Вы находитесь на странице: 1из 9

Celebrating Andal

A Workshop for children Dec 2020

Celebrating Andal -A Workshop for children


Conducted by STD Pathasala in collaboration with Srishti Tales
Sarvari – Margazhi December 2020
ShrimathE RamanujAya namaha Andal TiruvadigaLE sharaNam

Haiyya Haiyya
rAgam – SankarAbaraNam
Haiyya Haiyya Haiyya Haiyya Hai Hoi
Jaiyya Jaiyya Jaiyya Jaiyya Jai Joy!
Ramasita Ramasita Rama Ram
Ramasita Ramasita Rama Ram
Ramasita Ramasita Rama Ram
Ramasita Ramasita Rama Ram

DwadashanAmam
Kesava Narayana Madhava Govinda
Vishnu Madhusudana
Trivikrama Vamana
Sridhara Rishikesha Padmanabha Damodara
Achutha Anantha Govinda

DasavathAram
Matsya Koorma Varaaha Narasimha Vamana
Rama Rama Rama Krishna
Kalki kaana Vaarungo!
1
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

Alwargal panniruvar
Ivar alwargal panniruvar-2
Poigaiyaar Boodhathaar
Peiyalwar Thirumazhisai
Nammalwar Madhurakavi
Periyalwar Andal
Kulasekarar Thondaradipodi
Thiruppaani Thirumangai
Ivar Alwargal Panniruvar

kOdhai koluvil varAl pAru


rAgam – KunthalavarALi ThALam – Adi
kOdhai koluvil varAl pAru - kOlAhalamAga
kOdhai koluvil varAl pAru
pAru pAru pAru

thanga padi midhithu yEri varAL thAyaar


thaLarndhu thaLarndhu thAmarai pAdham sOra – kOdhai

mAda veedhi thannilE nAdi manmagaL thannai


anaivarum kandu kondAda
poovai mAlai aNindhu sErthiyil rangamannArudan
bujangaL poorithiruppa – kOdhai

2
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

Kandu kondEnE
rAgam – Bilahari ThALam – Adi
Composed by Shri ERS Madhavan
kandukondEnE kOdhai nAyakiyai (kandu)

thanthuzhAi mAlayum thAzhsadai kondayum


andarkOn amudhan aNi aranganOdu (kandu)

paNbilE sirandha periyAzhvAr peNNai


viNNavar mannavar paNindhEthum nangai
thiNNamAi pAvai nOnbu nootral seidhu
kaNNanE dheivamai kAthu kidandhALai (kandu)

MAlai Thannai
Ragam – Bowli Thaalam – Adi
Composed by Shri Prathik Murali
MAlai thannai azhagu kANa mAlin mArbil vizhundhadhe
MAlai unnai kANa vaikka mAlai soodu kOdhaiyE
mAlai soodu kOdhaiyE mAlavar tham mArbilE
kAlai Achu kOdhaiyE mAlai soda vAriro,
mAlai soda vAriro!!

mAlai sooda vAriro , mAlai pugazhndhu pAdirO


Alinilaiyil thuyilamrndha mAlavartham nangaiyE
mAlavartham nangaiyE ezhundirundhu pAriro
pAl surakka pasukaL ezha neevir ezhuga ezhugavE
3
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

ezhuga ezhuga ezhugavE, thirumagaLE ezhugavE


thozhuvam vandhu inganE, adhanul vandhu thozhugavE
vandhu vandhu thozhugavE, mAyan ezha thozhugavE
undhu madham endru thodarum pAsurathai sollavE

pAsurathai solgavE, pal surakka solgavE,


mAsu pooNda engaL nenjai thEsu padutha solgavE
thEsu padutha solgave, deiva magaLE solgavE
kEsavanai thuyil ezhuppum pasurathai solgavE

pAsurathai solgavE parmagaLE ezhugavE


pArthan thErai seluthiya Parthasarathiyai ezhuppave
sArathiyai ezhupave vEdhasaaramellAm uraikave
vedhavalli nAyakanai vEdam uraika sollavE

4
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

Sri Goda GOpAla StOtram


Composed by Smt Tiruvengadammal of Srivilliputtur.
Published in the book Goda Stotramala by Smt Sridevi Vijibhattar
(This English transcription is only for learning purposes.)

1. MathurApura nEthAram vatEsa pura nAyakIm !


Yadhuvamsa samudbhUtham dwija vamsa samuthbhavAm!!
2. vasudEvasya sat putram Vishnu chithasya putrikAm !
Devaki garba sambhootham tuLasi garba sambhavAm!!
3. yadhUnAm kula dIpam cha battArya kula dhIpikAm !
gargAcharya madhAchAram Vishnu chitha madhAnukAm!!
4. nIla jImUtha sankAsham indra nIla maniprabAm !
yuvA kumAra rUpam cha yuvathischa kumAriNIM!!
5. Manju manjIra pAdAbjam Manju sinchitha nUpuram !
snigdha pItAmbaradharam rakta kousEya vAsinIm !!
6. MAthanga simha gamanam mattha hamsIva kaminIm !
harichandhana lipthAngam kunkumArtha kuchasthalIm !!
7. maNiratna vibhUshAdyam dhivya mAngalya bhUshitham !
yashtyalankrutha hasthAbjam shukA alankrutha pANikAm !!
8. Chandra sUrya mukAmbhOjam Chandra bimbOpa mAnanAm!
Uthpulla padma pathrAksham indIvara nipEkshaNAm !!
9. kirIta kaparIjUshtam vENyalankAra samyuthAm !
tribangI lalithAkAram tribangI lalithakruthIm !!
10.sarva lOka vidhAthAram sarva lOka vidhayinIm !
sharaNAgatha gOpthAram sharaNAgatha vathsalAm !!
11.dhivya simhAsanArUdam dhivyAlankAra shobhinIm !
anukshana katAkshAbhyAm anyOnyEkshaNakAnkshiNou !!
12.anyOnyasadhrushA vEdhou thrailOkya gruha dhampathI !
EkAsanE mayA sArtham DHanvInavyapurE sthithou !!
13.imou yuvAm praNamyAham bajAmyathi krutharthathAm !
sarvakAlOchithAm vrutthim karishya kimkarosmyaham !!
14.ithItham rAjagOpAla gOdhayacha vishEshathaha !
krutham karuthmathA puNyam sthothram sthyO vimukthitham !! – 2
15.ya: patEth prAtharutthAya sthOthram gopAla godhayO: !
sarvAn kAman avapnOthi gOdha gOpala vIkshaNAth !!
Shri gOdha gOpAla sthOthram sampUrNam!!

5
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

Tiruppavai Kadhai Paatu


Narrator - (navaroj)
kadhaiyai kEtpOm vArirE
tiruppAvaiyin kadhai idhu
thImaiyai nIkkI mEnmai kodukkum
adhisaya kadhaiyai kELIrE

chinna vayasulErndhE kaNNanOda kadhaigaLaiyE kEttu vaLarndhAL ANdAL. appO


oru samayam, kaNNan kadhaiyil, gOkulaththu peNgaL ellAm kAtyAyani vradham
paNNadhai patri kEtta ANdAL, avargaLai pOl nAmum kaNNanudaiya dhaanE,
naamum indha kAtyAyani vradham irukkalAmE endru sonnAL.

ANdALudaya thOzhigaLO - indha vradham, poojai patri edhuvumE theriyAdhu


ANdAL, veettil enga appA alladhu ammA dhaan idhellAm paNNuvA - endru
sonnArgaL. adhukku ANdAL - ”kavalai padaadheergaL, enga appA enakku solli
kuduthadhai, nAn ungaLukku sollarEn -

Andal -
ellArum vArunga ghostiyila sErunga
pAvai nOnbai nUtriduvOm
pAvam pOkki nInga selvam
petru vAzhvil uyyndhiduvOm

kAlaiyil ezhundhu kuLithiduvom


azhagu pUvai parithiduvOm
hariyai dhyAnam paNNiduvOm
vAyAl nAmam solliduvOm
Jaya hari GOvinda
Jaya hari MAdhavA
nAmam solliduvOm
nOnbai nootriduvOm

Andal’s friends
(punnAgavarALi)
dhIrga nidhra vandhAL uRakkathOdavE
sOmbal murithukondE Alasyavum vandhAL
dharidhriyum dhurbAgiyum pulambikondE vandhArgaL

6
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

Andal
(navarOj)
ellArum vArunga ghostiyila sErunga
pAvai nOnbai nUtriduvOm
pAvam pOkki nInga selvam
petru vAzhvil uyyndhiduvOm

indha mAdhiri dharidhrI, AlasyA nu innum sila thOzhigaLaiyum sErththukkoNdu,


kaNNanai sEvikka kiLambinArgaL. avargaL ooril irukkum vatapatrasaayikOvilaiyE
kaNNan veedAga bhAvithu, angE selgirArgaL –

Andal
(Arabhi)
kOyil vAyil kAppargaLE
azhagiya kadhavai thiRandhidungaL
nandhagOpar yashodha amma
balarAma ANNA ezhundhirungaL

nappinnai pirAtiyE
kaNNanai vaNanga vandhOmE
kai vaLai Olikka kadhavai thirandhAl
kaNNanai pOtri pAduvomE - maNi
vaNNanai pOtri pAduvomE

Aahaa, kaNNanin arai kadhavu thirandhaacchu.. sannadhi thirandhavudan, deepa


- aarathi kaata vENdum, vaarungaL, ellArum pAdalAm

Everyone
(kurinji)
Anru iv ulagam alandhaay adi potri
Senrangu then ilangai setraay thiral potri
Ponra chakatam udhaiththaay pugazh potri
Kanru kunil aaverindhaay kazhal potri
Kunru kudaiyaay eduththaay gunam potri
Venru pagai kedukkum nin kaiyil vel potri
Enrenrum un sevagame eththi parai kolvaan

7
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

Inru yaam vandhom irangelor embaavaay

ANdAL goshtiyin gAnathai kEttu magizhndha kaNNan -

Krishna
(sankarAbharaNam)
selva chirumI kodhaiyE
gOshtiyudan nI vandhAyE
magizhndhEn ungaL pAtinilE
kEtiduvAi un varathaiyE

Andal
mAlE engaL maNivaNNA
kELai engaL vendudhalai
pAnchajanniyam paraiyum ghOstiyum
viLakkum kodiyum vidhAnamum

ippozhudhum eppozhudhum un
nAmangaLai pAdanumE
nAngaL vEndum varam idhuvE
mAlE engaL maNivaNNA

Krishna
THANDHOM THANDHOM THANDHOM

goshti magizhchiyudan -

Andal’s friends
AhA arindhOm Anandham
Anandham Anandham
bhakthi seyyum vazhimuraiyai
nandrE indrE katrOmE

thUyOmAi vandhu nAm


thUmalar thUvi thOzhudhiduvOm
vAyinAl pAdi manadhil nirutha
nalvazhI namakku kidaithidumE

8
Celebrating Andal
A Workshop for children Dec 2020

AhA arindhOm Anandham


Anandham Anandham
ella vidhathilum mEnmai kodukkum
vAzhkai muraiyai petrOmE

AhA AhA AhA