Вы находитесь на странице: 1из 4

1

Херувимская песнь
Музыка П.Чайковского
Соч.41, №6
É FL
# 4 πw˙
Медленно

ẇ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ww ˙˙ ˙˙ ww
C.
& 4 ˙ ˙ w
А.

И - - - же Хе - ру - ви -
˙
И
˙ ˙
-
˙˙ w˙
же
ẇ ˙ ˙ w
Т. ? # 44 ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ #w
Б.

# pw π É p
И - же

& ww ww ˙ ˙ w
piu

w ẇ ˙ ẇ ˙ ˙ w

˙
мы, тай - но, тай - но об - ра -
˙ ˙
? # # w˙ ˙ ww n ẇ ˙
w
w
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ w ˙

# π U
& ẇ w w ˙ ˙ w
˙ ˙˙ ˙˙ ww w #w ˙ #˙ #w

? # ˙˙ b˙ ˙˙ # ˙˙
зу - ю - ще, об - ра - зу - ю - ще
ww w ww ˙˙ ˙˙ ww
#˙ w
f j j j j
&
# # ˙˙˙ œœœ œœœ œœœ œœœ # ˙˙˙ ˙˙˙ # ## ˙˙˙˙ # ˙˙ # www
J J J J
S.
A.
и Жи-во-тво - ря - щей Трой - це
# ˙˙˙ Ó ∑ ∑ ∑
&
f # ˙˙ j j j j
œœœ œœœ œœœ œœœ # ˙˙˙ ˙˙˙ # ## ˙˙˙˙ # ˙˙ # www
?# ˙ J J J J

É
и Жи-во-тво - ря - щей Трой - це
p f
# œ œœœ œœœ # œœœ œœ n ww
& # œœ œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ n n www œ w

# œœ œœ œœœ # œœœ œœ n ww
n n www
œ œ
три - свя - ту - ю песнь, три - свя - ту - ю песнь

?# œœ n œœœ œœœ œœ ww
œ

© Arrangement and typing by Georgy Smirnov in 2014.


2 Чайковский П. Соч.41,№6. Херувимская песнь

# n ˙˙ ˙˙ ˙˙ .. œœ ww # ˙˙ # Uww
& ˙ ˙ ˙. œ w # ˙˙˙ # ˙˙ .. œœ
#˙ ˙. œ w

n ˙˙ ˙˙ ˙˙ .. # ˙˙˙ # ˙˙
при - пе - ва - ю - ще, при - пе - ва - ю - ще,
œœ ww # ˙˙ .. œœ # ww
? # ˙˙ ˙
˙
˙˙ .
.
œœ ww
˙ # # ˙˙ ˙˙ . œœ ww
.
π
# U
& # œœ œœ œœ œœ # ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙ # ww

?# œ œ œ œ ˙ œ œ ˙˙ ˙˙ ww
три - свя - ту - ю песнь при - пе - ва - ю - ще.

π É
# π ˙ ˙ ˙˙ ww ˙˙ ˙˙
& w˙ ˙ ˙˙ ˙˙ w ˙
Вся - ко - е ны - не, ны - не жи -

˙ ˙˙ ˙ ẇ ˙ ˙
Вся - ко - е ны - не,
˙ ˙ ˙˙
?# ∑ ˙ ˙ ˙ ˙

Ñ̇
# Fw π É
Вся - ко - е

& w ˙ ˙˙ ww ww
ẇ ˙ ˙˙ ˙˙

˙.
тей - ско - е от - ло - жим по - пе -

? # #w œ ˙ ˙˙ ww ẇ w ˙ ˙
#˙ ˙ w ˙ ˙
piu f L̇ p π
# ˙ ˙
& ˙ ˙ w ẇ ˙ ẇ ww ˙ ˙˙ ww
w ˙
˙
че - ни - е, от - ло - жим, от - ло - жим,
?# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ b˙
˙ #˙

#˙ ww ˙ ˙ w
w ˙ ˙ ˙ w

#
perdendosi
U
& ˙˙ ˙˙ ww # ˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ww
от - ло - жим по - пе - че - ни - е.
? # ˙˙ ˙˙ w ˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ww
w

Библиотека Г.Смирнова - www.profundo.ru


Чайковский П. Соч.41,№6. Херувимская песнь 3
Скоро
pG Œ
#### Ó U j j j j
Я - ко да Ца - ря всех по -

& # ˙˙ ww œ œ œ œœ œœ œ ˙ œ œœ
˙ œ J J œ
j j
œ œ œ
А - минь. Я - ко да Ца - ря всех по -
˙˙ ww ˙ œ œ œ œ
? #### Ó
# ∑ ∑

####
cresc.
ды - мем,

& # ˙ œ˙ œ œœ œ œœ œœ œœ œ˙ œ œœ

˙ ˙œ œ œ œ œ
ды - мем, я - ко да Ца - ря всех по -
œ œ˙ œ œœ œœ œ œ œ
? #### J J J J œ œ œ œ
# Œ
Я - ко да Ца - ря всех по - ды - мем, всех по -

ƒ Ó Ó Œ ƒ ан
#### œ œœ œœ œ œ
-
# œ œœ œ œœ œ œ œ
& Œ ƒ J œ œ œ œ œ
J

œœ
ды - мем, всех
œ
по - ды - мем ан - гель - ски - ми не -
œ œ œœ
? # # # # œœ œ œ #œ Ó ∑
#
ды - мем,

#### œ j j
гель-ски-ми не - ви - ди - мо до-ри-но - си
j j j j
- ма
œ
# œ œ œ n œœ # œœ œ œœ œ œœ n œ œœ œœ œ
& œœ œ œœ œ œœ œ œœ
J J
ви - ди - мо до - ри - но - си - ма чин - ми,
j j j j
œ œ œ œj œj œj œœj œ œœ œ œj j
ан - гель-ски-ми не-ви-ди - мо до-ри - но -
Ó Œ œ
? #### œ œ
# ∑ Ó Œ J J
ан - гель - ски -

#### œ
чин - ми,
œœ j
& # ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ‰
J
j
чин - ми, до - ри - но - си - ма чин - ми.
j j
œœ œ œœ œ ˙˙
œœ
си - ма чин - ми,
œœ œœ
#
? ## # œ œ nœ œ
œ œ
œ œ œ œœJ œJ J ‰
# œ œ œ œ J J
ми не - ви - ди - мо до - ри - но - си - ма чин - ми.
Библиотека Г.Смирнова - www.profundo.ru
4 Чайковский П. Соч.41,№6. Херувимская песнь

ƒ
#### œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
& # œ œœ œœ œ œ œ
Ал - ли - луй - я,
œ
ал - ли - луй - я,
œœ
ал - ли - луй - я,
œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ
? #### œ œ œ œ œ œ
#

#### œ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& # œ œ œ œœ

œœ
ал - ли - луй - я, ал - ли - луй - я,
œœ
ал - ли - луй - я, ал - ли -
œ œœ œœ œ
? # # # # œœ œ
œœ œœ œœ œœ # œœ n œœ
œ
œ œ
#
ал - ли -

#### ˙ œ
& # ˙ ˙˙ ˙
˙
œœ n œœ œ œœ œœ n œœ
луй - я, ал - ли - луй - я, ал - ли -
˙ ˙˙ œ nœ œ nœ
? #### ˙ œ œ

œ œœ œ œ

˙ œ
#
луй - я, ал - ли - луй - я, ал - ли - луй -

j j
#### œ œ
œ.
œ.
œ
œ
˙
˙ ˙˙ œ. œ w U
& # œ Ó œ. œ w ˙ Ó
œ J J ˙
луй-я, ал - ли - луй - я,
j ˙ j
ал - ли - луй - я.
œœ .. œœ ˙˙
? #### œ œ J
˙
Ó
œ. œ w ˙ Ó
# ˙ œ. œ
J
w ˙
я,

Библиотека Г.Смирнова - www.profundo.ru

Вам также может понравиться