Вы находитесь на странице: 1из 21

Іукумати Їуміурии Тоїикистон

ЅАРОР
Дар бораи Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон

Мутобиѕи моддаи 12 Ѕонуни конститутсионии Їуміурии Тоїикистон


"Дар бораи Іукумати Їуміурии Тоїикистон", моддаи 51 Ѕонуни Їуміурии
Тоїикистон "Дар бораи санадіои меъёрии іуѕуѕњ" ва бо маѕсади иїрои
Фармони Президенти Їуміурии Тоїикистон аз 19 ноябри соли 2013, № 12
"Дар бораи такмили сохтори маѕомоти иїроияи іокимияти давлатии Їуміурии
Тоїикистон", Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:

1. Низомнома, Сохтори дастгоіи марказњ, Наѕшаи идоракунњ ва


Номгўи муассисаю ташкилотіои системаи Вазорати молияи Їуміурии
Тоїикистон тасдиѕ карда шаванд (замимаіои 1, 2, 3, 4).

2. Шумораи ниіоии кормандони Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон


ба миѕдори 1481 воіид (бе іайати хизматрасон), аз їумла дастгоіи марказњ ба
миѕдори 281 воіид муѕаррар карда шавад.

Маблаљгузории 1470 воіид аз іисоби буїети їуміуриявњ ва 11 воіид аз іисоби


маблаљіои махсус анїом дода шавад.

3. Ба Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон иїозат дода шавад, ки чор


муовини Вазир, аз їумла як муовини якум дошта бошад ва іайати
мушовараро иборат аз 9 нафар ташкил намояд.

4. Ба Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон лимити автомашинаіои


сабукрави хизматњ ба миѕдори 93 адад, аз їумла барои дастгоіи марказњ ба
миѕдори 10 адад муѕаррар карда шавад.

5. Маблаљгузории дастгоіи марказњ, маѕомоти дар Наѕшаи идоракунии


Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон пешбинигардида ва Муассисаи
таълимии давлатии "Донишкадаи молия ва иѕтисоди Тоїикистон" аз іисоби
маблаљіои буїети їуміуриявњ анїом дода шавад.

6. Дар назди Муассисаи таълимии давлатии "Донишкадаи молия ва


иѕтисоди Тоїикистон" Маркази такмили ихтисос ва Пажўіишгоіи илмию
тадѕиѕотии "Молия" таъсис дода шаванд.

7. Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон дар мўілати ду моі санадіои


меъёрии іуѕуѕии худро ба ѕарори мазкур мувофиѕ намояд.
8. Беэътибор дониста шаванд:

- ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 28 декабри соли 2006, № 588 "Дар


бораи Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон";

- банди 1 ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 30 ноябри соли 2007, №


603 "Дар бораи ворид намудани таљйиру иловаіо ба баъзе ѕароріои Іукумати
Їуміурии Тоїикистон";

- банди 6 ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 2 июли соли 2008, № 309


"Дар бораи Хазинаи сарватіои давлатии назди Вазорати молияи Їуміурии
Тоїикистон";

- банди 1 ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 16 январи соли 2014, № 60


"Дар бораи ворид намудани таљйирот ба баъзе ѕароріои Іукумати Їуміурии
Тоїикистон".

Раиси

Іукумати Їуміурии Тоїиткистон Эмомалњ Раімон

аз 2 апрели соли 2015 № 187

ш.Душанбе

Замимаи 1
Бо ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз 2 апрели соли 2015, № 187

тасдиѕ шудааст

Низомномаи Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон


I. Муѕаррароти умумњ

1. Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон (минбаъд - Вазорат) маѕоми


марказии іокимияти иїроия дар таркиби Іукумати Їуміурии Тоїикистон мебошад, ки
пешбурди сиёсати ягонаи давлатњ ва батанзимдарории меъёрии іуѕуѕии фаъолияти
молиявњ, буїету андоз, баіисобгирии муіосибњ ва іисоботи молиявњ, суљуртавњ,
асъорњ, бозори молиявњ, кољазіои ѕиматнок ва хазинаи сарватіои давлатиро
таъмин намуда, дар ин самт фахолияти маѕомоти иїроияи іокимияти давлатиро оид
ба иїро ва риояи ѕонунгузории андоз, назорати іисоби дуруст, пурра ва сари ваѕт ба
буїети давлатњ ва фондіои давлатњ ворид намудани андозіо, боїіо ва дигар
пардохтіои іатмњ аз тарафи андозсупорандагон ва идоракунии молияи давлатњ
іамоіанг месозад.

2. Вазорат фаъолияти дастгоіи марказњ, маѕомоти маіаллии молия, Нозироти


давлатии иёргирњ, Хадамоти давлатии назорати суљуртавњ; Агентии рушди
бозори ѕољазіои ѕиматнок ва баѕайдгирии махсусгардонидашуда, Хазинаи
сарватіои давлатњ ва муассисаіою ташкилотіои системаро роібарњ, іамоіанг ва
назорат менамояд.

3. Вазорат фаъолияти худро дар іамкорњ бо маѕомоти намояндагии


їуміуриявњ ва маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, ташкилотіои
байналмилалии молиявњ, инчунин ташкилотіои їамъиятњ ва дигар ташкилотіо
анїом медиіад.

4. Вазорат дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарѕонуни) Їуміурии


Тоїикистон, ѕонуніои конститутсионњ ва ѕонуніои Їуміурии Тоїикистон, фармон ва
амріои Президенти Їуміурии Тоїикистон, ѕарор ва фармоишіои Іукумати Їуміурии
Тоїикистон, санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Їуміурии
Тоїикистон, инчунин Низомномаи мазкурро ба роібарњ мегирад.

II. Ваколатіои Вазорат

5. Ваколатіои асосии Вазорат аз иніо иборатанд:

- таіия ва татбиѕи сиёсати буїету андоз, сиёсати суљуртавњ, сиёсат дар соіаи
баіисобгирии муіосибњ ва іисоботдиіњ (ба љайр аз системаи бонкњ), иштирок дар
таіияи сиёсати сармоягузорњ, нарх, пулию ѕарзњ, асъорњ ва дигар сиёсати ба
зиммаи Вазорат гузошташуда;

- таіияи дурнамоіои нишондиіандаіои буїету андоз, сармоягузорњ ва дигар


нишондиіандаіои макроиѕтисодњ;

- таіияи пешниіодот оид ба афзалиятіои маблаљгузории буїетии бахшіои


мухталифи иѕтисодиёт, идоракунии таіияи буїети давлатии миёнамўілати кишвар,
їараёни буїет;

- таъмини идоракунии самарабахши оперативии маблаљіои буїети їуміуриявњ, аз


їумла бо дарназардошти татбиѕи тадбиріо оид ба хизматрасонњ ва пўшонидани
ѕарзіои дохилњ ва берунии давлатии кишвар;

- таіияи заминаи меъёрии іуѕуѕњ ва татбиѕи ягонагии низоми буїетњ барои таъмини
сиёсати ягонаи иїтимоию иѕтисодњ, аз їумла сиёсати молиявию буїетњ ва андоз;

- танзими наѕши таѕсимкунандагони асосии маблаљіои буїетњ, таѕсимкунандагони


маблаљіои буїетњ ва гирандагони маблаљіои буїетњ дар таіияи лоиіаи буїет, иїрои
буїет, баіисобгирњ ва іисоботи муіосибњ;

- таъмини мустаѕилияти буїетіо (буїети їуміуриявњ, буїетіои Вилояти Мухтори


Кўіистони Бадахшон, вилоятіо, шаіри Душанбе, шаіріо ва ноіияіои їуміурњ) дар
асоси манбаіои даромадіои худњ ва іуѕуѕи муайян намудани самтіои истифодаи
оніо ва хароїот, ѕонунан муайян кардани манбаіои даромад барои іар як сатіи
маблаљгузаронии буїетњ аз андоз ва даромадіои давлатњ;

- таіияи лоиіаи Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон барои соли молиявии дахлдор
дар асоси дурнамои макроиѕтисодњ ва барномаіои рушди иїтимоию иѕтисодии
кишвар, ташкили иїрои буїет оид ба даромад ва хароїот дар асоси низоми
автоматикунонидашудаи хазинадории давлатњ, таіияи іисобот оид ба иїрои Буїети
давлатии Їуміурии Тоїикистон;

- истифодаи захираіои молиявњ їиіати таъмини иїрои фаъолияти давлат, рушди


иїтимоию иѕтисодии кишвар;

- такмили шакліои муносибатіои мутаѕобилаи молиявии давлат бо ниіодіои дар


соіаи иѕтисодиёт фаъолияткунанда ва субъектіои мустаѕили иѕтисодњ;

- пешбурди сиёсати андоз ва дар асоси гузаронидани таілили фаъолияти


андозсупорандагон муайян намудани манбаіои зарурии пурра намудани Буїети
давлатњ, мутаносибии даромад ва хароїоти Буїети давлатњ, ки рушди иѕтисоди
кишвар ва баланд бардоштани сатіи некўаіволии мардумро таъмин менамояд;

- таіияи методологияи ягонаи тартиб додани буїетіои сатііои мухталиф ва іисобот


оид ба иїрои оніо;

- муайян намудани манбаъіои маблаљгузории ѕасри буїети їуміуриявњ аз іисоби


їалби захираіои молиявњ дар бозори маблаљіо;
- идоракунии ѕарзіои берунаи давлатњ, хизматрасонии он, аз їумла иїрои
ўідадориіои ѕарзњ вобаста ба кафолатіое, ки Іукумати Їуміурии Тоїикистон
додааст, амалњ намудани ѕарзгирњ, баѕайдгирњ, баіисобгирњ, мониторинг ва
назорати истифодаи маѕсадноки маблаљіои ѕарз, ки дар асоси шартнома
(созишнома) оид ба ѕарзи гирифташудае, ки тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи
Іукумати Їуміурии Тоїикистон кафолати давлатњ доранд;

- таіияи лоиіаи барномаи ѕарзіои берунаи давлатњ барои соли минбаъда дар асоси
дурнамои дарозмўілати рушди иѕтисодњ ва бо дарназардошти барномаи
сармоягузории давлатњ, ба Іукумати Їуміурии Тоїикистон манзур доштани
пешниіодот дар мавриди зарурати їалби маблаљіои ѕарз, иштирок дар музокирот бо
кредиторони хориїњ, бо ѕароріои Іукумати Їуміурии Тоїикистон додани кафолати
давлатњ;

- мутобиѕи Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи Буїети давлатии Їуміурии


Тоїикистон барои соли молиявии дахлдор" ва фармону амріои Президенти
Їуміурии Тоїикистон ва ѕароріои дахлдори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз іисоби
маблаљіои буїетњ, їалби маблаљіои грантњ ва ѕарзњ їудо намудани ѕарз ба
субъектіои дигари фаъолияти хоїагидории їуміурњ;

- баѕайдгирњ, баіисобгирњ, мониторинг ва назорати истифодаи маѕсадноки


маблаљіои ѕарз, ки дар асоси созишномаіои ѕарзњ ва зерѕарзњ ба субъектіои
фаъолияти хоїагидории їуміурњ їудо карда шудаанд;

- муайян намудани афзалиятіо дар ташаккул, рушд ва танзими муносибатіо ва


таъсиси инфраструктураи дахлдор дар бозори кољазіои ѕиматнок;

- анїом додани баѕайдгирии давлатии барориши кољазіои ѕиматноки эмитентіо,


рухсатдиіњ ва назорати муомилоти кољазіои ѕиматнок дар бозори фондњ, муѕаррар
намудани талаботи іатмњ ва назорати фаъолияти иштирокчиёни касбњ,
намояндагии іуѕуѕи иштирокчиён дар бозори кољазіои ѕиматнок;

- таіияи тартиби гузаронидан ва анїом додани барориш ва їойгиркунонии векселіои


хазинавњ, ўідадориіои ѕарзњ, вомбаргіои давлатњ, вомбаргіои бурднок ва
лотереяіои їуміуриявњ;

- иштирок дар муайян намудан ва татбиѕи сиёсати давлатњ дар соіаи фаъолияти
зиддииніисорњ ва ташаккули нарх;

- таіияи лоиіаіои санадіои меъёрии іуѕуѕњ, ки фаъолияти молиявии соіаіои


иѕтисодиётро танзим менамоянд;

- иштирок дар таіия ва пешбурди сиёсати ягона дар соіаи ташаккул ва истифодаи
захираіои давлатии металліо ва сангіои ѕиматбаіо, истихрої, истеісол ва рушди
бозори металліои ѕиматбаіо, сангіои ѕиматбаіо ва дигар арзишіо;

- барои іар як соли минбаъда таіия намудани іаїми (квотаи) фурўши металліои
ѕиматбаіо, сангіои ѕиматбаіо ва маісулот аз оніо аз Фонди давлатњ дар бозори
дохилњ ва хориїњ ва пешниіод їиіати баррасњ ва тасдиѕ ба Іукумати Їуміурии
Тоїикистон;

- бо маѕомоти дахлдор муайян намудани тартиби баіисобгирњ, іисоботдиіњ ва


нигаідошти сангіои ѕиматбаіо, металліои ѕиматбаіо ва маісулот аз оніо;

- анїом додани назорати коркард, истифода, нигаідошт ва баіисобгирии металліои


ѕиматбаіо, сангіои ѕиматбаіо дар іамаи ташкилотіо ва соіибкорони инфиродие, ки
чунин фаъолиятро анїом медиіанд;

- амалњ намудани аудити дохилњ ва назорати истифодаи маѕсаднок ва самараноки


маблаљіои буїетњ дар муассисаю ташкилотіои буїетњ ва дар доираи салоіияти худ
анїом додани назорати їараёни иїрои буїет дар іамаи сатііо;

- муайян намудани тартиб ва усуліои ташкили санїиши тахассусњ барои гирифтани


сертификати "Аудитори дохилњ" дар бахши давлатњ;

- анїом додани роібарии методологии баіисобгирии муіосибњ ва іисоботдиіии


муіосибњ (ба истиснои ташкилотіои ѕарзњ), татбиѕи тадбиріо оид ба такмили
минбаъдаи заминаи меъёрии баіисобгирии муіосибњ ва аудит;

- таіия ва татбиѕи Стандартіои байналмилалии іисоботи муіосибњ (молиявњ) ва


фаъолияти аудиторњ. Ташкили курсіои таълимњ барои тайёр намудани аудиторіо,
додани шаіодатномаи тахассусии аудит ва иїозатнома барои іуѕуѕи анїом додани
фаъолияти аудиторњ;

- ташкили курсіои таълимњ ва аттестатсияи муіосибон ва додани сертификат аз рўи


ихтисоси баіисобгирии муіосибњ, аккредитатсияи муіосибон ва аудиторони касбњ;

- анїом додани назорати давлатии риояи талаботи ѕонунгузории суљурта аз їониби


іамаи ташкилотіои суљуртавњ дар ѕаламрави Їуміурии Тоїикистон ва таъмини
іифзи іуѕуѕ ва манфиатіои суљурташавандагон, суљуртакунандагон ва давлат;

- таіияи пешниіодот оид ба танзим даровардани ихтисори шумораи хизматчиёни


давлатњ ва хароїот барои нигоідории маѕомоти идораи давлатњ, дастгоіи маѕомоти
судњ ва прокуратура, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти
худидоракунии шаірак ва деіот;

- баѕайдгирии басти вазифаіо ва сметаи хароїоти нигаідории дастгоііои идораіои


маѕомоти марказии иїроияи іокимияти давлатњ, маѕомоти суд ва прокуратура,
маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ;

- таъмин намудани риояи ѕонунгузорњ оид ба андозіо, даромадіои љайриандозњ ва


дигар пардохтіои іатмњ, назорати баіисобгирии дуруст, пурра ва сари ваѕт пардохт
намудани оніо ба Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон, инчунин таъмини риояи
дигар ѕонунгузорњ ва санадіои меъёрии іуѕуѕњ, ки назораташон мутобиѕи
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ба зиммаи маѕомоти Вазорат гузошта шудааст;
- амалњ намудани назорати асъорњ мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон
оид ба батанзимдарории асъор ва назорати асъорт дар доираи салоіияти маѕомоти
молия, ки ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон муайян намудааст;

- дар доираи салоіияти худ таъмин намудани іифзи бехатарњ ва іимояи манфиатіои
иѕтисодии Їуміурии Тоїикистон;

- амалњ намудани іамкориіои байналмилалњ дар соіаи андоз, бо маѕсади іамгироии


иѕтисодиёти Їуміурии Тоїикистон ба фазои иѕтисодиёти байналмилалњ
(иѕтисодиёти їаіонњ), бо дарназардошти манфиатіои иѕтисодии Їуміурии
Тоїикистон;

- роібарии умумњ ва іамоіангсозии фаъолияти іамаи маѕомоти ваколатдор оид ба


таъмин намудани даромад ва пардохтіои давлатњ ба Буїети давлатии Їуміурии
Тоїикистон ва дигар фондіои давлатњ;

- татбиѕи самараноки сиёсати ягона дар соіаи суљуртавњ, ки дар їуміурњ амалњ
карда мешавад;

- гузаронидани мониторинги мунтазами фаъолияти молиявию хоїагии корхонаіои


азими давлатњ аз рўи феіристи тасдиѕнамудаи Іукумати Їуміурии Тоїикистон;

- аз корхонаіои азими давлатњ, ки номгўи оніо аз їониби Іукумати Їуміурии


Тоїикистон муайян карда шудааст, талаб намудани наѕшаи молиявиашонро барои
соли пешбинишуда ва іисоботи фаъолияти молиявии хоїагидорњ ва іисобот оид ба
санїиши аудитории берунии оніо;

- таъмини муносибатіои электронњ бо маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ дар


табодулоти иттилооти молиявњ їиіати идоракунии самарабахши маблаљіои Буїети
давлатии Їуміурии Тоїикистон;

- іамкорњ бо маѕомоти ваколатдор ва маѕомоти іифзи іуѕуѕ дар самти муѕовимат ба


ѕонунигардонии (расмикунонии) даромадіои бо роіи їиноят бадастоварда ва
маблаљгузории терроризм;

- ѕабули ѕарори дахлдор оид ба пешниіод намудани иттилоот аз тарафи іамаи


муассисаю ташкилотіои давлатњ ва Бонки миллии Тоїикистон аз рўи ўідадориіои
шартии оніо;

- чоп ва нашри кољазіои ѕиматнок;

- анїом додани ваколатіои дигаре, ки ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон пешбинњ


намудаанд ва бо фармону амріои Президенти Їуміурии Тоїикистон ва ё ѕароріои
дахлдори Іукумати Їуміурии Тоїикистон ба зиммаи Вазорат вогузор менамоянд.

6. Вазорат мутобиѕи вазифаіои ба зиммааш гузошташуда ваколатіои зеринро


амалњ менамояд:
- оид ба такмили низоми Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон механизми
инкишофи муносибатіои буїетњ бо маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ
пешниіодотро таіия ва тадбиріоро амалњ менамояд;

- дурнамои рушди иѕтисодию иїтимоии кишварро барои дурнамои дарозмўілат,


миёнамўілат ва кўтоімўілат пешниіод менамояд;

- маїмўи тадбиріоро оид ба солимгардонии молиявњ ва бозсозии сохтори


иѕтисодиёти миллњ, сиёсати макроиѕтисодњ, дастгирии давлатњ ва іифзи
манфиатіои истеісолкунандагони ватании моліо, иїрокунандагони кор ва
хизматрасонњ амалњ менамояд;

- самтіои асосии сиёсати ѕарзњ ва пулии давлат, беідошти вазъи іисобот ва


пардохтіоро дар иѕтисодиёт муайян менамояд;

- оид ба барномаіои маѕсадноки давлатњ ва тибѕи тартиби муѕарраргардида аз


іисоби Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон таъмин намудани маблаљгузории оніо
чораіо меандешад;

- роібарии умумии методњ дар соіаи банаѕшагирии молиявию буїетњ ва


маблаљгузории буїетіои іамаи бахшіо ва сатііоро анїом медиіад;

- танзими буїетњ, аз їумла бо буїетіои іамаи сатііо, іамчунин муносибатіои


мутаѕобила бо Бонки миллии Тоїикистон ва дигар институтіои иѕтисодиро анїом
медиіад;

- масъалаіои молиявиро вобаста ба іамкориіои байналмилалии иѕтисодии давлат


таілил ва пешниіодоти дахлдорро барои Іукумати Їуміурии Тоїикистон таіия
менамояд;

- лоиіаи ѕонуніо ва санадіои меъёрии іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистонро оид ба


масъалаіои буїет ва андоз таіия менамояд;

- пешниіодотро таіия намуда, дар таіияи лоиіаіои созишномаіои (конвенсияіои)


байнидавлатњ оид ба масъалаіои андоз иштирок менамояд;

- методикаи ташаккули арзиши аслии кор ва хизматрасонии муассисаю


ташкилотіои давлатњ, инчунин меъёріои хароїот оид ба гурўііои алоіидаи хароїоте,
ки ба арзиши аслии мол, кор ва хизматрасонњ дохил карда мешаванд, муайян
менамояд;

- якїоя бо маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ оид ба сиёсати андоз, рушди


ѕонунгузории андоз ва такмили низоми андози давлатњ таклифіо таіия менамояд,
инчунин дар таіияи пешниіодот оид ба муѕаррар намудани андозаи меъёріои
тарифи гумрукњ, тартиби ситонидани боїіои гумрукњ иштирок менамояд;

- сиёсати давлатро дар соіаи барориш, їойгиркунонњ, чоп ва нашри кољазіои


ѕиматноки давлагњ амалњ намуда, самтіои асосии рушди бозори кољазіои
ѕиматнокро таіия менамояд ва фаъолияти маѕомоти давлатиро оид ба масъалаіои
танзими бозори кољазіои ѕиматнок іамоіанг месозад ва санадіои меъёрии іуѕуѕиро
оид ба бозори кољазіои ѕиматнок таіия менамояд;

- феіристи ягонаи давлатии кољазіои ѕиматнок, феіристи иїозатномаіои додашуда,


боздоштшуда ва бекоркардашудаи иштирокчиёни касбии бозори кољазіои
ѕиматнок, феіристи субъектіои фаъолияти лотереяро пеш мебарад, баіисобгирии
суди саімияіои (дивидендіои) марбут ба давлатро амалњ менамояд, инчунин
иїозатномадиіиро вобаста ба фаъолияти ломбардіо, фаъолият дар соіаи биржа,
фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори кољазіои ѕиматнок, фаъолият оид ба
тайёр кардани маісулоти матбаавии аз сохтакорњ муіофизатшуда, аз їумла
кољазіои ѕиматнок, инчунин савдои маісулоти мазкур, фаъолият оид ба ташкилу
нигоідории кассаіои тотализатор, идораіои букмекерњ ва бозии лото, фаъолияти
аудиторњ, фаъолияти суљуртавњ, фаъолияти вобаста ба муомилоти металліои
ѕиматбаіо ва сангіои ѕиматбаіо, фаъолияти фондіои љайридавлатии нафаѕаро
амалњ менамояд;

- ѕоидаіои гузаронидани бозиіои лотереяіои їуміуриявиро таіия менамояд;

- масъалаіои ѕарзіои дебиторњ ва кредитории муассисаю ташкилотіои


баріамдодашавандаро ба танзим медарорад;

- дар якїоягњ бо Бонки миллии Тоїикистон амалиётро оид ба хизматрасонии ѕарзи


давлатии берунии Їуміурии Тоїикистон анїом медиіад;

- банаѕшагирњ, баіисобгирњ, назорат ва таілили маблаљгузории касри буїети


їуміуриявиро аз іисоби ѕарзіои берунњ ва дохилњ анїом медиіад;

- дар баррасии масъалаіои татбиѕ ва барасмиятдарории іисобіои байнидавлатњ


тибѕи шартіои реструктуризатсияи ѕарзіои берунњ, инчунин мутобиѕи маѕсад
будани їалби ѕарзіои хориїњ таіти кафолати давлати ширкат меварзад;

- коріоро оид ба ѕарзи беруна вобаста ба баргардонидашаванда будани ѕарз,


андозаи фоизњ, лимити ѕарзи берунњ, унсури грантњ ва мутобиѕат ба санадіои
іуѕуѕии байналмилалњ ва ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон пеш мебарад;

- дар таіияи санадіои меъёрии іуѕуѕњ, ки тартиб ва расмиёти ѕарз, идораи ѕарзіои
давлатњ ва аз їониби Іукумати Їуміурии Тоїикистон кафолатдодашуда, пўшонидан
ва хизматрасонии оніоро танзим менамоянд, иштирок мекунад;

- пешгирии хавфи фарѕияти ѕурби асъорњ, хавфи ба таъхир афтодани пардохти


ѕарзи берунњ ва хавфи напардохтани ѕарзіои бо кафолати Іукумати Їуміурии
Тоїикистон їалбгардидаро аз іисоби маблаљіои захиравњ, ки дар Буїети давлатии
Їуміурии Тоїикистон барои соли молиявии дахлдор їиіати хизматрасонии ѕарзи
беруна пешбинњ шудаанд, анїом медиіад;

- амаліои якїоя ва іамкориро бо маѕомоти идораи давлатњ, бонкіо, муассисаіо,


ташкилотіо ва дигар корхонаіо оид ба масъалаіои марбут ба иїрои вазифаіои
Вазорат таъмин менамояд;
- іамкориро бо ташкилотіои махсусгардонидашуда, аз їумла хориїњ оид ба
масъалаіои таъсис ва фаъолияти низоми самарабахши идораи ѕарзіои давлатњ дар
Вазорат таъмин менамояд;

- дар ташаккули Фонди давлатии металліои ѕиматбаіо ва сангіои ѕиматбаіои


Тоїикистон (минбаъд-Фонди давлатии Тоїикистон) иштирок намуда, харид ва
пурра намудан, ба навъіо їудо кардан, арзёбњ, баіисобгирњ ва іифзи металліои
ѕиматбаіо, сангіои ѕиматбаіо ва маісулоти дорои таркиби оніоро таъмин менамояд;

- тартиби муайян намудани нархіоро барои металліои ѕиматбаіо, сангіои ѕиматбаіо


ва маісулот аз оніо, ки барои Фонди давлатии Тоїикистон харидорњ ва аз он ба
фурўш расонида мешаванд, таіия ва тасдиѕ менамояд, якїоя бо ташкилотіои
манфиатдор оид ба танзими бозори металліои ѕиматбаіо ва сангіои ѕиматбаіо дар
Тоїикистон тадбиріои зарурњ меандешад;

- назорати давлатиро оид ба сифати навъбандњ, гурўібандњ, арзёбњ ва фурўши


сангіои ѕиматбаіо, ашёи хоми оніо анїом дода, иштироки назоратчиёни давлатиро
дар фаъолияти корхонаіои истихроїкунанда ва дигар ташкилотіо, нуѕтаіои
махсусгардонидашудаи гумрукњ дар іолатіои пешбининамудаи ѕонунгузории
Їуміурии Тоїикистон таъмин менамояд, инчунин иїозатномадиіии фаъолиятро
їиіати аз аіолњ харидани маснуоти заргарњ ва дигар маснуоти аз металл ва дигар
сангіои ѕиматбаіо сохташудаи рўзгор ва шикастапораіои оніо, хариду фурўши
яклухт ва чаканаи маснуоти аз металліо ва сангіои ѕиматбаіо сохташуда амалњ
менамояд;

- бо иштироки Хадамоти зиддииніисории назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон


навъіои нархіои іисоб, фурўш ва дигар навъіои нархіоро барои сангіои ѕиматбаіои
дар кишвар истихроїшуда ё коркардашуда таіия ва тасдиѕ менамояд, таілили
афзоиши нархіоро дар бозори їаіонии сангіои ѕиматбаіо тавассути коркард ва
фурўши оніо тибѕи тартиби муѕарраргардида анїом медиіад;

- мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон назорати иёргириро дар їуміурњ


ташкил менамояд ва мегузаронад, іаїми пардохти иёргириро барои иёр ва
тамљагузории маісулот аз металліои ѕиматбаіо, инчунин экспертизаи масолеі
муѕаррар менамояд;

- сохтор ва таркиби гурўібандии иѕтисодии буїетњ, наѕшаи іисобіо, шакліои


намунавии баіисобгирии муіосибњ ва іисоботдиіњ, дастуріо оид ба истифодаи оніо
ва тартиби таіияи іисоботдиіии ташкилотіои бонкњ ва ѕарзиро тасдиѕ менамояд;

- масъалаіои мафіумии рушди баіисобгирии муіосибњ, іисоботдиіии муіосибњ


(молиявњ) ва аудитро барои іамаи соіаіои иѕтисодиёт муайян месозад;

- низоми назорат ва анїоми назорати риояи санадіои меъёрии іуѕуѕњ оид ба


баіисобгирии муіосибњ ва аудит таіия менамояд;

- сиёсати назорат ва аудити дохилиро дар маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ ва


муассисаю ташкилотіои аз іисоби Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон барои соли
молиявии дахлдор маблаљгузоришаванда, тибѕи меъёріои эътирофшудаи
байналмилалњ ва ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон таіия ва татбиѕ менамояд;

- ташаккул ва фаъолияти устувори Институти їамъиятии кормандони маѕомоти


молия, .муіосибони касбњ ва аудиторіои давлатиро ташкил менамояд;

- назорати їараёни маблаљгузориро аз Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон


іамасола тавассути низоми автоматикунонидашудаи хазинадории давлатњ анїом
дода , мўілат ва шакліои іисоботдиіии молиявиро муайян менамояд;

- низоми автоматикунонидашудаи хазинадории давлатии иїрои Буїети давлатии


Їуміурии Тоїикистонро такмил дода, їараёни иїрои наѕшавии буїети їуміуриявњ ва
буїетіои маіаллиро назорат менамояд;

- іисоботіои давравиро оид ба иїрои Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон таіия ва


нашр менамояд;

- дастурамаліо, шакліои баіисобгирњ ва іисоботдиіиро оид ба иїрои хазинадории


Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон аз рўи даромад ва хароїот таіия намуда,
баіисобгирии дороиіо, ѕарзіои дохила ва берунаро пеш мебарад;

- дар доираи салоіияти худ санїишіои дохилњ ва мавзўиро доир намуда, таілили
воридот ва хароїоти маблаљіои Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон барои соли
молиявии дахлдор таіия менамояд ва дар соіаи иттилоотонии маѕомоти маіаллии
молия сиёсати ягонаи техникиро пеш мебарад;

- назорати іифзи маблаљіои пулњ ва арзишіои моддњ, саіеіии іисоботдиіии


давлатиро дар иѕтисодиёти кишвар бо роіи гузаронидани савїишіо дар іамкорњ бо
маѕомоти іифзи іуѕуѕ ва дигар маѕомоти идораи давлатњ таъмин менамояд;

- баѕайдгирии ташкилотіои суљурта ва додани иїозатномаро ба суљуртакунандагон


барои іуѕуѕи анїом додани фаъолияти суљурта, пешбурди Феіристи давлатии
ташкилотіои суљурта ва назорати риояи ѕонунгузорњ оид ба суљуртаро аз їониби
ташкилотіои суљуртакунанда анїом медиіад;

- назорати риояи тартиби муѕарраргардидаи ташаккул, мувофиѕа ва тасдиѕи басти


вазифаіо ва сметаи хароїот барои нигоідории дастгоіи идораи маѕомоти марказии
иїроияи іокимияти давлатњ, маѕомоти суд ва прокуратура, маѕомоти иїроияи
маіаллии іокимияти давлатњ, андозаіои маош, меъёріо, коэффитсиентіои тарифњ
барои пардохти музди меінати хизматчиёни давлатњ ва иловапулиіоро анїом
медиіад;

- дар гуфтушунидіо доир ба бастан ва таіия намудани созишномаіои


байниіукуматњ (байнидавлатњ) оид ба каноргирњ аз андозбандии дукарата ва
пешгирњ намудани саркашњ аз супоридани андозіо аз даромад ва сармоя (амвол),
дигар шартномаіо ва созишномаіои байналмиллалњ, ки ба манфиатіои иѕтисодии
Їуміурии Тоїикистон дахл мекунанд, иштирок менамояд ва дар доираи салоіияти
худ татбиѕи созишномаіои (шартномаіои) мазкурро амалњ менамояд;
- дар доираи салоіияти худ вазифаи маѕоми назорати асъориро амалњ менамояд,
инчунин назорати амалиёти асъориро, мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон
таъмин менамояд;

- мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ташкили низоми иттилоотњ, їойіои


кории автоматикунонидашуда ва дигар воситаіои автоматикунонњ ва
компютеркунонњ маѕомоти Вазоратро таъмин менамояд;

- корро оид ба тарбия, бозомўзњ ва такмили ихтисоси кадріои маѕомоти Вазорат


ташкил мекунад;

- мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон амволеро, ки бо іуѕуѕи идораи


оперативњ дар тавозуни Вазорат ѕарор дорад, соіибњ, истифода ва ихтиёрдорњ
менамояд;

- оид ба ошкор, роі надодан ва пешгирњ намудани їиноятіои вазифавњ дар


маѕомоти маіаллии молия тадбиріоро таіия ва амалњ менамояд;

- баррасии сариваѕтњ ва пурраи арзу шикоят ва муроїиатіоро таъмин менамояд;

- дар муассисаю ташкилотіои системаи худ фаъолияти муассисаіои илмию


тадѕиѕотњ ва муассисаіои таълимии касбњ ва таісилоти иловагиро таъмин
менамояд;

- таілил ва мониторинги фаъолияти молиявии корхонаіои азими давлатиро, ки


номгўи оніо аз їониби Іукумати Їуміурии Тоїикистон муайян карда шудааст, анїом
намуда, барои пешрафти фаъолияти молиявњ ва хоїагидории оніо таклифіо
пешниіод менамояд;

- наѕшаи молиявии корхонаіои азими давлатиро, ки номгўи оніо аз їониби Іукумати


Їуміурии Тоїикистон муайян карда мешавад, баррасњ ва мувофиѕа менамояд;

- дар іолати зарурат оид ба ворид намудани таљйирот ба наѕшаи молиявии


корхонаіои азими давлатњ, ки номгўи оніо аз їониби Іукумати Їуміурии Тоїикистон
муайян карда мешавад, таклифіо пешниіод менамояд;

- дар баробари гирифтани иттилоот аз муассисаю ташкилотіои давлатњ ва Бонки


миллии Тоїикистон оид ба ўідадориіои шартии оніо дар ѕисми пурра будани онро,
асоснокии баіодиіњ, сифати тафсир баіо медиіад, дар іолати зарурњ ба ташкилотіои
іисобдиіанда тавсия медиіад, іамчун иттилооти мазкурро дар сомонаи интернетии
худ нашр месозад. Љайр аз ин, Іукумати Їуміурии Тоїикистонро оид ба зарурати
ѕабули чораіои дахлдор їиіати кам ё пешгирњ намудани ба миён омадани
ўідадориіои нави шартњ ё беітар намудани идоракунии ўідадориіои мавїудбуда
хабардор менамояд;

- амалиётіои электронии суратіисобіои Іукумати Їуміурии Тоїикистонро бо пули


миллњ ва асъори хориїњ идора менамояд;
- депозитіои Іукумати Їуміурии Тоїикистонро идора намуда, бо маѕсади љанњ
гардонидани Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон, оніоро тибѕи тартиби
муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар бонкіои Їуміурии
Тоїикистон ба муілати кўтоімуддат дар давраи соли молиявии дахлдор їойгир
менамояд;

- интиѕоли электронии маблаљіои Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистонро


тавассути низоми пардохтіои электронњ таъмин менамояд.

7. Вазорат іуѕуѕ дорад:

- тибѕи тартиби муѕарраргардида аз маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ маводи


зарурирњ барои таіияи лоиіаи Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон барои соли
молиявии навбатњ ва іисоботро оид ба иїрои Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон
талаб намояд;

- аз маѕомоти идораи давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ,


дигар муассисаіо ва ташкилотіо барои анїом додани назорати истифодаи
маѕсадноки маблаљіои Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон маълумоти зарурњ ба
даст орад;

- мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон іангоми ошкор намудани далеліои


љайри маѕсадноки истифодаи маблаљіои Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон аз
їониби оніо, инчунин іангоми дар мўілатіои муѕарраргардида пешниіод накардани
іисобот оид ба хароїоти маблаљіои ѕаблан гирифташуда, маблаљгузории
ташкилотіои аз іисоби Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон
маблаљгузоришавандаро, маідуд ва дар іолатіои зарурњ ѕатъ намояд;

- дар їараёни иїрои буїет дар доираи маблаљіои тасдиѕгардида оид ба моддаіои
гурўібандии иѕтисодии буїетњ ва вобаста таѕсимоти даромад ва хароїоти буїети
їуміуриявњ дар іар семоіа таљйирот ворид намояд;

- бо маѕсади истифодаи самаранок ва маѕсадноки маблаљіои буїетњ, дар муассисаю


ташкилотіои буїетњ аудити дохилњ, инчунин тафтиш ва санїиши іолати ташкили
кори баіисобгирии муіосибњ ва іисоботдиіњ, таркиби сифатии кормандони
іисобкунандаро дар муассисаіо, ташкилотіо ва дигар корхонаіо (ба истиснои
системаи бонкњ), сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон
гузаронад;

- іангоми зарурат фаъолияти бонкіоро вобаста ба амалиёти оніо оид ба иїрои ѕисми
даромад ва хароїоти буїетіои їуміуриявњ ва маіаллњ омўзад;

- іамоіангсозии фаъолиятро оид ба омўзонидан, додани сертификат, такмили


ихтисос ва омўзонидани аудиторіои дохилиро дар маѕомоти идораи давлатњ ва
муассисаю ташкилотіои буїетњ анїом диіад;

- дар іолати зарурњ бо пешниіоди іуїїатіои тасдиѕкунанда аз іисоби маблаљіои


барои нигоідории маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ ва дигар хароїоти
љайричашмдошти дар буїети їуміуриявњ пешбинишуда ба муассисаю ташкилотіои
буїетњ маблаљіо їудо намуда, ба Іукумати Їуміурии Тоїикистон маълумот
пешниіод намояд;

- аз номи Іукумати Їуміурии Тоїикистон дар лоиіаіои муштараки сармоягузорњ,


корхонаіо бо сармоягузории хориїњ, биржаіои фондњ ва дигар иштирокчиёни
бозори кољазіои ѕиматнок іамчун муассис баромад кунад;

- тибѕи тартиби муѕарраргардида кормандони соіаи молияро барои меінати


самаранок ва хизмати шоиста їиіати іавасмандгардонњ барои сарфароз гардонидан
ба мукофотіои давлатњ пешбарњ намояд;

- їиіати іавасмандгардонии кормандон барои муваффаѕиятіои меінатњ дар рушди


соіаи молия Нишони фахрии "Аълочии молияи Їуміурии Тоїикистон"-ро таъсис
дода, низомномаи онро тасдиѕ намояд;

- мутобиѕи ѕонуніои Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи молияи давлатњ" ва "Дар


бораи хазинадории Їуміурии Тоїикистон", дигар ѕонуніо ва санадіои меъёрии
іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон дигар іуѕуѕіоро амалњ намояд;

- фаъолияти нашриётиро амалњ намояд;

- дар доираи салоіияти худ бо маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ, муассисаіо,


ташкилотіо ва корхонаіои давлатњ, инчунин шахсони мансабдор ва шаірвандон дар
дохили Їуміурии Тоїикистон ва дар хориїи он іамкорњ намояд;

- низомнома ва оинномаи маѕомоти маіаллии молия ва муассисаю ташкилотіои


системаи худро тасдиѕ намояд ва фаъолияти молиявњ ва хоїагидории оніоро
назорат намояд;

- лоиіаи ѕонуніои Їуміурии Тоїикистон, фармоишу амріои Президенти Їуміурии


Тоїикистон, фармоиш ва ѕароріои Іукумати Їуміурии Тоїикистонро тибѕи
ваколатіои худ таіия намуда, бо тартиби муѕарраргардида барои баррасњ пешниіод
намояд;

- ба лоиіаіои санадіои меъёрии іуѕуѕии аз тарафи дигар вазорату идораіо


таіиягардида хулосаи молиявњ диіад;

- дар доираи салоіияти худ бо тартиби муѕарраргардида санадіои меъёрии іуѕуѕиро


ѕабул (нашр) намояд, ки оніо дар тамоми ѕаламрави Їуміурии Тоїикистон амал
карда, иїрои оніо барои тамоми маѕомоти давлатии Їуміурии Тоїикистон,
муассисаіо, ташкилотіо ва дигар корхонаіо, новобаста аз шакли моликият ва
тобеияташон, инчунин шахсони мансабдор ва шаірвандон іатмњ мебошад;

- бо маѕсади истифодаи самараноки имтиёзіои андози иловагии пешбинигардида


дар муассисаю ташкилотіои имтиёзгиранда таілиліо гузаронад;

- таілиліои иѕтисодиро оид ба иїрои ѕисми даромади Буїети давлатии Їуміурии


Тоїикистон, аз їумла: оид ба воридоти андозіо ва дигар пардохтіои іатмњ ба буїет
амалњ намояд;
- истифодаи системаіои иттилоотии молиявиро дар маѕомоти иїроияи іокимияти
давлатњ ба роі монад;

- дар іолати мувофиѕат накардани амалиёти муіосибњ ба талаботи ѕонунгузории


амалкунанда, маблаљгузории муассисаю ташкилотіои буїетиро боздорад;

- дар іолати аз тарафи маѕомоти маіаллии молия барнагардонидани ѕарзіои буїетњ


(ссуда) ё маблаљіои іисоббаробаркуниіои байнибуїетњ, маблаљи мазкурро аз
іисоби маблаљіои барои буїети дахлдор пешбинишуда бо роіи анїом додани
амалиёти дохилњ боздошт намояд;

- дар іолати сари ваѕт насупоридани іисоботи молиявњ аз тарафи муассисаю


ташкилотіои буїетњ, маблаљгузории оніоро муваѕѕатан то супоридани іисоботи
молиявњ боздорад;

- дар іолати аз нархи бозори истеъмолњ зиёд будани арзиши шартномавии молу
маісулоти аз їониби муассисаю ташкилотіои буїетњ харидоришаванда,
маблаљгузориро боздорад.

8. Вазорат барои татбиѕи вазифаіои худ:

- бо ташкилотіои илмию тадѕиѕотии самти иѕтисодњ їиіати таіияи пешниіодот оид


ба истифодаи самарабахши маблаљіои давлатњ іамкорњ менамояд;

- якїоя бо маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ оид ба сиёсати андоз, рушди


ѕонунгузории андоз ва такмили низоми андози давлатњ пешниіодот таіия
менамояд;

- дар таіияи пешниіодот оид ба муѕаррар намудани андозаи тарифіои гумрукњ ва


тартиби ситонидани боїіои гумрукњ, тартиб ва иїрои назорати воридоти даромад аз
амвол, ки таіти моликияти давлатњ ѕарор дорад, иштирок менамояд;

- низомномаи маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ ва дигар муассисаю


ташкилотіои буїетиро дар мавриди ташаккули лоиіаи Буїети давлатии Їуміурии
Тоїикистон барои соли навбатии молиявњ, ки дар он сиёсати буїету андоз,
параметріои асосии даромад ва хароїоти буїет, наѕшаи таіияи он ва расмиёти
пешниіоди іисобіои дахлдор ва асосноксозњ оид ба буїет муайян шудаанд,
меомўзад;

- іангоми ихтилофи назар бо маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ ва дигар


муассисаю ташкилотіои буїетњ, инчунин маѕомоти анїомдиіандаи идораи буїети
фондіои буїетии маѕсаднок вобаста ба ташаккули буїет ѕарор ѕабул намуда, оид ба
он ба Іукумати Їуміурии Тоїикистон маълумот пешниіод менамояд;

- баъди ѕабули Буїети давлатии Їуміурии Тоїикистон нишондиіандаіои


тасдиѕгардадаро ба маълумоти маѕомоти иїроияи іокимияти давлатњ, муассиса ва
ташкилотіое, ки аз іисоби буїети їуміуриявњ маблаљгузорњ мегарданд, мерасонад;
- якїоя бо Бонки миллии Тоїикистон дар таіияи мувозинаи пардохти Їуміурии
Тоїикистон иштирок мекунад;

- якїоя бо Кумитаи давлатии сармоягузорњ ва идораи амволи давлатии Їуміурии


Тоїикистон ва Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Їуміурии Тоїикистон іангоми
їалби ѕарзіои хориїњ коріои экспертию таілилиро пеш мебарад.

Санадіои меъёрии іуѕуѕњ, дастуріо, дастурамаліо оид ба масъалаіои молиявии


давлатњ, ки Вазорат нашр менамояд, барои риоя аз їониби іамаи маѕомоти иїроияи
іокимияти давлатњ, муассисаю ташкилотіо ва субъектіои хоїагидорњ іатмњ
мебошад.

III. Ташкили фаъолияти Вазорат

9. Вазоратро Вазир роібарњ менамояд, ки аз їониби Президенти Їуміурии


Тоїикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Вазир барои иїрои вазифа ва вазифаіои ба зиммаи Вазорат гузошташуда ва татбиѕи


сиёсати давлатњ дар соіаи муѕарраргардидаи фаъолият масъулияти шахсњ дорад.

10. Вазир муовинон, аз їумла муовини аввал дорад, ки бо пешниіоди ў аз


їониби Іукумати Їуміурии Тоїикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда
мешаванд. Шумораи муовинони Вазир аз їониби Іукумати Їуміурии Тоїикистон
муѕаррар карда мешавад.

Таѕсимоти вазифаіо байни муовинони Вазир аз їониби Вазир анїом дода мешавад.

11. Воіидіои сохтории дастгоіи марказии Вазорат мувофиѕи самтіои асосии


фаъолияти худ аз сарраёсатіо, раёсатіо ва шўьбаіо иборат мебошад. Ба іайати
сарраёсатіо: раёсатіо, шўъбаіо ва бахшіо, ба раёсатіо: шўъбаіо ва бахшіо дохил
мешаванд.

12. Вазир дар доираи салоіияти худ:

- фармон, фармоишіо, дастур ѕабул менамояд ва супоришіо медиіад, ки иїрои оніо


аз їониби іамаи кормандони дастгоіи марказњ ва наѕшаи идоракунии Вазорат,
инчунин муассисаіою ташкилотіои системаи он іатмњ буда, иїрои оніоро месанїад;

- кормандони дастгоіи марказии Вазорат, роібарон ва сармутахассисони муассисаю


ташкилотіои системаи Вазорат, роібарон ва муовинони Нозироти давлатии
иёргирњ; Хадамоти давлатии назорати суљуртавњ ва роібарони маѕомоти маіаллии
молияро дар Вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, вилоятіо, шаіри Душанбе ва
шаіру ноіияіои Їуміурии Тоїикистон бо мувофиѕа бо раисони Вилояти Мухтори
Кўіистони Бадахшон, вилоятіо, шаіри Душанбе шаіріо ва ноіияіо ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод менамояд;

- бо пешниіоди роібарони маѕомоти маіаллии молия, муассисаю ташкилотіои


системаи Вазорат муовинони сардорони хадамоту агентњ, муассисаіо ва
муовинони роібарони маѕомоти маіаллии молияро ба вазифа таъин ва аз вазифа
озод менамояд;

- дар хусуси ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани муовинони Вазир,


роібарони Агентии рушди бозори кољазіои ѕиматнок ва баѕайдгирии
махсусгардонидашуда, Хазинаи сарватіои давлатњ; Муассисаи таълимии давлатии
"Донишкадаи молия ва иѕтисоди Тоїикистон", Корхонаи воіиди давлатии
суљуртавии "Тоїиксармоягузор", Корхонаи махсуси (ѕазонии) давлатии
їуміуриявии "Тиллои Тоїик" ба Іукумати Їуміурии Хоїикистон пешниіод ирсол
менамояд;

- низомномаіои сохторіои дастгоіи марказии Вазорат, маѕомоти маіаллии молия,


инчунин тибѕи тартиби муѕарраргардида низомномаіои муассисаю ташкилотіои
системаи Вазоратро тасдиѕ менамояд;

- наѕшаи кори іарсола ва нишондиіандаіои фаъолияти хадамот ва агентии наѕшаи


идоракунии Вазорат ва іисоботи иїрои оніоро тасдиѕ менамояд;

- сохтор ва басти вазифаіои Вазоратро тибѕи талаботи намунавњ дар доираи фонди
музди меінат ва шумораи кормандон, ки Іукумати Їуміурии Тоїикистон муѕаррар
намудааст, сметаи ягонаи даромад ва хароїоти Вазоратро дар доираи маблаљіои
барои давраи дахлдор дар буїети їуміуриявњ пешбинигардида тасдиѕ мекунад;

- шумора ва фонди пардохти музди меінати кормандони муассисаю ташкилотіои


системаи Вазорат ва сохтори оніоро дар доираи нишондиіандаіои муѕаррарнамудаи
Іукумати Їуміурии Тоїикистон, инчунин сметаи хароїот барои нигоідории оніоро
дар доираи маблаљіои буїетии барои соли молиявии дахлдор тасдиѕшуда, ки дар
Буїети давлатњ барои идораи давлатњ пешбинњ шудаанд, тасдиѕ менамояд;

- ѕароріои хадамот ва агентии наѕшаи идоракунии Вазоратро, ки ба ѕонунгузории


Їуміурии Тоїикистон мухолифат мекунанд, бекор мекунад, агар тартиби дигари
бекор намудани онро ѕонунгузорњ муайян накарда бошад;

- бо тартиби муѕарраргардида кормандони Вазорат ва хадамоту агентии наѕшаи


идоракунии Вазорат ва шахсони дигареро, ки дар ин соіа фаъолият менамоянд,
барои сазовор гаштан ба унвони фахрњ ва мукофотонидан бо мукофотіои давлатии
Їуміурии Тоїикистон пешбарњ менамояд;

- тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар бораи


хизмати давлатњ масъалаіои вобаста ба адои хизмати давлатиро дар Вазорат іал
менамояд.

13. Дар Вазорат дар іайати Вазир (Раис), муовинони Вазир аз рўи вазифа,
инчунин роібарони воіидіои сохтории дастгоіи марказњ, маѕомоти маіаллии молия
ва муассисаю ташкилотіои системаи Вазорат іайати мушовара таъсис дода
мешавад.

Аъзои іайати мушовара ба љайр аз шахсоне, ки аз рўи вазифа ба он шомиланд, бо


пешниіоди Вазир аз їониби Іукумати Їуміурии Тоїикистон тасдиѕ карда мешаванд.
Іайати мушовара дар їаласаіои худ масъалаіои муіими вобаста ба салоіияти
Вазоратро баррасњ менамояд. Ѕароріои іайати мушовара бо аксарияти овози аъзои
он ѕабул гардида, бо протокол ба расмият дароварда мешаванд ва тавассути
фармони Вазир татбиѕ мегарданд. Дар іолати мухолифат байни Вазир ва аъзои
іайати мушовара, Вазир ѕарор ѕабул мекунад ва доир ба мухолифати баамаломада
ба Іукумати Їуміурии Тоїикистон гузориш медиіад. Аъзои іайати мушовара низ
метавонанд фикру мулоіизаіои худро ба Іукумати Їуміурии Тоїикистон ирсол
намоянд.

14. Барои баррасии пешниіодот дар мавриди такмили усули танзими буїетию
молиявњ ва маблаљгузории иѕтисодиёти давлат, методологияи баіисобгирии
муіосибњ ва іисоботдиіњ, ташкили аудит дар Вазорат метавонад аз іисоби
мутахассисони баландихтисос, кормандони муассисаіои илмњ, намояндагони дигар
ташкилотіо маѕомоти методњ, іамоіангсоз ва машваратњ (шўроіо, комиссияіо,
гурўііои корњ), аз їумла байниидоравњ вобаста ба масъалаіои дахлдор таъсис дода
шаванд. Іайат ва низомномаи оніоро Вазир тасдиѕ мекунад.

15. Маблаљгузории хароїот барои нигоідории дастгоіи марказии Вазорат ва


маѕомоте, ки ба наѕшаи идоракунии Вазорат шомиланд, инчунин муассисаю
ташкилотіои системаи Вазорат аз іисоби буїети їуміуриявњ ва тибѕи тартиби
муѕарраргардида аз іисоби маблаљіои махсус ва фаъолияти іисоби хоїагидорњ
анїом дода мешавад.

16. Вазорат шахси іуѕуѕњ буда, дорои мўір бо сабти Нишони давлатии
Їуміурии Тоїикистон ва номи худ бо забоніои давлатњ ва русњ, мўіріои дахлдор,
штампу бланкаіо мебошад ва аз суратіисоби ягонаи Сарраёсати хазинадории
марказњ маблаљгузорњ мегардад.

17. Маіалли їойгиршавии Вазорат шаіри Душанбе, хиёбони Академикіо


Раїабовіо - 3 мебошад.

Замимаи 2

Бо ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз 2 апрели соли 2015, № 187

тасдиѕ шудааст
Сохтори дастгоіи марказии Вазорати молияи Їуміурии
Тоїикистон
Роібарият

Сарраёсати Буїети давлатњ

Сарраёсати сиёсати андоз ва пардохтіои давлатњ

Сарраёсати хазинадории марказњ

Сарраёсати ѕарзи давлатњ ва їалби сармоягузории давлатњ

Сарраёсати сиёсати буїетњ дар соіаіои воѕеъии иѕтисодиёт

Раёсати котибот

Раёсати буїети маѕомоти іокимият ва идораи давлатњ

Раёсати буїети мудофиа ва маѕомоти іифзи іуѕуѕ

Раёсати сиёсати баіисобгирии муіосибњ; іисоботи молиявњ ва фаъолияти аудиторњ

Раёсати аудити дохилњ ва назорат

Раёсати рушди захираіои кадрњ

Раёсати таілили фаъолияти молиявию хоїагидории корхонаіои азими давлатњ

Раёсати іуѕуѕ

Раёсати коріо

Шўъбаи муносибатіои иттилоотњ ва барномасозии компютерњ

Замимаи 3

Бо ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз 2 апрели соли 2015, № 187

тасдиѕ шудааст
Наѕшаи идоракунии Вазорати молияи Їуміурии
Тоїикистон
Дастгоіи марказњ

Сарраёсатіои молия дар Вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, вилоятіо ва шаіри


Душанбе

Раёсатіои молия дар шаіру ноіияіо

Нозироти давлатии иёргирњ

Хазинаи сарватіои давлатњ

Хадамоти давлатии назорати суљуртавњ

Агентии рушди бозори кољазіои ѕиматнок ва баѕайдгирии махсусгардонидашуда

Замимаи 4

Бо ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз 2 апрели соли 2015, № 187

тасдиѕ шудааст
Номгўи муассисаю ва ташкилотіои системаи Вазорати
молияи Їуміурии Тоїикистон
Муассисаи таълимии давлатии "Донишкадаи молия ва иѕтисоди Тоїикистон"

Муассисаи давлатии "Маркази татбиѕи лоиіаи "Дастрасњ ба маблаљгузории сабз ва


маблаљіои рушди деіот"

Редаксияи маїаллаи "Молия ва іисобдорњ"

Раёсати коріои сохтмону таъмир ва хизматрасонњ

Корхонаи воіиди давлатии суљуртавии "Тоїиксармоягузор"

Корхонаи махсуси (казонии) давлатии їуміуриявии "Тиллои Тоїик"

Корхонаи воіиди давлатии "Маркази дастгирии амалиётіои молиявии байнибуїетњ"

Корхонаи воіиди давлатии "Маркази хизматрасонии маіфуздорандаи іисоботи


молиявњ"

Матбааи Вазорати молияи Їуміурии Тоїикистон

Вам также может понравиться