Вы находитесь на странице: 1из 7

Anexa nr.

1 la Ordinul IFPS/
Приложение № 1 к приказу ГГНИ
nr. /№ 1603 din/от_20_ decembrie/декабря 2012

Forma TL 13
Codul fiscal al contribuabilului/ ____1005005561587___ Фискальный код налогоплательщика
Pentru uz intern SF
Для служебного пользования
Denumirea contribuabilului/ SRL ,,Popov” Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM)/ ___6518____ Код местности

Inspectoratul fiscal de stat / ______________________________________________


Государственная налоговая инспекция

Codul activităţii de bază conform CAEM/___________________________________


Код основного вида деятельности согласно КЭДМ Data prezentării dării de seamă/ Дата представления отчета _25.12.2019__

Perioada fiscală /Налоговый период____A/2019________________

DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE/


ОТЧЕТ ПО МЕСТНЫМ СБОРАМ

Baza impozabilă a obiectului Suma facilităţilor fiscale acordate (lei)


impunerii (se indică în expresie / Сумма налоговых льгот,
cantitativă, bănească)/ Suma taxei calculate предоставленных (лей) Suma taxei
Налогооблагаемая база объекта (lei) către plată
Clasificarea
налогообложения (col. 5 x col.6)/ Inclusiv de către (lei)
Nr. bugetară/ Cota (col. 7 – col.
d/o/ (указывается в количественном, (lei, %)/ Исчисленная сумма autorit. admin.
Счёт Denumirea taxei/ Наименование 8)/
сбора (лей) pub. locale/
№ бюджетной сбора денежном выражении) Ставка Сумма сбора к
(гр.5 x гр.6) Total/ В том числе
п/п классификац (лей; %) уплате (лей)
Всего местными
ии Unitatea de Numărul, suma/ органами (гр.7 – гр.8)
măsură/ Количество, публичного
Единица сумма управления
измерения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taxa pentru amenajarea teritoriului /Сбор на Numărul/ - 320 lei - 320 lei - 320 lei
1. 114412 Количество
благоустройство территорий
2. 142211 Taxa de organizare a licitaţiilor şi Lei/лей
loteriilor /Сбор за организацию аукционов и
лотерей
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii
3. 114414 Lei/лей
(reclamei)/Сбор за размещение рекламы
Taxa de aplicare a simbolicii locale /Сбор за
4. 114423 Lei/лей
использование местной символики
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Numărul/
5. 114418 prestări servicii/Сбор за объекты торговли
Количество
5500 lei - - 5500 lei - 5500 lei
и/или объекты по оказанию услуг
Numărul de
m 2/
6. 114411 Taxa de piaţă /Рыночный сбор
Количество
кв.м.
Taxa pentru cazare /Сбор за временное
7. 114421 Lei/лей
проживание
8. 114422 Taxa balneară /Курортный сбор Lei/лей
Taxa pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul
Numărul/
9. 114413 municipiilor, oraşelor şi satelor
Количество
(comunelor)/Сбор за предоставление услуг
по автомобильной перевозке пассажиров
Taxa pentru parcare /Сбор за парковку Numărul/
10. 114416
автотранспорта Количество
Numărul de
Taxa pentru dispozitivele publicitare /Сбор за m 2/
11. 114415
рекламные устройства Количество
кв.м.

Total pe taxele locale/Итого по местным сборам X X 5820 lei

Suma de control/ _______5820 lei___________


Контрольная сумма Suma taxei col. 10/ сумма сбора гр.10

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dării de seamă/
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за неполное и/или ненадлежащее оформление отчёта

Conducătorul/ Руководитель ___Popov Alexandru____ Contabil-şef /Главный бухгалтер ___Galbineanu Alina____

Anexă pe/ Приложение на _______ file/ листах


L.Ş.

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE ( FORMA TL 13) PRIVIND SUMELE CALCULATE PE SUBDIVIZIUNI/
Приложение к Отчету по местным сборам (TL 13) в части сумм, исчисленных по подразделениям

Codul fiscal al contribuabilului / Denumirea contribuabilului /


Фискальный код налогоплательщика ____1005005561587_______ Наименование налогоплательщика ___________SRL ,,Popov”_____

Nr. Clasificarea Codul Codul Denumirea taxei/Наименование Baza impozabilă a obiectului Suma taxei Suma facilităţilor fiscale Suma taxei сătre
d/o/ bugetară/ subdivi localităţi сбора impunerii (se indică în în Cota/ calculate (lei)/ acordate (lei) / plată (lei)/
№ Счёт ziiunii/ i/ expresie cantitativă, băneasca)/ Ставка Исчисленная Сумма налоговых льгот Сумма сбора к
п/п бюджетной Код Код Налогооблагаемая база объекта сумма сбора предоставленных (лей) уплате (лей)
класификаци подразд местнос (лей)
налогообложения
еления ти
и (указывается в
количественном, денежном
выражении)
Unitate de Numarul, Total/ Всего Inclusiv de către
măsură/ suma/ autorit. admin.
Единица Количество pub. locale/
измерения , В том числе
сумма местными
органами
публичного
управления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taxa pentru amenajarea
teritoriului, total, inclusiv pe
Numărul/ 320 lei
1. 114412 x x UAT: /Сбор на благоустройство
Количество
территорий, всего, в том числе по
АТЕ:
1.1 X x x
1.2 X x x
1.3 X x x
1.4 X x x
1.5 X x x
1.6 X x x
1.7 X x x
1.8 X x x
Taxa de organizare a licitaţiilor şi 0
loteriilor total, inclusiv pe
2. 142211 x x UAT:/Сбор за организацию Lei/лей
аукционов и лотерей, всего, в том
числе по АТЕ:
2.1 X x x
2.2 X x x
2.3 X x x
2.4 X x x
2.5 X x x

2.6 X x x

2.7 X x x
2.8 X x x
Taxa de plasare (amplasare) a 0
publicităţii (reclamei) total,
3. 114414 x x Lei/лей
inclusiv pe UAT:/Сбор за размещение
рекламы, всего, в том числе по АТЕ:
3.1 X x x
3.2 X x x
3.3 X x x
3.4 X x x
3.5 X x x
3.6 X x x
3.7 X x x
3.8 X x x
Taxa de aplicare a simbolicii locale, 0
inclusiv pe UAT:/Сбор за
4. 114423 x x использование местной символики
Lei/лей
всего, в том числе по АТЕ:
4.1 X x x
4.2 X x x
4.3 X x x
4.4 X x x
4.5 X x x
4.6 X x x
4.7 X x x
4.8 X x x
Taxa pentru unităţile comerciale 5500 lei
şi/sau de prestări servicii , inclusiv
pe UAT: /Сбор за объекты Numărul/
5. 114418 x x торговли и/или объекты по Количество
оказанию услуг, всего, в том числе
по АТЕ:
5.1 X x x
5.2 X x x
5.3 X x x
5.4 X x x
5.5 X x x
5.6 X x x
5.7 X x x

5.8 X x x
Taxa de piaţă, inclusiv pe UAT:/ Numărul de m 2 0
6. 114411 x x Рыночный сбор, всего, в том числе
по АТЕ: /количество кв.м.
6.1 X x x
6.2 X x x
6.3 X x x
6.4 X x x
6.5 X x x
6.6 X x x
6.7 X x x
6.8 X x x
Taxa pentru cazare, inclusiv pe 0
UAT:/Сбор за временное
7. 114421 x x проживание, Всего, в том числе по
Lei/лей
АТЕ:
7.1 X x x
7.2 X x x
7.3 X x x
7.4 X x x
7.5 X x x
7.6 X x x
7.7 X x x
7.8 X x x
Taxa balneară, inclusiv pe UAT:/ 0
8. 114422 x x Курортный сбор, Всего, в том Lei/лей
числе по АТЕ:
8.1 X x x
8.2 X x x
8.3 X x x
8.4 X x x
8.5 X x x
8.6 X x x
8.7 X x x
8.8 X x x
Taxa pentru prestarea serviciilor de 0
transport auto de călători pe
teritoriul municipiilor, oraşelor şi Numărul/
9. 114413 x x satelor (comunelor), inclusiv pe Количество
UAT:/Сбор за предоставление
услуг по автомобильной перевозке
пассажиров, Всего, в том числе по
АТЕ:
9.1 X x x
9.2 X x x
9.3 X x x
9.4 X x x
9.5 X x x
9.6 X x x
9.7 X x x
9.8 X x x
Taxa pentru parcare, inclusiv pe
UAT: /
0
Numărul/
10. 114416 x x Количество
Сбор за парковку aвтотранспорта,
Всего, в том числе по АТЕ:
10.1 X x x
10.2 X x x
10.3 X x x
10.4 X x x
10.5 X x x
10.6 X x x
10.7 X x x
10.8 X x x
Taxa pentru dispozitivele 0
Numărul de m 2
11. 114415 x x publicitare /Сбор за рекламные
/количество кв.м.
устройства
11.1 X x x
11.2 X x x
11.3 X x x
11.4 X x x
11.5 X x x
11.6 X x x
11.7 X x x
11.8 X x x

x x x 5820 lei
Total pe taxele locale/Итого по местным сборам