ú¿˜. «¢ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Î·Ó¤- ÔÓ....
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÙ·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙȘ
ÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÙÔ̤˜ ÙȘ Ôԛ˜ η- Ó· Û¯fiÏÈÔ» (·Ó ‰ÂÓ Â›‰·Ù ÙÔ O Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ¿-
Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ‚ϤÌÌ·, ‰ÂÓ ¤- ÓÙˆ˜, ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Ë ∫Ú‹ÙË Î·È ÙÔ
ı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ ∞¢π∫∞πO§O°∏Δ∞ ÙËÓ
ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô» (·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ¯ÂÙ ‰ÂÈ Ù›ÔÙ·...) ηϋ ¯·Ú¿ fi,ÙÈ ÂÚÒÙË- ƒ¤ı˘ÌÓÔ. ∏ ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ηْ
ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ì ·Á¿Ë). ÛË ÎÈ ·Ó ‰Â¯fiÙ·Ó. •¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ú¯¿˜ ÙË ÁÓÒÛË ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÙÔÌÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜,
ÃÙ‡ËÌ· ¡Ô 2: «∂›Ì·È Â- ¬ ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ; £¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ- Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‹ fi¯È; ª·˜ Ì¤Ú- Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
ÓÔÌ·Ù·›Ô˘˜ οÓÂÈ Ìfi- ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ë ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔ
ÎÒÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ·- ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›- ‰Â„Â. ª‹ˆ˜ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·-
ÚÔ¯¤˜» (ı˘Ì›ÛÙ ̷˜, Û ÔÈÔ ÎfiÌ- Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÙÂ- ‰›Î·ÈÔ Î·È ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë
ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘. ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂٷ͇ ΤÓÙÚÔ˘ - ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ›ӷÈ
Ì· ·Ó‹ÎÂÙÂ;) ÏÂ˘Ù·›· ÂÚÒÙËÛË; «ΔË ‚ϤÂÙÂ
ÃÙ‡ËÌ· ¡Ô 3: «∞ÎÔ‡-
∏ ›ڷ ÙËÓ ¡ÙfiÚ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi;». «¢ÂÓ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ·
Ì», ÚˆÙ¿ Ô ¡›ÎÔ˜ ∂˘·Á- Á·Ú... Â›Ì·È £Âfi˜. ∞ÏÏ¿ Û·Ó ÁÔÓÈfi˜...». ¯ÒÚ· Ì ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ôϛ٘.
ÁÂÏ¿ÙÔ˜, «fiÙÈ ÁÈ· Ó· Ï˘- ∫¿ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ fi,ÙÈ ÌÔÚ›...
∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 21

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜... ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤


Oι παρέες παίζουν στο ντέρμπι ΠΑO - OΣΦΠ μέσα από τις παιχνιδομηχανές
«ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ¿ıÔ˜, fiˆ˜ ÛÙ· ηÓÔÓÈο ÓÙ¤ÚÌÈ. °›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë. ∏
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ô‡Ù ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù·. ∂‰Ò fï˜
ÓÈÎËÙ‹˜ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜».
· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ·ÈˆÓ›ˆÓ ·ÓÙÈ- ¶∞ª∂ ™ΔOπÃ∏ª∞

Δ ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÌfiÓÔ


ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Úˆ-
Ù·ıÏ‹Ì·Ù· Ì Á‹Â‰Ô ÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘
«O ¯·Ì¤ÓÔ˜
ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·È-
¯ÓȉÔÌ˯·ÓÒÓ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì¿Ï· ηÈ
ÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÁÈ· ÎÂÚ-
ÏËÚÒÓÂÈ Ù·
Λ‰Â˜, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·-
ڤ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ Ù· ÛÔ˘-
ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·»
‚Ï¿ÎÈ·, ÙȘ ›ÙÛ˜, Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο «ºΔπ∞á√Àª∂ ÙÔ
Î·È ÙȘ Ì›Ú˜, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙ· Ë- Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ 11¿‰·
ÏÂÎÙÚÔÓÈο ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó·
Ôχ ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ∏ Ìfi- ·›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜.
‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ·Ó‰ÚÔ·- ªÔÚԇ̠ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ
ڤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
Pro Evolution Soccer Î·È ·fi ηÈÚfi ı¤ÏÔ˘ÌÂ!», ‰ËÏÒÓÂÈ Ô
¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› Û fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ∞Ϥ͢, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ̤ÓÂÈ
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó¤˜. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙËÓ
«O ηı¤Ó·˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· 11¿‰· ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘
ÙÔ˘ ηÈ... ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜!», ϤÂÈ ÛÙ· º¤ÏÈÍ ªfiÚ¯·, ·Ú’ fiÙÈ
«¡∂∞» Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·ÁÎfi˜, Ê·- ¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ
Ó·ÙÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, OÏ˘ÌÈ·Îfi. «∂›Ó·È
Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Úˆ- ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ·›ÎÙ˘. ∂‰Ò
‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÛÂ
■ fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó».
¶ƒO¶O¡∏Δ∂™ º˘ÛÈο, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È
¬ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - OÏ˘ÌÈ·Îfi˜. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (™fiÔ˘˙·), Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·.
O οı ·›ÎÙ˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ë ™¤‚Ë Î·È Ô ∞Ϥ͢ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÛÎÔÚ «O ¯·Ì¤ÓÔ˜ ¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ
ÙÔ˘, ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÂο‰·, ηٷÛÙÚÒ- ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 0-0. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔÓ ¶ÂÛ¤ÈÚÔ Î·È ÙÔÓ §ÂÌÔÓ‹; Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÔÙ¿ ηÈ
ÓÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ηÈ... ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·», ϤÂÈ Ô
15¯ÚÔÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
Û Internet cafe Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ηϋ ı¤ÛË. ŸÙ·Ó Ù¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ. Ô μÂÓÈ·Ì›Ó Ù˘ ·Ú¤·˜, Ô
‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. °È· ÙÔÓ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ›‰·Ì fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÔ›Ô˜ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ
Ù·ıÏ‹Ì·Ù· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙÔ Úfi- ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ, ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÓÔ- ›¯Â ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË Î·È ∫·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ
ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Super League ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÙ·È È‰ÈˆÙÈο. ∏ Ìfi‰· Â›Ó·È ÈÔ Ò- ¤Ó· Playstation Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ Úˆ- ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ë ª¿ÁÂÚÓ, Ë
«ΔÔ ¡Ù¤ÚÌÈ». ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ- ·È¯Ó›‰È. «∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·
ÚÈÌË ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÌÂ- Ù¿ıÏËÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ. ∂›- ÕÚÛÂÓ·Ï, Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Ì fiÏ· Ù· ˆ˜ ÔÈ ÓÂÒÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó
ÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÙÔ Î˘ÚÈ·- ٷ͇ Ô·‰ÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó Î·È ¯Â ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, οı ·-
οÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ηχÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ
Ù˘ ÿÓÙÂÚ Â›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ηÏfi Îϛ̷. ¶ÔÏÏÔ› ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ·È¯ÓȉÔÌ˯·ÓÒÓ ·fi
ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. «∂›Ó·È ıÂÛÌfi˜. «£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂Ï- ʷӤϘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŒÙÛÈ ·Ô- Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô «·ÈˆÓ›Ô˘˜» ÛÙÔ
ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÓÙ¤ÚÌÈ, Ë ·Ú¿‰ÔÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈ
Ï¿‰· ·Ó ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹- Ê·Û›Û·Ì ӷ ÙÔ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÎÈ Â- Champions League Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÒ Î·È ÙÔ˘˜
Û¿ÂÈ. ¶·›˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ÚÈÓ ·fi Ù˜ ˆ˜ ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ Ê·Ó·ÙÈṲ̂- Ì›˜, ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ηٿ ηÈ- UEFA, ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ÚˆÙ·-
ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ·ÁÒÓ· ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÎÂÚ‰›˙ˆ fiÏÔ˘˜ ‡ÎÔÏ·.
ÓÔÈ Î·È Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Pro ı· ÚÔ‡˜ Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ıÏ‹Ì·Ù·. «¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Û˘Ó-
ÌÂÙ¿». μÁ¿˙ˆ ÙËÓ ¶·Ó¿ı· ¿ÓÙ·
Ù۷ΈıÔ‡Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ·›˙·Ì». ‰˘¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ì οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È
ÚÒÙË», ÂÍ‹ÁËÛÂ. «¡·È,
ªfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·, fi- OÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ... ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. μϤÔ˘Ì ÙÔÓ ·-
ª›ÓÈ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·»,
Ù·Ó Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÙÔ Î·ıÈÂ- ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ Ê·- ÁÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·›˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ
∏ ȉ¤· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ. ◊Ù·Ó Ë Ì¤Ú· Â- ӤϘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ôıfi- ·Ú¯‹. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¯¿ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·
ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ô ∞Ϥ͢.
ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Û ηÊÂÙ¤ÚȘ ‹ Ófi˜ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÙÔ ÓË ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Î·ÛÎfiÏ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÔ˘, fiˆ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Á›ÓÂÙ·È Û˘- «O ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜
¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË È- ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ηÊÂ- ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ·. Δ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹- Ó‹ıˆ˜, ·›ÚÓˆ ÙËÓ... ÂΉ›ÎËÛ‹ ÌÔ˘», ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¿ÓÙ·... ·ÏÏ¿
‰È·›ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- Ù¤ÚÈ·. ™˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·Ì ӷ ¿Ì Ô- ÚÈ· ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜, Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ·- ϤÂÈ Ô «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜» ∞Ϥ͢ ∫·- ÌfiÓÔ ÛÙÔ Pro!».
‰·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÏÏÔ› ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ï‡ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·- ÓÙÈ¿ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Î·È ÙÔ Úˆ- Ú·Ù˙¿˜.
22 EÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

ªO¡∏ ∂™ºπ°ª∂¡OÀ

™ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó


ÂÂÈÛfi‰ÈÔ
Ì ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜
Χωρίς βοήθεια οι πυρόπληκτοι που κάνουν τη φορολογική τους δήλωση στην Αθήνα ÔÈ ˙Ëψ٤˜
«ŸÓÂÈÚÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ó˘ÎÙfi˜» ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ ∂¶∂π™√¢π√ Ì ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∏Ï›· ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˙Ëψ٤˜
ÌÔÓ·¯Ô› Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∂ÛÊÈÁ̤-
΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ı· ‰Ôı› ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ÂÈϤÔÓ Ì›·˜ Û‡ÓÙ·Í˘. ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ÔÈ Ô-
Ô›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ú’
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ÿÚ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜ ¬ «∑ˆ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ÔÏ›ÁÔÓ Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÍË-
ª¿ÎÈÛÙÔ ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÚÒÌ·Ù· ÂÂȉ‹ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó

ª
 ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ «Ë ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ˘Ô- ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ Ê¿Ú̷η Ì ÙÔ Î·˝ÎÈ ÙÔ˘ ÌÔ-
‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó·ÛÙËÚÈÔ‡. ΔÂÏÈο fï˜ Ê˘-
ÌËÙÚÒÔ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ
ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∏Ï›·» ÔÈ Á·‰Â‡ÙËÎ·Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔ-
·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘
˘Ô‚¿Ïψ ÙË ÊÔ- Ó·¯Ô‡˜ Î·È ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‰ÂÓ
Û‡ÓÙ·ÍË – ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ˘ÚfiÏËÎÙÔÈ ÚÔ- ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.
ÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘ ‰‹-
ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÁÈÓ ϛÁÔ ÌÂ-
ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ψÛË. Δ· ·È‰È¿ Ù¿ ÙË Ì›· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÈ- ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∂-
¢Ú·ÎÔ‡ÏË, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ì¤ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ‰Âη٤ÛÛÂ- ÙËÙ¤˜, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤- ÛÊÈÁ̤ÓÔ˘ fiÙ·Ó ÏÈÌÂÓÈÎfi
Ú· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ π¿Ú‰·ÓÔ˘. «∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ ¤- ¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÔÏÔ‡ÛÂ
Êı·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ π∫∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Â- ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‰‡Ô
Λ Ù˘ ›·Ó fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÌÔÓ·¯ÒÓ Ì η˝ÎÈ. ŸÙ·Ó Úˆ-
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ∂ÊÔÚ›· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ‰ÂÓ Á›- Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı›
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË», ϤÂÈ Ù‹ıËÎ·Ó ÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó, ÙÔ˘˜
■ Ô Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫Ô- ¤‰ÂÈÍ·Ó Ì›· Û·ÎԇϷ Ì ʿÚ-
̷η ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·-
ªO¡πªOπ ∫∞ΔOπ∫Oπ ηÏÈ¿Ú˘ ÛıÂÓÒÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ. OÈ ÏÈÌÂÓÈ-
¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔ› ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÏÈÌÂÓ·Ú-
‰‹ÌÔ˘˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ
ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó
∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi ¯Â›Ô Î·È ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ô ÔÔ›-
Ô˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ˆ˜ ˘¿Ú-
Δ√¡ ∂ª¶∞π°ª√ ÙˆÓ Î·ÙÔ›- ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÎÔÈ- ˙˜ ÔÈ ˘ÚfiÏËÎÙÔÈ – ·Ó¿ÌÂÛ¿ ¯ÂÈ ·fiÊ·ÛË Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÎˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÔÓÈÛÙÚÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÛÙÂÁÔÈ. ∂›- ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ˙Ëψ٤˜ Ô˘
ÓÂÙ·È Ù›ÔÙÂ. ªÔÚ› Ó· ‚Á‹Î·Ì ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÔÓÈÛÙÚÒÓ ∂˘‚Ô›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ˘- Û˘, ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÂÏ·‡ÓÔ-
∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ̤ÓÔ˘Ì ÌfiÓÈÌ· ‰Ò, ¤¯Ô˘Ì ‚‚·›ˆ- ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢. ¶·- Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ Ô- Î·È fiÛÔÈ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. øÛÙfi-
ÛË ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô›· ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÚfiÏË- ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ 16˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÔ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓ·¯Ô› ¤Ê˘Á·Ó
ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Ì·˜ ‰Ò- Û ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ·Ô‰¤- ÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·- ÛÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË, ·ÊÔ‡ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈϤÔÓ Û‡ÓÙ·ÍË», ϤÂÈ Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ OÈÎÔÓÔÌÈ- ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÏËÁ›- Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ·-
¢Ú·ÎÔ‡Ï˘. ÎÒÓ Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â- Û˜. Ó¿ÎÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ
™ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰‹ÌÔ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÂÓÓ¤· ¯ˆ- ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi.
ÚÈ¿ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi
ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ηٿη„ ÙÔ 45% fiÔ˘ ˘Ô‚¿Ïψ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛË. Δ· ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ô›‰Â;» ϤÂÈ Ô Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫Ô-
ºOπΔ∏Δ∂™
ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∏Ï›·˜. ·È‰È¿ ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÏÈ¿Ú˘ ·fi ÙË ª¿ÎÈÛÙÔ.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢-
‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜.
ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ô˘ ›¯Â ˘Ô-
Û¯Âı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ
«∂›Ì·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÔÈ ÂÏȤ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚ-
ÁÔ‡Û· οËηÓ. ªÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ì·È ÙÔ Â-
¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›·
¶Úfi‚ÏËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ
Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎÂ Ë Î˘‚¤Ú-
Á›ÓÂÙ·È – ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‰ÈηÈ-
ԇ̷ÛÙÂ, ¯ı˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÛÙ¿ÛË Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ó¤·
›‰ÔÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î¿Óˆ
Â‰Ò ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ‹. ¢ËÏ·‰‹ ÂÁÒ ‰ÂÓ
ÁÈ· ÙËÓ
ÓËÛË ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜
ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
·›ÙËÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·Ó ÙÔ ‰È-
ηÈԇ̷ÛÙÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â‰Ò ¿Ó-
Â›Ì·È ˘ÚfiÏËÎÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤·ı· ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙË Êˆ-
ÙÈ¿; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Ë ·Ú·‚›·ÛË
¯Ô Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. «∑ˆ
ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ª¿ÎÈÛÙÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÓÒ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹-
ψÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÙÔ Â›‰Ô-
¤ÎÙ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·‰È΋ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ›», ˘ÔÛÙËÚ›-
˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔηÏÈ¿Ú˘, Â›Û˘ ·fi ÙË ª¿- ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘
ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ ÌËÙÚÒÔ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì· ˆ˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È; ŸÔÈÔ˜ ÎÈÛÙÔ. ¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·-


Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ·fi ÙȘ
·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù· ÍË-
ÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘
∞¡Δπ¶ƒO™ø¶∂π∞ ΔOÀ ¢™∞ ™ΔO¡ ¶ƒO∂¢ƒO ΔOÀ ∞ƒ∂πOÀ ¶∞°OÀ °π∞ Δ∞ ¶ƒOμ§∏ª∞Δ∞ ™∂ ¶ƒøΔO¢π∫∂πO ∫∞π ∂º∂Δ∂πO ∫˘Úȷ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó
¯ı˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞¶£. ª¤-

∏ ·ÔÓÔÌ‹ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÛÙ· ÎÂÓ¿


ÏË ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ›
ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·, ‰È·‰ËÏÒÓÔ-
ÓÙ·˜ ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ™›Ï· ∞ÏÂ͛Ԣ ■ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ «ÎÙË- ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤-
¬ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢È- Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÔ›» ‰ÈηÛÙ¤˜. O Î. ∫·ÙÛÈ¿Ó˘ ¯ÂÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∂∞∞∫ ÌÂÙ¤-
™Â ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÂÚ·Ó ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Èη- Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÛÙȘ Ú˘Ù·-
∞ıËÓÒÓ ˘fi ÙÔÓ ÚfiÂ-
ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰˘ÛÏÂÈ- ۛ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ¤Á΢ÚÔ ÚÔÛ- ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Î·È ÙÔ˘ ∂-
‰ÚÔ ¢ËÌ. ¶·ÍÈÓfi ÂÈ- ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Û˘-
ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Ó· Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î¿- ÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔÓ Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ‡-
ı ¯ÚfiÓÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ‚Ú·- Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú›- OÈ ‰ÈοÛÈÌÔÈ Ù·ÓË ∞Ó‰Ú¤· °È·ÓÓ·ÎÔ˘‰¿ÎË,
‰Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡- Ô˘ ¶¿ÁÔ˘ Î. μ. ¡ÈÎfi- ∂›Û˘, ‰¤¯ıËΠٷ ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıË-
Ó˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. Ô˘ÏÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÎ- ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ¢™∞: ·) Ó· ‰ÈÂÍ·- Î·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙË-
∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘Ï- ı¤ÛÂÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰Èη- ÛÂ Ë Ú˘Ù·Ó›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ «ÂÈ-
ÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¢ËÌ. Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ Â- Û›ÌˆÓ Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Û‚ÔÏ‹» Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ
¶·ÍÈÓfi ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔÓ Ó¤Ô Úfi- ÈÎÚ·Ù›, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· (¶ÚˆÙÔ- ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË. ¶·Ú¿Ï-
‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. μ. ¡ÈÎfiÔ˘- ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ) ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ÏfiÁˆ Â- ÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÁÈ· Ì›· ·Îfi-
ÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ÂÎı¤ÛÂÈ ÙË ÛÔ-
¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÎÏÔÁÒÓ, ‚) ·fi 24/9/2007 ¤ˆ˜ 28/9/2007 ÌË ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ
‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·- Ó· ‰È¢ڢÓı› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¿Û˘ÏÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿
Ù›, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. O Î. ¡È- Ó¤˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÈηÛÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ, ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΔÚÈÌÂ- ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÛÙÔ ∞¶£
ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ Û˘ÁηϤÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿‰ÂȘ (·- ÏÔ‡˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıË- ηٿıÂÛË ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ›¯·Ó ÌÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ·ÛÙ˘ÓÔ-
ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· fi- Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜, ·ËÛ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜). Δ· ÓÒÓ Î. ÃÚ. ∫·ÙÛÈ¿ÓË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ÙȘ 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ 2.30 Ì.Ì. Î·È Á) ·fi ÌÈÎÔ› Ì ÔÏÈÙÈο. O ·ÓÙÈÚ‡-
ÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÒÛÙ ÎÂÓ¿ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈ- ÂÈÛΤÊıËηÓ. 24/9/2007 (1Ë ‰ÈοÛÈÌÔ˜) ¤ˆ˜ Î·È 28/9/2007 Ù·Ó˘ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙËÓ
Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Û ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘- Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙËÓ
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¶Úˆ- fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î. ∫·ÙÛÈ¿ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ- Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È fi¯È
ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 25 ÎÂÓ¤˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™∞ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·- ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ- ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛËÌÂÈÒÛˆÓ, Ì ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ
ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ÔÈ ÎÂ- ıËÌÂÚÈÓÒÓ ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈ- Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi. ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·.
∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 51

[ ∞¡∞§ø™πª∞ ] [ 20 EƒøΔ∏™∂π™ ]

ª·‡ÚË ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË


À¶Oæ∏ºπ∞ ΔOÀ ¶∞™O∫ ™Δ∏ μ’ ∞£∏¡∞™

Ì·˘Ú›Ï· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·Ò˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ηÏÔηÈÚÈÔ‡,
Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘
¤ÁÚ·Ê·Ó ·ÏÈ¿ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο
οı ™Â٤̂ÚË ÎÈ ¤‰ÈÓ·Ó
Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ̿ٷȘ, ÁÈ·Ù› ÙÔ
Ì·‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ
¶∞™√∫ - ¡.¢.
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ì ٛÔÙ· Ó· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈ- ¶∞™O∫. ∏ ·Ô¯‹ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ªfiÓÔ Ê¤ÙÔ˜ ·fiÏ˘ÙË ÛȈ‹. Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÛÙÂÚ¿˜ Ó· ͯÓÔ‡Ó OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ
ÙÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ fiÙÈ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ªÂ
ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜-Û˘- ¶Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¡.¢., ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó·
ÛÙȘ ÈÔ ‚·ıȤ˜ ÛÙÔÈ‚¿‰Â˜ ¶∞™O∫; ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È.
Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿- ∞ÍÈfiÈÛÙ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ∂Û›˜ ‰ÂÓ ı· ·˘Í‹ÛÂÙ ٷ
ÛÙȘ Ù·Í˘, ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜- ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘;
„˘¯¤˜. ¢ÂÓ ∏ ηχÙÂÚË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ÿ¯È. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ.
¢ÂÍÈ¿˜, «˘‹Ú¯Â Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÏË. ™Ù·ıÂÚfi ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔ ∂™À fiÙ·Ó
Í·ÓÔ›ÁÂÈ
EUROKINISSI

ÙÔ ¯Â›ÏÈ ÌÂ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿- Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ë ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË;


ÙËÓ ·Ú¯‹ ÓÙ·», ϤÂÈ Ë ª·Ú›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¡·È. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜
Ù˘ ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ηχÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ηÈ
Û¯ÔÏÈ΋˜ ¢·Ì·Ó¿ÎË, ÙÔÓ›˙Ô- ¯ÒÚÔ. ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. ΔÔ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂ
Δ˘ ÕÓÓ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi ¢ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ «Î·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· ·˘ÙÔı˘Û›·.
¢·ÌÈ·Ó›‰Ë ÙËÓ Ô˘ÛÈ·- «æËÏ¿. ¢˘Ó·Ù¿. ™ÈÁÔ˘ÚÈ¿. ÔÌÔÏfiÁˆÓ; Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ¶Ò˜ ÙÔ ··Í›ˆÛÂ, ηٿ ÙË
Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜; ÁÓÒÌË Û·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË;
ÛÙÈ΋ ∂Ï›‰·. ¶ÚÔÔÙÈ΋», O ̤ÛÔ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È Ô
ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ¶∞™O∫ Â›Ó·È Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ̤ÛÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜. ΔÔÓ ÃÙ˘¿ÂÈ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ªÂ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË,
Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™O∫. Œ¯Ô˘Ó ÂÈÛı› ÔÈ ·ÊÔÚ¿ ·fiÏ˘Ù· Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Î·Ï› Û ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË, ˘ÔÓfiÌ¢ÛË
∫Ô˘‚·Ï‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Ôϛ٘; ̤ÛË Û‡ÓÙ·ÍË. ∫·È Ë ÏËÛÙ›· ÏÂÈÔ„ËÊÈ΋ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡
Ì·˘Ú›Ï·, ÙË Ê¤Ú·Ì ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙË ÙÔ̤·. ªÂ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÂ
·ÂÚÔÛÙÂÁ‹ ÎÔ˘ÙÈ¿ ·fi ÙȘ ¢ڇÙÂÚÔ ÚÔÔ- Ò˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ·. ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÙÔ˘. ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜, ÌÂ
‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ù· Ù·Í›‰È·, ÙËÓ ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ∫·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «Ó¤· ·ÏÏ·Á‹»; °È·Ù› Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.
‰Â˘ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¢ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ
ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ̷˙› Ì·˜ ÛÙȘ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ∞ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ. ΔÔ ÌfiÓÔ
ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÚ¯¿Ï˜. ¢ÂÓ ¡.¢. ‰ÚÔÌÔÏfiÁË- ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ı˘ÌˆÌ¤Ó· Ì ÙÔ ¶∞™O∫; ¢ı‡Ó˘ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ
ϤÂÈ Ó· Í‚¿„ÂÈ. ∫È ·˜ ÙËÓ Û ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ò- ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙÈ Î¿ÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ fiÏˆÓ ¶∞™O∫;
ÙÚ›‚ÂÈ Ë ÊÚÂÓÈ·Ṳ̂ÓË ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ΔÈ ı· ϤÁ·Ù Û ¤Ó·Ó ÂÓ·ÓÙ›ˆÓ fiψÓ. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ∫¿ÙÈ ‹ÍÂÚ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ
ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Ì ÙÚȯ›ÏÈ·Ú· Î·È ÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú- Ôϛ٘; ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ï¿ıÔ˜ Ó· ͯÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë 2004. ª·ı·›ÓÔ˘Ì ηÈ
·ÚÔ¯¤˜ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘- ªÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÙ ӷ „ËÊ›ÛÂÈ ¶∞™O∫; ‰È¿ÎÚÈÛË ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ - ‰ÈÔÚıˆÓfiÌ·ÛÙÂ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ
ηٿÚÁËÛË ÊfiÚˆÓ Î·È ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜ ™Î¤„Ô˘ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, Ôϛ٘ ‚ϤÔ˘Ó Î·È ÙÔ
˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ı¤- ¢ÂÍÈ¿˜ - ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ˘‹Ú¯Â ÛËÌÂÚÈÓfi ÁÂÓÈÎfi
ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Î·È ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡.¢. ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ΢‚¤ÚÓËÛË ¡.¢.
ÛËÌ·›Â˜ Î·È Ù·ÌÔ‡ÚÏ·. Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂ- ÕÏψÛÙ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô˘ •·Ó·ÛΤ„Ô˘ ÙËÓ ÌÂ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ·. ͯ·Ú‚¿ÏˆÌ· – ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi
ŸÛÔ ÙËÓ ÙÚ›‚ÂÈ ÙfiÛÔ ÈÔ ÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÛËÌÂÈ- ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤ÙÛÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶∞™O∫. ∏ Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› Î·È ÛÎfiÈÌÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¡.¢.
Ôχ Á˘·Ï›˙ÂÈ ÂΛÓË. £¤ÏÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜. Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™O∫-¡.¢. ¶ÔÈÔ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ·˘Ù‹˜
Ó· ·ÚÓËı› ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘, ÒÓÂÈ, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. «μÔ˘‚¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜», «‚Ô˘‚Ô› Ò˜ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È; Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘;
¯·ÌÔÁ¤Ï· ÚÂ, ÙÈ ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÓÂ; fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ∫¿ÔÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÌÂÚÈο „ËÊÔÊfiÚÔÈ». ¶fiÛÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ
§ÂÊÙ¿ ÎÈ Â΂ȷÛÌÔ›, ηÚfiÙÔ ·fi Ù· ÛÔÙ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi; §¤Ù fiÙÈ ı· ÎÏ›ÛÂÙ ٷ fiÈÛıÂÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ë ¡.¢.
ÛȈÔ‡Ó ‰ÈfiÙÈ ÛΤ- Ú‹ÁÌ·Ù· ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‹ ı· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÙÔ
Î·È Ì·ÛÙ›ÁÈÔ. ºÔ‚¿Ù·È ÌË «Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜». ∞Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È
ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î¿ÏË Ë ÊÙÔÓÙ·È Î·È «Ë ΔÈ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ÙÂ; fiÙ·Ó ÛȈÔ‡Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÔÈÍÂ Ë ¡.¢. ¶Ò˜; ¶∞™O∫ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ÁÈ· ÙË Ó¤·
Ì·˘Ú›Ï·, ÌËÓ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ë ‚Ô˘‚‹ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜ OÈ Ï·Ô› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÓ‹ÌË Î·ıfiÏÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ‚Ô˘‚‹ ªÂ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ·Á‹;
¢Â˘Ù¤Ú· Û·Ó ÔÏfiÌ·˘ÚË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤ÏÏÔÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ÔÚÁ‹ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ∫·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜
Ú¿¯Ë. ∫È fiÛÔ ÈÔ Ôχ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Â›Ó·È Î¿Ï˜ Î·È ı· ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ
Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ È¿ÓÂÈ ÙË ÙȘ οÏ˜»... ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ O¡∂, ÙÈ;
ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÙfiÛÔ ÈÔ Ì·‡Ú· Ù˘. ∏ ¢ÂÍÈ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· Î·È fiϘ. ¢›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. O ÔÏ›Ù˘
™À¡∂¡Δ∂À•∏:
Î·È ÛȈËÏ¿ Ù· ÚfiÛˆ· ͯ¿ÛÂÈ. ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó; ªÂ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÈ ı· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ¢˘Ó·Ù‹
ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ª·‡ÚÔ ÙÔ ∞ƒπ™ΔOΔ∂§π∞ ¶fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ¡· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ Á›ÓÂÈ; ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ
ηÏÔη›ÚÈ, ‰ÂÓ Ì·˜ ¶∂§ø¡∏ „ËÊÔÊfiÚÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ªÂ ΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™O∫, ÎfiÛÌÔ.
ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÂ, ‰ÂÓ Ì·˜
·ÚËÁfiÚËÛÂ. ª·‡Ú˜
·Ê›Û˜ Ì ·ÎÚ·›· ÏfiÁÈ· ηÈ
ÛÙ· ηÙËÁÔÚË̤ӷ
∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ·ÛÔÚÙ› Ì ÙÔÓ
ı˘Ìfi Ô˘ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ›Ûˆ [ ™∂ ¶ƒøΔ√ ∂¡π∫√ ]
·fi ÙËÓ Î·ÏË̤ڷ. ª·‡Ú·

∏ ¢¿ÊÓË ¯¿ıËÎÂ
ª∞Δ Ì ̷‡Ú· ÚÔ‡¯· ÛÙËÓ
›‰È· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ó· οÓÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ
οı ̤ڷ, ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ηÈ
ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ì·˜ ΤÓÙÚÔ, Ó· Ù·Ó fiÏ· ‹Û˘¯· Î·È ∞Ó ÙË ¯·˚‰¤„ÂȘ, ʇÁÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ. ΔÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ¤ÏÂÈÂ, Ë ¢¿ÊÓË ÙÔ ’ÛηÛÂ
ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Êfi‚ËÙÚÔ, Ó· ÙÔ
ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÛÂ
ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ, Ó· ÙÔ˘
◊ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ. º·ÁËÙfi ÙÔ
Úˆ›, ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ,
Ù· Û΢ÏÈ¿ Û›ÙÈ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙË
οÓÂȘ, Û ΢ÓËÁ¿ÂÈ Á·‚Á›˙ÔÓÙ·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ.
ΔÚ¤¯ÂÈ Û·Ó ‰·›ÌÔÓ·˜, ‰·ÁÎÒÓÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó,
ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜, Ûο‚ÂÈ ÂΛ Ô˘ ÂÚÓ¿ÓÂ,
̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·, Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ
ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Ù˘. ΔËÓ „¿¯ÓÔ˘Ó Ì fiÓÔ, ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı·
‚ÚÂı›, fï˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰Â, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ
ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ¿ÏÈ ‚fiÏÙ·, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÏÈÌÓԇϷ Ó· Ï·Ûˆı›. ·¤ÁÈÓÂ.
ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Û›ÙÈ, Ù· Û΢ÏÈ¿ ‹Û˘¯·, Ô ΔË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Î·È ÙËÓ ·Á·¿Ó – ÂÎÙfi˜ ·fi Δ· ÓÂÚ¿ Î˘Ï¿ÓÂ, ·ÏÏ¿ Ë ÌÈÎÚԇϷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛ Ó· Ù·
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘... ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·¿Ó ٷ ¯¿‰È·, ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ, ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÏÈÌÓԇϘ, ‰ÂÓ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ˘˜
Ì·‡ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ Î¿ÏË, Ó· Δ˘ ¡·Ó¿˜ ∫È ¤Ó· ‹Û˘¯Ô ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ª¿Ë, ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ Ë ¯·Ú¿, ÙÔ˘˜ ÊÔ‚›˙Ô˘Ó Ù· Û΢ÏÈ¿ Î·È Ù· ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÙË ¯·˚‰¤„Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó¿ÂÈ ÙÔ
·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ·fi ·˘Ùfi ¡Ù·Ô˘ÓÙ¿ÎË ÛοÂÈ Ì‡ÙË Ë ¢¿ÊÓË. ªÈ· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ·È‰È¿. ∏ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ Ó· ·›ÍÔ˘Ó. §Â›Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ
ÙÔ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ∞ÎfiÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ. ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÙËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ – ÏÔ˘Ú›, ·Ù·Í›Â˜ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ù˘. §Â›ÂÈ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘
ηχÙÂÚ· Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó fiˆ˜ ªÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ·ÏÏ¿ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ·Ú¯ËÁÔ‡, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. ∏ ¢¿ÊÓË ÙÔ ÛοÂÈ fiÙ fiÙÂ, ÛÎfiÚ·ÁÂ.
·ÏÈ¿, ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· Ì ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ¶Ï¿ÙË Ì·‡ÚË, ÌÔ˘ÛÔ˘‰›ÙÛ· - ·ÏÏ¿ Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· Ó· Ù˘ ŸÏ· Í·Ó¿ÁÈÓ·Ó ‹Û˘¯·. ªfiÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· ͤÚÂȘ fiÙÈ
ÊÔ‡ÌÔ, Ó· ͉›ÓÂÈ Ë ¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˜ - ÎÔÈÏ›ÙÛ· Í·Óı¿. ª¿ÙÈ· ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿, Ì˘ÙÂÚ¿ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ – ÚÔÙÈÌ¿˜ ÙË ˙ˆ‹ ·fi ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘. ΔÒÚ· Ô˘ ÙÔ
ÔÏ›ÙË... Ó˘¯¿ÎÈ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¯¿‰È· Î·È ÚÔÛÔ¯‹. ∞’ fiÏÔ˘˜. Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ’¯·Û˜.
52

∫fiÛÌÔ˜
¶¤ÌÙË
13
ºÂÌÈÓÈÛÌfi˜
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ™∂§. 55
2007 ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ¯ÂÈڷʤÙËÛË ¿Ú¯ÈÛÂ... 600
¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÛÔ˘ÊÚ·˙¤Ù˜, ϤÂÈ
μÚÂÙ·Ó›‰· ÈÛÙÔÚÈÎfi˜

ΔÔ˘˜ ¤Î·Ó ¤ÎÏËÍË Ô ¶Ô‡ÙÈÓ


Διόρισε πρωθυπουργό έναν άγνωστο και όχι τον επικρατέστερο δελφίνο του, Σεργκέι Ιβανόφ
∞fi Ì›· ¤ÎÏËÍË ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, ÛÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ. ª›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË
‰ÔÎÈÌ‹ ÌÈ·˜ ‚fiÌ‚·˜ ÎÂÓÔ‡ «Ô˘ fiÌÔÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ», ·ÈÊÓȉ›·Û ¯ı˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜
Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË – Î·È fi¯È ÙÔÓ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ‰ÂÏÊ›ÓÔ ÙÔ˘, ™ÂÚÁÎ¤È π‚·ÓfiÊ.

∂¶πª∂§∂π∞: ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË


√ ÚˆÛÈÎfi˜ «·Ù¤Ú·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ» O ¿ÁÓˆÛÙÔ˜
ÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÎÔÈ-

Δ ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜


ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ Â-
ÎÏÔÁ¤˜, Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÈ-
∏ ƒˆÛ›· ‰ÔΛ̷Û ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ‚fiÌ‚· ÎÂÓÔ‡ (vacuum bomb)
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ «·Ù¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ»,
·ÚÈÔ˜ ∑Ô˘ÌÎfiÊ
ñ O μπ∫Δ√ƒ ∑Ô˘ÌÎfiÊ ÁÂÓ-
¯·‹Ï ºÚ·ÓÙÎfiÊ ˘¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ó‹ıËΠÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
Úˆ› ÛÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ 1941 ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞Ú-
ÙÔ˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ «ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· Ì¿Ù, ÛÙ· O˘Ú¿ÏÈ· ŸÚË. ∏
ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·». O ∏ ‚fiÌ‚· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ
ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ·̷ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ
¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÚˆÛÈ΋ ‚fiÌ‚· ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹Ù·Ó ÌÔ-
ÓÙ·‰fiÚÔ˜ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
·Ú·›ÙËÛË Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ¤Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ μfiÏ-
Ì ·˘Ùfi ÌÈ·˜ ˘ÚËÓÈ΋˜ 1. ∞ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÂÍ·ÔχÂÈ ÙË ‚fiÌ‚· Ì ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÔ‡‰·Û ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈο Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ÁÂ-
¤ÎÚË͢ ∏ ‚fiÌ‚· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‡„Ô˜
Á·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰È¿‰Ô¯Ô. ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ˆÚÁ›· Î·È ˘‹ÚÍ ÁÈ· 18
∞Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÛÈÔ- ∂›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÎÚ·-
ÁÚ¿ÊÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó ‹-
‰Ë ·fi Ë̤Ú˜ ˆ˜ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ı· ‰Èfi-
ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙËÓ 2. ∞Ú¯Èο ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Â-
ÚÈÔ¯‹˜ ¤ÚÈÍ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶Â-
·ÌÂÚÈηÓÈ΋ MOAB ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ‡Ï˘
(Massive Ordnance Air ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ ÙÚÔ‡ÔÏ˘.
■ Blast), ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ñ Δ√ 1985 ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ‰˘-
«ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ». Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›-
Δπ §∂¡∂ Oπ ∞¡∞§ÀΔ∂™ ÎËÛ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡Ô-
H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂ-
√ ¶Ô‡ÙÈÓ ‰ÈfiÚÈÛ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÚÒÓÂÈ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì Ï˘: ÂΛ, Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ÙÔÓ ∑Ô‡ÌÎÔÊ, ÒÛÙ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ̤ӷ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÈ-
44 ÙfiÓÔ˘˜ Δ¡Δ
ÎÔÓÔ-
„ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ ÌÈÎÒÓ
Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¤ÎÚË͢ Â›Ó·È 3. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Û¯¤ÛÂ-
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ˘„ËÏ‹ Û ·Ó·ÊϤÁÂÙ·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˆÓ,
ÚÈ˙Â Ó¤Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ÚÒËÓ Û¯¤ÛË Ì ÙË MOAB ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙË ¤ÎÚËÍË ÁÓˆÚ›-
˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜, Ó˘Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÛÙËÎÂ
Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÏÈfi ÁÓÒÚÈÌfi Ì ÙÔÓ
ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ KGB, ™ÂÚÁÎ¤È π‚·ÓfiÊ, ¶Ô‡-
·ÓÔ›ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ¢π∞°ø¡π™ªO™ ∫∞Δ∞ Δ∏™ À¶O°∂¡¡∏Δπ∫OΔ∏Δ∞™ ÙÈÓ.

AP PHOTO
ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. ªÂÙ·-
«∂›Ó·È ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË», ˘-
ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·
«μÂÓÙÔÌfiÛÙÈ». ΔËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ·,
¶·›ÚÓÔ˘Ó ‰ÒÚ· ·Ó ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ Ë̤ڷ ͇
1993
Î·È 2001, ˘‹ÚÍ ·ÓÒÙÂ-
¿ÏψÛÙÂ, ›¯Â ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ô ªÔÚ› Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÛÙËÓ Úˆı˘- Û›·˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ 700.000. ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÔÌÔ-
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆ- Ô˘ÚÁ›· Ó· ÌÔÓÔˆÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ∂˘¯‹ ÙÔ˘ ªÔÚfi˙ÔÊ, Ó· Û¿ÛÂÈ ÙË 12Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÔӉȷ΋˜ ÂÊÔÚ›·˜.
Û›·˜, ªfiÚȘ °¤ÏÙÛÈÓ: ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔÓ ªª∂, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ O˘ÏÈ·ÓfiÊÛÎ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÈ·˜ Â- 2008 ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 78 ÓÂÔÁÓÒÓ Ù˘ 12˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ñ Δ√ 2001, ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË
¶Ô‡ÙÈÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ 1999, Î·È ·Ú¯›·˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ƒˆÛ›·˜, ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ 2007. ™Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ ƒ·Ì˙¿Ó ∫·ÓÙ›ÚÔÊ, ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ô-
Úfi‰ÚÔ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜: ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔ- ÊÈÏÔÚÒÛÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΔÛÂÙÛÂÓ›·˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤- ÏÈÁ·Ú¯ÒÓ, Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ÙÔÓ ‰Èfi-
«™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË πÛÙÔÚ›· Ù˘ ƒˆ- ÓÈ¿, Î·È Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘˜, ™ÂÚÁÎ¤È ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚¤‚ËÏ·: ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÈÛ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ OÌÔ-
Û›·˜, Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ªÔÚfi˙ÔÊ, ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙȘ... «ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·- ÚˆÛÈÎfi ÓfiÌÔ, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÎÚ¿ÙÔ˘˜-ıÚË- ÛÔӉȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ OÈ-
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î¤˜ Â·Ê¤˜», Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛΛ·˜ Î·È ÚԂϤÂÈ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂›‚Ï„˘, Ì ·-
ÚÔ‰ڛ·», Û¯ÔÏ›·˙Â Ë ª·Ú›· §›- ̈ڿÎÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›- Ô (‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ) ∫·ÓÙ›ÚÔÊ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÔÈ-
Ì·Ó, ·Ó·Ï‡ÙÚÈ· ÛÙÔ Carnegie Centre Ô˘, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜, Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤- ˆ˜ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜.
Ù˘ ªfiÛ¯·˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ì- ÙÛÈ ‰ÒÚ· – ·fi „˘Á›· Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÔÏfiÎÏË- Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ Ì·ÓٛϷ, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ñ «∏Δ∞¡ ∂¡∞™ Ì¿ÏÏÔÓ ¿-
ÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ô «ÂÎÏÂÎÙfi˜» ÚÔ Û›ÙÈ. ∂›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô ªÔÚfi˙ÔÊ ÚÔ- ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó – ¿ÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÔÈ (ÚÔÎÏËÙÈ- ¯ÚˆÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ŒÙÚÂÌÂ
ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ ı· ÂÎÏÂÁ› ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙË Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ˘ÔÁÂÓÓË- ο ÓÙ˘Ì¤Ó˜) Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ú›˙· fiÏˆÓ ÙˆÓ Â- ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÔÌÈϛ˜ Î·È ‰ÂÓ
ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÙÈÎfiÙËÙ·˜ – Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ƒˆ- ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÛÂÙÛÂÓ›·! ÁÂÓÓÔ‡Û ȉ¤Â˜. ∞ÏÒ˜ ÂÎÙÂ-
Úfi‰ÚÔ˜. ÏÔ‡Û ÂÓÙÔϤ˜», ‰‹ÏˆÛ ÁÈ’
∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ·˘ÙfiÓ ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜
fi,ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fi- Ó¤Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ μ›ÎÙÔÚ ∑Ô‡- ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤- ÏȘ ÚÔ¯ı¤˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›- ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌ·Ú¯›· Ù˘ ∞Á›·˜
ÏÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ÌÎÔÊ, ÙÔÓ 65¯ÚÔÓÔ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ», ϤÂÈ Ë ÓˆÛ ˆ˜ ‰ÔΛ̷Û ÌÈ· ‚fiÌ‚· ÎÂ- ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘.
fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›- Ù˘ OÌÔÛÔӉȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ OÈ- ¡·Ù¿ÏÈ· ŸÚÏÔ‚·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÓÔ‡, ÙËÓ ÔÔ›· ‚¿ÊÙÈÛ «·Ù¤Ú· fi- ñ ∂¡∞™ ¶√§πΔπ∫√™ ·Ó·Ï˘-
ÓˆÛ ¯ı˜ ·ÓÙ› ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂›‚Ï„˘ (οÙÈ Û·Ó ÙË ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ÏˆÓ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ», ÌÈ· Î·È Â›Ó·È Ù¤Û- Ù‹˜, Ô ™Ù·ÓÈÛÏ¿Ê ªÂÏÎfiÊ-
ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ Ô ‰È΋ Ì·˜ ¢›ˆÍË OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂- ‰ÈfiÚÈÛ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ∑Ô‡- ÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·- ÛÎÈ, ÂͤÊÚ·Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋
Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢Ô‡- ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜), ·ÏÈfi ÁÓÒÚÈÌfi ÙÔ˘ ·- ÌÎÔÊ ÒÛÙ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ „Ë- ÌÂÚÈηÓÈ΋ «MOAB», ÙËÓ ¿Ô„Ë: «O ∑Ô˘ÌÎfiÊ ·-
EPA/VLADIMIR RODIONOV

Ì·˜, Ô «ÙÛ¿ÚÔ˜ fi ÙË ¢Ë̷گ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶Â- ÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È – ·- ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓË «ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÎÔ‡Û ·Ó¤Î·ıÂÓ, ·ÓÂÈÛ‹-
μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ» ÙÚÔ‡ÔÏ˘, ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990. ڷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ‚ÔÌ‚ÒÓ». ∏ ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Â›Ó·È ·Ó¿- ̈˜, ÂÈÚÚÔ‹ Û ‰È¿ÊÔÚ·
‰ÈfiÚÈÛ ™ËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ˆ˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔÓ ∑Ô‡- ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏ¢- ÏÔÁË Ì ÂΛÓË ÌÈ·˜ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‚fiÌ- ˙ËÙ‹Ì·Ù· – ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ë
ÌÎÔÊ ÁÈ· ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘; «ΔÔ Èı·- Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ıËÙ›- ‚·˜Ø fiÙ·Ó ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È, «fi,ÙÈ Â›Ó·È ˙ˆ- Ï·ÌÚfiÙÂÚË È‰¤· ÙÔ˘, Ô˘ ¤-
·˜ ÙÔ˘. ÓÙ·Ófi ·ÏÒ˜ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È»Ø fiˆ˜ ˆ- ¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙÔÓ ¶Ô‡-
¬ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ. £¤ÏÂÈ Ó· ÛÙfiÛÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, «Ë ÂʇÚÂÛË ÙÈÓ, ‹Ù·Ó Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á·-
·Ú·Ì›ÓÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ∏ ‚fiÌ‚· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ô‡Ù ̛· ‰ÈÂ- ÌÚÔ‡ ÙÔ˘, ∞Ó·ÙfiÏÈ ™ÂÚÓÙÈ-
Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÕÏψÛÙÂ, Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‚Ú›- ıÓ‹ Û˘Óı‹ÎË»Ø Â›Ó·È Î·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ Ô‡ÎÔÊ, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-
ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÈ·˜ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÂÎ- ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ «·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË
ÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ‚fiÌ‚·, ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ¿ÓÔÈÍË».
‰Â‡ÙÂÚ˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘
ªfiÛ¯·˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹. ªfi- ÌfiÏ˘ÓÛË»...
∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 53

πΔ∞§π∞ ΔOÀƒ∫π∞

∞ÂÚÁÔ‡Ó ¶ÂÚÈԉ›· °ÎÈÔ˘Ï ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ


·fi ÙȘ... ∂£¡π∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ˙‹ÙËÛ ¯ı˜
Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï, ηٿ
ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›· ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
°ÎÈÔ˘Ï ÛÙ· Ï‹ıË Ô˘ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ
fiÏË °ÈÔ˘ÎÛ¤ÎÔ‚·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ πÚ¿Î.
™ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘
̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ REUTERS / STRINGER ÛÙËÓ Ù·Ú·¯Ò‰Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ.
¢È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ·
ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ ·fi Ùfi-
¡ÙÂÓ›˙ ª·˚Î¿Ï ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂ-
Ú· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ú·ÍÈÎfiËÌ· ‰ÂÓ ı· χ-
ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. «∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤-
/ THE TIMES Ù Ô˘ ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜, Ô °ÎÈÔ˘Ï ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›- ¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·», ›Â Ô ·Ú¯Ë-
ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ‡˜ Û¤‚ÂÙ·È Áfi˜ ÙÔ˘ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜
ΔÔ˘ Richard Owen ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «ƒ·ÓÙÈοϻ. «∞ÏÏ¿ ¤Ó· Ú·ÍÈ-
Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ.
¬ ™ÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·: Ô Úfi‰ÚÔ˜ °ÎÈÔ˘Ï ÛÊ›Á- «∞Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓfiÙË- ÎfiËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ-
Oπ πΔ∞§√π ηÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù¿ Ì·˜ Î·È Ù· ·‰ÂÏÊÈο Ì·˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiÏ· ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ χÛË Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó
Ó· ÌËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Û·ÁÁ¤ÙÈ, ÁÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·
ı· ¿Ó ηχÙÂÚ·. ∫·È ÙfiÙ ı· ‰Â›ÙÂ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰Ë-
Ù·Ïȷ٤Ϙ, Ú·‚ÈfiÏÈ· Î·È fiÏ· Ù· ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÔÎÚ·Ù›·».
Ô˘ Û·˜ ·Ú·Ì¤ÏËÛ·Ó, ı· ·Ú¤ÏıÔ˘Ó», › Ô
¿ÏÏ· ˙˘Ì·ÚÈο Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó,
ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ
·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘
ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 20%. ∏
ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË «·ÂÚÁ›· ·fi Ù·

«¢ÈÒÍÙ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜!»


˙˘Ì·ÚÈο» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi
ÙȘ ·ÚȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ
ηٷӷψÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜
ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ
¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ·ÏÂ‡ÚˆÓ ÁÈ·
‚ÈÔη‡ÛÈÌ·. OÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ
ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ó· ÌËÓ
·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ˙˘Ì·ÚÈο
Σαρκοζί: Oι νομάρχες θα λογοδοτήσουν επειδή δεν κάνουν αρκετές απελάσεις
Ô‡Ù „ˆÌ› ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ∫·ıÒ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÂȉ‹ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì·Ï·Îfi˜ ¤Ó·ÓÙÈ
Ó· ÌËÓ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó Ù· ›‰Ë
·˘Ù¿ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ∏ ı˘Û›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ù· «Â‡ÛËÌ·» ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ηÏÒÓÙ·˜
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔ˘˜ ÓÔ̿گ˜ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÂȉ‹... ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÂÏ¿ÛÂȘ!
‰ËÌÔÛÎfiËÛË ¤‰ÂÈÍ ˆ˜
ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› πÙ·ÏÔ› ı·
ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ
∂¶πª∂§∂π∞:
°ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¬O °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ∂ÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜
ÛÂÍ ·Ú¿ ÙÔ Û·ÁÁ¤ÙÈ.
Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ô ∫ÏÂ- ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘
Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ηÈ
∂ıÓÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ªÚȘ OÚÙʤ
ÌÂ ÙÔÓ
̤ÓÙ ª·Û٤Ϸ, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢È-
ηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ «ÌÔÓ
‚È‚¤Ú», ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›-
O Î·È ∂ıÓÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ªÚȘ
OÚÙʤ οÏÂÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ˘-
Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ 19 ÓÔ̿گ˜ Ù˘ °·Ï-
ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
∏ ¶Δø™∏ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹-
˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÁ›·. «∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ï›·˜, ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÂȘ ʤÚÓÂÈ Î·È Ó‡ڷ... ∫˘-
Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ıÂÌÈ- Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·¤Ï·Û·Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÂ- ‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜
Ù‹», ‰‹ÏˆÛÂ. «™Â οı ÂÚ›Ùˆ- Ù·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. O ‰È¤„¢Û ¯ı˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÛË, ÙÔ Ó· Ì›ӈ ¯ˆÚ›˜ Û·ÁÁ¤ÙÈ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¿ Â- Ú‹ÍË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤-
ÌÈ· ̤ڷ ı· ÌÔ˘ οÓÂÈ Î·Ïfi». ÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· „ÒÓÈ· Ù· ο- ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ, ·ÊÔ‡ Ô
ÓÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ™¿ÓÙÚ·, Î·È ■ ™·ÚÎÔ˙› Ê¿ÓËΠӷ ÂÈÏ‹Ù-
ˆ˜ ÛÔηڛÛÙËΠfiÙ·Ó ·Ó·Î¿-
Ï˘„ ·fi ·˘Ù‹ ˆ˜ ¤Ó· ÎÈÏfi
∏ ΔOÀƒ∫π∞ ÙÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ Û¯fiÏÈ· Ô˘ Ô ÙÂÏ¢-
Û·ÁÁ¤ÙÈ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fi- Δ· ‹È· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù·›Ô˜ ›¯Â οÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â˘·›-
ÚÔ 1,14 ¢ÚÒ. ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂.∂. ¤- ÛıËÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.
º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ºÈÁÈfiÓ, Ô Ô-
O ƒÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ ÚÈÍ·Ó ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ 7 ÌÔÓ¿‰Â˜
Ô›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı›
∏ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ΢‚¤Ú-
REUTERS / BENOIT TESSIER

·fi ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ˘˜ ÙÔ-


ÓËÛË ÙÔ˘ ƒÔÌ¿ÓÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÈ- Ì›˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ù˘
¶ÚfiÓÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ه¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô, Ó· ·- ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔ-
ˆ˜ Ë «ÎÈÓ‰˘ÓÔ- ÂÏ·ıÔ‡Ó Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2007 25.000 οÏÂÛ ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ‰˘Û·-
ÏÔÁ›·» Â›Ó·È ·‰È- ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ófi- Ú¤ÛÎÂÈ· ÂÂȉ‹ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ-
ηÈÔÏfiÁËÙË. ø- ÌÈÌ· ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ¶ÂÚ› Ù· Ù¤- ·ÚÈ·ÎÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë Î˘-
ÛÙfiÛÔ Ë ƒfi˙È ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ·ÂÏ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó «ÌfiÏȘ» ‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ú-
ª›ÓÙÈ, Ë ˘- 11.000 Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô ™·ÚÎÔ˙› ¯›ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙ·
Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÂÈÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ OÚÙʤ ÁÈ· ÙËÓ Â- ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Î·È ¯·- ÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ
ÂȉÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÌÂÚÈÎÒÓ Û˘-
ÁÈ· ÙËÓ OÈÎÔ- ›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘: «£¤Ïˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜! ∂›Ó·È Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·¿ÓıÚˆË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¶·Ú› - ª·Ù˜» ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ
ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·
Á¤ÓÂÈ·, ·Ú·‰¤- ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË. OÈ °¿Ï- ·˘Ù‹. ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈ- ™·ÚÎÔ˙› ÔÛÔÛÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ 62%,
·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Ô Úfi‰ÚÔ˜
¯ıËΠfiÙÈ ÔÏϤ˜ ÏÔÈ Ì ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. £¤Ïˆ Ó· ÎÈÓËÙÔ- ÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó Â›- ¤ÓÙ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ
‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜. OÈ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·- ÔÈËıԇ̠ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ ·Ô- Û˘ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÙÔ˘ πÔ˘-
Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ˘-
Û¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù· ʤ- ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›» ÙÔ‡ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ. O ˘- ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤Ú- Ï›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ «¶·Ú› - ª·Ù˜»,
ÔÛ¯fiÌÂÓÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÎÈÓËÙÔ-
ÚÔ˘Ó ‚fiÏÙ· ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÙfiÙ ÙËÓ ·- ÓËÛ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ï·Ì- Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› ÌÂÈ-
ÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÔȈӉ‹-
ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ, ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ï¢- ÒıËΠ۠ÔÏϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿
ÔÙ ۯ‰›ˆÓ ‰È·ÌÔÚʈ-
Î·È ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË- ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÛËÌ›ˆÓ ˆ˜ ÔÈ Ú¿. ™Â ÌÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‹Ù·Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â-
ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ı› ¤ˆ˜ Î·È 20% ̤۷ Û ‰‡Ô ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÌÂÓ Úfiı˘Ì˜ Ó· ÙÔ Î¿- ÛÙȘ 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÌȤÓË, ¤Ó·˜ ›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂.∂. (ÌÂÈÒıËΠη-
ÙÔ˘˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ô ™·ÚÎÔ˙›
Ì‹Ó˜. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó ı· ÓÔ˘Ó, fï˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈϤ- ÌÈÎÚfi˜ ƒÒÛÔ˜, Ô 12¯ÚÔÓÔ˜ π‚¿Ó ¡ÙÂ- Ù¿ 7 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔ 71% – ÂÍ·ÎÔÏÔ˘-
‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ·- ÎÂÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ÌÛΛ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ ¤- ı› ¿ÓÙˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ôχ ηϋ Â›-
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô-
¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «‹‰Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂., ηıÒ˜ ÔÈ «·- ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·- ‰ÔÛË). «∞˘Ùfi ÔÊ›-
Û¯Âı›, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜
Û ‰›·ÈÙ·». OÈ ÂÓÒÛÂȘ ηٷ- ÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂȘ» ÔÏÈÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔÈΛ·˜ fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ·Ù¤- ÏÂÙ·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·
«Ï›ÁË Ù¿ÍË ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÁÈ· Ó·
ӷψÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› fi- ¯ˆÚÒÓ – ΢ڛˆ˜ ΔÛÈÁÁ¿ÓÔÈ – ·ÓÙÈ- Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ê‡- ÛÙ· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘
‚ÚÂı› Ë Ï‡ÛË Û’ ¤Ó· Úfi-
ÙÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ˆ- ÚÔÛÒ¢·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘Ú-
‚ÏËÌ·».
ÚÂ¿Ó ˙˘Ì·ÚÈο, „ˆÌ› Î·È Á¿Ï· ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ¯·Ú¿Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Λ·» Û¯ÔÏ›·ÛÂ
Û Ï·Ù›˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›- ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÂÏ¿ÛˆÓ. ∫·È ·fi ÙËÓ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÂÏ¿ÛÔ˘Ó. ÙÔ ÂÚÈÔ‰È-
ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¶È¿ÙÛ· ªÔÓÙÂÙÛÈ- 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ôϛ٘ Îfi. ¬ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ. O Úˆı˘-
LOS ANGELES TIMES / ERIC BOYD

OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÚÈ-


AP PHOTO / LAURENT CIPRIANI

ÙfiÚÈÔ Ù˘ ƒÒÌ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·- Ù˘ ∂.∂., ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Â-
fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. Ï·‡ÓÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ıˆÚÈÔÔÈËı› ·fi
∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÔÛfiÛÙˆÛ˘ ÛÙȘ ı¤ÏÔ˘Ó «ÛÎÏËÚfi» ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘˜. ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔÓ
¬ ∞ÂÚÁ›· ·fi Ù· ˙˘Ì·ÚÈο. ·ÂÏ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ∏ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› ÌÂÈÒ- ۯ‰ȷÛÌfi ηÈ
OÈ πÙ·ÏÔ› ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÚÁ·ÓÒ- ıËΠÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂÍ·È- ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ΔÔ ∫›ÓËÌ· η- Ù›·˜ Ù˘ ËÈfiÙÂÚ˘ ı¤Û˘ Ô˘ ˘ÈÔ-
ı¤ÙËÛ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 20% Ù¿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÊÈÏ›·˜
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ (Mrap) ÂͤÊÚ·Û ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂.∂. ¢Ë-
54 ∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

SOS ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 16.300 ›‰Ë

AP PHOTO / STEPHAN SAVOIA


Διακόσια είδη ζώων και φυτών προστέθηκαν φέτος στην Κόκκινη Λίστα
°ÔÚ›ÏϘ, Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔÈ, ʇÎÈ·, ‰ÂÏÊ›ÓÈ·... ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜
Î·È ·Ó›‰·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÚ›Ô˘ 200 Û˘ÓÔÏÈο, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫fiÎÎÈÓË
§›ÛÙ· Ì ٷ ›‰Ë Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË.
∂¶πª∂§∂π∞: ƒ¤Ó· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¬ πÓÔ˘›Ù. ¢ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÚÈ-
‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·
E›‰Ë Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÛÈÒÓ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿

™ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘


¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (IUCN), Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 16.300 ›‰Ë ı· ¯·-
ªÂÚÈο ·fi Ù· ›‰Ë Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫fiÎÎÈÓË §›ÛÙ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜
ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (IUCN)
∞ƒ∫Δπ∫O™ ∫À∫§O™

§ÈÁfiÙÂÚ· ·ÁfiÚÈ·
ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ·Ó ‰ÂÓ ÏË- ∫ÔÚ¿ÏÏÈ· Î·È Ê‡ÎÈ· ÙˆÓ °Î·Ï¿·ÁÎÔ˜ °Î·ÚÈ¿Ï
ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
Û›· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.
ÏfiÁˆ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘
ΔÚ›· ›‰Ë ÎÔÚ·ÏÏÈÒÓ
«∂›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi- ·fi Ù· ¡ËÛÈ¿
‚Ô˘ÓÔ˘», ϤÂÈ Ô ∫ÚÂÁΠÛÏÙÔÓ Δ¤È- °Î·Ï¿·ÁÎÔ˜ ÛÙÔÓ / THE INDEPENDENT
ÏÔÚ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÈÚËÓÈÎfi ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ΔÔ˘ Alex Kirby
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ∫fiÎ- ʤÙÔ˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÎÈÓ˘ §›ÛÙ·˜ Ù˘ IUCN. «∂ÍÂÙ¿Û·- ∫fiÎÎÈÓË §›ÛÙ·. ªÂ ¢π¶§∞™π∞ ∫√ƒπΔ™π∞ ·’ fi,ÙÈ ·Áfi-
Ì ›‰Ë Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙËÓ Â- ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È EI¢O™: Gavialis gangeticus ÚÈ· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂-
ÈÛÙ‹ÌË, ¤ÙÛÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·- Î·È 74 ›‰Ë Ê˘ÎÈÒÓ. ΔÔ Û¿ÓÈÔ ·˘Ùfi ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏÔÂȉ¤˜ Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÎÙÈÎÔ‡ ·-
ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙË- ∞ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˙ÂÈ ÛÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙÔ ¡Â¿Ï. O ÎÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
Ù· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·». ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÈÒıËΠ·fi 436 ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘, Î·È Î˘-
OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ∂Ï ¡›ÓÈÔ. ÙÔ 1997 Û ÌfiÏȘ 182 ÙÔ 2006. Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·, Ë
ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ- AITIE™: ∞ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ¤ÁÂÈÚ ˘¤Ú
ÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ – ̤ÏË Ù˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∂-
ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÎÚ¿ÙË, ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘- ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó
ËÚÂۛ˜, ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈ- ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¤Ú¢Ó˜ Û ¯ˆÚÈ¿ πÓÔ˘›Ù ÛÙËÓ ·Ú-
ÛÌÔ› Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȉÈÎÔ› – ÎÙÈ΋ ƒˆÛ›· Î·È ÙË °ÚÔÈÏ·Ó‰›·,
›¯·Ó ˆ˜ ·Ú¯È΋ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô- ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ
Ì¤ÓˆÓ 41.415 ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ ª¤Á·˜ ÛÊ˘ÚÔΤʷÏÔ˜ ηگ·Ú›·˜ ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ìfi-
Î·È ·Ó›‰·˜, Î·È Î·ÙfiÈÓ ¤Ú¢- Ï˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ
Ó·˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fi- EI¢O™: Sphyrna mokarran
O ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ¤ˆ˜ 80% Ù· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë
ÙÈ ·fi ·˘Ù¿ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡- ∞ÚÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹
ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi 16.306 – ·-
ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ·.
AITIE™: ΔÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ¿ ÙÔ˘ – ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
■ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡Á¢ÛÙ· –, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,
ÊÔÚ¤˜ ÌÂډ‡ÂÙ·È ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ. ηıÒ˜ Ô ·¤Ú·˜ Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÌÂ-
¢∂¡ ºΔ∞π∂π ªO¡O ΔO ∫§πª∞ ٷʤÚÔ˘Ó ÙÔÍÈο ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ë-
∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Îϛ̷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì ª·˚Ù˙›: ΔÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ °È·ÓÁÎÙÛ¤ ÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ÛÙËÓ ÔÏÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋
¿ÏϘ ·ÂÈϤ˜, .¯. Ӥ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ·Ï˘Û›‰·. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÓÙfiÈ-
EI¢O™: Lipotes vexillifer Û·Ó ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙÈ-
Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ù· ›‰Ë Û ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÎÒÓ ÊÏfiÁ·˜ Û ı·Ï¿ÛÛÈ· Ô˘ÏÈ¿,
ÛÙËÓ K›Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ 2002. ÊÒÎȘ, ÔÏÈΤ˜ ·ÚÎÔ‡‰Â˜. Δ· ÂÈ-
AITIE™: ¶ÔÏÏ¿ ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ¤ı·Ó·Ó ‚Ú·‰˘ÓÙÈο ÊÏfiÁ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ηٿ 200 Û ۇ-
ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ∫fiÎÎÈÓË ·fi ÚÔ¤Ï˜ ÛηÊÒÓ ‹ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÁÈ· Ïfi-
§›ÛÙ·. ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ. ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·-
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜. OÈ πÓÔ˘-
Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫fiÎÎÈÓË §›- ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ·Èٛ˜. ›Ù ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ÌfiÏ˘Ó-
ÛÙ·, Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÛË, ηıÒ˜ Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú-
ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ¯ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ
O˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔÈ ÙÔ˘ μfiÚÓÂÔ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜ ΢ӋÁÈ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ˙ÒˆÓ.
·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù· Û¿-
ÓÈ· ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Ÿˆ˜ EI¢H: Pongo pygmaeus Î·È Pongo abelii ΔÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ
ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÚÂÁÎ Δ¤ÈÏÔÚ, «Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ¶ÂÚ›Ô˘ 7.300 Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔÈ ˙Ô˘Ó ÛÙË ™Ô˘Ì¿ÙÚ·, ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚ›ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Ó·
Îϛ̷ Ù˘ °Ë˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì ¿ÏϘ ·- ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi 45.000 ÛÙÔ μfiÚÓÂÔ. ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·ÁÔÚÈÒÓ
ÂÈϤ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ӥ˜ ·Ûı¤-
AITIE™: ™ÙÔ μfiÚÓÂÔ Ù· ‰¿ÛË Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Û ÌÂÁ¿-
ÓÂȘ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ù· ›‰Ë Û ÂÍ·Ê¿-
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ê˘Ù›˜ ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓ‰ÚˆÓ (ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â Ë
ÓÈÛË».
ÊÔÈÓÈΤϷÈÔ˘). ™ÙË ™Ô˘Ì¿ÙÚ· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ˘ÏÔÙÔÌ›·. ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ
O Û¿ÓÈÔ˜ ··Á¿ÏÔ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ó‰ÚÈ΋˜
ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ʈÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁ- ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ŸÌˆ˜, ÌÈ· ·ÌÂÚÈη-
Ì· Ù˘ ∫fiÎÎÈÓ˘ §›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ 2007 ›- ΔƒOª∂ƒ∂™ Oπ ∂¶π¶Δø™∂π™ Δø¡ ∫§πª∞Δπ∫ø¡ ∞§§∞°ø¡ ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰È·›ÛÙˆÛ ÌÈ· ·Úfi-
Ó·È Ô Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ··Á¿ÏÔ˜ Ô˘ ÛÌÂÓË ÙÒÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ
˙ÂÈ ÛÙÔÓ ª·˘Ú›ÎÈÔ, ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi ø-
ηÓfi. ∞Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯Â ¯·Ú·-
∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ˘ÚËÓÈÎfi fiÏÂÌÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›-
ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ›‰Ô˜ Ô˘ «·ÂÈÏÂ›Ù·È Ô˘. OÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘¤-
ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË», ʤÙÔ˜ Â- Oπ ∫§πª∞Δπ∫∂™ ·ÏÏ·Á¤˜ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË ª¤ÛË
ıÂÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÒÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È
ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ô˘- ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ı·Ï·ÛÛÒÓ, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∞Ï
ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÁ·ˆÓ Û ¯ËÌÈ-
ÏÈÒÓ Ô˘ ·ÏÒ˜ «ÎÈÓ‰˘Ó‡Ԣӻ – ·- ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÂΛӘ ÂÓfi˜ Í·ÊÓÈΤ˜ ı‡ÂÏϘ, ÍËڷۛ˜, ∫¿ÈÓÙ· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
Τ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó fiˆ˜ ÔÈ
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·- ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ˘ÚηÁȤ˜, ÂȉË̛˜ Î·È ÏÈÌÔ›. ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ
ÔÚÌfiÓ˜. ∏ ˘fiıÂÛË ¤ÁÈÓ ‚‚·Èfi-
ıÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÏËÊıÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ̤ÙÚ·. ∏ ™Â ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. «OÈ
ÙËÙ· ·fi ¢·ÓÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ
Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ··Á¿ÏÔ˘. ™‹- ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ¤Ù·Û·Ó 480 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ
ÌÂÚ· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘- ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ·fi 6 Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÎÙÈ΋ ƒˆÛ›· Î·È ‰È·›ÛÙˆ-
ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 300 ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¢ÈÂıÓÔ‡˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Û 9 ‰ÈÛ. ¿ÙÔÌ·, 65 ¯ÒÚ˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ı·Ó¿ÛÈÌÔ Û·Ó fiÙÈ ÔÈ ¤Á΢ÔÈ Â›¯·Ó ÂÎÙÂı›
ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ 50. ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 15% Ù˘ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·», ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù‡Ô Ú˘·ÓÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ
‰fiıËΠ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ÁˆÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. «∏ Î·È fiÙÈ Î·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2100. ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· οı ¤Ó· ·ÁfiÚÈ.
¢Â›Ù fiÏË ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÚÈ˙ÒÛÂÈ ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿, ÒÛÙ ı· ¢È·ÈÛÙÒıËΠÂ›Û˘ fiÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ·
·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÛÙÔ: Ï·Ó‹ÙË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ¿ÏϘ ·ÂÈϤ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÁÂÓÓÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Úfi-
ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÁÈ· Ó· ÍÂÚÈ˙ˆı›». ˆÚ· Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
http: //www. iucnredlist. org/
·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·.
∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 55

π¡¢O¡∏™π∞

O ∂ÁΤϷ‰Ô˜
¯Ù‡ËÛ Ì OÈ ÚÒÙ˜ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ
8,2 ƒ›¯ÙÂÚ!
Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ‰¤Î· ÓÂ-
ÎÚÔ‡˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚ·˘-
̷ٛ˜ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙ·-
ÙÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 8,2
ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ·
‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ,
Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙË
Η γυναικεία χειραφέτηση ήρθε πολύ πριν από τις σουφραζέτες, λέει ιστορικός
™Ô˘Ì¿ÙÚ· Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ͢- ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiÔÈÔ˜ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ¯ÂÈڷʤÙËÛË ÛÙȘ ÛÔ˘ÊÚ·˙¤Ù˜ Î·È Ù·
ÓÒÓÙ·˜ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÌӋ̘ ·-
fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤ÏË-
Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ 1968, οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜. μÚÂÙ·Ó›‰· ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÊÂÌÈÓÈÛÌfi˜
Í ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 600 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ ªÂÛ·›ˆÓ·.
ÙÔ˘ 2004. ŒÓ· ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷-
η˜ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, Ì ·̷ٷ ‡- ∂¶πª∂§∂π∞: ÒÓ· Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ
„Ô˘˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛËÌÂÈÒ-
ıËΠÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ OÈ «ÛÎÔÙÂÈÓÔ› ·ÈÒÓ˜» Á˘Ó·›Î˜ ¤˙ËÛ·Ó «ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹» Ì ÔÚÁ·Óˆ-
̤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜
™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ô ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ı¤ÏÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔÓ ªÂ- ñ ∏ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ÈÛÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ – ·ÊÔ‡ ›¯Â ÚÔËÁËı› οÔÈ· ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÙˆÓ
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Â-
ͤ‰ˆÛ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ·
Δ Û·›ˆÓ· ÛÎÏ¿‚˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘˜, ˘ËÚ¤-
ÙÚȘ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÌÈ· ÓÙÔ˘-
˙›Ó· ·È‰È¿ Î·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· Ù· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó
ÂÚÈfi‰Ô˘˜. O ªÂÛ·›ˆÓ·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ-
¯‹.
Û˘˙‡ÁˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜.
«™ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¯‹Ú˜
ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÌÂ-
ΛӉ˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ- ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ. Á·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›·», ϤÂÈ Ë ¡ÈÂÌÚ˙ÈÓÙfiÊÛÎÈ ÛÙËÓ
ñ ∏ ∞ƒÃ∏ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 476
̤ÓÔ˘ Û ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÚÈÔ- ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fï˜, ‹Ù·Ó Ôχ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ BBC, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·
Ì.Ã., ¤ÙÔ˜ ÂÎıÚfiÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘
¯¤˜ ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. «™ÂÈ- ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. Ÿˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ô- ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋. «∂È-
ƒˆÌ·›Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ƒˆÌ‡ÏÔ˘ ∞˘- ‰Èο ·Ó ‹Ù·Ó ‡ÔÚ˜, ÌÔ-
ÛÌÔ› Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë μÚÂÙ·Ó›‰· ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÔ ÁÔ˘ÛÙ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ηÈ
ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹- ÚÔ‡Û·Ó Ôχ ¿ÓÂÙ· Ó· Í·Ó·-
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘- ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ·fi ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿
ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î·Ù·- ■ ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙÔ- ∞¶∂§∂À£∂ƒøª∂¡∂™ ñ O ª∂™∞πø¡∞™ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ‹ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó·
ÁÚ·Ì̤˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÔÏfiÎÏË- ΔÔÓ 12Ô - 15Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤˙Ë- ÛÙËÓ ÚÒÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô (·fi ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ», ÚÔ-
Ú˘ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ 5Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 10Ô ·ÈÒÓ· – ‹ Ûı¤ÙÂÈ. ∞Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ
ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡», ·Ó·Ê¤- Û·Ó «ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹» Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ «ÛÎÔÙÂÈÓÔ› ·ÈÒÓ˜») Î·È ÙËÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ë- ¬ ™Ô˘ ¡ÈÂÌÚ˙È-
ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ÂΉÚÔ̤˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚË (¤ˆ˜ ÙÔÓ 15Ô ‹ ÙÔÓ ÁÒÓ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Á˘Ó·›- ÓÙfiÊÛÎÈ. ∏
16Ô ·ÈÒÓ·) Θ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÒ- μÚÂÙ·Ó›‰·
ºfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘, Ë μÚÂÙ·Ó›‰· ·-
ÈÛÙÔÚÈÎfi˜
∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Â- ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª¿ÓÁÎÔÚ Ù˘ ñ £∂øƒ∏£∏∫∂ «Â- ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ‚¤‚·ÈË
ͤ‰ˆÛ·Ó Ë πÓ‰›·, Ë ª·Ï·ÈÛ›·, O˘·Ï›·˜, ™Ô˘ ¡ÈÂÌÚ˙È- Ô¯‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔÓ ªÂÛ·›ˆ-
Ë ∫¤Ó˘· Î·È Ë ™ÚÈ §¿Óη. ΔÔ ÓÙfiÊÛÎÈ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜», ˆ- Ó· ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ ˘¤-
∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÀËÚÂ- ªÂÛ·›ˆÓ· ˙Ô‡Û·Ó ÂÚÈÛ- ÛÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿Ú- ıÂÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÂÍ¿Ú-
ÛÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒ- ÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. «∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ
øηÓÔ‡˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ Âͤ‰ˆÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·- ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ- ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÂÍ·ÚÙÈfiÓÙ·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÁÈ· Ù· Ó·Ó ı¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‹ÍÂ- Τ˜ ·Ó·Î·Ï‡- Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ·Ù¤Ú˜, Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ‹ ·‰ÂÏÊÔ‡˜,
ÓËÛÈ¿ ÕÓÙ·Ì·Ó Î·È ¡›ÎÔÌ·Ú, Ú·Ó Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Ù· „ÂȘ Â›Ó·È ÂÛÊ·Ï̤ÓË», ηٷϋÁÂÈ.
ÂÓÒ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‹- ∫¿ÔÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ù˘ ¡ÈÂÌÚ˙ÈÓÙfiÊÛÎÈ, ¿-
Î·È Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη˜ ÚÔÂȉÔ- Á·ÈÓ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ‰È·ÎÔ- ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ
¬ OÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘
Ô›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ì›- ¤˜ Ì·˙› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘- ·fi„ÂȘ Ù˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «La
ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜.
ªÂÛ·›ˆÓ· ‹ÍÂÚ·Ó Repubblica», Ô °¿ÏÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∑·Î §Â °ÎÔÊ Ï¤-
Óԉ‡ÔÓÙ·È – Û·Ó Ì¤ÏË ÌÈ·˜
ΔËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙ¤‰ˆ- ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. ∏
Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÂÈ fiÙÈ ·Ó Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ηٿÊÂÚÂ
Û·Ó fiÙÈ ÎÙ›ÚÈ· η٤ÚÚÂ˘Û·Ó, Â- ¡ÈÂÌÚ˙ÈÓÙfiÊÛÎÈ Î·Ù¤ÏË- Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ï›ÁË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ΢ÚÈ·Ú-
ÓÒ ¿ÏÏ· ¤È·Û·Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ Í Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘˜. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·- ¯›· ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋.
¶·ÓÙ¿ÓÁÎ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÈÛÙÔÚÈο ÓÙÔ- Ê›· Ë ™ÔÊ› ª·ÚÛfi,
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ™Ô˘- ÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Λ- fiˆ˜ ˘Ô‰‡ıËΠ∏ Ï·ÙÚ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜
Ì¿ÙÚ·˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÌÂÓ· Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙËÓ ÚÈÁΛÈÛÛ· π˙·- ªfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔˆı› ÙË
Δ˙·Î¿ÚÙ· ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Ï·ÙÚ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ΤډÈÛ·Ó Î¿-
Ì¤Ï ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·
¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÛıËÙ¤˜ ÔÈ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ, ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÚÔÛÔ¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ È-
™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· «Braveheart» ÙÔ˘ ªÂÏ ÛÙÔÚÈÎfi. ∏ ™Ô˘ ¡ÈÂÌÚ˙ÈÓÙfiÊÛÎÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ÌÂ-
Ù·ÛÂÈÛÌÔ› ¤ˆ˜ Î·È 6,6 ‚·ı- ∏ ÂÓ‰Âϯ‹˜ ¤Ú¢ӷ Ù‹˜ Â- °Î›ÌÛÔÓ, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÂ
ÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ. O ¤ÙÚ„ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÓÂÈ-
ÛÂÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ ·ÈÛıË- ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË Ì¤- ¯ÒÚ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÁÎÔÚ. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔ-
Ùfi˜ ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È ÙËÓ ÛË Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó¿- 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÓÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·-
Δ·˚Ï¿Ó‰Ë. ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 12Ô Î·È ÙÔÓ 15Ô ·È- ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á˘Ó·›Î˜.

FREE INTERNET !
¶ø™ £∞ ™À¡¢∂£∂πΔ∂

√¢∏°π∂™ (°È· WINDOWS XP ∂ÏÏËÓÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË):


1. ∂ÈϤÍÙ ŒÓ·ÚÍË> ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ> ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘> ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
¡¤·˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «™‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ Internet».
2. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «ªË ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘
ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ALΔEC TELECOMS Û‡Ó‰ÂÛ˘».
Û·˜ «ÛÂÚÊ¿ÚÔ˘Ó» ÛÙÔ INTERNET 3. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «™‡Ó‰ÂÛË Ì¤Ûˆ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ì ¯Ú‹ÛË
modem». ∂ÈϤÍÙ ÙÔ modem (·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ÂÈϤÍÂÈ).
... Èڛ˜ ¿ÁÈÔ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ∞ƒ. ∫§∏™∏™ 801 800 1212 4. ™ÙÔ ‰›Ô «ŸÓÔÌ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÚÔ¯‹˜ Internet» Û˘ÌÏËÚÒÛÙÂ
... Èڛ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Û˘Ì‚fiÏ·È· «TA NEA FREE INTERNET».
USERNAME: TANEA 5. ™ÙÔ ‰›Ô «∞ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘» ÁÚ¿„Ù «801.800.1212».
... ªÂ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘ PASSWORD: TANEA 6. ™ÙÔ ‰›Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË
«TA NEA» Î·È Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ «TA NEA».∂ÈϤÍÙ ÙËÓ «¶ÚÔÛı‹ÎË
... ™Â fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÙfiÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜» Î·È ·Ù‹ÛÙ «Δ¤ÏÔ˜».
™·Ó ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ¶§∂√¡ ∂π™Δ∂ ∂Δ√πª√π ¡∞ ª¶∂πΔ∂ ™Δ√ INTERNET, ∫∞¡√¡Δ∞™ «∫§π∫»
™Δ√ ∂π∫√¡π¢π√ ¶√À ∂Ã∂Δ∂ ¢∏ªπ√Àƒ°∏™∂π ™Δ∏¡ ∂¶πº∞¡∂π∞ ∂ƒ°∞™π∞™.
∞ÛÙÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË √Δ∂ ÚÔ˜ ‰›ÎÙ˘Ô Altec Telecoms 0,0387ú/ÏÂÙfi
(ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È º¶∞ 19%)

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‡·Ú͢ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (.¯ Windows 98, Mc, 2000 Î.Ï.) ‹
‡·Ú͢ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ηϤÛÙ ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Altec Telecoms 801 11 10000.
56 ∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘


[ ¢ÚfiÌÔÈ ] ΔÔ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ μÚ·Ó¿ [ ¶ÚfiÛˆ· ] ΠΙΕΔΑΔ ΚOΡΝΤOΜΠΑ gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

ªÂ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·... ¶·ÛÈÔÓ¿ÚÈ· Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜


... Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ‰ÂÓ ˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ë
∂˘ÚÒË. ªÂÙÚ¿ÂÈ Î·È Í·Ó·ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù¿ Ù˘ ·-
∏ ¶È‰¿‰ ∫fiÚÓÙÔÌ·, 52 ¯ÚfiÓˆÓ, ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ºÈÏÂχıÂÚÔ˘
fi ÙË ‰È΋ Ù˘ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: 191 ÛÙË ª·‰Ú›- ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÛÔÏ·‚› ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ 45 ÔÌ‹ÚˆÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi
ÙË, 52 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· ÎÈÏ¿ ÂÎÚËÎÙÈο ‚Ú‹- ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙˆÓ FARC. ∫·È ηÏ› ÙÔÓ ΔÛ¿‚˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ.
ΠÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Û ÊÔÚÙËÁfi Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·,
ÂÓÒ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·¤ÙÚ„ ÛÙÔ ·Ú·¤ÓÙ Â›ıÂÛË
ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ- ‹Ù·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ï¢΋ Î·È Ô ·Ù¤-
Ù˘ Δ˙ȯ¿ÓÙ. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÛÔ Î·È ÔÈ ∞ÌÂ-
ÚÈηÓÔ› (Û ÔÛÔÛÙfi 74%) ÌÈ· Â›ıÂÛË Ù˘ ∞Ï ∫¿È-
ÓÙ· ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ, ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜,
ÔÈ πÛ·ÓÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÈÔ ÂÈΛӉ˘-
∏ Ù¢¯ı› ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ΢-
‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÕÏ‚·ÚÔ O˘Ú›ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜
ÙˆÓ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÒÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ
Ú·˜ Ù˘ Ì·‡ÚÔ˜. «ŒÌ·ı· Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ
‰È·ÎÚ›ÛÂȘ», Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ. ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÙfiÙ ΢‚ÂÚÓÒÓ
ºÈÏÂχıÂÚÔ ∫fiÌÌ·, ÙÔ 1987 ÂÍÂϤÁË ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂ-
Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ (FARC). ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ˙‹ÙËÛ ÚÂȷ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞ÓÙÈfiÎÈ·, ÙÔ 1992 Ì‹Î ÛÙË
ÓË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ μÔ˘Ï‹ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. ΔÔ 1999
™Ù· fi‰È· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ Í·Ó·‚¿˙Ô˘Ó Î·È, ÚÔ˜ ÁÂÓÈ΋ ηٿÏËÍË, Ô O˘Ú›Ì ·Ô‰¤¯ıËΠ·‹¯ıË Î·È ÎÚ·Ù‹ıËΠÁÈ· 21 Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ-
ʈÙÈ¿ ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·. ¶ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿; ŒÓ·˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡˜ ÂÓfiÏÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘ η-
Δ˙Â¤ÙÔ. «Ì·‡ÚÔ˘ Úfi‚·ÙÔ˘» ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘. Ù¤Ê˘Á ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ë Ô-
«O ΔÛ¿‚˜ Î·È Ë ∫fiÚÓÙÔÌ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÏÈÙÈ΋ ÙËÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ: 18 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÌfiÓË
·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ªÔÁÎÔÙ¿.
ŒÓ·˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜... ÙÔ˘˜ ÈÔ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜», ÂÍËÁ› ÛÙË «§Â ªÔÓÙ»
Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ «πÏ ΔȤÌÔ» ƒÔÌ¤ÚÙÔ ¶ÔÛ¿‰·,
™‹ÌÂÚ· ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ O˘Ú›Ì ÁÈ· «··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜
Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Ì ÙË Ì·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜». ΔÔÓ
... ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ ›¯Â ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔÓ ‰Ë- ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ù˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡ Ù‹˜ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ‰‹ÏˆÛ ‰ËÌfiÛÈ· ˆ˜ «ÔÈ ÚÔÔ-
ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °ÎÏÂÓ ∫ÔÍ ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ô ∞- ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó «·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ Ù˘». ‰Â˘ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ú¤ÂÈ
ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ËÏ›ıÈÔ˜ ‹ ÌÈ· ÌÂÁ·- «∂›Ì·È Á˘Ó·›Î·, Â›Ì·È Ì·‡ÚË, οӈ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ì·È Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∫Ô-
ÏÔÊ˘˝·. ∂ΛÓÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ·˘- Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ó· Ì ‚Ú›˙Ô˘Ó», Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ë ¶È‰¿‰. ™‹- ÏÔÌ‚›·». OÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙË Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÎÔ-
Ù‹ ÙËÓ ·‰¤ÍÈ· ÂÚÒÙËÛË, ·ÏÏ¿ ¬ ¶È‰¿‰ ∫fiÚÓÙÔÌ·: ÌÂÚ·, «fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈ΋ Ô- ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¶fiÏÔ, fi-
Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÚÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ «∂›Ì·È Á˘Ó·›Î·, Â›Ì·È ÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ O˘Ú›ÌÂ, ıˆÚÂ›Ù·È ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· ̈˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛÙ‹ ÛÙÔ ºÈÏÂχıÂÚÔ ∫fiÌÌ·. «™’ ·˘-
ÛÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ Δ˙Â- Ì·‡ÚË, οӈ Û˘Ì¿ıÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿- Ù‹ ÙËÓ Ôχ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ¯ÒÚ·, Â›Ì·È Ì·‡ÚË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·
¤ÙÔ». ™·Ó ÙÔÓ Δ˙Â¤- ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ì·È Ù˜», Û˘Ó¯›˙ÂÈ. ªËÙ¤Ú· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ – ÙÔ ÌÈ- ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Ì ÂÌÈ-
ÙÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÁ¤- Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ó· Ì ÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 23 ÂÙÒÓ –, ı˘Ì¿Ù·È ¯·ÌÔÁÂÏÒ- ÛÙ¢ıÔ‡Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·Ú¿ ÌÈ· ÌÈÁ¿‰·. ™ÙËÓ Ô-
Ù˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ‚Ú›˙Ô˘Ó»... ÓÙ·˜ ˆ˜, «fiÙ·Ó Â›¯· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. OÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÙÔ˘ ºÈÏÂχ-
Ó· ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ, Ì ıÂÚÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÚÈÛÙÂÚ‹,
ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. OÓÂÈ- ›¯·Ó ÂÈ ÏÂÛ‚›·, ÂÂȉ‹ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¯ÒÚÈ˙·». ·ÏÏ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ Â›Ì·È ‡ÔÙË, ÂÂȉ‹
Ú‡ÔÓÙ·È Ó· ·Ô- ∏ ¶È‰¿‰ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ªÂÓÙÂÁ›Ó fiÔ˘ Î·È ¿Ú¯È- ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÔÙ¤ Ì·ÚÍ›ÛÙÚÈ· Ô‡Ù ÙÚÔÙÛΛÛÙÚÈ· Ô‡Ù ٛ-
ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ê›- Û ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Ù˘, ·ÊÔ‡ ÛÔ‡‰·Û ÔÙ·». ªfiÓÔ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ
ÏÔ. ∞ÏÏ¿ ·ÓÙ› Ó· ¡ÔÌÈο Û’ ¤Ó· ηıÔÏÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. OÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë «§Â ªÔÓÙ».
‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ Î·È Ó·
‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ó· ο-
ÓÔ˘Ó Ê›ÏÔ˘˜, ÎÏ›- [ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ] ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÔ‡ / mmitsos@dolnet.gr
ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜
Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó
Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ-
Û΢¿ÛÔ˘Ó. ΔÔ˘˜
∞ıÒÔÈ, ̤¯ÚȘ ·ԉ›Íˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›Ô˘
‚¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ.
«™ÙÚ·ÙËÁ¤ ¶ÈÓfiÎÈÔ, Ϙ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ŒÎÏËÍË. ™‡Á¯˘ÛË. ¶¿ıË. ∏ ˘fiıÂÛË ª¿ÓÙÏÈÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ª· ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ËıÈÎfi
πÚ¿Î ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·». ª· Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Ó· ıˆÚԇ̠ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·ıÒÔ˘˜ ̤¯ÚȘ ·ԉ›Íˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›Ô˘. ∞Ó ÙÂÏÈο ÎÚÈıÔ‡Ó
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Î¿ı ÙÔ˘ ϤÍË. ªfiÏȘ ¤ÓÔ¯ÔÈ, ı· ¤¯Ô˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈοÛÔ˘ÌÂ.
ηٷʤÚÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ, Ô Δ˙Â¤ÙÔ
ÛΤÊÙÂÙ·È: «™›ÁÔ˘Ú· Â›Ì·È Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ì·Ú·ÁÎfi˜
ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ η-
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ΔÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ. °È·Ù› ¤Ó·˜
¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ó· ı¤ÏÂÈ
Ó· ÛηϛÛÂÈ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ ·fi ͇ÏÔ Î·È Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi; O Δ˙Â¤ÙÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡Ù Ë-
™ Ó·ÏÈÔ‡ Sky News, Ë «ª¿ÓÙÏÈÓ» ·Ô-
ÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙ‹ ηÙËÁÔÚ›·, fiˆ˜ ÔÈ
ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Âȉ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Ô‡Ù ¿ÏϘ ‰È¢- ¬ OÚÊ·Ófi
Ï›ıÈÔ˜ Ô‡Ù ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·. ◊Ù·Ó ·ÏÒ˜ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ˜.
ÎÚÈÓ›ÛÂȘ: Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙË, ·È¯Ó›‰È: ÙÔ
fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Û’ fiÔÈ· ¯ÒÚ· ˙ˆ¿ÎÈ Ù˘
Δ¤ÙÔÈÔÈ... ÎÈ ·Ó ˙ÂÈ, Û’ fiÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË ÎÈ ·Ó ·-
Ó‹ÎÂÈ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂ-
Í·Ú¯‹˜ οÔÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ¿ÊËÛ·Ó
ª¿ÓÙÏÈÓ,
Ô˘ Ë
EPA/CLAUDIO ONORATI

ÌfiÓ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÈ ÁÔ-


ÌËÙ¤Ú· Ù˘
... ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔÈ ı· ÛηÚÊÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó·
ÌËÓ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜. O Δ˙Â¤ÙÔ ·Á·- Ó›˜ ΤډÈÛ·Ó ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÌÈ- ‰ÂÓ ÙÔ
Ô‡Û ÙȘ ÎÔ‡ÎϘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi fi- ÛÙÔÛ‡ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ
ÛÔ ·Á·Ô‡Û ÙÔÓ Δ˙Â¤ÙÔ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو, ÙÔ Í‡ÏÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ Û˘- ·È ϤÔÓ
Â›Ó·È ÊÙËÓfi. ◊Ù·Ó ·Ó‡ÎÔÏÔ Ó· ÛηϛÛÂÈ ÌÈ· ÎÔ‡- ˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÙ¤
ÎÏ· Ô˘ Ó· ÙÔÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ (Î·È Ó· ÚÔ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¶¿·. ∫·È, Í·ÊÓÈο, fiÏ· ¿ÏÏ·Í·Ó. ∏ ·Ó·-
̇ÙË Ù˘ fiÔÙ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ „¤Ì·Ù·). ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú- ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ fiÙÈ ÙÔ˘˜
ÚˆÛÙË̤ÓÔÈ ËÁ¤Ù˜. ªÔÓ¿¯· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û¿Ú- ıˆÚ› ϤÔÓ ˘fiÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈ- ÙÔ˘˜ ·È‰ÔÎÙfiÓÔ˘˜, Ë Ù˘¯fiÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍË. OÈ ª·Î¿Ó ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÓÔ¯ÔÈ.
η Î·È ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ªfiÏȘ ÍÂÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì οÔÈ· ¢- ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÈÛÙÂ˘Ù‹. ŸÌˆ˜, ªÔÚ› fï˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı‡Ì·Ù·
Ì ·˘ÙÔ‡˜ ‹ ÌfiÏȘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó È·, ÙÔ˘˜ ÂÙ¿- Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÓÔ›ÎÈ·Û·Ó ‡- ÔÈ ª·Î¿Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ˙‡ÁÔ˘˜ ÌÈ·˜ Û΢ˆÚ›·˜ Ô˘ ¤ÛÙËÛÂ Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ-
Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Û·Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ Í‡ÏÔ. ¢Â- ÛÙÂÚ· ·fi 25 Ë̤Ú˜, ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÈ- Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È ÁÈ·- ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÁ› Ô ÙÔ˘ÚÈ-
ο‰Â˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. Ê¿ÓÂÈ· ¤Ó· ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·: ÎÈ ·Ó ÙÚÔ›, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ- ÛÌfi˜ ÛÙÔ ∞ÏÁοڂÂ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·-
Ë ··ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› (Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÒ-
·È‰ÔÎÙÔÓ›·; ∫È ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤·È˙·Ó ı¤·- ÁÓÒÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË. ∂›Ó·È ÎÂÙ·È ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÌfi ˘fiÙÔ˘ Û ·Ó¿ÏÔ-

ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ... ÙÚÔ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· Û˘-


Áηχ„Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿-
Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜; Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·Ê ¯ı˜
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜ ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜
˘ÓˆÙÈÎÔ‡ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜;
∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤ÎÚ˘„·Ó Â› 25 Ë̤Ú˜
ÁË ˘fiıÂÛË!) ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó «Î›ÓËÙÚ·» ÛÙÔ
˙¢Á¿ÚÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ·-
ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ¿.
... ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‰Ò. °È·Ù› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È È· ÁÈ· ¤Ó· ·- Ë °Î¿ÚÓÙÈ·Ó, ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ ÙÒÌ· (Ô‡;) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔ ∞˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤-
ڷ̇ıÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÊÈ¿ÏÙË. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·, ˘¤Ú ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (οو ·fi ÙË ÂÈ· Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ì·˜. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ
Ó· οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó·Ó, ¤ÛÙˆ ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ¿- Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜, Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ó· ̇ÙË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ) Î·È Ó· ÙÔ ¤ı·- ı¤ÏÔ˘Ó Ô ªÔ˘˜ ‹ ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ·ÛÙ˘-
ηÎÔ ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÔ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Ó· οÓÂÈ Í‡ÏÈÓ· ·- ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘- „·Ó (¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· fiÔ˘ ÚÔ- ÓÔÌÈÎÔ›, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÁÔÚ¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó·Ó ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ ËÁ¤ÙË Ô˘ οÓÂÈ Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. Û‡¯ÔÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ·Ô‰Âȯı› Ë ·ıˆfiÙËÙ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÛÙÚ·ÙȈٿÎÈ· Ì ·ÏËıÈÓ¿ ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ù· O ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÓfi˜ Ù·ÌÏfiÈÓÙ, ϤÂÈ, ·ÏÏ¿- ÔÚÙÔÁ·ÏÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜); Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ- ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.
ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ˙ÂÈ ÁÓÒÌË Î¿ı ̛· ÒÚ·! ¯ı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·-
ÚÔ ·fi fiÛÔ ı· ÓÔÈ·˙fiÙ·Ó Ô Δ˙Â¤ÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿- ∞Ó ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·Ó‹Î Û ηÙÒÙÂÚË ÎÔÈ- ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ˙Ò·, Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· Ù· ¿- LINK:
ÙÈ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ. ÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÓÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚ·›· Î·È ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙË http://diastaseis.blogspot.com
58

√ÈÎÔÓÔÌ›·
¶¤ÌÙË
13
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
2007

H A§§∏ √æ∏

ΔÔ˘
°ÈÒÚÁÔ˘
¢ÈÏfi ÚÂÎfiÚ-‚fiÌ‚· ÁÈ·
ºÈÓÙÈοÎË Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 79 δολ., ενώ το ευρώ έφθασε
•·Ó¿ ÛÙËÓ ™Â Â›‰·-ÚÂÎfiÚ ÂÎÙÔ͇ÙËΠ¯ı˜ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÌÂ

ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹... ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó


ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
¶√À £∞ ™Δ∏ƒπ∑√Δ∞¡, ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜
˘ÔÙ›ıÂÙ·È, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∏ ÎÔ‡ÚÛ·
Ô ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· ÛηÚʿψÛ ÛÙ· ˘-

Δ
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Â˘ÚÒ-ÂÙÚÂÏ·›Ô˘
¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ (1,3890), ÂÓÒ Ô
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜
Ì·‡ÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ¤Êı·Û ٷ 79 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·- ·ÂÈÏ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÏÈ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ·fi ÙȘ ·Ú-
ÙÔ˘ 2004; ∫·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80.
ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘
∫·È ÙÂÏÈο Ô‡ ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ; ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 4,5%,
∫·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ ¶ÂÙڤϷÈÔ, ÙÈÌ‹ ÛÙȘ ∏¶∞
ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 30%! πÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ‰ÔÏ./‚·Ú¤ÏÈ
¶Ô‡ ÂÏ›˙ÂÈ ÙÒÚ· Ë ¡.¢. fiÙÈ ΔÔ ÈÛ¯˘Úfi ¢ÚÒ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (Û˘- 1,389
ı· ‚·ÛÈÛı› Ô Ú˘ıÌfi˜ ÓÂÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜), ηıÒ˜ οÓÂÈ ÈÔ 1,390 80
·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ 2008, 1,380 74
75
ÂÊfiÛÔÓ Â·ÓÂÎÏÂÁ›; •·Ó¿ ■ 1,370 75
1,356 1,351 79
Ò˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ 1,360
ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜ ª∞Àƒ√™ ÃÀ™√™ 1,350 1,343 70
ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Î. ΔÔ ·ÎÚÈ‚fi ÂÙڤϷÈÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ 1,340
1,362 1,366
1,326
∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1,330
69 70 65
ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 1,320 1,313 68
Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ 59
ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 1,310 60
ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙËÓ 1,300 63
ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ·ÎÚÈ‚¿ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ- 1,290 60 55
ÁÔÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜. ÓÙ·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ∏ӈ̤- 1,294
∞ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·- 2007 π·Ó. ºÂ‚Ú. ª¿ÚÙ. ∞Ú. ª¿È. πÔ‡Ó. πÔ‡Ï. ∞‡Á. ™Â.
ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ™ÊÔ‰Úfi
Ï‹ÁÌ· ·fi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ¢ÚÒ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ë ÂÏ-
·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜, Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙÔÓ
‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ¿Ú· Ó·
ÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚-
fiÓÙˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ ∂.∂. ΔËÓ
∫Ï›ÓÂÈ Ë „·Ï›‰· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ
Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ÂÙڤϷÈÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Δ√ ∂Àƒø ÂÎÙÔ͇ÙËΠ̠ٷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Û·Ó ˘ÚηÁÈ¿ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó
·Ó¿Ù˘Í˘. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· (4%). ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ›‰È·
°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰ËÏ·‰‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ. Ÿˆ˜ Â- fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ FED ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ FED ¤¯ÂÈ
·Ú¿ Ù· ˘ÂÛ¯Ë̤ӷ, Ë ÎÙÈÌÔ‡Ó ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÁÈ· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÂÂȉ‹ ÔÈ ªÂÓ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘
οı ‰¤Î· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ì¤ÛË Â- ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ· Â›‰· ·˘Ù¿
΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛÈ· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ «ÚÔηӛ˙ÂÙ·È» 0,20 ·ÁÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË
·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·˘Í¿ÓÂ- «ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó» fiÙÈ Ë ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ 0,50% ÙÂÙÚ·ÂÙ›·.
ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù·È 0,20 Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ◊‰Ë Ô OO™∞ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë
ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÁÈ· ÛÙ¤ÁË. ∏¶∞ (FED) ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜
∞Ó¿Ù˘ÍË fï˜ Â›Ó·È fiÙ·Ó – ∞ÂÈÏ‹ ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ¢ÚÒ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô
.¯. – ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ΔÔ ·ÎÚÈ‚fi ÂÙڤϷÈÔ Ï‹ÙÙÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ı· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ
ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Û ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 18 ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿
(60%-65%) ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜
ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó
·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ªÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó· «·Ó·Û¿ÓÂÈ» Ë ·ÁÔÚ¿ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ
Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, οÙÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÂÈÙÔΛˆÓ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. OÈ Êfi‚ÔÈ ·˘ÙÔ›
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, Ô˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙÒÚ· Ó· ·˘- (·fi 5,25% Û‹ÌÂÚ·) – ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ Û ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ Î·È Ù·
Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›- Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘
΢‚¤ÚÓËÛË. 줂·È· ÔÈ ÌˆÓ. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› Û ÚfiÛÊ·Ù·
Â˘Ù˘¯Â›˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ οÔÙ ∏ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ¢ÚÒ ÁÈ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ì ¯·ÌËÏ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î¿ıÂÙË
ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È – ı· ¤ÎÏÂÈÓ ·ÎfiÌË ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ ÙÔ˘
Î·È ·fi ÙÔ Û˘Ó¯Ҙ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ „·Ï›‰· (subprime) ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È πÔ˘Ï›Ô˘.
ŒÏÏËÓ˜ ı· ¿„Ô˘Ó Ó·
ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
‰·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 2006 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi-ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ 12,1%
ı· ¤ÛÂÈ Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ı· ÙÔ˘ ∞∂¶. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ ÙÈ̤˜. ∏ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Ô‰‹ÁËÛÂ
¿„ÂÈ Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Â›- ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢
ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ΔfiÙ ÙÔ Ù ÚÔ˜ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ›Ù ÚÔ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi Ù· 80 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ÂÓÒ ÛÙ· 79 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›-
ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚ˜ Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ Â›¯·Ó οÓÂÈ ÏfiÁÔ ·- ÓÔ˘ ÛÙ· 77,5 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ·Ó Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ (.¯. ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹). ÎfiÌË Î·È ÁÈ· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ʈÙÈ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÓ Ùˆ ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Û ∂˘ÚÒË Î·È ∏¶∞ ÁÈ· Û˘-
ÌÂٷ͇ ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ. ∫¿ÙÈ
ÈÛ¯˘Úfi ‹ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ. ∞Ó·Ï˘- ∫·È ·ÂÈÏ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ◊‰Ë Ë ∂∫Δ ¤-
Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· ı· ÍÂÂ- ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ O¶∂∫ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â˘-
Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ Ú¿ÛÂÈ Ù· 1,40 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È ÙËÓ Í¤ÊÚÂÓË ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·˘Í¿- Úˆ˙ÒÓË ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 2% ʤÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ
Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ı· Êı¿ÛÂÈ Ù· 1,42 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂ- ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ηٿ 500.000 ı¤ÛÂÈ ˆ˜ fiÚÈÔ, Î·È «˘fiÛ¯ÂÙ·È» Ӥ˜ ·˘Í‹-
ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ó˜ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ‚·Ú¤ÏÈ·, ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· Â¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›.
59

¬ ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜,
˘‡ı˘ÓÔ˜
ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘
¶∞™O∫: «¢ÈηÈÒÓÂÙ·È Ë
OÏ˘Ìȷ΋ Ù˘
ÂÚÈfi‰Ô˘ 1998-
2002, ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È

ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢.


ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ
ÔÈ OÏ˘ÌȷΤ˜
∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜»
τα 1,389 δολ.


ÕÏÌ· ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ı· ʤÚÂÈ
Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ¢Èη›ˆÛË Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜
·fi ÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
™‡ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚ¤Ï˘ OÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi οıÂ
ª∂ ∞§ª∞ ÛÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ·‡ÍËÛË 1 ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔÓ º¶A
·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔ- ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÙÂϤ˙Ô˜ ¶∞™O∫ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛ‹ Ù˘, ÂÓÒ ·-
ÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÌÈ·
Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ Ô-
¶§H£øPI™MO™ +0,5 Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ¢π∫∞πø™∏ °π∞ ÙËÓ ›‰È· - ÎfiÏ·ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ
Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Î˘-
‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ù˘ ÁÚ·Ù‹,
Ô›·, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ·- ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤Ù˘¯Â ¯Ù˜ Ë OÏ˘Ìȷ΋ ∞- ·ÊÂÏ‹ Î·È ÓÔÌÈο ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÔÌÔÏÔÁ›· fi-
ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÚÔ-
¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓË-
ºOPOI +1 ‰ÈÛ. ú ÂÚÔÔÚ›· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ô˘
¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∫Ô-
ÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì-
ÌÒÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜
ÛË ·Ó Â·ÓÂÎÏÂÁ›. A¶O¢O™EI™ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜».
ªÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔ- A¶OTAMIEY™EøN -0,5 Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÌÈÛÈfiÓ, Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢Ë-
ÌfiÛÈÔ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘-
ÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ ı· ÌÂÙ·Î˘ÏÈ- ÓÔÏÈο 575 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ıÂ- ∞Ó·ÙÚÔ‹ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ
Ûı› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ OIKONOMIA PÔοÓÈÛÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙË- ˆÚ› fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ Â- ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ÙË
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ı· Ù·˜ ÌÂ Î¿Ì„Ë ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ. ¯ÙÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ ·-
Ê·Ó› ÛÙÔÓ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∫·- ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ¯Ù˜, ‰È- fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
ٷӷψً, ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi. Ù· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· η‡ÛÈÌ·, Î·È ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ∏ ∂∫Δ Ï·Ì‚¿- η›ˆÛ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ
™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ·‡- ı· Ï‹ÍÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÌÂÛ·›· Î·È ÓÂÈ ˘fi„Ë ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÓÔ- Ù˘ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ù· Ù¤ÏË Ô˘
ÍËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ο- ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ ı· ÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔÓ ÏË- ÙÔ˘ 2003 (Â› ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ¶∞™O∫)! ™ÙÔ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜
ÓÂÈ ¿ÏÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·‡- Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË, ÂÓÒ ıˆÚÈÛÌfi Û Â›Â‰Ô Â˘Úˆ˙Ò- ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â›¯Â ÚÔÛʇÁÂÈ Ë OÏ˘- μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Î·È ÙËÓ À¶∞, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜
ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹, Ë ÔÔ›· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Ó˘ Î·È fi¯È Û Â›Â‰Ô ÎÚ·ÙÒÓ. Ìȷ΋, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÎËÚ˘¯ı› ·Ú¿ÓÔÌË 34 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÂ·Ú΋ Ù· Â-
ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ŒÙÛÈ ÂÓÒ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ·˘- Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.
■ Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÍËı›, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô‰fi- ÙÔ 2002, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÂÈ- ∂›Û˘, ¤ÎÚÈÓ ·ÓÂ·Ú΋ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘
Δ∞ £Àª∞Δ∞ ÙÈÌÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË
ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfi- 161 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ï·È¤˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈ- Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞ Â› ÙˆÓ Î·˘-
¡¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÙÂÚÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ÏË- Û¯‡ÛÂȘ. ۛ̈Ó, fiˆ˜ Î·È ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ
ʤÚÂÈ ¿ÏÌ· ÛÙÔÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÚ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì 2,5% OÏ˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÏÔ˝· ÙÔ˘ º¶∞ ÁÈ· Ù· ·-
ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ÂÈ- ÕÏÏ· 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë
ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ∏ ÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù·ÌÈ- ∏ ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 3
ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ı· ¢ÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 1% (·ÚÓËÙÈ΋ ·- 1998-2002 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂ- ÂηÙ. ¢ÚÒ.
Ï‹ÍÂÈ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·- fi‰ÔÛË 1,5%, Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÒÛÂȘ Ù˘ O.∞. ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ (ÌÈÛıÒÛÂȘ
ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û ·ÚÓËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË 3% ÂÊfi- ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ O.∞. ΔÈ ·¤ÚÚÈ„Â
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÊÔ‡ ı· ÚÔηϤ- ÛÔÓ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÒÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ- øÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ
Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ – ÙȘ ÔÔ›- ÛÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4% Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ηٿ ˙¤ÏÔ˜», ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ º¶∞ ÁÈ· η‡ÛÈÌ· Î·È ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË Ù˘ OÏ˘-
˜ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ Î·- ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜). ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ OÏ˘ÌÈ·- Ìȷ΋˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ,
ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢- ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÙÂÏÈÎfi ·- ΋˜ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜). °È· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ
‚¤ÚÓËÛË – ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î¿Ì„Ë ÙˆÓ Â- OÈ ÌË ‰ÂÛ̇ÛÂȘ 2003 Î·È ÌÂÙ¿, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÏÔÈÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÛÙȘ ÔÔ›-
1 ¤ˆ˜ 3 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Í·ÁˆÁÒÓ. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ OÏ˘Ìȷ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¿Ï- ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· 41 ÂηÙ. ¢ÚÒ
ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤- Ï· 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
¶Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ 1 ¤ˆ˜ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¯Ô˘Ó ÚˆÙËı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ∏ ¯ÙÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ‰Èη- ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ 1998 (fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Â-
ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, Ì ‚¿ÛË Î·È ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ·˘- Î·È Â›ÌÔÓ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë- ÛÙËÚ›Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Ú¤- ͤÏÈÍË ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹˜
ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Í‹ÛÂÈ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· – ̤Ú˜ ·Ó Ë ¡.¢. ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë O.∞. ηٿ 37 ÂηÙ. Ù˘), Ù· ÚfiÛÙÈÌ·, ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ-
·fi ÙÔ 18% ÛÙÔ 19% Ô˘ Ú·Á- ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ÂÈ- Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÂÊfiÛÔÓ Â- ¢ÚÒ (ÛÙ· 124 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ·fiÊ·ÛË fi- Û·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ
Ì·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ – ·ÓÂÎÏÂÁ›. ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ìˆ˜ ηٿ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë OÏ˘Ìȷ΋ Úfi- Î·È ÂÚ›Ô˘ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌË Î·-
¡.¢. ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005, fiÙÈ Î·Ù¿ 1 ¤ˆ˜ 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÔÈ- ÎÂÈÙ·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ·Ó·›ÚÂÛË. øÛÙfiÛÔ, Ù· Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ «Û·ÙfiÛËÌÔ˘».
ÁÈ· οı ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ·˘Í¿ÓÂ- ¢ÚÒ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ο- Ó‹ – Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÔÛ˘ÓÂÓ- ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÂÏÈ-
Ù·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ Ô ÏË- ı ÌÔÓ¿‰· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÓÔË̤ÓË – ÁÚ·ÌÌ‹: «‰ÂÓ ˘¿Ú- ο Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÊÔ‡ £· ·Û΋ÛÂÈ ·Ó·›ÚÂÛË
ıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÈÛ‹ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Úfi- ¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜». ¶Úfi- ‹‰Ë Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ 25 ÂηÙ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë O.∞. ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
ÌÔÓ¿‰·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ô ÛıÂÙÔ ÊfiÚÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇- ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·Ù‡ˆÛË Ô˘ Ô˘- ¢ÚÒ. fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Ë ÚÔÛÊ˘-
º¶∞ ·˘ÍËı› ηٿ Ì›· ‹ ÙÚÂȘ ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ÛÈ·ÛÙÈο ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ Á‹ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, ı· ·Û΋ÛÂÈ ·Ó·›ÚÂÛË
ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ·˘- £‡Ì·Ù· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ «¢Èη›ˆÛË - ηٷ‰›ÎË» ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¢Èη-
ÍËı› ·fi ÙÔ 2,5% Ô˘ Â›Ó·È Û‹- º¶∞ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔη- ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙË ¡.¢. «∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ‰Èη›- ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ.
ÌÂÚ· ÛÙÔ 3% ¤ˆ˜ 4%. ∏ ·‡ÍË- Ù·ı¤Ù˜. ∂ÓÒ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¶∞™O∫ ÌÈÏ¿ Ì ‚Â- ˆÛË Î·È ÌÈ· ηٷ‰›ÎË», ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘- ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
ÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó¤‚ÂÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔ˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi- ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ 41
Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛˆÓ, Ù· Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡.¢. ‚ÏÈ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «¢ÈηÈÒÓÂÙ·È Ë ÙfiÙ ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë OÏ˘Ìȷ΋ ÙÔ 2003 ÚÔÛ¤-
Û ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿ- ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘- Ô º¶∞ ı· ·˘ÍËı› ·fi 2 ¤ˆ˜ 3 OÏ˘Ìȷ΋ (Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1998 - 2002) Î·È Ê˘Á ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ψÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÛÙË ÌÔÓ¿‰Â˜. ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉfiÛÂÈ ·fiÊ·ÛË.
√ÈÎÔÓÔÌ›· / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 61

°ÂÚ¿ Î¤Ú‰Ë ·fi ÙÔ ÚˆÈÓfi


Η νέα μόδα των κορν φλέικς τροφοδοτεί μια νέα αγορά προϊόντων δημητριακών
ΔÔ Úˆ› ÙÚÒÁÂ Û·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û·Ó Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û·Ó ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë
Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·ÔÙÂÏ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÌfiÙÔ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ηıÒ˜
‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ Î¤Ú‰Ë ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ‡ÊÔ˘ ¢ËÌËÙÚȷο Î·È ÛÙÔ 8 ÛÙ· 10 ˆÏÔ‡ÓÙ·È
ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·

Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤-
Ó· ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· ‹ ¤Ó· ÊÏÈ-
Ù˙¿ÓÈ Î·Ê¤ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ·
MÂ Ú˘ıÌfi 18,4% ·Ó·Ù‡Û-
·fi Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ
ÛÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ∫§∞™π∫∞ ∫√ƒ¡ º§∂´∫™, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ó¿ÏÈ ‰È·Î›ÓËÛ˘
Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ÔÈ
86 ÂηÙ. ú Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Â›Ó·È Ù·
Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
fiÙÈ Ë Î·Ï‹ Ë̤ڷ ı¤ÏÂÈ ÔÏÏ¿ Â- ·ÁÔÚ¿˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÔÎÔÏ¿Ù· ‹ ̤ÏÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ·fi Ù· ÔÔ›·
ÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∞fi fiÛ· ÙÚfiÊÈÌ· ÊÈ- ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜, ÌÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· 8 ·fi Ù· 10
OÈ ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ
ÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÚ·¤˙È Ô˘ ÙÚÒÓ ÚˆÈÓfi ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ù· ‰ËÌËÙÚȷο Ê·›- ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜.
Ù· ‰ËÌËÙÚȷο ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ™ÙËÓ
ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘- ÙÔ˘˜
Ó·ÌÈ΋. ŒÙÛÈ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∫·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÂÓ‰‡- 37,6 ÂηÙ. $ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ H ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ¿ÓÙˆ˜ Ô˘
Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Û˘- Â›Ó·È Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ
ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô- ·ÁÔÚ¿˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÙÔ 2011 Nestle, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÓÙ·˜ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó¤Â˜ Á‡ÛÂȘ. ÛÂÈÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Fitness, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ
Nesquik, Cheerios, Clusters Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ™Â
Ó˜ ηٷӷψ٤˜ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÛÙÔ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- Crunch, Ë ∂§°∂∫∞, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÔÈ
∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ‰È¿ÛÙËÌ· πÔ˘Ó›Ô˘ 2006 - ª·˝Ô˘ ÓË ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· Ï·Ó- ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Alpen, ηٷӿψÛË ÙˆÓ
∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ıÂ- 2007 86 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 72,7 ÂηÙ. Û¿ÚÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì Weetos, Weetabix Î·È Ë ∞ÙÏ¿ÓÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·- ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ‰È¿- ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ∞.∂. Ì ٷ Kellogg’s, Coco Pops, ÂÌÊ¿ÓÈÛ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘
Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÚÔÊ›- ÛÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ È- ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û Frosties, Al Bran Î·È Special K. 5,2%, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ
̈Ó, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙËÓ ‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¢·ÛηÏfi- Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷ- ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ 27,7
∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â- Ô˘ÏÔ˜», ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂Ï- ψÙÒÓ fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿, ÔÈ Á˘Ó·›- ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Î·È ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2011
›Â‰Ô ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È Â- Ï‹ÓˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·ıË- Θ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ- ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, Ù· Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ÌÂÚÈÓ¿ Ï‹Ú˜ ÚˆÈÓfi, ÙÔ 19,4% ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰ËÌË- ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù·
ΔË ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÂÈϤÁÂÈ Î·È Ù· ‰ËÌËÙÚȷο. ÙÚȷο ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜, Ù· ÔÔ›· ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÙÔ 37,6 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·.
·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔ- ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿- ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜
Ú¿˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 18,4%, ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏË- ‰Ô˘ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Û ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ.

¶ƒO™∫§∏™∏ ™∂ ∞¡∞°°∂§π∞
¢π∫∞πøª∞ΔO™
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi
IDEAL STANDARD
225 ·fi 27-6-2007 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ªÔ-
ÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ™ÂÚÚÒÓ (¢È·‰Èη-
Û›· ∂ÎÔ˘Û›·˜ ¢ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜) ÚÔÛηÏÂ›Ù·È ǹȃǹȀȅǿȃȍȈǾ
Ô ÎÔÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 00000267-4
ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÈÙ·Á‹˜ Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÙÚ·-
Â˙È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «Δƒ∞- ȉȠ ǻȚȠȚțȘIJȚțȩ ȈȣμȕȠȪȜȚȠ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ IJȘȢ
¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂.», Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı›
·fi ÙËÓ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ Âˆ- IDEAL STANDARD, İțijȡȐȗȠȣȞ IJȘ ȕĮșȪIJĮIJȘ
Ó˘Ì›· «∞§∂•∞¡¢ƒO™ Δ∞º§∞¡π¢∏™ ∫∞π
ÀπOπ O.∂.», ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.592 ¢ÚÒ, șȜȓȥȘ IJȠȣȢ ȖȚĮ IJĮ șȪμĮIJĮ, IJȘȞ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ
ÏËÚˆÙ¤· ·fi ÙËÓ ÏËÚÒÙÚÈ· ÙÚ¿Â˙·
Ì ¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ì ·ÚÈıÌfi
ȠȚțȠȞȠμȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȒ ʌȠȣ ȐijȘıĮȞ ʌȓıȦ IJȠȣȢ ȠȚ
017 2565256019838784, ̤۷ Û Â- ʌȡȩıijĮIJİȢ ʌȣȡțĮȖȚȑȢ, țĮȚ ıȣμʌĮȡȓıIJĮȞIJĮȚ ıIJȚȢ
Í‹ÓÙ· (60) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·-
fi ÙȘ οوıÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Ù˘ ·ÚÔ‡- ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ ʌȠȣ İʌȜȒȖȘıĮȞ.
Û·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·) 1 ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹-
ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· «ª∞∫∂¢O¡π∞», Ë ÔÔ›·
Ǿ İIJĮȚȡȓĮ, ĮȞIJĮʌȠțȡȚȞȩμİȞȘ İȞİȡȖȐ ıIJȚȢ
ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‚) 1 ÊÔÚ¿ įȣıȐȡİıIJİȢ ʌİȡȚıIJȐıİȚȢ, ĮʌȠijȐıȚıİ ȞĮ įȚĮșȑıİȚ
ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· «Δ∞ ¡∂∞», Ë
ÔÔ›· ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Á) ÛÙÔ Δ‡- ȐμİıĮ ȕĮıȚțȐ İȓįȘ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ıİ 300 ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ
¯Ô˜ ∞.∂. Î·È ∂¶∂ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰Ô˜ Ù˘ ∫˘- ʌȣȡȠʌȜȒțIJȦȞ IJȠȣ ʌİȡĮıμȑȞȠȣ ǹȣȖȠȪıIJȠȣ, ıİ
‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛ˘ Ù˘ È-
‰›·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÃÚË- ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ μȑȡȠȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ, ȫıIJİ ȞĮ
Ì·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ, Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ
Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ó η٤¯ÂÈ ÙÔ ·Óˆ- ȕȠȘșȒıİȚ ıIJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȞȠȚțȠțȣȡȚȫȞ
Ù¤Úˆ ·ÍÈfiÁÚ·ÊÔ, Ó· ÙÔ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙË
°Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ™ÂÚÚÒÓ,
IJȠȣȢ.
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ·ÍÈfiÁÚ·ÊÔ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ È- Ǿ İIJĮȚȡȓĮ șĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ İʌȓıȘȢ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
Û¯‡ ÙÔ˘.
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 29-08-2007 μİIJĮijȠȡȐȢ țĮȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ıIJȠȞ
O ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ π. ƒfi˙Ô˘
IJȩʌȠ ʌȠȣ İʌȚșȣμȠȪȞ ȠȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȚ. ȅȚ
İȞįȚĮijİȡȩμİȞȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞ
Įʌ’İȣșİȓĮȢ ıIJȠ IJȘȜ. 210 6790800, ȖȚĮ ȞĮ
¶ƒO™∫§∏™∏ °π∞ ∞¡∞°°∂§π∞ İȞȘμİȡȦșȠȪȞ ȖȚĮ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȠȪμİȞİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ. ĬĮ
¢π∫∞πøª∞ΔO™ IJȘȡȘșİȓ ıİȚȡȐ ʌȡȠIJİȡĮȚȩIJȘIJĮȢ.
ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 4474/2007 ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ ÚÔ- ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ IJȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ μİ įȚțȒ
ÛηÏÂ›Ù·È Ô ÎÔÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ
01156451-2 ÂÈÙ·Á‹˜ Ù˘ NOVA BANK, ÂÎ- IJȠȣȢ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ șĮ ʌȡȠıijȑȡȠȣȞ ȠȚțȠȞȠμȚțȒ
‰fiÛˆ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂ-
ˆÓ (π∫∞) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ 8-6-2006 Û ‰È·Ù·Á‹ ȕȠȒșİȚĮ ıIJȠȣȢ ʌȜȘȖȑȞIJİȢ. ȉȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ șĮ
ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Δ·Ì¿ÎË, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, Ô-
‰fi˜ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ ·ÚÈıÌ. 9, ÔÛÔ‡ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Â- ıȣȖțİȞIJȡȦșİȓ șĮ įȚĮIJİșİȓ ıİ ʌȣȡȩʌȜȘțIJİȢ
Í·ÎÔÛ›ˆÓ (6.600) ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÙÔ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ
ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 60 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡- ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ IJȠȣ ȞȠμȠȪ ǼȣȕȠȓĮȢ, ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮȚ Ș
Û· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘
Î·È ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ·˘Ù‹Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ȑįȡĮ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ μȠȞȐįĮȢ IJȘȢ İIJĮȚȡȓĮȢ.
ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ-
Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘.
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èη-
Û›·˜ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚÔ¯‹
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ·ÍÈÔÁÚ¿ÊÔ˘.
∏ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈ· ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
ȉȠ ǻ.Ȉ. IJȘȢ ǿȞIJİȐȜ ȈIJȐȞIJĮȡȞIJ ǹǺǼǼ
Ãπ™Δπ¡∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡OÀ
62 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

[ •∂¡∏ ∞°√ƒ∞ ] [ ∂Àƒø, √ª√§√°∞, ™À¡∞§§∞°ª∞ ]

§ÔÓ‰›ÓÔ
6.400
FTSE-100 ƒÂÎfiÚ ÙÔ˘ ¢ÚÒ
6.360,2 H ∞¡∏™ÀÃπ∞ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Î. Paulson fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÂÓ‰¤- ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÙÂÚÏ›-
6.350 ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ Ó·˜, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ˘„ËÏfi 0,6840, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ IÛÔÙÈ̛˜
6.300
∏ EFG ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ë Â- 1998 Â¤‰Ú·Û·Ó Â›Û˘ ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ·ÌÂÚÈη- ıÂÙÈο ·fi ÙËÓ Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙÒ¯Â˘ÛË – Ë ÚÒÙË ‰ÔÏ·Ú›Ô˘
∂UROBANK ÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 ÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ/‰ÔÏ. ‰È·ÙËÚ‹ıË- ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË – ÌÈ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿- E˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ
6.250
- ERGASIAS Ì.‚. Ì›ˆÛË ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ·- Π۠·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ- Â˙·˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÁÈÂÓ, ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ 1,3890
6.200 ∞¡∞§À∂π fi ÙË Fed ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÓÙ·˜ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘„ËÏfi 1,3890, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Â- ‚Ú¤ıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙ· 114,40 ÓˆÚ›˜ ÛÙËÓ ∂˘-
ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÂ- ›Û˘ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ ÚÒË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ·Ú·›- ¢ÔÏ¿ÚÈÔ/ÁÈÂÓ
6.150
¯›˙o˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Ô- Î. Trichet ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î. Abe, 113,80
6.100 Ï¿ÚÈÔ ˘fi ›ÂÛË. Δ· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔ- fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·Ï·Ú‹. ∞- ÚÈÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· 113,80.
¶ ¶ ¢ T T

∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
ª∂Δ√Ã∂™ ∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏ Δπª∏ Δπª∏ Δπª∏ √°∫√™ ª∂Δ√Ã∂™ ∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏ Δπª∏ Δπª∏ Δπª∏ √°∫√™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ) ∏ª∂ƒ. ∏ª∂ƒ. 52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢. ™À¡/°ø¡ (ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ) ∏ª∂ƒ. ∏ª∂ƒ. 52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢. ™À¡/°ø¡
E˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ∞§∫O ∂§§∞™ (∫O) *..................................1,30 .................0,00........1,32 ........1,28 .........1,73 .........1,10 ...36,57 ....35.820
1,390
$1,3890 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫∞) *.......................................2,84 .................0,00........2,88 ........2,84 .........4,16 .........1,76 .....3,04 ......4.550
∞§OÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ (∫O) * ....................4,54 ......A.......-1,30........4,70 ........4,54 .........6,10 .........3,02 ...19,06 ......8.273
∞°ƒOΔπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * .....................3,70 ......¶ ........0,00........3,72 ........3,68 .........4,38 .........3,54 ...17,72 ..209.899 ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ (∫O) *................................3,18 ......¶ ........0,63........3,20 ........3,10 .........4,44 .........0,81 ...84,53 ......5.060
1,385 ∞§OÀªπ¡πO Δ∏™ ∂§§∞¢O™ (∫O) * ........14,40 ......¶.......-0,55......14,40 ......14,26 .......18,90 .......13,70 .....7,53 ....35.039 ALPHA TRUST ∞¡¢ƒOª∂¢∞ ∞∂∂à (∫O) *3,00.....¶ ........2,39........3,00 ........2,93 .........3,28 .........2,84 ...........- ......5.125
∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫O) * ...............................6,96 .................0,87........7,02 ........6,84 .........8,32 .........5,50.................25.724 ∞¡∂∫ (∫O) * .............................................2,11 ................-0,47........2,13 ........2,10 .........2,76 .........1,04 .....8,75 ..480.302
μπOÃ∞§∫O (∫∞) * ....................................10,40 ................-3,88......10,98 ......10,40 .......13,70 .........7,74 ...18,33 ....75.510 ∞¡∂∫ (¶O `90) *........................................3,24 ......¶ ........9,46........3,24 ........3,00 .........4,70 .........0,87 ...14,06 ...........81
1,380 μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O) *......................24,38 ................-0,08......24,60 ......24,24 .......31,50 .......18,40 .....9,60 ....48.622 ∞¡∂∫ (¶O `96) *........................................2,40 .................9,09........2,40 ........2,18 .........2,72 .........0,88 ...10,53 ......1.027
°∂∫ (∫O) * ..............................................11,18 ......A.......-1,76......11,38 ......11,10 .......14,50 .........6,26 ...36,03 ..101.208 ∞™¶π™ ¶ƒO¡Oπ∞ (∫O) * ............................0,91 ................-3,19........0,97 ........0,90 .........1,65 .........0,91 ...16,51 ....72.790
1,375 °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..........................5,82 ......A.......-0,34........5,92 ........5,82 .........9,90 .........5,82.................12.318 ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O) *.......................................1,34 ................-2,19........1,39 ........1,34 .........1,92 .........1,09...............193.657
¢∂∏ (∫O) * .............................................22,42 ................-0,36......22,66 ......22,26 .......23,40 .......17,38...............482.198 ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) * .......................4,20 .................0,48........4,20 ........4,02 .........6,04 .........1,90......................220
¢∂§Δ∞ PROJECT (∫O) *...........................6,74 ......A.......-0,30........6,84 ........6,74 .......14,38 .........5,84 ...26,03 ......1.645 ∞ΔΔπ∫∏™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ........................3,66 ......A.......-1,08........3,74 ........3,66 .........5,09 .........3,64.................25.341
1,370 ¢O§ (∫O) * ................................................2,79 ......¶ ........0,36........2,81 ........2,76 .........3,62 .........2,46.................17.816 μ∞§∫∞¡ ∂•¶OƒΔ (∫O) * ..........................3,48 ................-1,69........3,58 ........3,46 .........5,08 .........1,06 ...45,89 ....21.385
MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * .........6,18 ......¶ ........0,00........6,30 ........6,08 .........9,30 .........5,70 ...31,45 ....20.783 μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫O) * .....................................1,67 .................0,60........1,72 ........1,64 .........1,67 .........0,90.................14.182
∂£¡π∫∏ ∞™º∞§∂πø¡ (∫O) *.....................4,20 ......¶.......-0,94........4,32 ........4,16 .........6,62 .........4,20.................96.744 μ∞ƒμ∞ƒ∂™O™ (∫∞) * ................................0,79 ......A ........0,00........0,81 ........0,79 .........1,29 .........0,48.................25.050
1,365 ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) *.......................43,06 .................0,00......43,80 ......42,94 .......46,12 .......32,80 ...19,581.239.531 μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫O) *.....4,34 .................0,00........4,36 ........4,16 .........5,18 .........1,72...................1.490
¶ ¶ ¢ T T ∂§μ∞§ (∫∞) * ............................................3,66 ......¶ ........0,55........3,70 ........3,62 .........5,16 .........2,87 ...21,90 ....53.690 μ∞ƒ¢∞™ (∫O) *..........................................2,85 ......¶ ........0,00........2,85 ........2,83 .........3,32 .........2,00 ...16,65 ......3.159
∂§§. Δ∂áO¢Oªπ∫∏ Δ∂μ (∫O) * .............9,50 ......¶.......-1,04........9,64 ........9,44 .......11,74 .........7,50 ...31,78 ....94.293 μ∞™π§O¶OÀ§O™ ∞μ (∫O) * ....................27,30 ................-0,15......27,44 ......27,30 .......28,02 .......13,50 ...17,36 .........757
∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫O) *......................5,82 ................-0,34........5,98 ........5,76 .........7,10 .........4,01 ...10,49 ....18.758 μ∂Δ∞¡∂Δ (∫O) * .......................................1,91 ......¶.......-1,04........1,94 ........1,88 .........3,30 .........1,91 .....9,32 ....61.206
∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫O) *................10,18 ................-1,36......10,34 ......10,16 .......12,02 .........9,36 ...11,96 ....94.232 μπO∫∞ƒ¶∂Δ (∫O) * ...................................2,77 ......¶ ........0,00........2,79 ........2,72 .........3,70 .........1,52 ...10,78 ......7.660
ª∂π∫Δ∂™ Δ∞™∂π™ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫O) * ......19,54 ................-1,11......19,90 ......19,50 .......23,16 .......11,61 ...24,27 ..608.611 μπOΔ∂ƒ (∫O) *...........................................1,01 ......¶.......-0,98........1,04 ........1,00 .........1,33 .........0,79 ...58,55 ..151.738
ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *.................20,12 .................0,10......20,22 ......20,06 .......24,00 .......19,18.................17.857 μO°π∞Δ∑O°§OÀ SYSTEMS (∫O) * ...........4,14 ................-1,90........4,28 ........4,14 .........5,82 .........1,96 ...13,25 ......1.802
∂À∞£ (∫O) * .............................................7,42 ................-1,07........7,60 ........7,40 .........9,10 .........5,22 ...13,97 ......4.739 °∞§∞•π¢π (∫O) * ........................................1,54 .................0,00........1,57 ........1,51 .........1,71 .........0,92 ...11,57 ....14.256
ÌÂÁ¿Ï· ͤӷ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∂À¢∞¶ (∫O) *...........................................7,70 ......¶ ........0,26........7,70 ........7,54 .........8,56 .........6,70 ...24,61 ....19.549 °∂¡π∫∏ ∂ª¶OƒπOÀ (∫∞) * .......................1,79 ................-2,72........1,88 ........1,78 .........2,10 .........0,76 ...28,78 ..193.792
™ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫O) ................6,76 ......A.......-0,59........6,88 ........6,72 .........8,76 .........5,00 ...21,51 ....11.240 °πOÀƒOª¶ƒO∫∂ƒ™ (∫O) * ......................5,02 .................0,80........5,02 ........4,98 .........5,74 .........1,82 ...20,04 ......1.130
∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫O) * ...........................16,52 ......A.......-2,59......16,70 ......16,52 .......19,76 .......14,30 ...20,24 ......5.708 °ƒ∏°Oƒ∏™ ªπ∫ƒO°∂Àª∞Δ∞ (∫O) *........1,09 .................0,00........1,10 ........1,09 .........1,30 .........0,94 ...14,29 ....27.060
°ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙË π∞™ø (∫O) * .............................................12,40 ......¶.......-0,64......12,50 ......12,18 .......14,06 .........5,51 ...43,60 ....28.068 ¢∞πO™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫O) * .........................12,10 ......¶.......-0,33......12,10 ......11,70 .......13,64 .........5,00 ...48,31 ......3.499
ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, Ô ‰Â›ÎÙ˘ π∞Δƒπ∫O ∞£∏¡ø¡ (∫O) * .........................4,86 ......A.......-0,41........4,96 ........4,80 .........6,12 .........4,04 ...24,86 ....20.449 ¢π∞™ ∞∂∂à (∫O) *......................................1,30 ......A.......-0,76........1,32 ........1,30 .........1,53 .........1,19 ...........- ..176.346
INTRACOM HOLDINGS (∫O) * .................4,40 ......¶.......-1,35........4,48 ........4,36 .........5,70 .........3,90...............268.321 ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) * ..............................4,30 ................-1,38........4,48 ........4,26 .........4,92 .........1,99 ...20,04 ....56.528
DAX ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 7.472,99 π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) * ....................................26,50 .................0,38......26,78 ......26,32 .......29,00 .......20,54 ...20,11 ..251.855 ¢π∂∫∞Δ (∫O) * ...........................................1,18 ......¶.......-1,67........1,20 ........1,16 .........1,86 .........1,16 .....3,99 ....46.180
ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,20%. ∫∞∂ (∫O) * ..............................................12,90 .................0,78......12,94 ......12,66 .......16,42 .......12,28 ...15,80 ....94.338
¢Oªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫O) * ..........................1,89 ......A.......-0,53........1,90 ........1,89 .........2,94 .........1,89 .....9,12 ....26.835
∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫O) * ...............................7,36 ......¶ ........0,27........7,42 ........7,30 .........9,40 .........5,06 ...22,56 ......2.720
¢OÀƒO™ (∫O) *.........................................1,45 ................-4,61........1,51 ........1,45 .........1,88 .........1,03...................1.400
™ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) * .............................2,78 .................0,72........2,81 ........2,76 .........4,70 .........2,62 ...32,18 ....44.631
¢ƒOª∂∞™ (∫O) * ......................................1,65 ................-4,07........1,74 ........1,64 .........2,08 .........0,76 ...76,79 ....61.093
¶·ÚÈÛÈÔ‡, Ô ‰Â›ÎÙ˘ CAC ∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ......................11,90 ......A.......-0,83......12,10 ......11,88 .......13,46 .........7,56 ...20,71 ..398.098
∂μƒOº∞ƒª∞ (∫O) * .................................1,82 ......¶.......-2,15........1,87 ........1,82 .........2,65 .........1,49...................9.801
§∞ªæ∞ (∫O) *.........................................17,18 ......¶ ........0,47......17,18 ......16,86 .......17,50 .......10,46 ...63,60 ......3.700
∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫O) *.................1,24 ................-0,80........1,28 ........1,24 .........1,62 .........1,06 ...30,93 ....20.966
ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 0,53% Î·È ª∞´§§∏™ ª.π.(∫O) * ..................................2,37 ......¶ ........0,00........2,40 ........2,35 .........3,14 .........2,28 ...84,62 ..162.259
∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) *..............1,24 ................-3,88........1,29 ........1,20 .........2,83 .........1,24 .....8,10 ..302.127
ª∂Δ∫∞ (∫O) * .........................................15,90 ................-1,85......16,36 ......15,86 .......17,82 .........7,12 ...20,33 ..551.445
¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 5.508,01 ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) *.....................................5,96 ................-1,32........6,12 ........5,96 .........9,16 .........3,00 ...21,73 ..210.873
∂∫¢O™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ (∫O) *....................2,32 ................-1,69........2,36 ........2,30 .........2,60 .........0,88......................561
∂∫Δ∂ƒ (∫O) * ............................................1,71 ......¶ ........1,18........1,72 ........1,65 .........2,20 .........1,20 ...15,69 ......6.321
ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙÔ ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶O) * ....................................4,56 ......A.......-1,72........4,70 ........4,56 .........6,92 .........2,26 ...16,63 ....45.236
∂§. μπOª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) .........................4,84 ......A.......-2,02........5,08 ........4,84 .........7,20 .........2,72.................24.305
ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O) * ....................5,32 ......¶.......-0,75........5,34 ........5,26 .........6,42 .........3,76 ...17,47 ....18.708
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªOΔOƒ O´§ (∫O) *..................................18,00 ................-0,55......18,12 ......17,80 .......22,10 .......17,00 ...15,63 ....28.015
∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫O) * .......................2,64 ......¶ ........0,00........2,67 ........2,60 .........3,78 .........1,57 ...20,41 ......5.336
∂§°∂∫∞ (∫O) *..........................................2,04 ......A.......-1,92........2,18 ........2,04 .........2,69 .........1,20 ...11,46 ....92.300
§ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE ªÀΔπ§∏¡∞πO™ (∫O) * .............................36,50 ................-1,24......37,00 ......36,50 .......41,56 .......18,90 ...14,00 ....34.138
∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂Oƒ∞™∏ (∫O) * ..............8,98 ......¶.......-0,22........9,12 ........8,72 .........9,76 .........1,96 ...45,61 ......7.711
¡∂§ (∫O) * ................................................0,99 ......A ........1,02........1,01 ........0,98 .........1,29 .........0,80 .....3,62 ..348.488
¯ı˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô ¡∂OÃ∏ªπ∫∏ (∫O) * ................................20,18 ................-0,10......20,20 ......20,00 .......23,38 .......11,62 .....7,48 ....28.530
∂§π¡Oπ§ (∫O) * .........................................9,60 ......¶ ........0,42........9,60 ........9,32 .......10,82 .........9,18...................2.800
∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ....................91,30 ................-0,71......92,00 ......91,20 .....110,20 .......90,90.................36.485
0,41% ÛÙȘ 6.306,20 ¡∏ƒ∂À™ (∫O) * .........................................3,94 ......A ........0,00........4,00 ........3,94 .........5,51 .........3,22 ...18,91 ....67.322
∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫O) * ....................1,57 ................-2,48........1,63 ........1,55 .........2,21 .........1,02 ...20,48 ..182.920
O§£ (∫O) *..............................................23,24 ......A.......-0,51......23,40 ......23,20 .......25,20 .......13,50 ...64,37 ......6.660
ÌÔÓ¿‰Â˜. O¶∞¶ (∫O) * ...........................................26,10 ................-0,76......26,40 ......26,10 .......30,96 .......24,16 ...16,33 ..488.633
∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡ΔOÀƒ°π∞ (∫O) * ............2,20 ......¶ ........0,46........2,22 ........2,16 .........3,20 .........2,19...................5.781
∂§ΔO¡ (KO) * ...........................................1,30 ......¶.......-0,76........1,31 ........1,27 .........1,73 .........1,15 ...25,85 ....25.259
™ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ OΔ∂ (∫O) * .............................................22,80 ................-2,90......23,68 ......22,80 .......24,40 .......18,90 ...19,452.218.336
∂§Δƒ∞∫ (∫O) * ..........................................6,02 ................-0,99........6,08 ........6,02 .........8,38 .........2,14 ...11,68 ......6.045
¶∞¡Δ∂áπ∫∏ (∫O) *.................................3,90 ......A.......-1,52........4,00 ........3,90 .........5,20 .........3,24 ...19,99 ......6.459
ΔfiÎÈÔ ¯ı˜, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∂∂∞¶ (∫O) * ..........................2,37 ......¶ ........1,28........2,37 ........2,33 .........2,86 .........2,34 ...15,82 ....19.389
∂§ºπ∫O (∫O) * ..........................................1,81 ......¶ ........1,12........1,88 ........1,80 .........2,68 .........1,35...................3.730
∂¶π§∂∫ΔO™ (∫O) ......................................0,81 ......A ........0,00........0,83 ........0,81 .........1,26 .........0,52.................12.667
Nikkei ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ....................23,64 ......A ........0,00......24,02 ......23,58 .......27,02 .......19,14 ...15,13 ..501.277
∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫O) *.................27,44 ................-1,93......28,10 ......25,30 .......33,90 .........6,36......................415
¶§∞π™πO COMPUTERS (∫O) * ..................7,80 ......¶ ........0,00........7,90 ........7,72 .........8,40 .........6,00 ...27,19 ......9.607
0,50%. ™ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ƒO∫∞™ Ã. (∫O) *......................................18,74 ......A ........0,00......18,94 ......18,74 .......22,86 .......16,60 ...27,84 ......7.566
∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶O) * ................22,90 .................4,19......23,70 ......19,80 .......30,36 .........7,44......................197
∂Δ∂ª (∫∞) * ..............................................2,58 ......A.......-0,39........2,59 ........2,57 .........3,84 .........1,98 ...19,32 ....27.370
Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ƒO∫∞™ Ã. (¶O) * .....................................16,60 ......¶.......-0,12......16,62 ......16,60 .......22,46 .......12,58 ...24,66 .........330
∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫O) *........................2,93 ......¶ ........0,00........3,00 ........2,90 .........3,39 .........1,44 ...19,29 ....16.475
™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫O) *.............................10,70 ......¶ ........1,71......10,70 ......10,52 .......10,70 .........6,60 ...18,00 ..195.520
Dow Jones ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ ™π¢∂¡Oƒ (∫∞) * ......................................13,38 ................-0,89......13,78 ......13,32 .......17,30 .........5,78 ...11,86 ..135.434 ∂Àƒø™ÀªμOÀ§Oπ (∫O) * .........................3,06 ......¶ ........0,00........3,06 ........2,86 .........3,34 .........2,52......................366
∑∏¡ø¡ (∫O) *...........................................2,72 ................-0,73........2,78 ........2,67 .........3,86 .........2,03.................22.985
13.291,65 ÌÔÓ¿‰Â˜, ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫O) *...............................5,90 ......A.......-2,64........6,16 ........5,90 .........8,88 .........1,92 .....9,16 ....10.982
π∫Δπ¡O™ ∂§§∞™ (∫O) * .............................0,92 ................-1,08........0,97 ........0,90 .........1,73 .........0,86 ...11,26 ....84.823
™ø§/°∂π∞ ∫Oƒπ¡£OY (∫O) *....................6,04 ......¶ ........0,67........6,04 ........5,90 .........6,70 .........2,32 ...20,59 ....44.490
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Δ∞ÃÀ¢ƒOªπ∫O Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπO (∫O) * ...14,38 ................-0,14......14,52 ......14,24 .......21,60 .......13,66 ...14,77 ..267.732 π§À¢∞ (∫O) * .............................................1,34 ................-1,47........1,35 ........1,34 .........1,45 .........1,00 ...16,83 ......9.600
πª∞∫O ª∏¡Δπ∞ (∫O) *..............................4,72 .................................................................5,90 .........2,45..........................0
0,13%. Δ∂ƒ¡∞ (∫O) *..........................................12,60 ......A.......-0,79......12,70 ......12,50 .......15,00 .........9,70 ...45,54 ....35.469
πª¶∂ƒπO-∞ƒ°ø °∫ƒOÀ¶ (∫O) *...............4,58 ................-1,72........4,82 ........4,58 .........4,90 .........1,28.................39.182
Δ∂áπ∫∏ O§Àª¶π∞∫∏ (∫O) * ..................1,43 ......¶ ........0,00........1,45 ........1,41 .........2,75 .........1,28...............137.143
Δ∏§∂ΔÀ¶O™ (∫O) * .................................4,50 ......¶.......-0,44........4,74 ........4,46 .........5,20 .........4,14 ...26,01 ......3.990 π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫O) * ......................................3,20 ......¶.......-1,84........3,26 ........3,12 .........4,50 .........2,62 ...22,78 ......3.501
ΔπΔ∞¡ (∫O) * ...........................................34,64 .................0,00......35,14 ......34,60 .......46,52 .......34,64 ...11,29 ..158.124 ∫∞§¶π¡∏™ ∞. - ™πªO™ ¡. (∫O) * ...............9,56 ................-0,62........9,60 ........9,54 .......10,22 .........3,12 ...19,14 ......4.967
OI A§§E™ A°OPE™ ΔπΔ∞¡ (¶O) * ...........................................28,00 .................0,00......28,00 ......27,96 .......36,56 .......27,84 .....9,11 ......3.750 ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫O) *...................................2,92 ......A.......-0,34........2,92 ........2,92 .........3,26 .........2,00 ...21,73 .........150
▲ À°∂π∞ (∫O) *..............................................4,84 .................0,00........4,88 ........4,78 .........5,66 .........3,55.................61.068 ∫∞ƒ∞ªO§∂°∫O™ (∫O) * ..........................2,31 ......A.......-2,12........2,43 ........2,31 .........3,42 .........1,46 ...56,21 .........432
Δ√∫π√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲ Ã∞§∫Oƒ (∫∞) *..........................................3,88 ................-1,02........4,02 ........3,84 .........6,68 .........3,46 ...10,79 ..123.155 ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫O) * .......................................2,31 ......A.......-1,28........2,36 ........2,30 .........3,16 .........1,82 ...57,28 ......3.522
AEGEAN AIRLINES (∫O) * ........................7,36 ................-0,27........7,44 ........7,34 .........9,30 .........7,04 ...15,34 ....22.512 ∫∞Δ™∂§∏ ÀπOπ Ã. (∫O) *............................2,78 ......¶.......-1,07........2,85 ........2,72 .........3,96 .........2,78 ...28,15 ......2.950
¶API™I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲▲ ALPHA μ∞¡∫ (∫O) * ...............................23,76 .................1,80......23,86 ......23,46 .......25,42 .......20,43 ...16,92 ..918.702 ∫∂∫ƒOæ (∫O) * ......................................20,32 ......¶.......-1,17......20,70 ......19,90 .......27,78 .......10,66...................1.421
∫∂¶∂¡OÀ ªÀ§Oπ (∫O) * ..........................1,30 ......¶ ........0,00........1,30 ........1,20 .........1,70 .........1,04...................1.100
ºPANKºOYPTH . . . . . . . . . . . . .▲ ▲ ALTEC (∫O) * ............................................2,03 ................-0,49........2,07 ........1,99 .........2,53 .........1,52 ...80,19 ..840.182
∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O) * ................10,20 ......¶.......-0,97......10,34 ......10,12 .......12,20 .........2,83 ...18,91 ......2.370
ASPIS BANK (∫O) *...................................3,02 ................-0,66........3,08 ........3,02 .........4,58 .........3,02 ...12,32 ....57.953
¡∂∞ À√ƒ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲ ▲ ATTICA ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KA) *.................5,50 ................-2,14........5,66 ........5,50 .........5,96 .........3,80 ...21,80 ..192.204 ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫ΔOÀ (∫∞) *..................0,99 ................-4,81........1,00 ........0,99 .........1,36 .........0,90...................3.954
AUTOHELLAS (∫O) * ................................5,56 ......A.......-1,77........5,66 ........5,54 .........7,94 .........3,88 ...11,17 ....11.520 ∫Oƒ¢∂§§OÀ Ã. ∞ºOπ (∫∞) *.....................1,39 ......¶.......-0,71........1,41 ........1,36 .........1,99 .........1,12 .....8,53 ....12.766
∞ÃO¡ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) * ...................4,20 ......A ........0,00........4,26 ........4,20 .........4,98 .........2,87 ...35,28 ....14.532 ∫Oƒƒ∂™ (∫O) * .......................................12,00 .................1,35......12,02 ......11,80 .......14,02 .......11,22 ...25,76 ......8.945
BLUE STAR ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ (∫∞) * ...............3,74 ......¶.......-1,58........3,80 ........3,70 .........4,20 .........2,87 ...18,04 ....72.689 ∫OÀª¶∞™ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) * ...........3,14 ................-3,09........3,30 ........3,14 .........4,26 .........1,68 ...10,72 ....73.013
[ ÃÀ™∏ §πƒ∞] COCA - COLA (∫∞) * ..............................37,10 ......A.......-0,27......37,30 ......37,00 .......37,20 .......25,27 ...26,83 ..495.142 ∫ƒ∂∫∞ (∫∞) * ............................................1,88 ................-1,05........1,96 ........1,83 .........2,29 .........0,98...................6.000
COSMOTE (KO) * ...................................22,08 ................-0,54......22,38 ......22,08 .......24,16 .......17,97 ...20,47 ..255.150 ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫O) * .................................7,16 ................-0,83........7,20 ........7,04 .........8,06 .........2,84...................5.101
ΔÈÌ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ EURO ELMEC SPORT (∫O) * ..............................3,40 ................-1,16........3,46 ........3,36 .........4,24 .........1,87 ...32,08 ....39.619 ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫O) *..........................................7,28 .................0,55........7,28 ........7,10 .........7,94 .........2,82 ...32,81 ....25.749
EUROBANK EFG (∫O) *..........................24,70 .................1,06......24,76 ......24,56 .......27,30 .......19,31 ...19,21 ..444.610 ∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫O) * .........................1,35 ................-1,46........1,38 ........1,31 .........1,81 .........1,18 ...27,11 ......6.669
¶·Ï·È¿˜ ∫Ô‹˜ 120,21 ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫O) *...................1,85 ................-1,60........1,89 ........1,85 .........2,55 .........1,78 ...12,90 ....50.239
EUROBANK PROPERTIES (∫O) * ..........14,40 .................2,71......14,40 ......13,86 .......17,74 .......14,00 ...10,56 ....18.676
∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1973 & ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 120,21 EUROMEDICA (KO) * ...............................9,20 .................2,68........9,30 ........8,80 .........9,26 .........6,26 ...67,33 ....39.110 ∫Àƒπ∞∫OÀ§∏™ (∫O) * ...............................1,80 ......¶ ........0,00........1,80 ........1,70 .........2,31 .........1,04 ...84,40 .........145
F.G. EUROPE (∫O) * .................................2,62 .................0,77........2,66 ........2,59 .........2,84 .........2,33 ...51,72 ....21.867 §∞¡-¡∂Δ (KO) * ........................................0,69 ......A.......-1,43........0,71 ........0,69 .........1,34 .........0,69...............926.492
∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1974 & ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 120,21 FOLLI - FOLLIE (KO) *.............................30,14 .................0,47......30,28 ......29,64 .......34,38 .......21,54 ...15,24 ....22.338 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) * ............................1,11 ......A ........0,00........1,17 ........1,08 .........1,61 .........0,97 ...12,71 ......7.761
FORTHNET (∫O) * ..................................11,00 ......¶ ........3,19......11,10 ......10,66 .......12,06 .........7,22 ...19,70 ....38.230 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) *............................1,03 ......¶.......-0,96........1,03 ........1,00 .........1,43 .........0,91 ...11,79 ......1.070
¶ÒÏËÛË 132,82
FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) * ............23,96 .................3,90......23,98 ......23,00 .......24,44 .......13,10 ...44,50 ......8.522 §πμ∞¡∏™ (∫O) * ........................................1,81 ................-0,55........1,82 ........1,81 .........2,34 .........1,73 ...35,89 .........240
FRIGOGLASS (KO) *...............................20,78 ......¶ ........0,58......20,80 ......20,66 .......24,00 .......14,32 ...21,60 ......9.310 §OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O) * ...............................3,12 .................4,35........3,18 ........2,99 .........4,04 .........2,36...............113.098
INFO - QUEST (∫O) * ................................3,34 ................-0,60........3,50 ........3,34 .........4,72 .........3,34 .....0,72 ....39.830 ª∞£πO™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫O) *.......................1,28 ......A.......-1,54........1,31 ........1,28 .........1,80 .........1,18...................5.800
J. & P. - ∞μ∞• (∫O) * .................................7,40 ................-2,12........7,60 ........7,40 .........8,40 .........5,40 ...27,73 ....44.477 ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) * ....................0,58 ................-3,33........0,60 ........0,57 .........0,86 .........0,32.................32.960
[ Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞ ] JUMBO (∫O) ...........................................24,70 ......¶ ........0,65......24,88 ......24,60 .......27,50 .......11,16 ...36,34 ....86.446 ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ (∫O) * .................1,27 ......¶.......-1,55........1,29 ........1,20 .........1,54 .........1,18...................4.280
KLEEMAN HELLAS (KO) * ........................9,30 ......¶.......-0,43........9,36 ........9,08 .......12,90 .........6,86 .....9,77 ......3.264 ª∂™OÃøƒπΔ∏ ∞ºOπ (∫O) *.......................0,64 .................0,00........0,67 ........0,64 .........0,90 .........0,48 ...64,83 ..102.850
(ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÛÔ˘‰¤˜, ˘Á›·) ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) * ........................................2,82 ......A.......-3,75........2,86 ........2,82 .........3,80 .........2,30 ...14,34 .........460
LAMDA DEVELOPMENT(∫O) *...............14,10 ......¶ ........0,71......14,18 ......14,00 .......17,30 .........7,12 .....6,70 ..421.356
NOMI™MA E£NIKH ¶I™TEø™ LAVIPHARM (∫O) * ...................................3,80 ................-3,55........4,06 ........3,80 .........6,49 .........3,43 ...50,59 ..149.652 ªOΔO¢À¡∞ªπ∫∏ (∫O) * ..........................7,48 .................6,86........7,48 ........7,06 .........7,80 .........4,56 ...14,12 .........701
AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË MARFIN INVESTMENT GROUP (∫O) *.....6,72 ................-0,88........6,78 ........6,72 .......16,50 .........4,90 .....6,091.111.444 ªOÀ∑∞∫∏™ (∫∞) * ....................................2,10 ................-0,94........2,13 ........2,10 .........2,75 .........1,29 ...70,48 ......7.750
ªOçO™ (∫O) * ........................................0,69 ................-4,17........0,73 ........0,69 .........1,01 .........0,23...............342.039
¢O§∞ƒπO ∏¶∞ 1,409 1,368 1,405 1,367 MARFIN POPULAR BANK (KO) * ..............9,50 ................-1,25........9,60 ........9,42 .........9,96 .........7,80 ...21,262.092.040
ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O) * ............3,88 ......¶ ........0,00........3,94 ........3,80 .........4,52 .........2,96 ...21,30 ....25.566
PROTON BANK (∫O) * ............................10,30 ......¶ ........0,00......10,30 ......10,20 .......11,36 .........9,14 ...14,38 ....79.666
ª¶∏ΔƒO™ ™Àªª∂ΔOÃπ∫∏ (KO) * ...........3,28 ......¶.......-0,61........3,36 ........3,28 .........4,72 .........2,44 .....8,50 ......3.622
∫OƒO¡∞ ¢∞¡π∞™ 7,560 7,336 7,534 7,333 REDS (∫O) *..............................................3,96 ......A.......-2,94........4,06 ........3,96 .........4,50 .........2,19 ...77,14 ....11.277
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (∫∞) * ..................0,75 ......¶.......-1,32........0,78 ........0,74 .........1,14 .........0,55.................26.767
S & B OƒÀ∫Δ∞ (∫O) * .............................11,72 .................1,03......11,80 ......11,60 .......13,60 .........8,31 ...16,23 ......5.370
™Δ∂ƒ§π¡∞ 0,694 0,673 0,692 0,673 ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (¶∞) *..................0,94 .................................................................1,16 .........0,46..........................0
SCIENS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) * ................1,46 ......¶ ........1,39........1,46 ........1,43 .........2,27 .........1,44 .....9,26 ....46.217 ¡∞∫∞™ ªOÀ™π∫∏ (∫O) .............................3,48 ......¶ ........0,00........3,58 ........3,40 .........4,12 .........2,76 ...24,33 .........170
∫Oƒø¡∞ ™OÀ∏¢π∞™ 9,430 9,151 9,397 9,146 SPRIDER STORES (∫O) * .......................10,42 ......¶ ........0,19......10,44 ......10,40 .......11,76 .........3,98 ...32,58 ......5.618 ¡∞ÀΔ∂ª¶Oƒπ∫∏ (∫O) * ...........................1,90 .................0,00........1,92 ........1,87 .........2,22 .........1,39 ...25,88 ......3.499
VIVARTIA (∫O) * ......................................24,94 ......¶ ........0,65......24,94 ......24,76 .......25,00 .........9,67 ...18,84 ....70.088 ¡∂øƒπO¡ (∫O) * .......................................2,00 .................0,00........2,01 ........1,97 .........2,65 .........1,90...................4.800
°π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (∞¡∞ 100)1,6051,558 1,600 1,557
¡ΔƒOÀ∫º∞ƒª¶∂¡ (∫O) * .......................3,68 .................0,00........3,76 ........3,64 .........4,28 .........2,71 ...13,34 ....10.698
ºƒ∞°∫O ∂§μ∂Δπ∞™ 1,667 1,618 1,661 1,617 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ •À§∂ª¶Oƒπ∞ (∫O) * ................................2,34 ................-0,43........2,35 ........2,33 .........2,98 .........1,79 ...54,59 ......2.000
•À§∂ª¶Oƒπ∞ (¶O) * ................................1,70 ......¶ ........0,59........1,70 ........1,66 .........1,90 .........1,25 ...39,66 ......1.072
∫Oƒø¡∞ ¡Oƒμ∏°π∞™ 7,950 7,715 7,923 7,711 ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (∫O) * .........................3,74 ......¶.......-1,58........3,80 ........3,66 .........5,02 .........3,38 .....8,21 ......6.547 O§¶ (∫O) *..............................................18,42 ................-0,43......18,60 ......18,42 .......21,06 .......16,02 ...37,69 ......2.515
§πƒ∞ ∫À¶ƒOÀ 0,593 0,575 0,591 0,575 ∞∂°∂∫ (∫O) * ............................................0,62 ......A.......-1,59........0,64 ........0,62 .........1,02 .........0,56...............606.341 ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫O) *......................1,80 ................-3,23........1,94 ........1,80 .........2,61 .........1,46 ...46,20 ......8.340
∞∂°∂∫ (¶O) *............................................0,62 .................3,33........0,62 ........0,58 .........0,87 .........0,48...................5.100 ¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) * ..................................3,98 ................-2,93........4,18 ........3,96 .........5,98 .........1,14.................42.265
¢O§∞ƒπO ∫∞¡∞¢∞ 1,468 1,424 1,463 1,463 ∞£∏¡∞ (∫O) *...........................................1,51 ................-3,21........1,65 ........1,50 .........1,85 .........1,14.................12.174 ¶∂πƒ∞πø™ LEASING (KO) * .......................5,88 .................1,38........5,88 ........5,80 .........6,53 .........5,16 .....9,93 ......1.850
∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O) * ...............................2,73 ......A ........0,00........2,73 ........2,73 .........2,99 .........2,51 ...........- .........205 ¶∂ƒ™∂À™ (∫O) * .......................................1,84 ................-0,54........1,84 ........1,73 .........2,50 .........1,10........................23
¢O§∞ƒπO ∞À™Δƒ∞§π∞™1,686 1,636 1,680 1,636 ∞∫ƒπΔ∞™ (∫O) * .........................................2,18 ......¶.......-1,36........2,19 ........2,10 .........2,82 .........1,32 ...15,72 .........220 ¶∂ΔƒO¶OÀ§O™ (∫O) * ............................6,82 ................-2,57........6,98 ........6,82 .........9,04 .........4,20 ...14,51 ......1.050
ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ.
/ ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007
ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
63

ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
¶∏°∞™O™ ∂∫¢OΔπ∫∏ (KO) * ....................3,00 ......A.......-1,96........3,06 ........2,98 .........3,56 .........1,91...................7.140
H Û˘Ó‰ڛ·ÛË
¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) * .......................1,90 .................0,00........1,92 ........1,89 .........2,57 .........1,90 .....9,96 ....42.136 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ∂π¢π∫ø¡ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡
¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) * ........................6,00 ...............15,38........6,20 ........5,30 .........6,96 .........3,14 ...20,76 ....64.682 °ÂÓ. ¢Â›ÎÙ˘ 4.823,04
¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) * ..............................0,82 ......A.......-4,65........0,87 ........0,81 .........1,50 .........0,46...............173.410 ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O) *.......................................2,10 ......A ........3,96........2,14 ........1,98 .........2,43 .........1,78.................10.222
ƒ∂μO´§ (∫O) * ..........................................1,76 ......A.......-3,30........1,82 ........1,76 .........2,58 .........1,03 ...18,00 ....35.234 μπ™ (∫O) * ..................................................3,00 .................0,00........3,00 ........3,00 .........3,12 .........1,91 ...14,10 .........100
™∞¡ÀO ∂§§∞™ (∫∞) *................................1,17 ......A.......-0,85........1,20 ........1,17 .........1,55 .........1,06 ...13,43 ....53.143 °∂∫∂ (∫∞) * ...............................................6,92 .................0,00........6,92 ........6,92 .........7,56 .........6,56 ...21,30 .........210 ¶ÙÒÛË 0,32%
™∞ƒ∞¡ΔO¶OÀ§O™ ∫À§/ªÀ§Oπ (∫O) * ....4,60 ......¶ ........0,00........4,64 ........4,60 .........6,00 .........1,73 ...26,84 .........400 ∂§∞´™ - UNILEVER (∫O) * .......................25,00 ......A.......-0,08......25,00 ......25,00 .......25,12 .......24,50 ...14,33 .........120
™∂§ª∞¡ (∫O) *.........................................1,65 ......A.......-1,79........1,68 ........1,64 .........2,47 .........1,63...................9.213 ∑∞ª¶∞ (∫∞) * .........................................13,64 ................-1,30......13,82 ......13,40 .......15,02 .........8,62 ...46,82 ......2.419 T˙›ÚÔ˜ (ÂηÙ. ¢ÚÒ) 325
™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O) * ......................4,04 .................0,50........4,08 ........4,00 .........4,96 .........2,43 ...17,63 ..111.837 πO¡π∫∏ •∂¡O¢OÃ∂π∞∫∏ (∫O) * ............15,00 ......A ........0,00......15,00 ......15,00 .......15,74 .........9,92......................600
™π¢ª∞ (∫O) *.............................................7,12 .................0,00........7,20 ........7,00 .........8,62 .........3,72 .....8,46 ......9.397 ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) * .......................................70,00 ......A.......-0,71......70,00 ......70,00 .....103,40 .......68,45 .....7,59 .........220
™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) *.........................3,08 ......¶.......-0,65........3,08 ........2,97 .........3,40 .........1,57 ...57,48 ......1.429 §∞¡∞∫∞ª (∫O) * ......................................2,33 .................................................................3,50 .........2,02..........................0
Δ∂°O¶OÀ§O™ Ã.∫. (∫O) * ........................1,33 ................-0,75........1,37 ........1,32 .........1,82 .........1,19.................56.140
Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫O) * .....................................0,58 ......¶ ........0,00........0,58 ........0,57 .........0,85 .........0,47......................150
¡π∫∞™ (∫O) * .............................................3,82 ................-2,05........3,90 ........3,64 .........5,88 .........3,82...................1.876
øª∂°∞ ∞∂∂à (∫O) * .................................1,46 .................................................................1,77 .........1,36 ...........- .............0
[ ™√º√∫§∂√À™ ]
Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) *........................1,44 .................................................................1,67 .........1,03 ...12,61 .............0 CROWN HELLAS CAN (∫O) * ...................5,72 .................2,88........5,74 ........5,68 .........6,36 .........4,76 ...13,93 .........181
ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫O) * ......................................1,47 ................-2,00........1,50 ........1,45 .........2,10 .........1,13 .....9,86 ......3.830
ºπ¡Δ∂•¶OƒΔ (∫O) *.................................1,24 .................................................................1,67 .........0,94..........................0
Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O) * ................................2,53 ......¶.......-0,39........2,59 ........2,49 .........3,34 .........1,45 ...17,24 ......3.592
Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (∫O) *............................1,48 ................-0,67........1,51 ........1,47 .........2,34 .........1,15.................35.919
ELBISCO ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫∞) * ..............1,81 ................-0,55........1,88 ........1,78 .........2,38 .........1,59...................1.096
INFORMER (∫O) *.....................................2,69 ......¶.......-0,37........2,70 ........2,62 .........2,88 .........1,96......................430
PAPERPACK Δ™OÀ∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫O) * ......3,92 .................................................................4,10 .........1,40..........................0
¶ÙÒÛË 0,32%
Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. ÀπOπ (∫O) * ..............1,06 ................-2,75........1,12 ........1,06 .........1,59 .........0,84...................1.025 ¶ΔøΔπ∫∂™ Δ∞™∂π™ ÂÈÎÚ¿ÙË-
A.S. COMPANY (∫O) * ..............................1,88 ......A.......-3,59........1,94 ........1,88 .........2,46 .........1,00 ...23,61 ....19.929 À¶O ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ Û·Ó ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚË-
ALAPIS (∫O) * ...........................................1,94 ......¶.......-2,51........1,99 ........1,93 .........2,27 .........0,86 ............1.479.946
ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) * ...............8,04 .................0,50........8,06 ........8,00 .........8,48 .........7,04 ...19,25 ......2.562 μπO™ø§ (∫O) * ..........................................0,26 ................-7,14........0,27 ........0,26 .........0,39 .........0,15.................65.752 Ì·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›-
ALSINCO (KO) *........................................1,55 ................-5,49........1,62 ........1,54 .........1,97 .........1,15...................7.200 μπO™ø§ (¶O) *..........................................0,25 ......¶ ........0,00........0,26 ........0,25 .........0,32 .........0,15...................7.930
ALTIUS ∞∂∂à (∫O) * .................................1,85 .................2,78........1,85 ........1,84 .........2,26 .........1,70 ...........- ...........50 °∫∞§∏™ ¡π∫O™ (∫O) * ..............................2,63 ................-4,71........2,85 ........2,55 .........4,60 .........1,79...................2.141 ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 4.823,04 ÌÔ-
AUDIOVISUAL (∫O) *................................4,80 ......¶.......-1,64........4,86 ........4,74 .........5,89 .........4,43 .....8,93 ......9.969 ∂π∫O¡∞ - ∏ÃO™ (∫O) *..............................0,58 .................0,00........0,59 ........0,58 .........0,84 .........0,25........................30 Ó¿‰Â˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ
BYTE COMPUTER (∫O) * .........................3,58 ......¶.......-0,56........3,64 ........3,54 .........4,38 .........2,26 ...21,97 ......5.644 ∂§μπ∂ª∂∫ (∫O) *......................................4,80 .................................................................5,76 .........3,00..........................0
CENTRIC ¶O§Àª∂™∞ (∫O) * ...................2,76 ................-2,47........2,94 ........2,75 .........3,00 .........0,65 ...92,60 ..225.982
ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 0,32%, ÂÓÒ Ë ·Í›· ÙˆÓ
∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (∫O) * ..................0,33 .................0,00........0,36 ........0,33 .........0,43 .........0,23 ...49,86 ....13.650
COMPUCON (∫O) * ..................................0,67 ......¶ ........1,52........0,67 ........0,64 .........0,74 .........0,47.................32.020 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (¶O) * ..................0,33 .................................................................0,47 .........0,21 ...49,86 .............0 Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ·
CPI (∫O) ....................................................0,94 ................-2,08........0,95 ........0,94 .........1,37 .........0,82 ...57,32 ......2.000 ∂Àƒø™Àªª∂ΔOÃ∂™ (∫O) * .....................0,94 .................0,00........0,98 ........0,91 .........1,18 .........0,34...................4.670 325 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔË ÌÂ-
CYCLON ∂§§∞™ (∫O) *.............................1,78 ................-0,56........1,84 ........1,77 .........2,42 .........1,64 ...30,39 ....20.357
π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) * ............................2,16 ................-2,70........2,22 ........2,10 .........4,96 .........0,25 ...33,42 ......1.050 Á·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Â›¯·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ
DIONIC (∫O) * ...........................................0,91 ................-1,09........0,93 ........0,91 .........1,43 .........0,77 ...11,21 ....70.736
π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (¶O) *............................2,60 .................................................................7,58 .........0,25 ...48,27 .............0
EURODRIP (∫O) * .....................................1,14 .................1,79........1,15 ........1,13 .........1,47 .........0,99.................27.237
π¶¶OΔOÀƒ (∫∞) *......................................0,72 ................-2,70........0,74 ........0,72 .........0,97 .........0,62.................15.185 ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ
EUROLINE AEEX (∫O) * ...........................2,40 .................................................................2,53 .........1,87 ...........- .............0
EVEREST (∫O) ..........................................2,30 ......¶ ........0,44........2,30 ........2,28 .........2,69 .........1,83 ...15,07 ....33.073 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫O) * ...................1,24 .................0,81........1,28 ........1,23 .........1,51 .........0,75......................211 - OÈÎÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔ˚-
FASHION BOX (∫O) * ...............................2,58 ................-0,39........2,59 ........2,55 .........2,92 .........1,94 ...22,90 ......1.560 ∫§ø¡∞Δ∂• (∫O) *....................................0,33 ......A ........0,00........0,34 ........0,33 .........0,59 .........0,33.................30.984 fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ 1,44%
FLEXOPACK (∫O) * ..................................7,68 ......¶ ........0,26........7,68 ........7,46 .........9,02 .........6,84 ...29,99 ......2.037 ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) * ...................................0,31 ................-6,06........0,32 ........0,30 .........0,52 .........0,29...................5.125
GLOBAL AEEX (∫O) * ...............................4,00 ......A ........0,00........4,02 ........4,00 .........4,34 .........3,48 ...........- ....12.825 Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) * ....................1,18 ................-3,28........1,21 ........1,16 .........1,62 .........0,94......................430
Î·È ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ
INFORM §À∫O™ ¶. (∫O) *.........................4,06 .................0,00........4,14 ........4,04 .........5,38 .........3,87 ...12,83 ......8.206 Ã∞§Àμ¢OºÀ§§ø¡ (∫O) * ........................0,27 ......A.......-3,57........0,27 ........0,27 .........0,43 .........0,20.................10.000 Û ÔÛÔÛÙfi
INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫O) * ...................1,46 ......¶ ........3,55........1,46 ........1,30 .........1,74 .........0,74 ...29,21 ......4.920 ALMA - ∞Δ∂ƒªø¡ (∫O) *..........................0,56 ......A ........0,00........0,57 ........0,56 .........1,20 .........0,41 .....1,41 ......4.646 0,22%. ΔË ÌÂÁ·-
INTERINVEST AEEX (KO) * ......................1,70 ......¶.......-0,58........1,70 ........1,70 .........1,85 .........1,61 ...........- .........150
INTRAKAT (KO) * ......................................1,27 ................-0,78........1,31 ........1,27 .........1,57 .........1,08.................27.556
PLIAS (∫∞) * ..............................................0,46 ......¶ ........0,00........0,46 ........0,46 .........0,74 .........0,31...................1.000 ∏ ALPHA χÙÂÚË ÙÒÛË ·-
PC SYSTEMS (∫O) * .................................0,98 ......¶.......-2,97........1,01 ........0,96 .........2,32 .........0,45...................1.604
KEGO (∫O) * .............................................3,38 ......¶.......-0,59........3,42 ........3,36 .........4,00 .........1,57 ...30,24 ......7.830 UNITED TEXTILES (∫O) * .........................0,30 ......¶ ........0,00........0,31 ........0,29 .........0,46 .........0,25.................57.308 FINANCE ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÎÏ¿‰ÔÈ
LOGISMOS (∫O) * ....................................1,33 .................1,53........1,33 ........1,31 .........1,62 .........1,10...................5.900
MEDICON ∂§§∞™ (∫O) * ..........................4,90 .................0,82........4,90 ........4,90 .........6,34 .........3,90 ...13,28 .............1
VIVERE (∫O)..............................................1,16 .................0,87........1,17 ........1,15 .........3,04 .........0,68.................15.402
∞¡∞§À∂π ÙˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈ-
MERMEREN F.H.L. (∂§¶) * ......................6,86 ......¶ ........0,88........6,86 ........6,78 .........8,42 .........5,64 ...13,90 .........370 ÓˆÓÈÒÓ Û ÔÛÔ-
MEVACO (∫O) * ........................................2,80 .................0,00........2,84 ........2,76 .........4,02 .........2,15 .....9,47 ....14.194 À¶O ∞¡∞™ΔO§∏ ÛÙfi 2,29%, ÙˆÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚-
MICROLAND COMPUTERS (∫O) *...........6,80 ......¶.......-0,29........6,90 ........6,80 .........8,66 .........5,96 ...42,36 .........310
MLS ¶§∏ƒOºOƒπ∫∏ (∫O) * .....................1,20 ......A.......-1,64........1,25 ........1,20 .........1,63 .........0,76 ...27,62 ....16.590 ∞∫Δπμ ∞∂∂à (∫O) ......................................0,88 .................................................................1,02 .........0,88 ...........- .............0 fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ 2,01% Î·È Ù˘ ÀÁ›·˜
MULTIRAMA (∫O) *...................................8,00 ................-1,23........8,10 ........8,00 .......12,02 .........5,80 ...19,48 ......3.100 ∞§À™π¢∞ (∫O) * .........................................2,19 .................................................................2,19 .........2,19..........................0 Û ÔÛÔÛÙfi 1,15%. O ‰Â›ÎÙ˘ ˘-
NEXANS ∂§§∞™ (∫O) * .............................5,88 ................-0,34........6,14 ........5,74 .........9,40 .........2,34 ...12,02 ......3.043 ∞§À™π¢∞ (¶O) *.........................................1,20 .................................................................1,20 .........1,20..........................0
OLYMPIC CATERING (∫O) *.....................2,55 ......¶.......-0,39........2,56 ........2,48 .........3,42 .........1,94...................3.440 °∂¡∂ƒ (∫O) *............................................0,16 .................................................................0,22 .........0,14..........................0 „ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ FTSE/20
PROFILE (∫O) *.........................................2,88 ................-1,37........2,94 ........2,87 .........3,40 .........1,86 ...23,81 ......6.713 ∂§§∞Δ∂• (∫∞) * ........................................0,40 .................................................................0,40 .........0,40..........................0 ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,27%, Ô ‰Â›ÎÙ˘
QUALITY & RELIABILITY (∫O) * ................0,94 ......¶ ........0,00........0,97 ........0,92 .........1,38 .........0,55...................6.168 ∂ƒ°∞™ (∫O) ...............................................0,14 .................................................................0,38 .........0,14 ...31,34 .............0 ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ FTSE/40
RAINBOW (KO) .........................................5,80 ................-3,97........6,16 ........5,80 .........7,96 .........3,72 ...74,19 .........102 ∂Δª∞ (∫O) *..............................................1,41 .................................................................1,41 .........1,41..........................0
REGENCY ∂¡Δ∂RTAINMENT (KO) * .....14,00 .................0,00......14,00 ......13,80 .......14,72 .......11,00 ...20,06 ......2.762 ∂Δª∞ (¶O) * .............................................1,70 .................................................................1,70 .........1,70..........................0 ÛËÌ›ˆÛ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi
RIDENCO (∫∞) *........................................1,22 ......¶.......-0,81........1,24 ........1,20 .........1,60 .........1,04 ...36,09 ....10.390 π¡ºOƒª∞Δπ∫™ (∫O) ..................................0,31 .................................................................0,31 .........0,31..........................0 0,18% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂ-
RILKEN (KA) * .........................................10,84 ......A.......-2,34......11,62 ......10,84 .......15,22 .........4,62...................5.283 §∂μ∂¡Δ∞∫∏™ °. (∫∞) *.............................0,46 .................................................................0,46 .........0,46..........................0
SATO AE (∫O) * ........................................3,12 .................2,63........3,12 ........2,99 .........3,44 .........2,19 ...16,90 ....20.219 Ê·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ FTSE/80 ¤ÎÏÂÈÛÂ
¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫O) * ..................................0,99 .................................................................1,69 .........0,99..........................0
SINGULARLOGIC (KO) * ..........................3,28 .................0,00........3,34 ........3,24 .........4,48 .........2,38.................40.424 ¶OÀ§π∞¢∏™ (∫O) * ...................................0,17 .................................................................0,17 .........0,17..........................0 Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,09%. ∞-
SPACE HELLAS (∫O) * .............................1,83 ......A ........0,00........1,90 ........1,78 .........1,91 .........1,03 ...39,78 ....23.827
SPIDER - ¶∂Δ™πO™ ¡.& ÀπOπ (KO) * ..........1,00 ................-2,91........1,03 ........1,00 .........1,33 .........0,96 ...20,88 ....32.800
¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (∫O) * ................................0,20 .................................................................0,20 .........0,20..........................0 fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËηÓ
¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (¶O) * ................................0,17 .................................................................0,17 .........0,17..........................0 65 ÂÓÈÛ¯‡ıËηÓ, 177 ˘Ô¯ÒÚË-
UNIBRAIN (∫O) *.......................................3,96 ................-1,49........4,12 ........3,94 .........4,42 .........0,99 ...77,51 ....52.200
UNISYSTEMS (∫O) *.................................2,10 ......A ........0,00........2,10 ........2,10 .........2,32 .........1,88 ...24,71 ..254.828 ¶ƒOªOΔ∞ ∂§§∞™ (∫O) ............................0,23 .................................................................0,23 .........0,23..........................0
Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (¶O) * .........................31,38 ...............................................................31,38 .......31,38..........................0 Û·Ó Î·È 57 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏË-
VELL GROUP (∫O) * .................................1,52 ......A.......-3,80........1,62 ........1,52 .........2,01 .........0,19...................6.881
YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ (∫∞) *..............2,30 ................-2,95........2,39 ........2,27 .........2,43 .........0,83 ...24,13 ....43.467 HITECH SNT (∫O) * ..................................0,62 .................................................................0,62 .........0,22..........................0 Ù˜.
* ∞º√ƒ∞ Δ∏ Ã∏™∏ 2006 - °π∞ Δ√¡ À¶√§√°π™ª√ Δ√À P/E, ∂Ã√À¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π Δ∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢∏ ª∂Δ∞ º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ª∂π√æ∏ºπ∞™ ∞¡∞ ª∂Δ√Ã∏, μ∞™∂π Δ√À ™Δ∞£ªπ™ª∂¡√À ∞ƒπ£ª√À ª∂Δ√Ãø¡.

[ ¢∂π∫Δ∂™ Δπªø¡ ]
«ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜» °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ Ã.∞. 4.823,04 -0,32
FTSE/Ã.∞. 20 2.561,78 -0,27
ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ FTSE/Ã.∞. MID 40 6.253,54 -0,18
™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 4330 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜: FTSE/Ã.∞. SMALLCAP 80 1.033,46 -1,09
¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘) FTSE/Ã.∞. INTERNATIONAL 6.864,42 -0,26
¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ FTSE/Ã.∞. 140 5.853,48 -0,29
ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: NXA ATE ∂Δ∂ A§ºA OΔ∂ MPºKO ¢∂π∫Δ∏™ ™À¡. ∞¶O¢O™∏™ °. ¢.Ã.∞.5.948,79 -0,29
OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (¯Ú¤ˆÛË 0,595ú/SMS Ì º¶∞) ¢∂π∫Δ∏™ Àæ∏§∏™ ∫À∫. Δ∞Ã. Ã.∞. 533,29 -2,12
EUROBANK MID CAP PRIVATE
SECTOR 50 INDEX 2.609,70 -0,20

[ ¶·Ú¿ÁˆÁ·] ¢∂π∫Δ∏™ ∫§∂π™πª√ ∞¡øΔ. Δπª∏ ∫∞ΔøΔ. Δπª∏ ª∂Δ∞μ√§∏ % ª∂Δ∞μ. ™E ª√¡∞¢∂™ FTSE/Ã.∞. Δƒ∞¶∂∑∂™ 6.961,44 0,22
FTSE/Ã.∞. ∞™º∞§∂π∂™ 4.835,04 -0,95
FTSE/ASE-20 2.561,78 2.586,04 2.561,78 -0,27% -6,94 FTSE/Ã.∞. Ã∏ª/∫∂™ À¶∏. 10.490,07 -0,76
FTSE/Ã.∞. μπOª. ¶ƒO´O¡Δ∞ - À¶. 7.674,28 -2,01
FTSE/ASE-40 6.253,54 6.289,29 6.236,34 -0,18% -11,37 FTSE/Ã.∞. ∂ª¶OƒπO 6.800,71 -0,01
FTSE/Ã.∞. ¶ƒO™. - Oπ∫π∞∫∞ ¶ƒ. 7.869,35 1,44
FTSE/Ã.∞. ΔƒOºπª∞ - ¶OΔ∞ 8.807,79 -0,15

ªÂÈÎÙ¤˜ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· FTSE/Ã.∞. ¶ƒøΔ∂™ Y§∂™ 8.604,34


FTSE/Ã.∞. ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ - À§π∫∞ 6.398,74
FTSE/Ã.∞. ¶∂Δƒ∂§∞πO - ∞∂ƒπO 4.390,85
FTSE/Ã.∞. Ã∏ªπ∫∞ 13.094,32
-0,70
-0,76
-1,01
-0,13
FTSE/Ã.∞. ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ 5.679,60 -0,47
ª∂π∫Δ∂™ Δ∞™∂π™ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¯ı˜ FTSE/Ã.∞. Δ∞•π¢π∞ - ∞¡∞æÀÃ∏ 5.408,24 -0,62
ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ, ÂÓÒ Ô ™Àªμ√§∞π∞ ª∂§§√¡Δπ∫∏™ ∂∫¶§∏ƒø™∏™ ™Δ√¡ ¢∂π∫Δ∏ FTSE/ASE-20 FTSE/Ã.∞. Δ∂áO§O°π∞ 4.516,12 -0,13
fiÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠ۯ¤ÛË ª∏¡∞™ ∞¡øΔ∞Δ∏ ∫∞ΔøΔ∞Δ∏ ª∂Δ. ª∂Δ. ∞¡øΔ∞Δ∏ ∫∞ΔøΔ∞Δ∏ ª∂Δ. ∞¡√π∫Δ∞ FTSE/Ã.∞. Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡π∂™ 6.171,91 -2,29
∫§∂π™πª√ √°∫√™ FTSE/Ã.∞. À¶∏ƒ. ∫Oπ¡∏™ øº. 6.021,37 -0,29
Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∞ÓÙ›- ¶∞ƒ∞¢√™∏™ Δπª∏ % ª√¡. ∑ø∏™ √°∫√À% ™Àªμ√§∞π∞
FTSE/Ã.∞. À°∂π∞ 15.604,39 -1,15
ÛÙÔȯ·, ÛÙË spot ·ÁÔÚ¿, Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2007 2.578,00 2.555,00 2.561,14 0,24 6,13 2.729,00 2.240,00 7.595 -2,15 42.874
20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.561,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛË- ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2007 2.552,00 2.520,00 2.538,75 0,16 4,17 2.686,50 2.350,00 384 793,02 2.180 ME°A§YTEPH ANO¢O™ %
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,27%, ª¿ÚÙÈÔ˜ 2008 ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) ................15,38
§OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O) .........................4,35
ÂÓÒ Î·È Ô FTSE/ASE MID 40 η٤ÁÚ·„ πÔ‡ÓÈÔ˜ 2008 ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O)...............................3,96
ÙÒÛË Î·Ù¿ 0,18% Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO)............3,90
FORTHNET (∫O) ..............................3,19
6.253,54 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ™ª∂, Ù·
Û˘Ì‚fiÏ·È· ÛÂÈÚ¿˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ‰Â›- ™Àªμ√§∞π∞ ª∂§§√¡Δπ∫∏™ ∂∫¶§∏ƒø™∏™ ™Δ√¡ ¢∂π∫Δ∏ FTSE/ASE-40 (¶∞ƒ∞°ø°∞) ME°A§YTEPH KAMæH %
ALSINCO (KO) ................................-5,49
ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ‰È·ÌÔÚ- ¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) ........................-4,65
ÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÛÙȘ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2007 6.273,00 6.203,00 6.212,24 -0,18 -11,42 6.930,25 5.792,00 195 -6,25 1.058 ªOçO™ (∫O) ................................-4,17
OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2007 6.237,00 6.184,00 6.194,05 -0,10 -6,24 6.319,00 6.005,00 36 24,14 191 ¢ƒOª∂∞™ (∫O) ..............................-4,07
2.561,14 ÌÔÓ¿‰Â˜, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ΤÚ- μπOÃ∞§∫O (∫∞)..............................-3,88
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2007
‰Ë Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,24%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÒ- ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2007
ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,18%, η٤ÁÚ·„·Ó Ù· ME°A§YTEP√™ Δ∑πƒ√™ (∂∫∞Δ. ∂Àƒø)
ª¿ÚÙÈÔ˜ 2008
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ................53,776
™ª∂ ÛÙÔÓ ‰Â›ÎÙË FTSE/ASE MID 40 ÛÂÈ- πÔ‡ÓÈÔ˜ 2008 OΔ∂ (∫O) ...................................51,576
Ú¿˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙȘ ALPHA μ∞¡∫ (∫O) ......................21,813
MARFIN POPULAR BANK (KO) ......19,867
6.212,24 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ blue chips, fiÔ˘ ¤ÁÈ- COCA - COLA (∫∞).......................18,383
ÛÙ· ™˘Ì‚fiÏ·È· ªÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ó·Ó Û˘ÓÔÏÈο 7.979 Û˘Ì‚fiÏ·È·, Ô˘ ·ÓÙÈ-
ME°A§YTEP√™ √°∫√™ (TEM.)
ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ FTSE/ASE ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· ÛÙÔȯ› Û ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ 102,32 ÂηÙ. ¢-
OΔ∂ (∫O) ..............................2.218.336
109,52 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δo ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙ· ™ª∂ ÛÙÔÓ ‰Â›ÎÙË FTSE/ASE MID MARFIN POPULAR BANK (KO) .2.092.040
Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ η٤ÏËÍ ÛÙ· 40 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 231 Û˘Ì‚fiÏ·È· ·- ALAPIS (∫O) ..........................1.479.946
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...........1.239.531
™ª∂ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Í›·˜ 7,19 ÂηÙ. ¢ÚÒ. MARFIN INV. GROUP (∫O) .......1.111.444
64 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

[ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ]
Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏
¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√
T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/07 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/07 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/07

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................15,0627 ..........14,6197........14,7674 ........-0,08.........1,10 ATE ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................................6,9633 ............6,8937..........6,9633 .........0,53.........0,80 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫ΔO ∂™...................................2,9679 ............2,7481..........2,7481 .........0,42.........3,27
ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.........................................11,4443 ..........11,2177........11,3310 .........0,01.........2,13 ∞Δ∂ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............................................6,1424 ............6,0963..........6,1424 ........-0,02.........1,00 HSBC ∂π™O¢∏ª∞ΔO™.................................................................7,3948 ............7,3398..........7,3398 .........0,03.........2,18
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................35,4341 ..........33,4093........33,7468 .........0,86.........7,15 ∞Δ∂ ª∂ΔOÃπ∫O GLOBAL FUND OF FUNDS ...........................4,1943 ............4,1524..........4,1943 .........0,16........-0,78 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ....................................................................1,7516 ............1,7516..........1,7516 .........0,01.........1,45
ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................................19,6750 ..........18,5507........18,7381 .........0,61.........1,64 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................2,2255 ............2,0959..........2,1607 .........0,77.........7,61
HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ...............................................................69,0596 ..........67,8718........67,8718 .........0,30.......18,48
ALICO ∂¶π∫OÀƒπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................10,9634 ..........10,2325........10,4413 .........0,16.........2,23 ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ. ...................................5,3804 ............5,1694..........5,2749 .........0,06.........1,38
∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .................11,9826 ..........11,2979........11,4120 .........0,11.........1,35 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................9,0597 ............8,5319..........8,7958 .........0,41.........4,88 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. ...................................3,4350 ............3,3759..........3,3759 .........0,81.........4,52
∞§§∏§OμO∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................11,4169 ..........10,6557........10,8732 .........0,26.........3,17 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡........................................3,4447 ............3,3765..........3,4106 .........0,00.........2,27 HSBC ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ.........................5,9069 ............5,8053..........5,8053 .........0,88.......13,26
BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................6,8447 ............6,6434..........6,7105 .........0,29........-1,37 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................3,3276 ............3,1338..........3,2307 .........0,63........-0,19 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫O ª∂Δ.∂•øΔ..........................................3,6982 ............3,6346..........3,6346 .........1,47.........1,68
ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................12,0559 ..........11,7013........11,8195 ........-0,02.........0,35 ∞ΔΔπ∫∏™ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......................................3,0572 ............2,9374..........2,9973 ........-0,07.........0,24 HSBC OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπOÀ .......................3,6368 ............3,6097..........3,6097 ........-0,08........-1,91
ALICO OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπ∞∫O ....................8,8968 ............8,6352..........8,7224 ........-0,51........-1,73 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ..............................................................8,8854 ............8,8854..........8,8854 .........0,03.........0,78 HSBC ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................9,8913 ............9,6715..........9,7692 .........0,27.........5,91
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O .......................................5,0548 ............4,7660..........4,8141 ........-0,37.........1,56 ¢∏§O™ ¢π∞Ã. ¢π∞£∂™πªø¡ .......................................................8,1119 ............8,1119..........8,1119 .........0,01.........1,96
ALICO ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO.........................................................17,3478 ..........16,3565........16,5217 .........0,50.........5,39 ¢∏§O™ BLUE CHIPS.................................................................19,1149 ..........18,9238........19,1149 .........0,54.......10,49 HSBC TOP 20 ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. ............................................16,2624 ..........15,9827........15,9827 .........0,59.........4,56
ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. (ª∂™.&ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º.) ..............................20,3085 ..........19,1480........19,3414 .........0,43.......16,87 ¢∏§O™ ¶§∏ƒOºOƒ. & Δ∂á.(HI-TECH) .................................1,1349 ............1,1236..........1,1349 .........0,59.........8,67 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. .........................................7,0176 ............6,8969..........6,8969 .........0,36.......20,61
ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.........................12,4491 ..........11,7377........11,8563 .........0,76.........9,37 ¢∏§O™ TOP-30 ............................................................................2,8717 ............2,8430..........2,8717 .........0,88.........9,96 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫ΔO...........................10,3653 ..........10,0605........10,1621 .........0,17.........1,62
ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO.............................................10,8642 ..........10,2434........10,3469 ........-0,39........-0,33 ¢∏§O™ Ã∏ª/∫ø¡ ∂Δ∞πƒ∂πø¡ FINANCIAL............................5,2881 ............5,2352..........5,2881 .........0,81.........7,67 INTERNATIONAL OªO§O°ø¡ ∂™øΔ. ....................................17,2215 ..........16,7150........16,8838 .........0,09.........0,63
CITI FUND OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ....................................7,3765 ............7,2675..........7,2675 .........0,09.........1,49 ¢∏§O™ ªπ∫ΔO ...........................................................................22,4401 ..........22,2157........22,4401 .........0,16.........4,84 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................9,2256 ............8,6984..........8,7863 .........0,37.........2,90
CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ....................................6,2471 ............6,2471..........6,2471 .........0,01.........1,45 ¢∏§O™ ™À§§O°π∫O ....................................................................6,6215 ............6,5553..........6,6215 .........0,20.........4,68
INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ.............................5,1582 ............5,1196..........5,1453 .........0,00.........2,03
CITI FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................3,8891 ............3,7576..........3,7576 .........0,78.........6,27 ¢∏§O™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ........................11,7404 ..........11,6230........11,7404 .........0,17.........3,25
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........................4,4951 ............4,4951..........4,4951 .........0,07.........1,97 ¢∏§O™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡Oª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡......................10,0054 ............9,9554........10,0054 .........0,25.........0,05 INTERNATIONAL ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ∂™øΔ....................................8,1790 ............7,7116..........7,7895 .........0,86.........8,00
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..........................7,8229 ............7,5905..........7,7454 .........0,51.........5,40 ¢∏§O™ ¢π∂£¡∂™.........................................................................4,5575 ............4,5119..........4,5575 ........-0,27.........1,32 INTERNATIONAL ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂Δ∞πƒ∂πø¡ ª∂Δ.∂™...............4,8229 ............4,5473..........4,5932 .........0,08.......18,01
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. ..................7,9574 ............7,7210..........7,8786 .........0,50.......21,05 ¢∏§O™ EUROBOND OªO§O°π∞∫O ∂•...................................6,0072 ............6,0072..........6,0072 ........-0,05........-2,68 INTERNATIONAL E¶π§O°∏™ ª∂ΔOÃπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ..4,7300 ............4,4598..........4,5048 .........1,01.......10,34
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..........................6,1649 ............5,9818..........6,1039 .........1,44.........0,82 ¢∏§O™ ∂Àƒø¶∞π∫O ...................................................................5,4134 ............5,3593..........5,4134 ........-0,38.........0,86 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................3,2925 ............3,1342..........3,1659 .........0,54.........2,03
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................4,6308 ............4,5618..........4,5963 .........0,37.........3,08 ¢∏§O™ USD BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ..............................5,1588 ............5,1588..........5,1588 ........-0,24........-4,94 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ. .............................4,9965 ............4,9465..........4,9965 .........0,05.........1,95
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..............6,1177 ............6,0267..........6,0722 .........0,25.......12,00 ¢∏§O™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª. ∂•øΔ. .......................10,7649 ..........10,7649........10,7649 ........-0,03........-0,58
∫À¶ƒOÀ DUAL STRATEGY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .................3,0047 ............3,0047..........3,0047 .........0,01.........0,16
∂§§∏¡π∫∏ TRUST OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ....................4,2906 ............4,2373..........4,2693 ........-0,03.........1,60 ¢∏§O™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª. ∂•øΔ. ...................10,7777 ..........10,7777........10,7777 .........0,01.........0,04
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................8,2538 ............8,0708..........8,1318 .........0,14.........1,52 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ¢π∂£¡∂™ Oª. ∂•øΔ.......................10,8633 ..........10,8633........10,8633 ........-0,01........-0,61 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ......................................4,3010 ............4,2580..........4,3010 .........0,01.........2,34
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.................................................17,8953 ..........17,1172........17,2901 .........0,56.........7,05 ¢∏§O™ DELTA SKY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ.............................10,4396 ..........10,0341........10,1355 ........-0,28.........0,84 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ....................................4,9587 ............4,9091..........4,9587 .........0,66.........9,29
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)....................................13,7960 ..........13,0076........13,1390 .........0,48.........5,48 ¢∏§O™ DELTA SMART OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ......................10,5215 ..........10,1129........10,2150 ........-0,09.........1,86 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢À¡∞ªπ∫O ª∂Δ.∂™. ...............................4,1267 ............4,0854..........4,1267 .........0,27.......22,80
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................5,9560 ............5,8093..........5,8680 ........-0,09.........1,94 ¢∏§O™ DELTA BONUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ.......................10,2547 ............9,8564..........9,9560 ........-0,22........-0,44 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ............................................4,6525 ............4,6060..........4,6525 .........0,48.........8,21
ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ....................5,5290 ............5,5290..........5,5290 .........0,00.........2,27 ¢∏§O™ À¶O¢Oª∏™&∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ª∂Δ.∂™. ........................8,6111 ............8,5250..........8,6111 .........0,67.........7,90 MARFIN GREEK FOCUS ªπ∫ΔO ∂™øΔ.....................................3,0349 ............2,8869..........2,9609 .........0,05.........3,99
ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™......................................6,9391 ............6,6374..........6,7044 .........0,74.........9,03 ¢∏§O™ SMALL CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™..........................................4,2089 ............4,1668..........4,2089 .........0,57.......18,74
ALLIANZ WORLD EQUITY FUND ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............2,3041 ............2,2039..........2,2262 .........1,11........-1,35 ¢∏§O™ ¶∂Δ OΔ∂ ªπ∫ΔO ∂™. .....................................................3,3345 ............3,3012..........3,3345 .........0,18.........2,59 MARFIN FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ....................................2,5852 ............2,4112..........2,4858 ........-0,03.........0,73
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..............8,4990 ............8,1295..........8,2116 .........0,66.........9,46 ¢∏§O™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂•øΔ. ...11,8726 ..........11,8132........11,8726 ........-0,05.........3,96 ∂°¡∞Δπ∞ ∏ƒ∞ FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO..................................3,6422 ............3,3994..........3,4688 .........0,21.........5,48
ALLIANZ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..........................................15,4005 ..........14,7309........14,8797 .........0,72.........9,70 ¢∏§O™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. ...................................11,3452 ..........11,3452........11,3452 .........0,01.........2,18 MARFIN PREMIUM ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.......................................3,4251 ............3,0989..........3,2620 .........0,67.........7,63
ALLIANZ ALL EUROPE ª∂ΔOÃø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...................4,8277 ............4,6178..........4,6644 .........1,35.........0,82 ¢∏§O™ ¢O§§∞ƒπ∞∫O (USD) - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ10,5242.........10,5242........10,5242 .........0,01.........2,78 ∂°¡∞Δπ∞-O§Àª¶π∞ ∞¡∞¶ΔÀ•.ª∂ΔOÃ.∂™. ............................25,2563 ..........23,3320........24,0536 .........0,55.......12,32
ALPHA OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................8,7557 ............8,6900..........8,7557 ........-0,05.........0,28 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OªO§O°π∞∫O.......10,0296 ............9,9293........10,0296 ........-0,09........-1,18 ∂°¡∞Δπ∞-∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃ.∂™. ...............................4,2057 ............3,8852..........4,0054 .........0,42.......24,30
ALPHA Δ∞∫Δπ∫OÀ ∂π™O¢.OªO§.∂•. ........................................5,6952 ............5,6525..........5,6952 .........0,00.........2,26 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫ΔO.................10,5325 ..........10,4272........10,5325 ........-0,17.........0,22
§∞π∫∏ ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ MET.∂™øΔ. ..............................4,0607 ............3,8264..........3,9045 .........0,50.........8,59
∞LPHA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................6,9376 ............6,8856..........6,9376 ........-0,01........-2,31 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫ΔO...............10,8397 ..........10,7313........10,8397 ........-0,29.........0,66
∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ............................4,9512 ............4,9141..........4,9512 ........-0,50........-4,85 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂ΔOÃπ∫O...............11,4932 ..........11,3783........11,4932 ........-0,36.........2,12 MARFIN INCOME OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................2,9973 ............2,8511..........2,9242 .........0,31.........3,32
∞LPHA ¢O§§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ...............................4,7643 ............4,7286..........4,7643 ........-0,26........-1,69 ¶&∫ FTSE-20 INDEX FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.............................0,8343 ............0,7942..........0,8022 .........0,36.........9,61 MARFIN EMERGING MARKETS ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............2,4353 ............2,2033..........2,3193 .........0,81........-0,91
ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª.∂•.....................6,2351 ............6,1883..........6,2351 ........-0,18........-0,59 ¶&∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ...................................1,2723 ............1,2471..........1,2597 .........0,01.........0,45 MARFIN GLOBAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ............................2,0256 ............1,8326..........1,9291 .........0,62.........5,23
ALPHA Àæ∏§∏™ ∞¶O¢.&∫π¡¢À¡OÀ Oª.∂•. .........................6,0382 ............5,9929..........6,0382 .........0,07........-2,43 ¶&∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................6,6579 ............6,3378..........6,4018 .........0,77.........6,68 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. ...........................................3,6173 ............3,5457..........3,5815 .........0,16.........2,21
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ..........................................10,4339 ..........10,4339........10,4339 .........0,01.........1,93 ¶&∫ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................5,0980 ............5,0221..........5,0600 .........0,06.........1,32 MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. .........................3,6105 ............3,3961..........3,5748 .........0,01.........1,91
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. .................................6,6364 ............6,6364..........6,6364 .........0,01.........2,45 EUROBANK BOND FUND OªO§O°π∞∫O ∂™..........................5,0370 ............4,9992..........5,0370 .........0,01.........1,58
MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. ...........7,7685 ............7,4639..........7,6162 ........-0,01.........2,33
∞LPHA BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.......................................25,2500 ..........24,9975........25,2500 .........0,92.......11,19