Вы находитесь на странице: 1из 304

, J

(.,' «v ОТРАДА
-НЫН ШНЕЕ СОСТОЯНІЕ

Т^РЕЦКИХЪ КИЯЖЕСТВЪ

МОЛД^АВІИ и ВАЛАХІИ,
и

РОССІИСКОЙ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ,

СЪ КАРТОЮ.

ИЗОВРАЖЕННОЕ Е Ъ П И С Ъ М А Х Ъ ; СЪ ИСТРОРИЧЕ-
СЕИМЪ И СТАТИСТИЧЕСЙИМЪ ОГГИСАНІЕМЪ СИХЪ
ЗЕМЕЛЬ, НРАВОЕЪ, ОБЫЧАЕВЪ И ДОМАІІІНЯГО
Б Ы Т А ТАМОШНИХЪ Л І И Т Е Л Е Й ; СЪ ЕОСПИСЯМИ
ВС ХЪ ЁЫВІШІХЪ ДОНБШ въ МОЛДАВІИ И
ВАЛАХІИ ГОСПОДАРЕЙ, И СЪ ОВЪЯСЯЁШЕМЪ
Р А З Н Ы Х Ъ ЧИНОВЪ И ИХЪ ДОЛЖНОСТЕЙ.

Соъииенге

-flaHctrniji Лковенка.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
БТІ ТИПОГРАФІИ АЛЕКСАНДРА СМЙРДИИА.
#^#^»^# *•*•*•*• * ^ *

1828.
J i •

Псчащащь ц o зв o дя e щ с я :

еъ ш мъ, ч т о б ы по напечатаніи, до вьшу-


ска изъ ТипограФІи, предсшавлены (эыли въ
Главный Цензурныд Комидаегаъ семь экзеи-
пляровъ сей книги, для досшавленід куда
сл дуещъ, на основаніи узаконеній.
Санктлещербургъ, 20 Окщября І827 года.

Ценворд, Статскій СовЪтниш


В* АнастасевиъЪ.
ЦРЕДЪУВЗІДОМЛЕШЕ,

Княжесгава Молдавское и Ва-


лахское изв сганы уже МІЮГІІМЪ
пзъ соогаечесшвенниковъ моихъ ,
особливо ш мъ, кошорые находи-
лись съ арміею въ продолжеиіе
войны иашей съ Порпіоіо Оштпо-
маискою; ио ие вс мъ еще йзв сш-
пы подробыосши досшоприм ча-
гаельныхъ предмешовъ , внушрен-
иее сосгаояніе края сего сосшав-
ляющихъ.
Чгаобъ бышь сколъко ііибудь
полезнымъ св д иііімп, въ продол-
укеиіе віиогихъ л шъ въ Валахіи
мною пріобр піеііиыми, я сосди-
ыилъ со всею іпочгіосгаію въ семъ
ошісаіпи: происхо^кдеиіе ыарода ,
в роііспов даиіе, просшраиство
земЛи и ея гіаселеиіе, богашсгаво
и плодородіе, шорговлю и про-
мышлсііость ; образъ правлейія,
власгаь Господарей, Бояръ и Ду-
II
ховенства, с^овомъ — все, ВДіо
шолько можетъ бышь почшегю
любопышньімъ.
Для удоби йшаго расположе-
нія предмешовъ и для сод лаиія
йгішереси йшимъ описанія сего,
сосшавилъ я оное въ особыхъ пись-
махъ, иачавъ съ про зда моего
чрезъ Молдавію, о кошорой го-
ворю съ меньшею подробгюсгаію
погаому, чшо земдя сія описана
ужё обсшоягаельно въ Исшоріи
К.нязя Каншемира.
Хошя и предусмашриваю, чгао
во вс хъ письмахъ моихъ найдены
будушъ иедосшагаки пріяшносіпн
слога, но над юсь при всемъ
т о м ъ , чгао буду удосшоенъ сгш-
сходишельносши ошъ моихъ чи-
іпашелей, га мъ бол е, чшо ша-
ковой иедосшашокъ зам няешся
зд сь несоми иною исгаиыою, о-
пышомъ и наблюденіями моими
пріобр шенною.
ПИСЬМА
о

МОЛДАВІИ и ВАЛЛАХІИ.

П И C Ь M 0 1-е.

Изъ Яссъ, отъ 26-го АПР ЛЯ 1820.

Пробывпш н сколько дней въ


К.ішішіеБ , по ошпрсшлеиш письма
моего къ вамъ, ліобезный друпь, вы -
халъ я изъ сего города 22-го числа
посл об да. Погода была самая
прекрасная, и я , во все продолйіеніе
зды , ощуіцалъ въ душ моеи осо-
бенное удовольсшБІе.

На всемъ просгараисшв разсшо- Пушеше-


янія ошъ Кишииева до погранична- с т в і е о п г ь
К.ишішеяа
го м сшечка нашего икулянъ, н е з а - д о Лсс;і
.
м гаилъ я ничего особенно прим ча-
тельнаго. іЬхавіпи бол е ночью, не-
1
2

жели днемъ, немогъ вид ш ь и па-


мяшиика, к.ошорыи сооружеігь н ког-
да зиамеішшому н а ш е м у Полководцу.,
Св ш л йшему К н я з ю Пошемкжну, на
т о м ъ м с ш , гд оыъ скончался, на-^
ходясь съ арміею въ дагер . Въпре-
даиюю по здку мою по сей дорог >

вид дъ я, чгао сей памяшішЕ.ъ блдзок.ъ


уж былъ к ъ р а з р у ш е ш ю , каэиш Фун-
дамеиша начшіали одгваливаіпься, и
если осгаавленъ онъ до сего вревіени
безъ п о ч і ш к и , ш о с к о р о любопыш-
н ы й и сд да не н а й д е ш ъ , гд OJLOH-
чилъ ІГІИЗНЬ своіо піолик,о изв с ш и ы й
Полководецъ, и гд находилась съ
шшъ и армія любези й ш а г о ошече^
сшва н а ш е г о .

Граница ] з ъ Ск.уляны п р і х а л ъ я н а дру^


Молдавія. „ тт
гои день, рано поушру. JLlo засви-
д шельсшвованш паспорша моего у
нограничнаго начальсіпва ^ пропусши-
ли меня гаошчасъ на правую сшоро-
ву р ііи Пруша, елужащей гранщею
между Молдавіею а Бессарабіею.
• •

Молдавскіе Тажожеітът досмошр-


гцики несд лали мн ни мал ишеи"
останоББ.й , и я отправился іпЬгаъ
же часъ къ Яссамъ. Городъ сейна-
ходтпся не дал е 20 версшъ оіігь
Скулянъ, но—^будучи закрышъ горою,
ііок.азываегася глазамъ не преліде какъ
шогда уже подъ зжаешь къ оному на
самое близк.ое разспіояніе. Дурная
неровная дорога засшавила меня
хашь пшхо, и, Е.Ъ болыией еще дол
сад , изломалась передняя ось у брич-
ж моей, подъ сажою горою^ находя-
щеюся почти на половин разсшо-
яігія ошъ Скулянъ к.ъ Яссшгъ. Оста-
вжвъ на забоішжвоегаь моего усерд-
наго Й * . . . починку сііо, пошелъ я
рпередъ на крушую гору, и досгангііш
веришны ея > взошелъ на одинъ возвы-
шениьгй холмъ, чтобы осмошр гаь
окресганосгай пріяпшаго м сгаополо-
женія. Обрашясь к.ъ Бессарабіи, уви-
д лъ на самое оШдаленное просгаран-
ство > м сгаа, къ оной принадлежа-
пря. Р ка Пругаъ, извивалсь въ раз-
личныхъ направлешяхъ, прсдстазля-
. .' еіш> взору вс окрулііюсіпи весьма
прелестиыми. І І расположился олаі-
дашь зд сь моей брички, около ко-
піорой И * . . . и яміірік.и все еіі^ерабо-
іпали. Тушъ жъг лъ я довольно вре-
меыи, чшобы предагаься сдадосгшю-
му разагышленію на счепгь непосшо-
ЯШІОСШИ и переворогаовъ, коимъ судь-
ба подвергаешъ сшоль часшо ц лыя
Древняя и - 0 б л а с ш и и Иаш ріи.—Древняя Дакія,
сшоріяМол- „ .
. „ сосгаоявшая изъ прекрасн ишихъ об-
давш u хіал- -i A
лахіи. дасшей: Траисильваіііи, Молдавіид
Валлахіи и Бессарабіи, лишась посл д-
няго своего Цзіря./І!екевала (le Daces) >
испышала въ посл дсгавіи безчислеи-
ныя превраіішосши. Бывши пок.о-
рена Имперашоромъ Траяномъ, со-
д лалась одною изъ обласшей Рим-
скжхъ въ л шо Юб-е до Рождесгпва
Хрисшова. Подробносши важн йшихъ
происиіесшвш, до эпохи сеи и до
предшествовавишхъ временъ касаго-
іціяся_, покрыгаы совершешюю неиз-
в сшностію. Н о хошя многіе изъ
5 —

Исгаориковъ и находяшся въ раз-


ЛЙ:ІШЬІХЪ между собою прогаивор чі-
яхъ, по гаой причин , чшо ев ппмь-
ііикъ древпей Исігіоріи скрываегася
во глубин непронщаемой мрачно-
с ш и , но они соглашаіогася однак.о
въ шомъ, чшо древиіе Даіш сугаь 1107
гаомки Ски овъ и чшо въ посл д-
сшвіж народонаседеніе пріумыожено
большею часшііо ошъ Рішлянъ, к.о-
шоры насылалн въ сгараігу сііо сво- -,
ихъ соошечесшвеншншвъ. ОвидШ, Овидш.
толик.о изв сшиый своими сочипе-
цілми, находидся въ зашочеши на бе-
регу Ди сгаровсьаго усшья п р о т и в у
Ак.к.ермана. Такъ думаюіпъ по по-
воду иайдеиной: каменпой досіш съ
иадішсью, подшверждаюіцею ссылку
иезабвеннаго Писагаеля. ІІольск.ій:
Исшорикъ Кромеръ, угаверждая все
сіе^ присовокупляепіъ^ чшо во време-
на Галіеиа и Аврелія, Кесарей Рим-
скихъ, Дак.ія завоевана была въ на-
шесшвіе БарБарск.ихъ народовъ, и
чшо посл Гога ы удержали оігую
6

за собою Ho въ к.огаоромъ нменно


году сіе воспоел довало, въ шочно-
спш неизв сшно. Вщно гаолько,
чшо сгарана сія безпресгаанно - под-
вергалась различыыжь перем намъ и
переносила неисчислиящя б дствія
огаъ наб грвъ сос дних^ народовъ.
Проведенные во жкотжкъ ж стахъ
въ Бессарабіж, Молдавіи, Валдахіи и
по правуіо сгаорону Дуная земдяные
валы, іщзьіваемые Тралповъіши, до^-
казываіошъ заботливосгаь сего Им-
перашора или к.ъ удержанію сос д-
нжх,ъ народовъ о т ъ внезапнаго вшор-
женія вс&ъ во влад нія его , илн же
к.ъ означеиію шолько граншр. сво-
ихъ. Разрушшпельн шпее опустошег
ніе йі с т ъ , прилежашрахъ Е.Ъ Дунаіо
въ Молдавш и часпгію въ Валладіи,
произведено Тагаарааіи въ 1228-мъго-
ду посл Р. X . , и варварск.ая ж -
сгаокосшь иіхъ обрагаила въ б гсшво
значишелыіуіо часгаь жишелей, изъ
к.оих.ъ одии переправились на правую
сшорону Дуиая, въБолгарііо, а дру-
— 7

гіе искали спасенія своего въ горахъ


Ііарпашск.ихъ, ішшорьш и способ-
сшвовали бол е всего сохраненію на-
ціоиальпаго ихъ суіцесшвованія. Вся
сшрана с і я , бывпш шакішъ обра-
зомъ подвергаема безнресшаннымъ
волженітіъ и безпок(ржсгавамъ, осща-
валась иак.онецъ доволыюе врезія со-
всемъ почши опусшошешюю, и вс
жишели приігуждены были весши ъъ
горахъ жизнь пасгаупіескуіо. Въ no-
сл дсшвіи же Драеошъ, сыпъ Богда-
на, Воеводы Марамурошскаго, выйдя
ца охоіігу съ siia'inme^bHbiBib чисдомъ
дюдеи, и пер йдя чрезъ хребешъ Кар-
пашскихъ горъ на сщорону Моддавіи,
удосщов рился собсшвеіщывш глазат»щ
въ обрашиомъ ошпіесшвщ Ташаръ;
началъ д лашь новыя поселёнія ъъ
і352-мъ году^ и въ озиамеиованіе до-
сшопамяшносгаи_, случившейся во вре-
мя охощы на р к Молд , гд лю-
бимая собакл его, пресл дуя дикаго
буйвола, ушонула, назвалъ поселе-
нія свои Молдавіею. Съ шого врв'
' 8 — ^

мени сптрана сія и начада именовагаь-


ся иыіі шишіъ ея имеиемъ. А Вал-
лахія, возсгаановленная гораздо иреж-
де^ и изіеипо въ 1241-мъ году, Раду-
лом^^Воебодою І-м'б, изъ Трансильва-
ніи вышедшимъ, получила названіе
свое^ какъ' Богемскій Писагаель Еней
Сидвіи удосшов ряешъ, по имени
Предводишеля Римской к,олоши, 5?^^-
/сгл; к.аковое иазвані въ посл дспгвіи
испорпшлл и начали произносигаь
Влахіл, а пошомъ Валлаосіл. Но
самые природные жишели и гаеперь
еще называюшъ себя Ромуиами и Кия-
ліесгаво шіенуюшъ не Валлахіею, но
Цара Романлс/ш, подгаверждая ш мъ
происхожденіе свое ошъ Ришіянъ,
Осташки иошорые им ли главн йшіе города^ и
кр постей кр пОСПІИ ПО П р а В Ю С Ш О р О И у р кИ
Риискихъ. -
d x о -г> •

Олгаы, въ малои Валлахіи, гд и гае-


перь шце находяшся въ земл осно-
вапія оиыхъ и ошыскиваюшся раз-
ыъія древнія медали и проч., особля-
во въ у зд Романачк.омъ.
9

Князья Молдавскіе и Валлахсиіе


удерживали незалисжмосшь свою дол-
гое время; ігрошивуд йсшвуя пришя-
здиіямъ Ііоррлен: Лольскжхъ и Вен-
герскжхъ, ум ли часшо пользовашь-
ся иесогласіязш, жещу шш суіцесшво-
вавшими, и пршшжали учасшіе въ
войи шой сшороны, когаорая ка-
залась длянихъ выгодіг е; но—ншш-
иецъ совершенное ослаблеиіе вну-
гаренішхъ сидъ ихъ, паденіе Греціи
и быстрые усп хи Турк.овъ въ Ев-
роп , долдхежсшБовалв: неизб дою
перем нишь жребій Князей сихъ.
Они, удосшов ржвіішсь въ гаіцеіішыхъ
усиліяхъ къ сопрошивленио несо-
разм рньшъ силамъ, безпресгааішо
имъ угрожавшимъ, пршіуждены бы-
лж предагаь себя додъ покровишель-
сшво Поршьд.

Боевода Валлахскій, Мирча, быв-


шій одиннадцашымъ посл Радула Во-
еводъі, возсгаановившаго Баллахію
въ 1241-мъ году, сод лался перБыш»
10 —
дань Тур- дапниж.омъ Турепрьжмъ въ 1593-ігъ году,
давъ об і^аніе плагажшь ежегодио не
бол е 500 левовъ (*) давж. Но н к о
шорые изъ посл дуюпргхъ Кдяязей:, и-
ногда по принужденііо, а иногда по од-
ноэіу лжшъ желанію ок.азаіпь услугу
Порш бол е сБОщеь предшеспгвен-
ник,овъ, увеличивали плаш жъ дани
весьма часшо, и возвысили овуіо
шакъ, чгао въ поі^мъ году вся сум-
ма просгаирадась уже до 215,500 jie-
вовъ. Однак.о вс шак-овыя выгоды,
ІСнязыпш Порш пр досгаавдеішыя,
и вс вспомогашельныя д йсшвія их.ь
въ войн Турковъ, не могли пріоб-
р сши прелшяго благососгаоянія зем-
ди сей. Они им ли нужду въ новомъ
для себя покровишельсшв • искали
гааковаго и со сгаороны Россіи еще
въ эпоху царспіБОБатя Ивана Ва-
сцльевича Грознаго ^ находилйсь ъъ

(*) Нын шыііі девъ иди піадшръ Турец-


Kiir, сосшавдяепгь мен е 20 к. серебромъ;
но сшарый, особ.іиво въ древнее время, со»
свдавлялъ несравненно бол1з,е.
- 11 - ^

Москв два Воеводы : . МолдаБск.ш


СшеФанъ и (Мушпянскій) Валлахскш
Радулъ; оба пушешесгавоБали вм сш
съ Государемъ сижь въ Новгородъ. (*)
А ПОСД ЖХЪ, БЪ 15Т2-МЪ ГОДу прИ-
былъ еще въ Москву и Богдаыъ, Го-
сподарь Молдавсківі:, кошорыц, уэш-
раяшамъ, оіігк.азалъ Ііняліесшво Мол-
давііо Россіи, как.ъ подпіверждаегася
сіе и письмомъ Бенгерскаго Маги-
сшра, уб ждавшаго шогда ЦаряИва-
на Басильевича — присоединя къ вла-
д иіямъ своимъ Молдавію, всшупишь
въ союзъ съ ншіъ для едшюдушнаго
прошиву Турковъ д йсшвія. (**) Но
Россія, будучп заняша въ гао время
вадш йшшш воешіыми д йствіями со
сшороны Польши и Швещи въ Ли-
воніи, а гаакже опасалсь вшорл;ешя
въ пред лы свои Хана Крьшскаго,
додженсііівовал.а употребляшь вс

(*) Исшорія Россіи, шом-ь 9j с т р а н . 199.

(* *) Д ла Цесарскаго Двора No. 5, лисщъ


408 иИсшорія Россіи, шолъ 9, с т р . 277.
— 12

свои усидія па шо шольк.о, чліобы


охраияшь внугареннее благососшо-
яніе іпогдаітшхъ обшириыхъ уже,
влад иш своихъ. При П е ш р Ве-
лшсомъ вы хал.ъ въ Россііо Господарь
Молдавіи, Іінязь Кангаемиръ, к.ошо-
рыи испрапшвая для себя и для Кдш-
жеспіва своего покровигаельсшва Го-
сударя Имдерашора, усп лъ уб дшпь
Его Величесілво и дъ подписаыію въ
Лукахъ подшверліденія вс хъ дреж-
нзахъ ігривиллегш Молдавіи к насл д-
сгавеннаго права его на влад ніе Кня-
ліесіпвомъ симъ. Одііако неудачной
к.о.нецъ шогдашиен: войиы Россіи съ
съ Поршою, въ т і - м ъ году у р ки
Пруша воспосл довавшій, немогъ
предохранжшь власти Князей въ преж-
иевіъ ея сузцесгавованш^но ііапрогажвъ,
Поргаа иашла бол о еще. возможио-
сігш уничшожишь оную, и для луч-
ІІІИХЪ выгодъ своихъ, ыачала съ т о -
і^о времени опред ляшь уже Киязеи
изъ числа Греховъ, Фанарь Кон-
сгаантинЬпольскій составляюіцихъ.
lo

БЫВШІЙ пгретьимъ изъ оиыхъ Кон*


сшаншшіъ Маврокордашо ігрибавилъ
вдругъ дщш, подъ разньпш иазванія-
зш, ок.оло 725,000 левовъ, шак.ъ, чшо
вся сумма съ прибавлешгыжи еще по-
сл огаъ К.нязей СшеФана Рак-овицы
и Скарлаша Г и к и , просгавралась у-
же до одного з шлліона левовъ. Н о въ
посл дствіи и именно въ 1802-аЕь го-
ду Клязь Ьіихаилъ Суіщо, увид въ н -
возмолшосшь народа удовлешворящь
новымъ неум реннымъ требованіямъ
Турковъ, б ліалъ со вс зш Боярами
въ Трапсильванііо, ж-—по усильному
насшоянію Россшскаго Д в о р а , въ
сл дсшвів ліалобы Б о я р ъ , воспосл -
довалъ въ 1803-ігь году новои хаігш-
шериФъ огаъ Суліпана Селшіа, въ
кошоромъ посшановлено, чшобы
вігредь Валлахія не плапшла бол е
439,500 левовъ. Однако , ь ъ солхал -
н ш , и сіе посгаановлеиіе иедолго бы-
ло исполняемо, а напропшвъ, Князъя,
поііупая у Мжнисгаерства Турецка-
го м сгаа свои за зиачшпелыіыя сум-
— 14 —

мы денсгь, Бзыскжвали и опягаь съ


народа подапга чрезвычайныя, к.акъ
удосшов ряюпй. насъ весьма явсшвеп-
но и происшесшвія посл днйсх. вре-
менъ.
Молдавія покорилась П о р ш го-
раздо позже Валлахш, и нмеішо въ
ібОЗ-мъ году, посл смергаи СгаеФа-
на 4-го, озиаменовавпіаго поприіц;е
жизни СБОСЙ разллчБъпта велжошй:
д дааш, воевавшаго съ усп хомъ о-
к.оло половииы в к а , усзшрявіпаго
гордосшь двухъ Сулгаановъ и иазван-
наго въ Исгаоріи, по с т о л ь отли'!-
ньпгь качесшвамъ свонжь, Великийп..
Сынъ его Богданъ, насд дуя т р о н ъ
Княжесгава Молдавскаго и исполняя
зав п^аніе опща своёго , незамедліыъ
пок.оршпься Порга , съ об щаніемъ
плашжгаь ежегодно по 5,000 левовъ
дани. Султанъ сшолі^ былъ дово-
ленъ гаак.ового пок.орностііо Богда-
иа, чгао удостоилъ его іпрехъ буи-
чуговъ, гаоігуза, сабли и прочихъ по-
чесшей, одному шолыш Визирго у
-r- 15

Ошпіомановъ йрисвоешіыхъ, ж како-


выя преішугцеслгва продолжаешъ Пор-
ша даваіпь и жын шнжмъ Господарямъ.
Между ш мъ какъ я переходилъ
ъ мьісляхь изъ эпoxи, въ эпоху, брич-
ка моя поднялась на гору, и чрезъ
н.ороіпк.ое время дрі халъ я въ Яссы.
ГорОДЪ ЯССЫ ДОВОЛЬНО ХОрОШЪ Яссм-
Ж мОдіешъ сравнишься съ лучшижи
изъ Россіисішкъ губерискжхъ горо-
довъ. Много есшь домовъ, к,от:орые
высшроены по новой Европейской
Архишекшур . У л щ ы не везд пря-
мыя и широкія; главн шпія вьшоице-
ны деревяииого мосшовою.. Дворецъ
Клязя или Господаря посгароенъ гаак-
же по Европейсііой Архшпекшур ,
см шавшой н скольк.о съ Азіяшсішмъ
вкусомъ. Я осгааловился у В. Б.—-
Завшра по ду съ К. N. къ Госпо-
дарю, чшобы сд лашь эшикепшьіи
визишъ, и neynyiLfy описадіь вамъ
всего ліоболыганаго.
16

П И С Ь II О 2-е.

Изъ Яссъ, отъ SO-го АПРІІЛЯ 1820.

27-го числа по халй мы съ К. N.


Дворецъ к ъ Господарго. У ворошь дворч^
осподаря. І і а : х 0
дИЛ0СЬ н сколько Арнаушовъ,
сосшавляюівгихъ гвардію Кпязя, изъ
ЕХЖХЪ кагЕдый вооруженъ былъ дву-
мя ішсшолешами и однимъ к.шша-
ломъ, вперерс запоясожь. Подъ хав-
ши къ крыльпу палашъ, наіпди мы
иа ономъ^, равно какъ и дал е въ ниж-
немъ эшалі , ишожесгаво гаолпяшрхся
людеи, шя віішхъ по видимому д ла
или къ Господарю, или к.ъ верхов-
ному Правишельсшву Молдавіи, к.о-
шорое присушсшвуепгъ въ семъ же
дом . Прим шившіе К. N., опжры-
ли гаопшасъ дорогу, и мы подняв-
шись во вгаорой этажъ, были впу-
іцены ьъ Клязю, посл предварж-
щельнаго доклада. Онъ заиимался
д лами и былъ въ хладнокровножь
расположешл. К. N v предсгаавляя ме-
—- n —
ня, сказалъ, чшо я счелъ долгомъ, пе-
ре зжая чрезъ Я с с ы , побывашь у Его
Св галоспш, для засБид гаельспгвоватя
долікнаго высокопочишаиія. Кяязь,
сд лавпіи прив шливосгаь свою_, благо-
дарилъ меня, и погаомъ началъ жало-
вашься на нездоровье, к,оіпорое ли-
шаешъ его совершешю всякой весе-
лосши, Чрезъ н ск.олько жшиушъ
слуікйшели Господаря поднесли иамъ
на поднос сладкое вареиье и воду. яльиое уго-
Бзявши первахо небольшою серебря-' щ е н і е -
ною лодіеіік.оіо, запивали мы посл она*
го водою * пошомъ подали въ неболь-
шихъ чашежахъ гусшой коФе; а на^
ісонецъ пршіесли и длинные чубуіШі.
Разговоръ продоляіался очеиь сухой^
изъ всего видио было, чшо Господарь
мало им лъ расположенія къ бес д .
Мы скоро ему Ьшкланялись и по хали
обраішго. Я спросилъ у К. N., Е.то
были т два Б о я р а , коіпорыхъ мы
засшали у Господаря и когаорые
вышли гаошчасъ по ггрибытш на-
шемъ изъ к.омнагаы? Оыъ объяснилъ
2
18

Великій мн , чшо одішъ изъ нихъ есшь Ве-


Лрю«епга. ликі{і Лоеофетъ, первый чинъ меж^
ду Боярами Молдавскими, равиый Ве^
ликоі гу Бану Баллахскому, ш важ^
н шпш ш о г о чиііа > кршорый даеш-
ся въ Княжесшв Валлахскомъ пер^
вымъ Б о я р а м ъ , съ піакимъ же іщи-
меноваіііемъ Велжкаго ЛогоФеша.
Гетманъ А другои былъ Г етшстъ Ми$и*
Шизядало2і'.лилор% ^ к,оего главн йшая обязан-
носшь сосшошпъ въ выдач почшо-'
выхъ подороліеш», за кои оиъ взи-
і іая до 2 пари за кдждыи часъ раз-
с т о я н і а (ис:к.ліочая подорожеиъ ьурь^
ерскихъ), пользуешся доходомъ (жоло
50,ооо левовъ въ годъ. Есгаь еще ш
другой Гешжанъ въ Молдавіи, назы^
Велишй вающшся: Веліікій Гетташ,, кошо*
Гетмат. ^ ^ р а в н о м ^р Н О прИНаДЛ ЖИШЪ К.Ъ
числу первокласныхъ Б о я р ъ , и им ^
е т ъ обязашюсшь так.ую гаочно, каісъ
Спашарь въ Валлахіи, га. е. зав ды-
вакхщіи внугареннеіо въ і^ ломъ Кня-
жесшв полиціею, забошящійся объ
исшребленіи воровъ йразбойник,овъ.
— 19 —

распорядшюіірі всею земскою мили-


ціею и пользуіоіцшся по м сшу се-
му доходо]иъ> просшираіоирЕімся шак.-
жв до 50,000 левовъ. Въ Валлахш
иапрошивъ, Гешмаиъ исполняешъ со-
вс мъ другую обязанносшь, сосшоя-
ц^уго наибол е въ исполненіи пригово-
ровъ граждансііаго правишельсгава.
Великіе же Дворники и Висгаі-Дворники и
аръ въ Молдавіи исполняюшъ ш са- : В й с т і а Р ъ -
віыя обязанноспш, какъ и въ Вадлд-
хіж, исключая, чшо ДБорник.ъ обще-
сшвенный въ Лссахъ занимаешся Ар-
хишекпіуроіо и им ешъ въ своемъ
в д ніи вс хъ плошниковъ и к.амень*
щикоъъ, іюіпорые безъ в дома его
никакихъ коншракшовъ ие заклю-
чаіогаъ и не начинаюшъ новои рабо-
гаы, покуда н окЬнчашъ прежией.
Я спросидъ у К. N., еспіь ли еп^о
Е:ак.ой либо чинъ въ Молдавіи, кошо-
рый бы им я одинаковое съ Валдах-
скимй чшіами н а з в а т е , означалъдру-
гуіо прошиву щамопшихъ обязан-
носшь и другое досшоиисгаво ? Онъ
*
20

ошв чалв мн , чгао есшь и называ-


Молдавскій ешся Банъ. Въ Валлахіи чинъ сей
Баиг. озиачаешъ первое досшоинсгаво и
Банъ садишся въ Диван выше вс хъ
Бояръ у а въ Молдавіи онъ со-
сшоишъ въ числ Бояръ в т о р а г о
класса.
Бъ прочемъ порядок.ъ старіііин-
с т в а и другихъ Бояръ въ Молдавіи
расположенъ т а ю к е н сколько иначе>
иежели въ Валлахіи.
Ага, А г а с ч и ш а е ш с я п е р в ь ш ъ в о вШб-
ромъ класс , но съ одииаковою обя-
зашіосшііо какъ й Ага въ Валлахіи.
Доходу им ешъ въ годъ до so^ooo ле-
вовъ.
Сяатарь. Спагаарь въ Молдавіи есті» чшіъ
т о л ь к о хпигаулярный, равный Аі .
Доллшости же и доходу не им е т ъ .

Дворникъ; ' Дворникъ де Апрози есгаь эк-


леАврозн. зекушоръ судебныхъ опред леніи и
взыскиваешъ по оиыж деньги гаакъ
т о ч н о , какъ Гешманъ въ Валлахіи.
Но считаегася во вшоромъ классіь
•—21

Вс СІИ ЧИНОВНИ-
іідюшарь, I 1СИ Х О П І Я рдсполо-
ІІахариик.ъ. жены въ сшарпшн-
Сардарь, сгав иначе, нежели
Сгаольникъ. Бояре Баллахскіе,
Медельничорь. но обязанносши
ихъ пі ж самыя
Ключарь. I к а к ъ и ъ Б а л л а .

Слудліарь, 1 Х І И ? 0 кошорыхъ
ІЬппарь,, | буду писащь во
Щатрарь. I всей подробносгаи
J изъ Бухаресша,
ПОСЛ СеГО СПрОСИЛЪ Я : СаМЪ ЛИВласшьКия-
жалуешъ въ чжны Бояръ з е н
пли І0
Господарь ц "
7
J ^ *• сподарен.
и опред ляегаъ ихъ на ваяш ишія м -
с т а , или же съ упгвержденія Поршы
Опішоманской ? — К. N. огав чажь мігЬ,
чгао по привиллегіямъ^ въ Молдавіи ш
Валлахіи Кдязьямъ присвоеннымъ, д й-
сшвуешъ онъ съ неограничениою вла-
стііо по вс мъ вообіце часгаямъ.
Въ древнее время онц были на-
сд дсшврнные, управляли Кіія;кссгава-
ми сажшласгано , и располагали вс -
мц д лаэш по собсгавеішой вод . По-
к.орясь цогаомь подъ покровигаель-
22

ство Поргаы, удерліалл вс права


свои и ііолиую свободу расподагашь
внутрешіими д ладш Княжесшва^ какъ
сами признаюшъ за лучшее. А на-
к.онецъ, когда удіе и Сулшаиъ началъ
опред лягаь на м сша сіи жзъ ІСон-
сіпайшшіопольскжхъ Фанаріошсішхъ
Грековъ^ шо власшь шаковая равно-;
м рно перешла и въ ихъ руки. Ка;Е-
дый изъ ньш шнихъ Господарей им -
ещъ цраво цздавашь законы, иака-
зывашь поддаішыхъ, жадовагаь дво-
ряисщвомъ и оганшіагаь оное. Ему
предосшавдена воля лишагаь жизни
пресшушшііовъ, хошя въ прочемъ не
ішаче какъ по обсл дованш Дивана.
Ни кшо изъ Бояръ не можешъ прот
птивор чишь или возсшагаь на важ-т
носщь его опред денія j напрошивъ,
онъ им ешъ право приговореннаго
судомъ къ смерши, объявигаь свобод-
зіьшъ. Распред леше по м сшамъ во-
енныхъ и гралідаыскихъ чиновншшвъ,
зависигаъ ошъ собсшвешіой его во-
ли и никаішми зак,онами въ гаомъ онъ
23

не удерживаешся. Если бы и изъ са-


маго низк.аго происхожденія пожелалъ
вдругъ БОЗБ СШИ ішго либо на БЫС-
шую сгаепень дворянсшва, шо и въ
шомь ші шпо прошивор чишь еііу
не можешъ, равио кадъ и въ л и ш е т й
онаго. Подобжую власшь им ешъ
Ііішзъ и надъ духовньши особами не
гаольк.о ШІІКНЯГО класса^ но даже надъ
Архіепископажи, Еписк.опами и Игу-
менами. Въ случа к.акого - жщбо пре-
сгаупленія и х ъ , какъ ш о : учшіенія
соблазна просшолюдинамъ, пр дпрія-
т і я цропшву правишельсгава и граж-
дансшва, можешъ Князь и безъ со-
гласія Ііоисшанішпіопольскаго Пашрі-
арха дишигаь ихъ досшоиношва^ м -
сша^ чина и: даж жизни. Хошя ду-
ховенсшву предосгаавлено право на
избраніе себ новаго предсшаіпедя,
одиако приспгупа пгь оно къ сему не
предіде, к.ак.ъ шогда гаолько, когда со-
зовепгь ихъ ддя сего Князь. Оыъ
него одного зависигаъ упгверікдеііі
24

ю б р щ ш а г о , и онъ собсшвенноручно
Бручаешъ ему Пасшырск.ш жезлъ.
Чшо к.асаегася до им нія поддан-
ныхъ, гао право Князсй ы кошорымъ
образомъ ограничеио и ые позволе-
но имъ Бзыскжвашь подагаей бол е
іп х ъ , кои по гаракіпагоамъ жещу
Россіею и Поршою опред лены. Къ
сожал нио о ^ а к о , лшогіе изъ нихъ
БЫХОДИЛИ далеко за гршіивіы сего по-
становленія, и хогая обязаны были
огадаБащь опічешъ въ шомъ Турец-
к,ому Двору, но ші я ч Бсегда особеи-
ныхъ пов реішыхъ при Минисгаер^
спгв Ошшоманскомъ, и сгаараясь пре-
клоняшь оное на сшорону свою по-
даркайіи неэіалоБаіиіыхъ суммъ денедь
ныхъ, предошвраіцали іпаііимъ об^
разомъ Бсякую для себя опасносшь,
и были Бсегда БЪ уБ ренносши им шь
надежную зашрппу и гаогда, когда бы
могли посшупишь иа нихъ каііія ди-
бо жалобы о т ъ дБорянсшва, г т же
ошъ прочихъ обывагаелей управляе-
мой шщ земли.
— 25 —

Въ прежиее время Господарй, при


едмомъ начал всшуплеиія ихъ въ зва'
иіе с і е , сшарались обогашцагаься
вдругъ, не бывши обезпеченными ,
чшо осшаиушся Князьями иа долго
время'? изобр шали всякіе способы
к.ъ увеличенііо доходовъ своихъ, под-'
вергали народъ чрезвычайиьшъ нало-
гамъ цодашей, и угн шепія происхо-
дили до гаакои сгаепеішд чшо б дные
обывашели не находили другаго сред-
сшва для спасеиія своего как.ъ ис-
кагаь заіцишы у Всеавгусга йшихъ Покрови-
Монарховъ Россіи, кошарые даро- гаельсшво
вавъ нжъ челов к,оліобивое покрови-
гаельсшво, оказывали всегда и при
всякомъ случа иск.ренн йшее уча-
сші въ судьб ихъ. Многіе акіпы
и посшановленія меікду двумя Двора-
жи заключенные, и изъ коихъ и к о
гаорые пріобр шены съ чрезвычай-'
ными усидіями, подіергавоваіііяэш и
даже пролишіемъ крови Россіянъ,
сдужашъ явнымъ док.азашельсгавомъ,
чщо Россія не щадила иичего для
^- 2G —

досшавденія спокойсщвія и благодеіь


сшвія едшіов рноліу народу, Она у-
попгреб.гшла всегда особенную забопь
ливосгаі), чшобы сколь можно полси
дщшь преграду неум реішой жадно^
сши Господареи, чщобы осшавигаь
ихъ безсм нными на ц льш 1 л гаъ,
и чшобы оігред леніемъ шак-оваго сро-
S,a досшигнущь шой благод гаельной
ц ли, дабы засгаавигаь каждаго изъ
нихъ довольсгаБовашься ум реішьшъ
пріобр шеніемъ по временамъ всяка-
го года доходовъ, собсгавеішо ему
принадлежаш[ихъ, и сосшавдяюіЕ[их.ъ
въ продолженів і д гаъ сумму весьма
значшпельнуіо. Но посл дсшвія, къ
сожал иію, явно обнарудшли, чшо си-
спт ма зловредная, при вс хъ сгаоль
важныхъ выгодахъ, въ лишіую пользу
Господарей предосшавлешіыхъ, не
могла угаолящь неограниченнаго :к.си
рысгаодіобія ихъ, но папродшвъ, из^
обр шала всегда новыя средсшва и
новыя ухищренія къ собиранііо по-
дашей съ царода въ излищесщв подь
21

разными предлогами, и подвергала о-


ньш до нын пптго даяіе времеіш не-
сносиому игу и величайшей б диоспш.
Съ окончаиіемъ сего разговора,
прі хали мы въ домъ 11. N^ Об дъ
удіе былъ гошовъ, и мы скоро с ли
за сгаолъ. Въ прододікеиіе онаго я
не мен е любопыдісіпБовадъ узнавашь
и о другихъ предмешахъ^ суп^есшвен-
н иіпую ваікиосшь въ Ііияжесшв за^
кдіочагоіцихъ; но удосшоБ рившись,
чшо и система правишельсшва и об-
разъ вс хъ обыклов нш^ сушь соверт
щеігао СХОДІІЫ съ сущеспівуіоцрош въ
Валлахіи, не пипіу огасель ничега
бол е, a посшараюсь удовлешБоригаь
ліобопьщісшву вашему удш изъ Бу-
харесгаа.
ПрОЧІЯ ПОДробіІОСПІИ О МоЛДавІИ Исторш
мож ше вид шь изъ Исгаоріи, Кия- K a и m e м " p a ,
земъ Кангаемиромъ ппсанной, и на
нашъ языкъ давио уже переБедеішон
Басиліемъ Левшииьиіъ, n s o года.
А ЧІПОбы ВЫ МОГЛИ ИМ ШЬ ЩеЮ Тракташі,
О б о БС ХЪ Ш ХЪ ВЬІГОДаХЪ^ К.ОШОрЫЯ, с ъ Т^ркамн
-~- 28. -h*

no нов йшшгъ посшановденіажъ меж'


ду Россіею и Поршою Огагаоманскою,
предосшавлены въ пользу обоихъ Кшь
жесгавъ, не излжипщмъ почшпаю пред-
сгаа,БШПь Вамъ при семъ копііо съ по-
сл дияго шракгааша, въ Бухаресга 16
Мая 1812 года подішсаннаго.-—При за^
ключ нш онаго шг лъ и я счасшіе на^
ходишься, подъ дирекціею перваго Се-
крегааря Конгресса, Консшаншииа
Булгаковъ, Як.овлеви^іа Будгакова, ч^лов ка ода-
Секреіпарь ^
„ реннаго ошлжчжымъ уможь и спосоо-
носшяжи, а еще бол е ігреисполнен-
иаго р дкжиш благородньпш правила-
ми, безприм рною чесшносшііо, ж сло^
вомъ, им іогцаго душу Алгельскую,
піакъ, чгао и саіяые Бояре Молдав-
citie и Валлахскіе не пресшаюгаъ пре-:
возносишь имя его до сего времени
съ особешюго похвалою и съ исшин-
ною ьъ прек.раснымъ доброд шель-7
нымъ своиствамъ признагаельносшію.
Сд д. Т р а к г а а т ъ 1812.
— 29

П II С Ь M O s-e.

Йзъ БУХАРЕСТА, отъ 4-го МАЯ 1820!.

П р о б ы В Ш Й ПШПЬ ДН Ж БЪ ЛсСаХЪ Путь от*


И ПОЗНаК.ОМИБШИСЬ СЪ Н к.ОШОрЬШИ ЯссъдоБу
.„ харесша,
Ъоярами^ изъ к.оихъ мнопе говоряшъ
по-Французскж, а иные разум юшъ
и по-Руссіш, отправился я і-го числа
уже предъ вечеромъ по дорог къ Бу-
харесгау. Множесшво прогуливав-
шихся въ коляскахъ и к.арешахъ пре-
пяшсгавовали мн почши на каждомъ
шагу. З а городомъ всшр тилъ я
шакже не мен е эк.ипаліей, возвраіцав-
шихся изъ гу.гянья, коіпорое ошсгао-
шпъ опіъ Лссъ ие дал е одной вер-
сгаы, на Бозвышешюмъ м сш , назьі'-
ваемомъ Галагаа, и ошкуда городъ
предсіпавляепіся въ самомъ явсшвен-
номъ и красивомъ положеніи. По
вы зд совс мъ изъ предм сгаіи го-
рода, ямпрікъ мои пуспшлъ лошадея
во весь галога^ и сидя на одной изъ
двухъ, въ дышл заложенігыхъ, уіграв-
50 «••

лялъ другшш четьгрмя вперсди ііа


шлеиііахъ наузданньпш, съ шакою
ловзшсгаію, чшо недьзя было не по-
хвалиіпь его. Оиъ поворачивалъ съ
одной на другую сшорону БЪ одпо
жгновеніе, и доказалъ въ полыюи м -
Молдавскія р , чгао и на МолдавсЕЛХъ почшахъ
почтм. сшоль же скоро здягаъ кашь и на
Россіискихъ. ОчушясБ чрезъ самое
ііорошкое время у іюдопгвы горы >
чрезъ когаоруіо надобно было пере-
зжашь, поднималисБ іиы на оную,
л сомъ, по ГДЖІШСПІЫМЪ и кругаымі»
м сшамъ Около ч а с а ; иажоиецъ, до-
спгигши веріпины оной, увжд ли зд св
сшаицііо Бордей. Удосгаов рясь ошъ
смошршпеля онрй, чшо хошя й есгаь
л съ на всеінъ п о ч т и разсшоянш до
предстояіцей сшанцін, но н шъ ше-
перь ншіакой уже опасносши хашь
ночвю^ ибо обиаружившаяся было не*
давно шайка разбоиниковъ, по ігре-
сл дованію правительсшва, совс мъ
разс я н а , -— р шился я продолжагаь
пугаь мой дал е. Лошадей въ одинъ

і
31 —

мйгъ заложйли, й чрезъ два часа бчу*


зппжлся я на другои станціи Сіаш-
т е и ; пере хавши ночью еще дв , по-
угару уъщ лъ м ст:ечк.о Васлуи, не-
многолюдное, но изв сшное по Исшо-
ріи Князя Каншеішра. Дал е чрезъ
дв почты прі халъ въ Бырладъ_, го-
родокъ гораздо лучшій и шюголюд-'
н йіпш Васлуя > въ кошоромъ нео-
сгаанавливаясь ни мало, ошправился
впередъ й чрезъ дв сшанціи нашелъ
ілрешье м сшечко или городокъ Те-
ьучъ^ погаомъ пере халъ еіце Одиу
сшаиі^іо, и переправясь по мосту
чрезъ р к.у Серешъ, весьма бысгарую
ж шириіюіо около зо саженъ, до-
СПШГЪ уЖ БбчерОМЪ ВЪ ГОрОДЪ Ф О К - Фокшаньь
шаны, коего половина, находящаяся
на л вой сгаорон I грязнаго ручеи-
ка, шириною не бол е двухъ аршшіъ,
приііадледаппъ къ Молдавіи, а друіая,
по правую сгаорону, къ Баллахіи.
Таклмъ образомъ пере халъ я
всю Молдавію рпгъ Яссъ до Фок-
шанъ въ одни сушки, на б гучихъ
32

лошадяхъ Молдавскихъ, коихъ везд


на сшанціяхъ находилъ доволыюе чи-
сло, такъ^ чгао ни гд не всііір чал.ъ
мал йшей осшшіовки.
і\>пстояніе Чшобы досшавигаь Вамъ идею о
почтовых* разсгаошгій отъ Яссй до Фокшанъи-
стапцій.
ошшоль іреръ Буаоарестъ до Кра-
іова, счшпаемсшъ не на версшы или
мили, но на ч а с ы , полагая калідьш
часъ сжоло 5 версшъ, — вогаъ вамъ
каршругаъ вс мъ почгаовымъ сша№
ірлмъ:
Отъ Я сеъ: Отъ Фоктаііъ: Отъ Бухарёста:
Бордей . 3.1 часа. Кукуль . . . 4.ч . Персычсны . 3. ч.
Скипшеіі .
Онцегаши 4-
ч Рымиикъ . . - 4- Бадулапіъ . . 3.
Килиеу . . . . а. Бачуль . . . 4-
Васлуй . . 4. Брео . . . . а. Тальпа . . . . 3.
Доколппа . 5. Іу-ілмацуй . . 3. Чолопсшгші . 3.
Бырладъ . 5. Маржеияиь . . 2. Тскучи . . . 3.
ТІераскива 4. Урзычепь . . 3. ТИербапешгаи 3.
Текучь . , 4. Мовилицы . 5. Гречи . . . . 2.
Фокшапы 4. ТТТшідрплиша .4. Иношешгаи . 3.
— Бухаресіпъ . . 5. Мприлла . . 3.
55.
Тизлуй . . . . 2.
Зо.
Іхраіова . . . 3.

53.

П о сему расчислеііію выходишъ


все разсшояше ошъ Яссъ чрезъ Бу-
харесшъ до Краіова юо часовъ, ко-
33

шорые не составляюшъ бол е 50»


Россійскихъ версшъ.
Переночевавъ у Исправнжка Вал-
лахскаго, вы хадъ яг изъ Фокшаиъ
рано поушру.
Хребешъ Карпашскихъ горъ на-
ходидся у меня въ правой рук , въ
самомъ близкомъ разстояніи, и ям-
ицикъ, знавшій іг сісольі о по-Русски,
указалъ мн уіцелье или ошлогосшь
въ горахъ сихъ прим чаемуго, гд на-
ходишся м сгаечко Одобеіиши, сгаоль Одобештн,
уліе изв спшое ПО шюжесгаву выд -
лываемаго іпамъ вжна и ошправляема-
го болыпею частііо въ Россію. Опо
х о т я и не видыо за гораиш, но на-
ходишся ошъ Фокшанъ ие дал е 15
версшъ.
Ск.оро очупгшіся я иа сшанціи
Кукуль, и—перем ия лошадей^ чрезъ
шри часа прі халъ въ Рымиігкъ. He Рымшікх.
осшаиавливаясь въ оиомъ, кшъ ъъ
м сшечк. б дномъ и неим юіцемъ
бол е 10 порядочныхъ домиковъ и о-
&оло зоо землед льческйхъ, по халъ
прямо на стаицію^ ви м сшечііа на-
Смерть мо- хОДЯицуіОСЯ. Тушъ у в щ лъ р чку ,
яодаго Су- . u

въ к.ошорои едва окунулись . колеса


ворова. ••- J J

моеи бричкн. Эшо ша самая р ^іка


Рыжшікъ > въ кошорой ушоиулъ
нашъ Генерадъ » Леишенашііъ ГраФЪ
Аркадш Суворовъ - Рьпшйк.св:ій, сынъ
знаменишаго и т о л и к о изв сшнаго
Полководца. Я удивился й ішкак-ъ
не могъ бы пов ригпь, ч т о б ы въ сшоль
малозначущемъ ручейк MOJRHO было
угаояушь челов к.у^ " Болге Всемогу-
щ щ ! к.шо бы могъ подумаіпь прежде,
чшо сьшъ славнаго воина, ознамено-
вавшаго поприще своихъ д йсшвій ош-
личными заслугайШ, джшился жизни на
т о м ъ самомъ м сга , гд ошецъ одер-
жалъ знаменипгущ поб ду, за Е.огао-
руіо пріобр лъ онъ и самое досшоин-
с т в о РыйшиБ.скаго ? Непропицаемое
Провид ніе производшпъ ч а с т о д -
ла необыкловенныя, предназначаешъ
жребіж челов ку непосшажимьш, й
удивляешъ насъ до высочаишеи сше-
— 35 —>

пеии. Миновавъ уже гаолико опа-


сносшей въ различныхъ бишвахъ, гд
передешали шысячи пуль и ядеръ >
могъ ли оиъ ожидагаь —ушонушь въ
мадозначуіцеи р чк , чрезъ кошоруіо
до.гліенъ быдъ пере зжаіпъ въ своей
карега ? Судьба хош ла подожнть
зд с ь , а не въ другокЕь м с т , пре-
д лъ его жизни! Мгновенпое навод-
неніе огаъ происходившихъ въ горйхъ
дожден:, увеличжло бьістрошу гаече-
нія сей р чк.и, опрокжиуло экжпаікъ
и унесло оный на довольное раз-
стояпіе, т а к ъ , чійо спасгаи ГраФа
йе было никак.ой возмоіішосііга.

По хавъ огаъ сшанцш Рыжпт-


ской по ровной прекрасной дорог ,
скоро очупшлся я на другой, гд , кро-
м б дной избуппш и конюпшв: для
погшіовыхъ лошадей, ничего не на-
ходшпся. Яжщккж съ величаишею по-
сп шносшыо подмазади мою бричк.у,
залолшли лошадей и помчали меня
іпакъ с к о р о , ч ш о , не бол е какъ
36 —

чрезъ два часа, прибылъ я и къ м -


У ЗДЪ сшечку Б у з е о , сшояіцему на пра-
Бузсо. ) :воі
^ cnxopojiji р чки сего имени, и
зам чателыюму по иаходяіцейся въ
оиомъ Епископіи. (*) Р чку пере з-
жалъ я въ бродъ, но гаушъ находяшся
и лодки, для перевозу ліодеи въ слу-
ча наводнеыія. Есгаь шакже и сісоль-
к о челов къ, ошъ правигаельсгава при-
сшавленіаыхъ, к о ш о р ы е , пребывая
всегда безотлучно, ук.азывагопіъ •—гд
не сіполь глубокъ бродъ. Таковое
учреждеиіе весьма полезно и д лаешъ
і чесшь забошливосши праБительсшва;
ибо безъ т о г о , пуіпешественники,
а особливо к у р ь е р ы , пере зжаюіціе
ч а с т о ночьіо, могли бы иодвергашь-
ся несчасшіі йшимъ случаямъ, по при-
чин б ы с т р а г о гаеченія воды и пе-
рем няемыхъ ею направлети. Въ м -
сшечк Бузео халъ я чрезъ рынокъ,
и вид лъ на ономъ одн гаольк.о ла^
вочки съ веицами гааклми, к.ои; для

(*-) Монастыря.
— 37 —

ігро зжающихъ необходимо нужны,


какъ шо : мазь для колесъ, веревки,
хл бъ, яблоііи и прочее шому подоб-
ное. М сшечко само по себ ие
миоголюдное и не дучше Рыішик.а.—•
Досгаигнувъ сгааиціи Калдіацуй^ спіоль
же б дной каюь Килнеу, ошправлеігь
былъ я и изъ онои безъ всякаго за-
держаііія; на сшанцін Марліенянь и гаъ
равыом рно никак.ого поселетя_, кро-
м однихъ почгаовыхъ (сурудгкишъ)
яміциковъ^ а м сшечко Урзыч ни на-
ходигася въ сгаороіі огаъ спіаіщій
около версшы. Т у т ъ меня ночь за-
сшигла; но я не осшановился, и пере-
хавъ р ку Яломииу, близъ м с|деч-
ка сего прошекаюіцуіо, на к.оторой
есшь всегда мосшъ на лодкахъ, въ
а-жъ часу но^іи прибылъ на стаяцію
Мовилжцу. He найдя ни на ней, ни
на посл дней к.ъ Бухаресгау стангр-к,
чйсшой к.омнашки, гд бы можно бы-
ло заснупіь, по халъ я на і^ луіо
ііочь, и поугару рано увщ лъ, еще
за половийу почгаы, Бухаресшъ—на
~~ 38 — •

ровномъ ігросшраішомъ м сш . Пе-


ре хавши погаомъ довольно длиныый
моспгь, усшроениый изъ дереБяішыхъ
щолсшыхъ брусьевъ, ъъ грязиомъ и
бодопшожъ м сш , называеможъ Ко-
лешшша, и подішмаясь на иеболь-
щое возвышеніе, яшщакъ указадъ
мв шугаъ м с ш о , иа когаоромъ
убищъ в роломньшъ образомъ гарех-
Смершь Ре-буичуліиый: Релітъ - Даша, спасшійся
ликъ Паши, р п е р В д з ъ Р 0 С С І І 0 .f В о вреЩС СЛуЧИВ-
шагося въ ізоэ-мъ году бунша въ
Іі.оіісгаанщинопрл , и потомъ вы-
званный пригаворною іішл.осгаііо Суд-
гаана,
Бъ городъ Бухаресшъ въ халъ
д по уліщ называемой Подумогушой,
вымощешюи лишь шолспіьщи де-
ревянньищ брусьями. Вид лъ доволь-
ное число хоропшхъ домовъ, боль-
шею часшію двуегаадшыхъ и покры-
шыхъ маленышми дощечками, назы-
ваемывш гопшомъ, а н к.ошорые и ли-
сшовымъ жел зомъ. Но поворощивъ
пошомъ вл во изъ Цодумогушои, СК.О-
-^. 39 —

ро увид л ъ , чгао другія улицы не


сшоль удобны къ про зду, какъ оная,
чрезвычашю узк.й, дурно вымощены.
и во многихъ м сшахь шак.ъ грязны,
чшо съ велиішмъ шрудомъ можно было
про хагаь. Даже улица, гд нахо-
дигася рядъ Липцк.анскихъ лавокъ,
(игд зам шилъ я мнол;есшво прекра-
сн йшжхъ Лейпцигскихъ гаоваровъ,)
во миогихъ м сшахъ им ла церек,ла-
дины совс мъ изломаниыя. Въпрочемъ
городъ сей наиіелъ я гораздо миого-
дюдж е прощиву Яссъ; въ немъ домовъ
хорошихъ, педавно по Европейск.ой
архжгаек.гаур усгароеішыхъ, нахо-
дишся гааііже довольно. Р ка Дим-
бовица прогаеііаешъ въ самой срв'
дин города, н о — п о мелководііо сво-
ему, иесдособиа шь судоходсшву.
Значишельная часгаь города, оср-
бливо называемая Горганъ, находясд>
на иизмешіыхъ м сіпахъ, часгао за-
шопляеіпся во время весешіяго под-
новодія, и погаому признаиа нездо-
ровою.
40

Отлагая обсшояшельн йшее опи-


саніе города сего и всей вообіце Вал-
лахіи до предбудущаго времепи, ше-
перь присовокупліо гполысо гао^ чшо
БО всб пуіпешесіііБІе мое ошъ Яссъ
до Бухаресгаа, продолжавшееся двое
сущокъ съ половиною, я не им лъ
иа почшахъ ни мал шпей осгаапов-
к и , а особливо въ Валлахій, гд до-
рога везд ровная и прекрасная^ и гд
н шъ ни однои почши горы, но из-
р дка гаольк.о малыя возвышенія, при
прошеченш р къ или ручеик.овъ, ошъ
обыкновеннаго увлеченія земли, при-
м чаемыя. Хребепгъ Карпашскихъ
горъ осшавался у меня огаъ самыхъ
Фокшанъ въ виду съ правой руки,
и возвышеніе опаго видно уліе ога-
сюда въ яснуто погоду> х о т я городъ
сей иаходишся въ разсшояніи ок.о-
до 70 версгаъ.
— 41

П И С Ь М О 4-е.

ІІзъ БУХАРЕСТА, ОТЪ 9-ГО МАЯ 1820.

Трешьяго дня былъ я у зд шняі^о


Г о С П О Д а р Я , К О Ш О р ы Й , руКОВОДСШВуЯСЬ Господарь.
и одинаковыми правилами и одшіак.о-
вою сисіпемоіо съ Молдавсішмъ^ при-
нялъ меия также гаочно, какъ и гаошъ.
Я ужё шісалъ вамъ изъ Яссъ доволь-
но о обязаииосши и о власши при-
своенион: Господарямъ^ и огасюда не
нахожу ничего присововіуішпіь въ о-
собеішосдти па сіегаъ Валлахскаго,
кром гаолько того^ чшо доходы его
вдвое почпш бол е нежели Молдавска-
го^ о к.оторыхъ буду лисать досл
БО всей подробыоспш.

Имейа вс хъ Воеводъ, или Кня-


зей, господсшвовавитхъ въ Валлахін
ж Молдавіи по ііьш пшее время, сл -
дуюшъ иште сето, съ пок.азаиіеэіъ въ
к.оіпорыхъ годахъ кгао изъ нихъ вла-
дычесгавовалъ;
a
JBo Валлахіи: Во Моя.давіи:
ГоЪъ Годъ
есшупа' na вС? Ц7І,.1, ім
престолъ. престоль.
Спиоокъ Bo- Радулъ і, Воеиода, lie- „ Драюіш., Восвода - іЗЗа.
еводаыъ, илн г р о БаЛараба -- іі^и
Киязьяль. М и х а п л ъ і , Боевода Сасъ, Восвода - - і354.
Бассараба -•--•—. і2б4-
Даііъ і, Воевода Б а с - Илія ! . . , - , 1358.
сараба '- - - - і а 8 3 ,
СтеФанъ і , Воспода Богдаиъ і. . » . іЗбб.
МаилатъБассараба і2д8,
І о п ъ і , Воевода Б а с - ІТешріі і. - - - 1З72.
сараба - - - іЗа5.
"Владиславъ і , Воево- Р о м а и ъ 1, - - - і588.
да Еассараба - - і э 4 о ,
Алсксаидръ і, Восво- СіпсФаиъ 1, - - - іЗдІ.
да Бассараба - - і 5 4 5 .
ІІиколаіі і, Восвода Пешрт. 2, - - - 1З92.
Бассараба - - - і 5 5 6 .
Радулъ a , Воевода Іога - , - » - іЗдд-
Вассараба - - - і566.
Дапъ 2, Воевода Б а с - Алсксаіідръ 1. - - Ц0*"
сараба - - - 1З76.
М і і р т ч а 1 , Воевода ГІлія а. - - * " і433,
Бассараба - - - і382.
В.іадъ I, Воевода Ц е - СшсФапъ 2. - - і433,
iioct> Бассараба - і4оо.
Драгулъ і. - - - і423. Ромаиъ ъ. - - . і445.
Д а л ъ 3. • • ". • і423. П с т р ъ 3, Добрыіі - 1446-
Бладнславъ 2, Воево- СгасФапь 3. - - - і45і.
да Вассараба - - і444-
Радуль 3,ВоеводаБас- Богдаиъ 2. і4эа.
сараба,ГІрскраспыіі і 4 5 5 .
Владъ 2, Восвода Бас- Алсксапдръ a. і452.
сараба, Лаіошасъ - і 4 б о . Н с а і р ъ 4, гірозванныи
Владъ, Воевода Ц с п с - Аароиъ - - - і454.
лусъ Бассараба - i4G8.
Радулъ 4> великій Во- СшсФаиъ 45 Вслнкій і 4 5 6 .
еьода - -. - - і^Ъ-
43 •—

B5 Валлахіи: ВБ Молдавіи:
Михиа і , Воевода, Богдапъ 5. * І. . і5о5.
злой - - - - і5о8.
Радуліі 5, Владуца - і5іо. С т е Ф а а ъ 5, М о л о д о й І5І7.
Нягошъ і, Воевода П е т р ъ , Рарссъ - і53о.
Бассараба - - - і5іЗ.
С т с ф а и ъ 6. - - - і Г)3д.
еодосій Воевода и дя-
дя его Преда- - і-эаі.
Алексаіідръ 3, Рога-
Радулъ 6, Восвода, шой . . . - і-54о.
Монахъ - - - і5аі. ІТетръ Раресъ , во
Радулъ 7? Воевода^ вшорой разъ - - lS4o.
ш ъ АФОМЭЦЪ - - iSai. И л і я 3. - - - - і5^7-
Владислапъ 3. - - 15аа. СпісФапъ 7- - - - і55/і.
Радулъ у, Воевода пзъ
Афомацъ, во віпорой Александръ 4» Лепусиі-'
разъ - . - . іЪъЪ. аносъ - - - - 1557-
M o u c e u Воевода - iSag. Дсспопгь І а к о в ъ - і56з.
Владъ 3. - - - і53о.' СгаеФанъ 8. - - - і364.
Вишшіла , Воевода,
нзъ Слагаіша - - і533. Алексапдръ Лепусиіа-
ГІопіръТ, к о т о р ы й па- іюсъ во вшорой
зывалсл ш а к ж е Радуль - разь - - - - 1364-
ІІаисшБсссараба - і556.
Радулъ 8, Восвода, сыпъ Богдаиъ 4. - - - іэбд.
Радула Воеводы изъ
Лфомацъ - -' - І 5 ^ І . Іоиъ і . - - - - і570-
М п р т ч а з , Восвода і з ^ З .
Радулъ д , Воевода, ' ГІеіпръ Хромой - 1570.
Илія - - - . і53о.
М и р ш ч а 2, во в т о р о й
І І і і к о Саксоаъ - - І58І.
разъ - - - г І55І.
П с ш р а ш ъ Восвода доб-
рой - . - . і554.' Пеіпръ Хромой, во
М к р т ч а 2 , въ пгре- в т о р о й разъ - - і584.
ш і й разъ - - - і558. 'Аароиъ і, - - - і5ді.
П е т р ъ а, В о е в о д а Х р о - Іеремій В и п ш н л а - і5д5.
мой, съ машерыо К і -
ариноіо - - . і5ба. Симссшъ М р г и л а - ібоо,
Александръ з . - - i5Gg. іх.онстаиііінііъ і , В и н -
М и х и а 2. . . ~. і577' пшла - • - - ібоЗ.
— 44

Bo Bаллахіи: Во Молдавіи:
ГГогарь 5 , Воевода, СшеФалъ д, Томса - і.бю.
Черчель . - - і585.
М п х и а з , во вшорой Богдаиъ 5. - - - І6І5.
разъ . . . . j 585.
СіпсФанъ а, Воевода, Радулъ і о М и х п а - ібі5.
Глухой - - - iSgi-
Алексапдръ 3 , сыпъ Гаспарь - - - - ібід-
ГІашраша - - iSgi.
М и х а и л ъ Вигаязь . і б д з . Алексапдръ 5, ГІлія ібаі.
Ш с р б а п ъ і , Воевода СтсФапъ g Томса, во
Бассараба . . . ібоі. вгаорой разъ - - іб22.
Радулъ і о , Воевода Радулъ М н х і і а , во
Михиа - - - ібю. вшорой разъ - . іб23.
Алексапдръ 4. - - ібіб, М п р о и ъ Барновскій,
Гавріидъ Воевода М о - Могнла . . . ібаб.
гпла . . . . ібід. Моисей . . . . ібоо-
Радулъ Воевода M u x -
на . . . . . гбід. Алсксапдръ И л і л , no
Алексапдръ 4, во вгао- вгаорой разъ - . ібЗі.
рон разъ . . . ^баЗ. Мойсей М о г и л а , во
Л е о ш . , Восвода Томса і б З о . вгаорой разъ - - ібЗЗ.
М а і п в й, Воеврда Б а с - Василій і . - - - і654.
сараба . . . гбЗЗ.
К о к с п і а и т п п ъ г, К и р . Георгій СшеФаігь - іб54.
пу (Курпосой) . іб54.
Георгій Г и к а і . - і658.
Михна 3. . . . і658.
Гсоргій і, Г п к а - іббо. Сте<і>анъ ю . - - іббо.

Грпгорін 1 , ' Г н к а а , . іббі. Евсгарашій Дахігаи-


Радулъ і і , С т р п д а - І 6 6 5 . засъ . . . . ібба.
Аитопій і. - . - іббд. Дука і. . . . . іб65.
^ р в г о р і й Г и к а , во вшо- І І л і я 4- - - - - і665.
р о й разъ . . . 1672. Дука, во в т о р р й разъ іббд.
Д у к а Воевода - - 1672- Стефанъ и , П е т р е -
Ш е р б а і і ъ 2, К а и ш а - ческо . . . . 167а.
кузнпъ . . . . іб7д- Диипшрііі Іхаитаку-
зиігь . . . . 1674-
Копсіпаіішинт. Воево-
да Ъассараба Б р а и - Аітіоіііп і, Р о с с е т ъ 1676.
коиаио - - - і68д. Дука, въ нірспіій разъ 1679'
45

Bo Впллахіиі JB5 Молдавіи:


СшеФаиъ 3, Канпіаку- Дпмитрій Каптаку-
зниЬ - - - - ijlfl- ЗИІІЪ,ВО вшоройразь іб84.
Ннколай і, Маврокор- Іхопсіпаітіігаъ 2, Кап-
дашо - - - - 1716. пісмііръ старой - і685.
Іоаиъ а, ЙІаврокорда- Копсгааитииъ Дука - ібдЗ.
т о - - - - - 17'7*
Николай Мапрокорда- Аптіохъ Капга^мпръ- ібдб.
т о , во вшорой разъ 17! 9-
, Конспіаптинъ 3, Мав- Копстангаипъ Дуі^а,
рокордашо - - 17З0.
во второй разъ - 1701.
Михаплъ 5, Раковица 17З1.
Коцстатшіпъ Мавро- Мпхаилъ Раковица ііо^,
кордашо, во вшорой Аптіохъ І\.аиітісмиръ,
разъ J - - 17З1. во вшорой разъ - 1705.
Григорій 2,Гика 5. 1703. Михаилт. Раковица,
Копстапгаипъ Мавро- во вгаорой разъ - 1708;
кордашо, въ ілретій Николай і, Маврокор-
разъ ' - - - 17З5. дашо . . - . і7 ю .
Д і ш и т р і й 2 , Каишс-
Михаилъ Раковпца, во мпръ . . . . 1711.
второн разъ - - I'j/ii. Ипколай Маврокорда-
Копсшантшіъ Мавро- іпо, во вшороіі разь 171b
кордашо, въ чешвср- іМихаплъ Раковнца, въ
іпый разъ - - - 1744' трсшій разъ - - 1716.
Грнгорій а, Гика 3, во Григорій 2, Гиіса 3. - І7 2 7-
второй разъ - - 1748. Копсшаіішшіъ Мавро-
Магаеей і, Гика 4. 1752. кордато . . . 17З5.
Консташшшъ 4 , Че- Григорій Глка, во в т о -
хапнсъ - . - 17S3. рой разъ . . . 17З5.
К о п с т а и т и п ъ Мавро- Консіпаііпіііцъ Мавро-
кордашо въ 5-й разъ 1756. кордаіпо во 2-й разъ І 7 4 і '
Скарлатъ і, Гика 5. 1708. Іоапъ Маврокордаіпо,
Копсшаигпшгь Мавро- братъК.<)ііешанпіиіш J745.
кордато въ 6-й разъ 1761. Григорій Гика, въ т р е -
Коасгааптппъ Чеха» т і й разъ - - . іТ^І'
нисъ во 2-й разъ - 1765. Констаигаішъ Рако-
СтеФанъ Раковица - 1764- внца . . . . ^ДЭ'
Скарлагаъ Г н к а , во Маіпв й Гика - - 17S3,
вшорой разъ - - 1765. Копсташішнъ Раковн-
Адександръ, Гика б. 1766. ца, во а-й разъ • - »75б.
46

JB5 Ва ллахіи: В5 Молдавіи:


Грпгорііі 5 , Гика 7- t'jfio* Скарлатъ Гика - і7^7-
Мапуплъ Россстъ - l77 0 • Іоаипъ Калпмахн - 17-'7*
Алексапдрь 5 , Ипсіг- Григорій Калимахп - 1761.
лашіін ^- - - іу ^-
Инколай 3, І араджа 1782. Григорій Ъ, Гпка - і^б^'
Миханлъ і , Суццо - 1785. Грпгоріп Калимахп, во
Йпколаіі Д, Маиросші J786. вшорой разъ - - 1766.
Мпхаилъ Суццо, во Копспіаншппъ Мавро-
кордато - - - 1769'
второй разъ - - •1791-
Алексаидръ G, Мурузи 179Э- Грпгорш Гика - /7 4 -
Алсксаидръ Ипсіілапти, Копсгаапшшіъ Муру-
-
за - . ' . . - •і777
во второй разъ - 1796.
Консшапгаішъ "Хапд- Алсксаидръ Мапрокор-
дашо Демибсй - 1782.
жерлп - - . - 1797*
Алексапдръ Маврокор-
Алсксапдръ Мурузн, во
д а т о Фіірарн - 1785.
второй разъ - - 1799-
Александръ ІІПсІілап-
Ыихаилъ Суццо, въ
т п - . - . . 1787-
іпретій разъ - - iSoi.
Алсксапдръ Мурузи - l79 2 •
Алексаидръ Суццо - і8о2.
Консіііаішіинъ Ипси- Михаилъ Супщо - 179^*
лаипш - — - iSoa. Алексавдръ Калимахн 1795-
Александръ Суццо,. во Алексапдръ Суццо - і8оо;
вгаорон разъ - - і8о6.
Коіістпаптііііъ ГІпсп- Алексапдръ Мурузи, во
лаптн, во 2-й разъ - і8оС. второй разъ - - і8оэ.
Іоапнъ Караджа - .і8І2. Скарлатъ Калимахи - і 8 і і .
Алексаігдръ Суіщо , въ Мяхаилъ Суццо - і 8 і д .
трсіиій разъ - - і8і.8.

Обозр ніе Вчера ходили эгы вія сш съ И. П.


Bjxapccma.
прохаяшвагаься по городу и всходили
на обсерваторію, посгароениую въ
самой средші города, на четырехъ
БЫСОК.ИХЪ деревянныхъ сшолбахъ, на-
зьіваемуіо Фушііоръ де ФОКЪ , ш. е.
надзорпая за поліарами_, чшобы OCMO"
шр шь оіпшоль городъ сколь мо-
жно бол е. Изъ вершины сего
Фушііора вйдио расйоложеиіс горо-
да па вс сшороны. Мыодіесшво
церкБей , мопасгаырей и другихъ зда-
ній предсшавляіогася въ разнообраз-
номъ положепш и сосшавляіошъ по
йспшн видъ весьма занимашельныи.
Обширносгаь дворовъ, у каждаго до-
ма съ садами, распросіпраияетъ горо-
да просшрансшво піак.ъ^ чіпо окруж-
ность онаго сосшавляешъ ио к-рай-
ней м р около 20 версгаъ. Посгаро-
енъ онъ первоначалыіо Воеводою Мир-
ча въ 1383-мъ году. Но чшобы мо-
гли вы судить лучше о семъ город ,
не излжшиимъ почишаю сообщишь
подробноё описаніе^ сколько жигае-
лей? дворовъ, церквей и другихъ зда-
йій въ ономъ находишся:
Жишелсн мужеска н жспска пола, иром Бояръ,
купцовъ и ішострашшхт. поддаппыхт., счн-
таешся около - - -• - 8о,ооо.
Домовъ бол е - - - - - іб,ооо.
Митрополія - і -.-•_"»'-1 . . . І.
— 48 —
Мопасгпырей псрвокласш.іхъ •; • - 8.
Мопастырсй большихъ съ хапами, іп. е. камен-
ігьши высокнми оградами, заключаюіцпмп въ
себ жилища, лавки н магазиаы , прпцосящіе
зпачнтельный мопаошырямъ доходъ - - 8.
Второкласпых'!. моиасгаьшей -' - - ю.
Церквей камешіыхъ - - - - - jZ.
Домашшіхъ церквеіі у и которыхъ Бояръ a
при монастыряхъ - - - - 'Ч'
Дерсвяшіыхъ церквей въ предм отіяхъ города - 25.
Ииосгпрашіыхъ церквей: Католическая, Лю-
теранскал, Армянская иЕврейская Сипагога, - 4-
Большихъ хаіювъ, нли за здныхъ Гостипыхъ
дворовъ бсзъ церквей - - - " 7-
Малыхъ хаповъ . . . . -- 2
8.
Бапь Греческихт., нм ющихъ виушрн краны съ
гоеіілою и холодпою водою t - - - 4-
Фонтаиовъ - - - • - - - аа.
Ш к о л а Княжества , въ которой преподаются
nayitii па Греческомъ и Французскомъ діалекгпахъ і.
ІТІкола для Валлахскаго языка - - - і.
иіі;ола длл древшіго Славяискаго языка - - і.
Госпигаален .,- - * - - - 4>
Театральнын домъ - . • - - і.

Насмошр вшись на вс сіи зда-


нія съ обсерваторіи, по хали мы по-
сл въ загородньш прекрасный домъ
Бояра Гулеско , называемьш Бельве-
дере. Погода была весьма хорошая,
й я день огао(р[я удосшов^яіось бо-
— 49

л е , чгао ІІДШШШЪ въ сгаран сеи Кдиматъ.


есшь самыи благопріяшн йшій. Взгля-
ншпе на геограФичесісуіо каргау, и
вы увщигае, другь мой, чгао Вал-
лахія ші ешъ положеніе свое подъ
еамьпш ум реБиыми сшепенями, и и-
меішо между 40 и 46 с в. широгаы и
между 44 и 46 долготы, граішча на
воспкжъ съ Браиловск.оіо округою и
съ Молдавіею , огад ляюіі^еюся въ од~
нихъ м сгаахъ р кою Серегаомъ, a
въ другихъ р чішю Милк.овымъ ; на
югъ съ р кою Дунаемъ, съ Болгаріею
иСербіею; иа западъ съ Баннашомъ,
Авсшрійск,оіо обласгаію, и па с веръ
съ Трансильваніеіо, ошд лліоіцеіося
хребшомъ Карпашск.ихъ горъ.
По удосшов ренію многнхъ, воз-
духъ въ Баллахіи ие во вс хъ м -
стахъ одинаковъ. Въ округахъ , ле-
ліаіцихъ въ с верозападной часши к.ъ
К.арпашскимъ горамъ, покрышымъ и-
ногда въ л шнее время сн гомъ, бы-
ваегаъ гораздо ирохладн е, иежели въ
юговосшочной часпш Валлахш. Въ
4
50

самомъ же город Бухаресш воз-


духъ весьма ум р е ш і ы й .
Б о л зни приписываемыя зд ш-
нему климашу^ большею часшію^ к а -
ж е ш с я , у в е л и ч е н ы , и И . П . д лаешъ
опроверліенія и а счешъ сего весьма
основагаельныя. Опъ в о все время
пребываыія с в о е г о въ м сгаахъ зд ш-
н и х ъ , ие гаерп лъ н и к а к и х ъ и и ы х ъ бо-
л зиенныхъ припадковъ, к р о м одшіхъ
т о л ь к о сл дсшвій н е о с ш о р о д ш о с ш и ,
о б ы ю і о в е ш і о везд , и въ самомъ иа-
илучшемъ климага ^ вредъ памъ при-

Моровал Н гаъ ііик.ак.0го соми н і я , чщо


язва. моровая язва не родигася въ Валла-
х і и , а переносигася всегда почгаи и з ъ
Египгаа, Консшаишинополя и Азі-
ягасішхъ или Африканскихъ влад иій.
Но въ прочемъ сія заразишелвпая
бол знь производшпъ и въ Кияікесшв
Валлахскомъ величайшіе ужасы и опу-
сшошенія^по гаои при^гии ^ чпіо м сга-
ное правишельсшво не т і ло до сего
времепи должпой попечшпельноспш
i

— 51 —

для прес чеігія сообіі^еііія медіду м -


сшажи объяшыми оною, и еще не-
ігрикосновеиныіуш. Въ 1813-мъ году
свир псшвовала оная весьма сильпо, и
И. П. ііаходил.ся безогалучно въ Бу-
харесш , съ самаго ііачала до пре-
кращенія оиой. Погибло народу въ
сіе время во всей Валлахіи около
60^000 душъ. Онъ былъ личиымъ сви-
д шедемъ ве.шчашпихъ уліасовъ и б д-
сгавій, происходившихъ ежедневио въ
Бухаресш . Несчасшные страдаль-
цы, пораженные ядомъ смершоносной
бол зни и усмашривавші сгаоль близ-
ко неизб жную смергаь свою, пред-
сшавляли зр лищв самое жаллое. Co
сдезами проспшрали они руіш къ
иебу, прося Бсемогуіцаго о избавле-
ніи ихъ о т ъ предсшоящей имъ смер-
т и . Рыданія наполияли воздухъ* но
все осшавалось шицешиымъ, и жизиь
зараженныхъ .ttpecbKaAacb дігновен-
вымъ образомъ. Погребепіе про-
исходило безъ всякпхъ духовныхъ
обрядовъ и обьиаемъ введешіыхъ
— 52 —-

народныхъ собратіг, дабы зараза не


распросгпраняла еще бол е своего
д йсгавія. Служигаели , кои называ-
емые Чоклы, брали голыми рукавга
мершвые гарупы людей, складыва-
ли на подводы и досл бросали въ
пригогаовлениую для гаого вн горо-
да яму. Сіи самые Чоклы вывозили
шакліе и бодьныхъ изъ домовъ въ
госпигаали. Появленіе ихъ произво-
дило особепный страхъ и содрога-
ніе. Саиіые зараженные им ли боязиь
приііасагаься къ нжмъ. Множесгаво
больныхъ^ не желая быгаь влекомьіми
въ госпишаль руками сихъ Чокловъ,
носившихъ на себ ядъ, старалжсь
спасашься б гствомъ въ поле; н о ,
увы! едва ли малое гаольк.о число
изъ нихъ осгаавалось въ .живыхъ; ибо
н кошорые въ ближайшемъ огаъ го-
рода разсшояиіи падали и умирали,
Горесшп е же и прискорбн е всего
было взирашь иа шо, чшо мергавыя
ш ла^ осшаваясь въ пол долгое вре-
мя безъ погребенія, сн даежы были

і
— 53 —

собакажи, и гибельиые сл ды сей же-


сшокой бол зни предсшдвляліісь на
каждомъ шагу.
Ддльн йишмъ описаяіемъ проис-
шесшвіи, составллвшихъ сшоль ліал-
к.ую ііаргаину, во время свир псшво-
ванія моровов: язвы въ Валдахіи, мо-
ліегаъ быгаь, сд лалъ бы я письщо мое
съ ЛШІІК,ОМЪ длиішымъ • для изб жа-
нія сего, присовокуплю гаольк.о ш о ,
ч т о другія бол зіш ві. Валлахіи обык-
новеины, иск.лючая горячки, кошорыя
иногда бываюшъ сшоль жесгаокж, чшо
заразившійси, к.ак.ъ ув ряюгаъ меия,
умираешъ по болБшой часпги въ т р е -
пгій день; а и кошорые проліиваюшъ
около иед ли, и весыяа мало изъ нихъ
выздоравлжваегаъ. Б о л знь гаак.ого
рода обнарудшва іпся шюгда съ ияш
нами, и люди опасаюшся оной не ме-
н е какъ и мумы. Исшочник.омъ сей
бол зни, безъ СОЙШ ИІЯ есшь наибол
неоспюрожносшь огаъ иросшуды, во
вреэш сырой погоды наиизмеішыхъ и
болошисшыхъ м сгаахъ, а гааюле й
— 54 —•

неум решюе упогареблеше несозр в-


шжхъ еще плодовъ, въ великоагь
швобшт зд сь произрасшаюшріх,ъ,
а особливо виноградовъ. Но въ про-
чемъ всякоыу уже изв сшно , чшо и
въ другихъ м сшахъ, к.огаорыя мы
дочишаемъ въ самомъ здоровомъ жш-
магп , нер дко случаюгася подобныя
заразишедьныя бол зіш.
Возврап^аясь изъ загороднаго до-
ма Бельведере,, за хали мы съ И. П. въ
Госппталь .. . -,
новои госпигааль^здате весьма обіпир-
ное, построенное вы города, близъ
м сша, пазываемаго Чесме-Мавроеіш.
Тугаъ случился и главиый Попечишель
онаго , нашъ Надворный Сов ппшкъ
иК.аБалеръ, Доішюръ Консгааншинъ
Каракашъ, когаорый весьма обрадо-
вался^ увщя пасъ зд сь. Онъ пока-
залъ намъ разііыя ошд леиія госпи-
шаля и выгоды^ предосшавляемыя бодь-
иымъ. Виугарениео успгронсгаво и по-
рядок.ъ, суіцесшБуіоіир.й въ семъ об-
іцеполозіюмъ заБедеиш, удосгаов ри-
ли ндсъ совершенио въ огаличіюй за-
— 55 —•

богаливосши почтеннаго Г. КараКа-


ша. И. П по возвраіценіи нашемъ
изъ госпигааля, говорилъ мп очеиь
много о чесшныхъ правилахъ и без-
прим рной челов колюбивой д яшель-
иоспш челов ка сего. Онъ одинъ
бол е, иеіішли кшо либо, упошре-
билъ усилій на сооруженіе озиаченна-
го госпишаля, и к.огда сд лалъ шоль-
ко первоначалыюе начершаиіе сему
богоугодному заведеиію, не им вши
ник.акого в риаго назначеиія суммъ де-
нелшыхъ иа соорулісиіе и годовое со-
держапіе ояаго, гао шюгіе изъ Бояръ
полагали предігріяшіе сіе совс мъ не-
осповашельнымъ и ыеудобоисполпи-
шелыгьиіъ^ одиако усилія неусыпной;
забошливости его, р дкое усердіе ,
и въ особешюсши чесішгыя и безко-
рысішіыя правила, превозмогли вс
гарудиосши. Госпишаль щі ешъ т е -
перь годоваго доходу до 32,000 ле-
вовъ, въ шомъ числ и опред леішые
покойиыжъ Св шл йшимъ Княз мъ
Кушузовыіяъ изъ ощк.упныхъ Баллах,-
— 56 —

скихъ сгаашеи до 6,000 левовъ. П о -


сгаелей въ неи до іо. Больные изъ
людей б д н ы х ъ , сгарадавшіе предіде
па удіщахъ безъ всякаго призр н і я ,
гаеперь обязаны за сіе челов колю-
бивое присшаниіце наибол е Г. К.а-
ракашу. Имя его, ііакъ челов к а о-
казавшаго сгаоль валшую услугу
сшраікдущему челов чесгаву, внесено
и въ Исгаорпо Княжеспіва Валлахска-
г о , папечагаанную въ В и Діонисіемъ
Фошшюмъ/ въ 1819-мъ году. И з ъ Б о -
яръ бол е вс хъ сод йствовалл къ
усшроеиію сего госпишаля: бывпгій
Висшіаръ В а л л а х с к ш , ныи Россій-
скій Д йсшвишельныи Сшагаск.ій Со-
в пшик.ъ Варламъ, Ворникъ Гржго-
рій Бальяио и Сшолыіикъ Дікани.
Л спросилъ у Й . П., гд иахо-
д я т с я другіе т р и госпипіаля ? Онъ
ошв чалъ мн , чгао одинъ въ мона-
сгаыр К о л ь ц а , учреждеішыи К,ня-
земъ І Іихаиломъ Каитак.узиномъ;
другой за городомъ^ версгшл за чешы-
р е въ моыасгаыр Св. Пашпелешюна^
57

для діодей сшраждуіирихъ хроничесіш-


ми бол зняжи, и: оба сіи госпишаля
хошя им югпъ гораздо бол е доходу,
одііако едвали даюшъ присшаішще и
половинному числу больныхъ прогаи-
ву госпишаля Г. Каракаша. Сіепро-
исходишъ часшію ошъ злоупошре-
блешй и часшію ошъ худой забога-
ливосши попемишелей надь оными.
Трегаш ;ке госпншаль былъ учреді-
денъ въ Скиш Св. Висарія на слу-
чай чумыз но іпеперь бол е не су-
іцесшвуешъ, а возсшановленъ шахо-
вый же Княземъ Аледссандромъ Мурузи
въ деревн Дудешшахъ, бдизъ Буха-
ресша.
Л жедалъ знашь, е с т ь ли еіце ка-
іия-лпбо другія обіцеполезныя въ Бу-
харесш заведеиія, и И. П. огав чалъ
мн ^ чшо есгпь гаолько дв шк,олы, изъ
коихъ одна учреждепа съ давняго вре-
мени, и въ коей есшь два учишеля
для одного Валлахскаго язъіхса; адру-
гая возсшановлеыа недавно , и хогая
снабікена п сколькими учишслями для
— 58

преподаванія уроковъ на Греческомъ,


Валлахскомъ и Фраіщузск.омъ діалек-
гаахъ, но не ші епгь вс хъ иужныхъ
способовъ къ доведеиііо іоиош с т в а ,
чгаобъ открышь к.лассы и для іп хъ
предаіешовъ, к.ои преподаюшся въ Ака-
деміяхъ и Уііиверситешахъ Европей-
скихъ. Школа же для Славянскаго язы-
ка осшаешся совс мъ въ преиебреже-
ніи, хогая въ прочемъ для распознаиія
древнихъ хрисовуловъ^ на семъ язык.
ішсаішыхъ, изученіе онаго для Кня-
жесшва весьма иеобходимо.
Чгао к.асаешся до публичныхъ
увеселишельныхъ заведеши, шо оныя
ограішчиваюгася иьш одяимъ клу-
бомъ, заведеныьшъ посл высшупле-
ыія Россійской арміи изъ Валлахіи,
въ 1812-мъ году. Во врсмя пребы-
ванія оной въ Княжесгав семъ, во-
еиные чшювішіш искусиыми шаіща-
ми и npiflumociiriio своего обхоліде-
нія_, сод лывали собраніе сіе сшоль
иншереснымъ и сгполь заиимагаель-
льшъ, чгао посл жшпелшпь Бухаре-
59

сша пок.аздлось безъ онаго весьма,


скучио. А погаому и признали они
какъ бы необходимымъ, посгароишь
особенный болыпои домъ , вь ьогао-
ромъ бываюшъ нын собраиія каж-
дыи вечеръ по Воскресеніямъ и Чега-
вершкамъ, во все продолжеше зшіы.
Бояре и даіяы гаанцуюпгь всегда поч-
гпи по-Европейски: экосесы, кадри-
ли, мазурки, вальсы и прочее, при
всемъ гаомъ, чгао долгополое плашье
мушршъ весьма шюго препяшсшвуешъ
имъ въ гаанцахъ сихъ бышь сшоль-
ко свободными^ как.ъ Европейцамъ.
На Теашр предсшавляюшъ по Тсатр-ь.
временамъ прі зжаюіи^іе Ишаліяпскіе
и Н мецкіе Ажшеры , въ гаомъ же
саможъ дом , когаорыи усгароеиъ для
клуба.
Прежде суп^есгавовали въ Буха-
ресга и н когаорыя Фабрики, какъ Фйбрикн*
т о : сукошіая и бумажная, для ма-
гаерій Турецкихъ, назьгваемыхъ Сшам-
болъ - шали и для гермисуша; сіи
Фабриіси начииали уже показыващь
60 ^—

и доволыю хорошіе усп х и ; од-


нако Господари, зашшаясь всегда
почши одншіъ лшпь к.орысшолгобі-
емъ, ие ПІОЛЫІ.О имъ ие сод ііствовали
иок.ровитдельсіпвомъ своюіъ^ ио — на-
проншвъ, причиняли: дажс различныя
угн шенія. Нын находишся одна
іпольк.о Фабрика плашковъ жлш ше-
сшемеловъ, въ прсдзі с т і и Бухаресша,
въ монасшыр Марикукахъ.
ТипограФія ТипограФІя Валлахская хошя и
Каракаша. заведена была давно у;ке въ Мишро-
поліи, одыако осшавалась долго вре-
мя въ совершенномъ небреженіи и
безд исгавіи; т е п е р ь содердіишъ ша-
ковую на собсшвешіомъ шЕдивеніи
выпіеупошпіуіпый Докшоръ Консшан-
гаинъ Каракашъ^ іаі я привилдегію на
20 л гаъ. Въ шипограФІи сей есгпь
лишеры Валлахсіця и Греческія; вы-
писываюгася еіі^е изъ Леипцига Фран-
цузскія и Россііісіая, изъ коихъ сіи
посл днія могугаъ быгаь уіюшребля-
емы и для киигъ Сербскихъ или Сла-
вянскихъ.
61

П И С Ь М О 5-е.

Изъ БУХАРЕСТА, ОТЪ 18-ГО МАЯ 1822.

Вчерашняго дня по - у т р у по-


шли мы съ И. П. къ Мшігроіюлишу.
Взойдя па гору, кошорая н сколько
продолговагаа, и Бврішша коей вся
заіюша Мишрополіею, ігрежде неліели
вошли з гы Бнушрь ограды^ осшанови-
лись у ісамеішаго кресша, іюсшавлеп-
наго Геиераломъ ГраФомъ Милорадо-
вичемъ, въ пааіягаь ОФицеровъ его кор- Памяшникъ
ОФНцсрамъ,
пуса, пололдавпіихъ ІКИЗПЬ за ^есгаь М н Л 0 р а д 0 .
и славу своего любезн йшаго ошече-вича.
сшва. іірочишавъ надпись на семъ
катнн , и узнавши, чіпо есгаь еще и
въ особенности, Бнушри Мишропо-
ліи, н ск.олько погребепиыхъ Россш;-
свжхъ вожиовъ, въ шомъ числ и сынъ
ГраФа Самойлова, молодой Гвардей- гробъ мо-
ской оФицеръ, я ые могъ не посвя- лодаг° Г р '
Самоплова.
пшть имъ тягчашпаго , изъ. глубиыы
сердца, вздоха, и не могь не изъя-
БШПЬ душевиой моей; призыательыо-
62 —
сши къ праху любезпыхъ моихъ со-
ошечесгавенниковъ. Наслаікдаясь ми-
ромъ и уважеиіейгь иародовъ, мы боі е
всего обязаны усердію сшоль в рныхъ
сьшовъ огаечесшва, пожергавовав-
шихъ лшзнііо для блага своихъ ближ-
нихъ, своихъ родсшвенииковъ и вс хъ
соогаечесгавенниковъ и для славы на-
жего оружія, безъ кошораго, можешъ
быгаь, и ньш пламень и мечъ опу-
сгаошали бы ц лые города и селеиія
напш; модіегаъ бышь, гордьш Магоме-
шаішиъ всшр шилъ бы меня еще на
Пруш своимъ непріязиеннымъ взгля-
домъ, ж, моліегаъ быть^, засгаавилъ бы
возврашишься назадъ, мелгду ш ш.
какъ шеперь уваліаегаъ онъ насъ ужё
съ прим ішіоіо сішсходительностыо.

Изъявивъ шаковыя чувсгавованія


сердечиой признашелыюсши къ пра-
ху покойныхъ соогаечесгавенииковъ,
М ополіяПОПІЛИ мы БІіушрЬ МишрОПОЛІИ. Цер-
(моиястъгрь.)коъь нашелъ я несшоль великою,
какъ издали она ми казалась, по
63

Бозвышешюму ея положенію. На-


рулшосгаь не им егаъ иикадшхъ осо-
беппыхъ украшеиій зодчесгава. Вну-
шреБНОспш ліе ея не могь еще ви-
д шь^ и не прикладывался еще къ мо-
щажъ Св. Дшшшрія, зд сь храня- Мощп Сп.
щжжся. Но предполагаіо побывашь въ ДЦМІШ1Р,Я-
семъ храм въ день Св. І онсгаангаи-
на и Еленьг, ьогда обыкновенно бы-
ваюшъ вс Бояре, и когда прі зжа-
е т ъ туда и Господарь съ особенною
церемоніею, издавиа набліодаемою. О-
бойдя церковь, пошлн ъты жъ Ми- С в и д а н ; е СТ)
трополшпу. Оиъ прииялъ насъ о- Митропо-
чеиь ласково, и—давши поц ловаіпь
благословяи;уго свою рук.у, разгова-
ривалъ пошомъ о разігыхъ предме-
т а х ъ и паибол е о духовиой своей
пасшв .
Я почерпнулъ огаъ него гдав- СВ Д НІЯ О
н шшя св д н і я , кои для меня бы- ^ в 1 1
лн любопыши , и узиалъ, чшо
духовиая власть въ Баллахш разд -
ляется на чешыр эпархіи, когао- Разд лспіе
рыя хогая и вс подчилены верьхов- э т Р х ш *
64

нои его власши-, но управляюшся


каждая въ особеішосши, какъ и по
росписаііію, показанному имъ жн ,
означено :
і-е, , Непосредственновгу зав дыванію Ми-
т р о п о л и п і а подчинены сеімь у з д о в ъ :
N
Въ упзЪахъ
Свлгценішковъ.Дгаконовъ,
Число Свя- Слам-Рьшпикскііі iSg - — 1 1 .
шопникосьи Праховскій . • 194 — 21.
Діакоповъ. Дломицкій Ібд — аі.
ИДЬФОВСКІЙ Sog — Зз.
Димбовицкій ЗоЗ - Gg.
Влашскій /іЗо — 8.
Телсормаискій - 385 — ^64.
Ъухаресшъ а8о — —
а^Зг. 42б.
2-е, Е п и с к о п у Р ы м н и к с к о м у п я т ь у з-
довъ, по правую спгорону р і ш О л т ы ,
въ, малой Валлахіи н а х о д я щ і е с я :
Свлщеи. Дгакон.
Бульчевскій * - 1578 — ібЗ.
Горжевскііі - - 399 — 2о8.
Ромапацкій - - . 338 — 348.
Должевскій - - Заа — 17З.
Мехсдидскій - -.373 — 00.

и городъ Краіово • - 97 — —

3,907. 9а.а'
г
3-е, Е п и с к о п з Бузевсііому т р и у зда:
Свящсіс. Діакон.
Бузсвскій - - •"• - 154 — 4і.
Сакуянскій - - - - 588 — іба.
Муіцельскін - - - - э.8б — 167.

828 З70.
— 65 —

4.-е, Еписігопу Аржишскому двя уЪзда:


Свлгцсн, Діакон.
Олгаовскій . . . - аю — а55.
Аржишскіц . - - - Зу^ — ^Sg.

68/,. 544-
Bcero по сему іісчнс.іспію б лаго духо-
венсшва выходишъ ' » - - - - - 9 ) І і а «амилііь

Изъ числа Прошоіересвъ, Свя-мало-св ду-


п^енниковъ и Діакоиовъ, въ городах.ъ^Щ'0 Свяіцен-
т, . иики.
м сшечкахъ и селешяхь, въ Ііаллазаи
находяп^ихся, мало есшь шак-их.ъ, к.ои
бы ошличали себя познаніемъ наукъ
и св д иіями ДЛЯЕУ духовнаго насгаав-
ника необходішо нудшыми. Пршш-
ною сему было съ одной сшороны
ііесуіцесшБОваігі.е порлдочиых.ъ учи-
лтць, а съ другой нерад ніе и к.о-
рысшолюбіе временныхъ правишелей
земли, к.ошорые, подвсргавъ Свящеи-
ническ,ое званіе плашеліу подашей па- П о д а т „ ъъ
г
равн съ про ш]5іи обывашелюш, пе іінхъ.
поои^ряли шакпмъ образомъ никого
заслуживать оное посредсшвомъ на-
укъ и познаній. Н о со времеііи
Клязя Маврокордашо , а сіі^е бод е
со врезіени благоразузшаго управле-
5
66

нія землею Князя Александра Ипси-


ланши^ вс вообіце Свяицеішики освсь
бождеиы уже были совершенно опть
нлащежа подашеіі въ Вжсшерію. Къ
сожал нію о д н а к о , съ н кошораго
времени иалодіена виовь иа вихъ, не
подашь, но повинносшь, подъ назва-
ніемъ: ПОК.ЛОІІЪ Мишрополішгу и Епи-
ск-опамъ, кошорая увеличиваясь вре-
мя ошъ времеии, доіпла накоиецъ до
шак.ой; сгаепени_, чшо б дные Свяіі^ен-
тшж едва съ шрудомъ могущъ вы-
плаіІіивапіь оную, не им я ни шало
т хъ выгодъ, к.ошш монасгаыри поль-
з у ю т с я , no получая шолько самой
малый доходъ ошъ малоліадныхъ сво-
ихъ приходовъ и огаъ землепашесгава,
въ к.оемъ многіе изъ нихъ принуж-
дены упралшяшься.
Привнллсгіи МиШрОПОЛИШЪ И ЕпИСКОЕЫ ,
Міітрополн-
Еті- с в е Р х ъ доходовъ, кои получагошъ
скоповъ. о т ъ подв домсшвенпыхъ имъ П р о -
, т о і е р е е в ъ , Свяіцешшішвъ и Діако-
новъ^ им юшъ шакже и по 12 моиа-
сшырей съ прекрасн йпшащ землями
— 67 —

и угодъшш. ІСрозі Цыгаиъ/'къ онымъ


принадлежащихъ, пользуюгася еще
оіпъ іграБигаельсшва Сокошелыіика-
ми и Послуішшв.ами, плашяіцими
имъ или подаши , или ошбывающшш
повинносши, коихъ назначаешся ни-
жесл дуіощее число: •
Мптрополіи Сокотелыінковъ - - юо Фамплій.
Мигарополигау - - « S o —•—
Е п н с к о п і я ві ъ :
Рымникскоп - - - - Э^-
Бузевской - - « - дэ.
Аржншской . . . . 5о.
Ешіскопамъ, каждому по 5о - . і5о.

Сверхъ гаого., им юшъ они до-


ходъ огпъ к,орЧемъ въ Бухарссш и
и не платящъ со вс хъ вииоград-
ныхъ садовъ пошлшіы, называемой:
вцнарича.
Кром монасшыреіі, подчинен-
ныхъ Мшпрополишу и Епископаиіъ,
есшь миоліесшво , к.ои состошпъ въ
зависимосгаи Пагаріарховъ: Аншіо-
хіискаго, Алексаидрійскаго и Іеру-
салимскаго; св. горъ Синайсккхъ и*
68

А онскихъ и н кошорыхъ СКИШОБЪ ,


находяп^ихся въ Туреціи. Игумейы
во вс сіж монасшыри назначдіошся
ошъ оныхъ. А въ прочіе зашсвщіе
ошъ Мишроподиша и Епископовъ^
опред ляюіш. оии сами, но не шіаче
однаіш какъ съ волею и ущвержде-
ніемі. Господаря*
Число мо- Вс хъ монасптыреж, мешоховъ
иастырей и » „
цсрквей. к^Ш менышіхъ монасшыреи подчи-
неіпіых.ъ болыпшіъ), сыішовъ и цер-
квей въ у здахъ и городахъ Балла-
хіи^ сочшеио ішліесл дуюіцее число:
Въ уЪздахъ:
Слалі- ымиикспол і,:
6 Монасгпырсй: Бамбепи, Радулсштіг, Максннепи п
Бордецы, Св. Іоаіпіа въ Фокшапахъ н Рымпик .
і і Мешоховъ: Пояна- Морулуй , Скишро , Колнска,
Бопжсціггш, Ъогдаиешііш, Далхауцм, Барзарсш-
піи, Гирбови, Tpwmcmt и Сармбапъ.
79 Цсрквен, въ томъ числ 6 въ Фокшапахъ и 5
въ РЬШНИКИІ

, Бузевскомі,:
3 Мопасшыря: Епискогіія Бузевская, Багіу и Нуцепп;.
8 Мешохш ы Вишішла - Водл, Бсрка, Угуреу, Ппр-
скову, Изворепи, Чсслеу, Барбулъ и Гавапа.
79 Церквей, въ т о м ъ чпслі) 6 Бузсвскнхт..
0
9 '
69

Сакуяиоколіъ :
Ъ М о п а с ш ы р я : В а л е ш і де М у п ш с , Браде и К о р н о .
II М е т о х о в ъ : Валспи, Іордакіапъ, Апосшолаки, В о р -
била, Барбулъ , ЗамФнра , П о д е и и , Алунисулъ,
Сураии - М і і х а л е ш т п и Скягао.
іді Ц с р к в я , въ шомъ ЧІІСЛІ; 2 в ъ Б у к о в , а въ Валеии
дс Муііше и 3 вй Слаиик ,
2о8.
Тіраховско лъ:
з М о и а с т ы р л : ЛІаржепяіш и Л у п о я н ы въ К и м п и и .
g Мегаоховъ : Сішаіі , і і с с п е ж н , П о я и а , Б р е м ь , М и -
слл, Т и р ш о р а , П р а о в и ц а , Б р а з о я и Корлапіешіпц.
97 Ц с р к в е і і : въ шомъ числ б І і л о с ш щ с к п х ъ , а Фнпі-
іііешіисііахъ II а І ШІПЦНСКНХЪ.
іо8.

7 М о п а с ш ы р е м : М и т р о п о л і я Тіірговіішшская^ Сгпс-
л я , Г І о л ш щ а Т і і р г о в і і ш т с к і е Л\0, де Д я л у , Н у -
ц е і и ъ , П у с к у н іГьлтота.
в Мошоховъ: Вулкана, Д а к у л е ц ы , В и Ф б р и т а , Ч с ш а -
дуя, П о і п р і о и Гаігсеіііі.
і44 Цсркви , въ т о м ъ нисл f 4 Тирговищтскпхъ.

і Г)7.
Шуіцелъсколіъ :
2 Моиасіііыря: Кпнгголунга u Б е р у .
II М с п ю х о в ь : Ансігоса, Рыпгазовулъ, Радаопш, В а л я -
М а р с , Калогреоиъ, 1 Гпскулецы, Добрсшмін, Ва-
ля-Попи, Г р о л с ш т и , Чокаиулъ п Чока.
j/іЭ Ц е р к в и , въ т р м ъ чче.л 13 К и м и о л у т с к и х ъ .

і56.
d ржтискомо:
Ъ Моііасіпыря : К о г а м а и а , Т у т а и а и Валяіги.
13 М с т о х о в ъ : К.орііеігіу, Феделеііоіг, Барчславещіі,
Осшрову, Булпга , Брадсіпу, Братаиіештп ,
Р о м б а я , Удапа, Тург}', К о п і е ш ш и , Тсусу, Фла-
минда и Ыорипглаву.
10 —i

188 Церквей, въ гаолгь чпсл 8 ГГятештскихБ, 5 Kjp-


хпе-Аржншскнхъ п і Куртс-Аржишская съ осо-
бепиымъ искусшвомъ сд ланная Воеводою Ня-
голъ і-мъ.
2об.
Яаомицтюмъ'••
і Мопасгаырь: Слободзея-де ІГпакій.
24 Церквп, въ томъ числ 4 въ Ораша дс Флочь
и і Урзпчспская,
25.
Маъфовсігоміі, Бухарестскбмъ:
58 М о п а с т и р е і і : вт> шомъ чпсл Бухарссшскихъ g
главныхъ : Мишрополія храмъ Ixoiicmanmiiiia
и Илены; Радулъ-Вода Свяшой Тропцы; GB.
Сппридонъ повый ; Домиа Балаша Возпесспіе;
Кольцовскій птрсхт. Свлтишслсй; Сарапдарь
Успепіе Прссв. Богородицы; Архимапдрптіі Св.
Апосшолъ; Мпханлт. Вода, Св. Никрлая, и Ан-
т н і га, вс хъ Святыхъ. 8 болышіхъ моиасгаы-
рсй съ хаяами: Св. Георгія, Св. Іоагша, Став-
рополь , Грече, Злотарг.; Св. Сііиридопъ сша-
рый; Хапъ дс Кольца^ п ІІІорбапъ Вода. к»
мопасшырсй вшорокласпыхъ: Св. Екагперппы,
Стсля, Резваиы, Удрпканы, Св.ЕлсФтерія, Епи-
скопія Рылгіиікская, Св. Саввы, де Крсцулеско;
Скишъ мопахшіь и де Спиро. И вн Бухар^ста
і і . Вакарешт!!, Котрочапы, Зігаговъ, Кардаізу-
шапы, ІТашііелеіімоиъ^ ГТлумбунгаа, Негоепшііг,
ХІлашарешти, Баламуцы, Кодрвііп ІІ Тиргану.
і5 Мешоховъ: Калун, Мачиш^ Пырлшпа, Титерецгг,
Грую, Малалоку, Маркуца, Чсршіка, Рупшура,
' Турбаци , Ціггапстгпіі, Добрлшешпів, Борші-
часса, Балшяиы и Самуряашсшіті, Скпшъ мо-
пахппь.
564 Деркви, въ то^гь чнсл Бухарссшскпхъ камсп-
2
цыхъ 7 > домашнихъ « иріі моласшыряхъ f]
и дерсвяшіыхь въ Бухарссгп ;кс 25.
4і7-
Влашсколсъ:
3 Монасшыря: Главачогъ, іКашчора и Комаиа.
5 Метоховъ: Бабепи, Поенару, Кобія, Либарештя
и Негру - Вода.
2і5 Цсрквеи.
223.
• Тслеорлі нсполіъ:
a Метоха: Драганешти п Дадіешти.
гдъ Церквк, въ томъ чпсл а Русседеведскихъ.

Олтовскомъ:
2 • Мопастыря: Клокочогь и Гплмсиле.
7 Мешоховч.: Сгарехая, Деляпи, Плавіічени, Геричи,
Гобротспч, Сапогаъ и Комапп.
і55 Церквей, въ шрмъ числ 4 Слашиискихъ.

В ъ Малоіі В а л л а х і и ;
Byabteeenoan :
7 МокасгаыреіІ; Епископія въ Рыииик дс О л т ъ ;
Козіл j Арпоша; Дёншреунъ Лемчъ, жеаскои;
\ Быстрпца-, Хорсзи п Говора.
12 Мешохопъ: Сіпаиешши, Домброцъ Чегііацепіг, Са-
рачипсшшіг, Архаигслъ, Слашіора, Б о п ж с ш т п ,
Валеші, ііегасида, Маиаилешти- Бамбсіш и Ро-
маио. і.
5 Скиша: Тігтирсцшіп, Теіішз'лъ пъ Рымшік де
Олтпъ н Цуика въ Орашъ до Окпа.
A58 Церквсй , вь шолгь чнсліі 6 вь Рыминк де Олпгь
н 5 въ Ораш больщнхъ окоиъ.
~48^Г
ТоржевС7Соліг,:
5 Моііасшыря: Тпсмапа, Краспа и Сшримба.
2 Мспюха : Чокловипу и ГІоловрачи.
1 Скппіъ.
IgS Цсрквен, въ шомъ чис;лЬ і въ Тіфіюжил а і ъъ
К.арбуііешгаахъ.
204.
— 73 —
, Роасанацкоам ;
а Мопасіпыря: Враговспи п Хошарппи.
4 Метоха; Греченя, Братого, Каша.іуи іі Бальси,
Ібу Церквей, въ іподгь числ іпріі т, Керакал .

Должевскомъ :
іч Мопастырсй: Буковеци п Жишяіго; и Краіов-
скнхъ 8: Обедяіго, Грапсску, Св. Герргія, Св.
Дпмптрія ^ Св. Ыпкрлая, Бладсцшо, Дулу и
Пророка Иліп.
• 6 Метоховъ: Сегарца, Садова, Цутора, Тлрновецу,
Роба и Грсчсічщи.
Igg Цсрквсп , цъ шрмъ исл въ Краіоп 5 камеи-
ігыхъ и -33 деревяшіыхъ.
аіа.
Мехедгшсксит:
5 Моігаспіырей: Чсрпбцьт, М о т р і о , Цыпцарепи, То-
ііольпица н Стрсхая.
iS6 Цсрквсй, въ шомъ числ£ дв въ Чсрігецахъ и 5 въ
КалаФаілі.
і9і.

В о всей ЛІ Валлахіи, большой и малой;


Моііасшырсй болышіхъ - . r gg.
Мстоховъ плп ыепьшихъ мопастырей - - 122.
Скишрвъ - - ' - ' - u 4-
Церквей з т ^ т - 3,Р84.
. .; 5,5о9-
Число цер- Кром щрехъ церквей ипов риыхъ
квей пнрс-
шраипыхь, испов даній, въ Бухаресш находя^-
шріхся: Кагаолической^ Люгаераискон:,
Армяііской^ и одиой Евренской Сина-
^гоги, есгаь еще дв Кагаоличесхія цер-
В-ви: одиа въ Кшшолунгіі, д другая
•73

близъ самаго Бухаресша въ деревн


Чоплахъ. П р и посл дней нм ешъ и
пребываиіе свое К,ашол.ичесіий Еіщ-'
скопъ.

Вс ВООбіЦ МОНаСІПЫрИ ВаЛ.- Богатсгава

лахскіе обладаюпіъ т і ніями чрезвы- монарты-


чаиными , распоряжаіошъ деревняіяи,
пользуюгася обширн йшими землгаш, •
л сажи, горами, р ками и озерааш и
сосшавляіоіпъ вм сш богаііісшво не-
исчисдимое. Воеводы или К н я з ь я ,
прежде въ Валлахіи рл.адъріесшБовав--
ш і е , жедавъ осшавишь добрую по се-
б памяшь , упошреблял.й вс свои
усилія на сооруженіе моиастырей.
Часшиые богага йшіе граждане, сл -'
дуя ие мен е гааковому прим ру ІІняг-
з е й , д лалд и ошъ сёбя разныя въ
пользу оныхъ пожергавованія, зав т
щавали деревии и им нія, и цредписьь
вали упошребляшь оныя не иа одн
тольк.о надобиосши Ц е р к в и , но и
яа пособіе б дпымъ , вдовамъ и си^
рогаамъ, на содержаніе госішгаалей:
74 —

и на друтія богоутодныя д да. По


хрисовуламъ и^ш привиллегіямъ, из-
дреБЛ.е однимъ изъ монасшырей дан-
цымъ, присвоеио щіъ нользоваііть-
ся и и к.оіп6роіо частію денегі» изъ
отк.упііыхъ сшашей:, подъ названіемъ
подаянія или милосгаыни. Правило
сіе посл дуіоіцюіи Господарязщ было
иногда уничгаожаемо, а иногда опяшь
возобновляемо. Князь Маврок.орда-
гао, во вгаорое свое кшгжеиіе, сд -
лалъ жовое ыа ечешъ моиасгаыреи
распорягкеніе; назнахіилъ особенныхъ
Игуменовъ; предішсалъ^ чщобы дохо-
ды преліде всего упошреблягаь иа на-
добносггш моішсгаыря, пошомъ ош-
сылашь подашь, коею обязаны они
другимъ монасгаырямъ, въ Турцііо;
а осшальнуіо еумі іу денегъ распред -
ляшь на разныя благод яиія, съ в -
дожа и ушверліденія его, и сообраз-
ыо съ зав іцаніязш Кшигаоровъ; по-
даяніе ;ке или жилосшьшіо съ ошкуп-
ныхъ сшашей, кои преліде монаспіы-
рямъ были присвоены, ушічшоіішлъ;
другіе Киязья опяшь возобновили; a
наконецъ гаеперь пользуюгася подаяні-
емъ симъ га шолько изъ монасгаы-
р е й , на земляхъ к.овсхъ соляиыя ок-
на находяшся, каііъ ш о : моиасшырь
Кольцовскій получаешъ з^ооо левовъ;
Св. Пангаелеймона 500 левовъ и Мар-
жинянскій 1000 левовъ. Деньги сіи
к.алхдый изъ оппіупициковъ ДОЛІК НЪ
взносишь сверхъ ш о й суммы, кошо-
руіо обышіовешю плашигаъ онъ за
опгкупъ въ Бисщерію или въ Княже-
ск,ое казиачейсгаво.
Вс вообіце мопастыри пользу-,
ю т с я и Сокогаельниками; доходъ н -
к.оторвіх.ъ изъ нихъ просішграегася
въ годъ до 50^000 левовъ и бол е. —•

Окончивши ігродолуЕигаедьііьш
разговоръ у Мигарополигаа, по вс мъ
вышеозиаченпымъ предмегаамъ, выш-
ли віы опгъ иего вм сщ съ И,. П .
и пошли прогулжвашься по городу.
Продолжая разговаривашь о духовной
власши въ Валлахіи,, я спросилъ у
^г 76

него: приносншъ ли какую либо ощу-


г
Безполезпые піишельиз іо пользу для иащи Валлах-
pacxDAbI ыо
„ 'ской или по і ф а и н е й м р БЪ ОСО-
иастырси. *• •L
бенносши для н кошороіі часщи: б д-
ныхъ ліодей все богашсгаво и цзобц-
ліе^ обладдемое аюнасшьгршпі ? —• Онъ
съ велжчаишимъ прискорбіемъ ошв -
чалъ ]>ш , чгао почши н и к а к о й , но
' чшо напрогаивъ^ упогаребл.яешся оно
не сгаолько для пользы Ц е р к в и , или
для бдагоугодпыхъ д я н і й , сколько
для ыасыіценія одного ЛІШІЬ корыг
сгаоліобія Господарей и самыхъ чле-
новъ духоБеисшва. Архимандрпшы
и Игумеиы, вм сшо соблюдешя скро-
мносши и сшіреііія, и вж с т о гаого^
чшобы сгаараіцься заслуддавагаь свя-
и^ениыя званія посредсгавомъ и с т и н -
по добрыхъ и богоугодпыхъ д й-
СШБІЙ и сгарогаго исполненія пра-
вилъ церковныхъ, — взошли на по-
п р и щ е шппригъ, пресгаупили пред г
лы своихъ обязанноспіей, сшарались
дресл довашъ одцнъ другаго и упо-
шреблягаь различыьи п р о н ы р с т в а для
пріобр тенія власши наАъ монасшы-
ряаій, плагая значител.ышя суммы Дб-
негь или Господарямъ, или прибліі-
жеішьиіъ жхъ, иди Бластямъ въ Тур-
і^іи > ошъ коихъ монастыри завй-
СЯШЪІ Но- бол е всего можегаъ
оск.орбляшь саиъ духовньпі й свя^
щешіуіо обязанносіпь оиаго іпо _,
чшо и самые Мишрополжшы на-
чали ігокупагаь равііом рио м сіііа
свои за деііьга, и вм сшо гаого^ чіііси
бы показывашь прим ръ доброд ше-
лщ занимались одпшіъ лшпь предме-
шомъ к.орыспіоліобія. Бс почши
ИМ І І І Я , МОІіаСПІырЯМЪ ПрИНаДЛ Ж а щ І Я , До-гимоиа-
и въ управлеиш Мжшрополигаа, Епи- СШЬІі)СИ>
скоповъ , Архимаидрипювъ и Игуме-
новъ сосшоящія, обременеиы чрез-
вычайиыми долгамй, происшедшими
наибол ошъ ш о г о , тігао плащи-
мы были ижн разиыжь власшямъ за
м сгаа свои зиачшпелыіыя суммы де-
негь. Заншіая время ошъ времеяи
для сего предмегаа деиьги у часщ-
ныхъ людей съ чрезвычайныэщ про-
— 48 —
і^еншами, довели: досшошііе мона-
сгаырей до сшоль разсшроеннаго по-
ложенія , чшо не іполыш малые, но
и самые б о г а т шпіе моиасшыри при-
нуждеиы были лишишься своихъ им -
т и и продаваіпь оныя иа уплашу дол-
говъ^ сшоль неспраЕедливо накоплен-
ныхъ. И гаеперь еще сосгаоятъ на
шіх,ъ въ долгу чрезвычайныя суммы де-
негъ, выплагаа к.окхъ можепгь бышь
шакліе учинеиа не иыаче, к.акъ по-
средсгавомъ продажи церк.оБііыхъ иія -
н і й , хошя въ прочемъ шікак.ому со-
мн нію не подвержеио , чшо вс сіи
долги упогареблены ие въ пользу
Церкви, жлж въ пособіе б диымъ, но
для одн хъ гаолыш личныхъ выгодъ
началыіжковъ ОІІЫХЪ. Множесіпво
изъ прекрасіі йпшхъ монастырскихъ
деревень обм нены ыа иезиачуиція и-
лі нія, для пользы иачальниковъ мона-
сгаыреи и для іпого_, чгпобы^ по уда-
л,еіііи огаъ оныхъ, им гаь кармаиъ
свой иаполиеиньшъ и весши жизнь со-
вершенно роскошнуіо.
79

Духовныя о с о б ы , огареЕіпіяся
уліе огаъ вс хъ мірскихъ суеганосгаей
и ПОСБЯШИБПІІЯ себя одиому липіь ду-
шеспасеиію, сод лываюшся вышеизъ-
ясиеииымъ поведеніемъ не шолыш
гр шньдш предъ Богомъ^ ,ио и блжз-
ІІШШ къ дошерянію гіюй дов решю-
с п ш , к.оеіо долдшы бы ' они вообще
ошъ духовной пасгавы своей поль-
зовагаься. А вм сга съ ш жь> не ис-
полняя и обязаішосши^ когаорая ле-
ікигаъ и а нихъ по шочному смыслу
духовиыхъ зав щ а и ш начальньіхъ со-
орудишелей монасгаырей, им вшихъ
едішсшвенною ц лію уш шеніе скор-
бяіцихъ дуиіъ и оказаніе пособія
сшраждущему челов чесгаву, не ис-
ПОЛІІЯЯ и сеи священной обязаниоспги:,
сод лываюгаъ соверіпенно безполез-
ными вс богашсшва, к.ошш мона-
сшыри обладаіогаъ_, и изъ ішихъ^ при
хорошемъ и благоразушюмъ управ-
Леніи , по исгаин , можно было бы
оказагаь Беличаншую и самую бо-
80 •—

гоугодиую пользу п, дов: иаціи Кди-


жеслгва Вадлахскаго.
И . П. ігредлодіилъ мн зайгаи къ
одному сшарцу, к.ошорыв[ зд сь ігри-
Доброд - наддедшшъ къ небольшему числу мо-
ЛІСЛЫІЫЙ

мопахъ. наховъ^ огаличаюіі^ихъ .себя доброд -


шельными качеспгвами, и к.огаорый
занимаясь ФИЛОСОФИЧС СКИМЪ распо-
знаваніежъ д лъ БОІІІІИХЪ _, съ истин-
нымъ благогов иіемъ к.о всемогуи^ен:
Его десшщ и строгимъ исполнешемъ
своей о б я з а н н о с т и , удаляегася со-
вершеішо огаъ всякихъ несправедлн:-
восгаей и не жщешъ пользовашься
т мж выгодааш, за к.оими съ гаоли-
коіо діадносшію другіе гоыяюшся. Я
весьма ліелалъ вид шь его^ и мы ско-
р о ігриблизились щъ монасшырю, БЪ
к.ое]иъ онъ находшпся. Боидя въ ком-
н а т у , наіпли его съ книгою въ ру-
к а х ъ , к о т о р у ю разсматривалъ оиъ
съ великимъ іші^аиіемъ. Коль скоро
увид лъ н а с ъ , осгаавилъ оную и съ
добрымъ пріш шсгавіемъ и почішшіель-
ною к.рошосіііііо далъ намъ свое бла-
81

гословеніе. Узндвши, чшо я Русской,


разспрашивалъ меня о многомъ, и по-
казалъ себя весьма знаюіцішъ въ й-
сшорическихъ происіпесшвіяхъ моего
ошечесшва, разныхъ другихъ державъ
и особенио во вселъ касаюд^емся до
начальнаго распросшраиенія Хри-
стіанск.он: в ры и до сооруженія
первыхъ церквей.
Л спросилъ у него, какая в р а Древияя
была испов дуема въ Баллахіи прелі- в Ра-
де, введ БІя Христіаііской? Сшарецъ
огав чалъ , ч т о сіе пок.рыто совер-
шеиноіо неизв сшиоспіііо, но иадоб-
ио думапіь, чшо древніе Даіеи по-
клонялись іпак.имъ же богамъ, кескжхь
суев ріе возсшаповляло и медіду Скн-
Фами^ к.ак.ъ гао: Жеруну, богу гро-
ма; Купалу—^ богу діашвы^ Ладо,
богии радосши и гаому подобнымъ. A
Христіансі ая в ра распросгаранена
ВЪ В а л л а х І И ОЬОЛО 525 ГОДа ПОСл НачалоХрн-
ождесгава Лрисшова. Ііаходивіпіисл
тогда въ Дакіи Епископъ Н и к и т а ,
бывпія на собор Никсйскомъ, удо~
6
— 82 —

сшоился гаазіъ и • зватіія Апосшолд


или ПропоБ дншіа въ Репезею, ндзьі-
ваемуіо ііын Банашомъ. Сооруже-
ны были въ и кошорыхъ м сшахъ
чешыре церііви съ. камеішыми во-
к.ругъ оградшш ^ и ученіе Божіе чи-
шаеэю было въ оныхъ па разныхъ
чешырехъ языісах.ъ. Н о въ посл д-
сптвіи произошли сгасыь Белик.ія въ
сей земл б дсгавія, чгао іш церкви,
ниіке к.акое-либо другое учрелценіе
не могли сохранигаься въ своемъ су-
іг|ествоваліи.
ПервыйМи- Первый Мишрополйшъ въ Вад-
пгрополпгаъ л а х і и былъ. Пагаріархъ Коисгааиши-
Баллахш. • u' ТТ • »

ыоіюльсв.ш^ НЙФОНЪ, находивпгіися въ


ссылк въ Адріаиопол , и вызван-
ный огашуда Радулъ Воеводою, име-
нуемымъ велик-имъ, въ конц пятьнад"
цащаго сгаол шія* Оиъ ввелъ ишо-
гія благоразушіыя учреікденія, сод й-
сгавовалъ въ разныхъ д дахъ Радулъ-
Воевод полезнызш сов гаами и скло-
нилъ его къ назначеыію двухъ Епи-
скоповъ, Рымііик.скаго и Бузевсіі.аго.
83

Т р е т і й же Епископъ Арлшшскш при-


бавленъ уже посл и не бол е к.ак.ъ
около 25 л шъ казадъ, во время кня-
жествоваііія Алеіі.саидра Мурузи , по
ігредсшавлешю Мишрополиша Доси-
еёя, управлявшаго пасшвою Валлах-
скою долгое время съ ошличиыми до-
брод шелязщ»
Правила и обряды Г р е к о - К а о-
дичесііой Церкви выполияіошся вс аш .
вообио^е Валлахами совершенно сход-
но как.ъ и въ Р о с с і и , по предписа-
ніямъ Никеиск.аго , и другихъ Св. Собо-
ровъ и Свяілыхъ Отцеъъ, Василія и
Іоаниа Злашоусшаго. Посшъ собліо-
даюпгь опи съ совершеішого сгарого-
сгаііо по средамъ и пяпшжцамъ и во
вс времеііа въ году, для іпого опре-
д ленныя. Одни шолько Бояре, и ш о
не вс в о о б щ с , но часгаію, извиняясь
слабосгаію своего здоровья^ у п о т р е -
бляюшъ въ пиицу и въ продолікеыіе
посша рыбу и мясо.
Я желалъ зиашь^ иа к.акомъ діа- ЯО™СЛУ*С-
чіс no Вал-
лек.ш огаправляешся Ъогослужете въ л а х с к и .
— 84 —

церквахъ В а л д а х с к и х ъ , и сшареи;ъ
сказалъ ми , ч ш о въ и к о ш о р ы х ъ
гаолько иа Греческомъ , а во вс х ъ ,
про^шхъ на Валлахскомъ^ и чшо на
языкъ сей переведены церковяыя кіш>
ги не прежде к а к ъ въ начал исіпек-
піаго сшол гаія. Д о ш о г о же чйша-,
емо было всегда па Славенскомъ, иа
когаоромъ, писаны были и ва-ігаі йиііе
акіпы Кпяжесшва.
Происхож- Мн х о ш лось выслушагаь ю і -
деше язЬіка д ^ иочшёжнасоі с ш а р ц а іщ счешъ
Балдахскаго.
происхолідбнія языка Баллахскаго, и
онъ обьясшілъ жн , чгао есшь о семъ
различныя мн п ш : одтш полагаюгаъ ^
чгао источиикъ свой им ешъ ОІІЫЙ
огаъ Лашипскаго, а другіе говорягаъ,
ошъ Игааліянскаго.
Первые въ доказашельсгаво при-
водягаъ т о , чшо Римляие насыдаемы
были въ Даішо гораздо пре;кде, неже-
ли испорченъ Римскій языкъ въ И-
таліи^ чрезъ впадеиія гауда Гога овъ
и Вандаловъ, ж чгао га переселен-
цы Римскіе въ Дак.іи ие могли начагаь
— 85 —!

употреблягаь въ нар чіяхъ своихъ


языкъ Ишаліянск.ш_, ivoraopbrii: БЪ іпо
вреэгя и не суи^ествовалъ еще. Въ
ясн іппее же доказашельсшБО, чгао
языкъ Валлахс^кш происходитъ огпъ
Лашинскаго, представляіоіпъ Писа-
ріеди еіце миожесшво словъ, к.оихъ
въ Ишаліяискомъ вовсе н шъ.
Друтіе_, доказываюіціе, чгао язьшъ
Валлахсіші им ешъ пачало свое ошъ
Игааліяискаго, сравииваіошъ ашогія
слова, совериіеішо меліду собою сход-
сшвуювція, и чшо глаголы причасш-
иые сіигоішюпіся у Валлаховъ іііак.ъ
каііъ и у Ишалляыцевъ.
Въ опровердіеіпе сего посл дня-
го, н к.оіпорые посгаавляюшъ гао, чгао
Валдахскія слова^ им юп^Ьі бол е сход-
сшва съИшаліянск.іши, іісдіели съ древ-
ншш Римсішми, вошли въ языкъ Бал-
даховъ огаъ долговремешіаго ихъ об-
раи^енія съ Гепуезцат>ш, во время вла-
дычесшвованія посл днихъ надъ бере-
гами Чернаго моря. И б о гаакимъ же
образомъ Баллахи, посл обраіценія
86 —

своего съ Грекажи, Турками и Сер^


бами, удерліали міюгія слова и ошъ
сихъ народовъ.
Какъ бы въ прочемъ ни было,
одиако, по сообраліеііію изсл довагае-
лей, Баллахскій языкъ сохраиилъ въ
себ не мен е словъ Лашинскихъ, каіеь
и Ишаліянск.ій:, хогая и у Валлаховъ
шакже, к.аіі.ъ у Ишаліянцбвъ, осша-
лась одиа шолько га нь язьша Ла-
шшіск.аго. Сіе конечно уВаллаховъ
произошдо ошъ шого^ чшо оящ упу-
іцая время опгь врем ни ііасгаояіцее
произношеніе словъ Лапшнсі и х ъ ,
весьма оныя испоршилж; зам спшли
нар чіяэш, прииягаыми огаъ другихъ
сос дсшвеииыхъ народовъ^ и удержаи-'
ными ошъ своего собсшвеннаго древ-
няго Дакскаго языка. А Ишадіян-
ц ы , посл различиыхъ изм неній и
переворогаовъ, въ ошечесгав ихъ
случжвпшхся, сосшавили у себя язьшъ
какъ бы совс мъ особенііыи.
Народъ Валлахскій и Молдав-^
скій, по см шенію словъ язьпі-а, ими
— 87

упошребляемаго съ н кошорыми чу-


ліесшрашіыми нар чіями , кдкъ выше
1
сего сказано^ сосшавляегпъ совс мъ
ошд льную ыацію , и связь діал.ек.гаа
Валлахскаго, при всемъ ііедосшагак
или несовершеисшв онаго, мояіегаъ
сохранигаься въ насшояіцемъ своемъ
еуіцеспівоваиш еще на додгое вре-
жп, есди вліяыіе Турковъ удерлщшъ
д да Валлахіи въ піакомъ ліе положе-
ніи ; какъ ныи оныя находяшся. Н о ,
при перем и nojiHraHriecicaro суще-
сшвоваігік Кпяжесгава сего , по при-
соедшшніи оиаго к.ъ друтому мыого-
•числеіш йшему народу, у коего нау-
ки находяшся уліе въ цв гпуіцемъ по-
ложеніи, и при Бсгауплеиіи съ онымъ
въ іл сііуіо связь , В а д л а х и , к.ак.ъ и
Молдаваііы, мало по-маду могупгь о-
сшавишь языкъ СБОЙ БЪ совершен-
номъ забвеіші; ибо на ономъ не иа-
печашаио нмкакихъ почши досшой-
иыхъ прим чаиія к н и г ъ , искдючая
весьма мадаго чисда церковпыя > какъ
я упошшудъ выше. Сдавенскія сдо-
• 88

в а , осгаавщіяся у Валлаховъ, хо-


т я и испорчены, однаіш все пони-
мапіь оиыя можвю:
Сходство По Валлахспи, ХГо Ргсски.
еловъ съ Мнлуешти . , , . .
Милуй, ирмплуй.
PjCCKHMIt,
Тряба . . . . . . Треба, надобиосшь, д до.
Богатъ . . , . . . Богапіъ.
ТІропадшпъ . . . . ГГропалъ.
Чит?шши . . . . . Чишан.
Гата . . . . . . Готовъ,
Ciyra Слуга.
Свипшъ . . , . , . Свлгаьщ.
Стіікла Стекло.
Амгр шипм. . . . . Согр іиплъ,
Харпіія Бумага.
Даръ . . . 4 ., • • Дарованіе.
Юбешпш . . . . '. Дюбиці?>.
Свсршшпъ Совершнлъ,
Бола . . . . . . . Бол зпь,
И проч. . . .
Бес довавъ долго съ крощкиэгь
U доброд гаельиымъ сшарцемъ, jisvaor
ъецъ осшавили щі его ужё нредъ Or
б домъ, и я согласился съ любезнымъ
моимъ гаоварицемъ, чщо если бы ког
рысшолюбіе власшвуіоіфіхъ не осл п-
дяло ихъ до ілакой сшепени, гао
онъ долженъ бы занимашь одно изъ
цервыхъ эі с т ъ духовеысшва Вал^
дахскаго.
^ 89 -^

Вошъ вдагь, другъ мовг, главн й^


шія св д иія, кошорыя усп лъ^я прь
обр сшь на счешъ церковноя вла-
сши зд шней и всего гаого^ чщо щ^
OHQH прішадлежшдъ.

П И С Ь 31 О 6-Р,

Изъ БУХАРЕСТА, ОТЪ оО-уо ЫАЯ 1820.

На ПрОЩеДШИХЪ ДНЯХЪ ПОЗИаКО- Обычаи


мился я съ одиимъ изъ первокласныхъ Бояр*-
Бояръ_, Д. P., челов комъ весьма лю-
безнымъ, зігаюп^имъ доволыіо хоро-
шо Фраіщузсіай: язщкъ и им юіцимъ
понящіе о д лахъ полипщческихъ не
шолько своего ошечесіпБа, ио и дру-
гихъ сос діщхъ иацій. Мы говорилц
съ нимъ долго о н кошорыхъ разли-
чіяхъ въ обычаяхъ Балла^сквхі. про-
тиву сущесшвуюшрарсъ въ Европ , и
изъ к.оихъ заслудшваегаъ прим чаніе
въ особенности іцо, чгао Бояре им ^
югаъ обіцую иривычку осгаавляшь
80

шапки свои всегда по^ппи нй голов ;


снимаіогаъ оныя въ mo пюлько время
кргда кдаияюіпся съ ігрив шствіемъ •
въ домахъ ліе пріяшелей и знакомыхъ
своихъ^ и даже въ цсривахъ, осшаюш-
ся въ шапкахъ. Оиъ объяспилъ мн ,
"ішо у-Турковъ обнаженіе головы пе
показываешъ пикакого уважеиія, и
чшо Бояр въ семъ случа сл дуюгаъ
ихъ обычаго, предіючшпая оный Ев-
ропейскому, обязываюіцвму и въ зші-
нее время осшавашься. безъ пок.ры-
шія головъ шапками не шолько въ
вгерквахъ, но даже и иа ошкрышомъ
воздух , при валіпыхъ ііакихъ либо
церемоніядахъ" огаъ чего головы ихъ,
непривыішіія къ холоду, могли бы
подвергашься часшымъ просшудамъ.
/I огаъ него узиадъ^ чшо угюшребле^
іііе иіапокъ сшоль великой и сшоль
необыкновенной Формы^ вошло въ о-
бьщиовеніе незадолго цредъ симъ j
преікде діе опыя бьь.іи самыя ум рен-
иыя, и гораздо мен е носиміііхъ Боя-
радщ Молдавскшш.
— 91 —

Чпхо к.асаешся до ж нъ ихъ, mo


со времеіш посл дняго иахожденія въ
Валлахіи Россіисішй арміи, иачали
од вс почши од вашься по-Еврог
пейски.
Я. былъ съ Л. P. у миогихъ Б о ^
яръ^ и вид лъ въ домахъ н кошорыхъ
изъ нихъ прекрасн иішя мебели, ко-
шорыя часгаію д лаюпіся въ самомъ
Бухаресга ^ а часшію досгаавляіоіпся
изъВ иы, по р к. Дупаго. Н сколь-
ко домовъ, изъ посіпроениыхъ неда-
вио, расписаны внушри съ особен>
нымъ искуспівомъ,
Н а улицахъ всшр чали мы мио-
жесгаво прекрасн шиихъ карешъ и
к.олясокъ', залоліеиныхъ лучшими ло^
шадьми Вёнг рскими. К у к о я ы , ліеігы,
Б о я р ъ , од шы быди вс вообіце на^
рядно, и я , вид вши сшоль иеобык.т
иовепный блескъ и роск.ошь, долженъ
былъ заключигаь, чшо Б о я р им юпгь
особениое богашство^ влад іошъ об-
ширными им иіями и пользуюшся зна^
чищельнымъ ошъ нихъ доходомъ.
9^ —

H o Л. p . объяслшлъ МІГІІ, wag х о т я


и есшь въ самомъ д лъ у многихъ
изъ Бояръ во влад ніи прекрасн й-
шія деревБи, одгіаісо, къ сожал щіо
остаюгася оныя въ соверщеішомъ не-
бреікеніи^ и вся роскошь , блескъ и
тщеславіе удовлешворяющся іщ счегаъ
привидлегій, съ с^ужбою въ прави-
гаедьсшв Боярамъ предосшавляе-
мыхъ, и па счешъ долговъ, безпре^-
с т а н и о ими ііаішпляемыхъ. І І же-
лалъ знагаь обспіояшельцо шаковыя
лривиллегш Бояръ^ и Jl. Р. об' щ&лъ,
при цервомъ свидаиіи, дащь ми подг
робное объ оныхъ объяспеніе,
Во всб прододіііеніе л гаа, во
время хорошей погоды, БСЯКОІІ ПОЧ-
гаи дені», предъ захожденіемъ соліща,
злаган йигіе лшшелн города им юшъ
лривьгшу вьг зжашь въ эішпажахъ
ддя прогулкн въ поле ыа ошкрыгаое
м сшо, пазываемое Хирестрево и Ко^
лентину, гд шюрда собирается
сшоль великое мнолі.есіпБо экипажей,
чіпо для всякаго иносшраіща пока-
— 95

ййлось ёы весьма чрезвычаииымъ, въ


сравиёиій Бухаресгаа съ прочиэш го*
родами. Бояре, не гаолько средияго^
но даже самаго посл дйяго класса,
весьма сіслониы къ иаружному блеі-
ску, исія-шо склошюсшь бсшь глав-
Л йшеао прігшиоіо, чшо вс оіш^ ые
сообразуясь С доходами ошъ им -
йш своихъ, паходяшся ігрину;Еденны-
ми сл доваіпь неум решюй расщочи-
шёльыосгпи. Правда, ЧІІІО въ огано^
шеиін; экипажей модшо извжиягаь ихъ
н когаорымъ образомъ, по шоэіу, чшо
п піеходсшво для иихъ весыиа за-
трудішшелыіо^ ибо и меныпіе Бояре,
по обычаю вельмаліъ Азіягаскихъ, упо-
требляюіпъ , вм сшо сапоговъ, мёч-
т ы , а сверхъ оныхь туФли ліелшаго
саФьяиу, въ коихъ не шольк.о чшо
ие удобно ходшпь, но и саФьянъ ск.о-
ро мараешся.
Ск.оль ни прим чаютъ опи cajsm,
ч т о плагаьо Европейское превосхо-
Дшігь^ по вс мъ опгаошешяжь, носи-
моо тш, к,ъ кошорому требуюшся
9^ —

дорогіе м х а , соболи и піалй, одна-


ко пе могушъ перем нигаь сшараго
обьпая^ наибол е пошсшу , чгао на-
ходясь подъ зависимосшыо Турковъ,
долліенсшвуюіШі непрем нио сооб-
разовашься съ наруіііноспшо и х ъ ,
т мъ еще бол е, чгао и самьш об-
разъ п р а в д е т я и вс обряды и це-
ремоніялы соблюдаюшся т ш no cma-
рымъ учреіЕденіяжъ, осшаюіцтіся до
сего времени безъ всякдго преобра-
зованія.
Нравсшвенносшь сельскжхъ обы-
вашелей не закліочаешъ въ себ ни-
чего' предосудигаельнаго, если вошпи
въ справедливое сравненіе ихъ съ
прочиэш просшызш народами, pyKO-
водсгавующимися обьпіновепно ііряэіы-
жи чувсшвоваішош, природою въ вихъ
поселеиными. Они бол е_, модшо ска-
запіь, доброд шельны, иедіели злобяы,
и бол е ікжориьі, пежели упрямы^
снжсходишелыіы къ просьб , гогаовы
подать руку псшошрі блилінему, и ис-
крешіы к.ъ ОЕ.азанііо БСЯІІОЙ ВОЗМОЖ-
— 95

иой уелуги не т о л ь к о своему едино-


эемцу, но и лезнак.омому имъ^ дагЕ.е
чужеспграипому пушеіиесгавеннику.
Бъ прочемъ к.онечно есшь и медіду
пими, как.ъ-вооби^е между всяішмъ
народомъ, и т а к і е люди, к о и распо-
лоікены бол е к о злу, нежели ЕЪ ДО-
бру.

ІІ И С Ь М 0 1-е.

ІІЗЪ ByXAPEGTA, ОХЪ 5-ГО ІЮПЯ 1850.'

. H e нахожу возможносгаи исчи- р к и ва


слишь вамъ, другъ м о й , все гао без- лахін.
числеішое множесшво ручейковъ, кои^
происшек.ая изъ горъ Карпагаскііхъ >
орошаіошъ все просшрансшво Вал-
лахіи ^ ыо дбспіойн йшія зам чаиія
р ки въ ней сушь сл дуіоиря:
Дунай, Олгаа, Ар;кешъ, Димбо-
вица, Яложица и Б у з е о .
П е р в а я , по глубин и ширин
с в о е й , весьмд способна ъъ судоход-
•^- 96 —

сшву й даже морскія суда могушъ


далеко вверхъ по ней подпимашься.
Посредсшвомъ сеи р ыі^ ВаллахЪі по-
лучаегаъ изъ В иы к.арешы, колясіш^
мебелй и прочія шяжельш вещи, до-
сгаавка коихъ, чрезъ сшодь далекое
разсшояніе, по вод , обходишся го-
раздо дешевл и легче, нежели су-
химъ пушемъ. Другія же р кж, по
чрезвычаішо бысгарому шеченііо сво-
ему и по маловодік), къ судоходсгаву
совершешю неспособны. Но если
бы Правишельсшво д исшвовало к.ъ
исшиішой и обп^есгавешюй польб
жишелей БаллахсЕихъ_, шо безъ сомн -
нія МОІКНО бы во многихъ м сгаахъ
усгароишь судоходство, и даже р -
ку Димбовщу, загроможженую іпе-
перь мельнщами, нашло бы способъ
очисшишь и привеспш въ гаакое со-
сшояніе, чшо^ іюсредствомъ водяной
коэшуникаціи, городъ Бухаресіпъ по-
лучалъ бы разпыя ддя себя пошребно-
с т и , съ толиквмъ загарудпеніемъ и
издерлжами гаеперь досшавляемыя.
91 -^

Весною^ а равно и во время про-


долженія дождей нд хребш Кар-
пагаскихъ горъ, огаъ коихъ начинд-
югася исгаочижки, сіи р к.и мгно-
веиио наводняюшся , сносяшъ мосгаы
и прочее, на нихъ усшроеішое^ а по-
гаомъ чрезъ самое малое время сша-
новяшся въпрешце свои берега.
Вода во вс хъ почпш вышеозиа-
ченныхъ р кахъ, призыаегася легк,оіо
и для шішья соверпіенио здоровою.
Рыбъ водишся въ н когаорыхъ изъ
нихъ весьма мпого, особливо въ Ду-
на , въ Коешъ ловягася самьія дучшія
сшерляди^ чрезвычайной ведичішы, и
досшавляюгася въ Бухареспгь, для Го-
сподаря и Бояръ.

Ц лишельныхъ или минеральныхъ Мнпераль-


п ы я волы
водъ нигд егце въ Валлахіи до се- '
го времеии неоткрыщо j но близъ
границы малой Баллахіи, во вла-
д ніи Авсгаріи, въ Мехадіи, нахо-
дятся весьма полезиыя шепдыя во-
дыз а ішслыя—въ Трдіісилваніи^ въ де-
— 98 —

реви Ковасп ^ версгаъ за 40 къ се-


веро-восшоку ошъ Кроишшашас
Гупт или Есгпь ы кошорыя м сіпа въ го*
опухоливъ р а х ъ К а р п а ш с к и х ъ , и наибол е въ
J і
горлОі, -

у зд Муіцельскомъ (Кимполуигскомъ)
и Аржшпскомъ (Пигаеіпгаскомъ), гд
особенное свойсшво воды произвс>-
дигаъ у живуиріхъ гаамъ лшгаелей о-
пухо;ш (зобы) на ше ^ называемыя: гу-
цш_, кошорыя, увеличиваясь время ошъ
времени, предсіпавляіошъ у челов ка
ччасшь сііо совершенно бсзобразного.
Опухоли иди нарбсшы сій им юшъ
видъ скрываіоіи(агося внупірй за к.о-
жею ядра^ когаорое бываешъ у иныхъ
ш.ажъ ъёлішо, чшо можегаъ равняшь-
ся челов ческбй голов ^ огав шива-
ясь ииогда прямо изъ подъ_горла, и-
ногда ліе на правой, а шюгда на л -
вой спіорон шеи^ и сшановишся на-
конецъ для многихъ изъ д шей какъ
бы припадкомъ насл дсшвеянымъ. Въ
іірочемъ ие зиаго еіце, въ самомъ ли
д л должио согдасигаься съ обицимъ
мн піетъ и приписагаь сіе одному

А.
99

своисіпву воды^ или же, моліегаь бышь,


им еіпъ вліяніе и клтшіігь, между го-
разш въ глубокихъ оврагахъ, сырой
и грубой Боздух.ъ въ себЬ здключа-
ющіж. He вс однак.о изъ лшгае-
лш, въ м сшахъ сихъ обр гааюіцих-
ся, подверді.еііы таковымъ гушамъ*
миогіе хогая и ведущъ жизнь во всемъ
съ сос даі>іи единообразиуіо, но ни
мадо оиьшъ ие іюдвержеиьг, и исшин-
ная причииа сего ме;кду ишй различія
въ шочносши еще ые изв сшна. Го-
воряшъ ШОЛЫІО^ чшо будшо бы при
переселенш Гушашыхъ ліодей изъ
горъ па ошдалениыя равнины къ сщо-
рон Дуная, мало по-малу таковыя
опухо.та уменьшаюшся и наконецъ
совс мъ процадаюгаъ. Ио я , не у-
гавердідая сего , желалъ бы ^ чшобъ
изсл доваио было нарочишою опыш-
иостііо.

>.-
— 100 —

П И С Ъ М О 8-е.

И з ъ Б У Х А Р Е С Т А , О Т Ъ І0-ГО ІІОНЯ 1820;

Металлыи Въ н драхъ зшли Валлахской об-


миисралы, р шдхошся различные мешаллы И ШЖ-
иералы, а въ особешіосгаи золошо ^
BLomopoe ошыскиваешся во многихъ
р кахъ и ручейкахъ, происшек.аіо~
д^ихъ изъ горъ КарпагаскихЪі
Изв сгаы йшіе йзъ сихъ р къ н
ручейк.ОБЪ сушь сл дуюп^іе:
і-е, Олша, отд ляющая малую Валлахію о т ъ большой.
2-е, Аржишъ, протекающая въ м сшечк ГІнпешіііахъ.
3-е, Димбовица - . . . , . . цъ EjxapeciirB.
/t-c, Лломица . . . . . . . . Урзычеплхъ.
5-с, Бузео * ' * . - . . - . - Бузео.
6-е, Рымшікъ де Олтъ. \ С І І І р | с и п е с ь м а „алыя и впа-
7-е, іополога. даюшъ въ другія рОіки Бал-
8-е, Ріо де Іомин, Г л а х ; и -

д-е, Кнрчиновельі. J

Золошо. Господарсш Ц ы г а н ы , называе-


мые Аурари:, изъ вс х ъ сихъ р къ
досгаавляіоіпъ Б а л л а х с к о й К.нягин ,
вм сгао д а н и , ежегодно бол е 2^400
драхмъ зологааго песку. Н о надоб-'
н о думагаь, чгао гааі оваго зологаа
-^- 101

собираегася , гораздо бол е вышео-


значениаго ішдичесгава, и ч т о оное
ушаиваешся н кошорымъ образомъ
самими Цыганами и Армашемъ, нжи
з ав дыв аюирамъ.
Огаыскиваніе сего золошаго песку
сдуікжгаъ явнымъ доказашельсшБовгь,
чшо въ горахъ Валлахскихъ можно
бы ошкрыгаь во многихъ м сшахъ
золоіпые рудишш. По ув реніямъ
н к.опіорыхъ людей, находшпся въ
ЗВаллахіи и серебро въ значшпель-
номъ количесшв ; извлеченіе онаго
изъ земли_, моікегаъ бышь, учинеио бы
было гораздо съ меныігтт: по;кер-
птованідаш, иел;ели въ другихъ обла-
сшяхъ Европы ^ по до нын шпяго
времени не было еще начагао въ Кня-
жесщв семъ порядо^шое рудокопаніе,
во-первыхъ потому^ чшо влад ющіе
Валлахіею Князья, будучи часгао огаъ
Поршы см няемы, не им юшъ дру-
гой заботливосгаи, какъ тольк.о по-
сп шнаго собиранія всего, чшо нд
поверхноспш землл въ пользу ихъ
102 --*

предосгадвдяегася; во - вшорыхъ іііе ^


чпіо польза и блггососшоядіе самыхъ
обывашележ зависяшъ ошъ піого,
чшобы сшаращься скрывагаь мещад^
лшіескія м сгаа, ігрсдзидя, чшо въ слу
х
щ рппсрышія оныхъ^ иемииуемо вс
деревпи^ въ окружпосши м сша ІІІОТ
го лежаіг^ія г\ были бы порабощены,
для единсшвешщи шрлько пользы
Турковъ,
Соллиыд Соляпьія я и ъ і , и д и ок.иа л нахо^
окпа.
дяшся въ гпрехъ м спіахъ въ Валла'-
хіи, вс въ зезияхъ принадлеліащихъ
ашнасшырямъ :
і, Окна Сланика, меяіду м сше і ь
ками Кимпиноіо и Вадепи, Сакуяш
скаго у зда л въ им иіи моиасщыря
Ііольца. '
2, ОЕ.на Телега, въ Праховскомъ
у зд , близъ м сшечка Кимпииы, не
дал е одиого часа ошъ о н а г о , къ
сщорон с веровосшока, ві. зомл
монасгаыря Мардженянн,
5, Большія ок.ііа въ Вильчевскомъ
у зд ыалой Валлахіи^ въ земл npH--
— 105 —

надделшицем монасгаырю Св-. Панше-


лсшюиа.
Солъ во вс хъ сихъ окиахъ весь-
ыа чисіпая и уподобляещся хрусшалю.
Добываещся опая въ сгаодь ве.ипіомъ
йзбыіпіч , чшо ие шолько большая и
мклая Валлахія", йо и вс Турецкія
обласпіи, по правую сщорону Дуиая
делі.ащія, въ полиой м р опою про-
доБбл.ъсгавуіошся. Ужо іі сіш.гько в -
ІІОВЪ какъ добыраегася солі. сія въ
Валлахіи^ и —- йри всемъ гаомъ, исшо-
ЧПІПІ.Ъ ея пеисчерпаемт?. Кажешся,
щгіо модщо бы ііродовольсщвовапіь
еіб пе гііолько рос днія ищш, но и
ц дую Европу.
Жравіппельсгаво, ошдавая оіша иа
oraitynb 'іасшпывдъ людямь, обязано/
Бсііоаюіщгесшвоваіпь ішъ н въ выра-
бощывапш соли. І ром пресшуп-
ВИК.ОБЪ , ссылаемыхъ іпуда иа рабо-
іщ>і, пазначаешь оно гааііже и н к.о-
т о р ы я дсревііи, б.шзъ окопъ леліа-
иція, для сод ііспіБовалія въ о і ш х ъ ,
каковыя деревііи освоболідаюшся уліс
— toi —
погаоыу и огаъ всякихъ другихъ по^
винносгаей:. Люди_, Бырабошываюіф
со,іь, называюгася Чок.аны,

НеФпп,, Земляной дегогаь иаходшпся рав-


ном рно во множесшв въ Валлахщ,
и наибод е гаамъ, гд соль обр -
т а е п і с я * въ иныхъ м сшахъ выхсь
дишъ онъ самъ собою иа поБерхносшь
земдіі, а въ другихъ Бык.апываюгаъ
колодези. Изъ часігаіыхъ людез|, мо^
гугаъ д лащь колодези и пользовагаьг
ся деггаемъ гаолько получаюи^іе рщъ
Господаря особую Еривиллегію, жлц
дозволеніе; ибо доходъ изъ всего
внугари земли обр шаюіцагосЯ;, при>
своенъ не влад льцаиъ земель 7 но
собствеішо К,пязіо,

Щя, С ра находишся т а к ж е въ ие-


меиьшемъ к.олич сшв въ разныхъ м -
сгаахъ Валдахіи, и въ особ нносіпи
въ уздахъ Муп^едьскомъ, Аржишскомъ,
Димбовигі;к.омъ и Сакуянскомъ; но
правительсшво о вырабошыващя о^
иой совс мъ незабогаишся.
• iPs 105 —-

Обр ш а е т с я равйом рно въ го- Литарь.


)рахъ и яшпарь, дедшой и чериой.
Рщугаь или дшво с ребро ога- Ршушь.
крышо въ Горжевскомъ у зд , -
Значищелыіая ч а с т ь м ди нахо^ ^^дь-
дищся близъ Чорнецъ; м сщо, гд су-
щесшвовала плавилыш, во время
присоединенія Валлахіи къ Авсшрій:-
скимъ влад ніямъ, называегася и ны-
н Б а я де Арама, ш. е. Баня м ди:.

П И С Ь М О 9-е.

Изъ БУХАРЕСТА, ОТЪ 16-rQ Іюня 1820.

Природа одарила п^едро Валла- дохлды.


хііо вс м ъ , чшо для п о т р е б и о с ш е й
челов ка необходимо нулшо. Н о судь*
ба нр допред лила полишическое су^
іцесшвованіе ея сшоль прогпивопо-
дсщнымъ, чшо ни самые Валлахскіе
Жишели, ни Т у р і щ пе могушъ извле-
кашь всей іпой пользы, к о щ о р а я дол-
ліеііствовала бы быгпь ігріобр шаема
—- 106 •=-v

посредсгавомъ забогадивосши: правіь


іп^льства посшояинаго , благомысля-
іцаго и направляюіцаго д исшвія свои
къ одиой обицей польз , Валлахііо
можгю уиодобищь богачу, кошорый
скрывая въ сундукахъ иди въ зевд
вс Сокроввща свои^ сод лываешъ От
ііыя безполезиьпш какъ собсшвеішо
для себя, т а к ъ - и дл;і блшішихъ сво-
ихъ,
Изв сгаиые доходы, по ньш ш-
нему сосгаояііію Княікесшва Валдах-
скжо, сугаь сл дуюіціе :
Глави йпіій есшь ощъ обыва^
шелей^ плапгяшріхъ подаііш, огаъ з эь
ди и о т ъ скоша,
. • Народъ и въ прелщое время пда^
шилъ подашь всегда деиьгами. Съ зем
ли же и со с к о т а получалось въ на-
тур со всего десяшая часшь. Въ
прочемъ Исшорія не предсшавляегаъ
въ подробности іш ек.ономіж гаог-
дашііихъ доходовъ, ни п рем нъ, въ,
посд дсшвіж сду^щвшихся. Модаю
ШОЛЫІ.О выводишь н к о т о р ы я закдіо-
— 10.1 -rrr*

ч нія изъ сохранившихся хрисовуловъ,


ИЛІІ Кияікескихъ опред ленін:.
Доходы Іішщесгава разд лялись
на дв часіші _, изъ ІІОИХЪ ОДІЩ опре-
д лялась иа иадобиосши зеаіскія или
обц^есгавешіыя _, а другая прииадле-г
жала собсшвеиио Киязіо.
Назиаченіе подашеіі учреждалось
по сов ы^аыію Б о я р ъ , сообразно съ
способаиш людей.
Распред леиіе плашежа оныхъ
ЦрОИЗБОДИЛОСЬ ПО у здаМЪ И с п р а Е И И - Распре^лс-
комъ, а въ селеиіяхъ и деревіщхъ П р о ^ ш е п о л а " , е и '
іі.ал.абомъ.
Доходъ Кішзя ииогда ошдавался
на ощкупъ, а шюгда былъ собираежь
дов реішьши его людьми,
Киязь Консшаишинъ Маврокор-
дашо^ соединя подаши Висгаеріискую
И Кііяжую въ одну массу, и діелая
полодшшь другой порядокъ въ сбо-
рахъ оной:, а вм с т съ гп мъ и об-
легчишь народъ, — въ П39-ыъ году
сд лалъ общую перепнсь вс мъ обы>
в а т е л я м ъ , раздалъ идіъ почашлуишы
— 108

илж сБИд шельсшва, и уБичшояіа пре-


лінюю подашь, кошордя собиралась
подъ разными именами, предписалъ,
чгаобы к.аждая Фашвдя плашила БЪ
годъ шолько ю левоЕЪ, по часшямъ
чрезъ гари м сяца, ошъ чего сей
плашедіъ подашей чрезъ каждую чеш^
эершь года и началъ называгаься
чвершо. Н о Князь Михаилъ РакО'
ТІЩ, БЪ П4і-мъ году ВОЗБЫСЯ подагаь^
прибаБилъ еіце одну пяшую чБерщо|
д посл него и самъ Коыстангаииъ
МаБрок.ордагао, сд лаБшійся БНОБЬ
Княземъ Вадлахіи^ уБеліічилъ еще ше-
сгаую чБерто у наконецъ посд дую-
іціе Господари, прибавляя Бремя ошъ
времени плашежъ подашеп, ДОБ ЛЦ ДО
ш о г о , чіпо чвершо платилось уже
Еаждый м сяцъ, а жногда и два раза,
га. е. чрезъ к.аждые 15 дней.
Бъ П58-мъ году шошъ же К.он-
сшашішнъ Воевода Мавроіі.ордашо,
въ трегаье СБО княжесгавоваше, увиг
д віпи множесшБО чвершовъ, БЪ т е -
ченіе одного года Боспосл довавшихъ,
109

упичшожйлъ о и ы ^ и опред лилъ гіла-


шежъ по прелшему порядку. Тогда
назиячилъ оыъ совм с т н о съ Исправ-
шпіааіи особыхъ Бояръ , во вс у з-
ды, длй сочииеиія новой переписи
землед льцамъ • раздалъ піечагалуішіы,
и означилъ въ каждомъ т у сувіму де-
негъ, к.ошоруіо зеэілед лецъ обязаиъ
былъ плагашпь часшдаш чепіыре ра-
за въ годъ. Но, посл него., одйні»
изъ Господарей, йе желая сл довашь
шаковому учрежденш,увелихшлъ вновь
чвершьг, ввелъ опяшь злоупошребленія
и собралъ прошивузакоино бол
200^000 левовъ. Сіе іювовведеиіе, піакъ
согласное съ пользою Господарей,
было всегда ими исполняемо, хошя
въ прочемъ чрезвычайпыя взысканія
угн шали жишелей до безконечносши,
так.ъ, шпо они часгао приыуждены
были б ікашь въ сос днія землж.
Бъ посл дне время, при Госпо- Сумм» по-
дар Княз Іоани Карадді , земле- да",ей'
д льцы Валлахскіе плашили въ Би-
стерію сшоль великія подапш, ч т о
110

на каждую лизду, состояііцую изъ


двухъ, ш р е х ъ , или чепгырехъ се-
меи:ствъ_, прігчишалось въ годъ разиа-
го нлашежа бол е ^оо левовъ, и сл -
довашелыю со вс хъ людъ Бирниковъ,
ішихъ въ Баллахіи счишал.ось окодо
18,000, собиралъ Киязь бол е і эшллі-
оновъ піасгаровау.

Ііыи шнш Же Господарь, съ од-


Ной сшороиы по подигаичесішмъ при-
чинамъ въ ошношеыіи къ Россіи, a
съ другож по уваікенію чрезвычайноіі
б дносши, до кошорой доведенъ гае-
перь н а р о д ъ , располагаетъ взыска-
ніе подагаей и повинносшей гаакимъ
образомъ, чшо кадідая люда плашишъ
не бол е 200 левовъ; и сл довашель-
цо со вс хъ із^ооо людь собираегася
въ годъ (жоло зі ішлліоиовъ левовъ.

Собствеи. Собсгавешгыи доходъ Киязя со-


ныи доходъ с ш о и ш ъ в ъ
сл дующихъ сшашьяхъ,
Господаря. * '
ошдаваеэіыхъ всегда почши на ош-
к.упъ часганыжъ ліодямъ:
— Ill —

O лри m o.
Доходъ сей БЪ предщее іЗремя Доходъ съ
Ьосгаоялъ въ собираиій овецъ съ к,аік- 0 Л Р И Ш О -
даго десягака no одиой, а иакбнецъ
перем неиъ івъ дейьги, іі увеличиваясь
врейя ошъ врёмени, въ Пб5-мъ году,
во время кішжесшвованія СшеФаиа
Воеводы Раковигр>і, пдаппшъ былъ,
вм с т о прежиихъ з-Хъ п а р ъ , по 12
паръ за каждую овцу.

Посл дуюіф.е Князья уменьшилй,


й вс т , кои им ли козъ й овецъ,
плашили за каждую шолько по 16
аспръ; (*) ІІО_, сверхъ гаого, сборщиЕ.ъ
подаши сей, получалъ ошъ к.а;кдаго
хозяшш 80 аспръ, подъ назваыіемъ
плокона йлй п о к л о н а , на кормовыя
его издержк.и.
Траисилваиг^ы или Бенгерцы и-Прмвиллегія
м югаъ привиллегію, чгаобы изъ деся- н а О л р и т о -
ши овецъ не плаітшіь за дв .

(*) Аспра есшь преліде - бывшал: медкая


моиеша, кошорыхь въ одну пару счишаега-
ся шри.
:— 112 —

Бояре илюнасшьгри уволеньіво-


все оіііъ плашедіа сей подаши, равпо
какъ и другіе люди, им юіі^іе на шо
особоинуіо приБйллегііо*
Въ 1767-мъ году сумма собранная
съ ояршпо^ просширалаеь до 218^500
левовъ.
Бзыскиваігіе ойой начипаешся съ
Ноября и продолжаегася до Апр ля
м сяца.
Д ижшарито>
Дпжмаришо. Эша пошлииа собираешся съ
ігаелъ и свиией , и взыскивдешся въ
Ігол м сяц . З а всякуіо свиныо й зэ
каждыи улей плагаилось прежд по
4| пари и БЪ особешюсгаи поклонъ
для сборіі^ик.овъ , какъ въ ояришо >
га. е. ио 80 аспръ огаъ хозяина. Но
Консшангаииъ Маврок.ордашо, въ по-
СЛ ДСШБІИ сд лалъ распоряженіе гаа-
кое, чшобы т , кои им іошъ ульи
или свиней:, о т ъ одиой до 5-хъ, пда-
шили не бол е із аспръ за всяк.уіо \
а т , кои им югаъ огаъ з-хъ до ю,
плашили бы по 11 асігръ за Е.аждую;'
~ 113

йи іоіір.е же бол е ю, чгаобы плати-


ли уже із аспръ и сверхъ шого до-
к.лонъ для сборіцик.а.
МонаСШЬГрИ, Б о я р е , Н я м у р Ы , І І О - Привиллегія
въ
сшельничеди и Мазыли уъолетя. отъ Аижт'
у ришо.
Шіагаежа оныхъ.
Въ IIGI-ЖЪ году собрано было
ошъ Дшкмаришо 60,650 левовъ.
В инар иъа.
Сборъ СеЙ БЗЫСКИВаеШСЯ СЪ ВЫ- Випарнча
д лываемыхъ въ Баллахіи вшіъ. Въ
прежпее время брали съ оиаго въ
нагаур десяшую часшь, а посл на-
чали взыскивашь по 1 пар о т ъ каж-
даго ведра и въ особеішосши по-
клонъ для сборіі^ика. Но Князь Ма-
врокордагао^уішчтоліа поклоиъ, пред-
писалъ, чгаобы им гои^іе огаъ з до
120 ведеръ, плашили шолььо полови-
ну пари со всякаго ведра/ а га , кои
выд лываюшъ выше 120 ведеръ и бол е,
плашили бы уже по 4 пари со всяка-
го ведра. Въ ПОСЛ ДСШБІИ плагаежъ
сей былъ увеличепъ вдвое и даже
8
— 114 —•

в ш р о е , а ншсонецъ уменьшеиъ до 5
асцръ за к.аждое ведро.
Пршшллтя Монасшыри, Бояре^ Нямуры, По-
наБ нарпч і
" °сшельни іели и Мазылй уволены огаъ
платежа сей подаши;
Въ Пб7-мъ году собрано было
45^900 левовъ.
Л о е о н аритб.
Погопарпшо. Доходъ сёй получаешся ошъ ви-
ноградныхъ садовъ шюсшранныхъ
подданиыхъ, и учреліденъ Княземъ Ни-
колаемъ Маврокордашо. Бс ино-
с ш р а щ ы , кошорые ліишельсшвуя въ
Трансильвадш, Молдавіи и Туреціи,
иж іошъ близъ грапиа;ъ оныхъ на зем-
л Валлахской: виноградные сады,
долікенсгавуіогаъ илагаигаь по 2 лева
8 паръ ошъ всякаго погона. (Погонъ
М ра по- есшь просгараисшво земли, оігред -
ляемое м рою называемою Ііреылшна,
и им юіцеіо около і б | пядей _, како-
выхъ прендіжнъ должно быгаь въ од-
номъ погон 24 въ длину и сшолько
діе въ ширину, ш. е, около 48 ква-
драшііыхъ саікеней.)
— 115 -^—

Въ Пб7-мъ году собраио было


2,100 левовъ.
Т у т у н а р и т о.
Тушунаришо есшь древпяд no- T^nyw-
риш?
іплина, взысішваемая съ ьуржшельна- '
го гаабаку, и вс ^ с юп^іе оный, дол-
жны плашишь съ погона по 4 лева
48 аспръ, и въ особеішосгаи 80 аспръ
Въ поклоиъ для сборщика.
Въ Пб7-мъ году собрано было
7^950 левовъ.
В a 7£ a р ит о.
Въ прелінее время взыскивалась Вакаритв.
подагаь, подъ иазваніемъ Вакаригао,
со всякаго скоша большаго росшу,
к а к ъ т о : воловъ, ьоровъ илошадей.
Міюгіе изъ Господарей, собирая о-
иую разиовременно , мало по - малу .
увелшіили было гаакъ, ч т о огаъ
П4і-го до Пбі-го года плашили ужё
со всяі^ои с к о т п н ь і , вм сшо преж-
нихъ ю , по 66 паръ. Н о наконецъ,
въ пез-мъ году, во время ішяжесшво-
ванія Консгааипшна Боеводы Рако-
ъщы, сборъ ,сей не шолыш упичгао-
— 116

женъ совершенно Сулшапскимъ Фігр-


маномъ, но и сд лано Пагпріархомъ
ІСонсшапшиыопольскимъ прокляшіе ыа
гаого^ к ш о Бозобиовишъ взыскиваіііе
онаго. H e смошря однако ыа все
гао, Князь Коисгааіипинъ Хаидікерли
началъ было опяшь взыскивашь Ва-
к а р и т о , и въ П97-мъ году, пре;кде
еп^е, нежели усп лъ воспользовашься
симъ доходомъ, былъ казиеиъ по Фир-
ману Сулшаискому.
Пршлипа съ Иносгараниые іюддаииые, приго-
иригонлема- Н Я І о и ц І е СКОШЪ БЪ БаллахІіО^ ДЛЯ ПрО-
го скоша. ,
кормлеиш чрезъ зиму, плашягаъ 22
пари за всякуіо болыиую скопшну;,
а за малыя, какъ і п о : овіры ,и к о з ы ,
за дв сгаолько :к.аіеь за одну ызъ вы-
шесказаішыхъ.
Въ Пбі-мъ году собраио было
оішло 4^000 левовъ.
О к л а.
Соляныя Соляііыя о к л і а , находяп^іяся въ
окпа, , 0

т р е х ъ м сшахъ въ Валлахш, какъ и


въ предъидуи^емъ 8-мъ письм озііа-
чено^, составляюпіъ вм спгіі ошрасль
— in —

доходовъ Господаря весьма значн;-


гаельную.
Въ ігрелшее время доходъ сей
былъ весьма малозначуіціи, по при-
чин низкой цЬиы на с о л ь ; прода-
вали гаогда за одігу пару по пягаи
окъ, (*) посл по 5 ( ж а , н вся соби-
равшаяся сушш денегъ, едва ш. жо-
гла просгаирагаься до 4^000 левовъ.
Но со времени кііяліествоваііія Кон-
сшангаииа Маврок.ордагао, ц иа. соли
возвысилась по Фирману Султанско-
му; юо окъ начали продавашь по 44
иари, погаомъ по 50 паръ, и въ П68
году доходъ съ оконъ ошдакъ былъ
за 150,000 левовъ на годъ; а ііако-
пецъ ц на на соль, возвышаясь вре-
мя огаъ времеии, дошла уяіё до піо-
РО, чгао іпеперь ю о окъ начали прог
давашь по і левовъ, и нын іпнш Гос-

(*) Ок.о есшь в съ, кошорый в с и т ъ не


много мен е 3-хъ Фуитовъ Россійскліхъ. —
Око есшь шакже и м р а т а к а я , какъ квар-
т а Россійская и упошребляешся для про-
дадіи вина и водки.
1І8 —-

лодарь получаешъ чрезъ лродажу ,Q-.


конъ ошъ 500 до 700^000 левовъ на
годъ, и бод е.
Торгя ошдачи ОЕ.ОНЪ на ошкупъ
производяшся ок.оло 1-го Генваря.
В а м а.
Вама илн Бама есшь Таможия, Бзыскиваіог
Тамоашл,
щая усшаиовлениое чисдо денегъ со
вс хъ шоваровъ, ВБОЗЖЙІЫХЪ ВЪ Бал-;
лахію и вывозимыхъ изъ оной, По-
шлина плашишся иди на границахъ^
или иа рыикахъ и ярмоикахъ, при
случа ігрод^жи шоваровъ.
Въ прежнее время доходъ съ Та-
можни былъ очеиь посредсгавенныи)
ибо Госгюдард Бз.тіали пошлшіу съ
іпого ілолысо, чіпо продавалось въ
городахъ и м стечкахъ Кияліесшва.
Въ Боярскихъ JKG м сшетгк.акъ и се-
ленілхъ шорги и ярмонхи были воль-
ные и никакой поіплины на оныхъ
йе взыскивалось. А на грашщахъ
за вс ввозимые шовары, какіе бы
они ни были, бради съ подводы ис
бол е 80 аспръ. Ііо одиыъ изъ Кия-
119

-зеи, въ пзз-мъ году, увелича плащежъ


пошлйнъ, сочиішлъ новыйгаариФЪ^на-
значилъ въБухаресш особениый дожь
для Тамо;ішж^ подъ именемъ К.арвасара,
и опред лилъ главнымзі надъ онымъ
шіспек.шоромъ одного изъ Бояръ^ съ
названіемъ Вамішіа, съ полною дов г
реішосгаію ртк.рывагаь вс шовары
и взыскквагаь со юо по з лева; со
всего же гаого, чшо продавалось на
рынк , цошдина протжву прежиііЕга
удвоилась, и начали взысіаівагаь гаа-
ковую и во вс хъ м сгаечкахъ и се-
леніяхъ Боярск.йхъ. Уволеиы гаоль-
ito огаъ шіашежа сей пощлины 12 де-
рёвень воіфугь Бухаресша и по 8,
вокругъ .другихъ городовъ.
Доходъ съ щаможии въ яві-мъ
году просгаирался до 115,000 левовъ.
Но съ увеличеігіемъ гаариФа, въ иы-
н шнее время продаешся за сушіу
ок.оло 50о;ооо левовъ, и бол е.

Изъ всего вышеписаииаго видно, сумма вс^


чшо огакрыгаыя сшагаьи, co6cnn^eii-rtOXO'ilOB1-
^- 120 -^

ный доходъ Князя сосгаавлягоіціе, въ


І767-МЪ году едва досшавляли 604,ІОО
леЕовъ.
Въ пОсл днее ж время доходъ
GO вс хъ сташеи т хъ возвысился
было до чрезБычаинои сшедеіш; ибо
ошкупшршіи взыскивали:
г=-Олрито оліъ іа до a t цары съ овцы и no 8о паръ
поклонъ,
— Дижма^што опгь I2дox7 : I I a P T ^ 3-а сввныо илнзаулей.
^-Вшіарнчо о т ъ ю до ао паръ за ведро ?ица,
г—' Погопзрнщо пр 5 лсвовъ за погонъ.
-.— Tjrajnapiirno пр 20 паръ з^ сажснь,

И шак.имъ образомъ вс сЫ до^


ходы, кром^ окоиъ и таможни, въ
1816-мъ году проданы былвс Госпо^
даремъ Княземъ Караджою:
О я р и т о и Вакарито о т ъ шюстранпыхъ поді
даішьіхъ за j! , - . - . . 367,000.
Дижмаришо п Тутупаришо за « - - - або,ооо.
Винаричо и Погоиарцто за » » . - 448,ооо.

Всего за •
» - - 1,075,000.
Авъ 1817-*» годувс вышеозпачеипыя спіашьі}
онымъ жс Господаремъ продапы Сыли вм -
с т за - - - . - . і^оо^оо,
Окпа за - •> ' « т - - 525,ооо.
Таможня -, « - - ч - 55о,ооо.
Доходы о т ъ Армошіи или ошъ Цыгаиъ и Ау»
рарей, собнрающихъ золоіпо и принадле-
— 121 -~
жащихъ также Господарю, можпо полсн
ж и т ь лріш ріш, окрло ;• - - аоо,ооо,

Вррго -. - - 2,575,000,
Кром сой суммы, собствеипый доходъ Госпо-
даря согшавляіощеп, взыскивалнсь и подат
гаи съ обывашелей въ томъ году вссьма
тягосшпьія д собнралось съ Бирпцковъ ВІІ
годъсъ і8,ооо людъ, полагал еъкаждой по
4оО ЛСВОВ^, ВССГО ОКОЛО - - - - , . CJ'QOJOOO.

Подашсй съ Р у п т а ш с й , Болгаръ ^ Ссрбовъ ц


Траисилпанцовъ, поселившихся въ Валла-
х і и , окдлр . . . . . . . . у
45о,ооо,

Сл доваліельно в сь доходъ въ
Валлахіи^ вм сш съ принадлеікаіі^имъ
Господарю, увеличешіый здоупогаре-.
бленіяаш и самопроизвольными нало-
ГавШ^ прОСШИралСЯ ДО 10,225.,000 левовъ,

Н о въ 1818-ііъ году уннчшсшены


многія злоупошребленія, и предписа-'
но, чщобві вс пошдиньі по ошкуіь
нымъ сшашьямъ, іфом соляныхъ сь
коиъ^ взыскивались не бол е какъ въ
Ціомъ шолько числ , когаорое поз->
водено посл дшши хрисовулами: Князя
Александра Ипсилангаи ^ и погаовгу
?с вышеозпач ниые доходы Госпо^
даря, исклгочая с о л и , сосшавляюгаъ
r— 122 —=•

гоеперь г о р а з д о меныпую сузіму^ нвт


жеди въ предшесшвовавпшхъ годахъ,
р а в н о к.акъ ж п о д а т и съ земл.ед дьг
цеъъ, уменьшениыя б о л е Ееліелипо-
- ловвшлою ч а с ш і ю , гаакъ^ чгао каждая
лгода начала плагашпь мен о 200 дег
вовъ^ и весь гддовой доходъ Ктіже-
сгава н е п р о с ш и р а л с я уліе бол е жаіеь
р ш ъ 5-щи до 6^000^000 левовъ.
Разсуждеиіе П р и о б о з р нІИ ВС х ъ BOo6lijfe ДО-
оиедосщат-: Х О д О В Ъ В а л л а х і и , обнаружиБаешся ,
кв деиеуъ. • < •- r J t
ч т о продук.шы и разиыя нашураль-:
ныя произведенія земди досшавдяіошъ,
пользу весьма значишелыіую. Н о на-
родъ находишся всегда въ совершен-
ной б дносши, и недосгаашок.ъ въ на-
лжчныхъ деньгахъ оіцуііцаешся вообіц
въ ц ломъ Кияжесшв . Причиною
т о м у съ одиои сшороиы сисшема
Господарей , переводяіцихъ вс свои
капигаалы или въ Консшанпшиополь
или въ иностраиные Банки _, а съ
другой роскошь Б о я р ъ _, кошорые
с т а р а я с ь превосходишь наружною
пыпшосгаію одинъ другаго , іюкупа-
— 123 --

югаъ ежегодно дорогіе В нскіе этщг.


па;ки и разные приБозимые изъ Лейш
цита чужесщранныя произведенія; уЦ
иошребляюгаъ на шо не гаольк.о вс
значишел.ыіыя суммьі денегъ, съ дохо-
довъ по им ніямъ и п о служб пріоб-
р шаемыя, но и иакопляіогаъ еще ж
долги въ чрезм риомъ к.одич;есшв . И
шактіъ образомъ рся иаличиая мо-
негаа переходигаъ изъ Биугаренияго
обороша въ чулііе краи. Посему
необходшю бы нудіно было, чтобы
попечителыюе правигаельсшво упсьыадобяость
шребило особенную забогаливосшь т' ф*б "-
о гаомъ, ддбы возсшановлены быди
внушри сего края по крайней м р
заведеиія такія, кои бы ыогли зам -
няпіь іі к.ошорые ыеобходиэіые ино-
сшранные шовары илн произведенія,

Въ Валлахіи находішіся л съ раз-


наго рода, и сл довагаельно осшаеш-
ся гаолько сд лагаь мал йиіее масше-
ровымъ пооіцреніе, чтобы им гаь
самые лучшіе экипаяш и мебели.
r**- 124

, Овеі^ь съ хорошею шерстыо мо»


жно завесши въ семъ благораспіво-
реішомъ климага Княжесшва безъ
всякаго загарудн нія^ щ учредя Фабри^
кж, модио выд лывать суісна добро^
шы весьма посредсшвенной.
Для пріобр гаеніа шелку внупгри
сеи земли непредсшоигаъ равном рно
ни мал йшихъ затрудненій, и сл -
довашельно, при возстаиовленіи Фа^
брикъипри поощреніи худояшиковъ,
моліно [им шь магаеріи разлжчнаго
соршу.
Словомъ, забогаливосгаь бдагомы-
слящаго правигаельсгава и одио шоль-
к.о самое посредсшвепное со сшоро-
ны онаго поліерпгвовате, могушъ
лосгаавишь Кляікесшво Валлахск.ое
на ряду перв йшихъ и проЕр шаіо-'
щвхъ обдасшей Европы,
^_ 125 =&a

П И GЬ M O 10-е.

ІІзъ БУХАРЕСТД, отъ 22-го Іюпя 1820.

Въ дополиеніе шь письмдмъ мо~


имъ о различныхъ предмешахъ, су-
і^есшвеіш жшую важносгаь Кляже-
сгава Валлахск.аго сосшаБляіоіцих.ъ,
не излишнимъ нахоліу сообиршіь вамъ,
любезііый другъ, еы^е и св д ніе о
ск.ошоводсшв , о пчелахъ, о пос -
вахъ, о плодородныхъ деревьяхъ и
о л сахъ въ Валлахіи.
Хребешъ Карпашскихъ горъ, объ-
емля всю с верную сгаорону Валла-
хіи, досгаавляешъ не]уіаловаш.Ш)ія выго-
ды для вс хъ вообіце яшшелей. На
ономъ находяшся во многихъ м -
сшахъ л са непроходижые и обр ^
гааюшся разныхъ родовъ зв ри, к.акъ
шо: доси, серны, козы, свииьи, ли-ДчкЬ звлри.
сицы, куішцы, медв ди, волки и заи-
цы, Охошиики досгаавляюшъ часшо
и въБухаресшъ множесщво изъ сихъ
зв рей.
.— 126 •-*•

Овцы. Овцы водяшся въ Валлдхіи по-


всюду; самыя ішогочислешіыя сшада
находяшся въ с веро- зайадиой сшр-
рож , по х р е б ш у К а р п а щ с к и х ъ горъ.
И з ъ вс х ъ жудецовъ, или у здовъ,
п а и б о г а ш йіігій оъцаши. е с т ь Мехедин-
скій^ a uOCA'k ойаго Б у з е в с к і н ; самыи
же б дн й ш ш — Димбовицк,ій.

Вообще ощы въ Баллахіи чрез-


вычайно дшрігы и больщею часщію
съ к.урдіоками (широкими хвосшами).
Въ у здахъ, лежащихъ около Карпаш-
скихъ горъ, пок.рытыхъ часгао и въ
л шнее время сн гомъ, сохранягошрімъ
прохлажденіе воздуха своимъ шраву
огаъ засухж, оввры тамъ обр шаюп^іяся
гораздо лшри е другихъ. ІПерсшь
на овцахъ, кои называюгася Цыгай-
сктш, весьма мягіса и способна даліе
для шЬикихъ сук.онъ. Так.овов[ щер-
сши отправляемо было зиатное хо-
личесшво и въ Россію, Б_огда чрезъ
гранкцу и чрезъ караншииы свобод-
но оную проііускдли.
І21

Въ ІІОНСгааПШШЮНОЛЬ ОШПравлЯ-' Бейликъ.


ёшся ежегодно изъ ю-гаи одна овца,
катіодое взиманіе называешся по Ту-
|іецки : Бейдикъ. ПраБШпельсшво
и ігри семъ случа обнарулшваешъ
Беллчайшую прогаиву землед льцевъ^
несправедливосшь; ибо при собира-
ліи сеи десягаииы всякому хозяину
оъцы плашшпся за онуіо^ опгь прі з-
жаіоіцих.ъ съ Фирмаиомъ или повел -
ніемъ изъ Консшанпшнополя , самая
малая ц н а , гаакъ, чшо если напри-
ы ръ сшбишъ овца, 8 левовъ, шо да-
ешся не бол е 4-хъ , и б диьій обы-
вагаель не безъ огорченія разсшаеш-
ся съ своею собсгавеыносшыо, сшоль
невыгодньшъ и насильнымъ образомъ
ошъ него пок.упаемоіОі Бояре опгь
сего взимаяія, вс вообіце , освобог
дідаюшся.
Лошадеіі въ Валлахіи не сшоль Лошадн;
много, какъ долліенсшвовало бы б ы т ь ,
по обширносгаи Кншкесгава t e r o .
Хороишхъ заводовъ п о ч т и совс мъ
н ш ъ , и вообще лошади не сшоль
128

великаго росшу какъ въ Россій и въ


другихъ м сгаахъ.
Болы и ко- Боловъ и коровъ гораздо бол е
ровы.
неліели лопіадеі^ и во вс хъ м сшахъ
Баллахіи оии довольно рослы.
Свипыі. Свинеи находишся шакіке знаш-
ное ЧЙСЛО и оиые сшоль же легко
оііік.армливаіогася Е.ак.ъ и въ другихъ
м сшахъ. ' '
Пчельь Пчеловодсгаво въ Валдахіи до-
сшавляешъ пользу весьма ощупіи-
шедыіую, и водишся во вс хъ у з-
дахъ. Множесшво ФруБЛіоБыхъ де-
ревьевъ произрасшаегаъ въ садахъ и;
л сахъ, а еіце бол е цв шовъ разна*
го рода, кршорые, испеп^ряя обшир-
иыя поля и лута въ Валлахіи > до^
сшавляюшъ шіеламъ изобильиое ве-
щестьо для собиранія воску и меду.
Ддя подробн йшаго усмошр иія,
сколько найдеио быдо при высшу-
плеиіи Россійской ардііи изъ Валда-
хіи^ въ 1812-мъ году^ въ каждомъ изъ
у здовъ_, всякаго скоша и пчедъ^ сл -
дуетъ ншііе сего кращііое исчисленіе:
Лоша- Воловъ. .Коровъ. Овецъ. СБІШСЙ. Ульевъ |
Въ упзЪахъ: -дей. 1 пчелъ. 1

Сла?) - Рывшиксколіъ . . . • - . 5,49°. 10,172- 8,376. 29)97 3 - 6,252. - 6,657.


Бузевскомъ' - -- - 7,685. 12,086. 12,962. 63,446. і 2 , 4 і 4 . 9г,77-
-Яломпцкомъ - - - 4,290, 8:2і8. 5,52і. д,4о5. 4,7оС. 6,556.
Сакуяпскомъ . . . 7,200. ' і6,о46. 14,327. . 28,284-' 12,889. 6,557.
Праовскомъ . - - • 2,625. 4,936. 5,877- 6,666. ЧІ^- 2,291.
Дпмбовіщсколъ, - - э,7а9- 7,073. 7,582. 5,291. 3
)777- 4,586.
Мущельскомъ • - 4,95і. 6,5о7. 8,207- , 2 ' , і 7 9 - 6,607. 1,324.
Влашскомъ . . . . 6,і4ь 8,8 ю. 10,729. 35,347- 9,64 5. 7,98^-
Телеормаискомъ - - 6,оо6. 10,900. ІІ,752 59,676. 15,65г. ~"5,35і.
Олшовскомъ - - - 4,ч4. го,56і. 9,807. 3 7,о 7 е -
i7,38g. 3j6-6.
ИЛЬФ0ПСК05!Ъ . . ,. * 5,5о4- 12,852. 8,7і2. і5,5бі. Ojgig- 7,546.
Арікишскомъ ' - - • 6,576. іі,75о. і8,520. . 26,638. 19,5 іо. 3,095.
Ромапацхо.лгь - - 3,оо5. 6,884. 6,7оЗ. 15,7і 4- 5.585. 4,567.
. Горжсвскомъ - - 3,588. 6,101. 8,490. 26,388. *ъШ 2,526.
• ВульчевскЬмъ • - - 6,623. і5,95і. і5,4б7. 37,698. 2о,953. 6,787.
Должсвскомъ - - • 3,071. 8,9о8. 8,394. 22,154. 8,597- 5,724.
Мехедппскомъ • - • 7 ,256. 2і,о45, 2 1,460, іо4,55о. 4б,іо4. 10,125.

Бсего - - 85,832. 169,778. І 8 І , О 6 6 . 517)664. 2і5,489- 89,261.1


— 130 —

ПОС ВЫ. Жіішели Княжеспгва Валлахска-


го зас ваюгаъ поля преимущесгавен-
х
н е всего цшенйцею, кукурузою и я і-
менемъ, кошорые на ровныхъ поляхъ
расшушъ въ чрсзвычайиомъ изобиліи.
Овесъ іке въ зд шиихъ м сшахъ не
сіполь упошребишеденъ • ибо лоіпа-
дей кормягаъ ячыепеііъ. Роліь въ Вал-
дахіи почши совс мъ не упошре-
бляешся_, а проса с югаъ шюго, и в ъ
плодородйыя л ша гаруды землед ль-
ца вознаграждаюшся весьма гцедро.
Ддя сельскихъ обывашелей Валлах-
скихъ слуінишъ главп жигамъ пропи-
шашемъ к у к у р у з а , кошорую о и и ,
п ремалывая въ муку, варягаъ мама-
лигу и упошребляютъ вм сшо хл ба;
жногда же пригошовляюгаъ шаковую
съ молокомъ, масломъ и сыромъ —
для лучшаго вкуса.
Недоста- НелЬЗЯ Нв ПрИМ ШИШЬ , Ч т О ВЪ
Баллахіи правипіельсгаво неим ешъ
1
токъ запа
совъ.
ни мал йшей забогаы о гаомъ, чгао-
бы ошъ гоіодородныхъ годовъ д лашь
ьакіе- либо хогая самые малые запасы
131

на случай неурожая. Всякой изъ обьі>


вагаелеи принуждается или ошдавашь
въ нащур вс плоды своего земле-
д лія , или ЛІ продавать оиые и у-
довлетворяшь деньгами непом рнымъ
гаребоваиіямъ правишельсгава> гаакъ,
ч т о часшо едва ли одно зерно осша-
ешся у б днаго землед льца сверзсъ
гаого, чгао до будутцей веспы для
пропишаиія ему необходимо нулшо.
Міюжесгаво, пшешіцы отправляегася
въ Консгаангаинополь и въ к р посши
Турещ ія, за самую малозиачуп^ую ц -
ну, правительсшвомъ опред ляемуіо.
Вм сшо гаого, чшо поселяиинъ могъ
бы получишь за продукшы свои^ при-
м рно сказашь_, 50 левовъ., онъ не полу-
чаешъ и ПОЛОБИИЫ ; ибо правишель-
с т в о дозволяешъ отправляпиь въ Ту-
рецію т мъ гаолько, к о и привозяшъ
иа т о Фирмапъ (уЕ.азъ) изъ Царьграда.
Другои ЛІ шікгао не можешъ выво-
зишь продукшовъ изъ Валлахіи безъ
особеннаго на гао дозволетя. И гаакъ
землед лецъ, пршгуждаясь продавагаь
132

піоды гарудовъ СВОІІХЪ сшоль невы-


годнымъ образомъ^ гасрясшъ совс мъ
охошу къ размиоженію своего земле-
д лія и обрабогаываегаъ піольк.о ша-
куіо часгаь земли, какая моікешъ удо-
влегаворить необходимымъ иадобпо-
СПІЯЕІЪ его, зная, ч т о все излішшее
будешъ ошъ него огііобрано.
Фрукшы. Фрукшовыя деревья въ Валлахіи
произрасшаюгаъ въ величайшемъ изо-
биліи; яблоки, груши, абрикосьг, пер-
сик.и, сливы и другіе плоды родяшся
весьма вкусны.
Вся с веро-западная стршіаВал-
Л са. лахіи, близъ границъ Траисильваніи,
весьма богаша л сами. Ор ховаго
дерева, сколь красиваго въ рабопг ^
сгаоль и прочнаго , р дко гд пахо-
дишся въ шакомъ изобиліи какъ въ
Валлахіи: во вс хъ м сгаахъ Кдяже-
сшва сего расгаушъ гааковыя деревья
во вшожесшв и чрезвычашюй вели-
чины ; упошребляюгася оныя на из-
д лія мебелеи и другихъ вещей для
домоваго украшеніл. Дубъ и букъ
— 133 —

расшушъ гааіике во вс хъ ы сшахъ


Валлдхіи, и для обыкновенныхъ
сшроеній упогаребляіогася бол е ,
иеліели другія дерсвья. Кровли до-
мовъ въ городахъ и м сшечкахъ со-
сшавляюшся изъ маленькихъ дубовыхъ
досгаочекъ, называемьіхъ у насъ гон-
гаомъ, & у ВаллахоБъ ппшдрилоіо.
Преимуп^ественн е всего возна-
градила природа землю сію виногра- Вяиограды.
дами, кои произрастаібшъ въ ве.ги-
комъ изобиліи БО всей Валлахіи, ис-
кліочая шолько шрехъ у здовъ: Яло-
мжщсаго, Горліевскаго и Мехедииска-
го , въ когаорыхъ вииоградныхъ са-
довъ совс мъ по^ппи и гаъ. При со-
вершениомъ созр ніи виноградовъ,
выд дываешся вшіо весьма.хорошее,
особливо если нарочишо« прило-
жено будешъ стараиіе , чгаобы Mem-
Ay созр лымъ вшіоградомъ не иахо-
дилось зеленаго, Но Е.огда л шо бы-
ваешъ холодиое, шо вшюграды не
досгаигаютъ полиаго созр пія, и
вшіо въ шаііое вревія бываешъ вооб-
— 134

ще кислое. Впрочемъ вс почгаи вщщ


Валлахскія бываюгаъ гораздо лучше
Молдавскаго, особливо ж. , если сбере-
гаюшся въ хорошихъ погребахъ. Са-
Лучтее мое хорошее вино въ Валлахіи есшь
ВІІІІО.

изъ виыоградовъ , произрасшаюіфіхі»


около Дуиая^ а въ Молдавіи, — въ
Одобешкахъ.

П И С Ь М О 11-е.

Изъ БУХЛРЕСТА, ОТЪ 28-ГО ІІОНЯ 1820.

Раздіідепіе В а л л а х і я р а з д ляешся н а дв глав-


Валлахін па н ь ы ц^сши, иа большую и малую Вал-
лахпо.
Больпіая сосшоигаъ изъ 12-ши
у здовъ, называемыхъ ікудецами,, а ма-
лая, по правуіо сшорону р ки Олшы,
изъ 5 у здовъ.
12-гаь у здовъ въ большои Бал-
лахіи сушь сл дуюіфе: Слам-Рымник-
скій, Бузевскіи^ Сакуяисі ііі, Прахов-
скій , Лломицкій , ИЛЬФОБСКІЙ , Дим-
боъщкт, Влашскій, Тедеормаискіи,
Ъіущелъскій, Аржшисжт и ОЛШОБСІІІЙ.
135

5 у здовъ въ малои Валлахіи,


или въ Баиаш : Романацкіи, Вуль-
чевскій, Должевскій, Горжевскій и
Мехедиискіи.
Кром у здовъ, есщь еще здачи- Турсцкіе
Раи.
гаельныя поселенія на земляхъ, во-
іфугъ кр посгаей Турещсихъ, по л -
вую сшорону Дуная лежащихъ, и на-
зываемыя по-Турецк.и Раями: Браи-
ловская Рая, Рая Журікинская и Рая
Туріювская.
п-шь у здовъ разд ляюшся на
плассы или равиины, а въ м сшахъ,
гд горы Карпашскія, на плаи.
Въ плассы назиачаюгаъ Исправ- гглаосы п
г» . Запчін.
ІІИКИ оапчіевъ, кошорые доллаіы со-
бирагаь іюдагаи ш а к ъ , какъ ошъ
ыихъ прикдзано будепіъ, и наблю-
^агаь^ чшобы между дшптелящи сохра-
нялся порядокъ и благососшояиіе и
чгаобы не гаерп ли они обидъ одинъ
огаъ другаго.
А ВЪ ПЛаИ ОПред лЯІОШСЯ ОШЪ Плаи я Ва-
великихъ Дворниковъ, Вашавы , ко- "
— 136

шорые обязаны наблюдашь за вс мъ


іп мъ, чшо чрезъ Карпагаскія горы
переходишъ как,ъ въ Валлахію, т а к ъ
и изъ оыой въ АБСііірійск.ія влад -
нія* сшарашься, чгаобы разбойни-
ческія шайіш гд - либо въ горахъ не
укрывались; забогаиться о прес че-
йіи пуши дезерширамъ Валлахскимъ,
к о т о р ы е часшо б гугаъ, по малыыъ
тропинЕ.амъ чрезъ горы, въ Трансиль-
ваніго, и наблюдашь, чшобы смежньіе
влад льцы горъ не присвоивали себ
земли , юіъ непринадлеікаіцей. Каж-
дый Вашавъ назпачаегаъ по дерев-
нямъ плаи его, по одиому Прока-
лабу, для собиранія подашеи , согла-
сно съ предписаніевіъ Исправпика,, и
посл огадаешъ опому опічегаъ во
вс хъ сихъ сборахъ. Въ прочемъ
онъ им ояіъ полпуго власшь судишь
споры меліду жигаелями плаи его, са-
ліагаь ихъ подъ караулъ и даіке на-
к.азывашь въ случа какихъ - либо
преступлеігій; словомъ, власгаь его
въ пла можегаъ равнягаься н когао-
151 —

рьшъ образомъ съ Бласпгііо Исправ-


ішка въ у зд .
Жудецы имеііуіошся не по горо- жудеци
и л п у,ІЗДЬЬ
дамъ или м сшечкамъ, въ коихъ у зд-
ное правжшельсгаво находигася, но
болыпею часгаію по р камъ, въ ІІИХЪ
прогаек.ающимъ, какъ шо:
і. Слам-Ръімниксісій у здъ: заим-
сшвуешъ названіе свое ошъ проше-
каюгцей въ немъ р чюі PbiMiimib, на
кошорой сосшоигаъ и м сшет]жо се-
го же ішени, въ 22-хъ часахъ ошъ
Бухаресша, изв сшное по случаю
одерліашюй Геиерадъ - Фсльдмарша-
ломъ ГраФомъ Суворовымь - Рымиик-
ск.имъ. славііой поб ды надъ МИОГОЧЙ-
cjiemioio Турецкою арміею, подъ пред-
водишельсіпвомъ Верьховнаго Визиря.
Но Исправшш.и находяшся ие въ
Рымиик , а въ город Фокшаіяахъ.
У здъ сеи ші егаъ положеніе меліду
у здомъ Бузевсішмъ и гранивгею Мол-
давскаго Клшжссшва; разд ляошсл иа
іо плассъ и і шіаю, кошорые име-
иуюшся сл дующимъ образомъ :
— 138 —

ІТлассы: — Б а л ц ш , в ъ кошорой деревень - ю .


Градпсши - •- . і4'
Максипеііидоръ - - - ю.
Мижлоісулуй - - - і4-
Белсгеаіци - - - і5.
Мулковулуй -- - - іД.
, Мупшелоръ - - - ао.
Рьшши - - - - і4.
Рьшшікулуй дс Сусъ - - і4.
Рымпикулуй дс Ж о с ъ - -4.1,'
П л а я : — Рымішкулуй - . - g,

і54.

Бузевскій. 2. Бу$евскій у здъ: граничишъ съ


у зддвш Слам-Рьппіикскимъ, ЯЛОЙШЦ-

кимъ, Сакуянскимъ и границею Т р а н -


сильваніи. И с п р а в н и к и находяшся въ
м сшечк Б у з е о , сосгаоящемъ на р к
сего же имеіш, п о дорог Бухаресш-
с к о й к.ъ Лссамъ. Въ семъ у зд на-
ходяшся з пдассы и 2 п л а и , ішюеь
ііазванія сушь сл дующія:
Ллассы: — Кимпулуй - - - 24' деревн.
Пистс-Бузео - - - аэ.
Серсціи - ' - - - і7«
Плаіі: і—. Слаішкулу й - . . . 25.
Пнрсковулуй - - - а8.

ІІ7.

Въ плаяхъ сихъ есшь гаолько


дъ малыя дорожкл или гаропшіки
159

чрезъ горы въ Трансильвашю, коими


могушъ проходишь люди п шьомъ
или шолько съ верьховыші лошадьмй.
3. Сакулнскгй у здъ: находшпся СакуяпскШ
между у здами Бузевскимъ, Яломиц- {БУКОВЪ')
кжмъ^ Праховскимъ и границею Тран-
сильваиіи. Исправииіш им югаъ пре-
бываніе свое въ м сшечк Буков ,
сосшоящемъ на разсгаояши ок,оло 12
часовъ огаъ Бухаресша.
Разд ляешся на 5 плассъ и 2 плаи:
ІТлассы: — Кампулуй: - - - 2і.
Тохаііплоръ - - - аі.
Зхріік.оііУлуй - - - і8.
Подгорш ' • - - 12.
Скасиилоръ -' - - 23.
П л а п : — Теляжна - ' - - 47-
Деспре Бузео - - - Дд.
іді.

Изъ сихъ двухъ плаи, въ Телялі-


ной есгаь 8, а въ Деспре Бузео і ма-
лыхъ дорожекъ или піропинокъ.
Большая же дорога, идуіцая на
Ваму (Тамолипо) Бузео^ иж егаъ на-
правлеыіе чрезъ м сшечко Валеии де
Муише, по гор , называемой ВырФу
— 140

Краюлуй; въ Валени де Мушпе нахо-


дишся и Тамоліня Валлахская.
ираовскій 4. УгьздъІТраовстсш:- ші ешъ по-
4
^лоікеше свое огаъ byxapecma к.ъ с -
веру, по р к Праову, между у зда-
ми: Сакуяііскимъ, Яломщкимъ, Дим-
бовщкимъ и границею Трансильваши.
Главн йшее въ немъ вгіісшечко Пло-
ешгаи, состояіцее огаъ Бухаресша
около із часовъ, въ когаоромъ пре-
бываюгаъ и ИсЕравпшаі. Но есшь
еще два м сше^іка: Филипешши де
Тиргъ и Кшшиыа; посл днее изъ
нихъ находжшся на прекрасп ишемъ
м сшоположеніи, у сазіыхъ горъ Кар-
пашсішхъ.
У здъ сей разд ляегася иа 5 плассъ
и і плаю, коихъ назваиія сушь сл -
дующія:
ГІлассы: — Кпмпулуіі - - - 13 дср,
РьіФувулуй - - - 20.
Тиршовулуй - - - IJ.
Фалішсііішплоръ - - 27.
Телсщг - - - - ів.
І І л а я : — Ираова - - - - ід-

112.
141

Въ сей піа есшь 9 троішнокъ


чрезъ горы въ Трансидьванііо и одиа
большая дорога, кошорая щегаъ ошъ
Бухаресша на м сшечко Кимішііу,
къ Авсшріискои Тамолаі Темешу и
огашоль къ Ііроншшашу.
Валлахск,ая Тамолшя иаходигася -
въ м сшечк Кившии .
5. Дишбовицкій у здъ: находиш- ^пмбовпц-
ся между у здажи Праовскшіъ, Иль- ^™ - Т 0 "
ФОВСКЖМЪ^ Влашсышъ, Мзш^ельскіигь
и границею Траисильваніи. Названіе '
свое заимсгавуегаъ о т ъ р іш Дшібо-
віщы, кошорая исшочиикъ свой на-
чииаегаъ въ семъ же у зд , изъ хреб-
пга Карпагаскжхъ горъ. Пребываніе
Исправииковъ въ м сшечк Терго-
виіише, ошстоящсмъ около із часовъ
ошъ Бухареста, и которое н ко-
гда было сшоліщею Валлахііт. Оно
осшавлено Господарями съ п іб-го го-
да; развалшіы дворца, сожжениаго
Турками въ продолжеиіе воііиы, еще
видны и шеперь.
142 —

У здъ сеи разд ляегася иа 8


плассъ и 2 пдаи:
ІГіассы: ІІломпца - - а/|. дерсвтг.
Кораацелулуіі - і5.
Ъолситиду - 23.
Мижлокулуй г
, - іЪ.
Вахарешти - it,.
Кнрчпновелуй - 11.
ДнлібоБіща - ^
Дялулуй дс Сусь - іэ.
Плаи: Дпмбовпца - іі.
ІІломнца - - іі.
і64.

Въ сихъ двухъ плаяхъ находиш-


ся 10 пгропинокъ чрезъ Карпашскія
г о р ы ; но н шъ ни одной большои
про зліей дороги прямо въ Траисшіь-
ваиііо.
Мущельскій 6 > МущелъскШ у здъ: лежишъ на
-
( Килшолуп- „ . гщ «і

ТЗі
\ самои граніщ ірансильваііскои, меді-
ду у здами Дпмбовиціаімъ, Блашскжиъ
и Аржишсішмъ. Исііравник.и нахо-
дятся въ м сшечк Ктшолунг , быв-
шемъ н когда пребываніи Валлах-
скаго Князя Радула Воеводы Негре,
княжесшвовавиіаго въ 1241-мъ году.
Огаъ разрушеішыхъ палашъ его вид-
иы шолько одии осшаігаш ,' а мопа-
— 145 —

сіпырь> имъ тамъ сооруженныи, суще-


сгавуегаъ и понын . Рдзсшояніе Кжм-
полунги огаъ Бухареста около 26
часовъ.
У здъ сеи разд ляегася на 6
плассъ и 2 плаи:
Плассы Аржпшулуй - ю дср.
Ріулуй Доыпы - - а5.
Брадидяпъ Буга - - аІ
АржшііулуГі де Жосъ - - хб.
Дялулуй - - - • 7- .
Кпрчтіовулуй : і4.
Плаи: Дпмбовіща - і5.
Нукііюра - 13,

і2і.

Въ плаяхъ сихъ иаходишся іо


гарошшокъ чрезъ Карпагаскія горы
и одна большая дорога чрезъ Рукудъ
на Бранъ къ Кроншшагау и Фага-
рашу. ТрансильваисЕ.ая Тамо;кня, на
дорог сей сосшояіі^ая, называешся
Тері;- бургъ - Пасъ.
1. АржиШСКІй у зДЪГ ПОДХОДИШЪ Лржишскій
также подъ самую граііщу Tpaиcиль-(п"raeшm,I^
ваніи между у здами Мущельскнмъ,
Телеорманскимъ, Олтовскшіъ и Видь-
144

чевскимъ no р к Олш . Заимспь


вуешъ иазвате свое огаъ р іш
Арліишъ, кошорая вытекаешъ изъ
Карпашскихъ горъ, на граииц у з-
да сего съ Трансильвапіею. Пребы-
ваігіе Исправниковъ — въ м сшечк
Пигаешшахъ, отсшоящемъ о т ъ Бу-
харесша не дал е 12 часовъ. Есшь
въ семъ у зд и другое досшойное
лрим чанія ы сшечко Кургас-Аржишъ,
въ кошоромъ йахЪдишся церковь,
посшроеішая еще Радулъ - Воеводою
Негре, и гд суіцесшвовалъ н когда
дворецъ Воеводы сего, коего раз-
Прекраспая B ^ - № H b I п о
НЫИ ВИДІІЫ. З д сЬ Жв ІШ-
цсрковь. ходишся прекрасн йшая церковь, со-
оруікеішая въ 1518-віъ году Воеводою
Нягомъ іусъ отличішмъ искусшвомъ,
и ыа когаорую пожершвоваиа, какъ
говоряшъ, весьма значительная сум-
ма деиегъ, поелшіу мраморные и дру-
гіе кашш, во мпожесгав на изд ліе
оной упогаребленные, досшавляемы
были съ особеігаьши издорліками.
— 145

Разд ляешся у здъ сеи на 8 плассъ


й 2 шди:
Плассы: — Сепечіп де Жосъ - іб дер.
Олгпулуй де Ж-Ось - '7-
Іхремеііарплоръ - - 12.

Олтулуй дс Сусъ •
,
Топологулуй -
ч-
it.
Аржчшулуй - 11.

Пишсштіілоръ - - 23.
Еалсапулуй - і5.
ТІлап: -— Арііфулуіі - 20.

Ловиіци, (плп Кііінепи) - 20.

Въ плаяхъ сихъ есшь чрезъ го-


ры 9 шроішиоіеь и одна большаядо-
рога;, когаорая направляешся ошъ
Пишешшъ чрезъ Курше Аржишъ на
Кійнени, гд находишся и Валлах-
ская Тамодшя. Разсшояпіе огаъ Бу-
харесша до Кшиепъ 44 часа. Отъ
ІСшненъ ліе до Тамо;кіш Трансиль-
вапской, Туриа-Рошу лли Боилца-,
около Ц часовъ, и сшолыш же ога-
т о л ь до Гермапіпшагаа.

8. Яломи ;кШ у здъ располояіенъ ЯЛОМИЦКІЙ


по р к сего имеии между Браилов- (уР:,м'іеии-)
ск.оіо округою, р кою Дуяаемъ и
Ю
146

у здами ИЛЬФОВСКИМЪ , Праовскимъ,


Сакуянскимъ и Бузевскимъ. Исправ-
ники находяшся въ м сгаечк Урзы-
чешхъу сосшояіцемъ па р к Лломи-
ц , по дорог ошъ Бухаресша къ
Яссамъ. Есшь и еще одио м сшеч-
ко: Орапіъ де Ф л о ч ь , но сшоль же
малозначуіцее, каяъ ж Урзычени.

Бъ семъ у зд і пдассъ:

Лпкнрсшгаилоръ - • - іб дер.
Стелышки і8.
Орашулуй - 26.
Слободзея - ао.
Гпрбовилоръ - іб.
Жнлавы - іі.
Дридулуй . - - 20.
127.

ИЛЬФОВСКШ 9. Жлъфовскій у здъ заключаеш-


(Бухарестъ.)ся с ъ Q^Q^ сіПОрОПЫ у зДОМЪ Я л О -

мицкжмъ и р ішю Дунаемъ^ а съ дру-


гой у здами Влаиісішмъ, Димбовиц-
кижъ и Праовскимъ, Въ ыемъ нахо-
дишся гдавиый городъ Валлахіи, Бу-
харесгаъ^ гд им ешъ непрвм нное пре-
бываніе Господарь и вс чиновники
верьховнаго Валлахск.аго Правишель-
14T -*-
. i ' . •

сшва и Исправники , у зда. Другихъ


городовъ зам чашельныхъ н шъ, кро-
м небольшаго м сгаечка Гергица.
Плассъ въ у зд семъ 12, как.ъ шо:
Чокаиешшилоръ - « - і5 дер.
Обнлешпга - - 32.
Мостище - Ч'
Гергицы де Жосъ • ч-
ЗпагоБулуй - і8.
Гергицы де Суеъ . - 2D-
Сабарулуй де Сусъ - аК.
Сабарулуй де Ж.осъ • - 16., .
Димбовпцы де Сусъ . - іЗ.
Димбовицы де Ж о с ь . ' - 1 6.
Негоешти • - і4.
Олшепицы - ІО.

208.

іо. Влашскш у здъ им ешь гра- влашскій


НИЦаШ СЪ ОДНОЙ СШОрОНЫ у зДЪ ИЛЬ- (Гаешган.)
ФОВСКІЙ,Журжу и Дунаи, а съ дру-
гой у зды Телеорманскій, Мущель-
скіи и Димбовщкіи. Во всемъ у з-
д н шъ ни города, ни м сшечка, и
Исправники находяшся иногда въ де-
ревн Гаешшахъ, а иногда въ Мшса-
лешшахъ.
Въ у зд семъ находшпся плассъ
9, и шіешю:
/* •.
— 148
Кобіи, - - і5 дер
Га.іассшшилоръ - '7-
Изворулуй - 12.

Гремелоръ •*)• ' іі.

Огрнзсиплоръ - 11.

Кнльнищи ш
20.

Фрасичехпулуп - 9-
*одовой " ІО.

Балци - і5.

Телеорман- 11 - Телеоршанскш у здъ поло-


скш (Русе- же;н^е СБОе ші ешъ по р к Телеор-
і
де-веде.) *•
маігу, іошъ источника оиой до Ду-
пдя, находясь въ смежносгаи съ у з-
дами Оліповскимъ, Аржишскимъ^ Му-
іцельскимъ и Влашскимъ. Исправни-
кш им югаъ пребываніе свое въ м -
сгаечк Русе-де-веде. s
Рдзд ллешся у здъ сеи на іо плассъ:

Вежп - - іа дер.
Котмепи - - - 21.
Телсормаиъ де Сусъ - - іб.
Телеорліапъ де Мижлбкъ - І2.
МііжлокулуГі де Лхосъ - 7-
Мнжлокулуй де Сусъ • - IQ.
Сиргулой - - і5.
Телеоріиаиъ де Ж о с ь - - іі.
'Маржпии де УКОСЪ - - і5.
Маржини де Сусь - ':- і б .
ID7.
— 149 —

12, ОлтОвСКІІІ ЗДЪ раСПОЛО- Олтовсжій


Сла,,,І!ІІЪ
ліенъ по л вую сгаоропу р ки О л т ы , ( )
граничап^ей между болыиою и ма.іоіо
Вадлахіею, и им еіпъ БЪ смелшосши
у зды : Романацкіи, Арлаішсіан:, Те-
леорманскіи и р ку Дуиаи. Исправ-
ники находягася въ м сгаечк Сла-
т ш г к , сосгаояіцемъ на Олш , ые да-
л е 56 часовъ ошъ Бухаресша.
Въ у зд срзіъ находішіся 8 плассъ:
Олтулуй де Сусъ - - і 8 дсі>.
Всжи - - - - 28.
Л.итчи -1 - - - э.о.
Мил;'.іоі;у.і іі - .- - ао.
Ссрбаііаппиоръ - - - і5.
Еалмачугулуіі - • і- - д.
Маржііііп - г - і4.
О.ішулуй дс .Жосъ. » - ^І'

Ллтпъ утьядовъ, отд ллющгесілЫзлгиі Ъй»'


т/- - лахія.

е'б управлеше Каиъіакспіа и нахо-


длщіеся no гіравую слгоропу ртьтси
Олпіы, сутъ слтьдующіе: -
13. РомШШЦКІй, раСПОЛОЖеИЪ ПО Ромапацкій
,ч (Каракалъ.

правои сгаорои р ки Олшы, и про-


сшираешся огаъ усгаья оиой вверхъ
150 —

no Дуиаю, до граиицъ у зда Должев-


ск.аго, им я ЕЪ смежносши къ сгао-
рон Карпашскихъ горъ у здъ Вуль-
чевсвів:. Исправиики находяшся въ
і^ород Каракад , кошорый съ нача-
ла посшроенъ, былъ Римскимъ Им-
Доспіопрн- перашоромъ Аншоні мъ Карак.аллою,
ъ
носшь Ка- л лю 216-е посл гошдесгава Ари-
ракада. сга ва, когда онъ шелъ дротжву Гош-
овъ. Съ шого вр мени называешся
и у здъ сеи Романацкимъ, по изъяв-
ч лешіой на гао вол упомянушаго Им-
перашора. Фундаменты РИМСЕ.ОЙ
кр посшцы^кошораа на семъ м сш
изъ болыпаго кирішча была сооруже-
іш, скрываюшся въ земл и гаеперь
еще на зиачишельномъ просшрансшв ;
зд сь же опіыск.иваюшся не гаолько
древнія Римскія золопгыя, серебря-
ныя и м дныя монегаы, но иногда и
другіе р дкіе аштшки.
У здъ сеи разд ляешся на 9 плассъ:
Балціи де Сусъ - . - 8 дер.
Балціи де Жосъ - - і5.
Олпіулуй де .rKoqxi - - 2о.
ОдшулуЙ ДС СуСЪ 7 - іб.
— 151 —

Олтсцу де Сусъ - - 19-


Олщецу де Ж о с ъ - ' Ч-
Тежлугулуй - « •19-
Кіишулуй - - - 17.
Мижлокулуй - - - 15.

14. ДоЛЖевСКШ у зДЪ заКЛІОЧа- Должевскш


ешъ въ себ Краіово, главный го- ^ PaIOBa•)
родъ малой Валлахш, и иіи ешъ гра-
шщами своиіш р ку Дуиай и у зды
Меходинскш, Горжевскій, Бульчев-
скій и Романафіій. Исправншш се-
го у зда, равно как.ъ Каішаканъ и
все высшее начальсгаво малой Валла- дремгосіпь
хш, находягася въ Іі.раюв , {*) глав- к Р а і о в а -
номъ город Банната. — Сей го-
родъ первоначальио поспгроепъ былъ
Болгарскимъ Королемъ Іовою, во
время жаловременнаго влад нія ижь
Валлахіею, въ 1205 году. Влад гаель .
сей есіпь гаошъ самый, кошорыв: па-
ходился въ сношешяхъ съ Папою
Иннокешпіемъ Ш^ сгааравшимся, чшо-
бы и Болгары приняли в ру Лагаіш-
ск.уіо; онъ удосшоился получшііь ошъ

(*) Край значипгь Кородь, a/otfa—имяіовъ;


— 152 >-«•

сегожъ Папы и кородевскую корону,


но накоиецъ, не бывъ ошъ пего во
всемъ удовлешворениьтъ ? прекра-
іиилъ совершенно свои съ ішмъ союзъ.
Король сеи посшроилъ въ Краіов
щ церковь, имеііуемую Баняса.
Въ у зд сеэіъ находишся ю пдассъ:
Кимп луй » - • ^5 дср.
Балци де Сусъ - • . - 8.
Балцн де Ж о с ъ - - и.
Думбравы де Ж о с ъ - - і4.
Дтмбравы де Сусъ • - іД.
.Жлулъ де Ж о с ъ •< - іу-
.Жгулъ де Сусъ .- - іЗ.
Хаирсзулъ де Ж о с ъ ч - a/J.
Хамрсзулъ дв Суоъ - - ід-
ч
Чилортулъ - . • - іг.

і46.

Вульдсвскій 15, Вул іевскій у здъ лежитъ


ьш^илвде ъщь Краіова вверхъ по р к Олга ,
псдъ самую граиицу Траисильваніи %
им я въ смежиосщи у здъі Арікиш-
скш, Романацкій, Должевск.ій и Гор-
жевск.ш. Исправиіпіи находяшся всег-
да въ м сшета. Рымниі де Олшъ^
сосшояп^емъ при р к Олш ^ на раз-
с т о я к і и огаъ Бухаресгаа около 30
часовъ. Ие далеко огаъ Рышшк.а
153

есшь идрутое іи сшечко, пазываемое;


Орашъ де Окна Маре.
У здъ сей разд дяешся на 9 плассъ
и 2 плаи :
П л а с с ы : — Олшулуй де Сусъ - - і б дер,
Олшудуй дс Ж о с ъ * і 20,
Черніп де Сусъ - - 9-
Чергііи де Ж о с ъ - ' іа;
Олгаецулуй де Суст. -- - 1
7-
О.ігаецулуй де УІ\.ОСГЬ - - і8.
Ошешеулуй де Сусъ - - ІО,

О ш е т е у л у й дс Ж о с ъ - - 11.
Рымншсулуй ч т - іЗ.
П . і а и : —• Хорезулуй - '"- - 28.
КоЗІН ' ч і 21.
-
. > 175.

Малыхъ дЪрожекъ или тропи-


нокъ въ плаяхъ сихъ н гаъ^ бодьшач
же дорога въ Трансильванііо идешъ
ошъ Рымиика вверхъ по р к Олт
па Кіииени, к,ъ Германшгаагау. Гра-
ница Традсильванш огаъ Рымникаие
дад е ю часовъ.
16. Торжевскій у здъ находитася горжевскій
ошъ Краіова к.ъ С веру по р к (ТУР'0'
Шилу или Жіо, и просгаираешся до
самыхъ грапицъ Траисаіьвати, тгі>я
въ смежіюспш у зды: Вульчевсіаіі,
— 154

Должевскіи и Мехединскіи. Пребыва-


х
ніе Исправниковъ въ м сше ік. Тирго-
ІПилъ или Тирго-Жилуй, сосгаоящемъ
на разсшояніи огаъ Бухареста около
50 часовъ, па л вомъ берегу р ки
ПІилъ.
Разд ляешся у здъ сей на s плассъ
и 2 плаи:
Тнсмана де Сусъ - з і дер.
Тисмаца де Ж о с ъ
Ж і о де Супъ
-- а5.
а.
Ж і у л ъ де Ж.осъ - >9-
Цнлоргаулуй де Сусъ - 24-
Цилортулуй де Ж о с ъ - - 26.
Хамрежи де Сусъ - аа.
Хамрежн де Ж.осъ - з5.
Новачилоръ - - - іб.
Вулкаігулуй - , » - 34.
ааЗ.

Въ плаяхъ сихъ еспіь тропинки,


но т а к ъ дуриы и зашруднишельны,
чгао никшо почпш чрезъ оныя не
переходишъ. Большая же дорога и-
дегаъ ошъ м сга^чка Тирго-Шилъ на
Трансильванскуіо засгааву Вулхаяъ,
ваходящугося ошъ Тиргошила ыа раз-
СШОЯБІ около 12 часовъ.
— 155 —

17. Мехединскш у здъ лежишъМехедипскій


Че ,іе ьі
ошъ Краіова къ Западу, на самой гра- ( Р ч )
нш^ Авсгаршскаго Баннаша, иллМе-
хадіи, и к.ъ Югу до Дунаю пропшву
Сербіи, им я въ смедіиоспш у зды
ДодяіеБск.ш и Горжевскія. М сшеч-
іш Чернецы, находяіцееся при Дуна ^
прошиву Кладова, есшь всегдашнее
м сшопребьгваніе ИсправніЕк.овъ Ме-
хедиискаго у зда; но есшь и дру-
гое м сшечко, называемое К.алаФаіігь,
прошивъ Бнцдина.

He далеко ошъ Чернецъ есшъ одинъ древиіе


весьма древній Туръ, или цишадель, осшашки.
иазываемая: Турно де Северииъ. Зд сь
былъ н ішгда и городъ, тіеновавшш-
ся гаашке Северинъ, посшроеішый
Имперашоромъ Ржмскимъ Севёриномъ,
кошорый проходилъ чрезъ м сша сіи
съ арміею прошиву Гош овъ. Н -
когаорое просшрансшво поля, гд су-
іцесшБовалъ означеиный городъ, па-
зываешся и по нын еще Кшшъ Се-
веринулуй.

/
/
••— 1 5 6 -—

Траяно»ъ Прошивъ Бьщіеупомяііутаго Ту-


мосшъ. р а бываюгаъ видцы, во вреэш majio-
водія въ Дуна , колонны необыіс-
новеннаго мосгаа^ кошорый посгаро-
енъ былъ чрезъ р к.у Имп ращороміі
Траяисшъ,
Тамъ, гд находишся нын мона-
сгаырь Сгарехая г суіі^ествовалъ н -
когда въ древности значигаельньій го-
родъ, называвшійся с т і ъ же шіеыемъ.

У здъ Мсхедиііск-ій разд ляегася


на і і плассъ и і плаю.
Плассы: —г Жйлщулуй де Сусъ - - 38 дер.
Жплц^луи дц Жрръ г -' 22.
Думбравьі де Сусъ - . - 28.
Думбравы де Ж о с ъ г ^в 24.
Киипулуй дс^Сусь - - 11.
' і
Кнмиулуй де Ж о с ъ - - аэ.
Блахиптца дс Сусъ - - іб^
Б.іахиитца дс Ж о с ъ - - «7-
Околулуй де Сус7. '- - Зо.
Оі5Рлулуй де Ж п с ъ - - аЗ,
Байл - т .- - 27-
П я а я : -— Клошапы » - - 24.
293.

Въ пла Клоіпаиъ есгаь zz • шро-


шшки и дв про зжія дороги; но по
оиымъ пушешесгавуіоіфіх.ъ бываешъ
— 157 —

гораздо мен е, нежели въ другихъ м -


сшахъ., а пошому и м сшо Вйгаава
плаи сей весьма малозиачущее. Изъ
двухъ дорогъ^ по коимъ здягаъ по-
БОЗК.И , одпа идегаъ ошъ Чернецъ иа
Водицу, а другая чрезъ шаможню Бах-
ня я чрезъ штаіо Луигу.

П Й С Ь М О 12-е.

ЙЗъ БУХАРЕСТА, ОТЪ 5-ГО ІІОДЯ 1820.

Желая досшавшпь ваиъ полнуіо Чясло паро-


идею о числ народа , обишающаго м " pa3Alt "
Г " 7 » лсніе его ца
БЪ ВаЛЛДХІИ , И О р а З Д леНІН ОНаГО классы,
на разные классы, сосшавилъ я изъ
н к.ошорыхъ собрашіыхъ ыною св -
д нін подробиое оішсаиіе:
І-е.
Перівьш классъ жишелен: Валла-
хіи сушь Болре, сосгаавляюіціе вооб- Болре.
ще дворянсшво Княжесшва сего; опи
пользуюшся значигаельньпш, по чи-
намъ своимъ, привидегіями и неплд-
— 158 —

шягаъ ничего въ Висщерію ни: о т ъ


им н ш , ни о т ъ другихъ с о б с ш в е ш ю -
сшей^ как.ъ гао: вшіоградныхъ садовъ,
с к о ш о в о д с ш в а и пчедъ.
Посл нихъ сл. дуіоіііъ Б о я р ы н а -
ш и , т . е. Ііяжурьі, Посліедьиичелы и
Мазыли:
Нямуры. Нлмури почшпагошся погаом-
сгавенными дворянаии; но есгаь между
н т ш и шакіе, Е.ОИ , происходя и з ъ
п р о с ш а г о з в а и і я , получаюшъ ігриви-
легігб сію подъ р а з н ь п ш предлогажн,
они не п л а ш я ш ъ ник.акихъ подагаей
гаакж какъ и Б о я р е • пользуюшся
равном р н о и привидегіею, освобож-
даюіцеіо и х ъ огаъ плапіежа сборовъ
Вшіерича и Дидшарнша.
Посгаельни- Лостелънщели сугаь т , к.ои
челы. находяшся въ слуліб Господаря^ подъ
дирекціею великаго П о с ш е л ь н и к а , ддя
р а з н ы х ъ упошребденій. П о уводьне-
ніи же и х ъ о т ъ сдужбы, ошбываіошъ
оди ш о д ь к о іювинносши, а подашей,
равно какъ сбора Бинерича и Диж-
мариша не пдапшгаъ, во увадеиі
— 159 —

свид гаельствъ, за хорошую службу


имъ выданныхъ.
Ма^ыли или Бреслы могутъ Мазыли.
быгпь почшены наравн съ Польскою
Чшшювою шляхгаою, или однодвор-
цами, и плашягаъ правишельству н -
когаорое піолъко ^шсло денегъ, подъ
назвашеш» Тешраішиія, ш. е. чегаы-
рехъ - м сячныи сборъ; но свободиы
такдіе, какъ и вышеписанные, ошъ
плашежа Винерича и Дижмартпа.
Лоеофетт сушь канцеллрск.іе лого*етьг.
служишели, по разнымъ м сгаамъ пра-
вишельсгава упошребляежые для пись-
мештыхъ д лт*, и не шіагаяиці ника-
кихъ подагаеи и повинносгаей.

Лолтсовниіт и Капитаны сушь полковпнки


частные начальпшоі земск.аго В О д : - и К а п , и і і а п ы -
ска, или виупгреішей сшралш; они
опред ляюшся огаъ Спашаря въ у зды
ежегодно , и им ютъ подъ начадь-
ствомъ своимъ Слуікшпоровъ и Пан-
дуровъ, для ощыскиванія воровъ и раз-
6ОИІШЕ.ОВЪ ; —- но обязаішосліь свою
160
f

весьма худо исполняюгаъ и часіпо са-


ми въ пресшупленіяхъ учасшвуютъ.
2-е.
Купечество. КупеЧССШВО, Нб ИЫ вШЪ о б ш и р -
нон или общей іпоргоБли съ обла-
сшями, въ другихъ дердіавахъ сосшо-
яицижи; одиако есгаь н ск.олько Е.уп-
ю^евъ, кои учасшвуюгаъ ипогда въ
ошправленш изъ разиыхъ ві сшъ пше-
т щ ь і въ Коисшаншинрполь, и посы-
даіогаъ ие малыя суммы деиегъ въ Рос-
сііо, к,ак.ъ для закушш оиой^ гаакъ
ЗИ^для полученія посредсшвомъ Е-Ур-
са- прибыли.
Лавки свои въ Бухаресш купе-
чесшво снабжаешъ весьма хорошшш
шоварами йзъ Австріи и изъ Лейпци-
г а ; зд сь гаакіке получаюшся разныя
Турецкія машеріи и дорогія шали
изъ Коисгааншшюполя. Вооби^е ла-
БОК.Ъ въ Бухаресш весьма вшого.
Купечесгаво пользуешся особен-
ною привилегіею вольносшв:, пеоб-
ложено никакими непрем иными пода-
шяаш^ и большад часшь изъ купцевъ
• • ••

.
I
\ • "

— 161 —

им юшъ поііровишельсіпБо огаъ ино-


спгранныхъ Консуловъ, въ Бухаресга
находяд^ихся.
Есшь Н СКОЛЫІО и настояіцихі^
иносгпранныхъ поддашіыхъ, какъ rap:
Россійскихъ, Авсшріііскихъ и Фран-
цузскихъ, Е.ошорые упражняюшся въ
разныхъ прожыслахъ; н кошорые же
изъ нихъ ошправляюгаъ въ свои м -
сша получаемую изъ Туреврн хлоп-
чагауіо бумагу и шелЖъ, а равиом р-
но занимаюіпся переводами векселей
на Банковыя частиыя к.онгаоры^ въ
Авсгарш, Россію, Консгаангашіополь
и даже въ Ааісгаердамъ.

Изъ Россіи присылаешся въ Вал-


лахію мноліесгаво собольихъ п дру-
гихъ дорогихъ м х о в ъ , за когаорые
Бояре пдашящъ весьма выгодио.

Есть куіщы называемые Ком- Компани-


cratr.

панистпсщш, когаорые ведутъ гаор-


говлю виупгри Кішжесшва общую^ но
не столь значигаельнуіо. Оіш шгЬ-
іопгь па сіи зваііія привиллотіи ощъ
11
— 162 —

Господареи, осБободідающін вхъ ошъ


плашежа подашей. .

Руіппапш. Рупташи могугаъ бышь почгаё-


ны м іцанаіяи^ и іьажеіпся,, чгао классъ
йхъ учреліденъ сначала для шого един-
сілвейнО , чгаобы привлечь въ Валла-
хію сішль можно бол ё выходцевъ изъ
сос дсшвеішыхъ обдастей. Бс онй
волевы ошъ плашежа гаягоспш й-
шей подаши биру, и взьіскиваешся
съ нихъ н к.огаорое гаолько число
денегь по особенйодіу учрежденію.
3-е.
Нижесл дующіе классы людей у*
волышюгпся о т ъ подашей на все т о
время, пода ошправляюпгь -службу
по своимъ званіямъ :

Папдуры,
Пандури суійь солдаты земска-
го войска въ малои Валлахіи и упо-
требляіотся не гаольк.о для юхране-
нія внудіреішей стражи и прочихъ
м сгаъ, но и ддя пожмкн: разбойниковъ.
ДрИ ОПНСанІИ ИХЪ БЪ 1812-МЪ ГОДу,
— 163 —
иах.одилось 6,800 душъ мужеска пола
й около б,зоо женска»
Служиторы сушь ша часгаь обы-служтпоры.
вашелей, кои назначаюгася для служ-
бы при исправничесгавахъ и другихъ
м сшахъ. Онй до.іашы см ияшься
еженед лыю друщэш свошш гаовари-
щами, дабы изгііть одпу нед лю и для
исправленія домашпихъ д лъ своихъ.'
Суруджіи супіь яштртктг на поч- Сурулжія,
шовыхъ сшанціяхъ и ыазначаюліся на
оныя правигаельсшвомъ изъ ближай-
шихъ деревень.
Вътаторъі или охоганики, при* Выпаторы.
йадлелшіціе Господарю, Спашарю и
другшгь первьшъ чииовішк.амъ, обяза-
ны досшавляшь имъ дичииу.
Лестшри занимаіотся рыболовлею
для Господаря и для других перво-
класиыхъ особъ,
Лодари сушь Ш , ксга обязаны
йсправляіпь вюспгы и перевравьі какъ
вообще по дорогамъ Валлахіи, такъ
равно и въ городахъ.
N

164

4-е.
Бирники. Бирники есгаь гаа ч а с ш ь жйгае^
д е й , к.ои подверліеиы самому гаягчаи-
шедіу бремени.

С к о л ь к о Б о я р е обезпечеиы въ со-
спіояніи своемъ и облагод ш е л ь с ш в о -
в а н ы многими особениыми преимушге-
сгавами > сіпольк.о н а п р о ш и в ъ сіи псн
селяие низверікены въ соверпіеиное
утгшжеиіе и величайшуіо б дносшь.
Оии плашяшъ подагаи называемыя
Биръ, и сверхъ т о г о несуліъ дру-
гія повинносгаи, будучи равном рна
обязаны рабошаіпь и для Бояра, на
земл коего жищедьсшвуютъ, 12
Клака и ^HeH ВЪ ГОДу. ПоБИІШОСгаЬ СІЯ на-
Дижма, ^г
зываешся Ллака, при к.оев: должиы
они гаакже давагаь ему и десяшуіо
часгаь со вс хъ продукшовъ, на зем-
л его пріобр шаемыхъ.
Въ прочемъ сіи дв повиниосши^
т . е. клаку и дижму выдолііяіотъ н
вс другіе землед льцы Боярамъ и мо-
насгаырямъ, въ им иіяхъ коихъ ОНЙ
••;:-• 165

жнгаельсгавуюшъ и хл бопашесшво
производягаъ.
Бирпжки въ Валлахіи исчисляюш-
ся ие на дуіпи^ ио на люды; при пер- .
воначалыюмъ учреікденіи оныхъ, каж-
дое семейство съ хороппоіъ состо-
яніемъ, сосгаавляло одну люду, и изъ
б дн ишихъ входили въ оную по два
Ж по т р и семеисгава. Теперь же
есшь по пяши и даже по шесгаи до-
мовъ въ одной, и вс они вм с т
ДОЛІКНЫ пдапгигаь по раскладіі меж-
ду собою шу подагаь, когаорая вооб-
lufe Висгаеріею опред ляешся.
Сокогаельишаі и Послупшики иа- Сокотсль-
ШІК
ходяшся въ послушаніи у Бояръ и " "
монастыреп, и погаому освобожда-
ются ошъ плашеліа непрем шіыхъ по-
дагаей въ Бисіперію.
Бояре Валлахскіе им ли въ преж-
нев время людеи въ собсгавенномъ под-
даиств , а посл одинъ изъ Госпо-
дарей , и ішенно Коиспгашпииъ Ма-
врок.ордашо, въ 1739-мъ году, давая
—. 166 —

преобразованіе Валлахіи^ одред діщ»


чшобы они подданныхъ не им ли, но
чшобы, вм сщо ихъ, кагкдому изъ
Бояръ цазиачаеэдо было опред леіщое
ошъ него число семейсщвъ, подъ на-
званіемъ Сок.ошельник.оБъ , и^ для ис-
родненія Боярскихъ надобносшей БЪ
деревняхъ, послушниковъ,
Сокошельники , при назначеніи
ихъ въ повиыовеніе Боярамъ, исклю-
чаюшся изъ числа людъ, плагаяіі^ихъ
Висгаеріи подашь^ тл, вм сшо онои, о-
бязаиы уліе служищь своему госпа-
дину.
Послушшти же назначаюшся Бо-
ярамъ для услугъ, не въ опред ли-
шелыюмъ числ , но по собсшвенному
благоволешіо Господаря, сколько ко-
му онъ заблагоразсудишъ, съ равяо-
ад рлымъ искдюченіемъ ихъ изъ числа
люден:, шташящихъ цодапш въ Висще-
рію,
По древнему обычаю или обряду^
мошщ, га. е. деревіш, всякое семеи-
16T —.

СШБО Поелушнщіовъ обязано оказы-


вашь Бояру my услугу, какая огаъ
него будешъ гаребуема, к.акъ на при-
м ръ: одни изъ нихъ, называемые Дур-
вари_, долдшы досшавлягаь Бояру дро-
ва; другіе_, Спіупари^ обязаны присма-
тривапіь за пчелаэш; лгрегаьи, Baita-
ри^ берегугаъ воловъ и коровъз а чега-
вергаые, именуеэіые Морари, должеи-
сшвуюшъ надзирашь ыадъ мельнща-
ми Бояръ. Бъ прочемъ шочная обя-
запноспіь вс хъ Послушниковъ зави-
сипіъ огаъ условія, добровольио съ
Боярами д лаемаго, и часгао плагаягаъ
они одну гаолько имъ подать. Если
изъ числа Бирииковъ поліелаешъ кшо-
либо освободишься и посгаупигаь въ
Послушішки ъъ Бояру, шо иапередъ
просишъ опаго о прпиягаіи его къ се-
б _, об п^ая плашишь сгаолько, сколь-
ко можегаъ. Тогда Бояръ сгаараега-
ся ходашайсгавовать у правшпель-
сгава, чгаобы причислилп къ нему се-
го землсд льца, или на м с т о како-
го либо умершаго^ или ліе на пере-
168

м ну другаго нерадиваго, ішшораго


Бояръ бол е им т ь не желаешъ, и
кошорый посл гаого долженъ будетъ
поступишь БЪ Бирники. Правншель-
сшво,, удовлешворяя подобныя прось-
бы Бояръ, рукоБодсшвуеіпся въ семъ
случа древнимъ обычгемъ, коимъ при-
своено иаіъ право гаребоватъ другихъ
Сокотельниковъ и Послушниковъ на
м сшо умершихъ, или на м сшо н е '
послушгіыхъ.

Люда Сокошельниковъ и Послу-


пшиковъ сосшоигаъ не изъ ыногихъ
семейсшвъ, какъ люда Бирниковъ, но
изъ одного т о д ь к о ; а попіому и
плашішыя ими подаіпи Боярамъ или
мокасгоырямъ, гораздо меныые ш о ж ,
каковую Бзыскиваіотъ съ Бирішковъ,
Въ посл днее время плашеліъ ошь
каждаго Сок.огаельБика иросгшірал-г
ся не бол е каьъ оісоло 80 левовъ
въ годъ,

Бъ числ сбыватедеіі Валлахскихъ


ГраиснлТі-
ваццы. есдть шнодіесшво Траиеильванцевъ,
— 169 —

когаорые съ давняго уже времени де-»


реселились въ Валлахію.
Княжесшво сіе, до оіггкрышія быв-
шей меікду Россіею и П о р т о ю Ош-
іггоманск.оіо въ 1765-мъ году войыы,
им ло жшпедеи весьма мало. Ве.ги-
кое просшрансшво плодородн ішіей
земли осшавалось совершенно безъ
обрабошыванія и безъ пользы, по не-
досшатку лтодей. Но Князь Алек-
сандръ РІпсиланши, опред ленный^ по
заключеиіи гаогда мира между Россіею
и Поршою Огашоманскою^ Господа-
ремъ Валлахіи, бывъ побуждаемъ чув-
сгавованіями забошливосщи своей о
благососшояши к р а я , сшарался изъ-
искивагаь различпые способы для п р ь
умноліенія числа жишелей зд ішшх.ъ.
Онъ даровалъ семействамъ^ изъ Тран-
сильваиіи переходившимъ, отличныя
привилегіи, вв рялъ ихъ въ попече-
ніе одиого особеннаго чииовпика
(Исправника деЬгурень) и уволкя./іъ
нхъ совершенно огаъ всякихъ пода-
т е й н а 6 м сяцевъ; а погаоэгъ уже вся-
-— HQ

itoe семейсшво долженсгавовало цла-


пшшь чрезъ каждые чегаыре м сяцд
по 4 лева, всего же на годъ 12 ле-
Бовъ. Сіи выгоды для переселенцевъ
сохраішеіны были долгое вреэія, и ш мъ
населеніе Валлахіи, особливо окодо
хребша Карпашскихъ горъ, до чрез-
Бычаишш сшепени пріумножидось j
но въ посл дсшвіи Трансильвансше
пересел.енц[ы, бывъ обдожены неум -
решіыми цодашями и подБерпіуБіпись
и другимъ уги гаеніямъ, нарушавшимъ
совершеіщо привилегію, досшавляБ'
шую ігаъ прежде сшоль ошличную
прошиву прочихъ ікишелей Валлахіи
выгоду, почувсшвовали себя весьма об-
ремененныаш:, и пошому принуждены
были осщавигаь свои діидіица и воз-
врашигаься или въ грашщы ТрансилЬ'
ваиіи или разс яшься по разнымъ ы ^
сшамъ Княліесшва, чшобы, переходя
лзъ м сгаа въ м сшо , изб гашь пла-
шежа шягосшн йшей подагаи.
Сербы н Кром Трансильваіщевъ, есш& еіце
ол,ары
и другіе дереседедцы, изъ сос дсшвед-
— ГЦ —r

ньіхъ обласшей, no разнымъ обсщо-


ягаедьсшвамъ шь Валдахііо привдечен-
ные, изъ Б.ОЖХ.Ъ значишельн йшуіо
часшь сосщавлцюшъСербы и Болгары.
Сихъ посл диихъ переведено бшло съ
праваго берега Дуная Россіискою. ар-
міеіо съ І809-го по 1812 годъ, окола
20^000 семеисгавъ, дабы ш мъ изба-
вишь ихъ ошъ различныхъ б дсшвій,
по случаю продолжавшихся шогда вот
енцыхъ д йсшвій въ БолГаріи,

Народъ сеи весьма расположенъ


М. шрудолюбііо и промышдепиосгаи.
Землед льцы не осгаавлщошъ безъ об-
рабошываиія подей, простраыство
коихъ весьма превосходишъ число ск
бшпашелей Валлахіи; Содал нія до-
сшойно шолько шо, чшо миогіе изъ
Болгаръ и въ Баддахіи не могли о-
сновашь швердаго для себя дшіпель-
ства; ибо они Турками цринуждепы
были переселищься обрагаио въ Бол-
гарію^ а другіе и по собственной вол
удалиллсь изъ К.ііяжесщва ceгo^ не бу-
душ въ сосгаояігіи переиосишь Hecnpa--
ведливосшей земскихъ чиновниковъ.
5~е.
' Цъіести, разд лены въ Валлахіи
на два сосшояшя:
Одии изъ ішхъ ігринадлежагаъ Го^-
сподарю, а другіе Боярамъ и мона^
сшырямъ.
Принадлежаіі^і Господарю, со^
сшояшъ въ управленіи Армаша, ко-
гпорый^ зав дывая и ш і , одни^съ изъ
нихъ ііазпачаешъ Kb собиранію золо-
т а въ р кахъ, а другахъ, кои о с т а -
іогася огаъ сеи повжиносгаи свобод-
нымвс, облагаешъ подашьми.
Т ліе Цыгаиы,, кои принадлежагаъ
Боярамъ и монасгаырямъ, сосгаоягаъ
въ собсшвениомъ опыхъ распоряже^-
ніи и почишаюгпся ихъ поддаішьпш,
гпакъ^ чгао влад юіцій шш йм егаъ CO'
вершешюе право и даригаь и прода-
вашь ихъ кому и какъ захочешъ.
Бс хъ Цыгаиъ, принадлежащихъ
Господарю, сочшено шалашей или
Фажилш сл дуіощее число:
_ цз —
Аурарей, ошыскйвающчхъ золотой пссокъ^ около 700 «лм.
Такйвыхъ жё , Валлаховъ, пазываемых.ъ Бояшъ
Аурарп - - - - - юо.
Урсари, ш. е. медв длмн промьшіляющі - і,ооо.
Лиигурарей, т . е. работаіощпхъ лржки - 8оо.
Лаяцовъ, илн кузнсцовъ » - • . і г,оО.

Всего - - 5,500.

Цыгапъ прйпадЛожащнхъ Боярамъ и мопасшы-


рпмъ, па ііепрсді ішыхъ м сшахъ жишсль-
.СШВуіОЩІІХЪ j ОКОЛО . . . 20,000.

Вс хъ вообще . - 23,Зоо 9Ші

Евреевъ, кром Бз^харесшсішхъ Еврен.


Й Крціовсішхъ, СОСШОЯІІ^ІСХЪ болыпею
частію подъ поьровишельствомъ
Консуловъ^ найдено въ об ихъ Валла-
хіяхъ^ по разнымъ городамъ и м сшеч-
камъ, весьма мало, и имеино: мужёска
пола 98 душъ, а ліенска 66, к.ои вс
почпш записаиы въ подагаи и пла-
т я ш ъ оиыя гаакліе КДІІ.Ъ И Бирншш.

Упражиенія пребываюіі^ихъ въ Вад-


лахіи Евреевъ суіль ш самыя, каісъ
въ Россіи и другихъ м сшахъ* одни изъ
нихъ зашшаюгася гаорговлею, а дру-
гіе н когаорьши ремеслами. Но огаъ
содержанія к.орчемныхъ домовъ уда-
-^. ій -^
т
лены совс мъ по шш, и сельскіё %&=
шели Валлахіи предохрапеыы огаъ
ш хъ безсов сганыхъ обмановъ_, кои-
ми сшоль много раззоряюшся земле-
д дьцы, дшшельспівуіоіціе въ Бессара-
біж ^ Польш и дшке въ Россіи.
се чиело Д 0 поДробиОМ ИСЧИСЛенІЮ БС ХІ
народа. ^ ;
вьішепоказанныхъ сосшояыій ліодей;
искліочая Бояръ и жишелеи городові
Бухаресша и Краіова, Грековъ и Ар-
йшпъ^ въ оби^ую опись невнесеыныхъ;
найдено было въ об ихъ Валлахіяхъ^
при высшушіеніи ІРоссійской арыіи
въ 1812-мъ году, муліескаго и женска-
го пола душъ 609^831. •,
Но разсуждая скоіько о тоъг ,
чшо есгаь миожесшво изъ жигаедей
укрываеэіыхъ опгь правишельсгава у-
здиыши чиновнжками для собсшвен-
ной пользы жхъ, сшолько ж о гаом^
чшо многіе изъ зешіед льцевъ, пере-
ходя изъ одного м сгаа въ другое,
для изб жанія огаъ разныхъ приш -
сненш, ни гд не ігршшсаны и ира-
Изчисленіе жшпелей въ n-ши у здахъ Валахіи п въ 2-хъ городахъ: Бухаресш и Краіов 1820 года.
ГІ. С. Мол. и Вал. сгар. 175.

ф А М II Jl I Й Ж Л И С Е М Е Й С Т В Ъ:

БОЯРЫНЛШИ. п И
І
ліі If
0
a й
НАЗВАНІЯ У ЗДОВЪ. S3 s g B

. 1 a B
Г ca
в . 1 i
в И
IS
Я P;
S
я
No. па прилоэк. паріпи,.

1. Въ Слам- Рымшікскомъ - - 60. 24. 70. 179. п. ^55. 127. 5074. 5G0. 785- 291, 81. 7,511.
2- Бузевскомъ - - - - 40. 26. 139. 2. 128. 125. 71. 2706. 1198. 650. 30. 24. 5,139.
3- Сакуяискомъ _ _ - - 97. 61, 339. 1. 17. 178- 75. 5922. 1987. 935. 054. 10,446.
4. Праовскомъ - - - - 56. 35. 16. 244. 121- 13. 3139. 1606. ІІІЗ. 330. 264. 6,917.
7. Дішбовицкомъ - - - 13. 24. 2'2. 179. 266- 69, 7192- 2036. 1350. 432. 11,563.
8. Мущельскомъ - - - 25. 14. 110. 300. 156. 35, 3315. 1092. 661. 152. 5,838.
9. Аржишскомъ - - - - 46. 18. 50. 403. 231. 99, 7382- 842. 731. 279. 10,081.
5. Яломицкомъ - - 55. 38. 75. 1. 59. 269. 243. 2835- 701. 546. 366. 899. 6,067.
6. ІІЛЬФОВСК.ОМЪ - 13. 24. 13. 17. 465. 268, 3150. 1807. 2135. 1110. 2232. 11,232,
Въ город Вухарсст 113. "79, 25. 56. 638. 1401. 54. 1500. 217. 1172. 5,255.
12. Блашскомъ - - - - 17; 15. 29. 5. 471. 268. 4206. 558. 641. 572. 6,578.
11. Телеорманскомъ 22. 8. 43. 183. 357. 170. 9007. 245. 535. 927. 11,497.
10. Олпіовскомъ - - - 10. 7. 43. 97. 252. 8S. 4379. 293. 237. 252. 5,655.
15. Вульчевскомъ - - - - 73. 248. 110. 89. 574. 7826. 1010. 668. 222. 10,636.
14. 1

16. Горжевскоіиъ - - - - 45. 338. 191. 114. 256. 6701. 357. 1077. 768. 9,863.
20.
13. Романацкомт. - *•'. 21. 23. 25. 93. 156. 232. 26. 4545. 276. 596. 717. 6,710.
14. Долікевсколъ - - - 11. 122. 297. 841. 374. 124. 6151. 8S0. 1087. 921. 10,820.
62.
. Б ъ город Краіовть - - - 167. 400. 465. 1,032.
17. Мехедішскозіь '- 50. 14. 233. 146. 11,427. 205. 1125. 572. 13,572.

Іілюго - - 778. 455.' 1707. 1097. ЗвТ5. 6014. 1873. 96,455. 15,820. 16,487. 4056. 7799. 1'56,414.

| П р к с о в о к у п я же къ оиьігіі , приы р п о s
1,000.
Боярь _ . _ ^ -
3,000.
Монахрвт. - ' -
9,112.
Б даго Духбвеіісгііва
3,500.
ІТіюсшраішыхь лодлашіыхъ
23,300..
Цыгаиь - - - - -
1,000.
Евреевь - - - - -
197,526.
Всего, около <• •
— ш -^
вишельсшву вовсе неизв сшиы, я по-
лагаю^ чшо должно бышь вообще жи-
гаеЛбй Въ Валлад.іи ошъ Soo^ooo до
і,ооо,ооо душъ.

По Описанііо, сд ланному въ по-


сл днее время, ие на души, но на се*
меисгава, найдено было правишель-
сгавомъ во вс хъ п-ши у здахъ боль-
шой и малой Валлахіи разнаго со-
сшоянія ліодей сшольк.о, какъ въ,
исчисленіи; іцше сего подробио озна-,
чено:

і
176 —-

П Й С Ь М О 13-с.
f: •

Изъ БУХАРЕСТА, ОТЪ ^О-ГО ІЮЛЯ 1820.

На прошедшеи пед л возобио-


Вйдъ я пос щеніе мое Л. Р. и про-
силъ его объясюшіь дш со всею ош-
іфовешюсшію как.ъ сисшему Бояръ,
Е.оеіо они въ д лахъ слуді,бы руко-
водсшвуются, raaitb равио и вс пре-
досшавленныя имъ привиллегіи.
Оиъ ііачал.ъ мн говоригаь весь-
ма отіфовенно и признался, чшо
вс ' Бояре д исшвшпельно вознесе-
нві на высочаиіпую сшепеиь изоби-
лія, богашства и роскоши, по чшо
сельскіе жигаели низверікеиы въ край-
нее ушшижете и велЕгаайшую б д-
носшь. Бсякій безприсшрасганый
наблюдашель БЩИШЪ , чшо вс ога-
личные дары^ п^едроіо рукою при-
роды въ земл сей пос янные, и
вс преимуіцесшБа, подишическою
сисшемою на счешъ дривиллегій во-
9біі^е обывагаелямъ дароваішыя, ие
— ill >'

шолько не прииосяшъ ни какой на-


роду пользы, ио напрогаивъ обра-
іцаюшся ьъ одному лишь вреду онаго
Б о я р е , ИНОГДа ЗабЫБЪ СВОЙ. ДОЛГЬ, Обя- Система
зашюсшь и любовь къ б днымъ собра- ^ Р ^
шіямъ своизіъ, и прил пясь к,ъ сшо-
рон Господареи Грековъ^, изъ Кон-
сшаштшоііоля прі зліающихъ, д й-
сшвуюшъ къ одной съ пими ц ли и
къ одному личному обогаіцетго сво-
ему. Народъ часшо подвергался
сшодь неум ренньшъ налогамъ, чшо,
при всемъ плодородіи земли и при
всежъ щедромъ возпагражденш приро-
дою шрудовъ его, всегда почши осгаа-
вался въ совершешюж б дносши.
Привилегш Бояръ хошя и пре-
досшавлеиіл имъ древБими хрисовула-
миГосподарей, но не давали огашодь
иикакого права обремеияшь народъ
новыми угд шеніяіш, введенньиш наи-
бол е съ гаого времеци какъ Двор-
ішіш и' ЛогоФешы, Спашари и Ви-
сгаіары позволили себ продавашь
вс подчиненныя жжъ м сша за пеу-
12
— 178 —

м реипыя суммы денегъ. Покупщики


оныхъ^ пріобр шая шактіъ обрдзомъ
право ко вс мъ иесправедлиБосіпямъ
и злоупошреблетямъ въ у здахъ, про-
должагошъ цриш сияшь б дный народъ
съ давняго уже врешени. Господарь,
д йсшвуя болыпею часшііо ЕЪ одному
лишь насып^енію своего корысшо-
любія, позволялъ Боярамъ произво-
дишь разди і шыя исгаорженія для піо-
го единсшвеішо, чгпобы и оии ие пре-
пятсгавовали ему въ непозволешюмъ
пріобр гаеніи ^ а Бояре подобную
волю предосгаавляли подчииеішьшъ
своимъ, чшобы сіи усп ли возвра-
гайшь га суммы денегъ, кои за м -
сша свои тгь заплашили : и гаакимъ
образомъ сисшема злоупошребленій,
возрастая время о т ъ времеии _, пре-
исполішда наконецъ миогихъ изъ Бо-
яръ столь неприличиыми чувсгавова-
ніями, чшо опи^ всшупая въ службу
лравишельсгава, но сл дуюшъ бол е
прямому долгу бдагородиаго чедов - '
ка, обязаниаго покровишельсщвовашь
— 179

б дныхъ беззаіцшішыхъ жишелей^ но


уподобдяіошся, шакъ сказагаь, обык-
новеииымъ промышлеішикамъ, разііые
способы къ удовлешворенпо ' сребро-
лобія изобр шаіон^имъ , и продаюшъ
подчииенньпіъ де какую - либо соб-
спгвенносшь свою^ но ц лое СПОІІОЙ-
сшвіе несчаспшыхъ собрашій, под-
вергая ихъ различньшъ исшязаніяэіъ
Запчіевъ и Вашаровъ, ІІолк.овниковъ
и Капишановъ и другихъ подобныхъ
оітымъ у здііыхъ служишелей.
Я спросилъ Л. P., МОЛШО Ml БИ-
д шь гд либо вс подробноспш обя-
заниосшей и д исшвія сосшоящихъ
въ сдужб Бояръ? Онъ огав чалъ ми ,
чшо въ посл диеи исшоріи Діонисія
Фоппшо^ въ семъ году издаыной^ по-
к.азаііы они въ самомъ исшинномъ и
въ самомъ явсшвеиномъ вид . Тамъ
можно узнашь, какимъ образомъ про-
даепгь Спагаарь Полковникамъ и К.а-
пигашіамъ порознь м сгаа н х ъ , оц -
нивая ежегодно безд йсшвениые и ие-
значаш[іе шруды свои на счегаъ б д-
180 —-

наго огаечесгава ииогда меи е, а и-


ыогда бол е 300,000 левовъ. Тамъ мо-
жио, вид шь гаакліе, чшо и Бисшіаръ,
д йсгавуюіцій въ правишелъсгав съ
особенною вдасшііо, слуліишъ безъ
жадованья, ио—вм сшо онаго, получа-
е т ъ равном рно подобные доходы,
сосшавляіощф.е въ годъ ииогда мен е
200,ооо, а ииогда бол е 500,000 и да-
ліе до 400,000 левовъ. Словомъ, о-
зпачеиы въ оиой и с т о р і и вс другіе
Б о я р е , одинаісовою ліе сисшемого
подучаюіфе за мадозначаіція заняшія
свои, ииые по 20,ооо, другіе по 50,000,
а н когаорые даже и по 100,000 ле-
вовъ если ие бол е.
Оправдаше Мд ХОШ лОСЬ ЗНаШЬ, учаСШВО-
Бояръ. вадъ лж когда - дибо самъ Л. Р. въ
сшоль иеуж решшхъ пріобр гаеніяхъ
члековъ правшпельсшва и въ сшоль
безпред дьныхъ здоупошреблеиіяхъ,
обремепяюіфіхъ до щакой сшепени
б дньш народъ Княліесшва Ваддахска-
го ? и оиъ съ подиою ошкровенио-
сгаію и съ н кошорьшъ сшыдомъ при-
:— 181 •—

зналсямн ^ чшо иемогъ не сл довашь


общей сисшем , пі мъ бол е, чшо при
всякомъ удаленіи его ошъ лишюй дла
себя корысши, не могъ бы оиъ одииъ
не шолько прес чь главиаго к о р н я ,
ошъ коего вс прочіе распросгара-
няюшся, но и подвергнулся бы еіце
неудовольсшвію Господаря, и поше-
рялъ бы даже и на предбудуіцее вре-
мя опред леніе себя къ к.ак.тіъ-либо
доллшосшямъ, на і ошорыя всегда
есгаь безчисленное множесшво охога-
НШІОВЪ , гошовыхъ не ШОЛЫІО ПОЛЬ-
зовашься введеыными уже злоупо-
требденіяіш, но и ушіожапіь оныя
сколь модшо бол е. Я согласился съ
нимъ, чшо д нсшвишельно одинъ сла-
бый членъ, удалеиіемъ своимъ ошъ у-
частія въ гаакомъ д исшвіи прави-
шельсгава, не произвелъ бы ничего
другаго, кром личиаго себ вреда
безъ особешюи полъзы.
В о т ъ вамъ, другъ мои, изъясне-
піе вкрагац сисшемы, коею Бояре
Валлах,сіііе до ссго времени рук.овод-
—, 182 —

сшвовались. А чшобы вы им ли пол-


ную идею и о каждомъ чии въ осо-
бенносгаи, сл дуегаъ ниже сего под-
робное огшсаніе, съ разд леніемъ ихъ
и а классы.

Званіе ыногяхъ Бояръ есгаь сшоль


, же древнее, какъ и званіе Князей Вал-
лахскихъ; но порядокъ или чішопо-
чигааше между БЖИИ усшроено наи-
бол е въ іі82-мъ году, Кдязевіъ Ра-
дулъ Воеводою, имеыуемымъ Великимъ,
сообразно съ чинами / суіцесшвовав-
пгттаи прежде въ Консшанпщнополь-
ской Моиархіи. Н кошорые же гт-
вы, какъ шо : Аги и Сердаря заим-
сшвованы посл ошъ Турковъ, а дру-
гіе прибавлены ыедавио посл. дними
Господарями.
Прппнлегія Бывшш Кияземъ въ Валлахіи Кон-
Бояръ иа тія-

г сшангаинъ і іаврокордагао , по ошо-


КОІІЬ, браніи ошъ Бояръ поддапныхъ, на-
значилъ въ зам ну оігыхъ Сокошель-
нжк.овъ вс мъ ш мъ Боярамъ, кои им -
др кр посшиыхъ. Н о въ посл дсшвій
— 183

учреіЕденіе сіе^ изм няясь время ощъ


времени, распросгараііеио ііаіі.онецъ
и на вс хъ ш хъ Бояръ, коихъ пред-
ки вовсе въ Боярсіі.омъ з в а т и не
были.
Теперь вс первокласные Болре, Псрво-кла-
какъ шо: Великіе Баны, Великіе Двор- СІІЫС"
ники, Беликіе ЛОГОФ Ш Ы , Бел. Спа-
шари, Гешмаиы, Вел. Висшіары, Вел.
ІІосшельники и Аги ші югаъ калідый
no 80 Сокошельник.овъ и въ знакъ
своихъ досшошісшвъ перваго Е.ласса,
ошпускаюшъ на бород волосы, ио-
сяшъ въ цереі;:оіііялыіые дни шубы и
шапк.и собольи и им юшъ пришомъ
въ рук , до окоичанія д,еремонш7 пал-
ку серебрянуіо.
Второкласные Болре: Великіи вшоро-кла-
Ключарь и Вел. Кашгпарь им юшъ с1іьіе"
по 40 Сокошельншшвъ, Вел. Пахар-
никъ 25; Вел. Спюлышкъ щ Вел. Ко-
мисъ 18.— Н ішторымъ изъ Вел. Кдір-
чарей позволяешъ К д я з ь , въ знакъ
особеішаго своего благоволешя^ ош-
пусііашь ]s. бороду.
184 —-

Трстьяго Третьлео класса: Сердарь 14,


Медельничарь 12, С^удліарь ю , Пи-
т а р ь 6, Вел. Армашъ 20, Вел. Пор-
шарь 20, Шешрарь ъ, и Ключарь де
аріи по 5 Сокогаельниковъ.

Чствсртаго Четвертпаео класса: Бшорые До-


гоФегаы, вшорые ІЗисгаіары и вшо-
рые Посшелыщки, калідыи по 6; вшо-
рые Спашари и вшорые Поршари по
•• ' ,5 Соііошельника.

п.ішаго Плтпаео класса: Т р е т і е Висші-


класса. ары, шрешіе Посшельники, шрешіе
ЛОГОФСШЫ и шрешіе Армаши по з ;
шрешіе Кодшсы и шрешіе Поршари
по 2; Присшавы или Запчіи Диваыа:
Вашавъ де Апродл;и, Чаушъ де Апрод-
зи, Вагаавъ де Диванъ, Вашавъ де Па-
харничель и Вашавъ де Висшерія по
х
з Сокошелышка калідый, 1асшиые
Присшавы въ город ошъ Спашаріи
и Адлаи: Капишаиъ де Тарабаиъ и
Капишанъ де Лесредлш ло з Соко-
шелышка.
— .'185 —

ПерВО ДОСШОИНСШВО. Лервокла-


с іые
ВеликШБан Краіова и Кайшолаш. ' '
А
Баиъ или
Въ прежнее время Банъ былъ са- Каймакам.
мовластный влад шель пяши у здовъ
малой Валлахіи , и им лъ къ Киязю
Баллахіи н кошорую гаолько покор-
іюсть. Но въ посл дсгавіи, когда
Кпязья присвоили власшь себ и надъ
сею часшію земли, и когда разныя
иесправедливыя шребоваиія Турковъ
ІІЪ Баиу были сшоль веаики и сшоль
пасгаы, чшо Банъ всшр чалъ крайнее
зашрудненіё въ удовлешвореніи оньгхъ,
що и посшановлено въ ітбі-мъ году
за правило, чшобы не посылашь
впредь Бановъ въ малую Валлахію,
но на м сшо ихъ оішіравляшь всегда
одпого изъ первокласныхъ Бояръ, съ
тишудомъ Кашіакаиа, ш. е. нам сш-
ника; правило сіе наблюдаешся и по-
нын . -— Преліде Банъ продавалъ м -
с т а слудібъ въ К.раіов за зяачи-
телыіыя суммы, к.ому онъ х о т лъ^ и
деньги получалъ подъ озиаченіемъ сво-
его дохода. А шеперь продаепіъ уже Доходъ сго.
\

— 18G —

оныя Кшшаканъ и получаешъ доходу


бол е іоо,ооо левовъ, особливо когда
Господарь расположенъ къ пеэгу.
Сборъ, подъ назвапіедіъ Капмакаіш-
шо, по 4 лева огаъ всякой большой
скошішы, какъ шо: лошадей, водовъ
и коровъ, выходяіцпхъ для продажи
изъ гранпцъ малой Баллахіп, прина-
длежигаъ ему.
Великій же Банъ, осгааваясь съ
вьшіеозначеппаго времеші въБухаре-
сга , н предсгаавляя, посл Мишро-
полиша, первое лще въ Диван , по-
лучаешъ уже доходу не бол с какъ
сл дуіощее число :
— Жаловапья въ м сяіть ПО ІООО ЛСВОВЪ, ОЪ
ГОДТГ, - - - - - 12,000 д.
— ЧІІІЮВШІКП ікжупающіс м сша въ Краіови
ошъ І аіімакіша, прішосятъ п CMJ' подаркп,
для соблюдепія в крторьімъ образомъ iipq-
• жняго правітла, каковыя іірііііоіиспіл мо-
гутъ просіпііратііся до - - - яо,ооо.
ЯоСокоіпсль—н ошъ 8о Сокошслыіпковъ, ію 8о лсвовъ
никовъ. оіііъ калсдаго, - - - - 6,4оо.

48,4оо.

Но молісшъ онъ получішіь и бо-


л с, ссли по.іьзусшсл шілосіігііо Князя.
— 1ST —

Банъ судигаъ д ла не шолько въ ггрнвплегіл


аСокотслі
Дііван , но я въ особомъ собрапш" "
пазываемомъ Велици, въ соединеіііл съ
Митрополитомъ, Великшш Дворнп-.
кавш и Великими ЛогоФешами.
Посл выступленія изъ ДОЛЛІИО-
сти Бана, Сокогаелышки осгааюгася
при немъ, равно какъ н при вс хъ .
другихъ Боярахъ, ншке сего озиачен-
лыхъ, A no смерши ихъ, ліепамъ о-
сшавдяепіся половшшое ІІІОЛ.ЬКО чи-
сло оныхъ.
Бъ йрежнее время, вм сшо Соко-
тельпиковъ, плагашю было изъ Ви-
сшерш за каіЕдаго по 2 лева на м -
сацъ. Но шеперь Бояре сами полу-
чаіотъ деиьги ошъ Сокогаельшіковъ,
по д лаемоэгу съ н т ш добровольно-
му усдовію.
Второе и гарешье досшоинсгаво.
Великій ДворшиСб (*) де Цара defl,™\>""™w
Сусъ и Великій Дборлшсб де^ч^\^
Дара де Ліосб. & Шеь,

(*) И въ Балдахіи такліе, какъ въ Молда-


віи, вм сгао слова: Дворнилъ, выговариваюшъ
— 188

Въ прежнее время былъ одищ.


шолысо Велжкт Дворшікъ; но Князь
Констаншинъ Маврокордагао въ п і б
году назначилъ двухъ: одному ве-
л лъ называгаься Дворникомъ де Ца-
ра де Сусъ, а другому де Цара де
Жосъ. Первый есшь Великій Судья
6-ши у здовъ^ ш. е. Олшовскаго, Др-
дшшскаго^ Телеормаискаго, Блашска-
го, ИльФовскаго и ДшібоБИврі.аго; a
посл диій: Фокшанскаго, Бузевскаго
Сакуяискаго , Праовсііаго 7 Муш^ель-
скаго и Ялоъшцкцто.
Башавы де плаи, или иадзирагае-
ли дорогъ Карпашскихъ, какъ выігіе-
означешгыхъ у здовъ, шакъ и га хъ^
кои находяшся въ малои Баллахіи^ въ
горахъ к.ъ Трансильваніи, подчине-
ны непосредсгавенно Дворникавіъ и
за м сша свои плашяшъ имъ значи-
гаелыіыя суммы денегъ.

шолько Борникъ; ио я уже зам гаилъ выше,


чшо чипъ сей происходитъ о т ъ слова Дворь,
іі сд довашельно долліенъ ішеновашься не
Ворнико.ігв; но Дворникошъ.
— 189

Дворншеь де Цара де ,Сусъ по-Доходыпм.


лучаешъ за плаи своего в домсгава
иногда мен е, а иногда бол е нежелй
сколько ниже означено:
За плаю: Димбовици - - - Д,ооо лев.
ІІЛОШІЦЬ! - і І. - 3,000.
Нукшора - - - - 4)00о.
АриФу ^ І ;. - 3,5оо.
Кійпсни - - - - і4,ооо.
Урсзу - - - - 7> 0 0 0 -
Козія . - - . 7
,ооо.
Новачп - - . - 6,ооо.
ІЗулкапу - - - - 4,ооо.
Клошапы * - І І і.ооо.
55,5оо.
Жаловапья въ м сяцъ по 5оо левовъ, а въ
годъ . . - - - 6,ооо.
н ошъ 8о Сокотелышковъ, около - - 6,4бо.

65,90о.
, Дворникъ де Цара де Жосъ:
За плаю: Праова - - - - і4,ооо.
Теляжпа - - - і5,ооо.
де-спре-Бузео - - 12,000.
Сланику - - - 75
000
-
Рымпику - 3,ооо.
/
65,ооо.
Ліаловаиья по 5оо левовъ въ м сяцъ 6,000.
н отъ 8о Сокогае.іьшіковъ - -/ 6,4оо.

75,4оо.
Сіи два Дворника нрисушсгаву-
юшъ въ Диван и подписываюшся дю-
190 —

сл Баиа^ но разсмдшриваіопть и су-


дягаъ и когаорыя д ла и у себя въ
. дом .
Когда случаешся, чшо сос дпіе
жителж ші юшъ споръ о граннцахъ
дворовъ своихъ, гао Князь ошправ-
ляегаъ иа сл дсшвіе одыого изъ сихъ
Дворішковъ. Кадідый изъ нихъ ші -
ешъ при себ ЛогоФеша (га. е. Секре-
шаря), одного Кондикаря (Журнали-
сша) и s служигаелеи, иазываемыхъ
Дворшиель _, кошорые въ случа на-
добносши посылаюгася и по у здатзіъ
для сл дсшвія о спорахъ^ въ разсуж-
деиіи границъ сос днихъ Дворовъ.
Д о с ш о и н с г а в о 4-е и 5-е.
ДворннкьЗ. Великій Дворник'б mpemiti и Вели-
Дооршшъд. к
^ Дворникъ ъетверттй.
. Сіл два досшоинсшва сушь новыя
и введены со времени княіЕествова-
нія Алексаіідра Мурузи, Бояре, опре-
д ляедіые иа м сгаа сіи, не им юшъ
другаго занятія, какъ ШОЛЫІО судишь
вм сщ съ другими Боярдми въ об-
щемъ собраігіи Дивана.
191 —
Жалованья получаюпгь каждый въ
м сяцъ по 750 левовъ, а въ годъ по
9ооо левовъ.
Д о с ш о и н с ш в о 6-е.
Великій ЛоеофепгЪ деЦара де Сусъ^ ^огоФепн
Онъ есшь начальникъ всей зем-А^
Сусъ.
ской Канцеляріи Князя. Чрезъ него
даюшся предписанія въ Княжесгаво и
пишущся опред ленія по судебнымъ
д ламъ. Чрезъ него д лаюіпся резо-
лющи, пашенщы и другія бумаги. Оиъ
пригошовляешъ вс д да, кои дол-
жеысшвуюшъ быгаь судимы Кияземъ.
Онъ им ешъ наблюдете за вс ми мо-
насшырями. Мишрополигаъ, Еписк.о-
пы и начальники вюнасшырей опре-
д ляюшся на м сша сіи чрезъ его по-
средсшво. ЛОГОФ ШЪ де Цара де
Сусъ , вновь въ долдщосшь сію по-
сіпупаюіцш, получаешъ ошъ вс хъ
моиасшырей усшановлениое прино-
щеніе^ равно как.ъ и ошъ вс хь га хъ,
кои вновь опред ляюшся въ началь-
иики монасшырей. Онъ назначаешъ
въ у зды Т Кондъщареи, 4-хъ Лого-
192 —'

Фегаовъ шрешьихъ, и ивіеішо : одиого


- въ Депаршаменшъ Криминальжый (уго-
ловныхъ д дъ), другаго въ Депарша-
о mpemi,- меншъ де Ошпъ, шрешьяго въ Депар-
ихъ Лого- тгтгт
Фсшахъ. шаменшъ де Іііапше, и чешвершаго въ
Депаршакеышъ Краіовскіи. Онъ на-
значаешъ двухъ ЛогоФешовъ іпрешь-
ихъ де Тайна, ш. е. по д ламъ вііу-
шреншшь въ Ланцеляріго Дивана.
Предсгаавлідешъ шакже Князю на у-
шверждевіе 6 Судеи Дивана Краіов-
скаго и 1 Ъ у зды, кошорые назы-
ваіошся Жудикашоры.
Доходы сего ЛогоФеша сушь сл -
дуіощіе:
Ошъ продалш чегпырехъ вышеозпачеппыхъ Ло-
ГОФСЦІЙ за каФшапы, около - , - 6,ооо лев-
О т ъ семн Коцдикарей - . . . . 5,ооо.
Когда продаюшся ошкупиыя сіпатьи: Вииерп-
ча, Дижмаршпа, Оерпша, Окпа и Таможпи,
mo дастся ему ио 3 лева о т ъ 5оо со всей
суммы. — Въ прошлыхъ годахъ окна и т а -
можпя съ прочпми статЬямп былп прода-
пы за а миліопа левовъ; сл довашслыю Bbi*
ХОДШІІЪ CO ВССГО 12,000 лсвовъ, нзъ коихъ
собствстю сму - - - - 8,000/
Л осгпатокъ Всликому Jloiovciny де Цара
дс Ж о с ъ , и двумъ вшорымъ ЛогоФешамъ.
Жаловааья ему въ м сяцъ по эоолевовъ - (3,000.
•J.0,000.
— 193

Свсрьхъ вышеозначепиаго дохода, получая по»


дарки оіпъ монасшырей, и по і-му леву за
печапіь, иа каждой гіросьб прикладываемую^
за всякое опрсд леиіе при прпложепіи пе^
чати, огпъ іо-іпи доДо лсвовъ, смошрл по
суіцеству д ла, равпо кйкъ за пашеиты и
за прочее, за все можсгаъ получишь около - 2 5,ооо.

5о,ооо.

Но ъ йервомъ году прибышія


новаго КІІЯЙЯ, когда обыкновенно вс
бумаги, пашешпы и хрисовулы мона-
стырскіе возобновляюшся, гао полу-
чаешъ опъ по 400, по 500 и даже по
900 левовъ огаъ к.аждаго монасшыря,
смошря по богашству ихъ; — шогда
сей Велик.ш ЛогоФешъ удвоиваешъ до-
ходъ свой^ и если сдучаегася, чгао
Князь см ияешъ Мишроіюлиша, Еіш-
СІІОПОВЪ или начадьниііовъ монасгаы-
рей, шо получаешъ и еще болыпую
сумму.
Онъ зас даетъ въ Диван вм сш
съ прочими Боярами, подписываясь
на опред леніяхъ онаго, каіеь Судья.
Разсмашриваешъ у себя д ла, кои
собсшвенно огаъ него зависяшъ, a
также судишъ и у Мигарополиша по
13
/
— 194 — •
предмешамъ до Духовенсшва касаю-
іцимся. Им ешъ подъ начальсшвомъ
л свошіъ вгпораго ЛогоФета, двухъ Ло-
гоФешовъ де Тайна и другихъ малыхъ
ЛогоФешовъ Дивапа.

Д о с ш о и н с ш в о 7-^.
Двортшъде ВеликШ Дборникъ де Кушіи
Кушш. / . ч .

(крулжи подаянія.)
Долііщостъ сія прежде вовсе пе
суіцесшвовала. Н о Алек.саидръ И-
, псиланши^ въ первое існяж.есійБОБаіііе
СБое_, въ 1775-мъ году^ бывъ побужда-
емъ челов колюбивою забогплйвосшііо^
учредилъ іГа^су вспомоліенія для б д-
ныхъ^ и оиред лжлъ попечишелями Ми-
т р о п о л и ш а и другйхъ Бояръ. Дохо-
ды, назиаченные хрисовулами, должны
были хранишься въ сундук. > за пе-
чагаью вс хъ Попечшпелей, и каждые
пгри м сяпа обязаны оии были пред'
ставлягпъ Господарю в домосгаь вс мъ
б днымъ чесшнымъ людямъ и недосгаа'-
гаочныэіъ д вицамъ^ а гаакже и Боя-
рамъ^ нуждаюіцимся въ пропишанівг, и
— 195 —

иносшраняымъ въ несчасшіе Епав-


шимъ; по каковому предсшавлеиііо
Князь опред лялъ выдачу денежнаго
вспомоліенія, кому сколыш призна-
валъ нужнымъ. А осшашокъ денегъ
долженсшвовадъ быщь опяшь запе-
чашанньшъ и храиился до другаго
времени.

Но посл Александръ Мурузи^ въ


первое ішяжесшвоваіііе свое^ сд лалъ
иовое утрежденіе и назначилъ одно-
го толыі.о Бояра надъКушіею, наи-
меновавъ его Дворникомъ де Кушіи,
съ пом и^еніемъ чина сего въ число
первок.ласныхъ Бояръ.
Къ сожал тіо однако, дов реи-
носгаь Князя в:ъ одиому лжцу, обра-
тилась во зло, и н сколько уже разъ
случалось, чшо Дворшпш сіи расшо-
чали безъ сов сши всго сумму, въ ми-
лосшышо собранную, шакъ, чгао б д-
ные не могли полушшь даже га хъ
вспомоліеній, кои шіъ заблаговремеп-
но были предназначены.
196

Доходы въ Д о х о д ы опред ленные п о хрйсо-


1
вуламъ, съ начала учрежденія сеиКу-
гаіи БЪ пособіе б дньшъ, сугаь сл -
дуюп^іе :

КпязЬ даепгь ііо 5оо левбвъ на м сяцъ, а въ годъ 6,000 лсв.


МйтрополИпіъ npit праздповавіи храма Мигаро-
^ поліи, въ дсігь Св. Копстаиткіга и Елепм - 5оо.
Епнскоііьі: Рымникскій - Зоо. Въ храмы Епйско^
Бузевскій - - 2оо. • пій ихъ, вс - - боо.
Аржишскій - юо.
О т ъ соляпыхъ окоиъ - - - - 5оо.
Ошъ опыхъ же для сиротъ - - - боо.
Огпъ Таможедь іі ДижмариШьі - ''"'- і,5оо.
Огаъ Б о я р ъ , е кегодііо Еступающнхъ въ дол-
жносгаи, опгь каисдаго сообразпо съ его
должносгпьіо, пзъ коыхъ ипце no aSo лев.,
а другіс ысгіыіііе no 20, no ю и no 5 ле-
вовъ; ошо вс хъ - - - - - 2,44сь
О т ъ чішовнііковъ дворцовыхъ при Княз - aSo.
О т ъ Краіовскпхъ Бояръ, въ долашосшяхъ ііа^
ходящнхся - • • - - 8о.

Назначено іпав Же йолу«іагаь оіпъ су-


дей и о ш ъ діругихъ чиновнигі,овъ ^
в ъ слуліб СОСШОЯІЦИХЪ и огпъ м о
н а с т ы р е й , слІідуіощее число:
О т ъ Бояръ первыхъ классовъ, которые опре-
дііляюгася вь Дивацъ судьяиіг, о т о всЪхъ - 5оО.
Ошъ g Бояръ, которые иазиачаются судьями
во а-й, 3-й и 4-й Департамспты, о т о вс хъ - і8о.
О т ъ g мальіхъ судей, ііаходящііхся въ сихъ же
Дспартамстпахъ - - - . » go.
О т ъ судей Краіовскнхъ, о т о вс х-ь 5-ши - - 5о.
— 197 —
Огаъ 34-уъ ГІсправішкоп^, въ fj-ma у здахъ на-
ходлщихся, по 5о-ти левовъ ошъ каждаго;
ошо вс хіі - .- - - - 1,700.
Овдъ большцхъ мопасщырсй, по іо огаъ каждаго 3,6оо.
Огаъ мен&щихъ монастырей, по ю ошъ каждаго і,ооо.
Отъ купцовъ. полуііающихъ прпвплегш Княз/j - 5оо.
Onrf. Свлщешшковъ вссй Валлахіи, о т ъ кажда-
го по 5 лсва въ годъ, половшіудля школы:
7^00 и половшіу для Кушіп: 7,5оо лев.;
всего s f - - » і5,ооо.

Всего одиой.только опред 4епной хрисо-


вулами суммы собнрается еяіегодпо - 55,120.

Но сумма сія т е п е р ь увеличидасі., и


Бояре, получагощіе ч и н ы , обязаны
плашишь Еаждьш сообразно с ъ
своимъ чиномъ, ошъ 4-00 до іо ле-
вовъ.
Еще ошъ продажи ЦГІІСШЪ Ворипчелямъ, кои Дохо.дъопиі
опреді>ляіогася оъ 17-іпь у здовъ и лм іопгь . Ворпичелевъ.
право взыскивагаь штраФы со вс хъ ш хъ
^юдей, копторые, пуская скргпъ па чужія
иііг.ы , причішяюгаъ пос яипому хл бу по-
рреждсиіе, около ' * * , 30,000.

65,120.

Духовііыя особы, когда БОЗВО-


дящся въ новыя званія, обязаны да,-
вагаь;
Мигарополишъ іооо левовъ, а Епи-
скопы каждый по 250. Но назначе-
ніа на м сша сіи случаюшся р дко.
r— 198 '—

Изъ вс хъ доходовъ сего бого'


угоднаго заведенія Кушіи, Господарь
опред ляепіъ гаеперь каждыи м сяцъ,
по предсшавдепііо Бояръ ж Дворника
де Купгіи, денедшое пособіе вдовамъ,,
сирошамъ, об дн впшмъ и другамъ
иесчасшнымъ дюдямъ, и назиачаегаъ
жалованье и все нушюе мамкамъ,
кормящимъ д шей подброшешщхъ на
улщахъ и подъ церквами.
іірим чапіо. Нельзя однако н ссщал шь, чщо
до сего времени н шъ особо опред -
леинаго дома для восщщіанія сихъ не^
счаспшыхъ младеіщевъ, изъ кошорыхъ^
по ув репію мношхь, едва лж осгаа-
ешся и половина въ лгивыхъ; ибо жев>
щины, к.оимъ раздаюшся они на пр(ь
кормленіе, не им юшъ доджнаго объ
нихъ попеченія ц кормяшъ ихъ шогда
гаолько, когда іиадованье исправно
выдаешся: есди же случишся недо-
сшагаокъ въ Кугаіи денегъ, или же
по другшіъ причинамъ замедлишся вы-
дача ліаловапья^ що многія изъ нихъ,
не счціиая себя бол е въ обязашіосгаи
— 199 —

к.оріішпь шъ, бываіопіъ часшо при-


чииою не шолько бол зпей, ио даяіе
и смерши сих.ъ несчасшиыхъ младен-
цевъ.
ДБоріш:к.ъ де Кушіи шг егаъ
подъ начальсшвомъ одиого К.оида[кард
(Журналисша) и одііого Секрегааря.
Судигаъ д ла въ Двдіан вм сга съ
Бояравщ Велици и зас даешъ и въ
присушсщвіи Господаря.
Жаловаиья подучаешъ въ м сяцъ Ыагл дстію
по йоолеБовъ, а въ годъ 6,000. Дру.~ д л я 1 Ушш-
гихъ ліс доходовъ и е т і е ш ъ , как.ъ
шолько, чшо когда посл смерши ко-
годибо, цо н е т і т ю пасл дігаі о в і ,
взяшо будешъ им ніе въ пользу Ііу^
mm и въ гіосл дсшвіи ошыіцуійЬй
родствсішики^ іпо ошдавая имъ бйое
назадъ, получаешъ іо-іо часщь въ свбю
дользу.
Досшоинсліво 8-е.
ВеликійЛоеофеіш деДара деЛірсб. ЛОГОФСГПЪ
. ; ' деЦараде
ЛогоФеція. сія въ. прешіее вреіия Жоы.
не сущестБОБала,но былъ одішъ шоль-
2Q0 •—

ко ЛОГОФ ШЪ } а сеи другой назна-


челъ уже поел ; и іюгаому первый
ЛогоФегаъ наименованъ де Цара де
Сусъ, а вшорыи де Цара де Жосъ.
Ояъ получаегаъ жалованья 500 левовъ
на м сяцъ, и опред дяя къ должііо-
сшямъ десягаи Кондикарей въ десяшь
у здовъ де Цара де Жосъ^ а щаюке
принимая к.ъ себ одного трешьяго
ЛогоФеша, подьзуешся о т ъ вс хъ
ихъ н когаорымъ доходомъ. Полу-
чаещъ отъ моцасшьірей: обыкновен^
ныя до назначенію денежиыя прщісь
діенія^ и занимаясь опред леиіями или
резоліоціями по вс мъ д ламъ д Ца^
р д де Жосъ^ пріобр щ а е т ъ со всего
ІЦОТО довольно. значигаельньщ дохрдъ^
жогущш просгаирашься въ годъ. ощъ
25 до 30,OQP левовъ,

Учасшвуешъ равном рно, какъ и


первьгй ЛОГОФСШЪ , въ сужденіи д дъ
съ' другими Боярами Ведицй въ Ди-
зШ-Ц ЕГ гірй Госцодар . .
201 —.

Д о с ш о и н с ш в о 9-е.
Великіи Лоеофет/б-де-Обичай. Ддтоіешъде
Обычай.
И сія должносшь учреждена гаак-
лі ошъ Князя Алеіісандра РІпсилан-
ши_, во вгаорое его княд есшвованіе,
кощорая не сосшавляегаъ другой о-
бязаішости^ кдкъ шолько: содержашь
книгу усгаановленій и обычаевъ зезь
скихъ, и ьогда надобносшь случиш-
ся, шо объясиягаь ва письм вс це-
ремоніялы для пріема знаменншыхъ
особъ, или для другихъ случаевъ, Ло-
ГОФ ШЪ сой присушсгавуегаъ въ со-
браиіж Бояръ Вслщи и въ Диван ,
какъ судья, Подъ начальсгіівомъ его
находищся одішъ ЛогоФешъ. Жало-
ванья им егаъ 5'оо левовъ въ м сящ.,
а сверхъ гаого и н к о т о р ы й осо-
бешіьш доходъ, предосщавлеііньш ему
недавно Княземъ ошъ руссомагаовъ,
т . е. разныхъ огакуішыхъ с т а ш е й .
Co вссго получаешъ онъ въ годъ,
вм с т съ ліалованьемъ^ около 12^00
левовъ.
zoz «•
Досгаоинсшво іо-е,
Спашарь^ Великш Спатаръ*
Доллшосшь сія прежде реФормы,
Кііяземъ Мавроііордагао сд лашюй,
была самая важіі шпая и самая нажіь
т о щ і ншая. Ведикш Спашарь былъ
главныи началыішіъ надъ вс ми вой-
сками землй, и при всякомъ иовомъ
всщуплепш въ доллшосщь сііо, км лъ
подарки ие гаолько огаъ кагкдаго изъ
ОФицеровъ его, ио и пользовался ша-
ковьпвд ощъ вс хъ вооби^е СлужИ'
ігюровъ , когаорые доллшы были да-
вашь ему калідый по одпой КОІБ..Ь ЛИ-
.риі^ь; и по одной повозк dbnafa
сверхъ ш о г о , рбязаиы были пла-
шигаь Сдашарю еіце и цо з лева
чрезъ всякіе 6 м сяцевъ. Но весь
доходъ сей едва просгаирался въ що
вреэш до зо,ооо девовъ. Теперь ліе,
при всемъ шомъ, чшо уничтоіішлось
земское войско и осшалось въ к о
манд его н сколько. гполько Слуіки-
щоровъ, ЛеФеддаевъ, Сейменовъ ц Co-
s«* 205

кошельник.ОБъ, однако доходъ увелн-


чился въ н сколько крашъ бол е.
Онъ. им епгь подъ начадьсшвоіяъ
свошіъ одного Бояра ЛогоФеша и 6
Бояръ Запчіевъ, какъ шо: К.апишана
деЛеФвджи, Вель-Чауша, Полк.овишіа
де Пошери, Полковника де Винашоръ^,
Полковішка де Сіймень и Великаго
Баіііь-Буліок.ъ-Баши. Вс мъ имъ и-
спрашиваетъ онъ чины съ к.аФшан^ми.
Капишанъ де ЛеФеджи им егаъ
подъ своею командою 20 ЛеФедлйевъ.
Судигаъ мелочиыя д ла и зак.ліочаещъ
подъ страяіу (караулъ).
Велжкій Чаушъ начальсгавуешъ
надъ 40 Л Феджіями и сіііражеіо по
кваргааламъ города, производишъ судъ
о медочныхъ д лахъ и сажа шъ подъ
к.араулъ.
Башъ-Буліокъ-Баіпи им ещъ 40
Сейменовъ подъ своею командою и на^
блюдаетъ падъ тюрьмою въ Княже-
скомъ дворц , гд , по приказанію
Князя, зак,ліочаіогася ввдшвные подъ
сгарадіу.
Кроэі сихъ чшювниковъ, им -
егаъ Ведик.ш Спашарь подъ коман-
дою своею вс хъ Капщпановъ, нахо-
дли^ихся иа сшражахъ или засшавахв
въ разныхъ улицахъ Бухаресшскихъ,
исключая рынк.а іі внушренцоспш ГО'
рода, надзиранію Аги принаддежаща-
го; вс они им юшъ з мскія знамена,
Подн-овники: и Капищаиы, въ 17
у здахъ находщціесд^ покупаіошъ м -
сша свои непосредсшвенно ошъ не-
го л плашя ежегодио условнуіо ц ну.
Им ешъ онъ дл.я выдачи паспоргаовъ,
одного ЛогоФеша, кошорый долженъ
зиашь, сішлько людей прі зжаешъ въ
Валдахііо изъ шюсшранныхъ м сшъ
и СІІ.ОЛЬКО огаправляшпся изъ Буха-
ресгаа виушрь К.няжесіпва по щор-г
грвл или по другимъ д ламъ,
Спагаарь предцринимаешъ м ры
для дресл дованія воровъ и разбоини-'
ковъ. Запчіи его во всю ночь д ла^
юшъ обходы ддя внушрешіей сшрадіи
города. Иногда же находигася и самъ
Спашарь вм сга съ ними. Судишъ
—. 205 —

д ла у себя въ дом , наказыьаетъ ВЙ^


новныхъ Фалангою (палочными удара-
ми по пящамъ) и закліочаешъ въ гаюрь-
му, при дом у него находяицуюся.
Пилшзшъ служшпеллмъ своимъ да-
егаъ увольнеиіе огаъ службы и полу-
чаешъ за гао ошъ каждаго по 4 и
по 5 левовъ на нед лю.
Спагаарь входишъ к.ъ Господарю
съ докдадами непосредсіпвенно и до-
носигаъ личио как.ъ о рапоргаах
Полковнмковъ и Кашипановъ, шакъ
равно и по другимъ д ламъ , до м -
сша его касаюБщимся.
Онъ присугасшвуегаъ и въ Дива-
н , когда надобность потребуегаъ,
зас дая подл ЛогоФегаа-де-Обычай.
Доходъ его въ нын пшее время
сосшоитъ въ сл дующемъ :
Ошъ должносшеи, продаваемыхъ иигь
внутри Бухаресгаа:
Опгь ЛОГОФСЦІИ, Быдающей паспоргаы, около - 6,ооолев.
— К а п и т а н ш де t/ГеФеджін • - - 8,ооо.
Вель- Чауша - - - - - 6,ооо.
k
ПОЛКОВІШЧІІІ де Попіери - - 7» 0 0 0 -
Полковітчін де Вішашоръ - - - 6,ооо.
206 —

Опіъ ГІолкойппчіи Дс Ссішепь * ^ ч ' ' 5,ооо.


Башъ-Булгокъ- Баііін - - - - а,ооо.
Вашашіп дс Лрабаджіи - - - п,ооо.
Стсгаря - - - * - - 2,000.
Четырехъ Капптапій иа заставахъ Буха-
рсста : подъ Могушой, Тиргу fl'Aiape,
ІІІербапъ-Вода н Калпчелоръ - - а^оо.
Двухъ зпамеііъ ложарпыхъ - - - і,ооо.
Чегаырехъ зиамеігь де Сііімедь - - - Доо.
Восьми зааменъ СокотелЬпнковв - • - 4оо.

G5,ooo.

Ошъ эі сшъ, продаваемыхъ въ у зды:


О т ъ g-ши Капишаній, і Полковничііг и Бучу-
га, им ющаго Слуясшпоровъ при Исііраішич
ЧССШВІІ въ овосй комаид , въ Слам- Рыш-
пикскомъ уЬзд - - * - - 45ооо.
О т ъ і-хъ Капишапій и і Полковпнчіц въ у зд
Бузевскомъ - - - - - 3,ооо.
О т ъ 4-хъ Капптапій и і Полковішчш въ укз-
д Сакуяискомъ - * * » ' 4>ооо.
Ошъ 2-хъ Капитапій н і ПолковппЧш и Ва-
ташіп де Арабаджіи въ у зд Праовскомъ - 5jioo<
О т ъ 7 Капигааній и і ГІолковпичш, въ увзд
.Яломицкомъ - - . * - - 7,000.
000
О т ъ ю Капиташй въ у зд ГІЛЬФОВСЙОМЪ - у » '
О т ъ 6 Каштіашй u і Полковиичіи въ у зд
Димбовнцкомъ - - - - - 4)5оо.
Ошъ g Капитаній н і Полковпичш въ увэд
Влатскомъ •« - - - - 5,ооо.
О т ъ 8 Капнтапій, і . Полковпичін п Ватажіи
де Арабаджш въ у зд Тслеорыаискомъ - іо,іоо.
Опть 5 Каішшашй п і Полковпичіп въ у зд
Мущельскомъ - - - - - 2,ооо.
Ошъ 4 Капишапій п і Полковпичін въ у зд
Аржпшскомъ - - - - - 2,5оо.
201

От 6 КапиЩашй и і Полковшічіи въ у зд
Олтовскомъ - >•• - - - 5,000;
000
Оіпъ 6 Кашітапій въ у зД 1?омаиацкомъ - 4) '
О т ъ 3 Ічапіітаиій въ у здЬ Вульчевскомъ - 5,OOQ,
Огаъ 5 Кашітапій въ у зд Должсвскомъ - 3,600.
О т ъ 5 Кашігаапій въ у здіз Горжсвскомъ - 4,500.
Огаъ 7 Капнщаиій въ у зди Мсхеднпскомъ - S^ooo.

77,5оо.
55,ооо.
• — ,

і52)Зооі

Ок.Оло шодйкаго числа им ещъ


Спашарь доходовъ непрем ішыхъ, к,о-
торые иногда увелшшваюгася, а и-
ногда умеііьшаюшся, смогаря по об-
сшояшельсшвамъ и по расположенію
чувсшвовашй - лща., должносшь сію
аанжмаюп^аго, а шаюке и по уваже-
нію, каішмъ пользуешся онъ о т ъ Г о -
сподаря.
Кром вышеозначешіыхъ дохо-
довъ, им ешъ еіце и случайные, какъ
напр., когда судишъ д ла, гао съ
суммы, как.ая съ вшіовнаго взысішва-
ешся, получаешъ десятую часшь, и
пользуясь равньшъ образомъ опгь дру-
гихъ подобиыхъ д лъ, пріобр гааешъ
еіце и по сей часши въ годъ, по Б.рай-
ней м р , 50^ооо левовъ.
208

Въ йрочемъ весь доходъ означенъ


зд сь въ уменьшигаельномъ чисд ^ a
есш показагаь оный съ надлежаіцеіо
подробностыо^ гао, при всей ум реи-
носпш, Спашарь можешъ получишь
около 200^000 левовъ, а при особеи-
ной склонноспш к.ъ корысшолюбііо,
и бол е зоо^ооо*
Д о с г а о й н с п і в о и-ё.
Гетманъ. Тетщат б Дивана.
Чинъ сей заимсшвованъ йзъ Мол-
давіи, и есшь званіе Боениое, itorao-
раго обязашшсшь въ Молдавіж есть
гаа Же самая, какъ Спагааря Въ Вал-
лахіи. Тамъ есшь Дворникъ де А-
ігрозъ> къ когабройгу адресуюшся вс
д ла или просьбы судебныя й к.ошо-
рый предсшавляёшъ ихъ для сужденія
въ Диванъ. Кііязь Іоаынъ Караджа,
сообразуясь съ симъ порядкомъ, на-
шелъ нулшымъ назначитъ й въ Вад-
лахіи Геітіана, возложа на него ис-
полняемую имъ иын обязанносшь.
Въ день церемоиіялыіыхъ собра-
ніі:, ЧШІОВНИІІЪ сей находигася между
— 209

Спашаремъ и Виспгіаромъ, й садиш-


ся предъ Княземъ • но когда судяшъ
д ла въ Диван , шо сшошпъ подл
судяшрхся > держа въ рук сер -
г
бряііуіб палку свою^ и с шіпаясь въ
числ Бояръ Велици, йм ешъ одно-
го Самиша > одігого ЛогоФеша, од-
ного Чауша^ одного Сщегаря и во
вс хъ судахъ, или Депаршаменшахъ >
по одпому Запчію^ иазначаемому ошъ
него для предсшавленія прешеизій и
самыхъ оп]В шчик.свь къ суду.
Въ прежнее же времяг было 6 Зап-
чіевъ Дивана, и именно : Ватавъ д
Апрози, г Іаушъ де Алрози, Вагаавъ
де Диваиъ, Вагаавъ де Пахарничель > -
Вашавъ де Висгаеріи и Ваіпавъ де
Копіи, кошорые назначались всегда
ошъ Князя и къ кошорьиіъ адресо-
ваны были вс просьбы исшцовъ и
ОШВ ШІШБ.ОБЪ по разиымъ прешеи-
зітіъ, по насл дсшвамъ, по долговымъ
д ламъ и по другимъ шяжбамъ, Чи-
новники сіи посылали нарочиыхъ въ
города и по у здамъ, для Бризваиія
14
210

т
опів га іик.овъ къ суду, въ когаоромъ
д ло должно было производишься. Иа-
зиачешіый Запчій взыскивалъ приго-
вореішое судомъ и получалъ со всрго
шого въ свою пользу десяшуго часпіь,
А гаеперь, когда усгааповлепо досгао-
инсіпво Гешмана, вс д ла возлага-
юшся ужё на одного его, а пошому
и доходы Запчіевъ сихъ перешли к.ъ
нему.
Х о т я вс шаковые доходы сушь
ШОЛЫІ.О сдучайпые и зависяіі}[іе ошъ
количесгпва про^ессовъ, огаъ коішь
получаегаъ онъ : съ суммъ, по долго-
вымъ прешензіямъ взыскиваемыхъ, де-
сягаую часгаь, а съ процессовъ за де-
реБііи п о д а р к и , — одиако моліегаъ и-
м шь въ годъ_, по крашіеи м р , о-
в.оло 50,000 левовъ.
Д о с ш о и н с ш в о 12-е.
Великіи Вистіаръ.
Бяслііаръ. Онъ есгаь главный казііачей или
Дирекшоръ Висгаеріи, и зав дываешъ
вс ми приходами и расходами. Рас-
пред ляещъ , по пазначедію Кліязя
— 211 —

БЗыскиваемыя съ разныхъ классовъ


народа подаши, и д лаешъ распоря-
женія обо вс хъ вообще повинно-
сшяхъ- а пошолу и долженсшвуегаъ
ші шь полныя св д иія обо вс хъ о-
бывагаеляхъ Баллахіж. Онъ даегаъ
предписанія Исправиикамъ, какимъ
образомъ должны они посшупать въ
у здахъ, при собраніи подашеи и
по другимъ д ламъ. Въ случа на-
добносши, ошдаегаъ онъ въ подное
собраніе Бояръ н к.оліорыя сшашьи,
до Висшеріи касающіяся, и по об-
щежъ разсмошр ніи, предсгаавдяепгь
оныя Господарю. Предписанія свои,
прежде, нежели ошправляешъ въ у з-
ды, подносишъ на усмошр ніе Князю.

Подъ начальсгавомъ своимъ им -


ешъ 2-го и з-го Висшіара, одного Боя-
ра Самиша де Висшеріи, к.ошорый
содержишъ обіціе счешы о пoдaraяxъ^
одиого Бояра Грамагаика де Висше-
ріи и еще 9 Бояръ, Селрешарей по
разиымъ часшямъ.
*
~ 212 —r
Подъ его начальсшвомъ cocmo-
яшъ Бс 34 Исправника въ П-ШЙ у-
здахъ, и шамъ же п Самышей йлй
у здныхъ казиачеевъ.
М сгао Великаго Висшіара, обя-
зывагоіі^ее его д исшв вапіь по вс мъ
выушренЕшіиъ д ламъ К.няжества, есшь
само значигаельное. Доходы его о-
граничивались преікде въ зо,ооо ле-
вах^ включая въ эгао число и 70 Со-
к.огаельниковіь. А нын непрем нные
проспшраюшся около 50,000 левовъ,
кошорые получаешъ онъ сл дуюи^имъ
образомъ:
Ошъ вс хъ сшатей податей, взыскиваемыхъ
съ разныхъ классовъ, о т ъ каяідой «о 4,ооо
левов * •» * І І а/{,ооо леп.
О т ъ двухъ сборовь почтовыхъ деисгъ, для пла-
іпежа почтъ - содержателлмъ - - 8,ооо.
О т ъ трехъ сборовъ податеіг, платиыыхъ Бре-
сламн, ош всякаго сбора по 2,ооо - 6,ооо.
О т ъ ошкуппыхъ сшатей: Днжмарпта, Оярн-
т а н Вннйрича, по 2,ооо оіпъ каждой - 6,ооо.
О т ъ подагаей, сверхъ изв стнаго чнсла .иодъ,
взыскнваемыхъ съ находимыхъ по у здамъ
въ излишсств - -' - - б,ооо.
5а,ооо.
Но доходы случайиые просши-
раюшся бол е нежели на iso^ooo ле-
313

BOBIJ ;ибо новому Висшіару вс Ка-


демы, или Секрегаари Висщеріи, да-
юшъ денелшые подаркіі, всяк.ш по до-г
ходамъ своей часгаи, а іцакіке и 3€
Исправншьа и п Самишей взііосягаъ
значишельлыя деиедіныя прщіошедія.
Онъ им егаъ еще и другіе доходы...
Бъ первой тодъ прибышія новаго
Князя } при коевіъ перем ияюшся да-
шеншы, или печагалуищы Сокошель-
ішк.овъ и Служщпоровъ, и вс дри-
вилегироваыныя бумаги разныхъБре-
словъ, доходъ Висшіара моліегаъ про-
сширагаься до зоо^ооо левовъ и бол е.
Жаловаиья me оиъ неподучаешъі
К.ак.ъ вс вообще приходы и рас-
ходы Княжества производягася чрезъ
руки Висгаіара : шо, при окоичаніи
года^ Мишрополишъ, Бояре Ведици и
Посщельникъ ревизуюшъ его счешы.
Въ церемоиіяльные дни предъ
Ііияземъ долженъ бы Висгаіаръ зани-
машь м сшо посл Гетмана; по какъ
всегда въ Виспгіары избнраюшся изъ
-^r- 214 -^
первыхъ и гораздо значищельн йіпихъ
чиновъ, недіели Гешманъ, mo и са-
дишся онъ выше сего посл дняго.
Д ла, до обязанносши его каса-
ющіяся, разсмапгриваетъ и р шаешъ
онъ въ особдивомъ сзвоемъ ошд д ^
ніи, а це въ Диван ,
Д о с ш о и н с г а в о із-е.
Беликій Дворликъ де Политги.
дворникъд? Должносшь сія учреждена недав^
ПО.ШШІІІ,

но и сосгаоигаъ въ томъ, чшобы на^


бліодашь за собирапіемъ подагаей съ
иноешранныхъ переселеіщевъ > въ
Бухареет лшшельсшвуюшрнхъ. Онъ
им егаъ одного Самиіпа Полв-ОБника
де Сгареинъ и Запчіевъ по разньщъ
часщямі. города> ддя собиранія пода-
т е й . Судитъ съ Боярами въ Дива^
н и зас даегаъ въ присушсшвіи Кля-
зя. Им ешъ ліаловапья въ м сяцъ
250 левовъ и ошъ собираемыхъ по^
дашец гіо 150 левовъ въ ш сщъ, чгао
сосшавляешъ въ годъ всёго s 4,800 лев.
Продаегаъ ГГолковпичіго за •? - - 6,OOQ.
Л р и выда всякой годъ шісьмсшіыхъ впдовъ ,
Послушпикамъ, нзъ состоящнхъ въ ІІ ДІІІІІИ
215 '

ero ішосгпраішыхъ въ Б^харсст пересе-


лспцсвъ, получаешъ съ сей сшатыі, а гаак-
же н ио друпімъ случаямъ, вссго около - 2о,ооо.

оо,8оо. '

ДОСШОИІІСІПІІО 14-е.
Великій Цостсльнит^б.
Оиъ есшь , можио ск.азашь , на-
никъ.
сгаояіир.н: Мшшстръ ииосгараішыхъ
д дъ при Княз * возлагаегася обязан-
носшь сія всегда на одпого изъ Гре-
ковъ, бдиліайшихъ родсшвеішик.овъ
Господаря, или особенио т і ъ уваліае-
мых.ъ. Чрезъ него учреяідаюшся и
ИСІЮЛПЯІОШСЯ вс по^цпи важп йшія
д ла Кляжесгава- Т изъ Бояръ, кои
хошягаъ вид т ь К н я з я , при случа
огаъ здовъ своихъ въ у зды, или въ
другія м с ш а , иди же иам рены о
чемъ ішбудь донесши ему, предсгаав-
дяюгася чрезъ посредсшво Посшель-
н и к а , равно какъ и ш , когаорые
получаютъ новые чішы. Вся кор-
респондеяція медцу Ііияземъ и Па-
шааш, меліду Консгааишинополемъ и
Молдавіею , оіпправляегася чрезъ не-
«— 216 ^-

го. Для сего онъ им егаъ у себя


Полковникд де К а л а р а ш ъ , или на-
чальншіа падъ курьерами, и въ осо-
беиносши В а т а в а надъ Липканами,
посылаемыэщ Бнущрь Валлахівс.
Бс агешпы Кжязя въ к р по-
с т я х ъ при П а ш а х ъ , подчинеыы ему,
и ведушъ съ иимъ корреспондеіщііо
по вс вдъ вообгце д ламъ, Подъ на-
чальспгвомъ его находяшся два ма-
лыхъ Б о я р а : 2-й и з-и Иосгаельыики
и 12 Посшельничеловъ, Б ъ Диван ^
когда судящся д ла, онъ не садишся,
но сгаоипгь предъ Княземъ, Под-
чиненные ліе его находяшся пони-
pae, БЪ ГОЩОБНОСЛЩ для исполненія
приказаній,
Доходъ его непрем шіый: соспго-г
ищъ шолько въ жаловань по юоо
Л БОБЪ на м сяцъ, а киогда опред -
л я е т ъ Князь и по 1500 Л БОБЪ. Сду-
чаиныхъ доходовъ очспь м и о г о ; ибо
вс Б о я р е / жалуеаіые БЪ ИОБЫЯ ДО-
сщоинсшБа, должпы д латаь ему раз-
ные подарки сообразно съ чииами, ими
•=- 2П -rr-

получа мьши. Немеігііо пользуешся


онъ и по другимъ д ламъ, чрезъ по-
средсшво его производяіцщіся, полу?
чая прим рно въ годъ около IOO^OOQ
левовъ и бол е.
Д о с щ о и н с г а в о 15-е.
ВеликШ Лоеофетъ Департашнта
де Стреинъ, или инострст-г
ных'б дтълЪъ
Кцязь Іоацнъ Караджа увели-логоФепгьде
чилъ чисдо первокласныхъ Бояръ, СшРеик^-
прибавленіемъ сего великаго ЛОГОФ ^
гаа, назнача его управдяюіцтіъ осо-
бенньиіъ Депарщаменгаомъ, для раз-
смащрцватя д лъ шіосгараниыхъ под'
данныхъ, по разныыъ преш нзіямъ съ
обывашелями Валлахсктш. Бъ Де-
паргаамеига семъ есшь еіце дваБоя-
ра, зас даютціе вм сга съ нимъ, для
сужденія д лъ.
Велшіій ЛогоФегаъ Депарщамед-
гаа Сшрешшлоръ , присушсгавуегаъ,
въ сдуча надобиосши и въ Диваи ,
заіщмая м сщо посл вс хъ перво^
кдасныхъ Бояръ, Ш.алованья іщ вді»
— 318 -*

no 1000 левовъ въ м сяцъ и пользуеш-


ся т р е м я проценшами съ депегъ, кои
по приговорамъ у иего взыскиваюшся.
Д о с щ о и ц с щ в о 16-е,
A е а.
Ага. Сеи Бояръ им лъ прежде гаи-
шудъ: Капигаана де Въшашоръ, ш. е,
йачальниЕ.а надъ охоткиками, кошо-
раго обязанносгаь была н иная, какъ
т о л ь к о цосылагаь всякой дець лю-
дей своихъ на охопгу и досшавляшь
дичь Князіо. Осшавшуюся же изъ
ojaon, продавалъ йа рыик въ свою
ііодіьзу. Изъ сего произощдо , чгао
онъ взялъ вдасіпь надъ ВС МЗЕ. рвш-
К-Омъ города, сд дался ііасщоящіімъ
Инсп кшоромъ и сшражеіо оцаго и
назначилъ въ цосл дсшвщ ошъ себя
особыхъ надзирашелеи по вс мъ у-
лицамъ. Вдасщь его увелігіиваясь
Врёмя ошъ времени, иодчшшла нако-
нец ему и н когаоруіо часшь п -
хоганаго войска; а посд , когда сду-
чадось, чгао м сшо сіе было зани-
маемо людьми изъ зыачшпелыіыхъ Фа-
^- 219 --*•»-

мйлій и родсшвенниковъ, вдад віггйх.ъ


К.иязей, Радулъ Воевода Михне, въ
1620-мъ году, далъ свму чиновнику
щишулъ Аги^ га, е по-Турецки: на-
пальника* К.нязь Консшащішнъ Бо-
евода Бессараба Кирну, пожелавъ у-
мевъшишь необуздаиную вдасщь Та-
рабаццевъ^ (п хотнаго войска) к.о^
люрые безпресшанно буншовались я
убивали Бояръ, грабили монасшыри
и д лали разные безпорядки въ зем-
л ^ предпрщіялъ во время своего кдя-
діесшвоваиія въ ібб^-мъ году осла-
бигаь силу и х ъ ; почему и подчи^
иилъ съ начальиикомъ ихъ Капшпа-
іюжъ, Аг , а пушки огадалъ Велико-
siy Армашу. Шербанъ же Воевода
Каншакузино, въ 1688-мъ году, уни-
ЧЩОІЕИЛЪ совсішъ войско сіе, огадав-
ши н к.ошорый осшашокъ оиаго съ
Кашішапомъ равиом рно подъ распо-.
ряженіе Аги.
Консшаншииъ Боевода Мавро-
кордагао , при учинеиіи реФормы въ
і.Тб -ш> году уішчгаожилъ и т о вой-
— .220 —»

CKOJ, Komopoe находилось подъ на-


чальсшвощъ Аги; осшавидъ изъ она-
го нижеозначенное ідодыш чнсло:
120 Талпушъ или Служишоровъ, подъ
к.омандоіо К.апишана де Тарабанцъ •
120 хазакоБъ, подъ комапдою Полков-
зшка де Терговишгаъ; 120 казаковъ
подъ командою Полк.оЕника де Тиргъ-
де Бухаресщъ- 120 Сдужишоровъ, подъ
знаменемъ Ати; и 500 Служишоровъ
съ 30 Капигааиами и 60 мальиш ОФИ*
церами. ІІо га перь изъ вс хъ оныхъ
осшаешся гаолько самое малое чи-
сло и не бод е^ кат/іъ скодько пудщо
для исполиенія надобносшей службы.

Ага есгаь Инспекторъ рынка Бу-


каресгаскаго, Коменданшъ и иаблкь
дашелъ порядка въгород ; опъ назиа-
чаегаъ гааксу съ сганымъ прииасамъ
на базар , пов ряешъ в сы продав-
цевъ, ходигаъ по рынку съ служи-
шелями, носящими п р у т ь я , для нака-
занія во Фадаигу га хъ, кои упошре-
бляютъ Фалыішвые в сы или м ру;
221

набліодаешъ, чгаобы йе было пожй-


ровъ : и для сего всегда ыаіодйпіся
при немъ, и дпемъ и ночыо, ос длан-
ная лошадь; посему не им ешъ во-
ди іш на одинъ шагъ ошлучагаься
изъ города. Содержиптъ иа вс хъ, у-
липіахъ рьшкд и въ разныхъ часгаяхъ
города сшражй, кошорые въ ночное
время д лаюшъ обходы, и съ когао-
рымй и самъ оиъ долженъ шюгда иа-
ходшпься. Им ешъ особеннуіо у се-
бя ішорміу и судйігіъ самъ д ла, до
рыика к.асаіоіЕріяся, съ двут ш при немъ
Бояражи. Но въ Диван м сша Б
им ешъ, а сшоишъ подл Посшедь-
ника, и въ сужденіе д лъ не вм ши-
ваешся.
Им ешъ подъ начальсшвомъ CBO-
имъ Каіштана де Тарабанцъ, Пол-
ковника де Тирговишшъ > Полковни-
кд де Тиргь, Полковийка де Вы-
нагаоръ, ЛогоФегаа де Аджіи и Сгае-
гаря, кошорые вс пок.упаюгаъ м -
сгаа свои за деньги. Доходъ Аги въ
прежнее время былъ не бол е, ті.акъ
222 —-

около і^ооо левоЕЪ. Теперь же воз-


высился до ншкесл дуюіцаго чисда:
Капнгаанъ де Тарабаіщті. гілаішшпз за м с т о
около - • - . * - іо,ооо лев.
ІТолковннкіі де Тнрговишшъ - . - 7^00.
ІІолковникъ де Тиргъ - - - - 6,0оо.
Чаушъ де Лджіи * » . . - 5,ооо.
ІІолковішкъ де Выііашоръ * * - 2,ооо.
шЖотоФепіъ де Аджія • » • - 2,5оо.
Сшегарь - - •* - » » - 8оо.
Огііъ двухъ Булюк - Башей - . - а,ооо.
Оіпъ Вашашіи де ГГескарь * - - 2,ооо.
О т ъ Ватава де Лрабаджіи - - - . боо.
Ошъ двухъ Капитановъ де Алай (церемопііі) - і,боо.
О т ъ дв}'хъ Капіігааиовъ иадъ пожарамн - і,()оо.
О т ъ і8-ти Кзпитаіиовь иадъ переулкаміг, по 5
левовъ ошъ ісаждаго - . - - д0.

42,і90ь
Доход , лОлучасмый оіпъ разпьіхъ цеховъ, п п-
мсішо: о т ъ хл бпиковъ 70° левовъ, о т ъ
булошішковъ /{оо, о т ъ бакалсйщиковъ joo;
о т ъ печшіковъ j иоджарпваіощпхъ разиыя
Съ сшпыя вещч^ Зоо, о т ъ продавцевъ мыла
4оо, о т ъ продавЦевъ ск чсп іоо, отъкорч-
ыарев 700^ оиіь перекутциковъ боо, о т ъ
муко - продаВцСвзі іоо, оліъ лурджіевъ, п р о
дающихъ кнслое дгОлоко ю о , о т ъ продав-
цевъ олеи нлн конопляиаго и с мяішаго ма-
сла юо, огаъ продавцсвъ табаку юо, и о т в
продающихъ т о р б ы для овса на лошадей
5о левовъ, —• всего - - - - й^оо.
Можепгь соорать о т ъ свосго суда, о т ъ гаюрь*
мг.і н огаъ Таможіш, кошорую пм сшъ на
Тиргу дМфарс, около • . - 2б,ооо.
223 —

Ho если Клязь его любишъ, и


если оиъ располоікенъ къ увелйчейііо
злоупоіпребленій, шо можешъ полу-
чишь и бол е сей сумжы. Случаега-
ся ипогда, чшо онъ раздаеш по
к&рчмамъ м ру: ока^ и гаогда пріоб-
р таешъ еще около іо^оо левовъ^
одиако сіе бываешъ очень р дко.
Ага йм дъ до сего времеии подъ
свожмъ надзоромъ вс пета хл бпи-
к.овъ, й получалъ ошъ оныхъ около
50,000 левовъ* но въ 1819-іііъ году шп-
нягао у него сіе правсэ, иКнязь далъ
йнспекцію падъ симъ Въ особенносши
другому Бояру, од въ его и Бояр-
скймъ Е.аФгааиомъ_, съгаишуломъСша-
росты надъ хл бншіами > к.огаорый
часшо ходигаъ ІІО рьшку, наблюдаешъ
за продавцаш хл ба й самъ ихъ иа-
казываешъ/
Второ -класние Болре.' temopuft
классь

ВеликШ Клюшръ. Бояръ.


Пре;кде обязанносшь его сосшо- нлюча^ь.
яла въ шомъ, чтобы посгаавляшь для
Бояръ и для вш.іип,іи лродоБОльсгавіе
224

Хл бомъ за деньгй, йзъ Висшеріи ему


отпускавпгіяся; но шеперь онъ ие
им ешъ особенпой обязанности, a
тольк.о счигааегася посл дяимъ Судьею
въ Диваи и пользуеійся посредсшвен-
нымъ доспіошісшвомь чесши. Н к.о-'
йюрымъ изъ Ключарей иозволяетъ
Господарь> въ изъявденіе своего осо-
беннаго благоволенія, ошпускашь иа
бород волосы; эіпо -— чесгаь_, когао-
рая предосшавлена одиимъ перво-кла-
сньпіъ Боярамъ.
Велъ Каминаръ.
Камииа|іь. ОнЪ ДОЛЖвНЪ НахОДИІПЬСЯ ПрИ
Княз , какъ Инспекшоръ Таможень,
получая доходъ свой съ вина, про-
даваемаго на ярмонкахъ и ввозимаго
БЪ Баллахію изъ-за Дуная, съ каж-
дои бочки по 5 левовъ, а гаакде
съ БОДК.И и съ шабаку н когаоруіо
пощлшіу.
Онъ неим ейіъ Оііред деипаго въ
Диван м сша^ а ДОЛЛІ ИЪ сшоягаь на
ногахъ, если ошъ Князя въ оныи по-
званъ будешъ.
— 225

Велъ Пахариикъ.
Должносгаь его сосгаоишъ въ Шхарпижъ.
рй,споряжети виномъ у Господаря, въ
дни великихъ праздниковъ, въ к.о-
шорые К.нязь угощаешъ Бояръ. Те-
перь однако зваиіе сіе даегася гаоль-
ко для пшшула.
Великій Столъншсб.
Въ прежнее время долженъ былъ Слюльцнкъ.
им шь смошр ніе за сгаоломъ Князя
и распоряжашь вс мъ, чшо до сего
дредмета касаегася. І і о шеперь да-
ешсд званіе сіе для одиого лишь ши-
шула.
Великій КожиСб.
Онъ есшь начальник.ъ конюшни Квед^,
и обязанъ смошр шь зд верьховыми
лошадьвш Киязя, им а подъ иачаль-
ствомъ своимъ 2-го и з-го Комиса и
многихъ Ііомисель, ш. е. нижнихъ
слуяшшедей.
Третъяео классаБолре: Третій
Великис иероаръ. ъоярь.
Обязаиыосшь его сосгаояда въ преж- СсрдарЬф
нее время въ забогаливосщи о квар-
15
—• 226

т и р а х ъ для расположенія войскъ, въ


достаЕленіи работниковъ къ дшли-
ціи и въ наряженіи подводъ, на слу-
чаи высшупленія войскъ въ походъ,
съ к.отіи и оиъ долженъ былъ сл -
довагаь. Но пьш чинъ сей даещся
гаолько для тишула.
Велъ Меделънишръ.
Мсдельпи- в ъ д Н И в е л ш ш х ъ п р а з д н и к о в ъ дол-
чарь.
женъ былъ находішіься при сшол
Господаря, для прислуги как.ъ самому
Князю, т а к ъ и бываюпршъ у него
госшямъ. Но гаеперь и сей чинъ
даегася для одного піишула.
Великгй Слудшаръ.
Слуджаръ. О н ъ долженъ б ы л ъ з а б о п г ш п ь с я о
продоволъсгавш Бояръ и ішлиціи го-
вядиною и св чааш, получая для
гаого деиьги изъ Бисшеріи; въ ны-
и пшее же время чинъ сей дается для
тишула.
Великъй Литаръ.
гіптарь. Долженсшвуегаъ смотр гаь за ка-
ретами и за вс ми экипажавга Ііпя-
— 221 —

гиші, а равно и за лошадьми, къ р-


нымъ пршіадлежадчими-
Великій Армаш ,
Чииовникъ сей полагаешся въ до- Армашъ,
сгаошісшв ниже Пишаря по порядку
чиновъ. Но ііак.ъ м сшо его даешъ
значигаельный доходъ, гао Господарь
опред ляешъ на оное, цочши всегда,
одного изъ родсгавеішиковъ или ліо-
бшщевъ своихъ; а погаому и почи-
шаешся оиъ первымъ по Комис .
Великій Армашъ есшь главный
началыіикъ аршиллеріи, (сосшоящей
нын изъ двухъ иди гарехъ испор-
чеиныхъ пушекъ) и т і ешъ подъ зщ-
чальсшвомъ своимъ двухъ Бояръ: вшо-
раго и шрешьяго Армаша и 80 Ар-
машелей и Слудшщоровъ, для испол-
ненія надобносши Армашш. Онъ
есгаь главііый Смогаришель или Ин-
спекшоръ острога, называемаго Пуш-
карія, и наблюдаегаъ за вс жи уго-
ловиыми пресшупниками, шамъ со-
дсрліащшшся. Чрезъ его досред-
сщво нсполпяіощся вс приговорыдо
—; 228

наказашя арестангаовъ касаюі^іеся.


Іім егаъ подъ распоряікеніемъ своимъ:
х
Избаша,, Вашамана и Іауша де Пуш-
каріи; Топчіевъ или аршиллерисшовъ^
п у ш к а р е й , ш. е. людей съ ружьями,
Масаладжіевъ К и я з я , йли людей^ но-
сяіі^ихъ въ почное время Факеды, и
музыканшовъ миліщш. Зав дываешъ
вс ми Господарскими Цыгаиамй^ полу-
чая огаъ нжхъ зодогао , собираемое
въ р кахъ и сосгаавляюи^ее собсшвеп-
ІІЫЙ доходъ КІІЯГИГШ. Армашъ им -
егаъ діза зпамепа съ гербомъ Валла-
хіи и бунчуги Князя.

Въ преліпее врезія предсшавлялся


онъ ітредъ Господаря съ серебря-
нымъ шопузомъ въ рук ; но гаеперь
являсгася безъ оиаго; а им іошъ ша-
ковые вгаорый и гарешіи Армаши.

Велші.ш Армашъ есгаь перввш


судья Департаменгаа уголовныхъ
д лъ^ въ кошоромъ, кром ё ш , нахо-
дятся шесгаь Б о я р ъ , иазначаемыхъ
ошъ Господаря по предсгаавленію Be-
229

ликаго ЛогоФеіпа^ для сулідетяипро-


изводсшла д лъ уголовныхъ.

Вс доходы Армашіи сосгаоягаъ


въ собираемыхъ подашяхъ съ Цыганъ
и въ получаемомъ ошъ нихъ зологаомъ
песк . Калідый изъ чисда людей, зани-
матош{ихся собираніемъ золошаго пе-
ску, и въ числ ІІОИХЪ есгаь 700 Цы-
ганъ и ІОО Валлаховъ Аурашеіі, дол-
лаіы давашь по 5 иди 4 драхмы золо-
гаа. А прочіе Господарскіе Цыгапы
плагаягаъ подашь пршіадлеліаіцую уіке
не Клягиы , но Кпязю. — Армашъ,
і ром хозяйсшвениыхъ сбереліеній,
когаорыя моліетъ д лашь огаъ собира-
емаго Цыгаяами золоша и ошъ по-
дашей, плашимыхъ другшш Цыгшіани,
ил егаъ еще, и ііжліесл дующш доходъ:
ІІОВІІПІІОГГПЬ іг.іатп.мая еиу, подъ ігпзваііісмъ:
покломъ, за печашлуншы н свіід іпсльсшва,
выданасмыя Запчіями каждоіі плаи Ц ы -
гацъ, сосшавлястъ ьъ годъ - - - і8,ооолев.
Таковой поклоиъ оіпъ Валлаховъ Аурарсй по
4о лсвовъ о т ь люды, коихъ вс хъ ао людъ - 8оо.
Нолучаемыіі Хаваешъ, т . е п л а т с ж ъ за п]Ю-
.даваСдМыхъ Цыгаиами муловъ, или ословъ,
конхъ число сжсгодпо увсличтіаешся, около іо,соо.
— 230 —

Оягь Цыгаіиі иузыкашповъ Валлахскнхъ въ Бу->,


харесга , опгь Ватава надъ ішмн и ІІ№ Ч
прочихъ Ватавовъ, нахрдяіцнхея иадъ Цы-
гаиами вн^трн Валлахіи т - - S^ooo.
О т ъ Зящішмща. надъ ГГущкаріею, га. р. р т ъ
Нзбаша, Чауша и о т ъ Ватамапа т - 3,OOQ.
Доходъ Гар- Опіъ Гардурарита изъ Рымпикскаго у зда, т . е.
Лурярнщь. ошъ штраФа, когаорый налагзешся иа мно-
гнхъ за m o , ч т о скопгь вышелъ въ вино-
грады - - 4 - - - аоо.
О т ъ Армашелей илн пилспііхъ сл^жишелеи его,
ол с но и дрова, кои оСлзаиы оіш достав-
Л^шь - - - - - . ^gq.
Ошъ Армашелсй, коихъ освобоя;дасшъ, рщъ
рлужбы, по 5р лев. на м сяцъ г - боо.

4ij35o,

О т ъ доходовъ слуаайпыхъ, какъ наприм р ъ :


о т ъ разиыхъ іитрафовъ, шлагасмыхъ па
людей, подвергаіощихся іпюремпому за->
ключенію, получаетф въ ы сяцъ около
юоо левовъ, - !• - - І2,ооо,

53,55р.

Толикое чисдо можешъ ші іпь


едегодно доходу Бедшсій Армашъ,
посгаупая по правилащъ свОей обя^
зашюсдщ. Но если Господарь им -
ешъ его въ особепномъ покроБишельт
спгв и милосшр и предосшавляешъ
ему д йсщвовагаь по своей вол , гао
щощетъ рм шь доходу и вдвое.
231 —

Теперь однако Кішзь, ошдавая м -


сгао сіе всегда почгаи въ подарокъ
нли сыиу или дочери, прсдосшавля-
ешъ на ШІЪ волю продавашь оное,
кому опи хошяшъ. Почему и ко-
торые изъ Бояръ^ пок.упая Армашію
съ подашяищ и со вс ми доходами,
плалтш уже ок.оло 200^ооа левовъ,
и въ шакомъ случа все, въ излише-
сгав получаемое^ осшаегася въ соб-
сщвенпую подьзу купившаго Армашію.

Великій Лортарь.
Онъ докладываешъ Князю о Тур- Поршарь,
к а х ъ , прі зжающихъ по д ламъ въ
Валлахію, и предсшавляегаъ ихъ предъ
него; ікжазываешъ имъ кварширу
и забощигася о ихъ надобносгаяхъ,
им я при себ 2-го и з-го Поршареи,
а шакже и 50 малыхъ Поршарель.
Доходъ его зависигаъ ошъ случа-
свъ. Когда прі зжаіотъ Турки, гао
чрезъ посредсгаво его огапускаешся
для ішхъ Таиыъ и все для содердіанія
ихъ пеобходшюс, огаъ чего и сохра-

м
232

ііяешъ оиъ значишедьную для себя


иользу. Равном рно когда бываюшъ
споры о разграииченіи земли, шо
оиъ, отправляя, по назначеиііо Клязя,
двз^хъ Поршарель на м сш иароч-
ныхъ (Бомбашировъ), получаепгь съ
к.ал{дой: сажени земди по 6 паръ. И-
ді ешъ жалованья 250 левовъ на м -
с/щь и вы сш съ онымъ получаещъ
ДОХОДу БЪ ГОДЪ ОКОЛО 20,000 Л ВОБЪ.
Но когда Князь любигаъ его, гао мо-
жегаъ пол чигаь и бол е 50,000 ле-
вовъ.
Велипій Шатраръ.
Шатрарь, Въ прежнее время долженъ былъ
иаблюдашь надъ палагаками Князя и
сшарашься о сбереженіи ихъ во вре-
мя походовъ. Для сего назначались
въ помоіць ему 2-й Шагарарь и мно
жесшво служигаелеи, именовавшихся
Шагарарель. Теперь же чинъ сей да-
ешся ІПОЛЫІО для шитула, а Шатра^
ре^іи съ Вашавомъ ихъ находягася
дрдъ к.омандоіо Исправішка де Кургае.
\
233 —

ХСлюъарь 8е Аріц.
Прежде обязанъ былъ забошишь- Ключар?, де
p ,
ся о с н и ячжеи для лошадей " •
Господаря; но шеперь неим ешъ
онъ ішк.аіі.ой должносши; ибо продо-
вольсшвіе Княжескихъ лошадей зави-
сщпъ ошъ Комиса и наблюдаюп^аго
надъ экипажами Киягини Беликаго
Пцшаря.
Болре ъетвертаео лласса. Четвертьш
/. . 'і 71 . классь Бо-
J
оеосреп б ае Диваш.
Имену шся онъ первыжъ ЛОГОФС- _
т о м ъ де Тайиа, и , по ле;каіі^ей на де Днваігь.
немъ обязаииосши, можешъ почишашь-
ся вгаорымъ посл Велик.аго ЛогоФе-
ша. Онъ долліенъ находишься без-
огалучно въ Диван , когда Господарь
занимаешся д лами, щ прж сужденш
оныхъ, чишаешъ въ слухъ бумаі^и.
Чрезъ него ошдающся вс приказанія^
до іпяжебъ касаюіціяся, и д лаюшся
вс р шенія, илж опред ленія, по
искамъ. Хошя онъ находшпся подь
начальсшвомъ Великаго ЛбгоФеша,
ио часгао сдучаешся, чшо шгЬешъ
— 234 —

чииъ вшораго и гарегаьяго кдасса j


а посему чисдо Сокогаелыіиковъ о-
пред ляегася ему по чиыу. Д алованья
подучаегаъ 150 левовъ въ м сяцъ, a
ішогда и бол е, смогаря по располо-
женію Господаря. Случайіод дохо-
ды просшираюгася бол е 20,000 ле-
вовъ у ибо онъ первый при Госпо-
дар земскій Секрегаарь , посл Ве-
лик.аго ЛогоФегаа. Бс бумаги, у&р -
пляемыя печагаыо Господаря, перехо-
дяшъ чрезь его руки. Онъ получа-
ешъ уд лъ изъ дохода, пріобр щае-
маго по сеи часщи первьши Беликиг
ми ЛогоФегаами. Пользуегася шаюке
и въ особеішосшн подарками огаъ
людей, им юи^ихъ гаяжебныя д ла. Чи^
гааегаъ по вечерамъ Господарю раз-
ныя ліалобы, апелляціи и рапоршы по
вс мъ д ламъ, о к.ошорыхъ должно
судагаъ въ Дивші иа сд дующш день.
М сшо сіе долженсгавуешъ быгаь
занимаемо всегда челов комъ совер-
шепно чесшнъиіъ, правдивымъ, знаю-
щижъ во всей сил Балдахск.ш языкъ
235

и щі іоіцимъ обсшояшелщіьш позна-


иія о зсмл и о зак.онахі> е я ; ибо
управляя всею Канцелдріею Дивана я
опъ въ ріішенш д лъ д йспгвуегаъ бо-
д е, недіели ьшо либо изъ судей, и
хоідя вс прочіе Бояре переиі ншощ-
ся ежегодно , но рнъ додженъ быщь
безсщ ннымъ, и удаляешся ощъ служ^
бы ие иначе какъ за к.акое-либо пре^
сшупленіе въ своеи обязаиносгаи.
Им ешъ подъ ііомандою одного гарешь-
ято ЛогоФеша, Е.ошорьій засщупаегаъ
ииогда и его м сшо.

Два вторие Jloeocfiema,


Сіи находяшся всегда при пер- Вшорый
вьіхъ Велшшхъ ЛогоФегаахъ , и за- •ІОГОФет
иимадсь д дами, до обязанпосши ихъ
прщіаддежащшщ, пользуюгася частію
дохода, пріобр шаемаго начальника-
ми ихъ , Великрми ЛогоФешами , за
бумаги, ушверждаемыл печагаыо Г -
сіюдаря. Каяідый изъ нихъ можешъ
подучищь дохрду въ годъ огаъ 5 ^- до
G?ooo девовъ.
236

Вторый Висшіаръ.
г
Бчюрый Іиновиикъ сей и а х о д п т с я подъ
исшіаръ. ] н а і і а л ь с п І В О М Ъ Беликаго Бисгаіара и
запимаегася д ламц Висшеріи. До-
ходъ его проспшраегася до 25^000 ле-
Б О Б Ъ , in. е половива дохода проши-
ву получаемаго В ликимъ Бисіпіаромъ,
и взыскиваемаго для него въ особен-
носши. Иногда получаегаъ и бол е,
с м о т р я по гшлосіпи Господаря и по
расгюложенііо Великаго Вистіара.
Им сгаъ жаловаиья въ щ сяцъ no 80
левовъ,
Вторъш ТІостельпик%.
Вшорый По- Оиъ подчиненъ Ведикому Поспіель-
стсльдикъ, Н И К у и з а с г а у п а е т ъ м сгао о н а г о ,
когда надобыо предсіпавляшь Госпо-
дарго Б о я р ъ шрёіпьяго и чегавершаго
класса, при награіБдсти ихъ чииами.
Ясполияегаъ піаісліе и другія пору-
ченія П о с т е л ы і и к а , получая доходу
въ годъ ошъ случайныхъ прнноше-
н і й , д лаемыхъ ліадуемыми въ ч и н ы ,
о к о л о б^ооо левовъ. Жалованья иы -
егаъ 150 левовъ на м сяцъ.
— 251 —•

Вторый Спатар .
Опъ называсшся Спашараки Й2-йСпашарь.
подчиненъ Великому Cnamapro. Бъ
дни церемоніяльные сд дуешъ заКыя-
земъ на Господарской лошади, хо-
рошо убрашюн:, и держишъ гаопузъ
и саблю Князя. Въ церкЬи и въ Ди-
ван находишся всегда подл Киязя,
исключая великихъ церемоиіялыіыхъ
дней, въ кошорые самъ Великііі Спа-
гпарь сіе исполняешъ. Ліалованья по-
лучаешъ юо левовъ въ м сяцъ, поль-
зуясь гаакліе и въ особспносгаи до-
ходомъ въ у здахъ: Слам-Рымпикскоыъ
и Бузевскамъ, иазываешымъ Пиръ- Аохо^
Пиръ-пнр-ь,
пиръ, и взимаемьшъ ошъ т х ъ , кои
доллшы плашигаь Вииеричу по 1 ле-
ву ошъ к.аждои бочки вина и по 12
паръ огаъ всякой кадки вішограду.
Доходъ сей продаешъ онъ огакуті^и-
камъ Вииарича и получаегаъ всего не
бол е , КДІІЪ до 6^000 левовъ.
Вторый Комисъ.
Подчинепъ Великому Комису и 2-йКомнс*,
сод йсшвуегаъ ему во жшь, получая
— 238 -~'

с н о и овесъ; для KOiiionraa Господа-


ря. Доходъ е г о можешъ ігросши-
рашься до б^ооо л е в о в ъ , съ 8о-іо ле-
вдми іЕалованья въ и сяцъ.
Вторъш Портаръ,
а-й Пор- Подчшіеиъ Великоіяу Поргаарю,
гаарь
' и , сод исшвуя ёму, можешъ им гаь
доходу до 6,000 левовъ. Жалованья
получаещъ н а м сяцъ ю о левовъ.
Пятый Болре плтаео Тсласса,
классъ Бо- т •» п •
ЯрЪ< Iретш Вистшръ.
з-й ВНСГПІ- Онъ подчииенъ Великому В и с т і -
^' а р у и исполняегаъ разныя его при-
казанія. Дохода можешъ им т ь до
10,000 левовъ, получая въ особешю-
сши и ліаловаиья 60 левовъ s a м сяцъ.
ТретШ Лостелъншсб.
з-йПостель- Подчшіенъ Бел.иііОму Посшель-
ннкъ нику и предсгаавляя Господарю ни-
жняго класса Б о я р ъ , получаюиріхъ
-к.аФшаііы, можешъ чрезъ сіе им шь
дохода до 5,ооо левовъ. Жаловапья
получаегаъ so левовъ нд м сяцъ.
— 2S9 —

Третій Армашъ.
3 й
Подчинеиъ Беликому Армашу, - Армашь.
надзираешъ за осшрогОмь иЛи Пуш-
каріею и обязанъ сл довашь за пре-
сгаупникомъ до самаго м сша, гд
осужденньш долженъ бышь наказанъ.
Жалованья получаегаъ 20 левовъ На
м сяцъ и пользуешся н кошорыми
случайными доходами.
Третій Комисб.
Подчиненъ Велжк.ому Комису. И- 3-й Комис,ь '
м ешъ иаблюденіе за к.ошошнеіо Го-
сподаря и получаешъ жаловаііья въ
м сяцъ 50 левовъ. Случайпые ІК до-
Ходы его весьма малозначущи.
Третій Портарь.
Подчиненъ Великому Поршарю и 3-й ТІ0 Р'
им ешъ иаблюденіе за Е.варширами и
за порціею для Турковъ. Случайные
доходы его малозначущи, а жало-
ванья им ешъ по 50 левовъ на м сяцъ.
Запъіи или npucmaeu Дивана. Ватавъ
.e
Вашавъ де Апрози. Апрозн.
Ч а у т ъ де
Чаушъ де Апрози. Апрозп.
Вашавъ де Диванъ. g^
240 —-

Ватавъ де Вагаавъ де П а х а р н и ч е л ь ,
Иахарііпчель -t '
Ватавъ де В а ш а в ъ де Висшеріи,
Віістеріи.'
Сіи слуліигаели Дивана должны
йаходишьсд въ ономъ, когда судяшся
д ла^ и им я БЪ р у к а х ъ булавы, зиаки
своего з в а ш я , оправленные серебромъ
и м дью^ длиною не б о л е к а к ъ въ по-
ловшіу а р ш и н а , н а к а з ы в а ю т ъ , п о ігри-
хазанію Г о с п о д а р я , т х ъ , к о и б ы о-
см лились нарупшгаь благоусшрой-
с т в о Въ Диван . П о с л учрежденія
Гепшаніи^ о ш о б р а в ш е й о ш ъ нихъ до-
х о д ы , каждый получаегаъ т е п е р ь не
бол е въ г о д ъ , каіі о к о л о 3,000 ле-
вовъ. Обязанносгаи і к е , прежде н а
нихъ лежавшіЯ; о п ы с а н ы в ы ш е , въ
- с т а ш ь о досгаоинсщв Гешмана.
К ъ посл днему классу Б о я р ъ при-
ч и с л я ю т с я и часшные П р и с ш а в ы , или
З а п ч і и г о р о д а Б у х а р е с г а а , принад-
леліащіе шь Спагааріи и Аджіи:
Каппшапъ Капитпак^ де Тарабанъ, когао-
де Тарабанъ. „
р ^ и , покупая м сіпо свое ошъ Аги >
ии егаъ особую шюрьму и судишъ раз-
241 —

ЯЫя долговыя д ла. Въ доходъ свой


получаешъ десяшую часшь со вс хъ
взыскйваемыхъ по прешеіізіямі» депегъ.
Капитатсб де Лефедлш,, подчиненъ Капнтапъ
Великому Спашарго и ші егаъ гаакл;е л е л : c ф e л ! K ,
гаіорьму особо о т ъ Спатаріи. Су-
дигаъ д ла па піакомъ точно осио-
ваній, как.ъ й Катшіанъ де Тарабан-
ціи^ въ га хъ часшяхъ города, кои
огаходяшъ изъ подъ в д иія Аги и
пршіадлежашъ Спашарю.
НаВзиратпели стражъ въ город t
Полковнитсб де Адлаи. Полу-
чаегаъ жаловапья 25 левовъ въ м сяцъ.
Чаушб де Спатаріи, 20 левовъ.
Чаушъ 6е Аджіи, 15 левовъ.
Ш$б'атш де фусташъ, подчинен-
иый Аг .
Баш'б Булюкбаши, кошорому
вв реиа сшрадіа прй ворошахъ Го-
сподарскаго дворі^а. Получаегаъ жа-
ловаиья 40 левовъ въ м сяцъ.
Кром вышеописашіыхъ Бояръ,
пасшояіціе чипы Кия;кесгава Валдах-
16
— 242 •—

скаго сосгаавляюіфіхі есшь еще и -


сколько ЧИНОВНИК.ОЕЪ> кои прииадле-
ліагаъ къ дому Господаря и пользу-
іогася шакже йіалованьемъ и н к.ошсь
рыми доходами^ как.ъ и прочіе Бояре:
амарашъ. ВеликШ КажараиС есшь пасшо-
яіирш: Смошришель дворца Господар-
ск.аго. Онъ им ешъ въ своёмъ в д иіи
камару, (или кладовую) и весь часш-
ный доходъ Князя \ зав дываегаъ
. вс ми к-уіщаіии,, прі зжаюіі^шш изъ
Силисгаріи, и въ особенносши Армя-
нами и Евреяаш. Опъ же судиші. и
вс спорныя д ла между иими.
г
Ірезъ него производяшся издерж-
JBLH, упошребляемыя ыа подарки кому
бы ш о ии было. Доходъ его сосшо-
ишъ въ К.ошаришо , га. е въ сбор
съ локшеи жлж аршиновъ, даваемыхъ
въ Е.а;кдую лавку съ шшемпелемъ, и
ігросгаираешся до іо^ооо левовъ. Дру-
гіе доходы его еугаь случайные и прі-
обр шаемые наибол е о т ъ веіцей, пря
покупк жоихъ увеличиваешъ онъ ц ну
въ счешахъ^ подаваемыхъ Князю. Ошъ
243

сего можепгь онъ получшпь около


50,ооо левовъ, а иногда и до іоо,ооо,
смогаря по дов рениосши, коею о т ъ
Господаря подьзуепіся и по располо-
женію своихъ чувсгавованш. Бояръ
сей счишаешея въ достоинсгав по-
сл Аги, и ші егаъ 40 Сок.ошельни-
ковъ*
ВеликШ Граматітъ жш. Секре- Грамашикъ.
т а р ь Господаря, содержаіцій nepenH-
ску Князя на Греческомъ діалек.іп
н; начальсшвуюи^ій надъ другиіш Гра-
магаиками, получаешъ жалованья вв
м сяцъ юоо левовъ, а въ годъ І2,000і
Второй Грашсітикъ .получаегаъ
жаловаиья въ м сяцъ 200 левовъ.
ТретШ Гражатик -—50 левові».
Архимедитсб ворца получаегаъ
жалованья въ м сяі;ъ 1500 левовъ у a
ВЪ ГОДЪ 18,000.
Аптекаръ — по 15 о левовъ въ м -
сяцъ.
Хируреъ — гао ліе.
Мейшандаръ Баши или Архи-
гаекгаоръ, no 50 левовъ иа м сяцъ.
214

Вторъш Камсіраш'б, подчинеииый


Великому и з а б о т я щ ш с я о плагаь
Господарсішмъ^ получаешъ ікалованья
въ м сяцъ 50 левовъ.
Жсправникъ де Kfpme, сісшь
рлавный Смошршпель дворца Госпо-
дарскаго* Досшавляешъ хл бъ и со-
держипгь расходы на почішки двор-
ца. d o всего т о г о пблучаегаъ дохо-
ду до 20,000 левов^ иіюгда л і е ц бо-
д е, смогаря по обсгаояшельсшвамъ.
Купаръ з а б о т и ш с я о вші для
сшола ГосподарскагОі Доходъ его
сосшожгаъ въ К о ш а р и ш о , иди въ
докш , продаваембмъ для изм ренія
вина въ бочкахъ, и просшираешся до
15,000 левовъ.
Крединъаръ есшь подчиненный
Купарю и набліодаегаъ за погребомъ
Господаря. Им е т ъ доходъ, подъ и-
менемъ Вадурариша, ш. е. пошлина,
плагаимая по 20 паръ со всякой боч-
ки вииа, продаваемаго въ корчмахъ
въ Бухаресга , и ліаловаиья получаешъ
по 20 левовъ въ м сяцъ.
— 245 —

Мухурдаръ, прплагаюп^ш печать


Іишзя к.ъ бумагамъ, модіешъ им т ь
доходу случаііпаго до 20,000 левовъ.
Жалованья получаешъ гю 40 левовъ
въ М СІЩЪ.

Девііктаръ, набліодающш за чер-


нилыіицею Князя; им ешъ доходъ рав-
ный съ доходомъ Мухурдаря.
Д ворттъ Харема съ деиою
своею и д вкамп, прислулшваіощтш:
Киягші , получаешъ жаловапья по
іооо левовъ въ м сяцъ.
.ГрамапшіСб, или Секрегаарь Кпя-
гшш, по 200 левовъ па м сяцъ.
И еіце есшь н сколько м ньшихъ
чииовішк.овъ ц разныхъ ишвдщхъ слу-
дашіелеи во дворц , для коихъ вс хъ
вм сщ съ вышепрописаицыми, домъ
Господаря сосшазляіоіі^тш, ошпуска-
ещся едіем сячпо на ліадовапьё 6,ТП
лсвовъ.
2І6 ,

П И С Ь M 0 14-е*

Изъ БУХАРЕСТА, ОТЪ 10-ГО АБГУСТА 1820,

Частипра- Досшавнвъ уже вамъ^ почтен-


ВИПІСЛЬства,
д йшш: другъ мой, н кошорое на
чершаніе правъ исисгаемы Господа'
рей и сд лавъ подробное описаше
Бояръ, щеперь, въ дополиеніе ко все-
му шому, находу нудшьшъ дашь вамъ
понягаіе и о разныхъ часшяхъ пра-
вигаедьсщва, внугареннюіо власшь въ
Валлахіи сосшавляіощаго, съ исчисле-
шежь подробпо вс хъ расходовъ/на
содержаніе онаго ежегодно ynorape^
бдяемыхъ,
Въ Бухарестть,
Дііват, Бу- Посд Господаря гдавное и пер-
харесшсмй. ; в о е П р И С у Ш С Ш в е ш і 0 е М СШО еСЩЬ Д и -

ванъ Велицй. Ему подчинеиы вс дру-


гіе Депаргааменшы и вс ш чинов-
W№j&, кои,, находясь въ сдуліб , им -
югаъ съ нимъ сношенія. Д да вооб-
щ е , по какимъ бы т о предмешамъ
ви быди, судягася въ семъ Диван .
Судьи онаго им юшъ право шребо-
— 247

ваіпь къ себ на усмогар ніе и вс


ш д ла,' кои находягася въ другихъ
зіеиьшихъ Депаргааменшахъ. Собра-
ніс Дивана бываешъ по два раза въ
пед лю: въ Понед дьнш ъ и Вшоришсъ;
иногда же_, когда надобносгаь пошре-
буешъ_, и въ Пятницу. Бсякому позво-
ляешся присутсшвовагаь при сужденіи
его д ла. Мигарополигаъ^ Епископы
и первые Бояре Белици, въ д йсшви-
гаельной служб сосшояиціе, прнсуш-
ствуюшъ всегда въ вышеозначенные
діш въ Диван , зас дая въ одпу ЛШІІІО,
каждыи до сшаршшісшву^ сл дуіоіцимъ
образожъ :
Мншрополшпъ.
Два Еписішпа. (Tpemiii въКраіов .)
Великій Банъ.
Два Дворппка ) де Цара деСусъ и д
Два ЛогоФеша ) Ц а Р а Де Жосъ.
Ведпкіп Дворникъ гарсшш.
Велшай Двориикъ чешвергаый.
Дворникъ де Кушіи.
Дворникъ де Полигаіи. ,
Беликій ЛогоФешъ де Обычай.
248 —j

Илогда же приглашдюпіся ддя прц-


сугасшвоваиія Спагаарь н Бисшіаръ.
Есшь еще и сколысо закоро- nc-
кусішііОБЪ^ ісогаорые прр сужденіи о
д лахъ подающъ свои мп ція.
Князь, когда^ бываешъ въДиван ,
сждишъ на своемъ гарон^ Е.акъ глава
сого Диваиа^ и моліешъ вс гда уничшо-
ІЕИШЬ опред леніе Велшсихъ Бояръ,
если находишъ цесообразпымъ съ за^
коиами, илн когда ишпересъ^ или же
какія либо другія пріпіиіщ къ щому
его побуяідаюшъ,
Щтат.ъ Канцеллрги Дивана:
КаіЩМИ1)із Кром перваго ЛогоФеша де Тай"=
па де Диванъ _, есшь вшорои Лого-
ФегаЪд к о т о р ь п і чцшаешъ просьбы и
другія бумаги Боярамъ въДиваи , и
цосл перепосигаъ оиыя въ Дцваиъ
Велици. Получаешъ жаловапья^ сверхъ
слуааішыхъ доходовъ, въ м сяцъ 200
левовъ^ а въ годъ - •• - 2,4оо4св,
Ксшднкарь (іг.ш гКурііа.ііісіиъ) дсДпват., кото-
рый содсржптъ копіи вс хъ рагібрйіоиъ, ре-
зо.іюцій Боярскихъ и Кцлжпхъ, ІІМИСИІЪ ,
кром случайііь;х7> дохрдовь, жалопап^я въ
м слць no 15о лсвовъ . . . i,8oOt
— ZiB —
Одипъ mpemlii ЛОПЭФСПІТ. Дивчпа, съ Б о л р г к щ г ^
каФгааиамъ, крам случайиыхъ доходрвъ, цо-
лучасшъ жаловаііья въ юЦсяцъ і5о лов. - і,8оа
Другой т р е ш і н Лорощетъ, по ю о левовъ па м -
сяцъ - - - - - - 1,200,
Т р с т і й ЛогрФсгат. де Тайиа де Цара де Стсъ, съ
Волрскнмъ кафіпаігомті, пользуется случайпы-
лщ доходамп и получастъ жалоранья по 5о
левовъ въ м сяцъ - - ч ^ - 600.
Т р с і т і і Ло офстъ де Тайна де Ц а р а де Ж о с ь ,
съ Боарскивіъ каФтапомъ, им егпъ случайнще
доходы и жаловавьл по 6о л с в о в ъ в ъ м сяцъ - ^гсіі
Два Догофсгаа де Тайпа^ безъ Болрекііхъ досгао-
л н с т в ъ , им югпъ Л аловапья по 2о левовъ вд
м сяцъ - - • - - - 48о.
TpcndS Л.огоФеіпт. по ч а с т и жалобъ, получаешъ
жаловапья по 7° лсвовъ па м сяцъ - - 84о,
Одііпъ ЛОГОФСІПЪ, пособляющш иерволу Логове-
щу Діівапа ; по Ъа лсровъ въ м сяцъ - -. 36о,
ЛОГОФСІГІЪ, лособляюш,іц вшорому ЛогоФсту Вс-
ліщісвъ, ио Зо левовъ на м слцъ , - - Збо.
pa ЛогоФеІцсловъ пли і;апінстовъ и 4 ЛогоФеша
flc Обычай, по 7 2 Р лсвовъ на и слцъ - - 8,б4о.

И т о г о въ годъ па капцелярсішхъ
ЧІШОВНІІКОВЪ п служитслеіі - - 19,300.
ІІрнсовокупя жс къ опымъ жалованьсЧлоігрвт! Дц-!'
вапа, БТ. доспіотісіпвахъ первыхъ Б р л р ъ озиачсн-
иос, іі перваіо ЛогоФегпа до Таіша, вс хь оі^оло - 75,8оо.

Выходппіт. вссго въ год'ь - д5,ооо.

Штат'6 Вистеріи.
Бисшерія есшь глаБіюе казішчеи- Висшёр
сшво всего , кияліесгпва Валлахскаго
и сосгаоцгаъ цодъ дирек.цісіо Веліща-
го Вистіара.
*— 250

Кром его, находягася для пись-


менныхъ д лъ Бояре ;
Самшиъ де Бисціеріи, когаорьщ
есшь Правишель всей Кащедяріи и
сод исгавуешъ по вс мъ вообп^е д -
ламъ Великому Висшіару. Доходы
ші егаъ чрезвычайиые^ цо случаю за^
висимосгаи огаъ него вс хъ огаче-
шовъ ІІсправнвпшвъ и Сомищовъ,

ЛогоФегаъ ллж Секретарь д Ка-


ланъ, содердшшъ счешы о іпоплс-
номъ сал , масл , сыр и о другихъ
съ сганыхъ припасахъ, покупаемыхъ
к.апанліями или купцаші Турецішжи,
по усшановлепиой Правшпельсшвомъ
Е^ н , д.гя огавоза въ Коисшашпшю-
поль. Кром случайныхъ доходовъ,
іш ешъ жалованья въ м сяцъ по 150
ЛеВОВЪ . . . . - і,8оолсв.

ЛогоФетъ де Сокогггсльинкъ, содсрлгащііі счсты


о вс хъ Сокотельшікахь, получасіиъ жало-
ванья ио 5о лсвовъ вь ыЛслцъ - - боо.
ЛогоФетъ экстрактовъ, "содержащій крашкиі за-
ішски о дерсвпяхъ, о чпсл Фамилій и лгодъ,
нлаіпягцнхъ подапш, получаетъ жаловапьл но
ю о левовъ на м слцъ . . - - 1,200.
251
)
ЛогоФСіта, Хавалслс содержищъ с ч е т ы о потребч
н о с т я х ъ экстраррдіпшрныхъ; но аоо левовъ
въ іи сяцъ - ч » - - з,4оо.
• Г р а м а т и к ъ , или особсшгыи С е и р е т а р ь дс Вч-
с т с р і и по, 25о лововъ въ м сяцъ • - 3,ооо.
ЛОГОФСЩЪ де Б р с с л ы , содсржащій счешы о раз-г
ныхъ классахъ людеій, плапіящпхъ по особой
иривилегіи н когаорук» щолько подащь \ по
і5о левовъ па ы сяцъ - е,- - j,8oo.
Коігднкарь, содержащіц кииги Висгаеріи, по юо
лсвовъ па м сяцъ ч г - •? і,2оо.
ЛогоФстъ дс Р е с п у п с у р ы , д лаіощш о т в шы
Исправпнкатъ, по і 5 о левовъ на м сяцъ - і,8оо.
ЛОГОФСШЪ дс Рамэшіща, содержащій с ч е т ы о не-
доимкахъ^ по і5с> лсвовъ па міісяцъ т • і,8оо.
ЛогоФетъ дс С л у л ш т о р ъ , содержащій с ч е т ы о
Служишорахъ, по І э о левовъ іга м сяцъ - і,8оо.
ЛогоФегаъ де ІІослущпичіі, содсржащій счсщы о
Послушппкахъ, по і э о левовъ на м сяцъ - і,8оо.
ЛогоФетъ де Ж.алобы, кошорый принпмая прось-
бы ОІІ(Ъ зсмлсд льцсвъ, чшпасшъ оныя Вели-
кому Віісіпіару іі посл огаправляешъ въ
гпошъ Д е п а р т а м е и т ъ , къ коему пршіадлс-
жашъ ца размоіпр иіе; получаетъ жалованья
no 80 левовъ па тЬсяцъ , « - г » фо.
ЛогоФетъ дс Самищін, получаешъ жаловапья по
і 5 о лсв. да ы сяцъ • - - - і,8оо.
ЛогоФетъ де Перслипснсъ, д лагощііі сокращепія
(персчші) просьбъ или р а п о р т о в ъ ^ по і5о
лововъ па м сяцъ . - » . і,8оо.
Два ЛогоФеіпа особые, каждыи по »5о лсвовъ
ла м ояцъ , , . , , 5,6оо.
Особын Логофешъ Висшіара, по 7° лсвовъ ІІД
И СЯЦЪ - - f -г - - 8^0.

Трн ЛогоФегаа, называеиые Газды, пі. е. А г е н т ы


ГІсправпнковъ опп. і 7 у здовъ ) изъ коихъ два
уполаомочсиы no дЧіламъ о т ъ іі у здовъ, a
— щ —
mpcmiii опгь 5-гаи у здовъ малой БаллахЬг.
Иолучаютъ каждый по юо лсвовъ иа м -
слцъ , вс . . . . . 5,600.
Ш с с т ь Сарааювъ, пліг счетчшсовъ, дс Віготсріи, I
которые іюлучяютъ дсиьгн, ирнсыласмыя изъ
у здовъ огаъ Исправпиковъ; ИМІІЮГПЪ жало-
ванья каждый по юолевовъ въ м сяцъ, вс - 7)2оо.
Прим чаніе. Вс вышеозначецньіе
чиновітки іш юшъ Болріи : вшо-
р а г о , т р е ш ь я г о , чегаверщаго щ
ляшаго класса и^ сверхъ Сокотельт
никовъ^ по чинамъ ішъ опред лен-
ныхъ, іш і о т ъ еще и особенныхъ
Сокошельниковъ по ы стамъ служ-
бы, калідый ошъ 10 до 20 людъ,
Пользуюшсл т а к ж е и случайнымі!:
дрходами, когаорые бываюшъ и-
ногда весьма значительны.
і8 ЛогоФецвлопъ, пли копіисіповъ дс Віістсрііг,
получаютъ вс жаловаиья въ м сяцъ і^оолс-
вовъ, а въ годъ - - - - і6,8о6.

ГІтого па жаловаііьс Каицр-


ляріп Впстсріп въ іодь - 55,8оо,
ГІрпсовокупя я;с къ шому получасмые Вігспііач
роыъ ВМІІСШО лсалованья изъ разпыхъ пода-
т е й н сборовъ? какъ въ достоііііспів сго, въ
oniicaiiiu псрвокласпыхъ Воярь, озііачсио, око-
ло 5о,ооо лсвовъ - - г - 5O,OQO,

Бссто въ годъ - IO5J8QO.

Спатаріл.
Сиашарія. Главиый пачалышкъ Депаршамеи-
гаа сего есіпь Беликій Сиашарь, обя-
253 —'

занный забошигаься о Сбхрапеіші


виугарепияго благоусшройстБа исдо-
кдйсіпвія въ Баллахіи.
При немъ находягася въ особен-
носгаи два БоЯра, Судьи \ кошорые
разсматриватошъ и судяшъ д да, до
Спашаріи пріщадлеікаіфя. Жалованья
они получаюшъ, одинъ 200, a. другой
іоо левовъ на м сяцъ, а въ ггодъ - 5,600 л.
Кром оцихъ^ находяшоя прк Спашаріи^ .
Трегпіп ЛОГОФСШЪ Спатаріп, получагощш жало
ваиья Co лсвовъ въ м сяцъ - - 720,
Чауіііъ, ао ЛСВОІІЪ - * • • , %іо»
Полковшікъ дс Ссймсііь, Зо левовъ •* ЗПо.
Баш - Булюкъ- Ъацііі, Зо лев. г Збо.
Полковіпікъ дс П о т е р п , Зо лсв. 36о.
Сіпсгарь, 8 лсв. - - , - .; . 90...
Чаушъ дё Стсгарь, ^ лева * • « 48...
Трнмбігташй, вс іб лев. - - - - іда.
Полгіовникъ дс Вішашоръ, 5о лсв. - • 56о,
Дпа Булюкбашп, каждый по 20 лсв, * 48о.
Два Одабаша, каждый по і5 дев. » * 36о.
Два Чауша, каждын по і5 лев. • Збо.
Два Байрактара, каждьш по і5 лсв. 36о-
/\о ІІСФтерь, илн Ариаугаовъ, каждый гіо іа
• левовъ иа м сяцъ, - * 6,о0о.
Кашітапъ де Сеймепь, з4 лсв. а88.
8 Одабашъ, вс a а лсв. - Г 264.
8 Чауиіъ, вс іу лсв. - ао4'
8 Стсгарь, вс і5 лев. і56.
Грпмбнтаіііп Фор;шаііскіе, 5о лев. Соо.

ГІтого па жаловапьс Сііашаріц въ годъ '.і,8о8.


*
— 25i —

І І р й М ч а н і е. П р о ч й х ъ слуйіишелей въ Ву-
харест и по у здлмъ, подъ началь-
Сшвомъ СііЛшаріа безъ жадованья слу-
ЙІЗІЩІІХЪ , MOSAKO вид ш ь иЗъ о п и с а н і я
д о с ш о и н с г а в а В е л и к а г о С п а т а р я ^ и ни-
Же с е г о въ у здномъ і і р а в и ш е д ь с ш в .

Постелъшшіё*
Постель- Обязанносшь Поспіельника опи^
^ а н а БЪ досшонсшвахъ Великихъ Б о -
яръ. ОЖ йолучаешъ жаловаиья въ
М СЯЦЬ 1 0 0 0 Л ВОВЪ^ а ВЪ ГОДЪ - 13,000 A
Грамагаикъ получаетъ ікаловаиья 8о левовъ въ
м сяцъ - •• • •
> - - - дбо.
Другой rpaManniKXj выдающій почтовые подо-
рожіг, і5о лев. - - - - - і,8оо. ,
ІІолковиикъ падт> Каларашами, нлй курьерами,
Зо левовъ • - * . . . 36о.
і'а ПостелышчелоЕъ, вс 25о лев. - - - 5,ооо.
4. Ташара плн курьсра, въ Царьградт. отнравля-
емые, вс 17° л е в ' " ^ " " ijS^o.
5 АгенпГовъ Кпязя: въ Браплов , Снлистрш,
Ж у р ж , Иикополі; и ВИДДШГІІ, каждый по
аоо Левовъ » - - - * іа,ооо.
Ииогда же симъ посл диимъ и бол е
дается, смотря по достоііпсшву ихъ.
Бсего яіаловаціія иа Постелыіичііо въ годъ - 31,960.

Агепты въ Св рхъ гаого_, Агенгаамъ^ нахог


ко п с т а и т и - д я ц ^ и л с я
с о СШОрОНЫ К ы Я З Я ВЪ К о И -
иопол
сшангаинопол и упошребляемьпіъ
огаъ ДИХЪ ЛЮДЯМЪ , ОЬОЛО 27^000 лс-
255 .-—

ьовъ въ м сяц , а ВЪ ГОД околд


52^ > 000.
ВорііШІА Be KymiU ОПИСДИа БЪ Вориичіяде
1 111,
обязапносгаи Ворника де Кушіи въ ^ "
числ перво - класныхъ Бояръ, а іка-
ловаиье его сочшено въ числ чле-
новъ Диваиа Велици^ б^ооо левовъ въ
годъ.
Ворниііл об Политіи шамъ же> Ворпичіяде
въ досшоинсгав Вориика де Полжгаіи, ол " га,и '
когаорый получаешъ жалірвапья 4,800
левовъ въ годъ.
Касса Рессурилоръ.
Въ сей Е.асс собираюшся суммы К а с с а Г е с -
деиегъ, на іЕалованье вс мъ Боярамъ сурндоръ.
опред ляемыя, когаорыя взыскиваюш-
ся ВЙГЬСШ съ подашявш съ народа
Валлахскаго.
ГІаСлюдепіе пад* сего кассою вв ряегася всегда
одпому изіі первокласпыхъ Б о я р ъ , получаю-
щему жаловаиья въ ШІСЯЦЪ ПО ІООО ЛСВ.- - іа,ооо.
Самишъ іглй Казиачей, паходЯщійся въ ссй кас-
с , содсржитъ общую книгу вс хъ прихо-
довъ іі расходовъ, зЗо лсв. въ м сяцъ •< - 3,ооо.
Два .ТогоФеша , содсржащіо подробиые счеты ,
получпюшъ по іоо дев. въ мвсяцъ каягдый,
а оба въ годъ • - - - - а,4оо.

Вссго въ годъ - 17,400.


-~- 256 в^,

ДепарШаъіёНтХ, Стреинилор ,
ш. е. ииосгараппыхъ д лъ.
Департ.і- Депаргааменгаъ сей им ешъ П р е -
мепгііъСтрс-злденгаомъ Великаго ЛогоФеша по д -
ипилоръ»
ламъ й н о с ш р а н п ы х ъ подданныхъ, к о -
і п о р ы й , вм с ш съ другими двумя Б о я -
р а м и , судйші. ігрешензіи между обы-
Башелями Валлахскшга и иносшран-
і
яыми подданньши.
Сей Велпкій ЛОГОФСІПЪ дюлучастъ жаловапья
іій іооо леповъ въ м сяцъ -' - - із,ооо.
Два Бсяра , )помяііутыс выше, joo левовъ въ
м сяцъ - - - - А д 8,4оо.
Драгомапъ, или ГГереводчикъ, а5о лёв. въ м сяцъ - 3,ооо.
В т о р ы й ГІсреводчикъ юо лев. въ м сяцъ - - і,2оо.
Трегпій ЛОГОФСГП , и Ж.уриалисшіі, илп Коидп-
карь, оба і8о лсв. -. « .. #. *- а,ібо.

Вссго въ год * 26,760.

Аджгл.
Аджія. Аджія есшь ие ииое что, какъ
городская Подш^я въ Бухаресш ^ и
сосгаошпъ подъ начальсгавомі) Аги-
Къ ней опред ляіогася так.ліе,
какъ и въ Спагаарію^ два Бояра, кои
судягаъ д ла городскихъ диппелей,
до Полш^іи касающіяся.
— 257

ОДиііъ мз Бояръ сихъ пблучаетъ Жаловапья >5о


лев. иа м сяцъ, а другой go лсвовъ - - 2,88о.
Третій ЛОГОФСПІЪ дс Лджін, получасгш Зо лев.
въ м сяцъ . . . Збо.
Чаушъ, і5 левовъ. - • • іВо.
Сіпегарь, 6 лев. . * . - ,2.
Полковиикъ де Выпаторъ, аЗ лев. Зоо.
Капигаапъ де ІІемцы, ю лев. • іао.
Бучукашъ, 3 лева - . - 36.
Чаушъ де Стсйіарь, 2 лева . 24.
Немцы де Попіера, вс 29 лев. Зоо.
Тримбиташи, всь іб лев. . t .
Два Булюкбаши, бо левовъ . тьо.
Два Байракшара, іі лейа . 288.
45 НеФсрь плп ,Арпаушовъ, по 12 лев, кал;дый . 6,4 8о.
Два Одабаша, Зо лев. - Збо.

Бсего въ годъ иа жаловаиьс-Адлші - І 2 , 5 І 2 .

Армашы.
Обязанпосшь Арищпіа описана въ Кр щы
шрешьемъ кдасс Бояръ. Кром н -
к.ошорыхъ ^шновниковъ и Армашелей,
сод йсшвуіоіцгоі.ъ ему въ управленіи
Цыганами и Пушкаріею или осшро-
гомъ, находягася, для исполненія надоб-
носшей по слуліб , на иепрем шюмъ
ліалованьи правительсшва еще и ни-
же - сл дуюіціе нижпіе служигаели :
Деготшічарі., т . е, служитель, занимаюіціися при-
готовлеиіемъ масалы или Факелові.; получаетъ
жаловаиья 5 лев. вь м сяцъ . - - 6о.
уКслашъ нли профосъ, казнящпі преступіпіковъ - 48.
17
258 —'
М а с а л а д ж ш , посяіціс Факсли, ъс , і/іі л. па м сяцъ - 1,758.
Трпмбпшаиіи ІІЛИ трубачіг, 2о лсв. • - 24о.
Мехиісра, плп м у з ы к а п ш ы , вс або лев. па м -
сяцъ, а въ годъ - - - - 2,920.
С т е г а р ь , 5 лсва - - - - - 36.
Одабашъ де ІТушкаріп ^ 5 лсв. . . . бо.
Всего иа ліадовапьс служншслямъ
Л р м а т а въ годъ - . - - - 5,00^,

ДenapmaweHin'b Кришипалънъш,
(Уголовііый.)
Депарща- Депаршамеигаъ сей заішмаешся у-
х
„ ГОЛОБИЫМИ д лами , БЪ КОШО]ЭОМЪ су-
д я т ъ вс д ла о с м е р ш о у б і й с ш в а х ъ ,
грабед;ахъ и другихъ уголовныхъ пре-
сшупленіяхъ. Въ семъ Депаршамеи-
т , к р о м Б е л и к а г о Армаига, есіпь
судей Б о я р ъ , изъ ішихъ шри^ какъ
зиающіе зак.оиы > всегда безсм ішы.
Разсмашриваніе опред деііій:, пред-
ставляемыхъ чрезъ Армаша^ произ-
водшпся Господаремъ вм с т съ пер-
вокдасігыми Боярами еліенед лыіо, по
Суббошамъ. Наказаиіе подсудимыхъ
опред ляегаъ онъ самъ.
, ВСІІ сііг Судьп иолучагошт, ліалованья въ м сяцъ
8оо леповъ . . . . - g^Goo.
Трспіій С/ТОГОФСГПЪ п Коидйкарь оба г.ім спі , 5о
левовъ - - - , - - - Goo.
Ъссго въ годі,' ма ясалбваііьс Крііми-
иалыюму Деігаршаіисшпу - - іо,2оо.
— 259 —•

Д епартаметш де Оптъ,
(ш. е. изъ 8, Octo.)
Въ семъ Депаршаменш есшь 8 Детрша-
й -.» ' т і шеіітъ де
Судеи Ьояръ, вшораго, шрешьяго и 0шпъ

чегавершаго класса. Одни изъ нихъ


назиачеиы въ зваиія сіи по ихъ зиа-
ніямъ и сдособиосшямъ, а другіе по
снисхожденііо къ ихъ б дносши, дабы
досгаавищь имъ случай пользовашься
лшлованьемъ.
Въ Депаргаамешп семъ разсмашри-
ваюшся разиыя д ла_, насылаемыя ошъ
Господаря по часшиымъ дгалобамъ:
Бс выцісозпачеппые 8 Бояръ подучаютъ ;кало-
вапьл въ м сяцъ іДоо леп., каждый по мл-
сту пмъ запимаемому; а ЕЪ ГОДЪ - - iG,8oo.
Tpcmiii ЛОГОФСПТЬ п Копдикарь, получаютъ вм -
craJi 5о лсв. « - - . . . . боо.

Всего въ годъ іга жаловапье ссму


Департамспту i-jfao.

Депаршьшкт/6 де Шаптъг,
( ш . е. и з ъ 1, Septem.)

И сей Депаргаамепшъ разсмашри- Дшаршй


ваегаъ шакія же д ла, какъ и выше- "Ігс'",ІЬ л е
означеіпіый^ по иазіщчепііо Господаря.
260 —'

Въ иемъ 7 Бояръ Судей, которые вм с т по-


лучаютъ жаловаігья 85о лев. БЪ м сяцъ - іо,2оо.
Третій ЛогоФешъ и Коігдпкарь, оба 45 лев. - - 545.

Всего въ годъ - - іо,745.


Бъ часшяхъ города Бухаресша
находягася еп^е два часганые Присгаа-
ва съ Боярскими каФіпанами :
Тарабанція. ОдИНЪ ИЗЪ НИХЪ еСШЬ КаШШШГЬ
де Тарабанъ, к.ошорый, покупад м -
сшо свое ошъ Аги, им ешъ особую
у себя ішорьму^; судигаъ разныя ме-
лочпъш д ла ; сажаешъ въ оную дол-
жник.овъ и ііолучаешъ въ сйою пблъ-
зу десяшуіо часгаь со всей взыскива-
ешой суммы.
ЛеФеджія. А другой К а п и і п а н ъ де ЛеФед-
х
жв:> к.оторый под шненъ Беликому
Спашарю и им ешъ подобную власщь
:к.ак.ъ и Кашшіаыъ де Тарабанъ въ
т хъ часіііяхъ города, кои огаходяшъ
йзъ в д иія Аги и пршіадлежагаъ Спа-
гаарю.
Сверхъ вьпиеозначенныхъ м сшъ
упошрббляюгася еще въ особеішосши
на отд ленія^ ггринадлйікаіція къ дому
Господаря^ ншде-сл дующіе расходы:
261 —

Пo za emu Ііоліиса:
Ве.шкій Комисъ жаловапья ис получаегаь. Вшо- Еомисъ.
роіі жс им епгь въ м сяцъ по 8 о , а 3-й до
So левовъ', оба въ годь т - - - І,56ОІ
1'азнымъ ішишимъ с л у ж и т с л я м ъ , пріісмагари-
Еаіощимь въ і;оііюши за лoшaдьми^ подковы-
вающшгь ихъ и на прочихъ людей , вт> м -
сяцъ 35о левовъ - . - - 4>а00-
На другія издсржки но коцюшп и иа покупку
фуража для лошадей отпускаегпся Великому
Іхомису, сжемвсячно, по ю о о лев. - - и,ооо.
На издержкм при церемоиіялахъ въ день Св. К р е -
щенія и Св. Георгія, ему же выдаегася - - 3,ооо.

Бсего въ годь - 30,760.

По гасти Питаря :
В ъ вЬдЬнін П п т э р я п а х о д я т с я всЬ кучера К п я - ІІитарь.
зя, на коііхъ жалованья огапускаешся въ м -
сяцъ Доо левовъ, а вь годъ - >• - Д^Э^ 0-
Надзирашедю конюшші, по 5 лсв. - - - бо.

Всего - - 4,98 0 -

По zacmu Шсптіраря:
В ъ віідеиіи Ш а ш р а р я и а х о д я т с я Х а м а л ъ - Б а ш и Шашрарь.
и два Хамала для присиопіра за п а л а т к а м и
Грсподаря, КОІП ІЪ чъ м сяцъ бо лев. . . • ^10-
На ЧІІІІОВІІІІКОВЪ, въ дом Господаря находящих- ІТридворпыс.
ся и выше ссго у;ке подробпо, подъ классами
Бояръ, въ копц і З письма огшсаниыхъ, a
также и па шіжиихъ прч ономъ служпте-
лей, опіііускаегася сжсм сячпо по 6717 • , е в ' " 8о,бо4.

Лладованье начальнихіаэтъ военноіі с т р а -


ж и или Гвардіи Господаря ;
ТІОФСКЧЦ Б а ш и вь м сяцъ igS лев. •, подчппен- Гвардія
вымъ сму двумъ чішовиикамъ 8 4 ; пягандс- Кплзл.
262 —

сяптп НоФерамъ нли Арпаугаамъ I J ^ S лсв.


іі щючітъ, псегр ііъ м сяцъ і 5 о о лер. , - (SjOoo.
Дслп Б а ш н ідЗ л е в . , дв^мъ иодчиііешіьімъ сму
S/j, и длл Зо Лрнаушовъ 7о5, и съ про ііміі
всего въ м сяцъ ю о о лев. ч і - - І'І,ОООТ
Гюнльръ - А Е Ь і 2 о , ЛВУХЪ Офицсрамъ его 84 н
на і 8 Арцаушовъ 42р, всего о т п ^ с к а с і п с я
сыу въ м сяцъ 63о дев. - — . . 7,800.
Одіюму Булюкъ-башп, двумъ его родншіепиымъ
и і 8 Арнаушамъ въ м сяцъ бэо лсв. - - 7,^оа
К и р ъ - Сердарю : иа жзловаиье сму, двумъ его
іюдчицвшіылгь и А р и а у т а м ъ 63о лсв. - - 'jfioo,
Другому Б у л ю к б а ш и съ ПОДЧІІПСІІІІЫМІІ т о же
бао левовъ ^ - , . . 7,800.
Ті)сіііьему Буліокбаши, съ подчішеішыми, боо л. - 7 ? 2 0 0 '
Ода- Б а ш н съ подчииетііыміі 4 0 о левовъ - - 4,8оо.
Булюкбаш гріі Камар съ 5 А р п а у т а м п ібо л. - і,93о.
Двумъ Ариауіпамъ ііри сьшахъ Господаря 5о лсв. - боо.
Т у л у м б а д я ш - Б а ш п (иадъ п о ж а р н ь и ш іпрубамп)
25о левовъ . . . . . 3,ооо,
Артпллериетамъ бо леп. - - - . 72о#

(Всего въ м і с я ц ъ б б з э лев., а въ іодъ - 79:4^0.

ІІа ліаловаиье Туркишб при


Господарл>.
Гурки прн Диваиъ Эфеяди въ м сяігъ юоо
і..осиодар
осиодап . " '

лев., Кягащіу или Секрепгарю его 150


лев., слулшгае./іямъ Диваиъ-Эфенди бо;
Башъ - Бсшди Аг , иаходяіі^емуся въ
Бухаресш , когаорыіі наказывасшъ
иііиовиыхъ Турк.овъ въ Валлахіи_, 4оо;
ІЗайра^шару е.то зо^ и солдашамъ его
или НеФерамъ, коихъ всего 50 чело-
— 263 —•

в къ, 8Т5 левовъ* ІІ-ШІІ Всшліямъ Тур-


камъ, уполпомочоішымъ въ n-ши у з-
дахъ, иабліодашь^ чшобы прі зжаюиціе
Турки ие общкали обывашелей, 45оо
левовъ. Н а вс хъ ліе въ м сяцъ lots
леБОБЪ, а ВЪ ГОДЪ 81,280.
Сверхъ вышеозначеішыхъ м сшъ
и чиновішковъ, таош, за исключеиіемъ
Бешліевъ, вс находягася въ Бухаре-
сш , есшь еіце въ Краіов и въ у з-
дахъ сд дуюіцее правишольсгаво;
Въ К р а і о в .
Дшаш Краіобскій.
Диваиъ сей подчииепъ Бухаресга- Диван^
скому. Судяи^іеся въ немъ изъ 5-гаи Краіовскиг.
у здовъ малои Вадлахш, если недо-
водьны р шеііі мъ, персііосяшъ д ло
въ Бухаресшъ, въ Диваиъ Кяязя. Пре-
зидеіішомъ Краіовскаго Дпваиа есгаь
Кашіакаиъ, какъ Наэі сішшкъ Баіщ.
Получаешъ ліаловаиья по 1000 левовъ
въ м сяцъ. Съ шшъ присушсшвуюшъ ,
6 Бояръ Краіовскихъ , назііачаемыхъ
сажимъ Господарсмъ, коы и ыазыва-
юшся Диваішци. Им юшъ оіш аіа-
264 —

лованья въ м сяцъг^ т р и ІІЗЪ иихъ по


500 левовъ, а другіе гари по 250 и 200
левовъ, Бъ семъ Диван находяшся
еіі^е вшорой Поргаарь, для ыадобно-
сгаей Турковъ, получаюпріі: зо лев.,
и шр пгій ЛогрФепгъ, длл управлешя
канц ляріею, съ жалованьемъ по іоо
левовъ въ м сяцъ. Подъ начальсшвомъ
его паходягася 8 ЛОГОФ ШОВЪ и одинъ
Кондикарь, ялза. Регисгарагаоръ, на
коихъ вс хъ выдасшся жалованья по
іооо л в. въ м сяцъ, А всего вз» годъ
на Диванъ Краіовск.ш и Катіак.ану
;каловаііья - - - - - Si^Ge,
}1ри Каимакан есіпь два Булюкбашп съ н т
СКО.ІЬКГІ! ІІІ Арнаушамн, ііазііачсііиымн длд
ііадобіюстей Каймакаіііп, коимъ па жало-
вапье оііііускаеіися въ м ліцъ 4оо лсвовъ,
а въ годъ . . . . . 4,8оо.
ІІодъ начальотвомъ Краіовскаго Дпваиа ссть
сщс два Депаршамепта, йзъ копхъ одипъ ка-
зывасшся Дспаршамептт, де П а т р о , іп. с. нзъ
4-хі., гд судягпъ чсшырс Бояра, получаюіціе
^алрваиья вс вм сп -Іі 2бо лсв. на м слцъ . а^^рі
Другой же Крплшнальноіі, подъ пачальствоип?
втораго Армауіа съ п сколькішп изъ Бояръ
Судьямн,'для копхъ вс хъ оіппускаеіпся ждт
ловаііьл по 2бр лев. па м сяцт. *. т - . 2,д2р.
ІЗсегр въ годъ па Краірвскііі Днвапъ и
на ігррчіе ішмъ Депарпіаыеншы - - 6а,6рр.
-і^" ^65 '-^"-'

0 5 ^ уть$дком'і> Правителъстп ть.


у з ное
Въ калідыц изъ ІЛ-ІПИ у здовъ на- * д
значаіошся ОШТІ іосподареи цо два
ИспраВНЦКа ЦЗЪ ЧИСДа БоярЪ,, ИМ іО-Испрарідакп.
ы^ихъ ьаФшаны, Они начальсшвуюгаъ
въ у зд надъ вс мъ и им юпп. Едасшь
весьма зиачшпельнуір: судящъ и р -.
шаюгаъ разиьія д л а , взыскиваюшъ
дене нме щщраФы^ нак.азываюшъ ви-
новныхъ, заключаюшъ въ іторыяу, и
словомъ, одного шолько нетгЬюшъ '
права — лишагаь жизни. Забогаягася
о взыскиванш подашёй Княжесгава
и исполняющъ вс предписанія Госпо-г
даря и Бисшеріи,
Бъ прежиее вреіяя Исправиикъ,
при собираніи прдащей, получалъ въ
свою пользу ошъ ка;лдаго лева по 4
пари', гаеперь діе им е т ъ жалованья
по 500 левовт? на м сяцъ и цолучаегаъ
чр зъ калідые 6 м сяцеві, по 500 ле-
вовъ ошъ собираещыхъ деиегъ на со-
дорданіе почшъ. Другіе доходъх Ис-
иравішка сугпь случайные , как.ъ, на-
лр.: ощъ обвіінеііія цодсудцмыхъшшра-
^ 36^ *^

Фами, о т ъ заключенія ихъ въ гаюрЬ'


му и о т ъ прочаго гаому подобпаго.
ІІо вс шаковые доходы с у т ь н е о
пред лешіые и не могугаъ быщь срав-
иены одинъ годъ противу другаго*
ибо когда РІсправиики получаюшъ
предішсанія объ ошправленіи прові-
ангаа и Фургажа для і ф посш н: Ту-
р е ц к и х ъ , іпо при исіюлнеиіи с е г о ,
каждый пріобр гааешъ доходу гораз-'
до бол е, нежели въ обыкиовеиное вре-
мя. Ипогда подучаощъ ю или 12^,000
левовъ^ а шюгда и около зо^ооо и да^
же бол е , смоіпря по расположеііію
чувсгавовашй, чесши и сов сши и по
состояпію у зда, особливо когда
Князь ые им ешъ ІІЪ власши ихъ до-
водыіаго вииманія.
П р и каждомъ Исправігачесшв на?
Самтиь. ходишся одииъ Самищъ , или К.азиа-
чей, к.огаорый пршшмая взыскиваемыя
съ землед льцевъ подагаи^ персводншъ
и вс случающіяся въ у зд пеполііО'-
в сиыя моиешы. Есгаь еіцс одииъ
шоръ"ка° Жудикашоръ, га. е. Судья^ одшіъ Кон-
—- 367 -^

ДИКарЬ (ліурнаЛИСШъ), ОДИНЪ ЛОГОФ ШЪ Ковднйарь.


и Н СКОЛЫІО другихъ малыхъ Лого^
Феі^еловъ, сосшавляюіцихъ Катцедя-
ріго Исправішчесшва. Всяк.ое исправ-
ішчесшво им ешъ двухъ Чаушей,
двухъ Сшегарен: и окодо 60 Служи-
шоровъ для исполііеиія надобиосщей
Исправііжчіи. Въ н к.огаорыхъ жеу-
здахъ гораздо бол е 60, а въ иньіхъ
мен е, и вс они см няюгася другими
еліснед льно , дабы им шь время ис-
пожшгаь и домашнія свои надобяосііш.
Иа чиновниковъ и сдудіишелей -
Исправиичесшва выходишъ въ годі?
діалованья сд дуюіцее число :
Двумъ ГІспраЕішкамъ по йоолев. въ м сяцъ жа-
ловацья и до 5оо за ціссшь МІІСЯЦСЧЬ ощъ
почщъ - - т - г і/|,000.
Самишу юо лев., Жудикашору 5о, п Коидика-
рю ю лсвовъ ііа ыъсяцъ - - - - . ijgao.

Всего въ годъ па каждо.с ІІсііраіииічесшво - із,д,2о.

А на вс n-гаь у здовъ па жа-


доБаіше Исправничесшвамъ выходитъ
ъъ годъ 210,640 девовъ.
Кром Башавовъ и Запчіевъ ві, _
іиаяхъ и пдассахъ находаіфСі.ся и о- Зап.чік.
— 26S —

писаиныхъ уже въ начал и - г о пись-


ма^ есгаь еще по у здамъ: Полковни-
чіи, Капигааніи и В а щ а щ і и де Ара-
баджіи, опред ляеіные о ш ъ Великаго
Спагаар^.
Вагаавьі де В а ш а ш і и де Арабадяііи учрежд ны
Арабаджіи. д Л Я наблюденія з а извощиками, к.ошо-
р ы е безъ в дома и х ъ не должны ни-
к о г о везгаи въ к а к о е бы гао ни бы-
ло м с ш о ; иначе ліе подвергаюшся
шшраФу. П о с е м у вс им юиф.в йа^-
добиосгаь въ подводахъ, адресуіошся
т
ужё не прямо к ъ подБОд іик.амъ, н о
к ъ Багааву де Арабаджіи, и д лая съ
нимъ условіе, предосшавллюшъ ему
самому заключагаь договоръ съ изво-
іциками; о т ъ чего Вагаавъ пріобр -
гааегаъ часгао значишельную ^ля. себя
пользу.
Вагаашіи де Арабаджіи есгаь дв
въ Б у х а р е с г а : одиа зависяп^ая о ш ъ
Спагааря, а другая огаъ Аги.
Дв же въ у здахъ Телеорманскоыъ
и Праовскомъ_, зависягція огаъ одного
Спагааря. Батавы Арабаджій сихъ
269

не пголько не ііодучаюшъ никакого


жалованья, но сами еще плашяшъ
Спашарю за йі сша свои деньги, прі-
обр шая чрезъ гао право д лашь раз-
ныя подводчикааіъ несправедливосши,
какъ и вьіше уже упомянушо.
Полковничіи и Каішшаиіи на- Полковни-
. . чіи и Ка-
значаюшся для пресл дованія воровъ
и разбойвжковъ, и получая ошъ пра-
вйшельсшва въ в д іііе свое опред -
ленное чисдо служиіііоровъ, им юшъ
какъ ога сетб, шакъ и ошъ другихъ
случаевъ и даже о т ъ учасшія съ во-
рами^ зиачишельную пользу. He no-
Ay чаюшъ no сеи причжн также какъ
и Вашавы де Арабаджіи ыикакого жа-
лованья, и плашяшъ еще сами заіі -
с т а свои Великому Спатарю деньги.
Полковничій и Капигааній сихъ
находяшся въ п-ши у здахъ нижесл -
дуюіцее число :
Въ Слам-Рымник.скомъ: Полковйичія И а з в л " і я ^
Т/ . . „ _ Каинпіаній.
1, л.апишанш 9, инменно: Бурпш-
ская^ Бурчугаша^ Мак.синен^ Map-
—- 270 —

іпйнеііппи, Градисша , У н т у р о с а ,
Рьшнико, Круче-Комисоя и Албо-
тешши.
Въ Бузевск.омъ: Полковішчія 1, Капй-
танін 4: въ Бузео, Палаика, Русе-
цо и Базаріо.
Въ Сакуянскомъ: Полковнжчія і, Ка-
питанш 4: Буково, Сшарь-гозди,
де Маржишшо и Гацени.
Въ Праовскомъ: Полковижчія 1, Ка-
пигааній 2: въ ПлоешшаХъ и Ма-
непппахъ.
Въ Диііібовивршмъ: Полковйчія 1, Ка-
пшпаніж 6: Тирговишшская, Казаісъ,
Поду-Валени, Корницель, Флор em-
ran, Бразоя и Чора-Гирла.
Въ Му]Ш(ельск.омъ: ПОЛКОВІІИЧІЯ 1, Кд-
пишаыш з: Кшшолунга, де Вына-
гаоръ и Бацкову.
Въ Арлдашскомъ: Полковничія 1> Ка-
ішшаніи 4: Питешшсііая, де Винд-
т о р ъ , Бацкову и де Ловищи.
Въ Ялошщкомъ: Полковничія 1, Ка-
-пишапій 7: Урзыченская, Ликири-
сшіо, Сшсльыика, Орашу, де Сдо-
— 211 —

бодзея ,, Грииду - Фаі^арашулуй й


Фуиду- Д аіщулуй.
Въ ИЛЬФОВСКОМЪ : Полковиичш 2: одна
городская, а другая у здиая Власіо,
Капишаиш 10: Бухаресшск.ая, Га-
ty, Чоконешгаи, Поду Пишарулуі^
Обилешгаи^ Копачени, Пасаря, Ол-
шеница и де Урзычаика.
Въ Валашскомъ: Полковішчія !> Ка-
пигаапш 9: Гаешши^ Б а ч у ? Поду-
Домиы, Фалашшока , Ііалугареіш >
Дая, Одйвоя и Какалеци.
Въ Тслеормансішмъ : Полковничія 1,
Капигааиій 8: Русе-де-Веде^ Когама-
к а , Хумалъ , Балацу Цоланешгаи ,
Рака, Пяшра и Зимшща.
Въ Олгаовск.омъ: Полковнишя і, Ка-
пигааігій 6: Слагаиио, Погаиу, Шер-
банешши, Ипонешши , Уіігурени
и Уда.
Въ Ромяиацкомъ: 6 Капишадій: Кара-
кала^ Ііашаиовъ де Каларашъ, ІІо-
ш е р и , Излажа, Сару, Бельсу и
Чедегу.
272 —

Въ Должеьскомъ: 4 Капиташи въ Кра-


іов : де Кагаанъ, де Армашедь, де
Мазыль и Слулщшоръ, и 5 въ у з-
д : Краіовская, Пошери, Гидицу,
Чобану и Продила.
Въ Вульчевскомъ: 4 Капишаній: Рым-
никская де Слудшгаоръ , Пошери,
Кашаны-Марко и деОлтъ.
Въ Горжевскомъ: 5 Капигааній: Тир-
го-Жіи де Служишоръ^ де Погаери,
Кашаиы де Тисмаиы, Гайдуки Прв-
даты и де Хамурези.
Въ Мехединскомъ: 7 Капшпанш: Чер-
шецъ КалаФаша, Погаери, Черчу-
рели, Простолу_, Бая и Водица.
Всего: Полковиичій - - 15.
Капишанш - - 98.
Ш.
Воранчелн. В о ВС , 17-ШЬ у здОВЪ ОПред лЯ-
ются еще no деревнямъ и особые
Ворничели, съ правомъ взыскивашь
шгараФЫ со вс хъ ш хъ людей, кои^
пуск.ая скогаъ на чуліія нивы, причи-
няютъ пос яниому хл бу повреж-
деніе. Ошъ продалш Ворпичелямъ
— 21Z —

симъ м сшъ, или ошъ ш хъ, коипо-


Еупаюшъ право сіе вм сш по всей
Балахіи, и ыазиачаюшъ ужё по де-
ревнямъ Ворпігаелей ошъ себя, по-
сшупаешъ въ Ііушію окодо 30,000 ле-
вовъ.

Наі все жаловаиье Депаршамен-Суммавсего


шамъ , чиновиикамъ и слулшшеляэіъ, л*ІД0вапья-
Правишельсшво Вадахское сосгаав-
ляющжжъ, и выше сего показаниымъ,
выходшпъ въ годъ шшесл дуюіцая
сумма деиегъ:
И а Капцелярію п па члсповъ Дпвана Буха-
ресшскаго - - - . - д^ооо.
— Канцёляріію Впсшеріи и Впспііару - іо5,8оо.
— Спатарію - - - - - ІІ,8О8.
— ГГосшельничію • - - - 51,960.
Кпяясескимъ Лгептамъ въ К о п с т а і ш ш п о п о л
іі л р п Л а ш а х ъ [ Воршічія де Кугаін п де
П о л и ш і п с о ч т е п ы въ Дпвап ) - - За4)000.
Касс Рессурплоръ - - - - І7,4оо.
Н а Д с п а р т а м е н ш ъ Сгареишілоръ - - 26,760.
— Аджію - . - . . . іа,Зао.
— Армашію - - - - - 5,092.
— Крішшіалыіьш (Уголовцый) Дспартамепгаъ - іо,2оо.
•— Дсііартамспшъ дс О п т ъ - - - 17,400.
•— Д е п а р ш а м с и т ъ дс І І І а п ш ы - - - 10,745.
— ч а с т ь : Комиса - - - - 20,760.
•— — ТІшпаря - - - - 4;9So.
•— — ІІІашраря - - . . ^20.
18
274 —
ІІа жалованье чішовшікамъ и слуятгаелямъ
прп Дом Господаря - - - - 8о,Со4.
— Жалоиаін.е иачалыиікамъ восшюй страяси
и пхъ іюдчпнеішыіиъ - - - - уд^о.
Туркамъ прн Господар п Бешліямъ - - 84,28о.
ІІа Допаршамсіігш.і Краіовскіе - - - б2,6оо.
іу-іпп Исправнпчсслівамъ въ у здах-ь, калгдоиу
Bt. Іодъ по 15,92о лев., иа всііхъ - - 270,640.

ІІгаого въ годт. ііа все - 1,272,519.

Есшь однак.о еіце и скольк.о чи-


новниковъ^ ііои^ или сод исшйуя Де-
паршаменшаэіъ и первыыъ Бояражъ,
или зайимаясь по особенньшъ ошъ Го-
сподаря поручеиіямъ, хогая и ие впе-
сенывъ вышеозначеішые иігаашы,, но
получаюшъ всегда опред лешюе имъ
жалованье. Сл доБагаедьно при точ-
н шцемъ обозр піи вс хъ расхо-
довъ, сумма, мною йсчислейная, безъ
сомн нія, долдіеысгавуешъ быть уве-
личена.
Пепсіоиьг, производимые въ осо-
бенносгаи, по назначетю Господаря
разньшъ лицамъ, вдовамъ Бояръ и
родствеіішиіовъ Киязя^ сосшавляюгаъ
гаакже сумму вёсьма зиачишельную.
ТРАКТАТЪ,
загілючеииый между Россіею и Поргаою
Оіптоманскою, въ Бухарест , іб-го Мая
181 а года.

БОЖІЕІО ПОСП ШЕСТВУЮЩЕІО


М Й Л О СТ I ю

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,
Московскій, Кіевскій, Владимір-
скій, Новгородскій, Царь Казанскій,
Царь Асшрахаискій, Царь Сибирсіай,
Царь Херсониса Таврическаго, Госу-
дарь Псковскіи и Ведикій Киязь Смо-
ленскій ? Литовскій, Вольшскій, По^
дольскій и Финляндскій; К.нязь Эст-
ЛЯІІДСКШ, ЛИФЛЯНДСК.ІЛ, Курляндсіай и
Семигальскій, Самогигасжш, Б ло-
сшокскій,, Корельсіай , Тверскій,
Югорскш', Пермскій, Вяшскіи, Бол-
гарскш и тшыжьу Государь и Веіикш
— 276 —

Князь Новдгорода Низовскія земли,


Черпиговскій , Рязапскій ^ Полоі^кш,
Росгаовсіай, Ярославсіі.ш, Б лозер-
СІІШ , Удорскій , Обдорскій, К.ОПДШ-
скій^ Вишебск.ш, Мсгаиславскій^ и всея
С вериыя сшраіш; Повелишель и Го-
сударь Иверсіия., Каршалішскія,, Гру-
зинсіия и К.абардшісіая земли 'у Чері^а-
скихъ и Горскихъ Князен и ішыхъ на-
сл дный Государь и Обладагаель • Ііа-
сл дішкъ Норвеіксіш^ Гері^огъ ПІдез-
вигъ - Голсшішсі і й , Сшормарискіи ,
Дишмарсенскш й Ольдеибургсіші и
прочдя, и прочая, и прочая.

Обхявляемт. ч р е з ъ сіе, к о м у о шолга в дашь


надлежігіпъ, ч ш о 16 Мля ссго 1812 года мелі-
ду НАШЛМЪ ИМПЕРЛТОГСКИМЪ ВЕЛИЧЕ-
с т в о м ъ и Е г о Величесгавомъ И и п е р а г а о р о м ъ
О т ш о м а н с к и м ъ 7 Преіізря/і|ныхъ Судшаиовъ
Велякимъ и П о ч ш е н п й ш и м ъ , Королемъ Л -
поган йшимъ^ Меккскимъ и Медннскимъ и за-
і ц і і ш и т е л е м ъ Свягааго Іерусалнма, Королемъ
и Ммперагаоромъ п р о с ш р а ы н н ш л х ъ п р о -
в і ш ц і й , наседенныхъ въ с ш р а н а х ъ Е в р о -
л е й с к и х ъ и А з і л ш с к я х ъ и н а Б ломъ и на
Ч е р н о м ъ м о р , Св шл й г а і ш ъ , Дёрлі.авн н:-
шимъ ж Веллкямъ И м л е р а ш о р о м ъ , Сулпіа-
— 2T7 -—

номъ сыномъ Судшановъ и Королемъ и сы-


номъ Кородей, Судпіанодіъ БГахмупіъ Ханомъ,
сьшомъ Сулгаана Абдулъ Гампдъ Х а н а , ъъ
хилу даниыхъ съ об ихъ сторон-ь полпо-
мочіи, а именно: съ Нашей Сіяіпельн іішему
и Высокопревосходигаельному ГраФу Михай-
лу Ларіоііозшчу Голешга^еву-Кушузову, На-
шему Генералу ошъ ІІн<і>ашііерш, Главноко-
мандуюіцему Нашею а р м і е ю , и орденовъ
Нашихъ Кавалеру, піакже Имперашорско-
Авспірійскаго ордена Маріи Терезіи боль-
шаго крссша Кавалеру и ордена Св. Іоанна
Іерусалішскаго Командору, a со сгаороны
Его Величесшва, И м п е р а т о р а Ошгаоманска-
го Сіяшельи йшему и Высокопревосходн-
шельному Верховному Вязирю и Главноко-
ыапдуіош(ему арміею Блисшателыіой Поршы
Ошшоманской Ахмеду Паш , посіяановленъ
и заключенъ нзбранныдш съ об нхъ сшо-
ронъ Уполиомочеиными договоръ в чнаго
вшра меліду об ими Имперіями, сосшояіцш
въ шесшьиадцами с т а т ь я х ъ , когаорыя огаъ
слова до слова гласягаъ шако :

Во имя Госігода Вссмогуы^аго.


Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
Всспресв шл йшш и Державн іішііх, Великій
Государь ІІМДЕРЛТОРЪ и Самодержецъ
Всероссійсісій, и Его Веліічесшво, Всепре-
св піл йшііі іі Дерліавн идіій; Велик.іи Госу-
дарь ІІмперашоръ Опггаоманскія, пм я пс-
креяцсе взаіімное ліеланіе, дабы пррдолжа-
.— ,218 •—

ю щ а я с я н а с ш о я щ а я между обоюдиыми Дер-


ліаваміі в о й н а п р е к р а щ е н а , миръ ж е , друж-
ба и доброе согласіе п р о ч н ы м ъ образомъ
возсшановлены были, р а з с у д и д и за бдаго сіе
драведное п с п а с и т е д ы ю е д ло п р е п о р у -
ч и ш ь с ш а р а н і ю и р у к о в о д с ш в у Главныхъ
Уподномоченныхъ к ъ шому, и и м е н н о : о ш ъ
Его ИЩЛЕРАШОРСКАГО ВЕДИЧЕСТВА, Са-
модержца В с е р о с с і й с к а г о , Сіяшельи й ш а г о
ГраФа Годеншцева-Кушузова, Генерада о ш ъ
И и Ф а н ш е р і и , Гдавноксшандуюіцаго арыіею ,
вс х ъ Р о с с і й с к и х ь орденовъ, б о д ь ш а г о к р е -
сгаа И м п е р а ш о р с к о - Авсгарійскаго ордена
М а р і и Т е р е з і и К а в а д е р а и К о м а н д о р а Дер-
жавнаго ордена Св. І о а и н а Іерусаднмскагоз a
огаъ Е г о В е л и ч е с ш в а , И и п е р а ш о р а О ш ш о -
м а н с к а г о , Сіяпіедыі й ш а г о и Б ы с о к о п р е в о -
сходишедьнаго Г о с п о д и н а В е р х о в п а г о В п з и -
р я Бдисшаіпедьной П о р т ы О ш ш о м а н с к о и
А х м е д ъ - П а ш и , съ га мъ, ч ш о б ъ ддя п о с ш а -
новдепія закдюченія и п о д і ш с а н і я м и р н а г о
д о г о в о р а и з б р а п ы , н а з н а ч е н ы и поддежащею
п о д п о ю дов р е н н о с т і ю о т ъ об и х ъ с ш о -
р о н ъ снабдены быди д о с ш о й н ы я о с о б ы ; въ
сд дсгавіе ч е г о огаъ с ш о р б н ы Р о с с і й с к о -
И ш і е р а г а о р с к о й и з б р а н ы , н а з н а ч е н ы и упод-
номочены Превосходишедьцые и В ы с о к о п о -
чгаенные Г о с п о д а : Аидрей Ишадипскій, Е г о
ИВІПЕРАХОРСКАГО ВЕЛИЧЕОЩВА Тайныіі
Сов ш н и к ъ , Д йсшвигаедыіыіі Камыергеръ ,
орденовъ Св. Вдадиміра в ш о р ы я с ш е п е і ш ,
Св. Аниы п е р в а г о к д а с с а , И м п ё р а ш о р с к а г о
279 —

Ошшоманскаго ордена Новой Луны перваго


класса Кавалеръ и Коммаидоръ Державнаго
ордена Св. Іоанна Іерусалпмскаго ; Ивань
Сабаи евъ, огаъ арміи Е г о І І М П Е Р А Т О Р С К А -
г о В Е Л И Ч Е С Т В А Генералъ-Лейпіенанпіъ, На-
чальнпкъ Генералъ-Шшаба Дунайской бодь-
т о й арміи, орденовъ Св. Владпміра вгаорыя
сгпепени, Св. Анны перваго и Св. Георгія
гарешьяго класса Кавалеръ j и Іосиі-і-ъ Фон-
шоыъ, Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В е л и ч Е -
СТВА Д йсшвжтельный Сшашскііг Сов ганиісь,
орденовъ Св. Владиміра шрешьей сшеігенп и
Св. Апны вшораго класса К а в а л е р ^ со сшо-
роиы ліе Блисшашедьпой П о р т ы Опішоман-
ской Превосходігшельные п Высокопошііен-
ные Господа : Эссеігдъ Саидъ Магомедъ Га-
либъ Эі-еиди , Д йсгавиліельный Кегая Бей
Блпсшашелыіои Поршы Оштоманскоііз My*-
ши Заде Ибрагпмъ Селимъ Эі-еііди, Кази-
Аскігръ Аиадольскііг, Д іісгавишельный Судія
арміи Олшіоманскои, и Абдулъ Гамидъ Эі-ен-
ди, Д ііствигаельный Еішчерилери Кіапіибя,
кошорые, собравшись въ город Бухаресга ,
по разм н своихъ полнолочій, посгааяовл-
лн ниліесл дукш^ія с ш а ш ь и :

Ст атпъ л І-л. Вражда и несогласія,


суп^есшвовавшія досел ыекду об ияй вы-
сокимп ІІмперіяии, прекраіцаюшся о т н ы -
и впредь снмъ шрактагаомт., к а к ъ н а с у ш ,
шакъ п на вод , и да будепгь на в ки вшръ,
друліба дс доброе согласіе ыеяіду Е г о И д -
—• 280 —

ЛЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛІІЧЕСТВОМЪ j СаМО'


держцемъ и Падишахомъ В с е р о с с і й с к і ш ъ , и
Е г о Веди^еспівомъ, Имперагаоромъ и Пади-
іпахомъ О ш ш о м а н с к и ы ъ , и х ъ Насл дцикамд
іг Преемниками преспіоловъ и обоюдиьши
л х ъ Имлеріями,
Об в ы с о к о д о г о в а р и в а и щ і я с я с ш о р о н ы
п р и д о ж а ш ъ н е у с ы п н о е с ш а р а н і е объ о ш в р а -
іценіп всего, ч ш о могло бы п р и ч и н и ш ь вражду
между обоюдныміі поддаііньши; он испод-
н я ш ъ въ гаочносши все, симъ мирнымъ ш р а к -
ш а т о м ъ л о с ш а н о в л е н н о е , и будушъ с ш р о г а
н а б л ю д а т ь , ч ш о б ы впредь ни с ъ гаой, ни съ
д р у г о и с т о р о н ы , нп явпымъ , н н ш а й н ь ш ъ
о б р а з о м ъ ire было п о с л і у п а е м о в о п р е к и на,'
сшоящему шракшашу.
Статъл ІІ-л, Об в ы с о к і я д о г о в а '
р и в а ю і ц і я с я сгаороны, в о з с ш а н о в л я я ш а к и м ъ
о б р а з о м ъ между с о б о ю ііскреннюіо дружбу,
с о и з в о л я ю ш ъ на амнисгаію и общее прои^е-
иіе вс мъ ш мъ и з ъ и х ъ п о д д а н і і ы х ъ , к о и
въ продолжеиіе о к о н ч а н и о й ш е п е р ь в о й н ы
у ч а с ш в о в а л и въ в о е н н ы х ъ д и с п і в і я х ъ , и л и
к а к і ш ъ бы ш о пи было о б р а з о м ъ , в о п р е к и
ітшересамъ ихъ Государей и Государсшвъ.
Въ сл дспівіе сеіг пмъ д а р о в а н н о й амнисшіи,
и и к т о и з ъ н и х ъ пе будешъ впредь обііжаемъ
л л п п р и т сняемъ за п р о ш е д ш і е и х ъ посгауп-
кіг, по всякъ, в о з в р а і і ш в и і ш с я въ свое ліили-
ще, будешъ п о л ь з о в а ш ь с я пм ніемъ, коымъ
онъ прежде влад лъ, лодъ з а и р і ш о ю и п о к р о -
вншельстііомъ з а к о н о в ъ , н а р а в н съ другими.
281 —^

Статъл ІІІ-л, Бс гарактаіпы,


конвепціи, а.кты и посшаиовленія, учинен-
ныя п заклюиеіщыя в ъ р а з н ы я времена меж-
ду Россійскимъ Имперапіорсісіімъ Дворомъ
л Бдисгаашедыіою П о р т о ю Ошшомапскою ^
во всемъ с о в е р ш е н н о подпіверждаюгася к а к ъ
симъ шрак.шаіаомъ, ціакъ и ііредъіідуюцими^
выкдючая шокмо т с ш а ш ь и , к о н л о вре-
ленамъ былц подвержены перем и а м ъ , и
об высокія д о г о в а р и в а ю щ і я с я с ш о р о н ы о-
б я з ы в а ю ш с я собдюдаіші и х ъ с в я т о и нена-
рушимо,
Статъ л І -л. Дервого сшапіьеіо
цредварипіедьныхъ п у н к т о в ъ ; иаперёдъ уже
ііодшісашіыхъ, посіпаііовдено, •чгао р ка
Друшъ^ со входа е я въ Молдавію, до соеди-
ііеиія ея съ Дуиаемъ, и д выи бсрегъ Дуиая,
с ь сего соединенія до успіья Килійскаго и
до м о р я , будупіъ сосшавляшь г р а ш і ц у об -
и х ъ И м п е р і й , ддя к о и х ъ усгаье сіе б у д е т ъ
общее. Небольшіе о с ш р о в а , К.ОІІ до войны
небыли обишаедіы ; ж, н а ч и н а я н а п р о ш и в ъ
Измаила до помяиушаго у с т ь я К и л і й с к а г о ,
н а х о д я ш с я блнліе къ д вому бсрегу, им ю-
іцему прішаддежашь Poccuij ясбудупіъ обла-
даеыы ни единою нзъ об и х ь Державъ, и на
оныхъ впредъ н н к а к и х ъ пед л а т ь у к р пде-
н і й , ни сшроеііій 5 но о с т р о в к л і сіи осша-
нугася п у с ш ы , и обоюдиые поддациые мо-
гутпъ т у д а п р і зліашь едиясшвенио ддя ры-
бодовли іі р у б к п л са. С т о р о н ы двухь
большихъ осшровові), лежащихъ наіірошпвь
' — '383 -^

Измаила и Кидія, шакже п у о т ы м и и незасе-


деныыми осшанугася п р о с г а р а н с т в о м ъ на
часъ р а з с ш о я н і я , начииая съ самаго бли-
жайшаго пункша ііомянулиаго л ваго берега
Дунаііск.аго ; просгарансшво сіе б у д е т ъ оз-
начено знакаміг, а ж и л и і і ^ до войны быв-
шія, рарио и с ш а р а я Кйлія ^ осшанугася за
сею порубедіною чершою. Въ сл д с т в і е
выіяепомянупюй сгаагаьи, Влпсшаіпельная
П о р ш а О ш т о м а н с к а я у с т у п а е г а ъ и ошда-
ешъ Россіііскому И м п е р а т о р с к о м у Двору
земли лежащія по л вому берегу П р у т а съ
к р п о с ш я м п , м сгаечками, селеніяии и жи-
лішцами, шамо находящимпся: средина ліе р -
ки Пругаа будегаъ граниш^ею между об ими
вьісок.нми ІІмперіямд.

Купеческіе корабли обоихъ Дворовъ мо--


г у т ^ какъ и прежде ; въ зжагаь въ ломяну-
іпое у с т ь е К и л і й с к о е , а равнр и по всему
шеченію р ки Дуная 5 а чшо касаешся до
военныхъ кораблей Россійскаго И м п е р а т о р -
скаго Двора, шо оные могугаъ щамъ ходпшь
съ Килійсісаго у с т ь я до соединеиія р ки
П р у т а съ Дунаемъ.

Стпатъ л
-я. Его ВЕЛИЧЕСТВО,
ИМПЕРАТОРЪ п Падищахь Всероссшскій ,
ошдаешь и возвращаеіаъ Влисіиашелыіой
Порш Оштомаыскои земдю Молдавскую,
леліащую на правомъ берегу р ки Друша, и
т а к ж е болыиую и мадую Валлахію, съ к р -
посгаямя, въ шакоыъ сосгаолнія, какъ оц
283

т е п е р ь находяшся, съ городами, м сшочка'


ми, селеніями,, жилищами и со вс мъ т мъ,
ч т о въ сихъ провииі^іяхъ т г заключаегася,
купно съ о с т р о в а м и Дунайсг.имги, выклю-
чая вышесказаниые въ ч е л і в е р т о й с т а т ь
сего шракшагаа,
Акшы и посшановленія касашельно ігри-
вплегій Молдавіи и Валлахіи, коп суице-
сгавовали и соблюдаемы были до сей воіпгы,
подшверждаюшся на шакомъ основаніи, какъ
посшановлено въ пяшой спіашь предвари-
піельцыхъ п у н к т о в ъ . Изобраліенныявъ чеш-
вершой сшашь /Гсскаго піракшагаа условія
будупгі въ шочносши исіюлнены, и когар-
р ы я г л а с я т ъ гаако : нешребовашь никако-
го ц л а т е ж а за с т а р ы е щ е т ы , ни подашей
за все воениое время; напролінвъ шого, жи-
шелей сихъ об ихъ провшгціи у в о л п т ь ошъ
всяк.ихъ налоговъ впредь на два года, счп-
ш а я со дня разлі на р а ш и ф и к а ц і й , и д а т ь
срокъ жителямъ сихъ провііццій, ліелаю-
щпыъ отгауда п е р е с е л и т ь с я въ другія ы -
ста. Саио цо себ разум ешся, чшо сей
срокъ будешъ продолженъ на ч е т ы р е ы ся-
ц а , и чшо Б л и с т а ш е л ь п а я Порпіа О т ш о -
манская с о г л а с и т с я подаши Молдавіи сооб-
разпшь по соразм р н о с т я шеперсдіией ся
земли. *

Статъл Vl-л. Кром г р а ш щ ы р -


кіг П р у ш а , грашіцы со с т о р о н ы Азін и
другихъ м сагь Бозсіиаиовляюшся соверщоц-
— 284-

р о ш а к ъ , к а к ъ о н ы я бьілп лрежде до войньг,


и к а к ъ посгаановлено въ шреіпьей с т а г а ь
предваригаедыіыхъ л у н і с т о в ъ j въ сл дсгавіе
^чего Р о с с і й с к і и ІТмперагаорскій Дворт. ош-
даешъ и в о з в р а щ а е п і ъ В л і г с т а ш е л ь н о й П о р -
т О г а п і о м а н с к о й , въ т а к о м ъ с о с г а о я я і п ,
въ к а к о м ъ піеперь н а х о д я ш с я ; к р п о с ш и ,
зіімки, в н у ш р и сей г р а н и ц ы леліаіціе и о р у -
жіем.ь его завоеванные^ к у п н о съ г о р о д а м н ,
м сшечкамп, селеиіяміі; лаіліпцашг и со вс мъ
т мъ ; ч ш о с і я земдя въ себ содерікишъ,

Стпатъл ІІ-я. Магомегаанскіе жи-


т е л и у с ш у п л е і ш ы х ъ земель Р о с с і й с к о м у IIM-
л е р а п і о р с к о м у Двору, к о т о р ы е могли бы
въ опыхъ находигаься п о п р п ч и и в о й н ы , и
и р и р о д н ы е жшііели д р у г н х ъ м с ш ъ , осша-
в а в ш і е с я въ дродолженіе воігігы въ с и х ъ же
у с ш у п л е н н ы х ъ земляхт^ могушъ^ буде полсе-
л а ю ш ъ , п е р е й ш и въ обласпш Блисгаагаель-
н о й П о р ш ы , съ и х ъ с е м е і і с т в а ш і и им н і -
е ы ъ , и шам-ь навсегда о с т а п і ь с я лодъ ея
в л а с ш і ю , въ чемъ і ш ъ це пюкмо н и ыал й-
ш а г о ле будешъ чпнлмо л р е п я т с х п в і я , л о л
л о з в о л и г а с я л и ъ п р о д а т ь свое им ніе к о м у
ложелаюгаъ л з ъ ш а м о ш ш і х ъ ЛЬддаішьіхъ , И
в ы р у ч е и н ы я за ш о деньгл п е р е в е с ш ь въ зем-
лн О т ш о м а н с к і я . Т а к о в о е ліе л о з в о л е п і е
дасіпся л л р и р о д н ы м ъ жигаслямъ л о м я н у -
ліыхъ у с ш у п л е н н ы х ъ земёль ; нм іои^имъ ш а -
мо с в о и влад н і я п лаходяі^іімся ліепсрь въ
обласшяхъ Блнсшашельной Поршы.
— 285

Ha ceit к о н е і р дасшся га мъ н другішт.


восемнаді^ашь м сяцевъ сроку^ начйііай со
дня разм иа painii'i'iiKa^iii сего шракшаша,
для распоряжеиія ихъ вышепомяяушыхъ
д лъ. Равныыъ образомъ и Тагаары Орды
Едиссанской^ персшедшіе въ продолженіе сеіг
войны пзъ Бессарабіп въ Р о с с і ю , могулгь ,
б^уде пожелаюпіъ, возвратишься въ обласшіг
Ошшомапскія > но съ ш мъ, чгао Блисгаа-
телыіая Порша будепгь шогда обязана за-
плашппіь Россіііскому Имперагаорскому Дво-
р у за издержкп, коп могли быгаь упошре-
блены на перевозъ и обзаведеніе сихъ Та-
гааръ.
Яапротпвъ шого^ Хрисшіаие, им юіціе
вла^ нія въ земляхъ, Россійскому Двору у-
сшупленныхъ, а шакліе и ш ^ кои будучіі
уроженцы сихъ самыхъ зшелх!, цаходяшся
іпеперь въ другпхъ м спіах'х> Ошшоманскнхъ,
могутъ, буде пожелаюшъ, перейпш u лосе-
лигаься въ помянушыхъ уступленныхъ зем-
ляхъ^ съ ихъ семействаміг, въ чемъ имъ це бу-
д е т ъ чинимо нпкакого препяшсшвія, и имт.
позволяешся продашь іш ыіе всякаго рода,
какпмъ оніг влад юшъ въ областяхъ Блисша-
шельнои Поргаы, жншслямъ ш хъ же м сіпъ
Олшіоманск.ихъ, и вырученныя за т о день-
ги леревесшь въ обласши Россійской ІІмпе-
рііг; пмъ шахже д а с т с я на сей конецъ во-
семнадцать м сяцевъ сроку, щишая со дня
разм на рашпідкацій насшоящаго млрнаго
шракшаша.
— 286

СшатпъA ІІІ-л. Сообразно пгому,


1
чгпо ігосгаановдепо чегпвершою сшаиіьею
предваришельцыхъ пункшовъ, хошя и н т ъ
иігкакого сомн н і я , чшо Блисгаагаельиая
Поргаа ло правидамъ своиыъ уіготребиіпяі
снисхожденіе и великодупііе п р о т и в ъ наро-
да Сербскаго, какъ издревле подданнаго сей
Держав и дань ен плашящаго j однакожъ,
взирая на 1 у ч а с т і е , какое Сербы лринимали
въ д йсгавіяхъ сёй войны, признано за при-
линное посшановишь нарочныя условія о
ихъ безопасносіпіг; въ сл дсшвіе чего Бли-
сшашельная Порша даруешъ Сербамъ про-
щеніе и оби^ую амнисшію, и они ни коимъ
образомъ не могушъ быіпь обезпокоиваемы
за лрошедшія ихъ д янія. Кр посши, ка-
кія могли они лосшроишь по случаю войньх
въ земляхъ, ими обишаемыхъ, п коихъ гаамъ
совс мъ не было лрежде, будушъ, шакь какъ
олыя для будущаго времени безлолезнь^ раз-
рушеііы, и Блистагаельная Порша всгау-
липіъ во влад ніе ло лрежнему вс ми кр -
постяшг, паланками идругишг укр пленны-
ми м сгаами, всегда сущесшвуюіциші, с ъ а р -
т и л л е р і е ю , воепными лрлпасами и други-
ми предиегаами и военными снадобьями, и
оиа піамті учредигаъ гарыизоны ло своему
благоусмотр нію. Но дабы сіи гарнизоны
не д лали Сербамъ никакихъ приш сненій
въ протпвиосшь лравъ ; лоддаішымъ прина-
длежащихъ^ т о Блисшагаельная Порша, дви-
жимая чусспівіемъ дшлосердія, примешъ на
— 281 —

сей кояецъ съ н а р о д о и ъ Сербскіім я ры


нуліпыя для его б е з о п а с и о с ш и . Она дару^-
сгаъ Сёрбаягь, по и х ъ п р о с ь б а м ъ , т самыя
в ы г о д ы , к о и м я п о л ь з у ю т с я лодданные еЯ
осппрововъ Архнпедаліскихъ и другихъ
ы с ш ъ , и дасшъ имъ возчувсгавовашь д й-
с т в і е ведикодушія ея, п р е д о с ш а в и в ъ имъ са-
мимъ управлеыіе в п у ш р е ш і и х ъ д лъ и х ъ , о-
пред ливъ м р у и х ъ подашеи, п о л у ч а я о н ы я
и з ъ собсшвенныхъ и х ъ р у к ъ , и она р а с п о -
р я д и ш ъ н а к о н е ц ъ вс ми СІІМІІ п р е д м е т а и и
обще съ народоыъ Сербскййъ.

Статъ л IX-я. Вс воеиопл ішые


к а к ъ мужескаго, ш а к ъ и ж е н с к а г о пода, к а -
к о г о бы о п и н а р о д а и с о с п і о я н і я ни б ы л и ,
н а х о д я і ц і е с я въ об и х ъ И м п е р і я х ъ , доджны,
вскор п о разм ы р а ш и Ф и к а ц ш сего м и р -
н а г о ш р а к ш а ш а , в о з в р а щ е и ы й выданы б ы т ь
безъ мал й ш а г о в ы к у п а , или п д а ш е ж а , вы-
к д ю ч а я однако Х р и с ш і а и ъ , - н р и н я в ш и х ъ п о
с о б с ш в е н н о й к х ъ вод в р у Магомешая-
с к у ю въ обдасгаяхъ Бдисшагаельной П о р ш ы ,
п Магомешанъ, ш а к т е п о с о в е р ш е н н о м у и х ъ
желанію п р ш і я в ш и х ъ в р у Хрисшіанскую
въ обдасгаяхъ И м л е р і и Р о с с і й с к о й .

Такимъ же о б р а з о м ъ п о с ш у п а е м о бу-
дешъ и еъ га ші Р о с с і й с к и м и п о д д а н н ы м и ,
К.ОІІ п о п о д п и с а н і и сего мириаго піракгаа-
ш а попадись бы п о к а к о м у нибудъ случаю
ъъ пх пъ, и к о г а о р ы е могупгь н а х о д и ш ь с я въ
обласшяхъ , Б л и с ш а ш е д ь н о й П о р ш п р и н а -
288

ДАежа.щихъ. Р о с с і й с к і й Дворъ об і і | а е т ъ со
своей с ш о р о н ы іюсгаупаіпь въ гаомъ р а в н о -
м р я о с о вс ми поддашіыми Б л п с ш а ш е л ь н о н
Поршы.
За с у м м ы , у п о і л р е б л е ш ш я р& имл вм-
Сбкж&я. договарііваіои^ииися с т о р о н а и и на
содерліаіііе п і нныхъ > н е ш р е б о в а ш ь н и к а -
к о г о плашежа. Сверхъ хпого к а ж ^ а я и з ъ о-
б и х ъ с ш о р о н ъ сдабдишъ сихт. пл нныхъ
вс мъ т мъ, ч ш о имъ будешъ нужпо на п р о -
здъ до г р а н щ ы , гд о н и обоюднымп KOM-
мисаралш р а з м иены б у д у ш * .

Cm атъ л Х-л. Вс д да и т р е б о в а -
н і я обою^ныхъ подданныхъ, огаложенныя п о
п р и ш ш в о й н ы , не будушъ о с ш а в л е н ы , н о
о п я ш ь р а з с м о ш р н ы и р шены, въ силу за-
к о н о в ъ , п о з а к лю че ні и мира. Д о л г п , к а к і е
обоюдныё подданиые м о г у ш ъ им т ь одшг л а
д р у г и х ъ , а р а в н о и долги на к а з н , им -
ю т ъ быхпь немедленно и споліга заплачены.

Cm атъ л Xl-л. По заключеніившр-


н а г о ш р а к ш а ш а между об и ш і Имперіями н
л о разм н ратііі-икацій обоихъ Государей,
в о й с к а с у х о н у т п ы я и ФЛОПШЛІЯ Р о с с і н с к а -
г о И м п е р а ш о р с к а г о Двора выігдугаъ и з ъ п р е -
д ловъ ІІмперіи Ошшомапском. Но к а к ъ ну-
ж н о с о о б р а з и ш ь сей выходъ съ р а з с ш о я и і -
емъ ы с ш ь іі ііхт> о б с ш о я г а е л ь с п і в а м и , ш о
о б в ы с о к і я д о г о в а р п в а ю і ц і я с я сгаороны с о -
гласилнсь назпачиіпь т р е х м с я ч п ы й с р о к ъ ,
щ н ш а я со дня р а з м на painna-iiicaBjiiij для
289 —

окончашелыіаго выхода, какъ со сшороны


Молдавіи и Вадлахіи, іпакъ и со сшороны
Азіи. Въ сл дсшвіе т о г о , со дня разм иа
рага;и>і>икацій до истеченія помянушаго сро-
к а , сухопуганыя войска Россійскаго Импе-
р а т о р с к а г о Двора совс мъ выйдушъ какъ
со сгаороныЕвропейской, т а к ъ и са сшо-
роны Азіяшской изъ вс хъ земель, возвра-
щенныхъ Блисшашельной П о р т Оштоман-
скои симъ гаракшашомъ ; ФДОШИЛІЯ И вс
военаыя суда шакже о с т а в я т ъ воды Блц-
стапіельноіі П о р т ы Огатоманской.
Потса войска Россійскія будушъ нахо-
д и т ь с я въ земляхъ и кр посшяхъ, им ющігхъ
возвращенными бышь Блисшагаельной Пор-
т Оштоманской сообразно насшоящему
мирному тракшагау, до исшеченія с р о к а ,
для выхода войскъ лоложеннаго, до т хъ
поръ управленіе и порядокъ вен^ей осша-
п у т с я въ гаакомъ сосшояши, въ какомъ о-
ни шеперь суіцесгавуюшъ подъ власшію Рос-
сійскаго Имперашорскаго Двора, и Блисша-
шельная Поргаа Оштомапская ни коимъ об-
разомъ не будешъ въ шо м шашься до ис-
т е ч е и і я срока , назначеннаго для выхода
вс хъ войскъ, когаорыя будутъ снабд вагаь
себя вс ми съ сшиыми припасами и другими
нужными предмеіпами до посл дпяго дня ихъ
выхода гаакймъ образомъ, какъ они себя
т мъ по ньга снабжали.
Статъл XII-л. Когда Минисшръ
иди Пов реиный въ д лахъ Россійскаго Им-
19
290 -—

перагаорскаго Двора, пребывающій въ Кон-


ситаигаиііопод , предспіавніиъ загшску для
нсгаребоваыія , по сид с ш а т ы і ІІ-й Яс-
скаго ш р а к т а ш а , удовлешворенія за убыш-
к и , ііричішенные подданнымъ и купцамъ
Россійскаго Импсраторскаго Дсора корсе-
рами Правпшельствъ Аллшрскаго, Туішс-
скаго и Тршіольскаго, илп ддя учпненія
прошесшовъ по предмешамь, опшосягцимся
къ посшановденіямъ шорговаго гаракшаша
по^іпверж^еннаго, и кои лрнчинили бы спо-
ры и жалобы, въ шакомъ случа Блисша-
телъная П о р т а Огашомаиская обратнгат.
віпімаше сзое на исіюлненіе шого^ чшо пред-
писываюіпъ ш р а к т а т ы ^ и чгаобы помянуіиые
цредмешы были изсл довазіы и р ыіены безт.
веякаго упуіценія предппсаній и пзгбликацііт,
иа шаковой жопецъ издаваемыхъ. Россіііскіті
Имперагаорскііі Дворъ будепіъ шо же саагое
наблюдашь въ разсужденіи поддаипыхъ Бли-
сілашелыіоіі Поршы сообразно шорговымь
посшановленіямъ.
Стп атъ л ХІІІ-л. По заключеніи се-
го мирнаго тракшаша > Россійскш Импера-
т о р с к і й Дворъ согдангастся на шо, чшобы
Влпсташелыіая Иоріпа Оіяшомаиская, по
сходсшву ]5огослужеиія съ Персіяиазш^ уно-
іпребпла добрыя услуги с в о и , дабы войиа
меліду Дворомъ Россійскимь й ІІерсігдскою
Дердіавою была лсоичеиа и мелчду пми воз-
сгаановленъ быдъ млръ по взаішному лхъ
согласію.
— 291

Статъл ХІ -я. П о разм и p a m u -


Фикацііі с е г о ш і р л а т о т р а к і п а ш а Главіюу-
нолиомоченпымп об и х ъ І Ь ш е р і і і , будушь
ошправлены взаимно и безъ оіялагапіедьства
повел ііія к о вс мъ пачалышкамъ в о і і с к ъ ,
к а к ь сухопуітіныхъ, шак.гь и м о р с к и х ъ , о
прскраіцеіші непріяшедьскихъ д йсшвій^во-
спосд довавшія же ігосд подписанія насгпо-
я щ а г о ш р а к ш а т а им юпгь - бышь н о ч ш е п ы
какъ бы и е с л у ч и в ш ш ш с я и н е п р и ч і і и я т ъ
н и к а к о и перем ны въ посшаиовдеяіяхт. > н з о -
браліешіыхь въ семъ гаракшаш . Равиымъ
образомь и все ш о , ч ш о въ с;-е междовреміе
бглдо бы завоевано ліою л д и другою и з ъ
высокихъ договаріівающихся с ш о р о н ъ , бу-
дешъ возвращено немедленію.

Cm атъ л ^Х -л. П о подітпсаніи сего


ыирііаго гаракшаша обоюдньши Подномоч-
ш ши, Главноуполиомочениыіі Его ВЕДИ-
ЧЕСТВА, ИМПЕРЛТОРЛ Всероссійскаго, и
Б е р х о в и ы й Віізнрь Блисшагаельиоіі Поріпы
ш щ о м а н с к о й подпівердяшъ оныіі, и а к ш ы
шому б у д у т ъ разм иецы га мп же Полно-
мочиыми въ десяшь дііеіі посд иодиясаиія
сего ш р а к ш а ш а , и с к о р е, буде можно.

Спгатъл Х І-л. Иасіпояіі^ііі ш р а к -


гаапіъ в чиаго м я р а с о с ш о р о я ы Е г о В Е -
д и ч Е с т в л , И М И Е Р Л Т О Р Л и Падишаха Всс-
россійоісаго и с о с ш о р о и ы Е г о Ведичссшва,
И м и е р а д ю р а іі Иадишаха Оішиомапскаго, н-
мііешь быпіь угаверждеиь и раши-і.шсоваиъ
292

т о р ж е с ш в е н н ы м и рагаиФикаціями , ' з а под-


п и с а н і я м и о о б с ш в е н н о р у ч н ы ы и И х ъ Вели-
ч е с ш в ъ , к о ш о р ы я разм нены бышь доджен-
сгавуюгаъ обоюдньши Полномочными въ
т о м ъ ліе м с ш , гд и самый сеіі мярііын
ш р а к ш а ш ъ з а к л ю ч е и ъ , въ ч е ш ы р е нед л и ,
или, буде ыожно, и с к о р е , п^ишая с о дня
закдюченія сего гаракшаша.
Насгаоящій мирный а к ш ъ , оодержащш
въ себ щ е с ш ь н а д ц а ш ь сгаашей и к о т о р ы й
будешъ с о в е р ш е н ь р а з м номъ в з а ю ш ы х ъ р а -
л ш * и к а ц і к въ п о с ш а и о в л е н н ы й с р о к ъ , п о
сил н а ш и х ъ полномочій подписанъ, печашь-
ми нашиыл ушвержденъ и разм ненъ па дру-
гой подобиый, подписанный вышеупомяиу-
т ы м и полыомочными Б л и с ш а ш е л ь н о й П о р ^
т ы О ш ш о м а и с к о й , и ушверждедп. и х ъ п е -
чатьми,

Учицеыо въ Б у х а р е с ш , Мая 16-го $ня


1 8 І 2 года.
Въ подлинник п о д т ш с а н б :
Андрей Мталинскій (м. п.)
Иванъ Сабангьевъ (м. п.)
Іосифъ Фонтонъ (м. п.)
Того ради НАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
Б Е Л И Ч Е С Т В О , ПО доволыюмъ р а з с м о т р н ш
в ы ш е п р о п и с а н н а г о д о г о в о р а в чнаго м и р а ,
подпівердили и рапш-і-ііковали опый, я к о же
симъ заблагопріемлемъ, подгаверлідаемъ ц ра-
піификуемъ во всемь е г о содерліаніи, об іцая
И ш і е р а щ о р с к і ш ъ Нашимъ словомъ за Насъ
— 293

и насд дниковъ Нашихъ, ч ш о все в ъ ономъ


шракшаш п о с ш а н о в л е н н о е , наблюдаемо и
исполняемо нами будегаъ. ненарушимо j во
ув реніе чего Мы сію р а ш й ф и к а ц і ю , подпи-
саві) своеручыо, повед ли ушвердишь Госу-
дарсшвенною Нашею л е ч а ш ь ю .
Дана въ Видьн І ю н я 11-го дня і в І З - г о
г о д а , Государсшвованія Н а ш е г о во в ш о р о е -
надесяшь л ш о .

Подлиниая" подписана собсшвен-


иою Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕГ
ЛИЧЕСТВА рукою шако:

АЛЕКСАНДРЪ,
( К о и т р а с и г н и р о в а д ъ Государсшвенный
Кашцеръ ГраФъ Р у м я н ц о в ъ . )
С О Д Е Р Ж А Н І Е ПІІСЕМЪ:

Ппсьліа , Сптраііг,
І-е. Въ здт. г,ъ Молдавііо. Идея ita счетв древ-
іісй псгаорій княжесіпва Валлахіи, Дапь
Туркамъ. Лссы, сшблица Мрлдавін. - - і.

ІІ-с. Дпорсцъ Господаря. Цсремопіллыюе угощс-


иіс no обычаго. Болрс ЛІолдапіи. Власгаь
Кііязей. Покровіішельсшво Россіи. - - . іб,

1ІІ-е. П у т ь опгь ІІссь до Bjxapccraa. Молдавскіс


почпхы. Разсшояиіе стапцш. Фокшаігы
н Рымппкъ. Смершь молодаго Суворо-
ва. Бузсо. Смергаь Рсмнсъ- Гіашп. Буха-
рссшъ, • - - - - - ад.

І -с. Господарп, Князья или Восводы съ іааД-го /


года no iSin, Обозр іис Вухаресша. Кли- І
мапіъ. Моровая язва. Госпнтадіт. Ш к о л ы .
Клубт. Тсаіпръ. Фабрпки. Тнпограадя Ка-
ракаша. - - - - - - ]4».

-е. Памятііпкъ оФіщсрамъ Графа Милорадовп-


ча. Гробъ молодаго ГраФа Самойлова. Міг-
іпронолія. Моіци Св. Дишішрія. Духовси-
сшво. Разд лсніе Епархій, и все, ч т о каса-
сіпся до ыоігастырсй, цсрквсй, Ешіскоповъ,
Игумсповъ и Свящешшковъ. Дрсвияя в ра.
Хрпсіпіапская в ра. ГІроисхождешс языка
п сходсшво словъ съ Руссквмп. - - - бі.

І-с. О обычаяхъ Бояръ. •/--.•..-_.- Sg,

ІІ-с. О р кахъ въ Валлахіи. . . . . - д5.

іЦ-е.О мсталлахъ п мипералахъ. - - - юо.

ІХ-с. О доходахъ въ Валлахііг. О псдостагшеЬ въ


депьгахъ, гі о падобпости въ Фабрпкахъ; - - іо5.
II
Ппсьма Сшрай.
Х-е. О Скотоводств , 6 поМіівах , о лЪсіхх п
фруктовыхъ и втюградпыхъ садахъ. - - laS.
ХІ-с. О разд лснііі Валахіи па у зды, плассм н г
плаіі; о раяхъ, къ кр поетлиъ прпнадлежа-
щихъ и о досгаопрпм чашелыіыхъ дрсвио-
сшяхъ. - - ь . - - іЗД.

ХІІ-е.О числ^Ь жителей Валахіи и о разд леніи


ихъ па классы. - " - . . . іЗ^.

Х Ш . О Боярахъ Волахіи; о систем , коею опи


въ должносшяхъ руководствуюгася и о до- л
ходахъ, получаемыхъ ими по м стамъ служ-
бы йъ Правнтельсгав . - • <• • і^б.

XIV. О разпыхъ Дспартамептахъ, ПравИпісль-


сіпво . Валахскос сосгаавляющнхъ и обо
вс хъ окладахъ жаловаиья, ежегодио на о-
пые ошпускасмыхъ. . . . . . 2/іб.
П ОГ Р Ш II O C T II.

Страи. Строки. Напечатаио Ъолж. ъитатъ.


34 — 12 въ малозпачуіцсмъ въ малозначущей
ручейк р чк
57 - ІІ Суруджшпь Суруджіевъ
58 — ІО Рслпкъ-ІІаша Ремисъ-Паша
К5 — і4 заразпвшііісн заразпвшіпся
6о — ІО Мартсукахъ Марпкуцахь
6з — 9 иажсго пашсго
да — 2 въ самомъ д лъ въ самомъ ДІІЛ
95 - 5 ручсйковъ р къ
Лд

L Ota^c-J^cJKhcit^: -ФоТапсснь . "

из ълснЕігаж ВААЛАХІИ, МОЛДАВШ Ill


І
СсСкуягісЫіь-
ЛраобсЫіІ-
-Мі/7іовъ.
-Ллоштіы
ирзььгасн,
зилков ъ: І
^?lw^ti£4^nt
ИльфоЁСІігіі, Щ/Тксрсстъ
ББССАРАБШ
ГІ .Дгосі^бга^; Терг-овишть \ •;
ДІ ^Куіцельскпі —і&ілстголі/иггіі ^
щ ®: Г Л А В Н Ы И ХОРОД-Ь . Со-ысун-еюа,- t8s8
XX •J.-pot^iaucltxiL ТЬапеішть і ^.
Р X дятоескаі/ : Cjtamima ['"
Щ
-XI Телеорман: Fyce-de, веде- ft,
XII Влсаііскиі .^Ггьлгалгіиттш.] fcf'
о: ^ і з д н ы и г о р о д ъ .
XIII І^ліаияцйпі^ Караксьлъ
XIV" Долте&скш Ираяо&а,
XV Вул еаскііі Рьаасикъ
о. Мгьсше-гУсо. , „ ^ . -гтл Jrr. 7ГТ.^ІГТ - Л ^ * Торжеаскхіі Ти іожилъ
-Л. 1 І Міои<пхнскш, итрхезАЫ.- \Щ'Ч

J\ Рал В-рсаиловскол
Ь; Се^хенъе'.
СороЬа-О С і^ол Турновская,.
ліж.УНА^и;ъ.х (
ьд
£: ЛСотіігс лсвс/^ t

ifar К р Ь п о с і т і ь .
С у т і ^ в а о:І-—...

одувоссарьг

Грмго^о

•Я.О, С ЪХ®
upacno^i
оВыопірін ь

оВаслуи

Ф а л ь - а и о р * >-,
'(-в •

зьхіздалЯ.^ і

л
Г е р м а н і п і

!?1
^ ? #
11
/IbiMHiiiti,
де
•iL-
•;гяЛий
^-уЭКГс
IV
XVI IX
•* ц
>? \ І І л : о е ш ai. пі baeaA^qte»

Сь^ро

|Л-Лг^е*'я^
^^:
л\ і4 ^ДГ
В-УКДРЕСТІІ-.
" Х
\ ЛсіТПИИ', X I мйх a - i е іігш с

•»-> i s XII
.ibpl
І^аграЗі
іуас^-де ж у р і а д ^
І.ЗЧ'

Г . Х-у-п j 7?;В»і
ч^ь^
Ъ^ІЗЪСНКІСЦ.

HHIW |»ижті —Hwnfft ІЖІІД!' iiw іаші -y

4j/
„Zfatfi/s Trra-£f&
^•''•^ШШЩтт^^Щ;^

2007110131

Вам также может понравиться